Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
608001
  Щербатюк О. "Концепт відкритості" й специфіка українського простору в типології міжкультурних взаємин ранньомодерноїдоби: свідомісний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-21. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розвідку присвячено окремій рисі українського культурного простору, що може бути визначена як "відкритість" в її зв"язку з особливостями міжкультурних взаємин ранньомодерної доби. Окреслено окремі риси свідомісної специфіки, "маркерів ідентичності", ...
608002
  Колесник О. Концепт-міфологема Ельф у дзеркалі мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 207-221


  У статті розглянуто вербальні репрезентації концепту-міфологеми ЕЛЬФ у єндоєвропейських мовах. Етимологічні основи імен концепту аналізуються в контексті універсологічних і лінгвокультурологічних студій. Виділені базові ознаки міфічної істоти, ...
608003
  Вільчинська Т.П. Концепт-образ "Богородиця" в українській етнокультурі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 121-128
608004
  Вільчинська Т. Концепт-образ у практиці лінгвоконцептуального аналізу поетичного тексту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 161-165. – Бібліогр.: Літ.: с. 165; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
608005
  Грекова М.А. Концепт-символ "лебідь" у мовній картині світу античності: порівняльний та зіставний аспекти // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 35-48. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
608006
  Канівець Б.А. Концепт "Виклик-і-Відповідь" у філософії історії А.Тойнбі: історико-філософський аспект : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Канівець Б.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
608007
  Канівець Б.А. Концепт "Виклик-і-Відповідь" у філософії історії А.Тойнбі: історико-філософський аспект : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Канівець Б.А. ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – 191 л. – Бібліогр.: л. 167-191
608008
  Токарева Л. Концепт "відчуження" у сербському романі Давича Албахарі "Снігова людина" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 420-427


  У статті здійснений аналіз концепту «відчуження» у постмодерному романі Давида Албахарі «Снігова людина» через призму двох інших: «еміграція» та «ідентичність». Зроблено висновок, що він проявляється не лише на креативному, текстуальному, суб’єктивному ...
608009
  Марченко А.О. Концепт "влада - знання" в політичній філософії Мішеля Фуко // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 151-153
608010
  Резник О.В. Концепт "власть" в творчестве М. Волошина как отражение космического мироощущения русской культуры / О.В. Резник, Е.А. Череповская // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 112-119. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)
608011
  Компаниец Л.В. Концепт "воскресение" и "перевоплощение", или в зазеркалье библейской истории // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  В статье проводится комплексное осмысление идеи перевоплощения и воскресения. Применяется методологический принцип философской герменевтики в прочтении и интерпретации Святого Письма в контексте обозначенных идей. Под углом зрения презентуемых ...
608012
  Азарова Ю.О. Концепт "восполнение" в философии Ж. Деррида // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 7-15. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
608013
  Гукова Л.Н. Концепт "времена года" в художественной картине мира А.С. Пушкина / Л.Н. Гукова, Е.А. Трушицына // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 77-83. – ISSN 2307-4558
608014
  Мостяєв О.І. Концепт "геополітична реальність" та його застосування в українознавстві // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 24-32
608015
  Петренко Г.С. Концепт "грошей" у вимірах діяльності: традиція і сучасність // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 230-234. – ISSN 2076-1554
608016
  Малиновська Г. Концепт "ГРОШІ" в українській мовній картині світу // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 75-84. – Бібліогр.: Літ.: с 84; 11 назв. – ISSN 1682-3540
608017
  Гончарова З.В. Концепт "деревня" в современном русском языке по данным свободного ассоциативного эксперимента // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 7-10. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
608018
  Супрун Л.В. Концепт "держава" як ключовий у мовній ментальності Д. Донцова-вісниківця // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 30-42


  Статтю присвячено окресленню основних параметрів державоцентричної мовної ментальності Дмитра Донцова, головного редактора часопису "Літературно-Науковий Вістник". Увагу зосереджено на експлікації у дискурсі ЛНВ концепту "держава". The article is ...
608019
  Володарська М.В. Концепт "дитина" в національній картині світу // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 117-130


  Аналізується поняття "картина світу", досліджується роль та місце у ній концепту "дитина". Анализируется понятие "картина мира", исследуется роль и место в ней концепта "ребенок". The notion "world view" is under investigation. The role and place ...
608020
  Янковська Ж.О. Концепт "Дім - Поле - Храм" крізь призму історичного роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 21-24. – (Філософські науки)


  У статті зроблено спробу аналізу істолричного роману П. Куліша "Чорна рада" з точки зору відображення у ньому символічного концепту "Дім - Поле - Храм", запропонованого до наукового обігу у вітчизняній науці українським філософом та культурологом ...
608021
  Монахова Т. Концепт "дім" і "дорога" у творах Валерія Шевчука: коментар письменника // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 1. – С. 90-94
608022
  Велічанова О.В. Концепт "діти" у фонді українських паремій / О.В. Велічанова, Н.В. Левун // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 3-14
608023
  Черненко Н.А. Концепт "доброчесність" у давньоримській лінгвокультурі: особливості мовної маніфестації // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 209-221. – ISBN 978-966-439-842-5
608024
  Мушкетик Л. Концепт "долі" у народних казках Українських Карпат // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 182-190.


  У статті на прикладі народних казок Українських Карпат розглядається концепт долі, який є одним із основних в універсальній картини світу людини. Народній казці, побудованій на дихотомії добра і зла, властиві бінарні опозиції доля/недоля, щастя/біда, ...
608025
  Масенко Л. Концепт "доля" в поезії Т. Шевченка у зіставленні з польським "los" і російським "судьба" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 3-11. – ISSN 1682-3540
608026
  Темэй Лю Концепт "дом" в русской и китайской языковых картинах мира и его перевод // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-24. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
608027
  Лізунова О.К. Концепт "дурості" у фразеологізмах з анімалістичним компонентом російської, української і польської мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 195-200
608028
  Давиденко І. Концепт "дух" як репрезентант внутрішнього світу людини // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 4. – С. 100-108. – ISSN 1682-3540
608029
  Семенюк Л. Концепт "духовного мандрівництва" в поезії Григорія Сковороди // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 175-185. – ISSN 2304-9383
608030
  Вальчук Г.В. Концепт "європейська інтеграція" у вербальному втіленні (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 63-69. – ISBN 966-581-231-9
608031
  Вальчук Г.В. Концепт "європейська інтеграція" у вербальному втіленні (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
608032
  Панченко О.І. Концепт "житло" в англійській літературі // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 49-53. – ISSN 2313-500Х
608033
  Паляниця О. Концепт "життєсвіт" у філософії Ю. Габермаса як поняття філософії історії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 114-119. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
608034
  Присухін С. Концепт "життя": неотомістська рефлексія // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 92-104. – ISSN 2227-1503
608035
  Андрущенко Ю.І. Концепт "жінка" у вимірах сучасних гуманітарних наук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
608036
  Кисельова А.Л. Концепт "Жіночість" у вікторіанській лінгвокультурі : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Кисельова А.Л.; КНУТШ, Ін-т філол., каф. англ. філол. – Київ, 2007. – 218л. + Додатки: л. 212-218. – Бібліогр.: л. 183-211
608037
  Кисельова А.Л. Концепт "Жіночість" у вікторіанській лінгвокультурі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Кисельова А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
608038
  Голікова Н. Концепт "земля" в художньому дискурсі Павла Загребельного // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 123-135. – ISSN 1682-3540
608039
  Запольських Світлана Петрівна Концепт "козацтво" в історичному дискурсі: перекладознавчий аспект : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Запольських С. П.; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 186л. + Додатки: л.182-186. – Бібліогр.: л.158-181
608040
  Запольських Світлана Петрівна Концепт "козацтво" в історичному дискурсі: перекладознавчий аспект : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Запольських С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
608041
  Шипота Г. Концепт "комунікація" у системі бібліотекознавчих досліджень
608042
  Шипова Г. Концепт "комунікація" у системі бібліотекознавчих досліджень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 28-32. – ISSN 2076-9326
608043
  Коростенски Й. Концепт "контейнера" и понятие антропоцентризма (на материале чешского и русского языков) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 236-249


  Концепт "контейнер" вважають одним із суперконцептів, що впливають не тільки на мовні рефлексії, а і також на процеси мислення та висновки. У статті вирішуються питання цього концепту російської та чеської мов на порівняльному матеріалі. На основі ...
608044
  Усатенко Т. Концепт "кордоцентризм" у контексті цінностей особистості / Т. Усатенко, Г. Усатенко // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2012. – Вип. 4. – С. 28-40. – ISSN 2226-4051
608045
  Корольова В.В. Концепт "кохання" в українській еротичній поезії // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 202-210. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
608046
  Яремчук І. Концепт "кохання" у поетичній картині світу Форуг Фаррохзад (на матеріалі віршів збірки "Полонянка") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні підходи до вивчення поняття концепту у світлі сучасної лінгвістичної парадигми, окреслено особливості концептуального аналізу при дослідженні поетичного тексту. Проаналізовано концепт КОХАННЯ у поетичній картині світу ...
608047
  Кисельова А.Л. Концепт "Леді" у вікторіанській лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 169-173
608048
  Варламова К. Концепт "Ліга демократичних держав" у американських планах нового світоустрою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 29-31
608049
  Дзера О. Концепт "лукавствіє" у метабіблійних творах Т. Шевченка та їхніх англомовних перекладах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 176-183. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
608050
  Семеняка О. Концепт "людини особливого типу"в консервативній революції (на прикладі Анарха Юнгера та правого анархіста Еволи) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 43-48
608051
  Бедзир Н.П. Концепт "малой родины" в эпоху глобализации: польский и украинский варианты постмодернистской интерпретации (О. Токарчук, Ю. Андрухович) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 289-299. – ISBN 966-581-617-9
608052
  Гінда О. Концепт "мати" в українських народних піснях про еміграцію та в поезії сучасних заробітчан в Італії // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 59-69. – ISSN 2225-5095


  Класики української науки на межі XIX і XX ст.: В. Гнатюк, М. Драгоманов, І. Франко, Ф. Колесса зробили вагомий внесок у вивчанні народних пісень про еміграцію.
608053
  Андрусів У.Б. Концепт "мати" у слов"янському лінгвокультурному просторі (на матеріалі асоціативного експерименту) // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 206-208. – ISBN 978-966-96911-8-7
608054
  Совтис Н. Концепт "мати" у творах Л.Е. Венглінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Ін-т філології) ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Бердян. держ. пед. ун-т ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 444-449
608055
  Сащук Г.М. Концепт "меритократії" в постіндустіальному суспільстві Д. Белла // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 114-116
608056
  Іщенко Ю. Концепт "Метаісторії" Сергія Кримського та дискурс філософії історії Поля Рікера // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 172-178
608057
  Ільїна Г.В. Концепт "метафори зору" як способу філософської діяльності // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 60-67. – ISSN 2075-1443


  "У статті досліджується проблема «метафори зору» у філософському пізнанні як сфері інтелектуального процесу. Підкреслюється роль теорії, котра є найбільш продуктивним способом філософської діяльності. Автор досліджує процес зародження філософської ...
608058
  Кравець О.М. Концепт "мистецтво" в романній творчості Дж. Апдайка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 226-229. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття присвячена виявленню специфіки художньої репрезентації неоміфологічного концептуального підгрунтя романного диптиху американського письм. Дж. Апдайка "Іствікські відьми", "Іствікські вдови" на прикл. неоміфологічного авт. концепту "мистецтво" з ...
608059
  Звонська Л.Л. Концепт "мімесис" у давньогрецькій філософії та філології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 251-257


  У статті розглядаються концепції мімесису у філософських системах Платона та Аристотеля та у теорії аттикістів. Коливання визначення цього концепту як наслідування, подібності, референції, репрезентації, ізоморфізму спричинені як двоїстою природою ...
608060
  Гончаренко А.С. Концепт "міста, що промовляє" в урбаністичній новелістиці О.Генрі (на матеріалі циклів "Голос великого міста" та "Чотири мільйони") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 156-164


  У статті розглядається урбаністична панорама Великого Міста та її художнє втілення у нью-йоркській прозі О.Генрі. В статье рассматривается панорама Большого Города и ее художе- ственное воплощение в нью-йоркской прозе О.Генри. The article analyses ...
608061
  Мазуренко І.В. Концепт "місто" в повісті В. Домонтовича "Без грунту" // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 54-66. – ISSN 2409-4137
608062
  Кірошка І.С. Концепт "місто" в сучасній українській прозі : (на прикладі романів О. Ульяненка "Сталінка", С. Поваляєвої "Ексгумація міста" та А. Дністрового "Місто уповільненої дії" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 197-204


  Проаналізовано особливості втілення концепту "Місто" у вимірі української сучасної урбаністичної прози. Дослідження здійснено на матеріалі романів О. Ульяненка, А. Дністрового та С. Поваляєвої
608063
  Галич В.М. Концепт "небо" в мемуаристиці Олеся Гончара:соціально-комунікативна рецепція // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Пейзажі в мемуаристиці Олеся Гончара порівняно з вивченням описів природи в його художній спадщині є малодослідженими. Об"єктом вивчення вперше стали описи неба в щоденниках митця як складників їх ланд -шафтного світу. Його предмет становить розкриття ...
608064
  Шувалова Ю.А. Концепт "недоумение" в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 273-292. – Библиогр.: 27 назв. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
608065
  Кочубей Н.В. Концепт "нелінійність" у сучасному науковому дискурсі // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 64-65
608066
  Шевченко О.М. Концепт "обличчя" в китайській мові: словникова та психолінгвістична парадигма // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 101-108. – ISSN 1608-0599
608067
  Ліщук Т. Концепт "одяг" як засіб вираження зовнішності людини (на матеріалі творів М.Стельмаха та Ю. Андруховича) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 151-161. – ISSN 2411-4758
608068
  Ткаченко О. Концепт "окаянного братовбивства" в давньоукраїнських літописах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 483-486
608069
  Седых Т.Н. Концепт "опосредованной демократии" в теории евразийства (западный опыт представительства во власти и российская модель) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.45-53. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
608070
  Сомова М.В. Концепт "офицер" как один из ключевых концептов в творчестве В.С. Пикуля // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 208-210. – ISSN 2219-4290
608071
  Бісовецька Л.А. Концепт "очі" в оригінальних поетичних творах М. Старицького // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 2. – С. 72-75. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
608072
  Оліфіренко Л. Концепт "Пам"ять" у ліричних творах Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 137-144. – ISBN 966-7804-53-4
608073
  Туренко В.Э. Концепт "первая любовь" в истории мировой культуры: древнегреческий эпос vs Новый завет // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 185-187
608074
  Кияница А.Ю. Концепт "пост" в религиозно-этическом дискурсе // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 442-445


  У статті оглядово представлені результати дослідження концепту "піст" на матеріалі лексикографічних джерел, асоціативного експерименту й сучасних друкованих ЗМІ, а також динаміка інтерпретацій концепту "піст" з XIX по XXI століття. В статье обзорно ...
608075
  Мельничук І. Концепт "пострадянський простір" у сучасному політологічному дискурсі // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 173-182
608076
  Харитонов Є.О. Концепт "правове забезпечення" в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – C. 35-43. – ISSN 2307-3427
608077
  Єсипенко Н.Г. Концепт "приватність" та шляхи його вербалізації в тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 184-192


  У статті розглядається вербалізація культурного концепту "privacy" у творах британської та американської літератури XVIII-XX століть. Визначається поняттєва основа концепту та відслідковуються лексичні особливості відтворення концепту в часовому, ...
608078
  Чальцева О. Концепт "публічна політика" у міждисциплінарному науковому дискурсі. // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 182-193. – ISSN 2312-8933
608079
  Лелека О.В. Концепт "Радикальне зло" за І.Кантом: рольта значення у соціальному контексті XX сторіччя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 20-27
608080
  Шумарова Н. Концепт "радість" в інтерпретації студентської аудиторії // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 51-58


  У статті розглянуто концепт РАДІСТЬ і його представленість умовно мисленнєвому полі свідомості українськомовної особистості. Матеріалом дослідження стали результати експерименту, проведеного серед студентів Інсти туту журналістики Київського ...
608081
  Казбан А.О. Концепт "радість" у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 377-382


  Стаття присвячена дослідженню концепту "радість" у сучасній китайській мові, аналізу його плану змісту і плану вираження. Автор визначає референтну ситуацію, до якої належить цей концепт, встановлює його місце у мовній картині світу і мовній ...
608082
  Овчиннікова І.І. Концепт "результат" у синтаксичних структурах із загальним значенням дії в українській мові // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 322-327. – ISSN 2311-0821
608083
  Забула І.П. Концепт "релігійна спільнота" та його вербалізація в українській та французькій мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 307-312
608084
  Шевченко Н.О. Концепт "Ризик" і його об"єктивація в англійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 550-560


  Стаття містить аналіз засобів вербалізації концепту “ризик” в англійській мові. Досліджена семантична структура основних мовних репрезентантів та їхні комбінаторні властивості, а також особливості вживання у предметно фіксованих дискурсах. Статья ...
608085
  Азарова Ю.О. Концепт "ризома" в философии Ж. Делеза и Ф. Гваттари // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 98-100
608086
  Головченко А.С. Концепт "рідний край" у повісті Михайла Чхана "Кам"янські балади" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 82-91. – ISSN 2313-1802
608087
  Дзюбенко О. Концепт "РОЗУМ" у римській та українській лінгвокультурах (паремійний вимір) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 261-266. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4


  Стаття присвячена аналізу паремійного втілення концепту РОЗУМ української та латинської мов у руслі антропоцентричної наукової парадигми. У дослідженні на основі паремійного матеріалу виокремлені й етноспецифічні риси римської та української ...
608088
  Марченко Т.А. Концепт "Россия" в русской языковой картине мира украинцев // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 117-118. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
608089
  Кожевникова М.Н. Концепт "роста-развития" у Дьюи как метод и результат // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 122-130. – ISSN 1811-0916
608090
  Козловец Н.А. Концепт "Русский мир" и современные проблемы национального бытия украинцев // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 84-95
608091
  Фігурний Ю. Концепт "Русского міра" - важливий чинник гібридної війни супроти України // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 423-440. – ISBN 978-966-97599-0-0
608092
  Мельничук Н.Ю. Концепт "самогубство" крізь призму онтофілософії права // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 45-48. – ISSN 2409-1944
608093
  Печончик Т.І. Концепт "свобода слова" та його вербалізація в сучасному українському мас-медійному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Печончик Т.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
608094
  Печончик Т.І. Концепт "Свобода слова" та його вербалізація в сучасному українському мас-медійному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Печончик Т.І. : КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 273 л. + Додатки : л. 268-273. – Бібліогр.: л. 222-267
608095
  Богданова С.А. Концепт "седое утро" в поэзии А.А. Блока // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 130-135. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
608096
  Делія О.В. Концепт "середовище" у науковому дискурсі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 82-85. – ISSN 2306-6814
608097
  Мех Наталія Концепт "серце" в релігійній слов"янській картині світу // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 377-398. – ISBN 978-966-02-4860-1
608098
  Скалацька О.В. Концепт "симулякр" у філософському дискурсі Ж. Бодрійяра // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 107-117. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
608099
  Коперльос Р.Ю. Концепт "складність" в постнекласичній науці // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 30-31
608100
  Коперльос Р.Ю. Концепт "складність" в сучасному науковому дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Коперльос Руслана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 189 арк. – Бібліогр.: арк. 173-189
608101
  Коперльос Р.Ю. Концепт "складність" в сучасному науковому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Коперльос Руслан Юрійович ; М-во освіти і нуки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
608102
  Азарова Ю.О. Концепт "след" в философии Ж. Деррида // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 114-126. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
608103
  Жалай А.В. Концепт "Смерть" в іспанській пареміології / А.В. Жалай, Ю.В. Андрійченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 140-146


  Статтю присвячено дослідженню лексико-семантичних засобів вираження концепту “СМЕРТЬ” в іспанській мові, зокрема на паремійному рівні. Статья посвящена исследованию лексико-семантических средств выражения концепта “СМЕРТЬ” в испанском языке, в ...
608104
  Селиверстова Оксана Владимировна Концепт "Социально-профессиональная культура" в контексте личностного бытия человека // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 58-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
608105
  Совенко О.С. Концепт "соціальний смисл" та його пізнавальні функції в інтерпретативній соціології : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Совенко Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 196-208
608106
  Совенко О.С. Концепт "соціальний смисл" та його пізнавальні функції в інтерпретативній соціології : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Совенко Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 18 назв
608107
  Алексєєва О.А. Концепт "соціальні трансформації" та його значення для досліджень соціальних змін в українському суспільстві / О.А. Алексєєва, Д.А. Ракша // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 75-80. – ISBN 978-966-171-498-3
608108
  Чередник Л. Концепт "спокій" у творчій спадщині М. Булгакова та О. Пушкіна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 28-33. – ISSN 2075-1486
608109
  Коваленко А. Концепт "страх" в авторській картині світу (на матеріалі роману Л. Дереша "Поклоніння ящірці") // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 172-176. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
608110
  Ломтадзе Т.Р. Концепт "судьба": лингвокультурологические аспекты // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 344-346. – ISSN 2219-4290
608111
  Каневская О.Б. Концепт "творчество" в поэтическом мире Н. Матвеевой // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 54-57
608112
  Биткивская Г.В. Концепт "творчество" в русской эссеистике второй половины ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 23-28. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті досліджено реалізацію концепта "творчість" в російській есеїстиці дрігої половини ХХ ст. в контексті лінгвокультурології
608113
  Бейлін М.В. Концепт "техніки" як соціокультурний феномен // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 121-125
608114
  Захаржевська А. Концепт "Тиран" у трагедіях Вільяма Шекспира // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 123-131. – (Бібліотека інституту філології)


  На основі методології когнітивної лінгвістики у даному дослідженні проведено історичний огляд виникнення, розвитку та значення концепту "тиран" в англійській мові, визначено місце даного концепту у трьох трагедіях Вільяма Шекспира: "Юлій Цезар", ...
608115
  Юдко Л.В. Концепт "толерантність" в європейських лінгвокультурах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 382-391


  У статті розглядається концепт "толерантність" як одиниця дискурсу спецслужб України, Росії, Німеччини, Великої Британії. На основі лексикографічних та дискурсивних досліджень аналізується семантичний потенціал концепту.
608116
  Козир Ю.А. Концепт "Україна–Росія" в мас-медійному дискурсі як теоретична проблема // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті з"ясовується стан наукового опрацювання концепту "Україна-Росія", мовно репрезентованого в мас-медійних публікаціях. The paper deals with the level of researches of Ukraine-Russia concept which is verbally represented in mass media ...
608117
  Мельник П. Концепт "Україна" на шпальтах сучасної періодичної преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Журналістика ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Визначено корпус мовних одиниць, прагматична спрямованість яких полягає у створенні концепту Україна, розкрито зв"язок розглядуваного концепту із сучасним образом нашої держави. Проаналізовано стан дослідження обраної проблематики, показано динаміку ...
608118
  Боряк Т.Г. Концепт "україніки" у практичній діяльності з розшуку та повернення архівної україніки з Росії (1917 - сер. 1930-х рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 38-43


  У статті розглядаються особливості процесу повернення архівних матеріалів Україні з Росії на початку ХХ століття. Визначено комплекс проблем, які ускладнювали формування державного українського фонду.
608119
  Грабовська І.М. Концепт "української України": до питання про політичну, ідеологічну та культурну ідентифікацію України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 34-38. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
608120
  Канова Л.П. Концепт "успіх" в англійській та українській мовних картинах світу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 60-65. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто концепт “успіх” в англійській та українській мовних картинах світу. Автором проаналізовано концепт як багатогранне поняття, яке може проявлятися у різних сферах життя людини. Виділено семантичні групи з відповідними семантичними ...
608121
  Паращич В. Концепт "утопії" Поля Рікера: спроба актуальної рецепції важливих понять // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 191-198. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
608122
  Кравець Л. Концепт "хата" в метаморфозах української поезії ХХ століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 40-42. – ISSN 0130-5263
608123
  Швед З.В. Концепт "цілісної людини" на шляху оволодіння свободою в іудаїзмі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема формування "цілісної людини" в плані реалізації нею свободи як умови досягнення повноти існування в аспекті інтерпретованому через уявлення іудаїзму. Підкреслюється, що свобода є не самоціллю, а підставою для досягнення ...
608124
  Польова С.В. Концепт "час" в українських та англійських фразеологізмах і пареміях // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 138-139
608125
  Шеина И.М. Концепт "человек" в русской и английской языковых картинах мира // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 97--107. – ISSN 0130-9730
608126
  Грибановская Е.С. Концепт "чужого" в переводе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 16-23. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена концепту "чужого" в рамках переводческой деятельности. Особое внимание уделяется истории развития перевода, смене подходов и взглядов на перевод. Подчёркивается, что современный этап характеризуется возникновением концепции, основанной ...
608127
  Барашева Д.Е. Концепт "я" как организующий сознание субъекта // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 2219-4290
608128
  Левко О.В. Концепт [текст давньогрецькою мовою] в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 73-88


  У статті досліджується зміст та прийоми вербалізації концепту [текст давньогрецькою мовою] "світло" у патристичному дискурсі на матеріалі епідейктичних промов Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, аналізується мовна репрезентація ...
608129
  Ільїна Г.В. Концепт «візуального повороту»: філософсько–методологічний аспект // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 114-120. – ISSN 2076-1554
608130
  Коваленко Г.М. Концепт ANDROGYNY в сучасному англомовному фешн-дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 191-197


  У статті досліджуються соціокультурні умови появи й розвитку концепту ANDROGYNY в дискурсі модної індустрії ХХ-ХХІ століть. Проводиться аналіз структури концепту, виділяються ядерний і атрибутивний компоненти концепту, розглядаються основні ...
608131
  Скрипник А. Концепт DIABLE у французькій лінгвокультурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-46. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу способів вербалізації концепта DIABLE у французькій лінгвокультурі. Наводяться дефініційні характеристики даного концепту, структурується лексика, яка репрезентує концепт, аналізуються способи актуалізації даного концепту у ...
608132
  Павлюк О.О. Концепт Gourmandise (лаcощі) в однойменному романі Мюріель Барбері // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 299-306. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
608133
  Курохтина А.М. Концепт heimat в творчестве Кристиана Крахта (на материале произведения "Faserland") // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 38-41
608134
  Літинська Н.В. Концепт IMMIGRAZIONE в італійській мовній свідомості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 219-224


  У статті проводиться дослідження концепту IMMIGRAZIONE в італійській мовній свідомості, здійснюється лексико-семантичний аналіз мовних одиниць-актуалізаторів цього концепту в італійській мові, виокремлюються концептуальні ознаки, що складають зміст ...
608135
  Васильєва Т.О. Концепт JUSTICIA/ПРАВОСУДДЯ та його актуалізація в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 75-81


  У статті розглядаються засоби вербалізації концепту JUSTICIA / ПРАВОСУДДЯ в концептуальному просторі іспаномовних урядових прес-конференцій з огляду на його троїсту структуру: поняттєвий субстрат, перецептивно-образний адстрат, валоративний ...
608136
  Коцюба О.П. Концепт MANN у прозі Йозефа Рота в проекції на українську культуру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 223-230


  У статті проаналізовано концепт MANN у прозі Йозефа Рота з проекцією на українську культуру. Шляхом аналізу контекстуального оточення лексичних експлікантів концепту визначено його смислові атрибути в описах української культури.
608137
  Римар Є.Ф. Концепт SAVAS і його фреймова структура в турецькій мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 317-321


  Стаття присвячена визначенню сутнісних характеристик концепту "savas" та його аналізу на рівні фреймової структури. Найбільший інтерес становлять комбінаторні моделі реалізації концепту. Статья посвящена определению сущностных характеристик ...
608138
  Коваленко Г.М. Концепт SLOW FASHION у сучасному англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 118-126


  У статті розглянуто структуру й семантику концепту SLOW FASHION, а також його місце в сучасному антиглобалістичному дискурсі й дискурсі масової моди. Проводиться детальний аналіз структурних компонентів концепту разом із їх ієрархічною організацією.
608139
  Бабире О.В. Концепт SUSTAINABILITY у сучасній корпоративній культурі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 59-78


  Стаття присвячена аналізу концепту SUSTAINABILITY як когнітивної одиниці в англомовному корпоративному дискурсі. На матеріалі звітів 60 про корпоративну соціальну відповідальність розглядається інформаційний зміст концепту та особливості його ...
608140
  Черненко Н.А. Концепт VIRTUS як основа давньоримскої моралі: особливості вербалізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 397-404


  У статті здійснено аналіз особливостей формування і вербалізації концепту VIRTUS на базі дослідження текстів ранньоримської та класичної доби. В статье анализируются особенности вербализации концепта VIRTUS на базе исследования текстов раннеримской и ...
608141
  Алєксєєва І.О. Концепт YOGA крізь призму назв книг // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 3-11


  У статті аналізується лексичний склад назв книг про та з йоги як філософського та духовного вчення. Такий підхід дозволяє виділити основні компоненти концепту YOGA - компоненти, які привертають увагу цільової англомовної аудиторії. В статье ...
608142
  Мацько В. Концепт андрогінності в художній літературі: маскулінність і фемінність // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 286-298. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
608143
  Заверющенко О.Л. Концепт батька-матері в українських весільних обрядах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 49-54. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
608144
  Апанович М. Концепт батьківського міфу поезій Г. Чубач // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 345-353


  У статті докладно проаналізовано значення батьківського міфу у міфологемі роду поетичних творів Г. Чубач. Зокрема, авторка батьківський міф, насамперед, пов’язує з архетипом умираючого й воскресаючого божества. Батько ідентифікується в ліриці поетеси ...
608145
  Кузьменко О. Концепт батьківщина у парадигмі художніх образів простору в фольклорних новотворах про виселення (на матеріалі власних записів із Західної Бойківщини) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 210-220


  У статті розглядається поетика фольклорних текстів про виселення, в яких домінують просторові образи, що формують парадигму головної вербалізованої константи, концепту БАТЬКІВЩИНА.
608146
  Вільчинська Т. Концепт Богородиця у духовній ліриці Г. Сковороди і Б.І. Антонича // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 76-83. – ISSN 0320-3077
608147
  Левченко Г. Концепт божевілля як елемент шекспірівського коду в ліриці Лесі Українки // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
608148
  Сторчак О.Г. Концепт в когнитивной лингвистике // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 136-140. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  Когнітивну лінгвістику характеризують поліпарадигмальністю уявлень про природу концепту. Основу концепту, який віддзеркалює смисл, складають перцепт, поняття, образ і компонент культури. Ідеї системності, складноструктурованості, багатовимірності, ...
608149
  Уділова Т.М. Концепт ввічливості в мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 472-476. – ISBN 966-7890-03-1
608150
  Уділова Т.М. Концепт ввічливості в мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 475-476; 8 назв
608151
  Шепелєв М.А. Концепт Великої Європи як неорегіоналістська альтернатива "нового світового порядку" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 345-351. – ISBN 966-628-197-5
608152
  Вертієнко Г.В. Концепт вепря в молодоавестійських текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 140-148


  У статті розглянуто концепт вепря у текстах Молодшої Авести та образотворчій традиції. Ця тварина виступає стійким втіленням божества перемоги Веретрагни (Яшт 14, 15). Таке ж уживання цього концепту зустрічається в Яшті 10, 70 (3–9) і 127 (2–8), при ...
608153
  Богачевский Концепт виртуальности как складка / Богачевский, С // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 8-9
608154
  Богачевский П.С. Концепт виртуальности как складка (философско-методологический контекст постнекласической науки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматривается концепт виртуальности в контексте корреляций методологии сложного мышления (Э. Морен) и постмодернистской онтологии Ж. Делеза, обосновывается возможность интерпретации виртуального существования как складки. У статті концепт ...
608155
  Сарабун О. Концепт відповідальності як явище громадського соціуму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 90-97. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
608156
  Корпанюк Р. Концепт вільної людини у поетичній творчості Богдана Задури // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 303-309. – ISBN 978-966-306-020-4
608157
  Богачевський П.С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методологічний свідомості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Богачевський Павло Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 192 л. – Бібліогр.: л. 176-192
608158
  Богачевський П.С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методологічній свідомості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Богачевський Павло Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
608159
  Перевишко К.С. Концепт ВЛАДА в староукраїнській мові (на матеріалі українських грамот XIV-XV століття) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 177-181


  У статті здійснено спробу аналізу концепту влада в староукраїнській літературній мові. Охарактеризовано найважливіші ознаки концепту влада, актуалізовані в текстах українських грамот XIV - XV століть.В статье предпринята попытка анализа концепта власть ...
608160
  Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук :10.02.04 / Гайдученко Л.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 18 л. + Додатки: л. 219-287. – Бібліогр.: л. 171-218
608161
  Гайдученко Л.В. Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 -германські мови / Гайдученко Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв.
608162
  Беценко Т.П. Концепт воля в мовній картині світу українських народних дум // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 12. – С. 222-227.
608163
  Лаврук Т.П. Концепт геополітики: понятійна і образно-метафорична компоненти // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 134-142. – (Думка). – ISSN 2304-7410
608164
  Некряч О. Концепт гетьмана-провідника у творчості Т. Шевченка і М. Костомарова: приклад П. Дорошенка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 100-105


  У статті представлена художня концепція постаті гетьмана Петра Дорошенка у творчості Шевченка і Костомарова
608165
  Малюк А. Концепт глобалізації крізь призму ідей Карла Полані // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 26-46. – ISSN 1563-3713
608166
  Чуйко В.Л. Концепт глобалізації як теоретичний простір презентації української філософії / В.Л. Чуйко, С.В. Руденко // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 168-179
608167
  Курбатова Т.В. Концепт глобалізація/globalization в англомовній картині світу у межах концептосфери геополітикa/geopolitics // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 35-37
608168
  Мей А. Концепт гостя у голосіннях // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 345-349


  У статті досліджується концепт гостя на основі голосінь та у контексті похоронно-поминальної обрядовості.
608169
  Тур М.Г. Концепт громадськості - теоретичне ядро демократичної легітимності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 166-177.
608170
  Білоус А. Концепт громадянського суспільства в історії європейської філософської думки (частина 1) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 140-144. – ISSN 1728-9343
608171
  Білоус А. Концепт громадянського суспільства в історії європейської філософської думки (частина II) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 146-149. – ISSN 1728-9343
608172
  Михальський Ю.А. Концепт громадянського суспільства. Український вимір / Ю.А. Михальський ; під заг. ред. Дубровського І.М. ; Всеукр. профспілка правників. – Київ : Коваленко В.Ф., 2013. – 123, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 121-123 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-21-2
608173
  Ткач Б.А. Концепт демократії А. де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 105-107
608174
  Усатенко Г. Концепт державність в українських пам"ятках XVII-XVIII ст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 320-326


  У статті запропоновано аналіз концепту «державність» в контексті когнітивного літературознавства. Медієвістика, і зокрема літературознавство періоду бароко, нині потребує нових методологічних стратегій для осмислення напрацьованого матеріалу. ...
608175
  Еделєва М.А. Концепт державної інформаційної політики в сучасних умовах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 62-67. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто різні визначення поняття «державна інформаційна політика» в науковій літературі та правових актах. Висвітлюються концептуальні засади державної інформаційної політики. Досліджується вплив інформації на демократичні процеси у державі в період ...
608176
  Шестопал О.Г. Концепт дзеркала в романі Хуана Марсе "Двомовний коханець" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 444- 449
608177
  Володарська М.В. Концепт дитини в американській літературі доби романтизму : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Володарська Маргарита Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 217 л. – Бібліогр.: л. 195-217
608178
  Володарська М.В. Концепт дитини в американській літературі доби романтизму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Володарська Маргарита Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
608179
  Потніцева Т. Концепт дитинства в західній літературі кінця XIX- початку ХХ століть // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 137-141
608180
  Сидоренко О. Концепт дитинства в культурному контексті середньовіччя та відродження // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 185-189
608181
  Погонець Я. Концепт долі у творчості Т. Шевченка і М. Матіос: порівняльний аспект // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 148-154


  Статтю присвячено розглядові Шевченкового фольклоризму. У розвідці аналізується концепт долі в українському фольклорі та його потрактування у творчості Т. Шевченка і М. Матіос. Статья посвящена рассмотрению фольклоризма у Т. Шевченко. В разведке ...
608182
  Фурман А. Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 78-94. – ISSN 1810-2131
608183
  Петров Є.П. Концепт досвіду у філософії Дж. Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблематики досвіду у філософії Дж. Локка. Категорія досвіду є основною парадигмальною рисою вчення філософа. Тому предметом статті є розгляд концепту досвіду, у співвідношенні з емпіричною теорією походження ...
608184
  Арват Н.Н. Концепт душа в произведениях А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 78-82. – (Філологічні науки)
608185
  Савицька Я.В. Концепт душі в українських фольклорних снотлумаченнях кінця ХІХ – початку ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 77-81. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
608186
  Луцишин І. Концепт екзистенційної тривоги в романі Володимира Винниченка "Рівновага" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 120-131. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
608187
  Давидова-Біла Концепт екзотичного в українському авангарді 1920-30 рр. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 274-282
608188
  Капінус Д.Є. Концепт еросу в п"єсі Артура Шніцлера "Інтермедія" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 146-149
608189
  Ваніна Г.В. Концепт ЖІНКА у дзеркалі різних культур (на матеріалі англійських, іспанських, японських та корейських міських легенд) / Г.В. Ваніна, В.В. Ткаченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 24-27
608190
  Заблодська І.В. Концепт забезпечення регіональної промислової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
608191
  Звездова Г.В. Концепт закон как языковое отражение духовной эволюции поэта (на материале поэтических произведений А.С. Пушкина) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 58-62. – ISBN 966-594-839-3
608192
  Колодюк І. Концепт зачаття та його відображення в українській традиційній культурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 39-45
608193
  Серебрянська І.М. Концепт зірка як стереотип етнокультурного мислення в мові української прози другої половини XX ст. // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 101-105
608194
  Кукушкін В. Концепт ЗНАМЕНИТІСТЬ як симулякр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-57. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті на підставі результатів когнітивно-дискурсивної інтерпретації фрагментів англомовного газетно-публіцистичного дискурсу, що містять ім"я концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ, лексему celebrity, робиться висновок про те, що онтологічні ознаки концепту ...
608195
  Малунова Г.Д. Концепт ЗНАННЯ в "Апології Сократа" Платона: verba sciendi з сенсуальним етимоном // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 310-318


  Статтю присвячено verba sciendi, первинна семантика яких "відсилає" до сфери відчуттів. Будучи мовними репрентантами концепту ЗНАННЯ у тексті "Апології Сократа" Платона, зазначені дієслова аналізуються з точки зору розвитку семантики від сенсуальної до ...
608196
  Дзюбенко О.М. Концепт ЗНАННЯ у наївному дискурсі (на матеріалі паремійного фонду англійської та української мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 249-253


  У статті розглядається концепт ЗНАННЯ у паремійному корпусі англійської та української мов під лінгвокультурологічним кутом зору. У дослідженні виокремлені логеми-універсалії та етноспецифічні логеми, які засвідчують універсальні й ідіоетнічні ...
608197
  Носова О.В. Концепт зради як елемент традиційного історичного образу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 122-126


  У статті аналізуються особливості створення та функціонування традиційних історичних образів у невід"ємному зв"язку з концептом зради. Своєрідне трактування цих образів розкривається на прикладі постатей Івана Виговського та Яреми Вишневецького. В ...
608198
  Лю Хунянь Концепт и взгляды на природу в экологическом праве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 90-99. – ISSN 0132-0769
608199
  Орешкина М.В. Концепт изаимствование: кракие заметки об их соотношениях // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 3 (36). – С. 100-106. – Библиогр.: Лит.: С. 105-106; 14 назв. – ISSN 1562-1391
608200
  Ужченко В.Д. Концепт і лінгвокультурологічний аналіз // На терені юридичної і філологічної наук : Збірник наукових праць, присвячений 50-річчю від дня народження і 25-річчю науково-педагогічної діяльності професора Прадіда Ю.Ф. / Редкол.: Баранник Д.Х., Копиленко О.Л., Самойлович Л.В., Авер"янов В.Б. та ін. – Сімферополь : Ельіньо, 2006. – С. 302-309. – ISBN 966-7348-20-2
608201
  Чубкр Н.В. Концепт ідеології та її значення у політичних процесах суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 185-191
608202
  Рижков М.М. Концепт іміджування України в політичній думці США / М.М. Рижков, О.М. Прохоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 3-12
608203
  Мельник О.Є. Концепт інституціоналізованої освіти та його філософська рефлексія // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 36-44


  Розглядається рефлексивний концепт філософії освіти, яка за своїм змістом і спрямованістю у своїй основі відповідає конкретному соціокультурному континуумі, в якому вона реалізовується. Рассматривается рефлексивный концепт философии образования, ...
608204
  Ільчук М. Концепт інтермедіальності в рецепції роману Патріка Зюскінда "Парфумер" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 123-131. – ISSN 2078-340X
608205
  Житарюк М.Г. Концепт інформаційного балансу в когнітивних теоріях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 26-33


  На основі субстанційності інформації та комунікаційних взаємодій у статті розглянуто можливість застосування теорій когнітивної відповідності в журналістикознавстві й запропоновано новаторське розуміння інформаційного балансу. On the basis of ...
608206
  Скороварова Є.В. Концепт інформаційної діяльності у сучасному науковому дискурсі / Є.В. Скороварова, І.М. Сілютіна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 273-278. – ISSN 2076-1554
608207
  Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
608208
  Суслова М.О. Концепт іслам в іспанській та французькій лінгвокультурах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Суслова Марія Олексіївна ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" м-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2013. – 246 л. – Додатки: л. 209-246. – Бібліогр.: л. 177-208
608209
  Савенко А.О. Концепт істина в романі Н. Казандзакіса "Лихі та кумедні пригоди Алексіса Зорбаса" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 175-181
608210
  Єгорова Ю.М. Концепт історичної правди у романі В. Шкляра "Чорний ворон" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 482-487. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
608211
  Кольцова Ю.Н. Концепт как категория семантической теории перевода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 37-48. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385
608212
  Мирошникова З.А. Концепт как когнитивний феномен // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 138-143
608213
  Артем А. Концепт как сложное ментально-когнитивное образование / А. Артем, Ж. Уанкевич // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 3-5
608214
  Скрипник І. Концепт книги в міфологічному хронотопі текстів Б.І. Антонича та Б. Шульца // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 12-24. – ISSN 0236-1477
608215
  Мазепова О. Концепт кольору та його місце в художній картині світу (на матеріалі сучасної перської поезії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 52-61. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто специфіку дослідження кольороназв у сучасній лінгвістиці з огляду на антропоцентричну наукову парадигму; наголошено на етноспецифічному характері концептуалізації кольору в різних лінгвокультурах, а також на ролі, яку відіграє колористика у ...
608216
  Сушко З. Концепт комічного в інтерпретаціях Ю. Лісняка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 531-538


  Розглянуто використання гумористично-іронічних засобів співмірних оригіналу в інтерпретаціях Юрія Лісняка на основі творів Дж. К. Джерома "Троє в основному човні,як не рахувати собаки", Дж. Свіфта "Мандри Гулівера"
608217
  Пахомова О. Концепт компетентність у сучасному англійському освітньому дискурсі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 132-143
608218
  Пасічник Д.С. Концепт консолідації нації в поемі Я. Кемаля Беятли "Святковий Ранок в Сулейманіє" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 404-410


  Розглянуто поему турецького поета-націоналіста Я.К. Беятли у фкій автор у класичній композиційній формі диванної літератури зображує славетну історію османського народу, тим самим намагаючись відновити віру народу в свої сили і консолідувати націю, ...
608219
  Шамшур М.А. Концепт кохання в культурно-специфічному контексті картини світу китайського етносу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 132-137
608220
  Семененко Л.М. Концепт кохання в ліричних творах Олександра Олеся // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 345-350. – ISSN 2305-3852
608221
  Любченко Т.В. Концепт КОХАННЯ в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 39-42


  У статті проаналізовано вербалізацію, етнокультурну специфіку та семантичну структуру концепту КОХАННЯ в новогрецькій мові. В статье проанализированы вербализация, этнокультурная специфика и семантическая структура концепта ЛЮБОВЬ в новогреческом ...
608222
  Андрійченко Ю.В. Концепт кохання в сучасних текстах іспанських пісень / Ю.В. Андрійченко, А.В. Бодянська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – C. 3-7


  Статтю присвячено аналізу концепту кохання в сучасних текстах іспанського співака Алехандро Санс. Визначення різноманітних засобів вираження кохання дає можливість з"ясувати особливості співставлення цього концепту. Статья посвящена анализу концепта ...
608223
  Мазнєва Н. Концепт кохання у смисловому просторі художньої прози Василя Слапчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 320-324
608224
  Нічаєнко І.І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі XIX-XX століття та його відтворення в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нічаєнко Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 205 л. – Бібліогр.: л. 183-205
608225
  Нічаєнко І.І. Концепт КРАСА в іспанській художній прозі XIX-XX століття та його відтворення в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Нічаєнко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
608226
  Швець Г.Д. Концепт краси в поезії Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 430-435. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті проаналізовано уявлення про красу в поезії Лесі Українки. З"ясовано, що виявом краси для поетеси є людська врода, природа, життя загалом, духовність, свобода, творчість. Досліджено шляхи вербалізації концеату: через прикметники красний, ясний, ...
608227
  Манчул Б. Концепт кризи у філософії Хосе Ортеги-і- Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 597-603. – ISBN 978-966-423-392-4
608228
  Рижков М.М. Концепт критичної геополітики у зовнішній політиці США на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 3-8
608229
  Місінькевич О. Концепт культури як одиниця ментальної інформації у мовній картині світу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 53-57


  Розглянуто особливості вербалізації концептів культури як носіїв ментальної інформації у мовній картині світу.
608230
   Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Ю.П. Богуцький (голова) , В.М. Щербина, С.М. Волков та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України. – ISBN 978-966-2241-23-5
Вип. 2 : / [ред.-упоряд. і відп. за вип.: Л. Троєльнікова, О. Оніщенко]. – 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
608231
  Плотнікова Н.В. Концепт кутя: лінгвокультурологічний аспект // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 89-96
608232
  Набитович І.Й. Концепт лабіринту як сакрального локусу (на прикладі новелістики Х.Л. Борхеса, романів У. Еко "Ім"я Рози" та К. Мосс "Лабіринт") // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 45-51
608233
  Газін В. Концепт Лєщинського як варіант вирішення "українського питання" в другій половині 50-х рр. XVII ст. // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 126-134


  Ян Лещинський (1603—1678) — державний діяч Речі Посполитої. Представник шляхетського роду Лещинських гербу Венява.
608234
  Тодорова С.М. Концепт лідерства як об"єкт філософського аналізу // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 120-127. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
608235
  Жалай В.Я. Концепт любов у французькій пареміології // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 87-97
608236
  Мацевко-Бекерська Концепт любові як домінанта формування точки зору в романі Ю. Гордера "Помаранчева дівчинка" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 68-79. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
608237
  Туренко В.Е. Концепт любові як еросу в "Евдемовій етиці" Аристотеля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 97-107
608238
  Конотоп Л.Г. Концепт любові: методологічні аспекти філософсько-релігієзнавчого аналізу. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 16-19. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
608239
  Соляник В.І. Концепт ЛЮДИНА як основа антропоцентризму // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 169-171. – ISSN 2312-0665


  На матеріалі творів Ф.С. Фіцджеральда.
608240
  Рябченко М.М. Концепт маски у творчості Юрія Винничука // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 360-366


  У статті розглянуто творчість сучасного українського письменника Ю. Винничука. Аналізується концепт маски як прийом, який постійно використовує автор у своїй прозі. В статье рассматривается творчество современного украинского писателя Ю. Винничука. ...
608241
  Дядченко Л. Концепт межі, його семантика та втілення в текстах "київського періоду" Т.Федюка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 214-222


  У статті розглянуто концепт межі в міфопоетичному просторі поезії "київського періоду" Тараса Федюка. Основною метою роботи є аналіз межі, яка поєднує та одночасно розмежовує два типи міфопоетичного простору. Окремий акцент робиться на з"ясуванні ...
608242
  Тянь Хунминь Концепт мира в произведениях И. Бунина (1900-1917) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 110-111. – ISSN 1684-2618
608243
  Філоненко Н. Концепт мистецтва в рецепції М. Йогансена // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 291-292


  У статті розглянуто погляди літературознавця Майка Йогансена на мистецтво й літературу
608244
  Юдин Н.Л. Концепт мифа: историософский взгляд // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН ; НАН Беларуси ; НАН Украины. – Москва, 2013. – Т. 15, вып. 2 (78). – С. 170-176. – ISSN 1606-951Х
608245
  Зайцева М. Концепт міжнародної безпеки у стратегії країн БРІКС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 16-19. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано безпекову складову взаємодії Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР у рамках об"єднання БРІКС та визначено підходи країн-членів до співпраці у сфері міжнародної безпеки; також встановлено, що країни БРІКС розглядають форум як інструмент ...
608246
  Ляпіна Л.А. Концепт мультикультуралізму: сучасні трактування // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 43-46. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
608247
  Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 273 л. – Додатки: л. 240-273. – Бібліогр.: л. 206-239
608248
  Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
608249
  Тарасюк І. Концепт надії в українській народнорелігійній духовності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1027-1042. – ISSN 1028-5091
608250
  Гречкосій Р.М. Концепт надлюдини у філософії Ф. Ніцше: самореалізація особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядається концепція надлюдини Ф. Ніцше у контексті теорії самореалізації особистості. Рассматривается концепция сверхчеловека Ф. Ницше в контексте теории самореализации личности. The concept of superperson F. Nietzsche in a context of the theory ...
608251
  Сапсай А. Концепт наднаціональність в сучасних політичних теоріях європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 64-68
608252
  Сворак С.Д. Концепт народовладдя в Київській Русі у державно-правових поглядах Г.В. Вернадського // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 11-19. – ISSN 2078-3566
608253
  Сворак С.Д. Концепт народовладдя в українській національній ідеї: історико-правовий вимір // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 14-18. – ISSN 1727-1584
608254
  Косило Н. Концепт натуралізму в творах на робітничу тематику Джорджа Гіссінга та І вана Франка: генеза, типологія // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 283-288. – (Філологія ; Вип. 23/24)
608255
  Ткачук М.П. Концепт натуралізму і художні шукання в "Бориславських оповіданнях " Івана Франка / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1997. – 64с. – ISBN 966-528-010-4
608256
  Наєнко Г.М. Концепт НАУКА в староукраїнській літературній мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 181-189


  У статті проаналізовано особливості вербалізації концепту наука за староукраїнськими джерелами XVI-XVIII століть. В статье проанализиованы особенности вербализации концепта наука по староукраинским источникам XVI-XVIII веков. The article focuseson ...
608257
  Сквирська І.В. Концепт національного героя у драматичних творах Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується концепт національного героя у драматичних творах Володимира Винниченка на прикладі його драм "Брехня", "Базар", "Пророк" та ін. Аналізуються риси в літературному образі героя суто національні та інтернаціональні. In this ...
608258
  Гармата Г.В. Концепт національного героя у творчості Г. Квітки-Основ"яненка (на прикладі повісті "Предание о Гаркуше) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 100-104


  Стаття присвячена аналізу твору Г. Квітки-Основ"яненка "Предание о Гаркуше" з погляду його ролі у формуванні української національної ідеї. У ній визначається розуміння письменником поняття "національний герой". Конкретизовано та узагальнено ...
608259
  Воронянський О.В. Концепт національного суверенітету як принцип реалізації політичних прав нації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 394-400
608260
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Бєлоусова Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 202л. – Бібліогр.: л. 179 - 203
608261
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Бєлоусова Н. Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
608262
  Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства: європейська та національна практика // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51-53
608263
  Лисий І. Концепт національної ідентичності в дослідженнях культури // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 74-78
608264
  Лугова Т. Концепт національної історії в художньому осмисленні Михайла Грушевського та Андріана Кащенка: порівняльний аспект // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 112-121. – ISSN 2308-1902
608265
  Боднар О. Концепт неперервного часу у Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 77-82
608266
  Донська А.Г. Концепт нормативної сили Європи в сучасній політичній теорії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 74-82


  Проаналізовано основні теоретичні засади концепту "нормативна сила Європи" (НСЕ). Визначення нормативної сили Європейського Союзу можна порівнювати з іншими типами сили в політиці. Розглядаючи джерела, основні цілі, методи і результати застосування ...
608267
  Двірна Л. Концепт норми в семантичному полі повинності // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 24-30
608268
  Звонська Л.Л. Концепт ОБРАЗ у класичних мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 21-28
608269
  Данильченко О. Концепт образу Богдана Хмельницького в "Історії Русів" та творчості Т. Шевченка: порівняльний аналіз // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 160-171


  Стаття присвячена інтерпретації образу Богдана Хмельницького в "Історії Русів" і творчості Т.Шевченка. Охарактеризовано вплив пам"ятки на літературу ХІХ століття, зокрема творчість Т. Шевченка; визначено спільні теми, мотиви та образи. Представлено ...
608270
  Городнюк Н.А. Концепт одягу та семантика дендизму у романі Михайла Івченка "Робітні сили" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 98-103. – ISBN 978-966-551-315-5
608271
  Тімашова В.М. Концепт особистої безпеки у практичній діяльності органів внутрішніх // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 77-82
608272
  Бунчикова О. Концепт особистості в українській бароковій драматургії ХVII століття // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 161-167


  У статті досліджуються особливості концепту особистості в українській бароковій драмі ХУІІ століття. Аналізується специфіка його прояву та реалізації у барокових драматичних текстах, зокрема в інтермедіях, анонімних драмах «Слово про збурення пекла», ...
608273
  Білик Н.Л. Концепт особистості сербської культурної парадигми XX ст. у дзеркалі українського перекладу (на матеріалі новели Іво Андрича "Дрівця") / Н.Л. Білик, Стеблина-Рудякова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 47-51. – (Б-ка Ін-ту філології)
608274
  Василик Л.Є. Концепт пам"яті у публіцистиці літературно-художніх видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 65-69


  У статті аналізується публіцистика сучасних літературно-художніх видань, розглядається роль концепту "пам"ять" в утвердженні національної ідентичності, простежується його контекстуально-пресова парадигма. The article deals with the political ...
608275
  Пожидаєва І.В. Концепт ПАТРІОТИЗМ у маніпулятивному дискурсі блогосфери Рунету та Укрнету // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 207-214


  У статті досліджується один із домінуючих концептів блогосфери-концепт патріотизм. Автор визначає ознаки концепту, які становлять його понятійне ядро; описує формально-функціональний тезаурус концепту; аналізує динамічні процеси, пов"язані з ...
608276
  Уманець О.В. Концепт перевертневості у фаустіанських версіях С. Альошина та М. Зариня // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 72-81
608277
  Каменська Ірина Василівна Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolioue", "Некультурна", "Земля", "Через кладку") : Дис. ... кандид. філолог. наук: 10.01.01 / Каменська Ірина Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 172 л. – Бібліогр.: л. 159 - 172
608278
  Каменська Ірина Василівна Концепт подвійного семантичного поля у творчості Ольги Кобилянської (за творами "Ніоба", "Valse melancolique", "Некультурна", "Земля", "Через кладку") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Каменська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
608279
  Запорожченко Ю. Концепт подорожі в сучасному постмодерністському тексті (Ю. Андрухович, А. Стасюк) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 7 (583). – С. 11-18. – ISSN 0236-1477
608280
  Чайка О.І. Концепт покривання в українській, англійській і португальській обрядовій номінації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 445-450
608281
  Вилков В.Ю. Концепт политической нации в системе современного гуманитарного и общественно-политического знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 18-22
608282
  Вилков В.Ю. Концепт политической нации в системе современного гуманитарного и общественно-политического знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 26-29
608283
  Афанасьєва О.М. Концепт ПОЛІТИКА в лінгвокультурній картині світу сучасної Франції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 42-52. – Бібліогр.: Літ.: с. 52; 17 п.
608284
  Білан Н.І. Концепт політичної комунікації в умовах інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 138-144
608285
  Крохмальний Р. Концепт порогової ситуації в художній інтерпретації Івана Нечуя-Левицького // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 15-25. – ISSN 0130-528Х
608286
  Недзельський А. Концепт потокових взаємодій в соціологічному дослідженні повсякденності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 28-31. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу можливостей застосування концепту потокових взаємодій у соціальних мережах щодо соціологічного дослідження повсякденного життя. Автор спирається на теорію практик, культуральну соціологію Дж. Александера, актор-мережеву теорію ...
608287
  Гарасимів Т.З. Концепт права: філософський світогляд / Т.З. Гарасимів, Н.В. Мартинюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 162-167. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
608288
  Єщенко Н. Концепт правда у поетичних творах Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 225-233
608289
  Саєнко В.П. Концепт ПРАВДА/ БРЕХНЯ/ ІСТИНА у драмі Володимира Винниченка "Брехня" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 131-139. – (Серія: Філологія)
608290
  Чаюк Т.А. Концепт ПРИВАТНІСТЬ у сучасній британській дитячій художній літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 413-421


  Стаття присвячена опису концепту ПРИВАТНІСТЬ, його основних компонентів та місця в концептуальній картині світу дитячої англомовної особистості. У результаті аналізу текстів сучасної британської дитячої літератури було виявлено мовні ...
608291
  Літвінова І.М. Концепт ПРИРОДА як репрезентант політичних переконань Майка Йогансена (на матеріалі поетичних текстів) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 86-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
608292
  Завгородько Л.В. Концепт простору в культурно-антропологічних вимірах філософії географії // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 118-129. – (Філософія ; вип. 44)
608293
  Завьялова Е.Е. Концепт пыли в творчестве И.С. Тургенева // Известия Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2014. – С. 32-36. – (Серия литературы и языка ; т. 73, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье рассматриваются варианты реализации образа пыли в творчестве И.С. Тургенева. Доказывается важность указанной художественной детали, раскрывается многообразие коннотативных оттенков в ее трактовке, которое значительно повышает смысловую емкость ...
608294
  Покровська І.Л. Концепт рай у турецькій мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 350-356


  У даному дослідженні розглядаються одиниці, які репрезентують концепт рай, підкреслюються системні відносини між лексикою та фразеологією, визначаються експліцитні та імпліцитні ідентифікатори зазначеного концепту. Акцентується увага на впливі ...
608295
  Федоренко К. Концепт регіонального блоку в Центрально-Східній Європі / К. Федоренко, К. Умланд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 5


  "На сьогодні Європейський Союз і НАТО, завдяки своїй нерішучій політиці розширення, створили геополітичну "сіру зону" у Східній Європі та на Південному Кавказі. Ці західні організації і в найближчому майбутньому не будуть готові й не могтимуть ...
608296
  Панченко Ж. Концепт репутації у сучасних міжнародних відносинах: особливості становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-32. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Поняття "репутація" набуває абсолютно нового значення у сучасному світі. Корпоративна репутація перетворюється на джерело вартості для компанії, державна репутація посилює позиції держави на міжнародній арені. Стаття присвячена становленню та розвитку ...
608297
  Галаш Г. Концепт РИБА в мові української народної творчості // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 91-111. – ISBN 978-2-919320-44-8
608298
  Багацька О.В. Концепт рівновага в наративній структурі сучасних американських оповідань // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 12-19. – Бібліогр.: С. 19; 23 назви
608299
  Содномпилова М.М. Концепт Родина в культуре монгольких народов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 124-134. – ISSN 0869-5415
608300
  Кулєшова Концепт Русі у творах Л.М. Гумільова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 3-9
608301
  Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
608302
  Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 185 л. – Бібліогр.: л. 168-185
608303
  Головко О.Б. Концепт рух в сучасній іспанській мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр.: л. 174-215
608304
  Головко О.Б. Концепт РУХ в сучасній іспанській мові : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
608305
  Гречкосій Р.М. Концепт самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гречкосій Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
608306
  Гречкосій Р.М. Концепт самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гречкосій Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 200 арк. – Бібліогр.: 179-200
608307
  Ільченко Концепт саморозвитку особистості як основа аналізу феноменів самоактуалізації та самореалізації / Ільченко, і.Г. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 3-5. – ISSN 2077-1800
608308
  Бай О. Концепт світу в поезії Данила Братковського // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – C. 6-9. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
608309
  Гач Н.О. Концепт свобода (на матеріалі американських віршованих творів XIX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 251-264


  У статті аналізується концепт "свобода" в американській поезії XIX ст. та особливості його реалізації на рівні топонімів з огляду на культурно-історичні цінності епохи. В статье анализируется концепт "свобода" в американской поэзии XIX в., а ...
608310
  Хворостяний І.Г. Концепт свободи в оповіданнях Панаса Мирного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 406-413. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена дослідженню ролі концепту свободи особистості в формуванні образної системи оповідань Панаса Мирного. Простежено співвідношення понять "філософія" і "література", функції художнього образу в реалізації філософських проблем оповідань ...
608311
  Ярощук С. Концепт свободи в романі Олеся Гончара "Собор" // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 51-59. – ISBN 978-966-306-020-4
608312
  Василик Л. Концепт свободи в українській публіцистиці опору (1960-1980) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 58-67


  У статті аналізуються ідейно-проблемні параметри концепту свободи у публіцистиці самвидаву, простежуються аспекти національної свободи та свободи особистості як духовної альтернативи тоталітарному простору. The ideological problem parameters of ...
608313
  Безклубий І. Концепт свободи та насилля у творчості Тараса Шевченка / І. Безклубий, К. Лукіша // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 9-20. – ISBN 978-966-306-020-4
608314
  Корпанюк Р. Концепт свободи у повісті "Маруся" Г. Квітки-Основ"яненка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 102-111. – ISBN 978-966-306-020-4
608315
  Шаповалова А. Концепт свободи як волі у поетичній творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 44-57


  У статті розкрито множинність значень, які Т. Шевченко вкладав у поняття "свобода", та здійснено спробу висвітлення цілісної картини концепту свободи як волі в його поетичних творах
608316
  Галаєва О. Концепт свободи як модель екзистенційного пізнання світу у творах українських письменників другої половини XX ст. (О. Забужко, М. Матіос, Г. Пагутяк) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 247-252
608317
  Крушевская А.С. Концепт СЕМЬЯ в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 517-522


  Стаття присвячена вивченню універсального концепту РОДИНА в російській лінгвокультурі. Дослідження проводилось на трьох рівнях концепту: поняттєвому, емоційно-образному та оцінювальному. Данная статья посвящена изучению универсального концепта СЕМЬЯ в ...
608318
  Яремчук І.В. Концепт серце у поетичній картині світу Форуг Фаррохзад // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 198-209. – ISSN 1682-671Х
608319
  Мазепова О.В. Концепт СЕРЦЕ як ключовий концепт внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 269-277


  У статті досліджено особливості вербалізації універсального концепту СЕРЦЕ в сучасній перській мові, репрезентованого полісемантичним словом del та його лексико-фразеологічною парадигмою. На основі аналізу когнітивних метафор встановлено спільне й ...
608320
  Левченко Г. Концепт серця в "пророчій утопії" лірики Лесі Українки // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 98-99
608321
  Левченко Г.Д. Концепт серця в ліриці Лесі Українки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 44-49. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті з"ясовано семантику концепта "серце" у ліриці Лесі Українки, котрий потрактовується як елемент біблійно-християнського коду.
608322
  Несвіт С. Концепт смерті у поезіях Олега Ольжича і Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 14-20. – ISSN 1728-9572
608323
  Усачова І.О. Концепт смислу життя за С. Л. Франком та Ж.-П. Сартром // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 43-44
608324
  Наконечна Ю.С. Концепт соціалізація в американському віршованому дискурсі для дітей // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 217-223. – Бібліогр.: Літ.: с. 223; 12п.


  Дослідження поняття "соціалізація" крізь призму його когнітивної структури та концептуальної системи в американському віршованому дискурсі для дітей. Исследуются особенности реализации понятия "социализация" в американском стихотворном дискурсе для ...
608325
  Гуляк А. Концепт сповідальності у малій прозі Ольги Кобилянської / А. Гуляк, Н. Науменко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 12-16


  У статті проаналізовано естетичну роль сповідального елемента в малій прозі Ольги Кобилянської. Показано, що сповідальна інтонація, апріорі притаманна літературі, дозволяє авторові розв"язувати у своїх творах насущні екзистенційні проблеми, зокрема ті, ...
608326
  Варыпаев А.М. Концепт странничества в национальном образе мира восточнославянской культуры // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 109-111. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
608327
  Циховська Е. Концепт сутінків у поезії Леопольда Стаффа та українських митців початку XX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 146-152. – (Філологічні науки)
608328
  Лакішик Д.М. Концепт США в аналітичних дослідженнях сучасних тенденцій глобального розвитку // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 56-65. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х
608329
  Сапун М.В. Концепт та архетип у картині світу письменника // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 273-277


  У статті проаналізовано різні трактування терміну «концепт» та взаємозв"язок цього терміну з терміном "архетип". Розглянуто місце цих двох понять у мовній та концептуальній картині світу письменника. В статье проанализированы разные толкования термина ...
608330
  Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 267 л. – Додатки: л. 248-267. – Бібліогр.: л. 208-247
608331
  Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
608332
  Дяк Т.П. Концепт творчого мислення в пізнанні і освітній діяльності (екзистенційний аспект) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 25-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
608333
  Нишуков В.С. Концепт тела Мишеля Фуко в философии спорта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 142-144
608334
  Фрасинюк Н.І. Концепт терпіння в англомовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 324-329. – Бібліогр.: Літ.: 328-329; 16 назв
608335
  Коминська Н. Концепт тіла в романі Тоні Моррісон "Улюблена" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 164-168. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
608336
  Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 209-226
608337
  Валєнса Г.А. Концепт тілесності в соціально-філософському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос .наук : 09.00.03 / Валєнса Ганна Анібалівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
608338
  Юдко Л.В. Концепт толерантність у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Юдко Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
608339
  Юдко Л.В. Концепт толерантність у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Юдко Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 270 арк. – Додатки: арк. 227-270. – Бібліогр.: арк. 186-226
608340
  Ивашина Е.В. Концепт толерантности в философии Платона / Е.В. Ивашина, Р.А. Ивашина // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 111-112
608341
  Ільчук І.А. Концепт толерантності в когнітивно-дискурсійному аспекті / І.А. Ільчук, Л.С. Банах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 85-97. – ISSN 2072-1692
608342
  Рахмайлов Є.В. Концепт тотальної мобілізації в соціальній філософії Е. Юнгера // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
608343
  Балясова Ю.В. Концепт тотальності у філософській системі Г. В.Ф.Гегеля // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 152-166
608344
  Златогорська Л. Концепт трагізму в українському романтизмі // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 191-202
608345
  Антофійчук В. Концепт традиції і його ідеологічна та ідейно-естетична парадигма в романі Леоніда Мосендза "Останній пророк" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 52-63. – ISSN 0236-1477
608346
  Казаков О.О. Концепт традицій та інновацій у тренді сучасної культурно-мистецької освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 173-177. – ISSN 2226-3209
608347
  Горбунова Л.С. Концепт транскультурности как основа новой образовательной парадигмы // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 327-331. – ISSN 2076-1554


  Современный контекст цивилизационного перехода формирует социокультурные вызовы для образования. как научиться жить в мультикультурном мире в условиях растущей глобализации, интеграции и информационной революции, умножающей различия? какой концепт ...
608348
  Барна М.Ю. Концепт трансформації системи внутрішньої торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 75-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2222-0712
608349
  Кулешова К.І. Концепт турецької моделі як знаряддя зовнішньої та безпекової політики США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 334-341
608350
  Левко О.В. Концепт у дискурсі Григорія Богослова // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 159-163
608351
  Левко О.В. Концепт у дискурсі ранньохристиянських письменників // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 266-275
608352
  Александрова Г.А. Концепт у компаративістиці і порівняльній концептології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 14-20


  У статті йдеться про концепт як про спільну одиницю культури, яка в різних формах працює в різних її "рядах", зокрема в компаративістиці і порівняльній концептології
608353
  Видашенко Н. Концепт України й українців у щоденникових записах Олександра Довженка та Аркадія Любченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 21-25. – ISSN 0130-5263
608354
  Остапчук В. Концепт України у творчості Т. Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Ін-т філології) ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Бердян. держ. пед. ун-т ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 154-158
608355
  Кралюк П. Концепт України як екуменічного інтегратора Європи в теоретичних побудовах Арсена Річинського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 576-583. – ISBN 978-966-2254-74-7
608356
  Шмига Ю.І. Концепт української книжки в умовах сучасної читацької культури / Ю.І. Шмига, О.Д. Шмига // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 139-144. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
608357
  Купцова Т. Концепт фемінінності в творчості Володимира Винниченка в контексті дослідження проблем гендерної рівності // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 118-121. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Розглянуто особливість фемінінності в українському суспільстві в творах Володимира Винниченка крізь призму гендерного аналізу. The consept of femininity in the Ukrainian society in the light of gender analisys in works of Volodymyr Vinnichenko is ...
608358
  Фу Цзин Концепт фен-шуй и его освоение в русской языковой картине мира : дисс. ... канд. филол.. наук : 10.02.02 / Фу Цзин ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; КНУТШ. – Киев, 2011. – 295 л. + Прилож.: л. 277-295. – Библиогр.: л. 234-294
608359
  Фу Цзін Концепт фен-шуй та його освоєння в російській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Фу Цзін ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
608360
  Письменна Ю.О. Концепт хитрість і його тезаурусні зв"язки (на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С.106-114


  Стаття причвячена контрастивному вивченню концепту "хитрість" на матеріалі паремій української, російської, англійської та італійської мов. The article deals with the contrastive research of concept "cunning" on the material of Ukrainian, Russian, ...
608361
  Щербакова О.А. Концепт цариці Єлени у "четьях-мінеях" Дмитра Туптала // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 460-471. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті досліджено образ святої рівноапостольної цариці Єлени у Четьях-Мінеях" святителя Дмитрія Ростовського (Дмитра Туптала). Проаналізовано особистості образу першої християнської цариці-матері, його трактування й осмислення в українській бароковій ...
608362
  Хабермас Ю. Концепт человеческого достоинства и реалистическая утопия прав человека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 66-80. – ISSN 0042-8744
608363
  Зайдлер Н. Концепт честі повісті Д. Міщенка "Дике поле" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С.69-74
608364
  Шестопалова Т.П. Концепт чуттєвого сприйняття в літературній критиці Юрія Лавріненка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – C. 296-304. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
608365
  Золотюк Л. Концепт щастя в романі "Фройд би плакав" Ірени Карпи // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 91-96. – ISSN 2307-2261
608366
  Д"яконова О.В. Концепт ЩАСТЯ у віртуальному дискурсі: потенційність чи реалізованість? // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 506-514


  У статті подається короткий огляд результатів існуючих досліджень мовної об"єктивації концепту ЩАСТЯ та здійснюється аналіз лінгвопрагматичних параметрів реалізації семантичної опозиції "потенційність/реалізованість щастя" на матеріалі статей жіночих ...
608367
  Полюжин М.М. Концепт як базова когнітивна сутність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – C. 182-184. – ISBN 966-581-295-5
608368
  Ніка О. Концепт як барокова стилістична фігура // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 211-216. – ISSN 2078-0850


  На матеріалі писемних пам"яток другої половини XVII ст.
608369
  Кузнецова Т.В. Концепт як інструмент дослідження ціннісності журналістського тексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 11-16


  Розглянуто концепт як основну одиницю когнітивної структури тексту. Запропоновано методику концептуального аналізу для визначення ціннісності текстового простору. This article deals with the concept as the main part of the text cognitive structure. ...
608370
  Іващенко В. Концепт як одиниця когніції людини (логіко-філософське осмислення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 150-157. – Бібліогр.: Літ.: С. 155-157; 30 назв. – ISBN 966-7825-79-5
608371
  Даньків М.В. Концепт як одиниця мови, мислення і культури (на матеріалі перської і української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 56-62. – Бібліогр.: 18 назв.
608372
  Крупко О.І. Концепт як одиниця опису мовної картини світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 209-218


  У статті аналізуються основні підходи до означення поняття символу. Особливу увагу приділено лінгвосеміотичному і лінгвофілософському підходам. Визначені основні складові та характеристики символу. В статье анализируются основные подходы к определению ...
608373
  Боднарюк Ю.В. Концепт як складова частина концептосфери у мовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 4-7


  Досліджується когнітивна лінгвістика як мовознавчий напрям та застосування когнітивного аналізу для вивчення терміносистеми.
608374
  Чорновол-Ткаченко Концепт як структура зберігання знань // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 140-148
608375
  Мельник Т.В. Концепт"рідна земля" в інфосфері Севастополя // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 436-443
608376
  Краснобаєва-Чорна Концепт, концептуалізація та концептуальна система: логіко-філософський вектор // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 27-32. – Бібліогр.: Літ.: с. 31-32; 16 п. – ISSN 1728-9572
608377
  Круківська О.В. Концепт, термін, дефініція і спеціалізований дискурс / О.В. Круківська, В.І. Круковський // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 188-199


  Стаття присвячена еволюції поняття "концепт" у термінології та її впливу на спеціалізований (офіційний) дискурс, аналізу комунікативно-прагматичних особливостей понять : термін, концепт і дефініція у спеціалізованому дискурсі, методам їх ...
608378
  Лепьохін Є. Концепти "відчуження" і "смерть" у повісті "Сторонній" Альберта Камю і повісті "Остап Шаптала" Валер"яна Підмогильного // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 102-106. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
608379
  Поліщук Олена Концепти "героїчного ентузіаста", "естетика" та "справжнього митця" :естетичний аналіз // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 92-96
608380
  Ітані Олена Мустафа Концепти "добро-зло" як онтологічна основа морально-етичних уявлень арабів та їх лінгвістичне втілення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 372-377


  Мовні кліше є свого роду відображенням менталітету того чи того етносу. Важливо звернути увагу на те, наскільки живучими в різних часових, соціальних, ідеологічних періодах виявляються певні морально-етичні установки, які гарантують духовне ...
608381
  Бобро М.П. Концепти "жити", "життя" як об"єкт сучасних лінгвістичних досліджень // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 54-59. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
608382
  Городецька О.В. Концепти "клас" та "соціальний статус" у сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 107-114. – ISBN 966-581-388-9
608383
  Вілков В.Ю. Концепти "культурна" та "політична" нація у структурі націологічного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 47-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз теоретико-методологічних функцій концептів "культурна" та "політична" нація у системі теоретичних моделей націй, націоналізму та національно-державного будівництва. The article presents analysis of the theoretical and ...
608384
  Марусяк М. Концепти "любов", "біль" в епістолярних текстах Василя Стефаника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 238-245. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
608385
  Бочкар О.В. Концепти "метаморфози" і "трансформації" як концептуальне підгрунтя оповідань збірки Роальда Дала "Поцілунок". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 105-112


  У статті проаналізовано концептуальне підґрунтя збірки оповідань "Поцілунок" англійського письменника Роальда Дала. Творчість митця розглянуто у контексті феномену "неоготичного постмодернізму". Висунуто гіпотезу, що ключовими для розуміння структури ...
608386
  Левко О.В. Концепти "милосердя" та "служіння" у ранньохристиянській грекомовній прозі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 162-167. – Бібліогр.: c. 167; 13 поз.
608387
  Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Додатки: л. 198-223. – Бібліогр.: л. 178-197
608388
  Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
608389
  Ящук А.К. Концепти "поетичне мовлення" і "мовчання" у поезії Максима Рильського 1915-1940 років // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 498-503


  У статті проаналізовано еволюцію поетики М. Рильського крізь призму змін у лексичному вираженні концептів "поетичне мовлення" та "мовчання". В статье проанализирована эволюция поэтики М. Рыльского сквозь призму изменений в лексическом выражении ...
608390
  Євтушенко Н.І. Концепти "розум/wit" та "дурість/stupidity" в поняттєвому аспекті // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 34-39. – ISSN 2305-3852
608391
  Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
608392
  Хворостяний І.Г. Концепти "свобода" та "свобода волі" як чинник формування системи образів у прозі Панаса Мирного : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хворостяний Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
608393
  Борисюк І.В. Концепти "свого" і "чужого" простору в дилогії Б. Грінченка "Серед темної ночі" й "Під тихими вербами" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 64-68


  У статті зроблено спробу дослідити трансформацію наріжних для традиційної культури концептів "свого" й "чужого" простору в прозі Б. Грінченка. Особливу увагу приділено проблемі актуалізації архаїчних архетипів
608394
  Романова Н. Концепти "сонце" і "серце" у поезії Василя Симоненка // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 122-128
608395
  Левіщенко М.С. Концепти gentelman і lady у вікторіанському дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 232-243
608396
  Капранов С.В. Концепти Азії та Китаю в мегагеографічній революції Мейдзі // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 150-155. – ISBN 978-966-02-8237-7
608397
  Тімкова Т.М. Концепти атмосферних явищ у тюркській міфології // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 165-178. – ISSN 1682-671Х
608398
  Полюга С.М. Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах Святого Письма // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 249-253


  У статті зосереджено увагу на синонімах у сакральних текстах як носіях загальномовних значень. Назва Бога об"єктивує внутрішні принципи духовного життя християнина як єдиного істинного Отця. У сакральному дискурсі, зважаючи на специфіку значень ...
608399
  Скиба Т.В. Концепти в ранній поетичній творчості Максима Рильського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 512-517
608400
  Безпаленко А.М. Концепти вираження теоретичого знання: принцип, закон, теорія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 94-99


  Подається порівняльний аналіз таких гносеологічних категорій як теорія, закон, принцип. Стверджується, що об"єднуюча семантична риса усіх трьох - узагальнене пояснення, яке є найціннішим у науці, бо дає можливість володіти і управляти. Дается ...
608401
  Сивець Т. Концепти візантійського неоплатонізму в Київській Русі та інших культурно-історичних літературних кодах // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 383-388


  У статті пропонується епістеміологічна модель києворуської літератури з погляду неоплатонізму. Виокремлюються основні філософські концепти неоплатоніків, які через посередництво образно-символічної системи притч набувають художнього втілення в ...
608402
  Кірносова Н.А. Концепти давньокитайської лінгвістичної термінології (у межах питання про зв"язок мови й мислення) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 433-442


  У статті проаналізовано семантичну структуру десяти ієрогліфів на позначення лінгвістичних або когнітивних понять, присутніх у текстах давньокитайської філософії з метою виявити особливості розуміння в ті часи питання взаємозв’язку мови та мислення. ...
608403
  Гнідан Ю.В. Концепти добра і зла в творчості Акутагава Рюноске (на матеріалі новел письменника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  В статті йдеться про філософські концепти добро і зло в творчості Акутагава Рюноске. In the article focuses on the philosophical concepts of good and evil in the works of Akutahava Ryunoske.
608404
  Мазепова О.В. Концепти ДУХ\ДУША в лексико-фразелогічній системі перської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 12-24


  У статті розглянуто особливості об"єктивації концептів ДУХ/ДУША у перській мовній картині світу на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць перської мови, що вербалізують ці концепти. Досліджується спільне й відмінне у мовній репрезентації цих ...
608405
  Шпира І. Концепти Ерос і Танатос у "Метаморфозах" Овідія // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 436-442. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджуються ключові концепти Ерос і Танатос у "Метаморфозах" Овідія. Аналіз зв"язку даних концептів дозволяє зробити висновок про єдність цих ключових понять у мовній свідомості поета.
608406
  Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А.М. Приходько. – Запоріжжя : Прем"єр, 2008. – 332с. – ISBN 966-685-189-X
608407
  Шовковий В.М. Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 332-337
608408
  Іщенко Є. Концепти й екзистенціали в семантичному полі лірики Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 31-41. – ISSN 0236-1477


  У статті розкрито модифік5ацію понять екзистенціалізму в силовому полі художнього мислення, їх перетікання з денотативного рівня в багатозначний конотативний. Обгрунтовано екзистенційний вибір В. Стуса, що полягає в пошуках шляхів до Бога, у намаганні ...
608409
  Науменко Н.В. Концепти літературознавчого доробку українських письменників у порівняльному аспекті // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 347-355. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано літературно-критичні праці українських письменників початку XX століття. Показано, що співвідношення формальних і змістових компонентів у критичному нарисі письменника, який водночас виступає літературознавцем, надається до ...
608410
  Бикова Т.В. Концепти локального і глобального у поетичній творчості Юрія Федьковича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 35-40


  У статті розкрито значення концептів глобального і локального як чинників процесу глокалізації у поетичній творчості Ю. Федьковича. До аналізу залучаються поезії Осипа Юрія Федьковича раннього періоду. Шляхом порівняльного аналізу та зіставлення ...
608411
  Качак Т.Б. Концепти маскулінності у пригодницькій прозі для юних читачів // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 188-200. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "... Репрезентація фемінного і маскулінного дискурсу в літературі для дітей та юнацтва має свої особливості, зумовлені як текстовими, так і позатекстовими факторами. Якщо фемінний дискурс повною мірою автори реалізовують у дівчачих текстах, то ...
608412
  Смульський Є.В. Концепти метагенетики та расової свідомості як елементи неязичницької ідеології // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 61-65


  Автор розглядає концепти метагенетики та расової свідомості в неозичницьких вчених Asatru Folk Fssembly та Родового Вогнища Слав"янської Рідної Віри відповідно. Дані концепти аналізуються на предмет проявів расової чи етнічної нетерпимості, ...
608413
  Каша К.А. Концепти міфологічного мислення як складові національної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 419-423


  Стаття присвячена дослідженню лексики міфологічного змісту, яка виступає основним засобом репрезентації міфологічних концептів і, отже, осягнення міфологічної картини світу. Приділяється увага вивченню міфологем, що трактуються як концепти міфологічної ...
608414
  Вашталова К.О. Концепти МОВЧАННЯ і ТИШІ в романі Н.С. Момадея "Дім, зі світанку створений" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 164-170


  У статті аналізуються особливості функціонування концептів мовчання й тиші в сучасній літературі американських індіанців. Ці концепти розглядаються в релігійному, міфоритуальному, лімінальному та соціально-психологічному аспектах, у контексті взаємодії ...
608415
  Костирко Тамара Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається системоутворювальний механізм функціонування бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів (ВНЗ), визначається концептуальний стрижень системи бібліотечно-інформаційних закладів вищої школи та принципи їхнього ...
608416
  Костирко Т. Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 17-19. – ISSN 0869-6020
608417
  Багрій-Миськів Концепти перекладів Ігоря Костецького // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 228-232. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
608418
  Ткаченко Н. Концепти поля ментальності у зіставному аспекті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 82-90. – ISSN 1682-2366
608419
  Грищук В.К. Концепти розуміння негативної (ретроспективної) кримінально-правової відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 210-213. – ISBN 978-966-458-403-3
608420
  Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка : дис. ... д-ра філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 445 л. – Бібліогр.: л. 391-445
608421
  Шестопалова Т.П. Концепти теоретичної свідомості Юрія Лавріненка : автореф. дис. ... доктора філологічних наук : 10.01.06 / Шестопалова Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 41 с. – Бібліогр.:33 назви
608422
  Шевченко Л.І. Концепти теорії інтелектуалізації літературної мови в контексті розвитку стилю масової інформації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 3-15.
608423
  Хархун В. Концепти тоталітарної онтології : на матеріалі драматургії Олександра Корнійчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 48-59. – ISSN 0236-1477
608424
  Василик Л.Є. Концепти Україна та свобода в реалізації національної ідеї: історико-отологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 184-189


  У статті крізь призму найважливіших концептів розглядається журналістська парадигма початку ХХ ст., з"ясовується, як концепти відображають і формують картину буття з його духовними цінностями, окреслюють національні параметри епохи. The article ...
608425
  Кононенко В. Концепти українського дискурсу / Віталій Кононенко ; Мін-во освіти та науки України ; Акад. пед. наук України. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 248 с. – ISBN 966-640-155-Х
608426
  Сичок С.В. Концепти філософії Григорія Сковороди як семантичний ключ до розуміння мікросвіту творчості В. Підпалого // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 172-178
608427
  Лавринович Л. Концепти часу в "Camera Iucida" Р. Барта: літературознавчі проекції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 78-85. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
608428
  Головко С. Концепти якості вищої освіти в системі нормативно-правового забезпечення її функціонування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 31-32
608429
  Кулініч С. Концепти, мотиви та домінанті образи сучасного "страшного" фольклору дітей // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 270-276
608430
  Карпенко У.О. Концептичний зміст фрейму "Збройне протистояння" у російській культурно-мовній традиції : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.02.02 / Уляна Олексіївна Карпенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
608431
  Кубаєвський Микола Концептні імплікації у вивченні взаємозв"язку ідентифікації й ідентичності / Кубаєвський Микола, Лук"яненко Світлана // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.58-68. – ISSN 1810-2131
608432
  Нікітюк І.В. Концептовірна роль сильних позицій у романі Тоні Моррісон "Блакитні очі" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 174-181. – ISBN 966-581-623-3
608433
  Біла А. Концептологія автентичного в українському футуризмі: компаративний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 56-61. – ISSN 0236-1477
608434
  Воробйова О.П. Концептологія в Україні: здобутки, проблеми, прорахунки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 53-64. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
608435
  Приходько А.М. Концептологія дискурсу: апелювання концепту до дискурсів // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 43-50


  Розглядається концептоцентричний патерн аналізу дискурсу, який передбачає з"ясування алгоритму взаємодії концептуальних одиниць із певною дискурсивною формацією в режимі середовища та стилю вербального спілкування.
608436
  Шевченко Л.Л. Концептологія Нового Заповіту // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 201-208. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено проблеми дослідження текстових концептосфер. На основі концептуального аналізу описано операційні засади виявлення смислових домінант тексту.
608437
  Венжинович Н.Ф. Концептосфера "бог" в українській фразеологічній картині світу // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 36-43. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
608438
  Малиновська А.В. Концептосфера "війна" в поетичній мові Андрія Малишка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 127-133
608439
  Янушевич М. Концептосфера "мораль" у китайській фразеологічній системі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 322-328


  Стаття присвячена висвітленню важливого фрагмента китайської концептуальної картини світу. На базі концептуального аналізу фразеологічних одиниць китайської мови визначаються основні засоби категоризації релігійного-філософського світобачення ...
608440
  Літинська Н.В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літинська Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236, [1] л. – Додатки: л. 227-237. – Бібліогр.: л. 197-226
608441
  Літинська Н.В. Концептосфера "Сучасна Італія" в національній лінгвокультурі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літинська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
608442
  Полагейкина В.А. Концептосфера близкородственных языков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – . 132-134. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
608443
  Сніжко О.С. Концептосфера відродження нації: порівняльний аналіз концептів у щоденниках, епістолярію, публіцистичних та художніх творах В. Винниченка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 117-122


  Досліджено смислові домінанти публіцистики Володимира Винниченка. Окреслено концептосферу творів митця в контексті реалізації ключових концептів авторського тексту. З"ясовано типові проблемно-тематичні параметри щоденникових записів, епістолярію, ...
608444
  Маслова Ю.П. Концептосфера гендерного дискурсу ЗМІ // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 57-68
608445
  Тищенко О.В. Концептосфера дому у слов"янській пареміології на контрастивному тлі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 216-234. – ISBN 978-617-7132-63-8
608446
  Демко Т. Концептосфера поеми Вільяма Блейка "Видіння дочок Альбіону" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 249-256. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано образи-концепти поеми В. Блейка “Видіння дочок Альбіону” (1793) та її місце у творчості поета. Досліджено символічний рівень твору, де найяскравіше помітна реалізація авторського художнього світогляду. Виявлено єдність, утворену ...
608447
  Науменко Н. Концептосфера поетичної творчості в сучасній українській ліриці // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 186-189
608448
  Василик Л. Концептосфера публіцистики Івана Дзюби // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 100-110.


  Аналізується концептосфера публіцистики І. Дзюби, зокрема концепти "Україна" "свобода" як складники творчої майстерності публіциста Lubov Vasylyk. Publicism conceptual system of Ivan Dzjuba. The article deals on the is-1 sues of publicism conceptual ...
608449
  Черниш Т.М. Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної України та інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 105-118. – ISSN 2072-1692
608450
  Бехта І.А. Концептосфера у динаміці (текст і дискурс у світлі когнітивно-дискурсної парадигми) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 22-26. – ISBN 966-581-295-5
608451
  Москалюк В.М. Концептосфера української публіцистики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 69-72


  У статті досліджується поняття концептосфери в українській публіцистиці. Підкреслюється, що публіци-стика фіксує історичні моменти творчої реалізації народу, нації, її розуміння світу й себе в цьому світі і є макротекстами культури. Автор статті ...
608452
  Сидоров А.А. Концептосфера философского дискурса И.А. Ильина // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 131-133. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
608453
  Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
608454
  Гоменюк О.О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – 328 арк. – Додатки: арк. 273-328. – Бібліогр.: арк. 238-272
608455
  Лук"янченко М. Концептотворча роль автора та її співвідношення з індивідуальністю прекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 280-283. – Бібліогр.: Літ.: С. 283; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5
608456
  Кокарев К.П. Концептуализация легитимности в новом институционализме // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2009. – № 3 : Современные институциональные исследования: состояние, проблемы, перспективы. – С.39-55
608457
  Луков В.А. Концептуализация молодежи в XXI веке: новые идеи и подходы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 21-30. – ISSN 0132-1625
608458
  Шибаева Е.А. Концептуализация основных тенденций развития информационного общества : Информационная грамотность в центре внимания экспертов ЮНЕСКО // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 89-94. – ISSN 0869-608Х
608459
  Ковальчук А. Концептуализация понятий "СНГ" и "Постсоветское пространство" в польской и российской науке о международных отношениях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 102-105
608460
  Домранчев Д.С. Концептуализация понятия "письменная культура" и особенности его изучения в Норвегии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 21-24. – Библиогр.: Лит.: с. 24; 9 п. – ISSN 2073-9702


  Рассматриваются основные этапы концептуализации понятия "письменная культура" и особенности его изучения в Норвегии. Показывается смена научной парадигмы в исследованиях феномена письменной культуры - от педагогико-прагматического подхода к современ. ...
608461
  Корепанова Е.М. Концептуализация социопатии: социально-антропологический аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 80-81
608462
  Терешкина В Концептуализация феномена "мода" в социологии / В Терешкина, Н // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 67-74. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
608463
  Андреєва Т.М. Концептуалізаційна специфіка фразеологізмів з компонентами-назвами сільгоспзнарядь // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 20-27


  У статті розглянуто особливості фразеологічної концептуалізації, здійснюваної одиницями, до складу яких уходять назви сільгоспзнарядь. В статье рассмотрены особенности фразеологической концептуализации, осуществляемой единицами, в состав которых ...
608464
  Карпенко О.Ю. Концептуалізація антропонімів у художньому творі // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 212-224. – ISBN 978-966-489-126-1
608465
  Мартінек С.В. Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 338-347. – ISBN 966-581-388-9
608466
  Мазепова О.В. Концептуалізація бінарної опозиції ПРАВДА-НЕПРАВДА у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 446-468


  У статті на матеріалі результатів психолінгвістичного експерименту досліджено концептуальну структуру та зміст бінарної опозиції ПРАВДА-НЕПРАВДА у мовній свідомості носіїв перської мови. Показано, яким чином отримані дані можуть бути інтерпретовані із ...
608467
  Потапенко Я. Концептуалізація гносеологічної категорії "тілесність" в сучасних культурно-антропологічних студіях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 120-125. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізуються різноманітні варіанти інтерпретації концепту "тілесність", котрий є важливою теоретико-методологічною категорією в культурній антропології ХХ - початку ХХІ ст. В статье анализируются различные варианты интерпретации концепта ...
608468
  Д"яконова О.В. Концептуалізація горя в німецькій та українській романтичній ліриці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 42-47
608469
  Енверов Р. Концептуалізація двосторонньої стратегії українсько-турецьких економічних відносин в умовах поглиблення євроінтеграції // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 244-252. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
608470
  Наконечна Ю.С. Концептуалізація емоції "гнів" у віршованому дискурсі для дітей: фонетичний вимір // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 304-309
608471
  Толстова О.Л. Концептуалізація емоцій у жесто-мімічних фразеологізмах іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 420-427
608472
  Ткаченко К.О. Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у Середньовічній Британії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 73-76
608473
  Андрющенко І.О. Концептуалізація етнічної традиції (на матеріалі культури кримських болгар) : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Андрющенко І.О. ; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
608474
  Носова Б.М. Концептуалізація зарубіжного публіцистичного дискурсу в комунікативній практиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 82-85. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті йдеться про роль зарубіжної публіцистики як інтелектуальної комунікації та обгрунтовується необхідність вивчення її сучасних зразків.
608475
  Сімченко Н.О. Концептуалізація засад корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні сталого розвитку організації / Н.О. Сімченко, Л.Є. Довгань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 85-89
608476
  Мартінек С.В. Концептуалізація зеленого кольору (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 404-412. – ISBN 966-581-481-8
608477
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк О.Б.; Іванова-Стецюк Оксана Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
608478
  Іванкова-Стецюк Концептуалізація змін організаційних форм релігійного життя: український контекст : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 398, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 353-398
608479
  Кочетова І.Ю. Концептуалізація змісту трансформаційних перетворень на рівні первинної господарської ланки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 133-137


  Запропоноване авторське трактування категорії "трансформація", проведена систематизація класифікаційних ознак змін в організації.
608480
  Бабире О.В. Концептуалізація і категоризація у сфері екології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 26-34


  Стаття присвячена дослідженню комунікації на екотематику крізь призму когнітивної лінгвістики. Розглядаються особливості процесів категоризації, концептуалізації, фреймінгу та рефреймінгу у сфері екології. Аналізуються такі категорії як nature, ...
608481
  Дука А.П. Концептуалізація інвестиційного механізму в умовах інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 6-10 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
608482
  Сологуб Н.М. Концептуалізація лексеми "війна" в мовотворчості Олеся Гончара // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 350-355. – ISSN 2305-3852
608483
  Письменна Ю. Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто універсальні й етноспецифічні особливості мовної репрезентації ментальних категорій в українській, російській, англійській та італійській мовах. Визначено відмінності у змістовому наповненні nomina mentalia, зумовлені специфікою ...
608484
  Швець Д.Є. Концептуалізація моделі управління вищою освітою в США // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 114-117. – ISSN 2077-1800
608485
  Різниченко Є.І. Концептуалізація національних економічних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 131-136


  У статті розкривається та визначається концепт національних еконо- мічних інтересів країн. Розглянуто та проаналізовано основні підходи щодо суті та форм прояву національних економічних інтересів. В статье раскрывается и дается определение концепта ...
608486
  Межжеріна Г. Концептуалізація образів зрадників у "Повісті про вбивство Андрія Боголюбського": (субстантивно-ад"єктивний аспект) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 45-56. – ISSN 0027-2833
608487
  Куцик О. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології / О. Куцик, М. Колечко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 131-140. – ISSN 2411-4758
608488
  Лабенко О.В. Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 218-226. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті досліджуються тексти зачинів українських, англійських та французьких лікувальних замовлянь. Виявлено основні домінуючі компоненти структури зачину замовляння, які наявні у всіх трьох мовах. Кожний зі згаданих компонентів поділено на семантичні ...
608489
  Сидорович О. Концептуалізація парадигм фіскальної соціології: ідеологія і філософія пізнання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 41-48. – ISSN 1818-5754
608490
  Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 195 арк. – Бібліогр.: арк. 170-195
608491
  Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
608492
  Шевченко Л.Л. Концептуалізація поняття "благодать" у тексті нового завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 3-15
608493
  Каракевич Р.О. Концептуалізація поняття "воля" в німецькій та українській лінгвокультурах: спільне й відмінне // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 131-145. – Бібліогр.: Літ.: с. 145; 47 назв


  Подається зіставний аналіз німецьких та українських фразеологічних лінгвокультурем, об"єктивованих у концептополе "ВОЛЯ" . Представлен сравнительній анализ немецких и украинских фразеологических лингвокультурем, объективированных в концептополе ...
608494
  Медведчук В.В. Концептуалізація поняття "громадянське суспільство": ретроспектива деяких теоретичних аспектів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 49-56. – (0). – ISSN 2078-9165
608495
  Кульчицький І.М. Концептуалізація понять "модель" та "моделювання" у наукових дослідженнях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 273-284. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
608496
  Чмир О. Концептуалізація права у старослов"янській та давньоруській мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто способи концептуалізації уявлень про порушення порядку у старослов"янській та давньоруській мовах. The article deals with ways of conceptualization of the names of violations in Old Slavic and Old Russian.
608497
  Ткаченко Концептуалізація принципів адвокатської етики у ХIХ ст.: погляди на межі адвокатської таємниці / Ткаченко, О // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 208-210
608498
  Жорнова О. Концептуалізація проблеми формування студентів суб"єктами соціокультурної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні положення виробленої автором концепції формування студентів суб"єктами соціокультурної діяльності. Описано показники суб"єктної активності особистості у повсякденні та обгрунтовано принципи формування студентів суб"єктами ...
608499
  Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Стефурак Олена Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
608500
  Ковальова О. Концептуалізація регіональної інтеграції а Латинській Америці // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 274-282. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
608501
  Макаренко Т.Є. Концептуалізація розвитку франчайзингу в сучасних трансформаційних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 163-167
608502
  Вишневська Г.Б. Концептуалізація сакрально-хтонічного в українській поетичній драматичній мові кінця XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вишневська Г.Б.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
608503
  Крамчанінова О.В. Концептуалізація світу дійсності в семантиці мікротексту агресії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 262-266. – Бібліогр.: Літ.: с. 266; 10 п. – ISSN 1729-360Х
608504
  Кравченко Ї.М. Концептуалізація свята як феномену повсякденного життя // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 76-79
608505
  Горин В.П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 13-19
608506
  Моісеєнко О.Ю. Концептуалізація соціальних проблем у сучасному англомовному дискурсі країн Східної Африки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 199-209
608507
  Корж К.М. Концептуалізація соціального контролю як технологічного засобу стримування соціальних відхилень соціологічних теоріях кінця XIX - початку XX століття // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 32-41. – ISBN 978-966-171-498-3
608508
  Дьяков С.І. Концептуалізація суб"єктом основних цінностей культури суспільства у конструюванні відношення до праці // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – с. 32-39
608509
  Локтєва І. Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена концептуалізації та досвіду вимірювання соціального відторгнення. У роботі розглянуто приклади застосування концепту в зарубіжних та вітчизняних емпіричних дослідженнях. Встановлено, що зарубіжними та вітчизняними дослідниками ...
608510
  Манделіна О.С. Концептуалізація тексту як ключової медіатехнології у філософії культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 61-63
608511
  Гнатенко Н.Г. Концептуалізація феномена "Група інтересів" як суб"єкта політичного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 167-174. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
608512
  Коновалова І.Ю. Концептуалізація феномена особистості композитора XX ст. в контексті філософсько-rультурологічних ідей М.М. Бахтіна // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 8-17. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
608513
  Богач Ю.А. Концептуалізація функціонального розподілу регулювання державного сектору між макро- та мезорівнями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 28-34
608514
  Бокал Г.В. Концептуалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 259-260. – ISBN 966-316-069-1
608515
  Кононенко Т.П. Концептуалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 347-349. – ISBN 966-316-069-1
608516
  Кантаєва О.В. Концептуальнi проблеми розвитку системи бухгалтерського облiку в управлiннi iнновацiйними процесами // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 96-109
608517
  Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 457 л. – Бібліогр.: л. 381-457
608518
  Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
608519
  Димитренко Л.В. Концептуальна картина світу в поетичних творах (на матеріалі поетичних образів американської поезії XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 37-44. – ISBN 966-581-148-7
608520
  Александрук І.В. Концептуальна категорія ПРОСТІР МОЖЛИВОГО СВІТУ у творах фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С.3-11


  У статті розглядаються проблеми категоризації та коцептуалізації можливого світу, представленого у творах жанру фентезі американських та британських авторів, а також аналізуються засоби вербалізації та структура концептуальної категорії ...
608521
  Гурман Т.Л. Концептуальна маніфестація часопростору у творі Мітча Елбома "Tuesdays with Morrie" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 102-104
608522
  Далевська Н.М. Концептуальна мережа категорійно-поняттєвих утворень міжнародної політичної економії // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 3-5. – ISSN 1728-6220
608523
  Траченко О.М. Концептуальна метафора в британському газетному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 169--171. – ISSN 1729-360Х
608524
  Вітчинова Т. Концептуальна метафора в публіцистичному дискурсі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 22-24
608525
  Огаркова Г.А. Концептуальна метафора води як засіб вираження концепту "кохання" в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 392-397. – ISBN 966-581-388-9
608526
  Лук"янченко М.П. Концептуальна метафора у романі Ж.-П. Сартра "Нудота" та її відтворення в українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 47-53. – ISBN 966-581-476-1
608527
  Хорошун О.О. Концептуальна метафора: актуальні засади дослідження // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 222-225. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
608528
  Кубявка М.Б. Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 44-47. – ISSN 2311-7249


  Метою дослідження є створення науково-обґрунтованих методів управління інформаційними впливами, які можна було б застосувати в управлінні інформаційним супроводженням в процесах підготовки та проведення військових дій. Основна ідея цього дослідження - ...
608529
  Міхно О.Г. Концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 207-210


  В результаті аналізу напрямів використання геопросторової інформації для вирішення задач силового протистояння запропонована концептуальна модель географічної інформаційної системи військового призначення. В результате анализа направлений ...
608530
  Гулич О.І. Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 122-130. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
608531
  Мірошниченко П.І. Концептуальна модель інвестиційного потенціалу регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 20-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
608532
  Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 87-100 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
608533
  Гайда Т. Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 121-131. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
608534
  Зарванська І. Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 10-15. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1029-7200


  Представлено концептуальну модель каталогізації щодо організації доступу до бібліографічних ресурсів за проектами FRBR, FRAD, FRSAD та стандартом RDA. Обґрунтовується зміст понять "змістова каталогізація" і "каталогізація". Розкрито роль Semantic web, ...
608535
   Концептуальна модель квалиметрического мониторинга в сфере образования / О.А. Ефремова, барахтенова, А.Т. Пименов, А.А. Киринюк // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 59-71. – ISSN 1811-0916
608536
  Москалець Т.З. Концептуальна модель керування життєвим станом рослинних екоморф за критеріями механізмів адаптивності / Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 211-221. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842
608537
  Литвинов О.М. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія / О.М. Литвинов, І.І. Митрофанов. – Харків : Золота миля, 2017. – 178, [2] с. – До 100-ліття підготовки правоохоронців у Харкові (1917-2017 рр.). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-68-9
608538
  Половенко Л.П. Концептуальна модель оволодіння знаннями у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики / Л.П. Половенко, Л.І. Бурдейна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 62-69. – (Педагогіка ; № 4)


  Подано функціонально-структурну модель оволодіння знаннями в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань. Визначено роль економічної кібернетики як консолідуючої спеціальності ...
608539
  Колодійчук В.А. Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 60-65. – ISSN 2221-1055
608540
  Давиденко Н.М. Концептуальна модель оцінки фінансового стану банківських установ : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
608541
  Ткачук М Н. Концептуальна модель підготовки вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 63-67. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто теоретичні підходи до розробки концептуальної моделі підготовки педагогів до роботи в профільній школі; обумовлено важливість підготовки вчителів природничих дисциплін як передумови формування життєвих компетенцій учнів профільної ...
608542
  Висоцька В.А. Концептуальна модель процесу формування семантики речення природною мовою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 258-278. – ISSN 0321-0499
608543
  Овсяннікова. Л. Концептуальна модель розвитку системи інформаційного забеспечення медичної науки в Україні / Л. Овсяннікова., Н. Артамонова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 24 - 30. – ISSN 2076-9326
608544
  Соляник А.А. Концептуальна модель системи документопостачання фондів бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 95-104. – ISBN 966-7352-66-8


  Зроблено спробу обґрунтувати структуру оптимальної моделі системи документопостачання фондів бібліотек України, яка забезпечить їх гарантоване та першочергове поповнення новими вітчизняними і зарубіжними виданнями.
608545
   Концептуальна модель системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад. О.М. Яценко ; наук. ред. П.І. Рогова]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2010. – 28 с. : табл. – Бібліогр.: с. 25-27
608546
  Вахнован В.Ю. Концептуальна модель соціологічного моніторингу якості бібліотечних послуг // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 238-245


  Висвітлено сутність та структуру соціологічного моніторингу як інформаційно-комунікаційної складової системи менеджменту якості бібліотечних послуг.
608547
  Сивець Т. Концептуальна модель творчості у Тараса Шевченка та в проповідницькому дискурсі Київської Русі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 226-233


  У статті досліджується структура базових концептів, які утворюють концептуальну модель творчості у двох різних ментальних картинах світу. За основу для компаративного концептуального аналізу середньовічної платформи взято творчість Якова Мниха, Клима ...
608548
  Сивець Т. Концептуальна модель творчості у Тараса Шевченка та проповідницькому дискурсі Київської Русі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 281-288


  У статті досліджується структура базових концептів, які утворюють концептуальну модель творчості у двох різних ментальних картинах світу. За основу для компаративного концептуального аналізу середньовічної платформи взято творчість Якова Мниха, Клима ...
608549
  Приходько І.П. Концептуальна модель формування готовності майбутніх бухгалтерів до викладацької діяльності в процесі магістерської підготовки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 25-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6814
608550
  Заблоцька О. Концептуальна модель формування предметних компетенцій у студентів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 23-28
608551
  Жулінська М.О. Концептуальна парадигма інформаційних неологізмів (на матеріалі сучасної англійської мови) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Жулінська М.О. ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 252 л. + Додаток: л. 203-252. – Бібліогр.: л. 201-202
608552
  Сидор В.Д. Концептуальна парадигма конституційних основ земельного ладу // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-966-7957-18-6
608553
  Заярний О.А. Концептуальна природа та види об"єктів адміністративних інформаційних правопорушень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 129-145. – ISSN 2227-796X


  У статті на основі положень адміністративно-деліктного законодавства України досліджується поняття "об"єкт адміністративного інформаційного правопорушення", визначається його юридична та фактична природа, надається класифікація цього поняття, ...
608554
  Резніченко Н.А. Концептуальна своєрідність прози для дітей ІІ половини ХХ століття (на матеріалі творчості Гр. Тютюнника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 348-352


  У статті запропоновано аналіз творчості Григорія Тютюнника, одного з оригінальних і самобутніх письменників, діяльність якого представлена прозовими творами для дітей
608555
  Кремінь Т. Концептуальна своєрідність сучасної української дитячої літератури (на матеріалі творчості Валерія Бойченка) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 146-151
608556
  Грачова Т.М. Концептуальна спрямованість ранніх памфлетів Миколи Хвильового // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 510-520. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
608557
  Орлова І.С. Концептуальна структура міжнародної угоди ( на матеріалі паралельних текстів міжнародних угод іспанською та українською мовами) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 116-120
608558
  Комар О.В. Концептуальна схема і екстерналістські семантики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 359-365


  Стаття розглядає ідею концептуальної схеми в екстерналістській семантиці Д. Девідсона як спосіб обмеження основних форм мовного релятивізму, поширених у філософії мови, методології науки і перекладознавстві. Статья рассматривает идею концептуальной ...
608559
  Дрокина Н. Концептуальная модель внутрифирменного маркетинга в коммуникационной системе предприятия // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 123-129. – ISSN 1993-0259
608560
  Васюхин М.И. Концептуальная модель построения динамической сцены оперативного управления на экранах систем отображения текущей обстановки / М.И. Васюхин, В.Д. Гулевець, С.М. Креденцар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 234-240. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
608561
  Большакова О.Н. Концептуальная модель системы подготовки студентов вуза к научно-исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 10. – С. 82-87. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается новый подход к проектированию программы профессиональной подготовки педагогов будущего на основе межведомственного партнерства департаментов и организаций г. Москвы: Московского института развития образования, Московского городского ...
608562
  Гурьянова Л.С. Концептуальная схема анализа пространственно-временных и структурных эффектов финансовой региональной политики / Л.С. Гурьянова, С.В. Кавун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 71-77. – ISSN 2222-4459
608563
  Хайрова Н.Ф. Концептуальная схема идентификации смысла лингвистических единиц // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 217-223


  В статті пропонується концептуальна схема ідентифікації смислу елементів ієрархічної мовної системи, яка здійснюється за рахунок факторизації простору концептів, представлених знаками лінгвістичних смислових одиниць. Доводиться можливість використання ...
608564
  Гузій О. Концептуальне бачення народу в творчості Тараса Шевченка та Василя Стуса // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – C. 220-226


  У статті зроблено спробу з"ясувати, яким чином тема народу розвивалася у творчості Тараса Шевченка та Василя Стуса, як найвизначніших представників своїх епох, а також набула вияву концептуального бачення проблеми для обох авторів, вплинувши в такий ...
608565
  Корейко В. Концептуальне бачення перспектив соціально-економічного розвитку України у найближчі десятиліття // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 6)
608566
  Ярошко О.З. Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в постбіполярній системі міжнародних відносин : монографія / Олеся Ярошко. – Київ : LAT&K, 2011. – 304 с. : табл. + Додатки: с. 233-301. – Бібліогр.: с.151-232. – ISBN 978-966-2944-71-6
608567
  Бузань В. Концептуальне забезпечення політики США щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту в 1967 - 1991 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 10-11
608568
  Павлюк О.І. Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 191-197. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
608569
  Голубець Ю. Концептуальне інтерв"ю журналу "Кур"єр ЮНЕСКО" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 140-146. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
608570
  Васильєва М.О. Концептуальне позиціонування політичної думки в питаннях зарубіжної допомоги // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.119-123. – Бібліогр. в кінці ст.
608571
  Яремчук І. Концептуальне поле "світ людини" у поезії Форуг Фаррохзад // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 112-117. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
608572
  Сизоненко Н. Концептуальне розв"язання образу Тараса Шевченка в дилогії Василя Шевчука "Син волі" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
608573
  Штанков М. Концептуальне розуміння інформаційного суспільства на сучасному етапі його існування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 35-40. – ISSN 0321-0499
608574
  Чорний Є. Концептуальне та емпіричне підґрунтя психологічного моделювання полікультурної освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 101-109. – ISSN 1810-2131
608575
  Бутирська Т.О. Концептуальний аналіз принципів державотворення // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 64-73
608576
  Головченко О.В. Концептуальний аналіз філософсько-педагогічних проблем реформування вітчизняної освіти 19 ст. у працях П.Д. Юркевича та М.Я. Грота / Головченко Ольга ; МОН України ; Міжгалузевий ін-т упр. – Київ : Міжгалуз. ін-т упр., 2007. – 151 с. – ISBN 966-7021-13-0
608577
  Погоріла Н. Концептуальний вимір зовнішньої політики США на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 33-36. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення концепцій, стратегій та доктрин за президентство Дж.Буша молодшого та Б. Обами. В цьому контексті виявлено основні відмінності у зовнішньополітичних стратегіях між республіканською та демократичною адміністрацією США з ...
608578
  Соколов М.Ю. Концептуальний вимір проблем інформаційної війни: політика та ідеологія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 115-124
608579
  Миколюк А. Концептуальний вимір теорій та підходів європейської інтеграції // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 105-110
608580
  Злочевська М.В. Концептуальний вимір філософії діалогізму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
608581
  Мудрицька К.О. Концептуальний вимір ядерної стратегії Франції в постбіполярному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 87-94. – ISSN 2308-6912


  З розпадом біполярної системи міжнародних відносин умови, в яких виникла французька ядерна стратегія, значно змінились. Це викликало певні трансформації у складі ядерних сил Франції та у її політиці щодо ядерного роззброєння. Нові елементи до ...
608582
  Федоришина І.В. Концептуальний зміст поняття "соціальний капітал" // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 248-251. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
608583
  Панова Л. Концептуальний підхід до грошового та платіжного обороту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 29-34
608584
  Борисенко О.П. Концептуальний підхід до запровадження контролінгу при формуванні та реалізації зовнішньоекономічної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 12-18. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
608585
  Кропивко М.Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С 3-13
608586
  Дмитришин Л.І. Концептуальний підхід до моделювання просторово-структурної диференціації грошових доходів населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 114-121 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
608587
  Бойченко Е.Б. Концептуальний підхід до проведення моніторингу міжрегіонального співробітництва / Е.Б. Бойченко, Ю.С. Рогозян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 49-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
608588
  Бердар М.М. Концептуальний підхід фінансової рівноваги у плануванні фінансових ресурсів промислового підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 169-179


  У статті розкрито сутність фінансового планування діяльності підприємств у контексті запровадження концептуального підходу фінансової рівноваги формування і використання фінансових ресурсів. Виявлено напрямки узгодження складових фінансової політики у ...
608589
  Холод Б.І. Концептуальний погляд щодо факторів економічного зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2074-5354
608590
  Замаруєва І.В. Концептуальний проект побудови систем автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності на основі знання-орієнтованого підходу / І.В. Замаруєва, О.С. Садовник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 57-63


  Статтю присвячено концептуальним питанням побудови системи автоматизації інформаційно-аналітичної діяльност на основі знання-орієнтованого підходу. Його сутність полягає в розв’язанні проблем, пов’язаних з автоматизацією вилучення, формалізації й ...
608591
  Гончарук Є.Л. Концептуальний простір поезії українського бароко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 110-114


  У статті розглядається специфіка поняття концептуального простору з позиції літературознавства, аналізуються особливості елементів концептуального простору для вивчення барокової поезії
608592
  Білик Т.М. Концептуальний простір поняття імідж у психологічній літературі // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 12-19


  В статье наводистя определение понятия имидж с точки зрения различных исследователей, его трактовка, а также раскрываются состав-ляющие компоненты данного явления.
608593
  Афанасьєва О.М. Концептуальний простір сучасної французької політології: лексико-семантичний аналіз // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 15-20. – Бібліогр.: 20 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
608594
  Чібалашвілі А.О. Концептуальний синтез у сучасній українській художній культурі (на матеріалі камерної музики) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чібалашвілі Асматі Олександрівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
608595
  Хвостіна І.М. Концептуальні аспекти еколого-економічного аналізу / І.М. Хвостіна, Г.О. Зелінська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 108-112. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
608596
  Литвиненко Г.С. Концептуальні аспекти і поетика мови повісті М. Стельмаха "Щедрий вечір" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 74-84


  Статтю присвячено проблемі поетики художньої мови у повісті М. Стельмаха "Щедрий вечір". Подається аналіз поняття "поетична мова". Досліджуються культурно значущі концепти повісті, пропонуються засади літературознавчого і мовознавчого ...
608597
  Моклячук Л.І. Концептуальні аспекти національної стандартизації органічного сільськогосподарського виробництва / Л.І. Моклячук, Л.Б. Плаксюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 6-13 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
608598
  Сігайов А.О. Концептуальні аспекти парадигми сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 106-109. – ISSN 2221-1055
608599
   Концептуальні аспекти правового забезпечення розвитку відносин публічної власності / [Мамутов В.К. та ін. ; [під заг. ред. В.А. Устименка] ; НАН України, Ін-т екон.- прав. досліджень. – Київ : Десна Поліграф, 2014. – 119, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 104-117. – ISBN 978-966-2646-74-0
608600
  Ревуцький В.Р. Концептуальні аспекти при створенні та розвитку системи обробки геопросторових даних регіону / В.Р. Ревуцький, С.М. Трохимець, Ю.М. Панчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 215-221. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
608601
  Дяченко Я.Я. Концептуальні аспекти раціоналізації державного споживання : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 9-16 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
608602
  Батанов О. Концептуальні аспекти реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 117-125. – ISSN 0132-1331
608603
  Ступницький В.В. Концептуальні аспекти розвитку безпеки життєдіяльності людства в ХХІ столітті / В.В. Ступницький, Г.І. Туровська, Є.В. Срібна // Человек - природа - общество : теория и практика безопасности, жизнедеятельности, экологии и валеологии / М-во образования, науки и молодежи Республики Крым ; Респ. высш. учеб. заведение "Крым. инженерно-пед. ун-т" ; Ин-т биохимической физики Н.М. Эммануэля Рос. акад. наук. – Симферополь, 2014. – Вып. 7. – С. 11-14
608604
  Філей С.М. Концептуальні аспекти фінансових ризиків та методи управління ними // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 187-190. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
608605
  Свідерський Є. Концептуальні аспекти формування показників фінансової та податкової звітності з урахуванням нормативів п(с)бо 21 і мсбо 21 / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
608606
  Vashenina O. Концептуальні виміри фразеологічної одиниці // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 44-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
608607
  Баумайстер А.О. Концептуальні джерела метафізики "внутрішньої людини" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 192-192
608608
  Стежко С.О. Концептуальні домінанти в оцінках історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 130-135


  У статті розглядаються проблеми збереження сталих концепцій історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття, зокрема у творчості Андрія Малишка. В статье рассматриваются проблемы сохранения устойчивых концепций исторического ...
608609
  Запорожець О.Ф. Концептуальні домінанти митно-податкового адміністрування а Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
608610
  Третяк А.М. Концептуальні засади "Землеустрою-2030" // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 4-12. – ISSN 2306-1677
608611
  Ткаченко В.В. Концептуальні засади адаптації інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 81-90
608612
  Охріменко І. Концептуальні засади аналізу аграрного ринку // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 96-103
608613
  Олешко А.А. Концептуальні засади антикризового регулювання національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
608614
  Олійник О. Концептуальні засади аудиту персоналу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 27-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-6912
608615
  Чуб О.О. Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 47-53 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
608616
   Концептуальні засади безпекової політики держави у сфері ідентичності та міжетнічних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 5-7
608617
  Лисяк Л. Концептуальні засади бюджетної політики у сфері державних видатків // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 358-364. – ISSN 0201-758Х
608618
  Слатвінська М.О. Концептуальні засади бюджетування у сфері державних фінансів / М.О. Слатвінська, Л.А. Васютинська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 4. – С. 21-24
608619
   Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посібник / [Е.А. Афонін та ін. ; за заг. ред. В.А. Ребкала та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 298, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 290-295 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-394-033-5
608620
  Бичко О.В. Концептуальні засади вивчення етнічної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено побудові несуперечливої концепції дослідження етнічної ідентичності. У результаті аналізу існуючих підходів до вивчення цього феномена виявлено суперечливі тенденції теоретичного плану, застосування яких призводить до взаємовиключних ...
608621
  Радіонова Л. Концептуальні засади вивчення історії економіки та економічної думки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 87-93. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1682-2366
608622
  Колесніченко О.В. Концептуальні засади вивчення трудового конфлікту в соціології // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 70-72
608623
  Хилько М.І. Концептуальні засади визначення екологічної політики // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 6-13. – ISBN 966-7943-03-8


  Проаналізовано концептуальні засади зумовленості політизації екології й екологізації політики.
608624
  Дибач І.Л. Концептуальні засади визначення ефективності економічної інтеграції невеликих підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 112-119 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
608625
  Вахович І.М. Концептуальні засади визначення ролі підприємств у розвитку регіона / І.М. Вахович, І.В. Олександренко, О.В. Потьомкіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 23-33. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
608626
  Джаман М.О. Концептуальні засади визначення сутності категорії "економічна безпека" та її елементів / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 8-13. – (Економічні науки)
608627
  Глинська Н.В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія / Н.В. Глинська ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України. – Київ : Істина, 2014. – 586, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-138-007-2
608628
  Матвійчук А.В. Концептуальні засади визначення та моделі громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 460-470
608629
  Подунай В. Концептуальні засади визначення терміна "економіка знань" // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 153-159. – ISSN 1818-2682
608630
  Бутенко Н. Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 16-20. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто методологічні аспекти використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу. Визначено напрями застосування системного підходу залежно від рівня застосування промислового маркетингу. В статье рассмотрены ...
608631
  Федоренко А.В. Концептуальні засади випуску й обігу державних пенсійних облігацій : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 64-74 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
608632
  Виговський О. Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного речового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 40-43


  Устатті досліджується механізм колізійно-правового регулювання речових правовідносин, ускладнених іноземним елементом, висвітлюються основні шляхи вирішення колізійної проблеми в міжнародному речовому праві.
608633
  Погорєлова І.С. Концептуальні засади вироблення основних положень україно-американських відносин (початок 90-х років XX ст.) // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 114-120
608634
  Кічурчак М.В. Концептуальні засади відтворення суспільних благ у ринковій економічній системі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 20-28 : Рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
608635
  Токарчук О. Концептуальні засади вчення С. П. Шелухіна про право // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 88-92
608636
  Любіцева О.О. Концептуальні засади географії рекреації і туризму / О.О. Любіцева, М.П. Мальська, Ю.В. Зінько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 3-13. – Бібліогр.: 13 назв.
608637
  Тараненко І. Концептуальні засади глобалізаційно-інноваційної моделі економічного розвитку суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 33-42. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
608638
  Азарян О.М. Концептуальні засади державного регулювання національної економіки через сектор природних монополій / О.М. Азарян, Ю.О. Біленька // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 5-11. – ISSN 2074-5354
608639
  Гусєв В. Концептуальні засади державного регулювання у сфері промислової власності в Україні / В. Гусєв, Є. Онисько // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 78-88
608640
  Карташов Є.Г. Концептуальні засади державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 100-103. – Бібліогр.: 12 назв
608641
  Олійник Н. Концептуальні засади державної житлової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 96-104
608642
  Панухник Я.Г. Концептуальні засади детермінації суті та функцій процесів модернізації в економічних системах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 48-53. – ISSN 2309-1533
608643
  Рейкін В.С. Концептуальні засади детінізації економіки України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – C. 4-7. – ISSN 2409-1944
608644
  Демчак Р.Є. Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 88-92. – ISSN 2306-546X
608645
  Сєріков А.В. Концептуальні засади динамічного управління фінансами малого підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.В. Сєріков, Г.В. Криворучко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 254-262 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
608646
  Філіпова Л.Я. Концептуальні засади дистанційного навчання в зарубіжному освітньому просторі: комунікаційний аспект / Л.Я. Філіпова, О.О. Олійник // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 86-97. – Бібліогр.: 17 назв.


  Розглядаються зарубіжні концепції та моделі дистанційного навчання. Характеризуються педагогічні й інформаційні технології (Інтернет-технології), що використовуються в навчальному процесі дистанційної освіти. Аналізуються різновиди комунікацій, які є ...
608647
  Товстенюк О.В. Концептуальні засади діагностики інвестиційної привабливості підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 89-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
608648
  Завальна Ж.В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно-правових відносин : монографія / Ж.В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с. – ISBN 978-966-473-055-3
608649
  Полонська Т.К. Концептуальні засади допрофільної підготовки з іноземної мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 8-12. – ISSN 1817-8510


  Концептуальні засади допрофільної підготовки з іноземної мови (ІМ) учнів основної школи розглядаються з урахуванням мети, завдань, основних дидактичних і методичних принципів навчання ІМ. Автор статті аналізує мотиви вибору учнями профілю навчання ...
608650
  Новікова І.Е. Концептуальні засади дослідження банківської системи в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст. // Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина XIX - початок XX ст.) : [монографія] / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – С. 12-24. – Список використаних джерел: 429 назв.
608651
  Сорокіна Л.Ю. Концептуальні засади дослідження ландшафтів, що перебувають під впливом техногенних об"єктів : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-8. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
608652
  Доан П.В. Концептуальні засади дослідження локальної туристичної системи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 13-21. – Бібліогр.: 15 назв.
608653
  Іванова Н.Г. Концептуальні засади дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено обґрунтування концептуальних засад, теоретико-методологічних основ та представлення методики дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців. Охарактеризовано відповідний комплекс психодіагностичних методик та ...
608654
  Дронова О.Л. Концептуальні засади дослідження ризиків надзвичайних ситуацій у світлі концепції збалансованого розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-43. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
608655
  Сухаревська Г.В. Концептуальні засади дослідження ринку розкоші // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 65-70


  У статті здійснено аналіз теоретико-методологічних засад вивчення ринку розкоші, досліджено концепції споживання надкоштовних речей Т. Веблена, Ж. Бодрійяра, Г. Лейбенстайна тощо. Визначено класифікацію споживачів люксового ринку, типологію товарів ...
608656
  Обушний М. Концептуальні засади дослідження ролі українства у світовому цивілізаційному процесі в доробку науковців Центру українознавства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 8-13


  У статті проаналізовано доробок науковців Центру українознавства щодо розроблених ними концептуальних підходів дослідження місця і ролі українства у цивілізаційному поступі людства. Концепти, розроблені науковцями Центру Українознавства можуть бути ...
608657
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади дослідження торговельних обмежень у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 158-165
608658
  Дмитрієва М.В. Концептуальні засади дослідження феномена політичної свідомості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи до визначення змісту та сутності понять "політична свідомість", "політичний менталітет" та "політична ментальність" особистості, окреслено межі використання зазначених понять. Визначено основні параметри аналізу ...
608659
  Федулова Л. Концептуальні засади економіки знань // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-59 : табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1811-3141
608660
  Криленко В.І. Концептуальні засади економічної безпеки держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 36-39
608661
  Катеринчук І.С. Концептуальні засади експертизи телекомунікаційних систем / І.С. Катеринчук, Д.А. Мул, В.М. Періг // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 76-78
608662
  Зубрицька Н.Б. Концептуальні засади ефективної реалізації державної політики у сфері банківської діяльності в умовах євроінтеграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 122-124. – Бібліогр.: 6 назв
608663
  Кужелєв М.О. Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України / М.О. Кужелєв, М.О. Житар // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 14-18. – ISSN 2306-546X
608664
  Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
608665
  Миколюк А.В. Концептуальні засади євроінтеграційної політики України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Миколюк А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 183-215
608666
  Мушак Н. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 22-26. – ISSN 2313-559X
608667
  Козак Л.С. Концептуальні засади забезпечення міжнародної інформаційної безпеки в умовах формування єдиної загальносвітової інформаційної ситеми / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 159-170
608668
  Біленчук П. Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 12 (345). – С. 5-7


  Концепція всеукраїнського проекту забезпечення органів судової влади новітніми засобами пізнання грунтується на системному аналізі нинішнього стану судової системи та осягненні сучасної ролі й нового призначення суду в контексті розвитку держави й ...
608669
   Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України / [Я.В. Котляревський, О.В. Мельников, А.М. Штангрет та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 147, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 94-114. – ISBN 978-611-01-0841-6
608670
  Коваль О.П. Концептуальні засади запровадження обов"язкової професійної пенсійної системи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 103-107. – ISSN 2306-5664
608671
  Лозицький В.П. Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні / В.П. Лозицький, О.В. Гаєвська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 37-42. – Бібліогр.: 5 назв
608672
  Загуменна Ю.О. Концептуальні засади захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 248-253. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
608673
  Балабін В.В. Концептуальні засади захисту системи інформаційно-аналітичного забезпечення завдань інформаційної боротьби як складової воєнної безпеки / В.В. Балабін, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу факторів інформаційного впливу були висунуті вимоги до системи захисту інформаційно-аналітичного забезпечення. А саме: випереджувальне володіння ситуацією на основі аналізу всієї доступної інформації у порівнянні з існуючими ...
608674
  Кушнірчук-Ставнича Концептуальні засади зміцнення еколого-енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 82-88. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
608675
  Науменко М.І. Концептуальні засади і напрями сучасного етапу розвитку військової освіти і науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальна проблема сучасного етапу розвитку військової освіти і науки в контексті світового цивілізаційного процесу, національних інтересів, обороноздатності держави, подальшого розвитку Збройних Сил України. Обгрунтовуються ...
608676
  Гусєва О.Ю. Концептуальні засади і прикладні аспекти комплексного оцінювання готовності підприємств до змін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр..: 10 назв. – ISSN 1993-6788
608677
  Дмитренко Т.О. Концептуальні засади інтегративно-диференційованого підходу в дослідженні соціально-педагогічних об"єктів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 49-54. – ISSN 1817-3764
608678
  Дубовик О.В. Концептуальні засади Інтернет-реклами торговельного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 71-76. – ISSN 1993-6788
608679
  Коваль Т. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект) / Тетяна Коваль, Леся Туровська // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 8-11. – ISSN 1811-377X


  Стаття висвітлює концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек в умовах сучасного етапу розвитку суспільства - проникнення інформаційних технологій в усі сфери людського життя. Стаття піддає науковому аналізу саме явище ...
608680
  Кондратенко О.Ю. Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 100-106
608681
  Хвостенко О.А. Концептуальні засади класифікації середовища підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 166-174 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
608682
  Сищенко С.В. Концептуальні засади книгознавчої підготовки фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 95-101. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються методологічні проблеми вдосконалення змісту книгознавчої підготовки фахівців з освітньої спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія".
608683
  Литвин Ю.О. Концептуальні засади комплексного розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 86-89. – Бібліогр.: 8 назв
608684
  Унинець-Ходаківська Концептуальні засади корпоративного податкового планування у сфері фінансових послуг : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 260-265 : Табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
608685
  Дзюба В.Т. Концептуальні засади кримінально-правової охорони потерпілого, жертви, постраждалого // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 214-217
608686
  Кіш Є.Б. Концептуальні засади лімології: проблематика кордонів Європи // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 140-144. – (Історія ; Вип. 29)
608687
  Залєтов О. Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного ринку страхових послуг, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційного нагляду та ...
608688
  Ілляшенко С.М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 68-74. – ISSN 0321-0499
608689
  Драч І.Є. Концептуальні засади маркетингу інтелектуальної власності наукової організаці // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 79-81. – ISBN 978-617-645-232-4
608690
  Селезньова О. Концептуальні засади методології інформаційного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 101-103
608691
  Баюра Д.О. Концептуальні засади механізму формування корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Д.О. Баюра, О.А. Буян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 151-157. – ISSN 1993-6788


  Наведено теоретико-методологічні основи формування механізму корпоративної соціальної відповідальності.
608692
  Мокій А. Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики / А. Мокій, М. Флейчук, А. Гуменюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми теоретичного моделювання розвитку соціально-економічної системи, з урахуванням процесу автопоезісу, окреслено інституційні загрози та ризики для економічної безпеки перехідних економік, доведено необхідність застосування ...
608693
  Колодійчук І.А. Концептуальні засади модернізації ринкових механізмів у сфері землекористування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 148-155. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
608694
  Пухир С.Т. Концептуальні засади модернізації фінансового забезпечення реалізації державної регіональної політики // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 42-48. – ISSN 2226-8820
608695
  Щебликіна Т. Концептуальні засади моніторингу навчальних досягнень студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 39-46. – ISSN 2077-1827


  У статті доведено, що в умовах активного реформування системи вищої педагогічної освіти одним із ключових питань є розробка дієвої системи моніторингу навчальних досягнень студентів, адже традиційна практика проведення контролю цих досягнень уже не ...
608696
  Гудзь В. Концептуальні засади німецької історіографії Голодомору // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 96-100. – ISSN 1998-4634
608697
  Давиденко В. Концептуальні засади нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 65-69
608698
  Брояка А.А. Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультативного забезпечення сільського господарства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
608699
  Ващенко К.О. Концептуальні засади осмислення державної кадрової політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 100-103. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості концептуального бачення сучасної української кадрової політики, виявлення її сутності та інтелектуального змісту, принципових відмінностей від кадрової політики в авторитарному суспільстві. В статье рассматриваются ...
608700
  Дудченко В. Концептуальні засади основної норми в українському праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 49-55. – ISSN 2306-9082
608701
  Теремецький В.І. Концептуальні засади підвищення ефективності законодавчого регулювання освітнього процесу в Україні / В.І. Теремецький, П.О. Гринько, О.О. Кармазов // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (159). – С. 74-80. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
608702
  Зорочкына Т. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 55-62. – ISSN 0131-6788
608703
  Ордановська О.І. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-152. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
608704
  Скорик Т.В. Концептуальні засади підготовки соціальних працівників до надання соціальних послуг у сфері дозвілля // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 81-91
608705
   Концептуальні засади підручника української мови для основної школи з українською мовою навчання / Н. Голуб, Г. Шелехова, В. Новосьолова, А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 4 (114). – С. 19-22
608706
  Володін С.А. Концептуальні засади платформи "Агротехнополіс" інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 15-23. – ISSN 2221-1055
608707
  Єфименко Т.І. Концептуальні засади подальшого розвитку системи управління державними фінансами // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 3-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
608708
  Рудюк О.В. Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана відносно СРСР (1981-1989 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Рудюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 211л. – Бібліогр.: л. 171-211
608709
  Рудюк О.В. Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана відносно СРСР (1981-1989 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Рудюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
608710
  Дальський В.Б. Концептуальні засади політики ЄС щодо сусідніх держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 191-195
608711
  Вонсович С.Г. Концептуальні засади політичної транзитології : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Вонсович Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
608712
  Лисенко Р. Концептуальні засади проведення стрес - тестування банківської системи України : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 59-66. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
608713
  Чеберяко О.В. Концептуальні засади проведення фіскальної децентралізації в Україні / О.В. Чеберяко, О.О. Рябоконь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 311-316. – ISSN 2306-546X
608714
  Бажан Л.І. Концептуальні засади прогнозування зовнішнього державного боргу / Л.І. Бажан, Ю.М. Матвєєва // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 8-16
608715
  Скрипчук П.М. Концептуальні засади продовольчої безпеки національних економік / П.М. Скрипчук, А.Є. Хоменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 1). – С. 96-106. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються причини та фактори особливостей і закономірностей проблем продовольчої безпеки, як складової міжнародної економічної безпеки; визначається сутність та зміст продовольчої безпеки як комплексної складової соціально-економічного ...
608716
  Підопригора О.А. Концептуальні засади проекту нового Цинільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 61-62


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
608717
  Гусак П.М. Концептуальні засади процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених у виховних колоніях Державної пенітенціарної служби України / П.М. Гусак, А.В. Скінь // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 76-81. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто основні положення процесу ресоціалізації неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, подано огляд законодавчого та нормативного забезпечення з певного напряму роботи, проаналізовано практику роботи адміністрацій виховних колоній ...
608718
  Дерун А.М. Концептуальні засади раціоналізації організаційно-правових форм господарювання в національній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 94-100. – ISSN 2306-6806
608719
  Ходжаян А.О. Концептуальні засади реалізації державної інвестиційної політики / А.О. Ходжаян, О.А. Руденко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 40-45
608720
  Голубій І.Є. Концептуальні засади реалізації зовнішньоекономічної політики в Україні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 16-21. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
608721
  Бойченко Е.Б. Концептуальні засади реформування адміністративно-териториріального устрою та місцевого самоврядування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 98-106. – ISSN 1562-0905
608722
  Кравців В.С. Концептуальні засади реформування адміністративно-териториріального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В.С. Кравців, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 7-16. – ISSN 1562-0905
608723
  Тацій В.Я. Концептуальні засади реформування Конституції України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 273-281. – ISBN 978-966-458-725-6
608724
  Біленчук П.Д. Концептуальні засади реформування кримінального судочинства в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 25-27. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
608725
  Бондарук Т. Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 168-177. – ISSN 1818-5754
608726
  Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто концептуальні засади та організаційні питання формування фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як національної книжкової та рукописної колекції, покликаної представити у віртуальному інформаційному просторі широкий діапазон ...
608727
  Сало А.В. Концептуальні засади розвитку вищої освіти в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 91-96. – ISSN 2222-4459


  Автором здійснено комплексне дослідження впливу якості освітньої системи на основні економічні показники розвитку країни. Особливу увагу привернуто до показників матеріально-технічного забезпечення, фінансової незалежності ВНЗ, якості освітніх програм ...
608728
  Стецько Н.П. Концептуальні засади розвитку етнофестивального туризму в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 138-146. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
608729
  Вовкун В.В. Концептуальні засади розвитку культури та маскультури в Україні початку XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 42-46
608730
  Хаітов П.О. Концептуальні засади розвитку лідерства на державній службі // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 49-56. – ISSN 2311-6420
608731
  Гіренко А. Концептуальні засади розвитку мережевих форм економічних відносин // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 111-113
608732
  Дніпров О. Концептуальні засади розвитку освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 7-12. – ISSN 1682-2366
608733
  Новосад С. Концептуальні засади розвитку особистості: українознавча стратегія // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 63-68
608734
  Чугунов І.Я. Концептуальні засади розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю України / І.Я. Чугунов, Ю.М. Футоранська // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 15-23


  Розкрито концептуальні підходи до державного внутрішнього фінансового контролю у ретроспективі та виявлено напрями його розвитку. Визначено його сутність та функції, розроблено методологічні засади з урахуванням положень концепції фінансової рівноваги, ...
608735
  Павлов О.І. Концептуальні засади розвитку соціальної сфери села в умовах його реформування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 77-80. – Бібліогр.: 12 назв
608736
  Гуз Анатолій Концептуальні засади розвитку та моделі шкільної правової освіти на пострадянському просторі : (на прикладі Росії, Білорусі та України) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследованы концептуальные основы развития и модели школьного правового образования России, Беларуси, Украины.
608737
  Сіцінський А.С. Концептуальні засади розробки національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні / А.С. Сіцінський, І.В. Буреш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 112-116. – ISSN 2306-6814
608738
  Кравців В.С. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку українських Карпат / В.С. Кравців, П.В. Жук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 4-11 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
608739
  Козаченко Ю.П. Концептуальні засади системи міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 20-25. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
608740
  Джужа О.М. Концептуальні засади співвідношення кримінальної, кримінально-правової та кримінологічної політики / О.М. Джужа, В.В. Василевич // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 30-46
608741
  Ключковська І. Концептуальні засади співпраці з українською діаспорою // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 79-88
608742
  Хвесик М.А. Концептуальні засади сталого розвитку в контексті глобалізації і регіоналізації / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1729-360Х
608743
  Омельченко В.Ю. Концептуальні засади становлення і розвитку філософсько-правових вчень в Університеті Св. Володимира // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 112-121


  У статті запропонована модель історико-філософської реконструкції філософсько-правових поглядів К. Неволіна, М. Пилянкевича, М. Ренненкампфа, Є. Трубецького, Є. Спекторського, здійснено їх систематизацію та узагальнення. Осмислено тенденції становлення ...
608744
  Ященко Т.В. Концептуальні засади становлення інституту адміністративних актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 387-393. – ISSN 2219-5521


  У межах даної статті автор проводить дослідження щодо основних напрямів зміни ролі і призначення доктрини адміністративного права, аналізує вплив обраного Україною євроінтеграційного вектору на необхідність дослідження й імплементації нових, ще ...
608745
  Якубовський В.В. Концептуальні засади створення адаптованого до європейської моделі національного вуглецевого ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 252-264. – ISSN 2308-6912
608746
  Євсюков Т. Концептуальні засади створення державного реєстру особливо цінних земель / Т. Євсюков, О. Краснолуцький // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 23-30
608747
  Кандзюба С. Концептуальні засади створення єдиного інформаційно-освітнього простору підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 216-227
608748
  Козачок В.А. Концептуальні засади створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 3 (109). – С. 8-13
608749
  Карпінський Ю.О. Концептуальні засади створення системи державного топографічного моніторингу місцевості : геоінформатика та кадастр / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Т.М. Квартич // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-31 : Табл., мал. – Бібліогр.: 12 назв
608750
  Бабець І.Г. Концептуальні засади стратегії економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва України з країнами ЄС // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 3-13. – (Серія економічна ; вип. 1)
608751
  Киричук О.Р. Концептуальні засади стратегії інформаційної безпеки США за адміністрації Барака Обами // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 254-263
608752
  Клапків Ю. Концептуальні засади стратегії розвитку консолідованої банківсько-страхової архітектоніки в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 108-113. – ISSN 1818-2682
608753
  Мошковська О.А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 151-159 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
608754
  Хавтур О.В. Концептуальні засади страхування : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 139-147. – Бібліогр.: 23 назви
608755
  Черновський О.К. Концептуальні засади судової психології // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 147-153
608756
  Палієнко В.П. Концептуальні засади та принципи діагностики, паспортизації та ранжування неотектонічно активних розломів / В.П. Палієнко, Р.О. Спиця // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
608757
  Лютий І.О. Концептуальні засади та суперечності реалізації фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суперечності процесу реалізації фінансової політики держави в умовах соціально-економічного відтворення. Contradictions of implementation of state financial policy in social and economic reproduction is considered in the article.
608758
  Бенера В.Є. Концептуальні засади теорії і практики самостійної роботи студентів в історії вищої школи України // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 3-16. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
608759
  Кутняк О.В. Концептуальні засади трактування міжнародної конкурентоспроможності регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
608760
  Ценклер Н.І. Концептуальні засади трансформації економіки регіону в умовах активізації євроінтеграційних процесів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 68-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
608761
  Нікончук Н.В. Концептуальні засади удосконалення державного регулювання національної системи вищої освіти // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 51-56. – (Економічні науки ; № 2 (31))
608762
  Гура Н. Концептуальні засади удосконалення фінансової звітності недержавних пенсійних фондів / Н. Гура, М. Цибульник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-38. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості діяльності недержавних пенсійних фондів та обліку в них. Визначено складові елементів фінансових звітів, запропоновано удосконалення фінансової звітності в умовах переходу до міжнародних стандартів. Раскрыты особенности ...
608763
  Попова О.Ю. Концептуальні засади управління екологічною спрямованістю розвитку підприємств : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 182-187 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
608764
  Федулова Л.І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 122-133. – ISSN 2218-4511


  У статті розкрито концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємства та визначено теоретичні принципи й науково-практичні підходи до економічної інтерпретації процесу інноваційного розвитку. Обґрунтовано процес управління інноваційним ...
608765
  Желюк Т. Концептуальні засади управління кадровим потенціалом держави в новій економіці / Т. Желюк, О. Арзамасова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 7-17. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
608766
  Фадєєва І.Г. Концептуальні засади управління розвитком фінансово-економічних систем корпоративної структури // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3/4, лютий. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
608767
  Козоріз М. Концептуальні засади управління фінансовим потенціалом регіону : фінансова політика / М. Козоріз, І. Сторонянська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
608768
  Сітько С.П. Концептуальні засади фізики живого // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 57-72. – ISSN 1023-2427
608769
  Морщакова О. Концептуальні засади філософії соціальної роботи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 3 (65). – C. 68-79. – ISSN 1810-2131
608770
  Куклін О. Концептуальні засади фінансово-економічного управління системою вищої освіти // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
608771
  Кропельницька С. Концептуальні засади фінансування інвестиційних проектів державним банком розвитку / С. Кропельницька, Р. Щур // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 16-28 : табл., рис. – Бібліогр. : 18 назв. – ISSN 1605-2005
608772
  Петруха Н.М. Концептуальні засади фіскальної децентралізації в країнах-членах ЄС / Н.М. Петруха, Т.В. Палійчук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 99-106. – ISSN 2307-9878
608773
  Чернишова Є. Концептуальні засади формування інтелектуального капіталу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 34-40
608774
  Кузнєцова А.Я. Концептуальні засади формування механізму валютного регулювання в Україні / А.Я. Кузнєцова, Н.О. Місяць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 215-220. – ISSN 2222-4459
608775
  Заблоцька Р.О. Концептуальні засади формування національних політик лібералізації торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 125-134
608776
  Гаращук О.В. Концептуальні засади формування неперервної освіти в контексті синергетичної парадигми освітнього середовища / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 69-76. – ISSN 1683-1942
608777
  Осипов В. Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні / В. Осипов, А. Панков, О. Ворожейкін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 57-59 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
608778
  Вакаренко О.Г. Концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 5-10. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
608779
  Корень Н.В. Концептуальні засади формування системи державного фінансового контролю в умовах економічних реформ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 21-25
608780
  Максимець В.Є. Концептуальні засади формування системи інформаційної безпеки Словацької Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 92-96


  У даній статті проаналізовано основні проблеми формування системи інформаційної безпеки Словацької Республіки та роль держави в цьому процесі, а також шляхи подолання цих проблем.
608781
  Мартин А. Концептуальні засади формування системи управління землями сільськогосподарського призначення державної власності // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 9. – С. 15-29
608782
  Юрків Н.Я. Концептуальні засади формування фінансової стратегії розвитку підприємств України / Н.Я. Юрків, М.М. Бердар // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 20-26. – ISSN 2218-1199
608783
  Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства : монографія / Яновська О.Г. ; [відп. за вип., ред. Л.Л. Лазебний] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2011. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-303. – ISBN 978-966-520-154-0
608784
  Тахір Салік Хіва Концептуальні засади функціонування шведської преси (на прикладі стокгольмської газети "Афтонбладет") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 102-106


  Розглядаються концептуальні засади функціонування шведської преси. На прикладі стокгольмської газети "Афтонбладет" показується типова інформаційна політика редакції шведського видання. Рассматриваются концептуальные основы функционирования шведской ...
608785
  Стрілецька Н. Концептуальні засади шкільної математичної освіти в Наддніпрянській Україні (кінець XIX - початок XX ст. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 64-70. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізується система шкільної математичної освіти у Наддніпрянській Україні наприкінці XIX - початок XX ст., розкриваються філософські положення, що лежали в основі обгрунтування принципів, змісту, методів, прийомів, форм навчання, розвитку та ...
608786
  Завальнюк В.В. Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 1. – C. 24-34
608787
  Луцюк П.С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучасних умовах розвитку трудового законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Луцюк Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
608788
  Петер М.В. Концептуальні засади японської філософії Кайдзен в управлінні сільськогосподарськими кооперативами // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 8 (238), серпень. – С. 76-80. – ISSN 2221-1055
608789
  Малишкін О. Концептуальні зміни алгоритму розрахунку податку на прибуток підприємств: обліковий аспект / О. Малишкін, Т. Ковтун // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 3-13
608790
  Третько В. Концептуальні ідеї професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 4. – С. 105-112. – ISSN 2308-4081
608791
  Ісакієва Л. Концептуальні ідеї розвитку навчального закладу як школи реалізації культурологічного піходу до навчання та виховання учнів / Л. Ісакієва, Л. Кузнецова // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 50-57
608792
  Хворост Х.Ю. Концептуальні межі поняття позиції в психології // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 256-263


  У статті викладено результати теоретичного вивчення сутності, особли-востей і видів позиції особистості. Наведено характеристику психологічної позиції та її ролі в інформаційному суспільстві.
608793
  Сандига Л.О. Концептуальні метафори на позначення смерті в евфемізмах у журналістиці, комп"ютерних технологіях та кулінарії (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 249-254


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних метафор, які являються одним з інструментів пізнання в когнітивній лінгвістиці. В рамках семантичного поля "Death" концептуальніі метафори вербалізуються евфемізмами. Останні можуть утворюватися у різних ...
608794
  Кургут Л.П. Концептуальні методологічні основи навчання іноземним мовам / Л.П. Кургут, В.Г. Пасинок // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 207-209. – ISBN 966-7890-03-1
608795
  Сліденко І. Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 96-105. – ISSN 1026-9932
608796
  Курило Л.Ф. Концептуальні моделі західноєвропейського університету модерної доби // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 22-23
608797
  Кузьменко О. Концептуальні моделі університету // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 119-124. – ISSN 2226-3012


  Проаналізовано різні методологічні підходи до дослідження ідеї Університету; сформульовано основні теоретико-методологічних засади дослідження концептуальних моделей Університету; визначено їх структурні компоненти; обгрунтовано необхідність ...
608798
  Гришов В.В. Концептуальні напрями інноваційного розвитку аграрного виробництва в Україні / В.В. Гришов, О.В. Демченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 17-22
608799
  Юрченко Ю.Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 29-39 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
608800
  Юрченко Ю. Концептуальні напрями розвитку оптової торгівлі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 77-82. – ISSN 0131-775Х
608801
  Левицька О. Концептуальні напрями розвитку превентивної векторної системи охорони здоров"я // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 56-63. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
608802
  Мельник В.М. Концептуальні напрямки оптимізації cтруктури капіталу / В.М. Мельник, І.В. Котькалова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 121-130
608803
  Глущенко С. Концептуальні нариси єдності судової юрисдикції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 219-232. – ISSN 1026-9932
608804
  Довбуш Н.Є. Концептуальні основи бюджетування на підприємствах малого і середнього бізнесу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 242-247. – ISSN 2309-1533
608805
  Бінчаровська Т. Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку сільськогосподарських педприємств // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 36-40. – ISSN 2410-0706
608806
  Стащенко О. Концептуальні основи вчення П. О. Недбайла про право // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 150-153
608807
  Мельничук Л.М. Концептуальні основи державного управління соціальним розвитком регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
608808
  Цікановська Н.А. Концептуальні основи державної політики у сфері недержавного пенсійного забезпечення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 28-32. – ISSN 2221-755X
608809
  Баженова О.В. Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 258-275
608810
  Кошева Л.О. Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних випробувань : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Кошева Л.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 27 назв.
608811
  Сафонова Т.В. Концептуальні основи ілюстрування книги // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 126-130
608812
  Козьяков І. Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 51-57. – ISSN 2308-9636
608813
  Бакальчук Владислава Олегівна Концептуальні основи культурної політики Ради Європи та ЮНЕСКО // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 64-69
608814
  Сеник О.М. Концептуальні основи методології пізнання правового конфлікту // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 79-85
608815
  Сокіл О.Г. Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 398-403. – ISSN 2222-0712
608816
  Скорик О.О. Концептуальні основи механізму екологічного страхування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 5 (60). – C. 94-99. – ISSN 2309-1533
608817
  Костирко Л.А. Концептуальні основи механізму фінансового регулювання розвитку підприємств / Л.А. Костирко, О.О. Середа // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 33-40. – ISSN 2221-8440
608818
  Гоцуляк Ю. Концептуальні основи міфології правового буття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
608819
  Бабина О.Є. Концептуальні основи моделювання процесів формування та реалізації потенціалу підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 60-69. – ISSN 2308-6912


  Розвиток економічної системи є процесом еволюційної реалізації її потенціалу. Тому дослідження питань управління потенціалом та моделювання процесів його формування та реалізації були і залишаються актуальними. Управління потенціалом слід розглядати ...
608820
  Ткач С.В. Концептуальні основи організації валютної системи держави // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 6-13. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
608821
  Мельник С. Концептуальні основи організації професійної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 79-88. – ISSN 2312-5993
608822
  Анісімова Г.В. Концептуальні основи права природокористування в роботах В.Л. Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 33-37. – ISBN 978-966-7957-20-9
608823
  Акініна Н.Л. Концептуальні основи проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 324-333. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
608824
  Бургман М.К. Концептуальні основи реформування механізму фінансування розвитку людського капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 153-159. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161


  Акцентовано увагу на організаційно-економічному механізмі фінансування вищої освіти як бази формування людського потенціалу; запропоновано до застосування соціальний контракт як елемент нового механізму фінансування людського капіталу у сфері освіти.
608825
  Жук В. Концептуальні основи розвитку бухгалтерського обліку аграрного сектору економіки на засадах теорії фізичної економії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
608826
  Біленчук П.Д. Концептуальні основи розвитку криміналістики / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 202-209. – ISSN 2310-9769


  Сучасний етап розвитку світової цивілізації характеризується системними трансформаційними змінами, оскільки він обумовлений епохою глобалізації. Сьогодні наука криміналістика посідає особливе чільне місце в пізнанні юридично значимих фактів, подій і ...
608827
  Сакалош Т.В. Концептуальні основи розробки технологічної стратегії підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 29-31 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
608828
  Брохун Н.С. Концептуальні основи системи контролінгу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 15-20. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
608829
  Меднікова Г.І. Концептуальні основи системної детермінації становлення особистісної зрілості в студентському віці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 143-152. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
608830
  Чернецька О.В. Концептуальні основи співвідношення функцій та компетенції представницьких органів місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 93-96
608831
  Дудун Т.В. Концептуальні основи створення Атласу розвитку освітнього комплексу України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 194-203
608832
  Дудун Т.В. Концептуальні основи створення бази даних для геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 61-67 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
608833
  Єршова Н.Ю. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 195-202. – ISSN 2222-0712
608834
  Грицай Т.Л. Концептуальні основи та методика проведення аудиту інвестиційних проектів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 90-92
608835
  Галиця І. Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах "економіки стресу" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-66.
608836
  Коваленко В.М. Концептуальні основи та принципи управління закупівельною діяльністю підприємства : маркетинг та бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 92-101 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
608837
  Головачова Ю.В. Концептуальні основи та проблематика розвитку управлінського обліку в сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 167-171. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
608838
  Весельський В.К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 151-158. – ISSN 1609-0462
608839
  Пархоменко Н. Концептуальні основи теорії джерел права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 6. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932
608840
  Десятнюк О.М. Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 107-115
608841
  Гнат В.М. Концептуальні основи управління активами та пасивами комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються організаційна структура управління активами та джерелами коштів комерційного банку, методи та підходи до управління ризиками в межах управління активами та пасивами банку.
608842
  Грінченко А.В. Концептуальні основи управління витратами підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 375-381


  Проаналізовано існуючі концепції управління витратами. Запропоновано рекомендації щодо окремих методів управління витратами для забезпечення ефективної роботи вітчизняних підприємств.
608843
  Верескун М. Концептуальні основи управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 7-11. – ISSN 1728-9343
608844
  Малихіна О.М. Концептуальні основи управління людським капіталом у процесі розширеного відтворення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 63-67
608845
  Стецюк П.А. Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства / П.А. Стецюк, О.Є. Гудзь // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 61-68. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сучасні підходи до інтерпретації економічної природи ризикозахищеності підприємства в рамках теорії ризиків, концепції корисності та системного підходу. Охарактеризовано автор. розуміння процесу управління ризикозахищеністю у теоретичному та ...
608846
  Кравченко М. Концептуальні основи управління фінансовою стійкістю підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 39-43. – ISSN 1728-9343
608847
  Мартинюк К.М. Концептуальні основи філософії культури О.Е. Мандельштама // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 128-134. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
608848
  Ровинський Ю.О. Концептуальні основи фінансово-правових норм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 29-31. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
608849
  Гришова І. Концептуальні основи фінансової політики переробних підприємств м"ясо-молочної галузі АПК України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 396-401. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
608850
  Петрушенко Ю.М. Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні / Ю.М. Петрушенко, Н.М. Костюченко, Ю.І. Данько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 257-263. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
608851
  Сідельникова Л.П. Концептуальні основи формування бюджетних ресурсів держави // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 118-123. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
608852
  Малик О.В. Концептуальні основи формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 207-218. – ISSN 2078-9165
608853
  Лизанець А.Г. Концептуальні основи формування процесно-структурної моделі банківської установи / А.Г. Лизанець, В.В. Поторій // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 192-200. – ISSN 2311-8164
608854
  Зіньковський С.В. Концептуальні основи формування стратегії міжнародної торгівлі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 195-200
608855
  Лещух І.В. Концептуальні основи функціонування системи державного податкового менеджменту в Україні / І.В. Лещух, Н.Р. Олійник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 187-193. – ISSN 1562-0905
608856
  Човнюк Ю.В. Концептуальні основи, перспективи застосування в інформаційній і негентропійній терапії методу "оптичного стетоскопу" з надвисокою розподільною здатністю / Ю.В. Човнюк, Т.М. Овсяннікова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 61-65. – ISSN 1023-2427
608857
  Шипунов Г.В. Концептуальні особливості визначення "лівих" та "правих" політичних партій в умовах постіндустріального суспільства // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 68-73. – ISSN 2077-1800
608858
  Сидоренко С.А. Концептуальні оцінки міждисциплінарності менеджменту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 54-56
608859
  Барчук В.М. Концептуальні параметри таксису: проблеми інтерпретації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 39-50. – ISSN 1682-3540


  У статті здійснено аналіз сучасних концепцій та типологічних ознак таксису, які лежать в основі його інтерпретації та опису як граматичної категорії. На основі диференційних ознак таксису запропоновано напрямки розв"язання низки проблемних положень ...
608860
  Онупрієнко А. Концептуальні питання адміністративно-територіального устрою України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 140-142. – ISSN 1993-0909
608861
  Іванов С.В. Концептуальні питання вдосконалення управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
608862
  Печенік В.Л. Концептуальні підвалини фінансової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджуються теоретичні аспекти побудови фінансової системи держави.
608863
  Папп В.В. Концептуальні підходи активізації інвестиційної діяльності в регіонах України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 112-116. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
608864
  Швець В.Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23-31
608865
  Абакуменко О.В. Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовоиму ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 6, березень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
608866
  Шевчук С. Концептуальні підходи до вивчення наукових шкіл суспільної географії в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 9-18. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
608867
  Сищук О.А. Концептуальні підходи до вивчення сучасної політичної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 173-177


  У статті проаналізовано еволюцію наукового пізнання політичної комунікації, визначено періоди активізації вивчення політичної комунікації в ХХ ст., особливості використання ЗМІ для впливу на політичний процес. The article analyses evolution of ...
608868
  Мушкевич М. Концептуальні підходи до вивчення феномену якості життя та його оцінки / М. Мушкевич, К. Корпач // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 128-131
608869
  Круп"як І. Концептуальні підходи до визначення депресивних територій та оцінки фінансового забезпечення їх розвитку // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 13-18. – ISSN 1818-2682
608870
  Терещенко О.О. Концептуальні підходи до визначення залишкового прибутку підприємства / О.О. Терещенко, Т.Ю. Макаренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 104-115 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
608871
  Бакалінська О.О. Концептуальні підходи до визначення змісту поняття добросовісність в західній правовій доктрині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 150-154
608872
  Мельник О.Є. Концептуальні підходи до визначення і трактування основних педагогічних понять // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 216-224
608873
  Самсін І. Концептуальні підходи до визначення податкового зобов"язання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 93-98. – ISSN 1026-9932
608874
  Лучик С.Д. Концептуальні підходи до визначення поняття "безпека суспільства" / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 3 (40), червень. – С. 154-158
608875
  Бобров Є.А. Концептуальні підходи до визначення поняття "енергетична безпека" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 70-75
608876
  Шпак А.Д. Концептуальні підходи до визначення просторової асиметрії розвитку регіонів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 213-218. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
608877
  Олександренко І.В. Концептуальні підходи до визначення ринкової вартості регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 74-80. – ISSN 2222-4459
608878
  Мірошниченко Ю. Концептуальні підходи до визначення суб"єктів безпосереднього народовладдя в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 23 (308). – С. 18-22
608879
  Бережний С. Концептуальні підходи до визначення сутності ділової репутації підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 6-11. – ISSN 1728-9343


  У статті розглянуто концептуальний підхід до визначення сутності ділової репутації підприємства. Визначено основні складові ділової репутації, показано взаємозв"язок понять "репутація", "імідж", "бренд" та "гудвіл" та розроблена їх порівняльна ...
608880
  Письменний В. Концептуальні підходи до визначення сутності податку // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 158-163. – ISSN 1818-2682
608881
  Арич М.І. Концептуальні підходи до визначення фінансово-економічних результатів підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 66-69 : табл. – Бібліогр.: 27 назв
608882
  Костюченко В.М. Концептуальні підходи до визначення фінансової безпеки в умовах глобалізації світової економіки (обліковий вимір ) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 360-363. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
608883
  Шалімова Н.С. Концептуальні підходи до визначення якості аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 237-248. – ISSN 1993-6788
608884
  Пеньковський В.І. Концептуальні підходи до вирішення проблеми удосконалення системи управління сектором безпеки і оборони України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 71-75. – ISSN 2304-2699
608885
  Владичин У.В. Концептуальні підходи до державного регулювання іноземного банківництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/1. – С. 14-19. – ISSN 2409-1944
608886
  Груба Г.І. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 118-120. – ISSN 2306-6806
608887
  Слєпушкіна А. Концептуальні підходи до економічних реформ у контексті змін інституціональної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 4 (330), квітень. – С. 19-21. – ISSN 1810-3944
608888
  Удовенко Ю. Концептуальні підходи до індивідуального планування роботи з дитиною та сім"ю, які опинилися в складних життєвих обставинах, в процесі соціально-психологічної реабілітації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-72. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена специфіці соціально-психологічної реабілітації дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на базі установ соціального захисту: притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Автором запропоновані ...
608889
  Давиденко Н. Концептуальні підходи до капіталізації підприємств // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 62-67. – ISSN 2411-4014
608890
  Мушак Н.Б. Концептуальні підходи до класифікації прав людини в умовах глобалізаційних процесів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 298-301
608891
  Дудко О.С. Концептуальні підходи до короткострокових ефектів зони вільної торгівлі в контексті глокалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 128-130
608892
  Мехед П.М. Концептуальні підходи до національних інтересів у воєнній сфері // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 159-167
608893
  Пашнюк Л.О. Концептуальні підходи до оновлення основних засобів промислових // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 12-22


  Розглянуто підходи до сутності оновлення основних засобів. Обґрунтовано розмежування форм та напрямків оновлення відповідно до сучасних умов господарювання. The main approaches to essence of renovate of main assets are considered. The distinctions ...
608894
  Кулик Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи / Р. Кулик, Ю. Новак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 38-47. – ISSN 1818-5754
608895
  Мещеряков А.А. Концептуальні підходи до побудови аналітичної роботи в комерційному банку : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 193-199 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
608896
  Шашкова Л.О. Концептуальні підходи до пояснення структури наукових знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-142. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано проблеми структури наукового знання у історіографічних концепціях науки ХVI-ХVII ст.
608897
  Грубінко А. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 58-62
608898
  Грубінко А.В. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 9-14
608899
  Матяш Н. Концептуальні підходи до проектування змісту біологічної освіти в основній школі // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 33-37
608900
  Гончаренко О.А. Концептуальні підходи до процесу соціалізації молоді з національних меншин у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 234-241


  Статтю присвячено проблемі педагогічної підготовки молоді – вихідців із національних меншин у закладах загальної середньої освіти США. Розглянуто зміст, форми та методи формування соціалізаційної компетентності молоді у світових інтеграційних ...
608901
  Кучабський О. Концептуальні підходи до реорганізації районного рівня адміністративно-територіального устрою України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 134-141
608902
  Коршун В.Ф. Концептуальні підходи до реформування адміністративно-територіального устрою України // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 101-104. – ISBN 978-617-7363-09-4
608903
  Панченко В.П. Концептуальні підходи до розвитку корпоративної соціальної відповідальності організації на засадах компетенційного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 156-161 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
608904
  Михайлов А.Г. Концептуальні підходи до розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 38-44. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
608905
  Чорна О.М. Концептуальні підходи до розвитку фінансів домашніх господарств в економіці Україні / О.М. Чорна, К.В. Баранова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 4 (13). – С. 33-39
608906
  Атаманова Ю. Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення проекту інноваційного кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 123-131. – ISSN 1993-0909
608907
  Петрук О. Концептуальні підходи до сутності грошей у постіндустріальній економіці / О. Петрук, Н. Виговська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 40-44
608908
  Попова І.А. Концептуальні підходи до сутності стимулювання інноваційної активності працівників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв
608909
  Поперечнюк В.М. Концептуальні підходи до тлумачення поняття "інформаційне суспільство" // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 74-80
608910
  Борисяк О.В. Концептуальні підходи до управління персоналом // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 51-56. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
608911
  Іванова В.В. Концептуальні підходи до управління ціноутворення на туристичних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 151-156. – ISSN 1993-6788
608912
  Міненко В.Л. Концептуальні підходи до формування задач удосконалення механізмів державного регулювання ринку праці та зайнятості населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 81-84. – Бібліогр.: 4 назв
608913
  Москаленко О.В. Концептуальні підходи до формування наукової та інноваційної політики України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 90-96
608914
  Микитенко Т. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 10. – С. 23-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
608915
  Ружицький А.В. Концептуальні підходи до формування системи моніторингу взаєморозрахунків підприємства в контексті управління економічною безпекою підприємства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 150-155
608916
  Скопенко Н. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку компаній з урахуванням стадії консолідації галузі та інтеграційних процесів / Н. Скопенко, Ю. Сагайдак // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 451-463. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто основні стадії консолідації галузі та теоретичні підходи до формування стратегій розвитку суб"єктів господарювання залежно від стадії розвитку галузі, визначено особливості розвитку інтеграційних відносин у галузі.
608917
  Бартошук О.В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 38-41. – ISSN 1728-6220
608918
  Козак Л.В. Концептуальні підходи до формування стратегій сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 110-116. – ISSN 2221-1055
608919
  Сунцова О.О. Концептуальні підходи і стратегії макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
608920
  Толочко Д.В. Концептуальні підходи та здобутки української історіографії у реконструкції трипільської культури, що сформувалася наприкінці XX - на початку XXI ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 94-99. – ISBN 966-614-021-7
608921
  Півікова О.С. Концептуальні підходи та шляхи детінізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 41-46
608922
  Безверхий К. Концептуальні підходи щодо відображення чистого прибутку (збитку) у фінансовій звітності вітчизняних підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 8. – С. 20-24 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
608923
  Олійник О.О. Концептуальні підходи щодо побудови системи мікрокредитування аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 40-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено історичні етапи розвитку концептуальних підходів щодо розвитку мікрокредитування аграрного сектору економіки на заході. Обумовлено завдання, виконання яких необхідно забезпечити в процесі створення системи мікрокредитування сільського ...
608924
  Нехайчук Д.В. Концептуальні підходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
608925
  Єфименко Т.І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 9-23. – ISSN 2305-7645
608926
  Рудакевич О.М. Концептуальні погляди Г. Алмонда на політичну культуру нації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 116-124
608927
  Тацій В.Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 318-332. – ISBN 978-966-458-148-3
608928
  Третяк А.М. Концептуальні положення сучасного землеустрою в Україні / А.М. Третяк, В.М. Другак // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-23
608929
  Ярмак М.Р. Концептуальні положення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 96-106 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2306-6792
608930
  Гончарова Н.П. Концептуальні положення щодо державного супроводження процесу формування промислової політики інноваційної орієнтації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 22-25
608931
  Сибірцев В.В. Концептуальні положення щодо інституціонального реформування національного ринку праці в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 79-86. – ISSN 2222-0712
608932
  Волоха І. Концептуальні пошуки власного "я"у курйозних віршах Івана Величковського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 167-172


  У статті досліджуються концептуальні пошуки власного "Я" у курйозних віршах барокового поета Івана Величковського. Доводиться, що зорова поезія культивувала не тільки форму, а й була сповнена глибокого змісту і смислів. На основі творчості Івана ...
608933
  Вдовічен В.А. Концептуальні правові основи виконання бюджетів за доходами в Україні : монографія / В.А. Вдовічен. – Харків : Діса плюс, 2017. – 476, [1] с. – Бібліогр.: с. 449-476 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-05-1
608934
  Лукашевич С.Ю. Концептуальні принципи розробки й реалізації кримінологічної політики // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
608935
  Самчук З. Концептуальні пріоритети науково-освітньої сфери як елемент системи суспільної модернізації // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 7-30
608936
  Рижков М.М. Концептуальні пріоритети Ради зовнішніх відносин США і журналу "Форін афферс" стосовно СРСР/Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.21-31. – Бібліогр. в кінці ст.
608937
  Величко Л.А. Концептуальні пріоритети соціальної політики з обліком загальносвітових тенденцій в сфері пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 108-111. – Бібліогр.: 6 назв
608938
  Батанова Н.М. Концептуальні проблеми конституційно-правової відповідальності політичних партій та громадських організацій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 69-81. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
608939
  Шемшученко Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 3-6. – ISSN 2313-559X
608940
  Дєєва Н. Концептуальні проблеми розбудови соціальної держави на національних теренах // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 3-15
608941
  Орел М.Г. Концептуальні рамки методології формування сучасної системи забезпечення політичної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 108-114. – ISSN 2306-6814
608942
  Ісаєва О. Концептуальні роздуми щодо мети та завдань сучасного підручника з літератури для старшої школи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 41-44
608943
  Смульський І.В. Концептуальні розробки вчених Українського державного університету м. Москви щодо дослідження історії Української держави IX - XIV ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 85-89
608944
  Батракіна Є.Є. Концептуальні суперечності в теорії агоністичної демократії Ш. Муфф // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 176-180. – ISSN 2076-1554
608945
  Лапіна В.В. Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та постмодерну в поясненні соціального впливу реклами : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Лапіна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 181-196
608946
  Лапіна В.В. Концептуальні суперечності соціологічних теорій глобалізації та постмодерну в поясненні соціального впливу реклами : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.01 / Лапіна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
608947
  Соболевська М.О. Концептуальні та методичні проблеми викладання соціології: співвідношення теоретичного та практичного знання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 101-105. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті розглянуті методичні проблеми викладання соціології з позицій розгляду співвідношення теоретичного і практичного рівнів соціологічного знання. Здійснюється аналіз двох висхідних моментів - специфіки системи освіти, тих класифікацій і способів ...
608948
  Чернишова Ю.О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Чернишова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
608949
  Чернишова Ю.О. Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Чернишова Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 253л. – Бібліогр. : л.201-253
608950
  Балян А.В. Концептуальні узагальнення розвитку українсько-угорських прикордонних територій у контексті європейської інтеграції : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 74-84. – Бібліогр.: 18 назв
608951
  Шемшученко Ю.С. Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади / Ю.С. Шемшученко, М.О. Пухтинський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 4-7. – ISSN 2219-5521
608952
  Корчовий П.О. Концептуальність тимчасового мистецтва: візуальний простір без фарб // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 104-106
608953
  Василик Л.Є. Концептуальність як метод інтелектуального аналізу публіцистичних текстів // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 5-8


  У статті обґрунтовано методологію аналізу публіцистичного тексту, яка полягає в його концептуальному прочитанні. Пропонується інтерпретація публіцистичної комунікації через концепти як смислові структурні одиниці тексту. Таке прочитання дає змогу ...
608954
  Ткаченко В.А. Концептуально-аналітична система компетенцій формування інновацій росту інтелектуального потенціалу // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 175-191. – ISSN 1729-7206
608955
  Бондаренко Ю. Концептуально-жанровий аналіз літературного твору в школі (на матеріалі комедії М. Куліша "Мина Мазайло") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С.13-16
608956
  Полохова Н. Концептуально-змістові особливості психологізму прози Є. Гуцала 70-х років ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 131-. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
608957
  Мурашова Л.П. Концептуально-когнитивный фрейм // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 16-22. – ISSN 2310-4287
608958
  Даренська В.М. Концептуально-методологічні основи викладання навчального курсу "Історія української культури" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 146-148
608959
  Шевченко О.І. Концептуально-методологічні основи дослідження смислоформуючих потенцій соматичної складової семіотичного простору (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 146-152
608960
  Литвин Н. Концептуально-правові засади складання фінансової звітності банками України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 48-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
608961
  Король В. Концептуально-правові засади стратегії модернізації України в умовах глобалізації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 95-99
608962
  Єрмоленко А. Концептуально-правові засади сучасної освіти в Україні // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 7-11
608963
  Скалевська Г.О. Концептуально-практична стратегія перекладу англомовної експериметальної поезії двадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 76-82


  Стаття присвячується дослідженню та науковому обгрунтуванню головних понятійних концептів та засад енергоцентричного асоціативно-холічного літералізму як стратегії перекладу англомовної експериментальної поезії двадцятого століття. Статья посвящается ...
608964
  Підіпригора Ю.Г. Концептуально-семантичні характеристики дієслів - службових елементів інхоативних дієслівних перифраз іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 125-135. – Бібліогр.: Літ.: с.134-135; 22 назв.
608965
  Онищенко В. Концептуально-стратегічні підходи маркетингової діяльності інноваційного університету // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 60-69. – ISSN 1606-3732
608966
  Коппель О.А. Концептуально-теоретичні засади дослідження міжнародних систем та глобального розвитку / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання про концептуально-теоретичні засади дослідження міжнародних систем та глобального розвитку як окремої навчальної дисципліни та об"єкту спеціального дослідження Обгрунтовується необхідність викладання такого курсу як самостійної ...
608967
  Черінько І.П. Концептуально-теоретичні засади дослідження політики Великої Британії щодо розширення ЄС (1997-2010 рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 87-88
608968
  Волошенко І.О. Концептуально-теоретичні засади дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 51-59. – ISSN 2308-6912


  Статтю присвячено аналізу основних підходів до вивчення проблеми безпеки із застосуванням теорій міжнародних відносин. Зокрема з’ясовано підходи до розуміння таких категорій як "національна" і "міжнародна безпека", їх зв’язок і особливості. У ...
608969
  Єрмакова О.А. Концептуально-теоретичні засади регіональної інноваційної політики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 65-72. – ISSN 2524-003X
608970
  Глушко А.А. Концептуальное обоснование современных систем оплаты труда // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (40). – С. 36-39. – ISSN 1728-8878
608971
  Андреева И.Н. Концептуальное поле понятия "эмоциональный интеллект" // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 4. – С.131-141. – ISSN 0042-8841
608972
  Семченко Е.Е. Концептуальное проектирование в системе подготовки кадров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 2-6. – ISSN 1726-667Х
608973
  Глоба Л.С. Концептуальное проектирование информационно-аналитических систем для сложных административных структур стратегического уровня управления / Л.С. Глоба, Л.К. Голышев, М.Ю. Терновой ; МОНУ ; Национальный технический ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : ГП Информационно-аналитическое агенство, 2008. – 340с. – ISBN 978-966-2142-55-6
608974
  Мошняга Е.В. Концептуальное пространство межкультурной коммуникации в туризме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 5-19. – Бібліогр.: с. 5-15, 17-18. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
608975
  Иойлева Г.В. Концептуальное структурирование слзнания // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 131-137. – ISSN 1811-0916
608976
  Фоменко Е.Г. Концептуальность "Дублинцев" Джеймса Джойса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 191-196. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
608977
  Черных С. Концептуальные аспекты развития Российской академии наук / С. Черных, Л. Миндели // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 183-196. – ISSN 0207-3676


  В статье рассматривается проблемы, связанные с планами реформирования Российской академии наук и других государственных академий. Выделяются концептуальные задачи, стоящие перед РАН на долгосрочный период (до 2025 г.), и обозначаются пути их решения на ...
608978
  Стрижельчик Г.Г. Концептуальные вопросы борьбы с подтоплением городских территорий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 24-27. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
608979
  Сазанович Л.В. Концептуальные модели репрезентации генерализированных мужских и женских образов в американском песенном фольклоре // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 66-73. – (Серія "Філологічні науки")
608980
  Тикунова И.П. Концептуальные основы государственной регистрации книжных памятников // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2011. – № 1 (21). – С. 75-82
608981
  Ефименко Т.И. Концептуальные основы дальнейшего развития системы управления государственными финансами // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3 (656). – C. 3-19. – ISSN 0131-7741
608982
  Кожанчиков О.И. Концептуальные основы налогового стимулирования деятельности малого бизнеса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 394-400. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
608983
  Алам Концептуальные основы политики США в Южной Азии / Алам, Ариф // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 138-143
608984
  Лебедева Марина Михайловна Концептуальные основы построения программ обучения по международным отношениям // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 118-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
608985
  Калякин А.С. Концептуальные основы построения программ подготовки переводчиков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-84. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме построения основной образовательной программы подготовки специалистов в области перевода и переводоведения на основе ФГОС ВПО и разработанной в МГГУ им. М.А. Шолохова компетентностной модели выпускника. The article is devoted ...
608986
  Александрова А.Ю. Концептуальные основы туристской лимологии // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 3-8. – Библиогр.: 13 назв.
608987
  Балакай О.Б. Концептуальные основы устойчивого общественного развития // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С.140-143. – ISSN 1728-3671
608988
  Двуличанская Н.Н. Концептуальные основы формирования профессиональной компетентности студентов в условиях естественно-научного образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – С. 5-19. – ISSN 1609-4646


  Реформирование российской системы образования: концепции стандартов и содержания.
608989
  Мишенин Е. Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 59-64. – ISSN 1810-3944
608990
  Кравченко Н.К. Концептуальные особенности когнитивной карты современного международно-правового дискурса // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 22-27. – (Серія "Філологічні науки")
608991
  Корольков А.И. Концептуальные подходы к диагностике и профилактическому лечению подвывиха и вывиха бедра у больных с детским церебральным параличом / А.И. Корольков, Н.И. Люткевич, А.В. Хащук // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 20-27. – ISSN 0030-5987
608992
  Шапкина Л.Н. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 33-35. – ISSN 1684-2618
608993
  Пухтецкая А.А. Концептуальные подходы к обновлению системы принципов административного права Украины // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 5 (310). – С. 234-242. – ISSN 0131-8039
608994
  Сергеев В.И. Концептуальные подходы к проектированию и классификаци логистических центров // Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2010. – № 4 (39). – С. 8-20. – ISSN 1727-6349
608995
  Черная О. Концептуальные подходы к развитию механизма реализации монетарной политики в Украине / О. Черная, А. Клименко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 425-429. – ISSN 1993-0259
608996
  Новичкова Е.В. Концептуальные подходы к формированию информационно-образовательной среды высшего учебного заведения / Е.В. Новичкова, А.В. Семенов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 138-141. – ISSN 2073-8536


  В статье дается анализ различных подходов к определению «информационно-образовательная среда». Данная статья способствует выработке единого концептуального понимания информационно-образовательной среды вуза, которое предполагает создание необходимых ...
608997
  Сизоненко А.И. Концептуальные подходы России к конфликтным ситуациям в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 044-748Х
608998
  Годлевский Ю.Г. Концептуальные положения теории развития человеческих ресурсов : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-59. – Бібліогр.: 22 назви
608999
  Глищенко Артем Концептуальные предпосылки проблемы злоупотребления конституционными правами и свободами в современном мире // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 97-109. – ISSN 1812-7126


  Что подразумевается под злоупотреблением правами человека? К каким негативным последствиям может привести расширение каталога прав личности? Не вызывает сомнений тот факт, что однозначного ответа на эти вопросы дать нельзя. Вашему вниманию предлагается ...
609000
  Селютин А. Концептуальный анализ изменений Закона Украины "Об акционерных обществах" и возможность внедрения зарубежного опыта // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "... Практическое применение норм права".
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,