Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
604001
  Єршова І.М. "Інструктаж з техніки безпеки" як гіпержанр у навчально-педагогічному дискурсі (на матеріалі презентації POWER-POINT) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 220-229. – ISSN 2309-1797


  У статті викладено результати дослідження гіпержанру «Інструктаж техніки безпеки» на уроках хімії. Розглянуто канали комунікації: зоровий, нюховий, слуховий, смаковий, тактильний; основні субжанри: заборона, рекомендація, застереження.
604002
  Рожкова Т. Інституційна адаптація України до європейських стандартів: актуальні завдання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 238-242. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто питання адаптації правового регулювання окремих сфер соціально-економічного життя України до стандартів ЄС. Особливу увагу приділено уніфікації законодавчих норм, які стосуються проблематики реального сектора, суб"єктів господарського життя. ...
604003
  Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-10


  Розкрито сутність інституційної архітектоніки бюджетної системи, інституційні засади розвитку системи бюджетного регулювання, програмно-цільового методу планування бюджету. Визначено роль бюджету як інструмента соціально-економічного розвитку ...
604004
  Абаніна Ю. Інституційна архітектоніка і механізми економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 94-116. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
604005
  Шпикуляк О.Г. Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм / О.Г. Шпикуляк, О.О. Прутська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 5 (9). – С. 80-93. – ISSN 2411-4413
604006
  Прутська О.О. Інституційна безпека суб"єктів аграрного ринку / О.О. Прутська, О.Г. Шпикуляк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 85-97. – ISSN 2411-4413
604007
  Макеєв С. Інституційна генерація насильства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 2 : Легітимація і насильство. – С. 60-71. – ISSN 0235-7941
604008
  Чаленко О.Ю. Інституційна гіпотеза про ринок, трансакційні витрати та посередництво // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
604009
  Зінченко В.В. Інституційна глобалізація і постмодернізація економіки в системній динаміці транзитивних трансформацій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 106-112. – ISSN 2524-003X
604010
  Моісеєнко О.М. Інституційна динаміка економічної влади в системі відкритої економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Моісеєнко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
604011
  Глущенко О.В. Інституційна динаміка сектора депозитних корпорацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 26-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
604012
  Даниленко О.Л. Інституційна довіра і довіра до центрального банку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-84 : рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
604013
  Тарасевич В. Інституційна еволюція племені: діяльнісний контекст // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-31 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
604014
  Тарасевич В. Інституційна еволюція: від інстинктів до протоінститутів // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-66 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
604015
  Тарасевич В.М. Інституційна еволюція: від протоінститутів - до інститутів // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 64-79. – Бібліогр.: на 23 пункта. – ISSN 1811-3141
604016
  Тарасевич В. Інституційна еволюція: контекст взаємодій // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
604017
  Маслов А. Інституційна економічна теорія та проблеми інституційних перетворень при становленні сучасної економічної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми інституційних перетворень в економіці. Розглянуто інституційні аспекти тіньової економіки, проблеми імпорту інституцій та інші. This article contents an observation under the theoretical and practical ...
604018
  Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-110. – Бібліогр.: с. 102, 104, 107-108


  Обгрунтовано поняття "інституційна ефективність ринку цінних паперів" та запропоновано адаптовану до українського економічного середовища методику її визначення. Розглянуто чинники впливу на рівень інституційної ефективності ринку цінних паперів в ...
604019
  Гражевська Н.І. Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації / Н.І. Гражевська, В.І. Трохименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
604020
  Фініков Т. Інституційна ієрархія та функції відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 2002 року / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 48-52. – ISBN 978-617-7288-01-4
604021
  Горєлов Д.М. Інституційна інтеграція української діаспори в громадянське суспільство у державах поселення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 50-58
604022
  Чемерис В.А. Інституційна інфраструктура в системі чинників транскордонної конвергенції регіонів: просторовий і секторальний аспекти / В.А. Чемерис, Куцаб-Бонк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 218-225. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
604023
  Студенніков І. Інституційна інфраструктура регіонального розвитку в Україні: / І. Студенніков, В. Ткаченко // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 36-40. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 1728-6220
604024
  Липов В. Інституційна комплементарність: від моделі ринкової економіки до концепції множинності варіантів капіталізму // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 47-60. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1811-3141
604025
  Лисюк В.М. Інституційна концепція інтеграції України у світову економічну систему / В.М. Лисюк, Т.В. Деркач // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 138-148
604026
  Цибульська Е.І. Інституційна концепція конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Інституціональна трансформація розвитку економіки України : колект. монографія / М.С. Алілуйко, З.Л. Бандура, Л.С. Безугла, В.П. Братюк, О.І. та ін. Гайдучок. – Запоріжжя : Гельветика, 2019. – С. 86-113. – ISBN 978-966-916-958-7
604027
  Резнікова Н.В. Інституційна координація монетарної політики в Європейському валютному союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 96-103. – (Європейські дослідження)
604028
  Коротков Д.С. Інституційна матриця політики "м"якої сили" США // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 123-128. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
604029
  Никончук В.М. Інституційна методологія забезпечення розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Никончук Вікторія Миколаївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
604030
  Дуда Б.Ю. Інституційна модель державного регулювання валютного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 21-24


  Розглядаються повноваження органів валютного регулювання на валютному ринку. Зазначено переваги та недоліки діючої моделі державного регулювання валютного ринку.
604031
  Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
604032
  Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 64-72 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 0131-775Х
604033
  Кредісов В.А. Інституційна модель підприємницького середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 191-195
604034
  Кириленко О.М. Інституційна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-286. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
604035
  Бойко М.М. Інституційна модель системи управління якістю освітньої діяльності в педагогічному університеті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 6-13. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
604036
  Нижник Н. Інституційна модернізація державної служби України в сучасних умова / Н. Нижник, О. Муза // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932
604037
  Осецька Д. Інституційна модернізація фіскальної політики в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 111-116. – ISSN 2078-5860
604038
  Вергелес Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 95-103. – ISSN 1818-5754
604039
  Шапошніков А.О. Інституційна неспроможність як ознака квазідержави (на прикладі постсоціалістичних країн Європи та Азії) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 334-338. – ISSN 2076-1554
604040
  Пустовойт О.В. Інституційна обумовленість циклів економічного зростання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Пустовойт Олег Валентинович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
604041
  Корсак Р. Інституційна організація туризму у ЄС: практика застосування в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 82-86. – ISSN 2519-058X
604042
  Коваленко Ю.М. Інституційна організація фінансового сектора економіки України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 3-8
604043
  Онегіна В.М. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС / В.М. Онегіна, Н.В. Шибаєва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 1 (255). – С. 18-24. – ISSN 2221-1055
604044
  Галенко О.М. Інституційна основа ефективного функціонування ринку нерухомості у світовому просторі / О.М. Галенко, Л.А. Різва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 55-60. – ISSN 2222-4459
604045
  Чернявський А.Л. Інституційна основа нормотворчості в сучасному міжнародному праві навколишнього середовища // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 241-247. – ISSN 2413-6433
604046
  Предборський В.А. Інституційна пам"ять суспільства: тінізаційний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 3-8
604047
  Оргієць О.М. Інституційна пам"ять: основні підходи до тлумачення поняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 101-103
604048
  Оргієць О. Інституційна пам’ять: основні етапи розвитку наукової думки // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 36-42. – ISSN 2414-4436
604049
  Єгорченко І. Інституційна пастка академічної доброчесності / І. Єгорченко, Благодєтєлєва-Вовк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 12


  "Перипетії навколо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) тривають. З останніх - гучне викриття Тетяною Пархоменко академічного плагіату трьох членів НАЗЯВО та не менш гучне виправдання двох із них з одночасним ...
604050
  Кіндзерський Ю.В. Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (661). – С. 22-46. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
604051
  Борщевськиіі В.В. Інституційна пастка транскордонної дивергенції: причини формування та засоби усунення / В.В. Борщевськиіі, Куцаб- Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 108-117. – ISSN 1562-0905
604052
  Зосименко Т.І. Інституційна підтримка експорту аграрної нішевої продукції до країн ЄС // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7571-72-7
604053
  Матюшенко І.Ю. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні / І.Ю. Матюшенко, В.Є. Хаустова, С.І. Князєв // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 5-26. – ISSN 1815-2066
604054
  Ткач О.І. Інституційна підтримка соціальної складової діяльності релігійних організацій : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 93
604055
  Шкуратов О.І. Інституційна політика збалансованого розвитку аграрного сектора економіки // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-35
604056
  Буркинський Б.В. Інституційна природа економічних інтересів суб"єктів логістичних ланцюгів товарних ринків / Б.В. Буркинський, О.В. Нікішина // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 4 (73). – С. 8-21. – ISSN 2524-003X
604057
  Пустовойт О.В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України : монографія / О.В. Пустовойт ; М-во освіти і науки України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2016. – 388 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-385. – ISBN 978-966-02-8067-0
604058
  Кравчук Н.Я. Інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 112-123. – Бібліогр.: 42 назв.
604059
  Заблоцька Р.О. Інституційна розбудова навчального процесу та наукової спеціальності "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" / Р.О. Заблоцька, І.В. Сербіна // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 54-57
604060
  Корнєєв В. Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 99-109. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
604061
  Баюра Д. Інституційна складова в трансформації системи корпоративного управління в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність та необхідність трансформації системи корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні. Установлено необхідність застосування інституційного підходу до підвищення ефективності управління акціонерними товариствами на ...
604062
  Микитась В.В. Інституційна складова ефективної економічної політики держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 14-18. – ISSN 2222-4459
604063
  Яншина А.М. Інституційна складова імплементації концепції сталого розвитку у країнах Північної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 172-182. – ISSN 2308-6912


  Екологічно дружня поведінка суб’єктів господарювання у країнах із розвиненою економікою, хоча і сприймається сьогодні більшістю громадян цих країн як єдино можлива, не сформувалася стихійно, а є результатом активної популяризації "зеленого" способу ...
604064
  Червякова О.В. Інституційна складова механізму державного управління у сфері культури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 17-23. – ISSN 2226-3209
604065
  Заславська О.О. Інституційна складова політичної комунікації: роль ЗМІ // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 24-26.
604066
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах демократичної трансформації суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
604067
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / лещенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
604068
  Набок М.В. Інституційна слабкість органів управління освітою в об"єднаних територіальних громадах // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 34-48. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
604069
  Хома В. Інституційна спроможність митної служби України: правоохоронний аспект / В. Хома, В. Заяц // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 87-97 : табл. – Бібліогр: 9 назв. – ISSN 1818-5754
604070
  Соболєв В.М. Інституційна спроможність системи вищої освіти та чинники її забезпечення / В.М. Соболєв, М.В. Соболєва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 63-69. – ISSN 2222-0712
604071
  Карман Я. Інституційна структура в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 11-14
604072
  Корюкалов М. Інституційна структура втілення зовнішньої політики ЄС // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 182-184
604073
  Версаль Н.І. Інституційна структура кредитної системи // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.95-99
604074
  Бойко О.В. Інституційна структура наукової діяльності: компаративний аспект // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 396-404. – ISSN 0896-2491
604075
  Береза А.В. Інституційна структура регіональної політики у Східній Європі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 550-554. – ISSN 1563-3349
604076
  Гарбар Ж.В. Інституційна структура регулювання фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 18-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
604077
  Крилова В.В. Інституційна структура регулювання як основа захисту прав споживачів фінансових послуг / В.В. Крилова, М.В. Ніконова, А.О. Крилова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 34-40 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
604078
  Вірченко В.В. Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 69-79. – Бібліогр.: 9 назв
604079
  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. + Додаток: л. 189-215. – Бібліогр.: л. 183-188
604080
  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець Вячеслав Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 26 назв.
604081
  Поливана Т.М. Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-25
604082
  Хонін В.М. Інституційна сфера буття людства: система координації та зваженої ієрархії світового уряду / В.М. Хонін, Н.В. Герасимчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 114-120


  Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем функціонування міжнародних інституцій як каталізаторів міжнародно-правових відносин. Аналізуються як основні засади, що визначають роботу міжнародних інституцій на сучасному етапі їх розвитку, так і ...
604083
  Делія О.В. Інституційна сфера політичного середовища державної політики: до формулювання поняття // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 8/9. – C. 5-10. – ISSN 2311-6420
604084
   Інституційна та еволюційна економіка : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 051 "Економіка", освітніх програм "Економіка та економічна політика", "Економіка та право" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії макро- і мікроекономіки ; [упоряд. Т.В. Гайдай]. – Київ : [б. в.], 2017. – 36, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 31-36 та в кінці тем
604085
  Шамборовський Г. Інституційна теорія економічного планування та її критика неоавстрійською школою економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 114-119. – ISSN 1728-9343
604086
  Гайдай Т.В. Інституційна теорія та дослідження трансформаційних процесів: онтологічні та гносеологічні чинники // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 45-51. – Бібліогр.:8 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044


  [Згадуються представники Київської політекономічної школи: М. Бунге, Д. Піхно, М. Зібер]
604087
  Гайдай Т. Інституційна теорія: дослідження економічної ментальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено з"ясуванню основних наукових підходів представників провідних течій інституційного напряму до розкриття теоретичного змісту економічної ментальності. The article is devoted to the explanation of the categorical theoretical contents of ...
604088
  Помінова І.І. Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 : Економічні наслідки "відкату" як форми рентоорієнтованої поведінки. – С. 34-39. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження наслідків інтеграційних процесів в освітньо-науковій сфері на розвиток національної складової глобального інтелектуального капіталу.
604089
  Лось З.В. Інституційна трансформація діяльності ІТ-корпорацій в інноваційно-інформаційному середовищі / Лось Зоряна Володимирівна. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
604090
  Щербина С. Інституційна трансформація механізму державного регулювання аграрного та сільського розвитку України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 126-133. – ISSN 2220-1394
604091
  Крисоватий А. Інституційна трансформація теорії податкової політики соціально-ринкової держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 62-73. – ISSN 1818-5754
604092
  Прозоров Ю. Інституційна трансформація ціей функціонування банківських інститутів розвитку в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 31-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
604093
  Федосов В.М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В.М. Федосов, В.М. Опарін, С.В. Льовочкін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 3-21. – Бібліогр.: с. 7-8, 15, 19-20


  Досліджено проблематику формування й розвитку в Україні інституційної фінансової інфраструктури в умовах світової фінансової кризи. Дано оцінку нинішньої ситуації і загроз розвитку окремих її сегментів - кредитного, страхового й фондового ринків.
604094
  Вінник О.М. Інституційна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 6-19
604095
  Герасимчук З.В. Інституційне забезпечення "зеленої логістики" в місті / З.В. Герасимчук, М.Ф. Аверкина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 161-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
604096
  Трюхан В. Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 230-240
604097
  Олійник О. Інституційне забезпечення банківського нагляду в ЄС // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 60-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
604098
  Кравченко Т.А. Інституційне забезпечення безпосередньої участі громадян України у місцевому самоврядуванні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 72-82. – ISSN 2311-6420
604099
  Онищенко С. Інституційне забезпечення бюджетної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-38. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто інституційне середовище з позицій різних концептуальних підходів. Акцентована увага щодо проблем інституційного забезпечення бюджетної безпеки в Україні. Досліджено інституціоналізацію бюджетних відносин та особливості формування ...
604100
  Трюхан В. Інституційне забезпечення виконання угоди про асоціацію Україна - ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 184-193
604101
  Новиков В.В. Інституційне забезпечення відносин публічно-приватного партнерства в Україні / В.В. Новиков, О.Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 9-12
604102
  Балега А. Інституційне забезпечення геологічного вивчення та використання надр: національний вимір і міжнародний досвід / А. Балега, С. Вижва, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-72. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
604103
  Місюк І. Інституційне забезпечення громадської дипломатії США // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 124-130
604104
  Дрьомов С.В. Інституційне забезпечення державної антикорупційної політики України: реалії сьогодення : аналіт. доповідь / [С.В, Дрьомов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 55, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-302-2
604105
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики Великої Британії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 85-90. – ISSN 2306-5664
604106
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи : аналіт. доповідь / [А.В. Баровська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-554-242-1
604107
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід Німеччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 187-196. – ISSN 2306-5664
604108
  Іванова І.М. Інституційне забезпечення державної підтримки експорту в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 82-88. – ISSN 2306-5664
604109
  Пішеніна Т.І. Інституційне забезпечення екологічної безпеки в системі економічних відносин // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 19-22. – ISSN 1728-6220
604110
  Шевченко І. Інституційне забезпечення екологічної політики в умовах децентралізації // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 87-95. – ISSN 1818-4170
604111
  Васильєв О.В. Інституційне забезпечення економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 84-91. – (0). – ISSN 2078-9165
604112
  Кушнір С.О. Інституційне забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в умовах його інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 13-19. – ISSN 2306-6814
604113
  Гбур З.В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
604114
  Білоусов Ю.В. Інституційне забезпечення захисту майнових інтересів суб"єктів приватного права під час виконання судових рішень // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 77-85. – ISSN 2078-9165
604115
  Кудряшов В.П. Інституційне забезпечення імплементації фіскальних правил // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 30 назв
604116
  Близнюк В. Інституційне забезпечення інклюзивності ринку праці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 56-74. – ISSN 1605-7988
604117
  Деркач А.О. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 45-47. – ISBN 978-966-188-219-4
604118
  Саінчук Н.В. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності // Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : [колект. монографія / П.О. Нікіфоров, О.Ю. Антохова, Н.А. Бак, А.Є. Брязкало, О.М. та ін. Гладчук. – Чернівці : Технодрук, 2018. – С. 271-290. – ISBN 978-617-7611-20-1
604119
  Наберухін В.А. Інституційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в Україні // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 153-158. – ISSN 2307-9878


  На даний час одним із актуальних завдань наукової спільноти є розробка та впровадження прогресивних методів залучення інтелектуальної власності до господарського обороту задля отримання максимального ефекту від її використання. Стаття присвячена ...
604120
  Ясько Ю.І. Інституційне забезпечення конкурентної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6814
604121
  Ходжаян А. Інституційне забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 26-29. – ISSN 1810-3944
604122
  Глущевська А. Інституційне забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабільності в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 205-208
604123
  Мельник Т. Інституційне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності АПК України / Т. Мельник, Ю. Туніцька // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (111). – С. 69-89. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
604124
  Ренькас Т.І. Інституційне забезпечення міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 141-144. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
604125
  Швидкий Я.Ю. Інституційне забезпечення національної безпеки органами протидії корупції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 188-192. – ISSN 2306-6814
604126
  Пашечко О.А. Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 268-275 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
604127
  Зубар І.В. Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 109-122. – ISSN 2411-4413
604128
  Процько Є. Інституційне забезпечення підготовки вчителів англійської мови в Бельгії // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 158-159. – ISBN 978-966-644-324-6
604129
  Залєвська-Шишак Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інституційного забезпечення підприємництва в трансформаційних умовах. Досліджено особливості реформування економіки України та необхідність створення ефективного інституційного забезпечен- ня. Проаналізовано роль державного ...
604130
  Капустянська Н.Г. Інституційне забезпечення права на інформацію про діяльність органів державної влади // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 111-114
604131
  Самофалова О.Ю. Інституційне забезпечення правозахисної діяльності держави: український та європейський досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 129-134. – ISSN 2306-6814
604132
  Щеглюк С.Д. Інституційне забезпечення просторового планування об"єднаних територіальних громад // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 10-21. – ISSN 2071-4653
604133
  Піріашвілі О.Б. Інституційне забезпечення процесу регіонального стратегічного управління в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 192-198
604134
  Затонацька Т.Г. Інституційне забезпечення публічних закупівель та їх вплив на зростання національної економіки / Т.Г. Затонацька, Д.Є. Мартинович // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 94-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
604135
  Мартинова Л.Б. Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 220-225. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
604136
  Бакушевич І. Інституційне забезпечення реалізації нових фінансових схем у сфері нерухомості / І. Бакушевич, О. Сороківська // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 88-97. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
604137
  Яцко Л.Б. Інституційне забезпечення регіонального розвитку в умовах трансформаційних перетворень / Л.Б. Яцко, М.В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 75-78. – (Економіа ; Вип. 25)
604138
  Гудзинська Л.Ю. Інституційне забезпечення ринку кредитних історій: стан та перспективи законодавчого врегулювання // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 7-12. – ISSN 2076-4561
604139
  Ерфан В.Й. Інституційне забезпечення розвитку депресивних територій гірської місцевості / В.Й. Ерфан, Г.В. Войтенко, В.В. Польовська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 68-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
604140
  Мельник М.І. Інституційне забезпечення розвитку ІТ-сектору в Україні: основні проблеми та пріоритетні напрями вдосконалення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 102-110 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
604141
  Попський А.В. Інституційне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 115-119. – ISSN 2071-4653
604142
  Циганов С.С. Інституційне забезпечення розвитку міжнародного банківського бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 245-250
604143
  Валентюк І. Інституційне забезпечення розвитку територій України / І. Валентюк, В. Сухенко, Н. Сич // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 119-130.
604144
  Пурій Г.М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 95-101
604145
  Муравська Інституційне забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму в контексті зміцнення економічної безпеки держави: досвід Литви / Муравська, (Якубівська) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 159-164. – ISSN 2524-0129
604146
  Васильців Т.Г. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, Я Н. Юрків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 90-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
604147
  Сацький П.В. Інституційне забезпечення самовизначення українців у роки революції 1917 р. і громадянської війни // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-51
604148
  Жукова Л.М. Інституційне забезпечення системи державного регулювання економіки країн Східної Європи в умовах членства в ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 65-68. – ISSN 2306-6806
604149
  Боднар О.А. Інституційне забезпечення сільського розвитку // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 61-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
604150
  Опалько В.В. Інституційне забезпечення скорочення соціально-економічної нерівності у сучасних умовах розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 16-24. – ISSN 2308-1988
604151
  Піжук О.І. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку з урахуванням тендерної складової // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 28-33
604152
  Балашов А.М. Інституційне забезпечення соціального захисту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 97-99.
604153
  Колосок А.М. Інституційне забезпечення соціального партнерства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 74-79. – ISSN 1993-6788
604154
  Гаманкова О. Інституційне забезпечення соціального страхування / О. Гаманкова, С. Шимків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості формування взаємовідносин між суб"єктами соціального страхування у процесі його реформування. Вивчаються умови інституційного забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з урахуванням ...
604155
  Поєдинок В.В. Інституційне забезпечення сприяння інвестуванню в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 180-186.
604156
  Лемещенко Н.М. Інституційне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лемещенко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 20 с. – Біблііогр.: 15 назв
604157
  Мельников І.Ю. Інституційне забезпечення трансформації державного регулювання фінансового ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 96-101. – ISSN 2306-6806
604158
  Стемковська О. Інституційне забезпечення трансформації місцевого самоврядування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито питання трансформації місцевого самоврядування в контексті інституційного забезпечення, а саме через діяльність інститутів міських рад, міських голів та членів громад зокрема. Окрему увагу приділено конституційному забезпеченню ...
604159
  Репілевська О.Ю. Інституційне забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
604160
  Зачоса О.Д. Інституційне забезпечення управління людським капіталом в системі формування економіки знань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 48-51. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
604161
  Мельник Ю. Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 71-83. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
604162
  Катан Л.І. Інституційне забезпечення фінансування сталого розвитку аграрної сфери України / Л.І. Катан, Н.К. Васильєва, І.І. Вініченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 207-214. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
604163
  Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
604164
  Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 253 л. – Додатки: л. 228-253. – Бібліогр.: л. 200-227
604165
  Пухар С.Т. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 17-26. – ISSN 1562-0905
604166
  Бражко О.В. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 79-81
604167
  Портна О.В. Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2222-0712
604168
  Садова У.Я. Інституційне забезпечення функціонування транскордонного ринку міграційних послуг / У.Я. Садова, О.В. Махонюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 31-38. – ISSN 1562-0905
604169
  Дудко І.Д. Інституційне й управлінське забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах постбіполярності : монографія / І.Д. Дудко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 144 с. – Ірина Дмитрівна. – ISBN 966-574-998-6
604170
  Янченко Т. Інституційне оформлення педології в Україні (20-ті роки XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 48-55


  Характеристика мережі педалогічних установ і осередків, що функціонували в Україні впродовж 20-х початку 30-х років минулого століття. Київська науково-дослідна кафедра педології розпочала свою діяльність при Київському інституті народної освіти. ...
604171
  Пилипенко Р.Є. Інституційне партнерство германістів: стан, проблеми та перспективи розвитку // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 215-222


  Статтю присвячено аналізові інституційного партнерства германістів між кафедрою германської філології Інституту філології та Гердер-Інститутом Лейпцизького університету. Продемонстровано низку проектів у межах партнерства та перспективи їхнього ...
604172
  Шовкун І.А. Інституційне підгрунтя інноваційного розвитку: міжнародний досвід і уроки для транзитивних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-74. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISSN 1811-3141
604173
  Шишкін В.І. Інституційне положення суддів Канади // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 193-200. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
604174
  Новицький В.Є. Інституційне регулювання в умовах кризи: реалії та імперативи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220
604175
  Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 515л. + Додатки л. 425-483. – Бібліогр.: л. 484-515
604176
  Уколова А.А. Інституційне розбалансування ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 124-129. – ISSN 2077-1800
604177
  Собчук С.І. Інституційне середовище бюджетного регулювання суспільного розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 196-204. – ISSN 2306-546X
604178
  Ущаповський Ю.В. Інституційне середовище в статистичних, етнографічних та історико-правових дослідженнях дореформеного (1861) періоду // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 121-131. – ISBN 978-966-683-540-9
604179
  Гуменюк О.С. Інституційне середовище забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в системі реалізації ендогенного потенціалу // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2014. – № 1. – С. 106-115
604180
  Мартинець В.В. Інституційне середовище інноваційного розвитку банківського сектора фінансової системи України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 102-106. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Розглянуті науково-теоретичні аспекти інноваційного розвитку банківської системи та обгрунтована роль формальних та неформальних інститутів у досягненні конкурентних переваг банків на ринку інноваційних банківських продуктів та послуг. Акцентована ...
604181
  Федулова Л. Інституційне середовище інноваційного розвитку регіонів України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
604182
  Мороз В.В. Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів / В.В. Мороз, Р.І. Шепетько // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  У статті за допомогою глобальних індексів проводиться пошук інституційних факторів, які негативно впливають на неоіндустріальні перетворення. За результатами дослідження такими факторами стали: непрозорість, непередбачуваність державної влади; ...
604183
   Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки : [аналіт. доп.] / Razumkov centre ; [кер. проекту., авт.: О. Пищуліна, Т. Юрочко]. – Київ : Заповіт, 2019. – 218, [2] с. : іл., табл. – Текст укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-08-0
604184
  Луцків О.М. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О.М. Луцків, М.В. Максимчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 37-47. – ISSN 1562-0905


  Окреслено мету, стратегічні цілі й пріоритети регіональної структурної політики органів державної влади України та запропоновано шляхи вирішення цих проблем.
604185
  Гнатишин Л. Інституційне середовище розвитку фермерських господарств / Л. Гнатишин, О. Прокопишин // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 81-88 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-3627
604186
  Дерлиця А.Ю. Інституційне середовище суспільних фінансів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 133-138. – ISSN 2309-1533
604187
  Тимошенко А.О. Інституційне середовище формування і функціонування фіскальної політики в євроінтеграційних процесах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 96-103. – ISSN 2415-8089
604188
  Гражевська Н. Інституційне середовище як детермінанта ефективності промислового розвитку України / Н. Гражевська, А. Ходжаян, А. Заваженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 3 (210)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні чинники деіндустріалізації економіки України. Доведено, що всупереч світовим тенденціям роз будови наукоємної неоіндустріальної економіки в нашій країні спостерігаються деструктивні процеси примітивізації господарського розвитку, ...
604189
  Конах В.К. Інституційне управління інформаційною сферою в Україні: проблеми та можливі способи оптимізації // Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання : аналіт. доповідь / В.К. Конах. – Київ : НІСД, 2014. – С. 22-31. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
604190
  Бородинська Л. Інституційне утвердження євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 1999-4966
604191
  Васіна А.Ю. Інституційний аналіз впливу держави на структурування національної економіки // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 60-71. – ISSN 1726-8699
604192
  Аксьом Г.І. Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Аксьом Герман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 193 арк. – Додатки: арк. 185. – Бібліогр.: арк. 170-184
604193
  Аксьом Г.І. Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Аксьом Герман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
604194
  Гурняк І. Інституційний аналіз економічних процесів у перехідній економіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 298-306. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
604195
  Кітура А. Інституційний аналіз інвестицій у венчурний бізнес в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 162-165. – ISSN 1993-0259
604196
  Репех С.Ю. Інституційний аналіз інноваційної інертності економіки України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 152-156


  Здійснено інституційний аналіз чинників інноваційної інертності вітчизняної економіки на теоретико-методологічному грунті теорії "порядку обмеженого доступу" Дугласа Норта. Розкрито інститути та стимули, обумовлені логікою порядку обмеженого доступу, ...
604197
  Петленко Ю. Інституційний аналіз фінансів вертикально-інтегрованих структур в України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-77. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено економічний зміст та умови інституційного розвитку фінансового механізму вертикально-інтегрованих структур в Україні, розглянуто організаційні форми вертикальної інтеграції та охарактеризовано їх вплив на розподіл майнової ...
604198
  Манцуров І.Г. Інституційний аналіз, планування та контроль у системі державного управління / І.Г. Манцуров, Я.В. Храпунова, В.П. Омельченко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 54-74 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2522-9303
604199
  Небрат В. Інституційний аспект дослідження економічної історії // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 87-98. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
604200
  Новікова І. Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-31. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності. Висвітлено відомі історичні приклади виникнення інфляційних сплесків, а також шляхи налагодження фінансової рівноваги. Розглянуто значення інституційної ...
604201
  Гайдай Т.В. Інституційний аспект ринкового реформування перехідних економік // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 28-37. – ISSN 0320-4421
604202
  Луканська А. Інституційний аудит - не покарання, а шанс покращити якість навчання // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 21 лютого (№ 34). – С. 10


  Цьогоріч інституційний аудит проведуть у 101 закладі загальної середньої освіти.
604203
   Інституційний аудит // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 3
604204
  Мигович І.В. Інституційний вектор інтернаціоналізації національної системи вищої освіти Словацької Республіки: національні університети Словаччини та програми міжнародного співробітництва Європейського Союзу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 122-136. – ISSN 2414-5076
604205
  Горлинський В.В. Інституційний вимір безпечного і сталого розвитку в умовах мережного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 107-112
604206
  Зінченко В.В. Інституційний вимір глобальних суспільних трансформацій : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 491 л. – Бібліогр.: л. 444-491
604207
  Зінченко В.В. Інституційний вимір глобального суспільного розвитку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
604208
  Капінус О. Інституційний вимір двосторонньої співпраці Швейцарської Конфедерації та Європейського Союзу на сучасному етапі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 12-14
604209
  Дідух Д.І. Інституційний вимір державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-19. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми інституційних характеристик державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу. Автор здійснює аналіз національного та наднаціонального рівнів регулювання інтелектуальної власності в ...
604210
  Бондар О. Інституційний вимір місцевого самоврядування // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 166-170
604211
  Вільчинська Н.Ю. Інституційний вимір освітньої політики ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 171-185


  Здійснено структурно-функціональний аналіз головних інституцій освітньої політики Європейського Союзу. Особлива увага приділена ролі Єврокомісії, Європарламенту, Ради ЄС та Ради Європи у формуванні та здійсненні освітньої політики ЄС. Ключові слова: ...
604212
  Длугопольський О.В. Інституційний вимір розвитку соціального капіталу: теоретико-методичні та прикладні аспекти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 17-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0131-775Х
604213
  Зінченко В.В. Інституційний вимір сучасних глобальних трансформацій суспільного розвитку в моделях освіти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 13-26. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Стаття присвячена фундаментальним проблемам і ціннісним стратегіям освіти. Зазначається, що рух від загального до конкретного, коли до процесу пізнання постійно залучається соціальний контекст, дає можливість адекватно, в руслі системного підходу, ...
604214
  Попівняк О.М. Інституційний вплив регуляторної діяльності держави на стан депресивних територій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 267-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
604215
  Романчук С. Інституційний дискурс скарги в англомовному соціумі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 184-188
604216
  Лагутін В.Д. Інституційний і біхевіористський виміри розвитку фінансового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 43-51. – Бібліогр.: 21 назв.
604217
  Панасенко Г.О. Інституційний ізоморфізм у банківській сфері на шляху підвищення рівня довіри до грошей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 209-217. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
604218
  Рабцун Н.В. Інституційний інвестор: сутність, поняття та класифікація // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 19-22
604219
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 426л. – Бібліогр.: л. 337-389; Джерела ілюстр.матеріалу: л. 390-426
604220
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 24 назви
604221
  Борщевський В.В. Інституційний контекст формування бігравітаційної моделі міжнародної економічної інтеграції України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 40-43
604222
  Базилевич В.Д. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів / В.Д. Базилевич, В.Л. Осецький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 19-30. – Бібліогр.: 13 назв
604223
  Шпакович О.М. Інституційний механізм в рамках Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 23-28


  Ратифікація Лісабонських договорів про Європейський Союз та функціонування Європейського Союзу визначає новий формат відносин між Євросоюзом і Україною. Оскільки Угода про асоціацію України з Європейським Союзом парафована і наступними кроками є її ...
604224
  Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244 с. – Бібліогр.: л. 224-244
604225
  Синчанський С.О. Інституційний механізм забезпечення взаємозв"язку торгівлі й охорони навколишнього середовища у системі Світової організації торгівлі (СОТ) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 608-613. – ISSN 1563-3349
604226
  Литвинов О.М. Інституційний механізм забезпечення конституційної скарги в Україні: концептуальні проблеми / О.М. Литвинов, В.В. Богуш // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 34-42. – ISSN 2224-9281
604227
  Задоєнко К. Інституційний механізм забезпечення публічної політики гендерної рівності та рівних можливостей в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 2664-3618
604228
  Дяченко А.В. Інституційний механізм інтеграції внутрішньо переміщених осіб // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 12. – С. 50-58. – ISSN 2311-6420
604229
  Кирилюк О.В. Інституційний механізм міжнародно-правового регулювання глобального інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 77-90. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджуються існуючі інституційні механізми глобального інформаційного суспільства та їх нормотворча спроможність, встановлюється їх ефективність та рівень взаємодії між собою, а також надаються рекомендації щодо удосконалення інституційної ...
604230
  Рилач Н.М. Інституційний механізм поглиблення науково-технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом як частина угоди про асоціацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 10-15. – Бібліогр.: 11 назв.


  The article reflects grounding the necessity for Ukraine to pass to the innovation model of economic development as the pre-requisite to deepen the science and technology interaction with the EU.
604231
  Підбережник Н. Інституційний механізм публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 104-112. – ISSN 2414-4436
604232
  Утко-Масляник Інституційний механізм реалізації європейської космічної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 210-217


  Статтю присвячено аналізу інституційного механізму реалізації євро- пейської космічної політики. Розглянуто інституційний механізм взаємодії ЄС та Європейського космічного агентства у сфері реалізації європейської космічної політики та здійснений ...
604233
  Власова Т.Р. Інституційний механізм регулювання ринку праці в Україні / Т.Р. Власова, Н.В. Чобанюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 7-14. – (Економічні науки ; вип. 2 (54)). – ISSN 2310-8185
604234
  Федорчак О.В. Інституційний механізм розвитку інвестиційного клімату в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Федорчак Ольга Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
604235
  Конюшко К. Інституційний механізм розгляду податкових спорів: поняття та основні елементи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 57-63. – Бібліогр.: 9 назв
604236
  Демидюк О.О. Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 94-97. – ISSN 2306-6806
604237
  Демидюк О. Інституційний підхід до аналізу сутності та оцінювання ефективності сучасних економічних систем // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 8 (228). – С. 36-52. – ISSN 2409-9260
604238
  Вовкогон О.Ю. Інституційний підхід до вивчення соціальних явищ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 91-95. – ISSN 2077-1800
604239
  Осенцька Д.В. Інституційний підхід до конструювання механізмів фіскального регулювання економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – С. 150-158


  Розкрито інституційні підходи до функціонування механізмів фіскального регулювання економіки, яке має грунтуватися на сукупності форм, засобів, механізмів формування та реалізації завдань фінансової політики, котрі визначають умови взаємовідносин ...
604240
  Ущаповський Ю.В. Інституційний порядок в контексті методології історичної школи: М. Олексієнко // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 218-227. – ISBN 978-966-683-540-9
604241
  Коваленко Ю.М. Інституційний порядок фінансового сектору як системний компонент господарського порядку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 50-57. – ISSN 1993-6788
604242
  Кантлін С.О. Інституційний репозитарій Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 251-254. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
604243
  Бєлінська В. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються стратегічні напрями створення та розвитку репозитарію у Науковій бібліотеці Чернігівського державного інституту економіки і управління (НБ ЧДІЕУ), механізми їхньої реалізації, роль бібліотеки в процесі розвитку інституційного ...
604244
  Павленко Т. Інституційний репозитарій як інформаційно-технологічна система відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти / Тетяна Павленко, Ірина Киричок // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 17-19. – ISSN 1811-377X


  На досвіді інституційного депозитарію Харківського національного медичного університету (ХНМУ) розкрито переваги відкритого доступу до наукової інформації та знань. Розглянуто особливості реалізації інформаційно-технологічної системи відкритого доступу ...
604245
  Передерій І. Інституційний репозитарій як конструктивна модель організації відкритого доступу до інформації / І. Передерій, В. Вощенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто електронний архів наукових публікацій (інституційний репозитарій) як конструктивну модель Open Access, що відіграє важливу роль у загальних процесах, пов"язаних із накопиченням, зберіганням та трансляцією інформації у просторі й часі, а ...
604246
  Далгич К.В. Інституційний розвиток банківської системи в контексті підвищення її конкурентоспроможності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2015. – № 3 (24). – C. 18-26. – ISSN 2221-755X
604247
   Інституційний розвиток вищого медичного навчального закладу як основа забезпечення якості вищої меди / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, О.М. Касьянова, І.А. Соболєва, О.А. Цодікова, З.В. Єлоєва, О.І. Сергієнко, К.І. Бодня, В.В. Жеребкін, М.П. Гиря // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 79-82. – ISSN 1681-2751
604248
  Прилуцька І.А. Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Прилуцька Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
604249
  Прилуцька І.А. Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Прилуцька Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Траса Шевченка. – Київ, 2019. – 252 арк. – Додатки: арк. 202-252. – Бібліогр.: арк. 187-201
604250
  Фурашев В.М. Інституційний розвиток місцевих органів влади в умовах подальшої децентралізації публічного управління // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7814-17-6
604251
   Інституційний розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-управлінських реформ : наук. розробка / [І.В. Козюра та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж. – Київ : НАДУ, 2012. – 60 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Місцеве самоврядування)
604252
  Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: теорія, методологія, механізми державного управління : монографія / Сімак Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ : АМУ, 2016. – 388, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-350. – ISBN 978-966-2341-25-6
604253
   Інституційний розвиток рахункової палати в системі вимог міжнародних та європейських стандартів : Збірник матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. – Київ, 2003. – 37с.
604254
  Яскевич А.Й. Інституційний розвиток системи фахової підготовки державних службовців Франції. / А.Й. Яскевич, Я.І. Лазар // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 296-303
604255
  Бородіна О.М. Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 48-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
604256
  Соломко О.В. Інституційний розвиток суб"єктів примусового виконання рішень в Україні: теоретичні та практичні аспекти // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 12-16. – ISBN 978-966-8830-75-4
604257
   Інституційний розвиток українознавства як науки в таблицях // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 134-145
604258
  Лазор К.П. Інституційний та функціональний вимір взаємодії політики та релігії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 44-52
604259
  Мех О.А. Інституційний фактор у науково-технічній сфері: стан і перспективи в умовах глобальних змін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 14-25. – ISSN 0374-3896
604260
  Дзебих І. Інституційний фактор формування глобального економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 292-302. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
604261
  Кравчук В. Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 45-49
604262
  Резнікова Н.В. Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
604263
  Буркинський Б.В. Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні / Б.В. Буркинський, А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.72-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
604264
  Порожняк М. Інституційні аспекти врегулювання торговельних спорів у системі СОТ // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 71-74. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
604265
  Кузьминчук Н.В. Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб"єктів електроенергетичного ринку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 2222-0712
604266
  Гурбик Ю.Ю. Інституційні аспекти державного регулювання туристичної сфери в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-107. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
604267
  Кубліков В.К. Інституційні аспекти довготермінової політики держави на ринку цінних паперів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 350-357. – ISSN 0321-0499
604268
  Федірко М. Інституційні аспекти забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / М. Федірко, П. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 18-30. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
604269
  Леоненко П.М. Інституційні аспекти інноваційного підприємництва та конкурентоспроможності економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 89-112. – ISSN 2305-7645
604270
  Андрейчук В.С. Інституційні аспекти інформаційних технологій прогнозування в системі національної безпеки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 171-180. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
604271
  Шемшученко Ю.С. Інституційні аспекти організації правознавчих наукових досліджень в Україні. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 3-23. – ISSN 0869-2491
604272
  Леньо Р.В. Інституційні аспекти реорганізації лісового господарства України в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 122-124
604273
  Білокінна І.Д. Інституційні аспекти розвитку аграрного бізнесу на засадах "зеленої економіки" // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 95-104. – ISSN 2411-4413
604274
  Гончаренко О.В. Інституційні аспекти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 3-5. – Бібліогр.: 5 назв
604275
  Биконя С.Ф. Інституційні аспекти співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 95-99
604276
  Лозова Г. Інституційні аспекти створення ефективного конкурентного середовища в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.117-120
604277
  Зоценко О.К. Інституційні аспекти структури ринку акцій України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 35-39


  У статті розглядаються питання структури ринку акцій України з точки зору інституційної складової. Охарактеризовано основних учасників ринку акцій, а саме організації регулювання, емітенти, інвестори та інститути інфрвструктури, що становлять ...
604278
  Кравченко М. Інституційні аспекти структурних перетворень у національних економіках країн Східної Європи та СНД // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
604279
  Маслов А.О. Інституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інституційні аспекти творчих здобутків видатних учених-економістів, які прагнули розв"язати теоретич-ні та практичні проблеми інституційного характеру стосовно ефективного функціонування вітчизняної економіки. This article is dedicated to ...
604280
  Гайдай Т.В. Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-16. – Бібліогр.:19 п. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню елементів інституційної спрямованості економічних поглядів представників Київської політ-економічної школи (другої половини ХІХ - початку ХХ ст.) у контексті з розвитком загальносвітових наукових тенденцій. The article is ...
604281
  Дерев"янкін Т.І. Інституційні аспекти трансформації ринкових відносин в Україні крізь призму міжнародного досвіду // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 22-32. – ISSN 0320-4421
604282
  Відякіна М. Інституційні аспекти трансформації спільної транспортної політики ЄС // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 26-34. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
604283
  Кебуладзе В. Інституційні аспекти трансформації філософського знання в пострадянській Україні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 5-12. – ISSN 0235-7941
604284
  Гайдай Т.В. Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого / Т.В. Гайдай, І.Е. Новікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 73-75
604285
  Юрків Р.Р. Інституційні аспекти формування та реалізації фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 101-106. – ISSN 2306-6806
604286
  Лисак Л.М. Інституційні аспекти формування та розвитку податкової культури в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 136-141. – ISSN 2306-6814
604287
  Єрмакова О.А. Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів : монографія / О.А. Єрмакова ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 392, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8224-7
604288
  Бойченко М.І. Інституційні витоки глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 3-13. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
604289
  Васильченко О.П. Інституційні гарантії як складові конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 21-27
604290
  Яременк О. Інституційні деструкції в економіці: передумови, механізми, наслідки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 3. – С. 60-72. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
604291
  Куліш Л. Інституційні домінанти розвитку аграрного ринку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 60-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
604292
  Яременко О.Л. Інституційні ефекти нетрадиційної грошово-кредитної політики: поступова адаптація або фінансова сингулярність? / О.Л. Яременко, О.В. Дмитренко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
604293
  Ткач О.І. Інституційні загрози стабільності нових демократій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 137-138
604294
  Ткач О.Т. Інституційні загрози стабільності нових демократій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 41-46. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
604295
  Носова О. Інституційні заперечності перехідної економіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 52-59. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
604296
  Малюга Л. Інституційні засади адаптації соціального законодавства України до acquis communautaire // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано інституційні засади адаптації соціального законодавства України до acquis communautaire. Розкрито зміст основних положень щодо співпраці між Україною та Європейським Союзом у контексті національного соціального законодавства. Сформовано ...
604297
  Лещух І.В. Інституційні засади використання податкових і митних інструментів сприяння розвитку просторових форм організації бізнесу в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 70-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
604298
  Міщенко Д.А. Інституційні засади державного регулювання аграрного сектора економіки в умовах Світової організації торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 108-110
604299
  Мосіюк С.І. Інституційні засади державного регулювання господарської діяльності / С.І. Мосіюк, І.П. Мосіюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 244-248. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто економічні функції держави. Розкрито ефективність державного регулювання економіки України. Наведено методи державного регулювання та визначено основні важелі впливу держави на господарську діяльність у ринкових умовах. Рассмотрены ...
604300
  Табачук А.Я. Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Табачук Андрій Ярославович ; Львов. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
604301
  Хорунжий Г. Інституційні засади європейської вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 28-42. – ISSN 1682-2366
604302
  Запухляк І.Б. Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 39-42. – ISSN 1728-6220
604303
   Інституційні засади законодавчої діяльності Верховної Ради України та її комітетів (аналітичний огляд) / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, Т.Л. Гладкова та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 53, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7530-06-9
604304
  Бородіна О.М. Інституційні засади змін державної підтримки аграрного сектора України відповідно до вимог СОТ / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
604305
   Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний досвід та вітчизняна практика : монографія / А.С. Аблов, О.С. Довгий, Л.П. Гальперіна, А.А. Грищенко, Ю.В. та ін. Євченко; [А.С. Аблов та ін.] ; за заг. ред. В.Є. Новицького ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 198, [2] с. – Авт. зазнач. за звортоті тит. арк. – ISBN 966-598-232-X


  Глубокоуважаемому Владимиру Васильевичу, с наилучшими пожеланиями от коллектива авторов. 02.06.2005г. Подпись
604306
  Шинкарук Л. Інституційні засади капіталоутворення в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 72-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
604307
  Рубель О.Є. Інституційні засади конвергенції економіко-екологічних норм ЄС у сфері морського природокористування // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 283-290
604308
  Журавель Ю.Г. Інституційні засади консолідації фінансових ресурсів для цілей модернізації економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 61-68. – ISSN 2306-6814
604309
  Бойченко М.І. Інституційні засади критичного мислення: історичне становлення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 21-23
604310
  Гречко О.Ю. Інституційні засади міграційної політики України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 86-88
604311
  Бутко М. Інституційні засади модернізації податкової системи України / М. Бутко, І. Мінін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. наук України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 6 (320). – С. 7-10. – ISSN 1810-3944
604312
  Серажим В.І. Інституційні засади організації корпоративного управління у розвинених ринкових країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 203-207
604313
  Черничко Т.В. Інституційні засади організації кредитних відносин в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 361-368. – ISSN 1993-0259
604314
  Лопушняк Г.С. Інституційні засади підвищення якості вищої освіти / Г.С. Лопушняк, Х.В. Рибчанська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (193). – С. 66-73
604315
  Костіна Н.М. Інституційні засади побудови фіскального федералізму: світовий досвід та вітчизняні орієнтири // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 83-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
604316
  Орлов Ю. Інституційні засади реформування сучасної кримінально-виконавчої політики України / Ю. Орлов, О. Литвинов // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 40-52. – ISSN 1026-9932
604317
  Рудик В.К. Інституційні засади розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 40-45
604318
  Піменова О. Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в аграрному секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-67. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні проблеми аграрного сектору економіки України в сучасних умовах. Визначено основні напрями розвитку сільського господарства України. Обґрунтовано необхідність соціо-еколого-економічного розвитку аграрного сектора. Раскрыты основные ...
604319
  Куклін О.В. Інституційні засади трансформації вищої освіти України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
604320
  Мартієнко А.І. Інституційні засади формування низьковуглецевого розвитку України / А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 225-232. – ISSN 2524-003X
604321
  Жаріков А.Ю. Інституційні засади формування системи бюджетно-податкового регулювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 79-85. – ISSN 2306-6792
604322
  Вітренко А.О. Інституційні засади функціонування ринку реклами та їх особливості в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-58. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливий дворівневий механізм регулювання рекламних послуг та особливості його функціонування в перехідній економіці України.
604323
  Довгаль О.А. Інституційні засоби забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС / О.А. Довгаль, А.Ю. Таран // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 6-13. – ISSN 2222-0712
604324
  Дєева Н.Е. Інституційні заходи регулювання поводження з електронними відходами / Н.Е. Дєева, Ю.Є. Шулаєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 172-178


  Проведений аналіз законодавства, регулюючого поводження з електронними відходами в країнах ЄС. Обгрунтована доцільність внесення доповнень і коректив у аналогічне діюче законодавство України, і прийняття нових нормативно-правових актів, керуючись ...
604325
  Радіонов Ю.Д. Інституційні зміни в бюджетних відносинах як чинник зростання економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 25-41. – ISSN 2414-3499


  "Проаналізовано вплив інституціональної теорії на регулювання соціально-економічних процесів. Визначено, що без інституційних змін неможливо досягти успіху в економічних чи соціальних реформах. Взаємовідносини з учасниками бюджетного процесу формуються ...
604326
  Поворозник В.О. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України : Дис. ... канд. екон. наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Поворозник В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 204л. – Бібліогр.: л. 178-204
604327
  Поворозник В.О. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.01.01 / Василь Орестович Поворозник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
604328
   Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації : аналіт. доповідь / [Г.І. Зеленько та ін. ; за ред. Г.І. Зеленько] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 161, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-74-65-5
604329
  Катигробова О.В. Інституційні зміни ринку праці в аграрному секторі економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 53-59. – ISSN 2221-1055
604330
  Траверсе О.О. Інституційні зміни та лідерство в українській політиці початку демократичних змін // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 25-27.
604331
  Багмет К.В. Інституційні зміни у соціальному секторі національної економіки: зовнішні тенденції та внутрішні суперечності // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 61-72. – ISSN 2073-9982
604332
  Войцещук А.Д. Інституційні зміни управління митними ризиками в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 15-21. – ISSN 2071-4653
604333
  Катигробова О.В. Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
604334
  Рибак С.О. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку : ринок фінансових послуг / С.О. Рибак, О.П. Коваль // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 60-64 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
604335
  Бунецький Л.Л. Інституційні інновації періоду демократичного транзиту України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Автор у статті досліджує особливості трансформації політичних інститутів в умовах системної кризи. Запропоновані деякі прикладні кроки, щодо якісних змін інституційної системи політичних відносин та влади в Україні. The author in this article ...
604336
  Козюк В. Інституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 3-34. – ISSN 1684-906Х
604337
  Пивоваров М.Г. Інституційні механізми державної підтримки розвитку малого підприємництва в національному господарстві й регіонах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 52-59. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
604338
  Горін Н.О. Інституційні механізми економічного співробітництва радянської влади з іноземним капіталом (1917 - 1921 рр.) : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 5-9. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
604339
  Дигал Я. Інституційні механізми забезпечення гендерної рівності у політичній сфері: європейський контекст // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 148-159. – ISSN 2519-4518
604340
  Конотоп Г.О. Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Конотоп Гліб Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 239 арк. – Додатки: арк. 220-239. – Бібліогр.: арк. 196-219
604341
  Конотоп Г.О. Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Конотоп Гліб Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
604342
  Лобода К.С. Інституційні механізми імплементації соціальних відносин у Європейському Союзі та Раді Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.159-168
604343
  Таращанська О.Б. Інституційні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 131-134. – Бібліогр.: 4 назв.
604344
  Расшивалов Д.П. Інституційні механізми страхового захисту від ризиків транснаціонального тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 129-135


  У статті розглядається фінансування ризиків транснаціональних терористичних загроз із застосуванням страхування. Аналізуються можливості та обмеження міжнародних інституційних та ринкових механізмів страхового захисту від ризиків тероризму. Стаття ...
604345
  Журавльова Л.В. Інституційні механізми формування космічної політики США та її комерційної складової // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 68-80. – ISSN 2221-5719
604346
  Доцяк І.І. Інституційні моделі політико-економічних трансформацій постсоціалістичних країн // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 97-106. – (Думка). – ISSN 2304-7410
604347
  Сірий Є. Інституційні можливості та соціокультурні параметри участі індивідів у підприємницькій діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-22. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається проблематика розвитку підприємництва (малого та середнього бізнесу) в Україні в аспекті формування державою та суспільством відповідних інституційних можливостей та суспільних умов. Останні ж розглядаються як відповідний ресурс ...
604348
  Кондратьєва Т.В. Інституційні наративи економічної системи як механізм інтеграції та економічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 19-27. – ISSN 1993-6788
604349
  Костюк В.Л. Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 26-32. – ISSN 1996-5931
604350
  Данилова К.І. Інституційні обмеження валютної політики в системі відтворення трансформаційної економіки // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 39-44
604351
  Корж М.А. Інституційні обмеження прямого іноземного інвестування та напрями їх подолання // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 77-88
604352
  Дяченко С.А. Інституційні обмеження щодо здійснення місцевих позик: Україна та європейський досід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 74-79. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
604353
  Асаул А. Інституційні одиниці в регіональному інвестиційно-будівельному комплексі: критерії та методи виділення / А. Асаул, О. Лобанов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 47-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
604354
  Куровський С. Інституційні ознаки фінансово-правової відповідальності у сфері банківської діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 47-54. – ISSN 2308-9636
604355
  Корнєєв В.В. Інституційні орієнтири ринкових перетворень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.82-90. – ISSN 1605-7988
604356
  Моісеєнко О.М. Інституційні основи взаємодії бізнесу і влади як фактор виникнення корупційних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 84-86. – Бібліогр.: 13 назв
604357
  Подлєсна В. Інституційні основи впливу політики воєнного кейнсіанства на розвиток соціально-економічних циклів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 74-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
604358
  Кириленко О. Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, О. Петрушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 79-95. – ISSN 1684-906Х
604359
  Колєсніченко А.С. Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб"єктів електроенергетичного ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 61-70. – ISSN 2222-4459
604360
  Тимофєєв С. Інституційні основи державного управління у сфері туризму / С. Тимофєєв, М. Покрищенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 115-121. – ISSN 2220-1394
604361
  Сазонець І.Л. Інституційні основи державної підтримки лібералізації підприємницької діяльності / І.Л. Сазонець, А.С. Саленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 23-26. – ISSN 2306-6806
604362
  Уманців Ю. Інституційні основи інтеграції банківського та промислового капіталу // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 33-32 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
604363
  Токар В.В. Інституційні основи інтеграційної політики України в посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 45-49
604364
  Клімова А.В. Інституційні основи ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 65-72. – ISSN 2306-6814


  "У статті розкриваються особливості державного регулювання вищої освіти в умовах активної трансформації та реформування освітньої галузі, набрання закладами вищої освіти автономії, активного входження до європейського освітнього простір. Доведено ...
604365
  Вайцеховська О. Інституційні основи міжнародного фінансового правопорядку: шляхи вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 337-342. – ISSN 2663-5313
604366
  Шершун С. Інституційні основи правового захисту в сфері державних закупівель // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 2-5
604367
  Мороз О.О. Інституційні основи розвитку аграрного підприємництва в Україні / О.О. Мороз, В.М. Семцов, Н.Ф. Мандзюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 7-12. – ISSN 2306-6792
604368
  Бенч Н.В. Інституційні основи співробітництва України з Європейським Союзом в кримінальних справах // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 238-259. – ISBN 978-617-7624-26-3
604369
  Павленко Ю.В. Інституційні основи традиційного українського суспільства та проблеми сучасності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-44. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1811-3141
604370
  Герасимова С.В. Інституційні основи управління акціонерними товариствами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.84-90. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
604371
  Кукош М.С. Інституційні основи формування інвестиційного потенціалу регіону // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 110-115. – ISSN 2524-003X
604372
  Уманців Ю.М. Інституційні основи формування інтегрованих корпоративних структур // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 62-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
604373
  Луців Б. Інституційні особливості банків як учасників ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.11-13. – ISSN 1605-2005
604374
  Перегудова Т.В. Інституційні особливості еластичності зайнятості в Україні: тренди та детермінанти // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 9 (706). – Бібліогр.: 11 назв
604375
  Предборський В.А. Інституційні особливості корупційних процесів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 16-22
604376
  Фролова Г.С. Інституційні особливості міжнародного фінансування інноваційної діяльності в Україні / Г.С. Фролова, Д.К. Фролов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 105-110. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6806
604377
  Гайданка Є.І. Інституційні особливості розвитку парламентаризму в сучасній Угорщині // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 141-144. – ISSN 2077-1800
604378
  Цибуляк В. Інституційні особливості сільського розвитку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 144-157
604379
  Федулова Л.І. Інституційні особливості сучасної корпорації // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 130-136. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604380
  Тимченко І.Р. Інституційні особливості управління власністю територіальної громади // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 9 (706). – Бібліогр.: 7 назв
604381
  Рубан М.О. Інституційні особливості формування доходної частини місцевих бюджетів // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 100-104. – ISSN 2306-6806
604382
  Кудласевич О. Інституційні параметри оптимізації регуляторної політики держави у сфері телекомунікаційної діяльності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 33-39
604383
  Бережний Я.В. Інституційні пастки і розгортання інституційної кризи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
604384
  Ляшенко В.І. Інституційні пастки перехідної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-1. – С. 178-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604385
  Гражевська Н.І. Інституційні пастки ринкового реформування економіки України / Н.І. Гражевська, А.О. Заваженко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 820. – С. 3-10. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
604386
  Артьомова Т. Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 36-45 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
604387
  Гринчуцький В.І. Інституційні пастки у перехідній економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 167-170
604388
  Хумарова Н.І. Інституційні передумови впровадження інноваційних стратегій "зеленого" розвитку / Н.І. Хумарова, О.С. Голікова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 354-363
604389
  Запухляк І.Б. Інституційні передумови забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств в умовах нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 85-92


  У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти інституційних передумов забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств в умовах нестабільності. Обґрунтовано важливість ролі інституційного середовища у забезпеченні ефективності ...
604390
  Стадник В.В. Інституційні передумови і перспективи реалізації концепціїї інклюзивної освіти в Україні / В.В. Стадник, Г.О. Соколюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 169-173. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
604391
  Колтунович О.С. Інституційні передумови інноваційно-технологічної модернізації в країнах ЄС та ЄАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 19-22. – ISSN 2309-1533


  Вибір вектору економічної інтеграції України у 2014 році визначив пріоритетні напрями зовнішньоекономічної діяльності на довгострокову перспективу. В рамках зони вільної торгівлі з країнами Євросоюзу (ЄС) низька конкурентоспроможність українських ...
604392
  Кочума І. Інституційні передумови людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-40
604393
  Москаленко Ірина Василівна Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України : Дис. ... канд. економіч. наук: 08.01.01 / Москаленко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 226л. + Дод.: л.218-226. – Бібліогр.: л.200-217
604394
  Москаленко Ірина Василівна Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Москаленко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
604395
  Нехайчук Д.В. Інституційні передумови розвитку інвестиційних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
604396
  Богдан І.В. Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 23-37


  Проаналізовано роль інституційних компонентів системи підтримки розвитку публічно-приватного партнерства (ППП) на рівні органів місцевого самоврядування. Досліджено проблемні питання формування інституційного середовища ППП в Україні та обгрунтовано ...
604397
  Нікіфоров П.О. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку / П.О. Нікіфоров, В.І. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми формування фінансового ринку в умовах трансформаційних змін. Автори здійснили аналіз передумов розвитку фінансових інститутів. The problems formation of financial markets in conditions of transformations replacements ...
604398
  Слухай С.В. Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
604399
  Шовкун І.А. Інституційні передумови формування інноваційної спрямованості економічного розвитку України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 191-198. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604400
  Ханін І.Г. Інституційні передумови функціонування інформаційного простору світової економіки : монографія / І.Г. Ханін. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. – 238, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-238. – ISBN 978-966-348-310-8


  У прим. №1 напис: Підпис. 21.03.13 р.
604401
  Макара О.В. Інституційні перетворення в соціально-орієнтованій національній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357-362. – ISSN 0321-0499
604402
  Биконя С.Ф. Інституційні перетворення в Україні - головна умова участі в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 79-81
604403
  Кондратенко Н.Д. Інституційні перетворення глобальної фінансової системи в умовах технологічної революції / Н.Д. Кондратенко, О.О. Лєгостаєва, І.В. Шкодіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 35-41. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
604404
  Геєць В.М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
604405
  Ушакова Н.Г. Інституційні перетворення системи освіти в епоху глобалізації / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 114-118. – ISSN 2222-4459
604406
  Яременко Інституційні підвалини суб"єктного виміру господарчої системи у контексті розвитку національної конкурентоспроможності / Яременко, К.З. Назиров // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 2. – C. 21-31. – ISSN 1811-3141
604407
  Хоменець Р. Інституційні проблеми визначення місцевого самоврядування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.129-132. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
604408
  Агафонов А.Ю. Інституційні проблеми державного регулювання трансформаційної економіки в епоху глобалізації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 289-294. – (Право. Економіка. Управління)
604409
  Мацелюх Ю.В. Інституційні проблеми економіки та ризики розвитку кредитного ринку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 155-161. – ISSN 2306-546X
604410
  Запара С.І. Інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 80-83. – ISBN 978-617-7069-52-1
604411
  Давидов І.Г. Інституційні проблеми приватизації та її вплив на національну економіку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 201-208. – ISBN 5-7763-2435-1
604412
  Кириленко І.Г. Інституційні проблеми формування інфраструктури внутрішнього агропродовольчого ринку / І.Г. Кириленко, Р.М. Шмідт // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 3-10
604413
  Попченко В.О. Інституційні протиріччя розвитку малого та середнього підприємництва в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 45
604414
  Коляда Т. Інституційні протиріччя фінансової системи та їх вплив на структурні деформації ринку фінансових послуг України в умовах світової економічної кризи / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-35. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю протиріч в інституціональному забезпеченні фінансової системи України та визначенню їх впливу на структурні деформації ринку фінансових послуг в умовах світової економічної кризи. Запропоновані підходи щодо удосконалення ...
604415
  Горбачова І. Інституційні регулятори зовнішньої міграційної політики України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 46-51
604416
  Грушевський В.А. Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 24-27. – ISSN 1727-1584
604417
  Яременко О. Інституційні реформи і проблема богової залежності державних інститутів // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 82-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
604418
  Рибак С.О. Інституційні реформи фінансової сфери й економічна модернізація: економетрична ілюстрація / С.О. Рибак, Л.Л. Лазерник // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-51. – ISSN 1811-3141
604419
  Гражевська Н.І. Інституційні ризики соціально-економічного розвитку трансформаційних економік в епоху глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми соціально-економічного розвитку трансформаційних економік в епоху глобалізації. Розкрито суперечливий вплив глобалізації на економічний розвиток та економічну безпеку трансформаційних економік. Обгрунтовано пропозиції щодо ...
604420
  Корнівська В. Інституційні ризики фінансової інклюзії // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 4. – С. 45-64 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
604421
  Андрійчук Ю.М. Інституційні складові формування об"єднаних територіальних громад в умовах реформи децентралізації управління // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 2 (2), грудень. – С. 9-17. – ISSN 2617-9660
604422
  Тильчик О.В. Інституційні спроможності Державної фіскальної служби України як суб"єкта детінізації економіки: сучасний стан та перспективи // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 287-291. – ISSN 2072-8670
604423
  Колесник Т.В. Інституційні стимули підвищення ефективності державного сектору при децентралізації // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 69-86. – ISSN 2411-4413
604424
  Ануфрієва К.В. Інституційні та фінансові складові нарощування експорту України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 30-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
604425
  Драгомерецький В. Інституційні та функціональні зміни в органах державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-21. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднімається питання реформування державного управління, конституційного ладу та балансу трикутника влади. Відбуваються трансформаційні та модернізаційні зміни у політичній системі та органах державного управління, що зумовлює актуальність ...
604426
  Кузнєцова С.В. Інституційні технології формування політичного лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 110-116. – ISBN 966-628-108-8
604427
  Бодрова Д.В. Інституційні трансформації в економічних системах емерджентного типу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бодрова Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 199 арк. – Додатки: арк. 189-199. – Бібліогр.: арк. 167-188
604428
  Корнієвська В.О. Інституційні трансформації в ЄС і болгарський досвід валютної ради // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 80-
604429
  Зінченко В.В. Інституційні трансформації і специфіка проблемних тенденцій розвитку освіти у США // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 17-37. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  У статті аналізуються з точки зору методології соціальної філософії виховання і освіти глобальні суспільні трансформації та пов"язана з ними освітньо-виховна реформа, яка покликана здійснити певну гомогенізацію систем соціального виховання і ...
604430
  Корнівська В.О. Інституційні трансформації нагляду на Європейському фінансовому ринку: уроки для України // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 100-110. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
604431
   Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : [зб. матеріалів доп. та тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 листоп. 2019 р.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 328, [1] с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст.
604432
   Інституційні трансформації соціально-економічної системи України : монографія / [Артьомова Т.І. та ін.; за ред. Гриценка А.А.] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2015. – 343, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 330-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7994-0
604433
   Інституційні трансформації та соціально-економічний розвиток // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-116 : табл. – ISSN 1811-3141
604434
  Дубина М. Інституційні трансформації фінансової системи України в умовах розвитку цифрової економіки / М. Дубина, О. Попело, О. Тарасенко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 91-110. – ISSN 2411-5215
604435
  Хмелева І.В. Інституційні умови здійснення лізінгового нагромадження в системі трансформації економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 204-210. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604436
  Слободян Р.Р. Інституційні умови і чинники підвищення ефективності державної фінансово-кредитної підтримки суб"єктів малого підприємництва // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 39-41
604437
  Олейникова Л.Г. Інституційні умови фінансування вищої освіти і науки в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 144-154. – (Економічні науки ; № 4 (36)). – ISSN 2414-0287


  "У статті розглянуто основні тенденції щодо ролі й значення вищої освіти в умовах глобальної конкуренції та трансформації соціально-економічного простору. Проаналізовано еволюцію інституційного середовища фінансування вищої освіти і науки в Україні та ...
604438
  Цибульська Е.І. Інституційні умови формування економіки знань в Україні // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 299-308. – ISSN 1993-5560


  "Дається аналіз динаміки індексу економіки знань України та провідних країн світу. Обгрунтовується системоутворююча роль інститутів генерації знань в інституційному каркасі країни в постіндустріальній економіці. Розглядаються заходи щодо вдосконалення ...
604439
  Смєсова В.Л. Інституційні фактори взаємодії економічних інтересів у системі відтворення економічних відносин суспільства // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 29-42. – ISSN 2073-9982
604440
  Єгоричева С.Б. Інституційні фактори впливу на інноваційну діяльність банків // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 41-46
604441
  Халковський О.М. Інституційні фактори формування антикорупційної політики в системі детінізації національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 76-79. – ISSN 2306-6806
604442
  Макаренко Л.П. Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в Україні : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Макаренко Лілія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 354 арк. – Додатки: арк. 351-354. – Бібліогр.: арк. 12-16, 309-350 та в додатках: арк. 351-354
604443
  Макаренко Л.П. Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в Україні : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Макаренко Лілія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 32 назви
604444
  Мартиненко І.В. Інституційні форми реалізації принципу єдності влади в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 167-171. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
604445
  Парно Л.Д. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Парно Леся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л. 184-206
604446
  Парно Л.Д. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Парно Леся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
604447
  Мандибура В.О. Інституційні чинники забезпечення функціонування державної форми власності в умовах транзитивної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-12. – Бібліогр.: на 3 пункта. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміст нормативно-правової складової інституційної архітектоніки державної форми власності. На основі узагальнення світового досвіду розкрито аспекти юридичного забезпечення функціонування інституту державної власно-сті, а також запропоновано ...
604448
  Моцик О.Ф. Інституційні чинники модернізації українсько-польських відносин у гуманітарній сфері в умовах процесів євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Моцик Олександр Федорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 57 назв
604449
  Моцик О.Ф. Інституційні чинники модернізації українсько-польських відносин у гуманітарній сфері в умовах процесів євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Моцик Олександр Федорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 57 назв
604450
  Оксак А.О. Інституційні чинники підвищення ефекту синергії як результату злиття та поглинання на вітчизняних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 126-130. – ISSN 2309-1533
604451
  Демидюк О.О. Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 289-400
604452
  Сафонов В.В. Інституційні чинники регуляторної політики суб"єктів суспільно-економічних відносин // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 92-96
604453
  Кравець В. Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні / В. Кравець, О. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі інституційного підходу розглянуто роль ІСІ в структурі фінансового ринку, визначено проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в України. В статье на основании институционного подхода рассмотрена роль ИСИ в ...
604454
  Тітаренко Г.Б. Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України: проблеми методології // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 110-115. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
604455
  Оніщенко І.О. Інституційні чинники формування тіньової економіки в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 35-40. – ISSN 2221-755X
604456
  Андрос С. Інституційні, мікро- та макроекономічні наслідки участі іноземного капіталу і банківському секторі / С. Андрос, В. Хиленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
604457
  Шукало І.М. Інституційність англомовного комп"ютерного рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 488-495. – Бібліогр.: Літ.: 495; 15 поз.
604458
  Ціватий В. Інституційно-державотворчі традиції в Кувейті кінця XX - початку XXI століття: політико-дипломатичний і династичний аспекти // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 48-51. – (Політичні науки)
604459
  Ціватий В. Інституційно-дипломатичний і концептуальний вимір політичного простору в регіоні Балтійського моря / В. Ціватий, С. Божко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 44-48. – (Політичні науки)
604460
  Іванишин В.В. Інституційно-інноваційне забезпечення розвитку спроможних сільських територіальних громад в умовах євроінтеграції / В.В. Іванишин, А.М. Стельмащук, І.Ю. Леськів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 1 (38). – С. 5-15. – ISSN 2308-1988


  "Досліджено теоретичні засади функціонування спроможних територіальних громад. Узагальнено наукові підходи до трактування категорій «територіальна громада» та «спроможність». Запропоновано трактувати спроможність територіальної громади як наявність ...
604461
  Сторонянська І. Інституційно-організаційне забезпечення імплементації моделі смарт-спеціалазації в Україні / І. Сторонянська, І. Залуцький // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 28-46 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
604462
  Плескач В.Л. Інституційно-організаційне забезпечення середньострокового бюджетного планування в Україні / В.Л. Плескач, Н.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 47-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
604463
  Карапетян О. Інституційно-організаційне забезпечення фінансових розслідувань економічної злочинності в міжнародній практиці / О. Карапетян, Т. Скакун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – C. 155-158. – ISSN 2524-0129
604464
  Новікова І.Е. Інституційно-організаційні бар"єри та каталізатори генерування університетами наукових знань та технологій // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 237-250. – ISBN 978-617-620-309-4
604465
  Клименко Н.Г. Інституційно-організаційні засади регіональної політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіону // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 72-76
604466
  Гражевська Н.І. Інституційно-організаційні механізми екологізації сучасного світогосподарського розвитку // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С.39-44
604467
  Вітренко А. Інституційно-організаційні послуги в контексті підтримки розвитку підприємництва / А. Вітренко, В. Петренко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 16 назв
604468
  Гоблик В.В. Інституційно-організаційні форми співпраці в межах транскордонних регіонів Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
604469
  Тесля А.І. Інституційно-правова база формування та захисту інтелектуального капіталу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 394-402. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
604470
  Цісінська О.Б. Інституційно-правова основа розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 151-162. – ISSN 1562-0905
604471
  Кондратьєва К. Інституційно-правова складова забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті автором проаналізовано систему та компетенцію органів державної влади у сфері забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні. Виявлено недоліки правового регулювання у цій галузі та запропоновано шляхи їх ...
604472
  Колосова В.П. Інституційно-правове забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 97-105. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
604473
  Пелехатий А Інституційно-правове забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 140-151 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
604474
  Кушнір М.О. Інституційно-правове забезпечення як поняття у вітчизняній науці "публічне управління та адміністрування" // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 28-34. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
604475
  Дмитрієва Н.О. Інституційно-правове регулювання та забезпечення електронної торгівлі на універсальному рівні / Н.О. Дмитрієва, В.О. Голубєва, В.Р. Кучеренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 43-47
604476
  Кравчук В.М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади : монографія / В.М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 271, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-236. – ISBN 978-966-457-171-2
604477
  Мохова Ю.Л. Інституційно-правовий механізм забезпечення електронного урядування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
604478
  Трубіна М. Інституційно-правовий механізм розгляду податкових спорів у США // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (112). – С. 34-46. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
604479
  Клепікова О.В. Інституційно-правовий характер транспортної безпеки // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 168-176


  У статті розглядаються питання ролі та значення транспортної безпеки. Узагальнено наукові погляди щодо поняття та мети транспортної безпеки. З позиції господарського права наводяться визначення господарської безпеки та транспортної безпеки.
604480
  Гоблик В.В. Інституційно-правові аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв"язків у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 19-22. – ISSN 2306-6814
604481
  Залуцький І.Р. Інституційно-правові засади впровадження смарт-спеціалізації в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 5 (139). – С. 3-14. – ISSN 2071-4653
604482
  Половинець А.М. Інституційно-правові засади залучення молоді до участі в прийнятті рішень у Європейському Союзі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 127-129. – Бібліогр.: 6 назв
604483
  Івашина О.Ф. Інституційно-правові засади митно-тарифного регулювання діяльності технологічних парків / О.Ф. Івашина, К.І. Новікова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-39
604484
  Пашук Т. Інституційно-правові основи дисциплінарної відповідальності суддів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 22-34. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
604485
  Пиц В. Інституційно-правові умови відтворення людського потенціалу України / В. Пиц, В. Стефінін // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 178-183. – ISSN 1818-2682
604486
  Гіренко А.Т. Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гіренко Анна Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 251 арк. – Додатки: арк. 220-251. – Бібліогр.: арк. 197-219
604487
  Гіренко А.Т. Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гіренко Анна Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
604488
  Федулова Л.І. Інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-16.
604489
  Стефанчук М.М. Інституційно-функціональне правове позиціонування прокуратури за судовою реформою // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7096-97-8
604490
  Ситник Г. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-33
604491
  Ситник Г.П. Інституційно-цивілізаційної парадигма, як основа методології державного управління у сфері національної безпеки // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – C. 10-23. – ISSN 2415-7732
604492
  Шелестун К.Ю. Інституційно-ціннісний потенціал розвитку суспільства знань в сучасній Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 2 (37). – С. 101-114. – ISSN 1681-116Х
604493
  Вонсович О.С. Інституціний вимір боротьби Європейського Союзу з транснаціональною злочинністю як однієї з основних загроз європейській безпеці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 6 (134), червень. – C. 6-11. – ISSN 2077-1800
604494
  Гончаренко І.А. Інституціонадьний аналіз економічної еліти України // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 29-36
604495
  Галіахметов І.А. Інституціоналізація "делегованих повноважень" органів місцевого самоврядування: проблеми децентралізації та деконсолідації державної влади // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 136-148
604496
  Малік М.Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність / М.Й. Малік, С.П. Шпикуляк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 132-139
604497
  Слівінська А.Ф. Інституціоналізація британських клубів в контексті національно–регіональної специфіки культури Просвітництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 160-165. – ISSN 2076-1554
604498
  Антохів-Сколоздра Інституціоналізація відносин Канади з європейськими співтовариствами // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 134-140. – ISSN 2077-1800
604499
  Чухрай М. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні: реалії та перспективи // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С.104-109. – ISSN 2306-3974
604500
  Голинська Х.О. Інституціоналізація гендерного мейнстрімингу в системі управління містом // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 115-117
604501
  Самофалова О.Ю. Інституціоналізація громадських правозахисних організацій як складова державної політики в сфері правозахисту // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 113-115
604502
  Крицкалюк Н.І. Інституціоналізація громадянського суспільства як основний критерій демократичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-64. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Інститут громадянського суспільства розглядається як стала форма самоорганізації громадян, що пов"язана з реалізацією власних інтересів та задоволенням потреб в економічній, соціальній, політичній, культурній сферах, яка характеризується автономією по ...
604503
  Крицкалюк Н.І. Інституціоналізація громадянського суспільства як чинник демократизації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 113-119


  Політична інституціоналізація розуміється як процес перетворення політичного явища або руху на "організований заклад", тобто на формалізований, упорядкований процес із певною структурою відносин, ієрархією влади різних рівнів та іншими ознаками ...
604504
  Сенько В.В. Інституціоналізація громадянської освіти в сучасних демократичних суспільствах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сенько Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 191 л. – Бібліогр.: л. 171-191
604505
  Сенько В.В. Інституціоналізація громадянської освіти в сучасних демократичних суспільствах : автореф дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сенько Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
604506
  Баранюк Ю. Інституціоналізація державного фінансового контролю // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 150-166. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
604507
  Фролов А. Інституціоналізація державної політики забезпечення продовольчої безпеки України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 126-134
604508
  Живицький В.А. Інституціоналізація Державної фіскальної служби України: теоретико-правові особливості // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 51-58. – ISSN 2306-9082
604509
  Обиход Г.О. Інституціоналізація екологічної безпеки України / Г.О. Обиход ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : ДУ ІЕПСР НАН України ; Логос, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7442-12-6
604510
  Мажула О.В. Інституціоналізація економіки в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 92-94. – Бібліогр.: 5 назв
604511
  Качала Т.М. Інституціоналізація економіки України : проблеми та перспективи : монографія : у 2-х томах / Т.М. Качала ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ. – ISBN 978-966-402-118-7(Т.1)
Т. 1. – 2011. – 475 с. : табл. – Бібліогр.: 453-471
604512
  Качала Т.М. Інституціоналізація економіки України : проблеми та перспективи : монографія : у 2-х томах / Т.М. Качала ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси : ЧДТУ. – ISBN 978-966-402-119-4(Т.2)
Т. 2. – 2011. – 599, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 576-595
604513
  Муніка Н.О. Інституціоналізація економічного розвитку: теоретичний аспект // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 64-65. – ISBN 978-617-7326-40-2
604514
  Барон І.Г. Інституціоналізація економічної безпеки у контексті захисту національних інтересів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 24-32
604515
  Дерев"янкін Т.І. Інституціоналізація економічної історії (друга половина XX — початок XXI ст.) / Т.І. Дерев"янкін, В.П. Мельник // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-33. – ISSN 1993-6788
604516
  Крисак А.І. Інституціоналізація земельних відносин у країнах з перехідною економікою: акценти та паралелі // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 13-19. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
604517
  Прилуцький А.М. Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 113-117. – ISSN 2221-1055
604518
  Ціватий В. Інституціоналізація зовнішньої політики і дипломатії раннього нового часу (ХVІ-XVIII ст.): теоретико-методологічний та історіографічний контекст // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 225-230. – ISBN 978-966-171-651-2
604519
  Островський І.А. Інституціоналізація інноваційних процесів в Україні: міжнародні порівняння і регіональний контекст // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 16-19. – ISSN 2306-6814


  "Розглянуто особливості інституціоналізації інноваційних процесів в Україні. Визначено структурні деформації української економіки, що ускладнюють впровадження інноваційної діяльності в економіці держави. Зроблено міжнародні порівняння галузевої ...
604520
  Юхновський І.В. Інституціоналізація інноваційного підприємництва в транзитивній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 94-98
604521
  Івашина О.Ф. Інституціоналізація інноваційного розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 16-21. – ISSN 1993-6788
604522
  Катигробова О.В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Катигробова О.В. ; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2009. – 243 л. – Додатки л. 197 - 224. – Бібліогр.: л. 225 - 243
604523
  Катигробова О.В. Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Катигробова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
604524
  Краус Н.М. Інституціоналізація інноваційної економіки: глобальні та національні тенденції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Краус Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінан. управління". – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 68 назв
604525
  Далевська Н.М. Інституціоналізація інтересів акторів міжнародних відносин на засадах стратегічного партнерства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 22-26. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є дослідження теоретико-методологічних проблем інституціоналізації інтересів акторів міжнародних відносин на засадах стратегічного партнерства, визначення особливостей формування системи нормативних, структурних та конструктивних ...
604526
  Цимбалюк В.С. Інституціоналізація інформаційної безпеки в інформаційному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 45-53.
604527
  Бублик Є.О. Інституціоналізація іпотечного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 40-44
604528
  Заяць О.І. Інституціоналізація конвергентних процесів у регіональних торговельно-економічних об"єднаннях : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Заяць Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 227 арк. – Додатки : арк. 219-227. – Бібліогр.: арк. 199-218
604529
  Заяць О.І. Інституціоналізація конвергентних процесів у регіональних торговельно-економічних об"єднаннях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Заяць Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
604530
  Кривенко Л. Інституціоналізація конституційно - правової віідповідальності - необхідна складова розширення та оновлення судової системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.20-25. – ISSN 0132-1331
604531
  Приходько Христина Інституціоналізація конституційного процесу в аспекті пріоритетних форм безпосереднього народовладдя в Україні: до постановки проблеми // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 10-14.
604532
  Азарян О.М. Інституціоналізація концепту розвитку торгівлі в сучасному конвенціональному середовищі / О.М. Азарян, Н.Ю. Возіянова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 8-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
604533
  Соляник Л.Г. Інституціоналізація кредитного механізму стимулювання інноваційного розвитку України // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 116-125. – ISSN 2073-9982
604534
  Матвієнко В. Інституціоналізація лобістської діяльності в країнах-членах ЄС на прикладі Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції та Данії / В. Матвієнко, С. Сокур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-14. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Для сучасних політичних систем країн-членів Європейського Союзу є характерною наявність широкого діалогу між владними органами та суспільством. Надзвичайно важливе місце у цьому діалозі займає лобістська діяльність, яка покликана артикулювати інтереси ...
604535
  Василець О.І. Інституціоналізація медіації як завдання державної політики інтеграції щодо соціальних інновацій / О.І. Василець, О.М. Казьмірова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – С. 13-19. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (44)). – ISSN 2308-5053
604536
  Цимбал О.І. Інституціоналізація механізмів мінімізації ризиків економічної актуалізації людського потенціалу // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 180-191. – ISSN 2664-1259


  "Розкрито можливий варіант мінімізації ризиків зниження людського потенціалу Україні на основі його економічної актуалізації засобами антиризикової публічної політики та інституціоналізації механізмів капіталізації людського потенціалу на користь його ...
604537
  Цибуляк-Кустевич Інституціоналізація мирової юстиції в Україні: перші кроки // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 194-197. – ISBN 978-617-7096-97-8
604538
  Поручник А. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації : монографія / А. Поручник, М. Сімонова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т глоб. екон. політики Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2015. – 324 [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-035-2
604539
  Дорош Л. Інституціоналізація мондіалізму: глобальна політика з погляду теорії латентних структур // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 94-100
604540
  Галіахметов І.А. Інституціоналізація муніципального (місцевого) виборчого процесу: теоретико-правовий аспект // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 56-61


  Стаття розглядає засади інституціоналізації муніципального (місцевого) виборчого процесу режиму в умовах конституційного реформування та розвитку місцевого самоврядування в Україні.
604541
  Телешун С. Інституціоналізація організаційної культури системи публічного управління в Україні / С. Телешун, Т. Новаченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 43-50
604542
  Голубка С.М. Інституціоналізація податків на українських землях радянської доби // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 33-38
604543
  Бедрак Н.М. Інституціоналізація політичного представництва у країнах Вишеградської групи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 10-16. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
604544
  Проневич О.С. Інституціоналізація поліції захисту тварин (зоополіції) як європейський висхідний управлінсько-правовий тренд // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 64-73. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена осмисленню артикульованих окремими європейськими країнами доктринальних та інституційно-правових засад створення поліції захисту тварин (зоополіції). Особлива увага приділена обґрунтуванню шляхів новелізації вітчизняного ...
604545
  Явір В.А. Інституціоналізація правової політології у структурі політологічного і правового знання в контексті євроінтеграції України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 43-54. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
604546
  Баштанник В. Інституціоналізація правозахисної функції влади як напрям гуманізації публічного управління: досвід Європейського Союзу для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 87-96
604547
   Інституціоналізація природно-ресурсних відносин / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д. е. н., проф. Хвесика М.А. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку, 2012. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-1531-30-6
604548
  Терехов Є. Інституціоналізація процесів глобалізації в світогосподарській системі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 119-121. – ISSN 1728-9343
604549
  Холмаков О.В. Інституціоналізація психології у XVI-XVII століттях в Європі (реконструкція поглядів Мішеля Фуко) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2014. – № 10 (293), травень : Соціологічні науки. – С. 161-168
604550
  Цушко Є С. Інституціоналізація публічного представництва в українській державотворчій традиції (IX - середина XVII ст.): історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Цушко Світлана Єфремівна ; М-во освіти і науки України ; Міжнародний гуманітарний ун-т. – Одеса, 2019. – Бібліогр.: 23 назви
604551
  Гражевська А.О. Інституціоналізація рентних відносин як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 378-388
604552
  Дуцька А.С. Інституціоналізація системи регулювання конкурентних відносин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 505-514


  У статті досліджені особливості регулювання конкурентних відносин у національній економіці на державному рівні. Проаналізовано структуру національної економіки в розрізі різних типів ринкових структур. Виявлені фактори, що ускладнюють процес ...
604553
  Бєлоусов Вадим Генадієвич Інституціоналізація соціального простору міста: соціокультурний аспект : Дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04 / Бєлоусов В.Г.; МОіНУ; Гуманіт. ун-тет "ЗІДМУ". – Запоріжжя, 2005. – 187л. – Бібліогр.: л. 174 - 187
604554
  Бєлоусов Вадим Геннадійович Інституціоналізація соціального простору міста: соціокультурний аспект : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Бєлоусов В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
604555
  Сивак Т.В. Інституціоналізація стратегічних комунікацій у системі публічного управління України : автореф. дис. ... д-ра з держ. упр. : 25.00.01 / Сивак Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 65 назв
604556
  Ржевська Н. Інституціоналізація стратегічного прогнозування в теоретичному дискурсі та в політичній традиції США // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 138-148. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
604557
   Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 165-172. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Аналітична записка і рекомендації за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 27-28 жовтня 2011 р.).
604558
  Мазур І.І. Інституціоналізація сучасних форм господарювання в аграрному секторі : монографія / І.І. Мазур, О.В. Піменова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-237. – ISBN 978-966-439-902-6
604559
  Андрощук І. Інституціоналізація сучасних форм інвестиційного забезпечення сфери водокористування: регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 48-50 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
604560
  Петрова І.В. Інституціоналізація сфери дозвілля у XX - XXI століттях (на прикладі країн Західної Європи) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 323-330. – ISSN 2225-7586
604561
  Марієта Інституціоналізація та розвиток усної історії: 10 років Міхнародній асоціації усної історії / Марієта, де Мораес Феррейра // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 25-41. – ISBN 978-966-86-03-42-6
604562
  Мазур І. Інституціоналізація тіньової економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-18. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміни в системі соціально-економічних відносин в Україні, які супроводжуються інституціоналізацією тіньової економіки. Changes in a system of social and economic relations in Ukraine are considered, which are accompanied by the ...
604563
  Топорков М.М. Інституціоналізація тіньової економіки в Україні // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 41-46. – ISSN 2218-1199
604564
  Лопатинський Ю.М. Інституціоналізація транзитивної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 229-232. – Бібліогр.:7 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604565
  Дичковський С.І. Інституціоналізація туризму в умовах глобальних соціокультурних процесів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 17-27. – ISSN 2226-0285
604566
  Ціватий В. Інституціоналізація української державної та дипломатичної служби в період національного піднесення (1917-1920): політико-дипломатичний і зовнішньополітичний дискурси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-52. – (Історія ; вип. 2 (137)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні напрями зовнішньої політики й особливості формування моделей української державної та дипломатичної служб в період національного піднесення (1917-1920). Особливу увагу приділено інституціональному розвиткові, здобуткам, проблемам ...
604567
  Матвійчук І.О. Інституціоналізація управління соціально-економічними процесами в системі економічної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 139-143. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
604568
  Качала Т.М. Інституціоналізація участі регіональних ВНЗ у забезпеченні сталого розвитку територій // Наука и образование : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 12-14. – ISBN 978-966-330-222-5
604569
  Уманців Ю. Інституціоналізація фінансово-промислових груп в Україні // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 7 (221). – С. 33-39. – ISSN 2310-2624
604570
  Гуменюк В. Інституціоналізація фінансового забезпечення курортної справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 89-94. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
604571
  Паєнтко Т.В. Інституціоналізація фінансової системи і трансакційні затрати у фінансових відносинах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 44-47
604572
  Вітер Д. Інституціоналізація чи економічна свобода: еволюція концептуальних поглядів на процеси міжнародної інтеграції // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 3. – С. 73-82. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
604573
  Кулішенко Т.Ю. Інституціоналізація як категорія політичної науки: проблема визначення // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 87-97
604574
  Лотюк О. Інституціоналізація як метод наукового пізнання громадянського суспільства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3 (15). – С. 184-191. – ISSN 2306-9082
604575
  Згурська В.Л. Інституціоналізація як необхідний елемент розвитку суспільних рухів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 307-314. – ISSN 1563-3349
604576
  Ціватий В.Г. Інституціоналізація, дух і література фундаментальних міжнародно-правових джерел : Рецензія на навч. посіб.: Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання. - Київ, 2007. - 224 с. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 286-289
604577
  Бень О.Т. Інституціоналізація: теоретична інтерпретація поняття // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 181-190. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження інституціоналізації, окреслені у працях українських та зарубіжних дослідників. Автор конструює модель розуміння та дослідження становлення, трансформації, а також занепаду соціального інституту.
604578
  Івашина О.Ф. Інституціоналізая розвитку корпоративного сектора економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 301-308
604579
  Шаповалова Т.В. Інституціоналізм - релевантний підхід до дослідження соціального капіталу як економічної категорії // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 122-131. – ISSN 2221-8440
604580
  Тарасова І.І. Інституціоналізм в методології наукового дискурсу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 73-78. – ISSN 1993-6788
604581
  Назарова Г.В. Інституціоналізм влади в управлінні корпораціями // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 136-141. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604582
  Леоненко П.М. Інституціоналізм та його місце в сучасній економічній теорії (політичній економії) // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 21/1. – С. 163-171. – ISSN 2306-546X


  В статті розкриті питання класифікації, структуризації та диверсифікації сучасних економічних теорій. Проаналізовані погляди вітчизняних і зарубіжних учених на сутність, структуру і майбутнє сучасного інституціоналізму в економічній науці.
604583
  Новицький В. Інституціоналізм у діалектиці сучасного економічного розвитку : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 49-58 : Табл. 1. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
604584
  Поворозник В.О. Інституціоналізм як методологічна база для пояснення трансформаційних процесів // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 36-42. – ISBN 966-7317-92-7
604585
  Шпикуляк О.Г. Інституціоналізм як методологія міждисциплінарного пошуку в економічній теорії // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 141-147
604586
  Шпикуляк О.Г. Інституціоналізм як методологія міждисциплінарного синтезу: еволюція сутності й базових концепцій / О.Г. Шпикуляк, О.О. Прутська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 12-19. – (Економічні науки ; вип. 1 (87)). – ISSN 2306-4242
604587
  Довгий О.С. Інституціоналізм як передумова науково-технічного регулювання та парадигма інноваційного розвитку // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 10-17.
604588
  Предборський В.А. Інституціоналізм як плідний напрям дослідження тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 6-10


  Стаття присвячена аналізу спадщини інституціоналізму та неоінституціоналізму як теоретико-методологічного інструмента дослідження сучасної тіньової економіки.
604589
  Канцуров О. Інституціоналізм як теоретико-методологічні засади сучасних реформ // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 15-22. – ISSN 0131-775Х
604590
  Левін П.Б. Інституціоналізм як теоретична основа функціонування соціальної інфраструктури // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 27-29
604591
  Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
604592
  Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-13. – Бібліогр.: с. 7-8, 10, 12. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено інституціоналізм як авторитетну школу економічної теорії; розкрито переваги її методології, предмет пізнання, поєднання виробничих відносин та інститутів. Проаналізовано проблеми, які стоять перед соціальною наукою. Показано практичне ...
604593
  Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-12. – Бібліогр.: с. 5-6, 8, 10-12. – ISSN 0131-775Х
604594
  Ховрак І.В. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення / І.В. Ховрак, А.А. Пономаренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 23-28
604595
  Лопатинський Ю. Інституціональна аграрна матриця // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 64-71. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 0131-775Х
604596
  Варналій З. Інституціональна архітектоніка податкової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розкрито сутність і структуру податкової системи України. Доведено, що у широкому розумінні інституціональна архітектоніка є головним принципом структурування, систематизації, взаємозв"язку та взаємообумовленості елементів цілого. Установлено, що ...
604597
  Чухно А. Інституціональна архітектоніка та інституціональна динаміка : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 137-139. – ISSN 0131-775Х
604598
  Щедрова Г.П. Інституціональна дисфункція політичної еліти в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 238-242. – ISSN 2076-1554
604599
  Ткач А.А. Інституціональна економіка : нова інституціональна економічна теорія : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / А.А. Ткач ; М-во освіти і науки України ; Гуманітарний ун-т ; "Запорізький ін-т державного і муніципального управління". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 966-364-396 -X
604600
  Николюк О.М. Інституціональна економіка: ключові положення та основні поняття // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 43-50. – ISSN 2308-1988
604601
  Родіонова Л. Інституціональна економічна теорія: базові концепції та сучасний стан інституціонального знання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – C. 161-176. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто зміст дискусій щодо внутрішньої структури і класифікацій інституціонального напряму економ. теорії. Головна увага зосереджена на розгляді теорії та методології “старої” та сучасної інституціональної класичної теорії, яку її представники ...
604602
  Стрішенець О. Інституціональна економічна теорія: науково-теоретичні передумови зародження (німецька історична школа) / О. Стрішенець, С. Галянт // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 16-21. – ISSN 2411-4014
604603
  Мортіков В. Інституціональна ефективність технологій управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-6912 01
604604
  Стройко Т.В. Інституціональна інфраструктура агропродовольчої сфери: теоретичний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 64-65. – Бібліогр.: 7 назв
604605
  Ціватий В. Інституціональна історія, сучасна модель і стратегії розвитку консульської служби України // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 44-49. – ISSN 2663-2675
604606
  Лопатинський Ю. Інституціональна методологія аграрних трансформувань // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 39-52. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
604607
  Крутова А.С. Інституціональна модель інформаційного забезпечення оцінки внеску корпоративного сектору в досягнення цілей сталого розвитку / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (288). – С. 44-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
604608
  Лемішко О.О. Інституціональна модель іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 54-59. – ISSN 2306-6806
604609
  Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Кондор, 2007. – 480с. – ISBN 978-966-351-010-1
604610
  Слободянюк О.В. Інституціональна модель страхового ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 25-28. – ISSN 2306-6814
604611
  Цимбалюк Наталія Миколаївна Інституціональна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні : Автореф. дис. ... доктора соц. наук: 22.00.04 / Цимбалюк Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 44с. – Бібліогр.: 10 назв
604612
  Цимбалюк Наталія Миколаївна Інституціональна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні : Дис. ... доктора соц. наук: 22.00.04 / Цимбалюк Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 375л. – Бібліогр.: л. 340 - 375
604613
  Гірник Є.В. Інституціональна обумовленість формування суспільного сектору економіки в архітектоніці глобального світу // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 144-148. – ISSN 1729-7036
604614
  Рядська В.В. Інституціональна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 138-143 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-0712
604615
  Коломієць В.М. Інституціональна парадигма розвитку людського капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 26-31. – ISSN 2222-4459
604616
   Інституціональна парадигма цивілізаційного розвитку : монографія: у чотирьох книгах / А. Ткач, В. Ільїн, Т. Ткач, Баль-Вожняк, М. та ін. Вожняк; [А. Ткач, В. Ільїн, Т. Ткач, Т. Баль-Вожняк, М. Вожняк та ін.]; Мелітопольський ін-т державного та муніципального управління Гуманітарного ун-ту "ЗІДМУ"; за ред. А. Ткача. – Мелітополь; Київ. – ISBN 966-8227-80-8
Кн. 1 : Інституціональні передумови соціально-економічного розвитку. – 2007. – 276с.
604617
  Потіщук О.О. Інституціональна природа знання: програма Д. Блура // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 50-51
604618
  Ярошенко Л.В. Інституціональна проблематика в концепціях політичної модернізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 126-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Для політичної модернізації характерні інституціональні та функціональні зміни, що знаходять свій прояв в інституціоналізації політичних структур. В статті здійснена спроба розглянути процес політичної модернізації крізь призму інституціоналізму. ...
604619
  Бунецький Л. Інституціональна проблематика в сучасній політичній науці:аналіз феномену "політичний інститут" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 140-147. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
604620
  Краус Н.М. Інституціональна проекція інноваційного хабу в рамках побудови конкурентоспроможної національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 259-270


  Проаналізовано процес кластеризації економіки України. Розглянуто основні умови формування інноваційних кластерів на базі хабів з інституціональної точки зору. Запропоновано автором розрізняти інноваційний хаб мікрорівня, мезорівня та ...
604621
  Грецька Г.А. Інституціональна роль держави по забезпеченню конкурентоспроможності аграрного сектора // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 79-84.
604622
  Мороз О.О. Інституціональна система аграрної економіки України : Монографія / О.О. Мороз; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 438 с. – ISBN 966-641-180-6
604623
  Кордзая Н.Р. Інституціональна структура вітчизняної системи стандартизації товарів / Н.Р. Кордзая, Б.В. Єгоров // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 80-87. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2312-847X
604624
  Решетило В.П. Інституціональна структура інноваційного розвитку та проблеми її формування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 5-12. – ISSN 2306-6814
604625
  Скляренко Я.П. Інституціональна структура регулювання сфери міжнародного туризму в Європейському Союзі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 142-149. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
604626
  Жук В. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь на виклики сучасності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 14-23 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
604627
  Радіонов Ю.Д. Інституціональна теорія в розвитку економічної науки // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (713). – С. 30-50. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2522-9303
604628
  Коваленко О.М. Інституціональна теорія в системі теоретичних і методологічних принципів розвитку нової політичної економії // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 3-8
604629
  Дрьомін В. Інституціональна теорія відтворення та протидії злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 45-51. – ISSN 0132-1331
604630
  Кузнецова І.С. Інституціональна теорія як методологічна основа дослідження нових господарських практик (на прикладі венчурної діяльності) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 195-200. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604631
  Тарасевич В. Інституціональна теорія: методологічні пошуки і гіпотези // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 45-56 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
604632
  Шубалий О. Інституціональна трансформація економічних відносин у лісовому комплексі: теоретичний аналіз напрямків реалізації : природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 29-32. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
604633
  Алексеєнко Л.М. Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій / Л.М. Алексеєнко, Г.М. Лацик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 69-77 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
604634
  Лазарєва О.В. Інституціональна трансформація ринку землі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 105-111. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
604635
   Інституціональна трансформація розвитку економіки України : колект. монографія / [М.С. Алілуйко, З.Л. Бандура, Л.С. Безугла та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Л. Гальцової ; Клас. приват. ун-т, Каф. нац. економіки, маркетингу та міжнар. екон. відносин. – Запоріжжя : Гельветика, 2019. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-916-958-7
604636
  Тараненко І.В. Інституціональна трансформація як передумова забезпечення глобальної конкурентоспроможності України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 168-173. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
604637
  Попов О.Є. Інституціональне забезпечення державного регулювання витрат підприємств в умовах реформування національної економіки / О.Є. Попов, М.В. Волкова // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (185). – С. 28-33. – ISSN 2413-9610
604638
  Загурський О.М. Інституціональне забезпечення державної підтримки аграрного сектору України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 122-129. – Бібліогр.: 12 назв
604639
  Колосюк А.А. Інституціональне забезпечення державою регіонального розвитку Украї : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 88-90 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
604640
  Колосюк А.А. Інституціональне забезпечення державою регіонального розвитку України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 95-97. – Бібліогр.: 12 назв
604641
  Гадзало А.Я. Інституціональне забезпечення збалансованого природокористування у контексті транскордонного співробітництва : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Гадзало Андрій Ярославович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 39 назв
604642
  Гадзало А.Я. Інституціональне забезпечення збалансованого природокористування у контексті транскордонного співробітництва : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Гадзало Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 39 назв
604643
  Хвесик М.А. Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика : Монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України; Мін-во освіти і науки України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : НАУ, 2006. – 260с. – ISBN 966-598-355-5
604644
  Фоміцька Н.В. Інституціональне забезпечення змін адміністративно-територіального устрою держави / Н.В. Фоміцька, Л.В. Набока // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 130-132
604645
  Кичко І.І. Інституціональне забезпечення індивідуально-ринкового регулювання особистих потреб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 185-190
604646
   Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад України / А.І. Мокій, Н.В. Павліха, Н.С. Науменко, О.І. Дацко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (90). – С. 17-27. – ISSN 1562-0905
604647
  Желай О.В. Інституціональне забезпечення координованої реалізації податкової політики на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 104-107. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
604648
  Пашко П.В. Інституціональне забезпечення координованої реалізації податкової та митної політики в Україні / П.В. Пашко, Д.В. Пашко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 97-123 : рис. – Бібліогр.: 71 назв. – ISSN 2305-7645
604649
  Мельник Т. Інституціональне забезпечення митного регулювання України в умовах євроінтеграції / Т. Мельник, О. Дьяченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 4 (93). – С. 5-15. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
604650
  Лутковська С.М. Інституціональне забезпечення модернізації системи екологічної безпеки в умовах трансформації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 112-117. – ISSN 2306-6792
604651
  Дорош Й. Інституціональне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
604652
  Третяк А.М. Інституціональне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них у контексті формування нормативно-правової бази / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 10. – С. 12-26
604653
  Щурик М. Інституціональне забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів як домінанта процесу відтворення земельних ресурсів : природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 14-24 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
604654
  Будзяк В.М. Інституціональне забезпечення повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
604655
  Дребот О.І. Інституціональне забезпечення природокористування: проблеми термінології / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 73-84 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2522-9303
604656
  Жук В.М. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 101-110
604657
  Білоткач І.А. Інституціональне забезпечення розвитку інфраструктури ринку органічної сільськогосподарської продукції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 12-20. – ISSN 2306-6814
604658
  Данкевич В.Є. Інституціональне забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства в системі публічного управління / В.Є. Данкевич, О.В. Захаріна, Ю.В. Золотницька // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 17-22. – ISSN 2222-0712
604659
  Крисак А. Інституціональне забезпечення сільськогосподарського землекористування: специфіка та суперечності мораторного періоду // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 33-37. – ISSN 1810-3944
604660
  Герасимчук З.В. Інституціональне забезпечення сталого розвитку регіону : монографія / З.В. Герасимчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 417, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-417. – ISBN 978-966-1532-74-7
604661
  Брагінський В.В. Інституціональне забезпечення транспортних послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 15-20. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
604662
  Олійник Я.В. Інституціональне забезпечення трансфертного ціноутворення: глобальний контекст і перспективи для України / Я.В. Олійник, О.В. Чижикова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (279). – С. 99-110 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
604663
  Лайко О.І. Інституціональне забезпечення формування інвестиційного клімату регіонів українського Причорномор"я / О.І. Лайко, З.В. Чехович, Ж.Г. Науменко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 145-154. – ISSN 2524-003X
604664
  Красільник О.В. Інституціональне забезпечення формування та використання фінансових ресурсів вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 80-85. – ISSN 2306-6814
604665
  Балакін Р.Л. Інституціональне забезпечення формування та застосування фіскальних правил в ЄС у процесі управління державними фінансами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (294). – С. 63-83 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
604666
  Цимбал Ю.В. Інституціональне забезпечення формування та розвитку фінансово-кредитної системи // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 68-76. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
604667
  Рудик В.К. Інституціональне забезпечення функціонування системи обов"язкового накопичувального пенсійного страхування / В.К. Рудик, С.В. Бурденюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 304-310. – ISSN 2222-4459
604668
  Скрипнюк О.О. Інституціональне і нормативне забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 449-454. – ISSN 1563-3349


  У статті досліджено стан адаптації законодавства України до вимог ЄС в контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
604669
  Вербовий М.В. Інституціональне поле повернення інтелектуального капіталу в Україну: проблеми методології // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 108-116. – ISSN 2617-8532
604670
  Мортіков В. Інституціональне проектування в соціально-трудовій сфері // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 25-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912
604671
  Гусєв В.О. Інституціональне проектування публічного управління утвердженням "Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"" / В.О. Гусєв, С.М. Мельник // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 29-33
604672
  Кіктенко О.В. Інституціональне регулювання інноваційної діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 82-88. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
604673
  Довженко О. Інституціональне реформування - ключовий чинник інноваційного розвитку економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються інститути, їх якість як вирішальний фактор економічної динаміки і конкурентоспроможності національної економіки в довгостроковій перспективі. Ключові слова: нова інституціональна теорія, інститути, конкурентоспроможність, ...
604674
  Яровий В.Д. Інституціональне середовище аграрного землекористування: на шляху до адаптаційної та соціальної ефективності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 44-57. – ISSN 1605-7988
604675
  Леоненко П.М. Інституціональне середовище бюджетної системи / П.М. Леоненко, Є.Ю. Кузькін, Я.В. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 110-124 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
604676
  Оксамитна С. Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 4-28. – ISSN 1563-3713
604677
  Голян В. Інституціональне середовище водокористування в сучасних умовах. Проблеми структуризації та вдосконалення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
604678
  Голян В.А. Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення : монографія / В.А. Голян ; НАН України, Рада по вивч. продуктивних сил України. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 536-578. – ISBN 978-611-517-016-6
604679
  Зіновчук Н. Інституціональне середовище екологічної політики в аграрному секторі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 10-13. – ISSN 1810-3944
604680
  Кендюхов О.В. Інституціональне середовище інтелектуального капіталу: вплив сучасних маркетингових тенденцій // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 72-77. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604681
  Голян В.Я. Інституціональне середовище комплексного розвитку аграрного сектора: пріоритети та механізми удосконалення / В.Я. Голян, А.І. Гордійчук, Д.М. Шмаров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 23-29. – ISSN 2306-6806
604682
  Кушнір Н. Інституціональне середовище ринкової трансформації природно-ресурсної сфери // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 55-57. – ISSN 1810-3944


  Конференція організована Центром економічних досліджень економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію декан факультету В.Д. Базилевич (є фото), який відзначив, що "співпраця між економічним факультетом та Державною ...
604683
  Маслиган О.О. Інституціональне середовище розвитку кластерів туризму і рекреації у регіонах / О.О. Маслиган, Г.В. Машіка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 74-80 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
604684
  Хвесик М.А. Інституціональне середовище сталого водокористування в умовах ринкових відносин: національні та регіональні виміри : Монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян, Ю.М. Хвесик; НАНУ; Мін-во освіти і науки України; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : НАУ, 2005. – 180с. – ISBN 966-598-222-2
604685
  Юхименко П. Інституціональне середовище та його вплив на формування і використання бюджетних ресурсів держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 26 назв
604686
  Малік М.Й. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств / М.Й. Малік, В.А. Мамчур, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
604687
  Довгань Л.Є. Інституціональне середовище українських моделей корпоративного управління / Л.Є. Довгань, В.Г. Герасимчук, І.П. Малик // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 214-221. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604688
  Хмелярчук М.І. Інституціональне середовище формування і реалізації монетарної політики в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 262-268
604689
  Ревенко С. Інституціональне середовище формування організованого аграрного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-87. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Стаття спрямована на аналіз інституційних аспектів формування організованого аграрного ринку. З метою виявлення основних інститутів та інституцій, які впливають на феномен "організації" автор аналізує українське інституціональне середовище, яке ...
604690
  Амоша О. Інституціональне та ресурсне забезпечення економічного розвитку України : Критика і бібліографія / О. Амоша, Б. Буркинський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.89-91. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
604691
  Шпикуляк О.Г. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект / О.Г. Шпикуляк, М.Й. Малік // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (296). – С. 73-82. – ISSN 2221-1055
604692
  Канцуров О.О. Інституціональний аналіз тенденцій розвитку бухгалтерського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 19-23. – ISSN 2307-9878
604693
  Канцуров О.О. Інституціональний аналіз як метод бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 97-107
604694
  Канцуров О.О. Інституціональний аналіз як спеціальний метод дослідження бухгалтерського обліку // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 115-123
604695
  Хряпінський П.В. Інституціональний аспект заохочувальних норм кримінального права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 177-186. – ISSN 2524-0323
604696
  Лєсная О.С. Інституціональний аспект формування економічної політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 86-92. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
604697
  Ковальчук Т. Інституціональний вимір культурної політики Європейського Союзу // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (35). – C. 146-154
604698
  Сенчук В. Інституціональний вимір розвитку демократичної держави: теоретико-правові проблеми аналізу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 12-17.
604699
  Нікіфоров П.О. Інституціональний вимір трансформаційних процесів у фінансовій системі України: теоретичні підходи та прикладні аспекти // Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : [колект. монографія / П.О. Нікіфоров, О.Ю. Антохова, Н.А. Бак, А.Є. Брязкало, О.М. та ін. Гладчук. – Чернівці : Технодрук, 2018. – С. 10-26. – ISBN 978-617-7611-20-1
604700
  Вакарюк Л.В. Інституціональний вимір фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 79-90. – (Правознавство ; Вип. 282)
604701
  Чальцева О.М. Інституціональний детермінаційний фактор формування національної моделі публічної політики України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 71-77. – ISSN 2519-2949
604702
  Краус Н.М. Інституціональний зріз дихотомії старих і нових інститутів розвитку сфери фінансів в умовах інноватизації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С.115-126 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
604703
  Буркальцева Д. Інституціональний інструментарій гарантування економічної безпеки держави в контексті розвитку підприємництва України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-44. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність інституціонального інструментарію гарантування економічної безпеки України. Обґрунтовано, що застосування інституціонального підходу дає можливість об"єктивно оцінити ідеологію, стратегію і практику ринкового реформування, визначити ...
604704
  Лихицька Юлія Інституціональний інструментарій Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 121-123
604705
  Затонацька Т.Г. Інституціональний інструментарій формування видатків на загальну середню освіту в Україні / Т.Г. Затонацька, О.О. Герасименко, М.М. Лаврентьєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 91-105 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
604706
  Загурський О.М. Інституціональний капітал аграрного сектору України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 79-90 : табл. – Бібліогр.: 40 назв
604707
  Мамчур В.А. Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 93-105. – ISSN 2221-1055
604708
  Сидорович О. Інституціональний контекст класифікації та типологізації соціально-економічних систем // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 2. – С. 19-33 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
604709
  Деміхов О.І. Інституціональний механізм забезпечення публічної політики громадського здоров"я в умовах подолання бідності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 163-175. – ISSN 2078-9165
604710
  Хвесик М.А. Інституціональний механізм міського землекористування : сучасний стан та перспективи удосконалення. Монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян, Ю.А. Мосійчук; НАНУ; Рада по вивч. продук. сил України; МОНУ; НАУ. – Київ : НАУ, 2005. – 208 с. – ISBN 966-598-257-5
604711
  Дейнеко Л.В. Інституціональний механізм модернізації промислового сектора: сутність та шляхи вдосконалення / Л.В. Дейнеко, О.О. Ципліцька // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 73-84. – ISSN 2306-546X
604712
  Корж М.А. Інституціональний механізм прямого іноземного інвестування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 76-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 2305-7645
604713
  Колінко Я. Інституціональний механізм реалізації рішення про надзвичайний стан // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 32-37
604714
  Перегудова Т. Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 24-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
604715
  Приймаченко Д. Інституціональний механізм формування та реалізації митної політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 17-21
604716
  Кожемякіна Т. Інституціональний підхід до планування й управління розвитком підприємництва в регіонах України з урахуванням світових стандартів і обмежень / Т. Кожемякіна, М. Сагайдак // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 183-196.
604717
  Жук В.М. Інституціональний підхід до розв"язання проблем бухгалтерського обліку в Україні : бухгалтерський облік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 100-113 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
604718
  Павлов О.І. Інституціональний підхід щодо подолання диспропорцій у розвитку міської та сільської територіальних підсистем суспільства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-13
604719
  Міненко Л. Інституціональний розвиток Національного військово-історичного музею України у період з 1995 року по 2013 рік // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 46-47


  У 1991 році, коли Україна здобула незалежність, на її теренах діяла розгалужена радянська військово-музейна мережа, що складалася з різних утворень: музеїв; кімнат (кают) бойової (трудової) слави; червоних куточків. Після розпаду СРСР змістовна ...
604720
  Корнієнко В.В. Інституціональний розвиток французького драматичного театру 20 століття як проблема культурної політики : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Владислав Вікторович Корнієнко; Нац. музична акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
604721
  Неліпа Д.В. Інституціональний чинник становлення системи соціального партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується роль інституціонального чинника у процесі становлення соціального партнерства крізь призму взаємодії держави і громадянського суспільства. In this article the role of the institutional factor in the social partnership process ...
604722
  Гаращенко Н.М. Інституціональні аспекти використання підприємницького потенціалу малого і середнього бізнесу в Україні у контексті євроінтеграційних реформ / Н.М. Гаращенко, В.В. Лаврененко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 115-121. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
604723
  Кіндзерський Ю. Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
604724
  Кіндзерський Ю. Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 4-13 : Табл. – Бібл.26 назв. – ISSN 0131-775Х
604725
  Малик І.П. Інституціональні аспекти державного регулювання корпоративного сектору економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 47-51
604726
  Лупак Р.Л. Інституціональні аспекти державного регулювання розвитку цифрової економіки України / Р.Л. Лупак, Т.Ф. Штець, О.П. Пришляк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 271-277. – ISSN 2222-4459
604727
  Юхименко П.І. Інституціональні аспекти забезпечення прав власності на земельні ресурси / П.І. Юхименко, О.М. Загурський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 159-164. – ISSN 2221-1055
604728
  Островський І.А. Інституціональні аспекти інноваційного розвитку України: міжнародні порівняння і регіональні особливості // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 29-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
604729
  Краус Н.М. Інституціональні аспекти кластеризації в інноваційній економіці під впливом системної та комплексної модернізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2014. – № 5/6. – С. 29-32. – ISSN 1728-6220
604730
  Кукарцев О. Інституціональні аспекти політичної регіоналізації в сучасній Україні // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 60-65
604731
  Пенькова О.Г. Інституціональні аспекти реалізації інноваційної моделі розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 38-42
604732
  Гацька Л. Інституціональні аспекти реалізації регулюючої функції податків у соціальній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 74-78. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто окремі аспекти взаємозв"язку між податковою політикою та соціальними параметрами життєдіяль-ності, можливості підвищення ролі системи оподаткування в регулюванні рівня та якості життя всіх верств населення. The separate aspects of ...
604733
  Кушнір С. Інституціональні аспекти регулювання трансформаційних процесів у природно-ресурсній сфері регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 52-54 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
604734
  Єфименко Т.І. Інституціональні аспекти реформування державних фінансів / Т.І. Єфименко, С.Л. Конопльов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 7-30. – ISSN 2305-7645
604735
  Зима Ю.О. Інституціональні аспекти розвитку аутсорсингу в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 11/12 (72). – С. 66-71. – ISSN 2309-1533
604736
  Однорог М.А. Інституціональні аспекти розвитку національної інноваційної системи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
604737
  Добош В.В. Інституціональні аспекти стратегічного управління / В.В. Добош, Е.Ф. Югас // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 94-98. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
604738
  Пєстова О.А. Інституціональні аспекти теорій інноваційного розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 38-45. – ISSN 2074-5354
604739
  Матузка Я.В. Інституціональні аспекти трансакційних витрат // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 109-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
604740
  Хомерікі О.А. Інституціональні аспекти трансформації вищої школи в Україні // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 286-295. – ISBN 978-966-2462-25-8
604741
  Шкарлет С.М. Інституціональні аспекти удосконалення енергетичної системи у контексті сталого розвитку економіки України / С.М. Шкарлет, Л.В. Сахневич // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : науковий збірник / М-во освіти і науки України. – Чернігів, 2013. – № 1 (64). – С. 64-73. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2225-7543


  Досліджено основні елементи інституціонального походження, що визначають особливості функціонування енергетичних систем на сучасному етапі. Виділено ключові групи інституціональних чинників, розглянуто характер їх взаємозв"язків з метою підвищення ...
604742
  Сизоненко В.О. Інституціональні аспекти фінансового регулювання підприємницької діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 88-97 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
604743
  Довженко О.О. Інституціональні аспекти функціонування підприємств в перехідній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 45-49. – ISBN 966-7958-13-2
604744
  Козюк В. Інституціональні бар"єри антиінфляційної ефективності незалежних центробанків: політико-економічний аналіз // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 2 (73), квітень - червень. – С. 219-241. – ISSN 1684-906Х
604745
  Холявко Н. Інституціональні важелі забезпечення модернізації національної системи вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 89-92. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
604746
  Масюк О.П. Інституціональні виклики менеджменту соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 150-158
604747
  Ціватий В.Г. Інституціональні витоки української державної та дипломатичної служб доби національного піднесення (1917 - 1921 рр.): міжнародно-політичний і зовнішньополітичний дискурси // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 47-48
604748
  Павлов Володимир Іванович Інституціональні детермінанти раціонального аграрного природокористування в регіоні / Павлов Володимир Іванович, Заремба Віталій Миколайович, Фесіна Юрій Георгійович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 105-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено сучасний стан функціонування аграрної економіки регіони. Визначено переваги і недоліки окремих сфер АПК в умовах членства країни в СОТ. Розглянуто роль інституціонального чинника в розвитку аграрної економіки. Приділено увагу необхідності ...
604749
  Божидарнік Т. Інституціональні детермінанти структурної перебудови молочного сектора Волинської області // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 56-58. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
604750
  Халатур С.М. Інституціональні детермінанти формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 119-123. – ISSN 2222-4459
604751
  Бобух І.М. Інституціональні дослідження національного багатства в контексті перехідної економіки України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 73-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604752
  Чуйко М.В. Інституціональні елементи механізму функціонування інноваційного підприємництва // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 405-407. – ISBN 978-617-7069-02-6
604753
  Варналій З.С. Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 140-150. – ISSN 2306-546X
604754
  Буркинський Б.В. Інституціональні засади вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні / Б.В. Буркинський, А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 2 (663). – С. 61-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
604755
  Третяк Н. Інституціональні засади вдосконалення управління земельними ресурсами як економічної функції власності на землю // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 9. – С. 17-21
604756
  Маслова Л.А. Інституціональні засади впровадження політики забезпечення духовної безпеки суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 124-126
604757
  Гуслякова О.Ю. Інституціональні засади державного регулювання туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 13-20. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
604758
  Артеменко В. Інституціональні засади дистанційного навчання у вищій школі / В. Артеменко, Л. Артеменко // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 166-170. – ISSN 1998-6939
604759
  Кристюк О. Інституціональні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку ІКТ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 92-94. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В роботі розглянуто основні аспекти державного регулювання ринку ІКТ та проаналізовано успішний міжнародний досвід в цій сфері. Визначено основні напрямки підвищення ефективності державної політики для забезпечення конкурентоспроможності українських ...
604760
  Бутко М.П. Інституціональні засади модернізації продуктивних сил регіонів України в умовах децентралізації управління / М.П. Бутко, Ю.П. Харченко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (705). – С. 58-75. – ISSN 2522-9303
604761
  Бутко М.П. Інституціональні засади модернізації сфери зайнятості з умовах децентралізації владних повноважень / М.П. Бутко, О.В. Попело // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 6-15. – ISSN 1562-0905
604762
  Мартиненко Н.В. Інституціональні засади розвитку пенсійної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 157-164. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
604763
  Ткач А.А. Інституціональні засади розвитку ринкової інфраструктури корпоративного сектора економіки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 252-257. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
604764
  Руженський М.М. Інституціональні засади соціального захисту населення в трансформаційній економіці // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 128-132. – ISBN 966-614-021-7
604765
  Горбатюк В.І. Інституціональні засади становлення електронного бюджетування на принципах відкритості та прозорості / В.І. Горбатюк, Я.В. Матузка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 27-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2305-7645
604766
  Невінчаний І.С. Інституціональні засади становлення інтелектуальної власності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 152-156
604767
  Корнєєва Ю.В. Інституціональні засади стимулювання експорту та інвестицій: експортно-кредитне агенство // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (267 ). – С. 72-92 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
604768
  Гаража О.П. Інституціональні засади управління земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу: теорія та практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Гаража Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Поліський нац. ун-т. – Житомир, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
604769
  Пилипенко А.А. Інституціональні засади управління інтеграційним розвитком підприємства // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 130-136. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604770
  Калетнік Г.М. Інституціональні засади функціональності інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: теоретичний аспект / Г.М. Калетнік, Г.О. Пчелянська, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 132-139. – ISSN 2221-1055
604771
  Мицюк С.В. Інституціональні заходи зростання конкурентоспроможності: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 208-216


  В статті проаналізовано важливі інституціональні передумови підвищення конкурентоспроможності економіки. Досліджено проблеми розвитку інституційних структур. Important institutional pre-conditions of increase of competitiveness of economy are analysed ...
604772
  Кожекіна Л.Ю. Інституціональні зміни в політичній системі пострадянського суспільства України як чинник ресоціалізації "середнього" покоління // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2013. – № 1 (44). – С. 63-73. – ISSN 1681-116Х
604773
  Жаворонков В.О. Інституціональні зміни в соціально-економічній сфері України // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 91-93. – ISBN 978-966-330-229-4
604774
  Корінєв В.Л. Інституціональні зміни на ринку праці у вітчизняній економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
604775
  Богуцькиий П. Інституціональні зміни правової системи України у контексті реформування кримінальної юстиції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 85-91
604776
  Малий І. Інституціональні зміни системи розподілу економічних факторів у транзитивній економіці : інституціональні проблеми економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 56-68. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1811-3141
604777
  Колодрубська Н.В. Інституціональні зміни та їхній вплив на економічну поведінку суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 16-25. – ISSN 1993-6788
604778
  Савич В. Інституціональні інвестори на іпотечному ринку: можливості та перспективи // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 152-159. – ISBN 966-654-157-2
604779
  Лапко О.О. Інституціональні інвестори у вирішенні проблем сталого розвитку на ринку чистої енергетики // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2017. – Вип. 3. – С. 65-71. – ISSN 2415-3583
604780
  Хмара М.П. Інституціональні інструменти реалізації міжнародних виробничих систем // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 110-112
604781
  Данилова Ю.Ю. Інституціональні інструменти регулювання міжнародних ринків банківських послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 103-110. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено основні інституціональні інструменти регулю- вання мiжнародних ринків банківських послуг; розглянуто банківські системи США, ЄС та Азії; проаналізовано організаційно-економічні заходи урядів та відповідних устанвов з регулювання та ...
604782
  Лисенков Ю.М. Інституціональні інструменти управління зовнішньоеокономічними ризиками / Ю.М. Лисенков, О.А. Івашенко // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 98-102.
604783
  Радєва М.М. Інституціональні компоненти корпоративного сектору економіки : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-38. – Бібліогр.: 8 назв
604784
  Болотіна Є.В. Інституціональні матриці суспільства та трансформаційна економіка України / Є.В. Болотіна, О.В. Шубна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 14-21. – ISSN 2222-4459
604785
  Радєва М.М. Інституціональні механізми корпоративного контролю як інструмену згладжування корпоративних конфліктів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-29. – Бібліогр.: 4 назв
604786
  Богдан Н.М. Інституціональні моделі взаємодії суб"єктів як інструмент розвитку регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 120-127. – ISSN 2222-4459
604787
  Богданов Р.І. Інституціональні можливості узгодження економічних інтересів у системі економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 42-47. – ISSN 2222-4459
604788
  Московський О. Інституціональні напрями в сучасній економічній теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 33-44. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1811-3141
604789
  Третяк А.М. Інституціональні напрями подальшого розвитку земельного кадастру в Україні // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2014. – № 3. – С. 10-18
604790
  Паляничко Н.І. Інституціональні основи досягнення збалансованого рівня землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
604791
  Дребот О.І. Інституціональні основи збалансованого використання земель / О.І. Дребот, Н.І. Паляничко, С.М. Данькевич // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 10 назв
604792
  Зінов"єв Ф.В. Інституціональні основи регулювання ринку інтелектуальної праці в Україні / Ф.В. Зінов"єв, Ю.В. Віхорт // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 63-67. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
604793
  Ткач А.А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури : Монографія / А.А. Ткач; Відп. ред. Філіпенко А.С; НАН України; Об"єднаний інститут економіки. – Київ, 2005. – 295с. – ISBN 966-02-35-57-7
604794
  Козаренко Л. Інституціональні основи розвитку сфери освітніх послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 69-73
604795
  Захарченко Н.В. Інституціональні основи сучасного високотехнологічного розвитку: досвід зарубіжних країн // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/3. – С. 54-58. – ISSN 2409-1944
604796
  Гаража О.П. Інституціональні основи управління та оцінки земель лісогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 9-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
604797
  Гаража О.П. Інституціональні основи управління та оцінки земель оборони України // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 43-49 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
604798
  Харічков С.К. Інституціональні основи формування концепції власності на об"єкти природно-ресурсного потенціалу / С.К. Харічков, А.І. Мартієнко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73. – ISSN 1811-3141
604799
  Леськів І.Ю. Інституціональні основи формування ринку м"яса та м"ясної продукції / І.Ю. Леськів, В.В. Іванишин // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 57-59. – ISBN 978-9934-571-33-6
604800
  Ступень Р.М. Інституціональні особливості інфраструктурного забезпечення функціонування ринку сільськогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 33-36 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
604801
  Нікіфорова Л.О. Інституціональні особливості мотиваційних важелів в економіці України: порівняння із розвиненими країнами // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 78-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
604802
  Мороз О.О. Інституціональні особливості превентивного антикризового управління підприємством : Монографія / О.В. Мороз, І.В. Шварц; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 138 с. – ISBN 966-641-197-0
604803
  Півторак В.С. Інституціональні особливості розвитку аграрного підприємництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 139-143. – ISSN 2221-1055
604804
  Фесенко І.А. Інституціональні особливості синергетичного ефекту // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 199-204. – (Економічні науки ; № 1 (5))
604805
  Прилипчук О.В. Інституціональні передумови адаптації законодавства України до вимог європейського адміністративного простору // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 132-140
604806
  Коржунова Н. Інституціональні передумови впровадження директиви 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища в Україні // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 44-53. – ISSN 1818-4170
604807
  Біль М.М. Інституціональні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 128-134. – ISSN 1562-0905
604808
  Хвесик Ю. Інституціональні передумови орендного водокористування в умовах децентралізації управління природними ресурсами / Ю. Хвесик, Р. Бусел // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 4 (342), квітень. – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
604809
  Реутов В. Інституціональні передумови трансформаційних зрушень в економіці України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 18-23. – ISSN 1810-3944
604810
  Федірко О.А. Інституціональні передумови формування інноваційної моделі розвитку економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 220-229
604811
  Шахно А.Ю. Інституціональні перетворення в системі освіти та професійного навчання як індикатор розвитку сучасного ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 71-76
604812
   Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : матеріали 2 Міжнародної науково-практичної конференції, (7-8 вересня 2007 року). – Мелітополь, 2007. – 396с. – На обкл. книги: До 10-річчя Мелітопольського інституту держ. та муніципального управління ГУ "ЗІДМУ"
604813
  Герасимчук В.І. Інституціональні перетворення та їх вплив на зайнятість населення / В.І. Герасимчук; Український інститут соціальних досліджень. – Київ : Принт Експрес, 1999. – 30с. – ISBN 966-02-1533-9
604814
  Павлов В.І. Інституціональні перетворення та їх вплив на регулюючі функції держави / В.І. Павлов, В.І. Борейко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 7-14. – ISSN 1562-0905


  Досліджено вплив формальних і неформальних інститутів на розвиток економіки країни. Визначено, що невідповідність інституціонального середовища ринковим умовам господарювання спричинила невдачі трансформаційних реформ та несприйняття їх значною ...
604815
  Гончарова Н.П. Інституціональні підвалини державного регулювання економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 7-11.
604816
  Носова О.В. Інституціональні підходи до дослідження перехідної економіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-36. – ISSN 1811-3141
604817
  Ткаченко В.А. Інституціональні підходи щодо організації складних саморегулюючих соціально-економічних систем // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 440-447. – ISSN 2312-7600
604818
  Коротун В. Інституціональні принципи судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 4 (112). – С. 80-83
604819
  Другак В.М. Інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) та сільськогосподарських підприємств / В.М. Другак, О.Ф. Ковалишин, В.Ю. Свентух // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 28-35
604820
  Палига Є.М. Інституціональні проблеми корпоративного управління // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 7-16. – ISSN 1562-0905
604821
  Будько І.Р. Інституціональні проблеми розвитку сектора вищої освіти у Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 68-73. – ISSN 2306-6814
604822
  Онопрієнко О.Д. Інституціональні проблеми розвитку української економіки / О.Д. Онопрієнко, В. Вольвах, Д.О. Онопрієнко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 103-107. – ISSN 1729-7036
604823
  Кнейслер О. Інституціональні регулятори ринку перестрахування в Україні / Ольга Кнейслер // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 110-118. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-2005
604824
  Іляш О.І. Інституціональні ризики соціальної безпеки // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 125-134. – ISSN 2072-9480
604825
  Коломієць В.М. Інституціональні сприяння та обмеження розвитку людського капіталу: теорія. факти. цифри // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.:15 назв. – ISSN 2409-1944
604826
  Чеботарьов В.А. Інституціональні та природничо-кліматичні чинники формування маркетингової політики агрохолдингів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 214-223


  Опрацьовано науково-практичний підхід щодо прогнозування визначальних інституціональних і природничо-кліматичних чинників маркетингового середовища виробничо-комерційної діяльності вітчизняних агрохолдингів національного й регіонального рівнів на ...
604827
   Інституціональні та процедурні механізми системи ГАТТ/COT у регулювнні світової торгівлі / С.Г. Осика, ОніщукО.В, А.С. Осика, В.Т. Пятницький, О.В. Штефанюк; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2000. – 336с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-00-Х
604828
  Сизоненко В. та інш. Інституціональні та функціональні основи розвитку підприємництва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.40-43
604829
  Біла С.О. Інституціональні теорії еволюції суспільного розвитку в працях лауреатів Нобелівської премії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
604830
  Кириленко О. Інституціональні трансформації сучасного спорту : монографія / Олеся Кириленко ; КНУТШ. – Рівне : Гедеон Прінт, 2011. – 521, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 464-519. – ISBN 978-966-2451-02-3
604831
  Левіна І. Інституціональні умови відтворення інтелектуального капіталу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 41-44. – ISSN 1728-9343
604832
  Соловйов В.П. Інституціональні умови привласнення інтелектуальних благ / В.П. Соловйов, А.К. Лі // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 76-87. – ISSN 1560-4926


  Аналіз процесу інституціоналізації системи привласнення інтелектуального продукту в різних типах економіки дозволив зробити висновок, що в умовах перехідних економік і економік, що розвиваються, економічна ефективність залишається невисокою через ...
604833
  Колодрубська Н.В. Інституціональні фактори економічного зростання в сучасних умовах // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 20-22. – ISSN 1728-6220
604834
  Пустовійт Р.Ф. Інституціональні фактори клептократичної економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 12 (649). – С. 26-38. – Біблігор.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
604835
  Оприсок М.Д. Інституціональні фактори розвитку підприємництва в системі регіонального менеджменту // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 109-113. – (Економіка ; Вип. 31)
604836
  Патлатой О.Є. Інституціональні форми державної підтримки наукової праці в рамках національної інноваційної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 126-130. – ISSN 2306-6806


  У статті досліджено економічну форму руху наукової праці, відповідні їй організаційні форми здійснення дослідницької діяльності та інституціональні форми її державної підтримки.
604837
  Нірода Д. Інституціональні форми землекористування: рівень ефективності в окремих регіонах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
604838
  Дзятківський В.В. Інституціональні форми морально-політичної відповідальності : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Дзятківський В"ячеслав В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 276 арк. – Додатки: арк. 274-276. – Бібліогр.: арк. 238-273
604839
  Дзятківський В.В. Інституціональні форми морально-політичної відповідальності : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Дзятківський В"ячеслав В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
604840
  Гордійчук А. Інституціональні форми розвитку харчової промисловості в регіонах аграрної спеціалізації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
604841
  Мішакіна Ю.П. Інституціональні цифрові репозитарії: аналіз стану в Україні та перспективи розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 240-249


  Аналізується стан розвитку інституціональних репозитаріїв України, розкриваються причини їх упровадження, підтримки та розвитку у вищій освіті України.
604842
  Лєсная О.С. Інституціональні чинники державного регулювання розвитку приватного підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 132-137. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
604843
  Петруня Ю. Інституціональні чинники економічного розвитку / Ю. Петруня, О. Івашина // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-31. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1811-3141
604844
  Олійник Я.В. Інституціональні чинники запровадження нефінансової звітності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (262). – С. 112-128. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
604845
  Андреюк Н.В. Інституціональні чинники модернізації підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 176-181
604846
  Колюх В.В. Інституціональні чинники політичної стабільності в демократичному суспільстві : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Колюх В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 203л. – Бібліогр.: л.184-293
604847
  Колюх В.В. Інституціональні чинники політичної стабільності в демократичному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Колюх В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
604848
  Дячук С.М. Інституціональні чинники розвитку професії бухгалтера // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 164-168. – ISSN 2221-1055
604849
  Сокіл О.Г. Інституціональні чинники сталого розвитку соціально-економічних систем // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 28-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
604850
  Кривобок В.Ю. Інституціональні чинники стратегії розвитку України // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 52-55. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0
604851
  Колосова В.П. Інституціональні чинники та наслідки реформування міжнародних фінансових організацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 32-52 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2305-7645
604852
  Батрименко В.В. Інституціональні чинники транснаціоналізації банківської діяльності в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 185-189.
604853
  Черепніна О.І. Інституціональні чинники формування конкурентного середовища в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 93-98


  Розкрито вирішальне значення інститутів у сучасній ринковій трансформації. Основна увага приділена дослідженню реформування відносин власності.
604854
  Сусська О. Інституціональність vs проспериті. Про зміни медіа-ландшафту та методологічні лакуни соціології масових комунікацій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 56-72. – ISSN 1563-3713
604855
  Назарова Г.В. Інституціональність принципів управління корпораціями // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 70. – С. 210-216. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
604856
  Попова В. Інституціонально-господарські орієнтири формування ВВП // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 0131-775Х
604857
  Матузка Я.В. Інституціонально-еволюційний контент формування "нової" якості бюджетних інститутів / Я.В. Матузка, В.І. Горбатюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 24 назв.
604858
  Голян В.А. Інституціонально-економічні механізми регулювання природокористування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 24-30. – Бібліогр.: на 5 пунктів
604859
  Далевська Н.М. Інституціонально-інтегративні детермінанти розвитку світової господарської системи: концепт міжнародної політичної економії : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.01 / Далевська Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
604860
  Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка : підручник / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко ; за ред. А.А. Чухна. – Київ : Знання, 2010. – 687с. – ISBN 978-966-346-640-8
604861
  Ціватий В.Г. Інституціонально-історичні особливості європейської регіональної політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 445-452. – ISBN 966-7196-06-2
604862
  Москвич Л.М. Інституціонально-правове оформлення судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 149-156. – ISSN 0201-7245
604863
  Пахомов С.Ю. Інституціонально-фінансові передумови монетизації і капіталізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 7-11
604864
  Іншаков О.В. Інституція - ключ до розуміння економічних інститутів / О.В. Іншаков, Д.П. Фролов // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 1811-3141
604865
  Поворозник В.О. Інституція довіри в господарській практиці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 319-325.


  У статті аналізується значення довірчих відносин у господарській практиці, а також їх вплив на функціонування економічної системи в трансформаційних умовах. Визначаються заходи, спрямовані на зміцнення довіри між господарюючими ...
604866
  Гайдай Т.В. Інституція як інструмент інституційного економічного аналізу // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 53-64. – ISSN 1811-3141
604867
  Педченко Н.С. Інституцюналізація політичної науки в Україні // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 28
604868
  Голікова Т.В. Інституцюнальне забезпечення державного управління територіальним розвитком // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 27-31. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
604869
  Оліфіренко Л.Д. Інституцюнальні змінні середовища функціонування та розвитку корпорацій: концептуальний підхід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 57-61. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Виявлені змінні складових інституційного середовища функціонування та розвитку корпорацій, які впливають на формування відповідної системи державного регулювання та становлять основоположні джерела їх розвитку.
604870
  Плахотнюк Н.Г. Інституювання посад державних секретарів в Україні: проблеми і перспективи // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 26-28. – ISBN 978-966-619-370-7
604871
   Інструктивні вказівки по впровадженню у виробництво районованих сортів і гібридів сільськогоподарських культур в кологоспах та радгоспах Української РСР на 1959 рік.. – К, 1959. – 103с.
604872
   Інструктивні матеріали із заповідної справи України. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-830-9
Т.1. – 2006. – 128 с.
604873
   Інструктивні матеріали із заповідної справи України. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-831-7
Т.2. – 2006. – 120 с.
604874
  Гловацька О. Інструктивно-методичний семінар для педагогів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 26-27 : фото
604875
   Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2020 р. № 1/9-406 // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 серпня (№ 30). – С. 8-11. – ISSN 2219-5793
604876
  Кононенко Ю.Г. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 2-14. – Бібліогр.: 2 назв.
604877
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Астрономія : [лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 25/26/27. – С. 13-15. – ISSN 0130-8890
604878
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Біологія : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 35-41. – ISSN 0130-8890
604879
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Біологія : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 35-41. – ISSN 0130-8890
604880
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Географія : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 18-29. – ISSN 0130-8890
604881
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Географія : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 18-29. – ISSN 0130-8890
604882
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Економіка : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 29-34. – ISSN 0130-8890
604883
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Економіка : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 29-34. – ISSN 0130-8890
604884
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Етика та курси духовно-морального спрямування : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 86-89. – ISSN 0130-8890
604885
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Етика та курси духовно-морального спрямування : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 86-89. – ISSN 0130-8890
604886
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Зарубіжна література : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 51-62. – ISSN 0130-8890
604887
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Зарубіжна література : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 51-62. – ISSN 0130-8890
604888
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Захист Вітчизни : [лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 25/26/27. – С. 15-18. – ISSN 0130-8890
604889
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Іноземні мови : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 62-69. – ISSN 0130-8890
604890
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Іноземні мови : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 62-69. – ISSN 0130-8890
604891
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Інформатика : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 47-63. – ISSN 0130-8890
604892
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Інформатика : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 47-63. – ISSN 0130-8890
604893
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Історія : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 9-18. – ISSN 0130-8890
604894
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Історія : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 9-18. – ISSN 0130-8890
604895
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Математика : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 64-96. – ISSN 0130-8890
604896
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Математика : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 64-96. – ISSN 0130-8890
604897
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Мова і література національних меншин : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 81-85. – ISSN 0130-8890
604898
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Мова і література національних меншин : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 81-85. – ISSN 0130-8890
604899
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Правознавство : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 89-92. – ISSN 0130-8890
604900
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Правознавство : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 89-92. – ISSN 0130-8890
604901
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Природознавство : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 92-96. – ISSN 0130-8890
604902
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Природознавство : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 92-96. – ISSN 0130-8890
604903
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Трудове навчання та креслення : [лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 25/26/27. – С. 18-23. – ISSN 0130-8890
604904
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Українська література : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 45-51. – ISSN 0130-8890
604905
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Українська література : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 45-51. – ISSN 0130-8890
604906
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Українська мова : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 32-45. – ISSN 0130-8890
604907
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Українська мова : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 32-45. – ISSN 0130-8890
604908
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Фізика : [лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 25/26/27. – С. 3-13. – ISSN 0130-8890
604909
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Фізична культура : [лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 25/26/27. – С. 23-27. – ISSN 0130-8890
604910
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Хімія : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 41-46. – ISSN 0130-8890
604911
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Хімія : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 22/23/24. – С. 41-46. – ISSN 0130-8890
604912
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Художньо-естетичний цикл : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 70-81. – ISSN 0130-8890
604913
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008/09 навчальному році. Художньо-естетичний цикл : лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.08 № 1/9-433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 19/20/21. – С. 70-81. – ISSN 0130-8890
604914
  Міненко М.І. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2006/2007 навчальному році // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-44
604915
   Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 9 (223). – С. 2-14
604916
  Рудь М.А. і Баранович С.Т. Інструкції для користування стандартними підпрограмами БСП-М2 / М.А. і Баранович С.Т. Рудь. – Львів, 1974. – 104с.
604917
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 15. – 1996
604918
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 17. – 1996
604919
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 18. – 1996
604920
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 19. – 1996
604921
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 20. – 1996
604922
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 1. – 1997
604923
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 2. – 1997
604924
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 3. – 1997
604925
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 4. – 1997
604926
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 5. – 1997
604927
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 6. – 1997
604928
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 7. – 1997
604929
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 9. – 1997
604930
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 10/11. – 1997
604931
   Інструкції Міністерства фінансів України. – Київ
№ 12. – 1997
604932
  Федоровський О.С. Інструкції та програми для розвідок і реєстрації пам"яток археологічних. / О.С. Федоровський. – Харків, 1927. – 136с.
604933
  Васильченко М. Інструкції щодо організації діловадства в бібліотеках удосконалюються // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X


  Стаття про приняття Типової інструкції з діловодства у центральних органах влади Криму в галузі культури.
604934
   Інструкція бібліографічного опису. – К, 1951. – 33с.
604935
   Інструкція ботанічногог обслідування лісів України 1925 року. – Полтава, 1925. – 19с.
604936
   Інструкція в справі збирання з народних уст сільсько-госпадарських назв та термінів. – К, 1926. – 15с.
604937
   Інструкція голови комісії з питань евакуації (тимчасового органу з евакуації) університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 189-194
604938
   Інструкція голови постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій університету щодо дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 134-136
604939
   Інструкція для збору і пересилки матеріалів (зразків пошкоджень,шкідників та ін) для визначення. – К, 1924. – 2с.
604940
  Добростан О.В. Інструкція для працівників охорони навчальних закладів щодо контролю за додержанням протипожежного режиму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 18-19
604941
   Інструкція для робіт щодо обсліду гідросиловень і річок з ними. – Київ : УКРМЕТ, 1930. – 48с.
604942
   Інструкція для учнів з пожежної безпеки в школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 9-10
604943
   Інструкція до збирання мовного матеріалу з галузі природничої термінології та номенклатури. – К, 1928. – 19с.
604944
   Інструкція до збирання народного термінологічного матеріалу. – К, 1919. – 8с.
604945
   Інструкція до збирання народного термінологічного матеріалу // Местные музеи и как их устраивать / Н.И. Романов. – Москва, 1919. – [8] c.
604946
   Інструкція до Положення про районові та сільські ревізійні комісії, 1926. – 8с.
604947
   Інструкція до спостережень над опадами для метеорологічних станцій. – К, 1927. – 24с.
604948
   Інструкція до спостережень над періодичними явищами в природі. – 4с.
604949
   Інструкція до спостережень над періодичними явищами в природі. – 4с.
604950
   Інструкція до спостережень над періодичними явищами в природі // Местные музеи и как их устраивать / Н.И. Романов. – Москва, 1919. – 4 с.
604951
   Інструкція з діловодства. – Київ : Київський університет, 1998. – 76с.
604952
   Інструкція заступника голови комісії з питань евакуації (тимчасового органу з евакуації) університету – начальника мобільної оперативної групи // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 196-199
604953
   Інструкція заступника голови комісії з питань евакуації (тимчасового органу з евакуації) університету з організаційних питань // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 194-196
604954
   Інструкція і методичні матеріали до обслідування грунтів колгоспів та радгоспів Української ССР. – Х, 1957. – 372с.
604955
   Інструкція інженера штабу цивільного захисту університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 119-120
604956
   Інструкція керівника структурного підрозділу університету з питань пожежної безпеки та дій в умовах пожежі // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 129-134
604957
   Інструкція коменданта гуртожитку університету з питань цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 152-154
604958
   Інструкція лісничім до справи боротьби з короїдами в соснових лісах. – К, 1927. – 8с.
604959
   Інструкція начальника автотранспортної служби університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 173-175
604960
   Інструкція начальника групи з питань оповіщення та зв"язку комісії з питань евакуації (тимчасового органу з евакуації) університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 205-207
604961
   Інструкція начальника групи з питань організації збору, відправлення і розміщення евакуйованих працівників, студентів і матеріальних цінностей комісії з питань евакуації (тимчасового органу з евакуації) університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 202-205
604962
   Інструкція начальника групи з питань організації обліку евакуйованих працівників, студентів і матеріальних цінностей та інформаційного забезпечення комісії з питань евакуації (тимчасового органу з евакуації) університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 199-202
604963
   Інструкція начальника мобільної оперативної групи постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій університету щодо дій у режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 136-139
604964
   Інструкція начальника поста радіаційного та хімічного спостереження університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 185-186
604965
   Інструкція начальника служби енергозабезпечення цивільного захисту (ЦЗ) університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 161-164
604966
   Інструкція начальника служби інженерного захисту університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 182-185
604967
   Інструкція начальника служби матеріально-технічного забезпечення університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 170-173
604968
   Інструкція начальника служби медичного захисту університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 176-179
604969
   Інструкція начальника служби оповіщення та зв"язку цивільного захисту (ЦЗ) університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 158-161
604970
   Інструкція начальника служби охорони громадського порядку університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 167-170
604971
   Інструкція начальника служби протипожежного захисту цивільного захисту університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 154-157
604972
   Інструкція начальника служби радіаційного та хімічного захисту університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 179-182
604973
   Інструкція начальника служби фінансового забезпечення цивільного захисту (ЦЗ) університету з питань дій в режимах функціонування об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 164-167
604974
   Інструкція начальника цивільного захисту - ректора університету - з питань дій у режимах діяльності об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту [ХНЕУ імені Семена Кузнеця] // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 111-113
604975
   Інструкція начальника цивільного захисту факультету (структурного підрозділу) університету з питань дій у режимах діяльності об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 120-122
604976
   Інструкція начальника штабу цивільного захисту університету з питань дій у режимах діяльності об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 113-116
604977
   Інструкція начальника штабу цивільного захисту факультету (структурного підрозділу) університету з питань дій у режимах діяльності об"єктової ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 122-129
604978
   Інструкція оперативно-чергової служби гуртожитку університету щодо дій в умовах кризових ситуацій // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 145-152
604979
   Інструкція оперативно-чергової служби університету з питань дій в умовах кризових ситуацій // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 141-145
604980
   Інструкція по боротьбі з домовим грибком - руїнником древесини. – Б.м., 1935. – 31 с.
604981
   Інструкція по проведенню осінньго обслідування всіх полів сівозміни на залягання шкідників с.г. культур у колгоспах УРСР в 1949 р. – Київ, 1949. – 8 с.
604982
   Інструкція по проведенню педагогічної практики. – К, 1970. – 12с.
604983
   Інструкція по проведенню педагогічної практики. – К, 1972. – 11с.
604984
   Інструкція по проведенню регістрації плантаторів у 1924 році. – Без вих. дан. – 7 с.
604985
   Інструкція про бухгалтерський облік за подвійною системою в установах державного і місцевого бюджетів : № 624/217 11 листопада1938 року. – Київ : Укрфіліал держфінвидаву, 1940. – 86 с.
604986
   Інструкція про вибори до Рад та на зїзди рад УРСР. – Дніпропетровськ, 1934. – 22с.
604987
   Інструкція про порядок підготовки та подання науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами електронних варіантів документів щодо створення спеціалізованих вчених рад та внесення : затверджено наказом ВАК України від 03.03.08 №147 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-3
604988
   Інструкція про порядок підготовки та подання науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами електронних варіантів документів щодо створення спеціалізованих вчених рад та внесення : затверджено наказом ВАК України від 03.03.08 №147 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-3
604989
   Інструкція про порядок проведення перевірок, ревізій Рахунковою палатою. – Київ, 2000. – 32с.
604990
   Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 113-124.
604991
   Інструкція про роботу добровільних комсомольстко-молодіжих груп-інспекцій конярства в колгоспах і бригадах. – Х, 1933. – 12с.
604992
   Інструкція про роботу комісій сільских рад. – Балта, 1929. – 24с.
604993
   Інструкція провідного фахівця штабу цивільного захисту університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 116-119
604994
   Інструкція розвідника-дозиметриста поста радіаційного та хімічного спостереження університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 187-188
604995
   Інструкція секретаря комісії з питань евакуації (тимчасового органу з евакуації) університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 207-209
604996
   Інструкція студентам, відряджуваним на с.-г. практику. – Київ, 1931. – 7с.
604997
   Інструкція хіміка-розвідника поста радіаційного та хімічного спостереження університету // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 188-189
604998
   Інструкція щодо роботи мобільної оперативної групи на об"єктах (територіях) виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій // Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту / М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка ; [укладачі: О.Г. Зима, Д.О. Фадєєв]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – С. 139-141
604999
   Інструкція як боротися з буряковим довгоносиком в бурякових колгоспах. – Харків, 1935. – 16 с.
605000
  Кабачинська С. Інструкція, як творяться дива // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 11


  Про Галину Клименко: фітоживопис (новий напрямок флористики, у якому картини повністю створюються із природних матеріалів і виглядають як художні твори).
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,