Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
603001
  Семенюк Г.Ф. "Інститут філології - це частина мого життя..." : Ексклюзивне інтерв"ю директора Інституту філології, професора Григорія Фоковича Семенюка / Г.Ф. Семенюк, Н.Й. Волошина
603002
  Павлович В. "Інститут ядерних досліджень супроводжує всі українські реактори" / бесіду вів Г. Богапов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 12


  "В Україні сьогодні на чотирьох атомних електростанціях працюють 15 енергоблоків - ядерних реакторів, які забезпечують половину потреб країни в електроенергії. Відмахнутися від такого потенціалу й перейти на інші технології аж ніяк не можна. Швидше, ...
603003
   [Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка] // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 19 грудня (№ 99). – С. 32 : фото


  Студенти й викладачі Інституту філології на перервах, у вільний від пар час плетуть сітку для військових в АТО.
603004
  Гон М. Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 50-55. – ISSN 2519-1942
603005
  Окунєв І.С. Інститут недійсності правових актів: теоретико-правовий аспект // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 236-240. – ISSN 2524-017X
603006
  Прилуцький С.В. Інститут незмінюваності суддів: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 375-388. – ISBN 978-617-7530-15-1
603007
  Косюк Т.П. Інститут нейтралітету в умовах сучасних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 70-72
603008
  Моряк-Протопопова Інститут неосудності у "Правах за якими судиться малоросійський народ" // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 66-69
603009
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Чижмарь Катерина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
603010
  Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення : монографія / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-439-606-3
603011
  Ковальова С.Г. Інститут обласних привілеїв у науковій спадщині М.М. Ясинського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 219-223. – ISBN 978-617-7133-95-6
603012
  Пилипчук О.О. Інститут обмежених речових прав в наукових працях Київського юридичного товариства (друга половина ХІХ ст.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 500-514. – ISSN 2415-7422


  У статті висвітлено внесок вчених Київського юридичного товариства у вирішення проблем чиншового землеволодіння у другій половині ХІХ ст.. Згадуються: активний член Товариства, професор Київського університету Д.І. Піхно, М.Ф. ...
603013
  Кам"янець Т.В. Інститут обмеження волі: міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 299-303
603014
  Фріс П. Інститут обмеження сфери дії законодавства про кримінальну відповідальність // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 141-143. – ISSN 0132-1331
603015
  Кайда Н.Я. Інститут обмеження як інструмент збалансування прав у трудовому праві: безпекові питання // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7625-74-1
603016
  Мітулінський Т. Інститут одного факультету // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)


  Київський інститут кінематографії — створений в 1930 р. , який в 1935 р. було перейменовано в Київський інститут кіноінженерів (КІКІ). У 1954 КІКІ був реорганізований в кіноінженерний факультет Київського політехнічного інституту.
603017
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві : порівнял.-правовий аспект : монографія / О.О. Білик. – Київ : Знання України, 2017. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-259. – ISBN 978-966-316-415-1
603018
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білик Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 258 арк. – Бібліогр.: арк. 241-258
603019
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білик Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
603020
  Наулік Н. Інститут омбудсмана в сучасному світі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.107-112
603021
  Наулік Н. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження : монографія / Наталія Наулік. – Тернопіль : Воля, 2009. – 178 с. – ISBN 978-966-8569-52-4
603022
  Майданник О.О. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 12-16
603023
  Куліш А. Інститут омбудсмана як елемент правоохоронної системи України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-74
603024
  Акопян Н.К. Інститут омбудсмана: сутність та моделі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 7-10. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
603025
  Марцеляк О.В. Інститут омбудсмана: теорія і практика : Монографія / О.В. Марцеляк; МВС; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 450с. – ISBN 966-610-084-3
603026
  Мельничук О. Інститут омбудсмена в механізмі захисту права людини на освіту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 7-11
603027
  Чістякова І.М. Інститут омбудсмена в Україні: історико-правовий аспект / І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 136-149. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
603028
  Рябовал Л.Т. Інститут омбудсмена як складник системи захисту прав дітей в Україні // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 53-57. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
603029
  Прутян Д. Інститут опіки за римським правом та його рецепція в сучасному законодавстві України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 145-151. – ISSN 1561-4999
603030
  Риженко Т. Інститут опіки та піклування за "Кодексом Законів про сім"ю, опіку, шлюб і про акти громадянського стану" від 31 травня 1926 року // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 240-242
603031
  Краус Н. Інститут освіти в інноваційно-підприємницькому університеті крізь призму цифрового студентоцентризму / Н. Краус, В. Осецький // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 44-54. – ISSN 1682-2366


  У статті досліджено цифровий кубічний простір інституту креативного індивідуума/студента в інноваційно-підприємницькому університеті, що формує нову економічну віртуальну цифрову реальність через співвідношення цифрових навиків, інтелекту, мислення та ...
603032
  Свінцов О.М. Інститут освіти у структурі ринкової економічної системи // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 40-45. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
603033
  Чістякова І.М. Інститут освітнього омбудсмена в Україні та США / І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 173-181. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті розглянуто особливості становлення інституту омбудсмена в Україні та США, виділено основні напрями його розвитку. Авторами ретельно опрацьовано як наукові публікації із зазначеної тематики, так і тексти нормативно-правових актів, що містять ...
603034
  Зарева І. Інститут оскарження в досудовому кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 100-102
603035
  Яновська О.Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 10-13


  Статтю присвячено дослідженню процесуальних процедур оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування відповідно до нового КПК України.
603036
  Стецюк Б.Р. Інститут оскарження судових рішень у правовій системі Гетьманщини // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 16-20. – ISSN 1727-1584
603037
  Кравчук В. Інститут основ конституційного ладу у системі конституційного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 55-61. – ISSN 2409-4544
603038
  Загуменник В. Інститут офіційних спостерігачів у виборчому законодавстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-78
603039
  Федоренко В.Л. Інститут офіційного оприлюднення конституційно-правових актів як складова системи сучасного конституційного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-39. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
603040
  Шурма Р.І. Інститут офшорних компаній - інститут перерозподілу доходів між підприємцем та державою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 265-270
603041
  Павлова Л.І. Інститут парламентаризму в Україні та державах Центральної і Східної Європи: порівняльний аналіз // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 205-211
603042
  Петрушка Н. Інститут парламентаризму в Чеській Республіці: характеристика та основні функції // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 56-58.
603043
  Мартинюк Р. Інститут парламентської більшості у вітчизняній політико-правовій практиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 69-77


  У статті розглянуті структурні елементи конституціно-првового статусу ЦВК в Україні, структура ЦВК, досліджені функції і повноваження ЦВК.
603044
  Мартинюк Р. Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 1993-0909
603045
  Малюга А.В. Інститут парламентської служби: зарубіжний досвід і перспективи для України // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2019. – № 1 (3), липень. – С. 144-163. – ISSN 2617-9660
603046
  Лавренюк І.О. Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 22-28. – ISSN 2077-1800


  У даній статті на основі опрацювання теорії й практики партійного будівництва в Україні досліджується роль партійного лідера у здійсненні політичного процесу й партієтворення, реалізації політичної влади, розвитку політичної свідомості та формуванні ...
603047
  Лавренюк І.О. Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 48-54. – ISSN 2077-1800
603048
  Бойко А. Інститут педагогічної україністики в осітньому просторі Полтавщини // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4-11 травня (№ 18). – С. 4-5


  Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зустрівся зі студентами Маріупольського державного університету.
603049
  Бойко А. Інститут педагогічної україністики як системотвірний компонент національного дослідницького університету / А. Бойко, М. Степаненко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5-12 серпня (№ 32/33). – С. 4-7


  Обгрунтування доцільності створення Інституту педагогічної україністики як структурного складника інноваційного дослідницького університету.
603050
  Винокуров О.В. Інститут пенітенціарного судді: українські реалії // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 142-145. – ISBN 978-966-419-300-6
603051
  Мінка Т.П. Інститут перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України: окремі питання правозастосування // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 83-88. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
603052
  Курапова К. Інститут перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, його завдання та місце у структурі кримінального провадження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 192-198. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
603053
  Волощенко А.К. Інститут підвищення кваліфікації - чверть віку / А.К. Волощенко, В.Т. Крюков // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 155
603054
  Ватаманюк О.З. Інститут підприємництва в господарській системі України / О.З. Ватаманюк, І.Я. Сухарська
603055
  Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Черняк Ю.В.; Інститут міжнародних відносин КНУШТ. – Київ, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 167-187
603056
  Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Черняк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
603057
  Грицаєнко Л. Інститут підтримання обвинувачення в Україні та в зарубіжних країнах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 111-122
603058
   Інститут післядипломної освіти // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
603059
  Пересєкін В. Інститут післядипломної освіти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  До Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства (що постійно проживають на території України), які мають документ державного зразка ...
603060
  Пересєкін В. Інститут післядипломної освіти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
603061
   Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області: дати, події, постаті : (з нагоди 75-ліття від часу заснування) / [упоряд.: Мороз Т.В., Федунович-Швед О.Т. ; відп. за вип. Білянін Г.І.]. – Чернівці : Наші книги, 2015. – 287, [1] с., [8] арк. фот. : іл., фот., ноти. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-966-482-058-2


  У пр. № 1705178 напис: Шановному Володимиру Сергійчуку еа згадку про перебування в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. З повагою директор ІППОЧО. Підпис. 03.03.2016.
603062
  Панченко В.С. Інститут повірених у структурі мирової юстиції 1872–1914 рр. (на прикладі Волинської губернії) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 93-103. – ISBN 978-966-353-452-7
603063
  Луцький М.І. Інститут повітових комісарів в ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 32-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
603064
  Лукашенко А.А. Інститут повноважень органів самоорганізації населення міст Києва та Севастополя // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 36-42. – ISSN 2220-1394


  Проводиться комплексне дослідження інституту повноважень органів самоорганізації населення міст Києва та Севастополя. Аналізуються положення Конституції України та нормативно-правових актів стосовно з’ясування підстав набуття повноважень органів ...
603065
  Дідич Т. Інститут погодження проекту нормативно-правового акта в системі засобів удосконалення нормопроектування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 170-175. – ISSN 0132-1331
603066
  Чомахашвілі О. Інститут подвійного громадянства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-64.
603067
  Сліпченко А.В. Інститут позадоговірних зобов"язань в міжнародному приватному праві Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 197-203
603068
  Федоренко В. Інститут позачергових виборів до Верховної Ради України в системі національного конституційного права // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-46.
603069
  Акулова П.О. Інститут покарання в кримінальному праві УНР доби Центральної ради // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 173-176. – ISBN 978-617-7777-14-3
603070
  Бойко І.Й. Інститут покарання на українських землях у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперії // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 236-314. – ISBN 978-617-10-0004-9
603071
  Назимко Є.С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : монографія / Є.С. Назимко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2018. – 334, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-04-1
603072
  Бойко І.Й. Інститут покарання у джерелах кримінального права на українських землях у складі Польського королівства, Великого князівства Литовського та речі Посполитої // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 59-169. – ISBN 978-617-10-0004-9
603073
  Бойко І.Й. Інститут покарання у кримінальному законодавстві у період відродження Української державності (1917-1920 рр.) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 315-337. – ISBN 978-617-10-0004-9
603074
  Турчинов К.О. Інститут політичних партій у конституційному прав України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 269-272. – ISBN 978-966-7166-35-9
603075
  Зубашевський Н. Інститут полюддя у владній системі Київської держави IX-X ст.
603076
   Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 57, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
603077
  Посімбайло О.В. Інститут помилування в Україні: сучасний стан // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 73-77
603078
  Фастовець В. Інститут понятих // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 74-81
603079
  Дячук Л. Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються регулятивно-юридичні механізми узгодження інтересів і захисту майнових прав суб"єктів шлюбу за нормами правового інституту посагу у контексті еволюції правової системи як структурного елемента Візантійської цивілізації. Исследуются ...
603080
  Рєзнікова В. Інститут посередництва в правовій доктрині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу правової природи посередництва в господарському обороті України. Проаналізовано існуючі в правовій доктрині концептуальні напрямки щодо розгляду посередництва: як "дії, діяльності", як "правовідношення" або як "прийому ...
603081
  Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві : Монографія / А.І. Дмитрієв; Ред. Кузьміна О.М.; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права НАН України. – Київ : Юридична думка, 2005. – 312с. – ISBN 966-8602-26-9
603082
  Веремієнко С.В. Інститут постійного нейтралітету у сучасному міжнародному праві / С.В. Веремієнко, М.С. Ющенко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 1 (6). – С. 59-63. – ISSN 2415-3095
603083
  Шамара О.В. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: проблеми та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 109-114
603084
  Балабанов К.В. Інститут почесних ( нештатних) консулів / К.В. Балабанов, М.В. Трофименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 9-14


  The article is dedicated to the issues of institute of honorary consuls, procedures of establishment of the honorary consulate in Ukraine and in the foreign countries. The article is based on analyses of latest scientific researches, articles. ...
603085
  Лозінська Світлана Володимирівна Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України : Дис...канд.юридичних наук:12.00.11 / Лозінська Світлана Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
603086
  Лозінська С.В. Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.11 / Лозінська С.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.17
603087
  Короткий В.А. Інститут почесних членів і докторів honoris causa Університету Св. Володимира / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 10-39. – ISBN 966-06-0393-2
603088
  Цимбал Юрій Володимирович Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр.: організація, структура, функціонування : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Цимбал Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 265л. – Додатки: л.196-165. – Бібліогр.: л.171-195
603089
  Цимбал Юрій Володимирович Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр.: організація, структура, функціонування : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Цимбал Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
603090
  Мацієнко А. Інститут прав і свобод людини за доби Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 81-83
603091
  Лютий С. Інститут прав людини в конституціях України 1918 та 1996 рр.: історично–порівняльний аналіз // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 209-211
603092
  Рубаник В.Є. Інститут права власності В Україні: проблеми зарожденння, становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 року : Історико-правове дослідження / В.Є. Рубаник. – Харків : Легас, 2002. – 352с. – ISBN 966-8202-00-7
603093
  Дзера О.В. Інститут права власності за новим цивільним законодавством і європейські стандарти з охорони права власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 69-75. – (Право. Економіка. Управління)
603094
  Рубаник В.Є. Інститут права власності за цивільним кодексом УСРР 1922 р. // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19, № 1 : Юридические науки. – С. 134-141. – ISSN 1606-3715
603095
  Ухач В.Г. Інститут права власності на землю за звичаєвим правом (вибрані аспекти) / В.Г. Ухач, О.В. Вуєчко // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 44-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
603096
  Дзера О.В. Інститут права власності та його відповідність правам людини // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 62-68
603097
  Дмитрук І. Інститут права КНУ імені Т. Шевченка співпрацюватиме з НШСУ // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 23 жовтня - 5 листопада (№ 42-43)


  Відбулася урочиста церемонія підписання Меморандуму про співпрацю між Національною школою суддів України та Інститутом права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Документи підписали ректор НШСУ Микола Оніщук та виконувачка ...
603098
  Мироненко І.В. Інститут права сусідства: теоретичні та практичні засади правового регулювання земельних сусідських відносин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Мироненко Ігор Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 39 назв
603099
  Балинська О.М. Інститут права як культурний код // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 15-17. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
603100
  Кишко-Єрлі Інститут правового регулювання відновлюваних джерел енергії природоресурсного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 251-254
603101
  Коломієць-Людвіг Інститут правового регулювання злиття й поглинання суб"єктів господарювання у вітчизняній системі права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 69-75. – ISSN 0201-7245
603102
  Вівчаренко О. Інститут правової охорони земель і соціально-економічна функція права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 74-79
603103
  Прокопенко В.В. Інститут представництва в митному праві // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 39-41. – ISBN 978-617-7611-44-7
603104
  Цюра В.В. Інститут представництва в цивільному праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03, 081 / Цюра Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 535 арк. – Додатки: арк. 526-535. – Бібліогр.: арк.453-525
603105
  Цюра В.В. Інститут представництва в цивільному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Цюра Вадим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назви
603106
  Гузе К.А. Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в процесуальних галузях права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 254-261. – ISSN 0201-7245
603107
  Бичкова С.С. Інститут представництва у виконавчому провадженні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 113-121. – ISBN 978-966-8823-76-3
603108
  Татулич І.Ю. Інститут представництва у справах окремого провадження // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 241-246. – ISSN 2227-796X


  У цій статті проаналізовано питання, що стосуються участі представника в цивільному процесі, зокрема у справах окремого провадження. Особлива увага зосереджується на участі представника при розгляді та вирішенні справ про обмеження цивільної ...
603109
  Стасюк Юрій Євдокимович Інститут президенства в контексті досвіду України та Росії : Дис...канд.політич.наук23.00.02 / Стасюк Юрій Євдокимович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.168-179
603110
  Лященко Т. Інститут президенства в країнах Центральної Азії // Політичний менеджмент : Український науковий журнал. Спецвип. / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – Спецвип. : Політичне лідерство на пострадянському просторі. – С. 175-183.
603111
  Мельник Р. Інститут президенства в Росії в часи конституційної кризи 1992-1993 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 204-210
603112
  Скіць С.В. Інститут президенства в Україні: підвищення ефективності управління та пошук шляхів до суспільного діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-79. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаючи ефективність функціонування інституту президентства в Україні, визначено пріоритетні напрями його оптимізації. Показано необхідність інституційних змін в державному управлінні, які спрямовані напобудову збалансованої системи розподілу ...
603113
  Ляхович В. Інститут президенства: еволюція змін у східннослов"янських країнах СНД // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 4-6
603114
  Головко О.С. Інститут президента в системі державного управління національної безпеки України та світу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Головко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
603115
  Агафонов Сергій Анатолійович Інститут президента в системі державної влади України : Дис. ...канд. юридичних наук: 12.00.02. / Агафонов Сергій Анатолійович; Київськ. націон. економічний університет. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л. 162-179
603116
  Агафонов Сергій Анатолійович Інститут президента в системі державної влади України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Агафонов С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
603117
  Андрусів А.В. Інститут президента в системі міжінституційних взаємодій // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 50-58.
603118
  Кохановський В.В. Інститут Президента в України та конституційно-правове закріплення строку його повноважень та способу обрання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 113-116
603119
  Мельниченко В. Інститут президента в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 18-29. – ISSN 0132-1331
603120
  Волощук О.Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні : конституційні норми і політична практика : монографія / Волощук О.Т. ; МОНУ ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-8658-51-8
603121
   Інститут Президента України в системі державної влади України : матеріали наук. конф. : Київ, 17 січ. 2014 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 471, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
603122
  Нечепорук Д. Інститут президента України: критичні зауваження // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 93-100
603123
  Вовк Ю. Інститут президента УНР у екзилі (1948-1922 рр.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 130-131. – ISSN 0132-1331
603124
  Литвинов О. Інститут президента як невід"ємний елемент республіканської форми правління: конституційно-правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 122-126
603125
  Стасюк Ю.Є. Інститут президентства в контексті досвіду України та Росії : 23.00.02. Автореф. дис. ... канд. політич. наук / Стасюк Ю. Є.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
603126
  Москалюк М.Ф. Інститут президентства в сучасних політичних системах: конституційно-правові, статусно-рольові та владно-функціональні характеристики // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 72-84. – (Думка). – ISSN 2304-7410
603127
  Ткач Д. Інститут президентства в Угорській Республіці та Україні - практика здійснення повноважень (спроба порівняльного аналізу) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.455-464. – ISBN 966-73-53-51-Х
603128
  Зелінська М. Інститут президентства в Україні в контексті конституційної реформи // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-124.
603129
  Бойко Олег Васильович Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бойко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
603130
  Бойко Олег Васильович Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бойко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 214 л. – Бібліогр.: л. 185 - 214
603131
  Москалюк М.Ф. Інститут президентства в Україні та Чеській Республіці: порівняльний аналіз // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 2519-2949
603132
  Колюх В. Інститут президентства в Україні як об"єкт конституційного процесу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 11 (320). – С. 5-7
603133
  Горбатюк Б.Б. Інститут президентства в Україні: історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 325-329
603134
  Кіселичник Василь Інститут президентства у міському праві Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 80-86
603135
  Ткач О.І. Інститут президентства як суб"єкт концептуальної влади в демократичних політичних системах // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 71-76


  У статті розглядаються особливості моделі інституту президентства як досвід інститутів США. Проаналізовано поняття: політика президента, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники політичних стратегій президенціалізму. ...
603136
  Скіць С.В. Інститут президентства: проблема лідерства // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 5-15. – ISSN 2311-6420
603137
  Миргород-Карпова Інститут префекта як новий інноваційний механізм державного управління регіонами України / Миргород-Карпова, А.А. Гриб // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 26-30. – ISSN 2519-2353
603138
  Даценко І. Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в університетах Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-13. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі підготовки викладачів для вищої школи Російської імперії. Особлива увага приділяється характеристиці інституту приват-доцентів та основних умов його розвитку у російському університеті. The article is devoted to the problem ...
603139
  Махиніч Н. Інститут приватних виконавців у контексті захисту прав та законних інтересів суб"єктів господарювання / Н. Махиніч, Ю. Махиніч // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 97-101. – ISSN 2524-0129
603140
  Щуковський С.В. Інститут приватних виконавців: переваги та недоліки запровадження в Україні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 63-66


  У статті розглядається інститут приватних виконавців, а також переваги та недоліки за- провадження інституту в Україні. Досліджено правове становище приватних виконавців у сис- темі виконавчого провадження України. Розглянуто зарубіжний досвід ...
603141
  Бугайчук К.Л. Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 7-12. – ISSN 1727-1584
603142
  Єна С. Інститут приватного виконання рішень як бізнес // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 16-17
603143
  Пашковська Т. Інститут приватного виконання рішень: а як у них? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 30-31
603144
  Захарчук А. Інститут приватної власності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 23-31. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
603145
  Нестерчук Ю.О. Інститут приватної власності та інтеграційні процеси в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-99.
603146
  Музика А. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика / А. Музика, О. Горох // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 174-183. – ISSN 0132-1331
603147
  Забловський А. Інститут приймацтва в традиційній моделі соціалізації українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 55-60
603148
  Рябоконь Є.О. Інститут прийняття спадщини в цивільному законодавстві України: проблеми і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 129-134. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду та аналізу основних новел чинного спадкового законодавства з питань інституту прийняття спадщини. This article is devoted to examination and analysis of basic novels of current succession legislature concerning the provision of ...
603149
  Падун Є.В. Інститут прийомного виховання в міжнародному приватному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 2222-5374
603150
  Слабковська А.І. Інститут прийомної сім"ї як форма опіки над дітьми-сиротами та його педагогічний супровід: український досвід // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 73-75
603151
  Кушнір Р.М. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 110-125. – ISBN 978-617-7694-05-1
603152
   Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 76-77. – ISBN 978-966-97197-0-6
603153
  Царенко С.І. Інститут прикордонного режиму в зарубіжних державах / С.І. Царенко, О.М. Царенко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 147-154. – (0). – ISSN 2078-9165
603154
  Ткач Г. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 163-170. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
603155
  Андрощук Г. Інститут примусового ліцензування в Німеччині // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-23. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
603156
  Мельник М.Б. Інститут припинення права на аліменти у зв"язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 204-208. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються питання, які стосуються з"ясування місця інституту припинення права на аліменти в зв"язку із набуттям дитиною нерухомого майна в системі аліментних зобов’язань. Аналізуються зміст правовідносин в інституті припинення права на ...
603157
  Навроцька В. Інститут присяги при даванні показань у кримінальній справі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 42-44
603158
  Ткачук П. Інститут присяжних виконавців: порівняльні аспекти окремих положень законопроекту України та проекту Глобального кодексу примусового виконання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 506-508. – ISBN 978-617-7069-28-6
603159
  Святоцька В. Інститут присяжних повірених на території України за судовими статусами 1864 р. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 147-153. – ISSN 0132-1331
603160
  Бездітний В. Інститут присяжних у кримінальному судочинстві // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Пропозиції проекту КПК".
603161
  Бельо Л.Ю. Інститут присяжних: історичні аспекти та сучасний стан // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 201-206. – ISBN 978-966-927-378-9
603162
  Куценко В. Інститут присяжних: українські реалії // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 34
603163
  Тиндик Н.П. Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 299-303. – (Право. Економіка. Управління)
603164
  Михайлова І. Інститут пробації: окремі аспекти впровадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 72-75
603165
  Рибак О. Інститут пробації: проблеми та перспективи впровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 415-417. – ISBN 978-617-7069-14-9
603166
   Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України / [А.В. Носовський та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України А.В. Носовського ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики НАН України. – Київ : ІПБ АЕС НАН України, 2018. – 73, [1] с. : іл., портр., фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-02-8529-3
603167
   Інститут проблем виховання НАПН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7
603168
   Інститут проблем виховання НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7
603169
  Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій ретроспективі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 116-122.
603170
  Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій ретроспективі (продовження) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 112-119.
603171
  Федоренко В. Інститут прокуратури в системі конституційного права України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 49-60
603172
  Дьомін Ю.М. Інститут прокуратури в структурі органів правопорядку України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 28-37. – ISSN 2308-9636
603173
  Торончук І.Ж. Інститут прокуратури на Буковині у складі Румунії (1918-1940) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 92-97. – ISSN 1563-3349
603174
  Федоренко В. Інститут прокуратури у механізмі Української держави: сучасний стан і перспективи реформування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 202-213.
603175
  Корнякова Т. Інститут прокурора Міжнародного кримінального суду: принципи організації діяльності та функціональні повноваження / Т. Корнякова, М. Владимирова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 171-180. – ISSN 1026-9932
603176
  Яковенко І. Інститут прокурорів - криміналістів потребує законодавчої регламентації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.84-88
603177
  Максименко С.В. Інститут прописки в Україні і права людини // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.92-97
603178
  Фещук Т.С. Інститут професійних прав та обов"язків адвоката: деякі теоретичні аспекти // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 262-265. – ISBN 978-617-673-442-0
603179
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 12
603180
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 16
603181
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад у лабораторії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
603182
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад у лабораторії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
603183
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 8
603184
  Ющенко Т.В. Інститут професійної етики суддівського корпусу та його роль в реалізації судової функції Української держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 242-246.
603185
  Самойленко О. Інститут професорських стипендіатів як один із шляхів підготовки професійних істориків в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 334-359. – ISSN 2415-8003
603186
  Бевзенко В.М. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
603187
   Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України = G.S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine : інформ.-наук. видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [авт.-уклад.: Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 99, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - До 70-річчя наук. діяльності. – Бібліогр.: с. 69-73. – ISBN 978-966-644-450-2
603188
  Задирака Н.В. Інститут публічного майна в докласичний період // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7293-17-9
603189
  Задирака Н.Ю. Інститут публічного майна в системі адміністративного права України: теорія формування та практика реалізації : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Задирака Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 472 арк. – Додатки: арк. 443-472. – Бібліогр.: арк. 372-442
603190
  Задирака Н.Ю. Інститут публічного майна в системі адміністративного права України: теорія формування та практика реалізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Задирака Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
603191
  Задирака Н.Ю. Інститут публічного майна: адміністративно-правовий аспект : монографія / Н.Ю. Задирака ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2019. – 382, [2] с. – Бібліогр.: с. 327-382. – ISBN 978-617-7679-17-1


  У пр. № 1727551 напис: Шановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за підтримку і найкращими побажаннями від автора. Підпис
603192
  Левадіна Н. Інститут публічної адміністрації: проблеми становлення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 243-245
603193
  Суховіліна А.О. Інститут реабілітації в кримінально-процесуальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Суховіліна Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
603194
   Інститут регіональних досліджень НАН України // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 75. – ISBN 978-966-97197-0-6
603195
  Кравців В.С. Інститут регіональних досліджень НАН України: становлення, розвиток, перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 7-14. – ISSN 1562-0905
603196
  Воєводін Б.В. Інститут реклами: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воєводін Богдан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 245 л. – Додатки: л. 224-245. – Бібліогр.: л. 203-223
603197
  Воєводін Б.В. Інститут реклами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воєводін Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
603198
  Білозір О.В. Інститут репатріації в Латвії: міжнародно-правовий вимір // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 140-146. – ISSN 2220-1394
603199
  Дмитрієв А. Інститут реституції у міжнародному праві : історія становлення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.133-136. – ISSN 0132-1331
603200
  Янчук А. Інститут референдуму в рішеннях Конституційного суду України: огляд, аналіз, коментарі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 44-50
603201
  Андрушко І. Інститут референдуму як чинник забезпечення національної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 209-214. – ISBN 978-617-7638-06-2
603202
  Ключковський Юрій Інститут референдуму: проблеми доктрини та нормативного регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 121-126
603203
  Сокіл Л. Інститут речника застрахованих у страховій системі Польщі // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 25-28
603204
  Дячук Л. Інститут розлучення в ранньовізантійському праві доби Юстиніана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-45. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема припинення шлюбу через розлучення за конституціями та новелами Юстиніана. Нормативно-правові акти імператора досліджуються на аксіологічній основі християнських цінностей з врахуванням особливостей ментальності ...
603205
  Барабаш Ю.Г. Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-прааовий аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 36-44. – (Право. Економіка. Управління)
603206
  Шевченко Т.О. Інститут розпуску парламенту як випадок колективного припинення повноважень народних депутатів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-83.
603207
  Парахіна М.Б. Інститут російських воєвод у структурі Української козацької держави: політико–правові функції та практична діяльність (1654–1657 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 7-11. – ISSN 2076-1554
603208
   Інститут святого Володимира // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 168, січень : січень. – С. 27


  Інститут не є навчальною установою. Тут мешкали студенти-українці, які вчилися по університетах і коледжах Канади.
603209
  Андрощук Г.О. Інститут секретних винаходів як фактор забезпечення національної безпеки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 24-43. – ISSN 1560-4926
603210
  Бовсуновська Ю.В. Інститут секретного заповіту: переваги та недоліки // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 14-16. – ISBN 978-966-419-299-3
603211
  Білик О. Інститут сепарації в країнах романо-германської правової сім"ї // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 252-272. – ISBN 978-617-566-260-1
603212
  Іліка Н. Інститут сепарації у сімейному законодавстві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 276-278. – ISBN 978-966-301-169-1
603213
  Масімова Е. Інститут сепарації у сімейному праві України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 290-291. – ISBN 978-966-301-169-1
603214
  Верба-Сидор Інститут сепарації у сімейному праві Франції, Португалії та країн Бенілюксу / Верба-Сидор, У.Б. Воробель // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 21-29. – ISSN 2617-4162
603215
  Лепех С. Інститут сепарації: проблеми застосування // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.128-131. – ISSN 0132-1331


  Сепарація - засіб збереження сім"ї, альтернатива розлученню
603216
  Голікова О. Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Досліджено історію заснування Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті. Його створено 1840 р. шляхом об’єднання перших у Російській імперії аграрних вишів - Інституту землеробства в Маримонті (Королівство Польське) та Лісівничого ...
603217
  Усаченко О. Інститут сім"ї, як основа правової культури процесу державотворення в Україні: сімейно-правовийаспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 86-87
603218
  Москаленко А. Інститут службового житла для військовослужбовців: загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 29-32
603219
  Мельник М.І. Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 15-23. – ISSN 1562-0905
603220
  Макара О. Інститут соціального партнерства як чинник розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 37-44. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
603221
  Зіскін О. Інститут соціальної держави: визначення чинників руйнівного впливу та оцінка перспектив функціонування // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 56-62. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
603222
  Нелін О.І. Інститут спадкування за українським звичаєвим правом (IX-XIX століття) : монографія / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2014. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 121-129 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-758-9
603223
  Неділько Я. Інститут спеціалізованих омбудсманів у зарубіжних країнах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 122-127. – ISSN 2311-6676
603224
  Єременко Ю. Інститут спеціального прокурора у Сполучених Штатах Америки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 256-258
603225
  Коваль К. Інститут спеціальної конфіскації в правовій системі України: QUO Vadis? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
603226
  Орловський Р.С. Інститут співучасті в кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юридич. наук : 12.00.08 / Орловський Руслан Семенович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
603227
  Іваненко І.В. Інститут співучасті у кримінальному праві України: новації та пропозиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 142-147.
603228
  Кондратюк О.В. Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 07.00.05 - етнологія / Олена Володимирівна Кондратюк; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196 л. – Бібліогр.: л. 163-196
603229
  Кондратюк О.В. Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини 19 - початку 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук : спец. 07.00.05 - етнологія / Кондратюк О.В. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
603230
  Малахова О. Інститут сприяння захисту у кримінальному процесуальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 421-422. – ISBN 978-617-7069-28-6
603231
  Короєд С.О. Інститут спрощеного позовного провадження як новела цивільного судочинства: аналіз ефективності процесуальних підстав застосування // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 135-138. – ISBN 978-617-7096-97-8
603232
  Супрун Л. Інститут страхового та нерестрахового брокера н Україні: реалії та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 117-119.
603233
  Марчук В.О. Інститут субсидій - новий інститут муніципального права // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 324-327. – ISBN 978-966-190-861-0
603234
  Карапетян О. Інститут суверенних фондів добробуту: безпекові аспекти та економіко-правові засади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 65-70. – ISSN 2524-0129
603235
  Острогляд О.В. Інститут судимості в Україні: недоліки законодавчої регламентації // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 176-179
603236
  Фвдоренко Л В. Інститут судів загальної юрисдикції в системі конституційного права України (теоретико-методолопчні аспекти) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 9-14. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
603237
  Хотинська-Нор Інститут судових повісток у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 32-37. – ISSN 2
603238
  Кравчук В.М. Інститут судової влади в системі конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 40-46
603239
  Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні : (історико-правовий аспект): дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Тернавська В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. – Бібліогр.: л. 202 - 220
603240
  Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Тернавська В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
603241
  Колюх В.В. Інститут суду присяжних в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 68-78. – ISSN 2308-6912


  Автором розкрито досвід функціонування інституту присяжних у судочинстві зарубіжних держав відповідно до його основних моделей у світовій юридичні практиці. Окрема увага приділяється питанням процедури формування списків присяжних та їх кількісному ...
603242
  Банах С. Інститут суду присяжних в Україні: перспектив розвитку та проблеми реалізації / С. Банах, Л. Совтис // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 107-112. – ISSN 2524-0129
603243
  Трохлюк О.П. Інститут суду присяжних за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 126-127. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
603244
  Гутовська О. Інститут суду присяжних та теоретико-правові проблеми його імплементації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 26-27. – ISBN 978-617-7069-14-9
603245
  Матвєєва Л.В. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського: сьогодення // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 1608-0599
603246
  Гриценко А.А. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні : наукова доповідь / Гриценко А.А., Кричевська Т.О., Петрик О.І.; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-02-4719-2
603247
  Безручко О.В. Інститут телебачення, кіно і театру КиМУ: історія та специфіка навчального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 345-352
603248
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 1966 - 2016 / НАН України ; [редкол.: А.Г. Загородній (відп. ред.), З.І. Вахненко. О.М. Гаврилик та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 401, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : портр. – Імен. покажч.: с. 399-402. – Бібліогр.: с. 104-111 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-360-301-8
603249
  Русянцева Г. Інститут території із спеціальним режимом як фактор розвитку регіональної економіки // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 208-211. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
603250
  Анатичук Л.І. Інститут термоелектрики НАН України і МОН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 126-133. – ISBN 978-617-7694-05-1
603251
  Харченко Г. Інститут трасту в правовій системі України: перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.100-102. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
603252
  Пампуха Г. Інститут третіх осіб у третейському судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 60-64.
603253
  Пушкар П.В. Інститут угоди про визнання вини: поняття та визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-239. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням інституту угоди про визначення вини. Визначено механізм її функціонування та окремі процесуальні елементи. Issues related to the interpretation of the institute of plea bargaining are dealt with. The ...
603254
  Александренко О.В. Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України / О.В. Александренко, А.В. Титко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 95-103. – ISSN 2222-5374
603255
  Соляр І.Я. Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 134-147. – ISBN 978-617-7694-05-1
603256
   Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича Національної Академії Наук України в 2001 р. : Інформаційний бюлетень. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2002. – 136с. – ISBN 966-02-1738-2
603257
   Інститут українознавства ім. Івана Крип"якевича Національної академії наук України : Наукова діяльність, структура, працівники. – Львів, 2001. – 336с. – ISBN 966-02-2207-6
603258
   Інститут українознавства імені І.Крип"якевича НАН України. Литвин Микола Романович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 86. – ISBN 978-966-97197-0-6
603259
   Інститут українознавства імені Івана Крип"якевича НАН України : Бібліографія праць наукових співробітників 1990-2001. – Львів, 2001. – 444с. – ISBN 966-02-2205-Х
603260
  Зущик Ю. Інститут українознавства: конфлікт директора і підлеглих досяг апогею // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Співробітники Національного науково-дослідного Інституту українознавства і всесвітньої історії просять Президента звільнити директора Петра Кононенко.
603261
  Кононенко П.П. Інститут українознавства: новий етап розвитку / розмову записала Лідія Рапіна // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства розповідає директор інституту Петро Петрович Кононенко.
603262
   Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (1991-2011) = Mykhailo Hrushevsky institute of Ukrainian archeography and source studies of the National academy of sciences of Ukraine : (1991-2011) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Центр дослідж. історії України ім. Петра Яцика ; Канад. ін-т укр. студій, Альбертський ун-т ; [упоряд.: Д. Бурім та ін. ; редкол.: П. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Укр. письменник, 2011. – 413, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вид. Ін-ту: с. 217-414. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6258-4
603263
  Маврін О. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського національної академії наук України // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 163-165. – ISBN 966-625-017-9
603264
  Посікіра Р. Інститут уповноважених банків у фінансовому праві україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 171-177. – (Серія юридична ; Вип. 41)
603265
  Фільваркова А.В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Фільваркова Аліна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Бібліогр.: л. 192-229
603266
  Фільваркова А.В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Фільваркова Аліна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
603267
  Пустовіт Ж.М. Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав в системі парламентського контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-14
603268
  Наулік Н.С. Інститут уповноваженого верховної ради України з прав людини; перспективи розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 171-177. – ISSN 1563-3349
603269
  Ковтуцька М. Інститут уповноваженого економічного оператора в митному законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 389-390
603270
  Бялоблоцький З. Інститут уряду в контексті державно-формотворчих пошуків і процесів у Азербайджані (1991-1994 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 320-326. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
603271
  Ісакович В.С. Інститут усиновлення в міжнародному сімейному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 54-58
603272
  Гопанчук В. Інститут фактичного шлюбу у вітчизняному законодавстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 100-105.
603273
   Інститут фізики конденсованих систем НАН України // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 80-81. – ISBN 978-966-97197-0-6
603274
  Мриглод І.М. Інститут фізики конденсованих систем НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 148-157. – ISBN 978-617-7694-05-1
603275
   Інститут фізики конденсованих систем НАН України: дорога тривалістю в півстоліття / [І. Мриглод, О. Іванків, О. Держко та ін. ; редкол.: І.М. Мриглод (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : ІФКС НАН України, 2019. – 391, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. в змісті. - Імен. покажч.: с. 387-391. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7593-24-8
603276
   Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960-2010 рр. / [Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України] ; за ред. В.Ф. Мачуліна. – Київ : Інтертехнодрук, 2010. – 450 с. : іл., портр. – На обкл.: 50 років 1960-2010. – Бібліогр.: с. 426-438. – ISBN 978-966-422-022-1
603277
   Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960-2020 / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; [редкол.: О.Є. Бєляєв (голова), В.П. Кладько, П.С. Смертенко та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2020. – 288, [2] с., [16] арк. фотоіл., [2] арк. схеми : іл., табл. – Бібліогр.: с. 265-286 та в тексті. – ISBN 978-966-360-413-8
603278
   Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України 1927-2007 : 80 років. – Київ : Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, 2007. – 332,[32] с. : фото
603279
   Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 90 років. 1927-2017 / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського ; [редкол.: В.Г. Кошечко (голова) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 268, [2] с., [36] арк. фотоіл. : іл., портр. – Назва обкл.: Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 1927-2017. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-360-338-4
603280
  Семенюк Г. Інститут філології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 41
603281
  Семенюк Г. Інститут філології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 46
603282
  Семенюк Г.Ф. Інститут філології // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 328-333. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
603283
  Семенюк Г. Інститут філології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
603284
  Семенюк Г. Інститут філології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  В інституті філології розроблено та впроваджено триступеневу програму підготовки фахівців. Випускники отримують кваліфікацію бакалавра, спеціаліста, магістра відповідно до напрямку підготовки.
603285
  Семенюк Г.Ф. Інститут філології: з минулого в майбутнє // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 171-179.
603286
   Інститут філології: слово, спрямоване в майбутнє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 75-77. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
603287
  Ткачук М. Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 113-121. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
603288
  Терещенко О. Інститут фінансового контролінгу - інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 52-53


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
603289
  Балануца О.О. Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-19
603290
  Вакарюк Л.В. Інститут фінансового права як діалектична єдність змісту та форми права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 71-95. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження інституту фінансового права з позицій системного підходу як діалектичної єдності змісту та форми фінансового права.
603291
  Чучко Д. Інститут церковного ктиторства та його реалізіція в Молдавському князівстві (XVI - XIX ст.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – C. 21-33
603292
  Захаренко Н.О. Інститут цивільно-правової відповідальності підприємницьких господарських товариств як одна із форм реалізації правосуб"єктності юридичних осіб // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 239-250
603293
  Кузнєцова Н. Інститут цивільно-правової відповідальності у вітчизняній та зарубіжній цивілістичній доктрині // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 186-203. – ISSN 1026-9932
603294
  Кузнєцова Н.С. Інститут цивільно-правової відповідальності у контексті рекодифікації цивільного права України // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 112-114
603295
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 455 л. – Бібліогр.: л. 388-455
603296
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 34 с. – Бібліогр.: 46 назв
603297
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві : монографія / О.І. Виговський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 447, [1] с. – Додатки: с. 432-447. – Бібліогр.: с. 375-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-482-3
603298
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві : монографія / О.І. Виговський. – Харків : Чальцев О.В., 2011. – 472, [1] с. – Бібліогр.: с. 395-456 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8766-16-9
603299
  Богдашина О. Інститут червоної професури: історія створення, соціально-політичні та матеріальні умови функціонування (1932-1937 рр.) / О. Богдашина, І. Сазонова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 167-174
603300
  Сойма М. Інститут шлюбного договору в сімейному праві України // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 328-333. – ISBN 978-966-2075-20-5
603301
  Вітович О.М. Інститут шлюбного договору як новела в сімейному праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 317-319. – ISBN 966-660-151-6
603302
  Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 25-31. – ISSN 0132-1331
603303
  Ходаківська О.В. Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір / О.В. Ходаківська, О.Г. Шпикуляк, О.М. Супрун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 13-18. – ISSN 2222-4459
603304
  Палійчук О.В. Інститути амністії та помилування: поняття, особливості // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 75-83.
603305
  Мельник Р.Л. Інститути багатосторонньої дипломатії в Азії: заявка на регіональне лідерство // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 456-465


  Висвітлено необхідність створення ефективного інституту багатосторонньої дипломатії в Азії, а також здійснено порівняльний аналіз потенціалу існуючих регіональних організацій щодо трансформації у повноцінну пан-азійську структуру в контексті ...
603306
  Дашковська О.Р. Інститути безпосередньої демократії (деякі загальнотеоретичні питання) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 5-9
603307
  Сазонова Д.Д. Інститути безпосередньої демократії в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 107-109
603308
  Брюховецька Н.Ю. Інститути в економічній теорії та практиці: історія і сучасність / Н.Ю. Брюховецька, І.Л. Булєєв // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 92-100.
603309
  Яковина М.М. Інститути виконавчої влади та самоврядування у контексті конституційної реформи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
603310
  Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Бібліогр.: л. 199-236
603311
  Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр. : 9 назв
603312
  Зубченко С. Інститути громадянського суспільства в механізмі реалізації гуманітарної безпеки Української Держави // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 92-97
603313
  Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 51-58. – ISSN 0132-1331
603314
  Федоренко В.Л. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти / В.Л. Федоренко, Я.О. Кагляк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 75-89.
603315
  Михненко А. Інститути громадянського суспільства та органи публічної влади в контексті політичної реформи в Україні / А. Михненко, С. Денисенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 278-282.
603316
  Радченко Б. Інститути громадянського суспільства у захисті прав дитини / Б. Радченко, І. Дубровський ; заг. ред. Бондаренко В.С ; Ін-т соціальної безпеки України. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 143, [1] с. – Додатки: с. 80-143. – Бібліогр.: с. 74-75. – ISBN 978-966-2509-11-3
603317
  Невмержицький Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 126-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
603318
  Саричев В.І. Інститути громадянського суспільства як суб"єкт управління людським розвитком в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 28-35. – ISSN 2308-1988
603319
  Лотюк О.С. Інститути громадянського суспільства: доктринальний аналіз здобутків вітчизняних та зарубіжних учених // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 69-75. – ISSN 2312-1831


  У статті розкривається зміст поняття "інститути", аналізуються ознаки інституту громадянського суспільства, розглядаються точки зору на поняття і класифікацію інститутів громадянського суспільства окремих вітчизняних та зарубіжних вчених.
603320
   Інститути ЄС і НАТО : глосарій основних термінів та понять : [навч. посібник]. – Ужгород : Ліра, 2007. – 216, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 206-215. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" / [редкол.: Ф.Г. Ващук, І.В. Артьомов, В.Д. Бондаренко та ін.] ; вип. 4). – ISBN 978-966-8266-77-5
603321
  Лагутін В.Д. Інститути і економічні механізми стабільності та розвитку суспільства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 13-25 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2522-9303
603322
  Манжола В.А. Інститути і суб"єкти глобального управління / В.А. Манжола, В.О. Романова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 64-70. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі становлення інститутів глобального світу. Особливу увагу приділено теоретико- методологічним підходам до дослідження глобального управління, а також характеристиці головних інститутів глобального управління.
603323
  Яременко О. Інститути й економічна свобода господарювальних суб"єктів / О. Яременко, О. Панкратова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-71. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1811-3141
603324
  Корнєєва Ю.В. Інститути міжнародного бізнесу : навч. посібник / Ю.В. Корнєєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-247, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-381-2


  У пр. №1711649 напис: Шановному Валерію Володимировичу з повагою від автора. 28.08.2015. Підпис.
603325
  Дем"яненко Н.М. Інститути народної освіти (- вищі навчальні заклади, створені в Україні внаслідок освітньої реформи 1921) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 419. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
603326
  Яблонська Д.Р. Інститути народної освіти УСРР: стан матеріально-технічної бази, організація навчальної праці, наукова і громадська діяльність // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 59-61
603327
  Місечко О.Є. Інститути народної освіти як форма педагогізації професійної підготовки вчителів в історії вищої освіти України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 120-127. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 14 (24))
603328
  Дроботова Тетяна Інститути народовладдя і забезпечення демократизму державно-правового режиму сучасної України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 39-45.
603329
  Бондарева К.В. Інститути народовладдя у функціонуванні демократичних політичних режимів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 31-37. – ISSN 1563-3349
603330
  Ємець В.В. Інститути небанківського фінансового сектора у системі забезпечення економічної безпеки України : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 126-136 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
603331
  Бакленд Б. Інститути омбудсмена у справах збройних сил : практ. посібник / Бенджамін Бакленд, Вільям Макдермотт. – Geneva : DCAF, 2015. – XIV, 162 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
603332
  Сидорович О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 28-42 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
603333
  Биконя С.Ф. Інститути парабанківської системи в економічному зростанні : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 37-48 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
603334
  Покотило А. Інститути політичного протесту в Україні та Республіці Польща // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 37-40. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
603335
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в громадянському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Виокремлюються й аналізуються політико-правові механізми реалізації відповідальності органів місцевого самоврядування та політичних партій як інститутів громадянського суспільства. Political and low responsibility of self-governing authorities and ...
603336
  Малкна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системах місцевого самоврядування // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 90-101
603337
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системах місцевої влади // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 112-122
603338
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 191-202
603339
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності як елементи системи стримувань і противаг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Визначається поняття інституту політичної відповідальності, з"ясовуються місце інститутів політичної відповідальності в системі поділу державної влади та їх роль у збалансуванні повноважень вищих органів держави. The concept of political ...
603340
  Чубаєвський В. Інститути політичної легітимації влади в електоральному процесі в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 13-18. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
603341
  Тихонюк С.А. Інститути регулювання конфліктних відносин як компонент інституціоналізації політичних конфліків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 277-285


  Досліджується важливий компонент інституціоналізації політичних конфліктів - інститути регулювання конфліктних відносин у політичній сфері, за допомогою яких здійснюється регулювання та конструктивний вплив на перебіг політичних протиріч і конфліктів, ...
603342
  Федущак- Паславська Г Інститути речового права у римському приватному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.33-40. – (Серія юридична ; Вип. 38)
603343
  Буряк Г. Інститути розвитку відносин власності у класифікації бізнес-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 26-28


  Розглянуто історичні передумови розвитку відносин власності у відмінних інституційних середовищах.
603344
  Левченко Н.В. Інститути розміщення заощаджень населення: становлення та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 172-178
603345
  Бойченко І.В. Інститути соціальні / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 158-159. – ISBN 966-642-073-2
603346
  Будинкевич Л.Ю. Інститути спадкового права в Україні як рецепція римського права // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 486-490. – ISBN 978-966-438-135-9
603347
   Інститути спільного інвестування : правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : монографія / [Гарагонич О.В. та ін.]. – Київ : Гельветика, 2014. – 215, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 192-215. – ISBN 978-618-7041-58-6
603348
  Шелудько Н.М. Інститути спільного інвестування в Україні: масштаби і наслідки інвестиційної дисфункції / Н.М. Шелудько, С.Є. Шишков // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, квітень - червень. – С. 120-138. – ISSN 1605-7988
603349
  Любива В.Б. Інститути спільного інвестування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 122-124. – ISBN 978-617-7069-02-6
603350
  Шевченко А.О. Інститути спільного інвестування на фондовому ринку України // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (132). – С. 28-35. – ISSN 2310-9262
603351
  Чеберкус Д.В. Інститути спільного інвестування та їх вплив на розвиток інноваційної сфери в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 191-195. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
603352
  Криниця С.О. Інститути спільного інвестування: природа, проблеми і перспективи розвитку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 208-214. – ISSN 2221-755X
603353
  Колесник О.С. Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи : монографія / О.С. Колесник. – Київ : Зовнішня торгівля, 2010. – 142 с.
603354
  Грінченко О.В. Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 207-212. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
603355
  Мельник Л.Г. Інститути сталого розвитку (- сукупність норм суспаільної поведінки, правових засад) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 422. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
603356
  Тимошенков І.В. Інститути та інновації: проблеми та механізми взаємодії / І.В. Тимошенков, О.М. Нащекіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 333-339. – ISSN 0321-0499
603357
  Павлов В.І. Інститути та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір : монографія / В.І. Павлов, В.М.Заремба, Ю.Г Фесіна ; Спілка економістів України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 209, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-209. – ISBN 978-966-517-630-5
603358
  Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, Шпикуляк, ОТ // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 169-176. – ISSN 2221-1055
603359
  Чубарь О.Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-104. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
603360
  Федірко О.А. Інститути технологічного трансферу як головна ланка національних інноваційних систем // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 138-150.
603361
  Сухенко Т. Інститути шляхетних дівчат в Україні в ХІХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 80-84
603362
  Сілантьєв О.І. Інститути як складова суспільного багатства та чинник синтезу його складових // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 128-135. – ISSN 2222-4459
603363
  Ціватий В.Г. Інститути, інституції та дипломатичний інструментарій у зовнішній політиці України XXI століття в контексті еволюції модернів, публічного управління та геополітичних трансформацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 85-88
603364
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Коломия : Галицька накл. Якова Оренштайта. – 77с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
603365
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Харків : Український робітник, 1929. – 78с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева дит. б-ка)
603366
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Харків : ДЛВ, 1935. – 87с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка читача-початківця)
603367
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1979. – 106с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
603368
  Вовчок М. Інститутка [Електронний ресурс] / Марко Вовчок; студія "Книга вголос"; читає народна артистка України Лариса Кадирова. – Київ : Книга вголосУкраїнська аудіокнига, 2007. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 50 хв. Інститутка - 2 год. 10 хв. Кармелюк - 1 год. 26 хв. Козачка - 1 год. 5 хв. Не до пари - 16 хв. Павло Чорнокрил - 2 год. 15 хв. Пройдисвіт - 50 хв. Сестра - 2 год. Три ...
603369
   Інститутові біології - 80 // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  Звіт про ювілейний вечір з нагоди 80-річчя створення Інституту біології. Ювілярів привітав у відеозверненні ректор Л. Губерський, а також проректор О. Закусило. На вечорі виступила директор Інституту Л. Остапенко, акад., екс-декан М. Мусієнко та інші.
603370
  Німчук В. Інститутові української мови НАН України - 10 років / В. Німчук, К. Городенська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.63-65. – ISSN 0130-5263
603371
  Дем"яненко Н. Інституту вищої освіти АПН України - 10 років: витоки,сьогодення,майбуття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8/9 (956/957). – С. 25-28. – ISSN 0131-6788
603372
  Карп І.М. Інституту газу НАН України 70 років // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т газа НАН Украины ; Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины ; редкол.: Бондаренко Б.И. ; Карп И.Н., Сорока Б.С. [и др.]. – Киев, 2019. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 2413-7723
603373
  Нагребельний В.П. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України - 60 років // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-10.
603374
  Волинський П.Б. Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 15 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.39-40 : фото
603375
  Сорока М. Інституту журналістики - 60! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 2-3.
603376
   Інституту журналістики - 60!. – Київ : [Б. в.], 2007. – 48 с. – ISBN 966-594-770-2
603377
  Матях В.М. Інституту історії України НАН України в процесі конституювання української новістики // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 28-46. – (Історичні науки ; Т. 21)
603378
  Шутенко Л. Інституту літератури - 80
603379
  Шермолович Ю.Г. Інституту органічної хімії НАН України - 80 років / Ю.Г. Шермолович, Т.А. Васільєва // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 11/12, листопад - грудень. – С. 117-127. – ISSN 0041-6045
603380
  Загородній А.Г. Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України - 50 років // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 1
603381
  Гайко Г. Інституту травматології та ортопедії АМН України - 100! / бесіду вів Я. Шлапак // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 14 червня (№ 24). – С. 14


  Директор інституту – академік НАМН України Георгій Васильович Гайко.
603382
   Інституту українознавства - 5 років // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Інформація про те, що 24 січня 1997 р. виповнилося 5 років відтоді, як розпочав діяльність Інститут українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка як його самостійний навчально-науковий підрозділ. Президент України Л. Кучма ...
603383
  Моргун В.В. Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України - 70 років // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (31). – С. 83-90. – ISSN 2312-749X
603384
  Шеретюк Р. Інституціалізаційні трансформації Греко-Уніатської Церкви в контексті етноконфесійної політики російського самодержавства (1772 - 1795) // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 171-180. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
603385
  Люта Л.П. Інституціалізація волонтерського руху в мережевому суспільстві // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 220-228. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 41). – ISSN 2072-4772
603386
  Шатіло В.А. Інституціалізація глави держави в системі державної влади // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 24-28. – ISSN 2222-5374
603387
  Гурицька М.С. Інституціалізація громадської думки в політиці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 243-247
603388
  Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Костянтин Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 245 л. – Додатки: л. 195-245. – Бібліогр.: л. 165-194
603389
  Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Констянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
603390
  Кринична І. Інституціалізація підходів до подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 3 (33). – С. 145-152.
603391
  Крушельницька Т. Інституціалізація податкової системи України на синергетичних засадах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-144
603392
  Хілько В.Г. Інституціалізація предмету "екологія" як базового компоненту освіти // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 96-98
603393
  Коврига О.С. Інституціалізація регіональної соціальної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 86-87. – Бібліогр.: 6 назв
603394
  Максимчук М.В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України: теорія і практика : монографія / Максим Максимчук ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 393, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-362 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7937-7
603395
  Грецька-Миргородська Інституціалізація соціальних прав в Євросоюзі: аналіз тенденцій стандартизації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 41-47. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
603396
  Шендеровський К.С. Інституціалізація соціальної журналістики в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 88-96


  Автор розглядає поняття соціальної журналістики, зважаючи на важливість розвитку означеної комунікаційної ланки для нашого суспільства. Він наголошує, що будь-яка медіадіяльність сприяє вирішенню соціальних проблем, об"єднує людей в соціальні ...
603397
  Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) / С.М. Голубка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 452, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-382 та в підрядк. прим. – ISBN 976-966-2380-59-0
603398
   Інституціалізація як фактор забезпечення розвитку системи інвестиційно-інноваційної безпеки України : колектив. монографія / [ K.N. Abdullayev та ін.] ; за заг. ред. О.Л. Гальцової ; Класич. приват. ун-т, Каф. нац. економіки, маркетингу та міжнар. екон. відносин. – Запоріжжя : Гельветика, 2019. – 487, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-840-5
603399
  Чухно А. Інституціалізм: теорія, методологія, значення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-13. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
603400
  Рішняк М.О. Інституції громадянського суспільства у вирішенні соціальних конфліктів (спорів) // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 104-110. – ISSN 2311-4894
603401
  Мамчур В.А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 55-61
603402
  Драгомирова І. Інституції діяльності операторів ринку освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
603403
  Драгомирова Ірина Інституції діяльності операторів ринку освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Автор визначає необхідність створення інституційного підгрунтя корпоративного управління операторами ринку, які надають освітні послуги. В статті прогнозовано наслідки різнонаправленості векторів "раціонального менеджменту" та "ірраціонального ...
603404
  Найдич М. Інституції молодіжної політики Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 177-182. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
603405
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 534 л. – Бібліогр.: л. 487-534
603406
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назви
603407
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства: проблема ідентифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про визначення та ідентифікацію східного християнства. This article is about definition and identification of Oriental Christianity.
603408
  Тодорюк Інституції сталого розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 215-219. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
603409
  Ціватий В.Г. Інституції та дилеми європейської дипломатичної практики доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 136-141. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
603410
  Шпикуляк О.Г. Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 46-59
603411
  Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. – Київ : Основи, 2000. – 198с. – ISBN 966-500-017-9
603412
  Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія = Institutions, behaviour and economic theory : внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Генріх Бортіс ; пер. з англ. Т. Бардадим. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 560 с. – ISBN 978-966-518-417-1
603413
  Рожкова Т. Інституційна адаптація України до європейських стандартів: актуальні завдання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 238-242. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто питання адаптації правового регулювання окремих сфер соціально-економічного життя України до стандартів ЄС. Особливу увагу приділено уніфікації законодавчих норм, які стосуються проблематики реального сектора, суб"єктів господарського життя. ...
603414
  Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-10


  Розкрито сутність інституційної архітектоніки бюджетної системи, інституційні засади розвитку системи бюджетного регулювання, програмно-цільового методу планування бюджету. Визначено роль бюджету як інструмента соціально-економічного розвитку ...
603415
  Абаніна Ю. Інституційна архітектоніка і механізми економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 94-116. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
603416
  Шпикуляк О.Г. Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм / О.Г. Шпикуляк, О.О. Прутська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 5 (9). – С. 80-93. – ISSN 2411-4413
603417
  Прутська О.О. Інституційна безпека суб"єктів аграрного ринку / О.О. Прутська, О.Г. Шпикуляк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 85-97. – ISSN 2411-4413
603418
  Макеєв С. Інституційна генерація насильства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 2 : Легітимація і насильство. – С. 60-71. – ISSN 0235-7941
603419
  Чаленко О.Ю. Інституційна гіпотеза про ринок, трансакційні витрати та посередництво // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
603420
  Зінченко В.В. Інституційна глобалізація і постмодернізація економіки в системній динаміці транзитивних трансформацій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 106-112. – ISSN 2524-003X
603421
  Моісеєнко О.М. Інституційна динаміка економічної влади в системі відкритої економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Моісеєнко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
603422
  Глущенко О.В. Інституційна динаміка сектора депозитних корпорацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 26-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
603423
  Даниленко О.Л. Інституційна довіра і довіра до центрального банку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-84 : рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
603424
  Тарасевич В. Інституційна еволюція племені: діяльнісний контекст // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-31 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
603425
  Тарасевич В. Інституційна еволюція: від інстинктів до протоінститутів // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-66 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
603426
  Тарасевич В.М. Інституційна еволюція: від протоінститутів - до інститутів // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 64-79. – Бібліогр.: на 23 пункта. – ISSN 1811-3141
603427
  Тарасевич В. Інституційна еволюція: контекст взаємодій // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
603428
  Маслов А. Інституційна економічна теорія та проблеми інституційних перетворень при становленні сучасної економічної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми інституційних перетворень в економіці. Розглянуто інституційні аспекти тіньової економіки, проблеми імпорту інституцій та інші. This article contents an observation under the theoretical and practical ...
603429
  Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-110.
603430
  Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-110. – Бібліогр.: с. 102, 104, 107-108


  Обгрунтовано поняття "інституційна ефективність ринку цінних паперів" та запропоновано адаптовану до українського економічного середовища методику її визначення. Розглянуто чинники впливу на рівень інституційної ефективності ринку цінних паперів в ...
603431
  Гражевська Н.І. Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації / Н.І. Гражевська, В.І. Трохименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
603432
  Фініков Т. Інституційна ієрархія та функції відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 2002 року / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 48-52. – ISBN 978-617-7288-01-4
603433
  Горєлов Д.М. Інституційна інтеграція української діаспори в громадянське суспільство у державах поселення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 50-58
603434
  Чемерис В.А. Інституційна інфраструктура в системі чинників транскордонної конвергенції регіонів: просторовий і секторальний аспекти / В.А. Чемерис, Куцаб-Бонк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 218-225. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
603435
  Студенніков І. Інституційна інфраструктура регіонального розвитку в Україні: / І. Студенніков, В. Ткаченко // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 36-40. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 1728-6220
603436
  Липов В. Інституційна комплементарність: від моделі ринкової економіки до концепції множинності варіантів капіталізму // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 2. – С. 47-60. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1811-3141
603437
  Лисюк В.М. Інституційна концепція інтеграції України у світову економічну систему / В.М. Лисюк, Т.В. Деркач // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 138-148
603438
  Цибульська Е.І. Інституційна концепція конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Інституціональна трансформація розвитку економіки України : колект. монографія / М.С. Алілуйко, З.Л. Бандура, Л.С. Безугла, В.П. Братюк, О.І. та ін. Гайдучок. – Запоріжжя : Гельветика, 2019. – С. 86-113. – ISBN 978-966-916-958-7
603439
  Резнікова Н.В. Інституційна координація монетарної політики в Європейському валютному союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 96-103. – (Європейські дослідження)
603440
  Бойко Н. Інституційна легітимність виборчої системи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-63.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
603441
  Коротков Д.С. Інституційна матриця політики "м"якої сили" США // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 123-128. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
603442
  Ворон О.П. Інституційна мережа Римо-Католицької церкви в Україні // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 165-171.
603443
  Никончук В.М. Інституційна методологія забезпечення розвитку інтелектуального капіталу в національній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Никончук Вікторія Миколаївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
603444
  Дуда Б.Ю. Інституційна модель державного регулювання валютного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 21-24


  Розглядаються повноваження органів валютного регулювання на валютному ринку. Зазначено переваги та недоліки діючої моделі державного регулювання валютного ринку.
603445
  Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
603446
  Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 64-72 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 0131-775Х
603447
  Туниця Т.Ю. Інституційна модель оптимізації природокористування // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 73-78.
603448
  Кредісов В.А. Інституційна модель підприємницького середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 191-195
603449
  Кириленко О.М. Інституційна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-286. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
603450
  Бойко М.М. Інституційна модель системи управління якістю освітньої діяльності в педагогічному університеті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 6-13. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
603451
  Нижник Н. Інституційна модернізація державної служби України в сучасних умова / Н. Нижник, О. Муза // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932
603452
  Осецька Д. Інституційна модернізація фіскальної політики в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 111-116. – ISSN 2078-5860
603453
  Вергелес Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 95-103. – ISSN 1818-5754
603454
  Шапошніков А.О. Інституційна неспроможність як ознака квазідержави (на прикладі постсоціалістичних країн Європи та Азії) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 334-338. – ISSN 2076-1554
603455
  Пустовойт О.В. Інституційна обумовленість циклів економічного зростання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Пустовойт Олег Валентинович ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
603456
  Корсак Р. Інституційна організація туризму у ЄС: практика застосування в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 82-86. – ISSN 2519-058X
603457
  Коваленко Ю.М. Інституційна організація фінансового сектора економіки України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 3-8
603458
  Онегіна В.М. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС / В.М. Онегіна, Н.В. Шибаєва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 1 (255). – С. 18-24. – ISSN 2221-1055
603459
  Галенко О.М. Інституційна основа ефективного функціонування ринку нерухомості у світовому просторі / О.М. Галенко, Л.А. Різва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 55-60. – ISSN 2222-4459
603460
  Чернявський А.Л. Інституційна основа нормотворчості в сучасному міжнародному праві навколишнього середовища // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 241-247. – ISSN 2413-6433
603461
  Предборський В.А. Інституційна пам"ять суспільства: тінізаційний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 3-8
603462
  Оргієць О.М. Інституційна пам"ять: основні підходи до тлумачення поняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 101-103
603463
  Оргієць О. Інституційна пам’ять: основні етапи розвитку наукової думки // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 36-42. – ISSN 2414-4436
603464
  Єгорченко І. Інституційна пастка академічної доброчесності / І. Єгорченко, Благодєтєлєва-Вовк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 12


  "Перипетії навколо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) тривають. З останніх - гучне викриття Тетяною Пархоменко академічного плагіату трьох членів НАЗЯВО та не менш гучне виправдання двох із них з одночасним ...
603465
  Кіндзерський Ю.В. Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (661). – С. 22-46. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
603466
  Борщевськиіі В.В. Інституційна пастка транскордонної дивергенції: причини формування та засоби усунення / В.В. Борщевськиіі, Куцаб- Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 108-117. – ISSN 1562-0905
603467
  Зосименко Т.І. Інституційна підтримка експорту аграрної нішевої продукції до країн ЄС // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7571-72-7
603468
  Матюшенко І.Ю. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні / І.Ю. Матюшенко, В.Є. Хаустова, С.І. Князєв // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 5-26. – ISSN 1815-2066
603469
  Ткач О.І. Інституційна підтримка соціальної складової діяльності релігійних організацій : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 93
603470
  Шкуратов О.І. Інституційна політика збалансованого розвитку аграрного сектора економіки // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-35
603471
  Буркинський Б.В. Інституційна природа економічних інтересів суб"єктів логістичних ланцюгів товарних ринків / Б.В. Буркинський, О.В. Нікішина // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 4 (73). – С. 8-21. – ISSN 2524-003X
603472
  Пустовойт О.В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України : монографія / О.В. Пустовойт ; М-во освіти і науки України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2016. – 388 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-385. – ISBN 978-966-02-8067-0
603473
  Кравчук Н.Я. Інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 112-123. – Бібліогр.: 42 назв.
603474
  Заблоцька Р.О. Інституційна розбудова навчального процесу та наукової спеціальності "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" / Р.О. Заблоцька, І.В. Сербіна // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 54-57
603475
  Корнєєв В. Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 99-109. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
603476
  Баюра Д. Інституційна складова в трансформації системи корпоративного управління в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність та необхідність трансформації системи корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні. Установлено необхідність застосування інституційного підходу до підвищення ефективності управління акціонерними товариствами на ...
603477
  Микитась В.В. Інституційна складова ефективної економічної політики держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 14-18. – ISSN 2222-4459
603478
  Шаповалова О.І. Інституційна складова євроінтеграційної стратегії Франції в постбіполярний період // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 138-148
603479
  Яншина А.М. Інституційна складова імплементації концепції сталого розвитку у країнах Північної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 172-182. – ISSN 2308-6912


  Екологічно дружня поведінка суб’єктів господарювання у країнах із розвиненою економікою, хоча і сприймається сьогодні більшістю громадян цих країн як єдино можлива, не сформувалася стихійно, а є результатом активної популяризації "зеленого" способу ...
603480
  Червякова О.В. Інституційна складова механізму державного управління у сфері культури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 17-23. – ISSN 2226-3209
603481
  Заславська О.О. Інституційна складова політичної комунікації: роль ЗМІ // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 24-26.
603482
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах демократичної трансформації суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
603483
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах трансформації суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Лещенко С.В. ; КНУТШ, Філос. фак-т, Каф-ра політології. – Київ, 2009. – 210 л. – Бібліогр.: л. 184-210
603484
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / лещенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
603485
  Набок М.В. Інституційна слабкість органів управління освітою в об"єднаних територіальних громадах // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 34-48. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 9 (38)). – ISSN 2218-7650
603486
  Хома В. Інституційна спроможність митної служби України: правоохоронний аспект / В. Хома, В. Заяц // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 87-97 : табл. – Бібліогр: 9 назв. – ISSN 1818-5754
603487
  Соболєв В.М. Інституційна спроможність системи вищої освіти та чинники її забезпечення / В.М. Соболєв, М.В. Соболєва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 63-69. – ISSN 2222-0712
603488
  Міненко М. Інституційна спроможність фахових об"єднань в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 42-49. – ISSN 1606-3732
603489
  Карман Я. Інституційна структура в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 11-14
603490
  Корюкалов М. Інституційна структура втілення зовнішньої політики ЄС // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 182-184
603491
  Версаль Н.І. Інституційна структура кредитної системи // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.95-99
603492
  Бойко О.В. Інституційна структура наукової діяльності: компаративний аспект // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 396-404. – ISSN 0896-2491
603493
  Береза А.В. Інституційна структура регіональної політики у Східній Європі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 550-554. – ISSN 1563-3349
603494
  Гарбар Ж.В. Інституційна структура регулювання фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 18-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
603495
  Крилова В.В. Інституційна структура регулювання як основа захисту прав споживачів фінансових послуг / В.В. Крилова, М.В. Ніконова, А.О. Крилова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 34-40 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
603496
  Вірченко В.В. Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 69-79. – Бібліогр.: 9 назв
603497
  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 215 л. + Додаток: л. 189-215. – Бібліогр.: л. 183-188
603498
  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець Вячеслав Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 26 назв.
603499
  Поливана Т.М. Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-25
603500
  Абдуллін Р.М. Інституційна сутність транзакційних витрат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 42-45
603501
  Хонін В.М. Інституційна сфера буття людства: система координації та зваженої ієрархії світового уряду / В.М. Хонін, Н.В. Герасимчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 114-120


  Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем функціонування міжнародних інституцій як каталізаторів міжнародно-правових відносин. Аналізуються як основні засади, що визначають роботу міжнародних інституцій на сучасному етапі їх розвитку, так і ...
603502
  Делія О.В. Інституційна сфера політичного середовища державної політики: до формулювання поняття // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 8/9. – C. 5-10. – ISSN 2311-6420
603503
   Інституційна та еволюційна економіка : навч.-метод. комплекс для студентів спец. 051 "Економіка", освітніх програм "Економіка та економічна політика", "Економіка та право" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії макро- і мікроекономіки ; [упоряд. Т.В. Гайдай]. – Київ : [б. в.], 2017. – 36, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 31-36 та в кінці тем
603504
  Шамборовський Г. Інституційна теорія економічного планування та її критика неоавстрійською школою економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 114-119. – ISSN 1728-9343
603505
  Гайдай Т.В. Інституційна теорія та дослідження трансформаційних процесів: онтологічні та гносеологічні чинники // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 45-51. – Бібліогр.:8 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044


  [Згадуються представники Київської політекономічної школи: М. Бунге, Д. Піхно, М. Зібер]
603506
  Гайдай Т. Інституційна теорія: дослідження економічної ментальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено з"ясуванню основних наукових підходів представників провідних течій інституційного напряму до розкриття теоретичного змісту економічної ментальності. The article is devoted to the explanation of the categorical theoretical contents of ...
603507
  Помінова І.І. Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 : Економічні наслідки "відкату" як форми рентоорієнтованої поведінки. – С. 34-39. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження наслідків інтеграційних процесів в освітньо-науковій сфері на розвиток національної складової глобального інтелектуального капіталу.
603508
  Лось З.В. Інституційна трансформація діяльності ІТ-корпорацій в інноваційно-інформаційному середовищі / Лось Зоряна Володимирівна. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
603509
  Щербина С. Інституційна трансформація механізму державного регулювання аграрного та сільського розвитку України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 126-133. – ISSN 2220-1394
603510
  Крисоватий А. Інституційна трансформація теорії податкової політики соціально-ринкової держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 62-73. – ISSN 1818-5754
603511
  Прозоров Ю. Інституційна трансформація ціей функціонування банківських інститутів розвитку в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 31-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
603512
  Федосов В.М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В.М. Федосов, В.М. Опарін, С.В. Льовочкін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 3-21. – Бібліогр.: с. 7-8, 15, 19-20


  Досліджено проблематику формування й розвитку в Україні інституційної фінансової інфраструктури в умовах світової фінансової кризи. Дано оцінку нинішньої ситуації і загроз розвитку окремих її сегментів - кредитного, страхового й фондового ринків.
603513
  Вінник О.М. Інституційна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 6-19
603514
  Герасимчук З.В. Інституційне забезпечення "зеленої логістики" в місті / З.В. Герасимчук, М.Ф. Аверкина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 161-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
603515
  Трюхан В. Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 230-240
603516
  Олійник О. Інституційне забезпечення банківського нагляду в ЄС // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 60-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
603517
  Кравченко Т.А. Інституційне забезпечення безпосередньої участі громадян України у місцевому самоврядуванні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 72-82. – ISSN 2311-6420
603518
  Онищенко С. Інституційне забезпечення бюджетної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-38. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто інституційне середовище з позицій різних концептуальних підходів. Акцентована увага щодо проблем інституційного забезпечення бюджетної безпеки в Україні. Досліджено інституціоналізацію бюджетних відносин та особливості формування ...
603519
  Трюхан В. Інституційне забезпечення виконання угоди про асоціацію Україна - ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 184-193
603520
  Новиков В.В. Інституційне забезпечення відносин публічно-приватного партнерства в Україні / В.В. Новиков, О.Ю. Рудченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 9-12
603521
  Балега А. Інституційне забезпечення геологічного вивчення та використання надр: національний вимір і міжнародний досвід / А. Балега, С. Вижва, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-72. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
603522
  Місюк І. Інституційне забезпечення громадської дипломатії США // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 124-130
603523
  Дрьомов С.В. Інституційне забезпечення державної антикорупційної політики України: реалії сьогодення : аналіт. доповідь / [С.В, Дрьомов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 55, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-302-2
603524
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики Великої Британії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 85-90. – ISSN 2306-5664
603525
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи : аналіт. доповідь / [А.В. Баровська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-554-242-1
603526
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід Німеччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 187-196. – ISSN 2306-5664
603527
  Іванова І.М. Інституційне забезпечення державної підтримки експорту в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 82-88. – ISSN 2306-5664
603528
  Пішеніна Т.І. Інституційне забезпечення екологічної безпеки в системі економічних відносин // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 19-22. – ISSN 1728-6220
603529
  Шевченко І. Інституційне забезпечення екологічної політики в умовах децентралізації // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 87-95. – ISSN 1818-4170
603530
  Васильєв О.В. Інституційне забезпечення економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 84-91. – (0). – ISSN 2078-9165
603531
  Кушнір С.О. Інституційне забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в умовах його інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 13-19. – ISSN 2306-6814
603532
  Гбур З.В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
603533
  Білоусов Ю.В. Інституційне забезпечення захисту майнових інтересів суб"єктів приватного права під час виконання судових рішень // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 77-85. – ISSN 2078-9165
603534
  Кудряшов В.П. Інституційне забезпечення імплементації фіскальних правил // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 30 назв
603535
  Близнюк В. Інституційне забезпечення інклюзивності ринку праці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 56-74. – ISSN 1605-7988
603536
  Деркач А.О. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 45-47. – ISBN 978-966-188-219-4
603537
  Саінчук Н.В. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності // Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : [колект. монографія / П.О. Нікіфоров, О.Ю. Антохова, Н.А. Бак, А.Є. Брязкало, О.М. та ін. Гладчук. – Чернівці : Технодрук, 2018. – С. 271-290. – ISBN 978-617-7611-20-1
603538
  Наберухін В.А. Інституційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в Україні // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 153-158. – ISSN 2307-9878


  На даний час одним із актуальних завдань наукової спільноти є розробка та впровадження прогресивних методів залучення інтелектуальної власності до господарського обороту задля отримання максимального ефекту від її використання. Стаття присвячена ...
603539
  Варналій З. Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні / З. Варналій, О. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено актуальні проблеми формування ефективного інституційно-правового, інституційно-організаційного та інституційно-кадрового забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні. Ключові слова: підприємництво, мале ...
603540
  Ясько Ю.І. Інституційне забезпечення конкурентної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 74-79. – ISSN 2306-6814
603541
  Ходжаян А. Інституційне забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 26-29. – ISSN 1810-3944
603542
  Глущевська А. Інституційне забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабільності в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 205-208
603543
  Мельник Т. Інституційне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності АПК України / Т. Мельник, Ю. Туніцька // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (111). – С. 69-89. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
603544
  Ренькас Т.І. Інституційне забезпечення міжрегіонального та транскордонного співробітництва західних областей України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 141-144. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
603545
  Швидкий Я.Ю. Інституційне забезпечення національної безпеки органами протидії корупції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 188-192. – ISSN 2306-6814
603546
  Пашечко О.А. Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 268-275 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
603547
  Зубар І.В. Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 109-122. – ISSN 2411-4413
603548
  Процько Є. Інституційне забезпечення підготовки вчителів англійської мови в Бельгії // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 158-159. – ISBN 978-966-644-324-6
603549
  Залєвська-Шишак Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інституційного забезпечення підприємництва в трансформаційних умовах. Досліджено особливості реформування економіки України та необхідність створення ефективного інституційного забезпечен- ня. Проаналізовано роль державного ...
603550
  Капустянська Н.Г. Інституційне забезпечення права на інформацію про діяльність органів державної влади // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 111-114
603551
  Самофалова О.Ю. Інституційне забезпечення правозахисної діяльності держави: український та європейський досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 129-134. – ISSN 2306-6814
603552
  Щеглюк С.Д. Інституційне забезпечення просторового планування об"єднаних територіальних громад // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 10-21. – ISSN 2071-4653
603553
  Щурик М.В. Інституційне забезпечення процесу виділення земель під забудову у сільських населених пунктах Карпатського макрорегіону // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-102 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
603554
  Піріашвілі О.Б. Інституційне забезпечення процесу регіонального стратегічного управління в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 192-198
603555
  Затонацька Т.Г. Інституційне забезпечення публічних закупівель та їх вплив на зростання національної економіки / Т.Г. Затонацька, Д.Є. Мартинович // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 94-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
603556
  Мартинова Л.Б. Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 220-225. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
603557
  Бакушевич І. Інституційне забезпечення реалізації нових фінансових схем у сфері нерухомості / І. Бакушевич, О. Сороківська // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 88-97. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
603558
  Бучик В.С. Інституційне забезпечення реалізації спільної безпекової політики Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 18-22
603559
  Яцко Л.Б. Інституційне забезпечення регіонального розвитку в умовах трансформаційних перетворень / Л.Б. Яцко, М.В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 75-78. – (Економіа ; Вип. 25)
603560
  Гудзинська Л.Ю. Інституційне забезпечення ринку кредитних історій: стан та перспективи законодавчого врегулювання // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 7-12. – ISSN 2076-4561
603561
  Ерфан В.Й. Інституційне забезпечення розвитку депресивних територій гірської місцевості / В.Й. Ерфан, Г.В. Войтенко, В.В. Польовська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 68-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
603562
  Мельник М.І. Інституційне забезпечення розвитку ІТ-сектору в Україні: основні проблеми та пріоритетні напрями вдосконалення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 102-110 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
603563
  Попський А.В. Інституційне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 115-119. – ISSN 2071-4653
603564
  Циганов С.С. Інституційне забезпечення розвитку міжнародного банківського бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 245-250
603565
  Валентюк І. Інституційне забезпечення розвитку територій України / І. Валентюк, В. Сухенко, Н. Сич // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 119-130.
603566
  Пурій Г.М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 95-101
603567
  Муравська Інституційне забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму в контексті зміцнення економічної безпеки держави: досвід Литви / Муравська, (Якубівська) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 159-164. – ISSN 2524-0129
603568
  Васильців Т.Г. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, Я Н. Юрків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 90-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
603569
  Сацький П.В. Інституційне забезпечення самовизначення українців у роки революції 1917 р. і громадянської війни // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-51
603570
  Жукова Л.М. Інституційне забезпечення системи державного регулювання економіки країн Східної Європи в умовах членства в ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 65-68. – ISSN 2306-6806
603571
  Боднар О.А. Інституційне забезпечення сільського розвитку // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 61-69. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
603572
  Опалько В.В. Інституційне забезпечення скорочення соціально-економічної нерівності у сучасних умовах розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 16-24. – ISSN 2308-1988
603573
  Піжук О.І. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку з урахуванням тендерної складової // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 28-33
603574
  Біла С.О. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку проблемних територій (світовий досвід) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 172-183
603575
  Балашов А.М. Інституційне забезпечення соціального захисту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 97-99.
603576
  Колосок А.М. Інституційне забезпечення соціального партнерства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 74-79. – ISSN 1993-6788
603577
  Гаманкова О. Інституційне забезпечення соціального страхування / О. Гаманкова, С. Шимків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості формування взаємовідносин між суб"єктами соціального страхування у процесі його реформування. Вивчаються умови інституційного забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з урахуванням ...
603578
  Поєдинок В.В. Інституційне забезпечення сприяння інвестуванню в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 180-186.
603579
  Підліснюк В В. Інституційне забезпечення сталого розвитку в зарубіжних країнах / В В. Підліснюк, Л.М. Сокол, В.А. Мачковська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14.
603580
  Підліснюк В.В. Інституційне забезпечення сталого розвитку в зарубіжних країнах / В.В. Підліснюк, Л.М. Сокол, В.А. Мачковська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчено та проаналізовано діяльність Національних рад з питань сталого розвитку в Європейських країнах. Даються рекомендації щодо практичного використання їх досвіду в Україні.
603581
  Лемещенко Н.М. Інституційне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лемещенко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 20 с. – Біблііогр.: 15 назв
603582
  Мельников І.Ю. Інституційне забезпечення трансформації державного регулювання фінансового ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 96-101. – ISSN 2306-6806
603583
  Стемковська О. Інституційне забезпечення трансформації місцевого самоврядування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито питання трансформації місцевого самоврядування в контексті інституційного забезпечення, а саме через діяльність інститутів міських рад, міських голів та членів громад зокрема. Окрему увагу приділено конституційному забезпеченню ...
603584
  Репілевська О.Ю. Інституційне забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 39-44 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
603585
  Зачоса О.Д. Інституційне забезпечення управління людським капіталом в системі формування економіки знань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 48-51. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
603586
  Мельник Ю. Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 71-83. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
603587
  Катан Л.І. Інституційне забезпечення фінансування сталого розвитку аграрної сфери України / Л.І. Катан, Н.К. Васильєва, І.І. Вініченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 207-214. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
603588
  Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
603589
  Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 253 л. – Додатки: л. 228-253. – Бібліогр.: л. 200-227
603590
  Пухар С.Т. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 17-26. – ISSN 1562-0905
603591
  Бражко О.В. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 79-81
603592
  Портна О.В. Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2222-0712
603593
  Садова У.Я. Інституційне забезпечення функціонування транскордонного ринку міграційних послуг / У.Я. Садова, О.В. Махонюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 31-38. – ISSN 1562-0905
603594
  Жуковська А. Інституційне забещпечення національних систем державного регулювання економіки: чинники впливу та шляхи удосконалення // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 15-22. – ISSN 1818-2682
603595
  Ігнатов С.Н. Інституційне значення, динаміка та перспективи розвитку переробної сфери АПК / С.Н. Ігнатов, О.О. Мороз, Л.М. Ткачук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 91-94. – Бібліогр.: 5 назв
603596
  Дудко І.Д. Інституційне й управлінське забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах постбіполярності : монографія / І.Д. Дудко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 144 с. – Ірина Дмитрівна. – ISBN 966-574-998-6
603597
  Янченко Т. Інституційне оформлення педології в Україні (20-ті роки XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 48-55


  Характеристика мережі педалогічних установ і осередків, що функціонували в Україні впродовж 20-х початку 30-х років минулого століття. Київська науково-дослідна кафедра педології розпочала свою діяльність при Київському інституті народної освіти. ...
603598
  Пилипенко Р.Є. Інституційне партнерство германістів: стан, проблеми та перспективи розвитку // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 215-222


  Статтю присвячено аналізові інституційного партнерства германістів між кафедрою германської філології Інституту філології та Гердер-Інститутом Лейпцизького університету. Продемонстровано низку проектів у межах партнерства та перспективи їхнього ...
603599
  Шовкун І.А. Інституційне підгрунтя інноваційного розвитку: міжнародний досвід і уроки для транзитивних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-74. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISSN 1811-3141
603600
  Шишкін В.І. Інституційне положення суддів Канади // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 193-200. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
603601
  Микієвич М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки / Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім.І.Франка; Михайло Микієвич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 416с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-381-4
603602
  Новицький В.Є. Інституційне регулювання в умовах кризи: реалії та імперативи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220
603603
  Єфименко Т. Інституційне регулювання економічного розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (590). – С. 16-26. – ISSN 0131-775Х
603604
  Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 515л. + Додатки л. 425-483. – Бібліогр.: л. 484-515
603605
  Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
603606
  Сергієнко Я.В. Інституційне реформування в сучасних концепціях об"єднаної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.190-193
603607
  Уколова А.А. Інституційне розбалансування ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 124-129. – ISSN 2077-1800
603608
  Собчук С.І. Інституційне середовище бюджетного регулювання суспільного розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 196-204. – ISSN 2306-546X
603609
  Ущаповський Ю.В. Інституційне середовище в статистичних, етнографічних та історико-правових дослідженнях дореформеного (1861) періоду // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 121-131. – ISBN 978-966-683-540-9
603610
  Гуменюк О.С. Інституційне середовище забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в системі реалізації ендогенного потенціалу // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2014. – № 1. – С. 106-115
603611
  Мартинець В.В. Інституційне середовище інноваційного розвитку банківського сектора фінансової системи України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 102-106. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Розглянуті науково-теоретичні аспекти інноваційного розвитку банківської системи та обгрунтована роль формальних та неформальних інститутів у досягненні конкурентних переваг банків на ринку інноваційних банківських продуктів та послуг. Акцентована ...
603612
  Федулова Л. Інституційне середовище інноваційного розвитку регіонів України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
603613
  Мороз В.В. Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів / В.В. Мороз, Р.І. Шепетько // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  У статті за допомогою глобальних індексів проводиться пошук інституційних факторів, які негативно впливають на неоіндустріальні перетворення. За результатами дослідження такими факторами стали: непрозорість, непередбачуваність державної влади; ...
603614
   Інституційне середовище неформальних трудових відносин в Україні: масштаби, динаміка, наслідки : [аналіт. доп.] / Razumkov centre ; [кер. проекту., авт.: О. Пищуліна, Т. Юрочко]. – Київ : Заповіт, 2019. – 218, [2] с. : іл., табл. – Текст укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-08-0
603615
  Луцків О.М. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О.М. Луцків, М.В. Максимчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 37-47. – ISSN 1562-0905


  Окреслено мету, стратегічні цілі й пріоритети регіональної структурної політики органів державної влади України та запропоновано шляхи вирішення цих проблем.
603616
  Гнатишин Л. Інституційне середовище розвитку фермерських господарств / Л. Гнатишин, О. Прокопишин // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 81-88 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-3627
603617
  Давидович О. Інституційне середовище сприяння експортній діяльності України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 161-169. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
603618
  Дерлиця А.Ю. Інституційне середовище суспільних фінансів // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 133-138. – ISSN 2309-1533
603619
  Крисоватий А.І. Інституційне середовище фіскального регулювання соціально-економічних процесів / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 18-32. – Бібліогр.: 22 назв
603620
  Тимошенко А.О. Інституційне середовище формування і функціонування фіскальної політики в євроінтеграційних процесах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 96-103. – ISSN 2415-8089
603621
  Гражевська Н. Інституційне середовище як детермінанта ефективності промислового розвитку України / Н. Гражевська, А. Ходжаян, А. Заваженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 3 (210)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні чинники деіндустріалізації економіки України. Доведено, що всупереч світовим тенденціям роз будови наукоємної неоіндустріальної економіки в нашій країні спостерігаються деструктивні процеси примітивізації господарського розвитку, ...
603622
  Конах В.К. Інституційне управління інформаційною сферою в Україні: проблеми та можливі способи оптимізації // Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання : аналіт. доповідь / В.К. Конах. – Київ : НІСД, 2014. – С. 22-31. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
603623
  Бородинська Л. Інституційне утвердження євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 1999-4966
603624
  Васіна А.Ю. Інституційний аналіз впливу держави на структурування національної економіки // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 60-71. – ISSN 1726-8699
603625
  Аксьом Г.І. Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Аксьом Герман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 193 арк. – Додатки: арк. 185. – Бібліогр.: арк. 170-184
603626
  Аксьом Г.І. Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Аксьом Герман Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
603627
  Гурняк І. Інституційний аналіз економічних процесів у перехідній економіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 298-306. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
603628
  Кітура А. Інституційний аналіз інвестицій у венчурний бізнес в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 162-165. – ISSN 1993-0259
603629
  Репех С.Ю. Інституційний аналіз інноваційної інертності економіки України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 152-156


  Здійснено інституційний аналіз чинників інноваційної інертності вітчизняної економіки на теоретико-методологічному грунті теорії "порядку обмеженого доступу" Дугласа Норта. Розкрито інститути та стимули, обумовлені логікою порядку обмеженого доступу, ...
603630
  Петленко Ю. Інституційний аналіз фінансів вертикально-інтегрованих структур в України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-77. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено економічний зміст та умови інституційного розвитку фінансового механізму вертикально-інтегрованих структур в Україні, розглянуто організаційні форми вертикальної інтеграції та охарактеризовано їх вплив на розподіл майнової ...
603631
  Манцуров І.Г. Інституційний аналіз, планування та контроль у системі державного управління / І.Г. Манцуров, Я.В. Храпунова, В.П. Омельченко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 54-74 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2522-9303
603632
  Небрат В. Інституційний аспект дослідження економічної історії // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 87-98. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
603633
  Новікова І. Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-31. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності. Висвітлено відомі історичні приклади виникнення інфляційних сплесків, а також шляхи налагодження фінансової рівноваги. Розглянуто значення інституційної ...
603634
  Гайдай Т.В. Інституційний аспект ринкового реформування перехідних економік // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 28-37. – ISSN 0320-4421
603635
  Луканська А. Інституційний аудит - не покарання, а шанс покращити якість навчання // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 21 лютого (№ 34). – С. 10


  Цьогоріч інституційний аудит проведуть у 101 закладі загальної середньої освіти.
603636
   Інституційний аудит // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 3
603637
  Мигович І.В. Інституційний вектор інтернаціоналізації національної системи вищої освіти Словацької Республіки: національні університети Словаччини та програми міжнародного співробітництва Європейського Союзу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 122-136. – ISSN 2414-5076
603638
  Ільчук Володимир Петрович Інституційний венчурний капітал як фактор зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкрита структура інституційного венчурного капіталу як чинника інтеграції інтелектуального і фінансового капіталу, формування сприятливого економічного середовища для залучення інвестицій у розвиток інноваційної економіки та підвищення її ...
603639
  Горлинський В.В. Інституційний вимір безпечного і сталого розвитку в умовах мережного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 107-112
603640
  Зінченко В.В. Інституційний вимір глобальних суспільних трансформацій : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 491 л. – Бібліогр.: л. 444-491
603641
  Зінченко В.В. Інституційний вимір глобального суспільного розвитку : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Зінченко Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
603642
  Капінус О. Інституційний вимір двосторонньої співпраці Швейцарської Конфедерації та Європейського Союзу на сучасному етапі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 12-14
603643
  Дідух Д.І. Інституційний вимір державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-19. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми інституційних характеристик державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу. Автор здійснює аналіз національного та наднаціонального рівнів регулювання інтелектуальної власності в ...
603644
  Заблоцька Р. Інституційний вимір міжнародної торговельної кооперацій в рамках багатосторонніх організацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 295-301. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
603645
  Бондар О. Інституційний вимір місцевого самоврядування // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 166-170
603646
  Вільчинська Н.Ю. Інституційний вимір освітньої політики ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 171-185


  Здійснено структурно-функціональний аналіз головних інституцій освітньої політики Європейського Союзу. Особлива увага приділена ролі Єврокомісії, Європарламенту, Ради ЄС та Ради Європи у формуванні та здійсненні освітньої політики ЄС. Ключові слова: ...
603647
  Длугопольський О.В. Інституційний вимір розвитку соціального капіталу: теоретико-методичні та прикладні аспекти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 17-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0131-775Х
603648
  Зінченко В.В. Інституційний вимір сучасних глобальних трансформацій суспільного розвитку в моделях освіти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 13-26. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Стаття присвячена фундаментальним проблемам і ціннісним стратегіям освіти. Зазначається, що рух від загального до конкретного, коли до процесу пізнання постійно залучається соціальний контекст, дає можливість адекватно, в руслі системного підходу, ...
603649
  Попівняк О.М. Інституційний вплив регуляторної діяльності держави на стан депресивних територій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 267-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
603650
  Романчук С. Інституційний дискурс скарги в англомовному соціумі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 184-188
603651
  Лагутін В.Д. Інституційний і біхевіористський виміри розвитку фінансового ринку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 43-51. – Бібліогр.: 21 назв.
603652
  Панасенко Г.О. Інституційний ізоморфізм у банківській сфері на шляху підвищення рівня довіри до грошей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 209-217. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
603653
  Рабцун Н.В. Інституційний інвестор: сутність, поняття та класифікація // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 19-22
603654
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 426л. – Бібліогр.: л. 337-389; Джерела ілюстр.матеріалу: л. 390-426
603655
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 24 назви
603656
  Борщевський В.В. Інституційний контекст формування бігравітаційної моделі міжнародної економічної інтеграції України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 40-43
603657
  Базилевич В.Д. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів / В.Д. Базилевич, В.Л. Осецький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 19-30. – Бібліогр.: 13 назв
603658
  Шпакович О.М. Інституційний механізм в рамках Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 23-28


  Ратифікація Лісабонських договорів про Європейський Союз та функціонування Європейського Союзу визначає новий формат відносин між Євросоюзом і Україною. Оскільки Угода про асоціацію України з Європейським Союзом парафована і наступними кроками є її ...
603659
  Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244 с. – Бібліогр.: л. 224-244
603660
  Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
603661
  Синчанський С.О. Інституційний механізм забезпечення взаємозв"язку торгівлі й охорони навколишнього середовища у системі Світової організації торгівлі (СОТ) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 608-613. – ISSN 1563-3349
603662
  Литвинов О.М. Інституційний механізм забезпечення конституційної скарги в Україні: концептуальні проблеми / О.М. Литвинов, В.В. Богуш // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 34-42. – ISSN 2224-9281
603663
  Задоєнко К. Інституційний механізм забезпечення публічної політики гендерної рівності та рівних можливостей в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 2664-3618
603664
  Дяченко А.В. Інституційний механізм інтеграції внутрішньо переміщених осіб // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 12. – С. 50-58. – ISSN 2311-6420
603665
  Кирилюк О.В. Інституційний механізм міжнародно-правового регулювання глобального інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 77-90. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджуються існуючі інституційні механізми глобального інформаційного суспільства та їх нормотворча спроможність, встановлюється їх ефективність та рівень взаємодії між собою, а також надаються рекомендації щодо удосконалення інституційної ...
603666
  Рилач Н.М. Інституційний механізм поглиблення науково-технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом як частина угоди про асоціацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 10-15. – Бібліогр.: 11 назв.


  The article reflects grounding the necessity for Ukraine to pass to the innovation model of economic development as the pre-requisite to deepen the science and technology interaction with the EU.
603667
  Підбережник Н. Інституційний механізм публічного управління у сфері етнополітичних відносин в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 104-112. – ISSN 2414-4436
603668
  Утко-Масляник Інституційний механізм реалізації європейської космічної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 210-217


  Статтю присвячено аналізу інституційного механізму реалізації євро- пейської космічної політики. Розглянуто інституційний механізм взаємодії ЄС та Європейського космічного агентства у сфері реалізації європейської космічної політики та здійснений ...
603669
  Власова Т.Р. Інституційний механізм регулювання ринку праці в Україні / Т.Р. Власова, Н.В. Чобанюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 7-14. – (Економічні науки ; вип. 2 (54)). – ISSN 2310-8185
603670
  Федорчак О.В. Інституційний механізм розвитку інвестиційного клімату в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Федорчак Ольга Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
603671
  Конюшко К. Інституційний механізм розгляду податкових спорів: поняття та основні елементи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 57-63. – Бібліогр.: 9 назв
603672
  Демидюк О.О. Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 94-97. – ISSN 2306-6806
603673
  Демидюк О. Інституційний підхід до аналізу сутності та оцінювання ефективності сучасних економічних систем // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 8 (228). – С. 36-52. – ISSN 2409-9260
603674
  Вовкогон О.Ю. Інституційний підхід до вивчення соціальних явищ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 91-95. – ISSN 2077-1800
603675
  Осенцька Д.В. Інституційний підхід до конструювання механізмів фіскального регулювання економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – С. 150-158


  Розкрито інституційні підходи до функціонування механізмів фіскального регулювання економіки, яке має грунтуватися на сукупності форм, засобів, механізмів формування та реалізації завдань фінансової політики, котрі визначають умови взаємовідносин ...
603676
  Гацька Л.П. Інституційний підхід до реформування системи оподаткування в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 144-147. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
603677
  Жилінська О. Інституційний підхід у дослідженні проблем інноваційного розвитку / О. Жилінська, Д. Коломоєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-70. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано можливості застосування методичного інструментарію нової інституціональної економічної теорії щодо проблем інноваційного розвитку та здійснено аналіз якісних характеристик головного суб"єкта інноваційного процесу - споживачів ...
603678
  Ущаповський Ю.В. Інституційний порядок в контексті методології історичної школи: М. Олексієнко // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 218-227. – ISBN 978-966-683-540-9
603679
  Коваленко Ю.М. Інституційний порядок фінансового сектору як системний компонент господарського порядку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 50-57. – ISSN 1993-6788
603680
  Кантлін С.О. Інституційний репозитарій Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 251-254. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
603681
  Бєлінська В. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються стратегічні напрями створення та розвитку репозитарію у Науковій бібліотеці Чернігівського державного інституту економіки і управління (НБ ЧДІЕУ), механізми їхньої реалізації, роль бібліотеки в процесі розвитку інституційного ...
603682
  Павленко Т. Інституційний репозитарій як інформаційно-технологічна система відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти / Тетяна Павленко, Ірина Киричок // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 17-19. – ISSN 1811-377X


  На досвіді інституційного депозитарію Харківського національного медичного університету (ХНМУ) розкрито переваги відкритого доступу до наукової інформації та знань. Розглянуто особливості реалізації інформаційно-технологічної системи відкритого доступу ...
603683
  Передерій І. Інституційний репозитарій як конструктивна модель організації відкритого доступу до інформації / І. Передерій, В. Вощенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто електронний архів наукових публікацій (інституційний репозитарій) як конструктивну модель Open Access, що відіграє важливу роль у загальних процесах, пов"язаних із накопиченням, зберіганням та трансляцією інформації у просторі й часі, а ...
603684
   Інституційний розвиток банківської системи : банківська справа / О.М. Діденко, М.П. Денисенко, В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 70-76 : Табл., рис.
603685
  Далгич К.В. Інституційний розвиток банківської системи в контексті підвищення її конкурентоспроможності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2015. – № 3 (24). – C. 18-26. – ISSN 2221-755X
603686
   Інституційний розвиток вищого медичного навчального закладу як основа забезпечення якості вищої меди / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, О.М. Касьянова, І.А. Соболєва, О.А. Цодікова, З.В. Єлоєва, О.І. Сергієнко, К.І. Бодня, В.В. Жеребкін, М.П. Гиря // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 79-82. – ISSN 1681-2751
603687
  Прилуцька І.А. Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Прилуцька Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Траса Шевченка. – Київ, 2019. – 252 арк. – Додатки: арк. 202-252. – Бібліогр.: арк. 187-201
603688
  Прилуцька І.А. Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Прилуцька Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
603689
  Фурашев В.М. Інституційний розвиток місцевих органів влади в умовах подальшої децентралізації публічного управління // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7814-17-6
603690
   Інституційний розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-управлінських реформ : наук. розробка / [І.В. Козюра та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж. – Київ : НАДУ, 2012. – 60 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Місцеве самоврядування)
603691
  Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: теорія, методологія, механізми державного управління : монографія / Сімак Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ : АМУ, 2016. – 388, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-350. – ISBN 978-966-2341-25-6
603692
   Інституційний розвиток рахункової палати в системі вимог міжнародних та європейських стандартів : Збірник матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. – Київ, 2003. – 37с.
603693
  Яскевич А.Й. Інституційний розвиток системи фахової підготовки державних службовців Франції. / А.Й. Яскевич, Я.І. Лазар // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 296-303
603694
  Бородіна О.М. Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 48-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
603695
  Соломко О.В. Інституційний розвиток суб"єктів примусового виконання рішень в Україні: теоретичні та практичні аспекти // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 12-16. – ISBN 978-966-8830-75-4
603696
   Інституційний розвиток українознавства як науки в таблицях // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 134-145
603697
  Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-71. – Бібліогр.: с. 54


  Висвітлено сучасний стан і основні тенденції інституційного розвитку фінансового сектору України та його окремих сегментів, досліджено негативні тенденції у формуванні його структури та їх вплив на економічні процеси.
603698
  Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-71.
603699
  Кукіна З.О. Інституційний та договірний механізми ООН у сфері захисту свободи слова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 140-147


  Стаття присвячена аналізу діяльності ООН в сфері медіа права, а точніше в сфері одного з найважливіших його інститутів - свободи слова. Автор приділяє увагу договірним та інституційним механізмам ООН, завдяки яким організація проводить активну ...
603700
  Лазор К.П. Інституційний та функціональний вимір взаємодії політики та релігії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 44-52
603701
  Мех О.А. Інституційний фактор у науково-технічній сфері: стан і перспективи в умовах глобальних змін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 14-25. – ISSN 0374-3896
603702
  Дзебих І. Інституційний фактор формування глобального економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 292-302. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
603703
  Кравчук В. Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 45-49
603704
  Резнікова Н.В. Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
603705
  Буркинський Б.В. Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні / Б.В. Буркинський, А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.72-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
603706
  Порожняк М. Інституційні аспекти врегулювання торговельних спорів у системі СОТ // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 71-74. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
603707
  Кузьминчук Н.В. Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб"єктів електроенергетичного ринку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 2222-0712
603708
  Гурбик Ю.Ю. Інституційні аспекти державного регулювання туристичної сфери в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-107. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
603709
  Кубліков В.К. Інституційні аспекти довготермінової політики держави на ринку цінних паперів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 350-357. – ISSN 0321-0499
603710
  Федірко М. Інституційні аспекти забезпечення розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / М. Федірко, П. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 18-30. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
603711
  Леоненко П.М. Інституційні аспекти інноваційного підприємництва та конкурентоспроможності економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 89-112. – ISSN 2305-7645
603712
  Андрейчук В.С. Інституційні аспекти інформаційних технологій прогнозування в системі національної безпеки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 171-180. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
603713
  Кульнєва Г.М. Інституційні аспекти національної економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 36-40. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
603714
  Шемшученко Ю.С. Інституційні аспекти організації правознавчих наукових досліджень в Україні. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 3-23. – ISSN 0869-2491
603715
  Филюк Г. Інституційні аспекти реалізації конкурентної політики: тенденції, суперечності та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 96-100. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основі аспекти інституційного забезпечення антимонопольного регулювання в Україні. Проаналізовано сучасні тенденції, основні проблеми та шляхи їх розв"язання в українській економіці. The article deals with main aspects of ...
603716
  Запатріна І.В. Інституційні аспекти реалізації концепції "двох бюджетів" на прикладі російського досвіду : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 18-29 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
603717
  Леньо Р.В. Інституційні аспекти реорганізації лісового господарства України в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 122-124
603718
  Білокінна І.Д. Інституційні аспекти розвитку аграрного бізнесу на засадах "зеленої економіки" // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 95-104. – ISSN 2411-4413
603719
  Гончаренко О.В. Інституційні аспекти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 3-5. – Бібліогр.: 5 назв
603720
  Биконя С.Ф. Інституційні аспекти співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 95-99
603721
  Лозова Г. Інституційні аспекти створення ефективного конкурентного середовища в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.117-120
603722
  Зоценко О.К. Інституційні аспекти структури ринку акцій України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 35-39


  У статті розглядаються питання структури ринку акцій України з точки зору інституційної складової. Охарактеризовано основних учасників ринку акцій, а саме організації регулювання, емітенти, інвестори та інститути інфрвструктури, що становлять ...
603723
  Кравченко М. Інституційні аспекти структурних перетворень у національних економіках країн Східної Європи та СНД // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
603724
  Маслов А.О. Інституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інституційні аспекти творчих здобутків видатних учених-економістів, які прагнули розв"язати теоретич-ні та практичні проблеми інституційного характеру стосовно ефективного функціонування вітчизняної економіки. This article is dedicated to ...
603725
  Гайдай Т.В. Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-16. – Бібліогр.:19 п. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню елементів інституційної спрямованості економічних поглядів представників Київської політ-економічної школи (другої половини ХІХ - початку ХХ ст.) у контексті з розвитком загальносвітових наукових тенденцій. The article is ...
603726
  Дерев"янкін Т.І. Інституційні аспекти трансформації ринкових відносин в Україні крізь призму міжнародного досвіду // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 22-32. – ISSN 0320-4421
603727
  Відякіна М. Інституційні аспекти трансформації спільної транспортної політики ЄС // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 26-34. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
603728
  Кебуладзе В. Інституційні аспекти трансформації філософського знання в пострадянській Україні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 5-12. – ISSN 0235-7941
603729
  Гайдай Т.В. Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого / Т.В. Гайдай, І.Е. Новікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 73-75
603730
  Лисак Л.М. Інституційні аспекти формування та розвитку податкової культури в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 136-141. – ISSN 2306-6814
603731
  Мельник А.Ф. Інституційні бар"єри впровадження спеціального економічного інструментарію муніципального менеджменту в діяльність органів місцевого самоврядування / А.Ф. Мельник, Монастирський, ГЛ // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.8-13
603732
  Ус І.В. Інституційні бар"єри на шляху України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 146-150
603733
  Єрмакова О.А. Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів : монографія / О.А. Єрмакова ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 392, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8224-7
603734
  Заблоцька Р.О. Інституційні виміри економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С.167-171.
603735
  Бойченко М.І. Інституційні витоки глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 3-13. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
603736
  Васильченко О.П. Інституційні гарантії як складові конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 21-27
603737
  Яременк О. Інституційні деструкції в економіці: передумови, механізми, наслідки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 3. – С. 60-72. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
603738
  Вовчак О. Інституційні детермінанти формування монетарної політики в Україні : фінансовий ринок / О. Вовчак, М. Хмелярчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
603739
  Куліш Л. Інституційні домінанти розвитку аграрного ринку України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (148). – С. 60-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
603740
  Яременко О.Л. Інституційні ефекти нетрадиційної грошово-кредитної політики: поступова адаптація або фінансова сингулярність? / О.Л. Яременко, О.В. Дмитренко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
603741
  Ткач О.Т. Інституційні загрози стабільності нових демократій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 41-46. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
603742
  Ткач О.І. Інституційні загрози стабільності нових демократій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 137-138
603743
  Носова О. Інституційні заперечності перехідної економіки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 52-59. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
603744
  Малюга Л. Інституційні засади адаптації соціального законодавства України до acquis communautaire // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано інституційні засади адаптації соціального законодавства України до acquis communautaire. Розкрито зміст основних положень щодо співпраці між Україною та Європейським Союзом у контексті національного соціального законодавства. Сформовано ...
603745
  Лещух І.В. Інституційні засади використання податкових і митних інструментів сприяння розвитку просторових форм організації бізнесу в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 3 (89). – С. 70-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
603746
  Міщенко Д.А. Інституційні засади державного регулювання аграрного сектора економіки в умовах Світової організації торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 108-110
603747
  Мосіюк С.І. Інституційні засади державного регулювання господарської діяльності / С.І. Мосіюк, І.П. Мосіюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 244-248. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто економічні функції держави. Розкрито ефективність державного регулювання економіки України. Наведено методи державного регулювання та визначено основні важелі впливу держави на господарську діяльність у ринкових умовах. Рассмотрены ...
603748
  Міщенко В. Інституційні засади державної підтримки бвнківського сектору в період кризи / В. Міщенко, С. Шульга // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 12-21
603749
  Бухаріна Л.М. Інституційні засади державної політики у сфері туристичних послуг : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 84-87. – Бібліогр.: 10 назв
603750
  Табачук А.Я. Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Табачук Андрій Ярославович ; Львов. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
603751
  Хорунжий Г. Інституційні засади європейської вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 28-42. – ISSN 1682-2366
603752
  Запухляк І.Б. Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 39-42. – ISSN 1728-6220
603753
   Інституційні засади законодавчої діяльності Верховної Ради України та її комітетів (аналітичний огляд) / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, Т.Л. Гладкова та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 53, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7530-06-9
603754
  Бородіна О.М. Інституційні засади змін державної підтримки аграрного сектора України відповідно до вимог СОТ / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
603755
   Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний досвід та вітчизняна практика : монографія / А.С. Аблов, О.С. Довгий, Л.П. Гальперіна, А.А. Грищенко, Ю.В. та ін. Євченко; [А.С. Аблов та ін.] ; за заг. ред. В.Є. Новицького ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 198, [2] с. – Авт. зазнач. за звортоті тит. арк. – ISBN 966-598-232-X


  Глубокоуважаемому Владимиру Васильевичу, с наилучшими пожеланиями от коллектива авторов. 02.06.2005г. Подпись
603756
  Шинкарук Л. Інституційні засади капіталоутворення в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 72-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
603757
  Рубель О.Є. Інституційні засади конвергенції економіко-екологічних норм ЄС у сфері морського природокористування // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 283-290
603758
  Журавель Ю.Г. Інституційні засади консолідації фінансових ресурсів для цілей модернізації економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 61-68. – ISSN 2306-6814
603759
  Бойченко М.І. Інституційні засади критичного мислення: історичне становлення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 21-23
603760
  Гречко О.Ю. Інституційні засади міграційної політики України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 86-88
603761
  Бутко М. Інституційні засади модернізації податкової системи України / М. Бутко, І. Мінін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. наук України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 6 (320). – С. 7-10. – ISSN 1810-3944
603762
  Серажим В.І. Інституційні засади організації корпоративного управління у розвинених ринкових країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 203-207
603763
  Черничко Т.В. Інституційні засади організації кредитних відносин в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 361-368. – ISSN 1993-0259
603764
  Лопушняк Г.С. Інституційні засади підвищення якості вищої освіти / Г.С. Лопушняк, Х.В. Рибчанська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (193). – С. 66-73
603765
  Костіна Н.М. Інституційні засади побудови фіскального федералізму: світовий досвід та вітчизняні орієнтири // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 83-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
603766
  Гончарук Лілія Інституційні засади регулювання національних інноваційних систем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено механізм інноваційних процесів економічного розвитку і державного регулювання інноваційної сфери, запропоновано заходи з удосконалення інноваційної політики держави.
603767
  Орлов Ю. Інституційні засади реформування сучасної кримінально-виконавчої політики України / Ю. Орлов, О. Литвинов // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 40-52. – ISSN 1026-9932
603768
  Каніщенко Н.Г. Інституційні засади розвитку кластерних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 281-286
603769
  Рудик В.К. Інституційні засади розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 40-45
603770
  Піменова О. Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в аграрному секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-67. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні проблеми аграрного сектору економіки України в сучасних умовах. Визначено основні напрями розвитку сільського господарства України. Обґрунтовано необхідність соціо-еколого-економічного розвитку аграрного сектора. Раскрыты основные ...
603771
  Колот А. Інституційні засади та інноваційні технології забезпечення якості економічної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 16-38 : табл. – ISSN 1682-2366
603772
  Куклін О.В. Інституційні засади трансформації вищої освіти України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
603773
  Мартієнко А.І. Інституційні засади формування низьковуглецевого розвитку України / А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 225-232. – ISSN 2524-003X
603774
  Жаріков А.Ю. Інституційні засади формування системи бюджетно-податкового регулювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 79-85. – ISSN 2306-6792
603775
  Вітренко А.О. Інституційні засади функціонування ринку реклами та їх особливості в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-58. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливий дворівневий механізм регулювання рекламних послуг та особливості його функціонування в перехідній економіці України.
603776
  Богомаз Г.О. Інституційні засади функціонування сучасного валютного ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 169-176. – ISSN 1562-0905
603777
  Довгаль О.А. Інституційні засоби забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС / О.А. Довгаль, А.Ю. Таран // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 6-13. – ISSN 2222-0712
603778
  Токар В.В. Інституційні заходи подолання "тінізації" економіки України в контексті національної мобілізаційно-інноваційної моделі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 79-83
603779
  Дєева Н.Е. Інституційні заходи регулювання поводження з електронними відходами / Н.Е. Дєева, Ю.Є. Шулаєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 172-178


  Проведений аналіз законодавства, регулюючого поводження з електронними відходами в країнах ЄС. Обгрунтована доцільність внесення доповнень і коректив у аналогічне діюче законодавство України, і прийняття нових нормативно-правових актів, керуючись ...
603780
  Радіонов Ю.Д. Інституційні зміни в бюджетних відносинах як чинник зростання економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 25-41. – ISSN 2414-3499


  "Проаналізовано вплив інституціональної теорії на регулювання соціально-економічних процесів. Визначено, що без інституційних змін неможливо досягти успіху в економічних чи соціальних реформах. Взаємовідносини з учасниками бюджетного процесу формуються ...
603781
  Черчик Л. Інституційні зміни в умовах становлення ринку рекреаційних ресурсів : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
603782
  Поворозник В.О. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України : Дис. ... канд. екон. наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Поворозник В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 204л. – Бібліогр.: л. 178-204
603783
  Поворозник В.О. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.01.01 / Василь Орестович Поворозник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
603784
   Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації : аналіт. доповідь / [Г.І. Зеленько та ін. ; за ред. Г.І. Зеленько] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 161, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-74-65-5
603785
  Катигробова О.В. Інституційні зміни ринку праці в аграрному секторі економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 53-59. – ISSN 2221-1055
603786
  Траверсе О.О. Інституційні зміни та лідерство в українській політиці початку демократичних змін // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 25-27.
603787
  Багмет К.В. Інституційні зміни у соціальному секторі національної економіки: зовнішні тенденції та внутрішні суперечності // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 61-72. – ISSN 2073-9982
603788
  Войцещук А.Д. Інституційні зміни управління митними ризиками в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 15-21. – ISSN 2071-4653
603789
  Катигробова О.В. Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
603790
  Попова В.В. Інституційні і господарські джерела формування траєкторії розвитку національної макросистеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 199-205. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
603791
  Рибак С.О. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку : ринок фінансових послуг / С.О. Рибак, О.П. Коваль // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 60-64 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
603792
  Бунецький Л.Л. Інституційні інновації періоду демократичного транзиту України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Автор у статті досліджує особливості трансформації політичних інститутів в умовах системної кризи. Запропоновані деякі прикладні кроки, щодо якісних змін інституційної системи політичних відносин та влади в Україні. The author in this article ...
603793
  Козюк В. Інституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 3-34. – ISSN 1684-906Х
603794
  Пивоваров М.Г. Інституційні механізми державної підтримки розвитку малого підприємництва в національному господарстві й регіонах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 52-59. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
603795
  Горін Н.О. Інституційні механізми економічного співробітництва радянської влади з іноземним капіталом (1917 - 1921 рр.) : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 5-9. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
603796
  Михайленко О.В. Інституційні механізми ЄС у галузі боротьби з торгівлею людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексному дослідженню інституційних механізмів Європейського Союзу з питань боротьби з торгівлею людьми. Аналізується законодавство ЄС стосовно Співробітництва у сфері охорони порядку та правосуддя у кримінальних справах. Метою ...
603797
  Дигал Я. Інституційні механізми забезпечення гендерної рівності у політичній сфері: європейський контекст // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 42. – С. 148-159. – ISSN 2519-4518
603798
  Конотоп Г.О. Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Конотоп Гліб Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 239 арк. – Додатки: арк. 220-239. – Бібліогр.: арк. 196-219
603799
  Конотоп Г.О. Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Конотоп Гліб Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
603800
  Лобода К.С. Інституційні механізми імплементації соціальних відносин у Європейському Союзі та Раді Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.159-168
603801
  Таращанська О.Б. Інституційні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 131-134. – Бібліогр.: 4 назв.
603802
  Горбатенко Віталій Інституційні механізми реалізації концепції "Європи регіонів" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 80-91. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
603803
  Расшивалов Д.П. Інституційні механізми страхового захисту від ризиків транснаціонального тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 129-135


  У статті розглядається фінансування ризиків транснаціональних терористичних загроз із застосуванням страхування. Аналізуються можливості та обмеження міжнародних інституційних та ринкових механізмів страхового захисту від ризиків тероризму. Стаття ...
603804
  Журавльова Л.В. Інституційні механізми формування космічної політики США та її комерційної складової // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 68-80. – ISSN 2221-5719
603805
  Стахєева Г.О. Інституційні механізму контролю за концентраціями в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 151-152


  Про механізм контролю за концентраціями в ЄС є його інституційна структура. Відомо, що інституційний механізм ЄС представлений наднаціональними органами, що покликані втілювати в життя цілі та завдання ЄС, слугувати інтересам його громадян та ...
603806
  Доцяк І.І. Інституційні моделі політико-економічних трансформацій постсоціалістичних країн // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 97-106. – (Думка). – ISSN 2304-7410
603807
  Сірий Є. Інституційні можливості та соціокультурні параметри участі індивідів у підприємницькій діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-22. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається проблематика розвитку підприємництва (малого та середнього бізнесу) в Україні в аспекті формування державою та суспільством відповідних інституційних можливостей та суспільних умов. Останні ж розглядаються як відповідний ресурс ...
603808
  Кондратьєва Т.В. Інституційні наративи економічної системи як механізм інтеграції та економічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 19-27. – ISSN 1993-6788
603809
  Костюк В.Л. Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 26-32. – ISSN 1996-5931
603810
  Гончаренко О. Інституційні нормативно-правові гарантії економічних прав людини і громадянина в Україні // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 103-110. – ISBN 966-79-75-57-7
603811
  Данилова К.І. Інституційні обмеження валютної політики в системі відтворення трансформаційної економіки // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 39-44
603812
  Бурлай Т.В. Інституційні обмеження на шляху конвергенції економік України та ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 5-9
603813
  Корж М.А. Інституційні обмеження прямого іноземного інвестування та напрями їх подолання // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 77-88
603814
  Дяченко С.А. Інституційні обмеження щодо здійснення місцевих позик: Україна та європейський досід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 74-79. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
603815
  Асаул А. Інституційні одиниці в регіональному інвестиційно-будівельному комплексі: критерії та методи виділення / А. Асаул, О. Лобанов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 47-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
603816
  Демічева А.В. Інституційні ознаки поарання та його генезу у ракурсі соціологічного аналізу // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 155-158.
603817
  Куровський С. Інституційні ознаки фінансово-правової відповідальності у сфері банківської діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 47-54. – ISSN 2308-9636
603818
  Корнєєв В.В. Інституційні орієнтири ринкових перетворень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.82-90. – ISSN 1605-7988
603819
  Моісеєнко О.М. Інституційні основи взаємодії бізнесу і влади як фактор виникнення корупційних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 84-86. – Бібліогр.: 13 назв
603820
  Подлєсна В. Інституційні основи впливу політики воєнного кейнсіанства на розвиток соціально-економічних циклів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 74-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
603821
  Кириленко О. Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, О. Петрушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 79-95. – ISSN 1684-906Х
603822
  Колєсніченко А.С. Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб"єктів електроенергетичного ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 61-70. – ISSN 2222-4459
603823
  Тимофєєв С. Інституційні основи державного управління у сфері туризму / С. Тимофєєв, М. Покрищенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 115-121. – ISSN 2220-1394
603824
  Сазонець І.Л. Інституційні основи державної підтримки лібералізації підприємницької діяльності / І.Л. Сазонець, А.С. Саленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 23-26. – ISSN 2306-6806
603825
   Інституційні основи інноваційного розвитку економіки : навч. посібник / Аблов А.С. [ та ін. ] ; за заг. ред. В.Є. Новицького. – Вид. 2-е, перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-373-332-6
603826
  Уманців Ю. Інституційні основи інтеграції банківського та промислового капіталу // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 33-32 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
603827
  Токар В.В. Інституційні основи інтеграційної політики України в посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 45-49
603828
  Клімова А.В. Інституційні основи ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 65-72. – ISSN 2306-6814


  "У статті розкриваються особливості державного регулювання вищої освіти в умовах активної трансформації та реформування освітньої галузі, набрання закладами вищої освіти автономії, активного входження до європейського освітнього простір. Доведено ...
603829
  Вайцеховська О. Інституційні основи міжнародного фінансового правопорядку: шляхи вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 337-342. – ISSN 2663-5313
603830
  Шершун С. Інституційні основи правового захисту в сфері державних закупівель // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 2-5
603831
  Мороз О.О. Інституційні основи розвитку аграрного підприємництва в Україні / О.О. Мороз, В.М. Семцов, Н.Ф. Мандзюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 7-12. – ISSN 2306-6792
603832
  Бенч Н.В. Інституційні основи співробітництва України з Європейським Союзом в кримінальних справах // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 238-259. – ISBN 978-617-7624-26-3
603833
  Павленко Ю.В. Інституційні основи традиційного українського суспільства та проблеми сучасності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-44. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1811-3141
603834
  Герасимова С.В. Інституційні основи управління акціонерними товариствами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.84-90. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
603835
  Кукош М.С. Інституційні основи формування інвестиційного потенціалу регіону // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 110-115. – ISSN 2524-003X
603836
  Уманців Ю.М. Інституційні основи формування інтегрованих корпоративних структур // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 62-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
603837
  Луців Б. Інституційні особливості банків як учасників ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.11-13. – ISSN 1605-2005
603838
  Витко Т. Інституційні особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності: порівняльний аналіз досвіду України й США // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 260-268
603839
  Перегудова Т.В. Інституційні особливості еластичності зайнятості в Україні: тренди та детермінанти // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 9 (706). – Бібліогр.: 11 назв
603840
  Предборський В.А. Інституційні особливості корупційних процесів в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 16-22
603841
  Фролова Г.С. Інституційні особливості міжнародного фінансування інноваційної діяльності в Україні / Г.С. Фролова, Д.К. Фролов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 105-110. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6806
603842
  Гайданка Є.І. Інституційні особливості розвитку парламентаризму в сучасній Угорщині // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 141-144. – ISSN 2077-1800
603843
  Цибуляк В. Інституційні особливості сільського розвитку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 144-157
603844
  Федулова Л.І. Інституційні особливості сучасної корпорації // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 130-136. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
603845
  Тимченко І.Р. Інституційні особливості управління власністю територіальної громади // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2020. – № 9 (706). – Бібліогр.: 7 назв
603846
  Рубан М.О. Інституційні особливості формування доходної частини місцевих бюджетів // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 100-104. – ISSN 2306-6806
603847
  Кудласевич О. Інституційні параметри оптимізації регуляторної політики держави у сфері телекомунікаційної діяльності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 33-39
603848
  Бережний Я.В. Інституційні пастки і розгортання інституційної кризи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
603849
  Ляшенко В.І. Інституційні пастки перехідної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-1. – С. 178-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
603850
  Гражевська Н.І. Інституційні пастки ринкового реформування економіки України / Н.І. Гражевська, А.О. Заваженко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 820. – С. 3-10. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
603851
  Артьомова Т. Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 36-45 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
603852
  Гринчуцький В.І. Інституційні пастки у перехідній економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 167-170
603853
  Хумарова Н.І. Інституційні передумови впровадження інноваційних стратегій "зеленого" розвитку / Н.І. Хумарова, О.С. Голікова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 354-363
603854
  Запухляк І.Б. Інституційні передумови забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств в умовах нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 85-92


  У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти інституційних передумов забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств в умовах нестабільності. Обґрунтовано важливість ролі інституційного середовища у забезпеченні ефективності ...
603855
  Стадник В.В. Інституційні передумови і перспективи реалізації концепціїї інклюзивної освіти в Україні / В.В. Стадник, Г.О. Соколюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 169-173. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
603856
  Колтунович О.С. Інституційні передумови інноваційно-технологічної модернізації в країнах ЄС та ЄАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 19-22. – ISSN 2309-1533


  Вибір вектору економічної інтеграції України у 2014 році визначив пріоритетні напрями зовнішньоекономічної діяльності на довгострокову перспективу. В рамках зони вільної торгівлі з країнами Євросоюзу (ЄС) низька конкурентоспроможність українських ...
603857
  Кочума І. Інституційні передумови людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-40
603858
  Москаленко Ірина Василівна Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України : Дис. ... канд. економіч. наук: 08.01.01 / Москаленко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 226л. + Дод.: л.218-226. – Бібліогр.: л.200-217
603859
  Москаленко Ірина Василівна Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Москаленко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
603860
  Нехайчук Д.В. Інституційні передумови розвитку інвестиційних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
603861
  Богдан І.В. Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 23-37


  Проаналізовано роль інституційних компонентів системи підтримки розвитку публічно-приватного партнерства (ППП) на рівні органів місцевого самоврядування. Досліджено проблемні питання формування інституційного середовища ППП в Україні та обгрунтовано ...
603862
  Нікіфоров П.О. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку / П.О. Нікіфоров, В.І. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми формування фінансового ринку в умовах трансформаційних змін. Автори здійснили аналіз передумов розвитку фінансових інститутів. The problems formation of financial markets in conditions of transformations replacements ...
603863
  Слухай С.В. Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
603864
  Шовкун І.А. Інституційні передумови формування інноваційної спрямованості економічного розвитку України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 191-198. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
603865
  Ханін І.Г. Інституційні передумови функціонування інформаційного простору світової економіки : монографія / І.Г. Ханін. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. – 238, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-238. – ISBN 978-966-348-310-8


  У прим. №1 напис: Підпис. 21.03.13 р.
603866
  Макара О.В. Інституційні перетворення в соціально-орієнтованій національній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357-362. – ISSN 0321-0499
603867
  Биконя С.Ф. Інституційні перетворення в Україні - головна умова участі в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 79-81
603868
  Кондратенко Н.Д. Інституційні перетворення глобальної фінансової системи в умовах технологічної революції / Н.Д. Кондратенко, О.О. Лєгостаєва, І.В. Шкодіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 35-41. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
603869
  Геєць В.М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
603870
  Ушакова Н.Г. Інституційні перетворення системи освіти в епоху глобалізації / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 114-118. – ISSN 2222-4459
603871
  Корбут Д. Інституційні перспективи розвитку транскордонного співробітництва Україна - ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 175-183
603872
  Яременко Інституційні підвалини суб"єктного виміру господарчої системи у контексті розвитку національної конкурентоспроможності / Яременко, К.З. Назиров // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 2. – C. 21-31. – ISSN 1811-3141
603873
  Туниця Т. Інституційні підходи в контексті задач регулювання відкритої економіки // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41-44. – ISSN 1729-7036
603874
  Горняк О. Інституційні підходи до аналізу міжфірмової та внутрішньофірмової кооперації / О. Горняк, Л. Доленко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 47-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
603875
  Биков Р.Ю. Інституційні принципи реформування структури державного майна : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 74-76. – Бібліогр.: 6 назв
603876
  Хоменець Р. Інституційні проблеми визначення місцевого самоврядування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.129-132. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
603877
  Агафонов А.Ю. Інституційні проблеми державного регулювання трансформаційної економіки в епоху глобалізації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 289-294. – (Право. Економіка. Управління)
603878
  Мацелюх Ю.В. Інституційні проблеми економіки та ризики розвитку кредитного ринку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 155-161. – ISSN 2306-546X
603879
  Запара С.І. Інституційні проблеми забезпечення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових правовідносин // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 80-83. – ISBN 978-617-7069-52-1
603880
  Давидов І.Г. Інституційні проблеми приватизації та її вплив на національну економіку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 201-208. – ISBN 5-7763-2435-1
603881
  Кириленко І.Г. Інституційні проблеми формування інфраструктури внутрішнього агропродовольчого ринку / І.Г. Кириленко, Р.М. Шмідт // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 3-10
603882
  Попченко В.О. Інституційні протиріччя розвитку малого та середнього підприємництва в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 45
603883
  Коляда Т. Інституційні протиріччя фінансової системи та їх вплив на структурні деформації ринку фінансових послуг України в умовах світової економічної кризи / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-35. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю протиріч в інституціональному забезпеченні фінансової системи України та визначенню їх впливу на структурні деформації ринку фінансових послуг в умовах світової економічної кризи. Запропоновані підходи щодо удосконалення ...
603884
  Горбачова І. Інституційні регулятори зовнішньої міграційної політики України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 46-51
603885
  Грушевський В.А. Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 24-27. – ISSN 1727-1584
603886
  Яременко О. Інституційні реформи і проблема богової залежності державних інститутів // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 82-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
603887
  Рибак С.О. Інституційні реформи фінансової сфери й економічна модернізація: економетрична ілюстрація / С.О. Рибак, Л.Л. Лазерник // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-51. – ISSN 1811-3141
603888
  Гражевська Н.І. Інституційні ризики соціально-економічного розвитку трансформаційних економік в епоху глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми соціально-економічного розвитку трансформаційних економік в епоху глобалізації. Розкрито суперечливий вплив глобалізації на економічний розвиток та економічну безпеку трансформаційних економік. Обгрунтовано пропозиції щодо ...
603889
  Корнівська В. Інституційні ризики фінансової інклюзії // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 4. – С. 45-64 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
603890
  Росецька Ю.Б. Інституційні рівні та проблеми перехідної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 79-84. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
603891
  Шинкарук Л. Інституційні сектори у структурі системи національних рахунків // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 102-113 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
603892
  Бутко М.П. Інституційні складові використання людського потенціалу в трансформаційний період України / М.П. Бутко, С.М. Задорожна // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 33-41. – ISSN 1562-0905
603893
  Біла С.О. Інституційні складові реформуваня відносин власності в Україні (історико-економічний аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 4-9. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
603894
  Андрійчук Ю.М. Інституційні складові формування об"єднаних територіальних громад в умовах реформи децентралізації управління // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 2 (2), грудень. – С. 9-17. – ISSN 2617-9660
603895
  Тильчик О.В. Інституційні спроможності Державної фіскальної служби України як суб"єкта детінізації економіки: сучасний стан та перспективи // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 287-291. – ISSN 2072-8670
603896
  Колесник Т.В. Інституційні стимули підвищення ефективності державного сектору при децентралізації // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 69-86. – ISSN 2411-4413
603897
  Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використання ресурсів ріки Дунай : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кулько А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
603898
  Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використанням ресурсів ріки Дунай : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулько А. В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 226 л. – Бібліогр.: л. 201-226
603899
  Піскун В. Інституційні та науково-дослідні складові розвитку українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : (до 10-річчя створення Центру українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 162-168. – ISBN 966-8126-27-0
603900
  Польська І. Інституційні та правові основи регулювання регіонального розвитку: світовий досвід / І. Польська, Г. Пашкова // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 124-131.
603901
  Ануфрієва К.В. Інституційні та фінансові складові нарощування експорту України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 30-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
603902
  Драгомерецький В. Інституційні та функціональні зміни в органах державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-21. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднімається питання реформування державного управління, конституційного ладу та балансу трикутника влади. Відбуваються трансформаційні та модернізаційні зміни у політичній системі та органах державного управління, що зумовлює актуальність ...
603903
  Кузнєцова С.В. Інституційні технології формування політичного лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 110-116. – ISBN 966-628-108-8
603904
  Бодрова Д.В. Інституційні трансформації в економічних системах емерджентного типу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бодрова Дарія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 199 арк. – Додатки: арк. 189-199. – Бібліогр.: арк. 167-188
603905
  Корнієвська В.О. Інституційні трансформації в ЄС і болгарський досвід валютної ради // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 80-
603906
  Зінченко В.В. Інституційні трансформації і специфіка проблемних тенденцій розвитку освіти у США // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 17-37. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  У статті аналізуються з точки зору методології соціальної філософії виховання і освіти глобальні суспільні трансформації та пов"язана з ними освітньо-виховна реформа, яка покликана здійснити певну гомогенізацію систем соціального виховання і ...
603907
  Корнівська В.О. Інституційні трансформації нагляду на Європейському фінансовому ринку: уроки для України // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 100-110. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
603908
   Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : [зб. матеріалів доп. та тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 листоп. 2019 р.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 328, [1] с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст.
603909
   Інституційні трансформації соціально-економічної системи України : монографія / [Артьомова Т.І. та ін.; за ред. Гриценка А.А.] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2015. – 343, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 330-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7994-0
603910
   Інституційні трансформації та соціально-економічний розвиток // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-116 : табл. – ISSN 1811-3141
603911
   Інституційні трансформації та соціально-економічний розвиток // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-113. – ISSN 1811-3141
603912
  Дубина М. Інституційні трансформації фінансової системи України в умовах розвитку цифрової економіки / М. Дубина, О. Попело, О. Тарасенко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 91-110. – ISSN 2411-5215
603913
  Сагайдак Ю.А. Інституційні умови ефективного розвитку промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 314-319


  Стаття присвячена розгляду основних проблем, які зустрічаються на шляху країни, що прагне економічного зростання, окремим аспектам формування ефективної промислової політики. Проаналізовано статистичний матеріал розвитку промисловості України, ...
603914
  Хмелева І.В. Інституційні умови здійснення лізінгового нагромадження в системі трансформації економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 204-210. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
603915
  Слободян Р.Р. Інституційні умови і чинники підвищення ефективності державної фінансово-кредитної підтримки суб"єктів малого підприємництва // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 39-41
603916
  Олейникова Л.Г. Інституційні умови фінансування вищої освіти і науки в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 144-154. – (Економічні науки ; № 4 (36)). – ISSN 2414-0287


  "У статті розглянуто основні тенденції щодо ролі й значення вищої освіти в умовах глобальної конкуренції та трансформації соціально-економічного простору. Проаналізовано еволюцію інституційного середовища фінансування вищої освіти і науки в Україні та ...
603917
  Цибульська Е.І. Інституційні умови формування економіки знань в Україні // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 299-308. – ISSN 1993-5560


  "Дається аналіз динаміки індексу економіки знань України та провідних країн світу. Обгрунтовується системоутворююча роль інститутів генерації знань в інституційному каркасі країни в постіндустріальній економіці. Розглядаються заходи щодо вдосконалення ...
603918
  Грінберг Р. Інституційні уроки ринкових трансформацій // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (590). – С. 27-37. – ISSN 0131-775Х
603919
  Смєсова В.Л. Інституційні фактори взаємодії економічних інтересів у системі відтворення економічних відносин суспільства // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 29-42. – ISSN 2073-9982
603920
  Єгоричева С.Б. Інституційні фактори впливу на інноваційну діяльність банків // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 41-46
603921
  Архієреєв С.І. Інституційні фактори скорочення трансакційних витрат кредитування / С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 84-92
603922
  Халковський О.М. Інституційні фактори формування антикорупційної політики в системі детінізації національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 76-79. – ISSN 2306-6806
603923
  Жуковська А.Ю. Інституційні форми громадянського суспільства: тенденції становлення та розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 64-69
603924
  Макаренко Л.П. Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в Україні : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Макаренко Лілія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 354 арк. – Додатки: арк. 351-354. – Бібліогр.: арк. 12-16, 309-350 та в додатках: арк. 351-354
603925
  Макаренко Л.П. Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в Україні : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Макаренко Лілія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 32 назви
603926
  Мартиненко І.В. Інституційні форми реалізації принципу єдності влади в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 167-171. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
603927
  Годуєв О.О. Інституційні форми структуризації банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 354-366
603928
  Лисяк Л.В. Інституційні чинники бюджетної політики в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 196-200. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
603929
  Парно Л.Д. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Парно Леся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л. 184-206
603930
  Парно Л.Д. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Парно Леся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
603931
  Мандибура В.О. Інституційні чинники забезпечення функціонування державної форми власності в умовах транзитивної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-12. – Бібліогр.: на 3 пункта. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміст нормативно-правової складової інституційної архітектоніки державної форми власності. На основі узагальнення світового досвіду розкрито аспекти юридичного забезпечення функціонування інституту державної власно-сті, а також запропоновано ...
603932
  Моцик О.Ф. Інституційні чинники модернізації українсько-польських відносин у гуманітарній сфері в умовах процесів євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Моцик Олександр Федорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 57 назв
603933
  Моцик О.Ф. Інституційні чинники модернізації українсько-польських відносин у гуманітарній сфері в умовах процесів євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Моцик Олександр Федорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 57 назв
603934
  Оксак А.О. Інституційні чинники підвищення ефекту синергії як результату злиття та поглинання на вітчизняних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 126-130. – ISSN 2309-1533
603935
  Демидюк О.О. Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 289-400
603936
  Сафонов В.В. Інституційні чинники регуляторної політики суб"єктів суспільно-економічних відносин // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 92-96
603937
  Кравець В. Інституційні чинники розвитку інститутів спільного інвестування в Україні / В. Кравець, О. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі інституційного підходу розглянуто роль ІСІ в структурі фінансового ринку, визначено проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в України. В статье на основании институционного подхода рассмотрена роль ИСИ в ...
603938
  Тітаренко Г.Б. Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України: проблеми методології // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 110-115. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
603939
  Оніщенко І.О. Інституційні чинники формування тіньової економіки в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 35-40. – ISSN 2221-755X
603940
  Шабранська Н.І. Інституційні шляхи розв"язання проблем ресурсного забезпечення малого інноваційного підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 108-114
603941
  Андрос С. Інституційні, мікро- та макроекономічні наслідки участі іноземного капіталу і банківському секторі / С. Андрос, В. Хиленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
603942
  Шукало І.М. Інституційність англомовного комп"ютерного рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 488-495. – Бібліогр.: Літ.: 495; 15 поз.
603943
  Ціватий В. Інституційно-державотворчі традиції в Кувейті кінця XX - початку XXI століття: політико-дипломатичний і династичний аспекти // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 48-51. – (Політичні науки)
603944
  Ціватий В. Інституційно-дипломатичний і концептуальний вимір політичного простору в регіоні Балтійського моря / В. Ціватий, С. Божко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 44-48. – (Політичні науки)
603945
  Іванишин В.В. Інституційно-інноваційне забезпечення розвитку спроможних сільських територіальних громад в умовах євроінтеграції / В.В. Іванишин, А.М. Стельмащук, І.Ю. Леськів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 1 (38). – С. 5-15. – ISSN 2308-1988


  "Досліджено теоретичні засади функціонування спроможних територіальних громад. Узагальнено наукові підходи до трактування категорій «територіальна громада» та «спроможність». Запропоновано трактувати спроможність територіальної громади як наявність ...
603946
  Ігнатюк А. Інституційно-організаційна система регулювання світових галузевих ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-23. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  У роботі проаналізовано складові інституційно-організаційної системи регулювання галузевих ринків, а саме сукупність міждержавних угод, правових, нормативних актів, організаційної інфраструктури забезпечення дотримання й розвитку зазначених угод, ...
603947
  Сторонянська І. Інституційно-організаційне забезпечення імплементації моделі смарт-спеціалазації в Україні / І. Сторонянська, І. Залуцький // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 28-46 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
603948
  Плескач В.Л. Інституційно-організаційне забезпечення середньострокового бюджетного планування в Україні / В.Л. Плескач, Н.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 47-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
603949
  Карапетян О. Інституційно-організаційне забезпечення фінансових розслідувань економічної злочинності в міжнародній практиці / О. Карапетян, Т. Скакун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – C. 155-158. – ISSN 2524-0129
603950
  Новікова І.Е. Інституційно-організаційні бар"єри та каталізатори генерування університетами наукових знань та технологій // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 237-250. – ISBN 978-617-620-309-4
603951
  Клименко Н.Г. Інституційно-організаційні засади регіональної політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіону // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 72-76
603952
  Гражевська Н.І. Інституційно-організаційні механізми екологізації сучасного світогосподарського розвитку // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С.39-44
603953
  Вітренко А. Інституційно-організаційні послуги в контексті підтримки розвитку підприємництва / А. Вітренко, В. Петренко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 16 назв
603954
  Гоблик В.В. Інституційно-організаційні форми співпраці в межах транскордонних регіонів Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
603955
  Тесля А.І. Інституційно-правова база формування та захисту інтелектуального капіталу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 394-402. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
603956
  Цісінська О.Б. Інституційно-правова основа розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 151-162. – ISSN 1562-0905
603957
  Кондратьєва К. Інституційно-правова складова забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті автором проаналізовано систему та компетенцію органів державної влади у сфері забезпечення екологічної безпечності сільськогосподарської продукції в Україні. Виявлено недоліки правового регулювання у цій галузі та запропоновано шляхи їх ...
603958
  Колосова В.П. Інституційно-правове забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 97-105. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
603959
  Пелехатий А Інституційно-правове забезпечення формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 140-151 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
603960
  Кушнір М.О. Інституційно-правове забезпечення як поняття у вітчизняній науці "публічне управління та адміністрування" // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 28-34. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
603961
  Дмитрієва Н.О. Інституційно-правове регулювання та забезпечення електронної торгівлі на універсальному рівні / Н.О. Дмитрієва, В.О. Голубєва, В.Р. Кучеренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 43-47
603962
  Кравчук В.М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади : монографія / В.М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 271, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-236. – ISBN 978-966-457-171-2
603963
  Микієвич М.М. Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 90-96.
603964
  Трубіна М. Інституційно-правовий механізм розгляду податкових спорів у США // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (112). – С. 34-46. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
603965
  Клепікова О.В. Інституційно-правовий характер транспортної безпеки // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 168-176


  У статті розглядаються питання ролі та значення транспортної безпеки. Узагальнено наукові погляди щодо поняття та мети транспортної безпеки. З позиції господарського права наводяться визначення господарської безпеки та транспортної безпеки.
603966
  Гоблик В.В. Інституційно-правові аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв"язків у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 19-22. – ISSN 2306-6814
603967
  Залуцький І.Р. Інституційно-правові засади впровадження смарт-спеціалізації в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 5 (139). – С. 3-14. – ISSN 2071-4653
603968
  Половинець А.М. Інституційно-правові засади залучення молоді до участі в прийнятті рішень у Європейському Союзі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 127-129. – Бібліогр.: 6 назв
603969
  Івашина О.Ф. Інституційно-правові засади митно-тарифного регулювання діяльності технологічних парків / О.Ф. Івашина, К.І. Новікова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-39
603970
  Щербакова О. Інституційно-правові засади проведення грошово-кредитної політики в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 36-39 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
603971
  Пашук Т. Інституційно-правові основи дисциплінарної відповідальності суддів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 22-34. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
603972
  Пиц В. Інституційно-правові умови відтворення людського потенціалу України / В. Пиц, В. Стефінін // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 178-183. – ISSN 1818-2682
603973
  Гіренко А.Т. Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гіренко Анна Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 251 арк. – Додатки: арк. 220-251. – Бібліогр.: арк. 197-219
603974
  Гіренко А.Т. Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гіренко Анна Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
603975
  Федулова Л.І. Інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-16.
603976
  Стефанчук М.М. Інституційно-функціональне правове позиціонування прокуратури за судовою реформою // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7096-97-8
603977
  Ситник Г. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-33
603978
  Ситник Г.П. Інституційно-цивілізаційної парадигма, як основа методології державного управління у сфері національної безпеки // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – C. 10-23. – ISSN 2415-7732
603979
  Шелестун К.Ю. Інституційно-ціннісний потенціал розвитку суспільства знань в сучасній Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2011. – № 2 (37). – С. 101-114. – ISSN 1681-116Х
603980
  Вонсович О.С. Інституціний вимір боротьби Європейського Союзу з транснаціональною злочинністю як однієї з основних загроз європейській безпеці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 6 (134), червень. – C. 6-11. – ISSN 2077-1800
603981
  Галіахметов І.А. Інституціоналізація "делегованих повноважень" органів місцевого самоврядування: проблеми децентралізації та деконсолідації державної влади // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 136-148
603982
  Живицький В.А. Інституціоналізація Державної фіскальної служби України: теоретико-правові особливості // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 51-58. – ISSN 2306-9082
603983
  Крисак А.І. Інституціоналізація земельних відносин у країнах з перехідною економікою: акценти та паралелі // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 13-19. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
603984
  Матвієнко В. Інституціоналізація лобістської діяльності в країнах-членах ЄС на прикладі Австрії, Великої Британії, Німеччини, Франції та Данії / В. Матвієнко, С. Сокур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-14. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Для сучасних політичних систем країн-членів Європейського Союзу є характерною наявність широкого діалогу між владними органами та суспільством. Надзвичайно важливе місце у цьому діалозі займає лобістська діяльність, яка покликана артикулювати інтереси ...
603985
  Бедрак Н.М. Інституціоналізація політичного представництва у країнах Вишеградської групи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 10-16. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
603986
  Гражевська А.О. Інституціоналізація рентних відносин як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 378-388
603987
  Дуцька А.С. Інституціоналізація системи регулювання конкурентних відносин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 505-514


  У статті досліджені особливості регулювання конкурентних відносин у національній економіці на державному рівні. Проаналізовано структуру національної економіки в розрізі різних типів ринкових структур. Виявлені фактори, що ускладнюють процес ...
603988
  Ржевська Н. Інституціоналізація стратегічного прогнозування в теоретичному дискурсі та в політичній традиції США // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 138-148. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
603989
  Мазур І.І. Інституціоналізація сучасних форм господарювання в аграрному секторі : монографія / І.І. Мазур, О.В. Піменова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-237. – ISBN 978-966-439-902-6
603990
  Щедрова Г.П. Інституціональна дисфункція політичної еліти в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 238-242. – ISSN 2076-1554
603991
  Слободянюк О.В. Інституціональна модель страхового ринку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 25-28. – ISSN 2306-6814
603992
  Рядська В.В. Інституціональна парадигма аудиту в Україні: сучасний стан та напрямки розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 138-143 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-0712
603993
  Потіщук О.О. Інституціональна природа знання: програма Д. Блура // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 50-51
603994
  Краус Н.М. Інституціональна проекція інноваційного хабу в рамках побудови конкурентоспроможної національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 259-270


  Проаналізовано процес кластеризації економіки України. Розглянуто основні умови формування інноваційних кластерів на базі хабів з інституціональної точки зору. Запропоновано автором розрізняти інноваційний хаб мікрорівня, мезорівня та ...
603995
  Коваленко О.М. Інституціональна теорія в системі теоретичних і методологічних принципів розвитку нової політичної економії // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 3-8
603996
  Лазарєва О.В. Інституціональна трансформація ринку землі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 105-111. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
603997
  Хряпінський П.В. Інституціональний аспект заохочувальних норм кримінального права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 177-186. – ISSN 2524-0323
603998
  Чеботарьов В.А. Інституціональні та природничо-кліматичні чинники формування маркетингової політики агрохолдингів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 214-223


  Опрацьовано науково-практичний підхід щодо прогнозування визначальних інституціональних і природничо-кліматичних чинників маркетингового середовища виробничо-комерційної діяльності вітчизняних агрохолдингів національного й регіонального рівнів на ...
603999
  Олійник Я.В. Інституціональні чинники запровадження нефінансової звітності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (262). – С. 112-128. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
604000
  Кривобок В.Ю. Інституціональні чинники стратегії розвитку України // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 52-55. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,