Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
603001
  Осадчук П. "Конституійна ніч" тривала п"ять років // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 22-23
603002
  Зайнутдинов Д.Р. "Конституция Корнилова": правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 10. – С. 48-52. – ISSN 1812-3805
603003
  Назаренко Н.И. "Конституция" старого порядка как присяга королевичу Владиславу // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 1812-3805


  В статье освещаются события 1610 г., связанные с подписанием Смоленского договора 14 (4) февраля об условиях призвания королевича Владислава на московский престол. Данный договор в дальнейшем явился прологом московской присяги королевичу от 17 (27) ...
603004
  Стецюк О. "Конституція Пилипа Орлика" (1710) в оцінці Олександра Оглоблина // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 105-111


  В контексті загального огляду наукових досліджень Конституції Пилипа Орлика подано детальний аналіз фундаментальної роботи академіка Української Вільної Академії Наук в США О.П. Оглоблина (1899-1992)"Бендерська конституція 1710 року".
603005
  Науменко Л.П. Конституенти сучасного англомовного бізнес-дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 115-123


  У статті розглядаються конституенти бізнес-дискурсу, а саме учасники у їхніх статусно-рольових амплуа, локуси, тональність та регістри, стратегії та інтенції, прецедентні імена, висловлювання та тексти, цінності та ключові концепти, що складають основу ...
603006
  Розин В.М. Конституирование себя и реальности как способ жизни новоевропейской личности и философа // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.91-106. – ISSN 0042-8744
603007
  Матвєєв С.В. Конституійно- правовий статус Президента України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.64-73
603008
  Кебуладзе В. Конститутивна феноменологія природної настанови Альфреда Шюца й об"єктивна герменевтика Ульриха Овермана // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 146-156. – ISSN 2410-2601
603009
  Горохова Т. Конститутивні особливості найменувань складових частин літального апарата в російській термінології // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.56-66. – ISBN 966-7773-28-0
603010
  Филатенко И.А. Конститутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 192-199


  У статті розглядаються конститутивні ознаки мовленнєвої події в масмедійному політичному дискурсі. Зокрема, фокусується увага на специфіці її локалізації, ролі суб"єкта та ін. В статье рассматриваются конститутивные признаки речового события в ...
603011
  Кузнецов А.В. Конститутивный панпсихизм и проблема ментальной каузальности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 106-117. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
603012
  Мухамеджанов О. Конститутционная реформа в Республике Узбекистан: новый этап в развитии парламентаризма // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.51-56. – ISSN 1811-9018
603013
  Лисенков С.Л. Конституцiя Укpаїни : Матеpiали до вивчення / С.Л. Лисенков; Пиpоженко П.Л.-pед. – Київ : Либiдь, 1997. – 160с.Обл.-вид.аpк.10. – ISBN 5325008552
603014
   Конституции буржуазных государств : Учеб. пос. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 407с.
603015
   Конституции буржуазных стран. – М.-Л.
2. – 1936. – 664с.
603016
   Конституции буржуазных стран. – М.-Л.
4. – 1936. – 370с.
603017
   Конституции буржуазных стран. – Москва, 1968. – 194с.
603018
   Конституции буржуазных стран. – Москва, 1977
603019
  Вильданов Р.Х. Конституции в политической системе буржуазного общества / Р.Х. Вильданов. – Москва, 1968. – 200с.
603020
  Дурденевский В.Н. Конституции Востока. Египет. Турция. Персия. Афганистан. Индия. Китай. Монголия. Япония / В.Н. Дурденевский, Е.Ф. Лундшувейт. – Л., 1926. – 180с.
603021
   Конституции государств - участников СНГ. – Москва : Норма, 2001. – 736с. – ISBN 5-89123-355-X
603022
   Конституции государств Американского континента. – М.
1. – 1957. – 434с.
603023
   Конституции государств Американского континента. – М.
2. – 1959. – 525с.
603024
   Конституции государств Американского континента. – М.
3. – 1959. – 470с.
603025
   Конституции государств Африки. – Москва
1,2. – 1963. – 748с.
603026
   Конституции государств Африки. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Т. 1. – 1963. – 748с.
603027
   Конституции государств Европейского Союза : Учебник для вузов. – Москва : Инфра М-Hорма-М, 1997. – 802с. – ISBN 5891231239, 5862255117
603028
   Конституции государств Европейского Союза. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 816с. – ISBN 5-89123-123-9; 5-86225-511-7
603029
   Конституции государств Юго-Восточной Азии и Тихого океана. – М., 1960. – 738с.
603030
   Конституции европейских стран народной демократии. – М., 1954. – 184с.
603031
   Конституции зарубежных государств : США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Канада. Учебник. – Москва : БЕК, 1996. – 432с. – ISBN 5-85639-126-8
603032
   Конституции зарубежных государств : США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, Япония, Канада. Учебник. – Изд. 2-е, исправ. и доп. – Москва : БЕК, 1997. – 586с. – ISBN 5-85639-189-6
603033
   Конституции зарубежных государств : Учебное пособие. – 2-е изд., исправленное и дополненное. – Москва : БЕК, 1999. – 584с. – ISBN 5-85639-189-6
603034
   Конституции зарубежных государств : Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия : учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер, 2006. – [XXIV], 584 с. – ISBN 5-466-00138-4
603035
   Конституции зарубежных социалистических государств. – М., 1956. – 460с.
603036
   Конституции зарубежных социалистических государств Европы. – М., 1973. – 742с.
603037
   Конституции и законодательные акты буржуазных государств 17-19 вв.. – М., 1957. – 587с.
603038
  Холмс С. Конституции и конституционализм (Глава восьмая из книги "Оксфордский справочник по сравнительномк конституционному праву") // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 3 (88). – С. 56-84. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматривается Конституция как объективный инструмент, который социальные элиты, сознательно или нет, используют для обеспечения своих интересов.
603039
   Конституции и конституционные акты РСФСР. – М., 1940. – 298с.
603040
   Конституции и политические системы в странах социализма и капитализма. – Свердловск, 1979. – 121с.
603041
  Еллинек Г. Конституции их изменения и преобразования / Г.Еллинек ; под. ред. Б.А. Кистяковского. – С-Петербург : Право, 1907. – 97 с.
603042
  Ильинский И.П. Конституции мира и социализма / И.П. Ильинский. – Москва, 1967. – 312с.
603043
   Конституции Республики Узбекистан, 1992. – 9с.
603044
   Конституции социалистических государств. – Москва
Т. 1. – 1987. – 336 с.
603045
   Конституции социалистических государств. – М.
Т. 2. – 1987. – 384с.
603046
   Конституции Союза ССР и Союзных Республик. – М., 1937. – 272с.
603047
   Конституции стран, развивающихся на капиталистическом пути. – М., 1975. – 140с.
603048
  Николаев Б.В. Конституции штатов и правовое регулирование высшего образования в США // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 86-91. – ISSN 0132-0769


  В статье анализируются положения конституций 50 штатов США и федерального округа Колумбия, регулирующие вопросы высшего образования. Дается общая характеристика конституционных актов в США, определяются основные направления, формы и тенденции ...
603049
  Чуб О.О. Конституцийне право громадян України на участь в управлінні державними справами : Монографія / О.О. Чуб; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харьков : Одіссей, 2005. – 232 с. – ISBN 966-633-467-4
603050
  Арутюнян Г.Г. Конституционализм в контексте конституционной культуры нового тысячелетия // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 22-34. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
603051
  Калякин О.А. Конституционализм в России: выбор модели // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 14. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
603052
  Кравец И. Конституционализм в сравнительном изучении и преподавании // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 72-82. – ISSN 1812-7126
603053
  Поярков С.Ю. Конституционализм в структуре идеологии политического режима // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 9 (75). – С. 23-31. – ISSN 1812-8696
603054
  Кочетков В.В. Конституционализм и свобода: критика юридического разума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 17-26. – ISSN 0042-8744
603055
  Захаров В.Ю. Конституционализм как вариант модернизации российского абсолютизма в конце XVIII - первой четверти XIX века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 31-52. – ISSN 0869-5687


  Автор раскрывает свое видение проблем реформирования государственного строя Российской империи первой четверти XIX века, объясняет причины нереализации конституционных проектов Александра I.
603056
  Варламова Н. Конституционализм: вариативность понятия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 5 (84). – С. 48-57. – ISSN 1812-7126
603057
  Страшун Б. Конституционализм: идеал, реальность и возможная перспектива // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 5 (84). – С. 43-47. – ISSN 1812-7126
603058
  Оль П.А. Конституционализм: от концепции к способу политико-правового устройства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 7-13. – ISSN 1812-3805


  На основе сравнительно-правового анализа в статье предложена авторская интерпретация конституционализма.
603059
  Арутюнян А.А. Конституционализм: проблемы постсоветской реальности / А.А. Арутюнян. – Москва : Норма, 2013. – 158, [2] с. – Библиогр.: с. 150-158 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91768-330-0
603060
  Арутюнян Г.Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии : сборник избранных публикаций и выступлений на международных форумах, посвященных данной проблематике / Г.Г. Арутюнян ; [сост. : Головин А.С., Аршевская М.В., Рыбалко Я.В.]. – Киев : Логос, 2011. – 308 с., [4] с. фото : схемы, фото. – ISBN 978-966-171-457-0
603061
  Мухаменшин Ф.Х. Конституционная (уставная) юстиция как фактор развития российского федерализма / Ф.Х. Мухаменшин, В.Н. Демидов // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46-54. – ISSN 0132-0769
603062
  Волгин Дмитрий Конституционная анархия : Нравы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 68-71 : Фото
603063
  Герасимова Е. Конституционная жалоба как полномочие Конституционного Суда России и Федерального конституционного суда Германии: сравнительно-правовой анализ : Сравнительный анализ правоприменительной практики конституционных судов Федеративной Республики Германии и Российской Федерации. // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 4 (77). – С. 87-101. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена обязаности государства по обеспечению прожиточного минимума, которая является одной из важнейших составляющих конституционного принципа социального государства.
603064
  Шишманов И.Д. Конституционная записка графа П.П. Шувалова : (к истории русского освободительного движения в 80-х г. XIX столетия) / И.Д. Шишманов. – [Санкт-Петербург], 1913. – С. 136-166. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: Вестник Европы. Г. 48 1913, кн. 8, август
603065
  Крусс В. Конституционная компаративистика в системе юридического образования // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 45-56. – ISSN 1812-7126


  Конституция Российской Федерации провозглашает, что права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, а их соблюдение и защита – обязанность государства. И хотя в силу свойств Конституции эти положения имеют прямое действие, их подлинное ...
603066
  Беше-Головко Конституционная логика многопартийной системы Франции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 4 (77). – С. 5-15. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются особенности многопартийной системы во Франции, деятельность оппозиции, вопросы финансирования политических партий. Автор делает вывод, что права, предоставленные оппозиции, трудноосуществимы на практике в отсутствие регулярной ...
603067
  Уваров А.А. Конституционная модель гражданского общества в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 11. – С. 15-19. – ISSN 1812-8696
603068
  Бондарь С. Конституционная модель современного юриста: соответствует ли ей нынешняя система юридического образования? // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 1. – С. 18-27. – ISSN 0132-0831
603069
  Айтхожин К.К. Конституционная модернизация в Республике Казахстан: теоретико-методологические вопросы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 49-52. – ISSN 0132-0769
603070
  Роберт Пост Конституционная наука в Соединенных Штатах Америки // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Положение и особенности конституционной науки зависят от природы конституционного права. В США содержание конституционного права рассматривается, как правило, в рамках диалога между Верховным судом и американским народом. Конституционная наука, ...
603071
  Бондарь Николай Семенович Конституционная природа социально-экономических прав, свобод и обязанностей советских граждан : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Бондарь Николай Семенович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1979. – 17 с.
603072
  Шустров Д. Конституционная революция и возникновение принципа пропорциональности в конституционном праве Израиля // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 1 (104). – С. 92-116. – ISSN 1812-7126
603073
  Лазарев Л.В. Конституционная реформа / Л.В. Лазарев, А.Я. Слива. – М., 1989. – 94с.
603074
   Конституционная реформа в СССР. – М., 1990. – 127с.
603075
  Хаитов М.О. Конституционная реформа в Туркменистане // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 88-93. – ISSN 0132-0769
603076
  Медушевский Андрей Конституционная реформа в Туркменистане: переход к демократии или модернизация авторитаризма? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 6 (67). – С. 5-16. – ISSN 1812-7126
603077
  Янишевский С. Конституционная реформа в Украине: поиск оптимальной политической модели (1991 - 2015) // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 51-72. – ISBN 978-966-136-316-7
603078
  Денчук Р. Конституционная реформа и задания демокрмтического развития в Украине // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 12. – С. 10-13. – ISSN 1810-3081
603079
  Тузова О.О. Конституционная реформа института права убежища ФРГ 1993 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  В 2009 г. ФРГ празднует 60-летие провозглашения Конституции и образования республики. В этой связи актуализируются вопросы истории конституционного реформирования страны, в частности в контексте изучения права убежища.
603080
   Конституционная система развитого социализма. – М., 1980. – 134с.
603081
   Конституционная хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего Царства Польского (1814-1881). – Санкт-Петербург : Изд. Н. Д. Сергеевского ; [Тип. А.С. Суворина], 1907. – 148 с. – (Библиотека окраин России ; № 5)
603082
  Острогорский М.Я. Конституционная эволюция Англии в течение последнего полувека / М. Острогорский. – Петроград : Тип. П.П. Усова, 1916. – 160 с. – Отт. из "Вестн. Европы" 1913 г. - Экз. деф.: нет окончания
603083
  Лесбек Илебаев Конституционная экономика в Казахстане: становление и развитие // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 275-289 : табл. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
603084
  Вагнер Б. Конституционная юрисдикция - основные права - защита права собственности в Австрии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 133-140. – ISSN 1812-7126
603085
  Боботов С.В. Конституционная юстиция : Сравнительный анализ / С.В. Боботов. – Москва, 1994. – 127с. – ISBN 58810036
603086
  Клишас А.А. Конституционная юстиция в Мексике. Специфика судопроизводсва в рамках "процедуры ампаро" // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 2. – С.26-38. – ISSN 1811-9018
603087
  Клишас А.А. Конституционная юстиция в Мексике. Специфика судопроизводства в рамках "процедуры ампаро" // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.43-57. – ISSN 1811-9018
603088
  Мильчакова О.В. Конституционная юстиция в Хорватии: становление, развитие, основы организации / О.В. Мильчакова. – Москва : ДПК Пресс, 2013. – 172, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91976-045-0
603089
  Пастухов М. Конституционная юстиция и судебная власть в Республике Беларусь: законодательство и практика // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 4 (83). – С. 122-130. – ISSN 1812-7126


  В статье отражено состояние судебной системы Республики Беларусь. Автор выделяет особенности правового регулирования организации судов общей и специальной компетенции, Конституционного Суда Республики Беларусь. По результатам исследования автор ...
603090
   Конституционно-демократическая партия (Партия Народной Свободы) : Постановления III-го Съезда 21-25 апреля 1906 г. и Устав партии. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1906. – 16 с.
603091
  Бородин П.А. Конституционно-демократическая партия за рубежом: организация и общественная деятельность в 1920-е годы / П.А. Бородин. – Москва, 2000. – 104с.
603092
  Москаленко В. Конституционно-парламентское правление в Пакистане // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1991. – № 3 (274). – С. 3-24
603093
  Цалиев А.М. Конституционно-правовая ответственность законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 14. – С. 5-9. – ISSN 1812-3805


  Статья актуализирует проблему конституционно-правовой ответственности законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом современных отечественных правовых реалий.
603094
  Семенов А.В. Конституционно-правовая природа оговорки // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 90-98. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Анализируется проблема применения оговорок в конституционной практике. Использование оговорок в конституционной практике рассматривается автором как одна из тенденций развития современного конституционного права Российской Федерации. Обобщаются условия ...
603095
  Аль-Зуби Бассам Салем Ал Салех Конституционно-правовое развитие Иордании : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Аль-Зуби Бассам Салем Ал Салех; НАН Украины, ин-тут государства и права им. В.М.Корецкого. – Киев, 1999. – 193л. – Бібліогр.:л.181-193
603096
  Ясинская Д.В. Конституционно-правовое регулирование местных референдумов в Украине // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
603097
  Жигжитжапов Б.Ж. Конституционно-правовое регулирование осуществления контрольных полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 11 (65). – С. 25-39. – ISSN 1812-8696
603098
  Чихладзе Л.Т. Конституционно-правовое регулирование религиозных объединений / Л.Т. Чихладзе, Ю.Г. Бабаева // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 36-49. – ISSN 1812-8696
603099
  Шустров Д. Конституционно-правовое регулирование целей, задач, функций государства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 139-150. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
603100
  Кудрявцев В.Л. Конституционно-правовой институт квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 83-89. – ISSN 0132-0769
603101
   Конституционно-правовой механизм осуществления внешней политики государств. – М., 1986. – 303с.
603102
  Совгиря О.В. Конституционно-правовой статус парламентского большенства (коалиции) и парламентской опозиции в Украине // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 80-85. – ISSN 0132-0769
603103
  Ермошин Г.Т. Конституционно-правовой статус судьи как особая научная категория (на примере Российской Федерации) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 135-143. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
603104
  Меллингхофф Р. Конституционно-правовые аспекты налогового права в Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 107-112. – ISSN 1812-7126
603105
  Зорькин В. Конституционно-правовые аспекты налогового права в России и практика конституционного суда // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 98-106. – ISSN 1812-7126
603106
  Радуто В.И. Конституционно-правовые аспекты реабилитации инвалидов в Российской Федерации // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-54. – ISSN 0132-0831
603107
  Вагнер В. Конституционно-правовые аспекты срока давности в немецком налоговом праве // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 107-112. – ISSN 1812-7126
603108
  Кудинов О.А. Конституционно-правовые взгляды И.А.Ильина // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.46-48.
603109
  Гази Карам Конституционно-правовые основы внешнеполитической деятельности Ирака : Дис... канд. юридич.наук: / Гази Карам; КГУ. – К., 1972. – 303л.
603110
  Гази Карам Конституционно-правовые основы внешнеполитической деятельности Ирака : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / гази Карам; КГУ. – К., 1972. – 20л.
603111
  Кененова И.П. Конституционно-правовые основы и практика привлечения профессионально ориентированных и одаренных абитуриентов на юридический факультет МГУ / И.П. Кененова, Е.В. Норина, Т.Р. Орехова // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 128-149. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
603112
  Ципун А.В. Конституционно-правовые основы международных экономических отношений // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 8-13. – ISSN 1812-8696
603113
  Гришин В. Конституционно-правовые основы местного самоуправаения в Швеции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 34-38. – ISSN 1812-7126
603114
   Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов внутренних дел. – М., 1982. – 158с.
603115
  Пастухов М.М. Конституционно-правовые основы организации судебной власти в Республике Беларусь // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 302-308
603116
  Столповская Н.Б. Конституционно-правовые основы разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 8-11. – ISSN 1812-3805
603117
  Геймбух Н.Г. Конституционно-правовые основы реформирования федеративных отношений в современной Германии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 68-74. – ISSN 0132-0769
603118
  Князев С.Д. Конституционно-правовый статус субъекта Российской Федерации: понятие, структура, юридическое оформление / С.Д. Князев, В.В. Сонин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 49-65. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
603119
  Снежко О.А. Конституционно-працовая защита семьи // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 63-71. – ISSN 0132-0769
603120
  Евсеев А. Конституционно-процессуальное право: проблему и перспективи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 15-18.
603121
  Осипян Б.А. Конституционно-судебное разрешение споров о компетенции // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 45-49. – ISSN 1812-8696
603122
  Парягина О.А. Конституционно-уставное законодательство субъектов РФ: общее и особенное в регулировании социальной политики // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 7. – С. 11-20. – ISSN 1812-8696
603123
  Мамаев Р.Б. Конституционно - правовые признаки республики в составе Российской Федерации (на примере Кабардино - Балкарской Республики) // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.31-41
603124
   Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85-639-024-5
Т. 1 : Часть общая: конституционное право, человек, общество. – 1993. – 246с.
603125
   Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85639-025-3
Т. 2 : Часть общая: конституционное право и публичная власть. – 1995. – 448с.
603126
  Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учебник / А.А. Мишин. – Издание 5-е, переработанное и дополненное. – Москва : Белые альвы, 1996. – 400с. – ISBN 5-7619-0036-Х
603127
   Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Общая часть. Учебник для юрид. вузов и фак-тов. – 2-е изд. испр. и дополн. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85-639-123-3; 3-406-40576-2
Т.1-2. – 1996. – 758с.
603128
   Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учебник. В 4-х томах. – Москва : БЕК. – ISBN 3-406-43050-3
Т.3. – 1998. – 764с.
603129
  Алебастрова И.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учебное пособие / И.А. Алебастрова. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 304с. – ISBN 5-8401-0066-8
603130
  Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : Учебник / А.А. Мишин. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2001. – 488с. – ISBN 5-7205-0422-2
603131
  Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности "Юриспруденция" / А.С. Автономов. – Москва : Проспект, 2007. – 547, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-482-01522-3
603132
   Конституционное государство. – 366с.
603133
   Конституционное государство : Сборник статей / Изд.: И.В. Гессен, А.И. Каминка, прив.-доц. – [Санкт-Петербург] : Изд. И.В. Гессена и А.И. Каминка ; [Тип. Т-ва Общественная польза], 1905. – VIII, 585 с. – Библиогр.: Указ.: с. 581-585


  Каминка Август Исаакович, приват-доцент Петербургского университета
603134
  Котляревский С.А. Конституционное государство : Опыт политико-морфол. обзора / С.А. Котляревский. – Москва : Изд. Г.Ф. Львовича ; Тип. Альтшулера, 1907. – [4], 250, [1] с.
603135
  Иорданский Н.И. Конституционное движение 60-х годов / Н.И. Иорданский. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1906. – [2], 155, [3] с.
603136
   Конституционное законодательство и вопросы государства и права. – Кишинёв, 1981. – 155с.
603137
   Конституционное законодательство и вопросы государственного управления. – Томск, 1987. – 260 с.
603138
   Конституционное законодательство и государственное управление в условиях совершенствования социалистического общества. – Томск, 1988. – 160с.
603139
   Конституционное законодательство и проблемы государственного управления. – Томск, 1986. – 235с.
603140
  Петров С.М. Конституционное законодательство России: проблемы и перспективы развития / С.М. Петров, Л.Ю. Грудцына // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 14-22. – ISSN 0132-0769
603141
  Кейта Шейк Амаду Конституционное обеспечение исполнения международных договоров : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Кейта Шейк Амаду; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Укр. Ин-т Международ. Отношений. – К., 1991. – 19л.
603142
  Кейта Шейк Амаду Конституционное обеспечение исполнения международных договоров. : Дис... канд. юридичнаук: 12.00.10 / Кейта Шейк Амаду; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 144л. – Бібліогр.:л.134-144
603143
  Зимина Л.И. Конституционное оформление советской социалистической национальной государственности в Таджикистане : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Зимина Л.И.; М-во нар. образования ; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1973. – 28л.
603144
  Дюги Леон Конституционное право : общая теория государства / Леон Дюги, проф. Бордос. ун-та ; пер. приват-доцентов Моск. ун-та А. Ященко, В. Краснокутского и Б. Сыромятникова ; с предисл. к рус. пер. проф. П. Новгородцева и авт. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1908. – XL, 957 с. из них 7 с. объявл. – (Библиотека для самообразования, изд. под ред. А.С. Белкина, проф. В.И. Вернадского, Н.Д. Виноградова, А.Э. Вормса и [др.] ; № 37)


  Пер.: Ященко Александр Семенович (1877-1934); Краснокутский Василий Александрович; Сыромятников Борис Иванович (1874-?) Авт. предисл.: Новгородцев, Павел Иванович (1866-1924)
603145
  Уэйд Конституционное право / Уэйд, , Филлипс. – М, 1950. – 588с.
603146
  Енгибарян Р.В. Конституционное право : Учебник для вузов / Р.В. Енгибарян, Э.В. Тадевосян; Московский гос ин-т международных отношений (университет) МИД РФ.Ин-т государственного управления. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2002. – 554с. – ISBN 5-7975-0510-Х
603147
  Берлявский Л.Г. Конституционное право Государства Израиль: обзор исследований // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-62. – ISSN 0132-0769
603148
  Кожевников О.А. Конституционное право граждан на объединение в конституциях стран СНГ: (сравнительно-правовой анализ) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 24-28. – ISSN 1812-8696
603149
  Карасева М.В. Конституционное право граждан СССР на обжалование / М.В. Карасева. – Воронеж, 1989. – 148 с.
603150
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-т госуд-ва и права РАН. – Москва : Юристъ, 1997. – 568с. – ISBN 5-7357-0204-1
603151
   Конституционное право зарубежных стран : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 832с. – ISBN 5-89123-342-8, 5-86225-905-8
603152
  Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / А.А. Мишин. – Издание 6-е, переработанное и дополненное. – Москва : Белые альвы, 1999. – 456 с. – ISBN 5-7619-0067-Х
603153
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-т госуд-ва и права РАН. – Москва : Юристъ, 1999. – 568с. – ISBN 5-7357-0204-1
603154
   Конституционное право зарубежных стран : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 832с. – ISBN 5-89123-342-8; 5-86225-905-8
603155
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Практикум / В.Е. Чиркин. – Москва : Юристъ, 2000. – 429с. – ISBN 5-7995-0151-1
603156
   Конституционное право зарубежных стран : Курс лекций. – Москва : Приор, 2000. – 336с. – Автор-сост.А.В.Якушев на обкладинці. – ISBN 5-7990-0399-3
603157
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В.Е. Чиркин; Ин-тут госуд.и права РАН. АПУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2000. – 600с. – ISBN 5-7975-0267-4
603158
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник для студ.высш.учеб.зав. / В.Е. Чиркин; Ин-тут госуд.и права РАН. АПУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2002. – 622 с. – ISBN 5-7975-0434-0
603159
   Конституционное право зарубежных стран : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающ., по специальности "Юриспруденция". – Москва : Норма, 2003. – 832с. – ISBN 5-89123-342-8
603160
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник для студ.высш.учеб.зав. / В.Е. Чиркин; Ин-тут госуд.и права РАН. АПУ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2003. – 622 с. – ISBN 5-7975-0434-0
603161
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник для студ. высш. учеб. зав. / В.Е. Чиркин ; Ин-т гос-ва и права РАН ; Академический правовой ун-т. – 4-е изд., переработанное и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – 669 с. – ISBN 5-7975-0759-5
603162
  Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / В.Е. Чиркин ; Ин-т государства и права РАН ; Академический правовой ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2006. – 669 с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0759-5
603163
  Михалева Н.А. Конституционное право зарубежных стран СHГ : Учеб. пособие / Н.А. Михалева. – Москва : Юристъ, 1998. – 352с. – ISBN 5-7975-0053-1
603164
  Марткович И.Б. Конституционное право на жилище / И.Б. Марткович. – М, 1979. – 90с.
603165
  Чигир В.Ф. Конституционное право на жилище / В.Ф. Чигир, В.А. Боровцов. – Минск : Беларусь, 1985. – 103, [1] с. – (Серия "Правовые знания - в массы")
603166
   Конституционное право на жилище. – К., 1986. – 364с.
603167
  Фиолевский Д.П. Конституционное право на защиту / Д.П. Фиолевский. – К, 1981. – 88с.
603168
  Резник Г.М. Конституционное право на защиту. / Г.М. Резник, М.М. Славин. – М., 1980. – 113с.
603169
  Шишкин В.И. Конституционное право на обжалование в суд действий должностных лиц / В.И. Шишкин. – Киев : Политиздат Украины, 1990. – 128с. – ISBN 531900494Х
603170
  Румянцева Т.С. Конституционное право на образование в социалистических странах. / Т.С. Румянцева. – М., 1987. – 124с.
603171
  Пушкар Е.Г. Конституционное право на судебную защиту: Гражд.-процессуал. аспект. / Е.Г. Пушкар. – Львов, 1982. – 216с.
603172
   Конституционное право развивающихся стран. – М., 1987. – 284с.
603173
   Конституционное право развивающихся стран. – М., 1990. – 294с.
603174
   Конституционное право развивающихся стран. – М., 1992. – 351с.
603175
  Козлова Е.И. Конституционное право России : учебник для студентов высших учеб. заведений, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин ; Мин-во образования и науки Российской Федерации ; Московская гос. юридическая академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 608с. – ISBN 978-5-482-01875-0
603176
  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : Учебник для юрид. вузов и факультетов / М.В. Баглай. – Изд. 2-е, изм. и доп. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 776с. – ISBN 5-89123-329-0, 5-86225-989-9
603177
  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / М.В. Баглай. – 5-е изд., изм. и доп. – Москва : Норма, 2006. – 784с. – ISBN 5-89123-938-8
603178
   Конституционное право Российской Федерации : учебник / Адзинова (Хапсирокова) Е.А. [и др.] ; под общей ред. Н.В. Витрука ; Российская академия правосудия. – Москва : НОРМА ; ИНФРА-М, 2010. – 656 с. – ISBN 978-5-91768-123-8
603179
  Рябцовская Н.М. Конституционное право советских граждан на жилище : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Рябцовская Н. М.; Моск. ин-т нар. хоз. – Москва, 1980. – 24л.
603180
  Сибилев М.Н. Конституционное право советских граждан на жилище : (осуществление права на жилище в домах государственного и общественного жилищных фондов) / М.Н. Сибилев. – Киев : Вища школа, 1981. – 48 с.
603181
  Манаев Г.И. Конституционное право советских граждан на жилище / Г.И. Манаев. – Баку, 1988. – 255с.
603182
  Поляков Вадим Леонидович Конституционное право советских граждан на свободу слова : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Поляков Вадим Леонидович; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1975. – 20л.
603183
   Конституционное право социалистических стран. – М., 1963. – 328с.
603184
  Ковешников Е.М. Конституционное право стран Содружества Независимых Государств : Учебник для вузов / Е.М. Ковешников, М.Н. Марченко, Л.А. Стешенко. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 1999. – 464с. – ISBN 5-89123-367-3;5-86225-856-6
603185
  Серебренников В.П. Конституционное право Франции / В.П. Серебренников. – Минск : БГУ, 1976. – 240с.
603186
  Прело Марсель Конституционное право Франции. / Прело Марсель. – М., 1957. – 671с.
603187
  Трагира В.П. Конституционное право человека и гражданина на предпринимательскую деятельность в Республике Молдова / Василий Трагира ; под ред. Георгия Костаки, Василия Игнатьева ; АН Молдовы, Ин-т Философии, Социологии и Права. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2006. – 232 с. – ISBN 978-9975-78-103-9
603188
  Сосна Б. Конституционное право человека на жизнь и его защита / Б. Сосна, Г. Федоров, Н. Емельянова // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 8. – С. 9-12. – ISSN 1810-3081
603189
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1995
603190
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1995
603191
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 1995
603192
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4"95/1"96. – 1995
603193
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1996
603194
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1996
603195
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3/4. – 1996
603196
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4"96/1"97. – 1996
603197
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1997
603198
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1997
603199
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3/4. – 1997
603200
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 1998
603201
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1998
603202
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 1998
603203
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4"98/1"99. – 1998
603204
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 1999
603205
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 1999
603206
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4. – 1999
603207
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 4"98/1"99. – 1999
603208
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 2000
603209
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 2000
603210
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 2002
603211
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 2002
603212
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 2002
603213
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 4. – 2002
603214
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 2003
603215
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 2003
603216
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 3. – 2003
603217
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – 2003
603218
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 1. – 2004
603219
   Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 1993-. – ISSN 1560-7828
№ 2. – 2004. – З № 3 2004 р. див. "Сравнительное конституционное обозрение"
603220
  Крусс В.И. Конституционное правопользование и юридическая ответственность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 0132-0769
603221
  Крусс В.И. Конституционное правопользование и юридическая ответственность (окончание) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 7. – С. 17-25. – ISSN 0132-0769
603222
   Конституционное правосудие в посткоммунистических странах : Сборник докладов. – Москва, 1999. – 250с. – (Интелектуальная библиотека). – ISBN 5-89554-115-1
603223
  Пряхина Т. Конституционное правосудие в Украине: становление полноправного независимого института государственной власти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 3 (288). – С. 22-24
603224
  Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное коституционное право и процесс : Учебн. пособ. / Н.В. Витрук. – Москва : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 383с. – ISBN 5-85171-010-1
603225
  Свечкарев А.И. Конституционное развитие зарубежных социалистических стран Европы. Федерация в зарубежных социалистических странах. Текст лекций / А.И. Свечкарев, А.А. Овчаренко. – Харьков, 1974. – 37с.
603226
  Гув А.Н. Конституционное развитие Мексики (1917-1945 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Гув А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. Кафедра истории госуда. и права. – М., 1978. – 27л.
603227
  Александров А.И. Конституционное развитие современной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 9. – С. – ISSN 1812-3805
603228
  Тхай Винь Тханг Конституционное развитие СРВ : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Тхай Винь Тханг; Мин-во нар. обр. Аз.ССР, Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1988. – 22л.
603229
   Конституционное развитие Таджикской ССР. – Душанбе
1. – 1980. – 119с.
603230
   Конституционное развитие Узбекской ССР. – Ташкент, 1986. – 179с.
603231
  Миронов О.О. Конституционное регулирование в развитом социалистическом обществе / О.О. Миронов. – Саратов, 1982. – 126с.
603232
  Морозова Л.А. Конституционное регулирование в СССР / Л.А. Морозова. – М., 1985. – 143с.
603233
   Конституционное регулирование национального суверенитета и государственности в СССР. – Свердловск, 1982. – 135с.
603234
  Гавриленко Валентина Ивановна Конституционное регулирование общественных фондов потребителя в Ар.ССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Гавриленко Валентина Ивановна; Саратов. юрид. ин-т. – Саратов, 1976. – 19л.
603235
  Авакьян С.А. Конституционное реформирование посредством подконституционных актов: проблемы и решения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 34-45. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
603236
  Бланкенагель А. Конституционность закона или законность конституции? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 69-77. – ISSN 1812-7126
603237
  Михалев В. Конституционность как фактор правового государства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.110-115. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4999
603238
   Конституционные акты Второй Империи // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 208-227. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
603239
  Волков А.К. Конституционные акты Второй империи во Франции (1852-1870 гг.) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 164-179. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
603240
  Ныпорко Ю.И. Конституционные взаимоотношения президента и Конгресса США в области внешней политики. / Ю.И. Ныпорко. – Киев, 1979. – 162с.
603241
  Айвазян Н.А. Конституционные вопросы компетенции союзной республики (по материалам Армянской ССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Айвазян Н.А. ; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1970. – 16 с.
603242
  Орловский Ю.П. Конституционные гарантии права на образование в СССР / Ю.П. Орловский. – М., 1986. – 171с.
603243
  Сырунина Т. Конституционные гарантии права собственности при изъятии имущества для публичных нужд: экономический анализ (на примере судебной практики США) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 25-38. – ISSN 1812-7126


  В статье автор исследует практику реализации конституционных полномочий государства по принудительному отчуждению у частных собственников имущества для публичных нужд с экономической точки зрения.
603244
  Введенский Ю.В. Конституционные гарантии пров граждан / Ю.В. Введенский, Л.А. Слитенко. – Ленинград, 1980. – 36с.
603245
  Едигарова Г. Конституционные демократы и попытки разработки политической стратегии П.Н.Врангеля // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 108-117


  У даній статті автором з позицій об"єктивності та історизму, із залученням архівних матеріалів, документальних джерел, мемуарної та біографічної літератури здійснено комплексний аналіз форм взаємодії конституційно-демократичної партії з бароном ...
603246
  Рушайло В.Б. Конституционные и административно-правовые основы содержания режима военного положения в Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 12. – С.78-85
603247
   Конституционные идеи Андрея Сахарова. – М., 1990. – 95с.
603248
  Матаева М.Х. Конституционные идеи в программах политических партий и национальных организаций Казахстана и Туркестана 1917 года // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 9. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
603249
   Конституционные материалы. – М., 1991. – 124с.
603250
  Ренненкампф В.Н. Конституционные начала и политические воззрения книги Бисмарка / [соч.] Владимира Ренненкампфа. – Киев : Т-во печ. дела и торг. И. Н. Кушнерев и Ко в Москве, Киевск. отд., 1890. – 414, II с. – Экз. 119107 деф., без обл.


  Сын его, Владимир Николаевич, род. в 1862 г., экстраординарный профессор государственного права в новороссийском университете, в 1891 г. защитил магистерскую диссертацию: "Конституционные начала и политические воззрения князя Бисмарка" (Киев, 1890).
603251
  Масленников В.А. Конституционные обязанности советских граждан. / В.А. Масленников. – М., 1970. – 45с.
603252
  Миронов Н.В. Конституционные оснвоы внешней политики СССР / Н.В. Миронов. – М., 1978. – 64с.
603253
  Трудова О.В. Конституционные основания защиты прав граждан России на международном уровне / О.В. Трудова, Э.Ю. Яковлев // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 24-27. – ISSN 1812-3910
603254
   Конституционные основы внешней политики Советского государства. – М., 1978. – 256с.
603255
   Конституционные основы внешней политики СССР и международное право. – М., 1985. – 272с.
603256
  Копычев Н.И. Конституционные основы внешней политики СССР. / Н.И. Копычев. – Л., 1979. – 28с.
603257
   Конституционные основы государственно-правового строительства в Киргизской ССР. – Фрунзе, 1984. – 96с.
603258
   Конституционные основы государственного строительства. – Свердловск, 1981. – 160с.
603259
  Павловский Р.С. Конституционные основы деятельности местных Советов народных депутатов / Р.С. Павловский. – Х, 1979. – 175с.
603260
  Сильченко Н.В. Конституционные основы классификации источников права // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 69-74. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
603261
  Волков В.Д. Конституционные основы народного представительства в Советском государстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Волков В.Д.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский юридический ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1971. – 20л.
603262
   Конституционные основы народовсластия в СССР. – Л., 1980. – 383с.
603263
  Леонова О.И. Конституционные основы научного управления в системе местных Советов / О.И. Леонова, Ю.И. Скуратов. – Свердловск, 1982. – 136с.
603264
  Биндер М.А. Конституционные основы национально-государственного устройства СССР / М.А. Биндер. – Алма-Ата, 1984. – 84с.
603265
  Заметина Конституционные основы национальной политики Российской Федерации: к новой концепции / Заметина, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 117-123. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
603266
  Кутафин О.Е. Конституционные основы общественного строя и политики СССР / О.Е. Кутафин. – М., 1985. – 283с.
603267
  Денисов А.И. Конституционные основы общественного устройства СССР / А.И. Денисов. – Москва, 1966. – 56с.
603268
   Конституционные основы организации и деятельности высших органов государственной власти Азербайджанской ССР. – Баку, 1988. – 86 с.
603269
  Ордин К.В. Конституционные основы организации обороны Советского государства в первой главной фазе его развития. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Ордин К.В.; Военно-юридическая акад.Совет.Армии. – М, 1952. – 30л.
603270
  Фарберов Н.П. Конституционные основы организации Советского общенародного государства. / Н.П. Фарберов. – М, 1982. – 221с.
603271
  Колбасов О.С. Конституционные основы охраны окружающей среды. / О.С. Колбасов. – М., 1979. – 31с.
603272
  Топорнин Б.Н. Конституционные основы политической системы с оветского общества / Б.Н. Топорнин. – М, 1978. – 136с.
603273
  Корнуков М В. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве / М В. Корнуков, . – Саратов, 1987. – 178с.
603274
  Абова Т.Е. Конституционные основы права социалистической собственности в СССР. / Е.Т. Абова. – Москва : общество "Знание" РСФСР, 1979. – 39 с. – Библиогр.: с. 38. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде вопр. государства и права)
603275
  Тарнапольский Р.И. Конституционные основы правового положения Совета Министров АССР / Р.И. Тарнапольский. – Казань, 1983. – 120с.
603276
   Конституционные основы правосудия в СССР. – М., 1981. – 360с.
603277
   Конституционные основы правосудия в СССР. – М., 1984. – 288с.
603278
  Тютекин Ю.И. Конституционные основы рационального природопользования / Ю.И. Тютекин. – Кишинев, 1980. – 172с.
603279
  Матейкович М.С. Конституционные основы рационального природопользования в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 11. – С. 45-53. – ISSN 0132-0769
603280
  Сенченко В.И. Конституционные основы руководства экономикой развитого социализма / В.И. Сенченко. – К., 1982. – 183с.
603281
  Эбзеев Б.С. Конституционные основы свободы личности в СССР / Б.С. Эбзеев. – Саратов, 1982. – 137с.
603282
  Манохин В.М. Конституционные основы советского административного права / В.М. Манохин. – Саратов, 1983. – 217с.
603283
   Конституционные основы советской социалистической демократии. – Х., 1982. – 167с.
603284
  Мамут Л.С. Конституционные основы современной российской государственности // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 46-57. – ISSN 0869-0499
603285
   Конституционные основы статуса союзной республики. – Алма-Ата, 1985. – 247с.
603286
  Кириченко М.Г. Конституционные основы судебной системы в СССР. / М.Г. Кириченко. – М., 1979. – 142с.
603287
  Вишняков В.Г. Конституционные основы управления социалистической экономикой / В.Г. Вишняков. – Москва, 1978. – 62с.
603288
  Шевченко А.А. Конституционные основы формирования и осуществления внешней политики США / А.А. Шевченко. – Киев, 1988. – 42 с.
603289
  Батурин Ю. Конституционные оценки: правовое и нраственное измерения // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 1812-7126
603290
  Страшун Б.А. Конституционные перемены в Восточной Европе 1989-1990 гг / Б.А. Страшун. – М, 1991. – 208с.
603291
  Стасив О.В. Конституционные положения, определяющие принципы трудового права Украины // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2013. – Вып. 3 (21). – С. 181-187. – (Юридические науки ; вып. 3 (21)). – ISSN 1995-4190
603292
   Конституционные поправки 20-27. – Белград, 1971. – 72с.
603293
  Масленников В.А. Конституционные права и обязанности граждан СССР. / В.А. Масленников. – М., 1979. – 128с.
603294
   Конституционные права и обязанности советских граждан. – К., 1985. – 248с.
603295
  Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. / Л.Д. Воеводин. – Москва, 1972. – 300с.
603296
  Фарберов Н.П. Конституционные права и обязанности советских граждан. / Н.П. Фарберов. – М, 1974. – 47с.
603297
  Кивель В.Н. Конституционные права ребенка и их защита // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 100-111. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
603298
  Нечаева А.М. Конституционные предпосылки семейного законодательства // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 113-119. – ISSN 0132-0769
603299
  Бовш В.И. Конституционные принципы внешней политики КПСС / В.И. Бовш. – Минск, 1979. – 84с.
603300
   Конституционные принципы внешней политики СССР : Библиогр. указ. – Москва, 1979. – 31с. – (В помощь пропаганде и изуч. Конституции СССР)
603301
  Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства / В.М. Семенов. – М., 1982. – 152с.
603302
  Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии исполнения приговора. / В.Н. Бибило. – Минск, 1986. – 158с.
603303
  Синицын Ф.Л. Конституционные принципы свободы совести и всеобщего избирательного права в СССР: попытка реализации и противодействие (1936-1939 гг) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 81-92. – ISSN 0869-5687
603304
  Чангули Глеб Иванович Конституционные принципы уголовного судопроизводства зарубежных социалистических государств : Дис... д-ра юридич.наук: 12.00.09 / Чангули Глеб Иванович; Ин-т государства и права. – К., 1981. – 392л. – Бібліогр.:л.343-392
603305
  Чангули Г.И. Конституционные принципы уголоного судопроизводства зарубежных социалистических государств / Г.И. Чангули. – Киев, 1981. – 211с.
603306
  Макуев Р.Х. Конституционные принципы федерализма в эволюции субъектов Российской Федерации в условиях глобализации // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
603307
   Конституционные проблемы государства и права на современном этапе. – Кемерово, 1979. – 190с.
603308
  Тургунбеков Рафик Конституционные проблемы развития национальной государственности киргизского народа : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Тургунбеков Рафик ; Таджикский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Душанбе, 1972. – 24 с.
603309
  Кудинов О.А. Конституционные проекти Белого движения в годы Гражданской войны в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 1812-3805
603310
  Коротеев К. Конституционные реформы в Кыргызстане: сизифов труд? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 3 (88). – С. 32-43. – ISSN 1812-7126
603311
  Митюков М.А. Конституционные суды на постсоветском пространстве. Сравнительное исследование законодательства и судебной практики. / М.А. Митюков; Центр конституционных исследований МОНФ. – Москва : Московский общественный научный фонд, 1999. – 158с. – ISBN 5-89554-112-7
603312
  Гарлицкий Л. Конституционные суды против верховных судов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 146-159. – ISSN 1812-7126
603313
  Цепков Н.М. Конституционные типы норок : Автореф... канд. с. х.наук: 550 / Цепков Н. М.; Вологод. мол. ин-т. – М., 1969. – 22л.
603314
  Уитц Р. Конституционные ценности в практике конституционного правосудия Венгрии / Р. Уитц, А. Шайо // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 83-98. – ISSN 1812-7126
603315
  Катанян К.А. Конституционный "процесс века" в России. Последние страниці истории КПСС / К.А. Катанян; Центр конституционніх исследований МОНФ. – Москва : Московский общественный научный фонд, 1999. – 155с. – ISBN 5-89554-113-5
603316
  Латышев И.А. Конституционный вопрос в послевоенной Японии / И.А. Латышев. – М, 1959. – 230с.
603317
   Конституционный закон 19 февраля 1947 г. о структуре и компетенции высших органов Польской Республики. – М., 1950. – 12с.
603318
  Белоковыльский М. Конституционный запрет на использование недопустимых доказательств: проблемы уголовно-процессуальной реализации // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 5 (72). – С. 16-24. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена проблеме конституционного и уголовно-процессуального права - проблеме допустимости доказательств. Наибольшую законодательную детализацию конституционный запрет на использование при осуществлении правосудия доказательств, полученных с ...
603319
  Нудель М.А. Конституционный контроль в капиталлистических государствах / М.А. Нудель. – М., 1968. – 224с.
603320
  Гараджаев Д. Конституционный контроль в системе современного конституционализма // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 40-45. – ISSN 1561-4999
603321
  Мильчакова О.В. Конституционный контроль в странах бывшей Югославии / Мильчакова О.В. – Москва : ДПК Пресс, 2014. – 304, [4] с. – Резюме и содерж. парал. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91976-050-4
603322
   Конституционный механизм диктатуры монополий. – М., 1964. – 364с.
603323
   Конституционный механизм диктатуры монополий. – М., 1964. – 364с.
603324
  Нудель М.А. Конституционный надзор в капиталистических государствах / М.А. Нудель. – Одесса, 1964. – 49с.
603325
  Нудель Михаил Абрамович Конституционный надзор в капиталистических государствах : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 711 / Нудель Михаил Абрамович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 40 с. – Бібліогр.:с.39-40
603326
  Сергевнин С.Л. Конституционный нормоконтроль и отдельные общетеоретические проблемы судебного нормотворчества // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805


  Поставленные в данной статье в общетеоретическом плане некоторые вопросы судебного нормотворчества в связи с осуществляемой судебной системой (прежде всего, Конституционным Судом РФ) нормоконтрольной деятельностью, как представляется, обозначают лишь ...
603327
  Лукашевич В. Конституционный плюрализм в практике судов Европейского союза // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 68-77. – ISSN 1812-7126


  В статье рассматриваются современные теории конституционного плюрализма и межсудебного взаимодействия в праве Европейского союза.
603328
  Лейзеров А.Т. Конституционный принцип гласности работы Советов народных депутатов / А.Т. Лейзеров. – Минск, 1981. – 173с.
603329
  Стецовский Ю.И. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту / Ю.И. Стецовский, А.М. Ларин. – М., 1988. – 316с.
603330
  Летучих В.И. Конституционный принцип обжалования в досудебных стадиях советского уголовного права / В.И. Летучих. – Омск, 1981. – 68 с.
603331
  Николаев Б.В. Конституционный принцип равноправия в США: законодательные и судебные гарантии прав инвалидов в системе высшего образования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0132-0769
603332
  Гаджиев Х. Конституционный принцип разделения властей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 9-12
603333
  Туранов В.И. Конституционный принцип советского государственного управления : [учеб. пособие] / В.И. Туранов ; МВ и ССО РСФСР, Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев (Самара) : Куйб. гос. ун-т, 1982. – 56 с.
603334
  Левина М.И. Конституционный проект европейского союза: разногласия и поиски решений // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.34-46. – ISSN 1811-9018
603335
  Варламова Н.В. Конституционный процесс в России (1990-1993 гг.) / Н.В. Варламова. – Москва, 1998. – 156с. – ISBN 5895540090
603336
  Мари-Кристин Майнингер Конституционный совет Франции и европейское право // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 141-146. – ISSN 1812-7126
603337
  Антонов А. Конституционный совет Франции: порядок формирования и проекты реформирования // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 6 (109). – С. 88-105. – ISSN 1812-7126
603338
  Карцов А.С. Конституционный Совет Франции:достижения и проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 90-95. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390


  До 50-річчя Пятої Республіки у Франції
603339
   Конституционный статус государственных органов Молдавской ССР. – М., 1986. – 160с.
603340
   Конституционный статус гражданина. – М., 1989. – 205с.
603341
  Тургунбеков Р. Конституционный статус личности / Р. Тургунбеков. – Фрунзе, 1991. – 72с.
603342
   Конституционный статус личности в СССР. – М., 1980. – 256с.
603343
   Конституционный статус общественных организаций в СССР. – М., 1983. – 196с.
603344
  Пронина В.С. Конституционный статус органов межотраслевого управления. / В.С. Пронина. – М., 1981. – 158с.
603345
  Габричидзе Б.Н. Конституционный статус органов Советского государства / Б.Н. Габричидзе. – М., 1982. – 184с.
603346
  Сивов В.А. Конституционный статус советского гражданина / В.А. Сивов. – Л, 1980. – 40с.
603347
  Садыков У.А. Конституционный статус союзной республики / У.А. Садыков. – Ташкент, 1983. – 80 с.
603348
  Сапронова М.А. Конституционный статус, место и роль государства в системе высших органов государственной власти арабских республик // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 9-20. – ISSN 1991-3222
603349
  Лучин В.О. Конституционный строй России: основные политико- правовые характеристики / В.О. Лучин, Н.А. Боброва // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.17-31
603350
  Нарутто С.В. Конституционный Суд и международные обязательства России / С.В. Нарутто, В.А. Смирнова // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.156-164. – ISSN 1608-8794
603351
  Ондар С.Ю. Конституционный Суд Монголии: правовая природа и особенности // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 35-40. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена проблеме раскрытия правовой сущности Конституционного Суда (Цэц) Монголии. Автор приходит к выводу о том, что Цэц — это особый конституционный орган по защите Конституции Монголии, который имеет ряд нехарактерных для судебного органа ...
603352
  Бондарь Н. Конституционный Суд России - генератор "живого" (судебного) конституционализма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 75-86. – ISSN 0132-1331
603353
  Кряжков В.А. Конституционный Суд Российской Федерации: развитие конституционно-правового статуса / В.А. Кряжков, М.А. Митюков // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 10. – С. 12-28. – ISSN 0132-0769
603354
   Конституция-это закон и для Государственной Думы / В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.С. Комиссаров, В.В. Лунеев // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 5. – С. 13-17. – ISSN 0132-0769
603355
  Троцкий Н. Конституция "освобожденцев" / Н. Троцкий, 1906. – 20с.
603356
   Конституция (Основной Закон) Республики Беларусь. – М., 1992. – 18 с.
603357
   Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики : принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 178 с. – Миниатюрное издание
603358
   Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики : принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля 1978 года. – Москва : Советская Россия, 1982. – 118 с. – Миниатюрное издание
603359
   Конституция (Основной Закон) Союза Советский Социалистических Республик : принята на внеочередной седьмой сессиии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. – Пермь : Кн. изд-во, 1978. – 181 с. – Миниатюрное издание
603360
   Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1957. – 112 с. – Миниатюрное издание
603361
  Медушевский А. Конституция 1924 года: как и где были заложены причины крушения СССР? Часть 1 // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 1 (104). – С. 117-129. – ISSN 1812-7126
603362
  Рябов А. Конституция 1993 года и некоторые особенности российской модели разделения властей // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.107-112. – ISSN 1560-7828
603363
  Шейнис В.Л. Конституция 1993 года и российская политическая система // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 3-28. – ISSN 0869-5687
603364
  Мау В. Конституция 1993 года и экономические реформы в России // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.163-174. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
603365
  Цыба Р.И. Конституция to begoing + инфинитив в английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Цыба Р. И.; МВССО РСФСР, 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1963. – 20л.
603366
   Конституция Абхазской Автономной советской Социалистической Республики. – Сухуми, 1954. – 29с.
603367
   Конституция Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Батуми, 1954. – 24с.
603368
   Конституция Аджарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Батуми, 1962. – 21с.
603369
   Конституция Азербайджанской Советской Социалистической Республики, 1947. – 36с.
603370
   Конституция Азербайджанской Советской Социалистической Республики. – Баку, 1965. – 32с.
603371
  Вагабов А.А. Конституция Азербайдзанской ССР 1937 года и ее развитие. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Вагабов А.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1968. – 21л.
603372
   Конституция Армянской Советской Социалистической Республики. – Ереван, 1955. – 28 с.
603373
   Конституция Армянской Советской Социалистической Республики. – Ереван, 1967. – 31с.
603374
   Конституция Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. – Уфа, 1845. – 24с.
603375
   Конституция Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. – Уфа, 1953. – 24с.
603376
   Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск, 1950. – 23с.
603377
   Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск, 1952. – 36с.
603378
   Конституция Белорусской Советской Социалистической Республики. – Минск, 1969. – 32с.
603379
   Конституция Бирманского Союза. – М., 1957. – 100с.
603380
  Тихиня Валерий Гурьевич Конституция БССР и принципы судебной защиты гражданских прав / Тихиня Валерий Гурьевич, Тихонович Виктор Викторович. – Минск : Изд-во БГУ, 1980. – 54с.
603381
   Конституция буржуазных государств Европы. – Москва, 1957. – 1142с.
603382
   Конституция Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики. – Улан-Удэ, 1953. – 28с.
603383
   Конституция Бурятской автономной Советской Социалистической Республики. – Улан-Удэ, 1971. – 24с.
603384
   Конституция Венгерской Народной Республики. – Будапешт, 1949. – 24с.
603385
   Конституция Венгерской Народной Республики. – М., 1952. – 31с.
603386
   Конституция Венгерской Народной Республики. – Будапешт, 1972. – 61с.
603387
   Конституция Германской Демократической Республики. – М., 1969. – 52с.
603388
   Конституция Германской Демократической Республики. – М., 1977. – 23с.
603389
   Конституция государств Африки. – М.
3. – 1966. – 711с.
603390
   Конституция государств Центральной и Восточной Европы. – М., 1997. – 576с.
603391
  Лорис-Меликов Конституция графа Лорис-Меликова и его частные письма / Лорис-Меликов. – Лондон-С.-Пб. – 80с.
603392
   Конституция Грузинской Советской Социалистической Республики. – Тбилиси, 1949. – 36с.
603393
   Конституция Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. – Махачкала, 1950. – 28с.
603394
   Конституция Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. – Махачкала, 1968. – 24с.
603395
  Казимирчук В.П. Конституция действует, живет, работает. / В.П. Казимирчук. – М., 1980. – 129с.
603396
   Конституция Демократической Республики Мадагаскар. – М., 1980. – 48с.
603397
   Конституция Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи. – М., 1983. – 24с.
603398
  Лацо К. Конституция домюнхенской Чехословацкой Республики / К. Лацо. – Москва, 1972. – 407с.
603399
  Матюшкин Н.И. Конституция дружбы и братства народов / Н.И. Матюшкин. – М., 1978. – 47с.
603400
  Напсо М.Б. Конституция Европейского Союза и проблемы национальной идентичности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 160-163. – ISSN 1684-2618
603401
   Конституция Зимбабве. – М., 1982. – 144с.
603402
  Лунев А.Е. Конституция зрелого социалистического общества / А.Е. Лунев. – М., 1978. – 48с.
603403
  Хрисанфова Е.Н. Конституция и биохимическая индивидуальность человека / Е.Н. Хрисанфова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1990. – 160с. – ISBN 5-211-00922-3
603404
   Конституция и законодательные акты Германской Демократической Республики. – М., 1963. – 544с.
603405
   Конституция и законодательные акты Французской Республики. – М., 1958. – 527с.
603406
   Конституция и законы Союза ССР. – М., 1983. – 639с.
603407
  Мартышин О.В. Конституция и идеология // Государство и право / Рос. акад. наук ; Ин-т государства и права. – Москва, 2013. – № 12. – С. 34-44. – ISSN 0132-0769
603408
  Бацалай И. Конституция и конституционность в правовом государстве // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 51-54. – ISSN 1810-3081
603409
  Вертушков Г.Н. Конституция и морфология минеральных индивидов / Г.Н. Вертушков. – Свердловск, 1970. – 140с.
603410
  Спасов Б.П. Конституция и народное представительство в Народной Республике Болкарии / Б.П. Спасов. – М, 1977. – 303с.
603411
   Конституция и основные законодательные акты Венгерской Народной Республики. – М., 1954. – 483с.
603412
   Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республики. – М., 1955. – 691с.
603413
   Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республики. – М., 1959. – 728с.
603414
   Конституция и основные законодательные акты Корейской Народно-Демократической Республики. – М., 1952. – 396с.
603415
   Конституция и основные законодательные акты Монгольской Народной Республики. – М., 1952. – 272с.
603416
   Конституция и основные законодательные акты Народно-демократической республики Чехословакии. – М., 1950. – 376с.
603417
   Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Албании. – М., 1951. – 292с.
603418
   Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Болгарии. – М., 1950. – 368с.
603419
   Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Болгарии. – М., 1952. – 479с.
603420
   Конституция и основные законодательные акты Польской Народной Республики. – М., 1953. – 420с.
603421
   Конституция и основные законодательные акты Румынской Народной Республики. – М., 1950. – 240с.
603422
   Конституция и основные законодательные акты Румынской Народной Республики. – М., 1954. – 664с.
603423
   Конституция и основные законодательные акты Фередативной Народной Республики Югославия. – М., 1956. – 799с.
603424
   Конституция и основные законодательные акты Чехословацкой республики. – М., 1955. – 680с.
603425
  Степанов И.М. Конституция и политика / И.М. Степанов. – М, 1984. – 173с.
603426
  Чельцова О.Н. Конституция и профессия / О.Н. Чельцова. – Москва, 1930. – 115 с.
603427
  Зуев В.В. Конституция и свойства минералов : ( Остовно-электронный подход к исследованию некоторых основных проблем конституции минералов) / В.В. Зуев; Отв.ред. В.И. Ревнивцев. – Ленинград : Наука, 1990. – 278с.
603428
  Чиркин В.Е. Конституция и современные модели публичной власти: идеологемы и реалии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 6. – С. 5-12. – ISSN 0132-0769
603429
  Мазаев В. Конституция и формы собственности // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.185-191. – ISSN 1560-7828


  Правовое закрепление принципов российской экономической системы в Конституции РФ
603430
   Конституция Индии. – М., 1956. – 468с.
603431
   Конституция Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Нальчик, 1969. – 24с.
603432
   Конституция Кабардинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Нальчик, 1945. – 39с.
603433
   Конституция Кабардинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Нальчик, 1949. – 24с.
603434
   Конституция Казахской Советской Социалистической Республики. – Алма-Ата, 1953. – 32с.
603435
   Конституция Казахской Советской Социалистической Республики. – Алма-Ата, 1954. – 32с.
603436
   Конституция Казахской ССР. – Алма-Ата, 1961. – 32с.
603437
   Конституция как фактор социальных изменений : Сборник докладов. – Москва : Центр конституционных исследований МОНФ, 1999. – 108с. – ISBN 5-89554-114-3
603438
  Автономов А. Конституция как ценность // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 50-58. – ISSN 1812-7126
603439
   Конституция Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики. – Элиста, 1966. – 23с.
603440
   Конституция Карело-Финской Советской Социалистической Республики. – Сортавала, 1948. – 28с.
603441
   Конституция Карело-Финской Советской Социалистической Республики. – Петрозаводск, 1950. – 30с.
603442
   Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики. – Фрунзе, 1946. – 23с.
603443
   Конституция Китайской Народной Республики. – М., 1954. – 32с.
603444
   Конституция Китайской Народной Республики. – Пекин, 1954. – 23с.
603445
   Конституция Китайской Республики, 1998. – 73с.
603446
   Конституция Корейской Народной-Демократической Республики, принятая на первой сессии Верховн. Народн. Собрания 8 сентября 1948 года, 1956. – 30 с.
603447
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1946. – 31с.
603448
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1948. – 36с.
603449
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1953. – 36с.
603450
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1954. – 27с.
603451
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1964. – 28с.
603452
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1965. – 27с.
603453
   Конституция Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1967. – 32с.
603454
   Конституция Литовской Республики, 1992. – 12с.
603455
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1951. – 28с.
603456
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1952. – 28с.
603457
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1952. – 28с.
603458
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1954. – 31с.
603459
   Конституция Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1972. – 26с.
603460
   Конституция Марийской Автономной Советской Социалистической Республики. – Йошкар-Ола, 1949. – 20с.
603461
   Конституция Марийской Автономной Советской Социалистической Республики. – Йошкар-Ола, 1963. – 24с.
603462
   Конституция Молдавской Советской Социалистической Республики. – Кишинев, 1965. – 30 с.
603463
   Конституция Монгольской Народной Республики. – М., 1950. – 24с.
603464
   Конституция Монгольской Народной Республики. – Москва, 1952. – 40 с.
603465
   Конституция Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики. – Саранск, 1954. – 24с.
603466
   Конституция Мордовской Автономной Советской Социалистической Республики. – Саранск, 1960. – 24с.
603467
   Конституция на Съюза на съветские Социалистически Републики. – М., 1936. – 32с.
603468
   Конституция Народной Демократической Республики Бенин. – М., 1980. – 56с.
603469
   Конституция Народной Демократической Республики Йемен. – М., 1980. – 48с.
603470
   Конституция Народной Республики Албании. – М., 1950. – 24с.
603471
   Конституция Народной Республики Албании. – М., 1952. – 40с.
603472
   Конституция Народной Республики Анголы. – М., 1977. – 54с.
603473
   Конституция Народной Республики Болгарии. – М., 1950. – 24с.
603474
   Конституция Народной Республики Болгарии. – София, 1975. – 56с.
603475
   Конституция Народной Республики Болгарии. – София, 1975. – 56с.
603476
   Конституция Народной Республики Конго. – М., 1983. – 31с.
603477
   Конституция Народной Республики Мозамбик. – М., 1977. – 24с.
603478
   Конституция Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики. – Баку, 1965. – 24 с.
603479
   Конституция общенародного государства. – М., 1978. – 247с.
603480
   Конституция общенародного государства. – М., 1979. – 359с.
603481
  Таранов А.П. Конституция общенародного государства. / А.П. Таранов. – Киев, 1980. – 287с.
603482
   Конституция Объединённой Республики Танзания. – М., 1980. – 96с.
603483
  Ковешников Е.М. Конституция победоностного Октября / Е.М. Ковешников. – М, 1988. – 43с.
603484
  Головко А.А. Конституция подлинного народовластия / А.А. Головко. – Минск, 1979. – 187с.
603485
  Стариков В.Г. Конституция полевых шпатов ураноносных щелочных метасоматитов (по данным комплексного рентгено - и электронографического анализа) : дисс. ... канд. геолого-минералогических наук : 04.00.20 / Стариков В.Г. ; Академия наук УССР ; Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1984. – 195 л. – Библиогр.: л. 184-195
603486
  Стариков В.Г. Конституция полевых шпатов ураноносных щелочных метасоматитов (по данным комплексного рентгено - и электронографического анализа) : автореф. дисс. ... канд. геолого-минералогич.наук : 04.00.20 / Стариков В.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
603487
   Конституция Польской Народной Республики. – М., 1952. – 44с.
603488
   Конституция Польской Народной Республики. – М., 1977. – 31с.
603489
  Молчанов В.И. Конституция пространства. Суждение и тело // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 155-166. – ISSN 0042-8744
603490
  Акопов М.А. Конституция развитого социализма : Материалы к лекции / М.А. Акопов; МВ и ССО УССР. Ин-т повышения квалифик. преподав. обществ.наук при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 36с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
603491
   Конституция развитого социализма. – М., 1978. – 44 с.
603492
   Конституция развитого социализма. – Изд. 2-е. – М., 1978. – 272с.
603493
   Конституция развитого социализма. – 2-е изд. – М., 1979. – 272с.
603494
   Конституция развитого социализма. – М., 1979. – 52с.
603495
  Копейчиков В.В. Конституция развитого социализма / В.В. Копейчиков. – К., 1979. – 175с.
603496
   Конституция развитого социализма. – М., 1981. – 280с.
603497
   Конституция развитого социализма и вопросы государства и права. – Саранск, 1979. – 180с.
603498
   Конституция Республики Египта. – М., 1956. – 32с.
603499
   Конституция Республики Казахстан, 1992. – 14с.
603500
  Скакун О.Ф. Конституция Республики Крым 2014 года в контексте формирования российскими учеными идеологических предпосылок "возвращения" Крыма вРоссию // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 36-50. – ISSN 2312-6566
603501
   Конституция Республики Молдова. – Кишинёв, 1993. – 51 л.
603502
  Пушкаш В. Конституция Республики Молдова и Статут Международного уголовного суда // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 4-11. – ISSN 1810-3081
603503
   Конституция Республики Таджикистан, 1992. – 8с.
603504
  Арановский К.В. Конституция России среди источников иностранного конституционного права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 37-47. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
603505
  Васильева Т. Конституция России: взгляд 15 лет спустя // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 59-68. – ISSN 1812-7126
603506
  Гаврюсов Ю.В. Конституция России: уроки пятнадцатилетнего регулирования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 17-23. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
603507
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1918. – 31с.
603508
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1937. – 55с.
603509
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1938. – 24с.
603510
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1945. – 32с.
603511
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – Ростов -на-Дону, 1946. – 24с.
603512
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1955. – 336с.
603513
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – Москва, 1979. – 118с.
603514
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1986. – 45с.
603515
   Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. – М., 1989. – 62с.
603516
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Горький, 1946. – 32с.
603517
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1950. – 32с.
603518
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1953. – 36с.
603519
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1954. – 36с.
603520
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1955. – 36с.
603521
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1962. – 33с.
603522
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1965. – 31с.
603523
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1971. – 31с.
603524
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – Москва, 1972. – 419с.
603525
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1975. – 48с.
603526
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1975. – 31с.
603527
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1977. – 31с.
603528
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1979. – 46с.
603529
   Конституция Российской Советской Фереративной Социалистической Республики. – М., 1979. – 703с.
603530
   Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. – М., 1918. – 31с.
603531
   Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики : (основной закон). – Юрьев : Издание Юрьевского Совета, 1918. – 24 с.
603532
   Конституция Российской Федерации-России. – М., 1992. – 110с.
603533
   Конституция Российской Федерации-России. – М., 1993. – 127с.
603534
   Конституция Российской Федерации. – М, 1992. – 46с.
603535
   Конституция Российской Федерации. – Москва, 1993. – 23с.
603536
   Конституция Российской Федерации. – Москва, 1993. – 25с.
603537
   Конституция Российской Федерации : Научно-практический комментарий. – Москва : Юристъ, 1997. – 716с. – (Commentarium). – ISBN 5-7357-0141-Х
603538
   Конституция Российской Федерации : Проблемный комментарий. – Москва, 1997. – 704с. – ISBN 5895540082
603539
   Конституция Российской Федерации : Энциклопедический словарь. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Большая Российская энциклопедия; Юристъ, 1997. – 320с. – ISBN 5-7357-0143-6
603540
   Конституция Российской Федерации : Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 48с. – ISBN 5-16-001096-3
603541
   Конституция Российской Федерации [Електронний ресурс] : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; 3 часа звучания. – Москва : Студия АРДИС/Art Dictation Studio, 2006. – 1 CD + буклет (4 с.); в папке DEMO распол. демонстрац. аудиофрагм. Мр3-КНИГ пр-ва студ. книгозап. "АРДИС". – Системн. требования:MPEG-I Layer-3(mp3), 160 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, mono.-Текст проч. по из-нию: Конституция РФ. -М.:"Айрис-пресс", 2005.- Загл. с этикетки диска. – (Юридическая академия)


  3 часа звучания: Имена папок (Номер главы)_(Номер параграфа) Имена mp3-файлов: (Номер статьи). mp3 Раздел, глава Статья РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 1.Основы ...
603542
  Медушевский А. Конституция Российской Федерации 1993 года и большие циклы Российского конституционализма // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.37-59. – ISSN 1560-7828
603543
  Мамут Л. Конституция Российской Федерации в ХХІ веке // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.59-65. – ISSN 1560-7828
603544
  Суслов М.Г. Конституция Российской Федерации глазами историка и политолога // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 73-75. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
603545
  Хакимов Р. Конституция Российской Федерации и опыт договорных отношений // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.126-132. – ISSN 1560-7828


  Договорные отноршения центральной власти России и субъектов Федерации
603546
  Нефедов Б.И. Конституция Российской Федерации и проблема международной правосубъектности индивидов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6 (281). – С. 24-36. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
603547
  Луковская Д.И. Конституция Российской Федерации и современные концепции прав человека // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 97-100. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
603548
  Эбзеев Б.С. Конституция Российской Федерации: прямое действие и условия реализации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 7. – С. 5-15. – ISSN 0132-0769
603549
  Кутафин Е О. Шафир Конституция РСФСР - Основной Закон жизни республики / Е О. Шафир Кутафин. – М., 1980. – 239с.
603550
   Конституция РСФСР. – М., 1952. – 336с.
603551
   Конституция РСФСР. – Москва, 1982
603552
  Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года / О.И. Чистяков. – М., 1984. – 206с.
603553
  Макаров Конституция РСФСР 1935 г. как исторический источник (1925-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макаров М. Кю; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1968. – 35л.
603554
   Конституция Румынской Народной Республики. – М., 1950. – 20с.
603555
   Конституция Румынской Народной Республики. – М., 1952. – 36с.
603556
   Конституция Румынской Народной Республики. – Бухарест, 1958. – 83с.
603557
  Мартышин О.В. Конституция РФ 1993 г. и развитие теории государства и права (Некоторые методические аспекты) // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 39-47. – ISSN 0132-0769
603558
  Бахрах Д.Н. Конституция РФ, КОАП, УК,УПК, НК, ГК РФ о действии во времени норм, регулирующих юридическую ответственность // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 6 (72). – С. 5-15
603559
   Конституция Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Дзауджикау, 1945. – 31с.
603560
   Конституция Северо-Осетинской Автономной Советской Социалистической Республики. – Орджоникидзе, 1961. – 30с.
603561
  Юзьков Л.П. Конституция Советской Украины / Л.П. Юзьков. – Киев, 1984. – 24с.
603562
  Куришков Е.Л. Конституция современных буржуазных государств / Е.Л. Куришков, Л.И. Коломенцева. – Киев, 1968. – 124с.
603563
  Терновая Г.Г. Конституция Соединенных Штатов Америки : Автореф... канд. юр.наук: / Терновая Г. Г.; МГИМО МИД СССР. – М., 1957. – 23л.
603564
  Бойченко Г.Г. Конституция Соединенных Штатов Америки / Г.Г. Бойченко. – М., 1959. – 242с.
603565
  Молотов В.М. Конституция социализма / В.М. Молотов. – М., 1936. – 38с.
603566
   Конституция Социалистической Республики Бирманский Союз. – М., 1976. – 63с.
603567
   Конституция Социалистической Республики Вьетнам. – М., 1982. – 56с.
603568
   Конституция Социалистической Республики Румынии. – Бухарест, 1975. – 32с.
603569
   Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии. – Белград, 1963. – 92с.
603570
   Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии. – Белград, 1969. – 186с.
603571
   Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии. – Белград, 1974. – 337 с.
603572
   Конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии. – М., 1975. – 191с.
603573
   Конституция Социалистической Чехословакии. – М., 1963. – 342с.
603574
   Конституция Союза Советский Социалистических Республик. – Москва, 1978. – 62 с.
603575
   Конституция Союза Советский Социалистических Республик. – Москва, 1979. – 47с.
603576
   Конституция Союза Советский Социалистических Республик. – М., 1983. – 48с.
603577
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1933. – 64с.
603578
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1936. – 291с.
603579
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1936. – 32с.
603580
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1936. – 87с.
603581
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1938. – 47с.
603582
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1940. – 24с.
603583
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1944. – 31с.
603584
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Якутск, 1945. – 20с.
603585
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1947. – 28с.
603586
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Рига, 1947. – 39с.
603587
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1949. – 28с.
603588
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Минск, 1950. – 24с.
603589
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М,, 1950. – 32с.
603590
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1951. – 111с.
603591
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1951. – 488с.
603592
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1952. – 32с.
603593
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1953. – 32с.
603594
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Ташкент, 1954. – 32с.
603595
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Ташкент, 1954. – 32с.
603596
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1955. – 32с.
603597
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1956. – 32с.
603598
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1956. – 492с.
603599
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1957. – 32с.
603600
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1958. – 32с.
603601
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1960. – 940с.
603602
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1960. – 31с.
603603
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1960. – 32с.
603604
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1962. – 32с.
603605
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1962. – 32с.
603606
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1962. – 32с.
603607
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1963. – 32с.
603608
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1966. – 32с.
603609
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1970. – 32с.
603610
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – К., 1972. – 39с.
603611
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – К., 1982. – 47с.
603612
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – Москва, 1985. – 744 с.
603613
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1988. – 64с.
603614
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – К., 1989. – 48с.
603615
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1990. – 63с.
603616
   Конституция Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1991. – 70с.
603617
  Иванов В.М. Конституция ССР и вопросы правового воспитания (по материалам Молдавской ССР). / В.М. Иванов, Г.И. Костаки. – Кишинев, 1978. – 168с.
603618
  Анисимова Т.Б. Конституция СССР-основной закон Советского государства / Т.Б. Анисимова. – Москва, 1954. – 84с.
603619
  Голяков И.Т. Конституция СССР -- конституция победившего социализма. (К 20-летию Конституции СССР 1936 г.) / И.Т. Голяков. – Москва, 1956. – 32с.
603620
  Халмухамедов М.Х. Конституция СССР - воплощение ленинских принципов национальной политики КПСС. / М.Х. Халмухамедов. – М., 1981. – 48с.
603621
  Абрамович А.М. Конституция СССР - воплощение ленинской национальной политики. / А.М. Абрамович. – Минск, 1986. – 77 с.
603622
  Ушацкий И.И. Конституция СССР - гарантия основных прав человека / И.И. Ушацкий. – Минск, 1979. – 93с.
603623
  Куликова Г.Б. Конституция СССР - Конституция развитого социализма, строящегося коммунизма / Г.Б. Куликова. – М., 1978. – 64с.
603624
  Дулов А.В. Конституция СССР - основа нравственно-правового воспитания / А.В. Дулов. – Минск, 1979. – 48с.
603625
   Конституция СССР - основа развития социалистической демократии. – М., 1980. – 270с.
603626
  Тадевосян Э.В. Конституция СССР - Основной Закон Советского многонационального государства. / Э.В. Тадевосян. – М., 1982. – 64с.
603627
  Королев Ю.А. Конституция СССР - правовая основа построения брачно-семейных отношений / Ю.А. Королев. – Москва : Московский университет, 1981. – 192 с.
603628
  Краснопольская Н.Е. Конституция СССР - торжество идей В.И.Ленина, Коммунистической партии / Н.Е. Краснопольская. – М., 1979. – 64с.
603629
   Конституция СССР -воплощение принципов пролетарского интернационализма. – Львов, 1978. – 466с.
603630
  Спекторов А.С. Конституция СССР / А.С. Спекторов. – Москва, 1947. – 119 с.
603631
  Карева М.П. Конституция СССР / М.П. Карева. – Москва, 1947. – 223с.
603632
  Карева М.П. Конституция СССР / М.П. Карева. – 2-е изд. – М, 1948. – 256с.
603633
  Карева М.П. Конституция СССР / М.П. Карева. – 3-е изд. – М, 1949. – 256с.
603634
  Карпинский В.А. Конституция СССР : уебник для 7-го класса сред. школы / В.А. Карпинский. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 160 с., [7] л. ил.
603635
   Конституция СССР. – М., 1954. – 151с.
603636
  Давидович А.М. Конституция СССР / А.М. Давидович, М.А. Шафир. – Москва, 1955. – 98с.
603637
  Карев Д.С. Конституция СССР / Д.С. Карев, Г.В. Бараюашев. – М, 1960. – 199с.
603638
   Конституция СССР. – М., 1980. – 146с.
603639
   Конституция СССР. – М., 1982. – 398с.
603640
   Конституция СССР : Вопросы и ответы. – Москва : Русский язык, 1984. – 256 с.
603641
  Масленников В.А. Конституция СССР : права и обязанности молодежи. / В.А. Масленников. – М., 1979. – 64с.
603642
  Клевцов А.В. Конституция СССР 1936 г. и пути реформирования российской адвокатуры // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 5 (104). – С. 18-25
603643
  Ронин С.Л. Конституция СССР 1936 года / С.Л. Ронин. – М, 1957. – 128с.
603644
   Конституция СССР в действии : Указ. сов. лит., 1977-1983 гг. – Москва, 1983. – 116с.
603645
   Конституция СССР в школе. – Иваново, 1952. – 112с.
603646
  Лория В.А. Конституция СССР и актуальные вопросы кодификации советского административно-процессуального права / В.А. Лория. – Тбилиси, 1979. – 76с.
603647
   Конституция СССР и актуальные проблемы теории научного коммунизма. – М, 1979. – 141с.
603648
   Конституция СССР и вопросы развития правового регулирования социалистических общественных отношений. – Иркутск, 1980. – 179с.
603649
   Конституция СССР и вопросы теории советского госдарстсвенного права. – М., 1981. – 85с.
603650
   Конституция СССР и дальнейшее повышение эффективности норм уголовного права. – Свердловск, 1980. – 151с.
603651
   Конституция СССР и дальнейшее развитие государствоведения и теории права. – М., 1979. – 225с.
603652
   Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и правопорядка. – М., 1979. – 217с.
603653
  Денисов А.И. Конституция СССР и её международное значение / А.И. Денисов. – М., 1954. – 64с.
603654
   Конституция СССР и законодательство развитого социализма. – М., 1984. – 272с.
603655
  Романов П.И. Конституция СССР и защита Отечества / П.И. Романов, В.Г. Белявский. – М., 1979. – 128с.
603656
  Якубсон Я.Г. Конституция СССР и моральная ответственность личности / Я.Г. Якубсон. – М, 1980. – 63с.
603657
  Абдулатипов Р.Г. Конституция СССР и национальные отношения на современном этапе / Р.Г. Абдулатипов, Т.Ю. Бурмистрова. – Москва : Мысль, 1978. – 133 с. – Библиогр.: с. 124-131
603658
   Конституция СССР и правовое положение личности. – М., 1979. – 174с.
603659
  Уржинская Н.С. Конституция СССР и правовое регулирование определения квалификации кадров / Н.С. Уржинская. – Калинин, 1981. – 77с.
603660
   Конституция СССР и правовые проблемы совершенствования руководства народным хозяйством. – М., 1979. – 230с.
603661
   Конституция СССР и правовые проблемы укрепления правовой основы государственной и общественной жизни. – Свердловск, 1980. – 142с.
603662
  Кочумов Я.Х. Конституция СССР и проблемы управления экономическим и социальным развитием союзной республики : (отношения Совета Министров союз. респ. с предприятиями, учреждениями и орг. союз. подчинения) / Я.Х. Кочумов ; под ред. И.Ш.Муксинова ; Акад. наук Туркмен. ССР, Отд. философии и права. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 151 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
603663
  Кривенко Л.Т. Конституция СССР и развитие законодательной деятельности Верховных Советов союзных республик (справнит.-правовое исслед.) / Л.Т. Кривенко. – К., 1982. – 288с.
603664
   Конституция СССР и развитие науки права. – М., 1980. – 262с.
603665
  Керимов Д.А. Конституция СССР и развитие политико-правовой теории / Д.А. Керимов. – М., 1979. – 196с.
603666
   Конституция СССР и развитие советского законодательства. – М., 1981. – 375с.
603667
   Конституция СССР и развитие советского законодательства. – М., 1983. – 607с.
603668
  Федоров К.П. Конституция СССР и рост правосознания молодежи / К.П. Федоров. – Л., 1980. – 20с.
603669
  Кузнецов Г.Я. Конституция СССР и система социалистического хозяйствования / Г.Я. Кузнецов. – М., 1979. – 64с.
603670
   Конституция СССР и советская молодежь : Указ. лит. – Москва, 1978. – 48с.
603671
  Сафронов В.М. Конституция СССР и советское гражданство / В.М. Сафронов. – М., 1984. – 112с.
603672
   Конституция СССР и укрепление правовой основы государственной и общественной жизни. – К., 1983. – 280с.
603673
  Таранов А.П. Конституция СССР и УССР. / А.П. Таранов. – К., 1961. – 232с.
603674
  Жариков Е.С. Конституция СССР и участие трудящихся в управлении государственными и общественными делами / Е.С. Жариков. – М., 1978. – 63с.
603675
  Блищенко И.П. Конституция СССР о внешней политике Советского государства / И.П. Блищенко, А.П. Глебов. – М, 1978. – 63с.
603676
   Конституция СССР, государство, личность. – Ашхабад, 1980. – 168с.
603677
  Ракашевич К В. Конституция СССР. / К В. Ракашевич, . – Минск, 1980. – 167с.
603678
  Васильев В.И. Конституция СССР: 10-летие действия / В.И. Васильев. – Москва, 1987. – 62с.
603679
  Заварнов Н.А. Конституция стран Африки / Н.А. Заварнов. – Москва, 1978. – 45с.
603680
  Фарберов Н.П. Конституция стран народной демократии. / Н.П. Фарберов. – М, 1949. – 32с.
603681
   Конституция Страны Советов. – М., 1982. – 288с.
603682
  Мишин А.А. Конституция США / А.А. Мишин, В.А. Власихин. – М., 1985. – 334с.
603683
   Конституция США // Экология - 21 век: наука и политика : Международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2007. – Т. 7, № 4. – С. 56-63.
603684
   Конституция США (поправки) // Экология - 21 век: наука и политика : Международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2007. – Т. 7, № 4. – С. 63-69.
603685
   Конституция США и реальный правопорядок. – Киев, 1987. – 294с.
603686
  Кучеренко П.А. Конституция США и эволюция президентской власти // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 164-172. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Из-за неопределенности норм Конституции США полномочия Президента США существенно изменились и сфера его компетенции увеличилась. Причины расширения власти президента в конституционной системе США.
603687
   Конституция США: история и современность. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 320 с.
603688
   Конституция Таджикской Советской Социалистической Республики. – Сталинабад, 1953. – 32с.
603689
   Конституция Таджикской Советской Социалистической Республики. – Сталинабад, 1958. – 35с.
603690
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1937. – 40с.
603691
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1938. – 40с.
603692
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1946. – 24с.
603693
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1947. – 27с.
603694
   Конституция Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. – Казань, 1967. – 24с.
603695
   Конституция Туркменистана, 1992. – 10с.
603696
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1946. – 31с.
603697
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1947. – 36с.
603698
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1950. – 36с.
603699
   Конституция Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1960. – 31с.
603700
   Конституция Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1948. – 29с.
603701
   Конституция Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1953. – 36с.
603702
   Конституция Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1961. – 36с.
603703
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1938. – 32с.
603704
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1938. – 31с.
603705
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1938. – 32с.
603706
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1940. – 32с.
603707
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – М., 1943. – 28с.
603708
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1946. – 23с.
603709
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1952. – 32с.
603710
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1954. – 32с.
603711
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1954. – 32с.
603712
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1957. – 32с.
603713
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1957. – 32с.
603714
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1959. – 31с.
603715
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1965. – 32с.
603716
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1967. – 32с.
603717
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1969. – 32с.
603718
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1977. – 34с.
603719
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1979. – 47с.
603720
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1982. – 48с.
603721
   Конституция Украинской Советской Социалистической Республики. – К., 1989. – 61с.
603722
  Таранов Анатолий Павлович Конституция Украинской ССР и ее историческое развитие : Автореф... доктора юрид.наук: / Таранов Анатолий Павлович; АН УССР. Секция обществ. наук. – Киев, 1965. – 38л.
603723
   Конституция Украины / Таранов А.П. – К., 1988. – 328с.
603724
  Орзих М. Конституция Украины и современные перспективы конституционных преобразований // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
603725
  Таций В.Я. Конституция Украины: новое - хорошо забытое старое // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 345-348. – ISBN 978-966-458-725-6
603726
  Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики / Ю.Н. Тодыка. – Харків : Факт, 2000. – 608с. – ISBN 966-7099-86-5
603727
  Василенко Н.П. Конституция Филиппа Орлика / Н.П. Василенко. – б.м. : б.и. – 18с. – Вырезка
603728
  Василенко Н.П. Конституция Филиппа Орлика // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 389-408. – ISBN 966-8602-25-0
603729
   Конституция Финляндии. – Ваммала : "Ваммалан Кирьяпайно", 2001. – 188с. – ISBN 951-53-2246-4
603730
  Шоппер Д. Конституция Царства Польского 1815 года // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 1812-3805
603731
  Подвинский Ю. Конституция Царства Польского и ее судьба (1815-1830) / Ю. Подвинский. – Москва : Изд. Е.В. Кожевниковой и Е.А. Коломийцевой, 1906. – 47 с. – (Библиотека "Свободная Россия" / под общ. ред. С.П. Мельгунова и П.М. Шестакова ; № 20)


  На тит. л. Николай Прокофьевич Василенко
603732
   Конституция Чехословацкой Республики. – Прага, 1948. – 75с.
603733
   Конституция Чехословацкой Республики. – М., 1948. – 96с.
603734
   Конституция Чехословацкой Республики. – М., 1950. – 56с.
603735
   Конституция Чехословацкой Социалистической Республики. – Прага, 1960. – 96с.
603736
   Конституция Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики. – Грозный, 1971. – 24с.
603737
  Йираскова В. Конституция Чешской Республики 1993 года: принятие, содержание и изменени // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 6-14. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
603738
  Мартыненко П.Ф. Конституция ЧССР 1960 года - новый этап в конституционном развитии Чехословакии : Дис... канд.юридич.наук: / Мартыненко П.Ф.; КГУ. – К., 1965. – 386л. – Бібліогр.:л.353-386
603739
  Мартыненко П.Ф. Конституция ЧССР 1960 года - новый этап в конституционном развитии Чехословакии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Мартыненко П.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
603740
   Конституция Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики. – Чебоксары, 1968. – 28с.
603741
   Конституция Швеции. – М., 1981. – 142с.
603742
   Конституция Эстонской Республики, 1992. – 12с.
603743
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1946. – 31с.
603744
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1947. – 32с.
603745
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1949. – 32с.
603746
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1953. – 43с.
603747
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1955. – 32с.
603748
   Конституция Эстонской Советской Социалистической Республики. – Таллин, 1979. – 103с.
603749
   Конституция Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. – Якутск, 1946. – 23с.
603750
   Конституция Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. – Якутск, 1950. – 20с.
603751
  Бойков В.Э. Конституция, власть и народ. Россия 1990-х годов начала XXI в. // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С. 62-67. – ISSN 0132-1625
603752
  Викремаратне В.Ш. Конституция, свойства и онтогения рудных минералов неокисленных железистых кварцитов докембрия : Дис... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Викремаратне В. Ш.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1981. – 268л. – Бібліогр.:л.244-268
603753
  Котляревский Г.С. Конституция. Законность. Правопорядок. / Г.С. Котляревский. – Москва, 1981. – 112 с.
603754
   Конституції і конституційні акти України : Історія і сучасність. – Київ, 2001. – 400с. – ISBN 966-02-1981-4
603755
   Конституційна автономія уряду : шляхи вирішення проблеми / Шк. політ. аналітики при НаУКМА ; Ком. виборців України ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. С. Конончук, С. Балана]. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. приміт.
603756
  Сушинський О.І. Конституційна відповідальність Кабінету Міністрів України: інституціональний аспект // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 19-31. – ISSN 0201-7245
603757
  Сушинський О. Конституційна відповідальність: джерельний та інстанційний аспекти // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 58-64.
603758
  Коваленко Р. Конституційна економіка: сутність і сучасний стан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 3 (117). – С. 22-34
603759
  Кулі К. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 54-62. – ISSN 1561-4999
603760
   Конституційна реформа в Україні : у пошуках політичного балансу / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. дослідж. ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2011. – 44 с. – На обкл. інша назва: Конституційна реформа в Україні: у пошуках балансу політичної системи
603761
  Лисенко А.М. Конституційна реформа в Україні та права людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання конституційної реформи в Україні. Аналізуються рішення Конституційного Суду України щодо відповідності вимогам ст. 157 і 158 Конституції України трьох проектів Закону України "Про внесення змін до Конституції України", поданих на ...
603762
  Барабаш Ю. Конституційна реформа і стабільність конституційного ладу: конфліктологічно-правовий аналіз системного взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 77-96. – ISSN 0132-1331


  Конституційні основи правової системи України та проблеми її удосконалення.
603763
  Розумний М.М. Конституційна реформа: від задуму до наслідків // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 34-40.
603764
  Кінаш Б.С. Конституційна реформа: проблеми сьогодення / Б.С. Кінаш, Н.Б. Кінаш // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 69-78
603765
  Волощук О.Т. Конституційна роль Президента в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 45-50. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті досліджується й аналізується одне з проблемних питань науки конституційного права - проблема визначення сутності повноважень Президента України, що носять прерогативний характер.
603766
  Гультай М. Конституційна скарга як інститут демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 15-18
603767
  Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність: концептуальний аспект // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 51-60.
603768
   Конституційна юрисдикція : підручник / [Ю.Г. Барабаш та ін.] ; за ред. : Ю.Г. Барабаша, А.О. Селіванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 165, [3] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 157-161. – ISBN 978-966-458-308-1
603769
  Скомороха В. Конституційна юрисдикція в Україні: становлення і перспективи розвитку // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.51-55.
603770
  Фросіні Дж.О. Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 123-131
603771
   Конституційна юстиція // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 132-136


  Література з питань конституції юстиції (січень - червень 2010 року).
603772
  Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.О. Цимбалістий. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 200с. – Шифр дубл.34 Цимб.Доп. 1 карт.,юр, м.в. – ISBN 978-966-364-540-7
603773
  Лапка О.Я. Конституційне (державне) право зарубіжник країн (у схемах) : [навч. посібник] / О.Я. Лапка, Т.О. Пікуля ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Екон.-правовий ін-т. – Київ : Атіка, 2008. – 214, [2] с. : табл., схеми. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-326-280-2
603774
   Конституційне (державне) право зарубіжних країн : навчальний посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков ; за ред. В.М. Бесчастного. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 467с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-504-3
603775
  Єфремова Н. Конституційне законодавство в період Директорії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.95-99. – Бібліогр.: 13 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
603776
   Конституційне законодавство України. Законодавчі акти. Коментар. Офіційне тлумачення : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2000. – 896с. – ISBN 966-7714-16-0
603777
  Савченко О. Конституційне закріплення принципу верховенства права в зарубіжних державах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 100-104.
603778
  Шкурат А.М. Конституційне закріплення принципу незалежності суддів в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 226-230. – ISSN 1563-3349
603779
  Дячок Т. Конституційне право громадян на звернення до органів державної влади / Т. Дячок, О. Буханець // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Звернення громадян як форма участі населення в державному управлінні та як механізм виконання соціальних обов"язків публічної влади".
603780
  Сінькевич О.В. Конституційне право громадян на мирні зібрання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 38. – С. 268-271. – ISSN 1563-3349
603781
  Клименко О.І. Конституційне право громадян на мирні зібрання: форми реалізації // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 57-64
603782
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник для студ.юрид.вищих навч.закладів і фак-тів / В.М. Шаповал. – 4-е стереотипне вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 264с. – ISBN 966-505-126-1
603783
   Конституційне право зарубіжних країн : навч. посібник / М.С. Горшеньова, О.В. Журавка, К.О. Закоморна, А.А. Маєвська, А.О. та ін. Овчаренко; Горшеньова М.С., Журавка О.В., Закоморна К.О., Маєвська А.А. та ін.; МОНУ; за заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с. – ISBN 978-966-667-158-8
603784
  Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн : академічний курс : підручник / В.М.Шаповал ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 461, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 453-454. – ISBN 978-966-667-304-9
603785
  Безбабіна О. Конституційне право людини а громадянина на підприємницьу діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 95-100.
603786
  Котляревська Г.М. Конституційне право на звернення до органів влади в системі прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 303-308. – ISSN 1563-3349
603787
  Тесліцький А.М. Конституційне право на об"єднання: місце в системі основних прав людини і громадянина // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 29-32. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Стаття присвячена конституційному праву на об"єднання. Автор характеризує право на об"єднання, його місце в системі основних конституційних прав людини, взаємозв"язок права на об"єднання з іншими правами, а також дає визначення права на об"єднання. У ...
603788
  Пазенок А. Конституційне право на охорону здоров"я: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 120-125. – ISSN 0132-1331
603789
  Мацькевич М.М. Конституційне право на твори науки, літератури і мистецтва: до питання культурних прав // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 11-15
603790
   Конституційне право України. – Київ : Наукова думка, 1999. – 736с. – ISBN 966-00-0438-9
603791
  Сташків Б.І. Конституційне право України : Навч. посібник для студ. юр. вузів та ф-тів. Спеціальність " Правознавство " / Б.І. Сташків. – Чернігів, 1999. – 264с. – ISBN 966-533-087-Х
603792
  Кравченко В.В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко; Ред.: Копєйчиков В.В., Пухтинський М.О. – Київ : Атіка, 2000. – 320с. – ISBN 966-7714-13-6
603793
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. – 2-ге вид. доопрацьоване. – Київ : Наукова думка, 2000. – 734с. – ISBN 966-00-0547-4
603794
  Костюченко О.А. Конституційне право України : Навч.-метод. посібник для самостіного вивчення дисципліни / О.А. Костюченко; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 116с. – ISBN 966-574-208-6
603795
   Конституційне право України : Підручник для студ. юрид. спец. ВЗО. – 3-те вид. – Київ : Наукова думка, 2002. – 733с. – ISBN 966-00-0750-7
603796
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посібник для дистанційного навчання / В.В. Кравченко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2004. – 528 с. – ISBN 966-7979-60-1
603797
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навч. посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
603798
  Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – Київ : Наукова думка; Прецедент, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-00-0697-3
603799
  Шляхтун П.П. Конституційне право України : підручник [для студентів політологічних спец. вищих навч. закладів] / П.П. Шляхтун. – Київ : Освіта України; КНТ, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-8847-50-9; 978-966-373-328-9;
603800
  Совгиря О.В. Конституційне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 632 с. – ISBN 978-966-667-272-1
603801
  Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / В.В. Кравченко. – 6-те вид., виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-326-261-1
603802
  Колісник В. Конституційне право України як провідна галузь права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 187-197
603803
  Молдован В.В. Конституційне право: опорні конспекти : Hавч. посібник для студентів юрид. вузів і факкультетів / В.В. Молдован, В.Ф. Мелащенко. – Київ : Юмана, 1996. – 272с. – ISBN 966-7005-10-0
603804
  Лемак В. Конституційне правосуддя в державах Центральної Європи: досвід для України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 0132-1331
603805
  Селіванов А. Конституційне правосуддя і конституційна юрисдикція в Україні (доктринальне визначення) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 34. – ISSN 0132-1331
603806
  Ющик Олексій Конституційне регулювання законодавчого процесу: актуальні проблеми вдосконалення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 18-20
603807
   Конституційне судочинство в Україні. Рішення і висновки Конституційного Суду України. – Київ : Праксіс, 2005. – 480с. – (Судова практика). – ISBN 966-897-300-3
603808
  Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. – ISBN 978-966-364-852-1
603809
  Припхан І.І. Конституційний вимір суспільної моралі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 267-272. – ISSN 1563-3349
603810
  Єзеров А. Конституційний делікт як особлива форма конституційного конфлікту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 17-25. – ISSN 1561-4999
603811
  Пащенко А. Конституційний делікт як підстава конституційної відповідальності // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.86-89. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 1561-4999
603812
  Козюбра М.І. Конституційний ідеалізм та конституційний нігілізм як прояви дефіциту правової культури // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 3-7.
603813
  Лотюк О. Конституційний контроль в зарубіжних країнах // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-58.
603814
  Теплюк Михайло Конституційний лад в Україні, поняття та деякі питання порядку його визначення і зміни // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Термін "конституційний лад" вживається у багатьох основних законах, але завжди без формулювання відповідного поняття [9]. У літературі поняття "конституційний лад" відрізняють від таких понять, як "суспільний лад" та "державний лад", що застосовувалися ...
603815
  Сульженко Ю. Конституційний механізм реалізації економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 16-19
603816
  Білоскурська О.В. Конституційний обов"язок додержуватися Конституції України та законів України / О.В. Білоскурська. – Чернівці : Книги - XXI, 2011. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с.180-199. – ISBN 978-617-614-011-5
603817
  Савчин М. Конституційний патріотизм у контексті постмодерного конституціоналізму // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 93-98.
603818
  Макаренко О. Конституційний порядок надання Верховною Радою України згоди на обов"язковість міжнародних договорів в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 0132-1331
603819
  Максимов С. Конституційний принцип верховенства права: загальне та особисте // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 127-134. – ISSN 1993-0909
603820
  Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування / В.В. Медведчук. – Київ, 1996. – 148с.
603821
  Приходько Х.В. Конституційний процес в Україні щодо питання юридико-лінгвістичного визначення в аспекті тлумачення змісту категорій "процес" і "процедура" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 141-147. – ISSN 1563-3349
603822
  Литвин В.М. Конституційний процес. Основні положення конституції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 16-26. – (Історія ; Вип. 52)


  Розглядається конституційний процес в Україні в 90-х рр. ХХ ст., аналізуються основні положення української Конституції.
603823
  Ковтунець В. Конституційний референдум у Сербії ((28-29 жовтня 2006 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-122.
603824
  Лемак В.В. Конституційний розвиток Словаччини у складі ЧССР в 60-80 роки XX ст.: політичні і правові аспекти / В.В. Лемак, В.В. Копча // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 62-68. – ISSN 1563-3349
603825
  Мелащенко В.Ф. Конституційний статус Рад народних депутатів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 41-48. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы правового статуса Советов народных депутатов. Показаны роль и значение Конституции СССР для организации и деятельности представительных органов Советского социалистического государства, отмечаются ...
603826
  Басараб М. Конституційний Суд залишив Табачника міністром // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 13 (16). – С. 38-39


  8 квітня 2010 р. Конституціний Суд України визнав, що діюча коаліція у парламенті створена легітимно.
603827
  Ешонов Б. Конституційний Суд республіки Узбекистан: становлення та розвиток // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.69-73
603828
  Шемшученко Ю.С. Конституційний суд України / Ю.С. Шемшученко, Г.О. Мурашин. – К., 1997. – 20с.
603829
  Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 130-137
603830
  Селіванов А. Конституційний Суд України в нових умовах конституційності у державі // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-48
603831
  Мартинюк Р.С. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 186-192. – ISSN 1563-3349
603832
  Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 4. – ISSN 0132-1331
603833
  Шемшученко Ю. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдиуції / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
603834
  Стецюк П. Конституційний Суд України як суб"єкт формування сучасного українського конституционализма // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0132-1331
603835
  Святоцький О. Конституційний Суд України: минуле, сьогодення, майбутнє (до 15-ї річниці) / О. Святоцький, А. Смєхова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 5-22. – ISSN 0132-1331
603836
  Домбровський І. Конституційний Суд України: початок нової каденції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-52
603837
  Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 23-37
603838
   Конституційний транзит в Україні : моделі, алгоритми та перспективи : матеріали засідання "круглого столу", 19 листопада 2010 року / Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Харкові ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Філос. ф-т, Каф. політології ; Асоц. політологів Слобожанщини ; [за заг. ред. О.А. Фісуна]. – Харків, 2010. – 59, [1] с.
603839
  Мяловицька Н.А. Конституційні автономії у федеративному устрої Німеччини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-40.
603840
   Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. – Київ : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272с. – ISBN 5-86828-001-6
603841
  Маркуш М. Конституційні аспекти реформування кримінального процесу України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 82-90
603842
  Котляр Д. Конституційні аспекти судової реформи // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 9-10
603843
  Бабенко К. Конституційні гарантії демократизму політичного режиму в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 21-27.
603844
  Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: напрями удосконалення // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 66-75
603845
  Юрчишин В.Д. Конституційні засади гуманітарної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 150-154. – ISSN 1563-3349
603846
  Філіповська О.Л. Конституційні засади імплементації міжнародних договорів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 7-8.
603847
  Андрушко П. Конституційні засади права людини на безпеку // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-34.


  Матеріали иіжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 23 квітня 2008 року м. Київ
603848
  Златіна Н. Конституційні засади правового статусу Національного банку України як основа банківського законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються положення Конституції України, що регулюють правовий статус Національного банку України, а також досліджуються норми окремих законів, що закріплюють у своєму змісті діяльність зазначеного органу. В статье рассматриваются ...
603849
  Гронтюк О.В. Конституційні організаційно-правові гарантії права на материнство в Україні: поняття, особливості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 62-68. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
603850
  Фрицький О.Ф. Конституційні основи взаємовідносин місцевих Рад з підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье анализируются основные функции и методы управления, используемые местными Советами во взаимоотношениях с предприятиями, организациями и учреждениями вышестоящего подчинения в процессе реализации полномочий, предоставленных им в этой сфере ...
603851
  Мінченко С.І. Конституційні основи дотримання та обмеження прав людини в оперативно-розшуковій діяльності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 127-134. – ISSN 0132-1331
603852
  Ладиченко В. Конституційні основи єдності державної влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 20-25
603853
  Синельникова Р.Д. Конституційні основи інституту одноосібного президента в країнах народної демократії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 57-61. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Данная статья посвящена конституционным основам института единоличного президента в странах народной демократии. Институт единоличного президента в социалистических государствах держится на подлинно демократических основах и в корне отличается от ...
603854
  Ладиченко В.В. Конституційні основи правового статусу особи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 50-57. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
603855
  Скрипнюк Конституційні основи розвитку громадянського суспільства в Україні: досвід і перспективи / Скрипнюк, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 15-20
603856
  Бабенко К.А. Конституційні основи розвитку економічної системи України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-100.
603857
  Бабенко К. Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6.
603858
  Бабенко Костянтин Конституційні основи розвитку та регулювання соціальних відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  У багатьох фахових розробках у галузі конституційного права проблематика визначення місця і ролі Конституції як Основного Закону країни зазвичай висвітлюється передусім із точки зору її впливу на розвиток правової та політичної системи суспільства.
603859
  Бабенко К. Конституційні підвалини генезису парламентаризму в Україні в контексті запровадження політичної реформи // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-45.
603860
  Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина "прихованих" президентських повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 141-150. – ISSN 1026-9932
603861
  Сивак О.В. Конституційні повноваження у сфері зовнішньої політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Стаття присвячена дослідженню конституційних повноважень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради та Конституційного Суду в галузі формування та здійснення зовнішньої політики, а також контролю за цими процесами. Автор аналізу ...
603862
  Молдован В.В. Конституційні права, свободи та обов"язки людини і громадянина : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Л.І. Чулінда. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 206 с. – ISBN 978-617-673-039-2
603863
  Шаповал В.М. Конституційні принципи (принципи конституції) як категорія науки державного права буржуазних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються деякі категорії науки державного права буржуазних країн, дається визначення понять "конституційні принципи" та "принципи конституції", розкривається їх зміст та основні відмінності.
603864
  Багрій О. Конституційні принципи верховенства права та верховенства Конституції України у правовій системі України // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 143-149
603865
  Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
603866
  Кампо В. Конституційні принципи правової держави та проблеми їх реалізації у практиці Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 4-7
603867
  Падалко Г.В. Конституційні принципи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: система та видова характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 167-173. – ISSN 1563-3349
603868
  Кравчук О. Конституційні проблеми захисту соціальних прав громадян у практиці Конституційного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
603869
  Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн : навч посіб. для студ. юр. вузів і фак. / В.М. Шаповал. – Київ : Вища школа, 1992. – 135 с. – ISBN 5110037817
603870
  Сердюк В. Конституційні та матеріально-правові гарантії виконання функцій Верховного Суду України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 93-97.
603871
  Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб"єкти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.92-95. – ISSN 0132-1331
603872
  Головченко Валентин Конституційно-правова культура як чинник стабілізації державного правопорядку / Головченко Валентин, Потьомкін Андрій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 32-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правова культура виконує декілька функцій, головною серед яких, з нашої точки зору, є стабілізація державного правопорядку, тобто підтримання тих норм (еталонів) поведінки посадових осіб держави, які найбільшою мірою відповідають інтересам людини та ...
603873
  Лукашева О. Конституційно-правова природа податкового обов"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 47-52..
603874
  Берназюк Я.О. Конституційно-правова природа права вето Президента України та пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 43-48
603875
  Присяжненко А.М. Конституційно-правова регламентація права на правову допомогу в Україні, країнах СНД і Балтії // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 30-38
603876
  Бабенко К. Конституційно-правове забезпечення діяльності політичних партій в сучасній Україні: перспектива партократії чи здоровий партогенез? // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 26-32.
603877
  Сон С. Конституційно-правове регулювання і практика участі політичних партій у місцевих виборах в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 84-89. – ISSN 1561-4999
603878
  Чернеженко О.М. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Швейцрарії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 153-161
603879
  Діус Н.І. Конституційно-правове регулювання підстав дострокового припинення повноважень глави держави в Україні та країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 175-184. – ISSN 1563-3349
603880
  Бак В.І. Конституційно-правове регулювання розмежування сфери компетенції між Президентом та парламентом: зарубіжний досвід та українська практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 103-107
603881
  Чернецька О.В. Конституційно-правове регулювання статусу депутатів місцевих рад в Україні // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 159-163. – ISBN 978-966-301-172-1
603882
  Онопчук І.Ю. Конституційно-правове регулювання статусу міністерства юстиції в системі органів юстиції Німеччини та Австрі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 58-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
603883
  Сав"як О.В. Конституційно-правовий звичай та основні етапи його генезису в незалежній Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 28-33. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
603884
  Сав"як О.В. Конституційно-правовий звичай, конституційна звичаєвість та конституційна традиція: проблеми ідентифікації категорій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 240-246. – ISSN 1563-3349
603885
  Шкарбан В.Ю. Конституційно-правовий механізм захисту прав людини від дискримінації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 192-198. – ISSN 1563-3349
603886
  Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип єдиного громадянства України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 329-246. – ISSN 1563-3349
603887
  Ганжа Н.В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій в Україні: проблеми законодавчого оформлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 13-19. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
603888
  Ткаченко Є.В. Конституційно-правовий статус державної мови у зарубіжних країнах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 234-240. – ISSN 1563-3349
603889
  Пейчева С. Конституційно-правовий статус дитини // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 25-31. – ISSN 1561-4999
603890
  Швець І.В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 116-123
603891
  Чикурлій С. Конституційно-правовий статус міністерств України: основні теоретичні питання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 115-119.
603892
  Чепель О.Д. Конституційно-правовий статус та професіоналізація діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі : (порівняльно-правове дослідження) :монографія / Ольга Чепель ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2010. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 219-249. – ISBN 978-966-423-122-7
603893
  Марченко В.В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В.В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2010. – 216 с. – Бібліогр.: с. 171-186 та у підрядк. примітках. – ISBN 978-966-2183-86-3 (Алерта)
603894
  Сердюков В. Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії в Україні // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 19-23


  У статті розглянуті структурні елементи конституціно-првового статусу ЦВК в Україні, структура ЦВК, досліджені функції і повноваження ЦВК.
603895
  Неліна Н.В. Конституційно-правові аспекти категорії "український народ" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 179-182. – ISSN 1563-3349
603896
  Андрейцев В. Конституційно-правові аспекти судово-правової системи // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-24
603897
  Севрюков В.В. Конституційно-правові гарантії забезпечення прав корінних народів та національних меншин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 309-313. – ISSN 1563-3349
603898
  Баштанник В. Конституційно-правові засади державного управління в системі наднаціональних інтеграційних процесів: історико-теоретичний аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 49-59.
603899
  Нестерович В.Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України / В.Ф. Нестерович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 749, [3] с. : іл., табл. – Додатки: с. 698-729.- Предм. покажч.: с. 730-743. – Бібліогр.: с. 659-697 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2905-76-2
603900
  Сухонос В.В. Конституційно-правові засади організації і діяльності прокуратури в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-80
603901
  Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-12. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Аналізуються ознаки та розкриваються особливості права громадян на екологічну безпеку, вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодавчих засад його реалізації. The article deals with characteristics and peculiarities of the citizens" right to ...
603902
  Фрицький Ю. Конституційно-правові засади становлення державної влади в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-110.
603903
  Нестерович В. Конституційно-правові засади участі громадськості у фінансуванні федеральних виборчих кампаній США // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 17-24
603904
  Заморська Л.І. Конституційно-правові норми як специфічний вид правових норм у сучасній теорії права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
603905
  Гетьман А.Б. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 175-181. – ISSN 1563-3349
603906
  Кичун В. Конституційно-правові основи взаємовідносин вищих органів влади України з Автономною Республікою Крим в соціальній та екологічній сферах // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.38-39


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
603907
  Скрипнюк В. Конституційно-правові основи взаємодії державної влади і забезпечення верховенствва права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 80-88. – ISSN 0132-1331
603908
  Магновський І.Й. Конституційно-правові основи середніх елементів системи адміністративно-територіального устрою України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 37-43
603909
  Князевич Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 9-15. – ISSN 0132-1331
603910
  Городовенко А. Конституційно-правові проблеми інституту громадянства України на сучасному етапі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-37
603911
  Кудрявцева В. Конституційно-правові чинники кодифікації інвестиційного законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 102-107.
603912
  Жмурко О. Конституційно-правовое регулювання права на охорону здоров"я в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 21-25
603913
  Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник / О.В. Совгиря ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 536 с. – ISBN 978-966-667-382-7
603914
  Совгиря О Конституційно-процесуальне право України як галузь права:су-часний стан та перспективи розвитку // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 89-93
603915
  Шукліна Н.Г. Конституційно-процесуальні основи правового статусу особи в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 99-103
603916
  Бондаренко В І. Конституційно - правові засади діяльності правоохоронних та контролюючих органів України у протидії злочинності і корупції // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.212-217. – ISSN 1609-0462
603917
  Курило Т. Конституційно - правові засади охорони національної культурної спадщини в східноєвропейських державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.229-231. – Бібліогр.: 5 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
603918
  Подима Я.В. Конституційно правовий принцип неможливості вигнання громадянина України за межі держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 261-266. – ISSN 1563-3349
603919
  Чернопищук Я.В. Конституціоналізація процесів європейської інтеграції України: етимологія змісту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
603920
  Рябошапко Л. Конституціоналізм - дороговказ у школу демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 3 (288). – С. 18-20
603921
  Литвин В.М. Конституціоналізм / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 206-208. – ISBN 966-642-073-2
603922
  Чертіх Є.М. Конституціональні аспекти теорії органу держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 150-156. – ISSN 1563-3349
603923
  Литвин В.М. Конституція / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 208-210. – ISBN 966-642-073-2
603924
   Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. – Київ : СПД Купріянова О.О., 2007. – 320с. – ISBN 978-966-8668-42-5
603925
  Гусаров С. Конституція і проблеми правової політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 21 (306). – С. 12-14
603926
   Конституція незалежної України. – К.
1. – 1995. – 379с.
603927
  Кульчицький С.В. Конституція незалежної України // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С.10-18
603928
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-17-X
Кн. 3, ч. 11 : Стенограми. – 2010. – 488 с.
603929
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-21-8
Кн. 3, ч. 17 : Стенограми. – 2010. – 576 с.
603930
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-20-X
Кн. 3, ч. 16 : Стенограми. – 2010. – 536 с.
603931
   Конституція незалежної України : у З-х книгах / під заг. ред. С. Головатого. – Київ : Українська Правнича Фундація. – ISBN 966-7630-18-8
Кн. 3, ч. 15 : Стенограми. Документи. – 2010. – 488 с.
603932
  Кресін О.В. Конституція об"єднаної Європи / О.В. Кресін; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2005. – 116 с. – ISBN 966-8602-21-8
603933
  Струкевич О. Конституція П. Орлика на тлі політичної культури еліти України - Гетьманщини // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 230-235
603934
  Апанович О. Конституція Пилипа Орлика // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – С. 90-102
603935
  Вовк О.В. Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 145-166. – ISSN 0320-9466
603936
  Якушик В.М. Конституція Португалії 1976 року (ідеологічні аспекти) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 89-100. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье дается анализ основных положений конституции Португалии 1976 года, выясняются факторы, обусловившие специфику ее содержания, в частности, раскрывается проявление в ней влияния различных идеологических концепций и политических программ партий.
603937
   Конституція Республіки Намібія. – Київ, 1993. – 57с.
603938
  Ревер О.Ю. Конституція Республіки Польщі 1997 року: загальнокласифікаційна характеристика // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 26-31. – (Правознавство ; Вип. 518)


  У статті аналізується положення Конституції Республіки Польщі 1997 року, розкриваються її юридичні властивості, особливості внутрішньої структури та змісту, а також акцентується увага на місці чинної польської Конституції в системі джерел ...
603939
   Конституція Республіки Туреччина з поправками. – Матбаас-Анкара, 1982. – 105с.
603940
  Каррі Д.П. Конституція сполучених штатів Америки : посібник для всіх / Д.П. Каррі. – Київ : Веселка, 1993. – 192с. – ISBN 5-301-01602-4
603941
  Горкін О.Ф. Конституція СРСР - великий документ історичних завоювань радянського народу / О.Ф. Горкін. – К, 1945. – 16с.
603942
  Ткач А.П. Конституція СРСР - конституція розвинутого соціалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-15. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье дана общая характеристика новой Конституции СССР как конституции социалистического типа на новом этапе строительства социализма - развитого социалистического общества, содержится определение развитого социализма как закономерного этапа на пути ...
603943
  Карева М.П. Конституція СРСР / М.П. Карева. – 2-е вид. – Х, 1949. – 180с.
603944
  Карпінський В.О. Конституція СРСР / В.О. Карпінський. – К., 1953. – 152с.
603945
  Городецький О.В. Конституція СРСР і дальший розвиток загальнонародної соціалістичної держави / О.В. Городецький, В.Ф. Мелащенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 8-13. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  Статья посвящена Конституции СССР 1977 г. - выдающемуся политическому и правовому документу современности. Показано ее значение в жизни советского общества, ее роль как Основного Закона государства и программного документа, определяющего пути ...
603946
  Таранов А.П. Конституція СРСР і УРСР. / А.П. Таранов. – К., 1959. – 227с.
603947
   Конституція суверенної України та її розвиток. – К., 1996. – 22с.
603948
  Ярошенко О. Конституція України - основна засада регулювання трудових відносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.75-81
603949
   Конституція України. – К., 1992. – 32 с.
603950
   Конституція України. – К., 1993. – 91с.
603951
   Конституція України : Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Головю спеціалізю ред. літ. мовами нац. меншин України, 1996. – 112 с.
603952
   Конституція України. – К., 1996. – 55с.
603953
   Конституція України : Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ : Право, 1996. – 64с. – ISBN 966-546-007-2
603954
   Конституція України. – Київ, 1997. – 76 с.
603955
  Костицький В. Конституція України 1996 року - модель Української держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-21. – ISSN 0132-1331
603956
  Пелих Н.А. Конституція України в умовах сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 51-57
603957
  Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.13-16. – ISSN 0132-1331
603958
  Воронова Л. Конституція України і фінансове законодавство // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 111-124. – ISSN 0132-1331


  У статті розкривається питання про значення Конституції України для існування і вдосконалення фінансового законодавства, показано значення фінансів і нормативних актів, які регулюють фінансові відносини при мобілізації доходів у різні ланки бюджетної ...
603959
  Краснова М.В. Конституція України та екологічні права громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Досліджено конституційні засади реалізації та захисту екологічних прав громадян, їх поняття та види. The constitutional basis of the realization and defence of the ecological rights of citizens, their meanings and types aree researched.
603960
  Дроздов О. Конституція України як джерело кримінально-процесуального права України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 145-156.
603961
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 80с.
603962
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Б.м., 1996. – 120с.
603963
   Конституція України, прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – Київ, 1996. – 64с.
603964
   Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 96с. – (Б-чка журналу "Вісник Конституційного Суду України"). – ISBN 966-667-250-2
603965
  Федоренко В.Л. Конституція України: від прийняття до Конституційної Асамблеї // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 15-21
603966
  Козюбра М. Конституція України: стан і перспективи вдосконалення // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-33. – ISSN 0868-8273
603967
  Губань Радим Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-105
603968
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1931. – 32с.
603969
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Х., 1933. – 30с.
603970
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1944. – 29с.
603971
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1946. – 24с.
603972
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1950. – 28с.
603973
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1952. – 31с.
603974
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1954. – 31с.
603975
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 60с.
603976
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1957. – 31с.
603977
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1961. – 31с.
603978
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1962. – 32 с.
603979
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – Київ, 1962. – 31с.
603980
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1966. – 30с.
603981
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1967. – 31с.
603982
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1969. – 32с.
603983
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1970. – 31с.
603984
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1972. – 31с.
603985
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1975. – 32с.
603986
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 50с.
603987
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 49с.
603988
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1978. – 45с.
603989
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1979. – 72с.
603990
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1979. – 46с.
603991
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1982. – 44с.
603992
   Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. – К., 1984. – 46с.
603993
  Стрельцов Л.М. Конституція Української РСР / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1962. – 31 с.
603994
  Молдован В.В. Конституція УРСР і вдосконалення кримінально-процесуального законодавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 68-70. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы совершенствования уголовно-процессуального законодательства УССР в соответствии с Конституцией Украинской ССР.
603995
  Добролюбський К.П. Конституція Французьскої республіки 1795 р. / К.П. Добролюбський. – Львів, 1946. – 129-141с.
603996
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 29-38


  У статті аналізується значення конституції для суспільства та держави і зосереджується увага на функції легітимації державної влади.
603997
  Ковальчук В. Конституція як основа легітимності публічної влади в правовій демократичній державі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 59-69. – ISSN 0132-1331
603998
  Гладуняк І. Конституція як основа формування та реалізації державної політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 11-12.
603999
   Конституція Японії. – Київ, 1995. – 23 с.
604000
  Орлик П.С. Конституція, маніфести та літературна спадщина : Вибрані твори / Пилип Орлик; МАУП; Упоряд., примітки М. Трофимчука (лат. тексти), В. Шевчука. – Київ : МАУП, 2006. – 736с. : іл. – Бібліогр.: с.699-701. – (Бібліотека українознавства ; Вип.8). – ISBN 966-608-626-3
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,