Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
602001
  Єгоров І.Ю. "Інноваційна Україна - 2020" :основні положення національної доповіді // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 4-18. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
602002
  Малиновська О.Л. "Іноземна мова за професійним спрямуванням" як інтегрована навчальна дисципліна в оволодінні іншомовною компетенцією з фаху / О.Л. Малиновська, С.Р. Масон // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (5). – C. 175-178. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання вивчення навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням". Наголошено, що суть професійно орієнтованого вивчення іноземних мов полягає у його інтеграції зі спеціальними дисциплінами. Вивчення навчальної дисципліни ...
602003
  Горбань Т. "Інородці" чи складова "єдиноруської нації": українці в етнополітичній моделі Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висловлено погляд на неоднозначно трактовану в історичній думці проблему правосуб"єктного статусу українців у складі Російської імперії. Окремі положення дослідження можуть мати дискусійний характер. The article presents a view on ambiguous historical ...
602004
  Вапнярчук Н.М. Інноваційна - одна із основних функцій професійного розвитку працівників // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (25). – С. 57-61. – ISSN 2311-4894
602005
  Матвій І.Є. Інноваційна активність малого бізнесу в Україні: стан та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 124-129. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
602006
  Ложачевська О.М. Інноваційна активність підприємства: аналіз існуючих підходів і методів оцінки / О.М. Ложачевська, П.Ю. Гречан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 53-55. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
602007
  Скоробогатова Н.Є. Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті Індустрії 4.0 / Н.Є. Скоробогатова, І.М. Гордієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 84-90. – ISSN 2222-4459
602008
  Марченко О.І. Інноваційна активність промислових підприємств: сучасний стан та умови активізації в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
602009
  Жерновий Д.В. Інноваційна активність у секторі послуг: передумови оптимальної державної підтримки // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 21-28
602010
  Терьошкіна Н.Є. Інноваційна глобалізація: специфічні риси та тенденції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 97-101 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
602011
  Білоус В.С. Інноваційна діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 26-32


  Університетська біб-ка Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.
602012
  Євтух М.Б. Інноваційна діяльність в освіті: становлення гуманістичної парадигми / М.Б. Євтух, С.В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 86-94. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
602013
  Чаплинський П. Інноваційна діяльність в рибопереробній галузі Польщі // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 14-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
602014
  Андрощук Г. Інноваційна діяльність в Україні шляхи підвищення ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-8. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто широкий спектр теоретичних і практичних питань здійснення та управління інноваційною діяльністю. Проведений аналіз функціонування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності в Україні, виявлено існуючі проблеми та ...
602015
  Єршова Г.В. Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 137-148. – ISSN 1605-7988


  "Аналізується стан інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано структуру джерел її фінансування, зроблено окремі висновки щодо можливості збільшення їх концентрації в інноваційному процесі. Виокремлено комплекс проблем, які пригнічують ...
602016
  Ганечко І.Г. Інноваційна діяльність в Україні: тенденції та проблеми розвитку / І.Г. Ганечко, К.М. Афанасьєв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 189-193. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
602017
  Жукович І.А. Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-28. – Бібліогр.: на 8 пунктів
602018
  Веренич Л. Інноваційна діяльність викладача української мови у просторі освітніх можливостей // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 31-34
602019
  Натрошвілі С.Г. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів як основа поліпшення якості освітніх послуг // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 8. – С. 21-26
602020
  Луговська Г.Г. Інноваційна діяльність Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України: проблеми і перспективи / Г.Г. Луговська, В.М. Данилова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, N 1, january - february. – С. 77-99. – ISSN 2409-4943


  "...Проведено історико-наукознавчий аналіз досягнень науковців Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України у винахідницький діяльності для потреб медицини, сільського господарства, екології, промисловості."
602021
  Козак К.М. Інноваційна діяльність малих та середніх фірм як засіб підвищення їх конкурентноздатності на ринках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 17-20.
602022
  Козак К. Інноваційна діяльність малого та середнього бізнесу на міжнародному ринку та основні її тенденції. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні тенденції розвитку інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу на міжнародному ринку. The main tendency of development of innovation activity of small and middle business on international market is considered.
602023
  Рогова П. Інноваційна діяльність освітянських бібліотек України - важливий напрям у розвитку суспільства знань // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 8 - 15 серпня (№ 35)
602024
  Гончарова О.А. Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект / О.А. Гончарова, Г.Г. Тараненко // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 162-173. – ISSN 2075-1443
602025
  Сагачко Ю.М. Інноваційна діяльність підприємств аграрного сектора як критерій ефективності його виробничо-господарського потенціалу / Ю.М. Сагачко, Л.В. Тєшева // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 217-223. – ISSN 2222-0712
602026
  Алексєєва Т.І. Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / Т.І. Алексєєва, Л.П. Падалко // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 7-8
602027
  Шапран Г.О. Інноваційна діяльність підприємств України / Г.О. Шапран, І.Г. Курінна // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 85-88. – ISBN 978-617-645-234-8
602028
  Орсаг І.В. Інноваційна діяльність підприємств України в умовах економічної кризи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 175-178. – ISSN 2311-8164
602029
  Лабунська С.В. Інноваційна діяльність підприємства як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 297-304. – ISSN 0321-0499
602030
  Панченко Є.Г. Інноваційна діяльність транснаціональних корпорацій в сучасному міжнародному технологічному середовищі / Є.Г. Панченко, Р.В. Омельченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 120-123
602031
  Карп"юк О. Інноваційна діяльність у глобальному вимірі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
602032
  Ткаченко В.П. Інноваційна діяльність у закладах освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 10, травень. – C. 44-46. – ISSN 2306-6814
602033
  Мартинюк Л.А. Інноваційна діяльність у малому бізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 93-96.
602034
  Куліченко А. Інноваційна діяльність у медичній освіті США (1910-1940 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 20-30. – ISSN 2312-5993
602035
  Тхорук В.П. Інноваційна діяльність України: проблеми та перспективи розвитку // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 121-124 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
602036
  Бєліков С.Б. Інноваційна діяльність як основа науково-технічного розвитку університету // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 22-23. – ISBN 978-966-600-659-5
602037
  Колодійчук А. Інноваційна діяльність як основний фактор структурної перебудови промисловості // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 52-55. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Розкрито окремі аспекти інноваційної діяльності як основного фактора структурної перебудови промисловості. Сформульовано заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.
602038
  Лященко В.М. Інноваційна діяльність як предмет наукових досліджень // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 24-31. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
602039
  Шкільнюк О.М. Інноваційна діяльність як фактор прискореного розвитку промисловості України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 308-314. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
602040
  Аннаєв Б.С. Інноваційна діяльність: особливості здійснення у сучасних умовах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4 (12). – C. 14-20
602041
  Куцинська М.В. Інноваційна діяльність: проблемні питання обліку та аудиту // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 85-88
602042
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 2 (57). – 2015. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602043
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5 (60). – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602044
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (62). – 2016. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602045
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (64). – 2016. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602046
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (70). – 2017. – 208, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602047
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 9/10 (71). – 2017. – 193, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602048
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 11/12 (72). – 2017. – 318, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602049
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (73). – 2018. – 291, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602050
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (74). – 2018. – 240, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602051
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (75). – 2018. – 188, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602052
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (76). – 2018. – 177, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602053
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (79). – 2019. – 231, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602054
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (84). – 2020. – 214 с. – DOI: 10.37332/2309-1533.2020.5-6 - Резюме укр., рос., англ. мовами
602055
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (85). – 2020. – 200 с. – DOI: 10.37332/2309-1533.2020.7-8 - Резюме укр., рос., англ. мовами
602056
   Інноваційна економіка АПК : науково-виробничий журнал / Львів. нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Ф-т економіки, менеджменту та інновацій ; редкол.: Музика П.М., Баланюк І.Ф., Борщевський В.В. [та ін.]. – Львів, 2014-
№ 1 (1). – 2014. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602057
  Остролуцька Л. Інноваційна екосистема та її активатори // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 41/42). – С. 1


  Як налагодити взаємодію стартап-команд та бізнесу, чому вихід у міжнародний простір є важливим для розвитку інновацій в Україні та яким є досвід вже реалізованих проєктів. Про це йшлося під час дводенного Міжнародного форуму "INNOVATION MARKET".
602058
  Кузьмін О.Є. Інноваційна ємність підприємств: методичні положення з аналізування та оцінювання / О.Є. Кузьмін, О.Ю. Жигало // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 59-66. – ISSN 2222-4459
602059
  Дука А.П. Інноваційна індустріалізація національної економіки : монографія / А.П. Дука. – Київ : VADEX, 2014. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 351-395. – ISBN 978-966-9725-17-2
602060
   Інноваційна інфраструктура // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  9 жовтня 2015 року в Урядовому контактному центрі за участю заступника Міністра освіти і науки Максима Стріхи відбулася експертна зустріч на тему "Проект Концепції Державної цільової економічної програми розвитку в Україні інноваційної інфраструктури ...
602061
  Гринюк Р.Ф. Інноваційна інфраструктура й напрями комерціалізації результатів наукових досліджень у Донецькому національному університеті / Р.Ф. Гринюк, Беспалова, С.В. Радіо // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 57-58. – ISBN 978-966-600-659-5
602062
  Колодійчук А.В. Інноваційна інфраструктура як базова ланка побудови систем впровадження ІКТ у національній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 43-46
602063
  Вороненко О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 17-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
602064
  Шпонтак І.М. Інноваційна компетентність педагога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-24
602065
  Проценко О. Інноваційна компетентність педагога: зміст і структура / О. Проценко, С. Юрочко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 51-55. – ISSN 2308-4634
602066
  Кириленко К.М. Інноваційна культура та теорія діалогу культур В. Біблера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 96-100. – ISSN 2076-1554
602067
  Соболь Т.В. Інноваційна культура як основа розвитку сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інноваційної культури та її місце і значення в розвитку сучасного суспільства. Проаналізовано взаємозв"язок інноваційної культури особистості та інноваційної культури суспільства та виділено основні завдання розвитку ...
602068
   Інноваційна лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відкрито інноваційну лабораторію FabLab на базі Центру 3D технологій в рамках європейського проекту програми Еразмус+ "Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного ...
602069
   Інноваційна лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  У Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" відкрили інноваційну лабораторію інтегрованого моделювання з програмним забезпеченням від британської компанії Petrolium Experts Limited.
602070
  Лєсная Інноваційна лексика у вивченні української мови як іноземної (як аспект мовної підготовки міжнародників) / Лєсная, (Лісна) // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 34-42. – ISBN 978-617-7037-08-7
602071
  Яцура М.М. Інноваційна методика проведення лабораторних занять в умовах кредитно-модульної системи навчання студентів / М.М. Яцура, А.М. Гамарник, Б.І. Рачій // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 4 (26). – С. 148-152. – ISSN 2413-1571
602072
  Романинець М. Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 103-110. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
602073
  Литвин В. Інноваційна модель має бути керованою: Виступ Голови Верховної Ради України на парламентських слуханнях "Економічна політика України: актуальні питання" 16 черв. 2004 р. // Голос України, 2004. – 19 червня
602074
  Володін С.А. Інноваційна модель наукоємного ринку АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 133-142. – Бібліогр.: на 17 пунктів
602075
  Павлова Т.В. Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 3 (54). – С. 248-252. – ISSN 2313-4569


  У статті відображено значення інноваційної діяльності установ вищої освіти, розглянуто основні чинники необхідності впровадження інновацій. Визначено основні напрямки формування інноваційної моделі розвитку вищого навчального закладу в контексті ...
602076
  Міщук О.В. Інноваційна модель розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 75-78. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
602077
  Костюк Т.О. Інноваційна модель розвитку м"ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної безпеки сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 66-72 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
602078
  Уркевич В.Ю. Інноваційна модель розвитку сільського господарства України: окремі правові питання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 32-36
602079
  Бідило А.А. Інноваційна модель розвитку України як передумова її інтеграції у глобальну систему науково-технологічного обміну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 200-205.
602080
  Желюк Т. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку регіону // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
602081
  Рубан В. Інноваційна модель стратегічного розвитку України: методологія і досвід / В. Рубан, О. Чубукова, В. Некрасов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
602082
  Мокій А.І. Інноваційна модель транскордонного співробітництва: методологічні та методичні аспекти реалізації / А.І. Мокій, І.Г. Бабець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 23-28. – Бібліогр.: на 17 пунктів
602083
  Шалімова І.М. Інноваційна модель управління організацією методичної роботи в закладах вищої освіти / І.М. Шалімова, А.С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 71-80. – ISSN 2074-8922
602084
  Володін С.А. Інноваційна модель функціонування та розвитку аграрної науки у ринкових умовах / С.А.Володін. – Київ : Дія, 2006. – 260с. – ISBN 966-7665-95-X
602085
  Рибачук В.П. Інноваційна модель як інституційна основа ефективності і конкурентоспроможності економіки // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 77-84 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
602086
  Новікова І.Е. Інноваційна наука в дослідницьких університетах України: приклад Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 251-274. – ISBN 978-617-620-309-4
602087
  Гур"янова О. Інноваційна педагогічна діяльність новатора професійної системи освіти України А. Синявського (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) / Оксана Гур"янова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 164-167. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Стаття присвячена вивченню інноваційного педагогічного досвіду А. Синявського, видатного діяча української школи.
602088
  Золотаревська Л.І. Інноваційна перебудова вищої освіти та модернізація системи підготовки фахівців // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 18-19
602089
  Єрешко Ю.О. Інноваційна політика-складова механізму сталого розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 10-16. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
602090
  Давидова І.О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... доктора наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.03 / Давидова І.О.; Харківська державна академія культури. – Київ, 2008. – 50с. – Бібл.: 75 назв
602091
  Давидова І.О. Інноваційна політика бібліотеки в плановій та ринковій системах господарювання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 105-111


  Досліджуються мета, роль та механізми формування інноваційної політики бібліотек у різних системах управління.
602092
  Демьохін В.А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 37-44 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
602093
  Байцим В. Інноваційна політика держави як інструмент подолання кризи наукомісткого сектору національної економіки України / В. Байцим, Кобринчук, І // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 291-294. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
602094
  Чеботар С.В. Інноваційна політика держави як фактор активізації інноваційної діяльності підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 213-218
602095
  Лучик В.Є. Інноваційна політика розвитку регіонів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 174-177. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
602096
  Приходько Ю.І. Інноваційна політика та інноваційна діяльність у військово-освітній сфері // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 108-110. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
602097
  Мармазова Т.І. Інноваційна політика та її роль у випереджальному соціальному розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 59-68
602098
  Єгоров І.Ю. Інноваційна політика та розвиток високих технологій / І.Ю. Єгоров, Ю.М. Бажал // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 140-150. – ISBN 978-966-02-8705-1
602099
  Юринець З. Інноваційна політика як складова розвитку економіки України / З. Юринець, Б. Максимів, Судова-Хом"юк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 694-699. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
602100
  Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-9.
602101
  Черненко В. Інноваційна праця та мотиваційні основи її розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-34. – Бібліогр.: 4 назв.


  Нові видання
602102
   Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / [Семикіна М.В. та ін. ; за наук. ред. М.В. Семикіної] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр., Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. – 319, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 319. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-2200-19-5
602103
  Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / Світлана Польовик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 13-15. – ISSN 2076-9326


  У статті подано огляд інноваційних змін у бібліотечній справі в контексті нової соціально-культурної парадигми розвитку. Розкрито особливості інновацій на прикладі президентських бібліотек та їх вітчизняного аналога - Фонду Президентів України.
602104
  Мацибок-Стародуб Інноваційна синергія в університетському просторі // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 5


  "Студенти й працівники нашого Університету й інших ЗВО долучилися до церемонії закриття п"ятого навчального сезону Бізнес-школи Наукового парку Університету. Частина відвідала захід 31 травня в Червоному корпусі, інші під"єдналися до події онлайн. ...
602105
   Інноваційна система: стан і перспектива / підготувала С. Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Науковці, представники міністерств, бізнесу та громадських організацій зібралися у Комітеті з питань науки і освіти на слухання "Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення".
602106
  Присвітла О.В. Інноваційна складова в детерминантах сучасного розвитку освіти // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 83-90. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228


  Доведено необхідність моніторингу ситуації на глобальному ринку послуг та міжнародному ринку праці для стратегічного управління у сфері освітніх послуг. Зроблено висновок про необхідність удосконалення форм співпраці у тріаді "держава-бізнес-освіта".
602107
  Лапін О.В. Інноваційна складова в системі управління виноробних підприємств / О.В. Лапін, Н.Ю. Чикунова, В.Б. Богословов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 44-50. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
602108
  Дименко Р.А. Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 1993-6788
602109
  Чечетов М. Інноваційна складова ринкової трансформації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 4-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
602110
  Школа І.М. Інноваційна складова стратегії розвитку промислового потенціалу регіону / І.М. Школа, П.І. Шилепницький, О.В. Зибарева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 7-14. – Бібліогр.: на 7 пунктів
602111
  Сизоненко В.О. Інноваційна складова трансформації економічних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 233-238.
602112
  Кравченко М.В. Інноваційна складова управління фінансово-економічною безпекою / М.В. Кравченко, О.О. Науменко // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 111-112. – ISBN 978-9934-571-51-0
602113
  Телелим В.М. Інноваційна спрямованість військової освіти: поняття та сутність, рушійні механізми / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 3-15


  У статті досліджується інноваційна спрямованість військової освіти як інтегрована сукупність двох понять - інноваційної політики та інноваційної діяльності.
602114
  Росул В.В. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності О.В. Духновича / В.В. Росул, О.Й. Фізеші // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 189-196. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
602115
  Басс Д.Я. Інноваційна стратегія розвитку ринків фінансових послуг // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 86-91. – Бібліогр.: на 6 пунктів
602116
  Скляренко Н.В. Інноваційна структура ВНЗ України: проблеми формування та шляхи розвитку // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 160-161. – ISBN 978-966-600-659-5
602117
   Інноваційна сфера України опиниться під прицілом експертів ООН // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 21/22). – С. 1


  Експерти ООН проведуть дослідження інноваційної сфери України і порадять, як покращити розвиток інновацій. Про це йшлося під час зустрічі делегації Європейської економічної комісії ООН (UNECE) з представниками МОН України.
602118
  Єгоров І. Інноваційна та науково-технічна діяльність в Україні в контексті політики євроінтеграції: тенденції та проблеми / І. Єгоров, В. Грига // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 184-196. – ISSN 2524-0137
602119
  Мельник Л.Ю. Інноваційна та технологічна політика держав // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 15-26. – ISSN 2306-546X
602120
   Інноваційна техніка / підгот. Н. Мацибок-Стародуб // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 21-28 січня (№ 3/4). – С. 6


  Університетську клініку КНУ імені Тараса Шевченка дооснащено терапевтичним мультилазерним медичним комплексом"Геліос".
602121
  Каховський М.Ю. Інноваційна технологія механізованого мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі. - // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 25-31. – ISSN 1815-2066
602122
  Волженцева І.В. Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 3-17
602123
   Інноваційна Україна 2020 : нац. доповідь / [Ю.М. Бажал та ін. ; за заг. ред. В.М. Гейця та ін.] ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук. – Київ : НАН України, 2015. – 334, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 335. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7615-4
602124
  Коваль В.В. Інноваційна форма мережевої взаємодії учасників інфокомунікаційного кластеру як основа модернізації регіональної економічної системи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 140-146


  Розглянуто передумови формування мережевої структури - кластеру в сфері інформаційних та телекомунікаційних послуг.
602125
  Стаднік Л.І. Інноваційна цінова політика як елемент консалтингу в системі управління поведінкою споживачів / Л.І. Стаднік, А.О. Шевченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 66-70 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
602126
   Інноваційне дозвілля [Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 3. – ISSN 2219-5793
602127
  Новальська Т. Інноваційне дослідження довідкого-бібліографічної діяльності наукових бібліотек // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 34-35


  В статті подається рецензія на монографію керівника Центру науково-бібліографічної інформації НБУ ім. В. І. Вернадського Т. Добко ( Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України : становлення та розвиток ...
602128
  Ракітіна Н.О. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності компанії // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 115-123. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
602129
  Пакуліна А.А. Інноваційне забезпечення освітньої дяльності та розвиток платних освітніх послуг // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 161-162. – ISSN 2075-4892


  "Європейські вищі учбови заклади накопичили значний досвід інноваційного розвитку і в розробці, і в застосуванні нових освітніх технологій, який може бути використаний в українських ВНЗ."
602130
  Андрусяк І.В. Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Андрусяк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229, [34] арк. – Додатки: [34] арк. – Бібліогр.: арк. 209-229
602131
  Секірож Я.В. Інноваційне забезпечення стійкого розвитку підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Секірож Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
602132
   Інноваційне лідерство / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Досвід, можливості й конкретні результати співпраці НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" з вітчизняним обороно-промисловим комплексом було представлено під час першого Всеукраїнського форуму приватних підприємств оборонної промисловості й Міжнародної ...
602133
  Листопад О. Інноваційне навчання як об"єкт освітніх реформ // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 107-109. – ISBN 978-966-2249-24-8
602134
  Петрович Й.М. Інноваційне наповнення організації виробничої діяльності промислових підприємств / Й.М. Петрович, Н.С. Савоніна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 39-48. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
602135
  Гречан А.П. Інноваційне партнерство як фактор розвитку національної інноваційної інфраструктури // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 40-44. – ISSN 2413-0966
602136
   Інноваційне підприємництво в сфері поводження з побутовими відходами: міжнародний контекст і регіональні особливості України / І.А. Островський, С.Ю. Юр"єва, О.П. Коюда, О.І. Славута // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 16-21. – ISSN 2306-6814


  "У статті розглянуто регіональні особливості інноваційного підприємництва в сфері поводження з побутовими відходами. Підкреслено необхідність розвитку інфраструктури в контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Відзначено ...
602137
  Галенко С.М. Інноваційне підприємництво як інструментальна основа фундаментальних світогосподарських трансформацій / С.М. Галенко, Д.С. Очеретний // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 59-63. – ISSN 2222-4459
602138
  Нежиборець В. Інноваційне підприємництво як складова економічного зростання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 26 назв
602139
  Мазур О. Інноваційне підприємство в структурі малого бізнесу в Україні = Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 6-41 : Рис. 2. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
602140
  Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: класифікація державно-управлінських нововведень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 11-19. – ISSN 2310-2837
602141
  Щербина І. Інноваційне середовище в механізмі розвитку воєнно-економічного співробітництва України з іноземними державами / І. Щербина, В. Пахольчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 51-54. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
602142
  Штефан Л.В. Інноваційне середовище сучасного закладу вищої освіти як об"єкт конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 15-23. – ISSN 2074-8922


  "Ринкові відносини, в яких задіяна й освіта, вимагають дотримання нею відповідних вимог існування. Однією з таких виступає конкурентоспроможність закладу вищої освіти на ринку праці. Для доведення рівня освітніх послуг до рівня сучасних вимог заклад ...
602143
   Інноваційне співробітництво з компанією Samsung Electronics / Управління міжнародного наук.-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Відбулася зустріч проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П.О. Беха з делегацією компанії Samsung Electronics (Корея) на чолі з віце-президентом Сеунгуном Парком. "Зустріч присвячена обговоренню питань науково-технічного ...
602144
  Бабієнко М.Ф. Інноваційне сприяння забезпеченню продовольчої безпеки в Україні / М.Ф. Бабієнко, М.М. Кулаєць, В.О. Пабат // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 16-20. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
602145
  Єгоров І.Ю. Інноваційне табло ЄС та визначення місця у ньому України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 87-91. – ISSN 1027-3239
602146
  Кривонос А. Інноваційне управління агросектором України / А. Кривонос, М. Білокур // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 3 (155). – С. 22-33. – ISSN 0868-8893
602147
  Мальченко В.Л. Інноваційне управління в міжнародних компаніях // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 164-165
602148
  Тарнавська Н. Інноваційне управління конкурентоспроможністю підприємства з урахуванням трансформації логістичних ланцюгів / Н. Тарнавська, Р. Сивак, Г. Нагорняк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 282-287. – ISSN 1993-0259
602149
  Давидова Ю О. Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства: концептуальний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 139-144. – ISSN 2222-4459
602150
  Генералова Ю.В. Інноваційний аспект економічного зростання / Ю.В. Генералова, Н.О. Кульбака // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 20-25. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
602151
  Бедратенко В.М. Інноваційний бізнес в країнах з розвиненою економікою / В.М. Бедратенко, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 7-9. – ISBN 978-617-645-231-7
602152
  Шульц С.Л. Інноваційний вектор євроінтеграції України: проблеми та перспективи / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 157-165. – ISSN 2306-5664
602153
  Дука А. Інноваційний вимір глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 64-68. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються проблеми впливу глобалізаційних процесів на структуру та якість відтворювальних процесів в національній економіці. Висвітлюється місце в цих процесах суб"єктів інноваційної сфери та узагальнюється вплив результатів їх ...
602154
  Козлов Д. Інноваційний дискурс культури як компонента підручника для керівника закладу освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 89-97. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
602155
  Олексенко Р. Інноваційний досвід у дидактиці А.С. Макаренка / Р. Олексенко, М. Окса // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 57-62. – ISSN 2078-1016
602156
  Гальків Л.І. Інноваційний імператив розвитку рітейлу як деактиватор ризиків і загроз соціально-економічній безпеці / Л.І. Гальків, М.Я. Демчишин, Д.В. Грищук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 61-68. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
602157
  Кобржицький В.В. Інноваційний лікувально-рекреаційний корпоративний проект / В.В. Кобржицький, М.І. Григор"єва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
602158
  Городецька Т.Б. Інноваційний маректинг в стратегічному управлінні промисловим підприємством / Т.Б. Городецька, А.Г. Іващенко, Л.В. Семерунь // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 2. – C. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2409-1944
602159
  Готра В.В. Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком АПК // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 2222-0712
602160
  Карпенко В.Л. Інноваційний маркетинг як сучасна концепція розвитку підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 11/12 (72). – С. 195-201. – ISSN 2309-1533
602161
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : Hавчальний посібник / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська; Мін.освіти України.Київськ.нац.економічний університет. – Київ : КHЕУ, 1997. – 92с. – ISBN 9665740806
602162
  Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 440с. – Шифр дубл .33 Васи.Доп.карт.ек. – ISBN 966-364-139-8
602163
  Литвинова О.Н. Інноваційний менеджмент в освітніх закладах з інклюзивною складовою у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації / О.Н. Литвинова, І.Р. Стадницька // Медсестринство : український науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2017. – № 3
602164
  Чернуха Д.А. Інноваційний менеджмент на підприємстві / Д.А. Чернуха, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 59-61. – ISBN 978-617-645-231-7
602165
  Гарбар Ж.В. Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / Ж.В. Гарбар, К.С. Майбородок // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6792
602166
  Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. нац. акад. харч. технологій ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 446, [2] с. : табл. – Додатки: с. 428-446. – Бібліогр.: с. 423-427. – ISBN 978-611-01-0280-3
602167
   Інноваційний менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / [О.А. Гавриш, В.В. Дергачова, К.О. Бояринова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 388, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 358-388. – ISBN 978-966-622-817-1
602168
  Ломакін В.О. Інноваційний напрямок розвитку підприємств в Україні / В.О. Ломакін, Д.І. Антончук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 201-209. – ISBN 966-7958-13-2
602169
  Опейда Й.О. Інноваційний органокаталіз - перспективний напрямок у реакціях рідиннофазного окислення молекулярним киснем // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 68-74. – ISSN 1815-2066


  Показано перспективність інноваційного органокаталізу в аеробному окисненні та отримані в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України досягнення в цій області. Важливим нововведенням у практику окиснення молекулярним ...
602170
  Скрипченко І.Т. Інноваційний підхід в організаціїї самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту при опануванні навчальних дисциплін туристської спрямованності / І.Т. Скрипченко, Л.В. Шуба // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 368-372. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  На основі аналізу науково-методичної літератури визначено, що самостійна робота студентів на сучасному етапі є важливою частиною процесу підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. Організація самостійної роботи при вивченні практичних дисциплін ...
602171
  Синиця Т.В. Інноваційний підхід до змісту професійної підготовки бухгалтерських кадрів на основі впровадження інформаційних тенологій в бухгалтерську освіту / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 167-169
602172
  Кривонос О.Б. Інноваційний підхід до організації дидактичної адаптації студентів // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 124-153. – ISBN 978-966-698-251-8


  Висвітлено сучасний підхід до теоретичного обгрунтування та організації дидактичної адаптації студентів молодших курсів. Особливу увагу звернено на питання наступності між шкільним і вузівським навчанням та готовності абітурієнтів до навчання у вузі. ...
602173
  Думанська К.С. Інноваційний підхід до оцінки стратегічної адаптації компанії за умов невизначеності мінливого економічного оточення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 326-332. – ISSN 2222-4459
602174
  Заболотний Г.М. Інноваційний підхід до розробки методології опису моделей розвитку сучасних економічних систем / Г.М. Заболотний, С.В. Козловський // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 53-58. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто еволюційні теорії розвитку економічних систем, виділено три типи моделей їх розвитку.
602175
  Пірен М.І. Інноваційний підхід до формування та утвердження регіонального розвитку на основі європейських цінностей // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 125-129. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
602176
  Науменко М.І. Інноваційний підхід до якості вищої військової освіти / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – 254-260
602177
  Вовканич І.І. Інноваційний підхід та інформаційні технології в навчальному процесі підготовки фахівців з міжнародних відносин / І.І. Вовканич, О.І. Свєженцева // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 74-83. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
602178
  Снісаренко О. Інноваційний підхід у підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / О. Снісаренко, О. Ануфрієва // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 74-85
602179
  Біленчук П.Д. Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в контексті захисту прав і свобод людини і громадянина / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 12-17. – ISBN 978-617-7363-14-8
602180
   Інноваційний портативний електрокардіографічно-фотометричний програмно-апаратний комплекс: нові діагностичні можливості в різних галузях військової медицини / А.П. Казмірчук, Г.В. Мясников, С.В. Софієнко, О.О. Бугай, А.А. Воронко, І.А. Чайковський, М.М. Будник, В.І. Дегтярук, Ю.О. Фролов // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 298-310. – ISSN 2310-4910
602181
  Буряк А.В. Інноваційний потенціал аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 56-64. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сутність інноваційного потенціалу, форми його прояву в аграрному секторі економіки. Встановлено, що інноваційний потенціал виступає чинником інтенсифікації виробництва шляхом його інноваційної модернізації, розвиток якого стримується ...
602182
  Бондаренко О.О. Інноваційний потенціал досвіду діяльності університетських осередків культури в Польщі та можливості його використання в Україні // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 138-172. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню інноваційної діяльності університетських осередків культури в Польщі, принципів, напрямів та видів означеної діяльності, конкретизації її організаційно-педагогічних засад у нормативно-правовому, культурологічному та ...
602183
  Задорожня Г.П. Інноваційний потенціал екологічної складової в аграрній науковій сфері / Г.П. Задорожня, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 162-168 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
602184
  Колодинський С. Інноваційний потенціал економічного розвитку регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Регіональні економічні системи є територіальними просторовими структурами, в рамках яких формуються інноваційні виробничі технологічні кластери. Останні формуються на базі розвиненої регіональної інфраструктури, що включає систему наукових, освітніх, ...
602185
  Іщук С.М. Інноваційний потенціал інформаційного простору інтернету // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 26-28
602186
  Сизоненко В.О. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 62-67.
602187
  Хімченко А. Інноваційний потенціал Німеччини: використання досвіду в Україні / А. Хімченко, О. Попович // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 65-71. – ISSN 1728-9343
602188
  Мартюшева Л.С. та інш. Інноваційний потенціал підприємства як об"єкт економічного дослідження // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.61-66
602189
  Яценко М.С. Інноваційний потенціал підприємства як фактор розвитку виробництва та підвищення його конкурентоспроможності / М.С. Яценко, О.А. Беспала, Л.С. Сівова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 38-42. – ISSN 2409-1944
602190
  Чернобай Л.І. Інноваційний потенціал системи управління: структура і принципи формування / Л.І. Чернобай, П.Б. Кишеня // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 398-404. – ISSN 0321-0499
602191
  Бойченко М. Інноваційний потенціал США, Канади та Великої Британії у професійній підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 3-5. – ISBN 978-966-698-271-4
602192
  Пухкал О. Інноваційний потенціал та проблеми модернізації державного управління в українських реаліях суспільної трансформації // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 22-29
602193
   Інноваційний потенціал та ресурси інтеграції університету до європейського простору / Л Дунаєва, М.К. Кременчуцька, О.О. Нікогосян, У.В. Варнава // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 60-68. – ISBN 978-617-689-150-5
602194
  Прудка О.В. Інноваційний потенціал України в регіональному розрізі // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 22-27 : фото, рис. – Бібліогр.: 6 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
602195
  Левчук К.І. Інноваційний потенціал університету в умовах постіндустріального суспільства / К.І. Левчук, І.В. Гунько // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6814
602196
   Інноваційний проект з електронного банкінгу / Р. Содома, Г. Східницька, Г. Марків, Т. Шматковська // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 99-103. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
602197
  Заїка С.О. Інноваційний проект як об"єкт управління / С.О. Заїка, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 172 : Економічні науки. – С. 101-114. – (Економічні науки)
602198
  Ільченко М. Інноваційний прорив здійснюють університети // Світ. – Київ, 2018. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  Щорічні підсумкові збори Ради проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти окреслили нові перспективи.
602199
  Михайловська О. Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-38. – ISSN 1810-3944
602200
  Галиця І.О. Інноваційний процес: основні тенденції та напрями розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.12-15
602201
  Нижник О.В. Інноваційний ресурсний потенціал підприємства: формування ефективних моделей // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 144-148. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
602202
  Буркинський Б. Інноваційний рівень виробництва та конкурентоспроможність чорної металургії України / Б. Буркинський, С. Савчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
602203
  Гончаренко О.В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 103-109. – ISSN 1993-6788
602204
  Маслак О. Інноваційний розвиток АПК України в сучасних умовах господарювання / О. Маслак, Т. Якимець, І. Ященко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 137-143. – ISSN 2410-0919
602205
  Чорнодон В. Інноваційний розвиток АПКу системі реформування національного господарського комплексу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 472-478. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Визначено соціально-економічні передумови розвитку сільськогосподарського виробництва, стратегічні пріоритети реалізації інноваційних процесів та розкрито умови їхньої реалізації.
602206
  Толочко С.Є. Інноваційний розвиток бібліотек закладів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 140-143. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
602207
  Ковтуненко К.В. Інноваційний розвиток бізнес-структур: сутність, тлумачення, теорії та підходи до визначення / К.В. Ковтуненко, А.О. Коцага // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 43-55. – ISSN 2222-4459
602208
  Рибак Г.І. Інноваційний розвиток в умовах комплементарності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 181-186. – ISSN 2222-0712
602209
  Канченко Є.В. Інноваційний розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 85-89. – ISSN 0321-0499
602210
  Загній О.Г. Інноваційний розвиток виробничої інфраструктури паливно-енергетичного комплексу в контексті енергетичної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 195-201
602211
  Дєнєжніков С.С. Інноваційний розвиток вищої освіти і мультимедійні технології: теоритичні та практичні аспекти // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 7-23. – ISBN 978-966-698-197-7
602212
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global, european and national dimensions of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное, европейское и национальное измерения перемен : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-290-5
Т. 1. – 2020. – 278, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union. - На обкл. назва також англ., рос. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
602213
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimensions of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное, европейское и национальное измерения перемен : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-291-2
Т. 2. – 2020. – 190, [1] с. – На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union. - На обкл. назва також рос. та англ. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці частин
602214
  Щекатунова Г.Д. Інноваційний розвиток вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладів творення школи майбутнього // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 40-48. – ISSN 2304-0629
602215
  Скрипченко М.О. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: сутність поняття, проблеми та перспективи в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 56-59. – ISBN 978-617-645-234-8
602216
  Шмиголь Н.М. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та Україна / Н.М. Шмиголь, Т.С. Павлюк // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 38-47. – ISBN 978-966-599-550-0
602217
  Образцова Н.О. Інноваційний розвиток економіки з урахуванням домінуючих компонент інвестиційного ризку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 84-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
602218
  Мусієнко В.Д. Інноваційний розвиток комунікаційної політики рекламної агенції / В.Д. Мусієнко, К.О. Шульга // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 44-48
602219
  Яценко Г. Інноваційний розвиток країн емерджентного типу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 23-28. – ISSN 1810-3944
602220
  Зайченко К.С. Інноваційний розвиток малого бізнесу та євроінтеграція: можливості і перспективи // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 72-74. – ISBN 978-617-645-233-1
602221
  Андрєєв Д. Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 69-76. – ISSN 2308-0361
602222
  Петренко Л.А. Інноваційний розвиток ОПК України на засадах офсетної політики та міжнародного трансферу технологій / Л.А. Петренко, М.М. Трейтяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 335-341. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
602223
  Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 10-18.
602224
  Огієнко О. Інноваційний розвиток освіти дорослих як вимога сучасності // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 20-22. – ISBN 978-966-698-271-4
602225
  Бояринова К.О. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 230-235 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
602226
  Алєксєєв І.В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 99-108. – ISSN 1562-0905
602227
   Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні = Innovative development of enterprises in the sphere of trade: world tendencies and practice in Ukraine : монографія / [Давимука С.А. та ін. ; за заг. ред. С.А. Давимуки] ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр.: с. 401-419. – ISBN 978-966-02-8099-1
602228
  Швиданенко Г.О. Інноваційний розвиток підприємств у контексті ціннісних орієнтацій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 254-261. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
602229
  Полясковська К.В. Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості у сфері торгівлі // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 93-99. – ISSN 1683-1942
602230
  Шкарлет С.М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посібник / С.М. Шкарлет, В.П. Ільчук ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 307, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 302-307. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2188-62-2
602231
  Комолова К.Ю. Інноваційний розвиток промислових комплексів країн СНД: аспект державного регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 61-63. – Бібліогр.: 5 назв
602232
  Білоброва О.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств за умови посилення євроінтеграційних процесів в Україні // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 17-20
602233
  Родіонова І. Інноваційний розвиток промислових підприємств на засадах корпоративного управління: проблеми та шляхи вирішення // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 73-81. – ISSN 2410-0919
602234
  Амоша О.І. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 20-34 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
602235
  Гончарова Н. Інноваційний розвиток промислового комплексу проблеми організації та розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми розвитку промислового комплексу на інноваційних засадах та окреслено наслідки такого процесу. The problems of development of produttion complex on the innovation base are analysed and the negative factors oh thes ...
602236
   Інноваційний розвиток промисловості України : Навч. посібник. – Київ : КНТ, 2006. – 648с. – На обкл. книги: О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – ISBN 966-373-063-3
602237
  Колодійчук А.В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції : монографія / Анатолій Володимирович Колодійчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 322, [2] с. : іл., табл. – Присвяч. 70-ій річниці Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Бібліогр.: с. 223-241. – ISBN 978-966-397-281-7
602238
  Лозова Т. Інноваційний розвиток ринку плодів та ягід в Україні // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 132-139. – ISBN 978-617-7768-14-1


  Розвиток ринку плодів та ягід в Україні.
602239
  Кучеренко В.В. Інноваційний розвиток співпраці банків та страхових компаній в країнах Азії / В.В. Кучеренко, В.В. Тринчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 308-315. – ISSN 2306-546X
602240
  Пікус Р. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності / Р. Пікус, В. Заколодяжний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 72-80. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність та місце інновацій як фактору підвищення ефективності страхової діяльності. Виявлено специфічні особливості інноваційного розвитку страхування, що є результатом особливостей його функціонування, як складової фінансової ...
602241
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 1. Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 1. – 2008. – 214с.
602242
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 2. Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізаціі ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: перша міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, вчених, [ 20-21лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 2. – 2008. – 186с.
602243
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 3. Соціальна система за умов суспільства знань та крос-культурних транзитів ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 3. – 2008. – 162с.
602244
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців: матеріали конференції, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4(2). – 2008. – 210с.
602245
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти (Україна) та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4 (1). – 2008. – 194с.
602246
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців: матеріали конференції, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4(3). – 2008. – 170с.
602247
  Примостка Л.О. Інноваційний розвиток сучасного банківництва // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 115-126. – ISSN 2310-9734


  У статті досліджено вплив інновацій на банківську систему. Виокремлено такі інновації, як зростання мобільності капіталу, розподіл ризиків, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано вплив інновацій на розвиток сучасного ...
602248
  Лотоцький Б.В. Інноваційний розвиток трудового потенціалу в сучасних реаліях сьогодення / Б.В. Лотоцький, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 29-31. – ISBN 978-617-645-234-8
602249
  Уткіна Ю.М. Інноваційний розвиток у механізмі забезпечення глобальної конкурентоспроможності підприємств / Ю.М. Уткіна, Б.Я. Остапюк // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 167-173. – ISSN 2075-4892
602250
  Копець Г.Р. Інноваційний розвиток у сфері електронного бізнесу / Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, К.О. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 107-113. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
602251
  Головатюк В.М. Інноваційний розвиток України в контексті європейської інтеграції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 3-22. – ISSN 0374-3896
602252
  Осецький В.Л. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації інвестиційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 24-28
602253
  Ковальчук С.С. Інноваційний розвиток як основа входження України у глобальний економічний простір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 12 пунктів
602254
  Мельник О.Г. Інноваційний розвиток: механізм фінансування : монографія / Мельник О.Г. ; Нац. акад. упр. – Київ : Національна академія управління, 2015. – 257, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8406-92-8
602255
  Кондрашова-Діденко Інноваційний розвиток: шлях до інтелектономіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 224-231


  У статті розкрито сутність інтелектономіки як типу виробництва і дустріального суспільства, а також обґрунтовано необхідність і можливість ( дження країни у глобальний процес її формування шляхом інноваційного розвш сучасної економіки. The article is ...
602256
  Опанасюк Ю. Інноваційний тип прогресу як об"єкт дослідження філософії і науки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 55-58. – ISSN 2078-1016
602257
  Федулова Л.І. Інноваційний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 62-71. – ISSN 2306-546X
602258
  Крисанов Д. Інноваційний фактор розвитку харчової промисловості України : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-82 : Табл. – Бібл. 1назва. – ISSN 0131-775Х
602259
   Інноваційний фактор сталого економічного зростання : Збірник наукових праць. – Київ, 2002. – 128 с. – ISBN 966-02-2416-8
602260
  Брюховецька В. Інноваційний формат університетської лекції в сучасному освітньому процесі // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 50-54
602261
  Ситниченко Є.Г. Інноваційний характер маркетингової парадигми управління освітою // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 49-52. – ISSN 2077-1800
602262
   Інноваційний центр // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Договір про освітньо-наукову співпрацю підписали ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леоніда Губерський і генеральний директор компанії Zhejiang Golden Egg Scienceand Technologi Лі Люменг. Стратегічною метою Договору є створення можливостей для ведення ...
602263
  Грубов В.М. Інноваційний чинник у зміні миропорядку: на прикладі воєнних конфліктів кінця XX - початку XXI століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 270-280
602264
  Іванишин В.В. Інноваційний шлях до університету дослідницького типу / В.В. Іванишин, А.М. Стельмащук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 5-18. – ISSN 2309-1533
602265
  Немченко Г.В. Інноваційний шлях подолання проблем підприємств харчової промисловості // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 105-110. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
602266
  Гаращук О. Інноваційний шлях розвитку вищої освіти - передумова підвищення її якості / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-24. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  Розкривається вплив освітньої сфери на стан економіки, її конкурентоспроможність. Підкреслюється, що вища освіта є невід"ємним компонентом економіки. Особлива увага приділена питанням якості вищої освіти, шляхам підвищення її інноваційності, у тому ...
602267
  Єна О.В. Інноваційний шлях розвитку економіки України - необхідна умова в період глобалізації світової економіки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 5-6
602268
  Сільченкова О. Інноваційний шлях розвитку України: гасло чи реальність? // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 1608-6422


  [Дискусія на якій був присутній Сергій Березовенко (доц. ІМВ), подано цитату с. 72]
602269
  Лазепко І.М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-34. – Бібліогр.: с. 27-32, 34


  З метою створення незалежної фінансової бази органів місцевого самоврядування обгрунтовано доцільність запровадження плати підприємств за працівників на користь населених пунктів, де вони мешкають.
602270
  Кисіль О.В. Інноваційні 3D технології як інструментарій для проектування та відновлення міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 77-81 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
602271
  Андрощук Г.О. Інноваційні адитивні технології 3D-друку : екон.-правові аспекти регулювання / Геннадій Андрощук ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 49-50. – ISBN 978-617-696-823-8
602272
  Ямненко Г. Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 47-52. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що каталізатором модернізації й структурної перебудови економіки країни є інновації, які сприяють посиленню конкурентоспроможності, прибутковості та інноваційного розвитку підприємств, допомагають ...
602273
  Кучма О.Л. Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 177-181. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
602274
  Тарасова І.І. Інноваційні аспекти розвитку аграрної економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 10 (14). – C. 61-68. – ISSN 2411-4413
602275
  Школьний О.О. Інноваційні аспекти розвитку маркетингової логістики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 162-167. – ISSN 2309-1533
602276
  Гаврилюк А.М. Інноваційні аспекти розвитку туристичної галузі в Україні / А.М. Гаврилюк, Є.В. Козловський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 17-24. – Бібліогр.: 7 назв.
602277
  Джур О.Є. Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту організацій у сучасних умовах / О.Є. Джур, А.С. Шулякова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 55-67. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
602278
  Іванишин О.В. Інноваційні бізнес-моделі логістичного забезпечення розвитку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 80-87. – ISSN 2309-1533
602279
  Чуріканова О.Ю. Інноваційні бізнес-моделі циркулярної економіки на регіональному рівні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 204-208. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
602280
  Куцаб-Бонк Інноваційні важелі стимулювання транскордонної конвергенції між Україною та ЄС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 18-22. – ISSN 2309-1533
602281
  Меняйло В.І. Інноваційні веб-платформи як форма взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади / В.І. Меняйло, О.І. Гура // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 80-86. – ISBN 978-966-599-550-0
602282
  Вінник О. Інноваційні відносини: ключові проблеми вдосконалення правового регулювання / О. Вінник, І. Кравець // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 36-41
602283
  Шелкунова Н. Інноваційні дослідження професора Г.Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з"єднань // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено перші дослідження Г.Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з"єднань. Визначено чинники, які сприяли поглибленому вивченню питань надійності сполучення вісь-колісна пара. Виявлено, що на початковому етапі професійного становлення ...
602284
  Малинська Н.А. Інноваційні духоструми бароко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 75-81. – ISBN 966-587-044-0
602285
  Голубка С.М. Інноваційні екогомологічні та регіоналістичні дослідження професора Степана Злупка / С.М. Голубка, Д.С. Голубка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 250-274. – ISSN 0320-4421
602286
  Руснак І. Інноваційні засади викладання англійської мови на неспеціальних факультетах закладів вищої освіти / І. Руснак, М. Василик // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 128-136. – ISSN 2307-4906
602287
  Пожуєва Т.О. Інноваційні засади до формування захищеності суб"єкта господарювання : монографія / Т.О. Пожуєва ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : Грані ; Видавництво ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-340. – ISBN 978-966-8841-99-6
602288
  Клиновий Д.В. Інноваційні засади перспективної модернізації системи управління природними ресурсами України / Д.В. Клиновий, О.В. Мельник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С.28-32. – ISSN 2306-6814
602289
  Кушнір І. Інноваційні засоби організації самостійної роботи іноземних студентів-медиків під час вивчення української мови / І. Кушнір, Т. Алексєєнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 59-61. – ISBN 978-966-698-272-1
602290
  Уличний І.Л. Інноваційні засоби профорієнтації в системі педагогічної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 250-256. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
602291
  Кір"якова М.Є. Інноваційні імперативи нарощування конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 97-104


  Показані особливості інноваційної діяльності ТНК в умовах глобалізації.
602292
  Романишин О.В. Інноваційні інструменти кредитного ринку як джерело формування позиченого капіталу підприємств в Україні / О.В. Романишин, О.В. Булавинець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6814
602293
  Володіна В.О. Інноваційні інтереси підприємництва як невід"ємна складова постіндустріальної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 8-14. – ISSN 1993-6788
602294
  Шаповал О.Ф. Інноваційні інформаційні системи і технології в консалтинговій діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 83-86. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
602295
  Адаманова Інноваційні кластери в національних економічних системах (НЕС): світовий досвід і можливості його адаптації в умовах України / Адаманова, 3.0. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 162-166


  Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду кластеризації економіки, виявленню особливостей функціонування інноваційних кластерів, розгляду створення регіональних кластерів в Україні.
602296
  Янченко З.Б. Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду до вітчизняних реалій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 62-66. – ISSN 2222-4459
602297
  Судаков В. Інноваційні когнітивні стимули дослідження екзистенціальних засад організації суспільного життя та персоніфікованих соціальних практик // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 212-214. – ISSN 1563-3713
602298
  Михальчук І. Інноваційні комунікації в контексті становлення "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.134-142. – ISBN 966-654-102-5
602299
  Воловець Я.В. Інноваційні комунікаційно-освітні технології - необхідний елемент комплексної системи якості управління освітою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 291-296. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтування і введення в науковий обіг основних понять (освітня послуга, якість навчання) з урахуванням його змісту, наслідків та необхідних заходів з впровадженням інноваційних комунікаційно-освітніх технологій.
602300
  Проценко О.Б. Інноваційні лекції у професійній підготовці магістрів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 63-67. – ISSN 2078-1687
602301
   Інноваційні ліки завдяки Європейському гранту // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 6


  Уперше в історії український науковець отримав грант Європейської Дослідницької Ради (European Research Council Consolidator). Випускник хімічного ф-ту, а нині співробітник КНУ П. Михайлюк отримав грант у розмірі 1, 9 млн. євро терміном на 60 місяців ...
602302
   Інноваційні маркетингові принципи розвитку транснаціональних корпорацій / І.Г. Бубенець, В.О. Козуб, В.С. Артеменко, О.Є. Чатченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 203-212. – ISSN 2312-394X
602303
  Ямполь Т.І. Інноваційні методи в діяльності Рубіжанського музею (Луганщина) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 169-177. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
602304
  Дрогомерецька О.І. Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів медичного факультету під час вивчення курсу імунології / О.І. Дрогомерецька, Г.М. Курилів, В.В. Мигович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 5-8. – ISSN 1681-2751
602305
   Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів стоматологічного факультету / Воронич-Семченко, Т.В. Гуранич, Т.П. Кривенький, С.П. Гуранич // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 134-136. – ISSN 2077-4214
602306
  Межова О.В. Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному коледжі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 236-249. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
602307
  Рядинська І.А. Інноваційні методи викладання при вивченні економічних дисциплін у закладах вищої освіти України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 134-138. – ISSN 2222-4459
602308
  Павличенко М.М. Інноваційні методи викладання у вищих навчальних України // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 321-324. – ISSN 2218-5348
602309
  Стаховська Н.Ф. Інноваційні методи викладання української мови як іноземної у технічному університеті // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 76-79. – ISSN 2519-2884
602310
  Буяк А. Інноваційні методи ефективного управління витратами на якість продукції // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 167-172
602311
  Матвєєва К.С. Інноваційні методи і прийоми навчання в іншомовній підготовці фахівців економічного профілю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 96-101. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті встановлено потребу впровадження інноваційних методів і прийомів навчання в іншомовну підготовку фахівців економічного профілю. Окреслено мету їх впровадження та визначено комплекс інноваційних методів та прийомів, що забезпечать позитивні ...
602312
  Мовчан К.М. Інноваційні методи менеджменту якості вищої освіти // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 299-305. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
602313
  Беденюк А.Д. Інноваційні методи навчання в медичних вузах Польщі / А.Д. Беденюк, Т.В. Боднар, П.Я. Боднар // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 4 (85). – C. 113-118. – ISSN 1681-2751
602314
  Саварин Т.В. Інноваційні методи навчання латинської мови у медичних ВНЗ / Т.В. Саварин, Ю.Ю. Яриш // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 202-204
602315
  Довжук І.В. Інноваційні методи навчання студентів-документознавців // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 164-178. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
602316
   Інноваційні методи навчання у підготовці учасників професійно-орієнтованих олімпіад / Шостакович-Корецька, В.В. Маврутенков, А.В. Чергінець, І.В. Будаєва, К.Ю. Литвин, М.С. Суременко, Т.А. Гайдук, О.М. Якуніна, В.П. Дядик // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 108-112. – ISSN 1681-2751
602317
  Хом"як І. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / І. Хом"як, Ю. Шабатіна
602318
  Сікалюк А.І. Інноваційні методи навчання як засіб формування соціально-етичних цінностей у студентів на заняттях з іноземної мови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 262-264. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
602319
  Бабічева О.Г. Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об"єднання / О.Г. Бабічева, І.К. Журавльова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 79-92. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
602320
  Кичко І. Інноваційні методи підбору та оцінки персоналу / І. Кичко, О. Горбачова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 7-14. – ISSN 2411-5215
602321
  Холодняк А.К. Інноваційні методи реалізації полікультурного виміру історичної освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 154-155. – ISBN 978-617-639-211-8
602322
  Шелюжак І.Г. Інноваційні методи розвитку персоналу / І.Г. Шелюжак, С.І. Тодорюк, В.І. Кифяк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 437-444. – ISSN 2222-4459
602323
  Піддубцева О.І. Інноваційні методи формування професійної мобільності майбутніх фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 199-204. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
602324
  Артикуца Н.В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 3-25. – ISBN 966-8009-46-0
602325
  Гасимов Ровзат Афат огли Інноваційні механізми взаємодії з громадськістю в системі державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-16. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовано сутність поняття "інноваційний механізм". Проаналізовано основні механізми взаємодії з громадськістю в системі державного управління. Проаналізовано особливості функціонування механізмів взаємодії органів державної влади із ...
602326
  Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.71-76.
602327
  Терещенко Г.М. Інноваційні механізми стимулювання спрямування фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки / Г.М. Терещенко, Т.А. Мусатова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 121-129
602328
  Матіюк Ірина Олексіївна Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) : 13.00.01: Дис. ... канд. педагог. наук / Матіюк Ірина Олексіївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 244л. – Бібліогр.: С.178-198
602329
  Білик Т.Л. Інноваційні моделі розвитку та менеджмент персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 226-232. – ISSN 2309-1533
602330
  Коваль Т. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 11-15. – ISSN 2076-9326


  Спираючись на новітній досвід світових бібліотек щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, в статті розглянуто та досліджено форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах формування суспільства знань.
602331
  Бойченко М. Інноваційні моделі управління середньої освітою: досвід США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 111-112. – ISBN 978-966-2249-24-8
602332
  Нікітін Ю.О. Інноваційні МСП як основа інноваційного розвитку Європейського Союзу / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник, С.О. Хвалінський // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 13-19. – ISSN 2309-1533
602333
  Гетьман Г.М. Інноваційні напрями моделювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. – ISSN 1993-0917
602334
  Бірюкова Т.Л. Інноваційні напрями розвитку інформаційного менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 137-140. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
602335
  Басюк Д.І. Інноваційні напрями розвитку туристичної індустрії Китайської Народної Республіки // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 1. – С. 15-26. – ISSN 2707-3823
602336
  Білоус В.В. Інноваційні напрямки інформатизації судочинства // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 11. – С. 97-105. – ISSN 1993-0917
602337
  Приймак І. Інноваційні ознаки творчості Любові Яновської-драматурга // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 649-655. – ISSN 2223-1196
602338
  Носаченко І. Інноваційні освітні технології : І. Носаченко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С.7-10. – ISBN 966-597-072-0
602339
   Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, О.А. Цодікова, М.П. Гиря, І.А. Соболєва, І.О. Вороньжев, З.В. Єлоєва, О.І. Сергієнко, О.М. Касьянова, В.В. Жеребкін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 96-101. – ISSN 1681-2751


  Розкрито контекст поняття “психологічна готовність до здійснення інновацій” з огляду на її статичний рівень, який трактується як “базовий інноваційний потенціал”, та динамічний рівень – процес “нарощування” імовірності загальної ефективності ...
602340
  Кошечко Н. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-38. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми застосування інноваційних освітніх технологій навчання та викладання у вищій школі. Особливий акцент поставлено на способах втілення інноваційних освітніх технологій у ВНЗ. Виняткову увагу приділено ...
602341
  Кушнір О.О. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 22-23
602342
  Андрейкова І.Б. Інноваційні освітні технології у процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням: концептуально-дидактичний аспект // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 18-22. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
602343
  Смалиус Л. Інноваційні освітні технології у фаховій підготовці майбутніх психологів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 11 (118), листопад. – С. 95-98. – ISSN 2308-4634
602344
  Обозна А.О. Інноваційні основи менеджменту екологічного туризму // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 287-289
602345
  Равчина Т. Інноваційні особливості організації навчального процесу в системі недержавного сектору вищої освіти // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 334-342. – ISBN 978-617-10-0283-8
602346
  Водолазька С.А. Інноваційні особливості розвитку видавничого ринку Франції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 114-119


  У статті розглянуто особливості книговидання Франції. Проаналізовано ключові тенденції на ринку, з"ясовано взаємодію державного й приватного книговидання, охарактеризовано динаміку випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. Визначено ...
602347
  Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник / І.М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 352с. – (Альма Матер). – ISBN 966-8226-17-8


  Розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної, інноваційної діяльності педагога
602348
  Ковбасенко Ю. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури:"за" і "проти" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (454), липень - серпень 2019. – С. 29-31


  "Україна вливається до європейської і світової спільноти, а її освіта–до європейського і світового освітнього простору. Тому закономірно, що наша держава чимдалі більше орієнтується на освітні стандарти (куррикулум/curriculum/) країн-учасниць ...
602349
  Кирилова І. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 149-152
602350
  Белявцева В.В. Інноваційні переваги інформаційного управління підприємницькою діяльністю // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 145-150
602351
  Машіка Г.В. Інноваційні підоди до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 122-132 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
602352
  Афенкіна О. Інноваційні підходи в реалізації соціального захисту населення на регіональному рівні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.158-162.
602353
   Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, О.А. Лозицький, В.В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 35-42. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. Дослідити сучасні підходи до обслуговування читачів електронними книгами.З"ясувати специфіку інформаційного обслуговування користувачів з вадами зору за допомогою мультимедійних технологій, зокрема електронної книги у DAISY форматі. ...
602354
  Дідченко О.І. Інноваційні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму управління діяльністю підприємств / О.І. Дідченко, О.Є. Агафонов // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 20-24
602355
  Бодненко Т. Інноваційні підходи до вдосконалення технічної освіти / Тетяна Бондаренко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 193-196. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
602356
  Куликова З.М. Інноваційні підходи до вивчення української літератури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 119-127. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
602357
  Скакальська І.Б. Інноваційні підходи до викладання археології у вищій школі // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 177-187. – ISSN 2664-9950


  Окреслено важливість археологічної практики для формування у студентів фахових компетентностей. Простежено, як забезпечується формування програмних результатів навчання. Стислі висновки: підкреслено значення оволодіння сучасними прогресивними ...
602358
  Маслова А. Інноваційні підходи до засвоєння нукової лексики в рамках вивчення дисципліни "Англійська мова для академічного спілкування" / А. Маслова, Гончарова Гончарова, Л. Калужська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 32-41. – ISSN 2307-4906
602359
  Волохова Л. Інноваційні підходи до методології дослідження соціальної відповідальності у сфері ризик-менеджменту / Л. Волохова, О. Євсєєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У роботі визначена роль страхування та ризик-менеджменту у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Розглядається теорія позиційного відгуку та відповідна їй інноваційна модель IRT для аналізу комплексних, якісно-визначених характеристик даної ...
602360
  Шевченко Н.О. Інноваційні підходи до моделювання напрямів розвитку рекреаційної діяльності на територіях дендрологічних парків // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 144-151. – ISSN 2226-2180
602361
  Довженко Т.О. Інноваційні підходи до моніторингу якості освіти студентів у процесі магістерської підготовки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 120-129. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
602362
  Винничук Р. Інноваційні підходи до мотивації студентів покоління Z // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 72-79. – ISSN 1682-2366
602363
  Трус О. Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання майбутніх викладачів вищої школи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 116-119. – ISBN 978-966-698-272-1
602364
  Мартиненко О.В. Інноваційні підходи до організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні фахових дисциплін / О.В. Мартиненко, Я.О. Чкана // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 372-387. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню доцільності упровадження інноваційних дидактичних засобів організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні математичних дисциплін в умовах компетентнісного навчання; визначенню ...
602365
  Заболотна О.А. Інноваційні підходи до проектування навчальних програм у вищій освіті Польщі / О.А. Заболотна, І.Б. Нестеренко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 46-66. – ISBN 978-966-698-197-7
602366
  Яковлєва В.А. Інноваційні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутнього фахівця з трудового навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 18-19 : фото. – Бібліогр.: 1 назв
602367
  Шульц С.Л. Інноваційні підходи до реалізації державної регіональної політики / С.Л. Шульц, М.О. Джаман, О.М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 54-58. – ISSN 2071-4653
602368
  Сидоренко Т.В. Інноваційні підходи до реалізації соціально-культурних проектів у діяльності публічних бібліотек півдня України у XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 155-165. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано особливості соціокультурної діяльності публічних бібліотек Півдня України у XXI ст. Визначено форми та тенденції розвитку їх соціокультурної діяльності. Особливу увагу приділено використанню бібліотеками проектів, програм, акцій, не ...
602369
  Лагутін В.Л. Інноваційні підходи до реформування сучасної освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 48-49. – ISBN 978-966-285-400-8
602370
  Ярошенко І.В. Інноваційні підходи до розвитку "розумних" міст: нормативно-правова база в Україні та європейський досвід / І.В. Ярошенко, І.Б. Семигуліна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 95-102. – ISSN 2222-0712
602371
  Процак К.В. Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців / К.В. Процак, І.Є. Матвій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 86-91. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
602372
  Парубець О. Інноваційні підходи до розвитку транспортної логістики в Україні / О. Парубець, Д. Сугоняко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 147-156. – ISSN 2411-5215
602373
  Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Харків : Основа, 2004. – 240с. – (Бібліотека журналу "Управління школою"). – ISBN 966-333-115-1
602374
  Чжан Їн. Інноваційні підходи до формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 149-151. – ISBN 978-966-698-271-4
602375
  Аврамчук В.А. Інноваційні підходи до формування професійної компетентності кваліфікованих робітників у сучасних умовах // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 85-87
602376
  Миколаєнко Н.М. Інноваційні підходи до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань: аналіз книжкових заходів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 327-329


  У статті охарактеризовано особливості книжкових заходів як інноваційний підхід до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. Іn the article is described the feature of book measures as innovative approach to forming ...
602377
  Пильтяй О. Інноваційні підходи з профорієнтації на уроках трудового навчання // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 94-101. – ISSN 2307-4914
602378
  Федорова О.В. Інноваційні підходи навчання технічних дисциплін у процесі підготовки вчителів технологій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 80-84. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
602379
  Тернова А.І. Інноваційні підходи підготовці журналістів-телевізійників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 89-92


  У статті розглянуто сучасні методи й засоби в підготовці журналістів-телевізійників у Запорізькому національному університеті, проаналізовано напрями практичної діяльності та її роль у становленні майбутніх фахівців. The modern methods and means of ...
602380
  Лукша О.В. Інноваційні підходи у стратегічному плануванні і управлінні розвитком регіону в умовах системних реформ / О.В. Лукша, П.А. Рябоконь // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 49-58. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
602381
  Демессіе М.К. Інноваційні підходи у формуванні міського архітектурного середовища засобами дизайну // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 92-98. – ISSN 2225-7586
602382
  Руденко Ф. Інноваційні підходи щодо можливості контролю знань при викладанні соціально-гуманітарних дисциплін // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 206-208


  Розглянуто питання використання тестів, ситуаційних завдань з метою створення умов для збільшення пізнавальної активності студентів.
602383
  Козачок Л.М. Інноваційні послуги публічних бібліотек : методичні поради / підгот. Л.М. Козачок // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 26-47
602384
  Амеліна Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є. Амеліна, В. Пілярчук // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С.14-19
602385
  Новікова Є.Б. Інноваційні похідні прикметники в сучасній українській мові: семантико-словотвірний аспект : монографія / Є.Б. Новікова, В.Д. Пономаренко ; Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНАДУ, 2020. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-190. – ISBN 978-966-303-755-4
602386
  Авраменко В. Інноваційні прийоми роботи над художнім твором / В. Авраменко, Л. Пархета // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 6-12. – ISSN 2307-4914
602387
  Пономаренко І.В. Інноваційні принципи вокальної освіти О. Благовидової в українській національній вокальній школі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 167-171. – ISSN 2312-4679


  "Наукові положення дослідження аргументовані на рівні сукупності загальнонаукових методів наукового пізнання та музикознавчих і мистецтвознавчих методологічних підходів. Застосовано компаративний, теоретичний, когнітивний, системний та ...
602388
  Петров В.М. Інноваційні пріоритети технічної політики в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-17
602389
  Стасишен М. Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України / М. Стасишен, О. Ярмоліцька // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 43-46. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
602390
   Інноваційні пропозиції в сфері економіки і технологій : дайджест : науково-виробниче видання / ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Тернопіль : ІЕТП, 2016-
№ 1. – 2016. – 152 с.
602391
  Косович О.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 528 арк. – Додатки: арк. 515-528. – Бібліогр.: арк. 401-514
602392
  Косович О.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 61 назва
602393
  Коваленко П.В. Інноваційні процеси в менеджменті у системі пріоритетів національного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 54-59.
602394
  Ріхтер Г. Інноваційні процеси в предметизації документів та створення єдиної корпоративної системи медичних бібліотек / Ганна Ріхтер // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено спеціальну методику предметизації Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки та розглядається інформаційна співпраця, а саме створення корпоративних бібліотечних систем і, зокрема, організація корпоративної предметизації.
602395
  Шаповалова Галина Валентинівна Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Шаповалова Г.В.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 204с. + Додаток: л. 198-204. – Бібліогр.: л. 172-198
602396
  Гринишина М. Інноваційні процеси в театральному мистецтві України XX століття. Київський ландшафт драматургії А. Чехова // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 124-153. – ISBN 966-7021-87-4
602397
  Мельник Ю. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 180-183. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240


  Аналітична записка за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Тернопіль, 14-15 квітня 2016 р.)
602398
  Черемисова Т. Інноваційні процеси на промислових підприємствах // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.42-46. – ISSN 1605-2005
602399
  Онищенко Н.В. Інноваційні процеси у функціонуванні вищих навчальних закладів в Україні / Н.В. Онищенко, Н.Й. Радіонова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 46-49.
602400
  Єфімова Г.В. Інноваційні процеси як довгострокові джерела формування ринкової вартості підприємства / Г.В. Єфімова, О.В. Пащенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 222-228. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
602401
  Костенко Т. Інноваційні резерви підвищення продуктивності праці на вітчизняних підприємствах цукрової галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 44-49. – (Економіка ; вип. 5 (170)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зарубіжний досвід упровадження інновацій на підприємствах цукрової галузі. Проаналізовано спільні тенденції інноваційного розвитку та динаміки продуктивності праці на цукрових заводах України протягом 2003-2013 років. Обґрунтовано, що ...
602402
  Козлова А.І. Інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 380-385
602403
  Кравченко С. Інноваційні реформи державного управління: впровадження менеджерських підходів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 112-124.
602404
  Рудь Н.Т. Інноваційні ризики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 65-72. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
602405
  Кравців М.Б. Інноваційні рішення як фактор забезпечення економічної стійкості підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 82-85 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
602406
  Шендрік Т.Г. Інноваційні розробки вуглехімічної науки в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 75-84. – ISSN 1815-2066


  Наведено короткий історичний нарис і розробки відділу хімії вугілля Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, пов"язані з проблемами експлуатації вугільних шахт, пошуком рішень щодо запобігання самозапаленню ...
602407
   Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України : [інформ. збірник] / М-во освіти і науки України ; [виконавці проекту: М.В. Стріха, М.Ю. Ільченко, В.В. Каплун та ін.]. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. – 277, [1] с. : іл., табл.
602408
   Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України : [інформ. збірник] / М-во освіти і науки України ; ; [виконавці проекту: М.В. Стріха, М.Ю. Ільченко, В.В. Каплун та ін.]. – Київ : Мірал
Т. 2. – 2018. – 286, [2] с. : іл., табл.
602409
  Міщенко С.О. Інноваційні сервіси з профорієнтації як інструмент збалансування сучасного ринку праці // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 6 (71). – С. 135-139. – (Серія: Економіка). – ISSN 2304-0920
602410
  Степанчук І.П. Інноваційні системи: регіональний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 26-30. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Визначено роль і значення інноваційних програм як індикатора науково-технічного й інноваційного розвитку регіону.
602411
  Глушкова Т.В. Інноваційні складники сучасної реклами // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 140-143. – ISSN 2312-5160


  В статті розглянуто інноваційні рекламні технології з позиції їх функціональності та поширення у світовій рекламній практиці. Автор наголошує на тому, що традиційні рекламні форми уже перестали виконувати покладені на них функції, а отже потребують ...
602412
  Євтушевська О. Інноваційні складові вітчизняної корпоративної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-27. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється сутність інноваційних складових корпоративної культури та їх вплив на становлення вітчизняної корпоративної культури. Досліджується розвиток корпоративної культури в Україні, надаються рекомендації стосовно її вдосконалення. Визначаються ...
602413
  Дубовик Н.А. Інноваційні складові сучасної освіти та технології їх застосування // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 140-141
602414
  Клочко А.О. Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у процесі взаємодії менеджерів і педагогічного колективу: зв"язок з характеристиками організацій та менеджерів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 22-28. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
602415
  Ковтун О. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1810-3944
602416
  Водолазька С.А. Інноваційні стратегії розвитку східноєвропейської видавничої галузі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 138-141


  У статті зроблена спроба відстежити особливості застосування інноваційних стратегій розвитку видавничої галузі країн Східної Європи. Проаналізовано застосування стратегії нішерства, ідентифікації видавництва за допомогою прийомів брендування, рекламних ...
602417
  Дмитренко М. Інноваційні стратегії розвитку України: правовий, соціально-економічний та політичний аспекти
602418
  Кравченко Н. Інноваційні та традиційні технології навчання української мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 76-79
602419
  Плисенко Г. Інноваційні тенденції підготовки державних службовців в умовах модернізації вищої освіти / Г. Плисенко, В. Назаркевич // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об"єднаних територіальних громадах : матеріали доп. та тез круглого столу (18 квіт. 2019 р.) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, Полтав. держ. аграрна акад., Укр. асоціація район. та обл. рад [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, П.В. Ворона, Ю.М. Андрійчук та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 129-131. – ISBN 978-617-649-062-3
602420
  Романова О. Інноваційні тенденції у методиці викладання іноземних мов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 313-318
602421
  Даниленко І. Інноваційні тенденції у методиці навчання іноземних мов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 242-244
602422
  Подольчак Н.І. Інноваційні теорії ринкотворення та розвитку бізнес-сегментів / Н.І. Подольчак, А.І. Ясінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 287-298. – ISSN 0321-0499
602423
  Зятковська Л.І. Інноваційні технології - важливий фактор промислового виробництва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.62-70


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
602424
  Медведєва В. Інноваційні технології - майбутнє бібліотеки / Валентина Медведєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 28-32. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано процеси еволюції бібліотечної діяльності під впливом інноваційних технологій, порушено проблеми, пов"язані з активізацією ролі книгозбірень у розвиткові інформатизації українського суспільства. Розглянуто шляхи вдосконалення ...
602425
  Гапєєв С.М. Інноваційні технології - шлях до ефективної вугільної галузі / С.М. Гапєєв, О.В. Солодянкін // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 31-36. – ISSN 0041-5804
602426
   Інноваційні технології активного навчання акушерів-гінекологів / О.П. Рогачевський, Л.М. Попова, Н.М. Рожковська, Т.В. Коссей, М.Ю. Голубенко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 108-111. – ISSN 1681-2751
602427
  Третяк Д.Д. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні / Д.Д. Третяк, Я.С. Поруба // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 30-36. – ISSN 2306-6814
602428
  Красуля А. Інноваційні технології в магістерській підготовці в галузі освітніх наук: з досвіду Естонії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 9-11. – ISBN 978-966-698-271-4
602429
  Клименко Сергій Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 39
602430
  Хоменко С. Інноваційні технології в підготовці інженера-педагога економічного профілю // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 84-87. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається сутність інноваційних технологій відносно професійної підготовки інженера-педагога у сучасних умовах навчання, а також принциповий перегляд організації навчального процесу у ВНЗ, який повинен будуватися так, щоб розвивати уміння ...
602431
  Подплєтня О.А. Інноваційні технології в професійній освіті: сучасні тенденції та практика впровадження / О.А. Подплєтня, Т.М. Потапова, В.Ю. Слєсарчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 77-80. – ISSN 1681-2751
602432
  Поворознюк С. Інноваційні технології в процесі підготовки студентів до формування стилістичних умінь у молодших школярів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 70-75. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (39))
602433
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 224-230. – Бібліогр.: 13 назв.
602434
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Жураєва Каріна Аліжонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 207, [12] л. – Додатки: 12 л. – Бібліогр.: л. 187-207
602435
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Жураєва Каріна Аліжонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв.
602436
  Кисла О.Ф. Інноваційні технології в умовах неперервної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 83-85. – (Педагогічні науки)


  Розглядаються особливості впровадження інноваційних технологій в умовах неперервної освіти.
602437
  Бакуліна Н. Інноваційні технології в управлінні персоналом вищої школи // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 120-126
602438
  Грещук Г. Інноваційні технології землевпорядкування в аграрній сфері // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 82-88. – ISSN 2410-0919
602439
  Стрілець С.І. Інноваційні технології і методи навчання у вищій освіті: проблеми та перспективи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 204-209. – (Педагогічні науки)


  Представлені інтерактивні та інноваційні методи, інновацціїні технології в освіті.
602440
  Фоміних В.В. Інноваційні технології комплектування бібліотечних фондів / В.В. Фоміних, М.В. Кучеренко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 135-139. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
602441
  Тараненко Ю.К. Інноваційні технології контролю якості освіти / Ю.К. Тараненко, Н.О. Різун // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 19-25. – ISSN 2074-5354


  Наведено інноваційні технології контролю якості освіти шляхом удосконалення теорії комп’ютерного тестування студентів. Введено методику визначення коефіцієнта складності тестових завдань як чистого (без урахування технологічного) часу, витраченого на ...
602442
  Старушенко Г.А. Інноваційні технології моделювання державного управління освітою: проблеми, тенденції, напрями розвитку в Україні / Г.А. Старушенко, С.В. Базилевський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 53-58. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
602443
  Желюк Т. Інноваційні технології модернізації національної моделі державної служби // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 97-107
602444
   Інноваційні технології навчання : навч. посібник / [Х.Ш. Бахтіярова та ін. ; відп. ред. Х.Ш. Бахтіярова ; упоряд. словника С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – 171, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 4. - Термінол. словник: с. 155-168. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-632-261-9
602445
  Панченко В. Інноваційні технології навчання англійської мови студентів університету // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 115-120. – ISSN 2410-0927


  Йдеться про навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма. Наголошується, що інтерактивне навчання передбачає пізнання нового не від теорії до практики, а навпаки - від формування нового досвіду до його ...
602446
  Стрельніков В. Інноваційні технології навчання в контексті реалізації концепції "Нова українська кола" // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 26-29. – ISBN 978-966-698-271-4
602447
   Інноваційні технології навчання в процесі формування професійної компетентності студентів / І.В. Берестов, М.Ю. Куценко, Г.І. Шелехань, Пестременко-Скрипка // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 138-139
602448
  Кошечко Н. Інноваційні технології навчання студентів з педагогічної конфліктології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-36. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
602449
  Гаврилюк О.Г. Інноваційні технології навчання студентів у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 197-204. – ISSN 2312-5993
602450
  Грицай Н.Б. Інноваційні технології навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 285-305. – ISBN 978-966-968-247-0


  У дослідженні теоретично обґрунтовано доцільність використання інноваційних технологій навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології в педагогічних університетах. Охарактеризовано особливості таких інноваційних технологій: інтерактивні ...
602451
   Інноваційні технології навчання у професійно-технічній освіті : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. / Сум. держ. ун-т, Сум. обл. центр зайнятості ; [відп. за вип. Павлик Ю.А.]. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 249 с. : іл., табл., фот. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
602452
  Лисюк Н. Інноваційні технології навчання української мови як чинник забезпечення дієвості знань // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 90-93
602453
  Бахтіярова Х.Ш. Інноваційні технології навчання: умови запровадження, різновиди, зміст, особливості / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.М. Старовойт // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-107. – ISBN 978-966-632-261-9
602454
  Чукаєва І.К. Інноваційні технології нафтопереробної промисловості України. / І.К. Чукаєва, В.П. Овчинникова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 48-51
602455
  Кравченко І.М. Інноваційні технології під час вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 2-11
602456
  Гільдебрант К.Й. Інноваційні технології покращення іншомовної комунікативної компетенції студентів економічних спеціальностей // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 275-285. – (Економічні науки ; вип. 1 (73)). – ISSN 2310-8185
602457
  Прудиус Л.В. Інноваційні технології професійного навчання державних службовців // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 90-95. – (Серія: Державне управління ; № 4 (56)). – ISSN 1813-3401
602458
  Бойко О. Інноваційні технології соціальної роботи з обдарованою особистістю // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 11-18. – ISSN 2618-0715
602459
  Величко Т.Г. Інноваційні технології та інструменти аналізу діяльності i управління розвитком вітчизняних підприємств // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 58-63. – ISSN 2306-546X
602460
   Інноваційні технології та реформа змісту освіти : в контексті Лісабонської стратегії ЄС; методичний каталог видань. – Київ : Освіта України, 2007. – 196с. – ISBN 966-8847-51-2
602461
  Павловський В.В. Інноваційні технології тестування якості навчання у контексті Болонського процесу / В.В. Павловський, Д.Л. Герчанівський // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 59-64. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
602462
  Гінкул А.П. Інноваційні технології у вирішенні проблем опустелювання та деградації почв у Туркменістані / А.П. Гінкул, С.П. Кривальова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 7-10. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
602463
   Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року. – Київ : Стилос, 2005. – 472 с. – ISBN 966-8009-46-0
602464
  Приходько Д.С. Інноваційні технології у навчанні студентів технічних спеціалностей: подкастинг // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 59-65


  Стаття присвячена аналізу подкастинга як інноваційної технології в галузі викладання та вивчення іноземних мов.
602465
  Шахіна І.Ю. Інноваційні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя комп"ютерних технологій // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 144-150. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
602466
  Мартинець Л.А. Інноваційні технології у професійному розвитку вчителя // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 147-158. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
602467
  Бхіндер Н.В. Інноваційні технології у процесі професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 132-139. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
602468
  Кутняк І. Інноваційні технології у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 27-30. – ISSN 2308-4634
602469
   Інноваційні технології у формуванні трирівневої екологічної освіти / М.М. Орфанова, М.М. Орфанова, Т.М. Яцишин, О.І. Рибак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 98-101. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
602470
  Ніколаєнко Н.М. Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Ніколаєнко Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
602471
  Куц Л.Л. Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / Л.Л. Куц, О.М. Собко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 93-103. – ISSN 2309-1533
602472
  Авраменко В. Інноваційні технології формування мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів / В. Авраменко, Л. Пархета // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 6-13. – ISSN 2706-6258
602473
  Мельничук Л.Б. Інноваційні технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладуг / Л.Б. Мельничук, Т.В. Левкулич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 165-170. – ISBN 978-966-7359-77-5
602474
  Шевчук О. Інноваційні технології формування професійної суб"єктності майбутніх психологів: результати дослідження // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 216-221. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
602475
  Півняк Г. Інноваційні технології чекають своїх виробників // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 жовтня (№ 41)


  Модернізацію економіки країни неможливо здійснити, без створення в державі сприятливого інноваційного клімату й системи правил і стимулів, які активізували б національний бізнес, широкі верстви науковців, освітян, винахідників. На цю тему "Освіта ...
602476
  Ніколаєнко Н. Інноваційні технології як засіб підготовки студентів до ЗНО з української мови та літератури в закладах фахової передвищої освіти / Н. Ніколаєнко, А. Данюк // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (155). – С. 41-47
602477
  Мазур В.Г. Інноваційні технології як напрям підвищення інформаційної відкритості органів влади та налагодження зв"язків влади із громадськістю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 135-140. – ISSN 2306-6814
602478
   Інноваційні технології: пошук оптимальних варіантів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
602479
  Ребенок В.М. Інноваційні технології: суть, ознаки, особливості // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 34-41. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
602480
  Каліберда Н. Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / Надія Каліберда, Володимир Попик, Ольга Василенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 46-52. – ISSN 1029-7200


  Інформаційне повідомлення про роботу секції "Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності", що відбулася в рамках щорічної міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття", яка проходила 9-10 ...
602481
  Астахова К.В. Інноваційні університети: критерії та підходи до визначення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 281-285. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
602482
  Чистякова І. Інноваційні управлінські технології в системі середньої освіти Великої Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 113-115. – ISBN 978-966-2249-24-8
602483
  Лук"яненко О.Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності : монографія / О.Д.Лук"яненко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 298, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-263. – ISBN 978-966-926-043-7
602484
  Шевченко А.В. Інноваційні фактори розвитку зовнішньоекономічних зв"язків АРК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 180-183. – Бібліогр.: на 7 пунктів
602485
  Грибан Г. Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів / Г. Грибан, Т. Білоскаленко, О. Скорий // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 166-169. – ISBN 978-966-698-271-4
602486
  Волга В. Інноваційні фінансові сервіси: сучасні електронні технології ринку мікрокредитування // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 103-107
602487
  Ковалева Лариса Інноваційні форми і методи викладання економіки в школі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-8
602488
  Лементовська В.А. Інноваційні форми комунікаційної діяльності в маркетингу / В.А. Лементовська, А.О. Харенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6814
602489
  Процай А.Ф. Інноваційні форми кредитування малого бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 72-75
602490
  Мурашко М. Інноваційні форми міжнародних зв"язків суб"єктів вищої школи / М. Мурашко, С. Назарко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 17-20 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
602491
  Фасоля А. Інноваційні форми навчання: педагогічна майстерня // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (140). – С. 24-26
602492
  Соколовська Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 20-25. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто деякі інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек, а саме: веб-сайт (контент та особливості структури); бібліотечні представництва в соцмережах (можливості, методика створення та ведення представництва); віртуальні виставки ...
602493
  Миколаєнко Н.М. Інноваційні форми та методи в підготовці майбутніх фахівців редакторсько-видавничого профілю // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 249-257. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
602494
  Кравець Л. Інноваційні форми та методи формування рефлексії у майбутніх педагогів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-50. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
602495
  Головко Л.С. Інноваційні чинники в умовах розвитку постіндустріальних тенденцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 241-246. – ISSN 0321-0499
602496
  Синковець Н. Інноваційні чинники розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 267-269
602497
  Цапко Ю.Л. Інноваційній технології локальної меліорації грунтів - гідне технічне забезпечення // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 54-57 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
602498
  Пилипенко В.П. Інноваційність в державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 97-98
602499
  Федулова Л.І. Інноваційність економіки ЄС та України: напрями скорочення розриву // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 22-25. – ISSN 1728-6220


  У статті наведено порівняльну характеристику рівня інноваційного розвитку країн Євросоюзу й України на основі даних офіційної статистики й міжнародних рейтингів. Виявлено причини, що стримують реалізацію ролі інноваційного фактору в підвищенні ...
602500
  Кремень В. Інноваційність і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 7-14. – ISSN 0131-6788
602501
  Прохорова В.В. Інноваційність підприємств як детермінанта створення промислово-технологічних кластерів у контексті розвитку інноваційного співробітництва / В.В. Прохорова, О.В. Шкуренко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 159-168. – ISSN 2222-0712
602502
  Лузік Е. Інноваційність розвитку вищої технічної освіти в Україні як основа формування планетарного мислення майбутнього фахівця / Е. Лузік, Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 73-80. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
602503
  Удовиченко С.М. Інноваційність сільськогосподарської галузі України // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 34-36. – ISBN 978-9934-571-24-4
602504
  Богуш Л.Г. Інноваційність як механізм сталого розвитку і реформування соціального комплексу регіону // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 65-70. – ISSN 2218-1199
602505
  Раєвнєва О.В. Інноваційно-активний університет: підгрунтя виникнення та особливості функціонування / О.В. Раєвнєва, К.М. Азізова, В.М. Остапенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 82-97. – ISSN 2222-0712
602506
  Химинець В. Інноваційно-гуманістичне та компетентнісне спрямування сучасної післядипломної педагогічної освіти: європейський вимір // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 43-51
602507
  Юрчук Н.П. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концепції сталого розвитку економіки України / Н.П. Юрчук, В.Ю. Вовк, Р.П. Топіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 53-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
602508
  Бабина О.М. Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 186-198. – ISSN 2411-4413
602509
  Бакіров В.С. Інноваційно-інвестиційна політика університету: теорія і практика // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 18-20. – ISBN 978-966-600-659-5


  Аналіз ролі ВНЗ у реалізації інноваційно-інвестиційних проектів на прикладі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
602510
  Павленко І.І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні / І.І. Павленко, Білінська, (Колісецька) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 104-113


  У статті визначено особливості та значення інноваційно-інвестиційного забезпечення у підвищенні конкурентоспроможності сільського господарства. Розкрито взаємозв"язок інноваційної та інвестиційної діяльності з правовою складовою. Проаналізовано основні ...
602511
  Дурбалова Н.І. Інноваційно-інвестиційний вектор розвитку хлібопекарських підприємств // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
602512
  Леськів І.Ю. Інноваційно-інвестиційний механізм формування і розвитку ринку м"яса та м"ясної продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Леськів Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
602513
  Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-12. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 0131-775Х
602514
  Лейфура М.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва в умовах тінізації економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 2409-1944
602515
  Івченко І.Ю. Інноваційно-інвестиційний фактор підвищення конкурентоспроможності країни // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 71-72
602516
  Чудовська В.А. Інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку екобезпечного землеробства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
602517
  Федяєва В. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення зростання аграрної сфери економіки // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 240-246. – ISSN 2410-0919
602518
  Петрушевська В. Інноваційно-інвестиційні пріоритети динамічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 196-203.
602519
  Тарасевич В.М. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість / В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 18-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
602520
  Сорока А.М. Інноваційно-кластерні технології // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 72-74
602521
  Бочан І. Інноваційно-концептуальні засади економічної франкіани : Критика і бібліографія / І. Бочан, С. Голубка // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
602522
   Інноваційно-космічний кластер // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 лютого (№ 7)


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення державний інвестиційний проєкт "Розвиток інфраструктури регіонального інноваційно-космічного кластеру "Полісся" з метою отримання відповідних пропозицій, які аналізуються під час ...
602523
  Лук"яненко Д. Інноваційно-креативний компонент глобального менеджменту / Д. Лук"яненко, О. Тітова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 39-54. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
602524
  Гелеверя Є.М. Інноваційно-організаційні проблеми комерціалізації інтелектуальних продуктів закладами вищої освіти // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : I Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Київ], 18 трав. 2018 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності ; [редкол.: Орлик О.П. (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2018. – С. 79-83. – ISBN 978-966-97775-7-7


  "Ефективне впровадження у виробництво продуктів інтелектуальної праці є визначальною рисою розвинених країн Європейського Союзу. Досвід цих країн переконує, що вагому роль у формуванні інноваційної політики відіграють заклади вищої освіти, а найбільш ...
602525
  Погріщук Г.Б. Інноваційно-орієнтована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
602526
  Кудрявець Є.В. Інноваційно-освітні ядра у формуванні та розвитку міжнародних кластерів : дис. ... д-ра філософії : 051 ; 05 / Кудрявець Євген Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти інауки України. – Київ, 2020. – 304 арк. – Додатки: арк. 251-304. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 217-250
602527
  Лаба О.В. Інноваційно-педагогічні напрями розвитку правової освіти України / О.В. Лаба, А.В. Лякішева // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 38-42. – ISBN 978-966-940-002-4
602528
  Хаустова В.Є. Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України / В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев, В.А. Зінченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 218-228. – ISSN 2222-4459
602529
  Федулова Л. Інноваційно-технологічний фактор розвитку економіки в період пандемії COVID-19 та рекомендації на майбутнє (аналітична записка) / Л. Федулова, О. Петроє // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 128-143. – ISSN 2664-3618
602530
  Мельничук І.М. Інноваційно-технологічні процеси у закладах вищої медичної освіти // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 150-153
602531
  Шебанін В. Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 11-13 : рис. – ISSN 1810-3944
602532
  Бошота Н.В. Інноваціна діяльність в Україні та напрями її розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 91-94. – ISSN 2306-6814
602533
  Кубишина О.В. Інновація - складова міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 131-132
602534
  Грицюк Д.А. Інновація - фактор розвитку монополії // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 36-38. – ISBN 978-966-188-219-4
602535
  Гуцул О. Інновація барокової традиції вертепної драми в українській прозі 20-30-х років XX ст. Аркадій Любченко "Вертеп" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджується інновація барокової традиції вертепної драми в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст. на прикладі "Вертепу" А. Любченка (особливості архітектоніки твору, специфіка дійових персонажів).
602536
  Лищенко О.Г. Інновація обліку необоротних активів бюджетних установ / О.Г. Лищенко, М.О. Сергеєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 9-13. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто останні зміни законодавчої бази з обліку необоротних активів бюджетних установ у зв"язку з переходом на Національне положення (стандарт) №121 "Основні засоби" бухгалтерського обліку у бюджетній сфері.
602537
   Інновація суддівської освіти та нова плеяда українських суддів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Балаклицький І.І., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (25). – С. 103-115
602538
  Романенко М.І. Інновація та традиція в духовній культурі у контексті становлення постнекласичної освіти // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 102-107. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
602539
  Зянько В.В. Інновація як складова науково-технічного прогресу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризована особливість сучасного етапу науково-технічного прогресу. Виявлені основні причини низької інноваційної активності вітчизняних підприємств. Обгрунтована необхідність активізації інноваційної діяльності в Україні та запропоновані заходи ...
602540
  Остропольська З.М. Інновація як складова соціокультурної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 209-220. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  У контексті існуючого в науковій літературі дискурсу розглядається інновація як специфічний спосіб креативної людської діяльності, її складова. Зазначається, що важливим смисловим аспектом поняття "інновація" є акцентування на практичній дії щодо ...
602541
  Дмитренко М. Інновація як універсальна цінність суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-24
602542
  Плівако С.О. Інновація як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / С.О. Плівако, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 43-45. – ISBN 978-617-645-231-7
602543
  Карп О. Інновація як фактор розвитку конкурентноспроможності країни на світовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 122-123
602544
  Скворцов Д.І. Інновація, інноваційність та інноваційний розвиток з позицій економічної теорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-314. – ISSN 0321-0499
602545
  Рак Ю.П. Інновінг безпеко-орієнтованого управління проектами ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності та ризику / Ю.П. Рак, Р.Ю. Сукач, В.Б. Лоїк // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 39-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
602546
  Антоненко І.Я. Інновінг у туризмології: модернізація системи підготовки професійних кадрів для сфери туризму / І.Я. Антоненко, М.Г. Бойко, Г.І. Михайліченко // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 98-110. – ISSN 2218-5348
602547
  Короткий В.А. Іннокентій (Борисов Іван Олександрович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 57. – ISBN 966-06-0393-2
602548
  Короткий В. Іннокентій, єпископ (у світі - Іван Олексійович Борисов (1800-1957)) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 414-415. – ISBN 5-7707-1062-4
602549
   ІНО в поході // Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ, 1928. – № 2, грудень. – С. 1-2
602550
  Татаринов С.Й. Іноваційні розробки та тенденції розвитку інженерно-педагогічної освіти / С.Й. Татаринов, Н.А. Несторук // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 36-42
602551
  Якуніна Н.В. Іноваційні технології в бібліотечній практиці // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [наук. ред. Т.П. Ткаченко]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – С. 207-213


  Розглядається стан впровадження, використання та розповсюдження інноваційних технологій в бібліотечній практиці. Базуючись на отриманих результатах висвітлено досвід робіт ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
602552
   Іногамова-Хегай Людмила Валентинівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 104-105. – ISBN 978-617-573-038-6
602553
   Іноді гроші надто дорого коштують // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 2-3


  Підсумком жовтня стало ухвалення Верховною Радою узгодженого Закону "Про першочергові заходи стосовно запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" у другому читанні та в цілому. ...
602554
  Коцан В.В. Іноетнічні запозичання та їх впливи на формування народного одягу долинян Мараморщини ( кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – (Історія ; Вип. 20)
602555
  Телеуця В. Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 292-296
602556
  Чучкова Н. Іноземна держава як учасник цивільного процесу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 276-282. – ISSN 0132-1331
602557
  Прошин Д.В. Іноземна державна підтримка як фактор сили та слабкості терористичних організацій: можливі уроки для України? // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 49-67. – ISBN 978-966-434-365-4
602558
  Мохнюк Р. Іноземна довіреність для правочину щодо нерухомого майна: як вберегтися від шахрайства? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 30-31
602559
  Браун С. Іноземна допомога на практиці / С. Браун. – Київ : Основа, 1994
602560
  Парфенюк І. Іноземна культурна продукція в інформаційному просторі України // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 76-82


  У статті розглядаються іноземні культурні продукти в інформаційному просторі України як засіб інформаційних війн. In the article foreign cultural products in Ukraine"s information space has been considered as a means of information warfare.
602561
  Петровський М. Іноземна мова в магістратурі / М. Петровський // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С.91-101
602562
   Іноземна мова професійного спрямування. Англійська мова для менеджерів : підручник / [Н.В. Мукан та ін.] ; за ред. Н.В. Мукан. – Київ : Знання, 2009. – 595, [1] с. – Текст англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 592-595. – ISBN 978-966-346-686-6
602563
  Кулаєць М.М. Іноземна мова як важливий засіб міжнародного спілкування / М.М. Кулаєць, Н.М. Хома // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 47-49
602564
  Зеленін Г.І. Іноземна мова як інструмент формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 126-133. – ISSN 2074-8922
602565
  Гуляк О. Іноземна мова як чинник професійної самореалізації студента // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 124-130. – ISSN 2078-1687
602566
  Семенець О.Є. Іноземна мова: принцеса і попелюшка // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 70-77. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються питання еволюції стану вивчення, викладання і використання іноземних мов на Україні, ставлення до них суспільства та офіційних органів народної освіти, а також зарубіжний досвід формування політики щодо іноземних мов, пропонується ...
602567
  Грицик Л. Іноземна складова студентського руху в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 56-63
602568
  Хавкіна Л.М. Іноземна та вітчизняна рекламна продукція в площині сучасного українського рекламного міфу: національно-культурний аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 45-50


  Статтю присвячено аналізові національно-культурного аспекту функціонування вітчизняної та іноземної рекламної продукції у площині сучасного українського рекламного міфу. Дається характеристика складників рекламного креативу, пов"язаних із ...
602569
  Пилипенко О.Є. Іноземна трудова імміграція в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 22-41. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
602570
  Никітенко Р. Іноземна умова // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (152), квітень 2019 року. – С. 32-34. – ISSN 1991-5829


  Участь компанії-нерезидента в господарському спорі завжди є передумовою особливостей його судового розгляду.
602571
   Іноземна філологія. – Львів
21. – 1970. – 194с.
602572
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 92. – 1988
602573
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 93. – 1988
602574
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 94. – 1989
602575
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 95. – 1989
602576
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 96. – 1989
602577
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 97. – 1990
602578
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 98. – 1990
602579
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 99. – 1990
602580
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 100. – 1990
602581
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 101. – 1991
602582
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 102. – 1991
602583
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 103. – 1992
602584
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 104. – 1992
602585
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 105. – 1993
602586
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 106. – 1993
602587
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 107. – 1994
602588
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 108. – 1995
602589
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 109. – 1996
602590
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 110. – 1997
602591
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів, 1964-. – ISSN 0320-2372
№ 111. – 1999
602592
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів, 1964-
Вип. 112. – 2001
602593
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 114. – 2003
602594
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 113. – 2004
602595
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 115. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
602596
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 118. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
602597
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 119. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
602598
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 119 (2). – 2007. – резюме укр., англ. мовами
602599
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 122. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
602600
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 123. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
602601
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 124. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602602
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 126, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602603
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 126, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602604
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 127, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602605
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 127, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602606
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 128. – 2016. – 314 с. – Резюме укр., англ. мовами
602607
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 129. – 2016. – 230 с. – Резюме укр., англ. мовами
602608
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А.Й. Паславська, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 0320-2372
Вип. 130. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
602609
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1964-. – ISSN 0320-2372
Вип. 132. – 2019. – 191, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
602610
  Романьок Т. Іноземне інвестування в банківському секторі України: стан та перспективи розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 110-121. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
602611
  Марцин В.С. Іноземне інвестування в економіку України та його регіональна характеристика (на прикладі Львівської області) // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 84-93
602612
  Виноградова Г.В. Іноземне інвестування в міжнародному приватному праві : Монографія / Г.В. Виноградова, Б.І. Кучер; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 138с. – ISBN 966-594-522-Х
602613
  Лазебник Л.Л. Іноземне інвестування в період ринкової трансформації економіки України : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Лазебник Л. Л.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.170-202
602614
  Лазебник Л.Л. Іноземне інвестування в період ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Лазебник Л.Л.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
602615
  Яцун А.С. Іноземне інвестування в Україні: проблеми та перспективи / А.С. Яцун, М.В. Шереметинська // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 49-50
602616
  Криклій Д.Р. Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан і перспективи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 370-372. – ISBN 978-617-7069-02-6
602617
  Сердюк Є. Іноземне інвестування в український ринок землі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 218-222.
602618
  Карп В.С. Іноземне інвестування в український ринок землі / В.С. Карп, Є. Сердюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 125-129
602619
  Карп В.С. Іноземне інвестування в український ринок землі / В.С. Карп, Є. Сердюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 276-280
602620
  Вайцеховська В.В. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 55-60
602621
  Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України : навчальний посібник / В.Г. Федоренко. – Киев : МАУП, 2004. – 272с. – ISBN 966-608-397-3
602622
  Денисенко М.П. Іноземне інвестування економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 70-77. – ISSN 1993-6788
602623
  Мельник О.І. Іноземне інвестування як фактор розвитку аграрного сектора України / О.І. Мельник, А.Г. Мельник, Л.Б. Малиш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
602624
  Гуриненко О.М. Іноземне інвестування як чинник економічної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Визначено вплив іноземного інвестування на ринкові перетворення. Обгрунтовано необхідність переосмислення існуючої моделі ринкової трансформації, зміни механізму залучення та використання іноземних інвестицій.
602625
  Папп В. Іноземне інвестування як чинник формування економічної системи інноваційного типу / В. Папп, Н. Бошота // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 55-59. – ISSN 1728-9343
602626
  Лопата О.О. Іноземне перестрахування як елемент забезпечення фінансової стійкості національного страхового ринку / О.О. Лопата, І.О. Лещишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 225-229. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
602627
  Галущенко Г.В. Іноземне право в суді: "право" чи "факт" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 5 (139). – С. 17-21


  У статті розглядається питання застосування іноземного права судами. Зокрема як суд має застосовувати іноземне право - як "право" чи "факт" і які останні тенденції розвитку цього питання у доктрині та законодавстві держав.
602628
  Бовтенко Т.А. Іноземне стратегічне інвестування та економічна безпека України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 290-293
602629
  Булкін І.О. Іноземне фінансування НДДКР в Україні: деякі довгострокові тенденції // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 40-114. – ISBN 978-966-360-217-2 (вип. 7) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
602630
  Король О. Іноземний (в"їзний) туризм у Карибському туристичному регіоні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 47-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
602631
  Фурса Є.Є. Іноземний адвокат в Україні та співпраця консула із адвокатами України, акредитованими у державі перебування: проблеми законодавства та практики // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 69-72


  У статті розкрита сутніть та порядок реалізації консулом функції представництва інтересів громадян України за кордоном та співпраця консула з акредитованими адвокатами України в країні перебування. Внесені пропозиції щодо конкретизації питань ...
602632
  Вознюк П. Іноземний геополітичний лобізм в Україні // Молода нація : Альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2006. – № 2. – С. 219-237. – ISBN 966-7332-13-6
602633
  Швець В.О. Іноземний досвід врегулювання судового захисту від рейдерства: загальний огляд // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-83
602634
  Тибінка Г. Іноземний досвід застосування різних систем оплати праці та можливості їх використання в Україні / Г. Тибінка, О. Сікора, Н. Мартинюк // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 120-126 : рис. – Бібліогр.: с. 126. – ISSN 2313-3627
602635
  Кузьмін О.Є. Іноземний досвід інжинірингової діяльності / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 240-245. – ISSN 2222-0712
602636
  Менчинська О.М. Іноземний досвід інституційного регулювання франчайзингових відносин : Географія міжнародних економічних відносин // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 203-207. – Бібліогр.: 4 назви
602637
  Лимар В.В. Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 48-52. – ISSN 2222-4459
602638
  Гребенюк М. Іноземний досвід правового регулювання іонізуючого опромінювання харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк, О. Главацька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 39-44
602639
  Копилян В.А. Іноземний досвід правового регулювання кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 569-575. – ISSN 1563-3349
602640
  Пянковський В. Іноземний досвід проведення децентралізації та пропозиції для України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 102-106. – ISSN 2524-0129
602641
  Грушинський Я.М. Іноземний досвід створення правових передумов залучення інвестицій у сільське госпподарство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 227-231
602642
  Мних М.В. Іноземний досвід страхування депозитів та можливість його реалізації в сучасних умовах в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-14
602643
  Сазонець О.М. Іноземний досвід управління медичними закладами в інформаційно-комунікаційному середовищі / О.М. Сазонець, Альшаафі Мохамед Алі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 18-22. – ISSN 2306-6814
602644
  Діденко Є.В. Іноземний досвід утілення права на справедливий суд під час розгляду справ про адміністративні правопорушення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 95-101. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
602645
  Семенов А. Іноземний економічний сектор у США і зарубіжний сектор США: порівняльний аналіз // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 73-81. – ISSN 0131-775Х
602646
  Степанюк А.А. Іноземний елемент як визначальна категорія для міжнародного приватного права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 36-42. – ISSN 0201-7245
602647
  Ручко О. Іноземний інвестор і українська земля: нюанси та тонкощі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 28-29
602648
  Яковлєва Н.Г. Іноземний інноваційний капітал в економіці України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 162-166.
602649
  Гірняк В.В. Іноземний капітал банків України: ризики та можливості // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 261-264. – ISSN 2309-1533
602650
  Забчук Г. Іноземний капітал в банківській системі України як стимул розвитку економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 23-28. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
602651
  Мех Л. Іноземний капітал в бінківській системі Республіки Білорусь / Л. Мех, О. Мєшко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 89-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 2). – ISSN 2306-4420
602652
  Одотюк І.В. Іноземний капітал в Україні в умовах нестабільності цін на енергоресурси // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 99-116. – ISSN 1605-7988
602653
  Коваленко В.В. Іноземний капітал і фінансова безпека банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 43-52. – ISBN 966-8958-03-9
602654
  Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусії : банки України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-20 : Табл.
602655
  Пластун В.Л. Іноземний капітал на страховому ринку України / В.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 182-189. – ISSN 1993-6788
602656
  Залєтов О. Іноземний капітал на страховому ринку України та його роль // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 24-25
602657
  Міщенко В. Іноземний капітал у банківській системі країн Центральної та Східної Європи. Уроки для України / В. Міщенко, Р. Набок // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 3-14. – ISSN 1605-2005
602658
  Стубайло Т. Іноземний капітал у банківській системі України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 45-50. – ISSN 1818-5754
602659
  Алексєєв С. Іноземний капітал у банківській системі України у 1991-2005 рр.: історичний контекст // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 7-14. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
602660
  Дзюблюк О. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків / О. Дзюблюк, О. Владимир // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 5 (219). – С. 26-33. – ISSN 2310-2624
602661
  Д"яконова І.І. Іноземний капітал у банківській системі Україні: реалізація системних принципів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 6-15. – ISSN 2305-7491
602662
  Мальчик М. Іноземний капітал у банківській сфері України: переваги та недоліки / М. Мальчик, Л. Федорук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 41-45. – ISSN 1728-9343
602663
  Костюк О. Іноземний капітал у банківському секторі України в контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків / О. Костюк, О. Костюк // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 6 (220). – С. 28-35. – ISSN 2310-2624
602664
  Шевченко В.Ю. Іноземний капітал у банківському секторі України: економічні параметри та ризики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-15. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються динаміка та економічні параметри участі іноземного капіталу у банківській системі, оцінки вартості придбання банківських активів та канали впливу іноземних банків на національну банківської систему. The dynamics and economic indicators ...
602665
  Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 79-86 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
602666
  Павлик Н.Г. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції та протиріччя // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 97-101


  У статті досліджено проблеми присутності іноземного капіталу в банківському секторі України. Виявлено позитивні та негативні сторони присутності іноземних банків в Україні. The problems of presence of foreign capital in the bank sector of Ukraine are ...
602667
  Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми, перспективи : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 100-107 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
602668
  Гаркавенко В.І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє : наукова доповідь / Гаркавенко В.І. ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2011. – 108 с. : табл. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISBN 978-966-02-6076-4
602669
  Балануца О.О. Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Балануца О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. + Додатки: л. 216-223. – Бібліогр.: л.197-215
602670
  Балануца О.О. Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Балануца О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
602671
  Носова О. Іноземний капітал у перехідній економіці країн СНД : Сільськогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 81-88 : Табл. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 0131-775Х
602672
  Склепова Анна Вікторівна Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Склепова Анна Вікторівна; Ку ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 273 л. – Бібліогр.: л. 236 - 273
602673
  Склепова Анна Вікторівна Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Склепова А.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
602674
  Балануца О. Іноземний капітал у системі фінансової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 36-39. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття економічної безпеки держави, охарактеризовано елементи економічної безпеки України та вплив на них іноземного капіталу. The concept of economic security of the state is certain in the article, the elements of economic ...
602675
  Фінк В.Г. Іноземний легіон / В.Г. Фінк. – К, 1936. – 224с.
602676
  Федорова Н. Іноземний та вітчизняний досвід захисту прав інтелектуальної власності на біжутерію та ювелірні вироби // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 31-37. – ISSN 2308-0361
602677
  Кифяк В.Ф. Іноземний туризм як головна складова туристичної діяльності в прикордонному регіоні / В.Ф. Кифяк, Г.Ю. Бондаренко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 72-83. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
602678
  Корнилюк Р.В. Іноземні банки в Україні під час системної кризи // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 1 (29). – С. 133-151. – ISSN 2310-9734
602679
  Корнилюк Р.В. Іноземні банки в Україні: вихід європейських інвесторів / Р.В. Корнилюк, Є.Е. Сікорська // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (22). – С. 68-76
602680
  Бутенко О. Іноземні банки на фінансових ринках країн Центрально-Східної Європи // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 62-69. – ISSN 1605-2005
602681
  Гусев В. Іноземні громадяни в Україні : працевлаштування та оплата праці // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.45 - 50
602682
  Каковкіна О. Іноземні делегації у Дніпропетровську та області у 1945-1959 рр. // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 199-222. – ISSN 2664-9993
602683
  Романів К.М. Іноземні інвестиції - ресурс економічного зростання регіону та України в цілому // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 402-405. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
602684
  Малий Іван Іноземні інвестиції : Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України / Малий Іван; Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України; Рец. М.Д. Білик,Г.В. Шумков. – Київ, 1999. – 45с.
602685
  Матюшенко І.Ю. Іноземні інвестиції : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Матюшенко, В.П. Божко; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 336с. – ISBN 966-8556-68-2
602686
  Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України : навчальний посібник / А.В. Пехник; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2007. – 335с. – ISBN 966-346-314-7
602687
  Проскура В.Ф. Іноземні інвестиції в економіку України та процес глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-13. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено взаємозв"язок іноземного інвестування і процесів глобалізації. Підкреслено суперечливий вплив глобалізації на розвиток національної економіки.
602688
  Прокопчук О.А. Іноземні інвестиції в економіку України: тенденції та перспективи // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 200-206. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
602689
  Козак Л.С. Іноземні інвестиції в економіці України / Л.С. Козак, Д.В. Цвєтков // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 4. – C. 109–115. – ISSN 2413-0966
602690
  Марич О. Іноземні інвестиції в економіці України та шляхи їх залучення // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 313-319. – ISBN 966-7574-11-3
602691
  Баннов В.В. Іноземні інвестиції в залізничний транспорт: можливі перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-41. – (Економіка ; вип. 43)


  Статтю присвячено впливу іноземних інвестицій у систему залізничного транспорту.
602692
  Пестушко Валерій Іноземні інвестиції в України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36
602693
  Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні : Довідник з правових питань / А.В. Омельченко. – Київ : Юрінком, 1997. – ISBN 966-70-59-12-Х
602694
   Іноземні інвестиції в Україні. – Київ : УкрІНТЕІ, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7505-46-4
602695
  Горишняк С. Іноземні інвестиції в Україні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 43-45


  "... Окремі моменти правового регулювання".
602696
  Іваніненко-Свінцицька Іноземні інвестиції в Україні: стан та можливості залучення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.42-47
602697
  Стахурська С.А. Іноземні інвестиції та інноваційний розвиток: гіпотетичні та фактичні індикатори змін / С.А. Стахурська, С.В. Ткачук, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (227). – С. 49-55. – ISSN 2522-1620
602698
  Шинкарук Л.В. Іноземні інвестиції та їх роль у становленні і розвитку економіки (регіональний аспект) : 08.01.01:Дис. ... канд. еконм. наук / Шинкарук Л.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 215л. – Бібліогр.: С.180-193
602699
  Шинкарук Лідія Василівна Іноземні інвестиції та їх роль у становленні і розвитку економіки (регіональний аспект) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Шинкарук Лідія Василівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
602700
  Балабушка Т.О. Іноземні інвестиції та конкуренція // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 69-72. – ISSN 2313-0431
602701
  Грушко В Іноземні інвестиції як джерело поповнення фінансових ресурсів України / В Грушко, , М.В. Трохимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз стану залучення іноземних інвестиційних ресурсів в Україну. З"ясовано роль зовнішніх інвестицій у забезпеченні сталого економічного розвитку. Розглянуто основні тенденції розвитку інвестиційної сфери. Запропоновані напрями ...
602702
  Дубина А.І. Іноземні інвестиції як економічна категорія, проблеми та напрямки їх вирішення в Україні / А.І. Дубина, Т.Д. Мельничук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 73-76. – ISSN 2313-0431
602703
  Комарова К.В. Іноземні інвестиції як необхідна умова становлення ринкового механізму // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 96-100
602704
  Журко Т.О. Іноземні інвестиції як ресурс економічного зростання України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-15. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема ресурсного забезпечення економічного зростання України у довгостроковій перспективі. Розглянуто потенційні джерела зовнішніх і внутрішніх інвестицій.
602705
  Петрова Г.Є. Іноземні інвестиції як складова конкурентоспроможності економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 41-46. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
602706
  Пирог О.В. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 15-19 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
602707
  Шевчишин В.О. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 170-171
602708
  Шевчишин В.О. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 84-86
602709
  Трачук В.В. Іноземні інвестиції як фактор розвитку перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-36. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглядається інвестиційна ситуація, що склалася в Україні.
602710
  Симак А.В. Іноземні інвестиції як чинник впливу на економічну безпеку держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 285-293. – (Економічна ; Вип. 1)
602711
  Небрат В.В. Іноземні інвестиції як чинник модернізації економіки // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 76-82
602712
  Борщевський В.В. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 108-117 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
602713
  Власова І.В. Іноземні інвестиції як чинник сприятливого інвестиційного клімату країни / І.В. Власова, К.Г. Овсяннікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 58-63
602714
  Лаптєва А.І. Іноземні інвестиції, їх залучення і використання в Україні / А.І. Лаптєва, М.А. Крутько // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 2. – С. 94-98
602715
  Ванькович Л.Я. Іноземні інвестиції: визначення, сутність, класифікація / Л.Я. Ванькович, С.І. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 146-151. – ISSN 0321-0499
602716
  Чечетов М. Іноземні інвестиції: макроекономічний аспект // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 4-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
602717
  Вергун В.А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навчальний посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-415. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-476-2
602718
  Наконечний В. Іноземні інвестори в українських судах. Спори з податковим органом // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 24-25
602719
  Матяш І. Іноземні консули в УCРР (1919-1922 рр.) // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 100-123. – ISSN 2411-345X
602720
  Кашкаєв М. Іноземні консульства в Одесі за документами фонду Управління тимчасового генерал-губернатора (1879-1889 рр.) // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 374-381. – ISSN 2411-345X
602721
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 1996
602722
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 1996
602723
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 1997
602724
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 1997
602725
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 1997
602726
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 1997
602727
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
602728
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
602729
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
602730
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
602731
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 1999
602732
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 1999
602733
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 1999
602734
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 1999
602735
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000
602736
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
602737
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
602738
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
602739
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
602740
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
602741
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
602742
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
602743
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
602744
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
602745
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
602746
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
602747
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
602748
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2003
602749
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2003
602750
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2003
602751
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2004
602752
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2004
602753
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
602754
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
602755
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
602756
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
602757
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
602758
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
602759
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2006
602760
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2006
602761
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2006
602762
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2006
602763
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2007
602764
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2007
602765
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2007
602766
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2007
602767
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2008
602768
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2008
602769
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2008
602770
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2008
602771
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2009
602772
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2009
602773
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2009
602774
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2009
602775
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2010
602776
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2010
602777
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2010
602778
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2010
602779
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (66). – 2011
602780
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (67). – 2011
602781
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1995-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (68). – 2011
602782
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (69). – 2012. – 72 с.
602783
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (70). – 2012. – 72 с.
602784
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (71). – 2012. – 72 с.
602785
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (72). – 2012. – 72 с.
602786
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (73). – 2013. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602787
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (74). – 2013. – 72 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
602788
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (75). – 2013. – 72 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
602789
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (76). – 2013. – 72 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
602790
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (77). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602791
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (78). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602792
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (79). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602793
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1
№ 4 (80). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602794
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (81). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602795
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (82). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602796
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (83). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602797
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (84). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602798
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (86). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602799
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (87). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602800
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (88). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602801
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (89). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602802
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (90). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602803
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (91). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602804
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (92). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602805
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (93). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602806
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (94). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602807
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (95). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602808
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр ; редкол.: Васько Р.В., Матвієнко О.В., Ніколаєва С.Ю. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (96). – 2018. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602809
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (97). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602810
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (98). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602811
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (99). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602812
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (100). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602813
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (101). – 2020. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602814
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (102). – 2020. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602815
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (103). – 2020. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602816
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (104). – 2020. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602817
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (105). – 2021. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
602818
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (106). – 2021. – 72 с. – DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
602819
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
602820
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (4). – 2003. – 192 с.
602821
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (5). – 2003. – 184 с.
602822
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (6). – 2003. – 192 с.
602823
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (7). – 2004. – 192 с.
602824
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (8). – 2004. – 192 с.
602825
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (9). – 2004. – 192 с.
602826
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (10). – 2004. – 120 с.
602827
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1. – 2005
602828
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2. – 2005
602829
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3. – 2005
602830
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4. – 2005
602831
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5. – 2005
602832
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6. – 2005
602833
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1. – 2006
602834
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2. – 2006
602835
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3. – 2006
602836
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4. – 2006
602837
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5. – 2006
602838
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6. – 2006
602839
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1. – 2007
602840
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2. – 2007
602841
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3. – 2007
602842
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4. – 2007
602843
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5/6. – 2007
602844
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1. – 2008
602845
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2. – 2008
602846
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3. – 2008
602847
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4. – 2008
602848
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5/6. – 2008
602849
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (35). – 2009
602850
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (36). – 2009
602851
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (37). – 2009
602852
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (38). – 2009
602853
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (39). – 2009
602854
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (40). – 2009
602855
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (41). – 2010
602856
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (42). – 2010
602857
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (43). – 2010
602858
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (44). – 2010
602859
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (45). – 2010
602860
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 6 (46). – 2010
602861
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (48). – 2011
602862
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (49). – 2011
602863
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 4 (50). – 2011
602864
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 5 (51). – 2011
602865
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 6 (52). – 2011. – З 2012 р. назва : Іноземні мови в сучасній школі
602866
   Іноземні мови в середній школі. – К.Х., 1938. – 40с.
602867
   Іноземні мови в середній школі. – К, 1939. – 48с.
602868
  Осова О. Іноземні мови в системі підготовки майбутніх учителів України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 11 (154), листопад. – C. 78-82. – ISSN 2308-4634
602869
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (53). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602870
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (54). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602871
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (55). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602872
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (56). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602873
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (57). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602874
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (58), листопад - грудень. – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602875
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (59), січень - лютий. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602876
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (60), березень - квітень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602877
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (61), травень - червень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602878
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (62), липень - серпень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602879
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (63), вересень - жовтень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602880
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (64), листопад - грудень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
602881
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 1 (65). – 2014. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602882
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 2 (66). – 2014. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602883
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 3 (67). – 2014. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602884
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 1 (71). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602885
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 2 (72). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602886
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 3 (73). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602887
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 4 (74). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602888
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 5 (75). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602889
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 6 (76). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602890
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 1 (77). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602891
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 2 (78). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602892
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 3 (79). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602893
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 4 (80). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602894
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 5 (81). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602895
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 6 (82). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602896
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ, 2002-
№ 1 (83). – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602897
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ, 2002-
№ 2 (84). – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602898
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (85). – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602899
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (86), липень - серпень. – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602900
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (87), вересень - жовтень. – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602901
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (88), листопад - грудень. – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602902
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (89), січень - лютий 2018. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602903
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (90), березень - квітень 2018. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602904
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (91), травень - червень 2018. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602905
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (92), липень - серпень. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602906
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (93), вересень - жовтень. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602907
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. підприємство вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (94), листопад - грудень 2018. – 2018. – 56, [1] с., включ. обкл. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602908
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (95), січень - лютий 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602909
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (96), березень - квітень 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602910
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (97), травень - червень 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602911
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (98), липень - серпень 2019. – 2019. – 56 с. включ. обкл. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602912
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (99), вересень - жовтень 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602913
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (100), листопад - грудень 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
602914
   Іноземні мови в школі. – Київ; Львів
1. – 1951. – 72с.
602915
   Іноземні мови в школі. – К
2. – 1957. – 168с.
602916
   Іноземні мови в школі. – К
3. – 1959. – 128с.
602917
   Іноземні мови в школі. – К
4. – 1960. – 120с.
602918
   Іноземні мови в школі. – К
5. – 1962. – 126с.
602919
   Іноземні мови в школі. – К
6. – 1963. – 125с.
602920
   Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць. – Київ, 2005-
Вип. 1. – 2005. – резюме -укр., англ. мовами
602921
  Першукова О.О. Іноземні мови у формуванні світогляду американських школярів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 20-26


  У статті розглядається місце і роль навчального предмета "Іноземні мови" у середніх навчальних закладів США та його роль у формуванні світогляду американських школярів.
602922
  М"ясковський М. Іноземні мови у ХХІ столітті: розвиток, тенденції і перспективи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 19-26. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
602923
  Орлик В. Іноземні переселенці й колоністи в податковій політиці Російської імперії у кінці XVIII – середині XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 149-156
602924
  Дзюба П. Іноземні портфельні інвестиції США: формування національної інвестиційної моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-26. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню іноземних портфельних активів США, виявленню основних специфічних рис їх формування та розвитку, а також структурних зрушень і тенденцій. На основі позиціонування США як найбільшого у світі портфельного інвестора ...
602925
  Косякіна О.А. Іноземні портфельні інвестиції та "втеча" капіталу в умовах зовнішньоекономічної лібералізації в Україні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 174-179. – ISSN 2074-5354
602926
  Слюсар А.М. Іноземні працівники - суб"єкти трудового права України: постановка проблеми // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 53-59. – ISSN 0201-7245
602927
  Матяш І. Іноземні представництва в Києві доби Директорії: вимушене повернення додому // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 53-77. – ISBN 978-617-7631-10-0
602928
  Усатенко Г. Іноземні студенти 2020: підсумки вступної кампанії // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 4


  "На Підготовчому відділенні завершилася вступна кампанія для іноземних громадян 2020 року. Цьогоріч вона була тривалішою, реагувала на чимало викликів, однак стала успішною. Загалом на основні факультети було зараховано 497 студентів – іноземних ...
602929
  Здорікова А.В. Іноземні студенти в системі вищої освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 137-145. – ISSN 1993-5560
602930
  Бардіна-Віж"є Іноземні студенти в Україні: чинники адаптації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 108-112. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
602931
   Іноземні студенти в университеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Щороку наш університет приймає на навчання не лише українських, а й іноземних громадян. Ось і в цьому році близько ста чоловік із зарубіжних країн стали студентами КНУ імені Тараса Шевченка.
602932
  Кобченко В. Іноземні студенти на світовому освітньому ринку // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.117-120.
602933
   Іноземні студенти обирають українські університети // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 4


  43,5% респондентів відповіли, що обрали заклади вищої освіти України, тому що їх влаштовує якість навчання.
602934
   Іноземні студенти про КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  У першому семестрі 2013-2014 навчального року за освітньою програмою ЄС Еразмус Мундус у КНУ імені Тараса Шевченка навчалися та проходили стажування студенти з Італії, Литви, Словаччини, дослідники з Угорщини і викладач з Університету Миколаса ...
602935
   Іноземні студенти про КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 4


  "...Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петро Бех та заступник начальника відділу міжнародного співробітництва Олександр Меншов зустрілися зі студентами та дослідниками. Іноземні студенти поділилися своїми враженнями від ...
602936
   Іноземні студенти про навчання в КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 7


  Проректор університету Петро Бех зустрівся зі студентами, які навчаються в КНУ за обміном у рамках міжнародних освітніх проектів Еразмус Мундус EMP-AIM та HUMERIA. Студенти з Чехії та Словаччини розповіли про свої враження про навчання в КНУ імені ...
602937
   Іноземні студенти спілкувалися з адміністрацією університету / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Зустріччю земляцтв з проректором П. Бехом започаткована традиція регулярного спілкування іноземних студентів, аспірантів, докторантів та стажистів з адміністрацією ун-ту.
602938
  Солончак В. Іноземні студенти та випускники на службі окупаційної пропаганди // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 6 листопада (№ 21)
602939
  Жиляєв І.Б. Іноземні студенти та навчання українців за кордоном / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-966-7909-71-0
602940
  Охредько О. Іноземні студенти у вишах окупованого Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 липня (№ 14)
602941
  Добрянський І. Іноземні студенти у вищій освіті України та Росії: стан, тенденції, перспективи (порівняльний аналіз) / І. Добрянський, О. Наумець // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Аналізується динаміка чисельності іноземних студентів в обох країнах, визначена роль України та Росії у міжнародному просторі вищої освіти, окреслені перспективи ринку освітніх послуг України і Росії.
602942
  Шаповалова О. Іноземні студенти: прямий шлях до університету / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Нещодавно МОН України затвердило зміни до Порядку організації набору і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом № 1541 (зі змінами). Чи, зважаючи на пандемію COVID-19, цей напрям роботи є перспективним для ...
602943
   Іноземні члени НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 338 : фото. – ISSN 1026-9932
602944
  Литвин Ю. Іноземні юрисдикції та підприємницька діяльність на їх території // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 111-113
602945
  Бугров В.А. Іноземною як рідною : інтерв"ю / В.А. Бугров ; [записала] Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  Проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров про нову Концепцію викладання іноземних мов для студентів неспеціальних факультетів та інститутів, яку затвердила Вчена рада університету 2 березня 2009 року. Ця концепція побудована так, щоб ...
602946
  Бобіна О.В. Іноземці-будівничі Миколаєва: початки історії // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 94-97. – ISBN 978-966-927-169-3
602947
  Трохимчук К.О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської держави в другій половині XV - першій половині XVI століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Трохимчук Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Додаток: л. 209-210. – Бібліогр.: л. 181-208
602948
  Трохимчук К.О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської держави в другій половині XV - першій половині XVI століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Трохимчук Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
602949
  Ященко Т. Іноземці в Україні: особливості працевлаштування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 37). – С. 33
602950
  Кадзі Ітару Іноземці в Японії у світлі статистики: в"їзд, тимчасове й постійне проживання, натуралізація // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 27-39. – ISSN 0130-6936
602951
  Потапенко В. Іноземці нам допоможуть. Аналіз можливостей використання іноземних компаній для антирейдерського захисту // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 18-23.
602952
  Марочко В. Іноземці про голодомор: враження про подорожі до пекла // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 17-20
602953
   Іноземці про українських політв"язнів = Foreigners about ukrainian political prisoners : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – 733, [2] с. : іл. – Анот. покажч. укр. політв"язнів: с. 681-716. - Імен. покажч.: с. 717-728/ - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-2164-80-0
602954
   Іноземці складатимуть пробне ЗНО // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 61). – С. 4


  Восени 2019 року в Україні проведуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання з мови навчання для іноземних студентів.
602955
  Пасайлюк І.В. Іноземці та особи без громадянства як треті особи в цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 145-150. – ISSN 2219-5521
602956
  Новородовський В. Іноземці та представники національних меншин України у вітчизняних збройних формуваннях: особливості, проблеми, статус (2014-2018) // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Базалук О.О., Кінцанс В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 40, вип. 3 : Філософія. – С. 133-145. – ISSN 2308-5126
602957
  Третяк А.М. Іноземці у сільськогосподарському землеволодінні. Бразилія // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 2. – С. 45-47


  Матеріали до обговорення проекту Закону України "Про ринок земель".
602958
  Константінов С.Ф. Іноземці як спеціальні суб"єкти адміністративної відпоідальності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 97-101.
602959
  Ульяновський В.І. Інокентій (- Ястребов Ілля Іванович - церковний діяч РПЦ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 414. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
602960
  Короткий В. Інокентій (в миру - Іван Олексійович Борисов) // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 126-128. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
602961
  Стратій Я.М. Інокентій Гізель про природу поєднання душі й тіла // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 92-103


  У статті аналізується розуміння Інокентієм Гізелем природи поєднання душі і тіла в контексті схоластичної філософії. В статье анализируется понимание Иннокентием Гизелем природы соединения души и тела в контексте схоластической философии. The article ...
602962
  Хохуляк В. Інокентій Патлаєвський та наука фінансового права у Новоросійському університеті м. Одеси // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 334-340. – ISSN 1026-9932
602963
  Приліпко І. Інокультурні реалії та етнообрази в "Щоденниках" Олеся Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 69-80. – ISSN 0236-1477
602964
  Гресько О.В. Іномовлення в системі міжнародних медіакомунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 14-23. – ISSN 2308-6912


  Іномовлення за допомогою новітніх ЗМК у ХХІ столітті виступають інструментом як внутрішніх, так і зовнішніх трансформацій певних політичних систем. Зазвичай свою інформаційну присутність у світовому просторі більшість країн забезпечують за допомогою ...
602965
  Кострубіцька А.В. Іномовлення як об"єкт державного регулювання: досвід країн-членів ЄС для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 26-29. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить аналіз основних законодавчих засад діяльності державного іномовлення у країнах-членах Європейського Союзу. Окрему увагу приділено розгляду всесвітньовідомих іномовників, - "Всесвітня служба BBC", "Німецька хвиля" та "France 24", за ...
602966
  Тетеріна О. Інонаціональна література у творчості Михайла Старицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
602967
  Стрюк Л. Інонаціональні елементи образності у творах І.Я. Франка / Л. Стрюк, М. Стрюк // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 128-138
602968
  Мізінкіна О. Інонаціональні інтер"єри доби середньовіччя в художньому просторі українських романістів // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 215-225. – ISSN 2312-6809
602969
  Погребенник В. Інонаціональні мотиви поезії Івана Франка // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 3-103. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті досліджено мистецьку реалізацію мотивів із життя інших народів у поезії Івана Франка. Проаналізовано естетичне функціонування слов"янської, єврейської, бразильської тему оригінальної лірики і ліро-епіки письменника
602970
  Погребенник В. Інонаціональні мотиви поезії Тараса Шевченка (1837 – 1845 роки) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
602971
  Погребенник В. Інонаціональні мотиви поезії Юрія Федьковича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 236-239
602972
  Стапозі Александрос Інопланетяни глибин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 82-85 : фото
602973
  Лупул О.В. Інопланетятко: Віршоване оповід. / О.В. Лупул. – Чернівці, 1996. – 23с.
602974
  Нечитайло І.М. Інослов"янські відповідники прамовних рефлексів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 138-143. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
602975
  Коцюбинський С.П. Іноцерами крейдових відкладів Волино-Подільської плити / С.П. Коцюбинський; Відп. ред. Пастернак С.І. – Київ : АН УРСР, 1958. – 32с.
602976
  Пампуха С.І. Інраструктура сільскогосподарських підприємств / С.І. Пампуха, В.Г. Кобзар. – К, 1987. – 48с.
602977
   Інсайдери Join up! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 132 : фото
602978
  Петруня Ю. Інсайдери та аутсайдери в корпоративній моделі України : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 1 назви
602979
  Баторшина А. Інсайдерська інформація: міжнародний досвід державного регулювання / А. Баторшина, Л. Діденко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 41-51. – Бібліогр.: 16 назв
602980
  Черпак А. Інсайдерська рента - специфічний об"єкт корпоративного контролю в умовах трансформації економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 73-75. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1810-3944
602981
  Антошко Т.Р. Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 41-43
602982
  Дудоров О. Інсайдерські зловживання під забороною кримінального закону: предмет злочину, передбаченого статтею 232 КК України / О. Дудоров, Ю. Старовойтова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 112-115.
602983
   Інсайт. Українська чорно-біла фотографія XXI ст. = Insight. Ukrainian black and white photography XXI / [уклад.: Ф.Ф. Хачатурян, О.В. Глядєлов ; передм.: Т. Прохасько, О. Глядєлов ; фот.: В.Кривенко та ін.]. – Київ : Бланк-Прес, 2008. – 143, [1] с. : фотоіл. – Видавничий проект "KonturPress". - Передм. та підписи до іл. парал. укр., англ. – ISBN 978-966-8843-04-4
602984
  Добровольський В.В. Інсоляційні переваги локального енергозбереження на Півдні України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 24-26 : фото
602985
  Крісті А. Інспектор Пуаро та інші : Повісті / А. Крісті. – Донецьк : Донбас, 1991. – 448с.
602986
  Марисаєв Є.К. Інспектор рибоохорони : повість / Є.К. Марисаєв. – Київ : Веселка, 1984. – 72с.
602987
  Нечипорук З.С. Інспектування середньої школи / З.С. Нечипорук. – К., 1958. – 175с.
602988
  Головкін О.В. Інспектування як форма державного контролю у галузі охорони довкілля в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 233-236
602989
  Самагальська Ю. Інспекційні повноваження та правові основи їх реалізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 209-214. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
602990
  Войцещук А. Інспекційно-доглядові комплекси в системі управління митними ризиками / А. Войцещук, В. Пархоменко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 7-14. – ISSN 2410-0919
602991
  Щербина В.І. Інспекція праці в системі забезпечення соціальної безпеки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 68-72. – ISSN 2617-5967


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні напрямки правового регулювання діяльності інспекції праці, внесено пропозиції з суттєвого реформування трудового законодавства України у цій частині.
602992
  Клімашевський А. Інспірація японських мотивів у мистецтві сецесії Львова і Східної Галичини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 261-266
602993
  Грицюк Л.С. Інсталяції в архітектурному просторі: гра мистецтва з архітектурою // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 119-124. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуте мистецтво інсталяції як один із способів формування архітектурного простору; представлені дефініції інсталяції, а також поняття інтермедіальності цього виду мистецтва; визначені критерії, яким повинні відповідати арт-інсталяції.
602994
  Чембержі Д.А. Інсталяційні проекти в Україні: витоки, ідеї, персоналії // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 167-175. – ISSN 2226-2180


  " Наукова новизна полягає у розширенні уявлення про генезис візуального мистецтва на перетині новітніх культурних парадигм та про його вплив на явища мистецького авангарду упродовж ХХ – початку ХХІ ст. Простежено витоки, типи, ідеї інсталяційних ...
602995
  Голобородько Я. Інсталяція жанру: роман-puzzle Іздрика
602996
  Шумська Я.І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця ХХ-початку ХХІ століття: українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Шумська Ярина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
602997
  Новак Р. Інсталяція Україною заходів стратегічної безпеки в Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 157-159
602998
  Буряк Л.І. Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 13-42. – ISSN 2520-2855
602999
  Станіславська К.І. Інсталяція як візуально-видовищна форма сучасного образотворчого мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 228-236


  Художня техніка, яка використовує тривимірні об"єкти призначені для зміни сприйняття простору людиною. Інсталяції можуть бути як постійними об"єктами виставленими в музеях, або створюватися тимчасово в публічних та приватних просторах. Елементами ...
603000
  Затираха І. Інстанційна підсудність справ адміністративним судам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 159-165. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,