Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
602001
  Смітюх А.В. "Корпоративні вторгнення" та "корпоративні перевороти" як специфічні види корпоративного рейдерства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-82.
602002
  Чернова Ж.В. "Корпоративный стандарт" современной мужественности // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.97-104. – ISSN 0132-1625
602003
  Вахитов Р. "Корпорация "Минобр" как кошмар либерального сообщества (коммерциализация российских вузов генерирует // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 3. – С. 88-96. – ISSN 0130-9757
602004
  Церковняк-Городецька "Корпус дум" К. Грушевської у прочитанні В. Перетца // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 506-515


  У статті досліджується наукова спадщина К.Грушввської в розвитку історії" української фольклористики, зокрема приділяється увага її праці "Корпус дум" та подається критична оцінка В.Первтца. In the article the scientific inheritance of K.Grushevs"ka ...
602005
  Сірук О.Б. "Корпус українських діалектних текстів" (КорУДіТ) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 293-300


  Стаття присвячена методиці побудови "Корпусу українських діалектних текстів" (КорУДіТ) в рамках "Корпусу текстів української мови" (КТУМ). Ми приділяємо спеціальну увагу особливостям представлення діалектних текстів в КорУДіТ, багаторівневій системі ...
602006
  Курищук В.В. Короткострокове кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємств українськими банками // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 143-148
602007
  Козінцева Л.М. Короткострокове прогнозування дат початку льодоставу та скресу р. Прип"яті біля м. Чорнобиля / Л.М. Козінцева, Л.Г. Будкіна, А.І. Лазебник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 48-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 20)
602008
  Данилюк Р.Ю. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 130-134
602009
  Соколик М.П. Короткостроковий прогноз заробітної плати в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 93-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
602010
  Соколик М.П. Короткостроковий прогноз надходжень із прибуткового податку громадян в Україні / М.П. Соколик, М.П. Півень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-122. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
602011
  Павлюк Олена Миколаївна Короткотермінове прогнозування процесів споживання електричної енергії на основі нейронних мереж з неітераційним навчанням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.04 / Павлюк О.М.; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
602012
  Шнирков О.І. Короткотермінові ефекти входження центральноєвропейських країн до економічної системи ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 115-118.
602013
  Гаврилець Ю.Д. Короткотривалі медіаефекти у молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гаврилець Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 266 л. – Додатки: л. 202-266. – Бібліогр.: л. 180-201
602014
  Гаврилець Ю.Д. Короткотривалі медіаефекти у молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин) : автореф. дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гаврилець Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
602015
  Аляутдинов А.С. Корочанская каша / А.С. Аляутдинов. – Москва, 1963. – 24с.
602016
  Пашков И. Корочанские сады / И. Пашков. – Х., 1994. – 88с.
602017
  Нури З. Короче говоря : стихи / З. Нури; пер. с татар. – Москва : Современник, 1974. – 159 с.
602018
  Никольский Ю.Д. Короче говоря. / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1980. – 99с.
602019
  Хочинский В.М. Короче... Афоризмы, каламбуры, шутки. / В.М. Хочинский. – Л., 1971. – 95с.
602020
  Горалик Л. Короче: сорок два довольно коротких рассказа // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 104-122. – ISSN 0130-7673
602021
  Павроз А.В. Корпоративизм : истоки, эволюция, современное состояние // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.50-61. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
602022
  Гончар В.М. Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Гончар В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 176л. – Бібліогр. : л.157-176
602023
  Гончар В.М. Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянського суспільства : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.02-Політичні інститути та процеси / Гончар В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.: 6 назв
602024
  Артеменко М.Г. Корпоративізм як форма реалізації корпоративної культури / М.Г. Артеменко, С.О. Разумовський // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 140-144
602025
  Тільчарова К.О. Корпоративна академічна культура в дискурсі ідеї університету // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 254-261


  У науковому пізнанні ідея університету набуває важливого значення. По-перше, вона підсумовує досвід попереднього розвитку знання в галузі становлення університетів. По-друге, виступає основою для узагальнення, об"єднання знання про різні моделі вищої ...
602026
  Костенко Л. Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 63-65


  Семінар "Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі ", 4-6 жовтня 2011 р., м.Київ, НБУВ
602027
  Дзюба Д.Й. Корпоративна взаємодія бібліотек України для дітей у мережевому середовищі / Д.Й. Дзюба, В.М. Красножон // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 59-67
602028
  Яншина А.М. Корпоративна відповідальність фінансових транснаціональних компаній // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 113-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
602029
  Спасибо-Фатеева Інна Корпоративна власність // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 25-41.
602030
  Спасибо-Фатєєва Корпоративна власність // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 10. – С. 45-59
602031
  Головко Л.О. Корпоративна власність в Україні: теоретичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 18-22
602032
  Теплінський Г.В. Корпоративна власність у контексті здійснення управління корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 162-167
602033
  Сірко А. Корпоративна власність у транзитивній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.57-64. – ISSN 0131-775Х
602034
  Гридасова Г. Корпоративна дипломатія транснаціональних корпорацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 163-166
602035
  Бакуменко Л.Г. Корпоративна діяльність бібліотек: термінологічний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 140-147. – ISBN 966-7352-66-8


  На основі аналізу та порівняння термінів "діяльність", "координація", "кооперація", "кооперування", "корпоративність", "корпоратизм" сформульовано і наводиться визначення нового бібліотечного терміна "корпоративна діяльність бібліотек".
602036
  Денисенко Н.Г. Корпоративна каталогізація і національна електронна бібліотека: вимоги часу та реалізація проектів в Україні // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 43-51. – ISBN 978-966-285-103-8
602037
  Вінник О.М. Корпоративна конфліктологія як новий напрямок науки господарського права // Вісник Вищого арбітражного суду України : Київ, 2000
602038
  Івахненков С. Корпоративна корупція та функції аудиторів: світовий досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 2-8
602039
  Бала О.І. Корпоративна культура - чинник соціально-економічного розвитку організації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 6-11. – ISSN 0321-0499
602040
   Корпоративна культура : Навчальний посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 403с. – ISBN 966-8253-58-2
602041
  Богун Н. Корпоративна культура в бібліотеці : (за матеріалами зарубіжних фахових періодичних видань) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 1 (59). – С. 11-13
602042
  Корнещук В.В. Корпоративна культура в закладах освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 217-223. – ISSN 2304-4470


  У роботі окреслено загальні теоретичні засади корпоративної культури, доведено необхідність її вивчення та розвитку для забезпечення ефективної діяльності установ, зокрема освітніх. Подано результати кількісного та якісного аналізу результатів ...
602043
  Кривоносова О. Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек / Олена Кривоносова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 7-10


  Стаття присвячена актуальним питанням впливу корпоративної культури на успішну діяльність і розвиток книгозбірні, розкриває сутність поняття, розглядає рівні і структурні компоненти та ефективність практичного використання типології корпоративної ...
602044
  Подолян Г.П. Корпоративна культура в контексті соціально-філософського аналізу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 35-37
602045
  Кудря Я.В. Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність корпоративної культури, функції та етапи її формування на машинобудівних підприємствах на основі нових підходів до генерування теоретико-прикладного наповнення.
602046
  Кудря Ярослав Валерійович Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність корпоративної культури, функції та етапи її формування на машинобудівних підприємствах на основі нових підходів до генерування теоретико-прикладного наповнення.
602047
  Кам"янська О.В. Корпоративна культура в системі управління інноваційним підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-24
602048
  Огієнко С.О. Корпоративна культура в сучасному вузі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 136-143. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
602049
  Туленков М.В. Корпоративна культура в управлінні зайнятістю: сутність, типологія, механізми / М.В. Туленков, О.С. Ковтун // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 42-46
602050
  Парсяк В.Н. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність і складові : економіка та управління підприємствами / В.Н. Парсяк, І.М. Драгомірова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 97-104 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
602051
  Романовський О. Корпоративна культура вищого навчального закладу / О. Романовський, Ю. Романовська, О. Романовська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 69-74. – ISSN 0131-6788
602052
  Дмитренко М.Й. Корпоративна культура і культура трудового колективу: до методології розрізнення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 6-12. – ISSN 2077-1800
602053
  Веремчук Р.О. Корпоративна культура організації та ЇЇ вплив на систему розвитку персоналу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 240-245. – ISSN 0321-0499
602054
  Ковтун О.С. Корпоративна культура організації у структурно-функціональному вимірі // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 4 (37). – С. 49-52
602055
  Гриненко А. Корпоративна культура соціально-відповідального банку / А. Гриненко, М. Іщанова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 11-17 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
602056
  Єрмошенко А.М. Корпоративна культура страховика : економіка та управління підприємствами / А.М. Єрмошенко, Л.В. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
602057
  Горбенко Н.В. Корпоративна культура сучасного університету: підходи до визначення сутності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 47-52. – ISSN 2077-1800
602058
  Названова Л. Корпоративна культура та її вплив на діяльність вищих навчальних закладів України / Л. Названова, Г. Лузан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 104-107. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто еволюцію підходів до розуміння сутності та змісту поняття "корпоративна культура", визначено фактори, які викликають необхідність формування та управління культурою організації та ведуть до зміни останньої, а також виявлено основи, тенденції ...
602059
  Дмитренко М.Й. Корпоративна культура та її екзистенціональний смисл // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 27-32. – ISSN 2077-1800
602060
  Шедяков В. Корпоративна культура та розвиток виробничої демократії: поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 11 (325). – С. 25-31. – ISSN 1810-3944
602061
  Панченко Є.Г. Корпоративна культура та розвиток інтелектуального потенціалу українських підприємств в умовах перехідної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 37-51.


  Стаття присвячена аналізу взаємодії різних типів корпоративної культури та інтелектуального потенціалу підприємств шляхом використання тесту з креативного менеджменту, обґрунтуванню методів підвищення рівня цього потенціалу для українських ...
602062
  Семикіна М.В. Корпоративна культура та якість людського капіталу: особливості взаємовпливу / М.В. Семикіна, Т.О. Беляк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 58-75. – (Економічні науки ; вип. 28)
602063
  Захарчин Г.М. Корпоративна культура як модель співіснування суб"єктів ринкового середовища // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 167-173. – (Економічні науки ; Вип. 2)
602064
  Кубко В. Корпоративна культура як об"єднальна основа вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 43-46. – ISSN 2076-9326
602065
  Калініна К.М. Корпоративна культура як показник конкурентоспроможності університету Донбасу (на прикладі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 98-101. – ISSN 2077-1800
602066
  Мошек Г.Є. Корпоративна культура як фактор підвищення ефективності підприємства / Г.Є. Мошек, А.В. Семенчук // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 141-145. – ISBN 966-79-75-57-7
602067
  Чайка Г.Л. Корпоративна культура як фактор підвищення конкурентоспроможності організації / Г.Л. Чайка, Н.М. Довгалюк // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 83-88. – (Економічні науки ; № 1)
602068
  Лозова Г.М. Корпоративна культура як фактор формування конкурентних переваг фірми // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 102-106. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
602069
  Александрова О.С. Корпоративна культура як чинник становлення і розвитку сучасного університету // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 3 (44). – C. 21-26. – (Серія: Філософія освіти). – ISSN 1609-8595
602070
  Ковтун О.С. Корпоративна культура як чинник управління господарською організацією : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Ковтун Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 176 арк. – Бібліогр.: арк. 158-176
602071
  Ковтун О.С. Корпоративна культура як чинник управління господарською організацією : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Ковтун Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 15 с. – Бібліогр.: 15 назв
602072
  Тимошенко Н.Л. Корпоративна культура: діловий етикет : Навч. посіб. / Н.Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2006. – 391с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-080-6
602073
  Беляк Т.О. Корпоративна культура: доцільність якісних змін з урахуванням пріоритетів інноваційного розвитку // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 129-136. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
602074
  Синицька О.І. Корпоративна культура: зарубіжний та вітчизняний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 229-234
602075
  Артеменко М.Г. Корпоративна культура: сутність і функції // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 58-71
602076
  Шморгун О. Корпоративна модель суспільного устрою: світовий досвід та стратегічні перспективи // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 148-166. – ISBN 966-7332-13-6
602077
  Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 80-87. – ISSN 1993-0909
602078
  Кудря Я.В. Корпоративна політика // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 73-80. – ISSN 0321-0499
602079
  Жорнокуй Ю. Корпоративна природа відносин між акціонером і акціонерним товариством // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 49-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
602080
  Кочкіна Н.Ю. Корпоративна релігія у системі стратегічного управління підприємством / Н.Ю. Кочкіна, О.М. Хоменко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
602081
  Баюра Д.О. Корпоративна реструктуризація як інструмент забезпечення формування економіки знань в Україні // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – С. 63-66. – ISBN 978-966-8018-78-7
602082
  Баюра Д.О. Корпоративна реструктуризація як чинник підвищення ефективності корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 3-7
602083
   Корпоративна соціальна відповідальність : моделі та управлінська практика : посібник / [Саприкіна М.А. та ін. ; за ред. Редькіна О.С.]. – Київ : Фабований лист, 2011. – 470, [8] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділу
602084
  Катихін Є.О. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та її основні принципи // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 83-86. – Бібліогр.: 18 назв
602085
  Ковальчук Ю. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як фактор отримання конкурентних переваг // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 77-79
602086
  Марущак Н. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні у контексті світового досвіду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 68-71. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється поняття корпоративної соціальної відповідальності як загальноприйнятої світової практики. Зазначено форми, принципи та моделі соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто питання розвитку концепції соціальної відповідальності в ...
602087
  Катихін Є.О. Корпоративна соціальна відповідальність та практики у деяких її напрямах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 79-83. – Бібліогр.: 5 назв
602088
  Лебедєв І.В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження концепції гідної праці : наук. монографія / Лебедєв І.В. – Одеса : Атлант, 2014. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-308. – ISBN 978-617-7253-03-6
602089
  Ситенко Д.Д. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент забезпечення людського, екологічного та економічного розвитку підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 15-22
602090
  Нетреба М.М. Корпоративна соціальна відповідальність як складник ефективних PR-комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 64-67


  Розглядається практика використання українськими компаніями інструменту корпоративної соціальної відпові дальності для досягнення бізнес-цілей, у тому числі за рахунок організації на КСВ PR-діяльності. Моделі корпора тивної соціальної відповідальності ...
602091
  Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова підвищення ефективності системи корпоративного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано сутність корпоративної соціальної відповідальності компаній з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду. Визначено основні функції корпоративної соціальної відповідальності, місце та роль Звіту про корпоративну соціальну ...
602092
  Буян О.А. Корпоративна соціальна відповідальність як стратегія конкурентоспроможності для малих та середніх підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 422-429
602093
  Шехайтлі К.М. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентоспроможності телевізійної компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 140-144. – ISSN 2306-6806
602094
  Нетреба М.М. Корпоративна соціальна відповідальність як фундамент для побудови ефективних PR-комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 239-242


  У статті розглядається практика використання українськими компаніями інструменту корпоративної соціальної відповідальності для досягнення бізнес-цілей, зокрема, за рахунок налагодження на основі КСВ PR-діяльності. Моделі корпоративної соціальної ...
602095
  Супрун Н.А. Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 61-74. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
602096
  Колот А. Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути і технології соціального розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 3-9
602097
  Колот А. Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція та розвиток теоретичних поглядів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 4. – С. 5-27 : табл., рис. – ISSN 1811-3141
602098
  Лебедєв І. Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 5. – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
602099
  Патрікац Л. Корпоративна соціальна відповідальність: мода, феномен чи обов"язковий елемент громадянського суспільства // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-41.
602100
  Жмай О.В. Корпоративна соціальна відповідальність: перспективи та можливості серед підприємств малого та середнього бізнесу в Україні // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 185-193. – ISSN 2413-9998
602101
  Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 70-82. – ISSN 0131-775Х
602102
  Грушевська Ю. Корпоративна соціальна відповідальність: управління зовнішніми комунікаціями організації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 3-9. – ISSN 2078-1911
602103
  Гайдученко Ю.О. Корпоративна соціальна відповідальность в українському бізнес-середовищі / Ю.О. Гайдученко, І.А. Рядинська // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 177-187. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
602104
  Дерун І. Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 10-17. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сутність та значення корпоративної соціальної звітності в управлінні організацією. Визначено основні переваги та недоліки її впровадження в іноземній та вітчизняній практиці. Розкрито основні методологічні підходи до формування ...
602105
   Корпоративная адвокатура : курс лекций для специализированной учебной сессии. – Ташкент : Консаудитинформ-Нашр
Кн. 1. – 2004. – 352 с.
602106
  Донцов А.И. Корпоративная безопасность в условиях глобализации / А.И. Донцов, Ю.П. Зинченко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 12-16. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
602107
  Бусыгина И.С. Корпоративная безопасность и "самость" организации: акмеологический подход // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 240-251
602108
  Кузина О. Корпоративная благотворительность и корпоративная филантропия: экономико-социологический анализ / О. Кузина, М. Чернышева // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 115-130. – Библиогр.: 58 назв. – ISSN 0042-8736
602109
  Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса / О. Дрозд, В. Мыхлик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 26-29. – ISSN 1029-7200
602110
  Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спивак. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 352с. – (Ключевые вопросы). – ISBN 5-318-00167-Х
602111
  Цукерман Ю.А. Корпоративная культура библиотеки: научные и теоретические аспекты // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 5 (49). – С. 208-212. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена рассмотрению сложного и многоаспектного понятия "корпоративная культура библиотек". Делается вывод, что сегодня библиотекам необходимо перейти на новый стиль управления и корпоративной культуры, который подразумевает отказ от ...
602112
  Беляева М.И. Корпоративная культура вуза как ресурс организационного развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 45-48. – ISSN 0321-0383


  На примере НовГУ в статье рассмотрено влияние корпоративной культуры вуза на его организационное развитие, раскрыты и обоснованы условия реализации ресурсного потенциала культуры вуза, а также представлена модель взаимосвязи объектов организационного ...
602113
  Смирнова И.А. Корпоративная культура как акмеологический феномен // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 252-265
602114
  Койчева Т.И. Корпоративная культура как социокультурныйфеномен // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 109-114. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128


  Рассматриваются особенности и функции корпоративной культуры университета, как организации особого типа.
602115
  Мастеница Е.Н. Корпоративная культура музея // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 6. – С. 65-70. – ISSN 2073-9702


  Музей рассматривается в двух аспектах: как структурное подразделение предприятия, организации или фирмы, призванное формировать внутреннюю корпоративную культуру организации, и как исторически сложившаяся институция, имеющая свой собственный "фирменный ...
602116
  Похолков Ю.П. Корпоративная культура российских технических университетов / Ю.П. Похолков, В.А. Пушных, М.В. Митрофанова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 66-71. – ISSN 0321-0383
602117
  Гандапас Р. Корпоративная культура. Огнем и мечом // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 12. – С. 23-26.
602118
  Борейко Татьяна Корпоративная культура: опытом деляться практики : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 24-25 : Фото
602119
  Галагузов А.Н. Корпоративная культура: структурно-типологический анализ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 4. – С. 34-37
602120
  Либман А. Корпоративная модель региональной экономической интеграции / А. Либман, Б. Хейфец // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 15-23. – ISSN 0131-2227
602121
  Газалиев А.М. Корпоративная модель учебно-научно- производственных объединений в Казахстане / А.М. Газалиев, А.З. Исагулов, И.В. Брейдо // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 6, июнь. – С. 14-18. – ISSN 1026-955X
602122
  Аврамова М. Корпоративная полнотекстовая база данных : "Центральные библиотеки субьектов Российской Федерации" как основа интерактивного информационно-методического взаимодействия / М. Аврамова, С. Басов // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 21 (159). – С. 42-44. – ISSN 1727-4893
602123
  Поляков В.М. Корпоративная система управления качеством образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С 113-115. – ISSN 0869-3617
602124
  Лютов А.А. Корпоративная социальная ответственность и американские ТНК // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 8 (488). – С. 117-126. – ISSN 0321-2068
602125
  Чернова Е.А. Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие организации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 126-127. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
602126
  Полищук Л. Корпоративная социальная ответственность или государственное регулирование: анализ институционального выбора // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-22. – ISSN 0042-8736
602127
  Мироседи С.А. Корпоративная социальная ответственность как фактор повышения прибыльности компании / С.А. Мироседи, В.А. Репринцев // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2013. – № 3 (61). – С. 72-73. – ISSN 1728-8878
602128
  Чикусова М. Корпоративная социальная ответственность: нееобходимая реальность или современный тренд? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 3 (186). – С. 62-65
602129
  Петрунин Ю.Ю. Корпоративная социальная ответственность: поиск методологических оснований / Ю.Ю. Петрунин, В.М. Пурлик // Вестник Московского университета. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 19-33. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
602130
  Канаева О.А. Корпоративная социальная ответственность: проблемы интеграции в образовательные программы подготовки экономистов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 157-171. – (Экономика ; Вып .3). – ISSN 1026-356X
602131
  Канаева О.А. Корпоративная социальная ответственость: эволюция теоретических взглядов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 130-145. – (Экономика ; вып. 2). – ISSN 1026-356X
602132
  Воркачев С.Г. Корпоративная справедливость по-русски: "понятия" и "беспредел" как лексические инновации // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 85-96. – ISSN 0130-9730
602133
  Белов А.М. Корпоративная среда информационного обмена / Александр Михайлович Белов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 72-75. – ISSN 2072-3849
602134
  Горячева К.С. Корпоративная устойчивость и организационная культура // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 9-20 : рис. – Библиогр.: 62 назв. – ISSN 1993-6788
602135
  Тян В.В. Корпоративная этика и властные отношения в условиях модернизации общества: новые моменты // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 30-36. – ISSN 1997-0803


  В статье с новых подходов рассматриваются проблемы корпоративной этики и властных отношений в условиях модернизации общества. Концепция обособленности корпоративной этики от этических основ государственной власти как фактора регуляции неформальных ...
602136
  Олтаржевський Д.О. Корпоративне видання як інструмент public relations // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 5-9


  У статті досліджуються можливості використання корпоративних медіа в галузі зв"язків із громадськістю. The ways of usage of corporate media as a public relations" instrument are investigated in the article. В статье исследуются возможности ...
602137
  Слівінська Н. Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 91-94
602138
  Ніканьонок Ю. Корпоративне ДМС в умовах нестабільного ринку. Якого страховика вибрати? // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 1810-7923
602139
  Жихорська О.В. Корпоративне навчання персоналу класичних університетів: понятійно-термінологічний дискурс у контексті управлінської діяльності // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 118-122. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається класичний університет як корпорація, характеризуєть- ся корпоративна освіта персоналу університету. Для визначення стратегічних завдань корпоративного навчання виділено цільові групи персоналу: академічний, науковий, ...
602140
  Сірко А.В. Корпоративне підприємництво як стратегічний напрям інституційних змін у перехідній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто економічну природу корпоративної форми підприємництва та роль інституту корпорації у розвитку ринкових відносин. Специфіка умов становлення та низька ефективність функціонування вітчизняних корпорацій на фоні загальноекономічних проблем ...
602141
  Поддєрьогін А.М. Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприємством : податкова політика / А.М. Поддєрьогін, В.К. Черненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 47-54 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва
602142
  Кравчук В.М. Корпоративне право : Науково-практичний коментар до законодавства та судової практики / Кравчук В.М. – Київ : Істина, 2005. – 720с. – ISBN 966-7613-76-3
602143
  Кравчук В.М. Корпоративне право : [науково-практичний коментар до законодавства та судової практики] / В.М. Кравчук. – Київ : Істина, 2008. – 720с. – ISBN 966-7613-76-3
602144
  Пашковська Т. Корпоративне право 2016: рекордні реформи // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 30-31
602145
  Яценко І.С. Корпоративне право Республіки Польща : (основні положення) : наук.-практ. посіб. / І.С. Яценко. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 229, [3] с. – Бібліогр.: с. 226-228. – ISBN 978-966-667-300-1
602146
  Смітюх А.В. Корпоративне право у схемах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.В. Смітюх. – Київ : Істина, 2011. – 244 с. – ISBN 978-966-8909-71-9
602147
  Мельник О.О. Корпоративне право України : [ навчально-практичний посібник із зразками документів ] / Мельник О.О. – Київ : ФОП Мельник О.О., 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-1659-01-7
602148
   Корпоративне право України : підручник / Луць В.В. [ та ін. ] ; М-во освіти і науки України ; за заг. ред. В.В. Луця. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с. – ISBN 978-966-667-392-6
602149
  Смітюх А.В. Корпоративне право України. Практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.В. Смітюх. – Київ : Істина, 2011. – 182 с. : табл. – ISBN 978-966-8909-70-2
602150
  Васильєва В.А. Корпоративне право як об"єкт спадкових прав // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-130.
602151
  Кібенко О. Корпоративне право: Відповіді на запитання // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 59-64
602152
  Третьякова Г. Корпоративне страхування життя як інструмент мотиваційного менеджменту // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 2 (52). – С. 25-28
602153
  Цікало В. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 48-50. – ISSN 0132-1331
602154
  Демб А. Корпоративне управління : Віч-на-віч з парадоксами / А. Демб, Ф.Ф. Нойбауер; Пер. з англ. – Київ : Основи, 1997. – 302с. – ISBN 9665000012
602155
  Задихайло Д.В. Корпоративне управління : Навчальний посібник для студ. вузів / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова; МОНУ. – Харків : Еспада, 2003. – 688с. – ISBN 966-7870-32-4
602156
  Євтушевський В.А. Корпоративне управління : Підручник / В.А. Євтушевський; КНУТШ; Ін-т вищої освіти акад. педагогіч. наук України. – Київ : Знання, 2006. – 406с. – ISBN 966-346-081-4


  Розглянуто етапи розвитку і сучасний стан теорії та практики менеджменту якості, сучасні системи управління якістю продукції, послуг, навколишнім середовищем, роль маркетингу, стандартизації, метрології і персоналу в забезпеченні якості, прогнозування, ...
602157
  Чернявський А.Д. Корпоративне управління : Навч. посібник / А.Д. Чернявський, В.В. Кобржицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 208с. – ISBN 966-608-428-7
602158
  Довгань Л.Є. Корпоративне управління : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л.М. Савчук. – Київ : Кондор, 2007. – 180с. – ISBN 978-966-351-182-5


  Мета посібника - надати допомогу в організації повсякденної праці як керівникам, які мають значний досвід роботи, так і студентам, слухачам шкіл бізнесу
602159
   Корпоративне управління : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Мостенська Т.Л. та ін.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Каравела, 2008. – 384с. – ISBN 978-966-96076-9-0
602160
  Пуртов В.Ф. Корпоративне управління : підручник / В.Ф. Пуртов, Третяк В.П., М.М. Кудінова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 363, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 316-328 та в кінці тем. – ISBN 978-966-623-776-0
602161
  Горинь М.О. Корпоративне управління : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Горинь, О.С. Сенишин, Н.С. Чопко ; [ред. І.М. Лоїк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 641, [1] с. : іл, табл. – На авантитулі зазнач.: 350-річчю Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 627-634 та в кінці тем. – ISBN 978-966-613-923-1
602162
   Корпоративне управління : навч.посібник для студентів ВНЗ галузі знань "Менеджмент і адміністрування" / О.А. Гавриш [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 444, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-444. – ISBN 978-966-622-479-1
602163
  Мальська П М. Корпоративне управління : підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – Київ : Знання, 2012. – 348, [4] с. – Додатки: с. 282-348. – Бібліогр.: с. 261-268. – ISBN 978-966-346-821-1
602164
  Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 599, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 502-525. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-186-3
602165
  Малик І.П. Корпоративне управління акціонерними товариствами: інституціональне забезпечення : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.02.03 / Ірина Петрівна Малик; Наук.-дослід. ін-т Мин-ва економ. України. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 27 назв
602166
  Костюк О.М. Корпоративне управління в банках Японії / О.М. Костюк, В.М. Фіронова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 207-223
602167
  Криклій А.С. Корпоративне управління в банках: міжнародний досвід та процеси становлення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-16.
602168
  Романюк В.М. Корпоративне управління в забезпеченні конкурентних переваг промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Романюк Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
602169
  Романюк В.М. Корпоративне управління в забезпеченні конкурентних переваг промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Романюк Віталій Миколайович ; М-во освіти і нуки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2016. – 199, [27] арк. – Додатки: [27] арк. – Бібліогр.: арк. 178-199
602170
  Бричко М.М. Корпоративне управління в контексті оцінки банківського сектора в умовах кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 297-307
602171
  Андрійчук Р.В. Корпоративне управління в контексті розвитку теорій фірми і методологічних підходів до його становлення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-49
602172
   Корпоративне управління в країнах з перехідною економікою: організаційно-економічні аспекти та сучасні проблеми : збірник матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару, проведеного в ЧДІЕУ 8 червня 2007 року. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 148с. – ISBN 978-966-502-404-0
602173
  Глущенко С.В. Корпоративне управління в країнах перехідної економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 150-158
602174
  Баюра Д.О. Корпоративне управління в Україні в умовах євроінтеграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 51-59


  У статті проаналізовано окремі шляхи удосконалення системи корпоративного управління в Україні виходячи із евроінтеграційних процесів. В статье проанализировано отдельные направления реформирования и усовершенствования существующей в Украине системы ...
602175
  Колосова Л. Корпоративне управління в умовах інформаційної економіки: проблеми та перспективи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 49-55.
602176
  Попік О.А. Корпоративне управління в умовах трансформації економічного розвитку // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.81-84. – ISBN 5-7763-2435-1
602177
  Мокряк В. Корпоративне управління великими промисловими підприємствами: сучасний стан та актуальні проблеми / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-54. – ISSN 0131-775Х
602178
  Єфименко А. Корпоративне управління за Законом "Про акціонерні товариства": здобутки та помилки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 22-30
602179
  Єфименко А. Корпоративне управління за Законом "Про акціонерні товариства": здобутки та помилки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 75-82
602180
  Єфименко А. Корпоративне управління за законом України "Про акціонерні товариства" // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
602181
  Фролов П. Корпоративне управління і проблеми функціонування виконавчого органу - правління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 41-46. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
602182
  Рєзанова Н.С. Корпоративне управління на порозі XXI століття : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 13-19. – Бібліогр.: 6 назв
602183
  Ягмурджи А.В. Корпоративне управління підприємством: стан і розвиток економіко-правових засад // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 160-164. – ISSN 1729-7206
602184
  Виноградова Н. Корпоративне управління та контроль у системі захисту корпоративних прав та інтересів акціонерів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 158-166. – ISSN 1993-0909
602185
  Баюра Д.О. Корпоративне управління та форми контролю в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 280-289
602186
  Костюк О.М. Корпоративне управління у банках в умовах фінансової кризи: визначення пріоритетних напрямів розвитку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 40-45
602187
  Березянко Т.В. Корпоративне управління як індикатор інституціональних змін в економіках перехідного періоду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 36-42. – ISSN 1993-6788
602188
  Казакова С.В. Корпоративне управління як механізм успішного функціонування економіки країни // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 182-185.
602189
  Воротін В. Корпоративне управління як необхідний елемент трансформаційного розвитку України // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.96-104
602190
  Баюра Д. Корпоративне управління як об"єкт наукового дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 60-64. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Визначено етапи розвитку корпоративного управління та досліджено сутність категорії "корпоративне управління" з урахуванням теорій власності. It is certain stages of development corporate governance and essence of a category "corporate governance".
602191
  Орлова Н.С. Корпоративне управління як основа розвитку ринкової економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 72-73
602192
  Гаврилова А. Корпоративне управління як складова загальної теорії менеджменту // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 8-11. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
602193
  Єрмошенко А.М. Корпоративне управління як стратегічний чинник розвитку інтеграції страхових компаній з банками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 200-208 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
602194
  Баюра Д.О. Корпоративне управління як фактор пожвавлення інвестиційного процесу в корпораціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-29. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання становлення й розвитку корпоративних та акціонерних відносин в Україні в умовах трансформації економіки. Наведено результати досліджень ефективності інвестиційних процесів залежно від розвитку системи корпоративного ...
602195
  Буряк П.Ю. Корпоративне управління: особливості розвитку в Україні : фінанси підприємств / П.Ю. Буряк, Б Н. Татарин // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-120 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
602196
   Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : колект. монографія / [Абдуллаев К.Н. та ін.] ; за заг. ред. Шапошникова К.С. та ін. ; М-во освітиі науки України, Херсон. обл. осередок "Всеукр. асоц. політ. економії", Ф-т економіки і менеджменту Херсон. держ. ун-ту. – Херсон : Гельветика, 2015. – 535, [1] с. : іл., табл. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-916-057-7
602197
  Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Сазонець. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-364-666-4
602198
  Циганенко Г.В. Корпоративне управління: суть та роль в акціонерних товариствах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 321-330. – Бібліогр.: на 31 пункт. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
602199
   Корпоративне управління: сучасні світові тенденції розвитку та проблеми впровадження в Україні : збірник матеріалів I Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених, 9-10 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана " ; [редкол. З.Є. Шершньова (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 83, [1] с. : іл. – Статті укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-483-535-7
602200
  Буряк П.Ю. Корпоративне упрпавління: особливості розвитку в Україні / П.Ю. Буряк, Н.Б. Татарин // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 114-120
602201
  Бабяк Н.Д. Корпоративне фінансування в умовах нестабільності фінансового ринку / Н.Д. Бабяк, М.М. Самбірський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 10 (239). – С. 116-125 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
602202
  Зозульов О. Корпоративний бренд: сутність та особливості / О. Зозульов, М. Григораш // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 36-42. – ISSN 1606-3732
602203
  Порфімович О.Л. Корпоративний імідж міліції України / О.Л. Порфімович. – Київ : АВРИО, 2005. – 144с. – ISBN 966-96476-2-2
602204
  Батура О. Корпоративний капітал в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні / О. Батура, Т. Корягіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 51-57. – ISSN 0131-775Х
602205
  Яценко Борис Павлович Корпоративний комплекс і типологія корпоративних угрупувань Японії // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 113-119 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
602206
  Алексеєнко Л. Корпоративний контроль за приватизованими підприємствами в банківській діяльності : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 26-28
602207
  Ярощук О. Корпоративний контроль та методи його захисту // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 142-154. – ISSN 1815-3232
602208
  Шевченко Є. Корпоративний контроль та можливості його розповсюдження в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.18-21
602209
  Воловик О. Корпоративний конфлікт: стадії розвитку та фактори ризику інтересам підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.45-49
602210
  Кепич Т.І. Корпоративний національно-індустріальний базис інноваційного розвитку Південної Кореї // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 58-63
602211
  Кологойда О.В. Корпоративний позов в акціонерних правовідносинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 152-158. – ISSN 2219-5521
602212
  Берт С. Корпоративний секретар: впровадження в життя АТ // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 39-43.
602213
  Солов"ян Ю.О. Корпоративний сектор як основа інноваційного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 56-60
602214
  Рижак Л. Корпоративний університет і знецінення гуманітаристики: український контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 81-88. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999


  Розглянуто трансформацію університетської системи освіти в Україні в умовах утвердження глобальної капіталістичної системи, що спричинило корпоратизацію діяльності університету. З’ясовано соціогуманітарні наслідки глобалізації освітнього простору на ...
602215
  Курбатов С. Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та освітнього середовища в сучасних умовах // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 44-49. – ISSN 2078-1016


  Доводиться, що корпоративний університет є ефективним інструментом активізації взаємодії академічного та бізнесового середовища як на національному так і на глобальному рівні.
602216
  Сатушева К.В. Корпоративний університет як форма розвитку освітньо - професійного потенціалу підприємства / К.В. Сатушева, А.О. Полубєдова // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 31-39.
602217
  Звонков Є.Є. Корпоративні акти: природа, сутність та значення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 307-310. – ISSN 2219-5521
602218
  Лобановська І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 38-41. – ISSN 2518-7341


  Досліджено питання застосування бібліотечних проектів у процесі формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу та надання повноцінного й багатоаспектного доступу до нього провідними освітянськими книгозбірнями для максимального задоволення ...
602219
  Мар"їна О.Ю. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування соціокомунікаційного середовища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 123-131


  Наведено огляд корпоративних бібліотечних проектів України, розглянуто програмно-проектну діяльність як засіб формування соціокомунікаційного середовища.
602220
  Франчук В.І. Корпоративні відносини в системі безпеки акціонерних товариств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 145-150 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
602221
  Спасибо-Фатєєва Корпоративні відносини й корпоративні спори // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 28-34.
602222
  Бродовський С.О. Корпоративні відносини як предмет цивільного права України // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 15-19.
602223
  Жорнокуй В. Корпоративні відносини як складова предмета цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 19-23
602224
  Бірюков О.М. Корпоративні групи у транскордонних банкрутствах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-90.
602225
  Нечаєв Ю. Корпоративні договори в Україні: потрібна революція чи еволюція? / Ю. Нечаєв, А. Романчук // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 30-31
602226
  Іванець О. Корпоративні договори між учасниками ТОВ: чого чекати від законодавця? / О. Іванець, О. Руденко // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 20
602227
  Гурин М. Корпоративні договори. В очікуванні позитивних змін // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 34-35
602228
  Алексеев І. Корпоративні захоплення: тактика протидії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 79-80
602229
  Жорнокух Ю.М. Корпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту // Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 63-71
602230
  Бакуменко Л. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів: відкритий доступ до наукових публікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 18-22. – ISSN 2076-9326
602231
  Жаліло Я.А. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики / Я.А. Жаліло, В.С. Лупацій, А.Ю. Сменковський ; Нац. ін-т стратегічних дослід. ; Центр антикризових досліджень ; Центр соціальних досліджень. – Київ : НІСД, 1999. – 60 с. – ISBN 966-554-027-0
602232
  Бороденко Т. Корпоративні ІСІ в України: сучасний стан та пріоритети розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – С. 24-28. – ISSN 1810-3944
602233
  Іоргачова М.І. Корпоративні конфлікти в Україні: основні види та їх значущість // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 170-180. – ISSN 0321-0499
602234
  Красна О. Корпоративні конфлікти між учасниками корпорації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 92-96. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються найбільш поширені різновиди корпоративних конфліктів між учасниками корпорації та визначаються основні принципи, які мають використовуватися з метою попередження та розв"язання таких суперечностей. В статье рассматриваются ...
602235
  Вінник О.М. Корпоративні конфлікти та зловживання корпоративними правами в акціонерних товариствах: традиційні та інноваційні способи попередження та розв"язання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 5-11
602236
  Шуляк Н. Корпоративні конфлікти: обмеження зловживань під час організації проведення загальних зборів учасників // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-124
602237
  Вінник О. Корпоративні конфлікти: поняття, види, правові механізми попередження і розв"язання // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 60-77.
602238
  Шуляк Н. Корпоративні конфлікти: право акціонерів на інформацію // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 47-56.
602239
  Шуляк Н. Корпоративні конфлікти: право акціонерів на інформацію // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 104-115
602240
  Скіпор К.С. Корпоративні медіа в системі масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 43-47


  Проаналiзовано роль i місце корпоративних медiа в системi масової комунікації, їх специфіку i типологічні особливості. The role and place of corporate media in the system of mass communication, its specificity and typological features are ...
602241
  Олтаржевський Д. Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 51 - 57. – ISSN 1029-7200
602242
  Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Олтаржевський Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 438 л. – Додатки: л. 425-438. – Бібліогр.: л. 362-424
602243
  Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа як інструмент соціальних комунікацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Олтаржевський Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 30 с. – Бібліогр.: 28 назв
602244
  Олтаржевський Д. Корпоративні медіа як новітній різновид ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-29. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто терміни "корпоративні медіа" та "корпоративні видання", окреслено суть нового соціальнокомунікативного явища у вітчизняній журналістиці. Рассмотрены термины "корпоративные медиа" и "корпоративных изданий как сравнительно очерчена суть ...
602245
  Олтаржевський Д.О. Корпоративні медіа: гоняття, типи та функції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 27-30


  Розглядаються сутність та функції корпоративних медіа в контексті сучасних соціальних комунікацій. The nature and functions of corporate media in the context of contemporary social communications are examined in the article. Рассматриваются сущность ...
602246
  Шедяков В.Є. Корпоративні моделі організації та можливості ефективного використання людського потенціалу у країнах з транзитивною економікою // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 168-175.
602247
  Єфименко А. Корпоративні норми нового Цивільного кодексу // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.40-50
602248
  Білик О. Корпоративні облігації в системі фінансового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито місце та специфіку ринку корпоративних облігацій у системі фінансового ринку України, виявлено об"єктивні причини формування суперечностей ринку корпоративних облігацій трансформаційної економіки, обґрунтовано шляхи їх розв"язання. The place ...
602249
  Голіков С.С. Корпоративні облігації в умовах нестабільності економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 178-180. – ISBN 978-966-188-219-4
602250
  Нічосова Т.В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України : Дис. ... канд. економічних наук. Спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Нічосова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 221л. + Додатки : л.199-221. – Бібліогр. : л.181-198
602251
  Нічосова Т.В. Корпоративні облігації на фінансовому ринку України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.08. - гроші, фінанси і кредит / Нічосова Тетяна Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 8 назв
602252
  Версаль Н.І. Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України / Н.І. Версаль, В.П. Нестеренко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 96-104.
602253
  Дука А.П. Корпоративні облігації як інструмент довгострокового фінансування інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 40-44. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
602254
  Версаль Н.І. Корпоративні облігаційні кредити: сутність та особливості використання у вітчизняній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості облігаційних корпоративних кредитів як джерела фінансування підприємств в Україні. The features of corporative bond lending as financing source of enterprises in Ukraine are considered.
602255
  Цюрко І.А. Корпоративні пенсійні програми працівників на підприємствах України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 24-29. – ISSN 2075-4892
602256
  Озерчук О.В. Корпоративні права держави в Україні: сучасна практика управління та напрями її удосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 73-81
602257
  Кравчук О.О. Корпоративні права держави і територіальних громад, державні і комунальні підприємства як об"єкти управління державною та комунальною власністю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 189-196. – ISSN 1563-3349
602258
  Овчаренко А. Корпоративні права держави: історія та сучасність // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 21-37
602259
  Сазонов В. Корпоративні права з огляду теорії фікції та реальності юридичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 73-76. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується природа корпоративних прав з огляду на теорій фікції та теорії реальності юридичної особи. Автором розглянутий історичний аспект співвідношення понять юридичної особи та корпоративних прав учасників юридичних осіб, поняття фікції ...
602260
  Цікало В.І. Корпоративні права подружжя: складні питання у судовій практиці / В.І. Цікало, М.В. Оприско // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 10 (182). – С. 43-47
602261
  Сороченко А.В. Корпоративні права та обов"язки: господарсько-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сороченко Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Додатки: арк. 200-204. – Бібліогр.: арк. 177-199
602262
  Сороченко А.В. Корпоративні права та обов"язки: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сороченко Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
602263
  Чернявська Б. Корпоративні права як об"єкт спільної сумісної власності (господарсько-правовий аспект) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7069-14-9
602264
  Бутрин-Бока Корпоративні права як предмет заповіту та спадкового договору // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 83-87
602265
  Цікало В. Корпоративні права: поняття, ознаки та класифікація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 102-111. – ISSN 0132-1331
602266
  Тісецька А. Корпоративні права: реалії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Проблеми практики при здійсненні корпоративних прав".
602267
  Кулибаба В. Корпоративні правовідносини у господарських товариствах: цивільно-правові чи господарсько-правові? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 114-116. – ISBN 978-966-919-107-6
602268
  Орленко О.М. Корпоративні системи управління як умова зростання продуктивності праці сучасного // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 170-178. – ISSN 2313-4569
602269
  Бабіченко В.В. Корпоративні стратегії в глобальній економіці: місце інформаційної складової // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 54-58. – ISSN 2306-6792
602270
   Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / Л.І. Федулова, В.Л. Осецький, Ю.В. Гончаров, О.Ю. Рудченко, Ю.М. [та ін.] Бажал; [Федулова Л.І. та ін.] ; за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т економіки та прогнозування, НАН України. – Київ : УкрІНТЕІ, 2007. – 810, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 783-810. – ISBN 978-966-479-001-4
602271
  Федулова Л.І. Корпоративні структури в стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
602272
  Малий І. Корпоративні структури в умовах глобалізаційних трансформацій // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 111-112. – Бібліогр.: 1 назв.
602273
  Корнілова Є. Корпоративні технології у наукових бібліотеках // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 7-12. – ISSN 1029-7200
602274
  Яценко Б.П. Корпоративні угруповання Японії і територіальна структура управління економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-36. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано основні типи корпоративних угруповань Японії та визначено їх вплив на структуру управління економікою.
602275
  Курнакова А.Ю. Корпоративні угрупування в функціональній структурі господарства Японії / А.Ю. Курнакова, Б.П. Яценко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 262-267. – Бібліогр.: 6 назв.
602276
  Кузнєцова Марина Корпоративні умови формування системи краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Виявлено та проаналізовано основні корпоративні умови формування системи краєзнавчих електронних бібліотечних ресурсів у мережі Інтернет. Обгрунтовано перспективні напрями їхнього розвитку в електронному середовищі публічних бібліотек України.
602277
  Серажим В.І. Корпоративні утворення як засіб посилення інвестиційного потенціалу суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 170-173.
602278
  Грідчіна Маріна Володимирівна Корпоративні фінанси : (зарубіжний досвід і вітчизняна практика). Навчальний посібник / Грідчіна Маріна Володимирівна; Міжрегіональна академія управління персоналом. – 2-є вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-222-5
602279
  Крисоватий А.І. Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки / А.І. Крисоватий, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 7-27. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 2305-7645
602280
  Зимовець В.В. Корпоративні фінанси як домінанта фінансової науки / В.В. Зимовець, О.О. Терещенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 78-95 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
602281
  Жарікова Н.О. Корпоративні форми господарювання: економічна природа та сутність // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 94-100. – Бібліогр.: на 8 пунктів
602282
  Луніна Інна Корпоративні цінні папери : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41. – ISSN 1810-3944
602283
  Свириденко Г.В. Корпоративні цінні папери як інструмент залучення фінансових ресурсів акціонерних товариств правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 443-449. – ISSN 1563-3349
602284
  Машика Ю.В. Корпоративно-соціальна відповідальність - складова стратегії розвитку українських компаній / Ю.В. Машика, О.В. Колчар // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 89-92
602285
  Зеленський С.В. Корпоративно-управлінська функція держави: мета і передумови удосконалення : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 25-31
602286
  Жилинкова И. Корпоративное дистанционное обучение: правовой аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-6. – Бібліогр.: 4 н.
602287
  Макарова О.А. Корпоративное законодательство и пути его совершенствования // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 68-77. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье исследуется состояние действующего корпоративного законодательства. Дальнейшее развитие корпоративного законодательства возможно по пути его унификации и дифференциации, сочетания императивного и диспозитивного регулирования правового ...
602288
  Кибенко Е.Р. Корпоративное право : Учебное пособие / Е.Р. Кибенко. – Харків : Эспада, 1999. – 480с. – ISBN 966-95580-1-8
602289
  Кибенко Е.Р. Корпоративное право : Учебное пособие / Е.Р. Кибенко. – Харків : Эспада, 2001. – 288с. – ISBN 966-7870-06-5
602290
  Кашанина В.Т. Корпоративное право (право хозяйственных товариществ и обществ) : Учебник / В.Т. Кашанина. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 815с. – ISBN 5-89123-174-3; 5-86225-749-7
602291
  Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании : Законодательство. Прецеденты. Комментарии / Е.Р. Кибенко. – Киев : Юстиниан, 2003. – 368с. – ISBN 966-96155-7-7
602292
  Мыхлик В. Корпоративное сотрудничество и каталогизация документов в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 6 (218). – С. 21-24. – ISSN 1029-7200


  В статье рассматривается опыт сотрудничества ЦНБ НАН Беларуси в системе корпоративной каталогизации библиотек Беларуси по созданию и обмену библиографическими и авторитетными записями в рамках формирования сводного электронного каталога, базы данных ...
602293
  Умнов Александр Корпоративное строительство - свидетельство "риночного здоровья" фирмы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 20-23 : Фото
602294
  Костюк А.Н. Корпоративное управление в банке : монография / А.Н. Костюк. – Сумы : УАБД НБУ, 2008. – 334с. – ISBN 978-966-8958-26-7
602295
  Гнатко В.С. Корпоративное управление в изменяющемся мире / В.С. Гнатко, В.И. Пефтиев; Ярославлский гос. пед. унив. им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 1998. – 164с. – ISBN 587555083Х
602296
  Полонский В.Г. Корпоративное управление в непроизводственной сфере : учебное пособие для студ. экономических специальностей высш. учеб. заведений / В.Г. Полонский, С.В. Белоусова, А.М. Белоусов. – Херсон : ОЛДИ-плюс, 2003. – 460с. – ISBN 966-7914-89-5
602297
   Корпоративное управление в Украине: роль ассиметрии информации корпоративного управления / А.Н. Костюк, Т. Штегер, Е.В. Костюк, Д. Битти // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 82-85
602298
  Бандурка А.М. Корпоративное управление в экономике Украины в условиях кризиса банковой системы / А.М. Бандурка, О.В. Носова // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 176-183
602299
  Муллахметов Х. Корпоративное управление и корпоративный контроль: новые требования // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 45-58. – ISSN 0207-3676
602300
  Гизатуллин А. Корпоративное управление и финансовая эффективность компании: мета-анализ // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 62-76. – Бібліогр.: с. 62-65, 67-69. – ISSN 0042-8736
602301
  Клейнер В. Корпоративное управление и эффективность деятельности компаний // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-48. – Бібліогр.: с. 32, 36, 42, 48. – ISSN 0042-8736
602302
  Клейнер В. Корпоративное управление и эффективность деятельности компаний // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 32-48. – ISSN 0042-8736
602303
  Гнатко В.С. Корпоративное управление на пороге ХХІ века / В.С. Гнатко. – Ярославль : Электро-Сервис, 2002. – 200с. – ISBN 5-901466-02-0
602304
  Александров И.А. Корпоративное управление на принципах устойчивого развития / И.А. Александров, Н.С. Красовская // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 17-26. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
602305
  Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика / И.А. Храброва. – Москва : Альпина, 2000. – 198с. – ISBN 5-222-01170-4
602306
  Лещенко О.А. Корпоративность бизнеса в России и социальное развитие // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.55-68. – ISSN 0235-1188
602307
  Коряковцева Н.А. Корпоративность в библиотечно-информационной деятельности: к постановке проблемы / Нина Александровна Коряковцева // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2013. – № 1 (24). – С. 21-43
602308
  Тульчинский Г.Л. Корпоративность как социальная технология и свободы, и ответственности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.25-44. – ISSN 0235-1188
602309
  Григянец Р.Б. Корпоративные библиотечные информационные системы и технологии в республике Беларусь / Р.Б. Григянец, Г.В. Макаревич // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 66 - 68
602310
  Племнек А.И. Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации. Что нового в библиотечном мире? / Александр Иванович Племнек // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – сентябрь. – С. 46-50. – ISSN 1726-6726


  23-29.06.2014 (в Санкт-Петербурге и в Штутгарте) проходила Международная научно-практическая конференция "Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации", продолжившая традиции предыдущих одиннадцати форумов и сохранившая высокий уровень ...
602311
  Шрайберг Я.Л. Корпоративные и национальные проекты Открытого доступа / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 5-23. – ISSN 0130-9765
602312
  Настин П.С. Корпоративные информационные правоотношения в деятельности хозяйственных обществ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Настин Павел Сергеевич. – Екатеринбург, 2016. – 30, [1] с. вкл. обл. – Библиогр.: 13 названий
602313
  Ерахтина О.С. Корпоративные конфликты и правовые способы их минимизации // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 103-113. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
602314
  Жданов А. Корпоративные конфликты и рейдерство // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Тождественны ли данные понятия?"
602315
  Тодорова О. Корпоративные медиа: жми сюда! : [учебное пособие] / Оксана Тодорова. – Одесса : ПЛАСКЕ, 2010. – 256 c. : ил., табл. – ISBN 978-966-8692-32-1
602316
  Уилсон Р.С. Корпоративные облигации: структура и анализ = Corporate bonds: structures & analysis / Ричард С. Уилсон, Фрэнк Дж. Фабоцци ; пер. с англ. [А. Шматова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 445, [5] с. : табл. – ISBN 5-9614-0117-0
602317
  Колесник С. Корпоративные платежные карточки и их использование в командировке за границу // Экспресс- анализ законодательных и нормативных актов : еженедельник для руководителей и бухгалтерских служб. – Харьков, 2002. – № 9. – С.15-21
602318
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 4. – 2005
602319
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 5. – 2005
602320
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 6. – 2005
602321
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 1. – 2006
602322
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 2. – 2006
602323
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 3. – 2006
602324
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 4. – 2006
602325
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 5. – 2006
602326
   Корпоративные системы : Журнал передовых технологий. – Киев, 2005-. – ISSN 1605-5470
№ 6. – 2006
602327
  Слама Д. Корпоративные системы на основе CORBA / Дирк Слама, Джейсон Гарбис, Перри Рассел; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 368 с. – ISBN 5-8459-0110-3
602328
  Файвишенко Л.В. Корпоративные стратегии инвестирования в период трансформации экономики региона // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 190-195. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
602329
  Прокопович Наталья Корпоративные услуги: без права на ошибку // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 56-57
602330
   Корпоративные финансы : учебник для студентов, обучающихся по спец. "Финансы и кредит" : [для бакалавров и магистров] / [Величко Л.А. и др.] ; под ред. д. э. н., проф. М.В. Романовского, д. э. н., проф. А.И. Вострокнутовой. – Москва [и др.] : Питер, 2014. – 588, [1] с. : ил., табл. – Фактическая дата выхода в свет: 2013. - Авт. указаны на с. 15. - На обл.: Фундаментальные концепции. Финансирование и инвестиции. Современные тенденции. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов ) ( Стандарт третьего поколения). – ISBN 978-5-496-00628-6
602331
  Птащенко Л. Корпоративные финансы : учеб. пособие / Л. Птащенко, Н. Исаев ; Полтав. нац. техн. ун-т им. Юрия Кондратюка ; Грузин. техн. ун-т. – Киев : Центр учебной литературы, 2015. – 271, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270-271. – ISBN 978-617-673-364-5
602332
  Пайк Р. Корпоративные финансы и инвестирование = Corporate finance and investment / Р. Пайк, Б. Нил ; [пер. с англ.: Е. Ковачева, В. Кузин, Е. Сохранский]. – 4-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 783, [1] с. : ил., табл. – (Серия "Академия финансов" ) ( Expert systems). – ISBN 5-94723-181-6
602333
  Спирли Э. Корпоративные хранилища данных : Планирование, разработка, реализация. / Эрик Спирли. – Москва : Вильямс, издательский дом. – ISBN 5-8459-0191-Х
Том 1. – 2001. – 400с.
602334
  Павлова Л.Н. Корпоративные ценные бумаги: Эмиссия и операции предприятий и банков / Л.Н. Павлова. – Москва, 1998. – 528с. – ISBN 5-7849-0122-2
602335
  Букатова Л. Корпоративный PR: дух единой команды // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 9-13. – ISSN 0869-4915


  Статья о том, что пресса - важнейшая категория "паблик рилейшнз"(PR), способная растиражировать как позитивный, так и негативный материал о библиотеке.
602336
  Перегудов С.П. Корпоративный капитал и институты власти: кто в доме хозяин? // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.74-86. – ISSN 0321-2017
602337
  Окумура Хироси Корпоративный капитализм в Японии / Окумура Хироси. – М., 1986. – 250с.
602338
  Рудинская Е.В. Корпоративный менеджмент : учебное пособие [ для студентов высших учеб. заведений ] / Рудинская Е.В., Яромич С.А.; МОНУ; Одесский региональный ин-т гос. управления Национальной академии гос. управления при Президенте Украины; Одесский Национальный ун-т им. И. Мечникова (экономико-правовой ф-тет). – Киев : КНТ; Эльга-Н, 2008. – 414с. – ISBN 978-966-373-391-3
602339
  Сычева Н. Корпоративный проект "Марс" с позиции пользователя : Новокузнецкая ЦБС: 5 лет // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-35. – ISSN 0869-4915
602340
  Калюжный И.Л. Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления Украины : менеджмент / И.Л. Калюжный, Т.Б. Калинкова, Е.В. Нечесина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 158-161. – Бібліогр.: 10 назв
602341
  Дьяконов С. Корпоративный университет на основе проектно-деятельностного образования как инструмент инновационного развития. / С. Дьяконов та інш. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 11. – С. 3-15. – ISSN 0869-3617
602342
  Грекова Т. Корпоративный электронный ресурс по краеведению / Татьяна Грекова // Вестник библиотек Москвы : Информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2007. – № 1. – С. 36-38


  Об опыте создания корпоративного электронного каталога "Москва".
602343
  Богачев С.В. Корпоратизация как возможность привлечения инвестиций для развития предприятий // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.133-145. – ISBN 966-7695-78-6
602344
  Сірко А. Корпоратизація економічних суб"єктів у контексті постсоціалістичної трансформації інституту власності // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 151-162. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
602345
  Гуторов А.О. Корпоратизація сільського господарства в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 82-92 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
602346
  Колесник В.В. Корпоратизація як форма приватизації: законодавчий аспект / В.В. Колесник. – Київ, 1993. – 35 с.
602347
  Гончар В.М. Корпоратизм постіндустріального суспільства: характер змін представництва інтересів між державою і громадянським суспільством // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 97-108
602348
  Гончар В.М. Корпоратизм як феномен політичного життя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 255-262
602349
   Корпорации-миллиардеры. – М., 1954. – 76с.
602350
  Костяев С.С. Корпорации в бюджетном процессе США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 8 (476). – С. 111-126. – ISSN 0321-2068
602351
  Гнатко В.С. Корпорации в трансформирующемся мире: концептуальные поиски / В.С. Гнатко, В.И. Пефтиев; Санкт-Петербургский ин-т внешнеэкономических связей, экономики и права, Ярославский филиал. – Ярославль : Электро-Сервис, 2005. – 163 с. – ISBN 5-901466-05-5
602352
  Петрухинцев Н. Корпорации в эвакуации // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 9 : Смоленску 1150 лет. – С. 31-35. – ISSN 0235-7089


  Смоленские служилые "города" после Смутного времени.
602353
  Преображенский В.А. Корпорации и корпоративное управление на рубеже веков / В.А. Преображенский; Ярослав.госуд. педагог. ун-тет им.К.Д.Ушинского. – Ярославль : Аверс Пресс, 2001. – 140с. – ISBN 5-7886-0072-9
602354
  Бурла М.П. Корпорации и крупные предприятия как объекты экономической политики Приднестровья // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 182-185. – ISBN 978-966-285-361-2
602355
  Кириченко Э.В. Корпорации США в борьбе за внешние рынки сбыта / Э.В. Кириченко. – М., 1981. – 197с.
602356
  Глушков В.П. Корпорации, государство, экономика / В.П. Глушков. – Москва, 1972. – 415с.
602357
  Бессонов А. Корпорация "Феникс" // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С.7-36. – ISSN 1728-8568
602358
   Корпорация в системе общественного производства : монография / Л.И. Дмитриченко, Т.С. Чунихина, Л.А. Дмитриченко, А.Н. Химченко ; Донец. нац. ун-т. – Донецк : Східний видавничий дім, 2010. – 182, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 167-182. – ISBN 978-966-317-069-5
602359
  Криворак Андрей Корпорация и корпоративная собственность / Криворак Андрей, Баева Таисия // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
602360
  Ушакова К.В. Корпорация как форма гармонизации интересов личности и общества // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 51-58
602361
  Суховал Н.Ю. Корпорация Киевской духовной академии в 1926 - 1929 гг. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 105-119


  По письмам членов корпорации А.А. Дмитриевскому.
602362
  Кудинова И. Корпорация объединяет ресурсы / Ирина Кудинова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915
602363
  Мозолин В.П. Корпорация, монополии и право в США / В.П. Мозолин. – Москва, 1966. – 398с.
602364
  Глусь Наталія Степанівна Корпорації та корпоративне право: Поняття, основні ознаки та особливості захисту : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.03 / Глусь Наталія Степанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 23л.
602365
  Глусь Наталія Степанівна Корпорації та корпоративне право: Поняття. Основні ознаки та особливості захисту : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Глусь Наталія Степанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
602366
   Корпорації: управління та культура : Монографія / А. Воронкова, М. Баб"як, Е. Коренєв, І. Мажура; А. Воронкова, М. Баб"як, Е. Коренєв, І. Мажура. – Дрогобич : Вимір, 2006. – 376с. – ISBN 966-8260-62-7
602367
  Шарманська С. Корпораційний податок як форма оподаткування прибутку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглядається форми, характеристики і особливості податку на прибуток, який у всіх розвинутих країнах набуває типової форми податку на доходи корпорацій, з метою уникнення в подальшому проблем подвійного оподаткування при гармонізації податкової ...
602368
  Адамський В.Р. Корпорація богословського факультету Кам"янець-Подільського державного українського університету і переклад Біблії українською мовою // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 72-76. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
602369
  Дорош Є Корпорація страху / Є Дорош, К. П.І. Юрченко. – К, 1970. – 137с.
602370
  Радєва М.М. Корпорація як інституціональна форма розвитку економічної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-49.
602371
  Пилипенко О.І. Корпорація: теоретичний аспект // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 121-138. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
602372
  Романько О.В. Корпус белорусской самообороны (июнь 1942 - апрель 1943) : к истории коллаборационистских формирований в период немецкой оккупации // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 6 (126). – С. 151-160. – ISSN 1606-0219
602373
   Корпус Беспорских надписей. – М-Л, 1965. – 952с.
602374
   Корпус ветеранов. – М., 1986. – 300с.
602375
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; [відп. ред. Н.М. Нікітенко] ; НАН України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-02-6
Ч. 1 : Приділ св. Георгія Великомученика. – 2010. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-382
602376
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-13-2
Ч. 2 : Приділ свв. апостолів Петра і Павла / [відп. ред. Н.М. Нікітенко]. – 2010. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.239-245
602377
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; [відп. ред. Н.М. Нікітенко] ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ : Горобець. – ISBN 978-966-2377-05-7
Ч. 3 : Центральна нава. – 2011. – 400 с. : іл., табл. + Додаток: с. 383-390. – Бібліогр.: с. 375-382
602378
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6963-7
Ч. 4 : Приділ свв. Іоакима та Анни (північна сторона). – 2014. – 653, [3] с. : іл. – Анотація англ. – Бібліогр.: с. 622-635 та в підрядк. прим.


  Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.). Ч. 2 : Приділ свв. апостолів Петра і Павла / [відп. ред. Н.М. Нікітенко] / В. В. Корнієнко ; - Київ : Горобець, 2010. - 270, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с
602379
  Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6964-4
Ч. 5 : Приділ свв. Іоакима та Анни (південна сторона). – 2015. – 437, [3] с. : іл., табл. – Анотація англ. – Бібліогр.: с. 416-424
602380
  Иванов Л.И. Корпус директорский / Л.И. Иванов. – 2-е изд. – Омск, 1981. – 368с.
602381
  Давидович Е.А. Корпус золотых и серебряных монет Шейбанидов, XVI в. / Е.А. Давидович. – М., 1992. – 504с.
602382
  Шереметьев О.В. Корпус морской артиллерии Франции в конце XVIII - начале XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 129-135. – ISSN 0042-8779
602383
  Пічахчи О.В. Корпус неологізмів сучасної новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 169-175


  У статті окреслено проблеми й методи дослідження неологізмів сучасної новогрецької мови та розглянуто корпус лексичних інновацій і формування корпусу неологізмів з урахуванням соціологічних чинників, кількісної та якісної достовірності їх вживання.
602384
  Юрчук Л.В. Корпус охорони прикордоння Другої Речі Посполитої у Волинському воєводстві: особливості формування (1924–1929 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 161-167. – ISSN 0321-0499
602385
  Максимів О.Й. Корпус перської мови як джерело матеріалу для частотного словника // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-114. – ISSN 1608-0599
602386
  Бук С. Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 106-116. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
602387
  Лось В. Корпус церковних джерел з історії Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця 18 - першої половини 19 ст.: класифікація та інформаційні можливості // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-16. – ISSN 1029-7200
602388
  Карпіловська Є.А. Корпуси корневих морфем у словацькій та українській мовах: можливості альтернативних рішень // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 64-76. – Бібліогр.: Літ.: С.75-76
602389
  Кремков М.В. Корпускулярная низкоэнергетическая диагностика поверхности твердого тела / М.В. Кремков. – Ташкент : Фан, 1986. – 161 с.
602390
  Троцюк Н.И. Корпускулярная оптика спиральных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Троцюк Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 27 с.
602391
  Троцюк Н.И. Корпускулярная оптика спиральных систем. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Троцюк Н.И.; МВ и ССО СССР. Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1969. – 153л. – Бібліогр.:л.149-153
602392
  Шишловский Корпускулярно-волновые структуры / Шишловский, 1962
602393
  Находкін М.Г. Корпускулярно-променева діагностика та мікромініатюризація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-60. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Дано короткий огляд проблем, що виникають при використанні корпускулярно-променевої діагностики поверхні та деяких проблем мікромініатюризації електронних схем. Найбільша увага приділяється методам електронно-зондової діагностики, ролі пружного ...
602394
  Вендик О.Г. Корпускулярно-фотонная технология / О.Г. Вендик. – Москва, 1984. – 240с.
602395
  Максюта М. Корпускулярно-хвильовий дуалізм з точки зору кристалоподібного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-48. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  У рамках моделі кристалоподібного (зі структурою гратки типу іонних кубічних кристалів) простору запропоновано фізичну природу корпускулярно-хвильового дуалізму елементарних частинок. Показано, що при русі елементарних частинок у такому пружному ...
602396
  Дворяшин А.С. Корпускулярное излучение Солнац и межпланетные магнитные поля. Протонные вспышки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Дворяшин А.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1966. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
602397
  Бредов М.М. Корпускулярные потоки средних и малых энергий и их применение для изучения физических свойств вещества : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Бредов М.М.; АН СССР. Физ.-технич. ин-т. – Л., 1967. – 38л.
602398
  Шведова М. Корпусна лінгвістика та лексико-граматична типологія / М. Шведова, Д. Січінава // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 95-103. – ISSN 0320-3077


  Наводяться приклади застосування паралельних корпусів Національного корпусу російської мови для розв’язання завдань зіставлення граматики та лексики у перекладних текстах. Приводятся примеры применения параллельных корпусов Национального корпуса ...
602399
  Войтка Г. Корпусна лінгвістика: історія формування і перспективи розвитку // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 208-212. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
602400
  Демська О. Корпусна рецепція тексту // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки


  У статті розглянуто текст-основу лінгвістичного дослідження з погляду традиційного мовознавства та корпусної лінгвістики, описано основні етапи становлення тексту як безпосередньо даного у науковому вивченні мови, висвітлено корпусне бачення тексту як ...
602401
  Мартынюк О.А. Корпусная лингвистика и новые возможности лингвистического исследования // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 27-33. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
602402
  Бобкова Т. Корпусний підхід у дослідженні колокацій / Тетяна Бобкова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 81-91. – ISSN 0320-3077


  У статті аналізуються основні напрямки й підходи сучасних досліджень колокацій. Виявляються передумови формування корпусного підходу. Обґрунтовується необхідність застосування багатометодного підходу дослідження колокацій на базі корпусу текстів. Як ...
602403
  Старко В. Корпусні дані в дослідженні українських колоративів // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 51-60. – ISSN 1682-3540
602404
  Аморим Э. Корраль-Абьерто / Э. Аморим. – Москва ; Ленинград, 1961. – 199 с.
602405
  Аморім Е. Корраль Аб"єрто / Е. Аморім. – Київ, 1958. – 232 с.
602406
  Грибанов Ю.И. Коррдинаторные пространства Орлича и линейные операции в них : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Грибанов Ю. И.; МВО СССР, Казан. ГУ. – Казань, 1959. – 8л.
602407
   Корреджо. Святая ночь. – М., 1955. – 8с.
602408
  Бакулин В.Д. Коррективная работа над английским произношением / В.Д. Бакулин. – Киев, 1962. – 56с.
602409
  Травкина А.Д. Коррективная фонетика / А.Д. Травкина. – М, 1984. – 60с.
602410
  Белкина Г.А. Коррективний курс по фонетике английского языка. / Г.А. Белкина, Л.В. Левина. – М., 1964. – 112с.
602411
  Трухачев Коррективно-установочный курс произношения, чтения и словообразования английского языка. / Трухачев, А.И. Тюменцев. – Новосибирск, 1969. – 52с.
602412
  Штейнвиль Э.А. Коррективность общих краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Штейнвиль Э.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1980. – 15л.
602413
  Колупанова Галина Андреевна Коррективные постановки задач Коши для дифференциальных уравнений в банаховом пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Колупанова Галина Андреевна; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 10л.
602414
  Пумпянский А.Б. Коррективный грамматический курс английского языка / А.Б. Пумпянский. – М, 1967. – 70с.
602415
  Морозенко В.В. Коррективный курс английского языка / В.В. Морозенко, И.Ф. Турук. – М., 1969. – 128с.
602416
   Коррективный курс грамматики немецкого языка. – Москва : Высшая школа, 1980. – 303 с.
602417
  Опельбаум Е.В. Коррективный курс по английскому языку / Е.В. Опельбаум. – М, 1967. – 99с.
602418
  Белкина Г.А. Коррективный курс по фонетике английского языка. / Г.А. Белкина, Л.В. Левина. – М., 1971. – 109с.
602419
  Касабова М.М. Коррективный курс фонетики английского языка. Уч. пособие для неяз. вузов / М.М. Касабова. – Москва, 1966. – 100с.
602420
  Тамайо Э. Коррективный курс фонетики испанского языка / Э. Тамайо. – М, 1966. – 114с.
602421
  Тамайо Э. Коррективный курс фонетики испанского языка / Э. Тамайо. – М, 1966. – 83с.
602422
  Пумпянский А.Б. Коррективный лексический курс английского языка / А.Б. Пумпянский. – Москва, 1967. – 97 с.
602423
  Гжанянц Э.М. Коррективный фонетико-речевой курс / Э.М. Гжанянц, Л.Г. Стабурова. – М.-Л., 1965. – 167с.
602424
  Гжанянц Э.М. Коррективный фонетико-речевой курс / Э.М. Гжанянц, Л.Г. Стабурова. – 3-е изд. – Л., 1974. – 159с.
602425
  Пумпянский А.Б. Коррективный фонетический курс английского языка / А.Б. Пумпянский. – М, 1968. – 62с.
602426
  Шевякова В.Е. Коррективный фонетический курс английского языка / В.Е. Шевякова. – М., 1968. – 179с.
602427
  Козьмин О.Г. Коррективный фонетический курс немецкого языка / О.Г. Козьмин. – Москва, 1990. – 66 с.
602428
  Малышева Н.И. Коррективный фонетический курс французского язык / Н.И. Малышева. – М., 1968. – 132с.
602429
  Горон И.Е. Корректирование амплитудно-частотных искажений / И.Е. Горон. – Москва, 1963. – 56 с.
602430
  Хотяшов Э.Н. Корректировка информации на магнитных лентах ЭВМ "Минск-22" / Э.Н. Хотяшов. – Минск, 1966. – 28с.
602431
  Кудряшов В.П. Корректировка публичных бюджетов в период обострения фискальных рисков // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 41-57. – ISSN 0131-7741
602432
   Корректировочные навигационные системы. – Киев, 1986. – 115с.
602433
   Корректировочный курс : метод. указ. – Ленинград
Ч. 2 : Анализ предложения. – 1973. – 41 с.
602434
   Корректировочный курс : метод. указ. – Ленинград
Ч. 2 : Причастие. – 1973. – 33 с.
602435
   Корректировочный курс : метод. указ. – Ленинград
Ч. 2 : Страдательный залог. – 1973. – 36 с.
602436
  Аксенова М.П. Корректировочный курс : Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев гуманитарных факультетов / М.П. Аксенова, Э.И. Розанова. – Москва : Русский язык, 1986. – 140с.
602437
  Климова Н.В. Корректировочный курс грамматики русского языка : для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей : лабораторные работы / Н.В. Климова. – Москва : Русский язык, 1988. – 224 с. – ISBN 5-200-00094-7
602438
  Стамбулян И.М. Корректировочный курс по фонетике и интонации / И.М. Стамбулян. – Москва, 1988. – 208с.
602439
  Худадова И.М. Корректировочный курс по фонетике и интонации. / И.М. Худадова. – М., 1976. – 80с.
602440
   Корректировочный курс русского языка. – Москва : Русский язык, 1978. – 279с.
602441
   Корректировочный курс русского языка. – 2-е изд. – М., 1981. – 255с.
602442
  Максимова А.Л. Корректировочный курс русской грамматики (30 уроков) / А.Л. Максимова. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2005. – 176 с. – ISBN 5-86547-026-4
602443
   Корректируемые навигационные системы : Сб. науч. тр. – Киев : ИМ, 1986. – 115 с.
602444
  Грушко И.И. Корректирующие возможности групповых кодов и адаптивное декодирование : Автореф... канд. техн.наук: / Грушко И.И.; Ин-т радиотехники и электроники АН СССР. – М., 1964. – 15л.
602445
  Гостев В.И. Корректирующие устройства автоматики на несущей переменного тока : Справочник / В.И. Гостев, С.В. Гусовский. – Киев : Техніка, 1981. – 208с. – Библиогр.: с. 205-207
602446
  Дуванов С.Г. Корректирующие устройства с конечной памятью в ситстемах автоматического регулирования / С.Г. Дуванов, В.Л. Шекшня. – М, 1973. – 104с.
602447
  Гостев В.И. Корректирующие устройства с прерывателями / В.И. Гостев. – Киев, 1968. – 154 с.
602448
  Корноухов П.В. Корректирующие цепи усилителей звуковой частоты / П.В. Корноухов. – Киев, 1965. – 265 с.
602449
  Мальцева О.А. Корректирующий метод расчета N(h)-профилей ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Мальцева О.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
602450
  Алдашев С.А. Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для вырождающегося многомерного эллиптико-параболического уравнения // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 17-22. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе для модельного вырождающегося многомерного эллиптико-параболического уравнения показана однозначная разрешимость и получен явный вид классического решения задачи Дирихле в цилиндрической области.
602451
  Ляпидевский В.Ю. Корректность задачи Коши в целом для нелинейных гиперболических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ляпидевский В.Ю.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый совет Ин-та матем. по присужд. ученых степ. – Новосибирск, 1974. – 9л.
602452
  Ачасова С.М. Корректность параллельных вычислительных процессов / С.М. Ачасова, О.Л. Бандман. – Новосибирск, 1990. – 252с.
602453
  Хайруллина С.П. Корректность поставки и решение некоторых задач для гиперболических и вполне гиперболических уравнений с начальными данными на линии вырождения типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайруллина С.П.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1965. – 8л.
602454
  Писаренко В.Г. Корректность решения задачи Коши для уравнений поля и выбор основного пространства. / В.Г. Писаренко. – К., 1970. – 32с.
602455
  Точилин В.А. Корректность экономико-математических моделей / В.А. Точилин. – Киев, 1989. – 173 с.
602456
  Тоценко В.Г. Корректность, устойчивость, точность программного обеспечения / В.Г. Тоценко, А.В. Александров, Н.Б.Парамонов; Академия наук Украинской ССР; Ин-т проблем регистрации информации. – Киев : Наукова думка, 1990. – 197 с.
602457
  Дыбин В.Б. Корректные задачи для сингулярных интегральных уравнений / В.Б. Дыбин. – Ростов -на-Дону, 1988. – 158с.
602458
   Корректные краевые задачи для неклассических уравнений. – Новосибирск, 1990. – 154с.
602459
   Корректные краевые задачи для неклассических уравнений математической физики. – Новосибирск, 1980. – 181с.
602460
   Корректные краевые задачи для неклассических уравнений математической физики. – Новосибирск, 1984. – 223с.
602461
  Яковлев Л. Корректор, или Молодые годы Ли Кранца / Л. Яковлев. – Харьков, 1997. – 246с.
602462
   Корректура. – М., 1979. – 319с.
602463
  Каменецкий Л.М. Корректура. (Учеб. пособие для изд.-полигр. техникумов) / Л.М. Каменецкий. – Москва, 1966. – 328с.
602464
   Коррекционная педагогика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. Ларин, Н.А. Румега, В.И. Шатохина; [И.А. Зайцева, В.С. Кукушкин, Г.Г. Ларин и др.]. – Ростов-на-Дону : МарТ, 2002. – 301, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-273, 291-297. – (Серия "Педагогическое образование"). – ISBN 5-241-00125-5
602465
  Синев В.Н. Коррекционная работа на уроках географии и естествознания во вспомагательной школе / В.Н. Синев. – К., 1977. – 86с.
602466
  Синев В.Н. Коррекционная работа на уроках географии и естествознания во вспомагательной школе / В.Н. Синев. – К., 1977. – 86с.
602467
  Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом / Е.Ф. Архипова, 1989. – 76с.
602468
   Коррекционно-воспитательная работа в подготовительных группах специальных дошкольных учреждений для детей с нарушениями слуха и интеллекта. – М., 1990. – 162с.
602469
   Коррекционно-воспитательная работа с детьми при глубоких нарушениях зрения и слуха. – М., 1986. – 90с.
602470
   Коррекционно-воспитательная работа с учащимися вспомогательной школы. – Алма-Ата, 1990. – 86с.
602471
  Смирнова А.Н. Коррекционно-воспитательная работа учителя вспомогательной школы / А.Н. Смирнова. – 3-е изд., перераб. – М., 1982. – 102с.
602472
   Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталых детей. – М., 1983. – 109с.
602473
   Коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания умственно отсталых школьников. – М., 1987. – 125с.
602474
  Суслов В.Г. Коррекционно-развивающее обучение географии в адаптивной школе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 40-48 : Схеми, табл. – Бібліогр. 9 назви. – ISSN 0016-7207
602475
  Суслов В.Г. Коррекционно-развивающие упражнения при изучении начального курса географии : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 35-39 : Табл. – ISSN 0016-7207
602476
   Коррекционное обучение детей с нарушениями речевой деятельности. – М., 1983. – 134с.
602477
   Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных дошкольников. – М., 1989. – 173с.
602478
  Бонди Е.А. Коррекция английского произношения / Е.А. Бонди, Г.А. Зайцева. – Москва, 1964. – 86 с.
602479
  Линде Николай Дмитриевич Коррекция боли с помощью эмоционально-образной терапии / Линде Николай Дмитриевич, Журавлева Ольга Дмитриевна, Мкртчян Каринэ Арменаковна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 163-169. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Возможности эмоционально-образной терапии в коррекции различных болевых симптомов психогенной этиологии иллюстрируются примерами из практики учеников автора данного метода, показывающими, что многие болевые симптомы, в том числе хронические, могут быть ...
602480
   Коррекция в навигационных системах и системах ориентации искусственных спутников Земли. – М., 1986. – 69с.
602481
  Гуков В.И. Коррекция воспроизводящих систем при помощи ступенчатых фильтров : Автореф... канд. техн.наук: / Гуков В.И.; Акад. наук СССР. Ин-т автоматики и телемеханики. – М., 1958. – 14л.
602482
  Мокрицкий В.А. Коррекция зависимости чувствительностит CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения / В.А. Мокрицкий, О.В. Маслов, О.В. Банзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 81-84


  Метою даної статті являється розробка алгоритму цифрової корекції енергетичної залежності чутливості, яка викликана залежністю чутливості CdZnTe-детектору від енергії гамма-випромінювання. Експериментально визначена максимальна потужність дози, при ...
602483
  Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей / Л.Н. Ефименкова. – М, 1987. – 200с.
602484
   Коррекция измерений радиоуглеродного возраста карбонатов из очагов разгрузки углеводородных флюидов / Е.А. Логвина, Э.М. Прасолов, Х.А. Арсланов, Т.В. Матвеева, С.Б. Чернов, Ф.Е. Максимов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1064-1069 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0016-7525
602485
  Крюкова Г.Н. Коррекция нарушений функционирования трикарбонатного цикла и других звеньев энергетического обмена при экспериментальном парадонтите : Дис... канд. биол.наук: 03.00.14 / Крюкова Г. Н.; Минздрав УССР, ОГУ. – Одесса, 1985. – 143л. – Бібліогр.:л.116-143
602486
  Крюкова Г.Н. Коррекция нарушений функционирования трикарбонового цикла и других звеньев энергетического обмена при экспериментальном пародоните. : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Крюкова Г.Н.; КГУ. – К., 1986. – 20л.
602487
  Игнатов В.А. Коррекция нелинейных автоматических систем / В.А. Игнатов. – К., 1993. – 187с.
602488
  Типикин А.П. и др. Коррекция ошибок в оптических накопителях информации / А.П. и др. Типикин. – Київ : Наукова думка, 1990. – 166с.
602489
  Евстафьева Е.В. Коррекция показателей липидного обмена и системы крови слабым пееменным магнитным полем инфранизкой частоты у животных в условиях гипокинезии : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Евстафьева Е.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
602490
  Евстафьева Елена Владимировна Коррекция показателей липидного обмена и системы крови слабым переменным магнитным полем инфранизкой частоты у животных в условиях гипокинезии : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Евстафьева Елена Владимировна; МВ и ССО УССР. Симфероп. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1983. – 146л. – Бібліогр.:л.108
602491
  Коробейников Г.В. Коррекция процесса срочной адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов при напряженной мышечной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 05.13.09. / Коробейников Г. В.; АН Укр. Ин-т кибернет. – К., 1992. – 16л.
602492
  Луцкина Р.К. Коррекция речевого и умственного развития учащихся вспомогательной школы в процессе специального обучения. / Р.К. Луцкина. – Алма-Ата, 1989. – 87с.
602493
  Желдак И.М. Коррекция семейного воспитания // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 19-30
602494
  Зайцев Ф Г. Коррекция систем автоматического управления постоянного и переменного тока / Ф Г. Зайцев, . – М., 1969. – 384с.
602495
  Дядюра В.А. Коррекция усиления сейсмических трасс. Сейсморазведка 3D / В.А. Дядюра, В.Б. Будкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 3-14 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
602496
  Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов / Л.Н. Ефименкова. – М, 1991. – 222с.
602497
  Силантьева В.И. Коррекция художественного хронотопа в литературе переходного времени (А.П. Чехов) // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 131-142. – ISBN 966-581-590-3
602498
   Коррекция чувствительности CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения / В.А. Мокрицкий, О.В. Маслов, О.В. Банзак, А.А. Карпенко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 78
602499
  Горбацевич Ф Е.Д. Коррелометры с аппроксимацией / Ф Е.Д. Горбацевич. – М., 1971. – 96с.
602500
  Горбацевич Е.Д. Коррелометры с аппроксимацией / Е.Д. Горбацевич. – М., 1971. – 96с.
602501
  Тимошенко И.И. Коррелякционная изменчивость признаков в гибридных популяциях картофеля : Автореф... канд. с. х.наук: / Тимошенко И. И.; Льв. с. х. ин-т. – Дубляны, 1967. – 27л.
602502
  Давтян В.А. Коррелятивные изменения корне-листового взаимоотношения под влиянием различных факторов : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Давтян В.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 18л.
602503
  Хаврук А.Ф. Коррелятивные связи и наследуемость иммунобиологических и продуктивных качеств у чернопестрого скота. : Автореф... канд.биол.наук: 103 / Хаврук А.Ф.; М-во с-х.ССР.Укр.с-х акад. – К, 1968. – 25л.
602504
  Шмидт Г.А. Коррелятивные соотношения между количеством потомства и приспособлениями к его охране / Г.А. Шмидт, 1941. – 160-169с.
602505
   Коррелятные отложения в геоморфологии. – Новосибирск, 1986. – 94с.
602506
  Креленштейн Н.С. Корреляторы в сложноподчиненном предложении. (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Креленштейн Н.С.; 1-й Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1963. – 20л.
602507
  Бубик В.Н. Корреляции глаголов sein и werden в средневерхненемецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бубик В. Н.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 28л.
602508
  Кузьмин В.Л. Корреляции на больших расстояниях в многокомпонентных статистических системах вдали и вблизи от критической точки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Кузьмин В.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 10л.
602509
  Осипов П.И. Корреляции общей и специальной лексики современного немецкого языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Осипов П.И.; АН СССР.Ленингр.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1977. – 20л.
602510
  Каратаев Г.И. Корреляционная схема геологической интерпретации гравитационных и магнитных аномалий / Г.И. Каратаев. – Новосибирск, 1966. – 136с.
602511
  Базаров И.П. Корреляционная теория кристалла / И.П. Базаров, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 232 с.
602512
  Козик Б. Корреляционная теория нейтронов в ядерных реакторах и концепциях передаточной функции / Б. Козик. – Дубна, 1965. – 26 с.
602513
  Яглом А Корреляционная теория стационарных случайных функций / А Яглом. – Ленинград, 1981. – 280 с.
602514
  Мандрица В.М. Корреляционно-регрессивный анализ с использованием ЭВМ / В.М. Мандрица. – Рязань, 1977. – 85с.
602515
  Карпенко С.Г. Корреляционно-спектральная теория умножения и смешания оптических частот. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Карпенко С.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 139л. – Бібліогр.:л.129-139
602516
  Карпенко С.Г. Корреляционно-спектральная теория умножения и смешения оптических частот : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Карпенко С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.14-15
602517
  Баклицкий В.К. Корреляционно-экстримальные методы навигации / В.К. Баклицкий, А.Н. Юрьев. – М, 1982. – 256с.
602518
   Корреляционно-экстрмальные видеосенсорные системы для роботов. – Томск, 1986. – 238с.
602519
  Белоглазов И.Н. Корреляционно экстремальные системы / И.Н. Белоглазов, В.П. Тарасенко. – М, 1974. – 392с.
602520
  Гринин Александр Павлович Корреляционное взаимодействие мод асимптотические свойства кинетических ядер линейной гидродинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гринин Александр Павлович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.12
602521
  Линденберг Р.Ю. Корреляционное исчисление / Р.Ю. Линденберг. – Рига
1. – 1968. – 68с.
602522
  Орлов А.М. Корреляционное разложение текста // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – с. 40. – ISSN 1680-2721
602523
  Шпанько С.П. Корреляционные зависмости в процессах электроосаждения некоторых металлов и сплавов из органических электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Шпанько С.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.19-20
602524
  Кориков А.М. Корреляционные зрительные системы роботов. / А.М. Кориков. – Томск, 1990. – 264с.
602525
  Лизенгевич А.И. Корреляционные и термодинамические свойств невырожденных квантовых жидкостей : Дис... Канд физ.-мат. наук: 01.04.14 / Лизенгевич А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.111-122
602526
  Лизенгевич Александр Игоревич Корреляционные и термодинамические свойства невырожденных квантовых жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Лизенгевич Александр Игоревич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 12 с.
602527
  Березин С.Я. Корреляционные измерительные устройства в автоматике / С.Я. Березин. – Л, 1976. – 103с.
602528
  Серкеров С.А. Корреляционные методы анализа в гравиразведке и магниторазведке / С.А. Серкеров. – Москва : Недра, 1986. – 247с.
602529
  Крастинь О.П. Корреляционные методы в экономическом анализе сельскохозяйственного производства / О.П. Крастинь. – Рига, 1967. – 216с.
602530
  Бобков Ю.Н. Корреляционные методы и устройства измерения составляющих сигналов / Ю.Н. Бобков. – Львов : Издательство при Львовском государственном университете, 1984. – 207 с.
602531
   Корреляционные методы лазерно-локационных измерений скорости ветра. – Новосибирск, 1985. – 224с.
602532
  Шрайбман В.И. Корреляционные методы преобразования и интерпретации геофизических аномалий / В.И. Шрайбман. – Москва : Недра, 1977. – 237с.
602533
  Смирнов Б.И. Корреляционные методы при парагенетическом анализе / Б.И. Смирнов. – Москва : Недра, 1981. – 176с.
602534
  Процаенко С.В. Корреляционные связи географических полей / С.В. Процаенко, В.Н. Конешов. – М., 1984. – 100с.
602535
  Мамедбейли М.Р. Корреляционные связи между коллекторскими свойствами пород продуктивной толщи и глубиной их залегания (на примере нефтегазовых месторождений Азербайджана) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедбейли М.Р.; АН Азерб. ССР. Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 16л.
602536
  Жовинский В.Н. Корреляционные устройства / В.Н. Жовинский, В.Ф. Арховский. – М, 1974. – 248с.
602537
  Славнов Н.А. Корреляционные функции в двумерных вполне интегрируемых моделях квантовой теории поля : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Славнов Н.А.; АН СССР.матем.ин-т. – М, 1990. – 12л.
602538
  Филиппов Г.Ф. Корреляционные функции для ядерной материи / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1969. – 12 с.
602539
  Боголюбов Н.М. и др. Корреляционные функции интегрируемых систем и квантовый метод обратной задачи / Н.М. и др. Боголюбов. – Москва : Наука, 1992. – 240 с.
602540
  Сысоев В.М. Корреляционные функции неизотропной жидкости вблизи критической точки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Сысоев В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 19 с.
602541
  Якубайтис Т.А. Корреляционные характеристики частей речи в связных текстах / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич ; Академия наук Латвийской ССР. Ин-т электроники и вычислительной техники. Ин-т языка и литературы им. А. Упита. – Рига : Знание, 1980. – 136 с.
602542
  Козубовский С.Ф. Корреляционные экстремальные системы / С.Ф. Козубовский. – К, 1973. – 223с.
602543
  Дидух Л.Д. и др. Корреляционные эффекты в узкозонных материалах / Л.Д. и др. Дидух. – Львов, 1978. – 120с.
602544
  Иванов В.А. Корреляционные эффекты в узкозонных системах электронов. : Автореф... наук: 01.04.02 / Иванов В.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1991. – 25л.
602545
  Абрамов В.К. Корреляционный анализ в исторических исследованиях / В.К. Абрамов. – Саранск, 1990. – 81с.
602546
   Корреляционный анализ в органической химии / Жданов, , .А., В.И. Минкин. – Ростов -на-Дону, 1966. – 471с.
602547
  Сиськов В.И. Корреляционный анализ в экономических исследованиях / В.И. Сиськов. – Москва : Статистика, 1975. – 168 с.
602548
  Глезер В.В. Корреляционный анализ воспроизводимости выходных параметров некоторых распределенных систем СВЧ диапазона : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Глезер В.В.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1977. – 18л.
602549
  Возна М.В. Корреляционный анализ урожайности : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Возна М.В. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 20 с.
602550
  Каримова Р. Корреляционный анализ характеристик расщеплений ядер Ag и Br с многозарядными частицами при эенргии первичных протонов Мэв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Р.; АН УзССР, Объед уч. сов., От-ния физ. мат. аук. – Ташкент, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
602551
   Корреляционный метод преломления волн : Руководство для инженеров-сейсморазведчиков / Г.А. Гамбурцев, Ю.В. Ризниченко, И.С. Берзон, А.М. Епинатьева, . – Москва, 1952. – 240с.
602552
  Жданов М.С. Корреляционный метод разделения геофизических аномалий / М.С. Жданов, В.И. Шрайбман. – Москва : Недра, 1973. – 128с.
602553
   Корреляция аномалий постоянного магнитного поля и коровых геоэлектрических структур на западном склоне Воронежского массива / Д.Ю. Абрамова, Л.М. Абрамова, Ив.М. Варенцов, В.А. Куликов, И.Н. Лозовский, Рабочая, группа КІRОVОGRАD // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 62-69 : рис. – Библиогр.: с. 68-69. – ISSN 0203-3100
602554
   Корреляция антропогеновых отложений Северной Евразии. – М., 1965. – 115с.
602555
  Лебедева Н.А. Корреляция антропогеновых толщ Понто-Каспия / Н.А. Лебедева. – Москва : Наука, 1978. – 136с. + таблица
602556
  Нестерович Ю.В. Корреляция базисных понятий документоведения, коррелятивных понятию системы // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 8-18


  Статья исследуетосновные термины документоведения и рациональность их использования.
602557
  Лесникович А.И. Корреляция в современной химии / А.И. Лесникович, С.В. Левчик. – Минск, 1989. – 116с.
602558
  Беленко Н.Г. Корреляция верхнепермских угленосных отложений Кузнецкого бассейна литологическими методами : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 135 / Беленко Н.Г.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1968. – 22л.
602559
  Жуков Н.Н. Корреляция геологических признаков с номинальными шкалами регистрации : вопросы методики изучения состава и физических свойств горных пород // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 105-109. – Бібліогр.: 2 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
602560
  Варнавский В.Г. Корреляция геологических событий : (на примере палеогена и неогена Тихоокеанского региона) / В.Г. Варнавский. – Москва : Наука, 1985. – 144с. + Схема
602561
  Костылева Эля Ивановна Корреляция детерминанов , базового имени и распространений в иненной синтагме современного французского языка (структурновероятностный анализ) : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Костылева Эля Ивановна; МВ и ССО УССР ОГУ. – Одесса, 1976. – 155л. – Бібліогр.:л.1-15
602562
  Костылева Э.И. Корреляция детерминативов базового имиени и распространений в именной синтагме современного французского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Костылева Э.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 26 с.
602563
   Корреляция докембрия. – Москва : Наука
Т. 1 : Жизнь и органическое вещество в докембрии. Докембрий подземных зон, вулканизм и вулканогенные образования докембрия. – 1977. – 403 с.
602564
  Крохмаль А.И. Корреляция древнеэвксинских отложений юго-запада Восточно-Европейской платформы с континентальными осадками Европы (по микротеринофауне) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 34-39 : табл. – Библиогр.: 15 назв.
602565
  Алексева Г.К. Корреляция значения и формы в словосочетании современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Алексева Г. К.; Киев. ин-т ин. яз. – К., 1972. – 25л.
602566
  Дрыгант Д.М. Корреляция и конодонты силурийских-нижнедевонских отложений Волыно-Подолии / Д.М. Дрыгант. – Киев : Наукова думка, 1984. – 192с.
602567
   Корреляция и прогнозирование аналитических свойств органических реагентов и хелатных сорбентов. – М., 1986. – 199с.
602568
  Беляевский А.И. Корреляция изменений интенсивности -квантов и нейтронов в атмосфере с вхождением в нее метеоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беляевский А.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
602569
  Дубарь Г.П. Корреляция комплексом методов мезозойских отложений Нижне-Алданского района Ленского угленосного бассейна : Автореф... кандадата геол.-минералогическихнаук: / Дубарь Г.П.;. – Л., 1965. – 23л.
602570
  Несмеянов С.А. Корреляция континентальных толщ / С.А. Несмеянов. – М., 1977. – 198с.
602571
   Корреляция магматических пород Чехословакии и некоторых районов СССР. – М., 1983. – 231с.
602572
  Мамалуй Юлия Александровна Корреляция магнитных свойств гексаферритов и характеристик 3d-ионов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мамалуй Юлия Александровна; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1975. – 32л.
602573
  Алексич-маслач К. Корреляция между качеством разработанных электронных учебных курсов и активностью студентов / К. Алексич-маслач, М. Коричан, Д. Нявро // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 39-43. – ISSN 1026-955X


  Представлен опыт ведущего вуза Хорватии по систематичному внедрению электронного обучения в образовательный процесс. Дан анализ качества разработанных электронных курсов, а также корреляции между качеством электронных учебных курсов и активностью ...
602574
  Гваладзе В.З. Корреляция между продуктами алкогольного брожения / В.З. Гваладзе. – Тбилиси, 1936. – 77 с.
602575
  Волкинд Н.Я. Корреляция между типом нервной системы и дыханием у собак : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Волкинд Н.Я. ; Академия наук СССР. Физиологический институт им. акад. И.П. Павлова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
602576
  Семенов Д.Ф. Корреляция мезозойско-кайнозойских эндогенных процессов Дальнего Востока. / Д.Ф. Семенов. – М., 1983. – 72с.
602577
   Корреляция направления гамма-излучений в 153 Cd. – Душанбе, 1975. – 16 с.
602578
  Руссо А.Г. Корреляция некоторых дитерпеновых спиртов и окисей группы лабдана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Руссо А.Г.; АН БССР. Отд. хим. и геол. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии и общей неорган. химии. – Минск, 1973. – 18л.
602579
  Бугулов И.Н. Корреляция нормы и функции английского языка в Зимбаве : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бугулов И. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 17л.
602580
  Бугулов И.Н. Корреляция нормы и функции английского языка в Зимбаве : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бугулов И. Н.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 16л.
602581
  Бугулов И.Н. Корреляция нормы и функций английского языка в Зимбабве. : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бугулов И.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 173л. – Бібліогр.:л.151-170
602582
  Филипенко Н.А. Корреляция нравственности и гуманизма как практическое освоение действительности / Н.А. Филипенко, В.В. Рыбаков // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.133-144
602583
  Сухина И.Г. Корреляция понятий "личность", "духовность", "культура" в ракурсе аксиологической интерпретации // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 33-40. – ISSN 2077-1800
602584
  Нестерович Ю.В. Корреляция понятий "публикация", "произведение", "издание", "документ" в междисциплинарном поле // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 66-83. – ISSN 0130-9765


  Корреляция понятий "произведение", "издание", "опубликование", "публикация", "книга", "документ" произведена в рамках построения терминосистемы документологии и экспликации базисных понятий в междисциплинарном поле. Предложено расширить объем понятия ...
602585
   Корреляция пормо-тризоевые отложений Востока СССР. – Владивосток, 1986. – 128с.
602586
   Корреляция процессов рудообразования на золото-полиметаллическом месторождении Березитовое западной части Селенгино-Станового супертеррейна и региональных тектономагматических событий / А.А. Сорокин, В.А. Пономарчук, А.В. Травин, Л.И. Рогулина, А.В. Пономарчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 432-448 : рис., табл. – Библиогр.: с. 445-448. – ISSN 0016-7886
602587
   Корреляция разнофациальных разрезов верхней перми севера европейской части СССР. – Ленинград : Наука, 1981. – 160с. – 6 вкладок
602588
   Корреляция разнофациальных толщ при поисках нефти и газа. – 2-е изд., перераб. – М., 1976. – 296с.
602589
   Корреляция разрезов скважин как многомерная оптимизационная задача / В.В. Лапковский, А.В. Истомин, В.А. Конторович, В.А. Бердов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 624-630 : рис. – Библиогр.: с. 630. – ISSN 0016-7886
602590
   Корреляция сигнальной информации СДВ-и GPS-приемников перед румынским землетрясением 14.05.2005 г. / А.П. Сливинский, Ф.И. Бушуев, Н.А. Калюжный, А.В. Шульга // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 116-122 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
602591
  Украинец Людмила Федоровна Корреляция согласных по звонкости-глухости в украинском языке : дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Украинец Людмила Федоровна ; КГУ. – Киев, 1987. – 273 л. – Бібліогр. : л. 185-191
602592
  Попова Т.В. Корреляция твердых и мягких согласных фонем в болгарском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Т.В.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1963. – 17л.
602593
  Курбацкая Корреляция терригенных толщ верхнего докембрия западного склона Среднего Урала и условия их образования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 120 / Курбацкая Ф.А ; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1968. – 27 с.
602594
  Элькамхави А.А. Корреляция у-квантово с заряженными частицами, образующимися в ядерных реакциях под действием L-частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Элькамхави А.А.; МГУ. – М, 1971. – 14л.
602595
   Корреляция угленосных отложений и угольных пластов в Донецком бассейне : Опыт применения различных методов. – Ленинград : Наука, 1972. – 112с.
602596
  Ажгиревич Л.Ф. Корреляция угленосных формаций / Л.Ф. Ажгиревич. – Минск, 1991. – 26с.
602597
   Корреляция эндогенных процессов в метаморфических комплексах докембрия Прибайкалья. – Новосибирск, 1979. – 118с.
602598
   Корреляция эндогенных процессов Восточной Сибири. – М., 1980. – 123с.
602599
   Корреляция эндогенных процессов Сибирской платформы и ее обрамления. – Новосибирск, 1982. – 128с.
602600
   Корреляция эндогенных процессов Тихоокеанского пояса. – Владивосток, 1979. – 160с.
602601
  Суворова И.В. Корреляция/некорреляция количественной характеристики гласных и мелодического контура в системе английского вокализма (эксперим.-фонет. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Суворова И.В.; Москов. гос.ин-т ин. яз. – М., 1989. – 23л.
602602
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 21. – 2002
602603
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 25. – 2002
602604
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 26. – 2002
602605
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 27. – 2002
602606
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 29. – 2002
602607
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 30. – 2002
602608
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 31. – 2002
602609
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 32. – 2002
602610
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 35. – 2002
602611
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 38. – 2002
602612
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 39. – 2002
602613
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 1. – 2003
602614
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 4. – 2003
602615
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 5. – 2003
602616
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 6. – 2003
602617
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 15. – 2003
602618
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 16. – 2003
602619
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 17. – 2003
602620
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 19. – 2003
602621
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 21. – 2003
602622
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 23. – 2003
602623
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 24. – 2003
602624
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 29. – 2003
602625
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 30. – 2003
602626
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 31. – 2003
602627
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 36. – 2003
602628
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 37. – 2003
602629
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 38. – 2003
602630
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 40. – 2003
602631
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 50. – 2003
602632
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 1. – 2004
602633
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 2. – 2004
602634
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 3. – 2004
602635
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 4. – 2004
602636
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 5. – 2004
602637
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 7. – 2004
602638
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 13. – 2004
602639
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 14. – 2004
602640
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск. – Киев, 2002-
№ 15 : ТОП-100. – 2004
602641
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 16. – 2004
602642
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 17. – 2004
602643
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 19. – 2004
602644
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 20. – 2004
602645
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 23. – 2004
602646
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 24. – 2004
602647
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 25. – 2004
602648
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 36. – 2004
602649
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 37. – 2004
602650
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 38. – 2004
602651
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 39. – 2004
602652
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 40. – 2004
602653
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 41. – 2004
602654
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 42. – 2004
602655
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 43. – 2004
602656
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 44. – 2004
602657
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 46. – 2004
602658
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 48. – 2004
602659
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 49. – 2004
602660
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 50. – 2004
602661
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 1. – 2005
602662
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 6. – 2005
602663
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 7. – 2005
602664
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 9. – 2005
602665
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 10. – 2005
602666
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 11. – 2005
602667
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 14. – 2005
602668
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 15. – 2005
602669
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск. – Киев, 2002-
№ 16 : 100 дней Ющенко. – 2005
602670
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 17. – 2005
602671
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины Спецвыпуск. – Киев, 2002-
№ 18 : Евровидение - 2005 Испытание Европой. – 2005
602672
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 22. – 2005
602673
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 23. – 2005
602674
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 25. – 2005
602675
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 26. – 2005
602676
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 28. – 2005
602677
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 31. – 2005
602678
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 33. – 2005
602679
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 36. – 2005
602680
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 37. – 2005
602681
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 41. – 2005
602682
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 42. – 2005
602683
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 47. – 2005
602684
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 48. – 2005
602685
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. – Киев, 2002-
№ 1 : Личность года. – 2006
602686
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 2. – 2006
602687
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 3. – 2006
602688
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 4. – 2006
602689
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 19. – 2006
602690
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 20. – 2006
602691
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 25. – 2006
602692
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 29. – 2006
602693
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 32. – 2006
602694
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 33. – 2006
602695
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 36. – 2006
602696
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 37. – 2006
602697
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 38. – 2006
602698
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 39. – 2006
602699
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 40. – 2006
602700
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 45. – 2006
602701
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 46. – 2006
602702
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 48. – 2006
602703
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 49. – 2006
602704
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. – Киев, 2002-
№ 50 : 2006 в фотографиях. – 2006
602705
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 6. – 2007
602706
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 7. – 2007
602707
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 8. – 2007
602708
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 9. – 2007
602709
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. – Киев, 2002-
№ 10. – 2007
602710
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. – Киев, 2002-
№ 11. – 2007
602711
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. – Киев, 2002-
№ 12. – 2007
602712
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. Спецвып. – Киев, 2002-
№ 20 : 50 самых богатых украинцев. – 2007
602713
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 21. – 2007
602714
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 22. – 2007
602715
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 23. – 2007
602716
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 25. – 2007
602717
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 26. – 2007
602718
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск. – Киев, 2002-
№ 30. – 2007
602719
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 34. – 2007
602720
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 35. – 2007
602721
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 36. – 2007
602722
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 37. – 2007
602723
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 40. – 2007
602724
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 41. – 2007
602725
   Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 42. – 2007
602726
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 43. – 2007
602727
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 47. – 2007
602728
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 48. – 2007
602729
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. – Киев, 2002-
№ 49 : 2007 в фотографиях. – 2007
602730
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 3. – 2008
602731
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшнс. – Киев, 2002-
№ 8 (297), 1 марта. – 2008
602732
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 9. – 2008
602733
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 10. – 2008
602734
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 11. – 2008
602735
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 12. – 2008
602736
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 13 : СТОП-10 Самые эксцентричные выходки и поступки, которые тормозят эволюцию страны. – 2008
602737
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 16. – 2008
602738
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 20. – 2008
602739
   Корреспондент : специальный выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 22 : ТОП-50 самых богатых украинцев. – 2008
602740
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 24. – 2008
602741
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 26. – 2008
602742
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 29. – 2008
602743
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 30. – 2008
602744
   Корреспондент : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 32 : ТОП-100. Самые влиятельные люди Украины. – 2008
602745
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 33. – 2008
602746
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 38. – 2008
602747
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 43. – 2008
602748
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 44. – 2008
602749
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 48. – 2008
602750
   Корреспондент : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 49 (338) : Личность года Виктор Балога. – 2008
602751
   Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 50 (339). – 2008
602752
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 3 (342). – 2009
602753
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 4 (343). – 2009
602754
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 5 (344). – 2009
602755
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 10 (349). – 2009
602756
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 12 (351). – 2009
602757
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 14 (353). – 2009
602758
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 20 (359). – 2009
602759
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 21 (360) : 50 самых богатых украинцев. – 2009
602760
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 22 (361). – 2009
602761
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 23 (362). – 2009
602762
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 30 (369). – 2009
602763
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 31 (370) : ТОП 100 самых влиятельных людей Украины. – 2009
602764
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 32 (371). – 2009
602765
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 33 (372). – 2009
602766
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 34 (373). – 2009
602767
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 37 (376). – 2009
602768
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 38 (377). – 2009
602769
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 42 (381). – 2009
602770
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 43 (382). – 2009
602771
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 44 (383). – 2009
602772
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 45 (384). – 2009
602773
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 1 (389). – 2010
602774
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 2 (390). – 2010
602775
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 4 (392). – 2010
602776
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 5 (393). – 2010
602777
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 6 (394). – 2010
602778
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 7 (395). – 2010
602779
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 12 (400 ). – 2010
602780
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 13 (401 ). – 2010
602781
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 14 (402 ). – 2010
602782
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 15 (403 ). – 2010
602783
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 16 (404 ). – 2010
602784
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 19 (407). – 2010
602785
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 20 (408). – 2010
602786
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 22 (410) : Золотая сотня. 100 самых богатых украинцев современности : первый год после кризиса. – 2010
602787
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 26 (414). – 2010
602788
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 28 (416). – 2010
602789
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 29 (417). – 2010
602790
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 30 (418). – 2010
602791
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины ; спец. выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 32 (420). – 2010
602792
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 37 (425). – 2010
602793
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 42 (430). – 2010
602794
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 44 (432). – 2010
602795
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 46 (434). – 2010
602796
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 47 (435). – 2010
602797
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 49 (437). – 2010
602798
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 6 (443 ). – 2011
602799
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 7 (444 ). – 2011
602800
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 9 (446). – 2011
602801
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 10 (447). – 2011
602802
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 12 (449) : Самые эксцентричные выходки и поступки известных соотечественников, которые тормозят эволюцию страны. – 2011
602803
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 16/17 (453/454). – 2011
602804
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 18 (455). – 2011
602805
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 19 (456). – 2011
602806
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 20 (457). – 2011
602807
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 22 (459) : Золотая сотня. – 2011
602808
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 24 (461). – 2011
602809
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 27 (464). – 2011
602810
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 28 (465). – 2011
602811
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 30 (467). – 2011
602812
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 32 ( 469) : ТОП - 100 самых влиятельных украинцев. – 2011
602813
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 34 ( 471). – 2011
602814
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 39 (476). – 2011
602815
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 43 (480). – 2011
602816
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 44 (481). – 2011
602817
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 46 (483). – 2011
602818
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 48 (485). – 2011
602819
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 50 (487) : Личность года поневоле : Юлия Тимошенко. – 2011
602820
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 51 (488). – 2011
602821
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 2 (490). – 2012
602822
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 3 (491). – 2012
602823
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 4 (492). – 2012
602824
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 5 (493). – 2012
602825
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 8 (496). – 2012
602826
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 11 (499). – 2012
602827
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ТОВ Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 13 (501). – 2012
602828
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 18 (506). – 2012
602829
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 19 (507). – 2012
602830
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 26 (514). – 2012
602831
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 27 (515). – 2012
602832
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 29 (517). – 2012
602833
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 30 (518). – 2012
602834
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 31 (519). – 2012
602835
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 33 (521). – 2012
602836
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 34 (522) : ТОП 100 самых влиятельных украинцев. – 2012
602837
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 35 (523). – 2012
602838
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 38 (526). – 2012
602839
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 41 (529). – 2012
602840
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 42 (530). – 2012
602841
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 43 (531). – 2012
602842
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 45 (533). – 2012
602843
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 46 (534). – 2012
602844
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 47 (535) : Золотая сотня: 100 самых богатых украинцев: эпоха капитала одного города. – 2012
602845
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 49 (537). – 2012
602846
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 51 (539). – 2012
602847
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 1 (540). – 2013
602848
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 3 (542). – 2013
602849
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (543). – 2013
602850
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 7 (546). – 2013
602851
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 8 (547). – 2013
602852
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 10 (549). – 2013
602853
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 11 (550). – 2013
602854
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 15 (554). – 2013
602855
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 16 (555). – 2013
602856
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 17/18 (556/557). – 2013
602857
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 20 (559). – 2013
602858
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 22 (561). – 2013
602859
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 30 (569). – 2013
602860
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 31 (570). – 2013
602861
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 32 (571). – 2013
602862
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 33 (572), спец. вып. – 2013
602863
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 34 (573). – 2013
602864
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 35 (574). – 2013
602865
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
№ 39 (578). – 2013
602866
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 44 (583). – 2013
602867
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 46 (585). – 2013
602868
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 47 (586). – 2013
602869
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
№ 48 (587). – 2013
602870
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 51 (590). – 2013
602871
   Корреспондент / ООО "Коорреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 3 (593). – 2014
602872
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (594). – 2014
602873
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 7 (597). – 2014
602874
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 10 (600). – 2014
602875
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 14 (604). – 2014
602876
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 16 (606). – 2014
602877
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 17/18 (607/608). – 2014
602878
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 19 (609). – 2014
602879
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 20 (610). – 2014
602880
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 21(611). – 2014
602881
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 26 ( 616). – 2014
602882
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 28 ( 618). – 2014
602883
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 29 ( 619). – 2014
602884
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 30 ( 620). – 2014
602885
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 31 ( 621). – 2014
602886
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 32 ( 622). – 2014
602887
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 34 (624 ). – 2014
602888
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 35 (625), 5 сентября. – 2014
602889
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 36 (626), 12 сентября. – 2014
602890
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 37 (627), 19 сентября, спец. вып. – 2014
602891
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 38 (628), 26 сентября. – 2014
602892
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 39 (629), 3 октября. – 2014
602893
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 40 (630), 10 октября. – 2014
602894
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 41 (631), 17 октября. – 2014
602895
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 43 (633), спец. вып., 31 октября. – 2014
602896
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 1 (642), 16 января 2015. – 2015
602897
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 3/4 (644/645), 30 января 2015. – 2015
602898
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 5 (646), 6 февраля 2015. – 2015
602899
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 6 (647), 13 февраля 2015. – 2015
602900
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 7 (648), 20 февраля 2015. – 2015
602901
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 8 (649), 27 февраля 2015. – 2015
602902
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 9 (650), 6 марта 2015. – 2015
602903
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 11 (652), 20 марта 2015. – 2015
602904
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 12 (653) 27 марта 2015. – 2015
602905
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 13 (654), 3 апреля 2015. – 2015
602906
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 15 (656), 17 апреля 2015. – 2015
602907
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 19 (660), 15 мая 2015. – 2015
602908
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 22 (663), 5 июня 2015. – 2015
602909
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 24 (665), 19 июня 2015. – 2015
602910
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 26 (667), 3 июля 2015. – 2015
602911
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 27 (668), 10 июля 2015. – 2015
602912
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 28 (669), 17 июля 2015. – 2015
602913
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 29 (670), 24 июля 2015. – 2015
602914
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 30 (671), 31 июля 2015. – 2015
602915
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 33/34 (674/675 ), 28 августа. – 2015
602916
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 35 (676), 4 сентября 2015. – 2015
602917
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 37 (678), 18 сентября 2015. – 2015
602918
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 38 (679), 25 сентября 2015. – 2015
602919
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 39 (680), 2 октября 2015. – 2015
602920
   Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 40 ( 681 )9 октября 2015. – 2015
602921
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 42 (683), 23 октября 2015. – 2015
602922
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 43 (684), 30 октября 2015. – 2015
602923
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 46 (687), 20 ноября 2015. – 2015
602924
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 47 (688), 27 ноября 2015. – 2015
602925
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 48 (689), 4 декабря 2015. – 2015
602926
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-
№ 49 (690), 11 декабря 2015. – 2015
602927
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 1/2 (693/694), 22 января 2016. – 2016. – 50 с.
602928
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 3 (695), 29 января 2016. – 2016. – 50 с.
602929
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (696), 5 февраля 2016. – 2016. – 50 с.
602930
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 5 (697), 12 февраля 2016. – 2016. – 50 с.
602931
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 6 (698), 19 февраля 2016. – 2016. – 50 с.
602932
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 7 (699), 26 февраля 2016. – 2016. – 50 с.
602933
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 8 (700), 4 марта 2016. – 2016. – 50 с.
602934
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 9 (701), 11 марта 2016. – 2016. – 50 с.
602935
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 10 (702), 18 марта 2016. – 2016. – 50 с.
602936
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 11 (703), 25 марта 2016. – 2016. – 50 с.
602937
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 12 (704 ), 1 апреля2016. – 2016. – 50 с.
602938
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 13 (705), 8 апреля 2016. – 2016. – 50 с.
602939
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 14 (706), 15 апреля 2016. – 2016. – 50 с.
602940
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 15 (707), 22 апреля 2016. – 2016. – 50 с.
602941
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 16/17 (708/709), 29 апреля 2016. – 2016. – 50 с.
602942
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 18 (710), 13 мая 2016. – 2016. – 50 с.
602943
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 19 (711), 20 мая 2016. – 2016. – 50 с.
602944
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 20 (712), 27 мая 2016. – 2016. – 50 с.
602945
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 21 (713), 3 июня 2016. – 2016. – 50 с.
602946
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 22 (714), 10 июня 2016. – 2016. – 48 с.
602947
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 23 (715), 17 июня 2016. – 2016. – 50 с.
602948
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 24 (716), 24 июня 2016. – 2016. – 50 с.
602949
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 25/26 (717), 7 июля 2016. – 2016. – 50 с.
602950
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 27 (719), 15 июля 2016. – 2016. – 50 с.
602951
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 28 (720), 22 июля 2016. – 2016. – 50 с.
602952
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 29 (721), 29 июля 2016. – 2016. – 50 с.
602953
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 30/31 (722/723), 12 августа 2016. – 2016. – 50 с.
602954
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 32 (724), 19 августа 2016. – 2016. – 50 с.
602955
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 33 (725), 20 сентября 2016. – 2016. – 50 с.
602956
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 34 (726), 9 сентября 2016. – 2016. – 50 с.
602957
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 35 (727), 16 сентября 2016. – 2016. – 50 с.
602958
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 36 (728), 23 сентября 2016. – 2016. – 50 с.
602959
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 37 (729), 30 сентября 2016. – 2016. – 50 с.
602960
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 38 (730), 7 октября 2016. – 2016. – 50 с.
602961
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 39 (731), 14 октября 2016. – 2016. – 50 с.
602962
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 40 (732), 21 октября 2016. – 2016. – 50 с.
602963
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 41 (733), 28 октября 2016. – 2016. – 50 с.
602964
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 42 (734), 4 ноября 2016. – 2016. – 50 с.
602965
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 43 (735), 11 ноября 2016. – 2016. – 50 с.
602966
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 44 (736), 18 ноября 2016. – 2016. – 50 с.
602967
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 45 (737), 25 ноября 2016. – 2016. – 50 с.
602968
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 46 (738), 2 декабря 2016. – 2016. – 50 с.
602969
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 47 (739), 9 декабря 2016. – 2016. – 50 с.
602970
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 48 (740), 16 декабря 2016. – 2016. – 50 с.
602971
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 49/50 (741/742 ), спец. вип., 23 декабря 2016. – 2016. – 50 с.
602972
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 1 (743), январь 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекуту з журналом "Forbes"
602973
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 2/3 (744/745), 20 января 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекуту з журналом "Forbes"
602974
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 4 (746), 27 января 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602975
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 5 (747), 5 февраля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекуту з журналом "Forbes"
602976
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 5 (747), 3 февраля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602977
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 6 (748), 10 февраля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602978
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 7 (749), 17 февраля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602979
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 8 (750), 24 февраля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602980
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. А. Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 9 (751), 3 марта 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602981
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издат. Дом УМХ" ; глав. ред. А. Хрусталев. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 10/11 (752/753), 17 марта 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602982
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 12/13 (754/755), 31 марта 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602983
   Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 14/15 (756/757), 14 апреля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602984
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 16 (758), 21 апреля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602985
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 17 (759), 28 апреля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602986
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 18/19 (760/761), 19 мая 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602987
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 20 (762), 26 мая 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602988
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 21/22 (763/764), 9 июня 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602989
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев : ООО"Издательский Дом УМХ", 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 23/24 (765/766), 23 июня 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602990
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 25/26 (767/768), 7 июля 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602991
   Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
№ 29-30(771/772 ),4 августа 2017. – 2017. – 50 с. – Ціна комплекту з журналом "Forbes"
602992
   Корреспонденты Л.Н.Толстого. – Москва : Гос. соц.-экон. изд-во, 1940. – 224 с.
602993
  Бекасов Д.Г. Корреспонденция / Д.Г. Бекасов. – Москва, 1955. – 40с.
602994
  Струженцов Д.И. Корреспонденция в газете / Д.И. Струженцов. – Л, 1962. – 40с.
602995
  Белов А.Н. Корреспонденция и делопроизводство / А.Н. Белов, В.Н. Белов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1988. – 160с.
602996
  Иванов Г.И. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета. / Г.И. Иванов, Е.А. Мизиковский. – М., 1988. – 166с.
602997
  Колчин А.И. Корреспонденция счетов в государственно-кооперативных строительных организациях / А.И. Колчин. – М., 1989. – 333с.
602998
  Колчин А.И. Корреспонденция счетов на межхозяйственных предпритиях / А.И. Колчин, Н.А. Климцов. – М., 1979. – 272с.
602999
  Бекасов Д.Г. Корреспонденция, статья = жанры публицистика / Д.Г. Бекасов. – Москва, 1972. – 76 с.
603000
  Бекасов Д.Г. Корреспонденция. / Д.Г. Бекасов. – Москва, 1962. – 52с.
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,