Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>
601001
  Федулова Л. "Інноваційна пауза" та "інноваційний парадокс" України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 46-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
601002
  Єгоров І.Ю. "Інноваційна Україна - 2020" :основні положення національної доповіді // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 4-18. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
601003
  Тацій В. "Інноваційний розвиток освіти, підвищення її якості, інтегрування в європейський освітній простір - найважливіші наші завдання" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 248). – С. 12


  Ректор НЮУ імені Я. Мудрого, академік Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Герой України В. Я. Тацій щодо розвитку юридичної освіти в Україні.
601004
  Вапнярчук Н.М. Інноваційна - одна із основних функцій професійного розвитку працівників // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (25). – С. 57-61. – ISSN 2311-4894
601005
  Войтун Т.В. Інноваційна адаптивність: економічний зміст, основні підходи до трактування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 92-94
601006
  Антонов В.М. Інноваційна акмеологічна педагогіка: кіберакмеологічний аспект управління якістю освіти = Innovation acmeology pedagogy: cyberacmeology aspect management of quality education : монографія / В.М. Антонов ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" ; Укр. Акад. Акмеології. – Одеса : Купрієнко СВ, 2018. – 295 с. : іл., табл. – Авт. передм. та додатки англ. – Бібліогр.: с. 176-179. – ISBN 978-617-7414-20-8
601007
  Головінов О.М. Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 4-8. – Бібліогр.: 12 назв
601008
  Кіндрацька Г.І. Інноваційна активність малих підприємств: проблеми та перспективи / Г.І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 304-310. – ISSN 0321-0499
601009
  Мокій А. Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти / А. Мокій, Ю. Полякова, Ю. Слюсарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені проблеми інноваційної активності малого та середнього підприємництва. Проведено порівняння із інноваційною діяльністю малих та середніх підприємств в країнах ЄС. Запропоновані організаційно-економічні заходи розв"язання проблем ...
601010
  Кузьомко В.М. Інноваційна активність підприємств регіону як чинник економічної безпеки / В.М. Кузьомко, К.В. Загородня // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 57-61
601011
  Захарін С.В. Інноваційна активність промислових підприємств // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 80-98. – ISSN 1605-7988
601012
  Скоробогатова Н.Є. Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті Індустрії 4.0 / Н.Є. Скоробогатова, І.М. Гордієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 84-90. – ISSN 2222-4459
601013
  Мірошниченко О. Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-78. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан і динаміку інноваційної активності промислових підприємств України. Досліджено рівень використання підприємствами промисловості різних типів інновацій. Розглянуто основні джерела фінансування та визначено особливості галузевого ...
601014
  Марченко О.І. Інноваційна активність промислових підприємств: сучасний стан та умови активізації в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
601015
  Гладинець Н.Ю. Інноваційна активність регіонів а контексті регіональної інноваційної політики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 145-152
601016
  Жерновий Д.В. Інноваційна активність у секторі послуг: передумови оптимальної державної підтримки // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 21-28
601017
  Вергунов В. Інноваційна діяльність - запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються теоретичні аспекти бібліотечних інновацій, їх типологізація, особливості реалізації, узагальнено досвід інноваційної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України ...
601018
  Білоус В.С. Інноваційна діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 26-32


  Університетська біб-ка Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.
601019
   Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, П.А. Лайко, Витвицька, ОД // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 100-107. – ISSN 2221-1055
601020
  Надворняк Я.М. Інноваційна діяльність в Івано-Франківській області : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 65-71 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
601021
  Іщенко Ю.Д. Інноваційна діяльність в Київській області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 157-160
601022
  Євтух М.Б. Інноваційна діяльність в освіті: становлення гуманістичної парадигми / М.Б. Євтух, С.В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 86-94. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
601023
  Чаплинський П. Інноваційна діяльність в рибопереробній галузі Польщі // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 14-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
601024
   Інноваційна діяльність в Україні // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 24 : Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами. – С. 45-57. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-19-Х
601025
  Палиця С.В. Інноваційна діяльність в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 52-53. – Бібліогр.: 3 назви
601026
  Андрощук Г. Інноваційна діяльність в Україні шляхи підвищення ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-8. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто широкий спектр теоретичних і практичних питань здійснення та управління інноваційною діяльністю. Проведений аналіз функціонування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності в Україні, виявлено існуючі проблеми та ...
601027
   Інноваційна діяльність в Україні. Сучасний стан і проблеми // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – С. 91-106. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-20-3
601028
  Єршова Г.В. Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 137-148. – ISSN 1605-7988


  "Аналізується стан інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано структуру джерел її фінансування, зроблено окремі висновки щодо можливості збільшення їх концентрації в інноваційному процесі. Виокремлено комплекс проблем, які пригнічують ...
601029
  Яковенко Р.В. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи / Р.В. Яковенко, А.М. Чернега // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 434-439. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті проаналізовано інноваційну політику країни, визначено основні завдання щодо структурної перебудови національної економіки на наукових засадах. Запропоновано шляхи і засоби розв"язання проблем у розвитку інфраструктури інноваційної діяльності.
601030
  Жукович І.А. Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-28. – Бібліогр.: на 8 пунктів
601031
  Лондар С.Л. Інноваційна діяльність в умовах вітчизняного економічного середовища / С.Л. Лондар, Т.В. Блискавка // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 69-79


  Методами моделювання з використанням нечіткої логіки досліджено фактори впливу на здійснення інноваційної діяльності в умовах нестабільного українського економічного середовища. Показано, що для пожвавлення інноваційної діяльності необхідно ...
601032
  Веренич Л. Інноваційна діяльність викладача української мови у просторі освітніх можливостей // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 31-34
601033
  Приходько В. Інноваційна діяльність викладача як необхідність в умовах освітніх змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 53-60. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
601034
  Приходько В. Інноваційна діяльність викладача як необхідність в умовах освітніх змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 53-60. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
601035
  Натрошвілі С.Г. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів як основа поліпшення якості освітніх послуг // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 8. – С. 21-26
601036
  Харківська А. Інноваційна діяльність ВНЗ у регіональній освітній системі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 132. – C. 15-19. – (Серія: Педагогічні науки)


  В статті розглянуто основні аспекти інноваційної діяльності ВНЗ у регіональній освітній системі. Проаналізовано основні тенденції розвитку інноваційної діяльності ВНЗ в умовах мультикультурності сучасної освіти. Розглянуто поняття ,,освітня система” та ...
601037
  Співакова І.Б. Інноваційна діяльність вчителя як головна умова реформування шкільної освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 263-268. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
601038
  Пашкевич М.С. Інноваційна діяльність господарчих суб"єктів у регіональній інноваційній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 7-11
601039
  Карп"юк О.П. Інноваційна діяльність за умов глобалізаційних викликів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 98-106


  У статті досліджено проблему взаємозв"яку глобалізації та інноваційної діяльності в процесі забезпечення країнами власної конкурентоспопроможності. Було зроблено спробу синхронізувати причини недостатнього рівня інноваційної активності та цілі ...
601040
  Дедіков О.І. Інноваційна діяльність і проблеми економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 59-68.
601041
  Луговська Г.Г. Інноваційна діяльність Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України: проблеми і перспективи / Г.Г. Луговська, В.М. Данилова, С.В. Комісаренко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; edit. board: Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Mikosha O.S. [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, N 1, january - february. – С. 77-99. – ISSN 2409-4943


  "...Проведено історико-наукознавчий аналіз досягнень науковців Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України у винахідницький діяльності для потреб медицини, сільського господарства, екології, промисловості."
601042
  Супрун Н.А. Інноваційна діяльність корпорацій як чинник економічного розвитку / Н.А. Супрун, Т.О. Сливка // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 210-221


  Досліджено значення корпорацій в забезпеченні економічного розвитку на інноваційній основі. Проаналізовані різні форми кооперації між корпораціями та МСБ в сфері високих технологій. Підкреслено невідповідність діяльності українських корпорацій ...
601043
  Козак К.М. Інноваційна діяльність малих та середніх фірм як засіб підвищення їх конкурентноздатності на ринках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 17-20.
601044
  Козак К.М. Інноваційна діяльність малих та середніх фірм як засіб підвищення їх конкурентоспроможності на ринках Європейського Союзу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 72-73.
601045
  Козак К. Інноваційна діяльність малого та середнього бізнесу на міжнародному ринку та основні її тенденції. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні тенденції розвитку інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу на міжнародному ринку. The main tendency of development of innovation activity of small and middle business on international market is considered.
601046
  Рогова П. Інноваційна діяльність освітянських бібліотек України - важливий напрям у розвитку суспільства знань // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 8 - 15 серпня (№ 35)
601047
  Торба Ю.И. Інноваційна діяльність педагога - запорука підготовки висококваліфікованих фахівців // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 32-36
601048
  Заславська С.І. Інноваційна діяльність педагога професійної школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 26-34. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650
601049
  Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204л. + Додаток : л.180-185. – Бібліогр. : л.186-204
601050
  Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
601051
  Городянська Л.В. Інноваційна діяльність підприємиств України з відтворення економічних ресурсів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  Інноваційні процеси спричиняють позитивні зрушення на всіх рівнях економіки в умовах глобалізованого середовища. Ключовим елементом глобалізації є економічні ресурси, серед яких значущими є ресурси, яким притаманні щільні взаємозв’язки та ...
601052
  Сазонець О.М. Інноваційна діяльність підприємств у контексті забезпечення інформаційної безпеки / О.М. Сазонець, Л.Г. Сіпайло // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 156-161. – ISSN 2222-0712
601053
  Лабунська С.В. Інноваційна діяльність підприємства як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 297-304. – ISSN 0321-0499
601054
  Стукало Ю.В. Інноваційна діяльність підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 63-65. – ISBN 978-617-7069-02-6
601055
  Стукало Ю.В. Інноваційна діяльність підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 512-514. – ISBN 978-617-7069-02-6
601056
  Космидайло І.В. Інноваційна діяльність підприємства: зарубіжна практика : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 174-180 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
601057
  Лемішко Ю.С. Інноваційна діяльність промислових підприємств та її вплив на експорт та імпорт товарів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-14. – Бібліогр. в кінці ст.
601058
  Калачова І.В. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку / І.В. Калачова, О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
601059
  Ковалішина Наталія Порфирівна Інноваційна діяльність столичного регіону. Аналіз та перспективи розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оцінка результативності інноваційної діяльності столиці є важливою науковою проблемою не лише через значний вплив міста на загальні макроекономічні показники країни, але й через те, що соціальне та економічне становище в Києві є орієнтиром для інших ...
601060
  Коваленко О.В. Інноваційна діяльність суб"єктів ринку в сучасних конкурентних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 60-63. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
601061
  Краус Н.М. Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки : монографія / Н.М. Краус, О.М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-183. – ISBN 978-617-633-064-6
601062
  Біленко Ю. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств в країнах Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 218-229. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
601063
  Крисанов Д. Інноваційна діяльність та зношувально-відтворювальні процеси в харчовій промисловості : проблеми реформ / Д. Крисанов, Л. Водянка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
601064
   Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні / Писаренко Т.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 114, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-114. – ISBN 978-966-479-073-1
601065
  Кафка С. Інноваційна діяльність та облік цільового фінансування інноваційних ппроектів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1/2. – С. 38-48. – ISSN 2410-0706
601066
  Волощук Л.О. Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 269-274 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
601067
  Зубро С.В. Інноваційна діяльність та роль держави як фактор її розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 66-72
601068
  Панченко Є.Г. Інноваційна діяльність транснаціональних корпорацій в сучасному міжнародному технологічному середовищі / Є.Г. Панченко, Р.В. Омельченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 120-123
601069
  Карп"юк О. Інноваційна діяльність у глобальному вимірі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
601070
  Ткаченко В.П. Інноваційна діяльність у закладах освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 10, травень. – C. 44-46. – ISSN 2306-6814
601071
  Мартинюк Л.А. Інноваційна діяльність у малому бізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 93-96.
601072
  Мержа С.І. Інноваційна діяльність у промисловості: сучасний стан та напрямки активізації в Україні : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 155-159 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
601073
  Бєліков С.Б. Інноваційна діяльність як основа науково-технічного розвитку університету // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 22-23. – ISBN 978-966-600-659-5
601074
  Колодійчук А. Інноваційна діяльність як основний фактор структурної перебудови промисловості // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 52-55. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Розкрито окремі аспекти інноваційної діяльності як основного фактора структурної перебудови промисловості. Сформульовано заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності.
601075
  Лященко В.М. Інноваційна діяльність як предмет наукових досліджень // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 24-31. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
601076
  Ковальчук С.С. Інноваційна діяльність як пріоритет економічного розвитку України : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 96-103 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
601077
  Шкільнюк О.М. Інноваційна діяльність як фактор прискореного розвитку промисловості України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 308-314. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
601078
  Ухваткін Д.Л. Інноваційна діяльність як фундамент розвитку промисловості України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 54-61
601079
  Євчук В.В. Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 158-162. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
601080
  Столяренко О.Б. Інноваційна діяльність як чинник розвитку професійної я-концепції педагогів // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 179-181. – ISBN 978-966-654-490-5
601081
  Смерницький Д.В. Інноваційна діяльність: аспекти правового регулювання // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2015. – № 3 (42). – С. 24-30. – ISSN 2411-3816
601082
  Петрова І.Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди : монографія / І.Л. Петрова, Т.І. Шпильова, Н.П. Сисоліна ; Вищий навч. заклад "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Дорадо, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-7735-35-7
601083
  Сербина Г.М. Інноваційна домінанта конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 79-84
601084
  Волков В.В. Інноваційна екологічна ідея в розвитку Києва / Волков В.В., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д. – Київ : МП Леся, 2008. – 67, [1] с. : фотогр. – ISBN 966-8126-39-4
601085
  Федулова Л.І. Інноваційна економіка : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Федулова. – Київ : Либідь, 2006. – 480с. – ISBN 966-06-0438-6


  Розглядається сутність і характерні особливості інноваційної економіки, обгрунтовуються причини і фактори, що створюють можливість її реалізації в Україні. Аналізується досвід зарубіжних країн, які стали на шлях постіндустріального розвитку та ...
601086
  Ястремська О.М. Інноваційна економіка : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-676-459-4
601087
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 1 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601088
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 2 (40). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601089
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601090
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 4 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601091
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 5 (43). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601092
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 6 (44). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601093
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 7 (45). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601094
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 8 (46). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601095
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 9 (47). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601096
   Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 1 (50). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601097
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 2 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601098
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 2 (57). – 2015. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601099
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3 (58). – 2015. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601100
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 4 (59). – 2015. – 396 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601101
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5 (60). – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601102
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (61). – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601103
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (62). – 2016. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601104
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (63). – 2016. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601105
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (70). – 2017. – 208, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601106
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 9/10 (71). – 2017. – 193, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601107
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 11/12 (72). – 2017. – 318, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601108
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (73). – 2018. – 291, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601109
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (74). – 2018. – 240, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601110
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (75). – 2018. – 188, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601111
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (76). – 2018. – 177, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601112
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль : ТАЙП. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (79). – 2019. – 231, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601113
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (80). – 2019. – 251, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601114
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (81). – 2019. – 196, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601115
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (82). – 2020. – 237, [5] с. – DOI: 10.37332/2309-1533.2020.1-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
601116
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (83). – 2020. – 255, [5] с. – DOI: 10.37332/2309-1533.2020.3-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
601117
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (84). – 2020. – 214 с. – DOI: 10.37332/2309-1533.2020.5-6 - Резюме укр., рос., англ. мовами
601118
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (85). – 2020. – 200 с. – DOI: 10.37332/2309-1533.2020.7-8 - Резюме укр., рос., англ. мовами
601119
   Інноваційна економіка АПК : науково-виробничий журнал / Львів. нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Ф-т економіки, менеджменту та інновацій ; редкол.: Музика П.М., Баланюк І.Ф., Борщевський В.В. [та ін.]. – Львів, 2014-
№ 1 (1). – 2014. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
601120
  Краус Н.М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку : монографія / Наталія Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – 490, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 336-381. – ISBN 978-617-646-450-1
601121
  Ілюшик О.І. Інноваційна економіка та людський капітал / О.І. Ілюшик, М.І. Дзямулич // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 113-116. – ISBN 978-966-654-490-5
601122
  Гончарова Н.П. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 11-19. – ISSN 1993-6788
601123
  Остролуцька Л. Інноваційна екосистема та її активатори // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 41/42). – С. 1


  Як налагодити взаємодію стартап-команд та бізнесу, чому вихід у міжнародний простір є важливим для розвитку інновацій в Україні та яким є досвід вже реалізованих проєктів. Про це йшлося під час дводенного Міжнародного форуму "INNOVATION MARKET".
601124
  Палійчук О.О. Інноваційна зайнятість як чинник інноваційної моделі розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 93-95. – ISBN 978-966-188-219-4
601125
  Піпченко Н.О. Інноваційна зовнішньополітична діяльність України: тенденції та перспективи // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-79
601126
  Дука А.П. Інноваційна індустріалізація національної економіки : монографія / А.П. Дука. – Київ : VADEX, 2014. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 351-395. – ISBN 978-966-9725-17-2
601127
  Гринюк Р.Ф. Інноваційна інфраструктура й напрями комерціалізації результатів наукових досліджень у Донецькому національному університеті / Р.Ф. Гринюк, Беспалова, С.В. Радіо // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 57-58. – ISBN 978-966-600-659-5
601128
  Рудь Н.Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 224-230 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
601129
  Герасимчук З.В. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / З.В. Герасимчук, Н.Т. Рудь // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 197-207 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
601130
  Микитюк О.П. Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 359-368


  Проблема активізації інноваційної діяльності у межах вітчизняної економіки набуває важливого значення в контексті реалізації ринкових реформ в Україні та підвищення загальної ефективності господарювання. Центральне місце у вивченні цієї проблематики ...
601131
  Князевич А.О. Інноваційна інфраструктура України: міжнародна оцінка та тенденції розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
601132
   Інноваційна інфраструктура Харківської області: сучасний стан та перспективи / Нємець Людмила, Гусєва Наталія, Сегіда Катерина, Ключко Людмила // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 41-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 2076-1333
601133
  Жнакіна Е. Інноваційна інфраструктура як фактор активізації інноваційної діяльності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 141-148. – ISSN 1818-2682
601134
  Спасибо-Фатссва Інноваційна інфраструктура, кластери та "хай-тек" уклади в сучасності та українських реаліях // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 99-108. – ISSN 1993-0909
601135
  Нежиборець В. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-69.
601136
  Вороненко О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 17-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
601137
  Шпонтак І.М. Інноваційна компетентність педагога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-24
601138
  Хоменко О.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 100-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
601139
  Тараненко І.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації : монографія / І.В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 383-420. – ISBN 978-966-434-289-3
601140
  Жукович О.І. Інноваційна конкурентоспроможність національної економіки // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 106-108
601141
  Панухник О.В. Інноваційна концепція забезпечення формування конкурентоспроможності економіки регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 161-165
601142
  Романовська О.О. Інноваційна корпоративна підприємницька культура в системі вищої освіти (на прикладі ЗВО) / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 69-100. – ISBN 978-966-931-165-8
601143
  Козлов Д.О. Інноваційна культура керівника навчального закладу в зарубіжних дослідженнях // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 83-102. – ISBN 978-966-698-252-5
601144
  Козлов Д.О. Інноваційна культура як вектор розвитку сучасного суспільства // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 17-19. – ISBN 978-966-698-283-7
601145
  Ганущак-Єфіменко Інноваційна культура як чинник сприяння розвитку інтеграційної взаємодії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 71-76. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
601146
   Інноваційна лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відкрито інноваційну лабораторію FabLab на базі Центру 3D технологій в рамках європейського проекту програми Еразмус+ "Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного ...
601147
  Косович О.В. Інноваційна лексична складова французької мови в умовах Інтернет-комунікації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 155-156
601148
  Котельбан С.В. Інноваційна мережа як стимулююча ланка механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
601149
  Угринюк О.В. Інноваційна метонімія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 276-279. – Бібліогр.: Літ.: с. 279; 11 п. – ISSN 1729-360Х
601150
  Кірюхіна Л. Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфраструктурі країни / Л. Кірюхіна, Т. Кузьмінич // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 1029-7200


  Розкривається роль Національної бібліотеки Білорусі у розвитку інформаційної інфраструктури країни, генеруванні вітчизняного інформаційного ресурсу, забезпеченні необмеженого доступу населення до суспільно значущих світових інформаційних ресурсів. ...
601151
  Кірюхіна Л. Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфраструктурі країни / Л. Кірюхіна, Т. Кузьмінич // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 1029-7200


  Розкривається роль Національної бібліотеки Білорусі у розвитку інформаційної інфраструктури країни, генеруванні вітчизняного інформаційного ресурсу, забезпеченні необмеженого доступу населення до суспільно значущих світових інформаційних ресурсів. ...
601152
   Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів : монографія / С.В. Онишко, С.О. Єгоров, С.І. Федчук, Г.М. Білецька, Ю.М. та ін. Черненко; Онишко С.В. [та ін.] ; за заг.ред. Ю.П. Доценка ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : МП Леся, 2006. – 196 с. – Бібліогр.: с. 191-195. – ISBN 966-8126-71-8
601153
  Литвин В. Інноваційна модель має бути керованою: Виступ Голови Верховної Ради України на парламентських слуханнях "Економічна політика України: актуальні питання" 16 черв. 2004 р. // Голос України, 2004. – 19 червня
601154
  Володін С.А. Інноваційна модель наукоємного ринку АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 133-142. – Бібліогр.: на 17 пунктів
601155
   Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посібник / [Ващенко Л.М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 138, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-644-280-5
601156
  Подлесний С. Інноваційна модель підготовки інженерних кадрів / С. Подлесний, О. Періг // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 61-66. – ISSN 2078-1016
601157
  Драгун Л.М. Інноваційна модель підприємництва як засіб підвищення ефективності використання фінансових ресурсів / Л.М. Драгун, М.О. Бородін, П.А. Фісуненко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 74-80. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
601158
  Борщ В.І. Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України / В.І. Борщ, О.А. Соколова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 93-111. – ISSN 2413-9998
601159
  Міщук О.В. Інноваційна модель розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 75-78. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
601160
  Костюк Т.О. Інноваційна модель розвитку м"ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної безпеки сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 66-72 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
601161
  Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 67-78. – ISSN 0131-775Х
601162
  Давидова О.Г. Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 64-69
601163
  Уркевич В.Ю. Інноваційна модель розвитку сільського господарства України: окремі правові питання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 32-36
601164
  Скрипниченко В.А. Інноваційна модель розвитку та трансфер технологій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 298-303. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
601165
  Бідило А.А. Інноваційна модель розвитку України як передумова її інтеграції у глобальну систему науково-технологічного обміну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 200-205.
601166
  Чайка В. Інноваційна модель розвитку як відповідь на виклики сучасності : регіональнй аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 34-35 : Рис. – ISSN 1810-3944
601167
  Желюк Т. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку регіону // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
601168
  Рубан В. Інноваційна модель стратегічного розвитку України: методологія і досвід / В. Рубан, О. Чубукова, В. Некрасов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
601169
  Ковтало Х. Інноваційна модель структурної перебудови економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 167-170. – ISSN 2078-5860
601170
  Мокій А.І. Інноваційна модель транскордонного співробітництва: методологічні та методичні аспекти реалізації / А.І. Мокій, І.Г. Бабець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 23-28. – Бібліогр.: на 17 пунктів
601171
  Шалімова І.М. Інноваційна модель управління організацією методичної роботи в закладах вищої освіти / І.М. Шалімова, А.С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 71-80. – ISSN 2074-8922
601172
  Швець І. Інноваційна модель фахової підготовки робочої сили як інструмент накопичення людського капіталу / І. Швець, О. Єськов, О. Захарова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 79-84. – ISSN 1728-9343
601173
  Володін С.А. Інноваційна модель функціонування та розвитку аграрної науки у ринкових умовах / С.А.Володін. – Київ : Дія, 2006. – 260с. – ISBN 966-7665-95-X
601174
  Рибачук В.П. Інноваційна модель як інституційна основа ефективності і конкурентоспроможності економіки // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 77-84 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
601175
  Андрійчук В.Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 4-8
601176
  Жук М. Інноваційна освіта як відповідь викликам інформаційних революцій і потенціал соціальних транзитов / М. Жук, С. Констанчак // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 171-173. – ISSN 1998-6939


  Инновационная модель становиться ключевым фактором развития в условиях глобализации и информационных революцый. Информационное образование есть основным приоритетом этого развития.Для трансформационных стран значительный потенциал успешных изменений ...
601177
   Інноваційна освітня діяльність / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 325-331. – ISBN 978-966-2748-97-0
601178
  Медвідь Т.А. Інноваційна основа розвитку банківського бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 127-133.
601179
  Гончарова Н.П. Інноваційна парадигма економічного зростання: сутність та механізми впливу на зміцнення економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 37-46


  В статті розглядаються варіанти активізації механізмів впливу інноваційного потенціалу на зростання економіки. The variants of activation of mechanisms of influencing of innovative potential on economy vwth are examined in the article.
601180
  Онікієнко В.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України : Монографія / Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М., Терон І.В.; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2006. – 480с. – ISBN 966-96637-1-7
601181
  Бондар М. Інноваційна парадигма сучасної бухгалтерської освіти та науки в університеті / Микола Бондар, Світлана Свірко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 54-66 : табл. – ISSN 1682-2366
601182
  Гур"янова О. Інноваційна педагогічна діяльність новатора професійної системи освіти України А. Синявського (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) / Оксана Гур"янова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 164-167. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Стаття присвячена вивченню інноваційного педагогічного досвіду А. Синявського, видатного діяча української школи.
601183
  Золотаревська Л.І. Інноваційна перебудова вищої освіти та модернізація системи підготовки фахівців // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 18-19
601184
  Конащук В.Л. Інноваційна платформа для проекту перетворення об"єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 93-100. – ISSN 1813-3584


  "У статті формується бачення інноваційної платформи для процесу перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Процес повинен пройти у три етапи. На першому етапі необхідно розробити проект ліквідації ядерної і радіаційної загроз (ЛЯРЗ) ...
601185
  Єрешко Ю.О. Інноваційна політика-складова механізму сталого розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 10-16. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
601186
  Давидова І.О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... доктора наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.03 / Давидова І.О.; Харківська державна академія культури. – Київ, 2008. – 50с. – Бібл.: 75 назв
601187
  Цигилик І.І. Інноваційна політика в системі підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.75-79
601188
  Кузнецов О.В. Інноваційна політика Великобританії: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 135-141
601189
   Інноваційна політика вищого навчального закладу / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 340-344. – ISBN 978-966-2748-97-0
601190
  Гайдабрус А.О. Інноваційна політика держави в постіндустріальному розвитку України. Вибір концепції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 41-45. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
601191
  Демьохін В.А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 37-44 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
601192
  Прокопенко І.Ф. Інноваційна політика держави та її роль у забезпеченні розвитку економіки України / І.Ф. Прокопенко, Т.О. Стовбун // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 5-15. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
601193
  Байцим В. Інноваційна політика держави як інструмент подолання кризи наукомісткого сектору національної економіки України / В. Байцим, Кобринчук, І // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 291-294. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
601194
  Чеботар С.В. Інноваційна політика держави як фактор активізації інноваційної діяльності підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 213-218
601195
  Стеченко Д.М. Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 9-18. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
601196
  Жуков С. Інноваційна політика на шляху євроінтеграції: завдання і виклики для України / С. Жуков, О. Дюгованець // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 86-99. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
601197
  Стеченко Д.М. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності економік регіонів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 114-119


  Розглядаються аспекти інноваційної політики становлення конкурентних переваг в економічному і суспільному розвитку. Розкриті ключові елементи розвитку конкурентоспроможності економік регіонів України та фактор активізації інноваційної діяльності в її ...
601198
  Просович О.М. Інноваційна політика підприємств в сучасних умовах господарювання / О.М. Просович, Р.О. Мірошник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 30-34. – ISSN 0321-0499
601199
  Снігур Х. Інноваційна політика підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 200-204. – ISSN 1818-5754
601200
  Пригара О. Інноваційна політика підприємства: сучасні виклики та перспективи // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
601201
  Дячук І. Інноваційна політика розвитку економіки : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 91-92. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
601202
  Кальянов А.В. Інноваційна політика розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки / А.В. Кальянов, С.О. Воронков // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 12-18
601203
  Лучик В.Є. Інноваційна політика розвитку регіонів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 174-177. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
601204
  Приходько Ю.І. Інноваційна політика та інноваційна діяльність у військово-освітній сфері // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 108-110. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
601205
  Єгоров І.Ю. Інноваційна політика та розвиток високих технологій / І.Ю. Єгоров, Ю.М. Бажал // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 140-150. – ISBN 978-966-02-8705-1
601206
  Шатило О.А. Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 135-137
601207
  Притикіна О.Л. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС : інвестиції / О.Л. Притикіна, Ю.М. Стасюк, О.В. Щипанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.36-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
601208
  Терьошкіна Н.Є. Інноваційна політика як інструмент реалізації національної інноваційної стратегії // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 21-29. – ISSN 1683-1942
601209
  Петренко Н.О. Інноваційна політика як складова регіональної промислової політики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 102-109. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
601210
  Юринець З. Інноваційна політика як складова розвитку економіки України / З. Юринець, Б. Максимів, Судова-Хом"юк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 694-699. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
601211
   Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України : аналітичні матеріали, засновані на результатах проекту "Вдосконалення стратегій, політик та регулювання інновацій в Україні" EuropeAid/127694/C/SER/UA), Київ, жовтень 2011 р. / ред. : Г. Румпф, Д. Строгилопулос, І. Єгоров. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-909-5
Т. 1 : Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. – 2011. – 214 с. : іл., табл. – Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні". – Бібліогр. в кінці розд.
601212
   Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України : (станом на жовтень 2011 року) / [дослід. здійснювали : Авігдор Г., Атаманова Ю., Булкін І. та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-910-1
Т. 2 : Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. – 2011. – 352 с. : табл. – Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні"
601213
   Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України : Київ, жовтень 2011 р. / [підгот. : Д. Строгілопулос, Г. Румпф]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-908-8
Т. 3 : Інновації в Україні : пропозиції до політичних заходів. – 2011. – 74 с. : іл., табл. – Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні"
601214
  Любчич А.М. Інноваційна політика: індонезійський досвід і рекомендації для України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 133-137. – ISSN 2311-4894
601215
  Філіпова Н.О. Інноваційна послуга як джерело розширення ринків збуту високотехнологічної продукції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 259-263. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
601216
  Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-9.
601217
  Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-13 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
601218
  Черненко В. Інноваційна праця та мотиваційні основи її розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-34. – Бібліогр.: 4 назв.


  Нові видання
601219
   Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / [Семикіна М.В. та ін. ; за наук. ред. М.В. Семикіної] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр., Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. – 319, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 319. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-2200-19-5
601220
  Кондратьєва А.В. Інноваційна природа освітнього менеджменту // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 226-230
601221
  Касич А.О. Інноваційна продукція як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств України / А.О. Касич, М.В. Назарова, Т.А. Клімович // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 66-69. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
601222
  Яненко Я. Інноваційна рекламна упаковка: соціалізаційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-71. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду соціалізаційного аспекту інноваційної рекламної упаковки як однієї із сучасних рекламних технологій, яка репрезентує цільовій аудиторії нові знання та уявлення про суспільство. Проаналізовано приклади інноваційної рекламної ...
601223
  Гусєв В.В. Інноваційна реструктуризація регіональних економічних систем як фактор забезпечення економічної безпеки україни в регіональному вимірі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.109-113. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
601224
  Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / Світлана Польовик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 13-15. – ISSN 2076-9326


  У статті подано огляд інноваційних змін у бібліотечній справі в контексті нової соціально-культурної парадигми розвитку. Розкрито особливості інновацій на прикладі президентських бібліотек та їх вітчизняного аналога - Фонду Президентів України.
601225
  Мацибок-Стародуб Інноваційна синергія в університетському просторі // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 5


  "Студенти й працівники нашого Університету й інших ЗВО долучилися до церемонії закриття п"ятого навчального сезону Бізнес-школи Наукового парку Університету. Частина відвідала захід 31 травня в Червоному корпусі, інші під"єдналися до події онлайн. ...
601226
  Фурман А.В. Інноваційна система модульно-розвивального навчання (узагальнення результатів наукової програми) / А.В. Фурман, З. Шляхова // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 167-177. – ISSN 1810-2131
601227
  Одрехівський Микола Васильович Інноваційна система регіональної агломерації "Дрогобиччина" / Одрехівський Микола Васильович, Одрехівська Ольга Омелянівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 228-239. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропоновані методологічні підходи до моделювання інноваційної системи Регіональної агломерації "Дрогобиччина", побудованої на основі структури інноваційного процесу та кластерних, територіально ієрархічних моделей як різновидностей мережних ...
601228
  Сторожук В.М. Інноваційна система як чинник конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 64-67.
601229
   Інноваційна система: стан і перспектива / підготувала С. Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Науковці, представники міністерств, бізнесу та громадських організацій зібралися у Комітеті з питань науки і освіти на слухання "Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення".
601230
  Назаркевич І.Б. Інноваційна складова в антикризових заходах України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 179-185. – ISSN 1562-0905
601231
  Присвітла О.В. Інноваційна складова в детерминантах сучасного розвитку освіти // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 83-90. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228


  Доведено необхідність моніторингу ситуації на глобальному ринку послуг та міжнародному ринку праці для стратегічного управління у сфері освітніх послуг. Зроблено висновок про необхідність удосконалення форм співпраці у тріаді "держава-бізнес-освіта".
601232
  Васильєва Т.А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку : монографія / Т.А. Васильєва. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 118 с. – ISBN 978-966-8958-53-3
601233
  Тесленок І.М. Інноваційна складова в теоріях конкурентних переваг як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.293-297. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
601234
  Азьмук Н.А. Інноваційна складова вищої освіти в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 65-70
601235
  Будкін В.С. Інноваційна складова геоекономічних сценаріїв України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 69-71.
601236
  Кравцов Ю.С. Інноваційна складова інформатизації гуманітарної освіти // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 5 (145). – C. 30-34. – ISSN 2077-1800
601237
  Дименко Руслан Анатолійович Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив інновацій на формування конкурентної стратегії держави. Виявлено умови підвищення конкурентоспроможності за рахунок впровадження модернізаційних проектів.
601238
  Дименко Р.А. Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 1993-6788
601239
  Власова І.В. Інноваційна складова конкурентоспроможності економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 114-118
601240
  Варналій З.С. Інноваційна складова конкурентоспроможності української економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 32-36


  У статті розглядаються головні складові конкурентоспроможності економіки України, розкривається магістральний напрям зміцнення конкурентноздатності вітчизняної економіки і інноваційність, що дозволить Україні ефективно інтегрувати у світову економіку, ...
601241
  Пушкарьова Т.О. Інноваційна складова науково-педагогічного проекту / Т.О. Пушкарьова, Н.В. Журбенко // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 164-167. – ISBN 978-617-625-000-5
601242
  Арутюнян С.С. Інноваційна складова нової моделі економічного розвитку України у посткризовий період / С.С. Арутюнян, Р.Р. Арутюнян // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 253-257. – ISSN 0321-0499
601243
  Строченко Н.І. Інноваційна складова практичної підготовки фахівця економічного напрямку вищим навчальним закладом / Н.І. Строченко, О.В. Назаренко // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 180-184
601244
  Чечетов М. Інноваційна складова ринкової трансформації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 4-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
601245
  Школа І.М. Інноваційна складова стратегії розвитку промислового потенціалу регіону / І.М. Школа, П.І. Шилепницький, О.В. Зибарева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 7-14. – Бібліогр.: на 7 пунктів
601246
  Писаренко С.М. Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
601247
  Підвисоцький Я.В. Інноваційна складова сучасних міжнародних фінансових інструментів : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
601248
  Стукач Т.М. Інноваційна складова сучасної аграрної політики України : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 121-125. – Бібліогр.: 10 назв
601249
  Сизоненко В.О. Інноваційна складова трансформації економічних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 233-238.
601250
  Кравченко М.В. Інноваційна складова управління фінансово-економічною безпекою / М.В. Кравченко, О.О. Науменко // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 111-112. – ISBN 978-9934-571-51-0
601251
  Тараненко І.В. Інноваційна складова формування конкурентоспроможності економіки України в контексті циклічного розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 107-114. – ISSN 2074-5354
601252
  Ватченко О.Б. Інноваційна спрямованість економіки України на сучасному етапі розвитку / О.Б. Ватченко, Г.В. Ползікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 55-60. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
601253
  Романовський О.Г. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з формування національної гуманітарно-технічної еліти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 2078-7782
601254
  Росул В.В. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності О.В. Духновича / В.В. Росул, О.Й. Фізеші // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 189-196. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
601255
   Інноваційна спрямованість розвитку медичної науки / Л.Г. Карпінська, О.П. Волосовець, О.М. Кочет, П.Р. Петрашенко, К.В. Баранніков, А.Є. Горбань, І.І. Шевчук, І.О. Трубка, С.В. Уваренко, Л.І. Закрутько // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 22-28. – ISSN 1681-2751
601256
  Космидайло І.В. Інноваційна спрямованість як засіб економічного росту // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 12 пунктів
601257
  Толкач О.А. Інноваційна стратегія держави у вирішенні медико-соціальної проблеми здоров"я нації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 67-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
601258
  Олійник Я. Інноваційна стратегія конкурентоспроможності регіону на основі кластерного підходу / Я. Олійник, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 4-8. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті охарактеризовано інноваційну модель розвитку територій через реалізацію кластерного підходу. Розкрито перспективи кластерів в реалізації інновацій, їх потенційні переваги та можливості до забезпечення конкурентоспроможності територій. Наведено ...
601259
  Гарафонова О.І. Інноваційна стратегія підприємства: особливі підходи до формування в сучасних умовах розвитку ресторанної сфери в Україні / О.І. Гарафонова, А.М. Токовенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 327-332. – ISSN 2222-4459
601260
  Улановська А.С. Інноваційна стратегія розвитку європейської вищої освіти в контексті другої фази Болонського процесу (2010-2020 рр.): аналіз основних ініціатив // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 339-341. – ISBN 978-966-698-191-5
601261
  Басс Д.Я. Інноваційна стратегія розвитку ринків фінансових послуг // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 86-91. – Бібліогр.: на 6 пунктів
601262
  Скляренко Н.В. Інноваційна структура ВНЗ України: проблеми формування та шляхи розвитку // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 160-161. – ISBN 978-966-600-659-5
601263
  Домбровський О. Інноваційна сутність і зміст категорії "цивілізаційний хронотоп" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-35. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема "цивілізаційного хронотопу", яка є інноваційною категорією сучасної економічної теорії та наступним кроком в її розвитку. В статье исследуется проблема "цивилизационного хронотопа", являющаяся инновационной категорией ...
601264
  Богер О.В. Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 138-140 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
601265
   Інноваційна сфера України опиниться під прицілом експертів ООН // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 21/22). – С. 1


  Експерти ООН проведуть дослідження інноваційної сфери України і порадять, як покращити розвиток інновацій. Про це йшлося під час зустрічі делегації Європейської економічної комісії ООН (UNECE) з представниками МОН України.
601266
  Пабат О. Інноваційна та економічна безпека держави: суть та підходи до визначення понять // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 40-44
601267
  Макаренко П.О. Інноваційна та логістична складові автомобілебудування: суспільно-географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 160-167. – Бібліогр.: 9 назв
601268
   Інноваційна та фіскальна політика держави у природоресурсних галузях. Процесуально-правове регулювання відносин, які виникають при вирішенні податкових спорів за участю органів ДПС. Використання моделей у процесі розподілу бюджетних призначень... : збірка тез за матеріалами круглих столів / Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; АПН України ; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права ; [ редкол. : Мельник В.П., Антипов В.І. та ін. ]. – Ірпінь, 2008. – 110с. – ISBN 978-966-337-162-7
601269
  Жилінська О. Інноваційна теорія Й. Шумпетера: сучасне звучання економічних ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-16. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розкрито значення новаторських підходів Й. Шумпетера у конструюванні пізнавального інструментарію дослідження проблем економічного розвитку з позицій становлення методологічних засад некласичної та постнекласичної науки. Раскрыто значение новаторских ...
601270
  Маслюківська А. Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного визначення поняття "інновація" до сучасного розуміння інноваційних ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-61. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію виникнення та класичне визначення поняття "інновація". Розглянуто основні положення інноваційної теорії Йозефа Шумпетера та їх сучасне розуміння. В статье исследована эволюция возникновения и классическое определение ...
601271
  Филюк В. Інноваційна теорія підприємництва Й.А. Шумпетера // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 117-124
601272
  Каховський М.Ю. Інноваційна технологія механізованого мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі. - // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 25-31. – ISSN 1815-2066
601273
   Інноваційна технологія навчання О.О. Хмури // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 188-198. – ISBN 978-617-7364-13-8
601274
  Погріщук Б. Інноваційна транзитивність як індикатор формування глобальної економічної безпеки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 18-23. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
601275
  Коваль В.В. Інноваційна форма мережевої взаємодії учасників інфокомунікаційного кластеру як основа модернізації регіональної економічної системи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 140-146


  Розглянуто передумови формування мережевої структури - кластеру в сфері інформаційних та телекомунікаційних послуг.
601276
  Атаманова Ю. Інноваційна функція держави в контексті правового забезпечення інноваційного розвитку: постановка питання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 128-137. – ISSN 1993-0909
601277
   Інноваційне дозвілля [Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 3. – ISSN 2219-5793
601278
  Голосніченко І. Інноваційне дослідження з актуальних проблем забезпечення процесу інформатизації України юридичною наукою та практикою : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 161-163. – ISSN 0132-1331
601279
  Гусаріна Н.В. Інноваційне забезпечення економічного розвитку підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гусаріна Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
601280
  Ракітіна Н.О. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності компанії // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 115-123. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
601281
  Гармашова О.П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гармашова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 270 л. – Додатки: л. 200-270. – Бібліогр.: л. 176-199
601282
  Гармашова О.П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.01 / Гармашова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
601283
  Тарнавська Н. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 56-61. – ISSN 1810-3944
601284
  Пакуліна А.А. Інноваційне забезпечення освітньої дяльності та розвиток платних освітніх послуг // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 161-162. – ISSN 2075-4892


  "Європейські вищі учбови заклади накопичили значний досвід інноваційного розвитку і в розробці, і в застосуванні нових освітніх технологій, який може бути використаний в українських ВНЗ."
601285
  Бороденко К.С. Інноваційне забезпечення розвитку зерновиробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 139-144. – ISSN 2221-1055
601286
  Андрусяк І.В. Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Андрусяк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229, [34] арк. – Додатки: [34] арк. – Бібліогр.: арк. 209-229
601287
  Секірож Я.В. Інноваційне забезпечення стійкого розвитку підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Секірож Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
601288
  Врублевська-Місюна Інноваційне інвестування в процесах розвитку міжнародних економічних відносин // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 79-88. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
601289
   Інноваційне лідерство / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Досвід, можливості й конкретні результати співпраці НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" з вітчизняним обороно-промисловим комплексом було представлено під час першого Всеукраїнського форуму приватних підприємств оборонної промисловості й Міжнародної ...
601290
  Шихненко Д.В. Інноваційне лідерство як справжня альтернатива засиллю бюрократизму // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 53-55. – ISBN 978-966-285-399-5
601291
  Петрович Й.М. Інноваційне наповнення організації виробничої діяльності промислових підприємств / Й.М. Петрович, Н.С. Савоніна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 39-48. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
601292
  Гречан А.П. Інноваційне партнерство як фактор розвитку національної інноваційної інфраструктури // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 40-44. – ISSN 2413-0966
601293
  Зянько В.В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку : Монографія / В.В. Зянько; МОНУ, Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 263с. – ISBN 966-641-122-9
601294
  Нежиборець В. Інноваційне підприємництво як складова економічного зростання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 26 назв
601295
  Овчаренко Л.В. Інноваційне підприємництво: світовий досвід та реалії України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-5
601296
  Гавриш О.М. Інноваційне підприємництво: сутність, значення та проблеми в сучасних умовах функціонування / О.М. Гавриш, В.П. Пильнова, О.В. Пісковець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 109-113. – ISSN 2306-6806
601297
  Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку : монографія / В.В. Зянько ; МОНУ ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 397с. – ISBN 978-966-641-265-5
601298
  Мазур О. Інноваційне підприємство в структурі малого бізнесу в Україні = Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 6-41 : Рис. 2. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
601299
  Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: класифікація державно-управлінських нововведень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 11-19. – ISSN 2310-2837
601300
  Штефан Л.В. Інноваційне середовище сучасного закладу вищої освіти як об"єкт конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 15-23. – ISSN 2074-8922


  "Ринкові відносини, в яких задіяна й освіта, вимагають дотримання нею відповідних вимог існування. Однією з таких виступає конкурентоспроможність закладу вищої освіти на ринку праці. Для доведення рівня освітніх послуг до рівня сучасних вимог заклад ...
601301
   Інноваційне співробітництво з компанією Samsung Electronics / Управління міжнародного наук.-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Відбулася зустріч проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П.О. Беха з делегацією компанії Samsung Electronics (Корея) на чолі з віце-президентом Сеунгуном Парком. "Зустріч присвячена обговоренню питань науково-технічного ...
601302
   Інноваційне сприяння у забезпеченні продовольчої безпеки / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, О.Д. Витвщька, ПросянікВ.М // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 111-117. – ISSN 2221-1055
601303
  Юркевич О.М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 81-86
601304
  Шнипко О. Інноваційне становище України: проблеми та перспективи // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 20-24.
601305
  Тацій В.Я. Інноваційне суспільство: новий виклик правовій науці // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 90-106. – ISBN 978-966-458-148-3
601306
  Кривонос А. Інноваційне управління агросектором України / А. Кривонос, М. Білокур // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 3 (155). – С. 22-33. – ISSN 0868-8893
601307
  Чорний А.В. Інноваційне управління інтелектуальними ресурсами соціально-економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Чорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
601308
  Тарнавська Н.П. Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів : монографія / Наталія Тарнавська, Роман Сивак. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 239, [1] с. : іл., табл., схеми. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр.: с. 210-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-2128-9
601309
  Тарнавська Н. Інноваційне управління конкурентоспроможністю підприємства з урахуванням трансформації логістичних ланцюгів / Н. Тарнавська, Р. Сивак, Г. Нагорняк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 282-287. – ISSN 1993-0259
601310
  Лохоня М. Інноваційне управління людськими ресурсами в організації // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 16-18. – ISBN 978-966-698-272-1
601311
  Бикова В.Г. Інноваційне управління ресурсним обміном в економічних системах / В.Г. Бикова, Є.В. Курячий, Ю.М. Ряснянський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 101-108
601312
  Тарнавська Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 36-43
601313
  Давидова Ю О. Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства: концептуальний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 139-144. – ISSN 2222-4459
601314
  Аніщенко В.О. Інноваційне управління соціо-еколого-економічними системами [теоретико-методологічні аспекти] / В.О. Аніщенко, Т.А. Гоголь, О.Г. Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 104-108
601315
  Федулова І.В. Інноваційний адаптаційний потенціал підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 59-64.
601316
  Генералова Ю.В. Інноваційний аспект економічного зростання / Ю.В. Генералова, Н.О. Кульбака // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 20-25. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
601317
  Ветчинов О.Й. Інноваційний аспект транскордонного співробітництва України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 251-253
601318
  Токар В.В. Інноваційний базис національної мобілізаційно-інноваційної моделі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 47-50
601319
  Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 15-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
601320
  Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (618). – С. 30-37. – ISSN 0131-775Х
601321
  Дука А. Інноваційний вимір глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 64-68. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються проблеми впливу глобалізаційних процесів на структуру та якість відтворювальних процесів в національній економіці. Висвітлюється місце в цих процесах суб"єктів інноваційної сфери та узагальнюється вплив результатів їх ...
601322
  Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України : економіко-технологічний контекст : монографія / О.С. Шнипко. – Київ : Генеза, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-504-954-8
601323
  Саух П. Інноваційний дискурс підготовки фахівців на межі нової технологічної революції // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 134-140. – ISSN 2415-8143
601324
  Олексенко Р. Інноваційний досвід у дидактиці А.С. Макаренка / Р. Олексенко, М. Окса // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 57-62. – ISSN 2078-1016
601325
  Лавренюк В. Інноваційний і традиційний підходи у викладанні лінгвістичних дисциплін // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (755), лютий. – С. 2-5
601326
  Ростов Е.Ф. Інноваційний імператив розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України / Е.Ф. Ростов, С.Д. Годун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 46-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються нові принципи ринкового господарювання, визначаються окремі засоби для розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України, ноосферно-інноваційна концепція економічного відродження України.
601327
  Буркинський Б.В. Інноваційний імператив становлення "зеленої" економіки / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 2-3
601328
   Інноваційний кластер // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 березня (№ 11). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" і Полтавська міська рада підписали договір про співпрацю та партнерство й Меморандум з реалізації програми створення та підтримки інноваційного кластеру в Полтаві.
601329
  Югас Е.Ф. Інноваційний кластер як фактор конкурентоспроможності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 84-88. – (Економіка ; Вип. 31)
601330
  Атамапова Ю. Інноваційний кодекс України як форма удосконалення законодавчого забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 172-183. – ISSN 1993-0909
601331
  Ісаєнко О.О. Інноваційний краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України" // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 56-59
601332
  Князевич А.О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 26-30. – ISSN 1993-6788
601333
  Кобржицький В.В. Інноваційний лікувально-рекреаційний корпоративний проект / В.В. Кобржицький, М.І. Григор"єва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
601334
  Городецька Т.Б. Інноваційний маректинг в стратегічному управлінні промисловим підприємством / Т.Б. Городецька, А.Г. Іващенко, Л.В. Семерунь // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 2. – C. 28-33 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2409-1944
601335
  Діденко О.А. Інноваційний маркетинг в системі чинників конкурентноспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 87-94
601336
  Готра В.В. Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком АПК // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 2222-0712
601337
  Карпенко В.Л. Інноваційний маркетинг як сучасна концепція розвитку підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 11/12 (72). – С. 195-201. – ISSN 2309-1533
601338
  Антощенкова В.В. Інноваційний маркетинг, як особливий вид інноваційної діяльності / В.В. Антощенкова, О.А. Богданович // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 50-55. – (Економічні науки)
601339
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : Hавчальний посібник / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська; Мін.освіти України.Київськ.нац.економічний університет. – Київ : КHЕУ, 1997. – 92с. – ISBN 9665740806
601340
  Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / Н.В. Краснокутська; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 504 с. – ISBN 966-574-524-7
601341
  Василенко О.В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Василенко, В.Г. Шматько. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 440с. – ISBN 966-651-092-8
601342
  Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 440с. – Шифр дубл .33 Васи.Доп.карт.ек. – ISBN 966-364-139-8
601343
  Стадник В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / В. Стадник, М. Йохна. – Київ : Академвидав, 2006. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-29-1
601344
  Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-364-480-6
601345
  Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-916-0
601346
  Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-312 та в підрядк. – ISBN 978-966-680-504-4
601347
  Власенко О.С. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / О.С. Власенко. – Київ : Знання, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-439. – ISBN 978-966-346-930-0
601348
  Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент : Підручник / Т.О. Скрипко. – Київ : Знання, 2011. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-357. – ISBN 978-966-346-718-4
601349
  Бондар О.В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Бондар, А.О. Глєбова ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Освіта України, 2013. – 479, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., частк. англ. – ISBN 978-966-188-323-8
601350
  Чайковська М.П. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 380, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 341-352. – ISBN 978-617-689123-9
601351
  Литвинова О.Н. Інноваційний менеджмент в освітніх закладах з інклюзивною складовою у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації / О.Н. Литвинова, І.Р. Стадницька // Медсестринство : український науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2017. – № 3
601352
  Вікарчук О.І. Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 156-159. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
601353
  Гарбар Ж.В. Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / Ж.В. Гарбар, К.С. Майбородок // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6792
601354
  Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. нац. акад. харч. технологій ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 446, [2] с. : табл. – Додатки: с. 428-446. – Бібліогр.: с. 423-427. – ISBN 978-611-01-0280-3
601355
   Інноваційний менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / [О.А. Гавриш, В.В. Дергачова, К.О. Бояринова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 388, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 358-388. – ISBN 978-966-622-817-1
601356
  Ахромкін Є. Інноваційний механізм забезпечення ресурсозбереження у регіоні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 27-31. – ISSN 1605-2005
601357
  Нагорняк Г. Інноваційний механізм трасформування знань і компетенцій у систему складових інтелектуального капіталу суб"єктів господарювання (на прикладі вітчизняних машинобудівних підприємств) / Г. Нагорняк, І. Нагорняк // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 4 (59). – С. 40-54. – ISSN 2409-8892


  Присвячено дослідженню інноваційного механізму трансформуваннязнаньікомпетенцій у систему складових інтелектуального капіталу суб"єктів господарювання (на прикладі вітчизнянихмашинобудівних підприємств). Наведено визначення поняття «інтелектуальний ...
601358
  Ломакін В.О. Інноваційний напрямок розвитку підприємств в Україні / В.О. Ломакін, Д.І. Антончук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 201-209. – ISBN 966-7958-13-2
601359
   Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів / С.В. Шевченко, Л.М. Міхайленко, Л.П. Добровольська, Т.А. Каткова // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 212-221. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  "...Стаття присвячена дослідженню інноваційного науково-освітнього простору вищої школи, що виступає умовою інтелектуального розвитку студентів."
601360
  Опейда Й.О. Інноваційний органокаталіз - перспективний напрямок у реакціях рідиннофазного окислення молекулярним киснем // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 68-74. – ISSN 1815-2066


  Показано перспективність інноваційного органокаталізу в аеробному окисненні та отримані в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України досягнення в цій області. Важливим нововведенням у практику окиснення молекулярним ...
601361
  Леонов С.В. Інноваційний пакет послуг як інструмент антикризового управління банківськими установами України / С.В. Леонов, О.О. Котенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 174-179. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
601362
  Скрипченко І.Т. Інноваційний підхід в організаціїї самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту при опануванні навчальних дисциплін туристської спрямованності / І.Т. Скрипченко, Л.В. Шуба // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 368-372. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  На основі аналізу науково-методичної літератури визначено, що самостійна робота студентів на сучасному етапі є важливою частиною процесу підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. Організація самостійної роботи при вивченні практичних дисциплін ...
601363
  Назаренко К. Інноваційний підхід до викладання іноземних мов у контексті євроінтеграції України // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27. – ISSN 0131-6788
601364
  Кривонос О.Б. Інноваційний підхід до організації дидактичної адаптації студентів // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 124-153. – ISBN 978-966-698-251-8


  Висвітлено сучасний підхід до теоретичного обгрунтування та організації дидактичної адаптації студентів молодших курсів. Особливу увагу звернено на питання наступності між шкільним і вузівським навчанням та готовності абітурієнтів до навчання у вузі. ...
601365
  Савельчук І.Б. Інноваційний підхід до організації практики студентів за спеціальністью "соціальна робота" // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 207-211
601366
  Думанська К.С. Інноваційний підхід до оцінки стратегічної адаптації компанії за умов невизначеності мінливого економічного оточення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 326-332. – ISSN 2222-4459
601367
  Кривов"язюк І.В. Інноваційний підхід до оцінювання безпечності функціонування промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 83-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
601368
  Ляшенко М.В. Інноваційний підхід до реалізації стратегії екологобезпечного розвитку тваринництва (міжнародний аспект) // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
601369
  Волошина Т.М. Інноваційний підхід до розвитку підприємств пивоварної промисловості / Т.М. Волошина, І.В. Мельник, А.І. Литвинчук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-5 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
601370
  Заболотний Г.М. Інноваційний підхід до розробки методології опису моделей розвитку сучасних економічних систем / Г.М. Заболотний, С.В. Козловський // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 53-58. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто еволюційні теорії розвитку економічних систем, виділено три типи моделей їх розвитку.
601371
  Лавриненко Н. Інноваційний підхід до спеціальної іншомовної підготовки магістрів військового управління в міжнародних відносинах / Н. Лавриненко, С. Лисенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 162-171. – ISSN 2617-1775
601372
  Горлачук В.В. Інноваційний підхід до формування конкурентних переваг аграрних підприємств / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 13-19. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742
601373
  Науменко М.І. Інноваційний підхід до якості вищої військової освіти / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – 254-260
601374
  Вовканич І.І. Інноваційний підхід та інформаційні технології в навчальному процесі підготовки фахівців з міжнародних відносин / І.І. Вовканич, О.І. Свєженцева // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 74-83. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
601375
  Артюшина М.В. Інноваційний підхід у викладанні психолого-педагогічних дисциплін у вищих закладах освіти України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 70-75. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
601376
  Снісаренко О. Інноваційний підхід у підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / О. Снісаренко, О. Ануфрієва // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 74-85
601377
  Біленчук П.Д. Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в контексті захисту прав і свобод людини і громадянина / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 12-17. – ISBN 978-617-7363-14-8
601378
   Інноваційний портативний електрокардіографічно-фотометричний програмно-апаратний комплекс: нові діагностичні можливості в різних галузях військової медицини / А.П. Казмірчук, Г.В. Мясников, С.В. Софієнко, О.О. Бугай, А.А. Воронко, І.А. Чайковський, М.М. Будник, В.І. Дегтярук, Ю.О. Фролов // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 298-310. – ISSN 2310-4910
601379
  Бібен О.І. Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: особливості формування та оцінки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
601380
  Єгоричева С. Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії розвитку : банки України // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
601381
  Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах XXI століття // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 26-36. – ISSN 1682-2366


  На прикладі вищих навчальних закладів Харкова шляхом визначення можливостей для інноваційної діяльності через підготовку фахівців в аспірантурі та докторантурі.
601382
  Васильєва В.В. Інноваційний потенціал вищої школи у період відновлюваного розвитку економіки країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 156-160


  Проаналізовано стратегічна мета Національної доктрини розвитку освіти - перехід на ії іноваційний тип.
601383
  Бондаренко О.О. Інноваційний потенціал досвіду діяльності університетських осередків культури в Польщі та можливості його використання в Україні // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 138-172. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню інноваційної діяльності університетських осередків культури в Польщі, принципів, напрямів та видів означеної діяльності, конкретизації її організаційно-педагогічних засад у нормативно-правовому, культурологічному та ...
601384
  Задорожня Г.П. Інноваційний потенціал екологічної складової в аграрній науковій сфері / Г.П. Задорожня, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 162-168 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
601385
  Колодинський С. Інноваційний потенціал економічного розвитку регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Регіональні економічні системи є територіальними просторовими структурами, в рамках яких формуються інноваційні виробничі технологічні кластери. Останні формуються на базі розвиненої регіональної інфраструктури, що включає систему наукових, освітніх, ...
601386
  Сизоненко В.О. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 62-67.
601387
  Вінницька Т.В. Інноваційний потенціал національної економіки: сутність та структура // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 34-40. – (Економічні науки ; вип. 26)
601388
  Хімченко А. Інноваційний потенціал Німеччини: використання досвіду в Україні / А. Хімченко, О. Попович // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 65-71. – ISSN 1728-9343
601389
  Крисанов Д.Ф. Інноваційний потенціал переробно-харчових підприємств: оцінювання та реалізація / Д.Ф. Крисанов, Л.Д. Водянка // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 84-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
601390
  Чабан В.Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка = фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 142-148 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
601391
  Мартюшева Л.С. та інш. Інноваційний потенціал підприємства як об"єкт економічного дослідження // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.61-66
601392
  Яценко М.С. Інноваційний потенціал підприємства як фактор розвитку виробництва та підвищення його конкурентоспроможності / М.С. Яценко, О.А. Беспала, Л.С. Сівова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 38-42. – ISSN 2409-1944
601393
  Амоша О.І. Інноваційний потенціал Придніпровського регіону: стан, тенденції та проблеми розвитку / О.І. Амоша, І.Ю. Підоричева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 54 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
601394
  Лещух І.В. Інноваційний потенціал регіонів України: методичні підходи та результати оцінки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (293). – Бібліогр.: 15 назв
601395
  Павлов В.І. Інноваційний потенціал регіону: діагностика та реалізація : монографія / В.І. Павлов, Ю.М. Корецький ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Терноп. акад. нар. госп-ва, Вища шк. "Луцький гуманіт. ун-т". – Луцьк : Надстир"я, 2004. – 242, [2] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-242. – ISBN 966-517-438-Х
601396
  Рудь Н.Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 140-150. – ISSN 1562-0905
601397
  Чернобай Л.І. Інноваційний потенціал системи управління: структура і принципи формування / Л.І. Чернобай, П.Б. Кишеня // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 398-404. – ISSN 0321-0499
601398
  Осова О.О. Інноваційний потенціал сучасного підручника з іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 274-284. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
601399
  Пухкал О. Інноваційний потенціал та проблеми модернізації державного управління в українських реаліях суспільної трансформації // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 22-29
601400
  Ганаба С. Інноваційний потенціал традиції: освітній аспект // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016
601401
  Черба В.М. Інноваційний потенціал України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 37-42. – ISSN 2306-6814
601402
   Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах = Innovation potential of Ukraine in international relations / [Рижков М.М. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 283, [1] с. : іл., табл. – На авантит.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин - 70 років. - Авт. зазнач на с. 281-282. - Парал. тит. арк., післямова та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці глав. – (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 70 років). – ISBN 978-966-2123-51-7
601403
  Прудка О.В. Інноваційний потенціал України в регіональному розрізі // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 22-27 : фото, рис. – Бібліогр.: 6 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
601404
  Бошота Н.В. Інноваційний потенціал України та ключові проблеми його розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 56-59. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (38)). – ISSN 0869-0782
601405
  Писарева М. Інноваційний потенціал України: оцінка стану та перспективи реалізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 180-184
601406
  Архієреєв С.І. Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки / С.І. Архієреєв, Т.В. Тарасенко ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Харкові. – Харків : Золоті сторінки, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-400-119-6
601407
  Узунов В.В. Інноваційний потенціал як визначальна умова формування механізмів державного управління регіональним розвитком // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 24, грудень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
601408
  Узунов В.В. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
601409
  Воробей О.В. Інноваційний потенціал: сутність та роль в умовах транзитивної економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 8-18
601410
  Мельник О.Г. Інноваційний прибуток як джерело фінансування інновацій : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 108-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
601411
  Стрілковська Н.П. Інноваційний проект як форма реалізації інноваційної політики вищого навчального закладу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 176-181. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
601412
  Орлюк О. Інноваційний прорив без науки неможливий // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 17-23 черввня (№ 24). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277


  15 червня 2016 р. відбулася акція вчених під Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України, з вимогою збільшити фінансування.
601413
  Ільченко М. Інноваційний прорив здійснюють університети // Світ. – Київ, 2018. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  Щорічні підсумкові збори Ради проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти окреслили нові перспективи.
601414
  Михайловська О. Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-38. – ISSN 1810-3944
601415
  Михайловська Оксана Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті аналізується можливість України здійснити суттєве прискорення технологічного розвитку. Введена система коефіцієнтів для визначення якості зв"язку між рівнем науково-дослідних робіт (НДР) та технологіями дозволяє оцінити сучасний стан якості ...
601416
  Пожуєва Т.О. Інноваційний процес розвитку економічної захищеності суб"єкта господарювання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 108-114. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
601417
  Тарасова І.І. Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 2 (232), лютий. – С. 76-80. – ISSN 2221-1055
601418
  Галиця І.О. Інноваційний процес: основні тенденції та напрями розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.12-15
601419
  Лук"яненко Д. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д. Лук"яненко, А. Поручник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 74-86 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-2366
601420
  Буркинський Б. Інноваційний рівень виробництва та конкурентоспроможність чорної металургії України / Б. Буркинський, С. Савчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
601421
  Гончаренко О.В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 103-109. – ISSN 1993-6788
601422
  Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 27-35. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
601423
  Бузовський Є.А. Інноваційний розвиток альтернативних джерел енергії / Є.А. Бузовський, В.А. Скрипниченко, М.М. Лучник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 14-20
601424
  Маслак О. Інноваційний розвиток АПК України в сучасних умовах господарювання / О. Маслак, Т. Якимець, І. Ященко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 137-143. – ISSN 2410-0919
601425
  Чорнодон В. Інноваційний розвиток АПКу системі реформування національного господарського комплексу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 472-478. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Визначено соціально-економічні передумови розвитку сільськогосподарського виробництва, стратегічні пріоритети реалізації інноваційних процесів та розкрито умови їхньої реалізації.
601426
  Толочко С.Є. Інноваційний розвиток бібліотек закладів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 140-143. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
601427
  Ракитянська В.Д. Інноваційний розвиток бібліотек як спосіб забезпечення дієздатності в умовах інформаційного суспільства: досвід та перспективи // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 5-18
601428
  Канченко Є.В. Інноваційний розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 85-89. – ISSN 0321-0499
601429
  Загній О.Г. Інноваційний розвиток виробничої інфраструктури паливно-енергетичного комплексу в контексті енергетичної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 195-201
601430
  Дєнєжніков С.С. Інноваційний розвиток вищої освіти і мультимедійні технології: теоритичні та практичні аспекти // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 7-23. – ISBN 978-966-698-197-7
601431
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimensions of changes : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-271-4
Т. 1. – 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
601432
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimensions of changes : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-272-1
Т. 2. – 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
601433
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global, european and national dimensions of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное, европейское и национальное измерения перемен : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-290-5
Т. 1. – 2020. – 278, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union. - На обкл. назва також англ., рос. - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
601434
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimensions of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное, европейское и национальное измерения перемен : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-291-2
Т. 2. – 2020. – 190, [1] с. – На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union. - На обкл. назва також рос. та англ. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці частин
601435
  Щекатунова Г.Д. Інноваційний розвиток вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладів творення школи майбутнього // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 40-48. – ISSN 2304-0629
601436
  Філиппова С.В. Інноваційний розвиток вітчизняних промислових підприємств: основні проблеми та тенденції / С.В. Філиппова, П.В. Воронжак // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 336-341
601437
  Лапко О.О. Інноваційний розвиток вітчизняної нафтогазовидобувної галузі як чинник забезпечення її конкурентоспроможності на технологічних засадах / О.О. Лапко, Г.В. Крамарєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 406-411. – ISSN 0321-0499
601438
  Співакова І.Б. Інноваційний розвиток вчителя як педагогічна проблема // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 181-188. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
601439
  Шмиголь Н.М. Інноваційний розвиток держави: світовий досвід та Україна / Н.М. Шмиголь, Т.С. Павлюк // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 38-47. – ISBN 978-966-599-550-0
601440
  Кириченко О.А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізаці / О.А. Кириченко, Ю.І. Вигівська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 13-16
601441
  Образцова Н.О. Інноваційний розвиток економіки з урахуванням домінуючих компонент інвестиційного ризку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 84-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
601442
  Гриньова В.М. Інноваційний розвиток економіки України як стратегічний напрям підвищення її конкурентоспроможності у світі / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 140-143. – ISSN 1729-7206
601443
   Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика. – Київ : Основа, 2005. – 552с. – ISBN 966-699-117-9
601444
  Щекатунова Г. Інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів незалежної України: творення школи майбутнього // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 21-28. – ISSN 0131-6788
601445
  Яценко Г. Інноваційний розвиток країн емерджентного типу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 23-28. – ISSN 1810-3944
601446
  Андрєєв Д. Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 69-76. – ISSN 2308-0361
601447
  Бачило І.Л. Інноваційний розвиток нації і становлення засад інформаційного і громадянського суспільства / І.Л. Бачило, О.В. Соснін // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – C. 7-15. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (12))
601448
  Петренко Л.А. Інноваційний розвиток ОПК України на засадах офсетної політики та міжнародного трансферу технологій / Л.А. Петренко, М.М. Трейтяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 335-341. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
601449
  Андрущенко Віктор Петрович Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 10-17


  Переживаючи серйозні політичні, економічні і соціокультурні суперечності, українське суспільство наполегливо шукає шляхи, напрями, ресурси дальшого цивілізаційного розвитку. Сьогодні зрозумілим практично кожному стало те, що незалежна держава в усій ...
601450
  Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 10-18.
601451
  Парсяк В. Інноваційний розвиток під різними кутами зору : актуально // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 8-14 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
601452
  Кашуба Я.М. Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до економіки знань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
601453
  Ганущак-Єфіменко Інноваційний розвиток підприємств : навч. посібник / Ганущак-Єфіменко Л.М., Гуменна О.В. – Київ : НаУКМА, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-269. – ISBN 978-966-2410-67-9
601454
  Гнітецький Є. Інноваційний розвиток підприємств згідно із концепцією сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 111-114. – ISSN 1993-0259
601455
  Алєксєєв І.В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 99-108. – ISSN 1562-0905
601456
   Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні = Innovative development of enterprises in the sphere of trade: world tendencies and practice in Ukraine : монографія / [Давимука С.А. та ін. ; за заг. ред. С.А. Давимуки] ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр.: с. 401-419. – ISBN 978-966-02-8099-1
601457
  Никифоренко В.Г. Інноваційний розвиток підприємств у контексті технологічного оновлення економіки / В.Г. Никифоренко, В.О. Кравченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 48-53
601458
  Швиданенко Г.О. Інноваційний розвиток підприємств у контексті ціннісних орієнтацій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 254-261. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
601459
  Шкарлет С.М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посібник / С.М. Шкарлет, В.П. Ільчук ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 307, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 302-307. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2188-62-2
601460
  Комолова К.Ю. Інноваційний розвиток промислових комплексів країн СНД: аспект державного регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 61-63. – Бібліогр.: 5 назв
601461
  Родіонова І. Інноваційний розвиток промислових підприємств на засадах корпоративного управління: проблеми та шляхи вирішення // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 73-81. – ISSN 2410-0919
601462
  Амоша О.І. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 20-34 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
601463
  Гончарова Н. Інноваційний розвиток промислового комплексу проблеми організації та розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми розвитку промислового комплексу на інноваційних засадах та окреслено наслідки такого процесу. The problems of development of produttion complex on the innovation base are analysed and the negative factors oh thes ...
601464
   Інноваційний розвиток промисловості України : Навч. посібник. – Київ : КНТ, 2006. – 648с. – На обкл. книги: О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – ISBN 966-373-063-3
601465
  Федулова Л.І. Інноваційний розвиток промисловості України: тенденції та закономірності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 82-97. – ISSN 1993-6788
601466
   Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 151, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 15). – ISBN 978-966-554-221-6
601467
  Башта Інноваційний розвиток рекреаційної системи регіону на засадах стратегії його соціально-економічного розвитку / Башта, 0.І. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 186-189
601468
  Ковач М.Й. Інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства регіону: проблеми і ризики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 43-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
601469
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 41-44. – ISSN 1608-6422
601470
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 38-49. – ISSN 1608-6422
601471
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 1608-6422
601472
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 43-50. – ISSN 1608-6422
601473
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 32-40. – ISSN 1608-6422
601474
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 24-28. – ISSN 1608-6422
601475
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-46. – ISSN 1608-6422
601476
  Халілов А.Є. Інноваційний розвиток системи керування елементами економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 102-104


  Розкриваються інноваційні процеси в економічному розвитку країни за умов державного втручання і підвищення її міжнародної конкурентоспроможності. Розкритий характер і основні тенденції інноваційного розвитку в Україні. Innovative processes open up ...
601477
  Пікус Р. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності / Р. Пікус, В. Заколодяжний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 72-80. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність та місце інновацій як фактору підвищення ефективності страхової діяльності. Виявлено специфічні особливості інноваційного розвитку страхування, що є результатом особливостей його функціонування, як складової фінансової ...
601478
  Карпунь І.Н. Інноваційний розвиток суб"єктів господарування: методологія формування, механізми реалізації : монографія / І.Н. Карпунь, М.С. Хом"як ; МОН України ; Львівський держ. ін-т новіт. технол. та упр. ім. В. Чорновола. – Львів, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-199-001-1
601479
  Романовський О. Інноваційний розвиток суспільства за моделлю "потрійної спіралі" Г. Іцковіца // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 132-144


  Стаття присвячена аналізу особливостей моделі "потрійної спіралі". Доведено доцільність, можливість і визначено умови ії застосування в українських реаліях.
601480
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців / [ МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін. ; оргкомітет: Л.В. Пшенична (гол.) В.Ф. Живодьор, М.В. Жук та ін. ]. – Суми : СОІППО. – ISBN 978-966-1569-12-5
Т. 1 : Секція №1-2, №3 (сесії 1-2). – 2010. – 324 с.
601481
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців / [ МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін. ; оргкомітет: Л.В. Пшенична (гол.) В.Ф. Живодьор, М.В. Жук та ін. ]. – Суми. – ISBN 978-966-1569-12-5
Т. 2 : Секції №3 (сесії 3.3-3.5), №4. – 2010. – 368 с.
601482
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 1. Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 1. – 2008. – 214с.
601483
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 2. Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізаціі ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: перша міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, вчених, [ 20-21лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 2. – 2008. – 186с.
601484
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 3. Соціальна система за умов суспільства знань та крос-культурних транзитів ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 3. – 2008. – 162с.
601485
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців: матеріали конференції, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4(2). – 2008. – 210с.
601486
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти (Україна) та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4 (1). – 2008. – 194с.
601487
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців: матеріали конференції, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4(3). – 2008. – 170с.
601488
  Віннік В.В. Інноваційний розвиток та залучення України до економічних програм ЄС після підписання Угоди про асоціацію: перспективи та можливості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 246-248
601489
  Віннік В. Інноваційний розвиток та залучення України до програм ЄС: перспективи і можливості // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 17-19
601490
  Олійник Д.І. Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої технологічної революції: пріоритети та перспективи : аналіт. доповідь / [Олійник Д.І.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2018. – 51, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-299-8
601491
  Уткіна Ю.М. Інноваційний розвиток у механізмі забезпечення глобальної конкурентоспроможності підприємств / Ю.М. Уткіна, Б.Я. Остапюк // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 167-173. – ISSN 2075-4892
601492
  Копець Г.Р. Інноваційний розвиток у сфері управління енергоефективністю у містах України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 172-178. – ISSN 0321-0499
601493
  Осецький В.Л. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації інвестиційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 24-28
601494
  Медведкін Т. Інноваційний розвиток України в умовах трансферту технологій та науково-технологічної співпраці // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (3). – С. 153-161. – ISSN 1684-906Х
601495
  Кобза Вікторія Інноваційний розвиток України у 2007 році. Основні події / за матеріалами www.in.gov.ua, Департаменту комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України підгот. В. Кобза // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 66-67. – ISSN 1810-3944
601496
  Плєшакова Н.А. Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 158-162. – ISSN 2222-4459
601497
  Турило А.М. Інноваційний розвиток як економічний закон ринкової системи господврювання / А.М. Турило, О.А. Зінченко, А.А. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 31-37. – ISSN 1993-6788
601498
  Солоха Д.В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-30. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
601499
  Олейнікова Л.Г. Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 35-41. – Бібліогр.: 7 назв
601500
  Ковальчук С.С. Інноваційний розвиток як основа входження України у глобальний економічний простір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 12 пунктів
601501
  Михайлина Д. Інноваційний розвиток як основа конукурентних переваг транснаціональних корпорацій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: на 15 пунктів
601502
  Степанкова Т.М. Інноваційний розвиток як складова міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 200-201
601503
  Козар А. Інноваційний розвиток як шлях до конкурентоспроможної економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 257-259
601504
  Пересадько Г.О. Інноваційний розвиток, стан і перспективи державного Ощадного банку України / Г.О. Пересадько, О.В. Радченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 215-218
601505
  Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-45. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1811-3141
601506
  Кондрашова-Діденко Інноваційний розвиток: шлях до інтелектономіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 224-231


  У статті розкрито сутність інтелектономіки як типу виробництва і дустріального суспільства, а також обґрунтовано необхідність і можливість ( дження країни у глобальний процес її формування шляхом інноваційного розвш сучасної економіки. The article is ...
601507
  Ніколаєнко Н.М. Інноваційний сервіс сучасної бібліотеки ВНЗ // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 258-260
601508
  Сопко В.В. Інноваційний статус міжнародної конкурентоспроможності регіонів Європейського Союзу / В.В. Сопко, С.В. Андрос // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 173-178
601509
  Шовкун І.А. Інноваційний тип економічного розвитку в інституційной теорії // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 105-111. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
601510
  Опанасюк Ю. Інноваційний тип прогресу як об"єкт дослідження філософії і науки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 55-58. – ISSN 2078-1016
601511
   Інноваційний університет і лідерство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 11 червня (№ 22-23)


  Відбувся підсумковий етап спільного українсько-польського проекту "Інноваційний університет і лідерство". У КНУ ім. Т. Шевченка впродовж трьох днів відбувалися презентації мікропроектів учасників
601512
   Інноваційний університет та лідерство [польсько-український проект] / за інф. ДНУ імені О. Гончара // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 15-22 жовтня (№ 43). – С. 1


  17 жовтня 2014 року завершилася перша (тренінгова) частина проекту "Інноваційний університет і лідерство", що реалізується на базі Варшавського університету за підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародного фонду досліджень ...
601513
  Гусь А. Інноваційний університет як чинник розбудови економіки знань // Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; Ін-т транскордонного співробітництва. – Ужгород, 2014. – Вип. 2, спец. вип. : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вересня 2014 р.). – С. 119-130. – ISSN 2078-1431


  У статті обгрунтовано необхідність реформування вітчизняної системи вищої освіти шляхом створення інноваційних структур нового "європейського" типу - інноваційних університетів.
601514
  Дробишева О. Інноваційний фактор антикризового управління промисловими підприємствами // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 420-429. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
601515
  Федулова Л.І. Інноваційний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 62-71. – ISSN 2306-546X
601516
  Крисанов Д. Інноваційний фактор розвитку харчової промисловості України : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-82 : Табл. – Бібл. 1назва. – ISSN 0131-775Х
601517
   Інноваційний фактор сталого економічного зростання : Збірник наукових праць. – Київ, 2002. – 128 с. – ISBN 966-02-2416-8
601518
  Ковальчук Т.Г. Інноваційний фактор сталого економічного зростання / Т.Г. Ковальчук, Г.В. Жаворонкова // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 115-118. – Бібліогр.: Быблыогр.: 8 п.
601519
  Фрасинюк А.М. Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фрасинюк Андрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. – Додатки: л. 193-200. – Бібліогр.: л. 171-192
601520
  Фрасинюк А.М. Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фрасинюк Андрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
601521
  Гінда О. Інноваційний формат досліджень традиційної народної магії: оглядово-бібліографічний дискурс // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-118. – (Серія філологічна ; Вип. 47)
601522
  Брюховецька В. Інноваційний формат університетської лекції в сучасному освітньому процесі // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 50-54
601523
  Коваль Т.В. Інноваційний характер розвитку сучасного освітньо-наукового комплексу об"єднаної Німеччини // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 97-101. – ISBN 966-8847-12-1
601524
  Михальчук С.О. Інноваційний характкр впливу Інтернет-комунікацій на політичні процеси сучасності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 119-124. – ISSN 2077-1800
601525
   Інноваційний центр // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Договір про освітньо-наукову співпрацю підписали ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леоніда Губерський і генеральний директор компанії Zhejiang Golden Egg Scienceand Technologi Лі Люменг. Стратегічною метою Договору є створення можливостей для ведення ...
601526
   Інноваційний центр // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  У Вінницькому національному технічному університеті відкрили інноваційний тренінговий центр.Кожен винахідник зможе отримати консультацію досвідченого тренера, а також скласти план реалізації стартапу - від ідеї до прибуткового бізнес-проекту.
601527
  Радинський С. Інноваційний чинник конкурентоспроможності національної економіки // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 99-102. – ISSN 1815-3232
601528
  Грубов В.М. Інноваційний чинник у зміні миропорядку: на прикладі воєнних конфліктів кінця XX - початку XXI століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 270-280
601529
  Немченко Г.В. Інноваційний шлях подолання проблем підприємств харчової промисловості // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – С. 105-110. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
601530
  Прушківський В.Г. Інноваційний шлях реструктуризації промислового виробництва в регіоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 196-199. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
601531
  Єна О.В. Інноваційний шлях розвитку економіки України - необхідна умова в період глобалізації світової економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 269-277. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
601532
  Єна О.В. Інноваційний шлях розвитку економіки України - необхідна умова в період глобалізації світової економіки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 5-6
601533
  Сільченкова О. Інноваційний шлях розвитку України: гасло чи реальність? // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 1608-6422


  [Дискусія на якій був присутній Сергій Березовенко (доц. ІМВ), подано цитату с. 72]
601534
  Лазепко І.М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-34. – Бібліогр.: с. 27-32, 34


  З метою створення незалежної фінансової бази органів місцевого самоврядування обгрунтовано доцільність запровадження плати підприємств за працівників на користь населених пунктів, де вони мешкають.
601535
  Кисіль О.В. Інноваційні 3D технології як інструментарій для проектування та відновлення міського середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 77-81 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
601536
  Андрощук Г.О. Інноваційні адитивні технології 3D-друку : екон.-правові аспекти регулювання / Геннадій Андрощук ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 49-50. – ISBN 978-617-696-823-8
601537
  Рилач Н.М. Інноваційні аспекти взаємодії між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [40-41]
601538
  Юрчишин В.В. Інноваційні аспекти еволюції економічної науки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 90-99. – ISSN 2221-1055
601539
  Амеліна С.М. Інноваційні аспекти інформаційної підготовки перекладачів // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 40-41
601540
  Васильєв А. Інноваційні аспекти ІТ-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: досвід українських університетів / А. Васильєв, С. Шкарлет // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 21-27. – ISSN 2078-1016
601541
  Кучма О.Л. Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 177-181. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
601542
  Пшеничка О.В. Інноваційні аспекти конкурентоспроможності національної економіки: теоретико-методологічні визначення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 231-234
601543
  Жилінська О. Інноваційні аспекти міжнародного співробітництва країн СНД / О. Жилінська, М. Урбан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз конкурентоспроможності і динаміки макроекономічних показників країн СНД у контексті спільних проблем соціально-економічного розвитку та напрямів їх подолання через розробку спільної інноваційної політики. In the paper the ...
601544
  Кремень В.Г. Інноваційні аспекти освітньої діяльності // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2078-7782
601545
  Павлюк С.В. Інноваційні аспекти підготовки кадрів у Німеччині за умов співпраці вищих навчальних закладів і підприємців // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 92-97. – ISBN 966-8847-12-1
601546
  Авер"янов В.Б. Інноваційні аспекти розвитку адміністративного права України / В.Б. Авер"янов, А А. Пухтецька // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 4-20. – ISSN 2227-796X
601547
  Стегней М.І. Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 297-303. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
601548
  Кудашева Т.В. Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / Т.В. Кудашева, С.М. Куница,
601549
  Камінська Л.Ф. Інноваційні аспекти сучасної стратегії розвитку вітчизняної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розкрито теоретичний зміст поняття "доктрина". Національна доктрина розвитку освіти представлена як один з аспектів нової освітньої політики. Подано критичний аналіз існуючих доктрин освітньої реформи.
601550
  Щербак В.Г. Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу : монографія / В.Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-676-300-9
601551
  Штаудт Е. Інноваційні бар"єри на шляху від планової до ринкової економіки - управління нестандаотними процесами : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 26-30. – Бібліогр.: 8 назв
601552
  Штаудт Е. Інноваційні бар"єри на шляху від планової до ринкової економіки - управління нестандартними процесами : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
601553
  Ісаєнко О.О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування / Олександр Ісаєнко ; [відп. ред. О.В. Воскобойнікова-Гузєва] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 156, [2] с. – Бібліогр.: с. 130-142. – ISBN 978-966-02-5960-7
601554
  Іванишин О.В. Інноваційні бізнес-моделі логістичного забезпечення розвитку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 80-87. – ISSN 2309-1533
601555
  Карчева Г.Т. Інноваційні блокчейн-технології як фактор підвищення ефективності фінансової сфери та економіки / Г.Т. Карчева, І.Я. Карчева // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 39-42. – ISSN 2414-3499
601556
  Куцаб-Бонк Інноваційні важелі стимулювання транскордонної конвергенції між Україною та ЄС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 18-22. – ISSN 2309-1533
601557
  Меняйло В.І. Інноваційні веб-платформи як форма взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади / В.І. Меняйло, О.І. Гура // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 80-86. – ISBN 978-966-599-550-0
601558
  Куцевол О. Інноваційні види практичних занять у форматі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів української літератури // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6. – C. 211-220. – ISSN 2313-5921
601559
  Малиновська О.Ю. Інноваційні види туризму / О.Ю. Малиновська, А.І. Ісакова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 46-55. – Бібліогр.: 21 назв.
601560
  Александров В.В. Інноваційні виклики економічного зростання в Україні // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 3-8. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
601561
  Суліма Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366


  У статті фундаментальною передумовою модернізації вищої освіти в Україні визначається створення нової законодавчої бази.
601562
  Ковальський В. Інноваційні відносини та відносини в інноваційній сфері - співвідношення та системна взаємодія // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 72-81
601563
  Кравець І.М. Інноваційні господарські системи: питання правового забезпечення // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 271-274. – ISBN 978-617-625-000-5
601564
  Коцинський Б.Б. Інноваційні джерела сучасного розвитку в контексті "нової економіки" / Б.Б. Коцинський, Н.П. Гончарова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 100-102
601565
  Проскуріна Н.М. Інноваційні домінанти та важелі впливу на розвиток промисловості регіонів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 122- 130. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
601566
  Півняк Г. Інноваційні дослідження в діяльності університету / Г. Півняк, О. Бешта, С. Шевченко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366


  Національний гірничий університет.
601567
  Шелкунова Н. Інноваційні дослідження професора Г.Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з"єднань // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено перші дослідження Г.Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з"єднань. Визначено чинники, які сприяли поглибленому вивченню питань надійності сполучення вісь-колісна пара. Виявлено, що на початковому етапі професійного становлення ...
601568
  Романовська О.О. Інноваційні досягнення в системі вищої освіти США / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 126-131. – ISBN 978-966-931-165-8
601569
  Малинська Н.А. Інноваційні духоструми бароко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 75-81. – ISBN 966-587-044-0
601570
  Голубка С.М. Інноваційні екогомологічні та регіоналістичні дослідження професора Степана Злупка / С.М. Голубка, Д.С. Голубка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 250-274. – ISSN 0320-4421
601571
  Зухба О. Інноваційні ефекти діяльності домогосподарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність та зміст інноваційних зрушень у економічній діяльності домогосподарства у різних сферах відтворення. Показано, що кожне нововведення в діяльності домогосподарства позитивно чи негативно впливає на її результати. Доведено, що ...
601572
  Дєнєжніков С.С. Інноваційні запити сучасного суспільства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 230-239. – ISSN 2312-5993


  Концептуальні інноваційні запити сучасного суспільства та роль освіти в його розвиткові.
601573
  Руснак І. Інноваційні засади викладання англійської мови на неспеціальних факультетах закладів вищої освіти / І. Руснак, М. Василик // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 2. – С. 128-136. – ISSN 2307-4906
601574
  Пожуєва Т.О. Інноваційні засади до формування захищеності суб"єкта господарювання : монографія / Т.О. Пожуєва ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ : Грані ; Видавництво ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 340, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-340. – ISBN 978-966-8841-99-6
601575
  Бутенко Є.В. Інноваційні засади організації, використання та охорони сільськогосподарських земель / Є.В. Бутенко, В.В. Степанець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 76-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
601576
   Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в умовах інтеграції у світовий економічний простір : монографія / [О.А. Гавриш, А.Р. Дунська, Ж.М. Жигалкевич, М.О. Кравченко] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 249, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 218-240. – ISBN 978-966-622-926-0
601577
  Черненко К.Р. Інноваційні засади розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 333-335. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
601578
  Лазарєва О.В. Інноваційні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування / О.В. Лазарєва, В.О. Фромольс // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
601579
  Залізко В.Д. Інноваційні засоби діджиталізації послуг в об"єднаних територіальних громадах / В.Д. Залізко, О.Г. Старинець, Р.В. Микула // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 62-66. – ISSN 2222-4459
601580
  Кушнір І. Інноваційні засоби організації самостійної роботи іноземних студентів-медиків під час вивчення української мови / І. Кушнір, Т. Алексєєнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 59-61. – ISBN 978-966-698-272-1
601581
  Біленчук П.Д. Інноваційні засоби підготовки управлінських кадрів: ноотехнології і грід-технології / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь, Ю.О. Шульга // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 143-148
601582
  Уличний І.Л. Інноваційні засоби профорієнтації в системі педагогічної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 250-256. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
601583
  Кузьменко О.С. Інноваційні засоби та форми організації навчального процесу з фізики в умовах розвитку stem-освіти в вищих технічних навчальних закладах // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 85-92. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена особливостям вивчення курсу фізики у вузах технічного профілю в умовах розвитку Концепції STEM-освіти. Важливою дидактичною проблемою є теоретичне обгрунтування та розробка технологій STEM-навчання у вищій школі, і зокрема при ...
601584
  Царенко О. Інноваційні засоби у вивченні курсу "Теорія та методика профорієнтаційної роботи" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 181-187. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена розв’язанню проблеми вдосконалення навчально-методичного забезпечення курсу «Теорія та методика профорієнтаційної роботи» (ТМПОР). Ефективним засобом підготовки майбутніх учителів трудового навчання до профорієнтаційної діяльності в ...
601585
  Присяжна Л.В. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі бенчмаркінгу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 286-288. – ISBN 978-966-02-7706-9
601586
  Даниленко Л. Інноваційні зміни в організації підвищення квліфікації педагогічних працівників // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 15-19.
601587
  Герасимчук Ю.С. Інноваційні знання менеджерів як стратегічний ресурс та основа забезпечення економічної безпеки авіакомпанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 60-68 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
601588
  Кір"якова М.Є. Інноваційні імперативи нарощування конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 97-104


  Показані особливості інноваційної діяльності ТНК в умовах глобалізації.
601589
  Островська О.А. Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 154-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
601590
  Марчук Л.Л. Інноваційні інструменти забезпечення економічної безпеки регіону в контексті стрімкого розвитку технології - Blockchain / Л.Л. Марчук, О.Г. Казарян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
601591
  Романишин О.В. Інноваційні інструменти кредитного ринку як джерело формування позиченого капіталу підприємств в Україні / О.В. Романишин, О.В. Булавинець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6814
601592
  Москаленко Н.О. Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу / Н.О. Москаленко, К.С. Савенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 23-27. – ISSN 2222-4459
601593
  Шевченко Л.С. Інноваційні інструменти юридичного менеджменту // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 19-24. – ISSN 2311-4894
601594
  Володіна В.О. Інноваційні інтереси підприємництва як невід"ємна складова постіндустріальної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 8-14. – ISSN 1993-6788
601595
  Шаповал О.Ф. Інноваційні інформаційні системи і технології в консалтинговій діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 83-86. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
601596
  Івашко Л.М. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології забезпечення якості вищої економічної освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Івашко Л.М. ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
601597
  Шотік Т.М. Інноваційні інфраструктури країн світу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 327-334. – ISSN 0321-0499


  Досліджено науково-теоретичні особливості створення технополісів і технологічних парків у світовому господарстві з урахуванням можливостей цього досвіду в Україні
601598
  Пікус Р.В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування / Р.В. Пікус, В.О. Заколодяжнний // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 71-75. – ISSN 2306-6814
601599
  Адаманова Інноваційні кластери в національних економічних системах (НЕС): світовий досвід і можливості його адаптації в умовах України / Адаманова, 3.0. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 162-166


  Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду кластеризації економіки, виявленню особливостей функціонування інноваційних кластерів, розгляду створення регіональних кластерів в Україні.
601600
  Колодинський С.Б. Інноваційні кластери як базис структурної трансформації регіонів / С.Б. Колодинський, О.О. Маєвська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 108-112. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
601601
  Янченко З.Б. Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду до вітчизняних реалій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 62-66. – ISSN 2222-4459
601602
  Авдєєва І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Авдєєва І. М., Мельникова І. М. – Київ : Професіонал, 2007. – 304 с. – ISBN 966-370-047-5


  Зміст посібника спрямовано на методологічне та методичне забезпечення процесу впровадження гуманістичних особистісно-орієнтованих технологій освіти в діяльність вищих навчальних закладів. Посібник рекомендований викладачам ВНЗ, перш за все - ...
601603
  Михальчук І. Інноваційні комунікації в контексті становлення "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.134-142. – ISBN 966-654-102-5
601604
  Воловець Я.В. Інноваційні комунікаційно-освітні технології - необхідний елемент комплексної системи якості управління освітою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 291-296. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтування і введення в науковий обіг основних понять (освітня послуга, якість навчання) з урахуванням його змісту, наслідків та необхідних заходів з впровадженням інноваційних комунікаційно-освітніх технологій.
601605
  Федулова Л.І. Інноваційні контури розвитку туризму : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 137-147. – Бібліогр.: 11 назв
601606
  Проценко О.Б. Інноваційні лекції у професійній підготовці магістрів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 63-67. – ISSN 2078-1687
601607
  Васковець Л. Інноваційні метафоричні процеси в корпусі сучасної казначейської термінолексики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 11-15. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
601608
  Прибитько В. Інноваційні методи - у навчальний процес // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 3, березень. – С. 17-19


  Досліджується вітчизняного та закордонного досвіду якості освіти в Україні. Наведені таблиці рейтингоі вузів за різними критеріями.
601609
  Прибитько В. Інноваційні методи - у навчальний процес // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
601610
  Дрогомерецька О.І. Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів медичного факультету під час вивчення курсу імунології / О.І. Дрогомерецька, Г.М. Курилів, В.В. Мигович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 5-8. – ISSN 1681-2751
601611
   Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів стоматологічного факультету / Воронич-Семченко, Т.В. Гуранич, Т.П. Кривенький, С.П. Гуранич // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 134-136. – ISSN 2077-4214
601612
  Межова О.В. Інноваційні методи викладання економічних дисциплін у сучасному коледжі // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 236-249. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
601613
  Заболотна Т. Інноваційні методи викладання іноземної мови в умовах удосконалення вищої освіти // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 141-143
601614
  Рядинська І.А. Інноваційні методи викладання при вивченні економічних дисциплін у закладах вищої освіти України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 134-138. – ISSN 2222-4459
601615
  Буяк А. Інноваційні методи ефективного управління витратами на якість продукції // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 167-172
601616
  Молочек Ю.А. Інноваційні методи зупинки неускладнених носових кровотеч / Ю.А. Молочек, О.В. Куркова, О.В. Ткачишин // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 70-75. – ISSN 0044-4650
601617
  Мовчан К.М. Інноваційні методи менеджменту якості вищої освіти // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 299-305. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
601618
  Смовженко Л.Г. Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 110- 116


  У статті йдеться про сучасні інноваційні методи формування у студентів-філологів міжкультурної комунікативної компетенції. Підкреслюється роль сучасних технологій навчання у вирішенні зазначених завдань. В статье идет речь о современных методах ...
601619
  Іщук Т.Т. Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі.Гуманістична спрямованість навчального процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 267-273. – ISSN 2218-5348
601620
  Гришко Ю.А. Інноваційні методи навчання на заняттях фізичного виховання у ВНЗ // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
601621
  Довжук І.В. Інноваційні методи навчання студентів-документознавців // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 164-178. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
601622
  Жуковська Л.М. Інноваційні методи навчання та управління екологічною освітою вищої школи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 282-284. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
601623
   Інноваційні методи навчання у підготовці учасників професійно-орієнтованих олімпіад / Шостакович-Корецька, В.В. Маврутенков, А.В. Чергінець, І.В. Будаєва, К.Ю. Литвин, М.С. Суременко, Т.А. Гайдук, О.М. Якуніна, В.П. Дядик // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 108-112. – ISSN 1681-2751
601624
  Хом"як І. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / І. Хом"як, Ю. Шабатіна
601625
  Сікалюк А.І. Інноваційні методи навчання як засіб формування соціально-етичних цінностей у студентів на заняттях з іноземної мови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 262-264. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
601626
  Бабічева О.Г. Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об"єднання / О.Г. Бабічева, І.К. Журавльова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 79-92. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
601627
  Євтух М.Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень : монографія / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Л.М. Дибкова ; МОНУ ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 248 с., [8] с. : табл. + Додатки: с. 238-248. – Бібліогр.: с. 228-237. – ISBN 978-966-483-256-1
601628
  Кичко І. Інноваційні методи підбору та оцінки персоналу / І. Кичко, О. Горбачова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 7-14. – ISSN 2411-5215
601629
  Жорняк Т.С. Інноваційні методи підготовки фахівців як фактор сталого економічного зростання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-35. – (Економіка ; Вип. 63)


  Висвітлено напрями впровадження інноваційних моделей підготовки фахівців за допомогою створення і функціонування обслуговуючої системи управління, розвитку змістовної компоненти інформаційно-комп"ютерної освіти.
601630
  Сазонець І.Л. Інноваційні методи управління діяльністю підприємств в умовах інформаційної економіки // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 10-13. – ISSN 2306-6806
601631
  Піддубцева О.І. Інноваційні методи формування професійної мобільності майбутніх фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 199-204. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
601632
  Артикуца Н.В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 3-25. – ISBN 966-8009-46-0
601633
  Галиця І. Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів / І. Галиця, О. Михайлов, О. Галиця // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
601634
  Рожко О.Д. Інноваційні механізми в управління державним кредитом: досвід зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються особливості застосування різноманітних механізмів управління державним кредитом. Розглядається досвід зарубіжних країн щодо реструктуризації боргів. The peculiarities of application of different mechanisms of the public credit ...
601635
  Ковальчук С.С. Інноваційні механізми в управління державним кредитом: досвід зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання зміцнення фінансової системи держави як умови реалізації національних економічних інтересів, забезпечення інтегральних потреб суспільства. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення бюджетної політики, оздоровлення державних ...
601636
  Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.71-76.
601637
  Максименко Л.П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб"єкта державного фінансового моніторингу / Л.П. Максименко, І.Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 54-68 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
601638
  Павлюк К.В. Інноваційні механізми фінансування охорони здоров"я в умовах посткризового відновлення економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 93-102 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
601639
  Усенко О. Інноваційні моделі державного управління освітою на шляху до створення громадського суспільства в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 270-278.
601640
  Татомир І. Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)
601641
  Матіюк Ірина Олексіївна Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Матіюк Ірина Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 22л.
601642
  Матіюк Ірина Олексіївна Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) : 13.00.01: Дис. ... канд. педагог. наук / Матіюк Ірина Олексіївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 244л. – Бібліогр.: С.178-198
601643
  Чміль А. Інноваційні моделі навчання в системі підвищення кваліфікації // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 33-37
601644
  Білик Т.Л. Інноваційні моделі розвитку та менеджмент персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 226-232. – ISSN 2309-1533
601645
  Величко В. Інноваційні моделі у регіональній політиці Китаю: формування, структура, перспективи // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 182-194. – ISSN 1562-0905
601646
  Калетнік Г.М. Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем : економічна теорія та історія економічної думки / Г.М. Калетнік, Г.М. Заболотний, С.В. Козловський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
601647
  Малиновська О.Ю. Інноваційні музейні заклади та застосування нових підходів у діяльності музеїв та екскурсійному обслуговуванні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 46-52. – Бібліогр.: 4 назв.
601648
  Сизон О.О. Інноваційні музейні заклади у світі та в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 182-186. – Бібліогр.: 8 назв
601649
  Бірюкова Т.Л. Інноваційні напрями розвитку інформаційного менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 137-140. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
601650
  Зеленко О.О. Інноваційні напрями розвитку подієвого туризму на Луганщині / О.О. Зеленко, Н.В. Шепелєва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 130-139. – ISSN 2308-135X
601651
  Білоус В.В. Інноваційні напрямки інформатизації судочинства // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 11. – С. 97-105. – ISSN 1993-0917
601652
  Будя О.В. Інноваційні напрямки розвитку маркетингу в сфері туризму і гостинності / О.В. Будя, О.В. Вертелєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 142-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  У системі складових інноваційного потенціалу розвитку туризму та гостинності проведено дослідження інформаційної складової. Проаналізовано тенденції та перспективи розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення бізнес-процесів із просування ...
601653
  Приймак І. Інноваційні ознаки творчості Любові Яновської-драматурга // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 649-655. – ISSN 2223-1196
601654
  Носаченко І. Інноваційні освітні технології : І. Носаченко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С.7-10. – ISBN 966-597-072-0
601655
   Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, О.А. Цодікова, М.П. Гиря, І.А. Соболєва, І.О. Вороньжев, З.В. Єлоєва, О.І. Сергієнко, О.М. Касьянова, В.В. Жеребкін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 96-101. – ISSN 1681-2751


  Розкрито контекст поняття “психологічна готовність до здійснення інновацій” з огляду на її статичний рівень, який трактується як “базовий інноваційний потенціал”, та динамічний рівень – процес “нарощування” імовірності загальної ефективності ...
601656
   Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, В.В. Жеребкін, І.А. Жадан, І.А. Соболєва, К.І. Бодня, О.В. Грищенко, О.І. Сергієнко, М.О. Бортний, Ю.А. Коломійченко, Н.О. Пересада // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 124-127. – ISSN 1681-2751
601657
  Глузман О.В. Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти / О.В. Глузман, А.О. Комарова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 86-92. – ISSN 2078-7782
601658
  Кошечко Н. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-38. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми застосування інноваційних освітніх технологій навчання та викладання у вищій школі. Особливий акцент поставлено на способах втілення інноваційних освітніх технологій у ВНЗ. Виняткову увагу приділено ...
601659
  Кушнір О.О. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 22-23
601660
  Романюк С.А. Інноваційні освітні технології у процесі підготовки управлінських кадрів // Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 48-49
601661
  Чернякова Ж.Ю. Інноваційні освітні технології як засіб оптимізації професійної підготовки майбутнього фахівця // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 90-92. – ISBN 978-966-698-283-7
601662
  Обозна А.О. Інноваційні основи менеджменту екологічного туризму // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 287-289
601663
  Равчина Т. Інноваційні особливості організації навчального процесу в системі недержавного сектору вищої освіти // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 334-342. – ISBN 978-617-10-0283-8
601664
  Водолазька С.А. Інноваційні особливості розвитку видавничого ринку Франції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 114-119


  У статті розглянуто особливості книговидання Франції. Проаналізовано ключові тенденції на ринку, з"ясовано взаємодію державного й приватного книговидання, охарактеризовано динаміку випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. Визначено ...
601665
   Інноваційні парадигми, концепції, моделі сталого розвитку університету / Д. Мазоренко, Л. Тіщенко, В. Жила, І. Гришин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 3-13. – ISSN 1562-529Х
601666
  Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник / І.М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 352с. – (Альма Матер). – ISBN 966-8226-17-8


  Розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної, інноваційної діяльності педагога
601667
  Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 345-349. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-027-1


  Розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної, інноваційної діяльності педагога
601668
  Гуревич Р.С. Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2078-7782
601669
  Єгорова В.В. Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчальному процесі ВНЗ / В.В. Єгорова, М.О. Голубєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
601670
  Голінко В.В. Інноваційні педагогічні технології вивчення оперативно-тактичних дисциплін на базі інтерактивної моделі освітньої діяльності / В.В. Голінко, О.Г. Заруба, О.М. Демченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 241-247


  Впровадження інноваційних педагогічних технологій з використанням електронних навчально-методичних комплексів, мережевих програм взаємодії "викладач-учень", графічних і текстових редакторів для відпрацювання бойових документів, мультимедійного ...
601671
  Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі : навчально-методичний посібник / Стрілець С.І. ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т імені Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної та початкової освіти. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-190 та наприкінці тем. – ISBN 978-611-507-001-5
601672
  Ткачук С.І. Інноваційні педагогічні технології як аспект підготовки майбутніх учителів технологічної освіти до формування в учнів технологічної культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 278-286. – (Педагогіка ; № 3)
601673
  Мірошніченко О.В. Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 181-186


  У статті уточнюється змістове наповнення понять "інновація", "інноваційні педагогічні технології", аналізуються інноваційні педагогічні технології, які мають значні ресурси у підвищенні якості підготовки майбутніх учителів у вищій школі. Особливо ...
601674
  Белявцева В.В. Інноваційні переваги інформаційного управління підприємницькою діяльністю // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 145-150
601675
  Новікова В.В. Інноваційні перетворення в навчанні іноземних мов учнів початкових класів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 91-95


  В травні 2003 року на базі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов села Софіївської Борщагівки Київської області було створено Центр Англійської Мови та інформації. Центр очолює канд. пед. наук, доцент кафедри ...
601676
  Романовська О.О. Інноваційні перетворення в системі вищої освіти провідних країн світу. Прибуткова та неприбуткова (безприбуткова) вища освіта (досвід США) / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 110-126. – ISBN 978-966-931-165-8
601677
  Голляк Ю.Б. Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкуренції : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-55. – Бібліогр.: 10 назв
601678
  Кремень В.Г. Інноваційні перетворення як передумова сучасного прогресу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.12-14. – ISSN 0868-8117
601679
  Прохорова В.В. Інноваційні перетворення як структурний елемент антикризового управління підприємством / В.В. Прохорова, В.І. Ярмолюк // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 28-33
601680
  Скрипник А.В. Інноваційні перспективи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 103-114. – Бібліогр.: с. 103-107, 109-114


  Розглядається проект створення в Україні інноваційної економіки, що не повторює західні зразки. Після обговорення джерел фінансування, автор доходить висновку про переважне фінансування проектів за рахунок державних коштів. Аналіз ризиків проекту ...
601681
  Бошицький Ю.Л. Інноваційні перспективи України в контексті оптимізації правової охорони інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 212-216. – ISSN 2219-5521
601682
  Машіка Г.В. Інноваційні підоди до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 122-132 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
601683
  Криловець М.Г. Інноваційні підходи в методиці викладання соціально-педагогічних дисциплін // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 285-287. – ISBN 978-966-654-490-5
601684
  Бобловський О. Інноваційні підходи в організації навчального процесу / О. Бобловський, Л. Варваров, В. Жила // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 4/5 (59/60). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
601685
  Афенкіна О. Інноваційні підходи в реалізації соціального захисту населення на регіональному рівні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.158-162.
601686
  Брич В.Я. Інноваційні підходи в управлінні персоналом підприємств / В.Я. Брич, У.В. Ткач // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 404-409. – ISSN 2222-4459
601687
   Інноваційні підходи до бібліотечного обслуговування користувачів електронними книгами / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець, О.А. Лозицький, В.В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 35-42. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження. Дослідити сучасні підходи до обслуговування читачів електронними книгами.З"ясувати специфіку інформаційного обслуговування користувачів з вадами зору за допомогою мультимедійних технологій, зокрема електронної книги у DAISY форматі. ...
601688
  Приймак І. Інноваційні підходи до вдосконалення фінансового прогнозування розвитку реального сектору економіки України / І. Приймак, Р. Кравець // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 116-122. – ISSN 2078-5860


  Вивчено проблеми фінансового прогнозування розвитку реального сектору економіки України, а також запропоновано прогресивні підходи до його удосконалення. Відображено стан і специфіку застосування механізмів фінансового прогнозування в національній ...
601689
  Куликова З.М. Інноваційні підходи до вивчення української літератури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 119-127. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
601690
  Скакальська І.Б. Інноваційні підходи до викладання археології у вищій школі // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 177-187. – ISSN 2664-9950


  Окреслено важливість археологічної практики для формування у студентів фахових компетентностей. Простежено, як забезпечується формування програмних результатів навчання. Стислі висновки: підкреслено значення оволодіння сучасними прогресивними ...
601691
  Богданова О.К. Інноваційні підходи до викладання біології / О.К. Богданова. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.9). – ISBN 966-8245-57-1
601692
  Качан В.В. Інноваційні підходи до вирішення питань митного регулювання прикордонної торгівлі в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 25-32
601693
  Іванечко Ю. Інноваційні підходи до механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні / Ю. Іванечко, О. Маркевич // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 31-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
601694
   Інноваційні підходи до моделювання бізнес-процесів підприємств готельно-ресторанного господарства / С.Ю. Попова, А.В. Слащева, О.О. Сімакова, О.А. Пусікова, В.О. Пшиннік // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 151-155. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
601695
  Шевченко Н.О. Інноваційні підходи до моделювання напрямів розвитку рекреаційної діяльності на територіях дендрологічних парків // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 144-151. – ISSN 2226-2180
601696
  Москвяк Я.Є. Інноваційні підходи до модернізації системи управління підприємствами сільського туризму // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 75-80. – ISSN 2306-6792
601697
  Довженко Т.О. Інноваційні підходи до моніторингу якості освіти студентів у процесі магістерської підготовки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 120-129. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
601698
  Корнєєв Віктор Інноваційні підходи до навчання географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв
601699
  Кухтяк О. Інноваційні підходи до науково-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 179-184. – ISSN 2308-4634
601700
  Трус О. Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання майбутніх викладачів вищої школи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 116-119. – ISBN 978-966-698-272-1
601701
  Мартиненко О.В. Інноваційні підходи до організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні фахових дисциплін / О.В. Мартиненко, Я.О. Чкана // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 372-387. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню доцільності упровадження інноваційних дидактичних засобів організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні математичних дисциплін в умовах компетентнісного навчання; визначенню ...
601702
  Карпова Г.С. Інноваційні підходи до організації самостійної роботи студентів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 232-235. – ISSN 2413-1571
601703
  Бутенко А.І. Інноваційні підходи до оцінки економічної самодостатності територіальних громад / А.І. Бутенко, Т.В. Уманець, О.В. Дарієнко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 223-231. – ISSN 2524-003X
601704
  Чернякова Ж.Ю. Інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі: зарубіжний досвід Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 141-151. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано змістові та процесуальні аспекти підготовки соціальних педагогів; схарактеризовано діяльність Центральної ради з освіти та підготовки в галузі соціальної роботи та визначено основоположні документи, які встановлюють напрями її розвитку, ...
601705
  Горбань С.І. Інноваційні підходи до підготовки студентів художніх спеціальностей // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 52-58. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
601706
  Червінська Т.М. Інноваційні підходи до підготовки фахівців на основі інтернет-освіти // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-20.
601707
  Аврамчук О.Є. Інноваційні підходи до проведення лабораторних робіт з фізики у вищій школі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 79-81. – ISSN 1563-3713
601708
  Сибірянська Ю.В. Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету / Ю.В. Сибірянська, Г.М. Котіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 72-85
601709
  Заболотна О.А. Інноваційні підходи до проектування навчальних програм у вищій освіті Польщі / О.А. Заболотна, І.Б. Нестеренко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 46-66. – ISBN 978-966-698-197-7
601710
  Яковлєва В.А. Інноваційні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутнього фахівця з трудового навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 18-19 : фото. – Бібліогр.: 1 назв
601711
  Живодоьр В. Інноваційні підходи до професійної компетентності менеджерів освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 11-13. – ISBN 978-966-698-272-1
601712
  Комова О.С. Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців екскурсійної справи у закладах вищої освіти // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 62-65. – ISBN 978-9934-571-49-7
601713
  Якобчук В.П. Інноваційні підходи до публічного управління якістю освітніх послуг в умовах суспільних трансформацій / В.П. Якобчук, Г.А. Ревунець, Я.Ю. Веремчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6, березень. – С. 104-108. – ISSN 2306-6814
601714
  Шульц С.Л. Інноваційні підходи до реалізації державної регіональної політики / С.Л. Шульц, М.О. Джаман, О.М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 54-58. – ISSN 2071-4653
601715
  Сидоренко Т.В. Інноваційні підходи до реалізації соціально-культурних проектів у діяльності публічних бібліотек півдня України у XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 155-165. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано особливості соціокультурної діяльності публічних бібліотек Півдня України у XXI ст. Визначено форми та тенденції розвитку їх соціокультурної діяльності. Особливу увагу приділено використанню бібліотеками проектів, програм, акцій, не ...
601716
   Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналітична доповідь / [Біла С.О та ін. ; за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 77 с. – ISBN 978-966-554-148-6
601717
  Лагутін В.Л. Інноваційні підходи до реформування сучасної освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 48-49. – ISBN 978-966-285-400-8
601718
  Прокопів Л.М. Інноваційні підходи до роботи зі студентською молоддю ВНЗ України у контексті Болонського процесу / Л.М. Прокопів, В.В. Стинська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 262-268
601719
  Тісунова В.М. Інноваційні підходи до розвитку економіки промислових міст / В.М. Тісунова, Н.В. Рудавка // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 37-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
601720
  Процак К.В. Інноваційні підходи до розвитку компетенцій публічних службовців / К.В. Процак, І.Є. Матвій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 86-91. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
601721
  Левін П. Інноваційні підходи до розвитку соціальної інфраструктури та людського потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-26.
601722
  Кушнір В. Інноваційні підходи до розвитку творчих здібностей математично обдарованих учнів / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 9-16
601723
  Швай Р.І. Інноваційні підходи до створення сучасної моделі навчання / Р.І. Швай, О.М. Горіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 76-78. – ISSN 1563-3713
601724
  Хлівний В.К. Інноваційні підходи до управління діяльністю страхової компанії / В.К. Хлівний, О.В. Баранова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 113-118 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
601725
  Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Харків : Основа, 2004. – 240с. – (Бібліотека журналу "Управління школою"). – ISBN 966-333-115-1
601726
  Гриценко В.П. Інноваційні підходи до управління навчальними закладами : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 85-89. – Бібліогр.: 4 назви
601727
  Полотай О.І. Інноваційні підходи до управління освітніми проектами в умовах формування суспільства знань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Полотай Орест Іванович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
601728
  Суліменко О. Інноваційні підходи до управління професійним розвитком працівників закладу освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 22-25. – ISBN 978-966-698-272-1
601729
  Радкевич В.О. Інноваційні підходи до управління якістю професійно-технічної освіти // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 4-9


  У статті розглядаються маркетинговий підхід і технологія бенчмаркінгу, а також їх роль у створенні ефективної системи управління якістю професійно-технічної освіти.
601730
  Чжан Їн. Інноваційні підходи до формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 149-151. – ISBN 978-966-698-271-4
601731
  Шульга Л.А. Інноваційні підходи до формування моральних переконань молодших школярів // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.148-154
601732
  Пантєлєєва Н. Інноваційні підходи до формування ресурсної бази банків на засадах клієнтоцентричної депозитної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 59-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1605-2005
601733
  Балановська Т.І. Інноваційні підходи до формування системи управління якістю сільськогосподарського підприємства як спосіб адаптації до вимог ринку / Т.І. Балановська, О.П. та інш. Гогуля // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 5/6. – С. 146-154. – ISSN 2078-9912
601734
  Пильтяй О. Інноваційні підходи з профорієнтації на уроках трудового навчання // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 94-101. – ISSN 2307-4914
601735
  Федорова О.В. Інноваційні підходи навчання технічних дисциплін у процесі підготовки вчителів технологій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 80-84. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
601736
  Садовий М.І. Інноваційні підходи науково-педагогічної системи І.Є. Тамма / М.І. Садовий, Є.А. Проценко, Н.В. Донець // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 73-76. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
601737
  Тернова А.І. Інноваційні підходи підготовці журналістів-телевізійників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 89-92


  У статті розглянуто сучасні методи й засоби в підготовці журналістів-телевізійників у Запорізькому національному університеті, проаналізовано напрями практичної діяльності та її роль у становленні майбутніх фахівців. The modern methods and means of ...
601738
  Печко Н. Інноваційні підходи у викладанні іноземних мов: порівняльний аналіз досвіду України та Польщі // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 38-41. – ISSN 2306-028X
601739
  Майстренко Ю.В. Інноваційні підходи у практиці управління персоналом вищих навчальних закладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 52-56. – ISSN 2306-6806


  "Дослідження, які виконані в рамках статті, присвячені аналізу низки теоретичних і практичних аспектів інноваційних перетворень у сфері управління персоналом вищого навчального закладу".
601740
  Демессіе М.К. Інноваційні підходи у формуванні міського архітектурного середовища засобами дизайну // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 92-98. – ISSN 2225-7586
601741
  Стецюк Т.І. Інноваційні підходи щодо впровадження обов"язкового медичного страхування в Україні / Т.І. Стецюк, Л.В. Пархета // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 174-185. – ISSN 2310-9734
601742
  Руденко Ф. Інноваційні підходи щодо можливості контролю знань при викладанні соціально-гуманітарних дисциплін // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 206-208


  Розглянуто питання використання тестів, ситуаційних завдань з метою створення умов для збільшення пізнавальної активності студентів.
601743
  Науменко М.І. Інноваційні підходи щодо підготовки офіцерських кадрів в системі військової освіти / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті обґрунтовуються інноваційні підходи щодо підготовки військових фахівців в системі військової освіти та основні напрями її подальшого розвитку. В статье обосновываются инновационные подходы в подготовке военных специалистов в системе военного ...
601744
  Дорожкіна Г.М. Інноваційні підходи щодо технічного переозброєння виробництва дорожньої техніки / Г.М. Дорожкіна, Є.В. Буряк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 119-124 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
601745
  Калетнік Г.М. Інноваційні платформи організації науково-дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки / Г.М. Калетнік, І.В. Гунько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 7-18. – ISSN 2411-4413


  У статті досліджено загальносвітові проблеми та виклики, що постають перед аграрним сектором економіки, їх вплив на сучасне наукове і освітнє середовище та необхідність модернізації навчального процесу як базової складової інноваційно-орієнтованого ...
601746
  Цибульська С.М. Інноваційні погляди В. Сухомлинського у контексті нової української школи // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 105-110. – (Педагогічні науки ; № 2 (121)). – ISSN 2414-5076
601747
  Братюк В.П. Інноваційні послуги на ринку перестрахування / В.П. Братюк, Р.В. Гвоздак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 31-35. – ISSN 2306-6792
601748
  Алексеєнко М.Д. Інноваційні послуги та підвищення конкурентоспроможності банків / М.Д. Алексеєнко, А.В. Денисенко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 1 (29). – С. 19-26. – ISSN 2310-9734
601749
  Русинська-Гєртих Інноваційні послуги у польських наукових бібліотеках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 61-72. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
601750
  Вощенко В.Ю. Інноваційні потреби адаптації схематичних конструктів історії К.Маркса і А.Тойнбі // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 121-132. – ISSN 2075-1443
601751
  Новікова Є.Б. Інноваційні похідні прикметники в сучасній українській мові: семантико-словотвірний аспект : монографія / Є.Б. Новікова, В.Д. Пономаренко ; Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНАДУ, 2020. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-190. – ISBN 978-966-303-755-4
601752
  Ігрушко А.Ю. Інноваційні практики комунікативних прийомів у соціальній роботі з різними групами клієнтів / А.Ю. Ігрушко, М.В. Арабаджин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 91-97. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
601753
  Горемикіна Ю.В. Інноваційні практики соціальної роботи з вразливими групами населення в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 91-113. – ISSN 2072-9480
601754
  Авраменко В. Інноваційні прийоми роботи над художнім твором / В. Авраменко, Л. Пархета // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (20). – С. 6-12. – ISSN 2307-4914
601755
  Бугрова О.О. Інноваційні принципи інтегрованої логістики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 30-32
601756
  Волошин С. Інноваційні пріоритети в системі цивільного захисту : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
601757
  Петров В.М. Інноваційні пріоритети технічної політики в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-17
601758
  Кваша Т.К. Інноваційні пріоритети: теоретичні аспекти визначення та практична методологія їх уточнення для України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 267-278. – ISSN 2078-9165
601759
  Стасишен М. Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України / М. Стасишен, О. Ярмоліцька // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 43-46. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
601760
  Коваль Т. Інноваційні процеси бібілотечно-інформаційного обслуговування читача наукової бібліотеки / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 99-107. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
601761
  Косович О.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 528 арк. – Додатки: арк. 515-528. – Бібліогр.: арк. 401-514
601762
  Косович О.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 61 назва
601763
  Коваленко П.В. Інноваційні процеси в менеджменті у системі пріоритетів національного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 54-59.
601764
  Череднік Д. Інноваційні процеси в освіті / Д. Череднік, С. Даньшева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 44-47. – ISSN 1562-529Х
601765
  Ріхтер Г. Інноваційні процеси в предметизації документів та створення єдиної корпоративної системи медичних бібліотек / Ганна Ріхтер // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено спеціальну методику предметизації Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки та розглядається інформаційна співпраця, а саме створення корпоративних бібліотечних систем і, зокрема, організація корпоративної предметизації.
601766
  Ротар А.В. Інноваційні процеси в промисловості: їх економічний зміст і суть // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37-40.
601767
   Інноваційні процеси в системі державного управління і місцевого самоврядування : наукове видання / М.В. Афанасьєв, Л.Г. Шемаєва, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко, А.Г. та ін. Кабанець; М.В. Афанасьєв, Л.Г. Шемаєва, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко, А.Г. Кабанець та ін. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 212 с. – ISBN 966-676-155-6
601768
  Путіліна О. Інноваційні процеси в сучасній англійській мові в зіставленні з українською: інновації та псевдоінновації // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 18-23. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
601769
  Путіліна О.Л. Інноваційні процеси в сучасній англійській мові: інновації та псевдоінновації // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 41-51. – ISSN 2075-4205
601770
  Ковальчук С.С. Інноваційні процеси в сучасній міжнародній інвестиційній політиці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 183-189
601771
  Шаповалова Галина Валентинівна Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Шаповалова Г.В.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 204с. + Додаток: л. 198-204. – Бібліогр.: л. 172-198
601772
  Шаповалова Галина Валентинівна Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) : Автореф. дис. ... канд. флолог. наук:10.01.08 / Шаповалова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
601773
  Хаустов В. Інноваційні процеси в Україні :реалії і перспективи розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 3. – С.54-59
601774
  Мельник Ю. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 180-183. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240


  Аналітична записка за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Тернопіль, 14-15 квітня 2016 р.)
601775
  Россоха В.В. Інноваційні процеси економічного розвитку в контексті інституційного забезпечення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 119-129. – Бібліогр.: на 23 пункти
601776
  Черемисова Т. Інноваційні процеси на промислових підприємствах // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.42-46. – ISSN 1605-2005
601777
  Ларіна Я.С. Інноваційні процеси та інноваційна політика як чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК / Я.С. Ларіна, М.О. Балацька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 226-234. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено зміст конкурентоспроможності підприємства АПК. Запропоновано тлумачення змісту інноваційної політики з точки зору стратегії і тактики. Досліджено види інновацій в АПК та можливості їх впливу на сільськогосподарське підприємство. Определено ...
601778
  Павленко Ж.О. Інноваційні процеси у правовій сфері в перехідний період до інформаційного суспільства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 190-197. – ISSN 0201-7245
601779
  Гимер Н.О. Інноваційні процеси у професійний мовній компетентності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 270-277. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
601780
  Рязанцева Д.В. Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 144-146
601781
  Онищенко Н.В. Інноваційні процеси у функціонуванні вищих навчальних закладів в Україні / Н.В. Онищенко, Н.Й. Радіонова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 46-49.
601782
  Єфімова Г.В. Інноваційні процеси як довгострокові джерела формування ринкової вартості підприємства / Г.В. Єфімова, О.В. Пащенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 222-228. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
601783
  Козлова А.І. Інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 380-385
601784
  Кравченко С. Інноваційні реформи державного управління: впровадження менеджерських підходів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 112-124.
601785
  Рудь Н.Т. Інноваційні ризики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 65-72. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
601786
   Інноваційні рішення для оборони // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  19 наукових розробок для оборонно-промислового комплексу України презентував КНУ імені Тараса Шевченка на XII Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека – 2015" та інформаційно-комунікативному заході "Перспективи науково-технологічного ...
601787
  Шендрік Т.Г. Інноваційні розробки вуглехімічної науки в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 75-84. – ISSN 1815-2066


  Наведено короткий історичний нарис і розробки відділу хімії вугілля Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, пов"язані з проблемами експлуатації вугільних шахт, пошуком рішень щодо запобігання самозапаленню ...
601788
  Берник О. Інноваційні розробки вчених КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  Звіт про наукові розробки та досягнення університетських учених, результати яких були представлені директором ННЦ "Інститут біології" Л.І. Остапенко та інш. на Міжнародному науково-технологічному форумі "Наука, інновації, технології-2013". На форум ...
601789
   Інноваційні розробки Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України в галузі медицини і фармакології / С.В. Комісаренко, Р.П. Виноградова, В.М. Данилова, Г.Г. Луговська, І.Ю. Черниш, С.Г. Торхова // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 280-288
601790
  Овчарова Л.П. Інноваційні розробки установ Національної академії наук України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 70-81. – ISSN 2310-5534
601791
  Степанчук І.П. Інноваційні системи: регіональний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 26-30. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Визначено роль і значення інноваційних програм як індикатора науково-технічного й інноваційного розвитку регіону.
601792
  Глушкова Т.В. Інноваційні складники сучасної реклами // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 140-143. – ISSN 2312-5160


  В статті розглянуто інноваційні рекламні технології з позиції їх функціональності та поширення у світовій рекламній практиці. Автор наголошує на тому, що традиційні рекламні форми уже перестали виконувати покладені на них функції, а отже потребують ...
601793
  Євтушевська О. Інноваційні складові вітчизняної корпоративної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-27. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється сутність інноваційних складових корпоративної культури та їх вплив на становлення вітчизняної корпоративної культури. Досліджується розвиток корпоративної культури в Україні, надаються рекомендації стосовно її вдосконалення. Визначаються ...
601794
  Касян С.Я. Інноваційні складові маркетингових комунікаційних і логістичних технологій при формуванні національної конкурентоспроможності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 122-131. – (Економічні науки ; № 3 (27))
601795
  Єгоричева С. Інноваційні стратегії банків: сутність та класифікація // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 63-72. – ISSN 1605-2005
601796
  Ковтун О. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1810-3944
601797
  Ковтун О.І. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств: принципи та методи генерації та вибору альтернатив // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
601798
  Бугай І.В. Інноваційні стратегії на ринку освітніх послуг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.44-49. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
601799
  Ковтун О.І. Інноваційні стратегії підприємств: теоретико-методологічні засади // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 44-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
601800
  Янковець Т.М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С.167-174 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
601801
  Водолазька С.А. Інноваційні стратегії розвитку східноєвропейської видавничої галузі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 138-141


  У статті зроблена спроба відстежити особливості застосування інноваційних стратегій розвитку видавничої галузі країн Східної Європи. Проаналізовано застосування стратегії нішерства, ідентифікації видавництва за допомогою прийомів брендування, рекламних ...
601802
  Дмитренко М.А. Інноваційні стратегії розвитку України: політологічний концепт / М.А. Дмитренко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т дослідж. проблем держ. безпеки. – Київ : Україна, 2010. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 469-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-314-4
601803
  Дмитренко М. Інноваційні стратегії розвитку України: правовий, соціально-економічний та політичний аспекти
601804
  Пожуєва Т.О. Інноваційні стратегії та економічний розвиток // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 189-192. – ISSN 2072-1692
601805
  Старовойт О.В. Інноваційні стратигеми розвитку освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
601806
  Митропан С.О. Інноваційні структури сучасної економіки : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 68-73. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
601807
  Галюк І.Б. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави : монографія / Галюк І.Б., Петрина М.Ю., Петренко В.П. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-694-223-7
601808
  Кравченко Н. Інноваційні та традиційні технології навчання української мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 76-79
601809
  Плисенко Г. Інноваційні тенденції підготовки державних службовців в умовах модернізації вищої освіти / Г. Плисенко, В. Назаркевич // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об"єднаних територіальних громадах : матеріали доп. та тез круглого столу (18 квіт. 2019 р.) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, Полтав. держ. аграрна акад., Укр. асоціація район. та обл. рад [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, П.В. Ворона, Ю.М. Андрійчук та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 129-131. – ISBN 978-617-649-062-3
601810
  Христій Ю.Г. Інноваційні тенденції розвитку міжнародного співробітництва у сфері професійно-технічної освіти в Європейському Союзі // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 85-88. – ISBN 978-966-698-283-7
601811
  Черваньов Д.М. Інноваційні тенденції розвитку міжнародної економіки в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядається значення інновацій в умовах глобального економічного середовища.
601812
  Табенська О.І. Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
601813
  Романова О. Інноваційні тенденції у методиці викладання іноземних мов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 313-318
601814
  Даниленко І. Інноваційні тенденції у методиці навчання іноземних мов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 242-244
601815
  Зятковська Л.І. Інноваційні технології - важливий фактор промислового виробництва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.62-70


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
601816
  Медведєва В. Інноваційні технології - майбутнє бібліотеки / Валентина Медведєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 28-32. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано процеси еволюції бібліотечної діяльності під впливом інноваційних технологій, порушено проблеми, пов"язані з активізацією ролі книгозбірень у розвиткові інформатизації українського суспільства. Розглянуто шляхи вдосконалення ...
601817
  Гапєєв С.М. Інноваційні технології - шлях до ефективної вугільної галузі / С.М. Гапєєв, О.В. Солодянкін // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 31-36. – ISSN 0041-5804
601818
   Інноваційні технології : матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, 15-16 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, НАН України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред. В.М. Казак]. – Київ : НАУ, 2017. – 113, [3] с. : іл. – Текст укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
601819
   Інноваційні технології : матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, м. Київ, 12-13 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред.: В.М. Казак]. – Київ : НАУ, 2017. – 80, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Ст. часково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
601820
   Інноваційні технології активного навчання акушерів-гінекологів / О.П. Рогачевський, Л.М. Попова, Н.М. Рожковська, Т.В. Коссей, М.Ю. Голубенко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 108-111. – ISSN 1681-2751
601821
  Михайленко С.В. Інноваційні технології бюджетного менеджменту: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 118-122. – ISSN 0321-0499
601822
  Третяк Д.Д. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні / Д.Д. Третяк, Я.С. Поруба // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 30-36. – ISSN 2306-6814
601823
  Якуніна Н.В. Інноваційні технології в бібліотечній практиці // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту ; [редкол.: В.О. Крамарь (голова) та ін. ; наук. ред.: В.О. Крамарь]. – Севастополь : Купол, 2013. – С. 182-188
601824
  Ткачук Л.М. Інноваційні технології в міжнародному туризмі : Географія міжнародних економічних відносин // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 187-193. – Бібліогр.: 3 назви
601825
  Клименко Сергій Інноваційні технології в освітньому просторі підготовки фахівців у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 39
601826
  Подплєтня О.А. Інноваційні технології в професійній освіті: сучасні тенденції та практика впровадження / О.А. Подплєтня, Т.М. Потапова, В.Ю. Слєсарчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 77-80. – ISSN 1681-2751
601827
  Поворознюк С. Інноваційні технології в процесі підготовки студентів до формування стилістичних умінь у молодших школярів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 70-75. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (39))
601828
  Підлипна Л.З. Інноваційні технології в роботі практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (170). – С. 56-60
601829
  Онисенко Т.С. Інноваційні технології в системі забезпечення конкурентоспроможноcті видавничого підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 401-409


  У статті висвітлено основні види інноваційних технологій забезпечення сталого рівня конкурентоспроможності видавничих підприємств. Розглянуто інноваційні технології, як один з ключових факторів забезпечення стійкого конкурентного зростання видавничого ...
601830
  Мединець Н. Інноваційні технології в системі освіти України // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 167-169


  Розглядаються інноваційні програми і проекти, нові освітні навчальні технології в системі освіти України.
601831
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 224-230. – Бібліогр.: 13 назв.
601832
  Кисла О.Ф. Інноваційні технології в умовах неперервної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 83-85. – (Педагогічні науки)


  Розглядаються особливості впровадження інноваційних технологій в умовах неперервної освіти.
601833
  Ченбай Н.А. Інноваційні технології в університетській освіті інформаційного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 77-80. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606


  Проблемам діяльності університету, університетської освіти певну увагу приділяли як західні так і вітчизняні дослідники, серед яких Л. Губерський, В. Андрущенко, В. Кремень та ін.С. 77.
601834
  Бакуліна Н. Інноваційні технології в управлінні брендом роботодавця в освіті // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22


  У статті розкриті особливості формування іміджу сучасного освітнього закладу, зокрема, подано його визначення та складові, сутність формування та моніторингу, наго-лошено на необхідності введення управління іміджем в маркетингову систему сучасного ...
601835
  Білорус Т. Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-87. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті основну увагу сконцентровано на аналізі світових тенденцій розвитку системи управління персоналом, зокрема, на новітніх технологіях та інструментах роботи з персоналом, що впливають на ефективність його використання. The article focuses on ...
601836
  Рамазанов С.К. Інноваційні технології в управлінні нестабільною економікою // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 319-327. – ISSN 1998-7927
601837
  Онаць О.М. Інноваційні технології в управлінській діяльності керівника опорного закладу освіти в підручнику для менеджера // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 287-297. – ISBN 978-966-544-404-5
601838
  Куценко В.І. Інноваційні технології забезпечення високої якості підготовки кадрів: генезис і тенденції / В.І. Куценко, Е.В. Гаращук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 43-53 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
601839
  Слюсаренко К. Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – C. 503-514. – ISSN 2224-9516
601840
  Грещук Г. Інноваційні технології землевпорядкування в аграрній сфері // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 82-88. – ISSN 2410-0919
601841
  Стрілець С.І. Інноваційні технології і методи навчання у вищій освіті: проблеми та перспективи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 204-209. – (Педагогічні науки)


  Представлені інтерактивні та інноваційні методи, інновацціїні технології в освіті.
601842
  Халікян Н. Інноваційні технології книговидання і книгорозповсюдження в умовах економічної кризи з використанням веб-технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 15 - 19. – ISSN 2076-9326
601843
  Фоміних В.В. Інноваційні технології комплектування бібліотечних фондів / В.В. Фоміних, М.В. Кучеренко // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 135-139. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
601844
  Тараненко Ю.К. Інноваційні технології контролю якості освіти / Ю.К. Тараненко, Н.О. Різун // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 19-25. – ISSN 2074-5354


  Наведено інноваційні технології контролю якості освіти шляхом удосконалення теорії комп’ютерного тестування студентів. Введено методику визначення коефіцієнта складності тестових завдань як чистого (без урахування технологічного) часу, витраченого на ...
601845
  Желюк Т. Інноваційні технології модернізації національної моделі державної служби // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 97-107
601846
  Теплицька О.Ю. Інноваційні технології навчання - вимога сучасності / О.Ю. Теплицька, Г.М. Карась // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 115-122. – ISSN 2521-6449
601847
  Панченко В. Інноваційні технології навчання англійської мови студентів університету // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 115-120. – ISSN 2410-0927


  Йдеться про навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма. Наголошується, що інтерактивне навчання передбачає пізнання нового не від теорії до практики, а навпаки - від формування нового досвіду до його ...
601848
   Інноваційні технології навчання в процесі формування професійної компетентності студентів / І.В. Берестов, М.Ю. Куценко, Г.І. Шелехань, Пестременко-Скрипка // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 138-139
601849
  Чорноморець Інна Інноваційні технології навчання географії: методологічні аспекти проектування // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр. 12 назв
601850
  Козак К.Б. Інноваційні технології навчання персоналу / К.Б. Козак, К.Г. Бойчук // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – C. 66-72. – ISSN 2312-847X
601851
  Кошечко Н. Інноваційні технології навчання студентів з педагогічної конфліктології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-36. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
601852
  Артюшина М.В. Інноваційні технології навчання та можливості їх використання у сучасних лекціях ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 15-20. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
601853
  Грицай Н.Б. Інноваційні технології навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 285-305. – ISBN 978-966-968-247-0


  У дослідженні теоретично обґрунтовано доцільність використання інноваційних технологій навчання у методичній підготовці майбутніх учителів біології в педагогічних університетах. Охарактеризовано особливості таких інноваційних технологій: інтерактивні ...
601854
  Вербицька Х.І. Інноваційні технології навчання у процесі викладання іноземної мови на нефілологічних спеціальностях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 29-37. – ISBN 978-966-7359-77-5
601855
  Лисюк Н. Інноваційні технології навчання української мови як чинник забезпечення дієвості знань // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 90-93
601856
  Бахтіярова Х.Ш. Інноваційні технології навчання: умови запровадження, різновиди, зміст, особливості / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.М. Старовойт // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-107. – ISBN 978-966-632-261-9
601857
  Чукаєва І.К. Інноваційні технології нафтопереробної промисловості України. / І.К. Чукаєва, В.П. Овчинникова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 48-51
601858
  Нікітіна Н. Інноваційні технології освітнього менеджменту / Н. Нікітіна, І. Решетова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 101-113. – ISSN 2077-1827


  У статті досліджується проблема управлінської діяльності з впровадження інноваційних технологій в закладах освіти. Розкрита сутність понять "освітні інновації", "технологічність в освітньому менеджменті". З"ясовані основні елементи, характерні риси ...
601859
  Кравченко І.М. Інноваційні технології під час вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 2-11
601860
  Прокопенко І.Ф. Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 81-85. – ISSN 2078-7782
601861
  Рєпка В.Б. Інноваційні технології підготовки фахівців ІТ-галузі. Досвід Харківського національного університету радіоелектроніки // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 83-85. – ISBN 966-8847-12-1
601862
  Угненко Є. Інноваційні технології проєктування шляхів сполучення, геодезичне забезпечення будівельної галузі та поліпшення ефективності підготовки фахівців / Є. Угненко, О. Ужвієва, О. Тимченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 79-83. – ISSN 1562-529Х
601863
  Гончарова Н.П. Інноваційні технології реконверсії відновлювальних ресурсів як умова модернізації виробництва / Н.П. Гончарова, Б.Б. Коцинський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 83-87
601864
  Ковтун С. Інноваційні технології семінарських занять // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 104-109. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
601865
  Олександров М.П. Інноваційні технології та економічний механізм їх функціонування в перехідній економіці // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.85-87. – ISBN 5-7763-2435-1
601866
   Інноваційні технології та реформа змісту освіти : в контексті Лісабонської стратегії ЄС; методичний каталог видань. – Київ : Освіта України, 2007. – 196с. – ISBN 966-8847-51-2
601867
  Цехмістрова Г.С. Інноваційні технології та творчість у навчанні - як чинники якості підготовки фахівців в умовах інтеграції в Європу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 99-101
601868
  Павловський В.В. Інноваційні технології тестування якості навчання у контексті Болонського процесу / В.В. Павловський, Д.Л. Герчанівський // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 59-64. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
601869
  Гінкул А.П. Інноваційні технології у вирішенні проблем опустелювання та деградації почв у Туркменістані / А.П. Гінкул, С.П. Кривальова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 7-10. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
601870
  Антошкіна Л.І. Інноваційні технології у вищій школі // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 84-87
601871
   Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року. – Київ : Стилос, 2005. – 472 с. – ISBN 966-8009-46-0
601872
  Семенел В. Інноваційні технології у збереженні бібліотечних фондів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 11-13. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
601873
   Інноваційні технології у медицині: стан і перспективи / О.І. Олар, О.Ю. Микитюк, В.І. Федів, М.А. Іванчук, О.В. Гуцул // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 155-160. – ISSN 1684-7903
601874
  Жуковський М.О. Інноваційні технології у підготовці майбутніх лікарів ветеринарної медицини до професійного спілкування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 65-69. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
601875
  Шахіна І.Ю. Інноваційні технології у професійній підготовці майбутнього вчителя комп"ютерних технологій // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 144-150. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
601876
  Мартинець Л.А. Інноваційні технології у професійному розвитку вчителя // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 147-158. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
601877
  Бхіндер Н.В. Інноваційні технології у процесі професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 132-139. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
601878
  Кузан Г. Інноваційні технології у формуванні мотивації до вивчення іноземної мови у студентів непрофільних вишів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 42-46. – ISSN 2308-4634
601879
  Ніколаєнко Н.М. Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Ніколаєнко Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
601880
  Бабіна Н.О. Інноваційні технології управління економічною безпекою підприємства в умовах посткризового розвитку // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 11 (155). – С. 40-47
601881
   Інноваційні технології управління якістю в проектах підготовки рятувальників / А.Г. Ренкас, О.Г. Придатко, Д.Б. Мозоль, Т.П. Ганчур // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 80-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
601882
  Куц Л.Л. Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / Л.Л. Куц, О.М. Собко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 93-103. – ISSN 2309-1533
601883
  Любаренко Т.І. Інноваційні технології формування міжнародних брендів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-6
601884
  Баніт Ю. Інноваційні технології формування підприємницької компетентності у фаховій підготовці студентів - майбутніх економістів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 4-16. – ISSN 2077-1827
601885
  Мельничук Л.Б. Інноваційні технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладуг / Л.Б. Мельничук, Т.В. Левкулич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 165-170. – ISBN 978-966-7359-77-5
601886
  Шевчук О. Інноваційні технології формування професійної суб"єктності майбутніх психологів: результати дослідження // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 216-221. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
601887
  Півняк Г. Інноваційні технології чекають своїх виробників // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 жовтня (№ 41)


  Модернізацію економіки країни неможливо здійснити, без створення в державі сприятливого інноваційного клімату й системи правил і стимулів, які активізували б національний бізнес, широкі верстви науковців, освітян, винахідників. На цю тему "Освіта ...
601888
  Ніколаєнко Н. Інноваційні технології як засіб підготовки студентів до ЗНО з української мови та літератури в закладах фахової передвищої освіти / Н. Ніколаєнко, А. Данюк // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (155). – С. 41-47
601889
  Стрельченко А. Інноваційні технології як засіб формування комунікативної компетентності у студентів на заняттях з англійської мови // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2019. – Вип. 8, ч. 2. – С. 80-87. – ISSN 2411-6548
601890
  Мазур В.Г. Інноваційні технології як напрям підвищення інформаційної відкритості органів влади та налагодження зв"язків влади із громадськістю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 135-140. – ISSN 2306-6814
601891
  Хребтій Г.І. Інноваційні технології, направлені на розвиток клінічного мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів України // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 2 (74). – С. 252-255. – ISSN 1684-7903


  "...Серед інноваційних технологій, які активізують навчальний процес , сприяють розвитку клінічного мислення у студентів-медиків."
601892
   Інноваційні технології: пошук оптимальних варіантів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
601893
  Приходченко К.І. Інноваційні технологічні системи сформованості творчого освітньо-виховного середовища // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.186-191. – ISSN 1728-3671
601894
  Присяжнюк А. Інноваційні транскордонні кластери: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 334-340. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
601895
  Каліберда Н. Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / Надія Каліберда, Володимир Попик, Ольга Василенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 46-52. – ISSN 1029-7200


  Інформаційне повідомлення про роботу секції "Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності", що відбулася в рамках щорічної міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття", яка проходила 9-10 ...
601896
  Астахова К.В. Інноваційні університети: критерії та підходи до визначення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 281-285. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
601897
  Вінник О. Інноваційні управлінські технологи: проблеми правового забезпечення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 74-78
601898
  Лук"яненко О.Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності : монографія / О.Д.Лук"яненко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 298, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-263. – ISBN 978-966-926-043-7
601899
  Черваньов Д. Інноваційні фактори зміцнення конкурентоспроможності України в умовах світової економічної кризи / Д. Черваньов, Н. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з врахуванням світової економічної кризи. Висвітлено основні складові конкурентоспроможності, особливу увагу приділено інноваційним факторам її підвищення. Consider the ...
601900
  Кір"якова М.Є. Інноваційні фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 164-171


  В статті показано вплив інноваційних факторів на конкурентоспроможність національної економіки. В якості найбільш ефективної концепції інноваційної діяльності в сучасних умовах обгрунтовано модель відкритих інновацій. Запропоновано шляхи розвитку ...
601901
  Шевченко А.В. Інноваційні фактори розвитку зовнішньоекономічних зв"язків АРК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 180-183. – Бібліогр.: на 7 пунктів
601902
  Гращенко І.С. Інноваційні фактори розвитку та активізації діяльності підприємств сфери послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-30
601903
  Омельченко Р.В. Інноваційні фактори циклічності економічного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
601904
  Грибан Г. Інноваційні фізкультурно-оздоровчі технології в фізичному вихованні студентів / Г. Грибан, Т. Білоскаленко, О. Скорий // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 166-169. – ISBN 978-966-698-271-4
601905
  Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 244 л. – Додатки: л. 215-244. – Бібліогр.: л. 193-214
601906
  Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
601907
  Гайдук Л.А. Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 10 (203). – С. 68-75 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
601908
  Волга В. Інноваційні фінансові сервіси: сучасні електронні технології ринку мікрокредитування // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 103-107
601909
  Ліщинський І. Інноваційні форми агломерації виробництва: кластери та креативні регіони // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 158-166. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
601910
  Марченко О.А. Інноваційні форми в регіональному управлінні туристичної діяльності / О.А. Марченко, М.В. Сальнікова, К.В. Шевельова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 27-34. – ISSN 2306-546X
601911
  Молоченко В.В. Інноваційні форми взаємодії студентів на заняттях // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 91-98. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
601912
  Ковалева Лариса Інноваційні форми і методи викладання економіки в школі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-8
601913
  Волощук В.Р. Інноваційні форми і механізми нейтралізації банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 175-178. – ISSN 2309-1533
601914
  Процай А.Ф. Інноваційні форми кредитування малого бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 72-75
601915
  Мурашко М. Інноваційні форми міжнародних зв"язків суб"єктів вищої школи / М. Мурашко, С. Назарко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 17-20 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
601916
  Фасоля А. Інноваційні форми навчання: педагогічна майстерня // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (140). – С. 24-26
601917
  Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Д.М. Стеченко; КНУТШ. – Київ : Вища школа, 2002. – 254с. – ISBN 966-642-099-6


  Розкрито теоретичні та методичні аспекти становлення сучасних інтегративних форм реґіонального розвитку. Показано сутність і зміст розробки проектів ство-рення вільних економічних зон, спільних підприємств, технопарків, технополісів та ...
601918
  Соколовська Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 20-25. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто деякі інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек, а саме: веб-сайт (контент та особливості структури); бібліотечні представництва в соцмережах (можливості, методика створення та ведення представництва); віртуальні виставки ...
601919
  Климюк Ірина Інноваційні форми роботи з учнями на уроках географії та в позаурочний час // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 8-9. – Бібліогр. 3 назви
601920
  Миколаєнко Н.М. Інноваційні форми та методи в підготовці майбутніх фахівців редакторсько-видавничого профілю // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 249-257. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
601921
  Кравець Л. Інноваційні форми та методи формування рефлексії у майбутніх педагогів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-50. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
601922
  Кияниця С.О. Інноваційні чинники підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 59-61. – ISBN 978-966-188-219-4
601923
  Сидора В.В. Інноваційні чинники підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 57-59. – ISBN 978-617-7069-02-6
601924
  Уманців Г. Інноваційні чинники розвитку економіки / Г. Уманців, О. Карп"юк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 34-40. – ISSN 1605-2005
601925
  Синковець Н. Інноваційні чинники розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 267-269
601926
  Ніколаєва О.Г. Інноваційні шляхи розвитку наукового періодичного видання економічного профілю / О.Г. Ніколаєва, О.С. Тітомир // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 55-61. – (Серія "Економічна" ; вип. 96). – ISSN 2311-2379
601927
  Стовбур Л.М. Інноваційні явища у лексико-семантичному просторі українськомовної блогосфери / Л.М. Стовбур, М.С. Денисенко // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 168-172
601928
  Супрун В Л. Інноваційні явища у фразеології сучасного українського публіцистичного мовлення // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 89-108. – ISBN 978-966-406055-1


  У статті висвітлено особливості актуалізації нових фразеологізмів у мові газетної публіцистики. На конкретних прикладах здійснена спроба виявлення їхньої комунікативної та національно-культурної своєрідності.
601929
  Пилипенко В.П. Інноваційність в державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 97-98
601930
  Кремень В. Інноваційність і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 7-14. – ISSN 0131-6788
601931
  Лузік Е. Інноваційність розвитку вищої технічної освіти в Україні як основа формування планетарного мислення майбутнього фахівця / Е. Лузік, Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 73-80. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
601932
  Удовиченко С.М. Інноваційність сільськогосподарської галузі України // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 34-36. – ISBN 978-9934-571-24-4
601933
  Коновалова М. Інноваційність у державній службі як чинник розвитку національної інноваційної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 96-103


  У статті проаналізовано роль державної служби у формуванні національної інноваційної системи в Україні, визначено суть інноваційної культури державної служби.
601934
  Вітвицька С. Інноваційність у підготовці докторів філософії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 101-104. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
601935
  Бутнік-Сіверський Інноваційність цілісних науково-виробничих формувань в умовах поступу до неоекономіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 49-58. – ISSN 2308-0361
601936
  Ковальчук Н. Інноваційність як вагомий складник ефективної організаційно-управлінської діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 23-25. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто особливості інноваційності змісту організаційно-управлінської діяльності розвитку бібліотек у контексті нових суспільних реалій; наведено огляд основних складових елементів бібліотечних інновацій
601937
  Хоружий Г. Інноваційність як принцип діяльності вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 14-25. – ISSN 1682-2366
601938
  Химинець В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 15-24.
601939
  Химинець В. Інноваційно-гуманістичне та компетентнісне спрямування сучасної післядипломної педагогічної освіти: європейський вимір // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 43-51
601940
  Могилова М.М. Інноваційно-диверсифікаційне відтворення основних засобів у забезпеченні стійкого розвитку сільського господарства і сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
601941
  Атамась Н. Інноваційно-еволюційний та макрофінансовий аспект циклічного розвитку суспільства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 34-39. – ISSN 1818-5754
601942
  Селезньова Л. Інноваційно-інвестиційна діяльність в екологічній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті організаційні питання інноваційно-інвестиційної діяльності в екологічній сфері, способи збільшення обсягів інвестицій і підвищення їхньої ефективності. Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, екологія, охорона навколишнього ...
601943
  Бабина О.М. Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 186-198. – ISSN 2411-4413
601944
   Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем = Innovation and investment and technological security of transformation of the regional economic systems / [Хвесик М.А. та ін.] ; за наук. ред. акад. М.А. Хвесика ; [Нац. акад. наук України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 486, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - Резюме та зміст укр. та англ. – Бібліогр.: с. 460-483. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1311-7
601945
  Боков О. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України як передумова підвищення рівня життя населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 45-51
601946
  Бакіров В.С. Інноваційно-інвестиційна політика університету: теорія і практика // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 18-20. – ISBN 978-966-600-659-5


  Аналіз ролі ВНЗ у реалізації інноваційно-інвестиційних проектів на прикладі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
601947
  Ткачук Л.М. Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристсько-рекреаційного комплексу України / Л.М. Ткачук, В.С. Сайчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 28-36. – Бібліогр.: 8 назв.
601948
  Павленко І.І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні / І.І. Павленко, Білінська, (Колісецька) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 104-113


  У статті визначено особливості та значення інноваційно-інвестиційного забезпечення у підвищенні конкурентоспроможності сільського господарства. Розкрито взаємозв"язок інноваційної та інвестиційної діяльності з правовою складовою. Проаналізовано основні ...
601949
  Кириченко О.А. Інноваційно-інвестиційний вектор протидії глобальній кризі як чинник формування національної економічної безпеки / О.А. Кириченко, І.В. Кудря // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 11-17
601950
  Осецький В.А. Інноваційно-інвестиційний вектор соціально-економічного розвитку: регіональний аспект // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 183-185
601951
  Леськів І.Ю. Інноваційно-інвестиційний механізм формування і розвитку ринку м"яса та м"ясної продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Леськів Ігор Юрійович ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
601952
  Колесов С.В. Інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства: методологічні підходи до сутності та оцінки / С.В. Колесов, В.І. Кривда // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 103-110
601953
  Кузьмінський В.О. Інноваційно-інвестиційний потенціал фінансово-промислових груп : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 114-123 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
601954
   Інноваційно-інвестиційний потенціал як основа конкурентоспроможності регіону (на прикладі Харківської області) : колект. монографія / [Л.М. Нємець та ін. ; за заг. ред. Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіди] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 421-441 та в підрядк. прим. – ISBN 978-961-285-397-1
601955
  Борщ Л. Інноваційно-інвестиційний розвиток АР Крим як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено інноваційно-інвестиційний розвиток АР Крим як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону. Виявлено, що пряме регулювання інвестиційною діяльністю здійснюється державними органами і включає в себе короткострокове та ...
601956
  Заєць О. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств - шлях до подолання економічної кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 60-63 : Табл, рис.
601957
  Далик В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств - шлях до подолання економічної кризи / В.П. Далик, В.С. Бойко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 271-277. – ISSN 0321-0499
601958
  Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-12. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 0131-775Х
601959
  Герасимчук В.Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України: проблеми і перспективи / В.Г. Герасимчук, Л.Є. Довгань, В.Р. Давиденко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-43. – Бібліогр.: 7 назв
601960
  Никитюк Т.Л. Інноваційно-інвестиційний розвиток України: сучасні реалії та необхідні зміни / Т.Л. Никитюк, О.В. Баула // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
601961
  Івченко І.Ю. Інноваційно-інвестиційний фактор підвищення конкурентоспроможності країни // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 71-72
601962
  Чудовська В.А. Інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку екобезпечного землеробства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
601963
  Сидоренко О.А. Інноваційно-інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної промисловості України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-35. – Бібліогр.: 6 назв
601964
   Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колектив. монографія / [Дубина М.В. та ін.] ; за заг. ред. В.П. Ільчука ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 395, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-7496-93-7
601965
  Петрушевська В. Інноваційно-інвестиційні пріоритети динамічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 196-203.
601966
  Краус Н.М. Інноваційно-інвестиційні процеси системи вищої освіти в національній економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.249-255. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
601967
  Тканка Л. Інноваційно-інвестиційні процеси як чинник економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Економіка ; вип. 41)


  Проаналізовано економічну природу управління інвестиційним процесом в інноваційній сфері. Обгрунтовується висновок про необхідність реформування науково-технічної сфери України шляхом створення універсального інноваційно-інвестиційного механізму.
601968
  Флейчук М. Інноваційно-інституційні інструменти нечесної конкурентної боротьби як елементи міжнародного маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 56-61. – ISSN 1606-3732
601969
  Тарасевич В.М. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість / В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 36-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
601970
  Тарасевич В.М. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість / В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 18-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
601971
  Білорус О.Г. Інноваційно-інформаційна економіка: цифровий вимір та еволюційна динаміка у глобальному контексті / О.Г. Білорус, А.А. Гриценко // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 1. – С. 115-119. – ISSN 1811-3141
601972
  Грущинська Н.М. Інноваційно-інформаційний напрям розвитку нових індустріальних країн Азії: велика стратегія Китаю як досвід для України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 17-23
601973
  Суліма Є. Інноваційно-інформаційний розвиток освіти - якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
601974
  Суліма Є. Інноваційно-інформаційний розвиток освіти - якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (969). – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
601975
  Удод О. Інноваційно-інформаційні проекти в сучасній освіті України // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 27-29


  Автор дає поясненя таким термінам, як "Інформаційні технології" та "комп"ютерні технології"; звертає увагу на показник, який наочно демонструє рівень впровадження ІКТ в країні - індекс мережевої готовності країни, який складається з багатьох чинників. ...
601976
  Мадзігон В. Інноваційно-інформаційні проекти в сучасній освіті України (виступ на Загальних зборах НАПН України 11 листопада 2011 р.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 6 (36). – С. 12-17
601977
  Бочан І. Інноваційно-концептуальні засади економічної франкіани : Критика і бібліографія / І. Бочан, С. Голубка // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
601978
  Лук"яненко Д. Інноваційно-креативний компонент глобального менеджменту / Д. Лук"яненко, О. Тітова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 39-54. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
601979
  Лавриненко Л. Інноваційно-креативний потенціал - основа наукоємної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Визначено основні складові наукоємної економіки - знання, креативність та інновації. Обгрунтовано значення інноваційної освіти як чинника соціальної мобільності у розвитку сучасного українського суспільства.
601980
  Дубницький В. Інноваційно-маркетинговий потенціал промислового підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності на світовому ринку / В. Дубницький, Н. Даниліна // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 33-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
601981
  Даниліна Н.В. Інноваційно-маркетинговий стратегічний розвиток промислового підприємства: аспекти розв"язання конфлікту економіки та екології // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 52-55. – ISSN 1729-7206
601982
  Гелеверя Є.М. Інноваційно-організаційні проблеми комерціалізації інтелектуальних продуктів закладами вищої освіти // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : I Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Київ], 18 трав. 2018 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності ; [редкол.: Орлик О.П. (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2018. – С. 79-83. – ISBN 978-966-97775-7-7


  "Ефективне впровадження у виробництво продуктів інтелектуальної праці є визначальною рисою розвинених країн Європейського Союзу. Досвід цих країн переконує, що вагому роль у формуванні інноваційної політики відіграють заклади вищої освіти, а найбільш ...
601983
  Погріщук Г.Б. Інноваційно-орієнтована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
601984
  Якушев О.В. Інноваційно-освітні кластерні форми регіонального розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Якушев Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
601985
  Лаба О.В. Інноваційно-педагогічні напрями розвитку правової освіти України / О.В. Лаба, А.В. Лякішева // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 38-42. – ISBN 978-966-940-002-4
601986
  Доброносова Ю.Д. Інноваційно-смисловий аспект реформування викладання філософських дисциплін у вищій школі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 127-133.
601987
  Гуменюк Д.О. Інноваційно-структурний тип економічного зростання: вплив фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність переходу до інноваційно-структурного типу економічного зростання, визначено напрями посилення стимулюючої ролі бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики. The necessity of transition to a Innovation-structural economic ...
601988
  Бобров В.Я. Інноваційно-теоретичні аспекти прогнозування розвитку вищої освіти України / В. Я. Боброва // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 11-18. – ISBN 966-597-072-0
601989
  Хаустова В.Є. Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України / В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев, В.А. Зінченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 218-228. – ISSN 2222-4459
601990
  Шнипко О.С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвіднесення США та України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 3-14 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
601991
   Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств - основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти) / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б. Погайдак, Л.М. Мельник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-13 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
601992
  Терещенко О.А. Інноваційно-технологічний розвиток економіки: світовий досвід та українські реалії // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 20-21
601993
  Федулова Л. Інноваційно-технологічний фактор розвитку економіки в період пандемії COVID-19 та рекомендації на майбутнє (аналітична записка) / Л. Федулова, О. Петроє // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 128-143. – ISSN 2664-3618
601994
  Лавров Р.В. Інноваційно-фінансові технології у банківській діяльності: сутність, проблеми і можливості розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 221-229. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
601995
  Шнипко О. Інноваційно - портфельна реорганізація як засіб підвищення конкурентоспроможності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 3. – С.60-63
601996
  Бояринова К.О. Інноваційно орієнтоване підприємство: сутність, класифікація та особливості функціонування // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 52-57. – ISSN 2413-9610
601997
  Бондарь К.Л. Інноваційно орієнтований експорт як фактор економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-118. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз тенденцій розвитку світової економіки, її рушійних чинників. Розглянуто специфіку сучасної інноваційної конкурентоспроможності економіки України, її експортного потенціалу.
601998
  Шебанін В. Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 11-13 : рис. – ISSN 1810-3944
601999
  Смоляр Л. Інноваційно орієнтовані структури: від вживання до розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 41)


  Досліджується роль інновацій як ключового фактора успішного соціально-економічного розвитку економічних систем у сучасних умовах. Аналізуються причини кризового стану та проблеми реалізації інноваційної політики на мікрорівні. З урахуванням факторів ...
602000
  Гречаник Б.В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти / Б.В. Гречаник; Ін-т регіон. дослід. НАН України; Західноукр. екон.-прав. ун-т. – Івано-Франківськ, 2007. – 187с. – ISBN 966896904-9
<< На початок(–10)601602603604605606607608609610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,