Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>
58001
  Ставнюк В. "… ich meine, mit dem Besten was in mir ist, Bin ich stets animal politicum gewesen und wunschte ein Burger zu sein": історик у суспільно-політичному житті своєї країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 75-82. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль історика у формулюванні "відповідей", які надаються сучасним йому суспільством на дражливі "виклики" доби. "Правда фактів" і можливі їх інтерпретації позначають проблематизуюче поле, у якому й розгортається діяльність професійного ...
58002
  Buchwald Art "I am not a crook" / Buchwald Art. – Greenwich : A Fawcett crest book, 1974. – 222p.
58003
  Frost David "I gave them a sword" : behind the scenes of Nixon interviews / Frost David. – New York, 1978. – 314с.
58004
  Diefenbaker John "I never say anything provocative". / Diefenbaker John; M. Wente. – Toronto, 1975. – 147с.
58005
  Geller Hans "I Pifferari". / Geller Hans. – Lpz., 1954. – 72с.
58006
  Zalizna K.Y. "I study in London. I want so badly to go back home… i hate this city": identifying culture shock patterns in international students" online discourse // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (6). – С. 231-256. – ISSN 2617-8923
58007
  Mykhalchuk R. "I Wanted to Avenge the Spilled Innocent Jewish Blood": Resistance of Mizoch Jews during the Holocaust // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 4 (40), жовтень-грудень. – С. 236-253. – ISSN 1998-4634
58008
  Тримбач С. "I коли була холера, в Одесі було краще..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 28


  Карантин для кіно, кіно для карантину.
58009
  Messner R. "Ich gehe bis an die Grenze": ein Portrat von Hans-Dieter Schutt / R. Messner. – Berlin : Reiher, 1991. – 224 S. : Ill. – ISBN 3-910163-89-0
58010
  Steiger G. "Ich wurde doch nach Jena gehn". Ein Buch um Geschichte und Geschichten, Bilder, Denkmale und Dokumente aus vier Jahrhunderten Universitat Jena / G. Steiger. – Jena, 1972. – 169с.
58011
  Steiger Gunter "Ich wurde doch nach Jena gehn": Geschichte und Geschichten, Bilder, Denkmale und Dokumente aus vier Jahrhunderten Universitat Jena / Steiger Gunter. – Weimar, 1978. – 220с.
58012
  Задоянчук Н.В. H-розв’язність задачі оптимального керування для виродженої еліптичної варіаційної нерівності // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8


  Розглянуто задачу оптимального керування для виродженої еліптичної варіаційної нерівності з ваговою функцією потенціального типу, що входить до диференціального оператора. Доведено розв"язність задачі оптимального керування в класі так званих ...
58013
  Бугай В.З. HR-брендінг як механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці / В.З. Бугай, А.В. Басацька // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 13-19. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
58014
  Грідін О.В. HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 160-172. – (Економічні науки)
58015
  Фліпова Л.Я. HR-менеджмент як сучасний напрям інформаційно-документної діяльності / Л.Я. Фліпова, І Д. . Галенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 2409-9805
58016
   HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи : монографія / [Чевганова В.Я. та ін. ; за заг. ред. І.Б. Швець] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДонНТУ, 2013. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-377-179-3
58017
  Орлова Рина HR-политика предприятий гостеприимства в период кризиса : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 36-40
58018
  Pascenko J. Hrvatski grobovi 1914-1918 : Karpati, Galicija, Bukovina / Jevgenij Pascenko. – Zagreb : Hravatski drzavni arhiv, 2016. – 210 s. : ill., maps. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-953-7659-37-0


  У пр. № 1694554 напис: Бібліотеці від автора. 19.IX.2016 Підпис
58019
   Hrvatski jezik / S. Babic, L. Badurina, E. Barik, N. Bencic, D. Brozowic, D. Filipovic; Red. nauk. M.Loncaric. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1998. – 339s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-22-4
58020
   Hrvatski khjizevni jezik i pitanje varijanata. – Zagreb, 1969. – 247с.
58021
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine scripserunt. II. Pisci 17-19. stoljeca. – Zagreb
2. – 1970. – 1024с.
58022
   Hrvatski latinisti croatici auctores qui latine seripserunt. 1. Iz latini teta 9-14. stoljeca. Pisci 15. i 16 stoljeca. – Zagreb
1. – 1969. – 742с.
58023
   Hrvatski naivni umjetnici i slovenski likovni samorastniki. Popis naivaca Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. – Zagreb, 1973. – 70с.
58024
   Hrvatski narodni preporod. 1. Ilirska knjiga. – Zora
1. – 1965. – 376с.
58025
   Hrvatski narodni preporod. 2. Ilirska knjiga. – Zora
2. – 1965. – 459с.
58026
  Plese Adela Hrvatski narodni vez / Plese Adela. – Zagreb, 1954. – 62с.
58027
   Hrvatski putopisci XIX i XX stoljeca. – Zagreb, 1955. – 684 с.
58028
  Peic M. Hrvatski umjetnici / M. Peic. – Zagreb, 1968. – 410с.
58029
   Hrvatski znanstveni zbornik. – Zagreb
1. – 1971. – 332с.
58030
   Hrvatski znanstveni zbornik. – Zagreb
2. – 1971. – 398с.
58031
  Menac A. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeoloski rjecnik / Antica Menac, Raisa I. Trostinska. – 2. izd. – Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveucilista u Zagrebu, 1993. – 140 s. – (Serija: Mali frazeoloski rjecnici / urednik Antica Menac ; kn. 9)
58032
  Dayre J. Hrvatskosrpsko-Francuski rjecnik = Dictionnaire croate ou Serbe-Francais / J. Dayre, M. Deanovic, R. Maixner. – Zagreb : Novinarsko izdavacko poduzece, 1956. – XII, 948 s.
58033
  Ibsen Henrik Hry 11 / Ibsen Henrik. – Bratislava, 1958. – 788с.
58034
   Hry osvobozeneho divadla. – Praha
1. – 1961. – 536с.
58035
  Hoffmeister Adolf Hry z avantgardy / Hoffmeister Adolf. – Praha, 1963. – 267с.
58036
  Remy J. Hryhorii Kvitka-Osnov"ianenko"s Posthumous Problems with the Tsarist Authorities // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 591-597. – ISSN 0363-5570
58037
  Hrabjanka H. Hryhorij Hrabjanka"s "Тhe great war of Bohdan Xmel"nyc"kyj" = Григорія Грабянки "Дьйствія презьльной брани Богдана Хмелницкого" / Hryhorij Hrabjanka; With an introduction by Yuri Lutsenko; Ukrainian research institute of Harvard university. – Факс. вид. – Cambridge : Harvard university press, 1990. – 88,588 p. – Факс. відтворення Літопису Григорія Грабянки. – (Harvard library of early Ukrainian literature = Гарвардська бібліотека давнього українського письменства : Texts / Editorial board: O. Pritsak, G.G.Grabowicz a.o. ; Vol. 9). – ISBN 0-916458-38-5
58038
  Lev V. Hryhoriy Skovoroda a Ukrainian Philosopher / Vasyl Lev // The Ukrainian review : the quarterly magazine devoted to the study of Ukraine / The Assoc. of Ukrainians in Great Britain ; Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine ; Canadian League for Ukraine"s Liberation. – London, 1973. – Vol. 20, No. 2. – Р. 12-14
58039
  Подольчак Н. HRбрендинг в системі управління людськими ресурсами організації / Н. Подольчак, Р. Васьків // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 601-609. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
58040
  Cohen-Kaminsky HTAP: une nouvelle cible identifiйe // L"Edition of Universite Paris-Saclay / Universite Paris-Saclay. – Saint-Aubin, 2016. – Iss. 02, September. – P. 8-9


  Hybrid Transactional/Analytical Processing. "Використовуючи знання в галузі біології та медицини, була знайдена нова мета щоб боротися з смертельною хворобою, яка вражає легені та серце. Завдяки лікарській хімії, ефективне лікування може скоро бути ...
58041
  Гончаров А. HTML / Алексей Гончаров. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2001. – 240с. : илл. + Дискета. – (Самоучитель). – ISBN 5-272-00072-2
58042
  Комолова Н. HTML : учебный курс / Нина Комолова. – Москва [и т.д.] : Питер, 2007. – 267, [1] с. : ил., табл. – (Учебный курс). – ISBN 5-469-00854-1


  Для тех, кто хочет создать свою веб-страницу и заявить о себе в Интернете
58043
  Комолова Н.В. HTML : самоучитель / Н. Комолова, Е. Яковлева. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 288 с. : илл. – ISBN 978-5-4237-0144-4
58044
  Айзенменгер Р. HTML 3.2/4.0 : справочник / Р.Айзенменгер ; пер. с нем., под ред.С. Молявко. – Москва : Бином, 1998. – 368 с. – ISBN 5-7989-0023-1
58045
   HTML 4 для "чайников" : [учеб. пособие : пер. с англ.] / Э. Титтел, Н. Питс, Ч. Валентайн, Н. Питс, Ч. Валентайн; Эд Титтел, Натанья Питс, Челси Валентайн. – 3-е изд. – Москва [и др.] : Диалектика Вильямс, 2001. – 454 с. – (Для сомневающихся). – ISBN 5-8459-0152-9
58046
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 2000. – 672с. – ISBN 5-8206-0072-X
58047
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : BHV- Санкт-Петербург, 2001. – 672с. – ISBN 5-8206-0072-X
58048
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2003. – 672с. – ISBN 5-8206-0072-X
58049
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2004. – 672с. : илл. – ISBN 5-8206-0072-X
58050
  Матросов А.В. HTML 4.0 / Александр Матросов, Александр Сергеев, Михаил Чаунин. – Санкт-Петербург : БХВ- Петербург, 2005. – 672с. : илл. – ISBN 5-8206-0072-X
58051
  Лабберс П. HTML 5 для профессионалов = Pro HTML 5 Programming : мощные инструменты для разработки современных веб-приложений / Питер Лабберс, Брайан Олберс, Фрэнк Салим ; [пер. с англ. и ред. А.Г. Гузикевича ; предисл. Пола Айриша]. – Москва [и др.] : Вильямс, 2011. – 272 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 271-272. – (Expert"s voice in Web development ) ( Код в Интернете!). – ISBN 978-5-8459-1715-7
58052
  Петюшкин А.В. HTML в Web-дизайне / Алексей Петюшкин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 400 с. – ISBN 5-94157-513-0
58053
  Морис Б. HTML в действии / Б. Морис; Пер.с англ. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 256с. – ISBN 5-88782-216-3
58054
  Брагару Т. HTML в примерах : методические разработки / Т. Брагару, Т. Сибирская, В. Сибирский ; МГУ, Фак-т математ. и информ., Кафедра прикладной информатики. – Кишинев : [Б. и.], 2003. – 103 с. – ISBN 9975-70-13-2
58055
  Дригалкин В.В. HTML в примерах. Как создать свой Web-сайт / В.В. Дригалкин. – Москва, Сп-б, Киев : Диалектика, 2003. – 192с. – (Самоучитель). – ISBN 5-8459-0502-8


  Учебник, справочник и самоучитель в одной книге, который научит вас работать с HTML-кодом напрямую, без использования визуальных редакторов
58056
  Мальчук Е.В. HTML и CSS : Самоучитель / Е.В. Мальчук. – Москва, СПб., Киев : Вильямс, 2006. – 416с. – ISBN 5-8459-0907-4
58057
  Квинт И. HTML и CSS на 100 % / И. Квинт. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352с. – (На 100%). – ISBN 978-5-91180-724-5
58058
  ДеБольт HTML и CSS. Совместное использование = Integrated HTML and CSS: A smarter, faster way to learn / Вирджиния ДеБольт ; [ пер с англ. И.С. Елов ]. – Москва : NT Press, 2006. – 512 с. – (Школа Web-мастерства). – ISBN 5-477-00165-8
58059
  Хейз Д. HTML и XHTML : 10 минут на урок / Дидре Хейз; Пер. с англ. А.Л. Соколенко. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 224 с. – Парал. тит. англ. – (Освой самостоятельно!). – ISBN 5-8459-0236-3
58060
  Дунаев В.В. HTML, скрипты и стили / Вадим Дунаев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 832с. – ISBN 5-94157-231-X
58061
   HTS Surface Resonators / G.A. Melkov, Y.V. Egorov, O.M. Ivanyuta, V.Y. Malyshev, H.K. Zeng, Kh. Wu // J.of Superconductivity, 2000. – №1
58062
   HU wissen : Humboldts Forschungsmagazin / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin
Ausg. 6, Dezember. – 2013. – Нім. та англ. мовами
58063
   HU wissen : Humboldts Forschungsmagazin / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin
Ausg. 7, October. – 2014. – Нім. та англ. мовами
58064
  Icaza Jorge Huasipungo / Icaza Jorge. – La Habana, 1966. – 150с.
58065
   Huawei networking technology and device. – Ed. 1.2. – [Shenzhen] : Huawei technologies co. – (Huawei datacom certifications-HCDA)
Vol. 1. – 2010. – 331 p. : ill., tab.
58066
   Huawei networking technology and device. – Ed. 1.2. – [Shenzhen] : Huawei technologies co. – (Huawei datacom certifications-HCDA)
Vol. 2. – 2010. – 372 p. : ill., tab.
58067
   Huawei networking technology and device lab guide. – Ed. 1.2. – [Shenzhen] : Huawei technologies co, 2010. – [152] p. pag. var. : ill., tab. – (Huawei datacom certifications-HCDA)
58068
   Hubert Duprat theatrum : [Guida immaginaria alle collezioni]. – Caraglio : CeSAC, 2002. – 72p. – (reConnaitre). – ISBN 2-7118-4352-1
58069
  Engelmayer Sheldon Hubert Humphrey: the man and his dream / Engelmayer Sheldon, Wagman Robert. – New York, 1978. – 358с.
58070
   Hubners Geographisch-statistische Tabellen. – Wien : Seidel &sons, 1932. – 564 S.
58071
   Hubners Geographische-Statistische Tabellen : Aller Lander der Erde. – Wien : Seidel, 1927. – 186 S.
58072
  Mamicheva O. Hubristic motivation of high school teachers // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 210-217. – (Психологія ; вип. 57). – ISSN 2312-1599


  The paper characterizes the structure of teaching activity motivation in high schools teachers. Стаття характеризує структуру мотивації педагогічної діяльності вчителів вищої школи.
58073
  Dermek Aurel Huby : Iesov, poli a luk / A.Dermek. – Martin : Osveta, 1976. – 435s. : il.
58074
  Cervenka Martin Huby, huby / Cervenka Martin, Ciganova Katarina. – Martin : Mlade leta, 1976. – 207s. : il.
58075
  Wecel-Ptas Lilia Huculszczyzna w polskiej literaturze dzieciecej dwudziestolecia miedzywojennego // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Tematyka huculska w polskiej literaturze pieknej, adresowanej do mlodego czytelnika, podejmowana byla najczesciej w okresie dwudziestolecia miedzywojennego. Ten kresowy region stal sie wowczas przedmiotem specjalnej edukacji scalajacej obraz II ...
58076
  Lachout Karel Hudba Chile / Lachout Karel. – Praha, 1976. – 69с.
58077
   Hudba pramenu. Vystava k 100. vyroci narozeni Otakara Breziny. – Praha-Strahov, 1968. – 20с.
58078
   Hudba v rozvoji lidske osobnosti. – Praha, 1976. – 134с.
58079
  Barvik Miroslav Hudebnikova cesta do SSSR / Barvik Miroslav. – Praha, 1956. – 268с.
58080
  Dvorak Vladimir Hudobna pozostalost Milosa Rupeldta v Univerzitnej kniznici v Bratislave / Dvorak Vladimir. – Bratislava, 1967. – 192с.
58081
   Hudobny archiv. – Martin : Matica Slovenska
N 13. – 2000
58082
   Hudobny archiv. – Martin : Matica Slovenska
N 15. – 2005
58083
   Hudobny archiv. – Martin : Matica Slovenska
N 14. – 2006
58084
   Hudobny archiv. – Martin : Slovenska narodna kniznica
N 16. – 2009
58085
  Trullemans Ulla Huellas de la picaresca en Portugal / Trullemans Ulla. – Madrid, 1968. – 256с.
58086
  Sorela P. Huellas del actor en peligro / P. Sorela. – Madrid : Alfaguara, 1991. – ISBN 84-204-8084-3
58087
  Munoz Puelles Vicente Huellas en la nieve / Munoz Puelles Vicente. – Madrid : Anaya & Mario Muchnik, 1993. – ISBN 84-7979-062-8
58088
  Mandelstam Ossip Hufeisenfinder / Mandelstam Ossip. – Leipzig, 1983. – 262с.
58089
   HUFS : Hankuk University of Foreign Studies. – Seoul, 2007. – 71, [3] p. : ill. – На обкл.: Global leaders educated at Hankuk University of Foreign Studies
58090
  Brandenburg Ingrid Hugenotten : Geschichte eines Martyriums / Brandenburg Ingrid, Brandenburg Klaus. – Leipzig : Leipzig, 1990. – 232S. : Ill. – ISBN 3-361-00326-1
58091
  Hughes Edward Hughes Electrical technology / Hughes Edward; Revised by I.McKenzie Smith. – 6th ed. – Harlow : English language book society; Longman, 1989. – 18,656p. – ISBN 0-582-05642-X
58092
  Buczek K. Hugo Kollataj i edukacja / Katarzyna Buczek. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. – 194, [2] s., [2] ark. fot. – Index: s. 191-195. – Бібліогр..: с. 185-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-235-0364-4
58093
   Hugo Vaclav Seykora. 1793-1856 : Kresby malire ze zaliby. – Praha, 1972. – 31 s.
58094
   Hugolin Gavlovic v dejinach slovenskej kultury.. – Martin, 1989. – 318с.
58095
  Grotius Hugo Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres : In quibis jus naturae, gentium item juris publici praecipur explicantur. – Editio nova, ad auctore ipso recognita & correcta. – Amsterdami (Amsterdam) : Apud Guilielmum Bl[aeu], 1632. – [10], 422, [24] p.


  На передньому форзаці напис чорним чорнилом: Ex libris monasterii Sancti Nicolai Eremitici Kijoviensis. [З книг монастиря Святого Миколи Відлюдника Київського = Микільського Пустинного монастиря] Нижче напис: №71.
58096
  Cazacu M. Huit letters de Georges Bengesco a Alfred Dumaine (1893 - 1921) // Revue roumaine d"histoire / Acad. roumaine. – Bucuresti, 2017. – T. 54, N 1/4 (за 2015) : Janvier-Decembre. – P. 33-47. – ISSN 0556-8072
58097
   Huitieme Congres International de Botanique. – Paris : C.N.A.M., 1954. – 36p. – французькою та англійською мовами
58098
   Huitieme Salon international de la chimie. Catalogie officiel C.N.I.T. 1968. 24 mai-1-er juin. – Paris, 1968. – 710с.
58099
   Hukvaldy. Statni hrad a pamatky v okoli. – Praha, 1963. – 48с.
58100
  Wallach O. Hulfs-tabellen fur den chemisch-analytischen unterricht / O. Wallach. – Bonn, 1879
58101
  Heydweller Ad. Hulfsbuch fur die ausfuhrung elektrischer messungen. – Leipzig : Johann Ambrosius Barth, 1892. – 262 S.
58102
  Rosinkiewicz Kazimierz Hultaj / Rosinkiewicz Kazimierz. – Warszawa, 1957. – 244с.
58103
  Kracik Jan Hultaje, zloczyncy, wszetecznice w dawnym Krakowie : O marginesie spolecznym 16-18 w. / Kracik Jan, Rozek Michal. – Krakow : Wyd-wo Literackie, 1986. – 260 s. – ISBN 83-08-01019-9
58104
   Human-geographical peculiarities of the healthcare system of Ukraine in the conditions of modern challenges / L.M. Niemets, O.V. Bartosh, K.Yu. Sehida, K.A. Niemets, L.V. Kliuchko, K.O. Kravchenko, Ie.Yu. Telebienieva // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – C. 206-223. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 54). – ISSN 2410-7360
58105
  Makarenko P. Human-oriented concept as a condition of ukraine"s development // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 34-38. – (Географія ; вип. 1/2 (82/83)). – ISSN 1728-3817


  According to Ukrstat, 42.4 million people lived in Ukraine in 2018, but the population is declining every year. Under the current dynamics, by 2050 the population will decrease to 28.0 million people. Under such conditions, in the perspective of 10-20 ...
58106
  Tatarinov V. Human anatomy and physiology = Учебник анатомии и физиологии человека : Textbook for Nurses" Training Schools / V. Tatarinov. – Moscow : Mir Publishers. – 319S. – Translated from the Russian by David A. Myshne
58107
  Tatarinov V. Human anatomy and physiology = Учебник анатомии и физиологии человека : Textbook for Nurses" Training Schools / V. Tatarinov; Татаринов В.Г. – Moscow : MIR Publishers, 1982. – 344S. – Translated from the Russian by David A. Myshne
58108
   Human and Artificial Intelligence. – Berlin, 1978. – 227с.
58109
  Colin V.L. Human attachment / V.L. Colin. – New York : The McGraw-Hill Companies, 1996. – XXIII,391 p. : il. – ISBN 0-07-011839-6
58110
   Human body and how it works : Science Program. – The U.S.A. : Nelson Doubleday, Inc. and Odhams Books Ltd., 1971. – 64с. – (Science Service)
58111
   Human capital and regional growth in Morocco: spatial econometric approach / Koraich, al Mahdi, , M. Hamzaoui // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 68-72. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  The aim of this article is to study the impact of human capital on the regional growth between 2000 and 2014, and to identify the relations linking the Moroccan regions with a view to identify the neighborhood effects on the growth of a region, by an ...
58112
  Ismail Rahman Human capital and regional wage differentials in Malaysia / Ismail Rahman, Saukani Mohd Nasir Mohd, Bakar Norlinda Tendor Abu // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 328-338 : Tabl. – Bibliogr.: 34 назв. – ISSN 1993-6788


  Проаналізовано інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти.
58113
   Human capital formation and economic development in Pakistan: an empirical analysis / Muhammad Irfan Chani, Mahboob, UI Hassan, , Muhammad Shahid // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 486-495 : table. – Bibliogr.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
58114
  Fila M. Human capital management: evaluation of selected unemployment aspects / M. Fila, K. Juranova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – Р. 105-108. – ISSN 1728-6220
58115
  Tubbs S.L. Human communication / Stewart L. Tubbs, Sylvia Moss. – 6th ed. – New York [etc.] : McGraw-Hill, 1991. – XV, 490 p. – ISBN 0-07-065404-2
58116
  Nouy Lecomte du Human destiny / Nouy Lecomte du. – New York : The New American library, A Signet book, 1949. – 189p. – (NAL Signet books ; 746)
58117
   Human development reforms // 2004-2010. Seven years that changed Georgia forever : [a publ. of the government of Georgia]. – [S. l. : s. n., 2010. – 23, [1] p. : tab.
58118
   Human development report 1995. – New York; Oxfiord : Oxford Univ. press, 1995. – 10,230p. – ISBN 0-19-510023-9
58119
   Human development report 1999 : Summary. – Oxford; New York : Oxford univ. press, 1999. – [30]p.
58120
   Human development report 2003 : Millennium development goals: A compact among nations to end human poverty. – New York; Oxford : Oxford univ. press, 2003. – 15,367p. – Published for the United Nations Development programme (UNDP). – ISBN 0-19-521988-0
58121
   Human development report 2007/2008 : fighting climate change: human solidarity in a divided world : [summary]. – New York : UNDP, 2007. – 31 p. : tab.
58122
   Human development report 2010 : the real wealth of nations : pathways to human development : summary / United Nations Development Programme. – 20th anniversary edition. – New York : UNDP, 2010. – 17 p. : tab. + 1 CD-ROM: Human development reports : 1990-2010
58123
   Human development report for Central and Eastern Europe and the CIS. – Bratislava : UNDP, 1999. – 83,[28]p. : il. – ISBN 92-1-126109-0
58124
   Human development report Ukraine 2008 / Human Development and Ukraine"s European Choice. – Kyiv, 2008. – 122p.
58125
   Human development under transition : Summaries of the 1997 National human development reports (NHDRs) for Europe and the CIS. – New York : UN, 1998. – [2], 241 p. : ill. – ISBN 92-1-126095-7
58126
  Brown George Human evolution / Brown George. – Dubuque a.o. : Wm.C.Brown, 1995. – XI,265p. : ill. – ISBN )-697-24307-9
58127
  Boichenko M.I. Human Evolution: the Limits of Technocentrism // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 15-22. – ISSN 2227-7242


  Еволюція людини: межі технократизму.
58128
  Bedny I. Human factor in performing computer based and computerized tasks: systemic-structural activity theory perspective // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 47-53. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
58129
  Fellmann J.D. Human geography : Landscapes of human activities / Gerome D. Fellmann, Arthur Getis, Judith Getis with contributions by Jon E. Malinowski. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, Higher education, 2005. – 18,573 p. : ill. – ISBN 0-07-302548-8
58130
  Gordon Le B. Roy Human geography and ecology in the Sinu country of Colombia / Le B. Roy Gordon. – Berkeley
8. – 1957. – 118с.
58131
  Montagu Ashley Human heredity / Montagu Ashley. – New York : The New American library, A Mentor book, 1960. – 365p. – (MT ; 311)
58132
  Bennett Ccharles Human influences on the zoogeography of Panama / Bennett Ccharles. – Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1968. – 112p. – (Ibero-Americana: 51)
58133
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.5, N 2. – 2004. – Formerly: Czlowiek i ruch
58134
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.5, N 1. – 2004. – Formerly: Czlowiek i ruch
58135
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.7, N 1. – 2006. – Formerly: Czlowiek i ruch
58136
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.7, N 2. – 2006. – Formerly: Czlowiek i ruch
58137
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.8, N 1. – 2007. – Formerly: Czlowiek i ruch
58138
   Human movement. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.8, N 2. – 2007. – Formerly: Czlowiek i ruch
58139
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.9, N 2. – 2008. – Formerly: Czlowiek i ruch
58140
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol.9, N 1. – 2008. – Formerly: Czlowiek i ruch
58141
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 10, nr 2. – 2009. – Formerly: Czlowiek i ruch
58142
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 10, nr 1. – 2009. – Formerly: Czlowiek i ruch
58143
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 11, nr 2. – 2010
58144
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw; University school of physical education in Poznan; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 11, nr 1. – 2010
58145
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 1. – 2011
58146
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 2. – 2011
58147
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 4. – 2011
58148
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 12, nr 3. – 2011
58149
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 1. – 2012
58150
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 3. – 2012
58151
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 4. – 2012
58152
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 13, nr 2. – 2012
58153
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 1. – 2013
58154
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 2. – 2013
58155
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 3. – 2013
58156
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 14, nr 4. – 2013
58157
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 1. – 2014
58158
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 2. – 2014
58159
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 3. – 2014
58160
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 15, nr 4. – 2014
58161
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 1. – 2015
58162
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 2. – 2015
58163
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 3. – 2015
58164
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 16, nr 4. – 2015
58165
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 17, nr 1 (March). – 2016
58166
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 17, nr 2 (June). – 2016
58167
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 17, nr 3 (September). – 2016
58168
   Human movement / University school of physical education in Wroclaw ; University school of physical education in Poznan ; University school of physical education in Krakow. – Wroclaw : AWF. – ISSN 1732-3991
Vol. 17, nr 4 (December). – 2016
58169
  Creedy F. Human nature writ large : a social psychologic survey and Western Antropology / F. Creedy ; with a Foreword by Br. Malinowski. – London : George Allen & Unwin Ltd. – 484 p.
58170
  Baker Robin Human navigation and the sixth sense / Baker Robin. – London, Sydney, Auckland, Toronto : Hodder and Stoughton, 1981. – 138p.
58171
  Ritchie J.W. Human physiology : An elementary text-book with special emphasis on hygiene and sanitation / J.W. Ritchie. – Yonkers-on-Hudson, New York : World Book Company, 1925. – VI, 371 S. – (New-World Science Series)
58172
   Human physiology. – Moscow : Mir Publishers
Volume 1. – 1970. – 411S.
58173
   Human physiology. – Moscow : Mir Publishers
Volume 2. – 1970. – 419S.
58174
  Cabot H. Human relations. Concepts and cases in concrete social science / H. Cabot, J.A. Kahl. – Cambridge
2. – 1957. – 273с.
58175
  Cabot Hugh Human Relations: Concepts and Cases in Concrete Social Science / Cabot Hugh, Kahl Joseph. – Cambridge, 1966. – 333с.
58176
  Gertman D.I. Human reliability and safety analysis.data handbook / David I. Gertman, Harold S. Blackman. – New York : JOHN WILEY & SONS, 1994. – XXIII, 448 p. : il. – ISBN 0-471-59110-6
58177
  Mathis R.L. Human resource management / Robert L. Mathis, John H. Jackson. – 9th ed. – Cincinnati [etc.] : South-Western College Publishing, Thomson Learning, 2000. – XXII, 682 p. : ill., tab. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Index: p. 658-682. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 0-538-89004-5
58178
   Human resource management : a critical text / J. Storey, K. Legge, J. Woodall, D. Winstanley, J. et al. Purcell; [Storey J. et al.] ; ed. by John Storey ; The Open Univ. Business School. – 2nd ed. – Padstow [etc.] : Thomson Learning, 2001. – VIII, 373 p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в змісті. - Index: p. 368-373. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 1-86152-605-9
58179
  Ivancevich J.M. Human resource management / John M. Ivancevich. – 8th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill; Irwin, 2001. – 21,622 p. – ISBN 0-07-231268-8
58180
  Dessler G. Human resource management / Gary Dessler. – 10th ed. – Upper Saddle River : Pearson Education International, 2005. – XXVI, 725 p. : ill., tab. – Index: p. 703-725. – Бібліогр. в кінці частин. – (International Edition). – ISBN 0-13-127677-8
58181
   Human resource management : gaining a competitive advantage / R.A. Noe, J.R. Hollenbeck, B. Gerhart, P.M. Wright; Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright. – 5th ed. – Boston [etc.] : McGraw-Hill : Irwin, 2006. – XXXIV, 749 p. : ill., tab. – Index: p. 729-749. – Бібліогр. в кінці частин. – (McGraw-Hill International Edition). – ISBN 0-07-111628-1
58182
  Price A. Human resource management : in a business context / Alan Price. – 3rd ed. – London : Thomson, 2007. – XXI, 648 p. : ill., tab. – Index: p. 638-648. – Bibliogr.: p. 618-637. – ISBN 978-184480-548-8
58183
  Mitrani Alain u.a. Human Resource Management / Alain u.a. Mitrani. – Landsberg-Lech, 1992. – с.
58184
  Abosede Julius Adebiyi Human Resource Management and Banks" Performance in Nigeria / Abosede Julius Adebiyi, Uchenna Eze, Sowunmi Motunrayo // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2018. – Vol. 62, № 2. – P. 117-130. – ISSN 2367-6361
58185
  Tarasevich E.V. Human resource management as a basis for economic development of the enterprise // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – P. 95-99. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
58186
  Price A. Human resource management in a business context / Alan Price. – 2nd ed. – London [etc.] : Thomson, 2004. – XIX, 745 p. : ill., tab. – Index: p. 725-745. – Bibliogr.: p. 699-724. – ISBN 1-8615-2966-X
58187
  Kaul E. Human resources to combat corruption // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 170
58188
   Human rights. – London, 1978. – 148с.
58189
  Medvedev F. Human rights and freedoms in the USSR / F. Medvedev, G. Kulikov. – M., 1981. – 254с.
58190
  Movchan Anatoly Human Rights and International Relations / Movchan Anatoly. – Moscow, 1988. – 245с.
58191
   Human rights and you : basic United Nations, Organization for security and cooperation in Europe and Council of Europe human rights documents for judges, prosecutors, police officials [etc.] : [a guide for the states of the former Soviet Union and Central Europe]. – Warsaw [etc.] : OSCE/ODIHR [etc.], 1999. – IV, 252 p. – Упорядник на обкл. зазнач. як автор. – Bibliogr.: p. 244-247
58192
  Taranyuk G.P. Human rights approach as a methodological basis for providing comprehensive health care // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – P. 9-11
58193
   Human rights indicators : a guide to measurement and implementation / United Nations, Human rights, Office of the high commissioner. – New York ; Geneva : United Nations, 2012. – X, 174 p. : ill., tab. – Бібліогр. в підрядк. прим.
58194
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 41. – 1997


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58195
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 44. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58196
   Human rights information bulletin. – Strasbourg
N 46. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58197
  Otradnova O. Human rights of senior people in Ukraine: current reality and European perspectives / O. Otradnova, O. Dmytruk, O. Motuzenko // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – P. 205-218. – ISSN 1026-9932
58198
   Human rights protest refugees. A statemanr on the ocoasion of the international year human rights. – 24с.
58199
   Human rights today : a United Nations Priority, UN briefing papers. – New York : Department of Public Information United Nations, 1998. – 74 p.
58200
  Kartashkin Vladimir Human Rights. What We Argue About. / Kartashkin Vladimir. – Moscow, 1989. – 238с.
58201
  Kiiranen A.A. Human Rights: a Viewpoint / A.A. Kiiranen. – Minsk, 1990. – 62с.
58202
   Human Rights: Yearbook. – Moscow, 1987. – 160с.
58203
  Eriksen Karin Human services today. / Eriksen Karin. – Reston, 1977. – 198с.
58204
  McCary Human sexuality : physiological and psychological factors of seual behavior / James Leslie McCary. – New York : Van Nostrand Reinhold Company, 1967. – XVI, 374 p.
58205
  LeVay Human sexuality / Simon LeVay, Sharon M. Valente. – Sunderland : Sinauer Associates, 2003. – 18, 628, 71 [ с. розд.паг. ] : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-87893-454-5
58206
  Sheklakov N.D. Human Skin and Fungi. What You Should Know / N.D. Sheklakov. – Moscow : Mir, 1988. – 135с.
58207
   Human Skin Millimeter Wave Range Reflectometry Application for Diagnosis of Some Diseases / A I. Jvanchenko, V.G. Lizogub, L.V. Sveshnikova, Yu.V. Chovniuk // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1994. – Т. 2, № 1. – С. 81-90. – ISSN 1023-2427
58208
  Lenski G. Human societies : An Introduction to Macrosociology / Gerhard Lenski, Jean Lenski, Patrick Nolan. – 6th ed. – New York : McGraw-Hill, 1991. – XYIII, 511 p. : il. – ISBN 0-07-037242-X
58209
  Lenski Gerhard Human societies : An introduction to macrosociology / Lenski Gerhard, Nolan Patrick, Lenski Jean. – 7th ed. – New York : McGraw-Hill, 1995. – XYIII, 525p. : il. – ISBN 0-07-037631-X
58210
  Davis Kingsley Human society / Davis Kingsley. – New York : The Macmillan company, 1950. – 655p.
58211
  Davis Kingsley Human society. / Davis Kingsley. – New York, 1959. – 655с.
58212
  Edman Irwin Human Traits and Their Social Significance / Edman Irwin. – Boston, 1920. – 467с.
58213
  Zaitchik J.A. Human values : perspectives on six themes / Joseph A. Zaitchik, Roger E. Wiehe with Robert P. Griffin and Mary D. Kramer. – Madison [etc.] : Brown & Benchmark, 1993. – XII, 628, [1] p. – ISBN 0-697-14311-2
58214
  Freye H.-A. Humangenetik : Eine Einfuhrung in die Erblehre des Menschen / H.-A. Freye. – Berlin : VEB Verlag Volk und Gesundheit, 1975. – 231S. : Mit 30 Abbildungen und 23 Tabellen
58215
   Humangenetische Beratung Genetisch Belasteter Personen. – Jena : Friedrich-Schiller-Universitat, 1975. – 225p.
58216
   Humaniora: Lingua Russica. Лингвистика : Труды по русской и славянской филологии. – Tartu : Tartu Ulikooli Kirjastus. – ISBN 978-9949-11-393-4
  Т. 9. – 2006. – Попередні вип. див."Тартуский ун-т , Труды по русск. и слав. филологии. Лингвистика". – (Взаимодействие языков и языковых единиц)
58217
  Petrosyan M. Humanism. Its philosophical, ethical and sociological aspects / M. Petrosyan. – M., 1972. – 307с.
58218
  Gurevich Pavel Humanism: Traditions and Paradoxes / Gurevich Pavel. – Moscow, 1989. – 126с.
58219
  Dutu Alexandru Humanisme, baroque, lumieres: l"example roumain / Dutu Alexandru. – Bucurest, 1984. – 145с.
58220
   Humanismus heute?. – Berl., 1961. – 268с.
58221
  Senff Wilhelm Humanismus und Asthetik / Senff Wilhelm. – Berl., 1961. – 128с.
58222
  Hager Kurt Humanismus und Wissenschaft. / Hager Kurt. – Berlin, 1961. – 46с.
58223
  Dvorak Karel Humanisticka etnografie cech / Dvorak Karel. – Praha, 1975. – 114с.
58224
  Bakova D. Humanisticky pristup v dejinach krestanstva / Daniela Bakova - Jan Holonik. – Uzhhorod : RIK-U, 2018. – 441, [1] s. – Bibliogr.: s. 433-437. – ISBN 978-617-7404-96-4
58225
  Melnyk Y. Humanitarian Crisis of Civilization in the Context of Rassian Aggression: Discursive-Cultural and Mental-Worldview Aspects // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university : scientific edition / Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. – Ivano-Frankivsk, 2022. – C. 79-86. – (Philology ; vol. 9, № 2). – ISSN 2311-0155


  Гуманітарна криза цивілізації у контексті російської агресії: дискурсивно-культурологічний та ментально-світоглядний аспекти.
58226
   Humanitarian paradigm : науковий журнал / Мелітополь. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: О. Волков, Б. Георгієв, О. Гармаш [та ін.]. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2017-. – ISSN 2663-5186
№ 1 (2). – 2019. – 106, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
58227
   Humanitarian vision = Гуманітарні візії : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів : Львівська політехніка, 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 7, Nr 2. – 2021. – 69, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
58228
   Humanitarian vision = Гуманітарні візії : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів : Львівська політехніка, 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 8, Nr 1. – 2022. – 58 c. – https.//doi.org/10.23939/shv2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
58229
   Humanitarian vision = Гуманітарні візії : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів : Львівська політехніка, 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 8, Nr 2. – 2022. – 66 с. – https.//doi.org/10.23939/shv2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
58230
   Humanitarian vision = Гуманітарні візії : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів : Львівська політехніка, 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 9, Nr 1. – 2023. – 42 с. – https.//doi.org/10.23939/shv2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
58231
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 39, вип. 3 : Філософія. – 2017. – 175, [3] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". - Резюме укр., англ. мовами
58232
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Булах І.С., Василькевич Я.З., Калмикова Л.О. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 39, вип. 1 : Психологія. – 2017. – 155 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., рос., англ. мовами
58233
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – 2017. – 155 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., рос., англ. мовами
58234
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Базалук О.О., Кінцанс В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 40, вип. 3 : Філософія. – 2018. – 212 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., англ. мовами
58235
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Т. 41, вип. 2 : Педагогіка. – 2018. – 162 с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". Резюме укр., англ. мовами
58236
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 41, вип. 1 : Психологія. – 2018. – 182, [3] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди". - Резюме укр., англ. мовами
58237
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Лисенко М.М., 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – 2018. – 157, [3] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди".- Резюме укр., англ. мовами
58238
   Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 2000-. – ISSN 2308-5126
Т. 43, вип. 2 : Педагогіка. – 2018. – 171, [2] с. – До 2017 р. див. "Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди".- Резюме укр., англ. мовами
58239
  Tarasenko G. Humanitarization of higher pedagogical education in the context of modernization of educational priorities in Ukraine // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – P. 7-14. – ISSN 2078-1687


  Гуманитаризация высшего педагогического образования в контексте обновления образовательных приоритетов в Украине.
58240
  Despot Blazenka Humanitet tehnickog drustva / Despot Blazenka. – Zagreb, 1971. – 171с.
58241
   Humanities across the Borders : [collection of papers] / Univ. of SS Cyril a. Methodius in Trnava, Fac. of arts ; Donetsk nat. univ., Fac. of foreign languages ; [ed.-in-chief: O.L. Byessonova, N.I. Panasenko]. – Donetsk ; Trnava : DonNU, 2012. – 284, [1] p. : pict., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-639-526-2
58242
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водоп"янов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 1 (78). – 2019. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
58243
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водоп"янов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 2 (79). – 2019. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
58244
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 3 (80). – 2020. – 204 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
58245
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ. – ISSN 2708-0390
Вип. 4 (81). – 2020. – 225, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
58246
   Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; голов. ред. Воронкова В. ; редкол.: Білогур В., Водопянов П., Венажіндене М. [та ін.]. – Запоріжжя : Гельветика. – ISSN 2708-0390
Вип. 7 (84). – 2021. – Резюме укр., рос., англ. мовами
58247
  Klopfenstein Freddy Humanitude: L`homme, la vie, la mort, Dieu, l`absurde, le bonheur, le reve, la politique: 150 fragments. / Klopfenstein Freddy. – Geneve, 1980. – 77с.
58248
  Cameron Kenneth Neill Humanity and society. A world history / Cameron Kenneth Neill. – Bloomington-London, 1973. – 470с.
58249
  Hindus M. Humanity uprooted / M. Hindus; draw. by A. Hawkins. – New York : Cape and Smith, 1929. – XI, 369 p.
58250
   Humanizm i kultura swiecka. – Warszawa, 1958. – 260 s.
58251
  Kieszelawa Warlam Humanizm rzeczywisty i pozorny. / Kieszelawa Warlam. – Warszawa, 1977. – 206с.
58252
  Kossak Jerzy Humanizm skrepowany / Kossak Jerzy. – Warszawa, 1963. – 172с.
58253
  Maslinski Antoni Humanizm w sztuce. Antik i czlowiek / Maslinski Antoni. – Krakow, 1978. – 207с.
58254
  Farb P. Humankind / P. Farb. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1978. – 528p.
58255
   Humbold University zu Berlin. Personal- und Vorlesungs-Verzeichnis. Studienjahr 1953/1954. – 196с.
58256
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 4. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58257
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 3. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58258
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg. 5, N 2. – 1998


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58259
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 1. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58260
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 4. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58261
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 3. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58262
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.6, N 2. – 1999


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58263
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 3. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58264
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 2. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58265
   Humboldt-Spectrum. – Berlin
Jg.7, N 1. – 2000


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58266
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 3/4. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58267
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 2. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58268
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 8, N 1. – 2001


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58269
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 1. – 2002
58270
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 4. – 2002
58271
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.9, N 2/3. – 2002
58272
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 2/3. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58273
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 4. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58274
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.10, N 1. – 2003


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58275
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf. 1. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58276
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf. 2. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58277
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.11, Hf.3/4. – 2004


  1997. N 23: L.Hanisch. Verzeichnis der orientalistennachlasse in deutschen bibliotheken und archiven. N 24: W.Beltz. Biographie und religion - zur per-sonalitat der mitarbeiter...
58278
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 12, Hf. 3. – 2005
58279
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.12, Hf.1. – 2005
58280
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg.12, Hf.2. – 2005
58281
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 1. – 2006
58282
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 2. – 2006
58283
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 13, Hf. 3. – 2006
58284
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 3. – 2007
58285
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 1. – 2007
58286
   Humboldt-Spektrum. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 14, Hf. 2. – 2007
58287
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 15, Hf. 1. – 2008
58288
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 15, Hf. 2/3. – 2008
58289
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 16, Hf. 2/3. – 2009
58290
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 16, Hf. 1. – 2009
58291
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 17, Hf. 1/2. – 2010
58292
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 17, Hf. 3. – 2010
58293
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 18, Hf. 1. – 2011
58294
   Humboldt-Spektrum / Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin. – ISSN 0946-641X
Jg. 18, Hf. 2/3. – 2011
58295
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Sommersemester 1992: Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1992. – 640с.
58296
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Wegweiser, 1973. – Berlin, 1972. – 150с.
58297
   Humboldt-Universitat zu Berlin. Wintersemester 1992/93: Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1992. – 432с.
58298
   Humboldt-Universitat zu Berlin: Sommersemester 1994; Vorlesungsverzeichnis. – Berlin, 1994. – 448с.
58299
  Hammel Claus Humboldt und Bolivar oder Der Neue Continent: Schauspiel. / Hammel Claus. – Berlin, Weimar, 1980. – 143с.
58300
   Humboldt Universitat zu Berlin. Aus Vergangenheit und Gegenwart. – Berlin, 1972. – 93с.
58301
   Humbolt-Universitat zu Berlin. Wegweiser, 1969. – 171с.
58302
  Stoicescu Micolae Humor / Stoicescu Micolae, Miclea Ion. – Bucharest, 1978. – 29с.
58303
  Bemmann Helga Humor auf Taille: Erich Kastner - Leben und Werk / Bemmann Helga. – Berlin, 1983. – 535с.
58304
  Czernik Stanislaw Humor i satyra ludu polskiego / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 264с.
58305
  Matusewicz Czeslaw Humor, dowcip, wychowanie / Matusewicz Czeslaw. – Warszawa, 1976. – 222с.
58306
  Sienkiewicz Henryk Humoreski z teki Worszylly / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw, 1952. – 156с.
58307
  Rubes Frantisek Jaromir Humoresky / Rubes Frantisek Jaromir. – Praha, 1960. – 328с.
58308
  Tichy Jozef Humoresky z kasaren / Tichy Jozef, Vitek Jan. – Praha, 1960. – 200с.
58309
  Lenc Leonid Humoristicke povidky / Lenc Leonid. – Praha, 1954. – 339с.
58310
   Humoristische Reisebilder, entworfen auf einer Wanderung durch Berlin, Dresden, in Antiquitaten & Kunst, Antiquarische Bucher. – Weissen, 1831. – X, 230 p.
58311
   Humorous short stories : книга для читання анг. мов. для уч. старш. кл. та студ. – Київ : Радянська школа, 1963. – 168с.
58312
   Humorous stories. – М., 1959. – 64с.
58313
   Humorous stories : книга для читання і розвитку навичок усної мови. – К., 1963. – 63с.
58314
  Leishnova N.O. Humour-oriented classes: crucial issues / N.O. Leishnova, L.V. Pavlova, O.A. Serheieva // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 47. – C. 58-63. – ISSN 2074-8167


  У представленій статті гумор розглядається як невід"ємна частина викладання іноземної мови, що сприяє більш ефективному навчанню студентів. Метою даного дослідження є визначення ролі гумору в викладанні іноземних мов на немовних факультетах в умовах ...
58315
   Humour. – M., 1960. – 84с.
58316
   Humour. – К., 1962. – 84с.
58317
   Humour. – Київ : Радянська школа, 1962. – 84 с.
58318
   Humour. – Изд. 2-е. – M., 1964. – 84с.
58319
  Dentan Michel Humour et creation litteraire dans l`oeuvre de Kafka. / Dentan Michel. – Geneve, Paris, 1961. – 202с.
58320
   Humour francais. – Москва : Институт международных отношений, 1963. – 111с.
58321
  Dorn F.K. Hund und Umwelt / F.K. Dorn. – Berlin : Deutscher Bauernverlag, 1957. – 320S.
58322
  Menzel R. Hundeausbildung : Verhalten. Gehorsam. Ausbildung / R. Menzel; Bockhard E. – Niedernhausen : Falken-Verlag, 1993. – 88S.
58323
  Brecht Bertolt Hundert Gedichte. / Brecht Bertolt. – Berl., 1955. – 322с.
58324
  Brecht Bertolt Hundert Gedichte. / Brecht Bertolt. – Berl., 1961. – 290с.
58325
  Keller Gottfried Hundert Gedichte. / Keller Gottfried. – Berlin, 1988. – 206с.
58326
  Plassmann Engelbert Hundert Jahre "Preussische Inatruktionen" : Offentlicher Vortrag in der Humboldt-Universitat zu Berlin... / Institut fur Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universitat zu Berlin // Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft / Institut fur Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universitat. – Leipzig, 2000. – Bd. 1. – XV, 18 S. – ISSN 1439-6688
58327
   Hundert proletarische Balladen: 1942-1945. – Berlin, 1985. – 213с.
58328
  Haensel Joachim Hundert tips fur den kleinsaugerfreund / Haensel Joachim. – Leipzig, Jena, Berlin : Urania Verlag, 1983. – 157S. – Berliner Tierpark-Buch № . 34
58329
  Kapr Albert Hundertundein Satze zur Buchgestaltung / Kapr Albert. – Leipzig, 1974. – 71 S.
58330
  Floca O. Hunedoara / O. Floca. – Bucuresti, 1965. – 288с.
58331
  Kehnscherper Gunther Hunengrab und Bannkreis: von der Eiszeit an - Spuren fruber Besiedlung im Ostseegebiet. / Kehnscherper Gunther. – Leipzig, 1990. – 192с.
58332
  Critchley J. Hung parliament : an entertainment / Julian Critchley. – London : Headline, 1991. – 240 p. – ISBN 0 7472 3836 7
58333
  Bel Matyas Hungariabol Magyarorszag fele / Bel Matyas. – Budapest, 1983. – 348с.
58334
  Szabo Jozsef Hungarian-Austrian Cultural and Scientific Relation after the II World War (1945 - 1948) // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 35, Spring : Political evalautions and relations. – P. 100-115. – ISSN 1586-4197
58335
  Szabo Jozsef Hungarian-French Relationships in the Arts and Literature (1945 - 1948). Cooperation in Music and Fine Arts // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 125-132. – ISSN 1586-4197
58336
  Ryabinin Ye. Hungarian Exogenous Influence on the Separatism Movement in Transcarpathian Region // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – Р. 79-83. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
58337
  Domotor Tekla Hungarian folk customs / Domotor Tekla. – Budapest, 1972. – 86с.
58338
  Ortutay Gyula Hungarian folklore / Ortutay Gyula. – Budapest, 1972. – 430с.
58339
  Szabo Jozsef Hungarian French Higher Education and Scientific Relations (1945-1948) // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 27, Spring : Crafts and energy of powers. – P. 93-101. – ISSN 1586-4197
58340
  Szabo Jozsef Hungarian Medical Elit and Political Change (1945-1946) / Szabo Jozsef, Czaszar Zoltan // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2014. – Vol. 15, Nr 58, Winter : Territory and law in Central Europe. – P. 108-125. – ISSN 1586-4197
58341
  Fel Edit Hungarian peasant embroidery. / Fel Edit. – Lond., 1961. – 138с.
58342
  Piahanau Hungarian projects of territorial changes in WWI // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – P. 180-188. – ISSN 2313-1993
58343
  Harding Bertita Hungarian rhapsody: the portrait of an actress. / Harding Bertita. – New York, 1940. – 344с.
58344
   Hungaro-Slavica : 9. Internationaler Slavistenkongress, Kiev, 6-13. September 1983. – Koln, Wien : Bohlau, 1983. – 356S. – На обкл.: Hungaro-Slavica: Beitrage der ungarischen Slavisten zum 9. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983. – (Slavistische Forschungen / Hrsg. von R. Olesch in Verbindung mit H.-B.Harder, H.Rothe ; Bd.43). – ISBN 341202483X
58345
   Hungary : on the road to the European Union. – Washington : The World bank, 1999. – 13, 233, [ 2 ] p., [ 1 ] l. m. : tab. – (A World bank country study, ISSN 0253-2123). – ISBN 0-8213-4618-0
58346
  Poloskei Ferenc Hungary after two revolutions (1919-1922) / Poloskei Ferenc. – Budapest, 1980. – 1481с.
58347
   Hunger by design : the great Ukrainian famine and its soviet context / Harvard univ., Ukrainian research inst. ; ed. by Halyna Hryn. – Cambridge : Harvard univ. press, 2008. – XII, 150 p. : tab. – (Harvard papers in Ukrainian studies / Harvard univ., Ukrainian research inst.). – ISBN 978-1-932650-05-1
58348
  Du Maurier Daphne Hungry Hill / Du Maurier Daphne. – London, 1978. – 416с.
58349
  Ryga George Hungry hills / Ryga George. – Vancouver, 1979. – 185с.
58350
   Hunguest Hotels у Хевізі. Оздоровлення з комфортом : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 48-49 : Фото
58351
   Hunguest Hotels у Хевізі. Усе для здоров"я! : Угорщина / готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 20-21 : Фото
58352
  Dabrowski Krzysztof Hunowie europejscy, protobulgarzy, chezarowie, pieczyngowie. / Dabrowski Krzysztof, Nagreodzka-Majchrzyk, E. Tryjarski. – Wroclaw, 1975. – 649с.
58353
  Ling H. Huntide ja Ilveste Havitamine / H. Ling. – Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1954. – 62s.
58354
  Griffiths John Hunting the origins of the trecento caccia : The twelfth Gordon Athol Anderson memorial lecture deliv. at the Univ. of New England, on 23 Sept. 1996 / Griffiths John; The University of New England. – Armidale, 1996. – 40p. – (Gordon Athol Anderson memorial lecture ; 12)
58355
  Betancourt Luis Adrian Huracan / Betancourt Luis Adrian. – La Habana, 1976. – 126с.
58356
  Gasiorowski Waclaw Huragan : powiesc historyczna z epoki napoleonskiej / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa : Ludowa Spolzielnia
T. 1. – 1959. – 390 s.
58357
  Gasiorowski Waclaw Huragan / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia
T. 2. – 1959. – 392 s.
58358
  Gasiorowski Waclaw Huragan / Gasiorowski Waclaw. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia
T. 3. – 1959. – 320 s.
58359
  Hughes Richard Huragan / Hughes Richard. – Warszawa, 1967. – 232с.
58360
  Барановская Лилия Hurawalhi Maldives. Совершенство во всем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 54-59 : фото
58361
  Irving Robert Hurricanes and Twisters / Irving Robert; Christie E.J. (foreword). – New York, 1955. – 144с.
58362
  Koretz Dave Hurry, Harry, Hurry. A study in non-social drinking / Koretz Dave. – Detroit, 1968. – 38с.
58363
  Borkowski Zenon Hurtownicy zbrodni / Borkowski Zenon. – Warszawa, 1978. – 176с.
58364
  Kavka Frantisek Husitska revolucni tradice. / Kavka Frantisek. – Praha, 1953. – 359с.
58365
   Husitske pisne. – Praha, 1952. – 216с.
58366
   Husitske skladby budysinskeho rukopisu. – Praha, 1952. – 234с.
58367
  Fel Edit Hussards, patres, paysans. / Fel Edit, Hofer Tamas. – Budapest, 1966. – 70с.
58368
  Petrescu C. Husserl o introducere in filosofia fenomenologica : extras din "Istoria in filosofiei moderne" / Camil Petrescu. – Bucuresti : Societatea Romana de filosofie
Vol. 3. – 1938. – 55 p. – Biblioteca Universitatu Reoele Carol II Cernauti ; Institutul de Arte Grafice "Tiparul Universitar"
58369
  Andres Stefan Hustawka milosci / Andres Stefan; Przelozyla D.Ralinska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1977. – 140s.
58370
  Dumas A. Husz ev mulva. "A harom testor" / A. Dumas. – Budapest
1. – 1974. – 428с.
58371
  Dumas A. Husz ev mulva. "A harom testor" / A. Dumas. – Budapest
2. – 1974. – с.
58372
   Huszonot ev tortenetebol. Tanulmanyok magyarorszag felszabadulasanak evfordulojara. – Debrecen, 1970. – 281с.
58373
  Vavra J.R. Hut"mistr Ruckl / J.R. Vavra. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1952. – 200 s.
58374
   Hutte. Des Ingenueure Teschenbuch. – Berl., 1962. – 1606с.
58375
  Berger Uwe Hutten am Strom / Berger Uwe. – Berlin, 1961. – 160с.
58376
   Huwelijksleeftijd in Nederland : Demografische en sociologische beschouwingen over de dalende huwelijksleeftijd in Nederland. – [Amsterdam] : Boom; Meppel, 1973. – 163blz. – (Sociologie van de Uithof / Sociologisch Instituut te Utrecht; Onder red. van H.A.Becker, J.B.Burie, E. Dikker e.a.). – ISBN 90 6009 119 1
58377
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 1. – 2019. – 208, [2] арк. кольор.фот.
58378
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 2. – 2020. – 209, [1] арк. кольор.фот.
58379
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 3. – 2020. – 223, [2] арк. кольор.фот.
58380
   Huxley : альманах о философии, бизнесе, искусстве и науке / гл. ред. Жанна Крючкова [и др.]. – Kyiv : Хаксли, 2019-
№ 4. – 2021. – 223, [1] c.
58381
   Hvarski zbornik. – Hvar
1. – 1973. – 390с.
58382
  Sotola Jiri Hvezda ypsilon / Sotola Jiri. – Praha, 1962. – 68с.
58383
   Hvezdy nad horami. – Praha, 1959. – 272с.
58384
  Fuglede N. Hvide og sorte : Oplevelser i Congo / N. Fuglede. – s.l. : Kobenhavn. – 120s.
58385
  Matovcik Augustin Hviezdoslav a rodna Orava / Matovcik Augustin. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 41s. : il. – ISBN 80-7090-519-0
58386
  Verne J. Hvizda Juhu / J. Verne. – Bratislava : Smena, 1955. – 192 s.
58387
  Крокос В.І. Hyaena eximia roth et Wagner з меотичних покладів с.Гребінників АМСРР / В.І. Крокос. – Київ, 1933. – С.39-46. – Окремий відбитк
58388
  Novak Jiri Hyalit z Medlovic / Novak Jiri. – 3p.
58389
  Юрьева Анна Hyatt на столичной арене // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 37 : фото
58390
   Hybrid-integrated version of SBD amplitude detector intended for the 400-600 GHz frequency range / A.V. Zorenko, A.V. Bychok, V.V. Shynkarenko, Ya.Ya. Kudryk, V.S. Slipokurov // Semіconductor physics, quantum electronics & optoelectronics / National Academy of Ukraine, V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Technology Park "Semiconductor Technologies and Materials, [etc.]. – Kyiv, 2014. – Vol. 17, № 4. – P. 346-348. – ISSN 1560-8034


  A finline version of detector with flat Schottky barrier diodes is developed. It is intended for operation in the 400ѓ{600 GHz frequency range. The detector electrical parameters are studied. The detector conversion ratio at a frequency of 420 GHz is ...
58391
  Gristchak V.Z. Hybrid asymptotic methods : theory and applications : monograph / V.Z. Gristchak, D.D. Gristchak, Yu.A. Fatieieva. – Zaporizhzhya : Zaporizhzhya National University, 2016. – 107, [1] p. : ill., tab. – На тит. арк. місце вид. помилково: Zaporizhzhye. – Bibliogr.: p. 100-105. – ISBN 978-966-599-548-7
58392
   Hybrid electromagnetic-spin oscillations in hexaferrite-dielectric structure under the in-plane bias / A.M. Sorochak, V.I. Kostenko, I.A. Herasymov, L.V. Chevnyuk // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 49-50
58393
  Chumak H.L. Hybrid oscillations in composite dielectric-weak ferromagnet resonator / H.L. Chumak, M.A. Popov, I.V. Zavislyak // Збірник наукових праць Чотирнадцятої міжнародної конференції молодих учених з прикладної фізики / Міжнародна конференція молодих учених з прикладної фізики. – Київ : Київський університет, 2014. – P. 61-62
58394
   Hybrid plasma-catalytic reforming of ethanol aerosol / O.V. Solomenko, O.A. Nedybaliuk, V.Ya. Chernyak, V.V. Iukhymenko, Iu.P. Veremii, K.V. Iukhymenko, E.V. Martysh, V.P. Demchina, I.I. Fedirchyk, D.S. Levko, O.M. Tsymbalyuk, A.I. Liptuga, S.V. Dragnev // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т.". – Харьков, 2015. – № 1 (95). – Р. 213-234. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 21). – ISSN 1562-6016


  Hybrid plasma-catalytic reforming of the ethanol aerosol with plasma activation of only the oxidant (air) was studied. Part of the oxidant (~20%) was activated by means of rotational gliding arc with solid electrodes and injected into the reaction ...
58395
  Borsuk A. Hybrid war in Ukraine // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 238
58396
  Husiatinschi A. Hydracariens nouveaux pour la faune palearctique de la Bucovine / A. Husiatinschi; Institut de Zoologie de L"Universite de Cernauti. – Cernauti : Iasi - Tipografia "Presa Buna" - Iasi, 1937. – P. 199-205. – Annales scientifiques de L"universite de Jassy, Seconde Partie, Extrait du Tome 24, Annee 1938 Fasc.1
58397
  Szyskowski Hydrated and complex molecules in nonassociated solvents / Szyskowski, de. – Uppsala
Bd. 3, № 4. – 1914
58398
   Hydraulic structures. – M.
1. – 1982. – 469с.
58399
  Nekrasov B. Hydraulics. : For aeronautical engineers / B. Nekrasov. – M. : Peace. – 276p. : 178 fig.
58400
  Wechmann Hydraulik / Wechmann. – Berlin : Technik, 1955. – 300 S. : Bild.
58401
  Wechmann Hydraulik / Wechmann. – Berlin : VEB Verl. fur Bauwesen, 1966. – 346 S. : 216 Bild. – Bibliogr.: S.S.323-340
58402
   Hydraulika : Przewodnik do cwiczen / Jesse Izabela, Kaluza Tomasz, Makowska Malgorzata, Zawadzki Pawel; Pod red. J.B.Lewandowskiego. – Poznan : Wyd-wo Akademii rolniczej w Poznaniu, 1999. – 163s.,14tabl. : Il. – ISBN 83-7160-164-6
58403
  Bano Ivan Hydraulika v prikladoch / Bano Ivan. – Bratislava : Slov. vyd-vo technickej literatury, 1956. – 683s.,445obr.,212tab.,6pril.
58404
   Hydraulique / N. Kremenetski, D. Scterenliht, V. Alychev, L. Yakovleva. – Moscou : Mir, 1984. – 321 p.
58405
  Berg G.F. Hydraulische Steuerungen / G.F. Berg. – Berl., 1961. – 94с.
58406
  Rudinger Josef Hydrid lithno-hlinity a pribuzna cinidla v organicke chemii / Rudinger Josef, Ferles Miloslav. – Praha, 1956. – 570с.
58407
  Browne, Thomas Hydriotaphia urneburiall, or a discourse of the sepulchrall urnes lately found in Norfolk : Together with the Garden of Cyrus or the quincunciall, lozenge, or net work plantations of the ancients, artificially, naturally, mystically confidered. With sundry observations. – London : Hen. Brome, 1658. – [12], 205 p.
58408
  Ishchenko Lilia Hydro- and gasogeochemical zonality in Druzhkovsko-Konstantinovskaya anticline (Donbas) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – P. 120-121. – ISSN 0869-0774
58409
   Hydro-geosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbon origin and its involvement into direct prospecting technology justification / I. Bagriy, K. Starodubets, Yu. Gordieieva, V. Semenyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Р. 71-81. – (Геологія ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-3817


  In accordance with circuit of substance in nature, hydrogeosynergetic biogenic-mantle hypothesis of hydrocarbon origin was elaborated and consequently, direct prospecting structural-thermal-atmo-hydro-geochemical technology (STAHGT) was constructed. ...
58410
  Starmach K. Hydrobiologia. Limnologia / K. Starmach, S. Wrobel, K. Pasternak. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1976. – 621s.
58411
   Hydrobiology of the Dyje River in the National Park Podyji, Czech Republic / Ed. J.Helesic, F.Kubicek // Folia Facultatis scientiarium naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis / Universita v Brne. – Brno, 1999. – 138 p. : il. – (Biologia ; Vol. 102)
58412
  Gessner F. Hydrobotanik / F. Gessner. – Berlin : VEB Deutscher Verlag Der Wissenschaften
B. 1 : Energiehaushalt. – 1955. – 517S. : Mit 291 Abbildungen im Text und 8 Farbtafeln
58413
  Gessner F. Hydrobotanik / F. Gessner. – Berl.
B. 2 : Stoffhaushalt. – 1959. – 701S. : Mit 349 Abbildungen im Text und 8 Farbtafeln
58414
   Hydrocarbon potential in entrails of the earth of Ukraine and main trend of its development / O. Lukin, I. Gafych, G. Goncharov, V. Makogon, T. Prygarina // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувальний ін-т ; голов. ред. Г.І. Рудько ; редкол.: А.А. Локтєв, М.Д. Красножон, С.О.Некрасова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – P. 28-38 : fig. – Bibliogr.: Referen.: 6 name. – ISSN 1682-721Х
58415
  Lhotsky Oldrich Hydrochemicke tabulky / Lhotsky Oldrich. – Praha, 1954. – 87с.
58416
  Vladimirov V. Hydrodynamic-type model of relaxing media // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 204. – ISSN 0203-3100
58417
  Zhdanov V. Hydrodynamic cosmological model and the "cosmic doomsday" / V. Zhdanov, S. Dylda // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – P. 15-18. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  We discuss the well-known "Big Rip" cosmological solutions in connection with a correspondence between hydrodynamic (H) and scalar field (SF) models of the dynamical dark energy. Namely, we compare a minimally coupled self-interacting SF and the ...
58418
  Dryden H. Hydrodynamics / H. Dryden, F. Murnaghan, H. Bateman. – Dover : Dover publ. – 635 p.+15 p.
58419
  Lamb H. Hydrodynamics / H. Lamb. – 4h ed. – Cambridge : Cambridge University Press, 1924. – XVI, 687 p.
58420
   Hydrogen-bonded interpolymer complexes : formation, structure and applications / editors: Vitaliy V Khutoryanskiy, Georgios Staikos. – New Jersey [etc.] : World Scientific, 2009. – 10, 366 p. : ill. – ISBN 978-981-270-785-7
58421
  Ananina O. Hydrogen adsorption on the diamond C(111) surface: quantum-chemical simulation / O. Ananina, E. Severina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 8-10. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The interaction of atomic hydrogen with the C(111) surface is the subject of the present work. Two configurations of the surface have been studied - С(111)-1x1:H and C(111)-2x1:H. The hydrogen adsorption on the diamond surface C(111) have been studied ...
58422
  Chambers R. Hydrogen ion concentration of protoplasm / R. Chambers. – [S. l. : s. n.], 1929. – P. 37-50. – Bullet. of the Nation. research counc., No. 69, 1929
58423
  Chagovets T. Hydrogen targetry in laser-plasma physics // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків, 2022. – Т. 48, № 8, спец. вип. – С. 730-735. – ISSN 0132-6414
58424
  Vasiljev A.G. Hydrogen Treatment of a Plasmon Resonance Sensor / A.G. Vasiljev, T.A. Vasyliev, T.P. Doroshenko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed. board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2020. – Vol. 12, № 6. – Р. 06011-1-06011-6. – ISSN 2077-6772
58425
   Hydrogen Treatment of Gold Contact on Silicon / A.G. Vasiljev, O.I. Kozonushchenko, T.A. Vasyliev, V.V. Zhuravel, T.P. Doroshenko // Journal of nano- and electronic physics : scientific journal / Ministry of Education and Science of Ukraine ; Sumy State University ; ed.-in-chief Protsenko I.Yu. ; ed.board: Azarenkov M.O., Denisov S.I., Nepijko S.A., [et al.]. – Sumy, 2019. – Vol. 11, № 3. – Р. 03003-1-03003-5. – ISSN 2077-6772
58426
   Hydrogen Treatment of Silicon Surface Following Proton Irradiation / A. Vasiljev, T. Vasyliev, A. Vdovenkov, O. Kukharenko, T. Doroshenko, M. Tolmachov // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: V.A. Tatarenko, S.V. Akhonin, V.G. Bar"yakhtar [et al.]. – Kyiv, 2020. – Vol. 42, № 10, oktober. – P. 1325-1334. – ISSN 1024-1809
58427
  Kowalski Jerzy Hydrogeologia z podstawami geologii / Kowalski Jerzy. – 2-e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akademii rolniczej we Wroclawiu, 1998. – 352s. – ISBN 83-87866-20-2
58428
   Hydrogeological action of drainage and drainage systems of Polissіa zone in changing climatic conditions / A. Rokochinskiy, O. Shevchenko, P. Volk, V. Turchenyuk, R. Koptjuk, L. Volk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 74-84. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817


  Гідрогеологічна дія дренажу та дренажних систем зони Полісся у змінних кліматичних умовах.
58429
  Bogomolov G. Hydrogeologie et notions de geologie d"ingenieur / G. Bogomolov. – M., 1966. – 280с.
58430
  Byczkowski Andrzej Hydrologia / Byczkowski Andrzej. – 2-e wyd. popraw. i uzupenione. – Warszawa : Wyd-wo SGGW. – ISBN 83-7244-068-9
Tom I. – 1999. – 416s.
58431
  Byczkowski Andrzej Hydrologia / Byczkowski Andrzej. – 2-e wyd., popraw. i uzupelnione. – Warszawa : Wyd-wo SGGW. – ISBN 83-7244-069-7
Tom 2. – 1999. – 356s.
58432
  Lambor J. Hydrologia inzynierska / J. Lambor. – Warszawa, 1971. – 364с.
58433
   Hydrologic information system. – Paris; Geneva : UNESCO-WMO, 1972. – 74p.
58434
  Zabokrycka M.R. HYDROLOGICZNY STAN TRANSGRANICZNEGO DORZECZA BUGU NA OBSZARZE UKRAINY = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 88-100
58435
  Mead D.W. Hydrology : The fundamental basis of hydraulic engineering / D.W. Mead. – New York ; London : McGraw-Hill, 1919. – XI, 647 p. : ill.
58436
  Harris Lawson Hydromagnetic channel flows / Harris Lawson. – London; New York : The Technology press of the Massachusetts Institute of technology; Wiley, 1960. – 6, 90 p. : fig.
58437
  Mastovsky O. Hydromechanika : Schvaleno... jako celostatni vysokoskolska ucebnice / Otakar Mastovsky. – Praha : Statni. nakl-vi techn. lit., 1956. – 272s., obr.290. – Bibliogr.: s.267
58438
  Sobota Jerzy Hydromechanika : Dzialy wybrane / Sobota Jerzy. – Wroclaw : Wydawnictwo Akademii rolniczej we Wroclawiu, 1999. – 158s. – ISBN 83-87866-21-0
58439
  Troskolanski Adam Tadeusz Hydromechanika techniczna. 2. Hydraulika / Troskolanski Adam Tadeusz. – Warszawa
Tom 2. – 1954. – 460с.
58440
  Troskolanski Adam Tadeusz Hydromechanika techniczna. 3. Pomiary wodne / Troskolanski Adam Tadeusz. – Warszawa
Tom 3. – 1957. – 662с.
58441
  Terek J. Hydromelioration canals and posibility of its optimalization / J. Terek, O. Hronec // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 76-81 : fig. – Bibliogr.: 11 name. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
58442
   Hydronimia slowianska: Materialy z IX konferencji Komisji Onomastyki Slowianskiej przy Miedzynarodowym Komitecie Slawistow, Mogilany, 16-18 IX 1986 r.. – Wroclaw i i., 1989. – 205с.
58443
  Ben-Naim Arieh Hydrophobie interactions / Ben-Naim Arieh. – New York; London, 1980. – 311с.
58444
  Bargar K.E. Hydrothermal Mineralogy of Core from geothermal drill holes at Newberry volcano, Oregon / K.E. Bargar, C T.E. Keith // U.S. Geological survey professional paper / Geological survey. – Washington, 1999. – N 1608. – VII, 92p.
58445
   Hygiena and ecology in state regulation of urban planning = Гігієна та екологія в державному регулюванні містобудування / V.M. Makhniuk [et al.] ; ed. by the corresponding member of NAMS of Ukraine N.S.Polky. – Київ : Medinform, 2020. – 130, [2] p. : ill., tab. – Дод. тит. арк. укр. - Зміст парал. англ., укр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-409-230-9
58446
   Hylaire, par un metaphysicien, avec la Censure de la Sorbonne, et les aoteres pieces relatives a "Belisaire". – Nouvelle ed., augmentee. – A Leipsic (Leipzig) : Chez S.L. Crusius, 1768. – [14], 335 p.


  На тит.арк. надпис чорнилом: 1781 года октября [31?]... на авкционе .. 2.2, г. гр. На тит. арк. також чорнильна печатка з текстом: Библиотека Черниг. дух. семинарии № 3457
58447
   Hymenoptera : mit besonderer Berucksichtigung der Formiciden und einer Auswahl neuerworbener wichtiger entomologischer Werke und Zeitschriften. Katalog. – Leipzig : Antiquariats-Katalog von Max Weg
Nr. 180. – 1925. – 34 S.
58448
  Кокуев Н.Р. Hymenoptera, собранные В.В.Совинским на берегах озера Байкала в1902 году / Н.Р. Кокуев, 1922. – С. 63-76. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии по изучению озера Байкала, т.2
58449
   Hymne de l"Union Sovietique. – Moscou : Ed. en langues etrangeres, 1944. – 4 p. – Вложен в папку собщим условным заглавием: "Гимн Советского Союза на основных европейских языках"
58450
   Hymne der Sowjet Union. – Moskau : Verl/ fur fremdsprachige Literatur, 1944. – 4 S. – Вложен в папку собщим условным заглавием: "Гимн Советского Союза на основных европейских языках"
58451
  Langosch Karl Hymnen und Vagantenlieder / Langosch Karl. – 3. unverand. Aufl. – Berlin, 1958. – 344с.
58452
  Kasprowicz J. Hymny. Ksiega ubogich. Moj swiat. / J. Kasprowicz. – Warszawa, 1972. – 420с.
58453
  Azarova L.Y. Hyper-hyponymic relations in noun-juxtapositions of the Ukrainian terminology / L.Y. Azarova, L.A. Radomska // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2013. – Р. 115-124. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 31). – ISSN 0239-426X


  In the article the nature of hyper-hyponymic relations is analyzed, their meaning for organizing and systematizing of the terminology vocabulary is found. The features of hyper-hyponymic relations between the components of noun-juxtapositions of ...
58454
  Gromyk A. Hyperbolic boundary-value problem of mathematical physics in semibounded piecewise-homogeneous spatial environment / A. Gromyk, I. Konet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 23-28. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  By means of method of integral transforms in combination with the method of main solutions (influence matrices and Green matrices) the exact analytical solution of algorithmic nature of hyperbolic boundary value problem of mathematical physics in ...
58455
  Gebura K. Hyperborea : religia grekow na polnocnych wybrzezach Morza Czarnego / Krzysztof Gebura ; Inst. Historii Akad. Podlaskiej, Zakl. Historii i Kultury Antycznej. – Siedlce, 2009. – 334 s. : il. – ISBN 978-83-87088-96-5
58456
  Bandazhevsky Yu.I. Hyperhomocysteinemia in children and forest fires in the Chornobyl exclusion zone / Yu.I. Bandazhevsky, N.F. Dubova // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – P. 21-26 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 13 name. – ISSN 2077-7477
58457
  Kocharyan G.S. Hypersexuality: A Clinical Observation // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 13. – С. 87-95. – ISSN 2410-1249


  Гіперсексуальність: клінічне спостереження.
58458
   Hypertensive disorders in pregnancy : [навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації ] / S.O. Ostafijchuk, T.N. Drin, N.I. Genik, O.M. Makarchuk. – Ivano-Frankivsk : [s. n.], 2011. – 99, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр.: с. 75-76
58459
  Бєлова А.Д. Hypertext-new stage in text evolution and communicative technologies // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
58460
  Бєлова А.Д. Hypertext - new stage in text evolution and communicative technologies // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 24-28. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
58461
  Landow G.P. Hypertext 3.0 : critical theory and new media in an era of globalization / George P. Landow. – Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2006. – XVIII, 436 p. – Index: p. 425-436. – Bibliogr.: p. 399-423. – ISBN 0-8018-8257-5
58462
  Volgyesi Andreas Franz Hypnose bei mensch und tier / Volgyesi Andreas Franz. – Leipzig : S. Hirzel Verlag, 1969. – 216S. – Dritte Auflage
58463
  Estarbrooks G.H. Hypnotism / G.H. Estarbrooks. – New York, 1957. – 251с.
58464
  Muesebeck W C.F. Hyposoter disparis viereck, an introduced ichneumonid parasite of the gipsy moth / C.F.W. Muesebeck, D.L. Parker. – Washington : Government, 1933. – p. 335-347. – (Unated States department of agriculture ; 12)
58465
   Hypotekarne bankovnictvo : financne nastroje na podporu bytovej vystavby na Slovensku / R. Sivak, E. Horvatova, V. Muckova, D. Takacova; Sivak R., Horvatova E., Muckova V., Takacova D. – Bratislava : SPRINT - vfra, 2007. – 322 s. – ISBN 978-80-89085-85-9
58466
  Page I.H. Hypotension and loss of pressor response to angiotonin as the result of trauma to the central nervous system and severe hemorrhage / I.H. Page. – [S. l.] : Waverly Press, 1943. – P. 41-58. – Reprinted from The Journal of Experimental Medicine, July 1, Vol. 78, No. 1, 1943
58467
   Hypothalamus et thyroide. – Paris, 1968. – 248с.
58468
  Buchatskyi L.P. Hypoxia induces melanotic pseudotumors in the larvae of mosquitoes of Culicidae family // Experimental oncology : international scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, R.E. Kavetsky institute of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed.-in-chief V.F. Chekhun. – Kyiv, 2020. – Vol. 42, n. 4, december. – Р. 337. – ISSN 1812-9269
58469
  Usar I. Hysteresis strategies for retrial queueing with two servers / I. Usar, I. Protopop // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – P. 24-25
58470
   Hа одпочинок : Збіpочка байок та жаpтів. – Київ : Час ; Дpук. 1-ої Київ. Аpтели Дpук. Спpави, 1908. – 32 с. – (Видавництво "Час". Сеp. 2 ; № 20)


  Зміст: Бжола і мухи; Мишача pада; Гpомада; Щука; Билина; Чиж та голуб; Паляниця й книш; Вівці та собаки; Вовк і кіт; Тоpбина; Собака й кінь; Миша і пацюк; Охpімова світа; Гоpлиця й гоpобець; "Здаєтся – байка бpеше..." / Л. Глібів. Господаpь і віл / П. ...
58471
  Чепіга Я.Ф. Hа шляху до тpудової школи : (Методичні й дидактичні поpади що до зміни в освіті й вихованні) / Я. Чепіга [псевд.]. – [Київ] : [Видавництво Т-ва шкільної освіти], 1920. – 24 с.


  На тит. стор. - Зміст: 1. Освітні моменти виховання. РІдна мова. Математика. Природничі науки. Географія. Історія. 2. Соціальні моменти виховання. Вартування. Прикраси школи. Порядок в школі і розподіл праці. Шкільний суд. Гуртки учнів. Екскурсії. ...
58472
  Гулак-Артемовський О. Hаpодни укpаїнські писні з голосом [Народні українськи пісні з голосом] : (50 писень и 5 додатків) / Зибpани, споpяжени и выдани [з пеpедм. та пpимит.] Олексием Гулак-Аpтемовскым. – Изд. 2-е с доп. – В Кыиви (Киев) : [Вид. О. Гулак-Аpтемовский] ; Книгопечатня П. Баpского
Вып. 1. – 1883. – 45 с., 12 с. нот. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Д. Тіндаля. - В кн. також ст. "Вместо пpедисловія ко 2-му изданію ответ на статью г. И.H., помещенную в № 102 "Кіевлянина" 1868 г." (pос.) та 3 білоpус. наp. пісні.
58473
  Галька Г.М. Hаpодныи звычаи и обpяды з околиц над Збpучем, описаны Игнатием Гальком [Народні звичаї і обряи з околиць над Збручем]. – В Львові (Львів) : Типом Ставропигийского Ин-та
Ч. 2. – 1862. – 57 с. – В кн. також укp. наp. пісні, пpислів"я та пpиказки укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
58474
  Шевченко Т.Г. Hаймычка [Наймичка] / [Cоч.] Т.Г. Шевченка. – Киев : Изд. кн. тоpговли В.П. Hаголкина ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 30 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. - Примірник № 36330 дефектний, бракує с. 27-28
58475
  Кримець О.М. Hаукова картина як інтегральна модель пізнання світу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 292. – С. 202-208. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
58476
  Василюк В.М. Hауково-методичне забезпечення навчального процесу в Кременецькій гімназії (ліцеї) протягом 1805–1833 років в урочний та позаурочний час // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 110-115. – ISSN 1681-2751
58477
  Ристовски Блаже Hационалната мисла на Мисирков: свечен собир по повод 70-годишниата од смртта на Крсте Мисирков, одржан на 7.ХІ.1996 / Ристовски Блаже; МАHУ. – Ckopje, 1997. – 40 с. – ("Свечени собири-свеска 35")
58478
  Коваленко Г.А. Hаші пеpші наpодолюбці і письменники-поети : (Доленга-Ходаковський, Цеpтелев, Максимович, Сpезневський, Бодянський, Метлинський, Аpтемовський-Гулак, Боpовиковський та инші) / Гp. Гетьманець (Гp. Сьогобочний) [псевд.]. – [Київ] : Видавн. Т-во "Дзвін" ; [Дpук. б[увш.] 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1918. – 44 с. : поpтp. – (Біогpафична бібліотека ; № 5)


  Hа с. 3 епігpаф з твору С.І. Воpобкевича. - В кн. також відомості про літ. діяльність М.М. Петренка, В.М. Забіли, О.С. Афанасьєва-Чужбинського, окр. твори згаданих письменників та їх портр. Коваленко-Коломацький Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. ...
58479
  Командиров О.В. HВІМ як вирішення питань облікової документації та експертного дослідження об"єктів культурної спадщини / О.В. Командиров, О.В. Левченко, Р.О. Косаревська // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 824-836. – ISSN 0130-2655


  Урядове затвердження (17.02.2021) концепції впровадження ВІМтехнологій у будівництві України надає широкі можливості розробляти та запроваджувати ВІМ у якості інструментарію для створення облікової документації та ведення державного реєстру пам’яток ...
58480
  Стороженко О.П. Hе в добpий час : Оповідання Олекси Стоpоженка. – Киев : Выдав Л.В. Ильницький ; Тип. Е.Я. Федоpова, 1883. – 19 с
58481
  Галекта О. Hеіснуюче місто, або Hью-Йорк: антологія як спосіб репрезентації Нью-Йоркської групи // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 177-190. – ISSN 2300-1062
58482
   Hова pада : Укpаинськый литеpатуpный альманах / Пид pедакціею М.П. Стаpыцького, О. Пчілки, Л.М. Стаpыцькои-Чеpняхівської, И.М. Стешенко. – Кыив (Київ) : Выданя Кыив. лит.-аpтыстычного т-ва. Дpук. С.В. Кульженко, 1908. – 479, II c. : 1 с. поpтp. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. пpозових, поет. та дpам. твоpів: М.П. Стаpицький, П. Миpний, Л. Укpаїнка, М.П. Левицький, П.С. Каpманський, Г.М. Хоткевич, М.К. Воpоний, О.І. Романова, М.Ф. Чеpнявський, Б.С. Лепкий, О. Пчілка, В.О. О"Конноp-[Вілінська], М.М. Лозинський, М. ...
58483
  Цюрупа М. Hова оборонна (воєнна) політика як царина можливого консенсусу політичних сил України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 184-186


  "«Гібридна війна», розв’язана РФ проти України, розрахована на послаблення єдності нашого суспільства, яке як ніколи потребує консолідації всіх соціальних сил, єдності владних структур та громадянського суспільства. Платформою для консолідації ...
58484
  Франко І.Я. Hові польські Cyrillo-Methodiana : [Аналіз видань з богослов"я] / Іван Франко. – У Львові : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернадського, 1905. – 21 с. – Відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1905, т. 66
58485
  Драгоманов М.П. Hові укpайінські пісні пpо гpомадські спpави (1764-1880) М. Дpагоманова [Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) М. Драгоманова] / М. Драгоманов. – Женева : Печатня "Работника" и "Громади", 1881. – [4]. 132 с.
58486
  Гэлбрейт Д.К. Hовое индустриальное общество : Пер. с англ. / Д.К. Гэлбрейт; Общ. ред. и вступ. ст. H.H.Иноземцева и др. – Москва : Прогресс, 1969. – 480с.
58487
  Головацкий Я. Hовооткpытый источник для цеpковной истоpии Галицкой Руси XIV ст. / Я. Г.[оловацкий] // Литеpатуpный сбоpник издаваемый Галицко-pусскою Матицею / Под pед. Богдана А. Дедицкого. – Львов : Из типогр. Ставропиг. Ин-та, 1889. – [за 1888 г.]. – XIX c.
58488
  Раевский П.И. Hовые сцены из малоpусского наpодного быта Петpа Раевского. – 2-е изд. – Киев ; Харьков : Юж.-Рус. Книгоизд-во Ф.А. Іогансона. [Тип. И.И. Чоколова], 1898. – 142, II с. – Деякі персонажі розмовляють укр. мовою, яка передана транслітерацією символами рос. мови старої орфографії
58489
  Soroka Yu. I - IV CR Universals Declaration // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 122-123. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
58490
  Kitaigorodsky A. I am a physicist = Китайгородский А. Физика - моя профессия : tr. from Rus. / A. Kitaigorodsky. – Moscow : Mir Publishers, 1980. – 214 с.
58491
  Shkuropat M.Yu. I Am Not Sidney Poitier by Percival Everett as a film adaptation: intermedial approach // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 91-97. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
58492
  Stawinski Jerzy Stefan I bodzie mial dom / Stawinski Jerzy Stefan. – Warszawa, 1976. – 216с.
58493
  Poltawska Wanda I boje sie snow... / Poltawska Wanda. – Warszawa, 1964. – 168с.
58494
  Колакова К.И. I can give you a hand / К.И. Колакова. – Москва : Международные отношения, 1976. – 118с.
58495
   I can read english. – Вид. 3-є. – К., 1960. – 39с.
58496
  Stupin L.P. I can speak English / L.P. Stupin, S.V. Voronin. – M., 1966. – 224с.
58497
  Ступин Л.П. I can speak English : пособие по разговор. англ. яз. / Л.П. Ступин, С.В. Воронин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения, 1980. – 166 с.
58498
  Ступин Л.П. I can speak English: пособие по разговор. англ. яз. / Л.П. Ступин, С.В. Воронин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1962. – 136с.
58499
  Kravchenko Victor I chose freedom: the personal and political life of a Soviet official. / Kravchenko Victor. – New York, 1947. – 496с.
58500
  Giulio Di M. I delitti delle sette virtu : [thriller] / Matteo Di Giulio. – [Milano] : Sperling & Kupfer, 2013. – 376, [2] p. – (Pandora). – ISBN 978-88-200-5469-4
58501
  Macaluso Giuseppe I dischi volanti l"Atlantide e l"Egit to / Macaluso Giuseppe. – Roma, 1967. – 402с.
58502
  Kelly M.T. I do remember the fall. / M.T. Kelly. – Toronto, 1977. – 174с.
58503
   I drzewa mowia. – Warszawa, 1955. – 266с.
58504
  Podsiadlo Jacek I ja pobieglem w te mgle : Wiersze wybrane / Podsiadlo Jacek; Wybral i przedmowa opatrzyl Pawel Marcinkiewicz. – Krakow : Znak, 2000. – 93s. – ISBN 83-7006-685-2
58505
  Wojcik Ryszard I ja tam bylem / Wojcik Ryszard. – Lodz : Wyd-two Lodzkie, 1977. – 288 s.
58506
  Falkowska W. I klamstwo zabija. / W. Falkowska. – Warszawa, 1973. – 187с.
58507
  O"Casey Sean I knock at the door / O"Casey Sean. – Leningrad, 1960. – 112с.
58508
  Angelou Maya I know why the caged bird sings / Angelou Maya; Retold by J.Kehl. – Harlow : Longman; Pearson education, 2002. – 5,105p. – (Penguin readers : Level 6 / Series ed.: A.Hopkins, J.Potter). – ISBN 0-582-50524-0
58509
   I Kolloquium Verwendung fester Brennstoffe vom 30 bis 31 Oktober 1956 in Dresden.. – Berlin, 1957. – 146с.
58510
   I Lawa Chiangmai : The Expirientce // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 30-34 : Фото
58511
  Michalska Maria I learn English / Michalska Maria, Beven-Oyrzanowska. – Warszawa
1. – 1961. – 144с.
58512
  Michalska Maria I learn English / Michalska Maria, Beven-Oyrzanowska. – Warszawa
2. – 1962. – 134с.
58513
  Philbrick Herbert I led 3 lives: Citizen. "Communist". Counterspy / Philbrick Herbert. – New York, 1952. – 323с.
58514
  Cultrera Giovanni I libri poetici / Cultrera Giovanni. – Catania, 1957. – 436с.
58515
   I love Азербайджан : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 30-31 : Фото
58516
  Buchwald Art I never danced at the White House. / Buchwald Art. – Grennwich, 1973. – 224с.
58517
  Anderson R. I never sang for my father. / R. Anderson. – New York, 1968. – 115с.
58518
   I nipoti di Topffer. Les nieces et les neveux de Topffer.Il fumetto svizzero oggi. La bande dessinee suisse d"aujourd"hui. – Milano : Hazard; Papiers Gras, 2002. – 94p. – ISBN 88-86991-79-7
58519
  Szczypiorski Andrzej I omineli Emaus / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1974. – 198с.
58520
  Данилюк І. I pede fausto - факультет психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-26. – (Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено історію розвитку, досягнень та основних напрацювань факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка.
58521
  Данилюк І. I pede fausto - факультет психології // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 6 квітня (№ 67). – С. 10


  До 185-річчя КНУ імені Тараса Шевченка.
58522
   I pracownia fizyczna : Zbior instrukcji. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej w Czestochowie, 2000. – 124s. – ISBN 83-7098-573-4
58523
  Manzoni A. I promessi sposi / Alessandro Manzoni ; a cura di E. Caccia ; con prefazione di M. Marcazzan. – Brescia : La Scuola, 1987. – 1159, [1] p.
58524
  Manzoni A. I promessi sposi / Alessandro Manzoni. – Firenze : Edizioni Polaris, 1993. – 570, [4] p. – Bibliogr. nelle note
58525
  Manzoni Alessandro I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni / Manzoni Alessandro. – Torino, 1960. – 628с.
58526
  Naddeo C.M. I promoni italiani : [grammatica - esercizi - giochi : A1/C1] / Ciro Massimo Naddeo ; hanno collab. A. De Giuli, G. Trama. – Firenze : Alma Edizioni, 2009. – 96 p. : ill. – Copyright: 1999. – ISBN 978-88-8644-029-9
58527
  Calvino Italo I racconti / Calvino Italo. – M., 1979. – 192с.
58528
  Gogol N.V. I racconti degli "Arabeschi" / Nikolaj V. Gogol ; introd. di Rita Giuliani. – Ed. integrale. – Roma : Tascabili Economici Newton, 1994. – 96, [1] p. – ISBN 88-7983-529-7
58529
  Levine I.D. I rediscover Russia / I.D. Levine. – New York : Duell ; Sloan and Pearce, 1964. – 216 p.
58530
  Citrine Walter I search for truth in Russia / Citrine Walter. – London, 1936. – 368с.
58531
   I smiech niekiedy moze byc nauka. – Warszawa, 1961. – 54с.
58532
  Rasputin Valentin I soldi per Maria e altri racconti / Rasputin Valentin. – Mosca, 1988. – 275с.
58533
   I starca odmlodzi: przyslowia, aforyzmy, zlote mysli, maksymy, sentencje o pracy. – Warszawa, 1988. – 244с.
58534
   I Tagebautechnisches Kolloquium vom 23 bis 24 November 1956 in Freiberg.. – Berl., 1957. – 164с.
58535
   I tre secoli dell"iconografia Ucraina : catalogo della mostra. – Kyiv : Spalakh, 2001. – 80 p. : fot. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-512-081-6
58536
  Muravjova L.S. I Verbi di Moto in Russo = Глаголы движения в русском языке : Для лиц, говорящих на итал. яз. / L.S. Muravjova. – M : Lingua russa, 1976. – 248 p.
58537
  Bailini S. I verbi italiani : grammatica, esercizi e giochi : [A1/C1] / Sonia Bailini, Silvia Consonno. – Firenze : ALMA Edizioni, 2008. – 173 p. : ill. – Copyright: 2004. – ISBN 978-88-8644-087-5
58538
  De Roberto Federico I Vicere. / De Roberto Federico. – Milano, 1989. – 651с.
58539
  Marcantonio Vito I vote my conscience / Marcantonio Vito; Rubinstein A.T. – New York, 1956. – 494с.
58540
  Shukshin V. I want to live / V. Shukshin. – M., 1973. – 259с.
58541
  Shukshin Vasily I want to live / Shukshin Vasily. – M., 1978. – 261с.
58542
  Noble John I was a slave in Russia: an America tells his story / Noble John. – New York, 1958. – 183с.
58543
  Duranty Walter I write as I please / Duranty Walter. – New York, 1935. – 347с.
58544
  Lysakowski Jan I wszystko w tym jednym zyciu / Lysakowski Jan. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1981. – 267s.
58545
  Gonzalez Reynaldo I zawsze smierc, jej szybki krok / Gonzalez Reynaldo; Przelozyla A.Nowak. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1974. – 185s.
58546
  Fiedler A. I znowu kuszaca Kanada. / A. Fiedler. – Poznan, 1971. – 244с.
58547
   I Бахчисарайские научные чтения памяти Е.В. Веймарна, г. Бахчисарай, КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник", 5-7 сентября 2012 г. : тезисы докладов и сообщений / М-во культуры АРК ; КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" ; Ин-т археологии НАНУ ; Крым. филиал Ин-та востоковед. НАНУ им. А. Крымского ; Таврич. Нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; [редкол.: Айбабин А.И., Герцен А.Г., Науменко В.Е. и др.]. – Бахчисарай : КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник", 2012. – 75, [1] с.
58548
   I Всесоюжзный съезд лакокрасочной промышленности СССР. – Ленинград, 1933. – 293 с.
58549
   I Всесоюзная выставка медальерного искусства : каталог / Всесоюзная, выставка медальерного искусства, Москва. 1-я., 1973; Сост.: М.Ф. Маркеева, Л.С. Могилевчик; авт. вступ. ст.: Т.Б. Бельская. – Москва : Советский художник, 1973. – 128 с.
58550
   I Всесоюзная конференция "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения" : тезисы доклодов : в 2-х частях / "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения". – Минск
Ч. 1. – 1987. – 214 с.
58551
   I Всесоюзная конференция "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения" : тезисы доклодов : в 2-х частях / "Проблемы создания супер-ЭВМ, супер-систем и эффективность их применения". – Минск
Ч. 2. – 1987. – 203 с.
58552
   I Всесоюзная конференция по морской сейсмологии и сейсмометрии 12-14 июня 1989 г.. – Москва, 1989. – 72с.
58553
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
1. – 1989. – 252с.
58554
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
2. – 1989. – 254-560с.
58555
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
3. – 1989. – 562-807с.
58556
   I Всесоюзный радиобиологический съезд / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва). – Пущино
4. – 1989. – 809-1016с.
58557
   I Всесоюзный радиобиологический съезд : тезисы докладов / Всесоюзный радиобиологический съезд (1; 1989; Москва).; АН СССР. – Пущино
Т. 5. – 1989. – 1017-1229 с.
58558
  Стяжкіна О.В. I Всеукраїнська нарада деканів історичних факультетів державних навчальних закладів / О.В. Стяжкіна, І.М. Гридіна // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С. 153-156. – ISSN 0130-5247
58559
  Бачинська О.А. I Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 600-річчю міста "Кочубів - Хаджибей - Одеса" / О.А. Бачинська, М.С. Кучерук // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247
58560
   I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. архів Сумської обл. ; Сумський обл. краєзнавчий музей ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Іст. фак. ; [редкол. : Н.М. Зленко ; А.В. Гончаренко, О.В. Вовк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 272 с. – Бібліогр. наприкінці доповідей
58561
   I Всеукраїнська селянська спартакіада. – К., 1930. – 32с.
58562
   I Всеукраїнський археологічний з"їзд : матеріали роботи : присвяч. 100-річчю з часу засн. Ін-ту археології НАН України / НАН України, Ін-т археології ; [голов. ред.: В.П. Чабай]. – Київ : ІА НАН України, 2019. – 537, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7810-09-3
58563
   I Всеукраїнський з"їзд педагогічних працівників дошкільної освіти : 5 листопада 2010 р. : збірник матеріалів / [редкол. : Табачник Д.В. (гол.), Жебровський Б.М., Удод О.А., Єресько О.В. та ін.]. – Київ : Оберіг, 2011. – 136 с., [7] с. іл. : табл., фото. – ISBN 978-966-8689-36-9
58564
   I зимові Юнацькі Олімпійські ігри. Інсбрук 2012 / [М.М. Булатова (керівник) та ін.]. – Київ : Національний олімпійський комітет України, 2012. – 63, [1] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. в кінці книги
58565
  Ефимов А.В. I Интернационал : стеногр. лекции прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / проф. А.В. Ефимов ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новая история : лекция 22)
Лекция 22 : I Интернационал : Стенограмма лекции, прочитанной в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учебном году / А.В. Ефимов. – 1940. – 41, [1] с. – На правах рукописи


  Курс всеобщей истории. Лекция 1, 1а-9, 12-16, 18-22, 25-33, 36-42 [Текст] : Новая история : На правах рукописи : Стеногр. лекций прочит. в Высш. партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940-1941 учеб. г. / Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). - Москва : [б. и.], ...
58566
  Галкин И.С. I Интернационал / И.С. Галкин. – Москва, 1963. – 78с.
58567
  Иванов Н.Н. I Интранционал / Н.Н. Иванов. – Москва, 1964. – 47с.
58568
   I і II Бандерівські читання : матеріали перших та других Бандерівських читань, 1 лют. 2014 р., 2 лют. 2015 р. / НДІ ін-т українознавства, Незалеж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. досліджень" ; [упоряд.: Тетяна Бойко, Ю. Сиротюк]. – Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 199, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Бандерівські читання. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-398-1
58569
  Ленин В.И. I конгресс Коммунистического Интернационала, 2-6 марта 1919 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 29с.
58570
   I Международная школа по автоматизации научных исследований. – Пущино, 1982. – 100с.
58571
   I Международный геохимический конгресс. – М, 1972. – 452с.
58572
   I Международный геохимический конгресс. – М, 1972. – 492с.
58573
   I Международный геохимический конгресс. – М
2. – 1973. – 576с.
58574
   I міжнародна конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 3 (58). – С. 85. – ISSN 2078-1016


  28-29 травня 2015 р. у стінах КНУ імені Т. Шевченка відбулася конференція "Реформа вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних трансформацій". Конференцію відкрили представники організаційного комітету: проф., ...
58575
  Ідзьо Віктор I Міжнародна наукова конференція "Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть: рік України в Російській Федерації" // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 295-296
58576
  Блануца А.В. I Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії" / А.В. Блануца, В.А. Доброчинська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 226-228. – ISSN 0130-5247
58577
  Гузенко Ю.І. I Міжнародна науково-практична конференція "Аркасівські читання" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 217-218. – ISSN 0130-5247


  14-15 квітня 2011 р. в Миколаєві відбулася I Міжнародна науково-практична конференція "Аркасівські читання".
58578
   I Міжнародна науково-практична конференція "Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи" // Український форум. – Київ, 2000. – 8 - 15 листопада (№ 38/39). – С. 1


  1-4 листопада 2000 року в приміщенні КНУ імені Тараса Шевченка відбулася I Міжнародна науково-практична конференція: "Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи". Конференцію відкрив ректор університету В. Скопенко.
58579
   I Міжнародну науково-практичну конференцію відкриває ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік В.В. Скопенко. Зала засідань Вченої Ради університету 2 листопада 2000 р. [фото] // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 3. – ISBN 966-7586-04-09
58580
   I Наукова конференція аспірантів. – Київ, 1961. – 12 с.
58581
   I научная конференция. Итоги научно-исследовательской работы за 1963-1964 год : Тезисы докл. : Секция соц.-эконом. и филол. наук, общетехническая секция. – Львов, 1965. – 68с.
58582
  Рогатенко В.Ф. I Очерк развития теория геометрических построений в плоскости Лобачевского. II. О геометрических построениях в плоскости Лобачевского, выполняемых без помощи линейки : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогатенко В. Ф.; ЛьвГУ. – Львов, 1954. – 11л.
58583
   I Республиканская научная конференция струдентов-физиков 17-20 февраля. – К, 1970. – 88с.
58584
   I Студентська наукова сесія. – Ужгород, 1949. – 79с.
58585
   I съезд Коммунистической партии Кубы : Гавана, 17-22 дек. 1975 г. / Коммунистическая партия Кубы. – Москва : Политиздат, 1976. – 584 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
58586
  Трущенко Н.В. I съезд РКСМ / Н.В. Трущенко. – Москва, 1983. – 143 с.
58587
   I съезд советских океанологов, Москва, 20-25 июня 1977 г.. – Москва, 1977. – 239с.
58588
   I съезд советских океанологов, Москва, 20-25 июня 1977 г.. – Москва, 1977. – 240с.
58589
   I съезд советских океанологов, Москва, 20-25 июня 1977 г.. – Москва, 1977. – 234с.
58590
  Любиш К. I та II Малоросійські колегії як імперські органи управління Гетьманщини XVIII ст. // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 594-599
58591
   I Українська конференція з автоматичного керування Автоматика-94. – К.
ч.1. – 1994. – 271с.
58592
   I Українська конференція з автоматичного керування Автоматика-94. – Київ
Ч. 2. – 1994. – 260-518 с.
58593
   I"m Ukrainian, mate! : new australian generation of poets. – Kyiv : Alternativy, 2000. – 143 p. – Authors: M. Lysenko, I. Romanowski, N. Tkaczynski, J. Hughes, P. Skrzynecki. – ISBN 966-7217-31-0
58594
  Keyes Frances I, The King. / Keyes Frances. – New York-Toronto-Lond., 1966. – 368с.
58595
  Hughes Langston I, too am America / Hughes Langston. – Moscow, 1986. – 336с.
58596
  Дембский Д. I. "Философия права и нравственности", проф. Л.И. Петражицкого; II. Право и нравственность с точки зрения исторического материализма : (Этюд по философии права и нравственности) / Д. Дембский. – Харьков : Тип. Б. Бенгис,, 1909. – 77 с.
58597
  Comenius Ioannes Amos I. A. Comenii Ianua lingua[rum] reserata aure[a], sive Seminarium lingua & scientiarum omnium: Hoc est Compendiosa latinam... latinam... : Editio postrema. – Amstelodami (Amsterdam) : Apud Ioannem Iansso[nium], 1642. – 260, [108] p. – Титульний аркуш пошкоджено, частина назви дописана від руки. Видання багатомовне: паралельний виклад латинською, німецькою, французькою мовами.
58598
  Calinescu G. I. Eliade-Radulescu si scoala sa / G. Calinescu. – Bucuresti, 1966. – 120 p.
58599
  Dragut Vasile I. Musceleanu / Dragut Vasile. – Bucuresti, 1980. – 27 p.
58600
  Rothberg M. I. Ueber die Einwirkung des fein vertheilten Silbers a-Brompropionsaureaethylester. II. Ueber eine nene Bildungsweise der unsymmetrischen Dimethylbernsteinsaure : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwurde der hohen philosophischen Facultat der Universitat Bern vorgelegt von Mathaus Rothberg // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 34 S. : lll.
58601
  Мережковский Д.С. I. Грядущий хам; II. Чехов и Горький / Д.С. Мережковский. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Акц. О-во тип. дела в СПб.], 1906. – [6], 185, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Грядущий хам; IЧехов и Горький; Теперь или никогда; Страшный суд над русской интеллигенцией; Св. София; О новом религиозном действии
58602
  Толстой Л.Н. I. Для чего мы живем; II. Первая ступень : [Мысли о смысле жизни] : [Предисл. к кн. Х. Уильямса "Этика пищи"] / Л.Н. Толстой ; [Собрал В.Г. Чертков]. – Москва : [Книгоиздат. "Труд и Воля"] ; Тип. А.П. Поплавского, 1907. – 91 с.
58603
  Толстой Л.Н. I. Единственное возможное решение земельного вопроса; II. Предисловие к русскому переводу книги Генри Джорджа "Общественные задачи" / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – Москва : Изд. "Посредника" ; Тип. Г.В. Васильева, 1917. – 15 с. – (Книги по Земельному вопросу / Л.Н. Толстой ; Издание "Посредника" ; № 652)
58604
   I. З історії Києво-Печерської лаври та Заповідника : [добірка матеріалів] // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 7-52. – ISBN 966-518-002-9
58605
   I. З історії Києво-Печерської лаври та Заповідника : (добірка матеріалів) // Лаврський альманах : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3 : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури. – С. 5-74. – ISBN 966-7671-25-9
58606
  Бергсон А. I. Интеллектуальное усилие. II. Заметка о психологическом происхождением нашей веры в закон причинности / Анри Бергсон ; пер. с франц. В.А. Флеровой. – Санкт-Петербург : М.И. Семенов. – 64 с.
58607
  Якобсон Г.Г. I. Историческая справка о фотэклекторе; II. Применение нового вещества для предохранения коллекций от моли и других вредителей / Г. Якобсон // Компакт - 252379 / Г.Г. Якобсон. – С. XXVII-XXVIII
58608
  Пичета В.И. I. Исторический очерк славянства / В.И. Пичета. – Москва : кн. маг. "Вестн. мануфактур. пром-сти" (Ч.М. Иоксимовича), 1914. – [2], 184, [1] с. – В изд. также: II. Состав современного славянства / Ч.М. Иоксимович (с. 168-185). – (Славянская библиотека ; № 1)
58609
  Толстой Л.Н. I. К политическим деятелям; II. Письмо к редактору английской газеты [15 дек. 1894 г.] : Письмо к редактору английской газеты / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Книгоизд. "Обновление" ; [Тип. Брусселя], 1906. – 32 с. – Без тит. л.
58610
  Сакс Н.Ф. I. К учению о парадоксальной проводимости нерва / Н.Ф. Сакс ; (Из физиологическойй лабораторииС.-Петербургского университета) // Экспериментальная физиология - Компакт. – С. 101-116
58611
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) I. Новая форма кулика-сороки. II. Массовое появление в Европейской России сибирских ореховок (Nucilraga caryocatactes macrorhynchus Brhm.) осенью 1911 г. : Haemathopus ostralegus borysthenicus subsp. nov. / Э.В. Шарлеман. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1912. – [2], 22 с. – Отд.оттиск из: Труды Киев. Орнит. О-ва имени К.Ф. Кесслера под ред.В.М. Артоболевского. - Назв. парал. на фр. яз.
58612
  Толстой Л.Н. I. О жизни; II. О новом жизнепонимании : [Отр. из гл. 4 и 5 соч. "Царство божие внутри вас"] / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – Москва : Изд. книгоиздат "Посредник" ; Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1907. – 196 с. – (Издание книгоиздательства "Посредник" ; № 583)
58613
  Насонов Н.В. I. О результатах работ в Балтийском море Н.М. Книповича и С.А. Павловича, командированных для сбора коллекций по фауне этого моря II. О результатах работ на восточном побережье Черного моря К.П. Ягодовского, : командированного для сбора коллекций по Черноморской фауне : (Доложено в заседании Физико-математического отделения 8 октября 1908 г.) / Н.В. Насонов. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1910. – С. 1481-1482. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. 1908
58614
  Слугинов Н.П. I. Оптические рулетты; II. Скорость распространения колебательного движения : I. [Сообщение, читанное на заседании физико-мат. секции Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском ун-те] : II. [Сообщение ... [в анот.] / Н.П. Слугинов. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1889. – 16 с. – Без общ. тит. л. - Первое произведение имеет отд. тит. л. - Отд. оттиск: Собрание протоколов заседаний Секции физико-математических наук Общества естествоиспытателей при Казанском университете. 1889, т. 7. – Библиогр. в примеч.


  [Сообщение, читанное в 84 заседании физико-мат. секции Общества Естествоиспытателей при Имп. Казанском ун-те 15 февраля 1889 года] На обл. дарственная надпись: Николай Николаевичу Шиллеру от автора
58615
  Рудич В.И. I. Осень золотая. II. В дни войны : [Рассказы] / Вера Рудич. – Петроград : Тип. Т-ва А.С. Суворина "Новое время", 1915. – 88 с.
58616
  Толстой Л.Н. I. Ответ Синоду [на определение от 20-22 февраля 1901 г. и на полученные мной по этому случаю письма]; II. Как читать евагелие и в чем его сущность / Л.Н. Толстой. – [Санкт-Петербург] : Книгоиздат. "Обновление", 1906. – 16 с. – (Книгоиздательство "Обновление" ; № 3)
58617
  Шимкевич В.М. I. По поводу развития Thelyphonus ; II. Экспериментальные исследования над яйцами Philine apenta (Lam.) ; III. К теории мутации : (Предварительное сообщение) ; IV. К биологии домашних животных : (с 5 рис. в тексте) : (с 36 рис. в тексте) / В.М. Шимкевич. – Санкт-Петербург : Паровая тип. Г. Пожарова, 1906. – [2], 76 с. – На тит. л. надз.: От автора. - Отд. оттиск: Работы, произведенные в Лаборатории Зоологического и Зоотомического кабинетов Императорского СПб Университета. № 16. – (Труды Императорского СПб Общества Естествоиспыталетей ; Т. XXXV, вып. 4 ; Работы, произведенные в Лаборатории Зоологического и Зоотомического кабинетов Императорского СПб Университета)


  На обл. обоих экз. дарств. надпись от автора: Глубокоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко И Николаю Яковлевичу Кузнецову
58618
  Толстой Л.Н. I. Против толстовства; II. О толстовском обществе; III. Мысли о магометанстве, буддизме и христианстве; IV. О вере и неверии : Письмо к редактору английской газеты / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. книгоиздат "Посредник" ; Тип. торг. дома А.П. Печковский, П.А. Буланже и К*, 1906. – 15 с. – (Посредник ; № 634)
58619
  Бергсон А. I. Психо-физиологический паралогизм. II. Сновидение : [доклад чит. на Междунар. философ. конгрессе в 1904 г.] : [лекция, чит. в Париж. психол. ин-те 26 марта 1901 г.] / Анри Бергсон ; пер. с франц. В.А. Флеровой. – Санкт-Петербург : М.И. Семенов, 1913. – 60 с.
58620
  Колли Р.А. I. Снаряд для наблюдения медленных электрических колебаний; II. К теории снаряда Румкорфа / Р. Колли // О поляризации в электролитах / Р.А. Колли. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1878. – [2], 29 с., 1 л. ил.
58621
   I.A. Goncarov : Beitrage zu Werk und Wirkung. – Koln; Wien : Bohlau, 1989. – [5], 201 S. – (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven / Hrsg. von H.-B. Harder, H. Rothe in Verbindung mit R. Olesch ; Bd. 33). – ISBN 3412030899
58622
   I.I.Mechnikov State University of Odessa. – Odessa, 1994. – 152 p.
58623
  Dakov S.Y. I2P - what is the invisible Internet Project & how does it compare vs. Tor browser / S.Y. Dakov, A.P. Torchylo, I.G. Berehovyi // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 115-118
58624
  Bidermann Iacobi Bidermani E Societate Iesu Epigrammatum. Libri Tres, Christo deoque Ter. Opt. Max. Deiparae virginum virgini, & B. Ignacio Societatis Iesu Conditori confecrati. – Coloniae Agrippinae (Koln) : Apud Ioannem Kinckium sub Monocerote, 1620. – [7], 254, [10] p.


  На титульному аркуші надпис синім чорнилом: Ex Bibliothecae R. C. Cameneciensis Seminari; а також декілька нерозбірливих надписів чорним чорнилом на титулі та контр титулі
58625
  Lobbetius Iacobus Iacobi Lobbetii Leodiensis e Societate Iesu Via vitae ac mortis : Tribus libris explicata. – Antuerpiae (Antwerpen) : Apud Ioannem Meurcium, 1638. – [14], 346, [2] p.
58626
   IAEA Film catalogue. – Vienna
4. – 1965. – 104с.
58627
  Merisescu Gheorghe Iakob Muresianu / Merisescu Gheorghe. – Bucuresti, 1966. – 200с.
58628
  Панченко П. Ianimo, companeros! Стихи об Испании. / П. Панченко. – Москва, 1936. – 46 с.
58629
  Hussar Gheorghe Iasi. Arhitectura moua / Hussar Gheorghe. – Bucuresti, 1967. – 120 p.
58630
  Miclea Ion Iasii marilor iubiri / Miclea Ion. – Bucuresti, 1971. – 124с.
58631
  Чалишкан Кристина Iati виходить на глобальний рівень // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
58632
  Жданова Ольга Iati переваги без недоліків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
58633
  Чалышкан Кристина Iati с любовью к клиенту // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
58634
   Iati ценит своих партнеров // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 38-39 : фото. – ISSN 1998-8044
58635
   Iberia и Amadeus расширяют возможности агентов // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 2 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
58636
   Iberica americans: Культуры Нового и Старого Света XVI - XVIII вв. в их взаимодействии. – С.-Петербург, 1991. – 288с.
58637
   Iberica. Кальдерон и мировая культура. – Л., 1986. – 269с.
58638
   IBERIKA: Культура народов Пиренейского полуострова. – Л., 1983. – 236с.
58639
   IBERIСA: Кальдерон и мировая культура. – Ленинград, 1986. – 272 с.
58640
   IBM Journal of Research and Development : IBM CMOS technology. – New York. – ISSN 0018-8646
Vol. 39, N 1/2. – 1995. – P. 1-280
58641
   IBM Journal of Research and Development : IBM CMOS technology. – New York. – ISSN 0018-8646
Vol. 39, N 4. – 1995. – P. 369-520
58642
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя / В.Э. Фигурнов. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 1998. – 640с. – ISBN 5-86225-292-4
58643
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя : Краткий курс / В.Э. Фигурнов. – Москва : ИНФРА-М, 1998. – 480с. – ISBN 5-86225-471-4
58644
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя : Краткий курс / В.Э. Фигурнов. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 480с. – ISBN 5-86225-471-4
58645
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя / В.Э. Фигурнов. – 7-е изд. перераб. и дополненое. – Москва : Инфра-М, 1999. – 640с. – ISBN 5-86225-292-4
58646
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя : Краткий курс / В.Э. Фигурнов. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 480с. – ISBN 5-86225-471-4
58647
  Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя / В.Э. Фигурнов. – 7-е изд. перераб. и дополненое. – Москва : Инфра-М, 2001. – 640с. – ISBN 5-86225-292-4
58648
  Бараш Л. IBM zEnterprise - новое измерение в вычислениях // Компьютерное обозрение : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 2010. – № 27/28 (738). – С. 36-37
58649
  Tolstoi Alexej Ibykus. Die Emigranten / Tolstoi Alexej. – Berlin - Weimar, 1976. – 604с.
58650
  Pukhovets D. Icarius as an example of a provincial early Byzantine official of the end of the 4th century AD (according to Libanius speeches) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – P. 97
58651
  Spassky Oleg Ice hockey / Spassky Oleg. – M., 1981. – 192с.
58652
  Kadurin S.V. Ice sheet velocity tracking by Sentinel-1 satellite images at Graham Coast Kyiv Peninsula / S.V. Kadurin, K.P. Andrieieva // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. установа Нац. антарктичний науковий центр М-ва освіти і науки України ; [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 24-31. – ISSN 1727-7485
58653
   Iceland. – Singapore : Apa publications, 2002. – 378 p. : ill. – (Insight guide ; Discovery channel : explore your world). – ISBN 0-88729-176-7
58654
  Heinze Harald Ich bin erst neunzehn. / Heinze Harald. – Halle-Leipzig, 1983. – 226с.
58655
  Hoffmann Achim Ich bin Student / Hoffmann Achim, Mehlhorn Gerlinde. – Berlin, 1983. – 125с.
58656
  Zielke A. Ich blattre im Buch meines Lebens / A. Zielke. – Алматы, 1981. – 61 s.
58657
  Zapolska Gabriela Ich czworo / Zapolska Gabriela. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1955. – 160 s.
58658
  Scibor-Rylski Ich dzien powszedni : Opowiadania filmowe / Aleksander Scibor-Rylski. – Warszawa : Iskry, 1972. – 497s.,[8k.] fot.
58659
  Kasprowicz Antoni Ich dzien powszedni. / Kasprowicz Antoni. – Lodz, 1977. – 203с.
58660
  Stibi Georg Ich erlebte Ungarn. Hintergrunde und Ziele des konterrevolutionaren Aufstandes / Stibi Georg. – Berl., 1957. – 64с.
58661
  Timtschenko V. Ich ervecke Russland mit Blut - Wladimir Wolfowitsch Shirinowski / Victor Timtschenko. – Berlin : Aufbau-Verlag, 1994. – 210 S. : ill. – ISBN 3-351-02428-2


  У пр. № 1694321 напис: Рідному факультету журналістики КДУ од випускника 1977 р. Віктора Тимченка 26.05.07
58662
   Ich fand mein Vaterland. – Jena, 1962. – 124с.
58663
  Kaul Friedrich Karl Ich fordere Freispruch. / Kaul Friedrich Karl. – Berl., 1955. – 448с.
58664
  Scherner Erhard Ich hab den Morgen oftmals kommen schen... Zur Poetik des Dichters Kuba / Scherner Erhard. – Halle (Saale), 1975. – 205с.
58665
  Wieland Rotraud Ich hab einmal Suleika geheissen / Wieland Rotraud. – Halle (Saale) : Mitteldeutscher, 1977. – 93 S.
58666
  Schmieder Meike Ich habe einen Mord gesehen / Schmieder Meike. – Berlin, 1985. – 192с.
58667
  Victor Walther Ich kam aus lauter Liebe in die Welt / Victor Walther. – Weimar : Volksverlag, 1961. – 496 S.
58668
  Barta Ludwig Ich lad" dich ein nach Debrecen / Barta Ludwig. – Berlin, 1965. – 224с.
58669
  Арзуманова Н.В. Ich lerne deutsch : так начинают изучать немецкий / Н.В. Арзуманова. – Москва : Международные отношения, 1978. – 168 с.
58670
  Roder W. Ich lerne Mathematik : Mit 205 Bild. und 17 Aufgaben hebst vollstandig durchgefuhrten Losungen / W. Roder. – B. 2, verb. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverl.
2 : Geometri und Trigonometrie. – 1961. – 228 S.
58671
  Strittmatter E. Ich mach ein Lied aus Stille Gedichte / E. Strittmatter. – Berlin-Weimar, 1973. – 131с.
58672
  Strittmatter Eva Ich mach ein Lied aus Stille. Gedichte / Strittmatter Eva. – Berlin-Weimar, 1976. – 132с.
58673
  Zierke Ich mar Ferdinand von Schill / Zierke, Heinz-Jurgen. – Rostok : Hinstorff, 1985. – 326 S.
58674
  Weinkauf Bernd Ich nannte sie Sue / Weinkauf Bernd. – Halle - Leipzig : Mitteldeutscher, 1978. – 195 S.
58675
  Dehmel Richard Ich radle, radle, radle. / Dehmel Richard. – Berlin, 1975. – 125с.
58676
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Berl., 1960. – 240с.
58677
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Berl., 1961. – 208с.
58678
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Berl., 1962. – 192с.
58679
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Berl., 1963. – 202с.
58680
   Ich schreibe...Arbeiter greifen zur Feder. – Halle, 1964. – 270с.
58681
   Ich schwore. Eine Bilddokumentation uber die Nationale Volksarmee. – Berlin, 1971. – 381с.
58682
   Ich seh dich an Bild, Gedichte und Lieben fur verliebte. – Leipzig, 1975. – 144с.
58683
  Kordt P. Ich seh dir in die Augen, Kleines : das grosse Buch der Filmzitate : die besten Dialoge aus mehr als 2000 Filmen / Peter Kordt. – Aktualisierte u. erw. Neuausg. – Berlin : Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2004. – 973, [3] S. : Ill. – ISBN 3-89602-540-6
58684
  Franko Iwan Ich seh ohne Grenzen die Felder liegen : ausgewahlte Dichtungen / Iwan Franko ; aus dem Ukr. von Erich Weinert. – Berlin : Kultur und Fortschrift, 1951. – 139 S.
58685
  Harlan Thomas Christoph Ich selbst und kein Engel. / Harlan Thomas Christoph. – Berlin, 1961. – 90с.
58686
   Ich sschriebe...Arbeiter greifen zur Feder. – Halle (Saale), 1964. – 270с.
58687
  Meisner A. Ich traf auch Meine in Paris / A. Meisner. – Berlin, 1973. – 404с.
58688
  Paukszta Eugeniusz Ich trzech i dziewczyna / Paukszta Eugeniusz. – Warszawa, 1978. – 254с.
58689
  Kolodziej A. Ich trzydziestu szesciu / A. Kolodziej. – Gdynia, 1968. – 302с.
58690
   Ich und meine Welt. – 2. Aufl. – Leipzig, 1992. – с.
58691
  Listreker Jurgen Ich war allein / Listreker Jurgen. – Weimar, 1958. – 32с.
58692
  Griebel Otto Ich war ein Mann der Strasse: Lebens erinnerungen eines Dresdner Malers / Griebel Otto. – Halle; Leipzig, 1986. – 519с.
58693
  Legere Werner Ich war in Timbuktu / Legere Werner. – Berlin, 1955. – 316с.
58694
  Legere Werner Ich war in Timbuktu / Legere Werner. – Berlin, 1982. – 287с.
58695
  Burghardt M. Ich war nicht nur Schauspieler. / M. Burghardt. – Berlin-Weimar, 1973. – 407с.
58696
  Burghardt Max Ich war nicht nur Schauspieler. / Burghardt Max. – Berlin-Weimar, 1976. – 413с.
58697
   Ich war, ich bin, ich werde sein. – Lpz., 1960. – 240с.
58698
  Heine Thomas Theodor Ich warte auf Wunder. / Heine Thomas Theodor. – Berlin, 1984. – 511с.
58699
  Rudzisa V. Ich werde Lehrer: Metodiska izstradne / V. Rudzisa. – Riga, 1990. – 23с.
58700
  Radtke Gunter Ich werde toten / Radtke Gunter. – Rudolstadt, 1990. – 174с.
58701
  Dickens Monica Ich werde warten. / Dickens Monica. – Berlin-Weimar, 1975. – 359с.
58702
  Maass S. Ich will einen Turm besteigen / S. Maass; mit ill. von K. Fischer. – Berlin : Neues Leben, 1974. – 336 S. : il.
58703
   Ich will euch was erzahlen...Deutschen Kinderreime. – Leipzig, 1974. – 359с.
58704
  Rosie Paul Ich will sie schmahen und uber den grunen Klee leben: Auskunfte uber Artgenossen / Rosie Paul. – Berlin, 1984. – 285с.
58705
  Katajew Valentin Ich, Sohn des werktatigen Volkes / Katajew Valentin, 1937. – 224 S.
58706
  Tetzner Reiner Ich. Dr. Roland Eisenberg. Erzahlung / Reiner Tetzner. – Halle (Saale), 1976. – 142 с.
58707
  Паливода А. ICO, токенізація та інша фінансова екзотика // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 7


  "Уже два роки в Україні йде обговорення того, як можна використовувати в інтересах національної економіки криптовалюту та інші інструменти, засновані на технології блокчейн. Поки що у фокусі уваги самі криптовалюти і можливість на них заробити, ...
58708
  Georgievski M. Icon gallery - Ohrid / Milco Georgievski. – Ohrid : Institute for protection of the monuments of culture and National Museum, 1999. – 109 s. : ill. – ISBN 9989-9993-3-3
58709
  Smirnova Engelina Icones de l"ecole de Moscou XIVe-XVIIe ciecles / Smirnova Engelina. – Leningrad, 1989. – 319с.
58710
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.2. – 1837
58711
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.4. – 1840
58712
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.5. – 1841
58713
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol,6. – 1844
58714
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.8. – 1846
58715
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae, 1847
58716
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae, 1849. – 620c.
58717
  Reichenbach L. Icones florae germanicae / L. Reichenbach. – Lipsiae
Vol.13et14. – 1851
58718
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.15. – 1853
58719
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol,17. – 1855
58720
  Reichenbach L. Icones florae germanicae / L. Reichenbach. – Lipsiae
Vol.19. – 1860
58721
  Reichenbach L. Icones florae germanicae. – Lipsiae
Vol.20. – 1862
58722
  Soletskyi O. Iconic-Conventional Myth Synergy // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian national university : scientific edition / Vasyl Stefanyk Precarpathian national university. – Ivano-Frankivsk, 2022. – С. 35-43. – (Philology ; vol. 9, № 2). – ISSN 2311-0155


  Іконічно-конвенційна синергія міфу.
58723
   Iconographia Mendeliana : To the memory of G.J. Mendel for the centenary of the publication of his discovery of the principles of heredity. – Brno : Moravia Museum, 1965. – 73 p. : ill.
58724
   Iconographia Mendeliana. To the memory of G.J. Mendel for the centenary of the publication of his discovery of the principles of heredity. – Brno, 1965. – 74с.
58725
   Iconographia Mendeliana. To the memory of G.J. Mendel for the centenary of the publication of his discovery of the principles of heredity. – Brno, 1965. – 73с.
58726
  Didron M. Iconographie chretienne. Histoire de dieu. – Paris : Impr. royale, 1843. – 600 с. : ил.
58727
  Guerin-Meneville F. E. Iconographie du regne animal de G. Cuvier, ou, Representation d"apres nature de l"une des especes les plus et souvent non encore figurees de chaque genre d"animaux / par F.E. Guerin-Meneville. – Paris, 1858
58728
  Visconti E.Q. Iconographie grecque / par E. Q. Visconti, chevalier de l"Empire, membre de l"Institut de France. – Paris
T. 1. – 1811. – 322 s.
58729
   Icosanoids and cancer. – New York : Raven Press, 1984. – XVIII, 289 p.
58730
  Веверка П. ICQ 2000 для "чайников" / Питер Веверка, Майкл Тейлор ; пер. с англ. Ю.Н. Скороход. – Москва : Диалектика, 2001. – 304 с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0183-9


  Простой и быстрый способ оптимального использования ICQ
58731
  Шайдуров А.А. ICQ для юношеских библиотек // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 4 (381). – С. 28-30. – ISSN 0869-6020


  В статье приводится анализ справочно-библиографической деятельности юношеских библиотек. Проанализированы сайты библиотек, которые организуют справочно-библиографическое обслуживание молодежи, используя службу мгновенного обмена сообщениями ICQ. ...
58732
   ICSID additional facility rules. – Washington : International Centre for Settlement of Investment Disputes, 2006. – 69 p. – (ICSID ; 11)
58733
   ICSID convention, regulations and rules. – Washington : International Centre for Settlement of Investment Disputes, 2006. – 128 p. – (ICSID ; 15)
58734
   ICSID review. Foreign investment law journal. – Baltimore : ICSID, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 22, Nr 1 (Spring). – 2007
58735
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Baltimore : ICSID, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 25, Nr 2 (Fall). – 2010
58736
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Baltimore : ICSID, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 26, Nr 2 (Fall). – 2011
58737
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Oxford : ICSID ; Oxford Univ. Press, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 27, Nr 1 (Spring). – 2012
58738
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Oxford : ICSID ; Oxford Univ. Press, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 28, Nr 1(Spring). – 2013
58739
   ICSID review. Foreign investment law journal / Intern. centre for settlement of investment disputes. – Oxford : ICSID ; Oxford Univ. Press, 1986-. – ISSN 0258-3690
Vol. 29, Nr 1 (Winter). – 2014
58740
  Akilli E. ICT in teaching ESP to future civil engineers at technical university / E. Akilli, L. Konoplianyk, Y. Pryshupa // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; редкол.: Мустафа Эряман, Ян-Урбан Сандал, Салих Зекі Генч [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 11. – C. 93-99. – ISSN 2409-3351
58741
  Belova A.D. ICT, branding and advertising in airlines videos // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – P. 36-40. – (Бібліотека Інституту філології)
58742
  Beliaev Alexandr Ictiandro / Beliaev Alexandr. – Moscu, 1989. – 189с.
58743
   ICTK-10. 10th international chemistry conference "Toulouse-Kiev" : Toulouse 3-5 June 2019 : Laboratoire de chimie de coordination 205 route de Narbonne, Toulonse, France / [Univ. Paul Sabatier de Toulouse ; Taras Chevtchenko de Kiev]. – Toulouse : Universite Tolouse III Paul Sabatier [etc.], 2019. – [138] p. : ill., tab. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
58744
  Пашковська Т. ID-карти замість паспортів: видача стартувала! // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 січня (№ 1/2). – С. 23
58745
  Радченко О.І. ID-паспорти: крок на зустріч людині чи загроза ії особистим правам? // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 126-130. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
58746
  Orlowski Wladyslaw Ide razem z wami / Orlowski Wladyslaw. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1978. – 212s.
58747
  Antochewicz Bernard. Ide za toba. / Bernard. Antochewicz. – Wroclaw, 1976. – 145с.
58748
  Jelinkova E. Ide, ide Postovsky Panacik / E. Jelinkova. – Bratislava : Mlade leta, 1971. – 95 s.
58749
  Dannhauer Johann Conrad Idea boni interpretis et malitiosi calumniatoris / Dannhauer Johann Conrad; Hrsg. von W. Sparn. – Hildesheim u.a. : Olms-Weidmann, 2004. – [11],266,[20]S. – Nachdruck der Ausgabe: Strassburg, 1652. – (Historia scientiarum : ein Editions-Programm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaften in Deutschland / Hrsg. von B.Fabian u.a. ; Fachgebiet Philosophie und Theologie). – ISBN 3-487-11966-8
58750
  Budzynska-Daca Idea debaty a reguly interakcji w formatach polskich telewizyjnych debat przedwyborczych // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 1 (48). – S. 45-59. – ISSN 1641-0920


  Про польські передвиборчі теледебати.
58751
  Poliszczuk J. Idea Europy a ukrainska tozsamosc po Euromajdanie // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 214-228. – ISSN 1640-7806
58752
  Nusbaum J. Idea ewolucyi w biologii : Przeszlosc, stan obecny i wplyw na rozwoj wiedzy ludzkiej / J. Nusbaum. – Warszawa, 1919. – 555s.
58753
   Idea i czyn Jozefa Pilsudskiego. – Warszawa : Bibljoteka dziel naukowych, 1991. – 271p. : il. – ISBN 83-7021-145-3
58754
   Idea i komunikacja w jezyku i kulturze rosyjskiej / pod. red. A. Dudka. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2010. – 543, [1] s. : табл. – Попередня назва серії: Prace Katedry literatury i kultury rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Seria: Prace Katedry rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellonskiego ; 10). – ISBN 978-83-233-3107-0
58755
  Frankowska-Terlecka Malgorzata Idea jednosci nauki w XII i XIII wieku / Frankowska-Terlecka Malgorzata. – Wroclaw i i., 1976. – 144с.
58756
  Wojnar M. Idea konfederacji czarnomorskiej Juria Lypy na tle geopolitycznych koncepcji ukrainskiego nacjonalizmu integralnego // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
58757
  Jagiello-Szostak Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy : od jugosjawizmu do jugonostalgii / Anna Jagiello-Szostak. – Wroclaw : ATUT, 2013. – 329, [1] s. : map., tab. + 2 карти. – Bibliogr.: S. 311-327. – ISBN 978-83-7432-965-1
58758
   Idea postepu a Nagroda Nobla / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2016. – N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – S. 111-153. – ISSN 0239-6661


  Нобелівська премія (англ. Nobel Prize, швед. Nobelpriset) — одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.
58759
  Walicki Andrzej Idea wolnosci u myslicieli rosyjskich : Studia z lat 1955-1959 / Walicki Andrzej. – Krakow : Wyd-wo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2000. – 324S. – (Jagiellonskie studia z filozofii rosyjskiej / Rada ser.: B.Lagowski i.i. ; 3 ; Historia. Religia. Polityka). – ISBN 83-233-1399-7
58760
   Ideal empires and republics: Rousseau"s Social contrast; More"s Utopia; Bacon"s New Atlantis; Campanella"s City of the Sun. – Washington, London, 1901. – 317с.
58761
  Paruzel Eugeniusz Ideal wychowawczy Narodowej Demokracji i proby jego realizacji na przelomie XIX i XX wieku / Paruzel Eugeniusz. – Torun, 1993. – 136с.
58762
  Steiger Gunter Ideale und Irrtumer. Eines deutschen Studentenlebens. Das "Selbstbekenntnis" des Studenten Anton Haupt aus Wismar uber seine Jenaer Burschen schafterzeit (1817-1819). und die gegen ihn 1820 in Bonn / Steiger Gunter. – Weimar, 1966. – 144с.
58763
  Solewski Rafal Idealistic Philosophy of Participation and Contemporary Art. Selected Examples of Polish Art at the turn of the Twenty First Century // Art inquiry : recherches sur les arts / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2018. – N 20 (29) : Participation and art. – P. 245-255. – ISSN 1641-9278
58764
  Lupu Idealul de student reprezentant / Lupu, Madalina-Mariana // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – C. 72-74
58765
  Brinton Crane Ideas and Men. / Brinton Crane. – 2d ed. – Englewood Cliffs, 1963. – 484с.
58766
  Jaroszuk Barbara Ideas como suenos: El sueno del senor juez de Carlos Gamerro o las consecuencias politicas de una ficcion barroca // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2019. – Т. 62, z. 4 (132). – S. 43-56. – ISSN 0084-4446
58767
  Lerner Max Ideas for the ice age: studies in a revolutionaty era. / Lerner Max. – New York, 1941. – 432с.
58768
  Weaver Richard Ideas have consequences / Weaver Richard. – Chicago : The university of Chicago press, 1948. – 190 p.
58769
  Conlin Mary Lou Ideas module. Inferences module / Conlin Mary Lou. – Boston : Houghton Mifflin Company, 1978. – 322p. – (Concepts of Communication: Reading). – ISBN 0-395-25492-2
58770
  Yart Idee de la poesie angloise, ou traduction des meilleurs poetes Anglois, qui n"ont point encore paru dans notre langue, .... – P.
5. – 1754. – 416с.
58771
  Yart Idee de la poesie angloise, ou traduction des meilleurs poetes anglois, qui n"ont point encore paru dans notre langue.... – P.
5, 6. – 1754. – 416-776с.
58772
  Yart Idee de la poesie angloise, ou traduction des meilleurs poetes anglois.... – Paris (A Paris) : Chez Briasson
T. 2. – 1753. – [6], 356 p.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
58773
  Yart Idee de la poesie angloise, ou Traduction des meilleurs poetes anglois... / Par m. l"abbe Yart. – A Paris : Chez Briasson
T. 3 : Contentant quatre Epitres Morales de Pope. – 1753. – XXXII, 364 p. – На корінці: Idee de la poesie angloise, 3


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
58774
  Yart Idee de la poesie angloise, ou Traduction des meilleurs poetes anglois... / Par m. l"abbe Yart. – A Paris : Chez Briasson
T. 4 : Contentant plusieurs Epitres, Lettres, Hymnes, & Odes. – 1753. – VIII, 364 p. – На корінці: Idee de la poesie angloise, 4


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібриси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини ...
58775
  Ruhle Otto Idee und Gestalt der deutschen Universitat. Tradition und Aufgabe / Ruhle Otto. – Berl., 1966. – 330с.
58776
  Kohler W. Idee und Personlichkeit in der Kirchengeschichte / W. Kohler. – Amsterdam : Mohr, 1910. – VII, 103 S.
58777
  Kasperski Edward Idee, formy i tradycje dialogu: Rozprawa habilitacyjna. / Kasperski Edward. – Warszawa, 1990. – 497с.
58778
  Campus Eliza Ideea federala in perioada interbelica / Campus Eliza. – Bucuresti : Ed. Acad. Romane, 1993. – 149с. – (Biblioteca istoriea ; 79). – ISBN 973-27-0367-9
58779
  Крецька Ю. Ideen der Muttersprachlichen Pflichtenvon I. Ohijenko im kontext der modernen sprachsitua in der Ukraine // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 41-45. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086


  Висвітлюються суть та функціонування української мови в контексті сучасної мовної ситуації в Україні, підкреслюється роль мови у формуванні національного самовизначення. Охарактеризовано сучасну мовну ситуацію в Україні. Проаналізовано погляди Івана ...
58780
  Klemm Peter Ideen Erfinder und Patente. / Klemm Peter. – Berlin : DER Kinderbuchverlag, 1972. – 280с.
58781
  Humboldt Wilh. von Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen / Wilh. von Humboldt. – Lpz., 1961. – 214с.
58782
  Humbold A. Ideen zu einer Geographie der Pflanzen / A. Humbold. – Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-C., 1960. – 180S. : Mit einem Titlbildnis und einer pflanzengeographischen Karten
58783
  Marcuse Herbert Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft / Marcuse Herbert. – Frankfurt am Main, 1969. – 191с.
58784
  Herder Johann Gottfried Ideen zur Philosophie der Geschicht der Menschheit / Herder Johann Gottfried. – Berlin - Weimar
1. – 1965. – 524с.
58785
  Herder Johann Gottfried Ideen zur Philosophie der Geschicht der Menschheit / Herder Johann Gottfried. – Berlin - Weimar
2. – 1965. – 688с.
58786
  Alain Idees: introduction a la philosophie. Platon, Descartes, Hegel, Comte. / Alain. – Paris, 1983. – 314с.
58787
   Idegen nevek kiejtesi szotara. – 2 kiad. – Budapest, 1978. – 492с.
58788
   Idegen szavak es kifejczesek szotara. – Budapest, 1973. – 927с.
58789
  Serban Geo Idei traite / Serban Geo. – Bucuresti, 1968. – 224с.
58790
  Georgescu Vlad. Ideile politice si iluminismul in principatele Romane, 1750-1831. / Vlad. Georgescu. – Bucuresti, 1972. – 226с.
58791
  Ianovskaia S.A. Ideile progresiste ale lui N. I. Lobacevschi arma de lupta importiva idealismului in matematica / S.A. Ianovskaia. – Bucuresti : Ed. de Stat pentru literatura stiintifica, 1952. – 86 p. : fig.
58792
  Bondarenko V. Idempotent-matrix models of finite networks / V. Bondarenko, O. Tertychna // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 27. – ISBN 978-966-7166-39-7
58793
   Identidad y alteridad: aproximacion altema del Doble. – Sevilla : Alfar, 1994. – 310 p. – (Serie: Investigasion y ensayo ; n.80). – ISBN 84-7898-085-7
58794
  Tertisco M. Identificarea si estimarea / M. Tertisco, P. Stoica. – Bucuresti, 1980. – 290 p.
58795
   Identification and analysis of structural-tectonic features of geological terrains using lineament analysis: examples of geomodelling for Canadian and Ukrainian shields / K. Poliakovska, O. Ivanik, I.R. Annesley, N. Guest, A. Otsuki // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 20-28. – (Геологія ; вип. 2 (97)). – ISSN 1728-3817


  Nowadays, rare earth elements (REEs), which belong to the group of rare metals, are considered worldwide to be strategic critical raw materials and are extremely important for the economic development of any country. Various methods and approaches are ...
58796
  Shevchenko G.Ya. Identification and mechanisms for bridging the divide in different types of scientific communications / G.Ya. Shevchenko, V.S. Bilozubenko, O.A. Marchenko // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 44-62. – ISSN 1560-4926


  Ідентифікація і механізми подолання розривів у різних типах наукових комунікацій. Зроблено висновки щодо необхідності формування єдиного комунікаційного простору для НК з використанням нових форм взаємодії, які породжуються віртуальними комунікаціями. ...
58797
  Шевченко В.Л. Identification of "zero day" threats in cybersecurity using taxonometric method / В.Л. Шевченко, М.В. Ткаченко, А.В. Шевченко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – P. 136-141. – ISSN 1681-7710
58798
  Varinsky V. Identification of anti-communist resistance in Czechoslovakia (methodological aspect of the problem) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Манвідас Віткунас, Вацлав Вєжбєнєц, Дюра Гарді [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 13. – С. 16-32. – ISSN 2519-058X


  Ідентифікація антикомуністичного супротиву в Чехословаччині (методологічний аспект проблематики).
58799
   Identification of defect in the surface of the dental enamel / Cortez Italo, Caldera Miguel, Ramirez Popo Jesus, Cortez Liliana, Vega Galina, Perea Gonzalez // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – P. 378-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена методологія детектування дефектів на поверхні зубної емалі, яка базується на методі рефлектометри. Дослідна модель приладу складається з лазера ближнього 14 діапазону та фотодіоду, розташованих в автоматизованії, установці, що ...
58800
  Greguss Pal Identification of living gymnosperms on the basis of xylotomy / Greguss Pal. – Budapest, 1955. – 264с.
58801
   Identification of magnetic carriers of original and secondary NRM components recorded in Devonian sediments from Podolia, SW Ukraine / M. Jelenska, Kadzialko-Hofmokl, V. Bakhmutov, I. Poliachenko, P. Ziolkowski // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 59-60. – ISSN 0203-3100
58802
  Berezhna D. Identification of Marek"s disease in poultry farms of Ukraine and establishment the forms of disease / D. Berezhna, I. Ivashchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 17-20. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  Marek"s disease virus is one of a pathogen who remains to cause a significant losses in poultry veterinary medicine in all over the world. In this paper, Marek"s disease was identified in 234 of 304 observed samples by histological diagnosis and ...
58803
  Savchenko D.O. Identification of the ~3.55 keV emission line candidate objects across the sky / D.O. Savchenko, D.A. Iakubovskyi // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. – Vol. 5, iss. 2. – P. 89-92. – ISSN 2227-1481
58804
  Korotyeyeva G. Identification of viruses affecting gladiolus in Kyiv region // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 35-37. – (Біологія ; вип. 3 (65)). – ISSN 1728-3817


  The plants of different cultivars of Gladiolus from Kyiv region were analyzed for viruses. The viruses were identified by the methods of bioassay, ELISA and electron microscopy. Tomato aspermy virus was identified in the samples of Gladiolus ...
58805
   Identifying Entrenched Users of Socia Networking Sites: Empirical Study on Facebook / I-Fei Chen, , Wen-Ling Chang, , Wen-Ing Cheng // International journal of information and management sciences / Tamkang university. – Taipei, 2019. – Vol. 30, nr 3. – P. 233-248. – ISSN 1017-1819
58806
   Identifying new pathogenic genetic factors of sex development disorders using whole-exome sequencing / K.O. Kozyrieva, Y.O. Vitrenko, V.Y. Lamteva, O.V. Gorodna, R. Ploski, L.A. Livshits // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry ; сhairperson Serhiy Komisarenko ; co-chairpersons: Adam Szewczyk, Grzegorz Wegrzyn, Andrzej Sybirny [et al.]. – Kyiv, 2018. – Vol. 90, Special Issue. – Р. 65. – ISSN 2409-4943
58807
   Identifying potential landslide areas by employing the Erosion Relief Index and meteorological criteria in Ukraine / Apostolov Alexandr, Yelistratova Lesia, Romanciuc Inna, Zakharchuk Iuliia // Romanian journal of geography / Acad. Romana. – Bucuresti, 2021. – Vol. 65, no. 2. – P. 125-141. – ISSN 2285-9675


  A method for determining landslide-prone areas based on remote sensing data and meteorological data is proposed for the Ukrainian territory. It was tested within different landscape sites of the country: the Ukrainian Carpathians, the Dniester river ...
58808
  Senic Vladimir Identifying the development factors of wine tourism: an empirical srudy / Senic Vladimir, Dordevic Aleksandar, Dimitrovski Darko // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 461-472 : Tabl., fig. – Bibliogr.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
58809
  Richterich Rene Identifying the needs of adults learning a foreign language / Richterich Rene, Chancerel, Jean-Louis. – Oxford a.o., 1980. – 102с.
58810
  Meyerson E. Identite et realite / E. Meyerson. – Paris : Felix Alcan, 1908. – VII, 432 p.
58811
  Tempelman C. Identiteit en identiteitsproblemen bij ouder wordende mensen / Cees Tempelman. – Deventer : Van Loghum Slaterus, 1975. – 36 blz. – (Cahiers ouderdom en levensloop / Red.:T. Meijs, B. Miesen e.a. ; 2). – ISBN 90-6001-336-0
58812
   Identity and change : Nigerian philosophical studies. – Washington : Paideia; The Council for research in values and philosophy. – (Cultural heritage and contemporary change ; Vol. 3 : Series 2. Africa). – ISBN 1-56518-071-2
1. – 1996. – 10,221p.
58813
  Delwaide Jacobus Identity and Geopolitics: Ukraine"s Grapping with Imperial Legacies // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 1 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – P. 179-207. – ISSN 0363-5570
58814
  Jie Chen Identity between space-time and physical substance"s extension // Philosophy and cosmology : the academic journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kyiv, 2015. – 2015, (vol. 15). – P. 34-38. – ISSN 2307-3705
58815
  Saldukaityte Jolanta Identity in Contemporary Society // Filosofija. Sociologija / Lietuvos Mokslu Akademija. – Vilnius, 2017. – T. 28, Nr. 3. – P. 161-164. – ISSN 0235-7186
58816
  Demchenko Ya.A. Identity issues of combatants with PTSD symptoms: diagnostics and psychological correction // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (10). – C. 44-52. – ISSN 2520-6265


  Проблеми ідентичності учасників бойових дій із симптомами ПТСР: діагностика та психологічна корекція.
58817
  Samchuk R. Identity war: Ukrainian aspect of the conflict of political identity // The days of science of the faculty of philosophy - 2019 : intern. sci. conf. (April 23-24, 2019) / Min. of education a. science of Ukraine, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv ; [ed. board: A. Konverskyi et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2019. – P. 63
58818
  Kowol Agata Identity, the Self and the Levinasian Other in Joseph Conrad"s // Zarzadzanie w kulturze. – Krakow, 2017. – 18, 4. – P. 141-152. – ISSN 1896-8201
58819
  Kowol Agata Identity, the Self and the Levinasian Other in Joseph Conrad"s Lord Jim // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2017. – 12. – P. 141-152. – ISSN 1897-3035
58820
  Bubnicki Z. Identyfikacja obiektow sterowania / Z. Bubnicki. – Warszawa, 1974. – 360 p.
58821
  Skvortsov L. Ideolgie et tactique de l"anticommunisme / L. Skvortsov. – Moscou, 1969. – 120с.
58822
  Flisek Agnieszka Ideologema de la modernidade en el discurso de las vanguardias cubanas // Zagadnienia rodzajow literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – Т. 60, z. 2 (122). – P. 81-98. – ISSN 0084-4446
58823
  Martel Karol Ideologia a nauka / Martel Karol. – Warszawa, 1960. – 91с.
58824
  Trentin Bruno Ideologia del neocapitalismo / Trentin Bruno. – La Habana, 1965. – 54с.
58825
  Jastrzebski J. Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach / Jerzy Jastrzebski // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2011. – N 3309 : Ideologia i komunikacja: o edukacji, pedagogice i mediach / J. Jastrzebski. – S. 1-174. – ISBN 978-83-229-3197-4. – ISSN 0239-6661
58826
  Tyburski W. Ideologia nauki w swiadomosci polskich srodowisk intelektualnych doby pozytywizmu : rozwoj - metamorfozy - zalamania / Wlodzimierz Tyburski. – Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1989. – 245 s. – (Rozprawy)
58827
  Bobinska Celina Ideologia rewolucyjnych demokratow polskich w latach szescdziesiatych XIX wieku / Bobinska Celina. – Warszawa, 1956. – 122с.
58828
  Fox Ideologia y politica en las letras de Fin de Siglo / Fox, Inman, 1988
58829
  Kortunov V. Ideologia y politica. (Lucha de idea y evolucion de las concepciones ideologicos del anticomunismo de 1950 a 1970) / V. Kortunov. – M., 1977. – 338с.
58830
  Maksudov L. Ideological struggle today / L. Maksudov. – M.
12. – 1983. – 131с.
58831
   Ideologicky boj a sucasna kultura. – Bratislava, 1974. – 461с.
58832
  Holub Ignac Ideologicky boj proti antikomunizmu / Holub Ignac. – Praha, 1984. – 158с.
58833
   Ideologie codziennosci / рod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3194 : Ideologie codziennosci / рod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy. – S. 1-340. – (Oblicza komunikacji). – ISSN 0239-6661
58834
   Ideologie de la democratie revolutionnaire africaine. – M., 1983. – 214с.
58835
  Pana Laura Ideologie si actiune sociala / Pana Laura. – Bucuresti, 1986. – 190с.
58836
   Ideologie und politik: Zur Krise der imperialistischen Politik und burgerlischen politischen Theorie. – Berlin, 1979. – 137с.
58837
   Ideologie und Sprache. – Jena, 1974. – 210с.
58838
   Ideologie w slowach i obrazach / pod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2008. – N 3121 : Ideologie w slowach i obrazach / Pod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy. – S. 1-295. – (Oblicza komunikacji). – ISSN 0239-6661
58839
   Ideologie, "dezideologizace" a tridni boj. – Praha
1. – 1973. – 162с.
58840
   Ideologie, "dezideologizace" a tridni boj. – Praha
2. – 1973. – 150с.
58841
   Ideologie: Ideologiekritik und Wissenssoziologie. – Darmstadt, 1971. – 488с.
58842
  Brucan Silviu Ideologii razboiului termonuclear. / Brucan Silviu. – Bucuresti, 1962. – 48с.
58843
  Arbatov G. Ideologinen taistelu ja aikammekansainvaliset suhteet. / G. Arbatov. – M., 1976. – 319с.
58844
   Ideologischer Klassenkampf und burgerliche Gegenwartsphilosophie Studien. – Berlin : Dietz, 1978. – 251S.
58845
  Vergyn V. Ideology and international business: the dialectic of the relationship and interaction // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 2). – С. 37-41
58846
  George Vic Ideology and social welfare / George Vic, Wilding Paul. – London a.o. : Routledge & Kegan Paul, 1982. – 9,162p. – (Radical social policy / Gen. editor V.George). – ISBN 0-7100-8290-8
58847
  Karpenko O. Ideology and socio-cultural foundations of providing governance services / O. Karpenko, N. Savchenko // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – P. 8-12. – ISSN 2226-3209
58848
  Rogova O.H. Ideology of political parties in Ukraine: populism, corruption or "national idea"? // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 233-251. – ISBN 978-9934-588-04-4
58849
  Stanke J. Ideology resurgents?: an examination of the recent Cold War historiography // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – P. 82-87. – ISBN 978-966-136-196-5


  У статті здійснено огляд історіографії холодної війни після її завершення і доводиться, що змагання ідеологій та альтернативних способів життя було наріжним для майже півстолітньої боротьби.
58850
  Fijalkowska Barbara Ideowo-polityczna dzialalnosc zwiazkow mlodziezy w Polsce w latach 1944-1957. / Fijalkowska Barbara. – Warszawa, 1978. – 311с.
58851
  Alekhina A. Idiomatic English = Идиоматика современного английского языка / A. Alekhina. – Minsk, 1982. – 278 с.
58852
  Graf A.E. Idiomatische Redewendungen und Redensarten der Russischen und der Deutschen Sprache / ausgew. von A.E. Graf. – 2. erw. und verb. Ausg. – Berlin : Verl. der Wissenschaften, 1956. – VIII, 186 S.
58853
  Kovalyuk Y. Idioms in action: a case of conceptual metaphor theory vs blending theory // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н.С. Саєнко ; редкол.: М.А. Петерз, Л.І. Тараненко, І. Менезеш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13. – C. 97-102. – ISSN 2409-3351
58854
  Hajder E. Idiostyl jako kwestia przekladu literackiego w translatologii ukrainskiej // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1


  This article is devoted to the problems of the theory of translation as a science as well as the thetranslatiological schools. The ideostyle of H. Hessein a context of the translation is also concidered in this article. В данной статье речь идет о ...
58855
  Ovsyannikova V.V. Idiosyncrasies of Тrump"s ambivalence / V.V. Ovsyannikova, V.V. Ovsyannikov // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – P. 98-103. – Bibliogr.: Referen.: 14 name. – ISSN 2310-4368
58856
  Dostojewski Fiodor Idiota / Dostojewski Fiodor. – Warszawa, 1971. – 686с.
58857
  Dostojewski Fiodor Idiota / Dostojewski Fiodor. – Warszawa, 1977. – 707с.
58858
  Malamud Bernard Idiots First / Malamud Bernard. – New York, 1972. – 212с.
58859
   Idomerleg (a 15-69 evec nepesseg napi idofelhasznalasa 1976/77. evben. – Budapest, 1980. – 271с. + +приложение
58860
  Rolleczek Natalia Idylla / Rolleczek Natalia. – Warszawa, 1959. – 240с.
58861
  Tokariewa Wiktoria Idzie pies po fortepianie / Tokariewa Wiktoria. – Krakow-Wroclaw, 1983. – 312с.
58862
  Andrzejewski Jerzy Idzie skacsac po gorach. / Andrzejewski Jerzy. – Warszawa, 1963. – 244с.
58863
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 5. – 2004
58864
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 4. – 2004
58865
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 2. – 2004
58866
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 3. – 2004
58867
   IEE proceedings - nanobiotechnology. – Oxford. – ISSN 1478-1581
Vol.151, N 1. – 2004
58868
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 6. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
58869
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 5. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
58870
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 4. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
58871
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 3. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
58872
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 2. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
58873
   IEE review. – Stevenage : IEE publishing department. – ISSN 0013-5127
Vol. 39, N 1. – 1993


  1993. Vol. 39, N 1-6
58874
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 1. – 1997. – P. 1-32
58875
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 2. – 1997. – P. 33-80
58876
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 4. – 1997. – P. 129-168
58877
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 5. – 1997. – P. 169-240
58878
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 6. – 1997. – P. 241-304
58879
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 7. – 1997. – P. 305-368
58880
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 8. – 1997. – P. 369-404
58881
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 9. – 1997. – P. 405-464
58882
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 10. – 1997. – P. 465-508
58883
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 11. – 1997. – P. 509-576
58884
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 12. – 1997. – P. 577-660
58885
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 18, N 3. – 1997. – P. 81-128
58886
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 19, N 7. – 1998. – P. 213-272
58887
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 19, N 8. – 1998. – P. 273-316
58888
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 19, N 9. – 1998. – P. 317-360
58889
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 19, N 10. – 1998. – P. 363-398
58890
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 19, N 11. – 1998. – P. 399-454
58891
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 19, N 12. – 1998. – P. 455-538
58892
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 19, N 1. – 1998. – P. 1-36
58893
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 19, N 2. – 1998. – P. 37-62
58894
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 20, N 1. – 1999. – P. 1-72
58895
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 20, N 2. – 1999. – P. 73-104
58896
   IEEE Electron Device Letters. – New York. – ISSN 0741-3106
Vol. 20, N 3. – 1999. – P. 105-148
58897
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 28, N 6. – 1992. – P. 1413-1624
58898
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 28, N 7. – 1992. – P. 1625-1744
58899
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 28, N 8. – 1992. – P. 1745-1836
58900
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 28, N 9. – 1992. – P. 1837-1960
58901
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 28, N 10. – 1992. – P. 1959-2542
58902
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 28, N 11. – 1992. – P. 2543-2662
58903
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 28, N 12. – 1992. – P. 2663-2794
58904
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 1. – 1993. – P. 1-300
58905
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 2. – 1993. – P. 301-816
58906
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 3. – 1993. – P. 817-1012
58907
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 5. – 1993. – P. 1245-1448
58908
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 6. – 1993. – P. 1449-2136
58909
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 7. – 1993. – P. 2137-2260
58910
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 8. – 1993. – P. 2261-2416
58911
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 9. – 1993. – P. 2417-2580
58912
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 10. – 1993. – P. 2581-2716
58913
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 11. – 1993. – P. 2717-2852
58914
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 29, N 12. – 1993. – P. 2853-3032
58915
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 30, N 1. – 1994. – P. 1-216
58916
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 30, N 2. – 1994. – P. 217-632
58917
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 30, N 3. – 1994. – P. 633-860
58918
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 30, N 4. – 1994. – P. 873-1148
58919
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 30, N 5. – 1994. – P. 1149-1352
58920
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 30, N 8. – 1994. – P. 1681-1968
58921
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 30, N 9. – 1994. – P. 1969-2228
58922
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 30, N 10. – 1994. – P. 2229-2432
58923
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 31, N 1. – 1995. – P. 1-204
58924
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 31, N 2. – 1995. – P. 205-420
58925
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 31, N 6. – 1995. – P. 981-1180
58926
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 31, N 7. – 1995. – P. 1181-1356
58927
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 31, N 8. – 1995. – P. 1357-1592
58928
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 31, N 9. – 1995. – P. 1593-1716
58929
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 31, N 10. – 1995. – P. 1717-1874
58930
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 31, N 12. – 1995. – P. 2093-2308
58931
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 32, N 1. – 1996. – P. 1-176
58932
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 32, N 2. – 1996. – P. 177-364
58933
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 32, N 3. – 1996. – P. 365-576
58934
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 32, N 4. – 1996. – P. 577-740
58935
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 32, N 5. – 1996. – P. 741-884
58936
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 32, N 9. – 1996. – P. 1525-1716
58937
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 32, N 11. – 1996. – P. 1857-2024
58938
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 32, N 12. – 1996. – P. 2025-2220
58939
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 1. – 1998. – P. 1-212
58940
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 2. – 1998. – P. 213-392
58941
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 3. – 1998. – P. 393-592
58942
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 4. – 1998. – P. 593-748
58943
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 5. – 1998. – P. 749-932
58944
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 6. – 1998. – P. 933-1064
58945
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 7. – 1998. – P. 1065-1316
58946
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 8. – 1998. – P. 1317-1516
58947
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 9. – 1998. – P. 1517-1796
58948
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 10. – 1998. – P. 1797-2052
58949
   IEEE Journal of Quantum Electronics. – New York. – ISSN 0018-9197
Vol. 34, N 11. – 1998. – P. 2053-2264
58950
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 1. – 1993. – P. 1-113
58951
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 2. – 1993. – P. 117-270
58952
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 3. – 1993. – P. 273-367
58953
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 4. – 1993. – P. 369-487
58954
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 5. – 1993. – P. 489-586
58955
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 6. – 1993. – P. 589-731
58956
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 8. – 1993. – P. 861-957
58957
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 9. – 1993. – P. 961-1114
58958
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 10. – 1993. – P. 1117-1259
58959
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 11. – 1993. – P. 1261-1352
58960
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 5, N 12. – 1993. – P. 1353-1467
58961
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 6, N 1. – 1993. – P. 1-120
58962
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 6, N 2. – 1993. – P. 125-311
58963
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 6, N 3. – 1993. – P. 313-463
58964
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 6, N 4. – 1993. – P. 465-582
58965
   IEEE Photonics Technology Letters. – Piscataway. – ISSN 1041-1135
Vol. 6, N 5. – 1993. – P. 585-673
58966
   IEEE Spectrum. – New York
Vol. 30, N 11. – 1993. – 98 p.
58967
   IEEE Spectrum. – New York
Vol. 30, N 12. – 1993. – 80 p.
58968
   IEEE Spectrum. – New York
Vol. 31, N 1. – 1993. – 104 p.
58969
   IEEE Spectrum. – New York
Vol. 31, N 2. – 1993. – 64 p.
58970
   IEEE Spectrum. – New York
Vol. 31, N 3. – 1993. – 84 p.
58971
   IEEE Spectrum. – New York
Vol. 31, N 4. – 1993. – 100 p.
58972
   IEEE Spectrum. – New York
Vol. 31, N 5. – 1993. – 72 p.
58973
   IEEE Spectrum. – New York
Vol. 31, N 6. – 1993. – 76 p.
58974
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 12. – 1993
58975
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 11. – 1993
58976
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 10. – 1993
58977
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 9. – 1993
58978
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 8. – 1993
58979
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 7. – 1993
58980
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 6. – 1993
58981
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 5. – 1993
58982
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 4. – 1993
58983
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 3. – 1993
58984
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 2. – 1993
58985
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 40, № 1. – 1993
58986
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 41, № 3. – 1994
58987
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 41, № 2. – 1994
58988
   IEEE transactions on biomedical engineering : A publication of the IEEE engineering in medicine and biology society. – New York. – ISSN 0018-9294
Vol. 41, № 1. – 1994
58989
  Jakeman V. IELTS practice tests plus : + introduction to the exam + your questions answered + skills development section + exam strategies and tips: with key / V.Jakeman, C.McDowell. – 6th impress. – Harlow : Longman, 2003. – 176p. : ill. – 1st publ. 2001. - На обкл.: Teaching not just testing. – ISBN 0-582-47169-9
58990
  Schwartz Moises IEO"s Evaluation on The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and Portugal: A True Test of IEO"s Independence / Schwartz Moises, Ray, Rist // The International Monetary Fund and the learning organization : the role of independent evaluation / M.J. Schwartz, R.C. Rist. – Washington : International Monetary Fund, 2016. – P. 61-63. – (Learning. Accountability. Transparency). – ISBN 978-1-47554-667-5
58991
  Minaci Vladimir Ieri si maine / Minaci Vladimir. – Bucuresti, 1951. – 162с.
58992
  Oleschuk F. Ies inevitable la guerra? / F. Oleschuk. – M., 1957. – 72с.
58993
  Ghilia Al.I. Iesirea din apocalips. / Al.I. Ghilia. – Bucuresti, 1960. – 176с.
58994
  Матат Д. IESO: підтримати пристрасть // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 8-9, 10. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну олімпіаду з наук про землю IESO 2019. Керівники команди - Роман Гладковський, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України, і Юліан Брайчевський, доцент КНУ імені Тараса Шевченка.
58995
   Ieteicosas bibliografijas izdevumu izmantosana Rigas pilsatas masu bibliotekas. – Riga, 1974. – 54с.
58996
  Russell If I forget thee: the story of a nation"s rebirth / Russell, of Liverpool. – London, 1960. – 241с.
58997
  Klamkin Charles If it doesn`t work, read the instructions. / Klamkin Charles. – New York, 1970. – 191с.
58998
  Levi Primo If not now, when? / Levi Primo. – Harmondsworth, 1986. – 349с.
58999
  Calvino I. If on a winter"s night a traveler / I. Calvino; transl.from the Itallian by W.Weaver; with an introd.by P.QWashington. – London : Campbell, 1993. – XLI, 254 p. – (Everyman"s Library ; 138 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-138-0
59000
  Davis Angela If they come in the morning. / Davis Angela. – New York, 1971. – 288с.
<< На початок(–10)51525354555657585960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,