Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>
578001
  Кирилова К. "Ідейний цинізм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 грудня (№ 231). – С. 5


  Як Кремль впливає на російську діаспору за кордоном?
578002
  Філіпенко Л.В. "Ідейні" жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ століття : становлення та еволюція / Л.В. Філіпенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 367, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в прим.: с. 321-367. – ISBN 978-966-285-127-4
578003
  Поліщук О. "Ідентифікація" посадової особи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 29
578004
  Василенко М.Г. "Ідеологічно редагована" творча спадщина Івана Франка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 67-75


  Маловідомі тексти Івана Франка, що не увійшли до його академічного зібрання Маловідомі тексти Івана Франка, що не увійшли до його академічного зібрання творів у п"ятдесяти томах. Введення в науковий обіг досліджень художніх, публіцистичних, ...
578005
  Гнідець У.С. "Ідеологія" та "мова" - передумови реалізації наративу у текстах для дітей і юнацтва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 71-76


  Ідеологія та мова становлять у літературі для дітей і юнацтва специфічний комунікативний контекст, який формується на основі співіснування дорослого і дитячого світів. Ідеологія у цій літературі - це система імпліцитних змістових зв"язків та їх ...
578006
  Вілков В.Ю. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В. І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В.Ю. Вілков, А.О. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В. І.Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
578007
  Вілков В. "Ідея єдності людства" концепції ноосферогенезу В.І. Вернадського в контексті філософського дискурсу ХХ століття / В. Вілков, А. Погорілий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз засадничих епістемологічних, філософських та політико-ідеологічних приписів інтерпретації В.І. Вернадським ідеї єдності людства. В статье представлен анализ основных эпистемологических, философских и ...
578008
  Щербатюк О. "Ідея комунікації" і досвід культури: перспективи дослідження контексту ранньомодерної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-23. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано перспективи застосування комунікативної парадигми до дослідження специфіки та сутнісних характе-ристик української культури ранньомодерної доби. The article devoted to ground of perspectives of applying the communicative paradigm to ...
578009
  Файзулін Я. "Ідея про федерацію України з Польщею з приходом до влади Пілсудського знову оживає". Убивцю Симона Петлюри виправдали завдяки радянським спецслужбам // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 9 (412), 7 березня 2018
578010
  Бурлакова І. "Ідея складності" Ігоря Костецького в новелістичному дискурсі письменника (на матеріалі твору "Ціна людської назви") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 51-58. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Автор ставить за мету дослідити особливості художньої мови І. Костецького як домінуючий чинник жанрової модифікації його новелістики. Об"єктом дослідження є поетика маловивченої новели І. Костецького "Ціна людської назви". У статті зроблено спробу ...
578011
  Вітті М. [Ідеологічна функція грецького побутовізму / Маріо Вітті. – 3-є вид., доп. – Афіни : Кедрос, 1991. – 237, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою
578012
  Белл Дж. „Ідентичність”: лялькова вистава Гертруди Стайн // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 177-193. – ISBN 978-966-359-360-9
578013
  Дубовик Наталія Анатоліївна Ідеї консенсусу в концепціях політичних еліт : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Дубовик Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193с. – Бібліогр.: л. 178 - 193
578014
  Дубовик Наталія Анатоліївна Ідеї консенсусу в концепціях політичних еліт : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Дубовик Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15с. – Бібліогр.: 3 назв.
578015
  Обушний М. Ідеї консолідації українців у програмних документах перших українських політичних партій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 32-37


  "У статті проаналізовано еволюцію ідей консолідації українців у програмових документах перших українських політичних партій, розкрито їхній зміст та ідеологічну спорідненість із консолідаційними ідеями, що використовуються у політико-практичній ...
578016
  Бевз Т. Ідеї конституціоналізму у науковій спадщині М.С. Грушевського // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 152-161. – ISBN 978-966-611-826-7
578017
  Маник А.З. Ідеї концепції "живого" права Євгена Ерліха у розвитку сучасного міжнародного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Маник Альона Захарівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 201 арк. – Додатки: арк. 200-201. – Бібліогр.: арк. 14-15, 174-199 та в додатках: арк. 200-201
578018
  Маник А.З. Ідеї концепції "живого" права Євгена Ерліха у розвитку сучасного міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Маник Альона Захарівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
578019
  Кудряшова О.В. Ідеї кордоцентризму в збірці А. Дністрового "На смерть Кліо" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 117-121. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
578020
  Бабенко О. Ідеї культурно-історичного підходу Л.С. Виготського в процесі інтеріоризації гуманітарно-фахових знань студентами-філологами // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 59-64. – ISSN 2308-4634
578021
  Одинець О.О. Ідеї Л. Гумпловича та правовий прогрес // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 433-436. – ISSN 2524-017X
578022
  Жмудський О.З. Ідеї Леніна в природознавстві живуть і перемагають // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
578023
   Ідеї Леніна живуть і перемагають. – К., 1969. – 47с.
578024
   Ідеї Леніна перемагають. – К., 1970. – 290с.
578025
   Ідеї ленінізму живуть і перемагають. – К., 1962. – 43с.
578026
  Батракіна Є.Є. Ідеї лібералізму та республіканізму в концепції деліберативної демократії Ю. Габермаса // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 13-15
578027
  Плахотнік О.В. Ідеї М. Пирогова про розвиток університетської освіти // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 57-63. – ISBN 978-617-640-146-9


  Проаналізовано ідеї видатного українського вченого М. Пирогова щодо розвитку університетської освіти, його внесок у розвиток української педагогічної думки.
578028
  Савельєв В. Ідеї М.Гайдегерра в галузі вищої освіти і Болонський процес (Наукове повідомлення) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 127-129. – ISSN 0321-0499
578029
  Осецький В. Ідеї М.Зібера в контексті інституційних реформ / В. Осецький, О. Катигробова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему реформування економіки України у другій половині ХІХ ст. на основі прогресивних поглядів видатного вченого М. Зібера, визначено особливості здійснення інституційних перетворень в сучасних умовах та окреслено пріоритетні ...
578030
  Баталова Т. Ідеї М.І. Зібера у формуванні конкурентної політики країн із перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-49. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні проблеми інтеграції країн з перехідним типом економічної системи у світову економічну систему у контексті ретроспективного дослідження питання конкурентоспроможності економічної системи в умовах трансформації ...
578031
  Тимошенко О. Ідеї М.П. Драгоманова про створення єдиного освітнього простору у контексті сучасної педагогічної теорії // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 173-176
578032
  Дічек Н. Ідеї мануалізму у вітчизняній педагогіці: трудова школа П.Христиановича (1890 - близько 1912) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 53-63
578033
  Верник О.І. Ідеї меж державної влади в українській політико-правовій думці (XVI- початок XX ст.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 6 (104). – С. 139-145
578034
  Комар В. Ідеї месіанства "Великої еміграції" в концепції прометеїзму Польщі 20-30-х рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 71-75. – ISSN 1728-9343
578035
  Горський В. Ідеї миру і толерантності в культурі Київської Русі // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 428-439. – (Несторівські студії)
578036
  Губерський Л.В. Ідеї миру та співробітництва і освіта // "Освіта в ХХІ ст." : Всесвітній конгрес, Париж, 5-8.10.1998
578037
  Грицишина М.В. Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 203-205. – ISSN 2076-1554
578038
  Даценко О.В. Ідеї народної педагогіки в діалогах, віршах, байках, притчах Григорія Сковороди // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 33 (325). – С. 19-24
578039
  Коркішко О. Ідеї народності в педагогічній спадщині К. Ушинського та їх реалізація в процесі патріотичного виховання // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 126-133. – ISSN 2077-1827
578040
  Плешко М.В. Ідеї народоправства в генетиці процесу українського державотворення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 178-185
578041
  Плешко М. Ідеї народоправства в контексті українського державотворення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 230-233. – ISBN 978-966-439-357-4
578042
  Антипін Є.Б. Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Антипін Євген Борисович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
578043
  Губський С. Ідеї націоналізму та державності в творчій спадщині Юліана Вассияна (До 125-річчя з дня народження) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (71). – C. 109-122. – ISSN 2413-7065
578044
  Мельник М. Ідеї національно-культурного відродження у фейлетонах Романа Купчинського (20-30-і роки ХХ ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 186-195. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
578045
  Бакунець Я.О. Ідеї національного виховання у творчості І.І. Огієнка / Я.О. Бакунець, О.В. Бобир // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 16-18. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
578046
  Мельник Л.М. Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини 19 ст. : Автореф дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Мельник Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібл.: 10 назв
578047
  Мельник Л.М. Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини XIX ст. : дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00 01 - теорія та історія політичної науки / Мельник Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 188 л. – Бібліогр.: л. 176 - 188
578048
  Мельник Л.М. Ідеї національної еліти у політичних поглядах П. Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 58-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті подано політологічний аналіз ідей національної еліти у творчій спадщині П. Куліша. М. Драгоманов. - С. 59, 60, 61. This article about politological analysis of national elite"s ideas in creative inheritance P. Kulish"s.
578049
  Карабанов М.М. Ідеї незалежності та державності в концепції демократичного федералізму М. Драгоманова / М.М. Карабанов, П.Г. Радько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-52. – (Історія ; вип. 48)


  Стаття присвячена обґрунтуванню М. Драгомановим визнання за державою з її політичною системою і конституцією можливості координувати соціально-економічне життя, створити конституційно-репрезентативну систему. Популяризуються ідеї вченого щодо еволюції ...
578050
  Стефанов С.Д. Ідеї неотомізму в концепції месіанської діяльності католицької церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
578051
  Малахова К.В. Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літературі Східної Європи кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. (на прикладі "Сефер га-бріт" Пінхаса Еліягу Гурвіца) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Малахова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Додатки: л. 173-175. – Бібліогр.: л. 157-172
578052
  Малахова К.В. Ідеї новоєвропейської філософії в рабиністичній літературі Східної Європи кін. XVIII - перш. пол. XIX ст. (на прикладі "Сефер га-бріт" Пінхаса Еліягу Гурвіца) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Малахова Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
578053
  Горошкіна О. Ідеї О.М. Біляєва в розвідках сучасних лінгводидактів і практичній діяльності вчителів
578054
  Тягунова М.М. Ідеї О.О. Потебні і сучасні підходи до вивчення приєднувальних конструкцій // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 134-138
578055
  Крамаренко А. Ідеї освіти для сталого розвитку як основні орієнтири процесу формування еколого орієїтгованого фахівця початкової освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 19-23. – ISSN 2308-4634
578056
  Кононов І.Ф. Ідеї П.В. Копніна в контексті сучасних методологічних проблем української соціології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 13-26. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
578057
  Ковальчук Н. Ідеї панславізму в сучасному російському офіційному дискурсі і пропаганді // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 193-200. – ISSN 0203-9494


  "У статті аналізуються ключові ідейні позиції, які вказують на спадкоємність сучасної російської офіційної риторики щодо панславізму в його найбільш агресивній формі. На підставі наявних документів демонструється, що панслов’янські ідеї активно ...
578058
  Словська І. Ідеї парламентаризму у поглядах державних діячів (початок ХХ ст.) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 473-479. – ISSN 1026-9932
578059
  Клочко О.О. Ідеї педагогічної майстерності у теорії та практиці А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 84-88. – ISBN 978-966-698-257-8
578060
  Сабадуха В.О. Ідеї персоналізму в український філософський та соціально-політичній думці // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (18))
578061
  Довбня В.М. Ідеї пізнього модерну та передчуття постмодерністської рефлексії в просторі філософії освіти Г. Ващенка // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 84-92
578062
  Кіянка І. Ідеї популізму в контексті консерватизму та лібералізму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 101-107. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
578063
  Кіянка І.Б. Ідеї популізму в контексті політичної свободи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 3-13. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
578064
  Погорєлова О.С. Ідеї посилення гнучкості правового регулювання трудових відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 70-77. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті аналізуються питання посилення гнучкості регулювання трудових відносин. Визначено види гнучкості правового регулювання трудових відносин. Встановлено, що гнучкість правового регулювання трудових відносин постає ефективним елементом регулювання ...
578065
  Марчук В.П. Ідеї права в працях К. Маркса : (до 170-річчя з дня народження К. Маркса) / В.П. Марчук, Н.С. Прозорова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 3-7. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье показана роль К. Маркса в разработке вопросов права: создание вместе с Ф. Энгельсом диалектико-материалистической теории права, характеристика конкретных факторов, воздействующих на различные законы, обоснование необходимости права при ...
578066
  Доній О. Ідеї правлять світом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 листопада (№ 43/44). – С. 11


  Розмова з головою Центру досліджень політичних цінностей Олесем Донієм щодо науково-практичної конференції "Трансформація української ідеї у відповідності до викликів часу".
578067
  Кравчук М. Ідеї правової держави в історико-правовій ретроспективі // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 41-46. – ISSN 2409-4544
578068
  Мєзєнцева Н.Б. Ідеї правової культури в українській суспільно-політичній думці (огляд літературних джерел) : державне управління / Н.Б. Мєзєнцева, Я.Ф. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 60-63. – Бібліогр.: 10 назв
578069
  Слободянюк Дмитро Ідеї православної антропології Памфіла Юркевича та актуальні проблеми формування моральної особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 168-173. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізується філософсько-антропологічне вчення П. Юркевича і його значення для формування моральної особистості. З’ясовано основоположні принципи православної антропології цього філософа. Встановлено основні положення вчення П. Юркевича про ...
578070
  Заєць А.П. Ідеї природного права у творчості Гуго Гроція // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 16-20. – ISSN 1996-5931
578071
  Холод О.М. Ідеї про "електричний бум" Маршалла Маклуена як концептуальне підгрунтя трансформації теорії соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 31-38. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
578072
  Покатілова О. Ідеї Просвітництва в культурі Франції XVIII століття // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 6 (82). – С. 12-21
578073
  Шашкова Л.О. Ідеї протестантизму та наукові новації в дискурсі науки і релігії // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 96-101


  У статті розглянуто питання впливу ідей протестантизму на формування класичної новоєвропейської науки, виявлено тенденції концептуальної еволюції протестантизму. Проаналізовано основні ідеї теології процесу А.Вайтгеда. В статье рассмотрены вопросы ...
578074
  Предко О.І. Ідеї психології релігії в Університеті св. Володимира // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 17-21


  Стаття присвячена розгляду започаткування ідей психології релігії в Університеті св. Володимира, які були представлені в XIX- поч. ХХ століть науковою й педагогічною діяльністю професорів філософії, богослов"я, психіатрії. На прикладі праць П. ...
578075
  Антонюк Г.Д. Ідеї раннього просвітництва в освітньому просторі України XVII - XVIII ст. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 21-25. – (Серія : Педагогічні науки)
578076
  Литвинов В.Д. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України / В.Д. Литвинов. – К., 1984. – 151с.
578077
  Цар Ю. Ідеї рецептивної естетики у працях Олександра Потебні та Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 39-46. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто проблеми читача та рецепції художнього твору, роль свідомих та несвідомих чинників у процесі художнього творення на основі літературознавчих праць О. Потебні та І.Франка. Згодом ці проблеми продовжували вивчати представники рецептивної ...
578078
  Замашкіна О.Д. Ідеї розвивального навчання в історико-педагогічному доробку вітчизняних дослідників першої третини ХХ ст. // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 140-150.


  Проаналізовани пед. ідеї видатних діячів укр. педагогіки першої третини 20 ст. С.Ф. Русової, Т.Г. Лубенця, Я.Ф. Чепіги (Зеленкевича) (1875-1938)
578079
  Гудаму А. Ідеї розвитку китайської національної музики в системі музично-естетичних поглядів Ван Гуанци // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 174-175. – ISBN 978-966-8308-26-0
578080
  Полянська В.І. Ідеї російського формалізму в теорії Юрія Лотмана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Досліджується зв"язок структуралістичної семіотики з російським формалізмом в працях Ю. Лотмана. Викреслюються проблеми структурно - семіотичного літературознавства, тексту, художньої творчості, мистецтва. Communication of struktural semyotics with ...
578081
  Ємельяненко Г.Д. Ідеї С. К"єркегора в теології К. Барта // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 8-10


  В статті досліджується звернення К.Барта до філософських постулаів С. К"єркегора в процесі створення ним власного вчення християнського протестантизму. Автор стверджує те, що відоме розуміння та віднесення ідейної спадщини К.Барта до плеяди ...
578082
  Гоцуляк В.М. Ідеї С. Петлюри в процесах становлення української державності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 409-412. – ISSN 2076-1554
578083
  Гоцуляк В.М. Ідеї С. Петлюри і процеси самоорганізації сучасного українського соціуму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 403-413
578084
  Борділовська О. Ідеї свадеші в політиці Нарендри Моді // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-43. – (Політичні науки)
578085
  Бунчук О.Б. Ідеї свободи та рівності у поглядах І.Я.Франка на походження держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 23-28. – (Правознавство ; Вип. 385)
578086
  Кожушко С.І. Ідеї синергетики і синкретизму в методології трудового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 165-168. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена виявленню проблем загальних закономірностей процесу дослідження, методологічних засад упорядкування часових і просторових структур у складних системах, розкриттю універсальних механізмів самоорганізації і еволюції складних систем - ...
578087
  Лаварчук Т.П. Ідеї слов"янської єдності в програмних документах декабристів і Кирило-мефодіївців // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 92-93. – (Серія історії ; № 12)
578088
  Гомотюк Оксана Ідеї соборності в українознавчих дослідженнях на рубежі XIX-XX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 63-68
578089
  Вітенко А А. Ідеї соборності у політичних та правових поглядах В.Вернадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 203-206. – ISBN 978-617-7777-14-3
578090
  Бевз Т. Ідеї соціалізму і громадянського суспільства як ключові елементи теорії "праці" С. Подолинського. До 160-річчя від дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 100-107
578091
   Ідеї соціалізму та інтернаціоналізму в українській літературі (кінець XIX - початок XX ст.). – К., 1985. – 310с.
578092
  Бевз Т. Ідеї соціалізмуи і громадянського суспільства як ключові елементи теорії "праці" С. Подолинського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 60-64
578093
  Комар В. Ідеї створення антиросійського блоку народів у XVII - XVIII ст. // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 169-178. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
578094
  Шевченко Л.І. Ідеї та наукові концепції в персоналіях українсько-польського мовного пограниччя: професор Михайло Лесів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – C. 7-18. – ISSN 2311-2697


  Стаття присвячена аналізу перспективи обгрунтування ідеї та наукової концепції українсько-польського мовного пограниччя, що розглядається автором як інтелектуальний культурний і географічний ареал, який породжує дифузію мов, культур, способу життя. ...
578095
  Томкіна О. Ідеї Тараса Шевченка і сучасна державно-правова практика (круглий стіл, присвячений 200-річчю від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 275-277. – ISSN 1026-9932
578096
  Топчу Б. Ідеї творення великого турецького дастана // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 61-66. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0130-6936
578097
  Моцар О.В. Ідеї театру абсурду у процесах оновлення музичного театру останньої третини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Моцар Олександра Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
578098
  Літіченко О.Д. Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50 - 80-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Літіченко Олена Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
578099
  Шевченко П. Ідеї трудового виховання у педагогічній творчості Й.Г.Песталоцці // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.62-63. – ISSN 0131-6788
578100
  Чухліб Т. Ідеї українських тираноборців та міжнародно-ідеологічний контекст антимосковського повстання гетьмана І. Мазепи // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 38-43
578101
  Кужільна О.О. Ідеї української державності в історичних працях членів товариства "Музей визвольної боротьби України" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 70-73. – ISSN 2076-1554
578102
  Алтухов В. Ідеї української державності у теоретичній поетичній спадщині Анатолія Лупиноса // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 15-21. – ISBN 978-966-668-405-2
578103
  Томенко М.Г. Ідеї української народної педагогіки у творчій спадщині Ф.К. Вовка (1847-1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Томенко Марина Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
578104
  Глузман О.В. Ідеї університетської освіти у контексті світової та європейської цивілізації // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 132-142. – ISBN 978-966-644-217-1
578105
  Козубовська І.В. Ідеї утилітаризму в розвитку освіти США / І.В. Козубовська, О.О. Байбакова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 133-135. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
578106
  Матвієнко І.С. Ідеї Ф. Ніцше про «надлюдину» та їх інтерпретація у філософських та художніх творах ХХ-ХХІ ст. / І.С. Матвієнко, А.О. Таран // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 295. – С. 58-64. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
578107
  Дем"янчук О. Ідеї федералізму та національно–персональної автономії через призму державно–правової пропозиції Михайла Грушевського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 173-175
578108
  Андрусяк І. Ідеї Феофана Прокоповича в розвитку науки логіки та їхнє значення для сучасної юриспруденції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 11-14. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
578109
  Тіменик З.І. Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури : 30-ті роки XIX ст. - 80-ті роки XX ст. : монографія / Зиновій Тіменик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 286-306 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-607-599-8


  У пр. № 1722928 напис: Для Бібліотеки "Українознавчого альманаху" - з вдячністю - Зиновій Тіменик. Львів, 30.IV. 2015 р.
578110
  Тіменик З. Ідеї філософії релігії у Митрополита Іларіона (Огієнка) і процес вірування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 109-113. – ISSN 0321-0499
578111
  Заплетнюк М. Ідеї формування громадянського суспільства під впливом Великої французької революції за творами Б. Констана // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 258-261. – ISBN 978-966-171-783-0
578112
  Чорноморденко Д. Ідеї формування методологічних засад раціонально-екологічного розвитку суспільства у творчому спадку В.І. Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті частково проаналізований творчий спадок В.І. Вернадського, зокрема концепція "ноосфери" та поняття "живої речовини" з точки зору можливості їх використання як вихідних у формуванні методологічних засад раціонально-екологічного відношення між ...
578113
  Франчук Т.Й. Ідеї фундаторів Кам"янець-Подільського університету через призму сучасної освітньої стратегії розвитку // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 345-351. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
578114
  Гончар Б.М. Ідеї Фур"є та діяльність гуртка петрашевців / Б.М. Гончар, О.А. Іваненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-66. – (Історія ; вип. 47)


  На основі архівних матеріалів, мемуарів сучасників, документів та опублікованих праць висвітлюється питання впливу вчення Фур"є на російське суспільство другої чверті ХІХ ст.
578115
  Смаль-Стоцький С. Ідеї Шевченківської творчості : Читано на сьяточних зборах членів Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові 10 марта 1914. – Передрук із "Хронїки Наук. Т-ва ім. Шевченка" ч.58. Накл. автора. – Львів : З друкарнї Наук. Т-ва іи. Шевченка, 1914. – 15с.
578116
  Гумбольдт Вільгельм фон Ідеї щодо з"ясування меж діяльності держави / Гумбольдт Вільгельм фон; Пер. з нім. В.Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 2003. – 160с. – ISBN 966-572-324-3
578117
  Кудрявцев М. Ідеї, конфлікти, характери : Фрагменти з історії украінської новітньої драматургії. / М. Кудрявцев; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. – Кам`янець-Подільський, 1995. – 174с. – ISBN 5-7702-1113-Х
578118
  Стецько Я. Ідеї, люди, боротьба // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 49-57. – ISBN 978-966-1513-13-5
578119
  Скринька Д. Ідеї, норми, відносини: право і економіка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 51-60
578120
  Тімков М. Ідеї, приховані цифрами. Австрійська імперська демографічна статистика і становлення расової теорії як "наукової" передумови Голокосту // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (16). – С. 64-112. – ISSN 1998-3883
578121
   Ідеї, які випередили час // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2019. – Дод. до газ. Червень (№ 6) : Факультет комп"ютерних наук та кібернетики. – С. 1


  Про В. Глушкова.
578122
  Кононенко Т.П. Ідеїзм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 342-343. – ISBN 966-316-069-1
578123
  Нагорна Л.П. Ідейна безкомпромісність по-ленінськи / Л.П. Нагорна. – К., 1985. – 48с.
578124
  Тараненко О.М. Ідейна боротьба в сфері художньої культури США в 70-ті роки // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  На матеріалі найбільш вагомих творів художньої літератури, а також свідоцтв, котрі представлені публіцистикою та документалістикою, виявляються тенденції, притаманні духовному клімату США в 70-ті роки.
578125
  Злупко С.М. Ідейна боротьба навколо аграрно-селянського питання в Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ століть) / С.М. Злупко; Від. ред. М.П. Герасименко. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1960. – 83 с.
578126
  Пляченко А.Г. Ідейна еволюція Петра Григоренка // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 236-240. – ISBN 978-966-927-118-1
578127
  Буслинський В.А. Ідейна злиденність "критиків" матеріалістичної діалектики / В.А. Буслинський. – Київ, 1973. – 90с.
578128
  Руденко Ю. Ідейна і духовна єдність двох геніїв України. Твори Тараса Шевченка "Тарасова ніч" і Павла Чубинського "Ще не вмерла України... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 8
578129
  Косолапов В.В. Ідейна криза антикомунізму / В.В. Косолапов. – К., 1981. – 63с.
578130
   Ідейна криза релігії і релігійний модернізм. – К., 1974. – 336с.
578131
  Власенко Ю.К. Ідейна основа інтеграційних процесів в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 82-84. – ISSN 2076-1554
578132
  Круглій А.М. Ідейна парадигма літературної спадщини Києворуського книжника Серапіона // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 351-357


  У статті досліджується ідейна парадигма літературної спадщини києворуського книжника Серапіона, визначаються її домінанти з огляду на особливості тогочасної літератури Середньовіччя. Наголошується, що всі проповіді Серапіона складають собою метатвір, ...
578133
  Пригодська І.В. Ідейна парадигма творчості Юрія Косача // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 460-465. – (Б-ка Ін-ту філології)
578134
  Гольнєв М. Ідейна скарбниця більшовизму // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 1


  Підручник"Короткий курс історії ВКП(б)" створений товаришем Сталіним являє собою енциклопедію основних знань в галузі марксизму-ленінізму. В ньомудано науковий вклад історії більшовицької партії, її героїчну і самовіддану боротьбу за інтереси нашого ...
578135
  Лепьохін Є. Ідейна спорідненість роману "сторонній" А. Камю і повісті "Остап Шаптала" Валер"яна Підмогильного // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 170-174. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
578136
  Білоусов В.І. Ідейна та організайційна єдність пратії / В.І. Білоусов. – Київ, 1971. – 82с.
578137
  Синичич Г. Ідейна трансформація суспільно-політичних поглядів Івана Франка від соціалістичних до національних ідеалів (публіцистичний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177-182. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
578138
   Ідейне виховання студенства // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 1


  Важливу роль у справі ідейного виховання студентства мають наукові гуртки. Дуже важливо, щоб при читанні спеціальних курсів професори й викладачи глибоко і на високому теоретичному рівні викривали різні ворожі концепції, доводячи порочність їх методу, ...
578139
  Захаренков М.А. Ідейне загартування сільських кадрів / М.А. Захаренков. – Харків, 1966. – 48с.
578140
  Задоянчук О.О. Ідейне спрямування функціонування УПЦ в світлі 1025-річчя Володимирового Хрещення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 116-124
578141
  Любащенко В. Ідейний вплив хорватського мислителя Марка Антонія де Домініса на пошуки церковного порозуміння у Київській митрополії (перша половина XVII ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 42-52. – ISSN 0203-9494


  "У статті розкриваються реформаторські погляди хорватського мислителя і католицького архієпископа Марка Антонія де Домініса, викладені в його творі “Послання до єпископів” і пов’язані з ідеєю повернення Західної Церкви до еклезіології нерозділеного ...
578142
  Моторнюк М.М. Ідейний гарт молодої зміни / М.М. Моторнюк. – Київ, 1973. – 64 с.
578143
  Сеник Л. Ідейний заповіт Маркіяна Шашкевича в контексті духовности сучасної України // Національна ідея: від "Руської трійці " до вісниківства : монографія / Л. Сеник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 7-20. – ISBN 978-617-10-0469-6
578144
  Сайтарли І.А. Ідейний зміст філософії "франкфуртської школи" та її вплив на становлення французького постмодернізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 7-17
578145
  Яроцький П.Л. Ідейний крах сучасного клерикалізму і його модифікацій / П.Л. Яроцький. – К, 1982. – 49с.
578146
  Сергійчук В. Ідейний натхненник національного відродження // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 125-річчя від дня смерті Михайла Драгоманова.
578147
  Мороз Л. Ідейні акценти драматургії Олени Пчілки
578148
  Кондратьєва І.В. Ідейні витоки етичної доктрини київських академістів // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 9-15. – Бібліогр.: 18 назв.
578149
  Льовкіна О. Ідейні витоки тектології Олександра Богданова: історико-філософський контекст // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 67-71
578150
  Плешканьова О.С. Ідейні джерела американської революції // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 103-105
578151
  Гладкий С. Ідейні джерела кооперативного права УСРР років НЕПу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 8-13.
578152
   Ідейні засади Демократичної партіі України : З матеріалів установчого з" їзду. – Київ : Просвіта, 1990. – 31 с.
578153
  Львова О.Г. Ідейні засади європейської інтеграції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
578154
  Тихий В.П. Ідейні засади Конституції України та проблеми їх утвердження і забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 21-23


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
578155
  Нападиста В.Г. Ідейні засади культурної ідентичності кримських татар: контексти формування // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 65-69


  У статті йдеться про актуальні для сьогодення ідейні засади культурної ідентичності кримських татар, досліджується історичний контекст їх ідейного формування та здійснюється порівняльний аналіз діяльності перших інституційних суб"єктів ...
578156
  Жилюк Сергій Іванович Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви : Автореферат дис. ... доктора юридичних наук 09.00.11 / Жилюк С.І.; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди націон. акад. наук України. – Київ, 2005. – 31с. – Бібліогр.: 37 назв
578157
  Коробка М. Ідейні засади формування національної свідомості у творах українських діячів "Просвіт" другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 88-93. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються ідейні засади формування національної свідомості у педагогічних і художніх творах українських діячів "Просвіт". Виділена система цінностей, які є складовими національної свідомості. Підсумовано, що історичне значення "Просвіт" ...
578158
  Григор"єв В.А. Ідейні інституціональнні джерела публічної влади в Україні: конституційно-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 3 (89). – С. 23-32.
578159
  Кудрявцев М.Г. Ідейні колізії у драматургії Спиридона Черкасенка // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 150-156
578160
  Теодорович Д.-В. Ідейні колізії у драматургії Спиридона Черкасенка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 71-74. – ISSN 2411-4146


  У статті проаналізовано художні твори С. Черкасенка, розкрито ідейні колізії у драматургії автора, його світогляд, індивідуальний стиль і пошук. Визначено основну проблематику драматургії автора, розкрито його соціальні мотиви. Закцентовано на ролі ...
578161
  Атаманчук В. Ідейні колізії у драмі Миколи Куліша "97": трагедійний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 4-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі трагедії М. Куліша "97" з"ясовуються причини і винуватці голоду 1920-х рр. на півдні України. The article is devoted to studying the reasons and culprits of hunger in 1920-ies on the south of Ukraine in M. Kulish" tragedy "97".
578162
  Бондарчук Б.Г. Ідейні контексти появи формальної школи в літературознавстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 187-194
578163
  Азьомов В. Ідейні координати Шевченкового "Заповіту": у пошуках повноти прочитання / Віктор Азьомов // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, А. Богуш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (166), лютий. – С. 49-52
578164
  Мартишин Д.С. Ідейні передумови формування соціальної доктрини християнської церкви в державно-управлінському контексті // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 99-104. – ISSN 2306-6814


  "Розглянуто основні ідейні передумови формування соціальної доктрини християнської церкви в державно-управлінському контексті. У контексті національної доктрини державотворення всебічно розкрито духовні підвалини християнської культури, обгрунтовано ...
578165
  Самарський А.Ю. Ідейні підгрунтя кібернетичних концепцій В.М. Глушкова та С. Біра (на матеріалі порівняння проектів «здас» та «кіберсін») // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 295. – С. 216-220. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
578166
  Бондаренко Н.О. Ідейні підгрунтя конституції США 1787 року як основа стабільності суспільно-політичного ладу Американської держави // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (65). – С. 18-22. – ISSN 1727-1584
578167
  Шумило Н. Ідейні та поетикальні прикмети ранньої прози Галини Журби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто ідейні та поетикальні прикмети ранньої прози Галини Журби. Авторка акцентує на таких прикметних рисах творчої манери письменниці, як містичне начало, антитетичність та недомовленість, простежуючи, як імпресіонізм у поєднанні із ...
578168
   Ідейність - крила борця. – Дніпропетровськ, 1971. – 111с.
578169
  Шамота Н. Ідейність і майстерність / Н. Шамота. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 266 с.
578170
  Іордатій М.Ф. Ідейність і художність мистецтва соціалістичного реалізму. : Дис... канд. філолог.наук: / Іордатій М.Ф.; КДУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 229л. – Бібліогр.:л.209-229
578171
   Ідейно-виховна работа за місцем проживання. – Київ, 1975. – 120с.
578172
  Сафонова Є.В. Ідейно-виховна робота Комуністичної партії серед трудящих визволених районів України в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945 рр.) / Є.В. Сафонова. – Київ, 1971. – 211с.
578173
  Хижняк В.П. Ідейно-виховна робота партійних організацій України на селі (1959-1970 рр.) : Дис... доктор іст.наук: / Хижняк В.П.; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1974. – 324л. – Бібліогр.:л.1-26
578174
  Білоколос Д.З. Ідейно-виховна робота партійної організації / Д.З. Білоколос. – Київ, 1962. – 71с.
578175
  Тимків С.Д. Ідейно-виховна робота партійної організації / С.Д. Тимків. – Львів : Каменяр, 1970. – 31 с.
578176
  Задорожний В.С. Ідейно-виховна робота парторганізації / Задорожний В.С. , Костенко В.М. – Київ, 1973. – 100 с.
578177
  Горобець І.Ю. Ідейно-виховна робота сільських партійних організацій України в період між XXIII і XXIV з"їздами КПРС : Дис... канд. істнаук: / Горобець І.Ю.; КДУ. – К., 1972. – 197л.
578178
  Бойко М.П. Ідейно-гуманістичні позиції Кирило-Мефодіївського товариства та суспільні реалії сучасної України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 72-75. – ISSN 2077-1800
578179
  Стахнюк Н. Ідейно-емоційний спектр "Щоденників" (1882-1891) Стефана Жеромського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 215-222.
578180
  Гасанова Валентина Тимофіївна Ідейно-естетична боротьба в українській літературі 20-х рр. 20 ст. (на матеріалі літературних організацій) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Гасанова В.Т.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
578181
  Гасанова Валентина Тимофіївна Ідейно-естетична боротьба в українській літературі 20-х рр.ХХ ст. (на матеріалі літературних організацій) : Дис...канд.філолог.наук:10.01.01 / Гасанова Валентина Тимофіївна; Луганськ.держ.пед.ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 175л. + Додатки:л.175. – Бібліогр.:л.159-174
578182
  Сліпушко О. Ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Т. Шевченка 1847-1861 рр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Т. Шевченка 1847-1861 рр. Аналізується художній стиль картин Кобзаря, що були створені ним на засланні та після повернення з нього. Наголошується на специфіці художнього мислення митця, ...
578183
  Сліпушко О.М. Ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Тараса Шевченка 1847-1861 рр. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 299-310


  У статті досліджується ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Тараса Шевченка 1847-1861 рр. Аналізується художній стиль картин Кобзаря, що були створені ним на засланні та після повернення з нього. Наголошується на специфіці художнього мислення ...
578184
  Приліпко І.Л. Ідейно-естетична суголосність у парадигмі романтизму: Тарас Шевченко і Йоганн Вольфганг Гете // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 142-153


  З"ясовуються спільні та відмінні риси романтичного типу творчості Т. Шевченка і Й.В. Гете. Увага акцентується на світоглядних, ідейних, концептуальних, образних, жанрових та інших особливостях, які свідчать про художню суголосність творчих принципів ...
578185
  Бугайко Т.Ф. Ідейно-естетичне виховання учнів на уроках літератури. / Т.Ф. Бугайко. – Київ, 1958. – 24с.
578186
  Шептицька Т. Ідейно-естетичне осмислення проблеми малоросійства в українській поезії ХІХ - ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-37. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі української поезії XIX - XX ст. проаналізовано особливості висвітлення українським письменством комплексу національної меншовартості.
578187
  Вільна Ярослава Володимирівна Ідейно-естетичний феномен творчості Г. Квітки-Основ"яненка: герменевтичний аспект : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Вільна Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 414л. – Бібліогр.: л. 370-414
578188
  Вільна Я.В. Ідейно-естетичний феномен творчості Г.Квітки-Основ"яненка: герменевтичний аспект : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.01 / Ярослава Володимирівна Вільна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 24 назви
578189
  Жуковська Г. Ідейно-естетичні домінанти малої прози Осипа Маковея (на матеріалі збірки "Оповідання" (1904)) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 68-86


  Досліджено специфіку художнього втілення в малій прозі Осипа Маковея важливих питань галицького життя й національно-культурного поступу межі століть, зокрема проблем села, міста, освіти, становлення української інтелігенції, суспільної емансипації, ...
578190
  Дунай П.О. Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Павлина Олександрівна Дунай; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв
578191
  Дунай П.О. Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Дунай П.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 202л. – Бібліогр.: л. 188-202
578192
  Чендей М. Ідейно-естетичні засади творчості Івана Чендея (на матеріалі щоденникових записів 1953-1964 років) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 6-10.
578193
  Сазонова О.В. Ідейно-естетичні координати художнього світу притчі Івана Франка / О.В. Сазонова, Н.І. Янкова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 251-263. – ISSN 2520-6346
578194
  Романюк Л. Ідейно-естетичні орієнтири української літератури 20-х років XX століття // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 223-227. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
578195
  Комаринець Т.І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму : (проблема національного й інтернаціонального( / Т.І. Комаринець. – [Львів] : [Вища школа], 1983. – 223, [1] с.
578196
  Марчак Т. Ідейно-естетичні особливості поетичного доробку Василя Чумаква
578197
  Розлуцький І. Ідейно-естетичні параметри польського письменства у літературно-критичному дискурсі Миколи Євшана // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 90-99. – ISSN 0203-9494
578198
  кириченко Ідейно-естетичні передумови формування уснооповідної манери української прози Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 327-332. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
578199
  Кириченко Ю.С. Ідейно-естетичні передумови формування уснооповідної манери української прози Г. Квітки-Основ"яненка // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 132–140. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
578200
  Бойко Н. Ідейно-естетичні погляди історичних романістів другої половини ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Світогляд письменника, поряд із талантом, відіграє важливу роль у відтворенні історичної достовірності епохи. Така специфіка підходу до матеріалу має виразний відтінок художньої ідеософії.
578201
  Білас Ю. Ідейно-естетичні пошуки в словацькій літературі на межі 19 - 20 ст. (до проблеми становлення реалізму в словацькій літературі) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 112-119. – ISSN 0203-9494
578202
  Мельник М. Ідейно-естетичні пошуки та жанрові особливості поезії Романа Купчинського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 262-271


  Проаналізовано становлення Романа Купчинського як поета в контексті його творчих шукань в багатьох жанрах. Розглянуті ідейно-естетичні особливості поетичного доробку Романа Купчинського, їх антропологізм та національно-патріотичне навантаження.
578203
  Капраль Ірина Іванівна Ідейно-естетичні пошуки у літературній критиці Львова 20-30-х рр. ХХ ст. (на мат. літературної періодики) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Капраль Ірина Іванівна; Українська Академ. друкарства. – Львів, 2000. – 178л. – Бібліогр.:л.165-178
578204
  Капраль Ірина Іванівна Ідейно-естетичні пошуки у літературній критиці Львова 20-30-х рр. ХХст. (на матеріалах літературної періодики) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Капраль Ірина Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
578205
  Коць Т. Ідейно-естетичні цінності доби і українське мовознавство початку XX ст. // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 108-115. – ISSN 0201-419
578206
  Шевчук І.Ю. Ідейно-естетичні шукання Миколи Бажана в 1920-х роках: штрих до проблеми // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 158-160. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
578207
  Любаренко А.А. Ідейно-змістові домінанти зображення української дійсності в прозі Олекси Ізарського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 118-127
578208
  Синичич Г.В. Ідейно-концептуальні засади публіцистики Івана Франка наприкінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 63-68


  У статті проаналізовано основні ідеї та концепції розвитку українського суспільства, сформульовані в публіцистиці Івана Франка: ідеї державності та соборності, концепції історичного поступу та становлення національно свідомої особистості, стратегії ...
578209
  Баган О. Ідейно-культурологічний модус вісниківства (До проблеми переосмислення явища) // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 48-70. – ISSN 0042-9422
578210
  Щербина В.В. Ідейно-методологічні передумови постмодерну: соціологічна концепція Ж.-Ф. Ліотара // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 85-88. – ISSN 2077-1800
578211
  Рудник І.П. Ідейно-образний світ новел Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 272-279


  Статтю присвячено дослідженню творчості Дніпрової Чайки, зокрема її творів фабульної прози – оповідань та новел. Визначаються основні специфічні ознаки творів. Висвітлюються художні ідеї, досліджується система образів, осмислюються засоби та прийоми ...
578212
  Чувпило О.О. Ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі (20-30-ті роки ХХ ст.) : присвяч. 65-й річниці проголошення Республіки Індія / О.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Всеукр. асоц. індологів. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 321, [1] с. – Бібліогр.: с. 274-318. – ISBN 978-617-7306-80-0
578213
  Ананійчук В.Б. Ідейно-політична робота Комуністичної партії у військах 1-го Українського фронту в період підготовки до звільнення Західної України (травень-липень 1944 р.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 50-62. – (Серія історії та права ; № 7)
578214
  Василенко В.К. Ідейно-політична робота партії в умовах розвинутого соціалізму / Василенко В.К. – Київ, 1981. – 216 с.
578215
   Ідейно-політичне виховання на уроках історії. – К., 1948. – 112с.
578216
   Ідейно-політичне виховання на уроках літератури. – К., 1981. – 121с.
578217
  Волинський П.К. Ідейно-політичне виховання на уроках української літератури / П.К. Волинський. – Київ, 1950. – 59с.
578218
  Розенберг А.Я. Ідейно-політичне виховання старшокласників / А.Я. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1968. – 187 с.
578219
  Дем"янчук С.А. Ідейно-політичне загартування учнів / С.А. Дем"янчук. – К., 1987. – 32с.
578220
  Босенко Н. Ідейно-політичний фактор і наукові передумови зародження "Київської документалістської школи" в східнослов"янській історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 193-199. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Досліджується вплив ідейно-політичного фактора на формування "Київської історичної школи" в східнослов"янській історіографії XIX століття. В статті згадуються імена вчених В. Антоновича, А. Верзилова., М. Владимирського-Буданова, В. Домбровського, Д. ...
578221
  Купрій Т.Г. Ідейно-політичні витоки та історичні традиції Християнсько-демократичного союзу Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу джерел і спираючись на праці німецьких, російських й українських дослідників висвітлено малодосліджене питання історичних традицій Християнсько-демократичного союзу Німеччини. На концептуальному рівні розглянуто ідейно-політичні ...
578222
  Білозор Д.В. Ідейно-політичні основи ваххабізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті простежується етапність історичного розвитку ваххабізму як окремої течії ісламу. Аналізуються по-літичні чинники, що впливали на еволюцію ваххабізму з релігійної на політичну течію. Іn article showing evolution of vahhabism ideology. Realized ...
578223
  Пиріг Р.Я. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 4-19. – ISSN 0130-5247
578224
  Любовець О.М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917-1920 рр.) : Дис. ... д-ра. істор. наук: 07.00.01 - історія України / Любовець О.М.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – Київ, 2006. – 496л. + Додатки.: л. 438-496. – Бібліогр.: л. 400-437
578225
  Любовець О.М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917-1920 рр.) : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук: 07.00.01 / Любовець О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 36 назв
578226
  Боровець І.І. Ідейно-політичні течії словацького національного руху та їх програми на початку XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 467-476. – (Історичні науки ; Вип. 5)
578227
  Кирик Ю.Ю. Ідейно-проблемний спектр драми Лесі Українки "Кассандра" / Ю.Ю. Кирик, М.Г. Кудрявцев // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 73-76. – (Філологічні науки ; вип. 8)
578228
  Ньорба Л.І. Ідейно-світоглядні розвідки Августина Волошина // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 356-359. – ISSN 2076-7382
578229
  Гарачковська О. Ідейно-тематична і жанрова типологія гумористично-сатиричних творів Павла Глазового // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 29-37. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
578230
  Загороднюк В.С. Ідейно-тематична концепція народництва у повісті "Блискавиці" Миколи Чернявського // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 32-35. – ISSN 2077-804X


  У статті з"ясовано проблеми народницького руху в Україні на поч. 20 ст., його прояви та особливості художнього відображення у повісті "Блискавиці" М.Чернявського. Аналізується її ідейно-тематична концепція, яка реалізується у вчинках і діях персонажів.
578231
  Шелкунова О. Ідейно-тематична парадигма творчості Станіслава Оріховського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 352-357
578232
  Гончарук Є. Ідейно-тематичний зміст жанру "лямент" у творчості М. Смотрицького і Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 148-154


  У статті проаналізовано ідейно-тематичні, композиційні особливості жанру "лямеент" та досліджено, як традиційний бароковий жанр трансформувався, які його елементи представлені у поетичній творчості Т. Шевченка
578233
  Гончарук В.А. Ідейно-тематичний зміст і поетика чумацьких пісень / В.А. Гончарук, І.Ю. Мусіч // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 83-87
578234
  Ципнятова І.В. Ідейно-тематичні модифікації малої прози Я. Жарка // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 124-126
578235
  Лепьохін Є. Ідейно-тематичні питання роману "Американська мрія" Нормана Мейлера / Є. Лепьохін, Н. Загорняк // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 269-278. – ISBN 966-7773-70-1
578236
  Павко А.І. Ідейно-теоретична еволюція та організаційно-практичне становлення Революційної української партії (1900-1904 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-21. – (Історія ; вип. 51)


  У статті досліджується ідейно-теоретична еволюція та організаційно-практичне становлення Революційної української партії (1900-1904 рр.).
578237
  Савчин М. Ідейно-теоретична спадщина Степана Бандери // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 35-61
578238
  Нестеренко О.П. Ідейно-теоретичне та методологічне протистояння основних течій сучасної економічної науки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 254-261
578239
  Діденко К.О. Ідейно-теоретичний зміст консерватизму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 35-37
578240
  Семенченко А.Г. Ідейно-теоретичний зміст основних течій консерватизму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 67-69
578241
   Ідейно-теоретичні витоки націонал-соціалістичного світогляду // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 21-36. – ISBN 978-966-02-7332-0
578242
  Вілков В.Ю. Ідейно-теоретичні засади етатистської парадигми нації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 313-323
578243
  Мацькова Л. Ідейно-теоретичні засади партійно-державної політики щодо українського православного духовенства в 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 222-225. – ISBN 978-966-171-795-3
578244
  Яценко І.С. Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу влади на прикладі Республіки Польща: історико-правовий аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Яценко Ігор Станіславович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 243 арк. – Додатки: арк. 240-243. – Бібліогр.: арк. 218-239
578245
  Яценко І.С. Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу влади на прикладі Республіки Польща: історико-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Яценко Ігор Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
578246
  Вілков В.Ю. Ідейно-теоретичні засади та політико-ідеологічна сутність концепції "духу народу" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 174-181. – ISBN 966-628-197-5
578247
  Побочий І.А. Ідейно-теоретичні та історичні витоки анархизму як суспільно-політичної течії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 205-213
578248
  Григорян К. Ідейно-художнє та естетичне значення образу-символу скрипки в повісті Яреми Гояна "Таємниця Лесикової скрипки" / К. Григорян, В. Мирончук, Л. Шарапа
578249
  Ступницька Г. Ідейно-художні виміри літературного характеру в комедії Б. Шоу "Людина та наддлюдина" // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 312-317
578250
  Приліпко І.Л. Ідейно-художні домінанти прози про духовенство в українській літературі XIX - початку XXI століть : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Приліпко Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 535 арк. – Бібліогр.: арк. 473-535
578251
  Приліпко І.Л. Ідейно-художні домінанти прози про духовенство в українській літературі XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Приліпко Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
578252
  Черкашина Т.Ю. Ідейно-художні домінанти української автобіографіки 1990-х років // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 291-296. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
578253
  Мафтин Н. Ідейно-художні особливості малої прози Валер"яна Підмогильного (на основі аналізу новели "Іван Босий") // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 372-380. – ISBN 978-966-2763-81-2
578254
  Плетенчук Н. Ідейно-художні особливості публіцистики Уласа Самчука воєнного періоду // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 120-125. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
578255
  Чобанюк М.М. Ідейно-художні особливості творчості Джона Фаулза у світлі теорії концептуального художнього синтезу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 133-136. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
578256
  Захарченко А.В. Ідейно-художні шукання в українській драматургії кінця 19 - початку 20 століття (проблематика, жанри, характери) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Захарченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 255л. – Бібліогр.: л. 236-255
578257
  Захарченко А.В. Ідейно-художні шукання в українській драматургії кінця 19 - початку 20 століття (проблематика, жанри, характери) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Захарченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
578258
  Шевченко Т.М. Ідейно-художній аналіз нарису І. Нечуя-Левицького "Вечір на Владимирській горі" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 198-203. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
578259
  Гальчук О. Ідейно-художній потенціал античних міфем як ключових мікрообразів лірики Євгена Маланюка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 267-275. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
578260
  Луцак С. Ідейно-художній стрижень "Мойсея" Мікеланджело Буонарроті та Івана Франка в інтерпретації Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 115-124. – ISBN 978-617-7201-57-0
578261
  Мершавка Т.С. Ідейно-художня програма Софії Київської у символічному вимірі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 128-132
578262
  Чепурда Г. Ідейно-художня специфіка роману "Корабельні новини": своєрідність структурної побудови і проблематика твору // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 338-350. – ISBN 966-7773-70-1
578263
  Боярська Л. Ідейно-художня трансформація "вічних" сюжетів та образів у "химерному" романі // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 31-37


  У статті досліджуються міфологічні схеми і моделі, на основі яких створено образи головних героїв дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" і "Зелені Млини". The mythological schemes and modeLsln are researched the article on the base ofv/hich the main ...
578264
  Налуцишин В.В. Ідейно-ціннісна основа соціального контролю та правового порядку у філософії права Канта // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 20-22. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
578265
  Єгоров В.В. Ідейно–світоглядні основи обґрунтування М. І. Костомаровим національних та культурних особливостей українського народу (1830–1840 рр.) // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 443-453. – ISSN 2076-1554


  Подано матеріал котрий висвітлює проблему формування історико-ідеологічних основ історичних, етнографічних досліджень та літературних творів відомого історика М. І. Костомарова, його уявлення про народ як об"єкт наукового вивчення та практичну ...
578266
  Варзар І.М. Ідейно теоретичні засади державотворчої політики Л.Д.Кучми = Идейно-теоретические основы государствосозидающей политики Л.Д.Кучмы : Науково-публіцистичні нариси про президента України / І.М. Варзар. – Київ : Українські пропілеї, 1999. – 148с. – ISBN 966-7270-16-5
578267
  Ластовський В. Іделолгія і практика кооперації : Валерій Ластовський // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 141-143. – ISBN 978-966-171-154-8
578268
  Крюкова К. Ідемо вперед! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  За ініціативою ректора, проректора з виховної роботи та профкому КНУ було створено студентський будівельний загін. Сімдесят чоловік з факультетів кібернетики, механіко-математичного. радіофізичного, філософського, фізичного, біологічного, економічного, ...
578269
  Жадько В. Ідемо за Шевченком : [для істориків, краєзнавців, учителів, шевченкознавців, молоді] / Жадько Віктор ; Лопата Раймундас. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 267, [1] с. : портр., репрод., іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 262-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-44-5
578270
  Орел Л. Ідемо за Шевченком / Л. Орел, Л. Стогнота // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 18-24 грудня (№ 51). – С. 12-13


  Публіцистично-документальне видання - результат клопіткої роботи двох авторів - українця Віктора Жадька і литовця Раймундаса Лопати.
578271
  Захарін С. Ідемо туди, не знаючи куди = Наука - це не лише "вільна творчість", а й галузь економіки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 вересня (№ 32). – С. 12


  Сучасні економісти сприймають науку не просто як "вільну творчість", а передусім як вид економічної діяльності, простіше кажучи - як галузь економіки. До речі, видами економічної діяльності вважаються не тільки сільське господарство, машинобудування та ...
578272
  Гудзенко С.В. Ідемпотенти факторстепенів інверсної симетричної напівгрупи та симетричної групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-18. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Наведено конструкцію ідемпотентів факторстепенів інверсної симетричної напівгрупи й симетричної групи зліченного степеня та конструкція максимальних підгруп факторстепеня симетричної групи зліченого степеня.
578273
  Курганова О. Ідентифікатор "фінгерпринт" як елемент бібліографічного опису колекції Ельзевірів в електронному каталозі відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ / Олена Курганова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 14-18. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовано доцільність застосування ідентифікатора "фінгерпринт" у бібліографічному описі видань серії "Республіка" видавничої марки Ельзевірів. На прикладі видань "Helvetiorum respublica" (1627), "Respublica et Status Regni Hungariae" ...
578274
  Мазур І.О. Ідентифікаційна відповідність плавневих біотопів Північно-Західного Причорномор"я // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 153-159 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
578275
  Юшин С.О. Ідентифікаційна діагностика тактичних і стратегічних ризиків аграрних підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 65-74. – ISSN 2221-1055
578276
  Бевз Т.А. Ідентифікаційна матриця міської громади Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 150-178. – ISSN 2524-0137
578277
  Филипович Г.Д. Ідентифікаційна роль релігії і церкви в житті української діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі релігії і церкви в житті української діаспори. Базуючись на закордонному досвіді вивчення діаспорних українців та їх релігійності, автор пропонує переглянути пануючу в суспільній та науковій думці позицію щодо ...
578278
  Барановський М.М. Ідентифікаційна характеристика личинки трипсів окремих адвентивних видів роду Frankliniella / М.М. Барановський, О.І. Слободенюк, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-101. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано морфологічні ознаки личинок трипсів Frankliniella fusca, F. intonsa, F. occidentalis і F. schultzei.
578279
  Безвершенко Ю. Ідентифікаційний комітет: місія здійсненна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 12


  Відбулося перше засідання Ідентифікаційного комітету з науки, головним завданням якого є формування персонального складу Наукового комітету Національної ради з питань науки та технологій (Рада). Місцем зустрічі став Інститут теоретичної фізики імені ...
578280
  Гриценко В. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків: чи є можливість від ньогь відмовитися? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.50-56
578281
  Нагорна Л. Ідентифікаційні кризи як стимулятори насильства й свідомісних стереотипів // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 77-100
578282
  Карпяк О.М. Ідентифікаційні механізми політико-адаптивної діяльності особистості (методологічний аспект аналізу) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 128-131. – ISSN 2077-1800
578283
  Зимомря І. Ідентифікаційні параметри малої прози Томаса Бернгарда: репрезентація біографізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 424-430. – (Літературознавство ; Вип. 27)
578284
  Пронякін В.І. Ідентифікаційні чинники вітчизняної самосвідомості у постмодерній культурно-комунікативній опозиції "Схід –Захід" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 49-54. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
578285
  Мошенець О. Ідентифікація "Борна", або Хто такі агенти іноземного впливу? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 18. – ISSN 1992-9277
578286
  Конча С.В. Ідентифікація "країни слов"ян" за "Описом північних народів" невідомого автора // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 115-123. – ISSN 1608-0599


  У статті аналізуються повідомлення східних авторів про "країну слов"ян", що сягають джерела IX ст. ("Анонімної реляції", "Опису північних народів"), обгрунтовується тотожність "країни слов"ян" з колом пам"яток волинцевської та роменської археологічних ...
578287
  Черненко С. Ідентифікація "Скіфії" Геродота на території Східної Європи = Идентификация "Скифии" Геродота на территории Восточной Европы / Сергій Черненко. – Золотоноша : [Золотоніське поліграфічне підприємство], 2011. – 24 с. + схема. – Брош. склад. з 2-х ч.: укр. та рос. мовами
578288
  Черненко С. Ідентифікація "Скіфії" Геродота на території Східної Європи = Идентификация "Скифии" Геродота на территории Восточной Европы / Сергій Черненко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Золотоноша : [б. в.], 2017. – 23, [1] с., [1] арк. мапа, склад. вдвоє : мапа. – Текст парал. укр., рос.
578289
  Котюк І.І. Ідентифікація (ототожнення): лінгвістичні, філософські, логічні, психофізіологічні та юридичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Дається критичний аналіз традиційного розуміння тотожності та обґрунтовується якісно новий підхід у розумінні її загальнонаукового та юридичного змісту. The author of the article gives critical analysis of the traditional understanding of ...
578290
  Плахтій Н.Л. Ідентифікація автомобільних бензинів за параметрами імітансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Плахтій Назарій Львович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
578291
  Новенченко О.Ю. Ідентифікація англіканства. Точки дотику з православ"ям // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 32-35


  Стаття присвячена релігійному напряму в рамках протестантизму - англіканству, його становленню та відносинам з православ"ям. Основні моменти висвітлюють причини й мотиви утворення англіканства в XVI столітті, звернено увагу на доктринальну та ...
578292
  Архіпова С.А. Ідентифікація апроксимативних моделей методом варіювання даних : Автореф. дис. ... наук: 05.13.03 / Архіпова С.А. ; МО і науки України Київ. міжнар. унів. цивільної авіац. – Київ, 2000. – 19 с.
578293
  Терлецька Д. Ідентифікація архітектурного стилю Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка в цілях ландшафтного дизайну / Д. Терлецька, В. Шпагін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 68-71. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено ідентифікацію термінів, якими визначають стиль головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, з метою їхнього подальшого застосування у пошуку архітектурних аналогів у цілях ландшафтного дизайну. ...
578294
  Гаврилюк О.В. Ідентифікація аутсорсингу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 139-153
578295
  Шершньова З.Є. Ідентифікація бар"єрів впровадження корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 27-32. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
578296
  Каніщенко О. Ідентифікація бренда: юридичне визначення і маркетингові реалії / О. Каніщенко, О. Сухомліна // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 6 (58 ). – С. 62-67. – ISSN 1606-3732
578297
  Сабат Н.В. Ідентифікація буримості гірських порід в процесі поглиблення нафтових і газових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Сабат Н В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
578298
  Ігнатова О.В. Ідентифікація великої рогатої худоби: стан та перспективи впровадження в контексті розширення використання адміністративних даних в Україні на регіональному рівні / О.В. Ігнатова, Д.Я. Протопопов // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1 (69). – С. 73-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 53 назв. – ISSN 2222-8810
578299
  Бонюк З. Ідентифікація видів роду Spiraea L. за допомогою множинних молекулярних форм пероксидази / З. Бонюк, В. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних досліджень множинних молекулярних форм пероксидази близьких та поліморфних видів роду Spiraea L., що дало можливість розв"язати деякі спірні таксономічні питання. The results of long-term observations of the multiple ...
578300
  Натрошвілі С.Г. Ідентифікація викликів та ризиків розвитку сфери вищої освіти в умовах економічної нестабільності // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 9 (153). – С. 14-20


  Показано можливості ідентифікації ринкових викликів у сфері вищої освіти. Обгрунтовано важливість підтримки стабільності розвитку вищої освіти в умовах економічної нестабільності. Внесено рекомендації щодо удосконалення функціонування механізму ...
578301
   Ідентифікація випадків гендерної дискримінації : метод. рек. суддям / Харків. обл. фундація "Громад. альтернатива" ; [підгот.: О. Уварова, М. Ясеновська]. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 31, [1] с. : іл. – Проект "Справедливе правосуддя" USAID. – Бібліогр. в тексті та на полях. – (Проект USAID "Справедливе правосуддя"). – ISBN 978-617-7256-48-8
578302
  Азаров С.І. Ідентифікація військових об"єктів як екологічно небезпечних / С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 279-290
578303
   Ідентифікація вірусу CyHV-З методами електронної мікроскопії та полімеразної ланцюгової реакції / М.І. Майстренко, Ю.П. Рудь, Н.М. Матвієнко, Л.С. Холодна, Л.П. Бучацький // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4


  Досліджено герпесвгрус коропових риб третього типу (CyHV-З), який викликає висо-коконтагіозну інфекцію у декоративного коропа коі та у коропа звичайного (Cyprinus сагріо). Були застосовані ПЛР-діагностика та електронномікроскопічне дослідження ...
578304
  Рудь Ю.П. Ідентифікація вірусу інфекційного панкреатичного некрозу методом полімеразної ланцюгової реакції / Ю.П. Рудь, Л.П. Бучацький // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 67-68
578305
  Іващенко О.А. Ідентифікація вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні на основі вивчення його молекулярно-біологічних особливостей : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Іващенко Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 148 арк. – Бібліогр.: арк. 129-148
578306
  Іващенко О.А. Ідентифікація вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні на основі вивчення його молекулярно-біологічних особливостей : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Іващенко Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
578307
  Таран Н. Ідентифікація вітчизняних сортів Glycine max (L.) Merr / Н. Таран, О. Ситар, Н. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-67. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено біохімічні параметри 8 сортів Glycine max (L.) Merr. 3 сорти сої культурної рекомендовано для вирощування. Boichemical parameters of 8 sorts Glycine max (L.) Merr. was investigated. 3 sorts of Glycine max was recomendated for growing.
578308
  Абрамов Д.А. Ідентифікація вторинного осолонцювання грунтів за допомогою багатоспектральних супутникових зображень // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 129-131 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
578309
  Стабуліс М. Ідентифікація гендерного розриву в оплаті праці. Приклад Греції // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 147-168. – ISSN 1684-906Х
578310
  Сівак Є.М. Ідентифікація геометричних об"єктів канонічних форм за допомогою центральних моментів їх зображень : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Сівак Є.М.; МО України. Київ. держ. ун-т будівництва і архіт. – К., 1997. – 23л.
578311
  Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 240л. + Додатки : л.200-224. – Бібліогр. : л.225-240
578312
  Діброва І.О. Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Діброва І.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
578313
  Тихончук Л.Х. Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 93-97. – ISSN 2306-6814
578314
  Олексин О. Ідентифікація гри слів у творах Вільяма Шекспіра: перкладознавчий аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 71-74
578315
  Шевченко Вікторія Михайлівна Ідентифікація громадської думки з проблем політики в соціологічних дослідженнях : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.02 / Шевченко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 169л. – Бібліогр.: л.159-169
578316
  Шевченко Вікторія Михайлівна Ідентифікація громадської думки з проблем політики в соціологічних дослідженнях : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.02 / Шевченко В.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
578317
  Яковенко Ю. Ідентифікація громадської думкив контексті соціальної епістемології / Ю. Яковенко, А. Яковенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 48-57. – ISSN 1810-2131
578318
   Ідентифікація дефектів паль відображеними хвилями / О.Г. Лебідь, Ю.І. Калюх, Я.О. Берчун, Д.О. Чернишев // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 64-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2411-4049
578319
  Павличенко А.В. Ідентифікація екологічних ризиків, що виникають на різних етапах функціонування вугледобувних підприємств // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 280-288 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
578320
  Єлісєєв Віктор Валентинович Ідентифікація екологічного знання в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Єлісєєв В. В.; МО і НУ. херсонськ. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
578321
  Приступа Д.Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.09.03 / Приступа Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
578322
   Ідентифікація етапів розвитку ринку логістичних послуг в Україні / Шандрівська, ОЄ, О.С. Костюк, Т.В. Наконечна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 118-124. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
578323
  Рева І. Ідентифікація з агресором частини українського селянства як психологічний наслідок Голодомору 1932-1933 років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 10-14
578324
  Литвинчук А.О. Ідентифікація зарубіжного досвіду застосування субвенцій та дотацій на освіту: вплив на результат навчання / А.О. Литвинчук, І.С. Гайдук // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (5). – С. 47-57. – ISSN 2617-8532
578325
   Ідентифікація збудників змішаної інфекції орхідних в колекції ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / О. Андрійчук, А. Голубенко, Г. Коротєєва, О. Перегудова, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 25-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Проведено виявлення та ідентифікація збудників інфекційних хвороб орхідних в колекції захищеного ґрунту ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Описані симптоми інфікованих рослин. Встановлено ...
578326
  Цицюра Я.Г. Ідентифікація земельно-русурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 6-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
578327
  Іляш О.І. Ідентифікація змісту та ранжування загроз системі соціальної безпеки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 118-128 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
578328
  Меньшиков Ю.Л. Ідентифікація зовнішніх впливів при мінімумі апріорної інформації: постановка, класифікація та інтерпретація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 310-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проводиться класифікація відомих задач ідентифікації зовнішніх впливів на динамічну систему, коли апріорна інформація про шуканий вплив мінімальна чи відсутня і пропонується кілька варіантів інтерпретації розв"язків.
578329
  Назаренко І.В. Ідентифікація і аналіз небезпечних чинників при виробництві сметани // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 42-48 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
578330
  Орел М.Г. Ідентифікація і класифікація небезпек політичній безпеці та оцінювання їх інтенсивності: теоретичний аспект // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2017. – № 3/4 (15/16). – С. 25-40. – ISSN 2523-4927
578331
  Букетов А.В. Ідентифікація і моделювання технологічних об"єктів та систем : навчальний посібник / А.В. Букетов ; МОНУ ; Тернопільський державний технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тайп, 2009. – 260 с. – ISBN 966-451-000-9
578332
  Білоус Є.В. Ідентифікація ідеологічних уявлень у масовій свідомості на прикладі контент-аналізу гасел Євромайдану // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 122-137. – (Серія соціологічна ; вип. 11). – ISSN 2078-144X
578333
  Перепелиця Г. Ідентифікація інтеграції // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-20


  Про вступ україни до НАТО
578334
  Данченко О.Б. Ідентифікація кадрових ризиків наукових проектів / О.Б. Данченко, Д.І. Бедрій, І.Б. Семко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 18-24. – ISSN 2222-8810


  Встановлено, що основним ресурсом наукових проектів є вчені, тому питання управління людськими ресурами постає дуже важливим для стейкхолдерів проекту. Це вимагає від них прийняття зважених та конструктивних рішень для запобігання виникнення негативних ...
578335
  Кіндрацька Г.І. Ідентифікація конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства / Г.І. Кіндрацька, Л.В. Коваль, Ю.І. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 90-98. – ISSN 0321-0499
578336
  Істоміна О.М. Ідентифікація концепту споживання у сильних позиціях роману Ж. Перека "Les Choses" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 206-212. – ISBN 978-966-171-092-3
578337
  Рожелюк В.М. Ідентифікація країни походження товарів: українські реалії та зарубіжні перспективи / В.М. Рожелюк, В. Туркевич // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 49-56. – ISSN 2616-5287
578338
  Мамонова Г.В. Ідентифікація кризи на ринку страхових послуг : гроші, фінанси і кредит / Г.В. Мамонова, С.Л. Сухонос // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 300-304. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
578339
  Бєлова І.В. Ідентифікація критичного рівня накопичення системного фінансового ризику в економіках країн Центральної та Східної Європи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 207-212. – ISSN 2222-0712
578340
  Осауленко А.А. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 93-96. – ISBN 978-617-7363-14-8
578341
  Шепель К.І. Ідентифікація людини за ознаками зовнішності // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7363-14-8
578342
  Притуляк Н.М. Ідентифікація людського капіталу в сучасній економічній науці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 27-38. – ISSN 0131-775Х
578343
  Прокопа І.В. Ідентифікація малих виробників сільськогосподарської продукції: європейський досвід для України / І.В. Прокопа, І.М. Демчак // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 58-71. – ISSN 1605-7988
578344
  Дуб А.Р. Ідентифікація міжнародних грошових переказів у фінансових ресурсах домогосподарств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 280-287. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто суть поняття міжнародних грошових переказів трудових мігрантів. На основі аналізу міжнародних грошових переказів українських мігрантів теоретично обгрунтовано їх поділ у складі фінансових ресурсів домогосподарств-реципієнтів за ...
578345
  Осипчук М.Д. Ідентифікація міжнародного туризму в системі міжнародних послуг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 281-288


  Досліджується місце, динаміка та новітні тенденції розвитку міжнародного туризму у глобальному бізнесі як складової сучасної системи міжнародних послуг. Виявлено специфіку регіональної привабливості туристичної галузі та вплив фінансової кризи на неї.
578346
  Фесенко Г. Ідентифікація міст у національному проекті: вітчизняний контекст урбаністики // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Пропонується нове вирішення проблеми ідентифікації міських просторів в урбаністиці - з точки зору рівня їх включеності в український національний проект. Здійснюється філософсько-урбаністичний аналіз ідентичності українських міст із урахуванням їх ...
578347
  Дигало Олександр Миколайович Ідентифікація моделей швидкості розповсюдження фронту лісової пожежі та іх практичні застосування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / Дигало О.М.; Акад. пожеж. безпеки України. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
578348
  Мороз О.Г. Ідентифікація моделі Гамерштейна за допомогою мереж радіально-базисних функцій та генетичного алгоритму // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 18-21
578349
  Юхимчук Я. Ідентифікація музичного екфразису у прозі другої половини XX - початку XXI ст. // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 158-186. – ISBN 978-966-921-243-6
578350
   Ідентифікація мутації 6174delC у хворого на рак простати / В.Б. Катрій, Є.В. Городецька, С.В. Серга, Е.А. Стаховський, Ю.В. Вітрук, А.А. Кононенко, С.В. Демидов, І.А. Козерецька // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 186-187. – ISSN 1562-1774
578351
  Ладонько Л.С. Ідентифікація найвагоміших регресорів впливу на масштаби розвиненості інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 48-55 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
578352
  Мискін Ю.І. Ідентифікація напрямів активізації інвестиційної діяльності як об"єкта податкового стимулювання / Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 112-120. – ISSN 2075-4892
578353
  Олійник Я.Б. Ідентифікація наукових шкіл в українській суспільній географії / Я.Б. Олійник, С.М. Шевчук // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 80-86. – ISBN 978-966-182-397-5


  Комплексне дослідження наукових шкіл в українській суспільній географії потребує розробки відповідної методики. Складність розробки даної методики полягає в тому, що навіть у наукознавстві досі не вироблено загального поняття "наукова школа", а також ...
578354
  Черкасов А.В. Ідентифікація національніх економічніх пріорітетів у сфері управління якістю життя населення України // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2012. – № 4 (33). – С. 7-9


  У статті наведено результати ідентифікації національних економічних пріоритетів у сфері управління якістю життя населення України. Визначено передумови підвищення рівня якості життя населення України на сучасному етапі розвитку.
578355
   Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями / М.О. Кизим, В.В. Шпілєвський, Т.І. Салашенко, Л.М. Борщ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 79-89. – ISSN 2222-4459
578356
  Ситник Г. Ідентифікація небезпек національним інтересам у межах прикордонної території / Г. Ситник, А. Панов // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 107-114
578357
  Рудакова Г.В. Ідентифікація небезпечних станів механічних конструкцій методом акустичної емісії. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Рудакова Г.В.; МО України. Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1997. – 17л.
578358
  Кольцов Р.Ю. Ідентифікація невідомих систем координат за допомогою додатку ArcGis - ArcMap 10.2. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – C. 114-119. – ISSN 2524-0056
578359
  Гаращенко Ф.Г. Ідентифікація нелінійної системи Гаммерштейна за допомогою генетичного алгоритму / Ф.Г. Гаращенко, О.Г. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 145-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано підхід до ідентифікації моделі Гаммерштейна за допомогою генетичного алгоритму (ГА) та мережі радіальних базисних функцій (РБФ). Невідома нелінійна статична частина наближується мережею РБФ. Налаштування параметрів структури мережі РБФ ...
578360
  Диба В.М. Ідентифікація нематеріальних активів у формі гудвілу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 14, липень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6814
578361
  Вєтринський І. Ідентифікація неоімперських стратегій в епоху глобалізації // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 3-13


  Проаналізоване поняття "імперія", визначені специфічні умови створення і функціонування імперії як своєрідного політичного інституту. Автор доходить висновку, що подальший розвиток неоімперських стратегій буде лише поглиблювати дестабілізацію сучасної ...
578362
  Доманська М.В. Ідентифікація несанкціонованих звалищ побутових відходів за матеріалами ДЗЗ / М.В. Доманська, С.П. Боднар // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 114-126


  Проводиться аналіз можливостей використання матеріалів ДЗЗ для ідентифікації несанкцiонованих звалищ побутових відходів. Дослiджуються автоматизовані методи пошуку та дешифрування полігонів твердих побутових відходів і несанкціонованих смiттєзвалищ. ...
578363
   Ідентифікація нових ентомопатогенних штамів бактерій роду Bacillus за ключовими ознаками фенотипу / В.В. Круть, Л.А. Данкевич, С.К. Воцелко, В.П. Патика // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 112-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
578364
   Ідентифікація об"єктів в слабоструктурованій базі даних / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, В.О. Осипа, І.А. Хлистун // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 129-134. – ISSN 2524-0056
578365
  Денисенко А.В. Ідентифікація об"єктів внутрішнього контролю на туристичних підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 73-75. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
578366
  Наконечний М.В. Ідентифікація об"єктів керування та синтез контролерів з використанням штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Наконечний Маркіян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 27 назв
578367
  Россінський Ю.М. Ідентифікація об"єктів комп"ютерної графіки / Ю.М. Россінський, С.М. Кравченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 121-127. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
578368
  Спірінцева О.В. Ідентифікація об"єктів на фотограмметричних цифрових зображеннях в умовах невизначеності параметрів їх фіксації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцева Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
578369
   Ідентифікація опортуністичних моделей поведінки та відповідних суспільних втрат в аграрній сфері України / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.В. Вакар, О.Ю. Кравчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 15-23 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
578370
  Пономаревський С. Ідентифікація освітнього простору і суспільні процеси // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті проаналізовано проблему ідентифікації освітнього простору та запропоновано його смислові характеристики, розглянуто структуру освітнього простору, що дає змогу визначити його компоненти та роль, яку вони відіграють щодо формування способів ...
578371
  Москаленко Л.А. Ідентифікація осіб жіночої статі в "Актових книгах Полтавського полкового суду" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 32-41. – Бібліогр.: Літ. в приміт.: с.32-33. – ISSN 0027-2833
578372
  Москаленко Л.А. Ідентифікація осіб чоловічої статі в "Актових книгах Полтавського полкового суду" (1683-1740) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 50-64. – ISSN 0027-2833
578373
  Качалай В.В. Ідентифікація основних диференцій між поняттями "калькулювання" та "калькуляція" для потреб виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С. 48-50
578374
  Москаленко А.А. Ідентифікація основних медоносних культур за даними дистанційного зондування землі / А.А. Москаленко, І.І. Дьоміна // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 66-73 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
578375
  Мазанюк О.О. Ідентифікація основних проблем розвитку підприємств в Україні: інноваційно-технологічний вимір / О.О. Мазанюк, О.С. Толкач // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 124-127
578376
  Лізгін В.А. Ідентифікація параметрів вхідного потоку заявок за спостереженням роботи обслуговуючих приладів : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 01.05.02 / Валерій Анатолійович Лізгін; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
578377
  Мельник Б.К. Ідентифікація параметрів дискретних макромоделей аналогових компонент електронних та електричних кіл. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.05 / Мельник Б.К.; Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
578378
  Балахонцев О.В. Ідентифікація параметрів і координат асинхронного електропривода в режимі реального часу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Балахонцев О.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 14с. – Бібліогр.: 6 назв
578379
  Пущало Ю.Є. Ідентифікація параметрів макромоделей нелінійних динамічних багатополюсніих компонентів електричніих кіл. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.05 / Пущало Ю.Є.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1999. – 16л.
578380
  Лутчин Т.М. Ідентифікація параметрів режимів електроспоживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Лутчин Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
578381
  Чоботько Г.М. Ідентифікація параметрів у моделюванні біологічних систем на прикладі лісової екосистеми / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
578382
  Дронюк І.М. Ідентифікація поліграфічних документів, захищених засобами атев-функцій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 160-164. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
578383
  Отенко І.П. Ідентифікація поняття "економічна безпека стратегічних змін підприємства" / І.П. Отенко, І.А. Яртим // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 204-210 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2222-0712
578384
  Самедова Л.Р. Ідентифікація поняття інформаційної безпеки в сучасних економічних умовах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 131-133. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-0431
578385
  Крак Ю. Ідентифікація портретних зображень облич людей з великих баз даних / Ю. Крак, О. Бармак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нова інформаційна технологія розпізнавання зображень облич людей у великих базах даних. The new information technology for human face recognition in the large database is investigated.
578386
  Марткоплішвілі М.М. Ідентифікація потоків азоту у сільському господарстві // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 99-103. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
578387
  Гасанов С.С. Ідентифікація поточних змін у МСФЗ як ключовий аспект актуалізації нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні / С.С. Гасанов, Я.В. Котляревський, К.В. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 116-127. – ISSN 2305-7645
578388
  Вишняков О. Ідентифікація права Європейського Союзу // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 1. – С. 23-32. – ISSN 2304-1773
578389
  Кізима Т. Ідентифікація причин та потенційних наслідків фінансового шахрайства / Т. Кізима, А. Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 47-56. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
578390
  Швед Т.В. Ідентифікація проблем розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні / Т.В. Швед, І.С. Біла // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 174-179. – ISSN 2222-0712


  У статті визначені та проаналізовані основні проблеми розвитку пiдприємств олійно-жирової галузi в Україні. Розгляд та узагальнення деяких аспектів функціонування підприємств олiйно-жирової галузі в Українi дозволили ідентифікувати наступні проблеми їх ...
578391
  Гродський С. Ідентифікація просторових векторів міжнародного інноваційного співробітництва України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 84-100. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
578392
  Дідух В.В. Ідентифікація реінжинірингу в системі інструментарію перепроектування бізнес-процесів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 121-126. – (Серія: Економіка ; вип. 7 (3)). – ISSN 9125-0912
578393
  Щербак О.В. Ідентифікація ризиків підприємств хімічної промисловості та управління ними : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 145-148. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
578394
  Макарович В.К. Ідентифікація ризиків факторингових операцій // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 153-155. – ISBN 978-611-01-0721-1
578395
  Майстренко О. Ідентифікація рідкісних генотипів Wolbachia у природних популяціях Drosophila melanogaster / О. Майстренко, С. Серга, І. Козерецька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 51-57. – (Серія біологічна ; вип. 66). – ISSN 0206-5657


  Отримані здебільшого на невеликих вибірках дані аналізу ізосамкових ліній свідчать, що Drosophila melanogaster із різних природних популяцій світу переважно інфікована єдиним генотипом ендосимбіотичної бактерії WolbachiawMel, який, як вважається, ...
578396
   Ідентифікація рутину у лікарських засобах рослинного походження методом ТШХ з флюоресцентним детектуванням / А.Я. Агранова, Т.Є. Кеда, І.П. Лесик, О.А. Запорожець // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7
578397
  Гуржій О.І. Ідентифікація селянина, або Як більшовицька влада його "переробляла" за власним образом та подобою / Олександр Гуржій ; [відп. ред. Реєнт] ; Благодійний фонд ім. проф. Миколи Бушина "Історична спадщина" ; Т-во істориків Черкащини ім. І.О. Гуржія. – Черкаси : Черкаський ЦНІІ, 2011. – 329 с. – Бібліогр.: с. 317-324. – ISBN 978-966-8120-97-8
578398
  Дмитрів А.Я. Ідентифікація системних характеристик маркетингової діяльності та структурних напрямів розвитку сфери послуг вищих навчальних закладів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 97-101. – ISSN 2222-4459


  Проведено економетричний аналіз основних факторів розвитку сфери вищої освіти в межах України та Львівської області.
578399
  Балинська М.О. Ідентифікація сільськогосподарських культур шляхом формування їх часового спектрального образу / М.О. Балинська, О.С. Третьяков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
578400
   Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі / М.М. Ігнатенко, Л.О. Мармуль, Л.Ю. Леваєва, І.А. Романюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
578401
  Жуков О.О. Ідентифікація складних систем різної природи в умовах невизначеності : автореф. ...канд. техн. наук 01.05.04 / Жуков О.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
578402
  Чорний С.Г. Ідентифікація солонцюватості чорноземів південних методами багатоспектрального супутникового сканування / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 43-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
578403
  Іващенко А.І. Ідентифікація соціального телевізійного контенту (на прикладі програми "Гроші" телеканалу "1+1") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 237-240


  У статті досліджено провідні західні та вітчизняні підходи до ідентифікації соціальної журналістики та дієвість таких програм для зміни суспільних установок. Метою нашого дослідження є аналіз відповідності наявних програм до їх наукової інтерпретації ...
578404
   Ідентифікація спеціальних компетентностей магістра в галузі стоматології: проект / Я.А. Кульбашна, О.О. Гудар"ян, В.В. Никонов, Н.Г. Ідашкіна // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 4. – C. 23-27. – ISSN 2307-0404


  "...На підставі вивчення наукових і нормативно-правових джерел та власного педагогічного досвіду ідентифіковано спеціальні компетентності магістра стоматології."
578405
  Лаврик О.Д. Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 101-105 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
578406
  Чернявська О. Ідентифікація стану національної економіки України відповідно до стадій економічного циклу, загального тренду її розвитку в умовах незалежності, структури споживання та позиції в глобальному економічному середовищі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 128-137. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
578407
  Столярчук В.П. Ідентифікація статичних та динамічних характеристик термоперетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Столярчук Володимир Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
578408
  Голікова В.В. Ідентифікація стохастичних об"єктов і процесів в автоматизованій системі виробничих випробувань двигунів внутрішнього згоряння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.07 - Автоматизація процесів керування / Голікова В.В. ; Мін-во освіти і науки України. Севастопольський національний технічний університет. – Севастополь, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
578409
  Петрова І. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 9-14
578410
  Баранов А.Л. Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 115-124 : табл. – Бібліогр.: 26 назв
578411
  Шершньова З. Ідентифікація суб"єктивних чинників впровадження корпоративного управління в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 172-180. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
578412
  Шевчук О.А. Ідентифікація сутності державного фінансового контролю // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 27-33. – ISSN 1683-1942
578413
  Ключка С.С. Ідентифікація сутності фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 19-22
578414
  Калашнікова С. Ідентифікація сучасних орієнтирів розвитку вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 12-23. – ISSN 2078-1016


  У статті на основі аналізу стратегій розвитку та інституційних профілів європейських експертних організацій ідентифіковані сучасні орієнтири розбудови вищої освіти та сформульовані рекомендації щодо стратегічного планування розвитку вищої освіти на ...
578415
  Новікова Л. Ідентифікація сучасного українського кінематографа в світі // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 102-111. – ISSN 1997-4264
578416
  Савіна О.Ю. Ідентифікація та аналіз ризиків портфеля наукомістких проектів підприємства з утилізації відходів за технологією "Екопірогенезіс" / О.Ю. Савіна, Л.М. Маркіна // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 31-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2222-8810
578417
  Козуб Н.О. Ідентифікація та виділення пуроіндолінів за допомогою електрофорезу в кислому середовищі / Н.О. Козуб, О.І. Созінова, І.О. Созінов // Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин : тези доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, Україна, 12 верес. 2017 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: Волкова Н.Е., Молодченкова О.О. ; відп. за вип. Файт В.І.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 86-87. – ISBN 978-966-927-289-8
578418
  Янчук П. Ідентифікація та визначення площ порушених у наслідок видобування бурштину земель на основі багатозональних супутникових знімків SENTINEL-2 / П. Янчук, А. Прокопчук, С. Трохимець // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 120-124 : рис, табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
578419
  Мурава Ю.І. Ідентифікація та класифікація відходів туристичних дестинацій // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
578420
  Рак Ю.П. Ідентифікація та комплексна оцінка загроз потенційної небезпеки в регіональних безпеко-орієнтованих проектах / Ю.П. Рак, Р.Ю. Сукач // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 151-160 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-8810
578421
  Гарасимів В.М. Ідентифікація та контроль параметрів двоступеневого нагнітача природного газу із використанням методів штучного інтелекту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Гарасимів Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
578422
  Станкевич І.В. Ідентифікація та моделювання бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації: теорія та практика // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 258-268. – ISSN 2222-0712
578423
  Зваридчук В.Б. Ідентифікація та моделювання динаміки лінійних стаціонарних систем з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 281-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується новий метод ідентифікації та моделювання систем з розподіленими параметрами. Розв"язуються прямі задачі динаміки таких систем. Ключові слова: ідентифікація, моделювання, системи з розподіленими параметрами. A new method of identification ...
578424
  Маслов Б. Ідентифікація та оцінка достовірності визначальних параметрів електромагнітного поля у геологічних середовищах складної структури / Б. Маслов, Г. Продайвода, М. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-15. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Моделювання фізико-механічної поведінки геологічного середовища складної мікроструктури являє собою основоположну задачу геофізичних досліджень. Як відомо [2], визначальні рівняння включають в себе матеріальні параметри або матеріальні функції, які не ...
578425
  Матвійчук А.В. Ідентифікація та прогнозування розвитку фінансових показників за підходами нечіткої логіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 114-126 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
578426
   Ідентифікація та типологія водних об"єктів Верхньої Тиси / О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко, З.В. Рослач, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 56-64 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
578427
  Кирилюк О.В. Ідентифікація та типологія поверхневих водних тіл суббасейну Дерелую / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 270-278. – ISSN 2308-135X
578428
  Савенков О.І. Ідентифікація та управління в задачах відтворення вібраційних режимів механічних систем : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.01 / Савенков О.І.;. – Київ, 1994. – 37 с.
578429
  Дяченко С. Ідентифікація та управління ризиками місцевих запозичень в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 162-172
578430
  Лубчук І.В. Ідентифікація технологічного розриву в економічній теорії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
578431
  Горбанський А.Б. Ідентифікація типу інфляційного процесу в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 76-81. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
578432
  Приймак Н. Ідентифікація типу корпоративної культури підприємства щодо сприйняття змін // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 113-122. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
578433
  Ільницький В. Ідентифікація тіл загиблих націоналістів у Карпатському краї ОУН (1945-1954 рр.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 58-68. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
578434
  Крюков В. Ідентифікація топонімів та гідронімів "Книги картини Землі" Ал-Хварізмі з реальними географічними об"єктами України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 26-45. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
578435
   Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, В.В. Оноцький, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 40-48. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В данiй статтi запропоновано ефективний пiдхiд чисельного розв"язання задачi iдентифiкацiї точкових структурованих за вiком джерел забруднень з вiдомими координатами з використанням двокрокового симетризованого рiзницевого алгоритму (ДС-алгоритму).
578436
   Ідентифікація точкових структурованих за віком джерел забруднень з використанням двокрокового симетризованого алгоритму / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, В.В. Оноцький, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 40-48. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Запропоновано ефективний підхід числового розв"язання задачі ідентифікації точкових структурованих за віком джерел забруднень з відомими координатами з використанням двокрокового симетризованого різницевого алгоритму (ДС-алгоритму).
578437
  Колотуха І.О. Ідентифікація транспортних утворень Києва // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 210-213. – ISBN 978-966-285-599-9
578438
  Зеленковський С. Ідентифікація трупа новонародженого // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.81-84
578439
  Станіславський В.В. Ідентифікація українських купців Війська Запорозького у "зовнішній" і "внутрішній" документації російського посольства в Османській імперії (початок XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 23-36. – ISSN 0130-5247
578440
  Потоцька Т.Г. Ідентифікація умов антикризового розвитку економіки України як основа державного регулювання ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 11-15. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
578441
  Гнізділова О. Ідентифікація феномену "Науково-педагогічна школа" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 76-84. – ISSN 2075-1478


  Представлено основні підходи до визначення термінів "наукова школа", "науково-педагогічна школа", здійснено глибокий понятійний аналіз визначень означених понять, виокремлено істотні ознаки, які дозволяють ідентифікувати наукову школу як явище, а також ...
578442
  Гуцалюк М. Ідентифікація фізичних осіб // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 123-129. – ISSN 0132-1331
578443
  Чижевська Л.В. Ідентифікація форм міжнародних розрахунків в системі бухгалтерського обліку / Л.В. Чижевська, О.О. Зеленіна, С.В. Романенко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 135-139 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1729-7206
578444
  Вуйців М.М. Ідентифікація функції внутрішньогосподарського обліку та системи управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 91-94
578445
  Стефаненко М.М. Ідентифікація функції контролінгу в сфері управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-26.
578446
  Шава Р.П. Ідентифікація характеру фіскальної оптимізації фінансових потоків у світовому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 23-25


  Проаналізовані питання ролі фіскальної політики як інструмента регулювання економіки, доведено її вплив на формування національної економічної системи та досліджена необхідність оптимізації фіскального регулювання фінансових потоків у сучасних умовах.
578447
  Мусієздов О. Ідентифікація Харкова: досвід конструювання образу міста // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2011. – Вип. 15 : Проблеми історичної урбаністики. – С. 217-234. – ISBN 978-617-578-085-5
578448
  Мискін Ю.І. Ідентифікація цільової спрямованості державної податкової політики України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 16-23
578449
  Гнатенко Л.А. Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів XIV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 240-262. – ISBN 966-02-3854-1
578450
  Мельник В. Ідентифікація через споживання в умовах сучасної соцюкультурної дійсності / В. Мельник, О. Сінькевич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-12. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
578451
  Свентах А. Ідентифікація Шевченка... за півтора мільйона гривень // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12 листопада (№ 206). – С. 2


  Проект С. Проскурні переміг у конкурсі Держагентства України з питань кіно на найкращі неігрові кінопроекти, присвячені життю і творчості Тараса Шевченка.
578452
  Кузь О.М. Ідентифікація як екзистенціальний проект // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 282-286. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Європа як соціокультурний феномен була створена, не в останню чергу, наполегливим бажанням, прагненням «ублюдків Вольтера» до сакралізації розуму і раціоналізації соціальних відносин. Залишаючи читача наодинці з контекстуальною герменевтикою цієї ...
578453
  Левицький В.С. Ідентифікація як спроба віднайдення себе // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 60-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття являє собою спробу погляду на філософський аналіз процесу ідентифікації у історичній ретроспективі. Автор підкреслює різноманітність варіантів тлумачення ідентифікації, проте приходить до висновку, що аналіз цього феномену завжди пов"язаний з ...
578454
  Левицький В.С. Ідентифікація як спроба віднайдення себе : частина ІІ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 159-167. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття являє собою спробу розглянути філософський аналіз процесу ідентифікації в історичній ретроспективі. Автор підкреслює різноманітність варіантів тлумачення ідентифікації, проте приходить до висновку, що аналіз цього феномена завжди пов"язаний з ...
578455
  Шкарлет С. Ідентифікція сутності інформаційної економіки / С. Шкарлет, М. Дубина // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – С. 99-105. – ISSN 2411-5215
578456
  Мірошніченко М. Ідентичність-легитимність-правопорядок: до проблеми реформування правової системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.31-36. – ISSN 0132-1331
578457
  Верлока В. Ідентичність : від феноменології до етики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6 : Філософські події - 2015. – С. 89-103. – ISSN 0235-7941
578458
  Потапчук Т.В. Ідентичність : основні підходи до визначення сутності поняття // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С.14-21
578459
  Випасняк Г. Ідентичність авторського "Я" у просторі "Щоденника" Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 178-188


  Статтю присвячено проблемі ідентичності. Окреслення ідентичності авторського "Я" здійснено на основі аналізу широкого спектру оціночних характеристик, висловлених у "Щоденнику" Т. Шевченка. Оцінювання книг, подій, поведінки людей тощо завжди ...
578460
  Кісла Г. Ідентичність в українському суспільстві:модерністські зміни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 363-366. – ISSN 2076-1554
578461
  Прокопенко І. Ідентичність героя у колоніальному контексті (Р. Іваничук "Орда" та Дж. Кутзее "В очікуванні варварів") // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 43-44. – (Бібліотека Інституту філології)
578462
   Ідентичність громадян України: зміни, тенденції, регіональні особливості // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 3/4 (161/162). – С. 2-57
578463
  Пахоменко С. Ідентичність європейська vs ідентичність національна в контексті перспектив європейської інтеграції України / С. Пахоменко, М. Подибайло // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 176-184. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
578464
  Баумейстер А.О. Ідентичність Європи: виклики і загрози // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 14-24. – ISSN 2414-5823


  Здійснено аналіз головних ідей Паризької Декларації, яку наприкінці 2017 р. проголосили 13 провідних європейських інтелектуалів. Що становить європейську ідентичність? Які джерела сформували сучасну Європу? Які загрози і ви- клики стоять перед Європою ...
578465
  Шинкаренко Ю. Ідентичність і життєвий світ у контексті сучасних цивілізаційних змін // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-83
578466
  Рева Л. Ідентичність і культурна традиція. Тарас Шевченко в студіях нашої родини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 227-236. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті подано аналіз науково-дослідницької та науково-освітньої діяльності батьків та самої авторки, розкривається зв’язок праць з педагогічною практикою, з українською культурою. Це – перша спроба дослідження такого роду в українському ...
578467
  Крючков Г.Г. Ідентичність і мовна політика в Європі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 122-126


  Статтю присвячено ідентичності та мовній політиці на європейському континенті. Мова йде про появу європейської культурної ідентичності, яка визначається ставленням до мовців із різними мовними репертуарами. Identity and language policies in Europe ...
578468
   Ідентичність і пам"ять у пострадянській Україні = Identity and memory in Рost-Soviet Ukraine : монографія / [ відп. ред. М. Антонович ]. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-378-132-7


  Монографія є спільним проектом Українського Фулбрайтівського товариства і Програми ім. Фулбрайта в Україні, в якій зібрані наукові доповіді українською та англійською мовами учасників 11-ї щорічної Фулбрайтівської конференції, що відбулася в Києві 2008 ...
578469
  Бакіров В.С. Ідентичність і соціокультурне призначення університетів у "суспільстві знань" // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 106-120. – ISBN 978-966-644-217-1
578470
  Костенко Г. Ідентичність колонізованого: визнати не можна заперечити // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 174-178. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "У сучасній українській масовій свідомості, репрезентований мас-медіа, досі є дефіцит широкого суспільного обговорення культурної парадигми Колонія-Імперія в контексті нинішнього соціокультурного стану в Україні. Натомість у соціальних мережах і на ...
578471
  Литвинчук О.В. Ідентичність маргінального індивіда в контексті його соціалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 80-81
578472
  Нікітіна Ф.О. Ідентичність мови і глобалізаційні процеси // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 132-135. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджується вплив глобалізації на деякі аспекти мови. В статье исследуется влияние глобализации на некоторые аспекты языка. The article investigates the influence of the globalization on some aspects of the language.
578473
  Стайкуца С.В. Ідентичність об"єктів інформаційної мережі як елемент моделі кібербезпеки / С.В. Стайкуца, В.Й. Кільдішев // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 185-189. – ISSN 2219-9365
578474
  Чорна Л.Г. Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз) // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 108-118
578475
  Кубриченко Т.В. Ідентичність особистості у гендерному вимірі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 323-331. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
578476
  Шульгун М. Ідентичність постмодерної людини: "Фланер" у сучасному травелозі та романі-подорожі (Патрік Модіано "Одного разу вночі", Ольга Токарчук "Бігуни") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 83-89. – ISSN 0236-1477
578477
  Ровенчак О. Ідентичність потенційного мігранта і міграційна ідентичність: формування і відповідні практики / О. Ровенчак, О. Химович // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 97-116. – ISSN 1563-3713
578478
  Терепищий С.О. Ідентичність сучасних освітніх ландшафтів в контексті проблем інтернаціоналізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
578479
  Радевич-Винницький Ідентичність та її мовний компонент у неодномовному суспільстві : українські реалії // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 101-113. – Бібліогр.: С. 112; 14 назв
578480
  Скринник М. Ідентичність та колективна пам"ять в українському просторово-часовому вимірі // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 114-121. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто філософську проблему колективної пам"яті в просторово-часовому вимірі нації. Проаналізовано взаємозв"язок між колективною пам"яттю та ідентичністю в просторово-часовому континуумі української культури . Досліджено, що нація через колективну ...
578481
  Кравченко П.А. Ідентичність та національна історична освіта // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 38. – С. 30-40. – ISSN 2075-1443
578482
  Калуга В.Ф. Ідентичність та самоідентичність як ключ до осмислення природи людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 3-12


  Попри численні і різноманітні наукові доробки в сфері філософської антропології, пошук дієвих шляхів і засобів стабілізації душевного життя людини, стимулювання її до духовного росту і розвитку в тому числі за посередництва самопізнання і ...
578483
  Гаврилів Т. Ідентичність тексту: українські спроби прочитання Целяна // Критика. – Київ, 2004. – Травень, (число 5). – С. 25-
578484
  Козловець М.А. Ідентичність у глобалізованому світі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 46-53
578485
  Ягодзінський С.М. Ідентичність у глобальному світі: міф чи реальність? // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 34-38. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
578486
  Білокобильський О.В. Ідентичність у добу сущого // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 3-9
578487
  Костюк Т.В. Ідентичність у системі комунікативних зв"язків освіти: вітчизняний вимір / Т.В. Костюк, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 124-131. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
578488
  Ткаченко В. Ідентичність України: з поглядом в майбутнє // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 216-236
578489
  Кияк С.Р. Ідентичність українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи : [Монографія] / Святослав Кияк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 632с. – ISBN 966-8265-90-4
578490
  Воропаєва Т. Ідентичність українського народу в контексті соціокультурних трансформацій: теоретико-методологічні засади дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 11-14. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми ідентичності українців у контексті соціокультурних трансформацій. The problems of identification of the Ukrainians in the context of socio-cultural transformations are analyzed in the article.
578491
  Борноволоков О.В. Ідентичність українського п"ятидесятницького руху : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Борноволоков Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
578492
  Кривицька О. Ідентичність українського пограниччя: Донбас // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 293-313. – ISSN 2524-0137
578493
  Яковенко Н. Ідентичність чи ідентичності, або про мозаїку українського простору XVII століття // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 29-54. – ISBN 966-7679-00-4 (Вип.8)
578494
  Яценко К.А. Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 82-90. – ISSN 2072-1692
578495
  Чернієнко О.В. Ідентичність як концепт // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 157-176. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
578496
  Костиря І. Ідентичність як спадковий діалог між поколіннями // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 350-356


  Стаття присвячена дослідженню феномену ідентичності як історичного та психологічного фактору формування людського саморозуміння. Базуючись на дослідженнях із різних галузей гуманітарного знання, автор виводить єдину ієрархічну структуру рівнів людської ...
578497
  Козловець М.А. Ідентичність як сфера сакрального // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 185-195.
578498
  Єгупов М.В. Ідентичність як ціннісна основа світогляду сучасної вітчизняної вищої школи // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 143-154. – (Філософія ; вип. 45, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
578499
  Гримич М. Ідентичність, етнічність, етнічна ідентичність: терміни та поняття (на матеріалах сучасної північноамериканської науки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 46-54


  У статті здійснено аналіз термінів і понять "етнічність", "ідентичність", "етнічна ідентичність" відповідно до того, як вони побутують у північноамериканській науці, та їхні відповідники в українській науці. В статье аналузируются термины и понятия ...
578500
  Кузьо Т. Ідентичність, міфи і державне будівництво // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 15-19
578501
  Рондяк О. Ідентичність, перервана = Identity, interrupted / Оля Рондяк. – Kyiv : TAUVERS GALLERY international, 2018. – 49 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 47-48. – ISBN 978-1-5323-7142-4
578502
  Журавльова Т.В. Ідентичність, самоідентичність та темпоральність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Розглянуто проблему розвитку особистості, увагу звернено на особливе значення понять ідентичності та самоідентичності в процесі конституювання особистості.
578503
  Бистрицький Є. Ідентичність, спільнота і політичне судження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 41-61. – ISSN 0235-7941
578504
  Козловець Микола Адамович. Ідентичність: сакральне та профанне // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 136-149. – Бібліогр.: с. 136-149. – ISSN 0235-7941
578505
   Ідентичності народів Центрально-Східної Європи : колект. монографія / [Н. Гапон, W. Misztal, Л. Хижняк та ін.] ; за ред. проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. [Каф. соціології та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 283, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ст. укр., пол. – Бібліогр. в підряд. прим. – ISBN 978-617-10-0364-4
578506
  Романюк Р. Ідентичності України у контексті європейського інтеграційного процесу / Р. Романюк, Н. Романюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 77-89. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
578507
  Куза А. Ідеографічна диференціація української релігійної фразеології // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 59-73. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
578508
  Макарчук Л.Л. Ідеографічне письмо // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 275-280. – ISSN 1729-360Х
578509
  Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 274 л. – Додатки: л. 234-274. – Бібліогр.: л. 189-233
578510
  Галів У.Б. Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галів Уляна Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
578511
  Чейлитко Н. Ідеографічний словник сполучуваності як лінгвістична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 253-257
578512
   Ідеографічний тезаурус українскої мови / Н.П. Дарчук, І.В. Денисенко, О.Б. Сірук, В.М. Сорокін // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 3-6. – (Серія "Філологічні науки")
578513
  Кривий М.В. Ідеолог-вихователь в умовах перебудови / М.В. Кривий. – К., 1989. – 48с.
578514
  Козирєва Т. Ідеолог культурно-мистецького процесу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 124). – С. 12


  Малярство на склі Тараса Лозинського.
578515
  Федоров І.О. Ідеолог судової реформи 1860-1870-х років Олександр Кістяківський // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 135-139. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
578516
  Савченко О. Ідеолог українського національного відродження - Юліан Павликовський // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 386-399. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Юліан Павликовський — провідний галицький кооператор і агроном, громадсько-політичний діяч, економіст і публіцист.
578517
   Ідеолог української державності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19. – ISSN 0868-9644


  Завдячуючи зусиллям чималої групи патріотів, зокрема й автору часопису "УК", який повідомив про це, на Байковому кладовищі відкрито надмогильний пам"ятник видатному і політичному діячеві, публіцисту, передвісникові українського націоналізму Миколі ...
578518
  Мельник Л.М. Ідеологема "руський мір" в трансформаціях українського православ"я // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 165-167
578519
  Муслієнко О. Ідеологема "Світ-театр" у семіосфері абсурду Миколи Хвильового ("Лілюлі") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 281-290. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
578520
  Шостак О.Г. Ідеологема національної свідомості у творчості письменників індіанського походження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 251-259
578521
  Базик Д. Ідеологема панславізму в рівновірських конфесіях України // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / [редкол.: А.М. Колодний та ін.] ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 181-184. – ISBN 978-966-02-8853-9
578522
  Омельчук Олеся Ідеологема смерті в українських літературно-критичних дискурсах : (критика М. Хвильового, В. Блакитного, С. Єсеніна, В. Маяковського)


  У статті досліджуються особливості рецепції смертей відомих письменників 20 - 30-х років (ХХ століття) в ідеологічно різних літературно-критичних дискурсах.
578523
  Боровська Г.С. Ідеологема творчого спадку М.О. Бердяєва від марксизму до правового універсалізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 293-304. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
578524
  Малиновська І.В. Ідеологема як категорія дискурсології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 380-391. – ISBN 966-581-481-8
578525
  Абу Алруб Емад Мустафа Ідеологеми війни і миру в теології традиційного ісламу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  Автором статті проведений докладний аналіз теології ісламу. Аналіз показав, що міфологеми вплинули на формування ідіологем війни й миру в ісламі. Есхатологія ісламу з її уявленням про неминучий "кінець світу" і Страшний суд, направляє прагнення ...
578526
  Рябека О.Г. Ідеологеми дослідження управління соціальним розвитком планетарної спільноти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 57-67
578527
  Мандибура В. Ідеологеми сучасного концептуально-методоллогічного "оновлення" економічної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті причини виникнення і розкрито теоретичне визначення сутності сучасних економічних ідеологем та показані їх конкретні прояви. Розкриваються особливості виникнення та існуючі форми соціально-економічного замовлення, що реалізуються економічною ...
578528
  Утюж І.Г. Ідеологеми сучасного розвитку освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 60-69. – ISSN 2072-1692
578529
  Карпінчук Г. Ідеологи шевченкознавства: Сергій Єфремов та Михайло Новицький (1920-ті рр.) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 23-43. – ISBN 978-966-920-092-1


  М. Максимович. - С. 27.
578530
  Карпінчук Г. Ідеологи шевченкознавства: Сергій Єфремов та Михайло Новицький (1920-ті рр.) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 23-43. – ISBN 978-966-920-140-9
578531
  Пантюк М. Ідеологізація змісту вищої історичної освіти в Україні у 60-70-тих роках XX ст / М. Пантюк, В. Петриків // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
578532
  Старжець В. Ідеологізація навчально-виховного процесу у педагогічних училищах Західної України (1944-1953 рр.)98 // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 98-102. – ISSN 1998-4634
578533
  Кіяниця К.Ю. Ідеологізація перекладів як засіб порушення мовнокультурної та політичної ідентичності (на прикладі німецькомовних перекладів українських прозових текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 116-122


  Статтю присвячено проблемам перекладу українських художніх прозових текстів німецькою мовою в умовах ідеології СРСР і НДР. Аналізуються види ідентичності, а саме мовнокультурні та політичні, на основі дібраних прикладів розглядаються випадки її ...
578534
  Сухарєва С.В. Ідеологізація світу русинів у творах Ю.-І. Крашевського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 351-355


  У статті розглянуто світосприйняття Крашевським русинського світу та основні мотиви його ідеалізації. Особлива увага звернена на роль жінки у представленні сарматської ідеї про поєднання східнослов"янських народів. В статье рассмотрено мировосприятие ...
578535
  Баранівський В.Ф. Ідеології та війни в сучасному світі: огляд актуальних проблем // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 7-11. – ISSN 2312-4342
578536
  Стельмах С. Ідеології та практики націоналізму і ксенофобії у Східній Європі // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 5-10
578537
  Овандер М.Е. Ідеологічна боротьба -- найважливіша складова частина класової боротьби пролетаріату / М.Е. Овандер. – Київ, 1962. – 40с.
578538
  Капельгородська Н.М. Ідеологічна боротьба в сучасному зарубіжному кінознавстві / Н.М. Капельгородська. – К., 1980. – 207с.
578539
  Вільховий Ю.В. Ідеологічна боротьба в США у роки війни за незалежність // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 154-163. – ISSN 2075-1451
578540
  Гедз В.А. Ідеологічна боротьба з більшовизмом на сторінках газет "Українське слово" та "Нове Українське слово" (1941-1943) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 86-91. – ISBN 966-614-021-7
578541
  Шелест В. Ідеологічна боротьба між Москою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі / Володимир Шелест // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен ; Ватерльо, 1974. – Ч. 21 : Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі / В.Шелест. – С. 1-66
578542
  Борцов Б.П. Ідеологічна боротьба на сучасному етапі / Б.П. Борцов. – Київ, 1970. – 48с.
578543
   Ідеологічна боротьба на сучасному етапі : Рекомнд. бібліограф. покажчик. – Київ : Політвидав, 1985. – 77с.
578544
  Гаджук А. Ідеологічна боротьба та її наслідки // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 13-18
578545
  Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія - знаряддя антикомунізму / І.Г. Іванченко. – Київ, 1976. – 143 с.
578546
  Іванченко І.Г. Ідеологічна диверсія в націоналістичній упаковці / І.Г. Іванченко. – Київ, 1984. – 47с.
578547
  Сафонова Н.М. Ідеологічна заангажованість суспільних наук в діяльності вищих навчальних закладів УРСР (друга половина 60-х перша половина 70-х років XX ст.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 133-138. – ISSN 2227-183Х


  Розглянуто і проаналізовано зміцнення ідеологічної ролі суспільних наук у вищій школі УРСР у 60-70-і роках XX ст.
578548
  Мандибура В. Ідеологічна і об"єктивна складові економічної "теорії людського капіталу" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 34-49 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
578549
  Борисенко М. Ідеологічна криза більшовизму в українській літературі 1920-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 50-54
578550
  Пілаш Д. Ідеологічна легітимація внутрішньої та зовнішньої політики Венесуели за президенства Уго Чавеса // Проблема обгрунтування та шляхи аргументації : тези восьмої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління", [21-22 берез. 2013 р.] / Філософія: нове покоління, студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. – Київ : НаУКМА ; Пульсари, 2013. – С. 95-98. – ISBN 978-617-615-035-0
578551
  Коломієць Ю.Ю. Ідеологічна обумовленість системі Особливої частини кримінального законодавства України // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 268-284. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
578552
  Пижик А. Ідеологічна основа більшовицької політики українізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються ідеологічні засади запровадження та здійснення політики українізації в УСРР у 1920-х роках. The article deals with analyses of ideological principles of introduction and realization of the policy of ukrainization in USSR in 1920th.
578553
  Камал Юсіф Ахундов Ідеологічна основа ісламської революції в Ірані та її передумови // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
578554
  Томчук Л. Ідеологічна парадигма творчості Ганни Барвінок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 171-175
578555
  Концур В. Ідеологічна підготовка працівників українських профспілкових культустанов у добу "відлиги" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 91-100. – ISSN 0869-3595
578556
  Панченко Володимир Ідеологічна повість ІІ половини ХІХ ст. і генеза соцреалізму
578557
  Ситник О.М. Ідеологічна політика більшовиків стосовно українського селянства упродовж 1920-х - початку 1930-х рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 112-116. – ISBN 966-7686-12-8
578558
  Дутчак Г. Ідеологічна політика радянської влади 1920-х років і керівництво театрами на Україні // Український театр : Науково-популярний ж-л з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С. 27-30. – ISSN 0207-7159
578559
  Ніколаєць К.М. Ідеологічна робота Комуністичної партії України у другій половині 60-х - на початку 80-х років XX ст.: історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 131-138. – ISBN 966-614-021-7
578560
  Янюк А.О. Ідеологічна робота КП України в період розгортання комуністичного будівництва / А.О. Янюк. – Чернівці, 1970. – 70с.
578561
  Бєляєва Тетяна Євгенівна Ідеологічна робота КПРС - важливий фронт боротьби за комунізм : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Бєляєва Тетяна Євгенівна. – Київ, 1985. – 36с.
578562
   Ідеологічна робота на новому піднесенні. Збірн. статей. – Київ, 1961. – 327с.
578563
  Головко Микола Васильович Ідеологічна робота партійніх організацій України серед працівників промисловості в період між ХХІІІ і XXIV з"їздами КПРС (1966-1974 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Головко Микола Васильович; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра історії КПРС гуманітарніх фак-тів. – К., 1975. – 172л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
578564
  Гарькавий Є. Ідеологічна робота як невід"ємна складова процесу бойової підготовки та повсякденної діяльності Збройних Сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 317-319
578565
   Ідеологічна робота: Запитання і відповіді: довідник. – Київ, 1989. – 86с.
578566
  Мельник І.В. Ідеологічна сегментація німецького електорату на виборах Бундестагу (1990-2009 рр.) // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 71-74. – ISSN 1728-6220
578567
  Гритчина О. Ідеологічна складова twitter-революцій в Північній Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 245-247
578568
  Вихватенко М. Ідеологічна складова в навчально-виховному процесі Старобільського учительського інституту (40-50 роки XX ст.) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 122-125


  Проаналізовано систему контролю над людиною з боку партійних органів і органів влади. Розглянуто ідеологічну складову, політичні репресії та їх вплив на навчальновиховний процес в учительському інституті в 40—50 роки минулого століття і наслідки ...
578569
  Ховайба Н. Ідеологічна складова українського радянського кінематографу середини 1960-х – середини 1980-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 95-99


  Стаття присвячена висвітленню ідеологічної складової українського радянського кінематографу середини 1960-х - середини 1980-х років. Досліджується український кінематограф як важлива складова ідеологічної політики. Статья посвящена освещению ...
578570
  Кривдіна І.Б. Ідеологічна спрямованість дипломатичної діяльності Левка Лук"яненка (1992-1993 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 278-283. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
578571
  Сирадоєва О. Ідеологічна та екзистенційна роздвоєність у творах Івана Дніпровського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 373-379. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті пропонується розглянути творчість І. Дніпровського, постаті ідеологічно та екзистенційно роздвоєної. Його художній дискурс - продукт суперечливий, але переважно незнаний. Важливо, що письменник свідомо перейшов від революційної ...
578572
  Міщанин В. Ідеологічне втручання комуністичної партії в діяльність творчої інтелігенції Закарпаття (1946-1950) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 105-110. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
578573
  Товмаш Д.А. Ідеологічне забеспечення управлінського процесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 149-150
578574
  Гомза І.А. Ідеологічне зближення націоналізму та соціалізму під впливом уявлення про занепад національної спільноти: Франція, 1871-1914 // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 273-283
578575
  Кучера Я. Ідеологічне маніпулювання: Методи і засоби імперіалізму / Кучера Я. – Київ, 1988. – 154 с.
578576
  Калужська Л.О. Ідеологічне маркування політичного тексту: перекладознавчий аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 70-74
578577
  Іщенко Г. Ідеологічне підгрунтя державного устрою України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 128-138. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про особливості українського державотворення та розглядаються можливі варіанти стабілізації політичної ситуації.
578578
  Ляшенко Т.М. Ідеологічне підгрунтя побудови державності в Узбекистані та Таджикистані // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 118-131
578579
  Харун Яхья Ідеологічне підгрунтя тероризму (аспекти дарвінізму і матеріалізму) / Підготував Турал Гумбатов // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 3 (151). – С. 32-40. – ISSN 0868-8893


  У цій статті проаналізовано деякі приховані аспекти теорії дарвінізму, їх роль в історії людства. Дарвін під впливом ідей Томаса Мальтуса сформулював концепцію перманентного конфлікту як глобального природного явища. Ідеологи нацизму цілком і ...
578580
  Маслов Ю.К. Ідеологічне підгрунтя трансформаційних процесів в системі влади країн ЦСЄ: політичний та економічний аспекти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 209-217
578581
  Конончук С.Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / [С.Г. Конончук, О.А. Ярош] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД). – Київ : УНЦПД, 2013. – 51, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 51 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-94-9
578582
  Приходько Р.С. Ідеологічне пристосовництво духовентства / Р.С. Приходько. – К., 1964. – 43с.
578583
  Кондратюк С.В. Ідеологічне та організаційно-правове становлення українських політичних партій у процесі формування парламентської традиції галицьких українців (друга половина XIX - початок ХХ ст.) / С.В. Кондратюк, Н.Я. Корж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 28-32
578584
  Чудовська-Кандиба Ідеологічний аспект політичної реклами // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 191-197.
578585
  Шлапаченко Д.М. Ідеологічний вимір етнонаціонального конфлікту в Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 73-79
578586
  Лакішик Д.М. Ідеологічний вимір формування геополітики США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 118-127
578587
  Пивовар С.Ф. Ідеологічний вплив на висвітлення історії української державності XVII ст. у радянській історіографії 40-х рр. / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 48)


  Розглядаються деякі аспекти висвітлення радянськими вченими історії української державності XVII ст. у контексті ідеологічної політики КП(б) України в 40-х роках
578588
  Носенок Б.Е. Ідеологічний вплив неоєвразійства на політичну ситуацію в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 44-46
578589
  Кальмук І.П. Ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства в інтерпретації В. П. Петрова(за матеріалами праці "Мислення родового суспільства") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається ідеологічний ґрунт культури первісного суспільства у контексті філософськокультурологічної концепції В. Петрова. В статье рассматривается идеологическое основание культуры первобытного общества в контексте ...
578590
  Павленко Юрій Ідеологічний дискурс і проблема ідентичності // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.105-113. – ISSN 0235-7941
578591
  Жилінська О.І. Ідеологічний контекст менеджменту // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 96-98
578592
  Бабак Б. Ідеологічний моніторинг топонімів у арабській пресі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 170-173. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
578593
  Корабльова В.М. Ідеологічний простір кіно // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 24-27. – ISBN 966-7943-03-8
578594
  Хаустова М.Г. Ідеологічний складник у структурі правової системи суспільства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 15-26. – ISSN 0201-7245
578595
  Постол О.Є. Ідеологічний стан сучасного українського суспільства // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 256-259. – ISSN 2226-3209
578596
  Хилько М.М. Ідеологічний та масово-комунікаційний аспекти зовнішньої політики Російської Федерації по відношенню до України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 340-343. – ISSN 2076-1554
578597
  Лікарчук Д.С. Ідеологічний фактор як чинник загострення парламентських конфліктів // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 239-243. – ISSN 2312-4342
578598
  Холодинська С.М. Ідеологічний чинник у творчості Михайля Семенка: крах однієї ілюзії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 260-271. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
578599
  Пивовар С.Ф. Ідеологічні аспекти висвітлення історії української державності в радянській історіографії 40-80-х років / С.Ф. Пивовар, О.Г. Пилипчук // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 512-520. – ISBN 966-628-014-0
578600
  Тєвікова О. Ідеологічні аспекти діяльності музеїв Української РСР в 1950-1960-их рр. / О. Тєвікова, В. Вощенко // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 80-91. – ISSN 2521-1587
578601
  Зарубін І.В. Ідеологічні аспекти перекладу творів Редьярда Кіплінга українською мовою у порівнянні з російськими перекладами / І.В. Зарубін, О.А. Кальниченко // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – C. 98-105. – ISBN 978-966-285-555-5
578602
  Судаков В.І. Ідеологічні детермінанти розвитку університетської освіти в умовах культурної глобалізації // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 147-148
578603
  Жовтянська В.В. Ідеологічні детермінанти суспільного розвитку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 24-34
578604
  Постол А.А. Ідеологічні деформації в діяльності політичних партій в сучасній Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 13-21. – ISSN 2072-1692
578605
  Косуха П.І. Ідеологічні диверсії від імені бога / П.І. Косуха. – К., 1973. – 48с.
578606
   Ідеологічні диверсії імперіалізму приречені на провал. Збірник статей.. – К., 1965. – 122с.
578607
  Васильчук Є.О. Ідеологічні доктрини українських правоекстремістських об"єднань у контексті постмодерністського дискурсу (на прикладі УНА-УНСО) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
578608
  Тарасевич В. Ідеологічні доктрини: цивілізаційні аспекти і національний колорит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
578609
  Шевчук Л.В. Ідеологічні засади "Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького" 1710 р. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 78-82. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
578610
  Пругло Р. Ідеологічні засади Голокосту у праці А. Гітлера "Майн Кампф" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 58-61. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
578611
  Вовканич С.Й. Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 7-23. – ISSN 1562-0905
578612
  Петрук О. Ідеологічні засади діяльності Всеукраїнського Об"єднання "Свобода" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 125-128. – ISBN 978-966-171-783-0
578613
  Сімакова Н.М. Ідеологічні засади законотворення в галузі освіти // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (12). – С. 81-87. – ISSN 2412-1185
578614
  Шляхтун П.П. Ідеологічні засади конституцій // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 151-152
578615
  Пасічник В.М. Ідеологічні засади національної безпеки України в умовах російської агресії / В.М. Пасічник, І.В. Пілат // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 261-263. – ISSN 1562-0905
578616
  Зуйковська А. Ідеологічні засади розвитку політичних партій у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 84-93
578617
  Цебенко О.О. Ідеологічні засади сепаратизму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 90-94


  The article implements on the ideological principles of separatism movements. The main accent is made on the research of separatist ideologies. The article describes specific indications of Caucasus Region ideology of separatist movements.
578618
  Андрущенко В. Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016
578619
  Воронин О. Ідеологічні засади УАПЦ 1921-го року: теорія і практика // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 5-8
578620
  Кривоносов О. Ідеологічні засади формування ісламської опозиції в Афганістані // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 87-91
578621
  Гвоздков С. Ідеологічні засади ШОС у співвідношенні з американськими інтересами часів президентства Дж. Буша-молодшого // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 562-564. – ISBN 978-966-171-893-6
578622
  Перович М.М. та інші Ідеологічні захисники імперіалізму / М.М. та інші Перович. – К., 1973. – 104с.
578623
  Каракоз О.О. Ідеологічні зміни у кадровому складі бібліотекарів (20-30-ті рр. XX ст.) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 48-53. – ISSN 2312-4679
578624
  Тимошик М.С. Ідеологічні й наукові концепції витоків українського друкованого слова: аргументи зарубіжних і вітчизняних авторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 6-9. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Всебічно аналізуються існуючі зарубіжні й вітчизняні концепції виникнення і етапів розвитку українського друкованого слова.
578625
  Лучканин С.М. Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоритичного румунського мовознавства XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 16-23


  Специфіка румунського загальнотеоретичного мовознавства ХХ ст. зумовлена різною суспільно-політичною ситуацією в Румунії цього віку, коли лінгвістика мала розв"язувати чимало конкретно-національних завдань, передусім - обгрунтування давності ...
578626
  Кобинець А.В. Ідеологічні компоненти в контексті щоденної подачі інформації на шпальтах газет "Рада" (1906-1914) та "Нова рада" (1917-1919) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 111-120. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
578627
  Вронська О.М. Ідеологічні метаморфози головного героя роману Маріо Вергаса Льйоси "Мрія кельта" сера Роджера Девіда Кейсмента // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 86-91
578628
  Акопов М.А. Ідеологічні міфи імперіалізму / М.А. Акопов. – Київ : Політвидав України, 1971. – 109с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
578629
  Акопов М.А. Ідеологічні міфи імперіалізму / Акопов М.А. – Київ : Політвидав, 1971. – 109 с.
578630
  Власенко Ф.П. Ідеологічні основи національного буття / Ф.П. Власенко, Є.В. Левченюк // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 28-31. – ISBN 966-7943-03-8
578631
  Леонтієва М. Ідеологічні основи перших актів про права людини // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 207-209
578632
  Іншин М.І. Ідеологічні основи сучасного трудового права України : монографія / М.І. Іншин, В.І. Щербина ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків : Діса плюс, 2016. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 294-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-52-6
578633
  Андрос О.Є. Ідеологічні особливості екологістського руху як мережевого явища // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 85. – С. 96-104
578634
  Четвертак Є.О. Ідеологічні особливості політичного дискурсу США // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 98-101
578635
  Ситник О.М. Ідеологічні погляди та концепції періоду Руїни козацько-гетманської держави // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.264-270. – ISSN 1728-3671
578636
  Дорошкевич О. Ідеологічні постаті в українській літературі після Шевченка : (спостереження й уваги) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 209-210. – ISBN 966-7272-00-1
578637
  Хархун В.П. Ідеологічні практики марксо-ленінської критики // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 143-148. – ISBN 978-966-171-217-0
578638
  Прокопов В.Ю. Ідеологічні праці Василя Галаси (друга половина 1940-х років) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 102-104
578639
  Мілютін С. Ідеологічні причини іконоборської політики Льва III Ісавра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 108-113. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
578640
   Ідеологічні проблеми ефективності морально-психологічного забеспечення військ (сил) / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, І.В. Пампуха, Я.Я. Винярський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 131-139
578641
  Ситник О.М. Ідеологічні процеси в Україні періоду другої половини XIX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 126-129. – (Історія ; Вип. 22)
578642
  Ситник О.М. Ідеологічні процеси на Закарпатті в першій чверті XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 24)
578643
  Товмаш Є.А. Ідеологічні смисли функціонування капіталізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 110-111
578644
  Спєвак П. Ідеологічні суперечки та розмови про пам"ять // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 12-18
578645
  Кущинський А. Ідеологічні та організаційні особливості УВК // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 7-10
578646
  Лильо Т.Я. Ідеологічні та філософські домінанти сучасної журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 10-14


  У статті проаналізовано деякі ідеологічні домінанти в сучасному комунікаційному процесі та їхній вплив на журналістику посткомуністичних країн. Зокрема наголошено на тому, що сучасні ЗМІ перебувають під впливом філософії позитивізму (деісторизація, ...
578647
  Зражевська Н.І. Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікації // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 5-8


  Зроблено акцент на дослідженні методів і підходів до проблеми впливу медіа на ідеологію та цінності культури в зарубіжній комунікативності. This research is devoted to the problem of studying mass media influence on modern culture.
578648
  Романенко О. Ідеологічні трансформації життя і творчості Тараса Шевченка у журналі "Перець" 1964 року // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 247-270


  На матеріалі п"ятого номеру журналу "Перець" за 1964 р. аналізуються особливості рецепції та інтерпретації творчості Тараса Шевченка в Україні за радянської доби. Цей номер був присвячений 150-річчю з дня народження поета. Творчість Тараса Шевченка ...
578649
  Постол О.Є. Ідеологічні трансформації кінця XX - початку XXI століть // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 247-257
578650
  Шиленко Б.Є. Ідеологічні трансформації релігії // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 76
578651
  Цегольник П.А. Ідеологічні функції та завдання системи освіти: сьогодення та майбуття // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 235-237
578652
  Осташко Т. Ідеологічні центри українського монархічного руху в Австрії // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 270-284. – ISBN 978-617-7037-10-0
578653
  Бродюк Ю. Ідеологічні штампи у вітчизняній періодиці 1950-1960-х рр. (на прикладі літературно-критичних статей про творчість Михайла Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
578654
  Іщенко М.Г. Ідеологічні, психологічні і виробничі аспекти зображення сучасника в радянській журналістиці : Дис. ... д-ра філолог. наук / Іщенко М.Г. ; КДУ , Каф. теорії і практики рад. преси. – Київ, 1973. – 406 с. – Бібліогр.:с.386-405
578655
  Адамович С. Ідеологічно-військове протистояння між винищувальними батальонами та підрозділами УПА на Прикарпатті в 40-х рр. XX ст. // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 163-167. – ISBN 978-617-7034-13-0
578656
  Алфьоров М. Ідеологічно-правові засади урбанізації Східної України в 20-30-ті рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 68-72. – ISSN 1728-9343
578657
  Рудницька Н.М. Ідеологічно мотивована асиметрія радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 123-132


  Статтю присвячено вивченню ідеологічно мотивованої асиметрії радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії. У статті описуються причини, способи і наслідки ідеологічної адаптації текстів перекладів. В ...
578658
  Василенко В.К. Ідеологічну роботу-на рівень нових завдань / Василенко В.К. – Київ, 1986. – 92 с.
578659
  Багінський В.В. Ідеологія / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 150-151. – ISBN 966-642-073-2
578660
  Ситник О.М. Ідеологія "вольового" націоналізму та проблеми його становлення // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 278-285
578661
  Павленко П. Ідеологія "русского мира" мусить бути офіційно засуджена і заборонена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 березня (№ 41). – С. 5
578662
  Соснін О. Ідеологія "суспільства знань": нові завдання освіти і науки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
578663
  Пержун В.В. Ідеологія "чинного націоналізму" Дмитра Донцова: історія та сучасність // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 26-30. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (9))
578664
  Нестеренко О.П. Ідеологія австрійського неолібералізму // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 108-109
578665
  Яковлєв О.М. Ідеологія американської "імперії" / О.М. Яковлєв. – К., 1968. – 436с.
578666
  Гончаренко Н.А. Ідеологія в добу постмодернізму: соціальний капітал особистості, спільноти чи суспільства? // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 170-171
578667
  Шевченко В.П. Ідеологія в епоху інтернету // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 211-212
578668
  Колотило В.В. Ідеологія в процесі соціальних змін // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
578669
  Губерський Л.В. Ідеологія в системі українознавства // Роль вищих навчальних закладів у розвитку українознавства : міжнар. наук. конф.
578670
   Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами
578671
  Лукаш Т.Л. Ідеологія виборчого процесу: формування інститутів і виховання кадрів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 705-711. – ISSN 1563-3349
578672
  Піпченко Н.О. Ідеологія віртуальної дипломатії США, Канади і Великобританії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 164-175
578673
  Гандзюк В. Ідеологія газети "Сурма" (1927–1934) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С.108-113


  У статті розглянуто націоналістичну думку міжвоєнного періоду та її проекцію на підпільний орган УВО «Сурма», яка на своїх сторінках створила потужний ідеологічний дискурс. В статье рассматривается националистическое мнение межвоенного периода и его ...
578674
  Войтанович О.Й. Ідеологія глобалізації у сучасному світі та її вплив на державу і право:аспекти теорії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 36-42. – (Юридичні науки ; № 3)
578675
  Бодров В.Г. Ідеологія економічного неоконсерватизму: теоретичні джерела і традиційні цінності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 33-41. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються ідейні витоки та ціннісні установки економічного неоконсерватизму; аналізуються його деякі гносеологічні особливості.
578676
  Муравйов В.І. Ідеологія європейської інтеграції // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 136-137
578677
  Копійка В.В. Ідеологія європейської інтеграції // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  В статті проаналізовано сучасний стан розвитку Європейського Союзу та його ідеологічний вплив на розвиток світового співтовариства. Идеология европейской интеграции. В статье рассмотрен современный этап развития Европейского Союза и его влияние на ...
578678
  Шиш А.З. Ідеологія зради і запроданства / А.З. Шиш. – К, 1969. – 114с.
578679
  Вергун В.А. Ідеологія і міжнародний бізнес: діалектика взаємозв"язку і взаємодії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглядаються аспекти формування та розвитку міжнародного бізнесу, а також доводиться його ідеологічна спрямованість. Идеология и международный бизнес: диалектика взаимосвязи и взаимодействия. Рассматриваются аспекты формирования и развития ...
578680
  Павленко Ю.С. Ідеологія і політичний дискурс // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 387-396
578681
  Примуш М. Ідеологія і політичний режим // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 10. – С.61-66. – ISSN 0868-8273
578682
  Богатирьова Н.В. Ідеологія і правосвідомість // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 121
578683
  Хомерікі О.А. Ідеологія і практика реформування вищої школи у контекті розбудови громадянського суспільства // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 217-224. – ISBN 978-966-2462-25-8
578684
  Дрогушевська І.Л. Ідеологія і практика русифікації історичної топонімії Кримського півострова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 18-23 : карта. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2311-9780
578685
  Кульчицький Станіслав Ідеологія і практика українського праворадикального руху в довоєнній Польщі (1920-1939 рр.) // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.11-15
578686
  Димерець Р.Й. Ідеологія і реальність: перцептивно-нормативний вимір // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 18-19
578687
  Вдовиченко Л.О. Ідеологія і розвиток самосвідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 6-15. – ISBN 966-628-132-5
578688
  Поліщук Є.П. Ідеологія і суспільна психологія / Є.П. Поліщук. – Київ, 1971. – 48с.
578689
  Палій О. Ідеологія і фантастика у чеському постмодернізмі: романи Їржі Кратохвіла // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 196-203. – ISBN 978-617-7480-12-8
578690
  Старик А.М. Ідеологія й практика лібералізму половині ХХ століття // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 57-63. – ISSN 1563-3349
578691
  Гудкова В.П. Ідеологія квазісервісного врівноваження в сфері перевезення пасажирів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
578692
  Гримська М.І. Ідеологія крайніх правих політичних партій: соціально-економічний вимір // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 115-126. – (Думка). – ISSN 2304-7410
578693
  Жовтобрюх М. Ідеологія лібералізму як складова англо-саксонської правової культури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 4 (208). – С. 7-10
578694
  Андрєєва О.М. Ідеологія міфотворчості як чинник формування української ідентичності // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 153-154
578695
  Томаєва А.О. Ідеологія націонал-соціалізму: її витоки, генеза, роль у суспільно-політичному житті Німеччини (до постановки питання) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 72-75. – (Історія та географія ; вип. 48)
578696
  Настояща К.В. Ідеологія націоналізму - міцний фундамент державотворення чи захисна реакція етнічного організму? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 53-60. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
578697
  Лозовицький Олександр Ідеологія національного піднесення: історична ретроспектива голлізму в контексті епохи // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 36-46
578698
  Ляпін Д. Ідеологія національної програми розвитку підприємництва // Пріоритети : Вісник національної бізнес-програми / Український незалежний центр політичних досліджень(УНЦПД). – Київ, 2002. – № 1. – С.2-4
578699
  Шумихін М.Ф. Ідеологія неокологіалізму / М.Ф. Шумихін. – К, 1968. – 48с.
578700
  Троян С.С. Ідеологія німецького колоніалізму: актуальність і постановка проблеми. / С.С. Троян. – Чернівці, 1997. – 14с.
578701
  Гірік С. Ідеологія партії боротьбистів в українській історіографії // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 324-342. – (Нова серія ; вип. 18)
578702
  Мірошниченко М.І. Ідеологія потестарності (До питання онтологічної і формальної мотивації категорії права) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 23-28. – ISSN 1563-3349
578703
  Шматко І.В. Ідеологія права та легітимація сучасного правопорядку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 262-270
578704
  Шматко І. Ідеологія права та легітимізація сучасного правопорядку // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 427-436. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано зв"язок ідеології, права та способу легітимації сучасного правопорядку. Розглянуто зв"язок між неолібералізмом та домінуючими уявленнями про право, відповідальність, суспільство та вину.
578705
  Опалько В.В. Ідеологія причин нерівності та суперечності глобального економічного розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 24-30. – ISSN 2222-0712
578706
  Неживий О. Ідеологія проукраїнського державника [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 12-23. – ISSN 0131-2685
578707
  Беззуб Ю.В. Ідеологія раннього українського громадівства в документальних матеріалах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 89-90. – (Історія ; вип. 63/64)


  На основі документальних матеріалів розглядаються деякі аспекти ідеології українського громадівського руху 60-х рр. XIX ст.
578708
  Демченко М.В. Ідеологія реклами як системи переконань та пропаганди культури споживання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 138-140


  Досліджуються особливості соціальної реклами як важливого інструмента інформаційної політики та ефективного носія державної ідеології. The features of social advertising are studied as an important instrument of informational policy and effective ...
578709
  Іванов О.Ю. Ідеологія російського експансіонізму як історико-правовий феномен // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 36-41. – ISSN 2219-5521
578710
   Ідеологія руського православ"я: критич. аналіз. – К., 1986. – 197с.
578711
  Нестеров О.В. Ідеологія селянського повстанського руху на Правобережній Україні (1919 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 39)


  Висвітлюються питання зародження ідеології селянського повстанського руху на Правобережній Україні та розгортання боротьби повстанців проти радянської влади в 1919 р.
578712
  Плешко М. Ідеологія солідаризму в контексті державотворення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-55. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються сутність, витоки та проблематика ідеології солідаризму в контексті українського державотворення. Підкреслюється її особливе значення для сучасного українського суспільства. The essentiality, sources and problems of solidarity ...
578713
  Плешко М.В. Ідеологія солідаризму в контексті розбудови української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 210-213. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються парадигмальні основи ідеології солідаризму. Обґрунтовується її актуальність в умовах державного будівництва в Україні. The topic of the article under consideration is paradigm foundations of. Also it substantiates relevancy of ...
578714
  Плешко М. Ідеологія солідаризму та її відображення в програмних документах політичних партій України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 74-77. – ISBN 978-966-439-147-1
578715
  Довганич В.А. Ідеологія соціал-демократичного спрямування та етапи її трансформації у правовій свідомості галичан кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 78-83. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
578716
  Отрешко Н. Ідеологія соціальной політики сучасних держав // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 3, липень - вересень. – С. 86-94. – ISSN 1563-3713
578717
  Кушнір В. Ідеологія ставлення педагогів до проблеми поділу гімназійної освіти на класичну та реальну протягом другої половини XIX століття // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 161-167. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті аналізуються погляди прогресивних педагогів XIX століття на проблему поділу середньої освіти на класичну та реальну в ході освітньої реформи 60-х років. Висвітлено бачення середньої освіти М.Пироговим та К.Д.Ушинським. Визначено основні їх ...
578718
  Ахтирська Н.М. Ідеологія судового пізнання подолання стереотипів та наближення до істини // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 118-119
578719
   Ідеологія сучасного релігійного сектантства. – Львів, 1971. – 170с.
578720
  Щербина В.І. Ідеологія сучасного трудового права України // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 14-17
578721
  Пашков В.В. Ідеологія сучасної безперервної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 77-81. – ISSN 2077-1800
578722
  Жилін М.В. Ідеологія та архітектура телемської пустині Франсуа Рабле // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 198-203. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
578723
  Соколова В. Ідеологія та життєва практика пуританства у драмах Бернарда Шоу "Учень диявола" та Лесі Українки "У Пущі"
578724
  Мороз О.О. Ідеологія та мова: ідеологізована суспільно-політична лексика чеської та української мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 37-40. – ISBN 966-8188-07-1
578725
  Мороз О.О. Ідеологія та мова: ідеологізована суспільно-політична лексика чкської та української мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 37-40. – ISBN 966-8188-08-X
578726
  Святненко І.О. Ідеологія та мораль гендерної культури в Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – C. 52-61. – ISSN 2077-1800
578727
  Єнін М.Н. Ідеологія та наука: в пошуках можливостей діалогу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 84-89. – ISSN 2077-1800
578728
  Малкіна Г.М. Ідеологія та політична наука у США: особливості взаємодії // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 133-134
578729
  Троян Сергій Станіславович Ідеологія та практика німецького колоніалізму в XVI-XIX ст. : Автореф... доктора історичнихнаук: 07.00.03 / Троян Сергій Станіславович; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1995. – 39л.
578730
  Олещук П.М. Ідеологія та псевдоідеологія у електоральному процесі // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-52
578731
  Салій І.Р. Ідеологія та соціальна уява // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 200-201
578732
  Бучин О.П. Ідеологія та тероризму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 60-66. – ISSN 2312-4342
578733
  Рікер П. Ідеологія та утопія = Lectures on ideology and utopia : [курс лекцій] / Поль Рікер ; [пер. з англ. В. Верлока ; відп. за вип.: К. Сігов та Л. Фінберг ; наук. ред. О. Якубенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Центр європ. гуманітар. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 378, [6] с. – ISBN 966-7888-80-0
578734
  Стадніченко Р.В. Ідеологія тероризму як інструмент міжнародного політичного впливу. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 69-72. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
578735
  Славич Б.С. Ідеологія тероризму: поняття, сутність та проблеми протидії // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 153-156. – ISBN 978-617-7363-09-4
578736
  Лісник Т.В. Ідеологія тероризму: поняття, сутність, та проблема протидії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 245-246. – ISBN 978-617-7363-7-0
578737
  Кралюк П. Ідеологія українського націоналізму // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 569-576. – ISBN 978-966-2254-74-7
578738
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. – 280с. – ISBN 966-428-021-6
578739
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : наук. конф. II "Націоналізм і глобалізм у розвитку національних економік: світова та вітчизняна практика", Дніпропетровськ, 25-26 трав. 2007 р. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2007. – 145, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-044-7
578740
   Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – 331, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-668-405-2
578741
  Яровой Т.С. Ідеологія українського суспільства в процесі державотворення // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку : науково-практичний журнал / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Л.Г. Шморгун. – Київ, 2017. – № 10. – С. 115-122. – ISSN 201106
578742
  Огієнко І.І. Ідеологія української церкви : [богословські студії] / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотечна серія Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; т. 11 ; Серія 2 : Зарубіжні першодруки). – ISBN 978-966-7821-59-3
578743
  Чичасова Н. Ідеологія хорватської націоналістичної організації "Усташі" // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 535-537. – ISBN 978-966-171-893-6
578744
  Баранівський В.Ф. Ідеологія центризму як підґрунтя економічної безпеки України // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 82-83
578745
  Мудрий М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського собору 1848 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 75-106. – (Серія історична ; Вип. 44)
578746
  Кравчук М.О. Ідеологія як депарадоксалізуючий чинник самоопису у філософській концепції Н. Лумана // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 218-229. – ISSN 2077-8309
578747
  Невмержицька О.В. Ідеологія як джерело формування аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 39–43. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
578748
  Романенко Є.О. Ідеологія як комунікативний інсрумент реалізації державної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 120-123. – Бібліогр.: 16 назв
578749
  Корабльова В.М. Ідеологія як механізм подвійної реїфікації у структурі соціальної реальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Пропонується соціально-філософська концептуалізація ідеології як соціального механізму реїфікації та інерції (реїфікації другого порядку). Доводиться, що ідеологія постає іманентною складовою соціальної реальності, яка забезпечує її (від)творення ...
578750
  Шандор Ф.Ф. Ідеологія як основа розвитку національної свідомості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 340-351
578751
  Бегаль О.М. Ідеологія як основа соціальної активності особистості у сучасному українському суспільстві // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 155-156
578752
  Губерський Л.В. Ідеологія як предмет соціально-філософського осмислення // Філософські проблеми гуманітарних наук : альманах / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – № 4/5. – С. 5-11. – ISBN 966-7943-03-8
578753
  Бегаль В.М. Ідеологія як складова іміджу політичного лідера // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 154-155
578754
  Губерський Л.В. Ідеологія як соціально-культурний феномен // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  У статті здійснений соціально-культурний аналіз феномену ідеології та сучасних тенденцій її розвитку. Идеология как социально-культурный феномен. В статье осуществлен социальнокультурный анализ феномена идеологии, а также современные тенденции ее ...
578755
  Приятельчук А.О. Ідеологія як соціально-філософська категорія // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Ідеологія аналізується як соціально-філософська категорія. Идеология как социально-философская категория. В статье идеология рассматривается как социально-философская категория. Ideology as social-philosophical category. In the article ideology is ...
578756
  Мироненко П.В. Ідеологія як стратегія формування державної політики : (вступне слово на Конгресі Академії політичних наук 17 листопада 2017 року) // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; голов. ред. Мироненко П.В. ; редкол.: Бабкіна О.В., Батрименко О.В., Гошовська В.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (8). – C. 11-19. – ISSN 2518-7546
578757
  Іваскевич О. Ідеологія як фактор трансформації етнічного світогляду особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-55. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Динамічні та суперечливі події сьогодення є результатом кризи глобалізації та відродження світових ідеологій, що вимагають пошуку якісно нових практичних способів їх вирішення. У сучасній політичній психології поряд з проблемами політичноголідерства, ...
578758
  Козловець М.А. Ідеологія як фактор формування національної ідентичності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 91-116.
578759
  Мельник І.М. Ідеологія як феномен сучасного політичного життя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
578760
  Крюков О.І. Ідеологія як чинник національної безпеки держави в контексті державно-управлінського виміру / О.І. Крюков, О.В. Радченко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 30-38. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
578761
  Опарін В.М. Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні / В.М. Опарін, Т.В. Паєнтко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 138-147. – ISSN 2222-0712
578762
  Грабовський С. Ідеологія. Партії. Електорат // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-89. – ISSN 1812--514Х
578763
  Лютий Т. Ідеологія: матриця ілюзій, дискурсів і влади / Тарас Лютий (у співпраці з Олегом Ярошем) ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 198, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-2410-78-5
578764
  Іщенко О.М. Ідеологія: реактуалізація в контексті суспільства ризику // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Розглядається проблема ідеології в контексті суспільства ризику. Стверджується необхідність змішення акцентів з практично утилітарних проблем на духовно ідеологічні в умовах суспільства ризику. Доводиться здатність ідеології до заповнення вакууму в ...
578765
  Приятельчук А.О. Ідеологія: родова, типова, видова та формоутворююча сутність // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 58-59
578766
  Іщенко О.М. Ідеологія: спроба реабілітації в контексті суспільства ризику // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-27
578767
  Бей О. Ідеома "третього шляху": Модель європейської соціал-демократії та її відношення до України // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-33. – ISSN 0868-8273
578768
  Михайличенко Н. Ідеоніми в газеті "День": функції та структурно-синтаксичні особливості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 61-64. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
578769
  Михайлова І.І. Ідечної апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в філософії ренесансного неоплатонізму XV ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 15-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (112)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню рецепції ідей апофатичної теології та божественної ієрархії Діонісія Ареопагіта в неоплатонізмі Ніколая Кузанського, Марсіліо Фічино та Джованні Піко делла Мірандоли. Статья посвящена исследованию рецепции идей ...
578770
  Чумак І.В. Ідеш, ідеш - оглянешся.... : [повісті та оповідання] / Іван Чумак ; [ред. В. Коломієць ; сл. про автора В. Грабовський]. – Київ : Сучасний письменник, 2011. – 259, [4] с. – ISBN 978-966-8620-22-5
578771
  Бречак А.М. Ідея - дослідження - цех / А.М. Бречак. – Київ, 1970. – 44с.
578772
   Ідея. – Київ
№ 1. – 1993
578773
   Ідея. – Київ
№ 2. – 1994
578774
   Ідея. – Київ
№ 3. – 1995
578775
   Ідея. – Київ
№ 4/5. – 1996
578776
  Кононенко Т.П. Ідея // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 343. – ISBN 966-316-069-1
578777
  Романова І.В. Ідея "Волі до життя" в контексті роману І. Багряного "Тигролови" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 486-492. – ISSN 1993-5560
578778
  Слівінська А.Ф. Ідея "всезагальної гостинності" в трактаті І. Канта "До вічного миру" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – C. 111-116. – ISSN 2076-1554
578779
  Доброєр О. Ідея "гарної людини" в системі естетичної антропології Миколи Гоголя // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 389-399
578780
  Гарбар Р. Ідея "Глобальної Британії" та її реалізація в Африці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 34). – С. 9


  Саміт Співдружності націй, до якого входять 53 країни - здебільшого ексколонії Англійської Корони, цього року відбуватиметься в Руанді.
578781
  Возняк С. Ідея "громадівського соціалізму" в українській соціально-філософській думці другої половини XIX ст. // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 44-48. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 14)


  Висвітлюються намагання українських мислителів М. Драгоманова, І. Франка, М. Павлика та ін. узгодити ідею громадівства із соціалістичною ідеєю, перенести принципи соціалізму на український грунт.
578782
  Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 186-207
578783
  Колотова О.О. Ідея "дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості : автореф. дис ... канд. філос. наук : 09.00.08 / /Колотова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
578784
  Мостіпан О.М. Ідея "істинного правління" у вченні Конфуція // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 88-90
578785
  Бондаренко В.Г. Ідея "Казакии" в ідеології козаків–націоналістів (1927–1987 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 60-65. – ISSN 2076-1554
578786
  Крисюк І.М. Ідея "Київ-другий Єрусалим" у контексті української духовної традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Крисюк Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
578787
  Яремчук В. Ідея "Київського королівства" О. Бісмарка та її наслідки // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С. 89-91 : Фото. – ISSN 1607-6451


  Ідея розчленування Росії та завоювання України в часи загострення російсько-німецьких стосунків.
578788
  Макух Ю.Ю. Ідея "кінця науки" у контексті філософії постпозитивізму та сучасного природознавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 77-83. – ISSN 1996-5931
578789
  Огірко Р.С. Ідея "ліберальної імперії" як вираз кризи ліберальної державності // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 55-62
578790
  Смірнова І. Ідея "ндивідуальності": філософсько-правовий концепт // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 253-258. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
578791
  Котлярова Т.О. Ідея "образу та подоби Божої в людині" у традиції ісихазму (за Григорієм Паламою) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
578792
  Кравченко М. Ідея "повної зайнятості" у США на початку 1940-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 254-257. – ISBN 978-966-171-783-9
578793
  Котюк І. Ідея "потрійного поділу державної влади" є хибною (Політико-правовий лікбез) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
578794
  Сухова Н.М. Ідея "проклятої частини": Ж. Батай, Ж. Бодрійяр // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 119-120
578795
  Владиченко Л. Ідея "релігійного" діалогу як сфери взаємовідносин між Богом і людиною у творчості Мартіна Бубера // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 280-296
578796
  Чернова І.М. Ідея "руйнуючого жесту" в етнометодологічній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Розглянуто оригінальну ідею руйнуючого експерименту, запропоновану відомим американським етнометодологом Г. Гарфінкелем. Саме цей експеримент допоміг виявити рутинні основи повсякдення. Знання цих основ відіграє важливу роль для успіху соціологічного ...
578797
  Коперльос Р.Ю. Ідея "складності" в луманівській теорії систем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 72-73
578798
  Білопольський М. Ідея "сталого розвитку": реалії та виклики сьогодення і пошук нової доктрини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 3-5. – ISSN 1728-9343


  У статті автор обґрунтовує необхідність пошуку нової парадигми суспільного розвитку, у якій були б мінімізовані основні глобальні загрози і прийнято підхід раціонального використання природних ресурсів. Автор наголошує, що нова концепція розвитку світу ...
578799
  Гаєвська О. Ідея "творимо" буття у творчості Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Йосано Акіко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 37-48
578800
  Якименко О.В. Ідея "чесності з собою" у творах В. Винниченка та Н. Романович-Ткаченко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 447-452


  У статті розглядається етичне вчення "чесності з собою№ В. Винниченка та вплив його на творчі пошуки сучасників. Досліджується художнє втілення теорії в оповіданнях Н. Романович-Ткаченко "Будиночок над кручею" та "Петрусь, Нінусь, Юрусь"
578801
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А. Камю "Чума"
578802
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А.Камю "Чума"
578803
  Лопушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А.Камю "Чума" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 24-26
578804
  Газізов М. Ідея автономності у літописах доби розквіту козацької держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 72-84
578805
  Ясь О. Ідея академії в українській науковій і громадській думці кінця ХІХ - початку ХХ ст.: тексти та контексти // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 4-32. – ISSN 0130-5247


  "Висвітлюється походження ідеї української академії як спільного плану наддніпрянських та галицьких інтелектуалів на рубежі 1880-1890-х рр. Розглядаються тексти вчених і громадсько-культурних діячів кінця ХІХ-початку ХХ ст. Згадуються Антонович В., ...
578806
  Бровко М.М. Ідея активності мистецтва в сучасній західноєвропейській філософії та естетики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 118-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
578807
  Ніколаєнко В. Ідея антропологічної концепції Аристотеля // Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 106-107
578808
  Гардашук Т.В. Ідея антропосфери академіка М.Г. Холодного та виклики сучасності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 57-61
578809
  Сивець Т.В. Ідея антропоцентризму в творчості Климента Смолятича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 368-372. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті вперше означується ідея антропоцентризму, що яскраво виявила себе у творчості неординарного представника доби середньовіччя Климента Смолятича. Висувається теза щодо можливого підгрунтя сформульованої Смолятичем "категорії пізнання", а також ...
578810
  Барабаш-Тимофієва Ідея білоруської державності на початку XX століття // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 495-503. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
578811
  Бурлака І.В. Ідея Бога у філософії Етьєна Жильсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена основним положенням вчення французького філософа Е.Жильсона про Бога, включаючи характеристики Бога за Ф. Аквінським. Автор виділяє такі головні аспекти: сутність Бога, Його атрибути та дії у світі. The article is about general ...
578812
  Виноградова Н.М. Ідея бога як об*ект соціального пізнання. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.02 / Виноградова Н.М.; Південноукр. пед. ун-т. – Одеса, 1996. – 19л.
578813
  Урсул А.Д. Ідея В.І. Леніна про загальність відображення і сучасна наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
578814
  Гасенко Л.В. Ідея велосипедного міста: перевірка реальністю // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 175-180 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
578815
  ТіменикЗ.І Ідея взаємодії добра-зла, світла-темряви у контексті різних принципів. (Зі спадщини українських філософів 40-х рр. XIX-80-рр. XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 35-40. – ISSN 2077-1800
578816
  Матвійчук Н.О. Ідея взаємодії релігії та гуманізму у праці "прагматизм – нова назва деяких старих способів мислення" Вільяма Джеймса // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 118-120
578817
  Астахова Т.Г. Ідея взаємозв’язку категорій "Дух-душа-тіло" крізь призму філософії В.С. Соловйова, М.О. Бердяєва та соборних послань апостола Павла // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 37-40. – ISSN 2077-1800
578818
  Руденко О.В. Ідея виникнення "нової науки" за Ф. Беконом та Р. Декартом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті дається аналіз науки у Новий час згідно концепцій Ф.Бекона та Р.Декарта. Підкреслюється ідея нового погляду на науку та філософію.
578819
  Юрченко О.В. Ідея виховання національної свідомості в контексті університетської традиції ХІ-ХІІІ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 306-314. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
578820
  Год Б.В. Ідея виховання правителя у європейській ренесансній педагогіці ХV-ХVI століть // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 113-119
578821
  Хропко П. Ідея відновлення державності в українській поезії ХІХ ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.48-49. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
578822
  Конарівська Ю. Ідея відновлення козацтва у польських визвольних змаганнях першої половини ХІХ ст.: історіографічний аспект // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 347-351. – ISSN 2078-0850
578823
  Зінченко В.В. Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 17-24. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
578824
  Панафідін І.О. Ідея війни та проблема її трансформації // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 315-326. – ISSN 2076-7382
578825
  Корівчак Л.Д. Ідея вічності природного універсуму у циклі М. Чернявського "Крим" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2077-804X


  У статті досліджено особливості світогляду М.Чернявського, на прикладі поетичного циклу "Крим" проаналізовано натуралістичність мислення поета: обожнення світу природи, відчуття людиною себе як частини Всесвіту.
578826
  Сипливець С. Ідея вселенської гармонії у збірці Павла Тичини "Сонячні кларнети" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 61-63. – ISSN 0130-5263
578827
  Шип Н.І. Ідея всеслов"янської духовно-православної єдності у творах викладачів і студентів Київської духовної академії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 25-54. – ISSN 2222-4203
578828
  Андрущенко В. Ідея вчителя у педагогічній спадщині академіка Івана Зязюна // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 92-101. – ISBN 978-966-931-159-7
578829
  Комар В. Ідея Гадяцької унії в польських геополітичних концепціях міжвоєнного періоду // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 97-101. – ISSN 1728-9343
578830
  Моісєєнко І.О. Ідея гармонії : Українська національна Ідея / Ігор Моісєєнко. – Кременчук : Щербатих О.В., 2016. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162


  В пр. №1707117 напис: Сподіваючись на співпрацю, від автора! Лауреат держ. та міжнародних премій: Підпис. 20.08.16 р.
578831
  Атрошенко Г.І. Ідея гармонії всього органічного світу в поетичній моделі Якова Щоголева / Г.І. Атрошенко, Н.С. Дьяченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 15-18. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
578832
  Дойчик М.В. Ідея гідності: від античності до модерну (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Дойчик Максим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2019. – 37 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 54 назви
578833
  Лещенко І.Т. Ідея громадянського виховання в історії наукової думки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 34. – С. 84-89. – (Серія "Педагогічні науки")


  Згадується М. Костомаров.
578834
  Жадько В.А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 25-33. – ISSN 2072-1692
578835
  Литвин Р. Ідея гуманістичного оновлення суспільства у філософії Еріза Фромма // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 40-47. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
578836
  Яремкович М. Ідея двоплановості світу в "гротесках" Галини Орлівни // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 194-197.
578837
  Нелюбов О.Б. Ідея держави в Новому Завіті // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 193-197. – ISSN 2226-3209
578838
  Глоба І.П. Ідея державної незалежності України у програмних документах Демократичної партії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 114-116. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено програмні документи Демократичної партії України, прийняті під час боротьби за незалежність України. Особливу увагу приділено висвітленню ідеї державної незалежності України, як основи ідеологічної платформи партії. The article deals with ...
578839
  Коцур Анатолій Петрович Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця 18-початку 20 ст. : Дис...доктора історичних наук:07.00.06 / Коцур Анатолій Петрович; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 464л. – Бібліогр.:л.402-464
578840
  Коцур А.П. Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVIII - початку ХХ ст. : Автореф. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Коцур А.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 35 с. – Бібліогр.: с.30 - 33
578841
  Міхалевська В.Л. Ідея державності в післявоєнній публіцистиці Миколи Шлемкевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-69. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Досліджується висвітлення ідеї державності в публіцистиці Миколи Шлемкевича в період 50-60-их рр. ХХ ст. Аналізується здатність творчого доробку публіциста впливати на збереження української національної свідомості. З"ясовується роль цього публіциста, ...
578842
  Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ-початок ХХ століття) / М.С. Кармазіна; Інст.політич.і етнонаціональних досл.HАHУ;Ки в.держ.торг.-екон.унів. – Київ, 1998. – 351с. – ISBN 5-7763-8339-0
578843
  Долматова Н.І. Ідея державності І.Виговського за Гадяцькою угодою 1658 р. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.73-75. – ISSN 1563-3349
578844
  Коцур А. Ідея державності та інтелектуально-духовна еліта України XIX - початку XX ст. // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 117-138. – ISBN 978-966-2464-25-2
578845
  Коцур А. Ідея державності та національної незалежності у діяльності західноукраїнських партій кінця XIX - початку XX ст. (історіографічний аспект) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 147-160. – ISBN 978-966-2464-25-2
578846
  Медвідь А.М. Ідея Державності та права у "Повісті минулих літ" Нестора-літописця / А.М. Медвідь, Я.С. Грицютенко, М.Ф. Чорна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 131-133
578847
  Барчан В.В. Ідея державності та соборності в публіцистиці В. Гренджі-Донського / В.В. Барчан, О.В. Барчан // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 146-150


  У статті досліджено процес формування державницьких поглядів ВВ.Гренджі-Донського та утвердження ідей державності й соборності через журналістську діяльність та творчість
578848
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06. / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 223л. – Бібліогр.: л.183-223
578849
  Конта Ростислав Михайлович Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині 19 століття: історіографія проблеми : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Конта Р.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
578850
  Конта Р.М. Ідея державотворення в Україні в першій половині XIX століття: огляд історіографічних праць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-31. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу історіографічних праць розглянуто формування та розвиток ідеї державотворення в Україні в першій половині ХІХ ст. In the article on the basis of analysis of historiography literature is observed creation and development of ideas of ...
578851
  Андрос Є. Ідея для XXI століття: великий кооператор Борис Мартос і сьогоднення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1-2 червня (№ 93/94)
578852
  Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.51-54. – ISSN 0132-1331
578853
  Галака С.П. Ідея договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розглядається пропозиція Росії щодо розробки та підписання нового договору щодо європейської безпеки. The article deals with the Russian proposal to work out and sign a new treaty on the European security.
578854
  Меркулов М. Ідея дуалістичної будови світу у філософьскій поезії Григорія Сковороди (на матеріалі збірки "Сад божественних писень" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 141-146. – ISSN 2307-2261
578855
  Швець М. Ідея духовного відроження у творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 175-181. – ISBN 978-966-2710-51-9
578856
  Давац В.Ю. Ідея еволюції в астрономії та її методологічні аспекти / В.Ю. Давац, Л.О. Колоколова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
578857
  Каденюк Л.К. Ідея Екологічної Конституції Землі як фактор національної і глобальної безпеки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 65-74. – ISSN 1027-3239
578858
  Іваха А.О. Ідея елітаризму в рамках концепції інтегрального націоналізму Дмитрія Донцова // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 79-81
578859
  Ковтун Л. Ідея еманації світла у світоглядних уявленнях людності Київської Русі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 65-68. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У центрі уваги дослідження представлені особливості світосприйняття людності Київської Русі. Міфологічна модель світла як язичницька ідея віднаходить своє яскраве відображення також і в христянської традиції. Розглядаються світоглядні рівні формування ...
578860
  Грубінко А. Ідея європейської політичної інтеграції в європейській політико-правовій думці і практиці міжнародних відносин: досвід Великої Британії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 10-16
578861
  Кебуладзе В.І. Ідея Європи: мета, гіперцивілізація, відповідь // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 134-140


  У статті розглядається ідея Європи у феноменологічній філософії. Автор по- рівнює поняття європейського телоса Едмунда Гусерля з концепцією гіперцивілі- зації Яна Паточки. Він також намагається розв"язати деякі наріжні проблеми феноменологічної ...
578862
  Цимбалій І.П. Ідея єдності слов"янських народів у польських романтиків та кирило-мефодіївців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 91-93
578863
  Кононенко М.П. Ідея єдності тваринного світу / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 112. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
578864
  Перець М.В. Ідея єдності українських земель у правовій культурі населення Східної Галичини протягом 1900-1923 рр // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 359-362. – ISBN 978-617-7777-14-3
578865
  Різун В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет / Володимир Різун // Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; [ упоряд. : Ю.В. Бондар, С.В. Шевченко, В.Л. Фатько ; редкол. : О.М. Бриж, О.Є. Бухтатий, Г.О. Головченко та ін. ]. – Київ : ЕксОб, 2009. – С. 481-492. – ISBN 966-7769-79-6
578866
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 37-38
578867
  Різун В.В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про університет // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 333-348. – ISBN 978-966-439-753-4
578868
  Хома Олег Ігорович Ідея зла в суспільній свідомості: витоки та історичні форми : Дис... канд. філософ.наук: 17.00.08 / Хома Олег Ігорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 153л. – Бібліогр.:л.138-153
578869
  Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування : монографія / Фурман Анатолій Васильович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 377, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 373-376. – Бібліогр.: с. 324-372. – ISBN 978-966-654-403-5


  Зміст: До історії постання ідеї. Сутність професійного методологування. Категорії як інструменти методологування. Вітакультурна методологія і професійне методологування: синтез ідей. Інваріанти прикладного методологування і світ методології
578870
  Бандера С. Ідея і людина в ідеологічному русі // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 59-67. – ISBN 978-966-1513-13-5
578871
  Розумний М.М. Ідея і нація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-13. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему створення нових форм національної ідентичності в Україні. Показано зв"язок між цим процесом і створенням основних інститутів соціальної та політичної стабільності. Запропоновано механізм уникнення маніпуля-ційних технологій у ...
578872
  Розумний М. Ідея і нація в інформаційну епоху : Монографія / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2006. – 340с. – ISBN 966-372-027-1
578873
  Миронченко В. Ідея і практика - на різних полюсах // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11. – С. 14-15


  На семінар-практикум, присвячений журналісстським розслідуванням,які поступово входять в практику мовлення, були запрошені журналісти обласних і національних державних телерадіокомпаній, які мають досвід проведення журналістських розслідувань та ...
578874
  Дяків-Горновий Ідея і чин : повна збірка творів / Осип Дяків-Горновий. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен : Товариство колишніх вояків У.П.А., 1968. – 408 с., [2] арк. фотоіл. – Бібліогр. в тексті
578875
  Мирон Д. Ідея і чин України / Дмитро Мирон-"Орлик" ; [упоряд.: В. Рог]. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 308, [7] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-1513-45-6
578876
  Орлик М. Ідея і Чин України : Нарис ідеологічно-політичних основ українського націоналізму / Максим Орлик; Центр нац. відродження ім. Степана Бандери. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 224с. – (Ідеологічна спадщина). – ISBN 966-7060-37-3
578877
  Мирон Д. Ідея і Чин України // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 169-198. – ISBN 978-966-1513-01-2
578878
  Баган О.Р. Ідея і чин Ярослава Стецька : публіцистичний нарис / Олег Баган ; Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова. – Вінниця, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-621-386-3
578879
  Шукатка О.В. Ідея інтеграції та фундаменталізації наукового знання як шлях до створення міждисциплінарних зв"язків у вивченні природничих наук // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 247-249
578880
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Комісар Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 179л. – Бібліогр.: л.164-179
578881
  Комісар Л.П. Ідея інтертекстуальності в філософії культури : автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Комісар Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
578882
  Пивоварова О.В. Ідея інтуїції в історичному аспекті // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 492-504
578883
  Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії : З лекціями 1926-1928 рр. / Робін Дж. Колінгвуд; Упоряд. та передм. Яна ван дер Дуссена; Пер. з англ. О. Мокровольський. – Переглянуте вид. – Київ : Основи, 1996. – 615с. – ISBN 966-500-085-3
578884
  Медведєв І.А. Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієнтацій в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 77-82
578885
  Савченко В. Ідея козацької волі в пропагандистський і организаційній діяльності анархістів в українському селі (1905 – 1920 рр.) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 35-45. – ISBN 978-617-7261-66-6
578886
  Сорочук Л. Ідея консолідації нації в державних святах та символах України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 88-93. – ISSN 2520-2626


  "Досліджено календар державних свят України та державних символів у системі національних цінностей українців в контексті сучасних дослідницьких підходів. Визначено, що ідея консолідації нації закладена в проведенні цілого ряду свят з використанням ...
578887
  Мірошниченко М. Ідея конституційної держави в стратегії державотворення за доби Української Народної Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 48-57. – ISSN 1026-9932
578888
  Гультай М.М. Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 85-90
578889
  Матюшко Б.К. Ідея критичної філології Ернеста Ренана // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 33-36
578890
   Ідея культури: виклики сучасної цивілізації / Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Кобець, Р.В. Зимовець; Є.К. Бистрицький, С.В. Пролеєв, Р.В. Коробець, Р.В. Зимовець. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 192с. – ISBN 966-542-227-8
578891
  Пінчук Є.А. Ідея людини в філософських традиціях античної доби // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 98-105
578892
  Нападиста В.Г. Ідея людської гідності як моральний імператив сьогодення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 31-33
578893
  Рик С. Ідея мандрівництва у філософії та житті Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 215-221. – ISBN 978-617-7009-24-4
578894
  Теслюк С.С. Ідея матеріальності в електродинаміці Фарадея - Максвелла // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
578895
  Гуменюк Г.О. Ідея матеріальності в теоріях генетики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
578896
  Вільчинська С.В. Ідея межування як засада антропологічного пізнання (з приводу розвідки В.П. Петрова) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 120-128. – ISSN 2077-8309
578897
  Грабенко Д.Д. Ідея Миколи Кузанського про "вчене незнання" як загострена форма апофатики Псевдо-Діонісія Ареопагіта // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 9-11
578898
  Щепанкевич Д. Ідея миру в актах міжнародного права. Аналіз на прикладі Північноатлантичного договору // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 471-478. – ISBN 978-83-64286-14-8
578899
  Колесников К. Ідея монархії в українській історіографії (II пол. XIX ст.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 82-87
578900
  Шимон С. Ідея моральності в цивільному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64.
578901
  Валігура К. Ідея моральності в цивільному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 293-295
578902
  Азьомов В. Ідея назрілості національного поступу у вірші Тараса Шевченка "Ой три шляхи широкії..." // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (136). – С. 15-18
578903
  Виждова М.В. Ідея народності та природовідповідності виховання Г.С. Сковороди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
578904
  Калита Н. Ідея народності у вченні К.Д. Ушинського як основа сучасного національно-патріотичного виховання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 21-24. – ISSN 2308-4634
578905
  Веніславський Ф. Ідея народовладдя в теорії та практиці українського державотворення (соціально-правова цінність ідеї народовладдя) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 48-56
578906
  Писаренко Н. Ідея націєтворення як змістова домінанта автобіографічної прози Валерія Шевчука // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 108-115. – ISSN 2075-1222
578907
  Затинна В. Ідея національного відродження у поетичній творчості Й. Струцюка // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 399-407
578908
  Горбань Т.Ю. Ідея національного самовизначення в українській політичній думці кінця XIX - початку XX століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 303-310
578909
  Моісєєва Н.І. Ідея національного суверенітету в працях українських народників (М. Костомаров, М. Драгоманов, В. Антонович / Н.І. Моісєєва, В.В. Шилін // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 2 (14). – С. 149-156. – ISSN 2411-7587
578910
  Фігурний Ю.С. Ідея національної держави у творчій спадщині Миколи Міхновського // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 479-487. – ISBN 978-966-428-404-9
578911
  Калинчук Р.А. Ідея національної державності у літописі Самовидця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 154-158
578912
  Райківський І. Ідея національної єдності України в громадському житті Прикарпаття XIX - початку XX ст. // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
578913
  Ступарик Б.М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772 - 1939рр.) / Б.М. Ступарик, В.Д. Моцюк. – Коломия, 1995. – 176с.
578914
  Гоголь Є. Ідея незалежності України в творчості Т.Г. Шевченка // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 166-174. – ISBN 978-966-2710-51-9
578915
  Гачковскі Марцін Ідея незалежності України й українсько-польський конфлікт на прикладі публіцистики Осипа Назарука (1907-1919 рр.) // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 77-85. – ISBN 966-95452-3-9
578916
  Куташев І.В. Ідея незалежності України у політичній спадщині Пилипа Орлика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про історичні перипетії формування українського конституціоналізму доби козаччини. In article the author considers peripetias of formation of the Ukrainian constitutionalism in days of Cossack republic.
578917
  Безкровна Н. Ідея незнищенності нації у творчості О. Довженка та Ю. Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 26-30.
578918
  Тетеріна О.Б. Ідея неперекладності: від Г. Квітки-Основ"яненка до О. Потебні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 408-412


  Осмислення неперекладності як наукової проблеми Г. Квітка-Основ"яненком та П. Кулішем (попередниками О. Потебні у цьому питанні) сприяло формуванню погляду на переклад як міжкультурний феномен, - художнє явище, у якому перехрещуються мови двох народів, ...
578919
  Корсак К.В. Ідея ноопедагогіки - мрія чи основа глобального мега-проекту? : (аналіз проблем виховання, навчання й порятунку людей XXI століття) : наук.-популяр. нарис / К.В. Корсак, Ю.К. Корсак ; упоряд. д-р політ. наук С.М. Дерев"янко ; Івано-Франків. облдержадмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-96. – ISBN 978-966-428-322-6
578920
  Куташев І.В. Ідея об"єднання України у політичній концепції гетьмана Петра Дорошенка // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 664-669. – ISSN 1563-3349
578921
  Сачко Д.В. Ідея об’єднаної Європи у поглядах Докії Гуменної // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 120-124. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
578922
  Чорний О.О. Ідея оновлення українського суспільства XVII століття крізь призму античної та християнської філософії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.75-80. – (Філософські науки)
578923
  Дем"яненко Н. Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі (1949-2010) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 49-53. – ISSN 0131-6788
578924
  Сабадуха І. Ідея особистості у філософії Імануїла Канта, Фрідріха Ніцше, Макса Шелера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-35. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз поглядів І. Канта, Ф. Ніцше, М. Шелера на проблему особистості в контексті принципу духовної ієрархії, що дозволяє, по-перше, здійснити порівняльний аналіз їхніх поглядів, по-друге, сформулювати основні тези авторської - метафізичної - ...
578925
  Чеховська Л. Ідея патриотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу (Василь Голобородько "Ми йдемо")
578926
  Бояринцев О. Ідея патріотичного виховання молоді в історії вітчизняної освіти і педагогічної думки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 235-247. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Зі здобуттям незалежності України поновилися спроби створити нову систему патріотичного виховання на національній основі, що знаменував сучасний етап розвитку патріотичних ідей та їх імплементації у виховання молоді. Аналізується історична генеза ...
578927
  Ільїна А.В. Ідея повторення у філософських концепціях Серена К"єркегора та Жака Деріда // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 30-44
578928
  Лященко О. Ідея полімодальності Ж. Женетта і творча практика І. Костецького // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 187-197
578929
  Блоха Я. Ідея політичної справедливості в античній філософії (на основі поглядів Платона та Арістотеля) // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 38. – C. 23-29. – ISSN 2075-1443
578930
  Рура М. Ідея політичної справедливості Ф. Гайєка та Дж. Роулза // Вісник Західного наукового центру Інституту соціогуманітарних проблем людини : Herald socio-humanitarian problems of a person / Західний науковий центр. Інститут соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005. – № 1. – С. 54-58. – (Соціогуманітарні проблеми людини)
578931
  Носовець В.О. Ідея політичної толерантності в контексті дослідження проблеми міжнаціональних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Розкривається теоретичне значення концепту політичної толерантності для аналізу процесів міжнаціональних відносин в сучасній Україні. This article evolves a theoretical value of concept of political tolerance for analysis of process of international ...
578932
  Мудрий М. Ідея польсько-української унії та "русини польської нації" в етнополітичному дискурсі Галичини 1859-1869 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 83-148. – (Серія історична ; Вип. 39/40)
578933
  Кресін О.В. Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 382-397. – ISSN 1563-3349


  2 грудня 2014 р. у Києві відбувся міжнародний "круглий стіл" на тему "Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra", присвячений ювілею іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера. Серед учасників "круглого столу" ...
578934
  Тимошенко В. Ідея прав людини у творчості Б. Кістяківського // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 324-329. – ISSN 0132-1331


  Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ.
578935
  Пашков А.С. Ідея права у філософсько-правовому вченні Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
578936
  Кудряченко А. Ідея правової держави в контексте європейської інтеграції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 9-12
578937
  Максимов С.І. Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 102-111. – ISSN 1818-992Х
578938
  Копиленко О. Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 8-9
578939
  Удовика Л.Г. Ідея правової держави у поглядах П.І.Новгородцева // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.93-98
578940
  Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація / Р.Ф. Гринюк. – Київ : ІнЮре, 2004. – 388 с. – ISBN 966-313-220-5
578941
  Байрачний С.М. Ідея правової особистості в контексті формування громадянського суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 161-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглянуто проблеми становлення громадянського суспільства через призму аналізу феномену правової особистості. Зроблено спробу змістовного обгрунтування ідеї правової особистості в контексті концепції правової держави й громадянського ...
578942
  Кудрик Ліліана Ідея преображення людини у релігійно-філософському вченні І. Огієнка // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст.
578943
  Конєва Т. Ідея природного людського прагнення до щастя і світла у повісті В.Г. Короленка "Сліпий музикант" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 29-34. – ISSN 2075-1486
578944
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
578945
  Маслак О.О. Ідея природного права в західній філософській традиції (соціально -філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Маслак О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 197 л. – Бібліогр. : л. 180-197
578946
  Андрусяк Г.М. Ідея природного права в обгрунтуванні права на необхідну оборону // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 259-262. – ISSN 2219-5521
578947
  Горбачик А.П. Ідея причинності в соціології / А.П. Горбачик, І.Ю. Лизогуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 61-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
578948
  Шетеля В. Ідея пробудження національної свідомості закарпатців у поетичній творчості В. Гренджі-Донського та П. Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 169-173. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
578949
   Ідея провідництва в управлінні вищою освітою / І. Богданов, С. Лисаков, С. Немченко, В. Крижко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 1 (68). – С. 11-20. – ISSN 2078-1016
578950
  Гошовський М.М. Ідея прогресу в соціальній філософії / М.М. Гошовський, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1993. – 159с. – ISBN 5-11-004255-1
578951
  Романишин Д. Ідея прогресу в соціально-філософських поглядах Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 35-40. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 13)
578952
  Фурман А.В. Ідея професійного методологування : монографія / Анатолій Фурман. – Ялта; Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 205с. – ISBN 978-966-654-197-3
578953
  Воробйова О.П. Ідея резонансу в лінгвістичних дослідженнях // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 72-86
578954
  Волковський В. Ідея реформації в українській соціально-політичній думці XIX ст. в теоретичній спадщині Михайла Драгоманова // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 62-75. – ISSN 0130-7037


  Згадуються: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович (С. 63)
578955
  Сабельникова Т. Ідея роду як концепт національного буття українців (на матеріалі міфології й фольклору) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 16-26. – ISSN 2308-1902
578956
  Попандопуло І.Л. Ідея розвитку лапласівського детермінізму в сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
578957
  Завгородній Юрій Юрійович Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХI ст. - перша третина XIII ст. (до характеристики просторово-часових уявлень) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Завгородній Юрій Юрійович; Нац.ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2002. – 249л. – Бібліогр.: л.226-249
578958
  Глизь І.І. Ідея самоврядування у творчості М. Драгоманова // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 136-148. – ISBN 978-966-660-735-8
578959
  Веремчук Т. Ідея самопожертви у творі Григора Тютюнника "Климко" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (645). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263
578960
  Муха Д. Ідея самостійності української держави у теоретичній спадщині В. Липинського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
578961
  Кудрявцев П. Ідея св. Софії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 112-136
578962
  Кузьма О. Ідея свободи в екзистенційному вимірі драми Лесі Українки "На руїнах" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 83-86
578963
  Шаповалова А.О. Ідея свободи в епістолярії Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 421-426


  У статті зроблено спробу розкрити ідею свободи в листах Т. Шевченка в порівняльному аналізі проблеми свободи у художніх творах поета, як ще один крок до глибшого осягнення та висвітлення цілісної картини концепту свободи в його творчості. В статье ...
578964
  Іваницька А.Г. Ідея свободи в історико-філософському вимірі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.24-30. – ISSN 1728-3671
578965
  Куц Г.М. Ідея свободи в ліберальному та доліберальному дискурсах // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 1 (11). – С. 101-108. – ISSN 2411-7587
578966
  Гальченко М. Ідея свободи в освіті: мислення, навчання, ціннісний вибір // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 8-14. – ISSN 2226-3012
578967
  Скляр О.Ю. Ідея свободи в політичних вченнях XVIII-XIX ст. : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Скляр Олег Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 210 арк. – Додатки: арк. 208-210. – Бібліогр.: арк. 11-12, 189-207 та в додатках: арк. 208-209
578968
  Скляр О.Ю. Ідея свободи в політичних вченнях XVIII-XIX ст. : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Скляр Олег Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
578969
  Дєдяєва І.П. Ідея свободи в соціально-філософських поглядах Й. Фіхте // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
578970
  Олійник А. Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.126-129. – ISSN 0132-1331
578971
  Жванія Л.В. Ідея свободи та свободи волі в ліро-епічних творах Т.Г. Шевченка та Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 122-129


  Ідея свободи волі у Т. Шевченка та Лесі Українки поєднується із розумом, із здатеністю робити свідомий вибір. Адже життя для внутрішньо вільної особистості це завжди сутуації, що передбачають активний вибір між добром і злом.
578972
  Соловйов Б. Ідея свободи у праці Ганса Кельзена "Про сутність і цінність демократії" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 139-140. – ISBN 978-617-7069-28-6
578973
  Наконечний А. Ідея свободи у суспільно-духовному житті України XIV-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 67-75. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
578974
  Сліпушко О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 242-249


  У статті досліджується ідея свободи у творчості Тараса Шевченка. наголошується на утвердженні поетом свободи індивідуальної та національної. Аналізується проект Духовної Держави, розроблений у «Кобзарі». In this article the idea of freedom in poems of ...
578975
  Іщенко Є. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 68-73


  У статті розглянуто концепт свободи у творчості Т. Шевченка, який став основою світогляду поета. Категорію свободи проаналізовано в руслі філософських ідей М. Гайдеггера, К. Т. Ясперса, М. Бердяєва та ін.
578976
  Гаспарян А. Ідея свободи у філософії Д. Локка // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 27-28
578977
  Заглинська А. Ідея свободи як цінність життя в творчості Олександра Пушкіна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 316- 322. – ISBN 978-966-306-020-4
578978
  Токман В.В. Ідея священного у феноменологічній концепції релігії Р. Отто // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Розглядається питання про місце і роль ідеї святого у сутнісному вимірі релігійного феномену в праці Р. Отто "Das Heilige".
578979
  Черненко Т.В. Ідея сепаратизму як один з інструментів інформаційної війни проти України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 2 (39). – С. 117-123. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
578980
  Кіянка І. Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-43
578981
  Борець Ю. Ідея сильніша від зброї / Юрій Борець; Фундація Юрія Борця; Науковий відділ Всеукраїнського Братства УПА. – Львів, 2003. – 72с. – (Б-чка молодого українця)
578982
  Попова Н.А. Ідея слов"янської федерації у контексті українського націотворення третьої четверті XIX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 122-132. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються Кирило-Мефодіївське товариство, М. Драгоманов, М. Костомаров.
578983
  Адамович С. Ідея соборності в ідеології та діяльності Української національної асамблеї (УНА - УНСО) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 3-8. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
578984
  Азізова О.Е. Ідея Соборності в політико-правових поглядах Михайла Грушевського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 171-173. – ISBN 978-617-7777-14-3
578985
  Бурятова В.О. Ідея соборності в процесах українського державотворення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 197-199. – ISBN 978-617-7777-14-3
578986
  Нерода С.А. Ідея соборності в розбудові Української Держави гетьманом Павлом Скоропадським // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 338-340. – ISBN 978-617-7777-14-3
578987
  Крива Т.Ю. Ідея соборності в творчості І. Вишенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядаються ті первинні, основоположні засади, на яких, на думку Івана Вишенського, грунтується раннє, істинне християнство та які становлять зміст соборності - основного принципу релігійного і суспільного життя. This article ...
578988
  Бойко Надія Ідея соборності в українських земель у творчості Михайла Максимовича // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 236-239
578989
  Толкачова А.В. Ідея соборності в українській політико-правовій думці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 391-395. – ISBN 978-617-7777-14-3
578990
  Кузьмічова М.В. Ідея соборності в українській суспільно-політичній думці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7777-14-3
578991
  Олійник І.В. Ідея соборності в умовах Української революції (1917-1921 рр.) та Революції Гідності (2014-2015 рр.): порівняльно-правовий вимір // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 345-347. – ISBN 978-617-7777-14-3
578992
  Кучеренко Я.В. Ідея Соборності у політико-правових вченнях М. Драгоманова // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 309-312. – ISBN 978-617-7777-14-3
578993
  Вахліс І.В. Ідея соборності у правових пам"ятках УНР та ЗУНР // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7777-14-3
578994
  Вівсяна І.А. Ідея соборності у суспільно-політичних поглядах М.І. Костомарова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2018. – Збірник статей присвячений пам"ятті дослідниці вітчизняних старожитностей Нінель Михайлівни Бокій (1937-2008). – С. 268-279. – (Серія: Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 2518-1068
578995
  Дмитренко Н.О. Ідея соборності України в поезії Олександра Олеся та Євгена Маланюка // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 33-36. – (Серія "Філологічні науки")
578996
  Бездень Л.А. Ідея соборності України в творчій спадщині Володимира Винниченка // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 184-187. – ISBN 978-617-7777-14-3
578997
  Реєнт О. Ідея соборності України у XIX - на початку XX ст.: духовне та культурне підгрунтя // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 2). – С. 4-8
578998
  Фігурний Ю. Ідея соборності України: минуле і сьогодення // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 50-61. – ISSN 2522-4611
578999
  Тимошик М. Ідея соборності української мови на сторінках огієнкового часопису "Рідна мова" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-44. – ISSN 0130-5263
579000
  Гончар Ю.В. Ідея Соборності як феномен української державності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 227-229. – ISBN 978-617-7777-14-3
<< На початок(–10)571572573574575576577578579580(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,