Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
544001
  Силка О. "Інтелігентний кобзар" Михайло Злобинець: життя за радянських реалій / О. Силка, Л. Синявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-48. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено життєвий шлях уродженця Золотоніщини, випускника Київського університету, кобзаря, учителя, громадсько-культурного діяча, свідомого українця Михайла Олександровича Злобинця. У центрі уваги авторів обставини його арештів органами ...
544002
  Арбузова С. "Інтелігенція мала сказати ворогу "Ні!" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 листопада (№ 200/201). – С. 14-15


  Про відповідальність громадян Донбасу - член-кореспондент НАМН України, професор Світлана Арбузова.
544003
  Костенко О. "Інтерв"ю" з Гегелем або питання "самому собі"? // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 93-122


  У статті робиться спроба в межах певної герменевтичної моделі інтерпретації фіпософсько-правових текстів Г.В.Ф. Гегеля дати відповіді на сучасну проблему співвідношення (діалектики) громадянського суспільства та держави. An attempt oj ...
544004
  Кулібченко В. "Інтермедіальність" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 1. – С. 166-169. – ISSN 0130-321Х
544005
  Федченко А. "Інтернат" для цілого Донбасу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 31


  Нова книжка Сергія Жадана "Інтернат" розповідає про жителів Донбасу в умовах війни.
544006
  Шуневич В. "Інтернаціоналізм чи русифікація?". 26 липня академіку, Герою України Івану Дзюбі виповнилося 85 років // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 серпня (№ 27). – С. 11
544007
  Баранов О. "Інтернет речей" як правовий термін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 96-103. – ISSN 2308-9636
544008
  Дроздовський Д. (Інтер)національний Шекспір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 121-123. – ISSN 0236-1477
544009
  Онишко Анатолій [Інтерв"ю з перекладачем і поетом А.В. Онишком] / Онишко Анатолій, Ковальова Наталія; розмову вела Н. Ковальова // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
544010
  Калакура В.Я. [Інтерв"ю] // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності
544011
  Штонь Г. [Інтерв"ю] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)
544012
  Гірняк М. Інтелектуал своєї епохи (Проблематика творчості Віктора Петрова-Домонтовича) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 44-51. – ISSN 0130-5263
544013
  Голоюх Л. Інтелектуалізація авторської модальності в сучасних українських прозових текстах // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 55-62. – ISSN 2413-0923
544014
  Кісь С.Я. Інтелектуалізація діяльності підприємств: доцільність, умови, технології : монографія / С.Я. Кісь ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 268 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-267. – ISBN 978-966-694-259-6
544015
  Глибовець М.М. Інтелектуалізація навчання в телекомунікаційних системах дистанційної освіти // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті загальні питання щодо інтелектуалізації навчання в телекомунікаційних системах дистанційної освіти, виділено основні функціональні складові дистанційного навчання. Для побудови функціональної моделі освітньої системи згідно ...
544016
  Шевченко Лариса Іванівна Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія : Дис. ... докт. філолог. наук: 10.02.01. 10.02.15 / Шевченко Лариса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 509л. – Бібліогр.: л.444-509
544017
  Диба В. Інтелектуалізація, соціальна відповідальність та обліково-аналітичний вимір нематеріальних активів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
544018
  Мирошкіна Н.В. Інтелектуалізм есеїстичного дискурсу: український досвід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 178-182


  У статті розглянуто інтелектуальність як складник українського есеїстичного дискурсу, виявлено ознаки інтелектуалізму в українській есеїстиці XX століття. Дослідження інтелектуальної сутності есеїстичного дискурсу проведено на прикладі есеїв К. ...
544019
  Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стилістичні аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – 228 л. – Додатки: л. 207-228. – Бібліогр.: л.174-206
544020
  Снітовська О.Й. Інтелектуалізм як модус літературного простору: світоглядно-філософські та поетико-стильові аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Снітовська Ольга Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
544021
  Павко А.І. Інтелектуалний рефрен філософських ідей Ж.-П. Сартра // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-14
544022
  Катеренчук І. Інтелектуальна автоматизована система контролю знань: лінгвістична підсистема / І. Катеренчук, В. Кулик, О. Комарницька // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 33-39. – ISSN 1998-6939


  Розроблено структуру блок-схем лінгвістичного (морфологічного, синтаксичного, семантичного та прагматичного) аналізу речень інтелектуальної автоматизованої системи контролю знань.Запропоновано модель штучного інтелекту розпізнавання й оцінювання ...
544023
  Запорожець Т.В. Інтелектуальна безпека в контексті політичного розвитку сучасної України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 170-172. – Бібліогр.: 14 назв
544024
  Орлюк О. Інтелектуальна власність - великі можливості та великі шахрайства: як подолати виклики, що стоять перед Україною? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 10-16 березня (№ 10). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
544025
  Жарінова А. Інтелектуальна власність - інструмент успішного бізнесу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
544026
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2000. – До 1999р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544027
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1/2. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
544028
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5/6. – 2001. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544029
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2001. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544030
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9/10. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
544031
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
544032
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2001. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
544033
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2/3. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
544034
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность2
544035
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
544036
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7/8. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
544037
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2002. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544038
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2002. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность"
544039
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544040
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544041
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544042
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2003. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544043
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2003. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544044
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2003. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544045
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544046
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544047
   Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2004. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"
544048
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544049
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544050
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544051
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544052
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544053
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544054
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544055
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544056
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544057
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2011. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544058
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544059
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 3. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544060
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544061
   Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность"; резюме рос., англ. мовами
544062
  Дахно І.І. Інтелектуальна власність : навч. посібник-довідник / І.І. Дахно, В.М. Алієва-Барановська. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 381, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в тексті. – ISBN 978-611-01-0402-9


  У прим. №1702117 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченку від к.ю.н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
544063
  Сергієнко В.В. Інтелектуальна власність : навч. посібник / В.В. Сергієнко, О.М. Коршакова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-114. – ISBN 978-966-676-649-9
544064
  Варава Ю.Г. Інтелектуальна власність в економіці України: проблеми та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 145-147. – ISBN 78-966-1555-47-09
544065
  Хрустальова Вікторія Вікторівна Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Хрустальова Вікторія Вікторівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
544066
  Хрустальова В.В. Інтелектуальна власність в системі економічних відносин перехідної економіки України : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Хрустальова В. В.; КДТЕУ. – Київ, 1999. – 190л. – Бібліогр.: л. 162-179
544067
  Вірченко В. Інтелектуальна власність в сучасній системі суспільного виробництва // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 130-136. – ISSN 2078-5860
544068
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544069
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544070
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544071
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544072
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544073
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544074
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2012. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544075
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544076
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544077
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544078
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность" З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"; резюме рос., англ. мовами
544079
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ : Юрінком Інтер ; ТОВ АСпект-2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 8. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность." З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні". - Резюме рос., англ. мовами
544080
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-дослід. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ : Юрінком Інтер ; ТОВ АСпект-2003, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2013. – До 1999 р.виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность." З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні". - Резюме рос., англ. мовами
544081
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2013. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность". - З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
544082
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2013. – До 1999 р. виходив російською мовою "Интеллектуальная собственность". - З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
544083
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544084
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность", з №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544085
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. "Інтелектуальна власність в Україні"
544086
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 10. – 2014. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544087
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 11. – 2014. – Резюме укр., англ. мовою. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544088
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами. До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544089
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 1. – 2015. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544090
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544091
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544092
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1708-7422
№ 4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544093
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544094
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544095
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 12. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544096
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 1. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544097
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544098
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544099
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 5. – 2016. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544100
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 7. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544101
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2016. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544102
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 11. – 2016. – 72 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544103
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 2. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544104
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 4. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544105
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 6. – 2017. – 72 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544106
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 9. – 2017. – 726 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544107
   Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
№ 10. – 2017. – 76 с. – До 1999 р. виходив рос. мовою "Интеллектуальная собственность". З №6 2012 р. - "Інтелектуальна власність в Україні"
544108
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-практичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.1 : Право інтелектуальної власності. – 1999. – 500с.
544109
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-практичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.2 : Авторське право і суміжні права. – 1999. – 460с.
544110
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-пракичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.3 : Промислова власність. – 1999. – 656с.
544111
   Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : У 4-х томах. Науково-практичне видання. – Київ : ІнЮре. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-96-3
т.4 : Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування. – 1999. – 352с.
544112
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (24 лютого 2010 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права [та ін.] ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, О.І. Мацегорін та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-239-1
Вип. 1. – 2012. – 155, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
544113
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (22 лютого 2011 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правових проблем інтелектуальної власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, О.І. Мацегорін та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-240-7
Вип. 2. – 2012. – 141, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
544114
   Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (22 лютого 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр правових проблем інтелектуальної власності при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту. – ISBN 978-966-301-243-8
Вип. 3. – 2012. – 181, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
544115
  Корогод Н.П. Інтелектуальна власність в управлінні конкурентоспроможністю вищого навчального закладу // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 119-125. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
544116
  Лі А. Інтелектуальна власність викладачів-освітян // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 53-62. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1608-6422
544117
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальна власність за рахунок держбюджету // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
544118
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальна власність за рахунок держбюджету // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-34. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1708-7422
544119
  Зайківський О. Інтелектуальна власність і держава / О. Зайківський, О. Оністрат, Л. Лотоха // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 41-52. – Бібліогр.: 18 назв
544120
  Сазонець О.М. Інтелектуальна власність і процеси інформатизації світогосподарського розвитку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 6-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
544121
  Ліба Н.С. Інтелектуальна власність та її трансформація в інноваційний продукт // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 198-201. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
544122
  Паламарчук В. Інтелектуальна власність у правовому вимірі // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.3-8. – ISSN 1608-6422
544123
  Кужель Е.В. Інтелектуальна власність як складова інноваційного середовища в регіонах / Е.В. Кужель, В.І. Матюшенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
544124
  Овсянникова Ю.О. Інтелектуальна власність як фактор посилення інтеграційних спрямувань до ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [47-48]
544125
  Манжура О.В. Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань : монографія / О.В. Манжура. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 2011. – 180 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 164-178. – ISBN 978-966-8716-41-6
544126
  Андрощук Г. Інтелектуальна власність, інновації, економічний розвиток: оптимальне співвідношення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
544127
  Марцин В.С. Інтелектуальна власність, її економічний зміст та соціальна спрямованість : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-7. – Бібліогр.: 11 назв
544128
   Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації / В. Базилевич, Н. Гражевська, В. Вірченко, А. Лозова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
544129
  Коноваленко В. Інтелектуальна власність: хаос витісняє правопорядок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
544130
  Криворотова О.В. Інтелектуальна гра "потреби людини: екологічний аспект" (позакласний захід з економіки та біології), 11 клас / О.В. Криворотова, О.В. Квасік // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 22-24 : табл., мал.
544131
  Шевченко Л.І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу / Л.І. Шевченко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2001. – 478с. – ISBN 966-594-299-9
544132
   Інтелектуальна еліта зібралася в туркменистані : За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  Українська делегація взяла участь у V11 Форумі творчої і наукової інтелігенції держав - учасниць СНД 15 - 16 жовтня 2012 року в туркменській столиці Ашгабаті. Тема Форуму - " Стратегія розвитку гуманітарного співробітництва держав - учасниць СНД: ...
544133
   Інтелектуальна еміграція українських вчених на початку ХХI століття / І.Б. Вавилова, Н.Б. Ісакова, М.В. Олійник, Ю.І. Саєнко, В.М. Троян // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 6. – С. 15-36. – ISSN 1815-2066
544134
  Щеглов М. Інтелектуальна інвестиція Івана Огієнка у незалежність держави // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
544135
  Комар М.П. Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення і класифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Комар Мирослав Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
544136
  Нор Олександр Петрович Інтелектуальна інформаційно-навчаюча система : Автореф... кандид. технічн.наук: 05.13.04 / Нор Олександр Петрович; Національна академія наук України. Мін-во освіти України. Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 1995. – 21л.
544137
  Задьора Д.В. Інтелектуальна компонента сучасного підприємництва // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 49-51. – ISBN 978-966-188-219-4
544138
  Куценко М.М. Інтелектуальна проза Миколи Хвильового: трансформація реальності/реконструкція реального // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 326-331. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
544139
  Малишевська К.М. Інтелектуальна система для розпізнавання об"єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Малишевська Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
544140
  Волкович Володимир Вікторович Інтелектуальна система керування рухом автономного мобільного робота на пересіченій місцевості : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Волкович Володимир Вікторович ; Акад. наук України. Ін-тут кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1993. – 16 с.
544141
  Нунан Т. Інтелектуальна чесність Михайла Грушевського // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 13
544142
  Поліщук Ю.Д. Інтелектуальне й емоціональне в атеїстичному вихованні / Ю.Д. Поліщук. – Київ, 1980. – 48с.
544143
  Островська Г. Інтелектуальне підприємництво в умовах нової парадигми господарювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 83-97. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
544144
   Інтелектуальне свято в українському Подунав"ї // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 126-126. – ISSN 0236-1477
544145
  Киселева Ю.А. Інтелектуальне середовище історико-філологічного факультету Харківського університету та його вплив на становлення Д. І. Яворницького як ученого // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 11-21. – ISSN 2312-2587
544146
  Дзюба О.М. Інтелектуальне співтовариство українців у Петербурзі 1760-1780-х рр.: "свої - чужі" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 44-60. – ISSN 0130-5247
544147
  Мулеса П.П. Інтелектуальний аналіз медичних даних на основі гібридних нейромереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Мулеса Павло Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
544148
  Кульчицький С. Інтелектуальний виклик Станіслава Кульчицького / підготував Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 січня (№ 1). – С. 5
544149
  Буряк В.Д. Інтелектуальний генезис української публіцистичної свідомості ХІХ століття (до проблеми інтелектуальної модульності в осмисленні реального факту) // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.13-20
544150
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
544151
   Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2003
544152
  Чайка Г. Інтелектуальний капітал особистості та шляхи його прирощення / Г. Чайка, Т. Остапенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 97-109. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1605-2005
544153
  Притуляк Н.М. Інтелектуальний капітал суб"єктів інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 31 назв.
544154
  Радіонова І.Ф. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 56-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
544155
  Шедяков В. Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 14-17. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1810-3944
544156
  Грішнова О. Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз / О. Грішнова, А. Козловський // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С.3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
544157
  Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал як головний фактор розвитку інноваційних процесів / О.В. Кендюхов, А.А. Кривчиков // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 3 (31). – С. 91-95. – ISSN 1681-6277
544158
  Юрченко Ю.О. Інтелектуальний капітал як об"єкт стратегічного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 225-231
544159
  Мельник Л.Ю. Інтелектуальний капітал як об"єкт формування економіки знань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 44-47. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
544160
  Гузенко Г.М. Інтелектуальний капітал як основа формування економіки знань / Г.М. Гузенко, Ю.О. Гайдученко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 84-97. – (Економіка ; вип. 13)
544161
  Мельник В.В. Інтелектуальний капітал як стратегічна складова конкурентоспроможністі економіки України / В.В. Мельник, В.В. Бобко, О.М. Поліщук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (15), т. 1. – С. 63-67. – ISSN 2226-8820
544162
  Бутнік-Сіверський Інтелектуальний капітал як фактор забезпечення економічної стійкості сучасних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 4. – С. 61-64. – ISSN 2409-1944
544163
  Остапенко Т.Г. Інтелектуальний капітал як фактор підвищення ефективності міжнародних інтеграційних процесів / Т.Г. Остапенко, Н.Д. Клопотовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 136-138
544164
  Лищенко О.Г. Інтелектуальний капітал як частина елементів власного капіталу / О.Г. Лищенко, І.Є. Павленко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 13-16. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
544165
  Майорова Т.В. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу / Т.В. Майорова, В.М. Диба // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 41-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
544166
  Пономаренко Г.О. Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 262-267. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто зміст, роль і значення інтелектуального капіталу в системі суспільного відтворення. Досліджено роль інтелектуального капіталу в системі фінансової безпеки підприємства. Запропоновано основні напрями забезпечення фінансової безпеки ...
544167
   Інтелектуальний капітал: вибрані аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 155-159. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито зміст поняття "інтелектуальний капітал" та методико-теоретичних розробок щодо вдосконалення роботи корпорацій за допомогою інноваційних співробітників.
544168
  Ляшенко Г. Інтелектуальний капітал: його зміст і роль в економічному розвитку підприємства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 61-68. – ISSN 1682-2366
544169
  Бузинар Б.А. Інтелектуальний капітал: методологічні підходи до вартісного виміру невідчутних активів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 165-171
544170
  Топільницька Я.О. Інтелектуальний капітал: суть та методика вимірювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 25-28. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
544171
  Колодько Т.М. Інтелектуальний потенціал майбутнього вчителя іноземної мови у дослідницькій діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 226-233


  У статті висвітлено інтелектуальний потенціал майбутнього вчителя іноземної мови в сучасному навчально-виховному процесі; визначено поняття "інтелектуальний потенціал"; акцентовано увагу на дослідницькій діяльності майбутнього вчителя іноземної мови. ...
544172
  Дячук І. Інтелектуальний потенціал та інноваційні перспективи космічної галузі економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 24-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
544173
  Розумний М.М. Інтелектуальний потенціал України: проблема реалізації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 90-93


  Стаття присвячена проблемі визначення стану і перспектив реалізації національного інтелекту в Україні. Розрізняються два ключові поняття: інтелектуальний потенціал нації і національний інтелект як різновид колективного (соціального) інтелекту. ...
544174
  Астаф"єв О. Інтелектуальний простір у поемі Т. Шевченка "Сон" і пісні Г. Сковороди "Всякому городу нрав і права" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
544175
  Бажан І.І. Інтелектуальний ресурс як чинник інноваційної моделі розвитку // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 1 (25). – С. 23-26. – ISSN 1997-4167
544176
  Котляров А.В. Інтелектуальний розвиток як внутрішня умова професійного розвитку майбутьного психолога // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 117-122. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
544177
   Інтелектуальний світ української еміграції: пріоритети, пошуки, прозріння // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Круглий стіл "Дня" в рамках започаткованого нового проекту "Самоосвіта online" присвячена інтелектуальному світу провідних діячів зарубіжного українства XX століття. У зустрічі в редакції взяли участь люди, чиї імена відомі в усій Україні: академік ...
544178
  Петрова І.В. Інтелектуальний та видовищний otium у Давньому Римі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – C. 57-67
544179
  Патон Б. Інтелектуальний фундамент державності: наука в незалежній Україні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 серпня (№ 158). – С. 6
544180
  Антонов В.М. Інтелектуальні АРМ : Навч. посібник для студ.фак-ту кібернетики / В.М. Антонов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 157с. – ISBN 966-594-116-Х
544181
   Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління : монографія / Я.І. Лепіх [та ін.] ; за ред. : І.Я. Лепіха, В.О. Романова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-449-0
544182
  Потульницький В. Інтелектуальні впливи Заходу на духовне життя українскої еліти ХVII - XVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.3-7. – ISSN 0869-3595
544183
  Ленська С. Інтелектуальні зв"язки малої прози Миколи Хвильового з зарубіжною літературою (на прикладі "Вступної новели" й "Арабесок") // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 15-20. – ISSN 2075-1486
544184
  Самсонова Я. Інтелектуальні зв"язки університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в XIX - на початку XX ст.: постановка проблеми (історіографічний та джерельний аспект) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 149-152. – ISBN 978-966-171-783-0


  У статті подано результати дослідження рівня висвітлення співпраці університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини та Північної Буковини в історіографії. Найбільш важливими для дослідження історії університетів були наукові роботи В. Антоновича, Я. ...
544185
  Гладковський Р.В. Інтелектуальні змагання юних географів у Чернівцях / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, А.А. Шуканова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 18-21 : фото
544186
  Гавловський В.Д. Інтелектуальні інформаційні технології в боротьбі з організованою злочинністю // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 160-164. – ISSN 1609-0462
544187
  Діалло С.К. Інтелектуальні компоненти для аналізу та прогнозування ситуацій в системах підтримки прийняття рішень (на прикладі управління підприємством) : Автореф...канд.техн.наук:01.05.03 / Діалло С.К.;НТУУ"КПІ". – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.14-15
544188
  Сікорська А.В. Інтелектуальні музичні співтовариства у контексті культури Чернігівщини першої половини XIX століття (на прикладі музичної творчості братів Лизогубів) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Сікорська Анастасія Василівна ; Одес. нац. муз. академія ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
544189
  Кубів С. Інтелектуальні надбання України є скарбом національної економіки, які формують її інноваційне майбутнє // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 11-13. – ISSN 1026-9932
544190
  Гапченко О. Інтелектуальні об"єднання як чинник формування загальноєвропейського культурно-освітнього простору (XVI-XVII ст.) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – С. 53-58. – ISSN 2309-9127


  "Виникненню і діяльності культурно-освітніх об"єднань, інтелектуальних зібрань, шкіл і колегіумів присвячені розвідки О. Єфименка, І. Огієнка, В. Перетца та ін."
544191
  Матросова Л.М. Інтелектуальні послуги як чинник інноваційного розвитку економіки України / Л.М. Матросова, Л.В. Єчина // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 56-68. – ISSN 2411-5584
544192
  Тараненко І. Інтелектуальні права творчих працівників: українські мультиепохальні реалії // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 58-61. – ISSN 1608-6422
544193
  Барковська Л.Г. Інтелектуальні та пізнавально-стильові характеристики особистісної самоактуалізації сучасної молоді / Л.Г. Барковська, В.Ю. Дмитрієв // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.5-17. – (Психологічні науки)
544194
  Фадєєва І.Г. Інтелектуальні технології у фінансовому інжинірингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 234-242. – ISSN 2308-1988
544195
  Левінзон Д.І. Інтелектуальні чинники в системі управління підприємством (фірмою) / Д.І. Левінзон, В.Д. Попова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 129-132. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
544196
  Іртищева І.О. Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 71-78 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
544197
  Кондрашова-Діденко Інтелектуально зорієнтована економіка - основа конкурентоспроможності країни / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 161-169


  Доведено, що основою конкурентоспроможності країнового суспільства є інтелектуально зорієнтована економіка. Формування останньої постає нині головною стратегічною ціллю розвитку країни.
544198
  Літовченко В.П. Інтелєктуалізація праці робітників. / В.П. Літовченко. – К., 1972. – 47с.
544199
  Рубашов М.Б. Інтелігенти. / М.Б. Рубашов. – К, 1971. – 240с.
544200
  Пазиніч С.М. Інтелігентність як атрибут духовної культури сучасного педагога вищої школи / С.М. Пазиніч, В.М. Бабаєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 7-17. – ISSN 1562-529Х
544201
   Інтелігенція-гуманна об`єднувальна сила сучасного суспільства. – Київ : Стилос, 1999. – 200 с. – ISBN 966-7321-54-1
544202
  Рябенко В.О. Інтелігенція / В. Рябенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 160. – ISBN 966-642-073-2
544203
  Саух Петро Інтелігенція : між місією і приниженням / Саух Петро, Саух Юрій // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-8. – ISSN 1999-4966


  Розкривається класична модель інтелігенції та з"ясовується рівень потенціалу нинішньої інтелігенції в справі гармонізації нашого розхитаного суспільства і суперечливого світу
544204
  Добрускін М.О. Інтелігенція в радянському суспільстві / М.О. Добрускін. – Київ, 1971. – 46с.
544205
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 29. – 2013. – 219 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
544206
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 30. – 2014. – 317 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка присвячується. – (Серія: Історія)
544207
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 31. – 2014. – 331 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
544208
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 32. – 2015. – 464 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
544209
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 33. – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
544210
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 34. – 2016. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
544211
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 35. – 2016. – 244 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
544212
   Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
Вип. 36. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історія)
544213
  Гундорова Т.І. Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років / Т.І. Гундорова. – К., 1985. – 144с.
544214
  Попп Р.П. Інтелігенція Львова в 1944-1953 роках: статусна та професійна характеристика // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 210-222. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
544215
  Ткачова Л.І. Інтелігенція Радянської України в період побудови основ соціалізму / Л.І. Ткачова ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 191 с.
544216
   Інтелігенція та влада : матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції-семінару керівників вищих навчальних закладів, учених-дослідників і представників владних структур із проблем сучасної інтелігенції, [14 березня 2008 р.] / МОНУ; Харк. обл. держ. адміністрація; Рада ректорів Харк. регіону; Народна укр. академія; [редкол.: Астахова В.І. (відп. ред), Астахова К.В. та ін.]. – Харків : Народна українська академія, 2008. – 208с. – На обкл.: Освіта, інтелігентність, культура. – ISBN 978-966-8558-70-2
544217
  Кіндратець Олена Інтелігенція та політична еліта України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 6 (20). – С.38-41. – ISSN 1819-7329
544218
  Пагіря А.В. Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950 –1970-х рр. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 121-128. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Досліджено участь української радянської інтелігенції та держави в організації заповідників на території УРСР у 1950-1970-х роках, а також боротьбу громадськості за охорону навколишнього середовища у межах заповідних зон.
544219
  Коляда І.А. Інтелігенція та українська ідея в російському імперському суспільстві кінця XIX початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 205-215
544220
  Литвин В. Інтелігенція у контексті сучасних процесів: Виступ Голови Верховної Ради України з нагоди 85-річчя Кам"янець-Подільського держ. університету. // Голос України, 2003. – 24 жовтня
544221
  Рум"янцева С.С. Інтелігенція України у культурно-просвітительському русі кінця XIX - початку XX століть (історіографічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-24. – (Історія ; Вип. 44)


  Дається огляд історичної та мемуарної літератури, періодичної преси, збірників статей, в яких висвітлюється діяльність української інтелігенції в культурно-просвітницькому русі країни на межі XIX-XX століть
544222
  Курносов Ю.О. Інтелігенція Української РСР і науково-технічний прогрес (1959-1970) / Ю.О. Курносов. – Київ, 1975. – 208с.
544223
  Чекригін Т.О. Інтелігенція як суб"єкт політичного процесу: світовий та український // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 438-442
544224
  Слободян О. Інтенсив Тараса Шевченка. Герменевтичний об"єм / Олександр Слободян, Оксана Яковина. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 287, [1] с. : іл. – Покажч. імен : 284-287. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-706-6
544225
  Кифоренко В.І. Інтенсивна технологія виробництва насіння соняшнику / В.І. Кифоренко. – К., 1987. – 47с.
544226
  Мельник І.П. Інтенсивна технологія вирощування льону / І.П. Мельник, В.Б. Ковальов. – К., 1989. – 48с.
544227
   Інтенсивне залучення України в НАТО : Міжнародний семінар за участю послів - членів Північноатлантичної Ради НАТО // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 14-15. – ISSN 1728-6220


  Інститут трансформації суспільства провів 17 червня 2008 року у Львові міжнародний інтерактивний семінар "Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні". Він був організований за підтримки Центру інформаціїі ...
544228
  Хомич Т. Інтенсивний і параметричний компоненти - модифікатори семантики лексичних одиниць : на матеріалі повісті Василя Барки "Жовтий князь" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 43-47.
544229
  Лич В.М. Інтенсивний тип відтворення людського капіталу як чинник зростання національної економіки / В.М. Лич, Г.В. Лич // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 179-186.
544230
  Проценко Г.Д. Інтенсивні атмосферні опади на Україні та їх значення / Г.Д. Проценко, Н.М. Глибовець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 38-42 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 32)
544231
  Ячевський Ю. Інтенсивні культури України / Ю. Ячевський. – Мліїв, 1930. – 63с.
544232
  Стрілець С.І. Інтенсивні методи навчання: сугестопедагогіка - за і проти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 197-201. – (Педагогічні науки)


  Дослідження присвячено вирішенню завдання розробки способів оптимізації процесу навчання за допомогою інтенсивних, активних методів, що є міждисціплінарним, одним з яких вважається сугестопедагогіка.
544233
  Щербань М.І. Інтенсивні опади в районі Канева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 9-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Географії ; Вип. 13)
544234
  Гриненко І.О. Інтенсивні фактори економічного зростання. / І.О. Гриненко. – К., 1980. – 48с.
544235
   Інтенсивність вільнорадикальних процесів у хрящовій тканині щурів з колаген-індукованим артритом / Є. Тіхова, О. Берник, О. Савчук, К. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено продукти вільнорадикального окиснення та ферменти антиоксидантного захисту у щурів з колаген-індукованим артритом. Встановлено, що у хрящовій тканині щурів за умов експериментальної моделі артриту збільшується вміст супероксид ...
544236
  Трофименко П.І. Інтенсивність дихання та емісія СО2 із дернового глибокого глеюватого грунту залежно від продуктивності сидеральних культур / П.І. Трофименко, Д.А. Білан // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
544237
  Туболець І.І. Інтенсивність інноваційних процесів у народному господарстві // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 71-73. – Бібліогр.: 3 назв
544238
  Колтун Євстахій Михайлович Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеінового та мінерального живлення : Автореф... доктора сільськогосп.наук: 03.00.13, 06.02.02 / Колтун Євстахій Михайлович; Львів. держ. Акад. ветерин. медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів, 1999. – 33л.
544239
   Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах поросят за дії міцелярної форми токоферолу / О.В. Данчук, Р.В. Постой, В.В. Карповський, М.Р. Клюцук, В.М. Скрипкіна, В.І. Карповський, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 237. – С. 164-170. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
544240
  Керімов А.Т. Інтенсивність регіональної міжбанківської конкуренції в Україні під впливом світової фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 151-156
544241
  Казак С.П. Інтенсивність соматикону емоційного реагування персонажа // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 118-127


  Стаття присвячена вивченню інтенсивності соматикону емоційного реагування персонажа на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлено, що інтенсивність як невід‘ємна складова емоцій та емоційного реагування лежить в основі емоційної ...
544242
  Давиденко І.В. Інтенсивність токування деркача та вплив на неї різних факторів / І.В. Давиденко, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-50. – (Біологія ; Вип. 32)


  Показано, що при зниженні температури і збільшенні вологості повітря інтенсивність криків деркача зростала. Добова активність токування мала два піки: з 0 до 1 години та з 15 до 16 години. Зменшення активності співу наприкінці червня вказує на ...
544243
  Рис-Вікерс Інтенсивність як ономасіологічна категорія // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 73-78
544244
  Іскра В.Д. Інтенсивності мод тричастотної генерації на лінії з доплерівським уширенням / В.Д. Іскра, Г.Л. Конончук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 391-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  На основі класичної теорії дисперсії розраховано інтенсивності мод He-Ne лазера ([лямбда] = 0,63 мкм) в режимі трьохчастотної генерації. Застосування методу оптимальної кореляції при порівнянні експериментальних даних і теоретичних розрахунків дає ...
544245
  Гетьман З.О. Інтенсифікатори як засоби діалогізації (на матеріалі сучасного іспанського діалогу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 94-97
544246
  Коваль Н.М. Інтенсифікаційна роль заперечних речень в іспаномовному суспільно-політичному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 141-145. – ISBN 966-638-08406
544247
   Інтенсифікація - головний напрямок аграрної політики КПРС на сучасному етапі. – Львів, 1984. – 26с.
544248
  Іщенко В.В. Інтенсифікація : соціально-економічний довідник / В.В. Іщенко, В.А. Коростельов. – Київ : Політвидав України, 1989. – 192 с.
544249
  Крівенко С.В. Інтенсифікація агломераційного процесу на основі розвитку теорії газодинаміки шару : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Крівенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
544250
  Лисиченко М.Л. Інтенсифікація біохімічних процесів у насінні сільськогосподарських культур / М.Л. Лисиченко, О.В. Панкова // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 44-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
544251
  Дмитрук І.Й. Інтенсифікація виробництва і продуктивність праці. / І.Й. Дмитрук, О.Л. Пітуганов. – К., 1976. – 93с.
544252
   Інтенсифікація виробництва і соціальний розвиток села. – К, 1986. – 153с.
544253
  Драчук У.Р. Інтенсифікація екстрагування термолабільних субстанцій із застосуванням поверхнево-активних речовин на прикладі групи органопрепаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Драчук Уляна Романівна ; Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
544254
  Дорофєєв В.М. Інтенсифікація і матеріальна заінтересованість у колгоспах / В.М. Дорофєєв. – Дніпропетровськ, 1965. – 60с.
544255
   Інтенсифікація і питання управління в сільському господарстві. – Львів, 1966. – 204с.
544256
  Атаманюк Ю.А. Інтенсифікація інвестиційних процесів у банківській системі як чинник інтеграції України до європейського фінансового простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 134-139.
544257
  Лебедь І.Г. Інтенсифікація інноваційного співробітництва в ході міжнародної економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 229-231
544258
  Єфремов Олександр Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства як чинник економічного зростання // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед передумов економічного зростання інноваційний складник посідає особливе місце. Однак донині не прийнято державної стратегії інноваційного розвитку. Водночас вітчизняна економіка потребує значної уваги до процесів підвищення ефективності ...
544259
  Лущ Г.І. Інтенсифікація колгоспного виробництва / Г.І. Лущ. – Київ, 1972. – 144с.
544260
  Калюжний В.Л. Інтенсифікація листового штампування. Формоутворюючі процеси : навч. посібник / В.Л. Калюжний, О.В.Калюжний ; [відп. ред. С.Ф. Сабол] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 296, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292-296
544261
  Тшук А.О. Інтенсифікація лісового господарства / А.О. Тшук, І.В. Борисова. – Львів, 1975. – 52с.
544262
  Лаврова Інна Олегівна Інтенсифікація масообміну в бензольних скруберах з регулярними насадочними елементами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.08 / Лаврова І.О.; Нац. техн. ун-тет; "ХПІ". – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
544263
  Отрошко Т.В. Інтенсифікація навчального процесу - актуальна проблема професійної підготовки студнтів // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 321- 329. – ISSN 2218-5348
544264
  Рацул А. Інтенсифікація навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей у ВНЗ з використанням інтерактивних методів навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 118-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
544265
  Александрова О.Ф. Інтенсифікація навчання професійно-орієнтованої англійської мови у вищій школі / О.Ф. Александрова, В.М. Александров // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 10-15. – (Педагогічні науки ; № 4 (51), грудень). – ISSN 2078-2128
544266
  Топчій О.В. Інтенсифікація підготовки майбутнього менеджера до професійної діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 85-95. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
544267
  Гааг Ольга Сергіївна Інтенсифікація процесів вилучення пектинових речовин з бурякової тканини : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Гааг Ольга Сергіївна ; МО України , Укр. держ. ун-т харчових технологій. – Київ, 1995. – 28 с.
544268
  Перекупко Тамара Вікторівна Інтенсифікація процесів комплексної переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття застосуванням органічних реагентів і розчинників : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Перекупко Тамара Вікторівна; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1998. – 32л.
544269
  Вітенько Т.М. Інтенсифікація процесів кондиціювання води з використанням гідродинамічного кавітаційного реактора. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Вітенько Т.М.; Держ. ун-т *Львівська політехніка*. – Львів, 1996. – 17л.
544270
  Геліх О О. Інтенсифікація процесів масообмінів в абсорберах з пульсційною насадкою. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.13 / Геліх О.О,; Сумський держ.ун-т. – Суми, 1999. – 18л.
544271
  Мельник С.Р. Інтенсифікація процесів рідиннофазного окислення алкілароматичних вуглеводнів. : Автореф... канд.техн.наук: 05.17.04 / Мельник С.Р.; МО Укр.Держ.ун-т."Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 17л.
544272
  Воронін Денис Анатолійович Інтенсифікація процесів стадії абсорбації содового виробництва : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.13 / Воронін Денис Анатолійович; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
544273
  Ущаповський Д.Ю. Інтенсифікація процесу електроекстракції міді в комплексній переробці оксидної руди з отриманням високоліквідних продуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Ущаповський Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
544274
  Блощицин М.С. Інтенсифікація процесу лазерного газопорошкового наплавлення застосуванням енергії плазмового струменю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Блощицин Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
544275
  Гурець Л.Л. Інтенсифікація процесу масообміну при низхідному прямотоці взаємодіючих фаз : Автореф. ...дис. канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Л.Л. Гурець; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
544276
  Матієга Василь Михайлович Інтенсифікація процесу подрібнення у трубних млинах з активуючими бронефутеровками : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.13 / Матієга Василь Михайлович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 21л.
544277
  Кад Бахадур Рокая Інтенсифікація процесу фільтрації в барабанному біофільтрі з рухомою насадкою : Автореф. ...дис. канд. техн. наук: Спец.05.17.08 / Кад Бахадур Рокая; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
544278
   Інтенсифікація реакцій переокислення у мітохондріях тимоцитів передує фрагментації ДНК за радіаційного апоптозу / К.О. Дворщенко, І.І. Гринюк, О.О. Капралов, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-14. – (Біологія ; Вип. 36/37)
544279
  Загайнова Л.І. Інтенсифікація розвитку наукової сфери України та модернізація державної кадрової політики // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-31
544280
  Титов Л.П. Інтенсифікація сільско-господарського виробництва / Л.П. Титов. – К., 1966
544281
  Міщенко О.Д. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва / О.Д. Міщенко, С.І. Тарасенко. – К, 1973. – 51с.
544282
  Мітченко Тетяна Євгенівна Інтенсифікація сорбіційних процесів очистки технологічних розчинів і виробничих стічних вод від мікродомішок металів : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.01 / Мітченко Тетяна Євгенівна; Нац. техн. ун-тет України. (КПІ). – К., 1996. – 39л.
544283
  Гойко І.Ю. Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 03.00.20 / Гойко І.Ю.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2008. – 22с. – Бібліогр.: 39 назв
544284
   Інтенсифікація соціалістичного виробництва. – Львів, 1983. – 199с.
544285
  Чернявська Л. Інтенсифікація соціального поля в медійному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-10. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється розгляд поняття соціального поля як методології дослідження медіадискурсу. Теорія поля реалізується у дослідженнях К. Левіна та П. Бурдьє, які пропонують польовий підхід до вивчення соціальних явищ. Теорія поля К. Левіна поєднує ...
544286
  Васильєв М.І. Інтенсифікація сполучених реакційно-масообмінних процесів в карбонізаційних реакторах содового виробництва : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.07.08 / Васильєв Михайло Ілліч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т " Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
544287
  Сельменська З.М. Інтенсифікація технології витоговлення друкарських форм з фотополімеризаційноздатних матеріалів із використанням магнітної обробки. : Автореф... канд.техн.наук: 05.05.01 / Сельменська З.М.; Укр.Акад.друк. – Львів, 1999. – 17л.
544288
  Підгорський В.С. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу / В.С. Підгорський, Г.О. Іутинська, Т.П. Пирог ; НАНУ ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 2010. – 328 с. – Бібліогр.: с. 277-322. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0994-1
544289
  Коляда Тетяна Федорівна Інтенсіональний світ поезії Ліни Костенко : Дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Коляда Тетяна Федорівна; НУ ім Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 143л. – Бібліогр.:л.132-143
544290
  Кохан Я. Інтенсіональні та прагматичні предикати // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 61-69. – ISSN 0235-7941
544291
  Педченко А.І. Інтент-аналіз текстів інтерв"ю лідерів партій-переможців: на основі результатів парламентських виборів 2012 року в Україні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 108-111
544292
  Журба С.С. Інтентертекстуальні зв"язки малої прози Галини Пагутяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 54-58. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
544293
  Городенко Л.М. Інтенції соціальних комунікацій: мобільні комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 8-11


  У статті проаналізовано наукові й соціальні інтенції щодо розуміння мобільних комунікацій як засобу соціальних комунікацій; з"ясовуються специфічні властивості мобільної комунікації. The article analyses the scientific and social understanding of the ...
544294
  Боднар Р. Інтенційна спрямованість висловлювання з іллокутивною силою "зізання" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 27-30
544295
  Марунько О.А. Інтенційна спрямованість речень усталеної конструкції з кон"юнктивом (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 289-292
544296
   Інтенційність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 759-760. – ISBN 966-316-069-1
544297
  Кравченко П.А. Інтенційність і скінченність як соціокультурні форми буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Скінченність земного буття людини, що існує як фрагмент між різними формами вічності, надає її життю характеру напруженої нестійкості, що адекватно відтворюється в духовній діяльності. За її допомогою людина усвідомлює не тільки межі свого буття, але й ...
544298
  Іванченко А.В. Інтенційність як дискурсотворчий фактор художнього перекладу (на матеріалі українських перекладів творів Ричарда Баха) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 300-304
544299
  Кебуладзе Вахтанг Інтенційність як характеристика емпіричних психічних актів і як трансцендентальна умова можливості досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.84-91. – ISSN 0235-7941
544300
  Драгомирецький Петро Петрович Інтенційно-валентна структура дієслів стану (на матеріалі української, німецької і англійської мов) : Дис... канд. філол.наук: 10.02.19 / Драгомирецький Петро Петрович; КДУ. – К., 1991. – 153л. – Бібліогр.:л.141-153
544301
  Колісник О.В. Інтенціональна свідомість у філософській парадигмі Д. Деннета // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 65-69. – ISSN 2077-1800
544302
  Берегова О.А. Інтенціональне значення загадок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 51-53. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
544303
  Когут Т.Б. Інтенціональне наповнення у романі "Володар мух" В. Голдінга // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 277-282. – (Б-ка Ін-ту філології)
544304
  Мацько В.П. Інтенціональність літератури - основа дослідження світу (за творчістю Людмили Коваленко) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 50-56


  В українськосму літературознавстві інтенціональність літератури як основа дослідження світу в прозі українського зарубіжжя окремо не розглядається.Концепція цього дослідження спроектована на конкретного об"єкта, на об"єктивний твір, що дає вичерпну ...
544305
  Яковенко С. Інтенціональність об"єктів у "Космосі" Вітольда Гомбровича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 320-324. – ISBN 978-966-3888-379-3
544306
  Славова Л.Л. Інтенціональність та маніпулятивність у політичному англомовному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 179-182
544307
  Діденко Л.В. Інтенціональність темпоральності у Григорія Кониського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
544308
  Опанасюк О.П. Інтенціональність у просторі культури: засади, принципи, функції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Опанасюк Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 35 назв
544309
  Колісник О.В. Інтенціональність як аналітично-постмодерний параметр самоідентифікації людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 42-49


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту феномену інтенціональності в концеп- ціях американської аналітичної філософії другої половини ХХ ст., що дозволяє, в свою чергу, розкрити процес репрезентації як творення самоідентифікаційних намірів, мотивів, ...
544310
  Гальонкіна І.С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 352-355. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена філософсько-правовому аналізу явища інтеріоризації вітчизняної юридичної освіти. Доведено, що в сучасних умовах розвитку українського суспільства юридична освіта займає особливе місце, оскільки вона є однією із найбільш включених до ...
544311
  Парамонов А.І. Інтепретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Парамонов А.І. ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
544312
  Желтоножська Тетяна Борисівна Інтер- та інтрамолекулярні полікоплекси, стабілізовані водневими зв"язками в процесах флокуляції та сорбції : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.06 / Желтоножська Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 38 с. – Бібліогр.: 46 назв
544313
  Желтоножська Тетяна Борисівна Інтер- та ітрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв"язками в процесах флокуляції та сорбції : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.06 / Желтоножська Тетяна Борисівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 545 л. + Додатки: л. 526 - 544. – Бібліогр.: л. 465 - 469
544314
  Мацько Л.І. Інтер"єктиви в українській мові (скорочено) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 453-518. – ISBN 978-966-660-472-2
544315
  Борисенко М.В. Інтер"єр міського помешкання в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 250-258
544316
  Маланчук В.А. Інтер"єр українського народного житла / В.А. Маланчук. – Київ, 1973. – 48 с.
544317
  Калиновська І.М. Інтер"єри громадських будівель кінця XIX-XX століть на прикладі Івано-Франківщини: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Калиновська Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
544318
  Товстоляк Н.М. Інтер"єри садиби Качанівка кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 30-37. – ISSN 2218-4805
544319
  Гарбар Микола Інтерактивна гра "Подорож по Європі" (Методична розробка позакласного заходу для унів 9 класу) : Позаурочна робота / Гарбар Микола, Гарбар Галина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 31-32
544320
  Якушевич В.В. Інтерактивна карта пунктів прийому вторсировини у місті Києві // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 324-331


  У статті визначено ступінь актуальності проблеми утилізації відходів як вторинної сировини. Створено класифікацію відходів за типом матеріалу, який входить у їх склад, а також класифіковано пункти їх приймання. Досліджено наявні на території Києва ...
544321
  Городенко Л.М. Інтерактивна книга // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 16-19


  У статті розглядаються основні особливості виду видавничої продукції - інтерактивної книги. The article is devoted to the main peculiarities of published productions - interactive book. В статье рассматриваются главные особенности вида издательской ...
544322
  Волошенко С.С. Інтерактивна матриця кореляційного SWOT-аналізу при розробці та аналізі стратегії підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 351-355. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
544323
  Гуца О.М. Інтерактивна модель перекладу технічних завдань у систему булевих формул : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Гуца О.М.; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 19 с.
544324
   Інтерактивна наука // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Технічне завдання для експозиції Музею науки в Києві розроблятиме польська фірма EDU - її експерти брали участь у створенні відомого Центру науки "Коперник" у Варшаві.
544325
  Свіжевська С. Інтерактивна платформа для проведення процедури акредитації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 80-88. – ISSN 1682-2366
544326
  Глушкова Т.В. Інтерактивна реклама як засіб взаємодії зі споживачем // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 86-90


  У статті розглянуто інтерактивну рекламу з функціональних позицій. Автор наводить загальну класифікацію та основні визначення інтерактивної реклами. Особливу увагу приділено оффлайн-рекламі. Зокрема, дано характеристику основних технологій ...
544327
  Цуканова Г.О. Інтерактивна соціальна реклама у міському середовищі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 59-63


  Розглянуто конкретні приклади використання інтерактивних об"єктів міського середовища як носіїв соціальної реклами. Проаналізовано характерні особливості та переваги використання таких технологій. The concrete examples of use of interactive objects of ...
544328
  Непийвода Н. Інтерактивна стилістика // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 6-18


  Стаття присвячена теоретичним засадам створення текстів, спрямованих на взаємодію (інтеракцію) автора з аудиторією. Обґрунтовується потреба навчати майбутніх журна-лістів методам оптимального використання мовних, стилістичних і текстових засобів. ...
544329
  Самчук В.А. Інтерактивна теорія самості у філософії Джорджа Міда // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 65-70. – ISSN 1996-5931
544330
  Губіна Н.В. Інтерактивна форма навчання в процесі спеціалізації з клінічної фармації на фармацевтичному факультеті в рамках болонської системи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 41-43. – ISSN 1681-2751
544331
  Олійник Н.Ю. Інтерактивне навчальне середовище як базовий компонент моделі змішаного навчання технічних дисциплін // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 35-38. – ISBN 978-966-285-311-7
544332
  Шиліна Наталія Інтерактивне навчання на уроках георграфії в 10 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 19-21. – Бібліогр.: 5 назв
544333
  Панькова Н. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 28-63
544334
  Бабюк В.А. Інтерактивне навчання усного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 59-66. – Бібліогр.: Літ.: с 66; 19 назв
544335
  Антонюк Г.Д. Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 11-15. – ISSN 0321-0499
544336
  Білик О. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України - шлях до обслуговування // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 1 (71). – С. 30-36
544337
  Нєлєпова А.В. Інтерактивне позаадиторне навчання студентів вищої математики / А.В. Нєлєпова, С.В. Євстрат"єв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 310-319. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
544338
  Вірьовка Т. Інтерактивне професійне спілкування директорів як індикатор оцінювання якості роботи бібліотеки / Т. Вірьовка, Л. Сидоренко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 28-30. – ISSN 1811-377X
544339
  Бочко М.І. Інтерактивний екологічний тренінг "Глобальне потепління. Погляд у майбутнє" / М.І. Бочко, І.І. Бочко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
544340
  Бондаренко Т.С. Інтерактивний моніторинг як фактор підвищення ефективності управління навчальним закладом // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 46. – С. 5-9. – ISSN 2074-8922
544341
  Вірютіна К. Інтерактивний плакат "Кабинет библиотековедения им. Л.Б.Хавкиной: к 110-летию со дня основания" : технологічні особливості представлення бібліотекознавчої спадщини засобами інтернет-сервісів // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 19-22
544342
  Максимович Інтерактивний урок-змагання з теми "Атом і атомне ядро" 11 клас : (суспільно-гуманітарний профіль) / Максимович, , Зоряна // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 34-39. – Бібліогр. в кінці ст.
544343
  Лейберюк О.М. Інтерактивні веб-карти: сутність і основні етапи створення (на прикладі веб-ресурсу CARTO) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 54-58 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
544344
  Брайчевський С.М. Інтерактивні гіпертекстові інформаційні ресурси в правовій науці / С.М. Брайчевський, Д.В. Ланде // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 3-9
544345
  Сусь Б. Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях / Богдан Сусь, Наталія Тмєнова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 35-40. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Показано, що самостійну навчальну та дослідницьку діяльність студентів можна активізувати через застосування різних форм і методів навчання за допомогою електронних навчальних посібників, що містять інтерактивні демонстрації, та залучення студентів до ...
544346
  Ваврикович Л.В. Інтерактивні електронні навчальні матеріали з теорії ймовірностей та математичної статистики / Л.В. Ваврикович, В.С. Кладинога, Ю.О. Ковальчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описаний досвід створення інтерактивних дистанційних електронних навчальних матеріалів в галузі прикладної математики.
544347
  Тверезовська Н.Т. Інтерактивні інноваційні технології у системі вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 236-240. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)


  Історія виникнення інновацій, виділено два підходи до їх тлумачення (вузький і широкий), специфічний зміст цієї категорії, головна функція інноваційної діяльності (функція змін), їх трактування в трьох аспектах, показана мета їх впровадження.
544348
  Пономарьова В. Інтерактивні квест-ігри як засіб соціалізації старшокласників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність використання модифікованих тренінгових методик та ігрових методик як засобу соціалізації старшокласників. Аналізується поняття інтерактивної квест-гри. Проводиться аналіз особливостей, переваг та недоліків ...
544349
  Мосюндзь К. Інтерактивні книжки як інноваційний спосіб подання інформації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 272-276


  Стаття має на меті визначити поняття інтерактивної книжки і проаналізувати ринок цієї галузі. Спираючись на дослідження у сфері технологій і психології, ставимо у статті завдання щодо розвитку галузі інтерактивного видавничого продукту. В статье ...
544350
  Цуканова Г.О. Інтерактивні комунікації в соціальній інтернет-рекламі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 164-169


  У публікації авторка розглядає одразу два актуальні аспекти сучасних соціальних комунікацій: розмаїття чинних інтерактивних технологій у мережі Інтернет і використання їх як ефективний метод створення та розповсюдження соціальної реклами. In the ...
544351
  Філіпова Л.Я. Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання / Л.Я. Філіпова, О.В. Олійник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-63.
544352
  Смовженко Л. Інтерактивні лекції в межах курсу "Методика викладання іноземних мов у вищій школі" для студентів-сходознавців // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 230-234


  Йдеться про організацію та проведення інтерактивних лекцій для ознайомлення студентів з інтерактивними технологіями. Наведено приклад інтерактивної лекції, її структурні елементи та послідовність подачі навчального матеріалу. У змісті статті вказано ...
544353
  Гай О.М. Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців / О.М. Гай, Є.Ю. Захарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 36-42. – (Економічні науки ; вип. 27)


  Стаття присвячена з"ясування сутності поняття "інтерактивні методи". Проаналізовано найефективніші діалогові підходи до проведення лекцій, зокрема елементи дискусій і "мозковий штурм".
544354
  Білик Н.Л. Інтерактивні методи викладання сербської мови у світлі сучасних вимог // Лексичні одиниці на позначення квітів в англійській мові / В.А. Бєлуха, 2012. – С. 41-47
544355
  Білик Н.Л. Інтерактивні методи викладання сербської мови у світлі сучасних вимог // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 41-47


  У статті висвітлюються ефективні інтерактивні методи у сучасній практиці викладання сербської мови у контексті основних критеріїв і детермінантів методики навчання інших іноземних, зокрема, слов"янських мов
544356
  Малишева А. Інтерактивні методи мовленевої підготовки студентів / А. Малишева, С. Бабій // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 111-120. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
544357
  Грачова І. Інтерактивні методи на заняттях англійської мови у ВНЗ // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 47-48
544358
  Литовченко Н.А. Інтерактивні методи навчання англійської мови // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 91-95


  Висвітлено питання застосування інтерактивних методів навчання на заняттях з англійської мови. Продемонстровано, що кейс-метод, метод проектів, рольова гра є новими стратегіями в оформленні сучасного навчального процесу.
544359
  Жарська І.О. Інтерактивні методи навчання в маркетингу : навч. посібник [для викладачів та студентів екон. спец.] / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-199. – ISBN 978-617-7253-63-0
544360
  Гаврилова Я.Л. Інтерактивні методи навчання в професійній підготовці майбутніх журналістів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 51-54. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741


  Стаття присвячена актуальним питанням журналістської освіти. Проаналізовано й описано ефективні інтерактивні методи навчання майбутніх журналістів: вправа, робота зі стікерами та відео. Автор статті згадує думку професора КНУ імені Тараса Шевченка В. ...
544361
  Розумовська О.Б. Інтерактивні методи навчання інформатики студентів економічного факультету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 63-65
544362
  Безносюк О.О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 207-213


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі. Інтерактивні методи дозволяють активно формувати вміння (здатність здійснювати певні дії повністю розгорнуто та свідомо) та навички (здатність робити ту ж саму дію автоматизовано, згорнуто, без участі ...
544363
  Безносюк О.О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 207-213


  У статті йдеться про методи навчання у вищій школі. Інтерактивні методи дозволяють активно формувати вміння (здатність здійснювати певні дії повністю розгорнуто та свідомо) та навички (здатність робити ту ж саму дію автоматизо- вано, згорнуто, без ...
544364
   Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України : Збірник наукових праць. – Суми-Харків : ВВП; Мрія-1 ЛТД, 2001. – 252с. – ISBN 966-566-165-5
544365
  Кух О.М. Інтерактивні методи навчання фізики у ВНЗ / О.М. Кух, А.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 206-209. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
544366
  Курушина М.А. Інтерактивні методи у викладанні курсу "Українська мова професійного спрямування" для студентів історичних факультетів ВНЗ // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 317-319. – ISSN 2219-4290
544367
  Фесенко В. Інтерактивні методики - найкращий шлях до досягнення вершин професійної майстерності / В. Фесенко, А. Хомула // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 39-44. – ISSN 1682-2366
544368
  Галай А.О. Інтерактивні методики викладання права (на основі досвіду проведення занять з курсу "Практичне право: протидія насильству") / А.О. Галай, В.В. Стаднік // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 176-182. – ISBN 966-8009-46-0
544369
  Отраднова О. Інтерактивні методики викладання цивілістичних дисциплін у вищих навчальних закладах // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 272-277


  Стаття присвячена аналізу інтерактивних методик викладання цивілістичних дисциплін у вищих юридичних навчальних закладах. Автор аналізує інтерактивні методи читання лекцій та проведення практичних занять, які можуть застосовуватися в Україні. Зокрема, ...
544370
  Губар О.М. Інтерактивні методики роботи з текстом у курсі "Філософія права" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 183-185. – ISBN 966-8009-46-0
544371
  Пазюра Н.В. Інтерактивні педагогічні технології у професійній підготовці персоналу компаній в Японії // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 68-72. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
544372
  Карнаков Я. Інтерактивні послуги - основа цифрового ТБ / Я. Карнаков, С. Корабельський // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-75
544373
  Толкачова Л. Інтерактивні прийоми у вихованні / Лідія Толкачова ; [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко ; ред. рада: Л. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 118, [2] с. – Сер. засн. в 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-740-6


  На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Класний керівник. Бібліотека ; Сучасна школа України. Бібліотека ; Профтехосвіта. Бібліотека ; Завуч. Бібліотека ; Соціальний педагог. Бібліотека ; Психолог. ...
544374
  Сластеннікова С.С. Інтерактивні програми для старшокласників, студентівта сімейного відвідування в Національному музеї історії України. Історія і перспективи / С.С. Сластеннікова, І.О. Супрунюк // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 68-70
544375
  Соболик Таміла Інтерактивні технології на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 20-25 : Схеми. – Бібліогр.: 5 назв
544376
  Танцюра А.І. Інтерактивні технології на уроках правознавства / А.І. Танцюра. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 9 (21)). – ISBN 966-333-239-5
544377
  Щербина В.І. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури / В.І. Щербина, О.В. Волкова, О.В. Романенко. – Харків : Основа, 2005. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.3(16)). – ISBN 966-333-141-0
544378
   Інтерактивні технології на уроках хімії. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.11(47)). – ISBN 966-333-411-8
544379
  Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 28-36. – ISSN 0131-6788
544380
  Богданова Л.Є. Інтерактивні технології навчання на уроках хімії / Л.Є. Богданова. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.6 (18)). – ISBN 966-333-045-7
544381
  Коваль Н.В. Інтерактивні технології навчання як засіб формування професійних компетентностей майбутніх менеджерів // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 70-77


  Щодо впровадження в навчальний процес ВНЗ III-IV рівнів акредитації адекватних сучасним умовам методів та технологій навчання, що сприятимуть формуванню професійних компетентностей майбутніх спеціалістів.
544382
  Роганова М. Інтерактивні технології освітньо-виховного процесу у ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 55-63. – ISSN 2077-1827
544383
  Галацин К.О. Інтерактивні технології у процесі вивчення англійської мови студентами ВТНЗ / К.О. Галацин, А.М. Фещук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 91-98. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розкривається сутність поняття інтерактивної технології та ії роль у процесі вивчення англійської мови студентами вищого технічного навчального закладу.
544384
  Шведун В.О. Інтерактивні технології у розвитку сучасної вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 222-225. – ISBN 978-966-285-311-7
544385
  Фіголь Н.А. Інтерактивні технології формування педагогічної майстерності під час лекційно-семінарських занять // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 222-229. – ISSN 2227-2844
544386
  Лупенко-Ковтун Світлана Миколаївна Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются возможности использования интерактивных технологий во время лекционных и практических занятий с целью формирования у студентов навыков демократического поведения.
544387
  Нагорна Н.В. Інтерактивні технології як засіб формування педагогічної компетентності майбутнього психолога // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 90-95. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
544388
  Коцан І.Я. Інтерактивні технології як складова інноваційного перетворення системи вищої освіти / І.Я. Коцан, М. Яцишин, Ю.В. Коренга // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 343-348. – ISSN 2218-5348
544389
   Інтерактивні уроки з історії України : 9 клас. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(23)). – ISBN 966-333-248-4
544390
   Інтерактивні уроки з історії України. 8 клас / Л.Г. Фурман, О.Ф. Полупан, І.О. Андрощук, Л.Д. та ін. Гаврилюк. – Харків : Основа, 2005. – 112с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 10(22)). – ISBN 966-333-247-6
544391
  Ягоднікова В.В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищій школі : навч.-метод. посібник / В.В. Ягоднікова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 69, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0031-0
544392
  Присяжнюк С. Інтерактивні форми роботи на заняттях української літератури // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 52-56
544393
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у ранкових передачах українських телеканалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 91-95


  Розглядається використання інтерактивності у ранкових телепередачах "Нового каналу", "1+1", "Інтера", "ТРК Ера", "Сіті", "М1" та проводиться їх порівняльний аналіз. This article discusses the use of interactivity in the morning broadcastings on Novyi ...
544394
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Полісученко Анна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
544395
  Полісученко А.Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика : дис. .... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Полісученко Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 230 л. – Бібліогр.: л. 186-230
544396
  Нагорняк М.В. Інтерактивність як визначальний чинник ефективності розмовних програм інтернет-радіостанцій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 157-163


  У статті зосереджено увагу на вагомій характеристиці діяльності вітчизняних інтернет-радіостанцій, пов’язаній з явищем інтерактивності, що стає дедалі поширенішим у практиці українського аналітичного мовлення; окреслено основні умови, за яких ...
544397
  Гончаров В.В. Інтерактивність як одна з ознак сучасного мережевого мистецтва кіберкультури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 117-120. – ISSN 2226-3209
544398
  Зелінченко О.А. Інтерактивність як основа "живого" радіомовлення: історія виникнення та важливість упровадження соціального замовлення аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 145-147


  У статті йдеться про якісно сформований і порівняно новий вид діяльності радіостанцій інтерактивний. Зокрема подаються історичні матеріали виникнення і становлення іптерактивності. Простежується доцільність за впровадження такої форми діяльності на ...
544399
  Брижаченко Н.С. Інтерактивність як чинник формування дизайну сучасного громадського інтер"єру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Брижаченко Наталя Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
544400
  Березенська С.М. Інтерактивність, як основний показник якості дистанційного курсу // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 5-6
544401
  Зінченко Я. Інтеракції та інтеракційні витрати у процесі внутрішньофірмової взаємодії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 40-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
544402
  Андрієнко Т. Інтеракційна модель перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 6-16. – ISSN 2413-3094
544403
  Васютинський В.О. Інтеракційна психологія влади / В.О. Васютинський. – Київ, 2005. – 492с. – ISBN 966-7486-27-3
544404
  Чекулай О.П. Інтеракційний аспект висловлювань звинувачення та виправдання // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 480-484. – ISBN 966-7890-03-1
544405
  Васютинський В. Інтеракційний дискурс психоаналітичних тлумачень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-14. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У сучасних психоаналітичних тлумаченнях дедалі виразнішим стає інтерес до змісту міжособової взаємодії. У процесі спілкування аналітика і клієнта в психоаналітичній діаді зароджується їхній спільний інтеракційний дискурс. Численні факти аналітичного ...
544406
  Ущина В. Інтеракціональні особливості топікального контролю в комунікативній ситуації політичних дебатів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 498-506. – ISBN 966-581-388-9
544407
  Цимбаленко Є.С. Інтеракція як концептуальне поняття медіакомунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 142-146


  У статті здійснюється огляд тлумачень інтеракції та інтерактивності у теоріях масової та медіакомунікацій, у тому числі щодо можливості індивідуального самовираження аудиторії через інтерактивний інструментарій нових медіа. З’ясовується, як ...
544408
  Швець О. Інтераційні схеми апроксимації сигналів у випадку нарощування системи базисних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-63. – (Кібернетика ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються ітераційні схеми апроксимації сигналів. Iterative signals approximation schemes are considered.
544409
   Інтерв "ю з директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України академіком НАН України М.В.Новиковим (провела Л.П.Кавуненко) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 98-104. – ISSN 0374-3896
544410
  Халер М. Інтерв"ю = Das Interview. Ein Handbuch fur Journalisten : [навч. посібник] / Міхаель Халер у співавторстві з Раймер Хінцпетер, Ульріх Цойчель, Хайнер Кеппелі ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова ; пер.: К. Макєєв, П. Демешко]. – Київ : Академія Української Преси, 2008. – 403, [1] с. : портр., іл. – Дод. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 24-26, 396-403. – ISBN 966-2123-06-7
544411
  Грабська А.В. Інтерв"ю в журналі культурного спротиву "ШО" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 101-105


  Проаналізовано використання жанру інтерв"ю в сучасній українській пресі культурологічної спеціалізації на прикладі "журналу культурного спротиву" "ШО". Окреслено риси культурологічних матеріалів у жанрі інтерв"ю та подано їх узагальнену класифікацію за ...
544412
  Штельмах М.Л. Інтерв"ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: спец. 10.02.01 / Штельмах М.Л.; КНУТШ.Інститут філології. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 10 назв
544413
  Штельмах М.Л. Інтерв"ю в системі жанрів сучасної україномовної комунікації : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Штельмах М.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 222л. – Бібліогр.: л.194-222
544414
  Лаврик О.В. Інтерв"ю в сучасній молодіжній пресі: жанрово-стильові особливості (на матеріалі журналів "Молоко" та "Екстирим ХЗМ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 80-83


  Статтю присвячено дослідженню основних форм і типів жанру інтерв"ю в сучасних молодіжних виданнях, аналізу одиниць інформативної єдності й прийомів інтимізації мовлення в текстах інтерв"ю. Genre and stylistic features of interview in the modern youth ...
544415
  Бодак Ю. Інтерв"ю в сучасному інформаційному просторі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 196-198
544416
  Голік О.В. Інтерв"ю в українській пресі ХХI ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 48-52.


  Розглянуто новітні погляди на жанр інтерв"ю, його різновиди та модифікації, що є результатом взаємокореляційних процесів. Окрім того, здійснено моніторинг сучасної української преси щодо фукціонування цього жанру, частоти вживанння, визначено тенденції ...
544417
  Щегельська О.О. Інтерв"ю в українському телевізійному інформаційному мовленні. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 196-198.
544418
  Ситник А. Інтерв"ю директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому / розмову вів Олександр Святоцький // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 9-13. – ISSN 1026-9932
544419
  Чалий Д. Інтерв"ю з Кобзарем // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 52-53
544420
  Крижанівський А.С. Інтерв"ю з колоритним дідом / А.С. Крижанівський. – К., 1983. – 272с.
544421
  Жиганюк І.В. Інтерв"ю з Леонідом Булавіним / І.В. Жиганюк, М.П. Маломуж // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 687-696. – ISSN 0372-400Х
544422
  Щербаков В.З. Інтерв"ю з мухою : іронічні оповідання / Віктор Щербаков. – Київ : Либідь, 2009. – 213, [3] с. : іл. – В книзі також: Москва, А-100 : п"єса. – ISBN 978-966-06-0566-4
544423
  Нагайло Б. Інтерв"ю з Надією Світличною, присвячене творчості Василя Стуса : З передавань радіо Свобода" 8 і 9 вересня 1985 року // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 99-104
544424
  Мазурок А.І. Інтерв"ю з професором Воловичем В.І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-9. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
544425
  Матвієнко С. Інтерв"ю з Рендалом Колінзом // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 112-119. – ISSN 0235-7941
544426
  Кононенко П. Інтерв"ю з Юрієм Мушкетиком // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-23
544427
  Будько Євген Інтерв"ю із Санта - Клаусом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 16-19 : фото
544428
  Пронкевич Олександр Інтерв"ю Михайла Москаленка. Про історію перекладу творів Федеріко Гарсіа Лорки українською мовою // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0320-8370
544429
  Луценко К.С. Інтерв"ю на радіо: підготовка та проведення (на прикладі програм на радіо "Ера ФМ" ) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті характеризуються роль інтерв"ю як самостійного жанру, головні особливості підготовки та алгоритм проведення інтерв"ю. Визначаються усі етапи інтерв"ю: вступна, діалогічна та завершальна частини. Велику увагу приділено психологічним чинникам, ...
544430
  Баталов В.Г. Інтерв"ю не для преси. / В.Г. Баталов. – К., 1989. – 365с.
544431
  Попова Ю.М. Інтерв"ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 169-172


  Вивчення інтерв"ю Павла Загребельного крізь призму соціальних комунікацій дає можливість розкрити особливість їх проблемно-публіцистичного змісту, уписаного в координати соціального часу й простору, указати на їх комунікативну стратегію й прагматику, ...
544432
  Шмиговська В.В. Інтерв"ю у академіка НАН України К. Ситника. До 80-річчя академіка НАН України К. Ситника : ювілей вченого // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 1726-5428
544433
   Інтерв"ю учених правознавців // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 65-74. – ISSN 1026-9932


  Продовження назви:"...Василя Тація, Олександра Петришина, Олени Мініч, Богдана Падучука, Олександра Дорошенка, богдана Львова, Едуарда Сімсона, Ірини Венедіктової - головному редакторові журналу "Право України" Олександру Святоцькому".
544434
  Нещерет Інна Інтерв"ю Хакан Їілмаз: "Наступного року Turkish Airlines святкуватиме аж два ювілеї" / Нещерет Інна, Корбут Анна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 42 : фото
544435
  Гривачова А. Інтерв"ю як об"єкт авторського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-15-6
544436
  Афанасьєва К.О. Інтерв"ю як об"єкт співавторства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 6-10


  таття присвячена проблемам практичної реалізації новели нової редакції закону "Про авторське право та суміжні права", згідно якої інтерв "ю вважається твором, написаним у співавторстві. The articile considers problems by realization in practice of ...
544437
  Пилипенко Р.Є. Інтерв"ю як презентація ідеологічних контекстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 402-405. – ISBN 978-966-171-092-3
544438
  Юсін А.А. Інтерв"ю, якого не було. / А.А. Юсін. – К., 1984. – 287с.
544439
  Біленко Василь Інтерв"ю. Вольфганг Едер: Драгобрат - це як Австрія сорок років тому // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 18 : фото
544440
   Інтерв’ю з академіком НАН України І.М. Коваленком // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 132-141. – ISSN 0374-3896
544441
   Інтерв’ю з академіком НАН України О.А.Летичевським // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 125-132. – ISSN 0374-3896
544442
  Жуковська О. Інтервальна модель оцінки обсягу страхових резервів / О. Жуковська, І. Ткаченко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 85-89 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
544443
  Рижов А.Ю. Інтервальна оцінка ймовірності виживання для компонент суміші // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто застосування адаптивних оцінок функцій розподілу компонент суміші зі змінними концентраціями до побудови довірчих інтервалів для невідомих ймовірностей виживання. Наведено приклад для суміші з експоненційно розподіленими ...
544444
  Галкін О.А. Інтервальна оцінка ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 117-122. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджена методологія отримання обмежень та оцінок помилки процедури пропуску, що є об"єктивною оцінкою помилки узагальнення. Випадок нероздільності та застосування обмежень на здатність узагальнення ОВМ. Точна оцінка процедури пропуску. Methodology ...
544445
  Кожаметов А.Т. Інтервальна стійкість систем непрямого регулювання з запізненням / А.Т. Кожаметов, А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 268-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуті системи непрямого регулювання з запізненням. Одержані умови стійкості.
544446
  Хусаінов Д.Я. Інтервальна стійкість систем прямого регулювання з малим запізненням / Д.Я. Хусаінов, А.Т. Кожаметов, А.В. Шатирко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 320-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи нелінійних диференціальних рівнянь з не лінійністю спеціального вигляду. За допомогою функції Ляпунова вигляду квадратична форма плюс інтеграл від не лінійності одержані умови так званої інтервальної стійкості системи.
544447
  Квєтний Р.Н. Інтервальні моделі перетворень сигналів в інформаційно-вимірювальних системах : монографія / Квєтний Р.Н., Бойко О.Р. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 100 с. – ISBN 978-966-641-299-0
544448
  Жуковська О.А. Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику : Автореф. ... дис. канд.фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 / Жуковська О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
544449
  Жуковська О.А. Інтервальні моделі прийняття колективних рішень в умовах ризику : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук .Спец. 01.05..04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Жуковська О.А.; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 145л. + Додаток л. 143 - 145. – Бібліогр.:л. 130 -142
544450
  Меренкова О. Інтервальні оцінки ризиків в інноваційних банківських проектах : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
544451
  Хассан Я.Х. Інтервально-кодовий метод для моделювання перетворювачів та управління ними. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.12 / Хассан Я.Х.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 2000. – 15л.
544452
  Угрин Л.Я. Інтервенції в сучасних міжнародних відносинах: теоретичні аспекти дослідження / Л.Я. Угрин, У.Я. Демків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 28-38


  Розглянуто пояснювальний потенціал неореалізму, ліберального інституціоналізму та соціального конструктивізму, методологічно об"єднаних теорією ситем, для аналізу інтервенційної поведінки держав. З"ясовано особливості структури міжнародної системи та ...
544453
  Гаврилова М. Інтервенція в Сирію: примарність перспектив / М. Гаврилова, В. Заянчковський // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 48-51
544454
  Коваль Н.Є. Інтердискурс у юридичному дискурсі // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 68-72. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
544455
  Пасова Т.О. Інтердискурсивна публіцистика журналу "Культура" в контексті суперечливого трактування історичних подій в емігрантських виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 179-183


  Публіцистичний дискурс стосовно майбутнього Центральної та Східної Європи охопив низку ЗМК, які виходили за кордоном. Одним із найавторитетніших еміграційних журналів визнано редаговану Єжи Ґед - ройцем "Культуру". Статті цього видання, які мають ...
544456
  Вороніна Д.В. Інтердискурсивність роману Т. Пратчетта "Wyrd Sisters" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 103-104
544457
  Пономаренко О. Інтердискурсивність як провідна риса дипломатичного дискурсу (на матеріалі виступів екс - Міністра закордонних справ Італії Дж. Терці ді Сант - Агата на ІХ Конференції Послів у Римі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-35. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються випадки вживання характерних елементів інших дискурсів у дипломатичному. Доводиться притаманність останньому значного ступеня інтердискурсивності та інтегративності. Констатується переважання економічної, політичної, юридичної та ...
544458
  Завадська О.В. Інтердискурсивність як системоутворювальний параметр офіційних веб-сайтів інститутів сектору безпеки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 542-552


  В статті розглядається роль різних типів дискурсів у мережевих ресурсах спецслужб України, їх ознаки та системоутворювальні функції.
544459
  Зимомря М. Інтердисциплінарний вектор досліджень Лідії Дунаєвської та її вплив на фольклористичну діяльність Івана Хланти / М. Зимомря, І. Зимомря // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 97-110


  Статтю присвячено фольклористичній діяльності Лідії Дунаєвської та Івана Хланти. The article deals with folkloristic work of Lidiya Dunayevska and Ivan Chlanta.
544460
  Жовта Н.М. Інтердисциплінарні виміри дослідження мови української чарівної казки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 174-184. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються проблеми розрізнення мовної ідентифікації тексту казки як лінгвістичного факту та етнолінгвістичних витоків сюжету казки. The article discusses the problem of discerning the linguistic nature of the fairy tale text as language ...
544461
  Черняк Ю.І. Інтердисциплінарні виміри проблеми типолоії дискурсів та літературознавча аналітика // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 94-100. – (Філологічні науки ; № 1)
544462
  Олійник І. Інтердисциплінарність дослідження чи маргінес науки? : (до питання літературознавчого статусу критики художнього перекладу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 117-125. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
544463
  Білан Н.І. Інтерент як простір різних видів соціальних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 46-50


  У цій статті йде мова про Інтернет як простір для існування різних видів соціальної комунікації. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій став передумовою для створення нових комунікаційних моделей, зокрема з допомогою Інтернет та мобільного ...
544464
   Інтерес до Індії пересилив страх : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 112 : Іл.
544465
  Маринич О.М. Інтерес Т.Г.Шевченка до вивчення природи : (відбиток) / О.М. Маринич. – Київ, 1962. – 230-238с.
544466
  Самбор М. Інтерес у праві: поняття, сутність, структура // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-120. – ISSN 0132-1331
544467
  Гуняк А.Я. Інтерес як критерій поділу права на приватне та публічне: загальнотеоретичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
544468
  Усатий Г.О. Інтерес як об"єкт кримінально-правового конфлікту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 236-240. – ISSN 2219-5521


  Статтю присвячено визначенню спрямованості кримінально-правового конфлікту та його предмета через дослідження окремих аспектів правової категорії "інтерес", яка останнім часом все активніше використовується вітчизняним законодавцем при конструюванні ...
544469
  Воронова О.В. Інтерес як складовий елемент захисту в цивільному праві України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-19. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
544470
  Дубінін В.В. Інтерес як соціально-філософська категорія // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
544471
  Макаренко Н.Г. Інтереси в системі самореалізації особистості : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Макаренко Н. Г.; МОУ,КУ. – К., 1994. – 17л.
544472
  Макаренко Наталія Генадіївна Інтереси в системі самореалізації особистості (соціально-філософський аналіз) : Дис... доктора філософськихнаук: 09.00.11 / Макаренко Наталія Генадіївна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 143л. – Бібліогр.:л.130-143
544473
  Туркот М. Інтереси військової служби: поняття та характеристика // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-13.
544474
  Корнякова Т. Інтереси держави - це і права дітей, права кожного з громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.14-18
544475
  Матвієць А. Інтереси держави в галузі земельних відносин: поняття та зміст // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 83-90
544476
  Семенюк В. Інтереси держави в господарському представництві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-19.
544477
  Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором у суді // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.112-114. – ISSN 0132-1331
544478
  Петренко Г. Інтереси канадської компанії WWM усупереч міжнародним стандартам // Хрещатик : газета Київської міської Ради. – Київ, 2016. – 27 травня (№ 56). – С. 16


  Канадська гірнича компанія WorldWide Minerals Ltd.(WWM) має намір судитися з Казахстаном, звинувачуючи його в невиконанні зобов"язань неіснуючої держави СРСР.
544479
  Масловський М.А. Інтереси колгоспного селянства. / М.А. Масловський. – К., 1976. – 164с.
544480
  Надольний М.І. Інтереси людські / М. Надольний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 160-162. – ISBN 966-642-073-2
544481
  Пітцик М.В. Інтереси міст в контексті адміністративно-територіальної реформи // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 3-8. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
544482
  Рябека О.Г. Інтереси народу як системоутворюючий чинник організаційних рівнів і форм реалізації державної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 50-58
544483
  Дубінін В.В. Інтереси народу: плюралізм поглядів / В.В. Дубінін ; [за наук. ред. В.П. Беха] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 484, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 468-476. – Бібліогр.: с. 428-449. – ISBN 978-966-660-815-7
544484
  Вавринчук М.П. Інтереси національної безпеки України у сфері державно-церковних відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 346-351. – (Право. Економіка. Управління)
544485
  Солоткий С.А. Інтереси правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини та їх значення для правової системи України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 9 (157). – С. 40-48
544486
  Малєнко О.В. Інтереси роботодавця в трудовому праві // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 78-81. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
544487
  Фесенко Є. Інтереси споживачів потребують захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.36-39.
544488
  Ареф"єва Олена Володимирівна Інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємств / Ареф"єва Олена Володимирівна, Комарецька Поліна Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 80-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано і визначено основні інтереси стейкхолдерів в організаційному забезпеченні стратегічного управління фінансовим потенціалом промислових підприємств.
544489
  Брайловський І.А. Інтереси та переваги держави в проектах державно-приватного партнерства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 52-57. – ISSN 1993-0259
544490
  Микитчук Н.М. Інтереси та політика КНР в Центральній Азії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 309-314. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
544491
  Рудницький С.В. Інтереси у соціальному вимірі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 123-135
544492
  Кулінич М. Інтереси України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 386-406. – ISBN 966-7522-07-5
544493
  Михайловская О.В. Інтереси України в рамках співтовариства країн ОЧЕС // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 5. – С. 58-66. – ISSN 1729-7036
544494
  Богуш М. Інтереси учасників корпоративних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується поняття "інтерес" з точки зору різних наук, досліджуються існуючі концепції розуміння категорії "інтерес", з"ясовується сутність та види індивідуальних інтересів учасників корпорації, пропонується власне бачення щодо узгодження ...
544495
  Дубінін В.В. Інтереси як форма самовираження народу // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 89-103
544496
  Шульга З.П. Інтереси, стимули, заінтересованість / З.П. Шульга, Ю.І. Палкін. – К., 1970. – 263с.
544497
   Інтеріорність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 760. – ISBN 966-316-069-1
544498
  Швець Р.Я. Інтеркаляційна модифікація пористих і шаруватих матеріалів для пристроїв генерування і накопичення електричної енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Швець Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
544499
  Коноплянко Д.Ю. Інтеркальовані нанокомпозитні конденсатори на основі шаруватих кристалів A3 B6 : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.27.01 / Коноплянко Д.Ю. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
544500
  Присяжнюк О.С. Інтеркультурна взаємодія в умовах поглиблення політичної, етнокультурної та інформаційної глобалізації // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 215-217
544501
  Дроботенко М.О. Інтеркультурна філософія: до визначення поняття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 208-211. – ISSN 2076-1554
544502
  Сидоренко І.Г. Інтеркультурне виховання як фактор соціалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 133-134
544503
  Афанасьєва Л. Інтеркультурне місто як модель інтеграції українських спільнот у сучасний європейський простір / Л. Афанасьєва, Рубікондо-Хованова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 13-17
544504
  Саенко С.Г. Інтеркультурний вимір у викладанні іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 139-142
544505
  Монолатій Т.П. Інтеркультурні мотиви волоцюжництва у прозі Йозефа Рота // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 254-260. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
544506
   Інтерлакенська декларація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – С. 234. – ISSN 0132-1331
544507
  Литвин О.М. Інтерлінація функцій / О.М. Литвин. – Харків : Основа, 1992. – 234 с.
544508
  Просалова В. Інтермедіальна поетика Михайла Яцкова // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 160-169. – ISBN 978-966-171-889-9
544509
  Омельчук О. Інтермедіальна проекція літературного авангарду Валер"яна Поліщука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 37-43. – ISSN 0236-1477
544510
  Мислива В. Інтермедіальне поле повісті "Я, Мілена" Оксани Забужко // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 39-41


  У статті розглянуто повість "Я, Мілена" Оксани Забужко як простір для інтермедіальних маркерів. Йдеться про вплив технологій на внутрішній світ героїв, зміну світобачення людини через взаємодію сучасних мистецтв. Проаналізовано відмінні риси між ...
544511
  Вірченко Т. Інтермедіальне прочитання ранньої драматургії Любові Яновської // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 169-176. – ISBN 978-966-171-889-9
544512
  Бітківська Г. Інтермедіальний дискурс журналу "Вітчизна" (1987-1992) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 10-16


  У статті зроблено проблемно-тематичний аналіз інтермедіального дискурсу журналу «Вітчизна». Простежено значення вербальних і візуальних жанрів та їхню взаємодію у літературно-художньому журналі як текст. В статье осуществлен проблемно-тематический ...
544513
  Ільчук М. Інтермедіальний простір роману Томаса Бруссіга "На коротшому кінці сонячної алеї" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 130-136. – ISSN 2307-2261
544514
  Ковпік С. Інтермедіальні експерименти А. Берга з п"єсою Г. Бюхнера "Войцек" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 148-152. – ISBN 978-966-171-889-9
544515
  Клочек Г. Інтермедіальні стосунки художньої літератури та кіно: із теоретичних спостережень // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 24-33. – ISBN 978-966-171-889-9
544516
  Доценко Н.В. Інтермедіальні стратегії відображення пам"яті у прозі Патріка Модіано // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 259-269


  У статті розглядаються інтермедіальні стратегії у прозі Патріка Модіано, а саме ті художні прийоми, що суголосять засадам кінематографічних технік, зокрема "монтажне бачення" та різні моделі репрезентації, запроваджені відомим режисером, засновником ...
544517
  Родіонова І. Інтермедіальність "України в огні" Олександра Довженка / І. Родіонова, О. Шапіренко // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 235-241
544518
  Короткова Л.В. Інтермедіальність в британській художній прозі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 85-93
544519
  Мегела І.П. Інтермедіальність повісті Г. Гессе "Останнє літо Клінгзора" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 153-162


  У статті висвітлюється методологія інтермедіального зв’язку словесного й образотворчого мистецтв.Повість Г.Гессе «Останнє літо Клінгзора» аналізується під кутом зору художньо-світоглядної моделі естетичного смислу, ключовими категоріями якої є ...
544520
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки
544521
  Лисенко Н.О. Інтермедіальність поетичних текстів Т. Осьмачки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 234-238. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті в лінгвопоетичному аспекті досліджується інтермедіальність доробку Т. Осьмачки, за доп. компонентного аналізу описуються мовні засоби, що використав автор для створення символів та метафор, специфіка яких полягає в намаганні поета скористатися ...
544522
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність сучасного українського літературного журнала: до постановки проблеми // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 42-48


  У статті визначаються основні напрями теоретичного осмислення поняття "інтермедіальність" та обґрунтовується доцільність вживання цього терміна для позначення особливостей сучасного українського літературного журналу. В статье определяются ...
544523
  Довгань О.В. Інтермедіальність художнього тексту як соціологічний феномен та проблема культурної комунікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 172-176. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядається поняття інтермедіальності як соціальний та лінгвістичний феномен. Останній автор означує як систему культурних комунікацій, яка продукує збагачення і трансформацію продуктів культури певної нації. Окреслено динаміку та ...
544524
  Бітківська Г.В. Інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 37-46


  У статті досліджено інтермедіальність як засіб моделювання часопростору в сучасному літературному журналі: виявлено семантику і функції візуальних образів та творів образотворчого мистецтва в організації взаємозв"язків часу й простору. Часопростір ...
544525
  Наєнко М. Інтермедіальність як методологія // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 6-15. – ISBN 978-966-171-889-9
544526
  Просалова В. Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена проблемі інтермедіальності, що розглядається у зв"язку з інтертекстуальністю. З"ясовується походження цього поняття, його семантика. Акцентовано необхідність розмежування інтермедіальності як літературного явища і як методу ...
544527
  Шестакова Е. Інтермедіальність: м"яка "експансія" художності у словесність масової комунікації // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 59-72. – ISBN 978-966-171-889-9
544528
  Франко І.Я. Інтермедія Еврея з Русном : [Розвідка] / Ів. Франко. – Харків : Друк. "Печатне діло", 1908. – 12 с. – В кн. також текст інтермедії ; З 18 т. Збірника Харківського історико-філологічного т-ва, виданого в пошану проф. М. Сумцова
544529
  Девтеров І. Інтермент як нова особистість // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 83-91. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366
544530
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків; Київ, 1930. – 16с.
544531
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків, 1930. – 48с.
544532
  Коцюбинський М.М. Інтермеццо / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 36с.
544533
  Михайлюк М. Інтермеццо : Поезії / Михайло Михайлюк. – Бухарест : Критеріон, 1971. – 57, [2] с.
544534
  Антонюк Н.М. Інтермовний трансфер інформаці: дискурсний потенціал / Н.М. Антонюк, О.Ю. Титаренко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 499-502
544535
   Інтермолекулярні полікомплекси поліакриламіду та полівінілового спирту з рихлою упаковкою сегментів / Л.М. Момот, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова, С.В. Федорчук, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2006. – Т. 72, № 9/10. – С. 51-56. – ISSN 0041-6045
544536
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06. / Пермякова Наталія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 222 л. + Додатки: л. 218-222. – Бібліогр.: л. 196-217
544537
  Пермякова Наталія Михайлівна Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв"язками, як нові функціональні матеріали : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Пермякова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назв.
544538
  Розинка О.О. Інтерналізація фондового ринку - важлива умова входження України у світовий економічний простір // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Економічні науки ; № 1)
544539
  Покась В. Інтернатна освіта: історія становлення та розвитку в Україні // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
544540
   Інтернацілнальний ленінський гарт. – Львів, 1980. – 128с.
544541
  Пивовар С.Ф. Інтернаціонал / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 162-163. – ISBN 966-642-073-2
544542
  Циганов С.А. Інтернаціоналізації банківської діяльності: закономірності та сучасні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 155-162.
544543
  Смирнов В.А. Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку XXI століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 433-441. – ISSN 2312-5993


  Актуальність статті зумовлена тим, що вища освіта в третьому тисячолітті стає одним із найважливіших чинників успішного розвитку суспільства, необхідною умовою підтримки конкурентоспроможності професійного рівня особистості. Визначено стратегії ...
544544
  Савельєв Є. Інтернаціоналізація - основа реформування вищої освіти України // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.26-32. – ISBN 966-654-025-8


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
544545
  Степаненко Б. Інтернаціоналізація банківського сектору України: ціна й методи злиття та поглинання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
544546
  Дмітрієв В.С. Інтернаціоналізація банківської діяльності на фінансових ринках країн, що розвиваються // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 137-144. – Бібліогр.: 17 назв.


  In this paper banks internalization and entrance strategy to the emerging financial markets is reviewed. New trends in commercial banks activities on the emerging markets are analyzed. On the basis of this analysis some conclusions about entrance to ...
544547
  Гаряга Л.О. Інтернаціоналізація банківської діяльності як риса сучасного розвитку світової фінансової системи // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 81-86
544548
  Кириченко М. Інтернаціоналізація банківської діяльності:досвід країн Центрально-Східної Європи і перспективи для України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 25-28
544549
  Мочерний С Інтернаціоналізація вирибництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства : Проблеми економічної теорії / С Мочерний, С. Фомішін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-55 : Табл. – Бібл. 19 назв. – ISSN 0131-775Х
544550
  Дебич М.А. Інтернаціоналізація вищої освіти в глобалізованому світі: тенденції та виклики // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 31-40. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
544551
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в китайському контексті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 316-325. – ISSN 2312-5993
544552
  Смолікевич Н.Р. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізацій них процесів: сучасний стан и перспективи // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 380-385. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
544553
  Смолікевич Н.Р. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів: сучасний стан і перспективи // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  Акцентована увага на важливості інтернаціоналізації освіти як провідної тенденції сучасного світового соціокультурного поступу.
544554
  Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти Канади на національному рівні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 1 (57). – С. 55-60. – ISSN 2075-1478
544555
  Дараган Т. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 48-54. – ISSN 1682-2366
544556
  Гаращук О.В. Інтернаціоналізація вищої освіти України - шлях до її входження в єдиний європейський освітній простір і підвищення якості освіти / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 5-11. – ISSN 2218-1199
544557
  Бенніч-Бьоркман Інтернаціоналізація вищої освіти: пошук ефективної моделі в контексті україно-шведського співробітництва / Бенніч-Бьоркман, С.В. Курбатов // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 93-100
544558
  Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 89-95. – ISSN 2078-1016
544559
  Нямещук Г.В. Інтернаціоналізація діяльності дослідницьких університетів України: мобільність іноземних студентів // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220


  У статті проаналізовано процеси інтернаціоналізації діяльності дослідницьких університетів України. Виявлено національні особливості мобільності іноземних студентів, що впливають на частку України уструктурі глобального ринку освітніх послуг. Вивчено ...
544560
  Козлова А.І. Інтернаціоналізація інноваційного розвитку в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 49-50. – ISBN 78-966-1555-47-09
544561
  Вовк С. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 224-240. – ISSN 1684-906Х
544562
  Луць В. Інтернаціоналізація комерційних відносин: концептуальні засади правового регулювання : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 138-139. – ISSN 0132-1331
544563
  Чирва А.С. Інтернаціоналізація курикулуму на прикладі австралійських університетів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 412-418. – ISSN 2312-5993
544564
  Голляк Ю.Б. Інтернаціоналізація міжгалузевого виробництва, її причини та ефективність // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 148-152
544565
  Гальперіна Л.П. Інтернаціоналізація на світовому ринку хімічної продукції / Л.П. Гальперіна, Н.О. Литвиненко, П.О. Литвиненко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-41. – ISSN 1729-7036
544566
  Жиляєв І.Б. Інтернаціоналізація національної системи вищої освіти України / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 81-82. – ISBN 978-966-7909-71-0
544567
  Чернякова Ж.Ю. Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чернякова Жанна Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
544568
   Інтернаціоналізація освітнього та наукового процесів в Ужгородському національному університеті як складова стратегії розвитку вишу / М.О. Лендьел, О.І. Свеженцева, М.М. Нагоркін, Ю.Ю. Гойдаш // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 79-88. – ISSN 2218-5348
544569
  Лобанова Л.С. Інтернаціоналізація підготовки наукових кадрів в розвинутих європейських країнах: проблеми та уроки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (75). – С. 58-70. – ISSN 0374-3896
544570
  Остряков Я.О. Інтернаціоналізація процесу визначення морської ділянки українсько-російського міждержавного кордону: політико-правовий аналіз // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 204-209.
544571
  Ільницький Д.О. Інтернаціоналізація ринку освітніх послуг України: інтеграційна перспектива // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 149-158. – ISSN 1811-9824


  Розглянуто основні аспекти розвитку системи вищої освіти України з точки зору участі в світовому ринку освітніх послуг, де активно посилюються процеси інтернаціоналізації.
544572
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 258 арк. – Додатки: арк. 235-258. – Бібліогр.: арк. 208-234
544573
  Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
544574
  Шевченко В. Інтернаціоналізація страхових ринків транзитивних економік та європейське регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-43. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізується інтернаціоналізація ринків страховання в транзитивних економіках. Розглядається наслідки інтернаціоналізаціїї ринків страховання та сучасні вимоги європейського регулювання. Internationalization of insurance markets in transitional ...
544575
  Расшивалов Д.П. Інтернаціоналізація страхової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто Угоду про партнерство України з Євросоюзом щодо розвитку фінансового, зокрема, страхової сфери.
544576
  Волошин Ю.О. Інтернаціоналізація сучасного конституційного права: деякі теоретичні й практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-88.
544577
  Шевченко В.Ю. Інтернаціоналізація та конкурентоздатність національних фінансових систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 89-95


  Досліджується зміст інтернаціоналізації фінансових систем та її роль в умовах сучасної кризи. Розкривається роль конкурентоздатності національних фінансових систем в умовах інтернаціоналізації.
544578
  Матюх С. Інтернаціоналізація та транснаціоналізація діяльності вищих навчальних закладів на світовому ринку освітніх послуг // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 99-105. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420


  Аналізується міграційних рух професорсько-викладацького складу та студентів на міжнародному ринку. Характеризуються нові форми міжнародної співпраці вузів за сучасних умов.
544579
  Шубартовський Г. Інтернаціоналізація університетської освіти // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 59-63. – ISSN 1682-2366
544580
  Чирва А.С. Інтернаціоналізація університетської освіти Китаю // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 69-73. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208


  У статті проаналізовано стратегічні підходи до інтернаціоналізації в китайських університетах, виділено основні форми на національному та інституційному рівнях, охарактеризовано їх сутність.
544581
  Петруня Ю.Є. Інтернаціоналізація фондового ринку та інтереси підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 5-10.
544582
  Балюк Т.В. Інтернаціоналізація як основа функціонування сучасних транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 77-84. – Бібліогр.: 25 назв.


  The Article discusses internalization of operations of transnational corporations (TNCs) in its connection to the processes of transnatioflization and formation of an intra-firm market.
544583
  Сулима О.В. Інтернаціоналізація як провідна тенденція розвитку вищої педагогічної освіти Німеччини // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 112-120
544584
  Коваль П.Д. Інтернаціоналізм / П.Д. Коваль. – К, 1987. – 47с.
544585
  Семків О.І. Інтернаціоналізм Великого Жовтня: історія і сучасність / О.І. Семків. – Львів, 1987. – 165с.
544586
  Нікольников Г.Л. Інтернаціоналізм і націоналізм -- непримеренні світогляди / Г.Л. Нікольников. – Київ, 1969. – 48с.
544587
  Бовін О.Є. Інтернаціоналізм і наша епоха / О.Є. Бовін. – Київ, 1965. – 45 с.
544588
  Бовін О.Є. Інтернаціоналізм і наша епоха / О.Є. Бовін. – Київ, 1965. – 45 с.
544589
  Чирко В.А. Інтернаціоналізм Конституції СРСР / В.А. Чирко. – К., 1978. – 40с.
544590
  Бендзар Б.П. Інтернаціоналізм літератури НДР / Б.П. Бендзар. – Львів, 1979. – 180с.
544591
  Гречанюк С. Інтернаціоналізм під "фанеру", або Чому навіть російськомовним спільної мови з проросійською владою не знайти // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 12-13.
544592
  Масенко Л. Інтернаціоналізм плюс русифікація // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 3/4 (233/234). – С. 16-118


  Телевізійні стратегії приниження української мови.
544593
  Масенко Л. Інтернаціоналізм плюс русифікація // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 березня ( 52/53 ). – С. 17-19


  Телевізійні стратегії приниження української мови.
544594
  Бондар В.Т. Інтернаціоналізм соціалістичний / В.Т. Бондар. – К, 1978. – 47с.
544595
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – Лондон : Сучасність, 1968. – 264 с.
544596
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / І. Дзюба. – Київ : Академія, 1998. – 276с. – ISBN 966-518-110-6
544597
  Дзюба І.М. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 336 с. – ISBN 966-518-321-4
544598
  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – 2-ге вид., допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 330, [6] с. – Додатки: с. 284-330. - На тит. арк. : До 45-річчя оприлюднення. – Бібліогр.: с. 280-283. – ISBN 987-966-518-548-2
544599
  Куделько З.Б. Інтернаціоналізми в терміносистемі дипломатії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 164--168. – Бібліогр.: Літ.: с 168
544600
  Куделько З. Інтернаціоналізми в терміносистемі ринкових взаємин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 233-236. – Бібліогр.: Літ.: С. 236; 6 поз. – ISBN 966-7825-79-5
544601
  Шаблій О.А. Інтернаціоналізми: "щирі" чи "нещирі" друзі перекладача? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-65. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Проводиться порівняльний аналіз дивергентних значень у семантичних структурах німецьких та українських юридичних термінів-інтернаціоналізмів, які походять із третього спільного джерела. Задля прикладної лексикографічної зручності автор пропонує змінити ...
544602
   Інтернаціоналізувати вищу освіту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 2


  "...МОН хоче спростити умови працевлаштування іноземних викладачів".
544603
  Панібудьласка В.Ф. Інтернаціоналістська єдність радянської молоді. / В.Ф. Панібудьласка. – К., 1978. – 103с.
544604
  Яранцева Н.О. Інтернаціоналістський пафос, взаємодія і взаємозбагачення радянського мистецтва / Н.О. Яранцева. – Київ, 1982. – 48с.
544605
  Баранович С.М. Інтернаціоналістсько-патріотичне виховання трудящихся / С.М. Баранович. – К., 1978. – 125с.
544606
  Швидак О.М. Інтернаціональна єдність трудящих Західної України і Польщі у революційно-визвольній боротьбі. / О.М. Швидак. – Київ, 1972. – 228с.
544607
   Інтернаціональна сила Ленінських ідей. – К, 1970. – 519с.
544608
   Інтернаціональна солідарність трудящих західноукраїнських земель з Республіканською Іспанією. – Київ, 1988. – 480 с.
544609
  Польовий Л.П. Інтернаціональне виховання в трудовому колективі / Л.П. Польовий. – К., 1990. – 44с.
544610
  Заслуженюк В.С. Інтернаціональне виховання в школі. (Посібник для вчителів) / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1975. – 142с.
544611
  Ніколаєць Ю. Інтернаціональне виховання радянських громадян у працях вітчизняних вчених середини 1940-х - середини 1960-х років // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 287-293. – ISBN 966-8029-58-5


  У статті аналізуються праці українських дослідників: А.М. Буцька, В.П. Шевчука...
544612
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Ужгород, 1972. – 216с.
544613
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Львів, 1975. – 212с.
544614
   Інтернаціональне виховання студентської молоді. – Львів, 1976. – 248с.
544615
   Інтернаціональне виховання трудящих. – К, 1966. – 194с.
544616
   Інтернаціональне виховання учнів. – К, 1967. – 160с.
544617
  Опаленик О.В. Інтернаціональне виховання учнів / О.В. Опаленик. – Київ : Знання, 1980. – 32 с.
544618
  Кирилюк Є.П. Інтернаціональне звучання поезії Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 7-13
544619
   Інтернаціональне і національне в сучасному слов"янському фольклорі. – Київ, 1977. – 224с.
544620
   Інтернаціональне і національне у соціалістичному суспільстві. – К, 1973. – 243с.
544621
  Однолько В.Г. Інтернаціональне і патріотичне виховання учнів / В.Г. Однолько. – Київ, 1976. – 32с.
544622
  Шабліовський Є.С. Інтернаціональне та національне в художній творчості. / Є.С. Шабліовський. – К., 1963. – 48с.
544623
   Інтернаціональне та патріатичне виховання населення - в центрі уваги. – К, 1973. – 60с.
544624
  Станішевський Ю.А. Інтернаціональний пафос українського радянського музичного театру / Ю.А. Станішевський. – К., 1979. – 160с.
544625
  Позняков К.І. Інтернаціональний характер діяльності КПРС / К.І. Позняков. – Київ, 1975. – 48 с.
544626
  Стельмах С. Інтернаціональні впливи - національні традиції: національні історичні культури та історіографії в Європі // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 7-18. – ISBN 966-95788-6-8
544627
  Мосійчук М.Я. Інтернаціональні завдання Червоної Армії / М.Я. Мосійчук. – Х., 1933. – 88с.
544628
  Шепета М.Т. Інтернаціональні зв"язки робітничого класу України (1951-1958) / М.Т. Шепета ; МВ і ССО УРСР; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1972. – 129 с.
544629
  Мусенко Я.В. Інтернаціональні мотиви в творчості Т.Г. Шевченка // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 14-24
544630
  Кінка С. Інтернаціональні рухи в країнах Балтії (1988 - 1991): виникнення, діяльність, історичне значення // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 81-88. – ISSN 2077-7280
544631
  Скибицька Н.В. Інтернаціональні словотвірні елементи у складі неологізмів різних мов // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 160-168


  У статті розглянуто інтернаціональні словотвірні елементи євро- (euro-), еко- (eco-), спа- (spa-) в англійській, українській та новогрецькій мовах в аспекті їхньої продуктивності, семасіологічної характеристики і функціонування. В статье ...
544632
  Стратілат В. Інтернаціональні студентські будівельні загони Харківського університету (1960-ті - 1980-ті рр.): джерельна база // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-966-171-893-6
544633
  Маслюченко С.П. Інтернаціональні та національні погляди Сергія Подолинського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 7. – С. 298-306. – ISBN 978-966-551-327-8


  С. Подолинський — український громадський і політичний діяч, лікар, соціолог, економіст, публіцист, член «Женевського гуртка».
544634
  Вакулик І. Інтернаціональні терміноелементи як джерело формування сучасної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 58-63. – ISBN 966-581-231-9
544635
  Вакулик І. Інтернаціональні терміноелементи як джерело формування сучасної термінології // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
544636
  Мельник Т.М. Інтернаціональні функції політичної системи соціалізму / Т.М. Мельник. – К, 1989. – 47с.
544637
  Сідорова С.О. Інтернет-банкінг - новий вид послуг на фінансовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 51-52
544638
  Вареник Н. Інтернет-банкінг: для людини чи проти неї? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-28 грудня (№ 49). – С. 9


  "Донедавна поняття "іноземний банк" асоціювалося у свідомості людей із солідними установами, броньованими сейфами і послужливим персоналом, який пропонує солідним клієнтам чашку кави і сигару... Сьогодні європейські банки стрімко рухаються в зону ...
544639
  Шевченко В.Ю. Інтернет-бізнес у глобальній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядається природа, структура та основні економічні аспекти Інтернет-бізнесу.
544640
  Коретнюк Ю. Інтернет-бізнес як новітня форма ведення зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 150-151
544641
  Ярова О.Б. Інтернет-блоги як середовище формування та розвитку особистості студента у процесі вивчення іноземної мови // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 49-50


  У статті розглядаються дидактичні можливості Інтернет-блогів, що їх рекомендується використати у навчально-виховному процесі з метою формування англомовної комунікативної кометентності та розвитку особистості студента.. The article deals with didactic ...
544642
  Соловйов М.С. Інтернет-варіант українського телебачення: формат подачі контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 195-197


  У статті розглядаються особливості українського інтернет-телебачення. На підставі розгляду основних вітчизняних телеканалів вирізнено типи подачі інформації - он-лайновий режим та доступ за архівом. The peculiarities of the Ukrainian internet ...
544643
  Василенко К.М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 178-200
544644
  Василенко К.М. Інтернет-видання як чинник формування демократичної політичної культури : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Василенко Ксенія Микитівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
544645
  Афанасьєва К.О. Інтернет-видання: обсяг прав та ступінь відповідальності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 123-125


  У статті розглядаються актуальні проблеми, пов"язані з діяльностю інтернет-видань в Україні, а саме обсяг прав та ступень відповідальності працівників інтернет-ЗМІ, статус мережних журналістів, законодавче регулювання змісту цих видань тощо.
544646
  Литвиненко Н.П. Інтернет-діяльність терористичних угруповань (на прикладі революційних збройних сил Колумбії) / Н.П. Литвиненко, В.О. Панченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 203-208


  Ця стаття розкриває деякі аспекти кібертероризму та діяльності терористичних угруповань в мережі Інтернет. Значення Інтернету зростає з кожним днем. Терористи використовують Мережу як засіб впливу на громадськість. Наше завдання полягає в тому, щоб ...
544647
  Кохановська О.В. Інтернет-економіка України і роль права в процесі розвитку електронної торгівлі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-165. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Пропонується дослідження ролі права в процесі розвитку електронної торгівлі в Україні. The article deals with the role of law in the process of e-commerce development in Ukraine.
544648
  Крейг Р. Інтернет-журналістика = Online journalism : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Ричард Крейг; переклад з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 324 с. – ISBN 978-966-518-427-0
544649
  Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика : навч. посібник / Борис Потятиник ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. – Львів : ПАІС, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-1585-50-7
544650
  Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Артамонова І.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 31с . – Бібліогр.: 17 назв
544651
  Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики : дис. ... д-ра наук із соц. комунвкацій: 27.00.01 / Артамонова І.М. ; Донец. нац. ун-т; Філологічний фак-т ; Каф-ра журналістики. – Київ, 2009. – 439л. – Бібліогр. : л.378-439
544652
  Кишенко О. Інтернет-залежність: чи існують географічні кордони ? // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 128-138


  У статті розглядаються психологічні особливості спілкування в Інтернеті, зокрема за допомогою такого Internet-ресурсу, як чат. Наводяться результати психологічних досліджень. In the article are considered psichological characteristics of personal ...
544653
  Чегі Т.Т. Інтернет-залежність: як соціально-психологічна проблема // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 720-728. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 25). – ISSN 2072-4772
544654
  Петренко-Лисак Інтернет-змі та суспільні політичні процеси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-34. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Проаналізовано існуючої ситуації у сфері соціально-політичних комунікацій, роль та місце Інтернет-ЗМІ в соціумі. Розглянуто актуальне питання доцільності визнання Інтернет-журналістики як повноцінної складової мас-медійного простору.
544655
  Горова С.В. Інтернет-ЗМІ як об"єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С.В. Горова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 205, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-6983-5
544656
  Чабаненко М.В. Інтернет-ЗМІ як складова частина системи засобів масової інформації України : монографія / Мирослава Чабаненко ; Держ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-599-331-5
544657
  Білан Н.І. Інтернет-ЗМІ як частина медіасистеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.60-66. – Бібліогр. в кінці ст.
544658
  Іванова Н.І. Інтернет-кінокритика: нові форми й старі помилки // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 56-61. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
544659
  Костів Л. Інтернет-книгарні та їх бізнес // Книжковий огляд : До 2001р. вих. рос. мовою. – Київ, 2002. – № 6. – С.42-45
544660
  Іллюк Н.О. Інтернет-компетентність як невід’ємний компонент інструментарію юного журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 186-189


  На основі практичної роботи агентства "ЮН-ПРЕС" досліджується проблема виховання інтернет-компетентності в юних журналістів та розкривається сутність практикуючого інструментарію медійної освіти для стимулювання розвитку творчого медіасприйняття в ...
544661
  Андрухович А.А. Інтернет-комунікація як лінгвокультурологічний феномен // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 67-71


  У статті розглядається феномен інтернет-комунікації з позицій сучасної лінгвокультурології. Автор простежує взаємозв"язок між мовою, культурою й анропологічними змінами наукового знання, визначає парадигмальні рамки лінгвокультурологічних досліджень; ...
544662
  Денисюк Ж.З. Інтернет-комунікація як тренд повсякденних соціальних практик // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – C. 27-31. – ISSN 2226-0285
544663
  Петренко О.С. Інтернет-комунікація як чинник трансформації суспільної свідомості в умовах гібридної війни в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С.194-203. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
544664
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук; МОНУ; Одеський держ. економ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 184с. – Шифр дубл 33 Лито. – ISBN 978-966-364-676-3
544665
  Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Литовченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-331. – ISBN 978-611-01-0346-6
544666
  Литовченко І. Інтернет-маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 49-53. – ISSN 1606-3732
544667
  Безтелесна Л.І. Інтернет-маркетинг як ресурс формування іміджевої політики і конкурентоспроможності університету / Л.І. Безтелесна, Б В. Василів, // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 17-29. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
544668
  Присакар І.І. Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 333-339. – ISSN 2222-4459
544669
  Малий М.В. Інтернет-медіа — альтернатива традиційним ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 177-178


  В статті йдеться про те, що традиційні ЗМІ катастрофічно втрачають свою популярність, натомість на арену інформпростору виходять блогери, чия думка стає авторитетнішою за повідомлення заангажованих "акул пера". Вуликові iнтернет-медіа - загроза ...
544670
  Гресько О.В. Інтернет-мовлення України як механізм інтеграції у світову систему соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
544671
  Добря Н.В. Інтернет-навігатор наукових бібліографічних ресурсів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 11-14. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій широкого розповсюдження набувають колекції веб-ресурсів, в яких представлені електронні версії бібліографічних баз даних та друкованих видань. Будь-яка наукова робота ґрунтується на пошуку та ...
544672
  Гапоненко Д.І. Інтернет-опитування як метод збору соціологічної інформації // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 68-71. – (Серія : Психологічні науки)
544673
  Кравців І. Інтернет-портали Івано-Франківщини: сучасний стан та перспективи розвитку // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 325-333
544674
  Савчук Н.В. Інтернет-послуги - фактор підвищення конкурентоспроможності національних компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 334-339


  У статті розкриваються зміни, що відбулися в конкурентному середовищі в умовах глобалізації та необхідність застосування національними компаніями Інтернет-послуг для підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку товарів та послуг. This ...
544675
  Вакуленко В. Інтернет-програма як складова підвищення конкурентоспроможності організацій сфери освітніх послуг: від моделювання до впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-85. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій використання мережі Інтернет як інструменту підвищення конкурентоспроможності освітньої організації. У статті розглянуті теоретичні аспекти застосування інтерактивних технологій в освітніх організаціях та ...
544676
  Бобир С.Л. Інтернет-проект як засіб формування готовності майбутніх вчителів до міжкультурного спілкування // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 42-45. – (Серія : Педагогічні науки)
544677
  Паранько С. Інтернет-проекти MAIL. RU GROUP локалізуються для ближнього зарубіжжя // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 3 (72). – С. 55-56. – ISSN 1606-3732
544678
  Дмитровський О Інтернет-радіо в Україні: тенденції розвитку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 377-381. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
544679
  Найштетік Є.В. Інтернет-реклама у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 50-51
544680
  Дідух Д.І. Інтернет-реклама як складова електронного бізнесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 63-67


  Розглянуто інтернет-рекламу як ефективний інструмент отримання прибутків. Наводяться приклади сучасних методів подання рекламної інформації, описано новітні технології та досягнення в різних видах інтернет-комерцїі. The article describes the ...
544681
  Вежель Р.Ю. Інтернет-реклама: критерії класифікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 118-122. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
544682
  Романенко Л.Ф. Інтернет-реклама: тенденції розвитку та особливості використання в Україні / Л.Ф. Романенко, В.І. Ординський // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 2. – С. 54-60


  У статті розглянуто основні методи та інструменти Інтернет-реклами та особливості проведення рекламних компаній в Інтернет, надано рекомендацій що до використання Інтернет-реклами вітчизняними підприємствами для успішного просування продукції у ...
544683
  Стецюк В. Інтернет-ресурс "The Programming Historian" як інструмент дослідника та викладача історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 135-142
544684
  Лесюк О.В. Інтернет-ресурси з митної справи України як соціокомунікаційна складова фахової інфосфери // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 231-240


  Подано результати контент-аналізу українського сегмента інтернет-ресурсів з митної справи як складової системи інформаційно-комунікаційного забезпечення галузі.
544685
  Мірошник Р.В. Інтернет-ресурси історії України в глобальній комп"ютерній мережі: особливості формування, інформаційне наповнення, проблематика (1991-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мірошник Р.В. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
544686
  Рябоволенко І. Інтернет-ресурси й газетний тект як джерело лексико-семантичних неологізмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Досліджено вплив екстралінгвістичних чинників на формування одного з видів пасивної лексики (неологізмів, оказіоналізмів) середовища емансипованих жінок Японії на матеріалі газетних статей та Інтернет-ресурсів. Розглянуто проблему когнітивного ...
544687
   Інтернет-ресурси України : Довідкове видання. – Київ : УкрІНТЕІ, 2004. – 240с.
544688
  Кривошея І. Інтернет-ресурси як джерела інформації з родинної історії польських аристократів Потоцьких // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 1 (1), липень - вересень. – С. 68-72
544689
  Онищенко О. Інтернет-ресурси як джерело інформаційного забезпечення національного розвитку / О. Онищенко, В. Горовий // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 191-209. – ISBN 978-966-02-7146-3
544690
  Саприкін О.А. Інтернет-ресурси як інструмент інформаційної війни й інформаційна безпека України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 72-77. – ISSN 2409-9805
544691
  Філик Н.В. Інтернет-сайт як особливий об"єкт авторсько-правового захисту / Н.В. Філик, В.Ю. Молодід // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 288-293. – ISSN 1563-3349
544692
  Рожило М. Інтернет-сайти православної церкви Волині як інноваційні канали релігійної комунікації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 182-186. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано актуальні проблеми релігійної комунікації в інформаційному просторі мас-медіа Провославної церкви Волині. Досліджено Інтернет-сайти конфесійних видань регіону.
544693
  Бондаренко А К. Інтернет-стратегія рекламних агентств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 177-184. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
544694
  Кононенко Т. Інтернет-стратегія розвитку освітньої системи України // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 103-105
544695
  Ярмоленко Я.Ю. Інтернет-телебачення. Учора — міф, сьогодні — реальність // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 226-228


  У статті досліджується інтернет-телебачення, його стан та перспективи розвитку. На основі вітчиз няних телеканалів розглянуто форми інтернет-мовлення та визначено подальший розвиток такого виду подачі інформації. The article examines Internet-TV, its ...
544696
  Семілетко В.І. Інтернет-терміни як феномен культури. Перспективи їх перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 49-55


  У статті розглядаються труднощі адекватного перекладу Інтернет термінів українською мовою, які часто виникають через їх імпліцитне значення як концепту американської культури. В статье рассматриваются трудности адекватного перевода Интернет терминовна ...
544697
  Климець І. Інтернет-тестування з української мови та літератури / І. Климець, Р. Мельник, А. Миляник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (649). – С. 10-15. – ISSN 0130-5263
544698
  Набока Б. Інтернет-технология як фактор підвищення кваліфікації вчителів // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-39
544699
  Антонов В.М. Інтернет-технології / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 15-25
544700
  Соловяненко Д.В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр.-початок 21 ст.) : Автореф. дис. ...канд. історичних наук: спец. 07.00.08 / Соловяненко Д.В.; НАН України.Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
544701
  Пелехата О.Г. Інтернет-технології в документних комунікаціях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-50


  Упровадження новітніх інформаційних технологій у практичну діяльність дає змогу автоматизувати всі етапи роботи документообігу.
544702
  Деменков М. Інтернет-технології в обслуговуванні клієнтів банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 58-64. – ISSN 1605-2005
544703
  Солодар М.О. Інтернет-технології як засіб політичної комунікації (на прикладі українського "Євромайдану") // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 138-141
544704
  Дупай М. Інтернет-торгівля як форма електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні / М. Дупай, І. Перевозова, Т. Бурденюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 160-164. – (Економічні науки ; № 5-2). – ISSN 1684-9949
544705
  Іскренко Л.П. Інтернет-трейдинг та проблеми його ліквідності на фондовому ринку України / Л.П. Іскренко, Б.С. Кіров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-90. – Бібліогр.: 6 назв
544706
  Дудник В. Інтернет-форуми як джерело вивчення молодіжних субкультур Києва // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 444-448. – ISBN 978-966-95419-8-7
544707
  Недашківський О.Л. Інтернет - нове світове телекомунікаційне середовище // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (55). – C. 45-50. – ISSN 2412-4338
544708
  Глинський Я.М. Інтернет : Сервіси, HTML і web-дизайн: Навчальний посібник / Я.М. Глинський, В.А. Ряжська. – Львів : Деол, 2002. – 168с. – ISBN 966-7449-08-4
544709
  Антонов В.М. Інтернет : енциклопедичне видання: навчально-методичний посібник / Антонов В.М.; АПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. – Київ, 2008. – 128с. – (Бібліотека вчителя інформатики). – ISBN 978-966-2952-06-3
544710
  Запорожець Г.М. Інтернет буває небезпечним // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 16
544711
  Матвєєв В.В. Інтернет в міжнародних та політичних комунікаціях // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 70-71
544712
   Інтернет в роботі журналіста. – Київ, 2004. – 72с. – ISBN 966-8684-08-07
544713
  Ажнюк Ю. Інтернет для оптимального вибору пасажирських залізничних подорожей / Ю. Ажнюк, І. Чучка // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
544714
  Денисова Р. Інтернет і авторське право: актуальні проблеми правового регулювання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.94-101
544715
  Березовець Л.В. Інтернет і вибори. Використання сучасних інформаційних технологій у виборчому процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджується застосування інформаційних технологій у політичному процесі в Україні та за кордоном протягом останніх років. Аналізується ситуація з розвитком Інтернет-технологій як під час виборчих кампаній, так і в між виборчий період. Наводяться дані ...
544716
  Білан Н.І. Інтернет і глобалізація: соціокультурні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 36-41


  The article deals with globalization as a certain historical step in the evolution of people"s society. It includes the development of economic interplay between different regions, countries and also the dissemination of international connections in ...
544717
  Халецька Л. Інтернет і збагачення словникового складу сучасної французької мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціолінгвістичний аспект неологізмів сучасної французької мови, що виникли під впливом розвитку інформаційних Інтернет-технологій, проаналізовано їх значення, встановлений їх зв"язок із відповідними галузями суспільного життя. Ключові ...
544718
  Колодько Т.М. Інтернет і розвиток навчального процесу у ВНЗ // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 300 -306
544719
  Вовдюк Людмила Інтернет і розвиток сучасної дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 11. – Бібліогр.: 4 назв.
544720
  Павлова В.А. Інтернет і сучасні кабінетні дослідження в системі інформаційного забезпечення / В.А. Павлова, В.Г. М"ячин, А.Г. Жукова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 86-94.
544721
  Міндак Наталія Інтернет на допомогу туроператорові // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
544722
  Дмитрук О. Інтернет новини як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 86-90
544723
  Головко С.М. Інтернет ресурси та їхній зв"язок із військовим перекладом // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 130-131
544724
  Баранов О.А. Інтернет речей (IoT): правові моделі використання обмеженого радіочастотного ресурсу (частина ІІ) // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 73-84
544725
  Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 12. – С. 12-19. – ISSN 1608-6422
544726
  Еннан Р. Інтернет сайти та блоги: поняття, ознаки, сутність, правовий режим // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.: 30 назв
544727
  Ороховська Л.А. Інтернет та віртуальна реальність // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 40-44. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
544728
  Хараберюш І.Ф. Інтернет та локальні мережі як джерело отримання оперативно-значимої інформації / І.Ф. Хараберюш, Хараберюш, І // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 108-114.
544729
  Даниленко С.І. Інтернет технології як інструмент досягнення зовнішньополітичних цілей / С.І. Даниленко, Я.В. Прокопенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 96-102


  У статті досліджуються питання використання новітніх Інтернет технологій та соціальних мереж як інструментів втілення певних зовнішньополітичних цілей. Увага звертається на політику США у сфері кібербезпеки та її впливу на забезпечення ...
544730
  Бойко Н. Інтернет у житті пересічних українців: динаміка зростання // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 349-362. – ISBN 978-966-02-7294-1
544731
  Максимова Н. Інтернет у законодавчому полі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.29-32. – ISSN 1608-6422
544732
  Баланчук І.С. Інтернет у поміч, або як зробити українську науку "популярною" // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 81-86
544733
  Сербіна К. Інтернет у стратегіях терористичних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 259-270.
544734
  Шейко В.М. Інтернет у сучасному світі / В.М. Шейко, Б.М. Смоляницький // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 137-143. – ISBN 966-7352-07-2
544735
  Мельничук О. Інтернет у школі: організація навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 11. – С.37-38. – ISSN 0131-6788
544736
  Прищенко С.В. Інтернет як актуальний засіб рекламних комунікацій у XXI столітті: WEB-технологій та стилістичні тенденції / С.В. Прищенко, М.О. Прищенко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 218-226. – ISBN 966-7665-71-2
544737
  Воронкова В.Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 174-179. – ISSN 2076-1554


  Представлено еволюцію розвитку Інтернет як глобальної тенденції інформаціоналізму і мережевого суспільства. Інтернет сприяв розвитку кіберпростору, детермінованого парадигмою інформаційної технології, яка сприяла формуванню комп’ютерної мережі. ...
544738
  Петрук Г. Інтернет як джерело поповнення економічної термінології сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 110-115. – Бібліогр.: Літ.: С. 14-115; 8 назв. – ISSN 2075-1486
544739
  Магда Є. Інтернет як засіб інформаційно-психологічного та соціального впливу / Є. Магда, Л. Смола // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 60-65


  У статті йдеться про вплив мережі Інтернет на суспільно-політичні процеси, особливості та впливу на життя сучасного суспільства.
544740
  Городенко Л. Інтернет як засіб соціальної комунікаціі // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – C. 40-48


  У статті робиться спроба обґрунтувати інтенцію щодо інтернету як засобу соціальних комунікацій; з"ясовуються термінологічні тлумачення інтернету і формуються комплексні уявлення про інтернет як засіб соціальних комунікацій. В статье делается попытка ...
544741
  Сидоров М. Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу / М. Сидоров, Д. Табаков // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 119-125.
544742
  Денисюк С.Г. Інтернет як інструмент ефективності політичної комунікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 183-190
544743
  Ярова І. Інтернет як інструмент просування продукції промислових підприємств // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0131-775Х
544744
  Переломов А.Ю. Інтернет як канал зв"язку переклад-опосередкованої комунікації в мультилінгвальних та мультикультуральних контекстах // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 183-187. – Бібліогр.: С. 187; 6 поз.
544745
  Руденко О.Я. Інтернет як нове середовище ведення інформаційних війн // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 294-305
544746
  Присяжнюк М.М. Інтернет як нове середовище сугестивного маніпулятивного впливу / М.М. Присяжнюк, О.С. Шимчук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 104-107. – ISSN 2311-7249
544747
  Гарбарчук Володимир Іванович Інтернет як новий клас інформатичних систем і перспективи їх розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 192-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні питання теорії глобальних систем типу "Інтернет" та перспективи розвитку таких систем, які призводять до глобальних змін у діяльності людини, тобто переходу до нової фази людської цивілізації.
544748
  Кононенко Т.В. Інтернет як обличчя засобів масової інформаціі // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 109-114. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядаються переваги та вади журналістики на електронних носіях, законодавчі норми за оприлюднення недостовірної або перекрученої інформації.
544749
  Скачко Н. Інтернет як один з інструментів системи маркетингових комунікацій // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.214-217. – ISBN 966-654-072-Х
544750
  Городецька І. Інтернет як один із глобальних засобів масової комунікації // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 31-33


  Стаття розкриває значення інтернету як глобального засобу масової комунікації в процесі обміну інформацією та доступу до неї. The article explains the meaning of Internet as a global means of mass communication in the process of informational ...
544751
  Воронкова В.Г. Інтернет як основа формування глобального інформаційного суспільства: тенденції розвитку, критерії, механізми / В.Г. Воронкова, М.Ю. Максименюк, В.О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 200-206. – ISSN 2076-1554
544752
  Зименкова В. Інтернет як поле битви: використання світової мережі терористичними організаціями "Хамас" та "Хезболла" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 101-103. – бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний тероризм стає усе більш пов"язаним з діяльністю засобів масової інформації. Діяльність "Хезболла" та "Хамас" є яскравим прикладом того, як терористичні організації швидко та вміло пристосувались до нових умов інформаційної революції та ...
544753
  Цимбаленко Є.С. Інтернет як складник інформатизації українського суспільства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 10-14


  Розглядаються наукові підходи до визначення Інтернету й аналізується ступінь залучення українців до світової інформаційної мережі Інтернету як важливого складника інформатизації суспільства. The article deals with scientific approaches to the ...
544754
  Білан Н.І. Інтернет як сфера соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 15-19


  Йдеться про інтернет як про сферу соціальних комунікацій, що є найбільш динамічним засобом комунікації, оскільки новітні засоби зв"язку дозволили об"єднати розрізнені комунікативні системи в глобальну мережу, завдяки якій відбувається транскордонний ...
544755
  Вовк Ю.В. Інтернет як технологія політичної комунікації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 450-452
544756
  Петрунько О.В. Інтернет як технологія соціалізації детей і молоді // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 1 (66). – С. 85-95.
544757
  Дмитрук І. Інтернет як чинник медіа-соціалізації підлітків / І. Дмитрук, Д. Міліковський // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 42-44
544758
  Походенко С.В. Інтернет як чинник формування образу президента // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 248-263
544759
  Майстренко О. Інтернет: законодавче регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.139-140. – ISSN 0132-1331
544760
  Рянкель Інтернет: протидія кримінальним проявам та боротьба зі злочинністю / Рянкель, СІ // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 150-158. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
544761
  Пастухов О. Інтернет: шо він робить для нас і що нам тепер робити з ним? // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 96-101


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
544762
  Девтеров І.В. Інтернетика: необхідність філософсько-методологічної експлікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання комплексного вивчення Інтернет на основі декількох дисциплін, що мають до цього безпосереднє відношення: філософії, психології, кібернетики й інформатики. Обґрунтовується об"єктивна необхідність розгортання на ...
544763
  Ржеуський А.В. Інтернетмаркетинг у бібліотеках: із досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки / А.В. Ржеуський, Н.Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 8-12. – Бібліогр.: 10 назв.


  Запропоновано комплексний інноваційний підхід до позиціонування Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" у віртуальному просторі. Охарактеризовано напрями промоції інформаційного сервісу, що базується на сучасних ...
544764
  Стопчак М.В. Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи: інтерпретація радянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 31-34. – ISBN 966-2980-20-2
544765
  Срібняк І.В. Інтерновані вояки УГА в таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921-1922 рр.: умови перебування та санітарний стан // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 196-211. – ISBN 978-954-322-848-5
544766
  Пипич А.І. Інтероб"єктивізм Б. Латура як крок до концепції "утримання від дії" та теорії "соціального опосереднення" (природне і штучне в контексті проблеми відповідальності) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 44-46
544767
  Самойленко В.М. Інтероперабельна методика аналізу міри антропізації ландшафтів України / В.М. Самойленко, В.В. Пласкальний // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 6-31. – ISSN 2306-5680


  Обгрунтовано концептуальні засади та розроблено методику аналізу міри антропізації ландшафтів України. Методика є інтероперабельною для загальноєвропейських і українських підходів. Вона містить схему та шкали міри антропізації ландшафтів в залежності ...
544768
  Шелудченко І.В. Інтерпеляційне становлення суб"єкта в політичній філософії Алена Бадью // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 188-190
544769
  Гнатюк Л. Інтерперсональна комунікація у міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Гнатюк Любомира ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – 402, [1] л. – Додатки: л. 390-403. – Бібліогр.: л. 341-389
544770
  Гнатюк Л. Інтерперсональна комунікація у міжкультурній взаємодії: прагматика, типологія вербальних і невербальних виявів (на матеріалі української, англійської, польської мов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Гнатюк Любомира ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 30 назв
544771
  Марков А.Р. Інтерперсонально-комунікативна складова в генезі дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни // Медична психологія : науковий журнал / Харк. мед. акад. післядипломної освіти, Харк. мед. т-во ; Голов. ред.: О.Г. Луценко [та ін.]. – Харків, 2016. – Т. 11, № 4 (44). – С. 17-25. – ISSN 2308-6300
544772
  Калінін А.В. Інтерперцептивне розуміння мови як засобу до комунікації за К.-О. Апелем // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 91-93
544773
  Іващенко В.О. Інтерпол у протидії організованій злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 57-58
544774
  Культенко О.В. Інтерпол. Еволюція структури та діяльності / О.В. Культенко. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2013. – 175, [1] с. : іл., табл. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 145-168. – ISBN 978-966-7406-76-9
544775
  Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції : Науково-практичний посібник / О.М. Бандурка; МВС України. НУВС. – Харків : Основа, 2003. – 324с. – ISBN 5-7768-0794-8
544776
  Демків І.І. Інтерполювання нелінійних операторів на континуальній множині вузлів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Демків Ігор Іванович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 41 назва
544777
  Хлобистов В.В. Інтерполяційне наближення полінома Тейлора для диференційованих операторів у гільбертовому просторі / В.В. Хлобистов, Т.М. Поповічєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 324-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано інтерполяційне наближення полінома Тейлора для диференційованих операторів у гіпьбертовому просторі. Досліджена точність цього наближення у випадку анапітичного оператора та оператора, що має скінчену кількість похідних Фреше. Ключові слова: ...
544778
  Хлобистов В.В. Інтерполяційний операторний поліном у евклідовому просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-76. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Показано, що на обраній послідовності вузлів інтерполяційний операторний поліном, визначений у евклідовому просторі єдиний, а інтерполяційна формула є точною на всіх операторних поліномах того самого степеня.
544779
  Нагорний В.Н. Інтерполяційні зображення випадкових процесів в одній схемі з рівновіддаленими вузлами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджуються інтерполяційні зображення деяких класів випадкових процесів по рівновіддалених вузлах інтерполяції, в яких використовуються значення процесу та його похідних до другого порядку включно. Доведена збіжність інтерполяційного ряду до процесу ...
544780
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення деяких класів випадкових полів по прямокутній решітці вузлів інтерполяції / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інтерполяційні зображення деяких класів випадкових полів по прямокутній решітці вузлів інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of some random fields with rectangle net of interpolations knots.
544781
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення для деяких класів випадкових полів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-9. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Досліджуються інтерполяційні зображення певного класу випадкових процесів за нерівновіддаленими вузлами інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random processes with no equidistance knots interpolations.
544782
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів з регулярними пропусками вузлів інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random fields with let pass knots interpolations.
544783
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення одного класу випадкових полів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються інтерполяційні зображення певного класу випадкових полів з рівномірною сіткою вузлів інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random fields with let pass knots interpolations.
544784
  Верьовкіна Г.В. Інтерполяційні зображення одного класу випадкових процесів / Г.В. Верьовкіна, В.Н. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-8. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджуються інтерполяційні зображення певного класу випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції. Paper deals with some interpolation representations of random processes with no equidistance knots interpolations.
544785
  Верьовкіна Г. Інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів за нерівновіддаленими вузлами інтерполяції. Исследуются интерполяционные образы определенных классов случайных процессов по неравноудаленным узлам интерполяции. Paper deals ...
544786
  Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби для функціоналів від двох змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 143-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджується інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб, що інтерполює нелінійні функціонали від двох змінних на континуальній множині вузлів і є природнім узагальненням інтерполяційного ланцюгового дробу для функції від двох змінних. Interpolation ...
544787
  Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні ланцюгові дроби, що не вимагають правила підстановки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 125-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Будується та досліджується інтерполяційний інтегральний ланцюговий дріб, що є природним узагальненням інтерполяційного ланцюгового дробу для функції однієї змінної і не використовує правило підстановки. Interpolation integral chain fraction which is ...
544788
  Малишева Т.М. Інтерполяційні формули в L2(0,Т) [подано формулу], що є асимптотично точними на поліномах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для поліномів Вольтерра побудовано інтерполянти типу Ерміта та Абеля-Гончарова, отримано оцінки точності в разі точно та збурено заданих інтерполяційних умов, виконано апробацію результатів на тестових прикладах. Ключові слова: поліном Вольтерра, ...
544789
  Моклячук М.П. Інтерполяція гармонізованих процесів за спостереженнями з шумом / М.П. Моклячук, В.І. Остапенко // Буковинський математичний журнал / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 5, № 1/2. – С. 112-122. – ISSN 2309-4001
544790
  Дементьєв В.Ю. Інтерполяція майже періодичних функцій тригонометричними сплайнами в задачах обробки дискретних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дементьєв В.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
544791
  Дубовецька І.І. Інтерполяція періодично корельованих стохастичних послідовностей / І.І. Дубовецька, О.Ю. Масютка, М.П. Моклячук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 43-56. – ISSN 0868-6904


  The problem of optimal estimation of a linear functional depending on the unknown values of periodically correlated stochastic sequence from observations of the sequence with additive noise is considered. Formulas for calculating mean square error and ...
544792
  Квєтний Р.Н. Інтерполяція самоподібними множинами / Р.Н. Квєтний, К.Ю. Кострова, І.В. Богач; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 100с. – ISBN 966-641-149-0
544793
  Моклячук М.П. Інтерполяція стаціонарних послідовностей, що спостерігаються з шумом / М.П. Моклячук, М.І. Сідей // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 142-155. – ISSN 0868-6904
544794
  Гриценко М.В. Інтерпретaція фенoмену "aкaдемічнa свoбoдa" у філoсoфськo-oсвітньoму дискурсі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 284-289. – ISSN 2076-1554


  Нa oснoві філoсoфськo-oсвітніх дoсліджень висвітленo вaжливість пoняття "aкaдемічнa свoбoдa" як гoлoвнoї ідеї сучaснoгo університету. Прoaнaлізoвaнo низку єврoпейських дoкументів, зaкoнoдaвчих aктів, прoгрaмних дoкументів, міжнaрoдних деклaрaцій, щo ...
544795
  Левко У.Е. Інтерпретативний потенціал фантастики гротеску: візуалізація "Кіберіади" і творів про Тарантогу С. Лема // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 161-166. – ISSN 1729-360Х
544796
  Бондарева О. Інтерпретативні стратегії розхитування біографічного канону у драматургії Юрія Щербака // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 5-13
544797
  Шаблій О.А. Інтерпретативні юридичні тексти у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 58-61. – ISBN 978-617-640-052-3
544798
  Решетняк О.М. Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії : дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / Решетняк Олена Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 170-190
544799
  Решетняк О.М. Інтерпретативно-просторовий підхід у вивченні церковного розколу в полі релігії : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.03 / Решетняк Олена Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
544800
  Медвідь І. Інтерпретації II світової війни як дестабілізуючий фактор сучасних російсько-польських відносин: політичне протистояння чи конфлікт національних ідентичностей? // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 394-405. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті аналізуються інтерпретації ІІ Світової війни як дестабілізуючого чинника в сучасному суспільно-політичному дискурсі Росії та Польщі. Головним предметом розгляду є «війна історій» між обома державами. Розглядаються два важливі аспекти цієї ...
544801
  Гавриленко Я.А. Інтерпретації досвіду пережвання залежності в значущих стосунках // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 127-136
544802
  Ярош О.А. Інтерпретації концепції "вахдат аль-вуджуд" в академічній філософії в Індії у першій половині XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 62-75
544803
  Гаврилюк А.О. Інтерпретації трагедії Каїна й Авеля у літературному доробку XIX-XX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 36-37
544804
  Одарченко М.М. Інтерпретації філософії Гегеля у філософсько-герменевтичному вченні В. Дільтея та його послідовників // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2010. – № 8. – С. 16-20. – ISBN 966-8460-14-6
544805
  Ткачук М.П. Інтерпретаціїї : (літературно-критичні статті, творчі портрети українських поетів ХХ століття) / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1999. – 168с. – ISBN 966-528-069-4
544806
  Юричкова В. Інтерпретаційна багатогранність використання старозавітних текстів у поемах "Сон" та "Єретик" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 284-287. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
544807
  Веніславський Ф. Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 61-69. – ISSN 1993-0909
544808
  Бурлака Д. Інтерпретаційна модель образу правителя в літературі Києворуської держави: методологія вивчення // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 110-121


  У статті досліджується методологія вивчення інтерпретаційної моделі образу правителя у книжності Києворуської держави. Подається авторське визначення поняття "інтерпретаційна модель", наголошується на особливостях її вияву в русько-українській ...
544809
  Тимошенко Ю. Інтерпретаційна парадигма літературознавства і тлумачно-аксіологічний аспект єфремівської методології // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 106-117. – ISBN 966-693-015-3
544810
  Ситар Г. Інтерпретаційна парадигма речень типової ситуації плати в українській і російській мовах / Г. Ситар, К. Виноградова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 62-69. – Бібліогр.: с. 68-69; 19 назв. – ISSN 0320-3077
544811
  Степанова О. Інтерпретаційний аспект значення фразем з "колоьоровими" компонентами в українській та англійській мовах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 12-16. – Бібліогр.: с. 16; 7 поз. – ISSN 0320-3077
544812
  Дашковська О. Інтерпретаційні акти органів судової влади (на прикладі актів конституційного судочинства) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 26-34. – ISSN 1993-0909
544813
  Міщенко Д.С. Інтерпретаційні моделі "вічних" мотивів донкіхотства та донжуанства в українській літературі XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Міщенко Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
544814
  Міщенко Д.С. Інтерпретаційні моделі "вічних" мотивів донкіхотства та донжуанства в українській літературі XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Міщенко Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 195 л. – Бібліогр.: л. 170-195
544815
  Бурлака Д.О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бурлака Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 171 арк. – Бібліогр.: арк. 151-171
544816
  Бурлака Д.О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бурлака Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
544817
  Лазірко Н.О. Інтерпретаційні та методологічні аспекти літературознавчого дискурсу Юрія Клена // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
544818
   Інтерпретація // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 760. – ISBN 966-316-069-1
544819
  Дерябіна О.О. Інтерпретація авангардних концепцій формоутворення в творчості архітектора О.І. Дмітрієва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 60-65. – ISSN 2077-3455
544820
  Гладьо С.В. Інтерпретація англомовного художнього тексту: лінгвостилістичний аспект = Literary text interpretation: linguo-stylistyc aspect : навч. посібник / С.В. Гладьо. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 260 с. : іл., табл. – Назва наобкл. та тит. арк. парал. укр., англ. - Текст англ. – Бібліогр.: с. 242-258. – ISBN 978-966-629-649-1
544821
  Іванець Т.О. Інтерпретація аспектів національної ідеї в публіцистиці Івана Багряного // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 55-58. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
544822
  Раз Дж. Інтерпретація без витягу змісту // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 17-35. – ISSN 2227-7153
544823
  Лановик З. Інтерпретація біблійних тектів у герменевтичній концепції Поля Рікера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 68-75. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
544824
  Витрикуш Г. Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 15-19.
544825
  Витрикуш Г. Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 15-19. – Бібліогр. в кінці ст.
544826
  Галич В. Інтерпретація бібліонімів у публіцистиці Олеся Гончара // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 41-45


  Із залученням ефективних інтерпретаційних методик розкриваються функції бібліонімів та міфонімів у публіцистичних творах Олеся Гончара. Galych Valentyna. Interpretation of biblionyms as a part of Oles Gonchar"s publicistic pragmatics. The functions of ...
544827
  Орлова Т. Інтерпретація в еврістичній динаміці мистецтва // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 360-373. – ISBN 966-7170-47-0
544828
  Туз Лариса Інтерпретація в психоаналізі як категорія і процедура // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 140-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
544829
  Рабінович П. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні підходи та їх діалектична взаємодоповнюваність / П. Рабінович, О. Луців // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 296-309. – ISSN 1026-9932
544830
  Рабінович П. Інтерпретація верховентва права Конституційним Судом України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 27-30. – ISSN 0132-1331
544831
  Крупеньова Т. Інтерпретація вічних образів у драматичному етюді Лесі Україхнки "Йоганна, жінка Хусова" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 257-263
544832
  Барабаш М. Інтерпретація вічних питань релігії і мистецтва у вірші Івана Франка "Секстинська Мадонна" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 90-93
544833
  Добринчук О.О. Інтерпретація гомерівської опозиції "війна - мир" у романі Р. Хагельштанге "Іграшка богів" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 106-107
544834
  Олійник О. Інтерпретація діаграм повної енергії пружних хвиль на прикладі свердловини №22 Малосорочинськоі площі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-48. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджені карбонатні колектори свердловини №22 Малі-Сорочинці за допомогою комплексу методів ГДС. Проведена інтерпретація діаграм повної енергії, з використанням методики "опорного пласта". Співставлені отримані результати з даними випробувань пластів ...
544835
  Нечитайло І.М. Інтерпретація діахронічних семантичних змін в індоєвропеїстиці // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 209-216. – (Філологія)
544836
  Соколовський О.Л. Інтерпретація догмату святої трійці у вченні православної та помісної церков // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 64-66
544837
  Гайдаш А. Інтерпретація досліджень несвідомого у творчості американських жінок-драматургів (1910-1920 рр.) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 257-263. – ISBN 978-966-359-360-9
544838
  Шевченко Р. Інтерпретація дромоніміки міста Києва (кін. XIX - поч. XXI ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 5-10. – ISSN 2222-5250
544839
  Герасимчук Н.Г. Інтерпретація етичної категорії добра у всеукраїнському тижневику "ПІК" (2000-2001) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.25-28


  Висвітлення теми добра у журналі та журналістська етика
544840
  Іващук А.А. Інтерпретація жанру замітки і факту в сучасному українському журналістикознавстві // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 113-115


  Стаття присвячена дефініціям та інтерпритації жанру факту в сучасному українському журналістикознавстві. Також розглянуто особливості структури сучасної інформаційної замітки, методику її подання на газетній сторінці.
544841
  Глеб О. Інтерпретація змісту балад Т. Шевченка "Причинна" і "Тополя" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-36


  Розглядаються загальновідомі балади Т. Шевченка під новим кутом зору
544842
  Грищенко І. Інтерпретація іноетнічних фольклорних компонентів у творчості Тараса Шевченка // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 204-220. – ISBN 978-966-9725-24-0
544843
  Шевченко Л.О. Інтерпретація іспанського поетичного тексту на основі когнітивних схем // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 392-398.
544844
  Будівська Л. Інтерпретація історії України в прозовій спадщині Івана Єрофеєва // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 31-34
544845
  Ковалів Ю. Інтерпретація історії як тексту в поезії Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
544846
  Волошко І.М. Інтерпретація й інтуїція // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
544847
  Ковалів Ю. Інтерпретація казки у дослідженях Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 20-23.
544848
  Прокопов Д.Є. Інтерпретація Кантового критицизму у дослідженнях Германа Когена ("Kant"s Theorie der Erfahrung", 1871) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується специфіка тлумачення філософії критицизму у роботі Г. Когена "Кантова теорія досвіду". Автор вказує на роль цієї праці у розвиткові неокантіанства в цілому, а також досліджує запропоновані Г. Когеном підходи до інтерпретації ...
544849
  Коначова С. Інтерпретація Кантової теорії істини у трансцендентальному томізмі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.84-93. – ISSN 0235-7941
544850
  Прокопов Д.Є. Інтерпретація Кантової філософії у дослідженнях Ґотфрида Мартіна // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 33-39
544851
  Кушнірова Т. Інтерпретація категорії "жанр" у сучасному літературознавстві // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 108-111. – ISSN 2075-1222
544852
  Ванда І.С. Інтерпретація кінотексту як метод розкриття нових сенсів буття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 115-119
544853
  Бєлявська-Слюсарєва Інтерпретація класичних образів у сучасній літературі на матеріалі творів Амелі Нотомб // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 41-45. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізоано систему образів бельг. франкомовної письменниці Амелі Нотомб, визначено риси класичних образів, відстежено їхній еволюційн. шлях до теперіш. часу та досліджено можливі модифікації на рівні емоційного та змістового навантаження, засобів ...
544854
  Ніколайчук М.В. Інтерпретація ключових категорій міжрівневої взаємодії суб"єктів формування людського капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 238-244. – ISSN 0321-0499


  Запропоновано вважати людським капіталом актив, що конвертує набутий людський потенціал у вигоди та комерційні ефекти діяльності суб"єктів господарювання.
544855
  Науменко Н.В. Інтерпретація концептів народницького театру в оповіданні "Антрепреньор Гаркун-Задунайський" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 272-276. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
544856
  Бортник К.В. Інтерпретація концепції "американської мрії" в балеті П. Чайковського "Лускунчик" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 243-250. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
544857
  Боренько Я. Інтерпретація концепції груп інтересу у дослідженні політичного процесу в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.373-380. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
544858
  Гірц Кліфорд Інтерпретація культур = The interpretation of cultures.selected essays : Вибрані есе / Гірц Кліфорд; Пер.з англ.Н.Комарова. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 542с. – ISBN 966-7888-11-8
544859
  Савельєв В. Інтерпретація Л. Шестовим філософських ідей Л. Толстого // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 84-88. – ISSN 0321-0499
544860
  Заяць Т. Інтерпретація легенди про Олекса Довбуша у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 125-130. – ISBN 966-8110-14-5
544861
  Дорошенко О.В. Інтерпретація лінгвокультурного типажу er deutsche Burger (на матеріалі сучасної німецької преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 81-94


  У статті здійснено семантико-когнітивну інтерпретацію лінгвокультурного типажу der deutsche Burger, встановлено когнітивні ознаки, які об"єктивують дане явище, визначено зміст лінгвокультурного типажу der deutsche Burger для носіїв німецької ...
544862
  Терещенко О.Ю. Інтерпретація людини лютерансько-протестантською доктриною та втілення її в системі європейської освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 312-313. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
544863
  Грищук Павло Іванович Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.22 / Грищук Павло Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
544864
  Гура К.О. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі : Навчальний посібникдля студ. геофізичної спеціальності геологічного факультету / К.О. Гура, П.І. Грищук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 155с. – ISBN 937-594-101-1
544865
  Грищук П.І. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому режимі. : 04.00.22. Автореф. дис. ... канд. геолог. наук / Грищук П.І.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 19 с.
544866
   Інтерпретація магнітометричних даних уздовж регіонального профілю в західній частині Чорного моря : випуск 24 / М.С. Зейгельман, В.П. Коболєв, Ю.В. Козленко, І.М. Корчагін, Р.І. Кутас, В.Д. Соловйов, М.А. Якимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-77 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Виконано інтерпретації магнітометричних даних, отриманих під час ІІ Української морської антарктичної експедиції, уздовж супутникової траєкторії від протоки Босфор до м. Одеса. Проаналізовано відображення основних структур Чорноморської западини та ...
544867
  Яцук М.М. Інтерпретація метафізичної проблематики в аналітичній філософії Пітера Стросона // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 56-58


  "... Західна культура зазнає відчутного впливу аналітичної філософії. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що аналітична філософія продовжує залишатися впливовою парадигмою західної академічної думки та, відповідно, визначає специфіку ...
544868
  Слюсар Інтерпретація методу метода N-OFDM на основі перетворення Хартлі / Слюсар, К.А. Васильев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 138-142


  У роботі проаналізовано можливі варіанти реалізації методу неортогональної частотної дискретної модуляції (N-OFDM). Як базове перетворення запропоновано використовувати перетворення Хартлі, що дозволить істотно скоротити обчислювальні витрати і ...
544869
  Гладка Н.В. Інтерпретація міфу про Нарциса та нарцисизму в "Метаморфозах" Публія Овідія Назона // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 11-17. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
544870
  Ляхович Г.В. Інтерпретація мовної ідентичності у сучасному соціально-гуманітарному пізнанні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 16-21. – ISSN 2077-1800
544871
  Максимова К. Інтерпретація мотивів бісовщини в український літературі першої половини XX ст. // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 112-116. – ISSN 2307-2261
544872
  Статкевич Л.П. Інтерпретація мотиву "смерть-відродження" в поезіях Томаса Стернза Еліота // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 114-120


  In this article the ritual motives have been identified, interpreted and classified in the poems by Tomas Sterns Eliot "The Waste Land" and "The Hollow Men".
544873
  Тиховська О. Інтерпретація мотиву загадування загадок в чарівних казках Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 46-50. – (Філологія ; Вип. 16)
544874
  Тиховська О. Інтерпретація мотиву загадування загадок в чарівних казках Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 46-50. – (Філологія ; Вип. 16)
544875
  Дашко Н. Інтерпретація мотиву самотності в романі "Листя землі" Володимира Дрозда // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 148-153. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
544876
  Шаф О. Інтерпретація мотиву смерті в сонетах Емми Андієвської // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 115-119. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
544877
  Соколовська А. Інтерпретація мотиву трагічної жіночої долі у творчості Т. Гарді та І. Нечуя-Левицького : (на матеріалі роману "Тесс із роду д"Ербервіллів" Т. Гарді та повісті "Бурлачка" І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 194-200. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
544878
  Семененко Л. Інтерпретація народного характеру в оповіданнях Олександра Довженка про Другу світову війну // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 221-225.
544879
  Юревич М.В. Інтерпретація національної ідеї у Гоголя та Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 293-297
544880
  Ромащенко Л.І. Інтерпретація національної історії в українській прозі 20 століття : Дис. ... д-ра. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Ромащенко Л.І.; Романенко Л.М.; НАН України Інститут л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2006. – 485л. – Бібліогр.: л. 453 - 485
544881
  Ромащенко Л.І. Інтерпретація національної історії в українській прозі 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук:10.01.01 / Ромащенко Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 44 назви
544882
  Прокоф"єв Г.Л. Інтерпретація непрямого смислу: істинність чи успішність? (на прикладі іронічних констативних висловлень) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 63-68. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
544883
  Петрушкевич А.В. Інтерпретація несвідомого в термінах культури: концепція Ж. Лакана // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 41-46. – ISSN 2226-3209
544884
   Інтерпретація нестаціонарних геотермічних аномалій методом автоматизованого підбору : випуск 24 / В.О. Цвященко, В.П. Коболєв, І.М. Корчагін, Р.І. Кутас, О.П. Кравчук, С.І. Палій, Т.В. Руденко, О.В. Цвященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-74 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Оптимізаційна процедура, що включає градієнтні методи мінімізації та алгоритм сингулярного розкладання матриць (SVD), реалізована в програмі автоматизованого підбору параметрів нестаціонарних джерел. Її використання при інтерпретації теплових аномалій ...
544885
  Лотоцька О.Л. Інтерпретація новел О. Генрі в українській словесності // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 131-140
544886
  Семенців Т.М. Інтерпретація образів Сари і Гарі Іларіоном Київським // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 487-491


  Статтю присвячено політико-теологічному твору "Слово про Закон і Благодать" Іларіона Київського, який показував місце і роль Київської Русі на міжнародній арені в ЧІ ст., а також пропагував повагу до київських князів. В одній роботі висвітлюється новий ...
544887
  Ференс Н.О. Інтерпретація образу-концепту земного світу у ранній поезії В.Б. Єйтса в українських перекладах ( на матеріалі перекладів О. Мокровольського) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 346-352


  Стаття присвячена українським перекладам поезії В.Б. Єйтса, виконаним О. Мокровольським. Предметом дослідження є проблема відтворення важливих для авторської картини світу концептів на всіх рівнях поетичного тексту. Статья посвящена украинским ...
544888
  Мельник Д. Інтерпретація образу femme fatale у новелістиці Пауля Гейзе // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 109-115. – ISSN 2307-2261
544889
  Коломієць Н. Інтерпретація образу весни в поезіях І.Я. Франка та Б.Д. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 163-169. – ISBN 966-594-298-0
544890
  Кіт О. Інтерпретація образу Жанни д"Арк у французькій драматургії першої половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 119-124. – ISSN 2307-2261
544891
  Процик І. Інтерпретація образу жінки в поезії М. Ореста // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 249-253
544892
  Сорока А. Інтерпретація образу Мітрідата VI Евпатора у музично-драматичному мистецтві епохи класицизму (XVII-XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 368-371. – ISBN 978-966-171-793-9
544893
  Сорока А. Інтерпретація образу Мітрідата VI Евпатора у музично-драматичному мистецтві епохи класицизму (XVII - XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 368-371. – ISBN 978-966-171-793-9
544894
  Привалова М. Інтерпретація образу Роксолани у творчості українських митців // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 31-32
544895
  Пилипенко О.О. Інтерпретація образу сатани у "Поемі зла" Стояна Михайловського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 88-91
544896
  Миц К.В. Інтерпретація образу Семена Палія в історичній повісті Д. Мордовця "Палій, воскреситель Правобережної України" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 402-406. – (Б-ка Ін-ту філології)
544897
  Чуйко Т.П. Інтерпретація образу Тараса Шевченка у живопису та графіці XX століття: культуротворчий аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чуйко Тетяна Павлівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
544898
  Казакова Т. Інтерпретація образу Томаша з роману. М. Кундери "Нестерпна легкість буття" через призму роману Ф. Ніцше "Так казав Заратустра" // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 67-74


  У статті запропонована інтерпретаційна концепція образу Томаша з роману М. Кундери «Нестерпна легкість буття» як людини, що еволюціонує від соціально детермінованої, «слухняної» до абсолютно вільної, гармонійної людини за формулою Ф. Ніцше з роману ...
544899
  Малютіна Тетяна Петрівна Інтерпретація обчислювальної геометрії плоских фігур у точковому численні : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Малютіна Тетяна Петрівна; Київ. держ. техн. ун-тет буд-ва і архітектури. – К., 1998. – 16л.
544900
  Кулинич Р.О. Інтерпретація параметрів рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей в аналізі взаємозв"язків економічних явищ // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
544901
  Льовкіна О.Г. Інтерпретація пізнавальної діяльності в діалектиці Дж. Ройса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості філософії Дж.Ройса. Увагу автора статті зосереджено на розробленій Дж.Ройсом інтерпретації діалектики пізнавального процесу, зокрема, на його варіанті релігійно-морального обгрунтування мети пізнавальної ...
544902
  Капелюшний В.П. Інтерпретація подій 29 квітня 1918 року в Україні вітчизняними та зарубіжними істориками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
544903
  Скорина Л. Інтерпретація подій всесвітньої історії в українському письменстві : (методичні рекомендації до вивчення теми на заняттях зі спецкурсу "Українська історична художня література) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 138-147. – (Філологічні науки)
544904
  Клочек Г. Інтерпретація поезій Павла Тичини // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 9/10, травень. – С. 16-24
544905
  Братасюк М.Г. Інтерпретація покарання в різних типах праворозуміння та концепціях права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-17.
544906
  Гайдулін О. Інтерпретація помилок у контраатному праві стародавнього риму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 327-333. – ISSN 1026-9932
544907
  Ладика О.В. Інтерпретація понятійної складової семантичної структури лінгвокультуреми FMERICAN DREAM // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – C. 180-185
544908
  Іщук Н.М. Інтерпретація поняття "глокалізація" у терміносистемі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 194-197


  У статті систематизовано результати наукових розвідок глобалізаційних процесів та пов"язаних із цим трансформацій суспільства, зокрема, глокалізаційних. Наводяться дефініції поняття "глокалізація", актуалізується його роль у соціальних ...
544909
  Пилипенко О.І. Інтерпретація поняття "інвестиційна привабливість" на різних рівнях економічної системи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 144-148. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
544910
  Корольова Н.О. Інтерпретація поняття "національна ментальність" у сучасній лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 493-498


  Статтю присвячено дослідженню поняття "національна ментальність" на основі її дефініцій та інтерпретації в аспектах когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Статья посвящена исследованию понятия "национальная ментальность" на основе ее ...
544911
  Ліпська Є.Л. Інтерпретація поняття "перформативне дієслово" ("performatives verb") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – C. 200-206. – Bibliogr.: Літ.: с. 205-206.


  В кінці XX- початку ХХІ століть увага лінгвістів переноситься зі структурних досліджень на комунікативно-прагматичні, які ставлять у центр лінгвістичних інтересів людину як творця мовної та мовленнєвої діяльності. Вперше пошуки сутності ...
544912
  Орлова О.О. Інтерпретація поняття "правове мислення" // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 72-77. – ISSN 2078-3566
544913
  Сидоренко Н.С. Інтерпретація поняття "публічна служба" з урахуванням зарубіжного досвіду // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 71-77. – ISSN 2311-6420
544914
  Федорів Т.В. Інтерпретація поняття "репутація" у зарубіжних суспільствознавчих дослідженнях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 92-95 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
544915
  Денисова С.П. Інтерпретація поняття "розвиток мови" у його співвідношенні з дефініцією "функціонування мови" // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 57-63. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
544916
  Чернявська Л.В. Інтерпретація поняття "соціальний простір" у системі масових комунікацій // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 39-42


  У статті розглядається поняття соціального простору в системі масових інформаційних явищ і процесів, діяльності соціальних інститутів, що виробляють і поширюють масову інформацію. В статье рассматривается понятие социального пространства в системе ...
544917
  Савчук К.Ю. Інтерпретація поняття "фразеологічна картина світу" (на прикладі американського варіанта англійської мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 190-193. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
544918
  Купрій В.М. Інтерпретація поняття "юридичний процес" у сучасній правовій доктрині // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 15-21. – ISSN 2220-1394
544919
  Клімова Г.П. Інтерпретація поняття "якість вищої освіти": соціолого-філософська рефлексія // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 34-43. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190


  У статті представлені різноманітні підходи до визначення поняття "якість вищої освіти, які існують у закордонній та вітчизняній науковій літературі.
544920
  Сорочинська І. Інтерпретація поняття афоризму у колі суміжних понять // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 181-185. – ISSN 2307-633Х
544921
  Жерібор О.І. Інтерпретація поняття душі у філософії Льва Лопатіна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 60-65. – ISSN 1996-5931
544922
  Василенко К.М. Інтерпретація поняття інформації в спеціалізованих ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 29-31. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено проблему визначення поняття інформації, її тлумачення й адекватного розуміння кореспондентом і респондентом у процесі підготовки журналістських матеріалів.
544923
  Гладка В.А. Інтерпретація поняття колігації у сучасній науці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 143-152


  Проаналізовано підходи до вивчення явища колігації у сучасній лінгвістиці, а також з"ясовано його природу та функціонування. Проведений аналіз різних тлумачень явища колігації, яке розуміється як відношення між лексичними та граматичними категоріями, ...
544924
  Желіховська Н.С. Інтерпретація поняття правдивості в українській публіцистиці кінця 80-х рр. ХХ ст. // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 60-64.
544925
  Захарченко К. Інтерпретація поняття соціальної пам"яті у соціологічному дослідженні // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 155-156
544926
  Михайлюк М.Я. Інтерпретація понять і категорій екології та їх методологічне значення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
544927
  Гончаренко О.М. Інтерпретація постатей Богдана Хмельницького та Івана Мазепи в українському козацькому фольклорі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 185-200.
544928
  Котяш І. Інтерпретація постаті Т. Шевченка очима сучасників // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 22-26. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджено постать Тараса Шевченка з точки зору сучасних наукових поглядів, проаналізовано новий підхід до біографії та систематизовано духовні архетипи письменника. По-новому трактовано вплив Т.Г. Шевченка на творчість провідних митців ...
544929
  Котяш І. Інтерпретація постаті Т. Шевченка у сучасних українських та польських працях // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка (Ін-т філології) ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Бердян. держ. пед. ун-т ; Міжнар. школа україністики НАН України ; Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 8-67
544930
  Романенко Л. Інтерпретація постаті У. Кармалюка у світовому фольклорі та літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 229-231
544931
  Андрейко Л.В. Інтерпретація постмодерністського тексту перекладознавчої перспективи // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 158-162
544932
  Гест С. Інтерпретація права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 36-52. – ISSN 2227-7153
544933
  Духович О.Б. Інтерпретація праці М. М. Бахтіна "До філософії вчинку" в контексті некласичної теорії пізнання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 157-159
544934
  Калач Д.М. Інтерпретація проблеми "людина-світ" у філософських концепціях Г.С. Сковороди та П.Д. Юркевича // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 27-28
544935
  Стратій Я. Інтерпретація проблеми внутрішнього чуття у "Трактаті про душу" Інокентія Гізеля // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 51-71. – ISBN 978-966-2410-77-8
544936
  Братерська-Дронь Інтерпретація проблеми свободи в кінематографі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 137-142
544937
  Дерев"янченко Н.В. Інтерпретація проблеми смерті в романі М. Уельбека "Елементарні частинки" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 279-283. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
544938
  Порхун О.В. Інтерпретація результатів атрибуції художніх творів системою Attributer // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 137-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті описано розроблену автоматичну систему атрибуції текстів Attributer та розглядається її застосування при атрибуції художніх творів російських письменників. Пропонуються нові підходи для інтерпретації отриманих результатів системою ...
544939
  Бойко В.І. Інтерпретація свободи в контексті транскультури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-35
544940
  Петінова О.Б. Інтерпретація свободи в концепції лібералізму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 71-79. – ISSN 2077-1800
544941
  Надтока О. Інтерпретація свободи в поглядах представників української духовної еліти (1750-1770 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 47-53. – ISSN 0869-3595
544942
  Гаюк І. Інтерпретація слова-логосу в ісламському містицизмі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 71-76. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
544943
  Приходько В. Інтерпретація сміхової культури в іншомовному дискурсі: імагологічний аспект // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 187-193
544944
  Бернюков А. Інтерпретація суддею фактичних обставин справи в концепції юридичної герменевтики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 198-207. – ISSN 1993-0909
544945
  Романенко Ю.А. Інтерпретація та аналіз результатів моніторингу у ВНЗ // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (84). – С. 55-68. – ISSN 2304-06294


  Обгрунтовано методику моніторингу результатів навчання студентів.
544946
  Гетьман З.О. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів = Analisis y traduccion de textos especiales : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / З.О. Гетьман, І.С. Орлова ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2008. – 270, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. ісп. мовою. – ISBN 978-966-8407-85-7
544947
  Будівська Л. Інтерпретація та специфіка драми Гната Хоткевича "О полку Ігоревім" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 43-47. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
544948
  Когут О. Інтерпретація та трансформація християнських містерійних сюжетів сучасною українською драматургією // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 143-146
544949
  Носенок Б.Е. Інтерпретація Танатосу та Еросу на прикладі "Тристана та Ізольди" Р. Вагнера // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 98-100
544950
  Марушкевич І. Інтерпретація творчої спадщини Тараса Шевченка в мовній практиці та теорії на початку ХХ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 118-122


  Дослідження ролі визначних майстрів слова, зокрема Т. Шевченка, у процесі формування кодексів української літературної мови є, на нашу думку, перспективним, бо може стати теоретичним підгрунтям для остаточного розв"язання окремих прроблем нормалізації ...
544951
  Конотоп Л.Г. Інтерпретація творчості Л. Шестова як філософсько-релігієзнавча проблема // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 18-22. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
544952
  Баган О. Інтерпретація творчості поетів-неокласиків у школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 9 (678), вересень. – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  Автор статті розглядає низку творів М.Зерова, М.Драй-Хмари і П.Филиповича, які, на його думку, дають змогу вчителеві найефективніше проілюструвати учням сутність неокласичної поезії, пов"язати біографію митців, прикметні ознаки доби з текстом.
544953
  Дітькова С.Ю. Інтерпретація творчості Роберта Сауті у вітчизняному та британському літературознавстві: зіставний аналіз / С.Ю. Дітькова, Л.О. Савон // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 60-63. – (Філологічні науки ; № 2)
544954
  Скляренко Г. Інтерпретація творчості Т. Шевченка в українському мистецтві ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (639). – С. 90-100. – ISSN 0236-1477


  Усвідомлення засадничої ролі Т. Шевченка і його творчості для України з"явилося ще за його життя. В українській культурі склався особливий "культ Шевченка", до якого в різний спосіб були залучені часто протилежні ідеологічні сили, що прагнули ...
544955
  Романенко О.В. Інтерпретація текстів австрійської літератури крізь призму міжкультурних відмінностей // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 166-170
544956
  Шульгіна В.Д. Інтерпретація теорії культури, мистецтва і освіти в сучасній українській науці (2005-2012 рр.) / Валерія Шульгіна, Олександр Яковлев ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с. 223-227. – ISBN 978-966-452-101-4
544957
  Яременко Ю.А. Інтерпретація терміна "landscape" як загальнокультурного поняття // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 415-422. – Бібліогр.: 19 назв.
544958
  Федоренко О.Б. Інтерпретація типу козака-характерника в трилогії А. Химка "Засвіти" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 238-245. – (Філологічні науки ; № 2)
544959
  Кицан О. Інтерпретація традицій японського жанру танка у творчості Віктора Вербича // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 46-50
544960
  Шевченко С.Л. Інтерпретація трансцендентності і самотрансцендентності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 53-55
544961
  Гребенюк Марина Федорівна Інтерпретація трискладових розподілів та теорія геометричних перетворень : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Гребенюк М.Ф.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 22 назв.
544962
  Скуленко М. Інтерпретація у журналістиці та прораганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 28-31
544963
  Бердник О. Інтерпретація українського козацтва в давніх творах польських авторів // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 198-206. – ISSN 1728-9572
544964
  Руда О. Інтерпретація українського національного відродження польськими істориками кінця XIX - початку XX століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 508-517. – ISBN 978-966-02-5080-2
544965
  Дмитренко Є. Інтерпретація фактів літературного життя початку XX ст. у щоденниках В. Винниченка еміграційного періоду // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 89-92
544966
  Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз : автореф. ... канд. філос. наук.: 09.00.05 / Воронюк О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
544967
  Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Воронюк О.Л. ; Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2009. – 183л. – Бібліогр. : л.164-183
544968
  Матюх Т.М. Інтерпретація феномену емпатії у теоретичних поглядах Вільгельма Дільтея // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 116-117
544969
  Саноцька Н. Інтерпретація феномену творчості у постмодерному дискурсі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
544970
  Ткаченко А.О. Інтерпретація філологічна у вимірах формозмісту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 287-295. – ISBN 966-7825-78-7
544971
  Кириченко М.С. Інтерпретація філософії людини Д. Юма в філософських парадигмах сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
544972
  Співак В.В. Інтерпретація філософії Сенеки в українській філософській культурі на прикладі спадщини Антонія Радивиловського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 51-53
544973
  Мізіна Л.Б. Інтерпретація філософського тексту в контексті естетичного дослідження історії мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
544974
  Яшина Л.І. Інтерпретація фольклорного мотиву вовкулаки у творчості В. Дрозда // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 170-176
544975
  Данилюк-Терешук Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській прозі першої половини XIX ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 110-117. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
544976
  Буніятова І.Р. Інтерпретація фрагментів мовної онтології крізь призму культурологічних фактів (на матеріалі синтаксису давньогерманського речення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 54-63. – ISBN 966-581-295-6
544977
  Прокопов Д.Є. Інтерпретація хиби в європейській філософії 17 - середини 18 століть : монографія / Денис Прокопов. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 428с. – ISBN 978-966-8210-68-6
544978
  Квасюк Л. Інтерпретація християнського догмату про сходження Святого Духа у полемічному трактаті "Книга про віру" (1619) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 31-39. – ISBN 966-7379-92-11
544979
  Неборсіна Н.П. Інтерпретація художнього твору: риторико-герменевтичний аспект // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 210-217
544980
  Павликівська Н. Інтерпретація художнього тексту в контексті еволюції словникової дефініції (на матеріалі повісті Л.М. Толстого "Исповедь") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 356-359
544981
  Кость Г. Інтерпретація художнього тексту методом семантичних ізотопій // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 55-60. – ISSN 2078-340X
544982
  Гарасимів Т.З. Інтерпретація цінностей права: праксеологічний аспект / Т.З. Гарасимів, М.В. Базарник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 150-155. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
544983
  Хвойницька Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії / Хвойницька, х. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 750 : Філософські науки. – С. 86-90. – ISSN 0321-0499
544984
  Дьяковська Г.О. Інтерпретація як засіб виявлення прихованого змісту // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 55-56
544985
  Жукова Наталія Анатоліївна Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Жукова Наталія Анатоліївна; КУ ім.Т. Шевченка. Філософський фак-тет. Кафедра етики, естетики та культурології. – Київ, 2003. – 191 л. – Бібліогр.: л. 175 - 191
544986
  Жукова Наталія Анатоліївна Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Жукова Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14 с. – Бібліогр.: 7 назв
544987
  Бондар Світлана Валеріївна Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бондар Світлана Валеріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 171л. – Бібліогр.: л. 158 - 171
544988
  Бондар Світлана Валеріївна Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Бондар С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
544989
  Бондар С.В. Інтерпретація як фундаментальний спосіб діяння людини у світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
544990
  Ніколаєв Є. Інтерпритація інтересів і загроз у концепції економічної безпеки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-46 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
544991
  Кухаренко В.А. Інтерпритація тексту : Підручник / В.А. Кухаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 272с. – ISBN 966-7890-68-6
544992
  Пошивайло М.О. Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пошивайло Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
544993
  Пошивайло М.О. Інтерсеміотика гончарства як тексту в українському фольклорі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Пошивайло Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 247 л. – Бібліогр.: л. 210-247
544994
  Лук"янець Т.Г. Інтерсеміотичний аналіз тексту як полікодової єдності // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 30-33


  Стаття присвячена дослідженню полікодового характеру тексту та встановленню впливу кодів різних знакових систем на особливості його функціонування. Здійснено спробу розрізнити терміни на позначення цього лінгвістичного явища. Статья исследует ...
544995
  Ященко Ю. Інтерсеміотичний аспект малої прози Емми Андієвської // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 41-48. – ISSN 1728-9572
544996
  Єременко О. Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 6-9


  У статті проаналізовано жанротворчу функцію інтерсеміотичних тропів. На матеріалі збірки Є. Гуцала "Співуча колиска з верболозу. Окупаційні фрески" доведено, що проникнення художніх засобів суміжних мистецтв у структуру тексту відбувається на ...
544997
  Жодані І.М. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Жодані І.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
544998
  Жодані І.М. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андрієвська і Віра Вовк) : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / КНУТШ; Жодані І.М. – Київ, 2007. – 180с. + Додатки: л.177-180. – Бібліогр.: л.157-171
544999
  Кебуладзе Вахтанг Іванович Інтерсуб"єктивне вчення Е.Гуссерля як трансцендентальний фон феноменологічної концепції досвіду А. Шюца : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 14 с.
545000
  Алексієнко О.О. Інтерсуб"єктивність: естетико-психологічний аналіз : 09.00.08: Дис. ... канд. філософ. наук / Алексієнко О. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 166л. – Бібліогр.: С.155-166
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,