Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
542001
   "Земельний" закон містить неприємні "сюрпризи" для власників землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 36-37
542002
  Литвинова Тетяна Федорівна "Земледельческая газета" як джерело до історії соціально-економічної думки України 30 - 50-х рр. XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 184-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена огляду матеріалів українського дворянства, уміщених в одному з центральних спеціальних економічних видань Російської імперії, а також виявленню їх інформативних можливостей для дослідження проблем соціальної, економічної та ...
542003
  Папченко Анна "Землю я захватил незаконно". Правила жизни цигана. Закон не писан // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 38-43 : фото
542004
  Салига Т. ...Землю нашу ідем від ворога відбирати // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  Українська метафізична поезія в умовах державної незалежности: відлуння традиції.
542005
  Салига Т. ...Землю нашу ідем від ворога відбирати... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 13/14)


  Українська метафізична поезія в умовах державної незалежності: відлуння традиції.
542006
  Коріненко П.С. Земельне питання в історичній долі українського селянства. Погляд крізь віки / Коріненко П.С. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 551, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 507-544. – ISBN 978-617-595-117-0
542007
  Ничкалюк В.Г. Земельне питання в науковій спадщині професора К.Г. Воблого // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 149-157. – ISSN 2415-7422
542008
  Ухач В.З. Земельне питання в політиці Української Центральної Ради: пошук оптимального шляху вирішення (вибрані аспекти) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 290-293. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
542009
  Алимов О. Земельне питання крізь нову інституціональну призму : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 10. – ISSN 1810-3944
542010
   Земельне питання та аграрні реформи в Україні: доба 1917-1940 років / [Панченко П.П. та ін. ; М-во аграрної політики та продовольства України ; Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосподарська б-ка]. – Київ : [ФОП Корзун Д.Ю.], 2011. – 484 с. : іл., фото
542011
  Вітенко М. Земельне питання та польсько-українські відносини у Східній Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 130-135. – ISBN 966-8653-41-6
542012
  Деледивка С. Земельне питання у об"єктах зовнішнього рекламування // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 30-31
542013
  Колосова Ю.В. Земельне питання у працях М.І. Тугана-Барановського: досвід минулого, погляд сучасності // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 15-24. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
542014
  Сорока М. Земельне питання у сфері здійснення державно-приватного партнерства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 18-19
542015
  Ковтун М.Г. Земельне право : Курс лекцій / М.Г. Ковтун. – Київ : Юмана, 2001. – 208с. – ISBN 966-7005-40-2
542016
   Земельне право : Академічний курс. Підручник. – Київ : ІнЮре, 2001. – 424с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7752-49-6
542017
  Мачуська І.Б. Земельне право : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; І.Б. Мачуська. – Київ : КНЕУ, 2005. – 129с. – ISBN 966-574-755-Х
542018
  Мачуська І.Б. Земельне право : навчальний посібник / І.Б. Мачуська ; МОНУ ; Київський національний економічний ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 280 с. – ISBN 966-574-937-4
542019
   Земельне право : підручник / [М.В. Шульга та ін.] ; за ред. М.В. Шульги ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 508-512. – Бібліогр.: с. 497-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-491-0
542020
  Мацькевич М. Земельне право ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 79-83
542021
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Знання, 2005. – 445с. – ISBN 966-346-077-6
542022
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ, Юридичний ф-т; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників; Центр правничої допомоги та досліджень. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2007. – 450с. – ISBN 966-346-257-4
542023
  Носік В. Земельне право і законодавство України: системна криза чи зміна парадигми в умовах реалізації Цілей Сталого Розвитку в Україні до 2030 року? // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 76-90. – ISSN 1026-9932
542024
  Літошенко О. Земельне право й адміністративне право: співвідношення та взаємозв"язок // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 14-17
542025
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2003. – 448с. – ISBN 966-7613-36-4
542026
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368с. – ISBN 966-667-115-8
542027
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006
542028
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 2. – 2006
542029
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 4. – 2006
542030
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 6. – 2006
542031
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 7. – 2006
542032
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 8. – 2006
542033
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 9. – 2006
542034
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : Навчальний посібник / А.М. Мірошниченко; Ін-т законодавства Верховної Ради України; Редкол.: Зайчук В.О., Копиленко О.Л. та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432с. – (Бібліотека Української школи законотворчості). – ISBN 978-966-96786-0-7
542035
  Семчик В.І. Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга ; МОН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ін Юре, 2008. – 600 с. – ISBN 978-966-313-400-0
542036
   Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Балюк Г.І. [ та ін.] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Носіка ]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2008. – 511с. – ISBN 978-966-439-151-8
542037
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник / А.М. Мірошниченко ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 712с. – ISBN 978-966-2183-68-9; 978-966-364-985-6
542038
  Шеремет А.П. Земельне право України : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 614-621. – ISBN 978-966-364-816-3
542039
   Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Беженар Г.М. [та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша ; Одес. нац. юрид. акад. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 600 с. – ISBN 978-966-8909-28-3
542040
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – 2-е вид., допов. і переробл. – Київ : Правова єдність, 2011. – 677, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 641-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-054-6
542041
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2013. – 511, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-223-6
542042
  Барабаш Н.П. Земельне право України : навч. посібник / Н.П. Барабаш, М.Я. Ващишин, В.І. Федорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, аграр. та екол. права. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 172, [2] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Видання юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Бібліогр. наприкінці тем
542043
   Земельне право України : навч. посібник / [І.І.Каракаш та ін.] ; за ред. І.І. Каракаша і Т.Є. Харитонової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – [Вид. 2-ге, перероб. і допов.]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 585, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-306-8
542044
   Земельне право України : навч. посібник / [С.С. Бичкова, О.С. Бурлака, О.В. Веренкіотова та ін.] ; за заг. ред. Мироненко В.П. ; М-во внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 349, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 339-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-497-1
542045
  Корнєєв Ю.В. Земельне право України : навч. посібник / Ю.В. Корнєєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 199 та на початку лекцій. – ISBN 978-617-673-826-8
542046
   Земельне право України : навч. посібник / [І.І.Каракаш, В.Д. Сидор, Т.Є. Харитонова та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук Т.Є. Харитонової, проф. І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. стер. – Одеса : Гельветика, 2021. – 585, [1] с. – Авт. зазнач . на с. 580. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-685-3
542047
  Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутрішніх справ України ; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2012. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-282. – ISBN 978-966-2143-88-1
542048
  Шуміло О.М. Земельне право України (у схемах) : для студентів ВНЗ / О.М. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – 289, [1] с. : іл. – Термінол. покажч.: с. 285-289. – Бібліогр.: с. 267-284. – ISBN 978-966-2526-98-1
542049
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007
542050
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2007
542051
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 4/5. – 2007
542052
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 6. – 2007
542053
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 7. – 2007
542054
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2008
542055
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2008
542056
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2008
542057
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5/6. – 2008
542058
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2008
542059
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2008
542060
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2008
542061
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2008
542062
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2009
542063
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2009
542064
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2009
542065
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2009
542066
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2009
542067
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2009
542068
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2009
542069
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2009
542070
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 11. – 2013
542071
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 2. – 2014
542072
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 3. – 2014
542073
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 4. – 2014
542074
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 5/6. – 2014
542075
  Семчик В. Земельне право України як галузь наукита навчальна дисципліна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 1026-9932


  Загальні засади розвитку земельного права.
542076
  Ріпенко А.І. Земельне право України: загальна частина : навч. посібник / Ріпенко А.І., Пащенко О.М. – Одеса : Удача, 2013. – 80 с. – Бібліогр.: с. 63-79
542077
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2009
542078
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2010
542079
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2010
542080
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2010
542081
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2010
542082
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2010
542083
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2010
542084
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2010
542085
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2010
542086
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2010
542087
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2010
542088
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2010
542089
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2010
542090
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2011
542091
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2011
542092
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2011
542093
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2011
542094
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2011
542095
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2011
542096
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2011
542097
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2011
542098
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2011
542099
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2011
542100
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2011
542101
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Вид-во "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2011
542102
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2012. – 88 с.
542103
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2012. – 88 с.
542104
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2012. – 88 с.
542105
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2012. – 88 с.
542106
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2012. – 88 с.
542107
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 6. – 2012. – 88 с.
542108
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2012. – 88 с.
542109
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2012. – 80 с.
542110
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2012. – 80 с.
542111
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2012. – 88 с.
542112
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2012. – 88 с.
542113
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2012. – 88 с.
542114
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2013
542115
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2013
542116
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2013
542117
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2013
542118
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2013
542119
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. еколог. академія післядипломної освіти та управл. ; Київський н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 6. – 2013
542120
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2013
542121
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2013
542122
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2013
542123
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 10. – 2013
542124
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2013
542125
   Земельне право.. – К., 1960. – 303с.
542126
  Насушна О.В. Земельне правопорушення як підстава притягання до адміністративної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 267-272. – ISSN 1563-3349
542127
  Оверковська Т. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано земельне правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування за законодавством України. The land offender was analysed as basis for prosecution of personality to ...
542128
  Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 193-216
542129
  Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр. 15 назв
542130
  Сачок Р. Земельне рейдерство чи нове Ельдорадо? Що та для кого змінить відкритий ринок землі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 7
542131
  Слободяник І. Земельне рейдерство: що слід робити фермерам і державі? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
542132
   Земельне та сільскогосподарське законодавство України. : Збірник правових актів. – Харків : Консум
Ч.2. – 1996. – 129с.
542133
  Савчук Д. Земельний алгоритм // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 7


  Проблеми механізму передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад.
542134
  Чернов В. Земельний аукціон - найвигідніший спосіб збільшення бюджетних надходжень // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 10-13
542135
  Мартин А. Земельний аукціон як механізм відчуження земельних ділянок // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 5. – С. 5-10
542136
  Заяць В. Земельний банк -"за" і "проти" // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.23-31
542137
  Пасочник В. Земельний банк: велика надія чи велика афера? // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 7. – С. 46-52
542138
  Григорук І.О. Земельний банк: проблеми функціонування в Україні // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 23-25. – ISBN 978-9934-571-53-4
542139
  Сьомочкіна О. Земельний закон Соціалістичної Республіки В"єтнам та Земельний кодекс України: порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 134-136
542140
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр / Т.П. Магазинщиков. – Львов, 1987. – 422с.
542141
  Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр : Підручник / Т.П. Магазинщиков. – Львів : Світ, 1991. – 442с.
542142
  Михасюк І.Р. Земельний кадастр і диференціальна рента / І.Р. Михасюк, М.М. Маланчук. – Львів, 1971. – 168с.
542143
  Кабанець О.О. Земельний кадастр як інструмент економічного механізму реалізації державної земельної політики // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 97-99
542144
  Бордюжа А.С. Земельний кадастр як основа забезпечення управління земельними ресурсами // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 207-209. – ISSN 2308-1988
542145
   Земельний кадастр як самостійна галузь наукового знання / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Я. Панчук, О.Ф. Ковалишин, А.В. Тарнопольський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 25-32 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
542146
  Колядінська Т. Земельний кадастр: нові виклики, інтеграція і непопулярні рішення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 8-12
542147
  Дорош Й.М. Земельний капітал в сільському господарстві: особливості оцінки та формування / Й.М. Дорош, О.І. Шкуратов, А.В. Тарнопольський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 63-76. – ISSN 2306-1677
542148
  Лемішко О.О. Земельний капітал як об"єкт фінансової політики в аграрному секторі економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 19-25 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
542149
  Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування : монографія / А.М. Третяк. – Львів : Сполом, 2011. – 520 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 447-458. – ISBN 978-966-665-624-0
542150
  Семиволос І.М. Земельний кодекс 1858 року та його вплив на формування земельних відносин у Палестині // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 438-451. – ISBN 978-966-02-5736-8
542151
   Земельний кодекс зі змінами до 1 вересня 1927 року та алфавітних покажчиком. – 5-е вид. – Харків, 1927. – 78с.
542152
  Потапенко В. Земельний кодекс потребує змін // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.29-32
542153
   Земельний кодекс Украины.. – Одесса, 1997. – 87,1с.
542154
   Земельний кодекс України : Зі змінами та доповненнями станом на 1 квітня 1998 року. – Київ : Право, 1998. – 48с. – (Бібліотека офіційних видань)
542155
   Земельний кодекс України : Прийнятий ВРУ 25 жовтня 2001 р. (Урядовий кур"єр. - 2001. - 15 листопада). – Київ : Істина, 2001. – 72с. – ISBN 966-7613-21-6
542156
   Земельний кодекс України. – Київ, 2001. – 66с.
542157
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : Скарби, 2001. – 158с. – ISBN 966-8016-01-7
542158
   Земельний кодекс України : Офіційне видання із змінами станом на 15 березня 2002 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 208с. – ISBN 966-7752-85-2
542159
   Земельний кодекс України : Коментар. – Харків : Одіссей, 2002. – 600с. – ISBN 966-633-118-7
542160
   Земельний кодекс України : (Набрав чинності з 1 січня 2002 року ) ( Урядовий кур"єр, 15 листопада 2001 року, № 211 - 212. с. 3-14 ). ( За станом на 01 травня 2002 року ). – Харків : Консум, 2002. – 96с. – ISBN 966-7920-13-5
542161
   Земельний кодекс України : Офіційний текст прийнятий Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. – Київ : ІнЮре, 2002. – 216с. – ISBN 966-7752-88-7
542162
   Земельний кодекс України : Станом на 1 вересня 2003 року (текст ідентичний офіційному). – Київ : Велес, 2003. – 78с. – ISBN 966-96142-3-6
542163
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Київ : ІнЮре, 2003. – 676с. – ISBN 966-8088-26-3
542164
   Земельний кодекс України : Станом на 20 березня 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
542165
   Земельний кодекс України : Коментар. – 3-тє вид. – Харків : Одіссей, 2004. – 608с. – (Закони України). – ISBN 966-633-319-8
542166
   Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : ІнЮре, 2004. – 748с. – ISBN 966-313-154-3
542167
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст зі змінами та доповненнями станом на 21 травня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 220с. – ISBN 966-313-156-Х
542168
   Земельний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 1 липня 2005 р. – Київ : ІнЮре, 2005. – 220с. – ISBN 966-313-232-9
542169
   Земельний кодекс України : Станом на 10 січня 2005 року. – Київ : Велес, 2005. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-3-6
542170
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
542171
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
542172
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2005 р. (Відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
542173
   Земельний кодекс України : За станом на 17 листопада 2005 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-426-7
542174
   Земельний кодекс України : Станом на 4 вересня 2006 р. – Київ : Велес, 2006. – 80с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-0-1
542175
   Земельний кодекс України : За станом на 20 червня 2006 року. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-479-8
542176
   Земельний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 травня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 88с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-32-4
542177
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Г.М. Беженар, Е.С. Бердніков, Л.О. Бондар, С.Ю. Булигін, А.П. [та ін.] Гетьман; [Беженар Г.М. та ін. ; за ред. : Гетьмана А.П., Шульги М.В.]. – Вид. 4-те, допов. – Харків : Одіссей, 2007. – 624 с. – ISBN 978-966-633-654-8
542178
   Земельний кодекс України : за станом на 22 квітня 2008 року / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 80с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-978-611-617-1
542179
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
542180
   Земельний кодекс України : науково-практичний коментар / Беженар Г.М., Бердніков Е.С., Бондар Л.О., Булигін С.Ю., Гетьман А.П. та ін.; [ за ред.: Гетьмана А.П., Шульги М.В. ]. – 4-е вид., доп. – Харків : Одіссей, 2008. – 624с. – (Закони України). – ISBN 978-966-633-696-8
542181
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 квітня 2008 року: (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за випуск А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
542182
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
542183
   Земельний кодекс України : станом на 20 травня 2009 року / [ відп. за вип. Преварська М. І. ]. – Київ : Велес, 2009. – 64с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-96142-0-1
542184
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 10 травня 2009 року.: ( відповідає офіційному текстові ) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2009. – 104с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
542185
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 берез. 2010 р. : (офіційний текст). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 114, [6] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
542186
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами і допов. станом на 5 жовт. 2011 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 114, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
542187
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 01 берез. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
542188
   Земельний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 10 жовтня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 96 с. – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
542189
   Земельний кодекс України : зі змінами і допов. станом на 18 січ. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7
542190
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 21 листопада 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 91, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-097-2
542191
   Земельний кодекс України : станом на 8 квітня 2013 р. : відповідає офіційному тексту / [відп. за вип. В.А. Прудников]. – Харків : Право, 2013. – 142, [2] с. – ISBN 978-966-458-439-2
542192
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 6 берез. 2017 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 151, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
542193
   Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 3 черв. 2019 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2019. – 157, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-055-1
542194
   Земельний кодекс України (від 25 жовтня 2001 року) : Офіційний текст (зі змінами та доповненнями станом на 5 квітня 2004 року), 2004. – 96 с. – ISBN 966-7714-84-5
542195
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
542196
   Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
542197
   Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : [зб. нормат. актів.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-265-3
542198
   Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики : (за станом нормативно-правових актів та судової практики на 1 лютого 2007 року). – Вид. 2-ге, неофіційне. – Київ : Романчук Р.С., 2007. – 720с. – ISBN 978-966-96786-1-4
542199
   Земельний кодекс України за станом на 20 листопада 2001 року : Офіц. вид. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 71с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-131-4
542200
  Титова Н. Земельний кодекс України міг би бути кращим // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.388-394. – (Серія юридична ; Вип. 38)
542201
   Земельний кодекс України. Станом на 1 вересня 2002 року. – Киев : Атіка, 2002. – 96с. – ISBN 966-7714-84-5
542202
   Земельний кодекс України: Офіційний текст із змінамі і доповненями за станом на 1 серпня 1997 р.. – Ужгород : Іва, 1997. – 124с. – ISBN 966-7231-06-2
542203
  Кулинич П.Ф. Земельний кодекс України: п"ять років застосування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-9.
542204
  Семчик В.І. Земельний кодекс України: проблеми реалізації // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 282-288. – ISBN 978-617-7021-00-0
542205
   Земельний кодекс Української РСР. – К., 1970. – 86с.
542206
  Кузьмук О.С. Земельний конфлікт Києво-Печерської лаври та Межигірського монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 150-154
542207
  Горлачук В.В. Земельний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська, В.А. Скороходов; МОНУ; Південнослов"янський ін-т Київського славістичного ун-ту. – Київ : Професіонал, 2006. – 192с. – ISBN 966-370-016-5
542208
  Шавалюк Л. Земельний момент істини. Про переваги, недоліки та підводні камені запровадження ринку землі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 12-15. – ISSN 1996-1561
542209
  Кулинич П. Земельний мораторій у світлі рішення ЄСПЛ: що змінюється в здійсненні та захисті прав селян на землю? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
542210
  Стуліна А. Земельний наділ // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право
542211
  Семчик В.І. Земельний пай: законодавство і практика // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 252-257. – ISBN 978-617-7021-00-0
542212
  Шульга Т. Земельний податок як джерело бюджетних доходів: проблеми теорії та практики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 47-51.
542213
  Ільченко В. Земельний рубікон перейдено. Яким буде новий ринок? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 7


  "Скасувати мораторій на продаж землі намагалася будь-яка влада, адже йдеться про актив орієнтовною цінністю в 3,5 трлн євро, що порівнянно із ВВП України за 40 років. Нинішній уряд, котрий за будь-яку ціну прагне якнайшвидше узаконити продаж землі, ...
542214
  Рибалко К. Земельний сервітут - не оренди землі субститут: про нюанси права земельного сервітуту // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 6 (64), червень. – С. 61-63
542215
  Кальніченко А. Земельний сервітут та його встановлення / А. Кальніченко, О. Зварич // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52
542216
  Розновська С.Б. Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 463-469. – ISSN 1563-3349
542217
  Марусенко Р.І. Земельний сервітут: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються зміст та особливості земельних сервітутних прав, що існували на території України в ретроспективі у співвідношенні з правовою регламентацією земельних сервітутів у чинному земельному законодавстві України. The content and peculiarities of ...
542218
  Нікітенко В. Земельний сервітут: речове право vs. обтяження (обмеження) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 27-32
542219
  Ільницький Олег Земельний спір у теорії адміністративно-процесуального права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 56-61
542220
  Третяк А.М. Земельний устрій України: понятійні і інституційні аспекти розвитку / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
542221
  Семеряк Ю.А. Земельний фонд України та його використання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 70-74. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
542222
  Лесько Н.В. Земельний фонд України: сутність поняття та структура // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 174-178. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
542223
  Меденцев А. Земельним ресурсам - надійний захист // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 34-40
542224
  Мігдаль О. Земельні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 20-21
542225
   Земельні аукціони - найпрозоріший механізм розпорядження землею і запобігання корупції // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 7-8
542226
  Воєводін В. Земельні аукціони вдарять по корупції // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-27.
542227
  Данилишин Б.М. Земельні відносини в економічній системі України: стан та перспективи розвитку // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 3-10
542228
   Земельні відносини в законодавчих актах України : Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 160с. – ISBN 966-7288-98-6
542229
  Бурдін М. Земельні відносини в інституційно-правовому і соціальному вимірі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 114-120. – ISSN 2307-8049
542230
  Кваша С.М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 54-57
542231
   Земельні відносини в Україні : Організаційно-правовий механізм. – Київ : К.І.С., 2001. – 128с. – ISBN 966-7048-38-1


  Земельний кодекс України, Указ Президента України "Про основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки", Розпорядження КМ України "Про затвердження заходів щодо реалізації Основних напрямів земельної реформи в Україні на 2001-2005 р.р.
542232
   Земельні відносини в Україні. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 212с. – ISBN 966-373-058-7
542233
   Земельні відносини в Україні : збірник інформаційно-аналітичних матеріалів (1991-2010 роки) / В.П. Горбулін [та ін.] ; за ред. В.П. Горбуліна ; Рада нац. безп. і обор. України ; Ін-т пробл. нац. безпеки. – Вид. 2-е, перер. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 136 с. – ISBN 978-966-8909-51-1
542234
   Земельні відносини в Україні : навч. посібник / В.Д. Швець, С.М. Попова, В.Д. Понікаров, А.І. Шкурупій ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-55-9
542235
  Красюк Н.І. Земельні відносини в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 180-189. – ISSN 2410-3594
542236
  Бурдін М.Ю. Земельні відносини в Україні: історико-правовий дискурс : монографія / М.Ю. Бурдін. – Харків : У справі, 2016. – 405, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-405 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-36-0
542237
  Куранда Людмила Олексіївна Земельні відносини в умовах реформування еономіки України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Куранда Людмила Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
542238
   Земельні відносини під час воєнного стану: як відбувається використання й обрахунок нормативної грошової оцінки землі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 23. – ISSN 1992-9277


  Експерти програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), залучені Міністерством аграрної політики та продовольства України, підготували відповіді на найпоширеніші запитання щодо Закону № 2145-IX про земельні відносини під час воєнного стану.
542239
  Шемшученко Ю. Земельні відносини та земельне право у правовій доктрині України / Ю. Шемшученко, П. Кулинич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 131-142. – ISSN 1026-9932
542240
   Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку / О.О. Непочатенко, С.М. Колотуха, П.М. Боровик, Б.С. Гузар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 6 (272). – С. 42-52. – ISSN 2221-1055
542241
  Шульський М.Г. Земельні відносини у працях І. Франка // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 248-254. – ISSN 1562-0905
542242
  Алєксандров О. Земельні відносини як об"єкт наукових студій Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-20.
542243
  Халабуда Н.О. Земельні відносини, земельний устрій і Національна безпека країни // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-27.
542244
  Ковалишин О.Ф. Земельні відносини: інституціональні проблеми відносин власників земельних часток (паїв) і сільськогосподарських підприємств / О.Ф. Ковалишин, В.Ю. Свентух // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 40-47. – ISSN 2306-1677
542245
  Котюк О.В. Земельні відносини: політико-правовий аспет // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 104-108
542246
  Коваленко Т.О. Земельні відносини: юридичні дефекти правового регулювання / Спілкувався Лесь Курінний // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 22-28 березня (№ 12). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  "... На початку цього року видавництво "Юрінком Інтер разом" з видавництвом Київського національного університету імені Тараса Шевченка випустило книгу відомого вченого-юриста в галузі аграрного та земельного права, доцента кафедри земельного та ...
542247
  Анісімов В.В. Земельні громади України (1921-1929 роки) : Автореф... канд. іст. наук : 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 19 с.
542248
  Анісімов В.В. Земельні громади України (1921-1929 рр) : Дис. ... д-ра. іст. наук: 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 162 л. – Бібліогр.: л. 151-162
542249
  Гончар М.С. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків в містах України: проблеми правового режиму // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.112-117
542250
  Туєва О.М. Земельні ділянки для сінокосіння й випасання худоби: правові питання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 126-130. – ISSN 0201-7245
542251
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкт правового обігу // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-24
542252
  Кулинич П. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об"єкти правового обігу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 115-122. – ISSN 0132-1331
542253
  Черненко А.І. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення: порядок продажу та права оренди / А.І. Черненко, В.І. Гетьман // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 38-40. – Бібліогр.: 6 назв.
542254
  Носік В.В. Земельні довірчі правовідносини: теорія і практика // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 84-94. – (Серия "Юридические науки"). – ISSN 1606-3716
542255
  Савич В.І. Земельні іпотечні банки в системі іпотечного кредитування аграрного сектора // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 105-109. – Бібліогр.: на 7 пунктів
542256
  Блануца А. Земельні надання та підтвердження Казимира Ягеллончика на українські землі Великого князівства Литовського // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 124-140
542257
  Заєць О. Земельні права як об"єкт захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 69-74. – ISSN 2663-5313
542258
  Заєць О.І. Земельні права: окремі науково-теоретичні та практичні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 44-49. – ISSN 2312-1831
542259
   Земельні правовідносини : правові позиції Великої Палати Верховного Суду у спорах, що виникають із зем. правовідносин / [упоряд.: Л.А. Швецова, В.Ю. Уркевич, Л.В. Лейба та ін.]. – Київ : Дакор, 2020. – 907, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-58-4
542260
  Гриник Л. Земельні правовідносини в Україні: поняття та особливості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 301
542261
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
542262
  Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються правові проблеми земельних відносин за чинним Земельним кодексом України. Problems of land legal relations under the Land Code of Ukraine currently in force are dealt in the article.
542263
  Коновал О. Земельні правовідносини на залізничному транспорті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 274-280. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню земельних правовідносин на залізничному транспорті України. Висвітлюються поняття, основні елементи та ознаки земельних правовідносин на залізничному транспорті відповідно до чинного законодавства. Теоретичні положення ...
542264
  Індиченко П.Д. Земельні правовідносини на Україні за період 1922-1929 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 55-60. – (Серія права ; № 12)


  В статье кратко излагаются земельные правоотношения на Украине в период 1922-1929 гг., регулируемых Земельным кодексом 1922 г. с дополнениями и изменениями в 1927 г. Дается краткая характеристика институтов земельного права того времени и их роль в ...
542265
  Бевзенко В.М. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 198-218. – ISSN 2227-796X


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
542266
  Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 74-88. – ISSN 2308-9636


  Зроблено висновок, що земельні правовідносини нині є предметом регулювання і приватного, і публічного законодавства, чим зумовлено складнощі здійснення суб"єктивних прав, свобод, інтересів, неоднакове застосування земельного законодавства, ...
542267
  Нечипоренко О.М. Земельні правопорушення: стан та основні тенденції (інформація з практики Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель України) // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-51.
542268
  Могильний О.М. Земельні проблеми козацької доби в руслі українського державотворення: проєкція на сьогодення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – C. 3-11. – ISSN 2306-6792
542269
  Дядик Т.В. Земельні ресурси - основа виробничого потенціалу аграрних формувань Полтавщини / Т.В. Дядик, Л.П. Погребняк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 41-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
542270
  Щурик М.В. Земельні ресурси господарювання населення в контексті формування перспектив їх розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 35-43. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
542271
  Пістун М.Д. Земельні ресурси Київської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 61-67 : Рис., табл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географії ; Вип. 9)
542272
  Солов"яненко Н. Земельні ресурси світу // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 39-40
542273
   Земельні ресурси України та їх використання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 20-22
542274
  Новаковский Л.Я. Земельні ресурси Української СРС / Л.Я. Новаковский, М.А. Пилипенко. – Київ : Урожай, 1973. – 238 с.
542275
  Юрченко Т.В. Земельні ресурси як об"єкт бухгалтерського обліку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 43-51. – ISSN 2306-6792
542276
  Ботезат О.П. Земельні ресурси як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 20-23. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
542277
  Гірняк В. Земельні ресурси як об"єкти комунальної власності міста // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 175-179. – ISSN 2663-5313
542278
  Дацій О.І. Земельні ресурси як складова економічного потенціалу країни // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 19-20
542279
   Земельні скандали 2007-2008 // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22. – ISSN 0130-5212
542280
  Шеїн К. Земельні спори // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 5
542281
  Білоусов А. Земельні спори: судова практика-2020 // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 7
542282
  Третяк А.М. Земельні суди як інфраструктура системи землеустрою в зарубіжних країнах і в Україні // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 18-23.
542283
  Юзевич А. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Прогалини та недоліки законодавства".
542284
  Чернобук О. Земельні торги: сучасна версія // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  Прогалини та недоліки законодавства.
542285
  Лисенко Я.О. Земельні юрисдикційні правовідносини: порівняльно - правовий аналіз законодавства України й Російської Федерації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 252-262. – ISSN 0201-7245
542286
  Ковальський Д. Земельно- правовий процес: науково- методологічні підходи дослідження // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
542287
  Уханов П.И. Земельно-водная реформа в Киргизии в 1921-1922 годах / П.И. Уханов. – Фрунзе, 1957. – 51с.
542288
  Еренов А. Земельно-водное законодательство в Казахстане в первой фазе развития Советского социалистического государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Еренов А.; Ин-т права Академии Наук СССР. – Москва, 1952. – 28 л.
542289
   Земельно-водные ресурсы пустынь.. – Ашхабад, 1971. – 209с.
542290
  Гринчук Т.П. Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 116-124. – ISSN 2411-4413
542291
  Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується чинне земельне законодавство України та "вносяться пропозиції" щодо визначення правової природи земельно-кадастрової інформації в контексті міжнародних договорів і конвенції з питань доступу до інформації у сфері довкілля. The effective ...
542292
  Боклаг В.А. Земельно-кадастрова система як інструмент державного управління земельними ресурсами в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-7. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
542293
  Третяк А.М. Земельно-кадастровий облік як інформаційна база управління земельними ресурсами та землекористуванням / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Ф. Ковалишин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
542294
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 332-339. – ISBN 978-966-306-020-4
542295
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-117
542296
  Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави та порядок застосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 121-130.
542297
  Сидор В. Земельно-правова основа конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 242-247. – ISSN 0132-1331
542298
  Кулинич А.П. Земельно-правова природа перспективних планів формування територій об"єднаних територіальних громад // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 180-184. – ISBN 978-966-7957-20-9
542299
  Реєнт О.О. Земельно-правове регулювання в Україні у XIX-на початку XX століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 612-615. – ISBN 966-660-151-6
542300
  Бурчуладзе С. Земельно-правове регулювання формування екологічної мережі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 295-296
542301
  Бахуринська М.М. Земельно-правові аспекти в системі державно-приватного партнерства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 80-85


  Проаналізовано правове регулювання земельних відносин у сфері державно-приватного партнерства та обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення механізму правового закріплення прав на землю за приватним партнером в умовах реформування правовідносин.
542302
  Абасов Д.М. Земельно-правовые отношения в Азербайджане накануне установления Советской власти и борьба за проведения национализации земли : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Абасов Д.М. ; Ан СССР. Ин-т права. – Москва, 1953. – 16 с.
542303
  Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини : монографія / Д.В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-174. – ISBN 978-966-667-379-7
542304
  Морська Т.В. Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області та його вплив на розвиток сільського господарства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 275-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
542305
  Смочко Н.М. Земельно-ресурсний потенціал закарпатської області як фактор розвитку аграрних моносистем // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 73-85. – ISSN 2308-135X
542306
  Гуцуляк Г.Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону / Г.Д. Гуцуляк. – Львів : Світ, 1991. – 151с.
542307
  Чумаченко О.М. Земельно-ресурсний потенціал країни як основа розвитку органічного землеробства / О.М. Чумаченко, А.А. Висідалко, А.В. Дзюбенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 144-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
542308
  Шевелюк О.О. Земельно-ресурсний потенціал та особливості його формування і використання в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 317-324. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
542309
  Питуляк Мирослава Земельно-ресурсний потенціал Тернопільської області та ефективність його використання в сучасних умовах господарювання / Питуляк Мирослава, Питуляк Микола // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 190-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
542310
  Кримська Л.О. Земельно-ресурсний потенціал як основа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення / Л.О. Кримська, М.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 148-151. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
542311
  Лебедев П.П. Земельно-ресурсное картографирование / П.П. Лебедев. – Москва : Недра, 1992. – 78 с. – ISBN 5-247-02724-8
542312
   Земельно-судовий порадник.. – Х., 1928. – 168с.
542313
  Лейба В Л. Земельно - правові спори в процесі аграрних перетворень // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.125-132. – ISSN 0201-7245
542314
  Донцов А.В. Земельно -информационная система (ЗИС) (Создание и ведение государственного земельного кадастра районного и городского уровней) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 34-36
542315
   Земельное дело.. – М., 1923. – 178с.
542316
  Потапова А.В. Земельное законодательство 20-х годов XX века как способ формирования общественного сознания крестьянства // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
542317
  Медведев В.Г. Земельное законодательство адмирала А. Колчака // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 14. – С. 8-13. – ISSN 1812-3805
542318
   Земельное законодательство зарубежных стран.. – М., 1982. – 408с.
542319
   Земельное законодательство Украины // Право и практика : бюллетень. – Киев, 2000. – № 24. – С.1-96
542320
   Земельное и сельскохозяйственное законодательство Украины.. – Харьков, 1994. – 232с.
542321
  Ерофеев Б.В. Земельное право : Учебное пособие для юридических вузов / Б.В. Ерофеев; Под ред. академика Г.В.Чубукова. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 544с. – ISBN 5-7969-0015-3
542322
   Земельное право : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 400с. – ISBN 5-89123-228-6; 5-86225-734-9
542323
  Веденин Н.Н. Земельное право : вопросы и ответы / Н.Н. Веденин. – Изд .4-е, перераб. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2002. – 191, [1] с. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Подготовка к экзамену"). – ISBN 5-8401-0143-5
542324
  Абыкеева А.Т. Земельное право в первый год советской власти (1917-1918 гг.) / А.Т. Абыкеева. – Воронеж, 1960. – 46с.
542325
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1975. – 328с.
542326
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1986. – 239с.
542327
   Земельное право России : Учебник по специальности "Правоведение". – Москва : Стоглавъ, 1995. – 300с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-88746-001-6
542328
   Земельное право Украины : Учебное пособие. – Киев : Истина, 2002. – 496с. – ISBN 966-7613-30-5
542329
   Земельное право.. – М., 1940. – 256с.
542330
   Земельное право.. – М., 1949. – 416с.
542331
   Земельное право.. – М., 1958. – 312с.
542332
   Земельное право., 1960
542333
   Земельное право.. – Москва, 1969. – 472с.
542334
   Земельное право.. – М., 1971. – 464с.
542335
   Земельное право.. – М., 1972. – 232с.
542336
  Коропатник Т.В. Земельноресурсний потенціал Чернігівської області: стан і перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59 : Рис. – (Географія ; Вип. 47)


  Дано оцінку земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області. Проведено групування адміністративних районів за рівнем розвитку земельно-ресурсного потенціалу.
542337
  Свенцицкая И.С. Земельные владения городов западной Малой Азии в I-III вв. до н. э. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свенцицкая И.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 13 с.
542338
  Сперансов Н.Н. Земельные гербы России XII-XIX вв. / Н.Н. Сперансов. – Москва, 1974. – 198с.
542339
   Земельные законы и крестьянство.. – М., 1924. – 72с.
542340
   Земельные и водные ресурсы. – Москва : МГУ, 1990. – 176с.
542341
   Земельные и растительные ресурсы Дагестана и пути их рационального испльзования. – Махачкала
Ч. 2. – 1975
542342
  Кострикин В.И. Земельные комитеты в 1917 году. / В.И. Кострикин. – Москва, 1975. – 336с.
542343
  Попова Э.Д. Земельные комитеты Северного Приуралья в 1917 году. (По матер. Вят. и Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попова Э.Д.; Москов. оптич. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1966. – 19л.
542344
  Ильясов С.И. Земельные отношения в Киргизии в конце XIX - начале XX вв. / С.И. Ильясов. – Фрунзе, 1963. – 447с.
542345
  Шульман Э.А. Земельные отношения в Подонье и Приазовье в первой половине XIX века / Э.А. Шульман. – Ростов -на-Дону, 1991. – 159с.
542346
  Стучевский И.А. Земельные отношения в Позднем Египте : Автореф. дис. ... Канд. ист. наук : / Стучевский И.А. ; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 11л.
542347
  Шароян Г.В. Земельные отношения в Советской Армении : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Шароян Г.В. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 63 с.
542348
  Козодоев И.И. Земельные отношения в социалистических странах / И.И. Козодоев. – М, 1960. – 352с.
542349
  Куранда Л.А. Земельные отношения в условиях реформирования экономики Украины : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01. / Куранда Л. А.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.147-155
542350
  Лютый Я.И. Земельные отношения и землеустройство в Советском Закарпатье. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Лютый Я.И.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
542351
  Баев К.Н. Земельные отношения и землеустройство после Великой Октябрьской социалистической революци : лекции по курсу : "История земельных отношений и землеустройства" / К.Н. Баев ; под ред. А.Д. Шулейкина. – Львов : Львовский сельскохозяйственныйх институт, 1965. – 75 с.
542352
  Хлыстун Земельные отношения и механизм их регулирования / Хлыстун, В.Х. Улюкаев. – М, 1991. – 46с.
542353
  Балуева Д.Д. Земельные отношения и положение крестьян Коми края в XVIII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Балуева Д.Д.; Акад. наук СССР. – Сыктывкар, 1960. – 17л.
542354
  Ортабаев Б.Х. Земельные отношения и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Б.Х. Ортабаев. – Орджоникидзе, 1979. – 79с.
542355
  Божедомов А.И. Земельные отношения и рента в нефтедобывающей промышленности капиталистического мира : Автореф... докт. экон.наук: / Божедомов А. И.; МГУ. – Грозный, 1963. – 72л.
542356
  Давыдов Д.А. Земельные отношения на Дону в конце XIX и в начале ХХ века : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Д.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
542357
  Тумский Б.К. Земельные права населения и их защита / Б.К. Тумский. – изд. 2-е испр. – Харьков : "Новая деревня", 1925. – 28 с. – (Библиотека крестьянина)
542358
  Дембо Л.И. Земельные правоотношения в классово-антагонистическом обществе / Л.И. Дембо. – Ленинград, 1954. – 224с.
542359
  Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР / Г.А. Аксененок; Аксененко Г.А. – Москва : Госюриздат, 1958. – 424 с.
542360
  Горшков С.П. Земельные ресурсы мира: антропогенные воздействия / С.П. Горшков. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Науки о Земле)
542361
   Земельные ресурсы Сибири. – Новосибирск, 1974. – 234с.
542362
  Веденичев П.Ф. Земельные ресурсы Украинской ССР и их хозяйственное использование / П.Ф. Веденичев. – Київ, 1972. – 176с.
542363
  Вернандер Н.Б. Земельные ресурсы Украины, их оценка и методика учета : Материалы к ІІІ създу Географического общества СССР / Н.Б. Вернандер. – Ленинград, 1959. – 16 с.
542364
  Уоринер Дорин Земельные реформы в странах Ближнего Востока : (Египет, Сирия, Ирак) / Уоринер Дорин; Ред. Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 284 с.
542365
  Богомолов А.В. Земельные споры как фактор социальных конфликтов в Крыму / А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 164-188. – ISSN 1608-0599
542366
  Мартыновский Н.К. Земельные суды наиболее часто встречающиеся земельные споры и порядок их разрешения. / Н.К. Мартыновский. – Одесса, 1925. – 23с.
542367
  Мурадов О.Д. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Кашкадарьин обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мурадов О.Д. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра политэкономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – Москва, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
542368
  Гашимов Р.М. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Ленкоранского и Астарин. районов АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гашимов Р.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Баку, 1965. – 27л.
542369
  Фарварщук Д.А. Земельные фонды колхозов Одесской области и пути повышения интенсивности их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Фарварщук Д.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 с.
542370
  Чойжилжав Ш. Земельные фонды МНР и некоторые вопросы повышения экономической эффективности их использования (на прим. госхозов и сельхозобъединений). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Чойжилжав Ш.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. сов. экономики и основ науч. упр. нар. хоз. – Москва, 1973. – 26л.
542371
  Назарчук В.Т. Земельные фонды Ровенской области и пути их рационального использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарчук В.Т.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1966. – 25л.
542372
  Васильев Н.В. Земельные фонды сельского хозяйства и пути их рационального использования. / Н.В. Васильев. – Москва, 1968. – 36с.
542373
  Островская М.А. Земельный быт сельского населения русского севера в XVI-XVIII веказ / М. Островская. – Санкт-Петербург : Тип. Главн. управл. Уделов, 1913. – X, 370, 96 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
542374
  Воблый К.Г. Земельный вопрос в программах различных партий : Трудовики (народные социалисты). Социалисты революционеры. Социал-демократы. Партия Народной свободы. Союз частных земельных собственников / К.Г. Воблый. – Киев : б. и., 1917. – 30 с.
542375
  Берозов Б.П. Земельный вопрос и аграрное движение на Северном Кавказе в дореформенный период : (на материалах Сев. Осетии) : учеб. пособие / Б.П. Берозов ; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. – Орджоникидзе : СОГУ, 1978. – 80 с.
542376
  Мусабеков О.М. Земельный вопрос и его разрешение в Киргизии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мусабеков О.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 17 с.
542377
  Огановский Н.П. Земельный вопрос и земельная... / Н.П. Огановский. – Москва, 1927. – с.
542378
  Туган-Барановский Земельный вопрос на Западе и в России / Туган-Барановский. – М., 1925. – 87с.
542379
  Дегтярев И.В. Земельный кадастр / И.В. Дегтярев. – М, 1979. – 463с.
542380
  Гнаткович Д.И. Земельный кадастр : экономика землепользования / Д.И. Гнаткович. – Львов, 1986. – 133с.
542381
   Земельный кодекс Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1971. – 124с.
542382
   Земельный кодекс Литовской Советской Социалистической Республики.. – Вильнюс, 1971. – 143с.
542383
  Иваницкий Д.И. Земельный кодекс РСФСР / Д.И. Иваницкий. – Москва, 1926. – 176 с.
542384
   Земельный кодекс РСФСР. – Л., 1927. – с.
542385
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1970. – 80с.
542386
   Земельный кодекс РСФСР. – Москва, 1974. – 64с.
542387
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1984. – 79с.
542388
  Гуров П.Я. Земельный кодекс РСФСР в вопросах и ответах / П.Я. Гуров. – Изд. 9-е, доп. – М.-Л., 1927. – 343с.
542389
   Земельный кодекс РСФСР с алфавитно-предметным указателем.. – М., 1923. – 51с.
542390
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1927. – 536с.
542391
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1928. – 722с.
542392
   Земельный кодекс с дополнительными узаконениями и разъяснениями Наркомзема РСФСР на 1 августа 1927 года.. – М., 1927. – 775с.
542393
  Ржаницын А.А. Земельный кодекс с объяснениями статей на основании дополнительных к нему узаконений, циркуляров, официальных разъяснений Наркомзема и определений Особой Коллегии Высшего Контоля по земельным спорам / А.А. Ржаницын. – М.
Ч.2,3. – 1925. – 125с.
542394
   Земельный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 108с.
542395
   Земельный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики.. – Ашхабад, 1971. – 140с.
542396
   Земельный кодекс Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 июля 1981 года. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 94 с.
542397
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Х., 1929. – 143с.
542398
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Киев, 1973. – 211с.
542399
  Украина Законы Земельный кодекс Украины / Украина Законы. – К, 1992. – 62с.
542400
   Земельный кодекс Украины : С изменениями и дополнениями на 15.04.97 г. – Киев : Влад и Влада, 1997. – 88с.
542401
  Маркевич Е.Д. Земельный кодекс УССР. З поясненням для селян. / Е.Д. Маркевич. – К., 1927. – 160с.
542402
   Земельный кодекс.. – Х., 1925. – 125с.
542403
   Земельный кодекс.. – М.
2. – 1925. – с.
542404
  Дембо Л.И. Земельный строй Востока / Л.И. Дембо. – Л., 1927. – 119с.
542405
  Шпак А.Н. Земельный участок как объект гражданско-правовой сделки // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-153. – ISSN 0132-0831
542406
  Гвоздецкий А. Земельный факт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  "...Право пользования земельным участком, приобретенное лицом на основании государственного акта на право пользования таким участком, не входит в состав наследства и прекращается со смертью лица, кому пренадлежало такое право, - ВСУ".
542407
  Терещенко Алексей Земельный фетишизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 24 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
542408
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
542409
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
542410
  Малишаускас Вацлавас Игно Земельный фонд Литовской ССР, его экономическая оценка и пути лучшего использования : Автореф... д-ра экон.наук: / Малишаускас Вацлавас Игно; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 68л. – Бібліогр.:с.66-68
542411
  Адерихин П.Г. Земельный фонд Тамбовской области и его качественная оценка / Адерихин П.Г., Ахтырцев Б.П., Мусиков К.К. – Воронеж : Изд-во Воронеж ун-та, 1974. – 184 с.
542412
  Хлыстун Земельныые отношения и землеустройство / Хлыстун, Ф.И. Пальчиков. – М, 1984. – 288с.
542413
  Кумыков Т.Х. Земельыне отношения в Кабарде в первой половине XIX в. и земельная реформа в 1863-1869 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кумыков Т.Х.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Нальчик, 1953. – 22л.
542414
  Бей-Биенко Земетка о Mantidae, Tettigoniidae и Gryllidae (Orthoptera) окрестностей Оренбурга / Г.Я. Бей-Биенко. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – С. 124-129. – Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение 1928, № 1-2, с.124-128.


  На одном из экз дарств. надпись: Николая Яковлевичу Кузнецову в знак искреннего уважения от автора
542415
  Страхов Н.Н. Земетки о Пушкине и других поэтах / Н. Страхов. – 2-е изд., доп. – Киев : [Изд. И. Матченко] ; Тип. И. И. Чоколова, 1897. – [4], XVIII, 281 с. – Экз. дефектный, без обл.


  Содерж.: Предисл.; Пушкин; Некрасов и Полонский; Майков; Гр. А.К. Толстой; А.А. Фет; Гр. А.А. Голенищев-Кутузов; Ф.И. Тютчев; Д.Д. Минаев
542416
  Щелоков Ю.М. Земле -- все светлое к лицу... / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1985. – 255с.
542417
   Земле -- заботу молодых.. – Москва, 1973. – 144с.
542418
  Тарковский А.А. Земле - земное / А.А. Тарковский. – Москва, 1966. – 175с.
542419
  Гамалій Г.П. Земле моїх батьків / Г.П. Гамалій. – Х, 1966. – 143с.
542420
   Земле моя -- доле моя.. – К., 1976. – 144с.
542421
  Мороз В. Земле моя - доле моя / В. Мороз. – Київ, 1984. – 143 с.
542422
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко // Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / І.Я. Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 15 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)
542423
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко. – Відень : Накл. укр. учительства, 1917. – 15 с. – (Воєнна читанка ; Ч. 5)
542424
  Гіталов А.В. Земле моя / А.В. Гіталов. – Днепропетровск : Промінь, 1971. – 82 с.
542425
  Гамзатов Р. Земле моя / Р. Гамзатов. – Київ, 1983. – 198 с.
542426
  Львович М.Д. Земле моя / М.Д. Львович. – Х., 1985. – 39с.
542427
  Грінчак В.Я. Земле моя : збірка поетичних творів / В.Я. Грінчак. – Київ : Дніпро, 1988. – 190 с.
542428
  Дмитерко Л.Д. Земле моя! / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 224 с.
542429
  Майстренко Я.В. Земле моя! : повість / Я.В. Майстренко. – Київ, 1967. – 262 с.
542430
  Козак С.Д. Земле моя, доле моя : поема / С.Д. Козак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 121 с.
542431
   Земле наша українська.. – К., 1964. – 44с.
542432
  Ларин В.И. Земле нужны звезды. Очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1972. – 136с.
542433
  Шолохов М.А. Земле нужны молодые руки / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 206с.
542434
  Гойда Ю.А. Земле, любов моя : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1979. – 407 с.
542435
  Франко Іван Земле, моя всеплодющая мати... : Вірші, оповідання, казки / Франко Іван. – Київ : Веселка, 2000. – 399с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0, 966-01-0152-Х
542436
  Діянич В.В. Земле, ти чудесна! / В.В. Діянич. – Ужгород, 1966. – 79с.
542437
  Сингаївський М.Ф. Земле, чую тебе : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1961. – 81 с.
542438
   Землеведение. – Москва, 1894-
Т. 13 (53). – 1980
542439
   Землеведение. – Москва, 1894-
Т. 14 (54). – 1982
542440
  Оржеховский И.В. Землевладеине и землепользование помещичьих крестьян Нижегородской губернии во второй пловине 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оржеховский И.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 21л.
542441
  Ленин В.И. Землевладение в Европейской России / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 32с.
542442
  Серебряков В.И. Землевладение в Саратовской Губернии и степень обеспеченности крестьян землей / Серебряков В.И. – [Саратов : б. и., 1903. – 65 с., [3] л. карт.
542443
  Ремезов Н.В. Землевладение в Уфимской губернии. Краткий исторический обзор образования, дробления и распределения в ней поземельной собственности // Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 6. – C. 95-207
542444
  Таварткиладзе Д.Т. Землевладение грузинской православной церкви в XVI-XVII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-82. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
542445
  Юлдашев М.Ю. Землевладение и государственное устройство феодальной Хивы XIX века в свете материалов архива хивинских ханов : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Юлдашев М.Ю. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 26 с.
542446
  Козловский П.Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII - первой половине XIX / П.Г. Козловский. – Минск, 1982. – 206с.
542447
  Трефилова Л.А. Землевладение и землепользование горнозаводского населения посессионных заводов Пермской губернии в 1861-1917 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Трефилова Л.А.; Пермский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1967. – 23л.
542448
  Гойхбарг А.Г. Землевладение и землепользование подданных враждебных держав и немецких выходцев / А.Г. Гойхбарг, прив.-доц. Петрогр. ун-та. – Петроград : Изд. Юрид. кн. скл. "Право"
Вып. 2 : Сводный текст законов 2 февраля и 13 декабря 1915 г. с вступительным очерком. – 1916. – 48 с.
542449
   Землевладение и повинности феодально зависимых крестьян нечерноземной полосы (XVI - перва половина XIX вв.). – Смоленск, 1982. – 132с.
542450
  Гневушев А.М. Землевладение и сельское хозяйство в Московском государстве XVI-XVII вв. / А.М. Гневушев. – Киев : Тип. Т-ва Кушнерев и К*, 1912. – 47 с. – Экз. без ориг. обл. - Напеч. также в: Русская история в очерках и статьях. Киев, 1912. Т. 3, с. 267-311


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Евгению Димитриевичу от автора
542451
  Важенский В.М. Землевладение и складывание общины одноверцев в XVII веке / В.М. Важенский. – Воронеж, 1974. – 237с.
542452
  Сташевский Е.Д. Землевладение Московскаго дворянства в первой половине XVII века. – Москва : Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1911. – 237с.


  На тит стр. герб Историко-родословного об-ва в Москве 1904 г.
542453
  Алексеев Ю.Г. Землевладение Переясловского уезда XV- нач. XVI вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев Ю. Г. ; Лен. отдел. Ин-та ист. АН СССР. – Ленинград, 1963. – 16 с.
542454
  Любинецкий Н.А. Землевладение церквей и монастырей Российской империи / Н.А. Любинецкий. – Санкт-Петербург : Синодальная типография, 1900
542455
  Сердюк В.А. Землевласник Володимир Романович Буцький // Краєзнавчі та родознавчі флоеми / В.А. Сердюк. – Івано-Франківськ ; Київ : Фоліант, 2021. – 1. – С. 45-46. – (Серія "Родовід Сердюків" ; [кн. 3]). – ISBN 978-617-7970-46-9


  Буцький Володимир Романович — один з найкращих господарів-поміщиків Херсонської губернії, землевласник, дворянин, депутат Державної Думи Росії. Походить з козацько-старшинського роду.
542456
  Яремченко В. Землеволодіння Данила Апостола на Полтавщині // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 195-205. – ISBN 966-7865-75-4
542457
  Каревін О.С. Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні напередодні столипінської аграрної реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 60-65. – (Історія ; вип. 33)


  Досліджуються форми землеволодіння і землекористування на Правобережній Україні на початку XX ст. Особлива увага звертається на аналіз селянських господарств.
542458
  Новікова Світлана Землеволодіння у греків Маріупольського повіту : (60 - 90-і роки XIX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 146-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор досліджує зміни, що відбулися у принципах землеволодіння грецьких селян Маріупольського повіту після проведення селянської реформи 1861 р. та реформ 60 - 70-х років XIX ст. Найважливішими серед цих змін були такі: грецькі колоністи, ...
542459
  Попов М.Р. Землевольці на Україні. / М.Р. Попов. – Х., 1930. – 64с.
542460
   Землевпоряджені та неземлевпоряджені селянські господарства за обслідуванням на весні 1926 року. – Харків : Радянський селянин
1. – 1928. – 179 с. : табл.
542461
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2001
542462
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
542463
  Казьмір Л.П. Землевпорядкування як інструмент державної просторової політики // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 33-36.
542464
  Даценко Л.М. Землевпорядна освіта магістерського рівня у світі та Україні: стан та перспективи розвитку / Л.М. Даценко, С.В. Тітова, Т.В. Дудун // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 56-63. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
542465
  Коломієць Землевпорядне забезпечення охорони і раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань / Коломієць, В.Ф. Камінський, П І. Шевченко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 3-7. – ISSN 0372-8498
542466
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 2. – 1999
542467
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 3. – 1999
542468
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 4. – 1999
542469
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – + спец. випуск
542470
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 2000
542471
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 2000
542472
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал: ювілейний випуск. – Київ, 1995-
№ 1 : 10 років земельної реформи в Україні. – 2001
542473
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
542474
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
542475
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
542476
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
542477
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
542478
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
542479
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
542480
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
542481
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
542482
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
542483
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
542484
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
542485
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
542486
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
542487
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
542488
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
542489
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
542490
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
542491
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
542492
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
542493
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
542494
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
542495
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
542496
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
542497
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
542498
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
542499
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
542500
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
542501
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
542502
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
542503
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
542504
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009
542505
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009
542506
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009
542507
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2009
542508
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2009
542509
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2009
542510
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009
542511
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2009
542512
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009
542513
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2009
542514
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2009
542515
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2009
542516
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2010
542517
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2010
542518
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010
542519
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2010
542520
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010
542521
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2010
542522
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2010
542523
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2010
542524
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010
542525
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010
542526
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010
542527
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2010
542528
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2011
542529
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2011
542530
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2011
542531
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2011
542532
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2011
542533
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2011
542534
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2011
542535
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2011
542536
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2011
542537
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2011
542538
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2011
542539
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2012. – 64 с.
542540
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2012. – 64 с.
542541
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 3. – 2012. – 64 с.
542542
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 4. – 2012. – 64 с.
542543
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 5. – 2012. – 64 с.
542544
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 6. – 2012. – 64 с.
542545
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 7. – 2012. – 64 с.
542546
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 8. – 2012. – 64 с.
542547
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 9. – 2012. – 64 с.
542548
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 10. – 2012. – 64 с.
542549
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 11. – 2012. – 64 с.
542550
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 12. – 2012. – 64 с.
542551
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2013
542552
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2013
542553
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2013
542554
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2013
542555
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2013
542556
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2013
542557
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2013
542558
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2013
542559
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2013
542560
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2013
542561
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2013
542562
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2013
542563
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агенство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2014
542564
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2014
542565
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2014
542566
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2014
542567
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2014
542568
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2014
542569
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2014
542570
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2014
542571
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2014
542572
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2014
542573
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2015
542574
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2015
542575
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2015
542576
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2015
542577
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2015
542578
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2015
542579
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2015
542580
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2015
542581
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2015
542582
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2015. – 64 с.
542583
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2015. – 64 с.
542584
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2015. – 48 с.
542585
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2016. – 32 с.
542586
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2016. – 64 с.
542587
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2016. – 64 с.
542588
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2016. – 64 с.
542589
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2016. – 64 с.
542590
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2016. – 64 с.
542591
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2016. – 64 с.
542592
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2016. – 64 с.
542593
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2016. – 64 с.
542594
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2016. – 64 с.
542595
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2018. – 64 с.
542596
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2018. – 64 с.
542597
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 3. – 2018. – 64 с.
542598
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 4. – 2018. – 64 с.
542599
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 5. – 2018. – 64 с.
542600
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 6. – 2018. – 64 с.
542601
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 7. – 2018. – 64 с.
542602
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 8. – 2018. – 64 с.
542603
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 9. – 2018. – 64 с.
542604
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Земельний вісник України", 1997-
№ 10. – 2018. – 64 с.
542605
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2018. – 64 с.
542606
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2018. – 63, [1] с., включ. обкл.
542607
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2019. – 64 с.
542608
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2019. – 63, [1] с.
542609
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2019. – 64 с.
542610
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 4. – 2019. – 63,[1] с., включ. обкл.
542611
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 5. – 2019. – 63, [1] с.
542612
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2019. – 63, [1] с.
542613
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7. – 2019. – 64 с.
542614
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 8. – 2019. – 64 с.
542615
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 9. – 2019. – 64 с.
542616
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Земельний вісник України", 1997-
№ 10. – 2019. – 64, [1] с.
542617
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2019. – 63, [2] c.
542618
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2019. – 63, [2] c.
542619
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2020. – 63, [2] c.
542620
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2020. – 64 с.
542621
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2020. – 64 с.
542622
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 4. – 2020. – 64 с.
542623
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 5. – 2020. – 64 с.
542624
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2020. – 63, [2] с.
542625
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
542626
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 8. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
542627
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 9. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
542628
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 10. – 2020. – 63, [1] с.
542629
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2020. – 63, [1] с.
542630
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2020. – 63, [1] с.
542631
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2021. – 55, [1] с.
542632
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2021. – 55, [1] с.
542633
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2021. – 55, [2] с.
542634
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 4. – 2021. – 55, [2] c.
542635
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 5. – 2021. – 55, [2] c.
542636
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2021. – 55, [1] с.
542637
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7. – 2021. – 52, [3] с.
542638
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 8. – 2021. – 55, [2] c.
542639
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 9. – 2021. – 55, [2] c.
542640
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 10. – 2021. – 55, [2] c.
542641
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2021. – 55, [2] c.
542642
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2021. – 55, [2] c.
542643
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2022. – 55, [2] c.
542644
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2022. – 55, [1] c.
542645
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2022. – 31, [1] c.
542646
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 4/5. – 2022. – 63, [2] c.
542647
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2022. – 31, [2] c.
542648
  Третяк А.М. Землевпорядний процес при зміні цільового призначення земельних ділянок: стан та проблеми / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, Ю.В. Лобунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 4-11. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
542649
  Дорош О.С. Землевпорядний регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні / О.С. Дорош, Р.І. Буряк, І.П. Купріянчик // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2306-1677
542650
  Аквилев А.А. Землевращение : стихи / А.А. Аквилев. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 96 с., [1] л. портр.
542651
   Земледелие. – Москва, 1947. – 42 с.
542652
  Кант Гюнтер Земледелие без плуга: Предпосылки, способы и границы прямого посева при возделывании зерн.культ. / Кант Гюнтер. – М., 1980. – 158с.
542653
   Земледелие Бирмы. – Москва, 1967. – 176 с.
542654
  Блаватский В.Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский ; АН СССР, Ин-т истории и Ин-т истории материальной культуры, Причерноморье в античную эпоху ; под ред. В.Н. Дьякова. – Вып. 5. – Москва : АН СССР, 1953. – 208 с. : ил.
542655
  Дундулене П.В. Земледелие в дофеодальной Литве // Краткие сообщения / Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград, 1950. – Вып. 12. – С. 74-82
542656
   Земледелие Донбасса. – Донецк, 1973. – 198 с.
542657
  Ивончик П.Н. Земледелие Западной Африки: уч. пособие для с.-х. вузов / П.Н. Ивончик. – Киев : Вища школа, 1976. – 240с.
542658
  Захаров С.С. Земледелие западной и северо-западной зон СССР / С.С. Захаров. – М., 1967. – 303с.
542659
  Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране ХІІІ-XIV веков. / И.П. Петрушевский. – Москва-Л., 1960. – 492с.
542660
  Махмудов Н. Земледелие и аграрные отношения в Средней Азии в XIV-XV вв. / Н. Махмудов. – Душанбе, 1966. – 130с.
542661
  Кузищин В.И. Земледелие и землевладение в Италии в 2 в. до н.э. - 1 в. н.э. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кузищин В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 30 c. – Бібліогр. : с. 29-30
542662
  Киквидзе Я.А. Земледелие и земледельческий культ в древней Грузии / Киквидзе Я.А. – Тбилиси, 1988. – 267 с.
542663
  Шахов А.А. Земледелие и кормодобывание Печорского края и пути их развития / А.А. Шахов. – М, 1936. – 184с.
542664
  Бунятов Т.А. Земледелие и скотоводство в Азербайджане в эпоху бронзы / Т.А. Бунятов. – Баку, 1957. – 139 с.
542665
   Земледелие и скотоводство у Абхазов. – Тбилиси, 1986. – 302с.
542666
  Арутюнян Н.В. Земледелие и скотоводство Урарту / Арутюнян Н.В. ; АН Арм. СССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : [б. и.], 1964. – 227 с. : рис.
542667
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений : сборник общедоступных лекций К. Тимирязева. – Москва : Изд. В.н. Маракуева ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – 356 с., 2 л. план, ил.
542668
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений : Сборник общедоступных лекций / К.А. Тимирязев. – М.-Л. : Сельхозгиз, 1941. – 216 с.
542669
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений / К.А. Тимирязев. – М. : Сельхозгиз, 1957. – 326 с.
542670
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений. / К.А. Тимирязев. – 4-е изд. – М.-Л., 1926. – 289с.
542671
  Тер-Аванесян Земледелие Индии / Тер-Аванесян. – Л., 1978. – 247с.
542672
  Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в 10-13 вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Коробушкина Т. Н.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1977. – 22л.
542673
  Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в X - XIII вв. / Т.Н. Коробушкина ; Науч. ред. Э.М. Загорульский ; АН БССР, Ин-т истории. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 118 с. : ил. – Библиогр.: с. 104-116
542674
  Калоев Б.А. Земледелие народов Северного Кавказа / Б.А. Калоев. – М., 1981. – 248с.
542675
  Андрианов Б.В. Земледелие наших предков / Андрианов Б.В. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1978. – 168 с. – (Серия "История науки и техники")
542676
  Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в Х1Х-начале ХХ в. / И. Мухиддинов. – М., 1975. – 127с.
542677
   Земледелие с основами почвоведения. – Москва, 1953. – 440 с.
542678
   Земледелие с основами почвоведения. – 2-е изд. переаб. – Москва, 1959. – 432 с.
542679
  Румянцев В.И. Земледелие с основами почвоведения / В.И. Румянцев. – М., 1979. – 367с.
542680
   Земледелие с почвоведением. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1990. – 463,1 с.
542681
  Халиков Н.А. Земледелие татар Среднего Поволжья и Приуралья 19 -- начала 20 вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Халиков Н.А. ; МГУ. – Москва, 1980. – 19 с.
542682
  Халиков Н.А. Земледелие татар Среднего Поволжья и Приуралья ХІХ начала ХХ в. / Н.А. Халиков. – Москва, 1981. – 124 с.
542683
  Феоктистова Л.Х. Земледелие у эстонцев / Л.Х. Феоктистова. – М, 1980. – 191с.
542684
   Земледелие южной зоны Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1966. – 232с.
542685
  Катон М.П. Земледелие. / М.П. Катон. – Москва ; Ленинград, 1950. – 220 с.
542686
   Земледельцы. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 400с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3(550))
542687
   Земледельцы. – М., 1988. – 46,1с.
542688
  Стучевский И.А. Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов / И.А. Стучевский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 126 с.
542689
  Стучевский И.А. Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов / Стучевский И.А. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 256 с. – Библиогр.: с. 249-255
542690
  Гудкова А.В. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная / А.В. Гудкова, М.М. Фокеев. – К, 1984. – 119с.
542691
  Камко Людмила Антоновна Земледельческая процессуальная лексика в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Камко Людмила Антоновна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
542692
  Павел В.К. Земледельческая терминология в молдавских говорах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Павел В.К. ; Кишинев. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
542693
  Жуковский П.М. Земледельческая Турция / П.М. Жуковский. – Москва-Л., 1933. – 772с.
542694
  Негмати Абулфазл Эйнулло Земледельческие календарные праздники древних таджиков и их предков / Негмати Абулфазл Эйнулло. – Душанбе, 1989. – 126с.
542695
  Русяева А.С. Земледельческие культуры в Ольвии догетского времени / А.С. Русяева. – К, 1979. – 154с.
542696
  Русяева А.С. Земледельческие культы в Ольвии догетского периода : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Русяева А.С. ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев, 1975. – 21с. – Бібліогр.:с.21
542697
  Андриенко Владислав Петрович Земледельческие культы племен лесостепной Скифии (VII-V вв. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Андриенко Владислав Петрович; МВ и ССО УССР. Харьк. государственный ун-т. – Х., 1975. – 32л.
542698
  Джавадов Г.Д. Земледельческие орудия Азербайджана в XIX -- начале ХХ вв. (Этногр. исслед. по матер. сев. вост. райнов) : Автореф... канд. ист.наук: / Джавадов Г. Д.; АН АзССР, Ии-т ист. – Баку, 1967. – 27л.
542699
  Демченко Д. Земледельческие орудия молдаван 18-начала 20 века / Д. Демченко. – Кишинёв, 1967. – 164с.
542700
  Вавилов Н.И. Земледельческий Афганистан = Agricultural Afghanistan : Сост. по материалам экспедиции Гос. ин-та опытной агрономии и Всес. ин-та прикладной ботаники в Афганистан / Н.И. Вавилов, Д.Д. Букинич. – Ленинград : Изд. Всес. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1929. – 533, 25с. – Приложение 33-е к "Трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции"
542701
   Земледельческое освоение Сибири в конце XVII- начала XX в.. – Новосибирск, 1985. – 158 с.
542702
  Чанба Р.К. Земледение и земельные отношения в дореволюционной Абхазии / Р.К. Чанба. – Тбилиси, 1977. – 138с.
542703
  Рябий М.О. Земледухи / М.О. Рябий. – К., 1985. – 455с.
542704
  Багров В М. Землезнавство : підручник для студентів географічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Багров, В.О. Боков, І.Г. Черваньов ; за ред. П.Г. Шищенка. – Київ : Либідь, 2001. – 464 с. – ISBN 966-06-0057-7


  Викладено теоретичні основи знань про географічну оболонку як цілісну природну систему. Описано іс-торію формування основних засад землезнавства про-тягом розвитку суспільства і науки. Підручник для студентів географічних та екологіч-них ...
542705
  Русаков М.Г. Землезнавство і краєзнавство : Навчальний посібник / М.Г. Русаков; За ред.Речмедіна І.О. – Київ : Вища школа, 1970. – 263с.
542706
  Коцун Б.Б. Землезнавство і краєзнавство : Рабоча програма та метод. рекомендації для студ. спеціальності N8.010104 "Початкове навчання" / Б.Б. Коцун; Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 40с.
542707
  Жуков Борис Землекоп-чистюля : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 54-64 : Іл.
542708
  Вольська А.О. Землекористування в Україні / А.О. Вольська, А.О. Ніколашин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 99-102. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
542709
  Бородіна О. Землекористування та просторова справедливість у країнах Латинської Америки: уроки для України / О. Бородіна, О. Михайленко, О. Фраєр // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 87-102. – ISSN 1605-7988
542710
  Рудько Г. Землелогія = Earthlogy: resource and ecology safety of the Earth : еколого-ресурсна безпека Землі / Георгій Рудько, Олег Адаменко ; за ред. Г.І. Рудька. – Київ : Академпрес, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-7541-00-2
542711
  Чхан М. Землелюби / М. Чхан. – Дніпропетровськ, 1976. – 62с.
542712
  Орлов П.М. Землемерие (геодезия) : учебник для техникумов полеводства, плодоовощеводства, виноградарства и областных агрономических трехгодичных школ / П.М. Орлов; Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов. – Москва : Госиздат с.-х. лит-ры, 1949. – 325 с.
542713
  Орлов П.М. Землемерное дело / П.М. Орлов. – 2-е изд. – Москва : Красная печать. – (Сельское хозяйство / Популярная Библиотека "Экономической жизни" ; № 10)
Исторический очерк и современное состояние. – 1924. – 59 с.
542714
  Коник Ю. Землеміри в земельних конфліктах на Півдні України першої чверті XIX ст. (на прикладі Херсонської губернії) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 29-31
542715
  Орлов П.М. Землемірство (геодезія) / П.М. Орлов; Підручники і навчальні посібники для сільськогосподарських технікумів. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 343 с. – переклад з 2-го виправленого і доповненого російського видання
542716
  Зябловский, Евдоким Землеописание Российской империи для всех состояний. – С-Пб., 1810. – 640, 110с.
542717
  Липецкер М.С. Землепользование в городах, рабочих, дачных и курортных поселках. / М.С. Липецкер, Б.В. Ерофеев. – М., 1959. – 288с.
542718
   Землепользование и землеустройство.. – М., 1947. – 219с.
542719
  Сыроедов Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан / Н.А. Сыроедов. – М., 1975. – 255с.
542720
  Сыродоев Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан / Н.А. Сыродоев. – М., 1975. – 255с.
542721
  Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров / Г.А. Леонтьева. – М, 1991. – 143с.
542722
   Землепроходцы -- вчера и сегодня.. – М., 1983. – 47с.
542723
  Куняев С. Землепроходцы / С. Куняев. – Калуга, 1960. – 80с.
542724
  Ащеулов В.А. Землепроходцы : стихи / В.А. Ащеулов. – Ставрополь : Книжное издательство, 1972. – 59с.
542725
  Болдырев И.Ф. Землепроходцы : стихи / И.Ф. Болдырев ; [ил. Ю.И. Киянский]. – Харьков : Прапор, 1975. – 47 с. : ил.
542726
   Землепроходцы. – Хабаровск, 1976. – 864с.
542727
  Семенов А.В. Землепроходцы / А.В. Семенов. – Москва, 1976. – 254с.
542728
  Семенов А.В. Землепроходцы / А.В. Семенов. – Хабаровск, 1985. – 240с.
542729
  Моця О.П. Землероби та кочівники на Великому Кордоні Східної Європи за часів Київської Русі / Олександр Моця ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т археології ; Укр. нац. ком. істориків. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 296, [2] с. : іл. – Резюме англ., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7597-3
542730
  Корсак К. Землеробство - аріївські витоки українства та сучасного індоєвропейського світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 18 (398). – С. 14-17. – ISSN 2313-559X
542731
  Дзізінський М. Землеробство - символ української культури, українського способу життя // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 436-439. – ISBN 978-966-171-783-0
542732
   Землеробство. – 2-е вид. перероб. доп. – К., 1959. – 392 с.
542733
  Рубін С.С. Землеробство / С.С. Рубін, А.Г. Михайловський. – Київ, 1967. – 479с.
542734
   Землеробство. – Київ
Вип. 47. – 1978
542735
   Землеробство. – Київ
Вип. 48. – 1978
542736
   Землеробство. – Київ
Вип. 50. – 1979
542737
   Землеробство. – Київ
Вип. 51. – 1980
542738
   Землеробство. – Київ
Вип. 52. – 1980
542739
   Землеробство. – Київ
Вип. 53. – 1980
542740
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 80. – 2008. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542741
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 81. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542742
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 82. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542743
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 83. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542744
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 84. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542745
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 85. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542746
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542747
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542748
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 2 (89). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542749
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (90). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542750
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України" ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 2 (91). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542751
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (92). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542752
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 2 (93). – 2017. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542753
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (94). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542754
  Тиводар М.П. Землеробство бойків Закарпаття другої половини XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 173-187. – (Історія ; Вип. 20)
542755
   Землеробство в Степу УРСР. – К., 1964. – 202 с.
542756
  Кузнець Т. Землеробство в Уманському повіті за матеріалами київських губернських газет останньої чверті XIX - початку XX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 1 (37), січень - березень. – С. 46-59. – ISSN 1998-4634
542757
  Горбаненко С.А. Землеробство давніх слов"ян : (кінець I тис. до н.е. - I тис. н.е.) / С.А. Горбаненко, Г.О. Пашкевич ; НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред. Д.Н. Козак]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 313, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-303. – ISBN 978-966-360-142-7
542758
  Довженок В.Й. Землеробство Древньої Русі до середини XIII ст. / В.Й. Довженок. – Київ, 1961. – 266 с.
542759
  Готун І.А. Землеробство жителів слов"янського поселення в уроч. Козаків яр у Ходосівці / І.А. Готун, С.А. Горбаненко // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 153-171. – ISBN 978-966-02-8144-8
542760
   Землеробство з основами грунтознавства, агрохімії та агроекології : навч. посіб. для підгот. фахівців в аграрн. вищ. навч. закладах 2-4 рівнів акредит. з напряму 1301 "Агрохімія" / М.Я. Бомба, Г.Т. Періг, С.М. Рижук, І.В. Мартинюк, В.П. Патика; М.Я. Бомба, Г.Т. Періг, С.М. Рижук, І.В. Мартинюк, В.П. Патика. – Київ : Урожай, 2003. – 400 с. – ISBN 996-05-0068-8
542761
  Горбаненко С.А. Землеробство і тваринництво слов"ян Лівобережжя Дніпра другої половини 1 тис. н. е. / С.А. Горбаненко; НАНУ; Ін-т археології; [відп. ред. Р.В. Терпиловський]. – Київ : Академперіодика, 2007. – 196с., 20 табл., 67 рис. – ISBN 978-966-360-078-9
542762
   Землеробство.. – 2-е вид. перероб. – К., 1971. – 214с.
542763
  Гуреев А.А. Землеройки (Soricidal) фауны мира / А.А. Гуреев. – Ленинград : Наука, 1971. – 255с.
542764
  Горбаненко С.А. Землерообство слов"ян останньої чверті І тис. н.е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 73-80. – ISSN 0235-3490
542765
  Корф Анастасия Землескреб против небоскреба // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 38-39 : рис.
542766
  Гурова І. Землетрус 07.05.2008 року в північно-західній частині Чорного моря / І. Гурова, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Дані інструментальних і макросейсмічних спостережень за останні 20 років свідчать про потенційно високу сейсмічність північно-західної частини шельфу Чорного моря. У статті дається коротка характеристика тектонічної будови північно-західної частини ...
542767
   Землетрус 12.03.2006 року в Житомирській області / О.В. Кендзера, І.О. Гурова, Ю.А. Андрущенко, Т.А. Амашукелі, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В Житомирській області в районі сіл Ямілець і Охотівка була зареєстрована сейсмічна подія, класифікована як локальний землетрус тектонічного походження. Інструментальні координати гіпоцентру землетрусу: широта - ф = 50.9436 0 N [подано формулу], ...
542768
   Землетрус 3 січня 2002 року у Теребовлянському районі Тернопільської області : випуск 24 / О.В. Кендзера, С.Т. Вербицький, А.Ф. Стасюк, Р.С. Пронишин, І.Ю. Гурова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-110 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто землетрус у Тербовлянському районі Тернопільської області, який відбувся 3 січня 2002 р. з інтенсивністю 6 балів за шкалою MSK-64.
542769
  Кляйст Г. Землетрус в Чілі. / Г. Кляйст. – Харків-Одеса, 1930. – 87с.
542770
  Паращак О. Землетруси в 2010-2011 роках коштували економіці $ 276 млрд. // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 32-34 : Табл. – ISSN 1810-7923
542771
  Пестушко Валерій Землетруси чекайте опівдні? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44
542772
  Фадеев А.А. Землетрясение / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 49с.
542773
  Карелин Л.В. Землетрясение / Л.В. Карелин. – М, 1969. – 280с.
542774
  Керимов И.К. Землетрясение : роман / И.К. Керимов. – Махачкала, 1983. – 301 с.
542775
  Баранов С.В. Землетрясение 11.03.2011 вблизи Восточного побережья Японии: последствия для мировой экономики / С.В. Баранов, Т.П. Скуфьина // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-71. – ISSN 0320-8168
542776
   Землетрясение 1912 года на Южном Байкале: следы в донных осадках и выброс газа в водную толщу / Е.Г. Вологина, М. Штурм, Я.Б. Радзиминович, С.С. Воробьев, А.А. Щетников // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 12. – С. 1744-1755 : рис. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7886
542777
   Землетрясение 3 января 1970 года в Боржомском районе.. – Тбилиси, 1973. – 55с.
542778
   Землетрясение 6 января 2006 г.: редкий случай проявления сейсмической активности в Восточном Забайкалье / Я.Б. Радзиминович, В.И. Мельникова, И А. Гилева Середкина, Н.А. Радзиминович, А.А. Папкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1430-1444 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1442-1444. – ISSN 0016-7886
542779
   Землетрясение в Аквиле и особенности трехмерного Р-скоростного строения мантии под Адриатической плитой и ее окружением / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, И.В. Бугаенко, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 62-73 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 72-73. – ISSN 0203-3100
542780
  Цугулиева Е.А. Землетрясение в Беное. / Е.А. Цугулиева. – Орджоникидзе, 1965. – 274с.
542781
  Конюшевский Л. Землетрясение в Карталинии 20 февраля 1920 года. / Л. Конюшевский. – Тифлис, 1929. – 53с.
542782
   Землетрясение в СССР в 1988 году. – М., 1991. – 382с.
542783
   Землетрясение в СССР.. – М., 1961. – 412с.
542784
  Нестеров В. Землетрясение в Японии и мировая экономика // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 116-119. – ISSN 0130-9625
542785
   Землетрясение и процессы их подготовки. – М., 1991. – 181,2с.
542786
  Никонов А.А. Землетрясение. / А.А. Никонов. – М, 1984. – 191с.
542787
  Карелин Л.В. Землетрясение. Головокружение : Роман. Повесть / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 304с.
542788
  Карелин Л.В. Землетрясение. Головокружение : Роман. Повесть / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
542789
  Карелин Л.В. Землетрясение. Змеелов. Последний переулок / Л.В. Карелин. – Москва, 1988. – 480 с.
542790
   Землетрясение: как правильно себя вести. – Москва, 1991. – 14,1с.
542791
  Друмя А.В. Землетрясение:где, когда, почему? / А.В. Друмя, Н.В. Шебалин. – Кишинев, 1985. – 196с.
542792
  Ротэ Э. Землетрясения / Э. Ротэ. – Пер. с франц. – Москва Ленинград : ОНТИ, 1934. – 216с.
542793
  ЛЬвов Землетрясения / ЛЬвов. – Изд. 2-е. – М., 1935. – 64с.
542794
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Москва : Гостехиздат, 1946. – 40 с.
542795
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 40с.
542796
  Горшков Г.П. Землетрясения : Стенограмма лекций / Г.П. Горшков. – Москва : Госкультпросвет, 1949. – 24с.
542797
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ярославль, 1949. – 35с.
542798
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Москва, 1949. – 24с.
542799
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – 4-е изд., доп. – Москва : Гостехиздат, 1950. – 40 с.
542800
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1951. – 47 с.
542801
  Руссо П. Землетрясения / П. Руссо. – Москва : Прогресс, 1966. – 247 с.
542802
  Болт Б.А. Землетрясения : общедоступный очерк / Б.А. Болт ; пер. с англ. Б.А. Борисова ; под ред. Н.В. Шебалина. – Москва : Мир, 1981. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-254 (31 назв.)
542803
  Эйби Д.А. Землетрясения / Д.А. Эйби. – Москва : Недра, 1982. – 264с.
542804
  Одеков О.А. Землетрясения / О.А. Одеков. – М., 1988. – 46с.
542805
  Султанова З. Землетрясения Азербайджана / З. Султанова. – Баку, 1969. – 88с.
542806
   Землетрясения в Днепровско-Донецком авлакогене / В.В. Кутас, Ю.А. Андрющенко, В.Д. Омельченко, А.И. Лящук, И.А. Калитова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 143-151 : рис., табл. – Библиогр.: с. 149. – ISSN 0203-3100
542807
  Горький Максим Землетрясения в Калабрии и Сицилии 15/28 декабря 1906 г. / Горький Максим, Мейер В. – Санкт-Петербург : Из-д-во т-ва "Знание", 1909. – 160 с. : рис. – Со снимками с фотогр. Броджи и Анджелиса и др. илл.
542808
   Землетрясения в СССР. – Москва, 1961. – 412 с.
542809
  Кудрявцева Г.А. Землетрясения в СССР : Записи ощутимых землетрясений 1965-1967 г.г.: Альбом-приложение к ежегоднику "Землетрясения в СССР" / Г.А. Кудрявцева, А.А. Роман, Н.В. Шебалин; АН СССР, Ин-т физики Земли. – Москва : Наука, 1973. – 44с.
542810
   Землетрясения в СССР в 1962 году. – Москва : Наука, 1964. – 155 с.
542811
   Землетрясения в СССР в 1975 году. – Москва, 1978
542812
   Землетрясения в СССР в 1976 году. – Москва, 1980
542813
   Землетрясения в СССР в 1977 году. – Москва, 1981
542814
   Землетрясения в СССР в 1978 году. – Москва, 1982
542815
   Землетрясения в СССР в 1979 году. – Москва, 1982
542816
   Землетрясения в СССР в 1980 году. – Москва, 1983
542817
  Петрушевский Б.А. Землетрясения и возможности их предсказания / Б.А. Петрушевский. – Москва : Знание, 1961. – 48с.
542818
  Уотт Фиона Землетрясения и вулканы : Учеб.пособие для дополн.образования / Уотт Фиона; Научн.конс.Сюзанна ван Роуз.Ред.К.Стокли и Ф.Брукс,Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1998. – 32с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00410-0
542819
  Ляцкий В.Б. Землетрясения и геотектоника / В.Б. Ляцкий. – Л., 1967. – 23с.
542820
   Землетрясения и глубинное строение юга Курильской островной дуги. – Москва : Наука, 1969. – 212с.
542821
  Киссин И.Г. Землетрясения и подземные воды / И.Г. Киссин. – Москва : Из-во "Наука", 1982. – 170с.
542822
  Горшков Г.П. Землетрясения и причины их возникновения / Г.П. Горшков. – Москва, 1955. – 24с.
542823
  Ходжсон Дж. Землетрясения и строение Земли / Дж. Ходжсон; Пер. с английск. С.Д.Виноградова, О.И.Силаевой и О.Г.Шаминой; Под ред. Ю.В.Ризниченко. – Москва : Мир, 1966. – 193с. : Ил.
542824
  Джанузаков К. Землетрясения Киргизии и сейсмическое районирование ее территории. / К. Джанузаков. – Фрунзе, 1964. – 116с.
542825
  Пустовитенко Б.Г. и др. Землетрясения Крымско-Черноморского региона / АН УССР; Ин-т геофизики; Б.Г.Пустовитенко, В.Е.Кульчицкий, А.В.Горячун. – Киев : Наукова думка, 1989. – 189с. : Ил. – Библиогр.: с.187-188
542826
  Соловьев С.Л. и др. Землетрясения на Сахалине / С.Л. и др. Соловьев. – М., 1967. – 180с.
542827
  Горшков Г.П. Землетрясения на территории Советского Союза / Г.П. Горшков. – Москва, 1949. – 120с.
542828
  Пестушко Валерий Землетрясения по вине человека : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35
542829
   Землетрясения Средней Азии и Казахстана.. – Душанбе, 1979. – 335с.
542830
  Евсеев С.В. Землетрясения Украины : Каталог землетрясений Украины с 1000 по 1940 гг.) / С.В. Евсеев. – Киев : АН УССР, 1961. – 76с.
542831
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии / Г.Д. Панасенко. – М., 1991. – 91с.
542832
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии 1976-1980. / Г.Д. Панасенко. – М., 1986. – 80с.
542833
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии в 1951-1970 гг. / Г.Д. Панасенко. – М., 1977. – 112с.
542834
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии. / Г.Д. Панасенко. – М., 1979. – 77с.
542835
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Шпицбергена / Г.Д. Панасенко. – М., 1987. – 81с.
542836
  Саваренский Е.Ф. Землетрясения, их причины и изучение / Е.Ф. Саваренский. – Москва, 1949. – 24с.
542837
  Бончковский В.Ф. Землетрясения, их причины, изучение и способы борьбы с их последствиями / В.Ф. Бончковский. – М.-Л. : АН СССР, 1949. – 88 с.
542838
  Борисов Б.А. Землетрясения: стихия и человек : В помощь лектору / Б.А. Борисов. – Москва : Знание, 1982. – 48с.
542839
  Попов А.С. Землеустрій - основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
542840
   Землеустрій : практ. посібник : (законодавство в посібнику приведено станом на 3 груд. 2012 року) / [упоряд. Григоренко А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 493, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0436-4
542841
  Третяк А.М. Землеустрій : навч. посібник для студентів ВНЗ за напрямом підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" / А.М. Третяк. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 519, [1] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 508-518. – ISBN 978-966-289-049-5
542842
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
542843
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
542844
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
542845
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
542846
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
542847
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
542848
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
542849
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
542850
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
542851
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
542852
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2008
542853
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2008
542854
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2008
542855
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2008
542856
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2009
542857
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2009
542858
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2009
542859
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2009
542860
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2010
542861
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2010
542862
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2010
542863
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2010
542864
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2011
542865
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2011
542866
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2011
542867
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2011
542868
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2012
542869
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2012
542870
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2012
542871
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2012
542872
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2013
542873
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2013
542874
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2013
542875
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2013
542876
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2014
542877
  Савков П.А. Землеустрій на місцевому рівні: проблеми та шляхи вирішення / П.А. Савков, М.О. Романова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 342-345


  В статті проаналізовано сучасний стан землеустрою на місцевому рівні, виявлення проблем і недоліків при розробці документації із землеустрою, а саме: конфлікт на рівні правовстановлюючих документів; встановлення на місцевості межових знаків та передача ...
542878
  Смирнова С.М. Землеустрій на позиціях збереження родючості грунту / С.М. Смирнова, А.В. Тлустий // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 88-95 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
542879
  Ступень М.Г. Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання / М.Г. Ступень, Г.І. Грещук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 14-19. – ISSN 2221-1055
542880
  Гуцуляк Г. Землеустрій сільських територій та формування оптимальної структури землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 46-48
542881
  Третяк А.М. Землеустрій та земельний кадастр за кордоном // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-53
542882
  Мартин А. Землеустрій та оцінка земель в Україні: на часі системна дерегуляція / А. Мартин, С. Кубах // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 24-29
542883
  Лісова Т.В. Землеустрій як гарантія суб"єктивних прав учасників земельних відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 54-59. – ISSN 0201-7245
542884
  Лісова Т.В. Землеустрій як головна правова форма використання й охорони земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 70-77. – ISSN 0201-7245
542885
  Лісова Т.В. Землеустрій як засіб охорони земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 109-116. – ISSN 0201-7245
542886
  Третяк А. Землеустрій як інноваційні технологічні інвестиції у землекористування / А. Третяк, І. Колганова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 29-33
542887
  Лісова Т.В. Землеустрій як правова форма розмежування земель // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.119-125. – ISSN 0201-7245
542888
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542889
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542890
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542891
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542892
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542893
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542894
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2016. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542895
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542896
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542897
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2017. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542898
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2017. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542899
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542900
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542901
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2018. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542902
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542903
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2018. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542904
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2018. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542905
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2019. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542906
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2019. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
542907
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2019. – 97 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2019.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
542908
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2020. – 127 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
542909
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2/3. – 2020. – 172 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2020.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
542910
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2020. – 75 c. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2020.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
542911
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2021. – 126 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2021.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
542912
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2021. – 98 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2021.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
542913
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2021. – 123 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2021.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
542914
  Новаковський Л.Я. Землеустрій: організація та проблеми правового регулювання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2013. – № 10. – С. 8-18
542915
  Домрачева Тамара Владимировна Землеустроительная политика советского государства в 1917-1922 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Домрачева Тамара Владимировна; МВ и ССО СССР. Университет дружбы народов. – М., 1980. – 13л.
542916
  Куропатенко Ф.К. Землеустроительное картографирование зон деятельности МТС и административных районов / Ф.К. Куропатенко. – Горки, 1957. – 162с.
542917
   Землеустроительное проектирование : Учебник для землеустроительных ин-в и фак-ов сельскохозяйственных вузов. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 296с.
542918
   Землеустроительное проектирование.. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1951. – 552с.
542919
  Егорова Т.М. Землеустроительное черчение : учеб. пособ. для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по спец. 1508 - "Землеустройство" / Т.М. Егорова; ред. Т.С. Корниенко. – Москва : Недра, 1982. – 150 с.
542920
  Сахаров П.Д. Землеустроительные правоотношения в СССР : Автореф. дис. ... докт. юр. наук / Сахаров П.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 30 с.
542921
  Косякин А.С. Землеустроительные работы в садоводческом товариществе / А.С. Косякин, А.С. Никулин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1988. – 160 с. – ISBN 5-247-00265-2
542922
  Сахаров П.Д. Землеустроительный процесс в СССР. / П.Д. Сахаров. – Москва, 1968. – 159с.
542923
   Землеустройство : Сборник законов и распоряжений. [Вып. 1-7]. – [Санкт-Петербург] : Деп. гос. зем. имуществ
Вып. 4. – 1914. – III, 111 с.
542924
  Орлов П.М. Землеустройство / П.М. Орлов. – М., 1924. – 110с.
542925
  Козлов Н.И. Землеустройство / Н.И. Козлов. – Л., 1925. – 168с.
542926
  Агаев О. Землеустройство в Северном и Восточном Туркменистане : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Агаев О. ; АН Турк ССР. – Ашхабад, 1980. – 24 с.
542927
  Шулейкин И.Д. Землеустройство во Франции после империалистической войны / И.Д. Шулейкин. – М, 1929. – 207с.
542928
   Землеустройство колхозов и совхозов в условиях ускорения научно-технического прогресса. – Львов, 1987. – 120с.
542929
   Землеустройство колхозов и совхозов.. – 3-е изд.доп. перераб. – К., 1985. – 216с.
542930
  Горохов Г.И. Землеустройство колхозов при введении севооборотов / Г.И. Горохов. – М., 1947. – 168с.
542931
  Шаппо А.Ф. Землеустройство овцеводческих совхозов Узбекской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шаппо А.Ф. ; Моск. ин-т инж. землеустройства. – Москва, 1967. – 30 с.
542932
  Вервейко А.П. Землеустройство с основами геодезии : учебник для вузов / А.П. Вервейко; Рец. Магазинщиков Т.П.; Зав. ред. Иванова Л.Г. – Москва : Недра, 1988. – 253с. – ISBN 5-247-00216-4
542933
  Бутенко П.Е. Землеустройство свеклосеющих хозяйств в зоне орошения Чуйской долины Киргизской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Бутенко П.Е.; Мин-во с-х СССР. – Львов, 1968. – 30л.
542934
   Землеустройство сельскохозяйственных предприятий в условиях агропромышленного комплекса.. – Львов, 1986. – 103с.
542935
  Пирогов Д. Землею і водою : Історичний роман / Д. Пирогов. – Суми : Мрія - ЛТД, 1994. – 446с. – ISBN 5-7707-2849-3
542936
  Гудзевата М. Землею Піднебесної // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 72-75


  Китай
542937
  Поссесейер Инес. Бэвман Йохан Земли в Аренду. Колхоз "Эфиопия" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 104-117 : фото. – ISSN 1029-5828
542938
  Нагорный А.Ф. Земли Владимирской богатыри / А.Ф. Нагорный, В.В. Травкин. – Ярославль, 1967. – 432с.
542939
  Роя И. Земли вращенье : стихи / И. Роя; пер. с латиш. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 31 с.
542940
  Шаларь А.Н. Земли встречаются / А.Н. Шаларь. – Кишинев, 1957. – 144с.
542941
  Шаларь А.Н. Земли встречаются : повесть / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1957. – 144 с.
542942
   Земли древнего орошения и перспективы их сельскохозяйственного использования.. – М., 1969. – 168с.
542943
  Жуков С.Г. Земли живой излом : Книга очерков / С.Г. Жуков. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237с.
542944
  Аджиев А.А. Земли зелёные ладони : стихи и поэмы / Анвар Аджиев ; [худож. Е. Омельченко]. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1977. – 156 с.
542945
  Кизилов Ю. Земли и княжества Древней Руси : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Кизилов Ю. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф-ра истории СССР периода феодализма. – Москва, 1970. – 27 с.
542946
  Кизилов Ю.А. Земли и княжества Северо-Восточной Руси в период феодальной раздробленности ( XII-XV вв.). / Ю.А. Кизилов. – Ульяновск, 1982. – 91 с.
542947
  Кизилов Ю.А. Земли и народы России 13-15 вв. / Ю.А. Кизилов. – М., 1984. – 160 с.
542948
  Кизилов Ю.А. Земли и народы средневековой России XIII-XV вв. : нач. этапы образования многонац. структуры рус. централизов. госудраства : учеб. пособие к спецкурсу / Кизилов Ю.А. ; Ульянов. гос. пед. ин-т им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск : УГПИ, 1984. – 84 с. – Библиогр. в примеч.: с. 83
542949
  Гречко О.П. Земли и неба круг / О.П. Гречко. – М., 1986. – 78с.
542950
  Дряхлова Валентина Земли мафии открыты для туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 40-44 : фото
542951
   Земли моей лицо живое. – Москва : Современник
3. – 1984. – 415 с.
542952
   Земли моей лицо живое.. – М.
1. – 1982. – 328с.
542953
   Земли моей лицо живое.. – М.
2. – 1982. – 303с.
542954
  Цыбин В.Д. Земли моей призыв / В.Д. Цыбин. – М., 1983. – 223с.
542955
  Молева Н.М. Земли московской давние преданья / Н.М. Молева. – М., 1985. – 223с.
542956
  Войновский Д.О. Земли населенных пунктов: проблемы исторического развития // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
542957
  Сотириу Д. Земли обагренные кровью / Д. Сотириу. – М., 1964. – 240с.
542958
  Трифонов Ю.А. Земли озвученная тишь... / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1971. – 87с.
542959
  Петонов В.К. Земли притяжение : роман в стихах / Владимир Петонов; пер. с бурят. В.Устинова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 79 с.
542960
  Скрыль Маргарита Земли рекреационного назначения: почему сложно работать с землей для отдыха? : землеустройство и кадастр // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
542961
   Земли родной минувшая судьба. – Липецк, 1962. – 263с.
542962
   Земли родной многоязычье. – Москва, 1973. – 33с.
542963
  Йовине Ф. Земли Сакраменто / Ф. Йовине. – Москва, 1955. – 287 с.
542964
  Омельченко В.М. Земли своей солдат / В.М. Омельченко. – Харьков, 1984. – 143 с.
542965
  Тимошенко В.И. Земли своей хозяева / В.И. Тимошенко. – Самара : Кн. изд-во, 1991. – 115с.
542966
  Ибрагимов К.Х. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.82-86. – ISSN 1811-9018
542967
  Шемета Ю.М. Земли Украины под властью иностранных государств в XIV - начале XVII вв. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 123-146. – ISBN 978-966-2726-16-9
542968
  Никитин А.В. Земли хозяйка / А.В. Никитин. – Москва, 1965. – 199с.
542969
  Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского / Ф.М. Шабульдо. – К., 1987. – 181с.
542970
   Земли Южной Руси в IX-XIV вв.. – Киев, 1985. – 135с.
542971
  Короленко В.Г. Земли! Земли! Мысли. Воспоминания. Картины / В.Г. Короленко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224 с.
542972
  Загиней З. Землі водного фонду як предмет злочину, передбаченого статтею 239-2 Кримінального кодексу України / З. Загиней, О. Пєнязькова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 56-63. – ISSN 2311-6676
542973
  Івченко М. Землі дзвонять / М. Івченко, 1928. – 346с.
542974
  Барабаш Н. Землі для видобування корисних копалин та землі гірничодобувної промисловості: співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 362-364. – ISBN 978-617-7069-15-6
542975
  Кальніченко А. Землі залізничного транспорту та їх використання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 37-40
542976
  Кичинський А.І. Землі зелена кров : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1982. – 80 с.
542977
   Землі і людства полум"яний син: Вінок Олександрові Довженку.. – К., 1993. – 113с.
542978
   Землі квітучої краса (фоторозповідь про Радянську Україну) = Земли цветущей красота = The beauty of a flourishing land = La beaute de la terre florissante = Die schonheit des bluhenden landes = La belleza de la tierra floreciente : на укр., рос., англ., франц., нім. та ісп. мовах. – Київ : Мистецтво, 1976. – 177, [3] с. : фото
542979
  Кулинич А.П. Землі міських територіальних громад: проблеми формування правового режиму : монографія / А.П. Кулинич. – Київ : ТАЛКОМ, 2019. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-267. – ISBN 978-617-7685-80-6
542980
  Шостак О.О. Землі на добро / О.О. Шостак. – Дніпропетровськ, 1976. – 62с.
542981
  Шмигельський А.І. Землі окраса : Поезії / Шмигельський А.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 44 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
542982
  Ситнік Т.М. Землі під зеленими насадженнями у населених пунктах як об"єкт правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 219-223. – ISSN 2219-5521
542983
  Юрченко Е. Землі під проектними польовими дорогами як об"єкт права сільськогосподарського землекористування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 141-143
542984
  Кошель А.О. Землі природно-заповідного фонду Київської області: сучасний стан, проблеми, перспективи // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 115-122. – ISSN 2306-1677
542985
  Андрейцев В.І. Землі природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, та рекреаційного призначення (- одна з категорій земель України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 539-540. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
542986
  Коваленко Т. Землі сільськогосподарського призначення: новели правового режима // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 48-52
542987
   Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : Науково-навчальний посібник. – Львів : Паіс, 2005. – 368 с.
542988
  Кіптач Ф.Я. Землі України : категорії, право власності, стан використання, охорона : навчальний посібник / Федір Кіптач ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-777-0
542989
  Фурдичко О. Землі України і проблеми обліку використання лісових земель і лісових екосистем / О. Фурдичко, А. Бобко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 23-28
542990
  Оверковська Т. Землі України як об"єкт правової охорони // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 58-61
542991
  Кулинич П.Ф. Землі українського народу у конституційно-правовому вимірі: власність чи національне надбання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 13-21
542992
  Барабаш Н. Землі, надані для потреб, пов"язаних з користуванням надрами, як об"єкт правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 71-76
542993
  Кобилянський В. Землі, якими розпоряджаються місцеві ради: історія та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 30-31
542994
  Литвинець В. Землю в оренду лише місцевим? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Щодо проблеми реєстрації підприємств за місцем розташування земель с/г призначення".
542995
   Землю всю охватывая разом.... – Москва, 1969. – 255с.
542996
   Землю красит солнце, а человека труд. – К., 1985. – 14с.
542997
  Любомська О.І. Землю люди прикрашають / О.І. Любомська. – Київ, 1975. – 141с.
542998
  Рождественский Р.И. Землю спасти / Р.И. Рождественский. – Москва : Известия, 1984. – 48с.
542999
  Чистяков А.М. Землю украсят люди. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1962. – 96с.
543000
   Землю украшают люди. – Краснодар, 1965. – 159с.
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,