Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
541001
  Семенюк Г.Ф. "Інститут філології - це частина мого життя..." : Ексклюзивне інтерв"ю директора Інституту філології, професора Григорія Фоковича Семенюка / Г.Ф. Семенюк, Н.Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 2-5.
541002
  Різун В. [Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка вітає газету "Освіта" з днем народження] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 3
541003
   [Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка] // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 19 грудня (№ 99). – С. 32 : фото


  Студенти й викладачі Інституту філології на перервах, у вільний від пар час плетуть сітку для військових в АТО.
541004
  Кавунник В.Л. Інституалізація більшовицького уряду в Україні (1919-1920): військово-політичні та дипломатичні аспекти // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 104-109. – ISSN 2076-8982
541005
  Фроленко О. Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 196-209
541006
  Волков С.М. Інституалізація мистецьких практик у культурі України 50-х років XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 68-80
541007
  Середюк Н.Г. Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Середюк Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 201 л. – Бібліогр.: л. 175-201
541008
  Середюк Н.Г. Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Середюк Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
541009
  Зінченко В. Інституалізація моральної свідомості як передумова суспільного розвитку в західній соціальній філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 137-149
541010
  Люта Т.П. Інституалізація системи корпоративного навчання // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 81-82
541011
  Люта Л.П. Інституалізація спорту: динаміка структурних змін : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальна структура та соціальні відносини / Люта Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 204л. – Бібліогр.: л.191-204
541012
  Ладиченко В. Інституалізація справедливості в процесі державотворення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-9
541013
  Литовченко І.В. Інституалізація суспільного життя в умовах глобалізації: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 54-58. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
541014
  Михненко А.М. Інституалізація суспільного розвтку : навч. посібник / А.М. Михненко, Е.М. Макаренко, Н.Г. Макаренко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 292, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-291. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-619-306-1
541015
  Шаблій О.А. Інституійно-процедурні умови юридичного перекладу у ФРН та в Україні // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 8-18. – ISBN 978-617-640-052-3
541016
  Фаїс О. Інститут "tata" і зміни функцій італійської сім"ї // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 87-91. – ISSN 0130-6936
541017
  Ковалишин П. Інститут "бізнес-ангелів" у США та Європі. Сучасний стан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
541018
  Бенедік К. Інститут "побратимства" в системі казкового епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 48-52


  Стаття присвячена дослідженню такого питання як інститут "побратимства", який є надзвичайно важливим у системі казкового епосу і кожний помічник - це персоніфікація певних властивостей головного персонажа або його стану, тому роль побратима надзвичайно ...
541019
  Самсін І. Інститут "професійності" суддів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 3-8
541020
  Ващук Д.П. Інститут "старини" у Великому князівстві Литовському (аналіз матеріалів Литовської метрики) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 195-209. – ISSN 0130-5247
541021
  Кривошея І. Інститут "товаришів" у польському війську ХV-ХVII ст. та його вплив на формування неурядової старшини Гетьманщини // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 34-45. – ISSN 1998-4634
541022
  Святоцька В. Інститут адвокатури Німеччини: заснування, становлення, організація та діяльність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 174-181. – ISSN 1026-9932
541023
   Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка - 5 років. – Київ, 2001. – 26с.
541024
  Блануца А. Інститут адвокатури у Великому князівстві Литовському ( 60-70-роки XVI ст.) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 11-38. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
541025
  Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: історична генеза, сучаснаорганізація та професійна діяльність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 129-138. – ISSN 1026-9932
541026
  Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: особливості формування і розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 247-253. – ISSN 0132-1331
541027
  Любімова С. Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу чинного адміністративного законодавства розкрито сутність адміністративних послуг. Визначено значення таких послуг для приватного підприємництва. Аналізуються види адміністративних послуг. В статье на основе анализа ...
541028
  Коршун В.Ф. Інститут адміністративно-територіального устрою України: теоретичні засади формування та становлення до проголошення незалежності України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 106-109. – ISSN 2219-5521
541029
  Тимощук В.П. Інститут адміністративного оскарження: проблеми та перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 105-110.
541030
  Гриценко І.С. Інститут адміністративної юстиції та право скарги у працях М.Д. Загряцкова / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наукові праці М.Д. Загряцкова, присвячені дослідженню інституту адміністративної юстиції. M.D. Zagryatskov"s scientific works devoted to the problems of administrative justice institute are analised.
541031
  Ляхович У. Інститут адміністративної юстиції як крок до розбудови цивілізованої та прогресивної системи державно службових відносин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 69-73
541032
  Вербицька Н. Інститут акредитованих суб"єктів - законодавча новела у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 50-53
541033
  Малик І.П. Інститут акціонерної власності в контексті корпоративного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 156-166. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
541034
  Мартинишин Г. Інститут амністії в Україні: пропозиції щодо вдосконалення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 166–172. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
541035
  Литвак О. Інститут амністії та помилування натериторії України / О. Литвак, О. Палійчук // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 108-115.
541036
  Корчак Н.М. Інститут антимонопольного регулювання як засіб державного впливу в умовах змішаної економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.49-53. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
541037
  Бородін М.М. Інститут апеляційного перегляду рішень у цивільних справах: сучасний стан, перспективи розвитку та вдосконалення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 5 (141). – С. 43-45
541038
  Христова Н. Інститут архівної науки в Маріборі // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 121-123. – ISBN 966725001-6
541039
  Шамрай І. Інститут банківської таємниці в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.83-89
541040
  Бірюков О.М. Інститут банкрутства в системі права Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 43-46
541041
  Назімок Н. Інститут банкрутства фізичних осіб перспективи законодавчого врегулювання в Україні та зарубіжний досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-50.
541042
  Колісник М.К. Інститут банкрутства як інструмент антикризового управління виробничо-господарських структур / М.К. Колісник, Н.Б. Ярошевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С.377-381. – ISBN 5-7763-2435-1
541043
  Мірошниченко О.Ю. Інститут банкрутства як інструмент регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 321-331


  Охарактеризовано етапи становлення інституту банкротства в Україні.
541044
  Козлянченко О.М. Інститут банкрутства як складова розвитку ринкової економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 79-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
541045
  Онисько С. Інститут банкрутства: економічна сутність та оцінка функціонування / С. Онисько, О. Агрес // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 11-15
541046
  Власюк І.І. Інститут безвісної відсутності та визнання особи померлою в законодавстві зарубіжних країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 406-412. – ISSN 1563-3349
541047
   Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (1925-2005) : До 120-річчя академіка О.В. Палладіна (1885-2005). – Київ : Альфа-Прайм, 2005. – 496с. – ISBN 966-8780-06-Х
541048
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний збірник наукових праць / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль. – ISSN 2410-0706
Вип. 1. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
541049
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль. – ISSN 2410-0706
Вип. 2. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
541050
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль. – ISSN 2410-0706
Вип. 3. – 2016. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
541051
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 4. – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
541052
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 1/2. – 2017. – 101 с. – Резюме укр., англ. мовами
541053
  Дічкова Олена Інститут бюджетної декларації в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 48-51.
541054
  Ротар Д. Інститут бюджетної установи як елемент системи фінансового права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 55-59
541055
  Кузнецова І.С. Інститут венчурних інвестицій: стан і перспективи розвитку в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 87-95. – ISSN 1815-2066
541056
  Ковриженко Д. Інститут вето: зарубіжний досвід, національне законодавство і практика, пропозиції // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-21.
541057
  Харченко Л.В. Інститут виборів як основа політичної культури козацької доби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 325-333
541058
  Баулін Ю.В. Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С. 44-56.
541059
  Кошель Б. Інститут виправдання в Україні: історія та сучасність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 369-372. – ISBN 978-617-7069-17-0
541060
  Ющик О.І. Інститут виправданого ризику в кримінальному праві зарубіжних країн // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.113-117. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
541061
   Інститут високих технологій пропонує // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  На базі КНУ проводиться педагогічний експеримент щодо підготовки кадрів з високих технологій шляхом запровадження спеціальності "Високі технології."З 1 вересня в нашому університеті почалися заняття в магістратурі за спеціальністю "Високі технології".
541062
  Ільченко В. Інститут високих технологій: бачити світ іншим // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 5


  У 2009 році в КНУ імені Тараса Шевченка створено новий організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ – Інститут високих технологій (ІВТ). від моменту створення Інституту його науковці отримали три Державні премії України в галузі науки і ...
541063
  Коваленко О. Інститут вищої освіти - для вищої освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 червня (№ 26). – С. 5. – ISSN 2219-5793
541064
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 16
541065
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
541066
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
541067
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади у відділі політики та врядування у вищій освіті // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 8


  "...Нещодавно зі стажування у Сполучених Штатах Америки повернувся провідний науковий співробіник Інституту педагогічної освіти і освіти доросих НАПН України Ярослав Пилинський. Він стажувався у м. Дейтон (штат Огайо) у всесвітньовідомій фундації ...
541068
  Судаков М.В. Інститут вищої освіти України: суперечності адаптації до освітніх систем постіндустріальних країн // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 121-126. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті досліджені якісні відмінності функціонування інституту вищої освіти в індустріальних та постіндустріальних суспільствах. Аргументовано,що процес реформування сучасної системи вищої освіти в Україні передбачає розробку принципів нової ...
541069
  Луговий В. Інститут вищої освіти: завдання сьогодення // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-18
541070
  Ясинюк М.М. Інститут відводу-яким йому бути? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 46-52
541071
  Ясинюк М. Інститут відводу - яким йому бути? // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-37.
541072
  Ануфрієва О. Інститут відводу з позицій загальних засад нового кримінального процесуального кодексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 2220-1394
541073
  Харчук В. Інститут відводу судді: деякі проблеми реалізації у процесуальному праві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 64-68
541074
  Колысник О.В. Інститут відводу суду як гарантія відправлення належного судочинства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 63-68. – ISSN 0201-7245
541075
  Терещук М.М. Інститут відповідальності глави держави в парламентських монархіях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 56-60
541076
  Кітовські Б. Інститут відповідальності Ради Міністрів Республіки Польща за виконання закону про бюджет (англійською мовою) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 68-74. – (Правознавство ; Вип.306)
541077
  Забара І. Інститут відповідальності суб"єктів міжнародного права за інформаційні міжнародно-протиправні діяння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання, пов"язані зі становленням і розвитком режиму міжнародно-правової відповідальності за інформаційні міжнародно-правові діяння. Автор аналізує суб"єкти відповідальності, підстави, ознаки, види і форми відповідальності, що ...
541078
  Сушинський О. Інститут відставки в здійсненні контрольної влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.107-118. – ISBN 966-7800-08-3
541079
  Владиченко Л. Інститут військового капеланства в Збройних силах Польщі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 178-182. – ISSN 1728-9343
541080
  Владиченко Л. Інститут військового капеланства в Збройних силах Польщі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 178-182. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізований сучасний стан інституту військового капеланства у Війську Польському. Проаналізовані умови забезпечення права на задоволення релігійних потреб в армії для представників християнського та інших віросповідань.
541081
  Тарасюк В.М. Інститут військового омбудсмена як інструмент демократичного контролю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 128-143. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
541082
  Чередник Н. Інститут вільного використання об"єктів авторського права в Україні та зарубіжних країнах - проблеми та перспективи розвитку. Порівняльно-правовий аналіз // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 81-88. – Бібліогр.: 11 назв
541083
  Гримич М.В. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців XIX - початку XX століття : монографія / Марина Гримич. – Київ, 2004. – 588 с. – Рецензенти: А.Г. Слюсаренко, С.П. Павлюк, М.П. Тиводар. – ISBN 966-8026-04-7
541084
  Дмитрієв А.І. Інститут вмзнання в міжнародному праві: сторінка історіїї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.71-77
541085
  Севрюкова І.Ф. Інститут володіння у цивільному праві України і деяких країн ЄС: проблеми теорії і практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 84-93. – ISSN 2310-6166
541086
  Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.124-129. – ISSN 0132-1331
541087
  Яценко С. Інститут врегулювання спору за участю судді: правова характеристика та вплив на господарський процес // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 213-219. – ISSN 1026-9932
541088
  Федоренко В. Інститут всеукраїнського референдуму в умовах конституційної реформи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-22.
541089
  Будник Ю.В. Інститут всеукраїнського референдуму: проблеми теоретико-методологічного та законодавчого забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 82-89
541090
  Мельник З.П. Інститут гарантії в міжнародній практиці / З.П. Мельник, В.Є. Мармазов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено одному з найважливіших інститутів зобов"язального права - гарантії (в її новому звучанні). Висвітлено певні проблеми теоретичного і практичного плану, а саме питання правової природи та правового регулювання за проектом ЦКУ та за чинним ЦК ...
541091
  Медведський В. Інститут генеральних осавулів у Гетьманщині в середині XVII - XVIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 104-107. – ISBN 978-966-171-783-0
541092
  Андрощук Г. Інститут географічних зазначень у розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи / Г. Андрощук, А. Афян // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 29-41 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1708-7422
541093
  Андрощук Г. Інститут географічних зазначень у розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи : Продовженн. Початок у №1, 2015 / Г. Андрощук, А. Афян // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 2. – С. 23-34. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1708-7422
541094
   Інститут геології та Французький ліцей імені Анни Київської: угода про співпрацю // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3 : фото


  Протягом двох років ННІ "Інститут геології" співпрацює з Французьким ліцеєм імені Анни Київської, проводячи геологічну практику для французьких ліцеїстів на території України під керівництвом викладача Ліцею наук про Землю Ерве Айчеджі та доцента ...
541095
  Палій В.М. Інститут геологічних наук Національної Академії наук України: історія та сучасність / В.М. Палій, С.Б. Шехунова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
541096
  Островська Л. Інститут гетьманів та його роль в історії Українського козацтва (XV - XVIII століття) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 44-46
541097
  Горобець В.М. Інститут гетьманства та генеральної старшини // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 294-313. – ISBN 966-518-349-4
541098
  Горобець В.М. Інститут гетьманства та генеральної старшини // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 294-314. – ISBN 978-966-518-582-6
541099
  Приймак О.О. Інститут гетьманства як українська національна ідея у науковій спадщині В.К. Липинського // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 113-118. – ISSN 1728-3671
541100
  Калантиренко І.І. Інститут гідротехніки і меліорації : Заснування, розвиток та найважливіші наукові досягнення за 75 років / І.І. Калантиренко, А.С. Загайчук; За ред. П.І. Коваленка; Українська академія аграрних наук. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2005. – 170с. – ISBN 966-8440-87-4
541101
  Сухонос В.В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В.В. Сухонос ; Держ. вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 339 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 290-329. – ISBN 978-966-8958-81-6
541102
  Сухонос В.В. Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти : монографія / В.В. Сухонос ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк] ; ДВНЗ "Українська акад. банк. справи Нац. банку України", Юрид. ф-т. – Суми : Університетська книга, 2011. – 317, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 275-301. – ISBN 978-966-8958-81-6
541103
  Бараєв В. Інститут глави держави: українська традиція та сьогодення / В. Бараєв, Г. Кривчик // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 10-21.
541104
  Рева К.С. Інститут громадянства в сучасній правовій доктрині // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Серія "Право" ; вип. 1)
541105
  Янковський С.А. Інститут громадянства Європейського Союзу та тенденції його розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Янковський Станіслав Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – 196 л. – Бібліогр.: л. 178-196
541106
  Янковський С.А. Інститут громадянства Європейського Союзу та тенденції його розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Янковський Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
541107
  Суржинський М.І. Інститут громадянства України : конституційно-правовий аспект / М.І. Суржинський ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2011. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 189-214. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1095-6
541108
  Вітвіцький С.С. Інститут громадянського контролю в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 40-47. – ISSN 2078-3566
541109
  Годомський Д. Інститут групових (класових) позовів як інструмент захисту порушених або оспорюваних прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 107-110.
541110
  Гадомський Д. Інститут групових (класових) позовів як інструмент захисту порушених прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-128.
541111
  Бабій І. Інститут депутатської недоторканності і кримінальна відповідальність // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
541112
  Кіндзерський Ю. Інститут держави і проблеми оновлення промислової політики в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (590). – С. 48-58. – ISSN 0131-775Х
541113
  Біла С.О. Інститут держави та його роль в активізації реформування економіки України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 184-190. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541114
  Кучеренко І.М. Інститут держави у структурі політичної ідентичності українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 116-126
541115
  Монаснко А Інститут державних видатків у фінансовому праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 21-23. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
541116
  Ковриженко Д. Інститут державних секретарів в Україні: аналіз проблемних аспектів // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.32-34
541117
  Валевський О. Інститут державних секретарів в Україні: від задуму до реалізації : Аналітична доповідь / Український незалежний центр політичних досліджень; Олексій Валевський, Світлана Конончук. – Київ : УНЦПД, 2003. – 108с. – ISBN 966-8136-10-1
541118
  Скрипнюк В. Інститут державних секретарів і перспективи виконавчої влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.16-19. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
541119
  Авер"янов В. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С. 59-72
541120
  Кравчук М. Інститут державного контролю в сільському господарстві України: загальна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 291-298. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
541121
  Монаєнко А.О. Інститут державного контролю за господарською діяльністю суб"єктів господарювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 75-78. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
541122
  Колосюк В.В. Інститут державного обов"язкового особистого страхування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 107-114. – (Правознавство ; Вип. 282)
541123
  Майдан І.Г. Інститут державної влади в Ісламській Республіці Іран (ІРІ) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 334-342. – ISBN 966-7196-06-2
541124
  Павко Анатолій Інститут державної влади Київської Русі в контексті політичних процесів сьогодення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед питань становлення та розвитку Київської Русі найважливішим є історичний досвід формування та функціонування інститутів політичної влади Давньоруської держави.
541125
  Павко Анатолій Інститут державної влади Київської Русі в контексті політичних процесів сьогодення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  Серед питань становлення та розвитку Київської Русі найважливішим є історичний досвід формування та функціонування інститутів політичної влади Давньоруської держави.
541126
  Радченко О.Д. Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 60-66. – ISSN 2221-1055
541127
  Овчарук С. Інститут державної реєстрації речових прав на нерухоме майно через призму конституційності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 74-79.
541128
  Квасніцька О.О. Інститут державної реєстрації суб"єктів підприємництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 146-150. – (Право. Економіка. Управління)
541129
  Ільченко І.В. Інститут державної служби - порівняльний аналіз // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 289-292. – ISBN 978-966-301-172-1
541130
  Сушинський О. Інститут державної служби в Україні: поняття та законодавче регулювання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.216-230. – ISBN 966-7800-16-4
541131
  Мельник Р. Інститут державної служби чи службове право? // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 65-70
541132
  Потебенько М. Інститут державності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-7
541133
  Шевченко Інститут дисциплінарних інспекторів: передумови становлення та основні засади функціонування / Шевченко, М // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 31-33
541134
  Доманова І.Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / КНУТШ; Доманова І.Ю. – Київ, 2006. – 234л. – Бібліогр.: л.219-234
541135
  Доманова І.Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Доманова І.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 3 назви
541136
  Клименко С. Інститут добровільної відмови від скоєння злочину в законодавстві про кримінальну відповідальність деяких зарубіжних країн // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 87-95.
541137
  Кричевська Т. Інститут довіри в монетарних координатах // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 28-51 : рис. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 1811-3141
541138
  Мандибура В. Інститут довіри в сфері забезпечення якості споживання та захисту споживчих прав населення / В. Мандибура, С. Батажок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-11. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розкрито коло проблем, пов"язаних з функціонуванням інститутів довіри, недовіри (консюмеризму), сприяння формування довіри (маркетингу) в сфері кінцевого споживання населення в контексті узагальнення світового досвіду та ситуації, що склалась в ...
541139
  Малий І.Й. Інститут довіри та конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 11-16


  Розкрито вплив інституту довіри на підвищення ефективності та конкурентоспроможності національної економіки. Influence of institute of trust is exposed on the increase of efficiency and competitiveness of national economy.
541140
  Бурлай Т.В. Інститут довіри як компонента євроінтеграційної політики країн ЦСЄ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 95-113. – ISSN 1605-7988
541141
  Майданик Р. Інститут довірчого управління майном і проект Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 119-121


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
541142
  Майданик Р.А. Інститут довірчої власності (Траст) : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Майданик Р.А.; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – К., 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.155-159
541143
  Майданик Р.А. Інститут довірчої власності (ТРАСТ): (природа прав, умови рецепції в праві України) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Майданик Р. А.; КУ. – К., 1996. – 24л.
541144
  Великорода О Інститут довічного утримання в законодавстві країн СНД // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.67-70
541145
  Клейменова С.М. Інститут довічного утримання в системі цивільно-правових договорів (загальна характеристика) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 226-234. – ISSN 1563-3349
541146
  Черняк Ю. Інститут договірної підсудності крізь призму внутрішнього законодавства та міжнародних договорів України / Ю. Черняк, Ю. Іващенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 30-33
541147
  Луць В. Інститут договору в цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 25-33. – ISSN 1026-9932
541148
  Бонк В. Інститут допиту за кримінально-процесуальним законодавством УСРР 1920-1930 рр. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 82-84


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
541149
  Прилуцький С. Інститут допустимості доказів у кримінальному судочинстві США та Англії: // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 132-138. – ISSN 0132-1331
541150
  Музика О. Інститут доходів місцевих бюджетів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.43-48
541151
  Гурська Г.А. Інститут екологічного аудиту в країнах СНД // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 432-435. – ISSN 1563-3349
541152
   Інститут економіки -- центр розвитку економічної науки на Україні. – К., 1969. – 16с.
541153
  Трохимчук В.В. Інститут економічної влади в системі корпоративних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 50-58 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
541154
  Трохимчук В.В. Інститут економічної влади в системі трансформаційної економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 57-60 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
541155
   Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний) : Документація.Керівництво.Тематика досліджень.Аспірантура. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 28с. – ISBN 966-7411-75-3
541156
   Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона. – К., 1957. – 159с.
541157
   Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона: 80 років / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол.: Б.Є. Патон (голова) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 397, [3] с., [20] арк. фотоіл. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 378-398. – ISBN 978-966-360-258-5
541158
  Бохан О. Інститут емфітевзису: римське право та сучасна цивілістика в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 185-186. – ISBN 978-617-7069-28-6
541159
  Огієнко І. Інститут етнології Академії наук Чеської Республіки в XXI столітті: тематика і проблематика досліждень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 56-67. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
541160
   Інститут журналістики - лідер у підготовці кадрів для масової комунікації // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 46-47. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
541161
  Москаленко А. Інститут журналістики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту..
541162
  Москаленко А. Інститут журналістики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація директора Ін-ту для абітурієнтів.
541163
  Москаленко А. Інститут журналістики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
541164
   Інститут журналістики : Довідник. – Київ : Київський університет, 1998. – 30 с. : іл.
541165
  Різун В. Інститут журналістики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 41
541166
  Різун В. Інститут журналістики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 44
541167
  Різун В.В. Інститут журналістики // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 138-139. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
541168
  Різун В. Інститут журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Інститут журналістики готує фахівців для масовоінформаційної індустрії держави за напрямами: журналістика, видавнича справа та редагування, реклама та зв"язки з громадкістю (у медіа-галузі). Навчання студентів здійснюється на основі нових навчальних ...
541169
  Різун В. Інститут журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
541170
   Інститут журналістики в цифрах і коментарях (досягнення за 2000-2003 роки) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [укладач В.В. Різун]. – Київ : [Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка], 2004. – 63 с.
541171
   Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / КНУТШ ; [упорядник Шевченко В.Е. ; заг. ред. Різун В.В.]. – Київ : [Київський університет], 2005. – 68 с. : іл. – ISBN 966-594-186-0
541172
   Інститут журналістики приєднався до руху "Стоп цензурі!" / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 8


  "...Учена рада Інституту журналістики КНУ приєднується до Громадського руху "Стоп цензурі!" у вимогах відповідальності ЗМІ".
541173
   Інститут журналістики.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 10.01.08-журналістика;23.00.03-політ.культура та ідеологія;07.00.07-історія науки і техніки. – Київ : Київський університет, 2001. – 27с.
541174
  Майкут Х.В. Інститут забезпечення зобов"язань на українських землях за Литовським статутами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 68-73
541175
  Рим Т. Інститут забезпечення позову: новели законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 137-145. – ISSN 1026-9932
541176
  Гуменюк І.О. Інститут заборони дискримінації в соціальному законодавстві ЄС: досвід для України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
541177
  Воробель У. Інститут закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення по суті справи (історичний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 128–136. – (Серія юридична ; Вип. 48)
541178
  Кобернюк В. Інститут закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності: сучасний стан і перспективи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 64-70
541179
  Калюжний Р.А. Інститут заохочення в службовому праві України. / Р.А. Калюжний, О.А. Гусар // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 197-199. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
541180
  Ковальова С.Г. Інститут заповіту в праві українських земель Великого князівства Литовського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 104-109. – ISSN 1563-3349
541181
  Ковальова С.Г. Інститут заповіту в руському праві Х - першої половини ХІV ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 153-158. – ISSN 1563-3349
541182
  Дячук Л. Інститут заручин у візантійському праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-27. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються юридичні аспекти заручин в процесі еволюції візантійського права. In the article the legal aspects of betrothal in the process of evolution of Byzantine law are examined.
541183
  Шаркова А.М. Інститут затримання важливих свідків: практика та досвід США // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 205-215
541184
  Хрімлі О. Інститут захисту прав інвесторів: поняття й особливості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 222-228. – ISSN 1026-9932
541185
   Інститут захисту цивільних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб за законодавством України та зарубіжних держав // Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, В.М. Іванов, Л.Л. Кінащук, О.І. Чаплюк, О.Г. та ін. Варич. – Львів : Сполом, 2015. – С. 175-204. – ISBN 978-966-919-129-8
541186
  Мацко А.С. Інститут захитсу прав людини на звернення та дія принципу пріорітету міжнародно - правових норм у внутрішньому правопорядку України / А.С. Мацко, А.В. Слатвицька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.94-100
541187
  Грамацький Е. Інститут зберігання майна за новим Цивільним кодексом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.98-103
541188
  Козак О. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності та його відмінності від звільнення від адміністративної відповідальності // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
541189
  Сокира Л. Інститут звільнення від покарання // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.57-59
541190
  Скакун Інститут звільнення від юридичної відповідальності, загальнотеоретичний аналіз / Скакун, 0. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 40-48. – ISBN 978-966-306-020-4
541191
  Скакун О. Інститут звільнення від юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аналіз // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 12-14
541192
  Ващенко А.В. Інститут земських дільничих начальників у контексті реформування системи органів місцевого управління Російської імперії у 80 - 90-х роках XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-68. – (Історія ; Вип. 57)


  У статті, на основі аналізу законодавства та архівних документів, зроблено спробу переглянути традиційну оцінку Закону про земських дільничних начальників від 12 липня 1889 р. як одного із чинників так званих "контрреформ" уряду Олександра ІІІ. ...
541193
  Ващенко А.В. Інститут земських начальників Російської імперії кінця 19 - початку 20 ст. : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Ващенко А.В.; Харків. нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
541194
  Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї установи в кримінально-виконавчому законодавстві України: історичний та порівняльний аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 130-135
541195
  Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї установи в кримінально-виконавчоу законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 132-137
541196
  Мурашко Н. Інститут зустрічного позову у адміністративному судочинстві України: право на існування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7069-14-9
541197
  Заяць Н. Інститут імперативного мандата у контексті пропорційної виборчої системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
541198
  Заяць Н. Інститут імперативного мандату у контексті пропорційної виборчої системи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
541199
  Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 105-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
541200
  Майданник О.О. Інститут імпічменту президента: конституційно-правова природа,функціональна належність // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 57-62. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
541201
  Войтенко Ю.М. Інститут імпічменту у політико–правовій системі України та світу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 408-412. – ISSN 2076-1554
541202
  Толкач А.М. Інститут імпічменту: світова практика застосування // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 1 (2). – С. 5-9. – ISSN 2415-3095
541203
  Волкотруб С. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.121-124. – Бібліогр.: 7 н. – ISSN 0132-1331
541204
  Швидка Л. Інститут іноземних мов: перспективи майбутьнього крізь призму минулого та реалії сьогодення / Л. Швидка, І. Яковлева, Л. Киба // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 14-17. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються досвід роботи і перспективи розвитку ННІ іноземних мов як структурного підрозділу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Аналізуються основні результати наукової діяльності професорсько-викладацького ...
541205
  Стовпець О.В. Інститут інтелектуальної власності в контексті соціально-філософського бачення проблеми співвідношення інформації, знань та інновацій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 27-38. – ISSN 2075-1443
541206
  Стовпець О.В. Інститут інтелектуальної власності у відкритому суспільстві: соціально–філософські аспекти. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 217-221. – ISSN 2076-1554
541207
  Смерницький Д.В. Інститут інтелектуальної власності: теоретико-правова характеристика // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 37-47. – ISSN 1992-4437
541208
  Клековкін О.Ю. Інститут історії мистецтв // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 226-242. – ISBN 978-966-136-114-9
541209
  Реєнт О. Інститут історії України НАН України - осередок дослідження руху декабристів // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали : [зб. наук. робіт] / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2007. – [Т. 5]. – С. 59-63. – ISBN 978-966-02-4425-2
541210
  Смолій В.А. Інститут історії України НАН України: віхи інституціональної та інтелектуальної історії. До 80-річчя Інституту історії України НАНУ / В.А. Смолій, О.А. Удод, О.В. Ясь // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5 (530 ), вересень - жовтень. – С. 4-36. – ISSN 0130-5247
541211
  Федоренко В.В. Інститут капеланства: польський досвід та реалії України // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 124-126
541212
  Романцов О. Інститут київських військових губернаторів: джерельна база дослідження // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 249-260
541213
   Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 25. – ISBN 978-966-96823-1-4
541214
   Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України : 1957-2007 (50 років). – Київ, 2007. – 52с.
541215
  Білоусов В.М. Інститут комерційної таємниці в законодавстві України: поняття і шляхи вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 205-209.
541216
  Антощук С. Інститут комп"ютерних систем ОНПУ - від минулого до майбутнього : підготовка кадрів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 33-38. – ISSN 1810-3944
541217
  Тертишник В.М. Інститут компромісу в кримінальному процесі // Вісник Академії митної служби України : [науковий збірник] / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 146-150. – (Серія "Право" ; № 1 (12)). – ISSN 2310-4708
541218
  Клименко Н.І. Інститут конкурентної експертизи // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 285-291
541219
  Федоренко В.Л. Інститут конституційно-правових відносин в системі конституційного права в України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 42-51. – (Правознавство ; Вип.333)
541220
  Федоренко В.Л. Інститут конституційно-правових відносин у системі конституційного права України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 39-48. – (Правознавство ; Вип.286)
541221
  Гураль П.Ф. Інститут конституційно-правового статусу особи у зарубіжних країнах / П.Ф.Гураль, О.З.Панкевич; Львівський юридичний інститут МВС України. – Львів
Ч.1 : Громадянство у зарубіжних країнах: Навчально-методичні матеріали. – 2005. – 96с.
541222
  Гребенюк О.Я. Інститут конституційного контролю в конституційному праві зарубіжних країн // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 5-12


  В статті проаналізовани основні моделі конституційного контролю.
541223
  Баргілевич М. Інститут конституційної скарги : зарубіжний досвід, пропозиції введення та вдосконалення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 52-53. – ISBN 978-617-7069-15-6
541224
  Баргілевич М. Інститут конституційної скарги : зарубіжний досвід, пропозиції введення та вдосконалення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 52-53. – ISBN 978-617-7069-15-6
541225
  Гультай М. Інститут конституційної скарги в конституціях європейських держав // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 130-139
541226
  Трагнюк О. Інститут конституційної скарги в Україні - за і проти / О. Трагнюк, Т. Комарова // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 253-254. – ISBN 978-3-8305-3271-2
541227
  Закоморна К.О. Інститут конституційної скарги як засіб підтримки збалансованості конституційного розвитку (на прикладі постсоціалістичних країн східної й північної Європи) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 54-63. – ISSN 2224-9281
541228
  Колюх В. Інститут конституційної скарги: європейський досвід і Україна // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 32-37. – ISSN 2220-1394
541229
  Кузнецова Ю. Інститут конституційної скарги: теоретичні аспекти проблеми // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-101
541230
  Цимбалістий Т. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України / Т. Цимбалістий, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 43-48
541231
  Міхеєва Т.П. Інститут конституційної юстиції генеза і розвиток в європейських країнах з континентальною системою права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 272-279. – ISSN 1563-3349
541232
  Гайдулін О. Інститут контрактного права в правових системах європейських країн та Європейського Союзу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-44.
541233
  Совгиря О.В. Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання : О. Совгиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання щодо історії законодавчого регулювання, змісту, правової природи та особливостей сучасного правового регулювання інституту контрасигнування в Україні та в зарубіжних країнах. На основі зазначеного дослідження автор ...
541234
  Гудзь П. Інститут контролінгу в системі управління підприємством / П. Гудзь, Г. Мізерна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 154-156
541235
  Тихомиров Д. Інститут контролю за діяльністю адвокатів Великобританії та України: порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 83-86.
541236
  Звинигородський О.М. Інститут контролю та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 49-53. – ISSN 2312-1831
541237
  Лещенко С. Інститут контролю трансфертного ціноутворення: проблеми співвідношення цивілістичних і публічно-правових методів правового регулювання у Республіці Білорусь // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 201-208. – ISSN 1026-9932
541238
   Інститут Конфуція - відтепер в Одесі : Україна - Китай // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21 травня (№ 21)


  У Південноукраїнському нац. педагогічному ун-ті ім. К. Д. Ушинського офіційно відкрили Інститут Конфуція. Парнером виступив Харбінський інженерний університет.
541239
  Слєпушкіна А.С. Інститут корпоративного права як регулятор економічної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-23. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються сутність, місце, роль і призначення інституту корпоративного права, його економічна природа та критерій сформованості. Дається визначення інвестиційно-інтеграційного процесу, критерію його результативності.
541240
  Самбор М.А. Інститут кримінального проступку за законодавством України: вади та прогалини // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 392-400. – ISSN 2078-3566
541241
  Карпець Ю.В. Інститут лідерства як механізм впливу в політико-владних відносинах // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 149159
541242
   Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України : сторінки історії, 1926-2001. – Київ : Наукова думка, 2003. – 589 с. – ISBN 966-00-0813-9
541243
  Боронь О. Інститут літератури у відзначенні 200-літнього ювілею Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 10). – С. 7


  Про заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Інституту літератури. Спільно з Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка випущено видання: "Шевченкіана діаспори" (у 6 т.), "Рецепція творчості Тараса Шевченка в ...
541244
  Федоренко В.Л. Інститут лобіювання у країнах західної демократії та перспективи його легітимації в Україні / В.Л. Федоренко, В.Ф. Нестерович // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 13-25
541245
  Федоренко В.Л. Інститут лобіювання: проблеми конституційної правотворчої та правозастосовної діяльності в Україні й за кордоном // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 58-64. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
541246
  Дмитрук А. Інститут Магдебурзького права на Поділлі // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 16-21
541247
  Шершун К. Інститут медіації у правових системах ЄС та України: роль студентів у його запровадженні та функціонування // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 346-351. – ISSN 2218-5348
541248
  Філіпп І.Ю. Інститут медіації як спосіб вирішення спорів у господарських правовідносинах / І.Ю. Філіпп, Д.А. Єршов, О.Я. Дон // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 106-113. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
541249
  Подковенко Т.О. Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 26-31
541250
  Селіванов В.М. Інститут менеджерів та його тлумачення у доктрині менеджеризму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 64-70. – (Серія права ; № 15)


  В статье раскрывается методологическая несостоятельность обоснования американскими теоретиками менеджеризма, так называемой "революции в управлении", в результате которой субъектами власти в американском обществе стали будто бы не ...
541251
   Інститут менеджменту та фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 8. – ISBN 966-8411-01-3
541252
  Набока С.В. Інститут мирових посередників як провідник соціальної політики самодержавства під час запровадження селянської реформи на Правобережній Україні у 1861-1863 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 30-39. – ISBN 978-966-581-930-1
541253
  Автеньєва О. Інститут мирових суддів в контексті децентралізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 95-97. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті автор доводить, що введення інституту світової юстиції сприятиме досягненню цілей майбутньої децентралізації в Україні. Наведено поняття, ознаки та типологія світової юстиції в зарубіжних країнах. Здійснюється аналіз юридичної літератури ...
541254
  Дика Н.Ю. Інститут мирового суду в Україні та закордоном // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 286-288. – ISBN 978-966-7178-01-8
541255
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Київський університет, 1994. – № 6
541256
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
541257
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація директора Ін-ту для абітурієнтів.
541258
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів директора Інституту.
541259
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Освіта, 2002. – № 30
541260
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 43
541261
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 43
541262
   Інститут міжнародних відносин // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 48-51. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
541263
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 274-275. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
541264
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
541265
  Копійка В. Інститут міжнародних відносин // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Історія створення й розвитку Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тарса Шевченка тісно пов"язана з історією нашої держави. Коли в 1944 році Українська РСР стала суб"єктом зносин з іноземними державами, постало ...
541266
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин за п"ятдесят років: досягнення, проблеми, перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-8. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
541267
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – 13 с. : іл.
541268
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За заг. ред В.В. Скопенка ; [Авт. кол.: Л.В.Губерський, С.І.Баранов, С.Я.Боринець, В.А.Вергун, Г.С. Волкова, та ін.]. – Київ : Знання України, 2004. – 278 с. : іл. – ISBN 966-316-027-6
541269
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 123-133
541270
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 16 с. – 60 років ІМВ
541271
   Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка / [В.В. Копійка (керівник) та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – Київ : Укрбланковидав, 2014. – 415, [1] с., [32] арк. фотоіл. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 359-415. – ISBN 978-966-472-174-2
541272
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ІМВ) // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 553-555. – ISBN 966-316-039-X
541273
   Інститут міжнародних відносин.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 12.00.11-міжнародне право;08.05.01-світове господ.і міжнар.економ.відносини;23.00.04-політ.проблеми міжн.систем. – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
541274
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи // Історичний календар. – Київ, 1996. – на 1997р. – С. 235-236.
541275
  Губерський Л. Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи // Історичний календар, 1997
541276
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин: минуле-сьогодення-майбутнє // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.26-35
541277
  Губерський Л.В. Інститут міжнародних відносин: минуле - сьогодення - майбутнє // Актуальні проблеми міжнародних відносин, 1999. – Вип.12
541278
  Кондратенко О.Ю. Інститут міжнародних санкцій у врегулюванні російсько-українського конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 41-52. – ISSN 2308-6912


  Розкрито сутність українсько-російського конфлікту у контексті транс- формації світового порядку. Розпочавши приховану агресію проти України, Росія прагне в односторонньому порядку змінити світовий порядок, який склався після закінчення холодної ...
541279
  Забара І.М. Інститут міжнародної інформаційної безпеки: правові аспекти // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 64-71
541280
  Баранник Л.Б. Інститут мінімальної заробітної плати: український і зарубіжний досвід // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 133-140. – ISSN 2306-546X
541281
  Артьомова Т. Інститут міри економічної цінності // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-55 : рис. – Бібліогр.: 61 назв. – ISSN 1811-3141
541282
  Федоренко В.Л. Інститут місцевого референдуму в Україні: проблеми теоретико-методологічного та законодавчого забезпечення / В.Л. Федоренко, Н.О. Кузнецова, Л.В. Черничка // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 35-51.
541283
  Стасюк Ю.Є. Інститут місцевого самоврядування в політичній системі України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 129-138
541284
  Кравець О.О. Інститут місцевого самоврядування та його роль і значення в реалізації демократичної, правової державності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 179-197. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
541285
  Ковальова А. Інститут місцевого самоврядування у Швеції: наочні наслідки послідовних реформ / А. Ковальова, В. Колодяжна // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 17-21. – ISSN 2409-4544
541286
   Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України - 75. 1930-2005 : матеріали до історії. – Київ : Довіра, 2005. – 565 с. – ISBN 966-507-177-7
541287
  Лукінова Т.Б. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 75 років // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – с. 3-24. – Бібліогр. в примітках (11 назв.). – ISSN 0027-2833
541288
  Сіроткіна М.В. Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України : Дис. ...канд. юрид.наук: Спец. 12.00.09 - кримін. процес та криміналістика; судова експерт. / Ь.В.Сіроткіна; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. – Київ, 2006. – 213с. – Додатки: л.209-213. – Бібліогр.: л.193-208
541289
  Сіроткіна Марія Вячеславівна Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Сіроткіна М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
541290
  Гриценко І.С. Інститут нагляду прокуратури як засіб забезпечення законності державного управління в СРСР / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-14. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується ефективність інституту нагляду як засобу забезпечення законності державного управління. The article examines the efficiency of the Directorate of Public Prosecution as a way of ensuring legitimacy in a state administration.
541291
  Замченко А.О. Інститут наказного провадження у цивільному процесі України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-15
541292
  Непша О. Інститут народних засідателів у цивільному процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 75-79.
541293
  Гон М.М. Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – C. 216-225. – (Думка). – ISSN 2304-7410
541294
  Леманинець В. Інститут незмінюваності суддів: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
541295
  Косюк Т.П. Інститут нейтралітету в умовах сучасних конфліктів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 70-72
541296
  Боднарук О.М. Інститут необхідної оборони в країнах романо-германської правової системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 110-114. – (Правознавство ; Вип. 525)
541297
  Бірюков О. Інститут неспроможності в системі приватного права // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.97-103. – Бібліогр.: 36 н. – ISSN 1561-4999
541298
  Джунь В. Інститут неспроможності у правовому, економічному та соціальному вимірах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.16-21. – ISSN 0132-1331
541299
  Бірюков О.М. Інститут неспроможності: порівняльно-правовий аналіз : Монографія / О.М. Бірюков; КНУ імені Тараса Шавченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 163 с. – ISBN 966-594-141-0
541300
  Браніцкий О. Інститут неустойки в господарських правовідносинах: теоретичний і практичний аспекти / О. Браніцкий, А. Шароватов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 48-52
541301
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : монографія / Катерина Іванівна Чижмарь. – Ужгород : Гельветика, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 266-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-25-4
541302
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Чижмарь Катерина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 393 л. – Бібліогр.: л. 336-393
541303
  Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Чижмарь Катерина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
541304
  Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення : монографія / О.І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 123-130. – ISBN 978-966-439-606-3
541305
  Ковальова С.Г. Інститут обласних привілеїв у науковій спадщині М.М. Ясинський // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч.140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 219-223. – ISBN 978-617-7133-95-6
541306
  Кам"янець Т.В. Інститут обмеження волі: міжнародний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 299-303
541307
  Фріс П. Інститут обмеження сфери дії законодавства про кримінальну відповідальність // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 141-143. – ISSN 0132-1331
541308
  Мітулінський Т. Інститут одного факультету // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 8 грудня (№ 49)


  Київський інститут кінематографії — створений в 1930 р. , який в 1935 р. було перейменовано в Київський інститут кіноінженерів (КІКІ). У 1954 КІКІ був реорганізований в кіноінженерний факультет Київського політехнічного інституту.
541309
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві : порівнял.-правовий аспект : монографія / О.О. Білик. – Київ : Знання України, 2017. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-259. – ISBN 978-966-316-415-1
541310
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білик Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 258 арк. – Бібліогр.: арк. 241-258
541311
  Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Білик Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
541312
  Наулік Н. Інститут омбудсмана в сучасному світі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.107-112
541313
  Наулік Н. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження : монографія / Наталія Наулік. – Тернопіль : Воля, 2009. – 178 с. – ISBN 978-966-8569-52-4
541314
  Майданник О.О. Інститут омбудсмана у механізмі забезпечення прав людини в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 12-16
541315
  Куліш А. Інститут омбудсмана як елемент правоохоронної системи України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 70-74
541316
  Акопян Н.К. Інститут омбудсмана: сутність та моделі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 7-10. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
541317
  Марцеляк О.В. Інститут омбудсмана: теорія і практика : Монографія / О.В. Марцеляк; МВС; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 450с. – ISBN 966-610-084-3
541318
  Мельничук О. Інститут омбудсмена в механізмі захисту права людини на освіту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 7-11
541319
  Чістякова І.М. Інститут омбудсмена в Україні: історико-правовий аспект / І.М. Чістякова, І.Б. Кривдіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 136-149. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
541320
  Прутян Д. Інститут опіки за римським правом та його рецепція в сучасному законодавстві України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 145-151. – ISSN 1561-4999
541321
  Свінцов О.М. Інститут освіти у структурі ринкової економічної системи // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 40-45. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541322
  Зарева І. Інститут оскарження в досудовому кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 100-102
541323
  Яновська О.Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 10-13


  Статтю присвячено дослідженню процесуальних процедур оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування відповідно до нового КПК України.
541324
  Стецюк Б.Р. Інститут оскарження судових рішень у правовій системі Гетьманщини // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 16-20. – ISSN 1727-1584
541325
  Кравчук В. Інститут основ конституційного ладу у системі конституційного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 55-61. – ISSN 2409-4544
541326
  Загуменник В. Інститут офіційних спостерігачів у виборчому законодавстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-78
541327
  Федоренко В.Л. Інститут офіційного оприлюднення конституційно-правових актів як складова системи сучасного конституційного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 33-39. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
541328
  Шурма Р.І. Інститут офшорних компаній - інститут перерозподілу доходів між підприємцем та державою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 265-270
541329
  Петрушка Н. Інститут парламентаризму в Чеській Республіці: характеристика та основні функції // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 56-58.
541330
  Мартинюк Р. Інститут парламентської більшості у вітчизняній політико-правовій практиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 69-77


  У статті розглянуті структурні елементи конституціно-првового статусу ЦВК в Україні, структура ЦВК, досліджені функції і повноваження ЦВК.
541331
  Мартинюк Р. Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 1993-0909
541332
  Лавренюк І.О. Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 48-54. – ISSN 2077-1800
541333
  Лавренюк І.О. Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 22-28. – ISSN 2077-1800


  У даній статті на основі опрацювання теорії й практики партійного будівництва в Україні досліджується роль партійного лідера у здійсненні політичного процесу й партієтворення, реалізації політичної влади, розвитку політичної свідомості та формуванні ...
541334
  Бойко А. Інститут педагогічної україністики в осітньому просторі Полтавщини // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4-11 травня (№ 18). – С. 4-5


  Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зустрівся зі студентами Маріупольського державного університету.
541335
  Бойко А. Інститут педагогічної україністики як системотвірний компонент національного дослідницького університету / А. Бойко, М. Степаненко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5-12 серпня (№ 32/33). – С. 4-7


  Обгрунтування доцільності створення Інституту педагогічної україністики як структурного складника інноваційного дослідницького університету.
541336
  Винокуров О.В. Інститут пенітенціарного судді: українські реалії // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 142-145. – ISBN 978-966-419-300-6
541337
  Мінка Т.П. Інститут перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України: окремі питання правозастосування // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 83-88. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
541338
  Курапова К. Інститут перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, його завдання та місце у структурі кримінального провадження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 192-198. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
541339
  Волощенко А.К. Інститут підвищення кваліфікації - чверть віку / А.К. Волощенко, В.Т. Крюков // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 155
541340
  Ватаманюк О.З. Інститут підприємництва в господарській системі України / О.З. Ватаманюк, І.Я. Сухарська
541341
  Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Черняк Ю.В.; Інститут міжнародних відносин КНУШТ. – Київ, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 167-187
541342
  Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського союзу та України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Черняк Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
541343
  Грицаєнко Л. Інститут підтримання обвинувачення в Україні та в зарубіжних країнах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 111-122
541344
   Інститут післядипломної освіти // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
541345
  Пересєкін В. Інститут післядипломної освіти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
541346
  Пересєкін В. Інститут післядипломної освіти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  До Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства (що постійно проживають на території України), які мають документ державного зразка ...
541347
   Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області: дати, події, постаті : (з нагоди 75-ліття від часу заснування) / [упоряд.: Мороз Т.В., Федунович-Швед О.Т. ; відп. за вип. Білянін Г.І.]. – Чернівці : Наші книги, 2015. – 287, [1] с., [8] арк. фот. : іл., фот., ноти. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-966-482-058-2


  У пр. № 1705178 напис: Шановному Володимиру Сергійчуку еа згадку про перебування в Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. З повагою директор ІППОЧО. Підпис. 03.03.2016.
541348
  Лукашенко А.А. Інститут повноважень органів самоорганізації населення міст Києва та Севастополя // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 36-42. – ISSN 2220-1394


  Проводиться комплексне дослідження інституту повноважень органів самоорганізації населення міст Києва та Севастополя. Аналізуються положення Конституції України та нормативно-правових актів стосовно з’ясування підстав набуття повноважень органів ...
541349
  Дідич Т. Інститут погодження проекту нормативно-правового акта в системі засобів удосконалення нормопроектування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 170-175. – ISSN 0132-1331
541350
  Чомахашвілі О. Інститут подвійного громадянства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-64.
541351
  Сліпченко А.В. Інститут позадоговірних зобов"язань в міжнародному приватному праві Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 197-203
541352
  Федоренко В. Інститут позачергових виборів до Верховної Ради України в системі національного конституційного права // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-46.
541353
  Бойко І.Й. Інститут покарання на українських землях у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперії // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 236-314. – ISBN 978-617-10-0004-9
541354
  Бойко І.Й. Інститут покарання у джерелах кримінального права на українських землях у складі Польського королівства, Великого князівства Литовського та речі Посполитої // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 59-169. – ISBN 978-617-10-0004-9
541355
  Бойко І.Й. Інститут покарання у кримінальному законодавстві у період відродження Української державності (1917-1920 рр.) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 315-337. – ISBN 978-617-10-0004-9
541356
  Турчинов К.О. Інститут політичних партій у конституційному прав України // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 269-272. – ISBN 978-966-7166-35-9
541357
  Зубашевський Н. Інститут полюддя у владній системі Київської держави IX-X ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 53-60
541358
   Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 57, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
541359
  Посімбайло О.В. Інститут помилування в Україні: сучасний стан // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 73-77
541360
  Фастовець В. Інститут понятих // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 74-81
541361
  Дячук Л. Інститут посагу у ранньовізантійському праві: еволюційний та системний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються регулятивно-юридичні механізми узгодження інтересів і захисту майнових прав суб"єктів шлюбу за нормами правового інституту посагу у контексті еволюції правової системи як структурного елемента Візантійської цивілізації. Исследуются ...
541362
  Рєзнікова В. Інститут посередництва в правовій доктрині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу правової природи посередництва в господарському обороті України. Проаналізовано існуючі в правовій доктрині концептуальні напрямки щодо розгляду посередництва: як "дії, діяльності", як "правовідношення" або як "прийому ...
541363
  Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві : Монографія / А.І. Дмитрієв; Ред. Кузьміна О.М.; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський ун-т права НАН України. – Київ : Юридична думка, 2005. – 312с. – ISBN 966-8602-26-9
541364
  Шамара О.В. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: проблеми та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 109-114
541365
  Балабанов К.В. Інститут почесних ( нештатних) консулів / К.В. Балабанов, М.В. Трофименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 9-14


  The article is dedicated to the issues of institute of honorary consuls, procedures of establishment of the honorary consulate in Ukraine and in the foreign countries. The article is based on analyses of latest scientific researches, articles. ...
541366
  Лозінська Світлана Володимирівна Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України : Дис...канд.юридичних наук:12.00.11 / Лозінська Світлана Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 186л. – Бібліогр.:л.171-186
541367
  Лозінська С.В. Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.11 / Лозінська С.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.17
541368
  Короткий В.А. Інститут почесних членів і докторів honoris causa Університету Св. Володимира / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 10-39. – ISBN 966-06-0393-2
541369
  Цимбал Юрій Володимирович Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр.: організація, структура, функціонування : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Цимбал Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 265л. – Додатки: л.196-165. – Бібліогр.: л.171-195
541370
  Цимбал Юрій Володимирович Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр.: організація, структура, функціонування : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.01 / Цимбал Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
541371
  Рубаник В.Є. Інститут права власності В Україні: проблеми зарожденння, становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 року : Історико-правове дослідження / В.Є. Рубаник. – Харків : Легас, 2002. – 352с. – ISBN 966-8202-00-7
541372
  Дзера О.В. Інститут права власності за новим цивільним законодавством і європейські стандарти з охорони права власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 69-75. – (Право. Економіка. Управління)
541373
  Рубаник В.Є. Інститут права власності за цивільним кодексом УСРР 1922 р. // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : Научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2006. – Т. 19, № 1 : Юридические науки. – С. 134-141. – ISSN 1606-3715
541374
  Ухач В.Г. Інститут права власності на землю за звичаєвим правом (вибрані аспекти) / В.Г. Ухач, О.В. Вуєчко // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 44-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
541375
  Балинська О.М. Інститут права як культурний код // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 15-17. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
541376
  Кишко-Єрлі Інститут правового регулювання відновлюваних джерел енергії природоресурсного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 251-254
541377
  Коломієць-Людвіг Інститут правового регулювання злиття й поглинання суб"єктів господарювання у вітчизняній системі права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 69-75. – ISSN 0201-7245
541378
  Вівчаренко О. Інститут правової охорони земель і соціально-економічна функція права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 74-79
541379
  Гузе К.А. Інститут представництва прокурором інтересів громадянина або держави в процесуальних галузях права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 254-261. – ISSN 0201-7245
541380
  Бичкова С.С. Інститут представництва у виконавчому провадженні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 113-121. – ISBN 978-966-8823-76-3
541381
  Татулич І.Ю. Інститут представництва у справах окремого провадження // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 241-246. – ISSN 2227-796X


  У цій статті проаналізовано питання, що стосуються участі представника в цивільному процесі, зокрема у справах окремого провадження. Особлива увага зосереджується на участі представника при розгляді та вирішенні справ про обмеження цивільної ...
541382
  Стасюк Юрій Євдокимович Інститут президенства в контексті досвіду України та Росії : Дис...канд.політич.наук23.00.02 / Стасюк Юрій Євдокимович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 179л. – Бібліогр.:л.168-179
541383
  Лященко Т. Інститут президенства в країнах Центральної Азії // Політичний менеджмент : Український науковий журнал. Спецвип. / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – Спецвип. : Політичне лідерство на пострадянському просторі. – С. 175-183.
541384
  Мельник Р. Інститут президенства в Росії в часи конституційної кризи 1992-1993 років // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 204-210
541385
  Скіць С.В. Інститут президенства в Україні: підвищення ефективності управління та пошук шляхів до суспільного діалогу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-79. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаючи ефективність функціонування інституту президентства в Україні, визначено пріоритетні напрями його оптимізації. Показано необхідність інституційних змін в державному управлінні, які спрямовані напобудову збалансованої системи розподілу ...
541386
  Ляхович В. Інститут президенства: еволюція змін у східннослов"янських країнах СНД // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 4-6
541387
  Агафонов Сергій Анатолійович Інститут президента в системі державної влади України : Дис. ...канд. юридичних наук: 12.00.02. / Агафонов Сергій Анатолійович; Київськ. націон. економічний університет. – Київ, 2003. – 179 л. – Бібліогр.: л. 162-179
541388
  Агафонов Сергій Анатолійович Інститут президента в системі державної влади України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Агафонов С.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
541389
  Андрусів А.В. Інститут президента в системі міжінституційних взаємодій // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 50-58.
541390
  Кохановський В.В. Інститут Президента в України та конституційно-правове закріплення строку його повноважень та способу обрання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 113-116
541391
  Мельниченко В. Інститут президента в Україні: стан та перспективи розвитку / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 18-29. – ISSN 0132-1331
541392
  Волощук О.Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні : конституційні норми і політична практика : монографія / Волощук О.Т. ; МОНУ ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-8658-51-8
541393
   Інститут Президента України в системі державної влади України : матеріали наук. конф. : Київ, 17 січ. 2014 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 471, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
541394
  Нечепорук Д. Інститут президента України: критичні зауваження // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 93-100
541395
  Вовк Ю. Інститут президента УНР у екзилі (1948-1922 рр.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 130-131. – ISSN 0132-1331
541396
  Литвинов О. Інститут президента як невід"ємний елемент республіканської форми правління: конституційно-правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 122-126
541397
  Стасюк Ю.Є. Інститут президентства в контексті досвіду України та Росії : 23.00.02. Автореф. дис. ... канд. політич. наук / Стасюк Ю. Є.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
541398
  Ткач Д. Інститут президентства в Угорській Республіці та Україні - практика здійснення повноважень (спроба порівняльного аналізу) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.455-464. – ISBN 966-73-53-51-Х
541399
  Зелінська М. Інститут президентства в Україні в контексті конституційної реформи // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 114-124.
541400
  Бойко Олег Васильович Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бойко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
541401
  Бойко Олег Васильович Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бойко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 214 л. – Бібліогр.: л. 185 - 214
541402
  Колюх В. Інститут президентства в Україні як об"єкт конституційного процесу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 11 (320). – С. 5-7
541403
  Горбатюк Б.Б. Інститут президентства в Україні: історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 325-329
541404
  Кіселичник Василь Інститут президентства у міському праві Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 80-86
541405
  Скіць С.В. Інститут президентства: проблема лідерства // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 5-15. – ISSN 2311-6420
541406
  Даценко І. Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в університетах Російської імперії (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-13. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі підготовки викладачів для вищої школи Російської імперії. Особлива увага приділяється характеристиці інституту приват-доцентів та основних умов його розвитку у російському університеті. The article is devoted to the problem ...
541407
  Бугайчук К.Л. Інститут приватних детективів за кордоном: порівняльно-правовий аналіз // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 7-12. – ISSN 1727-1584
541408
  Єна С. Інститут приватного виконання рішень як бізнес // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 16-17
541409
  Пашковська Т. Інститут приватного виконання рішень: а як у них? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 30-31
541410
  Нестерчук Ю.О. Інститут приватної власності та інтеграційні процеси в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 96-99.
541411
  Музика А. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика / А. Музика, О. Горох // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 174-183. – ISSN 0132-1331
541412
  Забловський А. Інститут приймацтва в традиційній моделі соціалізації українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 55-60
541413
  Рябоконь Є.О. Інститут прийняття спадщини в цивільному законодавстві України: проблеми і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 129-134. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду та аналізу основних новел чинного спадкового законодавства з питань інституту прийняття спадщини. This article is devoted to examination and analysis of basic novels of current succession legislature concerning the provision of ...
541414
  Падун Є.В. Інститут прийомного виховання в міжнародному приватному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 2222-5374
541415
  Слабковська А.І. Інститут прийомної сім"ї як форма опіки над дітьми-сиротами та його педагогічний супровід: український досвід // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 73-75
541416
  Царенко С.І. Інститут прикордонного режиму в зарубіжних державах / С.І. Царенко, О.М. Царенко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 147-154. – (0). – ISSN 2078-9165
541417
  Ткач Г. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 163-170. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
541418
  Андрощук Г. Інститут примусового ліцензування в Німеччині // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 20-23. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
541419
  Мельник М.Б. Інститут припинення права на аліменти у зв"язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 204-208. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються питання, які стосуються з"ясування місця інституту припинення права на аліменти в зв"язку із набуттям дитиною нерухомого майна в системі аліментних зобов’язань. Аналізуються зміст правовідносин в інституті припинення права на ...
541420
  Навроцька В. Інститут присяги при даванні показань у кримінальній справі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 42-44
541421
  Святоцька В. Інститут присяжних повірених на території України за судовими статусами 1864 р. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 147-153. – ISSN 0132-1331
541422
  Бездітний В. Інститут присяжних у кримінальному судочинстві // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Пропозиції проекту КПК".
541423
  Тиндик Н.П. Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3. – С. 299-303. – (Право. Економіка. Управління)
541424
  Михайлова І. Інститут пробації: окремі аспекти впровадження // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 72-75
541425
  Рибак О. Інститут пробації: проблеми та перспективи впровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 415-417. – ISBN 978-617-7069-14-9
541426
   Інститут проблем виховання НАПН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7
541427
   Інститут проблем виховання НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7
541428
  Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій ретроспективі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 116-122.
541429
  Грицаєнко Л. Інститут прокуратури в світовій історико-правовій ретроспективі (продовження) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 112-119.
541430
  Федоренко В. Інститут прокуратури в системі конституційного права України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 49-60
541431
  Торончук І.Ж. Інститут прокуратури на Буковині у складі Румунії (1918-1940) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 92-97. – ISSN 1563-3349
541432
  Федоренко В. Інститут прокуратури у механізмі Української держави: сучасний стан і перспективи реформування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 202-213.
541433
  Корнякова Т. Інститут прокурора Міжнародного кримінального суду: принципи організації діяльності та функціональні повноваження / Т. Корнякова, М. Владимирова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 171-180. – ISSN 1026-9932
541434
  Яковенко І. Інститут прокурорів - криміналістів потребує законодавчої регламентації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.84-88
541435
  Максименко С.В. Інститут прописки в Україні і права людини // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.92-97
541436
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 12
541437
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 16
541438
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення наукових посад у лабораторії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
541439
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад у лабораторії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)
541440
   Інститут професійно-технічної освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 8
541441
  Ющенко Т.В. Інститут професійної етики суддівського корпусу та його роль в реалізації судової функції Української держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 242-246.
541442
  Бевзенко В.М. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 222-227. – ISSN 1563-3349
541443
   Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України = G.S. Kostiuk Institute of psychology of the NAES of Ukraine : інформ.-наук. видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [авт.-уклад.: Максименко С.Д. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 99, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - До 70-річчя наук. діяльності. – Бібліогр.: с. 69-73. – ISBN 978-966-644-450-2
541444
  Задирака Н.В. Інститут публічного майна в докласичний період // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7293-17-9
541445
  Левадіна Н. Інститут публічної адміністрації: проблеми становлення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 243-245
541446
  Суховіліна А.О. Інститут реабілітації в кримінально-процесуальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Суховіліна Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
541447
  Кравців В.С. Інститут регіональних досліджень НАН України: становлення, розвиток, перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 7-14. – ISSN 1562-0905
541448
  Воєводін Б.В. Інститут реклами: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воєводін Богдан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 245 л. – Додатки: л. 224-245. – Бібліогр.: л. 203-223
541449
  Воєводін Б.В. Інститут реклами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Воєводін Богдан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
541450
  Білозір О.В. Інститут репатріації в Латвії: міжнародно-правовий вимір // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 140-146. – ISSN 2220-1394
541451
  Дмитрієв А. Інститут реституції у міжнародному праві : історія становлення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.133-136. – ISSN 0132-1331
541452
  Янчук А. Інститут референдуму в рішеннях Конституційного суду України: огляд, аналіз, коментарі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 44-50
541453
  Ключковський Юрій Інститут референдуму: проблеми доктрини та нормативного регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 121-126
541454
  Сокіл Л. Інститут речника застрахованих у страховій системі Польщі // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал / Издательский Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2014. – № 3/4 (105/106). – С. 25-28
541455
  Дячук Л. Інститут розлучення в ранньовізантійському праві доби Юстиніана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-45. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема припинення шлюбу через розлучення за конституціями та новелами Юстиніана. Нормативно-правові акти імператора досліджуються на аксіологічній основі християнських цінностей з врахуванням особливостей ментальності ...
541456
  Барабаш Ю.Г. Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-прааовий аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 36-44. – (Право. Економіка. Управління)
541457
  Шевченко Т.О. Інститут розпуску парламенту як випадок колективного припинення повноважень народних депутатів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-83.
541458
  Парахіна М.Б. Інститут російських воєвод у структурі Української козацької держави: політико–правові функції та практична діяльність (1654–1657 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 7-11. – ISSN 2076-1554
541459
  Лепех С. Інститут сепарації: проблеми застосування // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.128-131. – ISSN 0132-1331


  Сепарація - засіб збереження сім"ї, альтернатива розлученню
541460
  Голікова О. Інститут сільського господарства та лісівництва в Маримонті: причини створення та засади організації (1838–1840 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Досліджено історію заснування Інституту сільського господарства та лісівництва в Маримонті. Його створено 1840 р. шляхом об’єднання перших у Російській імперії аграрних вишів - Інституту землеробства в Маримонті (Королівство Польське) та Лісівничого ...
541461
  Москаленко А. Інститут службового житла для військовослужбовців: загальна характеристика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 29-32
541462
  Мельник М.І. Інститут соціально орієнтованого бізнес-середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 15-23. – ISSN 1562-0905
541463
  Макара О. Інститут соціального партнерства як чинник розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 37-44. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
541464
  Нелін О.І. Інститут спадкування за українським звичаєвим правом (IX-XIX століття) : монографія / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2014. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 121-129 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-758-9
541465
  Неділько Я. Інститут спеціалізованих омбудсманів у зарубіжних країнах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 122-127. – ISSN 2311-6676
541466
  Коваль К. Інститут спеціальної конфіскації в правовій системі України: QUO Vadis? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 24-30 жовтня (№ 42). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
541467
  Іваненко І.В. Інститут співучасті у кримінальному праві України: новації та пропозиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 142-147.
541468
  Кондратюк О.В. Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини 19 - початку 20 століття : Дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: спец. 07.00.05 - етнологія / Олена Володимирівна Кондратюк; КНУТШ. – Київ, 2008. – 196 л. – Бібліогр.: л. 163-196
541469
  Кондратюк О.В. Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини 19 - початку 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук : спец. 07.00.05 - етнологія / Кондратюк О.В. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
541470
  Супрун Л. Інститут страхового та нерестрахового брокера н Україні: реалії та перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 117-119.
541471
  Острогляд О.В. Інститут судимості в Україні: недоліки законодавчої регламентації // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 176-179
541472
  Фвдоренко Л В. Інститут судів загальної юрисдикції в системі конституційного права України (теоретико-методолопчні аспекти) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 9-14. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
541473
  Кравчук В.М. Інститут судової влади в системі конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 40-46
541474
  Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні : (історико-правовий аспект): дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Тернавська В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 220л. – Бібліогр.: л. 202 - 220
541475
  Тернавська В.М. Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Тернавська В.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
541476
  Колюх В.В. Інститут суду присяжних в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 68-78. – ISSN 2308-6912


  Автором розкрито досвід функціонування інституту присяжних у судочинстві зарубіжних держав відповідно до його основних моделей у світовій юридичні практиці. Окрема увага приділяється питанням процедури формування списків присяжних та їх кількісному ...
541477
  Трохлюк О.П. Інститут суду присяжних за проектом Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 126-127. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
541478
  Гутовська О. Інститут суду присяжних та теоретико-правові проблеми його імплементації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 26-27. – ISBN 978-617-7069-14-9
541479
  Матвєєва Л.В. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського: сьогодення // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 1608-0599
541480
  Гриценко А.А. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні : наукова доповідь / Гриценко А.А., Кричевська Т.О., Петрик О.І.; НАНУ, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-02-4719-2
541481
  Безручко О.В. Інститут телебачення, кіно і театру КиМУ: історія та специфіка навчального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 345-352
541482
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 1966 - 2016 / НАН України ; [редкол.: А.Г. Загородній (відп. ред.), З.І. Вахненко. О.М. Гаврилик та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 401, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : портр. – Імен. покажч.: с. 399-402. – Бібліогр.: с. 104-111 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-360-301-8
541483
  Русянцева Г. Інститут території із спеціальним режимом як фактор розвитку регіональної економіки // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 208-211. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
541484
  Харченко Г. Інститут трасту в правовій системі України: перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.100-102. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
541485
  Пампуха Г. Інститут третіх осіб у третейському судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 60-64.
541486
  Пушкар П.В. Інститут угоди про визнання вини: поняття та визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-239. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з тлумаченням інституту угоди про визначення вини. Визначено механізм її функціонування та окремі процесуальні елементи. Issues related to the interpretation of the institute of plea bargaining are dealt with. The ...
541487
  Александренко О.В. Інститут угоди про примирення у кримінальному процесі України / О.В. Александренко, А.В. Титко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 95-103. – ISSN 2222-5374
541488
   Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича Національної Академії Наук України в 2001 р. : Інформаційний бюлетень. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2002. – 136с. – ISBN 966-02-1738-2
541489
   Інститут українознавства ім. Івана Крип"якевича Національної академії наук України : Наукова діяльність, структура, працівники. – Львів, 2001. – 336с. – ISBN 966-02-2207-6
541490
   Інститут українознавства імені Івана Крип"якевича НАН України : Бібліографія праць наукових співробітників 1990-2001. – Львів, 2001. – 444с. – ISBN 966-02-2205-Х
541491
  Зущик Ю. Інститут українознавства: конфлікт директора і підлеглих досяг апогею // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Співробітники Національного науково-дослідного Інституту українознавства і всесвітньої історії просять Президента звільнити директора Петра Кононенко.
541492
  Кононенко П.П. Інститут українознавства: новий етап розвитку / розмову записала Лідія Рапіна // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства розповідає директор інституту Петро Петрович Кононенко.
541493
   Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (1991-2011) = Mykhailo Hrushevsky institute of Ukrainian archeography and source studies of the National academy of sciences of Ukraine : (1991-2011) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Центр дослідж. історії України ім. Петра Яцика ; Канад. ін-т укр. студій, Альбертський ун-т ; [упоряд.: Д. Бурім та ін. ; редкол.: П. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Укр. письменник, 2011. – 413, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Вид. Ін-ту: с. 217-414. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6258-4
541494
  Маврін О. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського національної академії наук України // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 163-165. – ISBN 966-625-017-9
541495
  Посікіра Р. Інститут уповноважених банків у фінансовому праві україни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 171-177. – (Серія юридична ; Вип. 41)
541496
  Фільваркова А.В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Фільваркова Аліна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 229 л. – Бібліогр.: л. 192-229
541497
  Фільваркова А.В. Інститут уповноважених як інструмент здійснення більшовицької політики в українському селі (1928-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Фільваркова Аліна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
541498
  Пустовіт Ж.М. Інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав в системі парламентського контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-14
541499
  Наулік Н.С. Інститут уповноваженого верховної ради України з прав людини; перспективи розвитку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 171-177. – ISSN 1563-3349
541500
  Бялоблоцький З. Інститут уряду в контексті державно-формотворчих пошуків і процесів у Азербайджані (1991-1994 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 320-326. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
541501
  Ісакович В.С. Інститут усиновлення в міжнародному сімейному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 54-58
541502
  Гопанчук В. Інститут фактичного шлюбу у вітчизняному законодавстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 100-105.
541503
   Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 1960-2010 рр. / [Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України] ; за ред. В.Ф. Мачуліна. – Київ : Інтертехнодрук, 2010. – 450 с. : іл., портр. – На обкл.: 50 років 1960-2010. – Бібліогр.: с. 426-438. – ISBN 978-966-422-022-1
541504
   Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України 1927-2007 : 80 років. – Київ : Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, 2007. – 332,[32] с. : фото
541505
   Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 90 років. 1927-2017 / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського ; [редкол.: В.Г. Кошечко (голова) та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 268, [2] с., [36] арк. фотоіл. : іл., портр. – Назва обкл.: Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського Національної академії наук України. 1927-2017. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-360-338-4
541506
  Семенюк Г. Інститут філології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 41
541507
  Семенюк Г. Інститут філології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 46
541508
  Семенюк Г.Ф. Інститут філології // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 328-333. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
541509
  Семенюк Г. Інститут філології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  В інституті філології розроблено та впроваджено триступеневу програму підготовки фахівців. Випускники отримують кваліфікацію бакалавра, спеціаліста, магістра відповідно до напрямку підготовки.
541510
  Семенюк Г. Інститут філології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
541511
  Семенюк Г.Ф. Інститут філології: з минулого в майбутнє // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 171-179.
541512
   Інститут філології: слово, спрямоване в майбутнє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 75-77. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
541513
  Ткачук М. Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 113-121. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
541514
  Терещенко О. Інститут фінансового контролінгу - інноваційна платформа для корпоративних фінансів і контролінгу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 5. – С. 52-53


  Розглянуті проблемні питання навчання і розвитку професійних бухгалтерів у зв"язку із реформою системи бухгалтерського обліку в Україні.
541515
  Балануца О.О. Інститут фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-19
541516
  Вакарюк Л.В. Інститут фінансового права як діалектична єдність змісту та форми права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 71-95. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Дослідження інституту фінансового права з позицій системного підходу як діалектичної єдності змісту та форми фінансового права.
541517
  Чучко Д. Інститут церковного ктиторства та його реалізіція в Молдавському князівстві (XVI - XIX ст.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – C. 21-33
541518
  Захаренко Н.О. Інститут цивільно-правової відповідальності підприємницьких господарських товариств як одна із форм реалізації правосуб"єктності юридичних осіб // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 239-250
541519
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 455 л. – Бібліогр.: л. 388-455
541520
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Виговський Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 34 с. – Бібліогр.: 46 назв
541521
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві : монографія / О.І. Виговський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 447, [1] с. – Додатки: с. 432-447. – Бібліогр.: с. 375-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-482-3
541522
  Виговський О.І. Інститут цінних паперів у міжнародному приватному праві : монографія / О.І. Виговський. – Харків : Чальцев О.В., 2011. – 472, [1] с. – Бібліогр.: с. 395-456 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8766-16-9
541523
  Богдашина О. Інститут червоної професури: історія створення, соціально-політичні та матеріальні умови функціонування (1932-1937 рр.) / О. Богдашина, І. Сазонова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 167-174
541524
  Сойма М. Інститут шлюбного договору в сімейному праві України // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 328-333. – ISBN 978-966-2075-20-5
541525
  Вітович О.М. Інститут шлюбного договору як новела в сімейному праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 317-319. – ISBN 966-660-151-6
541526
  Борисова В. Інститут юридичної особи у праві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 25-31. – ISSN 0132-1331
541527
  Ходаківська О.В. Інститути «зеленої економіки» у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір / О.В. Ходаківська, О.Г. Шпикуляк, О.М. Супрун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 13-18. – ISSN 2222-4459
541528
  Палійчук О.В. Інститути амністії та помилування: поняття, особливості // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 75-83.
541529
  Дашковська О.Р. Інститути безпосередньої демократії (деякі загальнотеоретичні питання) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 5-9
541530
  Сазонова Д.Д. Інститути безпосередньої демократії в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 107-109
541531
  Брюховецька Н.Ю. Інститути в економічній теорії та практиці: історія і сучасність / Н.Ю. Брюховецька, І.Л. Булєєв // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 92-100.
541532
  Яковина М.М. Інститути виконавчої влади та самоврядування у контексті конституційної реформи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
541533
  Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 236 л. – Бібліогр.: л. 199-236
541534
  Романова В.О. Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Романова Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр. : 9 назв
541535
  Пушкіна О. Інститути громадянського суспільства і захист прав людини в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 51-58. – ISSN 0132-1331
541536
  Федоренко В.Л. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти / В.Л. Федоренко, Я.О. Кагляк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 75-89.
541537
  Михненко А. Інститути громадянського суспільства та органи публічної влади в контексті політичної реформи в Україні / А. Михненко, С. Денисенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 278-282.
541538
  Радченко Б. Інститути громадянського суспільства у захисті прав дитини / Б. Радченко, І. Дубровський ; заг. ред. Бондаренко В.С ; Ін-т соціальної безпеки України. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 143, [1] с. – Додатки: с. 80-143. – Бібліогр.: с. 74-75. – ISBN 978-966-2509-11-3
541539
  Невмержицький Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 126-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
541540
  Саричев В.І. Інститути громадянського суспільства як суб"єкт управління людським розвитком в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 28-35. – ISSN 2308-1988
541541
  Лотюк О.С. Інститути громадянського суспільства: доктринальний аналіз здобутків вітчизняних та зарубіжних учених // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 69-75. – ISSN 2312-1831


  У статті розкривається зміст поняття "інститути", аналізуються ознаки інституту громадянського суспільства, розглядаються точки зору на поняття і класифікацію інститутів громадянського суспільства окремих вітчизняних та зарубіжних вчених.
541542
  Манжола В.А. Інститути і суб"єкти глобального управління / В.А. Манжола, В.О. Романова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 64-70. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  Стаття присвячена важливій науковій проблемі становлення інститутів глобального світу. Особливу увагу приділено теоретико- методологічним підходам до дослідження глобального управління, а також характеристиці головних інститутів глобального управління.
541543
  Яременко О. Інститути й економічна свобода господарювальних суб"єктів / О. Яременко, О. Панкратова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-71. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1811-3141
541544
  Корнєєва Ю.В. Інститути міжнародного бізнесу : навч. посібник / Ю.В. Корнєєва. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-247, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-381-2


  У пр. №1711649 напис: Шановному Валерію Володимировичу з повагою від автора. 28.08.2015. Підпис.
541545
  Дроботова Тетяна Інститути народовладдя і забезпечення демократизму державно-правового режиму сучасної України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 39-45.
541546
  Бондарева К.В. Інститути народовладдя у функціонуванні демократичних політичних режимів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 31-37. – ISSN 1563-3349
541547
  Ємець В.В. Інститути небанківського фінансового сектора у системі забезпечення економічної безпеки України : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 126-136 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
541548
  Бакленд Б. Інститути омбудсмена у справах збройних сил : практ. посібник / Бенджамін Бакленд, Вільям Макдермотт. – Geneva : DCAF, 2015. – XIV, 162 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
541549
  Сидорович О. Інститути оподаткування: форми прояву та логіка функціонування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 28-42 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
541550
  Биконя С.Ф. Інститути парабанківської системи в економічному зростанні : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 37-48 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
541551
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в громадянському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Виокремлюються й аналізуються політико-правові механізми реалізації відповідальності органів місцевого самоврядування та політичних партій як інститутів громадянського суспільства. Political and low responsibility of self-governing authorities and ...
541552
  Малкна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системах місцевого самоврядування // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 90-101
541553
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системах місцевої влади // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 112-122
541554
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 191-202
541555
  Малкіна Г.М. Інститути політичної відповідальності як елементи системи стримувань і противаг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Визначається поняття інституту політичної відповідальності, з"ясовуються місце інститутів політичної відповідальності в системі поділу державної влади та їх роль у збалансуванні повноважень вищих органів держави. The concept of political ...
541556
  Чубаєвський В. Інститути політичної легітимації влади в електоральному процесі в Україні // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 13-18. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
541557
  Федущак- Паславська Г Інститути речового права у римському приватному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.33-40. – (Серія юридична ; Вип. 38)
541558
  Буряк Г. Інститути розвитку відносин власності у класифікації бізнес-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 26-28


  Розглянуто історичні передумови розвитку відносин власності у відмінних інституційних середовищах.
541559
  Левченко Н.В. Інститути розміщення заощаджень населення: становлення та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 172-178
541560
  Бойченко І.В. Інститути соціальні / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 158-159. – ISBN 966-642-073-2
541561
   Інститути спільного інвестування : правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : монографія / [Гарагонич О.В. та ін.]. – Київ : Гельветика, 2014. – 215, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 192-215. – ISBN 978-618-7041-58-6
541562
  Любива В.Б. Інститути спільного інвестування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 122-124. – ISBN 978-617-7069-02-6
541563
  Шевченко А.О. Інститути спільного інвестування на фондовому ринку України // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (132). – С. 28-35. – ISSN 2310-9262
541564
  Чеберкус Д.В. Інститути спільного інвестування та їх вплив на розвиток інноваційної сфери в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 191-195. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
541565
  Криниця С.О. Інститути спільного інвестування: природа, проблеми і перспективи розвитку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 208-214. – ISSN 2221-755X
541566
  Колесник О.С. Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи : монографія / О.С. Колесник. – Київ : Зовнішня торгівля, 2010. – 142 с.
541567
  Грінченко О.В. Інститути спільного інвестування: сутність, функції та місце в економічній системі // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 207-212. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
541568
  Тимошенков І.В. Інститути та інновації: проблеми та механізми взаємодії / І.В. Тимошенков, О.М. Нащекіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 333-339. – ISSN 0321-0499
541569
  Павлов В.І. Інститути та інституції аграрного природокористування: регіональний вимір : монографія / В.І. Павлов, В.М.Заремба, Ю.Г Фесіна ; Спілка економістів України, Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Луцьк : Надстир"я, 2008. – 209, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-209. – ISBN 978-966-517-630-5
541570
  Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, Шпикуляк, ОТ // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 169-176. – ISSN 2221-1055
541571
  Чубарь О.Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-104. – (Серія "Економіка" ; вип. 3 (40)). – ISSN 0869-0782
541572
  Федірко О.А. Інститути технологічного трансферу як головна ланка національних інноваційних систем // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 138-150.
541573
  Сілантьєв О.І. Інститути як складова суспільного багатства та чинник синтезу його складових // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 128-135. – ISSN 2222-4459
541574
  Ціватий В.Г. Інститути, інституції та дипломатичний інструментарій у зовнішній політиці України XXI століття в контексті еволюції модернів, публічного управління та геополітичних трансформацій // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 85-88
541575
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Коломия : Галицька накл. Якова Оренштайта. – 77с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
541576
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Харків : Український робітник, 1929. – 78с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева дит. б-ка)
541577
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Харків : ДЛВ, 1935. – 87с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка читача-початківця)
541578
  Вовчок Марко Інститутка / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1979. – 106с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
541579
  Вовчок М. Інститутка [Електронний ресурс] / Марко Вовчок; студія "Книга вголос"; читає народна артистка України Лариса Кадирова. – Київ : Книга вголосУкраїнська аудіокнига, 2007. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 50 хв. Інститутка - 2 год. 10 хв. Кармелюк - 1 год. 26 хв. Козачка - 1 год. 5 хв. Не до пари - 16 хв. Павло Чорнокрил - 2 год. 15 хв. Пройдисвіт - 50 хв. Сестра - 2 год. Три ...
541580
   Інститутові біології - 80 // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  Звіт про ювілейний вечір з нагоди 80-річчя створення Інституту біології. Ювілярів привітав у відеозверненні ректор Л. Губерський, а також проректор О. Закусило. На вечорі виступила директор Інституту Л. Остапенко, акад., екс-декан М. Мусієнко та інші.
541581
  Німчук В. Інститутові української мови НАН України - 10 років / В. Німчук, К. Городенська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.63-65. – ISSN 0130-5263
541582
  Дем"яненко Н. Інституту вищої освіти АПН України - 10 років: витоки,сьогодення,майбуття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8/9 (956/957). – С. 25-28. – ISSN 0131-6788
541583
  Нагребельний В.П. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України - 60 років // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-10.
541584
  Волинський П.Б. Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 15 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.39-40 : фото
541585
  Сорока М. Інституту журналістики - 60! // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 2-3.
541586
   Інституту журналістики - 60!. – Київ : [Б. в.], 2007. – 48 с. – ISBN 966-594-770-2
541587
  Матях В.М. Інституту історії України НАН України в процесі конституювання української новістики // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 28-46. – (Історичні науки ; Т. 21)
541588
  Шутенко Л. Інституту літератури - 80 // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-27. – ISSN 0236-1477
541589
   Інституту українознавства - 5 років // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Інформація про те, що 24 січня 1997 р. виповнилося 5 років відтоді, як розпочав діяльність Інститут українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка як його самостійний навчально-науковий підрозділ. Президент України Л. Кучма ...
541590
  Моргун В.В. Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України - 70 років // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (31). – С. 83-90. – ISSN 2312-749X
541591
  Шатіло В.А. Інституціалізація глави держави в системі державної влади // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 24-28. – ISSN 2222-5374
541592
  Гурицька М.С. Інституціалізація громадської думки в політиці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 243-247
541593
  Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Костянтин Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 245 л. – Додатки: л. 195-245. – Бібліогр.: л. 165-194
541594
  Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Констянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
541595
  Кринична І. Інституціалізація підходів до подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 3 (33). – С. 145-152.
541596
  Крушельницька Т. Інституціалізація податкової системи України на синергетичних засадах // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-144
541597
  Хілько В.Г. Інституціалізація предмету "екологія" як базового компоненту освіти // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 96-98
541598
  Коврига О.С. Інституціалізація регіональної соціальної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 86-87. – Бібліогр.: 6 назв
541599
  Максимчук М.В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України: теорія і практика : монографія / Максим Максимчук ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 393, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-362 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7937-7
541600
  Шендеровський К.С. Інституціалізація соціальної журналістики в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 88-96


  Автор розглядає поняття соціальної журналістики, зважаючи на важливість розвитку означеної комунікаційної ланки для нашого суспільства. Він наголошує, що будь-яка медіадіяльність сприяє вирішенню соціальних проблем, об"єднує людей в соціальні ...
541601
  Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) / С.М. Голубка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 452, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-382 та в підрядк. прим. – ISBN 976-966-2380-59-0
541602
  Чухно А. Інституціалізм: теорія, методологія, значення // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-13. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
541603
  Мамчур В.А. Інституції державного регулювання ринку зерна в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 55-61
541604
  Драгомирова Ірина Інституції діяльності операторів ринку освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Автор визначає необхідність створення інституційного підгрунтя корпоративного управління операторами ринку, які надають освітні послуги. В статті прогнозовано наслідки різнонаправленості векторів "раціонального менеджменту" та "ірраціонального ...
541605
  Драгомирова І. Інституції діяльності операторів ринку освітніх послуг // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
541606
  Найдич М. Інституції молодіжної політики Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 177-182. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
541607
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 534 л. – Бібліогр.: л. 487-534
541608
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства в умовах домінування інших конфесій : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Кондратьєва Ірина Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назви
541609
  Кондратьєва І.В. Інституції орієнтального християнства: проблема ідентифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про визначення та ідентифікацію східного християнства. This article is about definition and identification of Oriental Christianity.
541610
  Тодорюк Інституції сталого розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 215-219. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (66)). – ISSN 1728-4236
541611
  Ціватий В.Г. Інституції та дилеми європейської дипломатичної практики доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 136-141. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
541612
  Шпикуляк О.Г. Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 2 (6). – С. 46-59
541613
  Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. – Київ : Основи, 2000. – 198с. – ISBN 966-500-017-9
541614
  Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія = Institutions, behaviour and economic theory : внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Генріх Бортіс ; пер. з англ. Т. Бардадим. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 560 с. – ISBN 978-966-518-417-1
541615
  Рожкова Т. Інституційна адаптація України до європейських стандартів: актуальні завдання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 238-242. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто питання адаптації правового регулювання окремих сфер соціально-економічного життя України до стандартів ЄС. Особливу увагу приділено уніфікації законодавчих норм, які стосуються проблематики реального сектора, суб"єктів господарського життя. ...
541616
  Чугунов І.Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-10


  Розкрито сутність інституційної архітектоніки бюджетної системи, інституційні засади розвитку системи бюджетного регулювання, програмно-цільового методу планування бюджету. Визначено роль бюджету як інструмента соціально-економічного розвитку ...
541617
  Абаніна Ю. Інституційна архітектоніка і механізми економічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 94-116. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
541618
  Шпикуляк О.Г. Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм / О.Г. Шпикуляк, О.О. Прутська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 5 (9). – С. 80-93. – ISSN 2411-4413
541619
  Прутська О.О. Інституційна безпека суб"єктів аграрного ринку / О.О. Прутська, О.Г. Шпикуляк // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 85-97. – ISSN 2411-4413
541620
  Макеєв С. Інституційна генерація насильства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 2 : Легітимація і насильство. – С. 60-71. – ISSN 0235-7941
541621
  Чаленко О.Ю. Інституційна гіпотеза про ринок, трансакційні витрати та посередництво // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 30-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
541622
  Зінченко В.В. Інституційна глобалізація і постмодернізація економіки в системній динаміці транзитивних трансформацій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 106-112. – ISSN 2524-003X
541623
  Даниленко О.Л. Інституційна довіра і довіра до центрального банку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-84 : рис. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
541624
  Тарасевич В. Інституційна еволюція: від інстинктів до протоінститутів // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 51-66 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
541625
  Тарасевич В.М. Інституційна еволюція: від протоінститутів - до інститутів // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 64-79. – Бібліогр.: на 23 пункта. – ISSN 1811-3141
541626
  Тарасевич В. Інституційна еволюція: контекст взаємодій // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
541627
  Маслов А. Інституційна економічна теорія та проблеми інституційних перетворень при становленні сучасної економічної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні проблеми інституційних перетворень в економіці. Розглянуто інституційні аспекти тіньової економіки, проблеми імпорту інституцій та інші. This article contents an observation under the theoretical and practical ...
541628
  Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-110. – Бібліогр.: с. 102, 104, 107-108


  Обгрунтовано поняття "інституційна ефективність ринку цінних паперів" та запропоновано адаптовану до українського економічного середовища методику її визначення. Розглянуто чинники впливу на рівень інституційної ефективності ринку цінних паперів в ...
541629
  Ватаманюк З.Г. Інституційна ефективність ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 101-110.
541630
  Гражевська Н.І. Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації / Н.І. Гражевська, В.І. Трохименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 58-68 : табл. – Бібліогр.: 31 назв.
541631
  Горєлов Д.М. Інституційна інтеграція української діаспори в громадянське суспільство у державах поселення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 50-58
541632
  Чемерис В.А. Інституційна інфраструктура в системі чинників транскордонної конвергенції регіонів: просторовий і секторальний аспекти / В.А. Чемерис, Куцаб-Бонк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 218-225. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
541633
  Студенніков І. Інституційна інфраструктура регіонального розвитку в Україні: / І. Студенніков, В. Ткаченко // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 9/10. – С. 36-40. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 1728-6220
541634
  Лисюк В.М. Інституційна концепція інтеграції України у світову економічну систему / В.М. Лисюк, Т.В. Деркач // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 138-148
541635
  Резнікова Н.В. Інституційна координація монетарної політики в Європейському валютному союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 96-103. – (Європейські дослідження)
541636
  Бойко Н. Інституційна легітимність виборчої системи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-63.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
541637
  Коротков Д.С. Інституційна матриця політики "м"якої сили" США // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 123-128. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
541638
  Ворон О.П. Інституційна мережа Римо-Католицької церкви в Україні // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 165-171.
541639
  Дуда Б.Ю. Інституційна модель державного регулювання валютного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 21-24


  Розглядаються повноваження органів валютного регулювання на валютному ринку. Зазначено переваги та недоліки діючої моделі державного регулювання валютного ринку.
541640
  Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
541641
  Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 64-72 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 0131-775Х
541642
  Туниця Т.Ю. Інституційна модель оптимізації природокористування // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 73-78.
541643
  Кириленко О.М. Інституційна модель розвитку спорту в Україні: основні вектори змін в пострадянський період // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-286. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
541644
  Нижник Н. Інституційна модернізація державної служби України в сучасних умова / Н. Нижник, О. Муза // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932
541645
  Осецька Д. Інституційна модернізація фіскальної політики в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 111-116. – ISSN 2078-5860
541646
  Вергелес Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 95-103. – ISSN 1818-5754
541647
  Шапошніков А.О. Інституційна неспроможність як ознака квазідержави (на прикладі постсоціалістичних країн Європи та Азії) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 334-338. – ISSN 2076-1554
541648
  Корсак Р. Інституційна організація туризму у ЄС: практика застосування в Україні // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 82-86. – ISSN 2519-058X
541649
  Коваленко Ю.М. Інституційна організація фінансового сектора економіки України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 3-8
541650
  Онегіна В.М. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС / В.М. Онегіна, Н.В. Шибаєва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 1 (255). – С. 18-24. – ISSN 2221-1055
541651
  Чернявський А.Л. Інституційна основа нормотворчості в сучасному міжнародному праві навколишнього середовища // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 241-247. – ISSN 2413-6433
541652
  Предборський В.А. Інституційна пам"ять суспільства: тінізаційний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 3-8
541653
  Оргієць О.М. Інституційна пам"ять: основні підходи до тлумачення поняття // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 101-103
541654
  Кіндзерський Ю.В. Інституційна пастка олігархізму і проблеми її подолання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (661). – С. 22-46. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
541655
  Борщевськиіі В.В. Інституційна пастка транскордонної дивергенції: причини формування та засоби усунення / В.В. Борщевськиіі, Куцаб- Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 108-117. – ISSN 1562-0905
541656
  Матюшенко І.Ю. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні / І.Ю. Матюшенко, В.Є. Хаустова, С.І. Князєв // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 2. – С. 5-26. – ISSN 1815-2066
541657
  Пустовойт О.В. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України : монографія / О.В. Пустовойт ; М-во освіти і науки України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2016. – 388 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-385. – ISBN 978-966-02-8067-0
541658
  Кравчук Н.Я. Інституційна реструктуризація геофінансового простору в умовах глобальних міжсистемних трансформацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 112-123. – Бібліогр.: 42 назв.
541659
  Заблоцька Р.О. Інституційна розбудова навчального процесу та наукової спеціальності "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" / Р.О. Заблоцька, І.В. Сербіна // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 54-57
541660
  Корнєєв В. Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 99-109. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
541661
  Баюра Д. Інституційна складова в трансформації системи корпоративного управління в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність та необхідність трансформації системи корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні. Установлено необхідність застосування інституційного підходу до підвищення ефективності управління акціонерними товариствами на ...
541662
  Микитась В.В. Інституційна складова ефективної економічної політики держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 14-18. – ISSN 2222-4459
541663
  Шаповалова О.І. Інституційна складова євроінтеграційної стратегії Франції в постбіполярний період // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 138-148
541664
  Яншина А.М. Інституційна складова імплементації концепції сталого розвитку у країнах Північної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 172-182. – ISSN 2308-6912


  Екологічно дружня поведінка суб’єктів господарювання у країнах із розвиненою економікою, хоча і сприймається сьогодні більшістю громадян цих країн як єдино можлива, не сформувалася стихійно, а є результатом активної популяризації "зеленого" способу ...
541665
  Заславська О.О. Інституційна складова політичної комунікації: роль ЗМІ // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 24-26.
541666
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах демократичної трансформації суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
541667
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах трансформації суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Лещенко С.В. ; КНУТШ, Філос. фак-т, Каф-ра політології. – Київ, 2009. – 210 л. – Бібліогр.: л. 184-210
541668
  Лещенко С.В. Інституційна складова політичної соціалізації в умовах трансформації суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / лещенко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
541669
  Міненко М. Інституційна спроможність фахових об"єднань в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 42-49. – ISSN 1606-3732
541670
  Карман Я. Інституційна структура в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 11-14
541671
  Корюкалов М. Інституційна структура втілення зовнішньої політики ЄС // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 182-184
541672
  Версаль Н.І. Інституційна структура кредитної системи // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.95-99
541673
  Береза А.В. Інституційна структура регіональної політики у Східній Європі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 550-554. – ISSN 1563-3349
541674
  Крилова В.В. Інституційна структура регулювання як основа захисту прав споживачів фінансових послуг / В.В. Крилова, М.В. Ніконова, А.О. Крилова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 34-40 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
541675
  Вірченко В.В. Інституційна структура фінансового ринку та її роль у комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 69-79. – Бібліогр.: 9 назв
541676
  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравець Вячеслав Іванович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 26 назв.
541677
  Поливана Т.М. Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності: теоретичні підходи та практичні реалії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-25
541678
  Абдуллін Р.М. Інституційна сутність транзакційних витрат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 42-45
541679
  Хонін В.М. Інституційна сфера буття людства: система координації та зваженої ієрархії світового уряду / В.М. Хонін, Н.В. Герасимчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 114-120


  Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем функціонування міжнародних інституцій як каталізаторів міжнародно-правових відносин. Аналізуються як основні засади, що визначають роботу міжнародних інституцій на сучасному етапі їх розвитку, так і ...
541680
  Шамборовський Г. Інституційна теорія економічного планування та її критика неоавстрійською школою економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 114-119. – ISSN 1728-9343
541681
  Гайдай Т.В. Інституційна теорія та дослідження трансформаційних процесів: онтологічні та гносеологічні чинники // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 45-51. – Бібліогр.:8 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044


  [Згадуються представники Київської політекономічної школи: М. Бунге, Д. Піхно, М. Зібер]
541682
  Гайдай Т. Інституційна теорія: дослідження економічної ментальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено з"ясуванню основних наукових підходів представників провідних течій інституційного напряму до розкриття теоретичного змісту економічної ментальності. The article is devoted to the explanation of the categorical theoretical contents of ...
541683
  Помінова І.І. Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 : Економічні наслідки "відкату" як форми рентоорієнтованої поведінки. – С. 34-39. – ISSN 2222-4459


  Метою статті є дослідження наслідків інтеграційних процесів в освітньо-науковій сфері на розвиток національної складової глобального інтелектуального капіталу.
541684
  Щербина С. Інституційна трансформація механізму державного регулювання аграрного та сільського розвитку України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 126-133. – ISSN 2220-1394
541685
  Крисоватий А. Інституційна трансформація теорії податкової політики соціально-ринкової держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 62-73. – ISSN 1818-5754
541686
  Прозоров Ю. Інституційна трансформація ціей функціонування банківських інститутів розвитку в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 31-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
541687
  Федосов В.М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В.М. Федосов, В.М. Опарін, С.В. Льовочкін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 3-21. – Бібліогр.: с. 7-8, 15, 19-20


  Досліджено проблематику формування й розвитку в Україні інституційної фінансової інфраструктури в умовах світової фінансової кризи. Дано оцінку нинішньої ситуації і загроз розвитку окремих її сегментів - кредитного, страхового й фондового ринків.
541688
  Вінник О.М. Інституційна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 6-19
541689
  Герасимчук З.В. Інституційне забезпечення "зеленої логістики" в місті / З.В. Герасимчук, М.Ф. Аверкина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 161-168 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
541690
  Трюхан В. Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 230-240
541691
  Кравченко Т.А. Інституційне забезпечення безпосередньої участі громадян України у місцевому самоврядуванні // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 72-82. – ISSN 2311-6420
541692
  Онищенко С. Інституційне забезпечення бюджетної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-38. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто інституційне середовище з позицій різних концептуальних підходів. Акцентована увага щодо проблем інституційного забезпечення бюджетної безпеки в Україні. Досліджено інституціоналізацію бюджетних відносин та особливості формування ...
541693
  Місюк І. Інституційне забезпечення громадської дипломатії США // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 124-130
541694
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики Великої Британії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 85-90. – ISSN 2306-5664
541695
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи : аналіт. доповідь / [А.В. Баровська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії " ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-242-1
541696
  Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід Німеччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 187-196. – ISSN 2306-5664
541697
  Іванова І.М. Інституційне забезпечення державної підтримки експорту в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 82-88. – ISSN 2306-5664
541698
  Пішеніна Т.І. Інституційне забезпечення екологічної безпеки в системі економічних відносин // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 19-22. – ISSN 1728-6220
541699
  Шевченко І. Інституційне забезпечення екологічної політики в умовах децентралізації // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 87-95. – ISSN 1818-4170
541700
  Васильєв О.В. Інституційне забезпечення економічної безпеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 84-91. – (0). – ISSN 2078-9165
541701
  Деркач А.О. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 45-47. – ISBN 978-966-188-219-4
541702
  Наберухін В.А. Інституційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в Україні // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 153-158. – ISSN 2307-9878


  На даний час одним із актуальних завдань наукової спільноти є розробка та впровадження прогресивних методів залучення інтелектуальної власності до господарського обороту задля отримання максимального ефекту від її використання. Стаття присвячена ...
541703
  Ходжаян А. Інституційне забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 26-29. – ISSN 1810-3944
541704
  Пашечко О.А. Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 268-275 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
541705
  Зубар І.В. Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 109-122. – ISSN 2411-4413
541706
  Залєвська-Шишак Інституційне забезпечення підприємницької діяльності в умовах трансформації відносин власності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інституційного забезпечення підприємництва в трансформаційних умовах. Досліджено особливості реформування економіки України та необхідність створення ефективного інституційного забезпечен- ня. Проаналізовано роль державного ...
541707
  Самофалова О.Ю. Інституційне забезпечення правозахисної діяльності держави: український та європейський досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 129-134. – ISSN 2306-6814
541708
  Затонацька Т.Г. Інституційне забезпечення публічних закупівель та їх вплив на зростання національної економіки / Т.Г. Затонацька, Д.Є. Мартинович // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 94-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
541709
  Мартинова Л.Б. Інституційне забезпечення реалізації конкурентної соціально-економічної політики у відповідності до вимог ЄС // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 220-225. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
541710
  Бакушевич І. Інституційне забезпечення реалізації нових фінансових схем у сфері нерухомості / І. Бакушевич, О. Сороківська // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 88-97. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
541711
  Бучик В.С. Інституційне забезпечення реалізації спільної безпекової політики Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 18-22
541712
  Яцко Л.Б. Інституційне забезпечення регіонального розвитку в умовах трансформаційних перетворень / Л.Б. Яцко, М.В. Яцко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 75-78. – (Економіа ; Вип. 25)
541713
  Ерфан В.Й. Інституційне забезпечення розвитку депресивних територій гірської місцевості / В.Й. Ерфан, Г.В. Войтенко, В.В. Польовська // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 68-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
541714
  Попський А.В. Інституційне забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 115-119. – ISSN 2071-4653
541715
  Циганов С.С. Інституційне забезпечення розвитку міжнародного банківського бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 245-250
541716
  Валентюк І. Інституційне забезпечення розвитку територій України / І. Валентюк, В. Сухенко, Н. Сич // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 119-130.
541717
  Пурій Г.М. Інституційне забезпечення розвитку фінансового ринку України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 95-101
541718
  Сацький П.В. Інституційне забезпечення самовизначення українців у роки революції 1917 р. і громадянської війни // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-51
541719
  Біла С.О. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку проблемних територій (світовий досвід) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 172-183
541720
  Балашов А.М. Інституційне забезпечення соціального захисту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 97-99.
541721
  Колосок А.М. Інституційне забезпечення соціального партнерства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 74-79. – ISSN 1993-6788
541722
  Гаманкова О. Інституційне забезпечення соціального страхування / О. Гаманкова, С. Шимків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості формування взаємовідносин між суб"єктами соціального страхування у процесі його реформування. Вивчаються умови інституційного забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві з урахуванням ...
541723
  Поєдинок В.В. Інституційне забезпечення сприяння інвестуванню в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 180-186.
541724
  Підліснюк В.В. Інституційне забезпечення сталого розвитку в зарубіжних країнах / В.В. Підліснюк, Л.М. Сокол, В.А. Мачковська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчено та проаналізовано діяльність Національних рад з питань сталого розвитку в Європейських країнах. Даються рекомендації щодо практичного використання їх досвіду в Україні.
541725
  Підліснюк В В. Інституційне забезпечення сталого розвитку в зарубіжних країнах / В В. Підліснюк, Л.М. Сокол, В.А. Мачковська // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-14.
541726
  Мельников І.Ю. Інституційне забезпечення трансформації державного регулювання фінансового ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 96-101. – ISSN 2306-6806
541727
  Стемковська О. Інституційне забезпечення трансформації місцевого самоврядування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито питання трансформації місцевого самоврядування в контексті інституційного забезпечення, а саме через діяльність інститутів міських рад, міських голів та членів громад зокрема. Окрему увагу приділено конституційному забезпеченню ...
541728
  Зачоса О.Д. Інституційне забезпечення управління людським капіталом в системі формування економіки знань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 48-51. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
541729
  Мельник Ю. Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 71-83. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
541730
  Катан Л.І. Інституційне забезпечення фінансування сталого розвитку аграрної сфери України / Л.І. Катан, Н.К. Васильєва, І.І. Вініченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 207-214. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
541731
  Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
541732
  Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 253 л. – Додатки: л. 228-253. – Бібліогр.: л. 200-227
541733
  Пухар С.Т. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 17-26. – ISSN 1562-0905
541734
  Бражко О.В. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 79-81
541735
  Портна О.В. Інституційне забезпечення функціонування сукупного фінансового потенціалу України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 100-104. – ISSN 2222-0712
541736
  Садова У.Я. Інституційне забезпечення функціонування транскордонного ринку міграційних послуг / У.Я. Садова, О.В. Махонюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 31-38. – ISSN 1562-0905
541737
  Жуковська А. Інституційне забещпечення національних систем державного регулювання економіки: чинники впливу та шляхи удосконалення // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 15-22. – ISSN 1818-2682
541738
  Ігнатов С.Н. Інституційне значення, динаміка та перспективи розвитку переробної сфери АПК / С.Н. Ігнатов, О.О. Мороз, Л.М. Ткачук // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 91-94. – Бібліогр.: 5 назв
541739
  Дудко І.Д. Інституційне й управлінське забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах постбіполярності : монографія / І.Д. Дудко ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2007. – 144 с. – Ірина Дмитрівна. – ISBN 966-574-998-6
541740
  Янченко Т. Інституційне оформлення педології в Україні (20-ті роки XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 48-55


  Характеристика мережі педалогічних установ і осередків, що функціонували в Україні впродовж 20-х початку 30-х років минулого століття. Київська науково-дослідна кафедра педології розпочала свою діяльність при Київському інституті народної освіти. ...
541741
  Пилипенко Р.Є. Інституційне партнерство германістів: стан, проблеми та перспективи розвитку // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 215-222


  Статтю присвячено аналізові інституційного партнерства германістів між кафедрою германської філології Інституту філології та Гердер-Інститутом Лейпцизького університету. Продемонстровано низку проектів у межах партнерства та перспективи їхнього ...
541742
  Шовкун І.А. Інституційне підгрунтя інноваційного розвитку: міжнародний досвід і уроки для транзитивних економік // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-74. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – ISSN 1811-3141
541743
  Микієвич М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки / Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім.І.Франка; Михайло Микієвич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 416с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-381-4
541744
  Новицький В.Є. Інституційне регулювання в умовах кризи: реалії та імперативи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220
541745
  Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 515л. + Додатки л. 425-483. – Бібліогр.: л. 484-515
541746
  Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 29 назв
541747
  Сергієнко Я.В. Інституційне реформування в сучасних концепціях об"єднаної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.190-193
541748
  Уколова А.А. Інституційне розбалансування ринку праці та ринку освітніх послуг в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 124-129. – ISSN 2077-1800
541749
  Гуменюк О.С. Інституційне середовище забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в системі реалізації ендогенного потенціалу // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2014. – № 1. – С. 106-115
541750
  Мартинець В.В. Інституційне середовище інноваційного розвитку банківського сектора фінансової системи України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 102-106. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Розглянуті науково-теоретичні аспекти інноваційного розвитку банківської системи та обгрунтована роль формальних та неформальних інститутів у досягненні конкурентних переваг банків на ринку інноваційних банківських продуктів та послуг. Акцентована ...
541751
  Федулова Л. Інституційне середовище інноваційного розвитку регіонів України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
541752
  Мороз В.В. Інституційне середовище неоіндустріалізації економіки України в світлі глобальних комплексних індексів / В.В. Мороз, Р.І. Шепетько // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  У статті за допомогою глобальних індексів проводиться пошук інституційних факторів, які негативно впливають на неоіндустріальні перетворення. За результатами дослідження такими факторами стали: непрозорість, непередбачуваність державної влади; ...
541753
  Луцків О.М. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О.М. Луцків, М.В. Максимчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 37-47. – ISSN 1562-0905


  Окреслено мету, стратегічні цілі й пріоритети регіональної структурної політики органів державної влади України та запропоновано шляхи вирішення цих проблем.
541754
  Давидович О. Інституційне середовище сприяння експортній діяльності України // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 161-169. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
541755
  Крисоватий А.І. Інституційне середовище фіскального регулювання соціально-економічних процесів / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 18-32. – Бібліогр.: 22 назв
541756
  Тимошенко А.О. Інституційне середовище формування і функціонування фіскальної політики в євроінтеграційних процесах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 96-103. – ISSN 2415-8089
541757
  Конах В.К. Інституційне управління інформаційною сферою в Україні: проблеми та можливі способи оптимізації // Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання : аналіт. доповідь / В.К. Конах. – Київ : НІСД, 2014. – С. 22-31. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
541758
  Бородинська Л. Інституційне утвердження євангельських християн в умовах Другої Речі Посполитої // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 1999-4966
541759
  Васіна А.Ю. Інституційний аналіз впливу держави на структурування національної економіки // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 60-71. – ISSN 1726-8699
541760
  Гурняк І. Інституційний аналіз економічних процесів у перехідній економіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 298-306. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
541761
  Кітура А. Інституційний аналіз інвестицій у венчурний бізнес в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 162-165. – ISSN 1993-0259
541762
  Репех С.Ю. Інституційний аналіз інноваційної інертності економіки України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 152-156


  Здійснено інституційний аналіз чинників інноваційної інертності вітчизняної економіки на теоретико-методологічному грунті теорії "порядку обмеженого доступу" Дугласа Норта. Розкрито інститути та стимули, обумовлені логікою порядку обмеженого доступу, ...
541763
  Петленко Ю. Інституційний аналіз фінансів вертикально-інтегрованих структур в України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-77. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено економічний зміст та умови інституційного розвитку фінансового механізму вертикально-інтегрованих структур в Україні, розглянуто організаційні форми вертикальної інтеграції та охарактеризовано їх вплив на розподіл майнової ...
541764
  Небрат В. Інституційний аспект дослідження економічної історії // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 87-98. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
541765
  Новікова І. Інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності: історична ретроспектива та сьогоденні вітчизняні реалії у контексті євроінтеграційних викликів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-31. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано інституційний аспект причин та наслідків порушення фінансової стабільності. Висвітлено відомі історичні приклади виникнення інфляційних сплесків, а також шляхи налагодження фінансової рівноваги. Розглянуто значення інституційної ...
541766
  Гайдай Т.В. Інституційний аспект ринкового реформування перехідних економік // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 28-37. – ISSN 0320-4421
541767
  Ільчук Володимир Петрович Інституційний венчурний капітал як фактор зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкрита структура інституційного венчурного капіталу як чинника інтеграції інтелектуального і фінансового капіталу, формування сприятливого економічного середовища для залучення інвестицій у розвиток інноваційної економіки та підвищення її ...
541768
  Капінус О. Інституційний вимір двосторонньої співпраці Швейцарської Конфедерації та Європейського Союзу на сучасному етапі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 12-14
541769
  Дідух Д.І. Інституційний вимір державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-19. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми інституційних характеристик державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу. Автор здійснює аналіз національного та наднаціонального рівнів регулювання інтелектуальної власності в ...
541770
  Длугопольський О.В. Інституційний вимір розвитку соціального капіталу: теоретико-методичні та прикладні аспекти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 17-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0131-775Х
541771
  Зінченко В.В. Інституційний вимір сучасних глобальних трансформацій суспільного розвитку в моделях освіти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 5, (т. 7). – С. 13-26. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Стаття присвячена фундаментальним проблемам і ціннісним стратегіям освіти. Зазначається, що рух від загального до конкретного, коли до процесу пізнання постійно залучається соціальний контекст, дає можливість адекватно, в руслі системного підходу, ...
541772
  Попівняк О.М. Інституційний вплив регуляторної діяльності держави на стан депресивних територій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 267-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
541773
  Романчук С. Інституційний дискурс скарги в англомовному соціумі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 184-188
541774
  Панасенко Г.О. Інституційний ізоморфізм у банківській сфері на шляху підвищення рівня довіри до грошей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 209-217. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
541775
  Рабцун Н.В. Інституційний інвестор: сутність, поняття та класифікація // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 19-22
541776
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 426л. – Бібліогр.: л. 337-389; Джерела ілюстр.матеріалу: л. 390-426
541777
  Пилипенко Р.Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Р.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 24 назви
541778
  Борщевський В.В. Інституційний контекст формування бігравітаційної моделі міжнародної економічної інтеграції України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 40-43
541779
  Базилевич В.Д. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів / В.Д. Базилевич, В.Л. Осецький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 19-30. – Бібліогр.: 13 назв
541780
  Шпакович О.М. Інституційний механізм в рамках Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 23-28


  Ратифікація Лісабонських договорів про Європейський Союз та функціонування Європейського Союзу визначає новий формат відносин між Євросоюзом і Україною. Оскільки Угода про асоціацію України з Європейським Союзом парафована і наступними кроками є її ...
541781
  Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244 с. – Бібліогр.: л. 224-244
541782
  Грицаєнко Л.Л. Інституційний механізм Європейського Союзу : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Грицаєнко Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
541783
  Синчанський С.О. Інституційний механізм забезпечення взаємозв"язку торгівлі й охорони навколишнього середовища у системі Світової організації торгівлі (СОТ) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 608-613. – ISSN 1563-3349
541784
  Кирилюк О.В. Інституційний механізм міжнародно-правового регулювання глобального інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 77-90. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджуються існуючі інституційні механізми глобального інформаційного суспільства та їх нормотворча спроможність, встановлюється їх ефективність та рівень взаємодії між собою, а також надаються рекомендації щодо удосконалення інституційної ...
541785
  Рилач Н.М. Інституційний механізм поглиблення науково-технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом як частина угоди про асоціацію // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 10-15. – Бібліогр.: 11 назв.


  The article reflects grounding the necessity for Ukraine to pass to the innovation model of economic development as the pre-requisite to deepen the science and technology interaction with the EU.
541786
  Утко-Масляник Інституційний механізм реалізації європейської космічної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 210-217


  Статтю присвячено аналізу інституційного механізму реалізації євро- пейської космічної політики. Розглянуто інституційний механізм взаємодії ЄС та Європейського космічного агентства у сфері реалізації європейської космічної політики та здійснений ...
541787
  Власова Т.Р. Інституційний механізм регулювання ринку праці в Україні / Т.Р. Власова, Н.В. Чобанюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 7-14. – (Економічні науки ; вип. 2 (54)). – ISSN 2310-8185
541788
  Конюшко К. Інституційний механізм розгляду податкових спорів: поняття та основні елементи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 57-63. – Бібліогр.: 9 назв
541789
  Демидюк О.О. Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 94-97. – ISSN 2306-6806
541790
  Демидюк О. Інституційний підхід до аналізу сутності та оцінювання ефективності сучасних економічних систем // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 8 (228). – С. 36-52. – ISSN 2409-9260
541791
  Осенцька Д.В. Інституційний підхід до конструювання механізмів фіскального регулювання економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – С. 150-158


  Розкрито інституційні підходи до функціонування механізмів фіскального регулювання економіки, яке має грунтуватися на сукупності форм, засобів, механізмів формування та реалізації завдань фінансової політики, котрі визначають умови взаємовідносин ...
541792
  Гацька Л.П. Інституційний підхід до реформування системи оподаткування в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 144-147. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541793
  Жилінська О. Інституційний підхід у дослідженні проблем інноваційного розвитку / О. Жилінська, Д. Коломоєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано можливості застосування методичного інструментарію нової інституціональної економічної теорії щодо проблем інноваційного розвитку та здійснено аналіз якісних характеристик головного суб"єкта інноваційного процесу - споживачів ...
541794
  Коваленко Ю.М. Інституційний порядок фінансового сектору як системний компонент господарського порядку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 50-57. – ISSN 1993-6788
541795
  Кантлін С.О. Інституційний репозитарій Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 251-254. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
541796
  Бєлінська В. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядаються стратегічні напрями створення та розвитку репозитарію у Науковій бібліотеці Чернігівського державного інституту економіки і управління (НБ ЧДІЕУ), механізми їхньої реалізації, роль бібліотеки в процесі розвитку інституційного ...
541797
  Павленко Т. Інституційний репозитарій як інформаційно-технологічна система відкритого доступу до інтелектуальних продуктів університетської спільноти / Тетяна Павленко, Ірина Киричок // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 17-19. – ISSN 1811-377X


  На досвіді інституційного депозитарію Харківського національного медичного університету (ХНМУ) розкрито переваги відкритого доступу до наукової інформації та знань. Розглянуто особливості реалізації інформаційно-технологічної системи відкритого доступу ...
541798
  Передерій І. Інституційний репозитарій як конструктивна модель організації відкритого доступу до інформації / І. Передерій, В. Вощенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто електронний архів наукових публікацій (інституційний репозитарій) як конструктивну модель Open Access, що відіграє важливу роль у загальних процесах, пов"язаних із накопиченням, зберіганням та трансляцією інформації у просторі й часі, а ...
541799
   Інституційний розвиток банківської системи : банківська справа / О.М. Діденко, М.П. Денисенко, В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 70-76 : Табл., рис.
541800
  Далгич К.В. Інституційний розвиток банківської системи в контексті підвищення її конкурентоспроможності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2015. – № 3 (24). – C. 18-26. – ISSN 2221-755X
541801
   Інституційний розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-управлінських реформ : наук. розробка / [І.В. Козюра та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж. – Київ : НАДУ, 2012. – 60 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Місцеве самоврядування)
541802
  Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства: теорія, методологія, механізми державного управління : монографія / Сімак Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ : АМУ, 2016. – 388, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-350. – ISBN 978-966-2341-25-6
541803
   Інституційний розвиток рахункової палати в системі вимог міжнародних та європейських стандартів : Збірник матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. – Київ, 2003. – 37с.
541804
  Яскевич А.Й. Інституційний розвиток системи фахової підготовки державних службовців Франції. / А.Й. Яскевич, Я.І. Лазар // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 296-303
541805
  Бородіна О.М. Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 48-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
541806
   Інституційний розвиток українознавства як науки в таблицях // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 134-145
541807
  Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-71.
541808
  Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-71. – Бібліогр.: с. 54


  Висвітлено сучасний стан і основні тенденції інституційного розвитку фінансового сектору України та його окремих сегментів, досліджено негативні тенденції у формуванні його структури та їх вплив на економічні процеси.
541809
  Лазор К.П. Інституційний та функціональний вимір взаємодії політики та релігії // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 44-52
541810
  Кравчук В. Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 45-49
541811
  Резнікова Н.В. Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
541812
  Буркинський Б.В. Інституційні аспекти адміністрування сфери природокористування в Україні / Б.В. Буркинський, А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.72-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
541813
  Порожняк М. Інституційні аспекти врегулювання торговельних спорів у системі СОТ // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 71-74. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
541814
  Кузьминчук Н.В. Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб"єктів електроенергетичного ринку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 2222-0712
541815
  Гурбик Ю.Ю. Інституційні аспекти державного регулювання туристичної сфери в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 101-107. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
541816
  Кубліков В.К. Інституційні аспекти довготермінової політики держави на ринку цінних паперів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 350-357. – ISSN 0321-0499
541817
  Леоненко П.М. Інституційні аспекти інноваційного підприємництва та конкурентоспроможності економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 10 (251). – С. 89-112. – ISSN 2305-7645
541818
  Филюк Г. Інституційні аспекти реалізації конкурентної політики: тенденції, суперечності та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 96-100. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основі аспекти інституційного забезпечення антимонопольного регулювання в Україні. Проаналізовано сучасні тенденції, основні проблеми та шляхи їх розв"язання в українській економіці. The article deals with main aspects of ...
541819
  Запатріна І.В. Інституційні аспекти реалізації концепції "двох бюджетів" на прикладі російського досвіду : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 18-29 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
541820
  Білокінна І.Д. Інституційні аспекти розвитку аграрного бізнесу на засадах "зеленої економіки" // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 95-104. – ISSN 2411-4413
541821
  Гончаренко О.В. Інституційні аспекти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 3-5. – Бібліогр.: 5 назв
541822
  Биконя С.Ф. Інституційні аспекти співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 95-99
541823
  Лозова Г. Інституційні аспекти створення ефективного конкурентного середовища в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.117-120
541824
  Зоценко О.К. Інституційні аспекти структури ринку акцій України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 35-39


  У статті розглядаються питання структури ринку акцій України з точки зору інституційної складової. Охарактеризовано основних учасників ринку акцій, а саме організації регулювання, емітенти, інвестори та інститути інфрвструктури, що становлять ...
541825
  Кравченко М. Інституційні аспекти структурних перетворень у національних економіках країн Східної Європи та СНД // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 32-35. – ISSN 1810-3944
541826
  Маслов А.О. Інституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-8. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Досліджено інституційні аспекти творчих здобутків видатних учених-економістів, які прагнули розв"язати теоретич-ні та практичні проблеми інституційного характеру стосовно ефективного функціонування вітчизняної економіки. This article is dedicated to ...
541827
  Гайдай Т.В. Інституційні аспекти теоретичної спадщини Київської політекономічної школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 12-16. – Бібліогр.:19 п. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню елементів інституційної спрямованості економічних поглядів представників Київської політ-економічної школи (другої половини ХІХ - початку ХХ ст.) у контексті з розвитком загальносвітових наукових тенденцій. The article is ...
541828
  Дерев"янкін Т.І. Інституційні аспекти трансформації ринкових відносин в Україні крізь призму міжнародного досвіду // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 22-32. – ISSN 0320-4421
541829
  Гайдай Т.В. Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого / Т.В. Гайдай, І.Е. Новікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 73-75
541830
  Лисак Л.М. Інституційні аспекти формування та розвитку податкової культури в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 136-141. – ISSN 2306-6814
541831
  Мельник А.Ф. Інституційні бар"єри впровадження спеціального економічного інструментарію муніципального менеджменту в діяльність органів місцевого самоврядування / А.Ф. Мельник, Монастирський, ГЛ // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.8-13
541832
  Ус І.В. Інституційні бар"єри на шляху України до СОТ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 146-150
541833
  Заблоцька Р.О. Інституційні виміри економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С.167-171.
541834
  Бойченко М.І. Інституційні витоки глобалізації // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 3-13. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
541835
  Васильченко О.П. Інституційні гарантії як складові конституційно-правового механізму забезпечення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 21-27
541836
  Вовчак О. Інституційні детермінанти формування монетарної політики в Україні : фінансовий ринок / О. Вовчак, М. Хмелярчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
541837
  Яременко О.Л. Інституційні ефекти нетрадиційної грошово-кредитної політики: поступова адаптація або фінансова сингулярність? / О.Л. Яременко, О.В. Дмитренко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
541838
  Ткач О.Т. Інституційні загрози стабільності нових демократій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 41-46. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
541839
  Ткач О.І. Інституційні загрози стабільності нових демократій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 137-138
541840
  Мосіюк С.І. Інституційні засади державного регулювання господарської діяльності / С.І. Мосіюк, І.П. Мосіюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 244-248. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто економічні функції держави. Розкрито ефективність державного регулювання економіки України. Наведено методи державного регулювання та визначено основні важелі впливу держави на господарську діяльність у ринкових умовах. Рассмотрены ...
541841
  Міщенко В. Інституційні засади державної підтримки бвнківського сектору в період кризи / В. Міщенко, С. Шульга // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 12-21
541842
  Бухаріна Л.М. Інституційні засади державної політики у сфері туристичних послуг : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 84-87. – Бібліогр.: 10 назв
541843
  Хорунжий Г. Інституційні засади європейської вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 28-42. – ISSN 1682-2366
541844
  Запухляк І.Б. Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 39-42. – ISSN 1728-6220
541845
  Бородіна О.М. Інституційні засади змін державної підтримки аграрного сектора України відповідно до вимог СОТ / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
541846
   Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний досвід та вітчизняна практика : монографія / А.С. Аблов, О.С. Довгий, Л.П. Гальперіна, А.А. Грищенко, Ю.В. та ін. Євченко; [А.С. Аблов та ін.] ; за заг. ред. В.Є. Новицького ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 198, [2] с. – Авт. зазнач. за звортоті тит. арк. – ISBN 966-598-232-X


  Глубокоуважаемому Владимиру Васильевичу, с наилучшими пожеланиями от коллектива авторов. 02.06.2005г. Подпись
541847
  Рубель О.Є. Інституційні засади конвергенції економіко-екологічних норм ЄС у сфері морського природокористування // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 283-290
541848
  Журавель Ю.Г. Інституційні засади консолідації фінансових ресурсів для цілей модернізації економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 61-68. – ISSN 2306-6814
541849
  Бойченко М.І. Інституційні засади критичного мислення: історичне становлення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 21-23
541850
  Гречко О.Ю. Інституційні засади міграційної політики України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 86-88
541851
  Бутко М. Інституційні засади модернізації податкової системи України / М. Бутко, І. Мінін // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. наук України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 6 (320). – С. 7-10. – ISSN 1810-3944
541852
  Серажим В.І. Інституційні засади організації корпоративного управління у розвинених ринкових країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 203-207
541853
  Черничко Т.В. Інституційні засади організації кредитних відносин в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 361-368. – ISSN 1993-0259
541854
  Гончарук Лілія Інституційні засади регулювання національних інноваційних систем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено механізм інноваційних процесів економічного розвитку і державного регулювання інноваційної сфери, запропоновано заходи з удосконалення інноваційної політики держави.
541855
  Каніщенко Н.Г. Інституційні засади розвитку кластерних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 281-286
541856
  Піменова О. Інституційні засади сучасних соціо-еколого-економічних форм господарювання в аграрному секторі економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-67. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні проблеми аграрного сектору економіки України в сучасних умовах. Визначено основні напрями розвитку сільського господарства України. Обґрунтовано необхідність соціо-еколого-економічного розвитку аграрного сектора. Раскрыты основные ...
541857
  Куклін О.В. Інституційні засади трансформації вищої освіти України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
541858
  Мартієнко А.І. Інституційні засади формування низьковуглецевого розвитку України / А.І. Мартієнко, Н.І. Хумарова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 225-232. – ISSN 2524-003X
541859
  Вітренко А.О. Інституційні засади функціонування ринку реклами та їх особливості в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-58. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливий дворівневий механізм регулювання рекламних послуг та особливості його функціонування в перехідній економіці України.
541860
  Богомаз Г.О. Інституційні засади функціонування сучасного валютного ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 169-176. – ISSN 1562-0905
541861
  Довгаль О.А. Інституційні засоби забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС / О.А. Довгаль, А.Ю. Таран // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 6-13. – ISSN 2222-0712
541862
  Токар В.В. Інституційні заходи подолання "тінізації" економіки України в контексті національної мобілізаційно-інноваційної моделі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 79-83
541863
  Дєева Н.Е. Інституційні заходи регулювання поводження з електронними відходами / Н.Е. Дєева, Ю.Є. Шулаєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 172-178


  Проведений аналіз законодавства, регулюючого поводження з електронними відходами в країнах ЄС. Обгрунтована доцільність внесення доповнень і коректив у аналогічне діюче законодавство України, і прийняття нових нормативно-правових актів, керуючись ...
541864
  Радіонов Ю.Д. Інституційні зміни в бюджетних відносинах як чинник зростання економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 25-41. – ISSN 2414-3499


  "Проаналізовано вплив інституціональної теорії на регулювання соціально-економічних процесів. Визначено, що без інституційних змін неможливо досягти успіху в економічних чи соціальних реформах. Взаємовідносини з учасниками бюджетного процесу формуються ...
541865
  Черчик Л. Інституційні зміни в умовах становлення ринку рекреаційних ресурсів : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 59-65. – ISSN 0131-775Х
541866
  Поворозник В.О. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України : Дис. ... канд. екон. наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Поворозник В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 204л. – Бібліогр.: л. 178-204
541867
  Поворозник В.О. Інституційні зміни в умовах трансформаційної економіки України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.01.01 / Василь Орестович Поворозник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
541868
   Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації : аналіт. доповідь / [Г.І. Зеленько та ін. ; за ред. Г.І. Зеленько] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 161, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-74-65-5
541869
  Катигробова О.В. Інституційні зміни ринку праці в аграрному секторі економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 53-59. – ISSN 2221-1055
541870
  Траверсе О.О. Інституційні зміни та лідерство в українській політиці початку демократичних змін // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 25-27.
541871
  Войцещук А.Д. Інституційні зміни управління митними ризиками в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 15-21. – ISSN 2071-4653
541872
  Катигробова О.В. Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
541873
  Попова В.В. Інституційні і господарські джерела формування траєкторії розвитку національної макросистеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 199-205. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
541874
  Бунецький Л.Л. Інституційні інновації періоду демократичного транзиту України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Автор у статті досліджує особливості трансформації політичних інститутів в умовах системної кризи. Запропоновані деякі прикладні кроки, щодо якісних змін інституційної системи політичних відносин та влади в Україні. The author in this article ...
541875
  Козюк В. Інституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 3-34. – ISSN 1684-906Х
541876
  Горін Н.О. Інституційні механізми економічного співробітництва радянської влади з іноземним капіталом (1917 - 1921 рр.) : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 5-9. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
541877
  Михайленко О.В. Інституційні механізми ЄС у галузі боротьби з торгівлею людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена комплексному дослідженню інституційних механізмів Європейського Союзу з питань боротьби з торгівлею людьми. Аналізується законодавство ЄС стосовно Співробітництва у сфері охорони порядку та правосуддя у кримінальних справах. Метою ...
541878
  Конотоп Г.О. Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Конотоп Гліб Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 239 арк. – Додатки: арк. 220-239. – Бібліогр.: арк. 196-219
541879
  Конотоп Г.О. Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Конотоп Гліб Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
541880
  Лобода К.С. Інституційні механізми імплементації соціальних відносин у Європейському Союзі та Раді Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.159-168
541881
  Таращанська О.Б. Інституційні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 131-134. – Бібліогр.: 4 назв.
541882
  Горбатенко Віталій Інституційні механізми реалізації концепції "Європи регіонів" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 80-91. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
541883
  Расшивалов Д.П. Інституційні механізми страхового захисту від ризиків транснаціонального тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 129-135


  У статті розглядається фінансування ризиків транснаціональних терористичних загроз із застосуванням страхування. Аналізуються можливості та обмеження міжнародних інституційних та ринкових механізмів страхового захисту від ризиків тероризму. Стаття ...
541884
  Журавльова Л.В. Інституційні механізми формування космічної політики США та її комерційної складової // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 68-80. – ISSN 2221-5719
541885
  Стахєева Г.О. Інституційні механізму контролю за концентраціями в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 151-152


  Про механізм контролю за концентраціями в ЄС є його інституційна структура. Відомо, що інституційний механізм ЄС представлений наднаціональними органами, що покликані втілювати в життя цілі та завдання ЄС, слугувати інтересам його громадян та ...
541886
  Сірий Є. Інституційні можливості та соціокультурні параметри участі індивідів у підприємницькій діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-22. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається проблематика розвитку підприємництва (малого та середнього бізнесу) в Україні в аспекті формування державою та суспільством відповідних інституційних можливостей та суспільних умов. Останні ж розглядаються як відповідний ресурс ...
541887
  Кондратьєва Т.В. Інституційні наративи економічної системи як механізм інтеграції та економічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 19-27. – ISSN 1993-6788
541888
  Костюк В.Л. Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 26-32. – ISSN 1996-5931
541889
  Гончаренко О. Інституційні нормативно-правові гарантії економічних прав людини і громадянина в Україні // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 103-110. – ISBN 966-79-75-57-7
541890
  Данилова К.І. Інституційні обмеження валютної політики в системі відтворення трансформаційної економіки // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 39-44
541891
  Бурлай Т.В. Інституційні обмеження на шляху конвергенції економік України та ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 5-9
541892
  Корж М.А. Інституційні обмеження прямого іноземного інвестування та напрями їх подолання // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 77-88
541893
  Дяченко С.А. Інституційні обмеження щодо здійснення місцевих позик: Україна та європейський досід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 74-79. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
541894
  Демічева А.В. Інституційні ознаки поарання та його генезу у ракурсі соціологічного аналізу // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 155-158.
541895
  Куровський С. Інституційні ознаки фінансово-правової відповідальності у сфері банківської діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 47-54. – ISSN 2308-9636
541896
  Корнєєв В.В. Інституційні орієнтири ринкових перетворень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.82-90. – ISSN 1605-7988
541897
  Подлєсна В. Інституційні основи впливу політики воєнного кейнсіанства на розвиток соціально-економічних циклів // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 74-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
541898
  Кириленко О. Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, О. Петрушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 79-95. – ISSN 1684-906Х
541899
  Колєсніченко А.С. Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб"єктів електроенергетичного ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 61-70. – ISSN 2222-4459
541900
   Інституційні основи інноваційного розвитку економіки : навч. посібник / Аблов А.С. [ та ін. ] ; за заг. ред. В.Є. Новицького. – Вид. 2-е, перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-373-332-6
541901
  Уманців Ю. Інституційні основи інтеграції банківського та промислового капіталу // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 33-32 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
541902
  Токар В.В. Інституційні основи інтеграційної політики України в посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 45-49
541903
  Шершун С. Інституційні основи правового захисту в сфері державних закупівель // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 2-5
541904
  Мороз О.О. Інституційні основи розвитку аграрного підприємництва в Україні / О.О. Мороз, В.М. Семцов, Н.Ф. Мандзюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 7-12. – ISSN 2306-6792
541905
  Павленко Ю.В. Інституційні основи традиційного українського суспільства та проблеми сучасності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-44. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1811-3141
541906
  Герасимова С.В. Інституційні основи управління акціонерними товариствами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.84-90. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
541907
  Кукош М.С. Інституційні основи формування інвестиційного потенціалу регіону // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 110-115. – ISSN 2524-003X
541908
  Уманців Ю.М. Інституційні основи формування інтегрованих корпоративних структур // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 62-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
541909
  Луців Б. Інституційні особливості банків як учасників ринку цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.11-13. – ISSN 1605-2005
541910
  Витко Т. Інституційні особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності: порівняльний аналіз досвіду України й США // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 260-268
541911
  Гайданка Є.І. Інституційні особливості розвитку парламентаризму в сучасній Угорщині // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 141-144. – ISSN 2077-1800
541912
  Цибуляк В. Інституційні особливості сільського розвитку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 144-157
541913
  Федулова Л.І. Інституційні особливості сучасної корпорації // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 130-136. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541914
  Кудласевич О. Інституційні параметри оптимізації регуляторної політики держави у сфері телекомунікаційної діяльності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 33-39
541915
  Бережний Я.В. Інституційні пастки і розгортання інституційної кризи в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
541916
  Ляшенко В.І. Інституційні пастки перехідної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-1. – С. 178-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541917
  Гринчуцький В.І. Інституційні пастки у перехідній економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 167-170
541918
  Хумарова Н.І. Інституційні передумови впровадження інноваційних стратегій "зеленого" розвитку / Н.І. Хумарова, О.С. Голікова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 354-363
541919
  Запухляк І.Б. Інституційні передумови забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств в умовах нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 85-92


  У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти інституційних передумов забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств в умовах нестабільності. Обґрунтовано важливість ролі інституційного середовища у забезпеченні ефективності ...
541920
  Стадник В.В. Інституційні передумови і перспективи реалізації концепціїї інклюзивної освіти в Україні / В.В. Стадник, Г.О. Соколюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 169-173. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
541921
  Колтунович О.С. Інституційні передумови інноваційно-технологічної модернізації в країнах ЄС та ЄАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 19-22. – ISSN 2309-1533


  Вибір вектору економічної інтеграції України у 2014 році визначив пріоритетні напрями зовнішньоекономічної діяльності на довгострокову перспективу. В рамках зони вільної торгівлі з країнами Євросоюзу (ЄС) низька конкурентоспроможність українських ...
541922
  Кочума І. Інституційні передумови людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 35-40
541923
  Москаленко Ірина Василівна Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України : Дис. ... канд. економіч. наук: 08.01.01 / Москаленко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 226л. + Дод.: л.218-226. – Бібліогр.: л.200-217
541924
  Москаленко Ірина Василівна Інституційні передумови ринкової трансформації агросектору економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Москаленко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв.
541925
  Нехайчук Д.В. Інституційні передумови розвитку інвестиційних процесів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
541926
  Богдан І.В. Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 23-37


  Проаналізовано роль інституційних компонентів системи підтримки розвитку публічно-приватного партнерства (ППП) на рівні органів місцевого самоврядування. Досліджено проблемні питання формування інституційного середовища ППП в Україні та обгрунтовано ...
541927
  Нікіфоров П.О. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку / П.О. Нікіфоров, В.І. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми формування фінансового ринку в умовах трансформаційних змін. Автори здійснили аналіз передумов розвитку фінансових інститутів. The problems formation of financial markets in conditions of transformations replacements ...
541928
  Слухай С.В. Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
541929
  Шовкун І.А. Інституційні передумови формування інноваційної спрямованості економічного розвитку України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 191-198. – Бібліогр.: на 21 пункт. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541930
  Ханін І.Г. Інституційні передумови функціонування інформаційного простору світової економіки : монографія / І.Г. Ханін. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2012. – 238, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-238. – ISBN 978-966-348-310-8


  У прим. №1 напис: Підпис. 21.03.13 р.
541931
  Макара О.В. Інституційні перетворення в соціально-орієнтованій національній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357-362. – ISSN 0321-0499
541932
  Геєць В.М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 9-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
541933
  Ушакова Н.Г. Інституційні перетворення системи освіти в епоху глобалізації / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 114-118. – ISSN 2222-4459
541934
  Корбут Д. Інституційні перспективи розвитку транскордонного співробітництва Україна - ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 175-183
541935
  Туниця Т. Інституційні підходи в контексті задач регулювання відкритої економіки // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 41-44. – ISSN 1729-7036
541936
  Биков Р.Ю. Інституційні принципи реформування структури державного майна : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 74-76. – Бібліогр.: 6 назв
541937
  Хоменець Р. Інституційні проблеми визначення місцевого самоврядування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 4. – С.129-132. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4999
541938
  Агафонов А.Ю. Інституційні проблеми державного регулювання трансформаційної економіки в епоху глобалізації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 289-294. – (Право. Економіка. Управління)
541939
  Давидов І.Г. Інституційні проблеми приватизації та її вплив на національну економіку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 201-208. – ISBN 5-7763-2435-1
541940
  Кириленко І.Г. Інституційні проблеми формування інфраструктури внутрішнього агропродовольчого ринку / І.Г. Кириленко, Р.М. Шмідт // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 3-10
541941
  Коляда Т. Інституційні протиріччя фінансової системи та їх вплив на структурні деформації ринку фінансових послуг України в умовах світової економічної кризи / Т. Коляда, Ю. Прозоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-35. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю протиріч в інституціональному забезпеченні фінансової системи України та визначенню їх впливу на структурні деформації ринку фінансових послуг в умовах світової економічної кризи. Запропоновані підходи щодо удосконалення ...
541942
  Горбачова І. Інституційні регулятори зовнішньої міграційної політики України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 46-51
541943
  Грушевський В.А. Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 24-27. – ISSN 1727-1584
541944
  Яременко О. Інституційні реформи і проблема богової залежності державних інститутів // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 82-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1811-3141
541945
  Рибак С.О. Інституційні реформи фінансової сфери й економічна модернізація: економетрична ілюстрація / С.О. Рибак, Л.Л. Лазерник // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-51. – ISSN 1811-3141
541946
  Гражевська Н.І. Інституційні ризики соціально-економічного розвитку трансформаційних економік в епоху глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми соціально-економічного розвитку трансформаційних економік в епоху глобалізації. Розкрито суперечливий вплив глобалізації на економічний розвиток та економічну безпеку трансформаційних економік. Обгрунтовано пропозиції щодо ...
541947
  Росецька Ю.Б. Інституційні рівні та проблеми перехідної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 79-84. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541948
  Бутко М.П. Інституційні складові використання людського потенціалу в трансформаційний період України / М.П. Бутко, С.М. Задорожна // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 33-41. – ISSN 1562-0905
541949
  Біла С.О. Інституційні складові реформуваня відносин власності в Україні (історико-економічний аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-4. – С. 4-9. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541950
  Тильчик О.В. Інституційні спроможності Державної фіскальної служби України як суб"єкта детінізації економіки: сучасний стан та перспективи // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 287-291. – ISSN 2072-8670
541951
  Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використання ресурсів ріки Дунай : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кулько А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
541952
  Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використанням ресурсів ріки Дунай : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Кулько А. В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 226 л. – Бібліогр.: л. 201-226
541953
  Піскун В. Інституційні та науково-дослідні складові розвитку українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : (до 10-річчя створення Центру українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 162-168. – ISBN 966-8126-27-0
541954
  Польська І. Інституційні та правові основи регулювання регіонального розвитку: світовий досвід / І. Польська, Г. Пашкова // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 124-131.
541955
  Драгомерецький В. Інституційні та функціональні зміни в органах державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-21. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднімається питання реформування державного управління, конституційного ладу та балансу трикутника влади. Відбуваються трансформаційні та модернізаційні зміни у політичній системі та органах державного управління, що зумовлює актуальність ...
541956
  Кузнєцова С.В. Інституційні технології формування політичного лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 110-116. – ISBN 966-628-108-8
541957
  Корнієвська В.О. Інституційні трансформації в ЄС і болгарський досвід валютної ради // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 80-
541958
  Зінченко В.В. Інституційні трансформації і специфіка проблемних тенденцій розвитку освіти у США // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 17-37. – (Філософія ; вип. 46, (ч. 2)). – ISSN 2312-1947


  У статті аналізуються з точки зору методології соціальної філософії виховання і освіти глобальні суспільні трансформації та пов"язана з ними освітньо-виховна реформа, яка покликана здійснити певну гомогенізацію систем соціального виховання і ...
541959
  Корнівська В.О. Інституційні трансформації нагляду на Європейському фінансовому ринку: уроки для України // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 100-110. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
541960
   Інституційні трансформації соціально-економічної системи України : монографія / [Артьомова Т.І. та ін.; за ред. Гриценка А.А.] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2015. – 343, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 330-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7994-0
541961
  Сагайдак Ю.А. Інституційні умови ефективного розвитку промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 314-319


  Стаття присвячена розгляду основних проблем, які зустрічаються на шляху країни, що прагне економічного зростання, окремим аспектам формування ефективної промислової політики. Проаналізовано статистичний матеріал розвитку промисловості України, ...
541962
  Хмелева І.В. Інституційні умови здійснення лізінгового нагромадження в системі трансформації економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 204-210. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541963
  Слободян Р.Р. Інституційні умови і чинники підвищення ефективності державної фінансово-кредитної підтримки суб"єктів малого підприємництва // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 39-41
541964
  Єгоричева С.Б. Інституційні фактори впливу на інноваційну діяльність банків // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 41-46
541965
  Архієреєв С.І. Інституційні фактори скорочення трансакційних витрат кредитування / С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 84-92
541966
  Халковський О.М. Інституційні фактори формування антикорупційної політики в системі детінізації національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 76-79. – ISSN 2306-6806
541967
  Жуковська А.Ю. Інституційні форми громадянського суспільства: тенденції становлення та розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 64-69
541968
  Мартиненко І.В. Інституційні форми реалізації принципу єдності влади в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 167-171. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
541969
  Годуєв О.О. Інституційні форми структуризації банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 354-366
541970
  Лисяк Л.В. Інституційні чинники бюджетної політики в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 196-200. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
541971
  Парно Л.Д. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Парно Леся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л. 184-206
541972
  Парно Л.Д. Інституційні чинники ефективності функціонування уряду за напівпрезидентської республіки (на прикладі Франції) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Парно Леся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
541973
  Мандибура В.О. Інституційні чинники забезпечення функціонування державної форми власності в умовах транзитивної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-12. – Бібліогр.: на 3 пункта. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміст нормативно-правової складової інституційної архітектоніки державної форми власності. На основі узагальнення світового досвіду розкрито аспекти юридичного забезпечення функціонування інституту державної власно-сті, а також запропоновано ...
541974
  Оксак А.О. Інституційні чинники підвищення ефекту синергії як результату злиття та поглинання на вітчизняних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 126-130. – ISSN 2309-1533
541975
  Демидюк О.О. Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 289-400
541976
  Сафонов В.В. Інституційні чинники регуляторної політики суб"єктів суспільно-економічних відносин // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 92-96
541977
  Тітаренко Г.Б. Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України: проблеми методології // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 110-115. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
541978
  Оніщенко І.О. Інституційні чинники формування тіньової економіки в Україні // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 35-40. – ISSN 2221-755X
541979
  Шабранська Н.І. Інституційні шляхи розв"язання проблем ресурсного забезпечення малого інноваційного підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 108-114
541980
  Андрос С. Інституційні, мікро- та макроекономічні наслідки участі іноземного капіталу і банківському секторі / С. Андрос, В. Хиленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 31-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
541981
  Шукало І.М. Інституційність англомовного комп"ютерного рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 488-495. – Бібліогр.: Літ.: 495; 15 поз.
541982
  Ціватий В. Інституційно-державотворчі традиції в Кувейті кінця XX - початку XXI століття: політико-дипломатичний і династичний аспекти // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 48-51. – (Політичні науки)
541983
  Ціватий В. Інституційно-дипломатичний і концептуальний вимір політичного простору в регіоні Балтійського моря / В. Ціватий, С. Божко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 44-48. – (Політичні науки)
541984
  Ігнатюк А. Інституційно-організаційна система регулювання світових галузевих ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-23. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  У роботі проаналізовано складові інституційно-організаційної системи регулювання галузевих ринків, а саме сукупність міждержавних угод, правових, нормативних актів, організаційної інфраструктури забезпечення дотримання й розвитку зазначених угод, ...
541985
  Клименко Н.Г. Інституційно-організаційні засади регіональної політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіону // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 72-76
541986
  Гражевська Н.І. Інституційно-організаційні механізми екологізації сучасного світогосподарського розвитку // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С.39-44
541987
  Гоблик В.В. Інституційно-організаційні форми співпраці в межах транскордонних регіонів Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 11-14. – ISSN 2306-6806
541988
  Тесля А.І. Інституційно-правова база формування та захисту інтелектуального капіталу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 394-402. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
541989
  Цісінська О.Б. Інституційно-правова основа розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 151-162. – ISSN 1562-0905
541990
  Колосова В.П. Інституційно-правове забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 97-105. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (91/92 )). – ISSN 1814-1161
541991
  Кушнір М.О. Інституційно-правове забезпечення як поняття у вітчизняній науці "публічне управління та адміністрування" // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 28-34. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
541992
  Кравчук В.М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади : монографія / В.М. Кравчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 271, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-236. – ISBN 978-966-457-171-2
541993
  Микієвич М.М. Інституційно-правовий механізм зовнішньої політики Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 90-96.
541994
  Клепікова О.В. Інституційно-правовий характер транспортної безпеки // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 168-176


  У статті розглядаються питання ролі та значення транспортної безпеки. Узагальнено наукові погляди щодо поняття та мети транспортної безпеки. З позиції господарського права наводяться визначення господарської безпеки та транспортної безпеки.
541995
  Гоблик В.В. Інституційно-правові аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв"язків у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 19-22. – ISSN 2306-6814
541996
  Половинець А.М. Інституційно-правові засади залучення молоді до участі в прийнятті рішень у Європейському Союзі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 127-129. – Бібліогр.: 6 назв
541997
  Івашина О.Ф. Інституційно-правові засади митно-тарифного регулювання діяльності технологічних парків / О.Ф. Івашина, К.І. Новікова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-39
541998
  Пиц В. Інституційно-правові умови відтворення людського потенціалу України / В. Пиц, В. Стефінін // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 178-183. – ISSN 1818-2682
541999
  Федулова Л.І. Інституційно-фінансові можливості забезпечення інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-16.
542000
  Ситник Г.П. Інституційно-цивілізаційної парадигма, як основа методології державного управління у сфері національної безпеки // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – C. 10-23. – ISSN 2415-7732
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,