Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>
540001
  Федулова Л. "Інноваційна пауза" та "інноваційний парадокс" України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 46-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
540002
  Єгоров І.Ю. "Інноваційна Україна - 2020" :основні положення національної доповіді // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 4-18. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
540003
  Тацій В. "Інноваційний розвиток освіти, підвищення її якості, інтегрування в європейський освітній простір - найважливіші наші завдання" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 248). – С. 12


  Ректор НЮУ імені Я. Мудрого, академік Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Герой України В. Я. Тацій щодо розвитку юридичної освіти в Україні.
540004
  Лозинська О.Г. Інновації-розширення в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій та поведінки людини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 72-80. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано інновації-розширення як один із типів структурно- семантичних змін польських кінематичних фразеологічних одиниць на позначення емоцій. Встановлено їхні різновиди та особливості функціонування в текстах сучасної польської мови, ...
540005
  Вилегжаніна Т. Інновації - визначальний фактор розвитку бібліотек України // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 3 (45 ). – С. 6 - 9
540006
  Кашинська О.Є. Інновації - невід"ємна умова розвитку туризму Луганщини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 182-187. – Бібліогр.: 7 назв.
540007
  Теловата М.Т. Інновації - перспективні тенденції, процеси, підходи в розвитку сучасної вищої освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 54-57


  Професійна підготовка студентів на економічних факультетах у вищих навчальних закладах має бути максимально спрямованою на майбутні фахові потреби фахівця.
540008
  Коваль Н. Інновації - сучасним закладам освіти // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 5


  У Київському Палаці дітей та юнацтва відбулося урочисте відкриття VI Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2015". Організаторами виступили МОН України, НАПН України, Компанія "Виставковий Світ". Під час урочистого відкриття виставки відбулося ...
540009
  Березенко В.В. Інновації в PR-комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 141-145. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті окреслено загальні риси інноваційних процесів, що відбуваються в межах сучасної PR-комунікації, характерної для періоду становлення суспільства знань
540010
  Смолінський В.Б. Інновації в аграрному секторі: зарубіжний досвід та перспективи використання в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 6. – С. 24-26. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
540011
  Тарасюк М.В. Інновації в глобальній цифровій фінансовій сфері: оцінка трансформацій / М.В. Тарасюк, О.О. Кощеєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 94-110. – ISSN 2308-6912


  Визначено основні тенденції та передумови трансформації світового ринку інноваційних фінансових послуг. Ідентифіковано передумови формування якісно нових елементів глобальної фінансової інфраструктури цифрової економіки, а також сучасний стан та ...
540012
  Юрченко О. Інновації в готельному бізнесі на сучасному етапі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 292-301. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
540013
  Смирнов І.Г. Інновації в готельному бізнесі: логістика постачання / І.Г. Смирнов, Ю.О. Карягін // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 76-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
540014
  Хачатурян Х.В. Інновації в державному управлінні : Монографія / Х.В. Хачатурян; НАДУ при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2005. – 252с. – ISBN 966-619-191-1
540015
  Шульга М.А. Інновації в державному управлінні як умова розбудови сервісної держави / М.А. Шульга, М.В. Коновалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 97-100. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано процес формування інновацій в організації та функціонуванні державної служби як запоруки розбудови "сервісної держави". Робиться висновок, що в сучасних умовах розвитку надання якісних державних послуг можливе лише за ...
540016
  Рихлівський І.П. Інновації в дисертаційних роботах // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 4 (126). – С. 12-13
540017
  Романовський О.О. Інновації в діяльності вищого навчального закладу (на прикладі українсько-американського гуманітарного інституту " Вісконсінський міжнародний університ)ет (США) в Україні) / О.О. Романовський, Ю.Ю. Романовська, Ель Махді Махамед // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 35-43.
540018
  Шепітько В.Ю. Інновації в діяльності органів кримінальної юстиції / В.Ю. Шепітько, Г.К. Аавдєєвва // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України. – Київ, 2014. – Вип. 59. – С. 3-11. – ISSN 0130-2655
540019
  Гринів Л.С. Інновації в дослідженнях економічної теорії сталого розвитку // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.120-126. – ISBN 5-7763-2435-1
540020
  Якимова І.І. Інновації в забезпеченні ефективного управління концесійною діяльністю // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 355-358. – ISBN 978-617-625-000-5
540021
  Мярковський А.І. Інновації в інформаційному забезпеченні управління державними фінансами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 7-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
540022
  Крикавський Є.В. Інновації в концепції логістики // Логистика: проблемы и решения : Украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2006. – № 1. – С. 20-28. – Бібліогр.: на 7 пунктів
540023
  Зубок М.І. Інновації в навчальному процесі // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 42-46
540024
  Мішковець Н.М. Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 90-93. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
540025
  Кундрик В.А. Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 214-217. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
540026
  Павлюк В.І. Інновації в навчальному процесі університету Корнуелл, Велика Британія: сучасний стан // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.144-146. – ISBN 978-966-698-191-5
540027
  Кузьміна Ж.Ю. Інновації в науковій діяльності: історична ретроспектива і сучасність // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 308-313. – ISSN 2079-48-35
540028
  Вилегжаніна Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 4-5
540029
   Інновації в новітніх технологічних сферах // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 68-70. – ISSN 1608-6422
540030
  Шевченко Н.І. Інновації в освіті - виклик часу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 19-24.
540031
  Антошкіна Л.І. Інновації в освіті - метод підвищення конкурентоспроможності ВНЗ // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 71-75. – (Економіка ; вип. 777/778). – ISSN 2519-240Х


  Розглядається сутність, зміст і здійснення інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі та їх вплив на його конкурентоспроможність.
540032
  Іванов А. Інновації в освіті - основа модернізації галузі в сучасних умовах // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 226-233. – ISSN 2218-5348
540033
  Плахотнік О.В. Інновації в освіті та механізм їх розвитку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 172-177


  У статті йдеться про нові перспективи і тенденції розвитку української освіти на основі положень теорії самоорганізації, яка сприяє формуванню синергетичного стилю мислення. В статье идет речь о новых перспективах и тенденциях развития украинского ...
540034
   Інновації в освітній галузі знань "природничі науки" / О.І. Карбованець, Г.М. Коваль, Я.С. Гасинець, Н.В. Куруц, М.І. Демчинська // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 316-327. – ISSN 2218-5348
540035
  Колесник А.О. Інновації в освітньому маркетингу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 59-61. – ISSN 2077-1800
540036
  Колесник А.О. Інновації в освітньому маркетингу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 59-61. – ISSN 2077-1800


  Здійснено аналіз інноваційної природи освітнього маркетингу у контексті філософсько-освітньої методології. Обгрунтовані характеристики освітнього маркетингу як інноваційного феномена.
540037
  Андрушкевич Ф. Інновації в польській та українській освіті як наслідок підписання європейських освітніх декларацій (порівняльний аналіз) // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 2. – С. 32-40.
540038
  Брич В.Я. Інновації в системі людського розвитку / В.Я. Брич, Х.А. Снігур // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 37-41. – ISSN 2309-1533
540039
  Ковшова І.О. Інновації в системі стратегічного розвитку підприємства / І.О. Ковшова, Є.В. Семенець // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 53-61
540040
  Ажнюк Богдан Інновації в системі української мови та тенденції її розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-81. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано сучасний стан української мови, акцентовано увагу на масовому проникненні іншомовних слів у її мовно-інформаційний простір.
540041
  Ажнюк Б. Інновації в системі української мови та тенденції її розвитку // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 67-72
540042
  Пікус Р.В. Інновації в страхуванні: світовий досвід, напрямки розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 135-140


  У статті визначено напрямки інновацій в національному страхуванні на основі дослідження теоретико-методичних засад інновацій в страхуванні, а також їх сучасної практики на розвинутих страхових ринках світу. The new innovations in national insurance ...
540043
  Петінова О.Б. Інновації в суспільній практиці освіти - виклик глобалізації XXI століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 35-38. – ISSN 2077-1800


  В статті автор приділяє увагу інноваціям в освіті як необхідним перетворенням в умовах глобалізації. Досліджується механізм інновації, що дає змогу оцінювати динаміку інноваційного знання в суспільній практиці.
540044
  Ганжа Ю. Інновації в сучасній українській мові // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 9 (714). – С. 40-43. – ISSN 0130-5263
540045
  Кирпа О.В. Інновації в сфері туризму // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 15-17. – ISBN 978-617-645-234-8
540046
  Шерстюк Р.В. Інновації в технологічному розвитку нафтопереробної промисловості : економіка і управління інноваціями / Р.В. Шерстюк, В.Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 97-102 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
540047
  Коробейникова Я.С. Інновації в туризмі в контексті збалансованого розвитку територій туристичних дестинацій / Я.С. Коробейникова, Ю.І. Мурава // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 52-60 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
540048
  Смирнов І.Г. Інновації в туризмі: маркетинговий мікс // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
540049
  Дехтяр Н.А. Інновації в туристичній галузі як засіб підвищення рівня економічної безпеки держави // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 32-39. – Бібліогр.: 7 назв.
540050
  Любіцева О.О. Інновації в туристичній освіті / О.О. Любіцева, О.О. Мотузенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 3-6
540051
  Начар"ян М.Д. Інновації в управлінні людськими ресурсами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / М.Д. Начар"ян, Д.Є. Головко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 89-92. – ISBN 978-617-645-231-7
540052
  Кичко І. Інновації в управлінні персоналом та сучасний ринок праці: аспекти взаємодії / І. Кичко, М. Горбаченко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – С. 7-14. – ISSN 2411-5215
540053
  Сопілко І.М. Інновації в юридичній освіті // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 157-160. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
540054
  Островська О. Інновації економіко-правового забезпечення відновлення платоспроможності вітчизняних підприємств // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
540055
  Муравський А. Інновації за залишковим принципом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 грудня (№ 233)


  У розвинених країнах між бюджетною і комерційною наукою є конкуренція, а в Україні науковці досі не можуть налагодити діалог "на рівних" ні з бізнесом, ні з державою.
540056
   Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів : матеріали V науково-практичної конференції, м. Донецьк, 2009 р. / МОНУ ; ДонНУЕТ ім. М. Тугай-Барановського ; Редкол.: Садєков А.А [та інш.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 206 с.
540057
   Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек ВНЗ : матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції, м. Донецьк, 23-24 жовтня 2008 р. / МОНУ ; ДонНУЕТ ім. М. Тугай-Барановського ; Редкол.: Садєков А.А [та інш.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2008. – 177 с.
540058
  Борщ Л.М. Інновації й інноваційний процес // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглянуто взаємозв"язок інноваційних і інвестиційних процесів, приведені етапи виробництва інноваційних змін.
540059
  Надкевич Л.І. Інновації комбінованого впливу агрохімікатів, нафтопродуктів і детергентів на організм тварин, здоров"я людини та воду водоймищ Тернопільщини / Л.І. Надкевич, А.Л. Надкевич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 25 : фото
540060
  Савчук М. Інновації крізь призму ДПП // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 14
540061
  Семиноженко В. Інновації мінливі, проте неминучі // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 17/18 (783/784). – С. 5-7


  Аналіз світового досвіду, шодо державної політики стимулювання інновацій.
540062
  Рак Р.В. Інновації на ринку державних цінних паперів України : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 72-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
540063
  Боришкевич О. Інновації на фінансових ринках: великі загрози великих можливостей : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 38-41 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
540064
  Загній О.Г. Інновації паливно-енергетичного комплексу та їхня класифікація // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 138-141
540065
  Поліщук Н. Інновації політологічного характеру в мові сучасної публіцистики (на матеріалах газет "Дзеркало тижня", "Українська правда", "Газета по-українськи", "Високий Замок") // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 141-150. – ISSN 2311-5165


  Розглянуто суспільно-політичну лексику й термінологію, яка стала невід’ємним компонентом мови сучасних засобів масової інформації; проаналізовано лексико-семантичні процеси, які відбуваються в мові ЗМІ початку ХХІ століття; виявлено тематичні групи ...
540066
   Інновації сучасного природокористування. Закінчення, початок див. у № 1, 2011 р. / Є.І. Захаренков, А.П. Пашков, О.М. Колосовський, Л.А. Нападовська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
540067
  Горбаченко Т.Г. Інновації та інноваційна дічльність: понятійний контекст // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 104-110. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
540068
  Ступницький О.І. Інновації та інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / О.І. Ступницький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 178с. – ISBN 966-594-727-3
540069
  Тарасова І.І. Інновації та інтелектуальний капітал у розвитку підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
540070
  Поддєрьогін А.М. Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України : інновації / А.М. Поддєрьогін, А.В. Корнилюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 94-100 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
540071
  Громика Р.П. Інновації та стратегічні зміни підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 98-102. – ISSN 2222-4459
540072
  Супрун А.Г. Інновації та творчість як основа змін освітньої парадигми / А.Г. Супрун, К.В. Новіцька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 228. – C. 97-102. – (Серія "Гуманітарні студії")
540073
  Вознюк М. Інновації у банківській освіті // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 48-51 : рис.
540074
  Шкурко О. Інновації у бібліотеці: впровадження системи менеджменту якості в науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 30-40
540075
  Водолазька С.А. Інновації у видавничій галузі східноєвропейського регіону: прогностичні оцінки // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 76-80. – ISSN 2312-5160


  У статті особливу увагу приділено доведенню важливості прогнозування напрямів розвитку видавничої галузі країн східноєвропейського регіону в процесі застосування технологічних та комунікативних інновацій. З"ясовано, що у подальшому відбудеться зміна ...
540076
  Водолазька С.А. Інновації у видавничому бізнесі як об"єкт наукової рецепції // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 31-35


  У статті проведено аналіз наукової літератури, що присвячена висвітленню ін новацій у видавничій галузі. Зроблено спробу класифікувати дослідження, визначити їх ключові завдання та здобутки. Окреслено основні питання, які потребують подальшого ...
540077
  Пасічник Ю.П. Інновації у викладанні технічних дисциплін: від теорії до практики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 237-245. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розкрито особливості застосування Smart-дошки в процесі вивчення технічних дисциплін.
540078
   Інновації у вищій освіті : глосарій термінів і понять / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. досліджень ; [уклад.: І.В. Артьомов, А.В. Шершун, С.В. П"ясецька-Устич]. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 158, [2] с. – Алф. покажч.: с. 140-153. – Бібліогр.: с. 154-158 та в підрядк. прим. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 25). – ISBN 978-617-7132-38-6
540079
  Мельникова О.В. Інновації у вищій освіті як чинник формування національної економіки знань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 16-27. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
540080
  Плахотник О. Інновації у вищій школі / О. Плахотник, О. Безносюк // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  Відбулася Ш міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи освіти і науки", організована КНУ імені Тараса Шевченка та Кременецьким обласним гуманітарно-педагогічним інститутом ім. Тараса Шевченка. В рамках ...
540081
  Корінько М.Д. Інновації у діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 149-154. – ISSN 1993-6788
540082
  Степова С.В. Інновації у діяльності суб"єктів господарювання як основа відтворення природних ресурсів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 160-165. – ISSN 1993-6788
540083
   Інновації у навчально-виховному процесі : монографія / [С.М. Шкарлет та ін.] ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 168-175. – ISBN 978-966-7496-50-0
540084
  Коломоєць Т.О. Інновації у педагогічній діяльності при викладанні правничих дисциплін у ВНЗ III-IV рівнів акредитації : навч.-метод. посібник / Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирожкова ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 96-103. – ISBN 978-966-599-436-7
540085
  Вітвицька С.С. Інновації у педагогічній підготовці магістрів як засіб підвищення їх конкурентоспроможності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 108-114


  У статті проаналізовано різні підходи до визначення ролі і значення інновацій у сучасному освітньому просторі; визначено сутність понять інновації, педагогічна інноватика, педагогічна творчість, педагогічне новаторство, компетентність та готовність до ...
540086
  Зацний Ю.А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку XXI століття: англо-український словник / Зацний Ю.А., Янков А.В. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 359, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл : Словник неологізмів англо-український. – Бібліогр.: c. 358-359. – ISBN 978-966-382-156-6
540087
  Калінеску Т.В. Інновації у соціально-економічному розвитку підприємств регіону : монографія / Т.В. Калінеску, О.О. Недобєга, М.О. Наталенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 270, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 235-270. – Бібліогр.: с. 215-234. – ISBN 978-966-590-965-1
540088
  Калашнікова Л.Є. Інновації у сфері освітянських послуг / Л.Є. Калашнікова, Х.Є. Лисак, Є.В. Рильцев // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 18-21
540089
  Єгоров І.Ю. Інновації у сфері послуг: світовий досвід і українська практика / І.Ю. Єгоров, Д.В. Жерновий // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 3 (147). – С. 2-31


  Досліджено сучасні підходи до класифікації видів економічної діяльності у секторі послуг. Розглянуто основні етапи еволюції поглядів на інноваційні процеси у сфері послуг. Проведено огляд останнього обстеження інноваційної діяльності в Україні (2008 - ...
540090
  Островська О.А. Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 110-119. – Бібліогр.: 19 назв
540091
  Колганов А.Ю. Інновації щодо створення землекористування індустріальних парків на місцевому рівні / А.Ю. Колганов, І.Г. Колганова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 109-114. – ISSN 2306-1677
540092
  Півняк Г. Інновації як визначальна складова сучасної вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 7-16. – ISSN 1682-2366


  Висвітлено основні інноваційні чинники діяльності Національного гірничого університету.
540093
  Ксьонова О.В. Інновації як головний чинник сталого розвитку вітчизняного скотарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 74-76 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
540094
  Зубко О.В. Інновації як детермінанти циклічного економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
540095
  Романюк Т.Ф. Інновації як зміни розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 243-246. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
540096
  Прохорчук С.В. Інновації як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємств в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 49-51
540097
  Ткачева Н.М. Інновації як необхідна передумова ефективного розвитку підприємства та підвищення його конкурентоспроможності // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С276-289. – ISBN 966-7695-78-6
540098
  Загородній А.Г. Інновації як об"єкт стратегічного аналізу : економіка та управління підприємствами / А.Г. Загородній, В.М. Чубай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 120-126 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
540099
  Циганов С.А. Інновації як об"кт впливу міжнародного фінансового капіталу в умовах циклічних змін економіки / С.А. Циганов, Н.М. Процун // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 73-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
540100
  Градова О.В. Інновації як один із факторів економічного розвитку та економічного зростання / О.В. Градова, А.В. Сур"як // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 22 (219). – С. 40-44. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
540101
  Ясненко Я. Інновації як основа для успішної реклами товарів і послуг // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 325-328


  У статті обґрунтовано значення інновацій для успішної реклами товарів та послуг. На основі прикладів рекламних кампаній проаналізовано особливості просування товарів та послуг у сучасному суспільстві. Особливу увагу приділено розгляду особливостей ...
540102
  Борейко В.І. Інновації як основа економічного зростання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-48. – ISSN 1993-6788
540103
  Борейко Володимир Іванович Інновації як основа економічного зростання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано інвестиційну-інноваційну політику України за період незалежності, обгрунтовано, що фінансування фундаментальних і прикладних досліджень, створення сприятливого клімату для залучення інвестицій у наукову сферу потребують ...
540104
  Кудирко О.М. Інновації як основа економічної стратегії підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 220-226. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
540105
  Васільєва С.В. Інновації як передумова зростання педагогічної майстерності менеджера освітнього закладу // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 58-62. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
540106
  Макаренко Є.А. Інновації як стратегія виходу з глобальної кризи: підходи і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 23-28


  This article examines the factors of a global crisis and international experience of leaving the crisis behind by the example of international organizations and different countries, and the role of innovations and high technologies in achieving the ...
540107
  Нагачевська Тетяна Володимирівна Інновації як фактор економічного розвитку : Дис... канд. екон. наук : 08.01.01 / Нагачевська Тетяна Володимирівна ; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1995. – 208 л. – Бібліогр.: л. 199-208
540108
  Нагачевськая Т.В. Інновації як фактор економічного розвитку : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Нагачевськая Т.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1995. – 27 с.
540109
  Лях Л.В. Інновації як фактор зростання конкурентоспроможності України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 34-40


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
540110
  Карюк В.І. Інновації як фактор розвитку сучасного туризму в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 108-118


  Вивчено позиції провідних вчених щодо сутності поняття "інновація", визначено принципи та способи організації інноваційної діяльності на підприємствах; досліджено сутність, особливості та напрями інноваційної діяльності у туристичній індустрії; ...
540111
  Михайлишин Л.І. Інновації як форма глобальних соціально-економічних відносин // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 3 (52). – С. 40-48. – ISSN 2309-1533
540112
  Горяча О.Л. Інновації як чинник економічного розвитку промисловості України / О.Л. Горяча, І.А. Сільченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 35-39. – ISSN 1997-4167
540113
  Гальчук А.А. Інновації як чинник конкурентоспроможності економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 136-138. – ISSN 2306-6806
540114
  Сербін О. Інновації як чинник розвитку знаннєвого середовища / О. Сербін, Л. Галаган // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 5 (190). – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
540115
  Бражко О.В. Інновації, венчурне інвестування і маркетингові технології в умовах нової економіки // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 12-16. – ISSN 2308-1988
540116
  Механік О.В. Інновації, історія їх виникнення, суть та значення для підвищення конкурентоспроможності країни // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 3-10. – Бібліогр.: на 13 пунктів
540117
  Шкільнюк О.М. Інновації, їх суть та значення для економічного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 43-48
540118
  Мороз Ю.В. Інновації, як один з ключових моментів діяльності МФК на розвиваючих ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 232-234
540119
  Соцков О.В. Інновації. Бібліотека. Розвиток // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 79-85
540120
  Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 120с. – ISBN 966-364-143-6
540121
  Даньків Й.Я. та інш. Інновації: становлення, політика та сучасні стратегічні тенденції розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 112-119. – (Серія : Економіка ; вип. 1 (42)). – ISSN 0869-0782
540122
  Руденко І.М. Інновації: сутність і процес становлення // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 110-120. – ISSN 2075-1443
540123
  Турило А.М. Інновації: сутність і теоретичні характеристики : економіка та управління інноваціями / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 76-79 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
540124
  Донець О.В. Інновації: теоретичне визначення та економічна сутність // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2010. – Вип. 132 : Економічні науки. – С. 70-77
540125
  Соловйов В.П. Інновації: як ми їх розуміємо, що від них чекаємо і чого не хочемо помічати // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2011. – Т. 7, № 5. – С. 81-88. – ISSN 1815-2066
540126
  Войтун Т.В. Інноваційна адаптивність: економічний зміст, основні підходи до трактування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 92-94
540127
  Головінов О.М. Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 4-8. – Бібліогр.: 12 назв
540128
  Кіндрацька Г.І. Інноваційна активність малих підприємств: проблеми та перспективи / Г.І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 304-310. – ISSN 0321-0499
540129
  Матвій І.Є. Інноваційна активність малого бізнесу в Україні: стан та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 124-129. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
540130
  Мокій А. Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти / А. Мокій, Ю. Полякова, Ю. Слюсарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені проблеми інноваційної активності малого та середнього підприємництва. Проведено порівняння із інноваційною діяльністю малих та середніх підприємств в країнах ЄС. Запропоновані організаційно-економічні заходи розв"язання проблем ...
540131
  Кузьомко В.М. Інноваційна активність підприємств регіону як чинник економічної безпеки / В.М. Кузьомко, К.В. Загородня // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 57-61
540132
  Захарін С.В. Інноваційна активність промислових підприємств // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 80-98. – ISSN 1605-7988
540133
  Мірошниченко О. Інноваційна активність промислових підприємств України: стан і тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-78. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан і динаміку інноваційної активності промислових підприємств України. Досліджено рівень використання підприємствами промисловості різних типів інновацій. Розглянуто основні джерела фінансування та визначено особливості галузевого ...
540134
  Марченко О.І. Інноваційна активність промислових підприємств: сучасний стан та умови активізації в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-26 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
540135
  Гладинець Н.Ю. Інноваційна активність регіонів а контексті регіональної інноваційної політики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 145-152
540136
  Вергунов В. Інноваційна діяльність - запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 1 (219). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються теоретичні аспекти бібліотечних інновацій, їх типологізація, особливості реалізації, узагальнено досвід інноваційної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України ...
540137
   Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, П.А. Лайко, Витвицька, ОД // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 100-107. – ISSN 2221-1055
540138
  Надворняк Я.М. Інноваційна діяльність в Івано-Франківській області : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 65-71 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
540139
  Іщенко Ю.Д. Інноваційна діяльність в Київській області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 157-160
540140
  Чаплинський П. Інноваційна діяльність в рибопереробній галузі Польщі // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 14-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
540141
   Інноваційна діяльність в Україні // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 24 : Актуальні проблеми державного управління інноваційними процесами. – С. 45-57. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-19-Х
540142
  Палиця С.В. Інноваційна діяльність в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 52-53. – Бібліогр.: 3 назви
540143
  Андрощук Г. Інноваційна діяльність в Україні шляхи підвищення ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто широкий спектр теоретичних і практичних питань здійснення та управління інноваційною діяльністю. Проведений аналіз функціонування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності в Україні, виявлено існуючі проблеми та ...
540144
   Інноваційна діяльність в Україні. Сучасний стан і проблеми // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України : Науково-інформаційний збірник / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 25 : Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. – С. 91-106. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-20-3
540145
  Яковенко Р.В. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи / Р.В. Яковенко, А.М. Чернега // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 434-439. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті проаналізовано інноваційну політику країни, визначено основні завдання щодо структурної перебудови національної економіки на наукових засадах. Запропоновано шляхи і засоби розв"язання проблем у розвитку інфраструктури інноваційної діяльності.
540146
  Ганечко І.Г. Інноваційна діяльність в Україні: тенденції та проблеми розвитку / І.Г. Ганечко, К.М. Афанасьєв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 189-193. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
540147
  Жукович І.А. Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми / І.А. Жукович, Ю.О. Рижкова // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-28. – Бібліогр.: на 8 пунктів
540148
  Лондар С.Л. Інноваційна діяльність в умовах вітчизняного економічного середовища / С.Л. Лондар, Т.В. Блискавка // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 69-79


  Методами моделювання з використанням нечіткої логіки досліджено фактори впливу на здійснення інноваційної діяльності в умовах нестабільного українського економічного середовища. Показано, що для пожвавлення інноваційної діяльності необхідно ...
540149
  Клімова Г.П. Інноваційна діяльність викладача вищої школи в процесі його професійного становлення // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 141-143
540150
  Приходько В. Інноваційна діяльність викладача як необхідність в умовах освітніх змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 53-60. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
540151
  Приходько В. Інноваційна діяльність викладача як необхідність в умовах освітніх змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 53-60. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
540152
  Толков О.С. Інноваційна діяльність викладачів вищої школи в умовах змін // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 10-11. – ISBN 978-617-7528-36-3
540153
  Натрошвілі С.Г. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів як основа поліпшення якості освітніх послуг // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 8. – С. 21-26
540154
  Пашкевич М.С. Інноваційна діяльність господарчих суб"єктів у регіональній інноваційній системі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 7-11
540155
  Карп"юк О.П. Інноваційна діяльність за умов глобалізаційних викликів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 98-106


  У статті досліджено проблему взаємозв"яку глобалізації та інноваційної діяльності в процесі забезпечення країнами власної конкурентоспопроможності. Було зроблено спробу синхронізувати причини недостатнього рівня інноваційної активності та цілі ...
540156
  Дедіков О.І. Інноваційна діяльність і проблеми економічного розвитку в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 59-68.
540157
  Супрун Н.А. Інноваційна діяльність корпорацій як чинник економічного розвитку / Н.А. Супрун, Т.О. Сливка // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 210-221


  Досліджено значення корпорацій в забезпеченні економічного розвитку на інноваційній основі. Проаналізовані різні форми кооперації між корпораціями та МСБ в сфері високих технологій. Підкреслено невідповідність діяльності українських корпорацій ...
540158
  Козак К.М. Інноваційна діяльність малих та середніх фірм як засіб підвищення їх конкурентноздатності на ринках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 17-20.
540159
  Козак К.М. Інноваційна діяльність малих та середніх фірм як засіб підвищення їх конкурентоспроможності на ринках Європейського Союзу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 72-73.
540160
  Козак К. Інноваційна діяльність малого та середнього бізнесу на міжнародному ринку та основні її тенденції. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Економіка ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні тенденції розвитку інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу на міжнародному ринку. The main tendency of development of innovation activity of small and middle business on international market is considered.
540161
  Шевчук О.В. Інноваційна діяльність на внутрішньому ринку України в контексті забезпечення конкурентних переваг національної економіки // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 113-117. – ISSN 2221-755X
540162
  Рогова П. Інноваційна діяльність освітянських бібліотек України - важливий напрям у розвитку суспільства знань // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 8 - 15 серпня (№ 35)
540163
  Гончарова О.А. Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект / О.А. Гончарова, Г.Г. Тараненко // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 162-173. – ISSN 2075-1443
540164
  Заславська С.І. Інноваційна діяльність педагога професійної школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 26-34. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650
540165
  Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 204л. + Додаток : л.180-185. – Бібліогр. : л.186-204
540166
  Наумова О.О. Інноваційна діяльність персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наумова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
540167
  Алексєєва Т.І. Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізації: проблеми та перспективи / Т.І. Алексєєва, Л.П. Падалко // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 7-8
540168
  Сазонець О.М. Інноваційна діяльність підприємств у контексті забезпечення інформаційної безпеки / О.М. Сазонець, Л.Г. Сіпайло // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 156-161. – ISSN 2222-0712
540169
  Шапран Г.О. Інноваційна діяльність підприємств України / Г.О. Шапран, І.Г. Курінна // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 85-88. – ISBN 978-617-645-234-8
540170
  Орсаг І.В. Інноваційна діяльність підприємств України в умовах економічної кризи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 175-178. – ISSN 2311-8164
540171
  Лабунська С.В. Інноваційна діяльність підприємства як фактор ризику та умова зміцнення його економічної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 297-304. – ISSN 0321-0499
540172
  Космидайло І.В. Інноваційна діяльність підприємства: зарубіжна практика : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 174-180 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
540173
  Лемішко Ю.С. Інноваційна діяльність промислових підприємств та її вплив на експорт та імпорт товарів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 11-14. – Бібліогр. в кінці ст.
540174
  Калачова І.В. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку / І.В. Калачова, О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
540175
  Ковалішина Наталія Порфирівна Інноваційна діяльність столичного регіону. Аналіз та перспективи розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – Бібліогр. в кінці ст.


  Оцінка результативності інноваційної діяльності столиці є важливою науковою проблемою не лише через значний вплив міста на загальні макроекономічні показники країни, але й через те, що соціальне та економічне становище в Києві є орієнтиром для інших ...
540176
  Коваленко О.В. Інноваційна діяльність суб"єктів ринку в сучасних конкурентних умовах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 60-63. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
540177
  Краус Н.М. Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки : монографія / Н.М. Краус, О.М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-183. – ISBN 978-617-633-064-6
540178
  Біленко Ю. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств в країнах Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 218-229. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
540179
  Крисанов Д. Інноваційна діяльність та зношувально-відтворювальні процеси в харчовій промисловості : проблеми реформ / Д. Крисанов, Л. Водянка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 26-29 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
540180
  Кафка С. Інноваційна діяльність та облік цільового фінансування інноваційних ппроектів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1/2. – С. 38-48. – ISSN 2410-0706
540181
  Зубро С.В. Інноваційна діяльність та роль держави як фактор її розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 66-72
540182
  Панченко Є.Г. Інноваційна діяльність транснаціональних корпорацій в сучасному міжнародному технологічному середовищі / Є.Г. Панченко, Р.В. Омельченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 120-123
540183
  Карп"юк О. Інноваційна діяльність у глобальному вимірі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 85-92 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
540184
  Мартинюк Л.А. Інноваційна діяльність у малому бізнесі // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 93-96.
540185
  Мержа С.І. Інноваційна діяльність у промисловості: сучасний стан та напрямки активізації в Україні : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 155-159 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
540186
  Бєліков С.Б. Інноваційна діяльність як основа науково-технічного розвитку університету // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 22-23. – ISBN 978-966-600-659-5
540187
  Ковальчук С.С. Інноваційна діяльність як пріоритет економічного розвитку України : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 96-103 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
540188
  Шкільнюк О.М. Інноваційна діяльність як фактор прискореного розвитку промисловості України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 308-314. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
540189
  Ухваткін Д.Л. Інноваційна діяльність як фундамент розвитку промисловості України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 54-61
540190
  Євчук В.В. Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 158-162. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
540191
  Смерницький Д.В. Інноваційна діяльність: аспекти правового регулювання // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2015. – № 3 (42). – С. 24-30. – ISSN 2411-3816
540192
  Аннаєв Б.С. Інноваційна діяльність: особливості здійснення у сучасних умовах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4 (12). – C. 14-20
540193
  Куцинська М.В. Інноваційна діяльність: проблемні питання обліку та аудиту // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 85-88
540194
  Петрова І.Л. Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди : монографія / І.Л. Петрова, Т.І. Шпильова, Н.П. Сисоліна ; Вищий навч. заклад "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Дорадо, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-7735-35-7
540195
  Сербина Г.М. Інноваційна домінанта конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 79-84
540196
  Волков В.В. Інноваційна екологічна ідея в розвитку Києва / Волков В.В., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д. – Київ : МП Леся, 2008. – 67, [1] с. : фотогр. – ISBN 966-8126-39-4
540197
  Федулова Л.І. Інноваційна економіка : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І. Федулова. – Київ : Либідь, 2006. – 480с. – ISBN 966-06-0438-6


  Розглядається сутність і характерні особливості інноваційної економіки, обгрунтовуються причини і фактори, що створюють можливість її реалізації в Україні. Аналізується досвід зарубіжних країн, які стали на шлях постіндустріального розвитку та ...
540198
  Ястремська О.М. Інноваційна економіка : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-676-459-4
540199
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 1 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540200
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 2 (40). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540201
   Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль
№ 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540202
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 11 (49). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540203
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 2 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540204
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3 (52). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540205
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 4 (53). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540206
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5 (54). – 2014. – 412 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540207
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 6 (55). – 2014. – 401 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540208
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 1 (56). – 2015. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540209
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 2 (57). – 2015. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540210
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3 (58). – 2015. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540211
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 4 (59). – 2015. – 396 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540212
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5 (60). – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540213
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (61). – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540214
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (62). – 2016. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540215
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (63). – 2016. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540216
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (64). – 2016. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540217
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 9/10 (65). – 2016. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540218
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 11/12 (66). – 2016. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540219
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (67). – 2017. – 231 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540220
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (68). – 2017. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540221
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (69). – 2017. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540222
   Інноваційна економіка АПК : науково-виробничий журнал / Львів. нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Ф-т економіки, менеджменту та інновацій ; редкол.: Музика П.М., Баланюк І.Ф., Борщевський В.В. [та ін.]. – Львів, 2014-
№ 1 (1). – 2014. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
540223
  Білик Р.С. Інноваційна економіка в системі світового господарства // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 3-10. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
540224
  Гончарова Н.П. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 11-19. – ISSN 1993-6788
540225
  Піпченко Н.О. Інноваційна зовнішньополітична діяльність України: тенденції та перспективи // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-79
540226
  Дука А.П. Інноваційна індустріалізація національної економіки : монографія / А.П. Дука. – Київ : VADEX, 2014. – 422, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 351-395. – ISBN 978-966-9725-17-2
540227
   Інноваційна інфраструктура // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  9 жовтня 2015 року в Урядовому контактному центрі за участю заступника Міністра освіти і науки Максима Стріхи відбулася експертна зустріч на тему "Проект Концепції Державної цільової економічної програми розвитку в Україні інноваційної інфраструктури ...
540228
  Гринюк Р.Ф. Інноваційна інфраструктура й напрями комерціалізації результатів наукових досліджень у Донецькому національному університеті / Р.Ф. Гринюк, Беспалова, С.В. Радіо // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 57-58. – ISBN 978-966-600-659-5
540229
  Рудь Н.Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 224-230 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
540230
  Герасимчук З.В. Інноваційна інфраструктура регіону: методологія формування і розвитку : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / З.В. Герасимчук, Н.Т. Рудь // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 197-207 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
540231
  Микитюк О.П. Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 128-138
540232
  Микитюк О.П. Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 359-368


  Проблема активізації інноваційної діяльності у межах вітчизняної економіки набуває важливого значення в контексті реалізації ринкових реформ в Україні та підвищення загальної ефективності господарювання. Центральне місце у вивченні цієї проблематики ...
540233
  Князевич А.О. Інноваційна інфраструктура України: міжнародна оцінка та тенденції розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
540234
  Жнакіна Е. Інноваційна інфраструктура як фактор активізації інноваційної діяльності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 141-148. – ISSN 1818-2682
540235
  Спасибо-Фатссва Інноваційна інфраструктура, кластери та "хай-тек" уклади в сучасності та українських реаліях // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 99-108. – ISSN 1993-0909
540236
  Нежиборець В. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-69.
540237
   Інноваційна класика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 112-113 : фото
540238
  Вороненко О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 17-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
540239
  Шпонтак І.М. Інноваційна компетентність педагога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 21-24
540240
  Проценко О. Інноваційна компетентність педагога: зміст і структура / О. Проценко, С. Юрочко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 51-55. – ISSN 2308-4634
540241
  Хоменко О.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 100-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
540242
  Тараненко І.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації : монографія / І.В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 383-420. – ISBN 978-966-434-289-3
540243
  Жукович О.І. Інноваційна конкурентоспроможність національної економіки // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 106-108
540244
  Панухник О.В. Інноваційна концепція забезпечення формування конкурентоспроможності економіки регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 161-165
540245
  Кириленко К.М. Інноваційна культура в контексті теорії постіндустріального суспільства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 45-51. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
540246
  Кириленко К.М. Інноваційна культура та теорія діалогу культур В. Біблера // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 96-100. – ISSN 2076-1554
540247
  Соболь Т.В. Інноваційна культура як основа розвитку сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність інноваційної культури та її місце і значення в розвитку сучасного суспільства. Проаналізовано взаємозв"язок інноваційної культури особистості та інноваційної культури суспільства та виділено основні завдання розвитку ...
540248
  Коновалова М.В. Інноваційна культура як принцип сучасної державної служби : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Коновалова Марта Валеріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
540249
  Ганущак-Єфіменко Інноваційна культура як чинник сприяння розвитку інтеграційної взаємодії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 71-76. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
540250
  Лєсная Інноваційна лексика у вивченні української мови як іноземної (як аспект мовної підготовки міжнародників) / Лєсная, (Лісна) // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 34-42. – ISBN 978-617-7037-08-7
540251
  Косович О.В. Інноваційна лексична складова французької мови в умовах Інтернет-комунікації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 03-05 квіт. 2013 р. / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНЛУ, 2013. – С. 155-156
540252
  Тєлєтов О.С. Інноваційна маркетингова діяльність у житловому будівництві / О.С. Тєлєтов, А.А. Граділь, М.П. Рудь // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 33-46. – ISSN 2218-4511
540253
  Денисюк О.М. Інноваційна методика прогнозування інвестиційних вкладень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання / О.М. Денисюк, С.П. Ковальчук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 211-215. – ISSN 2309-1533
540254
  Пріман Р. Інноваційна методична культура майбутнього педагога як пріоритетна складова частина його професійної компетентності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 23-26. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено деякі аспекти сутнісної характеристики інноваційної методичної культури майбутнього педагога. Закцентовано увагу на аналізі структури інноваційної методичної культури майбутнього педагога як діалектичної єдності мотиваційно-ціннісного, ...
540255
  Угринюк О.В. Інноваційна метонімія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 276-279. – Бібліогр.: Літ.: с. 279; 11 п. – ISSN 1729-360Х
540256
  Кірюхіна Л. Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфраструктурі країни / Л. Кірюхіна, Т. Кузьмінич // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 1029-7200


  Розкривається роль Національної бібліотеки Білорусі у розвитку інформаційної інфраструктури країни, генеруванні вітчизняного інформаційного ресурсу, забезпеченні необмеженого доступу населення до суспільно значущих світових інформаційних ресурсів. ...
540257
  Кірюхіна Л. Інноваційна місія Національної бібліотеки Білорусі в інформаційній інфраструктурі країни / Л. Кірюхіна, Т. Кузьмінич // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 1029-7200


  Розкривається роль Національної бібліотеки Білорусі у розвитку інформаційної інфраструктури країни, генеруванні вітчизняного інформаційного ресурсу, забезпеченні необмеженого доступу населення до суспільно значущих світових інформаційних ресурсів. ...
540258
  Залізко В.Д. Інноваційна модель аграрного устрою українського села / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков, І.О. Луценко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 113-124. – ISSN 1993-6788
540259
  Шемаєва Г.В. Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 42-49. – Бібліогр.: 8 назв.


  Обгрунтовується формування інноваційної моделі бібліотечної освіти на засадах тріади: освіта-наука-інновації; акцентується увага на трансфері знань як третій складовій моделі. Пропонується створення Українсько-європейського бібліотечного центру ...
540260
   Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів : монографія / С.В. Онишко, С.О. Єгоров, С.І. Федчук, Г.М. Білецька, Ю.М. та ін. Черненко; Онишко С.В. [та ін.] ; за заг.ред. Ю.П. Доценка ; Держ. податк. адмін. України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Н.-д. ін-т фінансового права. – Київ : МП Леся, 2006. – 196 с. – Бібліогр.: с. 191-195. – ISBN 966-8126-71-8
540261
  Литвин В. Інноваційна модель має бути керованою: Виступ Голови Верховної Ради України на парламентських слуханнях "Економічна політика України: актуальні питання" 16 черв. 2004 р. // Голос України, 2004. – 19 червня
540262
  Володін С.А. Інноваційна модель наукоємного ринку АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 133-142. – Бібліогр.: на 17 пунктів
540263
   Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти : наук.-метод. посібник / [Ващенко Л.М. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 138, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-644-280-5
540264
  Подлесний С. Інноваційна модель підготовки інженерних кадрів / С. Подлесний, О. Періг // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 61-66. – ISSN 2078-1016
540265
  Драгун Л.М. Інноваційна модель підприємництва як засіб підвищення ефективності використання фінансових ресурсів / Л.М. Драгун, М.О. Бородін, П.А. Фісуненко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 74-80. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
540266
  Швиданенко Г.О. Інноваційна модель розвитку бізнесу в Україні / Г.О. Швиданенко, К.С. Бойченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 192-196. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
540267
  Павлова Т.В. Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 3 (54). – С. 248-252. – ISSN 2313-4569


  У статті відображено значення інноваційної діяльності установ вищої освіти, розглянуто основні чинники необхідності впровадження інновацій. Визначено основні напрямки формування інноваційної моделі розвитку вищого навчального закладу в контексті ...
540268
  Міщук О.В. Інноваційна модель розвитку економіки: стан, проблеми, перспективи // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 75-78. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
540269
  Костюк Т.О. Інноваційна модель розвитку м"ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної безпеки сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 66-72 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
540270
  Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 67-78. – ISSN 0131-775Х
540271
  Давидова О.Г. Інноваційна модель розвитку рекреаційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 64-69
540272
  Уркевич В.Ю. Інноваційна модель розвитку сільського господарства України: окремі правові питання // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 32-36
540273
  Скрипниченко В.А. Інноваційна модель розвитку та трансфер технологій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 298-303. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
540274
  Бідило А.А. Інноваційна модель розвитку України як передумова її інтеграції у глобальну систему науково-технологічного обміну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 200-205.
540275
  Чайка В. Інноваційна модель розвитку як відповідь на виклики сучасності : регіональнй аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 34-35 : Рис. – ISSN 1810-3944
540276
  Желюк Т. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку регіону // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
540277
  Ковтало Х. Інноваційна модель структурної перебудови економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 167-170. – ISSN 2078-5860
540278
  Мокій А.І. Інноваційна модель транскордонного співробітництва: методологічні та методичні аспекти реалізації / А.І. Мокій, І.Г. Бабець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 23-28. – Бібліогр.: на 17 пунктів
540279
  Швець І. Інноваційна модель фахової підготовки робочої сили як інструмент накопичення людського капіталу / І. Швець, О. Єськов, О. Захарова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 79-84. – ISSN 1728-9343
540280
  Близнюк А. Інноваційна модель формування системи маркетингового менеджменту туристичних підприємств України // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 201-209. – ISSN 2304-2281
540281
  Володін С.А. Інноваційна модель функціонування та розвитку аграрної науки у ринкових умовах / С.А.Володін. – Київ : Дія, 2006. – 260с. – ISBN 966-7665-95-X
540282
  Андрійчук В.Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 4-8
540283
  Жук М. Інноваційна освіта як відповідь викликам інформаційних революцій і потенціал соціальних транзитов / М. Жук, С. Констанчак // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 171-173. – ISSN 1998-6939


  Инновационная модель становиться ключевым фактором развития в условиях глобализации и информационных революцый. Информационное образование есть основным приоритетом этого развития.Для трансформационных стран значительный потенциал успешных изменений ...
540284
  Головко С.Г. Інноваційна освітня діяльність як необхідна умова якісної підготовки майбутніх правників // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 161-164. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
540285
  Медвідь Т.А. Інноваційна основа розвитку банківського бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 127-133.
540286
  Гончарова Н.П. Інноваційна парадигма економічного зростання: сутність та механізми впливу на зміцнення економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 37-46


  В статті розглядаються варіанти активізації механізмів впливу інноваційного потенціалу на зростання економіки. The variants of activation of mechanisms of influencing of innovative potential on economy vwth are examined in the article.
540287
  Онікієнко В.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України : Монографія / Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М., Терон І.В.; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2006. – 480с. – ISBN 966-96637-1-7
540288
  Бондар М. Інноваційна парадигма сучасної бухгалтерської освіти та науки в університеті / Микола Бондар, Світлана Свірко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 54-66 : табл. – ISSN 1682-2366
540289
   Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні : аналітична доповідь / [Близнюк В.В. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди]НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 275, [1] с. : іл. – На тит. арк. орфогр. помилка в назві: Інновіаційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. - Авт. зазнач. на с. 275. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-02-7120-3
540290
  Давидова І.О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... доктора наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.03 / Давидова І.О.; Харківська державна академія культури. – Київ, 2008. – 50с. – Бібл.: 75 назв
540291
  Давидова І.О. Інноваційна політика бібліотеки в плановій та ринковій системах господарювання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 105-111


  Досліджуються мета, роль та механізми формування інноваційної політики бібліотек у різних системах управління.
540292
  Цигилик І.І. Інноваційна політика в системі підприємництва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.75-79
540293
  Кузнецов О.В. Інноваційна політика Великобританії: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 135-141
540294
  Гайдабрус А.О. Інноваційна політика держави в постіндустріальному розвитку України. Вибір концепції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 41-45. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
540295
  Демьохін В.А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 37-44 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
540296
  Прокопенко І.Ф. Інноваційна політика держави та її роль у забезпеченні розвитку економіки України / І.Ф. Прокопенко, Т.О. Стовбун // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 5-15. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
540297
  Байцим В. Інноваційна політика держави як інструмент подолання кризи наукомісткого сектору національної економіки України / В. Байцим, Кобринчук, І // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 291-294. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
540298
  Чеботар С.В. Інноваційна політика держави як фактор активізації інноваційної діяльності підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 213-218
540299
  Стеченко Д.М. Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 9-18. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (22)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
540300
  Жуков С. Інноваційна політика на шляху євроінтеграції: завдання і виклики для України / С. Жуков, О. Дюгованець // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 86-99. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
540301
  Стеченко Д.М. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності економік регіонів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 114-119


  Розглядаються аспекти інноваційної політики становлення конкурентних переваг в економічному і суспільному розвитку. Розкриті ключові елементи розвитку конкурентоспроможності економік регіонів України та фактор активізації інноваційної діяльності в її ...
540302
  Просович О.М. Інноваційна політика підприємств в сучасних умовах господарювання / О.М. Просович, Р.О. Мірошник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 30-34. – ISSN 0321-0499
540303
  Снігур Х. Інноваційна політика підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 200-204. – ISSN 1818-5754
540304
  Дячук І. Інноваційна політика розвитку економіки : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 91-92. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
540305
  Кальянов А.В. Інноваційна політика розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки / А.В. Кальянов, С.О. Воронков // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 12-18
540306
  Лучик В.Є. Інноваційна політика розвитку регіонів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 174-177. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
540307
  Мармазова Т.І. Інноваційна політика та її роль у випереджальному соціальному розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 59-68
540308
  Шатило О.А. Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 135-137
540309
  Притикіна О.Л. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС : інвестиції / О.Л. Притикіна, Ю.М. Стасюк, О.В. Щипанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.36-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
540310
  Юринець З. Інноваційна політика як складова розвитку економіки України / З. Юринець, Б. Максимів, Судова-Хом"юк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 694-699. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
540311
   Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України : аналітичні матеріали, засновані на результатах проекту "Вдосконалення стратегій, політик та регулювання інновацій в Україні" EuropeAid/127694/C/SER/UA), Київ, жовтень 2011 р. / ред. : Г. Румпф, Д. Строгилопулос, І. Єгоров. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-909-5
Т. 1 : Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. – 2011. – 214 с. : іл., табл. – Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні". – Бібліогр. в кінці розд.
540312
   Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України : (станом на жовтень 2011 року) / [дослід. здійснювали : Авігдор Г., Атаманова Ю., Булкін І. та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-910-1
Т. 2 : Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. – 2011. – 352 с. : табл. – Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні"
540313
   Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України : Київ, жовтень 2011 р. / [підгот. : Д. Строгілопулос, Г. Румпф]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-908-8
Т. 3 : Інновації в Україні : пропозиції до політичних заходів. – 2011. – 74 с. : іл., табл. – Проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні"
540314
  Філіпова Н.О. Інноваційна послуга як джерело розширення ринків збуту високотехнологічної продукції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 259-263. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
540315
  Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-9.
540316
  Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-13 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1811-3141
540317
  Черненко В. Інноваційна праця та мотиваційні основи її розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-34. – Бібліогр.: 4 назв.


  Нові видання
540318
   Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / [Семикіна М.В. та ін. ; за наук. ред. М.В. Семикіної] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр., Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. – 319, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 319. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-2200-19-5
540319
  Кондратьєва А.В. Інноваційна природа освітнього менеджменту // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 226-230
540320
  Касич А.О. Інноваційна продукція як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств України / А.О. Касич, М.В. Назарова, Т.А. Клімович // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 66-69. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
540321
  Яненко Я. Інноваційна рекламна упаковка: соціалізаційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-71. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду соціалізаційного аспекту інноваційної рекламної упаковки як однієї із сучасних рекламних технологій, яка репрезентує цільовій аудиторії нові знання та уявлення про суспільство. Проаналізовано приклади інноваційної рекламної ...
540322
  Орзіх М. Інноваційна реконструкція адміністративно-територіального устрою України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 11-15. – ISSN 0132-1331
540323
  Гусєв В.В. Інноваційна реструктуризація регіональних економічних систем як фактор забезпечення економічної безпеки україни в регіональному вимірі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.109-113. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
540324
  Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / Світлана Польовик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 13-15. – ISSN 2076-9326


  У статті подано огляд інноваційних змін у бібліотечній справі в контексті нової соціально-культурної парадигми розвитку. Розкрито особливості інновацій на прикладі президентських бібліотек та їх вітчизняного аналога - Фонду Президентів України.
540325
  Одрехівський Микола Васильович Інноваційна система регіональної агломерації "Дрогобиччина" / Одрехівський Микола Васильович, Одрехівська Ольга Омелянівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 228-239. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропоновані методологічні підходи до моделювання інноваційної системи Регіональної агломерації "Дрогобиччина", побудованої на основі структури інноваційного процесу та кластерних, територіально ієрархічних моделей як різновидностей мережних ...
540326
  ХриковЄ Інноваційна система роботи кафедри вищого навчального закладу з підготовки наукових кадрів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 232-244. – ISSN 2312-5993
540327
  Сторожук В.М. Інноваційна система як чинник конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 64-67.
540328
   Інноваційна система: стан і перспектива / підготувала С. Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Науковці, представники міністерств, бізнесу та громадських організацій зібралися у Комітеті з питань науки і освіти на слухання "Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення".
540329
  Назаркевич І.Б. Інноваційна складова в антикризових заходах України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 179-185. – ISSN 1562-0905
540330
  Присвітла О.В. Інноваційна складова в детерминантах сучасного розвитку освіти // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 83-90. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228


  Доведено необхідність моніторингу ситуації на глобальному ринку послуг та міжнародному ринку праці для стратегічного управління у сфері освітніх послуг. Зроблено висновок про необхідність удосконалення форм співпраці у тріаді "держава-бізнес-освіта".
540331
  Лапін О.В. Інноваційна складова в системі управління виноробних підприємств / О.В. Лапін, Н.Ю. Чикунова, В.Б. Богословов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 44-50. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
540332
  Васильєва Т.А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку : монографія / Т.А. Васильєва. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 118 с. – ISBN 978-966-8958-53-3
540333
  Тесленок І.М. Інноваційна складова в теоріях конкурентних переваг як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.293-297. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
540334
  Азьмук Н.А. Інноваційна складова вищої освіти в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 65-70
540335
  Будкін В.С. Інноваційна складова геоекономічних сценаріїв України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 69-71.
540336
  Дименко Руслан Анатолійович Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив інновацій на формування конкурентної стратегії держави. Виявлено умови підвищення конкурентоспроможності за рахунок впровадження модернізаційних проектів.
540337
  Дименко Р.А. Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 1993-6788
540338
  Власова І.В. Інноваційна складова конкурентоспроможності економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 114-118
540339
  Варналій З.С. Інноваційна складова конкурентоспроможності української економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 32-36


  У статті розглядаються головні складові конкурентоспроможності економіки України, розкривається магістральний напрям зміцнення конкурентноздатності вітчизняної економіки і інноваційність, що дозволить Україні ефективно інтегрувати у світову економіку, ...
540340
  Пушкарьова Т.О. Інноваційна складова науково-педагогічного проекту / Т.О. Пушкарьова, Н.В. Журбенко // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 164-167. – ISBN 978-617-625-000-5
540341
  Арутюнян С.С. Інноваційна складова нової моделі економічного розвитку України у посткризовий період / С.С. Арутюнян, Р.Р. Арутюнян // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 253-257. – ISSN 0321-0499
540342
  Чечетов М. Інноваційна складова ринкової трансформації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 4-14 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
540343
  Школа І.М. Інноваційна складова стратегії розвитку промислового потенціалу регіону / І.М. Школа, П.І. Шилепницький, О.В. Зибарева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 7-14. – Бібліогр.: на 7 пунктів
540344
  Писаренко С.М. Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
540345
  Підвисоцький Я.В. Інноваційна складова сучасних міжнародних фінансових інструментів : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
540346
  Стукач Т.М. Інноваційна складова сучасної аграрної політики України : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 121-125. – Бібліогр.: 10 назв
540347
  Сизоненко В.О. Інноваційна складова трансформації економічних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 233-238.
540348
  Кондратюк О.І. Інноваційна складова у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 21-25. – ISSN 2409-1944
540349
  Тараненко І.В. Інноваційна складова формування конкурентоспроможності економіки України в контексті циклічного розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 107-114. – ISSN 2074-5354
540350
  Ватченко О.Б. Інноваційна спрямованість економіки України на сучасному етапі розвитку / О.Б. Ватченко, Г.В. Ползікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 55-60. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
540351
  Романовський О.Г. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності з формування національної гуманітарно-технічної еліти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 2078-7782
540352
  Росул В.В. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності О.В. Духновича / В.В. Росул, О.Й. Фізеші // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 189-196. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
540353
   Інноваційна спрямованість розвитку медичної науки / Л.Г. Карпінська, О.П. Волосовець, О.М. Кочет, П.Р. Петрашенко, К.В. Баранніков, А.Є. Горбань, І.І. Шевчук, І.О. Трубка, С.В. Уваренко, Л.І. Закрутько // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 22-28. – ISSN 1681-2751
540354
  Космидайло І.В. Інноваційна спрямованість як засіб економічного росту // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 12 пунктів
540355
  Толкач О.А. Інноваційна стратегія держави у вирішенні медико-соціальної проблеми здоров"я нації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 67-69 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
540356
  Олійник Я. Інноваційна стратегія конкурентоспроможності регіону на основі кластерного підходу / Я. Олійник, С. Запотоцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 4-8. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті охарактеризовано інноваційну модель розвитку територій через реалізацію кластерного підходу. Розкрито перспективи кластерів в реалізації інновацій, їх потенційні переваги та можливості до забезпечення конкурентоспроможності територій. Наведено ...
540357
  Улановська А.С. Інноваційна стратегія розвитку європейської вищої освіти в контексті другої фази Болонського процесу (2010-2020 рр.): аналіз основних ініціатив // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 339-341. – ISBN 978-966-698-191-5
540358
  Басс Д.Я. Інноваційна стратегія розвитку ринків фінансових послуг // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 86-91. – Бібліогр.: на 6 пунктів
540359
  Скляренко Н.В. Інноваційна структура ВНЗ України: проблеми формування та шляхи розвитку // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 160-161. – ISBN 978-966-600-659-5
540360
  Домбровський О. Інноваційна сутність і зміст категорії "цивілізаційний хронотоп" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-35. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема "цивілізаційного хронотопу", яка є інноваційною категорією сучасної економічної теорії та наступним кроком в її розвитку. В статье исследуется проблема "цивилизационного хронотопа", являющаяся инновационной категорией ...
540361
  Богер О.В. Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 138-140 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
540362
  Пабат О. Інноваційна та економічна безпека держави: суть та підходи до визначення понять // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 40-44
540363
  Макаренко П.О. Інноваційна та логістична складові автомобілебудування: суспільно-географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 160-167. – Бібліогр.: 9 назв
540364
  Єгоров І. Інноваційна та науково-технічна діяльність в Україні в контексті політики євроінтеграції: тенденції та проблеми / І. Єгоров, В. Грига // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 184-196. – ISSN 2524-0137
540365
  Мельник Л.Ю. Інноваційна та технологічна політика держав // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 15-26. – ISSN 2306-546X
540366
   Інноваційна та фіскальна політика держави у природоресурсних галузях. Процесуально-правове регулювання відносин, які виникають при вирішенні податкових спорів за участю органів ДПС. Використання моделей у процесі розподілу бюджетних призначень... : збірка тез за матеріалами круглих столів / Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; АПН України ; Наук.-дослід. ін-т фінанс. права ; [ редкол. : Мельник В.П., Антипов В.І. та ін. ]. – Ірпінь, 2008. – 110с. – ISBN 978-966-337-162-7
540367
  Маслюківська А. Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: від класичного визначення поняття "інновація" до сучасного розуміння інноваційних ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-61. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено еволюцію виникнення та класичне визначення поняття "інновація". Розглянуто основні положення інноваційної теорії Йозефа Шумпетера та їх сучасне розуміння. В статье исследована эволюция возникновения и классическое определение ...
540368
  Филюк В. Інноваційна теорія підприємництва Й.А. Шумпетера // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 117-124
540369
  Каховський М.Ю. Інноваційна технологія механізованого мокрого підводного зварювання високолегованої корозійностійкої сталі. - // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 25-31. – ISSN 1815-2066
540370
  Волженцева І.В. Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 3-17
540371
  Погріщук Б. Інноваційна транзитивність як індикатор формування глобальної економічної безпеки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 18-23. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
540372
   Інноваційна Україна 2020 : нац. доповідь / [Ю.М. Бажал та ін. ; за заг. ред. В.М. Гейця та ін.] ; НАН України, Секція сусп. і гуманітар. наук. – Київ : НАН України, 2015. – 334, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 335. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7615-4
540373
  Коваль В.В. Інноваційна форма мережевої взаємодії учасників інфокомунікаційного кластеру як основа модернізації регіональної економічної системи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 140-146


  Розглянуто передумови формування мережевої структури - кластеру в сфері інформаційних та телекомунікаційних послуг.
540374
  Атаманова Ю. Інноваційна функція держави в контексті правового забезпечення інноваційного розвитку: постановка питання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 128-137. – ISSN 1993-0909
540375
  Новальська Т. Інноваційне дослідження довідкого-бібліографічної діяльності наукових бібліотек // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 34-35


  В статті подається рецензія на монографію керівника Центру науково-бібліографічної інформації НБУ ім. В. І. Вернадського Т. Добко ( Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України : становлення та розвиток ...
540376
  Голосніченко І. Інноваційне дослідження з актуальних проблем забезпечення процесу інформатизації України юридичною наукою та практикою : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 161-163. – ISSN 0132-1331
540377
  Ракітіна Н.О. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності компанії // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 115-123. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
540378
  Гармашова О.П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.01 / Гармашова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
540379
  Гармашова О.П. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гармашова Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 270 л. – Додатки: л. 200-270. – Бібліогр.: л. 176-199
540380
  Тарнавська Н. Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 56-61. – ISSN 1810-3944
540381
  Пакуліна А.А. Інноваційне забезпечення освітньої дяльності та розвиток платних освітніх послуг // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 161-162. – ISSN 2075-4892


  "Європейські вищі учбови заклади накопичили значний досвід інноваційного розвитку і в розробці, і в застосуванні нових освітніх технологій, який може бути використаний в українських ВНЗ."
540382
  Бороденко К.С. Інноваційне забезпечення розвитку зерновиробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 139-144. – ISSN 2221-1055
540383
  Андрусяк І.В. Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Андрусяк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229, [34] арк. – Додатки: [34] арк. – Бібліогр.: арк. 209-229
540384
  Андрусяк І.В. Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Андрусяк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
540385
   Інноваційне лідерство / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Досвід, можливості й конкретні результати співпраці НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" з вітчизняним обороно-промисловим комплексом було представлено під час першого Всеукраїнського форуму приватних підприємств оборонної промисловості й Міжнародної ...
540386
  Шихненко Д.В. Інноваційне лідерство як справжня альтернатива засиллю бюрократизму // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 53-55. – ISBN 978-966-285-399-5
540387
  Соснін О. Інноваційне оновлення життя суспільства. З приводу чергового випуску фахівців кафедри "Міжнародна інформація" Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 58-61. – (Політичні науки)


  Автор статті згадує Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, де в 1993 р. було започатковано підготовку фахівців за спеціальністю "Міжнародна інформація".
540388
  Гречан А.П. Інноваційне партнерство як фактор розвитку національної інноваційної інфраструктури // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 40-44. – ISSN 2413-0966
540389
  Зянько В.В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку : Монографія / В.В. Зянько; МОНУ, Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 263с. – ISBN 966-641-122-9
540390
  Галенко С.М. Інноваційне підприємництво як інструментальна основа фундаментальних світогосподарських трансформацій / С.М. Галенко, Д.С. Очеретний // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 59-63. – ISSN 2222-4459
540391
  Павленко І.А. Інноваційне підприємництво як наукова категорія / І.А. Павленко, Л.А. Петренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 12-15. – ISSN 2306-6814
540392
  Нежиборець В. Інноваційне підприємництво як складова економічного зростання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 26 назв
540393
  Овчаренко Л.В. Інноваційне підприємництво: світовий досвід та реалії України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-5
540394
  Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку : монографія / В.В. Зянько ; МОНУ ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 397с. – ISBN 978-966-641-265-5
540395
  Мазур О. Інноваційне підприємство в структурі малого бізнесу в Україні = Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 6-41 : Рис. 2. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
540396
  Попов С.А. Інноваційне реформування публічного управління: класифікація державно-управлінських нововведень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 11-19. – ISSN 2310-2837
540397
   Інноваційне співробітництво з компанією Samsung Electronics / Управління міжнародного наук.-техн. співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Відбулася зустріч проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) П.О. Беха з делегацією компанії Samsung Electronics (Корея) на чолі з віце-президентом Сеунгуном Парком. "Зустріч присвячена обговоренню питань науково-технічного ...
540398
  Бабієнко М.Ф. Інноваційне сприяння забезпеченню продовольчої безпеки в Україні / М.Ф. Бабієнко, М.М. Кулаєць, В.О. Пабат // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 16-20. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
540399
   Інноваційне сприяння у забезпеченні продовольчої безпеки / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, О.Д. Витвщька, ПросянікВ.М // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 111-117. – ISSN 2221-1055
540400
  Юркевич О.М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 81-86
540401
  Українська Л.О. Інноваційне спрямування розвитку корпаративної культури // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 219-222. – ISSN 2075-4892
540402
  Шнипко О. Інноваційне становище України: проблеми та перспективи // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності / Національний банк України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 20-24.
540403
  Тацій В.Я. Інноваційне суспільство: новий виклик правовій науці // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 90-106. – ISBN 978-966-458-148-3
540404
  Єгоров І.Ю. Інноваційне табло ЄС та визначення місця у ньому України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 87-91. – ISSN 1027-3239
540405
  Кривонос А. Інноваційне управління агросектором України / А. Кривонос, М. Білокур // Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2012. – № 3 (155). – С. 22-33. – ISSN 0868-8893
540406
  Мальченко В.Л. Інноваційне управління в міжнародних компаніях // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 164-165
540407
  Чорний А.В. Інноваційне управління інтелектуальними ресурсами соціально-економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Чорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
540408
  Тарнавська Н.П. Інноваційне управління конкурентоспроможністю логістичних ланцюгів : монографія / Наталія Тарнавська, Роман Сивак. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 239, [1] с. : іл., табл., схеми. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр.: с. 210-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-2128-9
540409
  Тарнавська Н. Інноваційне управління конкурентоспроможністю підприємства з урахуванням трансформації логістичних ланцюгів / Н. Тарнавська, Р. Сивак, Г. Нагорняк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 282-287. – ISSN 1993-0259
540410
  Бикова В.Г. Інноваційне управління ресурсним обміном в економічних системах / В.Г. Бикова, Є.В. Курячий, Ю.М. Ряснянський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 101-108
540411
  Тарнавська Н. Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 36-43
540412
  Аніщенко В.О. Інноваційне управління соціо-еколого-економічними системами [теоретико-методологічні аспекти] / В.О. Аніщенко, Т.А. Гоголь, О.Г. Гончаренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 104-108
540413
  Федулова І.В. Інноваційний адаптаційний потенціал підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 59-64.
540414
  Генералова Ю.В. Інноваційний аспект економічного зростання / Ю.В. Генералова, Н.О. Кульбака // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 20-25. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
540415
  Андреюк Н. Інноваційний аспект конкурентоспроможності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено інноваційну активність як один із ключових чинників підвищення конкурентоспроможності країни. Проаналізовано сучасний стан, проблеми і напрями розвитку інноваційної діяльності підприємств України. В статье определена инновационная ...
540416
  Токар В.В. Інноваційний базис національної мобілізаційно-інноваційної моделі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 47-50
540417
  Бедратенко В.М. Інноваційний бізнес в країнах з розвиненою економікою / В.М. Бедратенко, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 7-9. – ISBN 978-617-645-231-7
540418
  Шульц С.Л. Інноваційний вектор євроінтеграції України: проблеми та перспективи / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 157-165. – ISSN 2306-5664
540419
  Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 15-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
540420
  Федулова Л.І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (618). – С. 30-37. – ISSN 0131-775Х
540421
  Шевченко Л.С. Інноваційний вектор соціально-економічного розвитку України: виклики і загрози // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 10-14. – ISSN 2218-1199
540422
  Дука А. Інноваційний вимір глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 64-68. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються проблеми впливу глобалізаційних процесів на структуру та якість відтворювальних процесів в національній економіці. Висвітлюється місце в цих процесах суб"єктів інноваційної сфери та узагальнюється вплив результатів їх ...
540423
  Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України : економіко-технологічний контекст : монографія / О.С. Шнипко. – Київ : Генеза, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-504-954-8
540424
  Ростов Е.Ф. Інноваційний імператив розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України / Е.Ф. Ростов, С.Д. Годун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 46-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються нові принципи ринкового господарювання, визначаються окремі засоби для розвитку зовнішньоекономічного потенціалу України, ноосферо-інноваційна концепція економічного відродження України.
540425
  Гальків Л.І. Інноваційний імператив розвитку рітейлу як деактиватор ризиків і загроз соціально-економічній безпеці / Л.І. Гальків, М.Я. Демчишин, Д.В. Грищук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 61-68. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
540426
  Буркинський Б.В. Інноваційний імператив становлення "зеленої" економіки / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 2-3
540427
  Югас Е.Ф. Інноваційний кластер як фактор конкурентоспроможності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 84-88. – (Економіка ; Вип. 31)
540428
  Білоус В. Інноваційний клімат – обов"язкова умова розвитку бібліотеки вищого навчального закладу / Валентина Білоус // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 32-34. – ISSN 1811-377X


  У статті відображено досвід роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського із впровадження новітніх технологій як важливого напряму діяльності.
540429
  Атамапова Ю. Інноваційний кодекс України як форма удосконалення законодавчого забезпечення інноваційного розвитку України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 172-183. – ISSN 1993-0909
540430
  Ісаєнко О.О. Інноваційний краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України" // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 56-59
540431
  Князевич А.О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 26-30. – ISSN 1993-6788
540432
  Діденко О.А. Інноваційний маркетинг в системі чинників конкурентноспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 87-94
540433
  Луференко Л.Ю. Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 78-84. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
540434
  Готра В.В. Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком АПК // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 11-17. – ISSN 2222-0712
540435
  Антощенкова В.В. Інноваційний маркетинг, як особливий вид інноваційної діяльності / В.В. Антощенкова, О.А. Богданович // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 50-55. – (Економічні науки)
540436
  Власова А.М. Інноваційний менеджмент : Hавчальний посібник / А.М. Власова, Н.В. Краснокутська; Мін.освіти України.Київськ.нац.економічний університет. – Київ : КHЕУ, 1997. – 92с. – ISBN 9665740806
540437
  Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / Н.В. Краснокутська; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 504 с. – ISBN 966-574-524-7
540438
  Василенко О.В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Василенко, В.Г. Шматько. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 440с. – ISBN 966-651-092-8
540439
  Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 440с. – Шифр дубл .33 Васи.Доп.карт.ек. – ISBN 966-364-139-8
540440
  Стадник В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / В. Стадник, М. Йохна. – Київ : Академвидав, 2006. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-29-1
540441
  Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-364-480-6
540442
  Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-916-0
540443
  Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-312 та в підрядк. – ISBN 978-966-680-504-4
540444
  Власенко О.С. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / О.С. Власенко. – Київ : Знання, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-439. – ISBN 978-966-346-930-0
540445
  Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент : Підручник / Т.О. Скрипко. – Київ : Знання, 2011. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-357. – ISBN 978-966-346-718-4
540446
  Бондар О.В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Бондар, А.О. Глєбова ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Освіта України, 2013. – 479, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., частк. англ. – ISBN 978-966-188-323-8
540447
  Чайковська М.П. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 380, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 341-352. – ISBN 978-617-689123-9
540448
  Вікарчук О.І. Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 156-159. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
540449
  Чернуха Д.А. Інноваційний менеджмент на підприємстві / Д.А. Чернуха, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 59-61. – ISBN 978-617-645-231-7
540450
  Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Одес. нац. акад. харч. технологій ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 446, [2] с. : табл. – Додатки: с. 428-446. – Бібліогр.: с. 423-427. – ISBN 978-611-01-0280-3
540451
  Ахромкін Є. Інноваційний механізм забезпечення ресурсозбереження у регіоні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 27-31. – ISSN 1605-2005
540452
  Ломакін В.О. Інноваційний напрямок розвитку підприємств в Україні / В.О. Ломакін, Д.І. Антончук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 201-209. – ISBN 966-7958-13-2
540453
  Опейда Й.О. Інноваційний органокаталіз - перспективний напрямок у реакціях рідиннофазного окислення молекулярним киснем // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 68-74. – ISSN 1815-2066


  Показано перспективність інноваційного органокаталізу в аеробному окисненні та отримані в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України досягнення в цій області. Важливим нововведенням у практику окиснення молекулярним ...
540454
  Леонов С.В. Інноваційний пакет послуг як інструмент антикризового управління банківськими установами України / С.В. Леонов, О.О. Котенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 174-179. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
540455
  Назаренко К. Інноваційний підхід до викладання іноземних мов у контексті євроінтеграції України // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27. – ISSN 0131-6788
540456
  Синиця Т.В. Інноваційний підхід до змісту професійної підготовки бухгалтерських кадрів на основі впровадження інформаційних тенологій в бухгалтерську освіту / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 167-169
540457
  Савельчук І.Б. Інноваційний підхід до організації практики студентів за спеціальністью "соціальна робота" // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 207-211
540458
  Гаращук О.В. Інноваційний підхід до підготовки кадрів у контексті забезпечення їх конкурентоздатності / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 228-244. – ISSN 2218-5348
540459
  Волошина Т.М. Інноваційний підхід до розвитку підприємств пивоварної промисловості / Т.М. Волошина, І.В. Мельник, А.І. Литвинчук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-5 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
540460
  Заболотний Г.М. Інноваційний підхід до розробки методології опису моделей розвитку сучасних економічних систем / Г.М. Заболотний, С.В. Козловський // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 53-58. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто еволюційні теорії розвитку економічних систем, виділено три типи моделей їх розвитку.
540461
  Набока О. Інноваційний підхід до традиційної лекції у фаховій підготовці менеджерів освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 71. – С. 3-11. – ISSN 2077-1827


  Доведено, що розбудова підходів до фахової підготовки майбутніх менеджерів освіти вимагає використання таких інноваційних типів лекцій, як-от: настановча лекція, проблемна лекція, лекція-візуалізація, бінарна лекція, лекція зі ...
540462
  Горлачук В.В. Інноваційний підхід до формування конкурентних переваг аграрних підприємств / В.В. Горлачук, І.М. Песчанська // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 13-19. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742
540463
  Пірен М.І. Інноваційний підхід до формування та утвердження регіонального розвитку на основі європейських цінностей // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 125-129. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
540464
  Науменко М.І. Інноваційний підхід до якості вищої військової освіти / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – 254-260
540465
  Вовканич І.І. Інноваційний підхід та інформаційні технології в навчальному процесі підготовки фахівців з міжнародних відносин / І.І. Вовканич, О.І. Свєженцева // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 74-83. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
540466
  Артюшина М.В. Інноваційний підхід у викладанні психолого-педагогічних дисциплін у вищих закладах освіти України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 70-75. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
540467
  Біленчук П.Д. Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в контексті захисту прав і свобод людини і громадянина / П.Д. Біленчук, А.А. Ярмолюк // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 12-17. – ISBN 978-617-7363-14-8
540468
  Буряк А.В. Інноваційний потенціал аграрного сектору економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 56-64. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сутність інноваційного потенціалу, форми його прояву в аграрному секторі економіки. Встановлено, що інноваційний потенціал виступає чинником інтенсифікації виробництва шляхом його інноваційної модернізації, розвиток якого стримується ...
540469
  Бібен О.І. Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: особливості формування та оцінки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
540470
  Єгоричева С. Інноваційний потенціал банку як фактор вибору стратегії розвитку : банки України // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
540471
  Волинець К.І. Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 42-49. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")


  "Стратегічним напрямом вищої педагогічної школи стають інтенсифікація інноваційних процесів та розвиток інноваційного потенціалу, активний пошук нових резервів удосконалення процесу підготовки майбутніх педагогів до інноваційної діяльності. Завдання ...
540472
  Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах XXI століття // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 26-36. – ISSN 1682-2366


  На прикладі вищих навчальних закладів Харкова шляхом визначення можливостей для інноваційної діяльності через підготовку фахівців в аспірантурі та докторантурі.
540473
  Васильєва В.В. Інноваційний потенціал вищої школи у період відновлюваного розвитку економіки країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 156-160


  Проаналізовано стратегічна мета Національної доктрини розвитку освіти - перехід на ії іноваційний тип.
540474
  Задорожня Г.П. Інноваційний потенціал екологічної складової в аграрній науковій сфері / Г.П. Задорожня, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 162-168 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
540475
  Колодинський С. Інноваційний потенціал економічного розвитку регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 30-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Регіональні економічні системи є територіальними просторовими структурами, в рамках яких формуються інноваційні виробничі технологічні кластери. Останні формуються на базі розвиненої регіональної інфраструктури, що включає систему наукових, освітніх, ...
540476
  Іщук С.М. Інноваційний потенціал інформаційного простору інтернету // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 26-28
540477
  Сизоненко В.О. Інноваційний потенціал конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 62-67.
540478
  Вінницька Т.В. Інноваційний потенціал національної економіки: сутність та структура // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 34-40. – (Економічні науки ; вип. 26)
540479
  Хімченко А. Інноваційний потенціал Німеччини: використання досвіду в Україні / А. Хімченко, О. Попович // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 65-71. – ISSN 1728-9343
540480
  Крисанов Д.Ф. Інноваційний потенціал переробно-харчових підприємств: оцінювання та реалізація / Д.Ф. Крисанов, Л.Д. Водянка // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 84-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
540481
  Чабан В.Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка = фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 142-148 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
540482
  Мартюшева Л.С. та інш. Інноваційний потенціал підприємства як об"єкт економічного дослідження // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.61-66
540483
  Рудь Н.Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 140-150. – ISSN 1562-0905
540484
  Чернобай Л.І. Інноваційний потенціал системи управління: структура і принципи формування / Л.І. Чернобай, П.Б. Кишеня // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 398-404. – ISSN 0321-0499
540485
  Хаустов В.К. Інноваційний потенціал структурних зрушень в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 85-93 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
540486
  Осова О.О. Інноваційний потенціал сучасного підручника з іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 274-284. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
540487
  Пухкал О. Інноваційний потенціал та проблеми модернізації державного управління в українських реаліях суспільної трансформації // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 22-29
540488
   Інноваційний потенціал та ресурси інтеграції університету до європейського простору / Л Дунаєва, М.К. Кременчуцька, О.О. Нікогосян, У.В. Варнава // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 60-68. – ISBN 978-617-689-150-5
540489
  Ганаба С. Інноваційний потенціал традиції: освітній аспект // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016
540490
   Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах = Innovation potential of Ukraine in international relations / [Рижков М.М. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 283, [1] с. : іл., табл. – На авантит.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин - 70 років. - Авт. зазнач на с. 281-282. - Парал. тит. арк., післямова та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці глав. – (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 70 років). – ISBN 978-966-2123-51-7
540491
  Прудка О.В. Інноваційний потенціал України в регіональному розрізі // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 22-27 : фото, рис. – Бібліогр.: 6 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
540492
  Бошота Н.В. Інноваційний потенціал України та ключові проблеми його розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 56-59. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (38)). – ISSN 0869-0782
540493
  Писарева М. Інноваційний потенціал України: оцінка стану та перспективи реалізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 180-184
540494
  Архієреєв С.І. Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки / С.І. Архієреєв, Т.В. Тарасенко ; Нац. ін-т стратегічних дослідж., Регіональний філіал у м. Харкові. – Харків : Золоті сторінки, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-400-119-6
540495
  Узунов В.В. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємств на внутрішніх і зовнішніх ринках // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-27 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
540496
  Воробей О.В. Інноваційний потенціал: сутність та роль в умовах транзитивної економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 8-18
540497
  Мельник О.Г. Інноваційний прибуток як джерело фінансування інновацій : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 108-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
540498
  Заїка С.О. Інноваційний проект як об"єкт управління / С.О. Заїка, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 172 : Економічні науки. – С. 101-114. – (Економічні науки)
540499
  Стрілковська Н.П. Інноваційний проект як форма реалізації інноваційної політики вищого навчального закладу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 176-181. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
540500
  Орлюк О. Інноваційний прорив без науки неможливий // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 17-23 черввня (№ 24). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277


  15 червня 2016 р. відбулася акція вчених під Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України, з вимогою збільшити фінансування.
540501
  Михайловська О. Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-38. – ISSN 1810-3944
540502
  Михайловська Оксана Інноваційний прорив України: політичний міф чи реальна можливість у глобалізованому світі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті аналізується можливість України здійснити суттєве прискорення технологічного розвитку. Введена система коефіцієнтів для визначення якості зв"язку між рівнем науково-дослідних робіт (НДР) та технологіями дозволяє оцінити сучасний стан якості ...
540503
  Галиця І.О. Інноваційний процес: основні тенденції та напрями розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.12-15
540504
  Лук"яненко Д. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університетів / Д. Лук"яненко, А. Поручник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 74-86 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-2366
540505
  Островська О.А. Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 100-113 : табл. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2305-7645
540506
  Буркинський Б. Інноваційний рівень виробництва та конкурентоспроможність чорної металургії України / Б. Буркинський, С. Савчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 4-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
540507
  Гончаренко О.В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 103-109. – ISSN 1993-6788
540508
  Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 27-35. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
540509
  Бузовський Є.А. Інноваційний розвиток альтернативних джерел енергії / Є.А. Бузовський, В.А. Скрипниченко, М.М. Лучник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 14-20
540510
  Чорнодон В. Інноваційний розвиток АПКу системі реформування національного господарського комплексу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 472-478. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Визначено соціально-економічні передумови розвитку сільськогосподарського виробництва, стратегічні пріоритети реалізації інноваційних процесів та розкрито умови їхньої реалізації.
540511
  Ракитянська В.Д. Інноваційний розвиток бібліотек як спосіб забезпечення дієздатності в умовах інформаційного суспільства: досвід та перспективи // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 5-18
540512
  Канченко Є.В. Інноваційний розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 85-89. – ISSN 0321-0499
540513
  Дєнєжніков С.С. Інноваційний розвиток вищої освіти і мультимедійні технології: теоритичні та практичні аспекти // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 7-23. – ISBN 978-966-698-197-7
540514
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimension of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное и национальное измерения перемен : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-191-5
Т. 1. – 2015. – 391, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
540515
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimension of changes = Инновационное развитие высшего образования: глобальное и национальное измерения перемен : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-193-9
Т. 2. – 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., пол., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
540516
  Щекатунова Г.Д. Інноваційний розвиток вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладів творення школи майбутнього // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 40-48. – ISSN 2304-0629
540517
  Скрипченко М.О. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: сутність поняття, проблеми та перспективи в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 56-59. – ISBN 978-617-645-234-8
540518
  Філиппова С.В. Інноваційний розвиток вітчизняних промислових підприємств: основні проблеми та тенденції / С.В. Філиппова, П.В. Воронжак // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 336-341
540519
  Лапко О.О. Інноваційний розвиток вітчизняної нафтогазовидобувної галузі як чинник забезпечення її конкурентоспроможності на технологічних засадах / О.О. Лапко, Г.В. Крамарєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 406-411. – ISSN 0321-0499
540520
  Кириченко О.А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізаці / О.А. Кириченко, Ю.І. Вигівська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 13-16
540521
  Образцова Н.О. Інноваційний розвиток економіки з урахуванням домінуючих компонент інвестиційного ризку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 84-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
540522
  Антохов А.А. Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 7-15. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
540523
  Гриньова В.М. Інноваційний розвиток економіки України як стратегічний напрям підвищення її конкурентоспроможності у світі / В.М. Гриньова, О.М. Колодізєв // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 140-143. – ISSN 1729-7206
540524
  Ігнатович Н.І. Інноваційний розвиток економіки: від модерну до постмодерну // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 304-311
540525
   Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика. – Київ : Основа, 2005. – 552с. – ISBN 966-699-117-9
540526
  Щекатунова Г. Інноваційний розвиток загальноосвітніх навчальних закладів незалежної України: творення школи майбутнього // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 21-28. – ISSN 0131-6788
540527
  Яценко Г. Інноваційний розвиток країн емерджентного типу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 23-28. – ISSN 1810-3944
540528
  Зайченко К.С. Інноваційний розвиток малого бізнесу та євроінтеграція: можливості і перспективи // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 72-74. – ISBN 978-617-645-233-1
540529
  Андрєєв Д. Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 69-76. – ISSN 2308-0361
540530
  Радченко О.П. Інноваційний розвиток національної економіки - конкурентоспроможність держави на міжнародному ринку // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 3 (31). – С. 51-64. – ISSN 2413-9998
540531
  Андрущенко Віктор Петрович Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 10-17


  Переживаючи серйозні політичні, економічні і соціокультурні суперечності, українське суспільство наполегливо шукає шляхи, напрями, ресурси дальшого цивілізаційного розвитку. Сьогодні зрозумілим практично кожному стало те, що незалежна держава в усій ...
540532
  Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 10-18.
540533
  Жабінець Н.В. Інноваційний розвиток освіти і науки як чинник формування соціального капіталу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 157-164
540534
  Парсяк В. Інноваційний розвиток під різними кутами зору : актуально // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 8-14 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
540535
  Кашуба Я.М. Інноваційний розвиток підприємництва як передумова переходу до економіки знань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
540536
  Ганущак-Єфіменко Інноваційний розвиток підприємств : навч. посібник / Ганущак-Єфіменко Л.М., Гуменна О.В. – Київ : НаУКМА, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-269. – ISBN 978-966-2410-67-9
540537
  Гнітецький Є. Інноваційний розвиток підприємств згідно із концепцією сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 111-114. – ISSN 1993-0259
540538
  Бояринова К.О. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 230-235 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
540539
  Алєксєєв І.В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 99-108. – ISSN 1562-0905
540540
   Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні = Innovative development of enterprises in the sphere of trade: world tendencies and practice in Ukraine : монографія / [Давимука С.А. та ін. ; за заг. ред. С.А. Давимуки] ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2016. – 431, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк., рез. англ. – Бібліогр.: с. 401-419. – ISBN 978-966-02-8099-1
540541
  Никифоренко В.Г. Інноваційний розвиток підприємств у контексті технологічного оновлення економіки / В.Г. Никифоренко, В.О. Кравченко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 48-53
540542
  Сусіденко Ю. Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід / Ю. Сусіденко, Т. Сіташ // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 23-35. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
540543
  Полясковська К.В. Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості у сфері торгівлі // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 93-99. – ISSN 1683-1942
540544
  Комолова К.Ю. Інноваційний розвиток промислових комплексів країн СНД: аспект державного регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 61-63. – Бібліогр.: 5 назв
540545
  Білоброва О.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств за умови посилення євроінтеграційних процесів в Україні // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 17-20
540546
  Амоша О.І. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 20-34 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
540547
  Гончарова Н. Інноваційний розвиток промислового комплексу проблеми організації та розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми розвитку промислового комплексу на інноваційних засадах та окреслено наслідки такого процесу. The problems of development of produttion complex on the innovation base are analysed and the negative factors oh thes ...
540548
   Інноваційний розвиток промисловості України : Навч. посібник. – Київ : КНТ, 2006. – 648с. – На обкл. книги: О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – ISBN 966-373-063-3
540549
  Федулова Л.І. Інноваційний розвиток промисловості України: тенденції та закономірності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 82-97. – ISSN 1993-6788
540550
   Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 151, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 15). – ISBN 978-966-554-221-6
540551
  Колодійчук А.В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції : монографія / Анатолій Володимирович Колодійчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 322, [2] с. : іл., табл. – Присвяч. 70-ій річниці Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Бібліогр.: с. 223-241. – ISBN 978-966-397-281-7
540552
  Башта Інноваційний розвиток рекреаційної системи регіону на засадах стратегії його соціально-економічного розвитку / Башта, 0.І. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 186-189
540553
  Ковач М.Й. Інноваційний розвиток санаторно-курортного господарства регіону: проблеми і ризики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 43-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
540554
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 32-40. – ISSN 1608-6422
540555
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 43-50. – ISSN 1608-6422
540556
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 12. – С. 41-44. – ISSN 1608-6422
540557
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 38-49. – ISSN 1608-6422
540558
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 1608-6422
540559
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 24-28. – ISSN 1608-6422
540560
  Пічкур О. Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-46. – ISSN 1608-6422
540561
  Халілов А.Є. Інноваційний розвиток системи керування елементами економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 102-104


  Розкриваються інноваційні процеси в економічному розвитку країни за умов державного втручання і підвищення її міжнародної конкурентоспроможності. Розкритий характер і основні тенденції інноваційного розвитку в Україні. Innovative processes open up ...
540562
  Кучеренко В.В. Інноваційний розвиток співпраці банків та страхових компаній в країнах Азії / В.В. Кучеренко, В.В. Тринчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 308-315. – ISSN 2306-546X
540563
  Карпунь І.Н. Інноваційний розвиток суб"єктів господарування: методологія формування, механізми реалізації : монографія / І.Н. Карпунь, М.С. Хом"як ; МОН України ; Львівський держ. ін-т новіт. технол. та упр. ім. В. Чорновола. – Львів, 2009. – 432 с. – ISBN 978-966-199-001-1
540564
  Романовський О. Інноваційний розвиток суспільства за моделлю "потрійної спіралі" Г. Іцковіца // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 132-144


  Стаття присвячена аналізу особливостей моделі "потрійної спіралі". Доведено доцільність, можливість і визначено умови ії застосування в українських реаліях.
540565
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців / [ МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін. ; оргкомітет: Л.В. Пшенична (гол.) В.Ф. Живодьор, М.В. Жук та ін. ]. – Суми : СОІППО. – ISBN 978-966-1569-12-5
Т. 1 : Секція №1-2, №3 (сесії 1-2). – 2010. – 324 с.
540566
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців / [ МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін. ; оргкомітет: Л.В. Пшенична (гол.) В.Ф. Живодьор, М.В. Жук та ін. ]. – Суми. – ISBN 978-966-1569-12-5
Т. 2 : Секції №3 (сесії 3.3-3.5), №4. – 2010. – 368 с.
540567
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 1. Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 1. – 2008. – 214с.
540568
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 2. Інноваційний розвиток та економіка знань за умов глобалізації та регіоналізаціі ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: перша міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, вчених, [ 20-21лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 2. – 2008. – 186с.
540569
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 3. Соціальна система за умов суспільства знань та крос-культурних транзитів ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 3. – 2008. – 162с.
540570
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: міжнародна конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців: матеріали конференції, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4(2). – 2008. – 210с.
540571
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців: матеріали конференції, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4(3). – 2008. – 170с.
540572
   Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. [ Секція 4. Освіта, культура, наука як чинники інноваційного розвитку ] : [ у 6 ч. ]: матеріали конференції: міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців, [ 20-21 лютого 2008 р., м. Суми ] / [ МОНУ; Сумська обласна державна адміністрація; Сумський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти (Україна) та ін.; оргкомітет: Л.В. Пшенична та ін. ]. – Суми
Ч. 4 (1). – 2008. – 194с.
540573
  Примостка Л.О. Інноваційний розвиток сучасного банківництва // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 115-126. – ISSN 2310-9734


  У статті досліджено вплив інновацій на банківську систему. Виокремлено такі інновації, як зростання мобільності капіталу, розподіл ризиків, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано вплив інновацій на розвиток сучасного ...
540574
  Віннік В.В. Інноваційний розвиток та залучення України до економічних програм ЄС після підписання Угоди про асоціацію: перспективи та можливості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 246-248
540575
  Віннік В. Інноваційний розвиток та залучення України до програм ЄС: перспективи і можливості // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 17-19
540576
  Лотоцький Б.В. Інноваційний розвиток трудового потенціалу в сучасних реаліях сьогодення / Б.В. Лотоцький, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 29-31. – ISBN 978-617-645-234-8
540577
  Копець Г.Р. Інноваційний розвиток у сфері електронного бізнесу / Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, К.О. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 107-113. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
540578
  Вишнівська Б.В. Інноваційний розвиток України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 244. – С. 183-191. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
540579
  Осецький В.Л. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації інвестиційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 24-28
540580
  Медведкін Т. Інноваційний розвиток України в умовах трансферту технологій та науково-технологічної співпраці // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (3). – С. 153-161. – ISSN 1684-906Х
540581
  Кобза Вікторія Інноваційний розвиток України у 2007 році. Основні події / за матеріалами www.in.gov.ua, Департаменту комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України підгот. В. Кобза // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 66-67. – ISSN 1810-3944
540582
  Воробйова О.С. Інноваційний розвиток України: проблеми сьогодення / О.С. Воробйова, О.В. Воронянська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 34-37. – (Економічні науки ; № 1 (29))
540583
  Плєшакова Н.А. Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 158-162. – ISSN 2222-4459
540584
  Солоха Д.В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-30. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
540585
  Олейнікова Л.Г. Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 35-41. – Бібліогр.: 7 назв
540586
  Ковальчук С.С. Інноваційний розвиток як основа входження України у глобальний економічний простір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 29-33. – Бібліогр.: на 12 пунктів
540587
  Михайлина Д. Інноваційний розвиток як основа конукурентних переваг транснаціональних корпорацій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: на 15 пунктів
540588
  Степанкова Т.М. Інноваційний розвиток як складова міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 200-201
540589
  Козар А. Інноваційний розвиток як шлях до конкурентоспроможної економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 257-259
540590
  Пересадько Г.О. Інноваційний розвиток, стан і перспективи державного Ощадного банку України / Г.О. Пересадько, О.В. Радченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 215-218
540591
  Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-45. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1811-3141
540592
  Мельник О.Г. Інноваційний розвиток: механізм фінансування : монографія / Мельник О.Г. ; Нац. акад. упр. – Київ : Національна академія управління, 2015. – 257, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8406-92-8
540593
  Кондрашова-Діденко Інноваційний розвиток: шлях до інтелектономіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 224-231


  У статті розкрито сутність інтелектономіки як типу виробництва і дустріального суспільства, а також обґрунтовано необхідність і можливість ( дження країни у глобальний процес її формування шляхом інноваційного розвш сучасної економіки. The article is ...
540594
  Сопко В.В. Інноваційний статус міжнародної конкурентоспроможності регіонів Європейського Союзу / В.В. Сопко, С.В. Андрос // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 173-178
540595
  Шовкун І.А. Інноваційний тип економічного розвитку в інституційной теорії // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 105-111. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
540596
  Артьомов І.В. Інноваційний університет - важливий інструмент інтегрування в європейський освітній і науковий простір // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 89-119. – ISSN 2218-5348


  Ужгородський національний університет.
540597
   Інноваційний університет та лідерство [польсько-український проект] / за інф. ДНУ імені О. Гончара // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 15-22 жовтня (№ 43). – С. 1


  17 жовтня 2014 року завершилася перша (тренінгова) частина проекту "Інноваційний університет і лідерство", що реалізується на базі Варшавського університету за підтримки Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Міжнародного фонду досліджень ...
540598
  Гусь А. Інноваційний університет як чинник розбудови економіки знань // Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; Ін-т транскордонного співробітництва. – Ужгород, 2014. – Вип. 2, спец. вип. : Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ніредьгаза, Угорщина, 24-25 вересня 2014 р.). – С. 119-130. – ISSN 2078-1431


  У статті обгрунтовано необхідність реформування вітчизняної системи вищої освіти шляхом створення інноваційних структур нового "європейського" типу - інноваційних університетів.
540599
  Гусь А.В. Інноваційний університет як чинник розбудови економіки знань // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 245-257. – ISSN 2218-5348
540600
  Дробишева О. Інноваційний фактор антикризового управління промисловими підприємствами // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 420-429. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
540601
  Федулова Л.І. Інноваційний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 62-71. – ISSN 2306-546X
540602
  Крисанов Д. Інноваційний фактор розвитку харчової промисловості України : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-82 : Табл. – Бібл. 1назва. – ISSN 0131-775Х
540603
   Інноваційний фактор сталого економічного зростання : Збірник наукових праць. – Київ, 2002. – 128 с. – ISBN 966-02-2416-8
540604
  Ковальчук Т.Г. Інноваційний фактор сталого економічного зростання / Т.Г. Ковальчук, Г.В. Жаворонкова // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 115-118. – Бібліогр.: Быблыогр.: 8 п.
540605
  Фрасинюк А.М. Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фрасинюк Андрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
540606
  Фрасинюк А.М. Інноваційний фактор транснаціоналізації банківського бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Фрасинюк Андрій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 200 л. – Додатки: л. 193-200. – Бібліогр.: л. 171-192
540607
  Папп В.В. Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки України / В.В. Папп, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С. 52-56. – ISSN 2222-4459
540608
  Гінда О. Інноваційний формат досліджень традиційної народної магії: оглядово-бібліографічний дискурс // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 106-118. – (Серія філологічна ; Вип. 47)
540609
  Брюховецька В. Інноваційний формат університетської лекції в сучасному освітньому процесі // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 50-54
540610
  Ситниченко Є.Г. Інноваційний характер маркетингової парадигми управління освітою // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 49-52. – ISSN 2077-1800
540611
  Коваль Т.В. Інноваційний характер розвитку сучасного освітньо-наукового комплексу об"єднаної Німеччини // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 97-101. – ISBN 966-8847-12-1
540612
  Михальчук С.О. Інноваційний характкр впливу Інтернет-комунікацій на політичні процеси сучасності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 119-124. – ISSN 2077-1800
540613
  Радинський С. Інноваційний чинник конкурентоспроможності національної економіки // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 99-102. – ISSN 1815-3232
540614
  Грубов В.М. Інноваційний чинник у зміні миропорядку: на прикладі воєнних конфліктів кінця XX - початку XXI століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 270-280
540615
  Іванишин В.В. Інноваційний шлях до університету дослідницького типу / В.В. Іванишин, А.М. Стельмащук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 5-18. – ISSN 2309-1533
540616
  Прушківський В.Г. Інноваційний шлях реструктуризації промислового виробництва в регіоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 196-199. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
540617
  Гаращук О. Інноваційний шлях розвитку вищої освіти - передумова підвищення її якості / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-24. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  Розкривається вплив освітньої сфери на стан економіки, її конкурентоспроможність. Підкреслюється, що вища освіта є невід"ємним компонентом економіки. Особлива увага приділена питанням якості вищої освіти, шляхам підвищення її інноваційності, у тому ...
540618
  Гаращук О.В. Інноваційний шлях розвитку вищої освіти в Україні: концептуальні основи / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 1 (44), лютий. – С. 135-143. – ISSN 2218-1199
540619
  Єна О.В. Інноваційний шлях розвитку економіки України - необхідна умова в період глобалізації світової економіки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 269-277. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
540620
  Єна О.В. Інноваційний шлях розвитку економіки України - необхідна умова в період глобалізації світової економіки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 5-6
540621
  Сільченкова О. Інноваційний шлях розвитку України: гасло чи реальність? // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 69-73. – ISSN 1608-6422


  [Дискусія на якій був присутній Сергій Березовенко (доц. ІМВ), подано цитату с. 72]
540622
  Лазепко І.М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-34. – Бібліогр.: с. 27-32, 34


  З метою створення незалежної фінансової бази органів місцевого самоврядування обгрунтовано доцільність запровадження плати підприємств за працівників на користь населених пунктів, де вони мешкають.
540623
  Пономаренко В.Д. Інноваційні ад"єктивні графодеривати сучасної української мови / В.Д. Пономаренко, Є.Б. Новікова // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 79-87. – ISSN 2075-437X


  У статті з"ясовано структурно-семантичні особливості неузуальних інноваційних ад"єктивів із графічно виділеними елементами. Проаналізовано й описано їхні найпродуктивніші словотвірні типи. Скласифіковано графодеривати залежно від співвіднесеності ...
540624
  Павленко Л.В. Інноваційні аспекти в організації самостійної роботи студентів в контексті болонського процесу // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 174-178. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 2). – ISSN 2077-6780
540625
  Рилач Н.М. Інноваційні аспекти взаємодії між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [40-41]
540626
  Юрчишин В.В. Інноваційні аспекти еволюції економічної науки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 90-99. – ISSN 2221-1055
540627
  Ямненко Г. Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 47-52. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що каталізатором модернізації й структурної перебудови економіки країни є інновації, які сприяють посиленню конкурентоспроможності, прибутковості та інноваційного розвитку підприємств, допомагають ...
540628
  Васильєв А. Інноваційні аспекти ІТ-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: досвід українських університетів / А. Васильєв, С. Шкарлет // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 21-27. – ISSN 2078-1016
540629
  Кучма О.Л. Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 177-181. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
540630
  Пшеничка О.В. Інноваційні аспекти конкурентоспроможності національної економіки: теоретико-методологічні визначення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 231-234
540631
  Жилінська О. Інноваційні аспекти міжнародного співробітництва країн СНД / О. Жилінська, М. Урбан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 117). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльний аналіз конкурентоспроможності і динаміки макроекономічних показників країн СНД у контексті спільних проблем соціально-економічного розвитку та напрямів їх подолання через розробку спільної інноваційної політики. In the paper the ...
540632
  Павлюк С.В. Інноваційні аспекти підготовки кадрів у Німеччині за умов співпраці вищих навчальних закладів і підприємців // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 92-97. – ISBN 966-8847-12-1
540633
  Брижань І.А. Інноваційні аспекти пом"якшення та виходу з економічних криз // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 1 (44), лютий. – С. 30-38. – ISSN 2218-1199
540634
  Тарасова І.І. Інноваційні аспекти розвитку аграрної економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 10 (14). – C. 61-68. – ISSN 2411-4413
540635
  Грішнова О.А. Інноваційні аспекти розвитку корпоративної екологічної відповідальності / О.А. Грішнова, К.М. Березюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 20-28


  У статті обґрунтовано значення екологічної відповідальності бізнесу як фактора конкурентоспроможності, висвітлено основні тенденції розвитку інноваційних аспектів корпоративної екологічної відповідальності. Проаналізовано проблеми впровадження ...
540636
  Школьний О.О. Інноваційні аспекти розвитку маркетингової логістики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 162-167. – ISSN 2309-1533
540637
  Гаврилюк А.М. Інноваційні аспекти розвитку туристичної галузі в Україні / А.М. Гаврилюк, Є.В. Козловський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 17-24. – Бібліогр.: 7 назв.
540638
  Кудашева Т.В. Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / Т.В. Кудашева, С.М. Куница,
540639
  Стегней М.І. Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 297-303. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
540640
  Камінська Л.Ф. Інноваційні аспекти сучасної стратегії розвитку вітчизняної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Розкрито теоретичний зміст поняття "доктрина". Національна доктрина розвитку освіти представлена як один з аспектів нової освітньої політики. Подано критичний аналіз існуючих доктрин освітньої реформи.
540641
  Джур О.Є. Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту організацій у сучасних умовах / О.Є. Джур, А.С. Шулякова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 55-67. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
540642
  Щербак В.Г. Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу : монографія / В.Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-676-300-9
540643
  Штаудт Е. Інноваційні бар"єри на шляху від планової до ринкової економіки - управління нестандаотними процесами : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 26-30. – Бібліогр.: 8 назв
540644
  Штаудт Е. Інноваційні бар"єри на шляху від планової до ринкової економіки - управління нестандартними процесами : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
540645
  Куцаб-Бонк Інноваційні важелі стимулювання транскордонної конвергенції між Україною та ЄС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 18-22. – ISSN 2309-1533
540646
  Малиновська О.Ю. Інноваційні види туризму / О.Ю. Малиновська, А.І. Ісакова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 46-55. – Бібліогр.: 21 назв.
540647
  Ковальський В. Інноваційні відносини та відносини в інноваційній сфері - співвідношення та системна взаємодія // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 72-81
540648
  Вінник О. Інноваційні відносини: ключові проблеми вдосконалення правового регулювання / О. Вінник, І. Кравець // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 36-41
540649
  Сілютіна І. Інноваційні впровадження шведського досвіду навчання іноземними мовами в Україні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 61-69. – ISSN 2312-5993
540650
  Кравець І.М. Інноваційні господарські системи: питання правового забезпечення // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 271-274. – ISBN 978-617-625-000-5
540651
  Коцинський Б.Б. Інноваційні джерела сучасного розвитку в контексті "нової економіки" / Б.Б. Коцинський, Н.П. Гончарова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 100-102
540652
  Шелкунова Н. Інноваційні дослідження професора Г.Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з"єднань // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено перші дослідження Г.Я. Андрєєва у галузі пресових та теплових з"єднань. Визначено чинники, які сприяли поглибленому вивченню питань надійності сполучення вісь-колісна пара. Виявлено, що на початковому етапі професійного становлення ...
540653
  Малинська Н.А. Інноваційні духоструми бароко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 75-81. – ISBN 966-587-044-0
540654
  Голубка С.М. Інноваційні екогомологічні та регіоналістичні дослідження професора Степана Злупка / С.М. Голубка, Д.С. Голубка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 250-274. – ISSN 0320-4421
540655
  Зухба О. Інноваційні ефекти діяльності домогосподарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність та зміст інноваційних зрушень у економічній діяльності домогосподарства у різних сферах відтворення. Показано, що кожне нововведення в діяльності домогосподарства позитивно чи негативно впливає на її результати. Доведено, що ...
540656
  Дєнєжніков С.С. Інноваційні запити сучасного суспільства // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 230-239. – ISSN 2312-5993


  Концептуальні інноваційні запити сучасного суспільства та роль освіти в його розвиткові.
540657
  Клиновий Д.В. Інноваційні засади перспективної модернізації системи управління природними ресурсами України / Д.В. Клиновий, О.В. Мельник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С.28-32. – ISSN 2306-6814
540658
  Черненко К.Р. Інноваційні засади розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 333-335. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
540659
  Біленчук П.Д. Інноваційні засоби підготовки управлінських кадрів: ноотехнології і грід-технології / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь, Ю.О. Шульга // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 143-148
540660
  Уличний І.Л. Інноваційні засоби профорієнтації в системі педагогічної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 250-256. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
540661
  Присяжна Л.В. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі бенчмаркінгу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 286-288. – ISBN 978-966-02-7706-9
540662
  Даниленко Л. Інноваційні зміни в організації підвищення квліфікації педагогічних працівників // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 15-19.
540663
  Герасимчук Ю.С. Інноваційні знання менеджерів як стратегічний ресурс та основа забезпечення економічної безпеки авіакомпанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 60-68 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
540664
   Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття : зб. статей магістрантів, аспірантів, молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В.Г. Шухова, Бєлгород. ун-т кооперації, економіки і права ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 309, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
540665
   Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України XXI століття : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [Харків, 20-21 берез. 2014 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 288, [1]с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
540666
  Кір"якова М.Є. Інноваційні імперативи нарощування конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 97-104


  Показані особливості інноваційної діяльності ТНК в умовах глобалізації.
540667
  Островська О.А. Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 154-163 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1993-6788
540668
  Романишин О.В. Інноваційні інструменти кредитного ринку як джерело формування позиченого капіталу підприємств в Україні / О.В. Романишин, О.В. Булавинець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6814
540669
  Москаленко Н.О. Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу / Н.О. Москаленко, К.С. Савенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 23-27. – ISSN 2222-4459
540670
  Володіна В.О. Інноваційні інтереси підприємництва як невід"ємна складова постіндустріальної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 8-14. – ISSN 1993-6788
540671
  Шаповал О.Ф. Інноваційні інформаційні системи і технології в консалтинговій діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 83-86. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
540672
  Івашко Л.М. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології забезпечення якості вищої економічної освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Івашко Л.М. ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
540673
  Шотік Т.М. Інноваційні інфраструктури країн світу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 327-334. – ISSN 0321-0499


  Досліджено науково-теоретичні особливості створення технополісів і технологічних парків у світовому господарстві з урахуванням можливостей цього досвіду в Україні
540674
  Пікус Р.В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування / Р.В. Пікус, В.О. Заколодяжнний // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 71-75. – ISSN 2306-6814
540675
  Адаманова Інноваційні кластери в національних економічних системах (НЕС): світовий досвід і можливості його адаптації в умовах України / Адаманова, 3.0. // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 162-166


  Стаття присвячена дослідженню зарубіжного досвіду кластеризації економіки, виявленню особливостей функціонування інноваційних кластерів, розгляду створення регіональних кластерів в Україні.
540676
  Оніпко Т.А. Інноваційні кластери у розробках скандинавської школи кластерної теорії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 22-28. – ISSN 2222-4459
540677
  Колодинський С.Б. Інноваційні кластери як базис структурної трансформації регіонів / С.Б. Колодинський, О.О. Маєвська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 108-112. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
540678
  Янченко З.Б. Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду до вітчизняних реалій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 62-66. – ISSN 2222-4459
540679
  Авдєєва І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Авдєєва І. М., Мельникова І. М. – Київ : Професіонал, 2007. – 304 с. – ISBN 966-370-047-5


  Зміст посібника спрямовано на методологічне та методичне забезпечення процесу впровадження гуманістичних особистісно-орієнтованих технологій освіти в діяльність вищих навчальних закладів. Посібник рекомендований викладачам ВНЗ, перш за все - ...
540680
  Михальчук І. Інноваційні комунікації в контексті становлення "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.134-142. – ISBN 966-654-102-5
540681
  Воловець Я.В. Інноваційні комунікаційно-освітні технології - необхідний елемент комплексної системи якості управління освітою // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 291-296. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтування і введення в науковий обіг основних понять (освітня послуга, якість навчання) з урахуванням його змісту, наслідків та необхідних заходів з впровадженням інноваційних комунікаційно-освітніх технологій.
540682
  Федулова Л.І. Інноваційні контури розвитку туризму : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 137-147. – Бібліогр.: 11 назв
540683
  Проценко О.Б. Інноваційні лекції у професійній підготовці магістрів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 63-67. – ISSN 2078-1687
540684
   Інноваційні маркетингові принципи розвитку транснаціональних корпорацій / І.Г. Бубенець, В.О. Козуб, В.С. Артеменко, О.Є. Чатченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 203-212. – ISSN 2312-394X
540685
  Прибитько В. Інноваційні методи - у навчальний процес // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 3, березень. – С. 17-19


  Досліджується вітчизняного та закордонного досвіду якості освіти в Україні. Наведені таблиці рейтингоі вузів за різними критеріями.
540686
  Заболотна Т. Інноваційні методи викладання іноземної мови в умовах удосконалення вищої освіти // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 141-143
540687
  Юсип-Якимович Інноваційні методи викладання світової літератури як мистецтва епохи // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 94-98. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
540688
  Павличенко М.М. Інноваційні методи викладання у вищих навчальних України // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 321-324. – ISSN 2218-5348
540689
  Стаховська Н.Ф. Інноваційні методи викладання української мови як іноземної у технічному університеті // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський, державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 76-79. – ISSN 2519-2884
540690
  Буяк А. Інноваційні методи ефективного управління витратами на якість продукції // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 167-172
540691
  Молочек Ю.А. Інноваційні методи зупинки неускладнених носових кровотеч / Ю.А. Молочек, О.В. Куркова, О.В. Ткачишин // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 70-75. – ISSN 0044-4650
540692
  Матвєєва К.С. Інноваційні методи і прийоми навчання в іншомовній підготовці фахівців економічного профілю // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 96-101. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті встановлено потребу впровадження інноваційних методів і прийомів навчання в іншомовну підготовку фахівців економічного профілю. Окреслено мету їх впровадження та визначено комплекс інноваційних методів та прийомів, що забезпечать позитивні ...
540693
  Мовчан К.М. Інноваційні методи менеджменту якості вищої освіти // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 299-305. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
540694
  Кляп М.І. Інноваційні методи навчання в контексті реалізації мобільності викладача // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 203-227. – ISSN 2218-5348
540695
  Смовженко Л.Г. Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 110- 116


  У статті йдеться про сучасні інноваційні методи формування у студентів-філологів міжкультурної комунікативної компетенції. Підкреслюється роль сучасних технологій навчання у вирішенні зазначених завдань. В статье идет речь о современных методах ...
540696
  Іщук Т.Т. Інноваційні методи навчання іноземних мов у вищій школі.Гуманістична спрямованість навчального процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 267-273. – ISSN 2218-5348
540697
  Гришко Ю.А. Інноваційні методи навчання на заняттях фізичного виховання у ВНЗ // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
540698
  Жуковська Л.М. Інноваційні методи навчання та управління екологічною освітою вищої школи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 175, ч. 2. – С. 282-284. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
540699
  Хом"як І. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / І. Хом"як, Ю. Шабатіна // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (151). – С. 14-17
540700
  Бабічева О.Г. Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об"єднання / О.Г. Бабічева, І.К. Журавльова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 79-92. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
540701
  Євтух М.Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень : монографія / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Л.М. Дибкова ; МОНУ ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 248 с., [8] с. : табл. + Додатки: с. 238-248. – Бібліогр.: с. 228-237. – ISBN 978-966-483-256-1
540702
  Кичко І. Інноваційні методи підбору та оцінки персоналу / І. Кичко, О. Горбачова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 7-14. – ISSN 2411-5215
540703
  Жорняк Т.С. Інноваційні методи підготовки фахівців як фактор сталого економічного зростання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-35. – (Економіка ; Вип. 63)


  Висвітлено напрями впровадження інноваційних моделей підготовки фахівців за допомогою створення і функціонування обслуговуючої системи управління, розвитку змістовної компоненти інформаційно-комп"ютерної освіти.
540704
  Артикуца Н.В. Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій юридичній освіті // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 3-25. – ISBN 966-8009-46-0
540705
  Галиця І. Інноваційні механізми активізації педагогічного і наукового процесів / І. Галиця, О. Михайлов, О. Галиця // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
540706
  Рожко О.Д. Інноваційні механізми в управління державним кредитом: досвід зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-51. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються особливості застосування різноманітних механізмів управління державним кредитом. Розглядається досвід зарубіжних країн щодо реструктуризації боргів. The peculiarities of application of different mechanisms of the public credit ...
540707
  Ковальчук С.С. Інноваційні механізми в управління державним кредитом: досвід зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання зміцнення фінансової системи держави як умови реалізації національних економічних інтересів, забезпечення інтегральних потреб суспільства. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення бюджетної політики, оздоровлення державних ...
540708
  Гасимов Ровзат Афат огли Інноваційні механізми взаємодії з громадськістю в системі державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-16. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовано сутність поняття "інноваційний механізм". Проаналізовано основні механізми взаємодії з громадськістю в системі державного управління. Проаналізовано особливості функціонування механізмів взаємодії органів державної влади із ...
540709
  Бабаєв В. Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіону // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.71-76.
540710
  Максименко Л.П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб"єкта державного фінансового моніторингу / Л.П. Максименко, І.Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 54-68 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
540711
  Терещенко Г.М. Інноваційні механізми стимулювання спрямування фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки / Г.М. Терещенко, Т.А. Мусатова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 121-129
540712
  Усенко О. Інноваційні моделі державного управління освітою на шляху до створення громадського суспільства в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 270-278.
540713
  Матіюк Ірина Олексіївна Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Матіюк Ірина Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 22л.
540714
  Матіюк Ірина Олексіївна Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) : 13.00.01: Дис. ... канд. педагог. наук / Матіюк Ірина Олексіївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2000. – 244л. – Бібліогр.: С.178-198
540715
  Шестопалюк О.В. Інноваційні моделі навчання в діяльності вищих навчальних закладів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 118-124. – Бібліогр : 29 назв. – ISSN 2078-7782


  У статті розглянуто питання використання інноваційних освітніх технологій у навчальній діяльності університетів.
540716
  Чміль А. Інноваційні моделі навчання в системі підвищення кваліфікації // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 33-37
540717
  Білик Т.Л. Інноваційні моделі розвитку та менеджмент персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 226-232. – ISSN 2309-1533
540718
  Коваль Т. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 11-15. – ISSN 2076-9326


  Спираючись на новітній досвід світових бібліотек щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, в статті розглянуто та досліджено форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах формування суспільства знань.
540719
  Величко В. Інноваційні моделі у регіональній політиці Китаю: формування, структура, перспективи // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 182-194. – ISSN 1562-0905
540720
  Калетнік Г.М. Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем : економічна теорія та історія економічної думки / Г.М. Калетнік, Г.М. Заболотний, С.В. Козловський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 3-11 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
540721
  Нікітін Ю.О. Інноваційні МСП як основа інноваційного розвитку Європейського Союзу / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник, С.О. Хвалінський // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 13-19. – ISSN 2309-1533
540722
  Малиновська О.Ю. Інноваційні музейні заклади та застосування нових підходів у діяльності музеїв та екскурсійному обслуговуванні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 46-52. – Бібліогр.: 4 назв.
540723
  Сизон О.О. Інноваційні музейні заклади у світі та в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 182-186. – Бібліогр.: 8 назв
540724
  Гетьман Г.М. Інноваційні напрями моделювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. – ISSN 1993-0917
540725
  Кудак К.М. Інноваційні напрями розвитку аграрного сектора економіки регіону на засадах кластеризації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 172-180. – ISSN 1562-0905
540726
  Бірюкова Т.Л. Інноваційні напрями розвитку інформаційного менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 137-140. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
540727
  Зеленко О.О. Інноваційні напрями розвитку подієвого туризму на Луганщині / О.О. Зеленко, Н.В. Шепелєва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 130-139. – ISSN 2308-135X
540728
  Білоус В.В. Інноваційні напрямки інформатизації судочинства // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 11. – С. 97-105. – ISSN 1993-0917
540729
   Інноваційні напрямки розвитку агротуризму в Україні / О.Б. Шидловська, Т.І. Іщенко, І.М. Медвідь, Я.С. Шевела // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 61-70. – ISSN 2308-135X
540730
  Будя О.В. Інноваційні напрямки розвитку маркетингу в сфері туризму і гостинності / О.В. Будя, О.В. Вертелєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 142-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  У системі складових інноваційного потенціалу розвитку туризму та гостинності проведено дослідження інформаційної складової. Проаналізовано тенденції та перспективи розвитку інформаційно-консультаційного забезпечення бізнес-процесів із просування ...
540731
  Приймак І. Інноваційні ознаки творчості Любові Яновської-драматурга // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 649-655. – ISSN 2223-1196
540732
  Носаченко І. Інноваційні освітні технології : І. Носаченко // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 44. – С.7-10. – ISBN 966-597-072-0
540733
   Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, В.В. Жеребкін, І.А. Жадан, І.А. Соболєва, К.І. Бодня, О.В. Грищенко, О.І. Сергієнко, М.О. Бортний, Ю.А. Коломійченко, Н.О. Пересада // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 124-127. – ISSN 1681-2751
540734
  Глузман О.В. Інноваційні освітні технології в умовах реформування системи вищої освіти / О.В. Глузман, А.О. Комарова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 86-92. – ISSN 2078-7782
540735
  Кошечко Н. Інноваційні освітні технології навчання та викладання у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-38. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз актуальних ідей з проблеми застосування інноваційних освітніх технологій навчання та викладання у вищій школі. Особливий акцент поставлено на способах втілення інноваційних освітніх технологій у ВНЗ. Виняткову увагу приділено ...
540736
  Андрейкова І.Б. Інноваційні освітні технології у процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням: концептуально-дидактичний аспект // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 18-22. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
540737
  Романюк С.А. Інноваційні освітні технології у процесі підготовки управлінських кадрів // Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 48-49
540738
  Смалиус Л. Інноваційні освітні технології у фаховій підготовці майбутніх психологів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 11 (118), листопад. – С. 95-98. – ISSN 2308-4634
540739
  Обозна А.О. Інноваційні основи менеджменту екологічного туризму // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 287-289
540740
  Равчина Т. Інноваційні особливості організації навчального процесу в системі недержавного сектору вищої освіти // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 334-342. – ISBN 978-617-10-0283-8
540741
  Водолазька С.А. Інноваційні особливості розвитку видавничого ринку Франції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 114-119


  У статті розглянуто особливості книговидання Франції. Проаналізовано ключові тенденції на ринку, з"ясовано взаємодію державного й приватного книговидання, охарактеризовано динаміку випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. Визначено ...
540742
  Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник / І.М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 352с. – (Альма Матер). – ISBN 966-8226-17-8


  Розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної, інноваційної діяльності педагога
540743
  Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.М. Дичківська. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2012. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 345-349. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-027-1


  Розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної, інноваційної діяльності педагога
540744
  Гуревич Р.С. Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2078-7782
540745
  Єгорова В.В. Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчальному процесі ВНЗ / В.В. Єгорова, М.О. Голубєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
540746
  Кирилова І. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 149-152
540747
  Стрілець С.І. Інноваційні педагогічні технології у вищій школі : навчально-методичний посібник / Стрілець С.І. ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т імені Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної та початкової освіти. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-190 та наприкінці тем. – ISBN 978-611-507-001-5
540748
  Ткачук С.І. Інноваційні педагогічні технології як аспект підготовки майбутніх учителів технологічної освіти до формування в учнів технологічної культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 278-286. – (Педагогіка ; № 3)
540749
  Мохнар Л.І. Інноваційні педагогічні технології як компонента педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 116-121
540750
  Мірошніченко О.В. Інноваційні педагогічні технології як предмет сучасних наукових досліджень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 181-186


  У статті уточнюється змістове наповнення понять "інновація", "інноваційні педагогічні технології", аналізуються інноваційні педагогічні технології, які мають значні ресурси у підвищенні якості підготовки майбутніх учителів у вищій школі. Особливо ...
540751
  Кузнецова М.О. Інноваційні передумови імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 216-226


  В статті розглянуто інноваційні передумови забезпечення та підтримки процесу імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику. Проаналізовано теоретико-методичні та практичні основи визначення сталого розвитку ...
540752
  Новікова В.В. Інноваційні перетворення в навчанні іноземних мов учнів початкових класів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 91-95


  В травні 2003 року на базі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов села Софіївської Борщагівки Київської області було створено Центр Англійської Мови та інформації. Центр очолює канд. пед. наук, доцент кафедри ...
540753
  Голляк Ю.Б. Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкуренції : державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 43-55. – Бібліогр.: 10 назв
540754
  Кремень В.Г. Інноваційні перетворення як передумова сучасного прогресу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С.12-14. – ISSN 0868-8117
540755
  Скрипник А.В. Інноваційні перспективи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 103-114. – Бібліогр.: с. 103-107, 109-114


  Розглядається проект створення в Україні інноваційної економіки, що не повторює західні зразки. Після обговорення джерел фінансування, автор доходить висновку про переважне фінансування проектів за рахунок державних коштів. Аналіз ризиків проекту ...
540756
  Бошицький Ю.Л. Інноваційні перспективи України в контексті оптимізації правової охорони інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 212-216. – ISSN 2219-5521
540757
  Бобловський О. Інноваційні підходи в організації навчального процесу / О. Бобловський, Л. Варваров, В. Жила // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 4/5 (59/60). – С. 72-76. – ISSN 1562-529Х
540758
  Міхо О.І. Інноваційні підходи в підготовці фахівців для сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 292-296. – Бібліогр.: 2 назв.
540759
  Афенкіна О. Інноваційні підходи в реалізації соціального захисту населення на регіональному рівні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.158-162.
540760
  Дідченко О.І. Інноваційні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму управління діяльністю підприємств / О.І. Дідченко, О.Є. Агафонов // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 20-24
540761
  Куликова З.М. Інноваційні підходи до вивчення української літератури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 119-127. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
540762
  Богданова О.К. Інноваційні підходи до викладання біології / О.К. Богданова. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.9). – ISBN 966-8245-57-1
540763
  Качан В.В. Інноваційні підходи до вирішення питань митного регулювання прикордонної торгівлі в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 25-32
540764
  Волохова Л. Інноваційні підходи до методології дослідження соціальної відповідальності у сфері ризик-менеджменту / Л. Волохова, О. Євсєєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У роботі визначена роль страхування та ризик-менеджменту у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Розглядається теорія позиційного відгуку та відповідна їй інноваційна модель IRT для аналізу комплексних, якісно-визначених характеристик даної ...
540765
  Москвяк Я.Є. Інноваційні підходи до модернізації системи управління підприємствами сільського туризму // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 75-80. – ISSN 2306-6792
540766
  Корнєєв Віктор Інноваційні підходи до навчання географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 21-25. – Бібліогр.: 6 назв
540767
  Попадинець О.О. Інноваційні підходи до навчання іноземної мови професійного спрямування // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 139-140
540768
  Поліщук В. Інноваційні підходи до організації практичної підготовки майбутніх соціальних працівників : зарубіжний досвід / В. Поліщук, Г. Слозанська // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 143-149. – ISSN 2308-4081
540769
  Бутенко А.І. Інноваційні підходи до оцінки економічної самодостатності територіальних громад / А.І. Бутенко, Т.В. Уманець, О.В. Дарієнко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 223-231. – ISSN 2524-003X
540770
  Чернякова Ж.Ю. Інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі: зарубіжний досвід Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 141-151. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано змістові та процесуальні аспекти підготовки соціальних педагогів; схарактеризовано діяльність Центральної ради з освіти та підготовки в галузі соціальної роботи та визначено основоположні документи, які встановлюють напрями її розвитку, ...
540771
  Червінська Т.М. Інноваційні підходи до підготовки фахівців на основі інтернет-освіти // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-20.
540772
  Сибірянська Ю.В. Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету / Ю.В. Сибірянська, Г.М. Котіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 72-85
540773
  Заболотна О.А. Інноваційні підходи до проектування навчальних програм у вищій освіті Польщі / О.А. Заболотна, І.Б. Нестеренко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 46-66. – ISBN 978-966-698-197-7
540774
  Яковлєва В.А. Інноваційні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутнього фахівця з трудового навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 18-19 : фото. – Бібліогр.: 1 назв
540775
   Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналітична доповідь / [Біла С.О та ін. ; за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 77 с. – ISBN 978-966-554-148-6
540776
  Лагутін В.Л. Інноваційні підходи до реформування сучасної освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 48-49. – ISBN 978-966-285-400-8
540777
  Прокопів Л.М. Інноваційні підходи до роботи зі студентською молоддю ВНЗ України у контексті Болонського процесу / Л.М. Прокопів, В.В. Стинська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 262-268
540778
  Левін П. Інноваційні підходи до розвитку соціальної інфраструктури та людського потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-26.
540779
  Кушнір В. Інноваційні підходи до розвитку творчих здібностей математично обдарованих учнів / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 9-16
540780
  Стадник В. Інноваційні підходи до удосконалення системи підготовки офіцерів запасу для збройних сил України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 2. – С. 144-148. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
540781
  Хлівний В.К. Інноваційні підходи до управління діяльністю страхової компанії / В.К. Хлівний, О.В. Баранова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 113-118 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
540782
  Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Харків : Основа, 2004. – 240с. – (Бібліотека журналу "Управління школою"). – ISBN 966-333-115-1
540783
  Гриценко В.П. Інноваційні підходи до управління навчальними закладами : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 85-89. – Бібліогр.: 4 назви
540784
  Радкевич В.О. Інноваційні підходи до управління якістю професійно-технічної освіти // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 4-9


  У статті розглядаються маркетинговий підхід і технологія бенчмаркінгу, а також їх роль у створенні ефективної системи управління якістю професійно-технічної освіти.
540785
  Заколодяжний В.О. Інноваційні підходи до формування маркетингової політики ринку страхових послуг в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 71-74. – ISSN 2306-6814
540786
  Шульга Л.А. Інноваційні підходи до формування моральних переконань молодших школярів // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.148-154
540787
  Миколаєнко Н.М. Інноваційні підходи до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань: аналіз книжкових заходів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 327-329


  У статті охарактеризовано особливості книжкових заходів як інноваційний підхід до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. Іn the article is described the feature of book measures as innovative approach to forming ...
540788
  Пантєлєєва Н. Інноваційні підходи до формування ресурсної бази банків на засадах клієнтоцентричної депозитної політики // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 59-72 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1605-2005
540789
  Балановська Т.І. Інноваційні підходи до формування системи управління якістю сільськогосподарського підприємства як спосіб адаптації до вимог ринку / Т.І. Балановська, О.П. та інш. Гогуля // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 5/6. – С. 146-154. – ISSN 2078-9912
540790
  Новікова О.Ф. Інноваційні підходи до формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 80-89
540791
  Тернова А.І. Інноваційні підходи підготовці журналістів-телевізійників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 89-92


  У статті розглянуто сучасні методи й засоби в підготовці журналістів-телевізійників у Запорізькому національному університеті, проаналізовано напрями практичної діяльності та її роль у становленні майбутніх фахівців. The modern methods and means of ...
540792
  Лукша О.В. Інноваційні підходи у стратегічному плануванні і управлінні розвитком регіону в умовах системних реформ / О.В. Лукша, П.А. Рябоконь // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 49-58. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
540793
  Руденко Ф. Інноваційні підходи щодо можливості контролю знань при викладанні соціально-гуманітарних дисциплін // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 206-208


  Розглянуто питання використання тестів, ситуаційних завдань з метою створення умов для збільшення пізнавальної активності студентів.
540794
  Науменко М.І. Інноваційні підходи щодо підготовки офіцерських кадрів в системі військової освіти / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті обґрунтовуються інноваційні підходи щодо підготовки військових фахівців в системі військової освіти та основні напрями її подальшого розвитку. В статье обосновываются инновационные подходы в подготовке военных специалистов в системе военного ...
540795
  Калетнік Г.М. Інноваційні платформи організації науково-дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки / Г.М. Калетнік, І.В. Гунько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 7-18. – ISSN 2411-4413


  У статті досліджено загальносвітові проблеми та виклики, що постають перед аграрним сектором економіки, їх вплив на сучасне наукове і освітнє середовище та необхідність модернізації навчального процесу як базової складової інноваційно-орієнтованого ...
540796
  Братюк В.П. Інноваційні послуги на ринку перестрахування / В.П. Братюк, Р.В. Гвоздак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 31-35. – ISSN 2306-6792
540797
  Козачок Л.М. Інноваційні послуги публічних бібліотек : методичні поради / підгот. Л.М. Козачок // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 26-47
540798
  Амеліна Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є. Амеліна, В. Пілярчук // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С.14-19
540799
  Вощенко В.Ю. Інноваційні потреби адаптації схематичних конструктів історії К.Маркса і А.Тойнбі // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 121-132. – ISSN 2075-1443
540800
   Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні : підсумки 2012 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), [Проект] "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження" ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-Друк, 2013. – 34, [2] с. – ISBN 978-617-688-010-3
540801
  Новікова Є.Б. Інноваційні префіксальні ад"єктиви сучасної української мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 135-145. – ISSN 2075-437X


  У статті з"ясовано структурно-семантичні особливості інноваційних префіксальних ад"єктивів. Проаналізовано й описано їхні найпродуктивніші словотвірні типи. Розглянуто особливості гібридних прикметників-новотворів. Виявлено синонімічні препозиційні ...
540802
  Бугрова О.О. Інноваційні принципи інтегрованої логістики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 30-32
540803
  Волошин С. Інноваційні пріоритети в системі цивільного захисту : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 22-25. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
540804
  Петров В.М. Інноваційні пріоритети технічної політики в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 10-17
540805
  Кваша Т.К. Інноваційні пріоритети: теоретичні аспекти визначення та практична методологія їх уточнення для України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 267-278. – ISSN 2078-9165
540806
  Стасишен М. Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України / М. Стасишен, О. Ярмоліцька // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 43-46. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
540807
  Молодоженя М.С. Інноваційні проекти підприємств торгівлі // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 92-103. – ISSN 0131-775Х
540808
   Інноваційні пропозиції в сфері економіки і технологій : дайджест : науково-виробниче видання / ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Тернопіль : ІЕТП, 2016-
№ 1. – 2016. – 152 с.
540809
  Коваль Т. Інноваційні процеси бібілотечно-інформаційного обслуговування читача наукової бібліотеки / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 99-107. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
540810
  Косович О.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 528 арк. – Додатки: арк. 515-528. – Бібліогр.: арк. 401-514
540811
  Косович О.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Косович Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 61 назва
540812
  Коваленко П.В. Інноваційні процеси в менеджменті у системі пріоритетів національного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 54-59.
540813
  Пшенична Л.В. Інноваційні процеси в освіті як фактор її успіху // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 3-16. – ISSN 2312-5993
540814
  Кузьмінський А.І. Інноваційні процеси в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 3-8. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
540815
  Ріхтер Г. Інноваційні процеси в предметизації документів та створення єдиної корпоративної системи медичних бібліотек / Ганна Ріхтер // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено спеціальну методику предметизації Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки та розглядається інформаційна співпраця, а саме створення корпоративних бібліотечних систем і, зокрема, організація корпоративної предметизації.
540816
  Ротар А.В. Інноваційні процеси в промисловості: їх економічний зміст і суть // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37-40.
540817
   Інноваційні процеси в системі державного управління і місцевого самоврядування : Наукове видання / М.В. Афанасьєв, Л.Г. Шемаєва, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнко, А.Г. та ін. Кабанець; Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Аведян Л.Й., Гордієнко Л.Ю., Кабанець А.Г. та ін. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 212с. – ISBN 966-676-155-6
540818
  Путіліна О.Л. Інноваційні процеси в сучасній англійській мові: інновації та псевдоінновації // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 41-51. – ISSN 2075-4205
540819
  Глигало С. Інноваційні процеси в сучасній лексиці (на матеріалі друкованих ЗМІ) // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – C. 22-24
540820
  Ковальчук С.С. Інноваційні процеси в сучасній міжнародній інвестиційній політиці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 183-189
540821
  Шаповалова Галина Валентинівна Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) : Автореф. дис. ... канд. флолог. наук:10.01.08 / Шаповалова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
540822
  Шаповалова Галина Валентинівна Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Шаповалова Г.В.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 204с. + Додаток: л. 198-204. – Бібліогр.: л. 172-198
540823
  Гринишина М. Інноваційні процеси в театральному мистецтві України XX століття. Київський ландшафт драматургії А. Чехова // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 124-153. – ISBN 966-7021-87-4
540824
  Хаустов В. Інноваційні процеси в Україні :реалії і перспективи розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 3. – С.54-59
540825
  Мельник Ю. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 180-183. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240


  Аналітична записка за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Тернопіль, 14-15 квітня 2016 р.)
540826
  Россоха В.В. Інноваційні процеси економічного розвитку в контексті інституційного забезпечення // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 119-129. – Бібліогр.: на 23 пункти
540827
  Черемисова Т. Інноваційні процеси на промислових підприємствах // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.42-46. – ISSN 1605-2005
540828
  Ларіна Я.С. Інноваційні процеси та інноваційна політика як чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК / Я.С. Ларіна, М.О. Балацька // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 226-234. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Визначено зміст конкурентоспроможності підприємства АПК. Запропоновано тлумачення змісту інноваційної політики з точки зору стратегії і тактики. Досліджено види інновацій в АПК та можливості їх впливу на сільськогосподарське підприємство. Определено ...
540829
  Павленко Ж.О. Інноваційні процеси у правовій сфері в перехідний період до інформаційного суспільства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 190-197. – ISSN 0201-7245
540830
  Рязанцева Д.В. Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 144-146
540831
  Онищенко Н.В. Інноваційні процеси у функціонуванні вищих навчальних закладів в Україні / Н.В. Онищенко, Н.Й. Радіонова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 46-49.
540832
  Козлова А.І. Інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 380-385
540833
  Кравченко С. Інноваційні реформи державного управління: впровадження менеджерських підходів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 112-124.
540834
  Рудь Н.Т. Інноваційні ризики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 82. – С. 65-72. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
540835
   Інноваційні рішення для оборони // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  19 наукових розробок для оборонно-промислового комплексу України презентував КНУ імені Тараса Шевченка на XII Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека – 2015" та інформаційно-комунікативному заході "Перспективи науково-технологічного ...
540836
  Шендрік Т.Г. Інноваційні розробки вуглехімічної науки в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 75-84. – ISSN 1815-2066


  Наведено короткий історичний нарис і розробки відділу хімії вугілля Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, пов"язані з проблемами експлуатації вугільних шахт, пошуком рішень щодо запобігання самозапаленню ...
540837
  Степанчук І.П. Інноваційні системи: регіональний аспект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 26-30. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Визначено роль і значення інноваційних програм як індикатора науково-технічного й інноваційного розвитку регіону.
540838
  Глушкова Т.В. Інноваційні складники сучасної реклами // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 140-143. – ISSN 2312-5160


  В статті розглянуто інноваційні рекламні технології з позиції їх функціональності та поширення у світовій рекламній практиці. Автор наголошує на тому, що традиційні рекламні форми уже перестали виконувати покладені на них функції, а отже потребують ...
540839
  Євтушевська О. Інноваційні складові вітчизняної корпоративної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється сутність інноваційних складових корпоративної культури та їх вплив на становлення вітчизняної корпоративної культури. Досліджується розвиток корпоративної культури в Україні, надаються рекомендації стосовно її вдосконалення. Визначаються ...
540840
  Дубовик Н.А. Інноваційні складові сучасної освіти та технології їх застосування // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 140-141
540841
  Фридель В.І. Інноваційні способи використання лізингового механізму в економіці із залученням банківського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто сутність венчурного фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва.
540842
  Єгоричева С. Інноваційні стратегії банків: сутність та класифікація // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 6 (90). – С. 63-72. – ISSN 1605-2005
540843
  Ковтун О. Інноваційні стратегії для вітчизняних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1810-3944
540844
  Бугай І.В. Інноваційні стратегії на ринку освітніх послуг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.44-49. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
540845
  Ковтун О.І. Інноваційні стратегії підприємств: теоретико-методологічні засади // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 44-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
540846
  Янковець Т.М. Інноваційні стратегії підприємства легкої промисловості як засіб реалізації його інноваційного потенціалу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С.167-174 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
540847
  Дмитренко М.А. Інноваційні стратегії розвитку України: політологічний концепт / М.А. Дмитренко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т дослідж. проблем держ. безпеки. – Київ : Україна, 2010. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 469-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-388-314-4
540848
  Дмитренко М. Інноваційні стратегії розвитку України: правовий, соціально-економічний та політичний аспекти // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 21-23. – ISSN 0868-8117
540849
  Пожуєва Т.О. Інноваційні стратегії та економічний розвиток // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 189-192. – ISSN 2072-1692
540850
  Старовойт О.В. Інноваційні стратигеми розвитку освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
540851
  Митропан С.О. Інноваційні структури сучасної економіки : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 68-73. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
540852
  Галюк І.Б. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави : монографія / Галюк І.Б., Петрина М.Ю., Петренко В.П. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-694-223-7
540853
  Черваньов Д.М. Інноваційні тенденції розвитку міжнародної економіки в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-6. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядається значення інновацій в умовах глобального економічного середовища.
540854
  Подольчак Н.І. Інноваційні теорії ринкотворення та розвитку бізнес-сегментів / Н.І. Подольчак, А.І. Ясінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 287-298. – ISSN 0321-0499
540855
  Зятковська Л.І. Інноваційні технології - важливий фактор промислового виробництва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.62-70


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
540856
  Медведєва В. Інноваційні технології - майбутнє бібліотеки / Валентина Медведєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – С. 28-32. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано процеси еволюції бібліотечної діяльності під впливом інноваційних технологій, порушено проблеми, пов"язані з активізацією ролі книгозбірень у розвиткові інформатизації українського суспільства. Розглянуто шляхи вдосконалення ...
540857
   Інноваційні технології : матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, м. Київ, 12-13 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред.: В.М. Казак]. – Київ : НАУ, 2017. – 80, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Ст. часково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
540858
  Михайленко С.В. Інноваційні технології бюджетного менеджменту: теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 118-122. – ISSN 0321-0499
540859
  Якуніна Н.В. Інноваційні технології в бібліотечній практиці // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту ; [редкол.: В.О. Крамарь (голова) та ін. ; наук. ред.: В.О. Крамарь]. – Севастополь : Купол, 2013. – С. 182-188
540860
  Чайка В.О. Інноваційні технології в дистанційному навчанні // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 159-164. – ISSN 1997-9266


  Виконано аналіз формування та введення навчання на дистанційній формі та запропоновані навчально-методичні та педагогічні рекомендації щодо поліпшення результатів навчання та розвитку дистанційної форми навчання.
540861
  Ткачук Л.М. Інноваційні технології в міжнародному туризмі : Географія міжнародних економічних відносин // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 187-193. – Бібліогр.: 3 назви
540862
  Хоменко С. Інноваційні технології в підготовці інженера-педагога економічного профілю // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 84-87. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається сутність інноваційних технологій відносно професійної підготовки інженера-педагога у сучасних умовах навчання, а також принциповий перегляд організації навчального процесу у ВНЗ, який повинен будуватися так, щоб розвивати уміння ...
540863
  Підлипна Л.З. Інноваційні технології в роботі практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (170). – С. 56-60
540864
  Онисенко Т.С. Інноваційні технології в системі забезпечення конкурентоспроможноcті видавничого підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 401-409


  У статті висвітлено основні види інноваційних технологій забезпечення сталого рівня конкурентоспроможності видавничих підприємств. Розглянуто інноваційні технології, як один з ключових факторів забезпечення стійкого конкурентного зростання видавничого ...
540865
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 224-230. – Бібліогр.: 13 назв.
540866
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Жураєва Каріна Аліжонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 207, [12] л. – Додатки: 12 л. – Бібліогр.: л. 187-207
540867
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Жураєва Каріна Аліжонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв.
540868
  Кисла О.Ф. Інноваційні технології в умовах неперервної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 83-85. – (Педагогічні науки)


  Розглядаються особливості впровадження інноваційних технологій в умовах неперервної освіти.
540869
  Ченбай Н.А. Інноваційні технології в університетській освіті інформаційного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 77-80. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606


  Проблемам діяльності університету, університетської освіти певну увагу приділяли як західні так і вітчизняні дослідники, серед яких Л. Губерський, В. Андрущенко, В. Кремень та ін.С. 77.
540870
  Білорус Т. Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 85-87. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті основну увагу сконцентровано на аналізі світових тенденцій розвитку системи управління персоналом, зокрема, на новітніх технологіях та інструментах роботи з персоналом, що впливають на ефективність його використання. The article focuses on ...
540871
  Рамазанов С.К. Інноваційні технології в управлінні нестабільною економікою // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 319-327. – ISSN 1998-7927
540872
  Бакуліна Н. Інноваційні технології в управлінні персоналом вищої школи // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 120-126
540873
  Кулина Г. Інноваційні технології дистрибуції страхових продуктів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 215-226. – ISSN 1818-5754
540874
  Куценко В.І. Інноваційні технології забезпечення високої якості підготовки кадрів: генезис і тенденції / В.І. Куценко, Е.В. Гаращук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 43-53 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
540875
  Стрілець С.І. Інноваційні технології і методи навчання у вищій освіті: проблеми та перспективи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 204-209. – (Педагогічні науки)


  Представлені інтерактивні та інноваційні методи, інновацціїні технології в освіті.
540876
  Халікян Н. Інноваційні технології книговидання і книгорозповсюдження в умовах економічної кризи з використанням веб-технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 4 (165). – С. 15 - 19. – ISSN 2076-9326
540877
  Тараненко Ю.К. Інноваційні технології контролю якості освіти / Ю.К. Тараненко, Н.О. Різун // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 19-25. – ISSN 2074-5354


  Наведено інноваційні технології контролю якості освіти шляхом удосконалення теорії комп’ютерного тестування студентів. Введено методику визначення коефіцієнта складності тестових завдань як чистого (без урахування технологічного) часу, витраченого на ...
540878
  Старушенко Г.А. Інноваційні технології моделювання державного управління освітою: проблеми, тенденції, напрями розвитку в Україні / Г.А. Старушенко, С.В. Базилевський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 53-58. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
540879
  Желюк Т. Інноваційні технології модернізації національної моделі державної служби // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 97-107
540880
  Тодорова Є.М. Інноваційні технології модульно-інтегрованого контролю знань студентів факультету бібліотекознавства та інформатики ХДАК // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С.157-166


  Розглянуті теоретичні та методичні аспекти організації модульно-інтегрованого контролю самостійної роботи студентів із застосуванням інноваційних технологій в Харківській державній академії культури (ХДАК).
540881
   Інноваційні технології навчання : навч. посібник / [Х.Ш. Бахтіярова та ін. ; відп. ред. Х.Ш. Бахтіярова ; упоряд. словника С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – 171, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 4. - Термінол. словник: с. 155-168. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-632-261-9
540882
  Панченко В. Інноваційні технології навчання англійської мови студентів університету // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 115-120. – ISSN 2410-0927


  Йдеться про навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма. Наголошується, що інтерактивне навчання передбачає пізнання нового не від теорії до практики, а навпаки - від формування нового досвіду до його ...
540883
  Чорноморець Інна Інноваційні технології навчання географії: методологічні аспекти проектування // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр. 12 назв
540884
  Гаврилюк О.Г. Інноваційні технології навчання студентів у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 197-204. – ISSN 2312-5993
540885
  Артюшина М.В. Інноваційні технології навчання та можливості їх використання у сучасних лекціях ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 15-20. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
540886
   Інноваційні технології навчання у професійно-технічній освіті : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. / Сум. держ. ун-т, Сум. обл. центр зайнятості ; [відп. за вип. Павлик Ю.А.]. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 249 с. : іл., табл., фот. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
540887
  Бахтіярова Х.Ш. Інноваційні технології навчання: умови запровадження, різновиди, зміст, особливості / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.М. Старовойт // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-107. – ISBN 978-966-632-261-9
540888
  Чукаєва І.К. Інноваційні технології нафтопереробної промисловості України. / І.К. Чукаєва, В.П. Овчинникова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 48-51
540889
  Кравченко І.М. Інноваційні технології під час вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 5 (297). – С. 2-11
540890
  Прокопенко І.Ф. Інноваційні технології підготовки вчителів в умовах євроінтеграції // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 2. – С. 81-85. – ISSN 2078-7782
540891
  Рєпка В.Б. Інноваційні технології підготовки фахівців ІТ-галузі. Досвід Харківського національного університету радіоелектроніки // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 83-85. – ISBN 966-8847-12-1
540892
  Прудиус Л.В. Інноваційні технології професійного навчання державних службовців // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 90-95. – (Серія: Державне управління ; № 4 (56)). – ISSN 1813-3401
540893
  Гончарова Н.П. Інноваційні технології реконверсії відновлювальних ресурсів як умова модернізації виробництва / Н.П. Гончарова, Б.Б. Коцинський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 83-87
540894
  Ковтун С. Інноваційні технології семінарських занять // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 104-109. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
540895
  Олександров М.П. Інноваційні технології та економічний механізм їх функціонування в перехідній економіці // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.85-87. – ISBN 5-7763-2435-1
540896
   Інноваційні технології та реформа змісту освіти : в контексті Лісабонської стратегії ЄС; методичний каталог видань. – Київ : Освіта України, 2007. – 196с. – ISBN 966-8847-51-2
540897
  Цехмістрова Г.С. Інноваційні технології та творчість у навчанні - як чинники якості підготовки фахівців в умовах інтеграції в Європу // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 99-101
540898
  Антошкіна Л.І. Інноваційні технології у вищій школі // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 84-87
540899
   Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року. – Київ : Стилос, 2005. – 472 с. – ISBN 966-8009-46-0
540900
  Семенел В. Інноваційні технології у збереженні бібліотечних фондів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 11-13. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
540901
   Інноваційні технології у медицині: стан і перспективи / О.І. Олар, О.Ю. Микитюк, В.І. Федів, М.А. Іванчук, О.В. Гуцул // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 155-160. – ISSN 1684-7903
540902
  Приходько Д.С. Інноваційні технології у навчанні студентів технічних спеціалностей: подкастинг // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 59-65


  Стаття присвячена аналізу подкастинга як інноваційної технології в галузі викладання та вивчення іноземних мов.
540903
  Мартинець Л.А. Інноваційні технології у професійному розвитку вчителя // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 5/1. – С. 147-158. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
540904
  Кутняк І. Інноваційні технології у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 27-30. – ISSN 2308-4634
540905
  Легенький М.І. Інноваційні технології у сфері освіти: організаційно-правовий аспект // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 103-110. – ISSN 2311-4894
540906
  Кузан Г. Інноваційні технології у формуванні мотивації до вивчення іноземної мови у студентів непрофільних вишів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 42-46. – ISSN 2308-4634
540907
   Інноваційні технології у формуванні трирівневої екологічної освіти / М.М. Орфанова, М.М. Орфанова, Т.М. Яцишин, О.І. Рибак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 98-101. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
540908
  Ніколаєнко Н.М. Інноваційні технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Ніколаєнко Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
540909
  Куц Л.Л. Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / Л.Л. Куц, О.М. Собко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 93-103. – ISSN 2309-1533
540910
  Любаренко Т.І. Інноваційні технології формування міжнародних брендів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 3-6
540911
  Мельничук Л.Б. Інноваційні технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладуг / Л.Б. Мельничук, Т.В. Левкулич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 165-170. – ISBN 978-966-7359-77-5
540912
  Шевчук О. Інноваційні технології формування професійної суб"єктності майбутніх психологів: результати дослідження // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 216-221. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
540913
  Півняк Г. Інноваційні технології чекають своїх виробників // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 8 жовтня (№ 41)


  Модернізацію економіки країни неможливо здійснити, без створення в державі сприятливого інноваційного клімату й системи правил і стимулів, які активізували б національний бізнес, широкі верстви науковців, освітян, винахідників. На цю тему "Освіта ...
540914
  Радзієвський О.В. Інноваційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції здобувачів ступеня вищої освіти немовних спеціальностей // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 181-185. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
540915
  Хребтій Г.І. Інноваційні технології, направлені на розвиток клінічного мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів України // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 2 (74). – С. 252-255. – ISSN 1684-7903


  "...Серед інноваційних технологій, які активізують навчальний процес , сприяють розвитку клінічного мислення у студентів-медиків."
540916
   Інноваційні технології: пошук оптимальних варіантів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
540917
  Ребенок В.М. Інноваційні технології: суть, ознаки, особливості // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 34-41. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
540918
  Приходченко К.І. Інноваційні технологічні системи сформованості творчого освітньо-виховного середовища // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.186-191. – ISSN 1728-3671
540919
  Присяжнюк А. Інноваційні транскордонні кластери: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 334-340. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
540920
  Мельничук А.Б. Інноваційні трансформації аграрного сектору: європейський аспект // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 8 (12). – С. 103-111. – ISSN 2411-4413
540921
  Каліберда Н. Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / Надія Каліберда, Володимир Попик, Ольга Василенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 46-52. – ISSN 1029-7200


  Інформаційне повідомлення про роботу секції "Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності", що відбулася в рамках щорічної міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття", яка проходила 9-10 ...
540922
  Вінник О. Інноваційні управлінські технологи: проблеми правового забезпечення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 74-78
540923
  Черваньов Д. Інноваційні фактори зміцнення конкурентоспроможності України в умовах світової економічної кризи / Д. Черваньов, Н. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з врахуванням світової економічної кризи. Висвітлено основні складові конкурентоспроможності, особливу увагу приділено інноваційним факторам її підвищення. Consider the ...
540924
  Кір"якова М.Є. Інноваційні фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 164-171


  В статті показано вплив інноваційних факторів на конкурентоспроможність національної економіки. В якості найбільш ефективної концепції інноваційної діяльності в сучасних умовах обгрунтовано модель відкритих інновацій. Запропоновано шляхи розвитку ...
540925
  Шевченко А.В. Інноваційні фактори розвитку зовнішньоекономічних зв"язків АРК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 180-183. – Бібліогр.: на 7 пунктів
540926
  Гращенко І.С. Інноваційні фактори розвитку та активізації діяльності підприємств сфери послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-30
540927
  Омельченко Р.В. Інноваційні фактори циклічності економічного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
540928
  Волга В. Інноваційні фінансові сервіси: сучасні електронні технології ринку мікрокредитування // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 103-107
540929
  Ліщинський І. Інноваційні форми агломерації виробництва: кластери та креативні регіони // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 158-166. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
540930
  Молоченко В.В. Інноваційні форми взаємодії студентів на заняттях // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 91-98. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
540931
  Ковалева Лариса Інноваційні форми і методи викладання економіки в школі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 7-8
540932
  Волощук В.Р. Інноваційні форми і механізми нейтралізації банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 175-178. – ISSN 2309-1533
540933
  Процай А.Ф. Інноваційні форми кредитування малого бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 72-75
540934
  Мурашко М. Інноваційні форми міжнародних зв"язків суб"єктів вищої школи / М. Мурашко, С. Назарко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 17-20 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-3944
540935
  Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Д.М. Стеченко; КНУТШ. – Київ : Вища школа, 2002. – 254с. – ISBN 966-642-099-6


  Розкрито теоретичні та методичні аспекти становлення сучасних інтегративних форм реґіонального розвитку. Показано сутність і зміст розробки проектів ство-рення вільних економічних зон, спільних підприємств, технопарків, технополісів та ...
540936
  Климюк Ірина Інноваційні форми роботи з учнями на уроках географії та в позаурочний час // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 8-9. – Бібліогр. 3 назви
540937
  Кравець Л. Інноваційні форми та методи формування рефлексії у майбутніх педагогів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-50. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
540938
  Головко Л.С. Інноваційні чинники в умовах розвитку постіндустріальних тенденцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 241-246. – ISSN 0321-0499
540939
  Уманців Г. Інноваційні чинники розвитку економіки / Г. Уманців, О. Карп"юк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 34-40. – ISSN 1605-2005
540940
  Синковець Н. Інноваційні чинники розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 267-269
540941
  Стовбур Л.М. Інноваційні явища у лексико-семантичному просторі українськомовної блогосфери / Л.М. Стовбур, М.С. Денисенко // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 168-172
540942
  Супрун В Л. Інноваційні явища у фразеології сучасного українського публіцистичного мовлення // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 89-108. – ISBN 978-966-406055-1


  У статті висвітлено особливості актуалізації нових фразеологізмів у мові газетної публіцистики. На конкретних прикладах здійснена спроба виявлення їхньої комунікативної та національно-культурної своєрідності.
540943
  Цапко Ю.Л. Інноваційній технології локальної меліорації грунтів - гідне технічне забезпечення // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 54-57 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
540944
  Пилипенко В.П. Інноваційність в державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 97-98
540945
  Цейтельман О.Б. Інноваційність в економіці України: статистичний аспект / О.Б. Цейтельман, С.О. Смирнов // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 171-173. – ISBN 978-966-2188-72-1
540946
  Радченко Ю.Л. Інноваційність вітчизняної історико-педагогічної спадщини в підготовці майбутніх учителів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 17-26. – ISSN 2312-5993
540947
  Федулова Л.І. Інноваційність економіки ЄС та України: напрями скорочення розриву // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 22-25. – ISSN 1728-6220


  У статті наведено порівняльну характеристику рівня інноваційного розвитку країн Євросоюзу й України на основі даних офіційної статистики й міжнародних рейтингів. Виявлено причини, що стримують реалізацію ролі інноваційного фактору в підвищенні ...
540948
  Кремень В. Інноваційність і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 7-14. – ISSN 0131-6788
540949
  Коновалова М. Інноваційність у державній службі як чинник розвитку національної інноваційної системи України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна, академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 96-103


  У статті проаналізовано роль державної служби у формуванні національної інноваційної системи в Україні, визначено суть інноваційної культури державної служби.
540950
  Богуш Л.Г. Інноваційність як механізм сталого розвитку і реформування соціального комплексу регіону // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 65-70. – ISSN 2218-1199
540951
  Хоружий Г. Інноваційність як принцип діяльності вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 14-25. – ISSN 1682-2366
540952
  Цвєткова Г. Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення та шлях професійної самореалізації викладачів гуманітарних дисциплін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 42-48. – ISSN 2078-1016
540953
  Химинець В.В. Інноваційно-гуманістичне спрямування сучасної освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 15-24.
540954
  Атамась Н. Інноваційно-еволюційний та макрофінансовий аспект циклічного розвитку суспільства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 34-39. – ISSN 1818-5754
540955
  Селезньова Л. Інноваційно-інвестиційна діяльність в екологічній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 76-78. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті організаційні питання інноваційно-інвестиційної діяльності в екологічній сфері, способи збільшення обсягів інвестицій і підвищення їхньої ефективності. Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, екологія, охорона навколишнього ...
540956
  Боков О. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України як передумова підвищення рівня життя населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 45-51
540957
  Бакіров В.С. Інноваційно-інвестиційна політика університету: теорія і практика // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 18-20. – ISBN 978-966-600-659-5


  Аналіз ролі ВНЗ у реалізації інноваційно-інвестиційних проектів на прикладі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
540958
  Ткачук Л.М. Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристсько-рекреаційного комплексу України / Л.М. Ткачук, В.С. Сайчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 28-36. – Бібліогр.: 8 назв.
540959
  Павленко І.І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні / І.І. Павленко, Білінська, (Колісецька) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 104-113


  У статті визначено особливості та значення інноваційно-інвестиційного забезпечення у підвищенні конкурентоспроможності сільського господарства. Розкрито взаємозв"язок інноваційної та інвестиційної діяльності з правовою складовою. Проаналізовано основні ...
540960
  Кириченко О.А. Інноваційно-інвестиційний вектор протидії глобальній кризі як чинник формування національної економічної безпеки / О.А. Кириченко, І.В. Кудря // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 11-17
540961
  Колесов С.В. Інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства: методологічні підходи до сутності та оцінки / С.В. Колесов, В.І. Кривда // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 103-110
540962
  Кузьмінський В.О. Інноваційно-інвестиційний потенціал фінансово-промислових груп : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 114-123 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
540963
   Інноваційно-інвестиційний потенціал як основа конкурентоспроможності регіону (на прикладі Харківської області) : колект. монографія / [Л.М. Нємець та ін. ; за заг. ред. Л.М. Нємець, К.Ю. Сегіди] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 421-441 та в підрядк. прим. – ISBN 978-961-285-397-1
540964
  Борщ Л. Інноваційно-інвестиційний розвиток АР Крим як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено інноваційно-інвестиційний розвиток АР Крим як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону. Виявлено, що пряме регулювання інвестиційною діяльністю здійснюється державними органами і включає в себе короткострокове та ...
540965
  Заєць О. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств - шлях до подолання економічної кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 60-63 : Табл, рис.
540966
  Далик В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств - шлях до подолання економічної кризи / В.П. Далик, В.С. Бойко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 271-277. – ISSN 0321-0499
540967
  Трегобчук В. Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: проблеми, напрями і механізми // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 4-12. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 0131-775Х
540968
  Лейфура М.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва в умовах тінізації економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2015. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 2409-1944
540969
  Герасимчук В.Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток промисловості України: проблеми і перспективи / В.Г. Герасимчук, Л.Є. Довгань, В.Р. Давиденко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-43. – Бібліогр.: 7 назв
540970
  Никитюк Т.Л. Інноваційно-інвестиційний розвиток України: сучасні реалії та необхідні зміни / Т.Л. Никитюк, О.В. Баула // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
540971
  Івченко І.Ю. Інноваційно-інвестиційний фактор підвищення конкурентоспроможності країни // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 71-72
540972
  Сидоренко О.А. Інноваційно-інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної промисловості України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 33-35. – Бібліогр.: 6 назв
540973
  Федяєва В. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення зростання аграрної сфери економіки // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 240-246. – ISSN 2410-0919
540974
   Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства : колектив. монографія / [Дубина М.В. та ін.] ; за заг. ред. В.П. Ільчука ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 395, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-7496-93-7
540975
  Петрушевська В. Інноваційно-інвестиційні пріоритети динамічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 196-203.
540976
  Краус Н.М. Інноваційно-інвестиційні процеси системи вищої освіти в національній економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.249-255. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
540977
  Тканка Л. Інноваційно-інвестиційні процеси як чинник економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Економіка ; Вип. 41)


  Проаналізовано економічну природу управління інвестиційним процесом в інноваційній сфері. Обгрунтовується висновок про необхідність реформування науково-технічної сфери України шляхом створення універсального інноваційно-інвестиційного механізму.
540978
  Флейчук М. Інноваційно-інституційні інструменти нечесної конкурентної боротьби як елементи міжнародного маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 56-61. – ISSN 1606-3732
540979
  Грущинська Н.М. Інноваційно-інформаційний напрям розвитку нових індустріальних країн Азії: велика стратегія Китаю як досвід для України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 17-23
540980
  Суліма Є. Інноваційно-інформаційний розвиток освіти - якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
540981
  Суліма Є. Інноваційно-інформаційний розвиток освіти - якісно новий етап модернізації всієї освітньої системи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (969). – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
540982
  Удод О. Інноваційно-інформаційні проекти в сучасній освіті України // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 27-29


  Автор дає поясненя таким термінам, як "Інформаційні технології" та "комп"ютерні технології"; звертає увагу на показник, який наочно демонструє рівень впровадження ІКТ в країні - індекс мережевої готовності країни, який складається з багатьох чинників. ...
540983
  Мадзігон В. Інноваційно-інформаційні проекти в сучасній освіті України (виступ на Загальних зборах НАПН України 11 листопада 2011 р.) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 6 (36). – С. 12-17
540984
  Сорока А.М. Інноваційно-кластерні технології // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 72-74
540985
  Бочан І. Інноваційно-концептуальні засади економічної франкіани : Критика і бібліографія / І. Бочан, С. Голубка // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 92-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
540986
  Лук"яненко Д. Інноваційно-креативний компонент глобального менеджменту / Д. Лук"яненко, О. Тітова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 39-54. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
540987
  Даниліна Н.В. Інноваційно-маркетинговий стратегічний розвиток промислового підприємства: аспекти розв"язання конфлікту економіки та екології // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 52-55. – ISSN 1729-7206
540988
  Погріщук Г.Б. Інноваційно-орієнтована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
540989
  Доброносова Ю.Д. Інноваційно-смисловий аспект реформування викладання філософських дисциплін у вищій школі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 127-133.
540990
  Гуменюк Д.О. Інноваційно-структурний тип економічного зростання: вплив фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність переходу до інноваційно-структурного типу економічного зростання, визначено напрями посилення стимулюючої ролі бюджетно-податкової і грошово-кредитної політики. The necessity of transition to a Innovation-structural economic ...
540991
  Бобров В.Я. Інноваційно-теоретичні аспекти прогнозування розвитку вищої освіти України / В. Я. Боброва // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 11-18. – ISBN 966-597-072-0
540992
  Острий О.Г. Інноваційно-технологічна складова економічної безпеки: основні загрози та шляхи їх нейтралізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 310-314
540993
  Шнипко О.С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвіднесення США та України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 3-14 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
540994
  Лавров Р.В. Інноваційно-фінансові технології у банківській діяльності: сутність, проблеми і можливості розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 221-229. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
540995
  Шнипко О. Інноваційно - портфельна реорганізація як засіб підвищення конкурентоспроможності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 3. – С.60-63
540996
  Бояринова К.О. Інноваційно орієнтоване підприємство: сутність, класифікація та особливості функціонування // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 52-57. – ISSN 2413-9610
540997
  Бондарь К.Л. Інноваційно орієнтований експорт як фактор економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 116-118. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз тенденцій розвитку світової економіки, її рушійних чинників. Розглянуто специфіку сучасної інноваційної конкурентоспроможності економіки України, її експортного потенціалу.
540998
  Шебанін В. Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 11-13 : рис. – ISSN 1810-3944
540999
  Смоляр Л. Інноваційно орієнтовані структури: від вживання до розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 41)


  Досліджується роль інновацій як ключового фактора успішного соціально-економічного розвитку економічних систем у сучасних умовах. Аналізуються причини кризового стану та проблеми реалізації інноваційної політики на мікрорівні. З урахуванням факторів ...
541000
  Гречаник Б.В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти / Б.В. Гречаник; Ін-т регіон. дослід. НАН України; Західноукр. екон.-прав. ун-т. – Івано-Франківськ, 2007. – 187с. – ISBN 966896904-9
<< На початок(–10)541542543544545546547548549550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,