Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
538001
  Дербеньова Л. "Змістовно-підтекстова" інформація у семантиці іншомовного тексту: герменевтичний підхід // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – С. 75-87. – (Лінгвістичні науки ; № 30). – ISSN 2616-5317
538002
  Лисенко В.В. "Змішане навчання" - шлях до інновацій у вищій освіті // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 49-50
538003
  Король В. "Змова військових": як це насправді було // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 25-31
538004
  Куличенко В.Ф. "Знаешь ли ты?" Научно-технические викторины в профессионально-техническом училище / В.Ф. Куличенко. – М., 1967. – 20с.
538005
  Омельченко Т.А. "Знаєте, Тіно, я дуже люблю життя..." : спогади про Олександра Мурашка / [уклад., авт. ст.та комент.: Д. Добріян]. – Київ : ArtHuss, 2017. – 94, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр. у прим.: с. 48-51 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7518-04-3
538006
  Мацибок-Стародуб "Знаєш, тільки тепер тут пустка..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 151-154


  Поезія і проза студійців - випускників-філологів університету попередніх років. Вірші.
538007
  Тамарин С. "Знайко" із квіткового міста // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 13 грудня (№ 47/48). – С. 14


  Дитячий письменник Микола Носов провів свої свої юні роки в Ірпені, що біля Києва.
538008
  Прибитько Валентина "Знайомтеся! Світлофор Моргайко!" (Розвага за правилами дорожнього руху для дітей старшого дошкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 6-7 : фото
538009
  Сластін М.Ф. "Знайся кинь з конем, в вил з волом" [Знайся кінь з конем, а вол з волом] : трагикомичный этюд в двух картинах / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харьков : Тип. Степанова, 1899. – 55 с. – Hа тит. аpк.: Посвящается А.С. Гавриленко. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
538010
  Гречило А. "Знак неясного значіння, щось вроді трезубця". 100 років тому затвердили державний герб України // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 11 (414), 22 березня 2018. – С. 46-50
538011
  Павліченко Н. "Знак Соборності. Великий герб України: від Нарбута до Якутовича" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 9


  Під такою назвою у Національному художньому музеї України (NAMU) відбулось відкриття виставкового проєкту.
538012
  Мережинская А. "Знаки классики" в прозе Д. Галковского. К проблеме художественной специфики русского литературного постмодернизма // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2003. – Вып. 4. – С. 104-111. – ISBN 966-594-431-2
538013
  Шевченко Л.И. "Знаки классики" как определители действия законов эвритмии в литературе постмодернизма // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 83-90. – ISBN 966-594-355-3
538014
  Касьянов І. "Знакові" спори у сфері ІВ // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 18-19
538015
  Ступка М. З-над берегів русла річки Серет : Спогади. / М. Ступка. – Асторія-Нью-Йорк, 1984. – 387с.
538016
  Смоляк Б. З-над плину лірики Богдана Чепурка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 15
538017
  Петришин О. Зміст і форма права у контексті завдань правотворчості та правозастосування: основні концепції та підходи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 33-41. – ISSN 1026-9932
538018
  Терон І.В. Зміст і форми інтелектуальної ренти в постіндустріальному суспільстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 16-20.
538019
  Сергійчук Зінаїда Олександрівна Зміст і форми організації народознавчої роботи в основній школі : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Сергійчук Зінаїда Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 156л. – Бібліогр.:л.136-156
538020
  Романенко В.П. та ін. Зміст і форми орієнтації школярів на педагогічні професії / В.П. та ін. Романенко. – К., 1997. – 60с.
538021
  Пронська Г.В. Зміст і форми реалізації суб"єктивного права державної соціалістичної власності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 29-32. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье исследуются сущность и содержание субъективного права государственной социалистической собственности, основные формы его реализации как объективно необходимые виды деятельности государства (его органов) и правовые средства (правовые формы) ...
538022
  Криворотько-Тайфур Зміст і форми теоретичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах Німеччини на початку ХХІ століття // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 203-207. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
538023
  Юськів Б. Зміст і функції інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-9. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
538024
  Настечко К. Зміст і функції оформлення прав на земельні ділянки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 80-83
538025
  Колесник В.Ф. Зміст і характер Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко // Історія міжнародних відносин (1918-1939 рр.) : підручник для студентів ВНЗ / В.Ф. Колесник, В.М. Павленко. – Київ : Бланк-Прес, 2011. – С. 74-82
538026
  Александров В.М. Зміст і характер військової служби // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 34-40. – ISSN 0201-7245
538027
  Пінчук Н.І. Зміст і чинники формування соціально-психологічних чину керівників освітніх організацій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 63-67. – (Серія : Психологічні науки)
538028
  Комісаров О.Т. Зміст інформаційного супроводження юридичної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 193-197. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
538029
  Шеверун Н. Зміст іншомовної підготовки в технічних університетах Польщі // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 101-102. – ISBN 978-966-2249-24-8
538030
  Кармалі С. Зміст історичної освіти в ліцеї і проблеми її гуманізації // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 61-65. – ISSN 0131-6788
538031
  Развадовський В.Й. Зміст категорії "безпека"у державному управлінні транспортною системою України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.136-140. – ISSN 1727-1584
538032
  Машков А. Зміст категорії "держава" в концепції М. Бакуніна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 132-134. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Стаття присвячена аналізу змісту категорії "держава" у концепції М. Бакуніна (зміст, головні відзнаки від суміжних понять). Відображені основні напрями інтерпретації поглядів М. Бакуніна на бюрократію сьогодні.
538033
  Коваленко Ю. Зміст категорії "інституція" в інституційному економічному аналізі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 19-31. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
538034
  Бабін І І. Зміст категорії "справляння податку" та категорій "збір податку", "стягнення податку", "вилучення податку" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.98-101. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
538035
  Труханова Т. Зміст кваліфікаційних завдань з методики викладання англійської мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 493-498. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
538036
  Олещенко О.А. Зміст керівництва та управління силами Національної гвардії України у процесі службово-бойової діяльності / О.А. Олещенко, М.О. Єрмошин, М.М. Романюк // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 33-37. – ISSN 2078-7480
538037
  Мостова І.О. Зміст клопотань, заявлених захисником, порядок їх подачі та вирішення в досудовому слідстві // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 117-121. – Бібліогр. на 15 пунктів
538038
  Щекатунова Г.Д. Зміст компетентнісної освіти педагогічних працівників у вимірі сьогодення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 344-355. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
538039
  Чень Цзяньїн Зміст комунікативних умінь студентів України та Китаю у вокально-ансамблевій діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 69-75. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))


  Актуалізовано проблему формування комунікативних умінь студентів України і Китаю; акцентовано увагу на мовних та етнокультурних відмінностях, що впливають на якість комунікативного процесу як у навчальній, так і у виконавській діяльності вокального ...
538040
   Зміст конституційних положень, які стосуються парламентської (депутатської) недоторканності (витяги з конституцій країн Європеського Союзу, Сполучених Штатів Америки та країн СНД) // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 21-25.
538041
  Ситник Ю.М. Зміст конституційного права громадян України на свободу об"єднання в політичні партії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 116-124
538042
  Бакірова І. Зміст конституційного права людини і громадянина на судовий захист // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 23-27. – ISSN 0132-1331
538043
  Богословська Ж.М. Зміст конституційного права людини і громадянина України на соціальний захист // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 181-188. – ISSN 1563-3349
538044
  Івершенко Л. Зміст конституційного права людини та громадянина на приватну власність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 88-92.
538045
  Домбровська О. Зміст конституційного права на життя людини і громадянина // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-41. – ISSN 0132-1331
538046
  Шукліна Н. Зміст конституційного принципу визнання людини соціальною цінністю // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 76-83. – ISSN 0132-1331
538047
  Золотарьова О.А. Зміст конституційного принципу відокремлення церкви від держави // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 78-94. – ISBN 978-617-7768-00-4
538048
  Портнов А. Зміст конституційної юрисдикції: наукові погляди та їх відтворення у законодавстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
538049
  Паскалова А. Зміст контролінгу витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 57-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
538050
  Сушко Л. Зміст контрольної діяльності органів державної влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 118-121. – ISSN 0132-1331
538051
  Бугайчук К.Л. Зміст конфлікту інтересів за новим антикорупційним законодавством України та засоби його врегулювання // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 27-30. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
538052
  Гриник Л. Зміст кредитного договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 86-89. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються наукові підходи щодо змісту кредитного договору, проаналізовано чинне законодавство та судова практика щодо визначення істотних умов даного виду цивільно-правового договору, визначено істотні умови кредитного договору, до яких ...
538053
  Світлак І.І. Зміст криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності / І.І. Світлак, І.В. Скірський // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 31-35. – ISSN 1992-4437
538054
  Самохін О.Ю. Зміст криміналістичної характеристики незаконного обігу наркотичних засобів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Досліджується криміналістична характеристика незаконного обігу наркотичних засобів та її елементи. Research contains criminalistical characteristic of illegal drug turnover and it"s elements.
538055
  Богуцький Юрій Зміст культурогенезу : системно - функціональний підхід до структурування знань // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С.106-109
538056
  Мішеніна Т.М. Зміст культурологічного складника у фаховій підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 238-245. – ISSN 2304-4470


  Здійснено спробу розроблення змісту культурологічного складника у фаховій підготовці майбутніх філологів, об’єктивований у навчальних дисциплінах циклу гуманітарної й соціально-економічної підготовки.
538057
  Шовковий В.М. Зміст латинськомовної лінгвістичної компетентності майбутніх філологів - фахівців з іноземних мов / В.М. Шовковий, Лазер-Паньків, Т.А. Шовкова // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (104). – С. 3-10. – ISSN 1817-8510
538058
  Шебанова О.О. Зміст маркетингової стратегії підприємств // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 172 : Економічні науки. – C. 190-201. – (Економічні науки)
538059
  Ільчук Л. Зміст методичної підготовки майбутніх педагогів-музикантів до використання засобів дзвонарства у професійній діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 60-68. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
538060
  Смілка В.А. Зміст моніторингу забудови // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
538061
  Мартинюк І.А. Зміст мотивації навчальної діяльності студентів у вищій школі XXI ст. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 254-260. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обгрунтовується необхідність перегляду змісту мотивації навчальної діяльності студентів у вищій школі з метою реалізації ідей освіти для сталого розвитку суспільства.
538062
  Чорновол Л.О. Зміст навчальних програм інститутів шляхетних дівчат на початку XIX ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 127-134. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
538063
  Биркун Л. Зміст навчально-методичного комплекту з іноземної мови для загальноосвітньої початкової школи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 52-55. – ISBN 966-7825-79-5
538064
  Вишневський О. Зміст навчання // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – С. 4
538065
  Заярна І. Зміст навчання англійського аргументованого писемного мовлення майбутніх правників // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 81-87. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
538066
  Орос І. Зміст навчання дорослого населення в університетах Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 149-158. – ISSN 2312-5993
538067
  Асадчих О. Зміст навчання екстралінгвістичного компоненту японської мови // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 227-237. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано зміст навчання екстралінгвістичного компоненту японської мови з використанням відеофонограми на початковому етапі вищого мовного навчального закладу. The content of the Japanese extra lingual component teaching with the using of video ...
538068
  Малюга О.С. Зміст навчання іншомовного професійно орієнтованого читання на заключному етапі вищої школи // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 146-152. – ISSN 2227-2844
538069
  Черноватий Л. Зміст навчання майбутніх філологів галузевого перекладу: компетентнісний підхід // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 126-134. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Описано вивчення змісту предметної, термінологічної й перекладацької компетентності у процесі навчання майбутніх перекладачів передачі українською мовою англомовних галузевих текстів. Представлено результати дослідження, що проводилось на матеріалі ...
538070
  Васюк О. Зміст навчання у формуванні професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – C. 16-21. – ISSN 2308-4634


  "В університетах навчальними планами передбачено різну кількість нормативних навчальних дисциплін та годин, відведених на навчальну та виробничу практики. У Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка 34 нормативні дисципліни і 8 кредитів ...
538071
  Фучила О.М. Зміст навчання функціональної грамотності дорослих у Бельгії / О.М. Фучила, Л.П. Балацька // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 40-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
538072
  Кравцова З.С. Зміст народного суверенітету та представницької демократії в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 75-79. – ISSN 2219-5521
538073
   Зміст наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" за 2010 рік // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 106-109
538074
  Короткевич М.Є. Зміст обов"язку суду забезпечити дотримання права на свободу та особисту недоторканність у світлі практики Європейського суду з прав людини / М.Є. Короткевич, П.В. Пушкар // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 7 (179). – С. 40-48
538075
  Аветисян М.Р. Зміст організаційно-правової форми господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 183-188. – ISSN 2219-5521
538076
  Курдляк І.Є. Зміст освіти української середньої школи в історії галицьких класичних гімназій (1864-1918 рр.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курдляк І. Є.; МО Укр., Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 215л. – Бібліогр.:л.189-214
538077
  Курляк Ірина Євгенівна Зміст освіти української середньої школи в історії галицьких класичних гімназій (1864-1918) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курляк Ірина Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
538078
  Яблонський А.І. Зміст освіти як компонент освітнього середовища та об"єкт психологічної експертизи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 219-229. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 29). – ISSN 2072-4772
538079
  Мельник О.Є. Зміст освіти як міра залучення людини до культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Зміст освіти розглядається як міра залучення людини до культури, як процес становлення особистості, її предметної та соціальної компетентності, її інтелектуальний, ціннісно-орієнтаційний розвиток. Содержание образования рассматривается как мера ...
538080
  Дзюба М. Зміст освітніх програм професійної підготовки бакалаврів міжнародних відносин в університетах Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 306-317. – ISSN 2312-5993
538081
  Саюк В. Зміст освітньо-професійної програми "Педагогічне дорадництво" підготовки магістрів спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 149-159. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
538082
  Лохвицька Л.В. Зміст освтньо-виховної роботи з охорони, збереження, і зміцнення здоров"я та безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільному навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 9-12
538083
  Журило В.В. Зміст основних питань теми // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 112-122. – ISBN 978-617-696-407-0
538084
  Софіщенко І.Я. Зміст основних питань теми / І.Я. Софіщенко, Ярош-Дмитренко // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 182-190. – ISBN 978-617-696-407-0
538085
  Софіщенко І.Я. Зміст основних питань теми // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 199-211. – ISBN 978-617-696-407-0
538086
  Дзера О.В. Зміст основних прав та обов"язків сторін за договором зберігання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 689-699. – ISBN 978-966-667-341-4
538087
  Петрик О.Л. Зміст основних соціальних і трудових гарантій науково-педагогічних працівників // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 241-249. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
538088
  Ролін І.Ф. Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань / І.Ф. Ролін, І.Є. Морозов, О.В. Минько // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (49). – C. 61-64. – ISSN 1997-9568
538089
  Мельников М. Зміст особистих немайнових прав автора в авторському праві // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 35-40.
538090
  Черешнюк В.М. Зміст оферти при укладенні господарського договору // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 623-626. – ISBN 966-660-151-6
538091
  Вавженчук С. Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 17-20
538092
  Вавженчук С. Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 68-72


  У статті автор звертає увагу на сутність змісту охоронних трудових правовідносин, а також на його особливості. Окрема увага приділяється проблемам розуміння змісту охоронних трудових правовідносин.
538093
  Пантюхов Б. Зміст патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 135-139. – ISSN 2308-4634


  "У статті на основі вивчення нормативно-правової бази узагальнено зміст патріотичного виховання курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ)".
538094
  Коваль Л.Г. Зміст педагогічної освіти в Київському університеті ім. Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 161-168. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
538095
  Тимошенко Ю. Зміст педагогічної парадигми фізичного виховання у загальноосвітній школі УРСР (1920-30-ті рр.) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 5. – С. 65-70
538096
  Гурик А.Ю. Зміст пенсійних правовідносин державних службовців : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гурик Артем Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 197 л. – Бібліогр.: л. 180-197
538097
  Гурик А.Ю. Зміст пенсійних правовідносин державних службовців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гурик Артем Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
538098
  Ільницький Р. Зміст підготовки аспірантів у вищих навчапьних закладах України / Р. Ільницький, Н. Процишин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 44-52. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
538099
  Апанасенко В.Д. Зміст підготовки військових психологів у Збройних силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-147. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Визначено проблеми підготовки психологів у вищих військових навчальних закладах. Подано модель підготовки військових психологів у Військовому інституті Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Автор підкреслює, що зміст і процес ...
538100
  Сисоєва С. Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США / С. Сисоєва, І. Регейло // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 2 : Педагогіка. – С. 86-93. – ISSN 2078-1687
538101
  Пономаренко Н.Г. Зміст підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу [Німеччині, Австрії та Швейцарії] // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 442-448. – ISSN 2312-5993
538102
  Козак Л.В. Зміст підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 60-68. – ISSN 1609-8595
538103
  Каричковський В.Д. Зміст підготовки майбутніх менеджерів в університетах аграрного профілю Республіки Польща / В.Д. Каричковський, С.П. Каричковська // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 28-32. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
538104
  Пономаренко Н. Зміст підготовки студентів спеціальності "Соціальна робота" до публічного виступу з використанням презентації // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 191-193. – ISBN 978-966-698-272-1
538105
  Зосименко О.В. Зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою педагогіка вищої школи // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 227-230. – ISBN 978-966-698-290-5
538106
  Бурда М. Зміст підручників з математики у контексті результатів дослідження PISA-2018 // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 14-21. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
538107
  Воронова О.В. Зміст повноважень права на ім"я фізичної особи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 104-108. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
538108
  Телусієвич П. Зміст положень про шлюбний союз у сімейному праві Польщі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 234-243. – ISSN 1026-9932
538109
  Бойко В.В. Зміст поняття "вартість підприємства" / В.В. Бойко, Н.В. Любарська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 23-29. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті проведено аналіз підходів щодо визначення поняття "вартість підприємства" та запропоновано авторське визначення даного поняття.
538110
  Рекотов П.В. Зміст поняття "військова окупація" в міжнародному праві до середини XX ст. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 24-30. – (Юридичні науки ; № 2)
538111
  Марущак А.І. Зміст поняття "державні електронні інформаційні ресурси" / А.І. Марущак, С.Г. Петров // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 15-21. – ISSN 2616-6798
538112
  Міняйло Н. Зміст поняття "диктатура" у Стародавньому Римі та його еволюція // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 404-407. – ISBN 978-966-493-651-1
538113
  Шаповал О.М. Зміст поняття "електронний підручник" у контексті видавничої справи // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 200-205


  Визначено основні підходи до розуміння суті електронного підручника. З"ясовано його місце в системі навчальних видань відповідно до нормативних галузевих документів. З"ясовано неоднозначність тлумачень електронної природи тексту. Запропоновано принципи ...
538114
  Антонюк Н. Зміст поняття "житло" під час диференціації відповідальності за викрадення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 254-261. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
538115
  Марущак А. Зміст поняття "забезпечення доступу до інформації" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 99-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
538116
  Кравченко С. Зміст поняття "завідомо невинний" як ознака потерпілого (ст. 372 Кримінального кодексу України) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 117-123. – ISSN 1026-9932
538117
  Бірюкова А.Г. Зміст поняття "закон" як найвищого рівня джерел трудового права // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 260-265. – (Серія "Право" ; вип. 2)
538118
  Наумова Н.М. Зміст поняття "конституційно-правова гарантія прав, свобод людини та громадянина" // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 334-344. – ISSN 2072-8670
538119
  Боровик А.В. Зміст поняття "корупція" у міжнародно-правових документах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 121-124. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
538120
  Кочина В.В. Зміст поняття "культура професійного спілкування" майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 273-282. – ISSN 2312-5993
538121
  Адам О.Ю. Зміст поняття "людський капітал" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 72-74
538122
  Мовчан П.П. Зміст поняття "національна ідентичність": теоретико-методологічний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6814
538123
  Павлик Н. Зміст поняття "неперервна освіта" // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 180-182


  Проаналізовано зміст поняття "неперервна освіта" на основі семантичного аналізу вживання терміну в літературі; узагальнено соціальні передумови розвитку концепції неперервної освіти; означено концептуальні положення та суперечності зміни ролі та змісту ...
538124
  Манделіна О.С. Зміст поняття "нові медіа" та його місце в теорії медіа // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 97-106


  Мета статті - прояснити зміст поняття "нові медіа" у контексті теорії медіа, що представлена обраними авторами (Маршалл Маклюен, Режі Дебре, Вілем Флюсер, Фрідріх Кітлер та Лев Манович). Запропоновано огляд основних позицій у розумінні поняття медіа в ...
538125
  Палюх Л.М. Зміст поняття "особа, яка здійснює професійну діяльність, пов"язану з наданням публічних послуг" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 240-244. – ISSN 2219-5521
538126
  Сальнікова О.Ф. Зміст поняття "професійне виховання" у педагогічній теорії професійної підготовки військовослужбовців-жінок // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 297-300


  У статті розкрито зміст поняття "професійне виховання" у педагогічній met професійної підготовки військовослужбовців-жінок. Проаналізовано вплив командира навчально-виховний процес. В статье раскрыто содержание понятия ...
538127
  Шестопалова Л.М. Зміст поняття "самогубство" в гуманітарному контексті // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 25-35.
538128
  Лимар В.Б. Зміст поняття "свобода" в дискусії про Софію // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 60-63. – ISBN 966-7943-03-8
538129
  Рудик В. Зміст поняття "соціальна допомога" в теорії законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 43-46
538130
  Громико О.І. Зміст поняття "трансформація" як базової наукової категорії // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 125-131
538131
  Шпак В.В. Зміст поняття конституційного права на освіту в Україні // Актуальні питання реформування правової системи : зб. наук. статей за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 17-19 черв. 2011 р. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад.: З.В. Журавська, Т.Д. Климчук, Н.М. Коритнюк та ін.]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2011. – С. 160-162. – ISBN 978-966-361-602-5
538132
  Білоконенко Л. Зміст поняття ШАНТАЖ у правовій сфері та буденній свідомості // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 20. – С. 9-20. – ISSN 2305-3852
538133
  Стешенко В.С. Зміст понять "демографічний розвиток" і "людський розвиток": тотожності та відмінності // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2013. – № 1 (19). – С. 5-16. – ISSN 2072-9480
538134
  Корицький В.А. Зміст понять кримінального правопорушення та покарання в практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 169-177. – ISSN 2304-4556
538135
  Рижкова С.А. Зміст понять культура, гуманність, цивілізованість, творчість в історичному вимірі // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 148-153. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена аналізу суттєвих відмінностей понять культури, цивілізованості, гуманізму, творчості в різні історичні епохи становлення європейської цілісності наформальному, змістовному, прагматичному рівнях. The article is devoted to the analysis ...
538136
  Васильєва В.А. Зміст посередницького зобов"язання // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
538137
  Куреза Т. Зміст послуг, які можуть надавати аудитори й аудиторські фірми при здійсненні аудиторської діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 109-112
538138
  Луняченко А.В. Зміст права власності громадян на землю в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.37-41. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
538139
  Федорович В. Зміст права власності на земельну ділянку за законодавством України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 58-60
538140
  Гуц Н.Г. Зміст права власності та інших речових прав профспілкових організацій України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 125-129. – ISSN 2519-2353
538141
  Борденюк В. Зміст права комунальної власності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 91-98. – ISSN 2311-6676


  Проаналізовано основні підходи до визначення змісту права комунальної власності. Зокрема, обгрунтовано тезу про недоцільність включення до змісту права власності територіальної громади такого елементу, як управління, а також про те, що зміст ...
538142
  Савчин Г.Я. Зміст права на громадянство: окремі аспекти / Г.Я. Савчин, В.С. Боровікова // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 20-27. – ISSN 2617-4162
538143
  Гоголь Б. Зміст права на інформацію // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 64-68.
538144
  Халаїм Н. Зміст права на промисловий зразок: особисті немайнові права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 1608-6422
538145
  Чернілевський К.Г. Зміст права особи на комерційну таємницю та особливості його захисту за чинним законодавством України // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 67-70. – ISBN 978-966-916-903-7
538146
  Штефан О. Зміст права та недоторканість і цілісність твору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7.
538147
  Шалиганова А. Зміст права фізичної особи на індивідуальність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 49-52
538148
  Бородін І.Л. Зміст правових засобів в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні / І.Л. Бородін, Л.М. Моісєєнко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 25-31. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
538149
  Боднарук М.І. Зміст правовідносин по загальнообов"язковому державному соціальному страхуванню // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.50-55. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
538150
  Мандзюк О.А. Зміст правового режиму податкової інформації в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 114-121. – ISSN 2306-9082


  У статті надано позицію автора щодо змісту правового режиму податкової інформації в Україні. За результатами дослідження робиться висновок, що до системи податкової інформації належить відкрита податкова інформація та податкова інформація з обмеженим ...
538151
  Білозір О. Зміст правового статусу діаспори за національним законодавством // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 4-7
538152
  Лисодєд О.В. Зміст правового статусу засуджених і йою закріплення у Кримінально-виконавчому кодексі України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 119-126. – ISSN 0201-7245
538153
  Рахнянська Т. Зміст правової категорії "землі капітального будівництва" // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 3 (123). – С. 85-89


  Стаття присвячена дослідженню змісту правової категорії "землі капітального будівництва". На підставі аналізу похідних об"єктів , які належать до нерухомості, автором запропоновано визначення земель капітального будівництва з точки зору поресурсного ...
538154
  Костюк В.Л. Зміст правосуб"єктності трудового колективу: проблеми та напрями вдосконалення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 294-299. – ISSN 1563-3349
538155
  Верещінська І.В. Зміст предмета доказування у справах щодо спадкування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 80-84


  Розглядаються проблеми нормативного регулювання доказової діяльності в судах цивільної юрисдикції крізь призму визначення предмета доказування. Розглядаються й аналізуються два різні підходи науковців до визначення предмета доказування за певною ...
538156
  Гетманцев О.В. Зміст предмета цивільного процесуального права: історичні витоки сучасних доктрин // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 154-167. – ISBN 978-966-437-304-0
538157
  Полтавський О. Зміст представницьких відносин у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 68-70.
538158
  Рацюк О. Зміст принципів державної служби: концептуальний аналіз // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 227-233.
538159
  Стогнієнко Н.Ю. Зміст принципів корпоративного управління // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 99-102.
538160
  Вдовічена Л.І. Зміст принципу адекватності правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип. 435)
538161
  Портнов А.В. Зміст принципу верховенства права та його реалізація в діяльності Конституційного Суду України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 64-67.
538162
  Гізімчук С. Зміст принципу гуманізму в кримінальному праві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 63-70
538163
  Андрушко А.В. Зміст принципу диспозитивності цивільного процесуального права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-58. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Розкривається зміст принципу диспозитивності через дві складові вказаного явища: диспозитивні засади в регулюванні здійснення матеріальних прав та диспозитивні засади здійснення цивільних процесуальних прав осіб, які беруть участь у справі. The ...
538164
  Черешнюк В. Зміст принципу належного виконання господарського договору // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
538165
  Кравчук В. Зміст принципу правової визначеності як необхідної складової верховенства права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 10-15. – ISSN 2524-0129
538166
  Васильченко О.П. Зміст принципу рівності прав та свобод людини і громадянина в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 14-19. – (Серія "Право" ; вип. 2)
538167
  Гура О.А. Зміст проблем реалізації норм кримінального процесуального кодексу України у пенітенціарній діяльності України / О.А. Гура, І.І. Присяжнюк // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 54-56
538168
  Гораш К.В. Зміст програми елективного курсу "Методи і засоби прогнозування розвитку загальної середньої освіти" // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 118-133. – ISBN 978-966-544-404-5
538169
  Зеркалов Д. Зміст продовольчої безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 5-6
538170
  Присяжнюк А.Й. Зміст прокурорського нагляду за додержанням законності суб"єктами виконавчої влади // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 50-55
538171
  Калашнікова Т.М. Зміст просторового аспекту процесів людського розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (37). – С. 133-148. – ISSN 2072-9480
538172
  Самбор М.А. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення: окремі проблеми правозастосовної практики, пов"язаної з прийняттям процесуальних рішень // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 38-45. – ISSN 2220-1394
538173
  Богданова І.М. Зміст професійно-мобілізаційної компетентності майбутніх соціальних працівників // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 20-25. – ISSN 2414-5076
538174
  Іванченко Г.В. Зміст професійної компетентності педагога в умовах оновлення змісту освіти // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 29-30
538175
   Зміст професійної компетенції викладача мовної підготовки іноземних громадян / О.В. Бєлікова, Н.М. Бессонова, О.О. Греул, С.О. Дитюк, ТесаловськаО.Б // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 7-15. – ISSN 2073-4379
538176
  Кресан Т. Зміст професійної підготовки бакалаврів дошкільної освіти в університетах та коледжах США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 93-94. – ISBN 978-966-2249-24-8
538177
  Зорочкіна Т. Зміст професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти України / Т. Зорочкіна, Л. Вовкочин, Л. Баліка // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (167). – C. 167-173. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
538178
  Мархева О.Є. Зміст професійної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Австрії // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 83-88. – ISSN 1995-0519
538179
  Кириліва В.О. Зміст професійної підготовки студентів у зарубіжних країнах // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 39. – C. 73-80. – ISSN 2312-0657
538180
  Кашуба Л.В. Зміст професійної підготовки студентів факультету педагогічної освіти в контексті компетентнісного підходу // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 38-47. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
538181
  Лапшина О.О. Зміст професійної підготовки фахівців з лінгвістики в університетах Великої Британії / О.О. Лапшина, О.М. Дорофєєва // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 75-78. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
538182
  Лянной Ю.О. Зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у вищих навчальних закладах Австрії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 74-87. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано зміст професійної підготовки бакалаврів і магістрів фізичної реабілітації (фізичної терапії) у вищих навчальних закладах Австрії.
538183
  Ясінський В. Зміст професійної підготовки фахівців юридичного профілю: історико-педагогічний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 56-60. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
538184
  Щербина В.С. Зміст профілактики господарських правопорушень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 59-63. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Аналізуються основні елементи, що становлять зміст профілактики господарських правопорушень. Вносяться пропозиції про вдосконалення правового статусу господарюючих суб"єктів та визначення повноважень арбітражу в галузі профілактики в умовах переходу до ...
538185
  Кучер Т. Зміст процедури дослідження доказів у цивільному судочинстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Розглядається процес дослідження доказів, як один із найважливіших елементів процесу доведення при розгляді справ у порядку цивільного судочинства України з урахуванням процесуального становища суб"єктів доказування та окремих видів засобів доказування ...
538186
  Навроцька Н.А. Зміст процесів економічної глобалізації // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 97-102
538187
  Нестеренко І. Зміст психолого-педагогічної підготовки вчителів іноземних мов у республіці Польща в контексті європейської інтеграції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 26-33. – ISSN 2312-5993
538188
  Башкір О.І. Зміст роботи кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 16-23. – ISSN 2074-8167
538189
  Ткаченко Д.О. Зміст рослинного виховання в межах української етнопедагогіки // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 116-117. – ISBN 978-966-285-410-7
538190
  Балабін В.В. Зміст службових функцій та завдань військового перекладача // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 2. – C. 35-41. – ISSN 2077-804X
538191
  Удовенко Ю. Зміст соціально-педагогічної роботи з батьками на базі центрів соціально-психологічної реабілітації дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-56. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику особливостей практичної соціально-педагогічної роботи із батьками, які опинилися у складних життєвих обставинах, на сучасному етапі. Проаналізовано існуючі моделі, технології та методи надання допомоги сім"ям, які опинилися у ...
538192
  Темченко О. Зміст соціальної функції держави щодо прав дитини в умовах евроінтеграції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 24-27. – ISSN 0132-1331
538193
  Яковлев О.В. Зміст соціокультурного проектування в інформаційну добу: досвід Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 201-211. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
538194
  Рябоконь Є.О. Зміст спадкового договору. Обов"язки набувача у спадковому договорі // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1187-1188. – ISBN 978-966-667-341-4
538195
  Кільченко А.В. Зміст спецкурсу "Використання системи " Бібліометрика української науки"" для наукових і науково-педагогічних працівників // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 210-216. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
538196
  Шевченко Е. Зміст стадії виконання судових рішень у кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – C. 111-116. – ISSN 2311-6676
538197
  Лазаренко О.В. Зміст стратегічних нормативних документів в галузі професійного іншомовного спілкування на економічних факультетах університетів Великої Британії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 108-111. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 14 (24))
538198
  Пацурія Н. Зміст страхових правовідносин у сфері господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблемні питання визначення змісту страхових правовідносин у сфері господарювання. В статье исследуются проблемные вопросы определения содержания страховых правоотношений в сфере хозяйствования. This article investigates ...
538199
  Любчик О.А. Зміст суб"єктивного авторського права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 4 (84). – С. 194-201. – ISSN 2524-0323
538200
  Кодинець А. Зміст суб"єктивного права на засоби індивідуалізаії // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-37.
538201
  Градовий В.Б. Зміст судового рішення в адміністративному судочинстві України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 157-165. – ISSN 2227-796X


  У статті розкривається та характеризується зміст судового рішення в адміністративному судочинстві України, яке викладається у формі постанови чи ухвали та складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. Пропонується внести ...
538202
  Білоус О. Зміст сучасної телевізійної та інтернет-інформації. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 92-97.
538203
   Зміст та алгоритм методичного апарату визначення потреби в оборонних ресурсах для застосування Збройних сил України / О.М. Семененко, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, О.В. Буяло // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-74. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується актуальній задачі визначення потреби в оборонних ресурсах. Розглядається підхід щодо визначення обсягів та вартості оборонних ресурсів, необхідних для застосування Збройних Сил. The article deals with the actual task for ...
538204
  Плугатар Т.А. Зміст та види адміністративно-наглядової діяльності органів Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 176-184. – ISSN 2072-8670
538205
  Бойчук Т.В. Зміст та види державних гарантій заощаджень в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 107-113
538206
  Ватрас В. Зміст та види джерел сімейного права, що діяло на українських землях, які входили до складу Австро-Угорської імперії // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – C. 91-96. – ISSN 2524-0129
538207
  Яковето О.О. Зміст та завдання контролю в сфері прав споживачів у системі функцій органів державного управління // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 260-264. – ISSN 1563-3349
538208
  Кондрашов О.М. Зміст та значення процесів ркструктуризації промисловості // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 22-24 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
538209
  Лихова С. Зміст та значення соціальної функції кримінального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 68-74. – ISSN 1026-9932
538210
  Мікловда В.П. Зміст та імперативи інноваційної культури / В.П. Мікловда, В.В. Маргитич, А.Р. Фіалковський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 16-27. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (50)). – ISSN 2409-6857
538211
  Притика Ю.Д. Зміст та класифікація принципів медіації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 86-92
538212
  Басова Ю.Ю. Зміст та класифікація форм контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 71-78.
538213
  Мироненко І.В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні : монографія / Мироненко Ігор Віталійович. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2012. – 189, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-189. – ISBN 978-966-8969-43-0


  Бібліотеці Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора Підпис
538214
  Семеній О.М. Зміст та межі перевірки адміністративним судом адміністративного розсуду суб"єктів публічної адміністрації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Семеній Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 258 арк. – Додатки: арк. 253-258. – Бібліогр.: арк. 214-252
538215
  Семеній О.М. Зміст та межі перевірки адміністративним судом адміністративного розсуду суб"єктів публічної адміністрації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Семеній Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
538216
  Дамірчиєв М.І. Зміст та мета фінансової діяльності: проблеми визначення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 225-229. – ISSN 2224-9281
538217
   Зміст та методичне забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 5-11
538218
  Мицик В.В. Зміст та механізм здійснення Європейської Конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 505-509. – ISSN 1563-3349
538219
  Фролов О.С. Зміст та обсяг концепту "суб"єкт адміністративного правопорушення" / О.С. Фролов, І.В. Васильєв // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 105-117. – ISSN 1563-3349
538220
  Гнатюк С.С. Зміст та ознаки адміністративного процесу (теоретичний аспект) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 135--144. – (Юридична ; Вип. 3)
538221
  Цвігун Д. Зміст та ознаки професійного спілкування прокурора / Д. Цвігун, В. Ольховий // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 104-112
538222
   Зміст та організація самостійних занять студентів з фізичної підготовки / Г.І. Вржеснєвська, Т.М. Совгиря, Е.Г. Черняєв, В.В. Хачатрян // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 20-23. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 12 (53) 14). – ISSN 2311-2220
538223
  Старостіна А.О. Зміст та основні етапи маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.30-33. – ISSN 1606-3732
538224
  Дорошенко Я.Л. Зміст та основні напрями державної політики цін // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.33-36
538225
  Коновальчук П.І. Зміст та основні напрями пропаганди російської православної церкви у контексті гібридної війни Росії проти України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 31-36. – ISSN 2616-9460
538226
  Лепьохін О.В. Зміст та особливості забезпечення економічної безпеки держави в контексті впливу факторів глобалізації світової економіки / О.В. Лепьохін, С.Є. Клименко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 59-63. – ISSN 2306-6814
538227
  Бедрак Н. Зміст та особливості механізму адміністративно-правового регулювання туристичної галузі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 56-59.
538228
  Соколовська О. Зміст та особливості поняття "житлово-комунальне господарство" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 175-179
538229
  Соколовська О. Зміст та особливості поняття житлово-комунального господарства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 20-23
538230
  Шумеляк К.А. Зміст та особливості правового регулювання захисту трудових прав молоді та жінок відповідно до положень Європейської соціальної хартії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 64-69. – ISSN 2220-1394
538231
  Деревчук О.І. Зміст та особливості програмно-цільового методу бюджетного фінансування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 129-135
538232
  Пчелін В. Зміст та особливості публічно-правових спорів, розгляд і вирішення яких віднесено до юрисдикції адміністративних судів України // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 125-129. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
538233
  Пампура М.В. Зміст та особливості структури сучасного трансформаційного процесу // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 38-42. – ISSN 1727-1584
538234
  Вірченко В.В. Зміст та особливості управління об"єктами інтелектуальної власності на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 225-236


  Досліджено взаємозв"язок інтелектуального капіталу, нематеріальних активів та об"єктів інтелектуальної власності.
538235
  ДІдківська Зміст та передумови формування суверенітету грошово-кредитної політики у відкритій економіці // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 53-59.
538236
  Верменко А.Ю. Зміст та перспективи реалізації принципу еконцентризму : Дис... канд. філос.наук: 09.00.03 / Верменко А. Ю.; Мін-во освіти України. – К., 1999. – 174л. – Бібліогр.:л.164-174
538237
  Рогаль-Левицька Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
538238
  Індиченко С.П. Зміст та підстави виникнення батьківських прав // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
538239
  Дерев"янко М. Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто зміст та основні ознаки ризиків у кримінальному процесі. На підставі проведеного аналізу запропоновано визначення досліджуваного правового явища. В статье рассмотрены содержание и основные признаки рисков в уголовном процессе. На ...
538240
  Дерев"янко М. Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто зміст та основні ознаки ризиків у кримінальному процесі. На підставі проведеного аналізу запропоновано визначення досліджуваного правового явища. В статье рассмотрены содержание и основные признаки рисков в уголовном процессе. На ...
538241
  Кабаненко І.В. Зміст та послідовність етапів створення нових зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних сил України / І.В. Кабаненко, П.Б. Волотівський // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-47
538242
  Мельничук Н.О. Зміст та правові наслідки випробування при прийнятті на роботу // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 117-125
538243
  Хохуляк В. Зміст та призначення науки фінансового права у працях С. І. Іловайського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 23-27
538244
  Манкін Володимир Миколайович Зміст та принципи контрастивної лексикології близькоспоріднених мов : Автореф... д-ра філол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Манкін Володимир Миколайович; НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, Ін-т укр. мови. – К., 1994. – 48л.
538245
  Шерстюк О.Л. Зміст та природа потреб користувачів фінансової інформації // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 39-45. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236
538246
  Нікіфорова Л.І. Зміст та проблеми формування професійно-спрямованої мовної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 157-163


  У статті розглянуто різні змістові характеристики мовної компетенції. Наведено засоби формування комплексу знань професійної спрямованості для розширення мовної компетенції. В данной статтье рассматриваются разные смысловые характеристики языковой ...
538247
  Шевчук З.І. Зміст та реалізація права на судовий захист за трудовим законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шевчук Зося Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
538248
  Шевчук З.І. Зміст та реалізація права на судовий захист за трудовим законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Шевчук Зося Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Бібліогр.: л. 169-188
538249
  Сусак М.С. Зміст та реалізація процесуального розсуду адміністративного суду першої інстанції : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Сусак Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 277, [13] арк. – Додатки: арк. 275-277, [13]. – Бібліогр.: арк. 250-274
538250
  Пласкальний В.В. Зміст та складники інтероперабельної методики аналізу міри антропогенної трансформації ландшафтів України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 51-59
538251
  Подоляка А.М. Зміст та стадії адміністративно-позовного провадження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 169-178. – (Юридична ; Вип. 1)
538252
  Романадзе Л. Зміст та строк чинності прав суб"єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 79-85. – ISSN 1561-4999
538253
  Васильєва Ж.В. Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С.111-117. – (Право. Економіка. Управління)
538254
  Бондаренко Л.І. Зміст та структура дослідницької компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2013. – № 10 (269), ч. 3, травень : Педагогічні науки. – С. 94-99. – ISSN 2227-2844
538255
  Корсакевич В.В. Зміст та структура експериментальної моделі розвитку конкурентоздатності викладацького процесу вищого навчального закладу приватної форми власності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 61-65. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772


  Стаття представляє зміст та структуру експеріментальної моделі розвитку конкурентоздатності викладацького персоналу вищого навчального закладу приватної форми власності.
538256
  Журавель В.А. Зміст та структура загальної теорії криміналістики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 91-108. – ISSN 1993-0909
538257
  Маслов В. Зміст та структура методології управління навчальним закладом / В. Маслов, І. Ситар // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 29-32
538258
  Глушок Л. Зміст та структура навчальних планів і програм підготовки магістрів дошкільної освіти в університетах Австралії // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 115-123
538259
  Карамушка Л.М. Зміст та структура навчального спецкурсу "Формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах" / Л.М. Карамушка, А.В. Вознюк // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 23-37 : табл. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 2411-3190
538260
  Іващук А. Зміст та структура підручників з французької мови у Галичині (1867-1890 рр.) // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 73-81. – ISSN 2307-4906
538261
  Білик В. Зміст та структура природничо-наукової компетентності майбутніх психологів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 205-212. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
538262
  Барко В.І. Зміст та структура професійно-психологічного забезпечення діяльності національної поліції // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 104-112. – ISBN 978-617-7364-34-3
538263
  Квітка Т.В. Зміст та структура самоосвітньої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 68-73. – ISSN 2304-4470
538264
  Гончаренко Я.В. Зміст та структура системи управління відносинами з клієнтами в комерційній організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 209-212. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
538265
  Петроє О.М. Зміст та структура соціокультурних компетентностей державних службовців / О.М. Петроє, З.О. Шутовська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 127-133. – ISSN 2306-6814
538266
  Вознюк А.В. Зміст та структура тренінгу "Психологічні особливості управління педагогічними працівниками в освітніх округах" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 15-24 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
538267
  Терещенко К.В. Зміст та структура тренінгу розвитку толерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 65-75 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2411-3190
538268
  Коцовська О.М. Зміст та сутнісні ознаки адміністративно-правової охорони прав споживачів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 255-263. – ISSN 1563-3349
538269
  Матіос А. Зміст та сутність адміністративної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-12. – ISSN 0132-1331
538270
  Бондаренко З.П. Зміст та технології підготовки студентів до волонтерської роботи // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 2. – С. 37-50. – ISSN 1817-3764
538271
  Шевченко В. Зміст та фактори глобальної фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміст та основні фактор сучасної глобальної фінансової кризи. Аналізуються міжнародний досвід застосування методів державного впливу для подолання кризи, зовнішні шоки та особливості кризових тенденцій у фінансовому секторі України. The ...
538272
  Кравчук В.М. Зміст та форма постанови адміністративного суду першої інстанції // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 11(123). – С. 36-48
538273
  Самойлов О. Зміст та форма постановки теоретичної проблеми // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 31-36. – ISSN 1810-2131
538274
  М"яловська А.В. Зміст та форми культу в християнській традиції (феноменологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / М"яловська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: л. 178-206
538275
  М"яловська А.В. Зміст та форми культу в християнській традиції (феноменологічний аналіз) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / М"яловська Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
538276
  Топольник Я. Зміст та форми наукової діяльності майбутніх магістрів та докторів філософії в сучасних умовах інформатизації освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (88). – С. 35-58. – ISSN 2077-1827
538277
  Падун Н.О. Зміст та форми організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах України (1929-1940 рр.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Падун Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
538278
  Падун Ніна Олексіївна Зміст та форми організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах України (1929-1940 рр.) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Падун Ніна Олексіївна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1993. – 255л. – Бібліогр.:л.198-220
538279
  Пазюра Н. Зміст та хронологічні межі дослідження старого українського консерватизму // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 248-251. – ISSN 2519-1942
538280
   Зміст та шляхи покращення освіти у вищій школі в умовах багатоступеневої підготовки спеціалістів : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 419с. : 3 таб. – 1 додаток


  Об"єкт: навчально-виховний процес у закладах освіти вищих рівнів акредитації. Мета роботи: виявити передумови та шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу (на основі критичного аналізу процесу викладання географії, фізики, біології, ...
538281
  Апаров А.М. Зміст та юридична природа координації фінансового контролю за діяльністю органів влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 95-99. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
538282
  Перкін В.І. Зміст тактичної операції "збирання первинної інформації" при розслідуванні вбивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-124.
538283
  Лещак Т. Зміст теологічної освіти у Львівському університеті та загальноєвропейський контекст (кін. XVIII – поч. XX ст.) / Т. Лещак, М. Лепех // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 86-92. – ISSN 2308-4634
538284
  Ярмиш Н. Зміст терміна "органи правопорядку", використаного у статті 131-1 Конституції України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 79-84. – ISSN 2311-6676
538285
  Семенюк О.О. Зміст терміна "перешкоджання" у кримінальному кодексі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-41.


  Розкрито зміст терміна "перешкоджання". Обґрунтовано рекомендації щодо уніфікації його вживання в диспозиціях статей Кримінального кодексу України та впорядкування видів і розмірів покарань за діяння, вчинені з перешкоджанням. This article deals ...
538286
  Стройська Т. Зміст термінів "депортація" та "репатріація" в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 141-143..
538287
  Сайко М.А. Зміст термінологічної компетентності медичного перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 179-185


  У статті розглядаються зміст та особливості формування термінологічної компетентності майбутнього медичного перекладача. Особливу увагу зосереджено на виокремленні шляхів її досягнення, орієнтуючись при цьому на сучасний стан перекладацького ринку ...
538288
  Аванесов В.С. Зміст тесту і тестових завдань // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 10/11. – С. 30-37.
538289
  Білецький Н. Зміст титулів "князь" і "княжа" в руських актах XIV - початку XVII століть // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 340-351. – (Нова серія ; вип. 21/22)
538290
  Орловський Олег Ярославович Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах : Дис....канд.юрид.наук:12.00.05 / Орловський Олег Ярославович; Мін-во освіти і науки України.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 206л. – Бібліогр.:л.176-206
538291
  Орловський О.Я. Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах : Автореф...канд. юридичних наук: 12.00.05 / Орловський О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.:с.16-17
538292
  Кочанова П.В. Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та при банкрутстві підприємства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кочанова Поліна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
538293
  Кочанова П.В. Зміст трудових правовідносин при ліквідації підприємства та при банкрутстві підприємства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кочанова Поліна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 185-203
538294
  Гаращенко Л.П. Зміст трудового договору // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7069-52-1
538295
  Іншин М.І. Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 62-67. – ISSN 2222-5374
538296
  Прудников В.А. Зміст трудового договору в сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прудников Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 228 л. – Бібліогр.: л. 204-228
538297
  Прудников В.А. Зміст трудового договору в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прудников Віктор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
538298
  Каравасілі Х.М. Зміст трудового права працівників на самозахист // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 94-95. – ISBN 978-617-7069-52-1
538299
  Костюк В. Зміст трудової правосуб"єктності працівника за трудовим законодавством України та проектом Трудового кодексу: науково-правовий аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 140-146. – ISSN 0132-1331
538300
  Рябчинська О.П. Зміст узгодженого покарання в угодах про примирення та про визнання винуватості // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 206-211. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
538301
  Токар Л. Зміст українознавства: системно-функціональний підхід до структурування знань // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 106-109
538302
  Єльченко В.Ю. Зміст українсько-російського стратегічного партнерства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 11-18. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
538303
  Захарченко А.М. Зміст управління об"єктами державної власності: загальноправова характеристика // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 234-242. – ISSN 2306-9082
538304
  Світличний О. Зміст управлінських відносин у галузі земельних ресурсів у контексті оптимізації системи органів виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 115-119
538305
  Дерець В. Зміст управлінських відносин у системі органів виконавчої влади України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 11. – С. 19-23
538306
  Міхно К.О. Зміст уявлень про майбутню професію студентів-психологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-90. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  На основі проведеного емпіричного дослідження визначено зміст та специфіку уявлень про майбутню професію студентів, що отримують базову вищу освіту за фахом "психологія". Здійснено порівняльний аналіз психологічних особливостей професійних уявлень ...
538307
  Дмитренко В.Ю. Зміст фактичної помилки у цивільному законодавстві України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 331-334. – ISBN 966-660-151-6
538308
  Морозова М.М. Зміст фахової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей у процесі формування їх економічної компетентності // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 90-97. – ISSN 2227-2844
538309
  Лисько Т. Зміст фізичного насильства у складах згвалтування за Кримінальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 119-125.
538310
  Романчук С. Зміст фізичної підготовки військовослужбовців з врахуванням завдань у операціях об"єднаних сил / С. Романчук, В. Добровольський, В. Мельник // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Т. 4, № 3 (19). – C. 81-86. – ISSN 2415-3060
538311
  Каменська І.Б. Зміст філологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 127-129. – (Педагогічні науки)
538312
  Мосенкіс Ю. Зміст форми і форма змісту // Мова та історія : періодичний збірник наукових статей / редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 14. – С. 14-16
538313
  Куташев І.В. Зміст функцій держави щодо управління соціально-економічними процесами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 61-64. – ISSN 2306-6814
538314
  Тульчевська Н.В. Зміст цивільних правовідносин з надання платних медичних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 60-66. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
538315
  Паскар А. Зміст цивільних процесуальних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 72-76
538316
  Соляник А. Зміст цифрової компетентності здобувачів вищої інформаційної освіти // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 230-231
538317
  Андрійчук О. Зміст часових параметрів у цивільному процесі України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 105-110. – ISSN 0132-1331
538318
   Зміст часопису "Дзвін" за 2021 рік // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 217-224. – ISSN 08-68-4790-1
538319
  Уварова Г.Ш. Зміст шкільної географічної освіти: тенденції та перспективи розвитку // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 2-4
538320
  Совенко Б.В. Зміст, відмінності та співвідношення понять "канонічне право" та "церковне право" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 126-129. – ISSN 1563-3349
538321
  Погрібна О. Зміст, жанрово-тематичне розмаїття, функції і перспективи українських книжкових відеоблогів // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 172-184. – ISSN 2616-7948
538322
  Юрків Р. Зміст, завдання і типові слідчі ситуації наступного та завершального етапів розслідування підкупу медичних працівників // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 267-275. – ISSN 2663-5313
538323
   Зміст, основні характеристики організаційної культури освітніх організацій та її спеціальні функції в умовах соціальної напруженості / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко, В.М. Івкін, В.І. Лагодзінська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
538324
  Попов Р.В. Зміст, принципи та реалізація стратегії і тактики поведінки відповідача в адміністративному процесі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 184-191. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано судову практику в адміністративних справах й зроблено висновок про існування пріоритетної мети стратегії відповідача недопущення задоволення позовних вимог; формування єдиної практики застосування матеріального адміністративного ...
538325
  Майданик Р.А. Зміст, сторони і виконання договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 175-179. – ISBN 978-966-667-341-4
538326
  Хараджа Н. Зміст, структура й ознаки принципів сімейно-правов теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 71-74
538327
  Ліплянська О.В. Зміст, структура та ефективність тренінгу "Запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 65-70. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
538328
  Довганич В.А. Зміст, структура та функцій правової ідеології // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 26-32. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
538329
  Канівець Т.М. Зміст, структура та чинники розвитку психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри / Т.М. Канівець, Г.С. Фесун // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 3-9. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
538330
  Васільєва Л.М. Зміст, суб"єкти та об"єкти ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 22-26. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
538331
  Ткаченко М.О. Зміст, форма мирової угоди, заяви сторін і ухвали суду про її затвердження та виправлення їх недоліків: питання законодавчої регламентації // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 117-125. – ISSN 2413-1342
538332
  Селіхов Д.А. Зміст, форми і значення діяльності землевпорядкувальних комісій наддніпрянській Україні епохи столипінських реформ // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 36-43. – ISSN 0201-7245
538333
  Отич О.М. Зміст, форми і методи використання мистецтва в розвитку педагогічної майстерності вчителя в радянській педагогіці першої третини XX століття // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – C. 145-150. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
538334
   Зміст, форми і методи формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій в закладах загальної середньої освіти : метод. рекомендації / [В.І. Кириченко, В.Б. Нечерда, І.В. Гарбузюк, Т.В. Тарасова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 95, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-491-3
538335
  Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання : науково-методичний посібник для вчителів / О.В. Мельник ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 56с. – ISBN 978-966-644-106-8
538336
  Плющ О.М. Змістова валідність психосемантичних методик у політичній психології // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 85-97
538337
  Ткачук М.П. Змістова значущість творчих пріоритетів / М.П. Ткачук, І.М. Зимомря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 286-297. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6


  До 70-річчя від дня народження Миколи Зимомрі.
538338
  Щегельська Ю.П. Змістова і організаційна складові та гармонограм здійснення інформаційного забезпечення програми євроінтеграції Республіки Польща // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 221-226
538339
  Сосницька Н.Л. Змістова компонента математичної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери / Н.Л. Сосницька, Анатоліївна Іщенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 38-43. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X
538340
  Крайнікова Т.С. Змістова культура видання: суть, чинники та критерії оцінювання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 133-137


  У статті наведено тлумачення культури видання як рівня досконалості видання; виділені головні складники культури видання; концепція та якість видання обґрунтовані як чинники його культури. The article contains the interpretation of culture as a level ...
538341
  Гуркова Т. Змістова складова створення сучасного освітнього середовища в НУШ // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 17-25. – ISSN 2307-4906
538342
  Дубова О. Змістова структура категорій стану, способу, часу української і російської мов // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 19-25. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Змістову структуру двох дієслівних категорій стану і часу розглянуто за складом парадигм цих категорій. Грамема активного стану в українській мові відповідає актуалізації суб’єктних відношень названої дії, а грамема пасивного стану – актуалізації ...
538343
  Фіть Л.В. Змістова структура книжкової продукції видавництва "Сіяч" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 138-143


  Досліджено службову, вступну, основну і заключну частину друкованої продукції видавництва "Сіяч". Проаналізовано доцільність кожного елементу змістової структури. Secondary matter, introduction, body and ending of printed editions of the publishing ...
538344
  Іващенко В.Л. Змістова структура наукового концепту і зміст наукового поняття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 135-142
538345
  Нагорна Н.О. Змістова характеристика поняття "проектно-технологічна компетентність" майбутніх вчителів технологій // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 20-24. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
538346
  Кушнір Л. Змістове відтворення поезій із роману Дж.Р.Р. Толкіна "The Lord of the Rings" в українських перекладах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 371-377. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
538347
  Денисенко А.М. Змістове наповнення рубрик ділової преси за грудень 2011 року // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 77-82
538348
  Сапожнікова О.В. Змістове наповнення та методика викладання на підготовчому відділенні навчальної дисципліни "українська мова й література" для абітурієнтів математично-природничих, інженерних та гуманітарних спеціальностей // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 83-92. – ISBN 978-617-7507-84-9


  Визначено місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі обраної абітурієнтом спеціальності, мету і завдання навчальної дисципліни, форми навчання, методи контролю та самоконтролю, рекомендовано зразки трьох видів завдань.
538349
  Грабчук О.М. Змістове наповнення фінансового прогнозування розвитку економіки в умовах невизначеності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 96-98 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
538350
  Задорожна С.М. Змістове обмеження дії норм про автономію волі в міжнародному приватному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 51-54. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Cтаття присвячена розгляду питання обмеження територіальної сфери дії норм про автономію волі в міжнародному приватному праві.
538351
  Кузьмінич Т. Змістове опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-23. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто особливості змістовного опрацювання документного потоку у бібліотеках Білорусі, особливості взаємодії на початковому етапі впровадження системи корпоративної каталогізації. Особливу увагу приділено досвіду роботи Національної бібліотеки ...
538352
  Кузьмінич Т. Змістове опрацювання документного потоку в умовах корпоративної взаємодії бібліотек Білорусі / Т. Кузьмінич, С. Пугачова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-23. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто особливості змістовного опрацювання документного потоку у бібліотеках Білорусі, особливості взаємодії на початковому етапі впровадження системи корпоративної каталогізації. Особливу увагу приділено досвіду роботи Національної бібліотеки ...
538353
  Семенець Л.М. Змістовий аналіз професійної готовності майбутніх учителів математики // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 96-100. – ISBN 966-8847-12-1
538354
  Хохлова О.А. Змістовий аналіз процесу формування економічної компетентності студентів у системі вітчизняної хіміко-технологічної освіти // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2015. – C. 190-196. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (16)). – ISSN 2077-6780
538355
  Цзя Яочен Змістовий аспект креативної особистості в уявленні зарубіжних і вітчизняних дослідників / Цзя Яочен // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 156-159. – ISSN 2308-4634
538356
  Матвєєва К.С. Змістовий аспект формування навичок володіння англійським мовленням студентів економічних спеціальностей // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 2. – С. 54-58. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.38). – ISSN 2078-2128


  Тематика статті пов"язана з визначенням змістового аспекту формування навичок володіння англійським мовленням студентів економічних спеціальностей, а саме визначенням сфер і тем спілкування, які зумовлюють предметно-змістовий план іншомовного мовлення ...
538357
  Кресан Т. Змістовий компонент професійної підготовки бакалаврів дошкільної освіти в університетах США // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 126-129
538358
  Середа С.А. Змістовий контент як вияв редакційної політики тижневика "Профиль" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 129-134
538359
  Середа С. Змістовий контент як вияв редакційної політики тижневика "Профиль" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 538-541


  Проводиться контент-аналіз українського міжнародного тижневика "Профиль" за 2010 рік. Досліджується його тематичне наповнення, жанрове різноманіття, графічний та рекламний контент.
538360
  Неборак В. Змістовий розгляд вірша Богдана-Ігоря Антонича "Країна Благовіщення" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 45-48
538361
  Білик Н.Л. Змістові аналогії в історичних романах І. Андрича та П. Загребельного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С.18-24
538362
  Ковальчук М.Б. Змістові аспекти курсу вищої математики у вищих технічних навчальних закладах // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 67-71. – ISSN 2413-1571
538363
  Попович М.М. Змістові аспекти лінгво-когнітивного поняття "ментальний простір" // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 20-26. – Бібліогр.: С. 26; 26 назв
538364
  Калюжний В.О. Змістові аспекти психологічних особливостей формування особистості персоналу Державної прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті знайшли своє відображення архітектоніка управлінських стосунків та актуалізація психолого-акмеологічної складової у діяльності прикордонного керівника. Визначено, що експліцитний професійний психологічний вплив є не механічним, а свідомим ...
538365
  Зимомря І. Змістові величини німецькомовної лірики Юрія Клена / І. Зимомря, Р. Жовтані // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 285-294. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
538366
  Брудницька Л.І. Змістові відношення між вербальною та візуальною складовими рекламного образу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 91-93


  У статті обгрунтовується принципово новий підхід до аналізу та дослідження рекламного образу - підхід дослідження параметрів. Розглянуто у всіх аспектах базовий параметр рекламного образу: взаємодія вербальної та візуальної інформативних складових.
538367
  Агафонова А.М. Змістові домінанти епістолярного дискурсу : (на матеріалі епістолярію Анатолія Добрянського) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 61-68. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
538368
  Гавриленко І.І. Змістові засади управлінської діяльності А.С. Макаренка: управління навчально-методичною роботою // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 401-408. – ISSN 2312-5993


  Розкрито змістові засади управлінської діяльності А.С. Макаренка в аспекті управління навчально-методичною роботою в Трудовій колонії ім. М. Горького.
538369
  Снєда Ю. Змістові компоненти іншомовної підготовки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 207-210. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
538370
  Буклов Ю. Змістові компоненти національно-патріотичного виховання учнівської молоді // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 136-140. – ISSN 2308-4634
538371
  Кобрій О. Змістові напрями гуманізації свідомості майбутнього педагога як чинника його підготовки до опікунсько-виховної діяльності // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2020. – № 11/43 (2020). – С. 115-128. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094
538372
  Докторук Є.В. Змістові особливості корпоративної та організаційної культури компанії // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 115-117. – ISBN 978-9934-571-53-4
538373
  Малинська Н.А. Змістові переваження Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 103-107. – ISBN 978-966-171-251-4
538374
  Ситняківська С. Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничних навчальних закладів України в другій половині ХIХ - на початку ХХ століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 42-46
538375
  Булкат Л. Змістовна визначеність конституційних понять "соціальний захист" і "соціальне забезпечення" // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 2220-1394
538376
  Бродська О. Змістовна візія уявного у драмах Артура Шніцлера // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 223-231. – ISBN 978-966-2248-71-5
538377
  Коптюрова О.В. Змістовна еквівалентність перекладу англійських вигуків на українську мову (на матеріалі вигуку wow) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 25-28
538378
  Платонова Т.Є. Змістовна компонента підготовки бібліотекарів-технологів автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 137-145. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовується необхідність та зміст професійної підготовки бібліотекарів-технологів автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем.
538379
  Крицький О.В. Змістовна поліфонічність поняття "сучасне суспільство": спроба філософського узагальнення // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 150-159. – ISSN 2072-1692
538380
  Мірошник З.М. Змістовна характеристика особистості вчителя: рольовий підхід // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 130-139. – (Психологія ; вип. 47)
538381
  Тарахонич Т.І. Змістовна характеристика правових засобів: сучасні погляди // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-39
538382
  Шатайло О.А. Змістовна характеристика системи антикризового управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 217-226. – ISSN 2222-4459
538383
  Дудоров О.О. Змістовне дослідження історії вітчизняної кримінально-правової науки / О.О. Дудоров, М.Г. Щербак // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 218-223. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
538384
  Дудоров О.О. Змістовне дослідження історії вітчизняної кримінально-правової науки (Рецензія) / О.О. Дудоров, М.Г. Щербак // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1


  Рецензія на книгу доцента кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Березіна П.С. "Київська школа кримінального права (1834-1960 рр.): історико правове дослідження.
538385
  Радзивілюк В. Змістовне наповнення деяких основних термінів, які характеризують процеси зближення національних законодавств / В. Радзивілюк, Ю. Нагребецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню питань, пов"язаних з змістовним наповненням термінів, якими позначаються основні правові форми погодженого законодавчого розвитку різних країн, зокрема, такі як: гармонізація, адап- тація, уніфікація. Данная статья ...
538386
  Грабовська І.М. Змістовне наповнення поняття "ментальність" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 158-160
538387
  Сімкіна О.В. Змістовне наповнення поняття "соціальна політика": державно-управлінський аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 122-125. – Бібліогр.: 7 назв
538388
  Дробін А.А. Змістовне наповнення програм підвищення кваліфікації вчителів фізики в умовах реформування післядипломної педагогічної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 98-102. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
538389
  Конах В.К. Змістовне наповнення українського медіа-простору основні напрями розв"язання проблем // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 125-132. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано вітчизняний медіа-простір задля визначення негативних тенденцій у формуванні та подачі контенту, а також основні чинники, що спричиняють невідповідність вітчизняного інформаційного продукту загальноприйнятим журналістським стандартам. На ...
538390
  Демчина Л.І. Змістовне оновлення документознавчої підготовки бібліотечних фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 142-151. – ISBN 966-7352-66-8


  На основі аналізу зарубіжного досвіду підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів запропоновано напрями змістовного оновлення бібліотечної освіти України.
538391
  Олійник С.в. Змістовний опис випарника етилбензолу як об"єкта імітаційного моделювання / С.в. Олійник, Л.Д. Ярощук // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 45-46. – ISBN 978-966-622-803-4
538392
  Міма І.В. Змістовні аспекти трансформації християнсько-правоих традицій у правовій системі // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 151-155. – ISSN 2524-017X
538393
  Ященко В. Змістовні засади вдосконалення правового регулювання діяльності органів Служби безпеки України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 25-27.
538394
  Леонтьєв І. Змістовні межі категорії "політичне життя" // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 164-179. – ISSN 2524-0137
538395
  Віллем Змістовні оцінки: показники прогресу, прогрес показників / Віллем, де Вріс // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.85-90
538396
  Бутнік-Сіверський Змістовні складові комерціалізації інтелектуальної власності, створеної за рахунок коштів держ. бюджету, та її правове забезпечення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 11. – С. 33-37. – ISSN 1608-6422
538397
  Балагура О. Змістовні та технологічні особливості виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 180-182
538398
  Літвінов С.В. Змістовні та формальні аспекти представлення соціальної структури як простору статусних ознак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 82-84. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто окремі теоретичні дилеми, пов"язані із застосуванням моделі простору статусних ознак соціальних акторів (респондентів) для вивчення соціальної структури спільнот чи суспільств. Запропонована низка рекомендацій стосовно процедур ...
538399
  Темченко Л.В. Змістовні та формотворчі особливості європейської політичної карикатури // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 123-128. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Розглянуто сучасний стан політичної карикатури в європейських країнах, зокрема Франції та Німеччині, та з’ясовано національну специфіку цього жанру. Наголошено, що політична карикатура має могутній маніпулятивний потенціал. Оперативно відображаючи ...
538400
  Старченко Т. Змістовність, виразність - і ще й елегантність // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 317-320. – ISBN 978-966-1516-14-3
538401
  Поведа Т. Змістовно-методичні особливості викладання безпеки життєдіяльності у майбутніх вчителів // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 49-51
538402
  Сірко Р.І. Змістовно-операційні засади підготовки психологів у вищих навчальних закладах до практичної діяльності в системі МНС України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 334-343. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
538403
  Вощевська О. Змістовно-процесуальні аспекти підготовки інженерів-аграрників в університетах США / Ольга Вощевська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-52
538404
  Іншакова Г. Змістовно-структурна модель формування професійної компетентності майбутніх лікарів у процесі навчання біостатистиці // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 151-159. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "Описано змістовно-структурну модель формування професійної компетентності студентів ВМНЗ з основ біостатистики. Модель представлено як цілісну систему, що складається з цільової, змістовної, методологічної, методично-організаційної та ...
538405
  Мороз М.В. Змістовно-термінологічне визначення категорії "збитки" у цивільному законодавстві України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – C. 7-12. – ISSN 2311-4894
538406
  Соловйова Т. Змістовно-типологійний аспект прецедентних висловлень в українському політичному дискурсі (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського) // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 93-99. – ISSN 2415-8828
538407
  Загиней З. Змістовно правова еквівалентність тексту кримінального закону України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 382-383. – ISBN 978-617-7069-28-6
538408
  Владимиров В.М. Змістово-методологічні особливості викладання журналістикознавчих дисциплін у США // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 110-116


  Статтю присвячено висвітленню особливостей підходів до викладання журналістиконавчих дисциплін в університетах Сполучених Штатів Америки. Зокрема здійснено структурний аналіз американських підручників з журналістики та навчально-методичного плану ...
538409
  Бугаєвська Ю.В. Змістово-організаційний та рефлексивно-коригувальний етапи технології формування корпоративної культури // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 13-17. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
538410
  Слюсаренко М.А. Змістово-процесуальний підхід в умовах студентоцентризма вищої школи // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 160-165. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
538411
  Ярославович Б.Т. Змістово-смислові характеристики верховенства права // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 38-46
538412
  Солодченко С. Змістово-функціональна сутність самоконтролю у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 37-41


  Стаття присвячена дослідженню правового змісту самоконтролю як способу забезпечення законності на вимогу правового господарського порядку. Аргументовано виділення гарантійної, прогнозної, комунікативної, семіотичної (інформаційної) функцій самоконтролю ...
538413
  Жовква О.І. Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 301-306. – ISSN 2077-3455
538414
  Семяновіч А.А. Змітрок Бядуля. / А.А. Семяновіч. – Мінськ, 1960. – 36с.
538415
   Зміцнення антигітлерівської коаліції. – К, 1946. – 228с.
538416
   Зміцнення антигітлерівської коаліції. Розвал фашистського блоку : Збірник документів. – Київ : Держвидав, 1946. – 227с.
538417
  Матвійчук Ю. Зміцнення безпеки банків як відповідь на нові виклики і загрози // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 48-50
538418
   Зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні і перспективи турецько-українського співробітництва = Enhancing security in the Black Sea region and prospects for the Turkish-Ukrainian cooperation / Центр Разумкова ; Фонд Арсенія Яценюка "Open Ukraine" ; Центр міжнар. та європ. дослідж. Ун-ту Кадір Хас ; [кер. проекту: В. Чалий ; ред. україномов. ч.: Л. Шангіна, М. Пашков ; ред. англомов. ч.: В. Клименко, Є. Шульга]. – Київ : Заповіт, 2011. – 179 с. : табл., портр. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-7272-98-2
538419
  Лисяк Л.В. Зміцнення бюджетного потенціалу місцевих бюджетів України в умовах фінансової децентралізації / Л.В. Лисяк, О.М. Грабчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 294-299. – ISSN 2222-0712
538420
  Йочине Д. Зміцнення верховенства права Європейським судом з прав людини: литовський та український досвід і приклади // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 160-185.
538421
  Дікого Л.І. Зміцнення громадського господарства колгоспів - основа правильного поєднання громадських і особистих інтересів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 35-40. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  В статье освещается один из актуальных вопросов - правильное сочетание общественных и личных интересов в сельскохозяйственной артели. Сочетание общественных и личных интересов достигается путем оплаты труда колхозников, существования личного ...
538422
  Долинський О.В. Зміцнення дружби і співробітництва трудящих РРФСР і УРСР в ході міжреспубліканського соціалістичного змагання (1971-1980 рр.) / О.В. Долинський, Т.О. Комаренко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 15-23. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
538423
  Собкевич О.В. Зміцнення економічної безпеки держави на засадах відбудови інноваційного потенціалу індустріального комплексу сходу України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – C. 144-152. – ISSN 1562-0905
538424
  Кальний С.В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кальний Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
538425
  Кальний С.В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кальний Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ, 2015. – 226, [48] арк. – Додатки: [48] арк. – Бібліогр: арк. 203-226
538426
  Мартиненко В.В. Зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації : теоретичні та прикладні аспекти : монографія / В.В. Мартиненко, Н.П. Мацелюх ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 239, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 176-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0724-2
538427
  Мінгазутдінов А. Зміцнення єдності армії і народу під час визволення України від фашистських загарбників (1943-1944) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 85-88. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих та архівних матеріалів розкрито форми зв"язків воїнів Червоної армії і населення визволених від нацистських окупантів міст і сіл України під час Великої Вітчизняної війни. The ways of communication between the Red Army soldiers ...
538428
  Синельникова Р.Д. Зміцнення законності-гарантія прав особи / Р.Д. Синельникова. – Київ, 1981
538429
  Янош К.Ф. Зміцнення законності в господарських відносинах / К.Ф. Янош. – Київ : Знання України, 1979. – 48 с.
538430
  Доненко В.В. Зміцнення законності в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ / В.В. Доненко, А.В. Коваленко // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 61-63.
538431
  Мінгазутдінов А.Ф. Зміцнення зв"язків воїнів із трудящими визволених районів у боях за Україну (1943-1944 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 112-119. – (Історія ; вип. 33)


  У статті узагальнено форми зв"язків воїнів діючої армії з трудящими визволених районів України в роки Великої Вітчизняної війни, зокрема показані листування, обмін делегаціями, передача трудящими бойової техніки, збудованої на кошти населення, допомога ...
538432
  Тимочко О.І. Зміцнення здоров"я та формування потреби у здоровому способі життя школярів засобами важкої атлетики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 234-237. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
538433
  Білорус О. Зміцнення конкурентоспроможності // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 1812--514Х
538434
  Бистрицька Е.В. Зміцнення міжнародного авторитету Російської православної церкви у сталінському плані боротьбі з Ватиканом (1943-1948 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 106-124. – ISSN 0130-5247
538435
  Мордвінцев В.М. Зміцнення міжнародного становища Росії у середині та другій половині XVII ст. // Історія народів Росії. Від найдавніших часів до середини 18 ст. / За заг. ред.Серіщева Я.М. – Київ : НМК ВО, 1992. – С. 207-222. – ISBN 5-7763-0984-0
538436
  Затока Л.П. Зміцнення паперу документів: сучасні технології та нові матеріали // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 420-448. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
538437
  Шевченко Володимир Федорович Зміцнення партійних організації колгоспів і радгоспів в умовах будівництва комунізму (1961-1971 рр.) / Шевченко Володимир Федорович. – Київ : Вища школа, Вид-во при Київ ун-ті, 1976. – 151с. – Бібліогр. посилання в підрядк. примітках
538438
  Тарельник В"ячеслав Борисович Зміцнення поверхневих шарів інструмента та важконавантажених деталей електроерозійним легуванням за наступною пластичною деформацією : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05, 05.03.01 / Тарельник В"ячеслав Борисович; Східноукраїнський держ. ун-тет. – Луганськ, 1994. – 16 с.
538439
   Зміцнення потенціалу регіонів та шляхи подолання соціально-економічних диспропорцій регіонального розвитку : Матеріали засідання "круглого столу". – Київ : НІСД, 2004. – 82с.
538440
  Діденко Г.Д. Зміцнення Радянської влади на селі після перемоги Жовтневої революції (1918) / Г.Д. Діденко. – Київ, 1957. – 136с.
538441
  Завацька Л.А. Зміцнення соматичного здоров"я студента - пріоритетне завдання фізичного виховання у закладах вищої освіти України / Л.А. Завацька, В.В. Макареня, О.В. Зеленюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 2 (24). – С. 87-95. – ISSN 2919-864X
538442
  Лопаєва Д.Т. Зміцнення соціальдно-класової єдності націй СРСР / Д.Т. Лопаєва. – К, 1973. – 45с.
538443
   Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу : монографія / Ірина Гринчишин, Мар"яна Біль, Ірина Лещух [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : [б. в.], 2019. – 299, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 265-284 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9171-3
538444
  Занфіров В. Зміцнення стану законності у сфері водних відносин - назріла вимога сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 7-17
538445
  Ніколаєв В.П. Зміцнення фінансового стану комунальної галузі : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 75-81 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
538446
  Барецький В.І. Зміцнення фінансової автономії місцевої влади і самоврядування : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-69. – Бібліогр.: 8 назв
538447
  Шемаєва Л.Г. Зміцнення фінансової безпеки України шляхом посилення координації фіскальної та монетарної політики держави / Л.Г. Шемаєва, Ю.В. Касперович, Д.М. Гладких // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 56-64. – ISSN 2616-9460
538448
  Іваньков М.Д. Зміцнення фінансової діяльності підприємства - важлива умова підвищення рентабельності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 14-20. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье рассматривается вопрос о влиянии улучшения хозяйственно-финансовой деятельности промышленного предприятия на повышение уровня его рентабельности. Автор дает общую характеристику сущности социалистической рентабельности и ее ...
538449
   Зміцнити віру українського суспільства у свої можливості. Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 2.


  Керівник парламенту В. Литвин наголосив, що Київський національний університет - патріарх української державності.
538450
   Зміцнювати дісципліну, забезпечувати високу організованість : Рек.бібліогр.покажчик. – Київ, 1986. – 35с.
538451
  Судейченко Д.Г. Зміцнювати зв"язок школи з життям. / Д.Г. Судейченко. – Х., 1959. – 31с.
538452
  Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопорядок у державі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.3-12. – ISSN 0132-1331


  Виступ голови Конституційного Суду України
538453
  Шемшученко Ю. Зміцнювати, а не розхитувати державний суверенітет / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 115-119. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена 25-річчю Декларації про державний суверенітет України, яка стала політико-правовою предтечею Акта проголошення незалежності України. Історичне значення Декларації полягає в тому, що вона стала першим і визначальним чинником фактичного ...
538454
  Голинська Х. Зміцнюємо давно налагоджені зв"язки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Автор, начальник відділу інформац. досліджень та зв"язків з громадськістю університету, - про перебування заступника декана факультету політології МДУ ім. Ломоносова І.О. Чихарєва на філософському факультеті нашого університету, співпраця між якими ...
538455
  Снітовський І. Зміцнюємо зв"язки з виробництвом. / І. Снітовський. – К., 1959. – 38с.
538456
  Юрчук Г.П. Зміцнюємо кормову базу. / Г.П. Юрчук. – Х., 1955. – 30с.
538457
   Зміцнюємо співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Університет з робочим візитов відвідала делегація з Університету Ментурі (Алжир) у складі проректора проф. Фаріди Хобар та директора фізичної лабораторії проф. Джамеля Хамана. Науковці зустрілися з проректором з наукової роботи проф. С. Вижвою та ...
538458
  Косий М. Зміцнюють матеріальну базу вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 31 січня (№ 20). – С. 7


  У Харківському університеті міського господарства відкрили лабораторію, завдяки якій студенти зможуть опанувати сучасні енергоефективні й енергоощадні технології.
538459
   Змішана виборча система: світовий досвід застосування // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 29-37


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
538460
  Орловська Г.М. Змішана вірусна інфекція на рослинах соняшнику / Г.М. Орловська, А.Л. Бойко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58-60
538461
  Тарасенко Г.Д. Змішана економіка: дещо новий підхід до визначення поняття / Г.Д. Тарасенко, О.М. Головінов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 115-124. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
538462
  Чечельницький О.А. Змішана мережа паралельної структури з повторними викликами / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 221-222
538463
  Рибалка Н.С. Змішана мотивація англійської теріологічної номенкатури // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 122-126. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено особливості змішаного типу мотивації англійських номенклатурних найменувань ссавців. Виокремлено пропозиційно-модусний і пропозиційно-асоціативний різновиди змішаної мотивації теріологічних номенів.
538464
  Мутон Я.Р. Змішана мотивація композитів у російській та французькій мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 363-368. – ISBN 966-581-388-9
538465
  Колодій Ю.О. Змішана нестаціонарна задача теплопровідності для пів безмежного циліндра з покриттям / Ю.О. Колодій, І.М. Турчин, В.В. Хома // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Побудовано розв"язок нестаціонарної задачі теплопровідності для напівбезмежного циліндричного тіла, що складається із теплоізольованого суцільного циліндра та теплопровідного покриття, яке моделюється порожнистим циліндром. Задача розглядається за ...
538466
  Галата С. Змішана освіта: одружити "онлайн" і "офлайн" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 4). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Представники більш як 60 українських вишів узяли участь у Першій Всеукраїнській конференції "Цифрові комунікації у глобальному просторі. Змішана освіта", яка відбулася в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
538467
  Мартинюк Р. Змішана республіка – напівпрезидентська форма правління? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 172-183. – ISSN 1026-9932
538468
  Бабанін С.В. Змішана форма вини у кримінальному праві України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 186-192. – ISSN 2078-3566
538469
  Пушкар О.А. Змішана форма вини як кримінально-правова категорія : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Пушкар Олег Анатолійович ; Акад. адвокатури України, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
538470
  Машталер О.В. Змішана форма державного правління: теоретична модель та її практичне застосування // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 57 : Політичні науки
538471
  Шушман І.В. Змішане (гібридне) навчання та тренінгові заняття як інноваційні методи навчання у навчально-науковому тренінговому Центрі сімейної медицини та долікарської підготовки / І.В. Шушман, П.О. Колесник, Є.Я. Кенез // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 3 (5). – C. 177-181. – ISSN 2415-3060


  У статті наведено інформацію щодо інноваційних методів навчання та ефективності тренінгових занять у системі підготовки сімейних лікарів, фельдшерів та медичних сестер. Згідно отриманих результатів, вхідний рівень знань більше третини медпрацівників по ...
538472
  Колесник Т.А. Змішане навчання в освітньому середовищі – основні визначення та переваги застосування // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 86-89. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
538473
  Кухаренко В.М. Змішане навчання в університеті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 114-119. – ISBN 978-966-285-311-7
538474
  Гуревич Р. Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. / Р. Гуревич, М. Кадемія // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 106-112. – ISSN 2308-4081
538475
   Змішане навчання при викладанні дисциплін для магістрів професійної освіти / К. Осадча, В. Осадчий, В. Круглик, І. Наумук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 343-353. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
538476
  Соломаха А. Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю "методика раннього навчання дітей іноземній мові": досвід Німеччини // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 136-140. – ISSN 2078-1687
538477
  Ткачук Г.В. Змішане навчання та особливості використання ротаційної моделі у навчальному процесі // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 143-156. – ISSN 1998-6939
538478
  Березенська С.М. Змішане навчання технічних дисциплін: чому це не працює? // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 10-11
538479
  Максименко Т. Змішане навчання у процесі магістерської підготовки майбутнього менеджера освіти / Т. Максименко, Ю. Штика // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 224-234. – ISSN 2312-5993
538480
   Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – 57, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
538481
  Асадчих О.В. Змішане навчання усного японського мовлення: теорія і практика : монографія / Оксана Асадчих, Тетяна Дибська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 282, [2] с. : іл., табл. – Видання здійснюється за фінансового сприяння Міцубіші Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 226-257. – ISBN 978-966-489-604-4
538482
  Авер"янова Н. Змішане навчання як інноваційна технологія в освітньому просторі вишів І-ІІ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 6-9


  Розглянуто дистанційне та змішане навчання, їх переваги та недоліки. Наведено моделі змішаного навчання як інноваційної технології.
538483
  Максименко Т. Змішане навчання як інноваційна технологія підготовки фахівця // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 178-180. – ISBN 978-966-698-271-4
538484
  Цюняк О.П. Змішане навчання як інноваційна форма організації освітнього процесу у закладах вищої освіти / О.П. Цюняк, Г.М. Розлуцька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 232-235. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
538485
  Желуденко М. Змішане навчання як оптимальна та ефективна форма сучсної освіти / М. Желуденко, А. Сабітова // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 38-43. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
538486
  Франчук Т.Й. Змішане навчання: пріоритети та прогнозовані проблеми імплементації // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 51-52
538487
   Змішане навчання: рекомендації / за матеріалами Міністерства освіти і науки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Фахівці Міністерства освіти і науки розробили рекомендації щодо організації змішаного навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти. У цьому документі міститься інформація про те, які нормативне забезпечення та технологічна база для цього ...
538488
  Тимофєєв Ю.Є. Змішане фінансування вищої освіти - шлях до ії розвитку / Ю.Є. Тимофєєв, Ю.Б. Чернявська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 2306-6806


  У статті досліджувалася проблема фінансування вітчизняної освіти.
538489
  Мамон З. Змішаний арбітраж в контексті співвідношення міжнародного публічного і міжнародного комерційноого арбітражів. Арбітражний механізм ICSID // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-41.
538490
  Горбатенко М.Ю. Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв"язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Горбатенко Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 132 л. – Бібліогр.: л. 125-132
538491
  Горбатенко М.Ю. Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв"язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Горбатенко Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
538492
  Ковальчук Я. Змішаний від позбавлення права на спадкування (практичний аспект) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-99.
538493
  Посашков С.В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики : Автореф. дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Посашков С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
538494
  Посашков С.В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Посашков С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 161л. – Бібліогр.: л. 140-161
538495
  Гічан О.І. Змішані режими моделі ФітцХ"ю-Нагумо: взаємодія та конкуренція біфуркацій Хопфа та Тюрінга / О.І. Гічан, Л.Г. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються змішані режими канонічної реакційно-дифузійної моделі типу активатор-інгібітор, що виникають внаслідок взаємодії та конкуренції двох основних біфуркації порушення симетрії у нерівноважних системах. Ключові слова: структуроутворення, ...
538496
   Змішані режими робочого часу в умовах пандемії коронавірусу COVID-2019 / С.Г. Рудакова, Л.В. Щетініна, Н.С. Данилевич, А.С. Когденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
538497
  Чебаненко О.А. Змішанолігандно-гетерометалічні комплекси Ge(IV)-M2+ (Mn, Fe, Co, Ni, Zn) З 1,3-діаміно-2-гідроксипропан-N, N, N", N"-Тетраоцтовою кислотою / О.А. Чебаненко, І.Й. Сейфулліна, О.Е. Марцинко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 3 (79). – С. 37-44. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
538498
  Курилко О.Б. Змішування в"язких рідин в мікрокомірках : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Курилко Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Механіко-математичний ф-т, Каф. теоретичної та прикладної механіки. – Київ, 2012. – 159 л. – Бібліогр.: л. 144-159
538499
  Курилко О.Б. Змішування в"язких рідин в мікрокомірках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Курилко Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
538500
  Мелешко В.В. Змішування в"язкої рідини у прямокутній порожнині / В.В. Мелешко, Хейст Ф Г.Я. ван // Математичні методи та фізико-механічні поля : Науковий журнал / НАНУ.Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів, 2006. – Том 49, № 1. – С. 43-52. – ISSN 0130-9420
538501
  Бриних М. Змішувати високе й низьке // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Український письменник, літературний криик М. Бриних про омертвіння класики, зло академічного літературознавства та суржик як продукт радянської пропаганди.
538502
  Лебедєва І.В. Зміщення еліпсоїдального та сферичного включень у необмеженому пружному середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 107-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом власних векторних функцій розв"язано задачі про напружений стан пружного середовища при переміщенні в ньому еліпсоїдального та сферичного включень. Обчислено компоненти вектора переміщень та вектора напружень на поверхнях еліпсоїда та сфери. ...
538503
  Климик Я.Л. Зміщення жорсткого диска в пружному півпросторі вздовж жорсткої стінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 114-127. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається статична крайова задача для пружного півпростору з жорсткою стінкою, поблизу якої в паралельній до неї площині набуває зміщення жорсткий диск. Розгляд ведеться з більш загальних позицій, так як застосовуваний метод власних векторних ...
538504
  Климик Я.Л. Зміщення жорсткого диску в пружному шарі в площині його розташування та аналогічна задача для стоксової течії в"язкої рідини // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 120-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядається статична крайова задача для пружного шару, на серединній площині якого задаються мішані крайові умови з круговою границею їх розділу. На основі методу власних векторних функцій та теорії парних інтегральних рівнянь задачу ...
538505
  Крохмаль П.А. Зміщення жорсткого тороїдального включення в пружному просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-79. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  Отримано точний розв"язок задачі про осесиметричний зсув жорсткого тороїдального включення в пружному просторі. Загальний розв"язок рівняння Ламе вибирався у вигляді комбінації трьох гармонічних функцій, одна з яких є об"ємним розширенням. Гранична ...
538506
  Костенко Н.В. Зміщення культурних та інформаційно-комунікативних порядків в умовах пандемії COVID-19 / Н.В. Костенко, Л.Г. Скокова, М.Ю. Наумова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 40-58. – ISSN 1681-116Х
538507
  Гаврюшенко Д.А. Зміщення макроскопічних характеристик термодинамічних систем під дією радіаційного опромінення / Д.А. Гаврюшенко, К.В. Тарадій // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 50-57. – ISSN 1025-6415
538508
  Романов А.В. Зміщення оцінки параметрів у моделі сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 262-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель сплайнової регресії та оцінки параметрів моделі, що знайдені методом мінімізації залишкової суми квадратів. Доведено, що оцінки усіх параметрів за формулою Бокса, крім точки переходу, є незміщеними. Показано, що оцінка точки ...
538509
  Арендт Л. Зміщення професій зайнятості в Польщі до 2022 р. в напрямку до поляризації ринку праці / Л. Арендт, А. Гайдос // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 3-19. – ISSN 1684-906Х


  "Основну увагу приділено змінам у структурі професій зайнятості в Польщі. Детально висвітлено причини цих зміщень від технічних змін та модернізації освіти до інституційних реформ і розглянуто гіпотезу поляризації ринку праці. Проаналізовано майбутній ...
538510
  Приймак В.І. Зміщення рівноважної заробітної плати і гнучкість ринку праці України / В.І. Приймак, Н.М. Ковалевич // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-31
538511
  Голубенко О.В. Зміщення, долання, межа: екзистенціально-аналітична розробка проблемного поля // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 40-48. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
538512
  Ємченко В.М. Зміщнення народногосподарського комплексу країни / В.М. Ємченко. – К., 1986. – 46с.
538513
  Колесниченко Т. Змія (ціною життя) : п"єса на 5 дій / Т. Колесниченко. – Київ : Дpук. 1-ої Київської друк. спілки, 1914. – 83 с.
538514
  Глущко О. ЗМК - зламана імунна система ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 35-36
538515
  Білан Н.І. ЗМК як фактор суспільно-політичної взаємодії // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 23-26


  Йдеться про засоби масової комунікації як чинника суспільно-політичних відносин. На сучасному етапі розвитку суспільства ЗМК відіграють вирішальну роль у формуванні громадської думки, утвердженні культурних цінностей, впливають на масову політичну ...
538516
  Омельчук Ю.М. Змова / Ю.М. Омельчук. – Львів, 1967. – 148с.
538517
  Певний Богдан Змова : Дійство у п"ятому вимірі: Біографічна повість; Змова: Історична повість; Юрко / Певний Богдан. – Львів : Кальварія, 2002. – 144с. – ISBN 966-663-053-2
538518
  Євтушок Олександр Змова : (рецензія) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 99-100. – ISSN 0130-5212
538519
  Шорохов А. Змова двох "мрійників" із "тверезими головами" (Петлюра - Пілсудський) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 29 вересня (№ 39). – С. 10-11. – ISSN 0027-8254
538520
  Галушка А. Змова диктаторів. Поділ Європи між Гітлером і Сталіним 1939-1941 / Андрій Галушка, Єгор Брайлян. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 366, [2] с. : іл., карт. – Бібліогр.: с. 351-356. – ISBN 978-617-12-5789-4
538521
  Казаков О.О. Змова князів 1480-1481 рр.: визвольний рух у давньоруських землях другої половини XV ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-105
538522
  Папуга Я. Змова мовчання : ставлення заходу до голодомору / Ярослав Папуга. – Київ : Олег Філюк, 2018. – 227, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 220-225. – Бібліогр. в прим.: с. 202-219. – ISBN 978-966-373-879-6
538523
  Сміхов Г. Змова на самознищення, або Що таке "територія шпигуна" // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 14-15
538524
  Шопінський В. Змова пінкертонівців / В. Шопінський. – Харків, 1931. – 64с.
538525
  Вірта М.Є. Змова приречених / М.Є. Вірта. – Київ, 1949. – 111с.
538526
  Римаренко Ю.І. і Панчук М.І. Змова приречених / Ю.І. і Панчук М.І. Римаренко. – К., 1975. – 62с.
538527
  Паркер Р. Змова проти миру / Р. Паркер. – Київ, 1950. – 144с.
538528
  Коротаєвский Г.П. Змова проти прогресу / Г.П. Коротаєвский. – Київ, 1981. – 140 с.
538529
  Сталін Й Змова проти революції / Й Сталін, 1937
538530
  Король В. Змова проти Столипіна та її наслідки для народів Росії ( До 150-річчя від дня народження Великого Реформатора) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 4/5. – С. 16-20
538531
  Плужник Є.П. Змова у Києві : роман, п"єси / Є.П. Плужник. – Київ : Український письменник, 1992. – 428 с. – ISBN 5-333-00680-6
538532
  Кваша О. Змова у структурі співучасті у злочині / О. Кваша, Я. Резнік // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 98-102. – ISSN 2409-4544
538533
  Резнік Я.А. Змова як наскрізне кримінально-правове поняття // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 305-314. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
538534
  Резнік Я.А. Змова як наскрізне кримінально-правове поняття // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 305-314. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
538535
  Вознюк А.А. Змова як обов"язкова кримінально-правова ознака злочинних об"днань // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 227-237. – ISSN 1563-3349
538536
  Левицький В. Змовники весни; Гобелени Михайла Біласа; "Пропала грамота; Легенда про дзеркало; Вузлики на пам"ять Вітєзслава Незвала..."; "Канцона прозорих набережних // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 103-108
538537
   Змоделюй фінанси ти // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 5


  Студент економі. ф-ту Б. Якимчук виборов право брати участь у фіналі світового чемпіонату з фінансового моделювання Modeloff 2018.
538538
  Калакура Я. Знавець і дослідник унікальних історичних джерел (до 60-річчя від дня народження Володимира Сергійчука) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 224-228. – ISSN 0869-3595
538539
  Калакура Я. Знавець і дослідник унікальних історичних джерел (до 60-річчя від дня народження Володимира Сергійчука) : Список публікацій за 1987-2010 роки. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 224-263. – ISSN 0869-3595


  Список публікацій В. Сергійчука за 1987-2010 роки.
538540
  Бігусяк М.В. Знавець і філігранний дослідник мовних обширів (Миколі Петровичу Лесюку - 80) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 158-165. – ISSN 1682-3540
538541
  Позняков В.Д. Знавець міцності матеріалів та конструкцій (до 75-річчя академіка НАН України Л. М. Лобанова) / В.Д. Позняков, В.А. Півторак // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9. – C. 98-101. – ISSN 1027-3239
538542
  Шендеровський В. Знавець природи і землі української [Павло Тутковський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 268-270. – ISBN 966-7522-04-0
538543
  Слюсар А. Знавець роману Валер"яна Підмогильного "Місто" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 17-21. – ISSN 0130-5263
538544
  Сорочук Л. Знавець, дослідник і збирач народного слова (до 135-річчя від дня народження Володимира Гнатюка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 214-217. – ISBN 966-7060-98-5
538545
   Знавці астрономії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українська збірна виборола три бронзові нагороди та дві почесні грамоти на IX Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики, яка тривала з 26 липня по 6 серпня в місті Магеланг (Індонезія). Керівниками команди були доцент каф. астрономії та фізики ...
538546
   Знавці небесних світил // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  ХV11 Міжнародна астраномічна олімпіада в м. Квантжу ( Республіка Корея).Участь взяли й наші школярі. Учениця Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Катерина Баринова - срібна медаль
538547
  Чайкіна Г. Знавці природи. Факультет природничо-географічної освіти та екології: минуле, сьогодення, майбутнє // Україна молода. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 120). – С. 10


  "Із нагоди 185-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «УМ» розпочинає серію публікацій про факультети цього навчального закладу. Першим нашим гостем став факультет природничо-географічної освіти та екології. Спочатку були ...
538548
   Знавці теорії економії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнську студентську олімпіаду з економічної теорії в КНУ імені Тараса Шевченка.
538549
   Знавцям мови і літератури // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 вересня (№ 37)


  5 серпня 2012 року на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено проект Указу Президента України " Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів". Указом Президента України від 1 серпня 2000 року № 940 ...
538550
  Возняк М.С. Знадібки до української великодньої драми : Наукова хроніка: [рец. на кн.]: В.И. Рязанов - Из истории русской драмы. М., 1910 ; Н.И. Петров - Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. К., 1911. – [У Львові [Львів]] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1927. – 35 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Михайла Грушевського. Львів, т.146, с. 142 — 153
538551
  Назаревський О.А. Знадоби до історії давньої повісти / О.А. Назаревський. – Окр. відб. із Записок іст.-філ. відділу ВУАН, кн. XXV, К. 1929, 1929. – 20с.
538552
  Верхратський І.Г. Знадоби до словаря южноруского / написав Иван Верхратский. – У Львові [Львів] : З печатні Т-ва имен. Шевченка, під зарядом Фр Сарницкого
[Вип.] 1. – 1877. – 88 с.
538553
  Руденко Е.И. Знаель ли ты себя? / Е.И. Руденко. – Астрахань, 1961. – 296с.
538554
  Кванин О. Знаем вас!.. / О. Кванин. – Вологда, 1963. – 96с.
538555
  Исаева А.Н. Знаемое и незнаемое "Я" в значимой жизненной ситуации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 85-96. – ISSN 2073-8528
538556
   Знаете и люби свой край. – М, 1979. – 84с.
538557
  Москов М. Знаете ли българския правопис / М. Москов. – София, 1980. – 207с.
538558
  Суворов Ю.М. Знаете ли вы историю своей Родины? / Ю.М. Суворов. – 2-е изд., перераб. – Минск, 1968. – 282с.
538559
  Суворов Ю.М. Знаете ли вы историю своей Родины? / Ю.М. Суворов. – 3-е изд., перераб и доп. – Минск, 1980. – 207с.
538560
  Суворов Ю.М. Знаете ли вы историю своей Родины? / Ю.М. Суворов. – 4-е изд., перераб и доп. – Минск, 1989. – 175с.
538561
  Нейкен Л.Л. Знаете ли вы Карелию? / Л.Л. Нейкен. – Петрозаводск, 1977. – 64с.
538562
  Сухоруков В.Н. Знаете ли вы Крым? / В.Н. Сухоруков. – Симферополь, 1983. – 160с.
538563
  Сухоруков В.Н. Знаете ли вы Крым? / В.Н. Сухоруков. – 3-е дополненное. – Симферополь : Таврия, 1986. – 139с.
538564
  Савранский В.С. Знаете ли вы оперетту? : 150 вопросов и ответов / В.С. Савранский. – М., 1985. – 73с.
538565
  Филипчук Г. Знаете ли вы своего ребенка? / Г. Филипчук. – 3-е изд. – М, 1985. – 206с.
538566
  Филипчук Г. Знаете ли вы своего ребенка? / Г. Филипчук. – 4-е изд., доп. – М, 1989. – 396с.
538567
   Знаете ли вы себя?. – М, 1989. – 159с.
538568
  Гильбо И.С. Знаете ли Вы себя? / И.С. Гильбо. – Ленинград : Медицина, 1969. – 184с.
538569
  Перельман Я.И. Знаете ли вы физику? / Я.И. Перельман. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 314 с.
538570
  Перельман Я.И. Знаете ли вы физику? / Я.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. – Ленинград ; Москва, 1935. – 339 с.
538571
  Двойнов В.М. Знаете ли вы? / В.М. Двойнов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1965. – 166с.
538572
  Двойнов В.М. Знаете ли вы? : Москва в вопросах и ответах / В.М. Двойнов. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 230 с.
538573
  Кисловский С.В. Знаете ли вы? / С.В. Кисловский. – 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1973. – 183с.
538574
  Залюбовская М.Е. Знаете, каким он парнем был / М.Е. Залюбовская. – Киев, 1977. – 116с.
538575
  Столярж Б.Л. Знаете, каким он парнем был... / Б.Л. Столярж. – М, 1985. – 144с.
538576
  Добровольский Е.Н. Знаете, понимаете... / Е.Н. Добровольский. – М, 1989. – 46с.
538577
  Нестеров В.В. Знаешь ли ты свой город? / В.В. Нестеров. – Ленинград, 1968. – 224 с.
538578
  Безкоровайна Г. Знає той, хто вивчив. Початок навчального року - гарна нагода поговорити про освіту і освітян // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 125). – С. 8-9
538579
  Яковець Наталія Знає хай людина кожна - жартувать з вогнем не можна! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 22 : фото
538580
   Знаємо, вміємо, можемо. – К, 1990. – 189с.
538581
  Герасименко Ю.Г. Знай високе місце своє / Ю.Г. Герасименко. – К, 1979. – 216с.
538582
  Сидоров Э.Н. Знай закон смолоду / Э.Н. Сидоров. – Минск, 1974. – 240с.
538583
  Арбузов В.А. Знай и используй свои права / В.А. Арбузов, А.А. Шахновский. – Ленинград, 1989. – 317с.
538584
   Знай и умей. – М, 1989. – 37с.
538585
   Знай и умей. – 2-е изд. – М, 1990. – 43с.
538586
   Знай и умей. – 3-е изд. – М, 1991. – 48с.
538587
  Журавель А.Г. Знай наших / Александр Журавель ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, Клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотека клуба "Нюанс")
538588
  Кривцов Алексей Знай наших! : митьки // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 2-11


  Митьки - группа художников из Санкт-Петербурга, объединяющих ок. двух десятков человек и названная по имени одного из них Дмитрия Шагина
538589
   Знай наших! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Нобелівська премія за 2012 р. у галузі фізики присуджена французові Сержу Арошу та американцю Давидові Вайнленду. Одним із найактивніших співробітників групи Ароша - випускник фізичного факультету нашого університету Ігор Доценко. На фото: Ігор ...
538590
   Знай наших! // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 3


  Інформація про активного співробітника групи французького вченого С. Ароша - випускника фізичного факультету (кафіедра оптики) нашого університету Ігоря Доценка. Є фото.
538591
   Знай наших! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  "Нобелівська премія за 2012 рік у галузі фізики присуджена французові Сержу Арошу та американцю Девидові Вайнленду. Цікава обставина: один із найактивніших співробітників групи Ароша - випускник нашого університету (фізичний факультет, кафедра оптики) ...
538592
  Чекмишева Р. Знай наших! // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  Випускниця юридичного факультету нашого Університету Олександра Матвійчук отримала престижну премію Democracy Defender Award-2016 за «винятковий вклад у просування демократії та захист прав людини». Її вручили наприкінці лютого під час Парламентської ...
538593
   Знай наших! // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 1


  Випускниця юридичного факультету нашого Університету Олександра Матвійчук отримала престижну премію Democracy Defender Award-2016 за «винятковий вклад у просування демократії та захист прав людини». Це сталося наприкінці лютого під час Парламентської ...
538594
   Знай наших! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 13 вересня (№ 35/36). – С. 9. – ISSN 1992-9277


  Наукове товариство Макса Планка презентувало в Німеччині англомовну монографію професора Є.Л. Стрельцова "Українське кримінальне право: основні інститути".
538595
  Заславский Й. Знай про будови семирічки / Й. Заславский, О. Хандрос. – К., 1960. – 59с.
538596
  Борисов В.Г. Знай радиоприемник / В.Г. Борисов. – Москва, 1972. – 111 с.
538597
  Борисов В.Г. Знай радиоприемник / В.Г. Борисов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 125 с.
538598
   Знай свій край. – Одеса, 1960. – 186с.
538599
  Щербаков Владимир Знай свое место : арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 118-122 : Фото
538600
  Будицкая Татьяна Знай свое место! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 50-51 : фото
538601
   Знай свої права // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  У рамках Всеукраїнського тижня права в аудиторії 329 імені М. Максимовича у Червоному корпусі КНУ проходив Загальнонаціональний тест "Перевір свої знання права". Студенти КНУ відповідали на запитання тесту водночас із представниками 24 областей України.
538602
  Пукинский Б.К. Знай свой город / Б.К. Пукинский. – Л, 1982. – 176с.
538603
  Берсенев М.С. Знай телевизор / М.С. Берсенев. – Москва, 1972. – 207 с.
538604
  Берсенев М.С. Знай телевизор / М.С. Берсенев. – Москва, 1985. – 207 с.
538605
  Питерский Н.А. Знай флот / Н.А. Питерский. – М, 1956. – 230с.
538606
  Давыдов А.И. Знай, люби, береги / А.И. Давыдов. – Киев : Вэсэлка, 1989. – 237с.
538607
  Давидов А.І. Знай, люби, бережи / А.І. Давидов, Г.Ю. Кузнецов. – К., 1979. – 113с.
538608
  Давидов А.І. Знай, люби, бережи / А.І. Давидов. – Київ : Веселка, 1985. – 159с.
538609
  Симчич М. Знай, Україно, свого генерала! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 березня (№ 11). – С. 12


  Микола Арсенич - один з дев"яти генералів УПА.
538610
  Мигаль Т.С. Знайде їх правда-мста / Т.С. Мигаль. – Львів, 1972. – 230с.
538611
  Федорончук М.М. Знайдена популяція (locus classicus) рідкісного виду Spiraea pikoviensis (Rosaceae) та його еколого-ценотична характеристика / М.М. Федорончук, Я.П. Дідух, Н.М. Белемець // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 454-461. – ISSN 0372-4123
538612
  Улинець О.М. Знайдене щастя. / О.М. Улинець. – Ужгород, 1958. – 148с.
538613
  Логойда Мирослава Знайдені дороги на розпуттях долі : до - 80-річчя від дня народження та 35-річчя професійної діяльності, професора Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка Володимири Чайки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
538614
  Тригуб В. Знайдено "Батуринський архів" Мазепи! // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-10


  Сенсаційні знахідки гетьманування Івана Мазепи. Знайдено шаблю Мазепи
538615
  Щеглов М. Знайдено Луцьке Євангеліє - воно на 200 років старіше за Пересопницьке / Микола Щеглов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
538616
  Дубина О. Знайдено програмний універсал Мазепи 1709 року // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 733-741. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
538617
  Апостолов К. Знайдеш чи втратиш : роман : для старшого шкільного віку / Кирил Апостолов ; пер. з болг. С. Скирти ; малюнки О. Басса. – Київ : Веселка, 1990. – 190, [1] с. : іл.
538618
  Гречинський А. Знайди гармонію в житті / Анатолій Гречинський, Тетяна Педан. – Київ : Задруга, 2002. – 280 с. : іл. – (Соціоника про людину ; Кн. 1). – ISBN 966-7944-39-5
538619
  Лукашук М. Знайди мету, а ресурси знайдуться! // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 32-33
538620
  Кузьменко Ю. Знайди свій Крим // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)


  "КНУ підписав із освітньою онлайн-платформою Prometheus Меморандум про співпрацю. Викладачі різних підрозділів на чолі з ректором Володимиром Бугровим відразу взялися до роботи. Спільно з Prometheus уклали неординарний просвітницький курс «Qirim: Крим ...
538621
  Єніна В. Знайди свій самоцвіт. / В. Єніна. – К., 1979. – 160с.
538622
  Поєдинок О. Знайди свій шлях // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 8


  В Інституті міжнародних відносин відбулася неформальна профорієнтаційна зустріч «Міжнародне право як кар’єра: знайди свій шлях», покликана надати молодим людям уявлення про те, чим може займатися юрист-міжнародник і чому знання міжнародного права може ...
538623
   Знайди свій шлях! Університет вітає першокурсників // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Майже на 8,5 тисяч осіб поповнилася цьогоріч університетська родина завдяки студентам та учням навчальних підрозділів КНУ".
538624
  Кушнарьов Денис Знайди українців на "Глобусі" / Кушнарьов Денис, Середицький Олесь // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 124-127 : фото
538625
  Ушаков Р.П. Знайдіть кути трикутника // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 46-52. – ISSN 1029-4171
538626
  Веледницька Т. Знайдіть свій четвер з "Літературною Україною" / Т. Веледницька, М. Матвієнко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 1, 14


  25 грудня 2012 р. в концептній студії Будинку звукозапису Національної радіокомпанії України відбулося урочисте дійство з нагоди 85-річчя газети "Літературна Україна"
538627
  Гримайло Я.В. Знайду тебе : повісті / Я.В. Гримайло. – Київ : Дніпро, 1966. – 370 с.
538628
  Гримайло Я.В. Знайду тебе. Христя Шовкунова. Формула кохання : повісті / Я.В. Гримайло. – Харків : Прапор, 1964. – 268 с.
538629
  Ричка В. Знайома незнайомка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 141-142. – ISSN 2222-5250
538630
  Коваленко Владислава Знайома особа: використання програми ідентифікації обличчя в готелях // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 58-62 : фото
538631
  Кокотюха А. Знайомий журналіст : Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 189. – С.89-103
538632
  Биструшкін О. Знайомий і незнайомий Кобзар // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 11


  О. Биструшкін підготував аудіоальбом "Тарас Шевченко. Поеми та вибрані твори", який з 19 січня можна буде почути на сайті "Дня".
538633
  Логвин Ю.Г. Знайомий лев. Письмена минулих днів : повісті / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 159 с.
538634
  Палій О. Знайомий незнайомець Мілан Кундера (штрихи до портрету) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.154-159. – Бібліогр.: С. 158-159
538635
  Белей Н.І. Знайомий Незнайомець.Система уроків з вивчення оповідання Р.М.Рільке "Пісня про Правду".11 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах : Київ, 2001
538636
  Гончарук Т.Г. Знайомий Т.Г. Шевченка публіцист С.С. Громека в громадському житті Одеси 1859–1860 рр. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 17-28. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
538637
  Гижа О.Р. Знайомі з вересня : роман / О.Р. Гижа. – Київ : Дніпро, 1976. – 244 с.
538638
  Гижа О.Р. Знайомі з вересня : роман / О.Р. Гижа. – Київ : Молодь, 1977. – 288 с.
538639
  Гижа О.Р. Знайомі з вересня : роман / О.Р. Гижа. – Київ, 1988. – 484 с.
538640
  Камолікова Ольга Знайомі незнайомі соки // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 78-79 : фото
538641
  Коваль А.П. Знайомі незнайомці : Походження назв поселень України / А.П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 304с. – ISBN 966-06-0183-2
538642
  Коваль А.П. Знайомі незнайомці : походження назв поселень України / А.П. Коваль. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 300, [4] с. : іл. – Алфавіт. покажч.: с. 283-301. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-06-0625-8
538643
  Бондарчук І. Знайомі обличчя / І. Бондарчук; Вибрані новели та оповідання.Упор.та вступ.стаття Ф.Погребенника. – Київ : Обереги, 1997. – 120с. – ISBN 966-513-065-Х
538644
   Знайомі проблеми! Або про те, що загрожує неповторній острівній природі // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 14-15 : Фото
538645
  Бжеський Р. Знайомство з Аркадієм Казкою. Присяга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 14


  Аркадій Васильович Казка — український поет, перекладач, педагог.
538646
  Маслюченко В.К. Знайомство з Гансом Ганом : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича / В.К. Маслюченко. – Чернівці : Рута, 2004. – 92с.
538647
   Знайомство з Національними зборами. Комісії Національних зборів.. – [Париж?] : Економіка, 1990. – 113 арк.
538648
  Гайворонська В. Знайомство з правничою системою Італії // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 57-59
538649
  Тихий Наум Миронович Знайомство з Рябошапкою : (голова колгоспу ім.Кірова, Вознесенського району на Миколаївщині) : нарис / Тихий Наум Миронович. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 96 с.
538650
  Вечоринська Т. Знайомство з сино-американською літературою: феномен Емі Тан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 48-54. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817
538651
   Знайомство з Тбілісі // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 20-35
538652
  Дерба С.М. Знайомство з Україною : (навчальний посібник з української мови для іноземних студентів) / Дерба Світлана Миколаївна ; КНУТШ, Ін-т філології, Каф. української та російської мов як іноземних. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – 98 с. – Бібліогр.: с. 97
538653
   Знайомтеся - спортивне орієнтування! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Збірна команда університету брала участь у Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування на марафонских дистанціях.Про цей цікавий вид спорту росповідає Павло Ортапенко, багаторазовий переможець на різних дистанціях.
538654
  Лук"янчук Г. Знайомтеся - Ярослав Мудрий // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)


  У Національному заповіднику "Софія Київська" презентували призму з 3D-голограмою справжнього обличчя великого князя київського Ярослава Мудрого.
538655
   Знайомтеся з столицею України. – Київ, 1968. – 259с. : ил.
538656
  Боголюбов В.І. Знайомтеся з столицею України : короткий путівник / В.І. Боголюбов. – Київ : Політвидав України, 1968. – 258с.
538657
  Швець Г.Д. Знайомтеся: Київ : навчальний посібник з української мови для студентів-іноземців / Г.Д. Швець. – Київ : Федоров О.М., 2011. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 238-239. – ISBN 978-966-2441-12-3
538658
   Знайомтеся: першокурсники-2021 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2021. – Вересень (№ 7)
538659
  Бошков В. Знайомтеся: українсько-гагаузька література // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 серпня (№ 15). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
538660
  Костенко Юрій Знайомтеся: це Крим // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-22. – ISSN 0869-3595
538661
   Знайомтеся: Центр комерційного права // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2001. – № 1. – С. 3
538662
  Філіпчук Н. Знайомтеся: Шенгенський візовий простір // Євробюлетень : Інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні та Бєларусі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15
538663
  Чендей І.М. Знайомтесь- Тячів, Рахів, Ясиня / І.М. Чендей. – Ужгород, 1966. – 80с.
538664
  Черняк М.П. Знайомтесь - синергетика // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
538665
  Лукашов Д. Знайомтесь ! Нова кафедра // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  У Навчально- науковому центрі " Інститут біології" відбувся День відкритих дверей, на якому презентовано новостворену кафедру екології та охорони навколишнього середовища.
538666
  Кожевников В.М. Знайомтесь, Балуєв / В.М. Кожевников. – Київ : Художественная литература, 1961. – 251 с.
538667
   Знайомтесь. Україна : атлас / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру ; [відп. ред.: Н.О. Крижова ; тематич. зміст розробили: Л.М. Веклич та ін. ; фото: В.М. Бочковський та ін.]. – Київ : Картографія ; Укргеодезкартографія, 2009. – 143, [1] с. : іл., фот., карти. – ISBN 978-966-475-477-1
538668
  Балабко О. Знайомтесь: В"ячеслав Стельмах // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 14


  Поезія В. Стельмаха - студента КНУ імені Тараса Шевченка.
538669
  Денисов В.Г. Знайомтесь: ергономіка / В.Г. Денисов. – Київ, 1971. – 48с.
538670
   Знайомтесь: кафедра теорії поля : [] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 38
538671
  Заграйчук Ю. Знайомтесь: першокурсники - 98! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  Портрет першокурсниці географічного факултету Катерини Сташук.
538672
  О"Лір Знайомтесь: Роббі Пікт! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 червня (№ 23). – С. 11


  Громадський і політичний діяч Шотландії, культуролог Роббі Пікт передав історичному факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка власну колекцію книжок з історії та культури кельтських народів Британських островів.
538673
   Знайомтесь: Сумщина : Путівник-довідник. – Харків : Прапор, 1966. – 129с. : Іл.
538674
  Ушакова Н.І. Знайомтесь: Україна : тексти для читання і розвитку вмінь міжкультурного спілкування / Н.І. Ушакова, І.В. Петров ; [за ред. Н.І. Ушакової] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 119, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-623-796-8
538675
   Знайомтися: нова лауреатка Шевченківської премії / відділ зв"язків із громадськістю Інституту філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 2


  4 березня 2020 року в актовій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка на запрошення соціального департаменту студпарламенту відбулася зустріч з викладачем Інституту журналістики, лауреаткою Шевченківської премії-2020 Євгенією Подобною. ...
538676
  Баркер Кэтрин Знайте кошку в лицо : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 44 : Фото
538677
  Егоров В.В. Знайте наших! / В.В. Егоров. – М, 1988. – 283с.
538678
  Милунски О. Знайте свои гены / О. Милунски. – Москва : Мир, 1981. – 392 с.
538679
  Потєряхін О. Знайти "ключик" до клієнта: провідний канал сприйняття інформації // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 51-53 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
538680
  Тимчук В.М. Знайти і затримати : пригод. повісті / В.М. Тимчук. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 223 с.
538681
  Мартинова Л. Знайти Леонтовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 вересня (№ 168/169). – С. 19


  Як викладач музики Людмила Мартинова врятувала від забуття могилу видатного композитора.
538682
  Фея О. Знайти неосяжне // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 41 (673), 9-13.10.2020. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  За які дослідження дали Нобелівську премію з фізики цьогоріч.
538683
  Мороз Д. Знайти нових друзів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Для знайомства першокурсників зі своїм курсом Інститут журналістики проводить своєрідні змагання. Про суть гри.
538684
  Березіна С. Знайти роботу онлайн // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 5


  "В Університеті стартувала інноваційна платформа з працевлаштування KNU NUWORK. Проєкт, ініційований та реалізований спільними зусиллями iCenter, Центру працевлаштування та NUWORK, передбачає застосування новітніх технологій у процесі сприяння ...
538685
  Сорока В. Знайти свій алгоритм допомоги // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 20 червня (№ 24). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
538686
  Кудлач В. Знайти свій голос: мозаїка мистецького життя Одеси // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 0130-1799


  Недошитко Олег, Ігнатьєв Віктор, Сад Василь, Здоровецька Оксана, Коваль Олександр, Парастюк Віталій.
538687
  Галата С. Знайти свій еверест // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  "...Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка - один з найяскравіших прикладів авторських шкіл в Україні".
538688
  Прокопенко М. Знайти свою Японію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 19
538689
   Знайти себе: життєві історії випускників інтернатів. – Київ, 2001. – 201с. – ISBN 966-7902-10-2
538690
  Царук А. Знайти сенс життя в абсурдній приреченості // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 14


  Анатолій Трохимович Мороз "все життя писав одну книжку про одного героя - людину, котра побачила кризу суспільства, у якому живе, і намагається знайти своє місце і життєве призначення в умовах кризи."
538691
   Знайти та знешкодити // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко ; ред.: Х. Пошелюжна, М. Сисоєнко, С. Вовк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (179), листопад. – С. 46-49. – ISSN 1726-3077
538692
  Різник С. Знайшлася родина героя війни // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Про зустріч з нащадками студента-фронтовика Героя Радянського Союзу В.С.Гришка, ім"я якого носить одна з аудиторій гуманітарного корпусу. Сім"я героя мешкає в Волгограді і не знала післявоєнної долі В.С. Гришка. Дочка і онук вперше відвідали могилу ...
538693
   Знайшов - не скач, згубив не плач : українські прислів"я, приказки, усталені вирази та порівняння, загадки, скоромовки, колядки, щедрівки. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Довіра, 2006. – 317, [3] с. : іл. – ISBN 966-507-192-0
538694
  Шпет Г.Г. Знак-значение как отношение sui generis и его система (глава из рукописи [Язык и смысл. ч.1]) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.79-92. – ISSN 0042-8744
538695
  Лазаренко В. Знак "Доблесть і честь". Становлення та розвиток відомчої нагородгої системи Міністерства оборони України // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 14-17. – ISSN 1811-542X
538696
  Митичкин С.П. Знак OST. Повесть / С.П. Митичкин. – Днепропетровск, 1963. – 304с.
538697
  Бухараев Р.Р. Знак Августа / Р.Р. Бухараев. – Казань, 1981. – 48с.
538698
  Быков В. Знак беды / Василь Быков ;. – Москва, 1985. – 96 с.
538699
  Быков В. Знак беды / В. Быков. – Москва : Известия, 1986. – 619 с.
538700
  Быков В. Знак беды; Карьер / В. Быков. – Минск, 1989. – 540 с.
538701
  Дружбинський В. Знак біди. Гортаючи старі підшивки українських газет // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 22-26 червня (№ 24). – С. 1, 15


  "Давно, у перші мої журналістські роки, довелося почути, як працівник обкому партії, зайшовши до редакції напередодні 22 червня, бовкнув: країна, мовляв, на порозі святкування стільки-то-річчя початку війни... Тоді ми похихикали над недолугим ...
538702
  Андреєв І.А. Знак величезної поваги. Про що розповіли інскрипти // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 41-43. – ISSN 2518-7104
538703
  Петровцій І.Ю. Знак весни / І.Ю. Петровцій. – Ужгород, 1979. – 96с.
538704
  Катасонова Мария Знак вечности : Достопримечательность // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 38-41 : Фото
538705
  Черкашин Н.А. Знак Вишну / Н.А. Черкашин. – М, 1986. – 238с.
538706
  Барабан Л.І. Знак вічної дружби : укр. рад. драматургія в Болгарії / Л.І. Барабан. – Київ : [б. в.], 1972. – 48 с. – (Сер. 5 Література і мистецтво / Т-во "Знання" УРСР ; № 8)
538707
  Посошков В.И. Знак внимания / В.И. Посошков. – М., 1988. – 340с.
538708
  Фигуровский Н.Н. Знак Водолея / Н.Н. Фигуровский. – Москва
Кн. 1. – 1985. – 461с.
538709
  Олійник Б. Знак Водолія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
538710
   Знак вопроса. – М
1-2. – 1993. – 112с.
538711
   Знак вопроса. – М
3-4. – 1993. – 112с.
538712
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 1. – 1995
538713
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 2. – 1995
538714
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 3. – 1995
538715
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 4. – 1995
538716
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 1. – 1996
538717
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 2. – 1996
538718
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 3. – 1996
538719
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 4. – 1996
538720
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 1. – 1997
538721
   Знак вопроса. – Москва : Знание
№ 2. – 1997
538722
  Вересов Д. Знак Ворона : Роман / Дмитрий Вересов. – СПб. : Нева, 2004. – 448с. – (Огни большого города). – ISBN 5-7654-3358-8
538723
  Сопова К. Знак для товарів і послуг - назва лікарського засобу як об"єкт дослідження судової експертизи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 45-61. – ISSN 2308-0361
538724
  Лісунов Сергій Знак для товарів і послуг як предмет злочину, передбаченого ст. 229 // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 117-123
538725
  Маландій О. Знак долі : Поезії / О. Маландій. – Київ : Український письменник, 1998. – 76с. – ISBN 5-333-01510-4
538726
  Різник Л. Знак долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 вересня (№ 164/165)


  Про книжку романа Лубківського "Камертон Шашкевича".
538727
  Коул Д. Знак драконьей крови / Д. Коул. – М, 1994. – 748с.
538728
  Крутивус З. Знак з того світу // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 3/4. – С. 180-185. – ISSN 0130-1608


  "Чорний ворон" ("Залишенець") Василя Шкляра - коректна відповідь недругам України
538729
  Васильева С. Знак зова / С. Васильева, Н. Романецкий // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 240-243. – ISSN 1728-8568
538730
  Чилачава Р.Ш. Знак Зодиака : стихотворения / Рауль Чилачава ; авториз. пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 176 с.
538731
   Знак зодіака. – Київ, 1965. – 136 с.
538732
  Громов М. Знак и геометрический смысл кривизны [Электронный ресурс] : Lezione Leonardesca : лекции, прочитанные в Милане в июне 1990 г. / М. Громов; пер. с англ. В.А. Зайцева. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 120 с. – Назв. с экрана. – ISBN 5-93972-020-X
538733
  Полторацкий А.Ф. Знак и деятельность / А.Ф. Полторацкий, А.С. Швырев. – Москва, 1970. – 118с.
538734
  Каз М.С. Знак и значение в моделях трудовой деятельности: от истории вещей к истории идей // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 41-52. – ISSN 0042-8744
538735
  Боган Я.Р. Знак и кинетика рекомбинационной люминесценции щелочногалоидных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Боган Я.Р. ; Латв. ГУ. – Рига, 1969. – 21 с..
538736
   Знак и общение. – Фрунзе, 1974. – 115с.
538737
  Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. / Н.Г. Салмина. – М., 1988. – 286с.
538738
  Барна Н.В. Знак і образ у контексті художньої культури XX - XXI століть // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 2226-3209
538739
  Коновал В. Знак і символ у семіотиці С. Лангер // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 106-113. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
538740
  Мантатов В.В. Знак как средство познания : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Мантатов В.В. ; МГУ , Философ. фак-т. – Москва, 1969. – 19 с.
538741
  Окороков В.Б. Знак как топос сознания и конфликт интерпретации знака (семантическая расходимость разума, чувства и опыта) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 27-33. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 6 (28)). – ISSN 2312-2714
538742
   Знак качества - "Хрустальная ладья" : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 36
538743
  Федорів Р.М. Знак кіммерійця : повісті / Р.М. Федорів. – Львів : Каменяр, 1972. – 320 с.
538744
  Лавлинский Л.И. Знак Козерога / Л.И. Лавлинский. – М., 1986. – 141с.
538745
  Антонич Б.-І. Знак Лева = Znak Lwa : вибрані поезії / Б.-І. Антонич ; [упоряд., вступ. ст. М. Ільницького ; худож. Л.В. Прийма]. – Львів : Каменяр, 1998. – 251, [2] с. : іл., портр. – ISBN 966-7255-06-9
538746
   Знак лейб-гвардии Семеновского полка // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С. 34. – ISSN 0321-0626


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
538747
  Шупта Д.Р. Знак літа / Д.Р. Шупта. – К., 1981. – 72с.
538748
  Матчан А. Знак любви / А. Матчан. – М., 1988. – 124с.
538749
  Ракипов Ш. Знак любви. / Ш. Ракипов. – Москва, 1962. – 21 с.
538750
  Пономаренко Б. Знак мистецької якості : ансамбль "Пастораль" як зразок виконавської майстерності на дерев"яних духових інструментах. До 30-річчя від дня заснування // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
538751
  Вулф В. Знак на стіні : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 164-177
538752
  Гургула І. Знак небесної пекторалі : художньо-док. повість / Ігор Гургула. – Львів : Світло й Тінь, 1999. – 175, [1] с. : портр. – ISBN 966-7594-03-3


  У пр. № 1733562 напис: На добро і щиру дружбу шановний п. Костянтине! Підпис.
538753
  Сундеев Н.В. Знак осени / Н.В. Сундеев. – Кишинев, 1979. – 66с.
538754
  Плиса Г. Знак охорони авторського права на творах науки, літератури і мистецтва в Україні / Г. Плиса, Т. Жигун // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С.14-17.
538755
  Логинов В.Н. Знак презрения / Логинов В.Н. – Краснодар, 1988. – 398 с.
538756
  Шкляр А.М. Знак птаха / А.М. Шкляр. – Дніпропетровськ, 1987. – 47с.
538757
  Горлач Л. Знак розбитого ярма : вірші, поеми / Леонід Горлач ; [передм. М. Слабошпицький]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 168, [6] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-006-3
538758
  Ульяненко О. Знак Саваофа : Роман / Олесь Ульяненко. – Київ : Нора-Друк, 2006. – 292с. – ISBN 966-2961-04-6
538759
  Ульяненко О. Знак Саваофа : роман / Олесь Ульяненко ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2013. – 282, [2] с. – Справжнє ім"я авт.: Олександр Ульянов. – ISBN 978-966-03-6518-6
538760
  Дружинин В.Н. Знак синей розы / В.Н. Дружинин. – Л, 1989. – 576с.
538761
  Топорков Л.В. Знак согласия / Л.В. Топорков. – Ашхабад, 1966. – 59с.
538762
  Барандій М.Г. Знак сонця : поезії / М.Г. Барандій. – Київ : Молодь, 1968. – 47 с.
538763
  Савельев И.К. Знак судьбы / И.К. Савельев. – Москва, 1987. – 238с.
538764
  Рильський М.Т. Знак терезів / М.Т. Рильський. – Київ, 1932. – 132с.
538765
   Знак человечности. – Донецк, 1990. – 175с.
538766
  Дойль А.К. Знак четырех / А.К. Дойль. – Москва-Л., 1967. – 128с.
538767
  Дойль А.К. Знак четырех / А.К. Дойль. – Москва : Художественная литература, 1981. – 304с.
538768
  Сокуров С.А. Знак чистого солнца. / С.А. Сокуров. – Льво, 1990. – 254с.
538769
  Ницевич И.Г. Знак, его формы и значение : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ницевич И.Г. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 22 с.
538770
  Антонов А.В. Знак, значення, смисл.: Психологічне дослідження / А.В. Антонов. – Київ, 1984. – 47с. – (Т-во " Знання" ; VIII ; 7 : Нове в науці. техниці, виробництві)


  На основі теоретичних і експериментальних досліджень розкривається природа таких мовних категорій, як знак, значення, смисл. Дається психологічна інтерпретація процесів розуміння письмових та усних повідомлень.
538771
  Павлюк Л.С. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Л. Павлюк. – Львів : ПАІС, 2006. – 120с. – ISBN 966-7651-46-0
538772
  Карпець М.О. Знак, число, символ: логіко-гносеологічний аспект // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 23-26. – ISSN 1729-360Х
538773
  Сикорский В.В. Знак. / В.В. Сикорский. – М., 1980. – 159с.
538774
  Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф : Труды по языкознанию / А.Ф. Лосев. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. – 480 с.
538775
  Олійник О.Б. Знаки-чаклуни / О.Б. Олійник. – 78 с.
538776
  Бажан М.П. Знаки : стихи и поэма / М. П. Бажан ; пер. с укр. Н. Бажан. – Москва : Советский писатель, 1979. – 9 с.
538777
  Смирнов Ю.В. Знаки / Ю.В. Смирнов. – Москва, 1980. – 222с.
538778
  Щербак Ю.М. Знаки / Ю.М. Щербак. – Киев, 1984. – 591 с.
538779
  Малахов А.А. Знаки бессмертия. Повести и рассказы / А.А. Малахов. – Свердловск, 1970. – 136с.
538780
  Ричка В.М. Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 67-83. – ISSN 0130-5247
538781
  Доманк А.С. Знаки воинской доблести / А.С. Доманк. – М., 1982. – 110с.
538782
  Доманк А.С. Знаки воинской доблести / А.С. Доманк. – 2-е изд. – М., 1990. – 132с.
538783
  Вылегжанина С.А. Знаки вокруг нас / С.А. Вылегжанина. – Фрунзе, 1979. – 69с.
538784
  Латынина А.Н. Знаки времени / А.Н. Латынина. – М : Советский писатель, 1987. – 366 с.
538785
   Знаки для товарів і послуг / Л.Ш. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, Л.М. Топільська, В.С. Радомський; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 116с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-98-Х
538786
  Кашинцева О.Ю. Знаки для товарів і послуг як об"єкт авторського права // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 137-139
538787
  Андрощук Г. Знаки для товарів і послуг: деякі аспекти термінології та застосування законодавства // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.15-19. – ISSN 1608-6422
538788
  Шевелева Т. Знаки для товарів і послуг: правові аспекти формування сучасного ринку інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.15-19. – ISSN 1608-6422
538789
  Ільницький М.М. Знаки доби і грані таланту / Микола Ільницький. – Київ : Кліо, 2014. – 428, [4] с. – Імен. покажчик: с. 417-429. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-17-2
538790
  Брошеван В.М. Знаки доблести и геройства // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 10 (118). – С. 21-37. – ISSN 1606-0219


  К истории вопроса об учреждении в Украинской ССР боевых наград в годы Великой Отечественной войны.
538791
   Знаки дорожные. – Киев : Вища школа, 1976. – с.
538792
  Шефнер В.С. Знаки Земли / В.С. Шефнер. – Л., 1961. – 123с.
538793
  Шурко Знаки землі в огузькому героїчному епосі "Книга мого діда Коркута" / Шурко, Знаки, землі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 291-305
538794
  Кульчинський Олесь Знаки зі сходу : Оповідання // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-35
538795
  Назар М.Є. Знаки злодіяки / М.Є. Назар. – К., 1990. – 408с.
538796
  Ларионова О.Н. Знаки зодиака : рассказы / Ольга Ларионова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 224 с. – (Библиотека советской фантастики)
538797
  Гудмен Л. Знаки зодиака / Линда Гудмен, перевод с англ. – Минск : МНПМП "Полиэкс", 1994. – 160 с. – ISBN 985-6083-01-X
538798
  Гудмен Л. Знаки зодиака или, Астрология с улыбкой / Л. Гудмен. – М, 1990. – 261с.
538799
  Добльхофер Э. Знаки и чудеса / Э. Добльхофер. – М., 1963. – 387с.
538800
   Знаки корректурные. – М, 1970. – 14с.
538801
   Знаки корректурные. – М, 1970. – 8с.
538802
  Бакинский В. Знаки лабиринта : роман / Виктор Бакинский. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 352 с.
538803
  Мікульонок І.О. Знаки музики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 6/7 (118). – С. 51-52
538804
  Кежун Б.А. Знаки на бересте / Б.А. Кежун. – Л, 1970. – 120с.
538805
  Дерега Я.С. Знаки Неба : кит. мова для дошкільнят і мол. школярів : 1 забава лекція : 25 знаків : [підручник] / Я.С. Дерега, Р.Я. Дерега. – Львів : Декамерон-2002 : Amoergosum, 2010. – 40 с. : іл. – Назва обкл.: Znakи neба. - На обкл. також: 25 ієрогліфів. – (Серія "Моя Shkola")
538806
  Городнюк Н.А. Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти / Наталія Городнюк. – Київ : Твім Інтер, 2006. – 216с. – ISBN 966-7430-22-7
538807
  Карабович Т. Знаки панування короля Данила Галицького неподалік Холма // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 28 травня (№ 22). – С. 9. – ISSN 0027-8254
538808
  Бибик С. Знаки повсякденної культури в теорії мовної діяльності О.О. Потебні // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 12-16. – ISSN 0201-419
538809
  Моргунов Ю.Г. Знаки почтовой оплаты Социалистической Республики Вьетнам / Ю.Г. Моргунов. – М., 1982. – 103с.
538810
  Гусев А. Знаки препинания (пунктуация) в связи с кратким учением о предложениях и другие знаки в русском письменном языке : теоретико-практическое руководство к полному и основательному изучению пунктуации / А. Гусев. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1890. – XIV, 159, [1] с. – Посвящается Господину Вице-Президенту Имп. Акад. наук Якову Карловичу Гроту
538811
  Критская В.И. Знаки препинания как текстообразующие единицы. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Критская В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
538812
  Критская В.И. Знаки препинания как текстообразующие единицы: (Автоматизация анализа и редактирования в научном тексте) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Критская В. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.209-225
538813
  Ржевская Е.М. Знаки препинания: Сб. / Е.М. Ржевская. – М., 1989. – 413с.
538814
  Агеева Л. Знаки принадлежности в народном орнаменте Восточной Европы // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 226-230. – ISSN 2523-4234


  Знаки належності в народному орнаменті Східної Європи.
538815
  Санніков С.В. Знаки присутності : [водне хрещення] / [Сергій Санніков]. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 581, [1] с. : іл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 549-581 та в підрядк. прим. – (Сучасна протестантська теологія). – ISBN 978-966-378-669-8
538816
  Санников С.В. Знаки присутствия : [водное крещение] / [Сергей Санников]. – Киев : Дух і Літера, 2019. – 619, [1] с. – Кн. описана по обл. – Библиогр.: с. 586-619 и в подстроч. примеч. – (Современная протестантская теология). – ISBN 978-966-378-668-1
538817
  Романова Н Н. Филиппов Знаки прошлого и настоящего : краткий словарь / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов, М.В. Панькин. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 280с. – ISBN 978-5-89349-989-6
538818
  Котов Павел Знаки рыцарской верности и плебейского бунта / Котов Павел, Гринько Иван, Феллман Сэнди // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 12-14 : Фото
538819
  Кузнецов А.А. Знаки славы Отечества / А.А. Кузнецов. – М., 1987. – 351с.
538820
  Кормилов С.И. Знаки социального престижа в творчестве Лермонтова (чины, награды, дворянские титулы) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 7-32. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
538821
  Смирнова Е.Д. Знаки средневековых сословий: цвет костюма и его символика // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 139-143. – ISSN 2616-700X
538822
  Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / Віталій Жайворонок ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Довіра, 2006. – 703 с. – ISBN 966-507-195-5
538823
  Гаврилів Т. Знаки часу : спроби прочитання / Тимофій Гаврилів. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – 225, [2] с. : іл. – ISBN 966-7263-85-1
538824
   Знаки часу : До проблеми порозуміння між церквами. – Київ : Сфера, 1999. – 504с. – ISBN 966-7267-61-Х
538825
  Кошова К. Знаки Шевченкіани. 1120 екслібрисів відомих художників - в одному альбомі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 56). – С. 13


  "Презентація книги-альбому «Шевченкіана в екслібрисі: 1917-2017» відбулася в Києві. Автор - Петро Нестеренко, член Спілки письменників України, кандидат мистецтвознавства. «Ім’я Тараса Шевченка сьогодні ми розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе, ...
538826
  Титаренко М.В. Знаки, передающие социальный статус в художественном тексте (на материале русского, английского и немецкого языков) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 555-561


  В статье проанализированы знаки социального статуса, функционирующие в различных лингвокультурах. В ходе исследования были выявлены знаки, указывающие на высокий/низкий статус персонажей с учетом особенностей каждой из представленных культур. У статті ...
538827
  Панов Е.Н. Знаки, символы, языки / Е.Н. Панов. – 2- е изд., доп. – М., 1983. – 247с.
538828
  Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. / Е.Н. Панов. – М., 1980. – 191с.
538829
  Харченко Ю.В. Знакова-символічна основа політичної комунікативної практики як форма вияву політичної свідомості // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (15))
538830
  Леонтович О. Знакова картина Віктора Цимбала - вже на Батьківщині! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 10 липня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  Через багато років після створення, полотно "Голод" з"явилося в Україні.
538831
  Слоньовська О. Знакова книга : Про повне зібрання творів Богдана-Ігоря Антонича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 130-137. – ISSN 0868-4790
538832
  Степаненко М. Знакова книга про Голодомор 1932-1933 років // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  Праця українського письменника Олеся Волі (Олександра Міщенка).
538833
  Бушак С. Знакова подія в стінах Свято-Софіївського собору в Києві // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 17 серпня (№ 33). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  Урочисте передання величного живописного твору народного художника України Володимира Слєпченка "Велике Хрещення" до постійної експозиції собору Софії Київської.
538834
  Кірішева О. Знакова подія для медичних бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 19-21
538835
  Вакуленко С. Знакова природа мови за Марціном Сміглєцьким // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 173-206. – Бібліогр.: 83 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
538836
  Йолон П. Знакова роль П.В. Копніна (стаття 1) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 54-66. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
538837
  Йолон П. Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (стаття друга) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 42-56. – ISSN 0235-7941
538838
  Ткачук Т. Знакова система трипільського поселення етапу С1 біля села Бернашівка на Дністрі // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 263-269
538839
  Ткачук Т.М. Знакова система Трипільської культури // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 91-100. – ISSN 0235-3490
538840
  Єрмоленко С.С. Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епістемічній перспективі : Дис. ... д-ра філол.наук: Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / С.С.Єрмоленко; НАН України, Ін-т мовім.О.О.Потебні. – Київ, 2006. – 459л. – Бібліогр.: л. 452-459
538841
  Єрмоленко С.С. Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епістемічній перспективі : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.15 / Єрмоленко С.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 41 назв
538842
  Лукашенко Н.Г. Знакова сутність учасників Інтернет-форумів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 264-268. – ISBN 966-8188-07-1
538843
  Пономар Л. Знакова функція одягу в обрядовій культурі українців середини XX - початку XXI століття: прояви локальних традицій (за матеріалами експедицій) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 32-38. – ISSN 0130-6936
538844
  Чабан М. Знакова цифра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 159). – С. 9


  "Дніпровській політехніці" - 120 років.
538845
  Соловейчик И.Е. Знаковая индикация и ее применение в современных радиоэлектронных системах / И.Е. Соловейчик, П.М. Анищенко. – Москва : Советское радио, 1959. – 123 с.
538846
  Таунер Бетси Знаковая лестница // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 20 : фото
538847
  Долгов В.В. Знаковая составляющая сексуальной культуры Древней Руси XI-XIII веков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 124-128. – ISSN 0869-5415
538848
  Рябець Людмила Віталіївна Знакове видання в українській діалектній текстографії : [рецензія] // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 129-134. – ISSN 1682-3540
538849
  Рачков Є.С. Знакове середовище імператорських російських університетів XIX – початку ХХ ст. (до питання про когерентність університетської традиції) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 130-140. – ISSN 2218-0567
538850
  Бутенко Я. Знаковий епос літератури Середньовіччя // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 31


  "Старша" і "Молодша Едда" - унікальне джерело знань зі скандинавської міфології.
538851
  Божко Н. Знаковий код культури як шлях до національної ідентифікації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 183-186. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Сучасна глобалізація культури формує нові соціокультурні й інформаційно-комунікативні виклики, сприяє уніфікації та стандартизації культурно-духовних цінностей. Проголошений ще на початку минулого століття маніфест Рассела-Ейнштейна: «Пам’ятайте про ...
538852
   Знакові дати 2020 - 2021-го / П. Вольвач, М. Жулинський, Г. Скрипник, П. Мовчан, М. Сидоржевський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 13


  Громадськість закликає владу відзначити на державному рівні ювілеї представників п"яти поколінь родини Симиренків.
538853
  Пікалова А. Знакові концепти-образи для репрезентації концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М. Стельмаха у трактуванні українських науковців // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. С. 254-265. – ISSN 2309-1797
538854
  Собуцький М. Знакові мотиви в сучасному серіалі // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 72-77. – (Історія і теорія культури ; т. 3). – ISSN 2617-8907
538855
  Козирєва Т. Знакові пам"ятки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 160). – С. 6


  У Львові представили виставку до 130-річчя Музею Ставропігійського інституту (1889 - 1939).
538856
  Попик В.І. Знакові постаті національної історії та культури // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 8-28
538857
  Босий О. Знакові функції тканини в звичаєво-обрядовій сфері українців (семантичні паралелі "крижмо" – "саван") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 114-117
538858
  Шарманова Н.М. Знаковість афористики Б.Д. Грінченка: перетин мовного і національного кодів // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 233-247. – ISSN 2305-3852
538859
  Шевченко Л.І. Знаковість колористики в семіотиці культури: європейський контекст / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 416-426


  У статті розглядається знакова природа кольороназв у світлі ідей семіотики культури. Словесна колористика аналізується в широкому контексті, зокрема, з особливою увагою до європейського мас-медійного поля, в якому вербалізується масова мовна ...
538860
  Петров И.Г. Знаково-символические функции одежды и предметов быта в свадебной обрядности чувашей Урало-Поволжья // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 145-162. – ISSN 0869-5415
538861
  Малюга Н. Знаково-символічна репрезентація етнокультурної свідомості у творах О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 282-287.
538862
  Пирогов В.Л. Знаково-символічна система китайської ієрогліфіки і лексико-семантична динаміка китайської та японської мов // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 255-271. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
538863
  Сильчук С.М. Знаково-символічна сутність моди // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 48-57. – ISSN 2077-8309
538864
  Вовк В.М. Знаково-символічний характер одягу в межах римського права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С. 267-274
538865
  Шинкаренко В.Д. Знаково-смысловая структура тела в ритуале // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
538866
  Иванова Л.П. Знаковые и незнаковые свойства языка // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 187-195. – ISBN 978-966-188-123-4
538867
   Знаковые системы в социальлных и когнитивных процессах. – Новосибирск, 1990. – 157 с.
538868
  Поляков И.В. Знаковые системы в социальном взаимодействии и познании / И.В. Поляков. – Новосибирск, 1983. – 193с.
538869
  Цховребадзе Е.Н. Знаковые системы как основа восприятия художественного образа костюма / Е.Н. Цховребадзе, Г.И. Петушкова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С. 55-56. – ISSN 1680-2721
538870
  Врублевский В. Знаковые феномены: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко : записки "аппаратчика" / Виталий Врублевский. – Киев : Інтелект, 2005. – 84с. : илл. – ISBN 966-646-079-3
538871
  Головко В. Знаковые ядерные катастрофы // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 10-13
538872
  Лихачев В.М. Знаковый и импульсный анализ релятивистских частиц методом ядерных фотоэмульсий в импульсном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лихачев В.М.; Акад.наук СССР. – М, 1957. – 8л.
538873
  Гончарова Л. Знаковый ландшафт : чувственный город // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 35. – ISSN 0869-8171


  Костромський історико-архітектурний і художній музей-заповідник
538874
  Иманжанов М. Знакомая девушка : рассказы / Мукан Иманжанов ; пер. с каз. В.Новикова. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 134 с.
538875
  Антонов В.В. Знакомая женщина. За колонной пленных : повесть, рассказ / В.В. Антонов. – Алма-Ата, 1964. – 128 с.
538876
  Голышев А.А. Знакомая мелодия. / А.А. Голышев. – Одесса, 1982. – 124с.
538877
  Романов А.В. Знакомая улица / А.В. Романов. – Москва, 1978. – 205 с.
538878
  Ющенко Л.А. Знакомая фамилия. / Л.А. Ющенко. – Москва, 1978. – 328с.
538879
  Белякова Н.Н. Знакомимся с операми и балетами / Н.Н. Белякова, Э.С. Котвицкая. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1971. – 115 с. – Библиогр.: с. 112
538880
   Знакомимся с русскими и советскими художниками. – Москва, 1969. – 183с.
538881
  Баско Н.В. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян : учеб. пособие по культурологии, развитию речи и чтению для изучающих русский язык как иностранный / Н.В. Баско. – Москва : Русский язык [и др.], 2007. – 232 с. – ISBN 978-5-88337-095-2
538882
   Знакомимся с русской и советской литературой : Книга для чтения для студентов-иностранцев нефилологических факультетов. – Москва : Русский язык
Вип.3. – 1987. – 222с.
538883
   Знакомимся с русской и советской литературой : Книга для чтения для студентов-иностранцев нефилологических факультетов. – Москва : Русский язык
Вып.4. – 1988. – 256с.
538884
   Знакомимся с советской литературой. – М
2. – 1970. – 168с.
538885
  Любимов К.В. Знакомимся с электрическими цепями / К.В. Любимов, С.М. Новиков. – Москва, 1981. – 111 с.
538886
  Аннушкин В.И. Знакомиться легко, расставаться трудно. Интенсивный курс русского речевого общения : учебное пособие / В.И. Аннушкин, А.А. Акишина, Т.Л. Жаркова. – 3-е изд. – Москва : Флинта; Наука, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-574-4
538887
  Ленч Л.С. Знакомое лицо / Л.С. Ленч. – М, 1938. – 140с.
538888
  Нилин П.Ф. Знакомое лицо / П.Ф. Нилин. – Москва, 1975. – 527с.
538889
  Мирнев В.Н. Знакомое лицо / В.Н. Мирнев. – Москва, 1981. – 351с.
538890
  Голубев Ф.М. Знакомство / Ф.М. Голубев. – Курск, 1958. – 194с.
538891
   Знакомство. – М, 1963. – 239с.
538892
   Знакомство. – Тула, 1969. – 63с.
538893
   Знакомство. – Таллин, 1970. – 184с.
538894
   Знакомство. – Тула, 1982. – 256с.
538895
  Петелин Г.Н. Знакомство / Г.Н. Петелин. – Саранск, 1989. – 173с.
538896
  Воропаев В.А. Знакомство Гоголя с Лермонтовым // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 71-75. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
538897
   Знакомство детей с природой. – М, 1948. – 193с.
538898
  Этингтон Б. Знакомство с Mickrosoft Windows 95 / Б. Этингтон. – М, 1995. – 300с.
538899
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей математикой : Дифференциальные уравнения и их приложения / Л.С. Понтрягин. – Москва : Наука, 1988. – 208с. – ISBN 5-02-013732-4
538900
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей математикой. Анализ бесконечно малых / Л.С. Понтрягин. – Москва : Наука, 1980. – 256 с.
538901
  Понтрягин Л.С. Знакомство с высшей математикой: метод координат / Л.С. Понтрягин. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 127 с.
538902
  Уиньон М. Знакомство с голографией : пер.с англ. / М. Уиньон. – Москва : Мир, 1980. – 191с.
538903
  Никитина Е.И. Знакомство с живописью в школе / Е.И. Никитина. – М, 1960. – 31с.
538904
  Киселева А.Ф. Знакомство с живописью на уроках литературы в 5-7 классах / А.Ф. Киселева. – Москва, 1952. – 192 с.
538905
  Мамаев П.И. Знакомство с жизнью растений путем наблюдений и опытов / П.И. Мамаев. – Москва : Изд. маг. "Сотрудник школы" А.К. Залессой ; Тип. Г. Лесснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и Ю. Р, 1900. – [2], 66 с.
538906
  Сладковский М.И. Знакомство с Китаем и китайцами. / М.И. Сладковский. – Москва, 1984. – 382с.
538907
  Парр Э. Знакомство с микроЭВМ / Э. Парр. – М., 1989. – 184с.
538908
  Шкурин Ю. Знакомство с поднебесной // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 3. – С. 34-40


  Чудо-країна Китай
538909
  Попов И.М. Знакомство с Поднебесной. / И.М. Попов. – Алма-Ата, 1990. – 175с.
538910
  Левинштейн М.Е. Знакомство с полупроводниками / М.Е. Левинштейн, Г.С. Симин. – Москва : Наука, 1984. – 239 с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 33)
538911
  Добржицкий Б.С. Знакомство с профессиями в обучении географии : Из опыта работы / Б.С. Добржицкий. – Москва : Просвещение, 1981. – 62с.
538912
  Соловьева В. Знакомство с собой... : практическое руководство / Виктория Соловьева. – Симферополь : ИТ "Ариал". – ISBN 978-617-648-088-4
1. – 2012. – 43, [1] с. – Библиогр.: с. 42
538913
  Мармье К. Знакомство с Тегнером : из записок Мармье. – С. 177-198
538914
  Нилин П.Ф. Знакомство с Тишковым / П.Ф. Нилин. – Москва, 1956. – 52с.
538915
  Нилин П.Ф. Знакомство с Тишковым. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1981. – 591с.
538916
  Вихров К.Л. Знакомство с футболом. / К.Л. Вихров. – Киев, 1983. – 80с.
538917
  Бершадский Р.Ю. Знакомство с Черновым / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1960. – 49с.
538918
  Маркиш С.П. Знакомство с Эразмом из Роттердама. / С.П. Маркиш. – М., 1971. – 224с.
538919
  Голованивская М.К. Знакомство. Частная коллекция / М.К. Голованивская. – М., 1991. – 126с.
538920
   Знакомтесь-Ужгород!. – Ужгород : Карпаты, 1966. – 64с.
538921
  Шама И.Н. Знакомтесь - клерихью... / И.Н. Шама. – Запорожье : Запорожье, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-7732-74-5
538922
  Пестушко Валерий Знакомтесь - тритикале : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54
538923
  Рыклин Г.Е. Знакомые все лица / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1958. – 176с.
538924
  Федоров Николай Знакомые все лица // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 112-118 : фото
538925
  Мысяков Д. Знакомые знаки. Власть утомила ученых намеками. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Обещание правительства резко увеличить финансирование государственных научных фондов. Никаких добавок в 2011-м ученые не дождались, хотя и нефтяные цены радовали, и с федеральным бюджетом был полный порядок, и фонды вроде бы работали на совесть. Зато ...
538926
  Алешин В.С. Знакомые и не очень : юморист. рассказы / В.С. Алешин. – Симферополь : Крым, 1968. – 108 с. : ил.
538927
  Долматовский Ю.А. Знакомые и незнакомые / Ю.А. Долматовский. – М, 1976. – 191с.
538928
  Матушкин В.С. Знакомые из Орловки. / В.С. Матушкин. – Сталинград, 1956. – 95с.
538929
  Мессер Р.Д. Знакомые имена - новые встречи. / Р.Д. Мессер. – Ленинград, 1969. – 272 с.
538930
  Кутов Н.Н. Знакомые края России / Н.Н. Кутов. – Л., 1967. – 103с.
538931
  Бедный Д. Знакомые лица : сатирические стихи, басни, фельетоны, эпиграммы / Демьян Бедный ; сост. В. Регинин. – Москва : Советский писатель, 1950. – 152 с.
538932
  Глозус М.Ю. Знакомые лица / М.Ю. Глозус. – Красноярск, 1953. – 204с.
538933
  Мирнев В.Н. Знакомые лица : Роман, повесть / В.Н. Мирнев. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1984. – 544с.
538934
  Долуханян А. Знакомые мелодии : 100 песен советских композиторов / А. Долуханян. – Москва : Советский композитор, 1963. – 184 с.
538935
  Иванченко Н. Знакомые места / Н. Иванченко. – Л, 1949. – 264с.
538936
   Знакомые незнакомцы. – М, 1976. – 64с.
538937
   Знакомые незнакомцы. – М, 1976. – 64с.
538938
  Евграфов К.В. Знакомые незнакомцы / К.В. Евграфов. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1978. – 319 с.
538939
  Пикулик М М. Знакомые незнакомцы / М М. Пикулик, . – Минск, 1981. – 143с.
538940
  Евграфов К.В. Знакомые незнакомцы / К.В. Евграфов. – 2-е изд., доп. – Москва : Современник, 1988. – 335 с.
538941
  Чистовский О. Знакомые незнакомцы / О. Чистовский. – Ленинград, 1990. – 288с.
538942
  Ширяев П.С. Знакомые незнакомцы. / П.С. Ширяев. – Кишинев, 1972. – 71с.
538943
   Знакомые незнакомцы. Животный мир СССР. Фотоальбом. – Москва : Мысль, 1965. – 160с.
538944
   Знакомые песни. – М, 1961. – 184с.
538945
   Знакомые песни. – М, 1964. – 144с.
538946
  Полторацкий В.В. Знакомые родники. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1972. – 510с.
538947
  Барашков В.Ф. Знакомые с детства названия : книга для внекласного чтения (V-VII кл.) / В.Ф. Барашков. – Москва : Просвещение, 1982. – 111 с. : ил.
538948
  Колосов М.Б. Знакомые черты / М.Б. Колосов. – Москва, 1949. – 244с.
538949
  Швецов Д.Ф. Знакомые черты. / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1950. – 88с.
538950
  Семевский М.И. Знакомые; Воспоминания; Стихотворения; Эпиграммы; Шутки; Подписи : Альбом М.И.Семевского, издателя редактора исторического журнала "Русская старина". Книга автобиографических собственноручных заметок 850 лиц: 1867-1888. – Санкт-Петербург : [Тип. В.С. Балашева], 1888. – XXXII, 416 с., из них 15 с. объявл. – В конце предисл. сост.: Михаил Семевский
538951
  Салимон В. Знакомый голос : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 91-93. – ISSN 0130-7673
538952
  Логинов В.Н. Знакомый маршрут / В.Н. Логинов. – М., 1959. – 278с.
538953
  Юшкин В. Знакомый мотив. / В. Юшкин. – Саранск, 1961. – 40с.
538954
  Строгов И.С. Знакомый незнакомец / И.С. Строгов. – Л., 1964. – 191с.
538955
  Трихманенко В.Ф. Знакомый почерк / В.Ф. Трихманенко. – М, 1964. – 48с.
538956
  Иванов Е.Ф. Знакомыми тропами / Е.Ф. Иванов. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1964. – 231с.
538957
   Знакомьте детей с творчеством художников. – М, 1962. – 12с.
538958
   Знакомьтесь- Ужгород. – Ужгород, 1966. – 64с.
538959
   Знакомьтесь- Ужгород. – Ужгород, 1966. – 64с.
538960
   Знакомьтесь- Ужгород. – Ужгород, 1968. – 112с.
538961
   Знакомьтесь- Ужгород. – Ужгород, 1971. – 112с.
538962
   Знакомьтесь-Сибирь! : Репертуарный сборник. – Москва : Искусство, 1965. – 140 с.
538963
  Молчанов В.М. Знакомьтесь-Сочи! / В.М. Молчанов, В.Н. Зонин. – Краснодар, 1977. – 80с.
538964
  Черняховский А.Л. Знакомьтесь -- ваши друзья / А.Л. Черняховский. – М., 1959. – 158с.
538965
  Кожевников В.М. Знакомьтесь - Балуев! : Повести / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1972. – 552с.
538966
  Кожевников В.М. Знакомьтесь - Балуев! / В.М. Кожевников. – М., 1988. – 480с.
538967
  Бугрова И.П. Знакомьтесь - ваши друзья! / И.П. Бугрова. – Ленинград, 1980. – 88с.
538968
  Парахина А.В. Знакомьтесь - Великобритания и США : пособие по обучению чтению на англ. яз. : для сред. спец. учеб. заведений / А.В. Парахина, В.Г. Базилевич. – Москва : Высшая школа, 1988. – 143 с.
538969
  Тарасов Л.В. Знакомьтесь - лазеры! / Л.В. Тарасов. – Москва : Радио и связь, 1988. – 192 с.
538970
   Знакомьтесь -Вологда. – Вологда, 1969. – 5с.
538971
   Знакомьтесь -Выборг. – Л, 1965. – 127с.
538972
  Суслова Е.В. Знакомьтесь / Е.В. Суслова. – М., 1976. – 159с.
538973
   Знакомьтесь , самолет и ракета. – М, 1971. – 288с.
538974
  Скляров Знакомьтесь : Паскаль! / В.А. Скляров, И.Р. Булатова. – Минск, 1988. – 270 с.
538975
   Знакомьтесь с жизнью Советской Украины. – К, 1966. – 152с.
538976
  Соколовская М.М. Знакомьтесь с макраме / М.М. Соколовская. – М., 1985. – 111с.
538977
  Соколовская М.М. Знакомьтесь с макраме / М.М. Соколовская. – М., 1990. – 125с.
538978
  Терехин А.Ф. Знакомьтесь Саранск / А.Ф. Терехин. – Саранск, 1979. – 191с.
538979
  Дульян С.М. Знакомьтесь, Армения / С.М. Дульян, А.А. Асланян. – Ереван : Айастан, 1972. – 182 с.
538980
  Кожевников В.М. Знакомьтесь, Балуев : повесть и рассказы / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1960. – 387 c.
538981
  Кожевников В.М. Знакомьтесь, Балуев / В.М. Кожевников. – Москва, 1961. – 387с.
538982
  Кожевников В.М. Знакомьтесь, Балуев : повесть, рассказы / В.М. Кожевников. – Москва : Художественная литература, 1963. – 478с.
538983
   Знакомьтесь, город Горький. – Горький, 1971. – 104с.
538984
  Щербаков А. Знакомьтесь, мои земляки / А. Щербаков. – Красноярск, 1969. – 124с.
538985
  Хаткевич Василий Знакомьтесь: автотрам // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 2 : Іл.
538986
  Писанец Е.М. Знакомьтесь: амфибии и рептилии / Е.М. Писанец. – Киев, 1990. – 126с.
538987
  Камышанов П.И. Знакомьтесь: аудит (организация и методика проверок). / П.И. Камышанов. – М., 1994. – 78с.
538988
  Немеш Я. Знакомьтесь: Венгрия / Я. Немеш. – Будапешт, 1974. – 216с.
538989
   Знакомьтесь: Казахстан. – Алма-Ата, 1978. – 151с.
538990
   Знакомьтесь: Китайская Республика. – Taipei : Правительственное информационное бюро Китайской Республики, 2001. – 42с.
538991
   Знакомьтесь: компьютер. – Москва : Мир, 1989. – 240с.
538992
  Акстинас Б.Ю. Знакомьтесь: Литва / Б.Ю. Акстинас; Б.Ю. Актинас. – Вильнюс : Минтис, 1975. – 211 с.
538993
   Знакомьтесь: опыт друзей. – М, 1984. – 288с.
538994
   Знакомьтесь: персональный ЭВМ Корвет. – М, 1989. – 236с.
538995
  Воробьева С.А. Знакомьтесь: Советская Украина / С.А. Воробьева. – Киев : Лыбидь, 1990. – 192 с. – ISBN 5-11-001498-1


  Учебное пособие знакомит зарубежных граждан, обучающихся в вузах СССР и изучающих русский язык с жизнью одной из союзных республик - УССР.
538996
  Геллер Е.М. Знакомьтесь: Спортляндия / Е.М. Геллер. – М, 1989. – 192с.
538997
   Знакомьтесь: Тува. – Москва : Советская Россия, 1973. – 192с.
538998
  Ушакова Н.И. Знакомьтесь: Украина : учебное пособие на русском языке для иностранных студ. / Н.И. Ушакова ; М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 4-е изд., перер. и испр. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 120 с. : ил.
538999
  Кулемзин В.М. Знакомьтесь: ханты. / В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. – Новосибирск, 1992. – 134с.
539000
  Студенецкий А.Н. Знакомьтесь: Чебоксары / А.Н. Студенецкий. – 3-е испр. и доп. изд. – Чебоксары, 1967. – 223с.
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,