Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>
533001
  Проценко О. "...Земля з незгойною тугою безвір"я і звірства..." : (модельсвіту в романі Є. Пашковського "Щоденний жезл") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 163-170. – (Філологічні науки)
533002
  Литвинова Тетяна Федорівна "Земледельческая газета" як джерело до історії соціально-економічної думки України 30 - 50-х рр. XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 184-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена огляду матеріалів українського дворянства, уміщених в одному з центральних спеціальних економічних видань Російської імперії, а також виявленню їх інформативних можливостей для дослідження проблем соціальної, економічної та ...
533003
  Папченко Анна "Землю я захватил незаконно". Правила жизни цигана. Закон не писан // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 38-43 : фото
533004
  Жук В. "Земля в Україні є складовою національної ідеї" / розмову вів В. Ясиновський // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 2-9


  "«Гасло «Земля - Селянам» трактується і як «Земля - Селам» (земля сільськогосподарського призначення невіддільна від села). Звідси власність на землю та особливості її обігу прямо пов’язані не тільки із селяниноцентризмом, але і з селозбереженням». ...
533005
  Салига Т. ...Землю нашу ідем від ворога відбирати // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  Українська метафізична поезія в умовах державної незалежности: відлуння традиції.
533006
  Салига Т. ...Землю нашу ідем від ворога відбирати... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 13/14)


  Українська метафізична поезія в умовах державної незалежності: відлуння традиції.
533007
  Ковальський Д. Земельно- правовий процес: науково- методологічні підходи дослідження // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
533008
  Уханов П.И. Земельно-водная реформа в Киргизии в 1921-1922 годах / П.И. Уханов. – Фрунзе, 1957. – 51с.
533009
  Еренов А. Земельно-водное законодательство в Казахстане в первой фазе развития Советского социалистического государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Еренов А.; Ин-т права Академии Наук СССР. – Москва, 1952. – 28 л.
533010
   Земельно-водные ресурсы пустынь.. – Ашхабад, 1971. – 209с.
533011
  Гринчук Т.П. Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 116-124. – ISSN 2411-4413
533012
  Носік В.В. Земельно-кадастрова інформація: правові аспекти доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Аналізується чинне земельне законодавство України та "вносяться пропозиції" щодо визначення правової природи земельно-кадастрової інформації в контексті міжнародних договорів і конвенції з питань доступу до інформації у сфері довкілля. The effective ...
533013
  Боклаг В.А. Земельно-кадастрова система як інструмент державного управління земельними ресурсами в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-7. – (Серія: Державне управління ; № 2 (46)). – ISSN 1813-3401
533014
  Третяк А.М. Земельно-кадастровий облік як інформаційна база управління земельними ресурсами та землекористуванням / А.М. Третяк, В.М. Третяк, О.Ф. Ковалишин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 3-11. – ISSN 2306-6792
533015
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 332-339. – ISBN 978-966-306-020-4
533016
  Ковальчук Т. Земельно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності / Т. Ковальчук, Т. Саркісова // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-117
533017
  Саркісова Т.Б. Земельно-правова відповідальність: поняття, підстави та порядок застосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 121-130.
533018
  Сидор В. Земельно-правова основа конституційного ладу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 242-247. – ISSN 0132-1331
533019
  Кулинич А.П. Земельно-правова природа перспективних планів формування територій об"єднаних територіальних громад // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 180-184. – ISBN 978-966-7957-20-9
533020
  Реєнт О.О. Земельно-правове регулювання в Україні у XIX-на початку XX століття // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 612-615. – ISBN 966-660-151-6
533021
  Бурчуладзе С. Земельно-правове регулювання формування екологічної мережі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 295-296
533022
  Бахуринська М.М. Земельно-правові аспекти в системі державно-приватного партнерства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 80-85


  Проаналізовано правове регулювання земельних відносин у сфері державно-приватного партнерства та обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення механізму правового закріплення прав на землю за приватним партнером в умовах реформування правовідносин.
533023
  Абасов Д.М. Земельно-правовые отношения в Азербайджане накануне установления Советской власти и борьба за проведения национализации земли : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Абасов Д.М. ; Ан СССР. Ин-т права. – Москва, 1953. – 16 с.
533024
  Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини : монографія / Д.В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-174. – ISBN 978-966-667-379-7
533025
  Морська Т.В. Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області та його вплив на розвиток сільського господарства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 275-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
533026
  Смочко Н.М. Земельно-ресурсний потенціал закарпатської області як фактор розвитку аграрних моносистем // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 73-85. – ISSN 2308-135X
533027
  Гуцуляк Г.Д. Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону / Г.Д. Гуцуляк. – Львів : Світ, 1991. – 151с.
533028
  Чумаченко О.М. Земельно-ресурсний потенціал країни як основа розвитку органічного землеробства / О.М. Чумаченко, А.А. Висідалко, А.В. Дзюбенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 144-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
533029
  Шевелюк О.О. Земельно-ресурсний потенціал та особливості його формування і використання в сучасних умовах господарювання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 317-324. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
533030
  Питуляк Мирослава Земельно-ресурсний потенціал Тернопільської області та ефективність його використання в сучасних умовах господарювання / Питуляк Мирослава, Питуляк Микола // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 190-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
533031
  Кримська Л.О. Земельно-ресурсний потенціал як основа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення / Л.О. Кримська, М.О. Коваль // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 148-151. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
533032
  Лебедев П.П. Земельно-ресурсное картографирование / П.П. Лебедев. – Москва : Недра, 1992. – 78 с. – ISBN 5-247-02724-8
533033
   Земельно-судовий порадник.. – Х., 1928. – 168с.
533034
  Лейба В Л. Земельно - правові спори в процесі аграрних перетворень // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.125-132. – ISSN 0201-7245
533035
  Донцов А.В. Земельно -информационная система (ЗИС) (Создание и ведение государственного земельного кадастра районного и городского уровней) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 34-36
533036
   Земельное дело.. – М., 1923. – 178с.
533037
  Потапова А.В. Земельное законодательство 20-х годов XX века как способ формирования общественного сознания крестьянства // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 23-25. – ISSN 1812-3805
533038
  Медведев В.Г. Земельное законодательство адмирала А. Колчака // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 14. – С. 8-13. – ISSN 1812-3805
533039
   Земельное законодательство зарубежных стран.. – М., 1982. – 408с.
533040
   Земельное законодательство Украины // Право и практика : бюллетень. – Киев, 2000. – № 24. – С.1-96
533041
   Земельное и сельскохозяйственное законодательство Украины.. – Харьков, 1994. – 232с.
533042
  Ерофеев Б.В. Земельное право : Учебное пособие для юридических вузов / Б.В. Ерофеев; Под ред. академика Г.В.Чубукова. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 544с. – ISBN 5-7969-0015-3
533043
   Земельное право : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 400с. – ISBN 5-89123-228-6; 5-86225-734-9
533044
  Веденин Н.Н. Земельное право : вопросы и ответы / Н.Н. Веденин. – Изд .4-е, перераб. и доп. – Москва : Юриспруденция, 2002. – 191, [1] с. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Подготовка к экзамену"). – ISBN 5-8401-0143-5
533045
  Абыкеева А.Т. Земельное право в первый год советской власти (1917-1918 гг.) / А.Т. Абыкеева. – Воронеж, 1960. – 46с.
533046
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1975. – 328с.
533047
  Дегтярев И.В. Земельное право и земельный кадастр / И.В. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М, 1986. – 239с.
533048
   Земельное право России : Учебник по специальности "Правоведение". – Москва : Стоглавъ, 1995. – 300с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-88746-001-6
533049
   Земельное право Украины : Учебное пособие. – Киев : Истина, 2002. – 496с. – ISBN 966-7613-30-5
533050
   Земельное право.. – М., 1940. – 256с.
533051
   Земельное право.. – М., 1949. – 416с.
533052
   Земельное право.. – М., 1958. – 312с.
533053
   Земельное право., 1960
533054
   Земельное право.. – Москва, 1969. – 472с.
533055
   Земельное право.. – М., 1971. – 464с.
533056
   Земельное право.. – М., 1972. – 232с.
533057
  Коропатник Т.В. Земельноресурсний потенціал Чернігівської області: стан і перспективи використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59 : Рис. – (Географія ; Вип. 47)


  Дано оцінку земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області. Проведено групування адміністративних районів за рівнем розвитку земельно-ресурсного потенціалу.
533058
  Свенцицкая И.С. Земельные владения городов западной Малой Азии в I-III вв. до н. э. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Свенцицкая И.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 13 с.
533059
  Сперансов Н.Н. Земельные гербы России XII-XIX вв. / Н.Н. Сперансов. – Москва, 1974. – 198с.
533060
   Земельные законы и крестьянство.. – М., 1924. – 72с.
533061
   Земельные и водные ресурсы. – Москва : МГУ, 1990. – 176с.
533062
   Земельные и растительные ресурсы Дагестана и пути их рационального испльзования. – Махачкала
Ч. 2. – 1975
533063
  Кострикин В.И. Земельные комитеты в 1917 году. / В.И. Кострикин. – Москва, 1975. – 336с.
533064
  Попова Э.Д. Земельные комитеты Северного Приуралья в 1917 году. (По матер. Вят. и Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попова Э.Д.; Москов. оптич. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1966. – 19л.
533065
  Ильясов С.И. Земельные отношения в Киргизии в конце XIX - начале XX вв. / С.И. Ильясов. – Фрунзе, 1963. – 447с.
533066
  Шульман Э.А. Земельные отношения в Подонье и Приазовье в первой половине XIX века / Э.А. Шульман. – Ростов -на-Дону, 1991. – 159с.
533067
  Стучевский И.А. Земельные отношения в Позднем Египте : Автореф. дис. ... Канд. ист. наук : / Стучевский И.А. ; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1954. – 11л.
533068
  Шароян Г.В. Земельные отношения в Советской Армении : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Шароян Г.В. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 63 с.
533069
  Козодоев И.И. Земельные отношения в социалистических странах / И.И. Козодоев. – М, 1960. – 352с.
533070
  Куранда Л.А. Земельные отношения в условиях реформирования экономики Украины : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.01. / Куранда Л. А.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 155л. – Бібліогр.:л.147-155
533071
  Лютый Я.И. Земельные отношения и землеустройство в Советском Закарпатье. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Лютый Я.И.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
533072
  Баев К.Н. Земельные отношения и землеустройство после Великой Октябрьской социалистической революци : лекции по курсу : "История земельных отношений и землеустройства" / К.Н. Баев ; под ред. А.Д. Шулейкина. – Львов : Львовский сельскохозяйственныйх институт, 1965. – 75 с.
533073
  Хлыстун Земельные отношения и механизм их регулирования / Хлыстун, В.Х. Улюкаев. – М, 1991. – 46с.
533074
  Балуева Д.Д. Земельные отношения и положение крестьян Коми края в XVIII веке. : Автореф... канд. ист.наук: / Балуева Д.Д.; Акад. наук СССР. – Сыктывкар, 1960. – 17л.
533075
  Ортабаев Б.Х. Земельные отношения и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Б.Х. Ортабаев. – Орджоникидзе, 1979. – 79с.
533076
  Божедомов А.И. Земельные отношения и рента в нефтедобывающей промышленности капиталистического мира : Автореф... докт. экон.наук: / Божедомов А. И.; МГУ. – Грозный, 1963. – 72л.
533077
  Давыдов Д.А. Земельные отношения на Дону в конце XIX и в начале ХХ века : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов Д.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
533078
  Тумский Б.К. Земельные права населения и их защита / Б.К. Тумский. – изд. 2-е испр. – Харьков : "Новая деревня", 1925. – 28 с. – (Библиотека крестьянина)
533079
  Дембо Л.И. Земельные правоотношения в классово-антагонистическом обществе / Л.И. Дембо. – Ленинград, 1954. – 224с.
533080
  Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР / Г.А. Аксененок; Аксененко Г.А. – Москва : Госюриздат, 1958. – 424 с.
533081
  Горшков С.П. Земельные ресурсы мира: антропогенные воздействия / С.П. Горшков. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Науки о Земле)
533082
   Земельные ресурсы Сибири. – Новосибирск, 1974. – 234с.
533083
  Веденичев П.Ф. Земельные ресурсы Украинской ССР и их хозяйственное использование / П.Ф. Веденичев. – Київ, 1972. – 176с.
533084
  Вернандер Н.Б. Земельные ресурсы Украины, их оценка и методика учета : Материалы к ІІІ създу Географического общества СССР / Н.Б. Вернандер. – Ленинград, 1959. – 16 с.
533085
  Уоринер Дорин Земельные реформы в странах Ближнего Востока : (Египет, Сирия, Ирак) / Уоринер Дорин; Ред. Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 284 с.
533086
  Богомолов А.В. Земельные споры как фактор социальных конфликтов в Крыму / А.В. Богомолов, С.И. Данилов, И.Н. Семиволос // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 164-188. – ISSN 1608-0599
533087
  Мартыновский Н.К. Земельные суды наиболее часто встречающиеся земельные споры и порядок их разрешения. / Н.К. Мартыновский. – Одесса, 1925. – 23с.
533088
  Мурадов О.Д. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Кашкадарьин обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Мурадов О.Д. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра политэкономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – Москва, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
533089
  Гашимов Р.М. Земельные фонды и их рациональное использование. (На примере Ленкоранского и Астарин. районов АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гашимов Р.М.; Груз. с.-х. ин-т. – Баку, 1965. – 27л.
533090
  Фарварщук Д.А. Земельные фонды колхозов Одесской области и пути повышения интенсивности их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Фарварщук Д.А. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 с.
533091
  Чойжилжав Ш. Земельные фонды МНР и некоторые вопросы повышения экономической эффективности их использования (на прим. госхозов и сельхозобъединений). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Чойжилжав Ш.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. сов. экономики и основ науч. упр. нар. хоз. – Москва, 1973. – 26л.
533092
  Назарчук В.Т. Земельные фонды Ровенской области и пути их рационального использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарчук В.Т.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1966. – 25л.
533093
  Васильев Н.В. Земельные фонды сельского хозяйства и пути их рационального использования. / Н.В. Васильев. – Москва, 1968. – 36с.
533094
  Островская М.А. Земельный быт сельского населения русского севера в XVI-XVIII веказ / М. Островская. – Санкт-Петербург : Тип. Главн. управл. Уделов, 1913. – X, 370, 96 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
533095
  Воблый К.Г. Земельный вопрос в программах различных партий : Трудовики (народные социалисты). Социалисты революционеры. Социал-демократы. Партия Народной свободы. Союз частных земельных собственников / К.Г. Воблый. – Киев : б. и., 1917. – 30 с.
533096
  Берозов Б.П. Земельный вопрос и аграрное движение на Северном Кавказе в дореформенный период : (на материалах Сев. Осетии) : учеб. пособие / Б.П. Берозов ; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. – Орджоникидзе : СОГУ, 1978. – 80 с.
533097
  Мусабеков О.М. Земельный вопрос и его разрешение в Киргизии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Мусабеков О.М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 17 с.
533098
  Огановский Н.П. Земельный вопрос и земельная... / Н.П. Огановский. – Москва, 1927. – с.
533099
  Туган-Барановский Земельный вопрос на Западе и в России / Туган-Барановский. – М., 1925. – 87с.
533100
  Дегтярев И.В. Земельный кадастр / И.В. Дегтярев. – М, 1979. – 463с.
533101
  Гнаткович Д.И. Земельный кадастр : экономика землепользования / Д.И. Гнаткович. – Львов, 1986. – 133с.
533102
   Земельный кодекс Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1971. – 124с.
533103
   Земельный кодекс Литовской Советской Социалистической Республики.. – Вильнюс, 1971. – 143с.
533104
  Иваницкий Д.И. Земельный кодекс РСФСР / Д.И. Иваницкий. – Москва, 1926. – 176 с.
533105
   Земельный кодекс РСФСР. – Л., 1927. – с.
533106
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1970. – 80с.
533107
   Земельный кодекс РСФСР. – Москва, 1974. – 64с.
533108
   Земельный кодекс РСФСР. – М., 1984. – 79с.
533109
  Гуров П.Я. Земельный кодекс РСФСР в вопросах и ответах / П.Я. Гуров. – Изд. 9-е, доп. – М.-Л., 1927. – 343с.
533110
   Земельный кодекс РСФСР с алфавитно-предметным указателем.. – М., 1923. – 51с.
533111
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1927. – 536с.
533112
  Рудин Е. Земельный кодекс РСФСР. / Е. Рудин. – Л., 1928. – 722с.
533113
   Земельный кодекс с дополнительными узаконениями и разъяснениями Наркомзема РСФСР на 1 августа 1927 года.. – М., 1927. – 775с.
533114
  Ржаницын А.А. Земельный кодекс с объяснениями статей на основании дополнительных к нему узаконений, циркуляров, официальных разъяснений Наркомзема и определений Особой Коллегии Высшего Контоля по земельным спорам / А.А. Ржаницын. – М.
Ч.2,3. – 1925. – 125с.
533115
   Земельный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 108с.
533116
   Земельный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики.. – Ашхабад, 1971. – 140с.
533117
   Земельный кодекс Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 июля 1981 года. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 94 с.
533118
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Х., 1929. – 143с.
533119
   Земельный кодекс Украинской ССР.. – Киев, 1973. – 211с.
533120
  Украина Законы Земельный кодекс Украины / Украина Законы. – К, 1992. – 62с.
533121
   Земельный кодекс Украины : С изменениями и дополнениями на 15.04.97 г. – Киев : Влад и Влада, 1997. – 88с.
533122
  Маркевич Е.Д. Земельный кодекс УССР. З поясненням для селян. / Е.Д. Маркевич. – К., 1927. – 160с.
533123
   Земельный кодекс.. – Х., 1925. – 125с.
533124
   Земельный кодекс.. – М.
2. – 1925. – с.
533125
  Дембо Л.И. Земельный строй Востока / Л.И. Дембо. – Л., 1927. – 119с.
533126
  Шпак А.Н. Земельный участок как объект гражданско-правовой сделки // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-153. – ISSN 0132-0831
533127
  Гвоздецкий А. Земельный факт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  "...Право пользования земельным участком, приобретенное лицом на основании государственного акта на право пользования таким участком, не входит в состав наследства и прекращается со смертью лица, кому пренадлежало такое право, - ВСУ".
533128
  Терещенко Алексей Земельный фетишизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 24 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
533129
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
533130
  Олейник Я.Б. Земельный фонд и материально-техническая баз сельского хозяйства пригородной зоны // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
533131
  Малишаускас Вацлавас Игно Земельный фонд Литовской ССР, его экономическая оценка и пути лучшего использования : Автореф... д-ра экон.наук: / Малишаускас Вацлавас Игно; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 68л. – Бібліогр.:с.66-68
533132
  Адерихин П.Г. Земельный фонд Тамбовской области и его качественная оценка / Адерихин П.Г., Ахтырцев Б.П., Мусиков К.К. – Воронеж : Изд-во Воронеж ун-та, 1974. – 184 с.
533133
  Хлыстун Земельныые отношения и землеустройство / Хлыстун, Ф.И. Пальчиков. – М, 1984. – 288с.
533134
  Кумыков Т.Х. Земельыне отношения в Кабарде в первой половине XIX в. и земельная реформа в 1863-1869 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кумыков Т.Х.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Нальчик, 1953. – 22л.
533135
  Бей-Биенко Земетка о Mantidae, Tettigoniidae и Gryllidae (Orthoptera) окрестностей Оренбурга / Г.Я. Бей-Биенко. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – С. 124-129. – Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение 1928, № 1-2, с.124-128.


  На одном из экз дарств. надпись: Николая Яковлевичу Кузнецову в знак искреннего уважения от автора
533136
  Страхов Н.Н. Земетки о Пушкине и других поэтах / Н. Страхов. – 2-е изд., доп. – Киев : [Изд. И. Матченко] ; Тип. И. И. Чоколова, 1897. – [4], XVIII, 281 с. – Экз. дефектный, без обл.


  Содерж.: Предисл.; Пушкин; Некрасов и Полонский; Майков; Гр. А.К. Толстой; А.А. Фет; Гр. А.А. Голенищев-Кутузов; Ф.И. Тютчев; Д.Д. Минаев
533137
  Щелоков Ю.М. Земле -- все светлое к лицу... / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1985. – 255с.
533138
   Земле -- заботу молодых.. – Москва, 1973. – 144с.
533139
  Тарковский А.А. Земле - земное / А.А. Тарковский. – Москва, 1966. – 175с.
533140
  Гамалій Г.П. Земле моїх батьків / Г.П. Гамалій. – Х, 1966. – 143с.
533141
   Земле моя -- доле моя.. – К., 1976. – 144с.
533142
  Мороз В. Земле моя - доле моя / В. Мороз. – Київ, 1984. – 143 с.
533143
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко. – Відень : Накл. укр. учительства, 1917. – 15 с. – (Воєнна читанка ; Ч. 5)
533144
  Франко І.Я. Земле моя / Іван Франко // Панщизняний хліб і інші оповідання : Під ювілейний рік Івана Франка / І.Я. Франко. – Львів : Видав Пpосвіт. кpужок пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом І. Лизанівського. Дpук. Ставpопіг. Ін-, 1913. – 15 с. – (Дешева бібліотека ; Ч. 10)
533145
  Гіталов А.В. Земле моя / А.В. Гіталов. – Днепропетровск : Промінь, 1971. – 82 с.
533146
  Гамзатов Р. Земле моя / Р. Гамзатов. – Київ, 1983. – 198 с.
533147
  Львович М.Д. Земле моя / М.Д. Львович. – Х., 1985. – 39с.
533148
  Грінчак В.Я. Земле моя : збірка поетичних творів / В.Я. Грінчак. – Київ : Дніпро, 1988. – 190 с.
533149
  Дмитерко Л.Д. Земле моя! / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 224 с.
533150
  Майстренко Я.В. Земле моя! : повість / Я.В. Майстренко. – Київ, 1967. – 262 с.
533151
  Козак С.Д. Земле моя, доле моя : поема / С.Д. Козак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 121 с.
533152
   Земле наша українська.. – К., 1964. – 44с.
533153
  Ларин В.И. Земле нужны звезды. Очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1972. – 136с.
533154
  Шолохов М.А. Земле нужны молодые руки / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 206с.
533155
  Гойда Ю.А. Земле, любов моя : поезії / Ю.А. Гойда. – Ужгород, 1979. – 407 с.
533156
  Франко Іван Земле, моя всеплодющая мати... : Вірші, оповідання, казки / Франко Іван. – Київ : Веселка, 2000. – 399с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0, 966-01-0152-Х
533157
  Діянич В.В. Земле, ти чудесна! / В.В. Діянич. – Ужгород, 1966. – 79с.
533158
  Сингаївський М.Ф. Земле, чую тебе : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1961. – 81 с.
533159
   Землеведение. – Москва, 1894-
Т. 13 (53). – 1980
533160
   Землеведение. – Москва, 1894-
Т. 14 (54). – 1982
533161
  Оржеховский И.В. Землевладеине и землепользование помещичьих крестьян Нижегородской губернии во второй пловине 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Оржеховский И.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 21л.
533162
  Ленин В.И. Землевладение в Европейской России / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 32с.
533163
  Серебряков В.И. Землевладение в Саратовской Губернии и степень обеспеченности крестьян землей / Серебряков В.И. – [Саратов : б. и., 1903. – 65 с., [3] л. карт.
533164
  Ремезов Н.В. Землевладение в Уфимской губернии. Краткий исторический обзор образования, дробления и распределения в ней поземельной собственности // Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 6. – C. 95-207
533165
  Таварткиладзе Д.Т. Землевладение грузинской православной церкви в XVI-XVII вв. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-82. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
533166
  Юлдашев М.Ю. Землевладение и государственное устройство феодальной Хивы XIX века в свете материалов архива хивинских ханов : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Юлдашев М.Ю. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 26 с.
533167
  Козловский П.Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII - первой половине XIX / П.Г. Козловский. – Минск, 1982. – 206с.
533168
  Трефилова Л.А. Землевладение и землепользование горнозаводского населения посессионных заводов Пермской губернии в 1861-1917 годах. : Автореф... канд. ист.наук: / Трефилова Л.А.; Пермский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1967. – 23л.
533169
  Гойхбарг А.Г. Землевладение и землепользование подданных враждебных держав и немецких выходцев / А.Г. Гойхбарг, прив.-доц. Петрогр. ун-та. – Петроград : Изд. Юрид. кн. скл. "Право"
Вып. 2 : Сводный текст законов 2 февраля и 13 декабря 1915 г. с вступительным очерком. – 1916. – 48 с.
533170
   Землевладение и повинности феодально зависимых крестьян нечерноземной полосы (XVI - перва половина XIX вв.). – Смоленск, 1982. – 132с.
533171
  Гневушев А.М. Землевладение и сельское хозяйство в Московском государстве XVI-XVII вв. / А.М. Гневушев. – Киев : Тип. Т-ва Кушнерев и К*, 1912. – 47 с. – Экз. без ориг. обл. - Напеч. также в: Русская история в очерках и статьях. Киев, 1912. Т. 3, с. 267-311


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Евгению Димитриевичу от автора
533172
  Важенский В.М. Землевладение и складывание общины одноверцев в XVII веке / В.М. Важенский. – Воронеж, 1974. – 237с.
533173
  Сташевский Е.Д. Землевладение Московскаго дворянства в первой половине XVII века. – Москва : Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1911. – 237с.


  На тит стр. герб Историко-родословного об-ва в Москве 1904 г.
533174
  Алексеев Ю.Г. Землевладение Переясловского уезда XV- нач. XVI вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев Ю. Г. ; Лен. отдел. Ин-та ист. АН СССР. – Ленинград, 1963. – 16 с.
533175
  Любинецкий Н.А. Землевладение церквей и монастырей Российской империи / Н.А. Любинецкий. – Санкт-Петербург : Синодальная типография, 1900
533176
  Яремченко В. Землеволодіння Данила Апостола на Полтавщині // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 195-205. – ISBN 966-7865-75-4
533177
  Каревін О.С. Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні напередодні столипінської аграрної реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 60-65. – (Історія ; вип. 33)


  Досліджуються форми землеволодіння і землекористування на Правобережній Україні на початку XX ст. Особлива увага звертається на аналіз селянських господарств.
533178
  Новікова Світлана Землеволодіння у греків Маріупольського повіту : (60 - 90-і роки XIX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 146-149. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті автор досліджує зміни, що відбулися у принципах землеволодіння грецьких селян Маріупольського повіту після проведення селянської реформи 1861 р. та реформ 60 - 70-х років XIX ст. Найважливішими серед цих змін були такі: грецькі колоністи, ...
533179
  Попов М.Р. Землевольці на Україні. / М.Р. Попов. – Х., 1930. – 64с.
533180
   Землевпоряджені та неземлевпоряджені селянські господарства за обслідуванням на весні 1926 року. – Харків : Радянський селянин
1. – 1928. – 179 с. : табл.
533181
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 1. – 2001
533182
   Землевпорядкування : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
533183
  Казьмір Л.П. Землевпорядкування як інструмент державної просторової політики // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 33-36.
533184
  Даценко Л.М. Землевпорядна освіта магістерського рівня у світі та Україні: стан та перспективи розвитку / Л.М. Даценко, С.В. Тітова, Т.В. Дудун // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 56-63. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
533185
  Коломієць Землевпорядне забезпечення охорони і раціонального використання земель сільськогосподарських землекористувань / Коломієць, В.Ф. Камінський, П І. Шевченко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 3-7. – ISSN 0372-8498
533186
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 2. – 1999
533187
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 3. – 1999
533188
   Землевпорядний вісник. – Київ
№ 4. – 1999
533189
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 2000. – + спец. випуск
533190
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 2000
533191
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 2000
533192
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал: ювілейний випуск. – Київ, 1995-
№ 1 : 10 років земельної реформи в Україні. – 2001
533193
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
533194
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
533195
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
533196
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
533197
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
533198
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
533199
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
533200
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
533201
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
533202
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
533203
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
533204
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
533205
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
533206
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
533207
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
533208
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
533209
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
533210
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
533211
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
533212
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
533213
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
533214
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
533215
   Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
533216
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
533217
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
533218
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
533219
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
533220
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
533221
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
533222
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
533223
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
533224
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2009
533225
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2009
533226
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2009
533227
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2009
533228
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2009
533229
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2009
533230
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2009
533231
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2009
533232
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2009
533233
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2009
533234
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2009
533235
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2009
533236
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2010
533237
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2010
533238
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2010
533239
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2010
533240
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2010
533241
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2010
533242
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2010
533243
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2010
533244
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2010
533245
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2010
533246
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2010
533247
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2010
533248
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2011
533249
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2011
533250
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2011
533251
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2011
533252
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2011
533253
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2011
533254
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2011
533255
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2011
533256
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2011
533257
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 11. – 2011
533258
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 12. – 2011
533259
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2012. – 64 с.
533260
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2012. – 64 с.
533261
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 3. – 2012. – 64 с.
533262
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 4. – 2012. – 64 с.
533263
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 5. – 2012. – 64 с.
533264
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 6. – 2012. – 64 с.
533265
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 7. – 2012. – 64 с.
533266
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 8. – 2012. – 64 с.
533267
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 9. – 2012. – 64 с.
533268
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 10. – 2012. – 64 с.
533269
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 11. – 2012. – 64 с.
533270
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 1997-
№ 12. – 2012. – 64 с.
533271
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 1. – 2013
533272
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 2. – 2013
533273
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 3. – 2013
533274
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 4. – 2013
533275
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 5. – 2013
533276
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 6. – 2013
533277
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 7. – 2013
533278
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 8. – 2013
533279
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 9. – 2013
533280
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
№ 10. – 2013
533281
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2013
533282
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2013
533283
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агенство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2014
533284
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2014
533285
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2014
533286
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2014
533287
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2014
533288
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2014
533289
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2014
533290
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2014
533291
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2014
533292
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2014
533293
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2015
533294
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2015
533295
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2015
533296
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2015
533297
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2015
533298
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2015
533299
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2015
533300
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2015
533301
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2015
533302
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2015. – 64 с.
533303
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2015. – 64 с.
533304
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2015. – 48 с.
533305
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2016. – 32 с.
533306
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2016. – 64 с.
533307
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2016. – 64 с.
533308
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2016. – 64 с.
533309
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2016. – 64 с.
533310
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2016. – 64 с.
533311
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2016. – 64 с.
533312
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2016. – 64 с.
533313
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2016. – 64 с.
533314
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2016. – 64 с.
533315
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2018. – 64 с.
533316
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2018. – 64 с.
533317
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 3. – 2018. – 64 с.
533318
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 4. – 2018. – 64 с.
533319
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 5. – 2018. – 64 с.
533320
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 1997-
№ 6. – 2018. – 64 с.
533321
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 7. – 2018. – 64 с.
533322
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 8. – 2018. – 64 с.
533323
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Євсюков Т.О., Зінковська Л.М. [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 9. – 2018. – 64 с.
533324
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Земельний вісник України", 1997-
№ 10. – 2018. – 64 с.
533325
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2018. – 64 с.
533326
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2018. – 63, [1] с., включ. обкл.
533327
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2019. – 64 с.
533328
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2019. – 63, [1] с.
533329
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2019. – 64 с.
533330
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 4. – 2019. – 63,[1] с., включ. обкл.
533331
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 5. – 2019. – 63, [1] с.
533332
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2019. – 63, [1] с.
533333
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7. – 2019. – 64 с.
533334
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 8. – 2019. – 64 с.
533335
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 9. – 2019. – 64 с.
533336
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Земельний вісник України", 1997-
№ 10. – 2019. – 64, [1] с.
533337
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2019. – 63, [2] c.
533338
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2019. – 63, [2] c.
533339
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2020. – 63, [2] c.
533340
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2020. – 64 с.
533341
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2020. – 64 с.
533342
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 4. – 2020. – 64 с.
533343
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 5. – 2020. – 64 с.
533344
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2020. – 63, [2] с.
533345
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
533346
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 8. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
533347
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 9. – 2020. – 63, [1] c., включ. обкл.
533348
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 10. – 2020. – 63, [1] с.
533349
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2020. – 63, [1] с.
533350
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2020. – 63, [1] с.
533351
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2021. – 55, [1] с.
533352
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2021. – 55, [1] с.
533353
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2021. – 55, [2] с.
533354
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 4. – 2021. – 55, [2] c.
533355
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 5. – 2021. – 55, [2] c.
533356
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 6. – 2021. – 55, [1] с.
533357
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 7. – 2021. – 52, [3] с.
533358
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 8. – 2021. – 55, [2] c.
533359
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 9. – 2021. – 55, [2] c.
533360
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 10. – 2021. – 55, [2] c.
533361
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 11. – 2021. – 55, [2] c.
533362
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 12. – 2021. – 55, [2] c.
533363
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 1. – 2022. – 55, [2] c.
533364
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 2. – 2022. – 55, [1] c.
533365
   Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ : Земельний вісник України, 1997-
№ 3. – 2022. – 31, [1] c.
533366
  Третяк А.М. Землевпорядний процес при зміні цільового призначення земельних ділянок: стан та проблеми / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, Ю.В. Лобунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 4-11. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
533367
  Дорош О.С. Землевпорядний регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні / О.С. Дорош, Р.І. Буряк, І.П. Купріянчик // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2306-1677
533368
  Аквилев А.А. Землевращение : стихи / А.А. Аквилев. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 96 с., [1] л. портр.
533369
   Земледелие. – Москва, 1947. – 42 с.
533370
  Кант Гюнтер Земледелие без плуга: Предпосылки, способы и границы прямого посева при возделывании зерн.культ. / Кант Гюнтер. – М., 1980. – 158с.
533371
   Земледелие Бирмы. – Москва, 1967. – 176 с.
533372
  Блаватский В.Д. Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский. – М., 1953. – 208с.
533373
  Дундулене П.В. Земледелие в дофеодальной Литве // Краткие сообщения / Институт этнографии имени Миклухо-Маклая. – Москва ; Ленинград, 1950. – Вып. 12. – С. 74-82
533374
   Земледелие Донбасса. – Донецк, 1973. – 198 с.
533375
  Ивончик П.Н. Земледелие Западной Африки: уч. пособие для с.-х. вузов / П.Н. Ивончик. – Киев : Вища школа, 1976. – 240с.
533376
  Захаров С.С. Земледелие западной и северо-западной зон СССР / С.С. Захаров. – М., 1967. – 303с.
533377
  Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране ХІІІ-XIV веков. / И.П. Петрушевский. – Москва-Л., 1960. – 492с.
533378
  Махмудов Н. Земледелие и аграрные отношения в Средней Азии в XIV-XV вв. / Н. Махмудов. – Душанбе, 1966. – 130с.
533379
  Кузищин В.И. Земледелие и землевладение в Италии в 2 в. до н.э. - 1 в. н.э. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кузищин В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 30 c. – Бібліогр. : с. 29-30
533380
  Киквидзе Я.А. Земледелие и земледельческий культ в древней Грузии / Киквидзе Я.А. – Тбилиси, 1988. – 267 с.
533381
  Шахов А.А. Земледелие и кормодобывание Печорского края и пути их развития / А.А. Шахов. – М, 1936. – 184с.
533382
  Бунятов Т.А. Земледелие и скотоводство в Азербайджане в эпоху бронзы / Т.А. Бунятов. – Баку, 1957. – 139 с.
533383
   Земледелие и скотоводство у Абхазов. – Тбилиси, 1986. – 302с.
533384
  Арутюнян Н.В. Земледелие и скотоводство Урарту / Арутюнян Н.В. ; АН Арм. СССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : [б. и.], 1964. – 227 с. : рис.
533385
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений : сборник общедоступных лекций К. Тимирязева. – Москва : Изд. В.н. Маракуева ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1906. – 356 с., 2 л. план, ил.
533386
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений : Сборник общедоступных лекций / К.А. Тимирязев. – М.-Л. : Сельхозгиз, 1941. – 216 с.
533387
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений / К.А. Тимирязев. – М. : Сельхозгиз, 1957. – 326 с.
533388
  Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений. / К.А. Тимирязев. – 4-е изд. – М.-Л., 1926. – 289с.
533389
  Тер-Аванесян Земледелие Индии / Тер-Аванесян. – Л., 1978. – 247с.
533390
  Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в 10-13 вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Коробушкина Т. Н.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1977. – 22л.
533391
  Коробушкина Т.Н. Земледелие на территории Белоруссии в X - XIII вв. / Т.Н. Коробушкина ; Науч. ред. Э.М. Загорульский ; АН БССР, Ин-т истории. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 118 с. : ил. – Библиогр.: с. 104-116
533392
  Калоев Б.А. Земледелие народов Северного Кавказа / Б.А. Калоев. – М., 1981. – 248с.
533393
  Андрианов Б.В. Земледелие наших предков / Андрианов Б.В. ; АН СССР. – Москва : Наука, 1978. – 168 с. – (Серия "История науки и техники")
533394
  Мухиддинов И. Земледелие памирских таджиков Вахана и Ишкашима в Х1Х-начале ХХ в. / И. Мухиддинов. – М., 1975. – 127с.
533395
   Земледелие с основами почвоведения. – Москва, 1953. – 440 с.
533396
   Земледелие с основами почвоведения. – 2-е изд. переаб. – Москва, 1959. – 432 с.
533397
  Румянцев В.И. Земледелие с основами почвоведения / В.И. Румянцев. – М., 1979. – 367с.
533398
   Земледелие с почвоведением. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1990. – 463,1 с.
533399
  Халиков Н.А. Земледелие татар Среднего Поволжья и Приуралья 19 -- начала 20 вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / Халиков Н.А. ; МГУ. – Москва, 1980. – 19 с.
533400
  Халиков Н.А. Земледелие татар Среднего Поволжья и Приуралья ХІХ начала ХХ в. / Н.А. Халиков. – Москва, 1981. – 124 с.
533401
  Феоктистова Л.Х. Земледелие у эстонцев / Л.Х. Феоктистова. – М, 1980. – 191с.
533402
   Земледелие южной зоны Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1966. – 232с.
533403
  Катон М.П. Земледелие. / М.П. Катон. – Москва ; Ленинград, 1950. – 220 с.
533404
   Земледельцы. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 400с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3(550))
533405
   Земледельцы. – М., 1988. – 46,1с.
533406
  Стучевский И.А. Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов / И.А. Стучевский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 126 с.
533407
  Стучевский И.А. Земледельцы государственного хозяйства древнего Египта эпохи Рамессидов / Стучевский И.А. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1982. – 256 с. – Библиогр.: с. 249-255
533408
  Гудкова А.В. Земледельцы и кочевники в низовьях Дуная / А.В. Гудкова, М.М. Фокеев. – К, 1984. – 119с.
533409
  Камко Людмила Антоновна Земледельческая процессуальная лексика в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Камко Людмила Антоновна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
533410
  Павел В.К. Земледельческая терминология в молдавских говорах : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.661 / Павел В.К. ; Кишинев. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
533411
  Жуковский П.М. Земледельческая Турция / П.М. Жуковский. – Москва-Л., 1933. – 772с.
533412
  Негмати Абулфазл Эйнулло Земледельческие календарные праздники древних таджиков и их предков / Негмати Абулфазл Эйнулло. – Душанбе, 1989. – 126с.
533413
  Русяева А.С. Земледельческие культуры в Ольвии догетского времени / А.С. Русяева. – К, 1979. – 154с.
533414
  Русяева А.С. Земледельческие культы в Ольвии догетского периода : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Русяева А.С. ; АН УССР, Ин-т археологии. – Киев, 1975. – 21с. – Бібліогр.:с.21
533415
  Андриенко Владислав Петрович Земледельческие культы племен лесостепной Скифии (VII-V вв. до н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Андриенко Владислав Петрович; МВ и ССО УССР. Харьк. государственный ун-т. – Х., 1975. – 32л.
533416
  Джавадов Г.Д. Земледельческие орудия Азербайджана в XIX -- начале ХХ вв. (Этногр. исслед. по матер. сев. вост. райнов) : Автореф... канд. ист.наук: / Джавадов Г. Д.; АН АзССР, Ии-т ист. – Баку, 1967. – 27л.
533417
  Демченко Д. Земледельческие орудия молдаван 18-начала 20 века / Д. Демченко. – Кишинёв, 1967. – 164с.
533418
  Вавилов Н.И. Земледельческий Афганистан = Agricultural Afghanistan : Сост. по материалам экспедиции Гос. ин-та опытной агрономии и Всес. ин-та прикладной ботаники в Афганистан / Н.И. Вавилов, Д.Д. Букинич. – Ленинград : Изд. Всес. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1929. – 533, 25с. – Приложение 33-е к "Трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции"
533419
   Земледельческое освоение Сибири в конце XVII- начала XX в.. – Новосибирск, 1985. – 158 с.
533420
  Чанба Р.К. Земледение и земельные отношения в дореволюционной Абхазии / Р.К. Чанба. – Тбилиси, 1977. – 138с.
533421
  Рябий М.О. Земледухи / М.О. Рябий. – К., 1985. – 455с.
533422
  Багров В М. Землезнавство : підручник для студентів географічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Багров, В.О. Боков, І.Г. Черваньов ; за ред. П.Г. Шищенко. – Київ : Либідь, 2000. – 464 с. – ISBN 966-06-0057-7


  Викладено теоретичні основи знань про географічну оболонку як цілісну природну систему. Описано іс-торію формування основних засад землезнавства про-тягом розвитку суспільства і науки. Підручник для студентів географічних та екологіч-них ...
533423
  Русаков М.Г. Землезнавство і краєзнавство : Навчальний посібник / М.Г. Русаков; За ред.Речмедіна І.О. – Київ : Вища школа, 1970. – 263с.
533424
  Коцун Б.Б. Землезнавство і краєзнавство : Рабоча програма та метод. рекомендації для студ. спеціальності N8.010104 "Початкове навчання" / Б.Б. Коцун; Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 40с.
533425
  Жуков Борис Землекоп-чистюля : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 54-64 : Іл.
533426
  Вольська А.О. Землекористування в Україні / А.О. Вольська, А.О. Ніколашин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 99-102. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
533427
  Бородіна О. Землекористування та просторова справедливість у країнах Латинської Америки: уроки для України / О. Бородіна, О. Михайленко, О. Фраєр // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 87-102. – ISSN 1605-7988
533428
  Рудько Г. Землелогія = Earthlogy: resource and ecology safety of the Earth : еколого-ресурсна безпека Землі / Георгій Рудько, Олег Адаменко ; за ред. Г.І. Рудька. – Київ : Академпрес, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-7541-00-2
533429
  Чхан М. Землелюби / М. Чхан. – Дніпропетровськ, 1976. – 62с.
533430
  Орлов П.М. Землемерие (геодезия) : учебник для техникумов полеводства, плодоовощеводства, виноградарства и областных агрономических трехгодичных школ / П.М. Орлов; Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов. – Москва : Госиздат с.-х. лит-ры, 1949. – 325 с.
533431
  Орлов П.М. Землемерное дело / П.М. Орлов. – 2-е изд. – Москва : Красная печать. – (Сельское хозяйство / Популярная Библиотека "Экономической жизни" ; № 10)
Исторический очерк и современное состояние. – 1924. – 59 с.
533432
  Коник Ю. Землеміри в земельних конфліктах на Півдні України першої чверті XIX ст. (на прикладі Херсонської губернії) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 29-31
533433
  Орлов П.М. Землемірство (геодезія) / П.М. Орлов; Підручники і навчальні посібники для сільськогосподарських технікумів. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 343 с. – переклад з 2-го виправленого і доповненого російського видання
533434
  Зябловский, Евдоким Землеописание Российской империи для всех состояний. – С-Пб., 1810. – 640, 110с.
533435
  Липецкер М.С. Землепользование в городах, рабочих, дачных и курортных поселках. / М.С. Липецкер, Б.В. Ерофеев. – М., 1959. – 288с.
533436
   Землепользование и землеустройство.. – М., 1947. – 219с.
533437
  Сыроедов Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан / Н.А. Сыроедов. – М., 1975. – 255с.
533438
  Сыродоев Н.А. Землепользование социалистических организаций и граждан / Н.А. Сыродоев. – М., 1975. – 255с.
533439
  Леонтьева Г.А. Землепроходец Ерофей Павлович Хабаров / Г.А. Леонтьева. – М, 1991. – 143с.
533440
   Землепроходцы -- вчера и сегодня.. – М., 1983. – 47с.
533441
  Куняев С. Землепроходцы / С. Куняев. – Калуга, 1960. – 80с.
533442
  Ащеулов В.А. Землепроходцы : стихи / В.А. Ащеулов. – Ставрополь : Книжное издательство, 1972. – 59с.
533443
  Болдырев И.Ф. Землепроходцы / И.Ф. Болдырев. – Харьков, 1975. – 47с.
533444
   Землепроходцы. – Хабаровск, 1976. – 864с.
533445
  Семенов А.В. Землепроходцы / А.В. Семенов. – Москва, 1976. – 254с.
533446
  Семенов А.В. Землепроходцы / А.В. Семенов. – Хабаровск, 1985. – 240с.
533447
  Моця О.П. Землероби та кочівники на Великому Кордоні Східної Європи за часів Київської Русі / Олександр Моця ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т археології ; Укр. нац. ком. істориків. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. – 296, [2] с. : іл. – Резюме англ., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7597-3
533448
  Корсак К. Землеробство - аріївські витоки українства та сучасного індоєвропейського світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 18 (398). – С. 14-17. – ISSN 2313-559X
533449
  Дзізінський М. Землеробство - символ української культури, українського способу життя // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 436-439. – ISBN 978-966-171-783-0
533450
   Землеробство. – 2-е вид. перероб. доп. – К., 1959. – 392 с.
533451
  Рубін С.С. Землеробство / С.С. Рубін, А.Г. Михайловський. – Київ, 1967. – 479с.
533452
   Землеробство. – Київ
Вип. 52. – 1980
533453
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 80. – 2008. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533454
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 81. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533455
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 82. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533456
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 1964-
Вип. 83. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533457
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 84. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533458
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 85. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533459
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533460
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533461
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-
Вип. 2 (89). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533462
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (90). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533463
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України" ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 2 (91). – 2016. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533464
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (92). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533465
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 2 (93). – 2017. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533466
   Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 1964-. – ISSN 0372-8498
Вип. 1 (94). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533467
  Тиводар М.П. Землеробство бойків Закарпаття другої половини XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 173-187. – (Історія ; Вип. 20)
533468
   Землеробство в Степу УРСР. – К., 1964. – 202 с.
533469
  Горбаненко С.А. Землеробство давніх слов"ян : (кінець I тис. до н.е. - I тис. н.е.) / С.А. Горбаненко, Г.О. Пашкевич ; НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред. Д.Н. Козак]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 313, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-303. – ISBN 978-966-360-142-7
533470
  Довженок В.Й. Землеробство Древньої Русі до середини XIII ст. / В.Й. Довженок. – Київ, 1961. – 266 с.
533471
  Готун І.А. Землеробство жителів слов"янського поселення в уроч. Козаків яр у Ходосівці / І.А. Готун, С.А. Горбаненко // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 153-171. – ISBN 978-966-02-8144-8
533472
   Землеробство з основами грунтознавства, агрохімії та агроекології : Навч. посібник для підгот. фахівців в аграрн. вищ. навч. закладах 2-4 рівнів акредит. з напряму 1301 "Агрохімія" / М.Я. Бомба, Г.Т. Періг, С.М. Рижук, І.В. Мартинюк, В.П. Патика. – Київ : Урожай, 2003. – 400с. – ISBN 996-05-0068-8
533473
  Горбаненко С.А. Землеробство і тваринництво слов"ян Лівобережжя Дніпра другої половини 1 тис. н. е. / С.А. Горбаненко; НАНУ; Ін-т археології; [відп. ред. Р.В. Терпиловський]. – Київ : Академперіодика, 2007. – 196с., 20 табл., 67 рис. – ISBN 978-966-360-078-9
533474
   Землеробство.. – 2-е вид. перероб. – К., 1971. – 214с.
533475
  Гуреев А.А. Землеройки (Soricidal) фауны мира / А.А. Гуреев. – Ленинград : Наука, 1971. – 255с.
533476
  Горбаненко С.А. Землерообство слов"ян останньої чверті І тис. н.е. // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 73-80. – ISSN 0235-3490
533477
  Корф Анастасия Землескреб против небоскреба // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 38-39 : рис.
533478
  Гурова І. Землетрус 07.05.2008 року в північно-західній частині Чорного моря / І. Гурова, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Дані інструментальних і макросейсмічних спостережень за останні 20 років свідчать про потенційно високу сейсмічність північно-західної частини шельфу Чорного моря. У статті дається коротка характеристика тектонічної будови північно-західної частини ...
533479
   Землетрус 12.03.2006 року в Житомирській області / О.В. Кендзера, І.О. Гурова, Ю.А. Андрущенко, Т.А. Амашукелі, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  В Житомирській області в районі сіл Ямілець і Охотівка була зареєстрована сейсмічна подія, класифікована як локальний землетрус тектонічного походження. Інструментальні координати гіпоцентру землетрусу: широта - ф = 50.9436 0 N [подано формулу], ...
533480
   Землетрус 3 січня 2002 року у Теребовлянському районі Тернопільської області : випуск 24 / О.В. Кендзера, С.Т. Вербицький, А.Ф. Стасюк, Р.С. Пронишин, І.Ю. Гурова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 106-110 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розглянуто землетрус у Тербовлянському районі Тернопільської області, який відбувся 3 січня 2002 р. з інтенсивністю 6 балів за шкалою MSK-64.
533481
  Кляйст Г. Землетрус в Чілі. / Г. Кляйст. – Харків-Одеса, 1930. – 87с.
533482
  Паращак О. Землетруси в 2010-2011 роках коштували економіці $ 276 млрд. // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 32-34 : Табл. – ISSN 1810-7923
533483
  Пестушко Валерій Землетруси чекайте опівдні? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44
533484
  Фадеев А.А. Землетрясение / А.А. Фадеев. – М, 1939. – 49с.
533485
  Карелин Л.В. Землетрясение / Л.В. Карелин. – М, 1969. – 280с.
533486
  Керимов И.К. Землетрясение : роман / И.К. Керимов. – Махачкала, 1983. – 301 с.
533487
  Баранов С.В. Землетрясение 11.03.2011 вблизи Восточного побережья Японии: последствия для мировой экономики / С.В. Баранов, Т.П. Скуфьина // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 11. – С. 64-71. – ISSN 0320-8168
533488
   Землетрясение 1912 года на Южном Байкале: следы в донных осадках и выброс газа в водную толщу / Е.Г. Вологина, М. Штурм, Я.Б. Радзиминович, С.С. Воробьев, А.А. Щетников // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 12. – С. 1744-1755 : рис. – Библиогр.: 40 назв. – ISSN 0016-7886
533489
   Землетрясение 3 января 1970 года в Боржомском районе.. – Тбилиси, 1973. – 55с.
533490
   Землетрясение 6 января 2006 г.: редкий случай проявления сейсмической активности в Восточном Забайкалье / Я.Б. Радзиминович, В.И. Мельникова, И А. Гилева Середкина, Н.А. Радзиминович, А.А. Папкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1430-1444 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1442-1444. – ISSN 0016-7886
533491
   Землетрясение в Аквиле и особенности трехмерного Р-скоростного строения мантии под Адриатической плитой и ее окружением / В.И. Старостенко, А.В. Кендзера, И.В. Бугаенко, Т.А. Цветкова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 62-73 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 72-73. – ISSN 0203-3100
533492
  Цугулиева Е.А. Землетрясение в Беное. / Е.А. Цугулиева. – Орджоникидзе, 1965. – 274с.
533493
  Конюшевский Л. Землетрясение в Карталинии 20 февраля 1920 года. / Л. Конюшевский. – Тифлис, 1929. – 53с.
533494
   Землетрясение в СССР в 1988 году. – М., 1991. – 382с.
533495
   Землетрясение в СССР.. – М., 1961. – 412с.
533496
  Нестеров В. Землетрясение в Японии и мировая экономика // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 116-119. – ISSN 0130-9625
533497
   Землетрясение и процессы их подготовки. – М., 1991. – 181,2с.
533498
  Никонов А.А. Землетрясение. / А.А. Никонов. – М, 1984. – 191с.
533499
  Карелин Л.В. Землетрясение. Головокружение : Роман. Повесть / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1980. – 304с.
533500
  Карелин Л.В. Землетрясение. Головокружение : Роман. Повесть / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
533501
  Карелин Л.В. Землетрясение. Змеелов. Последний переулок / Л.В. Карелин. – Москва, 1988. – 480 с.
533502
   Землетрясение: как правильно себя вести. – Москва, 1991. – 14,1с.
533503
  Друмя А.В. Землетрясение:где, когда, почему? / А.В. Друмя, Н.В. Шебалин. – Кишинев, 1985. – 196с.
533504
  Ротэ Э. Землетрясения / Э. Ротэ. – Пер. с франц. – Москва Ленинград : ОНТИ, 1934. – 216с.
533505
  ЛЬвов Землетрясения / ЛЬвов. – Изд. 2-е. – М., 1935. – 64с.
533506
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Москва : Гостехиздат, 1946. – 40 с.
533507
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 40с.
533508
  Горшков Г.П. Землетрясения : Стенограмма лекций / Г.П. Горшков. – Москва : Госкультпросвет, 1949. – 24с.
533509
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ярославль, 1949. – 35с.
533510
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – Москва, 1949. – 24с.
533511
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – 4-е изд., доп. – Москва : Гостехиздат, 1950. – 40 с.
533512
  Горшков Г.П. Землетрясения / Г.П. Горшков. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1951. – 47 с.
533513
  Руссо П. Землетрясения / П. Руссо. – Москва : Прогресс, 1966. – 247 с.
533514
  Эйби Д.А. Землетрясения / Д.А. Эйби. – Москва : Недра, 1982. – 264с.
533515
  Одеков О.А. Землетрясения / О.А. Одеков. – М., 1988. – 46с.
533516
  Султанова З. Землетрясения Азербайджана / З. Султанова. – Баку, 1969. – 88с.
533517
   Землетрясения в Днепровско-Донецком авлакогене / В.В. Кутас, Ю.А. Андрющенко, В.Д. Омельченко, А.И. Лящук, И.А. Калитова // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 143-151 : рис., табл. – Библиогр.: с. 149. – ISSN 0203-3100
533518
  Горький Максим Землетрясения в Калабрии и Сицилии 15/28 декабря 1906 г. / Горький Максим, Мейер В. – Санкт-Петербург : Из-д-во т-ва "Знание", 1909. – 160 с. : рис. – Со снимками с фотогр. Броджи и Анджелиса и др. илл.
533519
   Землетрясения в СССР. – Москва, 1961. – 412 с.
533520
  Кудрявцева Г.А. Землетрясения в СССР : Записи ощутимых землетрясений 1965-1967 г.г.: Альбом-приложение к ежегоднику "Землетрясения в СССР" / Г.А. Кудрявцева, А.А. Роман, Н.В. Шебалин; АН СССР, Ин-т физики Земли. – Москва : Наука, 1973. – 44с.
533521
   Землетрясения в СССР в 1962 году. – Москва : Наука, 1964. – 155 с.
533522
   Землетрясения в СССР в 1976 году. – Москва, 1980
533523
   Землетрясения в СССР в 1978 году. – Москва, 1982
533524
   Землетрясения в СССР в 1979 году. – Москва, 1982
533525
   Землетрясения в СССР в 1980 году. – Москва, 1983
533526
  Петрушевский Б.А. Землетрясения и возможности их предсказания / Б.А. Петрушевский. – Москва : Знание, 1961. – 48с.
533527
  Уотт Фиона Землетрясения и вулканы : Учеб.пособие для дополн.образования / Уотт Фиона; Научн.конс.Сюзанна ван Роуз.Ред.К.Стокли и Ф.Брукс,Пер.с англ.Е.В.Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1998. – 32с. – (Энциклопедия окружающего мира). – ISBN 5-257-00410-0
533528
  Ляцкий В.Б. Землетрясения и геотектоника / В.Б. Ляцкий. – Л., 1967. – 23с.
533529
   Землетрясения и глубинное строение юга Курильской островной дуги. – Москва : Наука, 1969. – 212с.
533530
  Киссин И.Г. Землетрясения и подземные воды / И.Г. Киссин. – Москва : Из-во "Наука", 1982. – 170с.
533531
  Горшков Г.П. Землетрясения и причины их возникновения / Г.П. Горшков. – Москва, 1955. – 24с.
533532
  Ходжсон Дж. Землетрясения и строение Земли / Дж. Ходжсон; Пер. с английск. С.Д.Виноградова, О.И.Силаевой и О.Г.Шаминой; Под ред. Ю.В.Ризниченко. – Москва : Мир, 1966. – 193с. : Ил.
533533
  Джанузаков К. Землетрясения Киргизии и сейсмическое районирование ее территории. / К. Джанузаков. – Фрунзе, 1964. – 116с.
533534
  Пустовитенко Б.Г. и др. Землетрясения Крымско-Черноморского региона / АН УССР; Ин-т геофизики; Б.Г.Пустовитенко, В.Е.Кульчицкий, А.В.Горячун. – Киев : Наукова думка, 1989. – 189с. : Ил. – Библиогр.: с.187-188
533535
  Соловьев С.Л. и др. Землетрясения на Сахалине / С.Л. и др. Соловьев. – М., 1967. – 180с.
533536
  Горшков Г.П. Землетрясения на территории Советского Союза / Г.П. Горшков. – Москва, 1949. – 120с.
533537
  Пестушко Валерий Землетрясения по вине человека : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35
533538
   Землетрясения Средней Азии и Казахстана.. – Душанбе, 1979. – 335с.
533539
  Евсеев С.В. Землетрясения Украины : Каталог землетрясений Украины с 1000 по 1940 гг.) / С.В. Евсеев. – Киев : АН УССР, 1961. – 76с.
533540
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии / Г.Д. Панасенко. – М., 1991. – 91с.
533541
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии 1976-1980. / Г.Д. Панасенко. – М., 1986. – 80с.
533542
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии в 1951-1970 гг. / Г.Д. Панасенко. – М., 1977. – 112с.
533543
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Фенноскандии. / Г.Д. Панасенко. – М., 1979. – 77с.
533544
  Панасенко Г.Д. Землетрясения Шпицбергена / Г.Д. Панасенко. – М., 1987. – 81с.
533545
  Саваренский Е.Ф. Землетрясения, их причины и изучение / Е.Ф. Саваренский. – Москва, 1949. – 24с.
533546
  Бончковский В.Ф. Землетрясения, их причины, изучение и способы борьбы с их последствиями / В.Ф. Бончковский. – М.-Л. : АН СССР, 1949. – 88 с.
533547
  Борисов Б.А. Землетрясения: стихия и человек : В помощь лектору / Б.А. Борисов. – Москва : Знание, 1982. – 48с.
533548
  Попов А.С. Землеустрій - основний механізм проведення консолідації земель сільськогосподарського призначення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
533549
   Землеустрій : практ. посібник : (законодавство в посібнику приведено станом на 3 груд. 2012 року) / [упоряд. Григоренко А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 493, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0436-4
533550
  Третяк А.М. Землеустрій : навч. посібник для студентів ВНЗ за напрямом підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" / А.М. Третяк. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 519, [1] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 508-518. – ISBN 978-966-289-049-5
533551
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
533552
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
533553
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
533554
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
533555
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
533556
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
533557
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
533558
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
533559
   Землеустрій і кадастр : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
533560
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
533561
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2008
533562
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2008
533563
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2008
533564
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2008
533565
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2009
533566
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2009
533567
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2009
533568
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2009
533569
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2010
533570
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2010
533571
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2010
533572
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2010
533573
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2011
533574
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2011
533575
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2011
533576
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2011
533577
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2012
533578
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2012
533579
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2012
533580
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2012
533581
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2013
533582
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 2. – 2013
533583
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 3. – 2013
533584
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 4. – 2013
533585
   Землеустрій і кадастр : науково-виробничий журнал / ДП "Головний н-д. та проектний ін-т землеустрою" Держ. ком. Укр. по земельним ресурсам. – Київ, 2004-
№ 1. – 2014
533586
  Савков П.А. Землеустрій на місцевому рівні: проблеми та шляхи вирішення / П.А. Савков, М.О. Романова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 342-345


  В статті проаналізовано сучасний стан землеустрою на місцевому рівні, виявлення проблем і недоліків при розробці документації із землеустрою, а саме: конфлікт на рівні правовстановлюючих документів; встановлення на місцевості межових знаків та передача ...
533587
  Смирнова С.М. Землеустрій на позиціях збереження родючості грунту / С.М. Смирнова, А.В. Тлустий // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 88-95 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
533588
  Ступень М.Г. Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання / М.Г. Ступень, Г.І. Грещук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 14-19. – ISSN 2221-1055
533589
  Гуцуляк Г. Землеустрій сільських територій та формування оптимальної структури землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 46-48
533590
  Третяк А.М. Землеустрій та земельний кадастр за кордоном // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 47-53
533591
  Мартин А. Землеустрій та оцінка земель в Україні: на часі системна дерегуляція / А. Мартин, С. Кубах // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 24-29
533592
  Лісова Т.В. Землеустрій як гарантія суб"єктивних прав учасників земельних відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 54-59. – ISSN 0201-7245
533593
  Лісова Т.В. Землеустрій як головна правова форма використання й охорони земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 70-77. – ISSN 0201-7245
533594
  Лісова Т.В. Землеустрій як засіб охорони земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 109-116. – ISSN 0201-7245
533595
  Третяк А. Землеустрій як інноваційні технологічні інвестиції у землекористування / А. Третяк, І. Колганова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 29-33
533596
  Лісова Т.В. Землеустрій як правова форма розмежування земель // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.119-125. – ISSN 0201-7245
533597
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533598
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533599
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533600
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533601
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533602
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533603
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1/2. – 2016. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533604
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533605
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533606
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2017. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533607
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2017. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533608
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533609
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533610
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2018. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533611
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533612
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2018. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533613
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2018. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533614
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2019. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533615
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2019. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
533616
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2019. – 97 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2019.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
533617
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2020. – 127 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
533618
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2/3. – 2020. – 172 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2020.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
533619
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 4. – 2020. – 75 c. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2020.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
533620
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 1. – 2021. – 126 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2021.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
533621
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 2. – 2021. – 98 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2021.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
533622
   Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2012-. – ISSN 2306-1677
№ 3. – 2021. – 123 с. – DOI: https://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2021.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
533623
  Новаковський Л.Я. Землеустрій: організація та проблеми правового регулювання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2013. – № 10. – С. 8-18
533624
  Домрачева Тамара Владимировна Землеустроительная политика советского государства в 1917-1922 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Домрачева Тамара Владимировна; МВ и ССО СССР. Университет дружбы народов. – М., 1980. – 13л.
533625
  Куропатенко Ф.К. Землеустроительное картографирование зон деятельности МТС и административных районов / Ф.К. Куропатенко. – Горки, 1957. – 162с.
533626
   Землеустроительное проектирование : Учебник для землеустроительных ин-в и фак-ов сельскохозяйственных вузов. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 296с.
533627
   Землеустроительное проектирование.. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1951. – 552с.
533628
  Егорова Т.М. Землеустроительное черчение : учеб. пособ. для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по спец. 1508 - "Землеустройство" / Т.М. Егорова; ред. Т.С. Корниенко. – Москва : Недра, 1982. – 150 с.
533629
  Сахаров П.Д. Землеустроительные правоотношения в СССР : Автореф. дис. ... докт. юр. наук / Сахаров П.Д. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 30 с.
533630
  Косякин А.С. Землеустроительные работы в садоводческом товариществе / А.С. Косякин, А.С. Никулин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1988. – 160 с. – ISBN 5-247-00265-2
533631
  Сахаров П.Д. Землеустроительный процесс в СССР. / П.Д. Сахаров. – Москва, 1968. – 159с.
533632
   Землеустройство : Сборник законов и распоряжений. [Вып. 1-7]. – [Санкт-Петербург] : Деп. гос. зем. имуществ
Вып. 4. – 1914. – III, 111 с.
533633
  Орлов П.М. Землеустройство / П.М. Орлов. – М., 1924. – 110с.
533634
  Козлов Н.И. Землеустройство / Н.И. Козлов. – Л., 1925. – 168с.
533635
  Агаев О. Землеустройство в Северном и Восточном Туркменистане : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Агаев О. ; АН Турк ССР. – Ашхабад, 1980. – 24 с.
533636
  Шулейкин И.Д. Землеустройство во Франции после империалистической войны / И.Д. Шулейкин. – М, 1929. – 207с.
533637
   Землеустройство колхозов и совхозов в условиях ускорения научно-технического прогресса. – Львов, 1987. – 120с.
533638
   Землеустройство колхозов и совхозов.. – 3-е изд.доп. перераб. – К., 1985. – 216с.
533639
  Горохов Г.И. Землеустройство колхозов при введении севооборотов / Г.И. Горохов. – М., 1947. – 168с.
533640
  Шаппо А.Ф. Землеустройство овцеводческих совхозов Узбекской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шаппо А.Ф. ; Моск. ин-т инж. землеустройства. – Москва, 1967. – 30 с.
533641
  Вервейко А.П. Землеустройство с основами геодезии : учебник для вузов / А.П. Вервейко; Рец. Магазинщиков Т.П.; Зав. ред. Иванова Л.Г. – Москва : Недра, 1988. – 253с. – ISBN 5-247-00216-4
533642
  Бутенко П.Е. Землеустройство свеклосеющих хозяйств в зоне орошения Чуйской долины Киргизской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Бутенко П.Е.; Мин-во с-х СССР. – Львов, 1968. – 30л.
533643
   Землеустройство сельскохозяйственных предприятий в условиях агропромышленного комплекса.. – Львов, 1986. – 103с.
533644
  Пирогов Д. Землею і водою : Історичний роман / Д. Пирогов. – Суми : Мрія - ЛТД, 1994. – 446с. – ISBN 5-7707-2849-3
533645
  Гудзевата М. Землею Піднебесної // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 72-75


  Китай
533646
  Поссесейер Инес. Бэвман Йохан Земли в Аренду. Колхоз "Эфиопия" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 104-117 : фото. – ISSN 1029-5828
533647
  Нагорный А.Ф. Земли Владимирской богатыри / А.Ф. Нагорный, В.В. Травкин. – Ярославль, 1967. – 432с.
533648
  Роя И. Земли вращенье : стихи / И. Роя; пер. с латиш. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 31 с.
533649
  Шаларь А.Н. Земли встречаются : повесть / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1957. – 144 с.
533650
  Шаларь А.Н. Земли встречаются / А.Н. Шаларь. – Кишинев, 1957. – 144с.
533651
   Земли древнего орошения и перспективы их сельскохозяйственного использования.. – М., 1969. – 168с.
533652
  Жуков С.Г. Земли живой излом : Книга очерков / С.Г. Жуков. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237с.
533653
  Аджиев А.А. Земли зелёные ладони : стихи и поэмы / Анвар Аджиев ; [худож. Е. Омельченко]. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1977. – 156 с.
533654
  Кизилов Ю. Земли и княжества Древней Руси : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Кизилов Ю. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф-ра истории СССР периода феодализма. – Москва, 1970. – 27 с.
533655
  Кизилов Ю.А. Земли и княжества Северо-Восточной Руси в период феодальной раздробленности ( XII-XV вв.). / Ю.А. Кизилов. – Ульяновск, 1982. – 91 с.
533656
  Кизилов Ю.А. Земли и народы России 13-15 вв. / Ю.А. Кизилов. – М., 1984. – 160 с.
533657
  Кизилов Ю.А. Земли и народы средневековой России XIII-XV вв. : нач. этапы образования многонац. структуры рус. централизов. госудраства : учеб. пособие к спецкурсу / Кизилов Ю.А. ; Ульянов. гос. пед. ин-т им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск : УГПИ, 1984. – 84 с. – Библиогр. в примеч.: с. 83
533658
  Гречко О.П. Земли и неба круг / О.П. Гречко. – М., 1986. – 78с.
533659
  Дряхлова Валентина Земли мафии открыты для туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 40-44 : фото
533660
   Земли моей лицо живое. – Москва : Современник
3. – 1984. – 415 с.
533661
   Земли моей лицо живое.. – М.
1. – 1982. – 328с.
533662
   Земли моей лицо живое.. – М.
2. – 1982. – 303с.
533663
  Цыбин В.Д. Земли моей призыв / В.Д. Цыбин. – М., 1983. – 223с.
533664
  Молева Н.М. Земли московской давние преданья / Н.М. Молева. – М., 1985. – 223с.
533665
  Войновский Д.О. Земли населенных пунктов: проблемы исторического развития // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805
533666
  Сотириу Д. Земли обагренные кровью / Д. Сотириу. – М., 1964. – 240с.
533667
  Трифонов Ю.А. Земли озвученная тишь... / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1971. – 87с.
533668
  Петонов В.К. Земли притяжение : роман в стихах / Владимир Петонов; пер. с бурят. В.Устинова. – Москва : Советский писатель, 1984. – 79 с.
533669
  Скрыль Маргарита Земли рекреационного назначения: почему сложно работать с землей для отдыха? : землеустройство и кадастр // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
533670
   Земли родной минувшая судьба. – Липецк, 1962. – 263с.
533671
   Земли родной многоязычье. – Москва, 1973. – 33с.
533672
  Йовине Ф. Земли Сакраменто / Ф. Йовине. – Москва, 1955. – 287 с.
533673
  Омельченко В.М. Земли своей солдат / В.М. Омельченко. – Харьков, 1984. – 143 с.
533674
  Тимошенко В.И. Земли своей хозяева / В.И. Тимошенко. – Самара : Кн. изд-во, 1991. – 115с.
533675
  Ибрагимов К.Х. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.82-86. – ISSN 1811-9018
533676
  Шемета Ю.М. Земли Украины под властью иностранных государств в XIV - начале XVII вв. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 123-146. – ISBN 978-966-2726-16-9
533677
  Никитин А.В. Земли хозяйка / А.В. Никитин. – Москва, 1965. – 199с.
533678
  Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского / Ф.М. Шабульдо. – К., 1987. – 181с.
533679
   Земли Южной Руси в IX-XIV вв.. – Киев, 1985. – 135с.
533680
  Короленко В.Г. Земли! Земли! Мысли. Воспоминания. Картины / В.Г. Короленко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224 с.
533681
  Загиней З. Землі водного фонду як предмет злочину, передбаченого статтею 239-2 Кримінального кодексу України / З. Загиней, О. Пєнязькова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 56-63. – ISSN 2311-6676
533682
  Івченко М. Землі дзвонять / М. Івченко, 1928. – 346с.
533683
  Барабаш Н. Землі для видобування корисних копалин та землі гірничодобувної промисловості: співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 362-364. – ISBN 978-617-7069-15-6
533684
  Кальніченко А. Землі залізничного транспорту та їх використання // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 37-40
533685
  Кичинський А.І. Землі зелена кров : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1982. – 80 с.
533686
   Землі і людства полум"яний син: Вінок Олександрові Довженку.. – К., 1993. – 113с.
533687
   Землі квітучої краса (фоторозповідь про Радянську Україну) = Земли цветущей красота = The beauty of a flourishing land = La beaute de la terre florissante = Die schonheit des bluhenden landes = La belleza de la tierra floreciente : на укр., рос., англ., франц., нім. та ісп. мовах. – Київ : Мистецтво, 1976. – 177, [3] с. : фото
533688
  Кулинич А.П. Землі міських територіальних громад: проблеми формування правового режиму : монографія / А.П. Кулинич. – Київ : ТАЛКОМ, 2019. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-267. – ISBN 978-617-7685-80-6
533689
  Шостак О.О. Землі на добро / О.О. Шостак. – Дніпропетровськ, 1976. – 62с.
533690
  Шмигельський А.І. Землі окраса : Поезії / Шмигельський А.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 44 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
533691
  Ситнік Т.М. Землі під зеленими насадженнями у населених пунктах як об"єкт правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 219-223. – ISSN 2219-5521
533692
  Юрченко Е. Землі під проектними польовими дорогами як об"єкт права сільськогосподарського землекористування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 141-143
533693
  Кошель А.О. Землі природно-заповідного фонду Київської області: сучасний стан, проблеми, перспективи // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 115-122. – ISSN 2306-1677
533694
  Андрейцев В.І. Землі природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, та рекреаційного призначення (- одна з категорій земель України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 539-540. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
533695
  Коваленко Т. Землі сільськогосподарського призначення: новели правового режима // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Даниленко А.С., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 48-52
533696
   Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : Науково-навчальний посібник. – Львів : Паіс, 2005. – 368 с.
533697
  Кіптач Ф.Я. Землі України : категорії, право власності, стан використання, охорона : навчальний посібник / Федір Кіптач ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-777-0
533698
  Фурдичко О. Землі України і проблеми обліку використання лісових земель і лісових екосистем / О. Фурдичко, А. Бобко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 23-28
533699
  Оверковська Т. Землі України як об"єкт правової охорони // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 58-61
533700
  Кулинич П.Ф. Землі українського народу у конституційно-правовому вимірі: власність чи національне надбання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 13-21
533701
  Барабаш Н. Землі, надані для потреб, пов"язаних з користуванням надрами, як об"єкт правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 71-76
533702
  Кобилянський В. Землі, якими розпоряджаються місцеві ради: історія та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 30-31
533703
  Литвинець В. Землю в оренду лише місцевим? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Щодо проблеми реєстрації підприємств за місцем розташування земель с/г призначення".
533704
   Землю всю охватывая разом.... – Москва, 1969. – 255с.
533705
   Землю красит солнце, а человека труд. – К., 1985. – 14с.
533706
  Любомська О.І. Землю люди прикрашають / О.І. Любомська. – Київ, 1975. – 141с.
533707
  Рождественский Р.И. Землю спасти / Р.И. Рождественский. – Москва : Известия, 1984. – 48с.
533708
  Чистяков А.М. Землю украсят люди. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1962. – 96с.
533709
   Землю украшают люди. – Краснодар, 1965. – 159с.
533710
   Земля -- космос -- Земля.. – М., 1962. – 96с.
533711
   Земля -- наш дом.. – М., 1983. – 319с.
533712
  Баев К.Л. Земля -- небесное тело / К.Л. Баев. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 64 с.
533713
  Лисок И.И. Земля -- небо -- земля / И.И. Лисок. – М., 1973. – 208с.
533714
  Скоропанов С.Г. Земля -- основное богатство колхоза. / С.Г. Скоропанов. – М, 1969. – 16с.
533715
  Почтарев В.И. Земля - большой магнит / В.И. Почтарев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 159с.
533716
  Толстихин О.Н. Земля - в руках людей / О.Н. Толстихин. – Москва : Недра, 1981. – 160с.
533717
  Вирта Н.Е. Земля - дали неоглядные / Н.Е. Вирта. – Москва, 1958. – 132с.
533718
  Литвиненко Н. Земля - з молотка // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-18.
533719
  Лощиц Ю.М. Земля - именинница / Ю.М. Лощиц. – Москва, 1979. – 207с.
533720
  Кубрак Б.К. Земля - її використання і охорона. / Б.К. Кубрак. – К., 1975. – 22с.
533721
  Дронников В.П. Земля - кормилица / В.П. Дронников. – Москва : Современник, 1972. – 95с.
533722
  Игебаев А. Земля - моя колыбель : стихи и поэма / Абдулхак Игебаев ; перевод. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 111 с.
533723
   Земля - наш дом во Вселенной. – Ленинград, 1983. – 207 с.
533724
  Сарычева З.А. Земля - наша зеленая сокровищница / З.А. Сарычева. – Киев : ВИНБААД, 2010. – 322 с. – ISBN 966-7738-56-8
533725
  Гончар М.Т. Земля - наша кормилица / М.Т. Гончар. – Львов, 1981. – 135с.
533726
  Сарычева З.А. Земля - наша щедрая кормилица : [с конспектом книги о Вселенной "Древняя тайна Цветка Жизни" Друнвало Мельхиседека. Т. 2] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2010. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
533727
  М"ястківський А.П. Земля - не мачуха : роман, новели / А.П. М"ястківський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 207 с.
533728
  Гусев Ю.Н. Земля - небо - земля / Ю.Н. Гусев. – Новосибирск, 1975. – 67с.
533729
  Пшонка В. Земля - основне національне багатство держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 3-5
533730
  Олійник О. Земля - основне національне багатство України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 31-35
533731
  Стоянов М. Земля - основне національне багатство українського народу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-35.
533732
  Израилев В.М. Земля - планета парадоксов / В.М. Израилев. – Москва : Наука, 1991. – 190 с. : ил. – (Планета Земля и Вселенная)
533733
  Кінько Т. Земля - планета спраги : Україна в контексті глобальної водної кризи / Тарас Кінько, Мирослава Кінько. – Львів : Літопис -ХХ. – ISBN 966-96490-1-3
Кн.1. – 2004. – 288с.
533734
   Земля - Село - Люди - Реформа : збірник аналітичних матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи м. Київ, 14 лютого 2012 року / Ін-т громадського суспільства ; [ред. Валентина Пакулько]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 93, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8312-59-5
533735
  Туровська Л. Земля - скільки, як, навіщо... // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 17-19
533736
  Береговой Г.Т. Земля - стратосфера - космос / Г.Т. Береговой. – М, 1969. – 47с.
533737
  Давиденко И.В. Земля - твой дом / И.В. Давиденко. – Москва : Недра, 1982. – 150с.
533738
  Льовін Сергій Земля - як об"єкт власності Українського народу, що охороняється державою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 26-30
533739
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Коломия. – 252с.
533740
  Панч П. Земля : оповідання / П. Панч. – Київ. – 47 с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
533741
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20. – 1908-1917. – Москва
Сборник 1 : Леонид Андреев, Шолом Аш, Александр Блок, Ив. Бунин, Городецкий, А. Куприн, Н. Морозов, А. Серафимович, Е. Тарасов, А. Федоров, Георг. Чулков, Марсель Швоб. – 1908. – 289 с.
533742
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 1 : Леонид Андреев, Шолом Аш, Александр Блок, Ив. Бунин, Городецкий, А. Куприн, Н. Морозов, А. Серафимович, Е. Тарасов, А. Федоров, Георг. Чулков, Марсель Швоб. – 1908. – 272 с. – Экз. деф., отсутств. с. 272-286


  Содержание: Проклятие зверя / Шолом, Леонид Андреевич Крестовый поход детей / М. Швоб; Стихи / А. Федоров ; Дочь / Серафимович, Александр Серафимович (1863-1949) Суламифь / Куприн, Александр Иванович (1870-1938) Стихи / Бунин, Иван Алексеевич ...
533743
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 2 : М. Арцыбашев, Ив. Бунин, Бор. Зайцев, Н. Крашенинников, Н. Олигер, А. Федоров. – 1909. – 361 с. – В конце кн. реклама 6 с.


  Содержание: Проклятие зверя / Шолом, Леонид Андреевич Крестовый поход детей / М. Швоб; Стихи / А. Федоров ; Дочь / Серафимович, Александр Серафимович (1863-1949) Суламифь / Куприн, Александр Иванович (1870-1938) Стихи / Бунин, Иван Алексеевич ...
533744
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 3 : В. Башкин, Ф. Куприн, Н. Олигер, Федор Сологуб. – 1909. – 338 с.


  Содержание: Проклятие зверя / Шолом, Леонид Андреевич Крестовый поход детей / М. Швоб; Стихи / А. Федоров ; Дочь / Серафимович, Александр Серафимович (1863-1949) Суламифь / Куприн, Александр Иванович (1870-1938) Стихи / Бунин, Иван Алексеевич ...
533745
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 3 : В. Башкин, Ф. Куприн, Н. Олигер, Федор Сологуб. – 1909. – 222 с. – В т. 3 отсутств. Яма / А. Куприн. - В конце кн. реклама 9 с.


  Содержание: Проклятие зверя / Шолом, Леонид Андреевич Крестовый поход детей / М. Швоб; Стихи / А. Федоров ; Дочь / Серафимович, Александр Серафимович (1863-1949) Суламифь / Куприн, Александр Иванович (1870-1938) Стихи / Бунин, Иван Алексеевич ...
533746
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 6. – 1911. – 281 с. – Экз. деф., отстутств. часть произв.: Жизнь Игнатия Ильича / Крашенинникова, с. 213-220 и Гранатовый браслет / А. Куприн, с. 221-281. - В конце кн. реклама 14 с.


  Содержание: "Miserere" / Юшкевич, Семен Соломонович - Музыка к драме "Miserere" / Сац, Мга / А. Кипен Жизнь Игнатия Ильича / Н. Крашенинников Гранатовый браслет / Куприн, Александр Иванович
533747
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 3 : М. Арцыбашев ; Шолом Аш ; Е. Чириков. – 1912. – С. 260-368. – Экз. деф., при переплете перепутали тит л., отсутств. с. 1-260: У последней черты. Ч. 1 / М. Арцыбашев. - В конце кн. реклама 10 с.


  Содержание: У последней черты. Ч. 1 / М. Арцыбашев Земля / Шолом Аш Дом Кочергиных / Е. Чириков
533748
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 10 : Деревянный чурбан / М. Арцыбашев ; Дым и пепел / Федор Сологуб ; Вышли из круга / Семен Юшкевич. – 1912. – 297 с. – В конце кн. реклама 16 с.
533749
  Черкасенко С.Ф. Земля : Драма в 4-х діях / Спиридон Черкасенко. – Київ : Друк.2-ї Артілі, 1913. – 80 с. – (Наш тетр)
533750
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / Ольга Кобилянська. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня
Ч. 2. – 1913. – 267 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Ольга Кобилянська: Бібліогр. покажч. / Уклад. О.П. Кущ. - К., 1960.
533751
   Земля : [литературно-художественный сборник] : сб. 1-20 / [обл. работы И.Я Билибина]. – 1908-1917. – Москва : Московское книгоиздат.
Сборник 19 : Враги / М. Арцыбашев ; Осень / Н. Крашенинников. – 1916. – 327 с. – В конце кн. реклама 14 с.


  Содержание: "Miserere" / Юшкевич, Семен Соломонович - Музыка к драме "Miserere" / Сац, Мга / А. Кипен Жизнь Игнатия Ильича / Н. Крашенинников Гранатовый браслет / Куприн, Александр Иванович
533752
   Земля : Альманах. – Видання відділу преси Ц,К,У,П.С.ц.т. – [Київ] : Видання відділу преси Ц,К,У,П.С.ц.т. ; . [Дpук. Т-ва "Кpиниця"]
Кн. 1. – 1919. – 124, [1], II с. – Бібліогp.: с. 121-124


  Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. Щадилов. Гетьманщина і повстання / О-p. Як стався pозкол: (З істоpії Укp. паpтії Соціалістів-Революціонеpів) / І. Hеpаденко. З ...
533753
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1926. – 411с.
533754
  Панч П. Земля / П. Панч; Пер. с укр. А.Г. Островского. – Ленинград : Прибой, 1926. – 64 с. – (Б-ка для всех)
533755
  Михайлов А.А. Земля / А.А. Михайлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1930. – 24 с.
533756
  Бак П. Земля / Пэрл Бак. – Москва : Художественная литература, 1935. – 326 с.
533757
  Бак П. Земля / Перл Бак ; пер. с англ. Н.Л. Дарузес. – Москва : Художественная литература, 1936. – 276 с.
533758
  Крокос В.І. Земля : (її походження і найдавніша історія) / В.І. Крокос. – Київ : АН УРСР, 1936. – 87с.
533759
  Вирта Н.Е. Земля / Н.Е. Вирта. – Москва, 1937. – 36с.
533760
  Крокос В.І. Земля / В.І. Крокос. – К, 1937. – 87с.
533761
  Вірта М.Є. Земля / М.Є. Вірта. – Харків, 1938. – 124с.
533762
  Лидин Вл. Земля : рассказы / Вл. Лидин. – Москва : Изд. "Правда", 1942. – 298с. – (Библиотека "Огонек" ; № 67)
533763
  Первомайський Л.С. Земля : поезії / Л.С. Первомайський. – Москва : Укрдержвидав, 1943. – 139 с.
533764
  Амир М. Земля : рассказ / Мирсай Амир ; пер. с татар. М. Никитина. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 30 с. : портр. – (Библиотечка татарской советской литературы)
533765
  Аччыгыйа А. Земля / Амма Аччыгыйа. – Якутск : ГосиздатЯАССР, 1948. – 80 с. – (Библиотека Якутской советской литературы)
533766
  Крбылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Крбылянская. – М., 1948. – 311с.
533767
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1948. – 311с.
533768
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1949. – 226с.
533769
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1950. – 304с.
533770
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1951. – 104с.
533771
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 48 с.
533772
  Елин Пелин Земля / Елин-Пелин ; коммент. и словарь А.И. Эмильева. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1953. – 88 с. – (Учебная серия для начального чтения)


  Елин Пелин (настоящее имя Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949)
533773
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1954. – 323с.
533774
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – Симферополь, 1955. – 288с.
533775
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 48 с.
533776
  Ванаг Ю.П. Земля : баллады / Ю.П. Ванаг. – Москва : Советский писатель, 1955. – 55 с.
533777
  Ханзадян С.Н. Земля : роман / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. А.Садовского. – Ереван : Айпетрат
1. – 1956. – 283 с.
533778
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – К., 1960. – 336с.
533779
  Агеев Л.М. Земля : стихи / Л.М. Агеев. – Москва : Совецкий писатель, 1962. – 118 с.
533780
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 294с.
533781
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1963. – 495с.
533782
  Меламуд Х.Г. Земля : роман / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1963. – 335 с.
533783
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1965. – 481с.
533784
  Лютиков Б.В. Земля / Б.В. Лютиков. – Барнаул, 1966. – 54с.
533785
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1971. – 295с.
533786
  Раджаби Т. Земля : стихи / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 75 с.
533787
   Земля = Введение в общую геологию / Дж. Ферхуген, Ф. Тернер, Л. Вейс, К. Вархафтинг, У. Файф. – Москва : Мир
Т.1. – 1974. – 392с.
533788
   Земля = Введение в общую геологию / Дж. Ферхуген, Ф. Тернер, Л. Вейс, К. Вархафтинг, У. Файф. – Москва : Мир
Т.2. – 1974. – 845с.
533789
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1975. – 311с.
533790
  Чиковани Г.С. Земля : роман / Григол Чиковани ; авториз. пер. с груз. У.Рижинашвили. – Москва : Советский писатель, 1979. – 312 с.
533791
  Ухсай Я.Г. Земля : поэма / Яков Ухсай; пер. с чуваш. В.Цыбина. – Москва : Современник, 1980. – 176 с. – (Российская поэма)
533792
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1981. – 408с.
533793
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1987. – 625с.
533794
  Ананьев А.А. Земля : очерки / Анатолий Ананьев. – Москва : Правда, 1987. – 46, [2] с. – (Б-ка "Огонек" ; № 51)
533795
  Мороз Г.А. Земля / Г.А. Мороз. – К., 1989. – 107с.
533796
  Будаглы С. Земля : рассказы, повести / С. Будаглы; пер. с азерб. А.Карлина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 314 с.
533797
  Кобилянська О. Земля : Повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3566-0
533798
  Кобилянська О.Ю. Земля : повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2008. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4081-7
533799
  Ананьева Е.Г. Земля : полная энциклопедия / Е.Г. Ананьева, С.С. Мирнова ; художники: Н. Краснова, И. Парамыгин, О. Левченко. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 256 с. – (Всемирная детская классика). – ISBN 978-5-699-18925-0
533800
  Кобилянська О. Земля [Електронний ресурс] / Ольга Кобилянська; студія "Книга вголос", звукорежисер І. Гнуча, оформлення І. Баранов; читає заслужена артистка України Валерія Чайковська. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 43 хв. Розділ 1 - Розділ 32
533801
  Каспаровская Марина Земля 500 племен // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 32-57. – ISSN 1812-867Х
533802
  Каспаровская Марина Земля 500 племен. Часть II. Индейцы восточного побережья Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 52-75. – ISSN 1812-867Х
533803
  Забашта Л.В. Земля Антеев : стихи , поэма / Л.В. Забашта. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
533804
  Забашта Л.В. Земля Антеїв : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1971. – 111 с.
533805
  Бовкун В.Д. Земля батьків-земля синів / В.Д. Бовкун. – Київ : Молодь, 1976. – 120 с. – (Бібліотека комсомольського активіста ВЛКСМ)
533806
  Яновський Ю. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1944. – 255 с.
533807
  Масло М.К. Земля батьків : поезії / М.К. Масло. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 72 с.
533808
  Яновський Ю.І. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ, 1966. – 200 с.
533809
  Канзиг Роберт Земля без льда. Земля в огне / Канзиг Роберт, Блок Айра // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 150-167 : фото
533810
  Шевков С.Д. Земля без окраин. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1979. – 95с.
533811
  Смеюха В.С. Земля белых лебедей. / В.С. Смеюха. – Краснодар, 1986. – 76с.
533812
  Суходольский В.Ф. Земля бессмертия / В.Ф. Суходольский. – Москва, 1977. – 143с.
533813
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – М., 1959. – 103с.
533814
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – Ростов -на-Дону, 1966. – 79с.
533815
  Драганов Б.Х. Земля богата солнцем / Б.Х. Драганов. – К., 1988. – 48 с.
533816
  Яшин А.Я. Земля богатырей / А.Я. Яшин. – Л., 1945. – 190с.
533817
  Гурешидзе Н.В. Земля большая : стихи / Н.В. Гурешидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 71 с.
533818
  Копыленко А.И. Земля большая. / А.И. Копыленко. – Москва, 1962. – 328 с.
533819
  Донець Г.П. Земля Боянова : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 95 с.
533820
  Цапенко М.П. Земля Брянская / М.П. Цапенко. – Москва, 1972. – 135 с.
533821
  Чивилихин В.А. Земля в беде / В.А. Чивилихин. – М., 1970. – 64с.
533822
  Клепиков М.И. Земля в долгу не останеться. / М.И. Клепиков. – М, 1976. – 256с.
533823
  Кордонська А.В. Земля в долі людини (з асоціально-психологічною повістю Ольги Кобилянської) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 16/18 (236/238). – С. 11-26
533824
  Воробьева Мария Земля в илюминаторе : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 109 : Іл.
533825
  Аргутинская Л.А. Земля в крови : повесть / Л.А. Аргутинская. – Москва : Советский писатель, 1943. – 128 с.
533826
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 3-е изд. – Молотов : ОГИЗ, 1947. – 47 с.
533827
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 2-е изд. – Саратов : ОГИЗ, 1947. – 48с.
533828
  Гурев Г.А. Земля в мировом пространстве / Г.А. Гурев. – Москва : ГИКПЛ, 1950. – 144 с.
533829
  Якубовский И.И. Земля в огне / И.И. Якубовский. – М, 1975. – 567с.
533830
  Стадник М. Земля в огне. / М. Стадник. – Минск, 1952. – 471с.
533831
  Якубовский И.И. Земля в огън / И.И. Якубовский. – София, 1976. – 535с.
533832
  Золотарев В.А. Земля в опасности / В.А. Золотарев, Г.В. Сдасюк. – Москва, 1989. – 46с.
533833
  Брыкин Н.а. Земля в плену / Н.а. Брыкин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.-М., 1931. – 351с.
533834
  Брыкин Н.А. Земля в плену. Стальной Мамай / Н.А. Брыкин. – Л., 1969. – 696с.
533835
  Гурницький К.І. Земля в польоті / К.І. Гурницький. – Ужгород, 1981. – 88с.
533836
  Чивилихин А.Т. Земля в пути : Избранное / А.Т. Чивилихин. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 158с.
533837
  Филиппов Е.М. Земля в развитии / Е.М. Филиппов. – Киев : Радянська школа, 1989. – 191,[1] с., [8] л. цв. ил. – ISBN 5-330-00748-8
533838
  Галкин И.Н. Земля в сейсмических лучах / И.Н. Галкин. – Новосибирск, 1979. – 151с.
533839
  Малюга Н. Земля в системі бухгалтеорського обілку: визнання, оцінка, методика відображення / Н. Малюга, І. Замула // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-21.
533840
  Авсеенок А.А. Земля в снегу / Авсеенок А.А. – Москва : Мысль, 1971. – 191с., [8] л. ил. : ил.
533841
  Браун Н.Л. Земля в цвету / Н.Л. Браун. – Л., 1955. – 319с.
533842
  Бусыгин Н.И. Земля в цвету / Н.И. Бусыгин. – Чебоксары, 1960. – 60с.
533843
   Земля в цвету. – Кустанай, 1960. – 187 с.
533844
  Ким Ден Ше Земля в цвету / Ким Ден Ше. – Ташкент, 1974. – 58с.
533845
  Гончаров Н.И. Земля в цвету / Н.И. Гончаров. – Минск, 1983. – 63с.
533846
   Земля в цвету. – Москва, 1985. – 48 с.
533847
  Журлива О. Земля в цвіту / О. Журлива. – К., 1964. – 75с.
533848
   Земля в цвіту.. – Одеса, 1967. – 180с.
533849
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. ЕГонзаго. – Изд. 4-е. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 303 с.
533850
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. Е.Гонзаго. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 88 с.
533851
  Василевська В. Земля в ярмі / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 351 с.
533852
   Земля Ван Димена. Погоня за Wildlife : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 86-93 : Фото
533853
  Шимкус В.А. Земля вас любит. / В.А. Шимкус. – М., 1963. – 108с.
533854
  Кочевский В.В. Земля вдохновения / В.В. Кочевский. – М, 1966. – 115с.
533855
  Копиленко О. Земля велика / О. Копиленко. – Київ, 1957. – 284 с.
533856
  Рудерман М.И. Земля весенняя / М.И. Рудерман. – Москва, 1958. – 107с.
533857
  Дяченко М. Земля веснаров : Фантастическая повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 11. – С. 25-87. – ISSN 0131-8136
533858
  Діброва М.Я. Земля віддячує дбайливим / М.Я. Діброва, К.С. Михайлов. – Одеса, 1981. – 64с.
533859
   Земля во Вселенной. – Москва : Мысль, 1964. – 491 с.
533860
  Ефремов Ю.Н. Земля во Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
533861
  Имерманис А.А. Земля во вселенной одна : стихи и поэмы / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
533862
   Земля восхода.. – Хабаровск, 1979. – 847с.
533863
  Шостка А.Н. Земля вращается / А.Н. Шостка. – Куйбышев, 1965. – 146с.
533864
  Никольская Т.Н. Земля вятичей. / Т.Н. Никольская. – М, 1981. – 296с.
533865
  Мамаева Ирина Земля Гай : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.55-98. – ISSN 0012-6756
533866
  Санченко А. Земля Георгія : повісті / Антон Санченко. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 415, [1] с. – ISBN 978-617-679-227-7
533867
  Ткачев Н.И. Земля героев : [стихи] / Ткачев Н.И. – Волгоград : Н.-Волж. кн. изд-во, 1966. – 32 с. : портр
533868
   Земля героев : очерки о фронтовиках. – Москва : газ. "Красная звезда", 1972. – 80 с. – (Библиотечка "Красная звезда" ; № 12 (324))
533869
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1965. – 172с.
533870
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1969. – 127с.
533871
  Міщенко Д.О. Земля гонить соки : Повісті та оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Веселка, 1976. – 144с.
533872
  Харпер Ф. Земля Гончаров / Ф. Харпер. – М, 1961. – 287с.
533873
  Собесяк Юзеф Єгоров Ришард Земля горить / Собесяк Юзеф Єгоров Ришард. – Київ, 1965. – 365с.
533874
  Валеев Р. Земля городов / Р. Валеев. – Москва, 1979. – 351с.
533875
  Валеев Р.Ш. Земля городов / Р.Ш. Валеев. – Свердловск, 1990. – 448с.
533876
  Золотов В.А. Земля горячая / В.А. Золотов. – М., 1972. – 463с.
533877
  Золотов В.А. Земля горячая : роман / В.А. Золотов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 440с.
533878
   Земля гранатового дерева.. – М., 1980. – 574с.
533879
  Колыхалов В. Земля граничит с небом / В. Колыхалов. – Москва, 1976. – 92с.
533880
  Сидоров В. Земля Григория Сороки // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 0869-8171
533881
  Кулинич П. Земля громадам - назавжди. І це повинні зрозуміти земельні та інщі чиновники // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 22-28 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 1992-9277
533882
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1950. – 192с.
533883
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1958. – 191с.
533884
  Гончар О.Т. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1966. – 271с.
533885
  Гончар О. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О. Гончар. – Київ : Веселка, 1975. – 253с.
533886
  Гончар О.Т. Земля гуде : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1979. – 149с.
533887
  Гончар О. Земля гудит / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 240с. – (Б-ка украинской советской прозы)
533888
  Турков Г. Земля далекосхідна : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 10-12. – ISSN 0868-4790
533889
  Базилевський В.О. Земля двох морів : поезії / В.О. Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 158 с.
533890
  Кузьменко М. Земля Дерев : [роман] / Микола Кузьменко. – Київ : Український пріоритет, 2014. – 269, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2669-44-2
533891
  Гаврилкин Л.И. Земля детей наших : роман / Л.И. Гаврилкин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 311 с.
533892
  Дудкін Іван Земля дітей : озброєним оком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 142-147 : Фото
533893
  Ромашов А.П. Земля для всех / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1986. – 140с.
533894
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37.
533895
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 31-35.
533896
  Дрофань А.П. Земля для квітів / А.П. Дрофань. – Київ, 1968. – 171с.
533897
  Падерин Г.Н. Земля для настоящих мужчин / Г.Н. Падерин. – М, 1981. – 71с.
533898
  Джалагония Н. Земля для цветов : стихи и поэма / Н. Джалагония; авториз. пер. с груз. А.Балина и Ю.Ряшенцева. – Москва : Советский писатель, 1972. – 95 с.
533899
  Перрье Э. Земля до исторического времени / Э. Перрье. – Москва;Ленинград : Госиздат, 1927. – 320с.
533900
  Кешоков А.П. Земля добра и винограда : стихи и поэмы / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1973. – 255 с.
533901
   Земля добра и света.. – Душанбе, 1980. – 195с.
533902
   Земля добрых людей.. – Ташкент, 1970. – 288с.
533903
  Быкадоров М.Д. Земля долгожителей / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1974. – 96с.
533904
  Фадеев А.В. Земля Домская / А.В. Фадеев. – Ростов-на-Дону, 1952. – 171с.
533905
  Байдебура П.А. Земля донецька : новели / Павло Байдебура. – Київ ; Харків : Українське державне видавництво, 1944. – 43 с. : іл.
533906
  Пронштейн А.П. Земля Донская в XVIII веке / А.П. Пронштейн. – Ростов-на-Дону, 1961. – 376с.
533907
   Земля донская.. – 2-е изд. испр. – Ростов-на-Дону., 1978. – 207с.
533908
  Швер Бернд Земля драконов и вулканов / Швер Бернд, Кэннон Браун // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 78-86 : фото. – ISSN 1029-5828
533909
  Матвеев К.П. Земля Древнего Двуречья : (мифы, легенды, находки и открытия) / К.П. Матвеев, А.А. Сазонов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 158с. – (Эврика)
533910
  Львов М.Д. Земля друзей / М.Д. Львов. – Алма-Ата, 1970. – 224с.
533911
  Степаненко В.И. Земля Ево-яхи / В.И. Степаненко. – М., 1987. – 352с.
533912
  Ганн Ю. Земля ее атмосфера и гидросфера / Ю. Ганн. – Санкт-Петербург, 1902. – 301с.
533913
  Гратт Г. Земля жаворонков : проза: роман / окончание. Начало в № 4, 2012 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 57-127. – ISSN 0012-6756
533914
  Гильзенбах Р. Земля жаждет / Р. Гильзенбах. – М., 1964. – 358с.
533915
  Боровиков Г.Ф. Земля жаждет / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1986. – 286с.
533916
  Савиных В.П. Земля ждет и надеется / В.П. Савиных. – 2-е изд. – Пермь, 1990. – 253с.
533917
  Волгина Т. Земля желанная / Т. Волгина. – Київ, 1947. – 80с.
533918
   Земля женщин // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 44-45 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
533919
  Поліщук В.П. Земля живе людиною / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1975. – 35с.
533920
  Фольварочний В.І. Земля жижиянових правнуків / В.І. Фольварочний. – К, 1980. – 112с.
533921
  Чабанівський М.І. Земля журавлиних ключів : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 272 с.
533922
  Жуков Борис Земля журавля : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 156-163 : Фото, карта
533923
   Земля з іменем.. – Ужгород, 1985. – 358с.
533924
  Белінська А. Земля з розстроченням платежу. Земля в розстрочку: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
533925
  Дворниченко Н.Е. Земля за Байкалом : памятные места Чит. обл. / Дворниченко Н.Е. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1970. – 160 с., [4] л. ил.
533926
  Песков В.И. Земля за океаном / В.И. Песков, Б. Стрельников. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 287с.
533927
  Кравченко Л.К. Земля за холмом / Л.К. Кравченко. – Новосибирск, 1988. – 528с.
533928
   Земля заботы нашей. – М., 1984. – 64с.
533929
  Бородкин С Ю. Земля заветная / С Ю. Бородкин, . – М., 1987. – 527с.
533930
  Шток И.В. Земля Замоскворецкая / И.В. Шток. – М, 1973. – 40с.
533931
  Упіт А.М. Земля зелена / Андрій Упіт;. – Київ, 1954. – 655 с.
533932
  Упіт А.М. Земля зелена : роман / Андрій Упіт; пер. з латиш. – Київ, 1970. – 781 с.
533933
  Упіт А. Земля зелена : роман / Андрій Упіт; пер. з латиш. – Київ : Дніпро, 1971. – 781 с.
533934
  Упит А.М. Земля зеленая / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Рига : Латгостиздат, 1948. – 834 с.
533935
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Москва : Советский писатель, 1949. – 931 с.
533936
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; Андрей Улит ; пер. с латыш. К. Козловской и Е. Кондратьевой. – Москва : Латгосиздат, 1977. – 685 с.
533937
  Гришкевич А. Земля зовет / А. Гришкевич, Н. Щербаков. – Псков, 1947. – 64с.
533938
  Колос Л. Земля зовет / Л. Колос. – Чита, 1949. – 139с.
533939
  Новиков С.Н. Земля зовет / С.Н. Новиков. – М., 1963. – 118с.
533940
  Исаков А.М. Земля зовет / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1970. – 120с.
533941
  Торопов И.Г. Земля зовется Пармой : повести / Иван Торопов ; перевод с коми С. Панкратова ; худож. А.В. Мошев. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1978. – 320 с. : ил.
533942
  Амаду Ж. Земля золотых плодов : роман / Ж. Амаду ; сокр. пер. с исп. М. Рожицыной-Гандэ. – Москва : Госиздательство иностранной литературы, 1948. – 435 с.
533943
  Амаду Ж. Земля золотых плодов : (Город Ильеус) : роман / Ж. Амаду ; пер. с португ. И. Тыняновой ; ред. Ю. Карасев. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1955. – 360 с.
533944
  Амаду Ж. Земля золотых плодов : (Город Ильеус) : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. И. Тыняновой ; [худож. Н. Г. Богданец]. – Ч. 2. – Киев : Урожай, 1982. – 361с. : ил.
533945
  Канивец В.В. Земля и воля / В.В. Канивец. – М, 1985. – 672с.
533946
  Черниченко Ю.Д. Земля и воля / Ю.Д. Черниченко. – Москва, 1991. – 252с.
533947
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1995
533948
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1996
533949
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1996
533950
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1996
533951
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1996
533952
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1996
533953
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1996
533954
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1997
533955
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1998
533956
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1999
533957
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1999
533958
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2000
533959
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2001
533960
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2001
533961
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2001
533962
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2001
533963
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2001
533964
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2001
533965
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2002
533966
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2002
533967
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2002
533968
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2002
533969
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2002
533970
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2003
533971
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2003
533972
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2003
533973
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2003
533974
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2003
533975
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2003
533976
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2004
533977
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2004
533978
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2004
533979
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2005
533980
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2005
533981
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2005
533982
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2006
533983
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2006
533984
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2006
533985
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2006
533986
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2007
533987
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2007
533988
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2010
533989
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2010
533990
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2010
533991
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2010
533992
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2010
533993
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2010
533994
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2011
533995
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2011
533996
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2011
533997
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2011
533998
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2011
533999
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2011
534000
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2015
<< На початок(–10)531532533534535536537538539540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,