Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>
514001
  Булдакова О. "Загальне наставляння" та його роль у розбудові християнської держави Карла Великого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу історичного джерела - капітулярія, створеного в канцелярії франкського короля Карла Великого у 789 р. Цей документ відіграв суттєву роль в процесі державотворення франків у доімперський період. The article is devoted to the ...
514002
  Домбровський С. "Загальний нагляд". Яким він є? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-6.
514003
  Барановський А. "Загальні принципи військового мистецтва" Раймундо Монтекукколі як історичне джерело // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-793-9
514004
  Вартабедян В.А. Загальна електротехніка : Навчальний посібник для студ. фіз.-мат. і загальнотехн. фак-тів пед. ін-тів / В.А. Вартабедян. – 4-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 1986. – 359с.
514005
   Загальна і молекулярна генетика : Практикум. – Київ : Вища школа, 1995. – 280с.
514006
   Загальна і молекулярна генетика : практикум / С.В. Демидов, В.Ф. Безруков, А.В. Сиволоб, І.А. Козерецька, Л.М. та ін. Лазаренко; С.В. Демидов, В.Ф. Безруков, А.В. Сиволоб, І.А. Козерецька, Л.М.Лазаренко та ін. ; КНУТШ ; [ за ред. С. В. Демидова ]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 280с. – ISBN 966-306-097-2
514007
  Федоренко В.Л. Загальна і особлива частини як основні складові системи національного конституційного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 5-15.
514008
  Бідій О.І. Загальна і сільськогосподарська статистика : учб. посібник для с.-г. технікумів ; пер. з рос. / О.І. Бідій. – Київ : Урожай, 1968. – 314 с.
514009
  Гончаренко В.Г. Загальна і спеціалізована юридична освіта // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
514010
  Романюк М.М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів спец. "Вид. справа та редагування" / М.М. Романюк. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Світ, 2003. – 95, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-94 та в тексті. – ISBN 966-603-195-7
514011
  Вернигора Н.М. Загальна і спеціальна бібліографія : Навчально-методичний комплекс / КНУТШ; Ін-тут журналістики; Ніна Вернигора. – Київ, 2004. – 27с.
514012
  Вернигора Н.М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів, які навчаються за спец. "Журналістика" і "Видавнича справа та редагування" / Н.М. Вернигора; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 128с. – ISBN 966-594-773-7
514013
  Женченко М.І. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / Марина Женченко. – Київ : Жнець, 2011. – 255, [1] с. – ISBN 978-966-2057-05-08
514014
  Канівець В.І. Загальна і четвертинна геологія та геоморфологія : навч. посібник для [студентів спец. 6.090101 "Агрономія"] / В.І. Канівець, М.М. Пархоменко ; Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 79, [1] с., [1] арк. схем. : іл., табл. + 1 мапа (1 арк. склад. вчетверо). – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-617-7323-26-5
514015
   Загальна інформація і кваліфікація [статистика] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 11. – ISSN 2219-5793
514016
  Стельмах С.П. Загальна історія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 67. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
514017
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посібник / В.С. Макарчук. – Вид.3-тє, доповнене. – Київ : Атіка, 2001. – 624с. – ISBN 966-7714-84-5
514018
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посібник / В.С. Макарчук. – Київ : Атіка, 2001. – 592с. – ISBN 966-7714-41-1
514019
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.С. Макарчук. – 4-те вид., доп. – Київ : Атіка, 2004. – 616с. – ISBN 966-7714-84-5
514020
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.С. Макарчук. – 5-е вид., допов. – Київ : Атіка, 2006. – 680 с. – ISBN 966-326-142-0
514021
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук. – 6-е вид., допов. – Київ : Атіка, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-326-267-3
514022
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-е, доп. – Київ : Атіка, 2008. – 624с. – ISBN 978-966-326-267-3
514023
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-те, доп. – Київ : Атіка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-326-267-3


  Висвітлено історію виникнення і становлення історичних форм держави та правових систем Стародавнього Сходу, Античного світу, провідних країн Європи, Азії і США. Для студентів вузів
514024
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-те, доп. – Київ : Атіка, 2010. – 624 с. + Додатки: с. 585-617. – ISBN 978-966-326-267-3
514025
  Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посібник / В.С. Макарчук, В.М. Процик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права і психології. – Вид. 7-ме. – Київ : Атіка, 2013. – 339, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-326-471-4
514026
  Неділько С.А. Загальна й неорганічна хімія: задачі та вправи : Навч. посібник для студ. хімічних спец. вищих навч. закладів / Неділько С.А., Попель П.П. – Київ : Либідь, 2001. – 400 с. – ISBN 966-06-0096-8


  Посібник містить задачі, вправи і запитання з усіх розділів загальної та неорганічної хімії, до кож-ного з них подано короткі теоретичні відомості та приклади розв"язання типових задач і вправ. Навчальний посібник для студентів хімічних ...
514027
  Ловейкін Ю.В. Загальна КАМ-теорема для коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем / Ю.В. Ловейкін, І.О. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-58. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Вивчається проблема збурень квазіперіодичних рухів на коізотропних інваріантних торах гамільтонових систем. Доведено КАМ-теорему, яка узагальнює попередні результати, охоплює вироджений і невироджений випадки незбуреного гамільтоніана.
514028
  Горобець В.Й. Загальна канцелярська документація ХVІІІ ст. // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 16. – С. 72-80
514029
  Гамшеєва В.М. Загальна картина основних принципів підприємницької етики старообрядництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 14-16
514030
  Швецова-Водка Загальна класифікація документа: зміни та доповнення // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 143-164. – ISSN 2707-3335


  Стаття присвячується розгляду однієї з найважливіших проблем типології документа: загальній класифікації документа. Мета дослідження полягає в тому, щоб оптимізувати схему загальної класифікації документа, уточнити деякі терміни та запропонувати ...
514031
  Палеха Ю. Загальна класифікація документа: пропозиції щодо вдосконалення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 3. – С. 37-49. – ISSN 2409-9805
514032
  Мороз С.А. Загальна класифікація нормативно-правових актів щодо державного управління розвитком трудового потенціалу вищих навчальних закладів // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 11/12 (25/26). – C. 53-60. – ISSN 2311-6420


  В основу організації наукового дослідження було покладено існування в межах наукової думки підходів щодо розподілу нормативно-правових актів за окремими класифікаційними групами.
514033
  Щербань М.І. Загальна кліматична характеристика Канівського району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 68-73. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
514034
  Ковалишин У.В. Загальна концепція економічного регулювання діяльності господарюючого суб"єкта // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 192-196. – Бібліогр.: на 7 пунктів
514035
  Пономаренко В.С. Загальна концепція побудови інформаційної системи онлайн-анкетування / В.С. Пономаренко, С.О. Стипуріна // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 101-108. – ISBN 978-966-8177-75-0


  Положення концепції та принципи побудови системи онлайн-анкетування.
514036
  Минькович Слободяник Загальна концепція правової політики України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 90-97. – ISSN 1563-3349
514037
  Лисенко В.Й. Загальна концепція токсичного дисгомеостазу та критичного стану при хімічній травмі // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – C. 7-15. – ISSN 2224-0586
514038
  Гуйван П.Д. Загальна концепція щодо часу реалізації права на захист // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 112-118. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
514039
  Браславський Й.М. Загальна криза капіталізму та її поглиблення в результаті другоі світовоі війни : Стенограма лекції / Й.М. Браславський; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1951. – 32с.
514040
  Нестеренко О.О. Загальна криза капіталізму та поглиблення її після... / О.О. Нестеренко. – К., 1948. – 72с.
514041
  Молдавчук В.С. Загальна культура українського офіцера внутрішніх військ як наукова проблема // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 154-162


  "Розглянуто сутність поняття загальної культури українського офіцера та обґрунтовано шляхи її розвитку. Розкрито питання про вплив загальної культури офіцерів внутрішніх військ на формування інституційного іміджу".
514042
  Качан Б. Загальна лінгвістична характеристика термінологічної лексики фахової мови педіатрії у порівняльному аспекті щодо їх утворення / Б. Качан, О. Остапчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 7-10. – ISSN 2311-9896
514043
  Радіонова І. Загальна макроекономічна нерівновага: зміст теорії та можливості застосування // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 81-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
514044
  Максименко Н.В. Загальна метеорологія і кліматологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Максименко, І.В. Бєляєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування НМР МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Донец. нац. техн. ун-т. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 254, [1] с., [6] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога"). – ISBN 978-966-623-778-4
514045
  Пастернак М.М. Загальна методика аналізу Звіту про фінансові результати // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 313-317. – ISSN 2222-4459
514046
  Верзілін М.М. Загальна методика викладання біології / М.М. Верзілін. – Київ, 1980. – 351с.
514047
  Реп"єв В.В. Загальна методика викладання математики / В.В. Реп"єв. – Київ, 1960. – 25 с.
514048
  Де-Метц Загальна методика викладання фізики : Теорія та практика викладання / Г.Г. Де-Метц. – Київ : Держвидав, 1929. – 301 с. – Бібліогр.: с.271-295
514049
   Загальна методика навчання біології : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар, Н.Й. Міщук, Л.С. Барна, Г.Я. Жирська; Мороз І.В., Степанюк А.В., Гончар О.Д., Міщук Н.Й., Барна Л.С., Жирська Г.Я.; За ред. І.В. Мороза. – Київ : Либідь, 2006. – 592с. – ISBN 966-06-0421-1


  Розкрито особливості наукового пізнання в педагогічному дослідженні, сучасні методи педагогічного дослідження. Викладено питання організації та проведення педагогічного експерименту, опрацювання, узагальнення та оформлення його результатів, ...
514050
  Топузов О.М. Загальна методика навчання географії : підручник / О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.П. Вішнікіна. – Київ : Картографія, 2012. – 511, [1] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 471-483. – Бібліогр.: с. 484-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-670-129-3
514051
  Зелений О. Загальна методика розлідування незаконного використання інсайдерської інформації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 57-63
514052
  Богуславська О.В. Загальна методологія оцінювання захищеності веб-додатків щляхом часткового моделювання дій зовнішніх зловмисників / О.В. Богуславська, А.О. Корнієвський // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 279-280
514053
  Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика : монографія / Л.М. Масол ; Академія педагогічних наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ : Промінь, 2006. – 592с. – ISBN 966-8512-14-6


  ї
514054
  Леонтьєв Д.В. Загальна мікологія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Д.В. Леонтьєв, О.В. Акулов. – Харків : Основа, 2007. – 228с. – ISBN 978-966-495-040-1
514055
  Пирог Т.П. Загальна мікробіологія : підручник для студентів біол. спец. ВНЗ / Т.П. Пирог ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчю технологій. – 2-ге вид., доп. й перероб. – Київ : НУХТ, 2010. – 631, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 620-622. – ISBN 978-966-612-103-8
514056
  Бандура О. Загальна модель економічних циклів - модель кумулятивної неефективності ринків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
514057
  Мановицька Д.О. Загальна модель задачі управління змінами / Д.О. Мановицька, Г.О. Доленко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 23-29. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The contemporary problems of decision making on change management in organizational systems are characterized by: multicriteria usage; the necessity for a targeted change of the range of permissible alternatives and criteria parameters; multilevelness ...
514058
  Дрозд А.О. Загальна модель ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів / А.О. Дрозд, В.О. Капустян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 47-51. – ISSN 2222-4459
514059
  Федорець М. Загальна музична освіта в умовах глобальної пандемії: досвід та проблеми / М. Федорець, Ян Цзе // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 140-149. – ISSN 2312-5993
514060
  Дністрянський С. Загальна наука права і політики // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 112. – ISBN 978-966-668-480-9


  Шлемкевич намагався давати науковий аналіз формуванню українського характеру у класичному трикутнику релігія-світогляд-мистецтво і вважав, що найбільший вплив на українську душу зробили саме релігійний світогляд і мистецтво. Він дає яскравий ...
514061
  Якубовський В.В. Загальна нейромережева модель порівняльного підходу вартісної оцінки матеріальних та нематеріальних активів / В.В. Якубовський, О.С. Бичков // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – С. 144-151. – ISSN 2308-6912


  В статті обґрунтована доцільність використання методології штучних нейронних мереж до розв"язання питань вартісної оцінки матеріальних та нематеріальних активів. Запропоновано загальну структуровану нейромережеву модель найбільш поширеного ...
514062
   Загальна оцінка країни Україна. – Київ, 2004. – 136с.
514063
  Сімсон О. Загальна оцінка процесів реформування у сфері інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 115-117. – ISSN 1026-9932
514064
  Станицький К. Загальна оцінка стратегії надання Світовим банком допомоги Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.168-173. – ISBN 966-73-53-51-Х
514065
  Паянок Т.М. Загальна оцінка фінансового стану підприємства: теоретичні та практичні підходи / Т.М. Паянок, А.М. Савченко, А.М. Морозюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 88-94. – ISSN 2306-6806
514066
  Громико І. Загальна парадигма захисту інформації: визначення термінів // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 130-137.
514067
   Загальна паразитологія / К. Невядомська, Т. Пойманська, Б. Магніцька, А. Чубай; НАНУ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена; К. Невядомська, Т. Пойманська, Б. Магніцька, А. Чубай; Пер. з польської Є.К. Харченко. – Київ : Наукова думка, 2006. – 484с. – ISBN 966-00-0815-5
514068
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология = General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
Т. 7, № 4 (дод. Б). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
514069
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология = General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
Т. 7, № 4 (дод. А). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
514070
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология=General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2006-
Т. 7, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
514071
   Загальна патологія та патологічна фізіологія = Общая патология и патологическая физиология=General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
Т. 8, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
514072
  Максимчук Загальна педагогізація українського суспільства – реальна необхідність і нагальна вимога нашого часу. / Максимчук, С // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 174-182. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
514073
   Загальна педагогіка : Методичні вказівки до вивчення курсу. – Харків : ХДІК, 1998. – 22 с.
514074
  Мартиненко С.М. Загальна педагогіка : Навчальний посібник / С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружа; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 176с. – ISBN 966-608-172-5
514075
  Сисоєва С. Загальна педагогіка в сучасному науковому дискурсі // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 7-14. – ISSN 2078-1687
514076
   Загальна педагогіка та історія педагогіки : підруч. для студентів ВНЗ / К. В. Аймедов [та ін.] ; Одес. нац. мед. ун-т. – Київ : Слово, 2014. – 348, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 342-347. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-194-198-3
514077
   Загальна програма Народної політичної консультативної ради Китаю. (прийнята 1-ю сесією Нар. політ. консульт. ради Китаю 29 вер. 1949 р.). – К., 1950. – 20с.
514078
  Повар П.О. Загальна процедура ліквідації суб"єктів господарювання: новели законодавства та актуальні проблеми правового регулювання // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 133-141
514079
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навч. посібник / П.А. М"ясоїд; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни. – Київ : Вища школа, 1998. – 479с. – ISBN 5-11-004780-4
514080
   Загальна психологія : Навчальне видання. – Київ : А.П.Н., 1999. – 463с. – ISBN 966-965-73-0-1
514081
  Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 256с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-012-5
514082
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навчальний посібник для студ.вищих педагог.закладів освіти / П.А. М"ясоїд. – Київ : Вища школа, 2000. – 479 с. – ISBN 5-11-004780-4
514083
   Загальна психологія : Підручник для студ. вищ.навч. закладів / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко; За заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Форум, 2000. – 543с. – ISBN 966-7786-03-Х
514084
  Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2001. – 256с. – ISBN 966-608-124-5
514085
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навчальний посібник для студ. вищ. педаг. навч. закл. / П.А. М"ясоїд. – 2-ге вид. доповн. – Київ : Вища школа, 2001. – 487с. – ISBN 966-642-077-5
514086
   Загальна психологія : Навчальне видання. – Київ : А.П.Н., 2002. – 464с. – ISBN 966-965-73-0-1
514087
  Максименко С.Д. Загальна психологія : Навчальний посібникдля студ. вищих навч. закл. / С.Д. Максименко; Мін-во освіти і науки України; Нац. медичний ун-тет ім.О.О.Богомольця. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с. – ISBN 966-8568-54-0
514088
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / П.А. М"ясоїд. – 3-тє вид., випр. – Київ : Вища школа, 2004. – 487 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-212-3
514089
   Загальна психологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, М.В. Папуча, В.О. Соловієнко; За заг. ред.: С.Д. Максименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704с. – ISBN 966-7786-03-Х
514090
   Загальна психологія : навчальний посібник / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук, Т. Зелінська, Т. [ та ін. ] Лисянська; Скрипченко О. [ та ін. ]. – Київ : Просвіта, 2005. – 464с. – ISBN 966-7115-63-1
514091
   Загальна психологія : Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук, Т.М. Лисянська; О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук, Т.М.Лисянська та ін. – Київ : Либідь, 2005. – 464с. – Шифр дубл.15 Зага.Доп карт.бл.,в.ин-т,гр,жур,киб,м.в.,м.м.,ст. – ISBN 966-06-0382-7
514092
  Макарова Л.Л. Загальна психологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Л. Макарова, В.М. Синельнікова; МОНУ; Макіївський економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 200с. – ISBN 966-364-018-9
514093
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : Навч. посібник ля студ. вищ. навч. закладів / П.А.М"ясоїд. – 4-те вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 487с. – ISBN 966-642-279-4
514094
  М"ясоїд П.А. Загальна психологія : навч. посібник для студетів ВНЗ / П.А. М"ясоїд. – 5-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 487 с. – ISBN 966-642-312-X
514095
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С.Д. Максименко, В.О. Соловієнко ; МАУП. – 3-тє вид., стер. – Київ : МАУП, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-608-804-1
514096
  Навроцький О.І. Загальна психологія : навчально-методичні рекомендації для студентів заочного відділення соціологічного факультету / О.І. Навроцький, О.Є. Поліванова ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 80 с.
514097
   Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студ.вищих навч. закладів / [ упорядники О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднічук та ін. ]. – Київ : Каравела, 2008. – 640с. – ISBN 966-8019-84-9
514098
  Партико Т.Б. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Т.Б. Партико ; МОНУ ; Львіський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2008. – 416с. – ISBN 978-966-313-374-4
514099
  Максименко С.Д. Загальна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Максименко; Мін-во освіти і науки України. – 3-тэ вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272с. – Шифр дубл.15 Макс.Доп карт всем каб. – ISBN 978-966-364-609-1
514100
  Варій М.Й. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Варій ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – 3-є вид., виправ. та доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 1008 с. – ISBN 978-966-364-817-0


  У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише ...
514101
   Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Скрипченко О.В. [ та ін. ]. – Київ : Каравела, 2009. – 464с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-96914-2-2
514102
  Павелків Р.В. Загальна психологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Р.В. Павелків. – 3-є вид. допов. – Київ : Кондор, 2009. – 570, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-351-281-5
514103
   Загальна психологія : практикум : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – 4-е вид. – Киев : Каравела, 2011. – 280с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
514104
  Савчин М.В. Загальна психологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Альма-матер, ISSN 978-966-8226-89-2). – ISBN 978-617-572-011-0 (978-966-8226-89-2 серія)


  Висвітлено предметну специфіку загальної психології, сутність і функції психіки.ю основні аспекти психології особистості (індівідуально-психологічні властивості, самосвідомість, спонукальну, інтелектуальну, емоційно-вольову сфери)
514105
   Загальна психологія : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2011. – 463, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 978-966-96914-2-2
514106
   Загальна психологія : хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.]. – Київ : Каравела, 2012. – 639, [1] с. – Статті укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-84-9
514107
   Загальна психологія : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 463, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-28-8
514108
   Загальна психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Сергєєнкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 295, [25] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0267-4
514109
  Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2012. – 461. [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-011-0
514110
   Загальна психологія : підручник для студ. ВНЗ / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2013. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-222-928-8
514111
  Варій М.Й. Загальна психологія : підручник / М.Й. Варій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – 4-те вид., випр. та доповн. – Київ : Знання, 2014. – 1047, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0130-5


  У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише ...
514112
   Загальна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [О.В. Скрипченко та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-222-928-8
514113
   Загальна психологія : хрестоматія : [у 3 ч.] / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології ; [авт.-упоряд.: Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ
Ч. 1. – 2014. – 295, [1] с. : іл. – Укладачі на обкл. зазнач. як авт. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим.
514114
   Загальна психологія : хрестоматія : [у 3 ч.] / Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та психології ; [авт.-упоряд.: Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ
Ч. 2. – 2014. – 295, [1] с. : іл. – Укладачі на обкл. зазнач. як авт. - Текст укр., рос.
514115
   Загальна психологія : хрестоматія : [у 3 ч.] / Нац. акад. внутр. справ України, Навч.-наук. ін-т права та психології ; [авт.-упоряд.: Хохліна О.П., Кущенко І.В., Гребенюк М.О.]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ
Ч. 3. – 2014. – 159, [1] с. : табл. – Укладачі на обкл. зазнач. як авт. - Текст укр., рос. – Бібліогр. на початку частин
514116
  Бондар Л.В. Загальна психологія : навч. посібник / Л.В. Бондар ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-932-095-7
514117
   Загальна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Вид. 5-те. – Київ : Каравела, 2018. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник: с. 449-463. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-28-8
514118
  Савчин М.В. Загальна психологія : підручник / Мирослав Савчин. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академія, 2018. – 342, [2] с. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 332-340. – Бібліогр.: с. 341-343. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-546-5
514119
   Загальна психологія : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук. – 7-ме вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 280 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – ISBN 966-8019-48-7
514120
   Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 639, [1] с. : іл., табл. – Текст частково рос. – Бібліогр. в тексті. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
514121
  Москалець В.П. Загальна психологія : підручник / В.П. Москалець ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Ліра-К, 2020. – 562, [2] с. – Бібліогр.: с. 558-562. – ISBN 978-617-7748-90-7
514122
   Загальна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 7-ме вид., випр. та допов. – Київ : Каравела, 2021. – 463, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Словник: с. 449-463. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-28-8
514123
  Косма Т.В. Загальна психологія. Метод. вказівки для студентів-заочників ун-тів / Т.В. Косма. – Львів, 1962. – 75с.
514124
   Загальна психологія: практикум : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук; В.В. Волошина [та ін.]. – Київ : Каравела, 2007. – 280 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
514125
   Загальна психологія: Практикум : Навчальний посібник для студ.вищих навч. закладів / В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук; В.В.Волошина, Л.В.Долинська, С.О.Ставицька, О.В.Темрук. – Київ : Каравела, 2006. – 280с. – Шифр дубл15 Зага.Доп.карт соц,ст. – ISBN 966-8019-48-2
514126
  Гончарук П.А. Загальна психологія: пропедевтика : (модульний підхід) : [ навчальний посібник ] / П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська ; Вищ. навч. заклад Університет економіки та права "Крок". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-7735-17-3
514127
   Загальна психологія: хрестоматія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Каравела, 2007. – 640 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-8019-84-9
514128
  Толстой М.І. Загальна радіоактивність та розподіл урану в гірських породах одного з районів Казахстану / М.І. Толстой, І.М. Остафійчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 66-74 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
514129
  Горбачук В. Загальна рівновага на основі функцій попиту / В. Горбачук, Н. Гаркуша // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 65-66. – ISBN 978-966-188-137-1
514130
  Юр"эв В.Я. Загальна селекція і насінництво польових культур / В.Я. Юр"эв. – Київ, 1952. – с.
514131
   Загальна селекція і насінництво польових культур. Посібник для агроном. фак.. – К., 1952. – 436с.
514132
  Сисоєва Є. Загальна семантична характеристика англійських оцінних антропонімів // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 219-223. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
514133
  Олійник Я.Б. Загальна середня освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Я.Б. Олійник, Т.В. Нич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 131-137. – ISSN 2308-135X
514134
   Загальна середня та дошкільна освіта : інформаційні матеріали до підсумкової колегії: про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [за заг. ред. Д.В. Табачника ; уклад.: Жебровський Б.М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 72 с. : іл., табл.
514135
  Шаманська О.І. Загальна система формування економічного потенціалу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
514136
  Вовк С.О. Загальна соціальна дезорганізація, деформація моральності, освіти й культури як наслідок громадянської війни


  Соціальний аспект наслідків громадянської війни досить складний. В статті розкриваються моменти, пов"язані з впливом внутрішньої війни на соціальну організацію суспільства, на мораль його членів, культуру. Социальный аспект последствий гражданской ...
514137
  Вовк С.О. Загальна соціальна дезорганізація, деформація моральності, освіти й культури як наслідок громадянської війни // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 412-421


  Соціальний аспект наслідків громадянської війни досить складний. В статті розкриваються моменти, пов"язані з впливом внутрішньої війни на соціальну організацію суспільства, на мораль його членів, культуру. Социальный аспект последствий гражданской ...
514138
  Шаповал М. Загальна соціологія / М. Шаповал. – Видання трете. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 368с. – ISBN 966-7009-04-1
514139
  Примуш М.В. Загальна соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Примуш; МОіНУ. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 592с. – ISBN 966-8556-39-9
514140
  Рущенко І.П. Загальна соціологія : Підручник для ВНЗ МВС України / І.П. Рущенко; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2004. – 524с. – ISBN 966-610-120-3
514141
   Загальна соціологія : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т ; [концепція, упоряд., пер. А.В. Фурман, В.С. Біскуп, О.С. Морщакова]. – Київ : Ліра-К, 2020. – 353, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7748-61-7
514142
  Кушнір В.С. Загальна споживча цінність та загальні витрати, граничні цінність та витрати у неокласичній теорії ціни // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-13. – ISSN 1993-6788
514143
  Ковтуненко Володимир Загальна стереохімія : Підручник для студентів хімічних та біологічних спеціальностей вузів / Ковтуненко Володимир. – Київ : Нетес, 2001. – 340с. – ISBN 966-7913-14-7
514144
  Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія : Підручник для студентів вищих навч. ззакладів / Володимир Ковтуненко. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2005. – 366с. – ISBN 966-7982-78-5
514145
  Ковтуненко В.О. Загальна стереохімія : підручник для студ. ВНЗ / Володимир Ковтуненко. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2009. – 364, [1] с., [1] арк. потр. : портр., іл., табл. – Покажч.: с. 356-364. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-78-5
514146
   Загальна та біонеорганічна хімія : підруч. для підгот. фахівців із с.-г. спец. у вищих аграр. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копілевич; О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копілевич. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 543, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 532-540. – Бібліогр.: с. 530-531. – ISBN 966-7890-46-5
514147
  Кирієнко О.Ю. Загальна та військова цензура в Російській імперії (XVIII - початок XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 83-98. – ISSN 0130-5247
514148
   Загальна та експериментальна фонетика : Збірник наукових праць і матеріалів. – Київ : Соборна Україна, 2001. – 320с. – ISBN 966-7398-02-3
514149
  Суярко В.Г. Загальна та нафтогазова геологія : навч. посібник / В.Г. Суярко, О.О. Сердюкова, В.В. Сухов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 200-211. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-623-981-8
514150
  Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія : навч. посібник / А.М. Голуб. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1968. – 443 с.
514151
  Голуб А.М. Загальна та неорганічна хімія : навч. посібник / А.М. Голуб. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1971. – 414 с.
514152
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія / Н.В. Романова, І.П. Малюшицький. – Практикум. – Київ : Вища школа, 1977. – 191 с.
514153
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія / Н.В. Романова. – Київ : Вища школа, 1988. – 430 с.
514154
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : Підручник для вищих навч. закладів / Н.В. Романова. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 480с. – ISBN 966-569-106-6
514155
  Левітін Є.Я. Загальна та неорганічна хімія : Підручник для студ. вищ. фармацевт закл. освіти та фармацевт. фак-тів вищ. мед. закл. освіти ІІІ - ІV рівнів акредитації / Мін-во охорони здоров"я України. Нац. фармацевт. акад. України; За заг. ред. Є.Я. Левітіна. – Харків : Прапор, 2000. – 464 с. – ISBN 5-7766-0784-1
514156
   Загальна та неорганічна хімія : У 2-х частинах. Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських, С.В. Іванов. – Київ : Педагогічна преса. – ISBN 966-7320-13-8
Ч.2. – 2000. – 784с.
514157
  Перепелиця О.П. Загальна та неорганічна хімія : Методичні вказівки до вивчення екологізованого курсу дисципліни і контрольні завдання для визначення початкового рівня знань студ.спец.7.091709"Біотехнологія" денної та заочної форм навчання / О.П. Перепелиця; МОНУ; Український держ. ун-тет харчових технологій. – Київ : Екохім, 2001. – 39с. – Бібліогр.:с.36-37. – ISBN 966-612-013-5
514158
  Нагорний П.Г. Загальна та неорганічна хімія : Учбовий посібник з хімії / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 144с. – ISBN 966-7459-97-7
514159
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : Підручник для студентів вузів / Н.В. Романова. – Київ, Ірпінь : Перун, 2002. – 480с. – ISBN 966-569-106-6
514160
   Загальна та неорганічна хімія : У 2-х частинах: Підручник для студентів вузів / О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських, С.В. Іванов; О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських, С.В. Іванов. – Київ : Педагогічна преса. – ISBN 955-7320-18-9
Ч.1. – 2002. – 520с.
514161
   Загальна та неорганічна хімія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Копілевич, О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, М.С. Слободяник, С.І. Скляр, К.О. Чеботько; КНУТШ. – Київ : Фенікс, 2003. – 752с. – ISBN 966-651-034-0
514162
   Загальна та неорганічна хімія : Практикум: Навч. посібник для студ. хімічних і нехімічних спеціальн. вищ. навч. закл. / М.С. Слободяник, Н.В. Улько, К.М. Бойко, В.М. Самойленко; За ред. М.С.Слободяника. – Київ : Либідь, 2004. – 336с. – ISBN 966-06-0314-2


  Загальна й неорганічна хімія. Практикум. У практикумі особливу увагу приділено техніці виконання практичних робіт з роз-ділів загальної і неорганічної хімії, проведенню дослідів з вивчення властивостей елементів та найважливіших сполук. Кожний ...
514163
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Н.В. Романова. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 480 с. : іл. – ISBN 966-569-106-6
514164
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студентів ВНЗ / Н.В. Романова. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. – 480 с. : іл. – ISBN 966-569-106-6
514165
  Дмитрів Г.С. Загальна та неорганічна хімія : навчальний посібник / Г.С. Дмитрів, В.В. Павлюк ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-613-625-4
514166
   Загальна та неорганічна хімія (Метали. Екохімія) : конспект лекцій для студентів напрямів підгот. "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та "Біологія" ден. та заоч. форм. навчання / В.В. Малишев [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 109, [1] с. – Бібліогр.: с. 109. – ISBN 978-966-388-342-7
514167
  Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. Практикум : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. нав. закладів / Н.В. Романова. – Київ : Либідь, 2003. – 208с. – ISBN 966-06-0300-2


  Містить лабораторні роботи, які охоплюють основні теми курсу загальної та неорганичної хімії: хімічну термодинаміку, хімічну кунетику, електролітичну дисоціацію, окисно-відновні реакції, основні класи неорганічних сполук
514168
  Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: як допомгти собі та іншим : Курс лекцій. Навчальний посібник / Т.Ф. Цигульська. – Київ : Наукова думка, 2000. – 192с. – ISBN 966-00-0569-5
514169
  Васянович О. Загальна та регіональна характеристика короткотермінових метерологічних знань українців Середнього Полісся // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 421-451. – (Серія історична ; Вип. 43)
514170
  Сєчка С. Загальна та семантична характеристика феномену сленгу в сучасній англійській мові / С. Сєчка, Ю. Карташова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 106-112. – ISSN 2411-6548
514171
  Німчинов П.П. Загальна теорія бухгалтерського обліку. / П.П. Німчинов. – К., 1977. – 240с.
514172
  Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Пономаренко Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 72 назви
514173
  Порохня В.М. Загальна теорія відносності економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 153-160. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
514174
  Жданов В.І. Загальна теорія відносності, релятивістська астрофізика та космологія в АО КНУ / В.І. Жданов, В.Ю. Караченцева, С.Л. Парновський // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 324-333
514175
   Загальна теорія відносності: випробування часом / Я.С. Яцків, О.М. Александров, І.Б.Вавилова, В.І.Жданов; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія; КНУТШ; Астрономічна обсерваторія. – Київ, 2005. – 288с. – ISBN 966-02-3728-6
514176
   Загальна теорія відносності: горизонти випробувань / Я.С. Яцків [та ін.] ; НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; М-во освіти і науки України, Астроном. обсерваторія Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Астроном. обсерваторія Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова. – Київ : ГАО НАН України, 2013. – 262, [2] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр.: с. 221-259. – ISBN 978-966-02-6940-8


  У пр. №1713739 напис: Дорогому Василеві Миколайовичу від одного із співавторів. Підпис, 26.06.2014. На добру пам"ять
514177
  Колодій А.М. Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков; МОУ. НПУ ім. М.П.Драгоманова. За ред. Копейчикова В.В. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 320с. – ISBN 966-7059-06-05
514178
  Колодій А.М. Загальна теорія держави і права : Навч. посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков; За ред. В.В.Копєйчикова; МОУ, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 320с. – ISBN 966-7059-06-05
514179
   Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / МОУ. НПУ ім. М.П.Драгоманова. А.М.Колодій, В.В.Копейчиков та інші. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 312с. – ISBN 966-7302-67-9
514180
   Загальна теорія держави і права : Навч. посібник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 312с. – ISBN 966-7784-43-6
514181
   Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / МОНУ. НПУ ім.М.П.Драгоманова; За ред. В.В.Копєйчикова; Авт.кол.: А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.П.Пастухов. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 320с. – ISBN 966-7784-88-6
514182
   Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних спец. вищих навч. закладів освіти / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова, О.В. Петришин, В.Д. [та ін.] Ткаченко; [Цвік М.В. та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина ; МОНУ ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2002. – 427, [4] с. – ISBN 966-7146-71-5
514183
  Котюк В.О. Загальна теорія держави і права : Навчальний посібник / В.О. Котюк. – Київ : Атіка, 2005. – 592 с. – ISBN 966-8074-94-7
514184
  Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права : навч. посібник / С.Л. Лисенков; МОНУ. – Київ : Юрисконсульт, КНТ, 2006. – 355 с. – ISBN 966-96571-8-0
514185
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищ. навчальн. закл. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – Київ : Кондор, 2006. – 477с. – ISBN 966-7982-99-8
514186
   Загальна теорія держави і права : навч. посібник / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша; [Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 293, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-027-8
514187
  Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підручник для вищих навчальних закладів / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин. – Київ : Кондор, 2008. – 477с. – (Юридична книга). – ISBN 966-7982-99-8
514188
   Загальна теорія держави і права : (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) / Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Оніщенко Н.М. та ін.; МОНУ; [за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-667-290-5
514189
   Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юрид. спец. ВНЗ / М.В. Цвік [та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки країни, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 584 с. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
514190
   Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / [Цвік М.В. та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 584с. – Авт зазнач. на c. 583. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
514191
   Загальна теорія держави і права : підручник для студ. юрид. спец. ВНЗ / [М.В. Цвік та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 583, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 583. - Покажч.: с. 578-582. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
514192
  Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів ВНЗ / О.Г. Мурашин ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2014. – 561 с. : табл. – Бібліогр.: с. 547-560. – ISBN 978-966-388-503-2
514193
   Загальна теорія держави і права : (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посібник / [Копиленко О.Л. та ін. ; відп. ред. О.В. Зайчук ; наук. ред. Н.М. Оніщенко] ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 397, [3] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 397. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 376-387 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-662-0
514194
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : Підручник / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 584с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
514195
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : Підручник для студ вищих навч. закладів / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 584с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
514196
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : підручник для студ. вищих навч. закладів / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ - 2000, 2005. – 581, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 572-577. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
514197
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : підручник для студентів вищих навч. закладів / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 581, [3]с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
514198
  Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посіб. (за кредит.-модульною системою) / Л.А. Луць. – Київ : Атіка, 2007. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-326-265-9
514199
  Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою) / Л.А. Луць. – Київ : Атіка, 2008. – 412с. – ISBN 978-966-326-265-9
514200
  Кельман М.С. Загальна теорія держави та права : підручник для студентів вищ. закл. освіти / Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 581, [2] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 572-577. – ISBN 966-7827-25-9
514201
  Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-модульної системою) / Л.А. Луць. – Київ : Атіка, 2013. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-326-265-9
514202
  Швецова-Водка Загальна теорія документа і книги як основа документології // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 95-98. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
514203
  Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки. Теоретична економіка / В.М. Ковальчук. – Тернопіль : Танг-Астон, 1998. – 368с.
514204
  Журавель В.А. Загальна теорія криміналістики: підходи до формування та розуміння // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 21. – С. 7-24. – ISSN 1993-0917
514205
  Івашина О. Загальна теорія культури : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олександр Івашина ; Національний ун-т" Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 215 с. – ISBN 978-966-518-466-9
514206
  Буткевич О.В. Загальна теорія міжнародного і національного права та співвідношення цих систем: поява нової концепції у світлі примату міжнародного права // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 484-493. – ISSN 0869-2491
514207
  Панов М. Загальна теорія науки кримінального права: проблеми обгрунтування і формування // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 31-51. – ISSN 1026-9932
514208
  Гавловський В.Д. Загальна теорія організації інформаційної безпеки щодо захисту інформації в автоматизованих системах від злочинних посягань // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.192-200. – ISSN 1609-0462
514209
  Арбузніков Валенктн Олександрович Загальна теорія параметричних кіл та її застосування для моделювання параметричних відеопідсилювачів : Автореф... д-ра техн.наук: 05.12.17 / Арбузніков Валенктн Олександрович; Украінська держ. Академ. зв`язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1998. – 32л.
514210
   Загальна теорія перекладу : для першого (бакалавр.) рівня : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [уклад.]: Т.С. Володіна, О.П. Рудківський. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2017. – 295, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 287-296 та в кінці завдань в додатках
514211
   Загальна теорія права : підручник / [М.І. Козюбра та ін.] ; за заг. ред. М.І. Козюбри. – Київ : Ваіте, 2015. – 391, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. зазнач. лише 1-й авт. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-40-5
514212
  Кельман М.С. Загальна теорія права : підручник / М.С. Кельман, В.М. Стратонов. – Вид. 6-те допов. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 741, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-348-9
514213
   Загальна теорія права : нормативний курс / [В.В. Костицький, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник та ін.] ; за ред. С.В. Бобровник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 592, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-772-6


  У пр. № 1738691 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з глибокою повагою та найкращими побажаннями від авторського колективу. Щиро С. Бобровник /Підпис/
514214
   Загальна теорія права : нормативний курс : [підручник для студентів-юристів] / [В.В. Костицький, Н.М. Оніщенко, С.В. Бобровник та ін.] ; за ред. С.В. Бобровник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Юрінком Інтер, 2022. – 592, [5] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-772-6
514215
  Кельман М.С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : Підручник для студ. вищ. навчальн. закл. / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Кондор, 2002. – 353с. – ISBN 966-7982-06-8


  Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів
514216
  Скакун О.Ф. Загальна теорія права і держави: проблематизація та переосмислення метатеорії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 27
514217
  Буткевич В. Загальна теорія права майбутнього: механічне розширення чи конкретизація предмета (об"єкта) дослідження // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 394-416. – ISSN 2227-7153
514218
  Рабінович П. Загальна теорія права та держави: стан, тенденції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 364-374. – ISSN 1026-9932
514219
  Малишев Б.В. Загальна теорія права та філософія права: змагання у пошуку сутності права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 19-22. – ISBN 978-617-7638-01-7
514220
  Лемак В. Загальна теорія права: між зміною парадигми і пошуком структури // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 40-48. – ISSN 2306-9082
514221
  Василенко В.С. Загальна теорія проведення ДНК-експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 460-461
514222
  Остапенко С.В. Загальна теорія системи і кібернетика // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
514223
  Якуба К.І. Загальна теорія статистики / К.І. Якуба. – К., 1967. – 110с.
514224
  Ковтун Н.В. Загальна теорія статистики : Курс лекцій / Н.В. Ковтун, Г.С. Столяров. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 137с. – ISBN 966-529-035-5
514225
  Уманець Т.В. Загальна теорія статистики : Навч. посіб. / Т.В. Уманець. – Київ : Знання, 2006. – 239с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-049-0
514226
  Ветрова Н.М. Загальна теорія статистики : Навчальний посібник. / Мін-во освіти і науки України; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва; Н.М. Ветрова, О.Л. Ривкіна. – Сімферополь : Таврія, 2006. – 248с. – ISBN 966-572-980-2
514227
  Ткач Є.І. Загальна теорія статистики : підручник для студентів ВНЗ / Є.І. Ткач, В.П. Сторожук. – 3-є вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 440, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 435-437 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-892-7
514228
  Толбатов Ю.А. Загальна теорія статистики засобами Exсel : Навчальний посібник / Ю.А. Толбатов; МОУ. Академія муніципального управління. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 212с. – ISBN 966-529-047-9
514229
  Козаченко І.В. Загальна теорія статистики. / І.В. Козаченко. – К., 1975. – 236с.
514230
   Загальна теорія статистики. Програма метод. вказівки і контр. завдання. – К., 1973. – 78с.
514231
   Загальна теорія статистики. Програма, методичні вказівки і контр. завдання для студ.-заоч.. – К., 1967. – 64с.
514232
  Самохвалов В.П. Загальна теорія судової влади: системно-правові аспекти розвитку : навч. посібник для студентів ВНЗ України / Віктор Самохвалов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юстініан, 2010. – 135, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-130 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8257-79-7


  У пр. №1739229 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з повагою та вдячністю за допомогу. Підпис. 9.09.2010 р.
514233
  Сімакова-Єфремян Загальна теорія судової експертизи як основа методології проведення комплексних судово-експертних досліджень // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 225-235.
514234
   Загальна теорія цивільного права. – Київ, 1992. – 453с.
514235
  Швець І.Т. Загальна теплотехніка та теплові двигуни. / І.Т. Швець, Ф М. Кіраковський. – К, 1977. – 272с.
514236
  Небір В.В. Загальна технологічна схема створення цифрових карт / В.В. Небір, І.С. Кащин // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 386
514237
  Попова І.С. Загальна типологія синтаксичних зв"язків сучасної української мови // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 93-99. – ISSN 2313-4593
514238
   Загальна топологія в задачах і прикладах / [уклад.]: В"ячеслав Бабич, Василь Пєхтєрєв. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Уклад. на обкл. та тит. арк. зазнач. як авт. - Покажч.: с. 204-207. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 978-966-496-333-3
514239
  Пясецька С.І. Загальна тривалість випадків відкладень ожеледі категорії СГЯ (стихійні) на території України у місяці холодного періоду року протягом 1991-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 36-49. – ISSN 0868-6939


  The article describes the nature of the distribution of cases of black ice in the category of SHP (spontaneous) in Ukraine during the periods of 1991-2000, 2001-2010 and 2011-2016. The total duration of such events in individual gradations has been ...
514240
  П"ятаха Н. Загальна трудова повинність в Українській СРР в 1918 - 1920рр.: історіографчний огляд // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 25
514241
  П"ятаха Н. Загальна трудова повинність в Українській СРР в 1919-1920 рр.: історіографічний огляд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-34. – (Історія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено історіографічний огляд та аналіз джерел та літератури, що стосуються економічної політики УСРР, в якій розвивалося введення загальної трудової повинності. In article was made historiography review and analysis of the sources and ...
514242
  Яремчук В. Загальна Українська Рада (1915-1916 рр.) як вияв системних дій українських політичних сил Наддніпрянської та Наддністрянської України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 23-41. – ISBN 978-966-02-5322-3
514243
  Білий М.У. Загальна фiзика. Оптика / М.У. Білий, А.Ф. Скубенко. – Київ : Вища школа, 1987. – 374 с. : 262. – Bibliogr.: 19 назв.


  У книзi викладаються фундаментальнi основи оптики, якi не зазнали iстотних змiн. Особлива увага пpидiляється pозгляду дiї сучасних оптичних систем, їхнiх можливостей пpи виpiшеннi конкpетних задач.
514244
  Ілляшенко Г.Ю. Загальна фізика / Г.Ю. Ілляшенко. – Київ : Вища школа
Ч. 3. – 1978. – 38 с.
514245
  Дущенко В.П. Загальна фізика : навч. посібник / В.П. Дущенко, І.М. Кучерук. – Київ : Вища школа, 1987. – 430 с.
514246
   Загальна фізика : лабораторний практикум; навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1992. – 509 с. – ISBN 5-11-002569-X
514247
  Дущенко В.П. Загальна фізика / В.П. Дущенко, І.М. Кучерук. – 2-е вид. перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1993. – 431с.
514248
   Загальна фізика : збірник задач; навчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1993. – 359 с. – ISBN 5-11-004038-9
514249
  Михайленко В.І. Загальна фізика : Навч. посібник для студ.вищих технічн.навчальн. закладів / В.І. Михайленко, В.М. Білоус, Ю.М. Поповський; МОУ.Ін-тут системних дослід.освіти.Одеська держ.морська академія. – Київ : ІСДО, 1994. – 528 с. – ISBN 5-7763-2206-5
514250
  Кушнір Р.М. Загальна фізика : Механіка. Молекулярна фізика:Навчальний посібник для студ. нефізичних спеціальностей вузів / Р.М. Кушнір. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 404с. – ISBN 966-613-273-7
514251
  Антоняк О.Т. Загальна фізика : основи електрики і магнетизму / О.Т. Антоняк ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-613-664-3
514252
  Фелінський Г.С. Загальна фізика : підручник / Г.С. Фелінський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Каравела, 2018. – 655, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-644. – ISBN 978-966-8019-93-7
514253
   Загальна фізика для біологів. Збірник задач : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / [В.А. Макара та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 240 с. : табл. – Бібліогр.: с.239. – ISBN 978-966-439-481-6
514254
  Коваленко В.Ф. Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях : механіка : навчальний посібник [для студентів фізичних спеціальностей університетів] / В.Ф. Коваленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 222-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-382-6
514255
   Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навчальний посібник [для студ. фіз. спец. ун-тів] / [В.Ф. Коваленко, І.М. Халімонова, Н.П. Харченко, В.М. Стецюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 442-443. – ISBN 978-966-439-456-4
514256
  Мєняйлов М.Є. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : посібник / М.Є. Мєняйлов. – Київ : Вища школа, 1974. – 391 с.
514257
  Кучерук І.М. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : навч. посібник / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. – Київ : Вища школа, 1990. – 367 с.
514258
  Кучерук І.М. Загальна фізика. Електрика і магнетизм : Підручник / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1995. – 392с. – ISBN 5-11-004500-3
514259
  Кучерук І.М. Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика : навчальний посібник / І.М. Кучерук, В.П. Дущенко. – Київ : Вища школа, 1991. – 463 с.
514260
   Загальна фізична географія. – Київ : Радянська школа, 1949. – 173 с. – (Університет на дому)
514261
  Половінкін О.О. Загальна фізична географія : Підручник для учительських інститутів / О.О. Половінкін. – Київ : Радянська школа, 1950. – 384с. : Іл. + 5л. карт. – Бібліогр.: с.381-382
514262
  Медина В.С. Загальна фізична географія : Посібник для вчителя / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1974. – 215 с. : Ил. + 1л. карт.
514263
   Загальна фізіотерапія : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Федорів, Я.-Р.М, А.Л. Філіпюк, Р.Ю. Грицко; Я.-Р.М. Федорів, А.Л. Філіпюк, Р.Ю. Грицко. – Київ : Здоров"я, 2004. – 222, [2] с. : іл., табл. – Слов.-довідник з фізіотерапії: с. 184-220. – Бібліогр.: с. 221-223. – ISBN 5-11-000822-1
514264
  Кониський Георгій Загальна філософія, поділена на чотири відділи, які вміщують логіку, етику, фізику та метафізику : викладена в Київській академії, очолюваній паном митрополитом Тимофієм Щербацьким..., 1794 року / Кониський Георгій. – 434-716с. – Книга передрукована на друк.машинці
514265
  Баліцька В.В. Загальна фінансова позиція суб"єктів господарювання України: статистична оцінка // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
514266
   Загальна характеристика : географія сільського господарства / М.Д. Пістун, Н.П. Дугіна, С.І. Ігнатенко, В.Г. Мазур, Т.Я. Ярова, С.Ф. Хмелюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 109-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
514267
  Худоба Н. Загальна характеристика австрійського діловодства в адміністративних установах Галичини (1772–1918 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 97-103. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
514268
  Литвин В.В. Загальна характеристика адміністративного провадження в Україні // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 196-198. – ISBN 978-617-616-075-5
514269
  Шологон Л.І. Загальна характеристика актуалізованих джерел з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини 19-го - початку 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 188-195. – ISSN 2312-1165


  "У статті подана характеристика актуалізованих джерел з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., тобто тих, що оприлюднені у вигляді документальних збірників або виявлені і вивчені дослідниками, а ...
514270
  Жиров Г.Б. Загальна характеристика алгоритмів перетворення інформації цифровими фільтрами // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 24-27


  У статті розглядаються питання пошуку ефективних обчислювальних процедур і принципів реалізації алгоритмів цифрових фільтрів, що дозволяють розширити області доцільного застосування цифрових фільтрів за рахунок більш ефективного використання наявних ...
514271
  Пазюра Н.В. Загальна характеристика альтернативної педагогічної підготовки в США // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 92-98. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
514272
  Середюк В.Ю. Загальна характеристика базових принципів тлумачення норм права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 4 (100). – С. 37-46. – ISSN 2524-0323
514273
  Лембік С.О. Загальна характеристика безсполучникових складних речень сучасної французької мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 122-126. – ISSN 1729-360Х
514274
  Воронцова К. Загальна характеристика вищої юридичної освіти Великої Британії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 151-156. – ISSN 2308-4634
514275
  Винарчук О.О. Загальна характеристика водокористування та водовідведення в басейнах річок лівобережного лісостепу (річки Сула, Псел та Ворскла) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 169-178


  Вплив господарської діяльності на водня ресурси проявляється, в першу чергу, у зміні гідролого-гідрохімічного режиму та якості поверхневих та підземних вод басейнів річок Сула, Псел та Ворскла як безпосередньо, так і через геосистемні взаємодії. ...
514276
  Бойко Ю.О. Загальна характеристика впливу давньокорейської мови доби князівства Пекче на давньояпонську мову // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-5. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Простежено основні гіпотези японських і корейських вчених щодо масового переселення у давні часи на японські острови етносу невизначеного континентального походження. Наведено приклад історико-лінгвістичного дослідження, результат якого конкретно ...
514277
  Морозюк С. Загальна характеристика гарантій реалізації Конституції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 168-172. – ISSN 2307-8049
514278
  Єремєєв А. Загальна характеристика господарсько-правового трасту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 55-61. – ISSN 2663-5313
514279
  Блажівська О.Є. Загальна характеристика деліктних зобов"язань згідно з Галицьким цивільним кодексом 1797 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 60-68. – ISSN 2078-9165
514280
  Матат А.В. Загальна характеристика джерел виборчого права України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 366-371. – ISBN 978-617-7069-57-6
514281
  Григор"єва Марина Загальна характеристика джерел з історії студентських земляцтв університетів України другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С.179-185
514282
  Спіцина Г.О. Загальна характеристика джерел правового регулювання трудових відносин у Французькій Республіці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 135-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
514283
  Венедіктов С.В. Загальна характеристика джерел трудового права Сполучених Штатів Америки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 73-82
514284
  Ріхтер О.О. Загальна характеристика дієслів руху в німецькій мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 170-175
514285
  Андрійко О.Ф. Загальна характеристика діяльності прокуратури Англії, Канади та Австрії // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 261-262. – ISBN 978-966-301-172-1
514286
  Мазаракі Н. Загальна характеристика договорів, що укладаються у сфері медіації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 171-175. – ISSN 2307-8049
514287
  Федорченко Н.В. Загальна характеристика договору доручення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.50-57
514288
  Бажанов В. Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена загальній характеристиці договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності в авторському праві; аналізу істотних умов та змісту даного договору. Публикация посвящена общей характеристике договора об ...
514289
  Чайка М. Загальна характеристика договору про участь у ФФБ // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 194-219. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
514290
  Пучковська І.Й. Загальна характеристика договору ренти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 86-95. – ISSN 0201-7245
514291
  Діковська І. Загальна характеристика договору транспортного експедирування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-57.
514292
  Довгуша М.П. Загальна характеристика договору транспортного експедирування // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 116-127. – ISSN 2224-9281
514293
  Юрчишин В. Загальна характеристика досудового провадження, роль і місце прокуратури в ньому // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 176-180
514294
  Кугот Д.В. Загальна характеристика житлових правовідносин, які виникають в результаті користування житловими приміщеннями у гуртожитках // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 396-399. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості житлових правовідносин, які виникають у результаті користування житловим приміщенням громадянами в гуртожитку. Досліджується склад таких відносин, окреслюються проблеми та шляхи їх вирішення. Звертається увага на ...
514295
  Белей Л.М. Загальна характеристика за стрімкістю схилів кризових ділянок зі всиханням дерев ялини європейської (смереки) природно-заповідного фонду Карпатського національного природного парку // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 175-176. – ISSN 2306-5680
514296
  Лисенко Валерій Загальна характеристика загальних ландшафтних комплексів Запорізької області / Лисенко Валерій, Чебанова Юлія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 16-24 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
514297
  Машкова О.В. Загальна характеристика закладів системи розваг Херсонської області // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 156-159
514298
  Турчак І.О. Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму / І.О. Турчак, П.В. Мельник // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 146-156. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
514299
  Климчук С. Загальна характеристика законодавства про інформаційну безпеку ЄС, США та Канади / С. Климчук, В. Артемов // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 46-49.
514300
  Берзін П.С. Загальна характеристика законодавства про проступки Боснії і Герцеговини // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 95-107. – ISSN 2227-796X


  У статті наводиться переклад та загальна характеристика законодавства про проступки, що було прийняте в державі, яка утворилася на теренах колишньої Югославії (Боснія і Герцеговина). Визначається зміст та структура таких положень зазначеного ...
514301
  Долинська М.С. Загальна характеристика Закону Речі Посполитої "Право про нотаріат" 1933 року як джерела правового регулювання нотаріальної діяльності на теренах Галичини // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 112-121. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
514302
  Ситнік О.І. Загальна характеристика залежності просторового розподілу деяких видів ящірок від характеру біотопу та міжвидових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Біологія ; Вип. 34)


  Розглянуто основні типи просторової структури популяцій трьох видів ящірок у районі Канівського природного заповідника, які пов"язуються з стабільно-біотопічними умовами, а також конкурентними відносинами між видами. Вказується наявність потенційної та ...
514303
  Кучинська О. Загальна характеристика засади кримінального провадження: "Повага до людської гідності" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 463-465. – ISBN 978-617-7069-15-6
514304
  Блажівська Н. Загальна характеристика захисту прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 83-92. – ISSN 2308-0361
514305
  Кравченко С. Загальна характеристика злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 249-259. – ISSN 1026-9932
514306
  Рогатинська Н. Загальна характеристика злочинності у митній сфері // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (29). – С. 113-118. – ISSN 2524-0129
514307
  Медвідь А.Б. Загальна характеристика змін, внесених до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод протягом перших тридцяти років її функціонування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 26-32. – ISSN 2220-1394
514308
  Данилова М.В. Загальна характеристика змісту організаційно-управлінських відносин в трудовому праві // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 96-105. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
514309
  Гончаров І.М. Загальна характеристика зобов"язань із безпідставного збагачення відповідно до принципів європейського приватного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 118-125. – ISSN 2078-9165
514310
  Дзюба С.Г. Загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування підприємств / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 144-156 : рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
514311
  Булкат М. Загальна характеристика зовнішньоекономічної функції України і суб"єкти її реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 87-91. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується зовнішньоекономічна функція України, її зміст, принципи та суб"єкти реалізації, а також місце в системі функцій нашої держави. В статье исследуется внешнеэкономическая функция Украины, ее содержание, принципы и субъекты ...
514312
  Рудавка А. Загальна характеристика і основні етапи еволюції американсько-австрійських відносин в 1951 - 1991 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 353-356. – ISBN 978-966-171-783-0
514313
  Корнієнко В.В. Загальна характеристика і шляхи вдосконалення відомчої правотворчості Національної поліції України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 74-78. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
514314
  Колісникова Г. Загальна характеристика інституту "захисту прав споживачів" та його місце у системі права і в системі законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 189-193. – ISSN 0132-1331
514315
  Джафарова М. Загальна характеристика інституту процесуального представництва в адміністративному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 148-157. – ISSN 2663-5313
514316
  Сивак В. Загальна характеристика інтер"єру народного житла українців Карпат кінця XIX - першої половини XX ст. (спільні риси, локальна специфіка, динаміка розвитку) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1281-1306. – ISSN 1028-5091


  "З’ясовується історичний розвиток облаштування інтер’єру народного житла Українських Карпат. Аргументовано доведений вплив різних типів обігрівальних пристроїв на еволюцію предметів облаштування житлової частини помешкання. Проаналізовані спільні риси ...
514317
  Павлович-Сенета Загальна характеристика й історичні форми державної політики у сфері державної митної справи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 254-261. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
514318
  Романюк М. Загальна характеристика й основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 24-29
514319
  Бахуринська М.М. Загальна характеристика каральної форми екологічного контролю (застосування заходів державно-правового впливу до порушників екологічного законодавства під час здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 331-332. – ISBN 978-617-566-151-2
514320
  Оганесян М.С. Загальна характеристика карбонатів кальцію в чорноземних грунтах степової цілини Присамар"я Дніпровського / М.С. Оганесян, А.А. Михайліченко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 85-90 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2073-8331
514321
  Литвиненко Є.Ю. Загальна характеристика кодифікації адміністративного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 105-110. – ISSN 2219-5521
514322
  Перехристюк О. Загальна характеристика колективізації сільського господарства // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 19-20
514323
  Павлюк Л. Загальна характеристика компетентнісного підходу в системі технологічної освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 160-171. – ISSN 2077-1827
514324
  Муртіщева А. Загальна характеристика конституційних основ відповідальності уряду в країнах – членах ЄС // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 138-146. – ISSN 1993-0909
514325
  Годованик Є.В. Загальна характеристика конституційно-правової норми як елемента сучасної правової системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 140-147. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
514326
  Ал Сувеїлан Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії (огляд визначень). // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.60-70.
514327
  Дітріх О. Загальна характеристика корисливих посягань на власність із застосуванням насильства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 117-122.
514328
  Бринзанська О.В. Загальна характеристика кримінально-правового захисту режиму відбування покарань у виправних установах // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-22.
514329
  Яценко С.С. Загальна характеристика кримінального законодавства країн Європи щодо відповідальності за торгівлю людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 126-130. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми відповідно до законодавства країн Європи у зіставленні з положеннями міжнародно-правових актів. The issue of criminal responsibility for trade in human beings is dealt with in ...
514330
  Яценко С.С. Загальна характеристика кримінального законодавства країн Європи щодо відповідальності за торгівлю людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 157-161. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми відповідно до законодавства країн Європи у співставленні з положеннями міжнародно-правових актів. The issue of criminal responsibility for trade in human beings is dealt with in ...
514331
  Бантишев О. Загальна характеристика кримінального законодавства Республіки Білорусь / О. Бантишев, С. Кузьмін, І. Зозуля // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
514332
  Бантишев О. Загальна характеристика Кримінального кодексу Російської Федерації / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 93-96.
514333
  Мехальчук В.П. Загальна характеристика Кримінального кодексу Туреччини 1926 р. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 233-237. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
514334
  Сахнюк С. Загальна характеристика кримінальної відповідальності як основної категорії кримінального права України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 71-79
514335
  Панасенко Р.А. Загальна характеристика кримінологічної детермінації незаконних захоплень підприємств в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 160-166
514336
  Копецька Н.Г. Загальна характеристика лексичної групи на позначення розумової діяльності людини в староукраїнській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 117-123. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Здійснено спробу визначити місце і питому вагу лексики на позначення розумових процесів людини в староукраїнській мові. Описано структурно-семантичні особливості зазначених лексем.
514337
  Мисюкевич О. Загальна характеристика лісогосподарської діяльності в Хмельницькому обасному регіоні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 249-254 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
514338
  Нагорна О.О. Загальна характеристика магістерської програми за спеціалізаціями "Судовий розгляд цивільних справ та вирішення спорів" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 187-191 : табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 190. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
514339
  Різун В.В. Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності / В.В. Різун; КНУТШ. – Київ, 2000. – 34с. – (Лекційний фонд Інституту жрналістики ; Лекція 1)
514340
  Котюк І.І. Загальна характеристика методів логіки і заснованих на них тактичних прийомів, які застосовуються в сфері судочинства // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 87-94.
514341
  Котюк І.І. Загальна характеристика методів психологічного впливу, що використовуються у сфері судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-62. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика методів психологічного впливу, що використовуються у сфері судочинства. The general characteristics of psychological influence methods, which are used in the sphere of legal procedure, is given.
514342
  Пилипенко І. Загальна характеристика методів суспільно-географічного аналізу систем типу "центр - периферія" // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 47-51. – ISSN 2076-1333


  В статті проаналізовано та узагальнено методи суспільно-географічного аналізу систем типу "центр-периферія". Центро-периферійна організація геопростору - результат самоорганізації, міра його розвитку і обов"язкова передумова формування геосистем і ...
514343
  Настюк В.Ю. Загальна характеристика митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
514344
  Мельник І.В. Загальна характеристика міграції у міжнародному контексті // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 69-72.
514345
  Матруновський Ю. Загальна характеристика міжнародно-правового регулювання співробітництва держав з використання ядерної енергії // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 67-75. – ISSN 1814-3385
514346
  Гафурова О.В. Загальна характеристика міжнародного законодавства у сфері моніторингу земель / О.В. Гафурова, К.Ю. Федосенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 96-101. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
514347
  Яценко І.І. Загальна характеристика міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи: адміністративно-правовий аспект // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 142-147. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
514348
  Танько А.В. Загальна характеристика морально-психологічних якостей особистості насильницького злочинця // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 200-211. – ISSN 2312-1548
514349
  Лялюк О.Ю. Загальна характеристика муніципально-правової відповідальності за законодавством України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 76-83. – ISSN 0201-7245
514350
  Іващук А.С. Загальна характеристика навчальних планів і звітів з французької мови в Галичині (1890-1918 рр.) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (101). – С. 43-48. – ISSN 1817-8510


  Розглянуто навчальні плани та звіти із французької мови у школах Галичини (1890-1918). Проаналізовано зміст та структуру навчальних планів і звітів із французької мови для Вищої реальної, п’ятикласної та шестикласної жіночих шкіл та Гімназії № 5 міста ...
514351
  Прозар В М. Лісенчук Загальна характеристика навчальної програми з фізичної для закладів загальної середньої освіти 5-9 класів для вивчення варіативного модуля "настільний теніс" // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 125-130. – Бібліогр.: 12 назв.
514352
  Муравська С.М. Загальна характеристика найменувань зі сфери авіації в англійській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 93-99. – ISSN 2305-3852
514353
  Дітріх О.І. Загальна характеристика насильства в кримінальному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 15-16
514354
  Фурман А. Загальна характеристика наслідків впровадження Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та основні напрями удосконалення адміністрування податку на прибуток // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.38-48


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
514355
  Міхневич Л.В. Загальна характеристика наукових юридичних досліджень // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 101-114. – ISBN 978-966-483-563-0
514356
  Задорожна О.С. Загальна характеристика науково-популярних журналів в Україні: класифікація видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 186-189


  У статті розглядаються науково-популярні періодичні часописи України. Зроблено спробу їх класифікації. The article deals with the popular science periodicals Ukraine. An attempt was made to classify them. В статье рассматриваются научно-популярные ...
514357
  Демидова К. Загальна характеристика незаконної трапсплантаціі органів або тканин людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 105-107.
514358
  Беньківський В.О. Загальна характеристика некаузальних зв"язків у кримінальному праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 253-262. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
514359
  Сисуєв С. Загальна характеристика непоіменованого договору в підприємницькому праві України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 15)


  "... Практичний погляд ".
514360
  Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-87. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика норм кримінальних кодексів багатьох європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм (терористичний акт): підстав такої відповідальності, її диференціації, спеціальних підстав звільнення від кримінальної ...
514361
  Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика норм кримінальних кодексів багатьох європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм (терористичний акт): підстав такої відповідальності, її диференціації, спеціальних підстав звільнення від кримінальної ...
514362
  Яценко С.С. Загальна характеристика норм кримінальних кодексів деяких європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 102-106. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика норм кримінальних кодексів багатьох європейських держав, що передбачають відповідальність за тероризм (терористичний акт): підстав такої відповідальності, її диференціації, спеціальних підстав звільнення від кримінальної ...
514363
  Трубін І. Загальна характеристика норм кримінально-правової охорони бюджетних відносин в Україні в XVIII-XIX ст. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-19.
514364
  Бервенко С. Загальна характеристика норм Цивільного кодексу України, що регулюють догоавірні відносини // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 39-44
514365
  Голубєва В.О. Загальна характеристика нормативно-правового регулювання електронної комерції в Україні / В.О. Голубєва, А.О. Голубєва // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 15-26. – ISSN 2310-9769
514366
  Петришина М. Загальна характеристика нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 329-335. – ISSN 0132-1331
514367
  Сміх В.В. Загальна характеристика об"єктивної сторони злочинів, що порушують право особи на правову допомогу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 308-318. – (Юридична ; Вип. 3)
514368
  Хижнякова Н.О. Загальна характеристика об"єктів екологоорієнтованого управлінського впливу в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 180-185. – ISSN 2309-1533
514369
  Різак М.В. Загальна характеристика обігу та обробки персональних даних в Інтегрованій інформаційно-пошуковій системі органів внутрішніх справ України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 6-11. – ISSN 1727-1584
514370
  Макаренко Н.К. Загальна характеристика обставин, що підлягають доказуванню, у справах про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 177-184. – ISSN 1993-0917
514371
  Невойт В.І. Загальна характеристика однієї з лексичних груп давньоруської мови // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 98-102. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Здійснено спробу визначити місце і питому вагу назв їжі та продуктів харчування у давньоруській лексичній системі. Описані семантико-стилістичні особливості зазначених лексем та представлена характеристика шляхів формування і структурної специфіки того ...
514372
  Федоришин О. Загальна характеристика окремих видів облігацій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 22-27
514373
  Неборський Є. Загальна характеристика окремих суб"єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 54-58. – ISSN 2524-0129
514374
  Корчинська Н. Загальна характеристика організації професійно-технічного навчання молоді в Туреччині // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 139-142 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
514375
  Проскурякова К.С. Загальна характеристика організації та правового забезпечення управління державною службою в зарубіжних країнах (сучасний стан і підходи до реформування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 53-55. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто ключові моменти реформування публічної адміністрації в Україні через аспект підвищення кадрового забезпечення діяльності публічної адміністрації до європейських стандартів. Наводяться приклади застосування європейських програм в ...
514376
  Кравченко А. Загальна характеристика освіти в Сумському повіті та будівництво і відкриття училища першого розряду в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва (1886–1888 роки). // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 46-54. – ISSN 2312-5993
514377
  Бідюк Н.М. Загальна характеристика освітніх програм підготовки магістрів гуманітарних наук з лінгвістики у провідних країнах Європи / Н.М. Бідюк, О. Комочкова // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 123-129. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-586Х
514378
  Головатий М.Ф. Загальна характеристика освітянського простору України // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 112-116. – ISBN 966-594-559-9
514379
  Дудка М.О. Загальна характеристика основних ознак індуської правової системи // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 10-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
514380
  Резнік Г. Загальна характеристика особистих немайнових прав дітей // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 64-69
514381
  Прозар М.В. Загальна характеристика особливостей фізичного виховання у ВНЗ / М.В. Прозар, Г.А. Лісенчук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 127-132
514382
  Теремецький В. Загальна характеристика охорони бази персональних даних за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 3-5
514383
  Списаренко К. Загальна характеристика підстав та способів набуття права власності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-88. – ISSN 2220-1394
514384
  Акімова Л.М. Загальна характеристика податкових систем країн Північної Європи: переваги та недоліки / Л.М. Акімова, Г.В. Яркевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 3-13. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
514385
  Шило О.Г. Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні. - C. 151-156 // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 151-156
514386
  Дашо Т.Ю. Загальна характеристика поняття "громадянське суспільство" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 49-58. – (Юридична ; Вип. 2)
514387
  Шаблієнко А. Загальна характеристика поняття "електронна комерція" та супутніх понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 200-201
514388
  Филь С.П. Загальна характеристика порушення митних правил при переміщенні товарів, що порушують права інтелектуальної власності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 215-220. – ISSN 2072-8670
514389
  Проценко В. Загальна характеристика посередництва в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 11-15
514390
  Зубрицький М.І. Загальна характеристика появи та розвитку законодавства про злочини проти життя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 482-491. – ISSN 1563-3349
514391
  Зубрицький М. Загальна характеристика появи та розвитку законодавства та злочини проти життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 107-118
514392
  Шаповал В.Д. Загальна характеристика права громадян на правову допомогу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 83-87. – ISSN 2219-5521
514393
  Носік Ю.В. Загальна характеристика права на таємницю кореспонденції // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 72-74. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
514394
  Дубчак Н.С. Загальна характеристика правових послуг, що надаються юридичними клініками // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 73-77. – ISSN 1563-3349
514395
  Дутко А.О. Загальна характеристика правовідносин батьків і дітей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 99-102. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
514396
  Гринько С.В. Загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-125. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації прав на землю. Розглядаються характерні риси та структура цих правовідносин. General characteristic of legal relations in the sphere of state registration of rights to land are ...
514397
  Шутенко О. Загальна характеристика правовідносин, що виникають при здійсненні правосуддя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 60-63.
514398
  Чучковська А.В. Загальна характеристика правовідносин, які виникають у сфері електронної комерції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-64.
514399
  Пушкарьов В.В. Загальна характеристика правового регулювання експорту в Європейському Союзі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 595-600. – ISSN 1563-3349
514400
  Ониськів О. Загальна характеристика правового режиму земель смуг відведення залізниць // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 285-290. – ISSN 0132-1331
514401
  Лесько Н.В. Загальна характеристика правового статусу уповноваженого Президента України з прав дитини // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 74-78. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
514402
  Левченко А. Загальна характеристика правової охорони дітей в умовах розвитку інформаційного суспільства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 93-95. – ISBN 978-617-7069-28-6
514403
  Шумило Н.М. Загальна характеристика правової природи неспроможності (банкрутства) за законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 430-436. – ISSN 1563-3349
514404
  Спіцина Г.О. Загальна характеристика правого регулювання трудових відносин у Королівстві Іспанія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 129-132. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
514405
  Задоя К.П. Загальна характеристика предмету злочинів проти власності і потерпілого // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 23-33. – ISBN 978-617-7020-87-4
514406
  Теуш С.К. Загальна характеристика приватно-правових конвенцій Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Окреслено коло приватноправових конвенцій, розроблених та прийнятих у рамках РЄ, подано їхню класифікацію, відзначено деякі спільні риси, юридико-технічні властивості конвенцій, зумовлені юридичною природою, цілями та завданнями Ради Європи. This ...
514407
  Денисенко Г.В. Загальна характеристика приватного обвинувачення та окремі аспекти вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 143-150. – ISSN 2519-2299
514408
  Соколова А.К. Загальна характеристика принципів флористичного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 107-114. – ISSN 0201-7245
514409
  Стаднік О.М. Загальна характеристика принципу загального виборчого права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 127-132
514410
  Луцкова О. Загальна характеристика провадження у цивільних справах, що виникають з оскарження діяльності державної виконавчої служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 221-222
514411
  Шипович Є.Й. Загальна характеристика промисловості : географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 38-43 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
514412
  Барановський Микола Загальна характеристика промисловості України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-9 : Таб, діагр
514413
  Смоков С. Загальна характеристика процесуальних гарантій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 89-95
514414
  Джолос Ю. Загальна характеристика ранньої романної прози Луїзи Ердріх (роман-тетралогія "Ліки-кохання") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 30-47. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 966-7773-70-1
514415
  Кукіна З.О. Загальна характеристика регулювання діяльності засобів масової інформації в рамках Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 94-98. – ISSN 2308-6912


  Євроінтеграція – пріоритетний напрям зовнішньої політики України. Першочерговим завданням в цьому напрямку є гармонізація національного законодавства з європейським. З метою такої гармонізації необхідно провести аналіз європейської нормативно-правової ...
514416
  Коротюк О.В. Загальна характеристика реквізитів векселя // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (5). – С. 80-96. – ISSN 2523-4889
514417
  Білоус І.М. Загальна характеристика релігійних організацій, діяльність яких побудована на деструктивних ідеологіях // Вісник Академії адвокатури України : науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 124-130
514418
  Безклубий І.А. Загальна характеристика римського приватного права // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 9-22. – ISBN 978-617-566-656-2
514419
  Зварич І. Загальна характеристика розвитку вищої освіти в Іспанії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 8 (127), серпень. – C. 13-19. – ISSN 2308-4634
514420
  Журавльова З. Загальна характеристика світових систем охорони здоров"я // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 42-47. – ISSN 2524-0129
514421
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 14-17
514422
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з географії зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 28-29
514423
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з іспанської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 23-26
514424
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 12-14
514425
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з математики зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 26-28
514426
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з німецької мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 18-20
514427
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 9-11
514428
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з фізики зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 31-33
514429
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з французької мови зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 21-23
514430
   Загальна характеристика сертифікаційної роботи з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року : затверджено наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 31 жовтня 2019 р. № 154 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 33-34
514431
  Пилип"юк Л. Загальна характеристика системи державних органів влади, що забезпечують ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 119-125. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
514432
  Скирта Д. Загальна характеристика системи державного фінансового контролю Європейського Союзу у сфері державних закупівель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 127-131. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється дослідження системи правового регулювання державного фінансового контролю Європейського союзу у сфері державних закупівель, директив та інших комунітарних нормативно-правових джерел ЄС, правового становища контролюючих суб"єктів ...
514433
  Муляр Г. Загальна характеристика системи епідеміологічного нагляду в Україні / Г. Муляр, Г. Шуст // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 84-90. – ISSN 2524-0129
514434
  Пузирна Н.С. Загальна характеристика системи романо-германського права / Н.С. Пузирна, В.В. Пророченко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 1 (6). – С. 13-18. – ISSN 2415-3095
514435
  Швець А.А. Загальна характеристика сімейних договорів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 175-178. – ISBN 978-617-673-442-0
514436
  Кравченко І. Загальна характеристика складів адміністративних правопорушень що посягають на право інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-70.
514437
  Кортков П.В. Загальна характеристика соціально-психологічних розладів молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 171-177. – (Серія : Психологічні науки)
514438
  Дідківська Г. Загальна характеристика соціального середовища та взаємодії з ним неповнолітніх злочинців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 120-123.
514439
  Бервено С.М. Загальна характеристика стадії виконання договору // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 53-58. – (Правознавство ; Вип.306)
514440
  Григор"ева В. Загальна характеристика стадій господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 84-86
514441
  Ревака В. Загальна характеристика стадій кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 78-86
514442
  Савчук С.П. Загальна характеристика становлення та розвитку міжнародного регулювання праці // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 93-101. – ISSN 2617-5967


  "У статті розглядаються особливості міжнародного регулювання праці. Звертається увага на значення міжнародних норм для регулювання трудових правовідносин. Досліджуються зовнішні пріоритети для розвитку трудового права України надалі, серед яких автор ...
514443
  Політанський В.С. Загальна характеристика становлення та розвитку права на інформацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-79
514444
  Литвин О. Загальна характеристика стану злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 49-63
514445
  Литвин О. Загальна характеристика стану злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 49-63
514446
  Плутицька К. Загальна характеристика статевої злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 6 (84). – С. 77-81
514447
  Крат В. Загальна характеристика строку договору найму // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 64-69
514448
  Пікінер К. Загальна характеристика суб"єктивних цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.94-97
514449
  Шишка Ю.М. Загальна характеристика суб"єктів адміністративних правовідносин у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 60-68. – ISSN 2227-796X


  Визначено коло суб"єктів адміністративних правовідносин у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет. На основі аналізу матеріалів практики зроблено висновок про ефективність використання органами публічної адміністрації наданих їм законом ...
514450
  Рогатюк А.В. Загальна характеристика суб"єктів бюджетного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 102-107. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
514451
  Коритко Л.Я. Загальна характеристика суб"єктів господарювання у Східній Галичині та в Буковині, що здійснювали фінансову діяльність в австро-угорський період (1867-1918) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 387-393. – ISSN 1563-3349
514452
  Павлов Д.М. Загальна характеристика суб"єктів забезпечення природно-техногенної безпеки, їх місце у системі цивільного захисту // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 64-70. – (Серія "Право" ; вип. 1)
514453
  Ісмаілова У.Ш. Загальна характеристика суб"єктів збереження лікарської таємниці і суб"єктів, яких стосуються відомості, що становлять лікарську таємницю // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 84-88. – ISBN 978-966-927-199-0
514454
  Майданик Р. Загальна характеристика судового прецеденту в праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 41-50
514455
  Вітюк І. Загальна характеристика сучасних освітніх технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 4 (147), квітень. – С. 159-163. – ISSN 2308-4634
514456
  Курбан О.В. Загальна характеристика сучасного інтернет-простору в контексті використання соціальних онлайн-мереж // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 216-225. – ISSN 0554-4866
514457
  Бантишев О. Загальна характеристика сучасного кримінального законодавства Республіки Вірменія / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 6 (32). – С. 82-86
514458
  Бантишев О. Загальна характеристика сучасного кримінального законодавства Республіки Казахстан / О. Бантишев, С. Кузьмін // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 87-93
514459
  Семенюк О. Загальна характеристика сучасного тероризму // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 140-143.
514460
  Третько В.В. Загальна характеристика сучасної системи професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 33-41. – ISSN 2312-5993
514461
  Опалек К. Загальна характеристика сучасної теорії права в США // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
514462
  Іващук Н.Л. Загальна характеристика та види варантів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-20.
514463
  Демидова К.В. Загальна характеристика та види трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 171-172. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
514464
  Ткаченко В. Загальна характеристика та класифікація комплексу джерел з писанкарства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 135-140. – ISSN 1998-4634
514465
  Вацик Н.О. Загальна характеристика та класифікація методів аналізування та оцінювання витрат на експортну діяльність // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 78-82 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
514466
  Терещенко Г.І. Загальна характеристика та окремі результати вибіркового обстеження рівня заробітної плати в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 6 назв
514467
  Романюк М. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 7 назв
514468
  Зливко С. Загальна характеристика та особливості заходів адміністративного примусу в установах виконання покарань / С. Зливко, М. Сикал // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 53-58. – ISSN 2524-0129
514469
  Харитонов А. Загальна характеристика та особливості цивільного процесу в Японії // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 538-545. – ISBN 978-617-7020-61-4
514470
  Онац О.М. Загальна характеристика та переклад "бельгіцизмів" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 126-130


  У статті розглянуто поняття бельгіцизму, його складові та проаналізовано чинники появи мовної варіативності у Бельгії. Виявлено основні лексичні, граматичні та фонетичні характеристики бельгійських варіантних одиниць, які потребують урахування при ...
514471
  Нижник В.В. Загальна характеристика та фізичні стани полімерів / В.В. Нижник, Т.Ю.Нижник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 68с.
514472
  Котюк І.І. Загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах наукової організації праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-101. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах наукової організації праці, що використовуються у сфері кримінального судочинства. The general characteristics of tactical devices, based on labor scientific organization ...
514473
  Котюк І.І. Загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Дається загальна характеристика тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу, які використовуються у сфері судочинства. The general characteristics of tactical devices, based on psychological influence methods, which are used in the ...
514474
  Семеніст І. Загальна характеристика теорії фізичних основ історичного процесу // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 126-128
514475
  Пономаренко О.В. Загальна характеристика технології підготовки майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 153-161. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
514476
  Коссе Д.Д. Загальна характеристика типів правових режимів в сфері економіки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 229-238. – ISSN 1563-3349
514477
  Шкуренко Кирило Загальна характеристика тонкозернистої речовини примітивних хондритів // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 142-145 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
514478
  Клепікова О.В. Загальна характеристика торговельного мореплавства як виду господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються історія виникнення торговельного мореплавства та становлення законодавства про торговельне мореплавство, окремі питання визначення торговельного мореплавства як виду господарської діяльності. The history of the development trade ...
514479
  Мулярчук О.В. Загальна характеристика тромбоцитів: історичні аспекти / О.В. Мулярчук, С.В. Видиборець // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 289-295
514480
  Фещенко В.М. Загальна характеристика української економічної думки пореформеного періоду // Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / С.В. Степаненко, В.М. Лавриненко, Н.О. Тимочко, С.Б. Погорєлов, С.Н. [та ін.] Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 388-399. – ISBN 978-966-483-278-3
514481
  Розенфельд Н. Загальна характеристика умисних комп"ютерних злочинів. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.88-93. – ISSN 0132-1331
514482
  Артеменко О.В. Загальна характеристика управління природокористуванням у регіонах // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 22-26. – ISBN 966-614-021-7
514483
  Алфьоров М. Загальна характеристика урбанізаційних процесів в Україні в 1950-х - середині 1960 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 76-79. – ISSN 1728-9343
514484
  Погарченко Т.В. Загальна характеристика факторів, що детермінують злочини у сфері господарської діяльності // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (72). – C. 97-104. – ISSN 2222-5374
514485
  Регурецька О. Загальна характеристика форм існування акцій та документів, що підтверджують право власності на акції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 122-126
514486
  Школяренко В.І. Загальна характеристика фразеологічної картини світу 8-17 століть (на матеріалі німецької мови) // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 247-256. – ISBN 978-966-188-046-6
514487
  Соловйов А. Загальна характеристика цивільно-правових гарантій права людини на життя // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-10.
514488
  Попова І.М. Загальна характеристика шахрайств, пов"язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 176-184
514489
  Сьобко Д.В. Загальна характеристика юридичного механізму вирішення виборчих спорів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 86-88. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
514490
  Майданик Н.Р. Загальна характеристика юридичної техніки вирішення цивільного спору судом // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 61-63. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
514491
  Пістун М.Д. Загальна характеристика, оцінка природних і економічних передумов : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 110-120 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
514492
  Балабін В.В. Загальна характеристика, склад і функції сучасного українського військового сленгу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 11-15. – ISBN 966-581-295-5
514493
  Калюжний Р.А. Загальна характериститка законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку / Р.А. Калюжний, А.С. Ластовецький // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 4. – С.48-54
514494
  Венедиктов С.В. Загальна харктеристика джерел права Сполученого Королівства Великобританії та Пвінічної Ірландії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-15. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
514495
  Лопатюк К.Ю. Загальна харктеристика земельних правовідносин в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 174-177. – (Право). – ISSN 2222-5226
514496
   Загальна хімічна технологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 552с. – ISBN 966-553-466-1
514497
   Загальна хімічна технологія : підручник для студентів ВНЗ / В.Т. Яворський [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 551, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 543-550. – Бібліогр.: с. 551. – ISBN 978-966-553-822-6
514498
  Знак З.О. Загальна хімічна технологія : (окремі розділи) : навч. посібник / З.О. Знак ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 142, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-941-684-1
514499
  Астахов О.І. Загальна хімія : підручник для вчительських інститутів / О. Астахов, О. Русько. – Київ : Радянська школа, 1951. – 452 с.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
514500
  Глінка М.Л. Загальна хімія / М.Л. Глінка. – Київ : Вища школа, 1955. – 660 с. : іл.
514501
  Астахов О.І. Загальна хімія / О. Астахов, О. Русько. – Київ : Радянська школа, 1958. – 532 с.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
514502
  Астахов О.І. Загальна хімія / О.І. Астахов, О. Русько. – Київ, 1958. – 332с.
514503
  Рисс Й.Г. Загальна хімія / Й.Г. Рисс. – Київ : Вища школа, 1973. – 294 с.
514504
  Глінка М.Л. Загальна хімія : навч. посібник / М.Л. Глінка; За ред. В.А. Рабиновича. – Вид. 4-е. – Київ : Вища школа, 1976. – 622 с.
514505
  Григор"єва В.В. Загальна хімія : Підручник / В.В. Григор"єва, В.М. Самійленко, А.М. Сич. – Київ : Вища школа, 1979. – 360с. : Іл.84 + Табл.46. – Бібл.:25 назв.
514506
  Поліщук Ф.Т. Загальна хімія / Ф.Т. Поліщук. – Київ, 1980. – 224с.
514507
  Глінка М.Л. Загальна хімія / М.Л. Глінка. – 5-е вид. – Київ : Вища школа, 1982. – 608с.
514508
  Григор"єва В.В. Загальна хімія : Підручник / В.В. Григор"єва, В.М. Самійленко, А.М. Сич. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1991. – 431с. – ISBN 5-11-003667-5
514509
  Хомченко І.Г. Загальна хімія : Підручник / І.Г. Хомченко. – Київ : Вища школа, 1993. – 424 с. – ISBN 5-11-003851-1
514510
  Кириченко В.І. Загальна хімія : Навчальний посібник для студ. інженерно-технічних спеціальностей вузів / В.І. Кириченко. – Київ : Вища школа, 2005. – 640с. – ISBN 966-642-182-8
514511
   Загальна хімія : Підручник / О.І. Карнаухов, В.А. Копілевич, Д.О. Мельничук, М.С. та ін. Слободяник; За ред. В.А. Копілевича. – Київ : Фенікс, 2005. – 840 с. – ISBN 966-651-267-X


  Подано навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення, що створюють інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу за модульним принципом та задачі і вправи з курсу загальної хімії
514512
  Вдовенко О.П. Загальна хімія : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Вдовенко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 288с. – ISBN 966-8609-11-5
514513
   Загальна хімія : практичні заняття з неорганічної хімії. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-318-809-6
Ч.1 : Начально-методичний посібник для студентів I курсу хімічного факультету / [уклад.: Т.Л. Ракитська та ін.]. – 2007. – 210, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-210
514514
   Загальна хімія : підручник для студ. нехім. спец. вищих навч. закл. / В.В. Григор"єва, В.М Самійленко., А.М. Сич, О.А. Голуб ; за ред. О.А. Голуба. – Київ : Вища школа, 2009. – 472 с. – ISBN 978-966-642-428-3
514515
  Жак О.В. Загальна хімія : навчальний посібник / О.В. Жак, Я.М. Каличак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 367, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 359-367. – Бібліогр.: с. 344. – ISBN 978-966-613-765-7
514516
   Загальна хімія : навч.-метод. посібник / Вакулюк П.В., Забава Л.К., Бабич Н.М., Бурбан А.Ф. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 268 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-265. – ISBN 978-966-2410-69-3
514517
   Загальна хімія : навч.-метод. посібник / Вакулюк П.В., Забава Л.К., Бабич Н.М., Бурбан А.Ф. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – 2-ге вид., допов. – Київ : НаУКМА, 2021. – 274, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274. – ISBN 978-617-7668-32-8
514518
  Цвєткова Л.Б. Загальна хімія для майбутніх студентів-медиків : теорія і задачі (заг. теорія, приклади розв"язування тип. вправ та задач, задачі для самоконтролю, цікаві питання, досліди та роз"яснення до них) : навч. посібник / Л.Б. Цвєткова. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-969-7585-7-6
514519
   Загальна хімія. Лаб. і практ. работи.. – К., 1974. – 115с.
514520
   Загальна хмарність в Україні до середини XXI ст. за даними ансамблю регіональних кліматичних моделей / С.В. Краковська, Л.В. Паламарчук, А.К. Былозерова, Т.М. Шпиталь // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 56-64. – ISSN 1684-2189
514521
  Ісіченко Ігор Загальна Церковна Історія : Курс лекцій для вищих духовних шкіл / Ісіченко Ігор. – Харків : Акта, 2001. – 608с. – ISBN 966-7021-74-2
514522
  Воронов Г.С. Загальна циркуляція атмосфери й океану (короткий теоретичний курс) : Навчальний посібник / Г.С. Воронов, Т.В. Булгач, С.П. Воронецький; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2005. – 254с.
514523
   Загальна цитологія : підручник / [М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, А.С. Пустовалов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 639, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчики: с. 617-630. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-030-7
514524
   Загальна цитологія і гістологія : підручник / Дзержинський М.Е. [та ін.] ; КНУТШ; [за ред.: М.Е. Дзержинського ; упоряд.: Н.В. Скрипник]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-159-4
Ч.1. – 2010. – 575 с.
514525
   Загальна цитологія та гістологія : Навчальний посібник для студ. біолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна, Г.В. Островська, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, ін. та; КНУТШ; М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна, Г.В. Островська, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов та ін. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-752-4
Ч. 1 : Загальна цитологія. – 2006. – 272с.
514526
   Загальна цитологія та гістологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Дзержинський М.Е. [та ін.] ; [за ред. М.Е. Дзержинського ; упоряд.: Н.В. Скрипник] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-403-8
Ч. 2 : Гістологія. – 2011. – 224 с., [32] с. іл. : іл., табл. – Бібліогр.:с. 213-215
514527
   Загальна цитологія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Е. Дзержинський, О.К. Вороніна, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна, Л.М. Пазюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 119-121. – ISBN 978-966-439-478-6
514528
  Старовойтова Ю.Г. Загальна частина кримінального права Англії та США : навч. посібник / Ю.Г. Старовойтова. – Київ : Атіка, 2012. – 102, [2] с. – Бібліогр.: с. 99 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-454-7


  У пр. № 1728435 напис: Шановному Павлу Сергійовичу Берзіну з щирою повагою та подякою від автора. Підпис.
514529
   Загальна, вікова і педагогічна психологія : Практикум. – К., 1980. – 208с.
514530
  Січевлюк В.А. Загальна, універсальна, спеціальна та виключна правосуб"єктність:теоретичні аспекти та прикладні вияви // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 4-15. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
514531
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право : навч. посібник / Р.С. Мельник, В.М. Бевзенко ; за заг. ред. Р.С. Мельника. – Київ : Ваіте, 2014. – 375, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-10-8
514532
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 565, [3] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-та ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
514533
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 565, [3] с. : табл. – Алф.-предм. покажч.: с. 544-554. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - До 180 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
514534
   Загальне адміністративне право : підручник / [Гриценко І.С. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 565, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 544-554. – Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
514535
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посібник / Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 307, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-710-8
514536
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посібник / Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-710-8
514537
  Мельник Р.С. Загальне адміністративне право в питаннях і відповідях : навч. посібник / Р.С. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2020. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-710-8
514538
  Шмідт-Ассманн Загальне адміністративне право як ідея врегулювання = Das allgemeine verwaltungsrecht als ordnungsidee. Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen systembildung : основні засади та завдання систематики адміністративного права / Ебергард Шмідт-Ассманн ; [пер. з нім. : Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов ; відп. ред. О. Сироїд ; наук. ред. : Р. Куйбіда, О. Сироїд, В. Тимощук]. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : К.І.С., 2009. – 523, [1] c. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 978-966-2141-38-2
514539
  Палагицька Г.С. Загальне виборче право в системі засад виборчого права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 179-186. – ISSN 2617-5967
514540
  Оробець К.М. Загальне визначення комерційного посередництва у господарському праві і його співвідношення з цивільно-правовим розумінням представництва // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-17.
514541
  Костицький М. Загальне вчення про право крізь призму діалектики [рецензія] / М. Костицький, Кушакова-Костицька // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 275-278. – ISSN 1026-9932


  "... рецензована монографія О. Ющика перегукується зі спеціфікою наукової праці вчених-юристів, які працювали в Київському університеті Св. Володимира, Харківському...".
514542
   Загальне геоморфологічне районування території України / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, С.Ю. Бортник, Є.Т. Палієнко, Б.О. та ін. Вахрушев // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 3-11 : карт. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
514543
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Київ : Ліра-К, 2008. – 394, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці модулів. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-0-8


  Бібліотеці Ін-ту журналістики від студентів-магістрів Підпис.
514544
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-96938-0-8
514545
  Кулешов С.Г. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Г. Кулешов ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 122, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 117-122 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-603-8
514546
  Палеха Ю.І. Загальне документознавство : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2012. – 431, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-2609-13-4
514547
  Кириленко Олександр Загальне документознавство як синергетична наука про документ : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
514548
  Кириленко Олександр Загальне документознавство як синергетична наука про документ : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5
514549
  Кириленко О. Загальне документознавство як синергетична наука про документ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5.


  Рец. на кн.: Палеха Ю.І. Загальне документознавство: навч. посіб. / Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш.- К.: Ліра-К, 2008.-395 с.
514550
  Медина В.С. Загальне замлезнавство / В.С. Медина. – Х, 1964. – 44с.
514551
  Тутковский П. Загальне землезнавство / П. Тутковский. – К., 1927. – 494с.
514552
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : Підручник для географ. фак. держ. ун-тів і пед. ін-тів / А.А. Крубер. – 3, переробл. – Київ ; Харків : Радянська школа
Ч. 1 : Загальні відомості про землю. Океанографія і морфологія суш. – 1937. – 242 с.
514553
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : Підручник для географ. фак. держ. ун-тів і пед. ін-тів / А.А. Крубер. – 3, переробл. – Київ ; Харків : Радянська школа
Ч. 2 : Атмосфера і клімат. Гідрологія суші. Карст. Льодовики. Ландшафт пустинь. – 1937. – 242 с.
514554
  Крубер А.А. Загальне землезнавство : (Фізична географія): Підручник для вищих пед. навчальн. закладів / А.А. Крубер. – Переклад з 5-го переробл. вид. – Київ ; Харків : Радянська школа, 1938. – 455 с.
514555
  Счастнєв П.М. Загальне землезнавство / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – К., 1948. – 320с.
514556
  Медина В.С. Загальне землезнавство : Посібник з факультативного курсу для учнів середньої школи / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1971. – 240с.
514557
   Загальне землезнавство : Практикум: Навч. посібник для студ. пед. ін-тів. – Київ : Вища школа, 1981. – 247с.
514558
  Федорищак Р.П. Загальне землезнавство : Навч.посібн. / Р.П. Федорищак. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
514559
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : Навч. посіб. / Я.Б. Олійник, Р.П. Федорищак, П.Г. Шищенко; КНУТШ. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 247с. – ISBN 966-7767-87-6
514560
  Олійник Я.Б. Загальне землезнавство : підручник / Я.Б. Олійник, Р.П. Федорищак, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 342с. – ISBN 978-966-311-071-4


  У посібнику відображено історію географічних відкриттів і дослі­джень, розглянуто загальнопланетарні властивості Землі. Значне місце приділено характеристиці наукових даних про будову літосфери, атмо­сфери, гідросфери та біосфери. Описані антропогенні ...
514561
   Загальне землезнавство. Програма і робочі плани. – Харків
вип. 1. – 1963. – 20с.
514562
  Рубін С.С. Загальне землеробство. / С.С. Рубін. – Київ, 1976. – 432с.
514563
  Хрущов М.С. Загальне і повне роззброєння-гарантія миру й безпеки всіх народів / М.С. Хрущов. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 42 с.
514564
  Саустян К.Ю. Загальне і специфічне у функціонування зв"язків з громадскістю в Східних і Західних цивілізаціях // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 247-257. – ISBN 978-617-689-193-2
514565
  Галич О.А. Загальне літературознавство : Hавчальний посібник для вузів / О.А. Галич, В.М. Hазарець, Ї.М. Васильїв. – Рівне, 1997. – 544 с.
514566
  Ковалик І.І. Загальне мовознавство / І.І. Ковалик, С.П. Самійленко. – Київ : Вища школа, 1985. – 216с.
514567
  Семчинський С.В. Загальне мовознавство / С.В. Семчинський. – Київ, 1988. – 327с.
514568
  Семчинський С.В. Загальне мовознавство : Підручн. для студ. філол. фак. ун-тів / С.В. Семчинський. – 2, перероб. і доп. – Київ : Око, 1996. – 416 с. – ISBN 5-7763-2658-3
514569
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 1999. – 288с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-063-9
514570
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2003. – 464с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-161-9
514571
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ : Академія, 2006. – 464с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-161-9
514572
  Дорошенко С.І. Загальне мовознавство : Навч. посіб. / С.І.Дорошенко; МОН України; Харьк. нац. пед. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с. – ISBN 966-364-257-2
514573
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / М.П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2008. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-266-2


  Основні питання курсу "Загальне мовознавство" з урахуванням сучасного стану науки про мову.Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,функціонуванню і розвитку мови,а також на різні методи і прийоми лінгв.аналізу
514574
  Кочерган М.П. Загальне мовознавство : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Кочерган. – 3-тє вид. – Київ : Академія, 2010. – 463, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Покажч.: с. 443-463. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-266-2


  Основні питання курсу "Загальне мовознавство" з урахуванням сучасного стану науки про мову.Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури,функціонуванню і розвитку мови,а також на різні методи і прийоми лінгв.аналізу
514575
  Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навч. посібник / А.С. Зеленько. – Київ : Знання, 2010. – 380 с. – ISBN 978-966-346-540-1
514576
  Зеленько А.С. Загальне мовознавство : навчальний посібник / А.С. Зеленько. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 380, [2] с. : табл., портр. – Бібліогр.: с. 376-380 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-910-2
514577
  Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень : навч. посібник / Г.М. Удовиченко. – Київ : Вища школа, 1980. – 215 с.
514578
  Супрун Л.В. Загальне мовознавство. Практичні заняття, самостійна робота : навч. посібник / Л.В. Супрун. – Київ : Знання, 2012. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 334-335 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-346-638-5
514579
  Черкашин Л.В. Загальне навчання в Українській РСР (1917-1957 рр.) / Л.В. Черкашин. – Київ : Радянська школа, 1958. – 63 с.
514580
   Загальне обов"язкове навчання та політехнізація школи. – Харків : Радянська школа, 1931. – 72 с.
514581
   Загальне обов"язкове навчання та політехнізація школи. – Х., 1931. – 71с.
514582
  Корчак Н. Загальне положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.7-10
514583
  Осьмак С.Г. Загальне поняття "державний примус" у теорії права // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 131-137. – ISSN 2072-8670
514584
  Кононенко В.П. Загальне право як джерело прецеденту Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 206-211. – ISSN 0201-7245
514585
  Пащенко М.О. Загальне правове регулювання: наукові підходи до визначення // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 65-67. – ISBN 978-966-940-085-7
514586
  Дудаш Т. Загальне праворозуміння крізь призму закономірностей правоназивання (за матеріалами дослідження фіно-угорської мовної сім"ї) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24
514587
  Партико З.В. Загальне редагування : Нормативні основи: Навчальний посібник / З.В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 416с. – ISBN 966-7760-07-3
514588
  Партико З.В. Загальне редагування : Нормативні основи: Навчальний посібник / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2006. – 416с. – ISBN 966-7760-07-3
514589
  Докаш В.І. Загальне релігієзнавство : Навчальний посібник / В.І. Докаш, В.Ю. Лешан. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – 376с. – ISBN 966-8653-24-6
514590
  Анісімова Л.А. Загальне управління якістю - ефективний спосіб управління бізнесом / Л.А. Анісімова, Н.В. Аланова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-36. – ISBN 966-614-021-7
514591
  Прилепа Н.В. Загальне управління якістю в системі державного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 44-47. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
514592
  Ткач О. Загальне, особливе та одиничне у формуванні національної свідомості латиноамериканців / О. Ткач, А. Ткач // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 258-262


  В статті здійснено порівняльний аналіз національної та цивілізаційної специфіки самовизначення латиноамериканців.
514593
  Іванніков Д.А. Загальний алгоритм застосування прийомів масової маніпуляції у ЗМІ / Д.А. Іванніков, Ю.В. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 82-86


  Визначено й проаналізовано універсальні маніпулятивні прийоми впливу на свідомість. З"ясовано загальний алгоритм їх застосування в мас-медіа. Определены и проанализированы универсальные манипулятивные приемы воздействия на сознание человека. Описан ...
514594
  Давидович І.І. Загальний алгоритм та особливості призначення окремих видів покарань // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 126-131. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
514595
  Гришин С.П. Загальний аналіз воєнної безпеки систем енергетики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 92-97


  Небезпека об"єктів енергетики у сучасних умовах стає надзвичайно великою саме через максимально високу концентрацію електричної та теплової енергії на об"єктах її генерування, та хімічної енергії безпосередньо у енергоносіях, яка ...
514596
  Костенюк Л.В. Загальний аналіз гідрологічного режиму річок басейну Черемошу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 131-137. – Бібліогр.: 4 назви
514597
  Коблан Л.Б. Загальний аналіз правового регулювання воєнних дій: міжнародне та національне законодавство // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 151-158. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
514598
  Чолій С. Загальний військовий обов"язок в Австро-Угорській імперії та його вплив на демографічну ситуацію та національно-визвольний рух українців Галичини (1869-1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду впливу загального військового обов"язку на демографічну ситуацію в Галичині та наслідків цього явища для українського національно-визвольного руху. The article is devoted to the review of the influence of conscription on the ...
514599
  Іваніга О. Загальний вміст озону над антарктичною станцією "Академік Вернадський": наземні та супутникові вимірювання / О. Іваніга, А. Грицай, Г. Міліневський // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 237-238
514600
  Грицай А.В. Загальний вміст озону над станцією Київ-Голосіїв за наземними та супутниковими вимірюваннями у 2010-2015 рр. / А.В. Грицай, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 40-54. – ISSN 1561-8889
514601
  Ободовський О. Загальний гідроенергетичний потенціал річок Українських Карпат / О. Ободовський, К. Данько, О. Почаєвець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-28. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати визначення загального гідроенергетичного потенціалу річок Українських Карпат. Загальний гідроенергетичний потенціал річок обчислювався для характерних ділянок водотоків, межі яких визначалися за зміною гідравлічних характеристик ...
514602
  Тищенко В.Г. Загальний доарбітражний порядок врегулювання господарських спорів і шляхи його вдосконалення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 135-143
514603
   Загальний догляд за дітьми. – Київ, 1993. – 117с.
514604
  Гагунова О.Я. Загальний догляд за хворим / О.Я. Гагунова. – вид. 2-е. – К., 1972. – 296с.
514605
  Семенов В.Ф. Загальний курс агробізнесу : Навч. посібник / За ред.В.Ф.Семенова,І.Ю.Сіваченка. – Київ : Знання, 2000. – 304с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-009-0
514606
  Підшевкин В.П. Загальний курс математики / В.П. Підшевкин. – Х
1. – 1932. – 649 с.
514607
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства : навч. посібник / І.С. Загоруй, Л.М. Загоруй ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєверодонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 3] : (Основи галузі права України). – 2017. – 501, [1] с. : табл. – Предм. покажчик: с. 485-491. – Бібліогр. в підрядк. прим.
514608
  Загоруй І.С. Загальний курс правознавства (Основи конституційного права України) : навч. посібник / І.С. Загоруй [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ ; Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – ISBN 978-966-96838-0-9
[Ч. 2]. – 2014. – 411, [1] с. – Предм. покажч.: с. 398-405. – Бібліогр. в підрядк. прим.
514609
  Ландсберг Г.С. Загальний курс фізики : навч. посібник / Г.С. Ландсберг. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Оптика. – 1961. – 732 с.
514610
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Hавч. посібник / За ред. проф. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-017-8
т.1 : Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка. – 1999. – 536с.
514611
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Навч. посібник / За ред. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-196-4; 966-575-172-7
т.3 : Оптика. Квантова фізика. – 1999. – 515с.
514612
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Hавч. посібник / За ред. проф. І.М.Кучерука. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-183-2
т.2 : Електрика і магнетизм. – 2001. – 452с.
514613
   Загальний курс фізики : Збірник задач: Навчальний посібник для студ. інженерно-технічних і педагогічних спеціальностей вищ. навч. закл. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Техніка, 2004. – 560с. – ISBN 966-575-147-1


  Збірник містить близько 2200 задач з усіх розділів курсу, які мають широкий діапазон рівня складності. Відповіді до найскладніших задач супроводжуються вказівками та розв"язанням.
514614
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищих техн. і пед. навч. закладів / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик; за ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-193-X (т.1)
Т. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2006. – 532 с.


  Викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і ...
514615
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах: Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних навчальних закладів / Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.; За ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-198-0 (т.3)
Т.2 : Електрика і магнетизм. – 2006. – 452с. – 53 Куче.Доп.карт. всем каб.


  Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасному розумінню основних законів, принципів і понять електричних та магнітних явищ, поясненню їх єдності та відносності проявів; вивченню електричних і магнітних властивостей речовини та ...
514616
  Кучерук І.М. Загальний курс фізики : У 3-х томах. Навч. посіб. для студ. вищих техн. і пед. навч. закладів / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук; За ред. І.М. Кучерука. – 2-е вид., випр. – Київ : Техніка. – ISBN 966-575-009-7; 966-575-004-6 (т.3)
Т.3 : Оптика. Квантова фізика. – 2006. – 518с.
514617
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії / М.М. Шахрова. – 2-е вид. – Київ, 1974. – 212с.
514618
  Шахрова М.М. Загальний курс фотографії. / М.М. Шахрова. – К., 1972. – 212с.
514619
  Калайда О.Ф. Загальний метод побудови квадратурних формул підвищеної точності // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 119-120. – ISBN 978-617-7021-28-4
514620
  Трощенко І.О. Загальний механізм та сфера застосування регламенту "РИМ II" як новітній етап розуміння природи недоговірних зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 305-306. – ISSN 2219-5521
514621
  Бондаренко О. Загальний нагляд на стадії становлення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-63
514622
  Солодаренко М.А. Загальний нагляд прокуратури -як засіб забезпечення законності у державному управлінні: до питання про невизначеність предмета // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 321-333. – ISSN 1563-3349
514623
  Москалюк М.М. Загальний нарис промислового розвитку України в другій половині 19 на початку 20 ст. / М.М.Москалюк. – Тернопіль, 2007. – 257с. – ISBN 966-7425-72-X
514624
  Зеркаль О.В. Загальний нарис розвитку співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 11-17
514625
  Пфейфер Г.В. Загальний огляд дослідів, що іх перевів проф. Г.В. Пфейфер у царині інтегрування рівнань з частоковими похідними першого порядку однієї та багатьох невідомих функцій за час з р. 1914 до р. 1920 / Георг Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [10] с.
514626
  Лукач І. Загальний огляд конкурентних правопорушень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються конкурентні правопорушення, особливості їх складу та класифікація. Окремо дається аналіз обмежувальної діяльності та недобросовісним конкурентним діям. В статье исследуются конкурентные правонарушения, особенности их состава и ...
514627
  Шарович Д.Я. Загальний огляд концепції прав людини в мусульманському світі / Д.Я. Шарович, І.І. Маринів // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 36-51. – ISSN 2311-4894


  У даній роботі, автор наводить загальний огляд прав людини в ісламському світі. Проаналізовано питання прав людини у різних країнах, де шаріат має визначний вплив на їхні системи права, а саме: Пакистан, Саудівська Аравія та Іран. Досліджено діяльність ...
514628
  Алкан Туран Ахмет Загальний огляд культурних процесів Туреччини // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 376-381. – ISBN 978-966-579-439-4
514629
  Галущенко Г.В. Загальний огляд мультилатерального та унілатерального методів вибору іноземного права // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 24-28. – ISSN 2312-1831
514630
  Тісецька А. Загальний огляд особливостей застосування статей 70, 71, 72 ККУ // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 42-43


  "... Проблемні питання, що виникають у судовій практиці під час призначення покарання за сукупністю вироків та сукупністю злочинів".
514631
  Каблова Т.Б. Загальний огляд підходів до тлумачення феномену "золотого перетину": від давнини до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 132-139


  Досліджено галузі науки і мистецтва (музичне мистецтво), що вивчають означений феномен 20 ст.
514632
  Назимко Є.С. Загальний огляд політико-правових процесів установлення міри покарання в криміінально-правових санкціях // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 67-73
514633
  Галущенко Г.В. Загальний огляд практики застосування іноземного права в країнах ЄС // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 37-42. – ISSN 2312-1831
514634
  Фурса Є.І. Загальний огляд сайту ЦВК, присвяченого виборам 2006 // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 1. – С. 31-38
514635
  Яковець І.С. Загальний огляд системи виконання покарань та підготовки тюремного персоналу у Федеративній Республіці Німеччина / І.С. Яковець, К.А. Автухов // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 17-30. – ISSN 2079-6242
514636
  Гарна-Іванова Загальний огляд системи повноважень суб"єктів здійснення міграційного контролю в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 129-136. – ISSN 1999-5717
514637
  Берзін П.С. Загальний огляд складу викладачів кримінального права в Київському університеті та їх наукових доробків періоду 1834-1960 років у працях сучасних українських вчених // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 111-132. – ISBN 978-617-7020-05-8
514638
  Барвінок В. Загальний огляд стародруків Київських бібліотек / В. Барвінок ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ : [б. в.], 1924. – 20 с.
514639
  Семеній О. Загальний огляд та класифікація суб"єктів публічної адміністрації. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 270-272
514640
  Сошинська Я. Загальний огляд українських видань з економічної проблематики (друга половина XIX - початок XX ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 98-102. – ISBN 966-625-052-7
514641
  Куленча І.І. Загальний огляд української літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 12-16.
514642
  Дружина Т.А. Загальний огляд фольклорного дискурсу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 90-95. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Статтю присвячено всебічному дослідженню фольклорного дискурсу в сучасній мовознавчій науці. Встановлено приналежність фольклорного дискурсу до інституційного (субкультурного) типу дискурсу та визначено складність опису фольклорного дискурсу; ...
514643
  Коломієць І. Загальний підхід до вивчення українського етносу / І. Коломієць, Н. Ісікова, В. Войцех // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVII Міжнар. наук.-практ. конференції, 19 листоп. 2021 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 136-141. – ISBN 978-617-7768-28-8
514644
  Вишнівський В.В. Загальний підхід до визначення параметрів технічного обслуговування об"єктів РЕЗО з резервом часу в умовах апріорної невизначеності вихідних даних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У якості одного з доцільних шляхів забезпечення достовірної оцінки надійності й на її основі побудови раціональної системи технічного обслуговування в цій ситуації пропонується використовувати верхні й нижні границі (гарантовані оцінки) комплексних ...
514645
  Шкуліпа П.А. Загальний підхід до діагностування радіоелектронних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій / П.А. Шкуліпа, С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2012. – № 3 (15). – С. 59-64


  В роботі приведено загальний підхід до діагностування динамічних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій.
514646
  Куценко А.Г. Загальний підхід до дослідження явища поширення хвиль згину в двоякоперіодичних платівках // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 95-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропоновано новий підхід до побудови "вікон прозорості" в задачах проходження хвиль згину в двоякоперіодичних платівках. Використовуючи метод граничних елементів (МГЕ), знаходиться відповідна матриця впливу, що дозволяє звести задачу до ...
514647
  Шкуліпа П.А. Загальний підхід до побудови перевіряючих тестів для проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Вінниц. нац. техн. ун-т ; М-во освіти інауки , молоді та спорту України ; Акад. інженер. наук ; [та ін.] ; голов. ред. Кожем"яко В.П. – Вінниця, 2012. – № 2 (24). – С. 45-49. – ISSN 1681-7893
514648
  Трачук Т.А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – C. 5-9


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 1990-х років. На початку 2000-х років постала гостра потреба визначити теоретичні та методичні засади вивчення масової комунікації. Навчальну дисципліну "Теорія ...
514649
  Трачук Т.А. Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства протягом 90-х років ХХ століття // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – C. 5-8


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні протягом 1990-х років. В статье определены особенности развития исследований в сфере украинского журналистиковедения на протяжении 1990-х годов. The article ...
514650
  Лихацький Д. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-98
514651
  Думич Х. Загальний порядок судочинства у Галичині за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 96-101
514652
  Мяснянкіна К. Загальний правовий аналіз зарубіжного досвіду визначення адміністративно-правового статусу територіальних підрозділів державних служб із надзвичайних ситуацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 135-138. – ISSN 2307-8049
514653
  Улітко О.І. Загальний розв"язок задачі про планарні коливання п"єзокерамічного диску, який знаходиться в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 67-70. – (Математика. Механіка ; Вип. 1)


  Подано загальний розв"язок задачі про усталені коливання п"єзокерамічного диску, що знаходиться в обертовому русі, через два хвильові потенціали. Встановлено, що на відміну від задачі для нерухомого диску, хвильові потенціали визначаються при ...
514654
  Супрун А.Д. Загальний розв"язок задачі теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю рівняння / А.Д. Супрун, Л.В. Шмельова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 480-485. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На прикладі рівняння теплопровідності з неявно заданою неоднорідністю розглянуті загальна задача переносу математичної фізики II роду. Неоднорідність задана у вигляд рівняння Ламберта. Було отримано точний аналітичний розв"язок, придатний для будь-якої ...
514655
   Загальний розв"язок задачі термінального керування лінійної дискретної системи / В.Т. Матвієнко, В.В. Пічкур, Д.І. Черній, Є.О. Демківський // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 83-90. – ISSN 2706-9680
514656
  Іванов С.М. Загальний розв"язок та адаптація до параметричного оцінювання SIR моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
514657
  Дворщенко К. Загальний склад білків і рівень сукцинатдегідрогенази в мітохондріях клітин слизової шлунка при етаноловій виразці / К. Дворщенко, О. Дворщенко, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Визначено склад білків у мітохондріяж клітин слизової оболонки шлунка на ранньому етапі розвитку етанолової виразки. Виявлено деградацію фракції білків з молекулярною масою 113 кДа. Показано одночасне зниження ферментативної активності ...
514658
  Моісеєнко С.О. Загальний стан воєнного мистецтва Німеччини доби Веймарської республіки (1919-1933 рр.) // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2012. – [Вып. 38]. – С. 149-157. – ISBN 978-966-551-322-3
514659
  Царалунга І. Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов"янському мовознавці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 185-191. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
514660
  Гаман М. Загальний стан та проблеми державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.76-84
514661
  Бортников І.В. Загальний страйк 1903 року на Півдні Росії / І.В. Бортников. – Київ, 1948. – 120с.
514662
  Чепур Д.В. Загальний фізичний практикум : Для студ. вечірн. та заочн. відділів фіз.-мат., хім. і загальнотехнічн. фак. вузів / Д.В. Чепур, Є.І. Сірий, Л.М. Роєв; Ужгородський держ. ун-т. – Львів : Львів. ун-ту
Ч. 1 : Механіка. – 1963. – 190 с.
514663
  Сірий Є.І. Загальний фізичний практикум : учб. посібник / Є.І. Сірий. – Львів : Видавництво Львівського університету
Ч. 3 : Електрика і магнетизм. – 1966. – 216 с.
514664
  Сірий Є.І. Загальний фізичний практикум / Є.І. Сірий; за ред. Д.В. Чепура. – Львів : Вища школа
Ч. 4 : Оптика. – 1972. – 162с.
514665
  Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.92-97. – ISSN 0132-1331
514666
  Шпонтак І.М. Загальні аспекти впливу на стан навколишнього природного середовища // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 28-29
514667
  Пишньов Д.І. Загальні аспекти діяльності прокуратури з протидії правопорушенням // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
514668
  Дроздова Н.В. Загальні аспекти договору про надання фінансових послуг в сучасному цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-163. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються загальні питання договору надання фінансових послуг з позиції цивільного права України. The article deals with general aspects of a financial services contract in the context of Ukrainian civil law.
514669
  Гільченко Р. Загальні аспекти нормалізації авіаційних термінів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.75-84. – ISBN 966-7773-28-0
514670
  Попрозман О.І. Загальні аспекти оптимізації залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 58-61
514671
   Загальні аспекти організації надання адміністративних послуг : навч.-метод. матеріали / [О І. Васильєва та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. регіон. упр., місц. самоврядування та упр. містом. – Київ : НАДУ, 2012. – 56 с. : рис., табл. – Авт. зазнач на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50-54. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Публічне адміністрування)
514672
  Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 359-364. – ISSN 1563-3349
514673
  Коваль Г.В. Загальні аспекти реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 90-92. – Бібліогр.: 9 назв
514674
  Самофалов П.П. Загальні аспекти розвитку біржової діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 122-126. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено питанням розвитку біржової діяльності в Україні. Розглянуто закони, які регулюють біржову діяльність в Україні. Зазначено, що основними суб"єктами біржового ринку виступають держава, емітенти, біржові посередники, фондові біржі. ...
514675
  Тимчак М.В. Загальні аспекти розвитку жіночого підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 75-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
514676
  Соболь Є.Ю. Загальні аспекти соціально-психологічної адаптації інвалідів у соціумі // Право і безпека : науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 5 (47). – С. 237-241. – ISSN 1727-1584
514677
  Радіонова Н.Й. Загальні аспекти управління виробничими затратами українських підприємств в умовах економічної кризи // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 77-83. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
514678
  Савич С.С. Загальні аспекти цивільноправової охорони товарних знаків в Україні та республиці Польща (порівняльна характеристика) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 231-234
514679
  Козак О.С. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності: порівняльно-правовий аналіз // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
514680
   Загальні вимоги до індексування документів // Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій : матеріали наук.-практ. семінарів / М-во культури України, Держ. закл. "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [уклад.: Н.В. Подошовка, М.М. Чегринець]. – Харків : [б. в.], 2011. – С. 76-82
514681
  Анохін В.М. Загальні вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та приклади їх реалізації у середовищі Adobe Captivate. - . / В.М. Анохін, К.О. Ковальова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 37-42. – ISSN 0321-0499


  Наведено вимоги до інтерактивних вправ електронних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Мета таких вправ - закріпити теоретичний матеріал шляхом виконання завдань в інтерактивній взаємодії з електронною книгою. Наведено ...
514682
  Пфейфер Г.В. Загальні висновки, що випливають з взаємовідносин поміж узагальненою Jacobi-євою системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого порядку багатьох невідомих функцій та відповідною системою лінійних рівнянь з частковими похідними першого... = Les conclusions generales, qui decoulent des rapports reciproques entre le systeme Jacobien generalise dлquation lineaires aux derivees.. : Доклав 1-ІІ- 1929 р. / Г.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [4] p.
514683
  Шуліка В.М. Загальні відомості про метали. Розробка теми / В.М. Шуліка. – Харків : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.11 (23)). – ISBN 966-333-113-5
514684
  Шафранська Г. Загальні відомості про українську сорочку // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 130-137. – ISSN 2313-8505
514685
  Лавер О.Г. Загальні втрати українського народу в роки Великої вітчизняної війни // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 51-60. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
514686
  Половина І.П. Загальні географічні закономірності Землі : Hавчальний посібник / Половина І.П., Затула В.І. – Київ : НПУ імю М.П. Драгоманова, 2003. – 158с. – ISBN 966-660-103-6
514687
  Маджд С.М. Загальні екологічні особливості структурно-функціональних закономірностей розвитку техноприродних систем гирлової ділянки р. Ірпінь // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 110-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
514688
  Гражевська Н. Загальні закономірності глобальних системних трансформацій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-68. – ISSN 1605-2005
514689
  Пашковський М.В. Загальні закономірності електромагнітної взаємодії в природі / М.В. Пашковський, Д.Л. Футорський; МВіССО УРСР, Львівськ. держ. ун-т. – Львів : ЛДУ, 1981. – 85 с.
514690
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону - новий погляд на давно відомі речі / М.Г. Кравченко, А.В. Авраменко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 32-36
514691
  Кравченко М. Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 118-124. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу історії становлення категорії загальних закономірностей реалізації закону, а також розумінню цієї категорії сучасної юридичної наукою. Автором аналізуються спадщина юристів стародавнього Риму, які першими виявили та ...
514692
  Кравченко М.Г. Загальні закономірності реалізації закону: поняття, суть, і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 41-46. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються загальні закономірності реалізації закону; їх поняття, суть та ознаки. Исследуются общие закономерности реализации закона: их понятие, суть и признаки. General conformities to law of realization of law are probed: their concept, ...
514693
  Мовчан В.А. Загальні закономірності росту риб / В.А. Мовчан, 1950. – 3с.
514694
  Сидоренко М.В. Загальні закономірності територіальної структури та чинники територіальної диференціації екологічних режимів ландшафтів рівнинної частини території України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 316-321. – Бібліогр.: 3 назв.
514695
  Кочкадан А. Загальні засади взаємодії держави і релігійних об"єднань в Україні: новелізація правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-100. – (Серія юридична ; Вип. 49)
514696
  Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов"язань // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.169-175. – ISBN 966-7784-65-7
514697
  Рябченко Я. Загальні засади використання надр для геологічного вивчення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 68-72. – ISSN 0132-1331
514698
  Лукасевич-Крутник Загальні засади відповідальності сторін за порушення зобов"язань, що випливають з договору перевезення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 81-87. – ISSN 2524-0129
514699
  Рябець Н.М. Загальні засади гармонізації господарського законодавства України відповідно до вимог СОТ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 399-403. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються особливості гармонізації господарського законодавства України щодо вимог СОТ на сучасному етапі. Аналізуються позитивні та негативні аспекти гармонізації законодавства. Наведено деякі приклади порушення Україною зобов"язань, ...
514700
  Войцеховська І. Загальні засади державного регулювання перестрахової діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 105-107
514701
  Семенцова І.М. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 146-147
514702
  Семенцова І.М. Загальні засади звільнення від кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 46-47
514703
  Коломієць С.С. Загальні засади звільнення від покарання: на шляху до формування концепції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 91-106. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
514704
  Горох О.П. Загальні засади звільнення від покарання: якими їм бути? // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 261-274. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
514705
  Євдокімова О.В. Загальні засади і спеціальні правила призначення покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 78. – С. 169-174. – ISSN 0201-7245
514706
  Кісілюк Е.М. Загальні засади кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / Е.М. Кісілюк, О.В. Процюк // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 168-174
514707
  Корнієнко М.І. Загальні засади конституційного ладу: якими вони мають бути у новій редакції Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 11 (97). – С. 32-35


  Тези виступів до конференції: "Український конституціоналізм від доби УНР-ЗУНР і Карпатської України до сучасності"
514708
  Городовенко А. Загальні засади конституційної модернізації судової системи як об"єктивного суспільно-правового процесу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 73-79. – ISSN 2524-0129
514709
  Сердюк В.В. Загальні засади міжнародного співробітництва при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: процесуальний аспект / В.В. Сердюк, Р.Ш. Бабанли // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 6 (9) : До питань застосування Кримінального процесуального кодексу України. – С. 113-132
514710
  Яновська О.Г. Загальні засади надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 268-274. – ISSN 2078-3566


  Досліджено проблеми реалізації в Україні європейських стандартів надання безо- платної правової допомоги в кримінальному судочинстві. Визначено основні міжнародні засади надання безоплатної правової допомоги. Окрему увагу приділено процедурі залучення ...
514711
  Кучеренко К.В. Загальні засади національного туристичного брендінгу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 290-292. – ISBN 978-617-7069-02-6
514712
  Булкат М. Загальні засади нормативного регулювання у сфері медичної деонтології / М. Булкат, В. Петренко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 169-175. – ISSN 2663-5313
514713
  Казимиров О.І. Загальні засади побудови системи формування корпусу суддів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 150-155. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
514714
  Малютіна І.П. Загальні засади поділу спільного сумісного майна подружжя // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 52-58. – ISSN 2222-5374
514715
  Медведєва Н. Загальні засади правового регулювання гірничої концесії в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-80.
514716
  Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України : Монографія / Полтавець В.В., МВС України; Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 240с. – (Кримінальне право). – ISBN 966-8129-69-5
514717
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.08 / Тетяна Волеріївна Сахарук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
514718
  Сахарук Т.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України та зарубіжних країн: порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тетяна Валеріївна Сахарук ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2006. – 228 арк. – Додаток: л.227-228. – Бібліогр.: арк.197-226
514719
  Шиян Д.С. Загальні засади призначення покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 118-130. – ISSN 2304-4556
514720
  Бервено С.М. Загальні засади принципу свободи в договірному праві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 67-71. – (Правознавство ; Вип.286)
514721
  Король О. Загальні засади принципу співробітництва в цивільному процесі європейських країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; вип. 2 (109)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено принцип співробітництва судді та сторін, які надзвичайно актуалізувалися в теорії цивільного процесуального права. Встановлено, що новий підхід до визначення ролей учасників процесу дозволить подолати основні нагальні проблеми ...
514722
  Кресін О.В. Загальні засади проведення миротворчих операцій ООН // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 111-124. – ISSN 2413-1342
514723
  Протасенко Л.В. Загальні засади регулювання договору франчайзинга // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 41-45


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
514724
  Ботнаренко І.А. Загальні засади розлідування злочинів пов"язаних з терористичною діяльністю, на початковому етапі // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 62-65. – ISBN 978-617-616-075-5
514725
  Ващенко Ю.В. Загальні засади справляння акцизного збору за законодавством Європейського Союзу та України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 87-94. – (Правознавство ; Вип.306)
514726
  Ригіна О. Загальні засади становлення та розвитку інституту усиновлення (удочеріння) у США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 10-13
514727
  Чорновіл Т. Загальні засади та особливості виборчого законодавства в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 36-37.
514728
  Кучер О. Загальні засади укладання шлюбного договору в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 127-129
514729
  Шарата Н.Г. Загальні засади управління вищою освітою в радянський період // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 141-143. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 26). – ISBN 966-7631-15-Х
514730
  Шпенова П.Ю. Загальні засади формування кадрів для апарату суду // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 182-189. – ISSN 2224-9281
514731
  Ромовська З.В. Загальні засади цивільного права // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 10-21
514732
  Бервено С. Загальні засади цивільної відповідальності за порушення договірного зобов"язання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 47-53
514733
  Марченко М.І. Загальні зауваження. Деякі питання біографії і суспільних поглядів М.О. Максимовича // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 317-326. – (Б-ка "Ейдосу")


  Період у житті і творчості М. Максимовича пов"язаний з відкриттям у Києві в 1834 р. університету і призначенням його першим ректором і професором словесності.
514734
  Морозов С. Загальні збори (конференція) працівників, як форма участі працівників в управлінні підприємством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 227-228
514735
  Сушко Є.О. Загальні збори акціонерів у Китаї, Німеччині, Україні: порівняльний аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 215-217. – (Серія "Право" ; вип. 19, т. 2). – ISSN 2616-7700
514736
  Мельниченко О. Загальні збори акціонерів у світлі нового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... У міжнародному інституті бізнесу обговорили основні аспекти діяльності ЗЗА".
514737
  Кравчук В Загальні збори акціонерів. Порядок скликання та проведення / В Кравчук, О. Прочай // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.87-96
514738
  Недзельська В. Загальні збори ветеранів // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 5


  Відбулися загальні збори президії Ради ветеранів війни і праці університету та учасників наради голів первинних осередків Організації ветеранів України. З вітальним словом до присутніх звернувся голова Організації ветеранів України П.С. Цибенко. Голова ...
514739
   Загальні збори НАН України підбили підсумки діяльності у 2012 році // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 1. 2


  Вібулася чергова звітна сесія Загальних зборів НАН України. На ній розглянули результати річної роботи академічних установ, проаналізували основні досягнення та проблеми, окреслили напрями подальшої роботи.
514740
   Загальні збори НАН України: підсумки, проблеми, завдання // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Травень (№ 17/18). – С. 1, 4


  Як прожила Національна академія наук країни найважчий для країни та її наукової сфери рік? Як наукові колективи вижили й, попри все, продовжували дослідження, працювали на перемогу, досягали результатів, якими можна і треба гордитися? А також, які нові ...
514741
   Загальні збори національних академій наук України, присвячені 25-й річниці Незалежності України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 1. – ISSN 1819-7329
514742
   Загальні збори Національної академії правових наук України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 10. – С. 332-333. – ISSN 1026-9932
514743
   Загальні збори Спілки ректорів вищих навчальних закладів України : з промови міністра освіти і науки України Д.В. Табачника // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 20-21
514744
   Загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України. Президент Спілки академік Л.В. Губерський виступив зі звітом про роботу громадського об"єднання за період із 2009 по 2014 роки. Наприкінці зборів відбулися вибори ...
514745
   Загальні збори Спілки ректорів України // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 2


  "28 травня 2021 року в КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Громадської організації "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України". У роботі загальних зборів взяли участь президент Спілки ректорів Леонід Губерський, ректор КНУ імені ...
514746
  Богуш М.К. Загальні збори як учасник корпоративних відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 11 (145). – С. 180-187


  У статті досліджується проблематика загальних зборів з точки зору захисту правомочності учасників/акціонерів на участь в управлінні корпорацією.
514747
  Пляцко Р. Загальні звітні збори Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (3 грудня 2016 року) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – C. 11-12. – ISSN 1563-3977
514748
  Мірошниченко М.І. Загальні і особливі закономірності генезису правових систем // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 283-289. – ISSN 2306-9082
514749
  Кондратовець Л. Загальні і спеціальні гарантії забезпечення законності // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 38-40. – ISBN 978-966-919-107-6
514750
  Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.130-135. – ISSN 0132-1331
514751
  Бадалова О.С. Загальні історико-правові аспекти боротьби з корупцією // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 149-154
514752
  Максименко С.Д. Загальні концептуальні засади пропагування психогігієнічного виховання здорового способу життя серед сучасної молоді // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 75-77
514753
  Покрещук О. Загальні концепції врегулювання торгових правовідносин у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.65-69. – ISSN 0132-1331
514754
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
514755
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 94-100
514756
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 №371 // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
514757
   Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 24-28
514758
  Писаренко В.Г. Загальні критерії та моделі функціонування систем управління якістю підприємств з урахуванням рекомендацій Європейських стандартів ISO 9000 / В.Г. Писаренко, Ю.В. Писаренко // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2019. – № 18. – С. 107-113. – ISSN 1817-9908
514759
  Ващенко Г. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів / Ващенко Г. ; Всеукр. Пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с. – ISBN 966-7060-07-1
514760
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Київ : Радянська школа, 1973. – 264с.


  У книзі розкривається поняття методів навчання, дається їх класифікація, на основі узагальнення практичного досвіду вчителів показано застосування на уроках проблемного навчання, висвітлюється мало з"ясоване в сучасній педагогіці і шкільний практиці ...
514761
  Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – Вид.2, перероблене і доповнене. – Київ : Радянська школа, 1981. – 208с. – (Педагогічна бібліотека)


  Автор розглядає широке коло питань про застосування різноманітних методів навчання в сучасній радянській школі.
514762
  Ляхно М.І. Загальні методичні підходи до прогнозування науково-технічного прогресу (НТП) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 82-87
514763
  Норкіна О. Загальні методичні підходи до формування інвестиційної стратегії у сучасних економічних умовах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 1287-293. – ISSN 1993-0259
514764
  Єресько О.В. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 2-9
514765
  Францевич А. Загальні напрями взаємодії державного бюро розслідувань з органами державної влади // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 108-114. – ISSN 2524-0129
514766
  Криволапчук В.О. Загальні напрями зміни парадигми розвитку поліції XXI століття (європейський досвід) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2014. – № 4 (17). – С. 139-143
514767
  Зеленецький В. Загальні напрями підвищення ефективності діяльності органів кримінального переслідування / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 52-59. – ISSN 0132-1331
514768
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1972. – 36с.
514769
   Загальні наукові збори : Програма. – Київ, 1973. – 21 с.
514770
   Загальні наукові збори. – Київ, 1974. – 29 с.
514771
  Демченко І.М. Загальні норми про призначення покарання у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 88-95


  У статті дається огляд загальних норм про призначення покарання, передбачених у кримінальному законодавстві окремих постсоціалістичних країн Європи, визначаються їх подібні риси та особливості.
514772
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-336. – ISBN 978-617-7069-17-0
514773
  Демченко І. Загальні норми щодо призначення покарання за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 6 (222). – С. 76-80
514774
  Макаренко Н. Загальні обов"язки командувачів, командирів (штабів) щодо врахування вимог міжнародних правових документів під час підготовки та ведення воєнних дій // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 16-18.
514775
  Головінов О.М. Загальні ознаки державного підприємництва // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 20-23.
514776
  Кузневич Н. Загальні ознаки мовленнєвої ситуації гіпотетичності (на матеріалі французької мови) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 223-227. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
514777
  Герасименко Є.С. Загальні ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 381-382. – ISBN 978-966-667-624-8
514778
  Котюк О. Загальні організаційно-процесуальні умови правомірності слідчих дій // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 6 (339). – С. 14-17
514779
  Васянович Г. Загальні основи педагогіки вищої школи й історії вищої освіти // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 6-20. – ISBN 966-7483-11-8
514780
  Заболотська І.О. Загальні основи професійної підготовки фахівця садово-паркового господарства у Франції // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 114-115
514781
  Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : навч. посібник / О.М. Худолій. – Харків : Освіта. Виховання. Спорт, 2007. – 405, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7858-50-2
514782
  Охріменко О.А. Загальні основи теорії проектування черв"ячних фрез : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.01 / Охріменко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 33 назви
514783
   Загальні основи фізики : У двох книгах. Hавч. посіб.для студ.технолог.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; За ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0045-3; 966-06-0044-5
Кн. 1 : Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. – 1998. – 192 с.
514784
   Загальні основи фізики : У 2-х кн. Hавч. посібник для студ.технол.спец.вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський; за ред. Д.Б.Головка, Ю.Л.Ментковського. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0046-1; 966-06-0044-5
Кн. 2 : Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика. – 1998. – 224 с.
514785
  Богацька І.Г. Загальні основи фізики. Механіка : навч. посібник для студ. техн. вузів / І.Г. Богацька, Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1991. – 103 с. – ISBN 5-11-001767-0
514786
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: електродинаміка / Д.Б. Головко, А.А. Маляренко, Ю.Л. Ментковський. – Київ : Либідь, 1994. – 125с.
514787
  Головко Д.Б. Загальні основи фізики: термодинаміка, молекулярна фізика : Навч. посібник / Д.Б. Головко, Ю.Л. Ментковська. – Київ : Либідь, 1993. – 112 с. – ISBN 5-325-00299-6
514788
  Паламарчук І.В. Загальні особливості адаптації молоді у вищому навчальному закладі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 87-88
514789
  Вискушенко С.А. Загальні особливості двомовного термінологічного словника-тезаурусу (на матеріалі англійської фахової мови тваринництва) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 105-110


  Стаття присвячена аналізу проблеми загальних особливостей двомовного термінологічного словника-тезаурусу. Зроблено спробу проаналізувати та узагальнити досвід роботи по укладанню двомовних термінологічних словників-тезаурусів
514790
  Сегеда І. Загальні особливості договорів про спільну діяльність в Марокко // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 79-81
514791
  Хіміч С. Загальні особливості договору дарування нерухомого майна та його оформлення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 72-74
514792
  Хітрук М. Загальні особливості розвитку радянського партизанського руху в Україні та СРСР у 1941-1944 рр. // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (136). – С. 44-46
514793
  Павленко Л. Загальні особові назви у творах Івана Вишенського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 5. – С. 155-170. – ISSN 2413-0923
514794
  Баліцька В.В. Загальні параметри грошових потоків підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 121-126.
514795
  Соколов М.О. Загальні передумови впровадження страхової системи фінансування лікувальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-40. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглянуто роль медичного страхування і його вплив на фінансове забезпечення охорони здоров"я.
514796
  Носік Ю.В. Загальні передумови укладення договору купівлі-продажу об"єктів приватизації // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 122-127. – ISBN 978-966-667-341-4
514797
  Чирков О. Загальні переписи населення Австро-Угорщини, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини як джерела дослідження розвитку етнічної структури населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Українознавство ; вип. 4)


  Досліджуються переписні програми та історичні обставини проведення загальних переписів населення, що відбулися в межах сучасної української території в Австро-Угорщині, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини протягом другої половини ХІХ - першої ...
514798
  Шилін Д.В. Загальні питання використання преюдиції в кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 157-165. – ISSN 2524-0323
514799
  Швидкова О. Загальні питання дотримання права на свободу та особисту недоторканність при провадженні слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 57-60
514800
  Позаченюк К.А. Загальні питання експертології // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-9 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто деякі аспекти термінологічного апарату, три блокову структуру експертного методу дослідження, напрямок розвитку класифікації експертиз та загальні вимоги до експертних видів діяльності, які може бути покладено в основу створення загальної ...
514801
  Дьоміна Д.Ю. Загальні питання здійснення митної справи в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 32-35.
514802
   Загальні питання охорони навколишнього середовища під час міжнародних збройних конфліктів // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 136-154. – ISBN 978-966-373-833-8
514803
  Щинова А.Ю. Загальні питання оцінки доказів в умовах застосування механізму міжнародної правової допомоги // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 111-115. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
514804
  Харченко І.О. Загальні питання пенітеціарного провадження у кримінальному судочинстві // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 29-37
514805
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 123-125
514806
  Шкода Т. Загальні питання соціального страхування на випадок безробіття // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 102-103
514807
  Лукашевич В.Г. Загальні питання фахової підготовки юристів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 152-156. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х


  Погляд на криміналістичну меодику як спеціалізовану навчальну дисципліну
514808
  Бойчук А.Ю. Загальні питання юридичної відповідальності за порушення проти природи, які діяли в часи існування СРСР, та її динаміки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 2219-5521
514809
  Яновицька Г.Б. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 99-104. – (Юридична ; Вип. 1)
514810
  Голубєва Н.Ю. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду: на матеріалах судової практики // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 71-86. – ISSN 2307-3427
514811
  Антипенко В. Загальні підходи в оцінці міжнародно - правових можливостей боротьби з тероризмом та подолання іншимх кризових явищ // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.151-160
514812
  Харь І.О. Загальні підходи для дослідження об"єктивної сторони складу злочину, передбаченного ст.241 КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 289-292
514813
  Андрушків І.П. Загальні підходи до міжнародного медичного страхування в окремих країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 170-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
514814
  Бацуца В.М. Загальні підходи до нормативного врегулювання поняття цифрових активів у законодавстві Сполучених Штатів Америки // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7572-54-0
514815
  Вдовічен А.А. Загальні підходи до оцінки параметрів інклюзивного розвитку економіки: егалітарний зріз для України. / А.А. Вдовічен, О.Г. Вдовічена // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 64-71. – ISSN 2222-4459
514816
  Лисенко О.І. Загальні підходи до оцінки техногенних змін довкілля від військово-промислової та військової діяльності / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 45-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
514817
  Мазепа В. Загальні підходи до побудови теорії місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-102.
514818
  Фаловська Я. Загальні підходи до поняття та юридичної природи екологічного менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-79. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття, теоретичні та правові основи, принципи формування та функції екологічного менеджменту в Україні. В статье рассматриваются понятие, теоретические и правовые основы, принципы формирования и функции экологического менеджмента ...
514819
  Голубєва В.О. Загальні підходи та особливості регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках СОТ // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 108-113. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена аналізу правил та норм міжнародної торгівлі сільгосптоварами ГАТТ-47,94 та Угоди про сільське господарство.
514820
  Барановський М. Загальні підходи, механізми та принципи стимулювання розвитку сільських депресивних територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-19. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкриті проблемні аспекти у розробці підходів до стимулювання розвитку регіонів. Сформульовані основні принципи активізації сільських депресивних територій. Запропоновані механізми розвитку сільських депресивних територій. Problem aspects in working ...
514821
  Лисенко В.В. Загальні положення використання спеціальних знань у криміналістичній діяльності податкової міліції // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.24-35
514822
  Баулін Ю. Загальні положення державної політики щодо боротьби зі злочинністю в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 228-231. – ISSN 0132-1331
514823
  Завальна Ж. Загальні положення договору еквайрингу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-79
514824
  Козирєва В.П. Загальні положення досудового врегулювання спорів при перевезеннях // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7363-09-4
514825
  Блажівська О. Загальні положення зобов"язального права за Литовськими статутами // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 94-104
514826
  Кохановська О.В. Загальні положення Книги першої Цивільного кодексу України та їх значення у процесі гармонізації приватно- правового законодавства України із законодавством країн ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 41-44. – ISBN 978-966-316-449-6
514827
  Мирошниченко Ю.М. Загальні положення криміналістичної методики судового розгляду кримінальних справ // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 276-286. – ISSN 2524-0323
514828
  Хавронюк М.І. Загальні положення кримінального права, що містяться у конституціях держав Європи // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
514829
  Горбасенко П.В. Загальні положення методики розслідування торгівлі людьми // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 126-135
514830
  Кочин В.В. Загальні положення механізму цивільно-правової відповідальності учасників відносин у непідприємницьких товариствах та установах // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 99-102
514831
  Трофімов С. Загальні положення організації митних процедур на морському транспорті // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 138-141.
514832
  Сумін В.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.103-109. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
514833
  Даниліна Т.О. Загальні положення оцінки удосконалення організаційної структури управління підприємством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.177-186. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
514834
  Кедик В.П. Загальні положення повернення обвинувального акта прокурору судом у підготовчому судовому провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 257-258. – ISBN 978-966-419-300-6
514835
   Загальні положення порядку управління підрозділами (TLP) / Д.В. Зайцев, О.А. Прохоров, О.В. Сєлюков, С.М. Семеха, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 31-38. – ISSN 2524-0056
514836
  Рябоконь Є.О. Загальні положення про зобов"язання // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 127-140. – ISBN 978-617-566-656-2
514837
  Кулініч О.О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом у цивільному праві : монографія / О.О. Кулініч. – Одеса : Вид-во Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 244 с. – ISBN 978-966-2070-17-0
514838
  Сибільов М. Загальні положення про надання послуг у проекті нового Цивільного кодексу Україн // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 161-162


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
514839
  Підопригора О. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С. 97-101. – ISSN 0132-1331
514840
  Дзера О. Загальні положення про правочин в новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.24-32. – ISBN 966-667-078-Х
514841
  Майданик Р.А. Загальні положення про речове право // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 80-101. – ISBN 978-617-566-656-2
514842
  Дідух Євген Загальні положення про спадкування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 57-60
514843
  Рябоконь Є.О. Загальні положення про спадкування. Спадкування за заповітом і за законом // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 193-208. – ISBN 978-617-566-656-2
514844
  Филь Р.С. Загальні положення про судову експертизу об"єктів права інтелектуальної власності / Р.С. Филь, С.П. Филь // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 121-129. – ISSN 2411-3816
514845
  Різник В. Загальні положення про укладення договорів лізингу у сфері банківської дільності // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-31
514846
  Вишновецька С. Загальні положення проекту трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 41-47. – ISSN 0132-1331
514847
  Кіцен Н.В. Загальні положення судового розгляду у суді першої інстанції // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 4. – С. 151-158
514848
  Новіков В. Загальні положення та етапи проведення колективних переговорів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-62
514849
  Романюк Я. Загальні положення тлумачення договорів у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 165-171. – ISSN 1026-9932
514850
  Ковальчук В.В. Загальні положення формування облікового забезпечення управління процесами реалізації договору концесії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 317-322. – ISSN 2222-4459
514851
  Онищенко О. Загальні положення цивільно-правової відповідальності: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 41-50
514852
  Малиновська Т.М. Загальні положення щодо дотримання поліцією України міжнародних стандартів у сфері прав і свобод людини / Т.М. Малиновська, Г.М. Шорохова // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 46-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
514853
  Соляр Л.В. Загальні поняття професійної компетентності майбутнього вчителя // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 316-322
514854
  Вовдюк Л.В. Загальні поради батькам першокласників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 32 : фото
514855
  Ільченко Н. Загальні правила безпечного харчування влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 4 : фото
514856
  Цюра Т. Загальні правила діяльності суду при дослідженні та оцінці доказів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.49-53
514857
  Давидович І.І. Загальні правила кваліфікації насильницьких злочинів / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 14-17


  Статтю присвячено загальним питанням кримінальної відповідальності за насильницькі злочини.
514858
   Загальні правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових типових елементів заміни / В.П. Креденцер, М.І. Рєзніков, О.С. Корняков, С.В. Гахович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено й доповнено правила формування тестових послідовностей для діагностування цифрових пристроїв, згідно з якими визначено основні умови й етапи розробки методики формування перевірочних тестів. Правила передбачають використання двох джерел ...
514859
  Дзера О.В. Загальні правові наслідки недійсності правочину за новим Цивільним кодексом України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 162-167
514860
  Хайнекер Х. Загальні правові підходи до визначення сучасної організованої злочинності в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 280-284


  У даній статті мова піде про аналіз загальних правових підходів до сучасного визначення поняття "організованої злочинності" в країнах Європи та Україні. Буде зупинено увагу на проблемі кваліфікації – визначення, коли кримінальну справу можна вважати ...
514861
  Іваанов В. Загальні принципи аналізу документів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 26-31


  В статті дається аналіз принципових підходів до аналізу документів. Особливий наголос робить на якісні, класичні методи
514862
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків в Інтернеті // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 30-34


  Причини, ймовірні наслідки й комунікативні механізми масового афекту, який виник 13 березня 2010 р. внаслідок трансляції програми грузинського телеканалу "Імеді", було прогнозовано ще у 2002 р., в процесі профільних досліджень ІЖ КНУ імені Тараса ...
514863
  Захарченко А.П. Загальні принципи аналізу інформаційних потоків у Інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 80-85


  В статті розробляється методологічна база для опису та вивчення інформаційних потоків у мережі Інтернет. Вона базується на новому підході до класифікації інформації у потоках, який вирізняє новинну інформацію, ретро-інформацію, суто емоційну інформацію ...
514864
  Григоровський П. Загальні принципи вибору ефективної системи геодезичних спостережень під час експлуатації будівель і споруд з урахуванням критерію уразливості // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 100-102 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
514865
  Грицюта Н.М. Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Аналіз зарубіжного досвіду виокремлює рекламну комунікацію як об"єкт інформаційних правовідносин, що функціонує у монологічному чи полілогічному режимі і має такі характерні риси, як стале розгалужене законодавство; ефективна система органів виконавчої ...
514866
  Жерьобкіна В.А. Загальні принципи діяльності органу конституційної юрисдикції щодо захисту основних прав і свобод людини і громадянина // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 178-182. – ISSN 1563-3349
514867
  Кобрин В.С. Загальні принципи діяльності Прем"єр-міністра України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 90-100. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
514868
  Криворучко С. Загальні принципи етики у їх застосуванні до журналістики // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.34-40
514869
  Вакарюк Л.В. Загальні принципи інститутів фінансового права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 91-96. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
514870
  Кудин О.О. Загальні принципи ісламської теорії міжнародних відносин // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
514871
  Лещенко Н.А. Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 203-214. – ISSN 2077-3455
514872
  Наден О. Загальні принципи кримінально-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 35-42. – ISSN 0132-1331
514873
  Ринденко В.Г. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета / В.Г. Ринденко, О.Е. Феськов, І.Р. Копитчак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 9-20. – ISSN 2224-0586
514874
  Максименко Н.В. Загальні принципи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Іспанії (за матеріалами навчального візиту в Університет Ллейди по проекту "Tempus QANTUS") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1140. – С. 114-125. – (Серія "Екологія" ; вип. 11). – ISSN 1992-4259


  Проведено детальний аналіз організації навчального процесу в університетах Іспанії на прикладі підготовки фахівців екологічного спрямування в Університеті Ллейди. В основу покладено матеріали другого навчального візиту за проектом Темпус "Рамка ...
514875
  Комісаров К. Загальні принципи організації навчання перекладу студентів-японістів у ВНЗ України // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 158-168
514876
  Хавронюк А. Загальні принципи права (досвід Європейського Союзу) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 106-110
514877
  Гриняк А. Загальні принципи права в діяльності органів конституційного контролю: порівняльно-правовий аналіз / А. Гриняк, Ю. Молла // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 38-42. – ISSN 2409-4544
514878
  Ткаченко Є.В. Загальні принципи права в правовій системі Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 323-330. – (Право. Економіка. Управління)
514879
  Назаренко О.А. Загальні принципи права ЄС в правовій системі ЄС // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 242-249. – ISSN 2412-8465
514880
  Мережко О.О. Загальні принципи права і Lex mercatoria // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-44. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
514881
  Савенкова В. Загальні принципи права та відображення їх у джерелах банківського права Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 299-301
514882
  Уварова О. Загальні принципи права та їх роль у правозастосуванні з позицій природно правового і позитивістського підходів до права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 244-252. – ISSN 1993-0909
514883
  Нігрєева О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 172-175. – ISBN 978-966-927-199-0
514884
  Мережко О.О. Загальні принципи права як джерело міжнародного права та транснаціонального торгового права // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 190-193.
514885
  Панкратова В.О. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 111-117. – ISSN 2519-2353
514886
  Балаклицький І.І. Загальні принципи права як сутнісні його характеристики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 71-77. – ISSN 1563-3349
514887
  Матат А.В. Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 426-430. – ISSN 2219-5521
514888
  Єпур М.В. Загальні принципи призначення покарання у писаному литовсько-руському праві XVI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 145-151. – ISSN 1563-3349
514889
  Науменко О. Загальні принципи примусового виконання рішень господарських судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 97-101. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається специфіка прояву загальних принципів права у процесі виконання рішень господарських судів. В работе рассматривается специфика проявления общих принципов права в процессе исполнения решений хозяйственных судов. The thesis ...
514890
   Загальні принципи проведення тестування інформаційної безпеки підприємства / О.А. Курченко, М.В. Бржевський, А.Б. Гребенніков, В.І. Корсун // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (36). – С. 27-34. – ISSN 2409-7292
514891
  Юрченко К. Загальні принципи регулювання міжнародної торгівлі в рамках світової організації торгівлі та підвищення загального економічного розвитку країн, що розвиваються // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 61-63
514892
  Міненко М.А. Загальні принципи створення і діяльності та критерії професійної відповідності виробничих об"єднань в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 22-24 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
514893
  Волошин О.Ф. Загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів. Опис програмного комплексу для рівня кафедри / О.Ф. Волошин, І.П. Світличний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 112-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаються загальні проблеми автоматизації та інформаційного забезпечення процесу планування навчального навантаження для освітніх закладів на різних рівнях та методи їх вирішення. Пропонується стислий опис програми розподілу навчального ...
514894
  Лисенко В. Загальні проблеми використання інформаційних систем і баз даних у діяльності податкової міліції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.138-142
514895
  Лазур Я.В. Загальні проблеми дослідження правовідносин у сфері адміні-стративно-правового забезпечення реалізаціїправ і свобод громадян // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 33-39
514896
  Чеботарьова Г. Загальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері медичної діяльності за суб"єктивними ознаками // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 48-51
514897
  Мельник І М. Загальні проблеми коментування кримінального закону // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.57-62
514898
  Геберле П. Загальні проблеми конституційного права та юрисдикції конституційного суду на матеріалі "німецької моделі" і з погляду на Україну // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.59-72
514899
  Чеботарьова Галина Загальні проблеми кримінально-правової оцінки тяжкої шкоди як змісту суспільно небезпечних наслідків злочинів у сфері медицини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 131-134
514900
  Мамутов В.К. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ та ХХІ століть // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
514901
  Барщевський М.Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої // Супутник Київського географічного щорічника : Науковий альманах / НАНУ. Інститут географії. – Київ, 2003. – Вип. 1 : Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у фанерозої. Барщевський М. Є. – С. 10-357 : Рис., табл. – Бібліогр.: 361 назва. – ISBN 966-95774-1-1
514902
  Сімакова-Єфемян Загальні проблеми призначення та проведення судових експертиз за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – C. 9-14. – ISBN 978-966-342-416-0
514903
  Плохута И Загальні проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні / И Плохута, М. Орда // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 250-259. – ISSN 2617-1775
514904
   Загальні проблеми фразеології : матеріали міжнародної конференції, 15 жовтня 2009 р. / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов ; [ ред. кол.: Волосевич С.П. (гол. ред.), Докашенко, В.І. Теркулов та ін. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 232 с.
514905
  Трубін І. Загальні проблеми юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 97-102.
514906
  Левківський Б.К. Загальні проблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім"ї (домашнього насильства) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 171-174
514907
  Щербань О.О. Загальні проблеми: інформаційні технології і учасна освіта // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 69-70
514908
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
514909
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
514910
   Загальні рекомендації Міжнародного агентства ІSMN видавцям, книгорозповсюджувачам, бібліотекарям щодо переходу в 2008 році з 10-значної системи ISMN на 13-значну / матеріал підгот співроб. відділу Міжнар. системи стандартної нумерації книг (ISBN) Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 13


  У травні 2008 року Міжнародною Організацією Стандартизації (ISO) прийнято нову редакцію Міжнародного стандарту 10957:2008 "Інформація та документація - Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)", який передбачає використання 13-значних ...
514911
  Краснопольська Н. Загальні рекомендації щодо унормування української термінології менеджменту // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 97-104. – ISSN 1682-3540
514912
  Корнєєв Ю.В. Загальні риси антикорупційної політики в Україні / Ю.В. Корнєєв, В.В. Стоколос // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 18-23. – ISSN 2308-9636
514913
  Ломаєв О.О. Загальні риси геоморфології деяких районів Північного Казахстану // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-41. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
514914
  Павко А.І. Загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах України у XIX - на початку XX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 99-115. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі вивчення різноманітних джерел, документальних видань розкрито загальні риси й особливості підготовки педагогічних кадрів у класичних університетах України в імперську добу : Харківський університет, Університет Св. Володимира, ...
514915
  Андрєєв О.Г. Загальні риси неотектоніки басейну р. Велика Вись // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 100-105
514916
  Кожуріна М.С. Загальні риси поверхні : природні умови та ресурси / М.С. Кожуріна, М.О. Куниця // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 6-10
514917
  Орєхов В.Ю. Загальні риси санкцій у праві // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.101-103. – ISBN 966-660-151-6
514918
  Пенькова О.Г. Загальні риси стратегічного планування в зарубіжних країнах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 134-140
514919
  Кононюк В. Загальні риси та особливості геоморфологічної будови Повчанської височини / В. Кононюк, В. Фесюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 24-30 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
514920
  Колісник П.І. Загальні риси температурного режиму повітря і тривалість опалювального сезону на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 130-136 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології та географії ; № 8)
514921
  Мельничук О.Б. Загальні розумові здібності в структурі професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 204-212. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
514922
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 26-30
514923
  Литвиненко Н.П. Загальні світові тенденції розвитку засобів масової інформації / Н.П. Литвиненко, К. Шамбір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 32-36
514924
  Миримський Л. Загальні світоглядно - теоретичні підходи до методології законодавчого процесу // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.262-269. – ISBN 966-73-53-51-Х
514925
  Іванов В.Ф. Загальні стандарти журналістики // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 28-29


  Стаття присвячена основним професійним стандартам журналістики. The article is devoted to the basic professional standards of journalism. Статья посвящена основным профессиональным стандартам журналистики.
514926
  Віхров С.О. Загальні та галузеві кваліфікаційні ознаки господарського зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 122-131. – ISSN 2078-9165
514927
  Ващенко Ю.А. Загальні та специфічні психологічні фактори в етіології пептичної виразки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 47-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглянуто психологічні фактори, які впливають на виникнення та розвиток психосоматичних захворювань, зокрема, виразкової хвороби. Виділено загальні та специфічні фактори психосоматичних захворювань. Структурні дефекти його відносять до першої групи, ...
514928
  Хряпінський П.В. Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності проблема конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 110-115. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
514929
  Хряпінський П.В. Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності: проблема конкуренції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 90-95
514930
  Муравйова В. Загальні та спеціальні визначники : їх застосування / В. Муравйова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 37-38. – ISSN 2076-9326
514931
  Погрібний С. Загальні та спеціальні норми в цивільному (приватному) праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 166-177. – ISSN 1993-0909
514932
  Янковська Г. Загальні та спеціальні норми міжнародних договорів щодо використання мови // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 17-18
514933
  Подцерковний О.П. Загальні та спеціальні норми: проблеми виявлення та вирішення конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 34-43
514934
  Матковська Д.М. Загальні та спеціальні правила процедури нотаріального посвідчення конcулом шлюбного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 50-53


  Стаття присвячена порядку посвідчення консулом шлюбного договору. Дослідженно за- гальні та спеціальні правила вчинення даної нотаріальної дії. Проведено порівняльний аналіз деяких положень національних нормативно-правових актів, що стосуються даного ...
514935
  Чаплюк О.І. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 87-93
514936
  Шимон С. Загальні та спеціальні принципи обороту майнових прав у зобов"язаннях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 83-87
514937
  Наконечна Т.В. Загальні та спеціальні розділи вищої математики : для самост. роботи студентів інж. та природн.-наук. напрямків / Т.В. Наконечна, О.В. Нікулін. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 214-218. – Бібліогр.: с. 219. – ISBN 978-617-645-236-2
514938
  Сергеева В. Загальні тенденції актуалізації дошкільного виховання в Україні на межі ХІХ-ХХ століть // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 26-34. – ISSN 2415-8143
514939
  Курганська Т.В. Загальні тенденції географічного міжнародного технологічного співробітництва // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 297-304. – Бібліогр.: 4 назви
514940
  Головатий М.Ф. Загальні тенденції демократизації вищої освіти // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 126-128. – ISBN 966-594-559-9
514941
  Кампо Г.М. Загальні тенденції інноваційної діяльності підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 208-213. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
514942
  Кисіль В.І. Загальні тенденції кодифікації міжнародного приватного права у XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-11. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто форму і характер кодифікації МПрП, їх залежність від особистостей тієї чи іншої правової системи. Окрему увагу приділено питанню визначення національності юридичних осіб, питанням особистого статусу, право- та дієздатності. Зроблений ...
514943
  Корнєва Т. Загальні тенденції літературного процесу: теоретичний аспект // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2020. – Вип. 32. – С. 33-37. – ISSN 2524-2490
514944
  Притика Ю.Д. Загальні тенденції модернізації цивільно-правової відповідальності у країнах Європи // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 224-227
514945
  Марценківська О. Загальні тенденції музичного романтизму та їх прояв у фортепіанній творчості Б. Лятошинського // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 132-148
514946
  Фронощук М.В. Загальні тенденції позиціонування сучасних українських видавництв релігійної літератури // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 136-142
514947
  Цірат Г.А. Загальні тенденції процесів уніфікації окремих складових міжнародного цивільного процесу в кінці XIX - протягом XX сторіччя у різних регіонах світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 189-196


  У статті розглянуті періодизація та досвід міжнародно-правової уніфікації таких складових міжнародного цивільного процесу, як вручення судових документів, отримання доказів за кордоном та доступ до правосуддя у спорах, що виникають з приватноправових ...
514948
  Чечуліна О. Загальні тенденції розвитку державного фінансового контролю в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальні питання аналізу тенденцій розвитку державного фінансового контролю. Досліджено сутність програмно-цільового підходу щодо контролю бюджетних видатків. Визначено вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що є ...
514949
  Шишка Р.Б. Загальні тенденції розвитку законодавства про індивідуалізацію // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 65-70
514950
  Мараховська Е.В. Загальні тенденції розвитку західнохристиянської теології доби постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 77-85. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
514951
  Кисіль В.І. Загальні тенденції розвитку міжнародного приватного права в Україні // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 75-83
514952
  Скопюк Т.Г. Загальні тенденції розвитку пізнання // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 255-259
514953
  Ушаков О.М. Загальні тенденції розвитку права, законності та правопорядку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 122-126. – ISSN 1563-3349
514954
  Ханін І.Г. Загальні тенденції розвитку ринку електронних платіжних послуг і проблематика забезпечення економічної ефективності їх надання / І.Г. Ханін, Є.О. Сопін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 175-183. – ISSN 2222-0712
514955
  Паримський І.С. Загальні тенденції розвитку сучасної преси в Україні як важливої передумови творення інформаційного суспільства // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 5-8


  У статті йдеться про глобальні інформаційні процеси і світові тенденції демократизації у контексті новітніх технологій обміну інформації. Називаються поситивні та негативні фактори, котрі виникають із соціальної проблеми. In the article it is analyzed ...
514956
  Гнатишин Л. Загальні тенденції розвитку та перспективи фермерських господарств Карпатського регіону / Л. Гнатишин, О. Прокопишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 29-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
514957
  Пронюк Н.В. Загальні тенденції становлення правової системи України у період переходу від тоталітаризму до демократії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.111-125
514958
  Коппель О.А. Загальні тенденції становлення та розвитку військового виробництва країн близькосхідного регіону / О.А. Коппель, Т.В. Мануїльська, О.С. Пархомчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 70-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
514959
  Перепелиця Г. Загальні тенденції та відмінності у процесах трансформації України та країн Вишеградської групи // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1022-1042. – ISBN 966-7522-07-5
514960
  Орлова Н.М. Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення України стаціонарною медичною допомогою / Н.М. Орлова, В.І. Бугро // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 478-485. – ISSN 2227-7404
514961
  Добровська Л.М. Загальні тенденції у процесі формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців інженерного профілю // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 142-147. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
514962
  Шенкаренко М. Загальні тенденції у сфері охорони промислової власності в 2016 році. Статистичний аналіз // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 25-32 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
514963
  Мазніченко О.І. Загальні тенденції фонетико-морфологічної адаптації французьких запозичень у туніському узусі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 115-123. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті представлено грунтовний аналіз фонетичної і морфологічної адаптації французьких складових туніського вокабуляра до нових умов побутування. Вичерпне висвітлення виявів звукової видозміни запозичень дало змогу виявити найбільш поширені факти ...
514964
  Слюсарчук В.Ю. Загальні теореми про збіжність числових рядів : Монографія / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ. Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне : РДТУ, 2001. – 240с. – ISBN 966-7447-52-9
514965
  Ющик О. Загальні теоретико-методологічні питання ефективного державного управління // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 17-27. – ISSN 1026-9932
514966
  Санченко А.Є. Загальні теоретико-правові характеристики права Ради Європи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 313-319
514967
  Клепікова О.В. Загальні теоретичні аспекти визначення суб"єктів транспортного права // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 76-82. – ISBN 978-966-7509-59-0
514968
  Клепікова О.В. Загальні теоретичні аспекти транспортного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 93-99.
514969
  Яворський М.В. Загальні теоретичні підходи до розуміння соціально-психологічних функцій довіри // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 109-117. – ISBN 978-966-8063-99-49
514970
  Мащенко С.О. Загальні умови векторної рівноваги за Нешем / С.О. Мащенко, О.Г. Павлюченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги за Нешем у багатокритеріальних іграх.
514971
  Курілов Г.М. Загальні умови виявлення злочинів, пов"язаних із незаконним обігом товарів в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 142-151
514972
  Кравченко О.А. Загальні умови допустимості застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів у кримінальному провадженні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 61-63
514973
  Маланюк А. Загальні умови здійснення провадження з відновлення втрачених матеріалів у кримінальному судочинстві України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 235-244. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
514974
  Дидич О.Ю. Загальні умови і принципи кримінального процесу в апеляційному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 250-252. – ISBN 978-966-419-300-6
514975
  Домановська М. Загальні умови розвитку візантиністики в Російській імперії і зародження візантійських студій у Харківському університеті (початок XIX - 60-ті роки XIX ст.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 236-249


  Становлення візантиністики як окремого напряму наукового знання в інтелектуальному просторі Східної Європи впродовж сер. 19 – поч. 20 ст. відбувалося у контексті загальноєвропейських тенденцій розвитку гуманітарних наук та з огляду на особливе значення ...
514976
  Токмаков О.І. Загальні умови та формування клімату Українських Карпат : Текст лекцій / О.І. Токмаков; МВіССО УРСР. Чернівецьк. держ. ун-т, Кафедра гідрології та кліматології. – Чернівці, 1972. – 36с.
514977
  Нелуп Н.М. Загальні умови формування сучасної релігійності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
514978
  Канзафарова І.С. Загальні умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану порушенням особистих немайнових прав // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 24-35
514979
  Дембіцький С. Загальні установки щодо держави загального добробуту: концепт та особливості вимірювання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – C. 5-24. – ISSN 1563-3713
514980
  Степанченко О.О. Загальні фактори етнорелігійного тероризму // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 84-87. – ISSN 1727-1584
514981
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.61-66. – Бібліогр.: 11 назв.
514982
  Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.81-87
514983
  Ситник Г.О. Загальні характеристики використання інформаційних технологій в державному управлінні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 50-54. – ISSN 2222-5374
514984
  Шаповал В. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні / В. Шаповал, Т. Шаповал // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
514985
  Андріів В.М. Загальні характеристики пенсійних реформ країн Євросоюзу // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 145-151. – ISBN 978-617-7625-68-0
514986
  Навроцький В. Загальні, спеціальні та казуїстичні склади кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – С. 12-23. – ISSN 1026-9932
514987
   Загальнобіологічні особливості стовбурових клітин, як основного джерела фізіологічного розвитку та регенерації / К. Лапшина, О. Маслова, Н. Скрипник, Н. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні положення теорії стовбурових клітин, подана їх загальна характеристика, а також аналіз початкових етапів ембріогенезу, механізмів диференціації стовбурових клітин та морфо-функціональних особливостей різних ліній стовбурових ...
514988
  Гнатюк А.Д. Загальновживана лексика французької і української мов в аспекті порівняльних досліджень // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 54-57
514989
  Грипас Н.Я. Загальновживане слово у поетичних творах І. Франка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 117-121
514990
  Гвоздик П.О. Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 202-210
514991
  Портнов І. Загальновизнані принципи, норми міжнародного права та міжнародні договори України як джерела конституційного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 71-73. – ISBN 978-617-7069-15-6
514992
  Скорнякова Ю.Б. Загальновиробничі витрати: вибір та обгрунтування бази розподілу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 39-43. – ISSN 2306-6806
514993
  Задунайський В. Загальновійськовий та козацький аспекти становлення структури Наддніпрянської Армії УНР (листопад 1918 р. - лютий 1919 р.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 262-268. – ISBN 966-7804-53-4
514994
  Концур-Карабінович Загальногалицький собор Української греко-католицької церкви 1946 року в новому аспекті // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 61-65
514995
  Масляк П. Загальногеографічна дійсність // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7069-36-1
514996
  Іщук А.В. Загальногеографічне картографування Західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років картографо-геодезичною службою СРСР // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 87-89
514997
   Загальногеографічні карти : (навч.-метод. посіб. для студентів-картографів) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [авт.-уклад.] Дудун Тетяна Володимирівна. – Київ : Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2012. – 50 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-49
514998
  Дудун Т.В. Загальногеографічні карти : навч. посібник / Дудун Т.В. – Київ : [б. в.], 2013. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193
514999
  Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
515000
  Бондаренко Е. Загальногеографічні карти на Західноукраїнські території періоду 1919-1939 років / Е. Бондаренко, А. Іщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-52. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено, що основними напрямами роботи картографо-геодезичних служб Польщі, Румунії, Чехословаччини та СРСР, діяльність яких у 1919–1939 роках концентрувалась у військових відомствах, були: перевидання існуючих загальногеографічних карт різних ...
<< На початок(–10)511512513514515516517518519520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,