Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>
503001
  Вернигоренко О.С. "Зарозуміла мова" в російському футуризмі як "явище" та "річ в собі" відповідно до "Критики чистого розуму" Іммануїла Канта // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 99-107. – ISSN 2226-2180
503002
  Ковальчук В. Зародження і розвиток ідей українського конституціоналізму (XVIII - 30-ті р. XX ст.) / В. Ковальчук, С. Білостоцький // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 8-15. – ISSN 2409-4544
503003
  Робак І. Зародження і становлення приватного аптечного бізнесу в Харкові ХІХ - на поч. ХХ ст.. / І. Робак, А. Якуба // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 199-205. – ISSN 2222-5250
503004
  Вікторчук С.О. Зародження й розвиток ідеї соборності в українській політико-правовій думці // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 202-203. – ISBN 978-617-7777-14-3
503005
  Бурдак А. Зародження контрольно-насіннєвої справи у країнах Європи (кінець XIX – початок XX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 130-133. – ISSN 1998-4634
503006
  Петренюк Д.А. Зародження коучингу як способу сприяння особистісному розвитку // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 241-245. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
503007
  Кийков О.Ю. Зародження міжнародної освіти в епоху середньовіччя // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 119-123. – ISSN 2076-1554
503008
  Сіома М. Зародження номіналістичної традиції філософування та поява британської філософії права // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 26-30
503009
  Хром"як М. Зародження п"ятидесятницького руху на Закарпатті // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 488-495. – ISBN 966-7379-92-11
503010
  Перга Ю.М. Зародження політики ІКТв ЄС (кінець 1990-х - 2010 рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 119-132. – ISSN 2307-5244


  "У статті розглянуто зародження у ЄС єдиної політики стосовно ІКТ-сектору та початки формування загального інформаційного простору регіону. Автор аналізує основні етапи впровадження цієї політики, які втілювались у межах 5-ї, 6-ї, та 7-ї рамкових ...
503011
  Шляхтун П.П. Зародження політичних ідей та їх розвиток у Стародавньому світі // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 31-39. – ISBN 978-611-01-0097-7
503012
  Корольов С. Зародження та еволюція понять механіки у світлі покращення методики її викладання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 104-120. – ISSN 2312-5993
503013
  Піддубний І. Зародження та становлення цереністського руху в Румунії // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 133-136. – ISBN 978-966-485-045-9
503014
  Богданець А. Зародження та характерні риси інституту медіації на Русі // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 45-47
503015
  Манделіна О.С. Зародження теорії і практики нових медіа: проекти Алана Кея і Теда Нельсона // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Історія і теорія культури. – С. 11-16. – (Історія і теорія культури ; т. 1). – ISSN 2617-8907
503016
  Світленко С. Зародження українських інтелектуальних зв"язків Д.І. Яворницького в харківський період (1877 - 1885 рр.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 58-75. – ISBN 978-966-383-690-4
503017
  Кравчук М. Зародження українського чернецтва // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 54-57. – ISSN 0203-5863
503018
  Новікова Г.Ю. Зародження феномену середовищних музеїв в європейській музейній традиції // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 88-93. – ISSN 2312-4679
503019
  Комарніцька О.М. Зародження, еволюція розвитку та економічна значимість категорії "трудовий потенціал" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
503020
  Брайчевський М. Зародки фонетичного письма // Походження слов"янської писемності / М. Брайчевський. – 4-те вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 65-86. – (Видання викладачів НаУКМА). – ISBN 978-966-518-291-7
503021
  Детлаф Т.А. Зародышевое развитие осетровых рыб (севрюги, осетра и белуги) в связи с вопроами их разведения / Т.А. Детлаф, А.С. Гинзбург. – М, 1954. – 216с.
503022
  Горбачев В.А. Зародышеобразование в процессах восстановления окислов / В.А. Горбачев, С.В. Шаврин. – М., 1985. – 134с.
503023
  Тумарева Татьяна Алексеевна Зародышеобразование и формирование структур пленок окиси бария на различных гранях монокристаллического вольфрамового острия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 04.04 / Тумарева Татьяна Алексеевна ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1972. – 13 с.
503024
  Зурабян Р.С. Зародышеобразование при кристаллизации полимеров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Зурабян Р.С.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
503025
  Битко Н.С. Зарождение английской лексикографии в Индии: социокультурные и лингвистические аспекты // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 15-24
503026
  Компаниченко В.Н. Зарождение биосферы в недрах Земли / В.Н. Компаниченко. – Хабаровск, 1991. – 38с.
503027
  Узбек К.М. Зарождение высшей математики // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.134-146. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
503028
  Гайсинович А.Е. Зарождение генетики / А.Е. Гайсинович. – Москва, 1967. – 196с.
503029
  Копылова Л.В. Зарождение дождя / Л.В. Копылова. – М., 1978. – 119с.
503030
  Латышева В. Зарождение драматургии и театра народа коми / В. Латышева. – Сыктывкар, 1968. – 104 с.
503031
  Яненко Е.В. Зарождение Древнерусского государства. Состояние крестьянских хозяйств на Руси в период первых Рюриковичей // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 14-15. – ISSN 1812-3805


  В статье автор рассказывает о зарождении Древнерусского государства, становлении Киевской Руси. Также описывается уклад жизни населения, состояние сельского хозяйства того времени.
503032
  Глазычев В.Л. Зарождение зодчества / В.Л. Глазычев. – Москва, 1983. – 126 с.
503033
  Лебедев А.И. Зарождение и организация человека / А.И. Лебедев. – Москва : Заря Коммунизма, 1927. – 168 с.
503034
  Хамидходжаев А. Зарождение и оформление комсомольской организации в Туркестане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хамидходжаев А.; Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1956. – 20л.
503035
  Трубицына Инесса Витальевна Зарождение и развитие английской журналистики. Английские периодические издания XVII в. и памфлет английской буржуазной революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Трубицына Инесса Витальевна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1981. – 24 с.
503036
  Столяров Ю.Н. Зарождение и развитие вузовского курса "Библиотечный фонд" // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 24-37. – ISSN 0130-9765
503037
  Гейсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики / А.Е. Гейсинович. – Москва : Наука, 1988. – 424 с. : ил. – Бібліогр.: с. 360-396. – ISBN 5-02-005265-5
503038
  Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики / А.Е. Гайсинович. – Москва : Наука, 1988. – 422с.
503039
  Васюк А.В. Зарождение и развитие герменевтических идей как условие возникновения юридической герменевтики в России // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 16-26. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Статья посвящена анализу исторического развития герменевтических идей от античности до XIX века как условия зарождения идей юридической герменев- тики в России. Дана характеристика различным этапам возникновения и разви- тия герменевтических идей и ...
503040
  Алиев М С. Зарождение и развитие кумыкской литературы : учеб. пособие / С.М.-С. Алиев ; МВ и ССО РСФСР, ДГУ им. В.И. Ленина. – Махачкала, 1979. – 124 с. – Библиогр.: с. 117-122
503041
  Алиев С.М. Зарождение и развитие кумыкской прозы : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев С. М.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1967. – 23л.
503042
  Алеиева П.И. Зарождение и развитие кумыкской советской поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Алеиева П. И.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1971. – 20л.
503043
  Елисеев Р.А. Зарождение и развитие науки международного уголовного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6 ( 51). – С. 40-46. – ISSN 1812-3910


  Автор проводит исторический анализ, начиная со Средних веков по настоящее время. Он отмечает роль дореволюционных российских ученых в формировании науки международного уголовного права, а также исследует ее развитие в первой трети двадцатого века и ...
503044
  Барамидзе Л.Г. Зарождение и развитие некоторых форм со вспомогательным глаголом грузинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барамидзе Л.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22 с.
503045
  Волошко Е.М. Зарождение и развитие пролетарской поэзии на Украине. (На материалах массовго творчества рабочих авторов Донбасса в дореволюционные и послеоктябрьские годы) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Волошко Е.М. ; АН УССР Ин-т литературы им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 19 с.
503046
   Зарождение и развитие советской военной историографии. – М., 1985. – 183с.
503047
  Оморов М. Зарождение и развитие стахановского движения в промышленности Киргизии (1935-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Оморов М.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1968. – 27л.
503048
  Байтиков С.Б. Зарождение и развитие стахановского движения в цветной металлургии Казахстана /1935-1940 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Байтиков С.Б.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 22 с.
503049
  Хабибулина Р.Я. Зарождение и развитие стахановского движения на предприятиях Ленинграда : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хабибулина Р.Я. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 24 с.
503050
  Сахаров В.А. Зарождение и развитие стахановского движения. / В.А. Сахаров. – М., 1985. – 121с.
503051
  Игнатюк А. Зарождение и развитие теории отраслевых рынков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-39. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  В статье определены этапы зарождения и развития теории отраслевых рынков для более полного представления современных целей, заданий и направлений ее исследования. У статті визначені етапи зародження та розвитку теорії галузевих ринків з метою більш ...
503052
  Шубников А.В. Зарождение и рост кристаллов / А.В. Шубников, В.Ф. Парвов. – Москва : Наука, 1969. – 68 с.
503053
  Теппев А.М. Зарождение и становление балкарской прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Теппев А.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
503054
  Богучарский Е.М. Зарождение и становление дипломатической службы Алжира // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 148-153. – ISSN 0042-8779
503055
  Вежев А. Зарождение и становление коми советской литературы / А. Вежев. – Сыктывкар, 1966. – 144с.
503056
  Изоркин А.В. Зарождение и становление партийно-советской печати Чувашии. (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 580 / Изоркин А.В.; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра истории партийно-советской печати. – М., 1972. – 18л.
503057
  Шарипов А.М. Зарождение и становление системы стихотворных жанров в древнетюркской и тюрко-татарской литературе (8-14 вв.) / А.М. Шарипов. – Казань : Издательство Казанского университета, 2001. – 364с. – ISBN 5-7464-0485-3
503058
  Орлов С.И. Зарождение и становление советской спортивной журналистики : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10 / Орлов С.И. ; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1974. – 19 с.
503059
  Абаджян Г.А. Зарождение и формирование армянской пролетарской литературы : Дис... Канд. филол. наук: / Абаджян Г.А.; АН Арм. ССР. – Ереван, 1955. – 20л.
503060
  Маркова Л.А. Зарождение и формирование основных методологических направлений в буржуазной историграфии науки : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Маркова Л.А.; АН СССР. Ин-т ист. естествознания и техники. – М., 1972. – 16л.
503061
  Максимова Е.Н. Зарождение и эволюция уголовно-правовых взглядов Н.А. Неклюдова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 32-33. – ISSN 1812-3805
503062
   Зарождение идеологии национально-освободительного движения (19 - начало 20 в.). – М. : Наука, 1973. – 488с.
503063
  Фетисов М.И. Зарождение казахской публицистики. / М.И. Фетисов. – Алма-Ата, 1961. – 439с.
503064
  Молдавская М.А. Зарождение капитализма в книгопечатном производстве и классовая борьба рабочих-печатников во Франции в первой половине XVI века. : Автореф... канд. ист.наук: / Молдавская М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1953. – 16л.
503065
  Сергеева С.В. Зарождение капиталистических монополий в Сибири. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Сергеева С.В.; Иркут.ин-т нар.хоз. – Иркутск, 1970. – 21л.
503066
  Девяткина Т.Ф. Зарождение коммунистического движения в Индии / Т.Ф. Девяткина. – М., 1978. – 336с.
503067
  Суконкин Д.В. Зарождение консенсуального договора в английском праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 7. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
503068
  Кондратьев Г. Зарождение конфликта в Индокитае // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 11 : Зарубежная военно-историческая литература о второй мировой войне. – С. 55-63
503069
  Полевой Ю.З. Зарождение марксизма в России. 1883-1894 гг. / Ю.З. Полевой. – М., 1959. – 568с.
503070
  Исакян Э.И. Зарождение медицинской географии на кафедре физической географии Одесского университета // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (24). – С. 84-96. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
503071
  Довнар-Запольский Зарождение министерств в России / М.В. Довнар-Запольский, проф. // Исторический процесс русского народа в русской исторической науке / Довнар-Запольский. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 83 с. – (Современная библиотека)
503072
  Гагиева Н.Р. Зарождение многопартийной системы в царской России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 35-36. – ISSN 1812-3805
503073
  Ром Д.М. Зарождение музыкальной индустрии на Ямайке // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 9. – С. 82-87. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается музыкальная ситуация на Ямайке периода зарождения музыкальной индустрии и появления передвижных уличных дискотек (саундсистем) (конец 1940-х - нач. 1960-х гг.).
503074
  Розанов О.Н. Зарождение наградной системы Японии // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 12. – С. 61-65. – ISSN 0321-0626


  Військова символіка
503075
   Зарождение народных армий стран-участниц Варшавского договора. – М., 1975. – 391с.
503076
  Рашковский Е.Б. Зарождение науковедческой мысли в странах Азии и Африки 1960-1970-е годов / Е.Б. Рашковский. – Москва, 1985. – 162с.
503077
  Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае / Ф.С. Быков. – Москва, 1966. – 243с.
503078
  Матвеева Е.О. Зарождение отечественного дефектологического библиотековедения // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 200-204. – ISSN 1997-0803


  Статья посвящена зарождению практики библиотечного обслуживания читателей-инвалидов в России как предпосылки для возникновения дефектологического библиотековедения. В статье рассматриваются исторические аспекты руководства чтением ребенка-инвалида.
503079
  Черняков Б.И. Зарождение отечественного революционного фоторепортажа : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.Журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1990. – 32с.
503080
  Моносов С. Зарождение промышленного капитализма в Англии : Промышленная революция XVIII века / С. Моносов. – Харьков : "Путь просвещения", 1924. – 93 с.
503081
  Моносов С. Зарождение промышленного капитализма в Англии. / С. Моносов. – 2-е изд., доп. и исправ. – М.-Л., 1928. – 94с.
503082
  Тебуев Р.С. Зарождение промышленности в Карачаево-Черкесии (40-е годы ХІХ в.-1917 г.) / Р.С. Тебуев. – Черкесск, 1975. – 168 с.
503083
  Галь В.И. Зарождение рабселькоровского движения в Белорусии / В.И. Галь. – Минск, 1977. – 96с.
503084
  Яброва М.М. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе. / М.М. Яброва. – Саратов, 1983. – 230с.
503085
  Исаев А.Н. Зарождение революционно-демократических идей в русской экономической мысли : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Исаев А.Н. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 30 л.
503086
  Муртузалиев С.И. Зарождение российской историографии "болгаристики османского периода (XV - середина XIX в.) // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2013. – № 12 (84). – С. 150-153. – ISSN 2070-9773
503087
  Кириллов В.В. Зарождение русского регулярного градостроительства. (Строительство Тобольска с конца XVI до начала XVIII вв.) : Автореф. дис. ... канд. искусст. наук / Кириллов В.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. Каф-ра истории и теории русского и советского искусства. – Москва, 1965. – 23 с.
503088
  Займенцева О. Зарождение русской фабрики грез // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 3. – С. 42-49


  История зарождения художественно-игрового кино в дореволюционной России.
503089
  Кузьмин В.В. Зарождение системы гражданской службы Великобритании (Доклад Норткота-Тревельяна) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 23. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
503090
  Войтиков С.С. Зарождение советской военной контрразведки // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 43-48. – ISSN 0321-0626
503091
  Финогентова О.Е. Зарождение социологической теории права в СССР / О.Е. Финогентова, В.А. Токарев // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 35. – С. 16-32. – ISSN 1995-4190


  "Статья посвящена исследованию генезиса советской науки теории права, в частности анализу социологической концепции права П.И. Стучки. В связи с этим вопросы взаимосвязи правоведения с другими общественными науками - философией, политологией, ...
503092
  Беников Л.С. Зарождение стахановского движения в Донбассе : автореф. дис. ... канд. истор.. наук / Беников Л.С. – Киев, 1950. – 32 с.
503093
  Серов Д.О. Зарождение судебного управления в России при Петре I // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 173-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
503094
  Горбунов Ю.С. Зарождение терроризма // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 11-15. – ISSN 1812-3805
503095
  Горшунов Д.Н. Зарождение традиций частного права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 12. – С. 16-20. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются исторические предпосылки возникновения идеи частного права, его генетические источники, теоретическое осмысление частного права философами и юристами Античности, положенные в основу западной традиции права; сделан вывод о ...
503096
  Щербак А.И. Зарождение украинской советской литературы : Автореф... канд. филол. наук: / Щербак А.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
503097
  Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Бовыкин В. И. ; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1966. – 30 с. – Бібліогр.:с.29-30
503098
  Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России / В.И. Бовыкин. – М, 1967. – 296с.
503099
  Бовыкин В.И. Зарождение финансового капитала в России / В.И. Бовыкин. – М, 1967. – 296с.
503100
  Нохрин И.М. Зарождение франкоканадского национализма в начале XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 121-131. – ISSN 0042-8779
503101
  Овсиенко Д.Е. Зарождение центров кристаллизации на активных поверхностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Овсиенко Д.Е.; АН УССР. Лаборатория металлофизики. – Киев, 1953. – 14 с.
503102
  Мазур Владимир Заройте ваши денежки или Шопомания по-дубайски : MEGA-SALE // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 1/2. – С. 44-49 : Фото
503103
  Исабаев Калмухан Зарок : роман / Калмухан Исабаев ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 260 с.
503104
  Исабаев Калмухан Зарок : романы / Калмухан Исабаев ; пер. с каз. Г.Чапчаховой. – Москва : Художественная литература, 1989. – 508 с.
503105
   Зарон П.М.. – М., 1988. – 30с.
503106
  Алешкин П.Ф. Заросли : эпизоды из жизни провинциалов в столице / Петр Алешкин ; худож. В. Фатехов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 526, [1] с. : ил.
503107
  Литвяков М.К. Заросли липы на вырубках Брянского лесного массива и опыт их использования для ускоренного создания насажений. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Литвяков М.К.; Воронеж.лесотехн.ин-т. – Брянск, 1958. – 24л.
503108
  Бахиев А. Заросли солодки голой внижнем тебении Амударьи / Бахиев А. ; АН УССР, Комплексный ин-т естетических наук Каракалпаковского филиала. – Ташкент : Фан, 1976. – 115 с. : 29 таблиць, 10 малюнків. – Библиогр.: с. 108-113
503109
  Карапетян Р.А. Заростание и смена растительности на обнаженных грунтах озера Севан : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Карапетян Р. А. ; АН Арм.ССР , Ин-т ботаники , Ереван. ГУ. – Ереван, 1960. – 24 с.
503110
  Хай Ан Зарості : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 173. – ISSN 0320-8370
503111
  Ковальська С. Зарплата в конверті: втрачає працівник чи держава? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 7
503112
   Зарплата и непосредственно общественный характер социалистического производства. – Ярославль, 1979. – 144с.
503113
   Зарплата має зрости на третину // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 1


  Щодо збільшення у 2017 році заробітної плати педагогічним працівникам.
503114
  Калицька К. Зарплата педагогів: де приховано порушення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 40-43


  Деякі особливості проведення ревізії використання бюджетних коштів на оплату праці викладачів і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
503115
  Піонтківська І. Зарплати чиновників. Що не так із посадовими окладами на держслужбі та як далі реформувати систему // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 6


  "Щоб мати професійних державних управлінців і клієнтоорієнтований підхід у наданні держпослуг, необхідна зрозуміла та прозора система оплати їх праці, як і чесна процедура відбору кадрів. Реформа державної служби значною мірою впливає на те, як швидко ...
503116
  Патриляк О.В. Зарплати, ціни та монетарна політика німецької окупаційної влади на території Рейхскомісаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-103. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються основні аспекти німецької монетарної та цінової політики на окупованій території Рейхскомісаріату України. Рівень цін та зарплат на окупованій території України продемонстровано на прикладах українських міст та містечок.
503117
  Харламов П. Зарплатний рейтинг вишів 2020 за версією журналу "Гроші" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
503118
  Харламов П. Зарплатний рейтинг вишів 2021 // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
503119
  Спориш К. Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів - 2018 за версією журналу "Гроші" / К. Спориш, П. Харламов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 7-22. – ISSN 1682-2366
503120
  Спориш К. Зарплатний рейтинг вищих навчальних закладів (за версію журналу "Гроші") // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (156). – С. 7-20. – ISSN 1682-2366


  "...Рейтинг ВНЗ за гуманітарними спеціальностями: 1 місце - Національний університет "Києво-Могилянська академія"; 2 місце - КНУ імені Тараса Шевченка. Рейтинг ВНЗ за юридичними спеціальностями: 1 місце - КНУ імені Тараса Шевченка; 2 - Національна ...
503121
  Лютий І.О. Заруба Олександр Данилович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 333. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
503122
   Заруба Олександр Данилович (1944-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 162-163. – ISBN 978-966-439-754-1
503123
   Заруба Олександр Данилович (1944-1998) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 181. – ISBN 978-966-933-054-3
503124
   Зарубежная Азия : Физическая география. – Москва, 1956. – 608с. : Карти
503125
  Королев А.В. Зарубежная Азия = Хрестоматия : Пособие для учителя / А.В. Королев. – Москва, 1957. – 260с.
503126
   Зарубежная Азия. – Горький, 1962. – 99с.
503127
  Александровская Н.В. Зарубежная Азия / Н.В. Александровская ; МГУ, Геогр. фак., Каф. физ. географии зарубежных стран. – Москва : МГУ им. М.В. Ломоносова, 1962. – 294 с. : ил.
503128
  Иванов И.М. Зарубежная Азия. / И.М. Иванов, Д.С. Шарец. – М., 1949. – 220с.
503129
  Иконников А.В. Зарубежная архитектура / А.В. Иконников. – Москва, 1982. – 255 с.
503130
  Прокофьев В.Г. Зарубежная бытовая радиоэлектронная аппаратура : справочник / В.Г. Прокофьев, Г.Н. Пахарьков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 241 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1119). – ISBN 5-256-00074-8
503131
   Зарубежная военная хроника. – М., 1969. – 191с.
503132
   Зарубежная военная хроника. – М.
2. – 1969. – 160с.
503133
   Зарубежная военная хроника. – Москва
25. – 1969. – 156 с.
503134
   Зарубежная военная хроника. – М.
26-27. – 1970. – 160с.
503135
   Зарубежная военная хроника. – Москва
26 - 27. – 1970. – 160 с.
503136
   Зарубежная военная хроника. – М., 1971. – 179с.
503137
   Зарубежная военная хроника. – Москва
Ч. 12 - 13. – 1971. – 196 с.
503138
   Зарубежная военная хроника. – М.
28. – 1971. – 176с.
503139
   Зарубежная военная хроника. – М.
14. – 1972. – 160с.
503140
   Зарубежная военная хроника. – Москва
15. – 1973. – 176с.
503141
   Зарубежная военная хроника. – М.
28-29. – 1973. – 184с.
503142
   Зарубежная военная хроника. – Москва
16. – 1974. – 175 с.
503143
   Зарубежная военная хроника. – М.
17. – 1974. – 201с.
503144
   Зарубежная военная хроника. – М.
30. – 1974. – 224с.
503145
   Зарубежная военная хроника. – М.
31. – 1974. – 173с.
503146
   Зарубежная военная хроника. – М.
31. – 1974. – 157с.
503147
   Зарубежная военная хроника. – М.
18. – 1975. – 208с.
503148
   Зарубежная военная хроника. – М.
32. – 1975. – 164с.
503149
  Бромберг Ф.Л. Зарубежная вычислительная техника / Ф.Л. Бромберг. – М, 1967. – 48с.
503150
  Антонов Г.С. Зарубежная вычислительная техника / Г.С. Антонов, В.Д. Андрианова, И.С. Митяев ; под ред. И.Я. Караченцевой, Н.Н. Коробко. – Минск : Наука и техника, 1970. – 192 с. – Библиогр.: с. 188-191
503151
  Лейбин В.М. Зарубежная глобалистика: проблемы и противоречия / В.М. Лейбин. – М., 1988. – 63с.
503152
   Зарубежная детская литература. – М., 1974. – 478с.
503153
   Зарубежная детская литература. – М., 1982. – 559с.
503154
   Зарубежная драматургия 20-го века : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. за 1945-1980 гг.: В 2-х ч. – Москва
Ч. 1 : Общий раздел. Австралия - Нидерланды. – 1982. – 499с.
503155
   Зарубежная драматургия 20-го века : Библиогр. указ. рус. пер. и критич. лит. на рус. яз. за 1945-1980 гг.: В 2-х ч. – Москва
Ч. 2 : Норвегия - Югославия. – 1982. – 500-1119 с.
503156
  Ходунова Е.М. Зарубежная драматургия на советской сцене в сезонах 1972-1973 и 1973-1974 гг. / Е.М. Ходунова. – М., 1975. – 43с.
503157
   Зарубежная журналистика и современная идеологическая борьба. – Л., 1986. – 173с.
503158
  Шумкова Т.Л. Зарубежная и русская литература 19 века. Романтизм : учебное пособие [ для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов ] / Т.Л. Шумкова. – Москва : Флинта ; Наука, 2002. – 240с. – ISBN 5-89349-339-7
503159
  Капитонова Н.К. Зарубежная историография внешней политики правительств М.Тэтчер и Дж. Мэйджора (1980-1990 е годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 210-225. – ISSN 0130-3864
503160
  Павленко О.В. Зарубежная историография Габсбургской монархии. XX - начало XXi века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 2. – С. 94-109. – ISSN 0130-3864
503161
  Казанцев В.П. Зарубежная историография о создании Россией административной системы по управлению территориями, арендованными у Китая // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 7-11. – ISSN 2070-9773


  Автор анализирует основные группы зарубежной историографии, исследовавшей процессы российского присутствия в Китае в конце XIX – начале ХХ в. Автор выделяет англоязычную (европейскую и американскую) и китайскую историографии, анализирует специфику ...
503162
   Зарубежная историография проблем классовой борьбы в международных отношениях. – Л., 1977. – 139с.
503163
  Барышников В.Н. Зарубежная историография проблемы вступления Финляндии в войну против СССР в 1941 г. // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 13-22
503164
  Калинина А.Ю. Зарубежная историография Синьцзяна // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 169-172. – ISSN 0042-8779
503165
   Зарубежная историография славяноведения и балканистики. – М., 1986. – 319с.
503166
   Зарубежная историография социально-политического развития СССР. – М., 1989. – 130с.
503167
   Зарубежная историография социально-политического развития СССР. – М., 1989. – 132с.
503168
   Зарубежная кинопроекционная техника. – М., 1957. – 126с.
503169
  Андреев М.А. Зарубежная китайская буржуазия - орудие Пекина в Юго-Восточной Азии / Андреев М.А. – Москва : Международные отношения, 1973. – 192 с.
503170
  Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества : Толковий словарь терминов и концепций / Л.М. Землянова; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. Я.Н. Засурского. – Москва : Московский университет, 1999. – 301с. – (21 век: информация и общество). – ISBN 5-211-04146-1
503171
   Зарубежная коммунистическая и рабочая журналистика. – М., 1989. – 199с.
503172
   Зарубежная коммунистическая публицистика. – Рига, 1985. – 18с.
503173
  Иншаков С.М. Зарубежная криминология / С.М. Иншаков. – Москва : Инфpа-М-Норма, 1997. – 383с. – ISBN 5-89123-099-2,5-86225-456-0
503174
  Бандурка А.М. Зарубежная криминология: история и современность : монография / А.М.Бандурка, А.А. Бандурка; МВД Украины; Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2005. – 392с.
503175
  Голик И.Е. Зарубежная критика о советской литературе / И.Е. Голик. – Москва, 1976. – 64с.
503176
  Фельдман И.А. Зарубежная кухня / И.А. Фельдман. – К., 1980. – 192с.
503177
  Новоженов Ю.М. Зарубежная кухня / Ю.М. Новоженов, Л.Н. Сопина. – М., 1990. – 287с.
503178
  Левицкая Л.П. Зарубежная литеpатура. Сочинения. 10-11 классы. От реализма к модернизму / Л.П. Левицкая. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 192с. – ISBN 966-7177-68-8
503179
  Левицкая Л.П. Зарубежная литеpатура. Сочинения. 8-9 классы. От Библии к романтизму... / Л.П. Левицкая. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 176с. – ISBN 966-7177-53-Х
503180
   Зарубежная литература. – М., 1954. – 24с.
503181
   Зарубежная литература. – М., 1956. – 443с.
503182
   Зарубежная литература. – М., 1957. – 440с.
503183
  Динамов С.С. Зарубежная литература : сборник статей / С.С. Динамов. – Москва : Художественная литература, 1960. – 455 с.
503184
  Муравьева Н.И. Зарубежная литература / Н.И. Муравьева. – Москва, 1963. – 227 с.
503185
   Зарубежная литература. – М., 1963. – 560с.
503186
  Либинзон Л. Зарубежная литература / Л. Либинзон, И. Полуяхтова. – Горький, 1963. – 48с.
503187
   Зарубежная литература. – Минск, 1970. – 404с.
503188
   Зарубежная литература. – М., 1972. – 320с.
503189
   Зарубежная литература : учебное пособие. – Изд. 2-е, доп. – Минск : БГУ, 1973. – 464с.
503190
   Зарубежная литература. – М., 1975. – 318с.
503191
   Зарубежная литература. – Уфа, 1976. – 121с.
503192
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература : эпоха Возрождения ; учебн.пособие / Сост. Б.И. Пуришев. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 638 с.
503193
   Зарубежная литература. – М., 1977. – 318с.
503194
  Самарин Р.М. Зарубежная литература : уч. пособие / Р.М. Самарин ; [сост. М.Р. Волкова]. – Москва : Высшая школа, 1978. – 463 с.
503195
  Скороденко В.А. Зарубежная литература / В.А. Скороденко. – 8-е изд. – М : Просвещение, 1980. – 576 с.
503196
   Зарубежная литература. – М., 1984. – 320с.
503197
  Самарин Р.М. Зарубежная литература / Р.М. Самарин. – Москва : Высшая школа, 1987. – 366с.
503198
   Зарубежная литература. – 10-е изд. – М.
1. – 1987. – 288с.
503199
   Зарубежная литература : хрестоматия : 8-10 кл. – 10-е изд. – М.
2. – 1987. – 256с.
503200
  Гутман Д.С. Зарубежная литература / Д.С. Гутман, А.А. Федоров. – Уфа, 1991. – 140с.
503201
   Зарубежная литература. – 11-е изд. – М.
1. – 1991. – 285с.
503202
   Зарубежная литература. – М.
2. – 1991. – 304с.
503203
   Зарубежная литература : Учебная хрестоматия для XI класса. – Москва : Информпечать. – ISBN 5-88010-032-4
Ч.1. – 1998. – 368с.
503204
   Зарубежная литература. – М.
2. – 1998. – 368с.
503205
   Зарубежная литература : Универсальная хрестоматия: 5-11 классы. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-79-3
Т.1. – 2000. – 352с.
503206
   Зарубежная литература : Универсальная хрестоматия:V-XI классы. – Донецк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-82-3
Т.2. – 2000. – 464с.
503207
  Тимофеева В.М. Зарубежная литература (1917-1975 гг.) : учебное пособие / В.М. Тимофеева, Б.П. Мицкевич. – Минск : БГУ, 1976. – 464 с.
503208
   Зарубежная литература 18 века : хрестоматия ; учебн. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1988. – 415 с.
503209
   Зарубежная литература 18 века : хрестоматия ; учебн. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Т. 2. – 1988. – 400 с.
503210
  Федоров А.А. Зарубежная литература 19-20 веков : эстетика и художественное творчество / А.А. Федоров ; ред.-сост. Е.А. Цурганова. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 252 , (1) с.
503211
   Зарубежная литература 20 века : Хрестоматия для 11 кл. школ с русским языком обучения. – Київ : Рута. – ISBN 966-7795-10-1, 966-7795-13-6
Ч. 1. – 2000. – 368с.
503212
   Зарубежная литература 20 века : практические занятия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - филология / И.В. Кабанова, О.В. Козонкова, С.Ю. Павлова, Е.А. Петрова, Е.А. и др. Разумовская; И.В. Кабанова [ и др. ] ; под ред. И.В. Кабановой. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 472с. – ISBN 978-5-89349-977-3
503213
   Зарубежная литература 30-е годы ХХ века. – Москва, 1969. – 400с.
503214
  Тураев С.В. Зарубежная литература XIX века / С.В. Тураев. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 31 с.
503215
  Артамонов С.Д. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. : хрестоматия : [для пед. ин-тов по спец. № 2101 "Рус. яз. и лит."] / сост. Артамонов С.Д. – Москва : Просвещение, 1982. – 608 с. : портр.
503216
  Гутман Д.С. Зарубежная литература XVIII века / Д.С. Гутман. – Уфа, 1975. – 63с.
503217
   Зарубежная литература XX века : Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 560 с. – ISBN 5-06-004595-1
503218
  Лапидус Н.И. Зарубежная литература в белорусских изданиях и переводах. / Н.И. Лапидус. – Вып.1. – Минск, 1968. – 92с.
503219
  Нартов К.М. Зарубежная литература в восьмом классе / К.М. Нартов. – М, 1973. – 223с.
503220
   Зарубежная литература в курсе школьного обучения. – Воронеж, 1981. – 117с.
503221
  Блюм А. Зарубежная литература в спецхране // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 131-146. – ISSN 1130-6545


  Про заборонену літературу зарубіжних авторів в радянську епоху
503222
  Трапезникова Н.С. Зарубежная литература в средней школе / Н.С. Трапезникова. – Казань, 1982. – 198с.
503223
  Пулатов Ю. Зарубежная литература в Узбекистане и переводы новелл Мопассана. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пулатов Ю.; МВ и ССО УзССР. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
503224
  Нартов К.М. Зарубежная литература в школе / К.М. Нартов. – М, 1976. – 288с.
503225
  Прокаев Ф.И. Зарубежная литература в школе : книга для учителей / Ф.И. Прокаев, И.В. Долганов, Б.В. Кучинский. – Киев : Радянська школа, 1987. – 208 с.
503226
  Луценко Т.М. Зарубежная литература в школе. / Т.М. Луценко. – Минск, 1965. – 120с.
503227
  Луценко Т.М. Зарубежная литература в школе. / Т.М. Луценко. – 2-е изд., доп. – Минск, 1973. – 224с.
503228
   Зарубежная литература для детей и юношества. – М.
1. – 1989. – 254с.
503229
   Зарубежная литература для детей и юношества. – М.
2. – 1989. – 270с.
503230
  Толмачев В.М. Зарубежная литература конца 19 - начала 20 века : в 2-х томах : учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений / В.М. Толмачев, А.Ю. Зиновьева, Г.К. Косиков ; под ред. В.М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-3363-3
Т. 1. – 2007. – 304 с.
503231
   Зарубежная литература конца 19 - начала 20 века : в 2-х томах : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.Ю. Зиновьева, Д.А. Иванов, А.А. Мацевич, А.В. Сергеев, О.Ю. Панова и др. ; под ред. В.М. Толмачева. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Академия. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-5078-2
Т. 2. – 2008. – 400 с.
503232
  Банникова Н.П. Зарубежная литература новейшего времени (1871-1917 гг) / Н.П. Банникова. – М, 1966. – 52с.
503233
  Вулых Ия Пинхасовн Зарубежная литература о музыке : Реферативный указатель за 1959-1966 гг. / Сост.: И. П. Вулых; Общ. ред. Г. М. Шнеерсона. – Москва : Советский композитор
Ч. 1, Вып. 2. : Музыкальная культура страны и народов мира. – 1978. – 392с.
503234
   Зарубежная литература о музыке : Рефер. указ. за 1959-1966 гг. / Сост.: И.П.Вулых. – Москва
Вып. 2, Ч. 2 : Музыкальная культура стран и народов мира. – 1988. – 491с.
503235
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И. Вулых. – Москва : Советский композитор, 1962. – 267 с.
503236
  Кананов П. Зарубежная литература о музыке. / П. Кананов, И. Вулых. – Москва : Советский копозитор, 1963. – 496 с.
503237
  Кананов П. Зарубежная литература о музыке. / П. Кананов, И. Вулых. – Москва : Музыка, 1966. – 192 с.
503238
  Кананов Х П. Зарубежная литература о музыке. / Х П. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1967. – 111с.
503239
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – Москва : Советский композитор, 1968. – 246 с.
503240
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – М, 1968. – 246с.
503241
  Кананов П.Х. Зарубежная литература о музыке. / П.Х. Кананов, И.П. Вулых. – Москва : Советский композитор
Вып. 1. – 1972. – 604 с.
503242
   Зарубежная литература о национальных отношениях в СССР. – М.
1. – 1991. – 122с.
503243
   Зарубежная литература об октябрьской революции. – М., 1961. – 308с.
503244
  Самарин Р.М. Зарубежная литература первой половины ХІХ в. в оценке В. Г. Белинского / Р.М. Самарин. – М., 1958. – 71с.
503245
  Брескина Ф.М. Зарубежная литература средних веков / Ф.М. Брескина. – М, 1963. – 80с.
503246
   Зарубежная литература средних веков. – М., 1968. – 146с.
503247
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков : Латинская, Кельтская, Скандинавская, Провансальская, Французска литературы ; учебное пособие / Сост. Б.И. Пуришев. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Просвещение, 1974. – 399 с.
503248
  Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков : Учеб. пособие / Сост. Б.И. Пуришев. – 2.е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1975. – 399 с.
503249
  Ковалева Н.Я. Зарубежная литература ХIХ века. 10 класс : Пособие для учащихся и учителей / Н.Я. Ковалева. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1998. – 120с. – ISBN 966-7177-23-8
503250
   Зарубежная литература ХІХ века : Романтизм : хрестоматия ист-лит. материалов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 366 с.
503251
   Зарубежная литература ХІХ века. Реализм : Учебное пособие: Хрестоматия историко-литературных материалов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 384 с. – ISBN 5-05-001600-5
503252
  Эйхенгольц Д М. др. Зарубежная литература Хрестоматия для старших классов / Д М. др. Эйхенгольц. – Москва, 1954. – 839 с.
503253
  Эйхенгольц М.Д. и др. Зарубежная литература Хрестоматия для старших классов средней школы / М.Д. и др. Эйхенгольц. – Москва, 1950. – 775 с.
503254
   Зарубежная литература ХХ века : пособие. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1973. – 750 с.
503255
   Зарубежная литература ХХ века. – М.
3. – 1981. – 368с.
503256
   Зарубежная литература ХХ века. – Минск, 1985. – 591 с.
503257
   Зарубежная литература ХХ века (1871-1917) : Учебник для студентов филологического фак. пед. ин-тов. – Москва : Просвещение, 1979. – 351 с.
503258
  Храповицкая Г.Н. Зарубежная литература ХХ века 1871- 1917 = Хресоматия : хресоматия / Под ред. Н.П. Михальской и Б.И. Пуришева ; [сост. Г.Н. Храповицкая, М.Б. Ладыгин, В.А. Луков]. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1981. – 645 с.
503259
   Зарубежная литература ХХ века, 1917-1945 : хрестоматия. – Москва : Просвещение
Т. 2. – 1986. – 399 с.
503260
   Зарубежная литература ХХ века: 1945-1980 : Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1986. – 368с.
503261
   Зарубежная литература эпохи классицизма и Просвещения : Книга для чтения 9 кл. – Москва : Школа-Пресс, 1994. – 640с. – (Круг чтения: Школьная программа). – ISBN 5-88527-069-4
503262
  Раскин А.З. Зарубежная литература. / А.З. Раскин, А.М. Винокурова. – Курск, 1964. – 206с.
503263
  Раскин А.З. Зарубежная литература. / А.З. Раскин, И.Г. Драчева. – 2-е изд, перераб. идоп. – Курск, 1971. – 229с.
503264
  Скороденко В.А. Зарубежная литература. / В.А. Скороденко. – М : Просвещение, 1977. – 575 с.
503265
  Ковалева Н.Я. Зарубежная литература. 11 класс : Учебн. пособ. / Н.Я. Ковалева. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов, 1999. – 384 с. – ISBN 966-7177-32-7
503266
   Зарубежная литература. XIX век : Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия. – Москва : Просвещение, 1979. – 639c.
503267
   Зарубежная литература. XIX век. Романтизм : хрестоматия ; учебн. пособие. – Москва : Просвещение, 1976. – 512 с.
503268
   Зарубежная литература. Пробл. метода. – Л.
1. – 1979. – 144с.
503269
   Зарубежная литературная критика. – Л., 1985. – 123с.
503270
  Зеленина Мария Евгеньевна Зарубежная музыка 20 века : Рек. указ. лит. а помощь самообразованию молодежи / Зеленина Мария Евгеньевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва, 1979. – 136с. – (В мире прекрасного)
503271
  Попова Т.В. Зарубежная музыка XIX века / Т.В. Попова, Г.С. Скудина. – М., 1981. – 207с.
503272
  Попова Т.В. Зарубежная музыка XVIII и начала XIX века / Т.В. Попова, Г.С. Скудина. – М., 1976. – 192с.
503273
  Друскин М.С. Зарубежная музыка первой половины 19 века. / М.С. Друскин. – М, 1967. – 110с.
503274
   Зарубежная музыка ХХ века. – М., 1975. – 255с.
503275
  Алексеева Л.Н. Зарубежная музыка ХХ века / Л.Н. Алексеева, В.Ю. Григорьев. – Москва, 1986. – 188с.
503276
  Павлишин С.С. Зарубежная музыка ХХ века: пути развития. Тенденции / С.С. Павлишин. – К., 1980. – 212с.
503277
  Друскин М.С. Зарубежная музыкальная культура второй половины XIX века : очерки / М.С. Друскин. – Москва : Музыка, 1967. – 100 с.
503278
  Гейченко С.А. Зарубежная нарратология: материалы к истории и библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 6 (383). – С. 49-62. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматривается история зарубежной нарратологии (теории повествования). Библиографическая характеристика работ по нарратологии.
503279
   Зарубежная новелла. – М., 1962. – 170с.
503280
   Зарубежная печать. – Москва, 1964. – 314с.
503281
   Зарубежная печать. – М.
1. – 1973. – 260с.
503282
   Зарубежная печать. – М., 1978. – 140с.
503283
   Зарубежная печать. – М., 1986. – 525с.
503284
   Зарубежная повесть. – Москва : Прогресс, 1975. – 944с.
503285
   Зарубежная повесть. – М., 1978. – 655с.
503286
   Зарубежная повесть. – М.
Вып. 3. – 1980. – 765с.
503287
   Зарубежная повесть : Сборник: По страницам журнада "Иностранная литература". – Москва : Радуга
Вып. №4. – 1985. – 640с.
503288
  Попова О.В. Зарубежная политическая социология (1995-2011) // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 3 : Современная политическая социология. – С. 8-33. – ISSN 1998-1775
503289
   Зарубежная поэзия в переводах Б.Л.Пастернака. – М., 1990. – 639с.
503290
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
1. – 1985. – 606с.
503291
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
2. – 1985. – 638с.
503292
   Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. – М.
2. – 1985. – 640с.
503293
   Зарубежная поэзия в русских переводах. – М., 1968. – 400с.
503294
   Зарубежная практика оперативного использования научно-технической информации. – М., 1988. – 208с.
503295
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1995
503296
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1995
503297
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1995
503298
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1995
503299
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1995
503300
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1995
503301
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1995
503302
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1995
503303
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1995
503304
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1995
503305
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1995
503306
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1995
503307
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1996
503308
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1996
503309
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1996
503310
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1996
503311
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1996
503312
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1996
503313
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1996
503314
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1996
503315
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1996
503316
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1996
503317
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1996
503318
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1996
503319
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 1. – 1997
503320
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 2. – 1997
503321
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 3. – 1997
503322
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 4. – 1997
503323
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 5. – 1997
503324
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 6. – 1997
503325
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 7. – 1997
503326
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 8. – 1997
503327
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 9. – 1997
503328
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 10. – 1997
503329
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 11. – 1997
503330
   Зарубежная радиоэлектроника. – Москва
№ 12. – 1997
503331
  Возчиков М.С. Зарубежная реакционная поповщина - орудие американского империализма / М.С. Возчиков. – Москва, 1949. – 40с.
503332
  Флоринский Т.Д. Зарубежная Русь и ее горькая доля // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 28 с.
503333
  Флоринский Т.Д. Зарубежная Русь и ее горькая доля : [Речь..., произнесенная в годичном собрании Киевского славянского благотворительного обществава 11 мая 1900 г.] / Проф. Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 28 с.
503334
  Крючкова Т.Б. Зарубежная социолингвистика / Т.Б. Крючкова, Б.П. Нарумов. – М., 1991. – 153с.
503335
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 1. – 1961. – 112 с.
503336
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 3. – 1961. – 102 с.
503337
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 4. – 1961. – 62 с.
503338
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 5. – 1961. – 72 с.
503339
   Зарубежная техника связи. – Москва
Вып. 6. – 1961. – 147 с.
503340
   Зарубежная техника связи : Краткая информация: Радиосвязь. Радиовещание, Телевидение. – М.
Вып. 2. – 1962. – 76с.
503341
   Зарубежная техническая периодика. – М., 1963. – 452с.
503342
   Зарубежная тюркология. – М.
Вып. 1. – 1986. – 381с.
503343
   Зарубежная фантастика. – М., 1991. – 80с.
503344
   Зарубежная фантастика. – Чернигов, 1992. – 208с.
503345
   Зарубежная фантастическая проза прошлых веков : социальные утопии. – Москва : Правда, 1989. – 605с. – (Библиотека фантастики ; Т.15)
503346
   Зарубежная хроника. – М.
16. – 1974. – 175с.
503347
   Зарубежная художественная литература в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1962. – 56с.
503348
   Зарубежная художественная литература в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1968. – 72с.
503349
   Зарубежная художественная литература и литературно-учебные пособия в советских изданиях на иностранных языках. – М., 1972. – 61с.
503350
  Сапунцов А. Зарубежная экспансия ТНК ЮАР // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 8. – С. 36-43. – ISSN 0321-5075
503351
   Зарубежная эстетика и теория литературы 19 - 20 вв. : Трактаты, статьи, эссэ. – Москва : Московский университет, 1987. – 511с.
503352
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 1. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
503353
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 2. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
503354
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 4. – 1998. – дод. до. журн."Пропозиция"
503355
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 1. – 1999. – дод. до. журн."Пропозиция"
503356
   Зарубежное аграрное обозрение. – Київ
№ 2. – 1999. – дод. до. журн."Пропозиция"
503357
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1986
503358
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1986
503359
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1986
503360
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1986
503361
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1986
503362
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1986
503363
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1986
503364
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1986
503365
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1986
503366
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1986
503367
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1986
503368
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1986
503369
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1987
503370
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1987
503371
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1987
503372
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1987
503373
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1987
503374
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1987
503375
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1987
503376
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1987
503377
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1987
503378
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1987
503379
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1987
503380
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1987
503381
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1988
503382
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1988
503383
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1988
503384
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1988
503385
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1988
503386
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1988
503387
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1988
503388
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1988
503389
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1988
503390
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1988
503391
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1988
503392
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1988
503393
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1989
503394
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1989
503395
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1989
503396
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1989
503397
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1989
503398
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1989
503399
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1989
503400
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1989
503401
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1989
503402
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1990
503403
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1990
503404
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1990
503405
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1990
503406
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1990
503407
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1990
503408
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1990
503409
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1990
503410
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1990
503411
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1990
503412
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1990
503413
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1990
503414
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1991
503415
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1991
503416
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1991
503417
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1991
503418
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1991
503419
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1991
503420
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1991
503421
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1991
503422
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1991
503423
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1991
503424
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1991
503425
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1991
503426
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1992
503427
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1992
503428
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1992
503429
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1992
503430
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1992
503431
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1992
503432
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1992
503433
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1992
503434
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1992
503435
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1992
503436
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1992
503437
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1992
503438
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1993
503439
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1993
503440
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1993
503441
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1993
503442
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1993
503443
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1993
503444
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1993
503445
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1993
503446
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1993
503447
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1993
503448
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1995
503449
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1995
503450
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1995
503451
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1995
503452
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1995
503453
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1995
503454
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1995
503455
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1995
503456
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1995
503457
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1995
503458
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1995
503459
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1995
503460
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1996
503461
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1996
503462
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1996
503463
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1996
503464
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1996
503465
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 1996
503466
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 1996
503467
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 1996
503468
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 1996
503469
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 1996
503470
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 1996
503471
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 1996
503472
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 1997
503473
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 1997
503474
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 1997
503475
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 1997
503476
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 1997
503477
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 1. – 2003
503478
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 2. – 2003
503479
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 3. – 2003
503480
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 4. – 2003
503481
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 5. – 2003
503482
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 6. – 2003
503483
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 7. – 2003
503484
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 8. – 2003
503485
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 9. – 2003
503486
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 10. – 2003
503487
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 11. – 2003
503488
   Зарубежное военное обозрение. – Москва
№ 12. – 2003
503489
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2004
503490
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2004
503491
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2004
503492
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2004
503493
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2004
503494
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2004
503495
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2005
503496
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2005
503497
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2005
503498
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2005
503499
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2005
503500
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2005
503501
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2005
503502
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2005
503503
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2005
503504
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2005
503505
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2005
503506
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2005
503507
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2006
503508
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2006
503509
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2006
503510
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2006
503511
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2006
503512
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2006
503513
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2006
503514
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2006
503515
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2006
503516
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2006
503517
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2006
503518
   Зарубежное военное обозрение : Информационно-аналитический иллюстрированный Журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2006
503519
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2007
503520
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2007
503521
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2007
503522
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2007
503523
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2007
503524
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2007
503525
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2007
503526
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2007
503527
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2007
503528
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2007
503529
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2007
503530
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2007
503531
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2008
503532
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2008
503533
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2008
503534
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2008
503535
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2008
503536
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2008
503537
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2008
503538
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2008
503539
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2008
503540
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2008
503541
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2008
503542
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2008
503543
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2009
503544
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2009
503545
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2009
503546
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2009
503547
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2009
503548
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2009
503549
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2009
503550
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2009
503551
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2009
503552
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2009
503553
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2009
503554
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2009
503555
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2010
503556
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2010
503557
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2010
503558
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2010
503559
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2010
503560
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2010
503561
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2010
503562
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2010
503563
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2010
503564
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2010
503565
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2010
503566
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2010
503567
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2011
503568
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2011
503569
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2011
503570
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2011
503571
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2011
503572
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2011
503573
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 7. – 2011
503574
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 8. – 2011
503575
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 9. – 2011
503576
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 10. – 2011
503577
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 11. – 2011
503578
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 12. – 2011
503579
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 1. – 2012
503580
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 2. – 2012
503581
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 3. – 2012
503582
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 4. – 2012
503583
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 5. – 2012
503584
   Зарубежное военное обозрение : информационно-аналитический иллюстрированный Журнал / Министерсьво обороны Российской Федерации. – Москва, 1921-. – ISSN 0134-921Х
№ 6. – 2012
503585
  Воякина Светлана Михайловна Зарубежное изобразительное искусств 20-ого века : Рек. указ. лит. в помощь самообразованию молодежи / Воякина Светлана Михайловна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1978. – 151с. – (В мире прекрасного)
503586
   Зарубежное кино. – М., 1982. – 161с.
503587
  Зеленина Мария Евгеньевна Зарубежное коноискусство: Страны Европы : Рек. библиогр. указ. в помощь самообразованию молодежи / Зеленина Мария Евгеньевна; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Книга, 1981. – 142с. – (В мире прекрасного)
503588
   Зарубежное литературоведение 70-х годов : направления, тенденции, проблемы. – Москва : Наука, 1984. – 360 с. – Авт. указ. в содерж.
503589
   Зарубежное литературоведение и критика. – М., 1989. – 317с.
503590
   Зарубежное литературоведение и критика о русской классической литературе. – Москва, 1978. – 233 с.
503591
   Зарубежное театральное искусство ХХ века. – Л., 1981. – 133с.
503592
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5; 5-86225-786-1
503593
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5
503594
  Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право : Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 263с. – ISBN 5-89123-187-5; 5-86225-786-1
503595
   Зарубежное философское антиковедение. – М., 1990. – 236с.
503596
  Иванова Л.П. Зарубежное языкознание XX века // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 134-154. – ISBN 978-966-188-123-4
503597
   Зарубежному преподавателю русского языка. Методика. – Изд. 2е, перераб. доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 120 с. = Зарубежному преподавателю русского языка
503598
   Зарубежные авторы о радио- и телевизионной драматургии. – Москва, 1965. – 142 с.
503599
   Зарубежные атомные электростанции. – Москва, 1972. – 76с.
503600
  Романов П.С. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент : научно-методическое пособие / П.С. Романов. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 105). – ISBN 978-5-8167-0015-3
503601
  Гайдаенко И.П. Зарубежные встречи / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1950. – 336с.
503602
  Софронов А.В. Зарубежные встречи / А.В. Софронов. – Москва, 1952. – 120с.
503603
  Тайманов М.Е. Зарубежные встречи / М.Е. Тайманов. – Л., 1958. – 297с.
503604
  Чекин И.В. Зарубежные встречи / И.В. Чекин. – М, 1964. – 100с.
503605
   Зарубежные встречи. – М., 1965. – 32с.
503606
   Зарубежные деятели рабочего и коммунистического движения. – М., 1973. – 93с.
503607
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-019-2
Т. 1. – 1999. – 960 с.
503608
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-024-9
Т. 2. – 1999. – 960с.
503609
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-032-Х
Т. 3. – 2000. – 960с.
503610
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-032-Х
Т. 4. – 2000. – 960с.
503611
  Хрулев А.К. Зарубежные диоды и их аналоги : Справочник-каталог : в 6 т. / А.К. Хрулев, В.П. Черепанов. – Москва : РадиоСофт. – ISBN 5-93037-054-0
Т. 5. – 2001. – 960с.
503612
  Бельчиков Н.Ф. Зарубежные издания А.И. Герцена : Библиографическое описание 1850 - 1869 / Н.Ф. Бельчиков. – Москва : Наука, 1973. – 95 с.
503613
  Окунев В.И. Зарубежные инвестиции и развитие топливно-энергетического комплекса России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 63-72. – (Экономика ; № 5). – ISSN 0201-7385
503614
  Рощин Г.Е. Зарубежные инвестиции и экономическое развитие в Африке
503615
  Савкова Н.Б. Зарубежные инвестиции Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савкова Н.Б. ; Лен. фин. экон. ин-т. – Ленинград, 1971. – 19 с.
503616
  Нефедов А.В. Зарубежные интегральные микросхемы : справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.А. Феоктистов. – Москва : КУбК-а, 1995. – 287 с.
503617
  Нефедов А.В. Зарубежные интегральные микросхемы для промышленной электронной аппаратуры : справочник / А.В. Нефедов, А.М. Савченко, Ю.Ф. Феоктистов; под пед. Ю.Ф. Широкова. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 286 с.
503618
  Пучков Н.А. Зарубежные интегральные микросхемы и их отечественные аналоги : справочник / Н.А. Пучков. – Москва : Машиностроение, 1993. – 187 с.
503619
  Кутыркин Ю.М. Зарубежные интегральные микросхемы широкого применения : справочник / Ю.М. Кутыркин, А.В. Нефедов, А.М. Савченко. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 145 с.
503620
  Богданов О.С. Зарубежные интересы японских банков / О.С. Богданов. – Москва : Международные отношения, 1981. – 143 с.
503621
  Копылов В.Р. Зарубежные интернационалисты в Октябрьской революции / В.Р. Копылов. – Москва, 1977. – 213с.
503622
  Самохвалова Е.В. Зарубежные информационно-вычислительные сети коллективного пользования в 1975 г. / Е.В. Самохвалова. – М., 1976. – 26с.
503623
  Петрусенко Т.В. Зарубежные информационные ресурсы для комплектатора и читателей / Т.В. Петрусенко, В.А. Прянишникова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 5 (150). – С. 52-54. – ISSN 1726-6726


  Специалисты всех отраслей знания, в том числе комплектаторы библиотек, испытывают большие затруднения относительно возможностей адекватно и эффективно ориентироваться в мировом информационном потоке. Особые трудности вызывают зарубежные информационные ...
503624
  Березкина Н. Зарубежные информационные ресурсы для науки Беларуси: из опыта ЦНБ НАН Беларуси / Н. Березкина, О. Сикорская, Г. Хренова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-25. – ISSN 1029-7200
503625
  Воропаева М.С. Зарубежные исследования гипноза : теория и эксперименты // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.78-87. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
503626
   Зарубежные исследования международного молодежного движения. – М., 1982. – 241с.
503627
   Зарубежные исследования по истории Русской Америки. – М., 1987. – 121с.
503628
   Зарубежные исследования по психологии познания. – Москва, 1977. – 255с.
503629
   Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М., 1985. – 516с.
503630
  Калашников В.М. Зарубежные исследователи об эволюции государственно-правовых отношений в Северноамериканских колониях европейских держав (XVII-XVIII века) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 74-91. – (Правознавство ; вип. 5)
503631
   Зарубежные киномередианы. – М., 1990. – 159с.
503632
   Зарубежные киносценарии. – М., 1966. – 367с.
503633
   Зарубежные киносценарии. – М., 1966. – 308с.
503634
   Зарубежные киносценарии. – М., 1969. – 292с.
503635
   Зарубежные киносценарии. – Москва
4. – 1970. – 383с.
503636
   Зарубежные киносценарии. – Москва : Искусство
5. – 1973. – 416с.
503637
   Зарубежные киносценарии. – М.
6. – 1976. – 289с.
503638
   Зарубежные концепции истории и эволюции христианства. – Москва, 1990. – 172с.
503639
  Уваров И.А. Зарубежные концепции организации криминологической профилактики рецидивной преступности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 36-38. – ISSN 1812-3910


  В статье проводится анализ основных криминологических концепций профилактики рецидивной преступности. На основе критического осмысления наиболее используемых концепций определяется приоритет отечественной криминологической профилактики.
503640
   Зарубежные концепции экономического развития стран Африки. – Москва, 1980. – 303 с.
503641
   Зарубежные концепции экономического развития стран Африки. – М., 1988. – 303с.
503642
  Альпидовский В.К. Зарубежные лекарственные средства / В.К. Альпидовский. – Москва, 1989. – 267с.
503643
  Лапидус Н.И. Зарубежные литературы / Н.И. Лапидус. – Минск, 1959. – 84 с.
503644
  Лапидус Н.И. Зарубежные литературы / Н.И. Лапидус. – Минск, 1963. – 158 с.
503645
   Зарубежные литературы и современность. – М.
1. – 1970. – 422с.
503646
   Зарубежные литературы и современность. – М.
2. – 1973. – 431с.
503647
   Зарубежные литературы ХІХ-ХХ веков. – Минск, 1964. – 179с.
503648
  Пахомов Ю.Д. Зарубежные магнитофоны / Ю.Д. Пахомов. – М.-Л., 1961. – 168с.
503649
   Зарубежные марксисты в борьбе против реформизма и ревизионизма. – М., 1960. – 304с.
503650
   Зарубежные марксисты в боьбе против буржуазной идеалогии. – Москва, 1971. – 351с.
503651
   Зарубежные марксисты о классах и классовой борьбе. – М., 1978. – 187с.
503652
   Зарубежные марксисты о религии и церкви. – Москва, 1975. – 246с.
503653
   Зарубежные математические олимпиады. – Москва : Наука, 1987. – 416 с.
503654
  Антонов А.Е. Зарубежные месторождения серебра / А.Е. Антонов. – Москва : Недра, 1992. – 253, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 248-252
503655
  Лаверов Н.П. и др. Зарубежные месторождения урана / Н.П. и др. Лаверов. – М., 1983. – 320с.
503656
   Зарубежные микроскопы, 1964. – 88 с.
503657
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1968. – 335с.
503658
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1973. – 367с.
503659
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1985. – 430с.
503660
   Зарубежные молодежные организации. – М., 1989. – 492с.
503661
  Арефьев А.Л. Зарубежные научно-учебные стажировки. Социологический анализ / А.Л. Арефьев, Н.М. Дмитриев ; РАН, Ин-т комплексных социальных исследований. – Москва : ЦСП, 2003. – 140 с. – ISBN 50-5-900229
503662
  Такова О. Зарубежные образовательные и научно-исследовательские программы как вид академической мобильности студентов // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 308-311
503663
  Патеев Ринат Фаикович Зарубежные образовательные центры - фактор радикализации исламского движения в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 39-46. – Бібліогр.: с. 40-46. – ISSN 0131-2227
503664
   Зарубежные орбиты "Пахтакора". – Ташкент, 1967. – 120с.
503665
   Зарубежные оценки исследований по методологии науки В СССР. – М., 1988. – 45с.
503666
   Зарубежные оценки советских исследований по методологии социального познания. – М., 1989. – 31с.
503667
  Малолетова Н.И. и др. Зарубежные периодические и продолжающиеся издания по книжному делу в фондах библиотек АН УССР. Аннотированный указатель. / Н.И. и др. Малолетова. – К., 1985. – 106с.
503668
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научнах учреждений АН УССР. – Киев
Т. 2 : C-I. – 1980. – 372 с.
503669
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР : Сводный каталог; В 5-ти томах. – Киев
Т. 1 : А - В. – 1980. – 435 с.
503670
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 3 : J - O. – 1980. – 388с.
503671
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 4 : P - S. – 1981. – 410с.
503672
   Зарубежные периодические издания в фондах ЦНБ и библиотек научных учреждений АН УССР. – Киев
Том 5 : T - Z. – 1981. – 410с.
503673
   Зарубежные писатели в борьбе за мир : Библиогр. указ., 1975-1985. – Москва : ВГБИЛ, 1985. – 74с.
503674
   Зарубежные писатели и Октябрь. – Саратов, 1967. – 167 с.
503675
   Зарубежные писатели о литературе и искусстве. – М., 1980. – 158с.
503676
   Зарубежные писатели о литературе и искусстве. – М., 1980. – 139с.
503677
  Горбунов А.М. Зарубежные писатели ХХ века / А.М. Горбунов, М.И. Давыдова. – Москва : Книга, 1972. – 332 с.
503678
  Буняев В.С. Зарубежные писатели ХХ века о религии / В.С. Буняев. – М., 1960. – 46с.
503679
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – М, 1969. – 480с.
503680
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – 3-е доп изд. – М, 1971. – 623с.
503681
  Шагинян М.С. Зарубежные письма / М.С. Шагинян. – 3-е изд., доп. – Москва : Советское радио, 1977. – 656 с.
503682
  Шагинян М.С. Зарубежные письма. / М.С. Шагинян. – Москва, 1964. – 414с.
503683
  Зельдин Е.А. Зарубежные приемно-усилительные лампы / Е.А. Зельдин. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва, 1973. – 103 с.
503684
   Зарубежные промышленные катодолюминофоры. – Ставрополь, 1975. – 48с.
503685
  Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции / В.А. Васильев. – Москва, 1977. – 119 с.
503686
  Васильев В.А. Зарубежные радиолюбительские конструкции / В.А. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 96 с.
503687
   Зарубежные радиопередающие устройства. – Москва, 1989. – 135 с.
503688
  Матвеев М.Ю. Зарубежные ресурсы об имидже библиотек и библиотекарей // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 5. – С. 139-146. – ISSN 0869-6020
503689
  Швачко С. Зарубежные связи Дагестанского университета / С. Швачко. – Махачкала, 1967. – 24с.
503690
  Грачев А.А. Зарубежные системы сбора, обработки и хранения морской геолого-геофизической информации / А.А. Грачев, Л.А. Щербакова. – Москва, 1973. – 43с.
503691
   Зарубежные славяне и Россия. – Москва, 1975. – 576 с.
503692
   Зарубежные славяне и русская культура. – Л., 1978. – 262с.
503693
   Зарубежные славянские литературы. – М., 1970. – 436с.
503694
   Зарубежные славянские литературы. ХХ век. – Москва : Наука, 1970. – 436с.
503695
  Москаленко А.Е. Зарубежные славянские народы в средние века. / А.Е. Москаленко. – Воронеж, 1973. – 31с.
503696
  Потоцкая О.Ю. Зарубежные статьи как фактор роста фальсификаций научных публикаций и снижения наукометричных показателей организаций / О.Ю. Потоцкая, А.Э. Левых, В.И. Мамчур // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 20-25. – ISSN 2307-0404


  "...Ряд наказів Міністерства освіти і науки України стимулюють вчених публікувати свої статті за кордоном, але не вказують критерії вибору рекомендованих журналів. У результаті автори обирають найпростіший спосіб і розміщують свої роботи в зарубіжних ...
503697
   Зарубежные страны. – Москва, 1957. – 991с.
503698
   Зарубежные телеметрические системы контроля загрязнения воздуха. – Обнинск, 1976. – 44с.
503699
   Зарубежные транзисторы диоды 1N...60000... : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 1999. – 634с. – ISBN 5-88977-053-5
503700
   Зарубежные транзисторы диоды А...Z : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2000. – 552с. – ISBN 5-93630-009-9
503701
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : cправочник-каталог; в 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-022-2
Т. 1. – 1999. – 832 с.
503702
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : Справочник. В 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-023-0
Т.2 : Каталог. – 1999. – 896с.
503703
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : справочник; в 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037--13-3
Т. 4. – 1999. – 928 с.
503704
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : справочник-каталог; в 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037--025-7
Т. 5. – 1999. – 928 с.
503705
  Петухов В.М. Зарубежные транзисторы и их аналоги : справочник-каталог; в 5-ти томах / В.М. Петухов. – Москва : ИП РадиоСофт. – ISBN 5-93037-005-2
Т. 3. – 2000. – 832 с.
503706
  Вовк Олег Леонтьевич Зарубежные украинские клерикально-националистические центры в антисоветской политике Ватикана (60-е - 80-е годы) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Вовк Олег Леонтьевич;. – Ужгород, 1986. – 15 с.
503707
  Бадаева Зарубежные усилительные ЛБВ малой и средней мощности / Бадаева, ОН, 1965. – 44с.
503708
  Кирилина Т.Ю. Зарубежные ученые о социологии морали // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – с.133-138. – ISSN 0132-1625
503709
  Борейко В. Зарубежные философы дикой природы / В. Борейко, Е. Поминова; Киевский эколого-культурний центр. – Київ, 2000. – 124с. – (Охрана дикой природи ; Вип.17). – ISBN 966-7555-11-9
503710
   Зарубежные центры африканистики. – М., 1968. – 422с.
503711
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М., 1970. – 176с.
503712
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
1-1. – 1970. – 176с.
503713
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
1-2. – 1970. – 158с.
503714
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
2-1. – 1970. – 185с.
503715
   Зарубежные центры по изучению Латинской Америки. – М.
2-2. – 1970. – 168с.
503716
   Зарубежные центры по подготовке управляющих. – М., 1975. – 295с.
503717
  Есенин Е.А. Зарубежные цифровые вычислительные машины / Е.А. Есенин. – М., 1969. – 26с.
503718
  Кравец В.А. Зарубежные ЭВМ : Оборудование и программное обеспечение: Учеб. пособие для ин. студ. / В.А. Кравец, А.Я. Шпильберг. – Харьков : Основа, 1991. – 204с. – ISBN 5-11-000733-0
503719
  Литвинова Н.Н. Зарубежные электронные ресурсы как пример для российских агрегатов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  В условиях повышенного интереса библиотечного сообщества к отечественным электронным издательским продуктам очень важно учитывать накопленный российскими библиотеками опыт взаимодействия с зарубежными партнерами.
503720
  Некрасов Е.М. Зарубежные эндогенные месторождения золота / Е.М. Некрасов. – М., 1988. – 285с.
503721
  Трепелков П В. Зарубежный бизнес американских монополий / П В. Трепелков. – М, 1982. – 240с.
503722
   Зарубежный Восток. – Москва, 1983. – 264с.
503723
   Зарубежный Восток. – Ташкент, 1985. – 167с.
503724
   Зарубежный Восток. – Москва, 1986. – 418с.
503725
   Зарубежный Восток. – Москва, 1986. – 126с.
503726
   Зарубежный Восток. – Москва, 1990. – 142с.
503727
   Зарубежный Восток и современность : Основные закономерности и специфика развития освободившихся стран. – Москва
Т. 1. – 1974. – 456с.
503728
   Зарубежный Восток и современность. – Москва
Т. 2. – 1974. – 680 с.
503729
   Зарубежный Восток и современность. – Москва
Т. 1. – 1980. – 533с.
503730
   Зарубежный Восток и современность. – Москва
Т. 2. – 1980. – 320 с.
503731
   Зарубежный Восток и современность. – Москва
Т. 3. – 1981. – 528 с.
503732
   Зарубежный Дальний Восток. – Владивосток, 1990. – 118с.
503733
   Зарубежный детектив : Хэйр С. Чисто английское убийство. – М., 1970. – 399с.
503734
   Зарубежный детектив. – М., 1977. – 383с.
503735
   Зарубежный детектив. – М., 1978. – 383с.
503736
   Зарубежный детектив. – М., 1979. – 400с.
503737
   Зарубежный детектив. – М., 1982. – 495с.
503738
   Зарубежный детектив. – М., 1983. – 495с.
503739
   Зарубежный детектив. – Москва, 1984. – 432с.
503740
   Зарубежный детектив. – Москва, 1985. – 448с.
503741
   Зарубежный детектив. – М., 1987. – 605с.
503742
  Гарднер Зарубежный детектив : романы / Гарднер, , Ф. и др. Джеймс. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 444 с.
503743
   Зарубежный детектив. – М., 1992. – 48с.
503744
   Зарубежный детектив. – К.
Т. 1. – 1992. – 377с.
503745
   Зарубежный детектив. – К.
Т. 2. – 1992. – 381с.
503746
   Зарубежный детектив : пер. с англ. – Москва : Кругозор. – ISBN 5-88160-007-X
[Вып. 4]. – 1992. – 317, [2] с. : ил. – Содерж. романы: Смертельный медовый месяц / Л. Блох. В аду все спокойно / Ч. Вильямс . Тело / К. Браун. Нога молодого барашка / Р. Даль. Дело об отпечатке губ / Э. Гарднер
503747
   Зарубежный детектив. – К., 1993. – 377с.
503748
   Зарубежный детектив. – Москва : Голос
16. – 1993. – 345 с.
503749
  Дюпен Х. Зарубежный детектив XIX в. : [сборник] : Эмиль и сыщики : [для детей] / Х. Дюпен, С.П. Бавин, Э. Кестнер ; [иллюстрации В. Трира] ; к сб. в целом: сост. и авт. предисл. С.П. Бавин]. – Москва : Книга, 1990. – 319, 77, 4 с. – Библиогр.: с. 319-320. – (Домашняя библиотека)
503750
  Бавин С.П. Зарубежный детектив XX века : (в рус. пер.) : попул. библиогр. энцикл. / Сергей Бавин. – Москва : Книжная палата, 1991. – 202, [2] с. – ISBN 5-7000-0247-7
503751
   Зарубежный детектив. В 16 т.. – М.
Т. 1. – 1991. – 469с.
503752
  Сербин М.В. Зарубежный и российский опыт повышения электоральной активности молодежи посредством интернет-голосования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 43-45. – ISSN 1812-3910


  Автор статьи рассматривает возможность рецепции положительного опыта зарубежных стран в вопросах повышения электоральной активности молодых избирателей. Особое внимание уделяется передовым технологиям, используемым при проведении выборов в зарубежных ...
503753
   Зарубежный калейдоскоп. – М., 1990. – 59с.
503754
  Маркулан Я.К. Зарубежный кинодетектив / Я.К. Маркулан. – Л : Искусство, 1975. – 168 с.
503755
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
1. – 1993. – 495с.
503756
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
2. – 1993. – 415с.
503757
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
3. – 1993. – 457с.
503758
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
4. – 1993. – 400с.
503759
   Зарубежный классический детектив в 5-ти томах. – М.
5. – 1993. – 380с.
503760
   Зарубежный криминальный роман. – Нижний Новгород : Фидес, 1991. – 681с. – ISBN 5-04-001577-1
503761
   Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес. – ISBN 5-88374-003-0
Вып. 7. – 1992. – 429, [2] с. – Содерж.: Уик-энд Остерманов / Р. Ладлэм. Семейный заговор / В. Каннинг
503762
   Зарубежный криминальный роман : [романы]. – Нижний Новгород : ФИДЕС. – (Зарубежный криминальный роман). – ISBN 5-88374-005-7
вып. 9. – 1992. – 400 с. – Содерж.: Дело об исчезнувшей красотке/Р.С. Пратер. Последняя женщина в его жизни/Э. Куин. Вилла на холме/С. Моэм
503763
   Зарубежный криминальный роман. – Н.Новгород : Фидес, 1994. – 591 с.
503764
   Зарубежный криминальный роман. – М., 1995. – 475с.
503765
  Горбунов Э.П. Зарубежный мир о Программе КПСС / Э.П. Горбунов. – М, 1962. – 80с.
503766
   Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы : республиканский межведомственный сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка
Вып. 8. – 1985
503767
  Букарев В.Б. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 53-64. – ISSN 1812-3910
503768
  Ли Чунюй Зарубежный опыт государственного регулирования аграрного сектора национального хозяйства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 93-99. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
503769
  Антонюк О.А. Зарубежный опыт государственного регулирования банковской деятельности и его использование в современной России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 191-196. – ISSN 1728-8878
503770
  Городничая Е.И. Зарубежный опыт государственного стимулирования формирования кластеров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 15-26. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
503771
  Богонюк Г.И. Зарубежный опыт законодательной регламентации уголовной ответственности за неисполнение судебного решения // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 112-117
503772
  Кильдюшевский Е.И. Зарубежный опыт изучения трещинно-разрывной тектоники / Е.И. Кильдюшевский, Н.Н. Херасков. – М., 1973. – 32с.
503773
  Загашвили В. Зарубежный опыт импортозамещения и возможные выводы для России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 137-148 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0042-8736
503774
  Гребенюк А.А. Зарубежный опыт испльзования выборочных статистических обследований в целях учета трудовой миграции / А.А. Гребенюк, Т.В. Лебедева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 10. – С. 23-28. – ISSN 0320-8168
503775
  Савченко-Бельський Зарубежный опыт использования аутсорсинга в развитии гостиннично-туристического бизнеса России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 64-68.
503776
  Хачатрян А.С. Зарубежный опыт криминализации деяний, посягающих на здоровье потребителей // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 42-44. – ISSN 1812-3910


  В статье раскрываются особенности правовой регламентации деяний, посягающих на здоровье потребителей, в уголовном законодательстве зарубежных стран.
503777
  Феоктистова Т. Зарубежный опыт налогового стимулирования инноваций // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 220-226. – ISSN 1818-5754
503778
  Исаева А.Т. Зарубежный опыт наращивания конкурентоспособности при помощи кластеризации как инновационной формы управления производством // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 59-67. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
503779
  Куранда Т.К. Зарубежный опыт научно-технологических приоритетов / Т.К. Куранда, В.М. Евтушенко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 133-138. – ISBN 978-966-479-052-6
503780
  Дралюк Л.Б. Зарубежный опыт опробывания рудных месторождений по керну при алмазном бурении / Л.Б. Дралюк. – Л., 1969. – 24с.
503781
   Зарубежный опыт освоения Мирового океана. – Владивосток, 1979. – 80с.
503782
  Мирнова Л.И. Зарубежный опыт предупреждения преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов / Л.И. Мирнова, А.П. Кузнецов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 63-64. – ISSN 1812-3910
503783
  Дурнова И.А. Зарубежный опыт проведения интернет-выборов и проблемы для России // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 74-82. – ISSN 0132-0831
503784
  Пьянкова А.И. Зарубежный опыт проведения переписей населения через Интернет // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 5. – С. 46-52. – ISSN 0320-8168
503785
  Волков С. Зарубежный опыт продвижения территорий // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 1/2. – С. 196-202. – ISSN 0207-3676
503786
  Еникеев Н.Б. Зарубежный опыт разработки обводненных рудных месторождений. / Н.Б. Еникеев. – М., 1958. – 43с.
503787
  Рубцов В.В. Зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за нарушение, допущенные в ходе экспертной деятельности // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 118-123
503788
   Зарубежный опыт регулирования процессов социально-экономического развития. – Новосибирск, 1991. – 60с.
503789
  Ипатов А.П. Зарубежный опыт стимулирования инновационной активности предпринимателей // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 53-57. – ISSN 1728-8878
503790
  Николаева Л. Зарубежный опыт стимулирования экспорта на примере ЕЭС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-55.
503791
  Галиб Азиз оглы Танрывердиев Зарубежный опыт управления дебиторской задолженностью // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 36-38. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6814
503792
  Скутина А.В. Зарубежный опыт формирования административно-правового статуса органов, обеспечивающих контроль и надзор за деятельностью в морских портах и возможность его использования в российских условиях // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910


  В данной статье обобщен опыт организации и осуществления полномочий органами, уполномоченными осуществлять контроль и надзор за деятельностью в морских портах различных стран. Анализ проводится по основным положениям нормативно-правовых актов, ...
503793
  Кочур Ю.Г. Зарубежный опыт функционирования венчурных фондов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 9-14. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто галузі, які є найбільш привабливими для венчурного інвестування. Оцінено можливості застосування цього досвіду в Україні.
503794
  Горностаэва Е.О. Зарубежный опыт электронного голосования на выборах: краткая характеристика // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 6 (48). – С. 24-33. – ISSN 1812-8696
503795
  Азьмуко Л.А. Зарубежный очерк С.И.Третьякова (к вопросу о становлении советской документальной прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Азьмуко Л.А.; Иркутский гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 22л.
503796
   Зарубежный роман. – Пермь, 1982. – 152с.
503797
  Горбунов Арнольд Матвеевич Зарубежный роман 20-го века : Рек. библиогр. указ. / Горбунов Арнольд Матвеевич. – Москва : Книга, 1982. – 351с.
503798
   Зарубежный роман в системе литературного направления. – Днепропетровск, 1989. – 147с.
503799
  Мотылева Т.Л. Зарубежный роман сегодня / Т.Л. Мотылева. – Москва : Советский писатель, 1966. – 471 с.
503800
  Агранат Г.А. Зарубежный Север : Очерки природы, истории, населения и экономики районов / Г.А. Агранат. – Москва : АН СССР, 1957. – 319с. – (Научно-популярная)
503801
  Агранат Г.А. Зарубежный Север: опыт освоения / Г.А. Агранат. – Москва : Наука, 1970. – 414 с.
503802
   Зарубежный транспорт. – М
1. – 1956. – 300с.
503803
   Зарубежный транспорт. – М
2. – 1958. – 368с.
503804
  Черток С. Зарубежный экран : интервью / С. Черток. – Москва : Искусство, 1973. – 247, [1] с.
503805
   Зарубежный экран. – М, 1980. – 184с.
503806
  Кухаренко Ю.В. Зарубинецкая культура // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1964. – Д1-19 : Зарубинецкая культура / Ю.В. Кухаренко. – С. 1-68
503807
  Пачкова С.П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы / Пачкова С.П.; Ред. Козак Д.Н.; НАН Украины; Ин-т археологии. – Киев, 2006. – 172с. – ISBN 966-02-3955-6
503808
  Максимов Е.В. Зарубинецкая культура на территории УССР / Е.В. Максимов. – К., 1982. – 183с.
503809
  Гаврилюк В.С. Зарубіжна Азія : Фізико-географічна характеристика / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1974. – 168 с. : іл.17. – Бібл. 25


  У посібнику подано стислу фізико-географґчну характеристику зарубіжної Азії відповідно до програми з фізичної геграфії частин світу для природничо-географічних факультетів.
503810
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США / Марія Васильєва. – Київ : Фенікс, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-175. – ISBN 978-966-651-922-4
503811
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога США: плюси і мінуси // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 184-188. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
503812
  Васильєва М.О. Зарубіжна допомога уряду США Україні: мотивація і результати // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 10-20


  Стаття присвячена аналізу іноземної допомоги Україні, як інструменту зовнішньої політики Сполучених Штатів, який застосовувався з метою досягнення американських національних інтересів. Наукова проблема полягає в оцінці стосунків причини і наслідку між ...
503813
  Михайлуца Микола Зарубіжна історіографія релігійної політики в окупованих румунами південно-західних українських землях у 1941-1944 роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-132. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті подано огляд малознаних праць представників зарубіжної історіографії політики румунської окупаційної влади і Румунської православної місії у напрямку християнізації української території між Бугом і Дністром (губернаторство Трансністрія) в ...
503814
  Денисова Т.Н. Зарубіжна литература ХХ століття : Хрестоматія-посібник; підручник для 11 класу загальноосв. навч. закладів / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – Київ : Генеза, 2000. – 768 с. – ISBN 966-504-013-8
503815
  Щавурський Б.Б. Зарубіжна літератуpа : Посібник-хрестоматія. 11 кл. / Б.Б.Щавурський, С.В.Музика. – Тернопіль : БогДан. – ISBN 966-7520-46-3
. – 2000. – 672 с.
503816
  Прокаєв Ф.І. Зарубіжна література : навч. посібник / Ф.І. Прокаєв, Б.В. Кучинський, І.В. Долганов. – Київ : Вища школа, 1987. – 230 с.
503817
   Зарубіжна література. – К, 1990. – 463с.
503818
   Зарубіжна література. – К, 1992. – 638 с.
503819
  Денисова Т.Н. Зарубіжна література / Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко. – К., 1996. – 429с.
503820
  Лісовський А.И. Зарубіжна література / А.И. Лісовський, С.О. Пультер. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ, 1996. – 364с.
503821
   Зарубіжна література : Пробний підручник для 11 кл. загальноосвітньо школи. – Київ : Вежа, 1996. – 320 с. – ISBN 9667091023
503822
  Гримич Г.М. Зарубіжна література / Г.М. Гримич. – Київ, 1997
503823
  Міляновська Н. Зарубіжна література : Посібн. для учнів 6 клас / Н.Міляновська, І.Данилків. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. – 96 с. – ISBN 966-562-052-5
503824
  Лісовський А.М. Зарубіжна література : Hавч. посібник / А.М. Лісовський, С.О. Пультер; КУ ім.Т.Шевченка. – 2-ге вид-ня, змін. і допов. – Київ : Вежа, 1998. – 384с. – ISBN 9667091007
503825
  Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література : Підручник-хрестоматія нововведених творів 5-6 кл. / Л.В. Ковбасенко, Л.І. Куликова; за ред.Ю.І.Ковбасенка. – Київ : Абрис, 1999. – 112 с. – ISBN 966-531-061-5
503826
   Зарубіжна література. – Київ, 2000
503827
   Зарубіжна література : Стислий виклад змісту всіх творів за новою шкільною програмою 10-11 класи. – Харків : Ранок, 2000. – 672 с. – (Дайджест). – ISBN 966-624-036-Х
503828
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 10 клас. – Донецьк : БАО, 2001. – 960с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-353-6
503829
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 9 клас. – Донецьк : БАО, 2001. – 864с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-352-8
503830
   Зарубіжна література : Посібник-хрестоматія 11 клас. – Донецьк : "БАО", 2001. – 832с. – (Нова шкільна програма). – ISBN 966-548-354-4
503831
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
503832
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
503833
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
503834
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001
503835
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001
503836
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001
503837
   Зарубіжна література : Хрестоматія 10 клас: Повна збірка за сучасною програмою Мін-ва освіти і науки України. У 2-х т. – Харків : Торсінг. – (Свічадо). – ISBN 966-670-018-2
Т.1. – 2002. – 560с.
503838
   Зарубіжна література : Хрестоматія 11 клас: Повна збірка за сучасною програмою Мін-ва освіти і науки України 2001 р. У 2 т. – Харків : Торсінг. – (Свічадо). – ISBN 966-670-013-1
Т.1. – 2002. – 592с.
503839
   Зарубіжна література : Хрестоматія 11 клас: Повна збірка за сучасною програмою Мін-ва освіти і науки України 2001 р. У 2 т. – Харків : Торсінг. – (Свічадо). – ISBN 966-670-023-9
Т.2. – 2002. – 608с.
503840
   Зарубіжна література : Хрестоматія.10 клас: Повна збірка за сучасною програмою Мін-ва освіти і науки України 2001 р. У 2-х т. – Харків : Торсінг. – (Свічадо). – ISBN 966-670-013-1
Т.2. – 2002. – 576с.
503841
  Мірошниченко Л.Ф. Зарубіжна література : підручник для 7 класу [загальноосвіт. навч. закл.] / Л.Ф. Мірошниченко ; [наук. ред. Л.І. Мацько ; відп. за вип. Кальченко Н.В.]. – Київ : Слово, 2011. – 389, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-194-084-9
503842
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ
№ 11, червень. – 2012. – ціна на рік - ціна комплекту (газ. "Укр. мова та літ-ра"+ газ. "Зарубіжна літ-ра")
503843
   Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ
№ 12, червень. – 2012. – ціна на рік - ціна комплекту (газ. "Укр. мова та літ-ра"+ газ. "Зарубіжна літ-ра")
503844
   Зарубіжна література. – Київ, 1996-
№ 23 грудень. – 2012. – 42 с.
503845
   Зарубіжна література (1871-1917). – К
1. – 1963. – 24с.
503846
   Зарубіжна література (1871-1917). – К
2. – 1963. – 45с.
503847
   Зарубіжна література (1871-1917). – Львів, 1966. – 56с.
503848
   Зарубіжна література 17-19 ст.. – Львів
3. – 1962. – 39с.
503849
   Зарубіжна література 17-19 ст.. – Львів, 1966. – 39с.
503850
   Зарубіжна література 19 століття : Хрестоматія. Навч. посібник для 10 кл.загальноосвіт.шк. – 2-ге вид. – Київ : Педагогічна преса, 2000. – 512с. – ISBN 966-7320-12-Х
503851
   Зарубіжна література 19 століття : Хрестоматія: Навчальний посібник для 10 класу загальноосвітної школи. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Київ : Педагогічна преса, 2002. – 592с. – ISBN 966-7320-28-6
503852
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література 19 сторіччя. Доба романтизму : Підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – Тернополь : Навчальна книга-Богдан, 2001. – 416с. – ISBN 966-7924-06-8


  Шахова Кіра Олександрівна ...
503853
  Пронкевич О.В. Зарубіжна література XIX століття : Проб. підруч. для 10 кл.середніх загальноосвітніх шкіл / О.В. Пронкевич. – Киев : Педагогічна преса, 1999. – 240 с. – ISBN 966-7320-00-6
503854
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму = Доба романтизму : підручник / Д.С. Наливайко, К.О Шахова ; Міжнародний фонд " Відродження". – Київ : Заповіт, 1997. – 464 с. – ISBN 5-7707-1086-1


  Шахова Кіра Олександрівна (1926-1903)
503855
  Наливайко Д.С. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму : підручник / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 416с. – ISBN 966-7924-06-8


  Шахова Кіра Олександрівна ...
503856
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1996
503857
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1997
503858
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 2. – 1997
503859
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 3. – 1997
503860
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 4. – 1997
503861
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 5. – 1997
503862
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 6. – 1997
503863
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 7. – 1997
503864
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 8. – 1997
503865
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 9. – 1997
503866
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 10. – 1997
503867
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 11. – 1997
503868
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 12. – 1997
503869
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1998
503870
   Зарубіжна література в навчальних закладах. – Київ
№ 1. – 1999
503871
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2000
503872
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
503873
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001
503874
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2001
503875
   Зарубіжна література в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2001
503876
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2002
503877
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2002
503878
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 6. – 2002
503879
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2002
503880
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2002
503881
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2002
503882
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2002
503883
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2003
503884
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2003
503885
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2003
503886
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2004
503887
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2004
503888
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 7. – 2004
503889
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 8. – 2004
503890
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 9. – 2004
503891
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 10. – 2004
503892
   Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ
№ 11. – 2004
503893
  Дроздовський Д. Зарубіжна література в Україні: у пошуках канону // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 3/4 (1035/1036). – С. 218-220. – ISSN 0320 - 8370
503894
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2005
503895
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2005. – 72 с.
503896
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2005. – 72 с.
503897
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2005. – 72 с.
503898
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Харків : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2005. – 72 с.
503899
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2005. – 72 с.
503900
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7. – 2005. – 56 с.
503901
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 8. – 2005. – 72 с.
503902
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2005. – 72 с.
503903
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2005. – 72 с.
503904
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2005. – 56 с.
503905
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2006. – 64 с.
503906
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2006. – 64 с.
503907
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 6. – 2006. – 64 с.
503908
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2006. – 96 с.
503909
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2006. – 64 с.
503910
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2006. – 64 с.
503911
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2007. – 64 с.
503912
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2007. – 64 с.
503913
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2007. – 64 с.
503914
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 8. – 2007. – 64 с.
503915
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 9. – 2007. – 64 с.
503916
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 10. – 2007. – 64 с.
503917
   Зарубіжна література в школах України. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 12. – 2007. – 64 с.
503918
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 1. – 2008. – 64 с.
503919
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2008. – 64 с.
503920
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2008. – 64 с.
503921
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2008. – 88 с.
503922
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 2. – 2009. – 64 с.
503923
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 3. – 2009. – 64 с.
503924
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 4. – 2009. – 64 с.
503925
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 5. – 2009. – 56 с.
503926
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 7/8. – 2009. – 96 с.
503927
   Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ : Антросвіт, 2005-
№ 11. – 2009. – 64 с.
503928
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2010. – 64 с.
503929
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2010. – 64 с.
503930
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2010. – 64 с.
503931
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2010. – 64 с.
503932
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2010. – 64 с.
503933
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2010. – 64 с.
503934
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2011. – 64 с.
503935
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2011. – 64 с.
503936
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2011. – 64 с.
503937
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2011. – 64 с.
503938
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2011. – 64 с.
503939
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 4. – 2012. – 64 с.
503940
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 5. – 2012. – 64 с.
503941
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2012. – 64 с.
503942
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2012. – 96 с.
503943
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2012. – 64 с.
503944
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2012. – 64 с.
503945
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 11. – 2012. – 64 с.
503946
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 12. – 2012. – 64 с.
503947
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2013. – 64 с.
503948
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2015. – 64 с.
503949
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 3. – 2015. – 64 с.
503950
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2015. – 64 с.
503951
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2015. – 96 с.
503952
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2015. – 64 с.
503953
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 1. – 2016. – 66 с.
503954
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 2. – 2016. – 66 с.
503955
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 6. – 2016. – 64 с.
503956
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 7/8. – 2016. – 96 с.
503957
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 9. – 2016. – 64 с.
503958
   Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
№ 10. – 2016. – 64 с.
503959
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 7. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503960
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 8. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503961
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 9. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503962
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 10. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503963
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 13/14. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503964
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 15/16. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503965
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 18. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503966
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 21. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503967
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 22. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503968
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 23. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503969
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 24. – 2005. – До №6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503970
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 4. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503971
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 5. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503972
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 7. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503973
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 8. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503974
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 9. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503975
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 10. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503976
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 11/12. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503977
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 13/14. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503978
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 15/16. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503979
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 17. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503980
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 18. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503981
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 19. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503982
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 20. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503983
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 23. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503984
   Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал. – Харків, 2005-
№ 24. – 2006. – До № 6 2005 року назва "Зарубіжна література в школах України"
503985
  Супрун В.М. Зарубіжна література першої половини XX століття : навч.-метод. рек. для студентів спец. "Журналістика" / В.М. Супрун. – Вінниця : Вінницька газета, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: с. 16 та в кінці тем
503986
   Зарубіжна література ранніх епох : Античність. Середні віки. Відродження ; навч. посібник. – Київ : Вища школа, 1994. – 406 с. – ISBN 5-11-004106-7
503987
   Зарубіжна література середніх віків і Відродження. – Львів
2. – 1962. – 35с.
503988
   Зарубіжна література ХІХ ст.. – Львів
4. – 1962. – 42с.
503989
   Зарубіжна література ХІХ ст.. – К, 1999. – 357с.
503990
   Зарубіжна література ХХ ст.. – К, 1998. – 316с.
503991
  Магдієва Н. Зарубіжна література. 11 клас : Матеріали для підготовки до екзамену / Н. Магдієва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – 112 с. – ISBN 966-562-233-1
503992
   Зарубіжна література. 5 клас : Матеріали до уроків. – Харків : Торсінг, 2000. – 176с. – (Біб-ка вчителя.Зарубіжна літ-ра). – ISBN 966-7661-27-Х
503993
   Зарубіжна література. Хрестоматия для 11 кл. : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 896с. – ISBN 966-548-252-1
503994
   Зарубіжна література. Хрестоматія для 8 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 688с. – ISBN 966-548-261-0
503995
   Зарубіжна література. Хрестоматія для 9 кл. : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 896с. – ISBN 966-548-257-2
503996
   Зарубіжна література.:матеріали до вивчення літератур Сходу : тексти, літературно-наукові статті : хрестоматія : навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2006. – 689с. – ISBN 966-594-741-9
503997
  Міляновська Н. Зарубіжна література.7 клас : Посібник-хрестоматія. / Н. Міляновська, Н. Соколовська. – 3. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 272 с. – ISBN 966-562-394-Х
503998
  Кириленко О. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 42-57. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Зроблено порівняльний аналіз надання інвестиційних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам в Україні та за кордоном.
503999
  Нікітішин А.О. Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і cутність податків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 16-18
504000
  Юрківський В.М. Зарубіжна тематика в працях Костянтина Григоровича Воблого : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-23. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано перший етап творчості К. Воблого, пов"язаний переважно з зарубіжною економікою.
<< На початок(–10)501502503504505506507508509510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,