Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
487001
  Самовидець Я. "Етногенез" кримського народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 1
487002
  Крисаченко В. "Етногенез" по-московськи, або Звідки й навіщо з"являється "старший брат" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 15


  "Гірке запитання й одвічна проблема: чому позиція Росії щодо України в стратегічних вимірах є неодмінно негативною? Відповіді можна отримати, зрозумівши саму сутність такого геополітичного феномену як Росія, що пнеться вирішувати долю всіх і вся, та ...
487003
  Руденко В. "Етнографічна карта (Мапа) Буковини" як історико-географічний твір / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 198-201. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
487004
  Скрипник Г.А. "Етнографічний віснис" (- друкований орган Етнографічної Комісії ВУАН ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 260. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
487005
  Глушко М. "Етнографічному збірнику" - 125 років // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 5-19. – ISSN 2664-4282


  Згадується М. Грушевський як відповідальний редактор збірника.
487006
  Хоменко М. "Етнос" чи "етнічність"? (До питання пошуку базової категорії сучасної етнології) // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 83-86
487007
  Поліхов О.Л. "Етос музики" як єдність внутрішнього устрою музики і характеру ії впливу на людину // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 109-111
487008
   "ЕТС" становится ERV // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 85 : фото. – ISSN 1998-8044
487009
  Паламарчук В. "Етюд М. Соколовського" та "Рукопис С.М. Галіна" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 81-94. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто композиторський доробок видатного українського гітариста XIX століття Марка Соколовського (1818–1883). Досліджено різні редакції неодноразово опублікованого “Етюду”, який став широковідомим під його авторством. Особливу увагу привернуто до ...
487010
  Елленбергер Т. "Етюд на тему "Фантазія" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 97
487011
  Гарбар Р. "Ефект бумеранга" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 30). – С. 8-9


  Росія використовує фактор міграції як ще один із механізмів підриву єдності ЄС. Як цьому запобігти?
487012
  Шевчук В.О. "Ефект локомотива" як наближена характеристика ефективності інтеграційних процесів: розрахунки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 12-14
487013
  Павлюк Н.Д. "Ефект очуження" в українській драматургії другої половини 20-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті висвітлено гносеологічний та демістифікаторський характер "ефекту очуженні" в українській драматургії другої половини 1920-х рр. Розглянуто такі функції "ефекту очуження", як уведення емоційної дистанції, деавтоматизація, дегероїзація та ...
487014
  Шумская С.С. "Ефект переносу" та монетарна політика в Україні // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 51-58
487015
  Юхимук Я. "Ефект присутності" як засада музичного екфразису (на матеріалі творів Патріка Зюскинда, Мілорада Павича і Петера Хьога) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 289-297


  Здійснено спробу уніфікації дефініції "екфразис", виділено його з-поміж художніх описів, метафор, гіпотипозисів та ейдолонів, а також окреслено критерії для виявлення музичного екфразису в тексті. Спостерігаючи за взаємодією функцій музичного екфразису ...
487016
  Остащук І. "Ефект Франциска" у церкві та поза нею // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 365-370
487017
  Косьміна В.В. «Ефект переливу» як механізм непрямого впливу ТНК на експорт нових індустріальних країн Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 114-115
487018
  Кіптенко В.К. Е-туризм: маркетинг у соціальних мережах туристичних підприємств м. Київ / В.К. Кіптенко, А.В. Куцюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 200-206 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
487019
  Матвейчук Л. Е-урядування країн Балтії: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 159-168
487020
  Дульська І.В. Е-урядування як інструмент соціального інжинірингу суспільства в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (68). – С. 89-104. – ISSN 1681-116Х
487021
  Глущук Є. Е-урядування як механізм громадянської участі в умовах масштабування інформаційного поля управлінської діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 309-316. – ISSN 2224-9516
487022
  Чальцева О.М. Е-урядування: перспективи впровадження в українському просторі / О.М. Чальцева, А.О. Лаврищева // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 48-53. – ISSN 2519-2949
487023
   Етно-демографічні процеси у країнах західної Європи у Середні віки : програма спеціального курсу для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 12с.
487024
  Горобець Марися Етно-кутюр : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 138-142 : Фото
487025
  Оржицький І.О. Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х - 80-х роках ХХ століття = Peculiaridades etnicas, nacionales y culturales del proceso literario en los paises Andinos (Peru, Bolivia, Ecuador) entre los anos 20 y 80 del siglo XX / Ігор Оржицький ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Майдан, 2016. – 353, [1] с. – Парал. тит. арк. ісп. - Імен. покажчик: с. 341-348. - Резюме ісп. – Бібліогр.: с. 319-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-655-7
487026
  Бойко В.В. Етно-національна основа літератури як складника культури // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 1-5. – ISSN 2304-5809
487027
  Бура І.В. Етно-релігійна зумовленість топономії Великої Волині / І.В. Бура, О.Я. Романів, О.В. Яроменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 210-216 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
487028
  Микитчук Н.М. Етно-територіальна єдність України: погляди М. Драгоманова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 160-167. – ISBN 966-551-178-5
487029
  Бабушко С. Етно-туристична пропозиція в Україні / С. Бабушко, С. Попович // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 171-177. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Оскільки етно-туризм - відносно новий вид спеціалізованого туризму, чіткого визначення цього явища у науковій літературі поки що не існує, так як і єдиного написання терміну: окремо (етно туризм) чи через дефіс (етно-туризм) чи разом (етнотуризм). ...
487030
  Капелюшний В.П. Етногенез (- сукупність соціально-історичних, духовно-культурних процесів та природних чинників, що зумовлюють виникнення, становлення і розвиток етносу) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 256. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
487031
  Фіннік С.В. Етногенез булгар і переселення кочових племен кочових племен у Східну Європу в V столітті н.е. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 81-88. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
487032
  Конча С. Етногенез і об"єктивність (відповідь В. Балушку) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі питання методології етногенетичних досліджень, а також проблема заселеності лісостепової смуги та Середнього Подніпров"я в ХІ-XV ст. The same questions of ethnogenetical investigation methodology have examined. At the same time, ...
487033
  Кісь Я.П. Етногенез слов""ян / Я.П. Кісь. – Львів, 1985. – 687 с.
487034
  Петров В.П. Етногенез слов"ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика : джерела, етапи розвитку і проблематика / В.П. Петров. – Київ : Наукова думка, 1972. – 212, [3] с.
487035
   Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : У 4-х т. – Львів. – ISBN 966-02-0154-0; 966-02-0155-9
Т. 1 : Археологія та антропологія. – 1999. – 608с.
487036
  Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу / М.Т. Юрій. – Київ : Таксон, 1997. – 237 с. – ISBN 966-7128-09-1
487037
  Юрій М.Ф. Етногенез українського народу : навчальний посібник / Юрій Михайло Федорович. – [ 3-тє вид., доп. і переробл. ]. – Київ : Кондор, 2008. – 262с. – ISBN 978-966-351-147-4
487038
  Семчук Ю.Й. Етногенез української нації в умовах "гібридної експансії" // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 68-97. – ISBN 978-966-434-365-4
487039
  Залізняк Л.Л. Етногенез українців / Л.Л. Залізняк, В.Д. Баран // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 256-259. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
487040
  Балушок В.Г. Етногенез українців: до історії вивчення, питання методології // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 239-255. – ISSN 2309-2262


  Згадуються праці М. Костомарова "Думки про федеративне начало в давній Русі", "Риси народної південноруської історії" і, особливо, "Дві східнослов"янські народності". "В них учений фактично першим як етнолог звернув увагу на існування у Давній Русі ...
487041
  Залізняк Л. Етногенез українців: імперські міфи та історична реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-12. – (Українознавство ; вип. 6)


  Аналізується стан проблеми походження українців з позиції сучасної європейської етнології. Загальноприйняті норми етнічного розвитку європейських народів суперечать традиційній для радянської історіографії пізньосередньовічній версії походження ...
487042
  Павлюк С.П. Етногенез українців: теоретичні та суспільно-політичні етапи процесу // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – C. 4-9. – ISSN 2078-1849
487043
   Етногенеза на Jуруците и нивното населуванье на балканот : материjали од Тркалезната маса, одржана во Скопjе на 17 и 18 ноември 1983 година. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1986. – 181, [4] с.
487044
  Пастернак Я. Етногенеза слов"ян у новій археологічній літературі // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 436-448. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
487045
  Наливайко Степан Етногенеза українців за "Влес-книгою" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 164-166
487046
  Наливайко С. Етногенеза українців за "Влес-книгою" // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 76-79.
487047
  Павлюк С. Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції / Степан Павлюк; НАНУ; Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 248с. – ISBN 966-02-3942-4
487048
  Шакурова О. Етногенетична концепція В. Хвойки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 72-78. – ISSN 2522-4611
487049
  Шакурова О. Етногенетичні концепції українських радянських дослідників (50-ті роки XX ст. - 1991 р.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 147-165. – ISSN 2413-7065


  "Аналізуються етногенетичні концепції українських радянських дослідників. Прослідковано, що згідно з офіційною версією радянської історичної науки український народ виник не раніше ніж у ХІV – XV ст., а до цього часу існувала давньоруська народність – ...
487050
  Яровий В.І. Етногенетичні чинники та їх вплив на формування слов"янського етносу (до X ст.) // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 110-117. – ISBN 978-966-2530-21-6
487051
  Склярська О. Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 64-68. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
487052
  Тодоров В.І. Етногеографічні системи Болгарії: загальні особливості формування // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 98-108. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
487053
  Шуканов П.В. Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: спец. 11.00.02 / Шуканов П.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібл.: 12 назв
487054
  Дністрянський М.С. Етногеографія України : навчальний посібник / М.С. Дністрянський ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-613-581-3


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
487055
   Етнография и съвременност. – София, 1976. – 276 с.
487056
  Вакарелски Х. Етнография на България / Х. Вакарелски. – 2-ро изд. – София, 1977. – 676с.
487057
   Етнография на България. – София
1. – 1980. – 375с.
487058
   Етнография на България. – София
2. – 1983. – 327с.
487059
   Етнография на България : в 3 т. / Българската Академия на Науките, Етнографски ин-т с музей. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 3 : Духовна культура. – 1985. – 388 с., 24 л.ил.
487060
  Вайганд Г. Етнография на Македония / Г. Вайганд. – София : Партйздат, 1981. – 104с.
487061
  Любчик І.Д. Етнографічна група лемків в умовах суспільно-політичних трансформацій XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 185-196. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
487062
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
487063
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 231л. – Бібліогр.: л. 180 - 231
487064
  Маланчук В.А. Етнографічна діяльність В.Ю. Охримовича (1870-1931) / В.А. Маланчук. – К., 1972. – 139с.
487065
  Ломова М.Т. Етнографічна діяльність І. Франка / М.Т. Ломова. – Київ, 1957. – 120с.
487066
  Борисенко В.К. Етнографічна діяльність Кабінету національних меншин у 1920–1930-х роках (за архівними документами) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 255-270. – ISSN 2222-4203
487067
  Солодова В. Етнографічна діяльність Одеської комісії країєзнавства (1923-1931) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 16-20
487068
  Константинівська О. Етнографічна діяльність Олени Пчілки // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 332-345. – ISBN 978-966-2410-25-9
487069
  Чибирак С. Етнографічна діяльність Степана Носа // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 83-88


  У статті висвітлюються основні етапи життя та громадської діяльності С.Носа. Автор аналізує його фольклорно-етнографічну спадщину. В статье прослеживаются основные этапы жизни и общественной деятельности С.Носа. Автор анализирует его ...
487070
  Борисенко В. Етнографічна експедиція на Поліссі 1934 року // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 30-
487071
  Заглада Н. Етнографічна експедиція на Полісся. 1934 рік : Бджільництво // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 26-31
487072
  Конта Р. Етнографічна збірка музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: сучасна українська історіографія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 34-38. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
487073
  Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси / С. Томашівський. – С.-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1910. – 64 с. + карта. – Отд. оттиск их "Сборника по славяноведению" в.3
487074
  Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 4-59. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
487075
  Борисенко В.К. Етнографічна комісія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 259. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
487076
  Проскурова С. Етнографічна Комісія ВУАН та її роль у вивченні чумацтва (1921–1931) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 75-80
487077
  Медвідський Б. Етнографічна культура українців Канади та національно-культурне відродження України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
487078
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Григоренко Т. В.; Уманський держ. педагог. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2005. – 211л. + Додаток: л.1-141. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.184-211
487079
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.01 / Григоренко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
487080
  Тиводар М.П. Етнографічна практика в УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 61-63. – (Історія ; Вип. 25)
487081
  Яцун Н.О. Етнографічна складова архіву Михайла Комарова // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 204-213
487082
  Прохоров Д.А. Етнографічна спадщина кримських караїмів у фондах Бахчисарайського історико-культурного заповідника // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 299-304. – ISSN 2218-4805
487083
  Шаповал Л.І. Етнографічна спадщина Тараса Шевченка в полтавський період його творчості // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 58-67. – ISSN 2075-1451
487084
  Душка М. Етнографічна спадщина Федора Вовка // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 129-132
487085
  Дністрянський Мирослав Етнографічна структура державної території та державних кордонів України як геополітичний чинник / Дністрянський Мирослав, Жулканич Борис // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 1. – С. 18-20
487086
  Білоус В. Етнографічна та національно-освітня діяльність М. Гулака та В. Навроцького на Закавказзі // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 586-594. – ISSN 1028-5091
487087
  Глушко М. Етнографічна тематика зарубіжних слов"ян у збірнику "Діалектологічні студії” (2003–2010) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 104-110. – ISSN 0203-9494
487088
  Гурмак В. Етнографічна тематика у медальєрному мистецтві // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
487089
  Степанов В.П. Етнографічне вивчення українського населення Бессарабії 19 -- початку 20 сторіччя. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.05 / Степанов В.П.; НАН Укр.Ін-т нац.відносин і політолог. – К, 1997. – 23л.
487090
  Миронець Н.І. Етнографічне вивчення Ф.К. Вовком Лівобережної України / Н.І. Миронець, О.М. Поляруш // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 12-23. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Дається коротка біографічна довідка про Ф.К. Вовка (Волкова) - визначного етнографа, фольклориста, антрополога й археолога, аналізується його праця "Етнографічні особливості українського народу" з точки зору висвітлення в ній побуту населення ...
487091
  Кирчів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. / Р.Ф. Кирчів. – К., 1978. – 174с.
487092
  Божко Л. Етнографічне дослідження Поділля у 20-х – на початку 30-х років XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 116-122
487093
  Шурубенко О. Етнографічне краєзнавство в контексті роботи бібліотек Чернігівщини // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 14-17
487094
  Глушко М. Етнографічне районування України : стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX - початку XXI століть) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 179-214. – (Серія історична ; Вип. 44)
487095
  Тодоров В.І. Етнографічне середовище : суспільно-географічні аспекти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 132-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
487096
  Стефанюк С.К. Етнографічний аспект козацької культури / Світлана Стефанюк; МОНУ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Крок, 2002. – 114с. – ISBN 966-652-028-1
487097
  Циганок О.О. Етнографічний аспект творчості Т.Г. Шевченка (на матеріалах творів, що вивчаються в загальноосвітній школі) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 193-198. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
487098
  Жернова О. Етнографічний відділ "Степова Україна" при Одеському історико-краєзнавчому музеї як творча лабораторія для науковців та художників // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 56-58
487099
   Етнографічний вісник. – Київ : Друкарня Української академії Наук
Кн. 1. – 1925. – 92 с.
487100
   Етнографічний вісник. – Київ : Друкарня Української академії Наук
Кн. 1 (1925), Кн. 2 (1926). – 1925. – 95, 175 с.
487101
  Родінова Н. Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 93-98
487102
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – 1901. – VIII, 200 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
487103
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – 1905. – С. XXV, 201-600. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
487104
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – 1907. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
487105
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – 1908. – С. X, 301-612. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
487106
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – 1909. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
487107
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – 1910. – С. X, 301-541. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
487108
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів
Т. 34. – 1912. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
487109
   Етнографічний збірник = Ethnographical collection / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : Комісія регіональних дослідів і публікацій
Т. 41 : Моє рідне село Ценів у Бережанщині / Іван Мартинюк. – 1976
487110
  Кривуляк О. Етнографічний контекст народництва у творах "Старі гультяї" та "Пропащі" Івана Нечуя-Левицького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 127-135. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
487111
  Хоменко М. Етнографічний музей // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 140-143. – ISBN 96966-8060-04-0
487112
  Топеха В. Етнографічний музей у Буштині // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 6-18
487113
  Мірошниченко-Гусак Етнографічний напрям діяльності Волинського краєзнавчого музею у 1939-1989 роках // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 131-137. – ISSN 1998-4634
487114
  Іванчишен В. Етнографічний напрям у науковому доробку Василя Данилевича // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 57-61. – ISSN 0130-6936


  У статті висвітлено питання етнографічної діяльності В. Данилевича й охарактеризовано досі неопубліковану працю вченого "Случайные заметки в области этнографии" (1902), що зберігається у фондах Інституту рукопису НБУВ (ф. XXIX, од. зб. 165). Уведена в ...
487115
   Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 82-102. – ISSN 0130-6936
487116
  Данилюк І.В. Етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості. The ethnographic factors of studying ethnic particularities of individual are studied and analysed.
487117
  Бартуш Д. Етнографічні аспекти виготовлення і споживання сиру у Франції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 105-110
487118
  Скрипник Г. Етнографічні аспекти творчості Тараса Шевченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 4-12
487119
  Зеров М. Етнографічні вивчення на українському грунті // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 69-73. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
487120
  Мусієнко І.В. Етнографічні групи лемків, бойків та гуцулів у сучасній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 109-118. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
487121
  Зеленчук В. Етнографічні гуцулознавчі записи П. Шекерика-Доникового // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 513-516. – ISBN 966-603-098-5
487122
  Рейтерович І. Етнографічні дані про слов"ян в творах ранньовізантійських істориків VI-VII століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 66-71
487123
  Щербей О. Етнографічні джерела новелістики Ф. Потушняка ("Американтоші", "Вітряник", "Закон") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 142-145. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
487124
  Сніжко В. Етнографічні дослідження в теорії наукового українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 183-187
487125
  Наулко В.І. Етнографічні дослідження в Україні // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 153-161. – ISBN 978-966-2530-21-6
487126
  Дмитренко А. Етнографічні дослідження Волині і Західного Полісся в другій половині XIX – першій третині XX століття: становлення наукової методики // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 15-21
487127
  Гуменюк Т.І. Етнографічні дослідження вчених західних областей УРСР (друга половина 1940-х - кінець 1980-х рр. XX століття): сучасні історіографічні оцінки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 41-48. – ISSN 2076-1554
487128
  Опацький І. Етнографічні дослідження Миколи Біляшівського на Черкащині // Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В. ; редкол.: Борисенко В.Й., Епштейн Т., Киридон А.М. та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 7. – С. 93-99. – ISSN 2519-2035
487129
  Батирєва І. Етнографічні дослідження на Східному Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 40-47


  В статті розглядається розвиток етнологічної думки на Східному Поділлі в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. в контексті української науки. Подільську губернію вивчали різні громадські організації та державні установи імперії, залучивши до ...
487130
  Печериця Т. Етнографічні дослідження Павла Рябкова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.65-67
487131
   Етнографічні дослідження Південної України. – Запоріжжя, 1992. – 3с.
487132
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках XX ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Л.М. Божко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л. 165-213
487133
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках ХХ ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Божко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
487134
  Малець О. Етнографічні дослідження про Закарпаття у працях Тиводара Легоцького / О. Малець, Н. Малець // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 124-132. – ISSN 2520-6419
487135
  Красиков М. Етнографічні дослідження Слобожанщини Петра Іванова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 124-134. – ISSN 0869-3595
487136
  Опацький І. Етнографічні дослідження Хрисанфа Ящуржинського на // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 81-91. – ISSN 1998-4634
487137
  Кожолянко О. Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в XIX столітті // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 19-25. – ISSN 0130-6936
487138
  Пилипенко В. Етнографічні експедиції кафедри етнології та краєзнавства в АР Крим в 2008–2010 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 148-152


  У 2008 - 2010 роках викладачі та студенти кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка брали участь в етнографічних експедиціях в АР Крим. Польові матеріали про історію і сучасне ...
487139
  Карпенко А.А. Етнографічні й археологічні колекції Володимира Шухевича у Національному музеї Андрея Шептицького // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 163-170. – ISSN 2078-1849
487140
  Кравченко В. Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю - в межах Волині. – [Житомир] : [Дpук. "Робітник"]
Т. 1 : Hаpодні оповідання й казки / Зібpані В. Кpавченком ; Пеpедмова М. Гладкого. – 1923. – [6], IV, 312 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнська Літеpатуpна Енциклопедія. Т. 3. - К., 1995. В кн. також укp. наp. загадки, замовляння, казки, легенди, оповідання, пеpекази, пpиказки, повіp"я.
487141
  Ігнатюк І. Етнографічні матеріали. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 168-172


  Про хліб. Знахарство.
487142
  Малюк З. Етнографічні мотиви у творчості Андрія Малишка // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 324-325
487143
  Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України / Г.А. Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1989. – 299с.
487144
  Тимчик Н. Етнографічні надбання членів Південно-Західного відділу Російського географічного товариства // Етнічна історія народів Європи : збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка ; ред. Валентина Кирилівна Борисенко. – Київ : Київський університет, 1999. – Секц. 1 : Теоретичні проблеми етнології. – C. 79-83
487145
  Борисенко В.К. Етнографічні особливості культури пограниччя українців та угорців Закарпаття // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 9-15. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
487146
  Костомаров М.І. Етнографічні писання Костомарова : зібрані заходом Акад. комісії укр. історіографії / М.І. Костомаров; Іст. секція Всеукр. акад. наук. ; за ред. акад. Михайла Грушевського. – Київ : Державне видавництво України, 1930. – XXIV, 352 с. – (Записок б. Українського наукового товариства в Києві ; т. 35)


  У виданні переставлено добірку етнографічних праць видатного історика, етнографа, поета, мислителя, громадського діяча Миколи Костомарова. Досліджено народну поезію, веснянки, міфологію, запорізькі пісні, історичну поезію та ін. Видання підготоване за ...
487147
  Зубик А.І. Етнографічні процеси в середовищі українців Росії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 199-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.
487148
  Зубик А. Етнографічні процеси в українській діаспорі Молдови // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 166-172. – ISSN 2076-1333
487149
  Юревич М.В. Етнографічні спостереження Ю.І. Крашевського у "Спогадах Волині, Полісся і Литви" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 304-310
487150
  Дрогобицька О. Етнографічні студії Михайла Паньківа // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 451-458. – ISSN 1028-5091
487151
  Кирчів Р. Етнографічні та фольклорні матеріали діячів "Руської трійці" // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 181-186
487152
  Дубиківська-Кальненко Етнографічні типи українців у творчості Івана Гончара // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 31-38. – ISBN 978-966-452-250-8
487153
  Бенькалович Н. Етнографічно-краєзнавча діяльність Миколи Устияновича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 47-51. – ISSN 1028-5091
487154
  Висторонська Л.В. Етнографічно-краєзнавче свято "Юріївський ярмарок". Позакласний захід / Л.В. Висторонська, О.В. Лотоцька, В.В. Гуляй // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 38-39
487155
  Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І.П. Герета, О.С. Черемшинський. – Львів, 1971. – 96с.
487156
  Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І.П. Герета, О.С. Черемшинський. – Львів, 1982. – 80 с.
487157
  Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці" / Р.Ф. Кирчів; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського, Львів. відділення ; [відп. ред. Ю.Г. Гошко]. – Київ : Наукова думка, 1990. – 338, [1] с.
487158
  Родінова Н. Етнографічно-фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукову діяльність Б. Грінченка зі збирання та публікації етнографічних і фольклорних матеріалів. B. Grinchenko"s scientific activity on collecting and publishing ethnographic and folklore materials is analyzed.
487159
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: дореволюційна історіографія / Микола Козлов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 43-48


  У статті розглядається питання дослідження в дореволюційній історіографії наукової спадщини відомого українського вченого Філарета Колесси як етнолога, фольклориста та музикознавця, аналізуються відгуки в літературі щодо його етнографічних експедицій ...
487160
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
487161
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіоргафія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 265 л. – Бібліогр.: л. 219-265
487162
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична та музикознавча діяльність Філарета Колесси в оцінці Станіслава Людкевича // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 40-41
487163
  Яременко В. Етнографія - наука націєтворча // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 10
487164
  Хоменко М.М. Етнографія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 135. – ISBN 966-642-073-2
487165
  Гримич М. Етнографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 246-255. – ISBN 978-966-06-0538-1
487166
  Наулко В.І. Етнографія (- наука, що досліджує культурно-побутові особливості народів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 261-263. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
487167
  Скрипник Г. Етнографія в науковій біографії Євгенії Спаської // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 7-30. – ISSN 0130-6936
487168
  Стасюк О. Етнографія голодомору на Поділлі (на матеріалах сіл Самгородок, Красне, Софіївка Козятинського району Вінницької області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 84-90
487169
  Діброва С. Етнографія Запоріжжя в творчості Я.П. Новицького: принципи збирання та публікації матеріалів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-56. – ISSN 0869-3595
487170
   Етнографія Києва і Київщини. – К, 1986. – 72с.
487171
  Плеше Іва Етнографія листування: про деякі мовні та жанрові особливості електронних повідомлень/листів // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
487172
  Воропай Олекса Етнографія України : Наука про націю / д-р Олекса Воропай. – З друкарні Української Видавничої Спілки в Лондоні. – Лондон, 1963. – 24 с.


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
487173
   Етнографія України : навч. посібник / С.А. Макарчук, Ю.Г. Гошко, Р.Ф. Кирчів, З.Ф. Бичко; Макарчук С.А., Гошко Ю.Г., Кирчів Р.Ф., Бичко З.Ф. та ін. ; за ред. С.А.Макарчука. – Львів : Світ, 1994. – 519 с. – ISBN 5-7773-0015-4
487174
   Етнографія України : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2004. – 520с. – ISBN 966-603-371-2


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
487175
  Шаповал Л.І. Етнографія України : навч.-метод. посібник / Л.І. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. історії України. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. – 198, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-191 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2538-76-2
487176
  Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства : Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло ; [ред. Н.Т. Попсуєнко]. – Київ : Молодь, 1993. – 401, [3] с. : іл., портр. – Рез. рос., англ. - Покажчики: с. 371-381. – Бібліогр.: с. 357-370 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7720-0768-8
487177
   Етнографія української діаспори : навч.-метод. комплекс : програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована літ. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [упоряд. Кузіна Н.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 38, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем
487178
  Леньо П. Етнографія чи етнологія? Аналіз традицій науки // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 62-67
487179
  Вільна Я. Етнографія як одна із передумов самобутності прозових творів Г.Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 41-45


  У статті йдеться про концептуальність уваги одного з основоположників нової української літератури до етнографії, що проявилося в його найперших прозових творах рідною мовою, зокрема, оповіданні «Салдацький патрет». The article is devoted to the ...
487180
  Нагірна В. Етнографо-статистичні дослідження з позицій суспільної географії / В. Нагірна, В. Нагірний // Історія української географії : всеукраїнський часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 1. – С. 19-26. – ISBN 966-562-342-7
487181
   Етнографскм и фолклористични изследвания. – София, 1979. – 306с.
487182
  Литвин К. Етнографчні студії представників духовенства Чернігівської єпархії за матеріалами журналу "Вера и Жизнь" (1912-1917) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 53-59. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
487183
  Аргудяєва Ю. Етнодемографічна історія українців південної частини Далекого Сходу Росії (друга половина XIX - початок XX століття) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 92-100. – ISSN 0130-6936
487184
  Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу : (енциклопедичне дослідження) / Сергій Цапок; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів : ІРД НАН України, 2007. – 418с. – ISBN 966-02-3957-2
487185
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 арк. – Бібліогр.: арк. 199-235
487186
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіїсна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
487187
  Деркач С. Етнодемографічний розвиток села Музичі на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 91-96. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено комплексному дослідженню етнодемографічного розвитку села Музичі на Київщині на прикладі однієї сільської громади. Простежено, як змінювалася демографічна ситуація в селі протягом останніх десяти років. У досліджені використано ...
487188
  Горбань Т.Ю. Етнодемографічні трансформації на сході та півдні України в останнє десятиліття 20 століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 55-68
487189
  Івченко І.С. Етнодендрологічне районування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Описано вперше створене етнодендрологічне районування України. Досліджено плідні дендрологічні розробки кількох поколінь природознавців минулого із сучасним розвитком регіональної етноботанічної класифікації. Здійснено їх порівняння з новітнім ...
487190
  Римаренко Ю.І. Етнодержавознавство : теоретико-методологічні засади : підручник / Ю.І. Римаренко, Л.Є. Шкляр, С.Ю. Римаренко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ, 2001. – 263 с. – ISBN 966-02-1977-6
487191
  Фігурний Ю.С. Етнодержавонацієтворча діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 64-75
487192
  Гайова Є. Етнодизайн - важливий засіб самовираження та самоідетифікації сучасної етнокультури в матеріальному світі людини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 122-129. – ISSN 2313-8505
487193
  Сніжко В.В. Етнодизайн як українська світоглядна структура // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 30-36. – ISSN 0130-7037


  Життя Природи - постійно-діючий конкурсний відбір, який існує в пиродному довкіллі
487194
  Явір В.А. Етноеволюційний та етнотрансформаційний вплив етнополітичної дезінтеграції: міжнародні та національні політико-правові механізми протидії (на прикладі Індії) // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 164-168. – ISSN 2519-2949
487195
  Лаврик Д. Етноейдема-символ як вираження материнського коду у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 229-235


  У статті розглядаються особливості вживання етноейдем-символів, їхній значеннєвий потенціал у розкритті образу жінки-матері у творах Т. Шевченка
487196
  Тертична Ю.В. Етноекзогенний туризм в системі понять етногеографії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
487197
  Бартуш Д. Етноекологічна методика дослідження регіональної кухні Франції (1890-2002) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 78-83


  Французька етнологічна наука
487198
  Гарасим Я. Етноестетика Василя Стефаника // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 63-67
487199
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 417 л. – Бібліогр. : л.374-417
487200
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назви
487201
  Гарасим Я. Етноестетичні виміри культурологічної концепції Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 5-10. – ISSN 0236-1477
487202
  Гарасим Я.І. Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції Олександра Потебні // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 246-259. – ISBN 978-966-346-596-8
487203
  Науменко Н.В. Етнознакова концептосфера у поезії Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 84-97


  У статті з культурологічних позицій аналізуються принципи побудови художньої картини світу у поезіях американської поетеси українського походження Віри Вовк, починаючи зі збірки «Юність». Установлено, що принцип синтезу мистецтв, заснованого на ...
487204
  Блик О.І. Етноімагологічні аспекти "Саги про Еймунда" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 54-60


  У статті розглядаються питання етноімагології - порівняно нової та актуальної галузі компаративістики. Предметом її вичення є образи-іміджі іноземців та інших країн зафіксовані у письмовій спадщині певного народу. У статті розглянуто взаємодію ...
487205
  Савчук Борис Етноісторизм: нова парадигма освіти / Савчук Борис, Білавич Галина // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 1999-4966
487206
  Чмихов М.О. Етноісторичний процес у міфічній та реальній історії // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 29-36. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Продовжено зіставлення міфічних історій індоєвропейських та семітських народів із історичною та кліматичною періодизацією древніх пам"яток Близького Сходу й Причорномор"я. Уточнюється календарне датування п"яти історичних епох, починаючи з ...
487207
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 19-35. – ISSN 0130-7037


  Від Андрея Первозваного до архонтисти Ельги.
487208
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах. Від Андрея Первозваного до архонтиси Ельги // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 14-27. – ISSN 0130-7037
487209
  Толочко Д. Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-методологічні основи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 61-65
487210
  Хоменко М.М. Етноісторія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 136. – ISBN 966-642-073-2
487211
  Маленко О. Етнокоди художнього мовосвіту в поетичних текстах М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 59-65. – ISSN 0201-419
487212
  Білоус О. Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 251-264. – ISSN 2524-0137
487213
  Войналович Віктор Етноконфесійна політика угорського уряду на Закарпатті (1939-1944 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 65-71
487214
  Левченко Я. Етноконфесійний чинник у зовнішній політиці Франції у Північній та Центральній Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 136-139
487215
  Войналович В. Етноконфесійні аспекти історії німців в Україні // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.134-138 : Фото. – ISSN 1607-6451
487216
  Войналович В.А. Етноконфесійні об"єднання в політико-ідеологічному конструкті радянської тоталітарної системи 1920-х - 1930-х рр.: наслідки для Донбасу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 216-245
487217
  Грищенко І. Етноконфесійні стереотипи в українській народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 144-149


  У статті досліджуються етноконфесійні стереотипи на матеріалах української народної прози кінця ХІХ ст. Поряд з опозицією "свій-чужий" розглядається фольклорна тріада "свій-інакший-чужий".
487218
  Пунько Л. Етноконфесійні суперечності у галицькому суспільстві у контексті етнополітики Польщі (1919-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 257-265. – ISBN 978-966-02-5080-2
487219
  Сенюшкіна Т. Етноконфліктний потенціал Криму і проблеми безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 322-332. – ISBN 978-966-02-5496-1
487220
  Іванілов О.В. Етноконфліктний потенціал України: яким він є? (спроба історико-філософського аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
487221
  Масієнко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 12-13


  Брит. політолог, дослідник феномену націоналізму Ентоні Д. Сміт у праці "Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка"(2009) наголошує на провідній ролі європейських романтиків в істор. процесах самовизначення національних спільнот, ...
487222
  Масенко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 53-56. – ISSN 0130-5263
487223
   Етнократологічний словник / О.В. Антонюк, С.С. Боко, Ю.В. Бондар, К.О. Ващенко, В.І. та ін. Волобуєв; [О.В. Антонюк та ін.] ; за ред.: О.В. Антонюка [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. акр. - Алф. покажч.: с. 569-575. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-608-777-8


  У пр. № 1704450 напис: Подарунок Київськомк університету від випускника 1971 року І.І. Дахна. Підпис.
487224
  Баран В.Д. Етнокультарні процеси в добу Київської Русі-України і Галицько-Волинського князівства // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 148-165
487225
  Марасюк С. Етнокультура складова розбудови сучасної української державності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 51-55.
487226
  Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
487227
  Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л.: 163 - 191
487228
  Філіпчук Г. Етнокультура, природовідповідність в етизації особистості // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 1. – С. 34-45. – ISSN 2226-4051
487229
  Кресіна І.О. Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна : наук. записка / [І.О. Кресіна, В.А. Явір, М.Д. Ходаківський] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8716-7
487230
  Кресіна І. Етнокультурна автономія як політико-правовий інститут захисту прав національних меншин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 204-223. – ISSN 2524-0137
487231
  Паронікян А.А. Етнокультурна диверсифікація: реалії та перспективи України на шляху до мультикультуралізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 234-238. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
487232
  Індиченко Г. Етнокультурна диференціація первісного населення (за матеріалами території України) // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 106-109. – ISBN 966-7321-41-Х
487233
  Олійник М. Етнокультурна знаковість сучасного національного маркованого вбрання українців // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 176-182. – ISSN 2313-8505
487234
  Олійник М. Етнокультурна знаковість українського одягу в міських практиках за радянських часів: етнічна й естетично-сценічна функції // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 97-104. – ISSN 2313-8505
487235
  Кирій В. Етнокультурна ідентичність Сіма-Регла ("Сімаргла") // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1433-1438. – ISSN 1028-5091


  "Досліджується питання етнокультурної приналежності божества, ідол якого був поставлений Володимиром Великим поряд з ідолами основних богів давньоруського пантеону. Автор обгрунтовує нову («варязьку») версію ідентифікації «Сімаргла»".
487236
  Глебова Н.І. Етнокультурна ідентичність та її продукування: теоретико-методологічні підходи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 8-13. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
487237
  Козак Д.Н. Етнокультурна історія Волині (І ст. до н.е. -- IV ст. н.е.) / Д.Н. Козак. – К., 1992. – 172с.
487238
  Онищук Ярослав Іванович Етнокультурна історія Волино-Подільського пограниччя в 1 тис. н.е. : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.05 / Онищук Я.І.; НАНУ, Ін-т українознавства ім.І.Крип"я кевича. – Львів, 2001. – 20 с.
487239
  Гречко Д.С. Етнокультурна історія населення Дніпровського лісостепового Лівобережжя скіфського часу : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Гречко Денис Сергійович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2021. – 31 с. – Бібліогр.: 31 назва
487240
  Павлишин Г.Я. Етнокультурна колористика у сімейній сазі в новелах Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 196-200. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
487241
  Семеног О. Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксиологічні виміри // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 15-18


  У статті окреслено аксіологічні виміри родинних виховних, зокрема трудових як потужного чинника формування етнокультурної компетентності, презентовано досвід Малобілозерської естетичної гімназії-інтернату "Дивосвіт". Доводиться, що формування ...
487242
  Ковпак В.А. Етнокультурна компетенція: формування засобами документно-інформаційної комунікаційної системи (на прикладі книги М. Хейфеца "Українські силюети" видавництва "Сучасність") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 11-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
487243
  Сліпченко О.В. Етнокультурна маркованість числівників у найдавніших фразеологізмах китайської мови - чен"юй // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 265-272
487244
  Петриченко Оксана Анатоліївна Етнокультурна наступність образів першоелементів буття в художній мові М. Гумільова і В. Хлєбнікова : Автореф. дис .... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Петриченко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
487245
  Дідківська Л. Етнокультурна палітра українських полісемантизмів // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 151-159. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
487246
  Косенко Ю.А. Етнокультурна панорама Північного Кавказу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 7-10. – ISBN 978-966-1567-34-3
487247
  Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С. ; Уман. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009. – 217л. + Додатки : л.210-217. – Бібліогр. : л.184-209
487248
  Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць : автореф. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:7 назв
487249
  Шостак М. Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 113-130. – ISSN 2413-7065
487250
  Данилюк І.В. Етнокультурна психологія : історія та сучасність : монографія / Іван Данилюк, Антон Курапов, Ілля Ягіяєв. – Київ : АртЕк, 2019. – 431, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 412-428. – Бібліогр.: с. 388-411. – ISBN 978-617-7814-01-5
487251
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 194 л. – Бібліогр.: л. 171-194
487252
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізацї : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
487253
  Пашкова Н. Етнокультурна семантика українського артефакту ПОРІГ у зіставному аспекті // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Чернюх Б.В., Голубовська І.О., Руда Н.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18. – С. 98-107. – ISSN 2411-1562


  Метою статті є аналіз етнокультурної семантики артефакту ПОРІГ, імпліцитно закладеної в його назві та пов’язаних з ним давно вже не прозорих ритуалах, табу та архаїчних віруваннях. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні міждисциплінарного ...
487254
  Уманцева Н.Ф. Етнокультурна семантика української діалектної фразеології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 210-214. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто особливості етнокульт. семантики діалектної фразеології одного з населених пунктів Харк. обл. Простежено зв"язок аналізованих фразеологізмів з окремими семантичними параметрами нац. мов. картини світу, з"ясовано роль обрядових ...
487255
  Борисенко В. Етнокультурна ситуація на Підляшші (за матеріалами експедиції 1997 року) / В. Борисенко, О. Войцехівський // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 77-80
487256
  Рудкевич Н.І. Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Рудкевич Наталія Ігорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
487257
  Рендюк Т. Етнокультурна спадщина зарубіжних українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 7-13. – ISSN 2664-4282
487258
  Славова Л. Етнокультурна специфіка історичної термінології: зіставний та перекладознавчий аспекти (на матеріалі історичних термінів античності та давньоруського періоду) / Л. Славова, М. Возна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (71). – С. 115-131. – ISSN 2520-6397


  У дослідженні розглядаються зіставний та перекладознавчий аспекти історичної термінології англомовних та україномовних наукових текстів, присвячених опису античного та давньоруського періоду української історії. Визначено різні класи зазначених ...
487259
  Письменна Ю.О. Етнокультурна специфіка лексем як предмет лінгвістичних досліджень у XX - на початку XXI ст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 379-386


  У статті здіснено критичний огляд і систематизацію сучасних лінгвістичних напрямів, орієнтованих на дослідження лексики, яка містить у своїй семантиці культурно зумовлений компонент. В статье представлен критический обзор и систематизация современных ...
487260
  Славова Л.Л. Етнокультурна специфіка мовленнєвої поведінки політика (на матеріалі англомовного та українського дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 236-240
487261
  Петракова О.І. Етнокультурна специфіка словесних поетичних образів новозеландської поезії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 295-300
487262
  Демедюк М. Етнокультурна специфіка тваринних образів в українських народних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 655-659. – ISSN 1028-5091
487263
  Конвай В. Етнокультурна специфіка транснацональних шлюбів // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 85-93. – ISSN 0130-6936


  На матеріалах України та Італії.
487264
  Любчук Н. Етнокультурна специфіка фразеологізмів та проблема перекладу (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 169-172
487265
  Ушневич С. Етнокультурна специфіка хронотопу в літературній казці "Таємниця козацької шаблі" Зірки Мензатюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 164-169. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
487266
  Литовченко Д. Етнокультурна стереотипізація мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 428-438


  У статті розглядаються аспекти етнокультурної стереотипізації мусульман у друкованих англомовних медіаматеріалах, досліджуються маніпулятивні технології використання та нав"язування антимусульманських поглядів читацькій аудиторії у медіадискурсі ...
487267
  Сорочук Л. Етнокультурна традиція українства у контексті світового культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 252-256


  У статті порушується проблема збереження та ширення етнокультурних надбань українців у світовому цивілізаційному просторі. Досліджуються практики фольклорно-етнографічної традиції української діаспори, які є одночасно потенційним ресурсом ...
487268
  Булгакова Л.П. Етнокультурна характеристика народної вишивки Поділля ( кінець 19 - 30-ті роки 20 ст.) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Булгакова Л.П.; НАНУ. Ін-тут українознавства ім.І.Крип"якевича. Ін-тут народознавства. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
487269
  Бачинська О.А. Етнокультурна характеристика населення міст Нижнього Подунав"я на початку ХІХ ст. (За матеріалами "Опису Кілії" 1808 р.) / О.А. Бачинська, О.А. Прігарін // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.68-85. – ISBN 966-7089-17-7
487270
  Ішуніна Н. Етнокультурне відродження греків: Київське грецьке товариство "Еллада" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 80-83
487271
  Яременко С. Етнокультурне забарвлення україномовного газетного дискурсу початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 215-253. – ISBN 978-966-439-357-4
487272
  Ущаповська І.В. Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 160-165. – ISSN 2077-804X
487273
  Д"якова Т.О. Етнокультурне підгрунтя фразеології вдалого сватання в українських східнослобожанських говірках // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
487274
  Нахлик Є. Етнокультурне розрізнення українців та росіян у творчості Івана Котляревського // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-247. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
487275
  Мисик О.А. Етнокультурний аспект вивчення іноземної мови // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 153-155
487276
  Фігурний Ю.С. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського // Михайло Сікорський - світоч України / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ, 2017. – С. 48-70
487277
  Фігурний Ю. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 51-62. – ISSN 2413-7065
487278
  Ліщинська О. Етнокультурний вимір українського авангардизму // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 182-189. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999
487279
  Сухомлинов О.М. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя XX століття : монографія / Олексій Сухомлинов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Ландон-XXI, 2012. – 375, [1] с. – Алф. покажч.: с. 325-332. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-617-7049-16-5
487280
  Ісаєв С.С. Етнокультурний код китайських фразеологізмів-гастронімів (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування тваринного походження) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 201-212. – ISSN 2520-6397


  Досліджується етнокультурний код китайських фразеологізмів із компо- нентами-назвами продуктів харчування тваринного походження. Особлива увага приділяється зв"язкам семантики фразеологізмів із кодами культури та визначенню ролі фразеологізмів як ...
487281
  Савченко О.О. Етнокультурний компонент у семантиці назв елементів рельєфу (на матеріалі паремій української та англійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Савченко Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
487282
  Звягіна Г.О. Етнокультурний контекст художніх творів Марії Матіос "Солодка Даруся", "Ніколи не навпаки" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 29-34. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
487283
  Афанасьєва Л.В. Етнокультурний ландшафт: суб"єктно-об"єктний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 105-108. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
487284
  Никитюк С.І. Етнокультурний пласт Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 202-206. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
487285
  Чабанов В. Етнокультурний поступ українців під впливом євроінтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті характеризуються особливості етнокультурного поступу українців під впливом євроінтеграційних процесів. Процеси формування нових ідентичностей є досить складними і вимагають відкритої активної позиції і готовності українського суспільства до ...
487286
  Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих містечок столичного суспільно-географічного району України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михалюк Марина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
487287
  Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал європейського етносу малих містечок столичного суспільно-географічного району України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михалюк Марина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 257 арк. – Додатки: арк. 187-257. – Бібліогр.: арк. 11-13, 165-186 та в додатках: арк. 255-257
487288
  Якубіна Юлія Етнокультурний простір Ніжина як фактор формування художньої свідомості Гоголя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 107-149. – ISSN 0869-3595
487289
  Маджід Мурудж Фарід Маджід Етнокультурний простір у малайзійській англомовній літературі: символіко-концептуальна репрезентація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маджід Мурудж Фарід Маджід ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 192 арк. – Додатки: арк. 185-192. – Бібліогр.: арк. 159-184
487290
  Маджід Мурудж Фарід Маджід Етнокультурний простір у малайзійській англомовній літературі: символіко-концептуальна репрезентація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маджід Мурудж Фарід Маджід ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
487291
  Михайлова М.О. Етнокультурний простір України на тлі розгортання глобалізаційних процесів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – C. 413-417. – ISSN 2076-1554
487292
  Антонюк Т. Етнокультурний профіль третьої хвилі української еміграції // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 86-106. – ISSN 2664-4282


  "У статті досліджено окремі книжкові видання з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які розкривають історію третьої хвилі української еміграції (1945 – кінець 1980?х рр.), спричиненої Другою ...
487293
  Тучинський В. Етнокультурний розвиток молдавської національної меншини Півдня України в другій половині ХІХ - початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 80-85
487294
  Пономарьова І. Етнокультурний синтез у традиційному чоловічому одязі грецького населення Приазов"я // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 43-53. – ISSN 2664-4282
487295
   Етнокультурний та етнополітичний ландшафт прикордонних регіонів України, Молдови та Румунії : іст. ретроспектива і сучас. стан / [Н.В. Стрельчук, М.К. Чучко, Б.М. Боднарюк та ін.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 220-255. – ISBN 978-617-7611-30-0
487296
  Єрмоленко С. Етнокультурний та соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 6-15. – ISSN 0201-419
487297
  Старовойтенко О.А. Етнокультурний туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 157-163
487298
  Шинкаренко Т.І. Етнокультурний фактор в сучасній дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 140-143


  В статті розглянуто значення етнокультурного фактора в сучасній дипломатії, чинники формування та особливості соціокультурних традицій різних етносів, які суттєво впливають на переговорний процес, встановлення та зміцнення дипломатичних контактів, ...
487299
  Клименко О.А. Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 347-358
487300
  Мороз В.Я. Етнокультурні архетипи як базові моделі історичної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 218-231. – ISBN 978-617-7009-23-7
487301
  Грицюта Н.М. Етнокультурні архетипи як етична парадигма сучасних рекламних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 30-35


  У рекламі українських торговельних марок, покликаній не лише підтримувати вітчизняного товаровиробника, а й ефективно впливати на формування світогляду і патріотичні настрої споживачів, архетипні символи етнокультурного контексту використовуються ...
487302
  Гриневич І. Етнокультурні архетипи як основний чинник відображення національного менталітету у поезії Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 47-58


  Розглянуто специфіку використання етнокультурних архетипів у мовотворчості українського поета Осипа Маковея. Висвітлено майстерність використання автором архетипів, що здійснюють етноестетичний вплив на систему образотворення. Проаналізовано естетичне ...
487303
  Данник К.О. Етнокультурні аспекти діяльності вірменської меншини в незалежній Україні (на матеріалах національно-культурних товариств) : автореф. дис. ...канд. культурології : 26.00.01 / Данник Катерина Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
487304
  Ковальова Д.С. Етнокультурні аспекти перекладу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 215-222


  У статті розглядається поняття міжкультурної комунікації на матеріалі україномовного перекладу роману Маріо П"юзо "Хрещений Батько", аналізуються варіанти перекладу італійських реалій українською мовою та виокремлюються способи їх відтворення. В ...
487305
  Турчин О. Етнокультурні аспекти прочитання барокових текстів книги Данила Братковського "Світ, по частинах розглянутий" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 98-107


  У статті проаналізовано вплив політичних та культурних обставин життя Волині другої пол. XVII ст. та особистого досвіду поета - захисника православ"я та лідера військово-політичної боротьби на втілення європейських барокових мотивів, тем та ідей у ...
487306
  Максименко О.В. Етнокультурні виміри перекладу текстів новин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 31-35
487307
  Баженов Л.В. Етнокультурні дослідження І.С. Винокура населення Дністро-Дніпровського межиріччя I - початку II тисячоліть // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 119-126
487308
  Прилипко Я.П. Етнокультурні зв"язки болгар і східних слов"ян : (На матеріалі одягу) / Я.П. Прилипко; відп. ред. К.Г. Гуслистий. – Київ : Наукова думка, 1964. – 133, [11] с.
487309
  Пашкова Г.Т. Етнокультурні зв"язки українців та білорусів Полісся / Г.Т. Пашкова. – К., 1978. – 119с.
487310
  Борисенко В. Етнокультурні зв"язки українців та поляків Східного Поділля (кінець XIX - початок XX століття) : іст.-етнол. дослідження / Валентина Борисенко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 205, [1] с., [16] арк. іл., фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 192-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7313-9
487311
  Кузнецов Етнокультурні зв’язки степового населення Східної Європи за доби ранньої бронзи / Кузнецов, ПФ, О.О. Хохлов // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0235-3490
487312
  Лучик В.В. Етнокультурні конотації в топонімії України // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 55-60. – ISSN 1996-9872
487313
  Герасим П. Етнокультурні контакти варварських племен із античними містами-державами у басейні Північного Причорномор"я V - I ст. до н. е. в античній історіографії // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 36-37
487314
  Пономарьова І.С. Етнокультурні контакти греків Приазов"я (на прикладі традиційного грецького одягу) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 37-45. – ISSN 1608-0599
487315
  Лях К. Етнокультурні контакти німецьких колоністів Півдня України у світлі лінгвістичних даних // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 90-97


  Стаття присвячена аналізу етнокультурних контактів німецьких колоністів півдня України у світлі лінгвістичних даних. Автор доходить висновку, що інтенсивність подібних контактів, починаючи з другої половини ХІХ ст., посилюється прямо пропорційно ...
487316
  Марушкевич А. Етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді. Акцентується увага на актуальних положеннях етнопедагогічної теорії з проблеми. Etnocultural possibilities of influence on the state of ...
487317
  Файзулліна Г.С. Етнокультурні мотиви у творчості українських "шістдесятників" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 79-86. – ISSN 2225-7586
487318
  Шумлянська Н.В. Етнокультурні напрями трансформації екологічного туризму в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 94-100. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
487319
  Ляшенко Я. Етнокультурні ознаки в поховальному обряді черняхівської культури // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 409-413. – ISBN 978-966-171-795-3
487320
  Воловик В.М. Етнокультурні особливості дорожніх ландшафтів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 189-196. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  У статті розкриті конвергентні комунікаційні особливості функціонування дорожніх ландшафтів модельного регіону, пов"язані з військовими (Чорний та Кучманський шляхи) і мирними (Коломийський шлях, Вінницький гостинець, дорога велика до Брацлава) ...
487321
  Моісеєнко О.Ю. Етнокультурні особливості енігматичних образів у текстах загадок народів Східної Африки (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 116-121
487322
  Козак Ю.Г. Етнокультурні особливості міжнародних економічних відносин: глобальні виклики / Ю.Г. Козак, О.В. Сулим // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 19-27. – ISSN 2313-4569
487323
  Гапченко О.А. Етнокультурні особливості семантики зоонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 79-83. – ISBN 966-8188-07-1
487324
  Моісеєнко О.Ю. Етнокультурні особливості символізації фауни в англомовній картині світу народів Східної Африки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 332-342. – Бібліогр.: Літ.: Літ.: с. 341-342;
487325
  Маркелова А. Етнокультурні особливості солярних образів в англійських перекладах поезії українських шістдесятників // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 255-266. – ISBN 978-617-7480-12-8
487326
  Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
487327
  Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 234 л. + Додатки : л. 197-234. – Бібліогр.: л. 169-196
487328
  Громик Л.І. Етнокультурні особливості сучасної вітчизняної реклами: проблема національного характеру // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 11-12
487329
  Пирогов В. Етнокультурні паралелі японських асиметричних паремій в західноєвропейському контексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Ідентифікація японських асиметричних паремійніх одиниць і розгляд способів їх семантичної інтерпретації в різносистемних мовах пов"язаний з виокремленням паремійного інваріанта, який відповідає логіко-семіотичному ядру паремії. Незалежно від ...
487330
  Маргулов А.Х. Етнокультурні прагнення ассирійців України у 1920-1930-х роках як знаряддя асиміляційної політики держави // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 199-203. – ISSN 2226-3209
487331
  Вільчинський Ю.М. Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні : Дис... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вільчинський Ю. М.; КУ ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії та історії філософії. – Київ, 1997. – 296 л. – Бібліогр.: л. 271-296
487332
  Вільчинський Ю.М. Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні : Автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вільчинський Ю.М. ; КУ. – Київ, 1997. – 38 с.
487333
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
487334
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 244 л. – Бібліогр.: л. 197-244 та в підрядк. прим.
487335
  Шостак М. Етнокультурні процеси в Київській Русі у дослідженнях сучасних українських вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 142-145. – ISBN 978-966-439-357-4
487336
  Власов Володимир Петрович Етнокультурні процеси в Криму у III ст. до н.е. - IV ст. н.е. (на матеріалі ліпної кераміки) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.04 / Власов Володимир Петрович; НАНУ. Ін-т археології. – К., 1999. – 24л.
487337
  Баран В. Етнокультурні процеси в період Києво-Руської держави // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 6-24. – ISSN 2313-8505
487338
  Леньо П. Етнокультурні процеси в середовищі українців Мраморщини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-46. – ISSN 0130-6936
487339
   Етнокультурні процеси в Україні // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 322-542
487340
  Малець Н.Б. Етнокультурні процеси Закарпатської України в перші роки визволення (жовтень 1944 - червень 1945 рр.) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 149-164. – ISBN 978-966-2075-11-3
487341
  Рудь М. Етнокультурні процеси на території Західного Помор"я у V–Х ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 29-35


  Стаття присвячена аналізу процесу заселення слов"янами території Західного Помор"я та їх етнокультурному розвитку у VI-X ст. Статья посвящена анализу процесса заселения славянами территории Западного Поморья и их этнокультурному развитию в VI-X ...
487342
  Столярова А.А. Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій "Сон (Комедія)" і "Три літа" та їх новогрецьких перекладів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 409-419
487343
  Індиченко Г.В. Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.05 / Ганна Володимирівна Індиченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
487344
  Індиченко Ганна Володимирівна Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Індиченко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 215 л. – Бібліогр.: л.172-215
487345
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 41-61. – ISSN 2413-7065
487346
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 88-107. – ISSN 2413-7065
487347
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Леоніда Залізняка (1973—1991) / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (69). – C. 38-54. – ISSN 2413-7065
487348
  Фігурний Ю.С. Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Фігурний Ю. С. ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – 156 с. – Бібліогр.: с. 140-155 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1723442 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора монографії. 13.11.2018 р. Підпис.
487349
  Терпиловський Р. Етнокультурні та соціально-економічні процеси у слов"ян півдня Східної Європи у другій половині І тис. н. е. // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 225-235. – ISBN 966-02-4003-1
487350
  Любіцева О. Етнокультурні традиції природокористування як ресурс рекреаційно-туристичної діяльності / О. Любіцева, С. Романчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-12. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Поставлено проблему використання традицій природокористування в туризмі. There are proposed the Problem use traditional of nature in tourism.
487351
  Шевель А.О. Етнокультурні традиції ставлення українського народу до природи // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 433-447
487352
  Халілова Л.С. Етнокультурні традиції як національний чинник // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 232-233
487353
  Веліулаєва Е.І. Етнокультурні традиції як основа самоідентифікації кримських татар (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Веліулаєва Ельвіра Ісметівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
487354
  Моздір В.В. Етнокультурні трансформації на Поділлі кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.: історіографія питання // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 363-382. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
487355
  Денисюк Ж.З. Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2226-3209
487356
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
487357
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 192 л. – Бібліогр.: л. 173-192
487358
  Чирков О. Етнокультурні явища на сторінках атласу історії української державності // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 114-123. – ISSN 2413-7065
487359
  Личковах В.А. Етнокультурографія : репрезентації етнокультури в мистецтві та худож. літ. (XX – поч. XXI ст.) : монографія / Володимир Личковах, Ганна Файзулліна ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2018. – 255, [1] с. : фотоіл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 208–217. – ISBN 978-966-452-284-4


  У пр. № 1740841 напис: Вельмишановній Олені Петрівні з вдячністю за опанування з найкращими побажаннями. Підпис. 25.10.18
487360
  Дятленко Т. Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Т.Г. Шевченка) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.
487361
  Дятленко Тетяна Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Григора Тютюнника) / Дятленко Тетяна, Москаленко Тетяна // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
487362
  Файзулліна Г.С. Етнокультурологічні виміри українського філософського роману : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Файзулліна Ганна Станіславівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назв.
487363
  Качкан В. Етнокультурологічні концепти Богдана Бори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 172-192
487364
  Гусля Л. Етноландшафт і його експлікація в італійських, німецьких та українських народних піснях // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Кононенко В.І., Комар В.Л., Бунчук Б.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 14/15 за (2017-2018) р. – С. 81-87. – ISSN 2222-5242
487365
  Цветковски В. Етнолингвистички особености на турските лексички заемки во колоквиjалниот македонски jазик во Битола = Ethnolinguistic features of the turkish loan words in the colloquial macedonian language in Bitola / Владимир Цветковски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 107 с. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-608-203-194-1
487366
  Нікульшина Т.М. Етнолінгвальні особливості перцепції ірреального англійською та українською спільнотами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 72-79. – Бібліогр.: Літ.: С. 78-79 ; 26 поз.
487367
  Шарманова Н.М. Етнолінгвістика : [навч. посібник для студентів ф-ту укр. філології] / Н.М. Шарманова ; [за ред. Ж.В. Колоїз]. – Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. – 190, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155-177
487368
  Дядищева-Росовецька Етнолінгвістика в інтерпретації Є. Бартмінського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 65-72.


  У статті критично аналізуються погляди на предмет і завдання етнолінгвістики відомого польського лінгвіста і фольклориста Єжі Бартмінського. Автор наголошує на необхідності враховувати в етнолінгвістичних дослідженнях сувереннність фольклору як виду ...
487369
  Руда Н.В. Етнолінгвістика та неогумбольдтіанство // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 52. – ISBN 978-966-439-983-5
487370
  Ебубекіров С.У. Етнолінгвістична диференціація кримських татар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 17-18. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті автор досліджує не лише лінгвістичну ситуацію серед кримських татар, але й проблеми етногенезу цього народу. Ці проблеми тісно пов"язані між собою. На формування кримськотатарського народу вплинуло багато етнічних чинників, в результаті чого ...
487371
  Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії : дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 339 с. – Додатки: л. 188-339. – Бібліогр.: л. 167-187
487372
  Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв
487373
  Жовта Н.М. Етнолінгвістична концепція М.І. Толстого і сучасна лінгвофольклористика / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 73-76. – ISBN 978-2-919320-34-9
487374
  Денисова С.П. Етнолінгвістична специфіка полікультурних суспільств // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 74-78. – ISBN 966-594-420-7
487375
  Жовта Н.М. Етнолінгвістична теорія В.В. Жайворонка / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 77-85. – ISBN 978-2-919320-34-9
487376
  Котович В. Етнолінгвістичний аспект вивчення ойконімікону України // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 48-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
487377
  Руденко С. Етнолінгвістичний аспект дослідження термінів сакрального харчування // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 106-111.
487378
  Руснак Н. Етнолінгвістичний характер народної етимології та табу // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 19-23. – ISSN 2311-9896
487379
  Каракевич Р. Етнолінгвістичні витоки лінгвокультурології / Р. Каракевич, О. Юзьвяк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 52-55. – ISSN 2308-4634
487380
  Олешко А.П. Етнолінгвістичні дослідження А.Л. Метлинського і формування східноукраїнської фольклористичної школи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 49-57. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
487381
  Данилюк Ніна Олексіївна Етнолінгвістичні дослідження у другій половині XX - на початку XXI століть і вивчення мови фольклору // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення мовної особистості. Заторкнуто питання актуалізованих лексиконів, що репрезентують вербальну "сітку" індивідуальної картини світу. Виявлено своєрідність трирівневої системи дослідження мовної особистості ...
487382
  Нахапетова О. Етнолінгвістичні особливості номенів онук, онука в сучасній українській мові // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 154-158. – (Серія "Філологічні науки")
487383
  Гримич М. Етнолінгвістичні підходи до вивчення сороміцького фольклору // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 133-136
487384
  Довбня Л. Етнолінгвістичні студії Олени Курило / Л. Довбня, Т. Товкайло // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 54-61. – ISBN 978-617-639-227-9
487385
  Дмитрасевич Н. Етнолінгвістичні традиції давньогрецької антропонімічної системи на основі творів Горація // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 78-85. – ISSN 2078-340X
487386
  Марфіна Ж. Етнолінгвокультурний зміст українських паремій із семантичним компонентом "спорідненість" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 51-60. – ISSN 1682-3540
487387
  Конта Р.М. Етнологічна діяльність Зенона Кузелі в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 89-92
487388
  Конта Р. Етнологічна діяльність Федора Вовка: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 29-35


  У статті розглядається питання дослідження в радянській історіографії етнологічної діяльності відомого українського вченого Федора Вовка. В статье рассматривается вопрос исследования в советской историографии этнологической деятельности известного ...
487389
  Перегінчук Т. Етнологічна концепція "екологічного виховання" у контексті педагогічної системи "добрих справ" (На основі діяльності одеської станиці НСОУ "Пласт") // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 96-111. – ISSN 2312-6825
487390
  Телегуз А. Етнологічна концепція етнотворення українців / А. Телегуз, В. Лущай // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 193-198
487391
  Двойних К.Є. Етнологічна модель міжнародної економічної інтеграції: визначення ключових параметрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 51-54. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
487392
  Конта Р. Етнологічна наукова спадщина Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається питання дослідження в сучасній вітчизняній історіографії ХХІ століття проблеми етнологічних наукових здобутків Зенона Кузелі. An article deals with a problem of research in modern domestic historiography of ХХI century of ...
487393
  Масненко В.В. Етнологічна складова методології наукового досвіду М. Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 6. – С. 18-26. – (Соціально-гуманітарні науки)
487394
  Скляр В. Етнологічна складова сучасного українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 44-51


  Центр українознавства та українознавчі дослідження вчених Київського університету: В. Борисенко, Я. Калакури, В. Капелюшного, П. Кононенка, В. Крисаченка, Л. Масенко, М. Обушного, Г. Півторака, В. Піскуна, А. Погрібного, С. Сегеду та ін.
487395
  Лагунова О. Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 94-99


  У статті досліджується сучасний різноманітний історіографічний матеріал, створений на основі етнологічної діяльності професора Агатангела Кримського – видатного сходознавця та філолога, історика та українського патріота, одного з засновників ...
487396
  Хайирсевер Б. Етнологічна специфіка традиційної ляльки соганли // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 84-89


  У Туреччині, у регіоні Кайсері, біля невеличкого містечка Йешільхісар, у селі Соганли, жінки виготовляють із тканини ляльок, котрі є традиційним подарунком на весілля. Мати дарує ляльку дочці чи майбутній невістці. Саме через це назва цього маленького ...
487397
  Гончар Г. Етнологічна творчість К.Г. Гуслистого: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 59-60
487398
  Гаук А. Етнологічна типологія сакрального простору ранніх слов"ян (за матеріалами культових об"єктів Східної Європи VIII–X ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 90-96


  У статті надана етнологічна типологія об"єктів, що мали ознаки сакрального простору у свідомості ранніх слов"ян. В статье дана этнологическая типология объектов, которые имели признаки сакрального пространства в сознании древних славян. The article ...
487399
  Мушкетик Л. Етнологічне дослідження потрійного кордону в Угорщині // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 87-91. – ISSN 2313-8505
487400
  Двойних К.Є. Етнологічний вимір господарського проекту в умовах сучасної світової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 6-13. – ISSN 1993-0259
487401
  Конта Р. Етнологічний науковий доробок Михайла Грушевського в історіографічних оцінках // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 155-167. – ISBN 978-966-02-7872-1
487402
  Чирков О. Етнологічний складник концепції Володимира Барана про походження слов"янської етнічної спільноти й українців / О. Чирков, О. Шакурова // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 127-136
487403
  Сенько І. Етнологічні аспекти "Петербурзьких повістей" ("Невський проспект", "Ніс") Микола Гоголя // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 183-187
487404
  Сенько І. Етнологічні аспекти роману Івана Чендея "Птахи полишають гнізда" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 142-147.
487405
  Двойних К.Є. Етнологічні виміри прогнозного потенціалу ринкових відносин у сучасній світовій економіці // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 6-12. – ISSN 1993-0259
487406
  Конта Р.М. Етнологічні дослідження в науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія / Ростислав Конта. – Київ : VADEX, 2014. – 454, [1] с. – Бібліогр.: с. 357-454 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-20-2
487407
  Зайцева З.І. Етнологічні дослідження в НТШ: від становлення до системності (1892—1914) // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 223-228


  Досліджено наукову і видавничу діяльність Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка у час головування в ньому М. Грушевського. За головування у ньому М. Грушевського (1897-1913 рр.) Товариство піднялося за своєю структурою, ...
487408
  Драненко Г. Етнологічні дослідження в романах Анні Ерно // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 55-61
487409
  Скрипник Г. Етнологічні і національно-ідентифікаційні візії вченого: до 170-річчя від дня народження Хведора Вовка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 5-18. – ISSN 0130-6936


  У розвідці йдеться про наукові здобутки Хв. Вовка (КУ) в царині народознавства, про його новаторські студії зі сфери соціального і побутового життя, окремих галузей виробництва, народної орнаментики, церковного будівництва, сімейної обрядовості, ...
487410
  Гуржій О.І. Етнологічні осередки України в 20-х - на початку 30-х років 20 ст. : Нарис діяльності / О.І. Гуржій, М.Б. Парахіна; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 248с. – ISBN 966-02-3110-5
487411
  Карацуба М.Ю. Етнологічні розвідки Хорватської академії наук і мистецтв: до історії дослідження жанрології // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 58-66. – ISBN 966-02-2984-4
487412
  Брехунець Н. Етнологічні та етнокультурні студії Леоніда Залізняка: історіографічний дискурс // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
487413
  Кириченко Ю. Етнологічні та фольклористичні погляди М.С. Грушевського (на матеріалах "Історії української літератури") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 63-66


  Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад праць М.С. Грушевського з огляду етнологічної науки, а саме на прикладі "Історії української літератури" показано внесок вченого у розбудову української етнології. Статья посвящена рассмотрению ...
487414
  Тиводар М. Етнологія : Навч. посібник для студ. іст. фак-ту / М. Тиводар; МОНУ; УжДУ. – Ужгород, 1998. – 578с. – ISBN 966-7400-00-01
487415
  Хоменко М.М. Етнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 136-137. – ISBN 966-642-073-2
487416
  Тиводар М.П. Етнологія : Посібник для студ. гуманітарних фак-тів вищ. навч. закл. / М.П. Тиводар. – Львів : Світ, 2004. – 624с. – ISBN 966-603-312-7


  Досліджено місце етнології у системі гуманітарних наук, охарактеризовано джерела, методи і методики дослідження, розкрито шляхи її формування як самостійної науки, проаналізовано школи, напрями тощо
487417
  Кафарський В.І. Етнологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Кафарський, Б.П. Савчук; МОНУ; Прикарпатськ. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. – ISBN 966-364-230-0
487418
  Юрій М.Ф. Етнологія : навчальний посібник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор, 2006. – 360 с. – ISBN 966-8379-12-8
487419
  Хоптяр Ю.А. Етнологія : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2-е вид., переробл. і допов. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2008. – 157, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
487420
  Капелюшний В. Етнологія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 255-264. – ISBN 978-966-06-0538-1
487421
  Тиводар М.П. Етнологія : навч. посіб. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. / Михайло Тиводар. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Ужгород : Гражда, 2010. – 499, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 497-499. – ISBN 978-966-8924-62-0
487422
  Хоптяр Ю.А. Етнологія : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
487423
  Ігнатенко І.В. Етнологія для народу : [cвята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірування українців] / Ірина Ігнатенко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 319, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Етнологія для народу. Свята. Традиції. Звичаї. Обряди. Прикмети. Вірування українців. – Бібліогр.: с. 305-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-0522-2
487424
   Етнологія для студентів напряму підготовки 0303 "Історія" спеціальності 6.030300 "Історія" заочної форми навчання : навч.-метод.посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії та філософії, Каф. всесвіт. історії ; [уклад. С.І. Гальченко]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 59, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-59. – ISBN 978-966-353-185-4
487425
  Момот Т. Етнологія міста в Україні: становлення та історія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 19-24. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена розвитку етнології міста в українських гуманітарних студіях. Виділяються основні етапи становлення містознавчих досліджень: розкриваються особливості функціонування урбаністики в період ренесансу української етнології 1920- 1930-х ...
487426
  Борисенко М. Етнологія міста як перспективний напрямок українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 102-107


  У статті розглядається процес становлення і розвитку міської етнології як окремого напряму наукових досліджень. Автор показує вплив політичних чинників на формування міської етнології в Радянській Україні в 1920-50-х роках. Описано наукову атмосферу, ...
487427
  Борисенко М. Етнологія міста. Методика та методологія дослідження // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 292-309. – ISBN 978-966-2241-22-8
487428
  Филипович Л.О. Етнологія релігії : теоретичні проблеми : вітчизняна традиція осмислення / Людмила Филипович. – Київ, 2000. – 333 с. – ISBN 966-7569-17-9
487429
  Леньо П. Етнологія Словаччини (Періодизація та історіографія) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.90-96. – ISSN 0130-6936
487430
  Борисенко М. Етнологія сучасності в Україні: досвід та уроки радянського періоду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 23-31. – ISSN 0130-6936
487431
  Пирогова-Таран Етнологія та/чи історична антропологія . // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 119-124. – ISSN 0130-5247
487432
  Лозко Галина Етнологія України : Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Лозко Галина. – Київ : АртЕк, 2001. – 304с. – ISBN 966-505-057-5
487433
  Лозко Г. Етнологія України : Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Галина Лозко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : АртЕк, 2004. – 304с. – ISBN 966-505-057-5
487434
  Хрящевська Л.М. Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Хрящевська ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії, політології та права. – Стер. вид. – Херсон : Гельветика, 2020. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-172. – ISBN 978-966-916-328-8
487435
  Журавель І. Етнологія Черкаського краю - унікальна колекція скарбів душі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 81. – ISSN 0131-6788
487436
  Вілков В.Ю. Етнологія як наука та навчальна дисципліна // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 448-500. – ISBN 978-966-439-469-4
487437
   Етнологія. Фольклористика = 4International congress of Ukrainian studies : 4 Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26-29 серпня: доповіді та повідомлення. – Одеса, Київ : Видавництво Асоціації етнологів. – ISBN 966-95068-1-9
Книга 1. – 2001. – 523с.
487438
  Глушко М. Етнологія: дефініції і предмет студій в НТШ (кін. XIX - 30-ті XX ст.) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 707-714. – ISSN 1028-5091
487439
  Серебрякова О. Етнолокальні варіанти деяких календарних ворожінь : мантичні дії з дровами в зимовій обрядовості українців // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 630-651. – ISSN 1028-5091
487440
  Зборовський А. Етноляльки Тетяни Федорової // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 13
487441
  Балановський Я.М. Етномаргінальна субкультура - форма виявлення кризового стану суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 22-36. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
487442
  Задорожна С.В. Етномаркованість емоційної домінанти у творчості Т. Шевченка і Г.Тютюнника // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 18-22
487443
  Павлов К.В. Етноменеджмент як складова частина етноекономіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 32-41. – ISSN 2306-546X
487444
  Козлов Є.В. Етноменталітет філософа та соціокультурна реальність: штрихи до психологічного портрета М.O.Бердяєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-126. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню певних етноментальних характеристик М.О. Бердяєва та їх місця у формуванні його світоглядної позиції. На основі результатів дослідження зроблено спробу дати пояснення деяким суперечливим рисам особистості філософа. The ...
487445
  Комінярська І. Етноментальна модель героя - alter ego автора (за романом Уласа Самчука "Волинь") // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 153-159
487446
  Лавриненко С. Етноментальний аспект порівняльних конструкцій у романі Панаса Мирного "Повія" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 109-113. – ISSN 0320-3077
487447
  Яблонська О. Етноментальний образ москаля в українській літературі дошевченківського періоду: чужий/свій серед українців // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 236-240
487448
  Соколова А. Етноментальні константи портрета Поліщука в художньому просторі роману Володимира Лиса "Століття Якова" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 28-33. – ISSN 0236-1477
487449
  Доній Н.Є. Етноментальність як "ядро" сучасних національних культур // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.13-16. – (Філософські науки)
487450
  Мікловда В. Етноменшини Закарпаття в умовах становлення ринкових відносин : Соціологічні проблеми в практиці управління / В. Мікловда, М. Пітюлич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-81. – ISSN 0131-775Х
487451
  Цяо Цжи Етномистецька компетентність особистості: зміст і структура феномену // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 20-24. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
487452
  Паранько Н.П. Етномистецька спадщина Домініка Де ля Фліза в дизайні сучасного одягу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Паранько Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 13 назв
487453
  Плахотнюк В.Г. Етномистецькі виміри популярної музичної культури в Україні другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Плахотнюк В.Г. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
487454
  Шимоняк К. Етноміфологеми моря та сонця як складові поняття долі у творчості Івана Ірлявського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 134-137
487455
  Самусенко О.М. Етноміфопоетична складова семантики українського слова: лінгвокраїнознавчий аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 275-283
487456
  Мельник Є. Етномовна доісторія карпатського Підгір"я / Євген Мельник. – Дрогобич : Коло, 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 106-111
487457
  Ткаченко С. Етномовна ідентичність студентської та учнівської молоді Харкова на початку XXI ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 238-240. – ISBN 978-966-439-357-4
487458
  Тищенко К.М. Етномовна історія прадавньої України / Костянтин Тищенко ; КНУТШ, Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2008. – 480 с. : 75 карт., 167 іл. – ISBN 978-966-2172-02-7
487459
  Фаріон І.Д. Етномовна карта Галичини у складі Польського королівства: протистояння і утвердження українців // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 447-455. – ISBN 978-966-428-305-9
487460
  Тупиця О. Етномовна картина світу поетичного тексту / О. Тупиця, Л. Зімакова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 83-90. – ISSN 2075-1486
487461
  Михальчук О.І. Етномовна самоідентифікація та вибір мови // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 85-91. – ISBN 978-966-1673-17-4
487462
  Пономарьова І. Етномовна ситуація серед греків українського Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 59-62
487463
  Кобчинська О.І. Етномовна специфіка семантики стихій природи у фразеологічних одиницях української та французької мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 60-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 9 поз.
487464
  Семко В.Л. Етномовний вимір українсько-російських етнополітичних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 220-231


  Аналізується мовна площина українсько-російських етнополітичних відносин у пострадянську добу, її сучасний стан, тенденції розвитку та фактори, що впливають на неї. Ключові слова: українська мова, російська мова, регіони, суспільство. Анализируется ...
487465
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та іхніх українських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Головач У.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
487466
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та їхніх українських перекладів) : Дис...канд. філологічних наук: 10.02.16 / Головач Уляна Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 177 л. – Бібліогр.: л. 161-177
487467
  Скляр В. Етномовний склад населення України: наслідки російщення // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 31-41. – ISSN 0130-6936
487468
  Сприса О. Етномовні домінанти кодування смислу в дзеркалі кросвордів (україно-арабомовні паралелі) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 78-86. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
487469
  Скляр В.М. Етномовні процеси в українському просторі: 1989-2001 рр. / Володимир Скляр ; КНУТШ. – Харків : Ексклюзив, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-2166-03-3
487470
  Мазуренко А. Етномузикознавець та усна традиція: труднощі перекладу музичного тексту // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 202-207


  "...В статті розглядається питання трансформації музичного тексту автентичної музики в процесі його перекладу на «мову» аналітичного апарату етномузикознавця. Піднімаються проблеми співвідношення західноєвропейської академічної та української ...
487471
  Руда Тетяна Етномузикознавча школа Софії Грици / Руда Тетяна, Широкова Наталія // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 8-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
487472
  Чуркіна В.Г. Етномузикологічні та історіософські погляди Софії Грици: їх утілення в слов"янському світі // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 273-281. – ISBN 966-02-2984-4
487473
  Скаженик М.В. Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Скаженик Маргарита Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
487474
  Фігурний Ю. Етнонацієтворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 26-31
487475
  Іванов І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування і консолідації української політичної нації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про проблему етнічної та політичної ідентичності в Україні. This article is about problem of Ukrainian ethnic and political identification.
487476
  Обушний Микола Іванович Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації : Автореф... доктора політичн.наук: 23.00.05 / Обушний Микола Іванович; НАН України. Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 1999. – 34л.
487477
  Лойко Л.І. Етнонаціональна ідентичність і міфологія національної ідеї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С.20-23
487478
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
487479
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини ХХ - початку ХХІ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олесандрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 228 арк. – Додатки: арк. 222-228. – Бібліогр.: арк. 172-221
487480
  Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність: концептуальний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В статті проводиться аналіз змісту і структури етнонаціональної ідентичності, обгрунтовується концепція та доцільність її використання при розробці етнонаціональної політики в Україні на сучасному етапі.
487481
  Маматова А.С. Етнонаціональна ідентичність: сутність та методи дослідження // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 44-50
487482
  Якубова Л.Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / Лариса Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 108, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії : Степова Україна). – ISBN 978-966-02-7438-9
487483
   Етнонаціональна історія України : в документах та матеріалах. – Київ : Українська книга. – ISBN 996-02-0304-7
Вип. 1 : / [упоряд.: В.Ф. Панібудьласка, І.О. Кресіна, О.В. Кресін]. – 1997. – 166, [2] с. – Бібліогр.: с. 164-166
487484
  Кульчицький С. Етнонаціональна карта України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 11-16
487485
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 162-190
487486
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
487487
  Ференц П. Етнонаціональна орієнтація українців Закарпаття в 20-30-ті роки 20 століття / Петро Ференц. – Мукачево : Карпатська вежа, 2005. – 214с. – ISBN 966-2673-38-Х
487488
  Газізова О.О. Етнонаціональна особливість сучасного Криму: українознавчий вимір // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 479-487
487489
  Вітман К.М. Етнонаціональна політика Білорусі щодо національних меншин: системний конфлікт влади та національних меншин (на прикладі інцинденту навколосоюзу поляків Білорусі) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 656-664. – ISSN 1563-3349
487490
  Рафальський О. Етнонаціональна політика в Незалежній Україні: концепції та практики // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 97-232. – ISBN 978-966-02-8820-1
487491
   Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 485, [2] с. – На обкл. зазнач. також: Історія укр. націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-305-9
487492
  Тхань Тхань Зай Етнонаціональна політика держави як фактор стабілізації в"єтнамського суспільства : Автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Тхань Тхань Зай; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
487493
  Устименко В. Етнонаціональна політика партії більшовиків в Україні у 1917 - 1920 роках // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 284-307. – ISBN 978-966-02-6038-2
487494
  Воропаєва Т. Етнонаціональна проблематика в дослідженнях науковців і випускників Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-41. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано становлення етнонаціональної проблематики в наукових дослідженнях науковців та випускників Київського університету. The becoming of ethnonational problematic in the scientific researching works in Kyiv university is analysed.
487495
  Коломієць Т.В. Етнонаціональна проблематика у поглядах представників української діаспори // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 22-30. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
487496
  Кожолянко Г. Етнонаціональна своєрідність українців-русинів Буковини : історія, сучасні аспекти проблеми // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0130-6936
487497
  Стрельчук Н.В. Етнонаціональна ситуація в республіці Македонії (90-ті роки XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  На прикладі розвитку полі етнічного суспільства в Республіці Македонія розглянуто складну та багатоаспектну проблему стосунків етнічної більшості та етнічної меншини. Простежено зміни в етнічному складі населення Македонії, а також вплив різних ...
487498
  Калакура О.Я. Етнонаціональна складова консолідації суспільства // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 299-319. – ISBN 978-966-02-8821-8
487499
  Якубова Л. Етнонаціональна специфіка Донбасу // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 229-244
487500
  Обушний М. Етнонаціональна стабільність у контексті національної безпеки // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 187-188


  "Нещодавно видавництво «Ліра» (м. Ужгород 2016 р. 462 с.) опубліковало монографію С.А. Асланова «Етнонаціональна стабільність держави: політикоправовий аналіз», у якій етнополітичну стабільність в Україні позиціоновано у широкому політологічному ...
487501
   Етнонаціональна структура українського суспільства : Довідник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова; КНУТШ; Фак. соціології та психології. – Київ : Наукова думка, 2004. – 344 с. – ISBN 966-00-0360-9
487502
  Бородінов В.Д. Етнонаціональна структура українського суспільства / В.Д. Бородінов, І.І. Сисоєва // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 16-21. – ISSN 1728-3671
487503
  Садовенко С.М. Етнонаціональне виховання дітей та молоді у сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 78-85. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті розглядаються теоретичні підстави концепції етнонаціонального виховання дітей та молоді у сучасному світі. Аналізується ситуація, що склалася нині у зарубіжній і вітчизняній культурній сфері з зазначеного питання. Обґрунтовуються провідні ...
487504
  Коляда Ігор Етнонаціональне самоусвідомлення української інтелігенції (на прикладі творчості І. Нечуя-Левицького) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-42. – ISSN 1999-4966
487505
  Дегтеренко А.М. Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов"я : (політологічний вимір) / Дегтеренко Анастасія Миколаївна; МОНУ; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т; Ін-т політічних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Маріуполь, 2008. – 208с. – ISBN 966-8605-28-4
487506
  Єршова Л.М. Етнонаціональний аспект історико-педагогічного дослідження виховного ідеалу підросійської України ХІХ - початку ХХ ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 94-101. – ISSN 2075-1478


  Вивчення історичного аспекту національних особливостей виховання осо- бистості перебувало у полі зору багатьох науковців минулого, зокрема В. Антоно- вича, Г. Ващенка, Б. Грінченка, М. Драгоманова, М. Костомарова, С. Русової, І. Франка, Д. ...
487507
  Ротар Н.Ю. Етнонаціональний дискурс Російської Федерації в Автономній Республіці Крим як механізм реалізації політичної стратегії "повернення Криму" // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 87-99. – ISSN 2522-4050


  "Визначено суть та особливості етнонаціонального дискурсу Російської Федерації в АРК як механізму реалізації політичної стратегії «повернення Криму». Встановлено, що його основи кореспондуються з ідеологією російського імперського націоналізму як ...
487508
  Рафальський О.О. Етнонаціональний контекст української історії періоду Другої світової війни (спроба історіографічного узагальнення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 56)


  Аналізується стан вивчення історії Другої світової війни в етнонаціональному аспекті.
487509
  Шамборовська О. Етнонаціональний конфлікт: основні підходи до визначення та класифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-129. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
487510
   Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – Київ, 1993. – 800с. – ISBN 5-7702-0586-5
487511
   Етнонаціональний світ Придніпров"я : колект. монографія / [С.І. Світленко, С.М. Каюк, З.П. Маріна та ін.]. – Харків : Панов А.М. – ISBN 978-617-7722-75-4
[Ч. 1]. – 2018. – 167, [1] с. : іл., портр. та карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
487512
   Етнонаціональний світ Придніпров"я = The Ethnic-national worid of the Dnieper Region : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Іст. ф-т. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-981-279-7
[Ч. 2 : Етнонаціональні спільноти часів інкорпорації та модернізації / С.І. Світленко, Н.В. Венгер, В.І. Лазебник, В.Д. Мирончук, О.Б. Шляхов]. – 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
487513
  Богуцька А.Л. Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України протягом 1795-1858 рр.: історіографія та джерельна база проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 23-34. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
487514
  Надолішній П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики : Монографія / П.І. Надолішній; Укр.Акад.держ.управління при Президентові України. Одес.філіал. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 264с. – ISBN 966-7353-33-8
487515
  Червеняк К.Т. Етнонаціональний фактор як об"єкт наукового дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 73-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
487516
  Толочко Д. Етнонаціональний чинник державотворення та формування громадянського суспільства в сучасній Україні // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 122-126
487517
  Бортніков В. Етнонаціональний чинник розбудови національної держави в контексті творчої спадщини В. Липинського / В. Бортніков, Ю. Пивоваров // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 78-81
487518
  Присяжнюк Ю.П. Етнонаціональні аспекти історії ментальностей у новітній російській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 31-38. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
487519
  Сергієнко С.С. Етнонаціональні аспекти освітньої політики в Україні (1917-20-ті роки) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 24-32.
487520
  Лавренюк О.О. Етнонаціональні особливості українського вбрання : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лавренюк Ольга Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
487521
  Слющинський Богдан Етнонаціональні особливості українського Приазов"я: історичний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 166-174. – ISSN 1563-3713
487522
  Рафальський О.О. Етнонаціональні процеси 20-30-х рр. в Україні в історіографії 90-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-55. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізується новітня історіографія етнонаціональних процесів 20-30-х рр. в Україні, висвітлено нові підходи до дослідження правового статусу національних меншин, причин і наслідків порушення прав і свобод громадян за етнічними ознаками в добу ...
487523
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Панасюк Л.В.; КУ ім.. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
487524
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. : Дис....канд.істор.наук:07.00.01 / Панасюк Леонід Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 253л. + Додатки: л.215-253. – Бібл.: л.186-215
487525
  Левітас Ф.Л. Етнонаціональні процеси в Україні в умовах національно-демократичної революції 1917-1920 рр.: історичний досвід і сучасність / Ф.Л. Левітас, В.О. Котюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 321-325
487526
   Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2001. – 424с. – ISBN 966-522-122-1
487527
  Наулко В. Етнонаціональні процеси серед білорусів України // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 18-22


  В статті розглядаються українсько-білоруські взаємини в сфері культури та побуту.
487528
  Роздайбіда Л. Етнонаціональні процеси у формуванні державної політики України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 209-212
487529
  Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об"єднань українського села (20-30 рр. XX ст.) : монографія / М.А. Журба. – Київ : Науковий світ, 2002. – 456 с. – Бібліогр.: с. 388-454. – ISBN 966-675-116-X
487530
  Поплавська А.В. Етнонаціональні традиції у культурі харчування українців XVII-XIX ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2226-0285
487531
  Цимбалюк Н. Етнонаціональні характеристики культурного дозвілля // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 28-38.
487532
  Солдатенко В.Ф. Етнонаціональні чинники і проблеми національних меншин у концепції і практичному досвіді Української революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 351-365
487533
  Хаялі Р.І. Етнонім "кримські татари" : генеза та еволюція національної самосвідомості в контексті державної політики СРСР (1944-1991 рр.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 27/28. – С. 129-139. – ISSN 1682-671Х
487534
  Воропаєва Т. Етнонім "Україна" як консолідаційно-згуртувальний концепт: етнопсихолінгвістичний аналіз // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 119-125. – ISBN 966-7060-92-6
487535
  Якимович-Чапран Етнонім москаль як компонент українських фразем і паремій: лінгвокультурний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 200-210. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
487536
  Бушаков В.А. Етнонім черекес ( до семантичної типології етнонімів ) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 44-50. – ISSN 1682-671Х
487537
  Бушаков В.А. Етноніми бурят та баргут і етнонімічний топонім баргуджін-токум (до семантичної типології етнонімів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 71-75. – ISSN 1608-0599
487538
  Бушаков В.А. Етноніми тунгуси, евени та евенки (до семантичної типології етнонімів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-125. – ISSN 1608-0599
487539
  Пухальська Г. Етноніми Яра Славутича в контексті поглиблення мовної компетенції студентів технічних ВНЗ // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 277-286. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
487540
  Бушаков В.А. Етноніми, похідні від назв держав (до семантичної типології етнонімів) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С.11-24. – Бібліогр.: С. 22-24. – ISSN 1682-671Х
487541
  Пономаренко В.П. Етноніміка счасних європейських мов і проблема національних стереотипів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 11-19. – ISSN 0027-2833
487542
  Паславський І. Етнонімічне розмежування між українцями й білорусами в українській суспільній думці кінця XVI - першої половини XVII століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 602-606. – ISSN 2223-1196
487543
  Бушаков В.А. Етнонімічний термін остяк // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-103. – ISSN 1608-0599
487544
  Стрижак О.С. Етнонімія Геродотової Скіфії / О.С. Стрижак. – Київ, 1988. – 219 с.
487545
  Мартинюк О.А. Етнооб"єднавчі та етнороз"єднавчі процеси в етногенезі слов"ян на території України в другій половині I тис. до н.е. - середині I тис. н.е. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 247-259
487546
  Довжок Т. Етнообрази найближчих сусідів у мультикультурному середовищі (на матеріалі польської літератури українсько-польського пограниччя другої половини ХХ ст.) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 75-86


  У статті здійснено спробу реконструкції літературних образів націй галицько-подільського регіону, представлених у польській прозі пограниччя
487547
  Литвиненко Т.М. Етнопедагогіка - підгрунтя національного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 143-145. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
487548
   Етнопедагогіка. – К, 1993. – 64с.
487549
  Маєвська Л.М. Етнопедагогіка : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Л.М. Маєвська ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 269-285, в кінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-045-7
487550
  Маєвська Л.М. Етнопедагогіка : навч. посібник / Л.М. Маєвська ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 269-287, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-045-7
487551
  Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посібник / Н.В. Лисенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 718, [2] с. : табл. – Тезаурус: с. 648-715. – Бібліогр. с. 628-647 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-062-7
487552
  Приймас Н.В. Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 98-108. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
487553
  Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 234-237. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті розглядається проблема виховання та навчання молоді в сучасних умовах.Вагомим є те, що національна система освіти повинна базуватися на традиціях народної педагогіки, які виробились нашими предками впродовж століть.Досліджуючи культурне ...
487554
  Ткаченко О.М. Етнопедагогічна компетентність як запорука професійної майстерності сучасного педагога // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 56-60. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
487555
  Абрамова І.Г. Етнопедагогічне виховання студентів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 6-9. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))


  На матеріалі творів І.С. Нечуя-Левицького.
487556
  Воєвідко Л.М. Етнопедагогічні традиції в освітньому просторі вищої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 162-163
487557
  Тадєєва Марія Іванівна Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тадєєва Марія Іванівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
487558
  Тадєєва Марія Іванівна Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії. : Дис... канд. пед.наук: 13.01.01 / Тадєєва Марія Іванівна; Київський держ. лінгвіст. ун-т. – К., 1995. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
487559
  Мельничук Л. Етнопедагогічні традиції подільського гончарства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.67-70
487560
  Гоцалюк А. Етнопедагогічні функції зимової обрядовості українців Гуцульщини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 131-135
487561
  Монолатій І. Етнопереферійність : участь суб"єктів західноукр. етнополіт. сфери в міжетнічній взаємодії, міждержавних конфліктах і культурі пам"яти / Іван Монолатій. – Дрогобич : Посвіт, 2022. – 575, [1] с. : іл., табл. – Покаж. імен і прізвищ: с. 563-571. - Анот. англ. – Бібліогр.: с. 527-561 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8003-77-7
487562
  Бойко С. Етнописхологічні проблеми в творчості Дмитра Овсянико-Куликовського (до 150-річчя від дня народження) / С. Бойко, Т. Воропаєва // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 187-188. – ISBN 966-530-115-2
487563
  Казьмирчук М.Г. Етнополітика : підручник з курсу "Етнополітика" для студ. іст. ф-ту 1 курсу ОКР "Магістр" / М.Г. Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 360, [1] с. – Бібліогр.: с. 347-360. – ISBN 978-966-8126-88-8
487564
  Журба М.А. Етнополітика більшовицького режиму та проблеми народної освіти в Криму (20-30 рр. XX ст.) / М.А. Журба, Г.М. Кондратюк. – Київ : МП Леся, 2005. – 199 с. – Бібліогр.: с. 179-197. – ISBN 966-8126-46-7
487565
  Овчаренко В. Етнополітика в сучасній Україні: проблеми формування законодавчої бази // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 118-123


  У статті на основі політико-етнологічного аналізу розглянуті ключові етапи становлення нормативно-правової бази новітньої України в етнополітичній сфері. В статье на основе политико-этнологического анализа рассмотрены ключевые этапы становления ...
487566
   Етнополітика в Україні : документи та матеріали. – Київ : Фенікс, 1998. – 353, [1] с. – ISBN 5-87534-194-7


  В книзі подаються документи, які відтворюють процес формування етнополітики в Україні з 1917 по 1997 рр.
487567
  Ладний Ю. Етнополітика в Україні 1917-1921 рр.: історико-етнологічний дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 295-307. – ISSN 2524-0137
487568
  Котюк В.О. Етнополітика в Україні на початку національної революції 1917 року // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 326-329
487569
  Котигоренко В. Етнополітика в Україні: варіант стратегії для держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 6-28. – ISBN 978-966-02-4630-8
487570
  Євтух В.Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти / В.Б. Євтух. – Київ : Фенікс, 1996. – 216с. – ISBN 5-87534-171-8
487571
  Зварич І.Т. Етнополітика в Україні: регіональний контекст : монографія / Ігор Теодорович Зварич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ наук. ред. М.І. Панчук ]. – Київ : Дельта, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-8797-31-6
487572
  Пірен М.І. Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Пірен ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-388-181-2
487573
  Семикрас О. Етнополітика Латвії та Естонії: варіант для України // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.104-109
487574
  Шкляр Л. Етнополітика незалежності // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 62-75. – ISSN 0868-8273
487575
  Гузинець Ю. Етнополітика Угорської республіки щодо закордонних угорців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 264-273. – ISBN 978-966-02-4630-8
487576
  Курас І.Ф. Етнополітика. Історія і сучасність : Статті, виступи, інтерв`ю 90-х років / І.Ф. Курас. – Київ : Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ, 1999. – 656с. – ISBN 966-02-1281-Х
487577
  Малиновська О. Етнополітині аспекти міграційної політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 352-363. – ISSN 2524-0137
487578
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 686-691. – ISSN 1563-3349
487579
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 753-758. – ISSN 1563-3349
487580
   Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави : наук. записка / [В.П. Горбатенко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 79, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7800-4
487581
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека: внутрішні виклики в умовах поліетнічності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 271-279
487582
  Дністрянський Мирослав Степанович Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : Дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.02 / Дністрянський М.С.; Львівський нац. ун-т ім.І. Франка. – Львів, 2005. – 485л. + Додатки: л.464-485. – Бібліогр.: л.433-463
487583
  Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Дністрянський М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 35 назв
487584
  Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики / М.В.Дністрянський; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Літопис; Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 490с. – ISBN 966-7007-60-4
487585
  Вітман К.М. Етнополітична інтеграція на пострадянському просторі:проект Союзу Росії, України та Білорусі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 614-618. – ISSN 1563-3349
487586
  Явір В.А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт : монографія / В.А. Явір ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Логос, 2018. – 467, [1] с. – Бібліогр.: с. 421-467 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7446-26-1
487587
  Білик Б.І. Етнополітична історія України (860-1900 рр.) : монографія / Б.І. Білик ; нац. торгов.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 245 с. – ISBN 966-629-035-9
487588
  Примуш М. Етнополітична мобілізація як фактор зародження та розвитку етнополітичних конфліктів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 136-141
487589
  Вегеш М.М. Етнополітична реальність Закарпаття (1991-2001рр.) / М.М. Вегеш, М.П. Зан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 182-204. – ISBN 966-628-197-5
487590
  Рафальський О. Етнополітична регіоналізація України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 135-147
487591
  Скиба А.В. Етнополітична ситуація в азово-чорноморських степах у другій половині VI ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 3. – С. 33-36. – ISSN 1608-0599
487592
  Вітман К.М. Етнополітична ситуація в Косово: висновки для етнонаціональної політики України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 164-174


  Досліджується сучасна етнополітична ситуація в частково визнаному постдезінтеграційному Косово. Вивчаються основні етнополітичні проблеми держави: становище сербської національної меншини, етнополітичний конфлікт з Сербією. Прогнозується, які ...
487593
   Етнополітична ситуація в Україні. – К, 1993. – 110с.
487594
  Нечаєва-Юрійчук Етнополітична ситуація в Україні: стабільність в умовах викликів // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (226), березень - квітень 2021. – С. 21-25
487595
  Петровський В. Етнополітична складова як суттєвий фактор сучасних українсько-російських взаємин (західні інтерпретації) / В. Петровський, Н. Терес // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 126-130
487596
  Коцур Л. Етнополітична специфіка діяльності Російської Федерації на теренах України у 1990-х рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 132-138
487597
  Асланов С.А. Етнополітична стабільність крізь призму теорії політичних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 440-449
487598
  Крисаченко В.С. Етнополітична стабільність України (аналіз справ у кримському регіоні) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 72-94
487599
  Асланов С.А. Етнополітична стабільність: теоретико-методологічні засади дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 78-88. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Пропонується теоретико-методологічна основа дослідження явища етно- політичної стабільності. Застосування синергетики, системної декомпозиції, методів аналізу та синтезу вказує на те, що об"єкт дослідження є складовим елементом діалектичної ...
487600
  Вацеба Р.М. Етнополітична структура Південного Полаб"я наприкінці VIII – в першій третині Х ст.. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 7-21
487601
  Масненко В. Етнополітична функція української історичної думки у концепції Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 16-24. – ISBN 966-7060-35-7


  Свої думки щодо становлення української національної історіографії М. Грушевський розвинув у ювілейному виступі 2 жовтня 1927 р. у ВУАН з приводу столітнього ювілею "Малороссийских песен" М. Максимовича.
487602
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітичний вимір національної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 320-327
487603
  Кресіна І.О. Етнополітичний вимір національної безпеки України / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 434-439
487604
  Терес Н. Етнополітичний вимір сучасної української історії : [навч. посібник] / Наталія Терес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : [б. в.], 2003. – 84 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60 та в тексті


  У пр. №1698125 напис: Глибокошановному Михайлу Михайловичу з найкращими побажаннями успіхів та благополуччя. Підпис. 23.05.2003 р.
487605
  Горбань Ю.А. Етнополітичний вимір українського націонал-комунізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Історія ; вип. 49)


  Узагальнюються проблеми політичної правосуб"єктності України на етапі створення СРСР і в перші десятиліття його існування в інтерпретації українського націонал-комунізму.
487606
  Коцур В. Етнополітичний вимір української національної меншини у Придістров"ї // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 550-555. – ISBN 978-617-7009-20-6
487607
  Калакура О. Етнополітичний дискурс наслідків Голодомору 1932-1933 рр. для національних меншин УСРР // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 283-302. – ISSN 2524-0137
487608
   Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / [В.А. Войналович (керівник) та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 510, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8215-5
487609
  Асланов С.А. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 180-187. – ISBN 978-966-02-7635-2
487610
  Асланов С. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 2-4. – ISSN 2313-559X
487611
  Кучик О.С. Етнополітичний конфлікт в Шотландії: історія і сучасний стан / О.С. Кучик, І. Чабан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 31-36


  In the past Scotland was an independent country, but it lost its independence after the English conquest. Despite this, the national movement in Scotland does not stop fighting. In 2007 the Scottish National Party won the elections. The SNP promised ...
487612
  Хільчевська І.Г. Етнополітичний конфлікт у Каталонії та його вплив на розвиток туризму / І.Г. Хільчевська, К.Ю. Шалун // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 39-48. – ISSN 2308-135X
487613
  Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров"ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин : монографія / Коцур В.Р. ; [наук. ред. М.І. Панчук]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 180-218. – ISBN 978-966-02-6970-5
487614
  Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров"ї: українсько-молдовські взаємини в гуманітарній сфері // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 421-432
487615
  Єрмаков П.П. Етнополітичний конфлікт: сутність та проблеми визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 281-288. – ISBN 966-628-134-1
487616
  Чернова К.О. Етнополітичний менеджмент у феномені національної діаспори // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2007. – № 1 (18). – С. 115-121. – ISSN 1681-116Х
487617
  Терес Н. Етнополітичний простір сучасної України: нові виклики і проблеми (2005–2010 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 97-102


  Стаття присвячена проблемним аспектам в етнополітичній сфері, які особливо загострилися останніми роками в Україні: етнополітичній ситуації в прикордонних областях, набуття подвійного громадянства, державній політиці в етнокультурній сфері. Статья ...
487618
  Євтух В. Етнополітичний ренесанс в Україні та українська діаспора: проблеми взаємодії // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
487619
  Євтух В.Б. Етнополітичний ренесанс в Україні: поняття, структура, наслідки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – C. 1-16
487620
   Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи / Ін-т нац. відносин і політології НАНУ; авт. кол. : І. Курас, Л. Нагорна, В. Євтух. – Київ, 1997. – 212 с.
487621
  Панібудьласка В. Етнополітичний сепаратизм - поняття, зміст, форми і природа // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 306-312. – ISBN 978-966-02-5496-1
487622
  Явір В.А. Етнополітичний статус Криму: передумови реінтеграції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 48-59. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
487623
  Ковач Л.Л. Етнополітичні аспекти соціально-економічної специфіки сучасної Галичини у вітчизняній історіографії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 314-327
487624
  Малиновська О.Ю. Етнополітичні аспекти формування українсько-польського кордону у 1918-1939 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-70. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Подано короткий огляд процесу формування українсько-польського кордону між двома світовими війнами. Розглядаються маловідомі етапи цього процесу: формування кордонів за "лініями Бертелемі", "Боти" та "Дельвіга".
487625
  Горбань Т.Ю. Етнополітичні вектори української суспільно-політичної думки (початок ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу програмних документів українських політичних партій початку ХХ ст. зроблено узагальнюючі висновки щодо етнополітичних орієнтацій в українській суспільно-політичній думці зазначеного періоду, показано їхній різновекторний ...
487626
  Красівський О. Етнополітичні виклики національній безпеці України / О. Красівський, Н. Підбережник // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 35-49. – ISSN 2524-0137
487627
  Нечаєва-Юрійчук Етнополітичні виміри євроінтеграційних процесів в Україні // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці, 2019. – Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – С. 144-155. – ISSN 2309-7760
487628
  Крисаченко В.С. Етнополітичні виміри українсько-молдавських відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 311-317
487629
  Горбань Т. Етнополітичні відносини в Криму у козацьку добу української історії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 7-10


  Розглядаються особливості етнонаціональної політики Кримського ханства і татарсько-українських відносин зокрема у названий період вітчизняної історії.
487630
  Горбань Ю.А. Етнополітичні відносини в Україні на етапі утвердження радянської влади / Ю.А. Горбань, Т.Ю. Горбань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-38. – (Історія ; вип. 42)


  На основі сучасних методологічних підходів в статті простежується складний комплекс проблем, що виникли у відносинах між політичною владою і національними меншинами на етапі становлення радянської форми української державності
487631
  Алєксєйченко О.В. Етнополітичні конфлікти в регіоні Південного Кавказу: історико-політичні передумови // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 61-69. – ISSN 2308-6912


  Дослідження історичних витоків і політичного підґрунтя етнополітичних конфліктів на Південному Кавказі, наслідком чого стала втрата Грузією юрисдикції над територіями абхазької і південно-осетинської автономій, а Азербайджану над Нагірним Карабахом, ...
487632
   Етнополітичні конфлікти у посттоталітарному просторі : [збірник статей]. – Київ : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1999. – 278, [2] с. – Текст кн. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 280. – ISBN 966-7508-20-Х
487633
  Андрєєва К.І. Етнополітичні конфлікти: сутність та шляхи врегулювання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – C. 3-5
487634
  Кривицька Олена Етнополітичні маркери міжрегіонального дистанціювання в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
487635
  Рудакевич О. Етнополітичні орієнтації сучасних українських партій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 149-154
487636
  Гудзь В.В. Етнополітичні причини голоду 1932-1933 рр. в Україні: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 59-61. – ISBN 978-966-493-834-8
487637
  Штепа С.О. Етнополітичні проблеми Криму: роль Верховної Ради України в їх розв"язанні : Монографія / С.О. Штепа; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 124с. – ISBN 966-594-683-8
487638
  Коцур В. Етнополітичні процеси в Україні другої половини 1990-х рр.: детермінанти політичного, соціокультурного життя країни, що повертається до Європи // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 64-77. – ISSN 2522-4611
487639
  Кожолянко Г.К. Етнополітичні процеси в Україні на початку XXI ст.: проблема політичного русинізму // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 25-32
487640
   Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / [М. Панчук та ін. ; редкол.: Ю. Левенець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 395, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5963-8
487641
  Рудь М. Етнополітичні процеси на Полаб"ї у VI-VIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу етнополітичних процесів на Полаб"ї у VI-VIII ст. The article represents the analysis of the ethnopolitical processes in Polabia in VI-VIII centuries.
487642
  Доцяк І. Етнополітичні процеси на території Галичини в контексті глобалізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 190-198. – ISSN 2524-0137
487643
  Борисенко М. Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М.П. Драгоманова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 62-70. – ISSN 0869-3595
487644
  Івангородський К.В. Етнополітичні та теоретичні аспекти реконструкції етногенезу східних слов"ян у сучасній білоруській історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 61-65. – ISBN 978-966-493-676-4
487645
  Слободян О.Т. Етнополітичні цінності (Частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена етнополітичним цінностям суспільства. Автор на основі історичних та етнополітичних фактів України намагається виявити приховані причини політичної напруги в посттоталітарних суспільствах.
487646
   Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства = Etnopolitical factors of consolidation of the contemporary Ukrainian society / [В. Войналович (кер.) та ін. ; редкол.: О. Рафальський (голова), В. Войналович, М. Рябчук] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – 335, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-9291-8
487647
  Кривицька О.В. Етнополітичні чинники формування спільної громадянської ідентичності в контексті політики консолідації українського суспільства // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 320-360. – ISBN 978-966-02-8821-8
487648
  Калакура О. Етнополітологічне трактування правових засад політики коренізації української полонії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 315-330. – ISSN 2524-0137
487649
  Вілков В.Ю. Етнополітологія : Методична розробка до курсу:Для студентів відділення політологі філософського факультету / В.Ю. Вілков; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 21с.
487650
  Бородінов В.Д. Етнополітологія : навчальний посібник / В.Д. Бородінов. – Донецьк : Каштан, 2008. – 396 с. – ISBN 978-966-427-066-0
487651
  Коршук Р.М. Етнополітологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Коршук Р.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Алерта, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с. 194-196 та в кінці кожного розділу. – ISBN 978-617-566-028-7
487652
  Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І.Ф. Курас; НАНУ ; Ін-т політології і етнонаціон. досліджень. – Київ : Генеза, 2004. – 736 с. – ISBN 966-504-294-7
487653
  Асланов С.А. Етнополтична нестабільність як чинник етнічного конфлікту // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
487654
  Левчук О. Етноправові особливості київського повсякдення 1905-1914 рр. (за матеріалами місцевих газет) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-47. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано інформаційні можливості київських газет 1905-1914 рр. у вивченні правового становища міщан різних національностей. Окреслено вплив ідейного спрямування газетної періодики та світоглядних орієнтирів видавців на змістове наповнення ...
487655
  Ковач Л.Л. Етнопрофесійна структура населення Донбасу за результатами Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 73-82. – ISBN 978-966-171-569-0
487656
  Забловський А.В. Етнопсихогенез українців в історичній проекції: основні підходи та концепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню основних підходів та концепцій щодо етнопсихогенезу українців, які усталилися в українській історіографії протягом ХХ ст. Висвітлено та проаналізовано етнопсихогенезисні фактори, чинників, що обумовили постання соціопсихологічного ...
487657
  Плужник О. Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 237-239
487658
  Тиховська О. Етнопсихологічна специфіка образу Смерті в казках українців Закарпаття, Словаччини та Сербії // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 111-121. – ISSN 2664-4282
487659
  Бенжинович Н. Етнопсихологічний аспект вивчення фразеологізмів // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 85-95
487660
  Тиховська О. Етнопсихологічний аспект замовлянь та клятв у фольклорі українців Закарпаття // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 63-74. – ISSN 2664-4282
487661
  Тиховська О. Етнопсихологічний аспект рослинної магії в купальській обрядовості українців Закарпаття першої половини ХХ століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 91-96. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
487662
  Чепа Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу : монографія / Мирослав-Любомир Чепа ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-944-126-6
487663
  Воропаєва Т. Етнопсихологічні аспекти у творчості М. Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 298-302. – ISBN 966-7060-35-7
487664
  Гончарук Етнопсихологічні витоки українського характеру в концепції Олександра Кульчицького / Гончарук, (Чолач), Н. Джугла // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 95-105. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-2131
487665
  Гончарук Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого / Гончарук, (Чолач), Н. Джугла // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 155-162. – (Технічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
487666
  Гончарук Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого / Гончарук, (Чолач), Н. Джугла // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 155-162. – ISSN 1810-2131
487667
  Кириленко Н.І. Етнопсихологічні коди в поетичних текстах Миколи Вінграновського // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 36-41. – ISSN 2077-804X
487668
  Демедюк М. Етнопсихологічні константи українців у казковому наративі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 92-99


  У статті розглядаються основні етнопсихологічні константи українців, наявні у текстах народних казок. Доведено, що любов до землі, релігійність, архетип свободи, інстинкт взаємодопомоги, любов до жінки вплинули на формування сюжетів народних казок ...
487669
  Кудря О.Ю. Етнопсихологічні мотиви у творчості Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 89-99. – ISSN 2520-6346


  Зoсередженo увaгу нa творчості Пантелеймона Куліша, що пронизана етнопсихологічними мотивами; рoзглянутo етнопсихологічні особливості укрaїнців; з"ясoвaнo специфіку нaрoднoгo сприйняття довкілля шляхом детaльнoгo aнaлiзу образів герoїв у творчості ...
487670
  Кочерга Г.В. Етнопсихологічні основи методології когнітивно-ономасіологічного аналізу мотивації українських відіменникових дієслів // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 234-241. – (Філологія)
487671
  Дрогобицька О. Етнопсихологічні особливості бойків у праці І. Вагилевича "Бойки, русько-слов"янський люд у Галичині" / О. Дрогобицька, Н. Неміш // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 159-163. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
487672
  Чиркова Т.І. Етнопсихологічні особливості інтернаціональних шлюбних пар у практиці сімейного консультування // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 49-53. – Бібліогр.: 11 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
487673
  Колодич Д.М. Етнопсихологічні особливості інформальної соціалізації підлітків : дис. ... канд. психол. наук (д-ра філософії) : 053, 05 / Колодич Дар"я Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 286 арк. – Додатки: арк. 205-286. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 176-204
487674
  Машков А. Етнопсихологічні особливості особистості правопорушника при формуванні девіантних форм поведінки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 39-40
487675
  Матяш М. Етнопсихологічні особливості українців або шлях до самопізнання // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 95-104. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
487676
  Сінько О.М. Етнопсихологічні особливості українців і символіка кольорів у баладах Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 66-71
487677
  Шпарага Т. Етнопсихологічні особливості українців як ресурс для розвитку туризму // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 87-91. – ISBN 978-617-674-059-9
487678
  Балагутрак М.П. Етнопсихологічні порівняльні дослідження Володимира Антоновича / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 137-156. – ISBN 978-966-02-4577-8
487679
  Андрушко В.Т. Етнопсихологічні риси українців / В.Т. Андрушко, О.В. Огірко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 448-455
487680
  Гарасим Я. Етнопсихологічні чинники естетизації пісенного фольклору: історіографічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 111-126
487681
  Вакуленко О. Етнопсихологічні чинники невдалої соціалізації в Україні та шляхи корекції процесу // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 19-21
487682
  Павленко В.М. Етнопсихологія : Навчальний посібник / В.М. Павленко, С.О. Таглін. – Київ : Сфера, 1999. – 408с. – ISBN 966-7267-79-2
487683
  Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : Навчальний посібник / А.М. Льовочкіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 144с. – ISBN 966-608-237-3


  Висвітлюються актуальні питання етничної психології як науки про психічну своєрідність людей, розглянуті наукові та прикладні проблеми етнопсихології
487684
  Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Савицька , Л.М. Співак. – Київ : Каравела, 2011. – 264 с. – Бібліогр.: с. 245-251. – ISBN 978-966-2229-19-6
487685
  Пірен М.І. Етнопсихологія : підручник для студентів ВНЗ / М.І. Пірен ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 526 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-388-263-5
487686
  Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Савицька , Л.М. Співак. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 263, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 252-263. – Бібліогр.: с. 245-251 та в кінці тем. – ISBN 978-966-222-919-6
487687
  Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Савицька , Л.М. Співак. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2017. – 263, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 239-244. - Покажчики: с. 252-263. – Бібліогр.: с. 245-251 та в кінці практ. занять. – ISBN 978-966-222-919-6
487688
  Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Савіцька, Л.М. Співак. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 263, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 239-244. - Покажчики: с. 252-263. – Бібліогр.: с. 245-251. – ISBN 978-966-222-919-6
487689
  Павленко В.М. Етнопсихологія : підручник / В.М. Павленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 447, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 443-447. – Бібліогр.: с. 442 та в кінці розд. – ISBN 978-966-285-530-2
487690
  Клековкін О.Ю. Етнопсихологія Еміля Геннекена // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 125. – ISBN 978-966-136-114-9
487691
  Мірчук І. Етнопсихологія і культура українського народу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.37-47
487692
  Руденко Б. Етнореалії в австралійських поетичних текстах:лінгвокультурний і перекладацький аспекти / Б. Руденко, В. Ніконова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 251-255. – ISBN 978-617-7241-66-8
487693
  Соломаха А.В. Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Соломаха А.В.; Національний педагогічний ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2007. – 270л. + Додатки: л.241-270. – Бібліогр.: л.219-240
487694
  Соломаха А.В. Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічн. наук: спец. - 10.02.04. - Германські мови / Соломаха А.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
487695
  Макаров Г.В. Етнорегіоналізм: проблема наукової інтерпретації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 205-213. – ISBN 966-628-197-5
487696
  Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Михайлич О.В.; н.-д. ін-т українознавства; МОіНУ. – Київ, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л. 206 - 222
487697
  Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Михайлич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 3 назв.
487698
  Чернова К. Етнорегіональні виміри українського соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-41. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Проблема регіоналізму є актуальною для України, виходячи передусім з огляду щодо наявності певних розбіжностей між різними регіонами країни, зокрема економічних, історико-культурних, геополітичних тощо. У статті виокремлені чинники, що впливають на ...
487699
  Гавадзин В. Етнорегіональні особливості гуцульської ранньовесняної календарної обрядовості // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-101. – ISSN 0130-6936
487700
  Коваленко Ю.В. Етнорелігійна ідентичність молоді як чинник поведінки подолання стресової ситуації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Коваленко Юлія Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 7 назв
487701
  Коваленко Ю.В. Етнорелігійна ідентичність як форма та спосіб прояву нужди: крос-культурне дослідження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 71-78. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
487702
  Решетняк О. Етнорелігійний простір України: спроби теоретичного обгрунтування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 99-111


  Дана стаття присвячена розгляду сучасних концепцій, які спрямовані на аналіз соціальної реальності сьогодення в рамках просторових уявлень. Аналіз позицій низки сучасних дослідників дозволяє, в рамках їх підходів, виокремити перспективи вивчення ...
487703
  Чорний Сергій Етнорелігійний склад населення Могилівського повіту на початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 41-46. – ISSN 0130-6936
487704
  Рубель К. Етнорелігійний фактор у партійно-політичній еволюції сучасної Мелільї // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 47-50


  У статті розглядаються особливості партійно-політичної еволюції сучасної Мелільї з огляду на етнорелігійний фактор даного процесу. В статье рассматриваются особенности партийно-политической эволюции современной Мелильи в контексте этнорелигиозного ...
487705
  Арістова А. Етнорелігійні конфлікти в процесах національного відродження України // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 80-83
487706
  Медвідь Л.І. Етнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму / Л.І. Медвідь, Н.С. Кампов, С.С. Махлинець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 76-85. – ISSN 2308-135X
487707
  Кравченко Я. Етнорукотвори зі скрині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 16


  Монографія "Українські народні головні убори - підсумок понад 20-річної праці вченого-дослідника Галини Стельмащук.
487708
  Червінський В.І. Етнос / В. Червінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-642-073-2
487709
   Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2222-5242
№ 10/11 за (2013-2014) р. – 2014. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
487710
   Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Кононенко В.І., Комар В.Л., Бунчук Б.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – ISSN 2222-5242
№ 14/15 за (2017-2018) р. – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
487711
  Обушний М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності / М.І. Обушний. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 204 с. – ISBN 966-7276-21-Х
487712
   Етнос і соціум. – К, 1993. – 169с.
487713
  Гетьман В. Етнос як географічне явище // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 11-18. – ISSN 2309-9356


  Єдність етносу і біосфери - основна умова існування життя на Землі. Життєвий процес будь-якого народу повинен вписуватися в загальний еволюційний розвиток біосфери. У противному випадку він буде викинутий "відцентровою"силою за "борт" еволюції. ...
487714
  Гетьман В. Етнос як культурно-географічне явище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 100-105. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Єдність етносу і біосфери - основна умова існування життя на Землі. Життєвий процес будь-якого народу повинен вписуватися в загальний еволюційний розвиток біосфери. У противному випадку він буде викинутий "відцентровою" силою за "борт" еволюції. ...
487715
  Стефанова Н.О. Етносеміометрична параметризація аксіоконцептосфер у британській та українській лінгвокультурах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.17 ; 10.02.21 / Стефанова Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
487716
  Терещенко-Кайдан Етносеміотика та духовна рукописна спадщина України - Греції. Методи дослідження знаків-символів у орнаментальній книжковій мініатюрі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-49. – ISSN 2226-0285
487717
  Казакевич Г.М. Етноси давньої Європи : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, напрям підготовки - історія, спеціалізація - етніч. історія та краєзнавство / Г.М. Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – 2-ге вид. випр., доповн. – Київ : Компринт, 2013. – 54, [1] с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим.
487718
   Етноси України 1917-1941. – Київ, 1997. – 134 с.
487719
  Маркелова А.А. Етносимвол "сонце" в англомовному перекладі поезії Івана Драча "Чорний етюд" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 254-258
487720
  Маркелова А.А. Етносимволіка зоонімічного характеру у поезії українських шістдесятників // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 3 (188). – С. 309-314. – ISSN 2522-493Х
487721
  Вілков В.Ю. Етносимволістська програма постмодерністської парадигми націології Ентоні Д. Сміта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 118-121. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз проекту етносимволізму Е.Д. Сміта як універсальної постмодерністської теорії нації і націоналізму. In the article gives the analysis of A.D. Smith"s project of etnosymbolism as the universal postmodernist theory of nation ...
487722
  Жайворонок В.В. Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях (під кутом зору О.О. Потебні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 23-31. – ISSN 0027-2833
487723
  Скуратівський Віталій Андрійович Етносоціальна культура як саморегульована система (соціально-філософський аналіз) : Дис... докт. філософськихнаук: 09.00.11 / Скуратівський Віталій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 301л. – Бібліогр.:л.281-301
487724
  Шарібжанов Р.В. Етносоціальна структура населення Харкова в 20-30 рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 393-405. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
487725
  Жук О. Етносоціальна структура українських поселень у складі Великого князівства Литовського з кінця ХV ст. до 1569 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 32-42. – ISSN 2078-6077
487726
  Пустовалов С.Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор"я : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 824 арк. – Додатки: арк. 452-824. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 363-451
487727
  Пустовалов С.Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор"я : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 30 с. – Бібліогр.: 24 назви
487728
  Скуратівський В.А. Етносоціальная культура як саморегульована система. : Автореф... Доктора філос.наук: 09.00.11 / Скуратівський В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 39л.
487729
  Івангородський К.В. Етносоціальний вимір українського козацтва : (нариси з історії Південної Київщини кінця XV - середини XVII ст.) / Костянтин Івангородський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 232-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-607-8
487730
  Милько В. Етносоціальний та політичний склад депутатів від українських губерній та міст у Державних Думах Російської імперії : деякі сторінки з історії парламентизму (1906-1917) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 4. – С. 9-16
487731
  Шляхов О.Б. Етносоціальні спільноти Катеринославщини в умовах індустріалізації та урбанізації кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 84-96. – ISSN 2664-9950
487732
  Дмитренко С.П. Етносоціальні суб"єкти формування демократичної політичної культури в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 479-486
487733
  Малеончук Г.О. Етносоціальні та демографічні процеси в Луцьку в 1919-1939 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 36-40. – ISSN 2076-1554
487734
   Етносоціальні трансформації в Україні. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 308с. – ISBN 966-628-073-6
487735
  Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.005 / Відейко Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 462 арк. – Додатки: арк. 447-462. – Бібліогр.: арк. 349-446
487736
  Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Відейко Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
487737
  Корнєв М.Н. Етносоціальні уявлення у сируктурі "Я"-концепції університетської молоді / М.Н. Корнєв, О.М. Васильченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 61-74.
487738
  Балановський Я.М. Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (проблеми поняттєвого забеспечення) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-181. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Аналіз еволюції кризового стану етносоціокультурної системи, що історично сформувалася в Україні, потребує адекватного за своїм змістом поняттєвого забезпечення. Стаття спрямована на вирішення цієї, актуальної і для української етносоціології, ...
487739
  Ануфрієв О.М. Етносоціокультурні особливості слов"янських спільнот в Українському придунав"ї : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 17.00.08 / Ануфрієв О.М.; Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1995. – 26 с.
487740
  Ярмоленко М. Етносоціокультурні трансформації на Українсько-Польсько-Білоруському пограниччі у 40-ї роки XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 274-284
487741
  Арбєніна В.Л. Етносоціологія : Навчальний посібник / В.Л. Арбєніна; М-во освіти і науки України; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Частина 1 : Теоретико-методологічні проблеми дослідження етнонаціональних феноменів. – 2004. – 194с.
487742
  Євтух В.Б. Етносоціологія: від просто історії до визнання як науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 47-59. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
487743
  Євтух В. Етносоціологія: об"єктно-предметне поле і перспективи досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-16. – ISSN 1563-3713
487744
   Етносоціологія: терміни та поняття : Навчальний посібник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, І.В. та ін. Данилюк; КНУТШ. Центр сучасного суспільствознавства. – Київ : Фенікс, 2003. – 280с. – ISBN 966-651-094-4
487745
  Калакура Олег Етносоціум України у часовому і просторовому вимірах : [рецензія] / Калакура Олег, Калакура Ярослав // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194-196
487746
  Іваницька Етноспецифіка комічного: підходи до відтворення при перекладі / Іваницька, Р.С. Колесник // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 345-350
487747
  Крижановська М.В. Етноспецифіка кооперативного особистісно-орієнтованого спілкування італійців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 187-194
487748
  Бурак В. Етноспецифіка номінацій жінки у процесі створення сім"ї (на матеріалі української та польської мов) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 96-109. – ISSN 0203-9494


  "У статті розглядається ряд проблем, пов’язаних із компаративним вивченням семантики лексичних одиниць. Для обґрунтування теоретичних положень залучено категоріальний апарат когнітивної етнолінгвістики, лінгвопрагматики та перекладознавства. ...
487749
  Тарасова В.В. Етноспецифіка соціальної перцепції у сфері засобів пересування в англійській, німецькій, російській та українській лінгвокультурах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 478-485


  Статтю присвячено вивченню етнічних особливостей концептуалізації дійсності, об"єктивованих у культурно маркованих лексичних одиницях на позначення засобів пересування, що утворюють відповідні фрагменти української, російської, англійської ...
487750
  Пономаренко О.В. Етноспецифічна варіативність концепту "республіка" в дипломатичному дискурсі романомовних країн (на прикладі Італії, Іспанії, Франції, Аргентини) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 128-132. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
487751
  Іваницька М.Л. Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 135-139. – ISBN 966-594-420-7
487752
  Голубовська Ірина Олександрівна Етноспецифічні константи мовної свідомості : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.02.15 / Голубовська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 346л. – Бібліогр.: л.303-346
487753
  Голубовська Ірина Олександрівна Етноспецифічні константи мовної свідомості : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.15 / Голубовська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 38с. – Бібліогр.: 33 назв.
487754
  Серебрянська І.М. Етноспецифічні ознаки концептосфери освіти в українській мовній свідомості (на матеріалі українських народних прислів"ів та приказок) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 107-114. – ISSN 2077-804X
487755
  Крижановська М. Етноспецифічні особливості об"єктивації концепту amicizia в кооперативному спілкуванні в італійській лінгвокультурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню етноспецифічних особливостей вербалізації концепту AMICIZIA в італійській мові. Вербалізація концепту досліджується з урахуванням когнітивних, історичних, соціальних та психологічних чинників в особистісно орієнтованому ...
487756
  Карабан В.І. Етноспецифічність власних імен та передача їхніх антономастичних значень у перекладі / В.І. Карабан, Т.І. Олійник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається питання передачі власних імен у перекладі. Особлива увага приділяється ант ономастичним власним іменам, що мають вторинне загальне значення. Аналізується їхнє функціонування, виділяються структурно-семантичні типи та описуються основні ...
487757
  Матанова Т. Етноспомоществователството като консолидиращ фактор сред българските общности в чужбина / Т. Матанова, В. Пенчев // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 126-138. – ISSN 2218-0567


  Етнодопомога як консолідуючий фактор серед болгарських громад за кордоном.
487758
  Бурлакова І.В. Етностереотипи в авторському нариві Софії Парфанович (на матеріалі циклу оповідань "У лісничівці") // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 51-59. – (Серія "Філологічна" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-70-2
487759
  Семенів Н.М. Етностереотипи як психологічний феномен у структурі міжетнічних взаємин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 179-189. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
487760
  Коваль Г. Етностилістична роль порівнянь у пісенних текстах річного циклу // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 833-838. – ISSN 1028-5091
487761
  Афанасьєв Ю.Л. Етностиль у контексті етнокультурної, національної та глобалізаційної парадигм // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 197-202
487762
  Євтух В. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій / В. Євтух; КНУТШ. – Київ : Стилос, 2004. – 243 с. – ISBN 966-8518-24-1
487763
  Махній М.М. Етносфера : Нариси з української етнодемографії та етнопсихології / М.М. Махній, Ю.А. Русанов; За ред.М.А.Скока. – Чернігів, 1999. – 192с. – ISBN 966-533-082-9
487764
  Ціцуашвілі Н.І. Етнотериторіальні претензії Румунії як загроза етнополітичній безпеці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 726-733. – ISSN 1563-3349
487765
  Заболотна А. Етнотип козака у творчості О. Стороженка // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 28-30. – (Бібліотека Інституту філології)
487766
  Громова Н. Етнотуризм у Карпатах // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 177-184. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Готельний бізнес в Карпатах особливо стрімко почав розвиватися з початку ХХІ століття. Тут постійно будуються нові готелі, і особливо багато невеличких приватних садиб, де гостям пропонується буквально 2-4 кімнати. Часто на їхній території взагалі ...
487767
  Бучко Ж.І. Етнотуристичні дослідження Буковини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 154-158. – Бібліогр.: 7 назв
487768
  Новицька Л.В. Етнофестиваль на Косівщині / Л.В. Новицька, Н.Є. Копер // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 36-37 : фото
487769
  Середюк Т.П. Етнофестиваль як феномен української культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 498-502


  Розглянуто явище сучасної української культури - етнофестиваль як синтез традиційної культури та сучасного мистецтва, та його роль в історико-культурному житті України початку ХХІ століття
487770
  Рутинський М.Й. Етнофестивальний туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації / М.Й. Рутинський, М.Я. Топорницька // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 82-92


  Виявлено та систематизовано теоретико-методологічні основи відносно нового виду туризму - етнофестивального, розкрито його потенційні можливості та територіальний аспект розвитку. Запропоновано конкретні рекомендації щодо перспективного розвитку ...
487771
  Марчук Я.І. Етнофілософія народознавчої публіцистики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 50-58. – (Журналістика ; [Вип. 1])
487772
  Пономаренко В.П. Етнофолізми в сучасній українській та інших європейських мовах: лінгвістичні й етнокультурні аспекти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 263-270


  У статті розглядаються в зіставному плані українські та іншомовні етнонімічні назви, насамперед у плані експресивності. Тому йдеться переважно про специфічні національні прізвиська в сучасних європейських мовах, визначаються їхні мовні та позамовні ...
487773
  Гончаренко О.М. Етнофольклористична та краєзнавча діяльність Д.І. Яворницького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 203-209. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про етнофольклористику та краєзнавчу діяльність Д.І. Яворницького, яка вплинула на формування української етнографічної, фольклористичної та краєзнавчої науки.
487774
  Грищенко І. Етнофор як суб"єкт когнітивності фольклору // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 62-68. – ISBN 978-966-9725-24-0
487775
  Герега М. Етнохарактерна та візуальна інтертекстуальність у фортепіаному циклі Ігоря Шамо "Гуцульські акварелі" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 60-71. – ISSN 2310-0583
487776
  Колісник О.В. Етноцентризм С. Гантінгтона як соціальний параметр самоідентифікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – C.13-26
487777
  Рашевська К. Етноцид і культурний геноцид у Криму: вигадки чи об"єктивна реальність? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2022. – № 1. – С. 1-3
487778
  Каменский М.В. Етодическое обеспечение преподавания иностранных языков в свете новой инфокоммуникационной парадигмы образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 69-72. – ISSN 1726-667Х
487779
  Ткачова В.П. Етоксиметиліденпохідні СН-кислот у реакціях із С-нуклеофілами: синтез функціоналізованих піридинів, піримідинів та їх перетворення : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткачова В.П. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
487780
  Ткаченко А. Етологічна оповідь класика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 160-173. – ISSN 2520-6346


  Звернуто увагу на потребу нового текстологічно вивіреного безцензурного видання творів І. Нечуя-Левицького, куди слід долучити й раніше не публіковані та маловідомі тексти. Зокрема, йдеться про нарисову оповідь "Як сахарні голови літали в повітрі", ...
487781
  Пен Чен Етологічні засади формування образу в прозових творах Т. Шевченка та І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 95-102


  Стаття присвячена питанню формування образу малого Мирона, дитини особливого обдарування, в оповіданні І. Франка та братів-близнюків Зосима і Савватія в повісті Т. Шевченка "Близнюки". Звертається увага на неоднозначність людських уявлень про добро і зло
487782
  Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
487783
  Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 167 - 187
487784
  Севериновська О.В. Етологія (основи поведінки тварин) : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Севериновська, О.Є. Пахомов, В.К. Рибальченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2010. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-290. – ISBN 978-966-551-313-1
487785
  Письменний І.В. Етос державної служби України: теоретико-емпіричні аспекти / І.В. Письменний, Н.А. Липовська // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 5-11. – ISSN 2311-6420
487786
  Лой А. Етос ідентичності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 27-39. – (Серія філософські науки ; вип. 19). – ISSN 2078-6999
487787
  Ганус С.О. Етос історії та етос історика: еволюція ціннісних констант німецької історіографії від доби Просвітництва до часів "бідермаєра" // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 99-109. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
487788
  Бойченко М. Етос комунікативних спільнот як підстава для генералізації соціальних цінностей: межі понятійного осмислення (критика концепцій цінностей Георга Гегеля) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-191. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
487789
  Каблова Т.Б. Етос музики в українській культурі кінця XX початку XXI ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 117-121. – ISSN 2312-4679


  "Дослідження присвячено аналізу музичного етосу в контексті української сучасної культури. В статті розглядається специфіка втілення основних суспільних подій в сучасній музиці, переважно популярній, кінця ХХ початку ХХІ століття. Зроблено акцент на ...
487790
  Мех Н. Етос народу у мовотворчості Михайла Стельмаха // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 151-154. – ISSN 2222-5250
487791
  Гордієнко М.Г. Етос солідарності як альтернатива поневоленню // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 156-160
487792
  Цимбал О.Є. Етос Товариства Ісуса: моральнісні і фізичні якості істинного християнина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 143-150
487793
  Процишин В.М. Етос університетської філософії: до постановки проблеми // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 40-42
487794
  Малахов В. Етос. Етика в освіті та культурі України // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 341-377


  "5 квітня 2003 р. у 5-му корпусі НаУКМА відбувся семінар "Етика в освіті та культурі України", учасниками якого стали київські науковці, шкільні та вузівські викладачі етики, священнослужителі та інші люди, небайдужі до проблем розвитку вітчизняної ...
487795
  Ільницький Микола Етоси Дмитра Козія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 36-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті введено в науковий ужиток праці українського літературознавця з діаспори Дмитра Козія. Зосереджено увагу на його підході до творчості класиків української літератури під кутом зору етосів - принципів ціннісної орієнтації, які випливають із ...
487796
  Роні Ж. Етруське кохання (дві коханки) / Ж. Роні, старший. – К, 1928. – 143с.
487797
  Слуцький Є.Є. Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки / Євген Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 498-509. – ISBN 966-346-208-6
487798
  Гуменюк Н. Етюд із метеликом : [маленькі повісті про любов] / Надія Гуменюк. – Харків : Vivat, 2017. – 236, [2] с. : іл. – Від володарки гран-прі "Коронація слова". – ISBN 978-617-690-885-2
487799
  Коцюбинська М. Етюд на тему листів Катерини Білокур // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 14-17. – ISSN 0130-5263
487800
  Ушкалов Л. Етюд про візію часу в Сковороди // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 156-164. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
487801
  Буркут К. Етюд про Короленка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 12


  До 165-річчя від дня народження письменника і громадянина.
487802
  Левченко О. Етюд про море (там і зосталася душа...). "Уста в однині...". Її звали Весна. "Ти заколисував мій човен, і я мліла...", "Мені б снігу на вії, снігу ў рота..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 58-59
487803
  Суходуб Т. Етюд про С.С. Аверинцева // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 124-144. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  Стаття присвячена аналізу філософського світогляду культуролога, естетика, літературознавця, філолога, знавця християнської традиції, енциклопедиста С.С. Аверинцева (1937–2004). Робота написана в жанрі етюду. Вибір такого способу міркування визначений ...
487804
  Ковальський М. Етюди : поезії / Микола Ковальський. – Нью-Йорк : Україна, 1978. – 101, [2] c. : іл., портр.
487805
  Пестка Войтек Етюди // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 88-93. – ISSN 0320 - 8370
487806
  Козак Д.Н. Етюди давньої історії України / Денис Козак ; [відп. ред. Н.С. Абашина] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010. – 181, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179–182. – ISBN 978-966-02-5650-7


  У книзі подається опис низки найцікавіших знахідок автора, здобутих протягом більш ніж 30-річних польових експедиційних досліджень. Ці археологічні пам"ятки відносяться до різних періодів давньої історії України: енеоліту, бронзового віку, ...
487807
  Шведов І. Етюди до портрета гетьмана Івана Мазепи // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-30
487808
  Акуленко В. Етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер"єрі (до 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України та виходу в світ "Енциклопедії міжнародного права" в трьох томах) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 284-296. – ISSN 1026-9932
487809
  Кирчів Р.Ф. Етюди до студій над українським народним анекдотом / Роман Кирчів ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства НАН України. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. – 265, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4812-0
487810
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 16-24. – ISSN 0027-2833
487811
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 336-353. – ISBN 978-966-489-126-1
487812
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 4 // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 159-169. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6


  Укладання різних типів словників власних географічних назв, як і інших класів пропріальної лексики, пов"язане з двома основними етапами розвитку відповідних напрямів ономастики: початковим (період становлення сучасної ономастики, який супроводжується ...
487813
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України".9 // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 52-75. – ISSN 1996-9872
487814
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків / С. Маслов ; Український науковий інст. книгознавства. – Київ : Київ-друк / Український науковий інст. книгознавства
[Вип.]1-8. – 1925. – 79 с. – [відб. з "Трудів укр. наук. інст. книгознавства". Т. 1]
487815
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків : 9-10 / С. Маслов ; Всеукраїнська Акад. наук. – У Київі : [З друк Укр. Акад наук]
[Вип.] 9-10. – 1927. – 24 с.


  На тит. с. дарчий надпис: Дорогому Василию Митрофановичу Базилевичу Серг. Маслов 1927 XII 18/31
487816
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків : 11-12 / С. Маслов ; Всеукраїнська Акад. наук. – У Київі : [З друк Укр. Акад наук]
[Вип.] 11-12. – 1928. – 51 с.


  На екз. № 136512 дарчий надпис: До Лаврського музею культів та побуття С. Маслов 1928. XI. 9
487817
  Маслов С. Етюди з історії українських стародруків // Українська книга XVI-XVII-XVIII ст. / [за ред. М.О. Макаренка, С.І. Маслова]. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – С. 77-152
487818
  Макаренко М. Етюди з обсягу Трипільської культури / М. Макаренко. – Київ, 1926. – 22 с., С. 208-209. – 5 табл.
487819
  Дорошкевич О.К. Етюди з шевченкознавства : збірка статтів / Олександр Дорошкевич ; Інститут Шевченка. – Київ ; Харків : Держвидав України, 1930. – 218 с.


  Аннотація: Представлене видання є збіркою наукових статей українського літературознавця та літературного критика Олександра Дорошкевича. Збірка містить виключно шевченкознавчі статті, що були опубліковані автором у різних виданнях у 1921–1928 рр., ...
487820
  Калчев И. Етюди за смъртта / И. Калчев. – София : Издателство "Наука и изкуство", 1985. – 210 с.
487821
  Вайнштейн О.Л. Етюди й розвідки з історії Паризької Комуни / О.Л. Вайнштейн. – Одеса, 1931. – 210с.
487822
  Ткаченко Т.І. Етюди Людмили Зілинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 289-298
487823
  Мерінг Ф. Етюди на літературно-естетичні теми / Ф. Мерінг; з нім. перекл. П. Бензя та М. Цілін ; ред. та передмов. Я. Розанова. – Харків ; Київ : ДВУ, 1930. – XII, 296 с.
487824
  Мечников І.І. Етюди оптимізму (І.І. Мetchnikoff "Etudes sur la nature humaine: Essai de philosophic optimiste", 1903) : фрагменти з книги / керівник проекту О.П. Влас // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 2 (18). – C. 73-83. – ISSN 2413-5461
487825
  Сизоненко О. Етюди пізньої осені // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 3-32. – ISSN 0130-1608
487826
  Салига Т.Ю. Етюди про "сонетне тяжіння" : ("...форма, що віки розкрила їй обійми") : монографія / Тарас Салига ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 87, [1] с. – Бібліогр.: с. 85-87 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0207-4


  У пр. № 1747324 напис: Монографія - бач, яка могутня ! /підпис/
487827
  Бальзак Оноре де Етюди про звичаї : сцени приват. життя : пер. з фр. / Оноре де Бальзак ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 427, [5] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiблiотека свiтової лiтератури). – ISBN 978-966-03-6525-4
487828
  Федотюк П. Етюди про мову : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 158-161. – ISSN 0131-2561
487829
  Федотюк П. Етюди про мову // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 125-129. – ISSN 0208-0710
487830
  Коцюбинська М.Х. Етюди про поетику Шевченка / М.Х. Коцюбинська. – Київ, 1990. – 270 с.
487831
  Мороз О.Н. Етюди про сонет / О.Н. Мороз. – К., 1973. – 111с.
487832
  Смульсон Л. Етюди про українську радянську поезію / Л. Смульсон. – Київ, 1940. – 188с.
487833
  Коруняк Ю. Етюди про Шевченка - апогей літературно-критичної шевченкіани Михайлини Коцюбинської // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
487834
  Бандарчык В.К. Еудакім Раманавіч Раманау / В.К. Бандарчык. – Минск, 1961. – 307 с.
487835
  Кобилякова А. Еудженіо Монтале: фаталіст, позбавлений ілюзій // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 138-141. – ISSN 0130-321Х
487836
  Мушкудіані О.Н. Еулі Сандро (Курідзе Олександр Кішвардович - грузинський поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 270. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
487837
  Грищук В.К. Еутаназія в теорії та практиці зарубіжних держав і в Україні / В.К. Грищук, К.Б. Марисюк // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.75-84
487838
  Кривенчук М.С. Еутаназія: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 97-101. – ISSN 2078-6670
487839
  Галасюк В.В. Ефект "G-гіперболізму" за кількісного порівняння величин в економіці : фінансовий механізм / В.В. Галасюк, В.В. Галасюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 47-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
487840
  Івшина Л. Ефект "Дня" / розмову вели Іван Капсамун, Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 вересня (№ 119/120). – С. 6-7


  Думки з нагоди 25-річчя газети.
487841
  Гарань О. Ефект "зграї" / розмову вів Іван Капсамун // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  "Питання не в конфлікті по лінії Зеленський-Разумков, а в збалансованості інституцій".
487842
  Голик О.З. Ефект "негативної" в"язкості розчинів йодистого калію в двокомпонентних сумішах спиртів. / О.З. Голик, А.В. Орищенко, О.Г. Артемченко. – [Київ], 1955. – С. 465-468. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №5, 1955, фізична хімія
487843
  Голик О.З. Ефект "негативної" вязкості неводних розчинів йодистого калію / О.З. Голик, А.В. Орищенко, О.Г. Артемченко. – [Київ], 1954. – С. 453-456. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №6, 1954, фізична хімія
487844
  Харченко Ю.В. Ефект "нового" як індикатор енотропійних процесів: філософський контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 74-85
487845
  Зіненко О. Ефект "публічної події": репрезентація взаємодії соціального та медіального // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 260-269. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
487846
  Макаренко І.П. Ефект "раптових зупинок" у контексті творчої спадщини М.І. Туган-Барановського // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 296-308. – ISSN 0320-4421
487847
  Кіркпатрік Д. Ефект facebook : внутр. історія компанії, що об"єднує світ / Дейвід Кіркпатрік ; [пер.: О. Стукало]. – Київ : Темпора, 2013. – 480, [2] с. – Пер. за вид.: The facebook effect: the inside story of the company that is connecting the wold / David Kirkpatrick. 2010. – Бібліогр.: с. 465-467 та в прим.: с. 469-481. – ISBN 978-617-569-121-2
487848
  Іванісік А.І. Ефект абсолютного насичення вимушеного раманівського розсіяння / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 402-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені теоретичні дослідження відомого, як експериментальний факт, ефекту насичення стоксової компоненти вимушеного раманівського розсіяння світла.
487849
  Андрущенко В. Ефект академічної співпраці // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С. 2


  Доповідь ректора НПУ імені М.П. Драгоманова Віктора Андрущенко на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності".
487850
  Онопрієнко В. Ефект взаємодії. Реалії історичного партнерства академічних установ України і Росії // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-34. – ISSN 0372-6436
487851
  Кінах А. Ефект випередження: Уряд поглиблює роботу з розвитку інновац. справи в Україні // Уряд. кур"єр., 2002


  Ст. Прем"єр-міністра України
487852
  Махун С. Ефект високого неба // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 273-295. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Монологи Сергія Кримського про софійність та життя.
487853
  Кримський С. Ефект високого неба // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 20-47. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Лекції професора, доктора філософських наук С.Б. Кримського про Софію Київську.
487854
  Кримський С. Ефект високого неба // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 312-338. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2


  "День" публікує лекції професора Кримського Сергія Борисовича (1930-2010) про скарбницю воістину світового значення - Софію Київську. Перехрестя культурних шляхів, або Київ - Царгород - Стамбул: духовні зустрічі".
487855
  Кримський С. Ефект високого неба. Монологи Сергія Кримського про софійність та життя // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 24-50. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  Лекція професора, доктора філософських наук Сергія Борисовича Кримського про скарбницю воістину світового значення - Софію Київську.
487856
  Моренець В. Ефект високої башти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 28-39. – ISSN 0236-1477
487857
  Моренець В. Ефект високої башти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 19-35. – ISSN 0236-1477
487858
  Башко В.Й. Ефект витіснення: аналіз причинно-наслідкових зв"язків // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
487859
  Холод О.М. Ефект відтяжки, ігнорування та рекурсивність у системі трансформації свідомості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячена аналізу ефекту відтяжки, ігноруванню та рекурсивності в системі трансформації свідомості, які характеризують метамодель маніпуляції суспільства. The article is devoted to the analysis of effect of extraction, ignoring and ...
487860
  Орел В.Е. Ефект впливу ДВЧ-опромінення і механохімічно активованого доксорубіцину при фізіологічній температурі на ДНК та культуру клітин карциноми молочної залози людини МСЕ7 / В.Е. Орел, Н.М. Дзятковська, В.А. Зінченко, М.Й. Дакко, Я.Б. Вербій, Ю.Р. Мединець // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 89-95. – ISSN 1023-2427
487861
  Мельник Г.Я. Ефект Гопкала / Г.Я. Мельник. – Київ, 1973. – 136 с.
487862
   Ефект дерзання : нариси прои молодих винахідників і раціоналізаторів республіки. – К, 1981. – 232с.
487863
   Ефект дії кон"югатів доксорубіцину з трансферіном і альбуміном на тварин перещепленими пухлинами / Г.П. Потебня, Ф. Кратц, М.П. Попик, С.О. Шалімов, І.І. Волченскова, Г.С. Лісовенко, О.О. Колесник // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 70-76. – ISSN 1023-2427
487864
   Ефект додавання води в систему С60/Н-метил-2-пірролідон / О.А. Кизима, Л.А. Булавін, М.В. Авдєєв, С.В. Снегір, В.Л. Аксьонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 331-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методам мас-спектрометрії та спектрофотометрії було досліджено ефект додавання води в систему С60/Н-метил-2-пірролідон. Показано, що додавання води в таку систему приводить до кластерної реорганізації, яка відбувається шляхом руйнування кластерів ...
487865
  Ткаченко М. Ефект доданої вартості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 7


  "За даними звіту Європейської комісії за період з 2017-го по 2018 р. включно, Україна увійшла до п"ятірки провідних експортерів сільгосппродукції в Євросоюз. Ми опинилися в компанії таких третіх країн, як Бразилія, США, Китай та Аргентина. Однак ...
487866
  Козюк Віктор Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 94-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто теоретичні погляди на проблему ефекту домашнього зміщення. Емпірично доведено послаблення даного ефекту на макро- та мікрорівнях. Стверджується, що це має позитивні наслідки з точки зору алокаційної ефективності глобальних ринків капіталу та ...
487867
  Козюк Віктор Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 94-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто теоретичні погляди на проблему ефекту домашнього зміщення. Емпірично доведено послаблення даного ефекту на макро- та мікрорівнях. Стверджується, що це має позитивні наслідки з точки зору алокаційної ефективності глобальних ринків капіталу та ...
487868
  Бойченко С.Г. Ефект екситації катастрофічних клімато-екологічних подій на території Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-20. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття рейтингу катастрофічних клімато-екологічних подій та індексу кліматичної аномальності. Встановлено та обгрунтовано ефект екситації катастрофічних клімато-екологічних подій на території України (збільшення повторюваності або підвищення ...
487869
  Поліщук Я. Ефект Євромайдану і література // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477
487870
  Таран Л. Ефект завершеної дії. Штрихи до портрета лауреата міжнародної журналістської премії ім. Василя Стуса Костянтина Родика // Українська культура : Київ, 2001
487871
  Корбозерова Н.М. Ефект зіткнення лінгвокультур (іберійський ареал у ключі історичної етнолінгвістики) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 209-218. – ISSN 2413-5593


  У статті окреслено період зародження та історичний розвиток іберійської латини доби римських, германських та арабських завоювань. З"ясовано різний ефект та наслідки від зіткнення римської та іберійської лінгвокультур, іберо-романської та германської ...
487872
  Тригубенко О.В. Ефект зниження ударної в"язкості металу корпусів реакторів ВВЕР в умовах понадпроектної експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Тригубенко Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
487873
  Гаркуша В. Ефект колективного пошуку // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0130-1632
487874
  Кончин В. Ефект комплементарності міжнародного руху капіталу міжнародною торгівлею у процесі трансформації української економіки // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 46-51. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
487875
  Софійська І.Д. Ефект консюмеризму в концепції громадянства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 203-214. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
487876
  Лесик І.В. Ефект контрасту як вияв парадоксальності іронії // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 41-52. – Бібліогр.: Літ.: С. 51-52; 19 поз. – ISSN 2075-4205
487877
  Заруцька О. Ефект кредитного мультиплікатора в системі банків Дніпропетровської області // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.37-42. – ISSN 1605-2005
487878
   Ефект меліорації. – Ужгород, 1967. – 126с.
487879
  Казанжи А.П. Ефект методу як джерело помилок у комбінованих методах опитування // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 135-137
487880
  Бойко М. Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження та можливості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 23-32. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
487881
  Бондаренко Л.Б. Ефект навантаження раціону фенілаланіном на колаген і типу шкіри щурів, уражених карциномою Герена / Л.Б. Бондаренко, Г.Л. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  В експериментах на щурах-самцях лінії Вістар досліджено вплив навантаження раціону фенілаланіном на амінокислотний склад колагену І типу шкіри щурів, уражених карциномою Герена. Показано здатність навантаження раціону фенілаланіном на фоні безбілкової ...
487882
  Куценко Т. Ефект навчання при багаторазовому проходженні емоційного струп-тест / Т. Куценко, Н. Філімонова, О. Новицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  При багаторазовому проходженні емоційного Струп-тесту із введеним гальмівним подразником ефект навчання проявляється внаслідок поступового зменшенні часу реакції на нейтральні подразники, як менш біологічно значущі для організму, тоді як час реакції на ...
487883
  Саква О. Ефект надійності. Портрет компанії на тлі проблем // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 13 вересня (№ 187). – С. 4
487884
  Пустовойт О.В. Ефект накладання хвиль зовнішньо- та внутрішньоекономічної кон"юнктури в економіці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
487885
  Бойченко С.Г. Ефект немонотонної залежності катастрофічних явищ природи на території України від кліматичних аномалій приземної температури Європи / С.Г. Бойченко, В.М. Волощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Проведено аналіз можливого зв"язку повторюваності катастрофічних процесів та явищ на території України в 800-1700 рр. з віковим коливанням клімату Європи. Доведено, що цей зв"язок мав немонотонний характер: повторюваність катастрофічних природних подій ...
487886
  Радчук В. Ефект обрамлення, або М.Гоголь в "полотенцях" для ніг: /"Вечорниці на хуторі під Диканькою" на ОРТ в Новорічну ніч/ // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.2-4
487887
  Акименко О.С. Ефект он-лайн присутності у віртуальній реальності медіасвіту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 131-150
487888
  Зайцев Ю.Д. Ефект ощадливості / Ю.Д. Зайцев. – К., 1985. – 48с.
487889
  Шергін С. Ефект пандемії: роздуми в коронавірусному інтер"єрі // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 5-7. – ISSN 2663-2675
487890
  Чугаєв О.А. Ефект поширення валютних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 223-228. – Бібліогр.: на 16 пунктів
487891
  Ємець-Доброносова Ефект Прохаська // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 27-28


  "Лексикон таємних знань" — книга прози українського письменника Тараса Прохаська.
487892
  Терлецька Л. Ефект процесу самоаналізу як методу інтегрованої психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 88-93.
487893
  Терлецька Л. Ефект процесу самоаналізу як методу інтегрованої психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Надано характеристику ефектам самоаналізу як методу самопізнання в інтегрованій психотерапії. Проведено детальний аналіз та порівняння механізмів регуляції самоаналізу в різних психотерапевтичних технологіях. There have been given a characteristic ...
487894
  Дегода В. Ефект Пула-Френкеля в кристалах селеніда цинка / В. Дегода, Г. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 38-42. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В кристалах ZnSe експериментально спостерігається вплив величини прикладеного електричного поля на енергію активації провідності та практично однакові надлінійні вольт-амперні характеристики (ВАХ) темнової, фото- і рентгенопровідності, при цьому ...
487895
  Сімсіон Г. Ефект Розі = The Rosie effect : [роман] / Грем Сімсіон ; [пер. з англ. Яніни Лимар]. – Харків : Vivat, 2020. – 350, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The Rosie Effect / Graeme Simsion. Melbourne, 2014. - Світовий бестселер. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-084-6
487896
  Базилевський В. Ефект розімкненого кола / запитував Василь Слапчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 3, 6-7


  Розмова з відомим письменником Володимиром Базилевським, який поділився своїми роздумами про феномен шістдесятництва.
487897
  Дубровик А. Ефект синергії: "Київ - Цюріх" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 9


  У Швейцарії підтвердили: стандарти, за якими працює українська бізнес-освіта, відповідають найкращим зразкам світового рівня. Бізнес-школа МІМ-Київ уклала угоду з Lorange Institute of Business про спільну програму МВА для керівників вищої ланки.
487898
  Кожурін Ф.Д. Ефект та обгрунтування визначальних ланок українського внутрішнього ринку (прагматика макроекономічного врегулювання) : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 62-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
487899
  Фінкельштейн Б. Ефект таро : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 94-97. – ISSN 0320-8370
487900
  Максімова В. Ефект удосконалення обліку та контролю для позитивної динаміки розвитку і економічної стабільності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 23-27. – Бібліогр.: 6 назв
487901
  Петровська Ж. Ефект фреймінгу: пострадянський та західний досвід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 172-178. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
487902
  Молодкін В.В. Ефект чутливості до дефектів залежностей від умов дифракції картини багатократного розсіяння у кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Молодкін Віталій Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
487903
  Богданов Є.І. Ефекти азимутальної асиметрії розсіяння випромінення у кристалах та новітні можливості дифузнодинамічної дифрактометрії : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Богданов Євген Іванович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
487904
  Войтенко К.В. Ефекти акустостимульованого впливу на струми витоку в структурах Мо/nSi / К.В. Войтенко, О.Я. Оліх // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 38
487905
  Дерев"янко І. Ефекти асиметрії в американо-мексиканських відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 43-48. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано характер та особливості асиметрії американо-мексиканських відносин. Розкрито поняття асиметрії в міжнародних відносинах, яку можна трактувати як відсутність рівнозначності, тотожності між суб"єктами, які володіють різними потенціалами, ...
487906
  Мельников С.В. Ефекти асиметрії транспортних витрат у міжнародній торгівлі // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 36-41. – ISSN 2524-003X
487907
  Коротєєв В.В. Ефекти взаємодії терагерцового випромінювання з сильно нерівноважним електронним газом в об"ємних та низькорозмірних напівпровідникових структурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Коротєєв Вадим Вячеславович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 78 назв
487908
  Шияновський Сергій Владиславович Ефекти взаємодії ядерних і електромагнітних випромінювань з рідкими кристалами : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Шияновський Сергій Владиславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
487909
  Бай О.В. Ефекти високочастотної короткохвилевої локалізації електропружних хвиль в низькосиметричному п"єзокристалічному шарі / О.В. Бай, Ю.П. Бай, В.І. Сторожев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Визначено і описано особливості кутових розподілів граничних значень фазових швидкостей нормальних електропружних хвиль з різних мод дисперсійного спектру для шару ВТ-зрізу п"єзокристалу а-кварцу у високочастотному короткохвилевому діапазоні. ...
487910
   Ефекти водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серн Salicifoli відносно еритроцитів та фагоцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава, Л. Антоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 90-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Salicifoli на осмотичну резистентність еритроцитів та функціональну активність фагоцитів. The іnfluence of the water-sault extracts of Cotoneaster serium Salicifoli buds on osmotic ...
487911
  Хряпа Валерій Михайлович Ефекти впливу структури поверхні на молекулярно-статистичні властивості води в приповерхневій області : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Хряпа Валерій Михайлович; Акад. наук України. Ін-тут теоретичн. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1994. – 16л.
487912
  Паламарчук М.В. Ефекти впливу фінансової, торговельної інтеграції та спеціалізації на синхронізацію реального сектору економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 12-13
487913
  Мінгалєєв Сергій Федорович Ефекти далекосяжності і ангармонізму в нелінійному транспорті енергії та заряду : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Мінгалєєв Сергій Федорович; НАН України. Ін-тут теоретичн. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1997. – 23л.
487914
  Лагутін В. Ефекти державного регулювання економіки в умовах євроінтеграції України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 6 (95). – С. 5-23. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
487915
  Шкоп А.Д. Ефекти електрон-електронної та електрон-вібронної взаємодії в транспорті заряду та спіну в тунельних наноструктурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Шкоп Анастасія Дмитрівна ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
487916
  Карпінський Б.А. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації / Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 147-156. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
487917
  Качура І.Ю. Ефекти засобів масової комунікації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 132-133
487918
  Кацко С.В. Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харківському радарі некогерентного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кацко Софія Валеріївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
487919
   Ефекти калікс[4]арену С-145 та фрагмента його молекули на полімеризацію фібрину, активацію тромбоцитів та проліферацію ендотеліоцитів / О.Е. Луговська, Л.П. Урвант, Л.О. Касаткіна, С.О. Черенок, Т.В. Ніколаєнко, В.О. Чернишенко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 104. – ISSN 2409-4943
487920
  Долголенко О.П. Ефекти кластеризації радіаційних дефектів в атомарних і бінарних напівпровідниках : Автореф. дис. ... доктора фіз. - мат. наук: спец. 01.04.07 / Долголенко А.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібл.: 52 назви
487921
  Харламова Г.О. Ефекти конвергенції/дивергенції в інвестиційному кліматі регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 183-190. – ISSN 1993-6788
487922
   Ефекти корвітину на слизову оболонку шлунка щура, уражену 80% етанолом, за різних доз препарату / Л.Я. Штанова, Т.М. Говоруха, Т.В. Вовкун, В.А. Барановський, В.М. Бабан, П.І. Янчук, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2013. – № 3. – С. 23-30
487923
  Чугаєв О.А. Ефекти м"якої сили країни в сфері міжнародного руху технологій // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 59-61
487924
  Альохін О.Д. Ефекти нелінійної оптики в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі представлені результати експериментальних досліджень, що свідчать про ефекти самофокусування слабких світлових променів в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної температури в полі гравітації Землі. Показано, що при проходженні ...
487925
  Міщенко О.В. Ефекти нетривіальної топології в деяких квантово-польових системах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Міщенко О.В.; НАН України. ін-т теоретич. фізики. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1996. – 23л.
487926
   Ефекти олій розторопші та льону холодного і гарячого пресування на стан товстої кишки щурів за умов гострого коліту / Г.М. Кузнєцова, Є.О. Деніс, Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
487927
  Слободянюк О.В. Ефекти просторової дисперсії в спектрах фотонного комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 151-162
487928
  Гроза А.А. Ефекти радіації в інфрачервоному поглинанні та структурі кремнію / А.А. Гроза, П.Г. Литовченко, М.І. Старчик; НАН України; Ін-т ядерних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2006. – 124с. – Проект " Наукова книга". – ISBN 966-00-0408-7
487929
  Мельник О.Г. Ефекти реструктуризації в системах фінансування розвитку високих технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
487930
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 145л. – Бібліогр. : л.125-145
487931
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
487932
  Студеняк І.П. Ефекти розупорядкування в суперіонних провідниках зі структурою аргіродита / І.П. Студеняк, М. Краньчец. – Ужгород : Говерла, 2007. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-196. – ISBN 978-966-2095-01-2
487933
   Ефекти серотоніну на співвідношення холатів у жовчі щурів / С.М. Атамнах, П.І. Янчук, Є.М. Решетнік, Ю.А. Левадянська, С.П. Весельський // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 21-21
487934
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 1. Відкриття електронних смуг нового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 489-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Повідомляється про відкриття електронних смуг нового типу, що виникають в результаті порушення адіабатичного наближення, і існують додатково до сильних смуг поглинання. Нові електронні смуги поглинання індукуються в забороненій зоні ряду діелектриків ...
487935
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 2. Природа широкосмугового фону в спектрах комбінаційного розсіяння світла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 248-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Експериментально вивчені форма і інтенсивність широкосмугового фону в спектрах КР світла для ряду еталонних рідин: С6Н6, CS2, CCL4, SiCL4, CH2CL2, CHCL3, CH3OH. CH3CN, CH3OOH і H2SO4. Проведено огляд робіт по дослідженню фону і проаналізовані можливі ...
487936
  Будянська Л.В. Ефекти спільної дії лікарських речовин у багатокомпонентних системах на основі модельних ліпідних мембран : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Будянська Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
487937
  Христофоров Леонід Миколайович Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Христофоров Л.М.; НАНУ. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
487938
  Рибак А.С. Ефекти структурування нано- та мікрометрового масштабу в твердотільних середовищах під дією фентосекундного лазерного випромінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Рибак Андрій Станіславович ; НАН України ; Ін-т фізики. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
487939
  Петренко Є.В. Ефекти, що впливають на флуктуаційну провідність та формування псевдощілинного стану в купратах та залізовмісних ВТНП : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Петренко Євген Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
487940
  Лелюк Ю.М. Ефективна антициклічна політика як фактор уникнення інституціональних та технологічних пасток // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 34-36. – Бібліогр.: 11 назв
487941
  Семів С.Р. Ефективна взаємодія АПК та внутрішнього ринку продовольчих товарів / С.Р. Семів, І.І. Думич // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 52-56. – ISSN 2221-1055
487942
  Тормосов Р.Ю. Ефективна взаємодія зі стейкхолдерами для сталого енергетичного розвитку територіальних утворень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 110-117
487943
  Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
487944
  Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла Каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 161 арк. – Бібліогр.: арк. 149-161
487945
  Гречко Л.Г. Ефективна діелектрична проникність матричних дисперсних систем з багатошаровими включеннями: пряма та обернена задачі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 474-481. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються матричні дисперсійні системи (МДС) з багатошаровими включеннями еліпсоїдальної форми. Із застосуванням раніш розроблених нами методів розрахунку ефективної діелектричної функції для МДС та поляризовності еліпсоїдів з довільним ...
487946
  Степанова С.В. Ефективна допомога захисника як складова конституційного права на професійну правничу допомогу та міжнародний стандарт права на справедливий суд // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 70-76. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
487947
  Черчик Л.М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Черчик Л.М., Шубала І.В. ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-2276-99-2
487948
  Нетрошвілі С.Г. Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти як умова зростання вартості компанії в постіндустріальній економіці // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 2-8


  Зроблено пропозиції щодо побудови механізмів інтеграції бізнесу, науки та освіти.
487949
  Мусієнко І.І. Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 95-97
487950
  Буняк В. Ефективна й правомірна конфіскація активів осіб, афілійованих до російського режиму // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
487951
  Прядко В.В. Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні / В.В. Прядко, М.І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 78-84. – ISSN 2310-2837
487952
  Греля Д.Ю. Ефективна компенсаційна система підприємства в сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 9-12
487953
  Ульянова Т. Ефективна комунікація як запорука порозуміння у сім"ї // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7611-86-7
487954
  Азаров М. Ефективна конкуренція - двигун інноваційного розвитку // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 3-4
487955
  Кійко В. Ефективна координація // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-35.


  Один з ключових моментів співпраці з НАТО - участь України в реалізації заходів, що передбачені програмою "Партнерство заради миру".
487956
  Поперенко Л. Ефективна ланка навчання - міжнародні тематичні конференції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Про наукову роботу студентів та міжнародні тематичні конференції на кафедрі оптики фізичного факультету КНУТШ.
487957
  Шашина М.В. Ефективна модель антикризового управління на підприємстві / М.В. Шашина, Н.М. Юхим // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 217-224. – ISSN 2310-5534
487958
  Ужва А.М. Ефективна модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства / А.М. Ужва, О.В. Тімкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 92-95
487959
  Гриневич Л. Ефективна наука неможлива без справжньої університетської автономії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 лютого (№ 8). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
487960
  Короденко М. Ефективна наука. Як двоє біофізиків довели, що можна створювати наукові продукти в Україні і домогтися їх визнання на світовому рівні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 11


  Попри перипетії з хронічним недофінансуванням вітчизняної науки, українські вчені здатні показувати високі результати. Про це, зокрема, свідчить нагорода Scopus Awards Ukraine 2016, яку нещодавно отримали наші співвітчизники. Їх визнали найкращим ...
487961
  Петкова Л.О. Ефективна національна модель економіки України в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-82. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність створення української економічної моделі з врахуванням національної специфіки. Наголошено на небезпеках, спричинених глобалізацією, для конкурентоздатної вітчизняної економіки.
487962
  Крот О.П. Ефективна очистка вентиляційних багатокомпонентних вуглеводневих газових викидів, що містять бенз(А)пірен. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.03 / Крот О.П.; МО і науки України. Харков. держ. техн. ун-тет будівн. та архіт. – Харків, 2000. – 18л.
487963
  Нікітчина О.В. Ефективна пенсійна реформа в Україні як запорука добробуту нації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 35-39
487964
  Оліфіренко М.М. Ефективна платіжна система як чинник розвитку бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.10-12
487965
  Чуб П. Ефективна процентна ставка кредитування: реалії та перспективи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 1605-2005
487966
   Ефективна публічна адміністрація : Довідник для міністрів. – Київ, 2006. – 32с. – ISBN 966-7272-61-3
487967
  Яновська О. Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемним питанням ефективної реалізації функцій обвинувачення та захисту в змагальному кримінальному судочинстві. Автор стверджує, що на ефективність функціонування професійних учасників кри- мінального судочинства суттєво ...
487968
  Вінічук В.В. Ефективна робота з газетою та політичною лексикою : Навчальне видання / В.В. Вінічук; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 64с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
487969
  Нізельський А. Ефективна синергія. Чи є держава надійним партнером у Державно-приватному партнерстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 14
487970
  Запотоцька І.В. Ефективна система мотивації як основа успішного функціонування сучасних компаній // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 167-171
487971
  Крижанівський Є.І. Ефективна співпраця академічної та університетської наук. Інтерв"ю з ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу академіком НАН України Євстахієм Івановичем Крижанівським // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 13-17. – ISSN 1815-2066
487972
  Спінов В.М. Ефективна технологія очистки газів енергоустановок в мокрому пиловловлювачі з вихровою тарілкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Спінов Владислав Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
487973
  Макаренко Є.В. Ефективна фінансова політика та місце бюджетного дефіциту в її забезпеченні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 54-63


  Проаналізовано напрями ефективної фінансової політики, досліджено пріоритетні галузі бюджетного фінансування в умовах світової фінансової кризи та визначена роль бюджетного дефіциту у механізмі фінансової політики держави.
487974
  Кізілова Н.М. Ефективна фрактальна модель системи мікроциркуляції крові в поверхневих тканинах людини / Н.М. Кізілова, А.М. Коробов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
487975
  Яровий В.Ф. Ефективна цінова політика як складова конкурентоспроможності суб"єктів туристичного ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 29-32. – ISSN 2306-6814
487976
  Євтушенко Н.О. Ефективна цінова політика як фактор успіху у конкурентній боротьбі / Н.О. Євтушенко, Б.С. Нечитайло // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (39). – С. 17-21. – ISSN 2415-8089
487977
  Базелюк В.Г. Ефективна школа як ресурс забезпечення якості освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 10-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
487978
  Овсянникова І. Ефективне адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності в умовах євроінтеграції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 171-185. – ISSN 1993-0917
487979
   Ефективне використання активної частини основних фондів : (моделі і методи) / Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин, В.В. Карцева, Ф.А. Левченко; Г.В Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин., В.В. Карцева, Ф.А. Левченко. – Івано-Франківськ, 2006. – 178с. – ISBN 966-7320-00-6
487980
  Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі інтернет в тележурналістиці : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 - журналістика / Юлія Михайлівна Снурнікова; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 272л. – Додатки: л .245-272. – Бібліогр.: л. 201-244
487981
  Склепова А.В. Ефективне використання інноваційних структур для економічного зростання держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 82-85
487982
  Кортукова Т.О. Ефективне використання інноваційних форм навчання у Київському університеті права Національної академії наук України // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 249-253. – ISSN 2218-5348
487983
  Мельник Л.Г. Ефективне використання людського капіталу як шлях до економічного зростання / Л.Г. Мельник, Г.В. Ткаченко, Ю.В. Лінник // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 104-108. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
487984
  Мусієвський Р.А. Ефективне використання робочого часу. устаткування і трудових ресурсів / Р.А. Мусієвський. – Львів : Каменяр, 1975. – 56 с.
487985
  Токаренко М. Ефективне використання сервісів Google у професійній підготовці студентів / М. Токаренко, О. Царенко // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів загальноосвітніх начальних закладів / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – Вип. № 2. – С. 154-157. – ISBN 978-966-2466-54-6
487986
  Кудрявцев В. Ефективне здійснення функцій прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-12.
487987
  Дерюгін І.А. Ефективне значення фактора спектроскопічного розщеплення і внутрішнє поле в штучних магнітодіелектриках / І.А. Дерюгін, 1958. – С. 109-114
487988
  Якобчук В.П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В.П. Якобчук, А.Б. Войтенко, Д.П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
487989
  Кириченко В. Ефективне партнерство. Класний керівник і батьки / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 26-31
487990
  Чекалюк В.В. Ефективне продюсування вивчення теорії та її застосування на практиці як запорука успішності проекту в медіа-середовищі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті актуалізовано проблеми опанування журналістами навичок продюсування в умовах жорсткої конкуренції не лише серед медіа-компаній, працівників ЗМІ, а й редакційних концепцій розвитку. У нашій праці розглянуто ті пріоритети і професійні та ...
487991
  Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження : керівні принципи застосування європейських стандартів / Ерік Сванідзе ; [переклад С. Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 144 с.
487992
  Подорваний В.К. Ефективне соціально-психологічне регулювання закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 302-311. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Розкриваються питання реалізації ефективних методів державного регулювання закладом вищої освіти з специфічними умовами навчання. Акцентується увага щодо механізму регулювання якісними характеристиками освіти. Розкриваються основні сутнісні ...
487993
  Пильнов Д.О. Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб контролю за фінансовим станом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 88-92
487994
  Колісник Ю.О. Ефективне управління життєздатністю банків у банківській системі України / Ю.О. Колісник, О.О. Євтушенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 125-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
487995
  Мамонтова Н.А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 137-143 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
487996
  Щебликіна І.О. Ефективне управління логістичними процесами як запорука підвищення конкурентоздатності сучасних підприємств / І.О. Щебликіна, З.В. Щебликіна, Т.О. Тарасова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 76-79. – (Економічні науки ; № 1 (30))
487997
  Ніколаєнко Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін / Наталія Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Досліджено питання організації управлінської праці бібліотечних менеджерів.
487998
  Полторак А.С. Ефективне управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України / А.С. Полторак, Ю.О. Тимошенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 34-39. – ISSN 2306-6792
487999
  Кириченко О. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства / О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 23-34 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
488000
  Файчук О. Ефективне фінансування державних цільових екологічних програм / О. Файчук, О. Файчук, В. Войцехівська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 31-33. – ISSN 1810-3944
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,