Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
486001
  Дедяєва І.П. "Етика" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 341-342. – ISBN 966-316-069-1
486002
  Євтушенко Раїса Іванівна "Етика" та курси духовно-морального спрямування у 2008/2009 навчальному році // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 12-14
486003
  Лучик В.В. "Етимологічний словник суфіксів української мови" - новий етап у слов"янській компаративістиці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 39-50. – ISSN 0027-2833


  Укладання "Етимологічного словника суфіксів укр. мови" - об"єктивно зумовлене явище, яке започаткує новий етап у розвитку укр., слов"янської та індоєвропейської компаративістики, адже ці важливі для з"ясування походження, іст. семантики і структури ...
486004
   "Етичний кодекс" членів Фулбрайтівського товариства України // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 4-5
486005
  Баранюк І. "Етичні оповідання" Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 231-241. – ISBN 978-617-7442-48-5
486006
  Самовидець Я. "Етногенез" кримського народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 1
486007
  Крисаченко В. "Етногенез" по-московськи, або Звідки й навіщо з"являється "старший брат" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 15


  "Гірке запитання й одвічна проблема: чому позиція Росії щодо України в стратегічних вимірах є неодмінно негативною? Відповіді можна отримати, зрозумівши саму сутність такого геополітичного феномену як Росія, що пнеться вирішувати долю всіх і вся, та ...
486008
  Руденко В. "Етнографічна карта (Мапа) Буковини" як історико-географічний твір / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 198-201. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
486009
  Скрипник Г.А. "Етнографічний віснис" (- друкований орган Етнографічної Комісії ВУАН ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 260. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486010
  Глушко М. "Етнографічному збірнику" - 125 років // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 5-19. – ISSN 2664-4282


  Згадується М. Грушевський як відповідальний редактор збірника.
486011
  Андріотіс Н.П. [Етимологічний словник новогрецького койне / Н.П. Андріотіс; Аристотелівський університет у Салоніках ; Інститут новогрецьих студій. – 3е вил., випр.і доп. – Салоніки, 1995. – 24, 436 с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 960-231-036-7
486012
  Ім Йонг Санг [Етнічні корейці в Україні та культурна промисловість Кореї-України] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 78-111
486013
   Етика ділових відносин. – Чернівці, 1996. – 16 с.
486014
   Етика ділового спілкування : Курс лекцій / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 208с. – ISBN 966-7312-94-1
486015
  Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Київ : Вікар, 2002. – 223с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-44-0


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
486016
   Етика ділового спілкування : Курс лекцій / Т.К. Чмут, Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська; МАУП. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : МАУП, 2003. – 208с. – ISBN 966-608-319-1
486017
  Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : навч. посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – 4-те вид., стереот. – Київ : Вікар, 2004. – 223с. – ISBN 966-7131-69-6
486018
  Гах Й. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Йосип Гах; МОНУ; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька акад.". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 160с. – Шифр дубл.1 Гах. – ISBN 966-364-008-1
486019
  Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник / Т.К. Чмут. Г.Л. Чайка. – 5-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. – 223с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-80-7
486020
   Етика ділового спілкування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук, Н.В. та ін. Чуприк; [Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Іщенко Т.Д., Мельничук Т.Ф., Чуприк Н.В. та ін.]; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-364-476-9
486021
   Етика ділового спілкування : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін.] ; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Д., Т.Ф. Мельничук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 343, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 341-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-364-476-9
486022
   Етика ділового спілкування : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, Т.Д. Іщенко та ін.] ; за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Д., Т.Ф. Мельничук. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 343, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 341-343. – ISBN 978-966-364-476-9
486023
  Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування : Навчальний посібник / О.В. Кубрак. – Суми : Університетська книга, 2001. – 208с. – ISBN 966-680-015-2
486024
  Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Кубрак. – 3-тє вид., стереот. – Суми. Київ : Університетська книга. Княгиня Ольга, 2005. – 222с. – ISBN 966-680-204-X
486025
  Абисова М.А. Етика дускурсу в контексті дискусії між лібералами та комунітаристами // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 3-5
486026
  Барабаш С.Г. Етика екзистенції в поетичному пейзажі Ліни Костенко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 17-23. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6


  Філософія природи в поетичній творчості Ліни Костенко
486027
  Шеремета О.Ю. Етика законів митрополита Андрея Шептицького – основа розвитку особистості, суспільства, держави і церкви // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 248-250
486028
  Корню Д. Етика засобів масової інформації / Д. Корню. – Київ : К.І.С., 2004. – 130с. – ISBN 966-8039-45-9
486029
  Хлистун Ганна Юріївна Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Хлистун Г.Ю.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2005. – 180л. + Додатки: л. 177 - 180. – Бібліогр.: л. 163 - 177
486030
  Хлистун Ганна Юріївна Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Хлистун Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л. 177 - 180. – Бібліогр.: 6 назв
486031
  Хлистун Г.Ю. Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах / Г.Ю. Хлистун ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр вільної преси, 2006. – 153 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 966-7181-71-5
486032
  Хлистун Г.Ю. Етика ЗМІ України в європейському контексті // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 170-178. – (Європейські дослідження)
486033
  Левінас Е. Етика і безконечність = Ethigue et infini. Dialogues avec Philippe Nemo : діалоги з Філіппом Немо / Емануель Левінас ; [ переклад з французької О. Білого ; відп. ред. С. Стерденко ]. – Київ : Port-Royal, 2001. – 140с. – ISBN 966-7068-06-4
486034
  Семенюк К.С. Етика і естетика : навч. посібник для дистанц. навчання / К.С. Семенюк ; [за наук. ред. Л.Т. Левчук] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 192, [1] с. – Бібліогр.: с. 97-99. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-184-3
486035
  Левицька О.І. Етика і мораль. Особливості взаємозв"язку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 179-185. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
486036
  Гусак П. Етика і політика: альтернатива чи консонанс? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
486037
   Етика і політика: проблеми взаємозв"язку / В.А. Малахов, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, Є.І. та ін. Мулярчук; Ін-тут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – Київ : Стилос, 2001. – 216с. – ISBN 966-7321-79-7
486038
  Васюкова Н.В. Етика і толерантність науково-педагогічного працівника як моральні принципи культури педагогічного спілкування / Н.В. Васюкова, Р.М. Лиман // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 1 (49). – С. 144-149
486039
  Шевченко Л. Етика ідеалів і "прози життя" в епістолярії Пантелеймона Куліша // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 40. – С. 8-26. – ISSN 2311-2697
486040
   Етика й естетика : Навчально-методичний посібник з контрольними питаннями, тестами та рекомендованою літературою для студ. усіх спец. заоч. форми навчання. – Суми : СумДУ, 2006. – 120с.
486041
  Братерська-Дронь Етика космізму: пошуки "інтегральної людини" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про проблеми пошуку нової людини в етиці космізму.
486042
  Прокопов Д.Є. Етика Кристияна Вольфа як предмет історико-філософського дослідження // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 12-15. – ISBN 966-7943-03-8


  Здійснений історико-філософський аналіз етики Кристияна Вольіа, її основних понят, структури і проблем.
486043
  Сергієнко Юрій Григорович Етика лівого радикалізму в суспільно-політичному житті України з початку ХХ століття до 60-х років : Дис... докт. іст.наук: 07.00.0 / Сергієнко Юрій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 380л. – Бібліогр.:л.352-380
486044
  Сергієнко Ю.Г. Етика лівого радикалізму в суспільно-політичному житті України з початку ХХ століття до 60-х років. : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.01 / Сергієнко Ю.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 31л.
486045
  Голець М.І. Етика матері і дитини : материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Голець ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – 3-тє вид., випр. та доопрац. – Київ : Персонал, 2014. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-295, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-02-0117-1
486046
  Плотніченко С.Р. Етика менеджера в діловому спілкуванні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 53-55. – (Економічні науки ; № 1 (30))
486047
  Гончаренко С.М. Етика науки та етичний кодекс ученого // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 3 (61). – С. 2-8
486048
  Попович О.С. Етика науки як фактор її збереження і розвитку / О.С. Попович, С.О. Жабін, В.І. Кліменкова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (113). – С. 39-49. – ISSN 1560-4926
486049
  Опришко Т.С. Етика наукових публікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 50-57. – ISSN 2409-9805


  Дослідження пов’язане з питаннями етичної політики наукового періодичного видання, міжнародних стандартів етики наукових публікацій, основними рекомендаціями Комітету з етики публікацій COPE. Основною метою статті є інформування українських авторів та ...
486050
  Матвійчук А.В. Етика обов"язку Канта у контексті деонтологічної традиції // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 31-36
486051
  Вітер Д.В. Етика одухотвореного матеріалізму: філософські проблеми соціальної доктрини протестантизму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 24-31
486052
  Нападиста В.Г. Етика освіти: до постановки проблеми // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 88-98
486053
  Бойченко Н. Етика особистісної комунікації в освітньому прооцесі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 121-125. – ISSN 1728-9343
486054
  Сидоренко С.В. Етика пам"яті як філософська проблема (по матеріалам книги А. Маргаліта "Етика пам"яті") // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 206-213. – ISSN 2072-1692
486055
  Тетерук С.Ф. Етика партійного працівника / С.Ф. Тетерук, М.Т. Донченко. – К, 1989. – 124с.
486056
  Плющ Б.О. Етика перекладача у непрямому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 287-292


  У статті розглянуто етику перекладача як котрибутивний чинник встановлення пакту перекладу у ситуації непрямого перекладу української прози на європейські мови. В статье рассмотрена этика переводчика как фактор установления пакта перевода в ситуации ...
486057
  Шеремет О.І. Етика праці в ісламі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 219-221
486058
  Лосев І.В. Етика праці в системі національної культури // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-31. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Розглядається питання про місце і роль етики праці в системі національної культури. На думку автора, етика праці - один з найголовніших елементів функціонування національної культури, основа всієї життєдіяльності етносу. Вона справляє суттєвий вплив на ...
486059
  Шеремет О. Етика праці в умовах викликів сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 85-87
486060
  Заболотна В. Етика професії // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.65-66


  Театральна критика як професія
486061
  Грицюта Н.М. Етика реклами як естимаційний орієнтир сучасного суспільства / Наталія Грицюта ; [наук. ред. В.Ф. Іванов] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Паливода А.В., 2012. – 415, [1] с. – Бібліогр. : с. 359-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-322-4
486062
  Грицюта Н.М. Етика рекламної діяльності : навчальний посібник / Н.М. Грицюта ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ ; Харків : Київський університет ; Оберіг, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8689-01-7
486063
  Логвин Г. Етика реставратора і науковця // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.17-23. – ISSN 0131-2685
486064
  Войтко В.І. Етика сімейних відносин / В.І. Войтко. – Київ, 1981. – 72с.
486065
  Малахов В.А. Етика спілкування : Навчальний посібник для студ. вузів / Віктор Малахов. – Київ : Либідь, 2006. – 400с. – ISBN 966-06-0417-3


  Висвітлено історичне становлення та концептуальну суть філософії діалогу, її вплив на сучасну етику та моральну свідомість.
486066
  Краснова Н.П. Етика ставлення соціального педагога до своєї праці // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.84-92. – ISSN 1817-3764
486067
  Тацій Л. Етика судді та особливості її нормативної регламентації // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 75-85. – ISSN 1993-0909
486068
  Хотинська-Нор Етика судді та свобода вираження ним думки в контексті рішень Європейського суду з прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 284-289. – ISSN 2663-5313
486069
  Шибіко В.П. Етика судова (- вид професійної етики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 251-252. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486070
   Етика та естетика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [Петрушенко В.Л. та ін.] ; за ред. В.Л. Петрушенка. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 304, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 303-304. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-072-3
486071
  Косьмій О.М. Етика та естетика : навч.-метод. комплекс (для курсантів юрид. ф-ту) / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25 с. : іл. – Бібліогр.: с. 23-25
486072
   Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція; Ред. кол. Конверський А.Є. та ін. (КУ ім.Т.Шевченка, Філософський фак-т). – Київ : Київський університет, 1997. – 94с.
486073
  Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Зусін; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-092-8
486074
   Етика та етикет митника : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Д. Войцещук, О.Т. Корнійчук, І.Г. Овчарук, Б.І. Бабенко, В.С. та ін. Галушко; Войцещук А.Д., Корнійчук О.Т., Овчарук І.Г., Бабенко Б.І., Галушко В.С. та ін.; за ред. А.Д. Войцещука. – Київ : ВД"Мануфактура", 2006. – 276с. – ISBN 966-8173-10-4
486075
  Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.М. Невелєв, В.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. управління. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 166, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-364-805-7
486076
  Вінярський М. Етика та маркетингове управління: вибрані проблеми // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 205-219. – ISSN 2082-4939
486077
  Кисельов М.М. Етика та наука: сфери перетину // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 2. – С. 30-39. – ISSN 1728-3671
486078
  Стрелкова А.Ю. Етика та онтологія людського буття у буддизмі // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 13. – С. 256-264. – ISSN 2076-7382
486079
  Темченко В. Етика та право : теоретичні аспекти співвідношення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.24-27. – ISSN 0132-1331
486080
  Сапенко Р. Етика у мистецтві реклами // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : (альманах) : зб. наук. праць / М-во освіти України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 317-321. – ISBN 966-7443-66-3
486081
  Грубов В.М. Етика філософії життя і криза європейських цінностей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 93-104


  Аналізується криза головних європейських цінностей та необхідність пошуку нових ідей як обєднавчих засад європейської спільноти. Ключові слова: філософія життя, європейська спільнота, воля, свобода, справедливість, світогляд. Анализируется кризис ...
486082
  Хижняк Л.М. Етика як атрибут електронної освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 222-226. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
486083
  Воєводін Б. Етика, естетика реклами й суспільна мораль // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 96-100. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена аналізу дотримання принципу моральності в рекламі, проблемі сприйняття реклами споживачами та дотримання при цьому особистих немайнових прав споживачів і не порушення етичних норм суспільства. Статья посвящена анализу соблюдения ...
486084
   Етика. Естетика : навчальний посібник / І.Є. Волошко, Р.М. Вечірко, Т.С. Пітякова, О.М. Лук"яненко, В.В. [ та ін. ] Терещенко; І.Є. Волошко [ та ін. ] ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 152 с. – ISBN 966-574-829-7
486085
   Етика. Естетика : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / [Нападиста В.Г. та ін.] ; за ред. Панченко В.І. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 429, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-232-7
486086
   Етика. Естетика : навч. посібник для студентів ВНЗ / [В.Г. Нападиста та ін.] ; за ред. В.І. Панченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2018. – 429, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-232-7
486087
  Блощинська В.А. Етика. Практикум : навч. видання для вищої школи / В.А. Блощинська; В.А. Блощинска ; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька Академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с. – ISBN 966-364-105-3
486088
  Філіппова І. Етикет - це легко : поради дружини Його Високоповажності / Ірина Філіппова. – Київ : САМ, 2019. – 239, [1] с. : іл. – ISBN 966-8714-19-9
486089
  Ільченко О.М. Етикет англомовного наукового дискурсу / О.М. Ільченко. – Київ : Політехніка, 2002. – 288 с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 252-285. – ISBN 966-622-080-6


  У пр. № 1727116 напис: Вельмишановному Григорію Фоковичу з глибокою повагою і вдячністю. Підпис.
486090
  Петровська Л. Етикет болгар (на прикладі жестів і похідних від них фразеологізмів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – Бібліогр.: с. 47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема відображення невербальних засобів комунікації у фразеології. На основі аналізу найпоширеніших етикетних жестових форм - рукостискання й уклону - зроблено спробу пояснення семантики похідних від них фразеологізмів.
486091
  Захарс Т. Етикет ведучого в контексті телевізійного ринку Укроаїни // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 226-232. – ISSN 2078-1911


  У статті розглянуто питання формування та функціонування телевізійного етикету як особливого комунікативного явища на прикладі шоу "Пекельна кухня" та його ведучого-судді Арама Мнацаканова.
486092
  Новак І.В. Етикет державного прапора // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 44-49. – ISBN 966-7196-06-2
486093
  Новак І. Етикет державного прапора / І. Новак, І. Чепелюк, М. Євінтова // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.97-102
486094
  Шейчук В. Етикет електронної пошти. Правила написання електронного листа / підгот. Вікторія Шейчук // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 4. – С. 53-60
486095
  Старкова М.Д. Етикет запрошення на дипломатичний прийом // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 200-202. – ISBN 978-966-419-280-1
486096
  Голікова Н.С. Етикет і культура мовного спілкування у вищій школі : навч.-метод. посібник / Н.С. Голікова, І.С. Попова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. та інозем. філології та мистецтва [та ін.]. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2009. – 157, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 156-157. – ISBN 978-966-551-306-3
486097
  Радевич-Винницький Етикет і культура спілкування : Навч. посібник / Я. Радевич-Винницький. – Київ : Знання, 2006. – 291с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-170-5
486098
  Бесчастний В.М. Етикет і професійна етика поліцейського / Віктор Бесчастний, Тетяна Кононенко, Тамара Сабельникова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2019. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-617-7679-21-8
486099
  Шеломенцев В.М. Етикет і сучасна культура спілкування / В.М. Шеломенцев ; під заг. ред. В.К. Федорченка. – [Вид. 2-е]. – Київ : Лібра, 2003. – 416 с. – ISBN 966-7035-58-1
486100
  Кронгауз М. Етикет інтернет-спілкування. Як під впливом інтернету змінюється мова, про нові правила етикету спілкування та про культуру мовлення в цілому // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (446), листопад 2018. – С. 52-53
486101
  Василевська Т. Етикет на державній службі як умова особистої гідності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-112
486102
  Столярова М.О. Етикет у віртуальній англомовній комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 480-485. – ISBN 966-581-388-9
486103
  Столярова Марина Олександрівна Етикет у віртуальній англомовній комунікації ( на матеріалі чатлайнових сесій) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Столярова М.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209л. + Бібліогр.: л. 208 - 209. – Бібліогр.: л. 206 - 208
486104
  Столярова Марина Олександрівна Етикет у віртуальній англомовній комунікації ( на матеріалі чатлайнових сесій) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Столярова М.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Бібліогр.: л. 208 - 209. – Бібліогр.: 5 назв
486105
  Бобир О.В. Етикет учителя : навч.-метод. посібник / О.В. Бобир ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-194-000-9
486106
  Проценко Ольга Петрівна Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування : Дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.07 / Проценко О.П.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського. "ХАІ". – Харків, 2004. – 369 л. – Бібліогр.: л. 355 - 369
486107
  Проценко Ольга Петрівна Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.07 / Проценко О. П.; КНУТШ. – Харків, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 24 назв.
486108
  Конюкова І.Я. Етикет як засіб виразу соціально- ритуальної комунікації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 96-102. – ISSN 2225-7586
486109
  Ільченко Ольга Михайлівна Етикетизація англо-американського наукового дискурсу : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Ільченко Ольга Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 421л. + Додатки: л.411-421. – Бібліогр.: л.358-405
486110
  Ільченко О.М. Етикетизація англо-американського наукового дискурсу : Автореф. дис... доктора філологічних наук: 10.02.04. / КНУТШ; Ільченко О.М. – Київ, 2002. – 38 с. – Бібліогр.: 34 назв.
486111
  Гавришко М. Етикетку під малюнком "Володимир - князь Київський" потрібно зняти як націоналістичну // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 62-65


  Художника Никанора Онацького комуністи розстріляли 23 листопада 1937 року.
486112
  Шевченко-Савчинська Людмила Григорівна Етикетна латиномовна поезія в українській літературі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Шевченко-Савчинська Л. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
486113
  Шевченко-Савчинська Людмила Григорівна Етикетна латиномовна поезія в українській літературі 16-18 ст. : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Шевченко-Савчинська Л. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 251л. + Додатки: л.193-251. – Бібліогр.: л.170-192
486114
  Фабіан М.П. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах / М.П. Фабіан; HАH України.Український мовно-інформаційний фонд.Мін-воосвіти України та ін. – Ужгород : Іва, 1998. – 256 с. – Бібліогр.С.242-255. – ISBN 966-7400-01-0
486115
  Фабіан М. Етикетна лексика як фрагмент взаємодії мови і суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 53-59. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
486116
  Шевченко-Савчинська Етикетна література України латинською мовою: пам"ятки й пізніша рецепція явища // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 43-52. – ISSN 0236-1477


  У статті розкривається суть терміна "етикетна література", подається класифікація за жанрами та видами етикетних творів, написаних латиною в Україні XV -XIX ст. На підставі теоретико-літературного аналізу оригінальних текстів (Теодозій Баєвський, ...
486117
  Фабіан Мирослава Петрівна Етикетна семантика в лексичних системах української, англійської та угорської мов : Дис... д-ра філол. наук: 10.02.15 / Фабіан Мирослава Петрівна; НАН України. Український мовно-інфор. фонд. Ужгород. держ. ун-тет. – Ужгород, 1998. – 378л. – Бібліогр.:л.356-379
486118
  Фабіан М.П. Етикетна семантика в лексичних системах української, англійської та угорської мов. : Автореф... доктор філолог.наук: 17.02.15 / Фабіан М.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 32л.
486119
  Станкевич Н. Етикетні вислови привітання і побажання як лінгвокраїнознавчі одиниці / Н. Станкевич, Л. Шмакова // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 170-178. – ISSN 2078-5119
486120
  Гриценко О.В. Етикетні епітети та їх стилістичні можливості в мові української народної лірики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 204-211. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
486121
  Столярова М. Етикетні жанри вітання і прощання у спонтанній чатлайновій комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 277-281
486122
  Прилипко Ф. Етикетні комунікеми в сучасній українськомовній мультиплікації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 136-143. – ISSN 1682-3540
486123
  Шпенюк І.Є. Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шпенюк Ірина Євгенівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов. – Київ, 2016. – 200 арк. – Бібліогр.: арк. 169-200
486124
  Шпенюк І.Є. Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Шпенюк Ірина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
486125
  Гриценко О.В. Етикетні назви осіб за родом діяльності в мові козацьких пісень // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 225-231. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
486126
  Моісеєнко О.Ю. Етикетні особливості вживання особових займенників (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 151-155. – ISBN 966-581-295-5
486127
  Ліпська Є.Л. Етикетні перфомативні мовленнєві акти (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 164- 168
486128
  Озерська О. Етикетні правила у діловому спілкуванні японців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-29. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито історичні корені і особливості сучасної ділової етики японців, зокрема, привітання, знайомства з потенційними партнерами і проведення з ними перемовин. Розглянуто форми, зміст та основні правила привітань, застосування у конкретних ...
486129
  Деревянко Ю.М. Етикетні ситуації повсякденного спілкування в англійськомовній та українськомовній культурах: зіставний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Деревянко Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
486130
  Плющ Н. Етикетні формули в комунікативній стратегії адресанта : (на матеріалі епістолярію Ольги Кобилянської) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 274-279
486131
  Філонова В. Етикетні формули ділового листування в Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті розглянуто особливості ділового листування в Японії та етикетні формули вітання у діловому листуванні. В статье рассматриваются особенности деловой переписки в Японии и этикетные формулы приветствия в деловой переписке. The article examines ...
486132
  Пуніна О. Етикетні формули звертання у листах П.Г. Тичини до дружини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 131-139. – ISSN 1728-9572
486133
  Старикова О.М. Етикетні функції імпліцитної оцінки в англомовному науковому дискурсі / О.М. Старикова, О.М. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 7-10. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Статтю присвячено питанням імплікації оцінки в англомовному науковому дискурсі. Приділено увагу імплікованим позитивній, негативній, позитивній ретроспективній, негативній ретроспективній, "дипломатичній" оцінкам. У центрі уваги - маркери згаданих ...
486134
  Дебейко О.В. Етикетність японського листування як дистинктивна ознака епістолярного стилю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-17. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі текстів приватного листування вивчалася релевантність критерію етикетності як одного з вірогідних для диференціації японського епістолярного стилю. On the base of the private epistolary intercourse the relevance of etiquettness criteria ...
486135
  Кононець М.О. Етико--психологічні особливості професійно-педагогічної соціалізації студентів технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 91-95. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
486136
  Культенко В.П. Етико-антропологічна проблематика у російській релігійній філософії кінця XIX - початку XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 62-69. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
486137
  Дідух Л.Я. Етико-антропологічна спрямованість філософських пошуків Лева Шестова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 78-80
486138
  Дойчик Максим Вікторович Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець 16 - перша третина 17 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Дойчик М.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
486139
  Дойчик Максим Вікторович Етико-антропологічні ідеї українського ренесансного гуманізму (кінець 16 - перша третина 17 ст.) : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Дойчик М. В.; Прикарпатський нац. ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 183л. – Бібліогр.: л.164-183
486140
  Пушик П.В. Етико-гуманістична концепція Івана Франка : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Пушик П.В.; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ, 2008. – 183л. – Бібліогр.: л. 167 - 183
486141
  Пушик П.В. Етико-гуманістична концепція Івана Франка : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.07 / Пушик П.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
486142
  Маслікова І. Етико-економічні концепції якості життя в оцінці добробуту та благополуччя // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 75-86. – ISSN 2227-1503
486143
  Сеферова Ф.А. Етико-естетична парадигма кримськотатарської прози 60-80 рр. 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.10 - кримськотатарська література / Сеферова Ф.А. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
486144
  Романов С.М. Етико-естетична система Лесі Українки і національний літературний контекст епохи : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Романов Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
486145
  Сагач Г.М. Етико-естетичні виміри флористики американської вченої, поетеси, художниці Ольги Збарської // Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 20 трав. 2022 / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Одес. облдержадмін. ; Комун. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; [за заг. ред. В.В. Ягоднікової]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7790-32-6
486146
  Саєнко В. Етико-естетичні горизонти інтелектуального детективу Бориса Нечерди ("Смерть кур"єра") // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 29-49. – ISSN 2312-6809
486147
  Шарова Т.М. Етико-естетичні засади епістолярію В. Стуса / Т.М. Шарова, О.В. Бородихіна // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 67-70
486148
  Романов С. Етико-естетичні основні категорії трагізму в Лесі Українки та Василя Стефаника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 139-145. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
486149
  Домбровська Л. Етико-естетичні погляди Г. Сковороди / Л. Домбровська, О. Домбровський // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 65-68. – ISBN 978-617-7768-34-9
486150
  Покотило Г. Етико-естетичні погляди Григорія Сковороди як аксіологічні орієнтири сучасності // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 16-23. – ISSN 2225-3246
486151
  Грицюта Н. Етико-естетичні тенденції рекламних TV-технологій на основі етнонаціональних джерел (промоційні TV-кампанії українських алкобрендів) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 10-22. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано креатив рекламних технологій на основі етнонаціональних джерел.
486152
  Шамаков О.М. Етико-естетичні характеристики кенотичності християнської культурної традиції в ранній період // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 112-121. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
486153
  Грицюта Н. Етико-естетичні чинники рекламування іміджу України до Євро 2012 // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 27-33
486154
  Сьома М. Етико-моральні вимоги до судді крізь призму євроінтеграційних засад // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 31-36
486155
  Пастух Б. Етико-моральні концепти прози ХХ-го ст. (на матеріалі епічних форм Бориса Грінченка та Володимира Винниченка) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 75-80. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
486156
  Даренський В. Етико-онтологічний смисл категорії "щастя" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 406-419
486157
  Каленський А.А. Етико-педагогічні ідеї в античні часи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 199-206. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
486158
  Вознюк Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Вознюк; НАНУ; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 196с. – ISBN 966-8365-88-7
486159
  Козачук К.О. Етико-правова парадигма діяльності медика у романі Ю. Креліна "Хірург" // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 2 (36). – С. 62-67. – ISSN 2310-9769
486160
  Барложецька І.М. Етико-правове регулювання становища ЛГБТ спільноти // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7638-01-7
486161
  Карагезян А. Етико-правові аспекти евтаназії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 37-38. – ISBN 978-617-7069-17-0
486162
  Волинець І. Етико-правові аспекти застосуівння плацебо // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 1 (87). – С. 104-112. – ISSN 2308-0361


  Корпорація "Науковий парк Київського університету імені Тараса Шевченка".
486163
  Пацурківський Ю.П. Етико-правові засади забезпечення реалізації суб"єктивних прав і обов"язків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 10-16. – (Правознавство ; Вип. 435)
486164
  Семикрас В.В. Етико-правові ідеї в Києво-Могилянській академії XVIII ст. // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 36-40. – ISSN 2616-9967


  У статті розкривається зміст етики як частини філософського курсу в Києво-Могилянській академії, яка бере на себе зобо"язання, що сформувались ще в часи Античності - привести людину до моральної досконалості і земного блага. Знання, міркування, ...
486165
  Куцепал С.В. Етико-правові ідеї Л.Б. Альберті в дискурсі філософії Відродження // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 123-129. – ISSN 2072-1692
486166
  Ілляшенко О. Етико-правові особливості загальних умов охороноспроможності об"єктів патентування в сфері медицини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 51-56. – Бібліогр.: 15 назв
486167
  Кашинцева О. Етико-правові роздуми щодо проблеми визначення статусу ембріона // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
486168
  Афанасьєва К.О. Етико-правові та мовні аспекти використання приватного листування у ЗМІ та виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 138-140


  Стаття присвячена проблемам охорони авторського права на приватні листи та щоденники, а також можливості їхнього вільного використання та опублікування у пресі. The author analyses the problem of protection of copyright of private letters and diaries, ...
486169
  Левчук-Хмара Етико-правові та політико-правові аспекти теорії справедливості Джона Ролза // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 5 (101) вересень - жовтень. – С. 80-83
486170
  Заболотна В.О. Етико-психологічне підгрунтя організаційної моралі // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 35-45
486171
  Цихоня В.С. Етико-психологічні аспекти дослідження уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 207-209
486172
  Докаш В. Етико-психологічні принципи культури комунікації // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 103-108. – ISBN 978-966-423-670-3
486173
  Турчин М.Я. Етико-релігійні погляди Арістотеля // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 46-48
486174
  Турчин М.Я. Етико-релігійні погляди Платона у праці "Держава" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 82-83
486175
  Шостак В. Етико-світоглядні традиції найдавнішої духовної культури на території України : Курс лекцій / В. Шостак. – Луцьк : Вежа, 1999. – 189с. – ISBN 966-7294-29-3
486176
  Друмев В. Етико-социологически сочинения. / В. Друмев. – София, 1981. – 344с.
486177
  Гуменюк Ю.В. Етико-філософське осмислення благодійності: історичні типи та прояви // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 40-44. – ISSN 2414-5823


  Викладено основні результати дослідження філософських трактатів відомих мислителів різних часів та наукового доробку українських учених сучасності щодо тлумачення поняття "благодійність". Розглянуто три історичні типи феномену благодійності: античний, ...
486178
  Савранська Н.О. Етико-філософський аналіз благодійності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Савранська Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 177л. – Бібліогр.: л.158-177
486179
  Савранська Н.О. Етико-філософський аналіз благодійності : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.07. - Етика / Савранська Н.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
486180
  Коломієць А.Є. Етико-філософський аналіз політичної діяльності Отто фон Бісмарка // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 146-151. – ISSN 2076-1554
486181
  Бережко-Камінська Етико-філософські засади світогляду сучасної української журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 105-109


  У статті розглядаються основні світоглядні засади української журналістики (матеріа- лістична і філософсько-релігійна доктрини), а також дана авторська концепція моральних цінностей сучасного суспільства. The article deals with main world views ...
486182
  Чайка А.В. Етико-філософські погляди М. Еліаде // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
486183
  Ворона В.А. Етико–філософські засади подолання спесишизму в європейській культурі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 254-259. – ISSN 2076-1554


  Актуальність теми статті пов’язана із проведенням щоденної практики спесишизму – дискримінації за видовою ознакою, а саме – промислове тваринництво, тестування товарів на тваринах, використання тварин для виробництва одягу, використання в медичних, ...
486184
   Етиловый спирт. – К, 1959. – 336с.
486185
  Борщевський С.В. Етимологізація доіндоєвропейської лексики слов"янських мов і теорія кореневих детермінативів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 75-82. – ISSN 0027-2833
486186
  Гусак П. Етимологічна герменевтика як ключ до розуміння і датування тексту (на прикладі легенди про Сема, Хама і Яфета: Бут. 9, 18–27) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 272-278. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто етимологічну герменевтику власних імен як метод визначення приблизного датування тексту, а також – змісту тексту та наміру його авторів чи редакторів. Проілюстровано цей метод на прикладі етимологічного аналізу власних імен персонажів ...
486187
  Назаров Н.А. Етимологічна концепція О.С. Мельничука // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 105-116. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто розвиток етимологічної концепції української лінгвіста О.С. Мельничука у зв"язку з теорією і практикою укладання етимологічних словників української та інших слов"янських мов. В статье рассмотрено развитие этимологической концепции ...
486188
  Вербич С.О. Етимологічне дослідження гуцульських лексичних діалектизмів // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 213-220. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
486189
  Сібрук А.В. Етимологічний аналіз - перший етап реконструкції семантики слова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 217-222. – Бібліогр.: Літ.: С. 222; 18 поз.
486190
  Сібрук А. Етимологічний аналіз - перший етап реконструкції семантики слова / А. Сібрук, Н. Гульченко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 98-105. – ISBN 966-7773-70-1
486191
  Львова Н. Етимологічний аналіз англійської лексики з початковими сполученнями приголосних // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 162-172. – (Германська філологія ; Вип. 407)
486192
  Рижкіна А.А. Етимологічний аналіз концепту СІМ"Я (Я) в китайській мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 165-168. – ISSN 2312-0665
486193
  Матушевська Н.В. Етимологічний аналіз концепту спокуса, актуалізованого ядерними лексемами SEDUCTION та ENTICEMENT


  Cтаття присвячена етимологічному аналізу концепту СПОКУСА. Розглянуто на базі лексикографічних джерел англійської мови лексеми seduction та enticement, що складають змістовний мінімум концепту СПОКУСА. Обгрунтовано значимість діахронічного підходу, ...
486194
  Кирпиченко О.Е. Етимологічний аналіз німецьких лексем-транспонентів, які називають будівлі та їх елементи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 60-65. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
486195
  Дворницька Н. Етимологічний аналіз сакральної православної лексики в світлі мовно-історичних ідей І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 35-42. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
486196
  Зінченко Н.В. Етимологічний аспект слова / поняття ("заборона") у німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 129-132
486197
  Мережа Н.М. Етимологічний аспект функціонування власних імен у німецькій мові // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 47-49
486198
  Рибалкіна Ю.О. Етимологічний склад лексики індійської традиційної медицини // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 97-107. – ISSN 1682-671Х
486199
  Григошкіна Я.В. Етимологічний склад найменувань сільськогосподарських будівель в англійській, німецькій, французькій та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 33/34. – С. 5-16. – ISSN 2075-2970
486200
  Селігей П.О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові / П.О. Селігей ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Академперіодика, 2014. – 320, [4] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-266-0
486201
   Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. – К, 1985. – 256с.
486202
  Лучик В.В. Етимологічний словник топонімів України : 3700 геогр. назв / В.В. Лучик ; [відп. ред. В.Г.Скляренко]. – Київ : Академія, 2014. – 542, [2] с. – Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр. в бібліогр. скороченнях: с. 533-542. – (Nota bene! : сучасні якісні словники-довідники). – ISBN 978-966-580-454-3
486203
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми т. – Київ : Наукова думка
Т. 1 : А-Г. – 1982. – 631 с.
486204
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми т. – Київ : Наукова думка
Т. 2 : Д-Копці. – 1985. – 570 с.
486205
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-001263-9; 5-12-001263-7
Т. 3 : Кора-М. – 1989. – 552 с.
486206
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми томах. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 966-00-0816-3
Т. 4 : Н-П/ Ред. тому: В.Т.Коломієць, В.Г.Скляренко. – 2003. – 656с.
486207
   Етимологічний словник української мови : В 7-ми томах. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 966-00-0785-Х (т.5)
Т. 5 : Р-Т. – 2006. – 704с. – В т/п анотується в 6 томах
486208
   Етимологічний словник української мови : у 7-ми т. / НАН України ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [уклад.: Г.П. Півторак, О.Д. Пономарів, І.А. Стоянов та ін. ; редкол.: О.С. Мельничук (гол. ред.), В.Т. Коломієць, Т.Б. Лукінова та ін.]. – Київ : Наукова думка. – (Серія "Словники України"). – ISBN 978-966-00-0197-8
Т. 6 : У - Я / ред. тому : Т.Б. Лукінова, Г.П. Півторак, О.Б. Ткаченко. – 2012. – 565, [3] с.
486209
  Скрастінш І. Етимологічні дослідження Варрона // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 289-292
486210
  Остапова І.В. Етимологічні лексикографічні системи та їх цифрові реалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 10.02.21 / Остапова І.В. ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 23 назв.
486211
  Іваненко О.В. Етимологічні нотатки (рос. діал. семать, сямать) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 195-200


  Статтю присвячено етимології російської діалектної лексики в контексті слов’янського мовного матеріалу. The article is devoted to the etymology of Russian dialect lexics in the Slavonic lingual material context.
486212
  Скляренко В.Г. Етимологічні розвидки. 9 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр.: Літ. в приміт.: 92 п. – ISSN 0027-2833
486213
  Карпенко О.П. Етимологічні розвідки з української лексики // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 230-238. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
486214
  Скляренко В.Г. Етимологічні розвідки. 8 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0027-2833
486215
  Новікова Т. Етимологічні словники про джерела церковнослов"янської лексики // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 1 (29). – С. 40-43. – ISSN 2311-9896
486216
  Вербич С.О. Етимологічні студії з діалектної лексики Одещини // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 222-229. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
486217
  Вербич С.О. Етимологічні студії з подільської мікротопонімії // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – C. 51-60. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
486218
  Вербич С.О. Етимологічні студії з подільської мікротопонімії // Geological quarterly / Polish geological institute, Nat. research in-t. – Warszawa, 2014. – Vol. 58 (1). – С. 51-60. – ISSN 1641-7291
486219
  Яроцька Г.С. Етимологічні, етнокультурні та когнітивні аспекти менсонімів української мови / Г.С. Яроцька, Е.А. Азулай // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 127-136. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
486220
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; За ред. Ю. Мулика-Луцика; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Том 1 : А - Д. – 1979. – 365с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
486221
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; Інститут дослідів Волині; За ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : Волинь
Том 2 : Е - Л. – 1982. – 400с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
486222
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; За ред. Ю. Мулика-Луцика; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Том 3 : М - О. – 1988. – 416 с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
486223
  Іларіон Етимологічно-семантичний словник української мови = Etymological and semantic dictionary of the Ukrainian language / Іларіон; Ред. й доп. М. Ласло-Куцюк; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь
Том 4 : П - Я. – 1994. – 557 с. – На обкл. авт.: Митрополит Іларіон (Проф. д-р Іван Огієнко)
486224
  Шовковий В.М. Етимологія вказівних займенників сфери і особи у латинській та давньогрецькій мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 542-549. – ISBN 966-581-388-9
486225
  Бурковський І.З. Етимологія і лінгвогенеза: (Про значення етимологічних принципів О.С.Мельничука) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.84-92. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0027-2833
486226
  Шип Н.А. Етимологія і семантика терміна "Русь" / Н.А. Шип; Мін-во економіки та з питань європ. інтеграції України. Укр. акад. зовнішньої торгівлі. – Київ : УАЗТ, 2002. – 32с.
486227
  Сметанюк О.А. Етимологія категорії "Ефективність управління організацією" : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 136-140 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
486228
  Ніколаєва Н.М. Етимологія лексем на позначення кольору // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 224-229. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
486229
  Люфті Сезен Етимологія назв народних календарних свят // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 17-23
486230
  Горбачова Г. Етимологія ойконімів української мови (на матеріалі власних назв Київщини) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 118-122
486231
  Дорошенко О.В. Етимологія поняття "der deutsche Burger" ("Німецький бюргер") // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 161-163. – ISSN 2219-4290
486232
  Шолом А.С. Етимологія поняття "institution" та еволюція його змістовної сутності в економічних дослідженнях на прикладі СОТ / А.С. Шолом, С.В. Беренда // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 319-325. – ISSN 2222-0712


  "Інститут", "інституція", "соціальний інститут" - це не тільки одне з найпопулярніших понять в сучасних суспільних науках, що визначається панівним в них напрямком - інституціоналізмом, але й найменш визначене. Це призводить до того, що сутність ...
486233
  Войчук М.В. Етимологія поняття "економічна інклюзія" в контексті циклічного розвитку економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 28-33. – ISSN 2309-1533
486234
  Кулик Р.Р. Етимологія поняття "суттєвість" у бухгалтерському обліку та аудиті // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 23-30. – ISSN 1993-0259
486235
  Загребнюк Ю. Етимологія сленгу в іноземній мові (англійській) // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 69-75. – ISSN 2307-4906
486236
  Халимоненко Г. Етимологія слів юрба, юрма, гурба, гурма, урма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 242-245. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Подано нову етимологію тюркізмів юрба, юрма, гурба, гурма, урма
486237
  Щегельський В. Етимологія та мотиваційні особливості оповідальної топонімічної прози населених пунктів Рихта та Слобідка Рихтівська (Рихтецька) Кам"янець-Подільського району Хмельницької області // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 183-192. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У сучасній українській фольклористиці особливої ваги набуває вивчення друкованих, рукописних та уснословесних джерел, які висвітлюють мотивні питання появи та побутування топонімічної прози, її розвиток на різних етапах еволюції українського соціуму. ...
486238
  Возний Н.Р. Етимологія та розвиток тайм-менеджменту як невід"ємної складової ефективного управління / Н.Р. Возний, Р.Д. Бала // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 208-214. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
486239
  Крюков В.Г. Етимологія та семантика етноніму "ат-Турк" в арабській писемній традиції першої половини IX ст. // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 115-122
486240
  Нестерович В.Ф. Етимологія та феномен поняття "лобіювання": гносеологічний вимір // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 40-51.
486241
  Полегенька М.А. Етимологія терміну "інновації" як економічної категорії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 57-61. – ISSN 2306-6792
486242
  Лиховид О.М. Етимологія топонімів Каржинської затоки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 30-32 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
486243
   Етимологія української мови : Навч. посібник / О.І. Потапенко, Л.П. Кожуховська, Л.Е. Довбня, Т.В. Чубань, Левченко.Т.М; За заг. ред.: О.І. Потапенка. – Київ : Міленіум, 2002. – 204с. – ISBN 966-8063-15-5
486244
  Корнілов М.Ю. Етимологія хімічних назв : Hавч. посібн. для студ. та виклад. природничих ф-тів / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 80с. – ISBN 966-594-075-9
486245
  Левко О.В. Етимологія як метод екзегези у творах грецької та латинської патристики IV ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 153-160
486246
  Зварич Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 407-423. – ISSN 1684-906Х
486247
  Вербич С.О. Етимолоігчні студії з діалектної лексики Одещини (продовження) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 151-159. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
486248
  Велимчаниця О. Етична відповідальність як частина естетичного досвіду // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 14-20. – ISSN 1992-5514
486249
  Степанюк В.В. Етична економія М.І. Туган-Барановського і сучасні виклики економічного розвитку // Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 21-24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О.А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 221-223. – ISBN 978-966-926-026-0
486250
  Гриценко В.С. Етична експонента культурологічної спадщини М. Бердяєва // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 13-15
486251
  Хоружа Л. Етична компетентність педагогічного працівника у контексті компетентностно спрямованої освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 14-16
486252
  Дубровіна К.О. Етична конференція П.Юркевича. Віра й розум - єдність у протилежності // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 87-89
486253
  Воєводін О.П. Етична культура // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 7-11. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
486254
  Яворська Г.Х. Етична культура юриста у професійній діяльності // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 109-112. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
486255
  Маслікова І.І. Етична легітимація шкоди та міркування спільного блага // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 139-142. – ISSN 2076-1554
486256
  Грицюта Н.М. Етична некоректність рекламних технологій тютюнової індустрії України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 128-135


  У статті розглянуто особливості реклами тютюнових виробів, зумовлені аморальними з точки зору гуманістичної етики чинниками: просування шкідливих, небезпечних для здоров"я людини товарів і пропаганда згубних, із летальними наслідками, звичок. ...
486257
  Дроздовський Д. Етична Одісея Сефериса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7-8 червня (№ 97/98). – С. 23


  Художній світ поета постає під впливом як античної грецької літератури, так і класичних творів європейського модернізму.
486258
  Карковська Р.І. Етична організаційна поведінка у вітчизняних психологічних дослідженнях // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 2/3 (9/10). – С. 57-70. – ISSN 2411-3190
486259
  Кондратова І. Етична основа суддівської професії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 257-261. – ISSN 2663-5313
486260
  Дяченко М.В. Етична парадигма давньоримських стоїків // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 19-28. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
486261
  Голрохолінська І. Етична підготовка фахівців у закладах вищої освіти:ідейно-ціннісна мотиваціята вимоги стандартів вищої освіти / І. Голрохолінська, О. Бродецький // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 15-23. – ISSN 2226-3012
486262
  Тищук О. Етична проблематика на сторінках православних періодичних ЗМІ // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 101-103
486263
  Манько Ю.В. Етична складова законодавчого закріплення права на евтаназію // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 24-25
486264
  Стасевська О.А. Етична складова соціальної місії університету / О.А. Стасевська, О.В. Уманець // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2018. – № 4 (39). – С. 143-155. – (Серія: Соціологія). – ISSN 2075-7190
486265
  Шинкаренко О.В. Етична спадщина П.Д. Юркевича: у пошуках засад відродження вітчизняної етико-філософської традиції // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 27-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 23). – ISBN 5-7707-0312-2
486266
  Бойченко Н.М. Етична специфіка професій у сфері суспільних комунікацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 7-9
486267
  Шеремета О.Ю. Етичне вчення Андрея Шептицького як зразок української неотомістичної думки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 119-127


  У статті доводиться оригінальність етичного вчення митрополита Андрея Шептицького як яскравого прикладу філософії раннього неотомізму в історії української релігійно-філософської думки. З"ясовується актуальність етичної системи Шептицького в контексті ...
486268
  Цуканова Г. Етичне забарвлення фотоілюстративного матеріалу українських видань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу виявити негативно забарвлені фотопублікації, проаналізувати їх із точки зору етичних правил. Проаналізовано, яким чином фотожурналістика впливає на громадську свідомість. The attempt to find out negative filled photomaterial and to ...
486269
  Снігирьова Л. Етичне мислення в українському фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 193-201
486270
  Льовкіна О.Г. Етичне підгрунтя праксеології Т. Котарбіньського // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 189-196. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 22 (35))
486271
  Мовчан Т.М. Етичне регулювання політичних відносин в Україні: реалії та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається місце та роль культурно-етичної складової у політичних відносинах в українському суспільстві. На основі аналізу досвіду провідних країн світу у сфері етичного регулювання політичних відносин вироблено комплекс заходів щодо ...
486272
  Нестеренко В.Г. Етичне та етнічне в українській культурі: кореляція і колізії // Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання : Матеріали науково-теоретично конференції / Науково-теоретична конференція. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 60-62


  М. Максимович (С. 60)
486273
  Клічук А.В. Етичний аналіз справедливості як універсальної категорії міжіндивідних взаємин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-15. – (Філософія. Політологія ; вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема теоретичної та практичної специфіки її реалізації у соціальній площині. Справедливість реалізується у діяльності педагога як моральний показник його професійності. Прикладне значення справедливості, слідування істині ...
486274
  Василькевич Я. Етичний аспект креативно-інноваційного розвитку постіндустріального суспільства // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 21-29. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
486275
  Овсянкіна Л.А. Етичний вимір бізнесу // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 77-85
486276
  Семчук Н. Етичний вимір глобалізації: український досвід // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 55-57. – ISBN 978-966-439-357-4
486277
  Надурак Віталій Вікторович Етичний вимір концепції ноосфери : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.07 / Прикарпатський нац. ун-т ім.В.Стефаника; Надурак В.В. – Івано-Франківськ, 2004. – 158л. – Бібліогр.: л.143-158
486278
  Ткаченко К.О. Етичний вимір професійної діяльності адвоката // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 323-325. – ISSN 2076-1554
486279
  Бойченко Н.М. Етичний дискурс університету в контексті сучасних трансформацій суспільної моралі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 59-70
486280
  Бауер М.Й. Етичний ідеал у системі соціально-екологічних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про філософський погляд на систему соціальних цінностей та етичний ідеал як її складову.
486281
  Залізняк Ю.Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Залізняк Ю.Б.; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 217с.
486282
  Залізняк Ю.Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Залізняк Ю.Б.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
486283
  Чумак А.Л. Етичний кодекс Б. Франкліна як зразок секулярного морального ідеалу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 201-207. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
486284
  Лантух Алла Етичний кодекс лікаря : історія і сучасність ( до обговорення "Етичного кодексу лікаря України" ) / Лантух Алла, Віталій. Мірошніченко Михайло Гаргін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С.3-9. – ISSN 1562-529Х
486285
  Винославська О.В. Етичний кодекс університету як система координат для ділової поведінки учасників навчально-виховного процесу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 106-110. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
486286
  Гончаренко С. Етичний кодекс ученого // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 1. – С. 25-33. – ISSN 2226-4051
486287
   Етичний кодекс ученого України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 64-68. – ISSN 0372-6436


  Затверджено Загальними зборами Національної академії наук України 15 квітня 2009 р.
486288
   Етичний кодекс ученого України / НАН України. – Київ : Академперіодика, 2009. – 16 с. – Без тит. арк.. - Описано за обкл.
486289
   Етичний кодекс ученого України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 : Судова практика Вищого адміністративного суду України. – С. 2-5.


  Схвалено постановою загальних зборів НАН України від 15 квітня 2009 року №2.
486290
   Етичний кодекс ученого України // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 11 (145). – С. 7-10
486291
   Етичний кодекс ученого України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 82-87


  Схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15 квітня 2009 р. № 2.
486292
   Етичний кодекс ученого України // Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – С. 478-483. – ISBN 978-617-566-533-6
486293
  Бойченко Н.М. Етичний кодекс ученого як ядро його професійної етики (коментар до етичного кодексу вченого України) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 66-75
486294
  Малахов В. Етичний кодекс ученого: аксіологія і прагматика // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 5. – С.12-19. – ISSN 0372-6436
486295
  Христенко В. Етичний кодекс як засіб локально-правового регулювання в забезпеченні дисципліни праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 100-103
486296
  Петрашко Л.П. Етичний компас медичних рішень під час пандемії COVID-19 / Л.П. Петрашко, О.В. Мартинюк // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 9-26. – ISSN 1681-116Х
486297
  Грицюта Н.М. Етичний погляд на "puff-рекламу" в професійній практиці США // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 170-176


  У статті аналізується "дута" - "puff-реклама" як неетична соціальна комунікація, що є потужною жаніпулятивною технологією, зі своїм генетичним корінням. Сутність порушення морально-етичних основ суспільного життя полягає в спонуканні до недобросовісної ...
486298
  Павленко Л.В. Етичний принцип [порядність, поміркованість] в комедіях Менандра // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 128-135


  На матеріалі комедій Менандра розглядається рецепція драматичних ситуацій драми та комедії класичного періоду в аспекті осмислення і відображення етичного концепту [поряднісь, поміркованість]. На материале комедий Менандра рассматривается рецепция ...
486299
  Коробко М.І. Етичний проект "філософії об"єктивізму" Айн Ренд : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Коробко Маргарита Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ, 2016. – 207 арк. – Додатки: арк. 204-207. – Бібліогр.: арк. 183-203
486300
  Коробко М.І. Етичний проект "філософії об"єктивізму" Айн Ренд : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Коробко Маргарита Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
486301
  Дяченко М.В. Етичний раціоналізм Епіктета // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 53-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Зазначено, що, згідно з Епіктетом, за будь-яких обставин не можна втра- чати прагнення правильно мислити, а, отже, правильно говорити і діяти. На основі розуму формуються кращі духовні, передусім етичні цінності. Раціо- нальний самоконтроль ...
486302
  Айхлер В. Етичний реалізм : вибр. праці з питань соціал-демократ. теорії / В. Айхлер. – Київ : Основні цінності, 2001. – 192 с. – (Спадщина ; Кн. 13). – ISBN 966-7856-10-0
486303
  Чухрай Е.І. Етичний релятивізм і онтологія істинності етичного дискурсу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 136-146. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
486304
  Радченко Ольга Борисівна Етичний релятивізм у філософії постмодерну : Дис. ... канд. філос. наук: 09.00.07 / Прикарпатськ. нац. ун-т ім.В. Стефаника; Радченко О.Б. – Івано-Франківськ, 2004. – 175 л. – Бібліогр.: л.161-175
486305
  Радченко Ольга Борисівна Етичний релятивізм у філософії постмодерну : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.07 / Радченко О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
486306
  Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога : навч. посібник / Л.Л. Хоружа. – Київ : Академвидав, 2012. – 205, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 198-205. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-034-9
486307
  Хоружа Л. Етичний розвиток сучасного педагога // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 14-21. – ISSN 2226-4051
486308
  Зоріна О. Етичний складник вирішення творчої проблеми розвитку жанрів // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 79-87


  Стаття присвячена проблемам жанрової ідентифікації в журналістиці на прикладах видань сучасної української преси. Досліджено перспективу розвитку окремих жанрів, їх взаємодію й перехід. Статья посвящена проблемам жанровой идентификации в журналистике ...
486309
   Етичний хакінг у бізнес-компаніях та виявлення вразливостей в інформаційних системах державних органів України / С. Семендяй, М. Шелест, Ю. Ткач, Л. Черниш // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 237-240. – ISSN 2411-5363


  Показником роботи кіберполіції є розкриття злочинів. Так, кіберполіція робить багато корисного, наприклад, ловить шахраїв і розповсюджувачів дитячого порно. Однак специфічних комп’ютерних злочинів розкрито одиниці. Тобто рівень захисту з боку держави ...
486310
  Мервенецька В. Етичні аспекти бухгалтерської професії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 21 назв.
486311
  Билиця І. Етичні аспекти взаємовідносин прокурора та судді в межах кримінального судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 175-179. – ISSN 1561-4999
486312
  Чікарькова М. Етичні аспекти дистанційного навчання у добу пандемії Сovid-19 // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 73-80. – ISSN 2226-3012
486313
  Назаренко Оксана Андріївна Етичні аспекти діалогічних концепцій культури : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Назаренко Оксана Андріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: 165 - 177
486314
  Назаренко Оксана Андріївна Етичні аспекти діалогічних концепцій культури : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.04 / Назаренко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
486315
  Твердохліб О.С. Етичні аспекти доступу до публічної інформації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 110-112. – Бібліогр.: 12 назв
486316
  Корнійчук О.Е. Етичні аспекти економічного мислення : економічна теорія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: 16 назв
486317
  Шергіна Л.А. Етичні аспекти корпоративної поведінки в процесі ведення бізнесу / Л.А. Шергіна, О.О. Савощенко, А.Й. Жемба // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 210-213. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
486318
  Ярошко О.З. Етичні аспекти міжнародних відносин / Олеся Ярошко. – Київ : [друк, Прінт Квік], 2011. – 15 с. – Бібліогр.: с. 10-14
486319
  Середа С. Етичні аспекти номінування в журналістській творчості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 227-228
486320
  Марушевський Г.Б. Етичні аспекти освіти для збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 2 (96), березень - квітень. – С. 10-11 : фото
486321
  Василик Ю.С. Етичні аспекти поведінки нотаріуса при посвідченні шлюбного договору // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 137-140. – ISBN 978-617-673-442-0
486322
  Гаденко В.В. Етичні аспекти укладення договору про надання правової допомоги адвокатом у Німеччині // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 308-310. – ISBN 978-617-7096-97-8
486323
  Бойченко Н.М. Етичні аспекти університетських цінностей // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 37-43


  На прикладі аналізу етичного кодексу викладача вищої школи та етичного кодексу вченого виявлено основні етичні аспекти уні верситетських цінностей.
486324
  Семикрас В.В. Етичні аспекти філософсько-правової концепції Богдана Кистяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Для української філософії актуальність питання про співвідношення права і моральності визначається тією обставиною, що доля ідеї права у вітчизняній культурі виявилася досить драматичною. Традиція амбівалентного ставлення до права, часто навіть ...
486325
  Деянова Л.В. Етичні виміри політики як завдання політичної етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядаються деякі історичні етапи теоретичного становлення політичної етики. На прикладах макіавеллізму, теорії Вебера та сучасної комунікативної філософії висвітлюється розвиток підходів до етичних вимірів політики і застосування моральних критеріїв ...
486326
  Лазаревич К.Ю. Етичні дилеми соціальної реклами // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 172-173
486327
  Шинкаренко О.В. Етичні експлікації "візуального повороту" у сучасній культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 45-49. – ISSN 2616-9967
486328
  Коломоєць Т. Етичні засади діяльності державних службовців і передумови та пріоритети правового регулювання в Україні / Т. Коломоєць, Г. Гулєвська // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 60-64. – ISSN 0132-1331
486329
  Литвин В.Є. Етичні засади діяльності журналістів у нормативно-правових документах України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 160-169.


  Розглядається питання регламентації етичних засад журналістики та їхня юридична сила. Результати дослідження, наведені в цій статті, показують, що нормативно-правові документи в галузі ЗМІ закріплюють основні норми етичних кодексів. In this article ...
486330
  Криворучко С. Етичні засади діяльності медіа у світі та в Україні // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.18
486331
  Жадько П. Етичні засади ефективної політичної комунікації: євроінтеграційний вимір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Статтю присвячено проблемам політичної комунікації, її етичної складової в межах євроінтеграційного змісту сучасного українського політичного простору. Аналізується низка наукових понять та пропонуються практичні рекомендації стосовно процесів ...
486332
   Етичні засади роботи журналіста: західний досвід. – Київ : Софія-А, 2002. – 80с. – ISBN 966-95917-4-0
486333
  Подкопаєв С. Етичні засади суддівської поведінки: проблеми нормативного регулювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 105-112
486334
  Подкопаєв С. Етичні засади суддівської поведінки: проблеми нормативного регулюваня // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-28.
486335
  Вербицька О.О. Етичні засади функціонування Національної поліції України // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 118-121. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
486336
  Лепьохін Є. Етичні і духовні проблеми людини у світлі колоніальних відносин Франції та Алжиру на прикладі новели "Гість" Альбера Камю // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 228-235. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто новелу “Гість” Альбера Камю крізь призму постколоніальної критики. Проаналізовано значення амбівалентності назви твору, її зв’язок iз темою оповідання. Встановленo релігійні ознаки антропонімів і топонімів. Висвітлено особливості наративної ...
486337
  Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. / М.І. Лук. – Київ : Наукова думка, 1993. – 150 с. – ISBN 5-12-003910-3
486338
  Нападиста В.Г. Етичні ідеї Георгія Івановича Челпанова: до історії Університету св. Володимира // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (6). – С. 27-31. – ISSN 2616-9967
486339
  Білак Г.І. Етичні кодекси в комунікативній сфері: дилема регульованої правилами та ціннісно-орієнтованої поведінки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 211-214


  УУ статті проаналізовано ефективність впливу етичних кодексів на діяльність фахівців у комунікативній сфері, вивчено основні підходи до етичних кодексів та запропоновано конкретні дії щодо поліпшення етичної поведінки спеціалістів комунікативної ...
486340
  Чумак А.Л. Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Чумак А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 175л. – Бібліогр.: л.160-175
486341
  Чумак А.Л. Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Чумак А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
486342
  Гончаренко О. Етичні кодекси поведінки суб"єктів цифрової економіки: правовий аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (117). – C. 72-84. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
486343
  Панеймо Ю. Етичні моменти в державному житті // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-61.
486344
  Шкепу М.О. Етичні мотиви в трактаті Аристотеля "Про софістичні спростування" (сучасний контекст) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті проводяться деякі логічні й історичні паралелі концепції Аристотеля софістичних спростувань. Автор статті бачить проблему в необхідності виявлення специфічної історичної обумовленості трактату Аристотеля "Про софістичні спростування" і ...
486345
  Василевська Т. Етичні наслідки групового мислення державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 134-140
486346
  Палайда Ю.О. Етичні норми взаємодії адвоката з клієнтом під час проведення консультативної роботи // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-617-673-442-0
486347
   Етичні норми і цінності: проблема обгрунтування / Т.Г. Аболіна, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, В.А. Малахов; Т.Г. Аболіна, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, В.А. Малахов; Відп. ред. В.А. Малахов; Ін-т філософії НАН України ім. Г. Сковороди. – Київ : Стилос, 1997. – 243 с. – ISBN 966-7321-33-9
486348
  Баранюк І. Етичні оповідання Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 24-29. – ISSN 0130-5263


  Твори видатного українського педагога, написані в жанрі казки й етичного оповідання, користуються все більшою популярністю. Це пояснюється їхнім потужним художньо-педагогічним впливом. Актуальність статті полягає в тому, що в ній уперше зроблено спробу ...
486349
  Куліна В.В. Етичні особливості політики мультикультуралізму у Франції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 170-171
486350
  Грицюта Н.М. Етичні парадигми рекламних комунікацій Японії у контексті саморегулювання галузі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Практика регулювання етичних основ рекламної комунікації в Японії - явище самобутнє, яке завдячує своїй успішності не лише феноменам національного менталітету, а й умінню асимілювати досвід європейських і американських метрів рекламної справи. Aисокі ...
486351
  Грицюта Н.М. Етичні перверзії сучасної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 114-121


  Етичний стан сучасної реклами в Україні - предмет занепокоєння як професійної громадськості, так і успільства загалом. У статті проаналізовано наболілі проблеми етичної некоректності нинішнього інформаційного простору на національних теренах. The ...
486352
  Сломський В.С. Етичні питання в науковій спадщині М.М. Бахтіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 11-16. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
486353
  Дяченко Т.О. Етичні питання в рекламній практиці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 87-91.
486354
  Ярмоліцька Н.В. Етичні погляди О.Козлова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 110-117


  У статті досліджуються і аналізуються етичні погляди О.Козлова.
486355
  Перова О.Є. Етичні принципи в біофілософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
486356
  Грицяк Н.В. Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Грицяк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліор.: 14 назв
486357
  Хлистун Г.Ю. Етичні принципи регулювання мін в Європі як чинник попередження інформаційних війн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 116-119.
486358
  Домбровський О.І. Етичні принципи у розрізі психологічної культури викладача і студента Одеського інституту МАУП // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 69-77. – ISBN 978-617-7768-00-4
486359
  Рєпнова Т.П. Етичні принципи у розрізі психологічної культури студента і викладача вищого навчального закладу // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 151-162. – ISSN 2707-0409
486360
  Іщук-Пазуняк Етичні принципи Ф.М. Достоєвського // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 418-436. – ISBN 978-966-355-044-2
486361
  Гридчина В. Етичні проблеми висвітлення смерті у фотоматеріалах медіа / В. Гридчина, А. Власова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 13-20. – ISSN 2078-1911
486362
  Мулярчук Є.І. Етичні проблеми здійснення покликання людини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 82-90. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
486363
  Девтеров Етичні проблеми кіберпростору / Девтеров, // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С.27-32. – ISSN 2078-1016
486364
  Грицюта Н.М. Етичні проблеми психологічної безпеки реклами // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 34-40


  Висвітлюються морально-етичні проблеми психологічної безпеки реклами, важливі не тільки для масового споживача, а й для формування професійної свідомості рекламіста. The article deals with moral and ethical problems of advertising psychological ...
486365
  Ревенок Н.М. Етичні проблеми реставраційної та експертної діяльності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 2226-3209
486366
  Грицюта Н.М. Етичні регулятиви соціальної реклами в країнах ЄС // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 6-14


  У компаративному аспекті осмислено динаміку розвитку соціальної реклами в країнах ЄС, досліджено характеристики її функціонування в системі культурних і міжкультурних комунікацій, визначено етичні межі застосування. The dynamics of the social ...
486367
  Дроздик Л. Етичні рефлексії піар-комунікацій у контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 155-164. – ISSN 2078-1911
486368
  Черній Д.А. Етичні стандарти в професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ (міліції) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 124-135. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
486369
  Сорочкін О. Етичні стандарти діяльності службовців органів публічної адміністрації: зарубіжний досвід та міжнародно-правова регламентація // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 221-230. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
486370
  Коваленко Н. Етичні стандарти поведінки судді: обов"язок особи чи забаганки суспільства? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 30-31
486371
  Гридчина В.В. Етичні стандарти роботи фотожурналіста: вітчизняні та світові реалії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 223-228


  The article is devoted to the problem of the absence of Ukrainian legislation to regulate the activity photojournalist. This presents the review of international codes of ethics of journalists. There are three groups of codes: codes of professional ...
486372
  Чебан В.І. Етичні стандарти суддівської діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 71-79. – (Правознавство ; Вип.333)
486373
  Меденцева Л.П. Етичні та правові аспекти збереження таємниці клієнта // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 177-178. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
486374
  Худенко М.В. Етичні та правові аспекти конкуренції осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 223-233. – ISSN 2524-0323
486375
  Миронова Г. Етичні та правові засади громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 48-55.
486376
  Лексіков Р.О. Етичні та процесуальні проблеми прийняття політичних рішень в теорії та практиці сучасних концепцій демократії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 163-165
486377
  Пикало А.О. Етичні уявленння тоталітаризму в політичній філософії Ганни Арендт // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 38-46. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
486378
  Пикало А. Етичні уявлення тоталітаризму в політичній філософії Ханни Арендт // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-572-2
486379
  Смолінська О. Етичність як чинник розширення та обмеження дієвості організаційної культури педагогічних університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 42-49. – ISSN 2078-1016


  У статті розглядається етичність як чинник, пов"язаний із соціальною та педагогічною сторонами діяльності педагогічного університету як організації. Значна увага приділяється аналізові різних аспектів етичності, зокрема кроскультурному, формальному, ...
486380
  Сірик Л. Етично-екзистенційні аспекти в поезії київських неокласиків // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 313-333
486381
  Марченко Н.В. Етично-естетична рецепція сучасних художніх творів: неонатуралізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 23-35


  У статті розглядаються сучасні віяння у світовому літературному процесі, що характеризуються впливом суспільних чинників на змістове і мовне наповнення творів. Статья посвящена современным тенденциям в литературе, которые можно обозначить как ...
486382
  Соколовська Ю. Етично-естетична структура поетичного світу Ірен Роздобудько (На матеріялі поетичної збірки Ангели на дротах) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 206-213. – ISSN 2300-1062
486383
  Дучимінська О.В. Еті / Ольга Дучимінська. – Львів : Вільна Україна, 1945. – 18 с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
486384
   Етіологічна терапія бактеріальних пневмоній у дітей : навч.-метод. посібник / [О.Є. Абатуров та ін.] ; за ред. проф. О.Є. Абатурова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро : Ліра, 2020. – 122, [2]с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 88-120. – ISBN 978-966-981-303-9
486385
  Нежурбіда С.І. Етіологія злочину.Теорії. Аналіз. Результат : монографія / Сергій Нежурбіда ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ДРУК АРТ, 2013. – 432 с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 422-430. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2021-88-2
486386
  Головкін Б.М. Етіологія корисливих убивств у добу воєнного комунізму та НЕПу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 67-80
486387
  Ставченко С.В. Етіологія політичних криз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 61-65. – ISSN 2077-1800
486388
  Грицев О.А. Етіологія та діагностика грибних інфекцій зернових культур на території України : дис. … д-ра філос. наук : 091, 09 / Грицев Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 173 арк. – Додатки: арк. 162-173. – Бібліогр.: арк. 139-161
486389
  Щербина М.О. Етіопагенетичні аспекти постгістеректомічного синдрому / М.О. Щербина, О.І. Скорбач // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 30-31. – ISSN 1727-0847
486390
  Скоропад Н.Т. Етіопатогенетичні особливості оксалатного уролітіазу та покращення ефективності лікування хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Скоропад Назар Тарасович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
486391
  Скочиляс І. Етнарх некозацької України: єпископ львівський, галицький і кам"янецький Йосиф Шумлянський (1668-1708) // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 5-32. – ISSN 2074-8345


  Йосип (Іван) Шумлянський — церковний діяч, православний, а згодом уніатський єпископ Львівський.
486392
   Етническият конфликт в България 1989 : социологически архив. – София : Профиздат, 1990. – 343, [2] с.
486393
   Етничките традиции и современоста : мегународен научен собир охрид, 14-15 септември 1981 г. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1989. – 154, [4] с.
486394
  Надурак Віталій Вікторович Етничний вимір концепції ноосфери : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Надурак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
486395
   Етничний довідник. – Київ
1. – 1997
486396
  Харченко В. Етнічна антропологія в науковій концепції В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 440-455. – ISBN 5-7702-0821-X


  М. Драгоманов не сприйняв антропологічної методи В. Антоновича. - С. 450.
486397
  Масенко Л. Етнічна арифметика // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 7 (172). – С. 42. – ISSN 1996-1561


  Через кілька років гуманітарної політики нинішньої влади можна буде відрапортувати Москві: "Жодних українців не існує, це лише кілька пастухів у горах".
486398
  Потеряйко Г.В. Етнічна асиміляція в процесі формування політичних націй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
486399
  Плохих В.І. Етнічна глобалізація: поняття та зміст // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 114-119
486400
  Чорній П. Етнічна група: дефініція поняття // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 36-43. – ISSN 2078-6077
486401
  Огризко В. Етнічна державність як першооснова громадянської нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Кілька думок Володимира Огризка у контексті дискусії, що розгорнулася після публікації статті Л. Лук"яненка та відповіді на неї політолога В. Крюкова.
486402
  Беззуб"як М. Етнічна деструктивність та громадянське суспільство // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 61-68
486403
  Перковський А.Л. Етнічна і соціальна структура населення Правобережної України у XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 196-209
486404
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація і мовні практики румуномовного населення Чернівецької області : (соціологічна інтерпретація) : монографія / Катерина Шестакова ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 159, [1] с. – Резюме англ., румун. – Бібліогр.: с. 124-150. – ISBN 978-966-423-560-7
486405
  Наулко В. Етнічна ідентифікація і статистичний облік ромів України // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 335-343. – ISBN 978-966-02-4789-5
486406
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі : Дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03- соціальні структури та соціальні відносини / Шестакова Катерина Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188 л. – Додатки: л.1 80-188. – Бібліогр.: л. 156-179
486407
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Шестакова Катерина Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
486408
  Карпович М.А. Етнічна ідентифікація русинів-українців східної Словаччини // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 77-81
486409
  Татарко І. Етнічна ідентичність болгарського населення півдня МРСР та Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період 1944-1954 рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 111-124. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
486410
  Левицький В. Етнічна ідентичність в системі цінностей сучасного українського студентства / Володимир Левицький // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 49-54


  Метою статті є визначення ролі етнічної ідентичності в системі цінностей сучасних українських студентів. Стаття базується на опитуванні громадської думки, проведеному автором серед 733 студентів Києва. Целью статьи является определение роли ...
486411
  Юрій М. Етнічна ідентичність та її український різновид // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – С. 6-12. – (Історія ; № 1 (55)). – ISSN 2414-9012
486412
  Воропаєва Т. Етнічна ідентичність українського народу на тлі закономірностей українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу етнічної ідентичності українців на тлі закономірностей українознавства. The article is devoted to the analysis of ethnical identity of the Ukrainians against the background patterns of Ukrainology.
486413
  Прокопенко О.А. Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 336-341. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються зміст та особливості формування етнічної ідентичності в Україні. Автором проаналізовано сучасні західні та вітчизняні теоретико– методологічні підходи до визначення поняття "ідентичність", досліджено структуру, форми і механізми ...
486414
  Данилюк І. Етнічна ідентичність як вияв соціалізованості особистості / І. Данилюк, В. Гресько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-46. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми етнічної ідентичності та основних її механізмів. Визначені фактори формування етнічної ідентичності. Розглянуті можливості етнічної соціалізації особистості. Представлені особливості прояву етнічної ...
486415
  Дегтеренко А. Етнічна індивідуальність у відсотках // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 34-35.
486416
  Хоменко М.М. Етнічна історія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 134. – ISBN 966-642-073-2
486417
  Пономарьова І. Етнічна історія греків Приазов"я : (кінець 18 - початок 21 ст.): Історико-етнографічне дослідження / Ірина Пономарьова; КНУТШ; Маріупольський держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Реферат, 2006. – 300с. : іл. – ISBN 966-8058-16-X
486418
   Етнічна історія грецької спільноти в Україні : Бібліографічний довідник-показчик. – Київ, 2003. – 288с. – ISBN 966-02-2999-2
486419
   Етнічна історія давньої України : Колективна монографія. – Київ, 2000. – 280 с. – ISBN 966-02-1758-7
486420
  Наливайко С. Етнічна історія Давньої України / Сергій Наливайко; МОНУ, Науково-дослідний ін-т українознавства; Нац. гуманітарний проект "Україна: у вимірі тисячоліть". – Київ : Євшан-зілля, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-2152-00-5
486421
   Етнічна історія народів Європи : Збірник наук. праць. – Київ : Київський університет
[Вип. 1]. – 1999. – 99с.
486422
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Cтилос
[Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – 1999. – 159 с.
486423
   Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7321-42-8
[Вип. 2]. – 1999. – 160 с.
486424
   Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7321-41-Х
[Вип. 3]. – 1999. – 148с.
486425
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 4. – 2000. – 123 с.
486426
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – 2000. – 133 с.
486427
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 6. – 2000. – 93 с.
486428
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – 2000. – 95 с.
486429
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 8. – 2001. – 121 с.
486430
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – 2001. – 140 с.
486431
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 10. – 2001. – 99 с.
486432
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – 2001. – 125 с.
486433
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 12. – 2002. – 107 с.
486434
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 13. – 2002. – 109 с.
486435
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв. – ISBN 966-95788-9-2
Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – 2003. – 159 с.
486436
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 15. – 2003. – 135 с.
486437
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – 2004. – 175 с. – Резюме укр., англ. мовами
486438
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 17. – 2004. – 138 с.
486439
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 18. – 2005. – 128 с.
486440
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 19. – 2005. – 155 с.
486441
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – 2005. – 119 с.
486442
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 21. – 2006. – 174 с.
486443
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 22. – 2007. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486444
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 23. – 2007. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486445
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 24. – 2008. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486446
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 25. – 2008. – 159 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
486447
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 26. – 2008. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486448
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 27. – 2008. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486449
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 28. – 2009. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486450
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 29. – 2009. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486451
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 30. – 2009. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486452
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 31. – 2010. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486453
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 32. – 2010. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486454
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 33. – 2010. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486455
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 34. – 2011. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486456
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 35. – 2011. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486457
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 36. – 2011. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486458
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 37. – 2012. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486459
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 38. – 2012. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486460
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 39. – 2013. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486461
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 40. – 2013. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486462
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 41. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486463
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 42. – 2014. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486464
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 43. – 2014. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486465
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 44. – 2014. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486466
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 45. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486467
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 46. – 2015. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486468
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 47. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486469
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 48. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486470
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 49. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486471
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 50. – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486472
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 51. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486473
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 52. – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486474
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 53. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486475
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 54. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486476
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 55. – 2018. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486477
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 56. – 2018. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486478
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 57. – 2019. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486479
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 58. – 2019. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486480
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 59. – 2019. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486481
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 60. – 2020. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486482
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 61. – 2020. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486483
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 62. – 2020. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486484
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 63. – 2021. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486485
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 64. – 2021. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486486
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 65. – 2021. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486487
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 66. – 2022. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486488
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 67. – 2022. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486489
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 68. – 2022. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486490
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 69. – 2023. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486491
  Івангородський К.В. Етнічна історія східних слов"ян домонгольської доби у сучасних українській, російській і білоруській історіографіях : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Івангородський Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
486492
  Макарчук С.А. Етнічна історія України : навчальний посібник / С.А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – 472с. – ISBN 978-966-346-409-1
486493
  Костюк Л.Б. Етнічна історія як чинник функціонування ментальних настанов українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 173-181
486494
  Непийвода Тетяна Володимирівна Етнічна конфліктність в Криму ( на прикладі вивчення кримськотатарської спільноти) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 215-217. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
486495
  Непийвода Т.В. Етнічна конфліктність в Криму (на прикладі вивчення кримськотатарської спільноти) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.215-217. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
486496
   Етнічна мапа буковинського прикордоння на зламі тисячоліть / [Василь Джаман та ін.] ; Т-во "Український Народний Дім в Чернівцях" ; Буковинський центр виборчих технологій ; Каф. геогр. України та регіоналістики Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2011. – 63, [1] с., [16] с. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-560-541-6
486497
  Костюк Л.Б. Етнічна ментальність українців як основа соціокультурної інтеграції // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 83-88
486498
  Охманюк В.Ф. Етнічна музика Черкаської Звенигородщини (ритмоструктурний, парадигматичний та семіологічний аспекти) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Охманюк Віталій Федорович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
486499
  Піоро І.С. Етнічна належність Ай-Тодорського могильника // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 92-99. – (Серія історії ; № 15)
486500
  Даукшас Д. Етнічна належність у генетиці: литовський випадок // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 30-33. – ISSN 0130-6936
486501
  Савонякайте В. Етнічна належність у наукових теоріях // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 25-29. – ISSN 0130-6936
486502
  Добровольська А.Б. Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 235-248. – ISBN 978-966-02-8033-5
486503
  Штоквиш О. Етнічна образа як компонент суспільної пам"яті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 137-139. – ISSN 2076-1554
486504
  Мисик О.А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01, 035 / Мисик Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 317 арк. – Додатки: арк. 284-317. – Бібліогр.: арк. 247-280
486505
  Мисик О.А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мисик Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
486506
  Брацка М. Етнічна парадигма поезії "української школи" польського романтизму / Марія Брацка. – Київ : Університет "Україна", 2009. – 217, [1] с. – Резюме пол. мовою. – Бібліогр.: с. 183-211. – ISBN 978-966-388-317-5
486507
  Марчук Н.В. Етнічна політика стосовно русинів в умовах угорської окупації та Другої світової війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 247-256
486508
  Гриценко О. Етнічна преса в етнонаціональному відтворенні української діаспори // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 187-197. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
486509
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Кримської АРСР (1921-1945) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 88-94


  У статті описуються етнічні видання Кримської АРСР: їхні назви, періодичність, наклади, основні тенденції розвитку.
486510
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму в аспекті сучасних журналістських професійних та етичних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 45-48


  Дається оцінка відповідності етнічної преси Автономної Республіки Крим міжнародним професійним вимогам етнічної журналістики за такими критеріями: мовним, періодичності виходу, ступеня відображення проблем і прагнень свого народу, а у випадку з ...
486511
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму: історія та сучасність : [монографія] / Н.В. Яблоновська ; [ред. Є.Т. Михайлова]. – Сімферополь : Кримське навчально-педагогічне державне вид-во, 2006. – 312 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284-310. – ISBN 966-354-096-6
486512
  Воропаєва Т. Етнічна психологія в системі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 5-10. – (Українознавство ; вип. 4)


  Розглядаються питання про місце етнопсихології в системі українознавства. Ідеться про психологічне переосмислення проблем українства, українського духовного життя, етногенезу українського народу, еволюцію української ментальності, національної ...
486513
  Данилюк І.В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір : монографія / Іван Данилюк. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 432 с. – Бібліогр.: с. 376-431. – ISBN 978-966-7889-48-7
486514
  Данилюк І. Етнічна психологія як наука // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 18-27.
486515
  Гищук Р. Етнічна різноманітність і диверсифікація в Галичині з останньої чверті XVIII - до початку XXI ст. // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Укр. геогаф. т-во ; Географ. комісія Наукового Т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – Вип. 19. – С. 87-93
486516
  Левицький В.В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку XXI століття (на матеріалах міста Києва) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Левицький В.В. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 219 л. + Додаток: л. 201-219. – Бібліогр.: л. 176-200
486517
  Левицький В.В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку XXI століття (на матеріалах міста Києва) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Левицький В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назв.
486518
  Болдецька О.А. Етнічна самосвідомість в українсько-російському прикордонні : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.01 / Болдецька О. А.; Харк. ДУ. – Х., 1996. – 24л.
486519
  Толочко Д.В. Етнічна самосвідомість українського народу на тлі закономірностей етнокультурного розвитку людських спільнот Південно-Східної Європи // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 99-114


  Питання етнічної самосвідомості як аспект дослідження закономірностей виникнення, функціонування і взаємодії людських спільнот є важливою складовою вивчення проблеми походження етносів (етногенезу). Саме етнічна самосвідомість, на переконання В.Г. ...
486520
  Османова А.М. Етнічна свідомість кримських татар в умовах кризового періоду // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 193-202. – ISSN 2411-1449
486521
  Балушок В.Г. Етнічна ситуація в Південній Русі в удільний період // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 164-186. – (Історичні науки ; Т. 21)
486522
  Предко Олена Етнічна складова психології релігії : український контекст // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 1999-4966


  Особоивості релігійності українців
486523
  Горожанкіна Н.А. Етнічна складова регіональної освітньої системи Катеринославської губернії - Дніпропетровській області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 119-128


  Висвітлено зародження та розвиток єврейської, німецької, менонітської освіти на території Катеринославської губернії-Дніпропетровської області; проаналізовано внесок етнічної складової в розвиток системи освіти на Дніпропетровщині; виявлено ...
486524
  Швець В. Етнічна складова російсько-української війни // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 4-5
486525
  Нельга Олександр Етнічна соціологія як наука // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С.154-169. – ISSN 1563-3713
486526
  Покровська І.Л. Етнічна специфіка кольоративу білий у сучасній турецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 106-109
486527
  Дмитренко С.П. Етнічна спільнота як політичний суб"єкт у поліетнічному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 324-331
486528
  Кіндратенко А. Етнічна спорідненість племен, що населяли Скіфію // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 94-97. – ISBN 978-966-372-737-0
486529
  Шутова М.О. Етнічна стереотипізація англійських і українських фразем // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 391-397. – ISSN 2311-0821
486530
  Сілаєв О.М. Етнічна структура населення південного порубіжжя Галицької Русі в ХІІ - першій половині ХІІІ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.11-16
486531
  Мручковський П.В. Етнічна структура населення української частини українсько-польського прикордоння (територіальні відмінності) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 109-120 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
486532
  Джаман В. Етнічна структура населення центрального регіону України ( територіальні особливості на прикладі Черкаської області) / В. Джаман, Я. Джаман // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 16-24. – ISSN 2076-1333
486533
  Касьєнс М. Етнічна структура торгової спільноти Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 69-73. – ISSN 2309-9356


  Розглядаються питання етнічної складової торгової спільноти Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. На матеріалах Першого Загальноросійського перепису населення (1897 р.) проведено порівняльний аналіз кількісного співвідношення між представниками ...
486534
   Етнічна та етнокультурна історія України : В 3-х т. / В.Д. Баран, Л.Л. Залізняк, В.М. Зубар, В.В. Німчук, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда; В.Д. Баран, Л.Л. Залізняк, В.М. Зубар, В.В. Німчук, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда; Відпов. ред. Г.А. Скрипник; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0281-5
Т. 1, кн. 2. – 2005. – 512с.
486535
  Герчанівська П.Е. Етнічна та національна ідентичності: вектори розвитку // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 2226-3209
486536
  Ергемлідзе М.З. Етнічна та національна самоідентифікація: перспективи національних меншин України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
486537
  Гринчук О. Етнічна толерантність - ксенофобія: трансформації етнічної ідентичності сучасної студентської молоді // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 29-35. – ISSN 2312-1246
486538
  Коваль Г. Етнічна толерантність соціального працівника: особливості та прикладні аспекти / Г. Коваль, В. Логвиненко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 87-94. – ISSN 2307-4906
486539
   Етнічна українська кухня як елемент гасторономічного туризму в Україні / О.С. Пушка, Л.О. Шаран, О.В. Арпуль, А.В. Шаран // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 29-35. – ISSN 2308-135X
486540
  Семена М. Етнічна чистка Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 48)


  Гібридна депортація як спосіб заміни населення на півострові.
486541
  Мазіна А.В. Етнічне питання в країнах Балтії після розпаду СРСР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 173-174


  The question of the Russian and Russian-language minority position in the Baltic countries after disintegration of the USSR is considered. Basic essence of problem is exposed. The role of international organizations in Russian-Baltic rela-tionsis is ...
486542
  Мирович О. Етнічне протистояння як загроза національній безпеці: уроки Хорватії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 11-12
486543
  Онищук В.М. Етнічне самовизначення в контексті ідентифікаційних процесів // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 193-200. – ISBN 978-617-689-193-2
486544
  Балагура О. Етнічне як духовно-культурне явище // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 176-177
486545
  Брайлян Є. Етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні (XVII–XVIII ст. ) / Є. Брайлян, О. Машевський // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 117-121. – ISSN 2309-9356


  У статті вперше в українській історіографії аналізується етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні у XVII-XVIII ст. Етнічний розвиток британських карибських колоній є малодослідженою темою в новітній історіографії. ...
486546
  Толочко Д. Етнічний аспект дослідження трипільської культури в сучасних концепціях // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 194-197
486547
  Барна І. Етнічний аспект природокористування Тернопільського регіону ХІІІ-ХVIІІ ст. / І. Барна, С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
486548
  Галагуз І. Етнічний вимір демографічних процесів у Центральному Поліссі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 85-90


  У статті висвітлено етнічну складову демографічної ситуації на території Центрального Полісся. Виявлено особливості, специфічні риси сучасних етнодемографічних процесів цього регіону України, з"ясовано динаміку чисельності національних меншин. В ...
486549
  Ковач Леся Етнічний вимір професійної структури населення Закарпатської області наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-30. – Бібліогр. в кінці ст.
486550
   Етнічний довідник. – К
1. – 1997. – 141с.
486551
   Етнічний довідник. – Київ
3. – 1997. – 85с.
486552
   Етнічний довідник :Етнічні меншини в Україні. – К, 1996. – 172с.
486553
  Українець В.О. Етнічний екстремізм в Україні: політичні актори та їхні постулати // Панорама політологічних студій : науковий вісник РДГУ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Історико-соціологічний ф-т, Каф. полт. наук ; редкол.: Бортнікова В.І., Гон М.М., Канцелярук Б.І. [та ін.]. – Рівне, 2011. – Вип. 7. – С. 248-254
486554
  Світленко С.І. Етнічний ідеал джерелознавця у науково-педагогічному доробку професора М.П. Ковальського // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 24-29. – ISSN 2409-0743
486555
  Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт-вивчений феномен? // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-124.
486556
  Нікітюк В.О. Етнічний конфлікт у євроатлантичній безпеці та роль права у його регулюванні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
486557
  Нікітюк В.О. Етнічний конфлікт у контексті європейської безпеки: політико-правні та соціологічні аспекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
486558
  Шуляк С.В. Етнічний конфлікт у теорії міжнародних відносин: погляд реалістів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
486559
  Іваніщак Оксана Етнічний конфлікт як тип соціального конфлікту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 25-32. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
486560
  Асланов С.А. Етнічний конфлікт як чинник етнополітичної нестабільності (на прикладі гібридної війни в Україні) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 314-322. – ISSN 1563-3349
486561
  Бушева С.М. Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Бушева Світлана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
486562
  Слухай А.С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів : дис. ... канд. філол.. наук : 10.02.04 / Слухай А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 275 л. + Додатки : л. 242-275. – Бібліогр.: л. 214-242
486563
  Слухай А.С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Слухай А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
486564
  Монолатій І. Етнічний парадокс сучасности у творах літератури (На прикладі роману Юрія Винничука Танго смерти): політологічне прочитання // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 501-510. – ISSN 2300-1062
486565
  Кдирова І.О. Етнічний ренесанс в умовах розвитку Української державності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 211-215. – ISSN 2226-2180
486566
  Данильченко О.П. Етнічний розвиток і міжнародні зв"язки Півдня України : (кінець XVIII – перша чверть XX століття) / О.П. Данильченко. – Владивосток : [б. в.], 2009. – 119, [1]с. – Бібліогр.: с. 100-119 та у підрядк. прим.
486567
  Павленко Ю. Етнічний розвиток Київської Русі // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 94-115
486568
  Басараб М.М. Етнічний сепаратизм у контексті процесів глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 213-214. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
486569
  Басараб М.М. Етнічний сепаратизм як наслідок проблем у сфері міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У цій публікації аналізується протиріччя міжнародного права в частині регулювання міжнаціональних відносин. Автор доводить, що спроба одночасної реалізації міжнародним законодавством права на територіальну цілісність та права на самовизначення народів ...
486570
  Мосора М.А. Етнічний сепаратизм: теоретичне обгрунтування причин виникнення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 208-215. – (Думка). – ISSN 2304-7410
486571
  Купченко-Гринчук Етнічний склад англійських найманців в роки Столітньої війни (1337–1453 років) / Олексій Купченко-Гринчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 33-38


  У статті розглядається етнічний склад англійських найманих військ доби Столітньої війни (1337 – 1453 рр.). На підставі джерел доводиться поліетнічність англійських найманих загонів, розкриваються особливості різних етносів у бойових діях. Зазначено їх ...
486572
  Нельга О. Етнічний склад і етнічна структура суспільства: спроба уточнення понять // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 1563-3713
486573
  Іванюк О. Етнічний склад міського населення Київської губернії за матеріалами переписних документів Російської імперії 1897 року // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 71-77
486574
  Гасиджак Л. Етнічний склад населення Донбасу: політизація проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 67-73


  У статті на основі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р. показано мправжню картину етнічного складу населення Донеччини та порушено проблеми етнічної ідентифікації в регіоні.
486575
  Скляр В.М. Етнічний склад населення України 1959-1989 рр.: етномовні наслідки російщення / Володимир Скляр. – Київ : Просвіта, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-2133-19-6
486576
  Наулко В.І. Етнічний склад населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ, 1965. – 136 с. : карти
486577
  Циганенко Л. Етнічний склад населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. (за матеріалами місцевого архіву) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 20-24. – ISSN 2309-9356


  На підставі архівних документів, які вперше вводяться до наукового обігу, на прикладі вірменської, молдавської та єврейської груп розглядається етнічний склад цивільного населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. В статті наведено стислу ...
486578
  Балабушевич Т.А. Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 19-24. – ISSN 1996-5931


  Кримський ханат під османським протекторатом займав територію Кримського півострова і степів між Дунаєм і Кубанню від XV до кінця XVIII ст., межуючи з Річчю Посполитою та з козацьким Запорожжям. У XVIII ст. ці терени стали об’єктом експансії Московії: ...
486579
  Остащук І. Етнічний стан Мукачівської дієцензії Римсько-католицької церкви: історія та сучасність // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 255-267. – ISBN 978-966-380-439-2
486580
  Воловик Володимир Етнічний страт і регіональні колонізаційні процеси // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 1-10. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
486581
  Шостак М.В. Етнічний та етнокультурний розвиток на теренах України у IX - XII ст. в українознавчих дослідженнях на зламі XX - XXI ст. // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 165-182
486582
  Кобилянська А. Етнічний та цивілізаційний аспекти економічних досліджень // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 14-21
486583
  Удовиченко В.В. Етнічний туризм Івано-Франківської області: історичний аспект / В.В. Удовиченко, В.Р. Наконечна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 79-91 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
486584
  Гальків Л.І. Етнічний туризм як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства / Л.І. Гальків, О.В. Килин, Н.М. Стручок // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 18-21. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
486585
  Мисяк О. Етнічний туризм: сутність, структура та проблеми розвитку в Україні // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7336-00-5
486586
  Куртяк В. Етнічний фактор у діяльності української партії соціалістів-революціонерів (есерів) (1917-1920 рр.) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.90-98. – ISSN 1563-3349
486587
  Куртяк В. Етнічний фактор у діяльності української соціал-демократичної робітничої партії (1917-1920 рр.) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.87-95. – ISSN 1563-3349
486588
  Борділовська О.А. Етнічний фактор у політиці Ісламської Республіки Пакистан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-34. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячено етнічно-національним проблемам Пакистану як важливого фактору політичного становлення та подальшого розвитку країни. Розглянуто історичні корені проблеми, подано характеристику її основних аспектів.
486589
  Сополига М. Етнічний характер збіркових фондів Музею української культури у Свиднику // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 42-55. – ISSN 0130-6936
486590
  Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна історія південно-східних земель і сучасні маніпуляції Кремля // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 109-130. – ISBN 978-966-97599-0-0
486591
  Мушкетик Л. Етнічний чинник в освітньо-культурній політиці України та Угорщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 32-37. – ISSN 0130-6936
486592
  Гумницька Н. Етнічним росіянам України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 3
486593
  Гарєєва М.Р. Етнічні анекдоти - джерело творення лінгвокультурних стереотипів (на матеріалі французьких он-лайн форум // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 129-134
486594
  Работа Ю. Етнічні апекти взаємодії апарату державного управління і засобів масової інформації // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.104-114
486595
  Данилюк-Терещук Етнічні виміри поетичного календаря Б.І. Антонича // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 32-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Поезія Б. І. Антонича розглядається з точки зору реалізації в ній основних складників народного календаря. Співставлення провідних мотивів і образів збірок «Три перстені», «Зелена Євангелія», «Книга Лева» зі святковим календарним циклом і його ...
486596
   Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 351, [8] с. – (Бібліотека Інституту філології)
486597
  Демедюк М. Етнічні гетеростереотипи українців у "Галицьких народних новелях" в упорядкуванні Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 293-297. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
486598
  Данильченко О.П. Етнічні групи півдня України / О.П. Данильченко. – Київ, 1993. – 57с.
486599
  Іванова І.Ф. Етнічні групи: чинники формування національної ідентичності (на прикладі м. Миколаєва) // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 38-43. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
486600
  Фігурний Ю. Етнічні державотворчі й націєтворчі процеси в Україні у добу Хмельниччини (1648-1657) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 274-281
486601
  Федущак-Паславська Етнічні засади у формуванні римського права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 60-66. – (Серія юридична ; Вип. 40)
486602
  Шестакова К.Ю. Етнічні ідентифікаційні процеси в контексті діяльності національно-культурних товариств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-11. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль національно-культурних організацій у процесі зростання етнічної ідентичності та наслідків, пов"язаних з вираженням етнічності. Показано, що участь особистості в діяльності товариства допомагає реалізувати потребу у належності до групи, ...
486603
   Етнічні ідентичності в дзеркалі тілесності та практик харчування / Романенко Ю.В., Святненко І.О., Поцелуйко А.О. [та ін.] ; Клас. приват. ун-т міста Запоріжжя. – Київ : Видавництво ДУТ, 2015. – 460, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 425-460. – ISBN 098-114-123-673-84
486604
  Фісанов В. Етнічні й територіальні проблеми держав - спадкоємниць на Паризькій мирній конференції // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 1-5
486605
  Кардаш Т.В. Етнічні карти території України у праці П.П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 232-241


  У статті "Етнічні карти території України у праці П. П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край"" розглянуті питання розвитку етнокартографії другої половини XIX ст. Подається опис етнічних карт, їх аналіз та ...
486606
  Байцар А. Етнічні карти українcьких земель у працях західноєвропейських учених XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-14. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
486607
  Данилюк І. Етнічні конфлікти // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 390-417. – ISBN 978-966-2241-22-8
486608
  Соколова Ю.О. Етнічні концепти "обов"язок", "справедливість", "честь" як складова арабської етнічної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 289-293
486609
  Савченко Г. Етнічні межі автономної України очима військовиків українців російської армії ( березень - листопад 1917 року) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.93-96
486610
  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – Тернопіль, 1996. – 177с.
486611
  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – 2-ге доп. вид. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – 432с. – ISBN 966-7060-30-6
486612
  Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України / Володимир Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 560 с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-2911-24-4
486613
  Томахів В.Я. Етнічні меншини в процесі розбудови української національної держави // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 438-446. – ISBN 978-966-428-305-9
486614
   Етнічні меншини Східної та Центральної Європи. – К, 1994. – 206с.
486615
  Воронов І. Етнічні меншини у вимірах демократії // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 10. – С.50-61. – ISSN 0868-8273
486616
  Зеркаль М.М. Етнічні меншини України на зламі 1980-х - поч. 1990-х років: історія реалізації освітнього потенціалу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 4-9. – ISSN 2077-1800
486617
  Якубова Л. Етнічні меншини УСРР на етапі етнокультурної модернізації // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 3-19
486618
  Чирко Б. Етнічні німці України і "фольксдойче" в контексті політики двох диктатур: репресії, депортації, репатріції (1930-ті - 1950-ті роки) // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 74-93. – ISBN 978-966-02-8257-5
486619
  Іванов О.Ф. Етнічні німці України та голодомор 1932-1933 років / О.Ф. Іванов, І.О. Іваньков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-65. – (Історія ; вип. 46)


  На основі архівних документів німецького окупаційного режиму 1941-1944 рр. досліджується вплив голодомору 1932-1933 рр. на німецьку етнічну меншину в Україні в основних регіонах її проживання: на Волині, у Центральній та Південній Україні.
486620
  Іваньков І.О. Етнічні німці України у збройних силах Третього рейху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-86. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі даних архівних джерел та німецькомовної літератури розглянуто проблему участі представників етнічної німецької меншини України у фронтових і допоміжних формуваннях збройних сил гітлерівської Німеччини. The problem of participation of ...
486621
  Чирко Б.В. Етнічні німці України у контексті радянсько-німецьких відносин (1920-1950-і рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 166-182
486622
  Жадейко О.М. Етнічні образи у творчості Валерія Гегамяна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 429-434. – ISSN 2226-3209
486623
  Макаревич А. Етнічні особливості вакфу в Османській імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 20–26. – ISSN 2309-9356
486624
  Письменна Ю.О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Письменна Ю.О.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2008. – 216л. – Бібліогр.: л. 184 - 216
486625
  Письменна Ю.О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Ю.О. Письменна ; КНУТШ, Інт філол. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 2 назви
486626
  Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу : Монографія / І.О. Голубовська; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 284с. – ISBN 966-581-497-4
486627
  Голубовська І.О. Етнічні особливості української національно-мовної картини світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 400-412
486628
  Бичко А. Етнічні першоджерела національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 31-39. – ISSN 1810-2131
486629
  Дроздова Г.Д. Етнічні погляди І.Я. Франка // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 84-94. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
486630
  Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт = Ethnic tensions and conflicts in conteporary Ukraine A Politological Concept / В.О. Котигоренко; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2004. – 722 с. – (Настольная книга снабженца = Настольная книга снабженца : Настольная книга снабженца / Настольная книга снабженца). – ISBN 966-96360-4-3
486631
  Хоменко М.М. Етнічні процеси / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 135. – ISBN 966-642-073-2
486632
  Моця О.П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії Украївни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 41-52. – ISSN 0130-5247
486633
  Залізняк Л. Етнічні процеси в Київській Русі // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 211-213
486634
  Сминтина О. Етнічні процеси в ранньослов"янському культурному середовищі у V-VІІ століттях: археологічний аспект проблеми / О. Сминтина, П. Прігаріна // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 134-137. – ISBN 966-7321-41-Х
486635
  Гоман Ю. Етнічні процеси в степах Північного Причорномор"я в ІХ-ХІІІ століттях // Етнічна історія народів Європи : Збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – [Вип. 1]. – C. 12-15
486636
  Никифоренко Н. Етнічні процеси в Україні другої половини XVIII ст. очима Й.А. Гільденштедта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 48-71. – ISSN 1728-9572
486637
  Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 335 л. – Додатки: л. 262-335. – Бібліогр.: л. 182-261
486638
  Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
486639
  Зан М. Етнічні процеси на Закарпатті в сучасну добу // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 20-30. – ISSN 0130-6936
486640
  Квітницький М. Етнічні процеси на правобережжі Київської землі в ХІ-ХІІІ столітті // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 87-94. – ISBN 966-02-4003-1
486641
  Ферков О.В. Етнічні процеси та відносини в Угорщині у другій половині XVI-XVII століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 111-116. – (Історія ; Вип. 22)
486642
   Етнічні процеси у середньовічному слов"янському світі : матеріали "круглого столу" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С. 3-47. – ISSN 0130-5247
486643
  Ішуніна Н. Етнічні процеси у сучасній Фінляндії.Українці на фінляндських теренах // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.119-122
486644
  Ткачівська М. Етнічні реалії у німецькомовному перекладі роману Ю. Андруховича "Таємниця" // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 142-145
486645
  Індиченко Г. Етнічні риси в археологічних джерелах (за матеріалами пізнього палеоліту України) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 107-112
486646
  Капелюшний В. Етнічні спільноти та ідентичності в Європі епохи античності та раннього середньовіччя / В. Капелюшний, Г. Казакевич // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 270-291. – ISBN 978-966-2241-22-8
486647
   Етнічні спільноти України : Довідник. – Вип.3. – Київ, 2001. – 252с. – ISBN 966-651-051-0
486648
   Етнічні спільноти України: етнографічні особливості : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Вип.3. – Київ, 2000. – 80с.
486649
  Іванюк Н.М. Етнічні стереотипи (на матеріалі німецької мови) / Н.М. Іванюк, О.М. Грибок // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 422-425. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1729-360Х
486650
  Шума Л. Етнічні стереотипи в науковій рецепції Івана Франка // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1439-1445. – ISSN 1028-5091


  "Висвітлено проблему міжетнічних взаємин та етнічних стереотипів у науковій рецепції Івана Франка-фольклориста. Проаналізовано фольклористичні праці вченого, у яких відображені стійкі народні уявлення про етнічних сусідів, зокрема «єврея», «рома», ...
486651
  Шума Л. Етнічні стереотипи в науковій рецепції Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 539-549
486652
  Балушок В. Етнічні стереотипи в поліетнічній культурі українців: до проблеми формування // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
486653
  Харченко О.В. Етнічні стереотипи крізь призму мультинаціональних та міжетнічних американських жартів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 127-135
486654
  Коломієць І. Етнічні стереотипи на прикладі України та Росії / І. Коломієць, В. Войцех, О. Васильєва // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7768-38-7
486655
  Вапіров С.Ю. Етнічні стереотипи у німецькому побутовому анекдоті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 112-115
486656
  Баран В. Етнічні та державотворчі процеси в Київській Русі // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 74-78. – ISBN 966-530-115-2
486657
  Білявський Г.О. Етнічні та міжнаціональні аспекти екоконверсії в Україні / Г.О. Білявський, О.А. Брайчевська, М.М. Падун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 13-21. – (Географія ; Вип. 41)


  Висвітлюються проблеми здійснення екоконверсії в Україні, роль і значення етноекології як одного з найактуальніших напрямків розвитку сучасної науки. Показані зв"язки між поведінкою корінних і прийшлих етносів та формування екологічного стану різних ...
486658
  Ларіонова В.К. Етнічні теорії російського інтуїтивізму (М.О.Лосського,С.Л.Франка) : Монографія / В.К. Ларіонова. – Київ, 1997. – 170с. – ISBN 5-8238-0529-2
486659
  Сорока Ю. Етнічні українські землі першої половини 1950-х років в державній політиці СРСР і Польщі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 78-80
486660
  Сорока Ю. Етнічні українські землі першої половини 1950-х років у державній політиці СРСР і Польщі // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 133-138
486661
  Остапенко А.В. Етнічні фактори у процесах формування білоруського народу та нації : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Остапенко Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки України, М-во освіти Респ. Білорусь, Заклад освіти "БІП - Ун-т права і соц.-інформ. технологій Респ. Білорусь", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 441 арк. – Додатки: 431-441 арк. – Бібліогр.: 374-430 арк.
486662
  Остапенко А.В. Етнічні фактори у процесах формування білоруського народу та нації : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Остапенко Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 95 назв
486663
  Заваріка Г.М. Етнічні чинники розселення на Луганщині та їх значення для розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 139-144. – Бібліогр.: 10 назв.
486664
  Фігурний Ю.С. Етнічні, національні та державотворчі процеси на Закарпатській Україні й участь у них інтегральних українських націоналістів (1938-1939 рр.) / Фігурний Ю.С. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ української етнології. – Київ : НДІУ, 2008. – 56 с. – ISBN 966-6540-83-6
486665
  Коваль Г. Етнічність в контексті сучасних глобалізаційних процесів // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 34-36. – ISBN 978-966-171-811-0


  Розгдлядаючи питання «етнічності» ми зазвичай користуємося абстрактними поняттями для його пояснення та інтерпретації, що зумовлено відсутністю адекватної теорії та широкою різноманітністю емпіричних індикаторів, що не є чітко регламентованими. В ...
486666
  Скрипник Г. Етнічність й етнокультура українців Східної Словаччини у дослідженнях видатного етнолога й музеолога М. Сополиги // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 197-212. – ISBN 978-80-89755-32-5
486667
  Лобода Ю.П. Етнічність права та правова традиція (теоретико-методологічні зауваги) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 35-37. – ISSN 1563-3349
486668
  Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України : Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – Київ : Либідь, 1996. – 272 с.
486669
  Скрипник Г. Етнічність та етнокультура українців Східної Словаччини в дослідженнях видатного етнолога Мирослава Сополиги // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 7-32. – ISBN 978-966-02-7872-1
486670
  Цимбал Д.В. Етнічність у міжгруповій взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття етнічності, її роль і значення в міжгруповій взаємодії. Охарактеризовано етнічність як основу ідентифікації з певними групами й спільнотами. Описано основні критерії визначення й різновиди. The article is devoted to the notion of ...
486671
  Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі / О.М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 387-403 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7672-7


  У пр. №1700330 напис: Вельмишановному Л.В. Губерському від автора з найкращими побажаннями. Підпис. 18.09.15
486672
  Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі / О.М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 444, [1] с. – Бібліогр.: с. 423-444 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8218-6
486673
  Івангородський К. Етнічність у теоретичній інтерпретації поняття "етносоціальні процеси" як явище та феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – Бібліогр.: с. 53, Літ.: 33 назв. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Зроблено теоретичний аналіз феномену етнічності, подано співвідношення поняття "етнічного" і "соціального".
486674
  Євтух В. Етнічність у транснаціональному соціальному просторі: дизайн дослідницького проекту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 3-26. – ISSN 1563-3713
486675
  Бутковська Н. Етнічність: множинність інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-46. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті виокремленні чинники, що вплинули на концептуальну розробку етнічної проблематики протягом ХХ століття. Серед найголовніших - нові прояви феномену етнічного в результаті перетворення більшості сучасних суспільств на поліетнічні та зміна ...
486676
  Червінський С. Етнічно-злочинна суть націонал-соціалістичної системи пропаганди нацистської Німеччини щодо України в роки Другої світової війни // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 80-85. – ISBN 966-7321-41-Х
486677
  Бойко М.П. Етнічно-культурні та національні особливості українського народу в ідеях Кирило-Мефодіївського товариства // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 87-92. – ISSN 2077-1800


  Згадуються М.І. Костомаров, М.С. Грушевський та ін.
486678
  Марченко Н.В. Етно- та соціолінгвістичний аспекти досліджень Іваном Огієнком мови Тараса Шевченка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 110-116. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті розглянуто науковий доробок І. Огієнка. присвячений поетичній мові Т. Шевченка, який окреслюється як початковий етап етно- та соціолінгвістичних досліджень в українському мовознавстві.
486679
   Етно-демографічні процеси у країнах західної Європи у Середні віки : програма спеціального курсу для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 12с.
486680
  Стрижак О. Етно(форо-)німна атрибуція у творах Пантелеймона Куліша і Василя Мови (Лиманського) байдо-андиберського циклу // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 267-268
486681
  Мельниченко Настя Етно. Бойки - найдавніші українці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 8-12 : фото
486682
  Савка О. Етноаксіологичний аспект рецепції біблійних універсалій ( на матеріале ФО верхньолужицької мови з онімом Вавилон) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 184-196. – Бібліогр.: Літ. в приміт.: 29 п. – ISSN 0203-9494
486683
  Коломієць О. Етноантропологічні дослідження в Україні у 60-х - 70-х роках XIX ст. / О. Коломієць, О. Головата // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 16. – С. 65-84. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 16). – ISSN 2518-7600
486684
  Івченко І.С. Етноботанічний напрямок регіональних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено узагальнюючі результати етноботанічного напряму регіональних досліджень, розробленого на класифікаційній основі 20-річного вивчення дендрофлори України.
486685
  Івченко І.С. Етноботанічні аспекти дослідження фіторозмаїття : на прикладі деревних рослин флори України / І.С. Івченко, В.В. Капустян; [під ред. В.А. Соломахи]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 140с. – ISBN 966-306-028-X
486686
   Етновегетаріанці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 32 : фото
486687
  Собчук В. Етновизначальні компоненти в духовній культурі населення Берестейщини (за матеріалами календарної обрядовості) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 88-92
486688
  Товстенко Т. Етновияви в стильових рисах сучасної архітектури Києва // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 23-30. – ISSN 0130-6936
486689
  Сорочук Л. Етновияви та особливості семантики архетипу родючості в українській календарній обрядовості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-31. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Архаїка календарно-обрядової творчості становить з обрядом нерозривну єдність, в якій простежується закони впорядкованості світу. Календарна обрядовість відображає певні архаїчні елементи в етнокультурі українців, а саме - семантику архетипу ...
486690
  Капелюшний В.П. Етногенез (- сукупність соціально-історичних, духовно-культурних процесів та природних чинників, що зумовлюють виникнення, становлення і розвиток етносу) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 256. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486691
  Фіннік С.В. Етногенез булгар і переселення кочових племен кочових племен у Східну Європу в V столітті н.е. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 81-88. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
486692
  Щодра О. Етногенез і велике розселення слов"ян у світлі джерел та історичних інтерпретацій // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 9-27. – ISSN 0203-9494


  "У статті досліджуються різні етапи етногенезу слов’ян в історіографії ХІХ–початку ХХІ ст., розкриваються особливості формування автохтонної та міграційної теорій походження слов’ян. Основна увага приділяється працям чеських славістів П.Й. Шафарика і ...
486693
  Конча С. Етногенез і об"єктивність (відповідь В. Балушку) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі питання методології етногенетичних досліджень, а також проблема заселеності лісостепової смуги та Середнього Подніпров"я в ХІ-XV ст. The same questions of ethnogenetical investigation methodology have examined. At the same time, ...
486694
  Кісь Я.П. Етногенез слов""ян / Я.П. Кісь. – Львів, 1985. – 687 с.
486695
  Петров В.П. Етногенез слов"ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика : джерела, етапи розвитку і проблематика / В.П. Петров. – Київ : Наукова думка, 1972. – 212, [3] с.
486696
   Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : У 4-х т. – Львів. – ISBN 966-02-0154-0; 966-02-0155-9
Т. 1 : Археологія та антропологія. – 1999. – 608с.
486697
   Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4 т. – Львів : Інститут народознавства НАН України. – ISBN 966-02-4198-4
Т. 2 : Етнологія та мистецтвознавство. – 2006. – 812, [4] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
486698
  Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу / М.Т. Юрій. – Київ : Таксон, 1997. – 237 с. – ISBN 966-7128-09-1
486699
  Юрій М.Ф. Етногенез українського народу : навчальний посібник / Юрій Михайло Федорович. – [ 3-тє вид., доп. і переробл. ]. – Київ : Кондор, 2008. – 262с. – ISBN 978-966-351-147-4
486700
  Семчук Ю.Й. Етногенез української нації в умовах "гібридної експансії" // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 68-97. – ISBN 978-966-434-365-4
486701
  Залізняк Л.Л. Етногенез українців / Л.Л. Залізняк, В.Д. Баран // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 256-259. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486702
  Балушок В.Г. Етногенез українців: до історії вивчення, питання методології // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 239-255. – ISSN 2309-2262


  Згадуються праці М. Костомарова "Думки про федеративне начало в давній Русі", "Риси народної південноруської історії" і, особливо, "Дві східнослов"янські народності". "В них учений фактично першим як етнолог звернув увагу на існування у Давній Русі ...
486703
  Залізняк Л. Етногенез українців: імперські міфи та історична реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-12. – (Українознавство ; вип. 6)


  Аналізується стан проблеми походження українців з позиції сучасної європейської етнології. Загальноприйняті норми етнічного розвитку європейських народів суперечать традиційній для радянської історіографії пізньосередньовічній версії походження ...
486704
  Павлюк С.П. Етногенез українців: теоретичні та суспільно-політичні етапи процесу // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – C. 4-9. – ISSN 2078-1849
486705
   Етногенеза на Jуруците и нивното населуванье на балканот : материjали од Тркалезната маса, одржана во Скопjе на 17 и 18 ноември 1983 година. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1986. – 181, [4] с.
486706
  Пастернак Я. Етногенеза слов"ян у новій археологічній літературі // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 436-448. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
486707
  Наливайко Степан Етногенеза українців за "Влес-книгою" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 164-166
486708
  Наливайко С. Етногенеза українців за "Влес-книгою" // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 76-79.
486709
  Павлюк С. Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції / Степан Павлюк; НАНУ; Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 248с. – ISBN 966-02-3942-4
486710
  Шакурова О. Етногенетична концепція В. Хвойки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 72-78. – ISSN 2522-4611
486711
  Шакурова О. Етногенетичні концепції українських радянських дослідників (50-ті роки XX ст. - 1991 р.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 147-165. – ISSN 2413-7065


  "Аналізуються етногенетичні концепції українських радянських дослідників. Прослідковано, що згідно з офіційною версією радянської історичної науки український народ виник не раніше ніж у ХІV – XV ст., а до цього часу існувала давньоруська народність – ...
486712
  Яровий В.І. Етногенетичні чинники та їх вплив на формування слов"янського етносу (до X ст.) // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 110-117. – ISBN 978-966-2530-21-6
486713
  Склярська О. Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 64-68. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
486714
  Тодоров В.І. Етногеографічні системи Болгарії: загальні особливості формування // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 98-108. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
486715
  Шуканов П.В. Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: спец. 11.00.02 / Шуканов П.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібл.: 12 назв
486716
  Дністрянський М.С. Етногеографія України : навчальний посібник / М.С. Дністрянський ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-613-581-3


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
486717
   Етнография и съвременност. – София, 1976. – 276 с.
486718
  Вакарелски Х. Етнография на България / Х. Вакарелски. – 2-ро изд. – София, 1977. – 676с.
486719
   Етнография на България. – София
1. – 1980. – 375с.
486720
   Етнография на България. – София
2. – 1983. – 327с.
486721
   Етнография на България : в 3 т. / Българската Академия на Науките, Етнографски ин-т с музей. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 3 : Духовна культура. – 1985. – 388 с., 24 л.ил.
486722
  Вайганд Г. Етнография на Македония / Г. Вайганд. – София : Партйздат, 1981. – 104с.
486723
  Любчик І.Д. Етнографічна група лемків в умовах суспільно-політичних трансформацій XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 185-196. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
486724
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 231л. – Бібліогр.: л. 180 - 231
486725
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
486726
  Маланчук В.А. Етнографічна діяльність В.Ю. Охримовича (1870-1931) / В.А. Маланчук. – К., 1972. – 139с.
486727
  Ломова М.Т. Етнографічна діяльність І. Франка / М.Т. Ломова. – Київ, 1957. – 120с.
486728
  Борисенко В.К. Етнографічна діяльність Кабінету національних меншин у 1920–1930-х роках (за архівними документами) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 255-270. – ISSN 2222-4203
486729
  Солодова В. Етнографічна діяльність Одеської комісії країєзнавства (1923-1931) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 16-20
486730
  Константинівська О. Етнографічна діяльність Олени Пчілки // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 332-345. – ISBN 978-966-2410-25-9
486731
  Чибирак С. Етнографічна діяльність Степана Носа // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 83-88


  У статті висвітлюються основні етапи життя та громадської діяльності С.Носа. Автор аналізує його фольклорно-етнографічну спадщину. В статье прослеживаются основные этапы жизни и общественной деятельности С.Носа. Автор анализирует его ...
486732
  Борисенко В. Етнографічна експедиція на Поліссі 1934 року // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 30-
486733
  Заглада Н. Етнографічна експедиція на Полісся. 1934 рік : Бджільництво // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 26-31
486734
  Конта Р. Етнографічна збірка музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: сучасна українська історіографія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 34-38. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
486735
  Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси / С. Томашівський. – С.-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1910. – 64 с. + карта. – Отд. оттиск их "Сборника по славяноведению" в.3
486736
  Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 4-59. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
486737
  Борисенко В.К. Етнографічна комісія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 259. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486738
  Проскурова С. Етнографічна Комісія ВУАН та її роль у вивченні чумацтва (1921–1931) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 75-80
486739
  Медвідський Б. Етнографічна культура українців Канади та національно-культурне відродження України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
486740
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Григоренко Т. В.; Уманський держ. педагог. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2005. – 211л. + Додаток: л.1-141. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.184-211
486741
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.01 / Григоренко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
486742
  Тиводар М.П. Етнографічна практика в УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 61-63. – (Історія ; Вип. 25)
486743
  Яцун Н.О. Етнографічна складова архіву Михайла Комарова // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 204-213
486744
  Прохоров Д.А. Етнографічна спадщина кримських караїмів у фондах Бахчисарайського історико-культурного заповідника // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 299-304. – ISSN 2218-4805
486745
  Шаповал Л.І. Етнографічна спадщина Тараса Шевченка в полтавський період його творчості // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 58-67. – ISSN 2075-1451
486746
  Душка М. Етнографічна спадщина Федора Вовка // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 1. – С. 129-132
486747
  Дністрянський Мирослав Етнографічна структура державної території та державних кордонів України як геополітичний чинник / Дністрянський Мирослав, Жулканич Борис // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 1. – С. 18-20
486748
  Білоус В. Етнографічна та національно-освітня діяльність М. Гулака та В. Навроцького на Закавказзі // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 586-594. – ISSN 1028-5091
486749
  Глушко М. Етнографічна тематика зарубіжних слов"ян у збірнику "Діалектологічні студії” (2003–2010) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 104-110. – ISSN 0203-9494
486750
  Гурмак В. Етнографічна тематика у медальєрному мистецтві // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
486751
  Степанов В.П. Етнографічне вивчення українського населення Бессарабії 19 -- початку 20 сторіччя. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.05 / Степанов В.П.; НАН Укр.Ін-т нац.відносин і політолог. – К, 1997. – 23л.
486752
  Миронець Н.І. Етнографічне вивчення Ф.К. Вовком Лівобережної України / Н.І. Миронець, О.М. Поляруш // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 12-23. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Дається коротка біографічна довідка про Ф.К. Вовка (Волкова) - визначного етнографа, фольклориста, антрополога й археолога, аналізується його праця "Етнографічні особливості українського народу" з точки зору висвітлення в ній побуту населення ...
486753
  Кирчів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. / Р.Ф. Кирчів. – К., 1978. – 174с.
486754
  Божко Л. Етнографічне дослідження Поділля у 20-х – на початку 30-х років XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 116-122
486755
  Шурубенко О. Етнографічне краєзнавство в контексті роботи бібліотек Чернігівщини // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 14-17
486756
  Глушко М. Етнографічне районування України : стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX - початку XXI століть) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 179-214. – (Серія історична ; Вип. 44)
486757
  Тодоров В.І. Етнографічне середовище : суспільно-географічні аспекти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 132-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
486758
  Стефанюк С.К. Етнографічний аспект козацької культури / Світлана Стефанюк; МОНУ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Крок, 2002. – 114с. – ISBN 966-652-028-1
486759
  Циганок О.О. Етнографічний аспект творчості Т.Г. Шевченка (на матеріалах творів, що вивчаються в загальноосвітній школі) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 193-198. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
486760
  Жернова О. Етнографічний відділ "Степова Україна" при Одеському історико-краєзнавчому музеї як творча лабораторія для науковців та художників // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 56-58
486761
   Етнографічний вісник. – Київ : Друкарня Української академії Наук
Кн. 1. – 1925. – 92 с.
486762
   Етнографічний вісник. – Київ : Друкарня Української академії Наук
Кн. 1 (1925), Кн. 2 (1926). – 1925. – 95, 175 с.
486763
  Родінова Н. Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 93-98
486764
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – 1901. – VIII, 200 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
486765
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – 1905. – С. XXV, 201-600. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
486766
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – 1907. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
486767
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – 1908. – С. X, 301-612. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
486768
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – 1909. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
486769
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – 1910. – С. X, 301-541. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
486770
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів
Т. 34. – 1912. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
486771
   Етнографічний збірник = Ethnographical collection / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : Комісія регіональних дослідів і публікацій
Т. 41 : Моє рідне село Ценів у Бережанщині / Іван Мартинюк. – 1976
486772
  Кривуляк О. Етнографічний контекст народництва у творах "Старі гультяї" та "Пропащі" Івана Нечуя-Левицького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 127-135. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
486773
  Хоменко М. Етнографічний музей // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 140-143. – ISBN 96966-8060-04-0
486774
  Топеха В. Етнографічний музей у Буштині // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 6-18
486775
  Мірошниченко-Гусак Етнографічний напрям діяльності Волинського краєзнавчого музею у 1939-1989 роках // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 131-137. – ISSN 1998-4634
486776
  Іванчишен В. Етнографічний напрям у науковому доробку Василя Данилевича // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 57-61. – ISSN 0130-6936


  У статті висвітлено питання етнографічної діяльності В. Данилевича й охарактеризовано досі неопубліковану працю вченого "Случайные заметки в области этнографии" (1902), що зберігається у фондах Інституту рукопису НБУВ (ф. XXIX, од. зб. 165). Уведена в ...
486777
   Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 82-102. – ISSN 0130-6936
486778
  Данилюк І.В. Етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості. The ethnographic factors of studying ethnic particularities of individual are studied and analysed.
486779
  Бартуш Д. Етнографічні аспекти виготовлення і споживання сиру у Франції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 105-110
486780
  Скрипник Г. Етнографічні аспекти творчості Тараса Шевченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 4-12
486781
  Зеров М. Етнографічні вивчення на українському грунті // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 69-73. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
486782
  Мусієнко І.В. Етнографічні групи лемків, бойків та гуцулів у сучасній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 109-118. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
486783
  Зеленчук В. Етнографічні гуцулознавчі записи П. Шекерика-Доникового // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 513-516. – ISBN 966-603-098-5
486784
  Рейтерович І. Етнографічні дані про слов"ян в творах ранньовізантійських істориків VI-VII століть // Етнічна історія народів Європи : Збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – [Вип. 1]. – C. 66-71
486785
  Щербей О. Етнографічні джерела новелістики Ф. Потушняка ("Американтоші", "Вітряник", "Закон") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 142-145. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
486786
  Сніжко В. Етнографічні дослідження в теорії наукового українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 183-187
486787
  Наулко В.І. Етнографічні дослідження в Україні // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 153-161. – ISBN 978-966-2530-21-6
486788
  Дмитренко А. Етнографічні дослідження Волині і Західного Полісся в другій половині XIX – першій третині XX століття: становлення наукової методики // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 15-21
486789
  Гуменюк Т.І. Етнографічні дослідження вчених західних областей УРСР (друга половина 1940-х - кінець 1980-х рр. XX століття): сучасні історіографічні оцінки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 41-48. – ISSN 2076-1554
486790
  Опацький І. Етнографічні дослідження Миколи Біляшівського на Черкащині // Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В. ; редкол.: Борисенко В.Й., Епштейн Т., Киридон А.М. та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 7. – С. 93-99. – ISSN 2519-2035
486791
  Батирєва І. Етнографічні дослідження на Східному Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 40-47


  В статті розглядається розвиток етнологічної думки на Східному Поділлі в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. в контексті української науки. Подільську губернію вивчали різні громадські організації та державні установи імперії, залучивши до ...
486792
  Печериця Т. Етнографічні дослідження Павла Рябкова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.65-67
486793
   Етнографічні дослідження Південної України. – Запоріжжя, 1992. – 3с.
486794
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках XX ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Л.М. Божко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л. 165-213
486795
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках ХХ ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Божко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
486796
  Малець О. Етнографічні дослідження про Закарпаття у працях Тиводара Легоцького / О. Малець, Н. Малець // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 124-132. – ISSN 2520-6419
486797
  Красиков М. Етнографічні дослідження Слобожанщини Петра Іванова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 124-134. – ISSN 0869-3595
486798
  Опацький І. Етнографічні дослідження Хрисанфа Ящуржинського на // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 81-91. – ISSN 1998-4634
486799
  Кожолянко О. Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в XIX столітті // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 19-25. – ISSN 0130-6936
486800
  Пилипенко В. Етнографічні експедиції кафедри етнології та краєзнавства в АР Крим в 2008–2010 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 148-152


  У 2008 - 2010 роках викладачі та студенти кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка брали участь в етнографічних експедиціях в АР Крим. Польові матеріали про історію і сучасне ...
486801
  Карпенко А.А. Етнографічні й археологічні колекції Володимира Шухевича у Національному музеї Андрея Шептицького // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 163-170. – ISSN 2078-1849
486802
  Кравченко В. Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю - в межах Волині. – [Житомир] : [Дpук. "Робітник"]
Т. 1 : Hаpодні оповідання й казки / Зібpані В. Кpавченком ; Пеpедмова М. Гладкого. – 1923. – [6], IV, 312 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнська Літеpатуpна Енциклопедія. Т. 3. - К., 1995. В кн. також укp. наp. загадки, замовляння, казки, легенди, оповідання, пеpекази, пpиказки, повіp"я.
486803
  Ігнатюк І. Етнографічні матеріали. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 168-172


  Про хліб. Знахарство.
486804
  Малюк З. Етнографічні мотиви у творчості Андрія Малишка // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 324-325
486805
  Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України / Г.А. Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1989. – 299с.
486806
  Тимчик Н. Етнографічні надбання членів Південно-Західного відділу Російського географічного товариства // Етнічна історія народів Європи : Збірник наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – [Вип. 1]. – C. 79-83
486807
  Борисенко В.К. Етнографічні особливості культури пограниччя українців та угорців Закарпаття // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 9-15. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
486808
  Костомаров М.І. Етнографічні писання Костомарова : зібрані заходом Акад. комісії укр. історіографії / М.І. Костомаров; Іст. секція Всеукр. акад. наук. ; за ред. акад. Михайла Грушевського. – Київ : Державне видавництво України, 1930. – XXIV, 352 с. – (Записок б. Українського наукового товариства в Києві ; т. 35)


  У виданні переставлено добірку етнографічних праць видатного історика, етнографа, поета, мислителя, громадського діяча Миколи Костомарова. Досліджено народну поезію, веснянки, міфологію, запорізькі пісні, історичну поезію та ін. Видання підготоване за ...
486809
  Зубик А.І. Етнографічні процеси в середовищі українців Росії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 199-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.
486810
  Зубик А. Етнографічні процеси в українській діаспорі Молдови // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 166-172. – ISSN 2076-1333
486811
  Юревич М.В. Етнографічні спостереження Ю.І. Крашевського у "Спогадах Волині, Полісся і Литви" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 304-310
486812
  Дрогобицька О. Етнографічні студії Михайла Паньківа // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 451-458. – ISSN 1028-5091
486813
  Кирчів Р. Етнографічні та фольклорні матеріали діячів "Руської трійці" // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 181-186
486814
  Дубиківська-Кальненко Етнографічні типи українців у творчості Івана Гончара // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 31-38. – ISBN 978-966-452-250-8
486815
  Бенькалович Н. Етнографічно-краєзнавча діяльність Миколи Устияновича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 47-51. – ISSN 1028-5091
486816
  Висторонська Л.В. Етнографічно-краєзнавче свято "Юріївський ярмарок". Позакласний захід / Л.В. Висторонська, О.В. Лотоцька, В.В. Гуляй // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 38-39
486817
  Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І.П. Герета, О.С. Черемшинський. – Львів, 1971. – 96с.
486818
  Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І.П. Герета, О.С. Черемшинський. – Львів, 1982. – 80 с.
486819
  Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці" / Р.Ф. Кирчів; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського, Львів. відділення ; [відп. ред. Ю.Г. Гошко]. – Київ : Наукова думка, 1990. – 338, [1] с.
486820
  Родінова Н. Етнографічно-фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукову діяльність Б. Грінченка зі збирання та публікації етнографічних і фольклорних матеріалів. B. Grinchenko"s scientific activity on collecting and publishing ethnographic and folklore materials is analyzed.
486821
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: дореволюційна історіографія / Микола Козлов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 43-48


  У статті розглядається питання дослідження в дореволюційній історіографії наукової спадщини відомого українського вченого Філарета Колесси як етнолога, фольклориста та музикознавця, аналізуються відгуки в літературі щодо його етнографічних експедицій ...
486822
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
486823
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіоргафія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 265 л. – Бібліогр.: л. 219-265
486824
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична та музикознавча діяльність Філарета Колесси в оцінці Станіслава Людкевича // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 40-41
486825
  Яременко В. Етнографія - наука націєтворча // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 10
486826
  Хоменко М.М. Етнографія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 135. – ISBN 966-642-073-2
486827
  Гримич М. Етнографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 246-255. – ISBN 978-966-06-0538-1
486828
  Наулко В.І. Етнографія (- наука, що досліджує культурно-побутові особливості народів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 261-263. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486829
  Скрипник Г. Етнографія в науковій біографії Євгенії Спаської // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 7-30. – ISSN 0130-6936
486830
  Стасюк О. Етнографія голодомору на Поділлі (на матеріалах сіл Самгородок, Красне, Софіївка Козятинського району Вінницької області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 84-90
486831
  Діброва С. Етнографія Запоріжжя в творчості Я.П. Новицького: принципи збирання та публікації матеріалів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-56. – ISSN 0869-3595
486832
   Етнографія Києва і Київщини. – К, 1986. – 72с.
486833
  Плеше Іва Етнографія листування: про деякі мовні та жанрові особливості електронних повідомлень/листів // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
486834
  Воропай Олекса Етнографія України : Наука про націю / д-р Олекса Воропай. – З друкарні Української Видавничої Спілки в Лондоні. – Лондон, 1963. – 24 с.


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
486835
   Етнографія України : навч. посібник / С.А. Макарчук, Ю.Г. Гошко, Р.Ф. Кирчів, З.Ф. Бичко; Макарчук С.А., Гошко Ю.Г., Кирчів Р.Ф., Бичко З.Ф. та ін. ; за ред. С.А.Макарчука. – Львів : Світ, 1994. – 519 с. – ISBN 5-7773-0015-4
486836
   Етнографія України : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2004. – 520с. – ISBN 966-603-371-2


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
486837
  Шаповал Л.І. Етнографія України : навч.-метод. посібник / Л.І. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. історії України. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. – 198, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-191 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2538-76-2
486838
  Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства : Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло ; [ред. Н.Т. Попсуєнко]. – Київ : Молодь, 1993. – 401, [3] с. : іл., портр. – Рез. рос., англ. - Покажчики: с. 371-381. – Бібліогр.: с. 357-370 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7720-0768-8
486839
   Етнографія української діаспори : навч.-метод. комплекс : програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована літ. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [упоряд. Кузіна Н.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 38, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем
486840
  Леньо П. Етнографія чи етнологія? Аналіз традицій науки // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 62-67
486841
  Вільна Я. Етнографія як одна із передумов самобутності прозових творів Г.Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 41-45


  У статті йдеться про концептуальність уваги одного з основоположників нової української літератури до етнографії, що проявилося в його найперших прозових творах рідною мовою, зокрема, оповіданні «Салдацький патрет». The article is devoted to the ...
486842
  Нагірна В. Етнографо-статистичні дослідження з позицій суспільної географії / В. Нагірна, В. Нагірний // Історія української географії : всеукраїнський часопис / Українське географічне товариство; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Географічна комісія наукового товариства ім. Шевченка. – Тернопіль, 2000. – Вип. 1. – С. 19-26. – ISBN 966-562-342-7
486843
   Етнографскм и фолклористични изследвания. – София, 1979. – 306с.
486844
  Литвин К. Етнографчні студії представників духовенства Чернігівської єпархії за матеріалами журналу "Вера и Жизнь" (1912-1917) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 53-59. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
486845
  Аргудяєва Ю. Етнодемографічна історія українців південної частини Далекого Сходу Росії (друга половина XIX - початок XX століття) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 92-100. – ISSN 0130-6936
486846
  Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу : (енциклопедичне дослідження) / Сергій Цапок; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів : ІРД НАН України, 2007. – 418с. – ISBN 966-02-3957-2
486847
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 арк. – Бібліогр.: арк. 199-235
486848
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіїсна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
486849
  Деркач С. Етнодемографічний розвиток села Музичі на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 91-96. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено комплексному дослідженню етнодемографічного розвитку села Музичі на Київщині на прикладі однієї сільської громади. Простежено, як змінювалася демографічна ситуація в селі протягом останніх десяти років. У досліджені використано ...
486850
  Горбань Т.Ю. Етнодемографічні трансформації на сході та півдні України в останнє десятиліття 20 століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 55-68
486851
  Івченко І.С. Етнодендрологічне районування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Описано вперше створене етнодендрологічне районування України. Досліджено плідні дендрологічні розробки кількох поколінь природознавців минулого із сучасним розвитком регіональної етноботанічної класифікації. Здійснено їх порівняння з новітнім ...
486852
  Римаренко Ю.І. Етнодержавознавство : теоретико-методологічні засади : підручник / Ю.І. Римаренко, Л.Є. Шкляр, С.Ю. Римаренко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ, 2001. – 263 с. – ISBN 966-02-1977-6
486853
  Фігурний Ю.С. Етнодержавонацієтворча діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 64-75
486854
  Гайова Є. Етнодизайн - важливий засіб самовираження та самоідетифікації сучасної етнокультури в матеріальному світі людини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 122-129. – ISSN 2313-8505
486855
  Сніжко В.В. Етнодизайн як українська світоглядна структура // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 30-36. – ISSN 0130-7037


  Життя Природи - постійно-діючий конкурсний відбір, який існує в пиродному довкіллі
486856
  Явір В.А. Етноеволюційний та етнотрансформаційний вплив етнополітичної дезінтеграції: міжнародні та національні політико-правові механізми протидії (на прикладі Індії) // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 164-168. – ISSN 2519-2949
486857
  Лаврик Д. Етноейдема-символ як вираження материнського коду у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 229-235


  У статті розглядаються особливості вживання етноейдем-символів, їхній значеннєвий потенціал у розкритті образу жінки-матері у творах Т. Шевченка
486858
  Тертична Ю.В. Етноекзогенний туризм в системі понять етногеографії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
486859
  Бартуш Д. Етноекологічна методика дослідження регіональної кухні Франції (1890-2002) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 78-83


  Французька етнологічна наука
486860
  Гарасим Я. Етноестетика Василя Стефаника // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 63-67
486861
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 417 л. – Бібліогр. : л.374-417
486862
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назви
486863
  Гарасим Я. Етноестетичні виміри культурологічної концепції Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 5-10. – ISSN 0236-1477
486864
  Гарасим Я.І. Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції Олександра Потебні // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 246-259. – ISBN 978-966-346-596-8
486865
  Науменко Н.В. Етнознакова концептосфера у поезії Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 84-97


  У статті з культурологічних позицій аналізуються принципи побудови художньої картини світу у поезіях американської поетеси українського походження Віри Вовк, починаючи зі збірки «Юність». Установлено, що принцип синтезу мистецтв, заснованого на ...
486866
  Блик О.І. Етноімагологічні аспекти "Саги про Еймунда" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 54-60


  У статті розглядаються питання етноімагології - порівняно нової та актуальної галузі компаративістики. Предметом її вичення є образи-іміджі іноземців та інших країн зафіксовані у письмовій спадщині певного народу. У статті розглянуто взаємодію ...
486867
  Савчук Борис Етноісторизм: нова парадигма освіти / Савчук Борис, Білавич Галина // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 1999-4966
486868
  Чмихов М.О. Етноісторичний процес у міфічній та реальній історії // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 29-36. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 3). – ISSN 0868-5096


  Продовжено зіставлення міфічних історій індоєвропейських та семітських народів із історичною та кліматичною періодизацією древніх пам"яток Близького Сходу й Причорномор"я. Уточнюється календарне датування п"яти історичних епох, починаючи з ...
486869
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 19-35. – ISSN 0130-7037


  Від Андрея Первозваного до архонтисти Ельги.
486870
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах. Від Андрея Первозваного до архонтиси Ельги // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 14-27. – ISSN 0130-7037
486871
  Толочко Д. Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-методологічні основи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 61-65
486872
  Хоменко М.М. Етноісторія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 136. – ISBN 966-642-073-2
486873
  Маленко О. Етнокоди художнього мовосвіту в поетичних текстах М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 59-65. – ISSN 0201-419
486874
  Білоус О. Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 251-264. – ISSN 2524-0137
486875
  Войналович Віктор Етноконфесійна політика угорського уряду на Закарпатті (1939-1944 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 65-71
486876
  Левченко Я. Етноконфесійний чинник у зовнішній політиці Франції у Північній та Центральній Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 136-139
486877
  Войналович В. Етноконфесійні аспекти історії німців в Україні // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.134-138 : Фото. – ISSN 1607-6451
486878
  Войналович В.А. Етноконфесійні об"єднання в політико-ідеологічному конструкті радянської тоталітарної системи 1920-х - 1930-х рр.: наслідки для Донбасу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 216-245
486879
  Грищенко І. Етноконфесійні стереотипи в українській народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 144-149


  У статті досліджуються етноконфесійні стереотипи на матеріалах української народної прози кінця ХІХ ст. Поряд з опозицією "свій-чужий" розглядається фольклорна тріада "свій-інакший-чужий".
486880
  Пунько Л. Етноконфесійні суперечності у галицькому суспільстві у контексті етнополітики Польщі (1919-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 257-265. – ISBN 978-966-02-5080-2
486881
  Сенюшкіна Т. Етноконфліктний потенціал Криму і проблеми безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 322-332. – ISBN 978-966-02-5496-1
486882
  Іванілов О.В. Етноконфліктний потенціал України: яким він є? (спроба історико-філософського аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
486883
  Масієнко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 12-13


  Брит. політолог, дослідник феномену націоналізму Ентоні Д. Сміт у праці "Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка"(2009) наголошує на провідній ролі європейських романтиків в істор. процесах самовизначення національних спільнот, ...
486884
  Масенко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 53-56. – ISSN 0130-5263
486885
   Етнократологічний словник / О.В. Антонюк, С.С. Боко, Ю.В. Бондар, К.О. Ващенко, В.І. та ін. Волобуєв; [О.В. Антонюк та ін.] ; за ред.: О.В. Антонюка [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. акр. - Алф. покажч.: с. 569-575. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-608-777-8


  У пр. № 1704450 напис: Подарунок Київськомк університету від випускника 1971 року І.І. Дахна. Підпис.
486886
  Баран В.Д. Етнокультарні процеси в добу Київської Русі-України і Галицько-Волинського князівства // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 148-165
486887
  Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
486888
  Філіпчук Г. Етнокультура, природовідповідність в етизації особистості // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 1. – С. 34-45. – ISSN 2226-4051
486889
  Кресіна І.О. Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна : наук. записка / [І.О. Кресіна, В.А. Явір, М.Д. Ходаківський] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8716-7
486890
  Паронікян А.А. Етнокультурна диверсифікація: реалії та перспективи України на шляху до мультикультуралізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 234-238. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
486891
  Індиченко Г. Етнокультурна диференціація первісного населення (за матеріалами території України) // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 106-109. – ISBN 966-7321-41-Х
486892
  Олійник М. Етнокультурна знаковість сучасного національного маркованого вбрання українців // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 176-182. – ISSN 2313-8505
486893
  Олійник М. Етнокультурна знаковість українського одягу в міських практиках за радянських часів: етнічна й естетично-сценічна функції // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 97-104. – ISSN 2313-8505
486894
  Кирій В. Етнокультурна ідентичність Сіма-Регла ("Сімаргла") // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1433-1438. – ISSN 1028-5091


  "Досліджується питання етнокультурної приналежності божества, ідол якого був поставлений Володимиром Великим поряд з ідолами основних богів давньоруського пантеону. Автор обгрунтовує нову («варязьку») версію ідентифікації «Сімаргла»".
486895
  Глебова Н.І. Етнокультурна ідентичність та її продукування: теоретико-методологічні підходи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 8-13. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
486896
  Семеног О. Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксиологічні виміри // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 15-18


  У статті окреслено аксіологічні виміри родинних виховних, зокрема трудових як потужного чинника формування етнокультурної компетентності, презентовано досвід Малобілозерської естетичної гімназії-інтернату "Дивосвіт". Доводиться, що формування ...
486897
  Ковпак В.А. Етнокультурна компетенція: формування засобами документно-інформаційної комунікаційної системи (на прикладі книги М. Хейфеца "Українські силюети" видавництва "Сучасність") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 11-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
486898
  Сліпченко О.В. Етнокультурна маркованість числівників у найдавніших фразеологізмах китайської мови - чен"юй // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 265-272
486899
  Дідківська Л. Етнокультурна палітра українських полісемантизмів // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 151-159. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
486900
  Косенко Ю.А. Етнокультурна панорама Північного Кавказу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 7-10. – ISBN 978-966-1567-34-3
486901
  Шостак М. Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 113-130. – ISSN 2413-7065
486902
  Данилюк І.В. Етнокультурна психологія : історія та сучасність : монографія / Іван Данилюк, Антон Курапов, Ілля Ягіяєв. – Київ : АртЕк, 2019. – 431, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 412-428. – Бібліогр.: с. 388-411. – ISBN 978-617-7814-01-5
486903
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 194 л. – Бібліогр.: л. 171-194
486904
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізацї : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
486905
  Уманцева Н.Ф. Етнокультурна семантика української діалектної фразеології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 210-214. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто особливості етнокульт. семантики діалектної фразеології одного з населених пунктів Харк. обл. Простежено зв"язок аналізованих фразеологізмів з окремими семантичними параметрами нац. мов. картини світу, з"ясовано роль обрядових ...
486906
  Борисенко В. Етнокультурна ситуація на Підляшші (за матеріалами експедиції 1997 року) / В. Борисенко, О. Войцехівський // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 77-80
486907
  Рудкевич Н.І. Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Рудкевич Наталія Ігорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
486908
  Рендюк Т. Етнокультурна спадщина зарубіжних українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 7-13. – ISSN 2664-4282
486909
  Письменна Ю.О. Етнокультурна специфіка лексем як предмет лінгвістичних досліджень у XX - на початку XXI ст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 379-386


  У статті здіснено критичний огляд і систематизацію сучасних лінгвістичних напрямів, орієнтованих на дослідження лексики, яка містить у своїй семантиці культурно зумовлений компонент. В статье представлен критический обзор и систематизация современных ...
486910
  Славова Л.Л. Етнокультурна специфіка мовленнєвої поведінки політика (на матеріалі англомовного та українського дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 236-240
486911
  Демедюк М. Етнокультурна специфіка тваринних образів в українських народних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 655-659. – ISSN 1028-5091
486912
  Конвай В. Етнокультурна специфіка транснацональних шлюбів // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 85-93. – ISSN 0130-6936


  На матеріалах України та Італії.
486913
  Любчук Н. Етнокультурна специфіка фразеологізмів та проблема перекладу (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 169-172
486914
  Ушневич С. Етнокультурна специфіка хронотопу в літературній казці "Таємниця козацької шаблі" Зірки Мензатюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 164-169. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
486915
  Литовченко Д. Етнокультурна стереотипізація мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 428-438


  У статті розглядаються аспекти етнокультурної стереотипізації мусульман у друкованих англомовних медіаматеріалах, досліджуються маніпулятивні технології використання та нав"язування антимусульманських поглядів читацькій аудиторії у медіадискурсі ...
486916
  Сорочук Л. Етнокультурна традиція українства у контексті світового культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 252-256


  У статті порушується проблема збереження та ширення етнокультурних надбань українців у світовому цивілізаційному просторі. Досліджуються практики фольклорно-етнографічної традиції української діаспори, які є одночасно потенційним ресурсом ...
486917
  Ішуніна Н. Етнокультурне відродження греків: Київське грецьке товариство "Еллада" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 80-83
486918
  Яременко С. Етнокультурне забарвлення україномовного газетного дискурсу початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 215-253. – ISBN 978-966-439-357-4
486919
  Ущаповська І.В. Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 160-165. – ISSN 2077-804X
486920
  Д"якова Т.О. Етнокультурне підгрунтя фразеології вдалого сватання в українських східнослобожанських говірках // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
486921
  Нахлик Є. Етнокультурне розрізнення українців та росіян у творчості Івана Котляревського // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-247. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
486922
  Мисик О.А. Етнокультурний аспект вивчення іноземної мови // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 153-155
486923
  Фігурний Ю.С. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського // Михайло Сікорський - світоч України / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ, 2017. – С. 48-70
486924
  Фігурний Ю. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 51-62. – ISSN 2413-7065
486925
  Ліщинська О. Етнокультурний вимір українського авангардизму // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 182-189. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999
486926
  Сухомлинов О.М. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя XX століття : монографія / Олексій Сухомлинов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Ландон-XXI, 2012. – 375, [1] с. – Алф. покажч.: с. 325-332. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-617-7049-16-5
486927
  Ісаєв С.С. Етнокультурний код китайських фразеологізмів-гастронімів (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування тваринного походження) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 201-212. – ISSN 2520-6397


  Досліджується етнокультурний код китайських фразеологізмів із компо- нентами-назвами продуктів харчування тваринного походження. Особлива увага приділяється зв"язкам семантики фразеологізмів із кодами культури та визначенню ролі фразеологізмів як ...
486928
  Савченко О.О. Етнокультурний компонент у семантиці назв елементів рельєфу (на матеріалі паремій української та англійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Савченко Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
486929
  Звягіна Г.О. Етнокультурний контекст художніх творів Марії Матіос "Солодка Даруся", "Ніколи не навпаки" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 29-34. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
486930
  Афанасьєва Л.В. Етнокультурний ландшафт: суб"єктно-об"єктний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 105-108. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
486931
  Никитюк С.І. Етнокультурний пласт Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 202-206. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
486932
  Чабанов В. Етнокультурний поступ українців під впливом євроінтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті характеризуються особливості етнокультурного поступу українців під впливом євроінтеграційних процесів. Процеси формування нових ідентичностей є досить складними і вимагають відкритої активної позиції і готовності українського суспільства до ...
486933
  Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих містечок столичного суспільно-географічного району України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михалюк Марина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
486934
  Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал європейського етносу малих містечок столичного суспільно-географічного району України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михалюк Марина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 257 арк. – Додатки: арк. 187-257. – Бібліогр.: арк. 11-13, 165-186 та в додатках: арк. 255-257
486935
  Якубіна Юлія Етнокультурний простір Ніжина як фактор формування художньої свідомості Гоголя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 107-149. – ISSN 0869-3595
486936
  Маджід Мурудж Фарід Маджід Етнокультурний простір у малайзійській англомовній літературі: символіко-концептуальна репрезентація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маджід Мурудж Фарід Маджід ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 192 арк. – Додатки: арк. 185-192. – Бібліогр.: арк. 159-184
486937
  Маджід Мурудж Фарід Маджід Етнокультурний простір у малайзійській англомовній літературі: символіко-концептуальна репрезентація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маджід Мурудж Фарід Маджід ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
486938
  Михайлова М.О. Етнокультурний простір України на тлі розгортання глобалізаційних процесів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – C. 413-417. – ISSN 2076-1554
486939
  Антонюк Т. Етнокультурний профіль третьої хвилі української еміграції // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 86-106. – ISSN 2664-4282


  "У статті досліджено окремі книжкові видання з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які розкривають історію третьої хвилі української еміграції (1945 – кінець 1980?х рр.), спричиненої Другою ...
486940
  Тучинський В. Етнокультурний розвиток молдавської національної меншини Півдня України в другій половині ХІХ - початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 80-85
486941
  Пономарьова І. Етнокультурний синтез у традиційному чоловічому одязі грецького населення Приазов"я // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 43-53. – ISSN 2664-4282
486942
   Етнокультурний та етнополітичний ландшафт прикордонних регіонів України, Молдови та Румунії : іст. ретроспектива і сучас. стан / [Н.В. Стрельчук, М.К. Чучко, Б.М. Боднарюк та ін.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 220-255. – ISBN 978-617-7611-30-0
486943
  Єрмоленко С. Етнокультурний та соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 6-15. – ISSN 0201-419
486944
  Старовойтенко О.А. Етнокультурний туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 157-163
486945
  Шинкаренко Т.І. Етнокультурний фактор в сучасній дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 140-143


  В статті розглянуто значення етнокультурного фактора в сучасній дипломатії, чинники формування та особливості соціокультурних традицій різних етносів, які суттєво впливають на переговорний процес, встановлення та зміцнення дипломатичних контактів, ...
486946
  Клименко О.А. Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 347-358
486947
  Мороз В.Я. Етнокультурні архетипи як базові моделі історичної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 218-231. – ISBN 978-617-7009-23-7
486948
  Грицюта Н.М. Етнокультурні архетипи як етична парадигма сучасних рекламних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 30-35


  У рекламі українських торговельних марок, покликаній не лише підтримувати вітчизняного товаровиробника, а й ефективно впливати на формування світогляду і патріотичні настрої споживачів, архетипні символи етнокультурного контексту використовуються ...
486949
  Гриневич І. Етнокультурні архетипи як основний чинник відображення національного менталітету у поезії Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 47-58


  Розглянуто специфіку використання етнокультурних архетипів у мовотворчості українського поета Осипа Маковея. Висвітлено майстерність використання автором архетипів, що здійснюють етноестетичний вплив на систему образотворення. Проаналізовано естетичне ...
486950
  Данник К.О. Етнокультурні аспекти діяльності вірменської меншини в незалежній Україні (на матеріалах національно-культурних товариств) : автореф. дис. ...канд. культурології : 26.00.01 / Данник Катерина Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
486951
  Ковальова Д.С. Етнокультурні аспекти перекладу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 215-222


  У статті розглядається поняття міжкультурної комунікації на матеріалі україномовного перекладу роману Маріо П"юзо "Хрещений Батько", аналізуються варіанти перекладу італійських реалій українською мовою та виокремлюються способи їх відтворення. В ...
486952
  Турчин О. Етнокультурні аспекти прочитання барокових текстів книги Данила Братковського "Світ, по частинах розглянутий" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 98-107


  У статті проаналізовано вплив політичних та культурних обставин життя Волині другої пол. XVII ст. та особистого досвіду поета - захисника православ"я та лідера військово-політичної боротьби на втілення європейських барокових мотивів, тем та ідей у ...
486953
  Максименко О.В. Етнокультурні виміри перекладу текстів новин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 31-35
486954
  Баженов Л.В. Етнокультурні дослідження І.С. Винокура населення Дністро-Дніпровського межиріччя I - початку II тисячоліть // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 119-126
486955
  Прилипко Я.П. Етнокультурні зв"язки болгар і східних слов"ян : (На матеріалі одягу) / Я.П. Прилипко; відп. ред. К.Г. Гуслистий. – Київ : Наукова думка, 1964. – 133, [11] с.
486956
  Пашкова Г.Т. Етнокультурні зв"язки українців та білорусів Полісся / Г.Т. Пашкова. – К., 1978. – 119с.
486957
  Борисенко В. Етнокультурні зв"язки українців та поляків Східного Поділля (кінець XIX - початок XX століття) : іст.-етнол. дослідження / Валентина Борисенко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 205, [1] с., [16] арк. іл., фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 192-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7313-9
486958
  Кузнецов Етнокультурні зв’язки степового населення Східної Європи за доби ранньої бронзи / Кузнецов, ПФ, О.О. Хохлов // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0235-3490
486959
  Лучик В.В. Етнокультурні конотації в топонімії України // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 55-60. – ISSN 1996-9872
486960
  Герасим П. Етнокультурні контакти варварських племен із античними містами-державами у басейні Північного Причорномор"я V - I ст. до н. е. в античній історіографії // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 36-37
486961
  Пономарьова І.С. Етнокультурні контакти греків Приазов"я (на прикладі традиційного грецького одягу) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 37-45. – ISSN 1608-0599
486962
  Лях К. Етнокультурні контакти німецьких колоністів Півдня України у світлі лінгвістичних даних // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 90-97


  Стаття присвячена аналізу етнокультурних контактів німецьких колоністів півдня України у світлі лінгвістичних даних. Автор доходить висновку, що інтенсивність подібних контактів, починаючи з другої половини ХІХ ст., посилюється прямо пропорційно ...
486963
  Марушкевич А. Етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді. Акцентується увага на актуальних положеннях етнопедагогічної теорії з проблеми. Etnocultural possibilities of influence on the state of ...
486964
  Файзулліна Г.С. Етнокультурні мотиви у творчості українських "шістдесятників" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 79-86. – ISSN 2225-7586
486965
  Шумлянська Н.В. Етнокультурні напрями трансформації екологічного туризму в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 94-100. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
486966
  Ляшенко Я. Етнокультурні ознаки в поховальному обряді черняхівської культури // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 409-413. – ISBN 978-966-171-795-3
486967
  Воловик В.М. Етнокультурні особливості дорожніх ландшафтів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 189-196. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  У статті розкриті конвергентні комунікаційні особливості функціонування дорожніх ландшафтів модельного регіону, пов"язані з військовими (Чорний та Кучманський шляхи) і мирними (Коломийський шлях, Вінницький гостинець, дорога велика до Брацлава) ...
486968
  Моісеєнко О.Ю. Етнокультурні особливості енігматичних образів у текстах загадок народів Східної Африки (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 116-121
486969
  Козак Ю.Г. Етнокультурні особливості міжнародних економічних відносин: глобальні виклики / Ю.Г. Козак, О.В. Сулим // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 19-27. – ISSN 2313-4569
486970
  Гапченко О.А. Етнокультурні особливості семантики зоонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 79-83. – ISBN 966-8188-07-1
486971
  Маркелова А. Етнокультурні особливості солярних образів в англійських перекладах поезії українських шістдесятників // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 255-266. – ISBN 978-617-7480-12-8
486972
  Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
486973
  Громик Л.І. Етнокультурні особливості сучасної вітчизняної реклами: проблема національного характеру // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 11-12
486974
  Пирогов В. Етнокультурні паралелі японських асиметричних паремій в західноєвропейському контексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Ідентифікація японських асиметричних паремійніх одиниць і розгляд способів їх семантичної інтерпретації в різносистемних мовах пов"язаний з виокремленням паремійного інваріанта, який відповідає логіко-семіотичному ядру паремії. Незалежно від ...
486975
  Маргулов А.Х. Етнокультурні прагнення ассирійців України у 1920-1930-х роках як знаряддя асиміляційної політики держави // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 199-203. – ISSN 2226-3209
486976
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 244 л. – Бібліогр.: л. 197-244 та в підрядк. прим.
486977
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
486978
  Шостак М. Етнокультурні процеси в Київській Русі у дослідженнях сучасних українських вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 142-145. – ISBN 978-966-439-357-4
486979
  Власов Володимир Петрович Етнокультурні процеси в Криму у III ст. до н.е. - IV ст. н.е. (на матеріалі ліпної кераміки) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.04 / Власов Володимир Петрович; НАНУ. Ін-т археології. – К., 1999. – 24л.
486980
  Баран В. Етнокультурні процеси в період Києво-Руської держави // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 6-24. – ISSN 2313-8505
486981
  Леньо П. Етнокультурні процеси в середовищі українців Мраморщини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-46. – ISSN 0130-6936
486982
   Етнокультурні процеси в Україні // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 322-542
486983
  Малець Н.Б. Етнокультурні процеси Закарпатської України в перші роки визволення (жовтень 1944 - червень 1945 рр.) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 149-164. – ISBN 978-966-2075-11-3
486984
  Рудь М. Етнокультурні процеси на території Західного Помор"я у V–Х ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 29-35


  Стаття присвячена аналізу процесу заселення слов"янами території Західного Помор"я та їх етнокультурному розвитку у VI-X ст. Статья посвящена анализу процесса заселения славянами территории Западного Поморья и их этнокультурному развитию в VI-X ...
486985
  Столярова А.А. Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій "Сон (Комедія)" і "Три літа" та їх новогрецьких перекладів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 409-419
486986
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 41-61. – ISSN 2413-7065
486987
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 88-107. – ISSN 2413-7065
486988
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Леоніда Залізняка (1973—1991) / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (69). – C. 38-54. – ISSN 2413-7065
486989
  Фігурний Ю.С. Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Фігурний Ю. С. ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – 156 с. – Бібліогр.: с. 140-155 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1723442 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора монографії. 13.11.2018 р. Підпис.
486990
  Халілова Л.С. Етнокультурні традиції як національний чинник // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 232-233
486991
  Веліулаєва Е.І. Етнокультурні традиції як основа самоідентифікації кримських татар (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Веліулаєва Ельвіра Ісметівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
486992
  Моздір В.В. Етнокультурні трансформації на Поділлі кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.: історіографія питання // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 363-382. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
486993
  Денисюк Ж.З. Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2226-3209
486994
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
486995
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 192 л. – Бібліогр.: л. 173-192
486996
  Чирков О. Етнокультурні явища на сторінках атласу історії української державності // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 114-123. – ISSN 2413-7065
486997
  Дятленко Т. Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Т.Г. Шевченка) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.
486998
  Дятленко Тетяна Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Григора Тютюнника) / Дятленко Тетяна, Москаленко Тетяна // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
486999
  Файзулліна Г.С. Етнокультурологічні виміри українського філософського роману : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Файзулліна Ганна Станіславівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назв.
487000
  Качкан В. Етнокультурологічні концепти Богдана Бори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 172-192
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,