Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>
486001
  Качкан В. "Електризував цілу суспільність" // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 73-83. – ISBN 5-87322-078-0


  Дещиця до життєтворчості Степана Сірополка.
486002
  Нетреба А. "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 5


  На радіофізичному факультеті відбулася VIII міжнародна наукова конференція, яка сприяє інтеграції університетської та академічної науки, розвиткові міжнародного співробітництва.На пленарному засіданні виступив докт. фіз.-мат. наук, доц. кафедри ...
486003
  Нетреба А. "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 4


  На радіофізичному факультеті відбулася ІХ міжнародна наукова конференція "Електроніка та прикладна фізика", в якій взяли участь аспіранти факультету.
486004
   "Електроніка та прикладна фізика" // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  На факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбулася X Міжнародна наукова конференція "Електроніка та прикладна фізика". На пленарному засіданні виступив із доповіддю "Фізичні методи розв"язання задач відновлення архівних аудіо ...
486005
  Пашко П.В. "Електронна митниця" - головний механізм гарантування митної безпеки держави : фінансова політика й економічне регулювання / П.В. Пашко, В.П. Шуляк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 51-60 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
486006
  Руденко А.Ф. "Електронне місто" в Україні // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 162-163. – ISBN 978-617-7351-11-4
486007
  Бабічева О. "Електронний архів періодичних видань Karazin.Back2News": перший досвід створення відкритих повнотекстових ресурсів у вітчизняних бібліотеках // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 14-17. – ISSN 1029-7200
486008
  Матвієнко О. "Електронний документообіг" як навчальний курс у системі професійної підготовки документознавців / Оксана Матвієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 30-32
486009
  Харченко В. "Електронний студентський квиток" - перший крок до впровадження "соціальної картки" : безготівкові розрахунки / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45 : Табл.
486010
  Грішина Н. "Електронний суд" - спрощення доступу до правосуддя // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 29
486011
  Онищенко О. "Електронні" шляхи у світовий інформаційний простір // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 234-242. – ISBN 978-966-02-4324-8
486012
  Берсірова О.Л. Елекрохімічне формування функціональних покриттів для мікроелектроніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 / Берсірова О.Л. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
486013
  Болдог Й.Й. Електpолiтична дисоцiацiя та електpолiти / Й.Й. Болдог, П.П. Попель. – 2-ге, перер..допов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 136с. – ISBN 5-330-00306-7


  У книжцi вiдповiдно до учбової пpогpами з хiмiї висвiтлено основнi положення теоpiї електpолiтичної дисоцiацiї, сучаснi уявлення пpо пpиpоду pозчинiв електоpлiтiв. Значну увагу пpидiлено хiмiчним властивостям окpемих типiв електpолiтiв: основ, ...
486014
  Шарко В.Д. Елективний курс як засіб формування екологічної компетентності учнів основної школи / В.Д. Шарко, Н.Б. Куриленко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 141-145. – (Серія : Педагогічні науки)
486015
  Шуляр В. Елективний принцип профільного навчання в системі літературної освіти // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-28. – ISSN 0130-5263
486016
  Топузов Олег Елективні курси з географії у профільному навчанні в загальноосвітніх навчальних закладах : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-4. – Бібліогр.: 3 назви
486017
  Головко І.В. Елективні методи і моделі інструментарію економічної аналітики / І.В. Головко, С.О. Шарманська, О.Л. Михальська. – Київ : Фенікс, 2016. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 449-463 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-497-8
486018
   Електичні вимірювання. – Київ, 1984. – 326 с.
486019
  Сигаловський Д.Ю. Електонна оптика / Д.Ю. Сигаловський. – Київ : Наукова думка, 1977. – 163с. – (Науково-популятна література)
486020
  Колесников О.В. Електоральна активність польських виборців: аспект інституційний // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 22-24
486021
  Олійник Я.Б. Електоральна географія - новий напрямок суспільної географії в Україні / Я.Б. Олійник, В.Б. Шишацький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 12-21. – ISBN 966-95774-3-8
486022
  Подольський А.О. Електоральна географія Польщі: аналіз територіальної структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Досліджується сучасна територіально-електоральна структура Польщі. Розглядаються зв"язки між формуванням територіально-електоральної структури і територіальними відмінностями у соціально-економічному розвитку Польщі.
486023
  Богашов О. Електоральна гілка влади як потенційний напрям розвитку системи виборчих комісій України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-114.
486024
  Павленко В. Електоральна історія популістських правих партій Австрії, Франції та Нідерландів (1980-2017 роки) / В. Павленко, М. Половін // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 9-14. – ISSN 2663-2675
486025
  Корж В. Електоральна корупція в Україні: проблеми теорії, законодавства і практики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 24-28


  Викладені причини політичної корупції.
486026
  Зубченко О.С. Електоральна культура як об"єкт соціологічного дослідження : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Зубченко О.С.; Гуманітарний ун-т "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – 20с. – Бібліогр.:7 назв
486027
  Федчишина С.Г. Електоральна культура як складова демократизації політичного процесу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 152-154
486028
  Погрібна В.Л. Електоральна пам"ять українців як соціально-політичний феномен: аксіологічний та онтологічний аналіз / В.Л. Погрібна, О.М. Сахань // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 1 (48). – С. 160-184. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
486029
  Волович В.І. Електоральна поведінка (- сокупність дій) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 126-127. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486030
  Ткаченко Л.В. Електоральна поведінка в структурі політичної поведінки: теоретичні підходи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 387-394
486031
  Науменко О. Електоральна поведінка виборців під час місцевих виборів 2020 р. в Україні // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 86-88. – ISBN 978-617-8034-00-9
486032
  Лихач Ю. Електоральна поведінка етнічних меншин в посткомуністичних країнах Центральної і Східної Європи та СНД // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 23-29. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
486033
  Косахівська О.В. Електоральна поведінка: теоретико-методологічні засади дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 716-721. – ISSN 1563-3349
486034
  Жванія Т.В. Електоральна поведінка: теоретичні підходи до вивчення // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 39-49
486035
  Минькович-Слободяник Електоральна політика як один з основних пріоритетів правової політики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 36-39
486036
  Поліщук І.О. Електоральна політологія: від появи до автономізації // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 149-157. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
486037
  Павленко Р. Електоральна розділеність України: шляхи подолання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-45.
486038
  Зубченко О.С. Електоральна соціологія : підручник / О.С. Зубченко ; М-во освіти і науки України, Маріупол. держ. ун-т, Іст. ф-т, Каф. філософії та соціології. – Київ : Ліра-К, 2023. – 385, [1] с. : табл. – Термінол. словник: с. 373-380. - Покажчики: с. 381-385. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-520-432-0
486039
  Умланд А. Електоральний авторитаризм на постсовєтському просторі // Критика. – Київ, 2007. – Вересень, (число 9). – С. 2-3
486040
  Панухник Р.Г. Електоральний вибір в період становлення демократії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 569-573. – ISSN 2076-1554
486041
  Антонюк Д. Електоральний клієнтелізм як прояв політичної корупції в Україні // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 30-33. – ISBN 978-617-8034-16-0
486042
  Шинкаренко О.Є. Електоральний маркетинг та електоральний абсентеїзм // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 10 (102), жовтень. – С. 121-127. – ISSN 2077-1800
486043
  Шинкаренко О.Є. Електоральний маркетинг та сегментація електорального ринку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 120-124. – ISSN 2077-1800
486044
  Циганов В. Електоральний медіа-тероризм // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 78-81.
486045
  Шинкаренко О.Є. Електоральний менеджемент: сутність, функції, методи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 158-166. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В статті аналізується важлива, актуальна та недостатньо на сьогодні розроблена проблема, що пов’язана із електоральним менеджментом, спрямованим на комплексне та ефективне регулювання процесів підготовки та проведення виборчих кампаній. Розглядаються ...
486046
  Ткаченко Л.В. Електоральний простір та електоральне поле: теоретичне дослідження понять // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 256-263


  У статті пропонується розгляд електорального простору і електорального поля, а саме їх факторів, причин, умов формування. Дається спроба розкриття змісту понять та їх розмежування:визначення спільного та відмінного. The article offers a review of ...
486047
  Чигрин В.О. Електоральний простір у соціологічному вимірі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 134-137. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
486048
  Єхніч Анжеліка Електоральний простір: поняття, сутність, структура // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "електоральний простір" не є категоріальним, однак цим терміном широко послуговуються в науковій літературі. Його застосовують для визначення якоїсь сукупності умов електорального змагання (системи координат) і самих акторів цього процесу ...
486049
  Єхніч Анжеліка Електоральний простір: поняття, сутність, структура // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Поняття "електоральний простір" не є категоріальним, однак цим терміном широко послуговуються в науковій літературі. Його застосовують для визначення якоїсь сукупності умов електорального змагання (системи координат) і самих акторів цього процесу ...
486050
  Сліпецька Ю.М. Електоральні партії: ідеологічне позиціонування парламентських партій в Україні // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 5-15. – ISSN 2077-1800
486051
  Гримська М.І. Електоральні преференції крайніх правих партій в сучасній Європі : монографія / М.І. Гримська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-257 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-396-6
486052
  Багіров М.С. Електоральні технології: практики ефективного застосування // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 6-14. – ISSN 2664-1933
486053
  Кавецький І.Й. Електоральні уподобання населення України і Польщі: порівняння на матеріалах парламентських виборів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 255-263. – ISBN 966-95774-3-8
486054
  Шишацький В. Електорально-географічна поляризація в Україні як чинник регіональної дестабілізації держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему електорально-географічної поляризації території України і загроз, які із цим пов"язані. Запропоно-вано методику оцінки показників поляризації, проведено розрахунки поляризації і їх комплексний аналіз. The problem of ...
486055
  Шишацький В. Електорально-географічний аналіз підсумків парламентських виборів 2007 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 46-48. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні електорально-географічні особливості позачергових парламентських виборів в Україні 2007 року. Проаналізовано основні зміни електорально-географічної ситуації в державі у порівнянні до парламентських виборів 2006 року та інших ...
486056
  Шишацький В.Б. Електорально-географічний аналіз результатів 1 туру президентських виборів в Україні 2004 року // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 76-86
486057
  Андросюк Н.В. Електорально-географічний аналіз результатів губернаторських виборів у США в 2000-2007 рр. / Н.В. Андросюк, В.Й. Лажнік // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 193-201. – ISSN 1729-360Х
486058
  Туровська Л. Електорнні документи як чинник оперативного обслуговування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 33 - 34. – ISSN 2076-9326
486059
  Поваляєва Світлана Електра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 115-118. – ISSN 0130-5212
486060
  Поваляєва С. Електра // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 115-118. – ISSN 0130-5212
486061
   Електретні властивості полімерів / В.В. Нижник, Л.С. Тонкопієва, Н.П. Мельник, Дубровська, В.Ї. Висоцька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-74. – (Хімія ; Вип. 35)


  Узагальнено відомості про типи електретів, що одержують з полімерів різної хімічної природи, закономірності поляризаційних процесів, що обумовлюють утворення електрету, та вплив на них ряду факторів - температури, деформації, наповнювача, ...
486062
  Бондар В. Електрик із сродною душею // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Травень (№ 9/10). – С. 20-21


  Спогад про Володимира Панченка (2.09.1954 - 14.10.2019).
486063
  Бондар В. Електрик із сродною душею // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 25 лютого (№ 4)


  Спогад про Володимира Панченка.
486064
  Ейхенвальд А.А. Електрика / А.А. Ейхенвальд. – Харків, 1938. – 376с.
486065
  Даниленко А.І. Електрика / А.І. Даниленко. – Львів : Львівський університет, 1959. – 108 с.
486066
  Калашников С.Г. Електрика : навч. посібник/ пер. з рос. / С.Г. Калашников. – Київ : Радянська школа, 1964. – 630 с.
486067
  Сусь Б.А. Електрика : Лекції з фізики для самостійної роботи студентів / Б.А. Сусь. – Львів : Світ, 2002. – 68с. – ISBN 5-7773-0981-Х
486068
  Городецький Д.О. Електрика (- явище природи, пов"язане з існуванням, рухом і взаємодією електричних зарядів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 128-129. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486069
  Скублевський Є.М. Електрика (на підставі електронно-йонної теорії) / Є.М. Скублевський. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський інститут народньої освіти
Ч. 1 : Електростатика. – 1927. – 96 с.
486070
  Козачук Н.О. Електрика активності головного мозку школярів з різним рівнем математичних здібностей. : Автореф... канд.біол.наук: 03.00.13 / Козачук Н.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
486071
  Чукаєв Д.С. Електрика в домашньому побуті / Д.С. Чукаєв. – К, 1954. – 112с.
486072
   Електрика і магнетизм в задачах : Навчально-методичний посібник. – Київ, 2005. – 200с.
486073
  Гуменюк А.Ф. Електрика та магнетизм : навчальний посібник для студ. фіз. фак. ун-тів / А.Ф. Гуменюк. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 506 с. – ISBN 966-529-170-1
486074
   Електрика та магнетизм : лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / КНУТШ ; [Лисов В.І., Федоров В.Є., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Турков О.В.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці лабораторних робіт. – ISBN 978-966-439-331-4
486075
  Азарєнков М.О. Електрика та магнетизм : підручник для студентів інж.-фіз. факультетів / М.О. Азарєнков, Л.А. Булавін, В.П. Олефір ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 563, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 554-563. – Бібліогр.: с. 553. – (Серія "Підручник з фізики для університетів" / за заг. ред. Л.А. Булавіна). – ISBN 978-966-285-419-0
486076
   Електрика та магнетизм : лаб. практикум : навч. посібник для студентів фіз. ф-ту / [В.М. Кравченко, В.Ю.Кудря, Ю.О. Мягченко, В.М. Ящук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Твори, 2019. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7742-83-7
486077
  Шопа Я.І. Електрика та магнетизм. Збірник задач із розв"язками : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Я.І. Шопа, В.М. Лесівців, Т.М. Демків ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 288 с. : іл., табл. + Додаток: с. 282-285. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-613-710-7
486078
  Есин В.З. Електрификация сельского хозяйства / В.З. Есин. – М.Л., 1931. – 192с.
486079
  Кухаренко Л.І. Електрифікація виробництва - важлива умова зростання продуктивності праці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 27-33. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье на конкретном практическом материале машиностроительных заводов исследуются вопросы электрификации производства, как важнейшего условия роста производительности труда. На основе экономического анализа производственной деятельности предприятий ...
486080
  Логвиненко І.П. Електрифікація залізниць України / І.П. Логвиненко, М.Й. Горіловський. – Київ, 1958. – 36с.
486081
  Меттюс Б. Електрифікація сільського господарства / Б. Меттюс. – Х.-К., 1931. – 204с.
486082
  Бондаренко П С. Електрифікація сільськогосподарського виробництва : навч. посібник для студ. с.-г. вузів із спец. "Агрономія" та "Економіка" / С.П. Бондаренко. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 248 с. : Іл. 168, 12 таблиць
486083
  Степанів І. Електрифікація СРСР. / І. Степанів. – Катеринослав, 1926. – 272с.
486084
   Електрифікація та автоматизація сільського господарства : Науково-виробничий журнал. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2002-
№ 1. – 2002
486085
   Електрифікація України. – Київ, 1960. – 274с.
486086
   Електрифікація України за роки Радянської влади. – Київ, 1958. – 150с.
486087
  Стеблина М.Ф. Електричка на Ніжин : оповідання / М.Ф. Стеблина. – Київ : Молодь, 1977. – 120 с.
486088
  Гончарова Т.В. Електрична активність головного мозку жінок при тестуванні асоціативної пам"яті під час фолікулярної та овуляторної фаз // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 37-37
486089
  Юсковець Г. Електрична активність головного мозку жінок при тестуванні оперативної пам"яті на невербальні стимули підвищеного рівня складності / Г. Юсковець, Н. Філімонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  В результаті аналізу ЕЕГ в 16 відведеннях в дельта-, тета-, альфа-, бета1-, та бета2-діапазонах було виявлено, що функціональна система оперативної пам"яті у жінок при підвищенні рівня складності стимулів кардинально не перебудовується. Спостерігались ...
486090
  Коржик О.В. Електрична активність головного мозку людини в умовах переключення моторних програм різних мануальних рухів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Коржик Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 27 назв
486091
  Рассомагіна М. Електрична активність головного мозку під час монокулярної презентації вербальних стимулів в емоційному Струп-тесті / М. Рассомагіна, В. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості монокулярного сприйняття емоційних та беззмістовних вербальних стимулів. Виявлено зростанням спектральної потужності тета-діапазону в завданні з використанням емоціогенної лексики, за умови презентації слів у ліве око. Показано ...
486092
  Тарасова О.О. Електрична активність головного мозку приглухуватих дітей молодшого шкільного віку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Тарасова О.О.; МОНУ; Херсонський державний ун-т. – Херсон, 2008. – 145л. – Бібліогр.: л.122-145
486093
  Тарасова О.О. Електрична активність головного мозку приглухуватих дітей молодшого шкільного віку : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.13 -Фізіологія людини і тварини / Тарасова О.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
486094
   Електрична активність головного мозку чоловіків при перегляді афективних та нейтральних зображень / В. Кравченко, В. Дубовик, К. Максимович, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мозкову нейродинаміку підчас перегляду зорових стимулів Міжнародної системи афективних зображень (IAPS) у чоловіків. Показано, що найбільш активуюче впливали на мозок чоловіків еротичні зображення, ЕЕГ-кореляти емоційного напруження ...
486095
  Філімонова Н. Електрична активність головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам"яті на невербальні стимули підвищеного рівня складності / Н. Філімонова, Г. Вітковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В результаті аналізу ЕЕГ в 16 відведеннях в дельта-, тета-, альфа-, бета1-, та бета2-діапазонах було виявлено, що підвищення електричної активності головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам"яті на невербальні стимули підвищеного рівня ...
486096
  Козачук Наталія Олександрівна Електрична активність головного мозку школярів з різним рівнем математичних здібностей : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Козачук Наталія Олександрівна; Волинський держ. ун-т ім Лесі Українки. – К, 1998. – 68л. – Бібліогр.:л.105-128
486097
  Філімонова Н. Електрична активність кори головного мозку людини при тестуванні оперативної пам"яті / Н. Філімонова, М. Макарчук, О. Сидько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-18. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В результаті аналізу ЕЕГ в 16 відведеннях в дельта-, тета-, альфа-, бета1-, та бета2-діапазонах було виявлено, що характер матеріалу, який запам"ятовується, специфічно впливає на електричну активність кори головного мозку. При цьому такий вплив у всіх ...
486098
  Рассомагіна М.П. Електрична активність мозку під час аналізу нерелевантних вербальних симулів при їх експозиції у праве і ліве око / М.П. Рассомагіна, В.І. Кравченко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 243-244
486099
  Мавроматі Т.Є. Електрична активність мозку чоловіків при дослідженні асоціативної пам"яті за суміжністю за часом // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 60-60
486100
  Сердюк Ю.В. Електрична міцність газових розрядних проміжків з неоднорідним тепловим полем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.12 / Сердюк Ю.В.; Нац. техн. ун-т України. (КПІ). – Київ, 1995. – 16 с.
486101
  Шевченко С.Я. Електрична модель і темнові характеристики високоомного полімерного шару / С.Я. Шевченко, А.Д. Супрун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 611-616. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально показано, що електрична поведінка полімерного фото-провідника може бути описана з допомогою двошарової моделі. Верхній шар цієї моделі має електронну провідність і відповідає за фото-чутливість матеріалу. Нижній шар характеризується ...
486102
  Лановенко І.І. Електрична нестабільність серця у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію з анемічним синдромом / І.І. Лановенко, О.М. Березюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 104-111. – ISSN 1025-6415
486103
  Головцин В.М. Електрична розвідка корисних копалин / В.М. Головцин, М.Ф. Скопиченко. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1961. – 286с. – Бібл.: 20 назв.
486104
  Сапужак Я.С. Електрична розвідка покладів солей та розсолів у Передкарпатті / Я.С. Сапужак, В.І. Шамотко, А.Ф. Сапужак. – Київ : Наукова думка, 1971. – 174с.
486105
  Патон Б.Є. Електричне зварювання і наплавка -- могутній засіб економії металу / Б.Є. Патон. – К., 1957. – 36с.
486106
   Електричне поле // Теория вероятностей / Г.В. Пфейффер. – [Киев], 1926. – 249 с.
486107
  Лукович В.В. Електричне поле в околі пошкодження протикорозійного покриву трубопроводу // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 128-133 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
486108
  Сіріков О.І. Електричний контроль ступеня секторних забруднень високовольтних опорних ізоляторів під робочою напругою : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сіріков О.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ун-т". – Харків, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
486109
  Золотарьов Володимир Михайлович Електричний метод і прилад для поточного контролю параметрів ізоляції кабельних виробів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.13 / Золотарьов В.М.; НТУ "Харк. політехн. інститут". – Харків, 2002. – 18 с.
486110
  Биксиі Жерве Електричний метод контролю розгалуженої кабельної мережі при однофазових змиканнях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Биксиі Жерве А.М.; Харківський держ.політехн.ун-т. – Х, 2000. – 18л.
486111
   Електричний практикум : учб.посібник / О.М. Борбат, М.Я. Горбань, І.Я. Кучеров, Л.Я. Рубашевський, О.М. Файдиш. – Київ : Київський університет, 1964. – 228 с.
486112
  Соболев В Електричний світанок / В Соболев. – Х, 1929. – 83с.
486113
  Борзяк П.Г. Електричний струм у газах : стенограма публ. лекції з циклу "Електрика на службі людини" / П.Г. Борзяк ; Товариство для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ : [Б. и.], 1953. – 24 с.
486114
  Петричук М.В. Електричний шум в структурах з низьковимірним електронним газом : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Петричук Михайло Васильович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 44 назви
486115
  Середюк О.Є. Електричний, магнітний та електромагнітний види неруйнівного контролю в нафтогазовій галузі : навч. посіб. / О.Є. Середюк, О.Б. Барна, О.С. Криницький ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 346, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-346. – ISBN 978-966-694-292-3
486116
  Окулов П.В. Електричні виміри / П.В. Окулов. – Харків-Київ : Державне видавництво України, 1930. – 307 с.
486117
  Бартновський О.Л. Електричні вимірювання : [навч. посіб. для студ. фіз.-мат. фак. пед. ін-тів] / О.Л. Бартновський, В.О. Козін. – Київ : Вища школа, 1969. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 186
486118
  Онищук І.І. Електричні властивості генетичних грунтових горизонтів : Науково-технічний журнал / І.І. Онищук, Ю.Г. Тютюнник, О.В. Шабатура; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 90-95 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
486119
  Шепель С.І. Електричні властивості грунтів України та їх зв"язок з магнітною сприйнятливістю / С.І. Шепель, А.В. Сухорада, М.В. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-79. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  На основі статистичного аналізу електричних параметрів грунтів України встановлені особливості їх змін. Визначено характер кореляційних зв"язків електричних та магнітних параметрів грунтів. Based on statistical analysis of electrical parameters of ...
486120
  Шпотенко І.О. Електричні властивості нанографітових плівок // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 60
486121
  Вислоух Л. Електричні залізниці / Л. Вислоух. – Харків-Київ, 1931. – 50 с.
486122
   Електричні машини : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Майструк Е.В. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 978-617-8034-12-2
486123
  Будзко І.О. Електричні мережі / І.О. Будзко. – Київ, 1969. – 338 с.
486124
  Хрущов В.М. Електричні мережі та лінії : підручник для студентів вищих технічних шкіл та інженерів / В.М. Хрущов. – Одеса : Державне видавництво України
Ч. 1 : Електричні мережі. – 1928. – 224 с.
486125
  Хрущов В.М. Електричні мережі та лінії / В.М. Хрущов. – Харків-Одеса : Державне видавництво України
Ч. 2 : Лінії до пересилання високої напруги. – 1930. – 248 с.
486126
  Хрущов В.М. Електричні мережі та лінії / В.М. Хрущов. – Харків-Одеса : Енерговидав
Ч. 1 : Електричні мережі в залюднених місцевостях. – 1932. – 280 с.
486127
  Давиденко Людмила Валеріївна Електричні навантаження промислових об`єктів в умовах нечіткості віхідної інформації (моделювання та управління) : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Давиденко Людмила Валеріївна; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1996. – 18л.
486128
   Електричні параметри порід-колекторів імпактних структур / С. Вижва, В. Михайлов, І. Онищук, Д. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Нині достовірно відомо п"ять родовищ вуглеводнів пов"язаних з імпактними структурами і 10 потенційно нафтогазоносних кратерів. Метою проведених досліджень є оцінка петрофізичних параметрів порід-колекторів нетрадиційних джерел вуглеводнів - ...
486129
   Електричні параметри порід верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 37-45. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню електричних параметрів пісковиків і аргілітів верхнього карбону Руновщинської площі Дніпровсько-Донецької западини. Установлено, що значення питомого електричного опору сухих екстрагованих зразків порід (питомий електричний опір ...
486130
  Бєляєв Віталій Костянтинович Електричні поля та ініціювання перекриття опорної ізоляції в вакуумі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.13 / Бєляєв В.К.; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
486131
  Смирнова Ж.П. Електричні реакції клітин шлункових залоз при дії гістаміну та пентагастрину // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 158-164. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Показано, що в клітинах слизової оболонки шлунка щура при дії на них таких сильних збудників секреції, як гістамін та пентагастрин, реєструються два види електричних відповідей: гіперполяризація мембрани та двофазний ефект. Гіперполяризація була ...
486132
  Саєнко В.А. Електричні розряди-трударі / В.А. Саєнко. – Київ : Знання України, 1989. – 47с.
486133
  Кучеренко Є.Т. Електричні розряди в газах / Є.Т. Кучеренко. – Київ, 1975. – 48 с.
486134
  Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі : навчальний посібник / Ю.Ф. Романюк. – Київ : Знання, 2007. – 296с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-336-8
486135
   Електричні та акустичні параметри нижньопермських карбонатних порід західної частини Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 49-58. – (Геологія ; вип. 2 (89)). – ISSN 1728-3817
486136
  Курганський В.М. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / В.М. Курганський, І.В. Тішаєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. : іл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-439-352-9
486137
  Мілованов Ю.С. Електричні та люмінесцентні властивості композитних структур на основі пористого кремнію та оксиду титану : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Мілованов Юрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 151 л. – Бібліогр.: л. 129-151
486138
  Мілованов Ю.С. Електричні та люмінесцентні властивості композитних структур на основі пористого кремнію та оксиду титану : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Мілованов Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
486139
  Лозицький О.В. Електричні та мікрохвильові властивості композитних структур із нановуглецевими та неорганічними наповнювачами : дис. … д-ра філос. наук : 104, 10 / Лозицький Олег Всеволодович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 198 арк. – Додатки: арк. 194-198. – Бібліогр.: арк. 176-193
486140
  Бучук Р.Ю. Електричні та оптичні властивості кристалів Cu6PS5X (X=I, Br), композитів і твердих розчинів на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Бучук Р.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий держ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв
486141
   Електричні та пружні властивості глибокозанурених ущільнених порід карбону центрального грабена ДДЗ / С. Вижва, В. Онищук, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 29-38. – (Геологія ; вип. 2 (97)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено результати дослідження пружних і електричних властивостей глибокозанурених ущільнених теригенних порід карбону центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Мета досліджень полягала у вивченні петрофізичних параметрів ущільнених ...
486142
   Електричні та пружні параметри ущільнених теригенних порід карбону східної частини північної прибортової зони ДДЗ / С. Вижва, В. Онищук, М. Орлюк, І. Онищук, М. Рева, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 25-33. – (Геологія ; вип. 4 (95)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню електричних й акустичних параметрів ущільнених теригенних порід карбону східної частини північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. Установлено, що в атмосферних умовах значення питомого електричного опору сухих ...
486143
  Лазаренко О.А. Електричні та теплові властивості полімерних композитів з нановуглецевим наповнювачем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лазаренко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 174 сл. – Бібліогр.: л. 159-174
486144
  Лазаренко О.А. Електричні та теплові властивості полімерних композитів з нановуглецевим наповнювачем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лазаренко Олександра Андрївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
486145
  Ковальова Д.О. Електричні термомеханічні властивості політетрафторетилена наповненого вуглецевими нанотрубками // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 41
486146
  Jованович В.П. Електрично осветльенье / В.П. Jованович. – Београд : Научна книга, 1949. – 382 с.
486147
  Жовтянський В.А. Електричного разряду в газі фізика (- розділ фізики, що вивчає проходження електричного струму через газове середовище під впливом електричного поля) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 131-134. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486148
   Електро- і магнітооптика гетерогенних рідкокристалічних та інших структурно подібних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 1. – 2005. – 118с. : 27 рис., 2 табл. – Бібліогр.: 41 дж.


  Об"єкт дослідження - рідкі кристали, магнітні колоїди в нематичній рідкокристалічній матриці, білкова альфа-спіраль. Мета роботи - Побудувати теорію оптичних властивостей гетерогенних та обмежених рідкокристалічних систем та впливу на них зовнішніх ...
486149
  Попенака А.М. Електро- і фотофізичні властивості плівок молекулярних напівпровідникових композитів з координованими іонами металів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Попенака А.М. ; КНУТШ, Радіофизичний ф-т. – Київ, 2011. – 128 л. – Бібліогр.: л. 121-128
486150
  Попенака А.М. Електро- і фотофізичні властивості плівок молекулярних напівпровідникових композитів з координованими іонами металів : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Попенака А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
486151
  Побережець І.І. Електроакустичний вимірювальний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Побережець І.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
486152
  Адоньев Євген Олександрович Електроакустичний метод експресконтролю вмісту сухих речовин в плодових соках при первинній переробці плодів та ягід : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Адоньев Євген Олександрович; Нац аграр. ун-тет. – К., 1998. – 16л.
486153
  Костишин В.С. Електробезпека : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.С. Костишин, П.М. Николин ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 173 с. : іл., табл. + Додатки: с. 164-172. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 978-966-694-146-9
486154
   Електробезпека вдома // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 28 : фото
486155
  Колесник С.В. Електробезпека як базовий чинник у підготовці фахівців-електриків / С.В. Колесник, В.М. Шманьов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 5-6 : фото. – Бібліогр.: 8 назв
486156
   Електробіофізика : Навч. посібник для студентів біологічного факультету / М.Ф. Шуба, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький, О.В. Жолос, К.І. Богуцька; М.Ф. Шуба, Т.Л. Давидовська, Ю.І. Прилуцький , О.В.Жолос, К.І Богуцька;КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 152с.
486157
  Бублясь В. Електрогеодинамічні явища в атмосфері і літосфері та їх вплив на масообмін / В. Бублясь, В. Шестопалов, М. Бублясь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-72. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблемні питання щодо принципів формування електричних явищ (напруженості електромагнітного поля, напруги і сили електричного струму), їх зміни в часі і просторі і вплив на масообмін між атмосферою і літосферою. Представлені ...
486158
  Горлов Д.С. Електродермальні потенціали як показники функціонального стану організму людини : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Горлов Дмитро Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 19 назв.
486159
  Горлов Д.С. Електродермальні потенціали як показники функціонального стану організму людини : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Горлов Дмитро Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 157 л. – Додаток: л. 153-157. – Бібліогр.: л. 125-152
486160
  Ковалик А. Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MnO2, для визначення гідроген пероксиду / А. Ковалик, О. Тананайко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-42. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено чутливий елемент вольт-амперометричного сенсора для визначення гідроген пероксиду на основі ІТО (оксид індію та стануму) електрода, модифікованого частинками MnO2 та плівкою SiO2. Поєднання частинок MnO2 з плівкою SiO2 як модифікатора ITO ...
486161
  Ковалик А.А. Електроди на основі оксидів індію та стануму, що модифіковані MNO2, як основа амперометричних біосенсорів / А.А. Ковалик, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 19
486162
  Сигаловський Д.Ю. Електродинаміка - теорія електромагнітної взаємодії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2/3 (147). – С. 8-12. – ISSN 2518-7104


  Згадується Шиллер М.М. (КУ), с.12
486163
  Цвітковський В.П. Електродинаміка змішаного стану у надпровідниках II роду з лінійними дефектами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.22 / Цвітковський Вадим Павлович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
486164
   Електродинаміка плазмонних ефектів у наноматеріалах / [А.О. Коваль та ін.] ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова, Нац. ун-т "Запорізька політехніка". – Київ : Наукова думка, 2021. – 342, [2] с. : іл., табл. – Зміст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 331-336. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1761-0
486165
   Електродинаміка. Теорія поля : навч. посіб. для студ. III курсу радіофіз. ф-ту ВНЗ / [О.В. Багацька, О.Ю. Бутрим, М.М. Колчигін, О.А. Третьяков, С.М Шульга] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 131, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 131. – ISBN 978-966-623-470-7
486166
  Сітко С.П. Електродинамічна модель електромагнітного каркасу людського організму / С.П. Сітко, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 5-8. – ISSN 1023-2427
486167
  Сітько С.П. Електродинамічна модель електромагнітного каркасу людського організму / С.П. Сітько, В.П. Цвілій // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 73-79. – ISSN 1023-2427
486168
  Кіріченко О.С. Електродинамічна стійкість ізоляторів і струмопровідних шин при короткому замиканні // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 222- 227 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
486169
  Рожновська І.Ю. Електродинамічне моделювання МІМО-каналу з урахуванням поляризаційних властивостей антен : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Рожновська Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
486170
  Трубін Олександр Олексійович Електродинамічне моделювання розсіювання електромагнітних хвиль в НВЧ-пристроях з системами зв"язаних діелектричних резонаторів : Автореф... доктора технічнихнаук: 05.12.07 / Трубін Олександр Олексійович; Нац. технічний ун-т "Київський політехнічний університет". – К., 1998. – 31л.
486171
  Кропивний О.В. Електродинамічний аналіз узагальненої щілинної лінії передачі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Кропивний О.В.; Днепропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
486172
  Бородкіна Г.М. Електродинамічні властивості і характеристики НВЧ ближньопольового резонаторного датчика контролю малооб"ємних проб біологічних рідин : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Бородкіна Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 16 назв
486173
  Задорожна Л.В. Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Задорожна Л.В. ; НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв
486174
  Залізняк Б. Електродні матеріали для накапичувачів енергії // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 7


  На засіданні виконкому Ради Західного наукового центру НАН України й МОН України з доповіддю "Електродні матеріали для накопичувачів енергії" виступив науковий співробітник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича ...
486175
  Боледзюк В. Електродні матеріали для накопичувачів енергії // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: М.І. Григорчук, Б.В. Гриньов, І.І. Гук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 17, № 5 (97), вересень - жовтень. – С. 29. – ISSN 1819-7329
486176
  Сінкевич І.В. Електродні процеси на діоксидсвинцевих титанових анодах у водних кислих розчинах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.03 / Сінкевич І.В.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1999. – 19л.
486177
  Лещенко Сергій Анатолійович Електродні процеси при електрохімічній регенерації хромвмісних розчинів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.03 / Лещенко Сергій Анатолійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 16л.
486178
   Електродуговий розряд між латунними електродами: особливості спектроскопії плазми та мікроструктурних змін робочого шару електродів / І.Л. Бабіч, В.Ф. Борецький, А.М. Веклич, Л.О. Крячко, А.В. Лебідь, Р.В. Семенишин, С.О. Фесенко, М.Є. Головкова // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 32-46. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия" ; [2014] ;Электрические контакты и электроды)


  Методами лазерної абсорбційної та оптичної емісійної спектроскопії проведено діагностику плазми вільно існуючого дугового розряду між електродами з латуні при силі струму І = 3,5 і 30 А. Збіг результатів, одержаних цими методами, підтвердив наявність ...
486179
  Поданчук В.Д. Електроенергетика : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 50-51
486180
  Яремчишин Б.М. Електроенергетика в системі соціалістичної економічної інтеграції / Б.М. Яремчишин. – Львів, 1975. – 106с.
486181
  Христич О.Г. Електроенергетика України за роки Радянської влади / О.Г. Христич. – К, 1958. – 31с.
486182
  Христич О.Г. Електроенергетика України за роки Радянської влади / О.Г. Христич. – К, 1958. – 31с.
486183
  Квач Я.П. Електроенергетика України та перспективи її розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 98-105
486184
  Лежепьокова В.Г. Електроенергетика України у вимірі стратегічного партнерства з ЄС // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 29-33. – ISSN 2409-1944
486185
  Шуміло О.Л. Електроенергетика України: сучасний стан та тенденції розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 143-148
486186
   Електроенергетика: гармонізація національних стандартів з міжнародними / В. Рєзцов, С. Дубовський, І. Стоянова, І. Соколовська // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 12-17.
486187
  Васильєв О.А. Електроенергетичний комплекс України як основа економізації зовнішньої політики // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 233-240. – ISBN 978-966-136-196-5
486188
  Скляров О.А. Електроенергетичний потенціал Херсонщини // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 206-209
486189
  Макарчук М.Ю. Електроенцефалографічна оцінка впливу запаху ефірної олії лаванди на функціональний стан головного мозку людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 63-65. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Вивчали вплив запаху ефірної олії лаванди на основі показники ЕЕГ спокою практично здорових обстежуваних віком 20-23 років обох статей. Застосування запаху викликало достовірні зменшення загальної потужності а-ритму перважно в ...
486190
  Пономарьов В.І. Електроенцефалографічні кореляти невротичних розладів у тимчасово переміщених із зони АТО осіб / В.І. Пономарьов, Суворова-Григорович // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 31-33. – ISSN 2312-5675
486191
   Електроенцефалографічні кореляти успішності мнемонічної діяльності людини / С. Крижановський, І. Зима, А. Чернінський, Н. Піскорська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  В роботі проведено виділення частотних діапазонів, що пов"язані з ефективністю короткочасної пам"яті людини. Аналізувалась спектральна густина потужності частот енцефалограми. Отримані дані показали, що висока результативність запам"ятовування ...
486192
  Шкуропат А.В. Електроенцефалографія: історія методу / А.В. Шкуропат, В.М. Дишлик // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон, 2018. – С. 109-122. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 25). – ISSN 2524-0838
486193
  Векслер Г.С. Електроживлення радіопристроїв / Г.С. Векслер, Я.І. Тетельбаум. – Київ, 1961. – 320 с.
486194
  Горбунов Б.М. Електрозварний міст з клепаними вузлами / Б.М. Горбунов, Х.М. Йоффе. – К, 1934. – 17-32с.
486195
  Шульга Т.Ф. Електроізоляційні скло- та склокристалічні покриття для маловуглецевої сталі та алюмінію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Шульга Т.Ф. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
486196
  Бедюх О. Електроімпульсний метод деструкції зношених автомобільних шин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено інформацію про застосування методу магнітного удару для розділення металевого корду від гуми в зношених автомобільних шинах, а також опис і результати випробувань електроімпульсного обладнання. Presented is information about Magnetic shock ...
486197
   Електроімпульсний спосіб деструкції відпрацьованих автомобільних шин з металокордом і кінцево-елементне моделювання виникаючих у них механічних напружень / А.А. Щерба, О.Д. Подольцев, П Є. Удалов, Ю.А. Хомич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 498-506. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Було проведено електромагнітне і механічне моделювання ефектів впливу імпульсного електричного струму на провідник металокорду відпрацьованої шини. Було з"ясовано оптимальні параметри процесу руйнування шини з високою ефективністю. Ключові слова: ...
486198
  Вєрєжнікова Г.П. Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда / Г.П. Вєрєжнікова, В.О. Куць, О.Й. Жарінов // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4 (129/130). – С. 26-38. – ISSN 1729-2344
486199
   Електроліз води: механізми утворення та руху газових бульбашок; роль електричних та гравітаційних факторів : Автореф... докт. техн.наук: 05.17.03 / Нефедов В. Г,; Нефедов В. Г,; Укр. держ. хиіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 26л.
486200
  Плотніков В.О. Електроліз і концентраційні гальванічні елементи в системі боро-піридин / В.О. Плотніков, В.І. Михайловська, 1940. – 85-90с.
486201
  Нікішина А.О. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Теплові явища під час дисоціації. 9 клас // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2018. – № 1/2 (397/398), січень. – С. 33-37


  Автор згадує роботи відомого українського фізхіміка В.А. Кістяківського.
486202
  Плотніков В. Електролітичне вилучення металів з неводних розчинів / В. Плотніков, І. Шека, З. Янкелевіч. – Київ : Українська АН, 1936. – 152 с.
486203
  Макара В.А. Електролітичний метод одержання покриттів на сталях / В.А. Макара, В.Г. Кудін, О.О. Вороніна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 384-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З водних розчинів електролітичним методом отримані покриття W-B. Випробувано багато різних розчинів електролітів, які містили сполуки бору та вольфраму з різними домішками. Встановлено, що додавання невеликих кількостей плавикової кислоти дозволило ...
486204
  Ненастіна Т.О. Електролітичні сплави і композити на основі кобальту з тугоплавкими металами для еко- і енерготехнологій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.03 ; 16 / Ненастіна Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 68 назв
486205
   Електромагнетний контроль ізоляції підземних трубопроводів = Elektromagnetic control of underground pipelines insulation : [монографія] / Джала Р.М., Дикмарова Л.П., Джала В.Р., Вербенець Б.Я. ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2021. – 256, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 235-253. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1762-7
486206
  Човнюк Ю.В. Електромагнитные волны КВЧ-диапазона в биоплазме / Ю.В. Човнюк, Т.Н. Овсянникова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 1. – С. 12-22. – ISSN 1023-2427
486207
  Коваленко Владислава Електромагніт: зарядна станція для електромобілів у готелі // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 77-83 : фото
486208
  Іванов-Муромський Електромагнітна біологія / Іванов-Муромський. – Київ : Наукова думка, 1972. – 138 с.
486209
  Мартинюк В.С. Електромагнітна біологія (- розділ біофізики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 140-141. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486210
  Гнатовський В.О. Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів : Дис. ... канд.фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Гнатовський В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 148л. – Бібліогр.: л. 135 - 148
486211
  Гнатовський В.О. Електромагнітна взаємодія пари когерентних електронів : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.02 / Гнатовський В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
486212
  Корнієнко О.М. Електромагнітна гармата Миколи Бенардоса стартувала із XIX століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 32-37. – ISSN 2518-7104
486213
  Бабенко О.К. Електромагнітна індукція / О.К. Бабенко. – Київ ; Харків, 1939. – 128 с.
486214
  Ідріссі Ях"яуі Халід Електромагнітна сумісність систем абонентського радіодоступу в офісних та кампусних телекомунікаційних мережах : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:05.12.13 / Ідріссі Ях"яуі Халід; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
486215
  Бурсіан В.Р. Електромагнітна теорія світла : пер. з рос. / В.Р. Бурсіан. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1934. – 115 с.
486216
  Гернець А.А. Електромагнітне випромінювання при розтріскуванні п"єзоелектрика. Перше наближення / А.А. Гернець, М.В. Макарець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 422-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто в першому наближенні по тензору п"єзоелектричних сталих електромагнітне випромінювання, яке виникає при розтріскуванні п"єзоелектрика. Встановлено, що розповсюдження тріщин в кристалах певних груп симетрій, з фронтом паралельним до ...
486217
   Електромагнітне діагностування забруднення геологічного середовища відходами калійного виробництва (на прикладі Калуш-Голинського родовища Передкарпаття) / В.І. Шамотко, С.А. Дещиця, О.І. Романюк, Р.Б. Дутко, Р.І. Кусайло // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-79 : Рис.. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
486218
  Бенцман Ю.І. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища та його вплив на організм людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 31-33 : фото., рис.
486219
  Кострикін О.В. Електромагнітне забрудненя навколишнього середовища його вплив на здоров"я людини і рекомендації щодо захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 27
486220
  Шуман В.М. Електромагнітне поле Землі (- природне змінне поле, збуджене варіаціями магнітного поля Землі) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 142-143. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
486221
  Циганкова Г.А. Електромагнітне поле обертових електропровідних тіл дископодібної форми в електродинамічних пристроях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Циганкова Ганна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
486222
  Усенко К.В. Електромагнітне поле пари когерентних електронів / К.В. Усенко, Н.О. Черкашина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 375-381. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дослідження відокремлюваної частини електричного поля переплутаного стану (наприклад, стану пари електронів) є вельми важливим для задач, що стосуються інтереференції електронів. В даній роботі досліджено властивості електромагнітного поля пари ...
486223
  Шібан Т. Електромагнітний багатопараметровий перетворювач з просторово-періодичним полем для для контролю циліндричних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Шібан Тамер ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
486224
  Побєда Т.В. Електромагнітний контроль стрижнів короткозамкненого ротору асинхронного двигуна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Побєда Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
486225
  Шкуліпа П.А. Електромагнітний метод діагностування радіоелементів у складі радіоелектронних пристроїв / П.А. Шкуліпа, М.К. Жердєв, С.В. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 93-98


  Розглядається електромагнітний метод визначення технічного стану радіоелементів у складі аналогових і цифрових радіоелектронних пристроїв об"єктів радіоелектронної техніки. Даний метод дозволяє проводити вимір діагностичних параметрів в антені, що ...
486226
  Большаков В.Б. Електромагнітний метод і комплекс засобів вимірювань динамічних параметрів рідинних середовищ в екологічному моніторингу (Теорія, розробка, впровадження) : Автореф... докт. техн.наук: 05.11.13 / Большаков В. Б.; Харк. держ. політехн. ін-т. – Х., 1996. – 31л.
486227
  Федюшко О.Ю. Електромагнітний метод і технічні системи захисту плодів від грибкових хвороб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Федюшко Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України ; арків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. Петра Василенка. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
486228
  Тищенко А.А. Електромагнітний метод та пристрій для контролю глибини механічного зміцнення металевих циліндричних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Тищенко Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
486229
  Бранспіз Юрій Адольфович Електромагнітні (пондеромоторні) сили постійного магнітного поля (основи теорії і практики розвитку) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.05 / Бранспіз Ю.А.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 37 назв.
486230
  Гермаш К.В. Електромагнітні властивості електрон-діркових протиструмових надпровідників з діраківським спектром носіїв заряду : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гермаш Костянтин Володимирович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
486231
   Електромагнітні дослідження активізації техногенного карсту на територіях видобутку калійних і сірчаних руд Передкарпаття / В.І. Шамотко, С.А. Дещиця, А.Л. Петровський, О.І. Романюк, Р.Б. Дутко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 69-75 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
486232
   Електромагнітні дослідження західної частини Українського щита / І.Ю. Ніколаєв, А.М. Кушнір, В.А. Ільєнко, Ю.І. Ніколаєв // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 3. – С. 120-133 : рис. – Бібліогр.: с. 131-132. – ISSN 0203-3100
486233
  Ільєнко В.А. Електромагнітні дослідження Звіздаль-Заліської та Брусилівської зон розломів Українського щита / В.А. Ільєнко, А.М. Кушнір, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 97-113 : рис. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISSN 0203-3100
486234
  Терешин А.В. Електромагнітні дослідження Землі та Місяця : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.02.22, 103 / Терешин Артем Валерійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 22 назви
486235
   Електромагнітні дослідження розвитку зсувних процесів у Карпатському регіоні України / В.І. Шамотко, С.А. Дещиця, А.Л. Петровський, О.І. Романюк, О.А. Неганова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 16-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
486236
  Березюк А.О. Електромагнітні і теплові процеси в індукційних установках нагрівання теплоносіїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Березюк Андрій Олександрович ; Каб. міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
486237
  Мовчан М.М. Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мовчан Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 155 л. – Бібліогр.: л. 137-155
486238
  Мовчан М.М. Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мовчан Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
486239
  Кухтенко І.С. Електромагнітні коливання і хвилі : посібник для викладачів / І.С. Кухтенко. – Київ : Радянська школа, 1941. – 52 с.
486240
  Кухтенко І.С. Електромагнітні коливання і хвилі. Посібник для викладачів фізики : Дис... наук: / Кухтенко І. С.; НКО УССР, УНДІ педагогіки. – К., 1941. – 56л. – Бібліогр.:л.50-51, 56
486241
  Себко В.В. Електромагнітні методи і пристрої для сумісного визначення магнітних, електричних, геометричних параметрів та температури провідних виробів ( теорія і розробки) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовини / Себко В.В. ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2008. – 34с. – Бібліогр.: 38 назв
486242
  Ширков Б. Електромагнітні методи при прогнозуванні рудопроявів корисних копалин / Б. Ширков, Т. Бурахович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 40-45. – (Геологія ; вип. 4 (79)). – ISSN 1728-3817


  Мета роботи полягає у вивченні зв"язків електропровідності з геодинамікою, металогенічними і структурними особливостями геологічного середовища. Методи: тривимірне геоелектричне моделювання геологічного середовища за допомогою програми Mtd3fwd R.L. ...
486243
  Овсяннікова О.Є. Електромагнітні поля в ближній зоні апертурних антен : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Овсяннікова Олена Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
486244
  Слободян Л.Р. Електромагнітні поля електротехнологічних установок / Л.Р. Слободян, В.І. Шеховцов. – Київ : Либідь, 1994. – 176 с.
486245
  Курик М. Електромагнітні поля комп"ютера і дитина. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 80-91.
486246
  Кучерява І.М. Електромагнітні поля та процеси в неоднорідних діелектричних і провідних середовищах (багатомасштабне моделювання) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.05 / Кучерява Ірина Миколаївна ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
486247
  Думанський В.Ю. Електромагнітні поля як екогігієнічна проблема сучасності / В.Ю. Думанський, І.П. Козярін, О.П. Івахно // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 44-48 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
486248
  Мілих В.І. Електромагнітні поля, параметри та процеси в електротехнічних пристроях : підручник для студентів і аспірантів електротехн. профілю / В.І. Мілих ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Київ : ХПІ, 2020. – 392, [4] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 377-379. – Бібліогр.: с. 371-376. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-87-6
486249
  Багмет Оксана Львівна Електромагнітні пристрої для вимірювання температури виробів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.15 / Багмет Оксана Львівна; Харків. держ. політ. ун-и. – Харків, 1999. – 18л.
486250
  Мадай Володимир Степанович Електромагнітні процеси в намагнічувальних системах інформаційно-вимірювальних комплексів контролю параметрів магнітотвердих матеріалів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.09.05 / Мадай В.С.; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
486251
  Кулік Прокофій Леонідович Електромагнітні хвилі в планарних хвилеведучих структурах з багатошаровим ферит-діелектричним заповненням : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.03 / Кулік Прокофій Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 15л.
486252
  Фесенко В.І. Електромагнітні хвилі у багатокомпонентних штучних композитних матеріалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Фесенко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 26 назв
486253
  Яговдик В.С. Електромагнітні явища / В.С. Яговдик. – Київ, 1961. – 239 с.
486254
  Десятніченко О.В. Електромагнітно-акустичний товщиномір для контролю металовиробів з діелектричними покриттями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Десятніченко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
486255
  Буссі Салам Електромагнітно-акустичні перетворювачі для ультразвукового контролю металовиробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Буссі Салам ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. інститут". – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
486256
  Чумак Г.Л. Електромагнітно-спінові збудження в феритах та слабких феромагнетиках : дис. ... д-ра філософії у галузі природн. наук : 105 / Чумак Григорій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 153 арк. – Додатки: арк. 152-153. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 137-151
486257
  Бобков В.Б. Електромагнітно-спінові хвилі в структурах з епітаксіальними феритовими плівками : Автореф...канд. фіз-мат. наук: 01.04.03 / Бобков В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: с.17
486258
  Чамор Т.Г. Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах : Дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.03 / Чамор Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 162с. – Бібліогр.: л.149-162
486259
  Чамор Т.Г. Електромагнітно-спінові хвилі і коливання міліметрового діапазону в багатошарових структурах : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / Таміла Григорівна Чамор; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
486260
  Криворучко А.П. Електромембранна очистка жорстких маломініралізованих вод. : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.01 / Криворучко А.П.; НАН України. Ін-тут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. – К,, 1996. – 19л.
486261
   Електрометрична оцінка листкового апарату рослин культиварів Acer platanoides L. у насадженнях міста Києва з різним ступенем антропогенної трансформації / Н.О. Олексійченко, М.В. Манько, О.І. Китаєв, О.В. Соваков // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 85-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
486262
  Кузьменко Е.Д. Електрометрія : підручник / Е.Д. Кузьменко, С.М. Кулик, П.Г. Пігулевський ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Ін-т геофізики НАН України ім. С.І. Субботіна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-411. – ISBN 978-966-694-323-4
486263
   Електрометрія грунтів України / С.І. Шепель, М.В. Рева, І.І. Онищук, А.В. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати перші результати застосування методів електрометрії для дослідження грунтів України. Показана можливість використання наземних електрометричних вимірів для виділення грунтових горизонтів.
486264
  Шепель С.І. Електрометрія чорноземів Харківської області : випуск 23 / С.І. Шепель, А.В. Сухорада, А.С. Шепель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-32. – (Геологія ; вип. 23/24)


  На прикладі грунтового покриву агрогеофізичного полігону "Слобожанський" (с. Вовчий Яр Балаклійського району Харківської області) вивчено електрофізичні та воднофізичні властивості чорноземів. Встановлено суттєву диференціацію гумусованих горизонтів та ...
486265
   Електрометрія. Посібник із навчальної геофізичної практики : навч. посібник для студ. геол. спец. ВНЗ / [Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 303, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-439-692-6
486266
  Буров О.М. Електромеханічна система імітатору вітротурбіни : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Буров Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
486267
   Електромеханічний ефект в збуджених електричним струмом та електричним полем кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, С.М. Науменко, Т.Д. Котікова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 448-461. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приведені результати дослідження електромеханічного ефекту (ЕМЕ) при різних температурах в монокристалах n- та p-Si. Механічні властивості приповерхневих шарів кремнію досліджувались методом мікроіндентування. Виявлено, що електронне збудження ...
486268
  Бойко С.М. Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки автономного живлення електроприймачів шахт та рудників : автореф. дис. ... канд. техн.наук : 05.09.03 / Бойко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
486269
   Електромеханічний перетворювач для сушки і переробки вугільних концентратів і шламів / М.М. Заблодський, В.Ю. Грицюк, Є.С. Руднєв, Д.І. Морозов // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 112-117 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-1738
486270
  Омельяненко Г.В. Електромеханічний перетворювач енергії інерційного накопичування для мереж тягового електропостачання : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Омельяненко Г. В.; Хар. дер. політехн. ін-т. – Х., 1999. – 19л.
486271
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = ectromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052 ; 2074-9937
Вип. 1 (21). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486272
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (22). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486273
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (22), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486274
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (23). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486275
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (24). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486276
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486277
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486278
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486279
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486280
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 1 (29). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486281
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (30). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486282
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (31). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486283
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (32). – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486284
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 1 (33). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486285
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 2 (34). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486286
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 3 (35). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486287
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
Вип. 4 (36). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486288
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (37). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486289
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (38). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486290
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (39). – 2017. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486291
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 4 (40). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486292
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (41). – 2018. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486293
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: О.В. Бялобржеський, А.І. Гладир, Ю.В. Зачепа [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (42). – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486294
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Бялобржеський О.В., Гладир А.І., Зачепа Ю.В. [та ін.]. – Кременчук : КрНУ, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (43). – 2018. – 65, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486295
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (45). – 2019. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
486296
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 4 (48). – 2019. – 72 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2019.4.48 - Резюме укр., англ. мовами
486297
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (49). – 2020. – 74 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.1.49 - Резюме укр., англ. мовами
486298
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофеев, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (50). – 2020. – 66 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.2.50 - Резюме укр., англ. мовами
486299
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (51). – 2020. – 66 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.3.51 - Резюме укр., англ. мовами
486300
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 4 (52). – 2020. – 66 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2020.4.52 - Резюме укр., англ. мовами
486301
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянський, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 1 (53). – 2021. – 68 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2021.1.53 - Резюме укр., англ. мовами
486302
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянский, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 2 (54). – 2021. – 70 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2021.2.54 - Резюме укр., англ. мовами
486303
   Електромеханічні і енергозберігаючі системи = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; голов. ред.: М.В. Загірняк ; редкол.: Ю.І. Дорофєєв, Б.Б. Кобилянский, В.І. Корнієнко [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2007-. – ISSN 2072-2052
Вип. 3 (55). – 2021. – 62 с. – DOI: 10.30929/2072-2052.2021.3.55 - Резюме укр., англ. мовами
486304
  Соколовський О.Ф. Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соколовський О.Ф. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
486305
  Лозинський Андрій Орестович Електромеханічні системи автоматизації технологічних об"єктів з інтелектуальним керуванням : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.03 / Лозинський А.О.; Мін-во освіти і науки України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 41с. – Бібліогр.: 41 назв.
486306
   Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи : Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Електромеханіка" / За ред. М.Г. Поповича, О.Ю. Лозинського; Авт.: М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, Б.М. Мацко та ін. – Київ : Либідь, 2005. – 680с. – ISBN 966-06-0362-2
486307
  Стаценко О.В. Електромеханічні системи з підвищеним співвідношенням "момент-струм" при частотно-струмовому керуванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Стаценко Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
486308
   Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації = Electromechanical and energy systems, modeling and optimization methods : XII Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 10-11 квіт. 2014 р. : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [редкол.: О.В. Бялобржеський та ін. ; наук. ред.: О.П. Чорний]. – Кременчук : КрНУ, 2014. – 345 с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, анот. парал. укр.,англ. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISSN 2079-5106
486309
   Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації = Electromechanical and energy systems, modeling and optimization methods : XIII Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 8-9 квіт. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [редкол.: О.В. Бялобржеський та ін. ; наук. ред.: О.П. Чорний]. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 324, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот., парал. англ. - Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISSN 2079-5106
486310
   Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації = Electromechanical and energy systems, modeling and optimization methods : XV Міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і спеціалістів, 11-12 квіт. 2017 р. : зб. матеріалів конф. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем упр. ; [редкол.: О.В. Бялобржеський та ін. ; наук. ред.: О.П. Чорний]. – Кременчук : КрНУ, 2017. – 266 с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. - Ст. англ., укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 2079-5106
486311
  Купрєєнко М.В. Електроміографічний контроль впливу електротерапевтичного апарату - Ceragem Master CGM 3500 на стан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 38-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
486312
  Красницький Б.О. Електромобілі в Україні без мита - вплив на продажі // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – C. 30-33. – ISBN 978-617-645-228-7
486313
  Панчишин В.Н. Електромоделювання в заводських лаботаротіях / В.Н. Панчишин. – Київ, 1968. – 46с.
486314
  Кущ Є.В. Електромузичний інструментарій як еволюційний фактор музичної культури XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Кущ Євген Вадимович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
486315
  Пирятинський Ю.П. Електрон-електронна взаємодія в молекулярних кристалах та молекулах / Ю.П. Пирятинський, Є.С. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 352-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Електронні стани системи описано в багатозонній моделі сильного зв"язку з урахуванням електрон-електронної взаємодії. Виконано розрахунок енергетичного спектру й ефективних зарядів на атомах молекули триціанобутадієнкарбазола.
486316
  Гамаюн О.В. Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Гамаюн Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12назв
486317
  Писаржевський Л.В. Електрон в електрохімії / Л.В. Писаржевський. – Дніпропетровськ : Державне видавництво України, 1929. – 95 с.
486318
  Новиков М.М. Електрон служить людині. / М.М. Новиков. – К., 1965. – 45с.
486319
   Електрона заліковка // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському політехнічному інституті створили новий формат залікових книжок.
486320
  Демкова М. Електроне урядування - запорука прозорості та ефективності влади // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-127.
486321
   Електронейроміографічні критерії ризику травматизму у різних гендерних групах спортсменів, що спеціалізуються у боксі / О.В. Колосова, О.М. Лисенко, С.Ф. Гасанова, Д.Ю. Берінчик // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 55-62 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1992-7894
486322
  Дехтяр І.Я. Електрони - перетворювачі енергії / І.Я. Дехтяр, В.І. Силантьєв. – Київ, 1972. – 46 с.
486323
  Ляшенко В.І. Електрони в твердих тілах / В.І. Ляшенко. – Київ, 1953. – 23 с.
486324
  Баран П.І. Електроний рівнево-маятниковий метод вимірювання кренів споруд // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 10-13 : схема, табл. – Бібліогр.: 5 назв
486325
  Чайковська В.В. Електронізація господарських відносин як вимога щодо модернізації національного зовнішньоекономічного законодавства // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 132-135. – ISBN 978-966-927-199-0
486326
  Джига Т.В. Електронізація і "мобілізація" державних послуг як інструмент модернізації державного управління в Україні // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 48-54. – ISBN 978-966-02-7953-7
486327
  Маловичко А.С. Електронізація логістичних операцій підприємств в умовах трансформації торговельних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 126-130. – ISSN 2222-4459
486328
  Жовнір А. Електронізація соціальних комунікацій у сучасному українському суспільстві: мережеві підходи // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 33-37. – ISSN 2306-3971
486329
  Кожухар О.Т. Електроніка в біомедичних дослідженнях і медичній діагностиці : монографія / О.Т. Кожухар, Л.В. Новікова, В.О. Новіков ; [М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т]. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-103. – ISBN 978-966-2207-44-6
486330
  Бургонський Г.А. Електроніка в медицині. / Г.А. Бургонський. – Київ, 1975. – 46с.
486331
  Кондратенко В.І. Електроніка в позакласній роботі / В.І. Кондратенко. – Київ, 1972. – 144 с.
486332
   Електроніка і нанотехнології // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-технічну конференцію "Електроніка і нанотехнології" в КПІ ім.Ігоря Сікорського.
486333
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 4 (99). – 2017. – 74, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
486334
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 3 (98). – 2017. – 79, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
486335
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 2 (97). – 2017. – 84, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
486336
   Електроніка та зв"язок = Электроника и связь = Electronics and Communications : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; редкол.: Якименко Ю. І., Кириленко А.В., Борисов О.В. [та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 1995-. – ISSN 2523-4447
Т. 22, № 1 (96). – 2017. – 81, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2017 р. журн. вих. рос. мовою : "Электроника и связь"
486337
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information echnologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966-
Вип. 1. – 2011
486338
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486339
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486340
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486341
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 5. – 2015. – 203 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., рос., англ. мовами
486342
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 6. – 2016. – 176 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486343
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 7. – 2017. – 144 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486344
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 8. – 2017. – 162 с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486345
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 9. – 2018. – 173, [1] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486346
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 10. – 2018. – 143, [1] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486347
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 11. – 2019. – 139, [1] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486348
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 12. – 2019. – 145, [3] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486349
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 13. – 2020. – 149, [3] с. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486350
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 14. – 2020. – 95, [2] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486351
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 15. – 2021. – 143, [3] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486352
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 16. – 2021. – 117, [3] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами
486353
   Електроніка та інформаційні технології = Electronics and information technologies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Болеста, О. Кушнір, Я. Шмигельський [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1966-. – ISSN 2224-087Х
Вип. 17. – 2022. – 85, [1] c. – У 1966-2010 р.р. збірник вих. під назвою "Теоретична елктротехніка". Резюме укр., англ. мовами. - На обкл. журн. "Вісник Львівського ун-ту". Серія електроніка та інформаційні технології
486354
  Карпінець Б.І. Електроніка та мікропроцесорна техніка : навч. посібник / Б.І. Карпінець ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363. – ISBN 978-966-694-270-1
486355
  Кобченко К. Електронна "Енциклопедія Київського університету" представляє себе світові / К. Кобченко, О. Мостяєв // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 1, 2


  "Енциклопедія Київського університету" - науково-довідковий електронний ресурс (http://eu.univ.kiev.ua/), який має на меті всебічно представити історію КНУ імені Тараса Шевченка від часу його заснування як Університету Св. Володимира до сьогодення. ...
486356
  Папакін Г.В. Електронна археографія: новітній напрям старої науки, її складові та стан досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 25-34


  Уперше проаналізований яскравий феномен сучасної гуманітарної науки - електронна археографія, поява якого в останні десятиліття ставить нові проблеми перед публікаторами історичних джерел. Подаються пропозиції щодо її структури, основну увагу приділено ...
486357
  Лангенбах М.О. Електронна база моделей семантико-синтаксичної сполучуваності іменників української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 249-252. – Бібліогр.: Літ.: с. 252; 8 п. – ISSN 1729-360Х
486358
  Добровольська В.В. Електронна бібліотека "Україніка" - унікальний інтегрований ресурс цифрової документальної спадщини // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 79-87. – ISSN 2409-9805
486359
  Микитенко А. Електронна бібліотека «Культура України» // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 5-6
486360
  Стронська Н.Т. Електронна бібліотека в контексті інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 43-49. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження з розглядом особливостей репрезентації електронної бібліотеки на тлі інформаційного суспільства як осередку актуалізованих останнім даних. Останнє пов"язане зі специфікою функціонування електронної бібліотеки, структурною ...
486361
  Терентьєв С.О. Електронна бібліотека в правовому полі // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 68-70. – ISBN 978-966-602-335-6
486362
  Сенченко Н. Електронна бібліотека Києво-Печерської лаври: проблеми створення та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (305), грудень. – С. 13-18. – ISSN 2076-9326
486363
  Ритар І. Електронна бібліотека ОУНБ ім. Д.І. Чижевського поповнилася раритетним виданням з етнографії // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 23-25
486364
  Іванова М. Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 43-47. – ISSN 2076-9326
486365
  Аліференко І. Електронна бібліотека Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 27-29
486366
  Спірін О.М. Електронна бібліотека як джерело статистичних даних для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень / О.М. Спірін, Т.Л. Новицька, А.В. Яцишин // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – C. 7-26. – ISSN 1998-6939


  "У статті досліджено особливості використання статистичного модуля IRStat2 Електронної бібліотеки НАПН України у формуванні статистики для інформаціно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень."
486367
  Ланде Д. Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації / Д. Ланде, О. Баркова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 12-17. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1029-7200


  Автори статті пропонують узагальнену схему функціонування мережі електронних бібліотек, яка ґрунтується на феномені конвергенції двох напрямів діяльності бібліотеки - обслуговування користувачів і формування фонду. Розглядаються окремі параметри мережі ...
486368
  Стронська Н.Т. Електронна бібліотека як структурна частина інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах": постановка проблеми // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 37-43. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження з розглядом особливостей репрезентації електронної бібліотеки на тлі інформаційного суспільства як осередку актуалізованих останнім даних. Останнє пов’язане зі специфікою функціонування електронної бібліотеки, структурною ...
486369
  Беззуб І.О. Електронна бібліотека як частина інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 215-218. – ISBN 978-966-02-7706-9


  Електронні бібліотеки (ЕБ) – один із популярних та перспективних напрямів організації електронних інформаційних ресурсів. Вони створюються як розподілені інформаційні системи, що дозволяють ефективно використовувати цифрові формати інформаційних ...
486370
  Айвазян О.Б. Електронна бібліотечна система: проблеми обліку // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 23-26


  У повідомленні поставлена проблема обліку електронних ресурсів та їх використання в бібліотеках вищих навчальних закладів України.
486371
  Пркоф"єва О.В. Електронна біржа в області перестрахування: FLY RE: особливості розвитку та функціонування // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 198-204
486372
  Трушкіна Н.В. Електронна біржова платформа як інструмент організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 113-118. – ISSN 2222-4459
486373
  Слива Т.Ю. Електронна будова [CH3C(NOH)COOH]2 і [CU{CH3C(NOH)CO2}2-H]Py / Т.Ю. Слива, Р.Д. Лампека, І.В. Распертова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-31. – (Хімія ; Вип. 35)


  Досліджено електронну і просторову будову димеру 2-оксимінопропіонової кислоти (H2L) та її комплексної сполуки [Cu (HL)2 -H]Py. Виявлено, що димеризація не призводить до значних змін в електронній будові і геометрії фрагментів химерної молекули (H2L)2, ...
486374
  Хижний Ю.А. Електронна будова кристалів вольфрамату свинцю PbWO4 на енергетичній ділянці міжзонних оптичних переходів / Ю.А. Хижний, С.С. Неділько // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 417-428. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наведено результати ab-initio розрахунку електронної структури молекулярного кластера з двох формальних одиниць кристала вольфрамату свинцю PbWO4. За допомогою розрахованих енергетичних розподілів парціальних густин електронних станів атомів кластера ...
486375
  Кулініч А.В. Електронна будова та спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів = Electronic structure and spectral and fluorescence properties of merocyanines / А.В. Кулініч, О.О. Іщенко ; [НАН України, Ін-т орган. хімії]. – Київ : Наукова думка, 2022. – 318, [1] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 279-314. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1871-6
486376
  Кулініч А.В. Електронна будова та спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів у різних середовищах : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Кулініч Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
486377
  Пашкевич О. Електронна версія українського ділового тижневика "Галицькі контракти" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 51-53. – ISBN 966-95840-5-1
486378
  Даніч В.М. Електронна взаємодія суб"єктів господарювання під час глобальних викликів / В.М. Даніч, М.С. Татар // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 60-68. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
486379
  Туровська Л. Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки / Леся Туровська, Інесса Смоляр // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Досліджено організацію електронних бібліотечних виставок у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського як засобу продукування й організації наукових знань та інструменту дистанційного обслуговування у процесі задоволення потреб користувачів ...
486380
  Туровська Л. Електронна вітрина нових надходжень до фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в системі дистанційного бібліотечного обслуговування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341
486381
  Голусяк М. Електронна газета // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 23-26. – ISBN 966-95840-5-1
486382
  Орлова Н.С. Електронна готовність органів публічної влади в Україні / Н.С. Орлова, Ю.Л. Мохова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – C. 61-66. – ISSN 2306-6814
486383
  Яхонтова Т.В. Електронна групова дискусія як жанр міжнародного наукового спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 711-718. – ISBN 966-581-481-8
486384
  Ліу Й. Електронна демократія в інформаційну епоху: досвід Китаю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 218-224. – ISSN 0132-1331
486385
  Золотар О.О. Електронна демократія і цифрова диктатура // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 16-25
486386
  Грицяк Н.В. Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 223-226. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741
486387
  Константинівська А.К. Електронна демократія як невід"ємний елемент інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 231-233
486388
  Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку : Дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / С.О. Бойчун ; КНУТШ, Ін-т міжнар. віднос., Каф. міжнар. комунікацій та зв"язків з громадськістю. – Київ : [Б. в.], 2010. – 189 л. + Додатки: л. 189. – Бібліогр.: л. 179-188
486389
  Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Бойчун С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
486390
  Дубас О.П. Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 187-190
486391
  Барікова А.А. Електронна держава: нова ефективність урядування : монографія / А.А. Барікова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 223, [1] с. – Глосарій: с. 197-203. - Алф.-предм. покажчик: с. 204-206. – Бібліогр.: с. 207-223. – ISBN 978-966-667-666-8
486392
  Натаров О. Електронна джерельна база у відображенні життя релігійних організацій в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 143-160.
486393
  Висоцький О.Ю. Електронна дипломатія як інструмент пропаганди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  The main of the study is to reveal the essence and instrumental potential of e-diplomacy in objective the international arena, particularly in the area of effective implementation impact on foreign audiences. Methodological basis of research is the ...
486394
  Находкін М.Г. Електронна діагностика поверхні твердих тіл та тонких плівок // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 19-25
486395
  Матвейчук Л.О. Електронна діяльність державної фіскальної служби України - інноваційний механізм соціальної реабілітації // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 282-285. – ISBN 978-966-654-490-5
486396
  Прохоренко О. Електронна доставка документів у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського: досвід упровадження / Олена Прохоренко, Тетяна Павленко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті узагальнено досвід ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського щодо упровадження в роботу МБА, ДД нової послуги - електронної доставки документів (ЕДД). Визначено перспективи використання цієї інноваційної сервісної послуги для задоволення потреб ...
486397
  Карлова І.О. Електронна звітність та "законні" її користувачі в умовах сучасного інформаційно-комунікаційного середовища / І.О. Карлова, О.І. Поліщук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 82-89. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті визначено переваги та недоліки електронного способу подання звітності з окремим виділенням, на прикладі інших держав, можливого витоку інформації з інформаційних баз даних, які формуються контролюючими органами в умовах глобального ...
486398
  Коплак О.В. Електронна і ядерна спінова динаміка в напівпровідникових нано- та гетероструктурах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07, 104 / Коплак Оксана Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 370 арк. – Надзаг. дані тит. арк. продубльовано. - Додатки: арк. 358-370. – Бібліогр.: арк. 14-19, 321-357, в додатках: арк. 364-369 та в підрядк. прим.
486399
  Коплак О.В. Електронна і ядерна спінова динаміка в напівпровідникових нано - та гетероструктурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Коплак Оксана Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
486400
  Білоцерковець Н. Електронна ідентифікація та електронна автентифікація: деякі аспекти співвідношення і розмежування понять // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 255-256
486401
  Токарев П. Електронна інтерактивна панель як сучасний засіб професійної підготовки майбутніх учителів фізики // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 68-74. – ISSN 1562-529Х
486402
  Шрайберг Я. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство: що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 70-86 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1682-2366
486403
  Шрайберг Я. Електронна інформація, бібліотеки і суспільство:що нам чекати від нового десятиліття інформаційного століття ? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 96-125. – ISSN 1682-2366
486404
  Мельник-Хоха Електронна інфраструктура Львівської Національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / Мельник-Хоха, В. Мудроха // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (270). – С. 7-17. – ISSN 1029-7200
486405
  Богун Н. Електронна книга в бібліотечних колекціях // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 22-24
486406
  Водолазька С.А. Електронна книга як різновид інноваційної технології у видавничій галузі країн Східної і Західної Європи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 94-97


  У статті йдеться про електронну книгу як різновид технічної інновації, значення її для світового видав-ничого ринку. Характеризуються причини її появи, регіональні особливості розповсюдження, специфіка апровадження і впливу на людину. Визначаються ...
486407
  Шрайберг Я. Електронна книга, майбутнє бібліотеки і суспільна свідомість: спроба осмислення і передбачення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 80-121 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 26 назв. – ISSN 1682-2366
486408
  Колоскова Г.В. Електронна книговидача як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів Дніпровського регіону // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 109-117. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано особливості формування, зберігання, використання та розвитку електронних фондів і колекцій документів, видачі електронних видань як нового напряму інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек. Визначено роль і місце ...
486409
  Мутаєва О.П. Електронна колекція карт НБУ ім. В.І. Вернадського в системі наукового інформаційного простору України / О.П. Мутаєва, С.П. Боднар // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 151-159


  Стаття присвячена питанню популяризації електронної колекції карт картографічних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Розглянуто структуру електронної колекції, її наповненість та режими доступу до бібліотечного ресурсу, як ...
486410
  Машина Ю.В. Електронна комерція - платіжні системи мережі Інтернет // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 344-348. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
486411
   Електронна комерція : Навчальний посібник. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 326с. – ISBN 966-574-373-2
486412
  Макарова М.В. Електронна комерція : Посібник / М.В. Макарова. – Київ : Академія, 2002. – 272с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-131-7
486413
  Плескач В.Л. Електронна комерція : підручник / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. – Київ : Знання, 2007. – 536с. – ISBN 966-346-241-8
486414
  Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.І. Шалева. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-215. – ISBN 978-611-01-0152-3
486415
  Оліфіров О.В. Електронна комерція : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Оліфіров, К.О. Маковейчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т обліку і фінансів, Каф. інформ. систем і технологій упр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 305, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 302-305. – Бібліогр.: с. 296-299. – ISBN 978-966-385-253-9
486416
  Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Шалева. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-215. – ISBN 978-611-01-0152-3
486417
  Дражниця С.А. Електронна комерція : навч. посібник / Дражниця С.А. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-181. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-216-1
486418
  Курташова І.В. Електронна комерція в Україні та її перспективи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-84. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
486419
   Електронна комерція в Україні та основні інноваційні тренди її розвитку / К.Б. Волощук, Ю.О. Волощук, В.Р. Волощук, С.В. Богачик // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Горюк В., Мєжва-Герштек М., Носал П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 31. – С. 98-109. – ISSN 2706-9052
486420
  Патраманська Л.Ю. Електронна комерція в Україні та Польщі: порівняльний аналіз // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 209-215. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
486421
  Задорожний З. Електронна комерція в Україні: дискусійні аспекти нормативно-правового регулювання // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 119-126. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
486422
  Ховрак І.В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
486423
  Чан К.А. Електронна комерція в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 229-232. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто особливості електронної торгівлі у сучасних умовах.
486424
  Шевченко О. Електронна комерція в умовах чинного законодавства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.142-143. – ISSN 0132-1331
486425
   Електронна комерція і право : навч.-метод. посібник для студентів магістерської програми "Міжнародне та порівняльне право інтелектуальної власності" / [уклад. А.А. Маєвська]. – Харків : Національний університет "Юридична академія ім. Ярослава Мудрого", 2012. – 420, [1] с. : табл. – На обкл.: Проект Tempus JP-00121-2008 IPMASTER "Intellectual Property Law: New Master Curriculum for hte National Consultancy e-Centre on IP management". - Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 9-26 та в прим. в кінці модулів
486426
  Краус К.М. Електронна комерція та інтернет-торгівля : навч.-метод. посібник / К.М. Краус, Н.М. Краус, О.В. Манжура. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2021. – 454, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 449-454. – ISBN 978-617-646-503-4
486427
  Салій Т.М. Електронна комерція та Інтернет в інформаційному секторі економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 114-117.
486428
  Повна С. Електронна комерція та цифровий маркетинг у розвитку національних підприємств / С. Повна, Ю. Олифіренко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – С. 64-73. – ISSN 2411-5215
486429
  Гетманцев М.О. Електронна комерція у сучасному праворозумінні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (226). – C. 6-15. – ISSN 2308-9636
486430
  Селюченко Н.Є. Електронна комерція як інструмент забезпечення безперервності бізнесу в умовах пандемії COVID-19 / Н.Є. Селюченко, А.М. Білогрива // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 159-166. – ISSN 2707-5710
486431
  Трофимова Н.В. Електронна комерція як механізм інтернаціоналізації бізнесу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 20-26.
486432
  Василенко О.С. Електронна комерція як напрям уніфікації в рамках ЮНСІТРАЛ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 338-341


  Дослідження присвячено вивченню питань уніфікації міжнародного приватного права в рамках роботи ЮНСІТРАЛ у сфері електронної комерції, зокрема, аналізу конвенцій та інших документів ЮНСІТРАЛ у сфері електронної торгівлі, аналізу їх основних положень, ...
486433
  Чучковська А.В. Електронна комерція як правове явище // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 78-84.
486434
  Дячук О.А. Електронна комерція як соціальний феномен // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – C. 3-13. – (Серія соціологічна ; вип. 11). – ISSN 2078-144X
486435
  Чучковська А. Електронна комерція: деякі проблеми правового регулювання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.111-117. – ISSN 0132-1331
486436
  Куценко Д.М. Електронна комерція: сутність та проблеми правового регулювання // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 51-54. – ISBN 978-966-493-863-8
486437
  Запека В.М. Електронна комерція: сучасні тенденції / В.М. Запека, Л.Б. Кубявка // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 346-347
486438
  Естрінгер Клаус Електронна комунікаційна система (ЕКС) як засіб зв"язку з банками та іншими кредитними установами на дому (інструментальний маркетинговий підхід) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
486439
  Теус С.М. Електронна концепція водневої крихкості металів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-68. – ISSN 0372-6436


  За допомогою розрахунків із перших принципів та експериментальних методик досліджено особливості впливу водню на фізико-механічні властивості матеріалів. Показано, що теорія підсиленої воднем локалізованої пластичності адекватно описує явище водневої ...
486440
   Електронна кореляція і фізико-хімічні властивості матеріалів : Посібник. – Москва : Вища школа, 1979. – 91с.
486441
  Скіцько В.І. Електронна логістика як складова сучасного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 309-314. – ISSN 2222-4459
486442
  Міхровська М.С. Електронна медицина в Україні: зміст та особливості становлення // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 65-67
486443
  Салига Ю.Т. Електронна мікроскопія біологічних об`єктів / Ю.Т. Салига, В.В. Снітинський. – Львів : Світ, 1999. – 152с. – ISBN 966-603-036-5
486444
   Електронна мікроскопія цитопатології вірусних інфекцій рослин на моделі "тютюн - вірус тютюнової мозаїки : метод. рекомендації / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [рек. підгот.: О.В. Шевченко, О.А. Іутинська]. – Київ, 2009. – 31 с., включ. обкл. : іл. – Без. тит. арк. - Слов. термінів: с. 31. – Бібліогр.: с. 28-30
486445
  Свистун В.В. Електронна музика в епоху постмодерну // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 124-125
486446
  Бондаренко А.І. Електронна музика в Україні останньої третини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бондаренко Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
486447
  Сірко Ірина Електронна музика як фактор групової ідентифікації молоді : філософсько-антропологічний аспект // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-44
486448
  Самохіна Н. Електронна наукова бібліотека як засіб інтелектуального доступу до документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 307-316. – ISSN 2224-9516
486449
  Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / Катерина Лобузіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 18-23. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто проблеми інтеграції бібліографічних даних та бібліотечних електронних ресурсів у наукові інтернет-комунікації на основі технологій семантичного вебу. Запропоновано рішення щодо інтеграції електронної бібліотеки наукових періодичних видань ...
486450
  Вергунов В.А. Електронна наукова сільськогосподарська бібліотека як аспект удосконалення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування АПВ в Україні : наукова доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с. : іл., табл.
486451
  Урсол О. Електронна освіта як інструмент розвитку інформаційного суспільства // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 207-212. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті розглянуті основні тенденції розвитку електронної освіти. Проаналізовано сучасний етап розвитку e-learning і головних чинників, які впливають на успішність та ефективність його впровадження у традиційну освіту. Висвітлено переваги навчання з ...
486452
  Політанський В.С. Електронна освіта як фундамент демократичного та правового майбутнього // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 3. – С. 108-126. – ISSN 1993-0909
486453
  Безрученков Ю. Електронна освіта: реалізація в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 67-71. – ISSN 2308-4634
486454
  Кармаза О. Електронна особа (особистість) як суб"єкт правовідносин у цивілістичному процесі / О. Кармаза, О. Грабовська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 5-10. – ISSN 2663-5313
486455
  Рижко І. Електронна періодика у системі наукової комунікації: особливості становлення та функціонування // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 52-56. – ISSN 2226-8669
486456
  Пастушенко О.В. Електронна періодика як складова інформаційних ресурсів у працях українських бібліотекознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр.: 14 назв.


  Розглядаються питання дослідження в українській бібліотечній сфері періодичних видань нового типу - електронних журналів та газет у системі соціальних комунікацій. Показано, що в дисертаційних працях, монографіях та статтях розв"язуються питання видів ...
486457
  Дончак Л.Г. Електронна петиція як індикатор довіри громадян до влади / Л.Г. Дончак, В.Г. Мазур // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 201-208. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
486458
  Каденко Д.О. Електронна петиція як механізм взаємодії між органами публічної влади та суспільства // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 44-47. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
486459
  Лук"ян В.О. Електронна петиція як одне з інформаційних прав людини і громадянина // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 149-151. – ISBN 978-617-7611-44-7
486460
  Лученко Д. Електронна петиція як форма оскарження рішень, дій або бездіяльності суб"єктів публічної влади // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 53-64. – ISSN 1026-9932
486461
  Ємельянова А.Г. Електронна петиція як форма реалізації конституційного права на участь в управлінні державними справами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ємельянова Анна Геннадіївна ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
486462
  Мельянков В. Електронна платіжна система WM Transfer: сучасна проблематика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 167-169
486463
  Власюк І.І. Електронна платформа Dozorro та її роль в громадському контролі державних закупівель // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 51-53. – ISSN 2313-0431
486464
  Марцева І.С. Електронна платформа державних закупівель: проблеми державного управління та практики застосування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 377-381
486465
  Стадник В.Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В.Й. Стадник, М.О. Романюк, Р.С. Брезвін ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-305. – ISBN 978-617-10-0044-5
486466
   Електронна реєстрація дисертацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У зв"язку із введенням УкрІНТЕІ дослідної експлуатації системи електронної реєстрації захищених дисертацій, Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України звернувся до керівників ВНЗ та Голів спеціалізованих вчених рад з ...
486467
  Синютка Н.Г. Електронна резидентність та пряме оподаткування: аспекти фінансової безпеки / Н.Г. Синютка, О.С. Червінська, В.В. Гоменюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 363-369. – ISSN 2222-4459
486468
   Електронна система // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти першокурсники факультету комп"ютерних наук, фізики та математики Херсонського державного університету тестуватимуть електронну систему "ХДУ-24".
486469
  Кравченко С. Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек: попередні підсумки роботи // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 28-31
486470
  Письменний І.О. Електронна система охорони здоров"я: постійний моніторинг стану пацієнта : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Письменний Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв
486471
  Петухова Л.Є. Електронна система підтримки нормативно-правової бази дистанційної системи навчання / Л.Є. Петухова, Н.В. Осипова // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 12-18. – ISSN 1998-6939


  У роботі проаналізовано інформаційно-комунікаційні технології в системі дистанційної освіти, їх зміст, місце й функції в навчальному процесі.
486472
  Шкумат А.П. Електронна спектроскопія в хімічних дослідженнях та в хімічному матеріалознавстві : лаб. практикум : навч. посібник / А.П. Шкумат ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-167 та в кінці частин. – ISBN 978-966-285-265-3
486473
  Пустовіт Ю.В. Електронна структура FeSe1-xTex в околі рівня Фермі та її зміни з температурою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Пустовіт Юрій Валерійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
486474
  Находкін М.Г. Електронна структура інтерфейсів Cu/Ge(111) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 297-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів електронної спектроскопії досліджено формування Cu/Ge інтерфейсів при адсорбції Си на кристалічних та розупорядкованих бомбардуванням іонами Аr+ поверхнях Ge(111) при кімнатній температурі. Установлено, що на розупорядкованих ...
486475
   Електронна структура купратів / П.К. Ніколюк, В.А. Макара, В.Г. Дзісь, В.М. Дідич, Ю.Л. Хом"яківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 365-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом рентгенівської емісійної спектроскопії досліджено електронну структуру інтерметалічних сполук YbCo[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2], YbCu[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2] та CeCu[нижній індекс 2]Si[нижній індекс 2].
486476
   Електронна структура молекулярної системи фуллерену С60 з індопентаметинцианіновим барвником при стековій і ковалентній взаємодіях / Г.М. Зарицька, В.А. Брусенцов, О.Л. Павленко, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, О.Д. Качковський, Ю.Л. Брікс // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 3. – С. 507-516. – ISSN 1816-5230
486477
   Електронна структура основ ціанінових барвників у розчинах і плівках / О.Л. Павленко, А.М. Гапонов, А.І. Лесюк, І.П. Пундик, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, П.Ю. Кобзар, В.В. Курдюков, О.Д. Качковський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 17, вип. 1. – С. 145-154. – ISSN 1816-5230
486478
  Годлевська О.А. Електронна структура та властивості сплаву FeTi / О.А. Годлевська, І.В. Плющай, С.П. Репецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 331-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В багатозонній s-d-моделі в наближенні діагонального безладдя методом когерентного потенціалу, що базується на кластерному розкладі для повної Т-матриці розсіяння, досліджено електронну структуру бінарного сплаву замінення FeTi. Розглянуто особливості ...
486479
  Хижний Ю.А. Електронна структура та механізми люмінесценції сполук із оксианіонами та катіонами Mn+ (n=1-4) у їх складі : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Хижний Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 386 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 327-367 арк.
486480
  Хижний Ю.А. Електронна структура та механізми люмінесценції сполук із оксианіонами та катіонами Mn+ (n=1-4) у їх складі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Хижний Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки Ураїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 106 назв
486481
  Єгорова Т. Електронна структура та спектри поглинання ціанінових барвників ряда тетразолоізоіндолу / Т. Єгорова, З. Войтенко, А. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-68. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Розраховано електронну структуру та спектри поглинання ціанінового барвника ряда тетразолоізоіндолу. Показано, що такі барвникі за своєю електронною структурою відносяться до карбоціанінів, хоча формально є монометинціанінами. Визначено ...
486482
  Репецький С.П. Електронна структура та спін-залежний транспорт у вуглецевих нанорурках з домішкою хрому / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 283-299. – ISSN 1024-1809
486483
  Годлевська Оксана Олександрівна Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Годлевська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 136с. – Бібліогр.: л. 121-136
486484
  Годлевська Оксана Олександрівна Електронна структура та умови існування впорядкованих фаз сплавів перехідних металів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Годлевська О.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
486485
  Шпак А.П. Електронна структура та фізичні властивості твердих тіл : навч. посібник для студентів фіз. та інж.-фіз. спеіальностей. вищ. закл. освіти / А.П. Шпак, Ю.А. Куницький, В.Є. Федоров ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Техн. центр НАН України. – Київ : [б. в.]. – ISBN 5-7763-9636-0
Ч. 1 : Системи з сильно локалізованими та делокалізованими електронними станами. – 2004. – 90, [1] с. : іл., табл. – Кн. опис. за обкл. - На тит. арк. зазнач. назву частини. – Бібліогр.: с. 90
486486
  Яворський Богдан Юрійович Електронна структура, поверхня ферміта оптичні властивості силіцидів перехідних металів : автореф. дис. ... кандид. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Яворський Богдан Юрійович ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1996. – 23 с.
486487
  Мазуренко Д.М. Електронна теорія речовини : Підручник / Д.М. Мазуренко. – Київ : Вища школа, 1969. – 176 с.
486488
  Синявська О.А. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 126-132. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
486489
  Покатаєва О.В. Електронна торгівля як нова форма організації торговельно-економічної відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 148-153. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
486490
  Кушерець Д. Електронна торгівля як чинник економічного розвитку країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 258-261
486491
  Ткаченко С.О. Електронна торгівля: шляхи підвищення культури обслуговування споживачів / С.О. Ткаченко, А.С. Дядін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 200-204. – ISSN 2222-4459
486492
  Савченко А. Електронна Україна: міф чи реальність? / А. Савченко, І. Івченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 3-6
486493
  Кравченко К. Електронна форма взаємодії з приватними особами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 99-101. – ISBN 978-617-7069-15-6
486494
  Безклуба О. Електронна форма господарських договорів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 98-100
486495
  Одегова Л. Електронна форма господарчого договору // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.29-34
486496
  Поліводський О.А. Електронна форма договору: перспективи застосування у сфері переходу прав на землю та іншу нерухомість // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 276-287. – ISSN 0869-2491
486497
  Швець Н. Електронна форма трудового договору в контексті реформування законодавства про працю / Н. Швець, Д. Черняченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 84-89. – ISSN 2307-8049
486498
  Міловська Н. Електронна форма укладення договорів страхування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 34-41. – ISSN 2663-5313
486499
  Когут О. Електронне адміністрування ПДВ: особливості впровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 160-162
486500
  Антоненко Н.В. Електронне адміністрування податку на додану вартість / Н.В. Антоненко, В.С. Хоменко // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 10-15. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті здійснено аналіз законодавчих змін на предмет недоліків, які можуть виникнути при функціонуванні системи електронного адміністрування ПДВ у майбутньому.
486501
  Веретеннікова Н.В. Електронне бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Веретеннікова Наталія Вячеславівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
486502
  Костюк А.А. Електронне видання в цифрову еру: сутність і визначення поняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 210-214


  У статті розглянуто феноменологічну специфіку електронних видань і проблеми їх визначення.Запропоновано можливі варіанти трактування поняття «електронне видання». The article deals with the phenomenological specificity of electronic editions and ...
486503
  Жарких М. Електронне видання творів Івана Франка // "Дивлячись на цей гірський світ" : літературознавчий збірник / НАН України, Ін-т Івана Франка ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін. ; відп. ред. А. Швець]. – Львів : [б. в.], 2018. – С. 351-353. – ISBN 978-966-02-8572-9
486504
  Каїді В. Електронне видання як інструмент підвищення якості дистанційної освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 25-30. – ISSN 2076-9326


  Розкриваються функції електронного видання як засобу підвищення інформаційної складової системи дистанційної освіти, до яких віднесено придбання, облік, зберігання, верифікація конвертованих даних; надання послуг з пошуку, придбання та доставляння ...
486505
  Дніпренко В.І. Електронне видання як об"єкт стандартизації: основні етапи та перспективи розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 93-102. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Обгрунтована актуальність процесу стандартизації в галузі електронних видань. Розглянуто основні етапи цього процесу. Здійснено порівняльний аналіз ДСТУ 7157:2010 "Видання електронні. Основні види та вихідні відомості" та ГОСТ 7-83-2001 "Электронные ...
486506
  Буторіна В.Б. Електронне виробництво в Україні: історія становлення та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 309-322. – ISSN 0320-4421
486507
  Жовнірчик Я.Ф. Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку / Я.Ф. Жовнірчик, В.В. Квасюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 105-113. – ISSN 2306-6814
486508
  Башук А.І. Електронне врядування України у контексті розбудови інформаційного суспільства // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 9-12


  У статті розглянуто українські реалії та проблеми впровадження системи електронного уряду в контексті вимог інформаційного суспільства, визначено суть і основні принципи даного поняття. The article considered the Ukrainian situation and problems to ...
486509
  Квітка С.А. Електронне врядування як інноваційний механізм взаємодії влади, бізнесу та громадянського суспільства: зарубіжний досвід та передумови розвитку в Україні / С.А. Квітка, О.О. Соколовська // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 26-34. – ISSN 2311-6420
486510
  Конопольва І.О. Електронне врядування як інструмент удосконалення механізму управління економічними процесами регіону : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 127-133. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
486511
  Онуфрієнко О. Електронне врядування: логіка еволюції концепції в контексті універсального тренду на конвергенцію громадянського суспільства та держави (досвід США) // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 21-33. – ISSN 2414-4436
486512
  Гандзюк І. Електронне голосування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 72
486513
  Стельмах О. Електронне голосування з використанням штрих-коду // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-81.
486514
  Савчин М. Електронне голосування та електронні вибори: стратегія чи популізм / М. Савчин, Р. Титикало, Я. Мерило // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 21, 25, 27
486515
  Соловйов Б.О. Електронне голосування як механізм подолання політичної корупції у виборчому процесі в Україні // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 371-376. – ISBN 978-617-7069-57-6
486516
  Данько Ю.А. Електронне голосування: можливості української рецепції // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 60-72. – ISSN 2411-7587
486517
  Христенко С. Електронне голосування: перспективи запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 280-281
486518
  Рябченко Т.О. Електронне декларування як ефективний засіб запобігання корупції в органах місцевого самоврядування / Т.О. Рябченко, А.В. Стеблянко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 14-19. – ISSN 2519-2353
486519
  Янко В. Електронне декларування як спосіб з корупцією в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 11. – С. 38-39
486520
  Котнюк Ю. Електронне декларування, або Як українці європейців перехитрили // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
486521
  Пасічник А. Електронне декларування: відновлення і розвиток інструменту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-30 квітня (№ 15/16). – С. 22-23. – ISSN 1992-9277


  Про необхідність відновлення електронного декларування сьогодні говорять усі. Але чи всі однаково розуміють механізм цього інструменту, його призначення та шляхи розвитку?
486522
  Котнюк Ю. Електронне декларування: пауза, яка може затянутися... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
486523
  Матвейчук Л.О. Електронне державне управління оподаткуванням: досвід Республіки Казахстан // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 68-77
486524
  Безкровний Є. Електронне звернення та електронна петиція як новели вітчизняного законодавства // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 62-69
486525
  Каїді В.В. Електронне книговидання як інформаційна складова дистанційної освіти // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 78-81. – ISBN 978-966-479-052-6
486526
  Столітній А. Електронне кримінальне провадження Швеції / А. Столітній, Я. Холмберг // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 67-73
486527
  Біленчук П. Електронне кримінальне провадження: Пріоритетні напрями цивілізаційного розвитку та можливості імплементації в Україні / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 12. – ISSN 1992-9277
486528
  Каланча І.Г. Електронне кримінальне судочинство: передумови виникнення, сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / І.Г. Каланча ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Харків : Право, 2018. – 237, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-546-9
486529
  Литвин О.В. Електронне листування з заявниками патентного відомства // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 54-55. – ISBN 978-617-696-813-9
486530
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 6. – 2018. – 117 с. – До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486531
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 3. – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486532
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 5. – 2018. – 123, [1] с. – До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486533
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 4. – 2018. – 122 с. – До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486534
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 2. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486535
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 40, № 1. – 2018. – 120 с.
486536
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 2. – 2020. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486537
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 1. – 2020. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486538
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 3. – 2020. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486539
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 4. – 2020. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486540
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 5. – 2020. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486541
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 42, № 6. – 2020. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486542
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 2. – 2021. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486543
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 1. – 2021. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486544
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 5. – 2021. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486545
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 4. – 2021. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486546
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 3. – 2021. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486547
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 43, № 6. – 2021. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486548
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 44, № 1. – 2022. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486549
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 44, № 2. – 2022. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486550
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 44, № 3. – 2022. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486551
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 44, № 4. – 2022. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486552
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 44, № 6. – 2022. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486553
   Електронне моделювання = Электронное моделирование = Electronic modeling : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 0204-3572
Т. 44, № 5. – 2022. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2018 р. журн. видавався рос. мовою
486554
  Тріщук О.В. Електронне навчальне видання в системі соціальних комунікацій / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь, В.С. Кір"як // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (67/68). – С. 60-70. – ISSN 2077-7264
486555
   Електронне навчальне видання як новий формат забезпечення навчального процесу у закладах вищої освіти / М.В. Бігдан, Р.М. Кантемирова, О.В. Кондрашова, О.Л. Резніченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 72-79. – ISSN 1995-0519
486556
  Фіголь Н.М. Електронне навчальне видання як соціокомунікаційне явище : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03, 27.00.04 / Фіголь Надія Миколаївна ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 46 с. – Бібліогр.: 38 назв
486557
  Зарембовський К.В. Електронне навчання - програмно-технічні аспекти організації / К.В. Зарембовський, В.П. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена основним напрямкам електронного навчання . Наведено етапи розвитку електронного навчання. Розглянуто дистанційне навчання як напрям навчання електронного. Виділено та описано форми дистанційного навчання та його функціональні ...
486558
  Аксьонов В. Електронне навчання в криміналістиці: суть, підходи та модель реалізації / В. Аксьонов, В. Кожевніков // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 253-257. – ISSN 2663-5313
486559
  Закусило О.К. Електронне навчання в Україні і світі. Ретроспектива і перспектива // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 1-14.
486560
  Левчук В.Г. Електронне навчання в університеті - основні тренди 2016 року // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 25-29. – ISBN 978-966-285-311-7
486561
  Борисюк О. Електронне навчання засобами Microsoft Office 365 // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 30-40. – ISSN 2522-1663
486562
  Галюлько З. Електронне навчання як інноваційний елемент навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах // Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 316-323. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
486563
  Руденко С.В. Електронне навчання як інструмент модернізації філософської та політологічної освіти / С.В. Руденко, Я.А. Соболєвський // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 52-58. – ISBN 978-966-439-931-6
486564
  Ільченко Б.О. Електронне наказне провадження // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 317-319. – ISBN 978-617-673-442-0
486565
   Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека" = Электронное научное издание "Публичное администрирование и национальная безопасность" = Electronic sientific publication "Public administration and national security" / голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Арошидзе П., Ахметова Л.С., Гечбаія Б.Н. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018-. – ISSN 2617-572Х
№ 1 (1). – 2018. – 65, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486566
   Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека" = Электронное научное издание "Публичное администрирование и национальная безопасность" = Electronic sientific publication "Public administration and national security" / голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Арошидзе П., Ахметова Л.С., Гечбаія Б.Н. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018-. – ISSN 2617-572Х
№ 2 (2). – 2018. – 63, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
486567
  Огійчук М.Ф. Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість / М.Ф. Огійчук, І.В. Горковенко, І.В. Сколотій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 376-381 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
486568
  Вербівський Д.С. Електронне освітне середовище навчання математичних дисциплін: принципи побудови і структура // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 55-58. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
486569
  Нестерович Є. Електронне перевідкриття класики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 20-25. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто способи нового прочитання та сприйняття класичних творів в умовах мультимедійного середовища Інтернет. Як найскравіший зразок перечитування класики висвітлено явище мешап роману, популярне у сучаній літературі США.
486570
  Савчин В.П. Електронне перенесення в напівпровідниках та напівпровідникових структурах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Савчин, Р.Я. Шувар ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1
486571
  Бойко О.І. Електронне портфоліо викладача - альтернативна форма оцінки його педагогічної діяльності та професіоналізму // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 150-155. – (Серія: Технічні науки ; № 1). – ISSN 2306-4412
486572
  Вакалюк Т.А. Електронне портфоліо як засіб відображення результатів науково- педагогічної діяльності викладачів ЗВО / Т.А. Вакалюк, С.М. Іванова, А.В. Кільченко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
486573
  Ляшенко Н.Є. Електронне портфоліо як засіб формалізації людського капіталу фірми // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 18-29 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
486574
  Бєльчева Т.Ф. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації результатів педагогічної діяльності / Т.Ф. Бєльчева, П.В. Бєльчев, А.А. Коробченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 59-66. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
486575
  Коцур І.С. Електронне правосуддя в цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 340-342. – ISBN 978-617-7096-97-8
486576
  Ізарова І. Електронне правосуддя як елемент реформування судоустрою та судочинства / І. Ізарова, В. Ткачук // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 249-253. – ISBN 978-617-7020-61-4
486577
  Олійничук О. Електронне правосуддя як елемент сучасної системи судочинства / О. Олійничук, Р. Олійничук, А. Колесніков // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 141-147. – ISSN 2524-0129
486578
  Мильцева В.С. Електронне правосуддя: виникнення та перспективи розвитку : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Мильцева Вероніка Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 204 арк. – Додатки: арк. 198-204. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 167-197
486579
  Костенко Л. Електронне середовище наукової бібліотеки / Л. Костенко, О. Жабін; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-27. – ISSN 1029-7200
486580
  Ленем Р.А. Електронне слово: демократія, технологія та мистецтво = The electronic word: democracy, technology, and the arts / Ричард А. Ленем ; [пер. з англ. та наук. ред. Андрія Галушка]. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 374, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 370-373. – Бібліогр. в прим.: с. 345-374. – (Серія "Зміна парадигми" ; вип. 10). – ISBN 966-521-355-5
486581
  Татаренко Г.В. Електронне судочинство в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 131-133. – ISBN 978-617-7272-11-2
486582
  Бежевець А.М. Електронне судочинство як необхідний елемент цифрової трансформації суспільства та держави // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 142-146. – ISSN 2616-6798
486583
  Лигін О. Електронне судочинство. Підсистемні реалії // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 25
486584
  Біленчук П. Електронне суспільство знань: досвід інноваційного розвитку та правнича стратегія відомого освітнього закладу з Рівненщини [Рівненський аграрний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування] / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
486585
  Гасимов Р.А. Електронне управління в органах місцевої влади: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто досвід упровадження інноваційних технологій у діяльність органів влади на регіональному рівні. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення електронного управління в органах місцевої влади. Рассмотрен опыт внедрения инновационных ...
486586
  Юрченко А.В. Електронне урядування - ефективний механізм запобігання політичній корупції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 4. – C. 83-90. – ISSN 2077-1800
486587
  Колосок А.М. Електронне урядування – шлях до формування соціально відповідальної держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 417-421. – ISSN 1993-6788
486588
   Електронне урядування = Electronic governance : підручник [до вивчення навч. дисциплін спеціалізації "Електронне урядування" освіт. програми магістер. підгот. за спец. "Публ. управління" / [А.І. Семенченко та ін. ; наук. ред.: Н.В. Грицяк та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. дані парал. укр., англ. - Глосарій: с. 123-127. – Бібліогр.в кінці розд. – ISBN 978-966-619-353-0
486589
  Марченко В.В. Електронне урядування в органах виконавчої влади: адміністративно-правові засади : монографія / В.В. Марченко. – Харків : Панов, 2016. – 443, [1] с. – Бібліогр.: с. 403-443 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-10-3
486590
  Міхровська М. Електронне урядування в сфері охорони здоров"я // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 286-288
486591
   Електронне урядування в Україні - ефективна влада для мешканців. – Київ : ПРООН/МПВСР, 2011. – 56 с. : іл. – Проект впроваджує та фінансує Програма розвитку ООН
486592
  Міхровська М. Електронне урядування в Україні: перспективи впровадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 100-101
486593
  Андрєєва О. Електронне урядування карликових держав // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 35-43


  У статті розглянуті питання еволюції поняття електронного уряду карликових держав від ідеї до практичної реалізації .Висунена теза про відсутність прямої залежності між розмірами держави і її успіхами в побудові е-уряду.
486594
  Андрєєва О.М. Електронне урядування Польщі: досвіт для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 39-48


  В статті акцентовано увагу на факторі сприяння Республіки Польща євроінтеграційним прагненням України, що відбувалося впродовж її головування в Європейському Союзі в другій половині 2011 р.
486595
  Бондар І.Г. Електронне урядування як механізм реалізації принципу демократизму в Україні // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 68-72. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
486596
  Котух Є.В. Електронне урядування як нова парадигма публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 122-127. – ISSN 2306-6814
486597
  Коршун Т. Електронне урядування як результат віртуалізації суспільства в епоху постмодернізму // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 184-192
486598
  Мовчан У.В. Електронне урядування як чинник демократизації суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 83-85
486599
  Матвейчук Л.О. Електронне урядування: теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 40-43. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичну площину електронного урядування, проведено аналіз підходів вітчизняних учених до тлумачення даного поняття та визначено неоднозначне його тлумачення, що вказує на недосконалість категоріально-понятійного апарату, що, у свою чергу, ...
486600
  Андрєєва О.М. Електронне урядування: теорія та практика : навч. посібник для студентів спец. 8.03020401 "Міжнародна інформація" / Андрєєва О.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Авега, 2015. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 205-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8953-27-9


  У пр. №1704468 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою та вдячністю, з побажаннями миру та добра від Вашої учениці! Підпис. квітень 2015 р.
486601
  Видюк А. Електронне цивільне судочинство: перспективи впровадження в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 227-228
486602
   Електронний "язик" розпізнає смаки // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Науковці Інституту високих технологій зав. сектору НДЧ С.В. Литвиненко і завідувач кафедри В.А. Скришевський представили концепцію штучного електронного "язика".
486603
  Андрієвська Е.М. Електронний cловник Le Visuel: переваги та недоліки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 18-24. – ISSN 2520-6397


  Розглядаються особливості французького електронного інтернет-словника Le Visuel. Аналізується структура словникових статей, окреслюються можли- вості використання лексикографічного ресурсу в роботі перекладача. Рассматриваются особенности ...
486604
  Терещук В.І. Електронний PR : навч. посібник для студентів ВНЗ / Терещук В.І., Терещук М.І. ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2014. – 252, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 240. - Предм. покажч.: с. 242-242. – Бібліогр.: с. 226-234. – ISBN 978-966-7735-93-7
486605
  Терещук В.І. Електронний PR як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави : монографія / Терещук Віталій Іванович. – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2012. – 199, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 189-199. – ISBN 978-966-7735-65-4
486606
  Коржик Н.А. Електронний абонемент бібліотеки в умовах упровадження інформаційно-комунікаційних технологій: методичні засади // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 147-157


  Розглядається бібліотечне обслуговування в сучасному контексті. Підкреслюється актуальність створення електронного абонементу бібліотеки.
486607
  Коржик Н.А. Електронний абонемент як засіб бібліотечного обслуговування // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 158-166


  Розглядається електронний абонемент сучасної бібліотеки як засіб бібліотечно-комунікаційного сервісу, характеризуються основні його процеси.
486608
  Коржик Н.А. Електронний абонемент як засіб удосконалення бібліотечно-комунікаційного сервісу : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Коржик Н.А. ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
486609
  Олексієнко Д. Електронний акціз: чи зможе цифрова система боротися з контрафактом та корупцією? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 липня (№ 26/27). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
486610
  Болонніков О. Електронний архів періодичних видань Back2News. Вивчай свою історію з першоджерел // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 9-11. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід оцифрування газет з фонду Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в рамках проєкту "Електронний архів періодичних видань Back2News" та висвітлюються умови співпраці та ...
486611
  Стрілець Н.О. Електронний архів у бібліотеці: проблеми та можливості використання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 215-223


  Розглядаються основні проблеми, можливості використання та необхідність створення електронного архіву в бібліотеці.
486612
  Стрілець Н.О. Електронний архів як засіб архівного зберігання цифрових документів у бібліотеках: організаційні засади // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 143-152


  Розглядаються організаційні заходи та форми щодо електронного архівування в бібліотеках; етапи реалізації. Пропонується впровадження електронного архіву в бібліотечні системи.
486613
  Гавриш Н.Б. Електронний архів як інструмент наукової комунікації // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 46-48. – ISBN 978-966-479-052-6
486614
  Подік І.І. Електронний аудит на основі податкового аудиторського файлу: світовий досвід та українські перспективи / І.І. Подік, М.О. Живко, А.І. Вольних // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 158-166
486615
  Подік І.І. Електронний аудит як один із податкових інструментів подолання негативних наслідків та загроз для економіки України, спричинених пандемією COVID-19 // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 118-121 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
486616
  Смілянець С. Електронний бібліографічний покажчик "Навігатор історика" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 5 (178). – С. 28. – ISSN 2076-9326
486617
  Грехов А.М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.М. Грехов ; Національний авіаційний ун-т; Ін-т післядипломного навчання ; Бізнес-школа НАУ. – Київ : Кондор, 2008. – 302с. – ISBN 978-966-351-078-1
486618
  Приймак В. Електронний бізнес в Україні: перспективи Інтернет-платежів / В. Приймак, Л. Нетребчук // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 210-217


  У статті розглядаються актуальні проблеми побудови та вдосконалення систем електронної комерції в Україні. Читачу запропоновано сучасні підходи здійсненення реалізації товарів/послуг через мережу Інтернет, використання якого в практиці сучасних ...
486619
  Міщенко В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг : Практичний посібник / В.І. Міщенко, А.В. Шаповалов, Г.В. Юрчук. – Київ : Знання, 2003. – 278с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-203-4
486620
  Гутарева Ю.В. Електронний бізнес як найперспективніша форма розвитку підприємства в період глобалізаційних перетворень / Ю.В. Гутарева, А.Є. Добровольська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 87-92. – ISSN 2222-4459
486621
  Слинько Д.М. Електронний грошовий обіг у світовій економіці та Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання виникнення та розвитку нового виду валют у міжнародних валютних відносинах - приватних електронних грошей. Проаналізовано переваги та недоліки приватних електронних грошей, проблеми, що перешкоджають їх поширенню, а також можливі ...
486622
  Поліводський О. Електронний договір щодо землі та іншої нерухомості. Виклики діджиталізації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)
486623
  Голубєва Н.Ю. Електронний договір як доказ у цивільному процесі // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 175-179. – ISBN 978-617-7530-15-1
486624
  Назарова І. Електронний документ у контексті міжнародних економіко-правових відносин // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Лизун М., Куриляк В. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Т. 22, № 1 (84), січень - березень. – C. 33-48. – ISSN 2519-4070
486625
  Кузьменко К. Електронний документ у податковому обліку // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 32-33
486626
  Павлова Ю.С. Електронний документ як джерело доказів у цивільному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Павлова Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
486627
  Блажівська Н. Електронний документ як доказ в адміністративному судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 26 січня - 1лютого (№ 4)


  Про міжнародну науково-практичну конференцію, яка пройшла в КНУ імені Тараса Шевченка. Ініціатором проведення конференції виступив юридичний факультет. У роботі форуму взяли участь представники освітянської і наукової спільноти та практики з України ...
486628
  Левицький С. Електронний документ як елемент цифрової трансформації суб2єктів економіки // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (68). – С. 44-51. – ISSN 2409-8892
486629
  Мєшков Д.Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990-2000) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 73-87. – ISSN 0320-9466
486630
  Яценко В. Електронний документ: теорія та практичне використання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 35-46
486631
  Глазова Т.В. Електронний документ: функції та завдання / Т.В. Глазова, В.А. Нехай // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 90-92. – ISBN 978-617-7511-00-0
486632
  Горська С. Електронний документообіг - в університети // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 6


  11 листопада у Державному університеті телекомунікацій в Навчально-науковому інституті менеджменту та підприємництва відбулось відкриття лабораторії "Віртуальний офіс", завдяки якій у виші впроваджуватимуть у навчання електронне урядування, зокрема ...
486633
  Балагура О.О. Електронний документообіг - консервативна складова інноваційних технологій: тенденції та перспективи // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 12-13
486634
  Патряк О.Т. Електронний документообіг в діяльності органів державної влади // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 41-45. – ISBN 978-966-927-534-9
486635
  Корнійчук К.С. Електронний документообіг в інфраструктурі управління промисловим підприємством // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 188-197. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто питання впровадження електронного документообігу на підприємствах. Проаналізовано особливості "паперового" документообігу, переваги електронного документообігу в умовах розвитку інформаційної інфраструктури сучасного підприємства, а також ...
486636
  Крутова А.С. Електронний документообіг в органах державної влади України: реалії сьогодення та перспективи розвитку / А.С. Крутова, О.В. Чумак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 12 (205). – С.112-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
486637
  Лютенко К. Електронний документообіг в Україні: бути чи не бути? / К. Лютенко, С. Яковлєв // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Розгляд нинішньої ситуації та подальші перспективи".
486638
  Семенюк В.В. Електронний документообіг в Україні: сучасний стан, проблеми, щодо його повного впровадження, та шляхи їх вирішення / В.В. Семенюк, В.О. Йовик // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 97-100. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
486639
  Судак В.О. Електронний документообіг в умовах воєнного стану // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень" : 4 листоп. 2022 р., м. Тернопіль, Україна / "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 24-25. – ISBN 978-617-8037-96-3
486640
  Чернишенко О.О. Електронний документообіг ВНЗ та його оптимізація. Університет як суб"єкт ІТ-індустрії / О.О. Чернишенко, Т.О. Охріменко, Т.О. Черненко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 35-39. – ISBN 966-8847-12-1


  Використання підходу показано на прикладі автоматизованої системи "Університет", яка розроблюється в Дніпропетровському нац. ун-ті ім. О. Гончара.
486641
  Курташова І.В. Електронний документообіг і його особливості : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 231-237 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
486642
   Електронний документообіг і підпис : навчально-методичний комплекс для магістрів спеціальності "Облік і аудит" / КНУТШ ; [упоряд. Т.Г. Мельник]. – Київ : Київський університет, 2010. – 47 с.
486643
  Крутова А. Електронний документообіг на підприємствах електронної комерції // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1810-3944
486644
  Почанська О. Електронний документообіг при укладенні трудового договору з надомними працівниками: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 30-33


  Стаття присвячена вивченню питання щодо правової регламентації використання електронного документообігу при укладенні трудового договору з працівниками-надомниками. Аналізується новий підхід до регулювання трудової діяльності надомних працівників за ...
486645
  Мельник Т. Електронний документообіг та електронний підпис // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 7. – С. 47-53.
486646
  Гарбич-Мошора Електронний документообіг у закладі вищої освіти, тенденції та перспективи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 80-84. – ISSN 2308-4634
486647
  Рябов В. Електронний документообіг у системі ВНЗ України / В. Рябов, О. Совенко // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Січень - лютий (№ 1). – С. 7
486648
  Застрожнікова І.В. Електронний документообіг у сфері освіти // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 3 (46). – С. 100-105. – ISSN 2414-4436
486649
  Угриновська О. Електронний документообіг у цивільному процесі України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 144-150. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
486650
  Рєзнік М. Електронний документообіг України в контексті проведення податкових перевірок // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 25
486651
  Шимченко Л. Електронний документообіг як інноваційний механізм організації публічного адміністрування в умовах удосконалення децентралізаційних процесів // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 294-311. – ISSN 2518-7600
486652
  Корнійчук К. Електронний документообіг як інформаційна основа модернізації діяльності транспортного підприємства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С.31-36. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано досвід використання електронного документообігу в середовищі транспортних підприємств. Основну увагу приділено дослідженню його функціональних особливостей у діяльності підприємств-перевізників; багатоманітності сфер практичного ...
486653
  Максименко Д.. Електронний документообіг як одна із базових технологій електронного урядування в Україні // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 37-39
486654
  Бугайчук А. Електронний документообіг. Правові аспекти життя в суспільстві // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (№ 9/10) : Електронний документообіг у закладах освіти. – С. 8-19
486655
  Ігонін В. Електронний документообіг: 5 запитань юристу // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  Закон "Про електронні документи та електронний документообіг" набув чинності ще у 2003 р. Поширенню ЕДО трохи згодом посприяв закон "Про електронні довірчі послуги".
486656
  Брель О. Електронний документообіг: організаційно-правові проблеми застосування // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-29.
486657
  Біленчук П. Електронний інтелект у правосудді: світоглядно-філософські, соціально-правові і морально-етичні виклики / П. Біленчук, М. Малій // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 червня (№ 21/22). – С. 36-38. – ISSN 1992-9277
486658
  Бодак О. Електронний інформаційний ресурс "Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського у дзеркалі газетної періодики" / О. Бодак, А. Федорчук // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 33-37. – ISSN 1029-7200
486659
  Едвард Вонг Сек Хін Електронний кадровий менеджмент та електронний рекрутинг у малому та середньому бізнесі (на прикладі Малайзії) / Едвард Вонг Сек Хін, Мехді Пурангі, Ахмад Захіррудін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 376-383 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
486660
  Бровді А.А. Електронний каталог бібліотечної колекції "Бібліотека Олени Рудловчак" // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 17-23. – ISBN 978-617-531-209-4
486661
  Станкевич О. Електронний каталог відділу наукової бібліографії ЛНБ ім. В. Стефанека НАН України: деякі питання лінгвістичного забеспечення // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 223-232. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
486662
  Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна, А. Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 1029-7200
486663
  Ширяєва О. Електронний каталог як інструмент популяризації фонду та ресурсів університетської бібліотеки / О. Ширяєва, М. Федорчеко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф., Харків, 26-27 жовт. 2021 р. / М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: І.В. Киричок, Н.Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 120-123
486664
  Гордієнко І. Електронний каталог як інформаційно-пошукова система // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 55-56
486665
  Луцишина Т. Електронний каталог як основний інформаційний ресурс бібліотек ВНЗ Західного регіону України у сучасному веб-просторі / Тетяна Луцишина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – С. 19-22. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено особливості функціонування електронних каталогів, поданих на сайтах університетських бібліотек Західного регіону України. Ключові слова: електронний каталог, бібліотека ВНЗ, веб-сайт бібліотеки, інформаційні ресурси, інформаційне ...
486666
   Електронний квиток у смартфоні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Упродовж 2020 року студенти вишів отримають можливість оформити електронні студентські квитки за допомогою онлайн-сервісу державних послуг "Дія".
486667
  Бігич О. Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 17-22. – ISSN 1817-8510
486668
  Березенська С.М. Електронний контент як компонент цифрової педагогіки // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 71-73. – ISBN 978-966-285-400-8
486669
  Андрієвська Е.М. Електронний лексикографічний ресурс [текст французькою мовою] та його використання в роботі перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 48-58


  Стаття знайомить із французьким лексичним порталом CNRTL. Аналізується робота інформатизованого словника [текст французькою мовою], описуються його переваги та недоліки., можливості використання під час перекладу.
486670
  Колотуха К. Електронний лікарняний лист: що це і як оформити // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 24, декабрь. – С. 12
486671
  Носкін В.О. Електронний маркетинг навчального закладу, як вимога сучасного полікультурного суспільства // Матеріали конференції I Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища" : (до 100-річчя НАН України) : Кременчук, 23-24 листоп. 2017 р. / "Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2017. – С. 90-92
486672
  Бочко О. Електронний маркетинг сучасності // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 65-68. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
486673
  Вертелєва О.В. Електронний маркетинг туризму в контексті глобальних викликів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-42
486674
  Булах Т. Електронний мерчандайзинг: сутнісні характеристики, специфіка застосування в інтернет-книгарнях / Тетяна Булах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано основні складові електронного мерчандайзингу (проектування сайта, презентація продукції та просування товару) та їх застосування в інтернет-книгарнях.
486675
  Іськів І. Електронний механізм допомоги учасникам АТО і переселенцям // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 73-74
486676
  Находкін М.Г. Електронний мікроскоп / М.Г. Находкін. – Київ, 1953. – 23с.
486677
  Олійник Н.Ю. Електронний навчальний контент як ключове поняття цифрової педагогіки // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 78-79. – ISBN 978-966-285-400-8
486678
  Ткаченко О.М. Електронний навчальний контент як фактор успішності студентів при вивченні програмування // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 451-452
486679
  Березенська С.М. Електронний навчальний контент: практичні аспекти побудови траєкторії вивчення // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 6-7
486680
  Васильєва Д.В. Електронний навчальний посібник з математики // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 23-34. – ISBN 978-966-644-526-4. – ISSN 2411-1309
486681
  Кухарчук І. Електронний навчальний посібник з синтаксису складного речення для студентів філологічних факультетів: зміст, структура, особливості моделювання / І. Кухарчук, Р. Кухарчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 138-147. – ISSN 2312-5993
486682
  Шлапак Ю. Електронний навчальний посібник як інноваційний вид програмно-педагогічних засобів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 278-288. – ISSN 2224-9516
486683
  Добровська Л.М. Електронний навчально-методичний комплекс як засіб пізнання та організації навчання в технічних ВНЗ // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 32-41
486684
  Демкова В.О. Електронний навчально-методичний комплект "природничі науки в педагогічних університетах: лабораторний експеримент з фізики в хмаро орієнтованому середовищі" / В.О. Демкова, Н.А. Мисліцька, В.Ф. Заболотний // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 96-100. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
486685
  Довгий С.О. Електронний парламент - рушійна сила у формуванні інформаційного суспільства в Україні / Довгий С.О., Сидоренко О.О., Гуляєв К.Д. – Київ : Логос, 2014. – 89, [1] с. : іл., кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 89. – ISBN 978-966-171-872-1
486686
  Антоненко С.А. Електронний парламент у контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 151-157. – ISSN 2220-1394
486687
  Баклан І.В. Електронний парламент: методологія прийняття рішень у процесі нормотворення / І.В. Баклан, Ю.М. Селін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 13-20. – ISSN 2222-5374
486688
  Баклан І.В. Електронний парламент: сучасні методи підтримки прийняття рішень у процесі нормотворення / І.В. Баклан, Ю.М. Селін // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 18-24. – ISSN 2222-5374
486689
  Топузов Олег Електронний педагогічний програмний засіб для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії : Нові видання // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-30
486690
  Козіел Г. Електронний підпис-задачі та проблеми : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 118-122 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
486691
  Костенко О.В. Електронний підпис та електронні довірчі послуги в законодавстві Сполучених Штатів Америки // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (26). – С. 76-83. – ISSN 2616-6798
486692
  Блажівська Н. Електронний підпис у праві Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 113-123. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
486693
  Бугайчук А. Електронний підпис. 10 запитань та відповідей // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Вересень - Жовтень (№ 9/10) : Електронний документообіг у закладах освіти. – С. 56-63
486694
  Шлапак Ю. Електронний підручник (посібник): стан і перспективи в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 69-82. – ISSN 2224-9516
486695
  Кухарський В. Електронний підручник в українській вищій освіті: від ідеї створення до реалізації / В. Кухарський, О. Осередчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 84-90. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
486696
  Зубань О. Електронний підручник з української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 51-56. – ISSN 0320-3077
486697
   Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) / Чемеркін С.Г., Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Шляхова В.В. ; МОН України ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства. – Київ : Максимум, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-1629-07-2
486698
  Левшин М. Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ / М. Левшин, Ю. Прохур, О. Муковіз // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 60-67.
486699
  Оніщенко С.М. Електронний підручник у сучасній системі освіти / С.М. Оніщенко, А.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 271-275. – ISBN 978-966-285-302-5
486700
  Панькевич О. Електронний підручник як ефективний навчальний засіб підготовки майбутніх документознавців // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 218-220
486701
  Пальм Г.А. Електронний підручник як засіб організації самостійної роботи студентів // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 364-371.
486702
  Кочерга Є.В. Електронний підручник як засіб підвищення ефективності здоров"язбережувальної освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 170-173. – ISBN 978-966-285-311-7
486703
  Дудка В. Електронний підручник: становлення феномену та проблема типологізації понять. / В. Дудка, Л. Дудка // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 6 (94). – С. 43-46.
486704
  Коряшкіна К.О. Електронний посібник з вивчення фрактальної геометрії // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 496-499
486705
  Альошкіна К. Електронний посібник з теоретичної фольклористики: проблематика розроблення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 21-26


  У статті представлено результати першого етапу розроблення електронного посібника з теоретичної фольклористики у формі теоретичних висновків та пробного фрагменту майбутнього електронного посібника. В статье представлены результаты первого этапа ...
486706
  Харчук В. Електронний правочин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 62-63.
486707
  Блажівська Н.Є. Електронний правочин: поняття та класифікація // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-35.
486708
  Єсімов С. Електронний протокол у справі про адміністративні правопорушення: теоретичні та практичні аспекти / С. Єсімов, А. Крижановський, В. Крижановська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 108-113
486709
  Лощинська Н. Електронний профіль академіка М.Г. Жулинського в ресурсах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 286-296. – ISSN 2224-9516
486710
   Електронний реєстр пацієнтів - частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги / О.Н. Литвинова, Н.О. Теренда, Н.Я. Панчишин, Н.Є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2017. – № 1 (71). – С. 4-7. – ISSN 1681-2786
486711
  Соколенко О.А. Електронний ресурс колірно-графічного моделювання colourlovers як джерело вивчення концептуалізації кольору // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 474-479


  Розглянуто характерні особливості концептуалізації та номінації кольору на сучасному етапі розвитку лінгвокультурної американської спільноти. Проаналізовано вплив технологічної революції на динаміку розвитку колірної картини світу. Обґрунтовано ...
486712
  Ромасевич Ольга Електронний ресурс, доступний кожному // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 20. – ISSN 0130-5263
486713
  Зєлєніна М.В. Електронний референдум як елемент прямої електронної демократії в Україні / М.В. Зєлєніна, Л.Р. Наливайко // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 26-29. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  У контексті розвитку електронної демократії, доцільно звернути увагу на систему електронного урядування, яка сьогодні також перебуває у процесі реалізації. Зазначимо, що інструменти е-урядування здатні забезпечити значне покращення якості ...
486714
  Тимченко Г.М. Електронний робочий зошит як засіб організації самостійної роботи студентів з курсу "Фізична реабілітація" / Г.М. Тимченко, Р.Р. Салахетдинов // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 79-81. – ISBN 978-966-285-400-8
486715
  Білоконь М.В. Електронний словник афіксальних морфем (есам) сучасної української мови (суфікс -к-) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 34-42


  Проведено комплексний семантичний аналіз суфікса -к- як одиниці морфемного мовного рівня та як одиниці словотвірної системи мови. Проаналізовано словотвірні типи на базі значень омонімічних суфіксів -к-. Представлено фрагмент Електронного словника ...
486716
  Сорока Н.В. Електронний словник епітетів творів Василя Стуса та Миколи Вінграновського // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 343-346


  В статті розглядається система епітетів у творах Василя Стуса та Миколи Вінграновського. Укладено словник та здійснено порівняння індивідуально-авторських епітетів. В статье рассматривается система эпитетов в произведениях Василия Стуса и Николая ...
486717
  Дарчук Н.П. Електронний словник лінгвістичної термінології з інформаційно-пошуковою системою (тезаурус) / Н.П. Дарчук, В.М. Сорокін // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 224-229. – Бібліогр.: Літ.: с. 229; 16 назв. – ISSN 1729-360Х
486718
  Дарчук Н. Електронний словник лінгвістичної термінології створено // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Автор, доц. кафедри сучасної укр. мови Інституту філології, розповідає про роботу над проектом зі створення Електронного словника укр. лінгвістичної термінології, який укладено протягом 2009-2010 років у лабораторії комп"ютерної лінгвістики Ін-ту ...
486719
  Дарчук Н. Електронний словник мови Тараса Шевченка: методика і технології укладання / Н. Дарчук, М. Лангенбах // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 106-115. – ISSN 0320-3077


  Стаття присвячена теоретико-методичним аспектам електронного словника мови Тараса Шевченка. Розглядається внутрішня структура та інтерфейс словника, лінгвістична параметризація текстового матеріалу. Оцінюються переваги електронних словників у цілому та ...
486720
  Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 320-325


  Статтю присвячено укладенню електронного словника рим Ліни Костенко на основі бази даних у програмі Microsoft Access та аналізу римотворчих особливостей поезії поетеси за функціональним аспектом. Статья посвящается созданию электронного словаря рифм ...
486721
  Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 468-474


  У статті проаналізовано особливості електронного словника рим Ліни Костенко на основі бази даних у програмі Microsoft Acces, дослідженно римотворчі особливості мови поезії митця у функціональному аспекті.
486722
  Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко та Івана Андрусяка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 158-162


  Статтю присвячено укладенню електронного словника рим на основі бази даних у програмі Microsoft Access й аналізу римотворчих особливостей поезії Ліни Костенко та Івана Андрусяка за функціональним аспектом. Статья посвящается созданию электронного ...
486723
  Адамусік К. Електронний словник термінів конструкційної граматики: досвід створення на PolyDic // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 25-28. – ISSN 2307-0544
486724
  Андрієвська Е.М. Електронний Словник Французької Академії в творчій майстерні перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 13-20


  Стаття знайомить зі словником «Dictionnaire de l’Academie Francaise» на французькому інтернет-порталі CNRTL. Надається короткий екскурс в історію створення словника; аналізуються його переваги та недоліки; описуються можливості використання ...
486725
  Маковецька-Гудзь Електронний словник художніх порівнянь // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 45-50. – ISSN 0320-3077


  Проаналізовано стан комп’ютерної лексикографії. Обґрунтовано поняття “електронний словник” та вказано основні переваги електронних словників. Представлено методику розробки “Електронного словника художніх порівнянь”. Проанализировано состояние ...
486726
  Дарчук Н.П. Електронний словник як дослідницька база даних (на прикладі електронного словника мови Тараса Шевченка) / Н.П. Дарчук, М.О. Лангенбах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 442-447


  Стаття описує електронний словник мови Тараса Шевченка. Розглянуто структуру бази даних та інтерфейсу, визначено наукову вагу проекту як такого, що лежить у царині двох напрямів сучасного мовознавства: корпусної лінгвістики та комп’ютерної ...
486727
  Купріянов Є.В. Електронний словозмінний словник іспанської мови: цого структура, зміст і параметризація / Є.В. Купріянов, Т.П. Любченко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 46-62. – ISSN 0027-2833
486728
  Розуван Т.С. Електронний стан атомів кисню в монокристалах кремнію / Т.С. Розуван, І.В. Плющай // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 55-56
486729
  Мащенко І.Г. Електронний старт телебачення : Дві оповіді про Бориса Грабовського / І.Г. Мащенко. – Київ - Миколаїв : ТЕТРА, 1997. – 146с. – ISBN 966-7149-02-1
486730
  Кузнєцов К.. Електронний суд - перший крок до майбутньої Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 1992-9277
486731
  Головань В.Л. Електронний суд в Україні // Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – С. 199-201. – ISBN 978-966-419-335-8
486732
  Міхровська М. Електронний суд в Україні: особливості становлення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 272-273
486733
  Шамрай О.В. Електронний суд в українському судочинстві: нормативне врегулювання та перші практичні здобутки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 174-184. – (0). – ISSN 2078-9165
486734
  Гуляєв М. Електронний суд результати роботи за перші півроку // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 33
486735
  Власюк К. Електронний суд та сімейне право: міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 14
486736
  Муха Д. Електронний суд: в чому проблема? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 50). – С. 33
486737
  Селіванов М. Електронний суд: ІТ-технології в судовому процесі як спосіб покращення прогнозованості судових рішень // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 114-122. – ISSN 1026-9932
486738
  Багнюк І.. Електронний суд: міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 49). – С. 30
486739
  Котович І. Електронний суд: міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 18-19
486740
  Грицаєнко О.Л. Електронний суд: перспективи запровадження в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 102-106. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
486741
  Ковтун М. Електронний суд: призвичаймося до новацій // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 5 (13), травень. – С. 50-51
486742
  Польгун К. Електронний супровід здобувачів вищої освіти в процесі практичної підготовки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 55-61. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
486743
  Пушкарьова Т.О. Електронний супровід навчання: технології і стримуючі чинники в умовах реформування школи // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 30-34. – ISSN 2304-0629
486744
  Стеблова О.В. Електронний транспорт та електронна польова емісія з нанокомпозитних напівпровідникових структур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Стеблова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
486745
  Стеблова О.В. Електронний транспорт та електронна польова емісія з нанокомпозитних напівпровідникових структур : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Стеблова Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій. – Київ, 2016. – 146 арк. – Бібліогр.: арк. 130-146
486746
  Мороз Ф. Електронний трикутник / Ф. Мороз. – К., 1985. – 116с.
486747
  Калініченко Л. Електронний уряд Естонії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 202-204.
486748
  Моцок О.В. Електронний уряд Сінгапура - передовий досвід світового лідера // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 121-123. – ISBN 978-966-479-065-6
486749
  Влялько І.В. Електронний уряд та електронні державні закупівлі в ЄС: юридичний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 163-167
486750
  Газімов Ровзат Афат огли Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 5-8. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні наукові підходи до визначення сутності співпраці державного та громадського секторів в електронному урядуванні. Електронний уряд розглянуто як механізм державного управління. Досліджено питання залучення громадськості до участі в ...
486751
  Гасимов Ровзад Афат огли Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 60-62
486752
  Опанасюк О. Електронний уряд як концепція управління в інформаційному суспільстві: досвід Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 279-285
486753
  Панченко Ж.О. Електронний уряд як концепція управління в інформаційному суспільстві: світовий досвід / Ж.О. Панченко, О. Опанасюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 44-47
486754
  Гасимов Ровзад Афат огли Електронний уряд як механізм підвищення ефективності державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 10-17. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито особливості електронного уряду як механізму підвищення ефективності державного управління в Україні. Автором проаналізовано критерії оцінки ефективності діяльності органів державної влади. Наголошується на низькому рівні розвитку ...
486755
  Янішевський М. Електронний уряд як нова модель державного управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 189-192
486756
  Андрєєва О.М. Електронний уряд, як нова парадигма сучасного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 287-291.
486757
  Кудрявцев О.Ю. Електронний уряд: еволюція системи державного управління // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 62-65. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
486758
  Рибачок І.М. Електронний уряд: світовий досвід та практика застосування в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 109-110
486759
  Івженко О.В. Електронний формат видавничої справи // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 77-78. – ISBN 978-966-479-052-6
486760
  Глущенко С. Електронний щоденник / С. Глущенко, О. Боброавська, І. Яремчук // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 15/16) : Захист економічної конкуренції. – С. 22-23
486761
  Добрівський Т.Г. Електронні адміністративні послуги як шлях до ефективної держави // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 106-111
486762
  Ярута В.О. Електронні архіви: проблеми та технології / В.О. Ярута, Г.Г. Асєєв // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 89-99 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
486763
  Богданець В.А. Електронні атласи: минуле та сьогодення / В.А. Богданець, І.П. Ковальчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 194-215


  У статті проаналізовано розвиток у часі сучасного картографічного продукту - електронного атласу. Наведено класифікацію електронних атласів, основні напрями роботи при створенні таких атласів, приклади використання досягнень комп"ютерних технологій у ...
486764
  Краковська С.В. Електронні бази метеорологічних даних та результати чисельних кліматичних моделей у визначенні спеціалізованих кліматичних показників / С.В. Краковська, Л.В. Паламарчук, Т.М. Шпиталь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 95-105. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто методичні підходи до оцінювання точності електронних баз даних та результатів, отриманих при використанні регіональних чисельних моделей для визначення спеціалізованих кліматичних показників. Верифікація електронних баз даних показала їх ...
486765
  Трачук Людмила Електронні бібліографічні ресурси віддаленого доступу на сайтах українських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 10-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлені результати аналізу сайтів провідних українських бібліотек щодо виявлення електронних бібліографічних ресурсів. Відзначається жанрова різноманітність електронної бібліографічної продукції. Підкреслюється її зростаюча роль у бібліографічному ...
486766
  Трачук Л. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 153-166. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
486767
  Шкаріна В. Електронні бібліографічні ресурси наукової бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 247-260. – ISSN 2224-9516
486768
  Лой В.М. Електронні бібліографічні ресурси: створення і використання // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві : Історія, проблеми, перспективи; До 185-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова; Збірник статей / Одеськ. обласна держ. адміністрація. Одеськ. нац. ун-тет ім.І.І.Мечникова; Відп. ред. В.Сминтина; Упоряд.: М.Подрєзова, О.Суровцева, І.Шепельська. – Одеса : Астропринт, 2003. – С. 187-191. – ISBN 966-549-876-2
486769
  Бондаренко В. Електронні бібліотеки в контексті дистантного обслуговування користувачів / Вікторія Бондаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  У статті досліджується функціонування електронних бібліотек як складової дистантного обслуговування, зокрема в контексті розширення спектра послуг і залучення нових користувачів. Розкрито суть і специфіку дистантного обслуговування за допомогою ...
486770
  Пошелюжна Х. Електронні бібліотеки в українському суспільстві // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 7-12. – ISSN 1608-6422
486771
  Каштанова Т.В. Електронні бібліотеки країн Європи // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 615-618
486772
  Трачук Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / Людмила Трачук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 33-37. – ISSN 2076-9326


  У статті досліджено визначення та критерії формування електронних бібліотек як сучасних інформаційних ресурсів. Розглянуто співвідношення понять "електронна бібліотека" та "електронна колекція". Проаналізовано сайти обласних універсальних наукових ...
486773
  Сирота Л.Б. Електронні бібліотеки: проблеми доступу до інформації // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 230-243. – ISSN 2707-3335
486774
  Гуцол Г. Електронні бібліотеки: проблемні питання видавництв, бібліотек, обов"язкового примірника, авторського права // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 10 (171). – С. 48-49. – ISSN 2076-9326
486775
  Лопата О. Електронні бібліотечні журнальні виставки як змістовна складова роботи залів періодичних видань НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 41-46. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання застосовування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для оперативного задоволення інформаційних потреб читачів залів періодичних видань НБУВ і розширення спектра бібліотечних сервісів та послуг. Розглянуто ...
486776
  Вакульчук О. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси багатотиражної преси як складової газетної періодики України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 226-235. – ISSN 2224-9516
486777
  Коновал Л. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних наукових комунікаціях // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 48. – ISSN 1029-7200


  В рамках Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" відбулося засідання секції "Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси в сучасних наукових комунікаціях".
486778
  Клюшнікова О.В. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси Національної бібліотеки Білорусі в забезпеченні наукових досліджень (за матеріалами сайту www.nlb.by) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 21-23. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Питання впровадження в бібліотечну практику інноваційних технологій, створення власних електронних ресурсів та їх використання є пріоритетним для забезпечення розвитку наукового потенціалу провідних науково-дослідних установ світу, інформаційних ...
486779
  Ярова І.І. Електронні бізнес-моделі просування продукції промислових підприємств : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 240-246. – Бібліогр.: 18 назв
486780
  Штанько Н. Електронні версії друкованих видань США: основні характеристики, місце у всесвітній мережі та сучасний стан // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 70-73


  У статті досліджено електронні версії друкованих видань США в інтернеті. Визначено основні характеристики он-лайн-видань у порівнянні з відповідними друкованими виданнями; наведено цікаві приклади та статистична інформація. In the following ...
486781
   Електронні вибори // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Заступник міністра науки і освіти - керівник апарату Роман Греба зустрівся із представниками студенського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка. Роман Греба підтримав ідею студентів щодо запровадження в університеті електронної системи під час ...
486782
   Електронні видання : довідник / [уклад. Т.Ю. Киричок ; відп. ред. В.Ф. Морфлюк]. – Київ : КПІ, 2011. – 399 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394-396. – ISBN 978-966-622-381-7
486783
  Погореловська І. Електронні видання в координатах системи ISBN // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 16-22. – ISSN 2076-9326
486784
  Вербовий Р.М. Електронні видання для молоді в Україні: тенденції, специфіка, тематика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 29-34. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено аналізу функціональної спроможності електронних видань задовольнити інформаційні потреби сучасної української молоді. Автор вдається до наукових трактувань визначення електронного видання та його відповідності сучасним реаліям.
486785
  Шемаєва Г.В. Електронні видання з питань інформаційно-бібліотечної діяльності як засіб розвитку інформаційного забезпечення науки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 110-119. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються тенденції розвитку електронних видань з питань інформаційно-бібліотечної діяльності як розширення можливостей професійної комунікації.
486786
  Бичков О. Електронні видання та інформаційні технології в навчанні // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Навчально-дослідницький центр інформаційних технологій розробляє та впроваджує технології для захищеного перегляду матеріалів зокрема та дистанційного навчання в цілому. Для розв"язання таких проблем у університеті розроблено низку нормативних ...
486787
  Дніпренко В. Електронні видання як фактор розвитку книжкової справи // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 103-105
486788
  Бублик В.В. Електронні видання як чинник інформаційної політики / В.В. Бублик, О.К. Закусило, В.П. Шевченко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 21-22
486789
  Закревська О.О. Електронні видання: процеси стандартизації і проблеми бібліографічного опису // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 45-49


  У статті проаналізовано вітчизняну і закордонну галузь розробки стандартів для електронних джерел інформації. Також предметом дослідження є стан стандартизації бібліографічного опису веб-сторінок на світовому рівні з наведенням конкретних прикладів ...
486790
  Сидоренко Т.В. Електронні виставки архівних документів як інформаційний ресурс регіону (на прикладі державного архіву Миколаївської області) / Т.В. Сидоренко, Є.В. Тягій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 89-96. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи.Дослідити основні види та змістовне наповнення електронних виставок архіву як інформаційному ресурсу та інструменту репрезентації історичної спадщини на прикладі аналізу діяльності державного архіву Миколаївської облас ті
486791
  Вовк Н. Електронні виставки архівних документів: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 43-48. – ISSN 2076-9326
486792
  Солонська Н. Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу / Наталія Солонська, Юрій Мордвінов // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 44-49


  Електронні книжкові виставки - якісно нова і надзвичайно ефективна форма бібліотечного обслуговування, зовнішніх комунікацій бібліотеки, її науково-інформаційної, бібліографічної, культурно-просвітницької, рекламно-презентаційної діяльності, що ...
486793
  Вишницька О.І. Електронні відходи в Україні: проблеми та шляхи їх розв"язання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 10-11 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
486794
   Електронні властивості плівок фулеритів CU-C60 / Л.В. Поперенко, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Ю.І. Прилуцький // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 92-93
486795
   Електронні властивості поверхні (111) в А3В5 та А2В6 кристалах / Т.В. Горкавенко, С.М. Зубкова, В.А. Макара, Л.М. Русіна, О.В. Смелянський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 251-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Для полярної поверхні (111) в кристалах типу А3В5 і А2В6: GaAs, ZnSe досліджено електронну зонну структуру, локальну густину станів (повну та пошарову), а також розподіл зарядової густини валентних електронів. Окремо розглянуто властивості поверхонь, ...
486796
  Шарапов С.Г. Електронні властивості систем з діраківським енергетичним спектром: графен та високотемпературні надпровідники : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук :01.04.02 / Шарапов С.Г. ; НАНУ; Ін-т теорет. фіз. ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 42 назв
486797
  Карбівська Л.І. Електронні властивості та механізми впорядкування 0D-, 2D- та 3D- наноструктур на основі металів та металооксидів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Карбівська Любов Іванівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
486798
  Туз Ю.М. Електронні вольтметри змінного струму / Ю.М. Туз, К.Л. Серпілін, Л.М. Гапченко. – Київ : Техніка, 1970. – 181 с.
486799
  Несходовський І. Електронні гроші // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 49-53
486800
  Іконникова М.В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 123-130
486801
  Фрасинюк А. Електронні гроші в банківському бізнесі:проблеми тлумачення й регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 183-189
486802
  Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави / Н.А. Єрохіна, О.Г. Микитина // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С134-139
486803
  Батракова Т.І. Електронні гроші в платіжній системі України / Т.І. Батракова, Ю.М. Глушенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 104-109. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
486804
  Науменко Д. Електронні гроші в Україні : аналітичний звіт / Дмитро Науменко, Віталій Кравчук, Андрій Глибовець ; [наук. ред. І. Бураковський] ; Ін-т економічних дослідж. та політ. консультацій. – Київ : Альфа-ПІК, 2012. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISBN 978-966-1670-10-4
486805
  Антонюк М. Електронні гроші в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 134-135. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
486806
  Кустовінова А.О. Електронні гроші в Україні: проблеми та перспективи // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 65-66. – ISBN 978-966-2410-87-7
486807
  Бондарчук В. Електронні гроші в Україні: що зміниться для користувачів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 вересня (№ 18). – С. 23
486808
  Грищин О. Електронні гроші і мікрокредитування: оцінка можливості їх співіснування за допомогою математичної моделі / О. Грищин, О. Бібіловець // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 4 (194). – С. 54-60
486809
  Давидовська Г. Електронні гроші та електронні платежні системи в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 152-154. – ISSN 1993-0259
486810
  Дорохіна Ю.А. Електронні гроші та криптовалюти як предмет злочинів проти власност // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 46-55. – ISSN 2304-4556
486811
  Олег Смирнов Електронні гроші та напрями їх використання у протиправній діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 39-42.
486812
  Холод Л.В. Електронні гроші та перспективи їх розвитку // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 157-158. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
486813
  Алексєєнко М.Д. Електронні гроші та розвиток грошових розрахунків // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 12-17. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
486814
  Хохленко В.М. Електронні гроші як об"єкт правового реулювання / В.М. Хохленко, А.О. Мозолевська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 527-530
486815
  Ільницька Н.М. Електронні гроші. Їх суть // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 100-105. – (Економіа ; Вип. 24)
486816
  Берзін П. Електронні гроші. Проблеми кримінально-правової кваліфікації неправомірного випуску й використання їх у системах інтернет-розрахунків / П. Берзін, М. Куцевич // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
486817
  Ільницька Н.М. Електронні гроші: аналоги чи замінники "традиційних" грошей? // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 20-27. – (Економіа ; Вип. 25)
486818
  Курило Г.М. Електронні гроші: їх природа та об"єкт обліку // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 42-46. – ISBN 978-617-571-130-9
486819
  Міщенко В. Електронні гроші: поняття, стан українського ринку та перспективи розвитку : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-19 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
486820
  Махаєва О. Електронні гроші: стан європейського ринку та його регулювання // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-34
486821
  Шишкова Н.Л. Електронні гроші: сутність та проблеми використання в Україні / Н.Л. Шишкова, Є.Ю. Мороз // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 4 (60). – С. 39-51. – ISSN 2073-9982
486822
  Бодюк Електронні гроші: суть те особливості / Бодюк, : Трубін І.О. а.В. // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 33-36
486823
  Дерев"янко С.І. Електронні гроші: сучасний стан та перспективи розвитку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 138-143. – ISSN 2306-546X


  Предмет роботи - сукупність теоретичних і практичних питань сутності електронних грошей в сучасних умовах та прогнозування їх розвитку у майбутньому; Мета роботи - узагальнити і систематизувати теоретичні знання щодо сутності електронних грошей в ...
486824
  Шимон С. Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 9. – С. 36-41. – ISSN 2308-9636
486825
   Електронні декларації: перевірка, результати, порушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук. – Київ, 2018. – № 6. – С. 57-58
486826
  Чабан В. Електронні державні закупівлі: на шляху до інтеграції з ЄС // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 22-23


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
486827
  Самаріна Л. Електронні державні закупівлі: що нового? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 10-11


  Ще кілька років тому тема державних закупівель в Україні асоціювалася виключно з тіньовою стороною національної економіки, в якій ключовим моментом була корупційна складова.
486828
  Стронська Н.Т. Електронні джерела персоналій українського бібліографознавства в інтернетресурсах обласних універсальних наукових бібліотек України. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 18-26. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто стан розвитку біобібліографії українських бібліографознавців, електронних ресурсів з історії українського бібліографознавства, представлених на сайтах наукових бібліотек. Серед проаналізованих сайтів названо сайт Харківської державної ...
486829
  Кравченко Г.В. Електронні джерела політичного впливу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 44-46
486830
  Прісовська Г.Є. Електронні дидактичні матеріали до курсу "основи української та зарубіжної літератури" для іноземних студентів підготовчого відділення // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 90-96. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
486831
  Білоусова Л.І. Електронні дидактичні ресурси у сучасній системі засобів навчання / Л.І. Білоусова, Н.В. Олефіренко // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 100-106
486832
  Булгакова І.В. Електронні докази в господарському процесі: поняття і порядок застосування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 98-102
486833
  Булгакова І.В. Електронні докази в господарському процесі: поняття та порядок застосування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 85-90
486834
  Білозерська Є.І. Електронні докази в нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 207-211


  Стаття розкриває зміст "електронні докази в нотаріальному процесі".
486835
  Маловічко А. Електронні докази в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 466-467
486836
  Каламайко А.Ю. Електронні докази в цивільному процесі : монографія / А.Ю. Каламайко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 176, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-334-2
486837
  Гусєв О. Електронні докази в цивільному процесі: поняття та ознаки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 73-75
486838
  Найченко А.М. Електронні докази та господарське судочинство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 178-181. – ISSN 2219-5521
486839
  Гусєв О. Електронні докази та їх місце у класифікації доказів // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 230-232
486840
  Поліщук М.П. Електронні докази у господарському процесі // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 542-544. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
486841
  Присяжнюк О.О. Електронні докази у господарському процесі: проблеми формалізації / О.О. Присяжнюк, О.П. Євсєєв // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 13-22. – ISSN 2224-9281
486842
  Брежнєва Ю. Електронні докази у господарському процесі: що на практиці? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 39
486843
  Гусєв О.Ю. Електронні докази у цивільному процесі України : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Гусєв Олексій Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 253 арк. – Додатки: арк. 241-253. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 202-240
486844
  Гусєв О.Ю. Електронні докази у цивільному процесі України: термінологічний аспект // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 315-319. – ISSN 2524-017X
486845
  Близнюк В. Електронні докази як новела цивільного судочинства // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 222-223
486846
  Вербіцька М. Електронні докази як новий вид доказів у адміністративному судочинстві / М. Вербіцька, В. Ботвинник // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 48-51. – ISSN 2524-0129
486847
  Мельниченко В. Електронні докази: "новинка" у процесі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 15


  Практичні рекомендації бізнесу у зв"язку з впровадженням електронних доказів як самостійного способу доведення.
486848
  Штефан А. Електронні докази: ознаки та особливості використання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 65-80. – ISSN 2308-0361
486849
  Малиновська В. Електронні докази: початок шляху // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 43
486850
  Найченко А.М. Електронні докази: реалії сьогодення / А.М. Найченко, Г.О. Куртакова // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 1 (1), листопад. – С. 72-85. – ISSN 2617-9660
486851
  ЛавренчукТ.М Електронні докази: трансформація методів та способів доказування // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 126-133. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
486852
  Вінтонів Х. Електронні документальні колекції архівної україніки на веб-сайті Манітобського університету (Канада) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 91-107


  У статті охарактеризовано електронні документальні колекції архівної україніки, які розміщені на веб-сайті Манітобського університету (Канада). Здійснено хронологічний, номінальний (видовий), предметний (тематичний) та кількісний аналіз документів.
486853
  Шевченко О.В. Електронні документи в складі цифрової спадщини сучасного суспільства / О.В. Шевченко, В.Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 3. – С. 49-55. – ISSN 2409-9805
486854
  Вернигора О. Електронні документи вже можна підписувати ЕЦП, що зберігається на токенах // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
486855
  Єсімов С.С. Електронні документи як докази у справах про адміністративні правопорушення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 68-74. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
486856
  Федьо Х.В. Електронні енергетичні спекти та напівпровідникові властивості сегнетоелектрика Sn2P2S6 : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федьо Христина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 20 назв
486857
  Брайчевський С.М. Електронні енциклопедичні ресурси в умовах інформаційної війни // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 9-13
486858
  Черниш Н.І. Електронні енциклопедії в Україні // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 1 (71). – С. 168-183. – ISSN 0554-4866
486859
  Хачиров Т. Електронні енциклопедії і словники в мережі Інтернет // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 55-62.
486860
   Електронні журнали. – Київ : Британська рада в Україні, 1999. – 140c.
486861
  Ярошенко Т.О. Електронні журнали в системи інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія / Т.О. Ярошенко. – Київ : Знання, 2010. – 215с. – ISBN 978-966-346-675-0
486862
  Лопата О. Електронні журнали в сучасній системі бібліотечно-інформаційних послуг / Олена Лопата // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 25-28
486863
  Жалко Т.Й. Електронні журнали як об"єкт сучасних бібліотечних інновацій / Т.Й. Жалко, Н.В. Ляшук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 52-58. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження передбачає вивчення тенденцій розвитку електронних журналів у системі інноваційних процесів сучасних бібліотек, а також короткий огляд методів підвищення ефективності використання електронних ресурсів бібліотеками, покращення ...
486864
  Ярошенко Т. Електронні журнали: нові можливості для бібліотек України // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 156-163. – ISSN 1562-0808
486865
  Вернигора О. Електронні закупівлі через електронний документообіг / О. Вернигора, С. Пономаренко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 26
486866
  Тарас В. Електронні засоби доказування в господарському процесі (електронні документи, цифрові підписи, використання інформації із сайтів) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 288-290. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
486867
  Мезенцев К.В. Електронні засоби навчання в суспільній географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 22-24. – ISBN 966-95774-3-8
486868
  Баранова С.В. Електронні засоби навчання у викладанні філологічних та перекладацьких дисциплін // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 53-59. – ISSN 2077-804X
486869
  Антонюк Д.С. Електронні засоби навчання: сутність поняття та їх класифікація // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 3 (21). – С. 12-18. – ISSN 2413-1571
486870
  Коваль Т. Електронні засоби наукових комунікацій в контексті дистанційного бібліотечного сервісу / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 84-98. – ISSN 2224-9516
486871
  Міхровська М.С. Електронні звернення громадян та електронні петиції: питання законодавчого закріплення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)


  The article is devoted to review of legislation in the sphere of electronic appeals of citizens and electronic petitions in Ukraine. It is becoming increasingly diffi cult to ignore the fact, that electronic government is a major area of interest ...
486872
  Кулинич П. Електронні земельні аукціони в Україні, або Коли закон не "дружить" з постановою // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 19-25 липня (№ 29). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
486873
  Потятиник Б. Електронні ЗМІ в демократичних процесах 2004-2006 рр. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 199-205.
486874
  Руденко Є. Електронні ЗМІ на прикладі російського сайту "Газета.Ru" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 27-29. – ISBN 966-95840-5-1
486875
  Лученко Д.В. Електронні ініціативи як інструмент е-демократії: досвід України і Латвії // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 124-134. – ISSN 2224-9281
486876
  Назаровець М. Електронні інструменти для наукових досліджень: послуги бібліотек // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 115-117
486877
  Тонакєвич-Колосовська Електронні інформаційні послуги у наукових бібліотеках з досвіду польських бібліотек / Тонакєвич-Колосовська, І. Соцік // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 26-27. – ISBN 978-966-941-056-6
486878
  Ржеуський А.В. Електронні інформаційні ресурси бібліотек технічних університетів України: порівняльний аналіз / А.В. Ржеуський, Е Н. Кунанець, В.В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 3. – С. 5-13. – ISSN 2409-9805
486879
  Каліберда Н. Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування наукової бібліотеки / Н. Каліберда, О. Ясінська, О. Півнюк // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 21-28. – ISSN 1029-7200


  Аналізуються результати дослідження інформаційних потреб користувачів електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, проведеного упродовж 2013-2016 рр. Виокремлені основні категорії користувачів електронних ресурсів, ...
486880
  Воронков В.І. Електронні інформаційні ресурси з науково-технічної діяльності в державі - організація та використання національного надбання (проблеми інтеграції контенту) // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 30-35. – ISBN 978-966-479-052-6
486881
  Бодак О.П. Електронні інформаційні ресурси Інституту рукопису НБУВ: історія створення та перспективи розвитку // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 449-457. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
486882
  Лаврук О.В. Електронні інформаційні ресурси інформаційно-телекомунікаційних технологій в умовах інклюзії / О.В. Лаврук, Н.А. Лаврук // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 51-63. – ISSN 2617-1112
486883
  Лобузіна К. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (248). – С. 51-53. – ISSN 1029-7200


  8 листопада в рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» відбулося засідання секції «Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в ...
486884
  Добко Т. Електронні інформаційні ресурси провідних бібліотек Європи: можливості використання / Т. Добко, І. Архіпова, Н. Моісеєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 154-163. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
486885
  Білінець Н. Електронні інформаційні ресурси та сервіси національних бібліотек світу в період пандемії / Н. Білінець, М. Іванова // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 7-15. – ISBN 978-617-531-243-8
486886
  Вітушко Н. Електронні інформаційні ресурси у сучасній бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 13-25. – ISBN 978-966-02-4455-9
486887
  Перехрест Г. Електронні інформаційні ресурси українського сегмента Інтернету // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 26-29. – ISSN 1811-377X
486888
   Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції : м. Вінниця, 12-18 квітня 2010 року / Вінницький нац. тех. ун-т; Вінницький обл. інститут післядиплом. освіти пед. працівників. – Вінниця : Кондор, 2010. – 330 с. – До 50-річчя створення ВНТУ
486889
  Горовий В. Електронні інформаційні технології в задоволенні інформаційних запитів вітчизняної науки / В. Горовий, С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 9-18. – ISSN 2224-9516
486890
  Вишневська І. Електронні інформаційно-аналітичні продукти бібліотек як засіб удосконалення обслуговування користувачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 5-12. – ISBN 978-966-02-4455-9
486891
  Пяткова І. Електронні інформаційно-комунікаційні технології в роботі бібліотеки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 2 (40). – С. 35-38. – ISSN 1811-377X


  Розглянуто діяльність Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії (НБ УІПА) в світлі впровадження електронних інформаційно-комунікативних технологій. Визначено основні складові системи електронних комунікацій бібліотеки, засоби її ...
486892
  Остроух В.І. Електронні картографічні посібники як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 311-314. – ISBN 978-617-7069-75-8
486893
  Веремчук О. Електронні каталоги в світлі вимог до сервісів нового покоління / О. Веремчук, Л. Трачук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 231-243. – ISSN 2224-9516
486894
  Кириленко О. Електронні каталоги обласних універсальних наукових бібліотек України: аналіз структури та лінгвістичного забезпечення / О. Кириленко, О. Яценко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 12-17


  Автори аналізують електронні каталоги обласних універсальних наукових бібліотек у контексті використання сучасних уніфікованих засобів лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем (ІПС). На основі моніторингу електронних ...
486895
  Веремчук О. Електронні каталоги у світлі вимог до сервісів нового покоління / О. Веремчук, Л. Трачук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 188-199. – ISSN 2224-9516
486896
  Андрощук Г. Електронні книги та авторські права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 15-23. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
486897
   Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / Укр. бібл. асоц., Нац. парламент. б-ка України, Наук. б-ка Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад." ; [уклад.: Пашкова В.С., Ярошенко Т.О.]. – Київ : Самміт-книга, 2013. – 63, [1] с. : кольор. іл., табл. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44-46 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-661-036-6
486898
  Колоскова Г. Електронні колекції документів як складник бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (272), березень. – С. 41-47. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано електронні колекції документів бібліотек Дніпра як складника бібліотечно-інформаційного потенціалу міста. Визначено роль цих ресурсів в інформаційному просторі, а також перспективи їх подальшого створення, формування, використання та ...
486899
  Лобузін І.В. Електронні колекції україніки у вебсередовищі: організація та технологія формування ресурсів рукописних та книжкових джерел у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / І.В. Лобузін, І.П. Перенесієнко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 324-336. – ISSN 2222-4203
486900
  Нерубащенко І. Електронні комунікативні практики як шлях до формування глобального громадянського суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 307-315. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Розглянуто роль електронних комунікативних практик у процесі формування глобального громадянського суспільства. Проаналізовано переваги та наслідки інформаційної глобалізації для функціонування суб‘єктів глобального громадянського суспільства.
486901
  Варенко В.М. Електронні комунікації в інформаційно-аналітичній діяльності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. ; редкол.: Збанацька О.М., Філіппова Н.П., Бездрабко В.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 2409-9805
486902
  Улицька І.І. Електронні комунікації влади з громадськістю як необхідна передумова ефективної державності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 296-307
486903
  Бойченко М.П. Електронні комутаційні пристрої швидкодіючих інформаційних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Бойченко М. П. ; НТУУ "КПІ". – Київ, 1995. – 16 с.
486904
  Лень Т.С. Електронні кореляції і магнітна фазова діаграма кристалів : Автореф...канд.фіз.-мат.наук:01.04.07 / Лень Т.С.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
486905
  Лень Тетяна Сергіївна Електронні кореляції і магнітна фазова діаграма кристалів : Дис....канд.фізико-математ.наук.:01.04.07 / Лень Тетяна Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 165л. – Бібліогр.:л.:145-165
486906
  Власенко Л.М. Електронні краєзнавчі ресурси бібліотек Полтавської області // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 120-125
486907
  Глейзерман А.Б. Електронні лямпи. Фізичні процеси, особливості конструкції, характеристики та параметри / А.Б. Глейзерман. – Харків-Одеса : ВРНГ. УСРР. Технічне видавництво, 1932. – 200 с.
486908
  Крупський І. Електронні мас-медіа України від тоталітарного до пострадянського суспільства: хто і як формував інформаційний простір держави. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 139-150.
486909
  Іваницька Л. Електронні машини Конрада Цузе - змарнований шанс Німеччини в галузі електронного комп"ютеробудування // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 146-150
486910
  Киричок Т. Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення / Т. Киричок, Н. Фігаль, Г. Лоза // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто стан сучасних електронних навчальних видань, виявлено недоліки та акцентовано на особливостях цифрових підручників (мультимедійність, гіпертекстовість), якими сьогодні нехтують автори
486911
  Остроух В.І. Електронні навчальні картографічні видання як приклад реалізації інноваційних технологій вивчення географії в школі / В.І. Остроух, І.С. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
486912
  Остроух В.І. Електронні навчальні картографічні посібники як сучасна модель представлення знань / В.І. Остроух, Л.Г. Баранова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 335-339


  Розглянуті електронні навчальні картографічні посібники як сучасна модель представлення знань, сучасні технології їхної розробки та функціональні можливості, проаналізовано новітні технічні досягнення у навчальному процесі Розкриті основні вимоги до ...
486913
  Бубир Н.О. Електронні навчальні картографічні твори з інтерактивними функціями для потреб системи безперервної географічної освіти : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-18 : Мал. – Бібліогр.: 25 назв
486914
  Вороненко Ю.В. Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія / Вороненко Ю.В., Мінцер О.П., Краснов В.В. ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2009. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 136-139. – ISBN 978-966-391-063-5
486915
  Білоус В. Електронні наукові та освітні ресурси, інноваційні сервіси бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 18-21. – ISSN 2518-7341
486916
  Пасмор Н. Електронні науково-освітні ресурси для автоматизованого бібліотечного комплексу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 1. – С.39-42. – ISSN 1562-529Х
486917
  Вишинський Віталій Андрійович Електронні обчислювальні машини на основі алгебр з регулярним матричним представленням / Вишинський В.А.; Нац. акад. наук Україна; Ін-тут кібернетики ім.В.М.Глушкова. – Київ, 2003. – 31с. – Бібліогр.: 36 назв
486918
  Дашевський Л.К. Електронні обчислювальні машини та їх застосування / Л.К. Дашевський. – Київ, 1958. – 35с.
486919
  Старовойтова Д. Електронні ордери в системі "Електронний суд" - значне полегшення для адвокатів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 13 квітня (№ 7). – С. 37
486920
  Бахмат Н.В. Електронні освітні ресурси як складник інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 98-100
486921
  Горбенко Н. Електронні періодичні видання Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 154-155
486922
  Пасічнюк В.Б. Електронні петиції в Україні: сучасний стан та правове забезпечення / В.Б. Пасічнюк, О.С. Гонтарук // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 51-54. – ISSN 2304-5809
486923
  Доскіч Л.С. Електронні петиції на рівні місцевого самоврядування в Україні та Польщі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 170-181. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
486924
  Шотурма Н.В. Електронні петиції як новий інструмент залучення громади до прийняття рішень // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 314-318
486925
  Міхровська М. Електронні петиції як особливий вид звернень громадян // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 325-326
486926
  Улицька І.І. Електронні петиції як форма електронної демократії: світовий досвід та проблеми його адаптації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 161-174. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
486927
  Скумбрій Д. Електронні підписи на базі DocuSign, PandaDoc, AdobeSign, InStaSign та їх чинність в Україні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 8 червня (№ 11)
486928
  Ілійчук Л. Електронні підручники для нової української школи: досвід впровадження та пропозиції // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 83-89. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4 (65)). – ISSN 1609-8595
486929
  Тимощук Н. Електронні підручники на заняттях з іноземної мови як засіб підвищення мотивації студентів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 397-408. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
486930
   Електронні підручники, аудіовізуальні електронні засоби і охороні здоров"я учнів / А.М. Гуржій, О.М. Топузов, В.П. Волинський, І.В. Дідковський
486931
  Огороднійчук М.Д. Електронні підсилювачі / М.Д. Огороднійчук. – Київ : ІСДО, 1995. – 248 с.
486932
  Тлустий А.О. Електронні платежні системи в мережі Інтернет: переваги та недоліки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 60-65.
486933
  Мізюк Л.Я. Електронні покажчики змінної напруги / Л.Я. Мізюк. – Київ, 1960. – 175 с.
486934
  Бенатов Д. Електронні пошукові ресурси державної ІР-системи. Українські реалії та світовий досвід // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 28-29
486935
  Іванов В.Ю. Електронні процеси в кристаллах :Сг при оптичній перезарядці домішкових іонів хрома. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Іванов В.Ю.; НАН України, ін-тут фізики напівпровідників. – К,, 1995. – 22л.
486936
  Дмитрук І.М. Електронні процеси в наноструктурах : [навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів] / І.М. Дмитрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-207. – ISBN 978-966-529-290-6
486937
   Електронні процеси в напівпровідниках : навч. посібник / уклад.: П.Д. Мар"янчук, І.П. Козярський ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132
486938
  Безвіконний О.І. Електронні процеси в нових п-електронмістких системах та дизайн електролюмінесцентних структур : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Безвіконний Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 194 арк. – Додатки: арк. 189-194. – Бібліогр.: арк. 9-14, 172-188 та в додатках: арк. 189-193
486939
  Безвіконний О.І. Електронні процеси в нових п-електронмістких системах та дизайн електролюмінесцентних структур : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Безвіконний Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
486940
  Дякович М.М. Електронні реєстри в діяльності нотаріусів України : практичний посібник / М.М. Дякович. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; Центр учбової літератури, 2011. – 344 с. : табл. – Бібліогр.: с. 336. – ISBN 978-617-566-055-3; 978-611-01-0204-9
486941
  Гімос О. Електронні ресурси - для бібліотек України : новини з конференцій / О. Гімос, С. Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 31-34. – ISSN 1811-377X
486942
  Стоян П.Ф. Електронні ресурси архівної системи Канади: структура і стан розвитку // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 446-458. – ISSN 2222-4203
486943
  Горова С. Електронні ресурси бібліотек у зміцненні самосвідомості користувачів у стресові періоди життя // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 75-87. – ISSN 2224-9516
486944
  Білик О. Електронні ресурси бібліотек України на допомогу читанню // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 16-21
486945
  Закіров М. Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 69-70. – ISSN 1029-7200
486946
  Левченко Н. Електронні ресурси бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального процесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 27-31. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано роль електронних інформаційних ресурсів бібліотек закладів вищої освіти в інформаційно-освітньому та академічному просторі, рівень розвитку електронних ресурсів і завдання, які вони дають змогу розв"язати у перспективній площині ...
486947
  Костирко Т.М. Електронні ресурси бібліотеки в інформаційному просторі університету // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 150-157. – ISBN 966-7352-66-8


  Описується досвід створення електронної бібліотеки Миколаївського університету кораблебудування (МУК).
486948
  Грамм О.М. Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ) / О.М. Грамм, О.М. Кравченко, О.О. Лебедюк // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 154-163. – ISSN 2707-3335


  У статті розглянуто зміст та роль web-сторінки бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету, подано аналіз її структури та рубрик. Висвітлено зміни, які відбуваються в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні користувачів за ...
486949
  Русначенко Т. Електронні ресурси бібліотеки: традиції та інновації (з досвіду роботи бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 22-25
486950
  Русначенко Т. Електронні ресурси в роботі сучасної бібліотеки закладу вищої освіти (на прикладі книгозбірні Криворізького державного педагогічного університету) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 26-29. – ISSN 2518-7341
486951
  Терентьєв С. Електронні ресурси в системі комунікацій публічних бібліотек України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 2409-9805
486952
  Самохіна Н. Електронні ресурси в умовах інформатизації суспільства: основні поняття, організація, сучасні форми / Н. Самохіна, І. Пелюховська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 297-310. – ISSN 2224-9516
486953
   Електронні ресурси для науки і освіти: створення, збереження, доступ : Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 30 листопада - 2 грудня 2005 р. Донецьк, Україна. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 125с.
486954
   Електронні ресурси для науки, освіти, виховання : Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2006 року Донецьк, Україна. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 207с.
486955
  Моклячук М.П. Електронні ресурси з математики та статистики в Україні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Щорічно в Україні видається більше тридцяти наукових журналів та збірок наукових праць з математики. Більшість популярних журналів мають власні Веб-сторінки, де читач може ознайомитись із змістом журналу, що вийшов з друку (включаючи реферати ...
486956
  Боряк Т. Електронні ресурси з тематики Голодомору: класифікація та специфіка функціонування // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, О Кеба [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 202-214. – (Серія історична та філологічна ; вип. 19). – ISSN 2309-7086
486957
  Чорна Л.П. Електронні ресурси наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на допомогу освітньому процесу (за результатами соціологічного дослідження) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 167-172. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
486958
  Стоян П.Ф. Електронні ресурси регіональних сегментів єдиної архівної мережі Канади // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 494-509. – ISSN 2222-4203
486959
  Конатовська-Цішек Електронні ресурси Центру знань та науково-технічної інформації Вроцлавського технічного університету: характеристика і промоція / Конатовська-Цішек, Я. Войтчак // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 49-50. – ISBN 978-966-941-056-6
486960
  Іванов Б.С. Електронні саморобки / Б.С. Іванов. – Київ, 1988. – 141 с.
486961
  Матвейко І. Електронні сервіси бібліотеки для забезпечення наукового та навчального процесу // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 12-14. – ISSN 2518-7341


  У статті на прикладі Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" розглянуто власні електронні сервіси, що надаються в режимі онлайн. Визначено перспективи розвитку бібліотеки в контексті подальшого запровадження ...
486962
   Електронні системи в галузі : навч. посібник / О.В. Кузьмін, Т.О. Роман, Л.М. Акімова, О.В. Чемакіна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 167, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 157-160. – ISBN 978-966-289-375-5
486963
  Меджибовська Н.С. Електронні системи закупівель: модель поведінки підприємств з урахуванням нецінових показників // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 30-37. – ISSN 2313-8246
486964
  Січко Т.В. Електронні системи управління вищими навчальними закладами України / Т.В. Січко, О.А. Ковальчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 208-217. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242


  У статті розглядається порівняльний аналіз комерційних комплексних електронних систем управління навчальним процесом із електронними системами управління власних розробок вищих навчальних закладів, а також їх функціональні можливості в управлінні ...
486965
  Маслова Н.О. Електронні системи як універсальний інструмент маркетингових комунікацій комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються сучасні прогресивні методи комунікацій, які використовуються у діяльності комерційних банків.
486966
  Авдєєва Г.К. Електронні сліди : поняття та види / Г.К. Авдєєва, С.В. Стороженко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 168-175. – ISSN 2524-0323
486967
  Зубань О.М. Електронні словники у корпусі української мови: параметри пошуку та систематизації мовних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 200-201. – ISSN 2520-6397


  Досліджується етнокультурний код китайських фразеологізмів із компо- нентами-назвами продуктів харчування тваринного походження. Особлива увага приділяється зв"язкам семантики фразеологізмів із кодами культури та визначенню ролі фразеологізмів як ...
486968
  Удалов Є.П. Електронні спекл-зсувні методи голографічної інтерферометрії з застосуванням керованих евгоюводних трактів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 281-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Робота носить методичний характер і спрямована на краще розуміння процесів які відбуваються в спекл-зсувній електронній інтерферометрії. Розглянуто різні схеми інтерферометрів, які відрізняються чутливістю до переміщень з площини та у площині, наведено ...
486969
   Електронні стани молекул лізиноприлу та кверцетину у водних розчинах / І.С. Чекман, М.П. Куліш, Т.П. Гарник, В.А. Туманов, Н.О. Горчакова, Г.О. Сирова, А.С. Свінціцький, М.І. Загородний, В.А. Сендюк, О.Л. Павленко, О.П. Дмитренко, М.А. Заболотний, Т.О. Буско, Н.В. Вітюк // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 1. – С. 15-20
486970
  Бортніков Д. Електронні стародруки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 48-51. – ISSN 0868-9644
486971
  Борковська Л.В. Електронні та іонні процеси в світловипромінюючих напівпровідникових матеріалах на основі сполук A2B6 і A3B5 : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Борковська Людмила Володимирівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 73 назви
486972
  Оністрат Н. Електронні та карткові інформаційно-пошукові системи бібліотек: питання взємодії // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 14-16. – ISSN 1811-377X
486973
  Тараненко В.П. Електронні та квантові прилади НВЧ / В.П. Тараненко. – Київ : Вища школа, 1974. – 247 с.
486974
  Глазунова Л.В. Електронні та нонелектронні біографічні ресурси українського бібліографознавства (2012–2016): типологічний аналіз / Л.В. Глазунова, О.В. Лесюк // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 112-120. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано типи і жанри вітчизняної бібліографічної біографістики за 2012-2016 рр. Охарактеризовано науково-дослідницькі, науково-інформаційні, мемуарні та довідкові біографічні ресурси, присвячені українським бібліографам. Відзначено ...
486975
   Електронні та спектральні властивості енергетичної компоненти іонного транспорту АТФ в біомембранах / А.В. Логвин, О.П. Дмитренко, С.О. Костерін, Т.О. Векліч, О.Л. Павленко, М.П. Куліш, С.О. Гоєнко, А.П. Науменко // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 99-102. – ISBN 978-966-999-173-7
486976
  Кравець В.Г. Електронні та структурні особливості приповерхневого шару аморфного сплаву Fe-V-B / В.Г. Кравець, Л.В. Поперенко, О.А. Якубцова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 96-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  На основі дослідження методами оже-електронної та оптичної спектроскопії показано, що в сплавах Fe-B з домішками ванадію спостерігається аномальна діелектрична проникність в інфрачервоній області спектру, яка пов"язана зі специфічною поведінкою ...
486977
  Гой Руслана Богданівна Електронні та фононні властивості фоточутливих напівпровідникових сполук типу А"В" С" : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.10 / Гой Р.Б.; Ужгород. держ. ун-тет. – Ужгород, 2000. – 17 с.
486978
  Тодорова Є.М. Електронні технології підготовки бібліографічної інформації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 24-32. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються технологічні особливості процесу бібліографування в електронному середовищі. Наголошується на необхідності відповідності бібліографічних технологій інформаційним потребам суспільства і рівневі комп"ютеризації всіх галузей людської ...
486979
  Потернак Ю.А. Електронні технології формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 338-345. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Стаття присвячена актуальним питанням розвитку електронних технологій у формуванні фонду бібліотек вищих навчальних закладів. У ній узагальнено теоретико-методологічні основи формування фондів вузівських бібліотек електронними технологіями та ...
486980
  Шевченко М. Електронні торги в Збройних Силах України: проблемні питання, шляхи їх подолання, перспективи застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 71-74
486981
  Савчук В. Електронні трудові книжки: надія є? / В. Савчук, С. Пеньковська // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 22-23
486982
  Антоненко С.А. Електронні фонди нормативно-правової інформації Парламенту України (правові, організаційні та технологічні аспекти) : монографія / С.А. Антоненко ; за заг. ред. М.Я. Швеця ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 304, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 224-231. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 32). – ISBN 978-966-458-520-7
486983
  Антоненко С.А. Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України в інтернет (організаційно-правові аспекти) // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 3-5. – ISBN 978-966-479-051-9
486984
  Антоненко С.А. Електронні фонди нормативно-правової інформації парламенту України в Інтернет (організаційно-правові аспекти) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 60-73
486985
  Філозоф Р.С. Електронні формати цифрових картографічних моделей як графічні бази картографічних даних // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 65-70


  Розглянуто деякі електронні формати, в яких зберігаються цифрові картографічні моделі, наведено їх порівняння між собою та відповідність особливостям графічних баз даних, проаналізовано можливості застосування цих форматів в різних галузях ...
486986
  Колесникова Т. Електронні форми бібліотек ВНЗ як вищий рівень інформатизації бібліотечної діяльності в освіті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 23-28. – ISSN 2076-9326
486987
  Голишев Л.К. Електронні цифрові обчислювальні машини. / Л.К. Голишев. – К, 1973. – 379с.
486988
  Зубань О. Електронні частотні морфемні словники в Корпусі української мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 315-320. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
486989
  Полоцький Д.Ю. Електронні, магнітні й оптичні властивості та мікроструктура гібридних генеросистем TiN/Fe/C і AIN : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Полоцький Денис Юрійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
486990
  Бабій В.Ф. Електроннні сигарети: огляд досліджень щодо небезпеки та принципів поводження з ними / В.Ф. Бабій, Н.І. Брен, О.Є. Кондратенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 36-41 : фото. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 2077-7477
486991
  Кривільова С.П. Електронно- мікроскопічні дослідження кальційфосфатних матеріалів біомедичного призначення // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 32-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
486992
  Женченко М. Електронно-бібліотечні системи у цифровій дистрибуції навчальних видань / Марина Женченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3 (224). – С. 35-37. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто поняття "електронна бібліотека", "електронно-бібліотечна система", визначено особливості функціонування, моделі співпраці видавців та бібліотекарів з агрегаторами навчального контенту, переваги використання електронно-бібліотечних систем ...
486993
  Женченко М.І. Електронно-бібліотечні системи як альтернативна модель цифрової дистрибуції освітнього контенту (зарубіжний досвід) // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 82-89. – ISBN 978-617-689-091-1
486994
   Електронно-діркові парамагнітні центри у кварці - індикатори умов його утворення / А. Калініченко, Д. Возняк, О. Калініченко, В. Павлишин, М. Багмут // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – № 57, вип. 1. – С. 39-51.
486995
  Шелестова А. Електронно-документальна комунікація сучасного університету: тенденції розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 27-33. – ISSN 2076-9326
486996
  Лісняк В. Електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз та його застосування для аналітичного визначення фосфору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-46. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз (РСМА) використано для визначення фосфору у феросплавах та лігатурах. Показано, що цей експрес-метод аналітичного визначення вмісту фосфору має ряд переваг порівняно з добре відомим ...
486997
  Коренєва А. Електронно-мікроскопічне дослідження вірусних хвороб Panax ginseng C.A. Meyer / А. Коренєва, Л. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проведено моніторинг культурних фітоценозів Panax ginseng C.A. Mey. Виділено вірус із насіння та плодів хворих рослин женьшеню. За допомогою методу електронної мікроскопії встановлені форма та розміри вірусних часток. Monitoring of cultural ...
486998
   Електронно-мікроскопічне дослідження головного мозку самців щурів лінії Вістар при модельованому ішемічному емболічному інсульті / В.І. Цимбалюк, В.В. Колесник, І.І. Торяник, О.А. Омельченко, А.С. Забірник, С.Г. Панібратцева // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 76-80. – ISSN 1029-4244
486999
  Дерюгін І.А. Електронномікроскопічне дослідження колоїдів натрію в кристалах NaCI / І.А. Дерюгін, Е.Т. Качківська, А.А. Шаталов, 1958. – С. 3-7
487000
   Електронному документообігу - бути // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 20 лютого (№ 8)


  У Державному підприємстві " Український інститут промислової власності" відбувся семінар "Електронний документообіг між заявником і закладом експертизи та його вплив на якість офіційних публікацій".
<< На початок(–10)481482483484485486487488489490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,