Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
479001
  Поліхов О.Л. "Етос музики" як єдність внутрішнього устрою музики і характеру ії впливу на людину // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 109-111
479002
   "ЕТС" становится ERV // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 85 : фото. – ISSN 1998-8044
479003
  Паламарчук В. "Етюд М. Соколовського" та "Рукопис С.М. Галіна" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 81-94. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто композиторський доробок видатного українського гітариста XIX століття Марка Соколовського (1818–1883). Досліджено різні редакції неодноразово опублікованого “Етюду”, який став широковідомим під його авторством. Особливу увагу привернуто до ...
479004
  Елленбергер Т. "Етюд на тему "Фантазія" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 97
479005
  Гарбар Р. "Ефект бумеранга" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19 лютого (№ 30). – С. 8-9


  Росія використовує фактор міграції як ще один із механізмів підриву єдності ЄС. Як цьому запобігти?
479006
  Шевчук В.О. "Ефект локомотива" як наближена характеристика ефективності інтеграційних процесів: розрахунки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 12-14
479007
  Павлюк Н.Д. "Ефект очуження" в українській драматургії другої половини 20-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті висвітлено гносеологічний та демістифікаторський характер "ефекту очуженні" в українській драматургії другої половини 1920-х рр. Розглянуто такі функції "ефекту очуження", як уведення емоційної дистанції, деавтоматизація, дегероїзація та ...
479008
  Шумская С.С. "Ефект переносу" та монетарна політика в Україні // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 51-58
479009
  Юхимук Я. "Ефект присутності" як засада музичного екфразису (на матеріалі творів Патріка Зюскинда, Мілорада Павича і Петера Хьога) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 289-297


  Здійснено спробу уніфікації дефініції "екфразис", виділено його з-поміж художніх описів, метафор, гіпотипозисів та ейдолонів, а також окреслено критерії для виявлення музичного екфразису в тексті. Спостерігаючи за взаємодією функцій музичного екфразису ...
479010
  Остащук І. "Ефект Франциска" у церкві та поза нею // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 365-370
479011
  Єлісєєва Л.В. "Ефективне суспільство": уроки Б. Гаврилишина для України // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 101-119. – ISSN 0320-4421
479012
  Косьміна В.В. «Ефект переливу» як механізм непрямого впливу ТНК на експорт нових індустріальних країн Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 114-115
479013
  Кіптенко В.К. Е-туризм: маркетинг у соціальних мережах туристичних підприємств м. Київ / В.К. Кіптенко, А.В. Куцюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 200-206 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
479014
  Матвейчук Л. Е-урядування країн Балтії: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 159-168
479015
  Дульська І.В. Е-урядування як інструмент соціального інжинірингу суспільства в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (68). – С. 89-104. – ISSN 1681-116Х
479016
  Чальцева О.М. Е-урядування: перспективи впровадження в українському просторі / О.М. Чальцева, А.О. Лаврищева // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 48-53. – ISSN 2519-2949
479017
  Микитчук Н.М. Етно-територіальна єдність України: погляди М. Драгоманова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 160-167. – ISBN 966-551-178-5
479018
  Бабушко С. Етно-туристична пропозиція в Україні / С. Бабушко, С. Попович // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 171-177. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Оскільки етно-туризм - відносно новий вид спеціалізованого туризму, чіткого визначення цього явища у науковій літературі поки що не існує, так як і єдиного написання терміну: окремо (етно туризм) чи через дефіс (етно-туризм) чи разом (етнотуризм). ...
479019
  Балановський Я.М. Етносоціокультурний аспект кризового стану українського суспільства (проблеми поняттєвого забеспечення) // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-181. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Аналіз еволюції кризового стану етносоціокультурної системи, що історично сформувалася в Україні, потребує адекватного за своїм змістом поняттєвого забезпечення. Стаття спрямована на вирішення цієї, актуальної і для української етносоціології, ...
479020
  Ануфрієв О.М. Етносоціокультурні особливості слов"янських спільнот в Українському придунав"ї : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 17.00.08 / Ануфрієв О.М.; Київ. держ. ін-т культури. – Київ, 1995. – 26 с.
479021
  Ярмоленко М. Етносоціокультурні трансформації на Українсько-Польсько-Білоруському пограниччі у 40-ї роки XX ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 274-284
479022
  Арбєніна В.Л. Етносоціологія : Навчальний посібник / В.Л. Арбєніна; М-во освіти і науки України; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
Частина 1 : Теоретико-методологічні проблеми дослідження етнонаціональних феноменів. – 2004. – 194с.
479023
  Євтух В.Б. Етносоціологія: від просто історії до визнання як науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 47-59. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
479024
  Євтух В. Етносоціологія: об"єктно-предметне поле і перспективи досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-16. – ISSN 1563-3713
479025
   Етносоціологія: терміни та поняття : Навчальний посібник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, І.В. та ін. Данилюк; КНУТШ. Центр сучасного суспільствознавства. – Київ : Фенікс, 2003. – 280с. – ISBN 966-651-094-4
479026
  Калакура Олег Етносоціум України у часовому і просторовому вимірах : [рецензія] / Калакура Олег, Калакура Ярослав // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194-196
479027
  Іваницька Етноспецифіка комічного: підходи до відтворення при перекладі / Іваницька, Р.С. Колесник // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 345-350
479028
  Крижановська М.В. Етноспецифіка кооперативного особистісно-орієнтованого спілкування італійців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 187-194
479029
  Бурак В. Етноспецифіка номінацій жінки у процесі створення сім"ї (на матеріалі української та польської мов) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 96-109. – ISSN 0203-9494


  "У статті розглядається ряд проблем, пов’язаних із компаративним вивченням семантики лексичних одиниць. Для обґрунтування теоретичних положень залучено категоріальний апарат когнітивної етнолінгвістики, лінгвопрагматики та перекладознавства. ...
479030
  Тарасова В.В. Етноспецифіка соціальної перцепції у сфері засобів пересування в англійській, німецькій, російській та українській лінгвокультурах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 478-485


  Статтю присвячено вивченню етнічних особливостей концептуалізації дійсності, об"єктивованих у культурно маркованих лексичних одиницях на позначення засобів пересування, що утворюють відповідні фрагменти української, російської, англійської ...
479031
  Пономаренко О.В. Етноспецифічна варіативність концепту "республіка" в дипломатичному дискурсі романомовних країн (на прикладі Італії, Іспанії, Франції, Аргентини) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 128-132. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
479032
  Іваницька М.Л. Етноспецифічне у мультикультурній літературі Буковини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 135-139. – ISBN 966-594-420-7
479033
  Голубовська Ірина Олександрівна Етноспецифічні константи мовної свідомості : Дис. ... доктора філологічних наук: 10.02.15 / Голубовська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 346л. – Бібліогр.: л.303-346
479034
  Голубовська Ірина Олександрівна Етноспецифічні константи мовної свідомості : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.15 / Голубовська І.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 38с. – Бібліогр.: 33 назв.
479035
  Серебрянська І.М. Етноспецифічні ознаки концептосфери освіти в українській мовній свідомості (на матеріалі українських народних прислів"ів та приказок) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 1. – С. 107-114. – ISSN 2077-804X
479036
  Крижановська М. Етноспецифічні особливості об"єктивації концепту amicizia в кооперативному спілкуванні в італійській лінгвокультурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню етноспецифічних особливостей вербалізації концепту AMICIZIA в італійській мові. Вербалізація концепту досліджується з урахуванням когнітивних, історичних, соціальних та психологічних чинників в особистісно орієнтованому ...
479037
  Карабан В.І. Етноспецифічність власних імен та передача їхніх антономастичних значень у перекладі / В.І. Карабан, Т.І. Олійник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається питання передачі власних імен у перекладі. Особлива увага приділяється ант ономастичним власним іменам, що мають вторинне загальне значення. Аналізується їхнє функціонування, виділяються структурно-семантичні типи та описуються основні ...
479038
  Матанова Т. Етноспомоществователството като консолидиращ фактор сред българските общности в чужбина / Т. Матанова, В. Пенчев // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 126-138. – ISSN 2218-0567


  Етнодопомога як консолідуючий фактор серед болгарських громад за кордоном.
479039
  Семенів Н.М. Етностереотипи як психологічний феномен у структурі міжетнічних взаємин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 179-189. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
479040
  Коваль Г. Етностилістична роль порівнянь у пісенних текстах річного циклу // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 833-838. – ISSN 1028-5091
479041
  Афанасьєв Ю.Л. Етностиль у контексті етнокультурної, національної та глобалізаційної парадигм // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 197-202
479042
  Євтух В. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій / В. Євтух; КНУТШ. – Київ : Стилос, 2004. – 243 с. – ISBN 966-8518-24-1
479043
  Махній М.М. Етносфера : Нариси з української етнодемографії та етнопсихології / М.М. Махній, Ю.А. Русанов; За ред.М.А.Скока. – Чернігів, 1999. – 192с. – ISBN 966-533-082-9
479044
  Ціцуашвілі Н.І. Етнотериторіальні претензії Румунії як загроза етнополітичній безпеці України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 726-733. – ISSN 1563-3349
479045
  Заболотна А. Етнотип козака у творчості О. Стороженка // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 28-30. – (Бібліотека Інституту філології)
479046
  Громова Н. Етнотуризм у Карпатах // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 177-184. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Готельний бізнес в Карпатах особливо стрімко почав розвиватися з початку ХХІ століття. Тут постійно будуються нові готелі, і особливо багато невеличких приватних садиб, де гостям пропонується буквально 2-4 кімнати. Часто на їхній території взагалі ...
479047
  Бучко Ж.І. Етнотуристичні дослідження Буковини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 154-158. – Бібліогр.: 7 назв
479048
  Новицька Л.В. Етнофестиваль на Косівщині / Л.В. Новицька, Н.Є. Копер // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 36-37 : фото
479049
  Середюк Т.П. Етнофестиваль як феномен української культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 498-502


  Розглянуто явище сучасної української культури - етнофестиваль як синтез традиційної культури та сучасного мистецтва, та його роль в історико-культурному житті України початку ХХІ століття
479050
  Рутинський М.Й. Етнофестивальний туризм: теоретичні засади й етногеографічні аспекти організації / М.Й. Рутинський, М.Я. Топорницька // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 82-92


  Виявлено та систематизовано теоретико-методологічні основи відносно нового виду туризму - етнофестивального, розкрито його потенційні можливості та територіальний аспект розвитку. Запропоновано конкретні рекомендації щодо перспективного розвитку ...
479051
  Марчук Я.І. Етнофілософія народознавчої публіцистики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 50-58. – (Журналістика ; [Вип. 1])
479052
  Пономаренко В.П. Етнофолізми в сучасній українській та інших європейських мовах: лінгвістичні й етнокультурні аспекти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 263-270


  У статті розглядаються в зіставному плані українські та іншомовні етнонімічні назви, насамперед у плані експресивності. Тому йдеться переважно про специфічні національні прізвиська в сучасних європейських мовах, визначаються їхні мовні та позамовні ...
479053
  Гончаренко О.М. Етнофольклористична та краєзнавча діяльність Д.І. Яворницького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 203-209. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про етнофольклористику та краєзнавчу діяльність Д.І. Яворницького, яка вплинула на формування української етнографічної, фольклористичної та краєзнавчої науки.
479054
  Грищенко І. Етнофор як суб"єкт когнітивності фольклору // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 62-68. – ISBN 978-966-9725-24-0
479055
  Герега М. Етнохарактерна та візуальна інтертекстуальність у фортепіаному циклі Ігоря Шамо "Гуцульські акварелі" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 60-71. – ISSN 2310-0583
479056
  Колісник О.В. Етноцентризм С. Гантінгтона як соціальний параметр самоідентифікації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – C.13-26
479057
  Рашевська К. Етноцид і культурний геноцид у Криму: вигадки чи об"єктивна реальність? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2022. – № 1. – С. 1-3
479058
  Каменский М.В. Етодическое обеспечение преподавания иностранных языков в свете новой инфокоммуникационной парадигмы образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 69-72. – ISSN 1726-667Х
479059
  Ткачова В.П. Етоксиметиліденпохідні СН-кислот у реакціях із С-нуклеофілами: синтез функціоналізованих піридинів, піримідинів та їх перетворення : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткачова В.П. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
479060
  Ткаченко А. Етологічна оповідь класика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 160-173. – ISSN 2520-6346


  Звернуто увагу на потребу нового текстологічно вивіреного безцензурного видання творів І. Нечуя-Левицького, куди слід долучити й раніше не публіковані та маловідомі тексти. Зокрема, йдеться про нарисову оповідь "Як сахарні голови літали в повітрі", ...
479061
  Пен Чен Етологічні засади формування образу в прозових творах Т. Шевченка та І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 95-102


  Стаття присвячена питанню формування образу малого Мирона, дитини особливого обдарування, в оповіданні І. Франка та братів-близнюків Зосима і Савватія в повісті Т. Шевченка "Близнюки". Звертається увага на неоднозначність людських уявлень про добро і зло
479062
  Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
479063
  Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 167 - 187
479064
  Севериновська О.В. Етологія (основи поведінки тварин) : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Севериновська, О.Є. Пахомов, В.К. Рибальченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2010. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-290. – ISBN 978-966-551-313-1
479065
  Письменний І.В. Етос державної служби України: теоретико-емпіричні аспекти / І.В. Письменний, Н.А. Липовська // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 5-11. – ISSN 2311-6420
479066
  Лой А. Етос ідентичності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 27-39. – (Серія філософські науки ; вип. 19). – ISSN 2078-6999
479067
  Ганус С.О. Етос історії та етос історика: еволюція ціннісних констант німецької історіографії від доби Просвітництва до часів "бідермаєра" // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 99-109. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
479068
  Бойченко М. Етос комунікативних спільнот як підстава для генералізації соціальних цінностей: межі понятійного осмислення (критика концепцій цінностей Георга Гегеля) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-191. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
479069
  Каблова Т.Б. Етос музики в українській культурі кінця XX початку XXI ст. // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 117-121. – ISSN 2312-4679


  "Дослідження присвячено аналізу музичного етосу в контексті української сучасної культури. В статті розглядається специфіка втілення основних суспільних подій в сучасній музиці, переважно популярній, кінця ХХ початку ХХІ століття. Зроблено акцент на ...
479070
  Мех Н. Етос народу у мовотворчості Михайла Стельмаха // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 151-154. – ISSN 2222-5250
479071
  Гордієнко М.Г. Етос солідарності як альтернатива поневоленню // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 156-160
479072
  Цимбал О.Є. Етос Товариства Ісуса: моральнісні і фізичні якості істинного християнина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 143-150
479073
  Процишин В.М. Етос університетської філософії: до постановки проблеми // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 40-42
479074
  Малахов В. Етос. Етика в освіті та культурі України // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 341-377


  "5 квітня 2003 р. у 5-му корпусі НаУКМА відбувся семінар "Етика в освіті та культурі України", учасниками якого стали київські науковці, шкільні та вузівські викладачі етики, священнослужителі та інші люди, небайдужі до проблем розвитку вітчизняної ...
479075
  Ільницький Микола Етоси Дмитра Козія // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 36-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті введено в науковий ужиток праці українського літературознавця з діаспори Дмитра Козія. Зосереджено увагу на його підході до творчості класиків української літератури під кутом зору етосів - принципів ціннісної орієнтації, які випливають із ...
479076
  Роні Ж. Етруське кохання (дві коханки) / Ж. Роні, старший. – К, 1928. – 143с.
479077
  Слуцький Є.Є. Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки / Євген Слуцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 498-509. – ISBN 966-346-208-6
479078
  Гуменюк Н. Етюд із метеликом : [маленькі повісті про любов] / Надія Гуменюк. – Харків : Vivat, 2017. – 236, [2] с. : іл. – Від володарки гран-прі "Коронація слова". – ISBN 978-617-690-885-2
479079
  Коцюбинська М. Етюд на тему листів Катерини Білокур // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С. 14-17. – ISSN 0130-5263
479080
  Ушкалов Л. Етюд про візію часу в Сковороди // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 156-164. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
479081
  Буркут К. Етюд про Короленка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 липня (№ 127-128). – С. 12


  До 165-річчя від дня народження письменника і громадянина.
479082
  Левченко О. Етюд про море (там і зосталася душа...). "Уста в однині...". Її звали Весна. "Ти заколисував мій човен, і я мліла...", "Мені б снігу на вії, снігу ў рота..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 58-59
479083
  Суходуб Т. Етюд про С.С. Аверинцева // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 124-144. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  Стаття присвячена аналізу філософського світогляду культуролога, естетика, літературознавця, філолога, знавця християнської традиції, енциклопедиста С.С. Аверинцева (1937–2004). Робота написана в жанрі етюду. Вибір такого способу міркування визначений ...
479084
  Ковальський М. Етюди : поезії / Микола Ковальський. – Нью-Йорк : Україна, 1978. – 101, [2] c. : іл., портр.
479085
  Пестка Войтек Етюди // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 88-93. – ISSN 0320 - 8370
479086
  Козак Д.Н. Етюди давньої історії України / Денис Козак ; [відп. ред. Н.С. Абашина] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010. – 181, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179–182. – ISBN 978-966-02-5650-7


  У книзі подається опис низки найцікавіших знахідок автора, здобутих протягом більш ніж 30-річних польових експедиційних досліджень. Ці археологічні пам"ятки відносяться до різних періодів давньої історії України: енеоліту, бронзового віку, ...
479087
  Шведов І. Етюди до портрета гетьмана Івана Мазепи // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-30
479088
  Акуленко В. Етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер"єрі (до 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України та виходу в світ "Енциклопедії міжнародного права" в трьох томах) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 284-296. – ISSN 1026-9932
479089
  Кирчів Р.Ф. Етюди до студій над українським народним анекдотом / Роман Кирчів ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства НАН України. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. – 265, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4812-0
479090
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 16-24. – ISSN 0027-2833
479091
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 336-353. – ISBN 978-966-489-126-1
479092
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України". 4 // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 159-169. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6


  Укладання різних типів словників власних географічних назв, як і інших класів пропріальної лексики, пов"язане з двома основними етапами розвитку відповідних напрямів ономастики: початковим (період становлення сучасної ономастики, який супроводжується ...
479093
  Лучик В.В. Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України".9 // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 52-75. – ISSN 1996-9872
479094
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків / С. Маслов ; Український науковий інст. книгознавства. – Київ : Київ-друк / Український науковий інст. книгознавства
[Вип.]1-8. – 1925. – 79 с. – [відб. з "Трудів укр. наук. інст. книгознавства". Т. 1]
479095
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків : 9-10 / С. Маслов ; Всеукраїнська Акад. наук. – У Київі : [З друк Укр. Акад наук]
[Вип.] 9-10. – 1927. – 24 с.


  На тит. с. дарчий надпис: Дорогому Василию Митрофановичу Базилевичу Серг. Маслов 1927 XII 18/31
479096
  Маслов С.І. Етюди з історії стародруків : 11-12 / С. Маслов ; Всеукраїнська Акад. наук. – У Київі : [З друк Укр. Акад наук]
[Вип.] 11-12. – 1928. – 51 с.


  На екз. № 136512 дарчий надпис: До Лаврського музею культів та побуття С. Маслов 1928. XI. 9
479097
  Маслов С. Етюди з історії українських стародруків // Українська книга XVI-XVII-XVIII ст. / [за ред. М.О. Макаренка, С.І. Маслова]. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – С. 77-152
479098
  Макаренко М. Етюди з обсягу Трипільської культури / М. Макаренко. – Київ, 1926. – 22 с., С. 208-209. – 5 табл.
479099
  Дорошкевич О.К. Етюди з шевченкознавства : збірка статтів / Олександр Дорошкевич ; Інститут Шевченка. – Київ ; Харків : Держвидав України, 1930. – 218 с.


  Аннотація: Представлене видання є збіркою наукових статей українського літературознавця та літературного критика Олександра Дорошкевича. Збірка містить виключно шевченкознавчі статті, що були опубліковані автором у різних виданнях у 1921–1928 рр., ...
479100
  Калчев И. Етюди за смъртта / И. Калчев. – София : Издателство "Наука и изкуство", 1985. – 210 с.
479101
  Вайнштейн О.Л. Етюди й розвідки з історії Паризької Комуни / О.Л. Вайнштейн. – Одеса, 1931. – 210с.
479102
  Ткаченко Т.І. Етюди Людмили Зілинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 289-298
479103
  Мерінг Ф. Етюди на літературно-естетичні теми / Ф. Мерінг; з нім. перекл. П. Бензя та М. Цілін ; ред. та передмов. Я. Розанова. – Харків ; Київ : ДВУ, 1930. – XII, 296 с.
479104
  Мечников І.І. Етюди оптимізму (І.І. Мetchnikoff "Etudes sur la nature humaine: Essai de philosophic optimiste", 1903) : фрагменти з книги / керівник проекту О.П. Влас // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 2 (18). – C. 73-83. – ISSN 2413-5461
479105
  Сизоненко О. Етюди пізньої осені // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 3-32. – ISSN 0130-1608
479106
  Федотюк П. Етюди про мову : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 158-161. – ISSN 0131-2561
479107
  Федотюк П. Етюди про мову // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 125-129. – ISSN 0208-0710
479108
  Коцюбинська М.Х. Етюди про поетику Шевченка / М.Х. Коцюбинська. – Київ, 1990. – 270 с.
479109
  Мороз О.Н. Етюди про сонет / О.Н. Мороз. – К., 1973. – 111с.
479110
  Смульсон Л. Етюди про українську радянську поезію / Л. Смульсон. – Київ, 1940. – 188с.
479111
  Коруняк Ю. Етюди про Шевченка - апогей літературно-критичної шевченкіани Михайлини Коцюбинської // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 66-71. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
479112
  Бандарчык В.К. Еудакім Раманавіч Раманау / В.К. Бандарчык. – Минск, 1961. – 307 с.
479113
  Кобилякова А. Еудженіо Монтале: фаталіст, позбавлений ілюзій // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 138-141. – ISSN 0130-321Х
479114
  Мушкудіані О.Н. Еулі Сандро (Курідзе Олександр Кішвардович - грузинський поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 270. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
479115
  Грищук В.К. Еутаназія в теорії та практиці зарубіжних держав і в Україні / В.К. Грищук, К.Б. Марисюк // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.75-84
479116
  Кривенчук М.С. Еутаназія: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 97-101. – ISSN 2078-6670
479117
  Галасюк В.В. Ефект "G-гіперболізму" за кількісного порівняння величин в економіці : фінансовий механізм / В.В. Галасюк, В.В. Галасюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 47-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
479118
  Івшина Л. Ефект "Дня" / розмову вели Іван Капсамун, Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 вересня (№ 119/120). – С. 6-7


  Думки з нагоди 25-річчя газети.
479119
  Гарань О. Ефект "зграї" / розмову вів Іван Капсамун // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  "Питання не в конфлікті по лінії Зеленський-Разумков, а в збалансованості інституцій".
479120
  Голик О.З. Ефект "негативної" в"язкості розчинів йодистого калію в двокомпонентних сумішах спиртів. / О.З. Голик, А.В. Орищенко, О.Г. Артемченко. – [Київ], 1955. – С. 465-468. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №5, 1955, фізична хімія
479121
  Голик О.З. Ефект "негативної" вязкості неводних розчинів йодистого калію / О.З. Голик, А.В. Орищенко, О.Г. Артемченко. – [Київ], 1954. – С. 453-456. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №6, 1954, фізична хімія
479122
  Харченко Ю.В. Ефект "нового" як індикатор енотропійних процесів: філософський контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 74-85
479123
  Зіненко О. Ефект "публічної події": репрезентація взаємодії соціального та медіального // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 260-269. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
479124
  Макаренко І.П. Ефект "раптових зупинок" у контексті творчої спадщини М.І. Туган-Барановського // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 296-308. – ISSN 0320-4421
479125
  Кіркпатрік Д. Ефект facebook : внутр. історія компанії, що об"єднує світ / Дейвід Кіркпатрік ; [пер.: О. Стукало]. – Київ : Темпора, 2013. – 480, [2] с. – Пер. за вид.: The facebook effect: the inside story of the company that is connecting the wold / David Kirkpatrick. 2010. – Бібліогр.: с. 465-467 та в прим.: с. 469-481. – ISBN 978-617-569-121-2
479126
  Іванісік А.І. Ефект абсолютного насичення вимушеного раманівського розсіяння / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 402-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені теоретичні дослідження відомого, як експериментальний факт, ефекту насичення стоксової компоненти вимушеного раманівського розсіяння світла.
479127
  Андрущенко В. Ефект академічної співпраці // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С. 2


  Доповідь ректора НПУ імені М.П. Драгоманова Віктора Андрущенко на VI українсько-польському форумі "Освіта для сучасності".
479128
  Онопрієнко В. Ефект взаємодії. Реалії історичного партнерства академічних установ України і Росії // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-34. – ISSN 0372-6436
479129
  Кінах А. Ефект випередження: Уряд поглиблює роботу з розвитку інновац. справи в Україні // Уряд. кур"єр., 2002


  Ст. Прем"єр-міністра України
479130
  Махун С. Ефект високого неба // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 273-295. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Монологи Сергія Кримського про софійність та життя.
479131
  Кримський С. Ефект високого неба // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 20-47. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Лекції професора, доктора філософських наук С.Б. Кримського про Софію Київську.
479132
  Кримський С. Ефект високого неба // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 312-338. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2


  "День" публікує лекції професора Кримського Сергія Борисовича (1930-2010) про скарбницю воістину світового значення - Софію Київську. Перехрестя культурних шляхів, або Київ - Царгород - Стамбул: духовні зустрічі".
479133
  Кримський С. Ефект високого неба. Монологи Сергія Кримського про софійність та життя // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 24-50. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  Лекція професора, доктора філософських наук Сергія Борисовича Кримського про скарбницю воістину світового значення - Софію Київську.
479134
  Моренець В. Ефект високої башти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 28-39. – ISSN 0236-1477
479135
  Моренець В. Ефект високої башти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 19-35. – ISSN 0236-1477
479136
  Башко В.Й. Ефект витіснення: аналіз причинно-наслідкових зв"язків // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
479137
  Холод О.М. Ефект відтяжки, ігнорування та рекурсивність у системі трансформації свідомості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячена аналізу ефекту відтяжки, ігноруванню та рекурсивності в системі трансформації свідомості, які характеризують метамодель маніпуляції суспільства. The article is devoted to the analysis of effect of extraction, ignoring and ...
479138
  Орел В.Е. Ефект впливу ДВЧ-опромінення і механохімічно активованого доксорубіцину при фізіологічній температурі на ДНК та культуру клітин карциноми молочної залози людини МСЕ7 / В.Е. Орел, Н.М. Дзятковська, В.А. Зінченко, М.Й. Дакко, Я.Б. Вербій, Ю.Р. Мединець // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 89-95. – ISSN 1023-2427
479139
  Мельник Г.Я. Ефект Гопкала / Г.Я. Мельник. – Київ, 1973. – 136 с.
479140
   Ефект дерзання : нариси прои молодих винахідників і раціоналізаторів республіки. – К, 1981. – 232с.
479141
   Ефект дії кон"югатів доксорубіцину з трансферіном і альбуміном на тварин перещепленими пухлинами / Г.П. Потебня, Ф. Кратц, М.П. Попик, С.О. Шалімов, І.І. Волченскова, Г.С. Лісовенко, О.О. Колесник // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 70-76. – ISSN 1023-2427
479142
   Ефект додавання води в систему С60/Н-метил-2-пірролідон / О.А. Кизима, Л.А. Булавін, М.В. Авдєєв, С.В. Снегір, В.Л. Аксьонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 331-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методам мас-спектрометрії та спектрофотометрії було досліджено ефект додавання води в систему С60/Н-метил-2-пірролідон. Показано, що додавання води в таку систему приводить до кластерної реорганізації, яка відбувається шляхом руйнування кластерів ...
479143
  Ткаченко М. Ефект доданої вартості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 7


  "За даними звіту Європейської комісії за період з 2017-го по 2018 р. включно, Україна увійшла до п"ятірки провідних експортерів сільгосппродукції в Євросоюз. Ми опинилися в компанії таких третіх країн, як Бразилія, США, Китай та Аргентина. Однак ...
479144
  Козюк Віктор Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 94-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто теоретичні погляди на проблему ефекту домашнього зміщення. Емпірично доведено послаблення даного ефекту на макро- та мікрорівнях. Стверджується, що це має позитивні наслідки з точки зору алокаційної ефективності глобальних ринків капіталу та ...
479145
  Козюк Віктор Ефект домашнього зміщення в перспективі фінансової глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 94-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто теоретичні погляди на проблему ефекту домашнього зміщення. Емпірично доведено послаблення даного ефекту на макро- та мікрорівнях. Стверджується, що це має позитивні наслідки з точки зору алокаційної ефективності глобальних ринків капіталу та ...
479146
  Бойченко С.Г. Ефект екситації катастрофічних клімато-екологічних подій на території Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-20. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Уведено поняття рейтингу катастрофічних клімато-екологічних подій та індексу кліматичної аномальності. Встановлено та обгрунтовано ефект екситації катастрофічних клімато-екологічних подій на території України (збільшення повторюваності або підвищення ...
479147
  Поліщук Я. Ефект Євромайдану і література // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477
479148
  Таран Л. Ефект завершеної дії. Штрихи до портрета лауреата міжнародної журналістської премії ім. Василя Стуса Костянтина Родика // Українська культура : Київ, 2001
479149
  Корбозерова Н.М. Ефект зіткнення лінгвокультур (іберійський ареал у ключі історичної етнолінгвістики) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 209-218. – ISSN 2413-5593


  У статті окреслено період зародження та історичний розвиток іберійської латини доби римських, германських та арабських завоювань. З"ясовано різний ефект та наслідки від зіткнення римської та іберійської лінгвокультур, іберо-романської та германської ...
479150
  Тригубенко О.В. Ефект зниження ударної в"язкості металу корпусів реакторів ВВЕР в умовах понадпроектної експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Тригубенко Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
479151
  Гаркуша В. Ефект колективного пошуку // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 4-5. – ISSN 0130-1632
479152
  Кончин В. Ефект комплементарності міжнародного руху капіталу міжнародною торгівлею у процесі трансформації української економіки // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 46-51. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
479153
  Софійська І.Д. Ефект консюмеризму в концепції громадянства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 203-214. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
479154
  Лесик І.В. Ефект контрасту як вияв парадоксальності іронії // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 41-52. – Бібліогр.: Літ.: С. 51-52; 19 поз. – ISSN 2075-4205
479155
  Заруцька О. Ефект кредитного мультиплікатора в системі банків Дніпропетровської області // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С.37-42. – ISSN 1605-2005
479156
   Ефект меліорації. – Ужгород, 1967. – 126с.
479157
  Казанжи А.П. Ефект методу як джерело помилок у комбінованих методах опитування // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 135-137
479158
  Бойко М. Ефект мультиплікації у туризмі: обмеження та можливості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 23-32. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
479159
  Бондаренко Л.Б. Ефект навантаження раціону фенілаланіном на колаген і типу шкіри щурів, уражених карциномою Герена / Л.Б. Бондаренко, Г.Л. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 26-27. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  В експериментах на щурах-самцях лінії Вістар досліджено вплив навантаження раціону фенілаланіном на амінокислотний склад колагену І типу шкіри щурів, уражених карциномою Герена. Показано здатність навантаження раціону фенілаланіном на фоні безбілкової ...
479160
  Куценко Т. Ефект навчання при багаторазовому проходженні емоційного струп-тест / Т. Куценко, Н. Філімонова, О. Новицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  При багаторазовому проходженні емоційного Струп-тесту із введеним гальмівним подразником ефект навчання проявляється внаслідок поступового зменшенні часу реакції на нейтральні подразники, як менш біологічно значущі для організму, тоді як час реакції на ...
479161
  Пустовойт О.В. Ефект накладання хвиль зовнішньо- та внутрішньоекономічної кон"юнктури в економіці України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 99-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
479162
  Бойченко С.Г. Ефект немонотонної залежності катастрофічних явищ природи на території України від кліматичних аномалій приземної температури Європи / С.Г. Бойченко, В.М. Волощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Проведено аналіз можливого зв"язку повторюваності катастрофічних процесів та явищ на території України в 800-1700 рр. з віковим коливанням клімату Європи. Доведено, що цей зв"язок мав немонотонний характер: повторюваність катастрофічних природних подій ...
479163
  Радчук В. Ефект обрамлення, або М.Гоголь в "полотенцях" для ніг: /"Вечорниці на хуторі під Диканькою" на ОРТ в Новорічну ніч/ // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.2-4
479164
  Акименко О.С. Ефект он-лайн присутності у віртуальній реальності медіасвіту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 131-150
479165
  Зайцев Ю.Д. Ефект ощадливості / Ю.Д. Зайцев. – К., 1985. – 48с.
479166
  Шергін С. Ефект пандемії: роздуми в коронавірусному інтер"єрі // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 5-7. – ISSN 2663-2675
479167
  Чугаєв О.А. Ефект поширення валютних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 223-228. – Бібліогр.: на 16 пунктів
479168
  Ємець-Доброносова Ефект Прохаська // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 27-28


  "Лексикон таємних знань" — книга прози українського письменника Тараса Прохаська.
479169
  Терлецька Л. Ефект процесу самоаналізу як методу інтегрованої психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 88-93.
479170
  Терлецька Л. Ефект процесу самоаналізу як методу інтегрованої психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Надано характеристику ефектам самоаналізу як методу самопізнання в інтегрованій психотерапії. Проведено детальний аналіз та порівняння механізмів регуляції самоаналізу в різних психотерапевтичних технологіях. There have been given a characteristic ...
479171
  Дегода В. Ефект Пула-Френкеля в кристалах селеніда цинка / В. Дегода, Г. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 38-42. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В кристалах ZnSe експериментально спостерігається вплив величини прикладеного електричного поля на енергію активації провідності та практично однакові надлінійні вольт-амперні характеристики (ВАХ) темнової, фото- і рентгенопровідності, при цьому ...
479172
  Сімсіон Г. Ефект Розі = The Rosie effect : [роман] / Грем Сімсіон ; [пер. з англ. Яніни Лимар]. – Харків : Vivat, 2020. – 350, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The Rosie Effect / Graeme Simsion. Melbourne, 2014. - Світовий бестселер. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-084-6
479173
  Базилевський В. Ефект розімкненого кола / запитував Василь Слапчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 3, 6-7


  Розмова з відомим письменником Володимиром Базилевським, який поділився своїми роздумами про феномен шістдесятництва.
479174
  Дубровик А. Ефект синергії: "Київ - Цюріх" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 9


  У Швейцарії підтвердили: стандарти, за якими працює українська бізнес-освіта, відповідають найкращим зразкам світового рівня. Бізнес-школа МІМ-Київ уклала угоду з Lorange Institute of Business про спільну програму МВА для керівників вищої ланки.
479175
  Кожурін Ф.Д. Ефект та обгрунтування визначальних ланок українського внутрішнього ринку (прагматика макроекономічного врегулювання) : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 62-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
479176
  Фінкельштейн Б. Ефект таро : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 94-97. – ISSN 0320-8370
479177
  Максімова В. Ефект удосконалення обліку та контролю для позитивної динаміки розвитку і економічної стабільності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 9. – С. 23-27. – Бібліогр.: 6 назв
479178
  Петровська Ж. Ефект фреймінгу: пострадянський та західний досвід // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 172-178. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
479179
  Молодкін В.В. Ефект чутливості до дефектів залежностей від умов дифракції картини багатократного розсіяння у кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Молодкін Віталій Вадимович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
479180
  Войтенко К.В. Ефекти акустостимульованого впливу на струми витоку в структурах Мо/nSi / К.В. Войтенко, О.Я. Оліх // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 38
479181
  Дерев"янко І. Ефекти асиметрії в американо-мексиканських відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 43-48. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано характер та особливості асиметрії американо-мексиканських відносин. Розкрито поняття асиметрії в міжнародних відносинах, яку можна трактувати як відсутність рівнозначності, тотожності між суб"єктами, які володіють різними потенціалами, ...
479182
  Мельников С.В. Ефекти асиметрії транспортних витрат у міжнародній торгівлі // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 36-41. – ISSN 2524-003X
479183
  Коротєєв В.В. Ефекти взаємодії терагерцового випромінювання з сильно нерівноважним електронним газом в об"ємних та низькорозмірних напівпровідникових структурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Коротєєв Вадим Вячеславович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 78 назв
479184
  Шияновський Сергій Владиславович Ефекти взаємодії ядерних і електромагнітних випромінювань з рідкими кристалами : Автореф... доктора фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Шияновський Сергій Владиславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
479185
  Бай О.В. Ефекти високочастотної короткохвилевої локалізації електропружних хвиль в низькосиметричному п"єзокристалічному шарі / О.В. Бай, Ю.П. Бай, В.І. Сторожев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Визначено і описано особливості кутових розподілів граничних значень фазових швидкостей нормальних електропружних хвиль з різних мод дисперсійного спектру для шару ВТ-зрізу п"єзокристалу а-кварцу у високочастотному короткохвилевому діапазоні. ...
479186
   Ефекти водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серн Salicifoli відносно еритроцитів та фагоцитів / Г. Гревцова, І. Михайлова, К. Гаркава, Л. Антоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 90-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із бруньок кизильників серії Salicifoli на осмотичну резистентність еритроцитів та функціональну активність фагоцитів. The іnfluence of the water-sault extracts of Cotoneaster serium Salicifoli buds on osmotic ...
479187
  Хряпа Валерій Михайлович Ефекти впливу структури поверхні на молекулярно-статистичні властивості води в приповерхневій області : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Хряпа Валерій Михайлович; Акад. наук України. Ін-тут теоретичн. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1994. – 16л.
479188
  Паламарчук М.В. Ефекти впливу фінансової, торговельної інтеграції та спеціалізації на синхронізацію реального сектору економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 12-13
479189
  Мінгалєєв Сергій Федорович Ефекти далекосяжності і ангармонізму в нелінійному транспорті енергії та заряду : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Мінгалєєв Сергій Федорович; НАН України. Ін-тут теоретичн. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1997. – 23л.
479190
  Лагутін В. Ефекти державного регулювання економіки в умовах євроінтеграції України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 6 (95). – С. 5-23. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
479191
  Шкоп А.Д. Ефекти електрон-електронної та електрон-вібронної взаємодії в транспорті заряду та спіну в тунельних наноструктурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Шкоп Анастасія Дмитрівна ; НАН України, Фізико-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
479192
  Карпінський Б.А. Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин України і Європейського Союзу в умовах глобалізації / Б.А. Карпінський, В.Я. Дубик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 147-156. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
479193
  Качура І.Ю. Ефекти засобів масової комунікації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 132-133
479194
  Кацко С.В. Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харківському радарі некогерентного розсіяння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Кацко Софія Валеріївна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
479195
   Ефекти калікс[4]арену С-145 та фрагмента його молекули на полімеризацію фібрину, активацію тромбоцитів та проліферацію ендотеліоцитів / О.Е. Луговська, Л.П. Урвант, Л.О. Касаткіна, С.О. Черенок, Т.В. Ніколаєнко, В.О. Чернишенко // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 104. – ISSN 2409-4943
479196
  Долголенко О.П. Ефекти кластеризації радіаційних дефектів в атомарних і бінарних напівпровідниках : Автореф. дис. ... доктора фіз. - мат. наук: спец. 01.04.07 / Долголенко А.П.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 40с. – Бібл.: 52 назви
479197
  Харламова Г.О. Ефекти конвергенції/дивергенції в інвестиційному кліматі регіонів України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 183-190. – ISSN 1993-6788
479198
   Ефекти корвітину на слизову оболонку шлунка щура, уражену 80% етанолом, за різних доз препарату / Л.Я. Штанова, Т.М. Говоруха, Т.В. Вовкун, В.А. Барановський, В.М. Бабан, П.І. Янчук, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медецини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціаії народної медицини". – Київ, 2013. – № 3. – С. 23-30
479199
  Чугаєв О.А. Ефекти м"якої сили країни в сфері міжнародного руху технологій // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 59-61
479200
  Альохін О.Д. Ефекти нелінійної оптики в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі представлені результати експериментальних досліджень, що свідчать про ефекти самофокусування слабких світлових променів в просторово неоднорідному середовищі поблизу критичної температури в полі гравітації Землі. Показано, що при проходженні ...
479201
  Міщенко О.В. Ефекти нетривіальної топології в деяких квантово-польових системах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Міщенко О.В.; НАН України. ін-т теоретич. фізики. ім. М.М.Боголюбова. – К., 1996. – 23л.
479202
   Ефекти олій розторопші та льону холодного і гарячого пресування на стан товстої кишки щурів за умов гострого коліту / Г.М. Кузнєцова, Є.О. Деніс, Т.З. Москалець, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 3. – С. 85-91. – ISSN 1025-6415
479203
  Слободянюк О.В. Ефекти просторової дисперсії в спектрах фотонного комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 151-162
479204
  Гроза А.А. Ефекти радіації в інфрачервоному поглинанні та структурі кремнію / А.А. Гроза, П.Г. Литовченко, М.І. Старчик; НАН України; Ін-т ядерних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2006. – 124с. – Проект " Наукова книга". – ISBN 966-00-0408-7
479205
  Мельник О.Г. Ефекти реструктуризації в системах фінансування розвитку високих технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
479206
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
479207
  Кириченко В.О. Ефекти РНК-інтерференції компонентів убіквітин-залежного протеасомного протеолізу в культурі кардіоміоцитів і тканинах серця : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Кириченко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 145л. – Бібліогр. : л.125-145
479208
   Ефекти серотоніну на співвідношення холатів у жовчі щурів / С.М. Атамнах, П.І. Янчук, Є.М. Решетнік, Ю.А. Левадянська, С.П. Весельський // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 21-21
479209
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 1. Відкриття електронних смуг нового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 489-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Повідомляється про відкриття електронних смуг нового типу, що виникають в результаті порушення адіабатичного наближення, і існують додатково до сильних смуг поглинання. Нові електронні смуги поглинання індукуються в забороненій зоні ряду діелектриків ...
479210
  Корнієнко М.Є. Ефекти сильної фонон-електронної взаємодії 2. Природа широкосмугового фону в спектрах комбінаційного розсіяння світла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 248-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Експериментально вивчені форма і інтенсивність широкосмугового фону в спектрах КР світла для ряду еталонних рідин: С6Н6, CS2, CCL4, SiCL4, CH2CL2, CHCL3, CH3OH. CH3CN, CH3OOH і H2SO4. Проведено огляд робіт по дослідженню фону і проаналізовані можливі ...
479211
  Будянська Л.В. Ефекти спільної дії лікарських речовин у багатокомпонентних системах на основі модельних ліпідних мембран : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Будянська Лілія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
479212
  Христофоров Леонід Миколайович Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Христофоров Л.М.; НАНУ. – Київ, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 57 назв
479213
  Рибак А.С. Ефекти структурування нано- та мікрометрового масштабу в твердотільних середовищах під дією фентосекундного лазерного випромінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Рибак Андрій Станіславович ; НАН України ; Ін-т фізики. – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
479214
  Петренко Є.В. Ефекти, що впливають на флуктуаційну провідність та формування псевдощілинного стану в купратах та залізовмісних ВТНП : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Петренко Євген Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
479215
  Лелюк Ю.М. Ефективна антициклічна політика як фактор уникнення інституціональних та технологічних пасток // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 34-36. – Бібліогр.: 11 назв
479216
  Семів С.Р. Ефективна взаємодія АПК та внутрішнього ринку продовольчих товарів / С.Р. Семів, І.І. Думич // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 52-56. – ISSN 2221-1055
479217
  Тормосов Р.Ю. Ефективна взаємодія зі стейкхолдерами для сталого енергетичного розвитку територіальних утворень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 110-117
479218
  Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
479219
  Кузьменко Т.М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла Каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 161 арк. – Бібліогр.: арк. 149-161
479220
  Гречко Л.Г. Ефективна діелектрична проникність матричних дисперсних систем з багатошаровими включеннями: пряма та обернена задачі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 474-481. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються матричні дисперсійні системи (МДС) з багатошаровими включеннями еліпсоїдальної форми. Із застосуванням раніш розроблених нами методів розрахунку ефективної діелектричної функції для МДС та поляризовності еліпсоїдів з довільним ...
479221
  Степанова С.В. Ефективна допомога захисника як складова конституційного права на професійну правничу допомогу та міжнародний стандарт права на справедливий суд // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 70-76. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
479222
  Черчик Л.М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Черчик Л.М., Шубала І.В. ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-2276-99-2
479223
  Нетрошвілі С.Г. Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти як умова зростання вартості компанії в постіндустріальній економіці // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 2-8


  Зроблено пропозиції щодо побудови механізмів інтеграції бізнесу, науки та освіти.
479224
  Мусієнко І.І. Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 95-97
479225
  Прядко В.В. Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні / В.В. Прядко, М.І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 78-84. – ISSN 2310-2837
479226
  Греля Д.Ю. Ефективна компенсаційна система підприємства в сучасних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 9-12
479227
  Ульянова Т. Ефективна комунікація як запорука порозуміння у сім"ї // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 72-76. – ISBN 978-617-7611-86-7
479228
  Азаров М. Ефективна конкуренція - двигун інноваційного розвитку // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 3-4
479229
  Кійко В. Ефективна координація // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-35.


  Один з ключових моментів співпраці з НАТО - участь України в реалізації заходів, що передбачені програмою "Партнерство заради миру".
479230
  Поперенко Л. Ефективна ланка навчання - міжнародні тематичні конференції // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Квітень (№ 4)


  Про наукову роботу студентів та міжнародні тематичні конференції на кафедрі оптики фізичного факультету КНУТШ.
479231
  Шашина М.В. Ефективна модель антикризового управління на підприємстві / М.В. Шашина, Н.М. Юхим // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 217-224. – ISSN 2310-5534
479232
  Ужва А.М. Ефективна модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства / А.М. Ужва, О.В. Тімкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 92-95
479233
  Гриневич Л. Ефективна наука неможлива без справжньої університетської автономії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 25 лютого (№ 8). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
479234
  Короденко М. Ефективна наука. Як двоє біофізиків довели, що можна створювати наукові продукти в Україні і домогтися їх визнання на світовому рівні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 11


  Попри перипетії з хронічним недофінансуванням вітчизняної науки, українські вчені здатні показувати високі результати. Про це, зокрема, свідчить нагорода Scopus Awards Ukraine 2016, яку нещодавно отримали наші співвітчизники. Їх визнали найкращим ...
479235
  Петкова Л.О. Ефективна національна модель економіки України в контексті глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-82. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність створення української економічної моделі з врахуванням національної специфіки. Наголошено на небезпеках, спричинених глобалізацією, для конкурентоздатної вітчизняної економіки.
479236
  Крот О.П. Ефективна очистка вентиляційних багатокомпонентних вуглеводневих газових викидів, що містять бенз(А)пірен. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.03 / Крот О.П.; МО і науки України. Харков. держ. техн. ун-тет будівн. та архіт. – Харків, 2000. – 18л.
479237
  Нікітчина О.В. Ефективна пенсійна реформа в Україні як запорука добробуту нації // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2013. – Вип. 1 (20). – С. 35-39
479238
  Оліфіренко М.М. Ефективна платіжна система як чинник розвитку бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.10-12
479239
  Чуб П. Ефективна процентна ставка кредитування: реалії та перспективи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 1605-2005
479240
   Ефективна публічна адміністрація : Довідник для міністрів. – Київ, 2006. – 32с. – ISBN 966-7272-61-3
479241
  Яновська О. Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемним питанням ефективної реалізації функцій обвинувачення та захисту в змагальному кримінальному судочинстві. Автор стверджує, що на ефективність функціонування професійних учасників кри- мінального судочинства суттєво ...
479242
  Вінічук В.В. Ефективна робота з газетою та політичною лексикою : Навчальне видання / В.В. Вінічук; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 64с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
479243
  Нізельський А. Ефективна синергія. Чи є держава надійним партнером у Державно-приватному партнерстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 14
479244
  Запотоцька І.В. Ефективна система мотивації як основа успішного функціонування сучасних компаній // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 167-171
479245
  Крижанівський Є.І. Ефективна співпраця академічної та університетської наук. Інтерв"ю з ректором Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу академіком НАН України Євстахієм Івановичем Крижанівським // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 13-17. – ISSN 1815-2066
479246
  Спінов В.М. Ефективна технологія очистки газів енергоустановок в мокрому пиловловлювачі з вихровою тарілкою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Спінов Владислав Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назви
479247
  Макаренко Є.В. Ефективна фінансова політика та місце бюджетного дефіциту в її забезпеченні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 54-63


  Проаналізовано напрями ефективної фінансової політики, досліджено пріоритетні галузі бюджетного фінансування в умовах світової фінансової кризи та визначена роль бюджетного дефіциту у механізмі фінансової політики держави.
479248
  Кізілова Н.М. Ефективна фрактальна модель системи мікроциркуляції крові в поверхневих тканинах людини / Н.М. Кізілова, А.М. Коробов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 58-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
479249
  Яровий В.Ф. Ефективна цінова політика як складова конкурентоспроможності суб"єктів туристичного ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 29-32. – ISSN 2306-6814
479250
  Базелюк В.Г. Ефективна школа як ресурс забезпечення якості освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 10-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
479251
  Овсянникова І. Ефективне адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності в умовах євроінтеграції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 171-185. – ISSN 1993-0917
479252
  Сігайов А. Ефективне адміністрування ПДВ: проблеми і перспективи : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-31. – ISSN 0131-775Х
479253
   Ефективне використання активної частини основних фондів : (моделі і методи) / Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин, В.В. Карцева, Ф.А. Левченко; Г.В Бондарчук-Грита, В.К. Галіцин., В.В. Карцева, Ф.А. Левченко. – Івано-Франківськ, 2006. – 178с. – ISBN 966-7320-00-6
479254
  Якимчук Н. Ефективне використання бюджетних коштів як правова категорія // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 78-84
479255
  Сільверстов Є. Ефективне використання е-каталогу в публічних закупівлях // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 40-41
479256
  Зенцев В.Г. Ефективне використання електричної енергії в підприємствах масового харчування : Автореф... д-ра техн.наук: 05.14.01 / Зенцев В.Г.; Мін-во освіти України. Київськ. держ. торг.-екон. ун-т. – К., 1995. – 38л.
479257
  Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі інтернет в тележурналістиці : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 - журналістика / Юлія Михайлівна Снурнікова; Харківський нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 272л. – Додатки: л .245-272. – Бібліогр.: л. 201-244
479258
  Снурнікова Ю.Л. Ефективне використання електронних документів мережі Інтернет в тележурналістиці : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.08 / Юлія Михайлівна Снурнікова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
479259
  Будниченко Ю.М. Ефективне використання енергетичних ресурсів України як основа добробуту нації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 205-210
479260
  Склепова А.В. Ефективне використання інноваційних структур для економічного зростання держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 82-85
479261
  Кортукова Т.О. Ефективне використання інноваційних форм навчання у Київському університеті права Національної академії наук України // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 249-253. – ISSN 2218-5348
479262
  Паладій М. Ефективне використання інтелектуального потенціалу нації - основа інноваційного розвитку України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 6-10. – ISSN 1608-6422
479263
  Ткачук Т.А. Ефективне використання копінг-стратегій як складових копінг-поведінки молодої особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 63-67
479264
  Мельник Л.Г. Ефективне використання людського капіталу як шлях до економічного зростання / Л.Г. Мельник, Г.В. Ткаченко, Ю.В. Лінник // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 104-108. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
479265
  Поліщук Н.П. Ефективне використання новітніх технологій в інформаційній діяльності бібліотеки Луцького національного технічного університету // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 646-648
479266
  Колотуха С. Ефективне використання оборотних засобів сільськогосподарськими підприємствами / С. Колотуха, І. Борейко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
479267
  Мусієвський Р.А. Ефективне використання робочого часу. устаткування і трудових ресурсів / Р.А. Мусієвський. – Львів : Каменяр, 1975. – 56 с.
479268
  Токаренко М. Ефективне використання сервісів Google у професійній підготовці студентів / М. Токаренко, О. Царенко // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів загальноосвітніх начальних закладів / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – Вип. № 2. – С. 154-157. – ISBN 978-966-2466-54-6
479269
  Бондаренко В.М. Ефективне використання сільськогосподарських земель як фактор забезпечення сталого розвитку сільських територій / В.М. Бондаренко, О.В. Бондаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 12-17. – ISSN 2306-6792
479270
  Кирич Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр.: с. 39-41
479271
  Іванов С.С. Ефективне виробництво свинини в умовах СВК "Агрофірма "Миг-Сервіс-Агро" / С.С. Іванов, Ф.А. Бородаєнко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
479272
  Куляс І. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення, професійна етика журналіста-інформаційника : практичний посібник для журналістів / Ігор Куляс, Олександр Макаренко. – Київ : МГО "Інтерньюз-Україна", 2006. – 120 c. – ISBN 966-7698-05-X
479273
  Турканова В. Ефективне врегулювання спору: основні підходи до визначення у світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 60-64. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
479274
  Ярош О.Б. Ефективне врядування у реалізації гендерної політики в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 592-596. – ISSN 1563-3349
479275
  Лузан А.В. Ефективне державне управління в сфері винахідництва та інновацій - тернистий шлях у краще майбутнє // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521
479276
  Гаміна Т.С. Ефективне ділове спілкування як умова формування привабливого іміджу особистості // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 31-37. – ISSN 1817-3764
479277
  Кудрявцев В. Ефективне здійснення функцій прокурора у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-12.
479278
  Дерюгін І.А. Ефективне значення фактора спектроскопічного розщеплення і внутрішнє поле в штучних магнітодіелектриках / І.А. Дерюгін, 1958. – С. 109-114
479279
  Якобчук В.П. Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління / В.П. Якобчук, А.Б. Войтенко, Д.П. Мороз // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
479280
  Харламова Г. Ефективне модельне рішення для ОТГ / Г. Харламова, С. Лобойко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 5-8. – ISSN 1810-3944
479281
  Кириченко В. Ефективне партнерство. Класний керівник і батьки / В. Кириченко, Г. Ковганич // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 26-31
479282
  Чекалюк В.В. Ефективне продюсування вивчення теорії та її застосування на практиці як запорука успішності проекту в медіа-середовищі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  У статті актуалізовано проблеми опанування журналістами навичок продюсування в умовах жорсткої конкуренції не лише серед медіа-компаній, працівників ЗМІ, а й редакційних концепцій розвитку. У нашій праці розглянуто ті пріоритети і професійні та ...
479283
  Підвисоцький Р. Ефективне регулювання фінансової системи - запорука подолання кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 36-38
479284
  Підвисоцький Р. Ефективне регулювання фінансової системи - запорука подолання кризи : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 36-38 : Табл.
479285
  Сванідзе Е. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження : керівні принципи застосування європейських стандартів / Ерік Сванідзе ; [переклад С. Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 144 с.
479286
  Подорваний В.К. Ефективне соціально-психологічне регулювання закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 302-311. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Розкриваються питання реалізації ефективних методів державного регулювання закладом вищої освіти з специфічними умовами навчання. Акцентується увага щодо механізму регулювання якісними характеристиками освіти. Розкриваються основні сутнісні ...
479287
  Лабунська С.В. Ефективне управління витратами інноваційної діяльності - крок до підвищення конкурентоспроможності підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 53-64. – ISBN 978-966-8177-75-0
479288
  Пильнов Д.О. Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб контролю за фінансовим станом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 88-92
479289
  Колісник Ю.О. Ефективне управління життєздатністю банків у банківській системі України / Ю.О. Колісник, О.О. Євтушенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 125-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
479290
  Янченко З.Б. Ефективне управління інноваційною діяльністю (регіональний аспект) // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 100-104. – ISSN 2309-1533
479291
  Шарата Н.Г. Ефективне управління інноваціями у сучасній вищій школі // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 367-369. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128
479292
  Мамонтова Н.А. Ефективне управління інтелектуальним капіталом як чинник максимізації вартості компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 137-143 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
479293
  Щебликіна І.О. Ефективне управління логістичними процесами як запорука підвищення конкурентоздатності сучасних підприємств / І.О. Щебликіна, З.В. Щебликіна, Т.О. Тарасова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 76-79. – (Економічні науки ; № 1 (30))
479294
  Морозова Н.Г. Ефективне управління людськими ресурсами у державній службі: реалізація кадрової політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2 (49). – С. 81-85
479295
  Губіна О.С. Ефективне управління людськими ресурсами як елемент соціально-економічної політики держави в умовах кризи // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [46-47]
479296
  Яременко В.Г. Ефективне управління місцевими фінансами як запорука соціально-економічного розвитку регіонів / В.Г. Яременко, Ю.Ю. Педченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 2409-1944
479297
  Старостіна А. Ефективне управління ризиками - важливий чинник формування сили банківського бренду / А. Старостіна, В. Кравченко, Д. Шмиглюк // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-23. – ISSN 1606-3732
479298
  Ніколаєнко Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін / Наталія Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Досліджено питання організації управлінської праці бібліотечних менеджерів.
479299
  Полторак А.С. Ефективне управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України / А.С. Полторак, Ю.О. Тимошенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 34-39. – ISSN 2306-6792
479300
  Олуйко В.М. Ефективне управління: ключовий фактор стабільного економічного розвитку регіонів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 331-332. – (Право. Економіка. Управління)
479301
  Кириченко О. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства / О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 23-34 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
479302
  Файчук О. Ефективне фінансування державних цільових екологічних програм / О. Файчук, О. Файчук, В. Войцехівська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 7 (345), липень. – С. 31-33. – ISSN 1810-3944
479303
  Іванова В. Ефективний PR в соціальних мережах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 98-100
479304
   Ефективний агробізнес / [Александров Д.К. та ін.] ; Alexandrov & Partners. – Київ : Кий, 2016. – 148, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7177-11-0
479305
  Дрич К.І. Ефективний алгоритм відображення фрагментів карт в автоматичних графічних пристроях / К.І. Дрич, О.І. Гуменюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 76-79 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 26)
479306
  Сіренко І.П. Ефективний алгоритм обчислення Р-статистики / І.П. Сіренко, Д.А. Клюшин // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 112-116. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
479307
  Кравченко І.В. Ефективний алгоритм розпізнавання підмножини складних натуральних чисел // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 194-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Описано ефективний алгоритм розпізнавання потужної підмножини складних натуральних чисел. Поданий алгоритм можна використовувати для знаходження нетривіальних множників складних чисел спеціальних видів.
479308
  Тройніч К. Ефективний алгоритм сейсмічної променевої томографії при обробці великих масивів сейсмічних даних / К. Тройніч, С. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-82. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Сейсмічна томографія є потужним інструментом дослідження земних надр та останніми роками стала галузевим стандартом у світовій геофізиці. Проте, в Україні вона практично не застосовується. З метою розвитку вітчизняної галузі, а також у рамках виконання ...
479309
  Гомілко О.Є. Ефективний альтруїзм як сучасна філософія та життєва позиція // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 64-74. – ISBN 978-966-02-9610-7
479310
  Андрущак Є.М. Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України / Є.М. Андрущак, О.І. Щуревич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 178-183. – ISSN 2222-4459
479311
  Овчарова С.В. Ефективний блог української блогосфери : витоки, принципи творення контекту й перспективи // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 483-485
479312
  Невмержицький Є. Ефективний державний апарат як головна умова викорінення корупції в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-54. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
479313
  Шекета Є.Ю. Ефективний державний податковий менеджмент як запорука сталого розвитку економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 56-61. – ISSN 2222-4459
479314
  Сотник І.М. Ефективний енергоменеджмент: теоретичні основи фінансової діяльності енергосервісних компаній / І.М. Сотник, Л.А. Кулик // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 212-225. – ISSN 2218-4511
479315
  Завадський О.А. Ефективний захист від перешкод у системах радіозв"язку // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 67-68
479316
  Бєлкін Л.М. Ефективний захист прав юридичних та/або фізичних осіб як чинник визначення адміністративної судової юрисдикції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 88-95. – ISSN 2227-796X


  Розглянутo способи відмежування судових справ адміністративної юрисдикції від інших справ. Запропоновано основним критерієм такого відмежування вважати ефективний захист прав юридичних чи фізичних осіб; визнати презумпцію розгляду справ, де ...
479317
  Сосновський Я.Ш. Ефективний інструмент еокномії ресурсів / Я.Ш. Сосновський. – К., 1987. – 48с.
479318
  Гапонов А.М. Ефективний коефіцієнт екстринції розчину багатостінних вуглецевих нанотрубок та їх ефективний коефіцієнт оптичного поглинання в субмоношаровій плівці / А.М. Гапонов, М.П. Куліш, О.П. Дмитренко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХII Міжнар. конф., (1-4 груд. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [відп. за вип.: В.С. Криловський, В.П. Пойда]. – Харків : ХНУ, 2015. – С. 136
479319
  Яненкова І. Ефективний менеджмент підприємств - важлива складова антикризової програми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 30-34. – ISSN 1810-3944
479320
  Бабков В.С. Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей рельних об"єктів та його реалізація на паралельних комп"ютерних системах : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Бабков В.С.; Державний вищий навч. заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 12 назв
479321
   Ефективний метод синтезу тіосемікарбазонів піранонеофлавонів / В.С. Москвіна, М.С. Веселовська, С.В. Щилін, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 56-60. – ISSN 0041-6045
479322
  Хома О. Ефективний опір науковця за умов морального розпаду наукових спільнот // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – C. 47-52. – ISSN 2522-9338


  "Про спротив, протести, опір зазвичай ідеться у площині мікросоціальних протистоянь, політичних розрухів, революцій, повалення диктатур, звільнення від окупації тощо. Утім, істотні дисбаланси українського соціуму створюють приводи для спротиву та ...
479323
  Корольов Ю. Ефективний освітній менеджер - який він? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  "...Інвестування в освіту - завдання і центральних і місцевих органів влади. Таким був лейтмотив селекторної наради щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року".
479324
   Ефективний препаративний метод синтезу iзофлавонiв з амiдною функцiєю / В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 9
479325
  Цицик К.Ю. Ефективний пруденційний банківський нагляд: зарубіжний погляд // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 447-452


  Особлива увага в роботі приділена визначенню економічної природи поняття ефективного пруденційного банківського нагляду в сучасній економіці.
479326
   Ефективний радіус крапель в хмарах різних форм та фронтальних хмарних системах за даними супутникових спостережень у теплий період року / Т.М. Заболоцька, О.А. Кривобок, В.М. Шпиг, А.Ю. Ціла // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 71-82. – ISSN 2306-5680
479327
  Тимошенко О.В. Ефективний розвиток національного ринку цінних паперів як імператив економічного зростання України / О.В. Тимошенко, Л.О. Гудима // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 293-298. – ISSN 2222-4459
479328
  Аверчева Н.О. Ефективний розвиток свинарства у фермерських господарствах на основі застосування інноваційних підходів до годівлі тварин / Н.О. Аверчева, М.Б. Соляник, В.Г. Кушниренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 63-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
479329
  Бобришева О.В. Ефективний розвиток та функціонування ринку медичних послуг в умовах глобалізації економіки та інтеграційних процесів в охороні здоров"я // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 12-18. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
479330
  Потапенко А. Ефективний спосіб судового захисту приватного права та інтересу як категорія процесуального права // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (29). – С. 45-60
479331
  Козлов М.В. Ефективні алгоритми обчислення інтегральних ознак для розпізнавання цифрових зображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються загальні проблеми опису та маніпуляції візуальною інформацією на площині. Наведено математичні моделі та методи їх реалізації у вигляді чисельних алгоритмів формування набору ознак для розпізнавання цифрових зображень. Ключові слова: ...
479332
  Момот А.І. Ефективні взаємодії та флуктуації у запорошеній слабкоіонізованій плазмі : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Момот Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2019. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
479333
  Таращанська О. Ефективні державні засоби протидії рейдерству: досвід провідних країн світу // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2009. – № 11 (207). – С. 8-10
479334
  Бесчастний Віктор Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Звертаючись до аналізу категорії витоків права в галузі місцевого самоврядування, не можна не врахувати відповідні положення загальної теорії права, у межах якої завжди виявляється інтерес до питань витоків права. Зокрема, їм присвячені наукові праці ...
479335
  Бесчастний Віктор Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Звертаючись до аналізу категорії витоків права в галузі місцевого самоврядування, не можна не врахувати відповідні положення загальної теорії права, у межах якої завжди виявляється інтерес до питань витоків права. Зокрема, їм присвячені наукові праці ...
479336
  Бесчастний В. Ефективні закони творять громади // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 17-20.
479337
   Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні : Румунія - Республіка Молдова - Україна: порівняльний аналіз / Морару А. [ та ін. ] ; Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика ; Institutul de Polititici Publice ; Institutul pentru Politici Bucuresti. – Київ : ІДПО, 2009. – 148 с. – ISBN 978-966-2141-23-8
479338
  Шовковий І.А. Ефективні лагранжіани та динамічне порушення симетрії в зовнішньому магнітному полі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Шовковий І.А. ; НАН України , Ін-т теорет. фізики. – Київ, 1996. – 20 с.
479339
  Іванова О.В. Ефективні методи вивчення іноземних мов / О.В. Іванова, О.Р. Журба // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 193-198. – (Серія "Філологічні науки")
479340
  Монстович-Артем"єва Ефективні методи оцінки персоналу на різних підприємствах України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 53-54
479341
  Олішсвська Я.В. Ефективні методи оцінювання персоналу на підприємстві // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 381-383. – ISBN 978-617-7069-02-6
479342
  Тягло Н.В. Ефективні методи підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 100-104. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
479343
  Медведєв Георгій Сергійович Ефективні методи розв"язування деяких спектральних задач : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.07 / Медведєв Георгій Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 11л.
479344
  Худий Андрій Михайлович Ефективні методи та алгоритми обробки сигналів і даних в системних та нейронних середовищах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Худий А.М.; НАНУ, Держ. наук. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2002. – 16 с.
479345
  Микитенко Н.О. Ефективні методики формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 157-167. – (Педагогіка ; № 2)
479346
  Коваленко О.О. Ефективні механізми захисту права інтелектуальної власності у нормах трудового права: реалії та перспективи // Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. 07 груд. 2017 р., м. Київ / Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелект. власності ; [за ред. А.С. Штефан]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 24-31. – ISBN 978-617-696-721-7
479347
  Паливода К. Ефективні механізми інвестування житлового будівництва // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 66-73. – ISSN 1605-2005
479348
  Михайлова Є.О. Ефективні механізми поводження з твердими побутовими відходами в Україні / Є.О. Михайлова, Г.М. Панчева, Г.М. Резніченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 37-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
479349
  Черкас О.А. Ефективні модулі пружності міжфазного шару // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Побудована модель міжфазного шару, утвореного у волокнистому металокомпозиті в наслідок процесів масопереносу на границі розділу компонентів. В залежності від структури даного шару запропонована методика визначення механічних характеристик.
479350
  Сапронов Юрій Валерійович Ефективні опори високовольтних ліній електропередачі для України : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.23.01 / Сапронов Юрій Валерійович; Ківальова Т. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Макіївка, 2000. – 18 с.
479351
  Чернов С.К. Ефективні організаційні структури в управлінні програмами розвитку наукомістких підприємств : Автореферат дис. ...д-ра. техн. наук: Спец.05.13.22 / Сергій Костянтинович Чернов; ИОН України; Нац. ун-т кораблебудування. – Миколаїв, 2007. – 43с. – Бібліогр.: 61 назва
479352
  Башинський О.І. Ефективні перерізи елементів металодерев"яних ферм / О.І. Башинський, Т.Б. Боднарчук, М.З. Пелешко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 144-148 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-4643
479353
  Добра О.Й. Ефективні прийоми навчання правопису на уроці іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-10. – ISSN 1817-8510
479354
  Іванова Г.І. Ефективні прийоми розумової діяльності при вивченні математичних дисциплін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 120-125. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
479355
  Маліцький Ю.В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 127, [1] арк. – Додатки: [1] арк. – Бібліогр.: арк. 115-127
479356
  Маліцький Ю.В. Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Маліцький Юрій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
479357
  Вацеба М.О. Ефективні складові якісної оцінки клінічного мислення студентів у процесі вивчення внутрішньої медицини // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 34-36. – ISSN 1681-2751
479358
  Романенко І.Г. Ефективні способи забезпечення виконання аліментного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 34-37


  Статтю присвячено проблемі забезпечення виконання аліментних зобов’язань. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, висвітлено наукові пропозиції структурних елементів, аліментного договору, які б сприяли його виконанню. ...
479359
  Романенко І. Ефективні способи забезпечення виконання аліментного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 354-355
479360
  Потапенко А. Ефективні способи захисту майнових прав правовласників (на окремих прикладах судової практики) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 65-69. – ISSN 2663-5313
479361
  Шандор Ф.Ф. Ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії в умовах кризи: лідерство і менеджмент // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 76-81. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
479362
  Шандор Ф.Ф. Ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії, в умовах кризи: лідерство і менеджмент // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуті ефективні стратегії управління діяльністю підприємств туріндустрії, в умовах кризи: лідерство і менеджмент. Розкриваються ефективні механізми побудови туристичної господарчої організації. В статьи рассмотренные эффективные ...
479363
  Шедяков В. Ефективні технології соціального проектування: динаміка змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 6 (315). – С. 26-28
479364
  Волошина Т.В. Ефективні транзитивні зображення скінченної інверсної симетричної напівгрупи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-21. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  У даній роботі описуються усі замкнені інверсні піднапівгрупи скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n]. Цей опис використовується для дослідження ефективних транзитивних зображень цієї напівгрупи. Зокрема дано критерій ...
479365
  Серікова С. Ефективні форми бібліотечної роботи / С. Серікова, О. Тарлінська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 22-24


  Про ефективних форми роботи в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. М. Горького. детально розглянуто одну із форм роботи-оглядові екскурсії бібліотекою
479366
  Гонак І.М. Ефективні форми прояву економічного суперництва // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 1 (34). – С. 19-25. – ISSN 2308-1988
479367
   Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в Україні. – Київ, 2002. – 149с. – ISBN 966-7902-27-7
479368
  Приказчиков В.Г. Ефективні чисельні методи розв"язання спектральних задач для еліптичних операторів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 121-125
479369
  Олексенко В. Ефективні шляхи вдосконалення змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2
479370
  Басов В.Є. Ефективнісить сумісного використання багатопозиційних сигналів та згорткових кодів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.12.02 / Віктор Євгенович Басов; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 6 назв
479371
  Брик М.В. Ефективність - найважливіший напрям економічного розвитку / М.В. Брик. – Київ : Держполітвидав, 1976. – 96 с.


  Автор брошури розповідає про роботу колективів промислових підприємств, будов, колгоспів, організацій і установ у справі підвищення ефективності суспільного виробництва, виявлення резервів для поліпшення роботи і успішного виконання рішень ХХV з"ізду ...
479372
  Черевко І. Ефективність "нішевого" напряму у сільському господарстві України: стан та перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 55-66. – Бібліогр.: с. 64-66. – ISSN 2313-3627
479373
   Ефективність "поліфітолу-1" у поєднанні з гемосорбцією та оксигенацією крові у хворих на гострий панкреатит / Д.І. Комаренко, Г.М. Войтенко, В.В. Скиба, Л.Ю. Шевченко, В.П. Юрженко, Л.Г. Василенко, С.А. Олійник, Ю.В. Марушко, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-69. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Встановлено, що додаткове призначення нового вітчизняного препарату "Поліфітол-1" протягом 5 днів після проведення екстракорпоральної гемособції з одночасною оксигенацією крові прискорює нормалізацію досліджуваних показників крові у хворих на гострий ...
479374
  Лебедєва І.Л. Ефективність e-learning студентів в умовах карантину на прикладі дисциплін математичного циклу / І.Л. Лебедєва, Л.О. Норік // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 2. – С. 93-100. – ISSN 2413-1571
479375
  Безверхий К. Ефективність або ефект від впровадження внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 2. – С. 36-47
479376
  Хрімлі О. Ефективність адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав інвесторів: теоретичні питання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 31-35. – ISSN 2308-9636
479377
  Самбор М. Ефективність адміністративно-деліктного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття ефективності адміністративно-деліктного права. на підставі аналізу ефективності права, його елементів та складових, виділяються змістовні ознаки (елементи) ефективності адміністративно-деліктного права, подається ...
479378
  Костін О.Ю. Ефективність адміністративно-правового регулювання прикордонного контролю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 67-72
479379
  Мельник М.І. Ефективність адміністративно-фінансової децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір / М.І. Мельник, І.В. Лещух, Р.Є. Яремчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 103-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
479380
  Корецкая Є.В. Ефективність алерген-специфічної імунотерапії в поєднанні з діалізатом лейкоцитів ліофілізованого у хворих на сезонний алергічний риніт : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.29 / Корецкая Єлена Валеріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
479381
   Ефективність алюмінієвих коагулянтів різної основності при очищенні природної води / О.О. Хижняк, А.К. Запольський, В.Я. Демченко, П.В. Голюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 48-52 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
479382
  Дудукіна С.О. Ефективність альтернативних методів попередження та лікування вторинної ішемії мозку у хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 14-18. – ISSN 1029-4244
479383
  Дмитрієв Д.В. Ефективність аналгезії поперечного площинного блока (ТАР - transversus abdominis plane block) після абдомінальної хірургії в дітей // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 45-50. – ISSN 2224-0586
479384
   Ефективність бактеризації насіння круп"яних культур в органічному землеробстві / Р.С. Грищенко, О.Г. Любчич, О.В. Глієва, Т.В. Мазуренко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 82-93 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
479385
  Бодрецький М. Ефективність банківських відділень: організація депозитарного сховища індивідуальних комірок // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 86-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
479386
  Мартиновський В.С. Ефективність банківського кредитування малого та середнього бізнесу в Україні / В.С. Мартиновський, Л.С. Бурага // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 67-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
479387
  Коваленко Вікторія Володимирівна Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 169-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на ефективність банківської системи. Визначено основні чинники, які впливають на ефективність банківської діяльності та показники цієї ефективності. Охарактеризовано основні напрямки забезпечення ...
479388
  Коваленко В.В. Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 169-176. – ISSN 1993-6788
479389
  Коваленко Вікторія Володимирівна Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 169-176. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на ефективність банківської системи. Визначено основні чинники, які впливають на ефективність банківської діяльності та показники цієї ефективності. Охарактеризовано основні напрямки забезпечення ...
479390
  Мертенс О. Ефективність банківської системи України : аналізують науковці / О. Мертенс, Джованні Урга // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 29-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
479391
  Прасолова С.П. Ефективність банківської системи України як основний індикатор зміцнення її безпеки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 169-177. – (Економічні науки)
479392
  Сербін О. Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів / О. Сербін, С. Галицька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 154-169. – ISSN 2224-9516


  У публікації розглянуто практичні питання систематизації інформації сучасними технологічними засобами. Проаналізовано процеси систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів наукового опрацювання документів. Визначено та проаналізовано ...
479393
  Томаля Т.С. Ефективність бізнес-процесів підприємства як чинник зростання його ринкової вартості : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 139-147 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
479394
   Ефективність біопрепаратів за виробництва органічного насіння сої / А.О. Чуб, Ю.В. Терновий, І.М. Городиська, А.М. Ліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 42-49 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
479395
   Ефективність біопрепарату Ентеронормін на ранніх етапах онтогенезу рослин пшениці озимої / С.А. Ященко, Т.О. Грабовська, М.Б. Грабовський, О.І. Слободенюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
479396
  Пшонка В. Ефективність боротьби зі злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-25
479397
  Ревко Т.В. Ефективність бюджетних програм, які реалізуються в організаціях водогосподарсько-меліоративного комплексу / Т.В. Ревко, В.С. Цепкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
479398
  Монаєнко А. Ефективність бюджетного регулювання в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 132-136.
479399
  Кіт В.І. Ефективність бюджетного фінансування видатків на соціальну сферу і соціальний захист населення / В.І. Кіт, І.Р. Михасюк // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 143-152. – ISSN 1998-6912
479400
  Меняйло В.І. Ефективність бюджетного фінансування науки як дієвий інструмент державної політики у сфері наукової, науково-технічної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 135-140. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
479401
  Трофименко М.Ю. Ефективність бюджетного фінансування соціальної інфраструктури України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 299-308. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
479402
  Титарчук І.М. Ефективність бюджетної підтримки сільського господарства та шляхи її підвищення // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 192-198
479403
  Ляскава І.В. Ефективність бюджетної політики та її вплив на формування державного бюджету / І.В. Ляскава, О.М. Шевчук // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 65-67
479404
  Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 30-37. – Бібліогр.: 3 назви
479405
  Чайка Г.Л. Ефективність в управлінні : навч. посібник / Г.Л. Чайка, О.Г. Чайка. – Київ : Знання, 2018. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-334. – ISBN 978-617-07-0634-8
479406
  Чайка Г. Ефективність в управлінні та шляхи її підвищення / Г. Чайка, О. Чайка // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 15 назв
479407
  Клунко Н.С. Ефективність вдосконалення системи економічної безпеки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 52-57. – ISSN 2222-4459
479408
  Логвиненко В.І. Ефективність взаємовідносин споживачів та постачальників теплової енергії - один із напрямів удосконалення механізмів реалізації загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 68-70.
479409
  Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електоральному процесі : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 179л. – Бібліогр. : л.163-179
479410
  Мокан В.І. Ефективність виборчих технологій у сучасному електральному процесі : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мокан В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
479411
  Кондратенко О.В. Ефективність виведення цінних паперів підприємств на зарубіжні фондові ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 131-134
479412
  Малиняк Б. Ефективність видатків місцевих бюджетів: механізм контролю в Шотландії та уроки для України / Б. Малиняк, І. Підлісний // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 41-57. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
479413
  Мамонова Г.В. Ефективність видаткової частини бюджету України / Г.В. Мамонова, Салямон-Міхєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 147-153. – ISSN 1993-6788
479414
  Кіщак Ю. Ефективність виїзних прийомів та розгляду звернень громадян / Ю. Кіщак, М. Міняйло // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 73-77.
479415
  Кулябко П.П. Ефективність виконання запитів з множинними порівняннями у мові SQL / П.П. Кулябко, О.І. Пешко, В.К. Римарчук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 60-64. – ISBN 966-518-015-0
479416
  Лозовська А. Ефективність виконання прямого і зворотного тестів Струпа лівшами / А. Лозовська, Т. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Досліджено статеві відмінності ефективності виконання прямого і зворотного тестів Струпа лівшами. Виявлено, що комбінований ефект Струпа у чоловіків-лівшів виражений слабше, ніж у жінок-лівшів. Можливим поясненням можуть бути гендерні відмінності ...
479417
  Синкова К.В. Ефективність використання CRM-систем в інформаційному забезпеченні моніторингу макроекономічної регуляторної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 101-103. – Бібліогр.: 12 назв
479418
  Дмитренко Г.В. Ефективність використання бюджетних коштів на підтримку української культури в контексті державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 90-92
479419
  Потутаровська Ю.В. Ефективність використання виробничих потужностей підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 95-99
479420
  Шиян В.Й. Ефективність використання виробничого потенціалу колгоспів і радгоспів / В.Й. Шиян. – Київ : Урожай, 1988. – 69 с.
479421
  Газуда М.В. Ефективність використання відновлювальних природних ресурсів у сільському господарстві: теорія, методологія, практика : монографія / М.В. Газуда ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Бреза А.Е., 2014. – 416, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 343-379. – ISBN 978-966-2668-75-9
479422
  Павлуцька Ю.О. Ефективність використання власного капіталу підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 129-131
479423
  Пронько Л.М. Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах / Л.М. Пронько, Т.В. Колесник // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 52-69. – ISSN 2411-4413
479424
  Господаренко Г.М. Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами / Г.М. Господаренко, О.Л. Лисянський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 13-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
479425
  Янчев А.В. Ефективність використання експортного потенціалу України в системі світового господарства / А.В. Янчев, О.І. Печенка, В.О. Пірштук // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 205-213
479426
  Копецька Ю.О. Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04, 08 / Копецька Юліана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 176 арк. – Додатки: арк. 167-176. – Бібліогр.: арк. 148-166
479427
  Копецька Ю.О. Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Копецька Юліана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
479428
  Купалова Г.І. Ефективність використання енергетичних ресурсів на підприємствах : монографія / Г.І. Купалова, Ю.О. Копецька. – Київ : Компринт, 2022. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-112. – ISBN 978-617-8049-07-2
479429
   Ефективність використання енергоресурсів у магістральному транспорті газу / П.Т. Гораль, В.І. Мілевська, І.М. Метошоп, М.Д. Степ"юк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 139-144
479430
  Михно Л.С. Ефективність використання засобів йога-аеробіки у фізичному вихованні учнів початкової школи / Л.С. Михно, Т.О. Лоза // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
479431
  Попадюк О.М. Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в аграрних підприємствах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 8 (190). – С. 135-140
479432
  Кравець Г.М. Ефективність використання зовнішньої заборгованості у країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 195-198. – ISBN 5-7763-2435-1
479433
   Ефективність використання зольних компонентів у складі органо-мінеральної композиції за вирощування пшениці озимої / В.І. Кашковський, М.Д. Аксиленко, В.О. Євдокименко, Д.С. Каменських // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
479434
  Знаменська Т.К. Ефективність використання ізотонічного розчину морської солі з пантенолом у комплексній терапії алергічного риніту в дітей / Т.К. Знаменська, О.О. Лошак // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 119-122. – ISSN 2226-1230
479435
  Павинська Н. Ефективність використання інтерактивних методів навчання на заняттях історії у вищих навчальних закладах // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 45-48. – ISSN 2308-4634


  Розглянуто методи інтерактивного навчання, які є найбільш оптимальними щодо їх застосування на певному виді занять з історії.
479436
  Тверезовська Н.Т. Ефективність використання інформаційних технологій в освітній діяльності / Н.Т. Тверезовська, Т.Ф. Мельничук // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 149-152. – ISSN 2078-9912
479437
   Ефективність використання капітальних вкладень у сільскому господарстві. – К, 1984. – 72с.
479438
  Сколень М.М. Ефективність використання комп"ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах / М.М. Сколень, І.А. Говоруха // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 41-45. – ISSN 1728-6220
479439
  Волкова Н.В. Ефективність використання коштів ВНЗ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.66-71 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
479440
  Жебруцький З. Ефективність використання логістичного аутсорсингу на польських підприємствах / З. Жебруцький, М. Кручек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 335-340. – ISSN 0321-0499
479441
  Сірик З.О. Ефективність використання механізмів співробітництва територіальних громад в умовах децентралізації влади // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 17-32. – ISSN 1562-0905
479442
  Медведєва А. Ефективність використання наукометричної платформи Web of Science // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 18-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено особливості та структуру наукометричної платформи Web of Science; проаналізовано ефективність її використаня та відмінність від платформи Scopus.
479443
  Притуляк Н.М. Ефективність використання нематеріальних активів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.41-45


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
479444
  Кузнецова М.О. Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 156-161
479445
  Сербіненко Н.В. Ефективність використання оборотних коштів на підприємствах харчової промисловості / Н.В. Сербіненко, О.В. Гудиш // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.332-335. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
479446
  Акуленко І.В. Ефективність використання оксалатдеградувальних бактерій в профілактиці гіпероксалурії : дис. ... д-ра філософії : 091, 09 / Акуленко Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 138 арк. – Додатки: арк. 136-138. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 121-135
479447
  Гаврилюк В.А. Ефективність використання осаду стічних вод як добрив на дерново-підзолистих грунтах / В.А. Гаврилюк, А.М. Бортнік, М.Б. Августинович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 65-71 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
479448
  Плоскіна Т.В. Ефективність використання основних засобів // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 18-21
479449
  Харченко Н.В. Ефективність використання основних засобів виробництва на підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 16-18. – ISSN 2306-6814
479450
  Голованов О.М. Ефективність використання основних фондів колгоспів / О.М. Голованов. – К., 1975. – 144с.
479451
  Слюсар І.Т. Ефективність використання осушуваних органогенних грунтів за органічного землеробства / І.Т. Слюсар, В.О. Сербенюк, О.П. Соляник // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 55-62 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
479452
  Чередниченко О.М. Ефективність використання ПДВ в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 27-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
479453
  Іваненко Ю. Ефективність використання позик та управління проектами Світового Банку в Україні (за матеріалами аудиту результатів реалізації проекту розвитку насінництва) : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 16-23 : Табл. – ISSN 1605-2005
479454
   Ефективність використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України : наук. дововідь / [М.І. Мельник та ін. ; наук. ред. М.І. Мельник] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України", 2020. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9481-3
479455
  Михайлов С.І. Ефективність використання праці / С.І. Михайлов, І.П. Островський. – Київ, 1983. – 57с.
479456
  Балджи М. Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 47-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
479457
  Ятчук О.М. Ефективність використання прямого ефіру в аналітичному телемовленні // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 22-23


  Проаналізовано можливості використання взаємодії з глядачем у жанрах телеаналітики - бесіді і дискусії, класифікацію телевізійних марафонів, а також визначено роль прямого ефіру під час здійснення інформаційної політики. The article analyzes the ...
479458
  Марченко В.М. Ефективність використання ресурсів в процесі злиття та поглинання корпорацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (188). – С. 51-55
479459
  Фурдичко Орест Іванович Ефективність використання ресурсно-виробничого потенціалу лісогосподарського комплексу : Автореф... д-ра екон.наук: 08.01.02 / Фурдичко Орест Іванович; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 52л.
479460
  Кашуба О.М. Ефективність використання системи Moodle у процесі навчання іноземної мови / О.М. Кашуба, Т.О. Кравчук, Г.І. Навольська // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 108-110
479461
  Ступень М. Ефективність використання сільськогосподарських земель в аграрному секторі Закарпатської області : проблеми реформ / М. Ступень, С. Радомський, Р. Таратула // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 30-32 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
479462
  Ейтутіс Г. Ефективність використання соціальної сфери на першому етапі реформування залізничного транспорту України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-35. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
479463
  Ейтутіс Георгій Ефективність використання соціальної сфери на першому етапі реформування залізничного транспорту України / Г. Ейтутіс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
479464
  Гришина Л.П. Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації / Л.П. Гришина, О.Г. Фесенко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 40-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
479465
  Березовська Людмила Олексіївна Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Березовська Л.О.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
479466
  Корнієцький О.В. Ефективність використання теоретичних та експериментальних досліджень в обліку та аналізі / О.В. Корнієцький, А.М. Орел // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 4. – C. 56-61. – ISSN 2524-0455
479467
  Панченко І.В. Ефективність використання території в будівництві: Соц.-екон. аспект. / І.В. Панченко. – К., 1988. – 42с.
479468
  Яременко В.А. Ефективність використання трудових ресурсів у галузі торговельного обслуговування / В.А. Яременко, Н.Г. Шацкіх // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 171-177. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
479469
  Муравка П.П. Ефективність використання трудових ресурсів у системі локального розселення регіону : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 167-172 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
479470
  Амбросов В. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 67-73 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
479471
  Корнієнко О.О. Ефективність використання штучного осіменіння в рисистому конярстві України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 188-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
479472
  Киш Л.М. Ефективність використання, реалізації та переробки озимої пшениці на прикладі СП ТОВ "Райффайзен-АГРО" / Л.М. Киш, Н.В. Наємний // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 99-105 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
479473
  Дієсперов В.С. Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 26-33. – ISSN 2221-1055
479474
  Воронін О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між суб"єктами ринку / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 27-38. – ISSN 0131-775Х


  Обгрунтовано методологічний підхід до визначення внеску кожного фактора виробництва в підвищенні продуктивності суспільної праці. Розраховано ту частку ефекту від економії суспільної праці, яку слід направити на збільшення доходів одного з суб"єктів ...
479475
  Місевич М.А. Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у високотоварних сільськогосподарських підприємствах Житомирської області / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський, Г.В. Циганенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
479476
  Пришляк Н.В. Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції як сировини для переробки на біопалива / Н.В. Пришляк, В.М. Балдинюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 47-58 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
479477
  Самайчук С.І. Ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
479478
  Нікітченко С.О. Ефективність виробництва та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 255-259. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
479479
  Калмикова І.Ю. Ефективність виробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / І.Ю. Калмикова, Н.Є. Скрипник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 175-180. – ISBN 966-7958-13-2
479480
  Зіць О. Ефективність виробництва: система показників та методи оцінки // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 228-235. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
479481
  Ліпич О.М. Ефективність виробничо-ресурсного потенціалу підприємства: фактори впливу та критерії оцінки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 361-367. – ISBN 5-7763-2435-1
479482
  Шиян В.Й. Ефективність виробничого потенціалу / В.Й. Шиян. – Київ : Знання України, 1986. – 33 с.
479483
  Богатир Л.В. Ефективність вирощування кукурудзи на осушуваних органогенних грунтах лісостепу // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 35-37. – ISBN 978-966-2742-92-5
479484
   Ефективність вирощування хмелю (Humulus L.) без обрізування головних кореневищ / О.Б. Остроменський, О.П. Стецюк, М.Г. Михайлова, Л.П. Кириченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 150-156 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
479485
  Кондратюк В.М. Ефективність вирощування цьоголіток райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) за різного вмісту лізину та метіоніну у кормах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 173-181 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2077-4893
479486
  Черевко Д. Ефективність вирощування ягідних культур і переробки продукції шляхом заморожування / Д. Черевко, Ю. Людвік // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 82-86. – Бібліогр.: с. 86. – ISSN 2313-3627
479487
  Лісовський В.І. Ефективність витрачання коштів на підготовку кадрів для Збройних Сил України в сучасних умовах / В.І. Лісовський, О.І. Кузьмич, А.І. Сизов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 91-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується напрями та шляхи трансформації системи військової освіти офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом, що проходять навчання у навчальних центрах Збройних Сил України, реалізація яких є підґрунтям для нової генерації ...
479488
  Воронич-Семченко Ефективність відпрацювання практичних навичок і вмінь у навчально-практичних центрах на базі теоретичних кафедр вищих медичних закладів / Воронич-Семченко, Т.В. Гуранич, І.І. Дубковецька // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 53-54
479489
  Літвінов О.С. Ефективність відтворення нематеріальних ресурсів підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 39-46. – ISSN 1993-6788
479490
  Ільїч Л.М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України : монографія / Ільїч Людмила Миколаївна. – Київ : Енергія плюс, 2007. – 212с. – ISBN 978-966-96362-6-3
479491
  Шкуропат А.В. Ефективність віртуальних лабораторних практикумів з фізіології людини і тварин у структурі підготовки фахівця-біолога / А.В. Шкуропат, О.М. Гасюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (34). – С. 62-70. – ISSN 1998-6939
479492
  Ємко К. Ефективність вірусного меркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 94-95. – бібліогр. в кінці ст.


  Альтернативний маркетинг - просування компанії, бренду, товару або послуга з використанням нестандартних методів та інструментів, серед яких виділяють: партизанський маркетинг, вірусний маркетинг, "сарафанне радіо".
479493
   Ефективність впливу дієтичної добавки "Лептин Менеджер" на зниження маси тіла у жінок з різними генотипами за геном рецептора до лептину / С.Б. Дроздовська, О.Л. Палладіна, С.Д. Юрьєв, А.О. Поліщук, С.В. Гончаров // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1992-7894
479494
  Наконечна А. Ефективність впливу правового регулювання на задоволення людських потреб та інтересів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 227-231. – ISSN 2663-5313
479495
  Срібнюк С.М. Ефективність впровадження заходів по економії енергоресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства : економічна наука / С.М. Срібнюк, М.В. Григоренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 79-81 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
479496
  Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
479497
  Нетреба І.О. Ефективність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нетреба І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217л. + Додаток : л.192-217. – Бібліогр. : л.173-191
479498
  Лучків Н.Ю. Ефективність впровадження інформаційних технологій в навчальний процес кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 1 (135). – C. 228-231. – ISSN 2077-4214


  Процеси глобалізації, що торкнулися медичної освіти, призводять до помітних змін в методичних системах навчання. А саме – відбувається глобалізація цілей навчання, уніфікуються зміст і методи. Також з’являються нові форми і технології навчання, ...
479499
  Хмурова В.В. Ефективність впровадження контролінгу на підприємствах / В.В. Хмурова, С.В. Лапко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 76-78. – ISSN 1997-4167
479500
  Виткалов Володимир Ефективність впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців-культурологів у контексті Болонської декларації / Виткалов Володимир, Граб Ольга // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-26. – Бібліогр.: с. 17-19, 21-25. – ISSN 1682-2366


  Аналізується стан та ефективність упровадження кредитно-модульної системи у підготовку фахівців спеціальності "Культурологія" Рівненським державним гуманітарним університетом. Осмислюються перспективи реалізації положень Болонської декларації в ...
479501
  Ісаєнко О.В. Ефективність впровадження моделі управління захистом прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2015. – Вип. 2. – C. 112-124. – ISBN 978-966-644-413-7
479502
  Коваль З.О. Ефективність впровадження новітніх методів у дистанційне навчання студентів: економічний аспект / З.О. Коваль, Б.В. Сологуб // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 29-31
479503
  Тріфаніна Л. Ефективність впровадження педагогічних умов формування інформаційної культури молодших підлітків / Л. Тріфаніна, Р. Вайнола // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 76-83. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
479504
  Хорунжа Л. Ефективність впровадження системи завдань до навчального процесу закладів вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 256-259. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
479505
  Панкова А.Ю. Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та євроінтеграційних процесів / А.Ю. Панкова, Т.В. Лагутін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 58-60. – ISSN 2306-6806
479506
  Гордійчук А.І. Ефективність галузей сільського господарства та їх інноваційний розвиток // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 96-101. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
479507
  Шекера С.Ю. Ефективність гербіцидів проти амброзії полинолистої в посівах ячменя / С.Ю. Шекера, В.С. Зуза // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 163-169 : табл. – Бібліогр.: с. 169. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
479508
  Брухаль Ф.Й. Ефективність гербіцидів у посівах люпину вузьколистого / Ф.Й. Брухаль, Л.М. Красюк // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 50-54 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
479509
  Полтавець С. Ефективність гетьманської влади Б. Хмельницького // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (53) травень - червень. – С. 321-329
479510
  Онищенко О. Ефективність господарств населення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 60-69 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
479511
  Грибан С.В. Ефективність господарської діяльності хлібопекарської галузі Житомирської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 141-144


  У даній статті розкривається організаційно-економічна характеристика хлібопекарської галузі, необхідність рівномірного розміщення підприємств, переваги та недоліки форм власності, стан менеджменту. This article deals with organizational and economic ...
479512
  Білязе О.С. Ефективність грошово-кредитної політики в Україні на сучасному етапі / О.С. Білязе, Л.Д. Слєпньова, Л.П. Білязе // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.134-142. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
479513
  Яременко О.Л. Ефективність грошово-кредитної політики в умовах зростаючої монетизації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 146-153. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
479514
   Ефективність дворежимних ракетних двигунів при виконанні навколоземних орбітальних маневрів / Б. Кіфоренко, І. Васильєв, О. Куценко, О. Харитонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 39-47. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  В рамках вирішення основної задачі механіки космічного польоту отримано і початкові оцінки ефективності комбінованих ракетних двигунів великої і малої тяги порівняно з традиційними двигунами при виконанні практично цікавих навколоземних орбітальних ...
479515
  Башнянин Г.І. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу : методологічні проблеми метрологічного аналізу : [ наукова монографія ] / Г.І. Башнянин, Г.С. Третяк. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 504 с. – ISBN 978-966-8561-92-4
479516
  Шарапатюк Дмитро Анатольович Ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 186-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю її обгрунтовано деякі техніко-технологічні та економічні рішення актуальної проблеми.
479517
  Шарапатюк Д.А. Ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 186-195. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано ефективність державних інвестицій у розбудову українського каналу в гирлі Дунаю її обгрунтовано деякі техніко-технологічні та економічні рішення актуальної проблеми.
479518
  Лагодієнко Н.В. Ефективність державного планування податкових надходжень / Н.В. Лагодієнко, В.В. Хоренженко, Ю.В. Татаренкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
479519
   Ефективність державного управління : Монографія. – Київ, 2002. – 420с. – ISBN 966-8039-11-4
479520
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
Вип. 42. – 2015. – 318 с. – Резюме укр., англ. мовами
479521
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ
Вип. 43. – 2015. – 352 с. – Резюме укр., англ. мовами
479522
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002-
Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – 2016. – 279, [7] с. – Резюме укр., англ. мовами
479523
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002-
Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – 2016. – 110, [7] с. – Резюме укр., англ. мовами
479524
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002-
Вип. 4 (49). – 2016. – 351, [7] c. – Резюме укр., англ. мовами
479525
   Ефективність державного управління = Efficiency of public administration : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2002-
Вип. 1 (54). – 2018. – 285, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
479526
  Леонова А.В. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України : навчально-методичний посібник / Леонова А.В., Давидова В.П., Новачук О.О. – Київ : Кондор, 2007. – 390 с. – ISBN 966-351-093-5
479527
  Паризький І.В. Ефективність державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України на регіональному рівні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 14-22. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
479528
  Семенченко А.І. Ефективність державного управління у сфері забезпечення національної безпеки // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-19.
479529
  Жукова Л.А. Ефективність державного управління у сфері цивільного захисту як основа раннього виявлення, усунення та нейтралізації загроз національній безпеці в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-74. – Бібліогр.: 5 назв
479530
  Бездітний В.П. Ефективність державного фінансового контролю в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 85-89
479531
  Барабаш Ю. Ефективність державної влади в умовах дефіциту демократії (конституційні аспекти) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 81-89. – ISSN 1026-9932
479532
  Голованенко М.В. Ефективність державної закупівельної логістики в умовах запровадження системи "Прозорро" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 79-87


  Розглянуто основні показники оцінювання ефективності закупівельної логістики публічного сектору України. Проведено аналіз динаміки показників абсолютної та відносної економії, показника результативності торгів, показника конкурентності торгів. Виявлено ...
479533
  Костюкевич Р.М. Ефективність державної підтримки інноваційного експортно орієнтованого бізнесу у контексті задоволення інтересів ключових стейкхолдерів державних цільових програм / Костюкевич Р.М., Зеглам Абдулхакем Мухамед // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 83-90. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
479534
  Бутко М.П. Ефективність державної підтримки сільського господарства в Україні: реалії та перспективи / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, С.М. Зеленський // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1729-7206
479535
  Трипольська Г.С. Ефективність державної політики у сфері сприяння виробництву "зеленої" електроенергії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 98-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
479536
  Резнік Н.П. Ефективність деривативів на світових біржових ринках // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 147-151. – (Економічні науки ; № 2 (31))
479537
  Прасолов І. Ефективність дивідентної політики акціонерних товариств у контексті посилення інвестиційної спрямованості банківського сектору України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 4-7
479538
  Татьянченко О. Ефективність дистанційного навчання в освітній інфраструктурі / О. Татьянченко // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 102-108
479539
  Шепілова Т.П. Ефективність дії гербіцидів в посівах сої // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 2310-046X
479540
  Вересенко О.М. Ефективність дії гербіцидів на посівах люпину білого залежно від видового складу бур"янів / О.М. Вересенко, Т.М. Левченко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 182-188 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
479541
  Пінчук Н.В. Ефективність дії інсектицидів на прояв глободерозу картоплі при обробці посадкового матеріалу / Н.В. Пінчук, П.М. Вергелес // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 135-142 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
479542
  Крезе О.О. Ефективність дії права в правовій державі // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.53-58
479543
  Мохонько А.В. Ефективність дії правових та політичних норм // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 48-55. – ISSN 1563-3349
479544
  Сліпченко М. Ефективність дії трансмісійного механізму кредитування при формуванні інноваційної моделі розвитку економіки // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 42-51. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
479545
  Красовська В. Ефективність дій правових стимулів та обмежень у механізмі правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 182. – ISSN 0132-1331
479546
  Суторміна К.М. Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом у банківській системі України / К.М. Суторміна, М.П. Репецька // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 65-70. – ISSN 2306-6792
479547
  Шараєвський Д.В. Ефективність діяльності банківської системи як запорука сталого економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 83-85
479548
  Циц С.В. Ефективність діяльності державних службовців // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 117-119.
479549
  Коваленко С. Ефективність діяльності державних холдингових компаній // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 93-100
479550
  Степанюк А.Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби України : науково-практичний посібник / Степанюк А.Х., Четверикова О.С., Яковець І.С. ; Акад. правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності ; [ за ред. А.Х. Степанюка ]. – Харків : Кроссроуд, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8759-70-3
479551
  Поволокіна О.М. Ефективність діяльності засобів масової інформації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
479552
  Лондар Л. Ефективність діяльності недержавних пенсійних фондів у сфері недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 316-322. – ISSN 0201-758Х
479553
  Петренко П.С. Ефективність діяльності органів державного фінансового контролю в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 101-107. – Бібліогр.: 12 назв
479554
  Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності органів публічної влади в сучасних умовах: сутність і зміст // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 7-25
479555
  Купріна Н.М. Ефективність діяльності підприємств та їх об"єднань: аналіз, моніторинг, забезпечення // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 19-26 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
479556
  Четиріна І.М. Ефективність діяльності податкових органів у реалізації механізму державного контролю за стягненням податків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 231-235. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
479557
  Петрова Г.Є. Ефективність діяльності українських підприємств на світовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 151-157. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
479558
   Ефективність діяльності української банківської системи (2005 - 2009рр.). Методолгія аналізу фронтів : банки України / А. Пілявський, О. Вовчак, Ю. Маців, Т. Хома // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 16-22 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
479559
  Борзенко О.О. Ефективність для світової економіки брейнстормінгу лідерів країн G7 // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 17 назв
479560
  Олійник О. Ефективність довгострокового кредитування населення та проблеми її зростання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 1810-3944
479561
   Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП - гастропатій / М. Мбаркі, Є.Я. Скляров, І.М. Тумак, О.Є. Склярова // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 47-50. – ISSN 1029-4244
479562
  Ковшун Н.Е. Ефективність екологічного інвестування в Україні / Н.Е. Ковшун, Н.С. П"ятка, І.А. Жидик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 30-42. – (Економічні науки ; вип. 3 (95)). – ISSN 2306-5478
479563
  Клименко Н.А. Ефективність екологобезпечного використання земель у сільському господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 90-94
479564
  Твєрдохліб І. Ефективність економіко-математичного моделювання процесів трансформаційної економіки: прагматичний аспект / І. Твєрдохліб, Г. Петрик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 216-223. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
479565
  Клочко В.П. Ефективність економічного співробітництва соціалістичних країн. / В.П. Клочко, А.І. Рокитко. – К., 1974. – 48с.
479566
  Демченко С.Ф. Ефективність економічного судочинства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-48
479567
  Завадовський М.М. Ефективність економічної інформації. / М.М. Завадовський. – К., 1973. – 47с.
479568
  Желюк Т. Ефективність економічної політики в умовах нестабільного середовища / Т. Желюк, К. Ревун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 7-22. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
479569
  Галаманжук Л.Л. Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1818-9172
479570
  Мороз М. Ефективність експерименту прямого банківського кредитування колгоспів // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 23-26
479571
  Пірієв Р.Х. Ефективність електромагнітного моніторингу при вивченні землетрусів // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 2. – С. 166-177 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 172-175. – ISSN 0203-3100
479572
  Яцків С.Ю. Ефективність електромеханічного перетворення енергії на резонансних коливаннях біморфного п"єзокерамічного елемента / С.Ю. Яцків, О.В. Борисейко // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 79-80
479573
  Кравчина О. Ефективність електронного навчання управлінського персоналу в шкільній практиці зарубіжних країн // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 119-121. – ISBN 978-966-2249-24-8
479574
  Дрозд М.О. Ефективність елементів технології вирощування пшениці ярої у Північному Лісостепу // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 53-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
479575
  Поважна Т.М. Ефективність ентомопатогенної дії деяких бактеріальних комплексів на личинок кровосисних комарів / Т.М. Поважна, Г.С. Янішевська, Н.А. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-72. – (Біологія ; вип. 32)


  Показано перспективність використання штучно створених бактеріальних популяцій, до складу яких входять бактерії Bacillus thuringiensis I Pseudomonas fluorescens, а також асоціація fluorescens Serratia marcescens для зниження чисельності преімагінальних ...
479576
  Андрущенко В. Ефективність європейського вчителя (проблема впровадження "Педагогічної конституції Європи" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 5-18. – ISSN 2078-1016
479577
  Бестерс-Дільгер Ефективність Європейської хартії регіональних або міноритарних мов як знаряддя захисту мовних прав у слов"янських країнах // Мовні права в сучасному світі : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз НАН України ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Ужгород : [б. в.], 2014. – С. 37-45


  "Статтю присвячено оглядові результатів імплементації Європейської хартії регіональних або міноритарних мов у дев’яти слов’янських країнах, у яких вона набрала чинності. Наслідки її впровадження неоднозначні: поряд із суттєвим покращенням вона ...
479578
  Ждиняк Н.П. Ефективність забороняючих кримінально-правових норм : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ждиняк Наталія Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
479579
  Сікерко Л.П. Ефективність зайнятості як чинник людського розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 80-83
479580
  Пермякова Л. Ефективність законодавства по охороні рибних ресурсів // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.89-96. – ISSN 1561-4999
479581
   Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій) / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, І.П. Андрушко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 404, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 12-13. – ISBN 978-617-7530-00-7
479582
  Кіндрат П.В. Ефективність законодавства: понятійно-термінологічний аспект // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 55-59
479583
  Мельник О.М. Ефективність законодавства: поняття та фактори // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 121-124. – ISBN 978-966-301-172-1
479584
  Коваленко Т.О. Ефективність законодавчого забезпечення державного контролю у сфері використання та охорони земель // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-59.
479585
  Ковальчук А. Ефективність законодавчого забезпечення фінансової політики в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
479586
  Бурлака В.Г. Ефективність законодавчої і регуляторної бази в нафтовому секторі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 66-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
479587
  Москаленко С.А. Ефективність засвоєння іншомовного матеріалу в процесі вивчення іноземної мови // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 91-94


  Стаття розкриває всі складові мотивації та їх вплив на навчальний процес, досліджується тут також взаємозв"язок і взаємообумовленість мотивації та змісту навчання іноземній мові.
479588
  Юхименко Р.С. Ефективність засобів криптографічного захисту інформації - захищених носіїв / Р.С. Юхименко, О.Г. Оксіюк // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 149-151
479589
  Косенко А. Ефективність застосування iнформаційно-хвильвої терапії з метою діагностики і лікування деяких хвороб студентів / А. Косенко, Л. Остапченко, М. Колбун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 110-112. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Інформаційно-хвильова терапія є методом, що керує електромагнітним гомеостазом організму. Відновлюючи електромагнітні параметри всіх елементів, дезорганізованих патологічними процесами, ця терапія має загальнозміцнюючий вплив на функціональну взаємодію ...
479590
  Савчук Ю.О. Ефективність застосування абсорбентів і хелатних добрив при різних способах садіння промислового винограднику на півдні України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.08 / Савчук Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
479591
  Котенко В. Ефективність застосування адміністративно-правових норм в судовій практиці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Згідно до сучасної національної законодавчої бази розглянуті зміст та структура адміністративного процесу та судочинства, запропоновані основні поняття і визначення в цій сфері. According to the modern national legislation the content and the ...
479592
  Месель-Веселяк Ефективність застосування альтернативних видів енергії в сільському господарстві України / Месель-Веселяк, В.С. Паштецький // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
479593
  Грубов В.І. Ефективність застосування АСКТП / В.І. Грубов. – Київ : Т-во "Знання", 1973. – 32с. – (Школа господарського управління ; Сер.9 ; №4)


  У брошурі викладені принципипобудови АС харчування технологічними процесами, наведені приклади застосування їх у харчовій, хімічній, нафтопереробній, целюлозно-паперовій та іншіх галузях промисловості УРСР і за рубежем
479594
   Ефективність застосування біологічно-ефективних препаратів та добрив при вирощуванні картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Поліщук, М.І. Поліщук, В.А. Мазур, О.В. Палагнюк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 18-26 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2476626
479595
  Величко В.Є. Ефективність застосування вільного програмного забезпечення в підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики як педагогічна проблема / В.Є. Величко, О.Г. Федоренко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 257-263. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
479596
  Андрущенко Микола Васильович Ефективність застосування добавок ферментних препаратів целотерину ГЗх та пектофоетидину ГЗх в годівлі м"ясних гусенят : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.02.02 / Андрущенко Микола Васильович ; Україн. державний аграрний університет. – Київ, 1993. – 19 с.
479597
   Ефективність застосування ДС-алгоритму для системи рівнянь Нав"є-Стокса на багатопроцесорних комплексах / О.Ю. Грищенко, А.С. Марцафей, В.В. Оноцький, О.В. Попов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 28-36. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This work is devoted to the analysis of results of realization of numerical DS-algorithm on multiprocessor systems, and highlighting new opportunities that this algorithm opens, compared to other methods. The analysis conducted by the example of ...
479598
  Ковальчук В. Ефективність застосування екологічно безпечних препаратів проти збудника борошнистої роси Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam на Rhododendron japonicum (A. Gray) Suringar // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  В результаті дослідження встановлено ефективність використання проти збудника борошнистої роси рододендронів Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam, біофунгіцидів Фітоспорин-М, Мікосан-В, та екологічно безпечного препарату на основі ...
479599
  Лучникова Т. Ефективність застосування європейських моделей розвитку інформаційного суспільства / Т. Лучникова, А. Кулинич // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 302-309. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 32)
479600
   Ефективність застосування ізометричних вправ у поєднанні з вправами на петлі Гліссона в лікуванні пацієнтів з остеохондрозом / Л.Д. Катюкова, В.В. Зінченко, Л.Д. Кравчук, А.П. Русанов // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 62-67 : рис., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-7894
479601
   Ефективність застосування індукторів резистентності в технологіях органічного вирощування овочевих культур / В.Ф. Камінський, І.П. Григорюк, В.В. Теслюк, В.М. Ковбасенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 115-120 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
479602
  Безлюдна В. Ефективність застосування інноваційних технологій у процесі викладання іноземних мов на немовних спеціальностях у закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2021. – Вип. 1. – С. 54-59. – ISSN 2307-4906
479603
  Молнар О.С. Ефективність застосування інтернет-технологій в діяльності українських туристичних підприємств / О.С. Молнар, В.В. Петрик, Р.В. Моняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 124-129
479604
  Нітченко А.Г. Ефективність застосування кейс-методу при фаховій підготовці майбутніх юристів у закладах вищої освіти / А.Г. Нітченко, С.В. Ігнатенко // Актуальні проблеми юридичної науки та практики : збірник / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Л.А. Остапенко, В.Ф. Пузирний, К.І. Апанасенко [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (5). – С. 66-70. – ISSN 2415-3095
479605
  Симочко В.В. Ефективність застосування клейких пасток у системі фітосанітарного моніторингу шкідливих організмів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 110-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
479606
  Хитрова О.А. Ефективність застосування коплексних інформаційних систем в управлінні підприємством / О.А. Хитрова, А.В. Круглянко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 58-66. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
479607
   Ефективність застосування макро- і мікродобрив при вирощуванні кукурудзи / В.С. Циков, М.І. Дудка, О.М. Шевченко, С.С. Носов // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 75-78 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
479608
  Макарова М.В. Ефективність застосування мережних технологій в компаніях : монографія / М.В. Макарова ; УКООПСПІЛКА ; Полт. ун-т спожив. коопер. України, Каф. інформ.-обчисл. систем. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-7971-76-2
479609
  Слабченко О.О. Ефективність застосування методів та алгоритмів імпутації пропущених даних в задачах соціально-мережевого аналізу / О.О. Слабченко, В.М. Сидоренко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 15-26 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
479610
  Мезенцева І.С. Ефективність застосування методу ігрових технологій під час викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 118-121
479611
  Рассадіна І.Ю. Ефективність застосування мінеральних добрив під рижій ярий на чорноземі опідзоленому // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 107-110 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
479612
  Дудка М.І. Ефективність застосування мінеральних добрив при інтенсивному використанні кормових площ і вирощуванні трьох урожаїв на рік в умовах північного Степу України // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 105-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-6609
479613
  Магулка І.В. Ефективність застосування немедикаментних засобів у реабілітації пацієнтів з наслідками порушення мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді / І.В. Магулка, Л.В. Андріюк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 5-10. – ISSN 1029-4244
479614
  Гузєв О.С. Ефективність застосування ООН економічних санкцій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 503-509. – ISSN 1563-3349
479615
  Власова Н.А. Ефективність застосування органо-мінерального добрива "Фрея" за вирощування сої в Центральному Лісостепу / Н.А. Власова, В.В. Приблуда // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 68-76 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
479616
  Валуйський С.В. Ефективність застосування повітряних ретрансляторів для підвищення структурної надійності безпроводових епізодичних мереж // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 98-103


  У роботі представлений аналіз надійності структур безпроводових епізодичних мереж із застосуванням повітряних ретрансляторів. Наведено розрахунок інформаційних характеристик для структур, Що розглядаються. Показано, що надійність таких мереж залежить ...
479617
   Ефективність застосування програмного середовища MatLab за проведення лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін / В.О. Рамш, М.В. Потаменко, Н.П. Семенова, О.О. Семенов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 243-250. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
479618
  Кринична І. Ефективність застосування спеціальних методів державного управління захистом населення в радіаційно небезпечних ситуаціях / І. Кринична, Т. Чекмарьова // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 121-130
479619
  Терещук О.І. Ефективність застосування супутникових технологій під час виконання земельно-кадастрових робіт у населених пунктах / О.І. Терещук, І.О. Нисторяк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 90-100 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISSN 2414-9993
479620
   Ефективність застосування тракції та кінезитерапії в лікуванні дегенеративних змін у поперековому відділі хребта / Я.В. Фіщенко, Л.Д. Катюкова, В.В. Зінченко, О.І. Баяндіна // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
479621
  Кузнецов О.Г. Ефективність застосування у корекції імунних розладів алергенспецифічної імунотерапії та діалізату лейкоцитів у хворих на алергічний риніт у поєднанні з алергічним кон"юнктивітом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.08 / Кузнецов Олексій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 29 назв
479622
  Руднєв Є.С. Ефективність заходів енергозбереження та вдосконалення менеджменту на підприємствах України в сучасних умовах / Є.С. Руднєв, М.М. Бучнєв // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – C. 122-127. – ISSN 2077-1738
479623
  Ахмед Мохамед Альсавеаї Ефективність заходів захисту посівів люцерни від повитиці в правобережному лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподарських наук: 06.01.13 / Ахмед М.А.; НАУ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
479624
  Рабінович П. Ефективність заходів юридичної відповідальності: методика вимірювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 4-8
479625
  Пузік Л.М. Ефективність зберігання капусти броколі залежно від виду пакування / Л.М. Пузік, В.А. Бондаренко, А.Г. Тарнавський // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 126-130 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
479626
  Козак О.С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні : монографія / О.С. Козак ; за ред. О.М. Бандурки. – Київ : Освіта України, 2009. – 204с. – ISBN 978-966-188-046-6
479627
  Стаканов Р.Д. Ефективність здійснення НДДКР в контексті євроінтеграційних перспектив України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 83-84
479628
  Лещинський В. Ефективність здійснення судового контролю за законністю дозвільної діяльності у сфері містобудування: функціональний підхід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 178-182. – ISSN 2663-5313
479629
  Разанов С.Ф. Ефективність зниження забруднення грунтів свинцем і кадмієм за бжолозапилення сільськогосподарських культур в умовах їх мінерального підживлення / С.Ф. Разанов, І.М. Дідур, М.В. Первачук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 94-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
479630
  Заяць О.І. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності Закарпаття в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 352-358. – ISBN 978-966-2075-11-3
479631
  Спаський Г.В. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності прикордонного Закарпаття // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 83-89. – ISSN 2221-1055
479632
  Гнибіденко І.Ф. Ефективність зовнішньої торгівлі України - головний критерій її реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 6
479633
  Фомічов М.В. Ефективність зрошування в аграрних підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 71-77 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
479634
   Ефективність і Законність: Національні інституції з прав людини / Харківська правозахисна група ; [відп. за вип. Є. Захаров ; ред. : Є. Захаров, М. Шутальова, Н. Кусайкіна]. – 2-е вид. – Харків : Права людини, 2009. – 184 с. – Бібліогр.: с. 171-176. – ISBN 978-966-8919-63-3
479635
  Полянський І. Ефективність і перспективи "локальної" розслідувальної журналістики в України: світоглядні альтернативи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 244-247. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
479636
  Горемикіна Ю.В. Ефективність і якість соціальних послуг у контексті оцінювання та стандартизації // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 56-68. – ISSN 2414-3499
479637
  Крикавський Є.В. Ефективність і якість у логістичній концепції "trade off" чи " trade up" / Є.В. Крикавський, І. Петецький // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 18-22 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
479638
  Олійник Н. Ефективність ігрових моделей навчання в системі сучасної вищої освіти / Надія Олійник // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 70-75. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У науковій статті розглядаються особливості використання ефективних ігрових моделей навчально-виховному процесі. Узагальнено важливість застосування імітаційно-моделюючих та рольових ігор, а також їх ефективність при підготовці майбутніх молодих ...
479639
  Мугир Т.Ю. Ефективність інвестицій в людський капітал на рівні підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С.65-73
479640
  Витвицька Уляна Ярославівна Ефективність інвестицій у дорозробку нафтових родовищ України : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.07.01 / Витвицька У.Я.; НАНУ. Ін-т економіки. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
479641
  Кошулько О. Ефективність інвестицій у людський капітал на вітчизняних підприємствах / О. Кошулько, І. Гуриненко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-33
479642
  Заклекта-Берестовенко Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності ) / Заклекта-Берестовенко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214л. + Додатки : л.179-192. – Бібліогр. : л.193-214
479643
  Заклекта-Берестовенко Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства : Автореф. дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Заклекта-Берестовенко О.С.; Заклекта -Берестовенко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
479644
  Пушкар О.І. Ефективність інвестиційного процесу в регіонах та шляхи її підвищення // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 138-144.
479645
  Румянцева Г.І. Ефективність інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання територій пріоритетного розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Румянцева Г.І. ; НАН України; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
479646
  Пікус Р. Ефективність інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні / Р. Пікус, Д. Нестерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено структуру інвестиційного портфеля страхових компаній в Україні з метою оцінки ефективності інвестиційної діяльності та інвестиційної стратегії, яку проводять дані страхові організації. Визначено основні напрями інвестування коштів ...
479647
  Шульга Ж.О. Ефективність інвестування в людський капітал як чинник економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 224-228. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
479648
  Коновал О.І. Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 49-54. – ISSN 2221-1055
479649
  Барабаш Ю. Ефективність індивідуальної конституційної скарги як засобу захисту прав особи в Україні / Ю. Барабаш, Г. Берченко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 9-21. – ISSN 2310-6158
479650
  Бородій О.О. Ефективність інженерної праці / О.О. Бородій. – К, 1987. – 46с.
479651
  Данило С.І. Ефективність інновацій в роздрібній торгівлі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 50-53. – ISSN 2071-4653
479652
  Кучер А.В. Ефективність інновацій для раціонального використання грунтів: теорія, методика, аналіз = Efficiency of innovations for sustainable soil management: theory, methodology, analysis : монографія / А.В. Кучер [та ін.] ; за ред чл.-кор. АЕНУ А.В. Кучера ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 201-240. – ISBN 978-617-7555-19-2
479653
  Буяльська Н.П. Ефективність інноваційних технологій навчання в екологічній освіті // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 93-98 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1726-5428
479654
  Бурлака В.Г. Ефективність інноваційного механізму в модернізації нафтового сектору України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 116-124 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
479655
  Квач Я.П. Ефективність інноваційного розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-90. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються особливості інноваційного розвитку електроенергетичного комплексу України, визначено складові зовнішньої і внутрішньої ефективності діяльності підприємств електроенергетики.
479656
   Ефективність інокуляції люцерни новими штамами Sinorhizobium meliloti за різного вологозабезпечення ґрунту / С.Я. Коць, Л.М. Михалків, Н.А. Воробей, О.В. Пацко, В.І. Січкар // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2015. – Вип. 26 (66). – С. 178-188. – ISSN 2409-5524
479657
  Боднарук Т. Ефективність інституту громадянської ініціативи в Європейському Союзі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 339-342. – ISSN 2663-5313
479658
  Шведова Г.Л. Ефективність інституційного та законодавчого забезпечення протидії корупції в контексті судової реформи в Україні // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 58-61. – ISBN 978-617-7627-30-1
479659
  Бабій М.Ф. Ефективність інтерактивних методів при проведенні практичних занять із психології // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 19-29


  Професійне навчання майбутнього фахівця буде ефективним, якщо він активно братиме участь у цьому процесі. Для цього необхідно створити такі умови, щоб він став активним учасником навчання, а не пасивним спостерігачем. Відповідно викладач має ...
479660
  Муравський В. Ефективність інформаційних систем управління персоналом підприємств / В. Муравський, Н. Хома // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
479661
  Гекоргіаді Н. Ефективність інформаційної системи управління економічним розвитком підприємства: показники і послідовність їх розрахунку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.3-7. – ISSN 1728-9343
479662
  Михайловська О.В. Ефективність іпотеки в Україні: шляхи виходу з кризи / О.В. Михайловська, Н.В. Харіна, О.В. Михайловський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 70-73
479663
   Ефективність кавітаційного очищення води, залежно від природи барботованого газу / Л.І. Шевчук, І.Є. Никулишин, Л.М. Предзимірська, Т.В. Чайківський, Т.С. Фалик // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 102-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1995-0519
479664
  Башнянин Г.І. Ефективність капіталізації економічних систем / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський, Н.Я. Юрків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 112-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
479665
  Башнянин Г.І. Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-8561-96-2
479666
  Видиборець А.В. Ефективність капітальних вкладень в колгоспах / А.В. Видиборець. – Київ : Держсыльгоспвидав УРСР, 1963. – 117 с.
479667
  Козлова Т.А. Ефективність капітальних вкладень в осушення земель на Україні / Т.А. Козлова. – Київ : Наукова думка, 1972. – 140 с.
479668
  Трегобчук В.М. Ефективність капітальних вкладень у зрошення земель на Україні / В.М. Трегобчук. – К., 1972. – 160с.
479669
  Дорош І.Й. Ефективність капітальних вкладень у колгоспах і радгоспах / І.Й. Дорош. – К, 1965. – 55с.
479670
  Дзикович З.Я. Ефективність капітальніх вкладень у сільському господарстві. / З.Я. Дзикович, Ю.Т. Мусіяка. – К., 1965. – 22с.
479671
   Ефективність кверцетину у хворих на пневмонію, асоційовану з коронавірусною хворобою (COVID-19) / І.А. Зупанець, О.А. Голубовська, О.А. Тарасенко, Н.П. Безугла, М.Ф. Пасічник, С.О. Карабіньош, В.С. Копча, Л.В. Мороз, Г.В. Максимчук, О.Я. Кобринська, Р.М. Фіщук, Д.І. Шульга, Р.С. Морочковський, М.С. Зощак // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 636-643. – ISSN 2306-4145
479672
  Оксенюк С.Г. Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 222-226. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
479673
  Туркевич М.О. Ефективність колагеногенезу шкіри при введенні імплантантів різної природи (експерементально-патоморфологічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Туркевич Марта Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
479674
  Байдужа О.М. Ефективність комбінованої терапії у пацієнтів з гіпертонічною хворобою на основі оптимізації стратифікації серцево-судинного ризику у практиці сімейного лікаря : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Байдужа Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України ; Держ. заклад "Запорізька мед. акад. післядипломної освіти м-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
479675
  Мельниченко Л.В. Ефективність комбінованої тракції в медичній реабілітації хворих з міофасціальним больовим синдромом поперекової локалізації : автореф. дис. ... канд. мед. наук : с. 14.01.33 / Мельниченко Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 23 с. – Біблііогр.: 17 назв
479676
  Чернега Т.О. Ефективність комплексного застосування гербіцидів у посівах сої // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 100-112 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 112. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
479677
  Гельман В.М. Ефективність комплексної механізації в сільскому господарстві / В.М. Гельман. – Київ : Вид-во Академії Наук Української РСР, 1961. – 87 с.
479678
  Клапчук В.В. Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму в поєднанні з патологією гепатобіліарної системи / В.В. Клапчук, Н.В. Марюхніч, Т.Ю. Фоменко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 105-110 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
479679
  Стєкольщикова В.А. Ефективність комунікативно-образної моделі концепта "гра слів" у явищі інфотейнментивної впливогенності // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 284-290. – ISSN 1998-6912
479680
  Годованик Є.В. Ефективність конституційно-правових норм в умовах сучасного розвитку системи права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Годованик Євген Валентинович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
479681
  Кравчук В.М. Ефективність консультацій з громадськістю як інструменту народовладдя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 15-19. – ISSN 2219-5521
479682
   Ефективність контролю факторів кардіоваскулярного ризику на амбулаторному етапі / Г.С. Ісаєва, Л.А. Рєзнік, М.М. Вовченко, О.О. Буряковська // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 52-56. – ISSN 1605-7295
479683
  Луцак С. Ефективність концепту діалогічності в сучасному українському літературознавстві: синергетичні параметри // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 100-109. – (Філологія ; Вип. 23/24)
479684
  Шевченко Т.А. Ефективність корекції оксидативного стресу у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Шевченко Тетяна Антонівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
479685
  Голод Р.М. Ефективність короткоротаційних сівозмін за різного насичення зерновими і просапними культурами в Західному Лісостепу / Р.М. Голод, О.М. Білінська, Г.П. Шубала // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 62-68 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0372-8498
479686
  Кузнецова І.С. Ефективність корпоративних венчурних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 75-80. – ISSN 1993-6788
479687
  Савченко Л. Ефективність корпоративної преси в умовах економічної кризи в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 150-155


  У статті розглядаються фактори, що впливають на ефективність функціонування корпоративної преси в Україні в умовах кризи, визначається залежність моделі та якості корпоративного видання від комунікаційної стратегії підприємства, а також робиться спроба ...
479688
  Чугаєв О.А. Ефективність кредитів МВФ в умовах валютних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 158-161
479689
  Шльончак В.В. Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах нестабільності банківської системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шльончак Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ун-т банківської справи". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
479690
  Солодка О.О. Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 119-127 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
479691
  Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні : інформаційно-аналітичні матеріали за результатами опитування експертів / М.В. Карчевський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Луган. місц. осередок громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права". – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2015. – 46 с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 20. – ISBN 978-617-616-067-0
479692
  Карчевський М.В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні : інформ.-аналіт. матеріали за результатами опитування експертів / М.В. Карчевський, А.С. Кудінов ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; Луган. місцевий осередок громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінал. права". – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – 43, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-616-071-7
479693
  Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : монографія / Р.М. Міловідов. – Ужгород : ІВА, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-191. – ISBN 978-617-501-066-2
479694
  Тирусь М.Л. Ефективність листкового підживлення цукрових буряків на темно-сірих опідзолених грунтах Західного Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 97-101 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
479695
   Ефективність лікування хворих старших вікових категорій з постімплантаційною фібриляцією передсердь / О.В. Синяченко, Д.Ю. Узун, Г.С. Такташов, Н.В. Грона // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 1605-7295
479696
  Чухрай Н.І. Ефективність логістики України: слабкі місця та позитивні тенденції // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 61-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
479697
  Мазур В.С. Ефективність людського капіталу // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 8-11. – (Економічні науки)
479698
  Бігун В.Г. Ефективність м"ясної відгодівлі чистопородних. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.04 / Бігун В.Г.; Укр.АН аграрн.наук. – Полтава, 1994. – 25л.
479699
  Мостіпан О.М. Ефективність мажоритарної виборчої системи на виборах до Верховної Ради України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 287-296
479700
  Мостіпан О.М. Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 683-689. – ISSN 1563-3349
479701
  Зілгалова О.А. Ефективність малого і середнього бізнесу в країнах перехідної економіки (порівняльний аналіз) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 193-199.
479702
  Носова Є. Ефективність маркетингових досліджень у підвищенні конкурентноздатності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-48. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль маркетингових досліджень для підвищення конкурентоспроможності підприємств. Досліджується етапи проведення маркетингового дослідження, описуються методи аналізу його результатів. A role of marketing research in raising ...
479703
  Кіктенко З.П. Ефективність маркетингової діяльності на фондовому ринку України / З.П. Кіктенко, А.А. Дзюмак // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
479704
  Малюченко К.О. Ефективність матеріального стимулювання працівників сільського господарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 18, вересень. – С. 26-30. – ISSN 2306-6792
479705
  Вакалюк І.П. Ефективність медикаментозної корекції порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця / І.П. Вакалюк, Н.П. Гайналь, П.П. Звонар // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 1 (1), січень - березень 2017 року. – C. 79-84. – ISSN 2521-1455
479706
  Доценко В.Ф. Ефективність менеджменту готельно-ресторанного бізнесу: критерій фінансових результатів / В.Ф. Доценко, Т.Д. Косова, О.В. Ярошевська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
479707
  Мороз В. Ефективність менеджменту держави як монополіста банківського ринку // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 31
479708
  Гринчишин Н.М. Ефективність методик для розрахунку збитків від забруднення земель в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 5. – С. 66-70. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
479709
  Бурак М. Ефективність методики взаємопов"язаного формування в майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 3-17. – ISSN 2312-5993
479710
  Волік В.В. Ефективність методики навчання студентів-міжнародників читанню англомовних публіцистичних статей за фахом // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 138-144. – (Педагогіка ; № 4)
479711
  Клос Л.М. Ефективність методичної системи дистанційного навчання майбутніх магістрів фармації: експериментальне підтвердження // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 132-138. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
479712
  Галаманжук Л.Л. Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
479713
  Алексюк А.М. Ефективність методів навчання на уроці / А.М. Алексюк ; передм. М.М. Грищенка. – Київ : Радянська школа, 1965. – 234 с. : іл. – Бібліогр.: с. 226-232
479714
  Бєлих Л.С. Ефективність методів нутрітивної підтримки в комплексі інтенсивної терапії хворих на гострий важкий панкреатит : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Бєлих Людмила Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
479715
  Кулик О.В. Ефективність методів психоневрологічної корекції у пацієнтів з порушеннями когнітивної та психоемоційної сфер на тлі тяжкої черепно-мозкової травми / О.В. Кулик, О.Ф. Майданник // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 18-23 : мал. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2312-5675
479716
  Ушакова О.О. Ефективність методології наукових досліджень в кандидатських дисертаціях 2011 р. зі спеціальності 27.00.01 (теорія та історія соціальних комунікацій) // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 390-398
479717
   Ефективність методу природного імпульсного електромагнітного поля Землі в області інженерно-геологічних досліджень / Д. Чомко, О. Крамаренко, Мох"д, Маджалі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 43-45. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  На реальних прикладах показано, що достатньо ефективним методом дослідження напружено-деформованого стану (НДС) конструкцій є метод імпульсного електромагнітного поля Землі (ІЕМПЗ). It is rotined on the real examples, that by the effective enough ...
479718
  Плахотнік О. Ефективність методу проектів у професійній підготовці викладача вищої школи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 45. – С. 131-138. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
479719
  Мізюк Б.М. Ефективність механізмів забезпечення фінансової стабільності в розвинутих країнах / Б.М. Мізюк, Р.Р. Кітц // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 6-14. – ISSN 2222-0712
479720
  Лебедь І.Г. Ефективність механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств: базові підходи та методологія оцінки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 128-134


  Стаття присвячена проблемі оцінки ефективності та результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Досліджено підходи до розуміння сутності та методів оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено дослідження ...
479721
  Калінін А.В. Ефективність механізму люстрації в політичному процесі сучасної України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9
479722
  Огонь Ц.Г. Ефективність механізму планування і фінансового забезпечення розбудови та облаштування митного кордону України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 114-123. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто актуальні проблеми планування й ефективності використання бюджетних коштів, виділених на облаштування пунктів пропуску через державний кордон, у контексті підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 ...
479723
  Біль М.М. Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 73-79. – ISSN 1562-0905
479724
  Холод С.Б. Ефективність механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю проектно-орієнтованих організацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Холод С.Б. ; Держ. вищий навч. заклад "Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
479725
  Огонь Ц.Г. Ефективність механізму фінансового забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 117-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
479726
  Оліфіренко Л.Д. Ефективність механізму формування інституціональних змін у сфері державного регулювання розвитку корпоративних структур // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 105-107 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
479727
  Пастухова Лариса Вікторовна Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації конвенції про захист прав і основних свобод людини : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Пастухова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв
479728
  Пастухова Лариса Вікторівна Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Пастухова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 165с. – Бібліогр.: л.151-165
479729
  Хмельова І.Є. Ефективність міжнародного права (на прикладі інституту визнання в міжнародному праві) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 379-382. – ISSN 2219-5521
479730
  Когут М.В. Ефективність міжнародного трансферу технологій як чинник економічного добробуту України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 278-279. – ISBN 978-617-7069-02-6
479731
  Антонюк К.І. Ефективність міжнародної технічної допомоги в Україні: структурний та економетричний аналіз // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 37-44. – ISSN 2222-0712
479732
  Миненко О.О. Ефективність міжнародної технічної допомоги щодо секторальної розбудови економіки в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 7-12
479733
   Ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах Правобережного Лісостепу України / І.С. Поліщук, М.І. Поліщук, О.Ю. Мацько, А.В. Плаксій // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 95-103 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
479734
  Приведенюк Н.В. Ефективність мінеральних добрив за вирощування алтеї лікарської (Althaea officinalis L.) в умовах зрошення / Н.В. Приведенюк, Л.А. Глущенко, В.А. Трубка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 134-139 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
479735
  Новаковська І. Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 24-29. – ISSN 1810-3944
479736
  Каменєва Т.М. Ефективність моделей державного регулювання економіки: досвід зарубіжних країн // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 154-157. – ISBN 978-617-696-384-4
479737
  Максимова Л.П. Ефективність моделі забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 80-85. – ISSN 2078-1687
479738
  Івасів Н. Ефективність моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 118-124. – ISSN 2308-4634


  Розглядається пробл ема підвищення ефективності формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності (ІПКК) майбутніх фахівців з туризмознавства в умовах скорочення аудиторних занять з іноземної мови у ВНЗ. З цією метою обгрунтовано ...
479739
  Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-36. – Бібліогр.: с. 26-28, 31, 33. – ISSN 0131-775Х


  Уточнено методологічні підходи до кількісної оцінки ефективності моделі розвитку внутрішнього ринку національної економіки, здійснено їх апробацію на прикладі України, аргументовано висновок, що протягом 1995-2006 рр. зростання рівня ефективності ...
479740
  Пустовойт О. Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-36. – ISSN 0131-775Х
479741
  Лисенко М.Г. Ефективність модифікованого методу лікування кератоконусу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.18 / Лисенко Михайло Григорович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 18 назв
479742
  Дзюблюк О.В. Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва / О.В. Дзюблюк, Г.М. Забчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 17-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
479743
  Ставицький А.В. Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні : фінансово-економічне регулювання / А.В. Ставицький, В.Р. Хом"як // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 50-57 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
479744
  Бандура О. Ефективність монетарної (регуляторної) політики та стале зростання // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 77-93 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
479745
  Корнєєва Ю.В. Ефективність монетарної та валютної політики України в умовах економічного зростання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 246-252. – ISSN 0321-0499
479746
  Ситников О.П. Ефективність мультимедійних лекцій з фізики для студентів інженерних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 206-207. – (Педагогічні науки)
479747
  Черненко С.О. Ефективність навчання гімнастичних вправ школярів молодших класів при різних режимах їх виконання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 65-74 : табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1818-9172
479748
  Павлюк К.В. Ефективність надання податкових пільг : податки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 34-40
479749
  Каленська С.М. Ефективність нанопрепаратів у технології вирощування сої / С.М. Каленська, Н.В. Новицька // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 3. – С. 7-21. – ISSN 2706-7688
479750
  Іващенко Л.А. Ефективність науково-технічної політики в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 63-66.
479751
  Фаст О. Ефективність наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти: європейський контекст // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 42-46. – ISSN 2308-4634


  На підставі аналізу зарубіжних джерел з проблеми наукового керівництва дисертаційними дослідженнями аспірантів з"ясовано, що явище це багатогранне і досить дискусійне. На сьогодні у країнах ЄС пріоритетність формування європейської культури наукового ...
479752
  Парфенцева Н.О. Ефективність національної економіки в системі показників міжгалузевого балансу / Н.О. Парфенцева, В.В. Попова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-52. – Бібліогр.: с. 40-43, 50-51


  Ефективність національної економіки досліджується в макроекономічних параметрах таблиць "витрати - випуск". Механізм подолання суперечностей української економіки підпорядковується наскрізній гармонізації системами обліку підприємницької діяльності з ...
479753
  Березовець Т.В. Ефективність негативної політичної реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-43. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються аспекти становлення в Україні одного з найбільш дискусійних типів політичної реклами - негативної реклами (антиреклами) протягом 1999 - 2002 рр. Визначено основні типи політичної реклами - іміджеві, проблематичну і негативну. Проведено ...
479754
   Ефективність нейтралізацій тривожності у дітей, які хворіють на бронхіальну астму / Е.І. Бурбела, Л.А. Волянська, В.В. Стеценко, Д.В. Козак // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 33-35. – ISSN 1681-276Х


  "...Проведено вивчення ефективності доповнення симптоматичного лікування бронхіальної астми (БА) арт-терапією у дітей шкільного віку з врахуванням індивідуальних особливостей психосоматичного стану. Арт-терапевтичний комплекс доданий до стандартної ...
479755
  Морєва Д.Ю. Ефективність немедикаментозної корекції клінічного перебігу неерозивних форм гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця / Д.Ю. Морєва, Л.А. Стаднюк, В.Ю. Приходько // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 17-20. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті наведено результати вивчення ефективності немедикаментозних методів корекції стравохідної та позастравохідної симптоматикинеерозивної рефлюксної хвороби (НЕРХ) у хворих з артеріальною гіпертензією (АГ) у поєднанні з хронічною ішемічною ...
479756
  Заєць О. Ефективність норм земельного права: окремі аспекти реалізації // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 233-236. – ISBN 978-966-7067-18-2
479757
  Іванова А. Ефективність норм конституційних актів у контексті політики національної пам"яті // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 239-243. – ISBN 978-966-7067-18-2
479758
   Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 539, [1] с. – Част. ст. рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-18-2
479759
  Легін Л. Ефективність норм права, що регулюють оприлюднення нормативно-правоаих актів // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 286-288. – ISBN 978-966-7067-18-2


  Згадується Ю.С. Шемшученко.
479760
  Купіна Л.Ф. Ефективність норм трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Купіна Людмила Францівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
479761
  Ярошенко І. Ефективність норм цивільного процесуального права: національні та європейські процедури (порівняльно-правовий аналіз) // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 528- 532. – ISBN 978-966-7067-18-2
479762
  Коротенко Т. Ефективність нормативно-правового регулювання відносин, пов"язаних зі зверненням з судовим дорученням до компетентних органів іноземних держав у цивільному процесі України // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 261-264. – ISBN 978-966-7067-18-2
479763
  Корж В.Т. Ефективність НТП на транспорті. / В.Т. Корж. – К., 1985. – 33с.
479764
  Свиридов А.М. Ефективність нульової технології обробітку грунту під горох на чорноземах звичайних / А.М. Свиридов, М.О. Колос // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: с. 107-108. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
479765
  Бакуменко П.С. Ефективність оплати праці на торгівельному підприємстві / П.С. Бакуменко, Т.П. Ткаченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 166-173. – ISSN 2310-5534
479766
  Свердан М.М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 27-33. – Бібліогр.: 2 назви
479767
  Скляров Р.В. Ефективність оподаткування ПДВ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 162-166
479768
  Луніна І.О. Ефективність оподаткування споживання в Україні : податки / І.О. Луніна, Н.Б. Фролова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-27 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва
479769
  Огонь Ц.Г. Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 16-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
479770
  Запатріна І.В. Ефективність організації наукових досліджень на замовлення державних установ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-133 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
479771
  Сізова К.Л. Ефективність організації самостійної роботи майбутніх журналістів: пошук та інтерпретація матеріалів медіа / К.Л. Сізова, Н.М. Алексеєнко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 106-111. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1995-0519
479772
  Романенко Т.Г. Ефективність оригінальних нестероїдних протизапальних препаратів та їх аналогів (дженериків) при лікуванні хронічного тазового болю / Т.Г. Романенко, О.М. Суліменко, Г.М. Жалоба // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 32-37. – ISSN 2413-550Х
479773
  Салата О. Ефективність освітніх технологій у викладацький практиці вищої школи / О. Салата // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 2. – С.72-79
479774
  Готра Ю.А. Ефективність особистісних тестів при відборі персоналу // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 132-139
479775
  Улєєв О.П. Ефективність оцінки якості приймання БЧК за кодовими ознаками та параметрами лінійного сигналу : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Улєєв О.П.; Держ. ком. зв"язку та інформатиз. України. Українська держ. академія зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2000. – 20л.
479776
  Школьна Л. Ефективність паразита Aphidius ervi Haliday у зниженні чисельності попелиць Aphis hederae Kal. i Muzis persicae schulz. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень ефективності паразита Aphidius ervi Halidau та динаміки зниження чисельності попелиць Aphis hederae Kal. i Myzus persicae Schulz. в умовах захищеного ґрунту. The results of investigations of efficiency of parasite ...
479777
  Турянський Ефективність ПДВ: теоретичні та емпіричні оцінки / Турянський, // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 28-31


  У статті систематизовано основні теоретичні аспекти ефективності ПДВ. Подано підходи державних службовців щодо встановлення ефективної ставки ПДВ та її вплив на заг. макроекономічну ситуацію в країні. Проаналізовано методи обчислення ефективної ставки ...
479778
  Коренева І.М. Ефективність педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 115-120. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
479779
  Коренева І.М. Ефективність педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 115-120. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
479780
  Маслова Т.В. Ефективність перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за разовими замовленнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Маслова Тетяна Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
479781
  Александрова В.П. Ефективність передових методів праці в промисловості Української РСР / В.П. Александрова, І.І. Рижков. – Київ : [б. в.], 1958. – 40 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР)
479782
  Прокопець Валентин Іванович Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Прокопець В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 134 - 188. – Бібліогр.: 9 назв
479783
  Прокопець Валентин Іванович Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей організму людини : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Прокопець Валентин Іванович; Мін-во охорони здоров"я України. Донецьк. держ. медичний ун-тет ім.М.Горького. – Донецьк, 2002. – 188л. + Додатки: л. 134 - 188. – Бібліогр.: л. 119 - 134
479784
   Ефективність перетворення енергії у п"єзоелементах з розрізними електродами / В.О. Андрущенко, В.В. Бендюг, О.В. Борисейко, М.В. Кононіченко, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу про планарні коливання п"єзокерамічних елементів з розрізними електродами. Визначені оптимальні конфігурації електродного покриття для підвищення та пригнічення ефективності перетворення енергії на резонансних частотах ...
479785
  Корх О.В. Ефективність підбору батьківських пар за вгодованістю при розведенні норок групи сканбраун // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 272-276 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
479786
  Шпекторенко І. Ефективність підвищення кваліфікації державних службовців за дистанційною формою навчання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 235-240.
479787
  Карпенко О.Ю. Ефективність післяжнивних посівів та заходи основного обробітку грунту на урожай зерна кукурудзи в умовах правобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.01. / Карпенко О. Ю.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1998. – 18л.
479788
  Сідельникова Л.П. Ефективність податкових джерел формування бюджетних ресурсів держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 45-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
479789
  Вагілевич А.А. Ефективність податкових методів державного регулювання національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – C. 3-9. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (93)). – ISSN 1814-1161
479790
  Тимченко О.М. Ефективність податкового аудиту в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 19-22
479791
  Никифоров А.Є. Ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 2-7
479792
  Барановська Ірина Володимирівна Ефективність податкової системи та її взаємозв"язок з національними рахунками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 160-165. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто взаємозв"язок податкової системи з деякими макроекономічними показниками, зокрема з даними національних рахунків та дохідною частиною бюджету держави. Побудовано модель аналізу ефективності податкової системи.
479793
  Барановська І.В. Ефективність податкової системи та її взаємозв"язок з національними рахунками // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 160-165. – ISSN 1993-6788
479794
  Артем"єва К.С. Ефективність позакореневих підживлень рідкими органо-мінеральними добривами посівів ячменю ярого // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 110-113 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
479795
  Милосердов М.М. Ефективність полезахисних лісових смуг / М.М. Милосердов. – К., 1971. – 191с.
479796
  Молдаван Л.В. Ефективність політики сприяння соціальній орієнтації розвитку сільського господарства ефективність політики сприяння соціальній орієнтації розвитку сільського господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 69-85. – ISSN 2617-8044
479797
  Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізм реалізації в сучасній Україні : монографія / В.О. Корнієнко, І.Д. Похило ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 140 с. – ISBN 978-966-641-307-2
479798
  Солодовников А.П. Ефективність політичної інформації / А.П. Солодовников. – К., 1976. – 79с.
479799
  Музиченко Г.В. Ефективність політичної реклами в електоральному процесі: досвід позачергових виборів Президента України-2014 // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 76-82. – ISSN 2077-1800
479800
  Короткевич О.В. Ефективність поточної господарської діяльності: структура, рівень, динаміка (2000-2006 рр.) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 61-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
479801
  Андріїв В.М. Ефективність правових пільг // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 134-144
479802
  Тарахонич Т.І. Ефективність правового регулювання (питання теорії) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 11-13
479803
  Кириченко К.М. Ефективність правового регулювання вчинення морського протесту в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-24


  У статті здійснюється дослідження правового регулювання окремих аспектів вчинення морського протесту, зокрема, розглядається питання дослідження нотаріусом речових доказів, оплати нотаріальних дій, зберігання акту про морський протест з доданими до ...
479804
  Копієвська О.Р. Ефективність правового регулювання регіональної культурної політики // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 22-28. – ISSN 1563-3349
479805
  Павловська Л.М. Ефективність правового регулювання суспільних відносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 3-10. – ISSN 0201-7245
479806
  Орлов Ю.В. Ефективність правового регулювання у сфері протидії злочинності: політико-кримінологічний аспект / Ю.В. Орлов, Д.М. Миронюк // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 75-93. – ISSN 2304-4556
479807
  Андрущакевич Ю. Ефективність правоконкретизації: фактори та шляхи підвищення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 426-432. – ISSN 0132-1331
479808
  Годованик Є. Ефективність правотворчості як категорія сучасного європейського конституціоналізму // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 47-51. – ISSN 2524-0129
479809
  Гончаров В. Ефективність праці в контексті становлення ринкової економіки в Україні: проблеми та концепція вдосконалення // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 10-13. – ISSN 1810-3944
479810
  Шевченко Анатолій Федерович Ефективність праці і фактори її зростання в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... доктор економ.наук: / Шевченко Анатолій Федерович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 407л. – Бібліогр.:л.392-407
479811
  Шевченко А.Ф. Ефективність праці і фактори її зростання в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01. / Шевченко А. Ф.; КУ. – К., 1995. – 49л.
479812
  Матвієнко А.С. Ефективність праці сільської молоді / А.С. Матвієнко, М.І. Бородін. – К., 1988. – 48с.
479813
  Мельник Т.Г. Ефективність праці: методи вимірювання продуктивності праці та її оплаті // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 291-296.


  В статті аналізуються основні напрямки визначення ефективності праці і методи вимірювання продуктивності праці та її оплати для подальшого вдосконалення людьми економічної діяльності, знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісніших ...
479814
  Проненко Т.Є. Ефективність прийняття й оцінки управлінських рішень у системі менеджменту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 53-55. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
479815
  Терещенко С.І. Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада : Лупенко Ю.О., Михайлова Л.І., Саблук П.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (267). – C. 74-80. – ISSN 2221-1055
479816
  Солопенко Ростислав Іванович Ефективність прийняття управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статтіі здійснено економічне обгрунтування управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства, впровадження яких в інвестиційну систему авіаційного підприємства призведе до отримання максимального прибутку.
479817
  Солопенко Ростислав Іванович Ефективність прийняття управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 76-82. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статтіі здійснено економічне обгрунтування управлінських рішень у системі інвестиційного менеджменту авіаційного підприємства, впровадження яких в інвестиційну систему авіаційного підприємства призведе до отримання максимального прибутку.
479818
   Ефективність пробіотичної терапії як засіб адаптації новонароджених від жінок з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями / О.О. Лошак, Л.В. Язикова, О.О. Язиков, Т.В. Петрицюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 112-117. – ISSN 2226-1230
479819
  Василевський О.Г. Ефективність проведення рубок формування та оздоровлення лісів у дубових деревостанах за участю ялини в умовах Поділля // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0459-1216
479820
  Багрій І.Д. Ефективність прогнозування приповерхневими методами родовищ вуглеводнів Дніпровсько-Донецький авлакоген, Північноскворцівська площа - структура Недільна) : научные сообщения // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 142-152 : Рис. – Список літ.: с.151-152. – ISSN 0203-3100
479821
  Станько Т.М. Ефективність проєктів виробництва енергетичної верби у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Станько Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
479822
  Липовська Н.А. Ефективність професійної діяльності державних службовців / Н.А. Липовська, С.К. Хаджирадєва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 270-271. – (Право. Економіка. Управління)
479823
  Вовчок Я. Ефективність професійної підготовки менеджерів етнографічного туризму за умов експериментального навчання // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 33-40. – ISSN 2309-9127
479824
  Фірсова І.В. Ефективність професійної соціалізації майбутнього викладача-педагога за допомогою розвитку професійної позиції // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 222-227. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
479825
   Ефективність профілактично-терапевтичного застосування симбітеру ПИ антибіотикоасційованому та хімічно-індукованому ентероколіті / М.Г. Калініченко, О.Г. Калініченко, Ж.М. Пікуль, А.В. Путніков // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 52
479826
  Дубневич Ю. Ефективність процесів децентралізації влади в Україні: проблеми і перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 5-12 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 12. – ISSN 2313-3627
479827
  Дідківська Г.Г. Ефективність процесів перетворення енергії біомаси при виробництві та використанні рідкого моторного біодизпалива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Дідківська Ганна Георгіївна ; НАНУ, Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
479828
  Ольхова М.В. Ефективність процесу доставки під час використання електричного вантажного транспорту / М.В. Ольхова, Д.М. Рославцев, А.Г. Михаленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 2-7. – Бібліогр.: рис., табл. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
479829
  Науменкова С. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів / С. Науменкова, К. Цицик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-54. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ефективності пруденційного банківського нагляду. Визначено зміст функціональної та операційної відповідності системи нагляду Базельським принципам. Запропоновано розрахунок інтегрального показника відповідності. ...
479830
  Цицик К.Ю. Ефективність пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Цицик Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 263 арк. – Додатки: арк. 232-263. – Бібліогр.: арк. 201-232
479831
  Цицик К.Ю. Ефективність пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Цицик Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
479832
  Халявка Т. Ефективність психічної саморегуляції, емоційна стійкість і стрес-уразливість спортсменів-тенісистів за методикою вибору кольорів у зв"язку з функціональним станом нервово-м"язового апарату / Т. Халявка, О. Колосова, С. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817
479833
  Шульгін В. Ефективність реалізації військового законодавства України в умовах концептуально-інстутиційної невизначеності воєнної організації держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 83-86
479834
  Вавренюк С.А. Ефективність реалізації державної політики в сфері вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 273-280. – (Державне управління ; вип. 2 (11)). – ISSN 2414-5858
479835
  Скок Н.С. Ефективність реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання / Н.С. Скок, Н.Є. Мазіна // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – С. 62-71. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
479836
  Райнін І.Л. Ефективність реалізації державної регіональної політики // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 107-112. – ISSN 2306-9082
479837
  Яремчук Р.Є. Ефективність реалізації державної регіональної політики в контексті проблематики територіальних диспропорцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 61-71. – ISSN 1562-0905
479838
  Бублик Л.Я. Ефективність реалізації організаційно-економічного механізму регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 53-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
479839
  Боднар І. Ефективність реального інвестування інтернет-магазинів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 35-40. – ISSN 1728-9343
479840
  Третяк В.П. Ефективність регіональних програм розвитку соціальної сфери : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 174-181 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
479841
   Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – 232 с. – До 30-річчя Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та 20-річчя Земельного кодексу України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7649-48-8
479842
  Федорчук С.В. Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
479843
  Партико З. Ефективність редагування на різних етапах професійної підготовки редакторів // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 51-54. – ISBN 978-966-493-306-0
479844
  Лісневська А.О. Ефективність рекламного впливу як психологічна проблема // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.73-78. – (Психологічні науки)
479845
  Оністрат Ольга Василівна Ефективність рекламної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні аспекти визначення рекламної ефективності. Визначено основні методи, особливості та рівні ефективності рекламної діяльності підприємств.
479846
  Нижник Л.С. Ефективність рекламної кампанії як складової оцінювання комплексної маркетингової діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 77-88. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
479847
  Максим"як О.С. Ефективність репортажу: наукові погляди та підходи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 98-102


  У статті аналізуються сучасні наукові погляди і підходи щодо визначення ефективності репортажу і впливу автора на комуніката. The article analyses current scientific views and approaches concerning determination of the effectiveness of reportage and ...
479848
  Абрамов Ф.В. Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
479849
  Вожегов Сергій Гервасьович Ефективність ресурсозберігаючих систем обробітку південного чорнозему в зрошуваній сівозміні степової зони Криму : Автореф... кандид. сільськогоспод.наук: 06.01.02 / Вожегов Сергій Гервасьович; Херсонський сільськ. ін-тут. – Херсон, 1997. – 16л.
479850
  Коваленко А. Ефективність реформування податкової системи України у контексті європейської інтеграції // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 6/7 (258/259). – C. 54-74. – ISSN 2409-9260
479851
   Ефективність реформування української економіки : Матеріали четвертого конгресу Міжнародної української економічної асоціації. – Київ, 1999. – 210с. – ISBN 966-02-0940-1
479852
   Ефективність різних методів ендоваскулярної оклюзії складних церебральних артеріальних аневризм у періопераційному періоді спостереження / С.В. Конотопчик, Д.В. Щеглов, О.Є. Свиридюк, О.А. Пастушин, О.П. Коваленко, І.В. Бортник, А.В. Найда, В.М. Загородній // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 70-76. – ISSN 2304-9359
479853
  Рожко В.М. Ефективність різних систем основного обробітку грунту в ланці зернобурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.01. / Рожко В. М.; Нац. аграр. ун-т. – К, 1999. – 19л.
479854
  Петрова В.В. Ефективність роботи бізнесу у владі / В.В. Петрова, І.П. Петровська // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 36-40. – ISSN 2310-5534
479855
  Продіус І.П. Ефективність робочого часу / І.П. Продіус, Л.Д. Ерліх. – К., 1989. – 44с.
479856
  Митрофанов О.С. Ефективність роторно-поршневих двигунів із шарнірно-кулачковим механізмом перетворення руху : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.03 / Митрофанов Олександр Сергійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 26 назв
479857
  Михайлова К.В. Ефективність самостійної роботи студентів у процесі теоретичної та практичної підготовки фахівців з дошкільної освіти / К.В. Михайлова, Н.П. Волошин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 118-121. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті висвітлена проблема ролі самостійної роботи студентів з метою засвоєння ними теоретичних знань з психолого-педагогічних дисциплін та формування умінь застосовувати їх під час педагогічної практики у системі підготовки фахівців з дошкільної ...
479858
  Вязьмітінова С.О. Ефективність санаторно-курортного лікування розладів адаптації у демобілізованих учасників бойових дій // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 86-89. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2308-6300
479859
  Чинчик О.С. Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах сортів при різних рівнях мінерального живлення // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 202-209 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
479860
   Ефективність симуляційних сценаріїв в оптимізації практичної підготовки студентів у закладі вищої медичної освіти України / Т.М. Бойчук, І.В. Геруш, В.М. Ходоровський, О.К. Колоскова, У.І. Марусик // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 50-54. – ISSN 1681-2751
479861
  Танчик С.П. Ефективність систем екологічного землеробства в Лісостепу України / С.П. Танчик, Ю.П. Манько // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 30-38 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
479862
   Ефективність системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО. Додаток 1 (скорочений) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 38-41.
479863
  Хохич Д.Г. Ефективність системи державних фінансів у контексті інституційного підходу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 65-73. – Бібліогр.: на 11 пунктів
479864
  Лесь А.В. Ефективність системи екологічного менеджменту на підприємствах лісопромислового комплексу / А.В. Лесь, А.В. Ращенко, А.М. Фітісов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
479865
  Рибакова Л.П. Ефективність системи моніторингу створення доданої вартості за обліково-аналітичною інформацією / Л.П. Рибакова, М.І. Симочко, Е.Ф. Югас // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 75-79
479866
  Приходченко Л.Л. Ефективність системи органів публічної влади методологічні підходи до механізму державного управління // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 102-104. – (Право. Економіка. Управління)
479867
  Янік В. Ефективність системи стимулювання в ринкових умовах господарювання // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.104-109. – ISSN 1562-0905
479868
  Шарко А.І. Ефективність системи стимулювання працівників // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 166-170. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
479869
  Кучер Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 44-57 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
479870
  Манжура О.В. Ефективність сільського господарства України як галузі національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 115-119. – ISSN 2222-4459
479871
  Пікуль Микола Самійлович Ефективність сільськогосподарського виробництва в системі АПК : Анотований рек. бібліогр. покажч. / Пікуль Микола Самійлович. – Київ, 1990. – 78с. – ISBN 5-337-00770-Х
479872
   Ефективність сільськосподарського виробництва. – К, 1971. – 156с.
479873
  Башнянин Г.І. Ефективність соціалізації економічних ситем : методологічні проблеми метрологічного аналізу : [наукова монографія] / Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с. – Бібліогр.: с. 228-238. – ISBN 978-966-418-130-0
479874
   Ефективність соціалістичного виробництва : суть,фактори підвищення. – Львів, 1979. – 144с.
479875
  Ткаченко В.А. Ефективність соціально значущих стратегічних рішень у складних соціально-економічних системах // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 11-19.
479876
  Марущак Н.В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Марущак Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 300 л. – Додатки: л. 220-300. – Бібліогр.: л.196-219
479877
  Марущак Н.В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Марущак Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
479878
  Корж М.О. Ефективність соціальної політики як стратегії громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 358-367


  Розглядаються особливості соціальної політики в сучасних соціальних державах в умовах глобалізаційних процесів. Ключові слова: ефективність, соціальна політика, соціалізація, соціалізаційна ефективність політичних систем, соціальна держава, соціальна ...
479879
  Домченко В.Г. Ефективність спеціалізації колгоспів / В.Г. Домченко. – Дніпропетровськ, 1971. – 68с.
479880
  Янукович В. Ефективність спеціального режиму інвестиційної діяяльності // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
479881
  Амалян Н.Д. Ефективність співпраці України з МВФ у сфері монетарної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 229-223
479882
  Пасько К.М. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 169-176


  Розглядається феномен ефективного спілкування та особливості його впровадження і активного використання в рамках професійної діяльності сучасного педагога. Ключові слова: спілкування, продуктивне, ефективне, професійне, психологічне, ...
479883
  Пасько К. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 72-76. – ISSN 2078-1016
479884
  Кургак В.Г. Ефективність способів відновлення та використання лучних угідь у Лісостепу / В.Г. Кургак, В.М. Волошин // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 152-166 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
479885
  Перепелюк В. Ефективність способів захисту прав особи як показник якості матеріального закону // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 37-40
479886
  Хоменко М. Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Європейського суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 45-53. – ISSN 2308-9636
479887
  Шоха Т.П. Ефективність способів судового захисту екологічних прав громадян // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 241-245. – ISBN 978-966-7957-24-7
479888
  Мисковець О. Ефективність сприяння працевлаштуванню населення через засоби масової комунікації (на прикладі Волинської обласної служби зайнятості) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 7. – С. 11-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
479889
   Ефективність спроектованої моделі у формуванні готовності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби україни до фізичного виховання за методичною підготовленістю / А. Мельніков, Ю. Бабій, А. Чудик, В. Шинкарук // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 46-65. – ISSN 2077-1827
479890
  Авраменко О.М. Ефективність стандартного лікування пацієнтів з хронічним болем і супутніми психічними розладами з позиції хворобливої поведінки // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 86-89
479891
  Хенді Амджад Юсеф Ефективність стартстопного методу синхронізації та фазування в системах передавання на базі БЧК : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Хенді Амджад Юсеф; Держ. комітет зв"язку та інформ. України. Україн. держ. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1999. – 16с.
479892
  Вітковський О.С. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 30-32 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
479893
  Коверзнев В. Ефективність судового захисту прав учасників економічних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 82-86. – ISSN 2663-5313
479894
  Вівчар І.В. Ефективність судової реформи в контексті змін внесених до цивільного процесуального кодексу України: порівняльно-правовий аспект // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 117-140. – ISBN 978-966-437-304-0
479895
  Лукошкіна Ю. Ефективність судової системи / Ю. Лукошкіна, В. Лада // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
479896
  Алєксєєв С. Ефективність судової системи має бути одним з основних критеріїв оцінки розвитку суспільства // Юридична газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 40). – С. 10
479897
  Демидась Г.І. Ефективність сумісних посівів буркуну білого з однорічними злаковими культурами / Г.І. Демидась, М.В. Захлєбаєв // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 115-125 : табл. – Бібліогр.: 17 назв.
479898
  Приходько М.О. Ефективність суспільного виробництва та аналіз резервів її зростання / М.О. Приходько. – К., 1974. – 24с.
479899
  Попов О.Є. Ефективність суспільного виробництва: наукова спадщина О.Г.Лібермана та сучасність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 13-20. – ISBN 978-966-8177-75-0
479900
  Прокопчук С.М. Ефективність схем ерадикаційної терапії при лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 148-151. – ISSN 2310-4910
479901
  Романюк П.Б. Ефективність та безпечність "жорсткого" та "м"якого" контролю частоти серцевих скорочень при постійній формі фібриляції передсердь неклапанної етіології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Романюк Павло Богданович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
479902
   Ефективність та безпечність використання нових стимуляторів росту рослин, створених на основі похідних гетерилкарбонових кислот / Н.П. Дерев"янко, О.А. Бражко, М.П. Завгородній, Т.М. Васильєва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 100-103 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
479903
   Ефективність та безпечність застосування сухого екстракту листя плюща в комплексному лікуванні пацієнтів із гострими запальними захворюваннями дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем / Л.В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк, Т.О. Ситюк, Т.А. Новак // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 14-16
479904
   Ефективність та безпечність різнодозової фіксованої комбінації валсартану з гідрохлортіазидом: результати українського кооперативного дослідження ВАГНЕР : (Вальсакар при Артеріальній Гіпертензії високого ступеня Ризику) / Л.Г. Воронков, Є.П. Свіщенко, А.Е. Багрій, Л.С. Вайда, // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 41-46. – ISSN 2224-1485
479905
  Демчух Н.І. Ефективність та джерела інвестиційного процесу на промислових підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-30
479906
  Шмига Ю.І. Ефективність та ефекти рекламної комунікації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей / Запорізький національний університет університет. – Запоріжжя, 2005. – С. 230-233. – (Філологічні науки ; № 1)
479907
  Назаров В.В. Ефективність та законність роботи судів як головні постулати судової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 354-364. – ISBN 978-617-7530-15-1
479908
  Федотов О. Ефективність та напрями вдосконалення правового регулювання переміщення через митний кордон України автомобільних транспортних засобів / О. Федотов, С. Левченко // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 169-188. – ISSN 1026-9932
479909
  Міщенко Н.М. Ефективність та перспективи державних сільськогосподарських підприємств // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-104 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
479910
  Близнюк А.О. Ефективність та раціональність прийняття інвестиційних рішень // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 4-5. – ISSN 2409-1944
479911
  Москвич Л.М. Ефективність та справедливість судової системи // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 8 (108). – С. 45-48
479912
   Ефективність та якість приватної освіти : Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 23-30 листопада 2003 р., Єгипет, Шарм Ель Шейх - Україна, Київ. – Київ : Європейський університет, 2004. – 199с.
479913
  Топалов В.В. Ефективність таймерних сигналів і турбокодів та оцінка їх сумісного використання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. / Топалов В.В. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
479914
  Хомич С.В. Ефективність таймерних сигналів у системах з I-кратним повторенням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хомич Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
479915
  Шмига Ю.І. Ефективність телереклами в Україні : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.00.08 / Юлія Іванівна Шмига; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
479916
  Шмига Ю.І. Ефективність телереклами в Україні (комунікативний аспект) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08- журналістика / Шмига Ю.І.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 169 л. + Додаток: л. 166-169. – Бібліогр.: л. 154-166
479917
   Ефективність тестування як методу педагогічного контролю майбутніх фахівців з вищою освітою / Р.М. Горбатюк, С.В. Сіткар, Т.В. Сіткар, С.А. Коновальчук, Н.В. Бурега // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 80-95. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
479918
  Сушко Р.О. Ефективність техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток і шляхи їх удосконалення на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Р.О. Сушко, Е.Ю. Дорошенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 57-64 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
479919
   Ефективність технологій вирощування озимих зернових культур у Правобережному Лісостепу / В.М. Юла, Т.В. Єгупова, Л.Ю. Блажевич, П.В. Романюк, К.М. Олійник // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
479920
  Бондарук Таїсія Григорівна Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено комплексне дослідження особливостей формування трансфертної політики, розглянуто специфіку побудови трансфертної політики та її ефективність на сучасному етапі суспільного розвитку України.
479921
  Бондарук Таїсія Григорівна Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 146-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено комплексне дослідження особливостей формування трансфертної політики, розглянуто специфіку побудови трансфертної політики та її ефективність на сучасному етапі суспільного розвитку України.
479922
  Бондарук Т.Г. Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 146-153. – ISSN 1993-6788
479923
  Ходакевич О.Г. Ефективність тренінгу "Психологічні особливості ставленння студентської молоді до грошей" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 340-344. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
479924
  Фелькель Т.Г. Ефективність тренінгу "Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 262-267. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
479925
  Шутенко М.А. Ефективність турбінних енергетичних установок при використанні парогазового робочого тіла та високотемпературної регенерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шутенко М.А. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
479926
  Балашова Р.І. Ефективність туристичної діяльності і вдосконалення методів її оцінки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 131-137 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 1993-6788
479927
  Гарбар Л.А. Ефективність удобрення в технології вирощування соняшнику / Л.А. Гарбар, Н.В. Кнап // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 14-25. – ISSN 2706-7688
479928
  Ситник Г.П. Ефективність управління Воєнною організацією держави у контексті вдосконалення цивільно-військових відносин / Г.П. Ситник, Т.В. Левицька // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-77. – Бібліогр.: 12 назв
479929
  Поддєрьогін А.М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 119-127.
479930
  Омельченко Д. Ефективність управління державними корпоративними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 43-45.
479931
  Омельченко Д. Ефективність управління державними корпоративними правами // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 49-51.
479932
  Хомутенко А. Ефективність управління державними фінансами: теоретико-методологічні підходи до оцінювання / А. Хомутенко, В. Хомутенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 67-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
479933
  Островерхова Н.М. Ефективність управління загальноосвітньою школою : соціально-педагогичний аспект / Н.М. Островерхова, Л.І. Даніленко. – Київ : Школяр, 1996. – 302с.
479934
  Коваленко Л.М. Ефективність управління землями сільськогосподарського призначення // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
479935
  Грінченко А.Ю. Ефективність управління зовнішнім державним боргом з точки зору теорій "боргового навісу" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С, 285-290. – Бібліогр.: на 7 пунктів
479936
  Булкот О.В. Ефективність управління золотовалютними резервами України як одна з детермінант економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 45-50
479937
  Стефанович Єгор Ефективність управління інвестиційними проектами як інструмент вирішення завдань стратегічного розвитку Криму // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 56-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
479938
  Ільїна О.А. Ефективність управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ільїна Оксана Анатоліївна ; Приватне акціонерне т-во "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
479939
  Бакало Н.В. Ефективність управління кадровою політикою підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність / Н.В. Бакало, К.О. Струцька // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 71-75. – ISSN 2218-1199
479940
  Бабушко А.В. Ефективність управління кредитним портфелем кредитної спілки // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.407-410. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
479941
  Рудченко О.Ю. Ефективність управління об"єктами державної власності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 175-177
479942
   Ефективність управління об"єктами державної власності в агропромисловій сфері / О.Ю. Рудченко, Н.І. Омельянчик, М.Ф. Тютюн, Т.Г. Нецора, Н.В. Мудрак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 96-101
479943
  Новік Л. Ефективність управління підприємницьким ризиком в океанічному рибальстві України / Л. Новік, Н. Яркіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 18-23 : табл. – ISSN 0131-775Х
479944
  Качмала В.І. Ефективність управління підприємством в контексті формування корпоративної культури / В.І. Качмала, О.В. Фонотова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 56-61. – ISSN 2415-8089
479945
  Зеленська М.О. Ефективність управління потенціалом підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 80-82
479946
  Кінах Н.В. Ефективність управління продукцією зернопродуктового підкомплексу АПК Волинської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-60 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
479947
  Безтелесна Л. Ефективність управління соціальними ризиками найманих працівників / Л. Безтелесна, С. Мартинюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.


  Нові видання
479948
  Єфремов О.В. Ефективність управління туристичним комплексом / О.В. Єфремов, Н.В. Цопа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто систему управління туризмом в Україні та можливості її удосконалення.
479949
  Малик Л. Ефективність управління туристичною діяльністю та шляхи розвитку туристичних послуг в контексті новітніх технологій // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 5 (100), травень. – С. 39-44
479950
  Захарченко С.В. Ефективність управління як фактор конкурентоспроможності регіонів України: міжнародний вимір // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
479951
  Поповиченко І.В. Ефективність управлінських рішень: критерії та підходи до оцінювання // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 117-122. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
479952
  Степаненко І.Х. Ефективність управлінської праці / І.Х. Степаненко. – К., 1990. – 132с.
479953
  Черняхович І.А. Ефективність управлінської праці на підприємствах України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 94-97
479954
  Кудряшов І.О. Ефективність упровадження елементів національних видів спорту в навчально-тренувальний процес фізичного виховання студентів / І.О. Кудряшов, В.В. Артюгін, В.В. Спіцин // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Миїайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (28). – С. 249-256. – ISSN 2312-394X
479955
  Толочко С.В. Ефективність упровадження кредитно-модульної системи в освітній процес віщого аграрного навчального закладу / С.В. Толочко, О.І. Грабовецький // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 115. – С. 259-264.
479956
  Терлецька Ю. Ефективність фахової діяльності викладачів вищих навчальних закладів: педагогічно-психологічний аспект // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 81-90. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-2366
479957
  Малий І.Й. Ефективність фінансового державного управління в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки / І.Й. Малий, Т.О. Королюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 85-94


  Обгрунтовано правове поле підвищення результативності державного фінансового управління задля забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
479958
  Пришва Н.Ю. Ефективність фінансового законодавства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 102-105. – (Правознавство ; Вип.286)
479959
  Хмелюк А.А. Ефективність фінансового моніторингу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – C. 199–203. – ISSN 2222-4459
479960
  Коваленко Ю.М. Ефективність фінансового сектору економіки: інституційний підхід : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 11-17. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
479961
  Попова В. Ефективність форм технологічної інтеграції міжнародних компаній // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 539-545. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
479962
  Грицай Н.Б. Ефективність формування методичної готовності майбутніх учителів біології в педагогічних університетах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 63-67. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
479963
  Вітрук О.В. Ефективність формування податкових ресурсів держави // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 195-199. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
479964
  Гура Н.О. Ефективність формування та використання необоротних активів / Н.О. Гура, О.С. Кірей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 30-32 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
479965
  Нечипуренко С.О. Ефективність франчайзингу як форми ведення бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 198-205. – ISSN 0321-0499
479966
  Чорій М.В. Ефективність франчайзингу як форми організації ресторанного бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 118-127. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
479967
  Миронець О.М. Ефективність функцій адміністративного права // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 162-170. – ISSN 1999-5717
479968
  Яковицький І.Л. Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних розподільних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.22.01 / Яковицький І.Л.; Харківська нац. акад. міського господарства. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
479969
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.06.01 / Сагайдак Ю. А.; Юлія анатоліївна Санайдак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
479970
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування акціонерних товариств в економіці Україні : Дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / Сагайдак Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 232 л. + Додатки: л. 206-232. – Бібліогр.: л. 190-206
479971
  Шевчук М. Ефективність функціонування Боліваріанського альянсу для народів нашої Америки (АЛБА) // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 144-148
479972
  Влащенко Л.Г. Ефективність функціонування віртуальних сервісів наукової бібліотеки ЗВО: системний підхід та досвід використання / Л.Г. Влащенко, О.М. Нікітенко // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 137-153. – ISSN 2707-3335


  У роботі розглядається досвід створення, впровадження та ефективність функціонування електронних ресурсів і віртуальних сервісів наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки: веб-сайту, електронного каталогу, ...
479973
  Шевченко С.В. Ефективність функціонування господарств сільських жителів у Криму // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 64-65 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
479974
  Червінська О.С. Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні / О.С. Червінська, Н.Ю. Піксайкін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 332-335. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
479975
  Мрочко М. Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації управління регіональним розвитком / М. Мрочко, В. Рубаха // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 32-38. – ISSN 2078-5860


  Оцінено рівень фінансової самостійності місцевих бюджетів, проаналізовано тенденції формування місцевих бюджетів в Україні за умовах децентралізаційних реформ, визначено причини, які стримують проведення подальшого реформування бюджетних відносин та ...
479976
  Гливка А.О. Ефективність функціонування місцевого самоврядування як гарантія становлення громадянського суспільства: проблеми реформування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 132-141. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
479977
  Мороз В.М. Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 96-99
479978
  Мармуль Л.О. Ефективність функціонування переробних галузей АПК півдня України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 73-77. – ISBN 0201-8683
479979
  Комар Н. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі / Н. Комар, А. Уніят, Р. Луців // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 284-285. – ISSN 1684-906Х
479980
  Нечушкіна С.М. Ефективність функціонування підприємств у середньостроковому періоді // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 289-298


  Стаття присвячена вивченню особливостей позиціонування підприємств у зовнішньому середовищі та дослідженню ефективності підприємницької діяльності у середньостроковому періоді. Автор досліджує динаміку зовнішнього середовища пивоварних підприємств в ...
479981
  Сагайдак Ю.А. Ефективність функціонування підприємства як господарської одиниці // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 148-156. – ISBN 966-7317-92-7
479982
  Соломенко О.М. Ефективність функціонування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 19-25.
479983
  Березовська Л.О. Ефективність функціонування податку на додану вартість в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 195-200. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено механізм адміністрування податку на додану вартість в Україні. Проведено оцінку фіскальної ефективності ПДВ. Виявлено недоліки та окреслено шляхи удосконалення цього податку. Исследован механизм администрирования налога на добавленную ...
479984
  Бабухіна С.А. Ефективність функціонування політичної системи України в контексті реалій партійного будівництва // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 4-11
479985
  Моряк Т. Ефективність функціонування ринку державних закупівель товарів і послуг у контексті збалансованого розвитку економіки України / Т. Моряк, В. Буняк, О. Баліцька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 397-406. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
479986
  Володіна В.О. Ефективність функціонування ринку інноваційних ідей в національній економіці / В.О. Володіна, С.А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 67-75. – ISSN 1993-6788
479987
  Гуткевич С.О. Ефективність функціонування системи менеджменту якості на підприємстві з позицій попроцесного підходу / С.О. Гуткевич, О.В. Кравченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: на 10 пунктів
479988
  Демидюк О.А. Ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Демидюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 247 арк. – Додатки: арк. 208-247. – Бібліогр.: арк. 181-207
479989
  Демидюк О.А. Ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Демидюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
479990
  Рябоконь В.П. Ефективність функціонування та удосконалення механізмів економічного регулювання аграрного виробництва / В.П. Рябоконь, О.М. Супрун // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 6-12. – ISSN 2221-1055
479991
  Аммар Ефективність хDSL технологій на мережі абонентського доступу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Аммар Аль-Халєд; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 3 назви
479992
  Короєд С.О. Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
479993
  Рабінович П. Ефективність юридичних гарантій законності: до методики її виявлення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 17-27. – ISSN 1993-0909
479994
  Пашук Т. Ефективність юридичних засобів захисту прав людини: загальнотеоретичні проблеми дослідження // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 191-201
479995
  Рабінович П. Ефективність юридичних норм: Загальнотеоретичпопопяттєвий інструментарій дослідження // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 13-21. – ISSN 1993-0909
479996
  Кухта К. Ефективність як основна економічна характеристика результативності виробництва / К. Кухта, Т. Орошан // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 15-22 : рис. – Бібліогр.: с. 20-22. – ISSN 2313-3627
479997
  Похило І.Д. Ефективність як складова діяльності політичного лідера : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси / Похило І.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 180л. – Бібліогр.: л.166-180
479998
  Похило І.Д. Ефективність як складова діяльності політичного лідера : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Похило І.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
479999
  Мостіпан О.М. Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мостіпан Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 191-215
480000
  Мостіпан О.М. Ефективність як складова функціонування сучасних виборчих систем : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мостіпан Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,