Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>
475001
  Чепур Б. "Енігма": історичні аспекти виникнення, застосування і дешифрування. Найпотаємніша спецоперація "Ультра". - // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 89-94. – ISSN 2076-1554
475002
  Яцкевич Л. "Енциклопедія Британіка" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – С. 26-27
475003
  Смолій В.А. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика / В.А. Смолій, Г.В. Боряк // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 4-16. – ISSN 0130-5247
475004
  Омельченко В.Ю. "Енциклопедія права" як складова вітчизняного філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 23-26
475005
  Калакура Я.С. "Енциклопедія українознавства" [термін] : [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 142-143
475006
  Борчук С. "Енциклопедія українознавства": підвалини та передумови написання // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 91-102. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
475007
  Мірошниченко Л. "Еолова арфа" Лесі Українки (невідомий текст) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 37-42. – ISSN 0236-1477


  Запис про еолову арфу у стислій фразі сконцентрував усю повноту переживання єдності буття, відкриту радість злиття із природою як живою органічною цілістю і, що найголовніше для поета, усвідомлення божественного походження його пісень
475008
  Чиркова О.А. "Епархиальные ведомости" як історичне джерело / О.А. Чиркова, О.В. Спінул // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-47. – (Історія ; вип. 35)


  Подається аналіз матеріалів "Епархиальных ведомостей", які стосуються різних сторін релігійного життя України в XIX ст.
475009
  Копаниця Л. "Епиникион" Феофана Прокоповича: до питання про текстуальну стратегію панегіричної поезії в письменстві XVIII століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 154-162
475010
  Білик Н. "Епіграф долі": паратекстуальність роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С, 90-96. – ISSN 0236-1477
475011
  Кругляк М.Е. "Епідемія студентських самогубств" в підросійській Україні початку XX ст. як небезпечний суспільний феномен // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 43-52. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047


  "Показано реакцію суспільства до питання попередження самогубств молоді. Окреслено можливі шляхи превентивних заходів з боку влади та громадськості щодо зменшення самогубств в Україні в теперішній час".
475012
  Граб В. "Епістолярний монолог" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  "Ярослав Стешенко: епістолярний монолог" - видання, що розповідає про бібліографа Ярослава Стешенка, автора проєкту "Українська книга в царській Росії".
475013
  Білоус Ю. "Епістолярування" Григорія Білоуса : Листи Григорія Білоуса до Юрія Рогового // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 31 грудня (№ 26)


  До десятої роковини. Уривок з майбутньої книги.
475014
  Гуренко Л.О. "Епоха без символу": її культурологічна індикація Миколою Вороним // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 226-232. – ISSN 2225-7586
475015
  Кривошея І. "Епоха великого хаосу": перспективи вирішення українсько-російських протиріч в оцінці Зб. Бжезинського / І. Кривошея, Л. Якименко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 88-93. – ISSN 1998-4634
475016
  Жиряков К. "Епоха вікінгів": сутність та основні підходи до вивчення // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 266-276. – ISSN 1998-4634
475017
   "Епоха Калинця" / Т. Козирєва, І. Ключковська, І. Гулик, І. Старовойт, Р. Яців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 120). – С. 10


  9 липня виповнилося 80 років поету і прозаїку, політв"язню, чільному представникові так званої шістдесятницької генерації та дисидентсько-самвидавного руху в Україні.
475018
  Буглай Н.М. "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії, політології та права. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 357-431. – ISBN 978-617-534-424-8
475019
  Чуніхін О.Н. "Епоха Пітера Холла" в історії королівського шекспірівського театру // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 300-306


  Директораська діяльність Пітера Холла в Королівському Шекспірівському театрі у 1960-1969 рр. "Подвійний театр" в Англії
475020
  Ситник О. "Епоха Черниша" у вивченні палеоліту Західної України (до 90-річчя з дня народження Олександра Панкратовича Черниша, 1918-1993) // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 11. – С. 250-296
475021
  Степаненко М.І. "Епоха щербиччини" у сприйнятті Олеся Гончара (на матеріалі щоденників) // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С 107-120


  У статті проаналізовано оцінку Олесем Гончаром доби, яку називають "епохою щербиччини", коли в Україні здійснювалося повсюдне зросійщення
475022
  Сливка Л.В. "Ера Копчиньського" або розвиток теорії і практики шкільної гігієни у Польщі за міжвоєнної доби ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 371-374. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
475023
  Попович М. "Ера Ющенка" мусить бути об"єктивно оцінена // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0585-8364
475024
  Хачатуров К.А. "Еретики" и инквизиторы / Хачатуров К.А. – Москва, 1988. – 127 с.
475025
  Сорокин М.Я. "Ермак" ведет корабли / М.Я. Сорокин, А.Я. Лурье. – М-Л, 1951. – 200с.
475026
  Броунштейн В. "Ермак" во льдах / В. Броунштейн. – Ленинград : Изд-во главсевморпути, 1938. – 239с. – (Полярная библиотека)
475027
  Стенин А.А. "Ермак" на Мораве / А.А. Стенин. – Киев, 1978. – 247с.
475028
  Стенин А.А. "Ермак" на Мораве / А.А. Стенин. – Киев, 1984. – 25с.
475029
  Лагутенко О. "Ермиловский период" в графике харьковского авангарда // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 9 (56), сентябрь : Графическое наследие. – С. 37-43
475030
  Водянніков О.Ю. "Ерозія" юридичної конструкції суверенітету в міжнародному повітряному та космічному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 169-174
475031
  Венезіс І. [Еолійська земля : роман / Іліяс Венезіс ; прологи А. Сікеліяноса, Л. Дюррела, П. Амандрі. – 39-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 308, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0069-X
475032
  Буцикіна Є.О. [Епістемологічний вимір культури дизайну в межах історичних студій К"єтіла Фаллана] // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 5-8. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена розгляду основних гносеологічних питань, пов"язаних із історичними дослідженнями дизайну, представленими відомим істориком дизайну К"єтілом Фалланом. Впроваджується аналіз наукового дослідження поняття "-ізм" як категоризуючого ...
475033
  Ріцос Я. [Епітафія / Я. Ріцос; Яніс Рицос. – 43-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 26 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0291-4
475034
  Ксантуліс Я. [Епоха кави : роман / Яніс Ксантуліс. – 20-е вид. – Афіни : Кастаньйоти, 1997. – 212 c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-03-1006-8
475035
  Кондиліс П. [Епоха Просвітництва у Греції : філософські концепції / Панайотис Кондиліс. – Афіни : Темеліо, 1988. – 262 с. – Видання новогрецькою мовою
475036
  Кульчицька О.І. [Еріх Кестнер. Подвійна Лотточка] = Erich Kastner. Das doppelte Lottchen : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 127, [1] с. : іл., портр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Erich Kastner. Das doppelte Lottchen.- Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-084-2
475037
  Корнарос В. [Еротокрит / Віцендзос Корнарос ; критичне видання, вступ, примітки, глосарій С. Алексіу. – Афіни : Ерміс, 1994. – 109, 552, [8] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Філологічна бібліотека ; 3]). – ISBN 960-320-015-8
475038
  Корнарос В. [Еротокрит / Віцендзос Корнарос ; за ред. С. Алексіу. – Афіни : Естія, 1997. – 387 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 42]). – ISBN 960-05-0664-7
475039
  Трепак В. Е-приховування та е-полювання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 1-2


  Суспільний позитив проведеного в Україні е-декларування найвищих носіїв влади важко переоцінити. Воно не лише заклало потужну основу запобігання корупції, а й відіграло істотну суспільно-політичну роль — виявило справжню сутність вітчизняної влади. ...
475040
  Вріс І.-А. Е-репутація та іміджд політика як стратегічний актив: французький досвід репутаційного менеджменту // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 49-53. – (Політичні науки)
475041
   ЕН-прискорювач для систем Е-стерилізації / В.С. Лабудько, А.В. Широков, В.В. Куліш, І.В. Губанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Фізика ; вип. 4)


  Проведено проектний аналіз експериментальної установки електронно-пучкового стерилізатора (Е-стерилізатора), побудованого на базі ЕН-ондуляторного прискорювача електронів. Наведено результати числових розрахунків базових блоків установки, розрахунки ...
475042
   Енерго-інноваційний хаб // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 19 жовтня (№ 41)


  У Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова відкрили інформаційно-консультаційно-навчальний центр "Енерго-інноваційний хаб".
475043
   Енерго-інноваційний хаб у Харківському національному університеті міського господарства // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 6. – ISSN 1682-2366
475044
  Кошельник В.М. Енерго-та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.14.06 / Вадим Михайлович Кошельник; НВН України; Ін-т проблем машинобуд. ім.А.М.Підгорного. – Харків, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 39 назв
475045
  Четверик Г.О. Енергоефективне перетворення рідких відходів газифікації біомаси в біогазовій установці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Четверик Геннадій Олександрович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
475046
   Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення / Загірняк М.В. [та ін.] ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2018. – 310, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-290. – ISBN 978-966-02-8403-6
475047
   Енергоефективні режими пуску тягових електротехнічних комплексів рудничних контактних електровозів / А.В. Некрасов, В.О. Чорна, А.Ю. Дмитренко, А.С. Блінова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 9-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
475048
  Накашидзе Л.В. Енергоефективні системи забезпечення кліматичних умов в приміщеннях на основі використання енергії сонця та оточуючого середовища : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.08 / Накашидзе Лілія Валентинівна ; НАН України, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2018. – 43 с. – Бібліогр.: 46 назв
475049
  Гаврилюк Ю.Г. Енергоефективність виробництва біопалива підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гаврилюк Юлія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
475050
   Енергоефективність вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Європейський інвестиційний банк допоможе покращити енергоефективність українських вишів.
475051
  Гнатюк М. Енергоефективність країн Європи на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 38-42. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок між споживанням енергії та рівнем ВВП. Досліджено сучасний стан енергоефективності європейських країн на основі енергоємності ВВП та індексу якості життя населення, визначено ступінь ефективності використання первинної ...
475052
  Іскаков А.А. Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки / А.А. Іскаков, І.М. Кобушко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 88-96. – ISSN 1726-8699
475053
   Енергоефективність потрібна всім // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 27/28). – С. 1


  НТУ "КПІ імені І. Сікорського" відвідав Президент України Петро Порошенко. Перед телекамерами, у залі Вченої ради Президент підписав два закони - Закон України "Про Фонд енергоефективности" та " Про енергетичну ефективність будівель".
475054
  Латишева В.В. Енергоефективність як засіб сталого розвитку сільських територій: правовий аспект / В.В. Латишева, В.М. Прилипко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 124-129. – ISSN 1995-0519
475055
  Мазур І. Енергоємність валового внутрішнього продукту України: передумови зниження // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 64-72. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
475056
  Терентьєв О.М. Енергоємність та питома поверхнева енергія руйнування гірських порід магнітно-гідрокавітаційним навантаженням / О.М. Терентьєв, І.М. Стрельцова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
475057
  Шостак Л. Енергозабезпечення України у міжнародних економічних відносинах / Л. Шостак, О. Дікарєв // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 81-88. – ISSN 0131-775Х
475058
  Дубицький Леонід Олександрович Енергозалежні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук; 03. 00. 13 / Дубицький Л. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 39с. – Бібл.: 47 назв
475059
  Дубицький Л.О. Енергозалежні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів : Дис. ...д-ра біол. наук: Спец.03.00.13 - фізіол. людини і тварин / Леонід Олександрович Дубицький: МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 273л. – Бібліогр.: л. 211-273
475060
  Козак Л.Ю. Енергозаощадження в нафтогазовидобувній галузі : монографія / Л.Ю. Козак ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-694-091-2
475061
  Дрозденко В. Енергозбереження - ключ до підвищення конкурентоздатності продукції // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 157-178
475062
  Бондарчук В.В. Енергозбереження - основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 56-58
475063
  Пулька Ч. Енергозбереження - основний тренд енергетичної політики підприємств: зарубіжний досвід / Ч. Пулька, Ю. Дзядикевич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (68). – С. 16-25. – ISSN 2409-8892
475064
  Лисиця Ольга Валентинівна Енергозбереження - твоє майбутнє та майбутнє твоєї країни (Робота на ХVI Всеукраїнський конкурс "Молодь - енергетиці України -2016") / Лисиця Ольга Валентинівна, Прокопенко Алла Олексіївна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 9-10 : рис.
475065
  Скриль В.В. Енергозбереження - шлях до реформування теплового господарства регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 179-182
475066
  Жовтянський В.А. Енергозбереження // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 199-200. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
475067
  Головчук А.Ф. Енергозбереження в комунальному теплопостачанні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 87-99 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
475068
  Пестушко Валерій Енергозбереження в Україні : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 13
475069
  Биба В.В. Енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи / В.В. Биба, О.М. Кулініч // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 73-76. – ISSN 2306-6814
475070
  Сафіуліна К.Р. Енергозбереження в університетських містечках : посібник для студентів ВНЗ / [К.Р. Сафіуліна, А.Г. Колієнко, Р.Ю. Тормосов]. – Київ : Поліграф-плюс, 2010. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Проєкт "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). – Бібліогр.: с. 327 та в підрядк. прим. – (Проєкт USAID "Реформа міського теплозабезпечення в Україні"). – ISBN 978-966-8977-19-0
475071
  Сафіуліна К.Р. Енергозбереження в університетських містечках : зб. задач для студентів ВНЗ / [К.Р. Сафіуліна, А.Г. Колієнко, Р.Ю. Тормосов]. – Київ : Поліграф-плюс, 2011. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Проєкт "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). – Бібліогр.: с. 194. – (Проєкт USAID "Реформа міського теплозабезпечення в Україні"). – ISBN 978-966-8977-20-6
475072
  Андрійчук Микола Данилович Енергозбереження за рахунок впровадження систем централізованого теплопостачання малої потужності : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.06 / Андрійчук Микола Данилович; Одеський держ. політехн. ун-т. – Одеса, 1999. – 20с.
475073
  Закладний О.М. Енергозбереження засобами промислового електропривода : Навчальний поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Закладний, А.В. Праховник, О.І. Соловей. – Київ : Кондор, 2005. – 408с. – ISBN 966-7665-23-2


  Книга відображає актуальні питання управління енергоефективністю засобами промислового електопривода
475074
  Талавиря М.П. Енергозбереження підприємств аграрної сфери в Україні та зарубіжний досвід / М.П. Талавиря, Р.Т. Голуб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 259-267. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
475075
  Долінський А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 24-32. – ISSN 0372-6436
475076
   Енергозбереження у вишах // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 26 жовтня (№ 42). – С. 5. – ISSN 2219-5793
475077
  Вашків О.П. Енергозбереження як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції / О.П. Вашків, С.Б. Смерека // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 111-119. – ISSN 2222-0712
475078
  Телятнікова Ю. Енергозбереження як складова державної політики енергоефективності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 156-159
475079
  Телюк К.Ф. Енергозбереження як складова системи вдосконалення суспільного виробництва / К.Ф. Телюк, М.С. Білокриницька, В.І. Кравчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 46-54. – ISSN 1562-0905
475080
  Бойко І.Б. Енергозбереження як фактор економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 199-204
475081
  Сурменелян О.Р. Енергозбереження як фактор економічної безпеки промисловості України // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 91-97. – ISSN 2415-2456
475082
  Кінаш І.А. Енергозбереження як чинник економічного розвитку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 81-86. – ISSN 2309-1533
475083
  Ремінська О. Енергозбереження: історії успіху українських міст / [Оксана Ремінська, Ілля Єременко] ; Нац. екол. центр України. – Рівне ; Київ : Екоклуб ; Національний екологічний центр України, 2013. – 34 с. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
475084
  Пестушко Валерій Енергозбереження: світ - Україна : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
475085
  Харченко А.М. Енергозберігаюча оптимізація технолгічному циклі виробничих систем ізоляції електрообладнання. : Автореф... Канд.техн.наук: / Харченко А.М.; М-во освіти Укр.Запорізький Держ.техн.ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 21л.
475086
  Іщук Н.Ф. Енергозберігаюча технологія акумулювання в системі теплопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Іщук Наталія Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
475087
  Олійник М.А. Енергозберігаюча технологія одержання модифікованої кальцієвої селітри : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Олійник Микола Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
475088
  Цюпяшук А.М. Енергозберігаюча технологія одержання теплоізоляційного дрібнодисперсного заповнювача - порожнистих мікрокульок з перліту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Цюпяшук Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т газу. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
475089
  Вовченко Н. Енергозберігаючі лампи. Усі "за" і "проти" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 12. – С. 14-19 : фото
475090
  Ільїна О.В. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для комунальних мереж електропостачання : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.09.12 - напівпровід. перетвор. електроенергії / Ільїна О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
475091
  Ткачук С.О. Енергозберігаючі та природоохоронні кормові сівозміни на меліоративних торфовищах лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01 / Ткачук С.О.; Ін-т землеробства України. Акад. аграрн. наук. – К., 1999. – 20л.
475092
  Рязанова Н.С. Енергоінформаційна природа вартості / Н.С. Рязанова, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.: 20 назв
475093
  Сілі І.І. Енергоінформаційна радіоімпульсна біотехнологія і електронні системи знищення шкідників картоплі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сілі Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 22, [2] с. – Бібліогр.: 8 назв
475094
  Саєнко Т.. Енергоінформаційний потенціал особистості у контексті ноосферогенезу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 33-40. – ISSN 2078-1016
475095
   Енергоконверсія органічних ресурсів для відтворення родючості грунтів та виробництва біопалива / О.В. Демиденко, В.В. Приблуда, Ю.І. Кривда, А.М. Василенко, Ю.В. Мелешко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 40-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
475096
  Гайдуцький І.П. Енергоконверсія як магістральний шлях сталого низьковуглецевого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 60-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
475097
  Шевченко О.О. Енергомодернізація бюджетних освітніх установ на основі провадження механізму енергосервісних контрактів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 36-44
475098
  Рєпіна І.М. Енергонезалежність України: аналіз потенціалу нафтогазових регіонів / І.М. Рєпіна, В.В. Андрющенко, К.Б. Гнедько // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 25-32


  У статті встановлено причинно-наслідкові зв"язки формування енергонезалежності країни. Проведено ретроспективний аналіз потенціалу нафтогазових регіонів України із зазначенням розвіданих запасів і прогнозних ресурсів, динаміки обсягу видобутку нафти і ...
475099
   Енергоносії і добрива з водоростей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Підсумки спільного українсько-австрійського науково-дослідного проекту "Способи переробки біомаси ціаней, що викликають цвітіння водойм" підбили у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Проект отримав фінансування ...
475100
  Орлов О.О. Енергоносії майбутнього / О.О. Орлов, М.І. Євдощук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 39-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
475101
  Хоменко В.І. Енергообмінні процеси між контурами автономного синхронного генератора / В.І. Хоменко, В.Б. Нізімов // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 111-116. – ISSN 2519-2884
475102
   Енергоощадна переробка гальманічних шламів феритизаційним методом / Б. Ємчура, Г. Кочетов, А. Васильєв, Д. Самченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 31-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-4049
475103
  Самченко Д.М. Енергоощадна технологія переробки гальванічних шламів з одержанням радіопоглинаючих матеріалів / Д.М. Самченко, Г.М. Кочетов, А. Васильєв // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – С. 30-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2411-4049
475104
  Гнєдаш Г.О. Енергоощадні комбіновані водо-повітрогрійні теплоутилізаційні системи для котлів комунальної теплоенергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Гнєдаш Георгій Олександрович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
475105
   Енергоощадні та комфортні умови навчання в університетах - спільний проєкт МОН та ЄІБ і НЕФКО // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  До 1-ої фази проєкту входить КНУ імені Тараса Шевченка.
475106
  Ширяєв В.В. Енергоощадність на шляху до запобігання змінам клімату // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 25 : фото
475107
  Власюк О.С. Енергоощадність у світі: досвід для України / О.С. Власюк, Д.К. Прейгер // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 89-98
475108
   Енергорекуперація та іскробезпека при експлуатації електроламп / І.В. Бондаренко, О.Я. Сольона, О.І. Рудик, С.В. Сольоний // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 116-125 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
475109
  Новаковський Є.М. Енергоресурс холодної війни // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 19


  "Метою російської політики є відновлення імперії."
475110
  Княждвірська К. Енергоресурси країн Африки в контексті запитів України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 73-79. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто ресурсний потенціал країн Африки в енергетичній сфері, зокрема наявність нафто- та газових родовищ. Досліджено шляхи використання цих ресурсів розвинутими країнами, а також можливості України на Африканському континенті.
475111
  Матвіїшин В.Є. Енергоресурси машинобудівного підприємства як об"єкти управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 259-266. – ISSN 0321-0499
475112
  Банєв Є.Ф. Енергоресурсозберігаючий електропривод ескалатора метрополітену з фазі регулятором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Банєв Євген Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
475113
  Шпак Я. Енергоринок України: проблеми і перспективи // Розбудова держави : незалежний аналітичний науково-практичний часопис / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2001. – № 7/12. – С. 49-54
475114
  Ткаченко А.М. Енергоринок України: управління та тенденції розвитку / А.М. Ткаченко, О.Ю. Бугрім, А.А. Данько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 241-248. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
475115
  Єрьоменко А. Енергоринок: дитячі хвороби чи спроби повернути ручне керування? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 8


  "У 2017 р. Україна підписала Угоду про умови приєднання енергосистем України та Молдови до енергомережі континентальної Європи - ENTSO-E. Тим самим вона заявила про своє прагнення від"єднатися від енергосистеми РФ. Однак після нещодавніх так званих ...
475116
   Енергосервіс для вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Як вигідно здійснити термомодернізацію будівель закладів вищої освіти? Одним із шляхів може стати залучення до цього процесу енергосервісних компаній (ЕСКО). Така практика може бути вигідною як для вишу, так і для інвестора. Про це йшлося під час ...
475117
  Семенчук І.В. Енергоспроможність пострадянських країн // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 466-472
475118
  Білецький Ю.О. Енергоформуюче керування електромеханічними системами на базі синхронної машини з постійними магнітами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Білецький Юрій Олегович ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
475119
  Савко Р. Енерджі-челенджі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 20-21


  Нові правила роботи ринку електричної енергії.
475120
  Козлов Є.В. Енесідем із Кіноса // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 112-113. – ISBN 966-316-069-1
475121
  Барчишина І. Енжамбеман як засіб емфатизації епітетних структур у поетичних творах М. Волошина та В. Свідзінського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 60-67. – ISSN 0236-1477


  Стаття містить аналіз фігуральних моделей епітетних структур, організованих за принципом енжамбеману, у поезіях М. Волошина та В. Свідзінського. Розкрито експресивні можливості енжамбеману як засобу посилення емфатичності епітетних структур і ...
475122
  Поліщук П.В. Ензим-електрофоретичний аналіз зразків тканин гідробіонтів Антарктичного регіону / П.В. Поліщук, Н.Г. Ракша // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 73-73
475123
  Жук І. Ензимна утилізація пероксиду водню у Triticum aestivum L. за дії високотемпературного стресу / І. Жук, А. Капустин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-90. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Показано, що високотемпературний стрес спричиняв підвищення активності каталази і пероксидази у сортів озимої пшениці "Київська остиста" та "Донська напівкарликова" які відносяться до лісостепового та степового екотипів. It is shown, that ...
475124
   Ензимний кондуктометричний біосенсор для визначення фруктози / О.Є. Дудченко, В.М. Пєшкова, О.О. Солдаткін, О.П. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 3. – С. 46-52. – ISSN 1995-5537
475125
  Мирчев К. Енински апостол = Codicis Eninensis / Praxapostolus versionis palaeobulgaricae AD fidem, saeculo XI scrripti : старобългарски паметник от 11 в. / К. Мирчев, Х. Кодов ; Българска Академия на Науките, Кирило-Методиевска комисияб Ин-т за Български език. – София : Из-во на Българската Академия на Науките, 1965. – 264 с. : илл.
475126
   Енински апостол. – София : Наука и изкуство, 1983. – 40 с. – Факсимилно издание
475127
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 6. – 1980
475128
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 1. – 1981
475129
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 5. – 1981
475130
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 6. – 1981
475131
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 1. – 1982
475132
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 2. – 1982
475133
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 3. – 1982
475134
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 4. – 1982
475135
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 5. – 1982
475136
   Енисей : литературно-художественный журнал. – Красноярск
№ 6. – 1982
475137
   Енисей. – Красноярск
№ 1. – 1983
475138
   Енисей. – Красноярск
№ 2. – 1983
475139
   Енисей. – Красноярск
№ 3. – 1983
475140
  Кублицкий Г.И. Енисей , река Сибирская / Г.И. Кублицкий. – Москва-Ленинград, 1949. – 288с.
475141
  Кублицкий Г.И. Енисей , река Сибирская / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1956. – 319с.
475142
  Трофимов П. Енисей в стихах и легендах / П. Трофимов, А. Шадрин. – Красноярск, 1940. – 62с.
475143
  Вальцева А.В. Енисей, Енисей... / А.В. Вальцева. – Москва, 1963. – 150с.
475144
  Лисовский К.Л. Енисей, родной Енисей... / К.Л. Лисовский. – Москва, 1963. – 48с.
475145
   Енисей. Путеводитель-справочник. От пристани Минусинск до пристани Дудинка.. – 2-е изд., переработ. и доп. – Красноярск, 1953. – 208 с.
475146
  Зябрев А.Е. Енисейсакая тетрадь / А.Е. Зябрев. – Москва, 1962. – 255 с.
475147
  Рохлин Александр Енисейск = Россия / Рохлин Александр, Кузнецов Александр // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 198-217 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
475148
  Никитин М.А. Енисейская книга / М.А. Никитин. – М, 1944. – 253с.
475149
  Никитин М.А. Енисейская книга / М.А. Никитин. – М, 1957. – 204с.
475150
  Ольхон А.С. Енисейская легенда / А.С. Ольхон. – Иркутск, 1940. – 23с.
475151
  Ольхон А.С. Енисейская легенда / А.С. Ольхон. – Красноярск, 1947. – 15с.
475152
  Рождественский И.Д. Енисейская новь / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1959. – 128с.
475153
  Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков. Тексты и переводы. / С.Е. Малов. – М.-Л., 1952. – 116с.
475154
  Зябрев А.Е. Енисейская тетрадь / А.Е. Зябрев. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1966. – 366 с.
475155
  Красноперов С.А. Енисейские бусы / С.А. Красноперов. – Л., 1970. – 126с.
475156
   Енисейские встречи: Писатели на берегах Енисея.. – Красноярск, 1976. – 159с.
475157
   Енисейские меридиан.. – Красноярск, 1967. – 490с.
475158
  Волков О.В. Енисейские пейзажи / О.В. Волков. – Москва, 1974. – 352с.
475159
  Успенская Е.Б. Енисейские раздудмья / Е.Б. Успенская, Л.И. Ошанин. – Москва, 1961. – 93с.
475160
  Зябрев А.Е. Енисейские тетради / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1981. – 407с.
475161
   Енисейский альманах на 1828 год, Ивана Петрова. – Красноярск : [Тип. С. Селивановского], 1828. – 128, 92 с.
475162
  Лебедев Н.К. Енисейский район : Экономико-географические очерки СССР : Районы Северной Азии / Н.К. Лебедев ; под ред.: Н.Н. Баранского, С.Г. Григорьева, В.А. Каменецкого, Н.Н. Колосовского, Л.Л. Никитина. – Москва : Плановое хозяйство - Госплан СССР
Кн. 13б, вып. 11б. – 1929. – 68 с.
475163
  Георгиева Ц. Еничарите в българските земи / Ц. Георгиева. – София : Наука и изкуство, 1988. – 238, [2] с.
475164
  Гольник О. Енігматичний наратив і код у містичному романі В. Даниленка "Кохання в стилі бароко" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 227-235. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
475165
  Салтовська Н. Енігматичні тексти в системі жанрів українського фольклору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 354-360. – ISBN 966-8188-10-1
475166
  Кривдік Степан Енімагтит із нефелінового сієніту Малотерсянського масиву (середнє Придніпров"я) / Кривдік Степан, Шаригін Віктор, Дубина Олександр // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 113-117 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
475167
  Дмитрук О.Ю. Еніогеографічний (інформаційно-польовий) аспект урбогеографічних досліджень // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 35-40. – Бібліогр.:4 назви. – ISBN 966-521-126-9
475168
  Личковах В.А. Еніоестетика імені : акровірші, статті, есеї / Володимир Личковах. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 223, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 215-222. - Рез. англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-7223-30-5
475169
  Миронюк О. Енкаустичні ікони "Богоматір з немовлям" та "Святі Сергій та Вакха", з колекції музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенко // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 406-408. – ISBN 978-966-171-893-6
475170
  Осень В. Енна : роман-элогиум / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2011. – 720 с. + 1 брошюра : Параллель? : прилож. к роману "Енна" (24 c.). – ISBN 978-966-389-283-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Подпись, печать
475171
  Баженова М.М. Еннафа Васильевна Никитина. Библиографический указатель / М.М. Баженова , Л.П. Лебедева ; вступ. ст. Р.А. Айдаровой; отв. ред. В.С. Шарашова ; Ин-т биологии, АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1968. – 32 с.
475172
  Мотузенко О.О. Еногастрономічний туризм як засіб підтримки національного виробника на прикладі Одеської області / О.О. Мотузенко, М.О. Липова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 108-118 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
475173
  Карфанья Е. Еногастрономія і туризм у світлі реформи професійного навчання в Італії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 14-19
475174
  Іванченко В.О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної Франції: лінгвопрагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Іванченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
475175
  Іванченко В.О. Енологічна складова мовної картини світу сучасної Франції: лінгвопрагматичний аспект : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Іванченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 225 л. – Бібліогр.: л. 196-225
475176
  Лахвач Ф.А. Енольные производные циклических --трикетонов в реакциях с некоторыми нуклеофилами : Автореф... канд. хим.наук: / Лахвач Ф. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1971. – 24л.
475177
   Енольський Зелик Афроїмович (1902-?) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 145. – ISBN 978-966-439-754-1
475178
   Енольський Зелік Афроїмович (1902-1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 160. – ISBN 978-966-933-054-3
475179
  Чернявський С.Є. Еноргозабезпечення малої молочної ферми за рахунок біогазу // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 147-150 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-6609
475180
  Анциферов Н. Енот-согласователь. Басни / Анциферов Н. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1955. – 64 с. : рис.
475181
  Гинеев М А. Енот -- полоскун Северного Кавказа. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Гинеев А.М,; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
475182
  Нечинская Мария Енотовидная собака // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 26 : фото
475183
  Корнеев А.П. Енотовидная собака на Украине / А.П. Корнеев. – К., 1954. – с.
475184
   Енотуризм в Аргентині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 62-65 : фото
475185
  Щигленко Евгений Еноты идут : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 20-22 : Іл. – ISSN 1029-5828
475186
  Храмов Ю.О. Енріко Фермі-феномен у фізиці // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.110-123. – ISSN 0374-3896


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
475187
  Усенко Н. Ентальпії змішування в подвійних розплавах лантану і церію з паладієм та платиною / Н. Усенко, В. Березуцький, М. Іванов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 22-24. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Ентальпії змішування в подвійних розплавах La-Pd та Ce-Pd були досліджені методом калориметрії при температурі 1850 К в усій області концентрацій. Ентальпії змішування в розплавах La-Pt та Ce-Pt досліджувались в області складів до 35 ат. % платини. ...
475188
   Ентальпії змішування в потрійній системі Ge-Ga-Y / В.М. Дубина, О.А. Бєлобородова, Т.М. Зіневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  За допомогою високотемпературного ізопериболічного калориметра виміряно парціальні теплоти змішування ітрію в розплавах потрійної системи Ge-Ga-Y при 1760 К. Інтегральні ентальпії змішування розраховано з парціальних за методом Даркена. Виявлено значні ...
475189
   Ентальпії змішування в рідких сплавах систем Fe-Si та Fe-Ge / Д.С. Каніболоцький, О.А. Бєлобородова, Н.В. Котова, Т.М. Зіневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-48. – (Хімія ; Вип. 38)


  Методом високотемпературної ізопериболічної калориметрії визначені парціальні та інтегральні ентальпії змішування в рідких сплавах системи Fe-Si і Fe-Ge при температурах 1765 та 1750 К відповідно. Одержані дані було порівняно з літературними та ...
475190
   Ентальпії змішування рідких сплавів системи Gd-Al / О.А. Бєлобородова, Н.В. Головата, Т.М. Зиневич, Н.В. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-58. – (Хімія ; Вип. 37)


  За допомогою високотемпературного ізопериболічного калориметра виміряно парціальні теплоти змішування гадолінію та алюмінію у подвійній системі Gd-Al у двох концентраційних областях 0
475191
  Котова Н. Ентальпії змішування розплавів системи Ce-Cu-Sb / Н. Котова, Н. Усенко, Н. Головата // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 60-62. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Ентальпії змішування рідких сплавів потрійної системи Ce-Cu-Sb змодельовані для всього концентраційного трикутника з використанням раніше успішно застосованого до систем такого типу "геометричного" рівняння Тупа. Найбільше значення розрахованої нами ...
475192
  Незабитовський Г.В. Ентелехія як умова виникнення та розвитку науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 93-95
475193
  Андрейчин М.А. Ентеросорбенти як засіб очищення організму / Андрейчин М.А., Гнатюк М.С. – Київ : Знання, 1992. – 47, [1] с. : л. – (Серія 12, "Природа - Людина - Здоров"я" / Т-во "Знання" України ; № 2)
475194
   Ентероцити тонкої кишки та радіація / М.Є. Кучеренко, С.В. Хижняк, Р.З. Векслярський, В.М. Войціцький; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 176с. – ISBN 966-306-012-3
475195
  Яковлєв Р.В. Ентомокомплекс гірчичного агроценозу та заходи регулювання його чисельності в лісостепу України : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 16.00.10 / Яковлєв Руслан Валерійович ; Кабмін України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
475196
   Ентомологическа секция при Българското Природозпитално дружество в София.. – Вырезка., 1914. – 185-197с.
475197
  Яковенко Олександр Миколайович Ентомологічний комплекс на сходах цукрових буряків та його контроль у центральному лісостепу правобережної України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Яковенко Олександр Миколайович; Нац. аграрний ун-тет. – К., 1999. – 20л.
475198
  Чумак П.Я. Ентомологічні екскурсії в Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна / П.Я. Чумак, В.П. Ковальчук. – Київ : Фітосоціоцентр, 2012. – 71, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Покажчики: с. 62-67. - Слов. термінів: с. 68-69. – ISBN 978-966-306-163-7
475199
  Кришталь О.П. Ентомологічні екскурсії в середній школі / О.П. Кришталь. – К, 1955. – 312с.
475200
   Ентомологічні та акарологічні дослідження в установах НАН України: розвиток, досягнення (до 100-річчя Національної академії наук України) / Л.С. Чернєй, Ю.В. Назаренко, К.В. Мартинова, М.В. Круть // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (14). – С. 61-77. – ISSN 2226-4272
475201
  Ясіновська О.В. Ентомологічні характеристики концепту думка в мовній картині світу Івана Франка // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 72-76


  На матеріалі корпусу прозових творів І. Франка проаналізовано засоби вторинної номінації концепта думка, які представлені ентомологічними образами. V. Entomological images оf the concept THOUGHT in the Ivan Franko"s linguistic worldview. Basing on ...
475202
  Рибальченко В.М. Ентомопатогенні гриби кровосисних комарів України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 18-23. – (Біологія ; Вип. 26)


  Проведені обстеження водойм різних типів, місць виплоду кровосисних комарів. Виявлені хворі і мертві личинки комарів, вражені ентомопатогенними грибами. Із 17 видів комарів виділено 43 види грибів. Найбільш розповсюджені і найбільш різноманітні за ...
475203
  Сігарьова Д.Д. Ентомопатогенні нематоди родин Steinernematidae та Heterorhabditidae - поширення в Україні й ефективність застосування проти прихованоживучих комах : монографія / Д.Д. Сігарьова, О.І. Борзих, Т.І. Бондар ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ : Лазурит-Поліграф, 2021. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-250. – ISBN 978-966-1543-60-6
475204
  Кришталь О.П. Ентомофауна грунту та підстилки середньої течії Дніпра / О.П. Кришталь. – Київ, 1956. – 423с.
475205
  Мельник В.М. Ентропійна концепція визначення рівнів ерозії грунту за даними РЕМ-мікроскопії / В.М. Мельник, В.П. Мендель, В.Л. Расюн // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 11-16 : мал., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-9780
475206
  Бондар А.В. Ентропійна методологія управління проектно-орієнтованими організаціями в турбулентному оточенні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Бондар Алла Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2021. – 44 с. – Бібліогр. : 48 назв
475207
  Селищев П.О. Ентропійний внесок у вільну енергію в емпіричних моделях фазового розшарування / П.О. Селищев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 416-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Рассчитаны фрагменты фазовых диаграмм в областях расслоения для систем Ni-Mo, Nb-Zr, Ni-Au. Численно проанализирован дополнительный вклад в энтропию сплава. Показана возможность применения рассмотренной модели к расчетам линий фазового расслоения.
475208
  Савінов О.М. Ентропійний підхід до оцінки рівня підготовки пілотів / О.М. Савінов, М.О. Гуменюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Запропоновано процедуру оцінки рівня підготовки пілотів на основі ентропійного підходу. Предложена процедура оценки уровня подготовки пилотов на основе энтропийного подхода. Рilot training level assessment procedure based at entropic method is ...
475209
  Лісовська Ю.П. Ентропійний процес інвестиційної діяльності сучасної України (адміністративно-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 127-139. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
475210
  Єрмоленко В.А. Ентропійні процеси в контексті історичного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 105-113


  Стаття присвячена дослідженню феномена "парадокса загарбника", внаслідок чого мілітарна перемога перетворюється спочатку у духовно-моральну, а потім і у загальну поразку, а також - ентропійній складовій у торговельних відносинах. В статті розкривається ...
475211
  Вінникова Н. Ентропійні чинники в ухваленні політичних рішень // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 147-154. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
475212
  Булат Л.П. Ентропійно-інформаційний підхід до поняття часу / Л.П. Булат, Г.М. Логвинов, В.А. Любичанківський // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
475213
  Савусін М.П. Ентропійно-негентропійні міри простоти-складності систем // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 106-120. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896


  "В параметричній загальній теорії систем простота-складність (П-С) системи зазвичай моделюється за допомогою ентропії-негентропії певного способу статистичного розподілення: системні дескриптори розподіляються за їх ролями (чи за підвидами ролей) в ...
475214
  Максим"юк Г. Ентузіаст хорового мистецтва (до 110-ї річниці від дня народження Івана Атамана) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 71-75. – ISSN 2224-0926
475215
  Проідисвіт І. Ентузіасти обронного фронту. / І. Проідисвіт. – Х, 1931. – 48с.
475216
  Самсонов Г.В. Ентузіасти передового / Г.В. Самсонов, Д В. Гаврилов. – Київ, 1965. – 32с.
475217
  Чорноморець Ю. Енцикліка Бенедикта XVI "Caritas in veritate" - нове слово в соціальному вченні католицизму // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 406-415. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
475218
  Якубін О.Л. Енцикліка Лева XIIІ "Рерум Новарум" ("Про нові речі") (1891 p.) - наріжний камінь суспільно-політичного учення Римо-Католицької церкви XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 140-141. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
475219
   Енциклопедiя Коломийщини : Зшиток 2, лiтеpа Б. – Коломия : Вiк, 1998. – 120с. – ISBN 96655000198
475220
  Кралюк П. Енциклопедизм Абу ль-Бака" аль-Кафауві // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 542-545. – ISBN 978-966-2254-74-7
475221
  Зиль А. Енциклопедист народного життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 січня (№ 4). – С. 12


  До 180-річчя з дня народження П.П. Чубинського.
475222
   Енциклопедист, талановитий педагог, доктор цивільного права Володимир Михайлович Гордон // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 293-294. – ISSN 0132-1331


  Спеціалізувався у галузі цивільного права.
475223
  Чернов А. Енциклопедист, який завжди докопувався до істини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 15


  Про письменника, журналіста, кінодраматурга та педагога Миколу Шудрю
475224
  Мелещенко О. Енциклопедист, яких тепер мало // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 16-19
475225
  Гончарук П.С. Енциклопедист. Втрачене щастя // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 133-148. – ISBN 978-966-452-148-9
475226
  Мамалига А.І. Енциклопедична невичерпність мовного світу Олександри Сербенської // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 49-50. – ISSN 2078-1911
475227
  Чухно А. Енциклопедична праця про фінанси і фінансову політику // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
475228
   Енциклопедичний довідник в таблицях : українська мова, русский язык, англійська мова : [7-11 класи : для учнів усіх типів шкіл, лицеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / [авт.-уклад. С.В. Ковальова ; пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 351, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-489-5
475229
  Іваниця С.В. Енциклопедичний довідник у таблицях : алгебра, геометрія, інформатика : 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтів, викладачів] / Іваниця С.В. ; [пер. з рос. Жиронкіної Ю.В. ; ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2012. – 431, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-481-574-8
475230
  Заведея Т.Л. Енциклопедичний довідник у таблицях : фізика, хімія, біологія. 7-11 класи : [для учнів усіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, викладачів] / Заведея Т.Л., Іваниця С.В., Матвєєва М.О. ; [пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 543, [1] с. : табл., іл. – ISBN 978-966-481-506-9
475231
  Ткачук М. Енциклопедичний проект "Київська духовна академія в іменах: 1819-1924": від задуму до результатів // Шлях у чотири століття : матеріали Міжнар. наук. конф. "Ad fontes - до джерел" до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської академії, 12-14 жовт. 2015 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд. Н. Шліхта ; наук. ред. Н. Яковенко]. – Київ : НаУКМА, 2016. – С. 142-155. – ISBN 978-966-2410-77-8
475232
  Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух; За заг. ред. В.К. Федорченко; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2006. – 327с. – ISBN 966-8407-55-5
475233
   Енциклопедичний словник з державного управління / [Абрамов В.І. та ін. ; уклад.: Ю.П. Сурмін та ін.] ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2010. – 819, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 817-819.- Алф. покажч.: с. 762-816. – ISBN 978-966-619-279-3
475234
  Тофтул М.Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі : словник / Тофтул М.Г. – Житомир : Євенок О.О., 2015. – 654, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7265-22-0


  В пр. №1705854 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Т. Шевченка щиро-автор, читач бібліотеки 1956-1961 рр. Підпис.
475235
  Тофтул М.Г. Енциклопедичний словник з історії та теорії моралі / Тофтул М.Г. – Вид. 2-ге, допов. – Житомир : О.О. Євенок, 2016. – 669, [14] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-7265-22-0


  В пр. №1705853 напис: Науковій бібліотеці КНУ імені Т. Шевченка щиро-автор, читач бібліотеки 1956-1961 рр. Підпис.
475236
   Енциклопедичний словник класичних мов / [Звонська Л.Л. та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 463, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-439-812-8
475237
   Енциклопедичний словник класичних мов / [Л.Л. Звонська та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Л.Л. Звонської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2017. – 551, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-439-921-7
475238
  Муріна С.В. Енциклопедичні видання як джерело формування Українського національного біографічного архіву (на прикладі Радянської енциклопедії історії України та Енциклопедії історії України) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 392-405


  Висвітлено характеристики та критерії відбору персоналій до Радянської енциклопедії історії України (РЕІУ, 1969-1972) та Енциклопедії історії України (ЕІУ, 2003 - по наш час). На прикладі двох видань, створених в різні історичні часи, розглянуто ...
475239
   Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.) : систематичний покажчик. – Київ, 2007. – 196 с. – ISBN 978-966-02-4503-7
475240
   Енциклопедия. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1974. – 975 с.
475241
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 2. : Г-З. – 1981. – 767 с. : ил.
475242
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 3. : И-Л. – 1982. – 863 с. : ил.
475243
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 4. : М-О. – 1984. – 799 с. : ил.
475244
   Енциклопедия "България". – София : Българска Академия на науките. – (Българса Академия на науките, Българска енциклопедия)
Т. 5. : П-Р. – 1986. – 879 с. : ил.
475245
   Енциклопедия България. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 1. – 1978. – 825 с.
475246
   Енциклопедия България. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 6. – 1988. – 668 с.
475247
  Корольов Б.І. Енциклопедії історичні / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 131-132. – ISBN 966-642-073-2
475248
  Головатий С. Енциклопедійна диверсія "академіків" права! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 червня (№ 99). – С. 5


  Видавничий дім "Академперіодика" НАН України випустив у світ перший том тритомного видання "Енциклопедія міжнародного права", підготовленого Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за кошти державного замовлення.Чому від праці - ...
475249
  Удовиченко Л.М. Енциклопедія-довідник зі світової літератури / Л.М. Удовиченко ; [за заг ред. Н.М. Кодоб"янської]. – Київ : Освіта, 2012. – 143, [1] с. – ISBN 978-617-656-152-1
475250
   Енциклопедія банківської справи України. – Київ : Молодь; Ін Юре, 2001. – 680с. : іл., вкл. 88 с. – + Додаток до Енциклопедії банківської справи. – ISBN 966-7615-21-9
475251
   Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / Р.С. Дяків, А.В. Бохан, В.М. Горбаль, О.М. Гуриненко; Дяків Р.С., Бохан А.В., Горбаль В.М. та ін. ; за ред. Р. Дяківа. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 704 с. – ISBN 966-95785-0-7
475252
  Пасемко І. Енциклопедія Бойківщини // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – C. 3-9
475253
   Енциклопедія видавничої справи : [навчальний посібник] / В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Киричок, З.В. Григорова. – Харків : Прапор ; ХНУРЕ, 2008. – 320 с. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-1643-01-6
475254
  Яцик А.В. Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А.В. Яцик, В.Я. Шевчук. – Київ : Генеза, 2006. – 1000с. : іл. – Парал. тит. арк. укр., рос., англ. та нім. мовами. – ISBN 966-504-471-0
475255
   Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – 575, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-642-388-1
475256
   Енциклопедія державного управління [Електронний ресурс] : у 8 т. / редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : ХДНБ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-619-285-4
475257
  Кулинич Н.В. Енциклопедія дитячого свята : сценарії свят / Н.В. Кулинич, Л.В. Савченко ;. – Харків : Основа, 2009. – 271 с. – ISBN 978-966-333-499-8
475258
   Енциклопедія для банкіра : у 2 т. / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ. – ISBN 978-966-484-176-1
Т. 2 : (практ. термінологія) : бл. 1400 термінів / [Л.М. Барабан та ін. ; редкол.: Т.С. Смовженко та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко Р.А. Слав"юка. – 2013. – 547, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на с. 545-547. – Бібліогр. наприкінці ст.
475259
  Бондар Ю.В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю.В. Бондар, М.Ф. Головатий, М.І. Сенченко ; [редкол.: Г.В. Щокін та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Книжк. палата України. – Київ : Персонал, 2010. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-608-997-0
475260
  Вертій О. Енциклопедія духовности українського народу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 2 липня (№ 13)
475261
  Вертій О. Енциклопедія духовности українського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 190-194. – ISSN 08-68-4790-1


  Наприкінці минулого року опубліковано другий том “Української фольклористичної енциклопедії”, упорядкованої відомим вченим і письменником, доктором філологічних наук, професором Миколою Дмитренком, якому щойно виповнилося 65. Це унікальна ...
475262
  Яремчук Андрій Енциклопедія духу Володимира Іванова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3. – ISSN 0868-9644
475263
  Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних мас-медіа : у 2 т. / І.Г. Мащенко ; Київ. міжнар. ун-т. – Нова ред., переробл. і доп. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 966-8132-72-6
Т. 1 : Всесвітниій відео-аудіо-літопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. – 2006. – 384 с.
475264
   Енциклопедія етнокультурознавства : понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи. – Київ : [б. в.]. – ISBN 966-7435-54-7
Ч. 1 : Особа, нація, культура ; кн. 2 : "Е - Н". – 2001. – 522 с.
475265
  Мікловда В. Енциклопедія з історії економічних теорій / В. Мікловда, І. Мешко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 84-86. – ISSN 0131-775Х


  :[Рец. на книгу: Історія економічних учень. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - 1300 с.]
475266
   Енциклопедія законодавства (матеріали до спецкурсу) / С.І. Алаіс, С.В. Бобровник, Д.Д. Лилак, В.В. Самохвалов, В.П. Самохвалов, О.В. Фатхутдінова; КНУТШ; За заг. ред. В.П. Самохвалов. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 228с. – ISBN 966-628-058-2
475267
   Енциклопедія інтелектуальної власності / Акад. технол. наук України ; [авт.-уклад.: П.П. Крайнєв (кер.) та ін.] ; за ред. проф. П.П. Крайнєва. – Київ : Старт-98, 2012. – 659, [1] с. – Абетк. покажч.: с. 4-57. – Бібліогр.: с. 647-659. – ISBN 978-966-2244-06-9
475268
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0734-5
Т. 1 : А-В / [Н.С. Абашина, С.С. Аверинцев, В.О. Анохін та ін.]. – 2003. – 671, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 520-522. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. в тексті
475269
   Енциклопедія історії України : [в 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0632-2
Т. 2 : Г-Д / [Абліцов В.Г., Адамович Б.С., Аркуша О.Г. та ін.]. – 2004. – 511, [9] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 680-682. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. у тексті
475270
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0610-1
Т. 3 : Е-Й / [Н.С. Абашина, А.М. Авраменко, Б.М. Ажнюк та ін.]. – 2005. – 658, [13] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 666-667. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: в 5 т. – Бібліогр. у тексті
475271
   Енциклопедія історії України = [у 10 т.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0692-8
Т. 4 : Ка-Ком / [Н.С. Абашина, В.Г. Абліцов, Б.С. Адамович та ін.]. – 2007. – 518, [10] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 666-667. - У макеті каталож. карт. недостовірна інформ: у 8 т. – Бібліогр. в тексті
475272
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0855-4
Т. 5 : Кон-Кю / [В.Г. Абліцов, Т.Г. Андрусяк, О.Г. Аркуша та ін.]. – 2008. – 551, [15] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 561-562. – Бібліогр. в тексті
475273
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1028-1
Т. 6 : Ла-Мі / [Н.С. Абашина, А.С. Аблов, С.В. Абросимова та ін.]. – 2009. – 784, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 778-779. – Бібліогр. у тексті
475274
   Енциклопедія історії України : [у 12 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1061-1
Т. 7 : Мл-О / [Н.С. Абашина, Л.В. Андрієвська, О.В. Андощук та ін.]. – 2010. – 713, [12] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 721-722. – Бібліогр. у тексті
475275
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1142-7
Т. 8 : Па-Прик / [В.С. Александрович, В.М. Андрєєв, О.В. Андрощук та ін.]. – 2011. – 508, [12] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 516-517. – Бібліогр. у тексті
475276
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1290-5
Т. 9 : Прил-С / [ Абашина Н.С., Авраменко А.М., Александрович В.С. та ін.]. – 2012. – 929, [15] с. : іл., карти, портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 937-939. – Бібліогр. у тексті
475277
   Енциклопедія історії України : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1359-9
Т. 10 : Т-Я / [Абашина Н.С., Абліцов В.Г., Авраменко А.М. та ін.]. – 2013. – 770, [13] с. : іл., табл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 779-780. – Бібліогр. у тексті
475278
   Енциклопедія історії України / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1676-7
[Спеціалізований] том : Україна - Українці, кн. 1 / [Араджионі М.А., Артюх Л.Ф., Бортник С.Ю. та ін.]. – 2018. – 601, [7] с. : іл., портр. – Спеціалізований (тематичний) том у 2 кн. "Україна - Українці" є допов. до т. 10 ЕІУ. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 8. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
475279
   Енциклопедія історії України / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1740-5
[Спеціалізований] том : Україна - Українці, кн. 2 / [В.І. Аблазов, Л.М. Алексієвич, Т.Д. Антонюк та ін.]. – 2019. – 835, [7] с., [28] арк. карт : табл., іл., к. – Спеціалізований (тематичний) том у 2 кн. "Україна - Українці" є допов. до т. 10 ЕІУ. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. т. зазнач. на с. 5-6. – Бібліогр. в кінці ст.
475280
  Утер Г. Енциклопедія казки. Проект століття незадовго до закінчення // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 234-244. – ISSN 2522-9834
475281
   Енциклопедія кібернетики. – Київ : Укр. рад. енцикл.
Т. 2 : М - Я. – 1973. – 573 с.
475282
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-019-8
Зш.1,літ.А. – 1996. – 35с.
475283
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-137-2
Зшиток 3 , літера В. – 2000. – 248с.
475284
   Енциклопедія Коломийщини. – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-164-Х
Зшиток 12 , літера Ч. – 2001. – 60 с.
475285
   Енциклопедія Коломийщини / Ред.-вид. ком. "Енциклопедія Коломийщини". – Коломия : Вік. – ISBN 966-550-030-9
Зшиток 6 : Літери Е-Й / за редагуванням М. Савчука. – 2014. – 172, [10] с., [8] арк. фот. : іл., портр. – Вступ. сл. парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1696090 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка від голови редакційно-видавничого комітету Миколи Савчука. З повагою: підпис. січень 2015 р., м. Коломия
475286
  Мултих Г.М. Енциклопедія комуністичної стратегії і тактики / Г.М. Мултих. – К, 1970. – 64с.
475287
  Федорова Л.Д. Енциклопедія краєзнавства України : постановка проблеми // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 45-47
475288
  Сорока П. Енциклопедія літературного життя, або Епістолярна хроніка від Григорія Гусейнова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 16
475289
   Енциклопедія медичної освіти України / Укр. конфедерація журналістів, Н.-д. центр ТОВ "Ін-т біогр. досліджень" ; [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; голов. ред. вид. Н.О. Случ ; ред. рада: Г.А. Горай та ін.]. – Київ : Інститут біографічних досліджень : Українська конфедерація журналістів, 2015. – 197, [3] с. : іл., портр. – На обкл. зазнач. також. зміст. – ISBN 978-966-1641-79-1
475290
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-341-9
Т. 1. – 2005. – 658с.
475291
  Брик М.Т. Енциклопедія мембран = The encyclopedia of membranes : у двох томах / М.Т. Брик; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 966-518-397-4
Т. 2. – 2006. – 684с.
475292
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-274-5
Т. 1 : А-Д. – 2014. – 918, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
475293
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-340-7
Т. 2 : Е-Л. – 2017. – 926, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
475294
   Енциклопедія міжнародного права : у 3 т. / [НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького] ; редкол.: Ю.С. Шемшученко (співголова), В.Н. Денисов (співголова), В.І. Акуленко [та ін.]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-381-0
Т. 3 : М-Я. – 2019. – 990, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
475295
   Енциклопедія народного господарства Української РСР : АН УРСР. – Київ
4. – 1972. – 595с.
475296
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
1 : А-Е. – 1969. – 600с.
475297
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
2 : Е-Мех. – 1970. – 596с.
475298
   Енциклопедія народного господарства Української РСР.. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана
3 : Мик - Роб. – 1971. – 612с.
475299
  Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / [Олександр Кривенко, Володимир Павлів ; худож. оформ. В. Костирко]. – Львів : Слово і Комерція, 1997. – 106 с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – ISBN 966-7167-00-3
475300
  Кривенко О. Енциклопедія нашого українознавства / О. Кривенко, В. Павлів. – 2-ге вид. виправл. і доп. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 140с. – ISBN 966-7273-33-4
475301
   Енциклопедія некрополезнавства / [авт.-упоряд. В. Жадько]. – Київ : Преса України, 2013. – 704, [4] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 701-703. – ISBN 978-966-472-129-2
475302
  Бондарь А.А. Енциклопедія несвідомого українця = Энциклопедия несознательного украинца / Александр Бондарь. – Киев : Казка, 2013. – 879, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. рос. - Текст рос. – ISBN 978-617-545-025-3
475303
  Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем = Enzyklopadіe Deutsche Gesprachsthemen : для старшокласників, абітурієнтів, викладачів і всіх, хто вивчає німецьку мову / В.Г. Вікторовський. – 2-ге вид., випр. та допов. – Харків : TORSING, 2005. – 427, [2] с. – Текст кн. укр., нім. – (Deutsch). – ISBN 966-693-218-0
475304
  Булатова М.М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / М.М. Булатова ; [гол. ред. С. Крупчан ; ред. : О. Сень, О. Скопненко, Я. Зубко] ; Міжнародний олімпійський комітет ; Національний олімпійський комітет України. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 400 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 396-399. – ISBN 978-966-8708-14-5


  Енциклопедія пропонує здійснити екскурс у витоки зародження олімпійського руху, головні віхи його розвитку та сьогодення через систему запитань і відповідей. Книга складається із п"яти частин.
475305
   Енциклопедія олімпійського спорту України. – Київ, 2005. – 464с. – ISBN 966-7133-71-0
475306
   Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; ; голов. ред. В.Г.Кремень ; [підгот.: Авшенюк Н.М. та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1036, [2] с. – На корінці зазнач.: А-Я. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-667-281-3
475307
  Тищенко Д. Енциклопедія основних знань марксизму-ленінізму (Сталінський "короткий курс історії ВКП/б/") : Стенограма публічної лекції / Д. Тищенко. – Київ, 1949. – 38с.
475308
   Енциклопедія політичної думки. – Київ : Дух і Літера, 2000. – 472с. – ISBN 966-7888-00-2
475309
  Срібняк І. Енциклопедія полону: українська Tuchola / Ігор Срібняк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Ін-т всесвіт. історії НАН України ; Міжнар. наук.-освітній консорціум ім. Люсьєна Февра [та ін.]. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, 2017. – 155, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7443-52-3
475310
   Енциклопедія постмодернізму = Encyclopedia of postmodernism. – Київ : Основи, 2003. – 503с. – ISBN 966-500-089-6


  Універсальне видання, що мистить грунтовне зібрання відомостей про найістотніші течії новітньої західної думки та про найяскравіших її представників
475311
  Юрчишин В. Енциклопедія пошуку життєвого шляху : Критика і бібліографія / В. Юрчишин, В. Власов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.88-89. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
475312
   Енциклопедія про все на світі. – Київ : Махаон-Украина, 2005. – 249с. – ISBN 966-605-059-5
475313
   Енциклопедія сільского господарства : Науково-популярний порадник для сільських господарів України. – Київ : Книгоспілка. – 710с.
475314
   Енциклопедія Сумщини : (Матеріали). – Суми : Собор. – ISBN 966-7164-28-4
Вип. 2 : Діячи науки. – 1999. – 54 с.
475315
   Енциклопедія Сумщини : (матеріали). – Суми : [б. в.]. – ISBN 966-566-120-5
Вип. 3 : Діячи науки. – 1999. – 103, [1] с.
475316
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
Т. 1 : А. – 2001. – 824 с. – Назва обкл.: ЕСУ
475317
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
Т. 2 : Б - Біо. – 2003. – 872 с. – Назва обкл.: ЕСУ
475318
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
Т. 3 : Біо - Бя. – 2004. – 696с. – Назва обкл.: ЕСУ
475319
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
Т. 4 : В - Вог. – 2005. – 699с. – Назва обкл.: ЕСУ
475320
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
Т. 5 : Вод - Гн. – 2006. – 727 с. – Назва обкл.: ЕСУ
475321
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
Т. 6 : Го - Гю. – 2006. – 712 с. – Назва обкл.: ЕСУ
475322
   Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
Т. 7 : Г - Ді. – 2007. – 708 с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ
475323
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
Т. 8 : Дл - Дя. – 2008. – 716 с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ. - В кн. також: Дод. А-Г
475324
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України]. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
Т. 9 : Е - Ж. – 2009. – 711, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
475325
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
Т. 10 : З - Зор. – 2010. – 712 с. : іл., карти, табл.. схеми. – Назва обкл.: ЕСУ
475326
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
Т. 11 : Зор - Как. – 2011. – 712 с. : фотоіл., карти. – Назва обкл.: ЕСУ
475327
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6472-4
Т. 12 : Кал - Киї. – 2012. – 711, [1] с. : іл. – Назва обкл.: ЕСУ
475328
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6814-2
Т. 13 : Киї - Кок. – 2013. – 711, [1] с. : іл., фот. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп.карт
475329
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7304-7
Т. 14 : Кол - Кос. – 2014. – 767, [1] с. : портр., іл. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп.карт.
475330
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – ISBN 978-966-02-7305-4
Т. 15 : Кот - Куз. – 2014. – 711, [1] с. : портр., іл. – Назва обкл.: ЕСУ. Шифр. дубл. 03 Енци. доп. карт.
475331
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7998-8
Т. 16 : Куз - Лев. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
475332
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-7999-5
Т. 17 : Лег - Лощ. – 2016. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
475333
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-8303-9
Т. 18 : Лт - Малицький. – 2017. – 711, [1] с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ
475334
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-8345-9
Т. 19 : Малиш - Медицина / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – 2018. – 688 с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ. – Бібліогр. в кінці ст.
475335
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-8346-6
Т. 20 : Медична - Мікоян / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – 2018. – 688 с. : іл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ. – Бібліогр. в кінці ст.
475336
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-02-9001-3
Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – 2019. – 711, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ. – Бібліогр. в кінці ст.
475337
   Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. – ISBN 978-966-621-693-2
Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – 2020. – 711, [1] с. : іл., табл., портр. – Назва обкл.: ЕСУ. – Бібліогр. в кінці ст.
475338
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-02-2
Т. 1, кн. 1 : / Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко, В.О. Дергачов [та ін.] ; редкол.: М.Ю. Відейко (голов. ред.), Н.Б. Бурдо. – 2004. – 703, [1] с : іл. – Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в підрядк. прим.
475339
   Енциклопедія трипільської цивілізації : [в 2 т.]. – Київ : Укрполіграфмедіа ; Іринівська. – ISBN 966-8703-04-9
Т. 2 : / В.І. Балабіна, Т.Д. Бєлановська, Т.А. Бобровський [та ін.] ; редкол.: Ляшко С.М. (відп. ред.), Н.Б. Бурдо, М.Ю. Відейко (голов. ред.) [та ін.]. – 2004. – 654, 58 с. : іл. + Додаток: с. 1-58. – Імен. покажч.: с. 639-654. - Вид. здійснене за підтримки Корпорації "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". – Бібліогр. в кінці ст.
475340
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 1. – 1955. – 400 с. : іл.
475341
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New york] : Молоде життя
Т. 2. – 1955. – С. 401-800 : іл.
475342
   Енциклопедія українознавства : cловникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 3. – 1959. – С. 801-1200 : іл.
475343
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New York] : Молоде життя
Т. 4 : [К - Місто]. – 1962. – С. 1201-1600 : іл
475344
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris ; New york] : Молоде життя
Т. 5. – 1966. – С. 1600-2000 : іл.
475345
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 6 : Пе - Пр. – 1970. – С. 2005-2400, 95, [1] c. : іл.
475346
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York : Молоде життя
Т. 7. – 1973. – 396 с. : іл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Наукове Товариство ім. Шевченка, Видавництво "Молоде життя", 1973
475347
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 8 : Си - Ти. – 1976. – С.2,2805-3200 : іл.
475348
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 9 : Ти - Хм. – 1980. – С. 3205-3600 : іл., карт., [2] арк. карт.
475349
   Енциклопедія українознавства : словникова частина. – [Paris; New York] : Молоде життя
Т. 10 : Хм - Ящ. – 1984. – С. 3605-4015 : 63 : іл., карт., [2] арк. іл.
475350
   Енциклопедія українознавства : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5
Т. 1 : А - Г. – 1993. – 399, [1] с. : іл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 1; Гол. ред. В. Кубійович; Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
475351
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4049-3(т.1); 5-7707-4048-5
Т. 1 : Абаза - Голов"янко. – 1993. – 400 с. : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
475352
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : Загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0554-7
[Т. 1]. – 1994. – XVI, 400с. : іл., табл.
475353
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-019-6(т.2); 5-86248-014-5
Т. 2 : Г - З. – 1994. – С. 401-800 : іл., табл.


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 2; Гол. ред. В. Кубійович; Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
475354
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4052-3(т.3); 5-7707-4048-5
Т. 3 : Зернове господарство - Крушельницький. – 1994. – С. 801-1200 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 3. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
475355
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-5493-1(т.4); 5-7707-4048-5
Т. 4 : Крушельницький - місто. – 1994. – С. 1200-1600 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 4. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
475356
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0803-1
Т. 2. – 1995. – С. 396-800 : іл., табл.
475357
   Енциклопедія українознавства : [у 3 т.] : загальна частина : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1949 року. – Київ : [Фірма «Віпол»]. – ISBN 5-7702-0557-1
Т. 3. – 1995. – С. 801-1229 : іл.
475358
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5; 5-86248-080-3(т.3)
Том 3 : З - К. – 1995. – С.801-1229 : іл.


  Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 3. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
475359
   Енциклопедія українознавства : словникова частина : перевидання в Україні. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-014-5
Т. 4 : К - М. – 1996. – С. 1201-1600 : іл., табл. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словникова частина, 4. Гол. ред. В. Кубійович, Вид-во "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
475360
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-6833-9(т.6.); 5-7707-4048-5
Т. 6 : Перемишль - Пряшівщина. – 1996. – С. 2001-2400 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 6. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя", 1970; Наукове Товариство ім. Шевченка
475361
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.7)
Т. 7 : Пряшівщина - Сиг. – 1998. – 396с. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 7. Гол. ред. Володимир Кубійович, Видавництво "Молоде життя", 1973
475362
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5;966-7155-02-1(т.8)
Т. 8 : Сигаревич -Тимковская. – 2000. – С. 2805-3199. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя",1976
475363
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 9 : Тимофєєв - Хмельницький. – 2000. – С. 3205-3600. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1980
475364
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне відтвореня вид. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 10 : Хмельницький-Ящуржинський. – 2000. – С. 3605-4016. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1984
475365
   Енциклопедія українознавства : Перевидання в Україні. – Репринтне. відтворення вид.. 1955-1984. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4048-5
Т. 11 : Доповнення і виправлення. – 2003. – 397 с. – Вих. дан. оріг.: Вид-во "Молоде життя", 1995
475366
   Енциклопедія Українознавства : Загальна частина, Перевидання в Україні. – Київ. – ISBN 5-7702-0554-7
Т. 1. – 1994. – 400с
475367
   Енциклопедія українознавства. : Перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-4050-7(т.2); 5-7707-4048-5
Т. 2 : Голинський - Зернов. – 1993. – 800 с. : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 1. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 2. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
475368
   Енциклопедія українознавства. : перевидання в Україні. – Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. – Львів : НТШ. – ISBN 5-7707-6832-0(т.5); 5-7707-4048-5
Т. 5. – 1996. – С.1600-2000 : іл. – Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 5. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка


  Передрук з: Енциклопедія українознавства. Словарна частина, 5. Гол. ред. Володимир Кубійович, видавництво "Молоде життя"; Наукове Товариство ім. Шевченка
475369
  Шевченко Л.І. Енциклопедія українського слова в Буковині / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 135-140.


  Стаття-рецензія на видання: Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н.В. Гуйванюк. - Чернівці: Рута, 2005. - 688 с.
475370
   Енциклопедія української діяспори. – Київ, Нью-Йорк, Чікаго : Інтел. – ISBN 5-7702-1069-9
Т. 4 : Австралія - Азія - Африка. – 1995. – 250 с.
475371
  Лисенко І.М. Енциклопедія української пісні / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2017. – 367, [1] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-581-319-5


  В пр. №1713784 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. М. Максимовича - від автора. Іван Лисенко. 9.08.2017 р.
475372
   Енциклопедія цивільного права України / [Я.М. Шевченко та ін.] ; відп. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ін Юре, 2009. – 952 с. – (Бібліотека енциклопедій "Ін Юре" / відп. ред. Шевченко Я.М.). – ISBN 978-966-313-423-9
475373
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
1. – 1983. – 200с.
475374
  Мезенцев В.А. Енциклопедія чудес / В.А. Мезенцев. – К
Кн. 3. – 1985. – 135с.
475375
  Венезіс І. Еолійська земля / І. Венезіс. – Київ, 1988. – 221с.
475376
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 497 л. – Додатки: л. 469-497. – Бібліогр.: 397-468
475377
  Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.04 / Дубіс Лідія Францівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
475378
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
475379
  Нечипоренко О.М. Еологічна політика в теоретичній та практичній діяльності західноєвропейської соціал-демократії (На прикл. СДПН) : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Нечипоренко О. М.; КУ. – К., 1994. – 18л.
475380
  Богач П.Г. ЕОМ "Миp-1". Програмування і робота за пультом / П.Г. Богач, Л.В. Решодько, В.В. Кальниш; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1973. – 145с.
475381
  Храпаль И.Г. еория новой методики для "органо-цветового метода мысли", к руководству начального обучения читать, писать и считать в семь дней по "органо-цветовому методу мысли", изобретенному и изложенному теоретически после проверки a posteriori Ив. Геор. Храпал : Ч. 4 всех соч. по педагогике. – 1-е изд. – Луцк : Типо-лит. С. Бонка, 1891. – [2], 33 с.
475382
  Мусіяка Н.І. еорія психічного розвитку дитини Г.С. Костюка та проблема особистісної детермінації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 225-233. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
475383
  Зернецький Б.Ф. Еоценова епоха і еоценовий відділ ( - ранкова зоря і середня епоха палеогенового періоду та відклади) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 209. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
475384
   Епiгенетична ураново-рудна мiнералiзацiя Гайворонського рудопрояву Українського щита / З.В. Карли, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, Л.М. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
475385
  Богоявленский В. Епархиальные съезды духовенства, их деятельность и значение / Соч. канд. богословия свящ. Василия Богоявленского. – [Омск] : [Б. и.], 1902. – [2], IV, 158 с. – Беспл. прил. к "Ом. епарх. вед."
475386
  Ярич Т.В. Епатаж у рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 162-164


  У статті мова йде про епатаж як засіб втілення маркетингової ідеї, аналізуються причини його обрання. Пропонується шість прикладів відповідних рекламних кампаній, в описі яких обґрунтовуються власні міркування з приводу коректності та доцільності ...
475387
  Латышев В.В. Епиграфические новости их южной России / В.В. Латышев. – 14с.
475388
   Епидемиолошки, клинички и терапевтски карактеристики на желудочниот карцином во Република Македониjа : проект / Макед. акад. на науките и уметностите ; раководител В. Серафимоски ; cоработници З. Караджов, В. Василевски, М. Пановски. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2008. – 80 с. – Библиогр.: с. 71-80. – ISBN 978-608-203-013-5
475389
  Донецкий П. Епископ Годри: этапы церковной карьеры (по материалам "Автобиографии" Гвиберта Ножанского) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье на конкретном материале исследуется один из ключевых вопросов в истории церкви XII века: обстоятельства избрания духовного лица по имени Годри на епископское место в городе Лане, в том числе роль светской власти и степень соблюдения правил ...
475390
  Соболевский А. Епископ Константин / от акад. А. Соболевского, 1901. – 6 с. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск
475391
   Епископа Феодора "Аланское послание". – Одесса : "Экономическая" типография, 1898. – 19 с. – Отд.отт.из : "Записки Императорского Одесского Общества Истории и Древностей", Т. 21
475392
  Плотников А.П. Епифань. Кимовск / А.П. Плотников, В.В. Романчев. – Тула, 1963. – 115с.
475393
  Славейков П. Епически песни / П. Славейков. – София, 1947. – 176с.
475394
  Маньковська О.С. Епігенетичні та експресійні маркери пухлин сечостатевої системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.03 / Маньковська Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
475395
  Пастушок С. Епігон свідомості : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 29-33
475396
  Гарачковська О. Епіграма на шпальтах "Літературної України" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 134-145. – ISSN 2616-7948
475397
  Іванюха Т.В. Епіграматичний фон поезій циклу "Сонетоїди" Миколи Зерова // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 47-50. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-171-Х
475398
  Зелінський А. Епіграми Посидіппа як приклад придворної александрійської поезії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-23. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Досліджено творчість Посидіппа як приклад кон"юнктурної політичної поезії в античній Александрії. The Posidipp"s creativity is investigated as an example of tactical political poetry in antique Alexandria.
475399
  Корольова В.В. Епіграф як засіб авторської комунікації в сучасному драматургічному дискурсі // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 141-149
475400
  Куцевол О. Епіграф як навчальна ситуація в структурі уроку літератури // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 11 ( 401). – C. 11-18


  У статті висвітлено теоретико-методичні засади використання епіграфа в цілісній структурі уроку літератури.Окреслено правила його підбору, реалізації змістових та структурних зв"язків з іншими компонентами конспекту заняття та навчальними ситуаціями ...
475401
  Федорук О. Епіграфи в Кулішевому романі "Чорна рада" (текстологічний аспект) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 67-74. – ISSN 0236-1477
475402
  Федорук О. Епіграфи в Кулішевому романі "Чорна рада" (текстологічний аспект) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 13-24. – ISSN 0236-1477
475403
  Кірносова Н.Л. Епіграфіка міського середовища в Китаї: концептуальний аналіз // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 75-82
475404
  Шандра В. Епідемії та боротьба з ними в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) / В. Шандра, О. Карліна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 37-54. – ISSN 0130-5247


  Інфекційні хвороби потрапляли в Україну переважно зі східного напрямку. Їх поширенню сприяли зростання чисельності міських жителів, переміщення військових контингентів, забруднення води побутовими і промисловими відходами, відсутність майже до кінця ...
475405
   Епідеміологічна оцінка впливу нітратів питної води децентралізованих джерел водопостачання на здоров"я дітей раннього віку у Черкаській області / Ю.Г. Бондаренко, О.С. Джулай, В.М. Рябовол, С.С. Нікітюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 38-41 : рис., фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
475406
  Кязимова Г. Епідеміологічна ситуація в Одесі у добу Гетьманату (по матеріалам одеських газет 1918 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 117-126. – ISSN 1998-4634
475407
  Шеремет В.П. Епідеміологічне значення малярійних комарів в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-53. – (Біологія ; Вип. 27)


  За результатами багаторічних досліджень установлено епідеміологічне значення п"яти видів малярійних комарів, що репрезентовані у фауні України.
475408
  Подаваленко А.П. Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров"я / А.П. Подаваленко, О.В. Подаваленко // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 6. – С. 27-29. – ISSN 2312-413Х


  "На етапі розбудови сфери громадського здоров’я необхідна оптимізація системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами. Впровадження соціально-економічного аналізу дозволить виявляти пріоритетні інфекційні хвороби. Встановлення взаємозв’язку ...
475409
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 c. – Бібліогр.: 11 назв
475410
  Бояльська О.Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бояльська Оксана Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 127-145
475411
  Анцибор Д. Епідеміологічний фольклор: жанрова палітра, особливості побутування // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 31-37


  У статті висвітлюється явище епідеміологічного фольклору, який побутував на теренах України в кінці 2009 року. Здійснено аналіз основних жанрів, які поширювалися як усно, так і через інтернат-ресурси, серед яких міські легенди, листи здоров"я, ...
475412
   Епідеміологічні дослідження кардіо- та цереброваскулярних захворювань в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: аналіз впливу радіаційного і нерадіаційних факторів / В.О. Бузунов, Л.І. Краснікова, Ю.С. Войчулене, Т.П. Хабарова, С.О. Терещенко, Т.Є. Домашевська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 153-162. – ISSN 2413-7944
475413
  Андрейчин М.А. Епідеміологічні та клінічні аспекти гарячки Зіка / М.А. Андрейчин, Н.Г. Завіднюк, Н.А. Ничик // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 377-386. – ISSN 2413-7944
475414
  Шульга О.Д. Епідеміологічні характеристики розсіяного склерозу у Волинській області: проспективне дослідження / О.Д. Шульга, Т.І. Мамчич // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2020. – № 13. – С. 96-102. – ISSN 2312-5675


  Встановлено, що показники поширеності та захворюваності РС у Волинській області є нерівномірними. Показники поширеності РС в зоні Волинського Полісся є нищими, порівняно з районами в зоні Волинського Опілля. Розроблена 3-х факторна модель дозволяє ...
475415
   Епідеміологія : Навч. посібник для інтернів медичних вузів та курсантів ін-тів удосконалення лікарів. – Київ : Здоров`я, 1993. – 464с. – ISBN 5-311-00742-7
475416
  Снігур Г.О. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук.: 03.00.06 - вірусологія / Снігур Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
475417
  Снігур Г.О. Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Снігур Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л. 120 - 135
475418
  Андрійчук О.М. Епідеміологія вірусних інфекцій : навч. посібник (курс лекцій) / Андрійчук О.М. – Київ : Глобус, 2014. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133
475419
  Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
475420
  Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 119л. – Бібліогр. : л.97-119
475421
   Епідеміологія народження дітей з великою масою тіла / Ю.С. Коржинський, Н.В. Камуть, О.В. Шевчук, Л.С. Євтушок // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 40-46. – ISSN 1029-4244
475422
  Поворознюк В.В. Епідеміологія переломів кісток нижньої кінцівки в населення Вінницького району // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 2018. – № 1 (610), январь - март
475423
   Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати двох ретроспективних досліджень / В.В. Поворознюк, Н.В. Григор"єва, М.О. Корж, С.С. Страфун, Дж.А. Каніс, Є.В. Макклоскі, Х. Йохансон, В.М. Вайда, Ф.В. Климовицький, Р.О. Власенко, В.С. Форосенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 68-74. – ISSN 0030-5987
475424
  Мельник В.С. Епідеміологія стоматологічних захворювань серед дитячого населення Закарпаття / В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов, А.В. Сабов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – C. 20-23. – ISSN 2077-1096
475425
  Урядник С. Епідемічна ситуація в Київській губернії в роки Першої світової війни мовою документів Державного архіву Київської області // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 200-203. – ISSN 2306-4323
475426
  Маркова С. Епідемічна ситуація в Україні в першій чверті XX ст.: поширення епідемій, пікові періоди, наслідки / С. Маркова, І. Шугальова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 164-177. – (Історичні науки ; т. 32). – ISSN 2309-2254
475427
  Кіслова Вікторія Епідемічні виклики сучасності та збереження епідемічного благополуччя (Інтерв"ю з директором інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України доктором медичних наук, професором В.І. Задарожною / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 6-8 : фото
475428
  Баранов-Мохорт Епідемія "патріотизму" - 2 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  "Освіта України" продовжує розповідати про дивні законодавчі ініціативи в освітній галузі. Нагадаємо, що в попередньому номері газети йшлося про законопроекти, які передбачали збільшення державного замовлення у вишах до 75% (невідомо, за які кошти), ...
475429
   Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні та її наслідки для сфери соціально-трудових відносин // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 2-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
475430
  Зейда Олександр Епідемія грипу: правила поведінки! (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 5 : фото
475431
  Радчук В. Епідемія мовного безкультур"я. Як будемо лікувати? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  Роздуми про стиль спілкування студентів, про мову спілкування, про етичну поведінку тощо. Рекомендації щодо цих питань Товариства української мови ім. Т. Шевченка.
475432
  Федоренко Тетяна Епідемія переїдання // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 29-31. – ISSN 0130-5212
475433
  Кубко А. Епідемія у наукометричному вимірі: частина третя. Особливості пандемії COVID-19 в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 42-50. – ISSN 1029-7200
475434
  Калашник С. Епідерма пагонів сукулентних рослин роду Euphorbia L. (Euphorbiaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-58. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено форму основних клітин епідерми річних пагонів 24 сукулентних представників роду Euphorbia L. Виділено п"ять основних форм клітин. З"ясовано, що епідерма, клітини якої мають куполоподібні випинання, властива здебільшого рослинам, що мають ...
475435
  Гарманчук Л. Епідермальний фактор росту підсилює цитотоксичний/цитостатичний ефект німотузумабу та проапоптичну дію [beta]-D-ксилофуранозиду на клітини раку молочної залози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Оцінено ефективність комбінованого впливу на пухлинні клітини раку молочної залози лінії MCF-7 антитіл до рецептора епідермального фактору росту - німотузумабу, синтетичної сполуки - [beta]-D-ксилофуранозиду (Nu-13, глікозидний аналог 6-азацитидину) в ...
475436
  Ситдиков П.Г. Епідигматика у сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 130-138


  Стаття присвячена аналізу епідигматичних відносин у китайській мові на прикладі економічної терміносистеми. Під час аналізу було виявлено основні словотвірні моделі у сучасній китайській мові. Статья посвячена анализу эпидигматических отношений в ...
475437
  Огуй О.Д. Епідигматичний аспект декодування образу у віршовому тексті / О.Д. Огуй, О.Я. Івасюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 328-330. – ISSN 1729-360Х
475438
  Швачко С.О. Епідигматичний модус англійських числівників // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 228-231
475439
  Баланюк С. Епідигматичний потенціал прикметника super у сучасній англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 66-74. – (Германська філологія ; Вип. 430)
475440
  Соболевська Г.І. Епізація драми: від О.М. Островського до А.П. Чехова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 192-197. – ISSN 1729-360Х
475441
  Міяковський В.В. Епізод 1827 року в маєтку Поджіо / В.В. Міяковський, 1927. – [4] с. – Окр. відбиток з: Ювілейний Збірник на пошану Д. І. Багалія. К., 1927, с. 879—882
475442
  Фаріон І. Епізод вічної внутрішньої війни: як Петлюра вбивав Болбочана... // IV Бандерівські читання "Як завершити українську національну революцію" : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років та 75-річчя Укр. Повстан. Армії : [зб. матеріалів (2 лют. 2017 р., м. Київ)] / "Як завершити українську національну революцію", Бандерівські читання. – Київ : Промінь, 2017. – С. 168-183. – ISBN 978-966-8512-42-1
475443
  Тимошенко Б.А. Епізод доби Руїни: битва за Чигирин 1677 року // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 107-109. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
475444
  Трубчанінов С.В. Епізод дослідження історичної географії Київської Русі: М. Шарлемань vs С. Парамонов // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 54-55
475445
  Сушко О. Епізод з життя Петра Скарги : (Відбитка з "Записок Наукового Товариства ім. Шевченка" ) / О. Сушко. – Львів
Т. LVI. – 1904. – 24 с.
475446
  Мільчев В.І. Епізод з історії піратства на Чорному морі на початку ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.241-243. – ISBN 966-7089-17-7
475447
  Кирилюк З. Епізод з історії становлення прози в російській літературі (О. Пушкін і О. Сомов) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 47-54. – ISSN 0236-1477


  У статті висвітлюється співпраця О. Пушкіна та О. Сомова (який свого часу закінчив Харківський університет) в розвитку російської прози в період, що передував утвердженню гоголівського напрямку. Нові факти з історії створення "Повістей Бєлкіна" ...
475448
  Кирилюк З. Епізод з історії української культури у спогадах літературознавця й фольклориста В. Данилова (лист до Є. Кирилюка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 50-60. – ISSN 0236-1477


  Уперше публікуються спогади російського філолога В. Данилова про відомих діячів української культури - Б. Грінченка, І. Нечуя-Левицького, О. Левицького та про панахиду за Т. Шевченком у Ніжині 1899 р.
475449
  Петровський Епізод з україно-кримських відносин кінця 17 в. / Петровський, м.Н. – 2с. – Окр. відбиток
475450
  Гуменна Д. Епізод із життя Європи Критської. Феєрія / Д. Гуменна. – Нью-Йорк : Свобода, 1957. – 142 с.
475451
  Кирчів Р. Епізод із ранньої українсько-польської співпраці у фольклористиці // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 5-19


  У статті проаналізовано незакінчений рукопис Юзефа Дуніна-Борковського (1809-1843) - письменника, одного з активних діячів польського культурного життя в Галичині. Рукопис праці знайдено серед матеріалів львівського антиквара Юзефа Томасіка у ...
475452
  Орловська Д. Епізод у народженні новітнього мистецтва : Стаття четверта: Кубізм // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – С. 13-14
475453
  Кузьменко О. Епізод як структурна домінанта фольклорних наративів про Першу світову війну // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 286-293. – ISSN 1028-5091
475454
  Бабидорич І М. Епізоди життя / Михайло Бабидорич. – Ужгород : Мистецька лінія, 2007. – 342с. – ISBN 978-966-8764-72-1
475455
   Епізоди з життя великих художників, композиторів, письменників : кн. для читання нім. мовою для 9-10 кл. – Київ : Радянська школа, 1968. – 130с.
475456
  Мартос П.І. Епізоди з життя шевченкового / П.І. Мартос. – Харків ; Київ, 1931. – 36 с.
475457
  Доленко Віра Епізоди й ролі // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 118-121. – ISSN 0130-5212
475458
  Возняк М. Епізоди культурних зносин галицької й російської України в 1-шій пол. XIX в. : (кінець) / написав Михайло Возняк // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 56-100
475459
  Сергеєва А. Епізоди одного дня юної киянки : проза:нарис // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 38-41. – ISSN 0130-321Х
475460
   Епізоди патентних воєн / О. Коцюба, О. Гавриленко, А. Мельник, Р. Коцюба // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.19-26. – ISSN 1608-6422
475461
  Карп І. Епізоди співпраці українців з бібліотекою "Оссолінеум" (перша половина ХІХ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 185-195. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
475462
  Хоптяр А.Ю. Епізоди холокосту на Ярмолинеччині у 1941-1944 рр. та їх значення для розвитку сучасного меморіального туризму // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – C. 97-99
475463
  Голота Л. Епізодична пам"ять : роман / Любов Голота. – Київ : Факт, 2007. – 288с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-190-2
475464
  Аранчій С.В. Епізоотологічна ситуація щодо вісцеральних мікозів тварин в умовах Центрального регіону України / С.В. Аранчій, Г.А. Зон, О.В. Кінаш // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
475465
  Горбань М.І. Епізоотологія з мікробіологією / М.І. Горбань. – К., 1978. – 352с.
475466
  Горбань М.І. Епізоотологія з мікробіологією / М.І. Горбань. – 3-є вид., перероб. і доп. – К., 1989. – 309с.
475467
  Курас І. Епік Григорій Данилович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 222-223. – ISBN 966-642-207-7


  Епік Григорій Данилович (1901-1937, Сандармох, Карелія) - український письменник, перекладач і публіцист, представник «Розстріляного відродження». Жертва сталінського терору.
475468
  Бойко К. Епікриз: Синдром Всесвітньої Білки : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 123-127
475469
  Алєксандрова О.В. Епіктет // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 113-114. – ISBN 966-316-069-1
475470
  Алєксандрова О.В. Епікур // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 114-117. – ISBN 966-316-069-1
475471
  Алєксандрова О.В. Епікурейська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 117-118. – ISBN 966-316-069-1
475472
  Запухляк О.С. Епілептиформна активність гіпокампа щурів за умов повної або часткової блокади синаптичної передачі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Запухляк Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 9 назв
475473
  Алексєєв О.К. Епімахапродус з Одеського пліоцену / О.К. Алексєєв, проф. ; Одеська палеонтологічна експедиція АН УРСР. – Київ, 1945. – С. 35-39. – Без обкл. та тит. л. - Окр. відб.: Доповіді АН УРСР. Відділ фізико-хімічних і математичних наук. 1945, № 3-4
475474
  Чемерис В. Епірська відьма, або Олімпіада — цариця Македонська : роман / В. Чемерис. – Київ, 1995. – 350 с.
475475
   Епістема // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
475476
  Іщенко Ю.А. Епістема "біогносису" в філософії життя, феноменології та філософській антропології (закінчення) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 136-144
475477
  Іщенко Ю.А. Епістема "біогносису" у філософії життя, феноменології та філософській антропології // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 162-169
475478
  Бистрицький Є. Епістема відділу філософії культури, етики і естетики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 13-19. – ISSN 0235-7941


  Відділ філософії культури був створений в Інституті філософії НАН України 1984 року.
475479
  Черненко О.А. Епістема часу в думі (на прикладі думи "Фесько Ганжа Андибер") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 408--410. – ISBN 966-8188-10-1
475480
  Костенко О.Б. Епістема як проблема евристики права // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 65-67. – ISSN 2413-6433
475481
  Усачов В.А. Епістеміологія культури як лінгвосеміотичний дискурс у контексті української культурологічної школи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 104-111
475482
  Горбонос О. Епістеміологія української літературної казки в історико-літературному аспекті: народна казка і літературні традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 49-54


  Автор статті досліджує основні параметри науково – теоретичних концептів жанрової природи літературної казки минулого століття. Метою даного дослідження є виділення певних типологічних паралелей жанрово – структурної модифікації літературної казки ...
475483
  Ніка О.І. Епістемічна модальність "руськомовних" дискурсивних практик ранньомодерного часу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 67 (1). – С. 102-115. – ISSN 2520-6397


  У статті проаналізовано вияви епістемічної модальності в "руськомовних" дискурсивних практиках ранньомодерного часу. Схарактеризовано актуалізацію нових практик у ХVІ-ХVІІ ст., що зумовлені соціокультурними чинниками. Визначено полеміку і ...
475484
  Скибицька Надія Василівна Епістемічна модальність в англійській мові (діахроний аспект) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скибицька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 227л. – Бібліогр.: л. 199-227
475485
  Скибицька Надія Василівна Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скибицька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
475486
  Скибицька Н.В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) / Н.В. Скибицька. – Київ : Логос, 2010. – 216 с. – ISBN 978-966-171-258-3
475487
  Ніка О.І. Епістемічна модальність і дискурсивні трансформації: український історичний контекст де Домініса // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 39-49.


  Аналізується епістемічна модальність староукраїнського перекладу тексту де Домініса в аспекті дискурсивних трансформацій, спричинених "культурним вибухом". The epistemichesky modality of old Ukrainian translation of the text de Dominisa in the ...
475488
   Епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі щодо викладання навчального матеріалу / Г. Сивокінь, Я. Мар"янко, Т. Картель, О. Зайцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 157-160. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
475489
  Малишена Ю. Епістемічна проблематика соціальної епістемології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 37-40. – ISSN 2414-5823
475490
  Шубко В.В. Епістемічна я-позиція суб"єкта у діалогічному художньому дискурсі Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 417-422
475491
  Ніка О.І. Епістемічні дискурсивні трансформації: лінгвістична мотивація терміна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 55-61
475492
  Медведєва О.М. Епістемічні положення пізнання ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в проектах: базові аксіоми й постулати. аксіологічні та онтологічні положення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 152-167 : фото,. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2222-8810
475493
  Мороз В.Я. Епістемологічна модель історичної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 237-245. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено дослідженню епістемологічної проблематики у філософських концепціях Г.Башляра, М.Фуко, Т.Куна, Ж.Дельоза, аналізу понять епістема, епістемологія, історична епістемологія, парадигма, бінарна структура. Звернено увагу на епістему як ...
475494
  Бовсунівська Т. Епістемологічна нестабільність межі фантастики // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 9-15. – (Бібліотека інституту філології)


  В цій статті сформульовані підходи до визначення меж фантастики двома способами: 1) на основі змістовниїх характеристик тексту та 2) на основі когнітивних властивостей автора
475495
  Ганаба С.О. Епістемологічна презентація концепту "повсякденність" у сучасному освітньому дискурсі // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наук. праць із соц.-філософських проблем / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 10. – С. 289-297. – ISSN 2079-48-35
475496
  Киселиця С. Епістемологічне підгрунтя віри // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 406-416. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Автор прагне обгрунтувати фундаментальну роль віри у процесі пізнання світоглядної істини, розмежувати поняття релігійної та філософської віри у структурі знання, зголошується визнати наявність епістемологічних засад будь-якого різновиду віри, ...
475497
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм після Пола Фейєрабенда // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 14. – С. 191-200. – ISSN 2076-7382
475498
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і дисциплінарний аспекти : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Петруньок Надія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
475499
  Петруньок Н.І. Епістемологічний анархізм Пола К. Феєрабенда: історичний, методологічний і дисциплінарний аспекти : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Петруньок Надія Іванівна ; М-во освіти і науки Україи, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 182-204
475500
  Петрушенко В. Епістемологічний аргумент в онтологічному доведенні // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-20
475501
  Шелухін В.А. Епістемологічний вимір концепції мікро-макро переходів Дж. С. Колмена : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Шелухін Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
475502
  Шелухін В.А. Епістемологічний вимір концепції мікро-макро переходів Дж.С. Колмена : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Шелухін Володимир Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 219 арк. – Додатки: арк. 217-219. – Бібліогр.: арк. 4-7, 193-216
475503
  Малишена Ю.О. Епістемологічний вимір наукової істини // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 67-70. – ISBN 966-7943-03-8
475504
  Надибська О. Епістемологічний дискурс соціогуманітарного дослідження пріоритетів // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 67-79
475505
  Погрібна В.Л. Епістемологічний зв"язок категорій "професійна діяльність" і "професіоналізм" у соціології професіоналізму // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.73-78. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
475506
  Мельник В.В. Епістемологічний зміст Кантового концептуального апарату у Трансцендентальній дедукції категорій : дис. ... д-ра філософії : 033 / Мельник Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 252 арк. – Додатки; арк. 251-252. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 235-250
475507
  Туренко В.Е. Епістемологічний зміст феномену любові в античності: історико-філософський контекст // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 53-57. – ISSN 2414-5823


  Здійснено спробу реконструкції еволюції розуміння любові як способу пізнання в античній філософській традиції. Наголошується, що в давньогрецькому "словнику любові" існують дві лексеми, якими здебільшого позначалася розу-мна любов, мудрі стосунки . ...
475508
  Бочаров Д. Епістемологічний перспективізм і толерантність Ганса Урса фон Бальтазара // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 106-120. – ISSN 2227-7153
475509
  Волошин В. Епістемологічний релятивізм: pro et contra (людина, що пізнає, та її "можливі світи") // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 27-35. – ISSN 2307-0463


  Причини епістемологічного релятивізму – в нелінійному розвитку науки, аномаліях раціональності, культурно-історичних біфуркаціях, “можливих світах” суб’єкта пізнання. Релятивізм виконує низку конструктивних функцій. Він продукує неадекватні цілям і ...
475510
  Соболевська М. Епістемологічний розрив як стимул розвитку сучасної соціологічної теорії // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 27-40. – ISSN 2078-6948
475511
  Легкун Т.В. Епістемологічний статус наукового та релігійного знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема співставлення і дослідження методологічної сфери науки і релігії в епістемологічній перспективі. В статье рассматривается проблема соотнесения и исследования методологической сферы науки и религии в эпистемологической ...
475512
  Сичивиця О.М. Епістемологічні аспекти моральної відповідальності вченого : Конспект спецкурсу для магістрів і аспірантів / О.М. Сичивиця; МОУ; Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 1999. – 199с.
475513
  Соболевська М.О. Епістемологічні виміри проблеми соціального порядку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 21-28. – ISBN 978-966-171-498-3
475514
  Кобчінська О.І. Епістемологічні виміри роману-лабіринту Т. Бен Джеллуна "Притулок для бідних" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 400-407


  У статті з позицій інтермедіальної методології розглянуті поетикальні та жанрово-композиційні характеристики лабіринтової конфігурації в романі Тагара Бен Джеллуна «Притулок для бідних» (1999). Виявлено епістемологічний зв’язок між конкретними ...
475515
  Рог Г.В. Епістемологічні зміщення у турецькій літературі доби Танзимату: концепція поколінь і боротьба між ними // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 411-417. – ISBN 978-966-02-5736-8
475516
  Гончаренко О.А. Епістемологічні основи дидактики Казимира Твардовського // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 90-108. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
475517
  Сегіда К.Ю. Епістемологічні основи дослідження демографічної поведінки / К.Ю. Сегіда, С.О. Завєтний, Д.М. Кузьменко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 122-127. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  В статті розглядаються теоретико-методологічні та поняттєві основи вивчення демографічної поведінки. Визначено сутність поняття "демографічна поведінка" та окремих її складових. Проаналізовані наукові підходи (соціально- філософський, соціокультурний, ...
475518
  ШведЗ.В Епістемологічні особливості інтерпретації поняття релігійне право // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 164-170
475519
  Яковенко Ю.І. Епістемологічні питання щодо ідентифікації громадської думки // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – С. 100-109
475520
  Едвард Вонг Сек Хін Епістемологічні підходи до досліджень у менеджменті = epistemological approaches to management research / Едвард Вонг Сек Хін, Чонг Веі Їнг, Лі Йоу Фуі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 358-366 : табл., рис. – Бібліогр.: 68 назв. – ISSN 1993-6788
475521
  Айтов С.Ш. Епістемологічні підходи історичної антропології та дослідження процесів цивілізаційного і глобалізаційного розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 81-85. – ISSN 2077-1800
475522
  Комар О.В. Епістемологічні ракурси раціональності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні тенденції розвитку проблеми раціональності, підкреслюється сцієнтистський характер останніх. Натомість на основі проведення епістемологічного та метаепістемологічного дослідження пропонується варіант об"єднання ...
475523
  Нев"ярович Н.Ю. Епістемологічні функції античних антропонімів у сучасному постмодерністському романі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 32-35. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
475524
  Сердюк О. Епістемологічні характеристики соціологічного підходу в сучасному правознавстві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 227-236. – ISSN 1993-0909
475525
  Дроздовський Д. Епістемологія аутичної свідомості у романі "Дивний випадок із собакою вночі" Марка Геддона: дискурс пост-постмодернізму // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 108-111. – ISSN 2307-2261
475526
  Петрушенко В. Епістемологія в контексті історико-філософських традицій // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.112-129. – ISSN 1609-5499
475527
  Волошин В.В. Епістемологія релігії: питання верифікації та фальсифікації // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – C. 259-265. – ISSN 2076-1554
475528
  Гарафонова О.І. Епістемологія стратегічного управління розвитком органів досудового розслідування / О.І. Гарафонова, Д.О. Гюльмагомедов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 347-351. – ISSN 2222-4459
475529
  Басенко Р.О. Епістемологія та методологія історико-педагогічного дослідження ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання в ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 9-17. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
475530
  Усатенко Т.П. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст : монографія / Т.П. Усатенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISBN 978-966-189-327-5
475531
  Fндрущенко В. Епістократія освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (81). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
475532
  Омельченко Т. Епістоли // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 175-178
475533
  Копиця М.Д. Епістологічні документи історії української музики : методологія, теорія, практика : автореф. ... д-ра. мистецтвознав. : 17.00.03 / Копиця М.Д. ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М, Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009. – 39 с. – Бібліогр.: 42 назви
475534
  Войцехівська І.Н. Епістологія : Коротк. істор. нарис / І.H. Войцехівська, В.П. Ляхоцький; Головне архівне управління при Кабінеті міністрів України ; Український держ. наук.-досл. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – 53 с. – Бібліогр.: С. 46-52. – ISBN 966-72250-07-5
475535
  Войцехівська І.Н. Епістологія / І. Войцехівська // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 132. – ISBN 966-642-073-2
475536
  Войцехівська І.Н. Епістолологія (- спеціальна історична дисципліна, що вивчає приватні листи як вид історичних джерел) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 220. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
475537
  Войцехівська І. Епістолологія, або епістолографія / І. Войцехівська, М. Дмитрієнко // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 228-237. – ISBN 978-966-06-0538-1
475538
  Беззубець О.В. Епістолярії як джерело з історії національно-демократичного руху в Україні другої половини XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-68. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядається та аналізується епістолярна спадщина діячів українського національного руху 60-90-х рр. XIX ст., простежуються основні напрями, ідеї та тенденції їх діяльності.
475539
  Зимомря М. Епістолярій - чинник творчої взаємодії: Іван Франко як адресат / М. Зимомря, Р. Горак // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 349-362. – ISSN 2411-4758


  У статті акцентовано акцент значення епістолярію як одного із чинників процесу взаємодії творчих особистостей, які репрезентують культури неспоріднених народів. Тут вперше аналізуються листи німецького публіциста й журналіста Йозефа Бекманна, ...
475540
  Качкан В. Епістолярій Богдана Лепкого - глибинне джерело українознавчих знань // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 78-83


  У статті розглянуто невідому епістолярну спадщину Б. Лепкого державних архівів та приватних колекцій. Розкрито тематичний спектр, малознані й невідомі грані життєдіяльності письменника та культурного діяча. Прослідковано часово-просторові межі ...
475541
  Сеник Я. Епістолярій в архіві Омеляна і Тетяни Антоновичів (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 419-477. – ISSN 2524-0315
475542
  Великопольська У. Епістолярій в особовому фонді Мирона Кордуби (з листів М. Антоновича до М. Кордуби) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 271-278.
475543
  Ляхова Ж.Т. Епістолярій Григора Тютюнника в контексті проблеми "література і тоталітаризм" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 84-90. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  На матеріалі епістолярної спадщини Григора Тютюнника розглядається дискримінація творчої індивідуальності автора і української літератури в цілому в період радянського тоталітаризму.
475544
  Набитович І. Епістолярій Дарії Віконської як люстро творчої екзистенції // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2020. – 7. – С. 136-151. – ISSN 2353-5644
475545
  Черкез І. Епістолярій кінця XIX - початку XX ст. як джерело дослідження соціолекту української інтелігенції // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 67-77. – Bibliogr.: С.75-76; 16 назв
475546
  Нечепоренко Л. Епістолярій Лесі Українки як приватний документ та історико-літературне джерело // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 277-283. – ISBN 978-966-600-358-7
475547
  Савчук В.А. Епістолярій Лесі Українки: текстологічне дослідження купюр // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 209-215. – ISSN 1729-360Х


  На матеріалі автографів листів Лесі Українки досліджено купюри у текстах епістолярних пам"яток поетеси, опублікованих у 12-томному зібранні її творів 1975-1979 рр. Проаналізовано причини скорочень, зроблено їх класифікацію згідно зї змістом вилученого ...
475548
  Мазоха Г.С. Епістолярій М. Стельмаха в контексті життя й творчості письменника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 84-90


  У статті вперше досліджено листування М. Стельмаха, проаналізовано приватну кореспонденцію письменника крізь призму епістолярної літературної критики. Встановлено, що епістолярій українського романіста продовжує традиції попередніх епох, але водночас ...
475549
  Цибенко І. Епістолярій М.С. Грушевського як джерело дослідження біографії вченого // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 515-520.
475550
  Кузнєцова О. Епістолярій Миколи Лисенка як джерело вивчення його відносин із галичанами // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 4 (30). – С. 164-173. – ISSN 2224-0926
475551
  Руденко І. Епістолярій Міхала Грабовського: нереалізовані творчі наміри // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 322-325. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Наше дослідження присвячено аналізові нездійснених задумів польського літературного і громадського діяча Міхала Грабовського протягом 30-50-х років ХІХ століття. Розглянуто умови формування і причини, через які не вдалося реалізувати видання часописів, ...
475552
  Швець Н.С. Епістолярій Олекси Гай-Головка як джерело формування його ідейних та художніх поглядів // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 240-245. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
475553
  Мазоха Г.С. Епістолярій Олеся Гончара в контексті суспільно-культурного життя України другої половини XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 95-103. – ISBN 978-966-171-251-4
475554
  Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.01.01 / Курило Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
475555
  Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Курило Л.М.; Луганський нац. пед. ун-т. ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2006. – 200с. – Бібліогр.: л. 168 -200
475556
  Степченко О.П. Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 294-305. – ISSN 2222-4203
475557
  Чепурняк Т.О. Епістолярій Павла Тичини як форма вияву авторського буття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 253-258. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
475558
  Неживий О. Епістолярій правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 червня (№ 11). – С. 14


  Листи Феодосія Рогового.
475559
  Зуб(Руденко) Епістолярій родини Бібікових про події на Кавказі середини ХІХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 350-365. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
475560
  Котяш І. Епістолярій Спиридона Черкасенка: автобіографічний та літературний контексти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 87-93. – ISSN 0236-1477


  Стаття має за мету систематизацію та аналіз літературних джерел епістолярного спадку С. Черкасенка, зокрема раніше не опрелюднених архівних матеріалів - листування письменника з Л. Білецьким, а також епістолярну автобіографію письменника
475561
  Карпінчук Г. Епістолярій Тараса Шевченка: внесок у його дослідження Михайла Новицького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 39-45. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
475562
  Тельвак Віталій Епістолярій у фондах бібліотеки Національного інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві як джерело до вивчення польсько-українських взаємин / Тельвак Віталій, Тельвак Вікторія // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 175-186. – ISSN 0130-5247
475563
  Свириденко О.М. Епістолярій українських письменників-романтиків: проблематика, жанрові особливості та поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Свириденко Оксана Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
475564
  Тюрменко І.І. Епістолярій як джерело до вивчення повсякденного життя митрополита Іларіона у Швейцарії // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 228-233. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
475565
  Базилевський В. Епістолярій як дзеркало душі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 4-5


  До 80-річчя українського письменника Віктора Близнеця
475566
  Базилевський В. Епістолярій як дзеркало душі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 41-59. – ISSN 0208-0710
475567
  Мазоха Г. Епістолярій як засіб розкриття світоглядних орієнтирів (на матеріалі приватного листування І. Франка та В. Стуса) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 9-14. – (Філологічні науки)
475568
  Кіраль С. Епістолярій як ідентифікація особистості (на матеріалі листів Івана Денисюка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 21-33. – ISSN 0236-1477
475569
  Богдан С. Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 23-40. – ISSN 2413-0923
475570
  Головій О. Епістолярна критика Григора Тютюнника // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 23-32. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
475571
  Фідкевич О.Л. Епістолярна проза А.Чехова та ідейно-художні пошуки письменника 80-х - 90-х рр. 19 - полчатку 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: 10.01.02 / Олена Львівна Фідкевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
475572
  Кузьменко В. Епістолярна публіцистика О. Довженка періоду другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-101. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  На основі приватної кореспонденції О.Довженка, його "Щоденника" та статей розкриваються проблеми української епістолярної публіцистики 1941-1945.
475573
  Кузьменко В. Епістолярна публіцистика Юрія Яновського 30-40-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 123-128
475574
   Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : В 2-х томах. – Київ. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-02-3485-6(Т.1)
Т.1 : 1890-1917. – 2005. – 500с.
475575
   Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941) : В 2-х томах. – Київ. – (Наукова спадщина сходознавців). – ISBN 966-8518-49-7(Т.2)
Т.2 : 1918-1941. – 2005. – 359с.
475576
  Іорданова Ю. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського як джерело з історії повсякденного життя науковців радянської доби // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 56-59. – ISBN 978-966-493-651-1
475577
  Шаповал А. Епістолярна спадщина академіка В.М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 668-683. – ISSN 2224-9516


  На основі аналізу епістолярію історика літератури, мистецтвознавця, академіка Всеукраїнської академії наук В.М. Перетца відображено діяльність вченого щодо розвитку українознавчих студій та збереження українських історико-культурних цінностей в Росії. ...
475578
  Магурчак А.М. Епістолярна спадщина Андрія Жука в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 387-395. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
475579
  Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 172л. – Бібліогр.: л.159-172
475580
  Заболотна Тетяна Валентинівна Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Заболотна Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
475581
  Бортніков В. Епістолярна спадщина В.К. Липинського: елітарно-консервативні засади українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 379-390. – ISSN 2524-0137
475582
  Шаповал А.І. Епістолярна спадщина В.П. Андріанової-Перетц в архівах України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 227-247. – ISSN 0320-9466


  Епістолярна спадщина В.П. Адріанової-Перетц зберігається в особових архівних фондах учених України, які зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Центральному державному архіві-музеї літератури і ...
475583
  Забіяка І.М. Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / Іван Забіяка ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 247 с. – ISBN 966-594-279-4
475584
  Забіяка І.М. Епістолярна спадщина Василя Горленка : монографія / Іван Забіяка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город", 2013. – 399, [1] с. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2471-31-1
475585
   Епістолярна спадщина вченого / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 108-120. – ISBN 978-617-7397-32-7
475586
  Старовойтенко І.М. Епістолярна спадщина Євгена Чикаленка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 104-117. – ISSN 0130-5247
475587
  Левкун Я.І. Епістолярна спадщина Івана Борковського, чеського археолога, українця за походженням // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 300-319. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
475588
  Довгий Я. Епістолярна спадщина Івана Пулюя / Я. Довгий, Р. Пляцко // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 595-598. – ISSN 1563-3969
475589
  Капарулін Ю.В. Епістолярна спадщина Іллі Еренбурга та проблема (не)повернення евакуйованих євреїв Калініндорфа (Калінінського) після Голокосту // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 189-203. – ISSN 2617-9113
475590
  Стрельчук Н. Епістолярна спадщина Крсте Петко Місіркова // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.259-269. – ISBN 966-625-033-0


  Крсте Петко Місірков (1874-1926), відомий македонський славіст і національний діяч, про його зв"язок з іншими науковцями в тому числі з університетом Св. Володимира
475591
  Святовець В.Ф. Епістолярна спадщина Лесі Українки : листи в контексті художньої творчості / В.Ф. Святовець. – Київ : Вища школа, 1981. – 183 с.
475592
  Чернов Б. Епістолярна спадщина М. В. Гоголя : думки серйозного історика і враження яскравого викладача // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 3. – С. 1-7.


  Навесні 1834 р. О. С. Пушкін намагається допомогти Гоголю отримати кафедру у Київському Університеті Св. Володимира. Справа застрягла не в Петербурзі, не у міністерстві, а у попечителя Київського навчального округу Брадке.
475593
  Радишевський Р. Епістолярна спадщина М. Обідного часів еміграції / Р. Радишевський, С. Кагамлик // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (556), січень - лютий. – С. 136-152. – ISSN 0130-5247
475594
  Овчієва Л. Епістолярна спадщина М.Л. Кропивницького як джерело вивчення його поглядів на театральне мистецтво // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 250-261. – ISSN 1997-4264
475595
  Кудрявцева З. Епістолярна спадщина Олександра Шишацького-Ілліча // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 151-155.


  На основі епістолярію Олександра Шишацького-Ілліча висвітлено діяльну особистість фольклориста, його сумлінне ставлення до історичного факту, орієнтацію в сучасному йому розвитку культури, творчих взаємозв "язках. Based on the ...
475596
  Волошина А. Епістолярна спадщина Олександри Петрівни Романової // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 33-35. – ISBN 978-966-171-795-3
475597
  Тютюнник О. Епістолярна спадщина Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 215-217
475598
  Демуз І.О. Епістолярна спадщина П.Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 277-293
475599
  Островська Г. Епістолярна спадщина письменника як джерело вивчення його творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 27-28
475600
  Мартиненко Я. Епістолярна спадщина Тараса Шевченка. Листи до Андрія Лизогуба // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 7-8
475601
  Миронець Н. Епістолярна спадщина українських громадсько-політичних діячів доби Центральної Ради як історичне джерело // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 340-347. – ISBN 966-02-0276-8
475602
  Наулко В.І. Епістолярна спадщина Ф.К. Вовка - важливе джерело наукових знань // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 181-185. – ISSN 2227-4952
475603
  Ємчук О.І. Епістолярна спадщина Юрія Меженка в архіві Сергія Маслова // "І тільки незмінна книга !" : зб. ст. до 120-річчя від дня народження Ю.О. Меженка (1892-1969) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [упоряд., наук. ред. Н.В. Стрішенець]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – С. 71-80. – ISBN 978-966-02-6729-9
475604
  Світлик Н.М. Епістолярна спадщина як джерело вивчення культурних контактів Закарпаття і Галичини (1848-1918) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 198-207. – (Історія ; Вип. 24)
475605
  Горбунова Г.А. Епістолярна спадщина як джерело інформації про життя та діяльність митрополита УАПЦ Полікарпа Сікорського // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 3/4 (302/303), травень - серпень. – С. 125-140. – ISSN 0320-9466
475606
  Токарєва Л. Епістолярна та публіцистична спадщина Володимира Набокова: імагологічний аспект // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 30-35. – ISSN 2307-2261
475607
  Шологон Л. Епістолярна та публіцистична спадщина івана Франка як джерело до вивчення національно-культурного житя українців Галичини другої половини ХІХ-початку ХХ ст. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 58-62. – ISSN 1728-9343
475608
  Веремійчик О. Епістолярна творчість Марти Скорупської // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 27 квітня - 11 травня (№ 17/18)


  У 2003 р. д-р іст. наук Н.І. Миронець підготувала до друку книгу "Олена Теліга. Листи. Спогади." Ці документи детально і грунтовно прокоментовані, високо оцінені М. Скорупською.
475609
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-56. – ISSN 0236-1477
475610
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 99-106. – ISSN 0236-1477
475611
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918 рр.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 94-106. – ISSN 0236-1477
475612
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 62-69. – ISSN 0236-1477
475613
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
475614
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 98-102. – ISSN 0236-1477
475615
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 88-98. – ISSN 0236-1477
475616
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) / упоряд., прим. Н. Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 60-66. – ISSN 0236-1477


  Уперше виявлено в архівах, досліджено й публікується взаємне листування В. Винниченка з його нареченою, а потім громадянсько. дружиною Р. Ліфшиць за 1911-1918 рр. Листування містить багату інформацію про стосунки між кореспондентами, їхній світогляд, ...
475617
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 74-80. – ISSN 0236-1477
475618
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 88-96. – ISSN 0236-1477
475619
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 99-104. – ISSN 0236-1477
475620
   Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 105-114. – ISSN 0236-1477
475621
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911-1919) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 109-115. – ISSN 0236-1477
475622
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1911 - 1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 60-66. – ISSN 0236-1477
475623
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (1991-1918) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 78-83. – ISSN 0236-1477
475624
  Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (жовтень-листопад 1911) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
475625
  Миронець Надія Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць (жовтень - листопад 1911) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 80-86. – Бібліогр.: с. 83, 86. – ISSN 0236-1477


  Уперше виявлено в архівах, досліджено й публікується взаємне листування В. Винниченка з його нареченою, а потім громадянською дружиною Р. Ліфшиць за 1911-1918 рр. Листування містить багату інформацію про стосунки між кореспондентами, їхній світогляд, ...
475626
  Бєлих Т.В. Епістолярний жанр і науково-популярні журнали // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 1. – ISSN 2518-7104
475627
  Бабич Н. Епістолярний і науково-публіцистичний контексти поглядів Лесі Українки на мову як код національного буття // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 14-22. – ISSN 2413-0923
475628
  Богдан С. Епістолярний ідіолект Лесі Українки в інтер"єрі родинної комунікації: уліта // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 13. – С. 16-34. – ISSN 2413-0923
475629
  Вовченко В.Б. Епістолярний комплекс М.В. Левитського як просопографічне джерело дослідження особистості визначного українського кооператора (за фондами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 85-102. – ISSN 2222-4203
475630
  Райбедюк Г. Епістолярний образ Івана Чендея // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 13


  Публікація Сидора Кіраля "Зробити щось корисне для свого рідного народу": З епістолярної спадщини Івана Чендея. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. - 212 с.
475631
  Сардарян К.Г. Епістолярний портрет І.В. Жиленко (за матеріалами книги спогадів "Homo feriens") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 215-226


  У статті розглянуто епістолярний портрет видатної письменниці І.В. Жиленко (за матеріалами книги спогадів «Homo feriens»), з’ясовано, що листи автентично вимальовують портрет митця, не приховуючи внутрішніх суперечностей, психологічного й ...
475632
  Шевельов Ю. Епістолярний роман / Ю. Шевельов, О. Забужко // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 65-74
475633
  Трофименко Т.М. Епістолярний роман Христі Алчевської та Олександра Покровського в контексті українського модернізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 120-125. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
475634
  Бурім Д. Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926-1930) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 382-448


  Німеччина була однією з країн, де в міжвоєнний період сконцентрувались не тільки українські політичні, військові, а й потужні інтелектуальні сили – українська інтелігенція, вчені, діячі культури та студіююча молодь. Українці в Німеччині міжвоєнного ...
475635
  Бурім Д. Епістолярні джерела до історії міжвоєнної української еміграції у Німеччині: листування Дмитра Дорошенка з Андрієм Жуком (1926 - 1930) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 382-448
475636
  Богдан С. Епістолярні діалоги Лесі Українки як джерело реконструкції стереотипів міжособистісної комунікації та образів комунікантів: Агатангел Кримський // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 315-337. – ISBN 978-966-600-359-4


  Проаналізовано найпоширеніші мовні засоби, завдяки яким уможливлено реконструкцію образів комунікантів і домінант міжособистісного спілкування за посередництвом епістолярних текстів Лесі Українки. Основну увагу зосереджено на мовному портретуванні ...
475637
  Кузьменко В. Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 69-77. – ISBN 978-966-171-790-8


  Стаття присвячена аналізу епістолярних діалогів Миколи Зерова з Миколою Хвильовим упродовж1923-1926 рр. Зокрема, висвітлюються зразки епістолярної літературної критики, вміщені в приватних кореспонденціях митців, їхні погляди стосовно літературної ...
475638
  Горак Я. Епістолярні документи до історії Дрогобицького часопису "Боян" (1929-1930 рр.) // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротинська, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 2 (40). – С. 85-101. – ISSN 2224-0926
475639
  Пангелова М.Б. Епістолярні традиції І. Котляревського в листах У. Самчука // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 73-80. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
475640
  Куцепал С.В. Епістомологічна функція мови : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.01 / Куцепал С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
475641
  Трінчій В. Епістомологія одного роману // Критика. – Київ, 2002. – Квітень, (число 4). – С. 32-33


  Роман "Дев"ять" Анджея Стасюка.
475642
  Ляшко С.М. Епісторярна спадщина Л.М. Славіна як джерело для вивчення історії археології та історико-біографічних досліджень // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 53-56. – ISSN 0235-3490
475643
  Циганок О. Епітафії Марціала в українських поетиках та риториках XVII - першої половини XVIII ст.: деякі особливості і шляхи рецепції // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 86-94. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто особливості шкільної рецепції епіграм Марціала як взірців епітафій в давній Україні: їх згадували, цитували фрагментарно або повністю тощо
475644
  Богослов Г. Епітафії свт. Григорія Богослова // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 130-153
475645
  Левко О.В. Епітафії свт. Григорія Богослова як взірець ранньовізантійської епіграми // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 125-129


  До ліричних віршів святого Григорія Назіанзина треба віднести, зрештою, досить значний підрозділ (з 223 віршів) його епітафій та епіграм. Правда, ці вірші в основному викликають швидше історичний інтерес, ніж літературно-поетичний. При характеристиці ...
475646
  Циганок О. Епітафії Середньовіччя в українських поетиках XVII - XVIII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 63-68. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто рецепцію епітафій латинського Середньовіччя в українських барокових трактатах словесності. Писані в річищі вченої поезії епітафії відомим історичним особам цитуються в поетиках зрідка. Значно популярнішим, ніж "серйозні" епітафії, ...
475647
  Попружна А.В. Епітафії як атрибут поховальної культури козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 14-18. – ISSN 2076-1554
475648
  Філінюк В. Епітет "новий" у динамічній структурі поетичного тексту Емми Андієвської // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 14-18. – ISSN 0320-3077
475649
  Сидоренко Олеся Михайлівна Епітет у поетичній мові Олександра Олеся (семантика і функції) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Сидоренко Олеся Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 176л. – Бібліогр.:л.130-145
475650
  Сидоренко О.М. Епітет у поетичній мові Олександра Олеся. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Сидоренко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 18л.
475651
  Онопрієнко Т.М. Епітет у системі тропів (лінгвопрагматичний аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 51-55. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
475652
  Дядченко Г. Епітет у структурі мовного портрета людини (на матеріалі поетичної мовотворчості кінця XX - початку XXI століття) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 103-113. – ISSN 1682-3540
475653
  Берегова О.А. Епітет як винятковий засіб формування образності іспанської народної загадки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – C. 3-9


  Цю статтю присвячено вивченню стилістичної мовної одиниці, епітету, закономірностям його функціонування в іспанській народній загадці, а також дослідженню його впливу на реципієнтів для досягнення декодування.
475654
  Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Волковинський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – 421 л. – Додатки: л. 415-421. – Бібліогр.: л. 360-414
475655
  Волковинський О.С. Епітет як елемент архітектоніки та внутрішньої форми літературного твору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Волковинський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
475656
  Берегова О. Епітет як лексико-семантичний засіб декодування референта // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 137-146


  Статтю присвячено встановленню стилістичної специфіки іспанських народних загадок та з"ясовано їх статус як лінгвостилістичного феномену. Іспанську народну загадку досліджено як текстову категорію з певною стилістичною організацією, засоби якої кодують ...
475657
  Лівіцька О.В. Епітетарій образів "очі/eyes" в поезії Д. Павличка і Т. Еліота // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 266-273
475658
  Макар І.С. Епітети-кольороназви у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 116-126
475659
  Дзисюк М. Епітети в мовотворчості поетів сучасної Уманщини // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 64-70. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
475660
  Беценко Т. Епітети з колірною семантикою в мовній картині світу українських народних дум // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 37-58
475661
  Ващенко В.С. Епітети поетичної мови Т.Г. Шевченка. Словар-покажчик / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1982. – 84 с.
475662
  Грицина С.В. Епітети як засіб характеристики адресата у панегіриках XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 67 (1). – С. 29-46. – ISSN 2520-6397


  У статті проаналізовано епітети як один із засобів естетизації барокового тексту, що використовуються для характеристики панегіричного адресата XVII ст. Запропоновано розгляд сполучуваності епітетів, яку щодо адресата поділили на пряму та ...
475663
  Сенькович О.Р. Епітетизація у мовотворчості Б. Антоненка-Давидовича // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 147-153. – ISSN BIB-ID 83558
475664
  Грабовецька Ольга Сергіївна Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мов) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.16 / Грабовецька О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
475665
  Грабовецька Ольга Сергіївна Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української та англійської мови) : Дис... канд. філологічних наук: 10.02.16. / Грабовецька Ольга Сергіївна; Львівський національний ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 200 л. – Бібліогр.: л.176-200
475666
  Гаряча О.С. Епітетна структура як носій художнього "шуму" чи/та інформативності у "Мертвих Душах" М. Гоголя та "Чарівному Ліхтарі" Ю. Крашевського // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 139-145. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена компаративному аналізу поеми «Мертві душі» М. Гоголя і ро- ману «Чарівний ліхтар» Ю. Крашевського. У дослідженні зроблено висновки щодо особливостей організації епітетних структур та визначено специфіку їх функціонування як носіїв ...
475667
  Волковинська І.В. Епітетний комплекс як носій символічних значень у поемі І. Огієнка "На Голготі" // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 164-169. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
475668
  Лівіцька О.В. Епітетні повернення як структурна ознака зв"язаності і цілісності текстового втілення танатологічних мотивів у поетичних текстах Т.С. Еліота // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 59-60
475669
  Лівіцька О. Епітетні структури в поемах Т. Еліота "Чотири квартети" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 244-251. – ISSN 2078-340X
475670
  Волковинський О.С. Епітетні структури і логічні означення у фейлетоні Остапа Вишні "Демократичні реформи Денікіна" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 81-82
475671
  Зіедонис Імантс Епіфанії / Зіедонис Імантс; З латинської мови переклала В. Силава; Для ілюстрацій використ. фотографії Я. Глейзда. – Рига : Латвійська Академічна бібліотека, 2005. – 143с. – ISBN 9984-538-75-3
475672
  Радишевський Р. Епіфанії ранньої поезії Чеслава Мілоша // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 116-121. – ISBN 978-966-3888-379-3
475673
  Ботнер В.С. Епіфанія як "раптова духовна маніфестація" існування особистості в новелі Е. Манро "wood" ("ліс") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 20-26. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
475674
  Сивець Т.В. Епіфанія як домінантна категорія моделі творчого акту в проповідницькій літературі Києворуської держави // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 291-299


  У статті зроблено спробу проаналізувати еволюцію моделі творчого акту з літературно-критичного погляду. Значна увага приділена чернечій традиції книжності на Київській Русі та виокремленню в ній авторського начала. В статье сделана попытка ...
475675
   Епіфізарно-гіпоталамо-гонадні взаємодії в ході статевого дозрівання самців gallus domesticus та coturnix coturnix japonica / М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, І.М. Варенюк, А.С. Пустовалов, Н.О. Бузинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Біологія ; Вип. 33)


  У дослідженнях на японських перепелах та домашніх курях показано залежність функціональної активності гіпоталамо-сім"яникового комплексу від дози та часу введення мелатоніну.
475676
   Епіфізарно-гонадні взаємодії у птахів при блокаді та стимуляції центральних моноамінергічних рецепторів / М.Е. Дзержинський, Р.О. Барчук, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Біологія ; Вип. 34)


  У дослідах на птахах виявили наявність односпрямованих морфофункціональних змін в епіфізі та сім"яниках, викликаних впливом біогенних амінів. Можна припустити, що епіфіз справляє ендокринне забезпечення функціональних та морфологічних відповідей гонад ...
475677
  Усенко В.М. Епіфільтри та однобічні ідеали напівгруп перетворень // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 60-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  В роботі визначаються поняття епіфільтра та коепіфільтра на довільній множині. За допомогою цих понять охарактеризовані однобічні ідеали симетричної напівгрупи.
475678
  Бугина Л.М. Епіфітна мікробіота найбільш поширених сільськогосподарських рослин Закарпатської області : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Бугина Лариса Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 18 назв
475679
  Бойко Т.О. Епіфітні лишайники природних та штучних лісових насаджень Єланецько-Інгульського регіону (Україна, Миколаївська та Кіровоградська обл.) // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 180-187 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0459-1216
475680
  Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Димитрова Л.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009. – 289л. + Додатки : л.232-289. – Бібліогр. : л.201-231
475681
  Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Димитрова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
475682
  Романюк О. Епіцентр життя громади / розмову вів Анатолій Дупляк // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 41). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  Про проблеми і перспективи сучасних книгозбірень розмова з директором Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва Ольгою Романюк.
475683
  Голобородько Я. Епічна географія глибини.(Поетичні інкрустації Ліни Костенко) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-6
475684
  Дроздовський Д. Епічна пам"ять Дерека Уолкотта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51-52)


  Нобелівський лауреат із Карибів зумів перетворити острівну культуру на загальносвітовий скарб.
475685
  Кисельов Й.М. Епічна поезія / Й.М. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 242с.
475686
  Кисельов Й.М. Епічна поезія / Й.М. Кисельов. – Київ, 1961. – 236с.
475687
  Джоганик Я. Епічна проекція карпатського села в українській літературі Словаччини // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 112-122. – ISBN 978-80-89755-32-5
475688
  Куршутов Т.Н. Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Куршутов Темур Ніяверович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
475689
  Зінків І. Епічний інструментарій українців у працях Миколи Лисенка та рорзвиток його ідей у класичній органології першої третини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 82-91. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Досліджено питання українського епічного інструментарію у теоретичних працях Миколи Лисенка. Проаналізовано розвиток його ідей у працях представників української класичної органології першої третини ХХ сторіччя – Філарета Колесси та Гната Хоткевича. ...
475690
  Ніколаєнко О. Епічний погляд М. Гоголя в повісті "Тарас Бульба" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 3-9. – ISSN 2075-1486
475691
  Стасик М.В. Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Микола Васильович Стасик; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
475692
  Стасик Микола Васильович Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Стасик М. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 196 л. – Бібліогр.: л.175-196
475693
  Павлюк Н. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 26-29
475694
  Павлюк Н.Д. Епічність як елемент в українській бароковій драматургії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 114-116
475695
  Чайківський Т.В. Епоксидування ненасичених вуглеводнів фракції С5 органічними пероксидами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Чайківський Т.В.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996. – 15л.
475696
  Прийма А.М. Епоксидування ненасичених вуглеводнів фракції С9 в присутності гетерогенних каталізаторів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Прийма А.М.; МО України. Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1996. – 18л.
475697
  Сингаївська Г.В. Епонiмiчнi найменування в іспанськiй медичній термiнологiї // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 364-373


  Об"єктом лінгвістичного аналізу служать терміни, які активно функціонують в мові науки, утворені на основі особистих імен і прізвищ, - так звані терміни-епоніми або епонімічні назви (ЕН). Статтю присвячено визначенню ролі та місця термінів-епонімів в ...
475698
  Дубяк М. Епоніми як терміни на позначення футбольних понять (на матеріалі французької та іспанської мов) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 81-86. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
475699
  Харик О.В. Епонімічна складова медичної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 330-335


  Стаття присвячена аналізу епонімічної складової медичної термінології як способу репрезентації вузькогалузевих професійних знань лікаря та культурно-історичного досвіду людства. Доведено, що ономастикон медичної термінології, побудований на ...
475700
  Лехніцька С.І. Епонімічний і топонімічний компоненти у фармацевтичній термінології і номенклатури // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 443-448


  У статті розглядаються закономірності формування і функціонування епонімічних і топонімічних назв греко-латинського походження у фармацевтичній термінології і номенклатури.
475701
  Турчин В.М. Епонімічні медичні терміни в синонімічних рядах німецької мови / В.М. Турчин, В.В. Турчин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Шляхом аналізу фактичного матеріалу, а також можливих типів кореляції між економічними термінами класичних і німецьких мов автори даного дослідження дійшли висновку, що синоніми цього виду входять у групу дистинктивно-семантичної синонімії. Привативні ...
475702
  Дзюба М. Епонімічні найменування в українській науковій термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 55-63. – Бібліогр.: Літ.: с. 62-63; 32 назв. – ISSN 1682-3540


  Про особливості термінів, утворених від власних назв, указано також на переваги та недоліки епонімічних найменувань у термінології, окреслено умови доречного використання епонімів у спеціальній мові. The paper analyzes the peculiarities of terms ...
475703
  Бернадська Н.І. Епопея (- зібрання пісень, переказів- один із найдавніших епічних жанрів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 223. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
475704
  Чалий Д.В. Епопея в російській та українській літературах Х1Х ст. / Д.В. Чалий. – Киъв, 1980. – 224с.
475705
  Ільницький М. Епопея іранського народу: [про поему Фірдоусі "Шах-наме"] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 223-227. – ISSN 0868-4790
475706
  Бернадська Н.І. Епос (- слово, розповідь) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 223-224. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
475707
  Левченко М.О. Епос і людина / М.О. Левченко. – Київ, 1967. – 355с.
475708
  Александрова Г. Епос про тварин: методи досліджень у ХІХ столітті : на основі порівняльно-історичних студій Миколи Дашкевича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 60-68. – Бібліогр.: С. 68
475709
   Епоха. – К., 1980. – 280с.
475710
  Гусєв В.І. Епоха / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
475711
  Крицький О.В. Епоха "пост" - нові умови розвитку людини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 105-106
475712
  Ільїн В. Епоха "пост": людина в перспективі "нової духовності" // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 43-49. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто основні проблеми сучасного суспільства, пов’язані із антропологічною кризою, кардинальними змінами у темпоральності, способі буття людини. Проаналізовано ситуацію заміни попередніх гуманістичних ціннісних систем на більш “технізовані”, що ...
475713
  Кошова І. Епоха "статевого буму". В. Винниченко і російська література початку ХХ століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 94-101. – (Філологічні науки)
475714
  Капелюшний В.П. Епоха (- затримка, вихідний момент, визначений час, великий проміжок часу) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 224. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
475715
  Трахтенберг І. Епоха Амосова = Слово про незабутню людину в рік її століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 10


  У списку оголошених ЮНЕСКО знаменних дат 2013 рік значиться як "рік Амосова". У зв"язку з цим у пам"яті спливають спогади, пов"язані з останніми днями Миколи Михайловича.
475716
  Слабоус-Лущенко Епоха безполярного світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 36-37
475717
  Брояко Н.Б. Епоха біг-бендів у розвитку джазу: поява нового типу джазового оркестру / Н.Б. Брояко, В.Ю. Дорофєєва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 98-105. – ISSN 2225-7586
475718
  Кресін О. Епоха Веніаміна Євгеновича Чиркіна (до 90-річчя від дня народження) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 238-240. – ISSN 1026-9932
475719
  Щодра О.М. Епоха вікінгів у Східній Європі: слов’янсько-скандинавські зв’язки в період формування ранніх слов’янських держав. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 9-27. – ISSN 0203-9494
475720
  Малахова О.М. Епоха глобалізації: місце та значення цінностей в житті суспільства // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 172-175. – ISSN 2076-1554
475721
  Чертенко Олександр Епоха Дмитра Затонського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 92-95. – ISSN 0236-1477


  У 1960-1961 роках - декан філологічного ф-ту КНУТШ.
475722
  Крат В. Епоха Дяконова // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Про становлення і розвиток київського електротранспорту.
475723
  Яремчук І. Епоха Евгена Маланюка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 138-140. – ISSN 0868-4790
475724
  Черненко Н.А. Епоха занепаду республіки у дзеркалі історіографічних творів Салюстія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 573-577


  У статті на базі дослідження історіографічних творів Салюстія проаналізовано етичні погляди історіографа на причини соціально-політичної кризи, яка охопила римський республіканський державний устрій на межі ІІ-І ст. до н. е
475725
  Сидоренко Віктор Епоха змін у Дубаї : Профі-екскурс // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 32-35 : Іл.
475726
  Петруенко М. Епоха Івана Грищенка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 3


  Ректором Київського національного університету технологій та дизайну колектив переобрав на другий термін академіка НАПН України Івана Грищенка.
475727
  Ящук Т.І. Епоха історична / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
475728
  Василишин І.П. Епоха й людина в повоєнній прозі І. Багряного (філософсько-екзистенційний дискурс) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 35-41. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті розглянуто екзистенційно-філософські ідеї, пов"язані з темою "епоха й людина", в повоєнній прозі І. Багряного; виділено провідні екзистенційні мотиви, що визначають художньо-філософську основу творів письменника; проаналізовано екзистенційний ...
475729
  Тимошенко Ю. Епоха Кучми закінчилася: Коментар до висунення В.Януковича від парламентсько-уряд. коаліції єдиним кандидатом у Президенти України) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2004. – № 4. – С.4. – ISSN 1810-3944
475730
  Костенко М. Епоха Моргуна: хліб і правда : Письменницькі роздуми про селянського сина / М. Костенко. – Полтава : Полтавський літератор, 2000. – 232с. – ISBN 966-7462-38-2
475731
  Соколова С. Епоха на полотнах // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 30-33
475732
  Вежель Л. Епоха національного злету (Г. Костельник про митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького) // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 650-655. – ISBN 966-02-2347-1
475733
  Левченко Г. Епоха не-героїв // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 14-15


  "Письменниця Марина Єщенко утримує за собою впевнений статус нового жіночого голосу в сучасній українській прозі".
475734
  Стасенко С. Епоха Павличка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 13


  У Національному музеї літератури відкрилася масштабна виставка до 85-річчя від дня народження видатного українського поета й громадського діяча Дмитра Павличка, а також відбулася зустріч з ювіляром.
475735
  Малієнко О. Епоха Патона // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 1 (310). – С. 8-9


  50 років з того дня , коли академіка Бориса Патона обрали президентом НАН України.
475736
  Малієнко О. Епоха Патона триває // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 9 (389). – С. 40-41. – ISSN 2313-559X
475737
  Бойчук М. Епоха під назвою "Іван Їжакевич" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 10


  Минає 140 років від дня народження видатного митця.
475738
  Бушанський В. Епоха Просвітництва і месіанство європейської цивілізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 66-76. – ISSN 2524-0137
475739
  Катюжинська А. Епоха раннього літературного бароко в наукових концепціях В. Шевчука та В. Яременка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити особливості інтерпретації епохи Раннього бароко в наукових працях В. Шевчука та В. Яременка. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу періодизацій епохи українського Бароко, запропонованих науковцями, зроблено акцент на ...
475740
  Юдкін-Ріпун Епоха та епізод у поетичній інтуїції Пантелеймона Куліша // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 3/4 (67/68) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 7-15. – ISSN 1728-6875


  Пізній період творчості П. Куліша позначений відкриттям можливостей поетичного осмислення історії. Цикли історичних подій, від окремих епізодів до цілої епохи, подаються в зворотніх зв"язках як предмет рефлексії. Амбівалентність барокової казуїстики та ...
475741
  Салига Т. Епоха творила Івана Драча, а Драч - епоху. Меморіальні фрагменти // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 3 жовтня (№ 37/38). – С. 8-9


  Відомий літературознавець тарас Салига про класика та його час.
475742
  Павличко Д. Епоха УНР. Відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 19 квітня (№ 15). – С. 5
475743
  Аляєв Г. Епоха цинізму та її критики // Критика. – Київ, 2003. – Жовтень, (число 10). – С. 11-14


  Праця Петера Слотердайка, німецького філософа, есеїста, культуролога "Критика цинічного розуму".
475744
  Капустіна Т.О. Епоха чародіїв : [спадкоємиця Легенди] / Тетяна Капустіна ; [ред.: В. Карпенко ; вип. у світ: О. Волкова, О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 312 с. : іл. – ISBN 966-1516-29-7
475745
  Кресін О. Епоха Чиркіна (до ювілею Вченого) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – C. 203-205. – ISSN 1993-0909
475746
  Антипчук Н. Епохальне значення творчості Олени Пчілки // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 37-41. – ISSN 2519-1942
475747
  Гурчинов М. Епохата на модернизмот во македонската литература и уметност = Epoch of modernism in Macedonian literature and art : научно-истражувачки проект / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 9989-649-94-4
Кн.1 : Критичко-есеистички текстови на Димитар Солев. – 2002. – 354, [1] с.
475748
   Епохе // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
475749
  Марочко В. Епплбом Енн // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 132-133. – ISBN 978-617-642-388-1


  Енн Епплбом - американський історик, письменник та журналіст єврейсько-польського походження. У 2017 році видала свою шосту книгу Red Famine: Stalin"s War on Ukraine (Червоний голод. Війна Сталіна проти України, видана в українському перекладі у 2018 ...
475750
  Голубєва І.В. ЕПР-спектроскопічне дослідження деяких талієвих надпровідників / І.В. Голубєва, В.В. Трачевський, С.А. Неділько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 37-40. – (Хімія ; Вип. 32)


  Проведено ЕПР-спектроскопічне дослідження полікристалічних зразків талієвих ВТНП-матеріалів, в яких талій частково заміщений на срібло, свинець та стибій. Зміни в спектрах ЕПР підтверджують те, що при заміщенні талію на Ag, Pb та Sb відбувається ...
475751
  Зоріна А. Епресіоністична поетика художньої прози Олеся Ульяненка: роман "Жінка його мрії" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 98-109. – ISSN 1728-9572
475752
  Никитина М.Г. ЕПС: "Новые" старые перспективы для Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 26-27
475753
  Коган П.С. Ептон Сінклер / П.С. Коган. – 2-е изд. – Харків, 1931. – 36с.
475754
  Решетова Ептоніми в заголовках англомовних ЗМІ / Решетова, (Сайко) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 270-273


  У статті на основі англомовних ЗМІ здійснено спробу з"ясувати закономірності застосування стійких висловів, зокрема ептонімів, у заголовках медіа-текстів. Відібрано зразки найуживанішіх ептонімів та висвітлено їхні функції у ЗМІ. The author makes an ...
475755
  Гусєв В.І. Ера / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133. – ISBN 966-642-073-2
475756
   Ера високих технологій // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 103-107. – ISBN 966-505-054-0
475757
  Москаленко А. Ера інформації й демократичне суспільство / Анатолій Москаленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-16. – (Журналістика ; Вип. 3)
475758
  Попович О.С. Ера комунікації для землян як шанс вижити // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 83-86. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
475759
  Горбик Р. Ера кульків : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 159-160
475760
  Кулик Н. Ера Патона // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
475761
  Михальчишин Ю. Ера порожнечі: сто років самотності націоналізму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)
475762
  Вітович І. Ера самогубців. Шокуючий звіт ООН: людина знищує планету досі небаченими темпами // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 8 травня (№ 51). – С. 13


  "У понеділок, 6 травня, в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі була представлена коротка версія на 40 сторінках звіту Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманітності та екологічних систем (IPBES). Це головні тези з масштабної глобальної оцінки ...
475763
  Пивовар С.Ф. Ера християнська (наша, нова) / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 133-134. – ISBN 966-642-073-2
475764
  Медведовський Д.Г. Ера цифрових технологій: фінансовий копірайтинг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 112-117. – ISSN 2222-4459
475765
  Год Б.В. Еразм Роттердамський - "наставник Європи": історичні та педагогічні нариси / Б.В. Год, Н.В. Год ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2012. – 206, [1] с. – ISBN 966-7653-56-0
475766
  Год Н. Еразм Роттердамський і рух за оновлення католицької церкви в XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються місце і роль Еразма Роттердамського, лідера європейського гуманістичного руху XVI століття, у боротьбі за реформування діяльності католицької церкви. The place and role of Erasmus of Rotterdam, a leader of the European humanistic ...
475767
  Козлов Є.В. Еразм Роттердамський, Дезідерій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 239-241. – ISBN 966-316-069-1
475768
  Таланова Ж. Еразмус + відкриває перспективні можливості для вищої освіти України // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – березень (№ 3). – С. 2


  5 Березня 2014 року в КНУ імені Тараса Шевченка відбувся Інформаційний день програми Еразмус + у вищій освіті, організований Національним Темпус-офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні та за підтримки ...
475769
   Еразмус+ відкриває вікно можливостей // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 33/34). – С. 1


  12 проектів за участі 10 українських громадських організацій та одного вишу - Українського католицького університету - отримали перемогу за напрямом КА2:CBY "Розвиток потенціалу молоді" Програми ЄС Еразмус+. На реалізацію ідей вони отримають понад 1,4 ...
475770
  Малолєткова О. Еразмус+: 750 тисяч євро на українські проекти // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 147). – С. 1-2


  Цього року в конкурсі Жана Моне (натхненника європейської інтеграції) програми Європейського Союзу Еразмус+ перемогли 22 українські проекти. Їхні виконавці отримають майже 750 тисяч євро на розвиток європейських досліджень. Виконавці завдань — ...
475771
  Новиков-Прибой Ералашный рейс / Новиков-Прибой. – Мурманск, 1983. – 262с.
475772
  Езерская Н.А. Ерануи Асламазян. / Н.А. Езерская. – М, 1972. – 135с.
475773
  Ляпунова Н.В. Ератизація як засіб стилістичної неології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 386-391


  У статті розглядається явище еративу та ератографії. Навмисне підкреслене викривлення мовної норми (ератизація) розглядається як однин із засобів стилістичної неологізації. Наводиться історія терміну, а також можливі класифікації еративів та засоби їх ...
475774
  Ситдикова І.В. Ератографія у сфері сучасної інтернет-комунікації / І.В. Ситдикова, А.В. Дубровіна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 292-296


  При дослідженні мови SMS-повідомлень та Інтернет-чатів виникає необхідність детального вивчення поняття ератив – невід"ємної складової сучасної російськомовної Інтернет-комунікації. Це явище нове для сучасної лінгвістики й потребує докладного аналізу. ...
475775
  Блох Ю.И. Ерванд Когбетлянц на шахматной доске ХХ века // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 184-192 : фото. – Библиогр.: с. 192. – ISSN 0203-3100
475776
  Макарян А.М. Ерванд Отян (Жизнь и творчество) : Автореф... докт. филол.наук: / Макарян А. М.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1967. – 68л. – Бібліогр.:с.68
475777
  Пилипчук О. Ервін Чаргафф - генеалогія, дитинство і навчання в гімназіях // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 62-65
475778
  Пилипчук О. Ервін Чаргафф - основоположник теорії ДНК // Дванадцяті наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 17 листоп. 2016 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВВ ДЕТУТ, 2016. – С. 54-58
475779
  Винниченко І. Ергардт Федір Федорович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 310-311. – ISBN 978-966-7863-77-7
475780
   Ергардт Федір Федорович (1828-1895) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 145. – ISBN 978-966-439-754-1
475781
   Ергардт Федір Федорович (1828-1895) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 160. – ISBN 978-966-933-054-3
475782
  Павлова С.В. Ергатична система керування нелінійним нестаціонарним об"єктом в особливих критичних режимах. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03. / Павлова С.В.; Ін-т косміч. досліджень. НАН України та нац. косміч. агентсва України. – К., 2000. – 17л.
475783
  Дудка С.-Р.О. Ергодизайнерські принципи організації інтер"єрних просторів ресторанних закладів : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
475784
  Банах Т.О. Ергодичні деформації нелінійних гамільтонових систем та локальна гомеоморфність метричних просторів / Т.О. Банах, А.К. Прикарпатський // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України ; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ ; Українське математичне т-во ; голов. ред. Самойленко ; редкол.: Абдуллаєв Ф., Березанський Ю.М., Гутлянський В.Я. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Т. 15, № 3. – С. 332-344. – ISSN 1810-3200
475785
  Глиняна К.В. Ергодичність відносно просторової змінної дискретних за часом стохастичних потоків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
475786
  Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Голомозий В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 185 л. + Додаток: л. 141-172. – Бібліогр.: л. 173-185
475787
  Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Голомозий В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
475788
  Зимовець Г.В. Ергоніми як ососбливий тип знаків // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 257-261


  У статті розглядається проблема семіотичного статусу власних назв. Автор обгрунтовує необхідність врахування чинника суб"єкта в теорії мовного знака та застосовує фреймовий підхід до опису семантики ергонімів. В статье рассматривается проблема ...
475789
  Летюча Л. Ергонімічний простір Переяслав-Хмельницького: лексико-семантичний аналіз // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 232-242. – ISBN 978-617-639-227-9
475790
  Денисов В.Г. Ергономіка / В.Г. Денисов. – К., 1971. – 104с.
475791
  Поплавська О.М. Ергономіка : навчальний посібник / О.М. Поплавська ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 320 с. – ISBN 966-574-887-4
475792
  Голобородько В.М. Ергономіка для дизайнерів : підручник для студ. вищ. навч. закл. дизайнер. спрямування / Віталій Голобородько ; [Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв]. – Харків : ХДАДМ, 2012. – 378 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 367-372. – Бібліогр.: с. 357-366. – ISBN 978-966-8106-68-2
475793
  Денисов В.Г. Ергономіка і наука управління / В.Г. Денисов, В.О. Сумін. – К., 1973. – 64с.
475794
  Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 193-205. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються проблеми оптимізації розумової діяльності, у зв"язку з чим пропонується уніфікація мови науки (передусім у сфері мовознавства, логіки, психології), а також розробляється типологія помилок метамови на рівні терміновикористання, ...
475795
  Зарицький М.С. Ергономіка розумової діяльності / М.С. Зарицький. – Київ : Зовнішня торгівля, 2011. – 30, [2] с. – Бібліогр.: с. 28-30. – ISBN 978-966-8517-39-6
475796
  Сьомка С.В. Ергономіка та ергодизайн : підручник / Сергій Сьомка ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 603, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 598-603. – ISBN 978-966-452-240-0
475797
  Буров О.Ю. Ергономіка/людський чинник в інформатизації освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 30-37. – ISSN 2304-0629
475798
  Дєордіца Т.Ю. Ергономічна якість академічних мультимедіа-презентацій: критерії для самостійного оцінювання / Т.Ю. Дєордіца, С.В. Білевич // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 59-61. – ISBN 978-966-698-283-7
475799
  Барченко Н.Л. Ергономічне забезпечення діалогової людино-машинної взаємодії в модульних системах електронного навчання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Барченко Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2019. – 25 с., [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 49 назв
475800
  Протасенко О.Ф. Ергономічні аспекти екологічної безпеки / О.Ф. Протасенко, А.А. Івашура // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
475801
  Шпачук В.П. Ергономічні аспекти систем випробувань об"єктів просторової структури на вібронадійність / В.П. Шпачук, В.В. Дудко, І.В. Костенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 2-7 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
475802
  Чопенко Євген Федорович Ергономічні аспекти стереоскопічних спостережень в автоматизованих комплексах і системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.02 / Чопенко Є. Ф.; МО і НУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
475803
  Мигаль Г.В. Ергономічні основи дослідження життєздатності систем "людина - техніка - середовище" в складних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.04 / Мигаль Галина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – 45 с. – Бібліогр.: 84 назв.
475804
  Скидан С.О. Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі : Автореф... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Скидан С.О.; Нац. пед. ун-т. – К, 1999. – 36л.
475805
  Борсук С.П. Ергономічні основи проактивної кваліметрії закономірностей прояву людського чинника в аеронавігаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.04 / Борсук Сергій Павлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 71 назва
475806
  Буров О.Ю. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психоaізіологічних моделей діяльності : Автореферат дис. ... д-ра техн. наук: Спец. 05.01.04 / Олександр Юрійович Буров; МОН України; Харк. нац. акад. міського гос-ва. – Харків, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 39 назв
475807
  Ісакова Є.П. Ергономічні показники категорії стану в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 76-82. – ISBN 966-581-295-5
475808
  Якушина Т.В. Ергономічні правила створення аудіовізуальних засобів для електронних підручників // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 255-261. – ISBN 978-966-644-248-5


  У статті розглядаються питання визначення системи правил, виконання яких забезпечує ергономічність процесу створення аудіовізуальних електронних засобів та їх включення у інформаційне поле електронного підручника для отримання наукового обгрунтованого ...
475809
  Денисов В.Г. Ергономічні проблеми АСУ / В.Г. Денисов, В.В. Сокол. – К., 1977. – 48с.
475810
  Ісакова Єлизавета Павлівна Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова : Дис....кандид.філолог.наук:10.02.04 / Ісакова Єлизавета Павлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 228л. – Бібл.:с.199-225
475811
  Ісакова Є.П. Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.04 / Ісакова Є.П.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
475812
  Бісмак О.В. Ерготерапія як складова частина реабілітаційного процесу при невропатіях верхніх кінцівок // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 67-71. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-7894
475813
  Дімулі А. Ердилон : поезії / Ангелікі Дімулі ; [пер. із новогр. і післямова Н.А. Назарова ; передм. та пер. з фр. Д.О. Чистяка]. – Київ : Жовтий О.О., 2012. – 66 с. : портр. – (Ecloga). – ISBN 978-966-525-119-4
475814
  Ульген С. Ердоган - миротворець? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5 квітня (№ 60)
475815
  Корсунський С. Ердоган виніс урок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5 листопада (№ 201). – С. 3


  Для України результати виборів у Туреччини є позитивом.
475816
  Корсунський С. Ердоган втрачає відсотки / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 59). – С. 3


  Про причини поразки правлячої в Туреччині Партії справедливості та розвитку на місцевих виборах.
475817
  Замікула М. Ердоган знайшов "Джерело миру". Туреччина розпочала військову кампанію на півночі Сирії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Безпекова ситуація в Сирії знову загострюється. 9 жовтня Туреччина розпочала нову військову кампанію на території цієї держави. Операція "Джерело миру" може не лише похитнути той крихкий баланс сил, який встановився останніми роками між основними ...
475818
  Сірук М Ердоган і "право на самозахист" / М Сірук, О Богомолов, Д. Тріантафілу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 19-20 лютого (№ 29/30). – С. 6


  Експерти - про можливі геополітичні наслідки теракту в Анкарі.
475819
  Семиволос І. Ердоган і демонстрація лестощів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 серпня (№ 140). – С. 3


  Російсько-турецькі відносини. "Одна справа назвати Володю другом, а інша - змінити чутливу для турків політику".
475820
   Ердоган ініціює створення єдиного антитерористичного фронту мусульманських країн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 листопада (№ 212/213). – С. 6
475821
  Пушкарук Н. Ердоган назвав Путіна окупантом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 лютого (№ 21). – С. 11
475822
  Пашаєв О. Ердоган не зміг стати лідером всіх турків... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 5


  Репортаж українського очевидця: обличчя сьогоднішнього протесту - молодь XXI століття.
475823
  Пушкарук Н. Ердоган: ставка на 2019 рік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 квітня (№ 68). – С. 3


  Як вплинуть на розвиток відносин між Києвом і Анкарою та на саму Туреччину результати конституційного референдуму.
475824
  Пфіценмайєр М. Ердоганів трюк з біженцями // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 11 (643), 13-19.03.2020. – С. 41. – ISSN 1996-1561


  "Як заявляє турецький уряд, через війну в Сирії в нього немає іншого вибору, ніхж дозволити біженцям їхати в Європу. До того ж він систематично підвозить мігрантів до Греції. Але, за даними die Welt, більшість з них не сирійські біженці."
475825
  Кравченко В. Ердоганова перемога // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Незважаючи на протести опозиції, на референдумі із внесення змін до Конституції турки проголосували за посилення повноважень глави держави й трансформацію Туреччини з парламентської республіки в президентську. Це найбільш масштабна і системна реформа ...
475826
  Зендкер М. Ердоганова подвійна гра з Ізраїлем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Турецький президент прийняв членів палестинської організації спротиву ХАМАС - і це випад проти Ізраїлю. Але ситуація між Анкарою та Єрусалимом на диво спокійна. І ось чому.
475827
  Арутюнян Н.А. Ереван-2750 : краткий путеводитель-справочник / Арутюнян Н.Я. – Ереван : Айстан, 1968. – 116 с. – (Союз журналистов Армении)
475828
  Яралов Ю. Ереван / Ю. Яралов. – Москва, 1948. – 110 с.
475829
  Яралов Ю.С. Ереван / Ю.С. Яралов. – Москва, 1960. – 72 с.
475830
   Ереван. – Ереван, 1960. – 167с.
475831
  Арутюнян В.М. Ереван / В.М. Арутюнян, М.М. Асратян, А.А. Мелткян. – Москва : Стройиздат, 1968. – 279 с., [15] рис. – Библиогр.: с. 278
475832
  Секоян В.Г. Ереван : Краткий путеводитель / В.Г. Секоян. – Ереван, 1968. – 50с.
475833
  Есаян С.А. Ереван : археологический очерк / С.А. Есаян. – Ереван : Айастан, 1969. – 111, [85] с.
475834
   Ереван в цифрах. (статист. сборник). – Ереван, 1968. – 224с.
475835
   Ереван за 1958-1963 годы. Статистический сборник. – Ереван, 1965. – 197с.
475836
   Ереван за 40 лет в цифрах. Статистический сборник. – Ереван, 1960. – 163с.
475837
  Иофа Л.Е. Ереван столица Армянской ССР / Л.Е. Иофа, С.М. Дульян. – Москва, 1950. – 48 с.
475838
  Симонян А.П. Ереван. / А.П. Симонян. – Ереван, 1963. – 548с.
475839
  Симонян А.П. Ереван. / А.П. Симонян. – Ереван, 1965. – 532с.
475840
  Григорян А.Г. Ереван. Гарни. Гегард / А.Г. Григорян, Н.С. Степанян. – Москва, 1985. – 207 с.
475841
  Агаян А.И. Ереван. Достопримечательные места. : справочник-путеводителя / А.И. Агаян. – Ереван : Айпетрат, 1957. – 120 с., ил.
475842
  Борян Г. Ереванские рассветы : стихи / Г. Борян; пер. с арм. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1948. – 132 с.
475843
  Гарибджанян Л.П. Ереванский государственный университет (1920-1930 гг.) / Л.П. Гарибджанян. – Ереван : Айаста, 1971. – 228 с.
475844
  Гарибджанян Л.П. Ереванский государственный университет, 1920-1930 гг. / Л.П. Гарибджанян. – Ереван : Митк, 1965. – 296с. – Книга на армянском языке
475845
  Петросян Г. Ереванский государственный университет. К 20-летию со дня основания / Г. Петросян; Ереванский государственный университет. – Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1941. – 36с.
475846
  Овесян Рафик Маркович Ереванский промышленный узел (экономико-географическое исследование) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Овесян Рафик Маркович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
475847
   Ереванское землетрясение 7 января 1937 года. Сейсмологич. и инженерное обследование. – Тбилиси, 1937. – 77с.
475848
  Жигмэд Ч. Еревлийн дээж / Ч. Жигмэд. – Улаанбаатар, 1961. – 136с.
475849
  Распоркин Ф.П. Еремей. / Ф.П. Распоркин. – Москва : Правда, 1982. – 47с.
475850
  Незлобин Н. Еремин клад / Н. Незлобин. – Москва, 1935. – 160с.
475851
   Еренсей. – Улан-Удэ, 1968. – 208с.
475852
  Балла Ольга Еретик - ортодокс // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 8 (986). – С.98-102. – ISSN 0130-1640
475853
  Шевченко Т.Г. Еретик : Антирелигиозные стихи и поэмы / Т.Г. Шевченко. – Москва : Политиздат, 1964. – 39 с.
475854
  Супек И. Еретик / И. Супек. – М., 1979. – 316с.
475855
  Супек И. Еретик / И. Супек. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 317 с.
475856
  Шевченко Т. Еретик (Шафарикові) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 636-646. – ISBN 978-966-500-300-7
475857
  Курбатов К.И. Еретик Жоффруа Вале: Роман. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 205с.
475858
  Гауптман Г. Еретик из Соанны / Г. Гауптман. – Пб., 1923. – 105с.
475859
  Замалеев А.Ф. Еретики и ортодоксы : очерки древнерусской духовности / А.Ф. Замалеев, Е.А. Овчинникова. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 208 с., [32] с. илл. – (Культура и религия). – ISBN 5-289-00863-2
475860
  Евгеньев П.К. Ерзовка / П.К. Евгеньев. – Казань, 1966. – 148с.
475861
  Симончук О. Ерик Олін Райт (1947-2019) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред. В. Степаненко ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 5-8. – ISSN 1563-3713
475862
  Хоменко І.В. Еристика : Навчальний посібник / І.В. Хоменко; Ін-т післядипл..освіти КНУ ім. Т. Шевченка;Рец.: Конверський А.Є., Сагач Г.М. – Київ, 2000. – 124с. – ISBN 966-95792-1-Х
475863
  Хоменко І.В. Еристика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Хоменко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 280с. – Шифр дубл.1 Хоме.Доп.карт.ст.,. – ISBN 978-966-364-597-1
475864
  Хоменко І.В. Еристика в структурі сучасного логічного знання // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 173-180
475865
  Крикун В.Ю. Еристика, теорія і практика аргументації (на прикладі курсу для студентів спеціальності "Журналістика") // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу : V міжнар. наук.-практ. конф. (3-4 трав. 2012 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 92-93
475866
  Хоменко І.В. Еристика. Мистецтво полеміки : Навч. посібник / І.В. Хоменко; МОН України.КНУШ. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 192с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-96-7
475867
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09. 00. 05. - історія філософії / Крикун В. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 162л. – Бібліогр.: л. 153 - 162
475868
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Крикун В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
475869
  Крикун В.Ю. Еристична проблематика у творах Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується творчий доробок видатного античного філософа Аристотеля у галузі мистецтва суперечки. Розглядаються його основні положення у сфері міркувань людини. This article devoted to Aristotle"s legacy in the sphere of the theory of ...
475870
  Ковтун Т. Еристичні аспекти діяльності журналіста // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 15-19


  У статті аналізуються деякі аспекти організації піблічного спору в телесфері, під час теледебатів, ток-шоу тощо. Наводяться основні правила ведення полеміки та організації успішного спору. Приділяється увага місцю ерестики в системі діяльності ...
475871
  Білоус Еристичні аспекти флейму як суперечки в інтернет-мережі / Білоус, О // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 63-65
475872
  Акименко В.Я. Еритемна доза як один із критеріїв гігієнічної регламентації інсоляції / В.Я. Акименко, Н.М. Стеблій // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
475873
  Яценко О. Еритрометрія у вивчені адаптивних та реактивних станів спортсменів впродовж тренувального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-50. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз індивідуальних особливостей змін показника мінливості еритроцитів (ПМЕ) та співвідношення різних типів клітин еритрону у обстежених баскетболістів впродовж тренувального процесу. Всього було обстежено 7 спортсменів впродовж 13-16 ...
475874
   Ерік Еріксон (Erik Erikson) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 148-160. – ISBN 978-966-518-287-0
475875
  Панч П. Ерік шукає щастя / П. Панч. – Київ : Дитвидав, 1960. – 243 с.
475876
  Вітторіні Е. Еріка, та інші твори / Е. Вітторіні. – Київ, 1969. – 380с.
475877
  Поп Ю.І. Еріх Лясота й переговорний процес про перехід козаків на службу до австрійського імператора Рудольфа II // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 4-12
475878
   Еріх Фромм (Erich Fromm) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – C. 137-147. – ISBN 978-966-518-287-0
475879
  Буряк Н. Еріх Фромм про насильство у релігіях світу // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – С. 29-43. – ISSN 2310-0923
475880
  Ільчук Л.П. Еріх Фромм: творчість як міжнаукова проблема // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 20-24. – ISSN 2226-3209
475881
   Еріху Соловйову - 80 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 493. – ISSN 2227-7153
475882
  Исамиддинов М.Х. Еркурган / М.Х. Исамиддинов, Р.Х. Сулейманов. – Ташкент, 1984. – 160с.
475883
  Марчук В.П. Ерліх Євген (- правознавець, соціолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 234. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
475884
   Ерліхівський журнал = Ehrlich"s journal : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет. – ISSN 2522-4883
Вип. 1. – 2017. – 88 с.
475885
   Ерліхівський збірник : наукові статті та повідомлення викладачів, аспірантів та співробітників юридичних факультетів Чернівецького і Київського університетів. – Чернівці : [б. в.], 1994-
Вип. 2. – 1995. – 212, [4] c.
475886
   Ерліхівський збірник : Наукові доповіді та повідомлення. – Київ, 1994-. – ISBN 966-568-466-3
№ 3. – 2002
475887
   Ерліхівський збірник : наукові доповіді та повідомлення / Юридич. ф-т Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 1994-
Вип. 6. – 2012. – 200 с.
475888
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Л.
1. – 1955. – 468с.
475889
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Ленинград
2. – 1955. – 500с.
475890
  Марков А.Я. Ермак / А.Я. Марков. – М, 1962. – 104с.
475891
   Ермак. – Новосибирск, 1980. – 95с.
475892
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Барнаул, 1986. – 527с.
475893
  Скрынников Р.Г. Ермак / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1986. – 158с.
475894
  Федоров Е.А. Ермак / Е.А. Федоров. – Иркутск, 1990. – 527с.
475895
  Скрынников Р.Г. Ермак / Р.Г. Скрынников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1992. – 158с.
475896
  Иванов А.С. Ермак / Иванов А.С. – Москва : Б. и., 1993. – 96 с. – В изд. также: Давння пастораль : роман / Рогов А.П. – (Роман-газета : народный журнал, ISSN 0131-6044 ; № 11/12 (1209/1210))
475897
  Скрынников Р.Г. Ермак / Руслан Скрынников. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 256с., [ 8л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1300 (1100)). – ISBN 978-5-235-03095-4
475898
  Мухин В.В. Ермак Тимофеевич / В.В. Мухин. – Пермь, 1957. – 46с.
475899
  Сутормин А.Г. Ермак Тимофеевич / А.Г. Сутормин. – Иркутск, 1981. – 176с.
475900
  Пухначев В.М. Ермак. / В.М. Пухначев. – М., 1975. – 63с.
475901
  Бузукашвили М.И. Ермак. / М.И. Бузукашвили. – Москва, 1989. – 142с.
475902
  Колесников А.Д. Ермак:Ист.очерк. / А.Д. Колесников. – Омск, 1983. – 72с.
475903
   Ермаков Николай Степанович. Выставка произведений. Москва. 1982. – М., 1982. – 11с.
475904
   Ермакова Вера Георгиевна. Выставка произведений. Москва. 1977. – М., 1977. – 12с.
475905
  Бажов П.П. Ермаковы лебеди : Уральские сказы / П.П. Бажов. – Свердловск : Военгиз, 1946. – 64 с. – (Библиотека журнала "Красноармеец" ; "1(46), 1946)
475906
  Улин И.И. Ермигинский почин. / И.И. Улин. – М., 1960. – 259с.
475907
  Кулешов Е.А. Ермил-великомученник и др. / Е.А. Кулешов. – Ярославль, 1962. – 28 с.
475908
  Бердинских В.А. Ермил Костров : судьба поэта / Бердинских В.А. – Киров : Волго-Вятское книжное издательство. Кировское отделение, 1989. – 142, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 119-123. – (Выдающиеся деятели и уроженцы Вятского края)
475909
   Ермилова-Платова Е.Ф. 1895-1974. Платов Ф.Ф. 1895-1967. Живопись, графика. Каталог. – М., 1988. – с.
475910
  Афанасьева Т.И. Ерминия архиерейской литургии в составе "Толковой службы": датировка и локализация памятника // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2012. – № 1 (47). – С. 103-107. – ISSN 2071-9574


  Литургия - главнейшее христианское богослужение у православных, католиков и в некоторых других церквях, на котором совершается таинство Евхаристии. Основные песнопения литургии ведут историю с глубокой древности.
475911
  Улин И.И. Ермишинский почин. / И.И. Улин. – М., 1960. – 259с.
475912
  Зиник Зиновий Ермолка под тюрбаном // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 114-122 : рис., фото
475913
  Гордин Яков Ермолов : Солдат и его империя : проза : роман / Окончание. Нач. в № 11, 12, 2009; № 4, 5, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 32-73. – ISSN 0321-1878
475914
  Гордин Я. Ермолов: Солдат и его империя : проза: главы из книги / окончание. Нач. в № 11, 12. 2009; № 4-6, 9, 10, 2010 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 66-105. – ISSN 0321-1878
475915
  Щепкина-Куперник Ермолова / Щепкина-Куперник. – Москва : Искусство, 1972. – 200 с.
475916
  Щепкина-Куперник Ермолова / Щепкина-Куперник. – 3-е изд., испр. – Москва : Искусство, 1983. – 192 с.
475917
   Ермолова М.А.. – М, 1954. – 47с.
475918
  Аляєв Г.Є. Ерн Володимир Францевич // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1017-1018. – ISBN 966-316-069-1
475919
  Шевченко Віктор Ернан Кортес - відкривач Центральної Америки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51 : Фото
475920
  Гюго В. Ернані / Віктор Гюго ; пер. з фр. мови Максима Рильського. – Київ : Мистецтво, 1952. – 188 с.
475921
  Дроздовський Д. Ерненст Гемінгвей: мачо, якого здолала депресія // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 9/12. – С. 226-237. – ISSN 0130-321Х
475922
  Шпорлюк Р. Ернест Геллнер та історія націоналізму // Критика. – Київ, 1998. – Березень, (число 3). – С. 8-13


  Ернест Андре Геллнер (англ. Ernest Gellner; 9 грудня 1925 — 5 листопада 1995) — англійський філософ і соціальний антрополог, професор філософії, логіки та наукового методу Лондонської школи економіки Лондонського університету (1962—1984), професор ...
475923
  Безушко В. Ернест Гемінгвей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 164, вересень : вересень. – С. 17-21
475924
  Денисова Т.Н. Ернест Хемінгуей : Життя і творчість / Т.Н. Денисова. – Київ : Дніпро, 1972. – 164с.
475925
  Біленко Василь Ернесто Антоніо Сенті Даріас: "Я кубинець на сто відсотків" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 40-41 : фото
475926
  Огуреева Г.Н. Ерники южной половины Советского Дальнего Востока : Автореф... канд. геогр.наук: / Огуреева Г. Н.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 18л.
475927
  Безушко В. Ернст Гемінгвей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 165, жовтень : жовтень. – С. 10-12
475928
   Ернст Кречмер (Ernst Kretschmer) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 26-33. – ISBN 978-966-518-287-0
475929
  Курас І. Ернст Микола Львович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 406-407. – ISBN 966-642-207-7
475930
  Звагельський В.Б. Ернст Микола Львович (Людвигович) // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 22-24. – ISBN 966-566-120-5
475931
  Пащенко І.В. Ернст Моро: повертаючи імена / І.В. Пащенко, О.Г. Іванько // Здоров"я дитини : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Дніпро держ. мед. ун-т ; Донец. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Абатуров О.Є. ; редкол.: Бекетова Г.В., Больбот Ю.К., Волосовець О.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 16, № 7. – С. 48-50. – ISSN 2224-0551
475932
  Трояновський О. Ернст Рабель в науці міжнародного приватного права // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 348-349
475933
  Лясс М. Ернст Тельман / Михайло Лясс ; З передмовою Георгія Дімітрова. – Харків : Український робітник, 1934. – 192 с.
475934
   Ернст Тельман : борець за мир і свободу. – Київ : Партвидав, 1938. – 63 с.
475935
  Винниченко І. Ернст Теодор-Ріхард (Федір Людвигович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 311-322. – ISBN 978-966-7863-77-7
475936
  Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман : життя і творчість / А.П. Шамрай. – Київ : Дніпро, 1969. – 301 с.
475937
  Іскорко-Гнатенко Ернст Ф.Л. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 108-109. – ISBN 978-617-7442-69-0
475938
  Побожій С.І. Ернст Федір (Теодор) Людвигович // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 24-26. – ISBN 966-566-120-5
475939
  Казьмирчук Г.Д. Ернст Федір Людвігович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 204. – ISBN 96966-8060-04-0
475940
  Панькова С. Ернст Федір Людвігович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 194-204. – ISBN 966-02-3529-1
475941
   Ернст Федір Людвігович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 182. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
475942
  Короткий В.А. Ернст Федір Людвігович (1891-1942) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 286-287. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
475943
   Ернст Федір Львович (Теодор-Ріхард Людвігович) (1891-1942) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 160. – ISBN 978-966-933-054-3
475944
  Давлєтов О. Ернст Юліус Рьом - начальник штабу СА й "незамінний сторонній" // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 83-91. – ISBN 978-966-02-7255-2
475945
  Жмир Володимир Федорович Ернст Юнгер - хто він? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-35. – Бібліогр.: с. 16-18, 21-35. – ISSN 0235-7941
475946
  Стрельцов В.О. Ерозії -надійний заслін. / В.О. Стрельцов. – Дніпропетровськ, 1982. – 80с.
475947
   Ерозійна деградація грунтів України за впливу змін клімату / О.Г. Тараріко, Т.Л. Кучма, Т.В. Ільєнко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – C. 7-15. – ISSN 2077-4893
475948
  Дудник О.М. Ерозійне районування території Черкаської області та боротьба з ерозією грунтів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 59-63. – Бібліогр.: 14 назв
475949
  Славгородська Ю.В. Ерозійні втрати грунту в агроландшафтах Старобільської схилово-височинної області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 206-211 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 211. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
475950
  Ковальчук І.П. Ерозійні процеси Західного Поділля: польові, стаціонарні, експериментальні та морфометричні дослідження : монографія / І.П. Ковальчук. – Київ ; Львів : Ліга-Прес, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – До 350-річчя Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка і 115-річчя Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – Бібліогр.: с. 177-195. – (Західне Поділля). – ISBN 978-966-397-191-4
475951
  Бортник С.Ю. Ерозія (- роз"їдання, в геології - руйнування гірських порід водою та різного роду твердими уламками) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 237. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
475952
  Бутирська Н. Ерозія азійського партнерства. Вашингтон переглядає свої стосунки з Сеулом і Токіо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 4


  "США зажадали від своїх східноазійських партнерів - Південної Кореї та Японії - істотно збільшити витрати на утримання американського контингенту на їхніх територіях. За офіційною версією, в такий спосіб Сполучені Штати реалізують зміну глобальної ...
475953
  Горшенін М.М. Ерозія гірських лісових грунтів та боротьба з нею / Горшенін М.М. – Львів, 1972. – 148 с.
475954
  Скородумов О.С. Ерозія грунтів і боротьба з нею. / О.С. Скородумов. – К, 1961. – 238с.
475955
  Волощук М.Д. Ерозія грунтів Південно-західної частини України і Республіки Молдова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 26-32 : табл., схема. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
475956
  Гуменюк А.І. Ерозія грунтів та заходи боротьби з нею / А.І. Гуменюк; Льовшин І.М. – Київ : Академія Наука Української РСР, 1949. – 32 с.
475957
  Гріневецький В.Т. Ерозія грунтів у східній частині Кагарлицького району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 104-109. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 6)
475958
  Волощук М.Д. Ерозія грунтів України: еволюція теорії та практики : монографія / М.Д. Волощук, Н.І. Петренко, С.В. Яценко ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Нілан-ЛТД, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Зворот. тит. арк. парал. англ. – Бібліогр.: с. 313-324. – ISBN 978-617-7212-01-9
475959
  Кучерук О.Д. Ерозія грунту: як їй запобігти? / О.Д. Кучерук. – Львів : Каменяр, 1984. – 40с.
475960
  Малий І.Й. Ерозія довіри до інститутів держави та конкурентоспроможність національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 81-88


  Обгрунтовується функціональна взаємозалежність міє ерозією довіри до інститутів держави та упущеними можливостями щодо забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
475961
  Великанов В.А. Ерозія та екзотектонічні складки Придністров"я / В.А. Великанов, Заїка-Новацький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 119-126 : Карта, рис. – Бібліогр.: 12 назв
475962
  Майстренко Л. Ерос безперервних перевтілень Метаморфоз Овідія // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 48-54. – ISSN 2300-1062
475963
  Ревакович М. Ерос і вигнання // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 28-32


  Поетичний доробок гурту українських поетів еміграції - Нью-Йоркської групи.
475964
  Жорнокуй У.В. Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича й Міхала Хороманського) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Жорнокуй Уляна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 204 л. – Бібліогр.: л. 178-204
475965
  Жорнокуй У.В. Ерос і Танатос в українсько-польському літературному діалозі (на матеріалі прози Валерія Шевчука, Ярослава Івашкевича й Міхала Хороманського) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Жорнокуй Уляна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
475966
  Капінус Д.Є. Ерос і Танатос у новелі Артура Шніцлера "Повернення Казанови" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 146-149
475967
  Канова Г.О. Ерос і Танатос у середньовічних канонах тлумачення любові // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 234-239. – (Б-ка Ін-ту філології)
475968
  Салій О. Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 197-203. – ISSN 2307-2261
475969
  Зелененька І. Ерос у ліриці Тараса Мельничука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 167-171. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
475970
  Башук О.Г. Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Башук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 214 л. – Бібліогр.: л. 193-214
475971
  Башук О.Г. Ерос як онтологічна основа відкритості істини в особистісному досвіді : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Башук Олена Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
475972
  Туренко В.Е. Ерот в давньогрецькій традиції: до питання взаємодії філософії та міфології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 61-64


  В статті на основі образу Ерота висвітлюється взаємодія філософії та міфології в давньогрецькій традиції. Доводиться, що міфологічне тлумачення природи даного божества, його характеру, поведінки імплицитно має філософський підтекст. Обґрунтовується ...
475973
  Shteinbuk Feliks Еротизація дискурсу смерті у романі Олеся Ульяненка Софія // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 4 (49). – С. 241-256. – ISSN 1640-7806
475974
  Гуменюк О. Еротизм в українському стилі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 16 червня (№ 24). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Еротизмом просякнута творчість Наталії Лівицької-Холодної - представниці поетичної "празької школи".
475975
  Терехова Л.В. Еротизм середньовічної містики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 55-58
475976
  Вознюк Г. Еротизм у поезії Йосано Акіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-43. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню джерел еротичних мотивів у дебютній збірці віршів жанру танка видатної японської поетеси поч. ХХ ст. Йосано Акіко. Проведено аналіз культурно-історичних обставин, що склалися в Японії в кін. ХІХ - на поч. ХХ ст., за яких ...
475977
  Вархол Й. Еротика в народній культурі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 114-116. – ISSN 0130-6936
475978
  Соловей О. Еротика і містифікація в поезії Емми Андієвської // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 84-91. – ISSN 2075-1222
475979
  Борисюк Ірина Еротика смерті: до проблеми стильотворчої функції ритуально-обрядових форм у поезії "вісімдесятників" // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2005. – № 4. – С. 62-66. – Бібліогр.: с. 66 (33 назви)
475980
  Мудрак О.В. Еротична лірика Дмитра Павличка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 412-416. – (Б-ка Ін-ту філології)
475981
  Маковей Г. Еротична лірика Дмитра Павличка (Збірка "Золоте ябко") // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 246-257. – ISBN 978-617-7201-57-0
475982
  Мудрак Олеся Еротична лірика як літературознавча проблема // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто специфіку близької до інтимної й водночас відмінної від неї еротичної лірики, її онтологічні й екзистенційні характеристики, особливості поетики.
475983
  Мудрак Олеся Еротична лірика як літературознавча проблема // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто специфіку близької до інтимної й водночас відмінної від неї еротичної лірики, її онтологічні й екзистенційні характеристики, особливості поетики.
475984
  Михайлова А.А. Еротична проблематизація української прози 1920-1930 років // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 33-37. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
475985
  Михайлова А. Еротична проблематизація української прози 1920-30 років // Біблія і Культура : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т лінгвістики ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; редкол.: Нямцу А., Гундорова Т., Сулима М. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 17. – С. 55-60. – ISSN 2227-3956
475986
  Опришко Н. Еротичний дискурс Юрія Андруховича та романне мислення постмодерну // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 200-205. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
475987
  Пухонська О.Я. Еротичний інтертекст у сучасній українській поезії // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 43-50. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
475988
  Павич М. Еротичні історії / Мілорад Павич ; [ пер. з серб. Н.Т. Чорпіти ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4505-8
475989
  Доброскок С.О. Еротичні мотиви у творчості Романа Федоріва // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 435-441. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
475990
  Завадська В. Еротичні мотиви українських колискових пісень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 281-283
475991
  Ковалів Юрій Еротичні одкровення Олесі Мудрак // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 8 (572). – С. 76-87. – ISSN 0236-1477
475992
  Прожогіна І.М. Еротично-репродуктивна символіка взуття у весільних обрядах східних слов"ян // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 226-230


  Досліджується шлюбна символіка взуття у східних слов"ян, зокрема у весільних ритуальних актах дарування взуття та роззування. Исследуется брачная символика обуви у восточных славян, в частности, в свадебных ритуальных актах дарения обуви и ...
475993
  Суворова Л.К. Еротично-танатичні моделі малої прози Марка Черемшини // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 30-38. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
475994
  Чіпак У. Еротично-танатологічний концепт у повісті "Ревнощі і медицина" Міхала Хороманського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 390-397. – ISBN 978-966-3888-379-3
475995
  Чіпак У. Еротично-танатологічний концепт у повісті Валерія Шевчука "Біс плоті" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 93-96. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто еротично-танатологічний концепт у повісті Валерія Шевчука "Біс плоті" та осмислено роль бароко у формуванні ідіостилю письменника
475996
  Струйский Н.Е. Еротоиды / Н.Е. Струйский. – М, 1990. – 46с.
475997
  Корнарос В. Еротокрит : поема / Віцендзос Корнарос ; пер. з грец. Василя Степаненка ; худож. Микола Пшінка. – Київ : Веселка, 2016. – 163, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-01-0459-4


  У пр. №1717243 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
475998
  Варикаша М. Еротьичний дискурс у щоденниках: метафори сексуальності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5 (617). – С. 78-84. – ISSN 0236-1477


  У статті з"ясовано, що найголовніші розлогі метафори сексуальності у щоденниках письменників І пол. ХХ ст. були саіввіднесені з мистецтвом (музика, танок, театр) і творчістю. Українські автори порівняно із західноєвропейськими використовували також ...
475999
  Сафронов Ф.Г. Ерофей Павлович Хабаров / Ф.Г. Сафронов. – Хабаровск, 1956. – 32с.
476000
  Романенко Д.И. Ерофей Хабаров / Д.И. Романенко. – М., 1969. – 352с.
<< На початок(–10)471472473474475476477478479480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,