Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
469001
  Кушнір Н.О. "Економічне НАТО": потенційні вигоди та можливі ризики для економіки США та ЄС / Н.О. Кушнір, Д.М. Стеблак // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 50-53. – ISSN 2308-1988


  В системі міжнародних економічних відносин відбувається процес поглиблення міжнар. співробітництва між країнами та посилення їх взаємозалежності. В умовах зростання глобалізації світ. економіки, потужні країни об’єднують свої зусилля для забезпечення ...
469002
  Остапенко Ю.І. "Економічне право" як результат макросистематизаційних процесів у системі законодавства: постановка проблеми // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 52-67. – ISSN 2224-9281
469003
  Мортіков В.В. Економічна активність людей літнього віку // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (713). – С. 88-99 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
469004
   Економічна активність населення України 2004 : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 215с.
469005
   Економічна активність населення України 2007 : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. Н.В. Григорович ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 224 с.
469006
   Економічна активність населення України 2008 : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. Н.В. Григорович ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2009. – 235с.
469007
   Економічна активність населення України 2011 : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Сеник]. – Київ : Державна служба статистики України, 2012. – 207 с. : іл., табл.
469008
   Економічна активність населення України 2012 : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Сеник]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 208 с. : іл., табл.
469009
   Економічна активність населення України 2013 : стат. збірник / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І.В. Сеник]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 200 с. : іл., табл.
469010
  Куньч З. Економічна афористика як ключ до професійного успіху // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 99-102. – ISSN 1682-2366
469011
   Економічна безпека : навчальний посібник / Користін О.Є. [та ін.] ; за ред. О.М. Джужі ; МОНУ. – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність" ; Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 338-367. – ISBN 978-966-2183-38-2


  Розкрито основні поняття економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення
469012
  Утенкова К.О. Економічна безпека аграрного сектору: сутність та функціональні складові // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 42-47. – ISSN 2306-6792
469013
  Васильченко З. Економічна безпека банку: теоретична концепція моделювання / З. Васильченко, І. Васильченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 144-155. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
469014
  Бохан А.В. Економічна безпека в інноваційних імперативах інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 73-77


  Розглянуто стратегічні напрями формування економічної безпеки в контексті інноваційних пріоритетів розвитку суспільства та посилення інтеграційних процесів у глобальному економічному просторі.
469015
  Ксьонзенко В.П. Економічна безпека в системі національної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 104-112


  В статті розкриваються методологічні підходи щодо визначення сутності понять "національна безпека" та "економічна безпека". Обґрунтовується необхідність вироблення стратегії економічної безпеки на основі чітко визначених критеріїв. In article the ...
469016
  Швець В. Економічна безпека відтворення національного багатства: національний і глобальний аспекти / В. Швець, Д. Маляр, Н. Єфремова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 341-347. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
469017
  Степів І.С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 218-221. – ISSN 0321-0499
469018
  Пастернак-Таранушенко Економічна безпека держави : Підручник для держ. службовців, науковців, студ. і аспірантів вищ. навч. закладів економ. профілю / Пастернак-Таранушенко; Київськ. економічний ін-тут менеджменту; За ред. проф. Б.Кравченка. – Київ : Кондор, 2002. – 302с. – ISBN 966-7982-01-7
469019
  Предборський В.А. Економічна безпека держави : Монографія / В.А. Предборський; МВСУ; Київський юрид. ін-т МВСУ. – Київ : Кондор, 2005. – 398с. – (Юридична книга). – ISBN 966-351-035-8
469020
  Дацко Л.І. Економічна безпека держави в контексті глобалізації банківського бізнесу / Л.І. Дацко, А.І. Мокій, М.Ю. Марченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 95-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
469021
  Вишнівецький М. Економічна безпека держави в умовах глобалізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 174-182. – Бібліогр.: 15 назв
469022
  Шнипко О.С. Економічна безпека держави і регіону в соціально-криміналістичному контексті // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-128
469023
  Осіпчук С. Економічна безпека держави та критерії її оцінювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-65.
469024
  Бережнюк І.Г. Економічна безпека держави: аналіз динаміки зовнішньоторговельних індикаторів / І.Г. Бережнюк, Н.С. Сологуб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 13-14


  Проаналізовано результати зовнішньої торгівлі України у першому кварталі 2002 р.
469025
   Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення : науково-практична конференція, Харків, 27 жовтня 2006 р. – Харків : Харківський нац. ун-т внутрішніх справ, 2007. – 278с.
469026
  Дяченко К.С. Економічна безпека діяльності будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дяченко Катерина Сергіївна ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
469027
  Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика / Т.Т. Ковальчук. – Київ : Знання, 2004. – 640с. – ISBN 966-620-221-2
469028
  Точилін В. Економічна безпека і ринкова влада / В. Точилін, В. Венгер // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 60-68. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
469029
  Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект / О.С. Шнипко. – Київ : Генеза, 2006. – 288 с. – ISBN 966-504-580-6
469030
  Наконечна Г. Економічна безпека Львова у загальнообласному вимірі / Г. Наконечна, М. Книш // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 109-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
469031
  Салаєв К. Економічна безпека національного господарства: досвід діджиталізації України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 2. – С. 184-188. – ISSN 2078-5860
469032
   Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації : колект. монографія / [K.N. Abdullayev та ін. ; за заг. ред. О.Л. Гальцової ; редкол.: О.Л. Гальцова та ін.] ; Класич. приват ун-т, Каф. нац. економіки, маркетингу та міжнар. екон. відносин. – Запоріжжя ; : Гельветика, 2020. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-992-063-8
469033
  Дергалюк І.В. Економічна безпека національного зернового сектору України в умовах світової продовольчої кризи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 76-83
469034
  Франчук В.І. Економічна безпека організації як об"єкт теоретичного аналізу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 230-238. – (Економічна ; Вип. 1)
469035
  Штангрет А.М. Економічна безпека підприємств видавничо-поліграфічної галузі: передумови та засади створення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 219-224. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
469036
  Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 23-25. – ISSN 1810-3944
469037
   Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навчальний. посібник / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Керницька, М.О. Живко] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 541, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 535-539. – ISBN 978-966-2183-12-2
469038
  Отенко І.П. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Отенко І.П., Іващенко Г.А., Воронков Д.К., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 251, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 236-246. – ISBN 978-966-676-544-7
469039
  Попович П. Економічна безпека підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України, методика аналізу // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.93-97. – ISBN 966-654-089-4
469040
  Пампуха С.І. Економічна безпека підприємства як економічна категорія // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 61-65. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
469041
  Малащенко В. Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 283-291


  У статті визначаються перспективи формування інноваційної політики в Україні із застосуванням інструментів податкової системи.
469042
  Чупрін Є.С. Економічна безпека підприємства: дестабілізуючі фактори / Є.С. Чупрін, Д.В. Кондратенко // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 150-153. – ISBN 978-9934-571-43-5
469043
  Макарчук О.В. Економічна безпека підприємства: зовнішні чинники впливу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (203). – С. 102-109
469044
  Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект : монографія / Кавун С.В. – Харків : Щедра садиба плюс, 2014. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-285. – ISBN 978-617-7188-28-4
469045
  Оренчин О. Економічна безпека підприємства: реалізація та узгодження // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 272-275. – ISSN 1993-0259
469046
  Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність : монографія / Т.О. Меліхова ; М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : Гельветика, 2018. – 631, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 432-476. – ISBN 978-966-916-618-0
469047
  Богданович І.І. Економічна безпека пострадянських республік // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 211-222. – ISBN 978-966-136-196-5
469048
  Блакита Г.В. Економічна безпека приватних підприємств / Г.В. Блакита, В.В. Мельник, О.А. Пурденко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 60-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
469049
  Семкова Л.В. Економічна безпека регіонів // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 63-69. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
469050
  Ткач В.О. Економічна безпека регіонів (Запорізька область) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 153-160. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
469051
  Гарькава В.Ф. Економічна безпека регіонів України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (723). – Бібліогр.: 13 назв
469052
  Пак Н.Т. Економічна безпека регіону - складова економічної безпеки країни // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 135-145. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
469053
  Гончаров Є.В. Економічна безпека регіону в системі забезпечення його стійкого соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 135-136
469054
  Лутчин Н. Економічна безпека регіону в статистичному вимірі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 368-374. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
469055
  Лебедченко В.В. Економічна безпека регіону країни в системі формування стратегічного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Лебедченко Віра Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
469056
  Костюк Т.О. Економічна безпека сільського господарства України: прогноз та стратегічні тенденції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 55-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
469057
  Кириченко О.А. Економічна безпека суб"єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування : фінанси інституційних секторів економіки / О.А. Кириченко, М.В. Коніжай // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 103-117 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
469058
   Економічна безпека суб"єктів підприємництва : підручник / [З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, О.І. Іляш та ін.] ; за ред. З.С. Варналія ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 457, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7611-65-2
469059
  Ячменьова В.М. Економічна безпека території рекреаційного призначення / В.М. Ячменьова, Н.А. Фокіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 428-432. – ISSN 0321-0499
469060
  Граділь А. Економічна безпека України в аспекті зовнішньополітичної доктрини / А. Граділь, Д. Федорченко // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 128-131. – ISSN 1818-2682
469061
  Шостак Л.Б. Економічна безпека України в контексті євроінтеграційних процесів / Л.Б. Шостак, А.О. Сігайов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 3-14
469062
  Біленчук П.Д. Економічна безпека України в контексті небезпек, ризиків і загроз національним інтересам України: політико-правові та соціально-психологічні засади / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 29-32
469063
  Печенюк Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 132-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
469064
  Яковлева Н.Г. Економічна безпека України в умовах глобального фінансового ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 68-70


  Звернено увагу на деякі загрози економічної безпеки України, які криються в глобалізації фінансового ринку і потребують особливого захисту.
469065
  Баб"як В.М. Економічна безпека України за умов кризи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 63-67. – ISBN 966-614-021-7
469066
  Кабанов В.Г. Економічна безпека України як необхідна основа трансформаційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 124-127
469067
  Стаканов Р.Д. Економічна безпека України: виклики процесів міжнародної трудової міграції // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 51-55
469068
   Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники : Навч. посібник для вищ. навчальн. закладів. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 256 с. – ISBN 966-613-144-7
469069
  Варналій З.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Саєнко. – Київ : Знання України, 2011. – 299, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-316-292-8
469070
  Засадко В.В. Економічна безпека урбанізованих територій України / Засадко Валентина Вікторівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Львів : АТБ, 2016. – 360, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 333-360. – ISBN 978-966-2042-25-2
469071
  Бондаренко О.В. Економічна безпека функціонування обліково-аналітичних систем підприємств під час подання електронної звітності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 173-182. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
469072
  Квасній Л.Г. Економічна безпека як визначальна умова досягнення сталого розвитку територій / Л.Г. Квасній, З.В. Квасній // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 109-112. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
469073
  Кендюхов О.В. Економічна безпека як економічна категорія // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.123-129. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
469074
  Коковський Л. Економічна безпека як об"єкт економіко-географічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-15. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано теоретичні основи географічного виміру економічної безпеки. Систематизовано основні поняття безпеки, розкрито відмінності між термінами "регіональна економічна безпека" та "економічна безпека регіонів". Виділено рівні ...
469075
  Белоусова І.А. Економічна безпека як стратегічна складова національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
469076
  Дубровський В. Економічна безпека: макроекономічні загрози та фіскальний вимір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 1, 7


  "У перспективі кількох наступних років треба бути готовими до нової світової кризи чи принаймні до погіршення світової кон"юнктури, передусім для металургії".
469077
  Дубровський В. Економічна безпека: макрофінансовий вимір і рекомендації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 1, 9


  "Структура експорту є додатковим джерелом фіскальної та валютної нестабільності. У попередній статті йшлося про описані у проекті Доктрини економічної безпеки та супровідній до неї аналітичній праці з ідентифікації загроз макроекономічні ризики, що їх ...
469078
  Ісмаілова Л.Л. Економічна безпека: сутність та основні її види // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 126-129
469079
  Третяк В.В. Економічна безпека: сутність та умови формування / В.В. Третяк, Т.М. Гордієнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 6-8
469080
  Яремко І.Й. Економічна вартість підприємства: оцінка і управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
469081
  Шеховцова І.А. Економічна вигода від застосування біокераміки в медицині на прикладі відкриття зуботехнічної лабораторії / І.А. Шеховцова, М.В. Руденька // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 104-109. – ISSN 2310-5534
469082
  Панченко М.П. Економічна відповідальність у господарському механізмі / М.П. Панченко, В.Я. Пихтін. – К., 1986. – 47с.
469083
  Йохна М.А. Економічна влада та нееквівалентний обмін у системі контрактних відносин // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 94-100. – Бібліогр.:10 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
469084
  Пістун М.Д. Економічна географія - територіальному плануванню // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 3-13. – Бібліогр.: 6 назв
469085
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 1. – 1966. – 172с.
469086
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 2. – 1967. – 197с.
469087
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 3. – 1968. – 144с.
469088
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет
Вип. 5. – 1968. – 127с.
469089
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 6. – 1969. – 176с.
469090
   Економічна географія = Київська область : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 7. – 1969. – 176с.
469091
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 8. – 1970. – 168с.
469092
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 9. – 1970. – 140с.
469093
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 10. – 1971. – 162с.
469094
   Економічна географія = Черкаська область : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 11. – 1971. – 174с.
469095
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966-
Вип. 12. – 1972. – 196с.
469096
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 13. – 1972. – 163с.
469097
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 17. – 1974. – 135с.
469098
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 18. – 1975. – 128с.
469099
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 19. – 1975. – 126с.
469100
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 20. – 1976. – 128с.
469101
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Либідь, 1966-
Вип. 43. – 1991. – 136с.
469102
  Поданчук В.Д. Економічна географія в Київському університеті за 50 років // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 138-143
469103
   Економічна географія зарубіжних країн.. – Київ, 1965. – 419с.
469104
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 2-е вид. – К., 1966. – 419с.
469105
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 5-е вид. – К., 1970. – 400с.
469106
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 6-е вид. – К., 1971. – 400с.
469107
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 2-е вид. – К., 1975. – 317с.
469108
   Економічна географія зарубіжних країн.. – К., 1979. – 320с.
469109
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 7-е вид. – К., 1980. – 318с.
469110
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 10-е вид. – К., 1983. – 304с.
469111
   Економічна географія зарубіжних країн. : підручник для 9 кл. – 12-е вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1988. – 334 с.
469112
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для 10-го класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Вид. 2-е. – Київ, 1963. – 351с.
469113
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для 10 класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Київ, 1962. – 392с.
469114
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для VIII класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Київ, 1956. – 320с.
469115
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для VIII класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Вид. 3-є. – Київ, 1958. – 288с.
469116
   Економічна географія зарубіжних країн. Соціалістичні країни = (Міжнародний соціалістичний поділ праці і співробітництво) : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1981. – 260с.
469117
  Добров О.С. Економічна географія капіталістичних країн / О.С. Добров. – Х, 1934. – 367с.
469118
   Економічна географія Радянської України. – Київ : Видавництво АН УРСР
1 : Фізико-географічний огляд. – 1945. – 118с.
469119
   Економічна географія Радянської України : 8 клас. – Київ, 1974. – 272с.
469120
  Баранский Н.Н. Економічна географія СРСР / Н.Н. Баранский. – Х, 1936. – 404с.
469121
  Баранский М.М. Економічна географія СРСР / М.М. Баранский. – Вид. 10-е. – К, 1953. – 420с.
469122
  Топчієв О.Г. Економічна географія СРСР : посібник для вчителів / О.Г. Топчієв. – Київ : Радянська школа, 1986. – 256 с.
469123
  Строєв К.Ф. Економічна географія СРСР : підручник для 8 класу середньої школи / К.Ф. Строєв, М.К. Ковалевська, В.Я. Ром ; за ред. В.Я. Рома. – 9-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 254 с. : іл., карти. – ISBN 5-330-00026-2
469124
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 2 : Методичні вказівки і завдання до вивчення курсу "Економічна географія СРСР". – 1962. – 32 с.
469125
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип.1 : Программа і робочий план вивчення курсу "Економічна географія СРСР". – 1964. – 48 с.
469126
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 4 : Программа і робочий план вивчення курсу "Економічна географія зарубіжних країн". – 1965. – 40 с.
469127
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 5 : Методичні вказівки до вивчення курсу "Економічна географія зарубіжних країн". – 1965. – 36 с.
469128
   Економічна географія СРСР.. – К., 1961. – 368с.
469129
   Економічна географія СРСР.. – 5-е вид., випр. – К., 1976. – 278с.
469130
  Шувалов Ю.Л. Економічна географія СРСР. Загальний огляд. / Ю.Л. Шувалов. – 3-є вид., випр. – К., 1967. – 95с.
469131
  Ляліков М.І. Економічна географія СРСР. Підручник для 11 класу серед. шкіл УРСР. / М.І. Ляліков. – 2-е вид. – К., 1964. – 379с.
469132
  Строєв К.Ф. Економічна географія СРСР. Підручник для 8-го кл. сер. шк. / К.Ф. Строєв. – 5-е, випр. – К,, 1981. – 256с.
469133
  Ляліков М.І. Економічна географія СРСР. Підручник для 9-го класу серед. школи. / М.І. Ляліков. – 3-е вид. – К., 1959. – 344с.
469134
  Ляліков М.І. Економічна географія СРСР. Підручник для 9-го класу середн. школи. / М.І. Ляліков. – 2-е вид. – К., 1958. – 403с.
469135
  Остапенко С. Економічна географія України / С. Остапенко. – К., 1920. – 216с.
469136
  Воблий К.Г. Економічна географія України / К Воблий, проф. – Київ : Держвидав України, 1925. – 259, III, [2] с., 1 л. мапа : мапа


  На тит. арк дарчий надпис: иМиколі Прокоповичу акад. Василенко. автор. 8/X. 25 р.
469137
   Економічна географія Української РСР : Учбовий посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 1968. – 244 с.
469138
  Паламарчук М.М. Економічна географія Української РСР : (з основами теорії) : посібник для вчителя / М.М. Паламарчук. – Київ : Радянська школа, 1975. – 311 с. + 1 карта
469139
   Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів = Economic geology of ferruginous quartzite deposits : монографія / Рудько Г.І. [та ін.] ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин ; Криворізький економічний ін-т Київського нац. економічного ун-ту ; КНУТШ. – Київ : Академпрес, 2010. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 260-267. – ISBN 976-966-7541-10-1
469140
  Ющенко Н.К. Економічна глобалізація і її вплив на сучасний світ // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 6-12. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
469141
  Удод Н.М. Економічна глобалізація та її вплив на діяльність транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 60-62
469142
  Безугла М.В. Економічна глобалізація: геопросторовий аспект // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 44-46
469143
  Янова В.М. Економічна гра "Непростий вибір" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 32-33 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
469144
   Економічна демократія та розвиток місцевого самоврядування в Україні : Зб. наукових статей. – Київ : НІСД, 2003. – 100с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.23). – ISBN 966-554-057-2
469145
  Куценко В.Й. Економічна деонтологія - крок до сталого розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 17-22. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
469146
  Шерстенников Юрій Всеволодович Економічна динаміка малого підприємства в моделі скінченних різниць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 240-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано скінченно-різницеву модель економічної динаміки малого підприємства, яка може бути застосована для дослідження тенденцій розвитку порівняно невеликих (до 10) однорідних вибірок малих підприємств. Запропонована модель дозволяє ...
469147
  Вергун В.А. Економічна дипломатія : навч. посібник / В.А. Вергун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 303 с. – ISBN 978-966-439-288-1
469148
  Фліссак К. Економічна дипломатія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Фліссак К.А. – Тернопіль : Новий колір, 2013. – 439, [1] с. : табл. – На обкл.: Костянтин Фліссак. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2061-27-7
469149
  Фліссак К.А. Економічна дипломатія в механізмах інтеграції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 50-56
469150
  Фліссак А. Економічна дипломатія в системі сприяння підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 17-25. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
469151
  Вергун В.А. Економічна дипломатія в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 40-48.
469152
  Вергун В.А. Економічна дипломатія в системі чинників міжнародної конкурентноспроможності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 150-154.
469153
  Яценко О. Економічна дипломатія у формуванні і розвитку національного бренду // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 3/4 (276/277). – С. 14-30. – ISSN 2409-9260
469154
  Петюр Р. Економічна дипломатія України: білоруський напрям // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 48-49. – ISSN 2663-2675
469155
   Економічна дипломатія як складова гарантування безпеки країни / Ляшенко, М, , Бойко, 3. // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 151-157
469156
  Фомішин С.В. Економічна диференціація країн, що розвиваються, у світовому господарстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 205-208. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
469157
  Євдокимова Н.М. Економічна діагностика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчання дисциплін / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 110 с. – ISBN 966-574-531-Х
469158
   Економічна діагностика : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: С.В. Ксьондз, О.І. Мельник]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 72-74
469159
  Кривов"язюк І.В. Економічна діагностика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Кривов"язюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцьк. нац. техн. ун-т, Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 455, [1] с. – Предм. покажч.: с. 449-455. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-673-159-7
469160
  Кундеус О. Економічна діагностика ефективності використання основних засобів в умовах інноваційної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 430-432. – ISSN 1993-0259
469161
  Оболенцева Л.В. Економічна діяльність регіональних промислових комплексів України: наукові підходи щодо оцінювання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 130-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
469162
  Кутузов М.Р. Економічна діяльність спільних підприємсвт при переході до ринку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Кутузов М.Р.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 23 с.
469163
   Економічна доцільність створення равликової ферми як додаткового джерела доходу готельного підприємства / О.Б. Шидловська, Т.І. Іщенко, І.М. Медвідь, О.Є. Савега // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 47-53. – ISSN 2306-6792
469164
  Черваньов Д.М. Економічна думка в Київському університеті: ретроспектива та перспектива розвитку // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.149-159
469165
  Автономов В.С. Економічна думка та економічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-27. – (Економіка ; Вип. 62)


  Обгрунтовується висновок про те, що в Росії національна економічна школа не сформувалась. Економічний аналіз відстає у своєму розвиткові. Ліберальна й консервативна думка панують над економічним аналізом і в період ринкових реформ.
469166
  Смолка Анатолій Олексійович Економічна думка та соціально-економічна політика в Україні XVII - початку XVIII століття : Дис... канд. екон.наук: 08.01.04 / Смолка Анатолій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.161
469167
  Будзович Г.В. Економічна економіка рекреаційного землекористування у сфері природокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 279-286 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
469168
   Економічна еміграція з України: причини і наслідки. – Київ : Геопринт, 2003. – 60с. – ISBN 966-7863-28-Х
469169
   Економічна енциклопедія: : У 3-х т. – Київ; Тернопіль : Академія; Академія Народного Господарства. – ISBN 966-580-074-4; 966-580-145-7(Т.3)
Том 3 : П (поручництво) - Я (японський центр продуктивності). – 2002. – 952с.


  Орігинальна тритомна енциклопедична праця вітчизняних учених-економистів, яка охоплює відомості з майже 50 економічних дисциплін, а також репрезентує науковий доробок окремих зарубіжних учених. Том 2 містить 1968 статей
469170
  Маслікова Ірина Ігорівна Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.07 / Маслікова І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 189 л. – Бібліогр.: л.166-189
469171
  Маслікова Ірина Ігорівна Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Маслікова І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
469172
  Бутенко Н. Економічна ефективність використання маркетингу на ринку страхування / Н. Бутенко, О. Терещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються умови досягнення економічної ефективності використання страхового маркетингу для страховика і страхувальника із застосуванням критерію Парето. Conditions of achievement of economic efficiency of use of insurance marketing with ...
469173
  Гоц Н.Є. Економічна ефективність вимірювань температури за випроміненням : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Н.Є. Гоц, Т. Пянтковськи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 153-159 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
469174
  Бабенко А.Г. Економічна ефективність виробництва продукції скотарства / А.Г. Бабенко. – Київ : Знання, 1976. – 48 с. – (Т-во "Знання" УРСР. Сер. 8 Спеціалісту сільського господарства ; № 10)
469175
  Олійник Т.Г. Економічна ефективність виробництва соняшнику та шляхи її підвищення в аграрних підприємствах Баштанського району // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
469176
  Мельник С.І. Економічна ефективність виробництва товарної продукції сої культурної в науковій сівозміні / С.І. Мельник, О.П. Попова, Л.М. Коцюбинська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 49-53 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
469177
  Крутякова В.І. Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно з використанням нових біодобрив на основі осадів стічних вод / В.І. Крутякова, Н.В. Пиляк, О.М. Нікіпелова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 58-63 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
469178
  Сендецький В.М. Економічна ефективність вирощування соняшнику за передпосівного оброблення насіння регуляторами росту // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 316-320 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
469179
  Назаров І.І. Економічна ефективність впровадження нової техніки і передової технології в машинобудівній промисловості СРСР (на матеріалах київських машинобудівних заводів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 15-23. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освящаются вопросы экономической эффективности внедрения новой техники и передовой технологии на киевских машиностроительных заводах как с методической, так м с результативной стороны. В статье освещается передовой опыт Киевского ...
469180
  Тонюк М.О. Економічна ефективність впровадження пасивних сонячних систем для створення необхідного мікроклімату в теплицях // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 163-172 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
469181
  Ковальчук Т.В. Економічна ефективність господарської діяльності підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 78-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
469182
  Шостак Л. Економічна ефективність дипломатичного механізму зовнішньоекономічних трансакцій / Л. Шостак, О. Дікарєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 74-83. – Бібліогр.: с. 74-75, 78-79. – ISSN 0131-775Х


  Обгрунтовано необхідність фокусування дипломатичних стратегій на цілях забезпечення соціальної ефективності проектів зовнішньоекономічних трансакцій та національної економічної безпеки. Запропоновано підхід до визначення ефективності дипломатичного ...
469183
  Котикова О.І. Економічна ефективність землекористування в сільськогосподарських підприємствах у сучасних умовах / О.І. Котикова, А.В. Богославська, Ю.А. Степанченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 16-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
469184
  Грицак О.А. Економічна ефективність землекористування у Вінницькій області // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814


  "У статті проаналізовано економічну ефективність використання земель Вінницької області. Розглянуто структуру земельного фонду області. Відмічено про високий рівень розораності та сільськогосподарської освоєності Вінницької області. Виявлено площі ...
469185
  Комарова О. Економічна ефективність освіти та підходи до її визначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 52-57. – ISSN 1728-9343


  У статті обгрунтовано продуктивний характер праці в освітній галузі. Визначено сутність зовнішньої економічної ефективності освіти, виходячи з впливу професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили на продуктивність праці й, відповідно, на динаміку ...
469186
  Устименко В.А. Економічна ефективність правових норм та її оцінка через призму принципу верховенства права ( на прикладі податкового законодавства ) / В.А. Устименко, Р.А. Джабраілов // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 2 (711). – Бібліогр.: 9 назв
469187
  Свєтлов А.А. Економічна ефективність реалізації поверхневих стратегій регіональної інтеграції в НАФТА // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [22]
469188
  Приятельчук О.А. Економічна ефективність реалізації стратегії стійкого екологічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 147-153. – ISSN 2308-6912


  Екологізація економіки та перехід до стійкого розвитку стали пріоритетними напрямками для більшості розвинутих країн світу. Оцінка економічної ефективності реалізації стратегії стійкого розвитку на прикладі провідних країн світу, які вже давно активно ...
469189
  Крупич Р. Економічна ефективність ручного віброударного струшувача волоських горіхів / Р. Крупич, Р. Шевчук, І. Черевко // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: с. 107-108. – ISSN 2313-3627
469190
  Лисецький А.С. Економічна ефективність сільськогосподарських суб"єктів підприємництва / А.С. Лисецький, О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 98-112. – ISSN 2306-546X
469191
  Александрова В.П. Економічна ефективність технічної реконструкції в промисловості / В.П. Александрова. – Київ : [б. в.], 1961. – 48 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. Серія 3 ; №9)
469192
  Єрмакова О.А. Економічна ефективність функціонування кластерів: оцінювання та аналіз впливу на конкурентоспроможність регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 174-180. – ISSN 1993-6788


  На основі циклічної теорії кумулятивної конкурентоспроможності регіону досліджено вплив кластерів на чинники підвищення конкурентоспроможності регіону.
469193
  Мисниченко В.П. Економічна ефективнічть стимулювання прогресу науки і техніки / В.П. Мисниченко. – К., 1973. – 195с.
469194
  Божко І. Економічна зброя масового знищення: відповідальність за порушення санкцій США // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 24-25
469195
  Невмержицький Є. Економічна злочинність і корупція // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 85-93.
469196
  Бойко А. Економічна злочинність у період переходу від соціалістичної до ринкової економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.512-517. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
469197
  Гавдьо Ю.Р. Економічна злочинність як загроза національної безпеці України // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7500-68-0
469198
  Проценко І. Економічна злочинність як одна з загроз економічній безпеці України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
469199
  Кузик Степан Економічна і соціальна географія Америки : Навчальний посібник / Кузик Степан, Книш Мирослава. – Львів, 1999. – 300 с. – ISBN 966-613-026-2
469200
  Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Безуглий. – Київ : Академія, 2007. – 704с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-242-6
469201
  Олійник Я.Б. Економічна і соціальна географія Київської області. Програма курсу за вибором для учнів 9 класу (17 год) / Я.Б. Олійник, В.В. Совенко, Л.М. Шевченко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 6 (208). – С. 18-21 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
469202
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 кл. середньої школи / Б.П. Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева, О.К. Кузьминська, О.О. Бейдик; За ред. Яценка Б.П. – Київ : АртЕК, 1997. – 246с. : карти. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні/ МФ "Відродження"). – ISBN 966-505-065-6
469203
   Економічна і соціальна географія світу : Навч. посібник для учнів 10 кл. загальноосвітніх шкіл. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : Астон, 1999. – 368с. – ISBN 5-7763-2453-Х
469204
  Микитенко Л.М. Економічна і соціальна географія світу : Робочий зошит учня 10 класу / Л.М. Микитенко; За ред О.Я Скуратовича. – Київ : Абрис, 1999. – 128с. – ISBN 966-531-055-0
469205
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для 10 кл, загальноосвіт. навч. закладів / П.О. Масляк, І.І. Дахно ; за ред. П.О. Масляка. – Київ : Вежа, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7091-53-8
469206
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Форум, 2004. – 351с. – ISBN 966-7786-76-5
469207
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Форум, 2004. – 351с. – ISBN 966-7786-68-4
469208
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Прок-Бізнес, 2004. – 351с. – ISBN 966-8381-04-1
469209
   Економічна і соціальна географія світу : Атлас для 10-11 класів. – Київ : Інститут передових технологій, 2005. – 48с. – ISBN 966-7650-19-7
469210
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Форум, 2006. – 351с. – ISBN 966-7786-88-9
469211
  Максаковський В.П. Економічна і соціальна географія світу 10 клас / В.П. Максаковський. – Київ : Радянська школа
Кн.1. – 1991. – 208с.
469212
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / П.О. Масляк. – Київ : Педагогічна преса, 2005. – 288с. : іл. – ISBN 966-7320-62-6


  Підручник складається з двох частин: у першій розкриваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються предмет, об"єкт країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. ...
469213
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / П.О. Масляк. – Київ : Зодіак-Еко, 2006. – 288 с. : іл. – ISBN 966-7090-42-6


  Підручник складається з двох частин: у першій розкриваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються предмет, об"єкт країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. ...
469214
  Паламарчук М.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії : Підручник для викладачів / М.М. Паламарчук, О.М. Паламарчук. – Київ : Знання, 1998. – 416с. – МФ "Відродження", програма "Трансформ. гуманітарн. освіти України". – ISBN 5-7707-9504-2
469215
  Гайдай Т.В. Економічна ідеологія як чинник інституційних змін: методологічний аспект // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 92-93
469216
  Гаврилюк О.В. Економічна інтеграція в сучасному світі / О.В. Гаврилюк, А.П. Румянцев; АНУ, Ін-т соціальних та економічних проблем зарубіжних країн. – Київ : Наукова думка, 1991. – 128 с. – ISBN 5-12-001744-4


  З позицій концепції нового політичного мислення висвітлюються стан співробітництва країн Східної Європи і гострі проблеми, що стоять перед ними, перспективи економічного співробітництва Схід-Захід, нові підходи щодо роз"язання глобальних проблем ...
469217
  Баллак Е. Економічна інтеграція країн-членів Ліги арабських держав в умовах трансформації регіонального простору : дис. ... д-ра філософії : 292 / Баллак Емад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 291 арк. – Додатки: арк. 252291. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 225-251
469218
  Акименко О. Економічна інтеграція країн та її вплив на гармонізацію системи обліку та фінансової звітності: досвід Ізраїлю / О. Акименко, В. Пономаренко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 172-180. – ISSN 2411-5215
469219
  Переходова О.І. Економічна інтеграція України : Інтегрований урок з історії та економіки. 11кл. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 15. – С.9-11.
469220
  Беренда С.В. Економічна інтеграція України в умовах реалізації біполярної концепції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 : Ринок злиттів і поглинань: світовий досвід і національна практика. – С. 26-32. – ISSN 2222-4459
469221
  Ганущак-Єфіменко Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств малого і середнього бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 70-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
469222
  Мамченко С.Д. Економічна інформатика : навчальний посібник / С.Д. Мамченко, В.А. Одинець. – Київ : Знання, 2008. – 710с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-437-4
469223
  Адамовський О.М. Економічна інформатика : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / О.М. Адамовський ; МОНУ ; Нац. лісотехніч. ун-т України ; Ін-т екологіч. економіки. – Львів : НЛТУ України, 2008. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 153. – Бібліогр.: с. 151-152
469224
  Мельникова О.П. Економічна інформатика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.П. Мельникова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 414-416. – ISBN 978-611-01-0066-3
469225
  Яцюк С.М. Економічна інформатика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.М. Яцюк, А.А. Федонюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 315-318. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-577-2
469226
   Економічна історія. – Київ
1. – 1962. – 68с.
469227
   Економічна історія : Лекції / Н.О. Тимочко, О.А. Пучко, Л.М. Рудомьоткіна, А.О. Маслов; Мін-во освіти і науки України.Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 268с. – ISBN 966-574-014-8
469228
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / За ред. Б.Д.Лановика. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Вікар, 2000. – 300с. – (Вища освіта ХХI століття). – ISBN 966-7131-26-2
469229
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Вікар, 2001. – 334с. – (Вища освіта ХХI століття). – ISBN 966-7131-33-5
469230
  Леоненко П.М. Економічна історія : Навчальний посібник / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко. – Київ : Знання, 2004. – 499с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-93-0


  У посібнику висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців.
469231
  Юхименко П.І. Економічна історія : Навчальний посібник / П.І. Юхименко. – Київ : Вікар, 2004. – 341с. – ISBN 966-7131-58-0


  У посібнику за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності
469232
   Економічна історія : навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2004. – 38 с.
469233
  Юхименко П.І. Економічна історія : підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 567 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-311-072-1
469234
  Лазарович М.В. Економічна історія : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – Київ : Знання, 2008. – 431с. – ISBN 978-966-346-506-7 (м"ягка обкл)
469235
  Базилевич В.Д. Економічна історія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 81-82. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
469236
  Назаров І.В. Економічна історія : навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей / І.В. Назаров ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с.179-182. – ISBN 978-966-439-327-7
469237
   Економічна історія України : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.Д. Лановик, Лазарович, , Р.М. Матейко, З.М. Матисякевич, ; За ред Б.Д.Лановика. – Київ : Юридична книга, 2004. – 456 с. – ISBN 966-7791-29-1


  На основі нових досягнень історичної науки висветлено історію господарства України та провідних держав світу. Для студентів вузів
469238
  Злупко С.М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С.М. Злупко; ЛНУ ім.І. Франка. – Київ : Знання, 2006. – 367с. – ISBN 966-346-118-7
469239
  Назаров І.В. Економічна історія України (докапіталістичний період) / І.В. Назаров. – К., 1997. – 48с.
469240
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник / За ред. Б.Д.Лановика. – 3-ї вид., доповнене. – Київ : Вікар, 1999. – 737с. – ISBN 966-7131-20-3
469241
  Царенко О.М. Економічна історія України і світу : Курс лекцій: Навч. посібник / О.М. Царенко, А.С. Захарчук. – Суми : Університетська книга, 2001. – 310с. – (Бібліотека економічних наук). – ISBN 966-7550-31-1
469242
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Б.Д. Лановика. – 5-те видання ,стереотипне. – Київ : Вікар, 2002. – 477 с. – (Вища освіта ХХ1століття). – ISBN 966-7131-45-9


  На основі новітніх досягнень історичної науки висвітлено історію господарства України у зіставленні з історією розвитку господарства провідних країн світу. Підручник для студентів вищих навчальних за-кладів.
469243
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. Б.Д.Лановика. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ : Вікар, 2004. – 486с. : Вища освіта 21 століття. – ISBN 966-7131-65-3


  На основі нових досягнень історичної науки висветлено історію господарства України та провідних держав світу. Для студентів вузів
469244
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисявич, Р.М. Матейко; За ред. Б.Д. Лановика. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Вікар, 2006. – 495с. – Шифр дубл.33с Лано.Доп.карт.ек. – ISBN 966-7131-84-X
469245
   Економічна історія.. – К.
2. – 1962. – 128с.
469246
   Економічна історія.. – К.
3. – 1962. – 8с.
469247
  Преображенський А.І. Економічна картографія : навч. посібник для географічних ф-тів пед. інститутів / А.І. Преображенський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 188 с.
469248
  Сірош Т.О. Економічна категорія вартості в системі оцінки нерухомого майна // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 80-83.
469249
  Шарапов О.Д. Економічна кібернетика : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, Д.Є. Семьонов. – Київ : КНЕУ, 2004. – 231с. – ISBN 966-574-693-6
469250
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Цифрова типографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 5/6. – 2004. – 106 с.
469251
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Цифрова топографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 3/4. – 2006. – 108 с.
469252
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2008
469253
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 5/6. – 2008
469254
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Цифрова топографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 4/6. – 2013. – 90 с.
469255
  Шиян А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.А. Шиян. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 226, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 215-227. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-24-8
469256
  Перевертана М.Г. Економічна конвергентність України до сучасних вимог ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 86-89.
469257
  Поліщук Л.С. Економічна конвергенція ЄС в умовах глобальної нерівномірності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 9-13


  У статті проаналізовано нові механізми та інструменти еко- номічної конвергенції в Європейському Союзі, виявлено проблеми економічного управління на наднаціональному рівні угруповання, а також розкрито напрями його посилення та поглиблення. В ...
469258
  Вертелєва О.В. Економічна конвергенція країн ЄС та перспективи євроінтеграції України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 97-100


  Вертелєва О.О. - студентка 6 курсу КНУТШ. Наведено основні підходи до визначення поняття конвергенції, зокрема концепції b-конвергенції та s-конвергенції, а також вимірювання її швидкості. Побудована модель s-конвергенції для країн - членів ЄС на ...
469259
  СавельЄв Економічна конвергенція на євроінтеграційному просторі в контексті відносин Українита Вишеградської четвірки / СавельЄв, Г. Смалюк // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 4 (71), жовтень - грудень. – С. 372-386. – ISSN 1684-906Х
469260
  Уманців Ю.М. Економічна конкуренція в умовах фінансоової глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 95-106
469261
  Кравцова І. Економічна конкуренція як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 149-161. – ISSN 2663-5313
469262
  Швидка Т.І. Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Швидка Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 60 назв
469263
  Ніжник І. Економічна концентрація: основні напрямки імплементації Угоди про асоціацію // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 86-88
469264
  Бєлоусова Н.В. Економічна концепція залучення інклюзивних туристів з "синдромом війни" до процесу соціалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (236). – С. 93-99. – ISSN 2522-1620
469265
  Михалюк М.В. Економічна криза 1929-1933-х рр. у фейлетонах романа Купчинського (за матеріалами газети "Діло") // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 152-161. – ISSN 1998-6912


  Розглядається одна з тем літературних фейлетонів Романа Купчинського опублікованих у газеті "Діло", що акцентують увагу на проблемі впливу світової економічної кризи 1929-1933-х рр. на внутрішньоекономічні процеси українців Східної Галичини, які ...
469266
  Верховодова Л. Економічна криза в Україні: наслідки та ефективність антикризової політики : (за результатами 9 місяців 2009 р.) : інформаційний бюлетень / Верховодова Л., Агеєва К., Згортюк Д. ; Центр економічного розвитку ; [ керівник проекту: О. Пасхавер ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 44 с.
469267
  Тельнов А.С. Економічна криза та розвиток промислового сектору економіки / А.С. Тельнов, В.В. Гончарук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 9-13
469268
  Пороховський А. Економічна криза як рубіж сучасного світового і національного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 5-13 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
469269
  Ковбан С.П. Економічна криза як циклічна складова та її прояви на регіональному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 173-176
469270
  Юськів Б.М. Економічна криза, міжнародна міграція та національна безпека // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 4-9. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Доведено, що в умовах економічної кризи уряди розглядають міжнародну міграцію як виклик системі національної безпеки.
469271
  Давимука С.А. Економічна криза, обумовлена пандемією COVID-19: передбачення, прогнози, заходи пом"якшення / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (98). – С. 93-105. – ISSN 1562-0905
469272
  Сур"як Алла Володимирівна Економічна культура в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Сур"як А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
469273
  Піратовський Георгій Леонідович Економічна культура як об"єкт наукових досліджень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 27-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено підходи зарубіжних науковців до вирішення проблем взаємодії культурних та економічних цінностей, наведено тлумачення поняття, найвагоміші ознаки та рівні економічної культури. Визначено перспективність дослідження ...
469274
  Шевченко О.Г. Економічна метеорологія : підручник / Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. – Київ : Майстер книг, 2019. – 350, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 324-330. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7652-18-1
469275
  Ковальчук Н. Економічна модель Вашингтонського консенсусу: ризики впровадження // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 73-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
469276
  Афонченкова Т.М. Економічна модель вибору варіантів енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Т.М. Афонченкова, Є.О. Баганов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 139-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
469277
  Забєля М.С. Економічна модель демократії та можливості політичного поля // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 98-99
469278
  Педько С.Б. Економічна модель рентного оподаткування нафтогазовидобувних підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 111-116
469279
  Філіпенко А. Економічна модернізація і європейський вибір України // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 217-221
469280
  Жук В.М. Економічна наука в забезпеченні розвитку агропродовольчої галузі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 7 (237), липень. – С. 12-19. – ISSN 2221-1055
469281
  Каутский К. Економічна наука Карла Маркса / Карл Каутський ; з 9-го нім. видання пеpеклав С. Вікул ; [під pедакцією М. Поpша]. – Київ : Знаття - то сила ;Друк. акц. т-ва "Петро Барський в Київі", 1918. – 164 с. – (Соціялдемократична бібліотека ; Ч. 3)
469282
  Базилевич В.Д. Економічна наука у Київському університеті: минуле, сьогодення та майбутнє // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 18-19
469283
  Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
469284
  Серажим Ю.В. Економічна необхідність та переваги міжнародного інвестування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 239-243
469285
  Маркіна І.А. Економічна нерівність: світовий досвід та особливості в Україні / І.А. Маркіна, О.В. Калініченко, В.С. Лесюк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 13-18. – ISSN 1997-4167
469286
  Сторонянська І.З. Економічна нестабільність vs економічне зростання територій: фінансові детермінанти та поведінкові ефекти / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 150-164. – ISSN 1562-0905
469287
   Економічна освіта в класичному університеті / За ред. В.Д. Базилевича // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 6 : Економічна освіта в класичному університеті. – 152 с. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються найважливіші результати дворічного експерименту з управадження принципів Концепції Болонської декларації, яки були проведені на базі економічного фак-ту Київського нац. унту ім. Т. Шевченка
469288
   Економічна освіта в Україні 21століття: Стан та перспективи розвитку : Збірник досліджень Консорціуму із розвитку менеджмент-освіти в Україні. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. – 114с. – ISBN 966-8487-30-3
469289
  Гіптерс З.В. Економічна освіта дітей і дорослих у виставковій діяльності на західноукраїнських землях (ХІХ - перша половина ХХ століть) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 39. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
469290
  Фельдман Є. Економічна освіта і мале підприємництво: технологічний взаємовплив // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
469291
   Економічна освіта трудящих.. – Київ, 1973. – 203с.
469292
  Горобець О.В. Економічна освіта у контексті сталого розвитку / О.В. Горобець, С.М. Горобець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 38-42. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
469293
  Воротняк Т. Економічна освіта: обговорили новітні тенденції / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 5


  Декан економічного факультету нашого університету проф. В. Базилевич розповів про результати відрядження до Москви, де він брав участь у роботі засідання Навчально-методичного об"єднання з класичної економічної освіти, зустрічався з економістами МДУ ...
469294
  Царенко О.М. Економічна оцінка біологічних ресурсів / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 8-10. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
469295
  Воловенко Б. Економічна оцінка використання земель на регіональному рівні (на прикладі Вінницької області) // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 113-117. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
469296
  Коржнєв М. Економічна оцінка геологічного середовища / М. Коржнєв, М. Курило // Геолог України / "Спілка геологів України". – Київ, 2005. – № 2. – С. 77-82. – ISSN 1727-835Х
469297
  Савченко Т.Г. Економічна оцінка доцільності валютної інтеграції України з найбільшими країнами СНД / Т.Г. Савченко, Д.В. Казарінов // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 2 (33). – С. 26-35. – ISSN 2077-6330
469298
  Телекало Н.В. Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
469299
   Економічна оцінка застосування роздільного збирання зернових культур.. – Київ
1. – 1956. – 44с.
469300
  Овчарова Л.П. Економічна оцінка інвестиційних процесів у країнах СНД у посткризовий період // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 71-80


  У статті проаналізовано тенденції в інвестиційній сфері в Україні та країнах СНД у посткризовий період, визначено особливості залучення інвестицій в основний капітал, виявлено диспропорції в розподілі інвестицій за видами економічної діяльності і в ...
469301
  Дідик Ярослава Михайлівна Економічна оцінка корисності рекреаційних ресурсів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 247-251. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено суть, концепції та методи економічної оцінки рекреаційних ресурсів, також розглянуто можливість використання моделі граничної корисності для визначення економічної оцінки рекреаційної корисності природних об"єктів.
469302
  Бобух І.М. Економічна оцінка людського потенціалу України як елементу національного багатства // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 102-113. – ISSN 2072-9480
469303
  Гуцал І. Економічна оцінка оптимальної величини капіталу банків / І. Гуцал, А. Давлетова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 60-63. – ISSN 1818-5754
469304
  Пінчук Н.М. Економічна оцінка природних ресурсів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.20-28. – Бібліогр.: 5 назв
469305
  Жак І. Економічна оцінка природних ресурсів у системі раціонального природокористування // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 101-104. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
469306
  Андрєєва О. Економічна оцінка рудопроявів та родовищ бентоніту України із використанням методики коефіцієнтів приведення / О. Андрєєва, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Присвячено економічній оцінці родовищ бентоніту України. Оцінку проведено з використанням методики коефіцієнтів приведення із врахуванням величини запасів, складності геологічної будови та ступеня вивченості родовищ бентоніту. The article dedicated to ...
469307
  Овчарова Л.П. Економічна оцінка стану та тенденцій формування кадрового потенціалу академічного сектору науки / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 67-75. – ISSN 2310-5534
469308
  Галяс В.І. Економічна оцінка українсько-польського співробітництва (на прикладі українсько-польського прикордоння) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 131-134. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано зовнішньоторговельну й інвестиційну діяльність трьох прикордонних областей України із Республікою Польща.
469309
  Романенко І.Н. Економічна перемога радянського народу над гітлерівською Німеччиною / І.Н. Романенко. – Київ; Харкыв, 1946. – 36 с.
469310
  Ващенко А.Т. Економічна перемога СРСР / А.Т. Ващенко. – Львів, 1947. – 55 с.
469311
  Тименко В.П. Економічна підготовка старшокласників на заняттях з технологій у профільній школі : монографія / В.П. Тименко, В.С. Кулішов. – Київ : Національний фонд Великої української енциклопедії, 2016. – 230, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-201. – ISBN 978-966-97626-1-0
469312
  Адигьозалов Т.А. Економічна площина формування азербайджансько-українського партнерства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 64-69


  Розкрито економічні підстави налагодження азербайджансько-українських міждержавних партнерських зв"язків; з"ясовано, що компліментарний характер економічних інтересів офіційних Баку й Києва робить Азербайджан надзвичайно вигідним і привабливим ...
469313
  Карачина Н.П. Економічна поведінка підприємства в тривимірному просторі потенціалу системи влади : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 127-136 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
469314
  Близнюк С А. Економічна поведінка споживачів на ринку туристичних послуг: наукові підходи до її визначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 35-39. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
469315
   Економічна політика : Посыбник для слух. паршкіл, гуртків поточноъ політики марксо-лен. гуртків. – Харків : ДВОУ "Пролетар"
Вип. 2. – 1931. – 246, [6] с.
469316
   Економічна політика : Посыбник для слух. паршкіл, гуртків поточноъ політики марксо-лен. гуртків. – Харків : Партивида "Пролетар". – (На допомогу партнавчанню ВЗІМПО при ЦК КП.Б")
Вип. 3. – 1931. – 204, [4] с.
469317
   Економічна політика : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2005. – 287с. – ISBN 966-574-579-4
469318
  Крисенко Д. Економічна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981-1989 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 110-115. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
469319
  Лозинська І. Економічна політика адміністрації Ф.Ф. Трепова у Галичині // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 123-137. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
469320
   Економічна політика в Україні: вихід з кризи та перехід на шлях інноваційного розвитку : матеріали II Пленуму Спілки економістів України та Всеукр. науково-практичної конф. / Спілка економістів України ; [за заг. ред. В.В.Оскольського ; упоряд. М.Ф. Ярош] ; Спілка економістів України. – Київ : [Друк СПД Жителєв С.І.], 2010. – 364, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.
469321
  Уманців Ю.М. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій / Ю.М. Уманців, О.І. Міняйло // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 37-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
469322
  Аношкіна К. та інш. Економічна політика держави у сфері освіти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.91-93. – ISBN 966-73-53-51-Х
469323
  Москаленко О. Економічна політика держави як інструмент реалізації стратегічних цілей економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 46-56. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Надано пропозиції щодо оцінки ефективності економічної політики держави з позицій неоінституціоналізму.
469324
  Петруня Ю.Є. Економічна політика держави: реалії та ілюзії відображення суспільного вибору // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 5-9
469325
  Петруня Ю. Економічна політика держави: реальність та ілюзії відображення суспільного вибору // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
469326
  Лагутін В.Д. Економічна політика держави: сутність, етапи, механізми // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-26. – ISSN 1811-3141
469327
  Рєзніков В.В. Економічна політика Європейського Союзу (на прикладі країн центру та периферії) / В.В. Рєзніков, В.С. Купіна // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (82). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
469328
  Знаменський Г. Економічна політика і законодавство // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
469329
  Шкабко С. Економічна політика Леоніда Кучми (1994-1999 рр.): спроби реформ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні заходи Президента України Леоніда Кучми щодо проведення реформ в економічній сфері в 1994-1999 рр. В статье рассматриваются основные мероприятия Президента Украины Леонида Кучмы по проведению реформ в экономической сфере ...
469330
  Лоссовський І.Є. Економічна політика Малайзії в умовах світової фінансово-економічної кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 15-24
469331
  Чухно А.А. Економічна політика на сучасному етапі // Комуніст України, 1975. – №11
469332
  Чухно А.А. Економічна політика на сучасному етапі // Екон. Рад. України, 1976. – №7
469333
  Джиджора І.М. Економічна політика російського правительства супроти України в 1710-1730-х роках / Іван Джиджора ; упоряд., авт. передм., прим. і комент. Володимир Пришляк. – Київ : Кліо, 2020. – 317, [3] с. : іл., портр. – Покажч. імен.: с. 294-311. - Геогр. покажч.: с. 312-316. - Видано за фін. та творчої підтримки І.Є. Кавича, голови ГО "Підгірці-Шолом". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7755-12-7
469334
  Шевчук-Бєла Економічна політика Російської імперії щодо євреїв та її особливості в Одесі в першій половині XIX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 128-133. – ISSN 1563-3349
469335
  Мухіна І.Г. Економічна політика сучасної україни як елемент фінансово-економічної безпеки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 89-93
469336
  Кукурудза І.І. Економічна політика України в контексті китайського досвіду // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 64-68. – ISSN 1729-7206
469337
  Сіленко А. Економічна політика України: політичні підсумки реформування // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – C. 174-178. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (359)). – ISSN 1729-360Х
469338
  Чорний В. Економічна політика УРСР під час перебування П.Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ (1960-х - поч. 1970-х років) // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 119-124. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8


  У статті висвітлено деякі аспекти економічного розвитку УРСР часів перебування П.Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ.
469339
  Проданюк Ф.М. Економічна політика центральних держав щодо України в 1918 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 58-59. – (Історія ; вип. 63/64)


  Показано економічні зв"язки Німеччини та Австро-Угорщини з Україною в 1918 р.
469340
  Соскін О. Економічна політика щодо малого і середнього бізнесу в рамках моделі народного капіталізму: австрійський досвід // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 161-176. – ISSN 1684-906Х
469341
   Економічна політика. : Посыбник для слух. паршкіл, гуртків поточноъ політики марксо-лен. гуртків. – Харків : ДВОУ "Пролетар". – (На допомогу партнавчанню ВЗІМПО при ЦК КП.Б")
Вип. 1. – 1931. – 176 с.
469342
   Економічна політика. : Посыбник для слух. паршкіл, гуртків поточноъ політики марксо-лен. гуртків. – Харків : Партивида "Пролетар"
Вип. 3. – 1931. – 204, [4] с.
469343
  Куклін О.В. Економічна примітивізація як інституціональний виклик євроінтеграційних процесів / О.В. Куклін, Р.Ф. Пустовійт, М.Ю. Криворучко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 5-11. – ISSN 2222-0712
469344
  Волохов В.І. Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 109-117
469345
  Студінська Г.Я. Економічна природа іпотечних фінансових інструментів / Г.Я. Студінська, В.М. Просов // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 4 (64). – С. 94-103. – ISSN 2073-9982
469346
  Волосович С.В. Економічна природа іпотечного страхування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 188-194 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
469347
  Птащенко Л.О. Економічна природа й особливості виникнення корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 15-18.
469348
  Косаріна В.П. Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування : теорія та історія фінансів / В.П. Косаріна, О.В. Тимошенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 118-125 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва
469349
  Давиденко Н.М. Економічна природа корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 20-22
469350
  Бондарук Т. Економічна природа механізму забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки / Т. Бондарук, О. Бондарук, І. Ігнатова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 137-145. – ISSN 2411-5215
469351
  Гайдуцький А.П. Економічна природа міграційного капіталу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 192-205. – Бібліогр.: на 17 пунктів
469352
  Гурома В.К. Економічна природа міжнародного кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-31. – (Економіка ; вип. 47)


  Економічна природа відносин міжнародного кредитування розвивається у складних, досить суперечливих умовах функціонування світової валютно-фінансової системи. Пізнання об"єктивних засад цих відносин, творче осмислення змін і управління ними - важлива ...
469353
  Варналій Захарій Степанович Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Варналій Захарій Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 34с.
469354
  Варналій З.С. Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні : Дис... докт. економ.наук: 08.01.01 / Варналій З. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 416л. – Бібліогр.:л.361-391
469355
  Грудзевич Я.В. Економічна природа та правові аспекти іпотеки / Я.В. Грудзевич, Л.М. Лабецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 148-152. – ISSN 1729-360Х
469356
  Черваньов Д.М. Економічна природа та формування механізму корпоративного управління в Україні / Д.М. Черваньов, Бондарчук, l.В. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-6. – (Економіка ; Вип. 39)


  Розглядаються концептуальні положення корпоративного управління, його структура, взаємовідносини колективної та державної власності, пропонуються шляхи створення ефективного механізму корпоративного управління.
469357
  Махініч Г.О. Економічна природа якості продукції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 151-155.
469358
  Крупка І. Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній систем // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 40-48. – ISSN 1818-5754


  Досліджено сутність, функції та роль фінансового ринку в сучасній економічній системі. Проаналізовано особливості впливу фінансового ринку на розвиток національної економіки в умовах глобалізації. Обґрунтовано необхідність першочергового відновлення ...
469359
  Кравець А.Ю. Економічна природа, сутність та зміст поняття кредитного потенціалу банку в умовах тринзитивної економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 76-80
469360
  Мальцева Віта Володимирівна Економічна проблематика на сторінках преси ФРН (1996 - 2001 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мальцева В.В.; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2004. – 162 с. – Бібліогр.: л. 151 - 162
469361
  Ложкін Г.В. Економічна психологія : Навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков; МОНУ. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Професіонал, 2006. – 400с. – ISBN 966-8556-42-9
469362
  Ложкін Г.В. Економічна психологія : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Професіонал, 2007. – 400с. – ISBN 966-8556-42-9
469363
  Карамушка Л.М. Економічна психологія / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 89. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
469364
  Клішова О. Економічна раціональність: сутність і види // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-52. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
469365
  Ільїн В.В. Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
469366
  Величко В. Економічна реформа в Китаї: регіональний вимір // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 235-243. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
469367
  Андріанов М.І. Економічна реформа і правові відносини промислових підприємств / М.І. Андріанов. – Київ, 1971. – 123с.
469368
  Толстов Ростислав Дмитрович Економічна реформа середини 60-х років XX ст. та подальші спроби удосконалення радянського господарського механізму (1965-1985 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито передумови, загальну концепцію та результати економічної реформи 1965 р., необхідність подальших господарських перетворень. Продемонстровано нездійсненність ідеї оптимального поєднання централізованого державного планування з ...
469369
  Філіпова Н.О. Економічна рецесія: теоретичні підходи до визначення та змістова інтерпретація // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 165-169. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
469370
  Гудзь Т.П. Економічна рівновага в контексті антропологічної парадигми сучасних глобально-цмвілізаційних перетворень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 20-26. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
469371
  Чумаченко М. Економічна робота на підприємстві та П(С)БО 16 "Витрати" / М. Чумаченко, І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-16.
469372
  Геринович В. Економічна роля Чорного моря і її значення для політичної конюктури сходу Європи в другій половині ХVІІІ сторіччя // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.277-288. – ISBN 966-7089-17-7
469373
  Морозов Р.В. Економічна роль біржової торгівлі та сучасні тенденції її розвитку / Р.В. Морозов, Л.О. Бойко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
469374
  Кузияк Б.Я. Економічна роль держави в інноваційній економіці // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (62). – С. 12-17. – ISSN 2218-1199
469375
  Вернигора Л.В. Економічна роль держави у висвітленні вчених Київського університету (остання третина ХІХ-ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-51. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проаналізовано погляди на економічну роль держави вчених Київського університету в останню третину XIX - на початку XX ст. Аналіз здійснено на широкому історичному тлі розвитку світової економічної науки.
469376
  Селіванов А.О. Економічна самостійність місцевих Рад народних депутатів за законодавством Української РСР / А.О. Селіванов, В.Є. Мармазов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-59. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Проаналізовані економічні основи місцевого самоврядування у світлі законодавства Української РСР.
469377
  Ткачук І.Г. Економічна самостійність регіону / І.Г. Ткачук. – Київ : Наукова думка, 1994. – 227с.
469378
  Сизоненко В.О. Економічна самостійність соціалістичного підприємства / В.О. Сизоненко. – Київ, 1985. – 48с.
469379
  Ренкас Х.А. Економічна свобода та її вплив на конвергенцію країн // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 246-250. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
469380
  Чугаєв О.А. Економічна сила країн як невід’ємний атрибут міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 203-210. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджується місце економічної сили в економічній теорії, об- ґрунтовується необхідність її розгляду при аналізі глобальних економічних процесів. Визначається сутність національної сили країни, та роль економічної сили у її формуванні. The ...
469381
  Чугаєв О.А. Економічна сила країни у міжнародному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 151-152
469382
  Чугаєв О. Економічна сила як міра впливовості країни у світовій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-38. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено економічну силу країни як здатність до впливу на інші економічні суб"єкти та до спротиву зовнішнім впливам. Проаналізовано її зв"язок з іншими поняттями: величина економіки, економічні ресурси, економічний потенціал, економічна безпека, ...
469383
  Білорус О.Г. Економічна система глобалізму = Economic system of globalism : Монографія / О.Г. Білорус; НАНУ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 360с. – ISBN 966-574-471-2


  Для научных работников, специалистов в области глобализации. Мировой экономики, политологии и международных отношений
469384
  Матвієнко Р.О. Економічна система та її роль в організації регіонального простору: специфіка та елементи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 152-155. – Бібліогр.: Бібілогр: 15 назв. – ISSN 1993-6788
469385
  Коляда С.П. Економічна складова діяльності митних органів у системі забезпечення державних пріоритетів України : монографія / С.П. Коляда; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2007. – 238с. – ISBN 978-966-328-028-8
469386
  Пасічник Н.О. Економічна складова концепції "домоводства" В.Н. Каразіна / Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 403-406
469387
  Федоренко А.В. Економічна складова накопичувальної пенсійної системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 89-98 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
469388
  Панченко В. Економічна складова образу України в уявленні ідеологів ОУН // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 146-149. – ISBN 978-966-439-147-1
469389
  Кучеренко Ю.А. Економічна складова родючості грунтів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 26-30 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
469390
   Економічна служба в колгоспі.. – Одеса, 1967. – 152с.
469391
  Бугуцький О.А. Економічна служба господарства і ефективність виробництва. / О.А. Бугуцький. – Київ, 1983. – 56с.
469392
   Економічна соціологія : хрестоматія : навч. посібник для студ. ВНЗ / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [уклад.: В.Г. Городяненко, В.В. Ніколенко ; за ред. В.Г. Городяненка]. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2014. – 325, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-526-6
469393
  Шульський М.Г. Економічна спадщина економіста Вололимира Навроцького у творчості Івана Франка // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 125-129. – ISSN 2221-1055
469394
  Шпак Н.О. Економічна стабільність підприємства: сутність та її складові / Н.О. Шпак, М.І. Романишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 248-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
469395
  Никончук В.М. Економічна сталість сільськогосподарських підприємств (на прикладі рівненської області) : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 118-122 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
469396
   Економічна статистика. – Київ, 1974. – 391с.
469397
  Кулинич О.І. Економічна статистика : Навчальний посіник.для студ.економічних спец. / О.І. Кулинич; МОУ. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 286с. – ISBN 5-7763-1842-4
469398
  Гетало В.П. Економічна статистика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гетало, В.О. Борух, Р.В. Алямкін. – Полтава : Світоч, 2002. – 212с. – ISBN 966-96206-0-0
469399
  Беркита К.Ф. Економічна статистика : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / К.Ф. Беркита ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2004. – 208 с. – ISBN 966-8556-65-8
469400
   Економічна статистика : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Р.М. Моторин, А.В. Головач, А.В. Сідорова, Н.М. Атаманчук, З.П. Баранік; Р.М. Моторин, А.В. Головач, А.В. Сидорова, Н.М. Атаманчук, З.П. Бараник; За ред. Р.М. Моторина; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 326с. – ISBN 966-574-768-1
469401
  Гальків Л.І. Економічна статистика : навч. посібник / Л.І. Гальків, Н.П. Лутчин, Б.С. Москаль. – [2-ге вид., випр. і допов.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 398, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 393-396 та в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-7827-55-0
469402
   Економічна статистика.. – К., 1969. – 79с.
469403
  Єріна А.М. Економічна статистика: Практикум = Методологічні засади, категорії та класифікація економічної статистики з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики : Навч. посібник / А.М. Єріна, О.К. Мазуренко, З.О. Пальян. – Київ : ЕксОб, 2002. – 232с. – ISBN 966-7769-12-7
469404
  Євдокімов Ф.І. та інш. Економічна стійкість підприємства як фактор його безпеки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.616-25. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
469405
  Ліпич Л.Г. Економічна стійкість підприємства: класифікація, структура, характеристика / Л.Г. Ліпич, О.А. Отченашенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 57-63. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
469406
  Даниленко В.А. Економічна стійкість промислових підприємств в умовах ринкової невизначеності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Даниленко В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Економічний факультет. – Київ, 2012. – 213 л. – Додатки: л. 184-197. – Бібліогр.: л. 198-213
469407
  Зоринець П.І. Економічна стійкість та фінансова безпека підприємства в умовах нестабільності ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 148-152
469408
  Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах : монографія / Я.А. Жаліло ; РНБО України ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 1998. – 144с. – (Економічні стратегії ; Вип.6). – ISBN 966-554-021-1


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
469409
  Краснов Ю.М. Економічна стратегія ефективної зайнятості : Монографія / Ю.М. Краснов; Науково-дослідний економ. ін-тут. Мін-во екон. та з питань Європ. інтеграції України. – Київ : Знання України, 2001. – 253с. – ISBN 966-7999-05-Х
469410
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 1 (19). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469411
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 1 (21). – 2015. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469412
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг = Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh = Economic strategy and prospects of trade and srvices sector develjpment : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Михайлова О.В. [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 1 (27). – 2018. – 279, [1] с. – Резюме укр., пол., англ. мовами
469413
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг = Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh = Economic strategy and prospects of trade and srvices sector develjpment : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Миїайлова О.В. [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 2 (28). – 2018. – 274, [1] c. – Резюме укр., пол., англ. мовами
469414
  Дорогунцов С.І. Економічна стратегія КПРС на сучасному етапі / Дорогунцов С.І. – Київ, 1977. – 104 с.
469415
   Економічна стратегія розвитку підприємств : монографія / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [за заг. ред. В.К. Данилка]. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 325, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Економічна стратегія розвитку підприємства. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-201-9
469416
  Рубан О.І. Економічна сутність акціонерного капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 36-40
469417
  Гайдай В. Економічна сутність банківського капіталу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 137-140. – ISSN 1993-0259
469418
  Шевченко О.М. Економічна сутність бенчмаркінгу та його роль у інноваційному розвитку підприємства / О.М. Шевченко, Ю.М. Братусь // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 64-68. – ISSN 2222-4459
469419
  Сохацька О. Економічна сутність біржової спекуляції // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.14-20. – ISSN 1605-2005
469420
  Парасій-Вергуненко Економічна сутність державних підприємств, їх види та класифікація / Парасій-Вергуненко, Самборська-Музичко, Л.В. Гнилицька // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 16 назв
469421
  Рисін М.В. Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 190-197. – ISSN 1562-0905
469422
  Другак В.М. Економічна сутність земельної іпотеки на засадах ринку права оренди землі / В.М. Другак, В.Г. Поліщук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 31-39. – ISSN 2306-1677
469423
  Щирська О.В. Економічна сутність і бухгалтерське визначення амортизації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 68-74 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
469424
  Колісник Г.М. Економічна сутність і класифікація витрат у зв"язку з узагальненням на рахунках бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 132-141. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
469425
  Колумбет О.П. Економічна сутність і роль доходів основної діяльності підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-7
469426
  Коваленко Ю М Економічна сутність інвестицій / Ю М Коваленко, О О Мискіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 74-78
469427
  Малік Л.М. Економічна сутність категорії "власність" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-27.
469428
  Носова Т.І. Економічна сутність категорії "інтелектуальний потенціал" // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 159-166. – ISSN 1726-8699


  Сьогодні на перший план виходить інтелектуальний потенціал підприємства, формування якого відноситься до доволі складних завдань управління, що обумовлює пошук нових методів та підходів його оцінки з метою забезпечення конкурентного положення ...
469429
  Василишин С.І. Економічна сутність категорії "оборотні засоби підприємств" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 1 (219), січень. – С. 147-150. – ISSN 2221-1055
469430
  Скригун Н.П. Економічна сутність категорії витрат виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 11-15.
469431
  Волосович С.В. Економічна сутність кредитного страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 250-255. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
469432
  Биковченко Л.М. Економічна сутність лізингу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.75-77
469433
  Колесник І. Економічна сутність лізингу і перспективні напрямки його розвитку в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 38-41. – ISSN 1728-9343
469434
  Литвиненко Т.М. Економічна сутність механізму конкурентоспроможності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 160-166. – ISBN 966-7958-13-2
469435
  Хижа Н.М. Економічна сутність механізму ринкового ціноутворення в роздрібній торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 132-137 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
469436
  Наумов Д.О. Економічна сутність механізму структурованого фінансування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 237-251 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
469437
  Вініченко І.І. Економічна сутність НТП, інновацій та їх роль у розвитку агропромислового виробництва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-11.
469438
  Римарчук А.М. Економічна сутність оборотних активів та їх класифікація // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 64-70
469439
  Трещов М.М. Економічна сутність поняття "конкурентоспроможність підприємства" та специфіка її формування в аграрних підприємствах // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 175-178
469440
  Корягіна А.Д. Економічна сутність поняття "кооперація" / А.Д. Корягіна, В.В. Зіновчук // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 46-50. – (Економічні науки)
469441
  Денисюк О.Г. Економічна сутність поняття "майновий потенціал підприємства" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 7-13
469442
  Литвинчук І.В. Економічна сутність поняття "міжбюджетні відносини" / І.В. Литвинчук, Р.С. Михалюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 267-271. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-4236
469443
  Гнедіна К.В. Економічна сутність поняття "стратегія" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С.233-237


  Узагальнено теоретичні підходи до визначення поняття "стратегія".
469444
  Гарбар В.В. Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2014. – № 1 (231), січень. – С. 136-141. – ISSN 2221-1055
469445
  Білик М.Д. Економічна сутність прибутку в умовах трансформації економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 130-132.
469446
  Міщенко С. Економічна сутність процесу монетизації та його роль у забезпеченні розвитку економіки та стабільності фінансової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-45. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено економічну сутність процесу монетизації економіки, визначено основні показники, принципи управління, методи та інструменти впливу монетизації на стимулювання економічного зростання, охарактеризовано головні завдання управління процесом ...
469447
  Дідківська Л.В. Економічна сутність сільськогосподарської кооперації у працях українських вчених // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 133-140
469448
  Ткаченко К. Економічна сутність страхування політичних ризиків // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 46-48. – ISSN 1810-7923
469449
  Тараненко Ю.В. Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 131-135. – ISSN 2306-6806
469450
  Півнюк О.П. Економічна сутність та класифікація витрат в системі управління підприємством // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 138-143. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
469451
  Бондаренко О.М. Економічна сутність та класифікація запасів: обліковий та управлінський аспекти / О.М. Бондаренко, А.Д. Тітаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 63-67. – ISSN 2306-6814
469452
  Деркач І.В. Економічна сутність та напрями розвитку інтенсифікації аграрного виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 61-63
469453
  Стеблюк Н.Ф. Економічна сутність та ознаки маркетингового управління / Н.Ф. Стеблюк, Ю.Г. Губський // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2021. – № 1 (2). – C. 56-63. – ISSN 2709-2879
469454
  Штулер Г.Г. Економічна сутність та роль природної монополії в економіці країни / Г.Г. Штулер, Т.Ю. Климко, В.К. Макарович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
469455
  Бармецький П.П. Економічна сутність управління проектами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 140-147
469456
  Мельник К.В. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства та їх класифікація / К.В. Мельник, А.О. Сігайов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 91-95
469457
  Шірінян Л. Економічна сутність фінансового регулювання страхового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-64. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Виконано критичний огляд досліджень і виявлено наявність проблеми визначення і диференціації у науковій літературі понять "фінансове регулювання страхового ринку", "державне фінансове регулювання страхового ринку" і "державне регулювання страхового ...
469458
  Лисенко Р.С. Економічна сутність фінансової стабільності банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 87-91.
469459
  Золотарьова В.І. Економічна сутність, класифікація та основні види продуктів сфери послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6806
469460
  Франчук Т.О. Економічна суть інновацій у ринковій економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 139-143. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
469461
  Гоблик В.В. Економічна суть кластеров та особливості їх утворення і функціонування у туристично-рекреаційній сфері // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 151-159. – (Економіа ; Вип. 24)
469462
  Прокопенко О.В. Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством / О.В. Прокопенко, Л.Б. Криворучко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 27-34. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Виконано аналіз існуючих визначень категорії контролінгу, за результатами якого уточнено дане поняття.
469463
  Демченко Т.А. Економічна суть оборотних активів і проблеми їх визнання й класифікації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 175-180 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
469464
  Стецюк П.А. Економічна суть фінансовиї ресурсів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 129-143.
469465
  Гнатовський М.М. Економічна сфера буття людства: конфедерація об"єднаних націй та економічний устрій світу / М.М. Гнатовський, В. Лютий // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 34-41


  Стаття присвячена аналізу економічної сфери буття в контексті фор- мування якісно нового економічного устрою світу в рамках Конфедерації Об’єднаних Націй. Досліджуються концептуально-теоретичні погляди, ідеї та підходи в межах даної проблематики. ...
469466
  Петінова О.Б. Економічна сфера суспільства: філософське осмислення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 57-60. – ISSN 2077-1800
469467
  Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : навч. посібник [для студентів спец. 8.03050901 "Облік і аудит"] / Кавун С.В., Пилипенко А.А., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 362, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-360. – ISBN 978-966-676-577-5
469468
  Лукашев О.А. Економічна та правова форма реалізації функцій грошей і їх вплив на співвідношення інститутів фінансово-правової галузі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 126-131. – ISSN 0201-7245
469469
   Економічна та продовольча безпека України = Economic and food security of Ukraine = Экономическая и продовольственная безопасность Украины : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса. – ISSN 2410-4159
№ 1/2 (6/7), березень - червень. – 2015. – 46 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
469470
   Економічна та продовольча безпека України = Economic and food security of Ukraine = Экономическая и продовольственная безопасность Украины : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса. – ISSN 2410-4159
№ 3/4 (8/9), серпень - грудень. – 2015. – 44 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
469471
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Либідь, 1966-. – ISBN 0868-6965
Вип. 44. – 1992. – 128с.
469472
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1966-. – ISBN 5-8238-D147-5
Вип. 45. – 1993. – 162с.
469473
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Либідь, 1966-. – ISBN 0201-8683
Вип. 46. – 1995. – 142с.
469474
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Заповіт, 1966-. – ISBN 0201-8683
Вип. 47. – 1995. – 136с.
469475
   Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966-. – ISBN 966-521-126-9
Вип. 50. – 2001. – 189 c.
469476
   Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966-. – ISBN 966-95774-3-8
Вип. 51. – 2001. – 166 c.
469477
  Олійник Я.Б. Економічна та соціальна географія : сучасний стан і перспективи розвитку / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2009. – 66 с. – Бібліогр.: c. 63-65. – ISBN 978-966-95774-6-7
469478
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 59. – 2009. – 239 c. – резюме укр., англ. мовами
469479
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 60. – 2010. – 294 c. – резюме укр., англ. мовами
469480
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (62). – 2011. – 252 c. – резюме укр., англ. мовами
469481
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 3 (68). – 2013. – 274 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469482
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (69). – 2014. – 332 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469483
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (71). – 2015. – 101 c. – Резюме укр., англ. мовами
469484
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – 2015. – 69 c. – Резюме укр., англ. мовами
469485
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 78. – 2017. – 74 c. – Резюме укр., англ. мовою та мовою статті
469486
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ : ФОП Кравченко Я.О., 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 79. – 2018. – 53 [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
469487
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ : ФОП Кравченко Я.О., 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 80. – 2018. – 42 [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
469488
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ : ФОП Кравченко Я.О., 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 81. – 2019. – 41, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
469489
   Економічна та соціальна географія = Ekonomichna ta sotsialna geografiya : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Олійник Я.Б., Антіпова К.А., Арслан М. [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 83. – 2020. – 62, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
469490
   Економічна та соціальна географія = Ekonomichna ta sotsialna geografiya : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 85. – 2021. – 96, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
469491
   Економічна та соціальна географія = Ekonomichna ta sotsialna geografiya : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 86. – 2021. – 85, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
469492
  Бершадська Т.В. Економічна та соціальна географія світу : 10 клас / Тетяна Бершадська. – Вид. 3-є, випр. та допов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2003. – 295, [1] с. : іл., табл. – Короткий слов. термінів: с. 285-288. – Бібліогр.: с. 289-293. – ISBN 966-562-928-X
469493
  Сюткін С. Економічна та соціальна географія світу. Запитання. Завдання. Тести. 10 клас : Посібник / С. Сюткін, Г. Леонтьєва, В. Мартиненко. – Київ : Академия, 1999. – 144с. – (Відкритий урок). – ISBN 966-580-049-3
469494
  Заставний Ф.Д. Економічна та соціальна географія України : Підручник для учнів 9 кл. сер. загальноосвітн. шк. / Ф.Д. Заставний. – Київ : Вища школа, 1999. – 215с. – ISBN 5-11-004826-6
469495
  Леонтьєва Г.Г. Економічна та соціальна географія України. : Запитання. Завдання. Тести: Посібник:9 клас / Г.Г. Леонтьєва. – Київ : Академія, 2000. – 144с. – (Відкритий урок). – ISBN 966-580-046-9
469496
  Галушка З. Економічна та соціальна ефективність функціонування ринкового розподілу доходів: підходи до оцінки / З. Галушка, А. Дутчак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-18. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено порівняння наукових підходів до розуміння економічної та соціальної ефективності функціонування ринкового розподілу доходів. Визначено сутність понять справедливості та ефективності у розподілі; досліджено підходи до проблеми ...
469497
  Шпак Михайло Михайлович Економічна та стратегічна стійкість аграрних підприємств: теоретичний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто складові економічної безпеки підприємства і місце в ній стратегічної стійкості. Визначено зміст поняття стратегічної стійкості, чинники та особливості її забезпечення в аграрній сфері. Проаналізовано основні причини та процес втрати ...
469498
  Сидорович О. Економічна теорія - основа економічної стратегії держави // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
469499
  Мельник Л.Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко. – Київ : Кондор, 2008. – 524 с. – ISBN 978-966-351-147-4
469500
   Економічна теорія. – К., 1995. – 85с.
469501
   Економічна теорія : Навчальний посібник у 2-х кн. – Київ : Заповіт. – ISBN 966-7272-13-3
Кн .1 : Макроекономіка. – 1997. – 406 с. – Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"/МФ"Відродження"
469502
   Економічна теорія : Навчальний посібник у 2-х кн. – Київ : Заповіт. – ISBN 966-7272-13-3
Кн. 2 : Мікроекономіка. – 1997. – 279с. – Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"/МФ"Відродження"
469503
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник для студентив вищих закладів освіти / С.В. Мочерний. – Киев : Академія, 1999. – 592с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-045-0
469504
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2001. – 656с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-106-6
469505
   Економічна теорія : Посібник для вищої школи. – Київ; Харків, 2001. – 704с. – ISBN 966-7930-00-9
469506
  Солонінко К.С. Економічна теорія : Навч. посібник для підготовки студ. до бакалаврського іспиту з економічних теоретичних дисциплін / К.С. Солонінко, Т.Т. Горобчук, К.О. Костюк; МОіНУ; ЖІТІ. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 348с.
469507
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2002. – 656с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-106-6
469508
   Економічна теорія : Посібник для вищої школи / Є.М. Воробйов, А.А. Гриценко, В.М. Лісовицький, В.М. Соболєв; За заг. ред. Є.М.Воробйова. – Київ; Харків : Одісей, 2003. – 704с. – ISBN 966-7930-00-9


  Викладено основні концепції політичної економії і економікс, альтернативні погляди різних економічних шкіл. Для студентів і викладачів вузів, учнів старших класів
469509
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2003. – 656с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-151-1
469510
  Предборський В.А. Економічна теорія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко; Під. ред.: В.А. Предборського. – Київ : Кондор, 2003. – 492с. – ISBN 966-7982-14-9
469511
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2005
469512
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2005
469513
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2005
469514
   Економічна теорія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Тарасевич, В.В. Білоцерківець, С.П. Горобець, О.В. Давидов, О.О. та ін. Завгородня; МОНУ; Нац. металургійна акад. України; За ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. – ISBN 966-364-185-1
469515
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2006
469516
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2006
469517
  Гальчинський А.С. Економічна теорія : підручник для студ. вищих навч. закладів / Анатолій Гальчинський, Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2007. – 504 с. – ISBN 978-966-642-374-3
469518
  Предборський В.А. Економічна теорія : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко. – Київ : Кондор, 2007. – 496с. – ISBN 966-7982-14-9
469519
   Економічна теорія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Х. Корецький, О.І. Дацій, Г.М. Кульнєва, І.І. Вініченко, О.В. та ін. Алейнікова; Корецький М.Х. [ та ін. ] ; МОНУ ; Запорізький ін-т державного та муніципального управління ЗІДМУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-364-425-7
469520
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2007
469521
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2007
469522
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2007
469523
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2007
469524
  Мочерний С.В. Економічна теорія : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів ] / С.В. Мочерний. – Вид. 3-тє, доп. і перероб. – Київ : Академія, 2008. – 640 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-247-1
469525
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2008
469526
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2009
469527
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2009
469528
   Економічна теорія : практикум (тести і задачі) : навч. посібник / [Стирський М. та ін. ; за ред. О. Ватаманюка ; відп. ред. А.Ф. Барвінський] ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Інтелект-Захід, 2010. – 373 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 372. – ISBN 978-966-7597-77-1
469529
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2010
469530
  Чепінога В.Г. Економічна теорія : підручник / В.Г. Чепінога ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 645-647. – ISBN 978-966-667-475-6
469531
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2011
469532
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2011
469533
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2011
469534
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
469535
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
469536
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
469537
  Кондрашова-Діденко Економічна теорія : навч.- метод. посібник для студентів вишів / В.І. Кондрашова-Діденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 7-ме вид., допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-192-1
469538
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
469539
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
469540
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
469541
  Стрішенець О.М. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Стрішенець, В.І. Ліщук, Л.В. Єлісєєва ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 236, [4] с. : іл., табл. – Термінол. покажч. : с. 232-236. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-650-6
469542
  Косьмій О.М. Економічна теорія : навч.-метод. комплекс / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 31, [1] с. – Бібліогр.: с. 29-31
469543
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
469544
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
469545
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
469546
   Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
469547
   Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
469548
   Економічна теорія / [В.Б. Захожай, О.Ю. Єрмаков, Н.А. Малиш та ін.] ; під. керівництвом та наук. ред. В.Б. Захожая ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2016. – 518, [2] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 507-512. – Бібліогр.: с. 513-519. – ISBN 978-617-02-0188-1
469549
  Чепінога В.Г. Економічна теорія : підручник / В.Г. Чепінога ; наук. ред. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 653, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. на зазнач. – Бібліогр.: с. 645-647. – ISBN 978-966-667-475-6
469550
   Економічна теорія = Economic theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2019. – 118, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
469551
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2019. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
469552
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2019. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
469553
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2019. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
469554
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2020. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
469555
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2020. – 118, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
469556
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2020. – 119, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
469557
  Чепінога В.Г. Економічна теорія : підручник / В.Г. Чепінога. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 653, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. на зазнач. – Бібліогр.: с. 645-647. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-475-6
469558
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2021. – 119, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
469559
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2022. – 119, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
469560
  Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі = Ecjnjmic theory in retrospect / М. Блауг; Пер. з англ.І.Дзюб. – Київ : Основи, 2001. – 670с. – ISBN 966-500-147-7
469561
  Гражевська Н. Економічна теорія в Україні: перспективи і проблеми // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 7 - 14 червня (№ 26). – С. 2
469562
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: основні підходи формування економічної політики України щодо форм власності на землю // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 8-16
469563
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: система економічних та правових відносин приналежності у відносинах прав власності на землю // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 2. – С. 6-13
469564
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: чинники та критерії класифікації форм власності // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 11. – С. 8-15
469565
  Білорус О. Економічна теорія і закон зміни діяльності: ретроспектива і перспектива імплементації // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 118-119. – Бібліогр.: Бібілогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
469566
  Сухарєв О. Економічна теорія і управління економікою: точки сполучення // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
469567
  Єщенко П.С. Економічна теорія й економічна політика в трансформаційному суспільстві // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 9-22. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
469568
  Ущаповський Ю.В. Економічна теорія марксизму // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 82-88. – ISBN 978-966-683-540-9
469569
  Лиско Л.Р. Економічна теорія сталого розвитку: світоглядні та методологічні чинники становлення / Л.Р. Лиско, Т.Ю. Туниця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 19-28 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1811-3141
469570
  Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін : навч. посібник / Бажал Ю.М. ; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996. – 240 с. – ISBN 5-7707-1075-6
469571
  Яременко О. Економічна теорія у сучасному дискурсі : (огляд виступів учасників круглих столів, що відбулися в освітніх та наукових закладах Києва, Харкова, дніпра та Одеси) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 93-111. – ISSN 1811-3141
469572
  Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів / Н.Ю. Іванова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 262. – ISBN 978-611-01-000-3-8
469573
  Гриценко А.А. Економічна теорія як спосіб мислення і практичного перетворення дійсності // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 45-69. – ISBN 978-966-02-8705-1
469574
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 702, [2] с. : табл., фотоіл. – (Серія "Класичний університетський підручник", ISSN 978-966-346-878-5). – ISBN 978-966-346-936-2
469575
   Економічна теорія. Політекономія : практикум : навч. посібник / В.Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 494, [2] c. : табл. – Бібліогр.: с. 493-494 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-07-0056-8
469576
   Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : Навч. посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Київ : Альтернативи, 2001. – 607с. – ISBN 966-7217-43-4
469577
   Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка : Навч. посібник для студ.економічн.спеціальностей вищ.закл.освіти. – 2-ге вид., доп. – Львів : Інтереко, 1998. – 708с. – ISBN 966-7272-13-3
469578
   Економічна теорія: Політекономія : підручник. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 581 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-82-5


  Системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виважаність оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Для студентів і викладачів вузів
469579
   Економічна теорія: Політекономія : Підручник. – 3-те вид., виправл. – Київ : Знання-Пресс, 2004. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-025-2


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
469580
   Економічна теорія: Політекономія : підручник. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання-Пресс, 2005. – 615 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-311-034-1


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
469581
   Економічна теорія: Політекономія : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська; Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Гражевська Н.І. ; за ред.: В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2006. – 631 с. – ISBN 966-346-198-5


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
469582
  Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія, мікроекономіка, макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 652с. – ISBN 966-364-149-5
469583
  Чухно А. Економічна теорія:предмет,метод,функції (сучасні підходи) // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.11-31. – ISSN 1682-2366
469584
  Кичко І.І. Економічна функція власності у забезпеченні особистих потреб населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 26-32
469585
  Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-33. – ISSN 0131-775Х
469586
  Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-33. – Бібліогр.: с. 20-22, 24-26. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито зміст економічної функції держави, проведено порівняльний аналіз пріоритетів державних видатків країн ЄС і України, визначено місце видатків на економічну діяльність у системі бюджетних пріоритетів. Досліджено зміни обсягу і структури видатків ...
469587
  Лощихін О.М. Економічна функція сучасної держави: її наукові основи та кадрове забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 27-29.
469588
  Осмаловська А.О. Економічна, політична та соціальна кризи Європи в XXI столітті // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 2. – С. 80-85. – ISSN 2519-2949
469589
  Жигало Л.Ф. Економічная ефективність виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі. / Л.Ф. Жигало, Л.І. Касьянов. – К., 1972. – 35с.
469590
  Локтіонов Віталій Економічне виховання і гомеостазис нації : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 2-3. – Бібліогр.: 7 назв
469591
  Шпак О.Т. Економічне виховання учнів / О.Т. Шпак. – К., 1985. – 48с.
469592
  Вячевський М.В. Економічне виховання як основа формування готовності молоді до самостійної трудової діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-52
469593
  Іванов С.В. Економічне відновлення і розвиток країн після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 75-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
469594
  Рудік Н.М. Економічне врядування в ЄС: розбудова в контексті сучасних викликів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 4 (47). – С. 49-57. – ISSN 2414-4436
469595
  Чухно А.А. Економічне вчення К. Маркса і сучасність // Комуніст України, 1968
469596
  Каутський К. Економічне вчення Карла Маркса. / К. Каутський. – К., 1957. – 216с.
469597
  Ігнатьєв П. Економічне диво Домініканської республіки: проблеми і перспективи / П. Ігнатьєв, Б. Черкас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 49-55. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано країнознавчу характеристику Домініканської Республіки, а також розглянуто особливості здійснення ринкових реформ у період із 1930 р. по нинішній час. Країна досягнула високих темпів зростання ВВП, а це дозволяє стверджувати, що ...
469598
  Ігнатьєв П. Економічне диво Панами // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 42-45. – (Історичні науки)
469599
  Ігнатьєв П. Економічне диво Панами // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – С. 39-43. – (Політичні науки)


  У статті проаналізовано причини та наслідки перетворення Панами на транспортний, туристичний і фінансовий осередок Латинської Америки.
469600
  Бласко Г. Економічне диво чи економічна загадка? / Г. Бласко. – К, 1992. – 57с.
469601
  Плутицька К.М. Економічне домашнє насильство як новела у кримінальному законодавстві України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 101-106. – (Юридичні науки ; № 4). – ISSN 2616-9444
469602
  Легкоступ А.І. Економічне життя Англії на початку просвітництва // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 201-205. – (Економічні науки)
469603
  Хіхлач Богдан Економічне життя василіанських монастирів на Поділлі ( XVIII - I-а третина XIX ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 22-37. – ISSN 0869-3595
469604
  Сахно Т.А. Економічне забезпечення діяльності об"єднаних територіальних громад // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 135-142. – ISSN 2222-4459
469605
  Скупейко В. Економічне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 106-111. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISSN 2313-3627
469606
  Рубінштейн М.Й. Економічне змагання двох систем / М.Й. Рубінштейн. – Київ, 1939. – 68 с.
469607
  Філоненко Економічне змагання двох систем / Філоненко. – К., 1982. – с.
469608
  Иоффе Я.А. Економічне змагання соціалізму і капіталізму / Я.А. Иоффе. – К, 1940. – 119с.
469609
  Черненко М.С. Економічне значення гідроелектростанцій та їх роль в електрифікації сільського господарства УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 47-55. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье рассматриваются вопросы о народнохозяйственном значении гидроэлектростанций в связи с их высокой экономичностью и о роли гидроэлектростанций в электрификации сельского хозяйства. Использование гидроэлектроэнергии в сельском хозяйстве ...
469610
  Єфименко Т.І. Економічне зростання - основа підвищення добробуту громадян : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-12 : Табл., рис.
469611
  Литвицький В. Економічне зростання 2006 року (порівняльний аналіз) : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 1605-2005
469612
  Єщенко П.С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 4-20 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
469613
  Геєць В.М. Економічне зростання в 2000-2002 рр. та складові політики розвитку в довгостроковому відношенні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-23. – ISSN 1605-7988
469614
  Лебеда Г.Б. Економічне зростання в 2000-2002 рр. та складові політики розвитку в довгостроковому відношенні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-23. – ISSN 1605-7988
469615
  Лазебник Л.Л. Економічне зростання в інституціональних координатах: сутність та еволюція підходу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-2. – С. 79-84. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
469616
  Пахомов С.Ю. Економічне зростання в контексті інституціоналізму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 11-16
469617
  Литвицький В. Економічне зростання в Україні 2002 року: перспективи і загрози : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С. 3-13. – ISSN 1605-2005
469618
  Кривобороденко Г.П. Економічне зростання в Україні та його тенденції / Г.П. Кривобороденко, А.М. Антонюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 8-11.
469619
  Шевцов І А. інш. Економічне зростання в Україні та пошук ключової ланки майбутньго розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.37-47
469620
  Попова В.В. Економічне зростання в умовах міжнародної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 20-24
469621
  Перепьолкіна О.О. Економічне зростання в умовах перехідної економіки : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.110-121 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви
469622
  Черновська М.М. Економічне зростання в умовах перехідної економіки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 30 (114). – С. 51-54. – (Економічна ; № 30). – ISSN 1680-0044
469623
  Генералова Ю.В. Економічне зростання в умовах переходу до постіндустріального суспільства : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 14-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
469624
  Родіонова І. Економічне зростання з участю людського капіталу : проблеми економічної теорії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 19-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
469625
  Радіонова І.Ф. Економічне зростання за участі державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-46.
469626
  Радіонова І.Ф. Економічне зростання за участі державних фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-46. – Бібліогр.: с. 33-34, 37


  Аналізується еволюція поглядів на роль держави в забезпеченні стійкого економічного зростання, що має ендогенну природу, при використанні фінансових інструментів. Досліджується зв"язок між темпами економічного зростання в Україні та основними ...
469627
  Меркулова Т. Економічне зростання і нерівність: інституційний аспект і емпіричний аналіз // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 81-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
469628
  Попович З. Економічне зростання і перспективи інноваційного розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
469629
  Мироненко М. Економічне зростання і соціальний прогрес // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 126-130
469630
  Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-91. – ISSN 0131-775Х
469631
  Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-42. – ISSN 0131-775Х
469632
  Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток : З історії економічної думки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-90. – ISSN 0131-775Х
469633
  Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-91. – Бібліогр.: с. 85-91. – ISSN 0131-775Х


  Простежено еволюцію поглядів на економічне зростання і сталий розвиток. Розкрито зміст цих термінів, як йото розуміли представники науки різних шкіл та напрямів. Порушено питання про необхідність формування нової соціально-економічної моделі розвитку ...
469634
  Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-90. – Бібліогр.: с. 82, 84-90. – ISSN 0131-775Х
469635
  Шахід А. Економічне зростання країн та військові витрати: аналіз взаємозв"язку // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 50-76. – ISSN 1811-9824
469636
   Економічне зростання на засадах справедливості. Вибір стратегії для України. – б.м. – 69с.
469637
   Економічне зростання на засадах справедливості. Український погляд. – Б.м. – 191с.
469638
  Шульц С.Л. Економічне зростання регіонів: кількісні та якісні складові / С.Л. Шульц, О.М. Луцків, Л.Є. Сімків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 4 (126). – С. 27-32. – ISSN 2071-4653
469639
  Зварич І.Т. Економічне зростання регіону : моделі та методи аналізу і прогнозування / Зварич І.Т. ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій, 2006. – 184 с. – ISBN 966-640-186-Х
469640
  Головня О.М. Економічне зростання сільського господарства сталого соціального розвитку сільських теориторій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 30-33
469641
  Еркан Ерділ Економічне зростання та вплив рівня харчування на фізичний / людський капитал : наукове життя за рубежем / Еркан Ерділ, Кахраман Калйонджу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 283-290 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
469642
  Отрошко О.В. Економічне зростання та економіна політика // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 36-37. – ISBN 966-7958-13-2
469643
  Субочев О.В. Економічне зростання та іноземні інвестиції: лінійно-регресійна модель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 70-76
469644
  Мельник О.М. Економічне зростання та пенсійна реформа в Україні: деякі взаємозв"язки // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 99-109
469645
  Грушко В.І. Економічне зростання та пенсійна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається проблема взаємозв"язку між темпами економічного зростання та існуючою системою пенсійного забезпечення.
469646
  Яловець О.С. Економічне зростання у процесі формування соціального капіталу // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 293-297. – ISSN 1729-7036
469647
  Пустовойт О.В. Економічне зростання України: проблеми та можливості прискорення // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 71-92. – ISSN 1605-7988


  "Виявлено причини виходу України з економічної кризи 2014–2015 рр., проаналізовано окремі проблеми та наукові підходи щодо державного стимулювання високої динаміки вітчизняного виробництва, обгрунтовано висновок, що прискорене зростання економіки може ...
469648
  Кухарська Н.О. Економічне зростання як основа економічного розвитку України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 22-32. – ISSN 1562-0905
469649
  Єфремова Н.Ф. Економічне зростання, економічний розвиток: можливості економіки інноваційного типу / Н.Ф. Єфремова, О.В. Коваленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 14-20. – ISSN 2222-4459
469650
  Онуфрик І.П. Економічне зростання, сталий розвиток та українські реалії / І.П. Онуфрик, А.Я. Табачук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.7. – С. 180-185. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
469651
  Матур Сомеш Економічне зростання: аналіз кривої, що обгинає масив даних // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Т. 4, № 4. – С. 428-465. – Бібліогр.: на 26 пунктів. – ISSN 1684-906Х
469652
  Глуха Г.Я. Економічне зростання: еволюційно-змістовий аналіз // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 32-38. – ISSN 2074-5354
469653
  Оголь Д.О. Економічне зростання: сутність, якість і стійкість // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 67-72. – ISSN 1993-6788
469654
  Буян І. Економічне зростання: суть, соціальні передумови та наслідки // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 9-26. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
469655
  Жаліло Я. Економічне зростання: чому ми його втрачаємо? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 1, 7


  "Другий поспіль рік економіка України демонструє зростання. Після вельми поміркованих 2,3% приросту ВВП у 2016-му минулий рік приніс 2,5%, що навіть перевищило очікування багатьох експертів. Принаймні можна говорити про формування позитивної тенденції ...
469656
  Ростов Є.Ф. Економічне і науково-технічне співробітництво СРСР з розвиненими капіталістичними країнами / Є.Ф. Ростов. – Київ : Знання, 1976. – 47 с.
469657
  Введенський А.О. Економічне і політичне становище Києва у XVIII ст. // Історія Києва : в 2 т. / Ін-т історії АН УРСР ; ред. кол. : В.О. Голобуцький, П.П. Гудзенко, О.К. Касименко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 200-239
469658
  Найдьонов В.С. Економічне керівництво промисловими підприємствами / В.С. Найдьонов. – Київ, 1966. – 95с.
469659
  Студінський В.А. Економічне краєзнавство в системі формування сучасного ринкового світогляду педагогів професійної школи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 82-87. – ISSN 2522-1620
469660
  Дубровик-Рохова Економічне лідерство по-фінському
469661
  Дубровик-Рохова Економічне лідерство по-фінському // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 листопада (№ 210). – С. 8
469662
  Чухно А.А. Економічне мислення кожному // Трибуна лектора, 1984. – №12
469663
  Шедяков В.Є. Економічне мислення: адекватність новим вимогам // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 12-18
469664
  Герасимова О.Л. Економічне моделювання взаємодії підприємств у межах корпорації / О.Л. Герасимова, М.О. Бородін, І.В. Булавка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 67-71. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
469665
  Мамонова Ганна Валеріївна Економічне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання / Мамонова Ганна Валеріївна, Волкова Олександра Миколаївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 222-230. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з метою визначення прогнозного обсягу фінансування державних програм щодо демографічного розвитку країни побудовано економетричні моделі, які відображають тенденцію зміни чисельності громадян.
469666
  Мамонова Ганна Валеріївна Економічне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання / Мамонова Ганна Валеріївна, Волкова Олександра Миколаївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 222-230. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з метою визначення прогнозного обсягу фінансування державних програм щодо демографічного розвитку країни побудовано економетричні моделі, які відображають тенденцію зміни чисельності громадян.
469667
  Ходаковська І.Л. Економічне обгрунтування вибору методу нарахування амортизації необоротних активів музейних установ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 35-40
469668
  Акіліна О.В. Економічне обгрунтування господарських рішень : Навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. усіх форм навчання / О.В. Акіліна, В.Г. Пасічник ; Ін-т муніципального менеджменту та бізнесу. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 144 с. – ISBN 966-364-077-4
469669
  Цигилик І.І. Економічне обгрунтування діяльності підприємства на основі методів стратегічного управління / І.І. Цигилик, С.І. Вінтонів // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-9
469670
  Порфіренко В.І. Економічне обгрунтування застосування модульного принципу використання електробусів у пасажирському сполученні мегаполісів / В.І. Порфіренко, Д.Г. Полосухін // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 131-141. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Дослідженнями і розробкою рішень, покликаних вирішити проблеми екологічного впливу автомобільного транспорту і оптимізації завантаженості транспортної мережі, займаються багато учених по всьому світу. Останні декілька років показали стурбованість ...
469671
  Кучерук Г.Ю. Економічне обгрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємств / Г.Ю. Кучерук, О.М. Вовк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 6-7
469672
  Кучерук Г.Ю. Економічне обгрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства / Г.Ю. Кучерук, О.М. Вовк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15
469673
  Рябик Г.Є. Економічне обгрунтування маркетингових заходів щодо розвитку конкурентних переваг підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 375-380. – ISSN 2222-4459
469674
  Білорус О.Г. Економічне обгрунтування нової статистичної парадигми // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 10 (719). – Бібліогр.: 1 назв.
469675
  Тарасюк О.Б. Економічне обгрунтування оптимальних термінів закладання та реалізації матеріальних цінностей системи держрезерву України / О.Б. Тарасюк, Т.А. Лемешко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 54-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
469676
  Олійник Л. Економічне обгрунтування оптимізації співвідношення зрошуваного і богарного землекористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-61. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості оптимізації поєднання зрошувальних і богарних площ на одному земельному масиві з метою отримання економічно вигідних врожаїв на основі обґрунтованої норми зрошувальної води. Проаналізовано роль зворотних зв"язків при моделюванні ...
469677
  Меліхова Т.О. Економічне обґрунтування підвищення ефективності зовнішнього аудиту податків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 131-135. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
469678
  Гриценко С.Й. Економічне обгрунтування понесених втрат з державного бюджету України та особистих витрат пацієнтів, які перенесли операцію Гартмана // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 85-87. – ISSN 1681-276Х
469679
  Іванюта Т.М. Економічне обгрунтування поняття адаптації підприємства / Т.М. Іванюта, Г.О. Берсенева // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 32-35
469680
  Кубіцький С.О. Економічне обгрунтування прийнятих інженерних рішень у дипломних та курсових проектах (роботах) : Навчально-методичний посібник для курсантів ВВНЗ / Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка; С.О. Кубіцький, А.І. Черняк. – Київ : Київський університет, 2006. – 100с. – ISBN 966-594-753-2
469681
  Гуцалюк О.М. Економічне обгрунтування процесу утворення корпоративних інтеграційних об"єднань // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 330-333. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
469682
  Крушинська А.В. Економічне обгрунтування сценаріїв підвищення прибутковості та інвестиційної привабливості підприємства на основі використання операційного важеля // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 68-76. – ISSN 2078-9165
469683
  Шпак Н.О. Економічне обґрунтування управління бізнес-проєктами підприємств / Н.О. Шпак, Р.З. Будинський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 498-504. – ISSN 2222-4459
469684
  Бойко Є.М. Економічне обгунтування величини витрат на підготовку кадрів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 68-71 : табл.
469685
  Кучеров О.П. Економічне оцінювання інформаційної реальності в енергозабезпеченні України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.П. Кучеров, Я.Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 307-313 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
469686
  Лісовська Л.С. Економічне оцінювання та розвиток систем взаємодії в інноваційних процесах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Лісовська Лідія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 77 назв
469687
  Марцінко Н.М. Економічне підгрунття євразійських утворень: історичний аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 264-275. – ISSN 2313-5603
469688
  Мороз О.В. Економічне підгрунтя і сучасний зміст організаційної динаміки аграрного бізнесу України / О.В. Мороз, В.М. Семцов, Г.С. Кукель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6792
469689
  Загвойська Л. Економічне підгрунтя менеджменту природних ресурсів на засадах сталого розвитку / Л. Загвойська, О. Лазор // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 75-80. – ISSN 0131-775Х
469690
  Ліпатнікова К.С. Економічне підгрунтя розвитку чоловічої преси в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 77-81


  У статті проаналізовано контент, структуру та аудиторію чоловічого журналу "Men"s Health". Виявлено залежність змісту видання від потреб аудиторії. Доведено економічну невигідність створення українського національного чоловічого журналу. The analysis ...
469691
  Білик О.А. Економічне підгрунтя становлення радянської влади в українському селі на початку 20-х рр. XX ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 232-235. – ISBN 966-7686-12-8
469692
  Шевченко О.В. Економічне підґрунтя удосконалення адміністративно-територіального устрою України / О.В. Шевченко, І.В. Валюшко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 105-110
469693
  Шевцов О.С. Економічне положення Британських домініонів у 20-ті роки XX-го // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 320-334. – ISBN 978-617-689-216-8
469694
  Другак В. Економічне походження власності на землю // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-30.
469695
  Глівенко С.В. Економічне прогнозування : Навч. посібник для студ.економ.спец.ВУЗів / С.В. Глівенко, М.О. Соколов, О.М. Теліженко. – Суми : Мрія-1, 2000. – 120с. – ISBN 966-566-146-9
469696
  Глівенко С.В. Економічне прогнозування : Навчальний посібник для економічних спеціальностей / Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. – 2-ге вид., перероб.та доп. – Суми : Університетська книга, 2001. – 207с. – (Бібліотека економічних наук). – ISBN 966-680-008-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
469697
  Глівенко С.В. Економічне прогнозування = Economic forecasting : Навчальний посібник для економ. спеціальностей / С.В.Глівенко, М.О.Соколов, О.М.Теліженко. – 3-те вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2004. – 207с. – (Бібліотека економічних наук). – ISBN 966-680-144-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
469698
  Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посібник / Б.Є. Грабовецький; Мін-во освіти і науки України; ВДТУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 188с. – ISBN 966-8253-54-Х
469699
  Холден К. Економічне прогнозування: вступ / К. Холден, Д.А. Піл, Дж.Л. Томпсон; Пер. з англ. О.Комашка; За ред.В.Пархоменко. – Київ : Інформтехніка-ЕМЦ, 1996. – 216с. – ISBN 966-7066-002
469700
  Кучер С.Ф. Економічне районування в умовах інтернаціоналізації світового господарства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 53-59. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
469701
  Ндед Віталіс Економічне районування Республіки Кенії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 137-140. – ISBN 0201-8683
469702
  Сокирська В. Економічне районування УСРР 1920-х рр. як засіб уніфікації "народногосподарського" простору // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 107-120. – ISSN 0130-5247
469703
  Мартин А. Економічне регулювання земельних відносин: як виправити недоліки? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2009. – № 6. – С. 22-29
469704
  Марцин В.С. Економічне регулювання інноваційної діяльності : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.44-53
469705
  Шмаров Д.М. Економічне регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 192-196 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
469706
  Корнійчук О. Економічне регулювання фондових ринків: сутність і особливості в Україні та світові тенденції // Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 23-28
469707
  Носова О. Економічне реформування у пострадянських країнах // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 132-137.
469708
  Місінкевич Л.Л. Економічне сиановище національних меншин Поділля у 20-ті рр. ХХ столітя // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.182-187
469709
  Романенко О.А. Економічне співробітництво Грузії і України: перспективи інтеграції / О.А. Романенко, Д.Б. Шкуропадська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 73-76. – ISSN 2308-6912


  Проаналізовано основні досягнення Грузії як економічного партнера України. Запропоновано основні напрями співробітництва України і Грузії та передумови для економічної інтеграції. The basic achievements of Georgia as an economic partner of Ukraine ...
469710
  Покришка Д.С. Економічне співробітництво ЄС та СОТ з країнами з перехідними економіками: обмеження та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 21-26. – Бібліогр.: на 10 пунктів
469711
  Дудинський І.В. Економічне співробітництво і взаємодопомога країн соціалістичного табору / І.В. Дудинський. – Київ, 1955. – 44с.
469712
  Бобров В.Я. Економічне співробітництво країн соціалізму / В.Я. Бобров. – Київ, 1966. – 44с.
469713
  Чорнодід І.С. Економічне співробітництво між Україною і США в контексті економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-58. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Подано визначення економічної безпеки, проаналізовано еволюцію співробітництва та вказані перешкоди взаємозв"язків США і України в цій галузі. A treatment of the economic safety is suggested. Evolution of cooperation between the USA and Ukraine in the ...
469714
  Журба С.Й. Економічне співробітництво соціалістичних країн / С.Й. Журба. – К., 1959. – 128с.
469715
  Булаш М.О. Економічне співробітництво соціалістичних країн і закономірності його розвитку / М.О. Булаш. – Київ, 1970. – 155с.
469716
  Зацепілін В.Г. Економічне співробітництво СРСР з розвинутими капіталістичними країнами / В.Г. Зацепілін. – К., 1973. – 48с.
469717
  Кобилянська А.В. Економічне співробітництво України з ГУАМ у контексті функціонування СНД і ПВЗВТ з ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 32-37. – ISSN 2222-4459
469718
  Шнирков О.І. Економічне співробітництво України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 108-123
469719
  Шнирков О.І. Економічне співробітництво України з Європейським Союзом // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 222-233
469720
  Ахундов Р.Г. Економічне співробітництво України та Азербайджану в післявоєнний період (1945-1950 рр.) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 113-116. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Досліджується економічний аспект співробітництва України та Азербайджану в післявоєнний період. На конкретних прикладах розкриваються основні його напрями, показана роль цього співробітництва у відбудові народного господарства республік. Исследуется ...
469721
  Узун В.В. Економічне співробітництво України та УСЕАН: стан, перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 252-256. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
469722
  Рожко А.О. Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії : монографія / Рожко Алла Олександрівна. – Тернопіль : Новий колір, 2012. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2061-26-0
469723
  Жебокрицький В.А. Економічне становище Болгарії напередодні Балканських війн 1912-1913 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 127-140. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)


  В настоящей статье раскрывается деятельность Кременчугской большевистской организации в годы подъема рабочего движения в России (1910-1914 гг.). В работе показана борьба большевиков за сохранение и укрепление нелегальной партии пролетариата, а также ...
469724
  Кудінов І. Економічне становище Донбасу в першій половині 1920 р. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 261-264. – ISBN 978-966-171-90295
469725
  Федоренко В. та інш. Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С.28-32. – ISSN 0131-775Х
469726
  Литвин Ю.О. Економічне становище сучасного українського села як основна складова його розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 119-122. – Бібліогр.: 7 назв
469727
  Проскурін П.В. Економічне становище трудящих в США. / П.В. Проскурін, Г.Ф. Ассонов. – К., 1960. – 40с.
469728
  Зосімов І. Економічне становлення аграрного виробництва в Україні: проблематика владних експериментів (1920-1930 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 137-147. – ISSN 1998-4634
469729
  Калита М.С. Економічне стимулювання виробництва - важлива умова підвищення його ефективності / М.С. Калита, З.Я. Сотченко. – Київ, 1966. – 67с.
469730
  Чухно Економічне стимулювання виробництва і праці в нових умовах / Чухно, В.М. Влезько // Екон. Рад. України, 1969
469731
   Економічне стимулювання виробництва.. – К., 1966. – 80с.
469732
  Котелевська Н.П. Економічне стимулювання оновлення техніки / Н.П. Котелевська, Л.М. Титаренко. – К, 1985. – 47с.
469733
  Бурковська І. Економічне стимулювання ощадливого водокористування: інституціональне підгрунтя: інституціональне підгрунтя та методологічне забезпечення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 51-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
469734
  Ломакіна О.С. Економічне стимулювання природоохоронної діяльності // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 136-140. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
469735
  Розвадовський К.О. Економічне стимулювання промислового виробництва / К.О. Розвадовський. – Київ, 1966. – 32с.
469736
  Греков Л. Економічне стимулювання раціонального використання земель / Л. Греков, А. Юрченко, А. Мірошніченко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-38.
469737
  Гнаткович О. Економічне стимулювання раціонального використання та охорона земель / О. Гнаткович, В. Смолінський // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
469738
  Мордвінова І.О. Економічне стимулювання раціонального природокористування в аграрній сфері // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 134-140. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
469739
  Сотник І. Економічне стимулювання ресурсозбереження у контексті сталого розвитку України : ресурсозбереження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 72-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
469740
  Рогов В.Г. Економічне стимулювання розвитку підприємств суднобудування України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рогов В"ячеслав Георгійович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
469741
  Бабич В.П. Економічне стимулювання технічного прогресу промислового виробництва / В.П. Бабич. – Харків, 1970. – 155с.
469742
  Дурман М.О. Економічне стимулювання як інструмент державної регуляторної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 105-110. – ISSN 2306-6814
469743
  Постоловський В.В. Економічне та організаційне забезпечення реструктуризації гірничо-збагачувальних комбінатів у сучасних умовах господарювання. : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Постоловський В.В.; МО України. Нац. гірнича Акад. України. – Дніпропетровськ, 1999. – 20л.
469744
  Кохан О.О. Економічне та правове становище київського міщанства у 1782-1870 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кохан Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 15 с. – Бібліогр.: 11 назв
469745
  Котіна Г.М. Економічне та соціальне значення сучасних SMART-технологій на місцевому рівні / Г.М. Котіна, М.М. Степура, Є.Г. Тіліченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – C. 111-116. – ISSN 2222-0712
469746
  Тараненко О.Ф. Економічне управління в умовах розвинутого соціалізму. / О.Ф. Тараненко, В.К. Горбонос. – К., 1978. – 48с.
469747
   Економічне управління інноваціями : монографія / [В.Г. Федоренко, Ю.А. Чуприна, П.М. Куліков та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін]. – Київ : ДКС Центр, 2020. – 371, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Глосарій: с. 362-365. – Бібліогр.: с. 366-371 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7300-54-9
469748
  Гончаров А.Б. Економічне управління підприємством : конспект лекцій / Гончаров А.Б., Олейникова Н.М. ; МОН України ; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 368 с.
469749
  Лігоненко Лариса Олександрівна Економічне управління підприємством: предметна царина та суб"єкти здійснення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 112-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано доцільність використання терміна "економічне управління", запропоновано його авторське тлумачення, визначено характерні особливості та можливі суб"єкти здійснення економічного управління в Україні.
469750
  Лігоненко Лариса Олександрівна Економічне управління підприємством: предметна царина та суб"єкти здійснення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 112-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано доцільність використання терміна "економічне управління", запропоновано його авторське тлумачення, визначено характерні особливості та можливі суб"єкти здійснення економічного управління в Україні.
469751
  Лігоненко Л.О. Економічне управління підприємством: предметна царина та суб"єкти здійснення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 112-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано доцільність використання терміна "економічне управління", запропоновано його авторське тлумачення, визначено характерні особливості та можливі суб"єкти здійснення економічного управління в Україні.
469752
  Палант О.Ю. Економічне управління ризиком технічних збоїв у трамвайному русі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 79-84. – ISSN 2222-4459
469753
  Стахів О.А. Економічне управління суб"єктами туристичного підприємництва / О.А. Стахів, Т.Л. Адамчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – С. 212-222. – (Економічні науки ; вип. 2 (94)). – ISSN 2306-5478
469754
  Кутиркін А.М. Економічне управління умовами праці на підприємствах зв"язку : Автореф... д-ра економ.наук: 08.00.05 / Кутиркін А.М.; АН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 1993. – 35л.
469755
  Чернявський С. Економічне шахрайство у банківській сфері: щодо аналізу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.48-52. – ISSN 0132-1331
469756
  Андрощук Г. Економічне шпигунство комерційної таємниці за участю державної компанії КНР // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 55-56
469757
  Ткаченко Т.П. Економічне шпигунство як дестабілізуючий фактор розвитку підприємницької діяльності в Україні / Т.П. Ткаченко, Р.В. Панасюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 202-207. – ISSN 2310-5534
469758
  Павлов К.В. Економічне ядро на різних ієрархічних рівнях системи управління // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 34-46. – ISSN 2413-9998
469759
  Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник / Є.В. Мних; МОіНУ;ЛНУ ім.І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 412с. – ISBN 966-8253-36-1
469760
  Череп А.В. Економічний аналіз : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Череп А.В.; Мін-во освіти і науки України. Запорізький національний технічний ун-т. – Київ : Кондор, 2005. – 160с. – ISBN 966-8251-58-Х
469761
  Багров В.П. Економічний аналіз : навч. посіб. / В.П. Багров, І.В. Багрова ; Дніпропетровська держ. фін. акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 160 с. – ISBN 966-364-171-1
469762
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1993-. – ISSN 1993-0259
Вип. 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
469763
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1993-. – ISSN 1993-0259
Вип. 3 (19). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
469764
  Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз : навчальний посібник / Б.Є. Грабовецький. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-966-364-922-1
469765
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1993-. – ISSN 1993-0259
Вип. 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
469766
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1993-. – ISSN 1993-0259
Вип. 5. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
469767
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1993-. – ISSN 1993-0259
Вип. 6. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
469768
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 7. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
469769
  Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – Київ : Знання, 2011. – 630, [2] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 626-630. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-849-5
469770
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 8, ч. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
469771
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 8, ч. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
469772
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 9, ч. 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
469773
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 10, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
469774
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 10, ч. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
469775
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 10, ч. 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
469776
   Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 10, ч. 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
469777
   Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 12, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469778
   Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 12, ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469779
   Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 12, ч. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469780
   Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Вип. 12, ч. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469781
   Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
Т. 13. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469782
   Економічний аналіз : лабораторний комп"ютерний практикум для студентів екон. спец. кваліфікац. рівня ОКР "Бакалавр", 6.030501 "Екон. теорія", 6.030503 "Міжнар. економіка", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; [уклад.: В.І. Головко, І.А. Дерун]. – Харків : Савчук О.О., 2014. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-2562-65-1
469783
  Воронко О.С. Економічний аналіз : навч. посібник для студентів екон. спец. ВНЗ / О.С. Воронко, Н.П. Штепа. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-278. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-158-4
469784
  Ільчина Н.В. Економічний аналіз бідності в Україні: теоретичні аспекти / Н.В. Ільчина, Л.І. Краснікова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 24 пункти
469785
  Абесінова О.К. Економічний аналіз в системі управління кадровим потенціалом підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 302-307. – ISSN 2309-1533
469786
  Райковська І.Т. Економічний аналіз в системі управління суб"єкта господарювання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 133-145. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
469787
  Ковальчук М.І. Економічний аналіз в управлінні господарством / М.І. Ковальчук. – К, 1975. – 176с.
469788
   Економічний аналіз виробничної діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств : Навч. посібник для студ.економ.спец. – Львів : Український держ. лісотехнічн. ун-тет, 1999. – 240с. – ISBN 966-7292-47-9
469789
  Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності : Навчальний посібник для студ.економ. спец. / В.І. Іващенко, М.А. Болюх. – Київ : Нічлава, 2001. – 204с. – ISBN 966-7317-37


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
469790
  Грабовенська С.П. Економічний аналіз готельного господарства та динаміка туристичних потоків в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 214-220. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
469791
  Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків : Навчальний посібник / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – Київ : Знання, 2006. – 463с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-079-2
469792
  Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств : Навч. посібник для студ.економ.фак-тів вищих навчальних закладів / М.Р. Ковбасюк. – Київ : Видавничний дім "Скарби", 2001. – 336с. – (Природа економіки). – ISBN 966-95789-1-4
469793
  Бондар В. Економічний аналіз діяльності підприємств туристичного бізнесу // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 126-127. – ISBN 978-617-7511-00-0
469794
  Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навч. посіб. / Г.В. Савицька. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 662 с. – Шифр дубл.33 Сави.Доп.карт.ек. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-043-1
469795
  Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб"єктів господарювання : підручник / П.Я. Попович. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 632с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-471-8
469796
  Лісовий А.В. Економічний аналіз доходів населення: стан, структура, динаміка / А.В. Лісовий, І.І. Чуницька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 41-45. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
469797
  Білянський О.М. Економічний аналіз Житлового кодексу України в історичному і міжнародному контексті / О.М. Білянський, В.П. Ніколаєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 135-140
469798
   Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков, В.А. Панков, А.А. та ін. Герасимов; МОНУ; Донбаська держ. машинобудівна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 400с. – ISBN 966-364-118-5
469799
  Кот Л. Економічний аналіз права як засіб підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 36-39


  У статті аналізуються основні етапи становлення економічного аналізу права як наукової та навчальної дисципліни, досліджуються критерії економічної ефективності правових норм, зокрема критерій максимізації багатства Познера, критерій ефективності за ...
469800
  Овсюк Н.В. Економічний аналіз продуктивності праці як засіб управління ефективністю виробництва // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 21-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
469801
  Лобозинська С. Економічний аналіз розвитку банківської системи України в роки незалежності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 38-45. – ISSN 1818-5754
469802
  Шкарлет С. Економічний аналіз у підприємницькій діяльності // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.144-151
469803
  Олійник О.В. Економічний аналіз у системі контролю: взаємопроникнення науково-методичного інструментарію / О.В. Олійник, Т.В. Барановська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 142-150
469804
  Гончарова Л.І. Економічний аналіз у сфері оподаткування як підгрунтя планування та прогнозування податкових надходжень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 219-226. – ISSN 1993-6788
469805
  Бугаря М.І. Економічний аналіз фінансових результатів діяльності будівельних організацій / М.І. Бугаря. – К., 1977. – 136с.
469806
  Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навчальний посібник / В.О. Мец; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 132с. – ISBN 966-574-137-3
469807
  Нестеренко Ж.К. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства : Навчальний посібник / Ж.К. Нестеренко, А.В. Череп; МОНУ; Запорізький нац. технічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 122с. – ISBN 966-364-123-1
469808
  Головко І.В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства : Дис. канд. ... економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видамиекономічної діяльності) / Головко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 370л. + Додатки : л.198-370. – Бібліогр. : л.183-197
469809
  Драч Ю.С. Економічний аспект геополітичних інтересів Франції в Африці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 367-374
469810
  Васьківський Ю.П. Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України : 10.01.08: Дис. ... канд. філологічних наук / Васьківський Ю. П.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 190л. – Бібліогр.:л.180-190
469811
  Корнілова В.В. Економічний аспект євроатлантичної інтеграції країн Центрально-Східної Європи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 36-38. – ISSN 2306-6814
469812
  Жабська К.І. Економічний аспект євроінтеграцйної стратегії України: загрози та слабкі сторони за результатами swot-аналізу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 264-266. – ISBN 978-617-7069-02-6
469813
  Мельник Л.Ю. Економічний аспект підприємництва / Л.Ю. Мельник, Ю.Є. Осацька // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.207-211. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
469814
  Воронянський О.В. Економічний аспект туристичного бізнесу / О.В. Воронянський, Н.О. Бондар // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 21-29. – (Економічні науки)
469815
  Головко І.В. Економічний баланс підприємства „ресурси – використання" при трансформації облікової інформації в показники системи національних рахунків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 216-225
469816
  Ціватий В. Економічний вимір дипломатії Австрійської Республіки почаку XXI століття: політико-інституційний аспект // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 48-51
469817
   Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015-
№ 1 (1). – 2015. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469818
   Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015-
№ 2 (2). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469819
   Економічний вісник університету = Ekonomicnij visnik universitetu = University economic bulletin = Экономический вестник университета : збірник наукових праць учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISSN 2306-546X
Вип. 25/1. – 2015. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469820
   Економічний вісник університету = Ekonomicnij visnik universitetu = University economic bulletin = Экономический вестник университета : збірник наукових праць учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISSN 2306-546X
Вип. 26/1. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469821
   Економічний вісник університету = Ekonomicnij visnik universitetu = University economic bulletin = Экономический вестник университета : збірник наукових праць учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISSN 2306-546X
Вип. 29/1. – 2016. – 322 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469822
   Економічний вісник університету = Ekonomicnij visnik universitetu = University economic bulletin = Экономический вестник университета : збірник наукових праць учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Боголіб Т.М., Алєксєєв І.В., Гордей О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISSN 2306-546X
Вип. 35/1. – 2017. – 297 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469823
   Економічний вісник університету = Ekonomicnij visnik universitetu = University economic bulletin = Экономический вестник университета : збірник наукових праць учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Боголіб Т.М., Алєксєєв І.В., Гордей О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISSN 2306-546X
Вип. 36/1. – 2018. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469824
   Економічний дискурс = The economic discourse : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС". – Тернопіль, 2013-. – ISSN 2410-0919
Вип. 3. – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
469825
  Рибачок С.М. Економічний дискурс як об"єкт дискурс-аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 311-317


  У роботі розглядається проблематика сучасних досліджень економічного дискурсу. Виділяються телеологічні, онтологічні, когнітивні, комунікативні, мовні аспекти дискурс-аналізу даного феномену. В работе рассматривается проблематика современных ...
469826
   Економічний діалог: партнерство заради прогресу / А.Я. Жаліло, Ш.М. Акімова, Д.В. Ляпін, К.М. Ляпіна, Г.В. Осовий; А.Я.Жаліло, Ш.М Акімова, Д.В. Ляпін, К.М. Ляпіна, Г.В. Осовий; Нац. ін-т стратегічних дослід.; Центр антикриз. дослід. – Київ, 2007. – 124с. – ISBN 966-554-099-8
469827
  Довбенко М. Економічний дороговказ // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 50-54. – ISSN 0372-6436
469828
  Довбенко М. Економічний дороговказ // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 50-54. – ISSN 0372-6436


  Нобелівську премію з економіки у 2009 році нагорождено двух американських учених : Елінор Остром і Олівер Вілямсон.
469829
  Чернецька Л.В. Економічний еквівалент вартісної оцінки втрат робочої сили на макрорівні // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 71-82
469830
   Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій; С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій ; за ред. С.В. Мочерного. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-425-5
Т. 1 : А-Н. – 2005. – 611, [1] с.
469831
  Чугаєв О.А. Економічний ефект від лібералізації економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 30-36. – Бібліогр.: 12 назв.


  The article analyses the effect of several measures increasing economic freedom (strengthening judicial independence and capacity, legal protection of intellectual property, lowering price controls by the government and administrative business ...
469832
  Шевченко Ю. Економічний ефект інновацій на прикладі впровадження нових касетних установок у будівництві : інноваційний розвиток // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-36 : Табл. – ISSN 1810-3944
469833
  Ніколенко Ю.В. Економічний закон нагромадження і його використання в колгоспному виробництві / Ю.В. Ніколенко. – Київ, 1968. – 47с.
469834
  Чухно А.А. Економічний закон розподілу по праці та його здійснення / А.А. Чухно. – Київ, 1959. – 131 с.
469835
  Гура Н.О. Економічний зміст амортизації основних засобів та проблеми її нарахування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 73-74. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
469836
  Лазебник Л. Економічний зміст банківського проценту: історична ретроспектива / Л. Лазебник, Н. Думенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено ретроспективний аналіз основних поглядів на природу проценту. Наведено різні обґрунтування походження проценту, його ролі в розвитку кредитних відносин. Виокремлено його характеристики, які необхідно враховувати в сучасних ...
469837
  Крисоватий А.І. Економічний зміст і складові митної системи держави / А.І. Крисоватий, В.П. Мартинюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 29-38
469838
  Осацька Ю.Є. Економічний зміст і сфери прояву відносин власності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 135-137. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
469839
  Троян О.В. Економічний зміст контролінгу на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 226-231. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
469840
  Михайленко О.В. Економічний зміст податкового обліку у системі бухгалтерського обліку : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 52-54 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
469841
  Виклюк М. Економічний зміст податкової безпеки та її складові // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 126-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
469842
  Мягкова О.В. Економічний зміст реструктуризації системи управління підприємств автомобілебудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 63-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
469843
  Клапків М. Економічний зміст страхових гарантій : страхова справа // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 16-20. – Бібліогр.: 18 назв
469844
  Перекрест Т.В. Економічний зміст цінного папера як специфічного інвестиційного товару // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 167-172. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
469845
  Селінков С.Л. Економічний і валютний союз як форма загальноєвропейської економічної інтеграції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01 / Селінков С.Л.; Мін-во освіти Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 16л.
469846
   Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конф. молодих вчених / МОНУ, Тернопільський національний економічних ун-т ; Рада молодих вчених ; [ редкол. : Адамик Б.П., Бойко З.М., Бруханський Р.Ф. та ін. ]. – Тернопіль : ТНЕУ; Економічна думка. – ISBN 978-966-654-221-5
Ч.1. – 2009. – 348с.
469847
  Вікарчук О.І. Економічний інструментарій у трансформації державної і комунальної власності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 33-38.
469848
  Ковальчук О.В. Економічний капітал банку - складова системи ризик-менеджменту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 163-168. – ISSN 0321-0499
469849
  Ткачук Н. Економічний капітал банку: теоретична сутність, необхідність формування та особливості визначення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 42-52. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
469850
  Шевчук А. Економічний капітал в системі ризик-менеджменту банку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 3 (245). – C. 179-199. – ISSN 2409-9260
469851
  Шнипко О. Економічний конфлікт у конкурентному середовищі // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 28-40. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
469852
  Бакаєв О.О. та інш. Економічний кругообіг доходів у сільському господарстві // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.53-62
469853
  Марцин В.С. Економічний механізм відносин у структурі інституційного інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 19-28. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
469854
  Мельник Л. Економічний механізм нормування антропогенного навантаження на водні екосистеми : економічні проблеми природокористування / Л. Мельник, М. Хвесик, О. Маценко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 69-76 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
469855
  Мордвінова І.О. Економічний механізм природокористування як наукова категорія // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.232-237. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
469856
  Голян В.А. Економічний механізм природокористування: рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів / В.А. Голян, І.І. Андрощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 166-174. – ISSN 2222-4459
469857
  Герасименко Оксана Олександрівна Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02. / Герасименко Оксана Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 244 л. + Додатки: л. 191-244. – Бібліогр.: л. 170-190
469858
  Герасименко Оксана Олександрівна Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.02.02 / Герасименко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
469859
  Павленко Т.В. Економічний механізм управління інтелектуальною власністю промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 124-129 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
469860
  Герасимчук Н.А. Економічний механізм управління розвитком агротуристичного підприємства // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 53-57.
469861
  Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа мобілізаційної моделі розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 13-22. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
469862
  Денисов К.В. Економічний націоналізм як основа нової промислової політики в Україні // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 123-129. – ISBN 978-966-428-404-9
469863
  Кондратенко Д. Економічний націоналізм: політичні теорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 227-239
469864
  Кудирко Л.П. Економічний неолібералізм в умовах трансформації господарських систем : Дис... канд. екон. наук : 08.01.04 / Кудирко Л.П. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 167 л. – Бібліогр.: л. 159-167
469865
  Августин Р.Р. Економічний персоналізм - інституційна основа діяльності Союзу українських купців і промисловців у 1934-1939 роках // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.1. – С. 379-391. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
469866
  Вербова О.С. Економічний персоналізм як домінантна риса національного господарського менеджменту в Західній Україні другої половини XIX-го - першої половини XX ст. // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 7-10. – ISSN 1728-6220
469867
  Бєлінський М.І. Економічний підхід в управлінні ризиком / М.І. Бєлінський, О.С. Кравченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 99-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
469868
  Ленин Д. Економічний потенціал банків у сучасній системі банківського менеджменту // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 114-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
469869
  Кондратюк О.І. Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 91-98 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
469870
  Залізко В.Д. Економічний потенціал сільських територій: генезис, структура, властивості, пріоритети зміцнення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 73-82. – ISSN 0131-775Х
469871
  Кошовий С.А. Економічний пояс Великого Шовкового шляху: транспортний вимір // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 51-60. – ISSN 2409-904X
469872
  Фісун А. Економічний прорив Китаю: досягнення, перспективи та проблеми // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 84-92. – ISSN 0131-775Х
469873
  Лук"янова В В. Головач Економічний ризик : навч. посібник / В.В. Лук"янова., Т.В. Головач. – Київ : Академвидав, 2007. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-37-2
469874
  Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.І. Машина; МОіНУ; ДЕГІ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 188с. – ISBN 966-8253-36-6
469875
  Война О.А. Економічний ризик. Математичні моделі та методи керування : Навчальний посібник / О.А. Война; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 98с. – ISBN 966-594-248-8
469876
  Литвинюк В.І. Економічний розвиток Волинського воєводства в міжвоєнний період. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Литвинюк В.І.; Львів.нац.ун-т. – Львів, 1999. – 20л.
469877
   Економічний розвиток громади : Журнал для тих, хто цікавиться розвитком громади. – Львів, 1997-
№ 2. – 2006
469878
  Марченко О. Економічний розвиток заштатних міст і містечок Херсонської губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. / О. Марченко, К. Носко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 108-114. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
469879
  Кіндзерський Ю. Економічний розвиток і трансформація промислової політики у світі: уроки для України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
469880
  Шнирков О. Економічний розвиток країн-нових членів ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Аналізується економічний розвиток країн-нових членів ЄС після вступу до Європейського Союзу. Зроблений висновок, що позитивні економічні ефекти суттєво переважають негативні ефекти розширення ЄС. The economic development of the EU new members is being ...
469881
  Петрів Роман Васильович Економічний розвиток міст і містечок східної Галичини кінця ХІІІ - першої половини ХІХ ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / Петрів Роман Васильович; ЛДУ ім. Івана Франка. – Львів, 1991. – 16 с.
469882
  Петрів Р.В. Економічний розвиток міст і містечок східної Гличини наприкінці XVIII -- у першій половині XIX ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Петрів Р. В.; Ін-т українозн. НАН України. – К., 1994. – 279л. – Бібліогр.:л.250-264
469883
  Кунчій Л.В. Економічний розвиток молодих суверенних країн Азії і Африки / Л.В. Кунчій. – К, 1963. – 40с.
469884
  Пирог О.В. Економічний розвиток національних економік за різних типів суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 6-11. – ISSN 2306-6814
469885
  Дерев"янкін Т.І. Економічний розвиток Радянської України . 1917-1970 / Т.І. Дерев"янкін, С.В. Кульчицький. – Київ, 1970. – 115с.
469886
  Дем"янишина О.А. Економічний розвиток сільських територій Вінницької області: аналітичний аспект // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 110-116 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
469887
  Крупін В.Є. Економічний розвиток сільських територій Карпатського регіону України: стан, тенденції, перспективи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 54-61. – ISSN 1562-0905
469888
   Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : Монографія. – Київ, 2005. – 540с. – ISBN 966-02-3726-Х
469889
  Шульга Х. Економічний розвиток Чеської Республіки в контексті інтеграції до Європейського Союзу // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.194-201. – ISSN 1562-0905
469890
  Затуренський А.Г. Економічний розвиток Чехословаччини за роки народної влади (історико-економічний нарис.) / А.Г. Затуренський. – К., 1970. – 40с.
469891
  Філіпенко А.С. Економічний розвиток. Європейський контекст / А.С. Філіпенко. – Київ : Знання України, 2001. – 120с. – ISBN 966-7999-01-7
469892
  Бєльська О.І. Економічний розвиток: визначення та вимірювання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 76-85
469893
  Івашина О.Ф. Економічний розвиток: інституціональний погляд // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 11-14
469894
  Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 4-17. – ISSN 0131-775Х
469895
   Економічний розвиток: теорія, методологія, управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26-30 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, НДІ екон. розвитку, Східноєвроп. центр фундамент. дослідж. ; [редкол.: Захарін С.В., Кучеренко Д.Г., Чаграк Н.І.]. – Будапешт ; Валенсія ; Київ : КНЛУ ; НДІЕР, 2013. – 420 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
469896
  Філіпенко А.С. Економічний світ: онтологія // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 3. – C. 38-47. – ISSN 1811-3141
469897
  Філіпенко А.С. Економічний світ: предметна онтологія та епістемологічний устрій // Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2014. – Т. 8. – С. 13-25. – ISBN 978-617-684-073-2
469898
  Сухарський В.С. Економічний словник-довідник / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 328с. – (Універсальний довідник). – ISBN 966-7924-08-4
469899
  Алексеєнко Л.М. Економічний словник : банківська справа, фондовий ринок (українсько-англійсько-російський тлумачний словник) / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексієнко, А.І. Юркевич. – Київ : Максимум, Економічна думка, 2000. – 592с. – ISBN 966-7411-79-6
469900
  Осовська Г.В. Економічний словник / Г.В.Осовська, О.О.Юшкевич, Й.С.Завадський. – Київ : Кондор, 2009. – 358с. – ISBN 966-351-131-1
469901
  Манжура О.В. Економічний стан кредитно-кооперативної системи України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 210-214. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
469902
  Микитась В В. Економічний суверенітет держави як визначальний інструмент економічної політики в умовах глобалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 44-49. – ISSN 2222-4459
469903
  Бохан А.В. Економічний суверенітет європейських країн на засадах інтеграційного партнерства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 11 (150). – С. 41-45
469904
   Економічний тлумачний словник : Понятійна база законодавства України у сфері економіки. – Київ : КНТ, 2006. – 308 с. – ISBN 966-373-076-5
469905
  Алексеєнко Л.М. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів : (українсько-англійсько-російський): навчальний посібник для студентів / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексієнко. – Тернопіль : Астон, 2003. – 672с. – ISBN 966-308-031-0
469906
  Черваньов Д. Економічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
469907
  Черваньов Д. Економічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
469908
   Економічний факультет : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец.08.01.01-економічна теорія;08.01.04-економічна історія та історія економічної думки;08.03.01-статистика;08.03.02-економіко-математичне моделювання; ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 67с.
469909
  Базилевич В. Економічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 46
469910
  Базилевич В. Економічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Економічний факультет - один з провідних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він організований у 1944 р., але свою історію веде з кафедри політичної економії та статистики, заснованої 1842 р. в Імператорському ...
469911
  Лютий І. Економічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
469912
  Радзиківський Б.Є. Економічний факультет готується до іспитів : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Студенти економічного факультету посилено готуються до зимової іспитової сесії. До проведення іспитової сесії на високому рівні спрямовані зусилля деканату, професорсько-викладацького складу і студентів факультету.
469913
   Економічний факультет: хроніка гарних справ // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 2


  На економічному ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка створено систему виховної роботи, що являє собою синтез плідної співпраці науково-педагогічного складу кураторів академічних груп та студентського самоврядування. Зусиллями студентського парламенту ...
469914
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2002. – до 2002 "Економічний часопис"
469915
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7825-54-Х
№ 6. – 2002. – до 2002 "Економічний часопис"
469916
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7825-54-Х
№ 9. – 2002. – до 2002 "Економічний часопис"
469917
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7825-54-Х
№ 10. – 2002. – до 2002 "Економічний часопис"
469918
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7825-54-Х
№ 11/12. – 2002. – до 2002 "Економічний часопис"
469919
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5. – 2003. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469920
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 6. – 2003. – З 1996 р до 2002 р.. видавався під назвою "Економічний часопис"
469921
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 7/8. – 2003. – З 1996 р до 2002 р.. видавався під назвою "Економічний часопис"
469922
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 9. – 2003. – З 1996 р до 2002 р.. видавався під назвою "Економічний часопис"
469923
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 2. – 2004. – до 2002 "Економічний часопис"
469924
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5. – 2004. – до 2002 "Економічний часопис"
469925
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 6. – 2004. – до 2002 "Економічний часопис"
469926
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 7/8. – 2004. – до 2002 "Економічний часопис"
469927
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 9. – 2004. – до 2002 "Економічний часопис"
469928
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 10. – 2004. – до 2002 "Економічний часопис"
469929
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 11/12. – 2004. – до 2002 "Економічний часопис"
469930
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 9/10. – 2005. – до 2002 "Економічний часопис"
469931
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 1/2. – 2006. – до 2002 "Економічний часопис"
469932
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 3/4. – 2006. – до 2002 "Економічний часопис"
469933
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5/6. – 2006. – до 2002 "Економічний часопис"
469934
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 7/8. – 2006. – до 2002 "Економічний часопис"
469935
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 9/10. – 2006. – до 2002 "Економічний часопис"
469936
   Економічний часопис - 21 : Науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 3/4. – 2007. – до 2002 "Економічний часопис"
469937
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5/6. – 2007. – до 2002 "Економічний часопис"
469938
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 7/8. – 2007. – до 2002 "Економічний часопис"
469939
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 11/12. – 2007. – до 2002 "Економічний часопис"
469940
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 1/2. – 2008. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469941
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 1/2. – 2009. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469942
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 3/4. – 2009. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469943
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 11/12. – 2009. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469944
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 1/2. – 2010. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469945
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 3/4. – 2010. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469946
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5/6. – 2010. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469947
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформаціїї. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 9/10. – 2010. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469948
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 1/2. – 2011. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469949
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 3/4. – 2011. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469950
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5/6. – 2011. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469951
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 9/10. – 2011. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469952
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 11/12. – 2011. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469953
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 1/2. – 2012. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469954
   Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5/6. – 2012. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"; резюме укр., рос., англ. мовами
469955
   Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ : ТОВ "ОКП", 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 11/12 (2). – 2012. – 52 с. – З 1996 р.до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"; резюме укр., рос., англ. мовами
469956
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 1/2 (2). – 2013. – 56 с. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469957
   Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 1/2 (1). – 2013. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469958
   Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 3/4 (1). – 2013. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469959
   Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5/6 (1). – 2013. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469960
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5/6 (2). – 2013. – 64 с. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469961
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 7/8 (2). – 2013. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469962
   Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 7/8 (1). – 2013. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469963
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ : ТОА "Аграр Медіа Груп", 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 9/10 (1). – 2013. – 106 с. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469964
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 11/12 (1). – 2013. – 114 с. – З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469965
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 1/2 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469966
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 3/4 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469967
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 5/6. – 2014. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. З 1996 р. до 2002 р. видавався під назв. "Економічний часопис"
469968
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 7/8. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. З 1996 р. до 2002 р. видавався під назв. "Економічний часопис"
469969
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 9/10. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1996 р. до 2002 р. видавався під назв. "Економічний часопис"
469970
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 11/12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1996 р. до 2002 р. видавався під назв. "Економічний часопис"
469971
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 9/10. – 2015. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469972
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 155 (11/12). – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469973
   Економічний часопис - XXI = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
№ 161 (9/10). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1996 р. до 2002 р. видавався під назвою "Економічний часопис"
469974
   Економічний часопис. – Київ
№ 2. – 1998
469975
   Економічний часопис. – Київ
№ 3. – 1998
469976
   Економічний часопис. – Київ
№ 4. – 1998
469977
   Економічний часопис. – Київ
№ 5. – 1998
469978
   Економічний часопис. – Київ
№ 6. – 1998
469979
   Економічний часопис. – Київ
№ 7. – 1998
469980
   Економічний часопис. – Київ
№ 8. – 1998
469981
   Економічний часопис. – Київ
№ 9. – 1998
469982
   Економічний часопис. – Київ
№ 10. – 1998
469983
   Економічний часопис. – Київ
№ 11. – 1998
469984
   Економічний часопис. – Київ
№ 12. – 1998
469985
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2000
469986
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2000
469987
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2000
469988
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2000
469989
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2000
469990
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2000
469991
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2000
469992
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2000
469993
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2000
469994
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11/12. – 2000
469995
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001
469996
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
469997
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2001
469998
   Економічний часопис : науково-аналітичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2001
469999
   Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; редкол.: Ліпич Л.Г., Бояр А.О., Іщук С.О. [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-. – ISSN 2411-4014
№ 1 (13). – 2018. – 184, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
470000
  Скрипник В. Економічний чинник як важливий елемент суспільної свідомості українців Казахстану // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 81-85. – ISBN 978-601-80179-5-7
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,