Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
465001
  Лаптін П.Ф. "Економізм" і проблеми держави західноевропейського середньовіччя в російській ліберально-буржуазній позитивістській історіографії. / П.Ф. Лаптін. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 56с.
465002
  Буренко О. "Економіка знань" як основа конкурентоспроможності України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 65-67
465003
  Старовойт О.В. "Економіка знань" як сфера функціонування інтелекту // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 216-220. – ISSN 2076-1554
465004
  Галєва Альона Е-комерція на службі авіагалузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 40-44 : фото. – ISSN 1998-8044
465005
  Толстоухов А.В. Еко-майбутнє Украаїни як предмет філософського дослідження // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.19-30
465006
  Пірс Фред Еко-міста майбутнього // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 14-17 : фото
465007
  Гончарова Л.Ф. Екологія-глобальна проблема людства : Урок всесвітньої історії. 11 кл. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 12. – С.18-19
465008
  Гайнріх Дітер Екологія:dtv-Atlas = dtv-Atlas Okologie / Гайнріх Дітер, Гергт Манфред; Пер.з нім.В.І.Лахно; Худож.Рудольф і Розмарі Фанерт. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 288с. – ISBN 966-7767-02-7
465009
  Костицький В.В. Еколого- економічні та правові аспети приватизації // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.181-185. – ISBN 966-7784-65-7
465010
  Малкін У.С. Еколого- і енергозберігаючі технології з використанням омагніченої води / У.С. Малкін, Н Журавська // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
465011
  Климович Павло Еколого- меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / Климович Павло. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 254с. – ISBN 966-7563-04-9
465012
  Савчук М.В. Еколого- токсикологічна оцінка впливу Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапоніту на Daphnia magna / М.В. Савчук, М.Ф. Стародуб // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 132-137 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
465013
  Горін М.О. Еколого-агрохімічна модифікація експериментів з окультурюванням уразливих грунтів долинних екосистем / М.О. Горін, Д.М. Приходченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: с. 158. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
465014
  Чмель О.П. Еколого-агрохімічна оцінка вузькоспеціалізованих сівозмін за різних систем удобрення // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-966-2742-92-5
465015
   Еколого-агрохімічна оцінка грунтів Закарпаття / Ю.Ю. Бандурович, А.В. Фандалюк, С.А. Романова, В.С. Полічко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
465016
   Еколого-аналітична підготовка студентів на кафедрі аналітичної хімії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / В.В. Сухан, Б.Й. Набиванець, О.Ю. Наджафова, О.М. Лисенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2001. – С. 30-33. – (Серія "Хімія" ; вип. 6). – ISSN 0869-0782
465017
  Футорна О.А. Еколого-анатомічна характеристика деяких видів роду Tragopogon (Asteraceae) флори України / О.А. Футорна, В.А. Баданина, С.Л. Жигалова // Biosystems diversity / editor-in-chief: O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 25 (4). – С. 274-281. – ISSN 2519-8513
465018
  Футорна О. Еколого-анатомічна характеристика листків та стебел псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Досліджено анатомічну структуру листків та стебел рослин-псамофітів з роду Anchusa L. (Boraginaceae) та встановлено характерні риси анатомічної будови. Встановлено, що в анатомічній будові представників роду Anchusa, спостерігаються мінливі ознаки які ...
465019
   Еколого-біологічна та рибогосподарська характеристика водосховища-охолоджувача Криворізької ТЕС / О.В. Федоненко, Єсіпова, НБ, Т.С. Шарамок, Є.В. Білецький // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 99-110. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2312-2056
465020
  Матчинська С.Ф. Еколого-біологічна характеристика домінантних видів олігохет Канівського водосховища / С.Ф. Матчинська, Ю.В. Плігін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 172-175. – Бібліогр.: 2 назви
465021
  Крикунов І.В. Еколого-біологічне обгрунтування захисту яблуні від основних лускокрилих шкідників в умовах правобережного лісостепу України. : Автореф... канд. с.-госп.наук: 03.00.09 / Крикунов І.В.; Нац. аграрний ун-тет. – К., 2000. – 18л.
465022
  Гуменюк І.І. Еколого-біологічні властивості ізолятів Bradyrhizobium japonicum із грунтів України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Гуменюк Ірина Ігорівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
465023
  Зеленчук Т.К. Еколого-біологічні властивості насіння. лучших рослин. / Т.К. Зеленчук, С.О. Гелемей. – Львів, 1983. – 176с.
465024
  Мицик Л.П. Еколого-біологічні властивості, значення, розповсюдження тонконога вузьколистого / Л.П. Мицик, О.П. Бессонова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 10-15. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2073-8331
465025
  Іщук О.В. Еколого-біологічні та ценотичні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L..) в умовах Житомирського Полісся // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 65-69. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
465026
  Верниченко-Цвєтков Еколого-біохімічна характетистика стану донних відкладів Прип"яті та її приток // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 163-172. – Бібліогр.: 30 назв
465027
  Мусієнко М.М. Еколого-біохімічні особливості сталого розвитку фітоценозів за умов стресових факторів довкілля / М.М. Мусієнко, Т.В. Паршикова, Н.Ю. Таран // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 162-197
465028
  Федоненко О.В. Еколого-біохімічні показники тканин та органів основних видів хижих риб Запорізького водосховища / О.В. Федоненко, Т.В. Ананьєва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 184-191


  На підставі вивчення біохімічного складу тканин м"язів і печінки промислових хижих риб Запорізького водосховища встановлені ознаки порушення ліпідного й мінерального обміну у деяких видів в ділянці акваторії, що підлягає інтенсивному антропогенному ...
465029
  Шмалей С.В. Еколого-валеологічна професійна підготовка майбутніх педагогів // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 30-35. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Розглядаються теоретико-прикладні аспекти формування еколого-валеологічної професійної підготовки студентів педагогічного вузу до диверсифікаційноїї оздоровчої діяльності в загальноосвітніх закладах.
465030
  Дегодюк С.Е. Еколого-відновлювальні моделі біологізації землеробства в Україні // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 76-78. – ISSN 0372-8498
465031
  Бєдункова О.О. Еколого-генетичний моніторинг нижньої течії р. Стир за комплексом показників гомеостазу представників батрахофауни // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 121-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-2056
465032
  Демидов О.А. Еколого-генетичні аспекти селекції ячменю озимого щодо підвищення його продуктивного та адаптивного потенціалу у лісостепі України / О.А. Демидов, С.П. Васильківський, В.М. Гудзенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 194-200 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
465033
  Нейко І.С. Еколого-генетичні засади популяційного та індивідуального відбору основних лісотвірних порід Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Нейко Ігор Степанович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 49 назв
465034
  Стецюк І.М. Еколого-генетичні зміни в популяціях білого (Hypophtalmichthys molitrix) та строкатого ( Aristichthys nobilis) товстолобиків / І.М. Стецюк, А.Е. Маріуца, С.І. Тарасюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
465035
  Гудзенко В.М. Еколого-генетичні основи адаптивної селекції ячменю в умовах центральної частини Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Гудзенко Володимир Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа Ін-т зернових культур. – Дніпро, 2019. – 51 с. – Бібліогр.: 93 назви
465036
  Постоєнко Д.М. Еколого-генетичні особливості популяції Антонінсько-Зозуленецької рамчастої породи коропа / Д.М. Постоєнко, С.І. Тарасюк, В.в. Коніщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 77-86 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
465037
  Тарасюк С.І. Еколого-генетичні особливості популяції української Антонінсько-Зозулинецької лускатої породи коропа / С.І. Тарасюк, В.В. Коніщук, Д.М. Постоєнко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 59-67 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
465038
  Голіков А.П. Еколого-географічна експертиза у вивченні систем " природа - суспільство" / А.П. Голіков, В.І. Кружалін, О.М. Трофімов // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 103-106. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
465039
  Гукалова І.В. Еколого-географічна ситуація в Київській області (наслідки аварії на ЧАЕС) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 117-121. – ISBN 0201-8683
465040
  Олійник Я.Б. Еколого-географічна сутність сталого розвитку АПК / Я.Б. Олійник, Л.М. Тиква // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 3-6. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-521-126-9
465041
  Олійник Я.Б. Еколого-географічна сутність сталого розвитку АПК / Я.Б. Олійник, Л.М. Тиква // Економічна та соціальна географія, 2001
465042
  Перхач О. Еколого-географічне вивчення поверхневих вод адміністративного району як напрям наукових досліджень студентів / О. Перхач, М. Гамоняк // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 84-87. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
465043
  Лаврук М.М. Еколого-географічне дослідження малих річок: методичний і дидактичний аспекти (на прикладі р. Сивка, притоки Дністра) / М.М. Лаврук, О.Ф. Лесів // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (93). – С. 40-50. – ISSN 0868-6939
465044
  Дудник І.М. Еколого-географічне районування: зміст та особливості методики / І.М. Дудник, Н.М. Карпенко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 119-130. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-521-126-9
465045
  Сивак О.О. Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Сивак О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 155л. + Додатки: л.142-155. – Бібліогр.: л.131-141
465046
  Сивак О.О. Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Сивак О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
465047
  Мельний О.В. Еколого-географічний аналіз видів природокористування в Іваничівському районі Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 55. – С. 57-63. – ISSN 2308-135X
465048
  Коломієць Т. Еколого-географічний аналіз видів родини Bromeliaceae Juss. Колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 5. – С. 113-116. – (Екологія. Біологічні науки)
465049
  Барановський Володимир Андрійович Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія, методика, практика) : Автореф. дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.11 / Барановський В. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 31 с. – Бібліогр.: 9 назв
465050
  Барановський Володимир Андрійович Еколого-географічний аналіз і оцінювання території України на основі картографічного моделювання (теорія,методика,практика) : Дис...доктора географ.наук:11.00.11 / Барановський Володимир Андрійович; НАНУ;Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2001. – 354л. + Додатки:л.321-354. – Бібліогр.:л.286-320
465051
  Мельник О.В. Еколого-географічний аналіз проблем природокористування на локальному рівні в умовах адміністративно-територіальної реформи : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Мельник Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
465052
  Бєлоусова Н.В. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Н.В. Бєлоусова ; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2005. – 214 с. + Додатки: л.197-214. – Бібліогр.: л.180-196
465053
  Бєлоусова Н.В. Еколого-географічний аналіз промислових регіонів України (на прикладі Луганської області) : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.11 / Бєлоусова Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
465054
  Шевченко Роман Еколого-географічний моніторинг дніпровських островів міста Києва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
465055
  Іваненко Є.І. Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іваненко Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 150-167
465056
  Іваненко Є.І. Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іваненко Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
465057
  Копилець Євгеній Еколого-географічний проект "Суд над вулканізмом" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр.: 9 назв
465058
  Черпіцький Олександр Зіновійович Еколого-географічні аспекти захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів в ринкових умовах : Автореф. дис. ... канд. географічних наук; 11. 00. 02 / Черпіцький О. З.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 5 назв
465059
  Черпіцький О.З. Еколого-географічні аспекти захисту земельних ресурсів від деградаційних процесів в ринкових умовах : Дис. ...канд. геогр. наук: Спец. 11.00.02 - економ. та соціал. географія / Олександр Зіновійович Черпіцький; Держ. підприємство "Головний науко-досвід. та проект. ін-т землеустрою". – Київ, 2006. – 230л. – Додатки л. 203-230. – Ббібліогр.: л.188-202
465060
  Пасько В.Ф. Еколого-географічні аспекти землекористування Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 135-140. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-521-126-9
465061
  Дудник І.М. Еколого-географічні аспекти комплексного розвитку обласного регіону (на прикладі Полтавської області) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 136-145. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
465062
  Грудінін Г.В. Еколого-географічні аспекти міста Біла Церква та Білоцерківського району / [Грудінін Г.В., Ківа М.С., Карнаух І.П. ; наук. ред. М.С. Ківа] ; М-во аграрної політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграрний ун-т. – Біла Церква : БНАУ, 2016. – 432 с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 414-429. – ISBN 978-617-604-083-5
465063
  Тиква Л.М. Еколого-географічні аспекти розвитку господарського комплексу Сумської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 158-163. – ISBN 966-7293-90-4
465064
  Барановський В.А. Еколого-географічні дослідження проблем екологічної безпеки (сутність і складові екологічного ризику) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 51-53. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
465065
   Еколого-географічні дослідження території України / Л.Г. Руденко, І.О. Горленко, Л.М. Шевченко, В.А. Барановський; АНУ РСР; Відділення геграфії Ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Наукова думка, 1990. – 32с. – ISBN 5-12-003247-8
465066
  Фурдичко О.І. Еколого-географічні особливості впливу територіальних угруповань вовка (Canis lupus L.) на фонові види оленевих / О.І. Фурдичко, В.П. Новицький // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2077-4893
465067
  Івах Я. Еколого-географічні особливості природокористування у басейні річки Полтви // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 89-92. – Бібліогр.: 8 назв.
465068
  Назарук М.М. Еколого-географічні особливості функціонування залізничних станцій в межах міста Львова / М.М. Назарук, Н.І. Орнат // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 66-70 : карта. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1992-4224
465069
  Касіяник І.П. Еколого-географічні умови розвитку річкової мережі північного Поділля / І.П. Касіяник, Л.В. Касіяник // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 92-102 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
465070
  П"ятенко Я. Еколого-географічні чинники формування продовольчої безпеки в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 170-171
465071
  Рудько Г.І. Еколого-геодинамічні ризики гірничодобувної діяльності у межах процесонебезпечних територій // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 252-279. – ISBN 978-617-7770-24-3
465072
  Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Додатки: л. 166-200. – Бібліогр.: л. 154-165
465073
  Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
465074
  Пустовіт Л.Ю. Еколого-геоморфологічний аналіз території Фастівського району Київської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 39-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0868-6939
465075
  Кисельова О.О. Еколого-геоморфологічні проблеми Донецького басейну (на прикладі Луганської області) : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / О.О. Кисельова, Ю.О. Кисельов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 294-298. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
465076
  Волчанський Р.В. Еколого-геоморфологічні проблеми і техногенні процеси на території Львівської області : монографія / Волчанський Ростислав Володимирович, Ковальчук Іван Платонович. – Київ ; Львів : НУБіП України ; Медінформ, 2016. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-268. – ISBN 978-966-409-182-1
465077
  Кисельов Ю.О. Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових регіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 258-265
465078
  Мельник Ігор Володимирович Еколого-геохімічна оцінка забруднення території Київскої області з застосуванням ГІС : Дис... канд.геолог.наук: 04.00.05 / Мельник Ігор Володимирович; КУ ім.Т.Шевченко. – К., 1996. – 102л. – Бібліогр.:л.97-102
465079
  Мельник І.В. Еколого-геохімічна оцінка забруднення території Київської області з застосуванням ГІС. : Автореф... Канд.геолог.наук: 04.00.05 / Мельник І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 21л.
465080
  Язвинська М.В. Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 72-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0204-3548
465081
   Еколого-геохімічна характеристика мікроелементів техногенно забруднених агроселітебних ландшафтів України / І.В. Кураєва, Ю.Ю. Войтюк, А.І. Самчук, О.П. Локтіонова, О.Г. Мусіч // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 40-45 : табл., карта. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
465082
  Сухоребрий А.О. Еколого-геохімічні дослідження порових розчинів слабопроникних порід зони активного водообміну // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 3. – С. 67-72. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
465083
  Кость М. Еколого-геохімічні особливості грунтів у межах Львівського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 84-96 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 95-96. – ISSN 0869-0774
465084
  Танасюк М.В. Еколого-геохімічні особливості ландшафтів смт. Путила // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 52-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
465085
  Тітенко Г.В. Еколого-геохімічні особливості міграції хімічних елементів в заплавних місцевостях урболандшафтів / Г.В. Тітенко, Ю.О. Масто // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 14-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
465086
  Антомонов М.Ю. Еколого-гігіенічна оцінка якості дніпровської води з використанням методів інтегрального оцінювання та кластерного аналізу / М.Ю. Антомонов, О.В. Зоріна, // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-9912
465087
   Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров"я населення промислового регіону / Е.М. Білецька, Н.М. Онул, Т.А. Головкова, О.В. Антонова, Т.Д. Землякова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
465088
  Малишевська О.С. Еколого-гігієнічна оцінка впливу на довкілля будівельних матеріалів, наповнених подрібненими полімерними відходами // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 46-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
465089
   Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів / О.С. Малишевська, С.С. Гаркавий, І.А. Мищенко, М.П. Погорілий, І.Т. Токар // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
465090
   Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України / А.М. Антоненко, Б.І. Шпак, В.Г. Бардов, О.М. Коршун // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
465091
  Малишевська О.С. Еколого-гігієнічна оцінка цементних композицій, наповнених переробленими полімерними відходами / О.С. Малишевська, С.І. Гаркавий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (90). – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
465092
  Сабан Ю.Я. Еколого-гігієнічний аналіз стану середовища середніх міст // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 191-196 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
465093
  Лотоцька-Дудик Еколого-гігієнічні проблеми легкої промисловості / Лотоцька-Дудик, Н.О. Крупка // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 67-70 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
465094
   Еколого-гігієнічні проблеми сучасного харчування спортсменів. Шляхи вирішення / О.І. Циганенко, Я.В. Першегуба, Н.А. Склярова, Л.Ф. Оксамитна // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 31-36. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1992-7894
465095
  Удалов І. Еколого-гідрогеологічні дослідження у зв"язку з "мокрою" консервацією вугільних шахт (на прикладі Алмазно-Мар"ївського гірничопромислового району Донбасу) / І. Удалов, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис наслідків реалізації програми виведення з експлуатації нерентабельних вугільних шахт Донбасу шляхом їхньої "мокрої" консервації. Територією досліджень є Алмазно-Мар"ївський гірничопромисловий район (ГПР) як найбільш репрезентативний за ...
465096
  Войтович С. Еколого-гідрогеохімічне районування Червоноградського гірничопромислового району // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 161-173 : рис. – Бібліогр.: с. 173. – ISSN 0869-0774
465097
   Еколого-гідродинамічне районування каскадних долин водосховищ / В.М. Тімченко, О.В. Тімченко, О.О. Гуляєва, О.П. Холодько, Н.С. Вандюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 23-29 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
465098
  Кушнір Н.І. Еколого-гідрологічна оцінка антропогенно створеної водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 191-199 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
465099
  Дубняк С.С. Еколого-гідрологічна та водогосподарські аспекти проблеми освоєння мілководь Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 54-61.
465100
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
465101
  Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Батог Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т гідробіології. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 246-249. – Бібліогр.: арк. 212-245
465102
  Коржов Є.І. Еколого-гідрологічна характеритсика Кардашинського лиману в сучасний період / Є.І. Коржов, В.Л. Гільман // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 100-108. – ISSN 2306-5680
465103
  Дубняк С.С. Еколого-гідрологічні аспекти проблеми управління русловими процесами р. Десна / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 300-305.
465104
  Кирилюк О.В. Еколого-гідроморфологічна оцінка басейну річки Гуків для цілей сталого розвитку / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 261-267 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
465105
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічна оцінка впливу річних і сезоних коливань рівня води Каховського водосховища на динаміку його берегової зони // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 54-59. – Бібліогр.: 4 назви
465106
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічний аналіз структурно-функціональних особливостей берегової зони рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 8-17


  Будівництво в експлуатація каскаду дніпровських водосховищ при всіх незаперечних позитивних наслідках для господарства і населення Українистворили цілий ряд екологічних проблем, без вирішення яких немождиве стале і екологічно та технічно безпечне ...
465107
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 16-24. – ISSN 2306-5680


  З еколого-гідроморфологічних позицій проаналізовано процеси формування берегів дніпровських водосховищ і захисні заходи на них. Пропонуються прийоми і методи захисту, які дозволяють максимально використовувати екосистемні гідроморфологічні особливості ...
465108
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації великих рівнинних водосховищ за допомогою природних аналогів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 6-18. – ISSN 2306-5680
465109
  Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації та розмежування мілководної і берегової зон великих рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 29-43 : Рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв
465110
  Хільчевський В.К. Еколого-гідрохімічна оцінка поверхневих вод басейну Дніпра / В.К. Хільчевський, Р.В. Хільчевський, М.С. Гороховська // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 1998. – Вип. 85. – С. 88-94.
465111
  Вакульчук О.І. Еколого-гідрохімічний моніторинг якості води річки Гапа (Ягодинка) / О.І. Вакульчук, С.О. Тарасенко, Б.С. Жданюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 73-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2227-3220
465112
  Міщенко О.В. Еколого-господарська оцінка сучасного стану ландшафтів Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 19-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
465113
  Устінова І.І. Еколого-демографічні аспекти сталого розвитку еколого-містобудівних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 308-313 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
465114
  Ковган Леоніла Миколаївна Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (за досвідом чорнобильської катастрофи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Ковган Л.М.; НАНУ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 37 назв
465115
  Гулінчук Р.М. Еколого-екномічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 69-73


  Обгрунтовано наукові основи формування екобезпечного використання земель сільськогосподарського призначення.
465116
  Кватирко О.М. Еколого-екномічні засади формування механізмів використання конкурентних переваг лісового сектору регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 62-72 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
465117
  Агрес О.Г. Еколого-економіна система: суть і необхідність розвитку для зменшення витрат підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 168-172. – ISSN 2222-4459
465118
  Кривенко Л.В. Еколого-економічна безпека — найважливіший Імператив стійкого розвитку / Л.В. Кривенко, С.В. Кривенко, Е.В. Мелешко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 21-23. – (Економічні науки)
465119
  Савченко О.Ф. Еколого-економічна безпека стану навколишнього середовища в Україні / О.Ф. Савченко, О.І. Дацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 14-18. – ISSN 2306-6806
465120
  Михаліцька Н.Я. Еколого-економічна безпека у політиці сталого розвитку суспільства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.11. – С. 122-129. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
465121
  Ляшенко І.М. Еколого-економічна виробнича функція в умовах сталого розвитку / І.М. Ляшенко, Н.І. Ловцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 238-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описується оптимізаційний підхід для побудови багатофакторної виробничої функції. Факторами виступають вектори: R - потоки трудових ресурсів та природної сировини, К - запаси рукотворного капіталу, Z - ліміти на викиди забруднювачів в навколишнє ...
465122
  Ярошовець К. Еколого-економічна ефективність використання торфових сорбентів для розв"язання екологічних проблем / К. Ярошовець, О. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 103-107. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
465123
  Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика : Монографія / Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровська держ. фінансова акад.; П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ, 2005. – 355с. – ISBN 966-525-683-1
465124
  Олійник В.С. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій карпатських лісів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
465125
  Шевченко Т.Л. Еколого-економічна ефективність заходів з контролю інвазійних видів-інтродуцентів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 96-100 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
465126
  Флюд І.В. Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 218-223 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
465127
  Височанська М.Я. Еколого-економічна ефективність організації ведення лісогосподарського виробництва на прикладі Карпатського регіону / М.Я. Височанська, О.І. Боцула, О.Л. Головіна // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-4678
465128
  Бадрак О. Еколого-економічна ефективність природного відтворення техногенно порушених ландшафтів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 71-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
465129
  Стецишин М.М. Еколого-економічна ефективність природокористування в регіональному АПК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-66. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядаються шляхи раціонального природокористування в регіональному АПК в умовах ринкової економіки.
465130
  Мілютін В.М. Еколого-економічна ефективність реконструкції пиловловлювачів в сталеливарному цеху / В.М. Мілютін, Е.В. Роздобудько // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 193-198. – ISSN 2519-2884
465131
  Довга Т.М. Еколого-економічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 98-101
465132
   Еколого-економічна ефективність сидерації у сівозміні на зрошуваних землях Півдня України / Я.М. Гадзало, Р.А. Вожегова, М.П. Малярчук, Н.М. Гальченко, Н.Д. Резніченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 55-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
465133
  Кубатко О.В. Еколого-економічна конвергенція регіонів як напрям забезпечення сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 45-48
465134
  Андрусяк Н.О. Еколого-економічна конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Андрусяк Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
465135
  Шестопалов В.М. Еколого-економічна оптимізація видобутку підземних вод Золочівського родовища у Львівській області / В.М. Шестопалов, П.В. Блінов, Ю.Ф. Руденко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 18-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
465136
  Бутенко Є.В. Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні / Є.В. Бутенко, В.В. Косянчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С.92-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
465137
  Коваленко Н.П. Еколого-економічна оптимізація спеціалізованих сівозмін лісостепу України : Автореф. дис. ...канд. сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Н.П Коваленко; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
465138
  Макарова В.В. Еколого-економічна організація системи сталого сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Макарова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Сумс. держ. ун-т. – Суми, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
465139
  Базилевич В.Д. Еколого-економічна освіта в контексті глобалізацій них викликів // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 11-14
465140
  Караїм О.А. Еколого-економічна освіта в системі формування фундаментальних цінностей людства / О.А. Караїм, Л.І. Дубинчук // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 90-91
465141
  Несторяк Ю. Еколого-економічна оцінка біорізноманіття лісів: формування теоретико-методологічного інструментарію // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (379), травень. – С. 35-38. – ISSN 1810-3944
465142
  Мединська Н.В. Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів / Н.В. Мединська, І.Г. Колганова, Н.М. Задорожня // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 26-29. – ISSN 2306-6792
465143
  Паляничко Н.І. Еколого-економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 112-117. – ISSN 1562-0905
465144
  Олійник Л. Еколого-економічна оцінка впливу зрошення на гідромеліоративний стан земель : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
465145
  Качановський О. Еколого-економічна оцінка впливу незаконного видобування бурштину на стан довкілля Рівненської області // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 308-314. – ISSN 2411-5363
465146
  Косяк Д.С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на приклад річки Лютиця (Українське Полісся) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 156-163
465147
  Косяк Д.С. Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на прикладі річок Житомирського МУВГ Українського Полісся // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 208-218. – ISSN 2308-135X
465148
  Авраменко Наталія Леонідівна Еколого-економічна оцінка ефективності технології промислового водоочищення (на прикладі ЦПВ) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Авраменко Н.Л.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
465149
  Михайленко В.М. Еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень / В.М. Михайленко, В.В. Максимова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті розглянута математична модель проектів регіонального розміщення промислових об"єктів. Отримана еколого-економічна оцінка об"ємно-планових рішень. Це може бути застосовано при будуванні об"єктів в складних умовах при наявності екологічного ...
465150
  Дребот О.І. Еколого-економічна оцінка рекреаційно-туристичного природокористування / О.І. Дребот, К.О. Бабікова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 140-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
465151
  Довга Т.М. Еколого-економічна оцінка рециклінгу твердих побутових відходів в Україні на шляху до сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 57-62
465152
  Гололобова О.О. Еколого-економічна оцінка сучасних прийомів вирощування овочевої продукції / О.О. Гололобова, Н.Б. Кравченко, Ж.В. Масовець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 95-105 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1992-4224
465153
  Дичко А.О. Еколого-економічна оцінка технологій отримання біогазу / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 88-93 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
465154
  Демченко Н.В. Еколого-економічна політика і національний механізм природокористування: напрямки вдосконалення / Н.В. Демченко, І.А. Касатонова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2012. – № 1 (2). – С. 31-34. – ISSN 2226-8820
465155
  Вілчек Й. Еколого-економічна придатність грунту для вирощування ярого ячменю (Hordeum Sativum L.) / Й. Вілчек, С. Торма, А. Лісняк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 39-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
465156
  Опенько І.А. Еколого-економічна продуктивність використання земель лісогосподарського призначення в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 44-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
465157
  Грабинський І.М. Еколого-економічна система України / І.М. Грабинський. – Львів, 1997. – 235с.
465158
  Горбик В.М. Еколого-економічна складова в державному управлінні потенціалом регіонів // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 28-36. – ISSN 2311-6420
465159
  Івашура А.А. Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілля : монографія / Івашура А.А., Добрунова Л.Е. ; [відп. ред. Сєдова Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економ. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 151, [1] с. – На обклад. зазнач.: 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 135-147. – ISBN 978-966-676-472-3
465160
  Розумний І.А. Еколого-економічне вивчення та екологобезпечне використання сільськогосподарських угідь (науково-методичні та практичні аспекти) / І.А. Розумний. – Київ, 1996. – 156с.
465161
  Ляшенко І.М. Еколого-економічне моделювання // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 71-82
465162
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоколу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко Андрій Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр. : 41 назв.
465163
  Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 478 л. + Додатки: л. 450-478. – Бібліогр.: л. 411-449
465164
  Мартин А.Г. Еколого-економічне моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу / А.Г. Мартин, Б.Б. Заячківська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 18, вересень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
465165
  Сербінова Л.А. Еколого-економічне обгрунтування використання шахтних вод в якості вторинних ресурсів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
465166
  Дичко А.О. Еколого-економічне обгрунтування впровадження технології отримання біогазу з відходів / А.О. Дичко, І.О. Ополінський // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 335-339. – ISSN 2075-0781


  "Еколого-економічний аналіз впровадження технології анаеробного зброджування відходів з отриманням біогазу для підприємства полягає у розрахунку параметрів та продуктивності БГУ, еколого-економічного ефекту та терміну окупності. Еколого-економічне ...
465167
   Еколого-економічне обгрунтування заходів по ліквідації нафтового забруднення поверхневих вод у результаті функціонування нафтогазовидобувних свердловин БУ "Укргазвидобування" / І.В. Бодак, Н.Б. Кравченко, В.В. Рябченко, А.А. Глєбова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 114-122 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
465168
  Шевцова О.Л. Еколого-економічне обгрунтування поводження з побічними продуктами бройлерного виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Шевцова Ольга Леонідівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
465169
  Васильєва Т.А. Еколого-економічне оцінювання енергетичних ресурсів у контексті забезпечення енергетичної безпеки України / Т.А. Васильєва, С.А. Прийменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 252-260 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
465170
  Подобенко М.С. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються питання теоретико-практичного обгрунтування параметрів формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку відкритої економіки з урахуванням територіального аналізу природно-ресурсного потенціалу світового господарства, тенденцій ...
465171
  Шталь Т.В. Еколого-економічне регулювання в контексті міжнародного досвіду та проблем глобальної конкурентоспроможності / Т.В. Шталь, Н.М. Штангей // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: О.І.Черевко, Л.М. Янчева, В.М. Михайлов [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 2 (16). – С. 175-183
465172
  Хвесик Михайло Артемович Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Висвітлюються актуальні проблеми еколого-економічного регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку, роль природно-ресурсних обмежень соціально-економічного розвитку та вигоди для України від інтеграції, запропоновано нові ...
465173
  Хвесик М.А. Еколого-економічне регулювання природокористування в системі глобальних стратегій розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 64-76. – ISSN 1562-0905
465174
  Дорош О. Еколого-економічне спрямування територіального планування сільськогосподарського землекористування // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-27
465175
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
465176
  Харіна О.О. Еколого-економічне управління діяльністю молокопереробних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Харіна Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 229 л. – Додатки: л. 201-229. – Бібліогр.: л. 180-200
465177
  Бутенко Н. Еколого-економічне управління партнерськими мережами в контексті упровадження концепції сталого розвитку національної економіки / Н. Бутенко, К. Панькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 102-107. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті узагальнено теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо екологізації діяльності учасників партнерських мереж. Особливу увагу сконцентровано на спроможності вітчизняних підприємств корпоративного сектору реалізувати ...
465178
  Аніщенко В.О. Еколого-економічний аналіз в системі управління природокористуванням на підприємстві : економіка та управління підприємствами / В.О. Аніщенко, В.Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
465179
  Файфура В. Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 18. – С. 82-87
465180
  Ступень Н.М. Еколого-економічний аналіз стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 15-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
465181
  Рудько Г.І. Еколого-економічний аспект надрокористування в межах промислово-міських агломерацій / Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
465182
   Еколого-економічний ефект реклеймінгу стічних вод на підприємствах України / О.М. Маценко, І.В. Торба, Є.В. Хілько, О.О. Татарко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 58-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
465183
  Бояр А.О. Еколого-економічний комплекс регіону як об"єкт суспільно-географічних досліджень : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 12-21
465184
  Трохлюк Т. Еколого-економічний конфлікт: сільськогосподарське використання або вирощування біомаси другого покоління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 85-92. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання наслідків трансформації сільськогосподарського природокористування на прикладі зони Полісся України. Обгрунтувано концептуальні засади вирішення еколого-економічного конфлікту щодо сільськогосподарського використання або ...
465185
  Богатирчук-Кривко Еколого-економічний механізм управління земельними ресурсами в сільському господарстві // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42
465186
  Шевченко І.В. Еколого-економічний розвиток України в умовах глобалізації // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (2). – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
465187
  Білоскурський Р.Р. Еколого-економічний розвиток: сутність, функції, ознаки // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 773/774. – C. 21-27. – (Економіка ; вип. 773/774). – ISSN 2519-240Х
465188
  Білоскурський Р. Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України = Ecological and economic priorities in the system of development of the institutional environment of Ukraine : монографія / Руслан Білоскурський ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ : Національна академія управління, 2017. – 323, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, передм. та післям. паралю укр. та англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7386-07-9
465189
  Коржнєв М.М. Еколого-економічні аспекти використання мінеральної сировини у збалансованому розвитку суспільства / М.М. Коржнєв, І.М. Малахов // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 87-99
465190
  Данкевич А. Еколого-економічні аспекти використання сільськогосподарських угідь в умовах приватної власності та ринкових відносин // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 6. – С. 26-28
465191
  Бурлака Н. Еколого-економічні аспекти використання сільськогосподарських угідь в умовах ринкових земельних відносин (на прикладі Вінницької області) // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 22-26
465192
  Чомко Д.Ф. Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України / Д.Ф. Чомко, М.В. Рева, Ф.В. Чомко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 211-217. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
465193
   Еколого-економічні аспекти вирощування пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на дерново-підзолистих грунтах залежно від удобрення / В.М. Польовий, Л.А. Ященко, Г.Ф. Ровна, Б.В. Гук, Н.О. Ювчик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 64-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
465194
  Хлдаківська О.В. Еколого-економічні аспекти відтворення родючості грунтів / О.В. Хлдаківська, С.Г. Корчинська, А.П. Матвієнко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0372-8498
465195
  Гринюк Д.Ю. Еколого-економічні аспекти впливу зони відчуження на господарський розвиток північних районів Київщини // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 260-263. – ISBN 978-966-285-399-5
465196
  Цвєлих Є.М. Еколого-економічні аспекти забезпечення будівельної індустрії України якісними пісками з підводних кар"єрів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 90-93. – ISBN 966-95774-3-8
465197
  Семенчук І.М. Еколого-економічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів в Україні / І.М. Семенчук, Д.О. Бабіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6792
465198
  Леонець В.В. Еколого-економічні аспекти землевпорядкування при реалізації інвестиційних проектів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 27-31. – ISSN 2221-1055
465199
  Стецюк М.П. Еколого-економічні аспекти зміни правового статусу земель для потреб автомобільного транспорту / М.П. Стецюк, Н.Ф. Іщенко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 30-40. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-1677
465200
  Коржнєв М.М. Еколого-економічні аспекти моніторингу мінерально-сировинних ресурсів України / М.М. Коржнєв, І.Д. Андрієвський, В.Д. Бичок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз стану системи моніторингу мінерально-сировинної бази України порівняно з аналогічними системами США і Росії та запропоновано шляхи її вдосконалення.
465201
  Купалова Г.І. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств : монографія / Г.І. Купалова, Ю.С. Хрутьба. – Київ : Компринт, 2019. – 143 с. : іл., табл. – Присвяч. 185 річниці засн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та 75 річниці створення екон. ф-ту. – Бібліогр.: с. 107-120. – ISBN 978-966-929-875-1
465202
  Шемшученко Ю. Еколого-економічні аспекти охорони права власності на природні ресурси // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 56-57
465203
  Штець В. Еколого-економічні аспекти переходу до "зеленої" економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 108-113. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Наведено аналіз екологічної та економічної ситуації в Україні, досліджено передумови виникнення та розвитку концепції "зеленої економіки" як складової сталого розвитку та розглянуто еколого-економічні аспекти переходу до неї в Україні в умовах зміни ...
465204
  Генсірук С.А. Еколого-економічні аспекти природокористування / С.А. Генсірук. – Київ, 1982. – 176с.
465205
  Мудрак О.В. Еколого-економічні аспекти сталого розвитку АПК України // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-73. – ISSN 0868-8532
465206
  Негрей М. Еколого-економічні аспекти стійкого розвитку України / М. Негрей, Н. Боднар // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 138-142. – ISSN 0201-758Х
465207
  Шевцова О.Л. Еколого-економічні аспекти сучасного бройлерного виробництва / О.Л. Шевцова, Ю.О. Сологуб // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 25-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
465208
  Дейнеко Л.В. Еколого-економічні аспекти формування моделі продовольчої безпеки України / Л.В. Дейнеко, Є.В. Хлобистов, А.О. Коваленко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 149-159. – ISBN 5-7763-2435-1
465209
  Герасимова С.В. Еколого-економічні аспекти формування передумов сталого розвитку в Україні / С.В. Герасимова; МОУ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1999. – 74с. – ISBN 5-7707-0963-4
465210
   Еколого-економічні аспекти формування ресурсного потенціалу АПК.. – К., 1995. – 103с.
465211
   Еколого-економічні відносини у системі вдосконалення процесу регіонального розвитку / О.П. Літовка, А Л. Дєдов, К.В. Павлов, М.М. Федоров // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 172-183. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
465212
  Ступень Н.Р. Еколого-економічні детермінанти ефективності використання і відтворення земельних ресурсів агросфери // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
465213
  Грищенко І.В. Еколого-економічні загрози та небезпеки в Україні: проблеми ідентифікації та протидії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
465214
  Константінова О.В. Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Константінова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
465215
  Булишева Д.В. Еколого-економічні засади земельного стратегування рекреаційних територій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 63-70. – ISSN 2524-003X
465216
  Грещук Г.І. Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Грещук Галина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
465217
  Таратула Р.Б. Еколого-економічні засади інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Таратула Руслана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 51 назва
465218
   Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України : колектив. монографія / [Ю.І. Яремко та ін. ; за заг. ред. Ю.І. Яремко] ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". – Херсон : ХДАУ : Резнік, 2018. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 169-176. – ISBN 978-966-97932-1-8
465219
  Шушулков С.Д. Еколого-економічні засади рекреаційного землекористування урбанізованих територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Шушулков Стоян Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
465220
  Миклуш Т. Еколого-економічні засади та змістовна характеристики комплексного природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
465221
  Штулер І.Ю. Еколого-економічні засади управління інноваційною діяльністю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 288-293 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
465222
  Ляшинський В.Б. Еколого-економічні засади формування нетрадиційного землекористування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 131-138. – ISSN 2306-6792
465223
  Дорош Й. Еколого-економічні імперативи реформування земельних відносин в умовах ринку / Й. Дорош, О. Дорош // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 30-33
465224
  Кичко І.І. Еколого-економічні імперативи розвитку лісового, мисливського, водного господарства в Україні / І.І. Кичко, О.І. Гонта, В.В. Музика // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 79-86. – ISSN 2309-1533
465225
  Пашков А.П. Еколого-економічні механізми захисту земельних ресурсів / А.П. Пашков, Л.А. Нападовська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 36-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
465226
  Шпарик Ю.С. Еколого-економічні наслідки всихання ялинників Українських Карпат // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 55-66 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISSN 0459-1216
465227
  Зіновчук Н.В. Еколого-економічні обмеження біоенергетичного виробництва в Україні / Н.В. Зіновчук, О.В. Скидан // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 102-105
465228
  Височанська М.Я. Еколого-економічні основи розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 46-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
465229
  Мальский Маркіян Зіновійович Еколого-економічні основи розвитку територіальних господарських систем (теоретико-методологічні аспекти) : Автореф... д-ра екон.наук: 08.10.02 / Мальский Маркіян Зіновійович; НАН України. Ін-тут регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 49л.
465230
  Грещук Г.І. Еколого-економічні особливості регулювання землеустрою в контексті сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 46-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
465231
  Обухов Є.В. Еколого-економічні оцінки сучасних деформацій прибережних територій каскаду Дніпровських водосховищ / Є.В. Обухов, Р.М. Старенький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 71-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
465232
  Газуда М.В. Еколого-економічні підходи і узагальнення законів природокористування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 50-56. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
465233
  Яциковський Б.І. Еколого-економічні погляди В.І. Вернадського // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 87-93. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2313-8114


  Досліджено погляди В.І. Вернадського на особливості й закономірності взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами у процесі взаємоіснування суспільства і навколишнього середовища. Мета статті – теоретико-методологічне обґрунтування ...
465234
  Харитонов Ю. Еколого-економічні показники програми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів закладами освіти Миколаєва / Ю. Харитонов, М. Харитонова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 20-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
465235
  Чернова Т.Л. Еколого-економічні принципи сталого розвитку національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-66. – Бібліогр.: 7 назв
465236
  Польва І.С. Еколого-економічні принципи сталого розвитку України в умовах кліматичної нестабільності / І.С. Польва, І.М. Мартинов, С.Ю. Сеітов // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2019 р. : [збірник] / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення, міжнар., наук.-практ. конф. – Херсон : ХДАУ "ХДАУ", 2019. – С. 149-151. – ISBN 978-966-97932-0-1
465237
  Смолярчук М. Еколого-економічні проблеми використання та охорони земель у ринкових умовах // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 42-47. – (Економіка АПК ; № 21 (2))
465238
  Грицак О.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в рамках сталого (збалансованого) розвитку Вінницької області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
465239
  Голян В.А. Еколого-економічні проблеми землекористування в Україні / В.А. Голян, А.І. Крисак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 117-124. – ISSN 1993-6788
465240
  Кирилич Х. Еколого-економічні проблеми країн "великої вісімки" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 217-226. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
465241
  Климець І.С. Еколого-економічні проблеми природокористування сільських територій (на прикладі Рівненської області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 14-16
465242
  Кулібабін О.Г. Еколого-економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух) / О.Г. Кулібабін, Ж.Р. Шакірзанова, Є.О. Романова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 61-67. – ISSN 2306-5680


  У статті наведена існуюча ситуація функціонування Придунайських водосховищ на прикладі озера Каталбух, пропозиції щодо поліпшення умов раціонального використання водних ресурсів водойми, проведені необхідні наукові дослідження, які потрібні для ...
465243
  Кутна О.Р. Еколого-економічні проблеми розвитку сталого лісового менеджменту // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 79-82. – ISBN 5-7763-2435-1
465244
  Драган О.І. Еколого-економічні проблеми розвитку України та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 3-6. – Бібліогр.: на 4 пункти
465245
  Лугина В.Ф. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського землекористування / В.Ф. Лугина. – К., 1998. – 168с.
465246
  Комір Людмила Іванівна Еколого-економічні протиріччя та шляхи їх вирішення в умовах перехідної економіки : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Комір Людмила Іванівна; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1997. – 18л.
465247
  Мішенін Є.В. Еколого-економічні та правові передумови трансформації власності на лісові ресурси // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 131-136. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
465248
  Ковалів О. Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 31-33. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
465249
  Паламарчук В.О. Еколого-економічні та соціальні нариси з проблем природокористування : Монографія / В.О. Паламарчук, Є.В. Мішенін, П.І. Коренюк; МОНУ; Нац. гірничий університет; Сумський нац. аграрний ун-тет. – Дніпропетровськ : Пороги, 2004. – 258 с. – ISBN 966-525-520-7
465250
  Височанська М.Я. Еколого-економічні та соціальні ризики розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
465251
  Чумаченко Ольга Григорівна Еколого-економічні фактори інтенсифікації суспільного відтворення в умовах формування ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Чумаченко Ольга Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
465252
  Кубатко О.В. Еколого-економічні флуктуації показників здоров"я населення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (64). – С. 15-21. – ISSN 2218-1199
465253
  Дребот О.І. Еколого-економічні чинники транскордонного співробітництва у контексті єврорегіону "БУГ" / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 132-143. – ISSN 2073-9982


  "У статті розкрита необхідність розвитку транскордонного співробітництва єврорегіону «Буг». Визначено соціально-економічні та екологічні показники єврорегіону «Буг», а також проаналізовано тенденцію видів природокористування Волинської області за 2017 ...
465254
  Жидков В.В. Еколого-енергетичний аналіз побутових холодильних приладів на альтернативних холодоагентах (експеримент та методи розрахунку) : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Жидков В. В.; МО України, Одес. держ. акад. холоду. – Одеса, 1997. – 16с.
465255
  Самойлик Ю.В. Еколого-енергетичні інновації як чинник забезпечення економічної стійкості аграрних підприємств / Ю.В. Самойлик, В.В. Сімон // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
465256
   Еколого-енергетичні проблеми початку ХХІ століття : Збірник наукових праць. Студентська міжвузівська науково-технічна конференція. Україна, Одеса, 24 квітня 2001 року. – Одеса : ОДАХ, 2001. – 66с.
465257
  Наконечний І. Еколого-епізоотичний підхід при епідемічній оцінці фауністичних угруповань степової зони півдня України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-39. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів досліджень щодо закономірностей та регіональних особливостей структурно-функціональної організації паразитоценозів, пов"язаних з фауністичними угрупованнями степової зони, значно розширено уявлення про єдину екологічно-соціальну ...
465258
  Глобіна О. Еколого-естетичне виховання особистості як одна із сучасних тенденцій розвитку освіти // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 90-94. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
465259
  Фенно І. Еколого-етична позиція Римсько-католицької церкви // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 102-112. – ISBN 978-966-380-439-2
465260
  Мішин В.М. Еколого-етичні аспекти аквакультури // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
465261
  Пипич І.І. Еколого-етичні аспекти сучасного природокористування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 114-119. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
465262
  Гаврилюк О.В. Еколого-ландшафні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 210-219. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
465263
  Бєлоусова Н.В. Еколого-ландшафтне обгрунтування проблем природокористування в Луганській області : монографія / Н.В. Бєлоусова, Т.А. Лешан ; МОН України ; Держ. заклад "Луганск. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-617-196-5
465264
  Гаврилюк О.В. Еколого-ландшафтні основи комплексного використання лісових ресурсів Івано-Франківської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 126-135


  У статті розглядаються особливості лісокористування в Івано-Франківській області. Пропонується використання ландшафтного підходу. Основна увага акцентується на можливостях використання корисних функцій гірських лісів. В статье рассматриваются ...
465265
  Мартинюк В. Еколого-ландшафтні особливості сучасного стану басейнової системи озера Чорне (гідрологічний заказник "Дібрівський" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 150-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
465266
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.11 / Іванов Є.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
465267
  Іванов Євген Анатолійович Еколого-ландшафтознавчий аналіз гірничопромислових територій (на прикладі Львівської області) : Дис...канд.географ.наук:11.00.11 / Іванов Євген Анатолійович; МОіНУ;ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 276л. + Додатки:л.211-276. – Бібліогр.:л.191-210
465268
  Буряник О.О. Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Буряник Олеся Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во освіти і науки України. – Львів, 2018. – 271 арк. – Додатки: арк. 231-271. – Бібліогр.: арк. 12-14, 218-230 та в додатках: арк. 268-271
465269
  Буряник О.О. Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Буряник Олеся Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
465270
  Пиляк Н.В. Еколого-мікробіологічна характеристика нових біодобрив на основі осадів стічних вод очисних споруд м. Одеса / Н.В. Пиляк, В.І. Крутякова, В.Є. Дишлюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 3. – С. 86-95 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
465271
  Стрижак О.В. Еколого-мікроморфологічна характеристика аренних борових біогеоценозів р. Самари // Екологія та ноосферологія : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 2012. – Т. 23, № 3/4. – С. 37-48. – ISSN 1726-1112


  Виявлені особливості мікроморфологічної організації ґрунтів субору. Встановлені основні екологічні фактори які зумовлюють ці особливості: гідрологічний режим, мікрорельєф, механічний склад, рослинний фітоценоз. Досліджені новоутворення на макро - мезо- ...
465272
  Атаунех А.А. Еколого-містобудівне формування природного каркасу міст та районів в умовах Іорданії. : Автореф... Канд.архітектури.наук: 18.00.04 / Атаунех А.А.;. – К, 1997. – 16л.
465273
  Крижанівський О.А. Еколого-містобудівничий аналіз житлової забудови намивних територій міста Києва // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 80-97. – Бібліогр.: 33 назви
465274
  Голуб А.А. Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Голуб Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
465275
  Устінова І.І. Еколого-містобудівні системи: закономірності розвитку та просторово-часові зміни / І.І. Устінова, А.В. Чубарова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 109-117 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-3455
465276
  Ільєнко М.М. Еколого-морфологічний аналіз топографії серединного нерва в області ліктьового суглоба тетрапод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 31)


  Досліджували топографію серединного нерва в області ліктьового суглоба. Аналіз проводився з урахуванням особливостей функції грудної кінцівки основних адаптивних груп тетрапод: бігаючи, повзаючих, риючих, плаваючих та літаючих з метою визначення ...
465277
  Алібекова Ю.Т. Еколого-мотиваційні чинники управління соціо-економічними системами на мікрорівні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 64-70. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215
465278
  Вербицький В.В. Еколого-натуралістична освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи / В.В. Вербицький; Мін-во освіти і науки України. Нац. еколого-натуралістич. центр учнівської молоді. – Київ : Аверс, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7844-39-0
465279
   Еколого-натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 3 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: "Шкільна біологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв"язання". – 2001
465280
  Швалб А.Ю. Еколого-орієнтоване моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 431-440. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
465281
  Вишневська О. Еколого-орієнтований підхід у використанні та збереженні природно-ресурсного потенціалу регіону / О. Вишневська, О. Літвак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 42-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
465282
  Чуприна Н.М. Еколого-орієнтований розвиток хімічних підприємств: методологія та практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чуприна Наталія Миколаївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2020. – 39, [1] с. – Бібліогр.: 46 назв
465283
  Подоляко Л. Еколого-освітні заходи у природоохоронній діяльності Мезинського НПП / Л. Подоляко, Л. Науменко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 28-31 : фото
465284
  Агурова І.В. Еколого-популяційна характеристика рослинного покриву відвалів вугільних шахт у Донбасі (життєвість, динаміка, прогнозування) : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 08.00.16. / Ірина Володимирівна Агурова; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
465285
  Позняк Е.В. Еколого-правова культура в контексті міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 191-193. – ISBN 978-966-328-120-9
465286
  Позняк Е. Еколого-правова культура природного заповідання в Україні (на прикладі створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 55-61. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано новації законодавчого регулювання в Україні процесу створення і забезпечення діяльності Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в межах зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. Правовий ...
465287
  Козлюк Л.Г. Еколого-правова культура як важливий елемент у забезпеченні протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 377-384. – ISSN 0869-2491
465288
  Позняк Е.В. Еколого-правова наука і культура в Україні: фактори їх взаємовпливу на шляху до сталого розвитку // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 92-96. – ISBN 978-966-02-9034-1
465289
  Краснова М.В. Еколого-правова наука як чинник верховенства права та екологічного правопорядку в Україні // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 75-77. – ISBN 978-966-02-9034-1
465290
  Васильєва В.А. Еколого-правова освіта і наука в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 3-5. – ISSN 2413-7189
465291
  Головатюк В. Еколого-правова освіта курсантів вищих військових закладів як педагогічна проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 145-150


  Розглянуто екологічні й правові інтереси суспільства. Особливу увагу приділено екологічним проблемам, викликаним діяльністю збройних сил. Показано, що знання екологічних законів існування навколишнього середовища і правових норм з його охорони ...
465292
  Обіюх Н.М. Еколого-правова оцінка антропогенного навантаження на водні джерела в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 181-184. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
465293
  Романко С. Еколого-правова політика України у сфері зміни клімату // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 88-94. – ISSN 2
465294
  Конишева О. Еколого-правова природа понять "обмеження" та "обтяження" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-74.
465295
  Даниленко Б.В. Еколого-правове регулювання землекористування - окремий напрямок правового регулювання земельних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 219-223
465296
  Макаренко Н. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафто газовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-88. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, що можуть мати місце при видобутку нафти та газу, надано коротку характеристику тим законодавчим актам, що передбачають таку відповідальність. Висвітлено місце ...
465297
  Макаренко Н.А. Еколого-правовий аспект відповідальності суб"єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 42-46
465298
  Яремак З.В. Еколого-правовий конфлікт: поняття, ознаки // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 78-83. – ISSN 2413-7189
465299
  Кобецька Н.Р. Еколого-правовий режим господарського використання природних ресурсів // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 18-21
465300
   Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – 389, [1] с. – Ст. укр., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-24-7
465301
  Туцький Ю. Еколого-правовий характер викупу земельних ділянок для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 97-100. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті виокремлено основні системно-структурні аспекти еколого-правового характеру викупу земельних ділянок для суспільних потреб. В статье выделены основные системно-структурные аспекты эколого-правового характера выкупа земельных участков для ...
465302
   Еколого-правові аспекти випробування та застосування ядерної зброї в міжнародному праві // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 155-169. – ISBN 978-966-373-833-8
465303
  Дудар М.І. Еколого-правові аспекти поняття документу дозвільного характеру у сфері використання і охорони надр в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 332-335. – ISBN 978-966-7957-18-6
465304
  Бодак О. Еколого-правові аспекти правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 88-89
465305
  Кулинич А. Еколого-правові аспекти правового регулювання використання альтернативних джерел енергії в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 117-119
465306
  Комарницький В.М. Еколого-правові аспекти розвитку земельних відносин в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 74-79.
465307
  Оверковська Т. Еколого-правові засади охорони грунтів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 98-105. – ISSN 2663-5313
465308
  Рахнянська Т.О. Еколого-правові засади правового режиму земель капітального будівництва : монографія / Т.О. Рахнянська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2016. – 279, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-279. – ISBN 978-966-7957-17-9
465309
  Шараєвська Т.А. Еколого-правові передумови формування права цивільного захисту України та його принципів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 309-312. – ISSN 2219-5521
465310
  Рябоконь І.О. Еколого-правові питання гарантування радіаційної безпеки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 75-79. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються методологічні та юридичні аспекти гарантування екологічної й, зокрема, радіаційної безпеки; розкриваються ознаки та зміст, обґрунтовується необхідність прийняття спеціального Закону про радіаційну безпеку.
465311
  Ербелідзе А. Еколого-правові проблеми в діяльності ГЕС в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 102-103
465312
   Еколого-правові проблеми у сфері трансплантології : навч. посібник / Балюк Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Нац. акад. правових наук України ; КНУТШ, Юрид. фак. – Київ : [Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка], 2011. – 296 с. – Бібліогр.: с. 291-293. – ISBN 978-966-8527-95-1
465313
  Ербелідзе А. Еколого-правовіпроблеми використання річкових колекторів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 246-248
465314
  Пересадько В.А. Еколого-природоохоронне картографування міст: історія, стан і перспективи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 71-77


  Розкрито значення карт, серій карт і атласів, як інформаційно-картографічних образів міст. Обгрунтована актуальність створення системи картографічних творів міст, викладено концептуальну основу, принципи розробки, показана структура, проблеми та ...
465315
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільского регіону України : монографія / Клавдія Кілінська ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 493, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-489. – ISBN 978-966-568-954-6
465316
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернігів, 2008. – 373л. + Додатки: л.3-98. – Бібліогр.: л.317-373
465317
  Кілінська К.Й. Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України : Автореф. дис. ... доктора географічних наук: спец. 11.00.11 / Кілінська К.Й.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – 40с. + Додатки. – Бібл.: 46 назв
465318
   Еколого-просвітницький маршрут "Священні джерела Словечансько-Овруцького кряжу" / Т.В. Андрійчук, І.В. Хом"як, Н.С. Демчук, Р.П. Власенко, В.С. Костюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 53-60. – ISSN 2308-135X
465319
  Мельник К.П. Еколого-соціальний аудит у галузевих і територіальних (адміністративних) кластерах сільського господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 184-189. – ISSN 2222-4459
465320
   Еколого-соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарсько-питного водопостачання / О.О. Дмитрієва, І.В. Колдоба, С.В. Михайлова, О.В. Тупотілов, О.М. Коляда, О.Ю. Семенченко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
465321
   Еколого-соціальні аспекти впровадження флотаційних технологій / О.О. Дмитрієва, О.Л. Тертичний, Г.В. Василенко, М.І. Проскурня // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 153-162 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
465322
  Голояд Богдан Ярославович Еколого-технічні основи захисту грунтів від ерозії в горах (на прикладі Українських Карпат) : Автореф... доктора технічн.наук: 11.00.11 / Голояд Богдан Ярославович; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 36л.
465323
  Попович В.В. Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Попович Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
465324
  Малькова Я. Еколого-техногенні закономірності формування розсолів Домбровського кар"єру / Я. Малькова, Є. Яковлєв, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 61-67. – (Геологія ; вип. 4 (91)). – ISSN 1728-3817
465325
  Орфанова М.М. Еколого-технологічні принципи поводження з відходами нафтогазового комплексу : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Марія Михайлівна Орфанова; Івано-Франківський нац. технічний у-н нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 20с. – Ббібліогр.: 16 назв
465326
  Соломаха І.В. Еколого-типологічна оцінка лісової рослинності середнього Придніпров"я ( Лісостеп України ) / І.В. Соломаха, О.Ю. Чорнобров // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 7-18 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
465327
  Тимочко І.Я. Еколого-типологічні особливості лісової рослинності об"єкта Смарагдової мережі "Дергачівський ліс" Північно-Східного Лісостепу України / І.Я. Тимочко, В.А. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 27-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
465328
  Бородіна В.В. Еколого-токсикологічна оцінка стану поверхневих водних об"єктів Дніпропетровської області / В.В. Бородіна, С.М. Сердюк // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 337-339
465329
  Сарапіна М.В. Еколого-токсикологічний ризик професійного захворювання пожежників внаслідок ліквідації пожеж на звалищах // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 73-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
465330
   Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип"яті та Стоходу / Ю.М. Ситник, О.М. Арсан, Г.Є. Киричук, Л.М. Янович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 672-682 : Табл. – Бібліогр.: 16. – ISBN 966-521-129-3
465331
  Маслюківська О.П. Еколого-трудова податкова реформа як інструмент реалізації стратегії сталого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 5 (57), вересень - жовтень. – С. 13-14.
465332
   Еколого-туристичний маршрут по Обухівському району // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (124), листопад - грудень. – С. 16-20 : фото
465333
  Трохимець В. Еколого-фауністична характеристика літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрійського водосховища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Представлені матеріали досліджень видового складу, щільності та добового розподілу літорального зоопланктону правого берега середньої частини Олександрівського водосховища за 2006 і 2008 роки. Проведено попередній аналіз змін у різних групах ...
465334
  Теплюк А. Еколого-фауністичний аналіз мошок (Diptera, Simuliidae) гідробіоценозів північно-східного макросхилу Українських Карпат / А. Теплюк, В. Теплюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-38. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що видове багатство мошок північно-східного макросхилу Українських Карпат налічує 38 видів із 2 родів: Prosimulium Roubaud, 1906 (2 види) і Simulium Latreille, 1802 (36 видів). У струмках розвиваються 20 видів (індекс видового різноманіття ...
465335
   Еколого-фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України / Ю.М. Геряк, О.В. Жаков, І.Ю. Костюк, В.М. Сергієнко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 71-99. – Бібліогр.: 184 назв. – ISSN 2219-7516
465336
   Еколого-фауністичний розподіл молоді риб на мілководдях Олександрівського водосховища в осінній період 2009 та 2010 років / Д.В. Девятак, Є.В. Кича, Д.В. Дорош, В.Р. Алексієнко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 34
465337
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : Дис...канд.біолог.наук:03.00.16 / Скопецька Олена Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 165л. + Додатки:л.144-165. – Бібліогр.:л.126-143
465338
  Скопецька Олена Василівна Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "Грунт-рослина" та прогнозування ступеня забруднення агроценозів : автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Скопецька О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
465339
  Задира С.В. Еколого-фізіологічні особливості рудої нориці в умовах антропогенного забруднення довкілля / С.В. Задира, Д.В. Лукашов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 178. – С. 162-168. – (Біологія, біотехнологія, екологія)
465340
  Медовник Д.В. Еколого-фізіологічні характеристики рибного населення малих річок урбанізованих територій : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.10 / Медовник Дмитро В"ячеславович ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
465341
  Сидоренко О.В. Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16- екологія / Сидоренко О.В.; КНУТШ; Ботанічний сад ім. академика О.В. Фоміна. – Київ, 2005. – 212л. : Ілюстрації + Додатки: л. 205-212. – Бібліогр.: л. 177-205
465342
  Сидоренко Олена Володимирівна Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Сидоренко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
465343
  Драбинюк Г.В. Еколого-фітоценотичні умови місцезростань і стан кизильників на території регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя" в Миколаївській області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано екологічні та фітоценотичні умови місцезростань і стан рослин у природних популяціях видів роду Cotoneaster Medic. The characteristics of ecological-phytocenosical conditions of habitats and the state of plants in the natural ...
465344
   Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир : Волинь, 2004. – 270с. – ISBN 966-690-068-8
465345
   Еколого-хорологічні особливості реліктового виду - хвоща великого (Equisetum teimateia Ehrh.) в Україні / В.І. Чопик, Н.І. Карпенко, Л.Є. Огородник, І.М. Падун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано нові місцезнаходження хвоща великого, уточнено ареали його розповсюдження на території України, наведено дані про його екологію.
465346
  Соломаха І.В. Еколого-ценотична та оселищна характеристика долини р. Сліпорід як перспективного об"єкта смарагдової мережі України / І.В. Соломаха, В.Л. Шевчик, О.В. Шевчик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 22-30. – ISSN 2077-4893
465347
  Якушенко Д.М. Еколого-ценотична характеристика Dracocephalum ruyschiana L., на Південному сході Житомирського Полісся / Д.М. Якушенко, Т.С. Вініченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано фітоценотичну та екологічну характеристики виду Dracocephalum ruyschiana L, занесеного до Бернської конвенції, для території Житомирського Полісся. The article deals wisth phytocenological and ecological peculiarities of Dracocephalum ...
465348
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (Україна) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Абдулоєва О.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
465349
  Абдулоєва Оксана Сафараліївна Еколого-ценотична характеристика ксерофітної трав"янистої рослинності західного лісостепу (України) : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Абдулоєва Оксана Сафараліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 409 л. + Додатки: л. 316-409. – Бібліогр.: л.296-315
465350
  Турубара О. Еколого-ценотична характеристика лікарських рослин Лівобережного Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті подана еколого-ценотична характеристика фармакопейних лікарських рослин Лівобережного Полісся та наукове обгрунтування щодо їх охорони. The ecologo-cenosical characteristics of medical herbs of Leftbank Polissya and the scientific ...
465351
  Зуб Л.М. Еколого-ценотичний аналіз і ландшафтна типізація рослинного покриву мілководь Дніпровських водоймищ (в умовах режиму, що сформувався) : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.05, 03.00.16 / Зуб Л.М.; НАН України. Центр ботан. сад. ім. М.М.Гришко. – Київ, 1994. – 16л.
465352
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду Daphne L. у природній флорі України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2010. – 204,[ 205 - 427 ] л. + Додатки : [ л. 205-427 ]. – Бібліогр. : л. 179-204
465353
  Расевич В.В. Еколого-ценотичні особливості популяцій видів роду DAPHNE L. у природній флорі України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Расевич В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 23 с. + Додатки. – Бібліогр.: 15 назв.
465354
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини Geraniaceae Juss. флори України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л.123-151
465355
  Касянчук О.В. Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини GERANIACEAE JUSS. флори України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Касянчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
465356
   Еколого - натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 2 : Великі успіхи Малої Академії. – 2002
465357
   Еколого - натуралістична творчість : науково-методичний вісник. – Київ
№ 3 : Екологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв"язання. – 2002
465358
  Трофанчук Т. Еколого - правові проблеми приватизації в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С46-49. – ISBN 966-667-078-Х
465359
  Дорош О. Екологобезпечний економічний розвиток сільських теориторій і територіальний землеустрій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 7. – С. 30-33
465360
  Хумарова Н. Екологоорієнтоване управління розвитком економіки: особливості державного фінансування : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 68-71 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
465361
  Галушкіна Т.П. Екологоорієнтований бізнес як рушійна сила "зеленої" економіки / Т.П. Галушкіна, Л.О. Мусіна, В.В. Серницький // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 64-74
465362
  Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та основні характеристики екологічних міст. Проаналізовано основні типи екологічних міст в Європі, Китаї, країнах Близького Сходу та інших країнах. Визначено основні шляхи екологізації розвитку міст. Виявлено основні екологічні ...
465363
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентризм і системний підхід до модернізації управління освітою // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 22-26
465364
  Дмитренко Г. Еколюдиноцентрична стратегія розвику // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 7


  Про національну систему освіти.
465365
  Попович С.Ю. Екомережа Лісостепу України (картосхема та її легенда) / С.Ю. Попович, В.С. Василенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2009. – Т. 15, вип. 1. – С. 1-5. – ISSN 1729-7184
465366
  Приходько М.М. Екомережа як фактор екологічної безпеки природних та антропогенних геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 41-48 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
465367
  Байдіков І.А. Екомережа: особливості обгрунтування, створення та структурно-функціональні властивості як складної просторової структури // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 58-63. – Бібліогр.: с. 63. – ISSN 1561-4980
465368
  Розенбліт Ю.В. Екомери Дністровського каньйону : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Розенбліт Юлія Василівна ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, НАН України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
465369
  Гудим Н.Г. Екоморфічна організація грунтової мезофауни псамофітного степу на арені р. Дніпро // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 123-130 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
465370
  Жуков О.В. Екоморфічна організація дерново-літогенного грунту на червоно-бурій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн) / О.В. Жуков, Г.О. Задорожна // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 101-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2073-8331
465371
  Гудим Н.Г. Екоморфічна структура фітоценозів на арені р. Дніпро (в межах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський) / Н.Г. Гудим, Д.С. Ганжа // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 40-48 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
465372
  Потапенко О.В. Екоморфічний аналіз рослинного покриву територій електричних підстанцій / О.В. Потапенко, Д.С. Ганжа, О.В. Жуков // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-8331
465373
  Гунько С.О. Екоморфологічні особливості едафотопів м. Дніпродзержинськ // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 146-150. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2073-8331
465374
  Пашков В. Еконоиіко-правова характеристика вітальної безпеки. Проблеми сьогодення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 132-143. – ISSN 1993-0909
465375
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник / Ю.А. Толбатов; МОУ. Київськ. держ. торгівельно-економ. ун-тет. – Київ : Четверта хвиля, 1997. – 320c. – ISBN 966-529-001-8
465376
  Лук"яненко І.Г. Економетрика : Практикум з використанням комп"ютера / І.Г. Лук"яненко, Краснікова Лариса Іванівна. – Київ : Знання, 1998. – 220с. – ISBN 966-7293-28-9
465377
  Лук"яненко І. Економетрика : Піідручник / І. Лук"яненко, Л. Краснікова. – Київ : Знання, 1998. – 494с. – ISBN 966-7293-08-4
465378
  Толбатов Ю.А. Економетрика : Підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / Ю.А. Толбатов; МОУ; Київ. держ. тоговельно-економ. ун-тет. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 320с. – ISBN 966-95901-6-7
465379
   Економетрика : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.І. Черняк, О.В. Комашко, А.В. Ставицький, О.В. Баженова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-439-236-2
465380
   Економетрика : підручник / [О.І. Черняк та ін.] ; за ред. О.І. Черняка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : МНАУ, 2014. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 377-379. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-617-7149-11-7
465381
   Економетрика : навч. посібнник / [Гур"янова Л.С. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 351. – Бібліогр.: с. 352-354. – ISBN 978-966-676-615-4
465382
  Капустян В.О. Економетрика : підручник для студентів, які навчаються за спец. 075 "Маркетинг" / В.О. Капустян, О.А. Жуковська ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Освіта України, 2021. – 221, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 218-221. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-617-7993-93-2
465383
  Чепелєв М.Г. Економетрична оцінка еластичностей заміщення між працею і капіталом для обчислюваної моделі загальної рівноваги України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 33-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
465384
  Набок Р. Економетрична складова аналізу недохідних активів банку : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-45 : Табл., рис.
465385
  Крицун К.І. Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України / К.І. Крицун, О.І. Ляшенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 142-148. – ISSN 2222-4459
465386
  Боднар Р. Економетричне дослідження зовнішньоекономічної діяльності України / Р. Боднар, І. Єлейко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 230-234. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
465387
  Яркіна Н.М. Економетричне моделювання в управлінні підприємницьким ризиком : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 77-80 : Табл.
465388
  Зоценко О.К. Економетричне моделювання взаємозалежності функціонування ринку акцій та параметрів соціально-економічного розвитку України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 126-130. – ISSN 2307-9878
465389
  Мамонова Г.В. Економетричне моделювання демографічних процесів в Україні та обсягів їх фінансового стимулювання / Г.В. Мамонова, О.М. Волкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 222-230. – ISSN 1993-6788
465390
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-364. – ISBN 978-617-10-0235-7
465391
  Черкашина К. Економетричне моделювання залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 111-114. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується доцільність використання динаміки фондових індексів у якості індикаторів ефективності ринку цінних паперів. Побудовано економетричну модель залежності індексу ПФТС від рядів економічних показників, які містять як внутрішні так ...
465392
  Римкіна М.С. Економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору та ефективністю їх діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – C. 205-214


  У статті проаналізовано рівень соціально-економічного розвитку підприємств енергетичного сектору України за 2010-2014 рр. Здійснено економетричне моделювання залежності між соціально-економічним розвитком підприємств та ефективністю їх діяльності. ...
465393
  Приймак В. Економетричне моделювання залежності тривалості безробіття від соціально-демографічних чинників / В. Приймак, О. Голубник, М. Ільчишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 158-164. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
465394
  Оліскевич М.О. Економетричне моделювання макроекономічних процесів: Сукупне споживання. Динамічні моделі з розподіленими лагами : навч.-метод. посібник / М.О. Оліскевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 112 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 109-111. – ISBN 978-966-613-984-2
465395
  Черненко В.П. Економетричне моделювання пожежної статистики міста Кременчук / В.П. Черненко, Н.Г. Кирилаха // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 15-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
465396
  Зянько П.В. Економетричне моделювання реальної ставки відсотка // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 206-207. – ISBN 978-617-7069-02-6
465397
  Подвисоцька Т.О. Економетричне моделювання сценаріїв впровадження мобільних банківських технологій в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 201-207. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
465398
  Щурик М.В. Економетричне моделювання та прогноз землекористування господарств населення у Карпатському макрорегіоні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
465399
  Бадида М.П. Економетричне моделювання та прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 66-70
465400
  Ковалевич Н. Економетричне моделювання трансформації ринку праці України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 107-113. – ISSN 0201-758Х
465401
  Кармелюк Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Г. Кармелюк, С. Пласконь, Г. Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 48-59. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
465402
  Іщук О.Р. Економетричне прогнозування процесу надходження податків та зборів до бюджету / О.Р. Іщук, Т.М. Кацюбка; За ред. І.С. Ткаченка. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 96с. – ISBN 966-636-002-0
465403
  Падалка В.М. Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва : бюджет / В.М. Падалка, Н.І. Красноступ, В.І. Крапивка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 53-57. – Бібліогр.: 1 назва
465404
  Грін В.Г. Економетричний аналіз = Econometric analysis / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук; Наук. ред. перекладу О. Комашко; Вільям Г. Грін. – Київ : Основи, 2005. – 1200с. – ISBN 966-500-159-0
465405
  Костроміна К.О. Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України / К.О. Костроміна, Т.Г. Курова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 3 (31). – C. 25-29. – ISSN 1997-4167
465406
  Мартинович Д. Економетричний аналіз впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 52-59. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню впливу інструментів державної допомоги на розвиток сільського господарства в Україні. В роботі визначено основні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні та створено економетричні моделі впливу інструментів державної ...
465407
  Заблоцька Р.О. Економетричний аналіз впливу показників розвитку інституцій на експорт послуг Росії та України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 93-101
465408
  Харламова Г.О. Економетричний аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економічне зростання України в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 409-417
465409
  Єлейко В. Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі послугами України / В. Єлейко, Р. Боднар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті побудовані та досліджені економетричні моделі, з урахуванням сезонної і трендової компонент, експорту та імпорту послуг України як в загальному, так і з країнами СНД, Європою і Азією. Також знайдені точковий та інтервальний прогнози ...
465410
  Турко Р.Ф. Економетричний аналіз і прогноз формування банківського капіталу вітчизняної банківської системи в умовах трансформаційної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 283-291. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
465411
  Лелик Л.І. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів вкладень прямих іноземних інвестицій в українську економіку з країн Європейського Союзу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 237-245. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
465412
  Русинко М.К. Економетричний аналіз і прогнозування обсягів кредитних вкладень у реальний сектор економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 280-287. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
465413
  Харламова Г. Економетричний аналіз інвестиційного потенціалу для України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Проведено економетричний аналіз особливостей та напрямків впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країни-реципієнта, зокрема України, в умовах глобалізації. У формалізованому запису усі економетричні рівняння враховують інвестиційний ...
465414
  Скворцов І. Економетричний аналіз позикової вартості : аналізують науковці / І. Скворцов, А. Загородній // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 45-48 : Рис. – ISSN 1605-2005
465415
  Скрипник А.В. Економетричний аналіз попиту та пропозиції освітніх послуг за спеціальністю 051 "Економіка" / А.В. Скрипник, І.С. Костенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 279-288. – ISSN 2222-4459
465416
  Боровик В.В. Економетричний аналіз результатів спостережень за трудовими процесами в галузях АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-18
465417
  Антонюк Л. Економетричні методи аналізу міжнародної конкурентоспроможності країн / Л. Антонюк, В. Сацик // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
465418
  Рядно О.А. Економетричні моделі в дослідженні поведінки населення на ринку праці великого міста / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Я.В. Хрущ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 17-25.
465419
  Кармелюк Г. Економетричні моделі залежності валового внутрішнього продукту від роздрібного товарообороту // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 107-110. – ISSN 1993-0259
465420
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Є.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
465421
  Корнієнко Євгенія Станіславівна Економетричні моделі зовнішньоекономічної діяльності економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Корнієнко Євгенія Станіславівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 225 л. + Додатки: л. 196 - 225. – Бібліогр.: л.183 - 196
465422
  Рак Р. Економетричні моделі оцінки впливу державних позик на основні макроекономічні показники України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-39. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема функціонування фінансової системи України - процес формування боргової стратегії держави. При цьому особлива увага приділяється необхідності використання методів економіко-математичного моделювання при розробці та ...
465423
  Кармелюк Г. Економетричні моделі туристичної галузі України / Г. Кармелюк, Х. Кармелюк // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 18-22. – ISSN 1993-0259
465424
  Волощенко Л.Ю. Економетричні оцінки впливу митного тарифу на імпортозаміщення в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 110-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
465425
  Геселева Н.В. Економетричні підходи до моделювання інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 82-89
465426
  Зінчук Т.Ю. Економетричні підходи щодо оцінки впливу видатків розвитку та податкових пільг на інвестиційну діяльність України / Т.Ю. Зінчук, Е.О. Кончаковська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 72-79
465427
  Лапшин В.І. Економетричні чинники економічних кризових явищ / В.І. Лапшин, В.М. Кузніченко, Н.В. Шульга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 122-130
465428
  Кулинич О.І. Економетрія : Практикум:Hавч.посіб.для студ.ВHЗ / О.І. Кулинич; МОУ. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 157с. – ISBN 5-7763-2304-5
465429
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-23-4
т.1 : Вступ до множинної регресії та економетрії. – 1999. – 384с.
465430
  Грубер Й. Економетрія : Навч. посібник / Й. Грубер. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-36-6
т.2 : Економетричні прогнозні та оптимізаційні моделі. – 1999. – 296с.
465431
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; Мін-во освіти України.Київ.нац.економ.ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2000. – 296 с. – ISBN 966-574-033-4
465432
  Лещинський О.Л. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 208с. – ISBN 966-608-292-6
465433
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид.. допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2004. – 520 с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-630-8
465434
   Економетрія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська; В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська ; за заг. ред. С.І. Наконечного ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2005. – 552 с. – ISBN 966-301-046-0
465435
  Лугінін О.Є. Економетрія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова, О.М. Білоусов; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 252с. – ISBN 966-364-016-2
465436
  Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк; МОНУ; КНЕУ. – 3-є вид., доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2005. – 520с. – ISBN 966-574-630-8
465437
  Наконечний С.І. Економетрія : підручник / С.І. Наконечний., Т.О Терещенко, Т.П. Романюк ; МОНУ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 4-те, доп. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2006. – 528 с. – ISBN 966-574-630-8
465438
  Бараник З.П. Економетрія : навч. посіб. для дистанц. навчання / З.П. Бараник, І.В. Пономаренко ; [за наук. ред. В.Б. Захожая] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 189, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-189-8
465439
  Лугінін О.Є. Економетрія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 278с. – ISBN 978-966-364-556-8
465440
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – Київ : Знання, 2010. – 541с. + 1 CD. – ISBN 978-966-346-723-8
465441
  Здрок В.В. Економетрія : підручник / В.В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 541, [1]с. : іл., табл. + 1 CD. – Бібліогр.: с. 516-518. – ISBN 978-966-346-672-9
465442
  Лондар С.Л. Економетрія засобами MS Excel : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Л. Лондар, Р.В. Юринець. – Київ : Європейський університет, 2004. – 242с. – (Європейський університет). – ISBN 966-301-015-0
465443
  Кузьмичов А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel : навч. посібник / Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. – Київ : Ліра-К, 2011. – 211, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2174-14-4
465444
  Кузьмичов А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Exсel : навч. посібник / Кузьмичов А.І., Медведєв М.Г. – Київ : Ліра-К, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2174-14-4
465445
   Економиjата на Македониjа во транзициjа = Macedonian economy in transition : (проблеми, дилеми, цели) / Н. Кльусев, Т. Фити, М. Петковски, Т. Славески, В. Филиповски; Никола Кльусев, Таки Фити, Михаил Петковски, Траjко Славески, Владимир Филиповски ; Макед. акад. на науките и уметностите ; раковод. на проeктот и ред.: Никола Кльусев. – Скопje : Макед. акад. на науките и уметностите, 2002. – 340 с. – Библиогр.: c. 327-333. – ISBN 9989-101-05-1
465446
  Станчевски И. Економика во производството на ориз / И. Станчевски. – Скопіе, 1974. – 127с.
465447
  Симоновичь З. Економика, 1984-2004 : библиографиjа обjавльених радова / Мр Зоран Симоновичь. – Ниш : Часопис Економика, 2005. – 104 с. – (Библиотека часописа "Економика" ; кньига 89). – ISSN 0350-137Х
465448
  Топузов Олег Економізація шкільної географічної освіти (історичний аспект) : наукові дослідження / Топузов Олег, Шуканова Анжела // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 29-33. – Бібліогр.: 18 назв
465449
  Хомерікі О.А. Економізм вищої школи та "підприємницький університет" - закономірна необхідність чи соціальна небезпека // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 319-329. – ISBN 978-966-2462-25-8
465450
  Ватаманюк З.Г. Економіка / З.Г. Ватаманюк. – Київ, 1997. – 288с.
465451
   Економіка : Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів. – Київ, 2000. – 292с. – ISBN 966-574-039-3
465452
  Мельничук В.Г. Економіка : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев"юк. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Прок-Бізнес, 2004. – 368 с. : іл. – ISBN 966-8381-01-7
465453
  Аведян Л.Й. Економіка : навчальний посібник / Аведян Л.Й. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-676-340-5
465454
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (частина перша) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-68 : табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1605-7988
465455
  Барановський О.І. Економіка "мильних бульбашок" : (Продовження. Початок № 4 за 2008 р.) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 1605-7988
465456
  Геращенко О.Л. Економіка XXI : країни, підприємства, людини / Олексій Геращенко ; [пер. рос. М.В. Скоробогатова]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Фоліо, 2016. – 302, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-03-7607-6
465457
  Ясько Ю. Економіка XXI ст.: трансформація ролі держави // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (105). – С. 34-43. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
465458
  Мокрій О.Г. Економіка аграрної галузі України: "прокляття ресурсів" // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 49-53. – ISSN 2409-1944
465459
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1995
465460
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1995
465461
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1995
465462
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1995
465463
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1995
465464
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1995
465465
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1995
465466
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1995
465467
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1995
465468
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1995
465469
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1995
465470
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1995
465471
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1996
465472
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1996
465473
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1996
465474
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1996
465475
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1996
465476
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1996
465477
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1996
465478
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1996
465479
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1996
465480
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10/11. – 1996
465481
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1996
465482
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1997
465483
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 1. – 1998
465484
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1998
465485
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1998
465486
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1998
465487
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1998
465488
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1998
465489
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1998
465490
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1998
465491
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1998
465492
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1998
465493
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1998
465494
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1998
465495
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 1999
465496
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 3. – 1999
465497
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 1999
465498
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 1999
465499
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 6. – 1999
465500
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 7. – 1999
465501
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 8. – 1999
465502
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 9. – 1999
465503
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 10. – 1999
465504
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 11. – 1999
465505
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 12. – 1999
465506
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 2. – 2001
465507
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 4. – 2001
465508
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. – Київ
№ 5. – 2001
465509
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 1 (171). – 2009
465510
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 3 (173). – 2009
465511
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 6 (176). – 2009
465512
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 7 (177). – 2009
465513
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8 (178). – 2009
465514
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10 (180). – 2009
465515
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (181). – 2009
465516
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 12 (182). – 2009
465517
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 8 (190). – 2010
465518
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 9 (191). – 2010
465519
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 10 (192). – 2010
465520
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-
№ 11 (193). – 2010
465521
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (195). – 2011
465522
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (199). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
465523
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (200). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
465524
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (202). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
465525
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (203). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
465526
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (206). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
465527
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (207). – 2012
465528
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (210). – 2012
465529
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (211). – 2012
465530
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (212). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
465531
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (213). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
465532
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (214). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
465533
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (215). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
465534
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (217). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
465535
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (218). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
465536
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (220), лютий. – 2013
465537
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (224), червень. – 2013
465538
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (235), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465539
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (238), серпень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465540
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (242), грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465541
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (246). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465542
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (250). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465543
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (251). – 2015. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465544
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (252). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465545
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (253). – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465546
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (254). – 2015. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465547
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (255). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465548
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (256). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465549
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (257). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465550
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (259). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465551
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 9 (263). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465552
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 2 (268). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465553
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; ред. рада. Лупенко Ю.О. [та ін.] ; редкол.: Булавка О.Г. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (269). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465554
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (277). – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465555
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (281). – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465556
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (282). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465557
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (283). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465558
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (286). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465559
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 10 (288). – 2018. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465560
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 11 (289). – 2018. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465561
   Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 12 (290). – 2018. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465562
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 1 (291). – 2019. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465563
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 3 (293). – 2019. – 122, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465564
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 4 (294). – 2019. – 126, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465565
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 5 (295). – 2019. – 126, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465566
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 6 (296). – 2019. – 120, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465567
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 7 (297). – 2019. – 110, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465568
   Економіка АПК = Ekonomika APK : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція міжнародного науково-виробничого журн. "Економіка АПК", 1996-. – ISSN 2221-1055
№ 8 (298). – 2019. – 116, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465569
  Городенський П.З. Економіка братерського єднання / П.З. Городенський. – К., 1981. – 128с.
465570
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2009
465571
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2009
465572
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4. – 2009
465573
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2009
465574
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2009
465575
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5. – 2010
465576
   Економіка в школах України. – Харків
№ 6. – 2010
465577
   Економіка в школах України. – Харків
№ 7. – 2010
465578
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8. – 2010
465579
   Економіка в школах України. – Харків
№ 9. – 2010
465580
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10. – 2010
465581
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11. – 2010
465582
   Економіка в школах України. – Харків
№ 12. – 2010
465583
   Економіка в школах України. – Харків
№ 2. – 2011
465584
   Економіка в школах України. – Харків
№ 3. – 2011
465585
   Економіка в школах України. – Харків
№ 4 (77). – 2011
465586
   Економіка в школах України. – Харків
№ 5 (78). – 2011
465587
   Економіка в школах України. – Харків
№ 8 (81). – 2011
465588
   Економіка в школах України. – Харків
№ 10 (83). – 2011
465589
   Економіка в школах України. – Харків
№ 11 (84). – 2011
465590
  Борщевський В.В. Економіка великого міста: структурні трансформації в епоху глобальних змін // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 13-23. – ISSN 1562-0905
465591
  Дуна Н.Г. Економіка Великої Британії в умовах трансформації відносин з ЄС / Н.Г. Дуна, Т.Д. Ковтун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 57-62. – ISSN 2222-4459
465592
  Казас М. Економіка видалення і знешкодження рідних нечистот міста. / М. Казас. – Х., 1932. – 63с.
465593
  Кержаков В.І. Економіка використання вторинних ресурсів / В.І. Кержаков, О.М. Дериколенко. – К., 1986. – 47с.
465594
  Биба В.У. Економіка виробництва картоплі в колгоспах. / В.У. Биба. – Київ, 1963. – 43с.
465595
  Коржинський М.П. Економіка виробництва м"яса. / М.П. Коржинський. – К., 1985. – 49с.
465596
  Джур О.Є. Економіка високотехнологічних підприємств : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Джур ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2010. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 291-294. – ISBN 978-966-348-232-3
465597
  Дишкантюк О.В. Економіка вражень - сучасний етап розвитку суспільного виробництва // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
465598
  Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків : навч. посібник / А.І. Ігнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-683-4
465599
   Економіка добробуту : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Н.В. Томчук-Пономаренко]. – Київ : Науковий світ, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-28
465600
  Артьомова Т. Економіка довіри як прообраз інституційної архітектоніки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-67. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
465601
  Хлобистов Є. Економіка екологічної безпеки: теорія, методологія, бюджетне забезпечення : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 57-59 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
465602
  Москаленко О.М. Економіка жорсткої економії та фіскальна демократія: міжнародний досвід і проблеми України // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 93-112. – ISSN 2411-5584
465603
  Другак В.М. Економіка землекористування домашніх господарств сільських територій: поняття та сутність // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-39. – ISSN 2306-1677
465604
  Мудрак В.І. Економіка знань в Україні як фактор розвитку вищої освіти: соціально–філософський аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 339-344. – ISSN 2076-1554
465605
  Кліменко В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 104-109. – ISSN 1682-2366
465606
  Гузар У.Є. Економіка знань та її перспективи для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 27-35. – ISSN 1562-0905
465607
  Тищенко В.Ф. Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів : монографія / Тищенко В.М. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-246. – ISBN 978-966-676-514-0
465608
  Магута О.В. Економіка знань як основа розбудови постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 133-139. – ISSN 2306-6814
465609
  Іванова І.С. Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 107-111
465610
  Феленчак Ю.Б. Економіка знань як складова стратегічного потенціалу регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 84-92. – (Економіка ; Вип. 27)
465611
  Мельник С. Економіка знань: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 1682-2366
465612
  Турський І.В. Економіка знань: соціально-гуманітарні фактори розвитку та регіональні аспекти / І.В. Турський, Т.Ю. Гайда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 14-21. – ISSN 2222-4459
465613
  Носань Н.С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
465614
   Економіка і менеджмент = Economics & management : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), О. Кузьмін, І. Алєксєєв та ін. ; орг. ком. : З. Піх (гол.), О. Березко, В. Войцеховська та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 265, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. - Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-000-9
465615
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ
№ 1. – 2011
465616
   Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ
№ 2. – 2015. – 117 с. – Резюме укр., англ. мовами
465617
  Суїменко Євген Економіка і мистецтво // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.166-184. – ISSN 1563-3713
465618
  Козаченко С.В. Економіка і науково-технічний прогрес / С.В. Козаченко. – К., 1984. – 152с.
465619
  Білоцерківець В. Економіка і нова економіка: критерії розмежування // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 17-24 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141
465620
   Економіка і організація. – Київ
Вип. 71. – 1983
465621
   Економіка і організація. – Київ
Вип. 72. – 1983
465622
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 1 (21). – 2016. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465623
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 1 (25). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465624
   Економіка і організація управління = Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. Шаульська Л.В. – Вінниця : ДонНУ, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 2 (26). – 2017. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465625
   Економіка і організація управління = Economics and organization of management : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Шаульська Л.В., Волкова В.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 1 (33). – 2019. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465626
   Економіка і організація управління = Economics and organization of management : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Шаульська Л.В., Волкова В.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стура, 2007-. – ISSN 2307-2318
Вип. № 2 (34). – 2019. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465627
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 32с.
465628
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 16с.
465629
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1970. – 20с.
465630
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1974. – 23с.
465631
  Ленін В.І. Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1979. – 12с.
465632
  Колодко Гжегож Економіка і політика конверсії золотого на євро // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 8 (669). – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
465633
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения=Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (2). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465634
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (3). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465635
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2014-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (4). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465636
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (7). – 2018. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465637
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 1 (9). – 2019. – 81 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465638
   Економіка і право охорони здоров"я = Экономика и право здравоохранения = Economy and legislation of health care : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ : СПД ФО "Коломіцин В.Ю.", 2015-. – ISSN 2415-8763
№ 2 (10). – 2019. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465639
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2008
465640
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2008
465641
   Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2009
465642
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2010
465643
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2010
465644
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2010
465645
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2011
465646
   Економіка і прогнозування = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2011
465647
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2012
465648
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2012
465649
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2012
465650
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2012
465651
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2014
465652
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2014
465653
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465654
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465655
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1. – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465656
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465657
   Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465658
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465659
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465660
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4, жовтень - грудень. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465661
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465662
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465663
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2019. – 159, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465664
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2019. – 159,[1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2019.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
465665
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2019.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
465666
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2020. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
465667
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2020. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2020.02 - Резюме укр., англ. мовами
465668
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2020. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2020.03 - Резюме укр., англ. мовами
465669
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 4, жовтень - грудень. – 2020. – 159, [1] с. – https://doi.org/10.15407/eip2020.04 - Резюме укр., англ. мовами
465670
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 1, січень - березень. – 2021. – 159, [1] с. – https://doi.org/10.15407/eip2021.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
465671
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 2, квітень - червень. – 2021. – 159, [1] с. – https://doi.org/10.15407/eip2021.02 - Резюме укр., англ. мовами
465672
   Економіка і прогнозування = Economy and forecasting : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2000-. – ISSN 1605-7988
№ 3, липень - вересень. – 2021. – 159, [1] c. – https://doi.org/10.15407/eip2021.03 - Резюме укр., англ. мовами
465673
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (47), серпень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465674
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (48), листопад. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465675
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (49), грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465676
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (50), лютий. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465677
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (51), квітень. – 2015. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465678
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (56). – 2016. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465679
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (57). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465680
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (60). – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465681
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (61). – 2016. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465682
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (62). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465683
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (63). – 2017. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465684
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (64). – 2017. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465685
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (65). – 2017. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465686
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 5 (66). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465687
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 6 (67). – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465688
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (68). – 2018. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465689
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 2 (69). – 2018. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465690
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (70). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465691
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 4 (71). – 2018. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465692
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 1 (72). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465693
   Економіка і регіон = Экономика и регион = Economics and region : науковий вісник Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (78). – 2020. – 96 с. – DOI: 10.26906/EiR.2020.3(78) - Резюме укр., англ. мовами
465694
   Економіка і регіон = Economics and region : науковий журнал / Нац. ун-т "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка" ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава : Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2003-. – ISSN 2218-1199
№ 3 (82). – 2021. – 137 с. – DOI: 10.26906/EiR.2021.3(82) - Резюме укр., англ. мовами
465695
  Чайковський Я.Р. Економіка і соціально-політичний розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-237. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
465696
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 1999
465697
   Економіка і управління : науково-освітній журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 1999
465698
   Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріаль ного апарату / Е.П. Семенюк, Я.В. Котляревський, С.І. Князєв, О.В. Мельников // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 3. – C. 5-21. – ISSN 1815-2066
465699
  Заблоцький Б.Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : навч. посібник / Б.Ф. Заблоцький. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 426, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Економіка і організація інноваційної діяльності. - Короткий термінол. слов.: с. 398-407. - Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 423-426. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-020-3
465700
  Пархоменко І.І. Економіка культури в епоху Постмодерну: передумови становлення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 69-76


  У статті досліджуються філософсько-культурологічні та соціально-економічні передумови становлення культури як галузі економіки. Проаналізовано транс формацію категорії "праця" у виробничій сфері протягом ХХ ст. з акцентом на творчу складову та потреби ...
465701
  Синякевич Ігор Економіка лісокористування : Навчальний підручник для студ.вищ.навч.закл.освіти / Синякевич Ігор; МОіНУ; І-тут змісту метод. навч. – Львів : ІЗМН, 2000. – 402с.
465702
  Кутяк В.П. Економіка на робочому місці. (Про екон. навчання). / В.П. Кутяк. – Львів, 1974. – 68с.
465703
  Власюк В. Економіка надолуження. Як Україні скористатися "перевагами" відставання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 10


  "У світовій економічній науці так багато напрацювань, що кожна раціональна думка чи дія неодмінно знайде підтвердження своєї слушності в якійсь уже існуючій теорії. І це закономірно, оскільки всі великі економічні теорії так чи інакше були результатами ...
465704
  Колодко Гж.В. Економіка Нового прагматизму: тотожність, мета, методи // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (699). – Бібліогр.: 80 назв
465705
  Лапаєв Ю. Економіка опору // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Який вплив на розвиток Ірану мають європейські та американські санкції.
465706
  Губенко П.Т. Економіка особистого підсобного господарства в розвинутому соціалістичному суспільстві / П.Т. Губенко. – К, 1983. – 32с.
465707
  Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник для студентів ВНЗ / В.Г. Андрійчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 783, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 772-777. – ISBN 978-966-483-685-9
465708
   Економіка підприємства : Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник. – Київ : КНЕУ, 2000. – 328с. – ISBN 966-574-156-Х
465709
   Економіка підприємства : Підручник. – 2-ге, вид.перероб.та доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 528с. – ISBN 966-574-148-9
465710
   Економіка підприємства : Навч.-метод. посібник. – Киев : КНЕУ, 2000. – 248с. – ISBN 966-574-068-7
465711
  Примак Т.О. Економіка підприємства : Навч.посібн. для студ.економ.спец.вищих навчальних закладів / Т.О. Примак. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вікар, 2001. – 178с. – (Віща освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-35-1


  Розглядаються питання формування найважливіших економічних показників діяльності підприємства. Розкривається зміст основних економічних категорій з урахуванням специфіки діяльності підприємств. Даються рекомендації, спрямовані на підвищення ...
465712
   Економіка підприємства : Навчальні посібники для студ.вищих навчальних закладів. – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 335с. – ISBN 966-7767-36-1


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
465713
  Березін О.В. Економіка підприємства : навч. посібник / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. – Київ : Знання, 2009. – 392 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-548-7
465714
   Економіка підприємства : підручник для студ. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника ; [уклад. глосарію: М.В. Брюханова та ін. ; уклад. словника: Ю.М. Дерев"янко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 863, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Глосарій: с. 824-831. - Багатомов. словник екон. термінів: с. 832-858. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-619-5
465715
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 1 : Структура, продукція, ресурси / [Андрусь О.І., Гавриш О.А., Депутат В.І. та ін.], ч. 1. – 2012. – 307, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
465716
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 1 : Структура, продукція, ресурси / [Бойчук Н.Я., Гулевич В.О., Клименко О.В. та ін.], ч. 2. – 2012. – 354, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
465717
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 2 : Теорія і практика господарювання / [Андрусь О.І., Гулевич В.О., Кривда О.В. та ін.], ч. 1. – 2012. – 280, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
465718
   Економіка підприємства : курс лекцій : [у 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; [під заг. ред. П.В. Круша, К.В. Шелехова ; відп. ред. Д.М. Стеченко]. – Київ : НТУУ "КПІ"
Кн. 2 : Теорія і практика господарювання / [Гречко А.В., Дученко М.М., Кавтиш О.П. та ін.], ч. 2. – 2012. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
465719
  Шарко М.В. Економіка підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М.В. Шарко, Н.В. Мєшкова-Кравченко, О.М. Радкевич ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-017-4
Ч. 1. – 2014. – 434, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 421-429. – Бібліогр.: с. 430-434
465720
  Шваб Л.І. Економіка підприємства : підручник для студентів ВНЗ / Л.І. Шваб. – Київ : Каравела, 2015. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 978-966-222-916-5
465721
  Бойчик І.М. Економіка підприємства : підручник / Ірина Бойчик. – Київ : Кондор, 2016. – 377, [1] с. : іл., табл. – Словник: с. 366-377. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7278-89-3
465722
  Яркіна Н.М. Економіка підприємства : навч. посібник / Яркіна Н.М. – Вид. 2-ге перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 595, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 590-595. – ISBN 978-966-2609-44-8
465723
  Мацибора В.І. Економіка підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 319, [1] с. – Предм. покажчик: с. 299-304. - Слов. понять і термінів: с. 305-313. – Бібліогр.: с. 314-319. – ISBN 978-966-2229-31-8
465724
   Економіка підприємства. Тренінг-курс : навч. посібник [для студентів ВНЗ екон. спец.] / [Г.М. Филюк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 186-189
465725
   Економіка підприємства: збірник тестів і задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В Шегда [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури,, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-364-993-1


  Навчальний посібник «Економіка підприємства: збірник тестів і задач» відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни “Економіка підприємства”. Він складається з інформативної частини – скороченого викладу навчального матеріалу, ...
465726
  Селівановський В.М. Економіка постачально-збутових організацій / В.М. Селівановський, І.А. Рабінович, М.М. Ямпольський. – Київ : Вища школа, 1972. – 240 с.
465727
  Єсінова Н.І. Економіка праці : Навч. посібник / Н.І. Єсінова. – Харків : Академия, 1999. – 176с. – ISBN 5-7763-1799-1
465728
  Лепейко Т.І. Економіка праці : навчальний посібник / Лепейко Т.І., Шапошнікова Т.С., Толстікова О.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 232 с. – ISBN 966-676-180-7
465729
   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / [Качан Є.П. та ін.] ; за ред. проф. Є.П. Качана. – Київ : Знання, 2008. – 407 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці теми. – ISBN 978-966-346-492-3
465730
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О.А. Грішнова. – 4-є вид., оновлене. – Київ : Знання, 2009. – 390с. – ISBN 978-966-346-546-3
465731
  Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : практикум : навчальний посібник / О.А. Грішнова, О.М. Білик. – Київ : Знання, 2012. – 286, [2] с. – Додатки: с. 204-286. – ISBN 978-966-346-978-2
465732
  Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2012. – 818, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 804-813. – Бібліогр.: c. 791-803. – ISBN 978-617-566-093-5
465733
  Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / Азаренкова Г.М., Борисенко І.І., Головко О.Г. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 340-342 та в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-180-5
465734
  Василенко Ю.В. Економіка при девальвації та інфляції / Ю.В. Василенко. – Київ : [б. в.], 2010. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISBN 966-500-190-6
465735
  Камзіст Ж.С. Економіка природокористування : навч. посібник для студентів екол. спец. ВНЗ / Ж.С. Камзіст ; М-во освіти і науки України. – Київ : Логос, 2005. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290. – ISBN 966-581-720-5
465736
  Данилишин Б.М. Економіка природокористування : підручник [для аспірантів науково-дслідних установ та вищих навчальних закладів] / Б.М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян ; М-во освіти і науки України, НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. – Київ : Кондор, 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453-464. – ISBN 978-966-351-212-9
465737
  Байрак А.О. Економіка природокористування в контексті сталого розвитку / А.О. Байрак, А.О. Карабута // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7565-33-7
465738
   Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ. – ISSN 1818-4170
[2014]. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
465739
  Борис М. Економіка програмного забезпечення, обумовлена вимогами до проектування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
465740
  Єрфорт І.Ю. Економіка промислового підприємства : навч. посібник для студентів техн. спец. / І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 219, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 214-216. – Бібліогр.: с. 217-219. – ISBN 978-966-379-637-6
465741
  Сторонянська І.З. Економіка регіонів в умовах коронакризи: тенденції розвитку та їх вплив на податкові доходи місцевих бюджетів / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (714). – С. 59-77 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-9303
465742
  Проданова Л.В. Економіка регіонів України: втрачені ресурси і резерви майбутнього / Л.В. Проданова, О.О. Фоміна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 114-120. – ISSN 2222-4459
465743
   Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008-
№ 1 (1). – 2008
465744
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (59). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
465745
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (60). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
465746
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (61). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
465747
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (62). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
465748
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465749
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465750
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465751
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 4 (72). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465752
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (73). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465753
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (74). – 2015. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465754
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (77). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465755
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (78). – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465756
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 3 (83). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465757
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 1 (85). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465758
   Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
№ 2 (86). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465759
  Хорунжий М.Й. Економіка села в контексті організаційно-економічних трансформацій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 11 (193). – С. 136-141
465760
   Економіка сільського господарства. – Київ : Вища школа, 1983. – 296 с.
465761
  Слав`юк Р.А. Економіка сільського господарства : Навч. посібник для студ.економ.спец. / Р.А. Слав`юк. – Луцьк : Вежа, 1999. – 196с. – ISBN 966-7294-59-5
465762
  Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 110-117. – ISSN 2221-1055
465763
  Андрощук Г. Економіка спільної участі: аспекти інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
465764
  Гноєвих М.О. Економіка способів зрошення / М.О. Гноєвих. – К., 1974. – 95с.
465765
  Гош О.П. Економіка СРСР - економіка розвинутої соціалістичної союзної держави / О.П. Гош. – Київ, 1973. – 21с.
465766
  Хомяков В.І. Економіка сучасної України : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. – 426с. – ISBN 978-966-351-230-3
465767
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465768
   Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ. – ISSN 2306-8558
№ 2. – 2013. – 193 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465769
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2008. – 112 с. – резюме укр., англ. рос. мовами
465770
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 5 (77). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
465771
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 6 (78). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
465772
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 7 (79). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
465773
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 8 (80). – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
465774
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
№ 11. – 2009. – резюме укр., англ. рос. мовами
465775
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2010. – 108 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465776
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2010. – 128 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465777
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 6. – 2010. – 130 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465778
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2010. – 130 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465779
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2010. – 152 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465780
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2010. – 132 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465781
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 11. – 2010. – 138 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465782
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2010. – 212 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465783
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2011. – 160 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465784
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2011. – 164 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465785
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2011. – 160 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465786
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2011. – 148 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465787
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2011. – 152 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465788
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 9. – 2011. – 140 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465789
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12. – 2011. – 128 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465790
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2012. – 124 с. – резюме укр., англ., рос. мовами
465791
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2012. – 144 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
465792
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 3. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
465793
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 4. – 2012. – 136 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
465794
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 5. – 2012. – 148 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
465795
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2012. – 116 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
465796
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 8. – 2012. – 132 с. – резюме англ. мовою та мовою статті
465797
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10. – 2012. – 128 с. – резюме англ. та рос. мовами
465798
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465799
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465800
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465801
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
465802
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
465803
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
465804
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
465805
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 10, жовтень. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465806
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
№ 12, грудень. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465807
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4. – 2015. – 144 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465808
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7. – 2015. – 132 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465809
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 10. – 2015. – 138 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465810
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465811
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12. – 2015. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
465812
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2016. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465813
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4. – 2016. – 102 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465814
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9. – 2016. – 92 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465815
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2. – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465816
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2017. – 116 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465817
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2017. – 118 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465818
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2017. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465819
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2017. – 108 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465820
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ : ТОВ"Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2018. – 122 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465821
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ : ТОВ"Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2018. – 136 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465822
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2018. – 110 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465823
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу "Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2018. – 126 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465824
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу"Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2018. – 94 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465825
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу"Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2018. – 94 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465826
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Редакція журналу"Економіка та держава", 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 10, жовтень. – 2018. – 114 с. – Резюме укр., англ. мовами
465827
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 1(9). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління)
465828
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2019. – 136 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465829
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2, лютий. – 2019. – 140 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
465830
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 3 (11). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Державне управління)
465831
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2019. – 108 с. – Резюме англ., укр. мовами
465832
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2019. – 98 с. – Резюме англ., укр. мовами
465833
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2020. – 138 с. – Резюме укр., англ. мовами
465834
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 2, лютий. – 2020. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
465835
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2020. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
465836
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2020. – 256 с. – Резюме укр., англ. мовами
465837
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 5, травень. – 2020. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
465838
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 6, червень. – 2020. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
465839
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2020. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
465840
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2020. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
465841
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 9, вересень. – 2020. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
465842
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12, грудень. – 2020. – 152 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12 - Резюме укр., англ. мовами
465843
   Економіка та держава. Серія: Державне управління : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 3 (19). – 2021. – 99 c. – Резюме укр., англ. мовами
465844
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 3, березень. – 2021. – 142 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3 - Резюме укр., англ. мовами
465845
   Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 4, квітень. – 2021. – 174 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4 - Резюме укр., англ. мовами
465846
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 7, липень. – 2021. – 106 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7 - Резюме укр., англ. мовами
465847
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 8, серпень. – 2021. – 150 c. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8 - Резюме укр., англ. мовами
465848
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 10, жовтень. – 2021. – 104 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10 - Резюме укр., англ. мовами
465849
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 11, листопад. – 2021. – 136 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.11 - Резюме укр., англ. мовами
465850
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 12, грудень. – 2021. – 150 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2021.12 - Резюме укр., англ. мовами
465851
   Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ : ДКС Центр, 2003-. – ISSN 2306-6806
№ 1, січень. – 2022. – 144 с. – DOI: 10.32702/2306-6806.2022.1 - Резюме укр., англ. мовами
465852
  Апатова Н.В. Економіка та довкілля - глобальна життєвозабезпечувальна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-20. – (Економіка ; Вип. 42)


  Аналізуються взаємозв"язки між довкіллям та видами економічної діяльності людини.
465853
   Економіка та економічна безпека держави. Теорія і практика = Economy and economic security of the state. Theory and practice : монографічний навч. посібник : ч. 1. Монографія, ч. 2. Навчальний посібник[-практикум] / С. Давиденко, О. Єгорова, В. Приходько [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку, Ф-т міжнар. відносин. – Ужгород : Рік-У. – (Серія "Кафедральна бібліотека. Міжнародні економічні відносини" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7404-58-2
Ч. 1 ; Ч. 2 : Монографія ; Навчальний посібник. – 2017. – 383, [5] с. : іл., табл. – На обкл. назва Ч. 2: Навчальний посібник-практикум. - Тит. арк., зміст парал. англ. - Термінол. словник: с. 371-379. – Бібліогр.: с. 312-344, 368-370
465854
  Падалка О.С. Економіка та менеджмент освіти: національний аспект / О.С. Падалка, В.В. Кулішов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 1 (650). – С.84-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
465855
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький : Осадца Ю.В., 2017-
Вип. 3, лютий 2018 р. – 2018. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
465856
   Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal regal relations : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький : Осадца Ю.В., 2017-
Вип. 4, квітень 2018, спецвипуск : Матеріали роботи круглого столу на тему "Посилення контролю за транскордонним переміщенням конрольованих та токсичних хімічних речовин" (18-19 квітня 2018 р., м. Хмельницький). – 2018. – 52 с. – Резюме укр., англ. мовами
465857
  Мунтіян В.І. Економіка та оборонні витрати : Аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку / В.І. Мунтіян; Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України. – Київ, 1998. – 464с. – ISBN 966-95080-3-7
465858
   Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник для студентів вищ. навч. закл. / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Є.А. Бельтюков, С.М. [та ін.] Ілляшенко; [Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін.] ; за ред. О.І. Волкова , М.П. Денисенка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2007. – 660, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-364-539-1
465859
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 28. – 2012. – 470 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465860
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 29. – 2012. – 455 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465861
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; редкол.: С.І. Дем"яненко, О.М. Мельник, О.С. П"ятецька [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1997-
№ 32. – 2014. – 294, [1] с. – Реюме укр., англ. мовами
465862
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 34/35, ч. 1. – 2015. – 449 с. – Реюме укр., рос., англ. мовами
465863
   Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон.. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 1997-
№ 34/35, ч. 2. – 2015. – 286 с. – Реюме укр., рос., англ. мовами
465864
  Колодко Г. Економіка та політика великих змін: Михайло Горбачов versus Ден Сяопін // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 1. – С. 5-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
465865
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (27). – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465866
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (28). – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465867
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (29). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465868
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (30). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465869
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (31). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465870
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (34). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465871
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (40). – 2015. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465872
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (41). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465873
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 3 (42). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
465874
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 1 (43). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Право")
465875
   Економіка та право = Экономика и право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1681-6277
№ 2 (44). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
465876
  Тимчик О. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу / Олена Тимчик. – Київ : КНТ, 2019. – 409, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-402 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-730-0
465877
  Федоренко В.Г. Економіка та робочі місця в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 7, квітень. – С. 11-14. – ISSN 2306-6814
465878
  Геєць В. Економіка та суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним) / В. Геєць, А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 4-24. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
465879
   Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква : БНАУ, 2009-. – ISSN 2310-9262
№ 2 (137). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465880
  Отливанська Г.А. Економіка та управління інвестиційною діяльністю телекомунікаційного підприємства: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Отливанська Галина Артурівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
465881
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 4. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465882
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 5. – 2017. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465883
   Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2015-. – ISSN 2413-0966
Вип. 6. – 2018. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465884
  Гльос І.Р. Економіка та управління національним господарством, національні моделі економічних систем в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 111-113. – ISBN 978-966-654-490-5
465885
  Пономаренко М.М. Економіка та управління національним господарством, національні моделі економічних систем в умовах інклюзії / М.М. Пономаренко, О.П. Цехановська, Т.П. Якшина // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 140-142. – ISBN 978-966-654-490-5
465886
  Зеленко В.А. Економіка у європейській інтеграції : навч. посібник / В.А. Зеленко, О.Г. Гупало, А.В. Стасишин ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 462, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 459-462. – Бібліогр.: с. 442-458. – ISBN 978-617-10-0509-9
465887
  Коломийченко Х. Економіка України / Хведір Коломийченко. – 8 с.
465888
   Економіка України : політико-економічний журналл. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1992
465889
  Злупко С.М. Економіка України / С.М. Злупко. – Львів, 1995. – 48с.
465890
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 1999
465891
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 1999
465892
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 1999
465893
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 1999
465894
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 1999
465895
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 1999
465896
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7. – 1999
465897
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8. – 1999
465898
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9. – 1999
465899
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 1999
465900
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11. – 1999
465901
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12. – 1999
465902
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1. – 2000
465903
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10. – 2000
465904
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2. – 2001
465905
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3. – 2001
465906
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4. – 2001
465907
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5. – 2001
465908
   Економіка України : політико-економічний ж-л. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6. – 2001
465909
  Голіков А.П. Економіка України : навчальний посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова, О.А. Шуба. – Київ : Знання, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-346-541-8
465910
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (568). – 2009
465911
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (571). – 2009
465912
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (573). – 2009
465913
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (574). – 2009
465914
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (575). – 2009
465915
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (576). – 2009. – мова резюме англ..,укр.
465916
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (577). – 2009. – мова резюме англ..,укр.
465917
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (579). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
465918
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (581). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
465919
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (585). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
465920
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (586). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
465921
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (587). – 2010. – мова резюме англ. та укр.
465922
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (590). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
465923
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (591). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
465924
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (592). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
465925
   Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (594). – 2011. – мова резюме англ. та укр.
465926
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (598). – 2011
465927
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (600). – 2011
465928
   Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 12 (601). – 2011
465929
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (602). – 2012. – мова резюме англ. та укр.
465930
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (603). – 2012
465931
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (606). – 2012
465932
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (607). – 2012
465933
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (608). – 2012
465934
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (609). – 2012
465935
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (610). – 2012
465936
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (612). – 2012
465937
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (614). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
465938
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 2 (615). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
465939
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (630). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
465940
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (634). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
465941
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (635). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
465942
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 11 (636). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
465943
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (638). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
465944
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 6 (643). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
465945
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (644). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
465946
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (645). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465947
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (646). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465948
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 1 (650). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465949
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (652). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465950
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (653). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465951
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 5 (654). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465952
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 7 (656). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465953
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 8 (657). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465954
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 9 (658). – 2016. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465955
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 3 (664). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465956
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 4 (665). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465957
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
№ 10 (671). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465958
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (674). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
465959
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 2 (675). – 2018. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
465960
   Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 3 (676). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
465961
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 4 (677). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465962
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 5 (678). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465963
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 6 (679). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
465964
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 7 (680). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465965
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : Про Формат, 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 9 (682). – 2018. – 161, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
465966
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (686), січень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465967
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 2 (687), лютий. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465968
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 3 (688), березень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465969
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 4 (689), квітень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465970
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 5 (690), травень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465971
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 6 (691), червень. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
465972
   Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (698). – 2020. – 94, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
465973
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 5 (702). – 2020. – 94, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
465974
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 7 (704). – 2020. – 132, [2] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
465975
   Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 8 (705). – 2020. – 102, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
465976
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 2 (711). – 2021. – 92, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
465977
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 3 (712). – 2021. – 98, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
465978
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 6 (715). – 2021. – 100, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
465979
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 11 (720). – 2021. – 90, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
465980
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 12 (721). – 2021. – 102, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
465981
   Економіка України = Economy of Ukraine : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1958-. – ISSN 2522-9303
№ 1 (722). – 2022. – 98, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
465982
  Уманців Ю. Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів / Ю. Уманців, В. Ємець // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 32-39
465983
  Мельник Т.О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 42-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
465984
  Дедекаєв В. Економіка України в першому десятиріччі незалежності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 135-137
465985
   Економіка України в умовах глобалізації / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, Ю.Б. Пінчук, Л.О. Стороженко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв
465986
   Економіка України за 2016 рік // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 28). – С. 8
465987
   Економіка України за січень - липень 2017 року // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 вересня (№ 170). – С. 11
465988
   Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти : аналітична доповідь / Жаліло Я.А. [та ін.] ; [відп. ред. Я.А. Жаліло] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-554-104-2
465989
   Економіка України після кризи : орієнтири стратегічних реформ : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2010. – 103, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-554-115-8
465990
  Тищук Т.А. Економіка України у 2011 році: прогноз динаміки, виклики та ризики : аналітична доповідь / Тищук Т.А., Харазішвілі Ю.М., Іванов О.В. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 85, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-554-135-6
465991
  Геєць В.М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 164-176. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
465992
  Ковальчук Т. Економіка України: рух вперед чи до минулих епох? // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 3-10. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
465993
   Економіка України: старі борги і нові перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 24-29


  У фаховій дискусії, організованій Центром Разумкова і Представництвом Фонду Ганса Зайделя в Україні 18 листопада 2015 р. взяли участь народні депутати України, представники українського та зарубіжного бізнесу, дипломатичного корпусу, провідні аналітики ...
465994
  Данилишин Б. Економіка України: що попереду? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 183). – С. 6
465995
  Перевозчиков В.І. Економіка українських земель у термінах "Словаря української мови" Бориса Грінченка : монографія / Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. ; Ін-т сусп-ва Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка. – Київ : КНТ, 2015. – 354, [1] с. – 150-річчю з дня народж. Бориса Дмитровича Грінченка присвячується. – Бібліогр.: с. 349-354. – ISBN 978-966-373-746-1
465996
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 11, вип. 1. – 2019. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465997
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 11, вип. 4. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465998
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 12, вип. 2. – 2020. – 100 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465999
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 12, вип. 1. – 2020. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
466000
   Економіка харчової промисловості = Экономика пищевой промышленности = Food industry economics : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса : [б. в.], 2008-. – ISSN 2312-847X
Т. 13, вип. 1. – 2021. – 95, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,