Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
465001
  Баранюк І. "Етичні оповідання" Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 231-241. – ISBN 978-617-7442-48-5
465002
  Самовидець Я. "Етногенез" кримського народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 квітня (№ 16). – С. 1
465003
  Крисаченко В. "Етногенез" по-московськи, або Звідки й навіщо з"являється "старший брат" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 15


  "Гірке запитання й одвічна проблема: чому позиція Росії щодо України в стратегічних вимірах є неодмінно негативною? Відповіді можна отримати, зрозумівши саму сутність такого геополітичного феномену як Росія, що пнеться вирішувати долю всіх і вся, та ...
465004
  Руденко В. "Етнографічна карта (Мапа) Буковини" як історико-географічний твір / В. Руденко, А. Пирогівська // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 198-201. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
465005
  Скрипник Г.А. "Етнографічний віснис" (- друкований орган Етнографічної Комісії ВУАН ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 260. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
465006
  Глушко М. "Етнографічному збірнику" - 125 років // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 5-19. – ISSN 2664-4282


  Згадується М. Грушевський як відповідальний редактор збірника.
465007
  Хоменко М. "Етнос" чи "етнічність"? (До питання пошуку базової категорії сучасної етнології) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 83-86
465008
  Ім Йонг Санг [Етнічні корейці в Україні та культурна промисловість Кореї-України] // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 78-111
465009
  Шкепу М.О. Етичні мотиви в трактаті Аристотеля "Про софістичні спростування" (сучасний контекст) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-101. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті проводяться деякі логічні й історичні паралелі концепції Аристотеля софістичних спростувань. Автор статті бачить проблему в необхідності виявлення специфічної історичної обумовленості трактату Аристотеля "Про софістичні спростування" і ...
465010
  Василевська Т. Етичні наслідки групового мислення державних службовців // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 134-140
465011
  Палайда Ю.О. Етичні норми взаємодії адвоката з клієнтом під час проведення консультативної роботи // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-617-673-442-0
465012
   Етичні норми і цінності: проблема обгрунтування / Т.Г. Аболіна, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, В.А. Малахов; Т.Г. Аболіна, А.М. Єрмоленко, О.О. Кисельова, В.А. Малахов; Відп. ред. В.А. Малахов; Ін-т філософії НАН України ім. Г. Сковороди. – Київ : Стилос, 1997. – 243 с. – ISBN 966-7321-33-9
465013
  Баранюк І. Етичні оповідання Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (738), вересень. – С. 24-29. – ISSN 0130-5263


  Твори видатного українського педагога, написані в жанрі казки й етичного оповідання, користуються все більшою популярністю. Це пояснюється їхнім потужним художньо-педагогічним впливом. Актуальність статті полягає в тому, що в ній уперше зроблено спробу ...
465014
  Куліна В.В. Етичні особливості політики мультикультуралізму у Франції // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 170-171
465015
  Грицюта Н.М. Етичні парадигми рекламних комунікацій Японії у контексті саморегулювання галузі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Практика регулювання етичних основ рекламної комунікації в Японії - явище самобутнє, яке завдячує своїй успішності не лише феноменам національного менталітету, а й умінню асимілювати досвід європейських і американських метрів рекламної справи. Aисокі ...
465016
  Грицюта Н.М. Етичні перверзії сучасної реклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 114-121


  Етичний стан сучасної реклами в Україні - предмет занепокоєння як професійної громадськості, так і успільства загалом. У статті проаналізовано наболілі проблеми етичної некоректності нинішнього інформаційного простору на національних теренах. The ...
465017
  Сломський В.С. Етичні питання в науковій спадщині М.М. Бахтіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 11-16. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
465018
  Дяченко Т.О. Етичні питання в рекламній практиці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 87-91.
465019
  Ярмоліцька Н.В. Етичні погляди О.Козлова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 110-117


  У статті досліджуються і аналізуються етичні погляди О.Козлова.
465020
  Перова О.Є. Етичні принципи в біофілософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
465021
  Грицяк Н.В. Етичні принципи демократичного врядування: механізми формування та впровадження : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Грицяк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліор.: 14 назв
465022
  Хлистун Г.Ю. Етичні принципи регулювання мін в Європі як чинник попередження інформаційних війн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 116-119.
465023
  Домбровський О.І. Етичні принципи у розрізі психологічної культури викладача і студента Одеського інституту МАУП // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 69-77. – ISBN 978-617-7768-00-4
465024
  Рєпнова Т.П. Етичні принципи у розрізі психологічної культури студента і викладача вищого навчального закладу // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 151-162. – ISSN 2707-0409
465025
  Іщук-Пазуняк Етичні принципи Ф.М. Достоєвського // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 418-436. – ISBN 978-966-355-044-2
465026
  Гридчина В. Етичні проблеми висвітлення смерті у фотоматеріалах медіа / В. Гридчина, А. Власова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 13-20. – ISSN 2078-1911
465027
  Мулярчук Є.І. Етичні проблеми здійснення покликання людини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 82-90. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 60). – ISSN 2226-0994
465028
  Девтеров Етичні проблеми кіберпростору / Девтеров, // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С.27-32. – ISSN 2078-1016
465029
  Грицюта Н.М. Етичні проблеми психологічної безпеки реклами // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 34-40


  Висвітлюються морально-етичні проблеми психологічної безпеки реклами, важливі не тільки для масового споживача, а й для формування професійної свідомості рекламіста. The article deals with moral and ethical problems of advertising psychological ...
465030
  Грицюта Н.М. Етичні регулятиви соціальної реклами в країнах ЄС // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 6-14


  У компаративному аспекті осмислено динаміку розвитку соціальної реклами в країнах ЄС, досліджено характеристики її функціонування в системі культурних і міжкультурних комунікацій, визначено етичні межі застосування. The dynamics of the social ...
465031
  Дроздик Л. Етичні рефлексії піар-комунікацій у контексті євроінтеграційних процесів в Україні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 155-164. – ISSN 2078-1911
465032
  Черній Д.А. Етичні стандарти в професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ (міліції) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 124-135. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
465033
  Коваленко Н. Етичні стандарти поведінки судді: обов"язок особи чи забаганки суспільства? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 30-31
465034
  Гридчина В.В. Етичні стандарти роботи фотожурналіста: вітчизняні та світові реалії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 223-228


  The article is devoted to the problem of the absence of Ukrainian legislation to regulate the activity photojournalist. This presents the review of international codes of ethics of journalists. There are three groups of codes: codes of professional ...
465035
  Чебан В.І. Етичні стандарти суддівської діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 71-79. – (Правознавство ; Вип.333)
465036
  Меденцева Л.П. Етичні та правові аспекти збереження таємниці клієнта // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 177-178. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
465037
  Миронова Г. Етичні та правові засади громадянського суспільства // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 48-55.
465038
  Лексіков Р.О. Етичні та процесуальні проблеми прийняття політичних рішень в теорії та практиці сучасних концепцій демократії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 163-165
465039
  Пикало А.О. Етичні уявленння тоталітаризму в політичній філософії Ганни Арендт // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 38-46. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 61). – ISSN 2226-0994
465040
  Пикало А. Етичні уявлення тоталітаризму в політичній філософії Ханни Арендт // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-572-2
465041
  Смолінська О. Етичність як чинник розширення та обмеження дієвості організаційної культури педагогічних університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 42-49. – ISSN 2078-1016


  У статті розглядається етичність як чинник, пов"язаний із соціальною та педагогічною сторонами діяльності педагогічного університету як організації. Значна увага приділяється аналізові різних аспектів етичності, зокрема кроскультурному, формальному, ...
465042
  Сірик Л. Етично-екзистенційні аспекти в поезії київських неокласиків // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 313-333
465043
  Марченко Н.В. Етично-естетична рецепція сучасних художніх творів: неонатуралізм // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 23-35


  У статті розглядаються сучасні віяння у світовому літературному процесі, що характеризуються впливом суспільних чинників на змістове і мовне наповнення творів. Статья посвящена современным тенденциям в литературе, которые можно обозначить как ...
465044
  Дучимінська О.В. Еті / Ольга Дучимінська. – Львів : Вільна Україна, 1945. – 18 с.


  (Решетилович) (Ірма Остапівна, Рута) - псевд.
465045
   Етіологічна терапія бактеріальних пневмоній у дітей : навч.-метод. посібник / [О.Є. Абатуров та ін.] ; за ред. проф. О.Є. Абатурова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. мед. акад. – Дніпро : Ліра, 2020. – 122, [2]с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 88-120. – ISBN 978-966-981-303-9
465046
  Нежурбіда С.І. Етіологія злочину.Теорії. Аналіз. Результат : монографія / Сергій Нежурбіда ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ДРУК АРТ, 2013. – 432 с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 422-430. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2021-88-2
465047
  Головкін Б.М. Етіологія корисливих убивств у добу воєнного комунізму та НЕПу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 67-80
465048
  Ставченко С.В. Етіологія політичних криз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 61-65. – ISSN 2077-1800
465049
  Щербина М.О. Етіопагенетичні аспекти постгістеректомічного синдрому / М.О. Щербина, О.І. Скорбач // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 30-31. – ISSN 1727-0847
465050
  Скоропад Н.Т. Етіопатогенетичні особливості оксалатного уролітіазу та покращення ефективності лікування хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Скоропад Назар Тарасович ; Держ. установа "Ін-т урології НАМН України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
465051
  Скочиляс І. Етнарх некозацької України: єпископ львівський, галицький і кам"янецький Йосиф Шумлянський (1668-1708) // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2011. – Вип. IX (нової серії III). – С. 5-32. – ISSN 2074-8345


  Йосип (Іван) Шумлянський — церковний діяч, православний, а згодом уніатський єпископ Львівський.
465052
   Етническият конфликт в България 1989 : социологически архив. – София : Профиздат, 1990. – 343, [2] с.
465053
   Етничките традиции и современоста : мегународен научен собир охрид, 14-15 септември 1981 г. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1989. – 154, [4] с.
465054
  Надурак Віталій Вікторович Етничний вимір концепції ноосфери : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Надурак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
465055
   Етничний довідник. – Київ
1. – 1997
465056
  Харченко В. Етнічна антропологія в науковій концепції В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 440-455. – ISBN 5-7702-0821-X


  М. Драгоманов не сприйняв антропологічної методи В. Антоновича. - С. 450.
465057
  Масенко Л. Етнічна арифметика // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 7 (172). – С. 42. – ISSN 1996-1561


  Через кілька років гуманітарної політики нинішньої влади можна буде відрапортувати Москві: "Жодних українців не існує, це лише кілька пастухів у горах".
465058
  Потеряйко Г.В. Етнічна асиміляція в процесі формування політичних націй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-128. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
465059
  Плохих В.І. Етнічна глобалізація: поняття та зміст // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 114-119
465060
  Чорній П. Етнічна група: дефініція поняття // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 36-43. – ISSN 2078-6077
465061
  Огризко В. Етнічна державність як першооснова громадянської нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Кілька думок Володимира Огризка у контексті дискусії, що розгорнулася після публікації статті Л. Лук"яненка та відповіді на неї політолога В. Крюкова.
465062
  Беззуб"як М. Етнічна деструктивність та громадянське суспільство // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 61-68
465063
  Перковський А.Л. Етнічна і соціальна структура населення Правобережної України у XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 196-209
465064
  Наулко В. Етнічна ідентифікація і статистичний облік ромів України // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – С. 335-343. – ISBN 978-966-02-4789-5
465065
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі : Дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03- соціальні структури та соціальні відносини / Шестакова Катерина Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 188 л. – Додатки: л.1 80-188. – Бібліогр.: л. 156-179
465066
  Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Шестакова Катерина Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
465067
  Карпович М.А. Етнічна ідентифікація русинів-українців східної Словаччини // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали 3-ої міжнар. наук. конф., 22-23 трав. 2007 р. : [зб. статей] / Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур, міжнар. наук. конф. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька Академія", 2007. – С. 77-81
465068
  Левицький В. Етнічна ідентичність в системі цінностей сучасного українського студентства / Володимир Левицький // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 49-54


  Метою статті є визначення ролі етнічної ідентичності в системі цінностей сучасних українських студентів. Стаття базується на опитуванні громадської думки, проведеному автором серед 733 студентів Києва. Целью статьи является определение роли ...
465069
  Воропаєва Т. Етнічна ідентичність українського народу на тлі закономірностей українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-6. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу етнічної ідентичності українців на тлі закономірностей українознавства. The article is devoted to the analysis of ethnical identity of the Ukrainians against the background patterns of Ukrainology.
465070
  Прокопенко О.А. Етнічна ідентичність українців: сутність, зміст та засади самовідтворення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 336-341. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються зміст та особливості формування етнічної ідентичності в Україні. Автором проаналізовано сучасні західні та вітчизняні теоретико– методологічні підходи до визначення поняття "ідентичність", досліджено структуру, форми і механізми ...
465071
  Данилюк І. Етнічна ідентичність як вияв соціалізованості особистості / І. Данилюк, В. Гресько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-46. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми етнічної ідентичності та основних її механізмів. Визначені фактори формування етнічної ідентичності. Розглянуті можливості етнічної соціалізації особистості. Представлені особливості прояву етнічної ...
465072
  Дегтеренко А. Етнічна індивідуальність у відсотках // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 34-35.
465073
  Хоменко М.М. Етнічна історія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 134. – ISBN 966-642-073-2
465074
  Пономарьова І. Етнічна історія греків Приазов"я : (кінець 18 - початок 21 ст.): Історико-етнографічне дослідження / Ірина Пономарьова; КНУТШ; Маріупольський держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Реферат, 2006. – 300с. : іл. – ISBN 966-8058-16-X
465075
   Етнічна історія грецької спільноти в Україні : Бібліографічний довідник-показчик. – Київ, 2003. – 288с. – ISBN 966-02-2999-2
465076
   Етнічна історія давньої України : Колективна монографія. – Київ, 2000. – 280 с. – ISBN 966-02-1758-7
465077
  Наливайко С. Етнічна історія Давньої України / Сергій Наливайко; МОНУ, Науково-дослідний ін-т українознавства; Нац. гуманітарний проект "Україна: у вимірі тисячоліть". – Київ : Євшан-зілля, 2007. – 624с. – ISBN 978-966-2152-00-5
465078
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 1. – 1999. – 99 с.
465079
   Етнічна історія народів Європи : Збірник наук. праць. – Київ : Київський університет
[Вип. 1]. – 1999. – 99с.
465080
   Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7321-42-8
[Вип. 2]. – 1999. – 160 с.
465081
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 2. – 1999. – 160 с.
465082
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 3. – 1999. – 148 с.
465083
   Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7321-41-Х
[Вип. 3]. – 1999. – 148с.
465084
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 4. – 2000. – 123 с.
465085
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – 2000. – 133 с.
465086
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 6. – 2000. – 93 с.
465087
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – 2000. – 95 с.
465088
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 8. – 2001. – 121 с.
465089
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – 2001. – 140 с.
465090
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 10. – 2001. – 99 с.
465091
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – 2001. – 125 с.
465092
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 12. – 2002. – 107 с.
465093
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 13. – 2002. – 109 с.
465094
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв. – ISBN 966-95788-9-2
Вип. 14 : Сучасні напрями історико-етнологічних досліджень:тенденції і перспективи. – 2003. – 159 с.
465095
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 15. – 2003. – 135 с.
465096
   Етнічна історія народів Європи = Ethnic history of European nations : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – 2004. – 175 с. – Резюме укр., англ. мовами
465097
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 17. – 2004. – 138 с.
465098
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 18. – 2005. – 128 с.
465099
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 19. – 2005. – 155 с.
465100
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – 2005. – 119 с.
465101
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 21. – 2006. – 174 с.
465102
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 22. – 2007. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465103
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ : Унісерв
Вип. 23. – 2007. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465104
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 24. – 2008. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465105
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 25. – 2008. – 159 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
465106
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 26. – 2008. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465107
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 27. – 2008. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465108
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 28. – 2009. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465109
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 29. – 2009. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465110
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 30. – 2009. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465111
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Унісерв
Вип. 31. – 2010. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465112
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 32. – 2010. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465113
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 33. – 2010. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465114
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 34. – 2011. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465115
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 35. – 2011. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465116
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 36. – 2011. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465117
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 37. – 2012. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465118
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 38. – 2012. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465119
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ
Вип. 39. – 2013. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465120
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 40. – 2013. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465121
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 41. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465122
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 42. – 2014. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465123
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 43. – 2014. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465124
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 44. – 2014. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465125
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : УНІСЕРВ. – ISSN 2309-9356
Вип. 45. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465126
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 46. – 2015. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465127
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 47. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465128
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 48. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465129
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 49. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465130
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 50. – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465131
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 51. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465132
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 52. – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465133
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 53. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465134
   Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2309-9356
Вип. 57. – 2019. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465135
  Івангородський К.В. Етнічна історія східних слов"ян домонгольської доби у сучасних українській, російській і білоруській історіографіях : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Івангородський Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
465136
  Макарчук С.А. Етнічна історія України : навчальний посібник / С.А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – 472с. – ISBN 978-966-346-409-1
465137
  Костюк Л.Б. Етнічна історія як чинник функціонування ментальних настанов українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 173-181
465138
  Непийвода Тетяна Володимирівна Етнічна конфліктність в Криму ( на прикладі вивчення кримськотатарської спільноти) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 215-217. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
465139
  Непийвода Т.В. Етнічна конфліктність в Криму (на прикладі вивчення кримськотатарської спільноти) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.215-217. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
465140
   Етнічна мапа буковинського прикордоння на зламі тисячоліть / [Василь Джаман та ін.] ; Т-во "Український Народний Дім в Чернівцях" ; Буковинський центр виборчих технологій ; Каф. геогр. України та регіоналістики Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2011. – 63, [1] с., [16] с. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-560-541-6
465141
  Костюк Л.Б. Етнічна ментальність українців як основа соціокультурної інтеграції // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 83-88
465142
  Охманюк В.Ф. Етнічна музика Черкаської Звенигородщини (ритмоструктурний, парадигматичний та семіологічний аспекти) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Охманюк Віталій Федорович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
465143
  Піоро І.С. Етнічна належність Ай-Тодорського могильника // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 92-99. – (Серія історії ; № 15)
465144
  Даукшас Д. Етнічна належність у генетиці: литовський випадок // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 30-33. – ISSN 0130-6936
465145
  Савонякайте В. Етнічна належність у наукових теоріях // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 25-29. – ISSN 0130-6936
465146
  Добровольська А.Б. Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 235-248. – ISBN 978-966-02-8033-5
465147
  Штоквиш О. Етнічна образа як компонент суспільної пам"яті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 137-139. – ISSN 2076-1554
465148
  Мисик О.А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01, 035 / Мисик Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 317 арк. – Додатки: арк. 284-317. – Бібліогр.: арк. 247-280
465149
  Мисик О.А. Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мисик Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
465150
  Брацка М. Етнічна парадигма поезії "української школи" польського романтизму / Марія Брацка. – Київ : Університет "Україна", 2009. – 217, [1] с. – Резюме пол. мовою. – Бібліогр.: с. 183-211. – ISBN 978-966-388-317-5
465151
  Марчук Н.В. Етнічна політика стосовно русинів в умовах угорської окупації та Другої світової війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 247-256
465152
  Гриценко О. Етнічна преса в етнонаціональному відтворенні української діаспори // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 187-197. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
465153
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Кримської АРСР (1921-1945) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 88-94


  У статті описуються етнічні видання Кримської АРСР: їхні назви, періодичність, наклади, основні тенденції розвитку.
465154
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму в аспекті сучасних журналістських професійних та етичних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 45-48


  Дається оцінка відповідності етнічної преси Автономної Республіки Крим міжнародним професійним вимогам етнічної журналістики за такими критеріями: мовним, періодичності виходу, ступеня відображення проблем і прагнень свого народу, а у випадку з ...
465155
  Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму: історія та сучасність : [монографія] / Н.В. Яблоновська ; [ред. Є.Т. Михайлова]. – Сімферополь : Кримське навчально-педагогічне державне вид-во, 2006. – 312 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284-310. – ISBN 966-354-096-6
465156
  Воропаєва Т. Етнічна психологія в системі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 5-10. – (Українознавство ; вип. 4)


  Розглядаються питання про місце етнопсихології в системі українознавства. Ідеться про психологічне переосмислення проблем українства, українського духовного життя, етногенезу українського народу, еволюцію української ментальності, національної ...
465157
  Данилюк І.В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір : монографія / Іван Данилюк. – Київ : Самміт-книга, 2010. – 432 с. – Бібліогр.: с. 376-431. – ISBN 978-966-7889-48-7
465158
  Данилюк І. Етнічна психологія як наука // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 18-27.
465159
  Левицький В.В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку XXI століття (на матеріалах міста Києва) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Левицький В.В. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 219 л. + Додаток: л. 201-219. – Бібліогр.: л. 176-200
465160
  Левицький В.В. Етнічна самоідентифікація української студентської молоді на початку XXI століття (на матеріалах міста Києва) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Левицький В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назв.
465161
  Болдецька О.А. Етнічна самосвідомість в українсько-російському прикордонні : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.01 / Болдецька О. А.; Харк. ДУ. – Х., 1996. – 24л.
465162
  Толочко Д.В. Етнічна самосвідомість українського народу на тлі закономірностей етнокультурного розвитку людських спільнот Південно-Східної Європи // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 99-114


  Питання етнічної самосвідомості як аспект дослідження закономірностей виникнення, функціонування і взаємодії людських спільнот є важливою складовою вивчення проблеми походження етносів (етногенезу). Саме етнічна самосвідомість, на переконання В.Г. ...
465163
  Османова А.М. Етнічна свідомість кримських татар в умовах кризового періоду // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 193-202. – ISSN 2411-1449
465164
  Балушок В.Г. Етнічна ситуація в Південній Русі в удільний період // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 164-186. – (Історичні науки ; Т. 21)
465165
  Предко Олена Етнічна складова психології релігії : український контекст // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 1999-4966


  Особоивості релігійності українців
465166
  Горожанкіна Н.А. Етнічна складова регіональної освітньої системи Катеринославської губернії - Дніпропетровській області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 119-128


  Висвітлено зародження та розвиток єврейської, німецької, менонітської освіти на території Катеринославської губернії-Дніпропетровської області; проаналізовано внесок етнічної складової в розвиток системи освіти на Дніпропетровщині; виявлено ...
465167
  Швець В. Етнічна складова російсько-української війни // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 4-5
465168
  Нельга Олександр Етнічна соціологія як наука // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С.154-169. – ISSN 1563-3713
465169
  Покровська І.Л. Етнічна специфіка кольоративу білий у сучасній турецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 106-109
465170
  Дмитренко С.П. Етнічна спільнота як політичний суб"єкт у поліетнічному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 324-331
465171
  Кіндратенко А. Етнічна спорідненість племен, що населяли Скіфію // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 94-97. – ISBN 978-966-372-737-0
465172
  Шутова М.О. Етнічна стереотипізація англійських і українських фразем // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 391-397. – ISSN 2311-0821
465173
  Сілаєв О.М. Етнічна структура населення південного порубіжжя Галицької Русі в ХІІ - першій половині ХІІІ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.11-16
465174
  Мручковський П.В. Етнічна структура населення української частини українсько-польського прикордоння (територіальні відмінності) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 109-120 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
465175
  Джаман В. Етнічна структура населення центрального регіону України ( територіальні особливості на прикладі Черкаської області) / В. Джаман, Я. Джаман // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 16-24. – ISSN 2076-1333
465176
  Касьєнс М. Етнічна структура торгової спільноти Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 69-73. – ISSN 2309-9356


  Розглядаються питання етнічної складової торгової спільноти Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. На матеріалах Першого Загальноросійського перепису населення (1897 р.) проведено порівняльний аналіз кількісного співвідношення між представниками ...
465177
   Етнічна та етнокультурна історія України : В 3-х т. / В.Д. Баран, Л.Л. Залізняк, В.М. Зубар, В.В. Німчук, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда; В.Д. Баран, Л.Л. Залізняк, В.М. Зубар, В.В. Німчук, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда; Відпов. ред. Г.А. Скрипник; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0281-5
Т. 1, кн. 2. – 2005. – 512с.
465178
  Ергемлідзе М.З. Етнічна та національна самоідентифікація: перспективи національних меншин України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
465179
  Гринчук О. Етнічна толерантність - ксенофобія: трансформації етнічної ідентичності сучасної студентської молоді // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 29-35. – ISSN 2312-1246
465180
  Коваль Г. Етнічна толерантність соціального працівника: особливості та прикладні аспекти / Г. Коваль, В. Логвиненко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 87-94. – ISSN 2307-4906
465181
   Етнічна українська кухня як елемент гасторономічного туризму в Україні / О.С. Пушка, Л.О. Шаран, О.В. Арпуль, А.В. Шаран // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 29-35. – ISSN 2308-135X
465182
  Семена М. Етнічна чистка Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 48)


  Гібридна депортація як спосіб заміни населення на півострові.
465183
  Мазіна А.В. Етнічне питання в країнах Балтії після розпаду СРСР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 173-174


  The question of the Russian and Russian-language minority position in the Baltic countries after disintegration of the USSR is considered. Basic essence of problem is exposed. The role of international organizations in Russian-Baltic rela-tionsis is ...
465184
  Мирович О. Етнічне протистояння як загроза національній безпеці: уроки Хорватії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 11-12
465185
  Онищук В.М. Етнічне самовизначення в контексті ідентифікаційних процесів // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 193-200. – ISBN 978-617-689-193-2
465186
  Балагура О. Етнічне як духовно-культурне явище // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 176-177
465187
  Брайлян Є. Етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні (XVII–XVIII ст. ) / Є. Брайлян, О. Машевський // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 117-121. – ISSN 2309-9356


  У статті вперше в українській історіографії аналізується етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні у XVII-XVIII ст. Етнічний розвиток британських карибських колоній є малодослідженою темою в новітній історіографії. ...
465188
  Толочко Д. Етнічний аспект дослідження трипільської культури в сучасних концепціях // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 194-197
465189
  Барна І. Етнічний аспект природокористування Тернопільського регіону ХІІІ-ХVIІІ ст. / І. Барна, С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 4-9. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
465190
  Галагуз І. Етнічний вимір демографічних процесів у Центральному Поліссі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 85-90


  У статті висвітлено етнічну складову демографічної ситуації на території Центрального Полісся. Виявлено особливості, специфічні риси сучасних етнодемографічних процесів цього регіону України, з"ясовано динаміку чисельності національних меншин. В ...
465191
  Ковач Леся Етнічний вимір професійної структури населення Закарпатської області наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-30. – Бібліогр. в кінці ст.
465192
   Етнічний довідник. – К
1. – 1997. – 141с.
465193
   Етнічний довідник. – Київ
3. – 1997. – 85с.
465194
   Етнічний довідник :Етнічні меншини в Україні. – К, 1996. – 172с.
465195
  Українець В.О. Етнічний екстремізм в Україні: політичні актори та їхні постулати // Панорама політологічних студій : науковий вісник РДГУ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Рівнен. держ. гуманітарний ун-т, Історико-соціологічний ф-т, Каф. полт. наук ; редкол.: Бортнікова В.І., Гон М.М., Канцелярук Б.І. [та ін.]. – Рівне, 2011. – Вип. 7. – С. 248-254
465196
  Світленко С.І. Етнічний ідеал джерелознавця у науково-педагогічному доробку професора М.П. Ковальського // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історіографії, джерелознавства та архівознавства. – Дніпропетровськ, 2014. – Об"єднаний вип. 2013-2014 рр. : Професійна етика історика у міждисциплінарному просторі. – С. 24-29. – ISSN 2409-0743
465197
  Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт-вивчений феномен? // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-124.
465198
  Нікітюк В.О. Етнічний конфлікт у євроатлантичній безпеці та роль права у його регулюванні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
465199
  Нікітюк В.О. Етнічний конфлікт у контексті європейської безпеки: політико-правні та соціологічні аспекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
465200
  Шуляк С.В. Етнічний конфлікт у теорії міжнародних відносин: погляд реалістів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 113-117. – ISSN 2077-1800
465201
  Іваніщак Оксана Етнічний конфлікт як тип соціального конфлікту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 25-32. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
465202
  Асланов С.А. Етнічний конфлікт як чинник етнополітичної нестабільності (на прикладі гібридної війни в Україні) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 314-322. – ISSN 1563-3349
465203
  Бушева С.М. Етнічний лобізм: теоретико-методологічні засади концептуалізації на прикладі єврейського лобі у США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Бушева Світлана Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
465204
  Слухай А.С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів : дис. ... канд. філол.. наук : 10.02.04 / Слухай А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 275 л. + Додатки : л. 242-275. – Бібліогр.: л. 214-242
465205
  Слухай А.С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Слухай А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
465206
  Кдирова І.О. Етнічний ренесанс в умовах розвитку Української державності // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 211-215. – ISSN 2226-2180
465207
  Данильченко О.П. Етнічний розвиток і міжнародні зв"язки Півдня України : (кінець XVIII – перша чверть XX століття) / О.П. Данильченко. – Владивосток : [б. в.], 2009. – 119, [1]с. – Бібліогр.: с. 100-119 та у підрядк. прим.
465208
  Павленко Ю. Етнічний розвиток Київської Русі // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 94-115
465209
  Басараб М.М. Етнічний сепаратизм у контексті процесів глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 213-214. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
465210
  Басараб М.М. Етнічний сепаратизм як наслідок проблем у сфері міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У цій публікації аналізується протиріччя міжнародного права в частині регулювання міжнаціональних відносин. Автор доводить, що спроба одночасної реалізації міжнародним законодавством права на територіальну цілісність та права на самовизначення народів ...
465211
  Мосора М.А. Етнічний сепаратизм: теоретичне обгрунтування причин виникнення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 208-215. – (Думка). – ISSN 2304-7410
465212
  Купченко-Гринчук Етнічний склад англійських найманців в роки Столітньої війни (1337–1453 років) / Олексій Купченко-Гринчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 33-38


  У статті розглядається етнічний склад англійських найманих військ доби Столітньої війни (1337 – 1453 рр.). На підставі джерел доводиться поліетнічність англійських найманих загонів, розкриваються особливості різних етносів у бойових діях. Зазначено їх ...
465213
  Нельга О. Етнічний склад і етнічна структура суспільства: спроба уточнення понять // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 1563-3713
465214
  Іванюк О. Етнічний склад міського населення Київської губернії за матеріалами переписних документів Російської імперії 1897 року // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 71-77
465215
  Гасиджак Л. Етнічний склад населення Донбасу: політизація проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 67-73


  У статті на основі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р. показано мправжню картину етнічного складу населення Донеччини та порушено проблеми етнічної ідентифікації в регіоні.
465216
  Скляр В.М. Етнічний склад населення України 1959-1989 рр.: етномовні наслідки російщення / Володимир Скляр. – Київ : Просвіта, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-2133-19-6
465217
  Наулко В.І. Етнічний склад населення УРСР / В.І. Наулко. – Київ, 1965. – 136 с. : карти
465218
  Циганенко Л. Етнічний склад населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. (за матеріалами місцевого архіву) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 20-24. – ISSN 2309-9356


  На підставі архівних документів, які вперше вводяться до наукового обігу, на прикладі вірменської, молдавської та єврейської груп розглядається етнічний склад цивільного населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. В статті наведено стислу ...
465219
  Балабушевич Т.А. Етнічний склад населення Чорноморського регіону України від XVIII до початку XXI ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 19-24. – ISSN 1996-5931


  Кримський ханат під османським протекторатом займав територію Кримського півострова і степів між Дунаєм і Кубанню від XV до кінця XVIII ст., межуючи з Річчю Посполитою та з козацьким Запорожжям. У XVIII ст. ці терени стали об’єктом експансії Московії: ...
465220
  Остащук І. Етнічний стан Мукачівської дієцензії Римсько-католицької церкви: історія та сучасність // Католицизм: традиція і сучасність : матеріали VIII Міжнар. молодіж. релігієзнав. літньої шк. / МГО "Молодіжна асоц. релігієзнавців" [та ін.] ; [наук. ред.: .Л.Д. Владиченко, В.Л. Хромець]. – Київ : Молодіж. асоц. релігієзнавців, 2010. – С. 255-267. – ISBN 978-966-380-439-2
465221
  Воловик Володимир Етнічний страт і регіональні колонізаційні процеси // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 1-10. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
465222
  Шостак М.В. Етнічний та етнокультурний розвиток на теренах України у IX - XII ст. в українознавчих дослідженнях на зламі XX - XXI ст. // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 165-182
465223
  Кобилянська А. Етнічний та цивілізаційний аспекти економічних досліджень // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 14-21
465224
  Удовиченко В.В. Етнічний туризм Івано-Франківської області: історичний аспект / В.В. Удовиченко, В.Р. Наконечна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 79-91 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
465225
  Гальків Л.І. Етнічний туризм як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства / Л.І. Гальків, О.В. Килин, Н.М. Стручок // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 18-21. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
465226
  Мисяк О. Етнічний туризм: сутність, структура та проблеми розвитку в Україні // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7336-00-5
465227
  Куртяк В. Етнічний фактор у діяльності української партії соціалістів-революціонерів (есерів) (1917-1920 рр.) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.90-98. – ISSN 1563-3349
465228
  Куртяк В. Етнічний фактор у діяльності української соціал-демократичної робітничої партії (1917-1920 рр.) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.87-95. – ISSN 1563-3349
465229
  Борділовська О.А. Етнічний фактор у політиці Ісламської Республіки Пакистан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-34. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Присвячено етнічно-національним проблемам Пакистану як важливого фактору політичного становлення та подальшого розвитку країни. Розглянуто історичні корені проблеми, подано характеристику її основних аспектів.
465230
  Сополига М. Етнічний характер збіркових фондів Музею української культури у Свиднику // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 42-55. – ISSN 0130-6936
465231
  Чирков О. Етнічний чинник в агресії Російської Федерації проти України: етнокультурна історія південно-східних земель і сучасні маніпуляції Кремля // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 109-130. – ISBN 978-966-97599-0-0
465232
  Мушкетик Л. Етнічний чинник в освітньо-культурній політиці України та Угорщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 32-37. – ISSN 0130-6936
465233
  Гумницька Н. Етнічним росіянам України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 3
465234
  Гарєєва М.Р. Етнічні анекдоти - джерело творення лінгвокультурних стереотипів (на матеріалі французьких он-лайн форум // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 129-134
465235
  Работа Ю. Етнічні апекти взаємодії апарату державного управління і засобів масової інформації // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.104-114
465236
  Данилюк-Терещук Етнічні виміри поетичного календаря Б.І. Антонича // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 32-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Поезія Б. І. Антонича розглядається з точки зору реалізації в ній основних складників народного календаря. Співставлення провідних мотивів і образів збірок «Три перстені», «Зелена Євангелія», «Книга Лева» зі святковим календарним циклом і його ...
465237
   Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 351, [8] с. – (Бібліотека Інституту філології)
465238
  Демедюк М. Етнічні гетеростереотипи українців у "Галицьких народних новелях" в упорядкуванні Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 293-297. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
465239
  Данильченко О.П. Етнічні групи півдня України / О.П. Данильченко. – Київ, 1993. – 57с.
465240
  Іванова І.Ф. Етнічні групи: чинники формування національної ідентичності (на прикладі м. Миколаєва) // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 38-43. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
465241
  Фігурний Ю. Етнічні державотворчі й націєтворчі процеси в Україні у добу Хмельниччини (1648-1657) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 274-281
465242
  Федущак-Паславська Етнічні засади у формуванні римського права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 60-66. – (Серія юридична ; Вип. 40)
465243
  Шестакова К.Ю. Етнічні ідентифікаційні процеси в контексті діяльності національно-культурних товариств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 9-11. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль національно-культурних організацій у процесі зростання етнічної ідентичності та наслідків, пов"язаних з вираженням етнічності. Показано, що участь особистості в діяльності товариства допомагає реалізувати потребу у належності до групи, ...
465244
   Етнічні ідентичності в дзеркалі тілесності та практик харчування / Романенко Ю.В., Святненко І.О., Поцелуйко А.О. [та ін.] ; Клас. приват. ун-т міста Запоріжжя. – Київ : Видавництво ДУТ, 2015. – 460, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 425-460. – ISBN 098-114-123-673-84
465245
  Фісанов В. Етнічні й територіальні проблеми держав - спадкоємниць на Паризькій мирній конференції // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 1-5
465246
  Кардаш Т.В. Етнічні карти території України у праці П.П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 232-241


  У статті "Етнічні карти території України у праці П. П. Чубинського "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край"" розглянуті питання розвитку етнокартографії другої половини XIX ст. Подається опис етнічних карт, їх аналіз та ...
465247
  Байцар А. Етнічні карти українcьких земель у працях західноєвропейських учених XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-14. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
465248
  Данилюк І. Етнічні конфлікти // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 390-417. – ISBN 978-966-2241-22-8
465249
  Савченко Г. Етнічні межі автономної України очима військовиків українців російської армії ( березень - листопад 1917 року) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.93-96
465250
  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – Тернопіль, 1996. – 177с.
465251
  Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – 2-ге доп. вид. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – 432с. – ISBN 966-7060-30-6
465252
  Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України / Володимир Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 560 с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-2911-24-4
465253
  Томахів В.Я. Етнічні меншини в процесі розбудови української національної держави // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 438-446. – ISBN 978-966-428-305-9
465254
   Етнічні меншини Східної та Центральної Європи. – К, 1994. – 206с.
465255
  Воронов І. Етнічні меншини у вимірах демократії // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах.Суспільно-політичний журнал. / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 10. – С.50-61. – ISSN 0868-8273
465256
  Зеркаль М.М. Етнічні меншини України на зламі 1980-х - поч. 1990-х років: історія реалізації освітнього потенціалу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 4-9. – ISSN 2077-1800
465257
  Якубова Л. Етнічні меншини УСРР на етапі етнокультурної модернізації // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 3-19
465258
  Чирко Б. Етнічні німці України і "фольксдойче" в контексті політики двох диктатур: репресії, депортації, репатріції (1930-ті - 1950-ті роки) // Історія німців України : [матеріали всеукр. наук. конф.] / В. Васильчук, Э. Плесская, Ю. Поліщук, О. Берестень, Ю. та ін. Берестень. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 74-93. – ISBN 978-966-02-8257-5
465259
  Іванов О.Ф. Етнічні німці України та голодомор 1932-1933 років / О.Ф. Іванов, І.О. Іваньков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-65. – (Історія ; вип. 46)


  На основі архівних документів німецького окупаційного режиму 1941-1944 рр. досліджується вплив голодомору 1932-1933 рр. на німецьку етнічну меншину в Україні в основних регіонах її проживання: на Волині, у Центральній та Південній Україні.
465260
  Іваньков І.О. Етнічні німці України у збройних силах Третього рейху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-86. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі даних архівних джерел та німецькомовної літератури розглянуто проблему участі представників етнічної німецької меншини України у фронтових і допоміжних формуваннях збройних сил гітлерівської Німеччини. The problem of participation of ...
465261
  Чирко Б.В. Етнічні німці України у контексті радянсько-німецьких відносин (1920-1950-і рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 166-182
465262
  Жадейко О.М. Етнічні образи у творчості Валерія Гегамяна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 429-434. – ISSN 2226-3209
465263
  Макаревич А. Етнічні особливості вакфу в Османській імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 20–26. – ISSN 2309-9356
465264
  Письменна Ю.О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Ю.О. Письменна ; КНУТШ, Інт філол. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 2 назви
465265
  Письменна Ю.О. Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.15 - загальне мовознавство / Письменна Ю.О.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2008. – 216л. – Бібліогр.: л. 184 - 216
465266
  Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу : Монографія / І.О. Голубовська; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 284с. – ISBN 966-581-497-4
465267
  Голубовська І.О. Етнічні особливості української національно-мовної картини світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 400-412
465268
  Бичко А. Етнічні першоджерела національної ідеї // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 31-39. – ISSN 1810-2131
465269
  Дроздова Г.Д. Етнічні погляди І.Я. Франка // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 84-94. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
465270
  Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт = Ethnic tensions and conflicts in conteporary Ukraine A Politological Concept / В.О. Котигоренко; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2004. – 722 с. – (Настольная книга снабженца = Настольная книга снабженца : Настольная книга снабженца / Настольная книга снабженца). – ISBN 966-96360-4-3
465271
  Хоменко М.М. Етнічні процеси / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 135. – ISBN 966-642-073-2
465272
  Моця О.П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії Украївни // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 41-52. – ISSN 0130-5247
465273
  Сминтина О. Етнічні процеси в ранньослов"янському культурному середовищі у V-VІІ століттях: археологічний аспект проблеми / О. Сминтина, П. Прігаріна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 134-137
465274
  Гоман Ю. Етнічні процеси в степах Північного Причорномор"я в ІХ-ХІІІ століттях // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 12-15
465275
  Никифоренко Н. Етнічні процеси в Україні другої половини XVIII ст. очима Й.А. Гільденштедта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 48-71. – ISSN 1728-9572
465276
  Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 335 л. – Додатки: л. 262-335. – Бібліогр.: л. 182-261
465277
  Ломака О.А. Етнічні процеси в центрально-українському регіоні в кінці 40-х - початку 90-х років XX ст. (на матеріалах Кіровоградської області) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ломака Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
465278
  Зан М. Етнічні процеси на Закарпатті в сучасну добу // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 20-30. – ISSN 0130-6936
465279
  Квітницький М. Етнічні процеси на правобережжі Київської землі в ХІ-ХІІІ столітті // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 87-94. – ISBN 966-02-4003-1
465280
  Ферков О.В. Етнічні процеси та відносини в Угорщині у другій половині XVI-XVII століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 111-116. – (Історія ; Вип. 22)
465281
   Етнічні процеси у середньовічному слов"янському світі : матеріали "круглого столу" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 3. – С. 3-47. – ISSN 0130-5247
465282
  Ішуніна Н. Етнічні процеси у сучасній Фінляндії.Українці на фінляндських теренах // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.119-122
465283
  Індиченко Г. Етнічні риси в археологічних джерелах (за матеріалами пізнього палеоліту України) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 107-112
465284
  Капелюшний В. Етнічні спільноти та ідентичності в Європі епохи античності та раннього середньовіччя / В. Капелюшний, Г. Казакевич // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 270-291. – ISBN 978-966-2241-22-8
465285
   Етнічні спільноти України : Довідник. – Вип.3. – Київ, 2001. – 252с. – ISBN 966-651-051-0
465286
   Етнічні спільноти України: етнографічні особливості : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Вип.3. – Київ, 2000. – 80с.
465287
  Іванюк Н.М. Етнічні стереотипи (на матеріалі німецької мови) / Н.М. Іванюк, О.М. Грибок // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 422-425. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1729-360Х
465288
  Шума Л. Етнічні стереотипи в науковій рецепції Івана Франка // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1439-1445. – ISSN 1028-5091


  "Висвітлено проблему міжетнічних взаємин та етнічних стереотипів у науковій рецепції Івана Франка-фольклориста. Проаналізовано фольклористичні праці вченого, у яких відображені стійкі народні уявлення про етнічних сусідів, зокрема «єврея», «рома», ...
465289
  Шума Л. Етнічні стереотипи в науковій рецепції Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 539-549
465290
  Балушок В. Етнічні стереотипи в поліетнічній культурі українців: до проблеми формування // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 6 (340) листопад - грудень. – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
465291
  Харченко О.В. Етнічні стереотипи крізь призму мультинаціональних та міжетнічних американських жартів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 127-135
465292
  Вапіров С.Ю. Етнічні стереотипи у німецькому побутовому анекдоті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 112-115
465293
  Білявський Г.О. Етнічні та міжнаціональні аспекти екоконверсії в Україні / Г.О. Білявський, О.А. Брайчевська, М.М. Падун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 13-21. – (Географія ; Вип. 41)


  Висвітлюються проблеми здійснення екоконверсії в Україні, роль і значення етноекології як одного з найактуальніших напрямків розвитку сучасної науки. Показані зв"язки між поведінкою корінних і прийшлих етносів та формування екологічного стану різних ...
465294
  Ларіонова В.К. Етнічні теорії російського інтуїтивізму (М.О.Лосського,С.Л.Франка) : Монографія / В.К. Ларіонова. – Київ, 1997. – 170с. – ISBN 5-8238-0529-2
465295
  Сорока Ю. Етнічні українські землі першої половини 1950-х років в державній політиці СРСР і Польщі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 78-80
465296
  Сорока Ю. Етнічні українські землі першої половини 1950-х років у державній політиці СРСР і Польщі // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 133-138
465297
  Остапенко А.В. Етнічні фактори у процесах формування білоруського народу та нації : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Остапенко Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки України, М-во освіти Респ. Білорусь, Заклад освіти "БІП - Ун-т права і соц.-інформ. технологій Респ. Білорусь", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 441 арк. – Додатки: 431-441 арк. – Бібліогр.: 374-430 арк.
465298
  Заваріка Г.М. Етнічні чинники розселення на Луганщині та їх значення для розвитку туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 139-144. – Бібліогр.: 10 назв.
465299
  Фігурний Ю.С. Етнічні, національні та державотворчі процеси на Закарпатській Україні й участь у них інтегральних українських націоналістів (1938-1939 рр.) / Фігурний Ю.С. ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ української етнології. – Київ : НДІУ, 2008. – 56 с. – ISBN 966-6540-83-6
465300
  Коваль Г. Етнічність в контексті сучасних глобалізаційних процесів // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 34-36. – ISBN 978-966-171-811-0


  Розгдлядаючи питання «етнічності» ми зазвичай користуємося абстрактними поняттями для його пояснення та інтерпретації, що зумовлено відсутністю адекватної теорії та широкою різноманітністю емпіричних індикаторів, що не є чітко регламентованими. В ...
465301
  Скрипник Г. Етнічність й етнокультура українців Східної Словаччини у дослідженнях видатного етнолога й музеолога М. Сополиги // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 197-212. – ISBN 978-80-89755-32-5
465302
  Лобода Ю.П. Етнічність права та правова традиція (теоретико-методологічні зауваги) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 35-37. – ISSN 1563-3349
465303
  Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України : Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – Київ : Либідь, 1996. – 272 с.
465304
  Скрипник Г. Етнічність та етнокультура українців Східної Словаччини в дослідженнях видатного етнолога Мирослава Сополиги // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 7-32. – ISBN 978-966-02-7872-1
465305
  Цимбал Д.В. Етнічність у міжгруповій взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 7-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття етнічності, її роль і значення в міжгруповій взаємодії. Охарактеризовано етнічність як основу ідентифікації з певними групами й спільнотами. Описано основні критерії визначення й різновиди. The article is devoted to the notion of ...
465306
  Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі / О.М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 403, [5] с. – Бібліогр.: с. 387-403 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7672-7


  У пр. №1700330 напис: Вельмишановному Л.В. Губерському від автора з найкращими побажаннями. Підпис. 18.09.15
465307
  Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі / О.М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 444, [1] с. – Бібліогр.: с. 423-444 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8218-6
465308
  Івангородський К. Етнічність у теоретичній інтерпретації поняття "етносоціальні процеси" як явище та феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – Бібліогр.: с. 53, Літ.: 33 назв. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Зроблено теоретичний аналіз феномену етнічності, подано співвідношення поняття "етнічного" і "соціального".
465309
  Євтух В. Етнічність у транснаціональному соціальному просторі: дизайн дослідницького проекту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 3-26. – ISSN 1563-3713
465310
  Бутковська Н. Етнічність: множинність інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-46. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті виокремленні чинники, що вплинули на концептуальну розробку етнічної проблематики протягом ХХ століття. Серед найголовніших - нові прояви феномену етнічного в результаті перетворення більшості сучасних суспільств на поліетнічні та зміна ...
465311
  Червінський С. Етнічно-злочинна суть націонал-соціалістичної системи пропаганди нацистської Німеччини щодо України в роки Другої світової війни // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 80-85.
465312
  Бойко М.П. Етнічно-культурні та національні особливості українського народу в ідеях Кирило-Мефодіївського товариства // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 87-92. – ISSN 2077-1800


  Згадуються М.І. Костомаров, М.С. Грушевський та ін.
465313
  Марченко Н.В. Етно- та соціолінгвістичний аспекти досліджень Іваном Огієнком мови Тараса Шевченка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 110-116. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  У статті розглянуто науковий доробок І. Огієнка. присвячений поетичній мові Т. Шевченка, який окреслюється як початковий етап етно- та соціолінгвістичних досліджень в українському мовознавстві.
465314
   Етно-демографічні процеси у країнах західної Європи у Середні віки : програма спеціального курсу для студентів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 12с.
465315
  Горобець Марися Етно-кутюр : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 138-142 : Фото
465316
  Оржицький І.О. Етно-національна й культурна своєрідність літературного процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х - 80-х роках ХХ століття = Peculiaridades etnicas, nacionales y culturales del proceso literario en los paises Andinos (Peru, Bolivia, Ecuador) entre los anos 20 y 80 del siglo XX / Ігор Оржицький ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Майдан, 2016. – 353, [1] с. – Парал. тит. арк. ісп. - Імен. покажчик: с. 341-348. - Резюме ісп. – Бібліогр.: с. 319-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-655-7
465317
  Бойко В.В. Етно-національна основа літератури як складника культури // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 1-5. – ISSN 2304-5809
465318
  Бура І.В. Етно-релігійна зумовленість топономії Великої Волині / І.В. Бура, О.Я. Романів, О.В. Яроменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 210-216 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
465319
  Мельниченко Настя Етно. Бойки - найдавніші українці // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 8-12 : фото
465320
  Савка О. Етноаксіологичний аспект рецепції біблійних універсалій ( на матеріале ФО верхньолужицької мови з онімом Вавилон) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 184-196. – Бібліогр.: Літ. в приміт.: 29 п. – ISSN 0203-9494
465321
  Івченко І.С. Етноботанічний напрямок регіональних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено узагальнюючі результати етноботанічного напряму регіональних досліджень, розробленого на класифікаційній основі 20-річного вивчення дендрофлори України.
465322
  Івченко І.С. Етноботанічні аспекти дослідження фіторозмаїття : на прикладі деревних рослин флори України / І.С. Івченко, В.В. Капустян; [під ред. В.А. Соломахи]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 140с. – ISBN 966-306-028-X
465323
   Етновегетаріанці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 32 : фото
465324
  Собчук В. Етновизначальні компоненти в духовній культурі населення Берестейщини (за матеріалами календарної обрядовості) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 88-92
465325
  Товстенко Т. Етновияви в стильових рисах сучасної архітектури Києва // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 23-30. – ISSN 0130-6936
465326
  Сорочук Л. Етновияви та особливості семантики архетипу родючості в українській календарній обрядовості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-31. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Архаїка календарно-обрядової творчості становить з обрядом нерозривну єдність, в якій простежується закони впорядкованості світу. Календарна обрядовість відображає певні архаїчні елементи в етнокультурі українців, а саме - семантику архетипу ...
465327
  Капелюшний В.П. Етногенез (- сукупність соціально-історичних, духовно-культурних процесів та природних чинників, що зумовлюють виникнення, становлення і розвиток етносу) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 256. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
465328
  Фіннік С.В. Етногенез булгар і переселення кочових племен кочових племен у Східну Європу в V столітті н.е. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 81-88. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
465329
  Щодра О. Етногенез і велике розселення слов"ян у світлі джерел та історичних інтерпретацій // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 9-27. – ISSN 0203-9494


  "У статті досліджуються різні етапи етногенезу слов’ян в історіографії ХІХ–початку ХХІ ст., розкриваються особливості формування автохтонної та міграційної теорій походження слов’ян. Основна увага приділяється працям чеських славістів П.Й. Шафарика і ...
465330
  Конча С. Етногенез і об"єктивність (відповідь В. Балушку) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі питання методології етногенетичних досліджень, а також проблема заселеності лісостепової смуги та Середнього Подніпров"я в ХІ-XV ст. The same questions of ethnogenetical investigation methodology have examined. At the same time, ...
465331
  Кісь Я.П. Етногенез слов""ян / Я.П. Кісь. – Львів, 1985. – 687 с.
465332
  Петров В.П. Етногенез слов"ян. Джерела, етапи розвитку і проблематика : джерела, етапи розвитку і проблематика / В.П. Петров. – Київ : Наукова думка, 1972. – 212, [3] с.
465333
   Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : У 4-х т. – Львів. – ISBN 966-02-0154-0; 966-02-0155-9
Т. 1 : Археологія та антропологія. – 1999. – 608с.
465334
   Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат : у 4 т. – Львів : Інститут народознавства НАН України. – ISBN 966-02-4198-4
Т. 2 : Етнологія та мистецтвознавство. – 2006. – 812, [4] с. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
465335
  Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу / М.Т. Юрій. – Київ : Таксон, 1997. – 237 с. – ISBN 966-7128-09-1
465336
  Юрій М.Ф. Етногенез українського народу : навчальний посібник / Юрій Михайло Федорович. – [ 3-тє вид., доп. і переробл. ]. – Київ : Кондор, 2008. – 262с. – ISBN 978-966-351-147-4
465337
  Семчук Ю.Й. Етногенез української нації в умовах "гібридної експансії" // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 68-97. – ISBN 978-966-434-365-4
465338
  Залізняк Л.Л. Етногенез українців / Л.Л. Залізняк, В.Д. Баран // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 256-259. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
465339
  Балушок В.Г. Етногенез українців: до історії вивчення, питання методології // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 239-255. – ISSN 2309-2262


  Згадуються праці М. Костомарова "Думки про федеративне начало в давній Русі", "Риси народної південноруської історії" і, особливо, "Дві східнослов"янські народності". "В них учений фактично першим як етнолог звернув увагу на існування у Давній Русі ...
465340
  Залізняк Л. Етногенез українців: імперські міфи та історична реальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-12. – (Українознавство ; вип. 6)


  Аналізується стан проблеми походження українців з позиції сучасної європейської етнології. Загальноприйняті норми етнічного розвитку європейських народів суперечать традиційній для радянської історіографії пізньосередньовічній версії походження ...
465341
  Павлюк С.П. Етногенез українців: теоретичні та суспільно-політичні етапи процесу // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – C. 4-9. – ISSN 2078-1849
465342
   Етногенеза на Jуруците и нивното населуванье на балканот : материjали од Тркалезната маса, одржана во Скопjе на 17 и 18 ноември 1983 година. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1986. – 181, [4] с.
465343
  Пастернак Я. Етногенеза слов"ян у новій археологічній літературі // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 436-448. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
465344
  Наливайко Степан Етногенеза українців за "Влес-книгою" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 164-166
465345
  Наливайко С. Етногенеза українців за "Влес-книгою" // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 76-79.
465346
  Павлюк С. Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції / Степан Павлюк; НАНУ; Ін-т народознавства. – Львів, 2006. – 248с. – ISBN 966-02-3942-4
465347
  Шакурова О. Етногенетична концепція В. Хвойки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 72-78. – ISSN 2522-4611
465348
  Шакурова О. Етногенетичні концепції українських радянських дослідників (50-ті роки XX ст. - 1991 р.) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 147-165. – ISSN 2413-7065


  "Аналізуються етногенетичні концепції українських радянських дослідників. Прослідковано, що згідно з офіційною версією радянської історичної науки український народ виник не раніше ніж у ХІV – XV ст., а до цього часу існувала давньоруська народність – ...
465349
  Яровий В.І. Етногенетичні чинники та їх вплив на формування слов"янського етносу (до X ст.) // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 110-117. – ISBN 978-966-2530-21-6
465350
  Склярська О. Етногеографічні аспекти функціонування територіально-політичної системи Сполученого Королівства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 64-68. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
465351
  Тодоров В.І. Етногеографічні системи Болгарії: загальні особливості формування // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (33). – С. 98-108. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
465352
  Шуканов П.В. Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: спец. 11.00.02 / Шуканов П.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібл.: 12 назв
465353
  Дністрянський М.С. Етногеографія України : навчальний посібник / М.С. Дністрянський ; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-613-581-3


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
465354
   Етнография и съвременност. – София, 1976. – 276 с.
465355
  Вакарелски Х. Етнография на България / Х. Вакарелски. – 2-ро изд. – София, 1977. – 676с.
465356
   Етнография на България. – София
1. – 1980. – 375с.
465357
   Етнография на България. – София
2. – 1983. – 327с.
465358
   Етнография на България : в 3 т. / Българската Академия на Науките, Етнографски ин-т с музей. – София : Издателство на Българската Академия на Науките
Т. 3 : Духовна культура. – 1985. – 388 с., 24 л.ил.
465359
  Вайганд Г. Етнография на Македония / Г. Вайганд. – София : Партйздат, 1981. – 104с.
465360
  Любчик І.Д. Етнографічна група лемків в умовах суспільно-політичних трансформацій XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 185-196. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
465361
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 231л. – Бібліогр.: л. 180 - 231
465362
  Родінова Н.Л. Етнографічна діяльність Бориса Грінченка : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Родінова Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
465363
  Маланчук В.А. Етнографічна діяльність В.Ю. Охримовича (1870-1931) / В.А. Маланчук. – К., 1972. – 139с.
465364
  Ломова М.Т. Етнографічна діяльність І. Франка / М.Т. Ломова. – Київ, 1957. – 120с.
465365
  Константинівська О. Етнографічна діяльність Олени Пчілки // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 332-345. – ISBN 978-966-2410-25-9
465366
  Чибирак С. Етнографічна діяльність Степана Носа // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 83-88


  У статті висвітлюються основні етапи життя та громадської діяльності С.Носа. Автор аналізує його фольклорно-етнографічну спадщину. В статье прослеживаются основные этапы жизни и общественной деятельности С.Носа. Автор анализирует его ...
465367
  Борисенко В. Етнографічна експедиція на Поліссі 1934 року // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 30-
465368
  Заглада Н. Етнографічна експедиція на Полісся. 1934 рік : Бджільництво // Родовід : наукові записки до історії культури України: дослідження, архівні документи, публіцистика / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – № 4. – С. 26-31
465369
  Конта Р. Етнографічна збірка музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові: сучасна українська історіографія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 34-38. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
465370
  Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси / С. Томашівський. – С.-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1910. – 64 с. + карта. – Отд. оттиск их "Сборника по славяноведению" в.3
465371
  Томашівський С. Етнографічна карта Угорської Руси // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 4-59. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
465372
  Борисенко В.К. Етнографічна комісія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 259. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
465373
  Проскурова С. Етнографічна Комісія ВУАН та її роль у вивченні чумацтва (1921–1931) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 75-80
465374
  Медвідський Б. Етнографічна культура українців Канади та національно-культурне відродження України // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
465375
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Григоренко Т. В.; Уманський держ. педагог. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2005. – 211л. + Додаток: л.1-141. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.184-211
465376
  Григоренко Тетяна Володимирівна Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.01 / Григоренко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
465377
  Тиводар М.П. Етнографічна практика в УжНУ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 61-63. – (Історія ; Вип. 25)
465378
  Яцун Н.О. Етнографічна складова архіву Михайла Комарова // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 204-213
465379
  Прохоров Д.А. Етнографічна спадщина кримських караїмів у фондах Бахчисарайського історико-культурного заповідника // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 299-304. – ISSN 2218-4805
465380
  Шаповал Л.І. Етнографічна спадщина Тараса Шевченка в полтавський період його творчості // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 58-67. – ISSN 2075-1451
465381
  Дністрянський Мирослав Етнографічна структура державної території та державних кордонів України як геополітичний чинник / Дністрянський Мирослав, Жулканич Борис // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 1. – С. 18-20
465382
  Білоус В. Етнографічна та національно-освітня діяльність М. Гулака та В. Навроцького на Закавказзі // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 586-594. – ISSN 1028-5091
465383
  Глушко М. Етнографічна тематика зарубіжних слов"ян у збірнику "Діалектологічні студії” (2003–2010) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 104-110. – ISSN 0203-9494
465384
  Гурмак В. Етнографічна тематика у медальєрному мистецтві // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
465385
  Степанов В.П. Етнографічне вивчення українського населення Бессарабії 19 -- початку 20 сторіччя. : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.05 / Степанов В.П.; НАН Укр.Ін-т нац.відносин і політолог. – К, 1997. – 23л.
465386
  Миронець Н.І. Етнографічне вивчення Ф.К. Вовком Лівобережної України / Н.І. Миронець, О.М. Поляруш // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992


  Дається коротка біографічна довідка про Ф.К. Вовка (Волкова) - визначного етнографа, фольклориста, антрополога й археолога, аналізується його праця "Етнографічні особливості українського народу" з точки зору висвітлення в ній побуту населення ...
465387
  Кирчів Р.Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. / Р.Ф. Кирчів. – К., 1978. – 174с.
465388
  Божко Л. Етнографічне дослідження Поділля у 20-х – на початку 30-х років XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 116-122
465389
  Шурубенко О. Етнографічне краєзнавство в контексті роботи бібліотек Чернігівщини // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 14-17
465390
  Глушко М. Етнографічне районування України : стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX - початку XXI століть) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 179-214. – (Серія історична ; Вип. 44)
465391
  Тодоров В.І. Етнографічне середовище : суспільно-географічні аспекти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 132-144 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
465392
  Стефанюк С.К. Етнографічний аспект козацької культури / Світлана Стефанюк; МОНУ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Крок, 2002. – 114с. – ISBN 966-652-028-1
465393
  Циганок О.О. Етнографічний аспект творчості Т.Г. Шевченка (на матеріалах творів, що вивчаються в загальноосвітній школі) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 193-198. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
465394
   Етнографічний вісник. – Київ : Друкарня Української академії Наук
Кн. 1. – 1925. – 92 с.
465395
   Етнографічний вісник. – Київ : Друкарня Української академії Наук
Кн. 1 (1925), Кн. 2 (1926). – 1925. – 95, 175 с.
465396
  Родінова Н. Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 93-98
465397
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – 1901. – VIII, 200 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
465398
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – 1905. – С. XXV, 201-600. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
465399
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – 1907. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
465400
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – 1908. – С. X, 301-612. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
465401
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – 1909. – 300 с. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
465402
  Наукове Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів : З друк. НТШ під зарядом К. Беднарського
Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – 1910. – С. X, 301-541. – Hа тит. аpк. назва парал. нім. мовою
465403
   Етнографічний збірник = Ethnographical collection / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : Комісія регіональних дослідів і публікацій
Т. 41 : Моє рідне село Ценів у Бережанщині / Іван Мартинюк. – 1976
465404
  Кривуляк О. Етнографічний контекст народництва у творах "Старі гультяї" та "Пропащі" Івана Нечуя-Левицького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 127-135. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
465405
  Хоменко М. Етнографічний музей // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 140-143. – ISBN 96966-8060-04-0
465406
  Топеха В. Етнографічний музей у Буштині // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 6-18
465407
  Мірошниченко-Гусак Етнографічний напрям діяльності Волинського краєзнавчого музею у 1939-1989 роках // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 131-137. – ISSN 1998-4634
465408
  Іванчишен В. Етнографічний напрям у науковому доробку Василя Данилевича // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 57-61. – ISSN 0130-6936


  У статті висвітлено питання етнографічної діяльності В. Данилевича й охарактеризовано досі неопубліковану працю вченого "Случайные заметки в области этнографии" (1902), що зберігається у фондах Інституту рукопису НБУВ (ф. XXIX, од. зб. 165). Уведена в ...
465409
   Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 82-102. – ISSN 0130-6936
465410
  Данилюк І.В. Етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-13. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано етнографічні аспекти вивчення етнічних особливостей особистості. The ethnographic factors of studying ethnic particularities of individual are studied and analysed.
465411
  Бартуш Д. Етнографічні аспекти виготовлення і споживання сиру у Франції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 105-110
465412
  Скрипник Г. Етнографічні аспекти творчості Тараса Шевченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 4-12
465413
  Зеров М. Етнографічні вивчення на українському грунті // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 69-73. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
465414
  Мусієнко І.В. Етнографічні групи лемків, бойків та гуцулів у сучасній історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 109-118. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
465415
  Рейтерович І. Етнографічні дані про слов"ян в творах ранньовізантійських істориків VI-VII століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 66-71
465416
  Щербей О. Етнографічні джерела новелістики Ф. Потушняка ("Американтоші", "Вітряник", "Закон") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 142-145. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
465417
  Сніжко В. Етнографічні дослідження в теорії наукового українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 183-187
465418
  Наулко В.І. Етнографічні дослідження в Україні // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 153-161. – ISBN 978-966-2530-21-6
465419
  Дмитренко А. Етнографічні дослідження Волині і Західного Полісся в другій половині XIX – першій третині XX століття: становлення наукової методики // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 15-21
465420
  Гуменюк Т.І. Етнографічні дослідження вчених західних областей УРСР (друга половина 1940-х - кінець 1980-х рр. XX століття): сучасні історіографічні оцінки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 41-48. – ISSN 2076-1554
465421
  Опацький І. Етнографічні дослідження Миколи Біляшівського на Черкащині // Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В. ; редкол.: Борисенко В.Й., Епштейн Т., Киридон А.М. та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 7. – С. 93-99. – ISSN 2519-2035
465422
  Батирєва І. Етнографічні дослідження на Східному Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 40-47


  В статті розглядається розвиток етнологічної думки на Східному Поділлі в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. в контексті української науки. Подільську губернію вивчали різні громадські організації та державні установи імперії, залучивши до ...
465423
  Печериця Т. Етнографічні дослідження Павла Рябкова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.65-67
465424
   Етнографічні дослідження Південної України. – Запоріжжя, 1992. – 3с.
465425
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках XX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Божко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр.: л.165-213
465426
  Божко Л.М. Етнографічні дослідження Поділля у 20-30-х роках ХХ ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Божко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
465427
  Малець О. Етнографічні дослідження про Закарпаття у працях Тиводара Легоцького / О. Малець, Н. Малець // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 124-132. – ISSN 2520-6419
465428
  Красиков М. Етнографічні дослідження Слобожанщини Петра Іванова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 124-134. – ISSN 0869-3595
465429
  Опацький І. Етнографічні дослідження Хрисанфа Ящуржинського на // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 81-91. – ISSN 1998-4634
465430
  Кожолянко О. Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в XIX столітті // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 19-25. – ISSN 0130-6936
465431
  Пилипенко В. Етнографічні експедиції кафедри етнології та краєзнавства в АР Крим в 2008–2010 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 148-152


  У 2008 - 2010 роках викладачі та студенти кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка брали участь в етнографічних експедиціях в АР Крим. Польові матеріали про історію і сучасне ...
465432
  Карпенко А.А. Етнографічні й археологічні колекції Володимира Шухевича у Національному музеї Андрея Шептицького // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 10. – С. 163-170. – ISSN 2078-1849
465433
  Кравченко В. Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю - в межах Волині. – [Житомир] : [Дpук. "Робітник"]
Т. 1 : Hаpодні оповідання й казки / Зібpані В. Кpавченком ; Пеpедмова М. Гладкого. – 1923. – [6], IV, 312 с.


  Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнська Літеpатуpна Енциклопедія. Т. 3. - К., 1995. В кн. також укp. наp. загадки, замовляння, казки, легенди, оповідання, пеpекази, пpиказки, повіp"я.
465434
  Ігнатюк І. Етнографічні матеріали. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 168-172


  Про хліб. Знахарство.
465435
  Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України / Г.А. Скрипник. – Київ : Наукова думка, 1989. – 299с.
465436
  Тимчик Н. Етнографічні надбання членів Південно-Західного відділу Російського географічного товариства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 79-83
465437
  Борисенко В.К. Етнографічні особливості культури пограниччя українців та угорців Закарпаття // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 9-15. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
465438
  Костомаров М.І. Етнографічні писання Костомарова : зібрані заходом Акад. комісії укр. історіографії / М.І. Костомаров; Іст. секція Всеукр. акад. наук. ; за ред. акад. Михайла Грушевського. – Київ : Державне видавництво України, 1930. – XXIV, 352 с. – (Записок б. Українського наукового товариства в Києві ; т. 35)


  У виданні переставлено добірку етнографічних праць видатного історика, етнографа, поета, мислителя, громадського діяча Миколи Костомарова. Досліджено народну поезію, веснянки, міфологію, запорізькі пісні, історичну поезію та ін. Видання підготоване за ...
465439
  Зубик А.І. Етнографічні процеси в середовищі українців Росії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 199-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв.
465440
  Зубик А. Етнографічні процеси в українській діаспорі Молдови // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 166-172. – ISSN 2076-1333
465441
  Юревич М.В. Етнографічні спостереження Ю.І. Крашевського у "Спогадах Волині, Полісся і Литви" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 304-310
465442
  Дрогобицька О. Етнографічні студії Михайла Паньківа // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 451-458. – ISSN 1028-5091
465443
  Кирчів Р. Етнографічні та фольклорні матеріали діячів "Руської трійці" // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 181-186
465444
  Дубиківська-Кальненко Етнографічні типи українців у творчості Івана Гончара // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 31-38. – ISBN 978-966-452-250-8
465445
  Бенькалович Н. Етнографічно-краєзнавча діяльність Миколи Устияновича // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 47-51. – ISSN 1028-5091
465446
  Висторонська Л.В. Етнографічно-краєзнавче свято "Юріївський ярмарок". Позакласний захід / Л.В. Висторонська, О.В. Лотоцька, В.В. Гуляй // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 38-39
465447
  Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І.П. Герета, О.С. Черемшинський. – Львів, 1971. – 96с.
465448
  Герета І.П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі / І.П. Герета, О.С. Черемшинський. – Львів, 1982. – 80 с.
465449
  Кирчів Р.Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці" / Р.Ф. Кирчів; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського, Львів. відділення ; [відп. ред. Ю.Г. Гошко]. – Київ : Наукова думка, 1990. – 338, [1] с.
465450
  Родінова Н. Етнографічно-фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукову діяльність Б. Грінченка зі збирання та публікації етнографічних і фольклорних матеріалів. B. Grinchenko"s scientific activity on collecting and publishing ethnographic and folklore materials is analyzed.
465451
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: дореволюційна історіографія / Микола Козлов // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 43-48


  У статті розглядається питання дослідження в дореволюційній історіографії наукової спадщини відомого українського вченого Філарета Колесси як етнолога, фольклориста та музикознавця, аналізуються відгуки в літературі щодо його етнографічних експедицій ...
465452
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
465453
  Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіоргафія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 265 л. – Бібліогр.: л. 219-265
465454
  Козлов М. Етнографічно-фольклористична та музикознавча діяльність Філарета Колесси в оцінці Станіслава Людкевича // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 40-41
465455
  Яременко В. Етнографія - наука націєтворча // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 10
465456
  Хоменко М.М. Етнографія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 135. – ISBN 966-642-073-2
465457
  Гримич М. Етнографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 246-255. – ISBN 978-966-06-0538-1
465458
  Наулко В.І. Етнографія (- наука, що досліджує культурно-побутові особливості народів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 261-263. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
465459
  Скрипник Г. Етнографія в науковій біографії Євгенії Спаської // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 7-30. – ISSN 0130-6936
465460
  Стасюк О. Етнографія голодомору на Поділлі (на матеріалах сіл Самгородок, Красне, Софіївка Козятинського району Вінницької області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 84-90
465461
  Діброва С. Етнографія Запоріжжя в творчості Я.П. Новицького: принципи збирання та публікації матеріалів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-56. – ISSN 0869-3595
465462
   Етнографія Києва і Київщини. – К, 1986. – 72с.
465463
  Плеше Іва Етнографія листування: про деякі мовні та жанрові особливості електронних повідомлень/листів // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 5 (333) : Хорватська етнологія. – С. 91-99. – ISSN 0130-6936
465464
  Воропай Олекса Етнографія України : Наука про націю / д-р Олекса Воропай. – З друкарні Української Видавничої Спілки в Лондоні. – Лондон, 1963. – 24 с.


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
465465
   Етнографія України : навч. посібник / С.А. Макарчук, Ю.Г. Гошко, Р.Ф. Кирчів, З.Ф. Бичко; Макарчук С.А., Гошко Ю.Г., Кирчів Р.Ф., Бичко З.Ф. та ін. ; за ред. С.А.Макарчука. – Львів : Світ, 1994. – 519 с. – ISBN 5-7773-0015-4
465466
   Етнографія України : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2004. – 520с. – ISBN 966-603-371-2


  Наведено історіографічний огляд розвитку української етнографії від найдавніших часів до наших днів, зазначено основні завдання найбільш актуальні для сучасної етнологічної науки.
465467
  Пошивайло О.М. Етнографія українського гончарства : Лівобережна Україна / Олесь Пошивайло ; [ред. Н.Т. Попсуєнко]. – Київ : Молодь, 1993. – 401, [3] с. : іл., портр. – Рез. рос., англ. - Покажчики: с. 371-381. – Бібліогр.: с. 357-370 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7720-0768-8
465468
   Етнографія української діаспори : навч.-метод. комплекс : програма курсу, завдання для самостійної роботи та рекомендована літ. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [упоряд. Кузіна Н.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 38, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем
465469
  Леньо П. Етнографія чи етнологія? Аналіз традицій науки // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 62-67
465470
  Вільна Я. Етнографія як одна із передумов самобутності прозових творів Г.Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 41-45


  У статті йдеться про концептуальність уваги одного з основоположників нової української літератури до етнографії, що проявилося в його найперших прозових творах рідною мовою, зокрема, оповіданні «Салдацький патрет». The article is devoted to the ...
465471
   Етнографскм и фолклористични изследвания. – София, 1979. – 306с.
465472
  Литвин К. Етнографчні студії представників духовенства Чернігівської єпархії за матеріалами журналу "Вера и Жизнь" (1912-1917) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 53-59. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
465473
  Аргудяєва Ю. Етнодемографічна історія українців південної частини Далекого Сходу Росії (друга половина XIX - початок XX століття) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 92-100. – ISSN 0130-6936
465474
  Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу : (енциклопедичне дослідження) / Сергій Цапок; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів : ІРД НАН України, 2007. – 418с. – ISBN 966-02-3957-2
465475
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 арк. – Бібліогр.: арк. 199-235
465476
  Деркач С.С. Етнодемографічний розвиток Київщини у другій половині XX - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Деркач Світлана Сергіїсна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
465477
  Деркач С. Етнодемографічний розвиток села Музичі на початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 91-96. – ISSN 2309-9356


  Статтю присвячено комплексному дослідженню етнодемографічного розвитку села Музичі на Київщині на прикладі однієї сільської громади. Простежено, як змінювалася демографічна ситуація в селі протягом останніх десяти років. У досліджені використано ...
465478
  Горбань Т.Ю. Етнодемографічні трансформації на сході та півдні України в останнє десятиліття 20 століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 55-68
465479
  Івченко І.С. Етнодендрологічне районування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Описано вперше створене етнодендрологічне районування України. Досліджено плідні дендрологічні розробки кількох поколінь природознавців минулого із сучасним розвитком регіональної етноботанічної класифікації. Здійснено їх порівняння з новітнім ...
465480
  Римаренко Ю.І. Етнодержавознавство : теоретико-методологічні засади : підручник / Ю.І. Римаренко, Л.Є. Шкляр, С.Ю. Римаренко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права. – Київ, 2001. – 263 с. – ISBN 966-02-1977-6
465481
  Фігурний Ю.С. Етнодержавонацієтворча діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 64-75
465482
  Сніжко В.В. Етнодизайн як українська світоглядна структура // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 30-36. – ISSN 0130-7037


  Життя Природи - постійно-діючий конкурсний відбір, який існує в пиродному довкіллі
465483
  Явір В.А. Етноеволюційний та етнотрансформаційний вплив етнополітичної дезінтеграції: міжнародні та національні політико-правові механізми протидії (на прикладі Індії) // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 164-168. – ISSN 2519-2949
465484
  Лаврик Д. Етноейдема-символ як вираження материнського коду у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 229-235


  У статті розглядаються особливості вживання етноейдем-символів, їхній значеннєвий потенціал у розкритті образу жінки-матері у творах Т. Шевченка
465485
  Тертична Ю.В. Етноекзогенний туризм в системі понять етногеографії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
465486
  Бартуш Д. Етноекологічна методика дослідження регіональної кухні Франції (1890-2002) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 78-83


  Французька етнологічна наука
465487
  Гарасим Я. Етноестетика Василя Стефаника // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 63-67
465488
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : дис. ... д-ра філолог. наук: 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 417 л. – Бібліогр. : л.374-417
465489
  Гарасим Я.І. Етноестетика українського пісенного фольклору : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Гарасим Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: 22 назви
465490
  Гарасим Я. Етноестетичні виміри культурологічної концепції Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 5-10. – ISSN 0236-1477
465491
  Гарасим Я.І. Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції Олександра Потебні // Нариси до історії української фольклористики : навчальний посібник / Я.І. Гарасим. – Київ : Знання, 2009. – С. 246-259. – ISBN 978-966-346-596-8
465492
  Науменко Н.В. Етнознакова концептосфера у поезії Віри Вовк // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 84-97


  У статті з культурологічних позицій аналізуються принципи побудови художньої картини світу у поезіях американської поетеси українського походження Віри Вовк, починаючи зі збірки «Юність». Установлено, що принцип синтезу мистецтв, заснованого на ...
465493
  Блик О.І. Етноімагологічні аспекти "Саги про Еймунда" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 54-60


  У статті розглядаються питання етноімагології - порівняно нової та актуальної галузі компаративістики. Предметом її вичення є образи-іміджі іноземців та інших країн зафіксовані у письмовій спадщині певного народу. У статті розглянуто взаємодію ...
465494
  Савчук Борис Етноісторизм: нова парадигма освіти / Савчук Борис, Білавич Галина // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 1999-4966
465495
  Чмихов М.О. Етноісторичний процес у міфічній та реальній історії // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Продовжено зіставлення міфічних історій індоєвропейських та семітських народів із історичною та кліматичною періодизацією древніх пам"яток Близького Сходу й Причорномор"я. Уточнюється календарне датування п"яти історичних епох, починаючи з ...
465496
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 19-35. – ISSN 0130-7037


  Від Андрея Первозваного до архонтисти Ельги.
465497
  Сніжко В. Етноісторичні процеси на українських теренах. Від Андрея Первозваного до архонтиси Ельги // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 14-27. – ISSN 0130-7037
465498
  Толочко Д. Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-методологічні основи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 61-65
465499
  Хоменко М.М. Етноісторія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 136. – ISBN 966-642-073-2
465500
  Маленко О. Етнокоди художнього мовосвіту в поетичних текстах М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 59-65. – ISSN 0201-419
465501
  Білоус О. Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 251-264. – ISSN 2524-0137
465502
  Войналович Віктор Етноконфесійна політика угорського уряду на Закарпатті (1939-1944 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 65-71
465503
  Левченко Я. Етноконфесійний чинник у зовнішній політиці Франції у Північній та Центральній Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 136-139
465504
  Войналович В. Етноконфесійні аспекти історії німців в Україні // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.134-138 : Фото. – ISSN 1607-6451
465505
  Войналович В.А. Етноконфесійні об"єднання в політико-ідеологічному конструкті радянської тоталітарної системи 1920-х - 1930-х рр.: наслідки для Донбасу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 216-245
465506
  Грищенко І. Етноконфесійні стереотипи в українській народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 144-149


  У статті досліджуються етноконфесійні стереотипи на матеріалах української народної прози кінця ХІХ ст. Поряд з опозицією "свій-чужий" розглядається фольклорна тріада "свій-інакший-чужий".
465507
  Пунько Л. Етноконфесійні суперечності у галицькому суспільстві у контексті етнополітики Польщі (1919-1939) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 257-265. – ISBN 978-966-02-5080-2
465508
  Сенюшкіна Т. Етноконфліктний потенціал Криму і проблеми безпеки в Чорноморсько-Каспійському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 322-332. – ISBN 978-966-02-5496-1
465509
  Іванілов О.В. Етноконфліктний потенціал України: яким він є? (спроба історико-філософського аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
465510
  Масієнко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 13-19 лютого (№ 6). – С. 12-13


  Брит. політолог, дослідник феномену націоналізму Ентоні Д. Сміт у праці "Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка"(2009) наголошує на провідній ролі європейських романтиків в істор. процесах самовизначення національних спільнот, ...
465511
  Масенко Л. Етнокраєвиди в поезії Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 53-56. – ISSN 0130-5263
465512
   Етнократологічний словник / О.В. Антонюк, С.С. Боко, Ю.В. Бондар, К.О. Ващенко, В.І. та ін. Волобуєв; [О.В. Антонюк та ін.] ; за ред.: О.В. Антонюка [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 575, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. акр. - Алф. покажч.: с. 569-575. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-608-777-8


  У пр. № 1704450 напис: Подарунок Київськомк університету від випускника 1971 року І.І. Дахна. Підпис.
465513
  Баран В.Д. Етнокультарні процеси в добу Київської Русі-України і Галицько-Волинського князівства // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 148-165
465514
  Марасюк С. Етнокультура складова розбудови сучасної української державності // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 51-55.
465515
  Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л.: 163 - 191
465516
  Воропай М.В. Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині 20 на початку 21 століть : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Воропай М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
465517
  Філіпчук Г. Етнокультура, природовідповідність в етизації особистості // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 1. – С. 34-45. – ISSN 2226-4051
465518
  Кресіна І.О. Етнокультурна автономія як інститут забезпечення прав національних меншин: світовий досвід і Україна : наук. записка / [І.О. Кресіна, В.А. Явір, М.Д. Ходаківський] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8716-7
465519
  Кресіна І. Етнокультурна автономія як політико-правовий інститут захисту прав національних меншин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 204-223. – ISSN 2524-0137
465520
  Паронікян А.А. Етнокультурна диверсифікація: реалії та перспективи України на шляху до мультикультуралізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 234-238. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
465521
  Індиченко Г. Етнокультурна диференціація первісного населення (за матеріалами території України) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 106-109
465522
  Олійник М. Етнокультурна знаковість сучасного національного маркованого вбрання українців // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 176-182. – ISSN 2313-8505
465523
  Олійник М. Етнокультурна знаковість українського одягу в міських практиках за радянських часів: етнічна й естетично-сценічна функції // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 97-104. – ISSN 2313-8505
465524
  Кирій В. Етнокультурна ідентичність Сіма-Регла ("Сімаргла") // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1433-1438. – ISSN 1028-5091


  "Досліджується питання етнокультурної приналежності божества, ідол якого був поставлений Володимиром Великим поряд з ідолами основних богів давньоруського пантеону. Автор обгрунтовує нову («варязьку») версію ідентифікації «Сімаргла»".
465525
  Глебова Н.І. Етнокультурна ідентичність та її продукування: теоретико-методологічні підходи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 8-13. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
465526
  Козак Д.Н. Етнокультурна історія Волині (І ст. до н.е. -- IV ст. н.е.) / Д.Н. Козак. – К., 1992. – 172с.
465527
  Онищук Ярослав Іванович Етнокультурна історія Волино-Подільського пограниччя в 1 тис. н.е. : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.05 / Онищук Я.І.; НАНУ, Ін-т українознавства ім.І.Крип"я кевича. – Львів, 2001. – 20 с.
465528
  Семеног О. Етнокультурна компетентність особистості в реаліях сьогодення: аксиологічні виміри


  У статті окреслено аксіологічні виміри родинних виховних, зокрема трудових як потужного чинника формування етнокультурної компетентності, презентовано досвід Малобілозерської естетичної гімназії-інтернату "Дивосвіт". Доводиться, що формування ...
465529
  Ковпак В.А. Етнокультурна компетенція: формування засобами документно-інформаційної комунікаційної системи (на прикладі книги М. Хейфеца "Українські силюети" видавництва "Сучасність") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 11-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
465530
  Петриченко Оксана Анатоліївна Етнокультурна наступність образів першоелементів буття в художній мові М. Гумільова і В. Хлєбнікова : Автореф. дис .... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Петриченко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
465531
  Дідківська Л. Етнокультурна палітра українських полісемантизмів // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє : [sbornik prispevku z mezinarodni konf. konane v Brne ve dnech 22.-23. 2003 a venovane 10. vyroci vzniku ukrajinistiky jako studijneho oboru na Filozoficke fakulte Masarykove univ. y Brne] / Masarykova Univerzita v Brne, Filozoficka fakulta, Ustav slavistiky ; [ed.: Doc. H. Myronova et al. ; red. kolectiv: prof. Dr. H. Bieder et al.]. – Brno : Masrykova univerzita v Brne, 2004. – С. 151-159. – (Ukrainica Brunensia ; 1). – ISBN 80-902989-7-4
465532
  Косенко Ю.А. Етнокультурна панорама Північного Кавказу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 7-10. – ISBN 978-966-1567-34-3
465533
  Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С. ; Уман. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009. – 217л. + Додатки : л.210-217. – Бібліогр. : л.184-209
465534
  Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць : автореф. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:7 назв
465535
  Шостак М. Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 113-130. – ISSN 2413-7065
465536
  Данилюк І.В. Етнокультурна психологія : історія та сучасність : монографія / Іван Данилюк, Антон Курапов, Ілля Ягіяєв. – Київ : АртЕк, 2019. – 431, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 412-428. – Бібліогр.: с. 388-411. – ISBN 978-617-7814-01-5
465537
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 194 л. – Бібліогр.: л. 171-194
465538
  Чабанов В.Г. Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізацї : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Чабанов Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
465539
  Уманцева Н.Ф. Етнокультурна семантика української діалектної фразеології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 210-214. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті розглянуто особливості етнокульт. семантики діалектної фразеології одного з населених пунктів Харк. обл. Простежено зв"язок аналізованих фразеологізмів з окремими семантичними параметрами нац. мов. картини світу, з"ясовано роль обрядових ...
465540
  Борисенко В. Етнокультурна ситуація на Підляшші (за матеріалами експедиції 1997 року) / В. Борисенко, О. Войцехівський // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 77-80
465541
  Рудкевич Н.І. Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Рудкевич Наталія Ігорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
465542
  Рендюк Т. Етнокультурна спадщина зарубіжних українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 7-13. – ISSN 2664-4282
465543
  Письменна Ю.О. Етнокультурна специфіка лексем як предмет лінгвістичних досліджень у XX - на початку XXI ст // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 379-386


  У статті здіснено критичний огляд і систематизацію сучасних лінгвістичних напрямів, орієнтованих на дослідження лексики, яка містить у своїй семантиці культурно зумовлений компонент. В статье представлен критический обзор и систематизация современных ...
465544
  Славова Л.Л. Етнокультурна специфіка мовленнєвої поведінки політика (на матеріалі англомовного та українського дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 236-240
465545
  Демедюк М. Етнокультурна специфіка тваринних образів в українських народних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 655-659. – ISSN 1028-5091
465546
  Конвай В. Етнокультурна специфіка транснацональних шлюбів // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 2 (342), березень - квітень. – С. 85-93. – ISSN 0130-6936


  На матеріалах України та Італії.
465547
  Любчук Н. Етнокультурна специфіка фразеологізмів та проблема перекладу (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 169-172
465548
  Ушневич С. Етнокультурна специфіка хронотопу в літературній казці "Таємниця козацької шаблі" Зірки Мензатюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 164-169. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
465549
  Литовченко Д. Етнокультурна стереотипізація мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 428-438


  У статті розглядаються аспекти етнокультурної стереотипізації мусульман у друкованих англомовних медіаматеріалах, досліджуються маніпулятивні технології використання та нав"язування антимусульманських поглядів читацькій аудиторії у медіадискурсі ...
465550
  Сорочук Л. Етнокультурна традиція українства у контексті світового культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 252-256


  У статті порушується проблема збереження та ширення етнокультурних надбань українців у світовому цивілізаційному просторі. Досліджуються практики фольклорно-етнографічної традиції української діаспори, які є одночасно потенційним ресурсом ...
465551
  Булгакова Л.П. Етнокультурна характеристика народної вишивки Поділля ( кінець 19 - 30-ті роки 20 ст.) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Булгакова Л.П.; НАНУ. Ін-тут українознавства ім.І.Крип"якевича. Ін-тут народознавства. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
465552
  Бачинська О.А. Етнокультурна характеристика населення міст Нижнього Подунав"я на початку ХІХ ст. (За матеріалами "Опису Кілії" 1808 р.) / О.А. Бачинська, О.А. Прігарін // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.68-85. – ISBN 966-7089-17-7
465553
  Ішуніна Н. Етнокультурне відродження греків: Київське грецьке товариство "Еллада" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 80-83
465554
  Яременко С. Етнокультурне забарвлення україномовного газетного дискурсу початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 215-253. – ISBN 978-966-439-357-4
465555
  Ущаповська І.В. Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 160-165. – ISSN 2077-804X
465556
  Д"якова Т.О. Етнокультурне підгрунтя фразеології вдалого сватання в українських східнослобожанських говірках // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
465557
  Нахлик Є. Етнокультурне розрізнення українців та росіян у творчості Івана Котляревського // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 237-247. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
465558
  Мисик О.А. Етнокультурний аспект вивчення іноземної мови // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 153-155
465559
  Фігурний Ю.С. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського // Михайло Сікорський - світоч України / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ, 2017. – С. 48-70
465560
  Фігурний Ю. Етнокультурний вимір наукового доробку Михайла Сікорського // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (66). – C. 51-62. – ISSN 2413-7065
465561
  Ліщинська О. Етнокультурний вимір українського авангардизму // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 182-189. – (Серія "Філософські науки" ; вип. 15). – ISSN 2078-6999
465562
  Сухомлинов О.М. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя XX століття : монографія / Олексій Сухомлинов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Донецьк : Ландон-XXI, 2012. – 375, [1] с. – Алф. покажч.: с. 325-332. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-617-7049-16-5
465563
  Ісаєв С.С. Етнокультурний код китайських фразеологізмів-гастронімів (на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування тваринного походження) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 201-212. – ISSN 2520-6397


  Досліджується етнокультурний код китайських фразеологізмів із компо- нентами-назвами продуктів харчування тваринного походження. Особлива увага приділяється зв"язкам семантики фразеологізмів із кодами культури та визначенню ролі фразеологізмів як ...
465564
  Савченко О.О. Етнокультурний компонент у семантиці назв елементів рельєфу (на матеріалі паремій української та англійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Савченко Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
465565
  Звягіна Г.О. Етнокультурний контекст художніх творів Марії Матіос "Солодка Даруся", "Ніколи не навпаки" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 29-34. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
465566
  Афанасьєва Л.В. Етнокультурний ландшафт: суб"єктно-об"єктний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 105-108. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
465567
  Никитюк С.І. Етнокультурний пласт Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 202-206. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
465568
  Чабанов В. Етнокультурний поступ українців під впливом євроінтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті характеризуються особливості етнокультурного поступу українців під впливом євроінтеграційних процесів. Процеси формування нових ідентичностей є досить складними і вимагають відкритої активної позиції і готовності українського суспільства до ...
465569
  Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал єврейського етносу малих містечок столичного суспільно-географічного району України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михалюк Марина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
465570
  Михалюк М.М. Етнокультурний потенціал європейського етносу малих містечок столичного суспільно-географічного району України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михалюк Марина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 257 арк. – Додатки: арк. 187-257. – Бібліогр.: арк. 11-13, 165-186 та в додатках: арк. 255-257
465571
  Якубіна Юлія Етнокультурний простір Ніжина як фактор формування художньої свідомості Гоголя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 107-149. – ISSN 0869-3595
465572
  Маджід Мурудж Фарід Маджід Етнокультурний простір у малайзійській англомовній літературі: символіко-концептуальна репрезентація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маджід Мурудж Фарід Маджід ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 192 арк. – Додатки: арк. 185-192. – Бібліогр.: арк. 159-184
465573
  Михайлова М.О. Етнокультурний простір України на тлі розгортання глобалізаційних процесів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – C. 413-417. – ISSN 2076-1554
465574
  Антонюк Т. Етнокультурний профіль третьої хвилі української еміграції // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 86-106. – ISSN 2664-4282


  "У статті досліджено окремі книжкові видання з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які розкривають історію третьої хвилі української еміграції (1945 – кінець 1980?х рр.), спричиненої Другою ...
465575
  Тучинський В. Етнокультурний розвиток молдавської національної меншини Півдня України в другій половині ХІХ - початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 80-85
465576
  Пономарьова І. Етнокультурний синтез у традиційному чоловічому одязі грецького населення Приазов"я // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 43-53. – ISSN 2664-4282
465577
   Етнокультурний та етнополітичний ландшафт прикордонних регіонів України, Молдови та Румунії : іст. ретроспектива і сучас. стан / [Н.В. Стрельчук, М.К. Чучко, Б.М. Боднарюк та ін.] ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 220-255. – ISBN 978-617-7611-30-0
465578
  Єрмоленко С. Етнокультурний та соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя-Левицького // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 6-15. – ISSN 0201-419
465579
  Старовойтенко О.А. Етнокультурний туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 157-163
465580
  Шинкаренко Т.І. Етнокультурний фактор в сучасній дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 140-143


  В статті розглянуто значення етнокультурного фактора в сучасній дипломатії, чинники формування та особливості соціокультурних традицій різних етносів, які суттєво впливають на переговорний процес, встановлення та зміцнення дипломатичних контактів, ...
465581
  Клименко О.А. Етнокультурний чинник як цивілізаційно-ціннісна складова у формуванні держав Південно-Східної Азії: історичний контекст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 347-358
465582
  Мороз В.Я. Етнокультурні архетипи як базові моделі історичної комунікації // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 218-231. – ISBN 978-617-7009-23-7
465583
  Грицюта Н.М. Етнокультурні архетипи як етична парадигма сучасних рекламних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 30-35


  У рекламі українських торговельних марок, покликаній не лише підтримувати вітчизняного товаровиробника, а й ефективно впливати на формування світогляду і патріотичні настрої споживачів, архетипні символи етнокультурного контексту використовуються ...
465584
  Гриневич І. Етнокультурні архетипи як основний чинник відображення національного менталітету у поезії Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 47-58


  Розглянуто специфіку використання етнокультурних архетипів у мовотворчості українського поета Осипа Маковея. Висвітлено майстерність використання автором архетипів, що здійснюють етноестетичний вплив на систему образотворення. Проаналізовано естетичне ...
465585
  Данник К.О. Етнокультурні аспекти діяльності вірменської меншини в незалежній Україні (на матеріалах національно-культурних товариств) : автореф. дис. ...канд. культурології : 26.00.01 / Данник Катерина Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
465586
  Ковальова Д.С. Етнокультурні аспекти перекладу художнього твору // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 215-222


  У статті розглядається поняття міжкультурної комунікації на матеріалі україномовного перекладу роману Маріо П"юзо "Хрещений Батько", аналізуються варіанти перекладу італійських реалій українською мовою та виокремлюються способи їх відтворення. В ...
465587
  Турчин О. Етнокультурні аспекти прочитання барокових текстів книги Данила Братковського "Світ, по частинах розглянутий" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 98-107


  У статті проаналізовано вплив політичних та культурних обставин життя Волині другої пол. XVII ст. та особистого досвіду поета - захисника православ"я та лідера військово-політичної боротьби на втілення європейських барокових мотивів, тем та ідей у ...
465588
  Максименко О.В. Етнокультурні виміри перекладу текстів новин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 31-35
465589
  Баженов Л.В. Етнокультурні дослідження І.С. Винокура населення Дністро-Дніпровського межиріччя I - початку II тисячоліть // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 8. – С. 119-126
465590
  Прилипко Я.П. Етнокультурні зв"язки болгар і східних слов"ян : (На матеріалі одягу) / Я.П. Прилипко; відп. ред. К.Г. Гуслистий. – Київ : Наукова думка, 1964. – 133, [11] с.
465591
  Пашкова Г.Т. Етнокультурні зв"язки українців та білорусів Полісся / Г.Т. Пашкова. – К., 1978. – 119с.
465592
  Борисенко В. Етнокультурні зв"язки українців та поляків Східного Поділля (кінець XIX - початок XX століття) : іст.-етнол. дослідження / Валентина Борисенко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 205, [1] с., [16] арк. іл., фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 192-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7313-9
465593
  Кузнецов Етнокультурні зв’язки степового населення Східної Європи за доби ранньої бронзи / Кузнецов, ПФ, О.О. Хохлов // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0235-3490
465594
  Лучик В.В. Етнокультурні конотації в топонімії України // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 55-60. – ISSN 1996-9872
465595
  Герасим П. Етнокультурні контакти варварських племен із античними містами-державами у басейні Північного Причорномор"я V - I ст. до н. е. в античній історіографії // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 36-37
465596
  Пономарьова І.С. Етнокультурні контакти греків Приазов"я (на прикладі традиційного грецького одягу) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 37-45. – ISSN 1608-0599
465597
  Лях К. Етнокультурні контакти німецьких колоністів Півдня України у світлі лінгвістичних даних // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 90-97


  Стаття присвячена аналізу етнокультурних контактів німецьких колоністів півдня України у світлі лінгвістичних даних. Автор доходить висновку, що інтенсивність подібних контактів, починаючи з другої половини ХІХ ст., посилюється прямо пропорційно ...
465598
  Марушкевич А. Етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді. Акцентується увага на актуальних положеннях етнопедагогічної теорії з проблеми. Etnocultural possibilities of influence on the state of ...
465599
  Файзулліна Г.С. Етнокультурні мотиви у творчості українських "шістдесятників" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 79-86. – ISSN 2225-7586
465600
  Шумлянська Н.В. Етнокультурні напрями трансформації екологічного туризму в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 94-100. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
465601
  Ляшенко Я. Етнокультурні ознаки в поховальному обряді черняхівської культури // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 409-413. – ISBN 978-966-171-795-3
465602
  Воловик В.М. Етнокультурні особливості дорожніх ландшафтів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 189-196. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383


  У статті розкриті конвергентні комунікаційні особливості функціонування дорожніх ландшафтів модельного регіону, пов"язані з військовими (Чорний та Кучманський шляхи) і мирними (Коломийський шлях, Вінницький гостинець, дорога велика до Брацлава) ...
465603
  Козак Ю.Г. Етнокультурні особливості міжнародних економічних відносин: глобальні виклики / Ю.Г. Козак, О.В. Сулим // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 19-27. – ISSN 2313-4569
465604
  Гапченко О.А. Етнокультурні особливості семантики зоонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 79-83. – ISBN 966-8188-07-1
465605
  Моісеєнко О.Ю. Етнокультурні особливості символізації фауни в англомовній картині світу народів Східної Африки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 332-342. – Бібліогр.: Літ.: Літ.: с. 341-342;
465606
  Маркелова А. Етнокультурні особливості солярних образів в англійських перекладах поезії українських шістдесятників // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 255-266. – ISBN 978-617-7480-12-8
465607
  Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 234 л. + Додатки : л. 197-234. – Бібліогр.: л. 169-196
465608
  Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
465609
  Громик Л.І. Етнокультурні особливості сучасної вітчизняної реклами: проблема національного характеру // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 11-12
465610
  Пирогов В. Етнокультурні паралелі японських асиметричних паремій в західноєвропейському контексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Ідентифікація японських асиметричних паремійніх одиниць і розгляд способів їх семантичної інтерпретації в різносистемних мовах пов"язаний з виокремленням паремійного інваріанта, який відповідає логіко-семіотичному ядру паремії. Незалежно від ...
465611
  Маргулов А.Х. Етнокультурні прагнення ассирійців України у 1920-1930-х роках як знаряддя асиміляційної політики держави // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 199-203. – ISSN 2226-3209
465612
  Вільчинський Ю.М. Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні : Дис... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вільчинський Ю. М.; КУ ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії та історії філософії. – Київ, 1997. – 296 л. – Бібліогр.: л. 271-296
465613
  Вільчинський Ю.М. Етнокультурні проблеми філософії мови Олександра Потебні : Автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Вільчинський Ю.М. ; КУ. – Київ, 1997. – 38 с.
465614
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 244 л. – Бібліогр.: л. 197-244 та в підрядк. прим.
465615
  Герасим П.В. Етнокультурні процеси в античних містах-державах Північного Причорномор"я в VI - I ст. до н.е.: історіографія проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Герасим Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
465616
  Шостак М. Етнокультурні процеси в Київській Русі у дослідженнях сучасних українських вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 142-145. – ISBN 978-966-439-357-4
465617
  Власов Володимир Петрович Етнокультурні процеси в Криму у III ст. до н.е. - IV ст. н.е. (на матеріалі ліпної кераміки) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.04 / Власов Володимир Петрович; НАНУ. Ін-т археології. – К., 1999. – 24л.
465618
  Баран В. Етнокультурні процеси в період Києво-Руської держави // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 6-24. – ISSN 2313-8505
465619
  Леньо П. Етнокультурні процеси в середовищі українців Мраморщини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-46. – ISSN 0130-6936
465620
   Етнокультурні процеси в Україні // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 322-542
465621
  Малець Н.Б. Етнокультурні процеси Закарпатської України в перші роки визволення (жовтень 1944 - червень 1945 рр.) // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 149-164. – ISBN 978-966-2075-11-3
465622
  Рудь М. Етнокультурні процеси на території Західного Помор"я у V–Х ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 29-35


  Стаття присвячена аналізу процесу заселення слов"янами території Західного Помор"я та їх етнокультурному розвитку у VI-X ст. Статья посвящена анализу процесса заселения славянами территории Западного Поморья и их этнокультурному развитию в VI-X ...
465623
  Столярова А.А. Етнокультурні реалії у творах Тараса Шевченка як проблема українсько-новогрецького перекладу (на матеріалі поезій "Сон (Комедія)" і "Три літа" та їх новогрецьких перекладів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 409-419
465624
  Індиченко Г.В. Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.05 / Ганна Володимирівна Індиченко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
465625
  Індиченко Ганна Володимирівна Етнокультурні реконструкції ранньопервісного суспільства України (40-10 тис. років тому) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Індиченко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 215 л. – Бібліогр.: л.172-215
465626
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (67). – C. 88-107. – ISSN 2413-7065
465627
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Володимира Барана / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (68). – C. 41-61. – ISSN 2413-7065
465628
  Фігурний Ю. Етнокультурні та етногенетичні студії Леоніда Залізняка (1973—1991) / Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (69). – C. 38-54. – ISSN 2413-7065
465629
  Фігурний Ю.С. Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Фігурний Ю. С. ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – 156 с. – Бібліогр.: с. 140-155 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1723442 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора монографії. 13.11.2018 р. Підпис.
465630
  Терпиловський Р. Етнокультурні та соціально-економічні процеси у слов"ян півдня Східної Європи у другій половині І тис. н. е. // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 225-235. – ISBN 966-02-4003-1
465631
  Любіцева О. Етнокультурні традиції природокористування як ресурс рекреаційно-туристичної діяльності / О. Любіцева, С. Романчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-12. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Поставлено проблему використання традицій природокористування в туризмі. There are proposed the Problem use traditional of nature in tourism.
465632
  Шевель А.О. Етнокультурні традиції ставлення українського народу до природи // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 433-447
465633
  Халілова Л.С. Етнокультурні традиції як національний чинник // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 232-233
465634
  Веліулаєва Е.І. Етнокультурні традиції як основа самоідентифікації кримських татар (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.04 / Веліулаєва Ельвіра Ісметівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
465635
  Моздір В.В. Етнокультурні трансформації на Поділлі кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.: історіографія питання // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 363-382. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
465636
  Денисюк Ж.З. Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2226-3209
465637
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
465638
  Шевель А.О. Етнокультурні чинники екобезпечного розвитку України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Шевель Анжеліка Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 192 л. – Бібліогр.: л. 173-192
465639
  Чирков О. Етнокультурні явища на сторінках атласу історії української державності // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 114-123. – ISSN 2413-7065
465640
  Дятленко Т. Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Т.Г. Шевченка)
465641
  Дятленко Тетяна Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах : (на прикладі життя і творчості Григора Тютюнника) / Дятленко Тетяна, Москаленко Тетяна
465642
  Файзулліна Г.С. Етнокультурологічні виміри українського філософського роману : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Файзулліна Ганна Станіславівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назв.
465643
  Качкан В. Етнокультурологічні концепти Богдана Бори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 172-192
465644
  Гусля Л. Етноландшафт і його експлікація в італійських, німецьких та українських народних піснях // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Кононенко В.І., Комар В.Л., Бунчук Б.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 14/15 за (2017-2018) р. – С. 81-87. – ISSN 2222-5242
465645
  Цветковски В. Етнолингвистички особености на турските лексички заемки во колоквиjалниот македонски jазик во Битола = Ethnolinguistic features of the turkish loan words in the colloquial macedonian language in Bitola / Владимир Цветковски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 107 с. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-608-203-194-1
465646
  Нікульшина Т.М. Етнолінгвальні особливості перцепції ірреального англійською та українською спільнотами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 72-79. – Бібліогр.: Літ.: С. 78-79 ; 26 поз.
465647
  Шарманова Н.М. Етнолінгвістика : [навч. посібник для студентів ф-ту укр. філології] / Н.М. Шарманова ; [за ред. Ж.В. Колоїз]. – Кривий Ріг : НПП АСТЕРІКС, 2015. – 190, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155-177
465648
  Дядищева-Росовецька Етнолінгвістика в інтерпретації Є. Бартмінського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 65-72.


  У статті критично аналізуються погляди на предмет і завдання етнолінгвістики відомого польського лінгвіста і фольклориста Єжі Бартмінського. Автор наголошує на необхідності враховувати в етнолінгвістичних дослідженнях сувереннність фольклору як виду ...
465649
  Руда Н.В. Етнолінгвістика та неогумбольдтіанство // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 52. – ISBN 978-966-439-983-5
465650
  Ебубекіров С.У. Етнолінгвістична диференціація кримських татар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Етнокультура сучасного Криму. – С. 17-18. – (Історія ; вип. 67). – ISSN 1728-3817


  В статті автор досліджує не лише лінгвістичну ситуацію серед кримських татар, але й проблеми етногенезу цього народу. Ці проблеми тісно пов"язані між собою. На формування кримськотатарського народу вплинуло багато етнічних чинників, в результаті чого ...
465651
  Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії : дис. ... канд. психологічних наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 339 с. – Додатки: л. 188-339. – Бібліогр.: л. 167-187
465652
  Грищук Е.Ю. Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Грищук Елісо Юріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 15 назв
465653
  Жовта Н.М. Етнолінгвістична концепція М.І. Толстого і сучасна лінгвофольклористика / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 73-76. – ISBN 978-2-919320-34-9
465654
  Денисова С.П. Етнолінгвістична специфіка полікультурних суспільств // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 74-78. – ISBN 966-594-420-7
465655
  Жовта Н.М. Етнолінгвістична теорія В.В. Жайворонка / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 77-85. – ISBN 978-2-919320-34-9
465656
  Котович В. Етнолінгвістичний аспект вивчення ойконімікону України // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 48-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
465657
  Руденко С. Етнолінгвістичний аспект дослідження термінів сакрального харчування // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 106-111.
465658
  Каракевич Р. Етнолінгвістичні витоки лінгвокультурології / Р. Каракевич, О. Юзьвяк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 52-55. – ISSN 2308-4634
465659
  Олешко А.П. Етнолінгвістичні дослідження А.Л. Метлинського і формування східноукраїнської фольклористичної школи // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С. 49-57. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
465660
  Данилюк Ніна Олексіївна Етнолінгвістичні дослідження у другій половині XX - на початку XXI століть і вивчення мови фольклору


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення мовної особистості. Заторкнуто питання актуалізованих лексиконів, що репрезентують вербальну "сітку" індивідуальної картини світу. Виявлено своєрідність трирівневої системи дослідження мовної особистості ...
465661
  Нахапетова О. Етнолінгвістичні особливості номенів онук, онука в сучасній українській мові // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 154-158. – (Серія "Філологічні науки")
465662
  Гримич М. Етнолінгвістичні підходи до вивчення сороміцького фольклору // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 133-136
465663
  Довбня Л. Етнолінгвістичні студії Олени Курило / Л. Довбня, Т. Товкайло // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 54-61. – ISBN 978-617-639-227-9
465664
  Дмитрасевич Н. Етнолінгвістичні традиції давньогрецької антропонімічної системи на основі творів Горація // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 78-85. – ISSN 2078-340X
465665
  Марфіна Ж. Етнолінгвокультурний зміст українських паремій із семантичним компонентом "спорідненість" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, І. Вихованець, П. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (50). – С. 51-60. – ISSN 1682-3540
465666
  Конта Р.М. Етнологічна діяльність Зенона Кузелі в Науковому товаристві ім. Шевченка: дорадянська історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 89-92
465667
  Конта Р. Етнологічна діяльність Федора Вовка: радянська історіографія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 29-35


  У статті розглядається питання дослідження в радянській історіографії етнологічної діяльності відомого українського вченого Федора Вовка. В статье рассматривается вопрос исследования в советской историографии этнологической деятельности известного ...
465668
  Перегінчук Т. Етнологічна концепція "екологічного виховання" у контексті педагогічної системи "добрих справ" (На основі діяльності одеської станиці НСОУ "Пласт") // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 96-111. – ISSN 2312-6825
465669
  Телегуз А. Етнологічна концепція етнотворення українців / А. Телегуз, В. Лущай // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 193-198
465670
  Двойних К.Є. Етнологічна модель міжнародної економічної інтеграції: визначення ключових параметрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 51-54. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
465671
  Конта Р. Етнологічна наукова спадщина Зенона Кузелі: сучасна вітчизняна історіографія ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається питання дослідження в сучасній вітчизняній історіографії ХХІ століття проблеми етнологічних наукових здобутків Зенона Кузелі. An article deals with a problem of research in modern domestic historiography of ХХI century of ...
465672
  Масненко В.В. Етнологічна складова методології наукового досвіду М. Грушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 6. – С. 18-26. – (Соціально-гуманітарні науки)
465673
  Скляр В. Етнологічна складова сучасного українознавства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 44-51


  Центр українознавства та українознавчі дослідження вчених Київського університету: В. Борисенко, Я. Калакури, В. Капелюшного, П. Кононенка, В. Крисаченка, Л. Масенко, М. Обушного, Г. Півторака, В. Піскуна, А. Погрібного, С. Сегеду та ін.
465674
  Лагунова О. Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 94-99


  У статті досліджується сучасний різноманітний історіографічний матеріал, створений на основі етнологічної діяльності професора Агатангела Кримського – видатного сходознавця та філолога, історика та українського патріота, одного з засновників ...
465675
  Хайирсевер Б. Етнологічна специфіка традиційної ляльки соганли // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 84-89


  У Туреччині, у регіоні Кайсері, біля невеличкого містечка Йешільхісар, у селі Соганли, жінки виготовляють із тканини ляльок, котрі є традиційним подарунком на весілля. Мати дарує ляльку дочці чи майбутній невістці. Саме через це назва цього маленького ...
465676
  Гончар Г. Етнологічна творчість К.Г. Гуслистого: історіографія проблеми // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 59-60
465677
  Гаук А. Етнологічна типологія сакрального простору ранніх слов"ян (за матеріалами культових об"єктів Східної Європи VIII–X ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 90-96


  У статті надана етнологічна типологія об"єктів, що мали ознаки сакрального простору у свідомості ранніх слов"ян. В статье дана этнологическая типология объектов, которые имели признаки сакрального пространства в сознании древних славян. The article ...
465678
  Мушкетик Л. Етнологічне дослідження потрійного кордону в Угорщині // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 87-91. – ISSN 2313-8505
465679
  Двойних К.Є. Етнологічний вимір господарського проекту в умовах сучасної світової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 6-13. – ISSN 1993-0259
465680
  Конта Р. Етнологічний науковий доробок Михайла Грушевського в історіографічних оцінках // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 155-167. – ISBN 978-966-02-7872-1
465681
  Чирков О. Етнологічний складник концепції Володимира Барана про походження слов"янської етнічної спільноти й українців / О. Чирков, О. Шакурова // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 127-136
465682
  Сенько І. Етнологічні аспекти "Петербурзьких повістей" ("Невський проспект", "Ніс") Микола Гоголя // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 183-187
465683
  Сенько І. Етнологічні аспекти роману Івана Чендея "Птахи полишають гнізда" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 142-147.
465684
  Двойних К.Є. Етнологічні виміри прогнозного потенціалу ринкових відносин у сучасній світовій економіці // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 1. – С. 6-12. – ISSN 1993-0259
465685
  Конта Р.М. Етнологічні дослідження в науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія / Ростислав Конта. – Київ : VADEX, 2014. – 454, [1] с. – Бібліогр.: с. 357-454 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-20-2
465686
  Зайцева З.І. Етнологічні дослідження в НТШ: від становлення до системності (1892—1914) // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 223-228


  Досліджено наукову і видавничу діяльність Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка у час головування в ньому М. Грушевського. За головування у ньому М. Грушевського (1897-1913 рр.) Товариство піднялося за своєю структурою, ...
465687
  Драненко Г. Етнологічні дослідження в романах Анні Ерно // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 55-61
465688
  Скрипник Г. Етнологічні і національно-ідентифікаційні візії вченого: до 170-річчя від дня народження Хведора Вовка // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 5-18. – ISSN 0130-6936


  У розвідці йдеться про наукові здобутки Хв. Вовка (КУ) в царині народознавства, про його новаторські студії зі сфери соціального і побутового життя, окремих галузей виробництва, народної орнаментики, церковного будівництва, сімейної обрядовості, ...
465689
  Гуржій О.І. Етнологічні осередки України в 20-х - на початку 30-х років 20 ст. : Нарис діяльності / О.І. Гуржій, М.Б. Парахіна; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 248с. – ISBN 966-02-3110-5
465690
  Карацуба М.Ю. Етнологічні розвідки Хорватської академії наук і мистецтв: до історії дослідження жанрології // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 58-66. – ISBN 966-02-2984-4
465691
  Брехунець Н. Етнологічні та етнокультурні студії Леоніда Залізняка: історіографічний дискурс // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
465692
  Кириченко Ю. Етнологічні та фольклористичні погляди М.С. Грушевського (на матеріалах "Історії української літератури") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 63-66


  Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад праць М.С. Грушевського з огляду етнологічної науки, а саме на прикладі "Історії української літератури" показано внесок вченого у розбудову української етнології. Статья посвящена рассмотрению ...
465693
  Тиводар М. Етнологія : Навч. посібник для студ. іст. фак-ту / М. Тиводар; МОНУ; УжДУ. – Ужгород, 1998. – 578с. – ISBN 966-7400-00-01
465694
  Хоменко М.М. Етнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 136-137. – ISBN 966-642-073-2
465695
  Тиводар М.П. Етнологія : Посібник для студ. гуманітарних фак-тів вищ. навч. закл. / М.П. Тиводар. – Львів : Світ, 2004. – 624с. – ISBN 966-603-312-7


  Досліджено місце етнології у системі гуманітарних наук, охарактеризовано джерела, методи і методики дослідження, розкрито шляхи її формування як самостійної науки, проаналізовано школи, напрями тощо
465696
  Кафарський В.І. Етнологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Кафарський, Б.П. Савчук; МОНУ; Прикарпатськ. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. – ISBN 966-364-230-0
465697
  Юрій М.Ф. Етнологія : навчальний посібник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор, 2006. – 360 с. – ISBN 966-8379-12-8
465698
  Хоптяр Ю.А. Етнологія : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2-е вид., переробл. і допов. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2008. – 157, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
465699
  Капелюшний В. Етнологія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 255-264. – ISBN 978-966-06-0538-1
465700
  Тиводар М.П. Етнологія : навч. посіб. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. / Михайло Тиводар. – Вид. 3-є, випр. і допов. – Ужгород : Гражда, 2010. – 499, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 497-499. – ISBN 978-966-8924-62-0
465701
  Хоптяр Ю.А. Етнологія : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Кам"янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-1638-08-1
465702
  Ігнатенко І.В. Етнологія для народу : [cвята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірування українців] / Ірина Ігнатенко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 319, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Етнологія для народу. Свята. Традиції. Звичаї. Обряди. Прикмети. Вірування українців. – Бібліогр.: с. 305-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-0522-2
465703
   Етнологія для студентів напряму підготовки 0303 "Історія" спеціальності 6.030300 "Історія" заочної форми навчання : навч.-метод.посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії та філософії, Каф. всесвіт. історії ; [уклад. С.І. Гальченко]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 59, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-59. – ISBN 978-966-353-185-4
465704
  Момот Т. Етнологія міста в Україні: становлення та історія // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 19-24. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена розвитку етнології міста в українських гуманітарних студіях. Виділяються основні етапи становлення містознавчих досліджень: розкриваються особливості функціонування урбаністики в період ренесансу української етнології 1920- 1930-х ...
465705
  Борисенко М. Етнологія міста як перспективний напрямок українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 102-107


  У статті розглядається процес становлення і розвитку міської етнології як окремого напряму наукових досліджень. Автор показує вплив політичних чинників на формування міської етнології в Радянській Україні в 1920-50-х роках. Описано наукову атмосферу, ...
465706
  Борисенко М. Етнологія міста. Методика та методологія дослідження // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 292-309. – ISBN 978-966-2241-22-8
465707
  Филипович Л.О. Етнологія релігії : теоретичні проблеми : вітчизняна традиція осмислення / Людмила Филипович. – Київ, 2000. – 333 с. – ISBN 966-7569-17-9
465708
  Леньо П. Етнологія Словаччини (Періодизація та історіографія) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.90-96. – ISSN 0130-6936
465709
  Борисенко М. Етнологія сучасності в Україні: досвід та уроки радянського періоду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (354), березень - квітень. – С. 23-31. – ISSN 0130-6936
465710
  Пирогова-Таран Етнологія та/чи історична антропологія . // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 119-124. – ISSN 0130-5247
465711
  Лозко Галина Етнологія України : Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Лозко Галина. – Київ : АртЕк, 2001. – 304с. – ISBN 966-505-057-5
465712
  Лозко Г. Етнологія України : Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект / Галина Лозко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : АртЕк, 2004. – 304с. – ISBN 966-505-057-5
465713
  Хрящевська Л.М. Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Хрящевська ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії, політології та права. – Стер. вид. – Херсон : Гельветика, 2020. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-172. – ISBN 978-966-916-328-8
465714
  Журавель І. Етнологія Черкаського краю - унікальна колекція скарбів душі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 81. – ISSN 0131-6788
465715
  Вілков В.Ю. Етнологія як наука та навчальна дисципліна // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 448-500. – ISBN 978-966-439-469-4
465716
   Етнологія. Фольклористика = 4International congress of Ukrainian studies : 4 Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26-29 серпня: доповіді та повідомлення. – Одеса, Київ : Видавництво Асоціації етнологів. – ISBN 966-95068-1-9
Книга 1. – 2001. – 523с.
465717
  Глушко М. Етнологія: дефініції і предмет студій в НТШ (кін. XIX - 30-ті XX ст.) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 707-714. – ISSN 1028-5091
465718
  Серебрякова О. Етнолокальні варіанти деяких календарних ворожінь : мантичні дії з дровами в зимовій обрядовості українців // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 630-651. – ISSN 1028-5091
465719
  Балановський Я.М. Етномаргінальна субкультура - форма виявлення кризового стану суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 22-36. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
465720
  Задорожна С.В. Етномаркованість емоційної домінанти у творчості Т. Шевченка і Г.Тютюнника // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 18-22
465721
  Павлов К.В. Етноменеджмент як складова частина етноекономіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 32-41. – ISSN 2306-546X
465722
  Козлов Є.В. Етноменталітет філософа та соціокультурна реальність: штрихи до психологічного портрета М.O.Бердяєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 123-126. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню певних етноментальних характеристик М.О. Бердяєва та їх місця у формуванні його світоглядної позиції. На основі результатів дослідження зроблено спробу дати пояснення деяким суперечливим рисам особистості філософа. The ...
465723
  Комінярська І. Етноментальна модель героя - alter ego автора (за романом Уласа Самчука "Волинь") // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 153-159
465724
  Лавриненко С. Етноментальний аспект порівняльних конструкцій у романі Панаса Мирного "Повія" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 109-113. – ISSN 0320-3077
465725
  Яблонська О. Етноментальний образ москаля в українській літературі дошевченківського періоду: чужий/свій серед українців // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 236-240
465726
  Соколова А. Етноментальні константи портрета Поліщука в художньому просторі роману Володимира Лиса "Століття Якова" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 28-33. – ISSN 0236-1477
465727
  Доній Н.Є. Етноментальність як "ядро" сучасних національних культур // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.13-16. – (Філософські науки)
465728
  Мікловда В. Етноменшини Закарпаття в умовах становлення ринкових відносин : Соціологічні проблеми в практиці управління / В. Мікловда, М. Пітюлич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 74-81. – ISSN 0131-775Х
465729
  Цяо Цжи Етномистецька компетентність особистості: зміст і структура феномену // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 20-24. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
465730
  Паранько Н.П. Етномистецька спадщина Домініка Де ля Фліза в дизайні сучасного одягу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Паранько Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2019. – 28 с. – Бібліогр.: 13 назв
465731
  Плахотнюк В.Г. Етномистецькі виміри популярної музичної культури в Україні другої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Плахотнюк В.Г. ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
465732
  Шимоняк К. Етноміфологеми моря та сонця як складові поняття долі у творчості Івана Ірлявського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 134-137
465733
  Мельник Є. Етномовна доісторія карпатського Підгір"я / Євген Мельник. – Дрогобич : Коло, 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 106-111
465734
  Ткаченко С. Етномовна ідентичність студентської та учнівської молоді Харкова на початку XXI ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 238-240. – ISBN 978-966-439-357-4
465735
  Тищенко К.М. Етномовна історія прадавньої України / Костянтин Тищенко ; КНУТШ, Лінгвістичний музей. – Київ : Аквілон-Плюс, 2008. – 480 с. : 75 карт., 167 іл. – ISBN 978-966-2172-02-7
465736
  Фаріон І.Д. Етномовна карта Галичини у складі Польського королівства: протистояння і утвердження українців // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 447-455. – ISBN 978-966-428-305-9
465737
  Тупиця О. Етномовна картина світу поетичного тексту / О. Тупиця, Л. Зімакова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 83-90. – ISSN 2075-1486
465738
  Михальчук О.І. Етномовна самоідентифікація та вибір мови // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 85-91. – ISBN 978-966-1673-17-4
465739
  Пономарьова І. Етномовна ситуація серед греків українського Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 59-62
465740
  Кобчинська О.І. Етномовна специфіка семантики стихій природи у фразеологічних одиницях української та французької мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 60-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 65; 9 поз.
465741
  Семко В.Л. Етномовний вимір українсько-російських етнополітичних відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 220-231


  Аналізується мовна площина українсько-російських етнополітичних відносин у пострадянську добу, її сучасний стан, тенденції розвитку та фактори, що впливають на неї. Ключові слова: українська мова, російська мова, регіони, суспільство. Анализируется ...
465742
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та іхніх українських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Головач У.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
465743
  Головач Уляна Володимирівна Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матеріалі давньогрецьких трагедій та їхніх українських перекладів) : Дис...канд. філологічних наук: 10.02.16 / Головач Уляна Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 177 л. – Бібліогр.: л. 161-177
465744
  Скляр В. Етномовний склад населення України: наслідки російщення // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 31-41. – ISSN 0130-6936
465745
  Сприса О. Етномовні домінанти кодування смислу в дзеркалі кросвордів (україно-арабомовні паралелі) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 78-86. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
465746
  Скляр В.М. Етномовні процеси в українському просторі: 1989-2001 рр. / Володимир Скляр ; КНУТШ. – Харків : Ексклюзив, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-2166-03-3
465747
  Мазуренко А. Етномузикознавець та усна традиція: труднощі перекладу музичного тексту // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 202-207


  "...В статті розглядається питання трансформації музичного тексту автентичної музики в процесі його перекладу на «мову» аналітичного апарату етномузикознавця. Піднімаються проблеми співвідношення західноєвропейської академічної та української ...
465748
  Руда Тетяна Етномузикознавча школа Софії Грици / Руда Тетяна, Широкова Наталія // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 8-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
465749
  Чуркіна В.Г. Етномузикологічні та історіософські погляди Софії Грици: їх утілення в слов"янському світі // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 273-281. – ISBN 966-02-2984-4
465750
  Скаженик М.В. Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Скаженик Маргарита Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
465751
  Фігурний Ю. Етнонацієтворча діяльність гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 26-31
465752
  Іванов І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування і консолідації української політичної нації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про проблему етнічної та політичної ідентичності в Україні. This article is about problem of Ukrainian ethnic and political identification.
465753
  Обушний Микола Іванович Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації : Автореф... доктора політичн.наук: 23.00.05 / Обушний Микола Іванович; НАН України. Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 1999. – 34л.
465754
  Лойко Л.І. Етнонаціональна ідентичність і міфологія національної ідеї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С.20-23
465755
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
465756
  Трохименко О.О. Етнонаціональна ідентичність німців в контексті міграційних процесів другої половини ХХ - початку ХХІ століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Трохименко Олександра Олесандрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 228 арк. – Додатки: арк. 222-228. – Бібліогр.: арк. 172-221
465757
  Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність: концептуальний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  В статті проводиться аналіз змісту і структури етнонаціональної ідентичності, обгрунтовується концепція та доцільність її використання при розробці етнонаціональної політики в Україні на сучасному етапі.
465758
  Якубова Л.Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / Лариса Якубова ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 108, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Студії з регіональної історії : Степова Україна). – ISBN 978-966-02-7438-9
465759
  Кульчицький С. Етнонаціональна карта України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 11-16
465760
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 190 л. – Бібліогр.: л. 162-190
465761
  Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
465762
  Ференц П. Етнонаціональна орієнтація українців Закарпаття в 20-30-ті роки 20 століття / Петро Ференц. – Мукачево : Карпатська вежа, 2005. – 214с. – ISBN 966-2673-38-Х
465763
  Газізова О.О. Етнонаціональна особливість сучасного Криму: українознавчий вимір // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 479-487
465764
  Вітман К.М. Етнонаціональна політика Білорусі щодо національних меншин: системний конфлікт влади та національних меншин (на прикладі інцинденту навколосоюзу поляків Білорусі) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 656-664. – ISSN 1563-3349
465765
  Рафальський О. Етнонаціональна політика в Незалежній Україні: концепції та практики // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 97-232. – ISBN 978-966-02-8820-1
465766
   Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 485, [2] с. – На обкл. зазнач. також: Історія укр. націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-428-305-9
465767
  Тхань Тхань Зай Етнонаціональна політика держави як фактор стабілізації в"єтнамського суспільства : Автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Тхань Тхань Зай; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
465768
  Устименко В. Етнонаціональна політика партії більшовиків в Україні у 1917 - 1920 роках // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 284-307. – ISBN 978-966-02-6038-2
465769
  Воропаєва Т. Етнонаціональна проблематика в дослідженнях науковців і випускників Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-41. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано становлення етнонаціональної проблематики в наукових дослідженнях науковців та випускників Київського університету. The becoming of ethnonational problematic in the scientific researching works in Kyiv university is analysed.
465770
  Коломієць Т.В. Етнонаціональна проблематика у поглядах представників української діаспори // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 22-30. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
465771
  Кожолянко Г. Етнонаціональна своєрідність українців-русинів Буковини : історія, сучасні аспекти проблеми // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0130-6936
465772
  Стрельчук Н.В. Етнонаціональна ситуація в республіці Македонії (90-ті роки XX століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  На прикладі розвитку полі етнічного суспільства в Республіці Македонія розглянуто складну та багатоаспектну проблему стосунків етнічної більшості та етнічної меншини. Простежено зміни в етнічному складі населення Македонії, а також вплив різних ...
465773
  Калакура О.Я. Етнонаціональна складова консолідації суспільства // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 299-319. – ISBN 978-966-02-8821-8
465774
  Якубова Л. Етнонаціональна специфіка Донбасу // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 229-244
465775
  Обушний М. Етнонаціональна стабільність у контексті національної безпеки // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 187-188


  "Нещодавно видавництво «Ліра» (м. Ужгород 2016 р. 462 с.) опубліковало монографію С.А. Асланова «Етнонаціональна стабільність держави: політикоправовий аналіз», у якій етнополітичну стабільність в Україні позиціоновано у широкому політологічному ...
465776
   Етнонаціональна структура українського суспільства : Довідник / В.Б. Євтух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова; КНУТШ; Фак. соціології та психології. – Київ : Наукова думка, 2004. – 344 с. – ISBN 966-00-0360-9
465777
  Бородінов В.Д. Етнонаціональна структура українського суспільства / В.Д. Бородінов, І.І. Сисоєва // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 4 (56). – С. 16-21. – ISSN 1728-3671
465778
  Садовенко С.М. Етнонаціональне виховання дітей та молоді у сучасному українському суспільстві // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 78-85. – ISBN 978-966-651-760-2


  У статті розглядаються теоретичні підстави концепції етнонаціонального виховання дітей та молоді у сучасному світі. Аналізується ситуація, що склалася нині у зарубіжній і вітчизняній культурній сфері з зазначеного питання. Обґрунтовуються провідні ...
465779
  Коляда Ігор Етнонаціональне самоусвідомлення української інтелігенції (на прикладі творчості І. Нечуя-Левицького) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-42. – ISSN 1999-4966
465780
  Дегтеренко А.М. Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов"я : (політологічний вимір) / Дегтеренко Анастасія Миколаївна; МОНУ; Маріупольський держ. гуманітарний ун-т; Ін-т політічних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Маріуполь, 2008. – 208с. – ISBN 966-8605-28-4
465781
  Єршова Л.М. Етнонаціональний аспект історико-педагогічного дослідження виховного ідеалу підросійської України ХІХ - початку ХХ ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 94-101. – ISSN 2075-1478


  Вивчення історичного аспекту національних особливостей виховання осо- бистості перебувало у полі зору багатьох науковців минулого, зокрема В. Антоно- вича, Г. Ващенка, Б. Грінченка, М. Драгоманова, М. Костомарова, С. Русової, І. Франка, Д. ...
465782
  Ротар Н.Ю. Етнонаціональний дискурс Російської Федерації в Автономній Республіці Крим як механізм реалізації політичної стратегії "повернення Криму" // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 87-99. – ISSN 2522-4050


  "Визначено суть та особливості етнонаціонального дискурсу Російської Федерації в АРК як механізму реалізації політичної стратегії «повернення Криму». Встановлено, що його основи кореспондуються з ідеологією російського імперського націоналізму як ...
465783
  Рафальський О.О. Етнонаціональний контекст української історії періоду Другої світової війни (спроба історіографічного узагальнення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 56)


  Аналізується стан вивчення історії Другої світової війни в етнонаціональному аспекті.
465784
  Шамборовська О. Етнонаціональний конфлікт: основні підходи до визначення та класифікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-129. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
465785
   Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – Київ, 1993. – 800с. – ISBN 5-7702-0586-5
465786
   Етнонаціональний світ Придніпров"я : колект. монографія / [С.І. Світленко, С.М. Каюк, З.П. Маріна та ін.]. – Харків : Панов А.М. – ISBN 978-617-7722-75-4
[Ч. 1]. – 2018. – 167, [1] с. : іл., портр. та карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
465787
   Етнонаціональний світ Придніпров"я = The Ethnic-national worid of the Dnieper Region : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Іст. ф-т. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-981-279-7
[Ч. 2 : Етнонаціональні спільноти часів інкорпорації та модернізації / С.І. Світленко, Н.В. Венгер, В.І. Лазебник, В.Д. Мирончук, О.Б. Шляхов]. – 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
465788
  Богуцька А.Л. Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України протягом 1795-1858 рр.: історіографія та джерельна база проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 23-34. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
465789
  Надолішній П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики : Монографія / П.І. Надолішній; Укр.Акад.держ.управління при Президентові України. Одес.філіал. – Київ : Української академії державного управління при Президентові України, 1998. – 264с. – ISBN 966-7353-33-8
465790
  Червеняк К.Т. Етнонаціональний фактор як об"єкт наукового дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 73-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
465791
  Толочко Д. Етнонаціональний чинник державотворення та формування громадянського суспільства в сучасній Україні // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 122-126
465792
  Бортніков В. Етнонаціональний чинник розбудови національної держави в контексті творчої спадщини В. Липинського / В. Бортніков, Ю. Пивоваров // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 78-81
465793
  Присяжнюк Ю.П. Етнонаціональні аспекти історії ментальностей у новітній російській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 31-38. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
465794
  Сергієнко С.С. Етнонаціональні аспекти освітньої політики в Україні (1917-20-ті роки) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 24-32.
465795
  Лавренюк О.О. Етнонаціональні особливості українського вбрання : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лавренюк Ольга Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
465796
  Слющинський Богдан Етнонаціональні особливості українського Приазов"я: історичний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 166-174. – ISSN 1563-3713
465797
  Рафальський О.О. Етнонаціональні процеси 20-30-х рр. в Україні в історіографії 90-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-55. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізується новітня історіографія етнонаціональних процесів 20-30-х рр. в Україні, висвітлено нові підходи до дослідження правового статусу національних меншин, причин і наслідків порушення прав і свобод громадян за етнічними ознаками в добу ...
465798
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Панасюк Л.В.; КУ ім.. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
465799
  Панасюк Леонід Валерійович Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. : Дис....канд.істор.наук:07.00.01 / Панасюк Леонід Валерійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 253л. + Додатки: л.215-253. – Бібл.: л.186-215
465800
  Левітас Ф.Л. Етнонаціональні процеси в Україні в умовах національно-демократичної революції 1917-1920 рр.: історичний досвід і сучасність / Ф.Л. Левітас, В.О. Котюк // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 321-325
465801
   Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 2001. – 424с. – ISBN 966-522-122-1
465802
  Наулко В. Етнонаціональні процеси серед білорусів України // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 18-22


  В статті розглядаються українсько-білоруські взаємини в сфері культури та побуту.
465803
  Роздайбіда Л. Етнонаціональні процеси у формуванні державної політики України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 209-212
465804
  Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об"єднань українського села (20-30 рр. XX ст.) : монографія / М.А. Журба. – Київ : Науковий світ, 2002. – 456 с. – Бібліогр.: с. 388-454. – ISBN 966-675-116-X
465805
  Поплавська А.В. Етнонаціональні традиції у культурі харчування українців XVII-XIX ст. // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 2226-0285
465806
  Цимбалюк Н. Етнонаціональні характеристики культурного дозвілля // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 28-38.
465807
  Солдатенко В.Ф. Етнонаціональні чинники і проблеми національних меншин у концепції і практичному досвіді Української революції (1917-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 351-365
465808
  Хаялі Р.І. Етнонім "кримські татари" : генеза та еволюція національної самосвідомості в контексті державної політики СРСР (1944-1991 рр.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 27/28. – С. 129-139. – ISSN 1682-671Х
465809
  Воропаєва Т. Етнонім "Україна" як консолідаційно-згуртувальний концепт: етнопсихолінгвістичний аналіз // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 119-125. – ISBN 966-7060-92-6
465810
  Якимович-Чапран Етнонім москаль як компонент українських фразем і паремій: лінгвокультурний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 200-210. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
465811
  Бушаков В.А. Етнонім черекес ( до семантичної типології етнонімів ) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 44-50. – ISSN 1682-671Х
465812
  Бушаков В.А. Етноніми бурят та баргут і етнонімічний топонім баргуджін-токум (до семантичної типології етнонімів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 71-75. – ISSN 1608-0599
465813
  Бушаков В.А. Етноніми тунгуси, евени та евенки (до семантичної типології етнонімів) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 123-125. – ISSN 1608-0599
465814
  Пухальська Г. Етноніми Яра Славутича в контексті поглиблення мовної компетенції студентів технічних ВНЗ // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 277-286. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
465815
  Бушаков В.А. Етноніми, похідні від назв держав (до семантичної типології етнонімів) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С.11-24. – Бібліогр.: С. 22-24. – ISSN 1682-671Х
465816
  Пономаренко В.П. Етноніміка счасних європейських мов і проблема національних стереотипів // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 11-19. – ISSN 0027-2833
465817
  Паславський І. Етнонімічне розмежування між українцями й білорусами в українській суспільній думці кінця XVI - першої половини XVII століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 602-606. – ISSN 2223-1196
465818
  Бушаков В.А. Етнонімічний термін остяк // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 101-103. – ISSN 1608-0599
465819
  Стрижак О.С. Етнонімія Геродотової Скіфії / О.С. Стрижак. – Київ, 1988. – 219 с.
465820
  Мартинюк О.А. Етнооб"єднавчі та етнороз"єднавчі процеси в етногенезі слов"ян на території України в другій половині I тис. до н.е. - середині I тис. н.е. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 247-259
465821
  Довжок Т. Етнообрази найближчих сусідів у мультикультурному середовищі (на матеріалі польської літератури українсько-польського пограниччя другої половини ХХ ст.) // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 75-86


  У статті здійснено спробу реконструкції літературних образів націй галицько-подільського регіону, представлених у польській прозі пограниччя
465822
  Литвиненко Т.М. Етнопедагогіка - підгрунтя національного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 143-145. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
465823
   Етнопедагогіка. – К, 1993. – 64с.
465824
  Маєвська Л.М. Етнопедагогіка : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Л.М. Маєвська ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 269-285, в кінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-045-7
465825
  Маєвська Л.М. Етнопедагогіка : навч. посібник / Л.М. Маєвська ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 269-287, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-045-7
465826
  Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посібник / Н.В. Лисенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 718, [2] с. : табл. – Тезаурус: с. 648-715. – Бібліогр. с. 628-647 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-062-7
465827
  Приймас Н.В. Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 98-108. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
465828
  Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 234-237. – ISBN 978-966-439-357-4


  У статті розглядається проблема виховання та навчання молоді в сучасних умовах.Вагомим є те, що національна система освіти повинна базуватися на традиціях народної педагогіки, які виробились нашими предками впродовж століть.Досліджуючи культурне ...
465829
  Ткаченко О.М. Етнопедагогічна компетентність як запорука професійної майстерності сучасного педагога // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 56-60. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
465830
  Абрамова І.Г. Етнопедагогічне виховання студентів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 6-9. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))


  На матеріалі творів І.С. Нечуя-Левицького.
465831
  Воєвідко Л.М. Етнопедагогічні традиції в освітньому просторі вищої школи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 162-163
465832
  Тадєєва Марія Іванівна Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тадєєва Марія Іванівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
465833
  Тадєєва Марія Іванівна Етнопедагогічні традиції виховання у Великій Британії. : Дис... канд. пед.наук: 13.01.01 / Тадєєва Марія Іванівна; Київський держ. лінгвіст. ун-т. – К., 1995. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
465834
  Мельничук Л. Етнопедагогічні традиції подільського гончарства // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.67-70
465835
  Гоцалюк А. Етнопедагогічні функції зимової обрядовості українців Гуцульщини // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 131-135
465836
  Казьмирчук М.Г. Етнополітика : підручник з курсу "Етнополітика" для студ. іст. ф-ту 1 курсу ОКР "Магістр" / М.Г. Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 360, [1] с. – Бібліогр.: с. 347-360. – ISBN 978-966-8126-88-8
465837
  Журба М.А. Етнополітика більшовицького режиму та проблеми народної освіти в Криму (20-30 рр. XX ст.) / М.А. Журба, Г.М. Кондратюк. – Київ : МП Леся, 2005. – 199 с. – Бібліогр.: с. 179-197. – ISBN 966-8126-46-7
465838
  Овчаренко В. Етнополітика в сучасній Україні: проблеми формування законодавчої бази // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 118-123


  У статті на основі політико-етнологічного аналізу розглянуті ключові етапи становлення нормативно-правової бази новітньої України в етнополітичній сфері. В статье на основе политико-этнологического анализа рассмотрены ключевые этапы становления ...
465839
   Етнополітика в Україні : документи та матеріали. – Київ : Фенікс, 1998. – 353, [1] с. – ISBN 5-87534-194-7


  В книзі подаються документи, які відтворюють процес формування етнополітики в Україні з 1917 по 1997 рр.
465840
  Ладний Ю. Етнополітика в Україні 1917-1921 рр.: історико-етнологічний дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 295-307. – ISSN 2524-0137
465841
  Котюк В.О. Етнополітика в Україні на початку національної революції 1917 року // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 326-329
465842
  Котигоренко В. Етнополітика в Україні: варіант стратегії для держави // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 6-28. – ISBN 978-966-02-4630-8
465843
  Євтух В.Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти / В.Б. Євтух. – Київ : Фенікс, 1996. – 216с. – ISBN 5-87534-171-8
465844
  Зварич І.Т. Етнополітика в Україні: регіональний контекст : монографія / Ігор Теодорович Зварич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ наук. ред. М.І. Панчук ]. – Київ : Дельта, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-8797-31-6
465845
  Пірен М.І. Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Пірен ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 408 с. – ISBN 978-966-388-181-2
465846
  Семикрас О. Етнополітика Латвії та Естонії: варіант для України // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.104-109
465847
  Шкляр Л. Етнополітика незалежності // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 62-75. – ISSN 0868-8273
465848
  Гузинець Ю. Етнополітика Угорської республіки щодо закордонних угорців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 264-273. – ISBN 978-966-02-4630-8
465849
  Курас І.Ф. Етнополітика. Історія і сучасність : Статті, виступи, інтерв`ю 90-х років / І.Ф. Курас. – Київ : Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ, 1999. – 656с. – ISBN 966-02-1281-Х
465850
  Малиновська О. Етнополітині аспекти міграційної політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 352-363. – ISSN 2524-0137
465851
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 686-691. – ISSN 1563-3349
465852
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека в Україні: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 753-758. – ISSN 1563-3349
465853
   Етнополітична безпека України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції держави : наук. записка / [В.П. Горбатенко та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 79, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7800-4
465854
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітична безпека: внутрішні виклики в умовах поліетнічності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 271-279
465855
  Дністрянський Мирослав Степанович Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : Дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.02 / Дністрянський М.С.; Львівський нац. ун-т ім.І. Франка. – Львів, 2005. – 485л. + Додатки: л.464-485. – Бібліогр.: л.433-463
465856
  Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Дністрянський М.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 35 назв
465857
  Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики / М.В.Дністрянський; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Літопис; Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 490с. – ISBN 966-7007-60-4
465858
  Вітман К.М. Етнополітична інтеграція на пострадянському просторі:проект Союзу Росії, України та Білорусі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 614-618. – ISSN 1563-3349
465859
  Явір В.А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт : монографія / В.А. Явір ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Логос, 2018. – 467, [1] с. – Бібліогр.: с. 421-467 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7446-26-1
465860
  Білик Б.І. Етнополітична історія України (860-1900 рр.) : Монографія / Б.І. Білик; Київ. нац. торговельно-економічний ун-тет. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 245с. – ISBN 966-629-035-9
465861
  Примуш М. Етнополітична мобілізація як фактор зародження та розвитку етнополітичних конфліктів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 136-141
465862
  Вегеш М.М. Етнополітична реальність Закарпаття (1991-2001рр.) / М.М. Вегеш, М.П. Зан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 182-204. – ISBN 966-628-197-5
465863
  Рафальський О. Етнополітична регіоналізація України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень. – С. 135-147
465864
  Скиба А.В. Етнополітична ситуація в азово-чорноморських степах у другій половині VI ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 3. – С. 33-36. – ISSN 1608-0599
465865
  Вітман К.М. Етнополітична ситуація в Косово: висновки для етнонаціональної політики України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 164-174


  Досліджується сучасна етнополітична ситуація в частково визнаному постдезінтеграційному Косово. Вивчаються основні етнополітичні проблеми держави: становище сербської національної меншини, етнополітичний конфлікт з Сербією. Прогнозується, які ...
465866
   Етнополітична ситуація в Україні. – К, 1993. – 110с.
465867
  Нечаєва-Юрійчук Етнополітична ситуація в Україні: стабільність в умовах викликів // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (226), березень - квітень 2021. – С. 21-25
465868
  Петровський В. Етнополітична складова як суттєвий фактор сучасних українсько-російських взаємин (західні інтерпретації) / В. Петровський, Н. Терес // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 126-130
465869
  Коцур Л. Етнополітична специфіка діяльності Російської Федерації на теренах України у 1990-х рр. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 132-138
465870
  Асланов С.А. Етнополітична стабільність крізь призму теорії політичних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 440-449
465871
  Крисаченко В.С. Етнополітична стабільність України (аналіз справ у кримському регіоні) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 72-94
465872
  Асланов С.А. Етнополітична стабільність: теоретико-методологічні засади дослідження // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 78-88. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Пропонується теоретико-методологічна основа дослідження явища етно- політичної стабільності. Застосування синергетики, системної декомпозиції, методів аналізу та синтезу вказує на те, що об"єкт дослідження є складовим елементом діалектичної ...
465873
  Вацеба Р.М. Етнополітична структура Південного Полаб"я наприкінці VIII – в першій третині Х ст.. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 7-21
465874
  Масненко В. Етнополітична функція української історичної думки у концепції Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 16-24. – ISBN 966-7060-35-7


  Свої думки щодо становлення української національної історіографії М. Грушевський розвинув у ювілейному виступі 2 жовтня 1927 р. у ВУАН з приводу столітнього ювілею "Малороссийских песен" М. Максимовича.
465875
  Ціцуашвілі Н.І. Етнополітичний вимір національної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 320-327
465876
  Кресіна І.О. Етнополітичний вимір національної безпеки України / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 434-439
465877
  Терес Н. Етнополітичний вимір сучасної української історії : [навч. посібник] / Наталія Терес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : [б. в.], 2003. – 84 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60 та в тексті


  У пр. №1698125 напис: Глибокошановному Михайлу Михайловичу з найкращими побажаннями успіхів та благополуччя. Підпис. 23.05.2003 р.
465878
  Горбань Ю.А. Етнополітичний вимір українського націонал-комунізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 9-13. – (Історія ; вип. 49)


  Узагальнюються проблеми політичної правосуб"єктності України на етапі створення СРСР і в перші десятиліття його існування в інтерпретації українського націонал-комунізму.
465879
  Коцур В. Етнополітичний вимір української національної меншини у Придістров"ї // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 550-555. – ISBN 978-617-7009-20-6
465880
  Калакура О. Етнополітичний дискурс наслідків Голодомору 1932-1933 рр. для національних меншин УСРР // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 283-302. – ISSN 2524-0137
465881
   Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / [В.А. Войналович (керівник) та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 510, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8215-5
465882
  Асланов С.А. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 180-187. – ISBN 978-966-02-7635-2
465883
  Асланов С. Етнополітичний конфлікт (гібридна війна на Сході України) як наслідок регіональної етнонаціональної політики // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 14 (394). – С. 2-4. – ISSN 2313-559X
465884
  Кучик О.С. Етнополітичний конфлікт в Шотландії: історія і сучасний стан / О.С. Кучик, І. Чабан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 31-36


  In the past Scotland was an independent country, but it lost its independence after the English conquest. Despite this, the national movement in Scotland does not stop fighting. In 2007 the Scottish National Party won the elections. The SNP promised ...
465885
  Хільчевська І.Г. Етнополітичний конфлікт у Каталонії та його вплив на розвиток туризму / І.Г. Хільчевська, К.Ю. Шалун // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 39-48. – ISSN 2308-135X
465886
  Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров"ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин : монографія / Коцур В.Р. ; [наук. ред. М.І. Панчук]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 180-218. – ISBN 978-966-02-6970-5
465887
  Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров"ї: українсько-молдовські взаємини в гуманітарній сфері // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 421-432
465888
  Єрмаков П.П. Етнополітичний конфлікт: сутність та проблеми визначення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 281-288. – ISBN 966-628-134-1
465889
  Чернова К.О. Етнополітичний менеджмент у феномені національної діаспори // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2007. – № 1 (18). – С. 115-121. – ISSN 1681-116Х
465890
  Терес Н. Етнополітичний простір сучасної України: нові виклики і проблеми (2005–2010 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 97-102


  Стаття присвячена проблемним аспектам в етнополітичній сфері, які особливо загострилися останніми роками в Україні: етнополітичній ситуації в прикордонних областях, набуття подвійного громадянства, державній політиці в етнокультурній сфері. Статья ...
465891
  Євтух В. Етнополітичний ренесанс в Україні та українська діаспора: проблеми взаємодії // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 2
465892
   Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи / Ін-т нац. відносин і політології НАНУ; авт. кол. : І. Курас, Л. Нагорна, В. Євтух. – Київ, 1997. – 212 с.
465893
  Панібудьласка В. Етнополітичний сепаратизм - поняття, зміст, форми і природа // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 306-312. – ISBN 978-966-02-5496-1
465894
  Явір В.А. Етнополітичний статус Криму: передумови реінтеграції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 48-59. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
465895
  Ковач Л.Л. Етнополітичні аспекти соціально-економічної специфіки сучасної Галичини у вітчизняній історіографії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 314-327
465896
  Малиновська О.Ю. Етнополітичні аспекти формування українсько-польського кордону у 1918-1939 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-70. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  Подано короткий огляд процесу формування українсько-польського кордону між двома світовими війнами. Розглядаються маловідомі етапи цього процесу: формування кордонів за "лініями Бертелемі", "Боти" та "Дельвіга".
465897
  Горбань Т.Ю. Етнополітичні вектори української суспільно-політичної думки (початок ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-10. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу програмних документів українських політичних партій початку ХХ ст. зроблено узагальнюючі висновки щодо етнополітичних орієнтацій в українській суспільно-політичній думці зазначеного періоду, показано їхній різновекторний ...
465898
  Красівський О. Етнополітичні виклики національній безпеці України / О. Красівський, Н. Підбережник // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 35-49. – ISSN 2524-0137
465899
  Нечаєва-Юрійчук Етнополітичні виміри євроінтеграційних процесів в Україні // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Буковин. політолог. центр [та ін.] наук. ред. А.М. Круглашов. – Чернівці, 2019. – Т. 16, тематич. вип. : Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз. – С. 144-155. – ISSN 2309-7760
465900
  Крисаченко В.С. Етнополітичні виміри українсько-молдавських відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 311-317
465901
  Горбань Т. Етнополітичні відносини в Криму у козацьку добу української історії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 7-10


  Розглядаються особливості етнонаціональної політики Кримського ханства і татарсько-українських відносин зокрема у названий період вітчизняної історії.
465902
  Горбань Ю.А. Етнополітичні відносини в Україні на етапі утвердження радянської влади / Ю.А. Горбань, Т.Ю. Горбань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-38. – (Історія ; вип. 42)


  На основі сучасних методологічних підходів в статті простежується складний комплекс проблем, що виникли у відносинах між політичною владою і національними меншинами на етапі становлення радянської форми української державності
465903
  Алєксєйченко О.В. Етнополітичні конфлікти в регіоні Південного Кавказу: історико-політичні передумови // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 61-69. – ISSN 2308-6912


  Дослідження історичних витоків і політичного підґрунтя етнополітичних конфліктів на Південному Кавказі, наслідком чого стала втрата Грузією юрисдикції над територіями абхазької і південно-осетинської автономій, а Азербайджану над Нагірним Карабахом, ...
465904
   Етнополітичні конфлікти у посттоталітарному просторі : [збірник статей]. – Київ : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1999. – 278, [2] с. – Текст кн. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 280. – ISBN 966-7508-20-Х
465905
  Андрєєва К.І. Етнополітичні конфлікти: сутність та шляхи врегулювання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – C. 3-5
465906
  Кривицька Олена Етнополітичні маркери міжрегіонального дистанціювання в Україні // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
465907
  Рудакевич О. Етнополітичні орієнтації сучасних українських партій // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 149-154
465908
  Гудзь В.В. Етнополітичні причини голоду 1932-1933 рр. в Україні: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 7. – С. 59-61. – ISBN 978-966-493-834-8
465909
  Штепа С.О. Етнополітичні проблеми Криму: роль Верховної Ради України в їх розв"язанні : Монографія / С.О. Штепа; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 124с. – ISBN 966-594-683-8
465910
  Коцур В. Етнополітичні процеси в Україні другої половини 1990-х рр.: детермінанти політичного, соціокультурного життя країни, що повертається до Європи // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 64-77. – ISSN 2522-4611
465911
  Кожолянко Г.К. Етнополітичні процеси в Україні на початку XXI ст.: проблема політичного русинізму // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 25-32
465912
   Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / [М. Панчук та ін. ; редкол.: Ю. Левенець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 395, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5963-8
465913
  Рудь М. Етнополітичні процеси на Полаб"ї у VI-VIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу етнополітичних процесів на Полаб"ї у VI-VIII ст. The article represents the analysis of the ethnopolitical processes in Polabia in VI-VIII centuries.
465914
  Доцяк І. Етнополітичні процеси на території Галичини в контексті глобалізації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 190-198. – ISSN 2524-0137
465915
  Борисенко М. Етнополітичні сюжети наукової та публіцистичної спадщини М.П. Драгоманова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 62-70. – ISSN 0869-3595
465916
  Івангородський К.В. Етнополітичні та теоретичні аспекти реконструкції етногенезу східних слов"ян у сучасній білоруській історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 61-65. – ISBN 978-966-493-676-4
465917
  Слободян О.Т. Етнополітичні цінності (Частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  Ця стаття присвячена етнополітичним цінностям суспільства. Автор на основі історичних та етнополітичних фактів України намагається виявити приховані причини політичної напруги в посттоталітарних суспільствах.
465918
  Кривицька О.В. Етнополітичні чинники формування спільної громадянської ідентичності в контексті політики консолідації українського суспільства // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 320-360. – ISBN 978-966-02-8821-8
465919
  Калакура О. Етнополітологічне трактування правових засад політики коренізації української полонії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 315-330. – ISSN 2524-0137
465920
  Вілков В.Ю. Етнополітологія : Методична розробка до курсу:Для студентів відділення політологі філософського факультету / В.Ю. Вілков; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ : Київський унiвеpситет, 1998. – 21с.
465921
  Бородінов В.Д. Етнополітологія : навчальний посібник / В.Д. Бородінов. – Донецьк : Каштан, 2008. – 396 с. – ISBN 978-966-427-066-0
465922
  Коршук Р.М. Етнополітологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Коршук Р.М. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Алерта, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с. 194-196 та в кінці кожного розділу. – ISBN 978-617-566-028-7
465923
  Курас І.Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І.Ф. Курас; НАНУ ; Ін-т політології і етнонаціон. досліджень. – Київ : Генеза, 2004. – 736 с. – ISBN 966-504-294-7
465924
  Асланов С.А. Етнополтична нестабільність як чинник етнічного конфлікту // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 30-40. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
465925
  Левчук О. Етноправові особливості київського повсякдення 1905-1914 рр. (за матеріалами місцевих газет) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-47. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано інформаційні можливості київських газет 1905-1914 рр. у вивченні правового становища міщан різних національностей. Окреслено вплив ідейного спрямування газетної періодики та світоглядних орієнтирів видавців на змістове наповнення ...
465926
  Ковач Л.Л. Етнопрофесійна структура населення Донбасу за результатами Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 73-82. – ISBN 978-966-171-569-0
465927
  Забловський А.В. Етнопсихогенез українців в історичній проекції: основні підходи та концепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню основних підходів та концепцій щодо етнопсихогенезу українців, які усталилися в українській історіографії протягом ХХ ст. Висвітлено та проаналізовано етнопсихогенезисні фактори, чинників, що обумовили постання соціопсихологічного ...
465928
  Плужник О. Етнопсихологічна концепція особистості у прозовій творчості Анатолія Дімарова // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 237-239
465929
  Бенжинович Н. Етнопсихологічний аспект вивчення фразеологізмів // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 85-95
465930
  Тиховська О. Етнопсихологічний аспект замовлянь та клятв у фольклорі українців Закарпаття // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 63-74. – ISSN 2664-4282
465931
  Тиховська О. Етнопсихологічний аспект рослинної магії в купальській обрядовості українців Закарпаття першої половини ХХ століття // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 3 (27). – С. 91-96. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
465932
  Чепа Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу : монографія / Мирослав-Любомир Чепа ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-944-126-6
465933
  Воропаєва Т. Етнопсихологічні аспекти у творчості М. Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 298-302. – ISBN 966-7060-35-7
465934
  Гончарук Етнопсихологічні витоки українського характеру в концепції Олександра Кульчицького / Гончарук, (Чолач), Н. Джугла // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 95-105. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-2131
465935
  Гончарук Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого / Гончарук, (Чолач), Н. Джугла // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 155-162. – (Технічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
465936
  Гончарук Етнопсихологічні інтенції осмислення українства у філософії Богдана Цимбалістого / Гончарук, (Чолач), Н. Джугла // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 155-162. – ISSN 1810-2131
465937
  Кириленко Н.І. Етнопсихологічні коди в поетичних текстах Миколи Вінграновського // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 36-41. – ISSN 2077-804X
465938
  Демедюк М. Етнопсихологічні константи українців у казковому наративі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 92-99


  У статті розглядаються основні етнопсихологічні константи українців, наявні у текстах народних казок. Доведено, що любов до землі, релігійність, архетип свободи, інстинкт взаємодопомоги, любов до жінки вплинули на формування сюжетів народних казок ...
465939
  Кудря О.Ю. Етнопсихологічні мотиви у творчості Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 89-99. – ISSN 2520-6346


  Зoсередженo увaгу нa творчості Пантелеймона Куліша, що пронизана етнопсихологічними мотивами; рoзглянутo етнопсихологічні особливості укрaїнців; з"ясoвaнo специфіку нaрoднoгo сприйняття довкілля шляхом детaльнoгo aнaлiзу образів герoїв у творчості ...
465940
  Кочерга Г.В. Етнопсихологічні основи методології когнітивно-ономасіологічного аналізу мотивації українських відіменникових дієслів // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 234-241. – (Філологія)
465941
  Дрогобицька О. Етнопсихологічні особливості бойків у праці І. Вагилевича "Бойки, русько-слов"янський люд у Галичині" / О. Дрогобицька, Н. Неміш // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 159-163. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
465942
  Чиркова Т.І. Етнопсихологічні особливості інтернаціональних шлюбних пар у практиці сімейного консультування // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 49-53. – Бібліогр.: 11 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
465943
  Колодич Д.М. Етнопсихологічні особливості інформальної соціалізації підлітків : дис. ... канд. психол. наук (д-ра філософії) : 053, 05 / Колодич Дар"я Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 286 арк. – Додатки: арк. 205-286. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 176-204
465944
  Матяш М. Етнопсихологічні особливості українців або шлях до самопізнання // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 95-104. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
465945
  Сінько О.М. Етнопсихологічні особливості українців і символіка кольорів у баладах Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 66-71
465946
  Балагутрак М.П. Етнопсихологічні порівняльні дослідження Володимира Антоновича / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 137-156. – ISBN 978-966-02-4577-8
465947
  Андрушко В.Т. Етнопсихологічні риси українців / В.Т. Андрушко, О.В. Огірко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 448-455
465948
  Гарасим Я. Етнопсихологічні чинники естетизації пісенного фольклору: історіографічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 111-126
465949
  Вакуленко О. Етнопсихологічні чинники невдалої соціалізації в Україні та шляхи корекції процесу // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 19-21
465950
  Павленко В.М. Етнопсихологія : Навчальний посібник / В.М. Павленко, С.О. Таглін. – Київ : Сфера, 1999. – 408с. – ISBN 966-7267-79-2
465951
  Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : Навчальний посібник / А.М. Льовочкіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 144с. – ISBN 966-608-237-3


  Висвітлюються актуальні питання етничної психології як науки про психічну своєрідність людей, розглянуті наукові та прикладні проблеми етнопсихології
465952
  Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Савицька , Л.М. Співак. – Київ : Каравела, 2011. – 264 с. – Бібліогр.: с. 245-251. – ISBN 978-966-2229-19-6
465953
  Пірен М.І. Етнопсихологія : підручник для студентів ВНЗ / М.І. Пірен ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2011. – 526 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-388-263-5
465954
  Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Савицька , Л.М. Співак. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 263, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 252-263. – Бібліогр.: с. 245-251 та в кінці тем. – ISBN 978-966-222-919-6
465955
  Савицька О.В. Етнопсихологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Савицька , Л.М. Співак. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2017. – 263, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 239-244. - Покажчики: с. 252-263. – Бібліогр.: с. 245-251 та в кінці практ. занять. – ISBN 978-966-222-919-6
465956
  Павленко В.М. Етнопсихологія : підручник / В.М. Павленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 447, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 443-447. – Бібліогр.: с. 442 та в кінці розд. – ISBN 978-966-285-530-2
465957
  Клековкін О.Ю. Етнопсихологія Еміля Геннекена // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 125. – ISBN 978-966-136-114-9
465958
  Мірчук І. Етнопсихологія і культура українського народу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.37-47
465959
  Соломаха А.В. Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Соломаха А.В.; Національний педагогічний ун-т ім. Михайла Драгоманова. – Київ, 2007. – 270л. + Додатки: л.241-270. – Бібліогр.: л.219-240
465960
  Соломаха А.В. Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічн. наук: спец. - 10.02.04. - Германські мови / Соломаха А.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
465961
  Макаров Г.В. Етнорегіоналізм: проблема наукової інтерпретації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 205-213. – ISBN 966-628-197-5
465962
  Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Михайлич О.В.; н.-д. ін-т українознавства; МОіНУ. – Київ, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л. 206 - 222
465963
  Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України : Автореф. дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04 / Михайлич О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 3 назв.
465964
  Чернова К. Етнорегіональні виміри українського соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-41. – (Соціологія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Проблема регіоналізму є актуальною для України, виходячи передусім з огляду щодо наявності певних розбіжностей між різними регіонами країни, зокрема економічних, історико-культурних, геополітичних тощо. У статті виокремлені чинники, що впливають на ...
465965
  Гавадзин В. Етнорегіональні особливості гуцульської ранньовесняної календарної обрядовості // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 97-101. – ISSN 0130-6936
465966
  Коваленко Ю.В. Етнорелігійна ідентичність молоді як чинник поведінки подолання стресової ситуації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Коваленко Юлія Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 7 назв
465967
  Коваленко Ю.В. Етнорелігійна ідентичність як форма та спосіб прояву нужди: крос-культурне дослідження // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 71-78. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
465968
  Решетняк О. Етнорелігійний простір України: спроби теоретичного обгрунтування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 99-111


  Дана стаття присвячена розгляду сучасних концепцій, які спрямовані на аналіз соціальної реальності сьогодення в рамках просторових уявлень. Аналіз позицій низки сучасних дослідників дозволяє, в рамках їх підходів, виокремити перспективи вивчення ...
465969
  Чорний Сергій Етнорелігійний склад населення Могилівського повіту на початку ХХ століття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 41-46. – ISSN 0130-6936
465970
  Рубель К. Етнорелігійний фактор у партійно-політичній еволюції сучасної Мелільї // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 47-50


  У статті розглядаються особливості партійно-політичної еволюції сучасної Мелільї з огляду на етнорелігійний фактор даного процесу. В статье рассматриваются особенности партийно-политической эволюции современной Мелильи в контексте этнорелигиозного ...
465971
  Арістова А. Етнорелігійні конфлікти в процесах національного відродження України // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 80-83
465972
  Медвідь Л.І. Етнорелігійність населення Закарпатської області як фактор розвитку туризму / Л.І. Медвідь, Н.С. Кампов, С.С. Махлинець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 76-85. – ISSN 2308-135X
465973
  Кравченко Я. Етнорукотвори зі скрині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 16


  Монографія "Українські народні головні убори - підсумок понад 20-річної праці вченого-дослідника Галини Стельмащук.
465974
  Червінський В.І. Етнос / В. Червінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-642-073-2
465975
   Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2222-5242
№ 10/11 за (2013-2014) р. – 2014. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
465976
   Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Кононенко В.І., Комар В.Л., Бунчук Б.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – ISSN 2222-5242
№ 14/15 за (2017-2018) р. – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
465977
  Обушний М.І. Етнос і нація: проблеми ідентичності / М.І. Обушний. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 204 с. – ISBN 966-7276-21-Х
465978
   Етнос і соціум. – К, 1993. – 169с.
465979
  Гетьман В. Етнос як географічне явище // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 11-18. – ISSN 2309-9356


  Єдність етносу і біосфери - основна умова існування життя на Землі. Життєвий процес будь-якого народу повинен вписуватися в загальний еволюційний розвиток біосфери. У противному випадку він буде викинутий "відцентровою"силою за "борт" еволюції. ...
465980
  Гетьман В. Етнос як культурно-географічне явище // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 100-105. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Єдність етносу і біосфери - основна умова існування життя на Землі. Життєвий процес будь-якого народу повинен вписуватися в загальний еволюційний розвиток біосфери. У противному випадку він буде викинутий "відцентровою" силою за "борт" еволюції. ...
465981
  Стефанова Н.О. Етносеміометрична параметризація аксіоконцептосфер у британській та українській лінгвокультурах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.17 ; 10.02.21 / Стефанова Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
465982
  Терещенко-Кайдан Етносеміотика та духовна рукописна спадщина України - Греції. Методи дослідження знаків-символів у орнаментальній книжковій мініатюрі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-49. – ISSN 2226-0285
465983
  Казакевич Г.М. Етноси давньої Європи : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, напрям підготовки - історія, спеціалізація - етніч. історія та краєзнавство / Г.М. Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – 2-ге вид. випр., доповн. – Київ : Компринт, 2013. – 54, [1] с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим.
465984
   Етноси України 1917-1941. – Київ, 1997. – 134 с.
465985
  Маркелова А.А. Етносимвол "сонце" в англомовному перекладі поезії Івана Драча "Чорний етюд" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 254-258
465986
  Вілков В.Ю. Етносимволістська програма постмодерністської парадигми націології Ентоні Д. Сміта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 118-121. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано аналіз проекту етносимволізму Е.Д. Сміта як універсальної постмодерністської теорії нації і націоналізму. In the article gives the analysis of A.D. Smith"s project of etnosymbolism as the universal postmodernist theory of nation ...
465987
  Жайворонок В.В. Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях (під кутом зору О.О. Потебні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 23-31. – ISSN 0027-2833
465988
  Скуратівський Віталій Андрійович Етносоціальна культура як саморегульована система (соціально-філософський аналіз) : Дис... докт. філософськихнаук: 09.00.11 / Скуратівський Віталій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 301л. – Бібліогр.:л.281-301
465989
  Жук О. Етносоціальна структура українських поселень у складі Великого князівства Литовського з кінця ХV ст. до 1569 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 32-42. – ISSN 2078-6077
465990
  Пустовалов С.Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор"я : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 30 с. – Бібліогр.: 24 назви
465991
  Пустовалов С.Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор"я : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 824 арк. – Додатки: арк. 452-824. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 363-451
465992
  Івангородський К.В. Етносоціальний вимір українського козацтва : (нариси з історії Південної Київщини кінця XV - середини XVII ст.) / Костянтин Івангородський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 232-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-607-8
465993
  Милько В. Етносоціальний та політичний склад депутатів від українських губерній та міст у Державних Думах Російської імперії : деякі сторінки з історії парламентизму (1906-1917) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 4. – С. 9-16
465994
  Шляхов О.Б. Етносоціальні спільноти Катеринославщини в умовах індустріалізації та урбанізації кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 84-96. – ISSN 2664-9950
465995
  Дмитренко С.П. Етносоціальні суб"єкти формування демократичної політичної культури в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 479-486
465996
  Малеончук Г.О. Етносоціальні та демографічні процеси в Луцьку в 1919-1939 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 36-40. – ISSN 2076-1554
465997
   Етносоціальні трансформації в Україні. – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 308с. – ISBN 966-628-073-6
465998
  Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.005 / Відейко Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 462 арк. – Додатки: арк. 447-462. – Бібліогр.: арк. 349-446
465999
  Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Відейко Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
466000
  Корнєв М.Н. Етносоціальні уявлення у сируктурі "Я"-концепції університетської молоді / М.Н. Корнєв, О.М. Васильченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 61-74.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,