Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
463001
  Шама О. "Застрелитися ніяк не можу. Очевидно, боягуз я великий, нікчема" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 18 (171). – С. 54-57


  Голод в Україні та початок арештів друзів зруйнували емоційний стан Миколи Хвильового.
463002
  Дзюба І.М. "Застукали сердешну волю..." : Шевченків "Кавказ" та тлі непроминального минулого / І.М. Дзюба. – Київ : Дніпро, 1995. – 62 с.
463003
  Верховской П.В. "Затейка" Верховников в чин молебна : доклад, прочитанный 19-го октября 1912 г. в Обществе истории, филологии и права при Императорском Варшавском университете / П.В. Верховской, проф. имп. Варш. ун-та. – Берлин, 1913. – 23 с. – Отд. оттиски: Церковная правда, 1913, № 16-17
463004
  Джонсон П. "Затерянный остров" и другие истории / Джонсон П. – Москва, 1988. – 188 с.
463005
  Портнягина Н.А. "Зато у нас есть Вера Фигнер": революционный терроризм начала XX в. глазами женщин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – 24-30. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Віра Миколаївна Фігнер (по чоловікові Філіппова - російська революціонерка , терористка , член Виконавчого комітету « Народної волі », пізніше есерка .
463006
  Пищева Т.Н. "Затрудненное общение" (Барьеры в восприятии образов политиков) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.158-170. – ISSN 0321-2017
463007
  Степула Н. "Затулені часами імена" (Ігор Качуровський про забутих та невідомих українських письменників повоєнних літ) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 76-86. – ISBN 966-7379-16-7
463008
  Лоскучерявий І. "Захист прав осіб, які викривають дії хабарників" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 96-102
463009
  Теотокіс К. [Засуджений / Константінос Теотокіс ; за ред. Спіроса Кокіноса. – Афіни : Естія. – 167 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 203]). – ISBN 960-05-0480-6
463010
  Пангалос Г.Е. [Зауваження у вигляді протесту та відповіді на порушення справедливості / Георгіос Еммануїлос Пангалос. – Афіни : Б.в., 1953. – 110, [1] c. – Книга містить викладення автором аргументів на захист його наукової праці "Про діалект Криту в порівнянні з відповідними мовними особливостями решти Греції"
463011
  Жембровська К.О. Застосування "брудних" технологій на парламентських виборах 2012 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті детально розглядається сутність "чорного" PR та поширені "брудні" технології, які засто совувалися на виборах у Верховну Раду 2012 р. Висвітлюються особливості політичних маніпуляцій, здій снюється їх аналіз та виділяються рівні маніпуляції. ...
463012
  Кольцов Р.Ю. Застосування "вейвлет-технологій" для підвищення ефективності спектрального методу кутового розрізнення в оглядових радіолокаторах систем радіонавігації / Р.Ю. Кольцов, Є.С. Лєнков, В.М. Лоза // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 58-63


  Розглянуто особливості спектрального Фур"є-перетворення, що обмежують рівень деталізації функцій, зокрема, ехосигналів з наявністю стрибкоподібних змін. Дана характеристика і сформульована ідеологічна лінія новітньої інструментальної технології аналізу ...
463013
  Сенченко О. Застосування "м"якої сили" книги проти англійського народу в ХІХ столітті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
463014
  Кузьменко М.Д. Застосування "Теорії латентної характеристики" для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 213
463015
  Ошурок Д.О. Застосування авторегресійної гетероскедастичної моделі для прогнозування середніх місячних температур повітря // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 84-87
463016
  Федоренко В. Застосування адміністративними судами фінансових санкцій за зайняття гральним бізнесом: за матеріалами судової практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 79-84. – ISSN 2308-9636


  Розглянуто найбільш поширені проблеми, з якими стикаються адміністративні суди при розгляді справ про застосування фінансових санкцій за організацію та проведення азартних ігор.
463017
  Зінько П.М. Застосування алгоритмів теорії розв"язуючих операторів для моделювання переносу і викидів забруднючих речовин атмосфери // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 115-117
463018
  Марченко О.О. Застосування алгоритму ієрархічної кластеризації слів у неевклідовому семантичному лексичному просторі для автоматизації побудови ієрархічних структур онтології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 280-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена дослідженню моделі неевклідового семантичного лексичного простору та деталізації алгоритму ієрархічної кластеризації слів в даному просторі з ціллю побудови ієрархічних лінгвістичних структур онтологічного типу. The article describes ...
463019
  Власюк Т.О. Застосування аналітичного планування для оцінювання стану зовнішньоторговельної безпеки держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 112-123. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
463020
  Василюк С. Застосування аналогії в цивільному процесі / С. Василюк, О. Ломоносова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.135-137. – Бібліогр.: 2 н. – ISSN 0132-1331
463021
  Очкуренко С.В. Застосування аналогії закону та субсидіарне застосування цивільного законодавства до фінансових відносин // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 33-42. – ISSN 2310-9769
463022
  Дудик І.М. Застосування Антимонопольним комітетом України процедури безконфліктного врегулювання картельного спору між учасниками господарської діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 123-134. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
463023
  Перестюк М.О. Застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова до дослідження систем з імпульсним збуренням / М.О. Перестюк, І. Каркинбаєв // Вісник Київського університету, мат. і мех., 1978. – №20
463024
  Івко С.О. Застосування ауростатних систем у військових конфліктах сучасності / С.О. Івко, М.О. Шпільов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 37-38
463025
  Олійник Л.М. Застосування базових сервісів google у системі післядипломної педагогічної освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 93-102. – ISSN 1998-6939


  Представлено досвід застосування базових сервісів Google у роботі викладачів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із слухачами курсів підвищення кваліфікації з метою організації змішаного навчання та підвищення їх ІКТ-компетентності.
463026
  Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 148 л. – Видання дефектне: відсутній л. 135. – Бібліогр.: л. 136-148
463027
  Пристай А. Застосування безпілотних апаратів для геофізичних досліджень / А. Пристай, Б. Ладанівський // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 109-125 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 122-125. – ISSN 0203-3100
463028
  Комарова Л.О. Застосування безпроводової сенсорної самоорганізованої мережі для моніторингу та управління у кризових ситуаціях // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 12-16. – ISSN 2412-4338
463029
  Хижняк С.В. Застосування біологічних методів при вирішенні проблем екологічної безпеки / С.В. Хижняк, В.М. Войціцький, О.В. Кисіль // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 221-234. – ISBN 978-966-187-005-4
463030
  Іванишин В.В. Застосування в Україні досвіду розвитку сільських територій Європейських країн та США / В.В. Іванишин, О.А. Дудзяк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 5-9. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
463031
  Шульга Н. Застосування вбудованих функцій OpenOffice Calc у навчанні теорії ймовірностей студентів економічних спеціальностей університетів / Наталія Шульга // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 65-71. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 5, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7
463032
  Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Черниченко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
463033
  Кравець Н.О. Застосування відкритого програмного комплексу Imagej в курсі вивчення медичної інформатики / Н.О. Кравець, А.В. Семенець, Н.Я. Климук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 63-67. – ISSN 1681-2751
463034
   Застосування відношення РНК/ДНК для експрес-оцінки видоспецифічних відмінностей у генетично детермінованій відповіді пшениці і жита на дію хімічного чинника / О.І. Мартиненко, Т.К. Кириленко, А.В. Степанюгін, Д.П. Плоднік, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2014. – Т. 12, № 2. – C.35-39
463035
   Застосування геофізичних і дистанційних методів досліджень трас трубопровідних транспортних систем / Р.М. Глоба, І.М. Зінченко, Я.М. Глоба, О.В. Данилов // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 2 (62). – C. 64-70. – ISSN 1684-2189
463036
  Рожі Інна Застосування ГІС при плануванні навчальних туристсько-краєзнавчих маршрутів на прикладі міста Умань Черкаської області / Рожі Інна, Браславська Оксана // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
463037
  Семенов В.В. Застосування градієнтних методів для розв"язання екстремальних задач на передопуклих множинах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 162-164
463038
  Вижва С. Застосування графічних процесорів для побудови сейсмічних зображень геологічного середовища / С. Вижва, Г. Лісний, В. Круглик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-49. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено новий алгоритм та комп"ютерну програму для побудови двовимірних та тривимірних сейсмічних зображень неоднорідних анізотропних середовищ на основі паралельних обчислень на графічних процесорах. Основним типом вихідних даних для програми є ...
463039
  Комарницька Т. Застосування гри слів у японському словотворі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 175-182. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Гру слів (омонімів) застосовують в абревіації, словоскладанні, афіксації. Абревіатури японської мови скорочують так, щоб виникав стилістичний ефект від асоціації з іншим словом. При словоскладанні спостерігається свідомий підбір слів, які мають ...
463040
  Скуратовський Р.В. Застосування групових структур і операції зсуву на розфарбованих графах до побудови блочних шифрів // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 157-166. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
463041
  Баумане В. Застосування даних дистанційного зондування для визначення деградації земель / В. Баумане, В. Цинтіна, А. Лапіна // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 115-121 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
463042
   Застосування державних стандартів при створенні інформаційних систем військового призначення / А.А. Рибидайло, О.С. Левшенко, Н.М. Андріянова, О.Д. Розумний, Н.В. Солошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 109-114. – ISSN 2304-2699
463043
  Макарчук В. Застосування дефініції "правовий статус" для дослідження прав та обов"язків реєстрового козацтва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 107-109
463044
  Галаган В.І. Застосування деяких заходів процесуального примусу у світлі додерження конституційних прав і свобод людини // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-63
463045
  Скуратовський Р.В. Застосування дискретних структур і числових послідовностей до блочних кодів / Р.В. Скуратовський, О.І. Трембовецька // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – № 6 (98) : Технічні науки. – С. 68-75. – ISSN 1810-0546


  The purpose to compress information using composition of universal codes with the recursive algorithm of original data recovery was achieved in this work. It obtains compression coefficient higher than in symbolic coding. Proposed method of time coding ...
463046
  Оканенко А.С. Застосування добрив під кок-сагиз / А.С. Оканенко. – К., 1951. – 63с.
463047
  Бондарчук С. Застосування екологічного компоненту в організації навчального процесу Кіровоградської льотної академії НАУ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 32-39. – ISSN 1682-2366
463048
  Рядно О.А. Застосування економетричних моделей для аналізу фінансових можливостей регіонів (на прикладі Дніпропетровської області) / О.А. Рядно, А.А. Заікін // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 197-202 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
463049
  Жаровський Ф.Г. Застосування екстракції в якісному хімічному аналізі / Ф.Г. Жаровський, Е.А. Шпак, 1958. – 145-155с.
463050
  Глоба Р.М. Застосування електрометричних методів для дослідження корозійного стану газопроводів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 22-24
463051
  Самбор М.А. Застосування електронних засобів контролю як одного з обов’язків, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого під час обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, за нормами Кримінального процесуального кодексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 2220-1394
463052
  Савицька О. Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у дослідженнях естетичних ресурсів міста / Олена Савицька, Наталія Корогода // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 292-297. – (Серія географічна ; вип. 48). – ISSN 2078-6441
463053
  Блажевич Ю.І. Застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для студентів факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії при використанні матеріалів місцевого церковного мистецтва // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 16-23. – ISSN 2413-5402


  "Висвітлено застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для студентів факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Розкрито виховний і пізнавальний характер і потенціал курсу ...
463054
  Бережнюк М. Застосування емоційної мови в аргументації: підхід Аристотеля // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 9-10
463055
  Ахвердова М. Застосування загальних визначників форми документів та місця в УДК / М. Ахвердова, А. Діденко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 50-51. – ISSN 2076-9326
463056
  Федорова Д. Застосування закордонного досвіду щодо протидії мобінгу у сфері праці в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 336-338. – ISBN 978-617-7069-28-6
463057
  Мартіросян А.Г. Застосування запобіжного заходу у вигляді застави // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7363-7-0
463058
  Горпинич О.В. Застосування зарубіжного досвіду в державному регулюванні економіки АПК в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 31-35. – ISSN 1997-4167
463059
  Боярчук Л.В. Застосування зарубіжного досвіду в роботі державної служби зайнятості в Україні // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігівський нац. технологічний ун-т. – Чернігів, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 65-70. – ISSN 2410-9576
463060
  Зозуля П. Застосування заходів адміністративного примусу громадськими формуваннями з охорони громадського порядку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 82-84. – ISBN 978-617-7069-28-6
463061
  Поліна З. Застосування заходів адміністративного примусу громадськими формуваннями з охорони громадського порядку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 82-84. – ISBN 978-617-7069-28-6
463062
  Бойко В.І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження в досудовому розслідуванні // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 14-20. – ISBN 978-966-419-268-9
463063
  Балукаєв П.І. Застосування імітаціонного прогнозування в задачах оптимального проектування елементів стержневих і тонкостінних конструкцій : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Балукаєв П. І.; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1996. – 22л.
463064
  Кузенецов М.М. Застосування імпульсного магнітного поля для знеміцнювання металів та сплавів у технологічних процесах холодної обробки металів тиском : Автореф... канд.техн.наук: 05.03.05 / Кузенецов М.М.; Донбас.держ.машинобудівна акад. – Краматорськ, 1999. – 20л.
463065
  Сливка Р.Д. Застосування індексу недієздатності держав у дослідженні конфліктної ситуації регіонах Чорного, Червоного морів та Східного Середземномор"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 90-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
463066
  Рибалко Л.П. Застосування інновацій та інформаційних технологій у системі вищої освіти України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 110-114. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
463067
  Дрок П.В. Застосування інноваційних інформаційно-технічних засобів у освітній діяльності // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 33-36. – ISSN 2306-546X


  "Інновації мають розгортатись з урахуванням минулого досвіду, а не ігноруючи його. В основі інноваційного розвитку освіти мають знаходитись педагогічна, ширше - соціогуманітарні науки (філософія, політологія, соціологія тощо), які як і в інших галузях ...
463068
  Кректун Б.В. Застосування інноваційних підходів до створення освітніх програм в контексті заходів по реформуванню системи вищої освіти України / Б.В. Кректун, В.В. Снітинський, В.П. Рожак // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 76-81
463069
  Шабі С. Застосування інноваційних технологій для розвитку критичного мислення студентів на заняттях української мови // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 174-177
463070
  Васаженко Н.О. Застосування інноваційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 187-196. – ISSN 2312-5993
463071
  Горбаченко А. Застосування інноваційних технологій як засіб інтенсифікації формування іншомовної комунікативної компетентності / А. Горбаченко, А. Малій // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 148-155
463072
  Тодорова Є.М. Застосування інноваційних форм при викладанні бібліографічних дисциплін / Є.М. Тодорова, К.М. Веселова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 151-161. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються інноваційні форми викладання бібліографічних дисциплін на факультеті бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури (ФБІ ХДАК), висвітлюються такі форми навчання, як модульний та рейтинговий контроль, самостійна ...
463073
  Павленко І.І. Застосування іноземного досвіду у вдосконаленні інвестиційного законодавства України / І.І. Павленко, К.О. Удовиця // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 93-97. – ISSN 2226-8820
463074
  Білоконь В.М. Застосування інструментів сталого розвитку та "зеленої" економіки в рамках реалізації нової державної екологічної політики України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 21-24
463075
   Застосування інтерактивних методів навчання в підготовці лікарів-педіатрів / О.Є. Чернишова, Ф.В. Климовицький, Т.Р. Полесова, І.В. Баличевцева, І.Г. Самойленко, В.В. Герасименко, Є.М. Павлов, В.В. Крівошеєва, Д.С. Хапченкова // Травма : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донец. нац. мед. ун-т ; Н.-д. ін-т травматології та ортопедії ; Асоц. ортопедів-травматологів України ; голов. ред. Климовицький В.Г. ; редкол.: Бур"янов О.А., Веселий С.В., Гайко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 1. – С. 106-108. – ISSN 1608-1706
463076
  Камушков О.С. Застосування інтернет-маркетингу рекламної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного господарства / О.С. Камушков, В.А. Язіна // Економічна та продовольча безпека України : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2015. – № 3/4 (8/9), серпень - грудень. – С. 24-27. – ISSN 2410-4159
463077
  Макогон Е.А. Застосування інфографіки для підготовки та захисту населення при винекненні надзвичайних ситуацій техногенного та соціального характеру / Е.А. Макогон, І.А. Черепнев, О.М. Сологуб // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-1828
463078
  Норкус Р. Застосування інформаційних та електронно-комунікаційних технологій у рамках розгляду господарських спорів: досвід Литви та інших держав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 95-103. – ISSN 1026-9932
463079
   Застосування інформаційних технологій в системі допуску наземних технічних засобів до авіаційної техніки / Ю.В. Афанасьєв, О.С. Лиходєєв, С.Ю. Маренич, Д.В. Сумцов // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 3
463080
  Калюжний Р.А. Застосування інформаційних технологій організованою злочинністю для вплива на суспільство / Р.А. Калюжний, Р.Л. Колпак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.159-162. – ISSN 1609-0462
463081
   Застосування інформаційно-аналітичних систем управління матеріально-технічними ресурсами в збройних силах провідних країн світу / А.А. Рибидайло, І.Г. Зотова, О.С. Левшенко, Н.В. Солошенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 98-103. – ISSN 2304-2699
463082
  Крещанова С. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у викладанні іноземної мови для оптимізації навчального процесу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 129-133


  Розглядаються проблеми сучасної методики викладання іноземної мови та формування комунікативної компетенції у студентів у процесі використання інформаційних технологій. Додається короткий опис та характеристика комп"ютерних програм для вивчення ...
463083
  Авер"янов А.Є. Застосування інформаційної системи управління контентом веб-ресурсу для ведення електронної комерції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 171-174


  Досліджено теоретичні основи і практичні аспекти управління витратами за кордоном. Особливу увагу приділено системам управління Lean Production, 5S, ТОМ, Six sigma, "Кайдзен", Target costing, "Канбан". Проаналізовано стан вітчизняних проблем, ...
463084
  Котюк А.В. Застосування ітерактивного методу Гершберга-Сакстона до синтезу бінарних фазових голограм / А.В. Котюк, // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 69-70
463085
  Шульженко Ю. Застосування категоріального підходу при перекладі інтертекстуальних драматичних творів (на матеріалі драми Т. Стоппарда "Розенкранц і Гільденстерн мертві") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 433-438. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
463086
  Хоменко Т.Ф. Застосування кейс-методу для розширення усної практики на уроці // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків, 2017. – № 7/8 (521/522), березень. – С. 2-7


  "В останні роки в нашій країні відбувається пошук нових ефективних методів навчання. Великим досягненням сучасної системи освіти є право вчителя на вільний вибір засобів навчання. Серед рекомендованих інтерактивних методик найбільшою увагою ...
463087
  Копилюк О.І. Застосування класичних та сучасних теорій і концепцій у формуванні регіональної політики розвитку банківської системи // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 34-39. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  Розглянуто теоретичну базу формування та реалізації регіональної банківської системи, визначено ключові концептуальні підходи до політики її розвитку, обгрунтовано потребу у використанні новітніх підходів та концепцій, що відповідають потребам ...
463088
  Чуріканова О.Ю. Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів / О.Ю. Чуріканова, І.А. Бєлкіна // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 53-56. – ISSN 1728-6220


  Обгрунтовано доцільність застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів. Відповідно до нього автором виділено п"ять рівнів системи (концептосфери) регіону: рівень соціального розвитку, рівень промислового розвитку, рівень економічного ...
463089
  Мельник Р.А. Застосування когнітивного підходу до формування системи вправ для навчання фахової лексики студентів немовних вишів (теоретичний аспект) // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 56-61. – ISBN 978-617-7507-84-9
463090
  Святокум О. Застосування колективних форм у роботі з текстовими джерелами в основній школі // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 27-33
463091
  Прилуцька С.В. Застосування комплексів фулерену С60 із протипухлинними препаратами у хіміотерапії // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 3. – С. 9-21. – ISSN 1995-5537
463092
  Копилюк О. Застосування комплексного підходу до формування системи фінансового забезпечення транскордонного співробітництва / О. Копилюк, П. Куцаб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 77-81
463093
  Мирошник Р. Застосування комунікативних методик у викладанні граматики японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  З середини 90-х років комунікативні методики навчання іноземних мов, які не включають в себе формальне вивчення граматики і виправлення помилок учнів, почали набувати неабиякої популярності. Вважається, що вивчення граматики у перекладний ...
463094
  Антонович М. Застосування конвенції про захист прав людини та основних свобод у правових системах європейських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.8-15. – Бібліогр.: 26 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
463095
  Білушенко А.А. Застосування концепції життєвих стратегій для рукокрилих, як окремої систематичної групи ссавців, на прикладі чужорідного виду Pipistrellus kuhlii // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 168-180 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2312-2056
463096
  Кукса Т.І. Застосування краєзнавчого принципу у вивченні географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 34-42 : фото, табл.
463097
  Пархуць М. Застосування креативних підходів в управлінні аграрним підприємством / М. Пархуць, О. Синюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 106-110. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
463098
  Бабіков О. Застосування кримінального законодавства у сфері протидії корупції: про деякі проблемні питання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 53-59
463099
  Голубцов О.Г. Застосування ландшафтного планування для створення проекту Канівського біосферного резервату / О.Г. Голубцов, М.Г. Чорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 10-17 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
463100
  Денисов О. Застосування лінійної засічки для побудови гіперболічної сітки / О. Денисов, А. Задемленюк, О. Шептицький // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 41-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1819-1339
463101
  Капіца Ю.М. Застосування ліцензій відкритого доступу при розміщенні матеріалів наукових журналів в електронному середовищі / Ю.М. Капіца, К.С. Шахбазян // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 62-70. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
463102
  Хімічева Г.І. Застосування логістичних принципів для підвищення якості та безпеки комплексної туристичної послуги / Г.І. Хімічева, А.О. Михалко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (108). – С. 27-32. – ISSN 2307-4949
463103
  Паршикова Т.В. Застосування мiкроелементiв для оптимiзацiї мiнерального живлення за промислового культивування мiкроскопiчних водоростей / Т.В. Паршикова, В.О. Третяков, Е.В. Пацко // Физиология и биохимия культурных растений : науч.-теорет. журн. / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2010. – Т. 42, № 5. – С. 403-413. – ISSN 0522-9310


  Проаналізовано й узагальнено світовий досвід з оптимізації складу поживних середовищ за індустріального культивування промислово цінних видів мікроскопічних водоростей з урахуванням основних фізіологічно необхідних мікроелементів (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, ...
463104
  Меньшов О.І. Застосування магнітних методів для контролю змін продуктивних земель // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 130-137. – ISSN 0203-3100
463105
  Зайцев Р.В. Застосування магнітного поля для підвищення ККД кристалічних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Зайцев Роман Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
463106
  Сміян С.І. Застосування магнію оротату в комплексній терапії метаболічних порушень при подагрі / С.І. Сміян, М.В. Франчук, Л.В. Балабан // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 64-66. – ISSN 1681-276Х
463107
  Іоффе Е.Г. Застосування математичних методів в плануванні та управлінні / Е.Г. Іоффе. – Х, 1970. – 78с.
463108
  Ілляш І.Д. Застосування математичних методів для дослідження соціально-економічного розвитку міських поселень регіону / І.Д. Ілляш, К.Д. Дударчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 214-222 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
463109
  Куліш С.А. Застосування математичних методів до аналізу витрат обігу / С.А. Куліш. – Х., 1966. – 191с.
463110
  Михайлов В.А. Застосування методик геолого-економічного аналізу при комплексних оцінках геологічних пам"яток Волино-Поділля / В.А. Михайлов, М.М. Курило, Ю.О. Бондар // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2011. – № 9. – С. 43-47. – ISSN 2219-7516
463111
  Должанський А.М. Застосування методів аналізу та оцінки ризиків в діяльності вищого навчального закладу / А.М. Должанський, Ю.С. Пройдак, О.О. Ревенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 5. – C. 5-13. – ISSN 1815-2066
463112
  Бейко І.В. Застосування методів асимптотично-розв"язуючих операторів до побудови чисельно-аналітичних алгоритмів розв"язування задач Коші та крайових задач / І.В. Бейко, П.М. Зінько // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 51
463113
   Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізу Web-ресурсів в межах регіону / В.В. Кучковський, В.А. Висоцька, С.З. Нитребич, Р.М. Оливко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 832. – С. 129-164. – (Серія: Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
463114
  Апанасенко Д.В. Застосування методів кластеризації для множин складених нечітких чисел // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 4-9. – ISBN 978-617-7010-11-0
463115
  Дробязко А.О. Застосування методів кластеризації до прогнозування фінансової стійкості банків / А.О. Дробязко, О.О. Любіч // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (3), квітень - червень. – С. 92-103. – ISSN 2409-8876
463116
  Балабанов О.М. Застосування методів лінійної редукції матричного алгебраїчного рівняння ріккаті в задачах оптимізації систем керування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Балабанов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
463117
  Харченко І.І. Застосування методів математичного моделювання в задачах оптимізації динамічних систем // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 122
463118
  Кошляков О.Є. Застосування методів математочної статистики з метою виявлення динаміки змін якості питних підземних вод м. Києва / О.Є. Кошляков, Т.О. Кошлякова // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 305-309. – ISBN 978-966-02-6827-2
463119
  Харченко І.І. Застосування методів негладкої отимізації для розрахунку параметрів лінійного прискорювача / І.І. Харченко, Ю.Г. Заікін // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 186-186
463120
  Терещенко В. Застосування методів обчислювальної геометрії в задачах розпізнавання образів / В. Терещенко, О. Терещенко // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 202-203
463121
  Гахов С.О. Застосування методів правового регулювання під час здійснення організаційних заходів щодо кібернетичного захисту інформаційних систем підприємств, установ та організацій // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3. – С. 67-71. – ISSN 2409-7292
463122
  Остапенко Г. Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 4 (225). – С. 40-43. – ISSN 2076-9326
463123
  Андрющенко К.О. Застосування методів статистичного аналізу даних при виконанні нормативної грошової оцінки земель населенних пунктів / К.О. Андрющенко, Н.О. Манакова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 105-108. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
463124
   Застосування методів статистичного аналізу для дослідження фінансової безпеки підприємства / Г.О. Райко, Є.В. Данилець, В.О. Гапонов, Г.Г. Глухова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 101-107. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
463125
  Покопцева Л.А. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак / Л.А. Покопцева, І.Є. Іванова, Л.Г. Вєльчева // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 83-90 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
463126
   Застосування методу відокремлення змінних для розв"язання задач із багатьма просторовими змінними : навч.-метод. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.Б. Романенко, В.Г. Самойленко]. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 77-78. – ISBN 978-966-439-474-8
463127
  Шульгон Роман Застосування методу впорядкування об"єктів згідно з набором ознак при проведенні економіко-планувального зонування території населеного пункту / Шульгон Роман, Янчук Олександр, Романовська Юлія // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 23. – С. 41-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
463128
  Курзенкова А.О. Застосування методу контент-аналізу до вивчення особливостей рунічної меморіальної традиції Скандинавії XI ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 58-61. – ISBN 966-2980-20-2
463129
  Козак П. Застосування методу Монте-Карло для уточнення швидкості метеора з телевізійних спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-58. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Застосовано метод Монте-Карло до кінематичної обробки результатів двохсторонніх телевізійних спостережень метеорів. За допомогою опрацювання безпосередньо статистичних розподілів кінематичних параметрів метеора запропоновано ідею підняти точність ...
463130
  Березенська С.М. Застосування методу морфологічного аналізу для проектування методики навчання електротехніки // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 189-197. – ISSN 2074-8922


  "...Дослідження різних підходів до проектування сучасної ситеми навчання в вищій школі України показують, що їх основою є впровадження інновацій, яке відбувається шляхом модернізації або радикальної трансформації існуючих методик. В статті обгрунтовано ...
463131
  Нагач М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 235-238. – (Серія : Педагогічні науки)
463132
  Петрик О. Застосування методу прямого підтвердження в процесі аудиторської перевірки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-39
463133
  Тібілова Л. Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин / Л. Тібілова, Л. Дудич // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – С. 14-16. – ISSN 1810-3944
463134
  Костюк О.М. Застосування методу тріангуляції в оцінці ефективності кластерних об"єднань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 11-16. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
463135
  Кліменкова А.М. Застосування методу узгодження концептів для ідентифікації культурних кодів, що транслюються через комерційну рекламу // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 67-70
463136
  Мітюхін Олег Петрович Застосування методу фотохімічного зшивання для модифікації сумішей поліолефінів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Мітюхін Олег Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
463137
  Лобунець В.І. Застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в державному регулюванні зовнішньої торгівлі / В.І. Лобунець, Є.О. Малік // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Варченко О.М., Паска І.М., Непочатенко В.А. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (132). – С. 73-79. – ISSN 2310-9262
463138
  Лобовик Б.С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лобовик Борис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
463139
  Смітюх А Застосування міжнародними комерційними арбітражними судами принципів міжнародних комерційних договорів // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.65-68
463140
  Романенко О.Ю. Застосування міжнародних стандартів у туризмі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 226-228. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
463141
  Кориневич А.О. Застосування міжнародного гуманітарного права до збройного конфлікту на території України : навч. посібник / А.О. Кориневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Одеса : Фенікс, 2015. – 77, [1] с. – На обкл. зазнач.: Застосування міжнародного гуманітарного права до збройного конфлікту на території України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-932-4
463142
  Губень О.І. Застосування мікрохвильової резонансної терапії для лікування очних хвороб / О.І. Губень, В.І. Губень // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 119-122. – ISSN 1023-2427
463143
  Солошич І.О. Застосування мобільних технологій навчання при вивченніі екологічних дисциплін / І.О. Солошич, С.І. Почтовюк // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 59-61
463144
  Головата Н.В. Застосування моделі "оточеного атома" до опису термодинамічних властивостей деяких металічних розплавів / Н.В. Головата, Н.І. Усенко, Н.В. Котова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 3-10. – ISSN 0041-6045
463145
  Турчин В.О. Застосування модифікованого кремнезему (SiO2-TX) для вилучення кислотних гербіцидів / В.О. Турчин, А.П. Гринько, В.А. Ракс // П"ята міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" : праці та повідомл. : 14-26 трав. 2017 р. / "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення", міжнар. конф. – Київ : Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне товариство України, 2017. – С. 23
463146
  Кузьомко В. Застосування модифікованої методики дев"ятикомпонентного показника для діагностики рівня фінансової стійкості підприємства / В. Кузьомко, М. Михайлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Здійснено модифікацію методики розрахунку дев"ятикомпонентного показника фінансової стійкості в контексті введення показників, що оцінюють кредиторську заборгованість та запаси. Апробацію запропонованої методики фінансової діагностики виконано за ...
463147
  Безверхий К. Застосування МСФЗ для малих і середніх підприємств: реалії сьогодення та вимоги часу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 5. – С. 8-12 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
463148
  Білоус Н. Застосування мультимедійних технологій під час вивчення кіноповісті О. Довженка "Україна в огні"
463149
  Тревого І. Застосування мультистанції LEICA MS60 з метою проведення високоточного геопросторового моніторингу / І. Тревого, А. Горб, О. Мелешко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 28-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
463150
  Кадук С.В. Застосування на практиці правоохоронними органами колекцій в розкритті та розслідуванні злочинів // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 511-515. – ISBN 978-966-458-403-3
463151
  Баранова Л.Г. Застосування навчальних посібників нового покоління на уроках географії / Л.Г. Баранова, Н.А. Овсяннікова, М.Г. Онищенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 141-152


  Стаття присвячена окремим аспектам впровадження в освітній процес інформаційних комп"ютерних технологій як засобу навчання, виховання й розвитку, а також засобу керування освітнім процесом і забезпечення професійної діяльності вчителів. На прикладі ...
463152
   Застосування наночастинок у біомедицині / П.Г. Телегєєва, Д.С. Єфременко, Г.Д. Телегєєв, С.С. Малюта // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 2. – С. 21-32. – ISSN 1995-5537


  В огляді висвітлено досягнення в галузі нанотехнологій, зокрема застосування їх у біомедицині.
463153
  Черняк А.М. Застосування негласних слідчих (розшукових) дій з метою розслідування злочинів у сфері міжнародного студентського обміну // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 365-367. – ISBN 978-617-616-075-5
463154
  Брюховецька О. Застосування нетрадиційних семінарських занять при підготовці студентів зі спеціальності "Психологія" // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 42-47
463155
  Моргуліс Н.Д. Застосування новиз методик до досліджень в галузі фізичної катодної електроніки / Н.Д. Моргуліс. – Київ, 1959. – [5] с.
463156
  Гнера В.А. Застосування нових методів дослідження в історико-меморіальній роботі на місцях боїв Великої Вітчизняної війни // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 54-60. – ISSN 2077-9496
463157
  Коломоєць Т. Застосування норм адміністративного законодавства України: основні напрямки забезпечення ефективності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 86-88. – ISBN 978-617-7069-28-6
463158
  Куц Г. Застосування норм Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.18-24. – Бібліогр.: 21 н. – ISSN 0132-1331
463159
  Селянкіна А.В. Застосування норм міжнародного права та іноземного законодавства в господарському процесі України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 354-356. – ISBN 978-966-419-299-3
463160
  Кумилко А.С. Застосування оперативними підрозділами заходів протидії злочинам, вчиненим при рефінансуванні Національним банком України вітчизняних банків // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 304-307. – ISBN 978-966-419-300-6
463161
  Щирба В.С. Застосування освітніх вимірювань у вступній компанії / В.С. Щирба, О.В. Фуртель // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 114-116. – ISSN 1563-3713
463162
  Веренкіотова О. Застосування оціночних понять права в українському законодавстві: окремі аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 22-26
463163
  Захарків І.Б. Застосування Параметрів розчинності Хансена у дисперсійній рідинній мікроекстракції фталатів / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 88
463164
  Жигірь В.І. Застосування педагогічних задач у професійній підготовці майбутнього вчителя // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 168-172. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
463165
  Дмітрієва О. Застосування перекладацьких трансформацій при перекладі шекспіризмів // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 52-56
463166
  Корольов С.В. Застосування підходів синергоінформатики в педагогічній практиці / С.В. Корольов, Л.О. Максимова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 264-273. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
463167
  Філіпчук Т. Застосування поглядів та досягнень позитивної психології у військовій сфері // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 315-317
463168
  Крат В.І. Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: аналіз судової практики // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 15-23. – ISSN 2224-9281
463169
  Котис О. Застосування понять "культурні цінності" та "культурна спадщина" у міжнародному праві та праві Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 189-197. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
463170
  Андрєєва О.О. Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин / О.О. Андрєєва, Н.М. Лижаченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 251-257 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
463171
  Трунова Г. Застосування правових норм у сфері загальнообов"язкового державного соціального страхування на випадок безробіття // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 85-93. – ISSN 2308-9636
463172
  Завгородня К. Застосування практики Європейського суду з прав людини стороною захисту на стадії досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 86-89
463173
  Кришевич О. Застосування практичних прийомів для вирішення конфліктів на допиті // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.66-71. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0132-1331
463174
  Лощихін О.М. Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав людини судами України: гарантування та наближення до європейських стандартів дотримання прав людини / О.М. Лощихін, С.Б. Погребний, Р.В. Ященко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 259-263. – ISSN 2219-5521
463175
  Бірюкова Д.С. Застосування принципу різнотипності при дослідженні псоріатичного артриту / Д.С. Бірюкова, В.А. Заславський, В.П. Кваша // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 73-75
463176
  Краснодемська І. Застосування принципу системності в українознавчих дослідженнях // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 118-133
463177
  Доскіч С. Застосування програмного пакета GAMIT-GLOBK для створення регіональних комбінованих GNSS розв"зків // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 59-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1819-1339
463178
  Ільєнко Н. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-37. – Бібліогр.: 4 назв.
463179
  Хомяков О.М. Застосування просторових режекторних фільтрів у РЛС маловисотних цілей // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 149-152


  Розглядаються алгоритми побудови РЛС маловисотних цілей (МВЦ) на базі лінійних антенних решіток з цифровою обробкою сигналів, що дозволяють підвищити ефективність радіолокації маловисотних цілей. Рассматриваются алгоритмы построения РЛС маловысотных ...
463180
   Застосування протекціоністських заходів в умовах кризових потрясінь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 52-55
463181
  Бейдик О. Застосування психолого-педагогічних технологій під час вивчення рекреаційно-туристичних ресурсів Запорізької області / О. Бейдик, О. Ільїна, М. Сігеда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 30-36. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
463182
  Тревого І. Застосування радарів із синтезованою апертурою високоточного геопросторового моніторингу / І. Тревого, А. Горб, О. Мелешко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 44-46 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1819-1339
463183
  Кібальник Л.О. Застосування регресійно-кореляційного аналізу при дослідженні трансформації ролі країн з ринками, що формуються у геоекономічному просторі // Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. праць [V міжнар. наук.-практ. конф.], 15-16 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.] ; [редкол.: Вітлінський В.В. та ін. ; відп. за вип. Соловйов В.М.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 75-84
463184
  Ларченко М.О. Застосування результатів кримінологічного моделювання в практиці запобігання злочинності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 172-181. – ISSN 2078-9165
463185
  Лобунець Н.Н. Застосування рідких амальгам до аналізу №02 сполук. : Дис... наук: / Лобунець Н.Н.;. – 94л.
463186
  Лелеко В.В. Застосування різних видів інноваційних технологій у процесі навчання іноземних мов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 173-176


  Статтю присвячено розгляду проблеми впровадження та використання різних видів інноваційних педагогічних технологій у процесі навчання іноземних мов. Розкрито зміст та охарактеризовано сутність інноваційних технологій. Показано позитивні та негативні ...
463187
  Нерода Т.В. Застосування розподілених обчислень у додрукарській підготовці видань / Т.В. Нерода, Р.В. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 830. – С. 116-122. – (Серія: Комп"ютерні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
463188
  Новицька В.М. Застосування руською християнською церквою язичеських свят та обрядів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 71-75. – (Історичні науки ; Вип. 30)
463189
  Бойко С.С. Застосування світової практики у формуванні політико-правового поля протидії етнократичним процесам в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 82-93
463190
  Вознюк Т.Г. Застосування семантико-синтаксичної тензорної моделі природної мови для аналізу кореферентних зв"язків у текстах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Вознюк Тарас Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
463191
  Житник О.В. Застосування семантичного диференціала при дослідженні мотивів зміни робочого місця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто проблему мотивації персоналу та її аналізу у ході застосування селекційних процедур при доборі спеціалістів на вакантні посади в організацію. Порушено питання актуальності та способів дослідження мотивації працівників на етапі добору. ...
463192
  Писанець К.К. Застосування систем кредитного скорингу при оцінці позичальників у портфелях однорідних кредитів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 535-536. – ISBN 978-966-188-219-4
463193
  Ястремська С.О. Застосування системи MOODLE в дистанційному навчанні магістрів сестринської справи // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – С. 186-190. – ISSN 2078-4643


  "Актуалізована необхідність використання системи управління навчанням MOODLE в процесі підготовки майбутніх магістрів сестринської справи."
463194
  Неліпа Д.В. Застосування системного аналізу в процесі розв"язання політичних проблем сучасної України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
463195
  Мартинець В.В. Застосування системного підходу до оцінювання конкурентоспроможності підприємства / В.В. Мартинець, Н.М. Ляпощенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 29-37. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
463196
  Пузирний В.І. Застосування системного підходу при розробці принципів архітектурно-ландшафтної організації об"єктів "земляної"архітектури // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 137-147. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
463197
  Сафонова Т. Застосування соціально-інформаційних технологій управління в бібліотеках // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  Обгрунтовується необхідність використання соціально-інформаційних технологій управління в бібліотечній сфері. Виокремлюються переваги упровадження в бібліотечну справу технологій сучасного менеджменту.
463198
  Швецова Л.А. Застосування ст 1 першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини при розгляді цивільних справ // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 6. – С. 77-93. – ISSN 2227-7048
463199
  Малишкін О.І. Застосування стандартів бухгалтерського обліку в Польщі // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 50-52. – ISBN 978-617-571-130-9
463200
  Костицький М.В. Застосування судово-психологічної експертизи афекту та інших емоційних станів у адміністративному процесі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 12-18. – ISSN 2078-6670
463201
  Мельник Я. Застосування судом інтуїтивного права в судовому засіданні як онтологія режиму цивільної процесуальної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 36-45
463202
  Гладун О. Застосування судом касаційної інстанції запобіжних заходів у разі скасування судових рішень / О. Гладун, О. Іщук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 78-82
463203
   Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – 116, [1] с. – Ст. укр., частково англ.
463204
  Гойстер О.С. Застосування сучасних быосенсорних технологый в екотоксикологычному моныторингу деяких токсикантыв природного (мыкотоксини) та антропогенного (пестициди) походження / О.С. Гойстер, С.В. Дзядевич, О.Г. Мынченко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 3. – С. 55-75. – ISSN 1815-7459


  В огляды здыйснено критичний аналыз використання сучасних быосенсорних методыв для визначення токсичносты сыльськогосподарськоъ продукцыъ, ураженоъ шкыдливими сполуками рызного походження.
463205
  Єгоркіна Т. Застосування сучасних інформаційно- комунікаційних технологій у навчальному процесі // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 246-249
463206
  Морозов А.Щ. та інш. Застосування сучасних інформаційно-аналітичних методів в процесі вивчення правових явищ // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.31-43. – ISSN 0374-3896
463207
  Парфило О.А. Застосування сучасних технологій і методів виявлення та розпізнавання осіб, які мають намір вчинити теракт / О.А. Парфило, Б.Д. Леонов // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 121-126. – ISSN 2616-6798
463208
  Ключник І. Застосування сучасних технологій при вивченні фізико-математичних дисциплін / Інна Ключник // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 56-61. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті розглядається можливість використання сучасних технологій вдосконалення навчального процесу у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх вчителів.
463209
  Лущик Ю.М. Застосування сучасних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у вищій освіті Великої Британії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 236-247. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
463210
  Чеверда С.С. Застосування теорії катастроф для оцінки стабільності комерційних банків / С.С. Чеверда, В.В. Дробілко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 46-55. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
463211
  Буй Д.Б. Застосування теорії мультимножин / Д.Б. Буй, Ю.О. Гришко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 5 (64). – С. 204-209. – ISSN 1814-4225


  У даній статті розглянуті питання застосування теорії мультимножин в табличних базах даних та ДНК-обчисленнях. Наведені основні означення теорії мультимножин. Введені операції над мультимножинами та досліджено основні власивості цих операцій. ...
463212
  Бишевець Н.Г. Застосування технологій здоров"язбереження у процесі підготовки студентів ВНЗ / Н.Г. Бишевець, Г.А. Бишнвець
463213
  Бишевець Н.Г. Застосування технологій здоров"язбереження у процесі підготовки студентів ВНЗ / Н.Г. Бишевець, Г.А. Бишевець // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 10-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
463214
  Козьмук Б. Застосування української мови у перші роки радянської влади в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.103-106. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
463215
  Гімчинський О.Г. Застосування умовно безкоштовного програмного забезпечення при проведенні дистанційного навчання / О.Г. Гімчинський, С.Ю. Гімчинська // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 11-12
463216
   Застосування флуоресцентних протеїнів для дослідження активації лімфоцитів / Г.А. Любченко, Р.М. Морєв, Л.С. Холодна, Л.І. Остапченко // Біотехнологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2013. – Т. 6, № 1. – С. 22-33. – ISSN 1995-5537


  Активація імунних клітин - ключова ланка процесу формування специфічного імунітету. Методи моніторингу руху й активності сигнальних месенджерів та рецепторних протеїнів лімфоцитів у живих клітиниах і тканинах є методологічною основою для розуміння ...
463217
  Бистров Я.В. Застосування фреймової моделі у лінгвістичній теорії наративу // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7178-39-1
463218
  Зуй О.В. Застосування хемілюмінесценції для визначення складу іонних асоціатів гетерополікислот з катіонними поверхнево-активними речовинами // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 51-57. – ISSN 1991-0290


  Досліджено склад малорозчинних іонних асоціатів молібдосилікатної, молібдованадоарсенатної та молібдованадофосфатної гетерополікислот з довголанцюговими катіонними поверхнево-активними речовинами методами зсуву рівноваги та молярних відношень після ...
463219
  Сілін Є. Застосування хмарних технологій у дистанційному навчанні // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 95-101. – ISSN 2077-1827
463220
  Романюк Я.М. Застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України (питання теорії і практики) : монографія / Я.М. Романюк. – Київ : Ін Юре, 2016. – 532, [2] с. – Бібліогр.: с. 494-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-548-9
463221
  Кучук-Яценко Застосування числення Маллявена до точного і наближеного оцінювання опціонів на акції зі стохастичною волатильністю / Кучук-Яценко, Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 93-115. – ISSN 0868-6904


  The article is devoted to models of financial markets with stochastic volatility, which is defined by a functional of Ornstein-Uhlenbeck process or Cox-Ingersoll-Ross process. We study the question of exact price of European option. The form of the ...
463222
  Адамик О. Застосування штрафних санкцій в умовах реформування податкового законодавства // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.27-31
463223
  Марков М.Є. Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування ризику банкрутства банків // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам зєд в Україні. – С. 146-151. – ISSN 2222-4459
463224
  Кухарєв О Застосування юридичних фікцій у сфері спадкування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 27-31
463225
  Маринчак Є.С. Застосуваннякритерію фактичного перебування на території України при визначенні статусу податкового резидента // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 99-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
463226
  Левченко В.А. Застосуваня імуноферментного аналізу слини в оцінці функціональних резервів організму в юнацькому віці // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 73-76. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
463227
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1925. – 85 с.
463228
  Лондон Д. Застрайкував / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 107 с.
463229
  Юровська В.В. Застрахована особа як суб"єкт правовідносин з соціального страхування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 103-109
463230
  Магай Юлія Застраховане майно - спокійний відпочинок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44 : фото
463231
  Новокшенов И.М. Застрельщики: Повести / И.М. Новокшенов. – Иркутск, 1982. – 432с.
463232
  Заремба Б.В. Застройка городов / Б.В. Заремба. – М, 1985. – 238с.
463233
  Трубникова Н.М. Застройка жилых районов в городах СССР / Н.М. Трубникова. – Москва, 1974. – 50 с.
463234
  Яковлев А.В. Застройка и благоустройство северных населенных мест / А.В. Яковлев. – Москва, 1976. – 55 с.
463235
  Зорин А.Н. Застройка и экология малых городов / А.Н. Зорин. – Казань, 1990. – 277с.
463236
  Белицкая Ада Застройщики срубили пальмы и завезли голубей. Похищение Европы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 58-66 : фото
463237
  Боков В.Ф. Заструги / В.Ф. Боков. – Москва, 1958. – 287с.
463238
  Гайдай Ю. Застряглі в процесі. Яких гучних вироків чекати у 2013 році? // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 14


  Думки Л.М. Толстого про справжнє значення права. Український переклад цього листа спеціально для "ЗІБ" підготували судді Конституційного Суду у відставці Іван Тимченко і Володимир Тихий.
463239
  Карпенко Микола Заступила чорна хмара та білую хмару : Епітафіон і тренос від Луки / Карпенко Микола. – Київ : Вадим Карпенко, 2002. – 408с. – ISBN 966-7833-37-2
463240
  Мушкетик Ю. Заступила чорна хмара... : історичний нарис // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 3-11
463241
  Столповский П.М. Заступник / П.М. Столповский. – Сыктывкар, 1988. – 394с.
463242
   Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Готтемьоллер у КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Квітень (№ 4). – С. 2


  6 квітня 2017 року заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Роуз Готтемьоллер провела зустріч зі співробітниками, студентами і курсантами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Її ...
463243
   Заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха: "Евакуйовані виші працюють і досягають добрих результатів" / розмову вела Ірина Ніколайчук // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 1, 2
463244
  Гордійчук М. Заступник Табачника чинить тиск на студентів, які беруть участь у євромайдані // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 грудня (№ 49). – С. 7


  "...Страйковий комітет КНУ імені Тараса Шевченка висловлює занепокоєння діями першого заступника міністра освіти і науки Євгена Сулими".
463245
  Шишаев Б.М. Заступники / Б.М. Шишаев. – М, 1989. – 234с.
463246
  Смирнов И. Заступники народные: И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов. – Москва, 1908. – 273 с.
463247
  Власов В.А. Заступники свободы / В.А. Власов. – Тула, 1991. – 189с.
463248
  Немченко Г.Л. Заступница: повесть, роман, рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1991. – 459с.
463249
  Уварова О.О. Заступницька політика османським християнам в контексті зовнішньополітичного курсу Російської імперії (остання чверть XVIII - початок XIX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 200-211. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Одним з невивчених напрямів у розвитку Східного питання є заступництво Росії християнам Османської імперії. Остання чверть XVIII — початок ХІХ ст. — період активізації взаємозв’язків між Російською імперією і турецько-підданими християнськими ...
463250
  Шаньков Ю.И. Застывшие вздохи земли / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1985. – 304с.
463251
  Авсюк Г.А. Застывший холод / Г.А. Авсюк, В.А. Маркин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 77с. – (Наука - народу)
463252
  Тороповський М.М. Засуджений до страти втік : нариси / Микола Тороповський. – Львів : Каменяр, 1974. – 144 с.
463253
  Шуйський І. Засуджений за УНР // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 15


  "...Український економіст, професор, член партії українських соціалістів-революціонерів Сергій Степанович Остапенко волею долі за короткий час подолав шлях від народного вчителя до голови Ради народних міністрів УНР у 1919 році. Його державницька ...
463254
  Берзін П.С. Засуджений на смерть (Стефан Гнатович Борисенок) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С.1028-1039. – ISBN 978-617-7020-05-8
463255
  Колб О. Засуджений як суб"єкт реформування кримінально-виконавчої системи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.77-80
463256
  Захаров Є.Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Євген Захаров. – Харків : Права людини, 2013. – 318, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-115-7
463257
  Гонтарук О. Засудження рабства в романі Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 2. – С. 50-53
463258
  Шарговська О. Засудили 45 осіб, а Петрова відпустили. Навіть не звільнили з роботи // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 39 (242). – С. 54-57


  Віктора Петрова радянські спецслужби готували на посаду голови українського уряду під час німецької окупації.
463259
   Засуженный деятель искусств РСФСР Евгений Иванович Востоков. – Москва, 1983. – 10с.
463260
  Білецький М.С. Засукавши рукава / М.С. Білецький. – Київ : Молодь, 1963. – 100 с.
463261
  Грибанов В.И. Засурье / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1958. – 76с.
463262
  Максимов С.А. Засуха / С.А. Максимов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 36с.
463263
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – Саратов, 1978. – 271с.
463264
  Почивалин Н.М. Засуха / Н.М. Почивалин. – М, 1986. – 282с.
463265
  Делиникайтис С.А. Засуха и борьба с ней / С.А. Делиникайтис. – Москва, 1949. – 20с.
463266
  Заварина М.В. Засуха и борьба с ней / М.В. Заварина. – Москва : Географгиз, 1954. – 87с.
463267
  Вербин А.А. Засуха и борьба с ней в степи Украины / А.А. Вербин. – Одесса : Одесское областное изд-во, 1948. – 162с.
463268
  Бомешко Б.Г. Засуха и голод в Молдавии в 1946 - 1947 гг. / Б.Г. Бомешко. – Кишинев, 1990. – 52с.
463269
  Сверлова Л.И. Засуха и лесные пожары на Дальнем Востоке / Л.И. Сверлова, Т.В. Костырина. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1985. – 120 с. – Библиогр.: с. 112-117
463270
  Бучинский И.Е. Засуха и суховеи / И.Е. Бучинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 214с.
463271
  Полтараус Б.В. Засуха на территории Воронежской и Тамбовской областей и роль полезащитных лесных полос в борьбе с ней : Автореф... кандид. географ.наук: / Полтараус Б.В.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 11 с.
463272
   Засухи в СССР их происхождение, повторяемость и влияние на урожай.. – Ленинград, 1958. – 208с.
463273
  Дроздов О.А. Засухи и динамика увлажнений. / О.А. Дроздов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 96 с.
463274
  ЛогиновВ.Ф Засухи, ихвозможные причины и предпосылки предсказания / ЛогиновВ.Ф. – Обнинск, 1976. – 72с.
463275
  Тетенева Т.Р. Засухостойчивость сеянцев древеных растений и пути ее повышения в условиях Донбасса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.012 / Тетенева Т. Р.; МВССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 26л.
463276
  Культиасова Г.М. Засухоустойчивость и экологический режим многолетних трав в кормовых севооборотах в Каменной степи : Автореф... канд. биол.наук: / Культиасова Г.М.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева Акад. наук СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
463277
  Назаренко С.И. Засухоустойчивость растений в зависимости от условий выращивания семян / С.И. Назаренко, 1941. – С. 72-79. – Отд. оттиск
463278
  Генкель П.А. Засухоустойчивость растений и способы ее повышения / П.А. Генкель. – Москва, 1954. – 39с.
463279
  Удольская Н.Л. Засухоустойчивость сорто яровой пшеницы / Н.Л. Удольская. – Омск, 1936. – 124с.
463280
  Заблуда Г.В. Засухоустойчивость хлебных злаков в разные фазы их развития. / Г.В. Заблуда. – Свердловск, 1948. – 132с.
463281
  Стефановский И.А. Засухоустойчивость яровых пшениц. / И.А. Стефановский. – М-Л, 1950. – 224с.
463282
  Белецкий М. Засучивши рукава. / М. Белецкий. – М., 1965. – 51с.
463283
  Уильямс А.Р. Засушеная голова на память // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 44-45 : фото
463284
  Іванченко Р. Засяяли вічні стожари / Раїса Іванченко. – Київ : Київський міжнародний університет, 2006. – 50с.
463285
  Бриних М. ЗАТ "Українські літературні премії" // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 6/8. – С. 84-85. – ISSN 0130-321Х
463286
  Гоманюк М. Затаврований Південь: від Геродота до декомунізації // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 2-7
463287
  Вудхаус Пелем Гренвіл Затаєне мистецтво : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 132-139. – ISSN 0320 - 8370
463288
  Мошик М.М. Затамували подих небеса / М.М. Мошик. – Суми : Козацький вал, 1998. – 60с. – ISBN 966-589-062-Х
463289
  Павлов В.В. Затвердевание и его молекулярная модель / В.В. Павлов. – Москва : Наука, 1985. – 200 с.
463290
  Мадянов А.М. Затвердевание и новые способы разливки стали / А.М. Мадянов. – М, 1962. – 111с.
463291
  Оно А. Затвердение металлов / А. Оно. – Москва : Металлургия, 1980. – 152 с.
463292
   Затверджено новий порядок атестації наукових установ // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 27/28). – С. 1


  Відтепер оцінювати результати діяльності наукових установ будуть не міністерства та президії академій наук, а незалежні експертні групи. Методику та критерії оцінювання найближчим часом підготують в МОН.
463293
   Затверджено новий склад колегії МОН // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 9-16 квітня (№ 15/16). – С. 2


  "...Міністр освіти і науки Сергій Квіт підписав наказ від 16.04.2014 р. № 459 "Про новий склад колегії Міністерства освіти і науки України". Відповідно до наказу, головою колегії МОН є Міністр Сергій Квіт. <...> Губерський Леонід Васильович президент ...
463294
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
463295
   Затверджено перелік міжнародних книжкових виставок та ярмарків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50
463296
   Затверджено Програму забезпечення якості освіти в КНУ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Вчена рада університету затвердила Програму заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, що спрямована на підтримку цінностей, традицій, норм, які й визначають ефективність функціонування ...
463297
   Затверджено столичний бюджет - 2001 // Вісник законодавства України. /Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації : Київ, 2001
463298
   Затверджено умови прийому до ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Про нові Умови прийому до ВНЗ України у 2013 році розповідає заст. директора Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту М. Фоменко.
463299
  Заказнов Н.П. Затворы аэрофотоаппаратов / Н.П. Заказнов; ред. С.П. Шокин. – Москва : Недра, 1965. – 87 с.
463300
  Бойчук Б. Затемнена сторона місяця // Критика. – Київ, 2000. – Жовтень, (число 10). – С. 27-28


  Полемічні нотатки на статтю Ю. Тарнавського "Темна сторона місяця" щодо книжки Соломії Павличко "Дискус модернізму в українській літературі".
463301
  Пристли Д.Б. Затемнение в Грэтли : Повести, рассказы, пьесы. / Д.Б. Пристли. – Москва : Правда, 1988. – 576с.
463302
  Возіянов М.К. Затемнення сонця : етюди пам"яті / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2015. – 66, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-372-624-3
463303
  Семейкін Б.Є. Затемнення Сонця і Місяця (до сонячного затемнення 19 червня 1936 р.) / Б.Є. Семейкін. – Харків : ДНТВУ, 1936. – 61 с.
463304
  Конончук Т.І. Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932-1933 років у фольклорі України : монографія / Тетяна Конончук. – Київ : Твім інтер, 1998. – 216 с. – ISBN 966-95037-9-5
463305
  Томенко М. Затемнилося // Дзеркало тижня, 2002. – 7-13 вересня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова й інформації щодо діяльності ЗМІ в Україні
463306
  Репин Л.Б. Затерявшиеся в тайге / Л.Б. Репин. – Москва : Мысль, 1980. – 158с. – (Путишествия. Пририключения. Поиск)
463307
  Коннел Эван Затерявшийся в Индиях : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.30-47. – ISSN 1130-6545
463308
   Затерянная земля : сборник. – Новгород, 1995. – 528 с. : іл. – (На зере времен)
463309
  Альберти Р Затерянная роща / Р Альберти. – Москва, 1968. – 367с.
463310
   Затерянная улица. Соврем. канад. новелла.. – Москва : Прогресс, 1971. – 287с.
463311
  Просекин М.М. Затерянное поле. / М.М. Просекин. – Иркутск, 1978. – 168с.
463312
  Рид Затерянные в океане. Морской волчонок, или Путешествие на дне трюма : Романы / МАйн Рид. – Пермь : Кн. изд-во, 1988. – 453с. – ISBN 5-7625-033-0 (в пер.)
463313
  Кирш Майке Затерянные в пустыне : Неизвестная Австралия. Опалы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 116-122 : Іл. – ISSN 1029-5828
463314
  Альбанов В.И. Затерянные во льдах : записки В.И.Альбанова о путешествии по дрейфующим льдам Северного Ледовитого Океана летом 1914г. / В.И. Альбанов. – Уфа, 1978. – 206с.
463315
   Затерянные во льдах. Полярная экспедиция Г.Л.Брусилова на зверобойном судне "Св. Анна".. – Ленинград, 1934. – 282с.
463316
  Чехов А.П. Затерянные произведения / А.П. Чехов. – Л, 1925. – 304с.
463317
  Малов В.И. Затерянные экспедиции : Школьникам об истории геогр. открытий. / В.И. Малов. – Москва : Просвещение, 1980. – 127с.
463318
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – М.-Л., 1947. – 287с.
463319
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Киев : Молодь, 1956. – 344с.
463320
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – М., 1956. – 247с.
463321
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – М., 1956. – 206с.
463322
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Воронеж, 1957. – 215с.
463323
  Дойль А.К. Затерянный мир : книга для чтения на английском языке для студентов II курса педагогических институтов / А.К. Дойль. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 188 с.
463324
  Дойль А.К. Затерянный мир : научно-фантастические произведения / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл ; [Пер. с англ. Н. Волжиной]. – Киев : Молодь, 1981. – 320 с. : ил.
463325
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Грозный, 1982. – 176с.
463326
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ростов -на-Дону, 1986. – 224с.
463327
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Алма-Ата, 1987. – 317с.
463328
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Ашхабад, 1989. – 493 с.
463329
  Дойль А.К. Затерянный мир / А.К. Дойль. – Минск, 1989. – 173с.
463330
  Дойль А.К. Затерянный мир : фантастические произведения ; [пер. с англ.] / А.К. Дойль; Артур Конан Дойл ; [Посл. М. Урнова]. – Москва : Правда, 1990. – 508 с. – ISBN 5-253-00166-2
463331
  Генис А. Затерянный мир // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 3. – С.268-271. – ISSN 1130-6545


  О книгах: Малявин В. Китайская цивилизация .- М.:Изд-во АСТ,2001. Малявин В.Сумерки Дао. - М.:Изд-во АСТ,2000.
463332
  Бородина Татьяна Затерянный мир // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 106-111 : фото
463333
  Бьерре Йенс Затерянный мир Калахари / Бьерре Йенс. – Москва : Географгиз, 1963. – 190с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
463334
  Бьерре Й. Затерянный мир Калахари / Й. Бьерре. – Москва : Географической литературы, 1968. – 190с : ил. – (Путешествия Приключения Фантастика)
463335
  Дойль А.К. Затерянный мир. Отравленный пояс / А.К. Дойль. – Калининград, 1992. – 288с.
463336
  Дойл А.К. Затерянный мир. Фантастические произведения : [пер. с англ.] / Артур Конан Дойл ; [Посл. М. Урнова]. – Москва : Правда, 1986. – 508 с. – (Мир приключений)
463337
  Пессель М. Затеряный мир Кинтана-Роо : [Пер. с англ.] / [М. Пессель ; Отв. ред и автор послесл. Р.В. Кинжалов]. – Москва : Мысль, 1969. – 287 с., 4 л. ил. – На обороте тит. л.: Michel Peissel. The lost world of Quintana Roo. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
463338
  Хаткевич Василий Затеряный мир... в Антарктиде : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 5 : Іл.
463339
  Астафьев В.П. Затеси / В.П. Астафьев. – Москва, 1972. – 238с.
463340
  Астафьев В.П. Затеси / В.П. Астафьев. – Красноярск, 1982. – 325с.
463341
   Затилков В"ячеслав Федорович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  Некролог
463342
  Муцько М. Затиснута в серці пісня : поезії / Микола Муцько. – Іваничі, 2008. – 76с. – ISBN 978-966-361-326-0
463343
   Затишок центру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 110-111 : фото
463344
  Урнявичюте Д. Затишье - 2 км / Д. Урнявичюте. – Москва, 1973. – 64с.
463345
  Тургенев И.С. Затишье / И.С. Тургенев. – М., 1950. – 79с.
463346
  Цвейг А. Затишье / А. Цвейг. – М., 1959. – 367с.
463347
  Крашенинников А.Д. Затишье / А.Д. Крашенинников. – Пермь, 1969. – 328с.
463348
  Парфенов В.К. Затишье: повести и рассказы / В.К. Парфенов. – Л., 1978. – 255с.
463349
  Тендряков В.Ф. Затмение : Повести / В.Ф. Тендряков. – Москва : Современник, 1986. – 683с.
463350
  Паушкин Г.А. Затмение / Г.А. Паушкин. – Казань, 1990. – 158с.
463351
  Майер С. Затмение / Стефани Майер ; [ пер. с англ. О. Василенко]. – Москва : АСТ, 2009. – 447, [5] с. – На обл.Самая знаменитая вампирская сага 21 века "Сумерки", "Новолуние", Затмение". – ISBN 978-5-17-051077-1
463352
  Щербаков В.Н. Затмение в солнечный день : [повести и рассказы] / Валентин Щербаков. – Москва : Современник, 1981. – 287с.
463353
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – Улан-Удэ, 1971. – 178с.
463354
  Дон Ц. Затмение луны / Ц. Дон. – М., 1980. – 189с.
463355
  Мансуров Е.А. Затмение на Олимпе: Пробл. "Шахмат. слепоты" / Е.А. Мансуров. – М., 1991. – 174с.
463356
  Щеглов В.П. Затмение Солнца 31 июля 1981 года. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1981. – 31с.
463357
  Шистовский К. Затмение Солнца и Луны / К. Шистовский. – Москва, Ленинград : Детгиз, 1945. – 24 с.
463358
  Мартынов Д.Я. Затменные переменные звезды / Д.Я. Мартынов. – Москва; Ленинград : ГОНТИ, 1939. – 150 с.
463359
   Затменные переменные звезды. – Москва : Наука, 1971. – 352с.
463360
  Штонь Григорій Затока лун : Поезії / Штонь Григорій. – Київ : Дніпро, 1999. – 184с. – ISBN 5-308-01739-5
463361
  Ильин В.А. Затон : повесть / В.А. Ильин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 222с.
463362
  Соколов В.В. Затонський В.П. - учений-хімік // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний журнал товариства "Знання" Української РСР. – Київ : Радянська Україна, 1980. – № 1
463363
  Белая Г.А. Затонувшая Атлантида / Г.А. Белая. – М., 1991. – 46с.
463364
  Уокоп Р. Затонувшие материки и тайны исчезнувших племен / Р. Уокоп. – М, 1966. – 151с.
463365
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто, Ф. Диоле. – Москва : Прогресс, 1975. – 206с.
463366
  Кусто Ж.-И. Затонувшие сокровища : Жак Ив Кусто. Мир без солнца. Жак Ив Кусто. Филинн Диолле. Затонувшие сокровища / Ж.-И. Кусто. – Москва : Армада, 1998. – 362с. – (Зеленая серия. ; Вокруг света). – ISBN 5763206509
463367
  Варламов А.Н. Затонувший ковчег / А.Н. Варламов. – Москва : Молодая гвардия, 2002. – 448с. – (Проза века). – ISBN 5-235-02443-5
463368
  Акімочкіна Олександра Затонуле місто, римський санаторій та полювання на акул : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 96-99 : Фото
463369
  Гауптман Г. Затоплений дзвін : німецька дpама-казка / Гергарт Гавптман ; Пеpеклав Микола Голубець. – вид. 2-е. – Київ ; Львів : Hакладом вид-ва "Сеpп і Молот" ; [Львів: Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1918. – 135 с. – (Белєтpистична)
463370
  Белей Л. Затоплені асиміляцією // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Історія українців Словаччини: від незнання до безпам"ятства.
463371
  Сальваладжо Н. Затопленная площадь / Н. Сальваладжо. – М, 1981. – 85с.
463372
  Сальваладжо Н. Затопленная площадь / Н. Сальваладжо. – М, 1981. – 160с.
463373
  Канивец В. Затопленный остров / В. Канивец. – Рига, 1963. – 95с.
463374
  Маковій Г. Затоптаний цвіт / Г. Маковій. – М., 1993. – 205с.
463375
  Даник В. Затопчу неволю босими ногами = Тарас Шевченко як поет-пісняр // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 240-250. – ISBN 978-966-493-489-0
463376
  Даник В. Затопчу неволю босими ногами. Тарас Шевченко як поет-пісняр // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 9/10. – С. 2-8. – ISSN 0208-0710
463377
  Чернышевич А.Д. Затор на двадцатом : рассказы / А.Д. Чернышевич. – Москва : Советский писатель, 1964. – 238 с.
463378
  Булгакова Н. Затор на переходе. Университеты тормозит неясность целей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 4 октября (№ 40). – С. 6


  Российская система высшего образования находится в процессе серьезной трансформации. Многие страны, столкнувшиеся с необходимостью перестраивать структуру высшей школы в связи с изменившейся общественно-политической ситуацией, успешно это сделали, ...
463379
  Мумжиева Нина Геннадьевна Заторможенное внутреннее вращение относительно связи Csp3-P в ряду производных четырехкоординированного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мумжиева Нина Геннадьевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.24
463380
  Булгакова Н. Заточка инструмента. РГНФ совершенствует систему оценки заявок. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 16 марта (№ 10/11)


  В ближайшее время будет формироваться единая государственная программа фундаментальных исследований РФ. Ее цель - снизить, а может, даже устранить барьеры между академической, вузовской, отраслевой, “фондовой” наукой. Мы должны сделать программу, ...
463381
  Іванішин К.І. Затрати на підприємстві та шляхи їх мінімізації / К.І. Іванішин, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 100-102. – ISBN 978-617-645-227-0
463382
  Куліков Г.Т. Затрати на утримання робочої сили та її вартість: поняття, тенденції, показники // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 3-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
463383
  Дієсперов В. Затрати праці в господарствах населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-7
463384
   Затрати праці і собівартості сільско-господарської продуції в колгоспах.. – К., 1956. – 80с.
463385
  Родионенков П.А. Затраты и результаты производственных исследований и разработок / П.А. Родионенков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 144 с.
463386
  Аврех Г.Л. Затраты и результаты: беседы об экономике / Г.Л. Аврех, Н.П. Федоренко, Е.П. Щукин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 191, 2 с. : граф. – (Экономика социализма). – ISBN 5-02-011922-9
463387
  Могильчак Е.Л. Затраты и трудности на пути к высшему образованию // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 137-142. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены результаты социологического анализа интеллектуальных, организационных и финансовых затрат студентов и их родителей при поступлении в университет и в процессе учёбы в нём. Анализ проведен на основе эмпирического исследования.
463388
   Затраты меньше -- отдача больше. Материалы Харьк. гор. экон. конференции "Пути повышения рентабельности пром. предприятий, строек и транспорта", состоявшейся 21-22 июня 1965 г.. – Х., 1965. – 220с.
463389
  Колесников А.В. Затраты на производство : избр. науч. труды / А.В. Колесников ; Укр. гос. акад. ж.-д. транспорта. – Харьков : УкрГАЖТ, 2013. – 338, [1] с. : ил., табл. – На обкл. також.: Українська державна академія залізничного транспорту. – Библиогр.: с. 290-304. – ISBN 978-617-654-007-6


  У пр. № 1711402 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко. С уважением автор. 30.12.2016 Киев
463390
  Золотарев М.Г. Затраты промышленных предприятий / М.Г. Золотарев. – Ярославль, 1979. – 75с.
463391
  Легкий О.В. Затримання в кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 139-141. – ISBN 978-617-7363-14-8
463392
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – ISSN 0132-1331
463393
  Савонюк Р. Затримання за підозрою у вчиненні злочину: відповідність чинного КПК Основному Закону України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
463394
  Курільчук І.Г. Затримання осіб для їх екстрадиції: повноваження прокурора та суду // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 507-512. – ISSN 1563-3349
463395
  Бузницька С.В. Затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину: проблеми та пропозиції / С.В. Бузницька, А.І. Щербина // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 28-34
463396
  Фаринник В. Затримання особи на досудовому розслідуванні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 6-12 жовтня (№ 40)
463397
  Юдківська Г.А. Затримання особи та взяття під варту у світлі вимог презумпції невинуватості // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 12-22.
463398
  Лук"яненко Ю.В. Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження : монографія / Ю.В. Лук"яненко, О.О. Юхно ; [за заг ред. О.О. Юхна] ; М-во внутр. справ України, Нац. поліція України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2016. – 262, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 219-252 та в підрядк.прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-73-5
463399
  Чернова А. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 79-84


  Етапи становлення законодавства
463400
  Слінько С. Затримання особи, яка підозрюється в скоєнні злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.67- 69
463401
   Затримання особи. Законодавство. Роз`яснення. Судова практика : [збірка] / Союз юристів України, Київ. міська орг. ; Асоц. процесуалістів України ; [уклад.: С.В. Онищенко] ; за заг. ред. М.Є. Шумила, чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 306, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-966-667-687-3
463402
  Фаринник В.І. Затримання особи: проблеми кримінальної процесуальної регламентації та шляхи їх вирішення // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 85-94
463403
  Назаров В.В. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: проблеми та реальність // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 89-93
463404
  Погорецький Затримання підозрюваного: проблеми обгрунтування рішення // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 92-97.
463405
  Керевич О.В. Затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7220-71-7
463406
  Василенко Д.Л. Затримання як захід процесуального примусу в контексті обмеження прав громадян // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 92-99.
463407
  Коростіль М.О. Затримка росту плода при доношеній і недоношеній вагітності / М.О. Коростіль, О.О. Чорна // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 20-23. – ISSN 2413-550Х
463408
  Ошуркевич О.Ф. Затрубили труби : З історії народних музичних інструментів / Олекса Ошуркевич. – Луцьк : Надстир`я, 1993. – 23, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр.: с. 23
463409
  Койнаков И. Затуй им пеят песента / И. Койнаков. – Пловдив, 1982. – 199с.
463410
   Затула Василь Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 86-87 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
463411
   Затула Василь Іванович (1966) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 49-50. – ISBN 966-95774-3-5
463412
  Сопронюк О. Затуливітрів день: "Спинились на сьогоднішнім числі зловтіхи календарні..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-13 березня (№ 10). – С. 13
463413
   Затулі Василю Івановичу - 50! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 86-87. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  15 червня 2016 року виповнюється 50 років з дня народження доцента кафедри метеорології та кліматології, кандидата географічних наук Затули Василя Івановича.
463414
  Гегузина С.Я. Затухание и дисперсия упругих, электрических и магнитных колебаний при фазовых превращениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Гегузина С.Я.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 24л.
463415
  Прокопенко Г.И. Затухание ультразука на дислокациях в предварительно деформируемых монокристаллах молибдена и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Прокопенко Г.И.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – К., 1970. – 21л.
463416
  Мордюк Н.С. Затухание упругих колебаний при фазовых превращениях в сплавах на основе меди и кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мордюк Н.С. ; Объедин. учен. совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1964. – 20 с.
463417
  Касьян А.А. Затухающий сигнал: идеологические дискуссии в советской науке середины XX века в региональном контексте / А.А. Касьян, С.В. Куревина, Н.Е. Петрова // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 3. – С. 76-95. – ISSN 0205-9606


  В статье рассмотрены научно-идеологические дискуссии, проходившие в ряде областей отечественной науки в середине XX в., и сделана попытка преодолеть стереотипы прошлого (апологетизм и нигилизм), характерные для их оценок. Значительное внимание уделено ...
463418
   Затушёванные на книгах имена как затушёванные страницы истории // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 27-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Рассказ о репрессиях библиотекарей в 30-е годы будет неполным без упоминания о судьбах основателей советской библиотечной системы.
463419
  Макаенок А.Е. Затюканный апостол. / А.Е. Макаенок. – М, 1974. – 280с.
463420
  Макаенок А.Е. Затюканый апостол. : трагикомедия / А.Е. Макаенок; пер. с белорус. – Москва : Искусство, 1973. – 49 с.
463421
  Савчук Ю. Затягування судового розгляду кримінальної справи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 381-382. – ISBN 978-617-7069-17-0
463422
  Тимченко В.В. Затяжна ангіна: Журналіст. конфлікти часів безгасності і після них / В.В. Тимченко. – Київ : Молодь, 1989. – 128с.
463423
  Дітц А. Затяжна реформа російського авторського права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-50. – ISSN 1608-6422
463424
  Петров М.Г. Затяжная весна / М.Г. Петров. – М., 1986. – 237с.
463425
  Маляков Л.И. Затяжная весна. / Л.И. Маляков. – Л., 1990. – 444с.
463426
  Азольский А.А. Затяжной выстрел : роман / А.А. Азольский. – Москва : Современник, 1988. – 287 с. – (Новинки "Современника")
463427
  Азольский А.А. Затяжной выстрел : романы / А.А. Азольский. – Москва : Правда, 1989. – 478, [2] с. – (Библиотека журнала "Знамя")
463428
  Власенко В.И. Затяжной дождь / В.И. Власенко. – Иркутск, 1973. – 31с.
463429
  Балин А. Затяжной прыжок : Стихи / А. Балин. – Москва : Современник, 1975. – 125с.
463430
  Алшутов А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Алшутов. – Коми, 1987. – 111с.
463431
  Розенбаум А.Я. Затяжной прыжок / А.Я. Розенбаум. – Л., 1990. – 141с.
463432
  Суслов В. Затяжной прыжок. / В. Суслов. – Алма-Ата, 1971. – 55с.
463433
  Яковенко В.П. Затяжные дожди. / В.П. Яковенко. – М., 1977. – 32с.
463434
  Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление / Г.А. Арбатов. – Москва, 1991. – 398с.
463435
   Затянувшийся раунд. Рассказы.. – М., 1969. – 32с.
463436
  Мегрели Б.Я. Затянутый узел : Романы / Б.Я. Мегрели. – Москва : Советский писатель, 1989. – 632с.
463437
  Федорук О. Зауваги до автографів Шевченка
463438
  Різун В. Зауваги до основних термінів масової комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про зауваги до основних термінів, вироблені науковою школою інституту журналістики. Идет речь о замечания к основных терминов, произведенные научной школой института журналистики. The article deals with main terms developed by the scientific ...
463439
  Кирчгв Р. Зауваги на полях студій Григорія Нудьги над поширенням української пісенності у світі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 19-23. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534


  Йдеться про фактологічне, методологічне й інтерпретаційне значення праць Григорія Нудьги для подальшого дослідження проблеми "Українська пісня в світі", розширення її предметного поля і поглибленого осмислення її різних аспектів
463440
  Попович А. Зауваги про безперервне вивчення стилістики української мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 56-64. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
463441
  Бессараб А.О. Зауваги редактора щодо назв періодичних наукових фахових видань України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано назви періодичних наукових фахових видань України й виявлено типові помилки. За симантикою складових назви видання виділено такі групи: вид видання; його тематика; назва установи - засновника видання.
463442
  Сич З. Зауваги щодо використання стандартів у дисертаціях // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 3 (137). – С. 37-38.
463443
  Лучик А.А. Зауваги щодо створення граматики мовних процесів // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 48-52. – ISSN 1996-9872
463444
  Сегедін В. Зауваження до проекту КПК. Скорочене досудове провадження потребує удосконалення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-45
463445
  Ленін В.І. Зауваження на твори Клаузевіца "Про війну" / В.І. Ленін. – Київ, 1940. – 35с.
463446
  Ленін В.І. Зауваження на твори Клаузевіца "Про війну" / В.І. Ленін. – Київ : Держполітвидав, 1940. – 35 с.
463447
  Закусило О.К. Зауваження про знаходження числових характеристик систем масового обслуговування M/D/c // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 213-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показано, що корені рівняння 1 - z[верхній індекс c]e[верхній індекс [лямбда](1 - z)] = 0, важливого при вивченні систем масового обслуговування M/D/c, можуть бути знайдені деяким методом послідовних наближень.
463448
  Закусило О.К. Зауваження про характеризацію глобальної поведінки процесу з незалежними приростами // Укр. мат. журн., 2000. – № 9
463449
  Безпаленко А.М. Зауваження стосовно "семантичного трикутника " (або І. Павлов у компанії Фреге, Огдена з Річардсом та Сосюра?) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 25-28
463450
  Гарань Л.М. Зауваження стосовно теоретичних досліджень у граматиці // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 21-22
463451
  Горнісевич А. Зауваження та пропозиції до законопроекту про Митний кодекс України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 64-68. – ISSN 1608-6422
463452
  Дунаєвська Л.Г. Зауваження та пропозиції щодо окремих положень проекту кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 38-40. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
463453
  Іксанов О.М. Зауваження щодо доведень деяких результатів про саморозкладність в банахових просторах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що ряд результатів, пов"язаних із саморозкладними ймовірностями розподілами в банахових просторах, дозволяє просте доведення, що оперує лише функціями однієї дійсної змінної. Увагу, зокрема, приділено саморозкладним законам, що є згортками ...
463454
  Хлобистов В.В. Зауваження щодо розв"язності L-проблеми на множині операторних поліномів в гільбертовому просторі з мірою // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 250-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В гільбертовому просторі з мірою розглянуто деякі питання щодо розв"язності L-проблеми - про існування неперервного інтерполяційного операторного полінома, норма якого не перевищує L.
463455
  Леонова Ю. Заувваження до проекту нового Трудового кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.101-104. – ISSN 0132-1331
463456
  Панов М.В. Заударный вокализм современного русского литературного языка : Автореф... канд. филолог.наук: / Панов М.В.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 16 с.
463457
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – М., 1985. – 592с.
463458
  Смирнов В.В. Заулки : Повести / В.В. Смирнов. – Москва : Современник, 1986. – 591с.
463459
  Смирнов В.В. Заулки / В.В. Смирнов. – М., 1989. – 111с.
463460
  Горелов С.К. Заунгузские Каракумы : ( развитие рельефа и вопросі рационального землепользования) / С.К. Горелов. – Москва, 1989. – 120 с.
463461
  Услар П.А. Заупокойная месса : Роман / П.А. Услар. – Москва : Радуга, 1984. – 300с.
463462
  Пляхин А.М. Зауралье мое. / А.М. Пляхин. – Курган, 1960. – 32с.
463463
  Борзунов В.А. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков / В.А. Борзунов. – Екатеринбург, 1992. – 187с.
463464
  Ткалич Д.И. Зауральские были. Записки архивиста. / Д.И. Ткалич. – Свердловск, 1972. – 62с.
463465
  Спицын А.А. Зауральские древние городища / А.А. Спицын. – 15с.
463466
  Сергеев-Ценский Зауряд-полк / Сергеев-Ценский. – М., 1935. – 279с.
463467
  Квициани А.М. Заурядное дело / А.М. Квициани. – Сухуми, 1973. – 158с.
463468
   Заусаев А.А. Каталог выставки.. – Свердловск, 1962. – 6с.
463469
   Заусаев Алексей Александрович. Альбом репродукций.. – Свердловск, 1971. – 38с.
463470
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1981. – 254с.
463471
  Дангулов С.А. Заутреня в Рапалло / С.А. Дангулов. – М, 1987. – 269с.
463472
  Наджафов Г.Д. Зафар Нейматов / Г.Д. Наджафов. – Баку, 1965. – 48 с.
463473
  Білецький О.І. Захiдно-євpопейська лiтеpатуpа : Хрестоматія / О.І. Білецький. – Київ : Радянська школа, 1939. – 382с.
463474
  Костина-Кассанелли Заха Хадид и ее барьеры // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 7 (95). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
463475
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 5-8104-0042-6
Вип. 2. – 1995. – 112с.
463476
   Захалявна книжка абітуріента, або шпора. – 3-е вид. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ " Обереги"). – ISBN 966-513-040-4
Вип. 1. – 1997. – 112с.
463477
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – Київ, 1993. – 113 с.
463478
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – Вип.1. – Київ, 1993. – 110 с.
463479
   Захалявна книжка абітурієнта, або шпора. – Вид. 2-е. – Київ : Обереги. – (Б-ка АТ "Обереги"). – ISBN 5-8104-0041-8
Вип. 1. – 1994. – 112 с.
463480
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 430 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
463481
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського], 1902. – 224 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
463482
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в ХIII віці / Іван Франко ; [Пеpедм. В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – Київ ; Ляйпціг : Укp. Hакладня, Коломия: Галицька накл. ; [Дpук. О. Дpевіца], 1919. – 254 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Іван Фpанко: Бібліогp. твоpів. 1874-1964 / Склав М.О. Моpоз. К., 1966. - В кн. пеpедм. авт. до 1-го та 2-го вид
463483
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко; Пер. с укр. В. Россельса. – Новосибирск : ГИХЛ, 1942. – 160с.
463484
  Франко І.Я. Захар Беркут / І.Я. Франко, 1944. – 147с.
463485
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – б.м. : Укрвидав, 1944. – 147с.
463486
  Франко И.Я. Захар Беркут / И.Я. Франко. – Москва; Ленінград : Детгиз, 1946. – 176 с. : С портр.
463487
  Франко І.Я. Захар Беркут : іст. повість / Іван Франко. – Регенсбург : Українське Слово, 1946. – 158 с. – Вид. пошкоджене
463488
  Франко І.Я. Захар Беркут : Історична повість / І.Я. Франко. – Ужгород, 1949. – 146с.
463489
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1950. – 156с.
463490
  Франко И.Я. Захар Беркут : Картина общественной жизни Карпатской Руси в 13-м в. / И.Я. Франко. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 160с.
463491
  Франко І.Я. Захар Беркут / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 159с.
463492
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громад. життя Карпатської Русі в 13-у ст. / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1965. – 154с.
463493
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в 13-му ст. / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1968. – 226 с.
463494
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в 13-у ст. / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1974. – 171с.
463495
  Франко І.Я. Захар Беркут : образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці / Іван Франко. – Київ : Довгань, 1979. – 158 с.
463496
  Франко І.Я. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 18 віці / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1986. – 127с.
463497
  Франко І.Я. Захар Беркут : роман / Іван Франко. – Київ : Український центр духовної культури, 1994. – 308 с. – У вид. також: Чернігівка / М. Костомаров. – (Український історичний роман). – ISBN 5770753900
463498
  Франко І. Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Русі в 13 віці / Іван Франко. – Київ : Велес, 2007. – 240с. – (Класика української літератури). – ISBN 966-7263-24-3
463499
  Франко І.Я. Захар Беркут : повість / Іван Франко ; [упоряд., передм., пояснення слів: Р.П. Іванченко ]. – Перевид., переробл. – Київ : Дніпро, 2016. – 177, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-578-257-5
463500
  Франко І.Я. Захар Беркут. Борислав сміється / Іван Франко ; [передм. В. Яременка]. – Київ : Персонал, 2010. – 443, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 14). – ISBN 978-617-02-0023-5
463501
  Гжицький В.З. Захар Вовгура / В.З. Гжицький. – Х.-К., 1932. – 300с.
463502
  Циркин С.О. Захар Федорович Дорофеев / С.О. Циркин. – Саранск, 1986. – 113с.
463503
  Забіла П. Захаренківські ідеї обговорили науковці з усієї України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 1


  Шістнадцяті Всеукраїнські Захаренківські читання пройшли в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Цьогоріч педагогічна спільнота відзначає 80-річчя від дня народження Олександра Антоновича Захаренка - видатного ...
463504
  Шелест Б.П. Захаржевська Вікторія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 215--216. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1954) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1980 р. викладала на кафедрі слов"янської філології філологічного факультету КДУ ім.Т.Г. Шевченка
463505
  Шелест Б.П. Захаржевська Вікторія Олександрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 197-198. – ISSN 2075-437X
463506
  Островский Г.С. Захарий Зограф: болг. живописец / Г.С. Островский. – Л., 1987. – 190с.
463507
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – М., 1958. – 235с.
463508
  Донадзе В.Г. Захарий Палиашвили / В.Г. Донадзе. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 229с.
463509
  Цулукидзе А.Г. Захарий Палиашвили / А.Г. Цулукидзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1971. – 52 с.
463510
  Степенькіна П. Захарія Копистенський // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 67-81. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
463511
  Аркин Д.Е. Захаров и Воронихин / Д.Е. Аркин. – Москва, 1953. – 78 с.
463512
  Фурса С.Я. Захарова Олена Семенівна // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 39-40. – ISBN 978966-97130-0-1
463513
  Карпов А.А. Захарово поле / А.А. Карпов. – 2-е изд. доп. – Х., 1990. – 173с.
463514
   Захаровская художественная картинная галерея : экспозиция. – М., 1984. – 32с.
463515
   Захарченко Ігор Віталійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 42
463516
  Віднянський С.В. Захасник малих народів у новій Європі. Томаш Гарріг Масарик / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 41-70. – ISBN 978-966-02-5494-7
463517
  Сенекина Захват Австрии гитлеровской Германии в марте 1938 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сенекина; Акад.общевтв.наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
463518
  Чишвиц Фон Захват Балтийских островов Германией в 1917 г. / Чишвиц Фон. – М., 1937. – 179с.
463519
  Никитина И.А. Захват бурских республик Англией / И.А. Никитина. – Москва, 1970. – 214 с.
463520
  Никитина И.А. Захват бурских республик Английей в 1899-1902 гг. : Автореф... докт. ист.наук: / Никитина И. А.; Моск. пед. инзт. – Москва, 1967. – 26 с.
463521
  Куропятник Г.П. Захват Гавайских островов США / Г.П. Куропятник. – М, 1958. – 247с.
463522
  Грицких Д. Захват Гонконга Великобританией: частный интерес и государственная политика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-19. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено системну цілісність британської колоніальної політики при захопленні Гонконгу, яке здійснювалося з урахуванням державних і приватних інтересів. The system integrity of the British colonial policy at capture of Hong Kong, which was showed in ...
463523
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – М.-Л, 1925. – 308с.
463524
  Ротштейн Ф.А. Захват и закабаление Египта / Ф.А. Ротштейн. – 2-е. – М., 1959. – 366с.
463525
  Енглунд П. Захват і біль битви. Перша світова у 211 епізодах = Stridens skonhet och sorg / Петер Енглунд ; [пер. Н.В. Третякової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 554, [3] с. : іл. – Пер. вид.: Stridens skonhet och sorg / Peter Englund. - Покажчик: с. 517-522. – Бібліогр.: с. 511-516. – ISBN 978-966-03-7506-2
463526
  Шпаро О.Б. Захват Кипра Англией / О.Б. Шпаро; АН СССР. Институт востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 282с. – Библиогр.: с.279-281
463527
  Эрамжян Р.А. Захват м-мезонов легкими ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Эрамжян Р.А.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
463528
  Доготарь Г.Ф. Захват мюонов легкими атомными ядрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Доготарь Г.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
463529
  Крещук Л.Н. Захват носителей на притягивающие центры в полупроводниках в сильных электрических и магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Крещук Л.Н.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1979. – 22л.
463530
  Николс Ч. Захват Окинавы. / Ч. Николс, Г. Шоу. – М, 1959. – 310с.
463531
  Рапопорт Л.П. Захват ядром орбитальных электронов в "особых зонах". : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Рапопорт Л.П.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1951. – 11 с.
463532
  Базиянц А Захватническая политика англо-американского империализма в Баку и Азербайджане (ноябрь 1918 г - апрель 1920 г) : Автореф... канд.ист.наук: / Базиянц А,П.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 15л.
463533
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. (Ч. 1) : Дис... док. ист.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 567л.
463534
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Австро-Венгрии на Востоке в 1914-1918 гг. Ч.-2 : Дис... док. историч.наук: / Теодорович И.М.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 568-956л. – Бібліогр.:л.931-956
463535
  Теодорович И.М. Захватническая политика Германии и Автро-Венгрии на востоке в 1914-1918 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Теодорович И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 50 с. – Бібліогр.:с.48-50
463536
  Ахтамзян А.А. Захватническая политика германского империализма в отношении Советской России в период Бреста (ноябрь 1917 г. - ноябрь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахтамзян А.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра истории стран Запада. – Москва, 1960. – 20л.
463537
  Нотович Ф.И. Захватническая политика германского империализма на Востоке в 1814-1918 гг. / Ф.И. Нотович. – Ленинград, 1947. – 236 с.
463538
  Кулинич И.М. Захватническая политика германского империализма по отношению к Украине в конце XIX - начале XX века : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 573 / Кулинич И.М. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1970. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
463539
   Захваты промышленных роботов. – Новосибирск, 1991. – 506с.
463540
  Орєхова О.В. Захворюваність працівників гірничо-металургійної галузі за результатами періодичних медичних оглядів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 62-67 : табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
463541
  Треніна А.С. Захворювання викликає не холод, а вірус // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 5
463542
  Карлова О.О. Захворювання гепатобіліарної системи при експозиції свинцем // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 71-74 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
463543
  Перегудова О.С. Захворювання дикорослих рослин EPIPACTIS HELLEBORINE та PLATANTHERA BIFOLIA / О.С. Перегудова, Г.В. Коротєєва, Т.А. Компанець // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58-60
463544
  Левчук Г.А. Захворювання і реактивність організму / Г.А. Левчук. – К, 1965. – 46с.
463545
  Денисюк В.Г. Захворювання печінки та жовчних шляхів / В.Г. Денисюк. – К., 1987. – 32с.
463546
  Курпас Алексей Захер: ругательство или блюдо? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 24-27 : фото
463547
  Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов"язань // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 215-221. – ISSN 0132-1331
463548
  Кацавець Р.С. Захисна промова: зміст та структура // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 12 (99). – С. 11-14.
463549
  Бек М. Захисна реакція на захисний механізм // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Аналіз правових наслідків ЗУ "Про захист персональних даних" у порівнянні з міжнародним законодавством ".
463550
  Чубатий О.В. Захисна роль карпатських лісів / О.В. Чубатий. – Ужгород, 1968. – 136с.
463551
  Жук І. Захисна роль оксиду азоту за дії високотемпературного стресу на рослини пшениці / І. Жук, А. Капустян, М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 69-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Показано, що оксид азоту збільшує активність пероксидаз листків озимої пшениці за дії та післядії високотемпературного стресу. It is shown that nitrogen oxide increases peroxidase activity of winter wheat leaves under influence and after-effects of ...
463552
  Денисова Т.А. Захисна функція кримінального покарання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 207-214
463553
  Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-103.
463554
  Штанько А. Захисна функція цивільного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 39-45. – ISSN 2311-6676
463555
  Ноздренко Д. Захисний ефект фуллерену C60 на розвиток процесів втоми в muscle soleus щура після штучної ішемізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-88. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу C60FAS при дозі 1мг/кг на ішемічно пошкоджений м"яз m. soleus щура. Досліди проводили після 5 денної часткової ішемізації. Скорочення м"яза реєстрували при внутрішньовенному та внутрішньом"язовому введенні препарату. ...
463556
  Погорецький М. Захисник - суб"єкт доказуванні на досудовому провадженні за чинним КПК України: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 479-482. – ISBN 978-617-7069-15-6
463557
  Овсяник Д.В. Захисник в кримінальному провадженні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7363-14-8
463558
  Дільна З. Захисник засудженого в стадії виконання судових рішень: питання теорії та практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 140-145. – ISSN 2308-9636
463559
  Маньковська Р. Захисник національної спадщини // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 11-15


  Діяльність на музейницькій ниві видатного вченого, голови Національної спілки краєзнавців України, академіка НАН України П. Т. Тронька.
463560
  Матвієнко А. Захисник нашої пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Український етнограф і лексикограф Михайло Левченко.
463561
  Гоменюк В.М. Захисник пам"яток (до 65-річчя Олени Миколаївни Титової) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 68-69. – ISSN 2077-9496
463562
  Тертишник В.М. Захисник у змагальному кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 90-95
463563
  Коломоєць Т.О. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення : монографія / Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т" МОНУ. – Київ : Істина, 2008. – 184с. – ISBN 978-966-8909-22-1
463564
  Рибалка О.В. Захисник як суб"єкт доказування в кримінальній справі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 35-40
463565
  Ляш А.О. Захисник як суб"єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу / А.О. Ляш, В.С. Благодир // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 19-21
463566
  Лань О.Ю. Захисник як суб"єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лань Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 226 арк. – Додатки: арк. 200-226. – Бібліогр.: арк. 171-199
463567
  Лань О.Ю. Захисник як суб"єкт доказування у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лань Олексій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
463568
   Захисникам України - Слава! = Glory to the defenders of Ukraine : поет. альм. із присвятою звитязі й мужності героїв АТО / Нац. акад. Служби безпеки України ; [редкол.: Голіченко Л.М. та ін. ; пер.: В. Ведута та ін.]. – Київ : Національна академія Служби безпеки України, 2016. – 150, [2] с. – Рез. укр., англ. мовами. - Парал. тит. арк. англ. - Текст парал. різними мовами. – ISBN 978-966-8916-53-3
463569
  Хлопик О.П. Захисні властивості нових екологічно безпечних інгібіторів корозії на свіжоутвореній поверхні алюмінієвих сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Хлопик Ольга Петрівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
463570
  Олійник Н. Захисні дії в купальській обрядовості українців Харківсько-Бєлгородської етноконтактної зони (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 27-32. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті на основі польових матеріалів розглянуто основні компоненти Купальського свята: вогонь, вода, рослинність, лялька Маринонька та діїз ними, що спрямовані на контроль над майбутнім. У статті йдеться про купальську обрядовість етнічних українців ...
463571
  Ускова А.К. Захисні механізми "спрацювання": інтелектуалізація та раціоналізація, їх функції // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 278-281
463572
  Хандожко С.І. Захисні покриття на основі алмазоподібних плівок для забезпечення стійкості деталей оптики та електроніки до дії зовнішнього середовища. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Хандожко С.І. ; НАН Укр. Ін-т. надтвердих матеріалів. – Київ, 1998. – 16 с.
463573
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Белава В.Н. – Київ, 2010. – 161с. – Бібліогр. : л. 135-161
463574
  Белава В.Н. Захисні реакції сортів пшениці різних за стійкістю до Pseudocercosporella herpotrichoides : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Белава В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
463575
  Щур Едуард Захисні редути просять допомоги! : Пощадити, захистити, відновити, або ж Три складових сучасного грамотно-виваженого нефрологічного підходу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 4-6 : Фото
463576
  Рогач О.І. Захисні стратегії транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 120-122. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні мотиви зарубіжних операцій транснаціональних фірм. Проаналізовано основні види захисних стратегій корпорацій та їх специфіку для різних типів фірм.
463577
  Вертузаєв М.С. Захист iнформацiї в комп"ютерних системах від несанкцiонованого доступу : Навч. посібник / М.С. Вертузаєв, О.М. Юрченко ; Європейський ун-т ; за ред .С.Г. Лаптєва. – Київ : Європейський університет, 2001. – 321 с. – (Безпека. Правопорядок. Бізнес). – ISBN 966-7942-09-0
463578
  Кім Ю. Захист vs обвинувачення: паритет неможливий? Як адвокати прокурорів у гості запросили й що з цього вийшло // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 22-28 червня (№ 25). – С. 14


  Про круглий стіл, який відбувся в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. Обговорили особливості застосування нового Кримінального процесуального кодексу.
463579
  Бажан М. Захист авторських і суміжних прав у мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 25-27


  "... Україна знову стала "піратом № 1" у світі ".
463580
  Коноваленко К. Захист авторських прав на інформаційний блог // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 313-314
463581
  Дашко М. Захист авторських прав на кінематографічний твір є конституційне право // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 422-424. – ISSN 2413-6433
463582
  Корнієнко О.М. Захист авторських прав на твори, розміщені в Інтернеті // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 74-76. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
463583
  Римаренко І.В. Захист авторських прав та творів, розміщених в Інтернеті // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 51-55. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
463584
  Афанасьєва К.О. Захист авторських прав у суді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Журналістика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються способи захисту авторських прав у порядку цивільного, адміністративного та кримінального судочинства.
463585
  Тарасенко Л.Л. Захист авторських прав: процесуальні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 246-250. – ISSN 2219-5521
463586
  Горкуша М. Захист авторських та суміжних прав, порушених в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 36-46. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1608-6422
463587
  Рассомахіна О.А. Захист авторського права в електронних публікаціях // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 14-16. – ISBN 978-966-2609-60-8
463588
  Бондар О. Захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет / О. Бондар, Ю. Гандзюк, М. Сосновський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 6-11. – ISSN 1608-6422
463589
  Бойченко А. Захист авторського права й суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 6. – С. 38-44. – ISSN 1608-6422
463590
  Бойченко А. Захист авторського права та суміжних прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 7. – С. 37-41. – ISSN 1608-6422
463591
  Гетманцев Д. Захист активів компанії від наслідків незаконного збільшення податкових зобов"язань за рішенням податкових органів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 156-161
463592
  Заболотна І. Захист акціонерних товариств від протиправного поглинання – рейдерства та шляхи подолання за допомогою удосконалення господарського законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 173-174. – ISBN 978-617-7069-14-9
463593
  Харченко В.В. Захист атмосфери від газопилових забруднень автотранспортом // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 29-35. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто проблему використання альтернативного палива, зокрема біоетанолу. Аналізується ефективність палива такого типу. Екологічні показники відпрацьованих газів автомобілів представлені при використанні в якості палива спирто-бензинових ...
463594
  Громико А.В. Захист атмосфери від забруднення двигунами внутрішнього згоряння при застосуванні озоно - каталітичних процесів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Громико А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв.
463595
  Кудлай О.С. Захист Батьківщини - священний обов"язок громадян СРСР / О.С. Кудлай. – Київ, 1955. – 36с.
463596
  Кукурудза А. Захист батьківщини у вченні РУН віри та її носіїв в Україні (на пркладі АТО) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 624-633
463597
  Паладій М. Захист біотехнологічних винаходів в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.7-10. – ISSN 1608-6422
463598
  Навроцька В. Захист близькими родичами померлого від злочину своїх процесуальних інтересів у справах публічного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 60-64
463599
  Крамаренко Л.К. Захист боржника проти примусового виконання в законодавстві Польської Народної Республіки. (Противиконавчий позов) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 54-59. – (Серія права ; № 14)


  В статье рассматривается природа противоисполнительного иска, направленного на лишение такого качества законной силы судебных решений, как исполнимость, а также основания и порядок его предъявления. Автор делает вывод о возможности систематизации ...
463600
  Чечерський В. Захист бюджету - пріоритет у діяльності прокуратури // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 37-42
463601
  Бевзенко В.М. Захист в адміністративному судочинстві України прав платників податків від дій органів Державної податкової служби // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 122-135. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються деякі особливості публічно-правових відносин за участю платників податків і органів державної податкової служби. Аналізуються зміст та способи захисту прав платників податків у разі їх порушення органами державної податкової ...
463602
  Писаренко А. Захист виборчих прав громадян, які балатуються у кандидати на посаду сільських, селищних, міських голів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-49
463603
  Захматов В.Д. Захист висотних будівель, ангарів, торгових центрів, стелажних складів великого розміру і об"єкта "Укриття" / В.Д. Захматов, А.В. П"ятова, М.В. Щербак // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 18-23 : фото, табл. – Бібліогр.: 3 назв.
463604
   Захист від гендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів : звіт за результатами моніторингу / Харків. обл. фундація "Громад. альтернатива" ; [підгот.: О. Уварова, М. Ясеновська]. – Харків : Бровін О.В., 2016. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Справедливе правосуддя"). – ISBN 978-617-7256-49-5
463605
   Захист від дії випромінювання мобільного телефону // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 7. – С. 40 : рис.
463606
  Бикадоров В.М. Захист від нападу собак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 25-30 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв.
463607
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208л. – Бібліогр. : л.203-208
463608
  Джуринський О.О. Захист від недобросовісної конкуренції (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Джуринський О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
463609
  Толюпа С.В. Захист від несанкціонованого доступу в масштабах організації за допомогою використання можливостей мережевої інфраструктури на прикладі СІSСО / С.В. Толюпа, М.В. Розум"як // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-28. – ISSN 2409-7292
463610
  Дудка Т.М. Захист від цілеспрямованих мережевих атак / Т.М. Дудка, Ю.М. Волков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 36-37 : фото
463611
  Малкова Н. Захист військових - справа самих військових // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 5. – С.46-49
463612
  Юдіцький О.Л. Захист вітчизняного товаровиробника при здійсненні державних закупівль: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 391-398. – ISSN 1563-3349
463613
  Веретюк О. Захист власної ідентичності, ксенофобія та автизм як рецидиви колоніалізму (на прикладах сучасної слов"янської прози) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 260-267. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
463614
  Орловський Б.М. Захист власності при необхідній обороні: зарубіжний досвід та сучасне кримінальне законодавство // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 220-226. – ISSN 1563-3349


  Досліджено механізм кримінально-правового захисту власності при необхідній обороні у кримінальному праві України. Розглядаються нормативні положення про захист власності у кримінальному законодавстві деяких зарубіжних країн. Автором формулюються ...
463615
  Мілюс В. Захист власності у доктрині Конституційного Суду Литовської Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
463616
  Рум"янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.38-40. – ISSN 0132-1331
463617
  Боднарук О. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 106-112
463618
  Корнієнко І.М. Захист водних об"єктів від біогенних елементів та завислих речовин (на прикладі м. Дніпродзержинська) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Корнієнко І.М.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
463619
  Бутенко Е.О. Захист водних об"єктів шляхом використання синтетичних аніонних глін (на прикладі м. Маріуполя) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бутенко Е.О. ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
463620
  Люшненко М. Захист водних ресурсів держави // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.26-30


  Прокурорська практика
463621
  Бєличенко Ю.П. Захист водних ресурсів. / Ю.П. Бєличенко, В.М. Дражнер, В.М. Чередниченко. – Київ : Будівельник, 1990. – 94 с.
463622
  Футей Б. Захист голосів: погляд із Сполучених Штатів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 23-28
463623
  Філіпповський В.М. Захист громадою свого життєвого середовища від незаконної забудови / В.М. Філіпповський, В.В. Щербаченко, М.С. Кружилін; Східноукр. центр громадських ініціатив "Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії". – Луганськ : Янтар, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-678-235-2
463624
  Сакара Н. Захист громадського інтересу в цивільному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.96-101
463625
  Середа Ю. Захист громадян за новим Кримінально-процесуальним кодексом України / Ю. Середа, Р. Прихода // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)


  "... Дослідження та порівняння норм законодавства".
463626
  Святун Олексій Захист громадян України за кордоном: головні підходи до визначення та стандартів // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 41-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор предпринимает попытку обозначить главные подходы к определению стандартов и границ консульской и дипломатической защиты прав граждан за границей. В статье рассмотрены общие теоретические тенденции эволюции определения понятия и границ консульской ...
463627
  Дір І.Ю. Захист громадянських прав національних меншин в Україні згідно з міжнародними стандартами Ради Європи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 193-195. – ISSN 1563-3349
463628
  Долгілевич М.Й. Захист грунтів від вітрової ерозії на Україні. / М.Й. Долгілевич. – Львів, 1967. – 122с.
463629
   Захист грунтів від ерозії. – Одеса, 1974. – 112с.
463630
   Захист грунтів від ерозії. – Київ, 1986. – 240с.
463631
  Тимкович І.І. Захист грунтів та води від забруднення стоками аеропортів : еколого-правові вимоги / І.І. Тимкович, Д Д. Кальницька // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 25-30. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
463632
  Лук"яновД.О Захист групових комунікацій з використанням асиметричних ключів за схемою Ель-Гамаля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 161-167. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується математична модель застосування криптосистеми Ель-Гамаля для захисту групової комунікації.
463633
  Горпинюк О. Захист даних у суспільному устрої та правовому порядку / О. Горпинюк, О. Броневицька // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 201-203. – ISBN 978-3-8305-3271-2
463634
   Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб : IV міжн. конф. 19 квітня 2011 р. : зб. конкурс. творч. робіт студ., курсантів та молодих вчених / Служба безпеки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. служби безпеки України ; [упоряд.: А.П. Гетьман, С.Є. Кучерина, С.О. Гриненко]. – Київ : Право, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-458-237-4
463635
  Кичко І.І. Захист депозитів населення : фінансовий механізм / І.І. Кичко, Н.В. Шаркаді // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.122-128. – Бібліогр.: 12 назв
463636
  Андрєєва О.М. Захист державнихінтересів в системі національної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 74-79
463637
  Антонов В.О. Захист державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави як стратегічна мета політики національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 159-163. – ISSN 1563-3349
463638
  Князев В. Захист дисертацій в Українській Академії державного управління при Президентові України(1997-2000 рр.) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-27. – ISBN 966-73-53-51-Х
463639
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 107. – (Серія права ; № 10)
463640
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 97-98. – (Серія права ; № 11)
463641
   Захист дисертацій працівниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 101. – (Серія права ; № 13)
463642
   Захист дисертацій працівниками факультету в 1970 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 109. – (Серія права ; № 12)
463643
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 94. – (Серія права ; № 14)
463644
   Захист дисертацій співробітниками факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 101. – (Серія права ; № 15)
463645
  Прокопенко М. Захист дисертацій чи профанації захистів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 14-15


  Така дилема стоїть перед Міносвіти щодо скандальної спецради Луганського державного медичного університету.
463646
  Вороненко Юрій Васильович Захист дисертаційних робіт з використанням сучасних інформаційних технологій / Вороненко Юрій Васильович, Мінцер Озар Петрович // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-17


  Розглянуто питання впровадження нових інформаційних технологій у процедурах захисту дисертаційних робіт. Зокрема висвітлюється перший досвід спеціалізованої вченої ради щодо використання технології відеоконференцзв"язку під час захисту дисертацій. ...
463647
  Поєдинок О.Р. Захист дітей-біженців у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 191-197
463648
  Шуба В. Захист дітей від експлуатації - першочергове завдання прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.90-93
463649
  Петращук О.П. Захист дітей від найгірших форм праці в законодавстві України / О.П. Петращук, В О. Соловйов // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.36-38
463650
  Підюков П.П. Захист доказів і доказового провадження в кримінальному процесі України / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 382-385. – ISBN 978-966-301-169-1
463651
  Голуб Ю. Захист доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-89.
463652
  Кузьменко В. Захист доходів найманих працівників у період фінансової кризи: досвід Німеччини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 47-51
463653
  Томенко М. Захист духовності, а не боротьба : відкритий лист [голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації] головним редакторам газет "Факты", "Столичка", "Бульвар" та інших // Голос України, 2004. – 3 лютого


  В зв"язку з рішенням парлам. комітету звернутися до Держ. ком. телебачення і радіомовлення України з вимогою попередити друк. ЗМІ про необхідність дотримання норм Закону про захист суспіл. моралі
463654
  Андрусевич А. Захист екологічних прав у практиці Європейського Суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.303-309. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
463655
  Притика Д. Захист економічних прав та інтересів суб"єктів господарської діяльності та держави - функція господарських судів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.8-15. – ISSN 0132-1331
463656
  Сульженко Ю. Захист економічних прав та свобод людини й громадянина в Україні як один з основних чинників становлення і розвитку правової держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 29-32
463657
  Мармазов В.Є. Захист економічних та соціальних прав у практиці Європейського Суду з прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-35. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядається механізм захисту економічних та соціальних прав у практиці Європейського Суду з прав людини. Issued related to the mechanism of economic and social rights protection in the case law of the European Court of Human Rights are dealt with.
463658
  Костусєв А. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 13-19. – ISSN 0131-775Х
463659
  Мартин А. Захист економічної конкуренції у сільськогосподарському землекористуванні: переваги і недоліки агрохолдингів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 8. – С. 26-32
463660
  Туряниця С. Захист етнонаціональних меншин Німеччини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 452-461. – ISBN 966-02-4186-0
463661
  Кармаза О.О. Захист житлових прав у цивілістичному процесі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 215-227. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
463662
  Чадов Е.А. Захист життя та здоров"я дітей дошкільного віку / Е.А. Чадов, О.Ф. Ткачов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 8-10 : фото
463663
  Шевченко Т. Захист журналістських джерел // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 16-19.
463664
  Коваль О. Захист законними представниками права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 184-185. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
463665
  Личенко І.О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження : монографія / І.О. Личенко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 362-415. – ISBN 978-617-511-157-4
463666
  Підлубна Т.М. Захист законного інтересу за допомогою категорії абстрактних збитків // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 67-72. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Саме абстрактні збитки дають змогу захистити законний інтерес, оскільки мова йде про створення абстрактної можливості несприятливих наслідків, тобто можливу загрозу інтересам, що підлягають захисту, на відміну від категорії відшкодування збитків в їх ...
463667
  Гаврильців М.Т. Захист законного інтересу як передумова на звернення до адміністративного суду: поняття, сутність, види // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 161-171. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
463668
  Малік М. Захист заощаджень населення в банківській системі як напрям підвищення стабільності кредитних установ України / М. Малік, В. Харабара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто існуючу ситуацію розвитку заощаджень населення. Висвітлено основні проблеми заощаджень населення та виділено тенденції їх в Україні. The existent situation of population"s savings development is considered in this article. The basic ...
463669
  Новак І. Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця : оплата праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-13 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
463670
  Любич В. Захист засівів від бур"янів та шкідників / В. Любич. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 32с.
463671
  Палієнко Е.Т. Захист земельних ресурсів / Е.Т. Палієнко. – Київ : Знання, 1984. – 48с.
463672
  Хоменко Іван Іванович Захист зерняткових садів у центральному лісостепу України : Автореф... доктора сільськогоспод.наук: 06.00.02 / Хоменко Іван Іванович; Національний аграрний ун-тет. – К., 1997. – 40л.
463673
   Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей : Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року. – Київ, 2002. – 160с. – ISBN 966-7902-31-5
463674
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірни к / Нац. ак. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 58. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463675
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 59. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463676
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-
Вип. 60. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463677
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин. – Київ, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 61. – 2015. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463678
   Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ, 1964-. – ISSN 1606-9773
Вип. 62. – 2016. – 388 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463679
  Теряєв Р. Захист інвестицій в криптовалюту // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 37


  Як повернути дитину, яка була незаконно переміщена іншим із подружжя через державний кордон.
463680
  Шапран Н.С. Захист інвесторів на ринку цінних паперів: досвід США // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 159-171. – ISSN 2310-9734
463681
  Шестаокв В. Захист іноземних інвестицій в Україні: теорія та практика // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – C. 21-25
463682
  Шкурупій О.В. Захист інтелектуальної власністі: світова практика та проблеми України / О.В. Шкурупій, Ю.С. Радченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 5-8. – (Економічні науки)
463683
  Марущак Т.О. Захист інтелектуальної власності // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 339-341. – ISBN 978-966-301-172-1
463684
  Костира А. Захист інтелектуальної власності в e-commerce: полювання на привидів // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 12-13
463685
  Манів С.З. Захист інтелектуальної власності в інвестиційно-інноваційному розвитку держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-83.
463686
  Кругових С.О. Захист інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 148-155. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються проблеми захисту інтелектуальної власності в комп"ютерному середовищі, розширення сфери чинного законодавства та розробка нових правових механізмів регулювання правових взаємовідносин у мережі Інтернет.
463687
  Ізбаш О.О. Захист інтелектуальної власності тих, хто навчається у системі освіти // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – C. 256-262


  "Завдання будь-якого ВНЗ й держави в цілому - створити умови для ефективного функціонування системи вузівської захисту інтелектуальної власності. Необхідно пам"ятати, що саме інтелектуальна власність розглядається як найважливіший ресурс ВНЗ, який може ...
463688
  Верещагін П. Захист інтелектуальної власності у зовнішньо-економічній діяльності // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 3. – С.38-44
463689
  Ромат Т.Є. Захист інтелектуальної власності як об"єкт державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 106-109. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
463690
  Смерницький Д.В. Захист інтелектуальної власності, створеної за кошти Державного бюджету України: аналіз нормативно-правової бази // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 192-197
463691
  Кононенко С. Захист інтелектуальної власності: європейські стандарти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 22-27
463692
  Драчевська О. Захист інтелектуальної власності: міф чи реалії українського суспільства // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 31
463693
  Мошиченко Ю. Захист інтелектуальної власності: оцінка незадовільна // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 31-33
463694
  Кірєєва О. Захист інтелектуальної власності: управлінські аспекти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 181-195.
463695
  Гаврилюк М. Захист інтересів громадян і держави в галузі земельних відносин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 15-20
463696
  Федунець З. Захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 16-20.
463697
  Нецька Л.С. Захист інтересів держави у зв"язку зі збройним конфліктом на сході України та окупацією півострова Крим // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. – ISBN 978-617-7220-88-5
463698
  Зайківський О.Б. Захист інтересів держави щодо інтелектуальної власності // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 50-63. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
463699
  Паламарчук С.М. Захист інтересів закритих корпорацій за правом США. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Паламарчук С.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 24л.
463700
  Паламарчук Сергій Михайлович Захист інтересів інвесторів закритих корпорацій за правом США : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Паламарчук Сергій Михайлович; МВО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 138л. – Бібліогр.:л.131-138
463701
  Лемешко О.М. Захист інтересів потерпілої особи в кримінальному законі // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 288-290


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
463702
  Руденко Т.В. Захист інтересів споживачів від проявів недобросовісної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 62-67
463703
  Зверева О.В. Захист інтересів споживачів та товаровиробників у світлі вступу до СОТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 349-355. – ISSN 1563-3349
463704
  Кузміна С.А. Захист інтересів суб"єктів господарювання від недобросовісної конкуренції // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2001. – № 1. – С. 116-119.
463705
  Венедіктова І. Захист інтересів у правовідносинах щодо здійснення особистих немайнових прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 38-44
463706
  Венедіктова І. Захист інтересів у спадкових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 16-19
463707
  Хамардюк Й Захист інформації - проблеми та застереження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.118-123
463708
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 4. – 2015. – С. 264-328. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463709
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463710
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 17, № 3. – 2015. – 263 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463711
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 1. – 2016. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463712
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 2. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463713
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 4. – 2016. – С. 250-350. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463714
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 18, № 3. – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463715
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. Корченко. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 1. – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463716
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков, Халіль Аль-Саід [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 2. – 2017. – С. 108-192. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463717
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков, Халіль Аль-Саід [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 3. – 2017. – С. 196-249. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463718
   Захист інформації = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, К. Абдікаліков [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
Т. 19, № 4. – 2017. – С. 252-321. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463719
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах : навчальний посібник / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Король О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 511 с. – Бібліогр.: с. 498-505. – ISBN 978-966-676-442-6
463720
  Кузнецов О.О. Захист інформації в інформаційних системах. Методи традиційної криптографії : навч. посіб. / Кузнецов О.О. [та ін.] ; МОНУ, Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 360с. – ISBN 978-966-676-382-5
463721
  Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 100-103. – ISSN 0132-1331
463722
  Хорошко В.О. Захист інформації від загроз зі сторони легальних користувачів центрів обробки інформації / В.О. Хорошко, Я.В. Невойт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 120-125
463723
  Бльок Олег Володимирович Захист інформації від промислового шпигунства у сучасному інформаційному просторі / Бльок Олег Володимирович, Живко Олена Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено основні аспекти захисту інформації в бізнесі та суть і особливості промислового шпигунства, їхній взаємозв"язок і протидія. Проаналізовано недоліки законодавчого забезпечення захисту інформації та доступу до відкритої інформації.
463724
  Баскаков В. Захист інформації з обмеженим доступом: розвиток вітчизняного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 126-128
463725
  Мехед Д.Б. Захист інформації на підприємстві // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : науковий збірник / Чернігівський державний технологічний університет. – Чернігів, 2014. – С. 143-148. – (Серія "Технічні науки" ; № 2 (73)). – ISSN 2225-7551
463726
  Кардаш А. Захист інформації про публічних осіб в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 84-90. – ISSN 2306-9082
463727
  Кузнецов О.О. Захист інформації та економічна безпека підприємства : монографія / Кузнецов О.О., Євсеєв С.П., Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с. – ISBN 978-966-676-305-4
463728
  Мотлях О.І. Захист інформації у комп"ютерних системах: актуальність та новизна підходів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.58-62. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-614-021-7
463729
  Уханова Н.С. Захист інформаційного простору від терористичних посягань та негативних інформаційно-психологічних впливів // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 99-105
463730
  Кравченко О. Захист інформаційної інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 217-226.
463731
   Захист картоплі від хвороб і шкідників в агроценозі малопродуктивних земель Полісся : Навч. посіб. для підготовки фахівців у вищих агр. закл. освіти 2-4 рівнів акредитації за спец. "Агрономія", "Агроекологія", "Насінництво", "Селекція і генетика сільськогосподарських культур". – Київ, 2002. – 200с. – ISBN 966-7683-26-5
463732
  Капіца Ю. Захист комерційної таємниці в європейських країнах та Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С.16-21.
463733
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці в зарубіжній правовій доктрині: стратегії забезпечення лояльності працівників // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 56-62
463734
  Гороховська О.В. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк
463735
  Гороховська О.В. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн / О.В. Гороховська, І.С. Семенюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 86-91. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
463736
  Андрощук Г.О. Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 80-95. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто економіко-правові аспекти захисту комерційної таємниці. Дається визначення понять економічна розвідка, промислове шпигунство, аналіз Закону про економічне шпигунство (Economic Espionage Act), економіко-статистичні показники стану, виявлення, ...
463737
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-31. – ISSN 1608-6422
463738
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів (частина 3) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-34. – ISSN 1608-6422
463739
  Андрощук Г. Захист комерційної таємниці: методика розслідування злочинів(ч. 1) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 21-33. – ISSN 1608-6422
463740
  Стрельцов Л.Є. Захист комп"ютерних програм у праві Всесвітньої організації інтелектуальної власності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2. – C. 119-128. – (Серія : Правознавство). – ISSN 2304-1587


  В статті аналізується комплекс публічно-правових зобов"язань країн учасниць Бернської конвенції та Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право у сфері авторсько-правового захисту комп"ютерних програм.
463741
  Нікітенко Р. Захист комп"ютерного програмного забезпечення авторським та патентним правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 257-258. – ISBN 978-617-7069-14-9
463742
  Дідківська Л.І. Захист конкуренції в Європейському Союзі та сучасні новації : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 117-123. – Бібліогр.: 10 назв
463743
   Захист конкуренції у процесі приватизації // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.232-268
463744
  Занфіров В. Захист конституційних прав громадян - основне із завдань у діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 3-18
463745
  Гураль В. Захист конституційних прав громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 39-42.
463746
  Воєвода Ю.Л. Захист конституційних прав громадян судами адміністративної юстиції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 151-153. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
463747
  Зелений В. Захист конституційних прав людини під час реалізації заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистї свободи громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 34-39
463748
  Соколова В.В. Захист конституційного права громадян на підприємницьку діяльність органами виконавчої влади // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-22.
463749
  Очиченко О. Захист конфіденційної інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 24-28.
463750
  Андрощук Г. Захист конфіденційної інформації в системі економічної безпеки підприємства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 30-32. – ISSN 1608-6422
463751
  Романюк Т.В. Захист корисних моделей за законодавством Китаю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 264-266. – ISSN 2219-5521
463752
  Підоплічка І.Г. Захист корисних птахів / І.Г. Підоплічка. – К, 1935. – 28с.
463753
  Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури в безпековій політиці країн ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 118-125. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
463754
  Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : аналіт. доповідь / [Бірюков Д.С., Кондратов С.І.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 92, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-183-7
463755
  Суходоля О.М. Захист критичної інфраструктури:сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2017. – № 1/2 (13/14). – С. 50-80. – ISSN 2415-7732
463756
  Басарабська Е.С. Захист культурних рослин від шкідників та хвороб / Е.С. Басарабська, О.Д. Гетманенко, В.І. Горденко. – Ужгород, 1973. – 151с.
463757
  Бусол К. Захист культурної спадщини у різих галузях міжнародного права // Юридичний вісник / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 2013. – № 4. – С. 155-158. – ISSN 1561-4999


  Проаналізовано основні норми міжнародного права, які впливають на захист культурних цінностей.
463758
   Захист лісу. – Київ-Полтава, 1936. – 111с.
463759
  Повстень В.О. Захист людей від випаровувань ртуті у забруднених нею приміщеннях різного призначення / В.О. Повстень, М.М. Коршун, Т.І. Дмитруха // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 95-100. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
463760
  Трунова Г. Захист людини від психосоціальних ризиків у системі загальнообов"язкового державного соціального страхування у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 189-198. – ISSN 1026-9932
463761
  Сиротяк М.Р. Захист майнових прав потерпілої особи в провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 197-202. – (Право. Економіка. Управління)
463762
  Маковецький П.В. і Новіков І.К. Захист металевих поверхонь від корозії інгібіторами і мастилами / П.В. і Новіков І.К. Маковецький. – К., 1977. – 48с.
463763
  Чоломбитько М.І. Захист миру - всенародна справа. / М.І. Чоломбитько. – К., 1974. – 48с.
463764
  Суслов М.А. Захист миру і боротьба з паліями війни / М.А. Суслов. – К., 1950. – 32с.
463765
  Кармазін В.Д. Захист міського повітряного басейну / В.Д. Кармазін. – К, 1977. – 32с.
463766
  Невара Л.М. Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Невара Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
463767
  Невара Л.М. Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Невара Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Бібліогр.: л. 197-223
463768
  Приходько О.Д. Захист моралі по-українськи в контексті європейських прав і свобод // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 38-42


  Закон України "Про захист суспільної моралі" був прийнятий усупереч висновкам і рекомендаціям вітчизняних та закордонних експертів. Допоки цей закон не мав за собою конкретних практичних наслідків, він не мав також і гучного суспільного резонансу. ...
463769
  Панасюк С.А. Захист муніципальних прав громадян у Європейському суді з прав людини: реалії та перспективи // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 67-71
463770
  Іванюта Н.В. Захист на гарантії прав відповідача в процесі реалізації забезпечення позову в господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 188-191
463771
  Пташник І.Р. Захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів: ситуація de-jure та de-facto // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – C. 59-65. – ISSN 2413-7189
463772
   Захист населення і територій України від надзвичайних ситуацій : Річна доповідь за 1997 рік. – Київ, 1998. – 84с.
463773
  Стеблюк М.І. Захист населення при ядерній аварії // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 19-22 : табл., рис., фото. – Бібліогр.: 6 назв
463774
  Глоба К.П. Захист національних інтересів у ході приватизації (досвід Франції) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 194-198.
463775
  Нор В. Захист незалежності судів і самостійності суддів у діяльності Національної Ради Судівництва Республіки Польща: досвід для України / В. Нор, С. Білостоцький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 442-451. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
463776
  Косенко С. Захист неповнолітніх потерпілих від статевих злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.35-39. – ISSN 0132-1331
463777
  Косенко С. Захист новим кримінальним законом неповнолітніх від статевих злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
463778
  Фурса Є.Є. Захист нотаріальних документів та його вплив на права громадян, юридичних осіб: діяльність нотаріусів та консулів // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 20-25
463779
  Шпонтак І.М. Захист об"єктів довкілля від шуму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-35 : рис., табл.
463780
  Бачун О. Захист об"єктів інтелектуальної власності в господарських судах України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.44-48. – ISSN 0132-1331
463781
  Андрієнко В. Захист об"єктів інтелектуальної власності у Господарському суді міста Києва // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.20-24. – ISSN 1608-6422
463782
  Менська О.А. Захист об"єктів культурної спащини у суді // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (39). – С. 158-170. – ISSN 2310-6166
463783
  Дьомін Ю. Захист органами прокуратури економічних інтересів України на митному кордоні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-90.
463784
  Головін А. Захист основоположних прав людини і громадянина під час надання Конституційним судом України офіційного тлумачення положень Конституції та законів України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 13-16
463785
  Лавріненко О.В. Захист особистих немайнових трудових прав найманих працівників: напрями удосконалення спеціального законодавства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-36.
463786
  Онищук М.І. Захист особистості від деструктивних інформаційно-психологічних впливів в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-94. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про інформаційно-психологічну безпеку особистості в сучасних умовах, механізми вербального і невербального інформаційного впливу, а також про розробку і впровадження новітніх форм, способів і технологій інформаційно-психологічного ...
463787
  Чередниченко О.І. Захист офіційної мови в національній державі: досвід Франції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-36. – ISSN 0027-2833
463788
  Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Венедіктова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
463789
  Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Венедіктова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 430 л. – Бібліогр.: л. 380-430
463790
  Венедіктова В І. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : монографія / І.В. Венедіктова. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-287. – ISBN 978-966-667-598-2
463791
  Ортинська М. Захист патентних прав у сфері інформаційних технологій // Юридична газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 14). – С. 31


  "... Територіальна природа патенту в позатериторіальному світі Інтернету".
463792
  Кириленко О.П. Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів / О.П. Кириленко, Г.І. Козак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 38-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
463793
  Князькова М Л. Захист пенсійних прав працівників органів внутрішніх справ України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.34-40
463794
  Круть В. Захист персональних даних в державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 122-123
463795
  Баранов О.А. Захист персональних даних в сфері Інтернет речей / О.А. Баранов, В.М. Брижко // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 85-91


  Про правові проблеми захисту персональних даних в сфері Інтернет речей в умовах становлення інформаційної індустрії електронно-цифрових технологій та інформаційних ресурсів.
463796
  Бездітний В. Захист персональних даних в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Перша практика: ризики та недопроцювання".
463797
  Маринів А. Захист персональних даних в Україні: досягнення, проблеми, перспективи // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 189-191. – ISBN 978-3-8305-3271-2
463798
  Андрушків І.П. Захист персональних даних клієнтів: нормативні вимоги України та Європейського Союзу / І.П. Андрушків, Б.М. Мушинський // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 204-209. – ISSN 2308-1988
463799
  Вінніков О. Захист персональних даних на робочому місці. Деякі дороговкази Європейського суду з прав людини // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)
463800
  Мороз В. Захист персональних даних особи під час виборчого процесу. Щодо порівняння норм законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 36)
463801
  Дробиш Є. Захист персональних даних пацієнта в умовах розвитку програм електронного здоров"я // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 261-263
463802
  Козак В. Захист персональних даних та правила приватності при дослідженнях в Інтернет // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 49-70. – ISSN 1606-3732
463803
  Трофименко М. Захист персональних даних та право інтелектуальної власності в Інтернеті // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-47. – ISSN 1608-6422
463804
  Дідікін А. Захист персональних даних у російскому законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 55-57
463805
  Дідікін А. Захист персональних даних у російському законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 41-43
463806
  Крилова Ю.І. Захист персональних даних: вітчизняний та зарубіжний досвід // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 57-63
463807
  Войтенко Ю. Захист персональних даних: міжнародні стандарти та Україна // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 479-482. – ISBN 978-966-301-169-1
463808
  Брижко В.М. Захист персональніх данніх в умовах розвитку інформаційного суспільства // Винахідник України : науково-практичний журнал. – Київ, 2001. – № 2"2000/1"2001. – С.7-19
463809
  Абакумов В.Г. Захист пластикових документів масового використання / В.Г. Абакумов, С.Г. Антощук, Л.В. Ратомська // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 126-132. – ISSN 1561-5359
463810
  Валендюк О. Захист платників податків // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-36
463811
  Рисухін В.В. Захист поверхневих водойм від забруднення мінералізованими стоками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Рисухін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України,Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
463812
  Збінський Є.Ф. Захист податкої таємниці як складова інформаційної безпеки // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 84-85. – ISBN 978-966-2439-41-0
463813
  Микитин В. Захист порушених прав на об"єкти інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 15-20
463814
  Гарагонич О. Захист прав акціонерів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 261-263. – ISBN 978-617-7069-28-6
463815
  Чорна Т.А. Захист прав акціонерів за реорганізації акціонерних товариств // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 94-99. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено питанням захисту прав акціонерів за реорганізації акціонерних товариств шляхом злиття, приєднання та поділу. Головну увагу приділено принципам захисту прав акціонерів за вищевказаних форм реорганізації, які закладені у Третій ...
463816
  Рябота В.В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств в Україні : монографія / Владислава Рябота; Академія правових наук України; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-518-433-1
463817
  Третьяков Д. Захист прав біженців та шукачів притулку в практиці Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 336-339. – ISBN 978-966-8909-91-7
463818
  Абдуліна І. Захист прав в Інтернеті - 2017: позитиви та ризики // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 12. – C. 4-10. – ISSN 1608-6422
463819
  Шаповал В. Захист прав вимушених переселенців: єдність науки і практики (за матеріалами круглого столу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 191-194. – ISSN 1026-9932


  3 березня 2015 року відбувся круглий стіл "Права вимушених переселенців: забезпечення та захист (міжнародний та вітчизняний досвід)", організований Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України спільно з Національною академією правових ...
463820
  Пашковська Т. Захист прав власності: антирейдерський закон прийнято // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 42-43
463821
  Юрченко Е.С. Захист прав внутрішньо переміщених осіб на житло, землю та майно в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 157-160. – ISBN 978-966-7957-18-6
463822
  Гаврилюк М. Захист прав громадян -завдання прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.38-41
463823
  Заворотченко Т.М. Захист прав громадян – головна функція політичних прав і свобод громадян в Україні. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 37-44. – ISSN 2408-9257
463824
  Перестюк І.М. Захист прав громадян на приватну власність: аналіз діяльності вищих органів публічної влади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 94-102. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
463825
  Пазюк А. Захист прав громадян у зв"язку з обробкою персональних даних у правоохоронній діяльності: європейські стандарти і України / А. Пазюк. – Київ : Прайвесі Юкрейн, 2001. – 260 с. – ISBN 966-8026-00-4
463826
  Солоненко О.М. Захист прав громадян України за її межами // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 145-151
463827
  Задорожня Г. Захист прав громадян України за кордоном: дипломатичний захист // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 94-98. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
463828
  Котляр О.І. Захист прав громадян України за кордоном: реалії сьогодення / Котляр О.І. // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 284-293. – ISSN 2218-5348
463829
  Фастовець В. Захист прав громадян чи перепона до виконання завдань кримінального судочинства? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 84-90
463830
  Курдельчук Д. Захист прав громадянина - у співпраці нотаріуса і міністерства / Д. Курдельчук, Т. Момонт // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Спірні ситуації у застосуванні нотаріусами норм національногоправа у справах з іноземним елементом".
463831
  Градецька Н.М. Захист прав дитини в системі заходів запобігання злочинності неповнолітніх // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
463832
  Козачинська Н. Захист прав дитини в Україні / Н. Козачинська, В. Маковей // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 5-17
463833
  Гончаренко О.М. Захист прав дитини за допомогою норм міжнародного приватного права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 312-316. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
463834
  Козачинська Н. Захист прав дитини у ФРН // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 49-64
463835
  Волкова С. Захист прав дітей-першочерговий обов"язок прокурора // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 73-77.
463836
  Корнякова Т. Захист прав дітей-пріоритетний напрям наглядової діяльності // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 20-29
463837
  Гардецький О. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 12-18
463838
  Волкова С. Захист прав дітей - постійна турбота прокурорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 22-28.
463839
  Сніжко М. Захист прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 83-90.
463840
  Юхта О.Г. Захист прав дітей від сімейного насильства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 78-81. – ISSN 2219-5521
463841
  Рябчинська О.П. Захист прав дітей за кримінальним законодавством зарубіжних країн // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 54-64. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
463842
  Ломоносова О.М. Захист прав дітей порядком цивільного судочинства // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 136-141. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
463843
  Дунаєвська С. Захист прав дітей чи бюрократія? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 24-25


  Згода органу опіки та піклування на вчинення правочину.
463844
  Мєдєнцев А. Захист прав дітей, як гарантія здоров"я нації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 30-37
463845
  Головко Л.О. Захист прав дітей: зарубіжний досвід : монографія / Л.О. Головко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2015. – 454, [1] с. – Бібліогр.: с. 422-454. – ISBN 978-617-7189-94-6
463846
  Гладьо Ю. Захист прав добросовісного набувача у разі витребування майна з чужого незаконного володіння // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 117-121. – ISSN 2524-0129
463847
  Грушко М.В. Захист прав жінок-військовополонених в умовах збройного конфлікту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 294-300
463848
  Суслова О.І. Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні : проект зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні (TRES) / Суслова О.І., Лазаренко О.О., Ахтирська Н.О. ; [за ред. Г.О. Христової]. – Київ : Тютюкін, 2010. – 335, [1] с. : табл. – Проект фінансується спільно Європейським Союзом та Радою Європи та впроваджується Радою Європи. – Бібліогр.: с. 325-335. – ISBN 978-966-2476-02-6
463849
  Іванюченко А.Б. Захист прав землевласника (деякі питання паювання землі та майна сільгосппідприємств) / А.Б. Іванюченко, В.П. Паліюк, М.О. Совщак; МВС України.Одеський ін-т внутрішніх справ. – Одеса, 1998. – 32с.
463850
  Тростянська Ярослава Захист прав і законних інтересів засуджених осіб, яких передають у державу громадянства для відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 159-162
463851
  Абламський С.Є. Захист прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному провадженні : монографія / С.Є. Абламський ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.О. Юхна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов А.М., 2015. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-231 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого і детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-24-7
463852
  Побірченко І.Г. Захист прав і охоронюваних законом інтересів у господарських відносинах агропромислового комплексу / І.Г. Побірченко, В.С. Щербина // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 28-32. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье на основе анализа действующего законодательства исследованы некоторые проблемы защиты прав и охраняемых законом интересов в хозяйственных отношениях агропромышленного комплекса. Высказаны предложения по повышению уровня правового обслуживания ...
463853
  Кельман Л.М. Захист прав і свобод громадян в процесі правозастосовної діяльності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 19-30. – (Юридична ; Вип. 1)
463854
  Василенко Д.Л. Захист прав і свобод громадян при освідуванні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 51-57.
463855
   Захист прав і свобод людини в діяльності правоохоронних органів : Матеріали Всеукраїнської наукової курсантської (студентської) конференції, (28-29 листопада 2002 р.). – Одеса, 2002. – 208 с.
463856
  Оніщенко Н. Захист прав і свобод людини в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 47-54. – ISSN 0132-1331
463857
  Гультай М. Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 43-57. – ISSN 2310-6158
463858
  Головін А.С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішенях Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2011. – 304, [3] с. – Бібліогр.: с. 279-295 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-353-5
463859
  Кравченко О.О. Захист прав і свобод людини та громадянина Конституційним Судом України: доктринальні, прикладні та компаративні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кравченко О.О. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
463860
  Солоненко О.М. Захист прав і свобод особи у правовій державі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 100-108
463861
  Войцишин В. Захист прав інвалідів - вимога закону і совісті // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 28-34
463862
  Бєлкін М. Захист прав інвесторів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Актуальні проблеми удосконалення законодавства України про пайові інвестиційні фонди в контексті пропозицій щодо законопроекту 2011.08.23
463863
  Хрімлі О. Захист прав інвесторів у досудовому порядку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 68-73. – ISSN 2308-9636
463864
  Солощук М. Захист прав інтелектуальної власності (тема 9) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-62. – ISSN 1608-6422
463865
  Луканіна Т. Захист прав інтелектуальної власності в Антимонопольному комітеті України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 5 червня (№ 23)


  "... Практика прийняття рішень АМКУ та їх оскарження в суді".
463866
  Волос О.В. Захист прав інтелектуальної власності в галузі фармацевтики // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 95-98
463867
   Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві : рекомендації президії, інформац. листи, оглядові листи / Вищ. госп. суд України ; за заг. ред. В.С. Москаленка. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 383, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-338-4


  У збірнику наводиться практика Вищого господарського суду України (рекомендації президії, інформаційні листи, оглядові листи) з питаннь вирішення спорів, пов"язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність
463868
  Капіца Ю.М. Захист прав інтелектуальної власності в державах-членах Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 76-80. – (Право. Економіка. Управління)
463869
  Орлюк О.П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 58-74. – ISSN 1993-0909
463870
  Гуминська Н.В. Захист прав інтелектуальної власності в контексті міжнародної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.204-208
463871
  Лисенко М. Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 9-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
463872
  Гумега О. Захист прав інтелектуальної власності в судовому порядку // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 10. – С. 29-32. – ISSN 1608-6422
463873
  Нерсесян А.С. Захист прав інтелектуальної власності в сфері медицини та фармації за законодавством України / А.С. Нерсесян, А.І. Зелена // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 599-604
463874
   Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань. – Київ, 2007. – 80с.
463875
  Мороз Дмитро Захист прав інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 78-80
463876
  Москаленко В. Захист прав інтелектуальної власності господарськими судами України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 42-45. – ISSN 1608-6422
463877
  Тарасенко Л. Захист прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) та промислові зразки // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 247-257. – ISSN 2082-4939
463878
  Тарасенко Л. Захист прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 90-98. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
463879
  Филь С.П. Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України в аспекті гармонізації митного законодавства до норм Європейського Союзу // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 292-298. – ISSN 2072-8670
463880
  Жилінкова О. Захист прав інтелектуальної власності на телевізійний формат // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 42-48
463881
  Калениченко П. Захист прав інтелектуальної власності по-новому // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 68-71. – ISSN 1608-6422
463882
  Ромат Т. Захист прав інтелектуальної власності при використанні торговельних марок у рекламі // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-34. – ISSN 1608-6422
463883
  Дьомін Ю. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні об"єктів через митний кордон України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.75-78. – ISSN 0132-1331
463884
  Атаманова Ю.Є. Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 7-14
463885
  Щербина А.В. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-617-7104-90-1
463886
  Редько В. Захист прав інтелектуальної власності як одна із складових розвитку фармацевтичного ринку України / В. Редько, Т. Петренко, Б. Даневич // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1608-6422
463887
  Одинець О. Захист прав інтелектуальної власності, порушених в Інтернеті ? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Деякі практичні аспекти".
463888
  Коссак В. Захист прав інтелектуальної власності, які здійснюються у вигляді іноземної інвестиції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.280-286. – (Серія юридична ; Вип. 38)
463889
  Нежиборець В Захист прав інтелектуальної власності: проблеми і шляхи їх вирішення // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 5. – С.30-35.


  Науково - практичнаконференція, організована Академією правових наук України
463890
  Бородін М.М. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми судової практики та законодавчого забезпечення / М.М. Бородін, Д.Д. Луспеник // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 48-61.
463891
  Орлюк О. Захист прав інтелектуальної власності: реалії і завдання на перспективу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 1-7 липня (№ 26). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
463892
  Білоус І.М. Захист прав інтелектуальної власності: український і зарубіжний досвід // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 20-27. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
463893
  Ніколаєв І. Захист прав кредиторів при банкрутстві: історія українських мораторіїв на примусове стягнення боргів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 53-57
463894
  Сулейманова А. Захист прав кредиторів при тривалому невиконанні законого рішення суду, протягом банкрутства державних підприємств ( порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 17-21.
463895
  Басиста А.В. Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Басиста Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 243 арк. – Бібліогр.: арк. 201-243
463896
  Басиста А.В. Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Басиста Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
463897
  Муравйов В.І. Захист прав людини в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 85-100. – ISSN 0132-1331


  У статті проаналізовані особливості системи захисту прав людини в Європейському Союзі та її співвідношення з системою захисту прав людини Ради Європи. Внесені пропозиції щодо європейських стандартів захисту прав людини, які повинні бути ...
463898
  Шпак Д. Захист прав людини в Європейському Союзі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 163-164
463899
  Захаров Є. Захист прав людини в Інтернеті: Hic et nunc // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 3. – С. 17-19
463900
  Аношина Захист прав людини в контексті Віденського конгресу 1814-1815 років / Аношина, Н.-Т.Ю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 181-186.
463901
  Лещенко Л. Захист прав людини в контексті змін суспільно-політичного ладу: Польща і Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 76-84. – (Європейські дослідження)
463902
  Оніщук М.В. Захист прав людини і громадянина в Україні: стан, проблеми і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 182-185.
463903
  Світличний О. Захист прав людини і громадянина нормами публічного права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 143-149. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
463904
  Берестовий І.В. Захист прав людини і громадянина як функція української держави // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 124-132
463905
  Кристоф Крель Захист прав людини і основоположних свобод в Німеччині // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 97-99. – ISBN 978-3-8305-3271-2
463906
  Когут П. Захист прав людини на основі персоніфікації політико-владних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 24-30. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 17)
463907
  Цимбалістий Т. Захист прав людини органами конституційної юстиції в Україні і Республіці Польща // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-85.
463908
  Лисенко А.М. Захист прав людини під час проведення окремих процесуальних дій у праві Європейського Союзу та національному законодавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 115-120. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання захисту прав і свобод людини при проведенні окремих слідчих дій на стадії попереднього розслідування кримінальних справ у праві Європейського Союзу та національному законодавстві. Questions of protection of the human rights and ...
463909
  Пазюк А.В. Захист прав людини стосовно обробки персональних даних: міжнародні стандарти / А.В. Пазюк. – Київ : Прайвесі Юкрейн, 2000. – 88с. – ISBN 966-95462-1-4
463910
  Макаруха З.М. Захист прав людини та засадничих свобод і простір свободи, безпеки та юстиції в рамках ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 123-127


  The present article addresses the problem of human rights protection in the EU states. The aspect of shaping of the unique legal and security European space is researched.
463911
  Грабчак К. Захист прав людини та українських етнічних цінностей у діяльності Української Гельсінкської Групи // Молода нація : Альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2006. – № 3 : Українська Гельсінська Група: 30 років героїзму (1976-2006) Матеріали конференції. – С. 17-25. – ISBN 966-7332-13-6
463912
  Ломоносова О. Захист прав людини у касаційному провадженні за новим ЦПК України // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 123-133. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
463913
  Гаджа М.В. Захист прав людини у рамках концепції людського виміру організації з безпеки і співробітництва в Європі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 189-194. – ISSN 1563-3349
463914
  Головатий С. Захист прав людини через ефективний доступ до правосуддя та системи юридичних послуг // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-18
463915
  Лавріненко О.В. Захист прав людини як ідеологічна парадигма сучасного розвитку правової системи України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-37. – Бібліогр. в кінці ст.
463916
  Лавріненко О.В. Захист прав людини як ідеологічна парадигма сучасного розвитку правової системи України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-37.
463917
  Скіченко А. Захист прав на материнство як складова особистих немайнових прав подружжя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 69-74
463918
  Кириченко І. Захист прав на об"єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
463919
  Ласько І.М. Захист прав на соціальне забезпечення Європейським судом з прав людини // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 145-148
463920
  Андрощук Г.О. Захист прав на товарні знаки (змішування) в Інтернеті: доктрина і правозастосовна практика ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 235-241. – ISSN 2219-5521
463921
  Алексієнко О. Захист прав на торговельні марки на митному кордоні / О. Алексієнко, М. Гонтарук // Юридична газета. – Київ, 2012. – 5 червня (№ 23)


  "... Напрацьована практика ".
463922
  Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-39. – ISSN 0132-1331
463923
  Іваницька Н. Захист прав на торговельну марку через механізм Європейського суду з прав людини // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)


  "... Особливості захисту інтелектуальної власності на міжнародному рівні".
463924
  Карпець А. Захист прав національних меншин в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 116-118
463925
  Ходико Є. Захист прав неповнолітніх // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 33-36
463926
  Тертишник В. Захист прав нотаріуса у сфері кримінального судочинства // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 5-9
463927
  Мороз М. Захист прав орендаря на орендоване майно // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 88-93. – ISSN 0132-1331
463928
  Шило О.Г. Захист прав осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, як публічно-правовий обов"язок держави / О.Г. Шило, В.М. Трофименко // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7.
463929
  Драчук А. Захист прав осіб, які перебувають у фактичному шлюб // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 273-274. – ISBN 978-966-301-169-1
463930
  Коташевська Т. Захист прав пересічних українців у європейському суді // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 93-96
463931
  Селіванов В.М. Захист прав платників податків в Україні ( питання теорії і практики ) / В.М. Селіванов, О.М. Московенко, І.В. Головач; Ін-т приватного права і підприємництва АПрН України. – Київ, 1999. – 24с. – Бібліогр.: с.18-20. – ISBN 966-7509-03-6
463932
  Федорчук Н.Б. Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України / Назар Федорчук, Василь Нор. – Київ : Правова єдність, 2009. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 179-191. – ISBN 978-966-2183-29-0
463933
  Дорош Л.В. Захист прав потерпілих від статевих злочинів у контексті судово-правової реформи // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 280-284


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
463934
  Лисенко А.М. Захист прав потерпілого в кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 92-104
463935
  Мінаєв О.І. Захист прав працівників в процесі розгляду індивідуальних трудових спорів // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 123-134. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
463936
  Приходько С. Захист прав працівників при масових звільненнях // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 103-110
463937
  Приходько С. Захист прав працівників при неплатоспроможності роботодавця у Республиці Польща // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 123-128


  Порівняльно-правовий аспект.
463938
  Приходько С. Захист прав працівників при переході підприємства до іншого власника. За законодавством Німеччини, Австрії, Польщі, Росії та України у порівнянні із законодавством ЄС // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 109-115. – Бібліогр.: с.115(7п.)
463939
  Штефан М.Й. Захист прав соціалістичних організацій в суді / М.Й. Штефан. – Київ
1. – 1970. – 64с.
463940
  Звєрєва О.В. Захист прав споживачів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Звєрєва; МОНУ; Донецький ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 192с. – ISBN 966-364-390-0
463941
   Захист прав споживачів : Нормативно-правове регулювання. Зразки документів. – 4-е вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2007. – 260с. – ISBN 978-966-373-219-0
463942
  Тарануха І.Ю. Захист прав споживачів на ринку споживчого кредитування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 150-154


  Проаналізовано внесення змін до законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами.
463943
  Зеленова М.О. Захист прав споживачів у сфері кредитування: правовий компроміс чи його імітація? // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 111-117. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
463944
  Сергієнко В.В. Захист прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 9-14.
463945
  Хаустова А.К. Захист прав споживачів у сфері реклами та послуг в Інтернеті / А.К. Хаустова, В.Л. Смєсова // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 81-82. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
463946
  Криволапов Б. Захист прав споживачів фінансових послуг під час укладання контрактів на відстані (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 114-119. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядаються актуальні питання адаптації законодавства України про фінансові послуги до законодавства Європейського Союзу. Особлива увага приділена проблемам надання фінансових послуг шляхом укладання дистанційних контрактів. Проводиться ...
463947
  Мельниченко О. Захист прав споживачів фінансових послуг. Законодавчі зміни та судова практика // Юридична газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 46)
463948
  Діжа Є. Захист прав споживачів. Сучасний стан // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
463949
   Захист прав споживачів: соціально-правовий аспект. – Київ : КНТЕУ, 2002. – 312с. – ISBN 966-629-019-7
463950
  Лаврін О. Захист прав суб"єктів господарювання, його форми і способи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.56-60
463951
  Сенюта І.Я. Захист прав суб"єктів медичних правовідносин: деякі теоретико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 11-18
463952
  Кот О. Захист прав суб"єктів підприємництва в третейських судах // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 70-78.
463953
  Мазур М.Р. Захист прав та законних інтересів осіб, які зазнали незаконного кримінального переслідування чи (та) засудження в кримінальному процесі: законодавче регулювання і практика застосування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 254-259
463954
  Цвігун Т.С. Захист прав та законних інтересів потерпілих в кримінальному процесі України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 297-299. – (Право. Економіка. Управління)
463955
  Пашкова В. Захист прав та інтересів бібліотечних працівників національними бібліотечними асоціаціями // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2007. – № 4. – С.8-11.
463956
  Святун О.В. Захист прав та інтересів громадян в практиці органів зовнішніх зносин України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Святун О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 227 л. – Бібліогр.: л. 187-225
463957
  Святун О.В. Захист прав та інтересів громадян в практиці органів зовнішніх зносин України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Святун О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 11 назв.
463958
  Митрофанова О. Захист прав та інтересів дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 101-102.
463959
  Балюк Ю.О. Захист прав та інтересів потерпілих при реалізації правовідносин страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 68-72. – (Правознавство ; Вип. 375)
463960
  Шкляр С.В. Захист прав та інтересів суб"єктів господарювання у правовідносинах з органами антимонопольного комітету України / Шкляр Сергій Володимирович. – Київ : Юстініан, 2015. – 195, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-183. – ISBN 978-617-7039-14-2
463961
  Мармазов В.Є. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини : Навчально-практичний просібник / В.Є. Мармазов, П.В. Пушкар; За ред. М.В. Оніщука. – Київ : Юридична книга, 2001. – 160с. – ISBN 966-7791-11-4
463962
  Гусаров С.М. Захист прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ: стан, проблеми, перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 233-238.
463963
  Сорока М. Захист прав у сфері земельних відносин: чи помітні зміни // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 14-15
463964
  Чернявська Т. Захист прав ув"язнених жінок шляхом реформування пенітенціарної системи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С . 136-139
463965
  Бортник В. Захист прав честі і гідності підозрюваного під час допиту: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С.49-52. – ISSN 0132-1331
463966
  Дзера О. Захист прав: теорія і практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 213-216. – ISSN 1026-9932
463967
  Дудка В. Захист права власності в мережі інтернет // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 101-103
463968
  Підопригора О.А. Захист права власності в римському приватному праві / О.А. Підопригора. – Київ, 1960. – 48с.
463969
  Романюк Я.М. Захист права власності в умовах окупації та проведення АТО: сучасні виклики для України
463970
  Романюк Я.М. Захист права власності в умовах окупації та проведення АТО: сучасні віклики для України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2016. – № 7 (191). – С. 3-9
463971
  Первомайський О.О. Захист права власності внутрішньо переміщених осіб: чинне правове регулювання та перспективи його вдосконалення // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 37-41. – ISBN 978-617-7220-88-5
463972
  Степанова Ю.С. Захист права власності внутрішньопереміщених осіб // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 188-190. – ISBN 978-966-419-299-3
463973
  Погрібний С. Захист права власності на нерухоме майно: окремі питання судової практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 77-86. – ISSN 0132-1331
463974
  Беляневич О.А. Захист права власності позовом про визнання (на прикладі ст. 392 ЦК України) // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 263-272
463975
  Томчишен С.В. Захист права власності у спорах, пов"язаних із визнанням договорів купівлі-продажу недійсними // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 99-114
463976
  Томчишен С.В. Захист права власності у спорах, пов"язаних із визнанням договорів купівлі - продажу недійсними // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 100-112.
463977
   Захист права власності українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України : матеріали I Щорічної міжнар. наук.-практ. конф., 22 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В., Байдачна І.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 224, [2] с. : іл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-77-9
463978
  Бобко В. Захист права власності фізичних осіб, визнаних безвісно відсутніми або оголошених померлими // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 82-85
463979
  Печений О. Захист права власності:здобутки і прорахунки нового Цивільного кодексу України // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 72-76
463980
  Кремень В. Захист права дітей на якісну освіту // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 2. – С.4-6.
463981
  Курило В.І. Захист права індивідуальної власності на сорти рослин за законодавством України та Російської Федерації / В.І. Курило, М.В. Пушкар // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 155-160. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
463982
  Харченко В. Захист права інтелектуальної власності в Україні: впорядкування кримінальної відповідальності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 21-32.
463983
  Кононенко В.П. Захист права інтелектуальної власності судом ЄС // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 242-248. – ISSN 2224-9281
463984
  Бірюков О. Захист права кредиторів у справах про банкрутство // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 8 : Захист прав суб"єктів підприємницької діяльності. – С. 39-47.
463985
  Чайковська Н.П. Захист права людини на безпечні умови життєдіяльності : основні завдання та повноваження державних органів : навч.- практ. посібник / Н.П. Чайковська ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 196, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-172, в додатках: с. 173-187 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-14-7
463986
  Коцюба Р.О. Захист права людини на ядерну безпеку в практиці Європейського суду з прав людини // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 36-40. – ISSN 2220-1394
463987
  Крук Ю.Л. Захист права на здоров"я відповідно до Європейської соціальної хартії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 365-370. – ISSN 1563-3349
463988
  Сідей О.В. Захист права на здоров"я на Європейському та національному рівнях // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 72-76. – ISSN 2306-9082
463989
  Крук Ю.А. Захист права на найвищий досяжний рівень охорони здоров"я від фальсіфікації лікарських засобів у діяльності Ради Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 399-403


  У даній статті зроблена спроба дослідити проблему захисту права на найвищий досяжний рівень охорони здоров"я від фальсифікації лікарських засобів у діяльності міжнародних структур. Проаналізовано основні досягнення Ради Європи в даному напрямі, зокрема ...
463990
  Мельничук О. Захист права на освіту державно-громадськими органами управління освітою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 6-9
463991
  Мельничук О.Ф. Захист права на освіту конституційним судом України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 24-27
463992
  Хім"як Ю.Б. Захист права на повагу до житла у практиці Європейського Суду з прав людини (кримінально-правовий аспект) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 261-265
463993
  Панкевич О. Захист права на приватність: динаміка світоглядно-методологічних основ (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 66-75. – ISSN 1026-9932
463994
  Годуєва К. Захист права на соціальну допомогу : практичні аспекти представництва прокурором у суді дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 97-106
463995
  Кудрявцев О.М. Захист права особистості власності на жилий будинок (цивільний та адміністративний) // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
463996
  Посикалюк О.О. Захист права працівника на приватність в практиці Європейського Суду з прав людини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 112-124. – ISSN 2078-9165
463997
  Фартушок Т.Б. Захист права працівників на оплату праці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Фартушок Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
463998
  Фартушок Т.Б. Захист права працівників на оплату праці : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Фартушок Тарас Богданович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2017. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 173-194
463999
  Кулинич О.П. Захист права приватної власності на землю: цивільно-правові аспекти : монографія / О.П. Кулинич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вінниця : Рогальська І.О., 2016. – 230, [2] с. – Бібліогр.: с. 195-230. – ISBN 978-617-7171-87-3
464000
  Белкін В. Захист правомірності договорів у податкових спорах // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,