Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
463001
  Кралюк П. "Екзистенціалізм" Валер"яна Підмогильного // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 624-626. – ISBN 978-966-2254-74-7
463002
  Кралюк П.М. "Екзистенціалізм" Валер"яна Підмогильного // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 624-626. – ISBN 978-966-373-777-5
463003
  Трохименко Т.В. "Екзистенційні інтенції у романі Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки" і "Солодка Даруся" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 66-68. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
463004
  Дзюба С. "Екзорцист" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 215-219. – ISSN 08-68-4790-1


  Повість.
463005
  Александрова Г.А. "Екзотизм" Лесі Українки у студіях 1910-1920-х років: наближення до проблеми компаративістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 3-15


  У статті йдеться про особливості сприйняття творчості Лесі Українки, зокрема, явища екзотизму. Аналізуються погляди літературознавців 1910-1920-х років, що виявляли його причини, ідейну й художню цінність незвичайних для української літератури тем та ...
463006
  Савлук Галина "Екзотичний географічний ярмарок" для учнів 7-х класів : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-36. – Бібліогр.: 2 назви
463007
  Захарченко Г. "Еклога" як джерело українського права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 182-183
463008
  Семерак О. "Екологізація має відбуватися за принципом декомунізації - рішуче й швидко" / бесіду вели О. Кравченко, Т. Тевкун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 4


  "Остап Семерак стверджує, що в назві міністерства, яке він очолює, для нього ключовим є слово «екологія», а не «природні ресурси». Такий підхід досить нетрадиційний як для одного з найбільш ресурсних відомств. І хоча «прориву» в екологічній безпеці ...
463009
  Гончаренко М.М. "Екологізація" як принцип конструювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
463010
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
463011
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
463012
  Желиховский А.А. Е-квазиградиентные методы решения негладких экстремальных задач и их реализация в диалоговой системе оптимизации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Желиховский А.А. ; АН УССР , Ин-т киберентики. – Киев, 1979. – 23 с.
463013
  Георгиев В. Езикознание : учебник за университета / Владимир Георгиев, Иван Дуриданов. – София : Наука и изкуство, 1959. – 354с.
463014
  Георгиев В. Езикознание / Владимир Георгиев, Иван Дуриданов. – 4-то изд. – София : Изд. наука и изкуство, 1978. – 359с.
463015
  Москов М.Д. Езикознание / М.Д. Москов. – София, 1982. – 181с.
463016
  Тодорова Елена Косева Езикът на българската публицичтика (1944-1989) : лингво-статистическо иследване / Тодорова Елена Косева. – София : Изд-во "Евтимов-Илинда", 1993. – 128 с.
463017
  Жерев Отоян Езикът на Райко Жинзифов / Жерев Отоян. – София, 1979. – 238с.
463018
  Таран Н.Ю. Езогенна індукція адаптивних властивостей пшениці. Еколого-фізіологічний та біохімічнічний підходи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проаналізовано еколого-фізіологічні та біохімічні складові багатокомпонентної системи заходів індукції адаптованих властивостей рослин. На прикладі модельної системи рослин пшениці досліджено модифікаційні зміни компонентів ліпід-білково-пігментного ...
463019
  Гусєв В.І. Езопівська мова / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122. – ISBN 966-642-073-2
463020
  Семенових С.Б. Езоповими шляхами : ( 6 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-38.


  Урок-подорож з вивчення байки
463021
  Семенових С.Б. Езоповими шляхами : урок-подорож з вивчення байки. 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 35-38
463022
   Езопові байки. – Київ : Веселка, 1990. – 253 с.
463023
  Михайлова Р.Д. Езотерика в пластичному виразі сучасної української картини (на прикладі творчості В"ячеслава Странніка) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 175-184. – ISSN 2226-2180
463024
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Дис. ... канд. фылософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 175л. – Бібліогр.: л.160-175
463025
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
463026
  Хромець В.Л. Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Хромець В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
463027
  Радченко Н.А. Езотеричне знання кумранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
463028
   Езотеричні вчення і сучасні релігійні рухи : методична розробка до курсу лекцій для студ. філософськ. ф-ту (відділен. релігієзнавства. – Київ, 2001. – 36 с.
463029
  Соколов Г.В. Ей было шестнадцать. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1962. – 56с.
463030
  Калина М. Ей, пьтечко моя. Избрани стихове за деца. / М. Калина. – София, 1968. – 127с.
463031
  Костишин Е. Ейблізм або дискримінація за ознакою інвалідності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії" : 22 листоп. 2019 р. / "Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 126-129. – ISBN 978-617-7611-61-4
463032
  Хомутова О.О. Ейдентична модель імітації ризиків інвестиційного проекту : інформаційні технології в економіці й управлінні / О.О. Хомутова, Ю.П. Матусов // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 114-117 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
463033
  Мейзерська Т. Ейдетична географія і "топографічнийй психоаналіз" у романі Ольги Токарчук "Бігуни" // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 58-61
463034
  Онишко О.Б. Ейджизм (ageism) як латентна форма дискримінації за віком / О.Б. Онишко, Р.Б. Тополевський // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 181-187. – ISSN 2617-4162


  Досліджено ейджизм як форму дискримінації за віком. Акцентовано на подвійному характеру ейджиму, а саме на рівні сприйняття і стереотипів та на рівні певних дискримінаційних дій, практик і заходів. Зазначено, що вплив на зміну стереотипів можливий лише ...
463035
  Костриця В. Ейджизм по-українськи. Про подолання дискримінації на ринку праці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 15


  "В Україні спостерігається культ ейджизму, який виливається в дискримінацію людей похилого віку - і це у світлі тенденції до старіння населення у більшості розвинених країн. Проблема старіння населення актуальна не тільки для України, а й, практично, ...
463036
  Патейчук Галина Ейджизм: топ-5 порад, як перетворити цей стереотип у перевагу // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 1, лютий. – С. 70-72 : фото
463037
  Лобач О.О. Ейдоніми в термінологіях фундаментальних наук
463038
  Лобач О.О. Ейдоніми в термінологіях фундаментальних наук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 33-40
463039
   Ейдос = Eidos : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ
Вип. 3. – 2009. – 483 с. – (Б-ка "Ейдосу")
463040
  Крижко О.В. Ейдос маркетингової стратегії підприємства / О.В. Крижко, І.О. Совершенна, Я.Ю. Саянна // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (31). – С. 149-155. – ISSN 2415-8089
463041
  Мегела І.П. Ейдоси літературознавчого дискурсу : [вибрані праці] / Іван Мегела ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. зарубіжної літ. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 443, [5] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7349-45-6
463042
  Прушковська І.В. Ейдоси любові й віри у творі Шейха Галіба "Краса і любов" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-42. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання ейдосів любові й віри у месневі турецького поета-суфія Ш. Галіба. Приділено окрему увагу розкриттю смислів ейдосів суфійського твору. Article is devoted to the question of the symbols of love and faith in the Turkish poet and sufis ...
463043
  Бєльська Т. Ейзенхауер Дуайт Девід // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 260-266. – ISBN 978-617-751-922-4
463044
  Біленко Василь Ейлат.Риби в морі, океанаріумі та на сковорідці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52 : фото
463045
  Скальчук В.В. Еймеріозно-криптоспоридіозна інвазія телят (поширення, патогенез, лікування) : автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук : 16.00.11 / Скальчук Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
463046
  Ажнюк Б. Ейнар Хауген - засновник сучасної еколінгвістики // Екологія мови і мовна політика в сучасному суспільстві : зб. наукових праць / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Укр. бюро лінгвіст. експертиз ; [відп. ред.: Б.М. Ажнюк]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – С. 6. – ISBN 978-966-489-161-2
463047
  Войцехівська І.Н. Ейнгорн Віталій Осипович ( російський історик, джерелознавець, архівіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 25-26. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
463048
   Ейнор Ольгерд Леонардович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 90-91. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
463049
   Ейнор Ольгерд Леонардович (1908-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144. – ISBN 978-966-439-754-1
463050
   Ейнор Ольгерд Леонардович (1908-1991) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 159. – ISBN 978-966-933-054-3
463051
  Капитонов Е.И. Ейск / Е.И. Капитонов. – Краснодар, 1958. – 47с.
463052
  Винниченко І. Ейсман Густав Адольф (Густав Іванович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 307-309. – ISBN 978-966-7863-77-7
463053
   Ейфорія молодості // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 56-57 : фото
463054
  Короткий В.А. Ейхвальд Едуард Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 120. – ISBN 966-06-0393-2
463055
  Гриценко І.С. Ейхельман Отон Отонович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 144. – ISBN 978-966-06-0557-2
463056
  Короткий В.А. Ейхельман Отто Оттович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 28. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
463057
  Турчин Я. Ейхельман Отто Оттович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 519-520. – ISBN 978-966-418-286-4
463058
   Ейхельман Отто Оттович (1854-1943) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 144-145. – ISBN 978-966-439-754-1
463059
  Винниченко І. Ейхельман Оттон Оттонович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 309-310. – ISBN 978-966-7863-77-7
463060
   Ейхельман Оттон Оттонович (1854-1943) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 159. – ISBN 978-966-933-054-3
463061
  Штейнберг В.А. Екаб Петерс / В.А. Штейнберг. – М., 1989. – 207с.
463062
  Берман А.Г. Екатеренбургская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии. : Дис... канд. ист.наук: / Берман А. Г.; Днепропетровский горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1952. – 293л.
463063
  Покровский В.И. Екатерина II : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – [4], 221 с.
463064
  Ткачук В.А. Екатерина II в поисках Рюриковичей в Украине в конце XVIII в. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 221-230
463065
  Вальденберг В.Е. Екатерина II и Монтескье в их политических воззрениях // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 115-127. – ISSN 0042-8744
463066
  Витт В.В. Екатерина II, как криминалистка : Уголовно-правовая доктрина Наказа в ее отношении к западно-европейской теории и к русской действительности / В. Витт. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Наша жизнь" ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – 128 с.
463067
   Екатерина Васильева - заслуженная артистка РСФСР. – М, 1981. – 16с.
463068
  Яновская Е.В. Екатерина Васильевна Яновская, / Е.В. Яновская. – М., 1980. – 26с.
463069
  Ланжюине, Жозеф де Екатерина Великая / [сокр. пер. М.Д. Костогорова]. – Москва : В Губернской тип. у А. Решетникова, 1802. – 128 с. – Загл. ориг. Eloge historique de Catherine II, imperatice de Russe... / Joseph de Lanjuinais (London, 1776)


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова біб-ка ім. М.Максимовича. Пал. відс., книга ХІХ ст.
463070
  Краснов П.Н. Екатерина Великая : роман / П.Н. Краснов // Императрица Фике / Вс.Н. Иванов. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 155-494. – (Романовы. Династия в романах ; [кн. 1] : Екатерина Великая). – ISBN 5-87994-109-4
463071
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1955. – 363с.
463072
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1956. – 363с.
463073
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1958. – 363с.
463074
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1960. – 454с.
463075
  Рыбаков А.Н. Екатерина Воронина / А.Н. Рыбаков. – М, 1970. – 454с.
463076
  Варнеке Б.В. Екатерина вторая и римская комедия / Б.В. Варнеке. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1907. – [2], 19 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук. 1907, т. 12, кн. 3, с. 51-69


  На тит. л. печать: Библиотека М.Н. и Н.М. Петровских На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Нестору ... Петровскому от автора
463077
  Барнеке Б. Екатерина Вторая и римская комедия // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1907. – Т. 12, кн. 3. – С. 51-69
463078
  Мартынова О.М. Екатерина Гельцер. / О.М. Мартынова. – М, 1965. – 103с.
463079
  Ребрин П.Н. Екатерина и Василий. / П.Н. Ребрин. – М., 1968. – 82-127с.
463080
  Шумигорский Е.С. Екатерина Ивановна Нелидова (1758-1839) : (очерк из истории императора Павла) / Е.С. Шумигорский. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1898. – [8], 176 с., 1 л. портр.
463081
  Шумигорский Е.С. Екатерина Ивановна Нелидова (1758-1839) : (очерк из истории императора Павла) / Е.С. Шумигорский. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Лештуковская паровая скоропечатня П.О. Яблонского, 1902. – [6], 182 с., 1 л. фронт. (портр.), 12 л. ил.
463082
  Шестакова И. Екатерина ІІ: "В мире нет женщины смелее меня" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 3 (67). – С. 67-97. – ISSN 1819-6268
463083
  Литовченко Елена Екатерина Кормилицына: "Якутия становится ближе и доступнее" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 74-75 : Фото
463084
  Константинова М.Е. Екатерина Максимова / М.Е. Константинова. – Москва : Искусство, 1982. – 214 с.
463085
  Плитченко А.И. Екатерина Манькова / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1972. – 108с.
463086
  Басовская Н.И. Екатерина Медичи и конец династии Валуа // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 179-184. – ISSN 0130-3864
463087
  Дубинянская Я. Екатерина Медичи: черное платье королевы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 89-103. – ISSN 1819-6268
463088
  Дурылин С.Н. Екатерина Павловна Корчагина-Александровская / С.Н. Дурылин. – Москва-Л., 1944. – 51с.
463089
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 1 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 195-260
463090
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 2 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 391-434
463091
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 3 : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 271-338
463092
  Иловайский Д.И. Екатерина Романовна Дашкова. Статья 4 и последняя : Биографический очерк // Графы Никита и Петр Панины / П.С. Лебедев. – [Санкт-Петербург]. – С. 507-554
463093
  Медведева И.Н. Екатерина Семенова / И.Н. Медведева. – Москва, 1964. – 320с.
463094
  Шантыко Н.И. Екатерина Сергеевна Зернова / Н.И. Шантыко. – М., 1962. – 92с.
463095
  Бескин О.М. Екатерина Федоровна Белашова / О.М. Бескин. – Москва : [б. и.], 1958. – 80 с.
463096
   Екатерина Федоровна Иванова - профессор Харьковского университета. – Харьков, 1986. – 34с.
463097
  Руднев К. Екатерина Фурцева: триумф и трагедия // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 1, 8


  В эти дни исполняется 110 лет со дня рождения министра культуры СССР Екатерины Алексеевны Фурцевой... Хотя, говорят, на вкус и цвет товарищей нет, многие сходились во мнении: красавица! Ей уже было за сорок, а выглядела девушкой - худенькая, стройная, ...
463098
  Чилая С.Е. Екатерина Чавчавадзе : роман/ пер. с груз. / Сергей Чилая ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 656 с.
463099
  Чилая С.Е. Екатерина Чавчавадзе : роман / Сергей Чилая ;. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 549 с.
463100
  Тихачек М.И. Екатеринбург в лицах : из альбома Маргариты Тихачек / предисл. Юрия Курочкина. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1983. – 22 с., 102 л. ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
463101
  Кабачек Ольга Леонидовна Екатеринбургские антиподы, или V Всероссийская генеалогическая выставка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Беспросветность российской истории; безнадёжность в российской семье. Там, где, кажется, в переписке родных и близких видишь радость - обнаруживается тупость, там, где горе лишений - привычную усталость и надрыв.
463102
  Кабачек Ольга Леонидовна Екатеринбургские антиподы, или V Всероссийская генеалогическая выставка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Беспросветность российской истории; безнадёжность в российской семье. Там, где, кажется, в переписке родных и близких видишь радость - обнаруживается тупость, там, где горе лишений - привычную усталость и надрыв.
463103
  Пчелин Н.Н. Екатерининская комиссия "О сочинении проекта Нового Уложения" и современное ей русское законодательсво / Н.Н. Пчелин. – Москва : Печ. А. Снегиревой, 1915. – [2], II, [2], 144 с. – Отд. оттиск из: Ученые записки Императорского Московского университета : Отд. юрид., вып. 45. – Библиогр.: Список тех книг, на которые есть ссылки в работе, с обозначением сокращений, принятых в примечаниях (с. 126-128)
463104
  Дитятин И.И. Екатерининская комиссия 1767 г. "О сочинении проэкта нового уложения" : в 2 т. / [соч.] И. Дитятина. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печ. А. Тер-Абрамиан]
Т. 1 : Введение; города Росии в XVIII столетии. – 1905. – 94 с. – В примеч.: "Эта ст. сост. из публ. лекций, чит. в Ярославле в марте 1878 г.". - Перепеч. из "Юрид. вестника" 1879, кн. 3-5
463105
  Бедретдинова Л.М. Екатерининский классицизм : эпохи, стили, направления / Л.М. Бедретдинова. – Москва : Белый город, 2008. – 47 с. – ISBN 978-5-7793-1347-6
463106
  Лемус В. Екатерининский парк / В. Лемус, 1949. – 72с.
463107
  Емина В Л. Екатерининский парк города Пушкина : путеводитель / В Л. Емина. – Ленинград, 1955. – 88 с.
463108
  Райнберг В.А. Екатеринослав немецкий // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 97-107. – ISBN 978-966-927-145-7
463109
  Варгатюк П.Л. Екатеринославская большевистская организация в годы нового революционного подъема (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Варгатюк П.Л.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 20л.
463110
  Сидорчук Н.Ф. Екатеринославская большевистская организация в период первой мировой империалистической войны и проведения февральской революции в России (1914 г. - март 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сидорчук Н.Ф. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. маркс.-ленинизма. – Киев, 1952. – 27 с.
463111
  Гаращенко И.И. Екатеринославская партийная организация в период борьбы за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Дис... наук: / Гаращенко И.И.; М-во высшего образования СССР. -- Ин-т повышения квалификации преподвателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1951. – 243л. – Бібліогр.:л.1-XIII
463112
  Гаращенко И.И. Екатеринославская партийная организация в период борьбы за восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф. ... канд. ист.наук: / Гаращенко И.И.; М-во высшего образования СССР. -- Ин-т повышения квалификации преподвателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1951. – 17 с. – Бібліогр.:л.1-XIII
463113
  Горбунова М.И. Екатеринославская социал-демократическая организация в период ленинской "Искры" : Автореф... канд .ист.наук: / Горбунова М. И.; ИПКП маркс.-лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 19 с.
463114
  Горбунова М.И. Екатеринославская социал-демократическая организация в период ленинской "Искры" : Дис... канд. ист.наук: / Горбунова М.И.; Ин-т повышения квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 250л. – Бібліогр.:л.1-9
463115
  Берман А.Г. Екатеринославская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии : Дис. ... канд. ист. наук / А.Г. Берман ; Днепропетровский орд., Труд. Красного Знамени горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск : [б. и.], 1952. – IX, 293, X л. – Отпеч. на маш.
463116
  Берман А.Г. Екатеринославская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Берман А.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 17 с.
463117
   Екатеринославский областной музей имени А.Н.Поля. История создания и задачи учреждения : Речи, произнесенные в день освящения здания 14-го августа 1905 г. М.В.Родзянко и В.В.Куриловым. – Екатеринослав : Тип. Губернского земства, 1905. – 20 с. + фото
463118
   Екатеринославщина в революции 1905-1907 гг. : Документы и материалы. – Днепропетровск : Промінь, 1975. – 372 с.
463119
  Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : Монографія / С.М. Деньга; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВЦ ПУСКУ. – ISBN 966-7971-21-Х
Ч.2 : Категорії та методологія оцінювання. – 2005. – 302с.
463120
  Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : монографія / С.М. Деньга; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра бухгалтерського обліку і аудиту. – Полтава : РВВ ПУСКУ. – ISBN 978-966-184-018-7
Ч.3 : Організація екаунтингу в умовах мережевих комп"ютерних технологій обробки інформації. – 2008. – 455с.
463121
  Расенко О. Еквадор очима української емігрантки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 жовтня (№ 38). – С. 13


  "Одного разу на одному з форумів для емігрантів я прочитала, що людина, яка покинула свою країну, переживає три стадії адаптації. З самого початку вона впадає в ейфорію і захоплюється навіть повсякденними речами, потім тоне в депресії і, нарешті, ...
463122
  Бейдик О.О. Еквадор, (Республіка Еквадор - держава на північному заході Південної Америки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 29. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
463123
  Ракочі Вадим Еквадор. Вічна весна еквадора // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 82-90 : фото
463124
  Шляхова Валерія Еквадор. Промені по екватору : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-36 : Фото, карта
463125
  Триліський Володимир Еквадор. Шлях до Великої ріки : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81 : Фото
463126
  Шулікін Д. Екватор вступу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 липня (№ 28). – С. 1, 4. – ISSN 2219-5793


  "Про найпоширеніші проблеми, з яким стикаються вступники під час цьогорічної кампанії, випадки, коли можна подавати заяви у паперовій формі, а також найпопулярніші серед абітурієнтів виші йшлося під час брифінгу в МОН".
463127
  Пачаї І. Еквіваленти парних слів у східноєвропейських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 88-93. – ISSN 0027-2833
463128
  Красікова М.Б. Еквіваленти перекладу віддієслівних іменників з ознакою дії з англійської мови на українську // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 44-48
463129
  Коломієць А.Р. Еквівалентна електрична схема біполярного транзистора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 217-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується нова еквівалентна електрична схема біполярного транзистора, процеси в якій краще моделюють реальні фізичні процеси. Ця схема в сполученні з належним програмним забезпеченням може знайти широке застосування в учбовому процесі та можливо в ...
463130
  Стародубов І.В. Еквівалентна ознака, як засіб регулювання обсягу правової охорони винаходу (корисної моделі) // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – C. 147-150
463131
  Попова І.О. Еквівалентна схема заміщення первинного перетворювача на основі аналога Лямбда-Діода / І.О. Попова, С.Ф. Курашкін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 163-169 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
463132
  Марчук Ю.М. Еквівалентне вилучення лісоресурсної ренти як важлива складова фінансово-економічного механізму лісогосподарювання в умовах децентралізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 47-54 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
463133
  Павлишенко М. Еквівалентний обмін - основа ринкової економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 83-93. – ISSN 0131-775Х
463134
  ПришлякО Еквівалентні відображення поверхні в коло з ізольованими критичними точками / ПришлякО, Т. Будницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-9. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Подано топологiчну класифiкацiю вiдображень з iзольованими особливими точками на замкнутих поверхнях. Наведено приклади пiдрахунку числа топологiчно нееквiвалентних вiдображень, що підтверджують ефективнicть побудованої класифiкацiї. А topological ...
463135
  Ромашко А. Еквівалентні й альтернативні ознаки в законодавстві України / А. Ромашко, О. Пивоваров, О. Фоя // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 58-60
463136
  Шкільняк С.С. Еквівалентні перетворення та нормальні форми в неокласичній логіці // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 278-287. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені еквівалентні перетворення і запропоновані нормальні форми для неокласичних логік функціонально-екваційного рівня. Такі логіки більше адаптовані до потреб моделювання та програмування, зберігаючи основні властивості класичної логіки предикатів.
463137
  Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 275 л. – Додатки: л. 218-275. – Бібліогр.: л. 196-217
463138
  Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
463139
  Будницька Н. Еквівалентність замкнених 1-форм на замкнених орієнтованих поверхнях / Н. Будницька, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-38. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються замкнені 1-форми з ізольованими нулями на замкнених орієнтованих поверхнях роду 2 ? p. Доводиться критерій топологічної еквівалентності замкнених 1-форм. The closed 1-forms with isolated zeros on orientable closed surfaces of genus 2 ? p ...
463140
  Ляшук А.М. Еквівалентність лексики на позначення понять права в англійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 214-219. – Бібліогр.: Літ.: с. 219
463141
  Ладзоришин Н.Б. Еквівалентність матриць над квадратичними кільцями та матричні рівняння : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ладзоришин Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
463142
  Недашківська Л. Еквівалентність сербських та українських фразеологізмів з номеном "кішка" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2012. – Вип. 1 (6)"2011. – С. 103-107
463143
  Сітченко О.В. Еквівалентність та адекватність при перекладі прецедентних імен (на матріалі С. Кінга) / О.В. Сітченко, Г.В. Тащенко // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 182-187. – ISBN 978-966-285-556-2
463144
  Шаблій О.А. Еквівалентність та адекватність у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 69-71. – ISBN 978-617-640-052-3
463145
  Пилипчук О. Еквівалентність у контрастивному аналізі з погляду професора Ю.О. Жлуктенко // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 163-169. – ISSN 2078-340X
463146
  Шевцова О.В. Еквівалентність у перекладі англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 300-310


  Стаття присвячена дослідженню перекладу англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою та опису їх перекладацьких граматичних трансформацій.
463147
  Богатирець В.В. Еквівалентність у перекладі: функціонально-ситуативний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 79-83. – Бібліогр.: Літ.: С. 83; 7 назв
463148
  Любчук Н.В. Еквівалентність фразеологізмів з етнокультурним елементом // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
463149
  Васильченко А. Еквівокативність буття і модальна метаонтологія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 65-71. – ISSN 0235-7941
463150
  Шевчук М.Й. Еквтрофікація озер Волинської області / М.Й. Шевчук, О.Г. Сергушко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
463151
  Вєрєжнікова Г.П. ЕКГ-діагностика інфаркту міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності / Г.П. Вєрєжнікова, В.О. Куць, О.Й. Жарінов // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5/6 (131/132). – С. 23-30. – ISSN 1729-2344
463152
   Екёку - классическая японская драма. – Москва, 1979. – 343 с.
463153
  Зелінська А. Екеономічні та нормативно-правові аспекти розвитку біоенергетики в ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 295-302. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
463154
  Кривенко Ю. Екзальтація кольору Владислава Габди // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 61-62. – ISSN 0130-1799
463155
  Кучук А. Екзальтація універсальністю прав людини: схід і захід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 153-155
463156
  Казидуб М.В. Екзамен : поезії / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1966. – 22 с.
463157
  Ковальова Н.В. Екзамен з хімії. Відповіді на екзаменаційні білети:11 клас / Н.В. Ковальова. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 64с. – ISBN 966-562-330-3
463158
  Вертіль О. Екзамен перед рідною землею // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 18 вересня (№ 169). – С. 20


  110 років тому у Веретенівці запрацювала сільськогосподарська школа, яка нині набула статусу коледжу Сумського аграрного університету.
463159
  Грінченко Б.Д Екзамен. Hепокіpний : Оповідання / написав Борис Грінченко. – 3-тє вид. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки], 1913. – 32 с. : Hа обкл. поpтp. авт.
463160
  Корнієнко І.Г. Екзаменатор - технічний прогрес / І.Г. Корнієнко. – Львів, 1976. – 78с.
463161
  Булдигін В.В. Екзаменаційні задачі з математики у Київському політехнічному інституті // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 38-44. – ISSN 1029-4171
463162
  Булдигін В.В. Екзаменаційні задачі з математики у Київському політехнічному інституті / В.В. Булдигін, З.П. Ординська, В.В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 18-22. – ISSN 1029-4171
463163
  Пасічник І.Д. Екзаменує економіка. / І.Д. Пасічник. – К., 1989. – 90с.
463164
  Петрук В. Екзампай. Сакральний центр Великої Скіфії : історико-географічний аналіз в контексті культурної спадщини України / Володимир Петрук ; КНУТШ, Центр українознавства. – Київ : Київський університет, 2006. – 242 с. : іл. – ISBN 966-8998-19-7


  Прим. № 1614575 має дарчий надпис: Вельмишановному Віктору Васильовичу зі щирою подякою за можливість далі працювати в Славетному Київському національному університеті іменя Тараса шевченка від автора. З повагою Петрук 27.12.2006
463165
  Георгиев Величко Екзарх български Йосиф I : Писма и доклади / Георгиев Величко, Трифонов Стайко. – София : Изд-во КЛУБ 90, 1994. – 437с. – (Българите в Македония и Тракия 1879-1912: Нови документи). – ISBN 954-596-007-8
463166
  Джугастрянська Ю.В. Екзегетична література середньовіччя: сугестивний аспект (на матеріалі давньоіранської та давньоукраїнської літератур) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 180-185
463167
  Хмельовська О. Екземпляри XX. Літературно-мистецька періодика XX століття / О. Хмельовська, О. Мимрук // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Листопад - грудень (№ 11/12) : Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах


  Проєкт спрямований на вивчення знакових періодичних видань, що видавалися на території України або в діаспорі за участі вихідців з України та були пов’язані з літературою і мистецтвом XX століття. У межах проєкту здійснено моніторинг і аналіз ...
463168
  Ульяновський В.І. Екземплярський Василь Ілліч ( - богослов, публіцист) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 30-31. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
463169
  Токмань Г. Екзестенціальна аналітика й літературознавство:(Мартін Гайдеггер як інтерпретатор лірики) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 7. – С.23-34. – ISSN 0236-1477
463170
  Марченко О.В. Екзестинційно-антропологічний вимір вітчизняного філософствування // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 28-35. – (Серія "Філософія")
463171
  Ігнатьєв В.А. Екзистанційно-ієрархічне "занурення" в предмет філософії // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 103-114
463172
  Ящук Ж.М. Екзистенц-аналітика і алгоритм дослідження екзистенційного зрізу буття особистості в психотерапії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 190-197. – ISBN 978-966-171-498-3
463173
  Ярошовец В.И. Екзистенциально-антропологическое измерение историко-философского знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 149-152. – ISSN 0042-8744
463174
  Клічак Г. Екзистенціал абсурду в психологічній прозі Ладіслава Фукса // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 127-134. – ISSN 0203-9494
463175
  Золотуха Ю.І. Екзистенціал граничної ситуації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 90-91
463176
  Ткачук М. Екзистенціал любові в наративі повісті "Уляна" Ю.І. Крашевського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 205-213. – ISBN 978-966-3888-379-3
463177
  Меншій А.М. Екзистенціал самотності у новелістиці М. Коцюбинського та Г. Косинки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 303-310
463178
  Менльник В.В. Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 257-259. – ISSN 2076-1554
463179
  Караєва І. Екзистенціал смерті й безсмертя особистості у філософських романах Олдоса Гакслі: культурологічний аспект // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 22-27. – (Історія і теорія культури ; т. 4). – ISSN 2617-8907
463180
  Мушка О. Екзистенціал страждання в драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 233-236. – ISBN 966-8110-14-5
463181
  Супрун В. Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-8.
463182
  Супрун В. Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 5-7. – Бібліогр. в кінці ст.
463183
  Рижко В. Екзистенціали людського буття і навчання // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 108-114. – ISBN 978-966-8009-72-3
463184
  Кретов П.В. Екзистенціали перебування людини у світі: С. К"єркегор та сучасна філософія // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 44-50
463185
  Салій А.В. Екзистенціали самотності та відчуження у філософії Срібної доби: предвісники та завершувачі : (історико-філософська ретроспектива) / А.В. Салій. – Полтава : Дивосвіт, 2017. – 274, [4] с. : портр. – Бібліогр.: с. 242-275. – ISBN 978-617-633-209-1
463186
  Власевич Т. Екзистенціали як духовно-ментальні означенності української культури // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 91-97. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
463187
  Павко А.І. Екзистенціалізм Жана Поля Сартра у контексті філософії свободи / А.І. Павко, Я.А. Павко // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 29-31. – ISSN 0868-8117
463188
  Білик І. Екзистенціалізм з людським обличчям (проза Портяка) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 40-42.
463189
  Бурий А.Р. Екзистенціалізм та кіномистецтво у наступі на демократію // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 57-62. – ISSN 2077-1800
463190
  Щеголь Л.Д. Екзистенціалізм творчості Меші Селімовича на прикладі роману "Дервіш і смерть" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 358-362. – ISSN 2075-437X


  У статті коротко та базово охарактеризовано основні постулати європейського екзистенціалізму та на прикладі роману Меші Селімовича "Дервіш та смерть" показано адаптацію цієї філософії на сербських літературних теренах. В статье кратко и базово ...
463191
  Парамбуль І.В. Екзистенціалізм у творчості Валер"яна Підмогильного: історико-філософський підхід : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Парамбуль Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 09.00.05
463192
  Віщанська С. Екзистенціалізм у творчості М.Кравчука та І.Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 70-73.
463193
  Кравець М. Екзистенціалізм у філософії політичної культури постіндустріального суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 118-125. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
463194
  Стеценко В. Екзистенціалізм як "філософія людини" XX ст. // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 44-54
463195
  Васьків М.С. Екзистенціалізм як творчий та інтерпретаційний метод і як мода (на прикладі творчості В. Підмогильного) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 158-164. – ISBN 978-966-551-315-5
463196
  Маєвська О. Екзистенціалізм як філософська основа романів Мігеля де Унамуно // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 297-303. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
463197
  Стеценко В.І. Екзистенціалізм: історико–філософський та релігієзнавчий погляд / В.І. Стеценко, Р.М. Галуйко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 156-160. – ISSN 2076-1554
463198
  Родик К. Екзистенціаліст Гоголь в аналітичній ілюстрації // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 23 липня (№ 80). – С. 13


  "Зітхання Аліси сформулювало основний закон дитячого книговидання: «Ет, чого варта книжка без малюнків та розмов?» (Льюїс Керрол. Аліса в Країні Див; Аліса в Задзеркаллі. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005). Та як замислитися, це правило діяло ще задовго ...
463199
  Криворучко С. Екзистенціалістська система художніх принципів Симони де Бовуар (роман "Чарівні картинки") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 153-156. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
463200
  Романова І. Екзистенціалістські мотиви в романі Івана Багряного "Сад Гетсиманський" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 92-96. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
463201
  Полисаєв О.П. Екзистенціальна діалектика М.Бердяєва як філософський метод / О.П. Полисаєв, М.І. Хилько // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 7-15


  Досліджується феномен екзистенціальної діалектики Бердяєва. Ключові слова: екзистенціальна діалектика, філософський метод, персоналізм, мораль. Исследуется феномен экзистенциональной диалектики Бердяєва. We study the phenomenon of existential ...
463202
  Сорока Т.В. Екзистенціальна категорія життя в національно-культурних традиціях (на матеріалі української, англійської та французької мов) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 487-495. – ISBN 978-966-8904-46-2
463203
  Косинська А.В. Екзистенціальна комунікація у ситуації політичного ужитку за Карлом Ясперсом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 84-85
463204
  Бондаренко А. Екзистенціальна концептосфера в художньому мовомисленні роману Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 85-92. – ISSN 0236-1477
463205
  Кушнерюк Ю. Екзистенціальна концепція суб"єкта в українській жіночій прозі кінця XX-початку XXI століть // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 275-281. – ISSN 2307-2261
463206
  Лановенко Ю.І. Екзистенціальна криза сучасності // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 92-94
463207
  Лановенко Ю.І. Екзистенціальна криза: визначення та обгрунтування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Проведено аналіз поглядів на кризовість людського буття. Цей аналіз підводить нас до необхідності виділення та визначення "екзистенціальної кризи", обґрунтування якої базується на сучасному напрямку екзистенціальної психотерапії.
463208
  Уліщенко А. Екзистенціальна спрямованість як умова якісних змін у системі освіти // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 7-10
463209
  Яцик С.П. Екзистенціальне пізнання "власного я" як спосіб утвердження концепції людиноцентризму / С.П. Яцик, І.С. Яцик // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 238-240
463210
  Винник У.Р. Екзистенціальне тлумачення техніки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 134-136
463211
   Екзистенціальний бунт проти смерті у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 108-110. – (Філософські науки)
463212
  Кононенко Тетяна Володимирівна Екзистенціальний вибір і любов як аксіологічні функції особистості : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.04 / Кононенко Тетяна Володимирівна; Харків. нац. ун-тет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2000. – 20л.
463213
  Калина Н. Екзистенціальний вимір прози Романа Андріяшика // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 160-170. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті здійснено спробу дослідження екзистенціальних мотивів у творчості Р. Андріяшика, проаналізовано особливості їх художньої реалізації у романах письменника
463214
  Мельніков А. Екзистенціальний поворот у сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С.160-163. – ISSN 1563-3713
463215
  Джонсон Джон Екзистенціальні аспекти довіри / Джонсон Джон, Мельников Андрій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.78-93. – ISSN 1563-3713
463216
  Зайченко-Свечнікова Екзистенціальні аспекти сучасної рольової гри в строгому сенсі слова: буденне, граничне, метаграничне // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 120-128. – ISSN 2077-8309
463217
  Палійчук А.В. Екзистенціальні виміри творчої особистості В. Івасюка та архетипи національної свідомості // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 232-237. – ISSN 2312-4679
463218
  Шевченко С.Л. Екзистенціальні витоки "безрелігійного християнства" Д.Бонхьоффера // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 39-48. – ISSN 2076-7382
463219
  Куриленко І.А. Екзистенціальні модуси в контексті постмодерністської культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 25-32. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
463220
  Кушнірова Т. Екзистенціальні мотиви у творчості А. Платонова 20-30-х років ХХ століття // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 117-120. – Бібліогр.: с.120 (8назв.). – ISBN 966-7653-03-5
463221
  Мащенко С.Т. Екзистенціальні мотиви у філософсько-естетичній думці Чернігівщини ХVII- поч. XVIII століть // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.65-69. – (Філософські науки)
463222
  Кальмук И.П. Екзистенціальні пошуки роману В. П. Петрова "Дівчинка з ведмедиком" у контексті розвитку культури українського модернізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 35-41


  У статті розкривається екзистенціальний дискурс роману В. П. Петрова "Дівчинка з медведиком". Здійснюється аналіз екзистенціальних ідей В. П. Петрова у контексті філософії екзистенціалізму Ж.-П. Сартра. This article reveals existential discourse ofthe ...
463223
  Хилюк В.Л. Екзистенціальні проблеми сучасної людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 123-125
463224
  Урбан О. Екзистенціальні проблеми у філософській поезії Віслави Шимборської та Ліни Костенко: компаративний аспек // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 204-210. – ISSN 2307-2261
463225
  Клок Т.М. Екзистенціальні прояви свободи в житті людини / Т.М. Клок, С.С. Возняк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 32-35. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
463226
  Тарнашинська Л. Екзистенціально-аксіологічна модель бути/здаватися як дихотомічне поле саморепрезентації шістдесятників // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 34-49. – ISSN 0236-1477


  Розглядається предикативна константа бути як антропологічна категорія в системі аксіологічних понять. Модель бути/здаватися визначала модуси самоідентифікації репрезентантів українського шістдесятництва
463227
  Ємельяненко Г.Д. Екзистенціально-антропологічний аналіз світоглядних принципів С. Кіркегора // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 86-88
463228
  Мельник В.В. Екзистенціально-антропологічний і психологічний підходи до визначення сутності страху // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 153-162. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
463229
  Максименко С.Д. Екзистенціально-генетичні витоки існування особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 4-11
463230
  Лялько С.В. Екзистенціально-гуманістична спрямованість філософських поглядів Грема Гріна (на прикладі роману "Сила і слава" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 132-139. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  На прикладі роману Г. Гріна "Сила і слава" аналізуються деякі аспекти взаємодії двох джерел ідейної своєрідності творчості письменника: релігії та екзистенціалізму. Особлива увага приділяється інтерпретації багатозначних деталей у контексті твору. Це ...
463231
  Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання мотиву смерті коханої людини в поезії І. Франка, Лесі Українки, В. Свідзінського // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 110-118. – (Серія "Філологічні науки")
463232
  Токмань Г. Екзистенціально-діалогічне прочитання соціологічних смислів у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 186-193. – ISSN 2520-6346


  Статтю присвячено соціологічним смислам повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я". Досліджено соціальну проблематику творута її художнє втілення. Проведено діалог текстів повісті та теоретико-літературного трактату І. Нечуя-Левицького. Простежено ...
463233
  Токмань Г.Л. Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту : вибрані студії / Ганна Токмань. – Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 333, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-285-5
463234
  Левченко Т.Г. Екзистенції духовного буття людини у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 100-101
463235
  Тімченко О.П. Екзистенційна антропологія як метод критики симуляції людського існування в соціумі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.50-59
463236
  Романенко О. Екзистенційна апологія боротьби (до проблеми ліричного героя Івана Франка) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 100-104
463237
  Ковалів Ю. Екзистенційна версія істини в інтерпретації Наталени Королевої // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С.102-112. – ISBN 978-966-1516-14-3
463238
  Комарницька В. Екзистенційна відчуженість героя арабських народних казок в художній інтерпретації І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 302-304
463239
  Баранова О. Екзистенційна естетика в сучасній українській та російській філософській прозі / О. Баранова, Д. Грибовська // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 225-232. – ISSN 2411-6548
463240
  Яковенко В. Екзистенційна кінестетика : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 294-301
463241
  Красильников І.О. Екзистенційна конфліктність суб"єкта в поглядах К. Ясперса // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 279-288. – ISSN 2226-4078
463242
  Омельянчук О.С. Екзистенційна концепція людини у філософії К. Ясперса / О.С. Омельянчук, Є.І. Андрос // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 66-68
463243
  Гордієнко М. Екзистенційна криза християнства в есхатологічній перспективі // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 141-147. – ISSN 2523-4234
463244
  Чуйко В.Л. Екзистенційна критика діяльністного розуміння людини / В.Л. Чуйко, О.П. Тімченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 7-16
463245
  Применко О. Екзистенційна модель ідентичності Мартіна Гайдеггера // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 301-304. – ISSN 2076-1554
463246
  Гринів О. Екзистенційна несумісність козаків і москалів у драматичній поемі Лесі Українки "Бояриня" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 вересня (№ 36). – С. 10-11
463247
  Коломієць О. Екзистенційна основа образів прірви, безодні як осмислення в літературі кризового стану суспільства // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 131-137


  У статті досліджуються особливості використання в літературі образів прірви, безодні, з’ясовуються їх біблійні витоки та аналізуються особливості зображення письменниками біблійних образів в екзистенційному осмисленні проблем сучасного їм ...
463248
  Філіппова А.О. Екзистенційна парадигма в творчості Л.М. Толстого : Автореф. дис. ... кинд. філол. наук: 10.01.02 / Філіппова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
463249
  Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208л. – Бібліогр. : л.179-208
463250
  Клічак Г.В. Екзистенційна парадигма творів Ладіслава Фукса та Арношта Лустіга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Клічак Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
463251
  Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 255 л. – Додатки: л. 236-255. – Бібліогр.: л. 212-235
463252
  Куценко В.В. Екзистенційна парадигма часу у філософії С. К"єркегора (історико-філософське дослідження) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Куценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
463253
  Росінська О. Екзистенційна природа числової символіки поезії В.Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 260-263. – ISBN 966-8110-14-5
463254
  Криворучко С. Екзистенційна проблема вибору у романі Сімони де Бовуар "Мандарини" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 198-204. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Філософські екзистенціальні ідеї пронизують весь роман "Мандарини" своєрідними репліками героїв у діалогах, розмірковуваннями Анрі, Робера, Ганни та вчинками другорядних героїв, які в комунікативній інтерпретації утворюють на поетологічному рівні певну ...
463255
  Чернова І. Екзистенційна проблема митця і мистецтва в українській драматургії : (на прикладі п"єс Людмили Старицької-Черняхівської, Володимира Винниченка та Якова Мамонтова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 268-276. – ISBN 966-594-246-8
463256
  Кузьма О. Екзистенційна проблематика драматичного діалогу Лесі Українки "Три хвилини" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 189-198
463257
  Тиховська О. Екзистенційна проблематика драматичного малюнку "Бенкет" М. Рильського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 47-54. – ISSN 0869-3595
463258
  Божук А.О. Екзистенційна проблематика драматургії Степана Васильченка (на матеріалі творів "Чарівниця" та "Кармелюк") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 173-183. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
463259
  Ткаченко Р.Л. Екзистенційна проблематика малої прози Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 181-186. – ISBN 978-966-171-251-4
463260
  Кавун Л. Екзистенційна проблематика повісті "Без грунту" Григорія Епіка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 59-63. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
463261
  Кузьма О. Екзистенційна проблематика ранніх драматичних творів Лесі Українки ("Блакитна троянда", "Прощання") // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 75-82. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
463262
  Литвинська С. Екзистенційна проблематика у творчості О. Довженка та О. Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 159-164.
463263
  Черепєхіна О.А. Екзистенційна складова у формуванні професіоналізму майбутніх психологів в умовах ВНЗ // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 379-385
463264
  Куценко В.В. Екзистенційна темпоральність в контексті глобалізації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 460-462
463265
   Екзистенційна філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 749-753. – ISBN 966-316-069-1
463266
  Сафонік Л. Екзистенційна фрустрація як криза ціннісних орієнтирів людини та втрата сенсу життя у філософії XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 51-58. – (Серія філософські науки ; вип. 16). – ISSN 2078-6999
463267
  Іщенко Є. Екзистенційне віднайдення власного "Я" в абсурдному світі у ліриці Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 94-99. – Бібліогр.: С.98-99
463268
  Тира Ю. Екзистенційне осмислення гендерних проблем (на матералі творчості В. Винниченка ат Е. Хемінгуея) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 143-146. – (Філологічні науки)
463269
  Стороженко Л.Г. Екзистенційне осмислення людини в творчості митців літературно-мистецької організації "Ланка"/Марс // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 64-66
463270
  Конончук Т. Екзистенційне осмислення реальності у прозі Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 244-250


  Йдеться про екзистенційне осмислення реальності у прозі В. Малика (1921-1998). Головну увагу зосереджено на оповіданні "Маня", у якому розповідається про події1932-1933 років в Україні, наголошується на прагненні автора закодовано подати життєві реалії ...
463271
  Константинов В. Екзистенційне протистояння. США і КНР почали торговельну війну // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 5


  "Торговельна війна між США і КНР все-таки вибухнула. Хоча підвищувати тарифні ставки в обох країнах почали ще з початку року, першою баталією цієї війни слід уважати появу нових мит, які адміністрація Дональда Трампа ввела проти Китаю з 24 вересня. ...
463272
  Харлан О. Екзистенційниа модель катастрофізму в українській та польській літературі міжвоєнного двадцятиліття // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-54.
463273
  Ятченко В. Екзистенційний аспект консолідаційних і дезінтетеграційних процесів в українській нації у світлі сучасних суспільних реалій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 40-44


  "Стаття присвячена спробі виділити фактори вибору основи консолідаційних процесів всередині української нації, розглянути ці процеси крізь призму екзистенційної соціології. В статті аналізується феномен суспільних викликів, а також процесів виникнення, ...
463274
  Шестопал О.Г. Екзистенційний аспект театральності в романі Гонсало Торренте Бальєстера Дон Хуан // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 243-248
463275
  Жуковська Г. Екзистенційний вимір буття в щоденнику Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 102-109.
463276
  Конончук Т.І. Екзистенційний вимір комічного в повісті Анатолія Дімарова "Самосуд" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 60-69


  Стаття присвячена висвітленню екзистенційного виміру комічного в повісті Анатолія Дімарова "Самосуд", що спрямоване на увиразнення експресіоністичної тенденції художнього хронотопу
463277
  Котик І.В. Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського / Ігор Котик ; НАНУ, Львівське відділення, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2009. – 176 с. – (Літературознавчі студії ; 14). – ISBN 978-966-02-5289-9
463278
  Ленська С.В. Екзистенційний вимір ранньої новелістики Олеся Бабія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 144-149. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
463279
  Довгий О.О. Екзистенційний вимір творчості Миколи Вінграновського // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 100-102. – (Філологічні науки ; вип. 10)
463280
  Війтенко О.М. Екзистенційний вимір трагедії Шекспіра "Гамлет" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 274-280
463281
  Закальська Я. Екзистенційний вимір у пісенному фольклорі спротиву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-63. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817


  Згадується С. Кримський.
463282
  Бусел К.В. Екзистенційний вияв романтичної особистості у вірші Т. Шевченка "Не хочу я женитися" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 10-12
463283
  Девдюк І.В. Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду : монографія / Іванна Девдюк ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г.М., 2020. – 483, [1] с. – Анотація укр., англ. - Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 391-469. – ISBN 978-966-2343-94-6
463284
  Девдюк І.В. Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду : автореф. дис. ... д-ра філол.наук : 10.01.05 / Девдюк Іванна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
463285
  Бурбело Б В. Екзистенційний дискурс і його жанрові різновиди у франкомовному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 63-74. – ISSN 2520-6397


  The article deals with the question of establishing the typological features of existential discourse, as well as displaying its proto-discourse essence and defining the main matrices–existemes, which constitute the basis for identification of genre ...
463286
  Савка М. Екзистенційний дискурс творчості Катрі Гриневичевої (за збіркою оповідань "Непоборні") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 77-82. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджується художній наратив збірки оповідань "Непоборні" Катрі Гриневичевої. Правомірність логіки переосмислення малої прози письменниці передбачає відновлення та обгрунтування екзистенційного дискурсу, що несе в собі й ...
463287
  Коваленко О. Екзистенційний зміст конфлікту в інтимно-медитативній поезії Т.Г. Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 134-136
463288
  Лисовець Н.А. Екзистенційний зміст онтологічного обману // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 79-81
463289
  Веретільник О. Екзистенційний мотив "повернення" у ліричній прозі Леоніда Кононовича // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 94-101. – (Філологічні науки)
463290
  Козлов Євген Васильович Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Козлов Євген Васильович; Драчук С.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 173л. – Бібліогр.: л.151-173
463291
  Козлов Є.В. Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.05 / Євген Васильович Козлов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
463292
  Головко О.М. Екзистенційний характер вітчизняної філософії // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 11-13
463293
  Ванда І.С. Екзистенційні аспекти буття людини у сучасному кінематографі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 35-39
463294
  Конончук Т. Екзистенційні аспекти в народній прозі та оповіданні Ю. Мушкетика "Христос і Марія в срібнім окладі" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 269-277


  У статті розглядаються народна проза та оповідання Ю. Мушкетика "Христос і Марія в срібнім окладі" під кутом зору вираження в них екзистенційних вимірів осмислення голодомору 1932-1933 років, виводиться типологія екзистенційних аспектів.
463295
  Кузьма О. Екзистенційні аспекти характеротворення в Драмах "Камінний гість" О. Пушкіна та "Камінний господар" Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 59-63. – (Філологія ; Вип. 19)
463296
  Чіпак У. Екзистенційні виміри буття у творчості Валерія Шевчука та Ярослава Івашкевича // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглядається проза Валерія Шевчука та Ярослава Івашкевича через призму екзистенціалізму. Порівняння здійснюється через категорії відчуженості, абсурду, межової ситуації, кохання та смерті на основі порівняльно-типологічного методу. ...
463297
  Хорошков М. Екзистенційні виміри новелістики кінця XIX - початку XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 326-328
463298
  Конончук Т.І. Екзистенційні виміри осмислення реальності в прозі Михайла Стельмаха (на прикладі роману "Дума про тебе") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 64-74


  Стаття присвячена висвітленню екзистенційних вимірів осмислення реальності в прозі Михайла Стельмаха на прикладі роману "Дума про тебе". Аналізується проблематика та образна система, за допомогою якої автор художньо представив українську дійсність ...
463299
  Конончук Т. Екзистенційні виміри художньої реальності (на прикладі творчості В. Тендрякова, В. Журавського та О. Ілічевського) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 209-219. – ISSN 2312-6809
463300
  Голомб Л. Екзистенційні джерела розв"язання проблеми творчості в ліриці Григорія Чупринки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 92-101. – ISBN 966-8110-14-5
463301
  Ткачук М. Екзистенційні і стоїчні виміри лірики Василя Стуса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 300-315


  У статті розкрито творчу особистість та індивідуальність, характер художніх шукань, дискурсивну практику Василя Стуса. Ліричний наратив поета визначають історіософські візії та філософські концепти, як духовність і гуманізм, стоїцизм і екзистенціалізм, ...
463302
  Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Іщенко Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 169 л. – Бібліогр.: л.159-169
463303
  Іщенко Є.О. Екзистенційні концепти художньої свідомості В.Стуса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. / Іщенко Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Біібліогр.: 7 назв
463304
  Синьоок Г. Екзистенційні мотиви в ліриці Леоніда Первомайського й Арсенія Тарковського: спроба типологічного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 94-100. – (Філологічні науки)
463305
  Третяк В.М. Екзистенційні мотиви в повістях Валер"яна Підмогильного 1920-х років // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 155-157. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
463306
  Миколайчук А.І. Екзистенційні мотиви в романах В. Фолкнера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 92-96. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
463307
  Мирошниченко Ю.О. Екзистенційні мотиви в романі Д. Мітчела "Сон № 9" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 346-350
463308
  Бежнар Ганна Петрівна Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В. Винниченка : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бежнар Ганна Петрівна ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190 л. – Бібліогр.: л. 176 - 190
463309
  Бежнар Ганна Петрівна Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В. Винниченка : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бежнар Г.П.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
463310
  Кузьма О. Екзистенційні мотиви лірики П. Скунця (збірка "Один") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 99-103. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
463311
  Несвіт С. Екзистенційні мотиви у збірці В. Стуса "Веселий цвинтар" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 37-46. – ISSN 2308-1902
463312
  Боднар О. Екзистенційні мотиви у творчості Тараса Шевченка і Валерія Шевчука // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 142-147


  Мотивний аналіз повісті Т. Шевченка "Близнецы", роману В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" та ін. дає підстави стверджувати, що екзистенційні ідеї в українській літературі, беручи свій початок ще від роздумів Г. Сковороди, знаходили ...
463313
  Мовчан М.М. Екзистенційні мотиви у філософії Григорія Сковороди / М.М. Мовчан, О.В. Кохан // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 1 (38). – С. 17-23. – (Гуманітарні науки)
463314
  Ісаєва Н. Екзистенційні мотиви Ф. Кафки у дзеркалі прози Цань Сюе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-50. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості втілення основних екзистенціальних мотивів у новелах Ф. Кафки "Перетворення" і Цань Сюе "Старий цикада". Мотив метаморфози, на якому побудований фантастичний простір новел, у Кафки виявляє егоїстичні, ворожі соціальні ...
463315
  Андрос Є. Екзистенційні параметри філософсько-антропологічного знання: український вимір // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 2-6. – ISSN 0130-7037
463316
  Головко О.М. Екзистенційні передумови утвердження надлюдини в суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 18-20
463317
  Землянська А.В. Екзистенційні пошуки "втраченого покоління" в романі С. Жадана "Ворошиловград" / А.В. Землянська, А.М. Землянський // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – С. 47-69. – (Літературознавство ; вип. 1 (95)). – ISSN 2312-1068
463318
  Гур"янова І. Екзистенційні пошуки віруючих баптистів в умовах сучасних суспільних трансформацій // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 357-360
463319
  Рябченко М.М. Екзистенційні проблеми в поезії та прозі Гео Шкурупія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 246-252


  У статті розглянуто творчість одного з найцікавіших представників футуризму в українській літературі. Проаналізовано основні проблеми та мотиви у доробку Гео Шкурупія, відмічено тематичну та стилістичну кореляцію між поезією та прозою автора. В статье ...
463320
  Колесник О.С. Екзистенційні феномени у мові та міфологічному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  У статті аналізуються вербальні репрезентації екзистенційних феноменів з позицій лінгвоуніверсології та М-логіки. Особливу увагу приділено етимологічному аналізу імен концепту ЖИТТЯ в індоєвропейських мовах, а також реконструкції когнітивних моделей, ...
463321
  Шморгун Екзистенційні філософські проблеми у творчості І.Франка, Лесі Українки, В.Винниченка / Шморгун, 0.0. // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 162-163
463322
  Іщенко Є.М. Екзистенційність художньої свідомості Василя Стуса // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 169-174. – ISSN 2075-437X


  У статті обгрунтовано екзистенційний вибір В.Стуса, що полягає у пошуках шляхів до Бога, у намаганні зрозуміти Його сутність, відбутися в Ньому, поєднати мікросвіт з макросвітом, подолати обмежену людську природу й утвердити себе через смерть, яку ...
463323
  Ящук Жанна Миколаївна Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ ст. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Ящук Жанна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 160л. – Бібліогр.:л.151-155
463324
  Ящук Жанна Миколаївна Екзистенційність як художньо-естетичний метод в українській літературі ХХ століття : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.08 / Ящук Жанна Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
463325
  Ярошовець В. Екзистенційно-антропологічне упредметнення філософії Володимира Шинкарука // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 54-66. – ISSN 1810-2131
463326
  Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 196 л. – Бібліогр.: л. 175 - 196
463327
  Фаріон О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука : автореф. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Фаріон О. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
463328
  Щербей О. Екзистенційно-онтологічна проблематика поезій у прозі Ф. Потушняка ("Вікно, "Глибина", "Камені") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 138-140
463329
  Гречкосій Р.М. Екзистенційно-особистісний зміст філософії Еріха Фромма // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 41-49. – ISSN 2075-1443
463330
  Василишин І. Екзистенційно-філософські мотиви в повоєнній ліриці Вадима Лесича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 117-124. – ISSN 0130-528Х
463331
  Волков О. Екзистенціологія політичного суб"єкта // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 153-159. – ISSN 2072-1692
463332
  Доброносова Ю.Д. Екзистенціональні підстави новітніх медіа як основа можливостей людиномірності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 13-22
463333
   Екзистенція // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 753-754. – ISBN 966-316-069-1
463334
  Масляник О. Екзистенція від Стринадюка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 235-240. – ISSN 0868-4790
463335
  Ільїн В. Екзистенція добра у "філософії серця" П. Юркевича // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.16-26. – ISBN 966-7653-02-8
463336
  Барабанова О. Екзистенція задзеркалля у творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 37-45. – ISBN 978-966-02-7586-7
463337
  Завгородня О.Д. Екзистенція і діяльність // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 50-71
463338
  Мартинець А.М. Екзистенція кохання через призму бачання Януша Вишневського на прикладі роману "Самотність в мережі" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 60-68. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
463339
  Бліхар В. Екзистенція правової допомоги як філософсько-правового феномену // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 130-135. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
463340
  Залужна А.Є. Екзистенція як історико-філософська проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
463341
  Монолатій Т. Екзистеційна парадигматика єврейського життя у романі Йозефа Рота "Йов" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 157-162. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
463342
  Васильків О.В. Екзистеційне трактування свободи та форма його вираження в експериментальному світі творів В. Винниченка початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 14- 20. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
463343
  Стороженко Л.Г. Екзистеційні виміри архетипу міста в малій прозі Бориса Тенети // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 64-66
463344
  Василишин І. Екзистеційні візії епохи в повоєнній творчості Олега Зуєвського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 157-163. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто повоєнну лірику Олега Зуєвського, висвітлено тематику й проблематику поетичних творів першої збірки "Золоті ворота", виділено провідні мотиви у творчості поета воєнного і повоєнного періодів
463345
  Гладких М.І. Екзогамія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122. – ISBN 966-642-073-2
463346
  Солодкий В.Д. Екзогенні геодинамічні процеси Буковинських Карпат та Передкарпаття / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
463347
  Мазуренко В.І. Екзогенні загрози національній фінансовій безпеці та заходи з їх нейтралізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 46-53. – Бібліогр.: на 9 пунктів
463348
  Тур О. Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 15-18. – ISSN 1810-3944
463349
  Зеленько Г.І. Екзогенні стимули процесів демократизації в Україні: зміст і наслідки зовнішніх впливів у політичному розвитку країни // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 8-39. – ISBN 978-966-02-9246-8
463350
  Сергійчук А. Екзогенні та ендогенні фактори виразкоутворення / А. Сергійчук, В. Ковальова, О. Моргаєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-46. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури щодо етіологічної та патогенетичної ролі різних чинників у виразко утворенні. There were generalized the scientific literatures information about etiological and pathogenetic role of different factors in beginnings ...
463351
  Кудінова Маргарита Сергіївна Екзогенні та ендогенні фактори стресу в учнів: психологічний аналіз // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 18-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
463352
  Майорова І.М. Екзогенні фактори участі України у зовнішній торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 157-164.
463353
  Багмет О.Б. Екзогеодинамічні режими території Київського плато // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 141-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
463354
  Плющ Л. Екзод Тараса Шевченка = Taras Schevchenko"s exodus : Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Леонід Плющ. – Едмонтон : Канадськи ін-т укр. студій; Альбертський. ун-т, 1986. – 330с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами. – (The Canadian library in Ukrainian studies). – ISBN 0-920862-49-7
463355
  Плющ Леонід Екзод Тараса Шевченка : Навколо "Москалевої криниці": Дванадцять статтів / Плющ Леонід. – Київ : Факт, 2001. – 384с. – ISBN 966-664-016-3
463356
  Козовик І. Екзорцизм: міф чи реальність / о. Іван Козовик. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2003. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-486. – ISBN 966-8265-12-2"
463357
  Сидоренко Віктор ЕкзоСніг / Сидоренко Віктор, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 24-34 : фото
463358
  Паламарчук Л.В. Екзосфера (- зовнішній шар атмосфери Землі чи інших планет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 34. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
463359
  Фодор С.С. Екзоти Карпат / С.С. Фодор. – Ужгород, 1982. – 114с.
463360
  Маланій О. Екзотична "еротика" Сашка Гавроша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
463361
  Маланій Олена Екзотична еротика Сашка Гавроша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 70-72. – ISSN 0236-1477
463362
  Назаретян А. Екзотична історія (Багатель) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 170-175. – ISSN 0320 - 8370
463363
  Останіна Г.Г. Екзотична подорож на схід (на матеріалі оповідання Григорія Бабенка "Ціна молодості") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 464-470. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
463364
  Будько Євген Екзотична родина : VIP-клуб / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 68-71 : Фото
463365
  Гудзевата Марина Екзотичний ювілей : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 108 : Фото
463366
  Малаков Д. Екзотичні авто в Києві минулого століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 березня (№ 49). – С. 8
463367
  Гончаров Володимир Екзотичні візи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 4. – С. 49 : фото. – ISSN 1998-8044
463368
  Семенова Д.С. Екзотичні пригодницькі романи для юнацтва в українській та польській літературах: два структурні типи з огляду на національну ідентичність // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 98-105. – ISSN 1996-5931


  Дослідження грунтується на припущенні, що при запозиченні жанру екзотичного пригодницького роману для юнацтва до літератур націй, які зазнали колонізації, зокрема польської та української, актуалізуються відмінні ідеологічно-дидактичні функції, ніж у ...
463369
  Андрухович Ю.І. Екзотичні птахи і рослини : вірші / Андрухович Ю.І. ; худож. В.Я. Кауфман. – Київ : Молодь, 1991. – 101 с. : іл.
463370
  Андрухович Ю.І. Екзотичні птахи і рослини з додатком "Індія" : колеція віршів / Юрій Андрухович. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 112 с., [7] л. іл. : іл. – ISBN 966-7263-09-6
463371
  Ровенчак А.А. Екзотичні статистики : навч. посібник / Андрій Ровенчак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 142, [2] с. : іл., портр. – Покажчики: с. 141-143. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0461-0
463372
  Ільченко Н.В. Екзотичні фрукти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 7-8 : фото
463373
  Скляренко О. Екзотично-загадкова композитна модель "дієслово+іменник" (на матеріалі ойконімії США та України) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 113-117. – ISSN 1682-3540
463374
  Верига Ю.А. Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу : Монографія / Ю.А. Верига, С.М. Деньга; УКООПСПІЛКА. Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : ПУСКУ. – ISBN 966-7971-06-6
Ч.1 : Теоретичні аспекти системи еккаунтингу. – 2002. – 355с.
463375
   Еклезіаст. – Київ : Україна, 1998. – 368с. – ISBN 966-524--033-1
463376
  Ткачук Р.Ф. Еклезіологічна думка Івана Дубовича у книзі "Hierarchia abo o zwierzchnosci w Cerkwi Bozej" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 181-190. – ISSN 2522-493X
463377
  Стебльов С.О. Еклезіологія спів-причетності О. Клемана : сучасна православна традиція // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 207-216. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
463378
  Алєксандрова О.В. Еклектизм, еклектика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 108-109. – ISBN 966-316-069-1
463379
  Третяк К.О. Еклектика, еклектизм / К. Третяк // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 122-123. – ISBN 966-642-073-2
463380
  Рогач О.І. Еклектична парадигма: новий погляд на ТНК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 161-168. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
463381
  Татчин Сергій Еклектична тема з аритмічним героєм : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 1. – С. 105-113
463382
  Андрейченко С. Еклектичний підхід до розуміння концепту "вина держави" у міжнародному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 126-133. – ISSN 1026-9932
463383
  Сердюк П.П. Еклектичні теорії кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-162. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
463384
  Гайворон Іван Йосипович Екліптика духу : Поема / Гайворон Іван Йосипович. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 88с. – ISBN 966-7601-32-3
463385
  ЖмайловаО Еклого-економічна ефективність застосування біологічних методів захисту сільськогосподарських культур : Автореф... канд. екон.наук: 08.08.03 / ЖмайловаО. Г.; МО України, Сум. ДУ. – Суми, 1996. – 19л.
463386
  Масс М.С. Екномічні механізми державного управління природними монополіями // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 125-130. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
463387
  Ткаченко О.С. Еко-дизайн на ринку сучасної моди / О.С. Ткаченко, В.І. Гетьман // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
463388
  Мусіна Л.А. Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 26-34


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
463389
   Еко (Eco) Умберто // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 754. – ISBN 966-316-069-1
463390
  Кроїк Г.А. Екобезпека водних об"єктів у зоні розташування підприємств теплоенергетики / Г.А. Кроїк, Л.О. Дорганова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 55-60 : рис. – Бібліогр.: с. 60. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
463391
  Попова І.В. Екобезпечний розвиток українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 143-153. – ISSN 2072-1692
463392
  Толстоухов Анатолій Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / Толстоухов Анатолій, Хилько Микола; Ін-тут філософ.ім.Г.С.Сковороди НАНУ; КНУТШ. – Київ : Знання України, 2001. – 333с. – ISBN 966-7999-03-3
463393
  Смоленський І.М. Екогенетичні аспекти орнітоіндикації стану довкілля / І.М. Смоленський, В.М. Случик, Я.Є. Штиркало // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 86-88. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
463394
  Гнатейко О Екогенетичні аспекти патології людини, спричиненої впливом шкідливих факторів зовнішнього середовища / О Гнатейко, , Н.С. Лук"яненко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 32-38 : фото
463395
  Гавриленко О.П. Екогеографія України : навчальний посібник / О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2008. – 646с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-472-5
463396
   Екогеологія України : навчальний посібник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / [В.М. Шестопалов та ін. ; відп. ред. В.М. Шестопалов] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 672 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-439-457-1


  У книзі також авт.: Байсарович І.М., Гайдин А.М., Гожик А.П., Жовинський Е.Я., Кізілова О.Т., Климчук О.Б., Кошляков О.С., Лущик А.В., Малахов І.М., Набока М.В., Руденко Ю.Ф., Фесенко О.В., Шапарь А.Г., Шевченко О.Л.
463397
  Вижва С.А. Екогеофізичний моніторинг міських агломерацій : геофізика / С.А. Вижва, І.І. Онищук, Д.А. Безродний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-75 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено задачі досліджень при створенні геофізичного каналу геоекологічного моніторингу міських агломерацій. Запропоновано методику геоелектричних досліджень в умовах міста та визначено робочу геоелектричну модель однієї з ключових ділянок.
463398
  Онищук І.І. Екогеофізичні дослідження техногенного забруднення довкілля нафтопродуктами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-83. – Бібліогр.:10 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення довкілля нафтопродуктами. Наведені геоелектричні параметри порід верхньої частини розрізу та їх зв"язок з формуванням забруднення нафтопродуктами. Method ...
463399
  Онищук В. Екогеофізичні лослідження техногенного забруднення в районі складу мінеральних добрив / В. Онищук, М. Рева, Д. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення геологічного середовища. Наведені геоелектричні параметри різних типів порід ...
463400
  Тютюнник Юліан Геннадійович Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук : 11.00.01 / Тютюнник Ю.Г. ; НАНУ, Ін-тут географії. – Київ, 2002. – 34 с. – Бібліогр.: 18 назв.
463401
  Митропольський О.Ю. Екогеохімія Чорного моря / О.Ю.Митропольський, Є.І.Насєдкін, Н.ПОсокіна; НАН України; Ін-т геол. наук. – Київ, 2006. – 279с. – ISBN 966-02-3583-6
463402
  Рудишин Сергій Екодевіантна поведінка: проблеми визначення й перспективи дослідження в психології // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 8-9 : Фото
463403
  Прийменко С.А. Екодеструктивний вплив на довкілля енергетичного продукту на різних стадіях його життєвого циклу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 66-69. – ISSN 1728-6220
463404
  Попова О.Л. Екодіагностика природо-господарської організації території України: агроландшафтний аспект // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 92-101 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
463405
  Кошлатий Олег Екодуки - переходи для диких тварин: світові практики // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 10-12 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
463406
  Пащенко В.М. Екоеволюційна концепція розвитку міста Києва у ХХІ столітті // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 65-79. – Бібліогр.: 15 назв
463407
  Пащенко В.М. Екоеволюція від сталого розвитку // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во ; НАНУ Ін-т географії. – Київ, 2005. – Вип. 5 : Пащенко В.М."Екоеволюція від сталого розвитку". – С. 8-111 : Рис. – Список літ.: с. 107-111. – ISBN 966-95774-3-9
463408
  Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок подолання суперечностей : Подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця; МОНУ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Київ : Знання, 2006. – 314с. – ISBN 966-346-117-9
463409
  Мельничук А.О. Екоенергетична та економічна ефективність альтернативних систем удобрення на радіоактивно забруднених грунтах України / А.О. Мельничук, М.Ю. Тараріко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 121-125 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
463410
  Степико Екоестетика в контексті естетичної теорії: становлення та розвиток / Степико, КМ // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 37-41
463411
  Федько О.А. Екозагроза цивілізаційному розвитку людства: проблеми подолання : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 82-85. – Бібліогр.: 8 назв
463412
  Кисельов В.М. Екокластери як елемент реконструкції міста / В.М. Кисельов, Г.В. Кисельова // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7300-94-5
463413
  Гончаренко М.М. Екокриза сучасності - тенденції трансформації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 31-41
463414
  Сухенко І.М. Екокритика: до проблеми становлення екокритичних досліджень на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 28-31. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
463415
  Горболіс Л.М. Екокритичні виміри української літератури: доцільність і прийнятність застосування (на прикладі "Лісової пісні" Лесі Українки) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 5-11


  У статті обгрунтовано раціональність застосування екокритики - як методологічного підходу - до аналізу творів українських письменникіув. Запропоновано інтерпретацію драми Лесі Українки "Лісова пісня" з погляду екокритики
463416
  Шуткевич О. Екокультура з університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 11


  У Вінниці відкрито першу станцію глибокого сортування твердих побутових відходів Ecohope. "Студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, заручившись підтримкою біологічного факультету та громадської організації "Наше Поділля", ...
463417
  Братіцел М.Л. Екокультурні практики ресторанів у контексті українських традицій та світового досвіду : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Братіцел Марина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
463418
  Нуждак Л. Еколінгвальна ситуація у субсиситемі українських прізвищ посттототалітарної доби // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 74-78. – Бібліогр.: С. 78; 6 поз.
463419
  Нуждак Л. Еколінгвістика / Людмила Нуждак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. – Ужгород : ІНВАЗОР, 2013. – 110 с. – Текст укр., рос., пол. – Бібліогр.: с. 105-110 та в підрядк. прим.
463420
  Адаменко О.М. Екологiчна геологiя : Підручник для студ.еколог.,геолог.,географ.спец.ВHЗ / О.М. Адаменко, Рудько Георгій Ілліч; Мін.освіти Укра ни.Івано-Франк.держ.техн.ун-т нафти і газу.Держкомгеологі Укра ни.Держ.геолог.підпр. – Київ : Манускpипт, 1998. – 351с. – ISBN 966719309
463421
  Матат Д. Екологи - винахідники // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 23 квітня (№ 16). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУ "КПІ" з Києва В"ячеслав Анцибор та учень 11-го класу Сокирницької загальноосвітньої школи Закарпаття Валентин Фречка представили Україну на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії. Валентин Фречка представив ...
463422
  Трохимець В. Екологично-фаунистическая характеристика литорального зоопланктона лівого берега средней части Александровского водохранилища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Представлені матеріали досліджень видового складу, щільності та добового розподілу літорального зоопланктону лівого берега середньої частини Олександрівського водосховища за 2006 і 2008 роки. Проведено попередній аналіз змін у різних групах ...
463423
   Екология и общество. – София : Партиздат, 1980. – 227 с.
463424
  Іваницький О. Екологізація аграрного бізнесу - найважливіша передумова виробництва екологічно чистої продукції // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 236-245. – ISBN 978-966-2075-05-2
463425
  Дрозда В.Ф. Екологізація аграрної галузі - стратегічний напрям стабільного розвитку України / В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга, А.І. Потопальський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 10-11
463426
  Гобела В.В. Екологізація в системі економічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Гобела Володимир Володимирович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
463427
  Діденко О.А. Екологізація в умовах глобалізації економічних відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 100-106. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
463428
   Екологізація виробництва в АПК.. – К., 1994. – 103с.
463429
  Дучинська Н.І. Екологізація виробництва і споживання в умовах глобалізації / Н.І. Дучинська, А.О. Осаул, С.В. Фомішин // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 101-109. – ISSN 2524-003X
463430
  Зінченко Ю.В. Екологізація виробництва нетрадиційного газу в контексті забезпечення сталого розвитку України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 106-117
463431
  Огородник Р.П. Екологізація виробництва та розширення експортних можливостей України в умовах асоціації з ЄС / Р.П. Огородник, Т.Р. Огородник // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 269-276. – ISSN 2524-003X
463432
   Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Герасимова С.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 198л.
463433
  Герасимова Світлана Василівна Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Герасимова Світлана Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 198л.
463434
  Герасимова С.В. Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01. / Герасимова С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 16л.
463435
  Улицький О.А. Екологізація вуглевидобувного виробництва: розробка управлінських рішень на основі методу "seven new tools" / О.А. Улицький, О.М. Сухіна, М.В. Кротинова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
463436
  Сухіна О.М. Екологізація гірничодобувального виробництва для сталого надрокористування // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 2 (89), березень - квітень. – С. 11-14
463437
  Безручко Л.С. Екологізація готельного господарства Карпатського регіону як складова досягнення сталого розвитку / Л.С. Безручко, М.В. Клапчук, Ю.І. Жук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Вивчити сучасні підходи до екологізації готелів. Дослідити сучасний стан впровадження екологічних технологій у готельному господарстві Карпатського регіону. Методика. При написанні статті використано такі методи дослідження: літературний, ...
463438
  Ганич Н.М. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу / Н.М. Ганич, О.М. Гаталяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Метою даної статті є узагальнення та систематизація існуючої інформації щодо екологічних проблем готельно-ресторанної сфери, в тому числі на прикладі України, а також визначення основних напрямків екологізації цього компоненту туризму на базі ...
463439
   Екологізація гуманітарної освіти : Збірник наукових статей, матеріалів, документів. – Львів : Апріорі, 2004. – 296с. – ISBN 966-8256-21-2
463440
  Дубовіч І.А. Екологізація економіки - основа формування та реалізації концепції сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних держав // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 231-235. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1991-606X
463441
  Сагайдак Ю. Екологізація економіки України / Ю. Сагайдак, Н. Скопенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 250-260. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсо- збереження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий ...
463442
  Сагайдак Ю.А. Екологізація економіки України в контексті глобалізацій них процесів / Ю.А. Сагайдак, О.М. Ковальчук // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 39-43
463443
  Петровська А. Екологізація економіки України в контексті моделі сталого розвитку // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 95-104. – ISSN 2411-5215
463444
  Мацієвський Я.М. Екологізація економіки як важлива складова сталого розвитку // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 66-68
463445
  Туниця Ю. Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 5-15. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
463446
  Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – ISSN 1562-0905
463447
  Кульчицький Ярослав Володимирович Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено методологічні проблеми екологізації сучасних економічних систем з позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Розкрито зміст екологічної парадигми економічної теорії та обгрунтовано ...
463448
  Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем як визначальна домінанта парадигмальних змін в економічній теорії ХХІ століття / Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, С.М. Панчишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2018. – Вип. 28, № 9. – C. 16-20. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
463449
  Панова І.О. Екологізація економічного розвитку в умовах екологічної кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 251-255. – ISSN 2222-4459
463450
  Микитюк М.В. Екологізація економічного розвитку країн Європи: основні показники // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 1 (34). – С. 32-40. – ISSN 2308-1988
463451
  Омельченко А. Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва / А. Омельченко, Г. Обиход, Т. Нечитайло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 24-27. – ISSN 1810-3944
463452
  Біляк Т.О. Екологізація економічної діяльності як передумова забезпечення екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 41-44


  Висвітлено сутність екологізації окремих сфер діяльності. Зроблено висновки та надані пропозиції щодо переходу до екологічно безпечного господарювання.
463453
  Будзяк О.С. Екологізація землекористування в контексті євроінтеграційних процесів / О.С. Будзяк, В.М. Будзяк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 5-11. – ISSN 2306-6814
463454
  Степанюк А. Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 159-164. – ISSN 2309-9127
463455
  Вергун Л.І. Екологізація індустріального виробництва в контексті сталого розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 195-201


  У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до проблеми еко- логізації індустріального виробництва в контексті сталого розвитку, розкрито систему інструментів його екологічної реструктуризації, показано практичні шляхи переходу до ...
463456
  Кравець П.В. Екологізація лісового господарства в Україні під впливом лісової сертифікації / П.В. Кравець, О.П. Павліщук, С.В. Розвод // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 136-143. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
463457
   Екологізація навчальних дисциплін як складова сучасної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  Національний лісотехнічний університет України, розробив і реалізуєпрограмау екологізації природничих, гуманітарних та фахових дисциплін. Її метою є започаткування в системі вищої освіти України процесу екологізації навчальних дисциплін як складової ...
463458
  Динька П.К. Екологізація навчального процесу в контексті вимог "зеленої" та "синьої" економіки (на прикладі енергетичного використання лісових ресурсів) / П.К. Динька, О.П. Динька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 385-392. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено проблеми освіти для сталого розвитку і обґрунтовано напрями екологізації навчального процесу в контексті національної парадигми сталого розвитку, яка обумовлюється поєднанням у його рамках двох рівноцінних складових – "зеленої" та "синьої" ...
463459
  Рудоміно-Дусятська Екологізація наук про людину як відображення кризи антропоцентричної свідомості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються тенденції розвитку сучасного людинознавства. Ознакою наук, що вивчають людину, є пошук точок стику з науками, що вивчають середовище - географією, екологією, архітектурою. Про це свідчить виникнення таких нових наукових напрямків, як ...
463460
  Хилько М.І. Екологізація науки, техніки, виробництва : Навчальний посібник / М.І. Хилько. – Київ : Знання, 1999. – 46с. – ISBN 966-618-072-3
463461
  Ніколаєв Ю.О. Екологізація національного виробництва на рівні підприємств як важлива складова стратегії співробітництва країн - основних реципієнтів допомоги міжнародних фінансових інститутів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 47-51
463462
  Гулик Г.С. Екологізація оподаткування і вдосконалення економічного механізму природокористування в Україні (на прикладі лісового господарства) / Г.С. Гулик, С.О. Мельник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 140-148. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
463463
  Білявський Г.О. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки / Г.О. Білявський, Т.В. Саєнко, О.В. Пащенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 16-17
463464
  Буяльська Н.П. Екологізація освіти - основа сталого розвитку / Н.П. Буяльська, С.Д. Цибуля, І.А. Костенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 12-13 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
463465
  Слепченко А. Екологізація освіти в Україні: поняття та правові засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 98-101. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено сутнісному аналізу поняття та правовим аспектам екологізації освіти в Україні, здійснення якої передбачається чинним екологічним та освітянським законодавством. The article focuses on the analysis of the essence and the legal aspects ...
463466
  Дубовіч І.А. Екологізація освіти та економіки - шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 155-159. – ISSN 1991-606X
463467
  Михайлович В.А. Екологізація освіти як вектор культурної політики України в умовах глобалізації // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 37-44. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)


  Стаття присвячена аналізу проблем освіти у сучасному світі, вектори розвитку якої визначаються такими тенденціями, як єдиний глобалізований простір, постіндустріальне інформаційне суспільство тощо.
463468
  Стецула Н. Екологізація освіти як ключова тенденція сталого розвитку суспільства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 115-121. – ISSN 2308-4634
463469
   Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку / Ю.Ю. Туниця, М.Г. Адамовський, М.М. Борис, С.Н. Краєвський, І.П. Магазинщикова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.10. – С. 348-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
463470
  Гулик Г.С. Екологізація освіти: теорія і практика / Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 366-371. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Звернено увагу на прогресуючу деградацію природного довкілля, виснаження природних ресурсів та екологічну небезпеку. Обгрунтовано, що досягти позитивних результатів в еколого-економічній, еколого-політичній та еколого-правовій системах можливо тільки ...
463471
  Орфанова М.М. Екологізація освітнього процесу / М.М. Орфанова, Т.М. Яцишин // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад - грудень. – С. 23-24
463472
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в сфері житлово-комунального господарства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 73-76
463473
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01. - економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 28 назв
463474
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 233л. + Додатки л. 205-233. – Бібліогр.: л. 184-204
463475
  Хилько М.І. Екологізація політики / Микола Хилько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2014. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-343. – ISBN 978-966-9725-18-9


  У пр. № 1704453 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку і найкращими побажаннями. Підпис. 03.09.2015.
463476
  Тимощук К.А. Екологізація політики в Україні: проблеми та перспектива розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 97-102. – ISSN 2306-6814
463477
  Іванова Т.В. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 123-125
463478
  Брижань І.А. Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 5-6 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
463479
  Ревякіна О. Екологізація процесу використання технологічних газів у суднобудуванні / О. Ревякіна, В. Смирнов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 50-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
463480
  Бикова Ю. Екологізація публічного адміністрування в Україні як умова формування екологічної свідомості // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 82-88. – ISSN 2414-4436
463481
  Жавнерчик О.В. Екологізація рентних механізмів землекористування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 17-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
463482
  Синякевич І. Екологізація розвитку: об"єктивна необхідність, методи, пріоритети // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-63 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
463483
  Синякевич І.М. Екологізація розвитку: суть, об"єктивна необхідність, принципи, інструменти, перспективи для України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 98-103. – ISBN 5-7763-2435-1
463484
  Цибуляк А.Г. Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.02 / Цибуляк Анастасія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 477 арк. – Додатки: арк. 463-477. – Бібліогр.: арк. 426-462
463485
  Цибуляк А.Г. Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Цибуляк Анастасія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – [36] с. – Бібліогр.: 69 назв
463486
  Цибуляк А.Г. Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6792
463487
  Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
463488
  Романенко Т.Б. Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
463489
  Діденко О.А. Екологізація споживчого вибору в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 159-166
463490
  Холявка В. Екологізація суспільно-економічного розвитку / В. Холявка, М. Огородник // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 91-95. – (Економічні науки ; Вип. 4)
463491
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 232л. – Додатки: л. 206-232. – Бібліогр.: л.190-205
463492
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
463493
  Синякевич І.М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 14-20. – ISSN 1562-0905


  Розглядається стан світу у ХХІ ст., а також екологічні, економічні, соціальні та духовні проблеми його розвитку. Теоретично обгрунтовано об"єктивну необхідність, принципи та основні напрямки екологізації суспільного розвитку.
463494
  Синякевич І.М. Екологізація суспільної свідомості в контексті духовного розвитку // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 119-123 : рис. – Бібліогр.: с. 122. – ISSN 1991-606X
463495
  Михальчук Н.О. Екологізація суспільної свідомості та становлення творчого потенціалу особистості студентів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 164-169. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  В статті окреслено особливості екологізації науки та культури, а також охарактеризувати сутність екологізації суспільної свідомості. Описано особливості становлення екологічного мислення особистості та його впливу на формування творчого потенціалу ...
463496
  Філіпчук Г.Г. Екологізація суспільства в контексті сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 57-76. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
463497
  Сохнич А.Я. Екологізація сучасного землекористування // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 334-337. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
463498
   Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, А.А. Головко, В.Р. Ковалишин, А.М. Польовський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 180-186. – ISSN 1991-606X
463499
  Тимощук К. Екологізація та напрями розвитку державної регіональної політики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 105-106
463500
  Супрун Н.А. Екологізація та постнекласична трансформація української економічної науки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 120-139. – ISSN 0320-4421
463501
  Ніколаєв К.Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого туризму в Україні : монографія / Ніколаєв Кирило Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-149. – ISBN 978-966-931-054-5
463502
  Синякевич І. Екологізація торгівлі: погляд крізь призму екологічної політики / І. Синякевич, В. Ковалишин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 172-177. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1562-0905
463503
  Дубович І.А. Екологізація транскордонних відносин: теорія і практика // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 169-173. – ISBN 5-7763-2435-1
463504
  Федунь О. Екологізація українсько-польських відносин: здобутки та перспективи // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 185-199. – ISBN 978-83-7784-784-8
463505
  Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв : підруч. для студентів ВНЗ / А.К. Запольський, А.І. Українець. – Київ : Вища школа, 2005. – 423 с. : іл., табл. – Присвячується 75-річчю Національного університету харчових технологій : 1930-2005. - Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-294-8
463506
  Купалова Г.І. Екологізація шкільної та вищої економічної освіти / Г.І. Купалова, Л.П. Гацька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 130-135. – ISSN 2308-1988


  Загрозливе зростання екологічних та економічних проблем, що мають глобальний характер, актуалізує питання формування сучасного біосферного мислення і нового системного світосприйняття у молодого покоління. Ці питання особливо важливі для України, яка ...
463507
  Синякевич І.М. Екологізація як інструмент подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, В.З. Холявка // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 129-135. – ISBN 5-7763-2435-1
463508
  Кальченко Г.А. Екологізація як нова парадигма сучасної політики: ідеологічне забарвлення екологічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 115-120. – ISBN 966-581-727-2
463509
  Краснова М.В. Екологізація як пріоритетний напрямок розвитку агарного права та законодавства // Пріоритетні напрями розвитку аграрного законодавства і права в сучасних умовах : матеріали наук.- практ. конф. (Харків, 20 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. земел. та аграр. права [та ін.] ; за заг. ред. проф. А.М. Статівки. – Харків : Юрайт, 2018. – С. 20-23. – ISBN 978-966-2740-97-4
463510
  Андрос О. Екологізм у політичному процесі України: огляд тенденцій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 367-368
463511
  Поппер Л.В. Екологізм як ідеологічний конструкт і соціально-політичний рух // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 208-217


  Екологізм розглядається як домінуюча парадигма суспільнополітичного життя доби глобалізації Ключові слова: екологізм, ідеологія, екологічний рух, екологічна криза, екологічна перспектива людства. Экологизм рассматривается как господствующая парадигма ...
463512
  Поппер Л.В. Екологізм як ідеологічний конструкт і суспільно-політичний рух : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поппер Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
463513
  Голубчук В.С. Екологізм як ідеологія перебудови політичних відносин // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12
463514
  Кирик В.Л. Екологізм як ідеологія постмодерну / В.Л. Кирик, Ф.М. Кирилюк, М.І. Хилько // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 28-30
463515
  Поппер Л.В. Екологізм як суспільно-політичний рух // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 49-51
463516
  Поппер Л.В. Екологізм як сучасна ідеологічна система // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 455-460. – ISSN 2076-1554
463517
  Саханенко С.Є. Екологізм як сучасне суспільно-політичне явище : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Саханенко С.Є.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1994. – 18л.
463518
   Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту : навч. посібник / С.В. Бойченко [та ін.] ; за заг. ред. проф. С. Бойченка ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 265, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-254. – ISBN 978-617-673-834-3
463519
  Смирнов І.Г. Екологістична проблема використання відходів та її вирішення в Польщі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 5-12
463520
  Андрос О.Є. Екологістський рух: зміна ціннісного підгрунтя ставлення до природи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 143-154. – ISSN 2075-1443
463521
  Андрос О.Є. Екологістський рух: характеристика та ідеологічні особливості // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 44-45. – ISSN 0868-8117
463522
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 220 л. – Бібліогр. : л. 194-220
463523
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
463524
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : монографія / Андрос Олег Євгенійович. – Київ : Стилос, 2012. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-2399-14-1
463525
  Ярчак В. Екологічна амністія як економічний засіб запобігання негативному впливу на довкілля // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 107-112
463526
  Мусієнко М. Екологічна безпека - запорука сталого розвитку України // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 294-313. – ISBN 966-95452-3-8
463527
  Ісаєнко В.М. Екологічна безпека - основний чинник еколого-збалансованого розвитку України у ХХІ столітті / В.М. Ісаєнко, Г.О. Білявський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-17.
463528
  Хилько М.І. Екологічна безпека : термінологічний словник-довідник / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-102-7
463529
   Екологічна безпека // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.17-86
463530
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (14). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463531
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463532
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (16). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463533
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463534
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (18). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463535
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463536
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (20). – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463537
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (21). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463538
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (22). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463539
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (23). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463540
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (24). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463541
   Екологічна безпека : навч. посібник / В.П. Пєтков [та ін.] ; під заг. ред. В.П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2018. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-701-0
463542
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (25). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
463543
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (26). – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
463544
   Екологічна безпека : навч. посібник / В.П. Пєтков [та ін.] ; під заг. ред. В.П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2019. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-701-0
463545
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (27). – 2019. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
463546
  Скороход І.С. Екологічна безпека в глобальному економічному просторі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 154-156. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання впливу екологічної ситуації на розвиток світового господарства. Досліджено екологічну безпеку як предмет політики міжнародного співробітництва.
463547
   Екологічна безпека в європейських країнах: методи економічного регулювання й досвід для України : наук. видання / [В.С. Кравців, П.В. Жук, Ю.І. Стадницький та ін. ; наук. ред. В.С. Кравців] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2020. – 97 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку" / гол. ред. В.С. Кравців). – ISBN 978-966-02-4252-4
463548
  Ладюк О. Екологічна безпека в контексті забезпечення національної безпеки України / О. Ладюк, Ю. Вашай // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 137-143. – ISSN 1818-2682
463549
  Заржицький О. Екологічна безпека в регіоні як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
463550
  Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні / А.В. Яцик. – Київ : Генеза, 2001. – 216с. – ISBN 966-504-169-Х
463551
  Тимочко Т. Екологічна безпека визнана важливою складовою національної безпеки України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 2-4 : фото
463552
   Екологічна безпека вугільних родовищ України = Экологическая безопасность угольных месторождений Украины = Environmental safety of coal deposits in Ukraine / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.І. Бондаря ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : Букрек, 2016. – 607, [1] с. : іл.,табл. – Дод. тит. арк., передм., зміст рос., англ. – Бібліогр.: с. 585-600. – ISBN 978-966-399-810-7
463553
  Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв"язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області) : Автореф. ... дис. канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Бутко О.В. ; Державне екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
463554
  Камаєва І.О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Камаєва І.О.; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 27 назв
463555
  Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Шкіца Л. Є.; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв
463556
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 270, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
463557
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, присвяч. пам"яті проф. Я.І.Мовчана (з міжнар. участю), 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець (голов. ред.), С.В. Бойченко, М.М. Радомська та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – 250, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
463558
  Шевчук О.І. Екологічна безпека житлового будівництва регіону : монографія / Шевчук Оксана Ігорівна ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород : Ліга-Прес, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-397-102-9
463559
  Стойко С. Екологічна безпека життєвого середовища в Україні та програма сталого розвитку / С. Стойко, І. Койнова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 303-318. – (Серія географічна ; вип. 41). – ISSN 2078-6441
463560
  Джума Г.О. Екологічна безпека життєдіяльності населення Дніпропетровської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 116-118
463561
  Приймак В.В. Екологічна безпека застосування мінеральних добрив за вирощування озимої пшениці в умовах півдня України // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 85-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-9912
463562
  Козак В.А. Екологічна безпека і методи визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів. IІ. Оцінка ризиків для здоров"я людей та методи фізико-хімічного аналізування поліциклічних ароматичних вуглеводнів / В.А. Козак, М.М. Герцюк, Т.І. Герцюк // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 34-70. – ISSN 1729-7192
463563
  Герцюк М.М. Екологічна безпека і методи визначення фталатів / М.М. Герцюк, Т.І. Мельниченко // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 36-48. – ISSN 1729-7192
463564
  Шелудченко Л.С. Екологічна безпека ландшафтів природно-територіальних комплексів, які трансформовано автотранспортними мережами // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
463565
  Біланюк В.І. Екологічна безпека лісокористування в Українських Карпатах / В.І. Біланюк, Є.А. Іванов, Є.Є. Тиханович // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 308-318. – ISBN 978-617-7770-24-3
463566
   Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект = Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект = Human environmental safety in the universe: resource-energy information aspect : у 2 т. / О.П. Бугайов, Г.І. Рудько, Г.О. Білявський, А.В. Яцишин ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-972-2
Т. 1. – 2018. – 543, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. та англ. - Обкл. та текст кн. рос. - Рез. укр., рос., англ.
463567
   Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект = Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект = Human environmental safety in the universe: resource-energy information aspect : у 2 т. / О.П. Бугайов, Г.І. Рудько, Г.О. Білявський, А.В. Яцишин ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-990-6
Т. 2. – 2018. – 447, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. та англ. - Обкл. та текст кн. рос. - Рез. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 373-439
463568
   Екологічна безпека на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 16-18 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
463569
  Рудько Г.І. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г.І. Рудько, Б.Ю. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 22-29. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
463570
  Дмитрієва О.О. Екологічна безпека населених пунктів України розташованих на евтрофованих водних об"єктах / О.О. Дмитрієва, Н.О. Телюра, І.В. Хоренжая // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 120-125. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
463571
  Кобріна Н.В. Екологічна безпека при навантаженні й розвантаженні сипких матеріалів у портах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кобріна Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
463572
  Рудько Г.І. Екологічна безпека прибережної зони Керченського півострова = Экологическая безопасность прибрежной зоны Керченского полуострова = Environmental safety in the coastal zone of the Kerch peninsula / Г.І. Рудько, О.І. Бондар, С.Г. Білявський ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин [та ін.]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2018. – 331, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 240-252, 324-325. – ISBN 978-966-399-936-4
463573
  Бейдик О.О. Екологічна безпека приморського рекреаційно-туристського комплексу України / О.О. Бейдик, Л.К. Рак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
463574
  Ярчак В. Екологічна безпека продуктів харчування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 100-103
463575
  Кучарська Л.В. Екологічна безпека процесу життєдіяльності в умовах дошкільного закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 7-9 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
463576
  Бахарєв В.С. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Володимир Сергійович Бахарєв; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
463577
  Лагутін Володимир Михайлович Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Лагутін В.М.; Український науково-досл. ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
463578
  Рудько Г.І. Екологічна безпека родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні = Экологическая безопасность месторождений углеводородов нетрадиционного типа в Украине = Environmental safety of unconventional hydrocarbon deposits in Ukraine / Г.І. Рудько, В.Г. Григіль, Г.В. Сімаченко ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ : Букрек, 2017. – 367, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 344-363. – ISBN 978-966-399-916-6
463579
  Василенко С.Л. Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Василенко С.Л.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
463580
  Євстігнєєв А.С. Екологічна безпека спеціального природокористування в Україні у контексті сталого розвитку: теоретико-правові аспекти : монографія / А.С. Євстігнєєв ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Гордон, 2018. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 449-494 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8398-52-0


  У пр. № 1739332 напис: Шановній Ользі Степанівні, з повагою та вдячністю за тривалу співпрацю! Підпис. 21.09.2018 р.
463581
  Німець Н.М. Екологічна безпека супутньо-пластових вод і одержання йоду / Н.М. Німець, А.П. Мельник, М.О. Подустов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 159-165 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
463582
  Окрушко С.Є. Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 126-134. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
463583
   Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010-
№ 2 (10). – 2014. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463584
  Мороз О.Т. Екологічна безпека та її правове забезпечення у природоохоронному законодавстві / О.Т. Мороз, В.О. Клименко, О.В. Варжель // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 88-104. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
463585
   Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища : Підручник для студ. екологічних спец. внз. – Київ, 2004. – 423с. – ISBN 996-8555-07-4
463586
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
463587
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
463588
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
463589
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
463590
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-44-4
Вип. 12. – 2013. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463591
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-46-8
Вип. 13. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463592
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-24-5
Вип. 14. – 2014. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463593
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-26-9
Вип. 16. – 2014. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
463594
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1(17), січень-березень 2015 р. – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
463595
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 2 (18), квітень-червень 2015 р. – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 18
463596
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
463597
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
463598
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1 (25). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
463599
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 2 (26). – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
463600
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3 (27), липень - вересень 2018 р. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
463601
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – 2018. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
463602
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – 2019. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
463603
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental Safety and Natural Resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 3 (31), липень - вересень 2019 р. – 2019. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
463604
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 4 (32), жовтень - грудень 2019 р. – 2019. – 106 c. – Резюме укр., англ. мовами
463605
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – 2020. – 132 c. – Резюме укр., англ. мовами
463606
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – 2020. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
463607
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – 2020. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
463608
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 4 (36), жовтень - грудень 2020 р. – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
463609
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (37), січень - березень 2021 р. – 2021. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
463610
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред. О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 2 (38), квітень - червень 2021 р. – 2021. – 139, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
463611
  Татаринов А.В. Екологічна безпека та сталий розвиток у сучасному світі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 83-88
463612
  Турченко О. Екологічна безпека та сталий розвиток: кореляційна залежність // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 116-135. – ISSN 1026-9932
463613
  Триснюк В.М. Екологічна безпека територій при впровадженні сучасних технологій переробки рослинних відходів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 49-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
463614
  Руденко С.В. Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Руденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 35с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 34 назви
463615
  Рудько Георгій Ілліч Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Рудько Г. І.; МОНУ; Нац. академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2005. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
463616
  Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) / Г.І. Рудько, В.С. Гошовський. – Київ : Академпрес, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-7541-01-9
463617
  Триснюк В.М. Екологічна безпека техноприродних геосистем регіону / В.М. Триснюк, О.М. Трофимчук, Т.В. Триснюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
463618
  Гошовський С. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв"язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С. Гошовський, Г. Рудько, Б. Преснер; Мін-во екології та природних ресурсів України. НАНУ. Ін-тут геологічних наук. – Львів-Київ : Нічлава, 2002. – 624с. – ISBN 966-7317-65-Х
463619
   Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції = Environmental safety of cross-border regions of Ukraine in the context of european integration / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В.К. Симоненка ; НАН України [та ін.]. – Київ : Задруга, 2015. – 511, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, анот. парал. англ. - Авт. зазнач. на с. 11. – Бібліогр.: с. 460-473. – ISBN 978-966-432-166-9
463620
  Мандрик О.М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О.М. Мандрик ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-225. – ISBN 978-966-694-218-3
463621
  Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є.В. Хлобистов; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2004. – 336 с. – ISBN 966-7600-14-9


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
463622
  Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення : Нац. ін-ту стратегічних досліджень 10 років / А.Б. Качинський. – Київ : НІСД, 2001. – 312 с. – (Екологічна безпека ; Вип.5). – ISBN 966-554-022-Х
463623
  Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / В.І. Кушерець, М.І. Хилько ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-101-9
463624
  Хилько М.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-знання). – ISBN 966-316-101-9
463625
  Мокрий Володимир Екологічна безпека українсько-польського біосферного резервату "Розточчя" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
463626
  Сидоренко В.Л. Екологічна безпека Чорнобильської зони відчуження: техноприродні загрози від радіаційно небезпечних об"єктів і явищ : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 21.06.01 / Сидоренко Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 75 назв
463627
  Загороднюк П.О. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5-12 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
463628
  Медвідь Ф.М. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України / Ф.М. Медвідь, В.С. Доносо, А.І. Твердохліб // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 109-110. – ISSN 2413-7189
463629
  Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
463630
  Кирик В.Л. Екологічна безпека як компонента сталого розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 41-43
463631
  Полич В. Екологічна безпека як міжнародно-правова категорія // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 50-57. – ISSN 2311-4894
463632
  Проніна О.В. Екологічна безпека як об"єкт державної екологічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 151-152
463633
  Чепеленко А.М. Екологічна безпека як основний пріоритет сталого розвитку економіки і міжнародної безпеки // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 1813-1271
463634
  Краснова Ю.А. Екологічна безпека як принцип природоресурсного права: історія становлення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 107-108
463635
  Слупський Б.В. Екологічна безпека як складова енергетичної безпеки: дії міжнародної спільноти й України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 33-39
463636
  Лизун С. Екологічна безпека як складова національної безпеки України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-75.
463637
  Копанчук В.О. Екологічна безпека як складова національної безпеки України: сучасні концепції та підходи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 45-49. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
463638
  Якібчук О.В. Екологічна безпека як фактор стійкого розвитку держави та суспільства в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякi особливостi державної полiтики в сфері екологiчної безпеки в умовах глобалізації. З"ясовано, що важливим фактором стійкого розвитку держави в умовах глобалізації є iнновацiйна дiяльнiсть, перш за все у виробництвi, що пом"якшує шкiдливi ...
463639
  Сиволап О.В. Екологічна безпека: міжнародний досвід та його значення для розвитку туризму / О.В. Сиволап, І.І. Цветкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглнуто екологічні аспекти розвитку туризму в Україні.
463640
  Добробог Л.М. Екологічна безпека: поняття і зміст // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 92-100. – ISSN 2078-3566
463641
   Екологічна біотеехнологія переробки відходів харчового виробництва / Пасенко Алена, Мазницька Оксана, Наухатько Дмитро, Флісс Вікторія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
463642
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 1. – 2010. – 421, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 416-421
463643
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 2. – 2010. – 365, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-363
463644
   Екологічна біохімія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Ісаєнко, В.М. Войціцький, Ю.Д. Бабенюк, С.В. та ін. Хижняк; МОіНУ; НАУ; Ісаєнко В.М., Войціцький В.М., Бабенюк Ю.Д., Хижняк С.В. та ін. – Київ : НАУ, Книжкове видавництво, 2005. – 440с. – ISBN 966-598-235-4
463645
  Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-151. – ISSN 0132-1331
463646
  Добровольська Л.П. Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості соціального педагога: філософський та психолого-педагогічний аспекти / Л.П. Добровольська, І.С. Третякова, Ю.С. Іваненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 212-222. – ISSN 2309-8287


  "У статті розглядаються науково-теоретичні та методологічні засади проблеми формування екологічної відповідальності майбутніх педагогів у контексті нової освітньої та виховної парадигми. Авторами аналізується категорія екологічної відповідальності як ...
463647
  Юхновська Вікторія Екологічна гармонія особистого світу // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 101 : фото
463648
  Барановський В.А. Екологічна географія - новий напрям конструктивної географії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 966-7650-87-1
463649
  Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.А. Барановський; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 252с. – ISBN 966-7938-12-3
463650
  Олійник Я.Б. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
463651
  Шищенко П.Г. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито історію становлення екологічної географії, її сутність та основні завдання.
463652
  Яковлєв Є.О. Екологічна геологія - основний шлях розвитку геологічних наук XXI століття // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 5-10 : Схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
463653
   Екологічна геологія : підручник для студентів геолог. спец. вищих навч. закладів / М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. та ін. Корнєєнко; М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. Корнєєнко та ін.; КНУТШ; [наук. ред. М.М. Коржнев]. – Київ : Київський університет, 2006. – 235с. – ISBN 966-594-856-3
463654
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія та охорона надр : Навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 191с. – ISBN 966-594-498-3
463655
  Ткаченко Т.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр : лабораторний практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Ткаченко, В.В. Стецюк, Ю.А. Сілецький ; КНУТШ ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Сталь, 2010. – 90 с., [2] с. іл. + Додатки: с. 83-88. – ISBN 978-966-1555-44-9
463656
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : (Теорія і практика регіональної екологічної геоморфології) / КНУШ. Каф. геоморф. та палеограф.; Наук. ред.: В.Стецюк. – Київ, 2004. – 224с. – ISBN 966-95729-8-3
463657
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – Київ : Вища школа, 2009. – 367 с. – ISBN 978-966-642-348-4


  Розглянуто харизматичність екологічної геоморфології України. Окреслено головні й окремі проблеми змін довкілля держави під впливом різних видів господарської діяльності людини. Навчальний посібник для студентів природничих та екологічних ...
463658
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько., Т.І. Ткаченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 366, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 363-367. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-194-042-9
463659
  Адаменко О.М. Екологічна геофізика : підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. / Олег Адаменко, Геннадій Квятковський ; Ін-т менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ : Полум"я, 2003. – 351 с. – ISBN 966-7327-50-7
463660
  Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України = Ecological geochemistry of agricultural landscapes of Ukraine : монографія / Т.М. Єгорова ; за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2018. – 262, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 248-262. – ISBN 978-617-7015-73-3


  У пр. № 1728663 напис: Бібліотеці Інституту геології КДУ ім. Т. Шевченка від автора та випускниці із побажаннями всебічних досліджень біосфери України. 14.11.2018 р. Підпис.
463661
  Матвійчук А. Екологічна деонтологія в інтер"єрі постмодерну // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 151-155. – ISSN 1728-9343
463662
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія в контексті сучасної філософської думки // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 4. – С. 165-179
463663
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і практичні аспекти екологізації вищої школи України / А.В. Матвійчук, Кхатер Фаді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 80-85. – ISBN 978-966-7359-77-5
463664
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і проблема освіти для сталого розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 108-113. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
463665
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічне осмислення наукових перспектив / А.В. Матвійчук ; М-во освіти і науки України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне : О. Зень, 2014. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-399. – ISBN 978-617-601-108-8
463666
  Заставний Федір Екологічна депресивність регіонів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-48. – Бібліогр. 6 назв
463667
  Костицький В.В. Екологічна держава: про конституційне закріплення спільної відповідальності громадянського суспільства, держави людини за сприятливе для життя довкілля // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 14-17. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
463668
  Кропивко М. Екологічна диверсифікація використання сільськогосподарських земель в Україні / М. Кропивко, О. Ковальова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 78-85. – ISSN 0131-775Х
463669
   Екологічна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Конкурсом розпочався суцільний тиждень екологічної проблематики IIR Green Days – студентської ініціативи, підтриманої адміністрацією ІМВ. Тривали дискусії з прав тварин, переговори зі змін клімату, оцінювали міжнародні наслідки екологічних забруднень ...
463670
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в інтерактивній модальності глобалізації : монографія / А.В. Бохан ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2018. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-887-7
463671
  Ціватий В.С. Екологічна дипломатія в питанні Чорнобильської катастрофи: інституціональний і міжнародно-політичний контекст // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 128-134. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
463672
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бохан Аліна Василівна ; Київ. нац. торгов.-екон. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 547 арк. – Додатки: арк. 479-547. – Бібліогр.: арк. 14-24, 409-478 та в додатках: арк. 537-547
463673
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бохан Аліна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-тім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
463674
  Андрущенко С. Екологічна дипломатія, або тези для міністра // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Свій робочий Green Week Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак розпочав зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ. Міністр не вперше зустрічався зі студентами, але вперше не він розповідав їм, а вони – йому. Майбутні ...
463675
  Бохан А. Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 33-43. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
463676
  Добридень О.В. Екологічна діяльність і соціально-екологічні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується екологічна діяльність, її характер, види і наслідки на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи. Розкривається механізм формування і розвитку соціально-екологічних відносин, шляхи і можливості їх вдосконалення в умовах ...
463677
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 182л. – Бібліогр.: л.163-182
463678
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.03.- Соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв.
463679
  Хилько М.І. Екологічна доктрина як програма запровадження природосумісних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 474-485
463680
   Екологічна доцільність застосування біодеструктора "Екостерн" в інтенсивному землеробстві / С.Г. Корсун, І.І. Клименко, Г.В. Давидюк, Н.І. Довбаш, Л.І. Шкарівська // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0372-8498
463681
  Швед М. Екологічна едукація за кордоном і в Україні = Ecological education abroad and in Ukraine / Марія Швед. – Львів : Світ, 1997. – 108, [3] с. – Резюме парал. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-7773-0992-5
463682
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 346с. – (Бібліотека "Економічна освіта". Сер."Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-35-7
463683
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2003. – 348с. – (Биб-ка "Економічна освіта". "Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-087-Х


  Книга призначена як базовий підручник для забезпечення еколого-економічних дисциплін у вузах України
463684
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 367с. – ISBN 966-680-087-Х
463685
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка = Экологическая экономика : підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. рос. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 283-289 та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Стійкий розвиток"). – ISBN 978-966-680-087-Х
463686
   Екологічна економіка : практикум / [Г.І. Купалова, В. Нойманн, Л.П. Гацька та ін.] ; за ред. Г.І. Купалової. – Київ : Освіта України, 2017. – 272, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 252-253. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-32-6
463687
  Гринів Л.С. Екологічна економіка : навч. посібник / Л.С. Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 358, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-358. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-93-4
463688
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства : Наукове життя / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
463689
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
463690
  Дейнека А. Екологічна економіка та її значення в контексті актуальних проблем суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
463691
  Вовк В. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука: витоки та засадничі принципи // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 33-47. – ISSN 2076-2410
463692
   Екологічна експертиза : навч. посібник для студентів аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / [М.І. Федючка та ін.] ; за заг. ред. М.І. Федючки ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і. допов. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 978-966-289-241-3
463693
  Лазор О. Екологічна експертиза як один з адміністративно - контрольних методів державного управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.125-129. – ISBN 966-73-53-51-Х
463694
   Екологічна експертиза: право і практика. – К., 1992. – 205с.
463695
  Калетнік Г.М. Екологічна енергетика - основа розвитку економіки держави / Г.М. Калетнік, О.В. Климчук // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 14-17. – ISSN 2310-4678


  Сучасний стан екологічної ситуації внаслідок неконтрольованого використання традиційних джерел енергії.
463696
   Екологічна енциклопедія : [у 3-х томах]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2006. – 432 с.
463697
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2007. – 432с. : іл.
463698
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-42-8
Т. 2 : Є - Н. – 2007. – 416с. : іл.
463699
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах / [ гол. ред. : А.В. Толстоухов ]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-54-1
Т. 3 : О-Я. – 2008. – 472с.
463700
  Циганенко О.І. Екологічна епідеміологія як новітній напрям спортивної медицини / О.І. Циганенко, Н.А. Склярова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1992-7894
463701
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика анімаційних фільмів Гаяо Міядзакі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз творчої спадщини всесвітньо відомого японського аніматора Гаяо Міядзакі в контексті екологічної проблематики як приклад естетичного й етичного виховання дітей та молоді. На прикладі сюжетів фільмів досліджено основні варіанти ...
463702
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика в контексті трансформації філософсько-естетичного дискурсу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 51-59


  У статті розглядається сфера екологічної естетики як конструкт постнекласичної естетики, що виникає внаслідок переосмислення класичних засад естетичної науки. В межах екологічної естетики розглядаються трансформаційні процеси розширення або перегляду ...
463703
  Ляшко Л. Екологічна естетика: до постановки проблеми // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 210-220. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті розглядаються історико-філософські передумови формування екологічної естетики. Екологічна естетика аналізується як сфера естетичної оцінки об’єктів навколишнього середовища. У рамках напрямів екологічної естетики описано її предметне поле як ...
463704
  Лисяк О.І. Екологічна етика - завдання вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 79-81
463705
  Борейко В.Е. Екологічна етика / В.Е. Борейко, А.В. Подобайло. – Киев : Фітосоціоцентр, 2004. – 116 с.
463706
  Бондаренко Т.О. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій / Бондаренко Т.О. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Bibliogr.: 7 назв
463707
  Кравченко С.М. Екологічна етика і психологія людини / С.М. Кравченко, М.В. Костицький. – Львів, 1991. – 104с.
463708
  Борейко В.Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : методичний посібник для вчителів / В.Є. Борейко, Н.А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр ; Асоціація зоозахисних організацій України. – Київ : Логос, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 75-79. – ISBN 978-966-171-461-7
463709
  Цой Т.В. Екологічна етика та формування еко-майбутнього України // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 854-93
463710
  Михайленко О. Екологічна етика як нова концепція буття // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С16-19.
463711
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 129-132
463712
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 38-54
463713
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184 л. – Бібліогр.: л. 169-185
463714
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
463715
  Пінчук І. Екологічна ефективність зовнішньоторговельної політики України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 326-333. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
463716
  Худицька О. Екологічна журналістика у радіоформаті. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 88-96.
463717
  Карамушка В.І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів = Environmental sustainability of strategic initiatives and projects : (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посібник / Віктор Карамушка ; за ред. Віталія Кучинського. – Київ : К.І.С., 2012. – 137, [1] с. : табл., іл. + 1 СD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. – (Канада - Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-012-1
463718
  Купалова Г. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля / Г. Купалова, Т. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Досліджено актуальні проблеми екологічної звітності підприємств в умовах реалізації державної екологічної політики в Україні. Визначено стратегічні напрями їх вирішення у частині розширення екологічних показників статистичної, фінансової, податкової ...
463719
  Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу / І.М. Синякевич, Н.М. Синякевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 125-132. – ISSN 1562-0905
463720
   Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі = Environmental and natural and technogenic security of Ukraine in regional aspect / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2014. – 339, [1] с. : іл., карти, табл. – Дод. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 6. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 289-303. – ISBN 978-966-02-7409-9
463721
  Сухенко І.М. Екологічна ідентичність у контексті екологічної комунікації: українська візія // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 116-122. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено специфіку феномена «екологічна ідентичність», який формується на основі знань та досвіду взаємодії з довкіллям у контексті взаємовпливу екосистеми і людського соціокультурного простору. За таких умов процес інтерпретації життєвого досвіду ...
463722
  Поппер Л.В. Екологічна ідеологія як транснаціональна екополітична метадоктрина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 24-36. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
463723
  Цапліна К.М. Екологічна індикація стану водойми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 173-178. – Бібліогр.: 5 назв
463724
  Шомпол О.А. Екологічна інформація як об"єкт правовідносин за екологічним законодавством України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-269-6
463725
  Демчук Т.І. Екологічна інформація: поняття та ознаки // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 153-155. – ISBN 978-966-940-085-7
463726
  Проскура Г.М. Екологічна інформація: поняття та особливості // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 31-37. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
463727
  Краснова М.В. Екологічна інформація: поняття, види та ознаки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  На підставі аналізу положень екологічно-інформаційного законодавства дається визначення поняття екологічної інформації, її видів, ознак мети та місця в системі механізму забезпечення екологічної безпеки.
463728
  Харічков С. Екологічна інфраструктура в системі забезпечення природозберігаючого імперативу економіки України // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 231-244. – ISBN 978-966-02-7146-3
463729
  Олійник Я.Б. Екологічна інфраструктура продовольчого комплексу як об"єкт картографічного дослідження // Картографія та вища школа
463730
  Джам О.А. Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 102-105. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250


  Обгрунтовано важливість пошуку та вивчення методів перебудови свідомості стосовно природи, розробки нових приоритетів взаємодії суспільства і навколишнього середовища як принципово іншого шляху розвитку цивілізації. Приведено основні характеристики ...
463731
  Ліпич І.І. Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 107-112. – ISSN 2312-4342
463732
  Дерій Ж.В. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії / Ж.В. Дерій, Т.І. Зосименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 278-290. – ISSN 1993-6788
463733
  Перга Т. Екологічна конвергенція: регіональна специфіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються головні засади теорії екологічної конвергенції. Аналізується екологічна політика на рівні регіонів світу та головні напрямки її зближення. В статье раскрываются основные принципы теории экологической конвергенции. Анализируется ...
463734
  Павко Я. Екологічна Конституція Землі - український вимір // Світ. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 39/40)
463735
  Туниця Юрій Екологічна конституція землі = World ecological constitution. Idea. Concept. Problems : Ідея. Концепція. Проблеми / Туниця Юрій; МОНУ; Львівськ. нац. ун-тет ім.І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-139-0
Ч. 1. – 2002. – 298с.
463736
  Туниця Ю.Ж. Екологічна Конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу / Ю.Ж. Туниця, Т.Ю. Туниця, С.Н. Краєвський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1562-0905
463737
  Пагутяк Г. Екологічна конституція землі: поміж минулим і майбутнім // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
463738
  Хвесик М.А. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 74-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
463739
  Хилько М.І. Екологічна криза як криза існуючої системи цінностей // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 59-67. – ISSN 2519-2949
463740
  Крюкова І.О. Екологічна криза як прояв морально-етичних проблем економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
463741
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
463742
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 181л. – Бібліогр.: л.166-181
463743
  Семенюк Н. Екологічна культура - необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 14-21. – ISSN 2078-1016
463744
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма культури // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 169-182. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
463745
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма філософії культури, духу й поступу // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 223-245. – ISBN 978-966-439-447-2
463746
  Крисаченко В.С. Екологічна культура : теорія і практика : навч. посібник / В.С. Крисаченко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996
463747
  Стецюк К.В. Екологічна культура аграрія в контексті збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
463748
  Потапчук Л.В. Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 212-220


  У статті представлено теоретичні підходи до проблеми екологічної куль-тури в теорії й практиці пізнання довкілля.
463749
  Ясиннська Н. Екологічна культура і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.24-25. – ISSN 0131-6788
463750
  Стецюк К. Екологічна культура як джерело ціннісних орієнтацій освіти для збалансованого розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 96-103. – ISSN 1682-2366
463751
  Чумак О.В. Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 185-194. – ISSN 2072-1692
463752
  Ворончихіна А. Екологічна культура Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 250-255
463753
  Курняк Л.М. Екологічна культура: поняття та формування // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 48-51
463754
  Хилько М. Екологічна культура: стан та проблеми формування : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУТШ. – Київ : Знання, 1999. – 36с. – ISBN 966-618-070-7
463755
  Мінаков В.В. Екологічна лексика як об"єкт перекладу / В.В. Мінаков, Ю.В. Загора // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 214-220. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
463756
  Скрипчук П.М. Екологічна логістика: методологічні принципи та концептуальні основи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 37-43. – ISSN 2221-1055
463757
  Коржик В.П. Екологічна мережа Буковини // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 1-9. – ISSN 1729-7184
463758
  Коломійчук В.П. Екологічна мережа Запорізької області / В.П. Коломійчук, В.П. Воровка, В.О. Демченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 10-17. – ISSN 1729-7184
463759
  Мудрак Г.В. Екологічна мережа Немирівського району: стан і перспективи формування / Г.В. Мудрак, В.В. Заєць // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 235-244 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
463760
  Сакаль О. Екологічна мережа України як екологічний каркас сталого землекористування / О. Сакаль, Н. Третяк, А. Петренко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 33-37
463761
  Кравець О.В. Екологічна мережа як умова регіональної екологічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-20. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто особливості екологічної мережі, яка відіграє важливу роль в регіональній екологічній політиці України і завдяки своїм новим якостям повинна посідати чільне місце в ній.
463762
  Довгий Станіслав Екологічна мінералогія України = Ecological mineralogy of Ukraine / Довгий Станіслав, Павлишин Володимир; Рада національної безпеки і оборони України; Українськ. ін-тут досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Наукова думка, 2003. – 152с. – ISBN 966-00-0613-6
463763
  Шкарупа О.В. Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 235-249. – ISSN 2218-4511
463764
  Панченко Н.Г. Екологічна мотивація персоналу в системі соціальної відповідальності залізничного транспорту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 25-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
463765
  Андреєв В.О. Екологічна небезпека / В.О. Андреєв, В.В. Швартау, Л.М. Михальська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України ; голов. ред. О.І. Борзих. – Київ, 2017. – № 10/12 (245), жовтень - грудень. – С. 13-15. – ISSN 2312-0614
463766
   Екологічна небезпека впливу смерчів та землетрусів на водойми Київської області / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.О. Банніков, Ю.М. Кризська, В.М. Шпиг // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 7-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2073-5057
463767
  Царик Л. Екологічна небезпека зарегульованих водоцм (на матеріалах Тернопільського ставу) / Л. Царик, І. Позняк, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 140-144 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
463768
  Зубов А.О. Екологічна небезпека породних вугільних відвалів у агроландшафтах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
463769
  Єгорова Т.М. Екологічна небезпека та геохімічна спеціалізація компонентів техногенних ландшафтів України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
463770
  Погребенник В.Д. Екологічна небезпека території гірничо-хімічних підприємств / В.Д. Погребенник, Е.А. Джумеля // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 40-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-4049
463771
  Попович В.В. Екологічна небезпека фільтраційних водойм сміттєзвалищ / В.В. Попович, В.П. Кучерявий // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
463772
  Тіханков І.О. Екологічна обумовленість анатомічної структури листків Lolium perenne L. за різних рівнів освітлення / І.О. Тіханков, В.М. Зверковський // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 45-52 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
463773
  Савосько В.М. Екологічна обумовленість сучасного стану лісових культурфітоценозів Криворіжжя / В.М. Савосько, М.О. Квітко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 22-28 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
463774
  Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті / О.О. Лаптєв. – Київ, 1998. – 205с.
463775
  Охотник К.К. Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод дорічкової мережі (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Охотник К.К. ; Держ. екол. ін-т Мін-ва охорони навкол. природ. середовища України. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
463776
  Смирнов І.Г. Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 140-153


  Розкрито вплив логістики на навколишнє природне середовище, екологічні проблеми безпеки, стратегію циркулярності як засіб ефективної переробки відходів, реверсну логістику та її завдання, логістичну систему управління відходами. Раскрыто влияние ...
463777
  Саєнко Т. Екологічна освіта - основа екобезпеки та сталого розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 30-36. – ISSN 2078-1016
463778
  Білявський Г.О. Екологічна освіта (- разновид професійної освіти) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 44. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
463779
  Ткаченко Л. Екологічна освіта : настав час робити більше // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Інститут екології економіки і права (ІЕЕП) - вищий навчальний заклад, створений за сприяння і під егідою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. В ін-ті відкрито три сучасних факультети: ф-т екології, ф-т економіки та ...
463780
  Прибора Н.А. Екологічна освіта в системі хімічної: проблеми та перспективи / Н.А. Прибора, О.А. Дударко // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 332-337. – ISBN 978-617-7404-28-5


  "...Екологічна освіта вистуває пріоритетним напрямком більшості сучасних педагогічних досліджень."
463781
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 12 грудня (№ 95/96)
463782
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Науково-практичний форум "Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні" в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.
463783
  Турок О.С. Екологічна освіта в умовах дистанційного навчання під час карантину в середніх школах Словацької Республіки // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 159-165. – ISSN 2414-5076
463784
  Пятишева І.П. Екологічна освіта в умовах екологічної кризи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 101-112. – ISSN 2072-1692


  Дана стаття присвячена питанням екологічної освіти. Розглядається причина та сутність екологічної кризи в сучасній системі освіти. Обгрунтована сутність поняття екологічної освіти. З"ясовано зміст та завдання екологічної освіти. Визначені періоди ...
463785
  Лазаренко Л.М. Екологічна освіта в школі / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
463786
  Онопрієнко В. Екологічна освіта для працівників сільського господарства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 56-62
463787
   Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. – 248с. – ISBN 966-96017-0-3
463788
  Шульга О.О. Екологічна освіта і її пріоритети у національних природних парках (на прикладі Ічнянського національного природного парку) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 25-27. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
463789
  Роговик Л.Й. Екологічна освіта при викладанні хімічних дисциплін // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 103-106. – ISSN 2521-6449
463790
  Пригара О.В. Екологічна освіта студентів непрофільних спеціальностей у світлі вимог Болонської декларації // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 177-180. – ISSN 2218-5348
463791
  Чайковська Г.Б. Екологічна освіта судентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 195-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
463792
  Демешкант Н.А. Екологічна освіта та виховання як важливі складові формування майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 137-141. – ISBN 966-8847-12-1
463793
  Малишевська І.А. Екологічна освіта та екологічне виховання як системоформуючий компонент освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 282-286
463794
  Гадючко Т.М. Екологічна освіта та наука. Неформальна екологічна освіта через проектну діяльність / Т.М. Гадючко, І.В. Ярченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
463795
  Семитківська Т. Екологічна освіта у професійний підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 361-366. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглядається роль екологічної освіти у формуванні практичних аспектів сталого розвитку суспільства. Екологічна проблема є не стільки природоохоронною, скільки соціально – економічною. Обґрунтовується необхідність підвищення відповідальності в сфері ...
463796
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; Тернопільськ. держ. пед. ун-тет ім.В.Гнатюка. – Київ, 2004. – 216л. + Додатки: л.192-216. – Бібліогр.: л.169-191
463797
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
463798
  Котелянець Н. Екологічна освіта школярів на уроках трудового навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0131-6788
463799
  Шараєвська Т.А. Екологічна освіта як засіб попередження надзвичайних екологічних ситуацій потребує не стратегій, а конкретних правових інструментів / Т.А. Шараєвська, А.А. Слепченко // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 86-90. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
463800
  Онопрієнко В.П. Екологічна освіта як складова системи підготовки сільсько-господарських кадрів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 306-313. – ISSN 2076-1554
463801
  Науменко Г.Г. Екологічна освіта як чинник формування екологічної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 26-33. – ISBN 966-628-134-1
463802
  Михайлов С.І. Екологічна освіта: де ми знаходимось? / С.І. Михайлов, Н.В. Ільченко, Б.О. Курчій // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 2. – C. 147-149
463803
  Четверик В.М. Екологічна освіченість кадрів - запорука конкурентоспроможності продукції // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 115-118
463804
  Боронос В.Г. Екологічна освіченість суспільства як необхідна складова забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку / В.Г. Боронос, Н.В. Тарабан // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 5/6 (75). – С. 62-66. – ISSN 2309-1533
463805
  Лисенко С. Екологічна основа тшинецького культурного кола // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 81. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
463806
  Грицан Ю. Екологічна оцінка вирощування на рекультивованих землях швидкоростучих рослин / Ю. Грицан, М. Харитонов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 22-24 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
463807
  Ібрагімова Е.Е. Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень на цитогенетичні показники вищих рослин в умовах Криму : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.16 - Екологія / Ібрагімова Е.Е. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
463808
  Шумигай І.В. Екологічна оцінка забруднення важкими металами підземних вод Київщини / І.В. Шумигай, О.В. Єрмішев, Н.М. Манішевська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 88-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
463809
  Шейкіна О.Ю. Екологічна оцінка забруднення міських грунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси / О.Ю. Шейкіна, О.О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
463810
   Екологічна оцінка запасу мертвої деревини у природних листяних лісах долини р. Віти у національному природному парку "Голосіївський" / О.Ю. Чорнобров, Л.П. Сотник, О.Б. Ходинь, В.В. Коніщук, І.Я. Тимочко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 45-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
463811
  Строкаль В.П. Екологічна оцінка земельних угідь господарства "Агроплюс-2006" // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 303-315 : табл. – Бібліогр.: с. 314-315. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
463812
  Гололобова О.О. Екологічна оцінка компонентів екосистеми ставку с. Бобрівка Харківського району Харківської області / О.О. Гололобова, В.В. Толстякова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1992-4224
463813
  Коткова Т.М. Екологічна оцінка питної води Лугинського району Житомирської області на жорсткість (твердість) та вміст заліза // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 61-70. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
463814
  Мельник В.Й. Екологічна оцінка поверхневих вод Полісся (на прикладі річки Горинь) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 79-83 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
463815
  Лахай Ю.О. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Турія // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 216-222 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
463816
  Палапа Н.В. Екологічна оцінка сільських селітебних територій / Н.В. Палапа, О.В. Устименко, І.О. Сігалова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 89-95. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
463817
  Рибалко Ю.В. Екологічна оцінка стабільності та антропогенного навантаження агроландшафтів Чернігівської області / Ю.В. Рибалко, Р.В. Бабка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
463818
  Гулай Л.Д. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ / Л.Д. Гулай, О.А. Караїм, А.Ю. Синюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 58-65. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
463819
  Кононов Ю. Екологічна оцінка стану грунтів на прикладі Брянківської територіально-промислової агломерації (Луганська область) / Ю. Кононов, І. Удалов, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено комплекс проблем, які виникли при реструктуризації вугільних шахт Брянківського регіону Луганської області. Описано розповсюдження деяких мікроелементів в промислових відходах Донбасу. Вказано на можливі джерела їхнього надходження. The ...
463820
  Сегеда С.О. Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища в районі розташування ВП "Южно-Українська АЕС" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сегеда Світлана Олександрівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
463821
  Яцик А.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / А.В. Яцик, І.В. Гопчак // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 5 назв
463822
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Гопчак І.В.; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – 378л. – Бібліогр.: л. 205-222
463823
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Гопчак І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
463824
  Удод В.М. Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій / В.М. Удод, Абу Діб // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
463825
   Екологічна оцінка стану транскордонного водозбірного басейну річки Дніпро / В.І. Пічура, Ю.В. Пилипенко, Є.О. Домарацький, А.Я. Гадзало // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 102-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2077-4893
463826
  Мазур І.О. Екологічна оцінка стану фітоценозів плавневих біотопів в межиріччі Тилігулу - Південного Бугу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Мазур Ірина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
463827
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка сучасного стану якості води річок Львівської області : Геоекологія / А.П. Чернявська, Т.В. Боднарчук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-53 : Табл., карта. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 1561-4980
463828
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 702-712 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
463829
  Мельник Віра Йосипівна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Мельник Віра Йосипівна; Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне, 2001. – 249 л. – Додатки: л.185-249. – Бібліогр.: л.171-185
463830
  Мельник Віра Йосиповна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.07 / Мельник В. Й.; КУ ім. Т. Шевченка. – Рівне, 2002. – 18 с.
463831
  Шмандій В.М. Екологічна оцінка та прогнозування динаміки трансформації ландшафту під впливом дії автотранспортної мережі // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 70-76 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
463832
  Василенко Л.О. Екологічна оцінка техногенного впливу на водні екосистеми малих річок Житомирської області (на прикладі р. Гнилоп"ять) / Л.О. Василенко, О.Г. Жукова, А.В. Гончаренко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
463833
  Міронова Наталія Екологічна оцінка урбоземів м. Хмельницького за вмістом важких металів / Міронова Наталія, Шаргун Аліна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 26 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
463834
   Екологічна оцінка якості вод Дунаю / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко, Бібік, А.П. Лозовицький, М.А. Молочко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 135-148


  Приведено результати екологічної оцінки якості води річки Дунай за багаторічний період. Приведены результаты экологической оценки качества вод за многолетний период. The variance the results of the ecological evaluation of the water quality for many ...
463835
  Романчук Л.Д. Екологічна оцінка якості води в р. Устя за інтенсивного антропогенного навантаження / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, Т.П. Петрук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
463836
  Лозовіцький П.С. Екологічна оцінка якості води верхнього удаю як основа для організації моніторингу екосистем національних природних парків басейну // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 21-35. – ISSN 1729-7184


  Приведено результати 78-річних досліджень динаміки хімічного складу води річки Удай - м. Прилуки за період 1939-2016 рр. Охарактеризовано результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, ...
463837
  Корчемлюк М.В. Екологічна оцінка якості води верхньої течії Пруту за блоком сольового складу та індексом забрудненості води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 142-148. – Бібліогр.: 4 назви
463838
  Башинська І.Л. Екологічна оцінка якості води поверхневого джерела водопостачання м. Житомира за органолептичними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 22-24. – ISSN 2306-5680
463839
  Федоненко О.В. Екологічна оцінка якості води ріки Мокра Сура за гідрохімічними показниками / О.В. Федоненко, Т.В. Ананьєва, Ю.В. Ніколенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 74-81. – ISSN 2306-5680
463840
  Лозовіцький П. Екологічна оцінка якості води річок басейну Прип"яті / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-30. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу хімічного складу води річок басейну Прип"яті за період 1939-2005 р. і результати екологічної оцінки якості вод за багаторічний період. The variance analyses of the chemical composition of water River dr?inage-basin Prypjat ...
463841
  Данильченко О.С. Екологічна оцінка якості води річок Сумської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 82-88. – ISSN 2306-5680
463842
  Удод В.М. Екологічна оцінка якості водних об"єктів Карпатського біосферного заповідника / В.М. Удод, Ю.В. Царькова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
463843
  Герасимчук Л.О. Екологічна оцінка якості овочевої продукції агроселітебних територій приміської зони м. Житомира / Л.О. Герасимчук, Р.А. Валерко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 76-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
463844
  Винарчук О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейнів річок Лівобережного Лісостепу за сезонами та її зв"язок з водністю // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 49-54. – ISSN 2306-5680


  В статті наведено характеристику екологічної оцінки якості поверхневих вод басейнів річок Лівобережного Лісостепу за сезонами та її зв"язок з водністю шляхом порівняння маловодного 1992 р., середній за водністю 2000 р. та багатоводний 2006 р. Аналіз ...
463845
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод Житомирського Полісся / П.М. Смілий, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (60). – С. 41-48. – ISSN 2306-5680
463846
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Гуйва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 53-58. – ISSN 2308-135X
463847
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Роставиця / П.М. Смілий, М.М. Мельнійчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 86-92. – ISSN 2308-135X
463848
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Турія // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
463849
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
463850
  Чунарьов О.В. Екологічна оцінка якості річкових вод басейну Південного Буга за відповідними категоріями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 158-164.
463851
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості річок Житомирської області (у межах басейну річки Прип"ять) / П.М. Смілий, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 63. – С. 60-66. – ISSN 2308-135X
463852
  Деркач В. Екологічна парадигма в сучасній науці // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 72-107. – ISBN 978-966-483-893-8
463853
  Кульчицький Я.В. Екологічна парадигма економічної компаративістики ХХІ століття / Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, Л.В. Рібун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 4. – C. 7-10. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
463854
  Гончаренко М.М. Екологічна парадигма освіти та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто сучасні підходи до основних складових екологічної парадигми освіти та культури, які є своєрідним механізмом самозбереження суспільства, засобом його адаптації до довкілля.
463855
  Кульчицький Я.В. Екологічна парадигма розвитку економічної теорії у контексті посилення екологізації економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 220-224. – ISBN 5-7763-2435-1
463856
  Канцурак В.В. Екологічна парадигма українського державотворення: політична стратегія суспільних змін : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Канцурак Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
463857
  Канцурак В.В. Екологічна парадигма українського державотворення: політична стратегія суспільних змін : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Канцурак Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
463858
  Андрущенко В. Екологічна парадигма української освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
463859
  Гардашук Т. Екологічна парадигма цивілізаційних трансформацій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 101-117. – ISSN 2522-9338
463860
  Акопян Валерій Екологічна парадигма як унормоване знання про ставлення людини до довкілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 70-75. – ISSN 2078-1016
463861
  Левченко Т.М. Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків люпину білого / Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 187-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
463862
  Лисюк Х.С. Екологічна платформа розвитку світосистеми // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 151-155. – Бібліогр.: 3 назв.
463863
  Хилько М. Екологічна політика / М. Хилько. – Київ : Абрис, 1999. – 363с. – 1Хиль Шифр дубл. – ISBN 966-531-074-7
463864
  Карамушка В.І. Екологічна політика ( - політична діяльність, спрямовна на охорону та відновлення довкілля) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 44-45. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
463865
  Ковпак Л. Екологічна політика в Україні: проблемні питання та підходи до їхнього розв"язання. 1990-2000 роки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 110-119
463866
  Машненков К. Екологічна політика держави в контексті переходу від інформаційного до постінформаційного суспільства // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 82-89. – ISSN 2414-4436
463867
  Шевчук Л. Екологічна політика держави у сфері публічних закупівель: підходи ЄС та законодавство України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 64-68. – ISSN 2409-4544
463868
  Беспалова О.В. Екологічна політика країн ЄС щодо регулювання суспільних відносин у сфері підтримання екологічної безпеки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 146-154. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
463869
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика перехідних суспільств (на прикладі України та Росії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 112-116.
463870
  Хлобистов Є.В. Екологічна політика територіальних громад (на прикладі оцінки заподіяних збитків внаслідок забруднення довкілля) / Є.В. Хлобистов, А.О. Чечель // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 8-10 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
463871
  Фастовець О.О. Екологічна політика туристичного підприємства для реалізації стратегії збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 13-14 : фото
463872
  Корнілова Н.В. Екологічна політика України та Європейського Союзу: основні шляхи реалізації та гармонізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 172-178
463873
  Лук"янихіна О.А. Екологічна політика України та місце в ній недержавних організацій / О.А. Лук"янихіна, М.В. Гуменний // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 24-29. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
463874
  Малиш Н.А. Екологічна політика України у макроекономічних показниках // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-17
463875
  Ясинська А. Екологічна політика України як основа реалізації екологічної освіти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 198-206.
463876
  Хилько М.І. Екологічна політика як засіб оптимізації природоперетворюючої діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 176-183. – ISBN 966-628-108-8
463877
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика як засіб розв"язання глобалбьної екологічної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 248-257
463878
  Перга Т. Екологічна політика як інструмент зближення України з ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 44-47. – (Історичні науки)
463879
  Хилько М.І. Екологічна політика як проблема виживання людства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 246-253. – ISBN 966-628-197-5
463880
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика: зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософськ. наук: 09.00.03 / Хилько М. І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
463881
  Хилько М.І. Екологічна політика: нариси до концептуальних засад визначення змісту, структура та основних напрямків реалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 307-314. – ISBN 966-628-197-5
463882
  Хилько М.І. Екологічна політика: основні напрямки та засоби реалізації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 163-172
463883
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика:зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Дис....доктора філософ.наук:09.00.03 / Хилько Микола Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 448л. – Бібл.: с.410-448
463884
  Анісімова Г.В. Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 82-92. – ISSN 0201-7245
463885
  Криворотова Ольга Екологічна прес-конференція "Біль Землі" (Захист дослідницьких проектів) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр. 3 назви
463886
  Мороз О. Екологічна проблема Шацького національного природного парку та шляхи її вирішення геодезичними методами / О. Мороз, З. Тартачинська, Т. Качмар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
463887
  Ковальчук О. Екологічна проблематика в загальноукраїнських газетах: спільне та відмінне // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 72-82. – ISSN 2616-7948
463888
  Бєляков О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації / О. Бєляков ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001. – 128 с. – ISBN 966-534-230-1
463889
  Бєляков О.О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації : навч. посіб. для студ. ін-ту, ф-тів і відділень журналістики / Олександр Бєляков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 186 с. – Видання здійснено за фінансової підтримки проекту "Громадянська освіта". – ISBN 966-594-526-2
463890
  Ліпич І.І. Екологічна проблематика в контексті діяльнісного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 120-127
463891
  Чурсінова О. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
463892
  Желіховська Н. Екологічна проблематика в українській публіцистиці періоду суспільно-політичних змін (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 95-101


  У статті розглянуто характерні особливості висвітлення екологічної проблематики на сторінках журналів «Київ» і «Вітчизна» у період суспільно-політичних змін. В статье исследуются характерные особенности освещения экологической проблематики на ...
463893
  Ляшко Л.П. Екологічна проблематика у сучасному гуманітарному дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 97-99
463894
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія : Навчальний посібник / Рудоміно-Дусятська; Ін-тут післядипломної освіти. КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2001. – 71с. – ISBN 966-7863-06-9
463895
  Приходько В.М. Екологічна психологія та психопедагогіка у системі післядиплмної педагогічної освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 15-21
463896
  Тач Е. Екологічна психологія як напрям сучасних психологічних досліджень // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 53-58
463897
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія: пошуки та перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-98. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
463898
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Гопко Г.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 218л. – Бібліогр. : л.194-218
463899
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гопко Г. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 6 назв.
463900
  Тютюнник Ю.Г. Екологічна радіогеохімія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.Г. Тютюнник, Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-443-6
463901
   Екологічна реабілітація грунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю / В.Л. Самохвалова, Я.А. Погромська, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 42-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с.51-52. – ISSN 1684-9094
463902
  Криворучко Н.І. Екологічна регенерація урбанізованого середовища прибережних територій / Н.І. Криворучко, А.С. Крівіцька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 87-91. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
463903
   Екологічна реформа: як усунути корупційні ризики при зміні системи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
463904
  Макаренко Н.В. Екологічна роль сполук кремнію в підвищенні стійкості рослин до збудників борошнистої роси : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Макаренко Наталія Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекономіки і природокористування. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
463905
  Гриник І.В. Екологічна роль триби Triticeae у динаміці біологічної активності едафотопів / І.В. Гриник, Т.З. Москалець, В.В. Москалець // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
463906
  Добридень О.В. Екологічна самоідентифікація особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 29. – С. 55-63.
463907
  Юрескул В Екологічна санітарія як засіб ефективного поводження з рідкими побутовими відходами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 92-94.
463908
  Радей А.С. Екологічна свідомість і культура : теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 74-82. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
463909
  Трофімова Л.С. Екологічна свідомість та культура студентської молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-116
463910
  Бобровська Н.В. Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів / Н.В. Бобровська, А.Г. Костирко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 37-44. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
463911
  Пасинок В.Г. Екологічна свідомість у педагогіці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 88-92. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
463912
  Заставнюк О.О. Екологічна свідомість як базова складова екологічної культури особистості // III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", міжнар. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 111-116. – ISBN 978-617-7571-44-4
463913
  Виговський Л.А. Екологічна свідомість як основа екологічної культури особистості / Л.А. Виговський, Т.В. Виговська // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 35-38. – ISSN 2521-6570
463914
  Кисельов М.М. Екологічна свідомість як продукт освітянського процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 158-165. – ISBN 966-628-108-8
463915
  Дербак Ю. Екологічна свідомість як чинник формування екобезпечної парадигми суспільного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 173-178
463916
  Наджафова З.Г. Екологічна свідомість: зміст і особливості генезису // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
463917
  Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 81-85
463918
  Скрипчук П. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 55-63. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
463919
   Екологічна система міст КНР. – Тяньдзінь, 1988. – 809 с. – Видання китайською мовою
463920
  Швачко Т.О. Екологічна ситуація в Запорізькій області як лімітуючий фактор розвитку туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 215-219. – Бібліогр.: 3 назви
463921
  Барановська О.В. Екологічна ситуація в Рівненській області / О.В. Барановська, А.О. Соболь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С.262-269 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
463922
   Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2001. – 164с. – ISBN 966-7307-13-1
463923
  Матвійчук В.В. Екологічна ситуація, як фактор розвитку господарського комплексу Житомирської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 209-215. – Бібліогр.: 4 назви
463924
  Вергун Л.І. Екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 80-87


  Аналізується екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України; визначено напрямки формування екологічного бізнесу в Україні та її входження в міжнародну систему еколого-економічного співробітництва.
463925
  Тимощук К.А. Екологічна складова державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 121-123
463926
  Бухаріна Л.М. Екологічна складова державної регіональної політики розвитку індустрії туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 135-139. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
463927
  Ситник Ю. Екологічна складова діяльності збройних сил // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 112-118.
463928
  Ковальчук С.Я. Екологічна складова економічного зростання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 17-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
463929
  Антонов А.В. Екологічна складова забезпечення сталого розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
463930
  Тверезовська Н.Т. Екологічна складова змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів / Н.Т. Тверезовська, І.В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 182-188. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз змісту професійної підготовки соціальних педагогів, обгрунтовано актуальність проблеми формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів, запропоновано шляхи реалізації екологічної складової у процесі підготовки ...
463931
  Сівограков О.В. Екологічна складова концепції сталого розвитку освітніх програм Республіки Білорусь / О.В. Сівограков, І.І. Богданович // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 291-297


  Статья посвящена анализу экологической составляющей в рамках концепции устойчивого развития образовательных программ Республики Беларусь, даются характеристики важнейшим тенденциям и перспективам их развития.
463932
  Гаврик О.Ю. Екологічна складова обліку продукції свинарства у сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 24-30. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
463933
  Хилько М.І. Екологічна складова політичної культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 143-145
463934
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Топоровський Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 166-202
463935
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Топоровський Д.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
463936
  Рогач С.М. Екологічна складова продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 161-163.
463937
  Демешкант Н.А. Екологічна складова професійної підготовки фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах переходу аграрної сфери України на засади сталого розвитку постає необхідність внесення суттєвих змін до екологічної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. У статті здійснено аналіз програм підготовки фахівців аграрної сфери щодо вмісту ...
463938
  Дромашко Л. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста / Л. Дромашко, С. Доценко, Л. Гришина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
463939
  Тринько Р.І. Екологічна складова сталого розвитку / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 112-120. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
463940
  Буринська О.І. Екологічна складова сталого розвитку аграрного сектора України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 49-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
463941
  Статівка А.М. Екологічна складова сталого розвитку сільських територій: правовий аспект // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-7957-20-9
463942
  Безсонов Є.М. Екологічна складова сталого розвитку: обгрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення / Є.М. Безсонов, В.І. Андрєєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 23-29. – ISSN 1997-9266
463943
  Самофатова В.А. Екологічна складова сталості розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 71-75 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
463944
  Ковтун О.М. Екологічна складова у змісті підготовки вчителя хімії // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 306-311. – ISBN 978-617-7404-28-5


  "...Аналіз літератури показав, що на сьогодні визначені теоретичні засади, мета, завдання та підходи до реалізації екологічної освіти в школах та вищих навчальних закладах."
463945
  Онопрієнко В. Екологічна складова у професійній практиці студентів аграрного університету // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 59-64. – ISSN 0131-6788
463946
  Вергун В.А. Екологічна складова у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України / В.А. Вергун, Л.І. Вергун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядається стан екології в Україні та деякі напрями її покращення, виходячи з досвіду зарубіжних країн. Наголошується, що зовнішньоекономічна діяльність країни в сучасних умовах вимагає врахування екологічного фактора.
463947
   Екологічна складова української євроінтеграції // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 32 : фото.
463948
  Покляцький Сергій Екологічна складова умов життя населення великих міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 188-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
463949
  Пономаренко С. Екологічна специфіка професійної діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 351-366. – ISSN 2312-5993
463950
  Александров І.О. Екологічна сталість та конкурентоспроможність економіки / І.О. Александров, О.О. О.О. Кравець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 147-155
463951
  Хільчевський В.К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля : навч. посібник / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька, Р.Л. Кравчинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-191
463952
  Бєляков М.С. Екологічна стандартизація та нормування в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 512-519. – ISSN 0869-2491
463953
  Міронова Н.Г. Екологічна стандартизація та сертифікація : навч. посібник / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 140, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 139-140. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-011-4
463954
  Княженко І.І. Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 1 (41). – C. 34–38. – ISSN 1997-4167
463955
  Данилко В.К. Екологічна статистика України: здобутки і проблеми // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-57
463956
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Барвистими стежками осені" / О.Ю. Дмитрук, Ю.С. Булгакова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 91-96. – Бібліогр.: 8 назв.
463957
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Загадковість" / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 183-186. – Бібліогр.: 4 назв.
463958
  Макара Лідія Екологічна стежка "У дивосвіт природи" : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 31-36 : Картосхема, фото
463959
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Шляхами Феофанії" / О.Ю. Дмитрук, Д.Л. Максименко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 110-114. – Бібліогр.: 4 назв.
463960
  Гетьман В.І. Екологічна стежка у національному природному парку як інструмент освітньо-виховної роботи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 9-13
463961
  Шевченко А. Екологічна стежка: освіта, виховання // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 1999. – Т. 28, № 1. – С.46-48. – ISSN 0131-6001


  Виживання людства ХХ! століття
463962
  Зварич Р. Екологічна стійкість у контексті розвитку міжнародної торгівлі Китаю / Р. Зварич, Вей Ліньхай // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 54-65. – ISSN 2786-4537


  У дослідженні обгрунтовано екологічну стійкість у контексті розвитку міжнародної торгівлі Китаю. Встановлено пов’язані фактори міжнародної торгівлі в контексті екологічної стійкості. проаналізовано становлення сучасної міжнародної торгівлі в умовах ...
463963
  Нічітайлова Н.С. Екологічна стратегія кайдзен як ефективний інструмент зниження впливу підприємства на навколишнє природне середовище // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 262-268. – ISSN 2524-003X
463964
  Мостов"як І.І. Екологічна структура шкідливого ентомокомплексу агроценозів зернових злакових культур Центрального Лісостепу України / І.І. Мостов"як, О.С. Дем"янюк, М.М. Лісовий // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 31-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2077-4893
463965
  Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-305 та в кінці розд. – ISBN 978-966-554-182-0
463966
   Екологічна та радіаційна безпека : Довідник: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : Вид-во НУА, 2003. – 320с. – ISBN 966-7557-57-Х
463967
  Бодачівська Л.Ю. Екологічна та техніко-економічна ефективність глушіння свердловин інвертними системами на рослинній основі / Л.Ю. Бодачівська, І.В. Бейко, Г.С. Поп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені систематичні дослідження з розробки, вивчення властивостей і впровадження екологічно сприятливих інвертних емульсійно-суспензійних систем на основі рослинної сировини Встановлені причинно-наслідкові залежності між керуваннями, властивостями ...
463968
  Іваненко С.М. Екологічна тематика екзамену ТестДаф - вступного тесту німецьких університетів для іноземців // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 50-52
463969
  Олтаржевський Д.О. Екологічна тематика на сторінках сучасної української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-39. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Робиться спроба знайти відповіді на непрості запитання: як сьогодні висвітлюються проблеми довкілля в українській пресі? Чи насправді екологічна ситуація така гостра, як її змальовують ЗМІ? Що треба знати журналістові, аби підготувати справді цікаву та ...
463970
   Екологічна токсикологія : підручник [для слухачів та студ. системи перепідгот. та підвищ. кваліфікації] / В.М. Шумейко, І.В. Глуховський, В.М. Овруцький, В.Я. Шевчук, О.В. [та ін.] Шумейко; Шумейко В.М. [та ін.]. – Київ : Столиця, 1998. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-203. – ISBN 966-95142-8-2
463971
  Черниш Я.Ю. Екологічна формалізація напрямів впливу на довкілля відходів переробки фосфоритової сировини / Я.Ю. Черниш, Л.Д. Пляцук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 105-109 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
463972
  Волинець В. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 4-11
463973
  Чопхо Х.І. Екологічна функція держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 212-215. – (Право. Економіка. Управління)
463974
  Логвиненко О.І. Екологічна функція держави в контексті прав людини і громадянина // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7364-24-4
463975
  Гетьман А.П. Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 145-153. – ISSN 2224-9281
463976
  Костицький В. Екологічна функція держави та економіко- правовий механізм охорони довкілля // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-149. – ISSN 0132-1331
463977
  Лісовий М.М. Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття. Фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України : монографія / М.М. Лісовий, В.М. Чайка ; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекології. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 383, [1] c. : іл., табл. – Покажчики: с. 365-378. – Бібліогр.: с. 349-364. – ISBN 978-966-496-040-0
463978
  Радченко О.В. Екологічна функція сучасної держави та екологічна безпека як складова національної та глобальної безпеки людства / О.В. Радченко, В.І. Довгань // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 100-116. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
463979
  Єльнікова Т.О. Екологічна характеристика водних об"єктів гірничодобувних регіонів (на прикладі річки Ірша Житомирської області) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 75-81. – ISSN 2306-5680


  Предметом дослідження є набір гідрохімічних та гідрологічних показників екологічного стану річки Ірша лівої притоки р. Тетерева (басейн Дніпра) у Житомирській області за період 2018-2019 рр. У роботі застосовано графічний метод комплексної оцінки ...
463980
  Белінський А.В. Екологічна характеристика орнітокомплексу урочища Лескі / А.В. Белінський, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються результати досліджень з екології птахів штучного лісового масиву, а також зміни в ареалах окремих видів, що відбувалися останніми роками.
463981
  Морозова А.О. Екологічна характеристика р. Південний Буг та Олександрівського водосховища за гідрохімічними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 55-63. – ISSN 2306-5680
463982
  Боярин М.В. Екологічна характеристика рідкісних видів рослин Черемського природного заповідника, занесених до міжнародних червоних списків / М.В. Боярин, Л.А. Савчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
463983
  Слободяник М.С. Екологічна хімія / М.С. Слободяник, Е.С. Яновська // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 26-27
463984
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
463985
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
463986
  Некос А.Н. Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів / А.Н. Некос, М.З. Рего // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 55-60. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 1992-4224
463987
  Ковтун О.М. Екологічна шкода як обставина, що підлягає доказуванню під час розслідування злочинів проти довкілля // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 57-64. – ISSN 2310-9769
463988
  Гамкало З. Екологічна якість грунту = Ekological soil quality : навчальний посібник / З.Г. Гамкало ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-613-629-2
463989
  Хлобистов Є.В. Екологічнва безпекуа у складі національної безпеки держави // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.79-84
463990
  Богданова Л.Є. Екологічне виховання на уроках хімії / Л.Є. Богданова. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.9 (21)). – ISBN 966-333-086-4
463991
  Ярчук Геннадій Екологічне виховання: сутність та основні напрями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується потреба в екологічному вихованні особистості, його сутність та основні напрями; обгрунтовується необхідність доведення переконань до рівня світоглядних установок, які спонукають до діяльності.
463992
   Екологічне законодавство України : Станом на 20 січня 2007 року: Зб. нормат.-прав. актів. – Київ : Істина, 2007. – 384с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-55-0
463993
  Хасан Мохамад Махмуд Екологічне обгрунтування закономірностей динаміки популяцій і багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливої черепашки : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Хасан М.М.; Харків. держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
463994
   Екологічне оздоровлення Дніпра : (досвід міжнародної співпраці) / В. Шевчук, О. Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; В. Шевчук, О.Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; Укр.-канадський ком. упр. програмою РЕМУ; Центр дослідж. міжнар. розвитку (Канада); Міжнар. фонд Дніпра. – Київ : Геопринт, 2001. – 267с. – На обклад.: (досвід українсько-канадської співпраці). – ISBN 966-95792-9-5
463995
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навчальний посібник / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МВСУ; Луганська академія внутр. справ ім. 10-річчя незал. України; Кримський юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ України. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 224с. – (Екологічне право). – ISBN 966-8129-67-9
463996
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с. – ISBN 966-364-178-9
463997
  Баб"як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / О.С. Баб"як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва ; Європ.ун-т управління, безпеки та інформ.- правових технологій, Ф-тет. охорони навкол. середовища. – Київ : Атіка, 2001. – 216 с. – ISBN 966-7714-04-7
463998
  Малишко М.І. Екологічне право України : Навч. посібник / М.І. Малишко; За ред.В.З.Янчука. – Київ : Юридична книга, 2001. – 392с. – ISBN 966-7791-12-2
463999
   Екологічне право України : Підручник. – Харків : Право, 2005. – 384с. – ISBN 966-8467-22-1
464000
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : Навчальний посібник / Н.Р. Кобецька; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-667-251-6
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,