Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
461001
  Надточій О. "... Доцільніше нових видань з тенденційними творами цього письменника не допускати..." : (До історії цензури творів Тараса Шевченка) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 50-59. – (Філологічні науки)
461002
  Атаев М. "Дохунда" С.Айни -- первый исторический роман в таджикской советской литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаев М.; Самаркандский гос.ун-т. – Самарканд, 1966. – 19л.
461003
  Опанасюк О.П. "Дочекатися музики" В. Сильвестрова: інтенціональний зріз // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 38-47. – ISSN 2226-2180
461004
   "Драгоманівські студії" - майданчик для україністів у Болгарії / В. Жуківський, А. Тертична, Р. Камберова, О. Сорока // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 197). – С. 6


  У Софії відбулася XI Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії". Організаторами виступили Софійський університет "Св. Климент Охридський", фундація "Мати Україна", Українська недільна школа та Посольство України. Під час конференції ...
461005
  Житарюк М. "Драгоманівські студії" (2006-2015), Софія) як історіографічне, бібліографічне й інформаційне джерело // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 539-549. – ISSN 2524-0315
461006
  Комариця М. "Дражлива тема": дискусії у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 92-100. – ISBN 978-966-02-4721-5
461007
  Чичкина Светлана "Дракино" - любителям активного отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 62 : Фото
461008
  Тищенко Александр Трофимович "Дракон" идет на цель : О дважды Герое Советского Союза маршале авиации Е.Я. Савицком / Тищенко Александр Трофимович. – Краснодар : Кн. изд., 1969. – 240 с.
461009
  Долгіх М. "Дракон" прокидається опівночі... // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39.
461010
  Prawylowa Oksana "Драма життя" Ц.К. Норвіда у полемічних лекціях "Про Юліуша Словацького" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 83-96. – ISSN 1640-7806
461011
  Шаповал А. "Драма українська" В.І. Рєзанова та його співпраця з Всеукраїнською академією наук через призму листів вченого до С.О. Єфремова // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2018. – С. 153-165. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 11, вип. 26 (29)). – ISSN 2078-063X
461012
  Цеков Юрій "Драматизм руху тексту у вирі часу" (кілька зауваг до сучасних тлумачень одного з шедеврів Василя Симоненка) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 12-13 : фото
461013
  Нушич Б. Д-р (Доктор філософії). Комедія на чотири дії / Б. Нушич. – Київ, 1958. – 155с.
461014
  Ляпунов Б.М. Д-р Ватрослав Облак / Критико-биографический очерк Б.М. Ляпунова // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 19 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Петру Владимировичу Владимирову от автора
461015
  Трнка-Чипева Д-р Константин Стоилов / Трнка-Чипева. – София, 1992. – 70 с.
461016
   Д-р Марія Фішер-Слиж спонсорує новий том Грушевського // Гомін України. – Торонто, 2009. – Рік 61, 24 листопада (№ 44). – С. 9
461017
   Д-р Микола Шлемкевич // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 194, березень : березень. – С. 29


  Некролог: Микола Іванович Шлемкевич — український філософ, публіцист, громадсько-політичний діяч, дійсний член НТШ і УВАН. Дослідник історії української культури, зокрема, літератури та філософії.
461018
  Іванис В. Д-р Олексій Балабас помер // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 129, жовтень : жовтень. – С. 19-20


  Олексій Ісакович Балабас - український вчений, військовий.
461019
  Качор А. Д-р Осип Олеськів // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 10-12


  "Батько української іміграції до Канади".
461020
  Тишев Д. Д-р Райко Даскалов. Жизнен път и обществена дейност / Д. Тишев. – София : Наука и изкуство, 1988. – 307 с.
461021
  Трильовський К. Д-р Тома Г. Масарик президент-"визвольник" Чехословаччини // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 189-206. – ISBN 978-617-7593-44-6
461022
   Д-р Христо Татарчев Спомени документи материали. – Първо изд. – София : Наука и изкуство, 1989. – 373, [2] с.
461023
  Бакши К. Д-р Юліян Целевич і його наукова діяльність на полі української історіографії і етнографії в світлі давніщих та новіщих дослідів / К. Бакши; Написав д-р Богдан Барвінський. – Львів, 1927. – VI, 334 с. – (Збірник історично-фільософічної секції наукового тов. ім. Шевченка ; Т. 15)
461024
  Камінський А. Дохідність і ризик на нових Європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 65-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
461025
  Родіонова Т.А. Дохідність іноземних інвестицій в країнах з ринком, що формується : вплив на зовнішні дисбаланси : монографія / Т.А. Родіонова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 172, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-279. – ISBN 978-617-689-137-6
461026
  Дзюба П.В. Дохідність та ризик ринкових портфелів: відмінності внаслідок застосування різної методології вимірювання (на прикладі кризового періоду) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 17 назв.


  This article examines the differences between risks and returns of different stock merkets when calculated in euros and local currencies. Beisdes the static differences their dynamics is also explored. The dynamiucs is analized over two periods - ...
461027
  Денисов Я.А. Дохмий : глава из греческой метрики : исследование Я. Денисова. – Москва : Унив. тип., 1892. – [4], II, 179, [2] с.
461028
  Денисов Я.А. Дохмий у Эсхила : исследование Я. Денисова. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг, 1898. – [4], IV, 395, [3], LXXIV, [2] с.
461029
  Бобонич Є.Ф. Доход від порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 Кримінального кодексу України): об"єкт оподаткування чи предмет легалізації? // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 183-184
461030
  Студенский П. Доход наций / П. Студенский. – М, 1968. – 712с.
461031
  Козубенко В.А. Доход предприятия / В.А. Козубенко. – К, 1993. – 130с.
461032
  Маслов П.П. Доход советской семьи. / П.П. Маслов. – М., 1965. – 64с.
461033
  Чеберяко О. Доходи бюджету УСРР 1925-1929 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 32-38


  Розкриваються основні джерела та особливості формування бюджету УРСР у 1925-1929 рр.
461034
  Огонь Ц.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 19-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
461035
  Зінькевич Т. Доходи від операційної діяльності страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором вивчається процес формування та напрями використання доходів від операційної діяльності страхових компаній. Formation process and directions of use of gains from insurer operating activities are investigated.
461036
  Кузьмович О.В. Доходи від приватизації як джерело інвестиційних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Оцінюється ефективність використання коштів, отриманих від приватизації державного та комунального майна, в сучасних умовах в Україні. Визначається потенційна можливість використання отриманих від приватизації ресурсів для інвестування економіки.
461037
  Каленський М.М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-17
461038
  Лега О.В. Доходи діяльності: облік та відображення у звітності в контексті нормативно-правових змін // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 297-303. – ISSN 2309-1533
461039
  Кравченко О.В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній обліковій практиці // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 67-70. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
461040
  Таукешева Т.Д. Доходи і видатки місцевих бюджетів як засіб розвитку територіальних громад / Т.Д. Таукешева, Г.В. Даудова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 12-17. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
461041
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-21
461042
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17
461043
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17.
461044
  Кізима Т.О. Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 343-350. – ISSN 2308-1988
461045
  Серватинська І. Доходи і витрати домогосподарств: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 141-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
461046
  Махсма М. Доходи і витрати сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
461047
  Гладких Д. Доходи й витрати як складові ціни банківських послуг // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29
461048
  Швець Ю.О. Доходи комерційного банку та джерела їх формування за умов впливу факторів ринкового середовища // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-11. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
461049
  Сагайдак І.В. Доходи місцевих бюджетів в Україні: структура та напрями оптимізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 53-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
461050
  Янковський В.А. Доходи місцевих бюджетів в Україні: сутнісна складова та сучасний стан у рамках реформи бюджетної децентралізації / В.А. Янковський, М.Т. Шендригоренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 331-337. – ISSN 2222-4459
461051
  Лещух І.В. Доходи місцевих бюджетів в умовах війни: трансформація структури та перспективи подальшого формування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (531) : Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. – С. 74-82. – ISSN 2222-4459
461052
  Дмитровська В.С. Доходи місцевих бюджетів в умовах пандемії COVID-19 / В.С. Дмитровська, І.В. Кохан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 180-190. – ISSN 2313-8246
461053
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-12
461054
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-11
461055
  Карпишин Н. Доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та шляхи наповнення / Н. Карпишин, І. Українець // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 136-140. – ISSN 1818-2682
461056
  Письменний В.В. Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика формування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Письменний Віталій Валерійович ; Письменний Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 82 назви
461057
  Заєць О. Доходи населення - важливий чинник збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С. 43-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 01
461058
  Баланда А. Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-8
461059
  Омельчук В.О. Доходи населення в концепції сталого розвитку: національний та регіональний виміри // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 4-10. – ISSN 2306-6806
461060
  Лютий І. Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави / І. Лютий, Т. Моташко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 59-65. – ISSN 1818-5754


  Досліджено економічну природу доходів населення. Окреслено основні види доходів населення України та визначено їх структуру. З"ясовано місце доходів населення у формуванні фінансових ресурсів держави.
461061
  Коваль С.Л. Доходи населення України та шляхи їх зростання // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 90-92. – ISBN 978-966-654-490-5
461062
  Котикова О.І. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції / О.І. Котикова, А.О. Краснюк, В.С. Кавецька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6806
461063
  Кондирін О.В. Доходи населення як основний показник рівня життя в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 229-232
461064
  Карпенко Н.В. Доходи населення як провідний чинник формування та розвитку людського потенціалу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 140-150. – ISSN 2313-4569
461065
  Адамик О. Доходи суб"єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
461066
  Барановський М. Доходи та витрати домогосподарств сільської місцевості як індикатори депресивності аграрних територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв


  Нові видання
461067
  Поплавська О. Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 8-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
461068
  Гаркавенко Н. Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом / Н. Гаркавенко, Т. Новосільська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 23-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
461069
   Доходи та заощадження в перехідній економіці України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 406с. – ISBN 966-613-259-1
461070
  Баліцька В Доходи та рентабельність діяльності підприємств України: макроекономічна оцінка // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 59-64.
461071
  Фомішина В.М. Доходи та споживання у сфері вільного часу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.375-383. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
461072
  Лаговська О.А. Доходи та фінансові результати як об"єкти облікової політики // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 53-59. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
461073
  Булавинець В.М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 54-56. – ISSN 2306-6814
461074
  Ільчук П.Г. Доходи як індикатор добробуту населення: регіональний аспект / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Д.Г. Цюрось // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 284-292. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
461075
  Петрова І.Л. Доходи як регулятор взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-139.
461076
  Беляков А.А. Доходить до каждого человека / А.А. Беляков. – Москва, 1962. – 56с.
461077
  Семчик О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.68-74. – ISSN 0132-1331
461078
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1938. – 159с.
461079
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1955. – 108с.
461080
  Камінський А. Доходність і ризик на нових європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 61-62. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
461081
  Репкина Олеся Доходное место // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 24-25 : фото
461082
  Островский А.Н. Доходное место. Гроза. Бесприданница. / А.Н. Островский. – Ленинград, 1978. – 207с.
461083
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. : Ком. в 5-ти действиях А.Н. Островского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещения", 1908. – [2], 122 с. – (Библиотека "Просвещения" ; 68)
461084
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Петербург, 1920. – 97с.
461085
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Петроград, 1923. – 118с.
461086
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 94с.
461087
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1931. – 104с.
461088
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1940. – 139с.
461089
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 108с.
461090
  Холмогорский Ф. Доходное птицеводство / Ф. Холмогорский. – Изд. 2-е. – М., 1918. – 44с.
461091
   Доходность меняет направление : инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
461092
  Мельников Андрей Геннадьевич Доходность финансового посредничества в банковской сфере / Мельников Андрей Геннадьевич, Голанд Михаил Юрьевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 115-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проанализированы показатели, влияющие на эффективность банковской деятельности. Предлагаются два подхода для оценки минимально характерного размера банка, при котором возможно получение прибыли от его фиксированного посредничества.
461093
  Сабахаттин А. Доходный дом / А. Сабахаттин. – Москва, 1951. – 160с.
461094
  Балабанов М.С. Доходный плодовый сад : практическое пособие по устройству и содержанию промышленного сада и по организации сбыта продуктов плодоводства / М.С. Балабанов. – [Харьков] : Союз, 1919. – 236 с. – (Сельскохозяйственная библиотека / под ред. проф. А.Н. Челинцева)
461095
   Доходы авиакомпаний рост дополнительных услуг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
461096
  Каверина Э.Ю. Доходы американских вузов : современные тенденции и особенности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 109-123. – ISSN 0321-2068
461097
  Гамукин В.В. Доходы вуза: диверсификация бюджетных рисков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4. – С. 80-86. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена некоторым проблемам, связанным с состоянием доходной базы современного российского вуза. Предложены шаги по диверсификации доходных источников с акцентом на расширение инновационного производства. Указаны основные внутренние проблемы ...
461098
  Ларионов К.А. Доходы государственного бюджета / К.А. Ларионов. – М, 1954. – 216с.
461099
   Доходы государственного бюджета СССР : Допущ. УУЗ Наркомфина СССР в качестве учеб. пособия для фин.-экон. ин-тов. – Львов : Госфиниздат, 1945. – 208с.
461100
  Цыпкин Д С. Доходы государственного бюджета СССР. / Д С. Цыпкин. – М., 1973. – 223с.
461101
  Притворова Т. Доходы домохозяйств с детьми: позитивные тенденции и парадоксы социальных трансфертов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено нерівність у розподілі доходів домогосподарств з дітьми у Казахстані за період з 2005 до 2010 р. Виявлена позитивна тенденція щодо зниження нерівності всередині групи і негативні тенденції до збереження значної частки сімей з 3 дітьми і ...
461102
   Доходы и покупательский спрос населения. – М, 1968. – 175с.
461103
  Малгараева Жанат Кабдрахманова Доходы и потребеление населения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Малгараева Жанат Кабдрахманова; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
461104
  Шрам В.П. Доходы и потребление населения в СФРЮ / В.П. Шрам. – М., 1985. – 95с.
461105
  Карапетян А.Х. Доходы и потребление населения СССР / А.Х. Карапетян. – М
271. – 1980. – 271с.
461106
  Назарян Л.С. Доходы и расходы производства в структурах цен. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Назарян Л.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 30л.
461107
  Несмий М.И. Доходы и финансы колхозов / М.И. Несмий. – М., 1940. – 103с.
461108
  Акопян Акоп Мелконович Доходы колхозного населения. (На материалах Арм.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акопян Акоп Мелконович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 45 с.
461109
  Пискуненко И.Ф. Доходы колхозов западных областей Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Пискуненко И.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1954. – 20л.
461110
  Зубец В.М. Доходы колхозов и источники их роста. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зубец В.М.; М-во высш. образов. СССР. Ленингр. фин-эконом. ин-тут. – Томск, 1958. – 17л.
461111
  Габидуллин В.М. Доходы колхозов и их использование / В.М. Габидуллин, А.А. Пронин. – Москва, 1963. – 108с.
461112
  Борхунов Н.А. Доходы колхозов и их распределение. (На примере Воронежской обл.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Борхунов Н.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 14л.
461113
  Трубицына Н.В. Доходы колхозов Казахской ССР и их распределение : Автореф... канд. эконом.наук: / Трубицына Н.В. – Алма-Ата, 1951. – 13 с.
461114
  Воронов В.В. Доходы населения Латвии: уровень, дифференциация, динамика / В.В. Воронов, О.Я. Лавриненко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 47-53. – ISSN 0132-1625
461115
  Тохтарова В.С. Доходы населения: уровень, структура и дифференциация // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 166-175. – ISSN 2072-9480
461116
  Орлов С.И. Доходы от земельных имуществ общегосударственного и местного значения / С.И. Орлов. – М., 1926. – 103с.
461117
  Орлов С.И. Доходы от рыболовных угодий / С.И. Орлов. – М., 1926. – 70с.
461118
  Зинченко А. Доходы сельського хозяйства и воспроизводство в хозяйствах населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0235-2443
461119
  Воробьев Н.И. Доходы СССР. / Н.И. Воробьев. – Москва
2. – 1931. – 84с.
461120
  Павчак В.А. Доходы, накопление и потребление в колхозах Украинской ССР. : Автореф... доктор экон.наук: 594 / Павчак В.А.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1969. – 58л.
461121
  Ржаницына Л.С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантии. / Л.С. Ржаницына. – М., 1991. – 158с.
461122
  Сванидзе А.А. Дохристианские верования в средневековой Скандинавии // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С.9-26. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
461123
  Артюх В.С. Дохристианские культовые памятники на Днестре // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.150-156
461124
  Мирончиков Л.Т. Дохристианское жречество Древней Руси (старцы, старосты, волхвы) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мирончиков Л.Т.; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1969. – 26л.
461125
  Жовта Н.М. Дохристиянська міфологія і українська мова = Mythologie pre-chretienne et la langue ukrainienne = Pre-Christian mythology and the Ukrainian language / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий ; dossier dirige par Iouriї Mosenkis ; red. en chef de la publ. Athanase Vantchev de Thracy ; Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 165 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-34-9
461126
  Кожолянко Г. Дохристиянська основа соціалізуючих родинних звичаїв та обрядів українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 13-20
461127
  Кожолянко О. Дохристиянський зміст та символіка зимових календарних святкових обрядів буковинців // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 414-424. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
461128
  Кожолянко О. Дохристиянський і християнський характер свят початку зими на Буковині // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 652-663
461129
  Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України / Ю. Павленко. – Київ : Либідь, 2000. – 328с. – ISBN 966-06-0170-0
461130
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон. – Київ, 1991. – 424 с.
461131
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон. – Київ : Обереги, 1992. – 424с. – ISBN 5-8104-0005-1
461132
  Іларіон Митрополит Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон Митрополит. – 2-е вид. – Київ : Обереги, 1994. – 425с. – Репринтне видання з: Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. - Вінніпег: Волинь,1965.- Інст.дослідів Волині. – ISBN 5-8104-0005-1
461133
  Панько О. Дохристиянські вірування українського народу в дослідженні І. Огієнка (митрополита Іларіона) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.279-289. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
461134
  Китова С. Дохристиянські міфологічні мотиви в українському рушниковому орнаменті // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 107-115. – (Філологічні науки)
461135
  Непокупний А.П. Дохристиянські початки прусської та німецької назв королька в Ельбінзькому словнику // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 69-79. – Бібліогр. у прим. (40 назв). – ISSN 0027-2833
461136
  Айни С. Дохунда / С. Айни; перевод с таджикского. – Москва : Художественная литература, 1956. – 404 с.
461137
  Фучеджиева Красимира Доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова на 70 години // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2016. – Год. 63, кн. 1. – С. 122-127. – ISSN 0005-4283
461138
  Янковська О. Доценко (Овсієнко) Олена Григорівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 63-64. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
461139
   Доценко Анатолій Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 15. – ISBN 978-617-7069-48-4
461140
   Доценко Іван Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 140. – ISBN 978-966-439-754-1
461141
   Доценко Іван Сергійович (1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
461142
  Чмир О.Р. Доценко Тетяна Степанівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 194-195. – ISSN 2075-437X
461143
   Доцент Іван Ульянович Свистонюк (до 85-річчя від дня народження) / М.Д. Лютик, О.М. Слободян, О.В. Цигикало, І.Г. Бірюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 3 (61). – С. 85-86. – ISSN 1727-0847
461144
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  Головою Комітету Ради Європи проти тортур обраний доцент кафедри міжнародного права ІМВ Микола Миколайович Гнатовський.
461145
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи / Прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Микола Миколайович Гнатовський, доцент кафедри міжнародного права ІМВ, обраний Головою Комітету Ради Європи проти тортур.
461146
   Доцент Микола Олашин : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2001. – 96с. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 966-7838-22-6
461147
   Доцент Юрій Сак : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 112с. – На тит. арк.: Видається до 90-річчя від дня народження науковця. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 978-966-387-006-9
461148
  Матвієнко П.Є. Доцільність боротьби заслбами адміністративного примусу з посяганнями на встановлений порядок обігу інформації, що становить комерційну таємницю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 273-277. – ISSN 1563-3349
461149
   Доцільність введення дисципліни "Освітні технології та навчання в цифрову епоху" у процес навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Т. Вакалюк, А. Морозов, А. Єфіменко, Д. Антонюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 160-169. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
461150
  Федоренко І.С. Доцільність введення податку на розкіш в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 131-132
461151
  Пузиревська А.О. Доцільність вживання терміна "національна економіка" за умов глобалізування світу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 98-100. – ISBN 978-966-188-219-4
461152
  Гуцол Г.О. Доцільність викладання дисципліни "Зберігання та реставрація поліграфічної продукції" у процесі підготовки фахівців з видавничої справи і поліграфії: практичний аспект // Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : 18-22 трав. 2021 р., м. Харків, Україна : [у 2 т.] / "Поліграфічні, мультимедійні та wеb-технології" (РМW-2021), міжнар. наук.-техн. конф. – Харків : Мадрид, 2021. – Т. 1 : / [редкол.: В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, О.В. Вовк]. – С. 145-146. – ISBN 978-617-7988-57-0
461153
  Чикалова М. Доцільність використання автентичних фахових текстів під час аудиторних та самостійних занять зі студентами фізико-математичних спеціальностей // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 19-23. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
461154
  Стрільчук Р.М. Доцільність використання антикризових засад в управлінні стратегічними можливостями підприємства в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 70-75. – ISSN 2306-6806
461155
  Литвиненко Н. Доцільність використання геоінформаційних систем під час проведення миротворчих операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Ефективне вирішення складних завдань під час проведення миротворчих операцій буде залежати від оперативності, вірогідності та повноти забезпечення місій геопросторовою інформацією. Швидкість отримання інформації та її актуальність може гарантувати ...
461156
  Пискач О. Доцільність використання діалектної лексики в публіцистичному тексті (на матеріалі закарпатської районної преси) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 174-184
461157
  Крупський О.П. Доцільність використання елементів зарубіжних моделей менеджменту у вітчизняній практиці / О.П. Крупський, К.О. Оксень // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-230-0
461158
  Сірик І.В. Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі / І.В. Сірик, Н.А. Деделюк // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 23-27. – (Серія : Фізичне виховання і спорт ; вип. 6). – ISSN 2310-130Х


  "Визначено основні закономірності функціонування фізичного виховання в Київській Русі: зв’язок фізичного виховання зі світоглядом, способом життя та місцем проживання населення; взаємопроникнення міжнаціональних елементів фізичного виховання; ...
461159
  Гружевський В.О. Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації судентів до фізичного виховання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 03. – С. 19-24. – ISSN 1818-9172
461160
   Доцільність використання й інформативність багатопрофільного тесту для виявлення наркотиків у сечі SNIPER® 10 на госпітальному етапі в дітей із го / В.А. Міщенко, М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, М.Б. Пушкар, Н.С. Пороша, Г.А. Степнова, Д.Ю. Мацак // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 69-73. – ISSN 2224-0586
461161
  Лаготюк Г.С. Доцільність використання кейс-методу на практичних занятях з агрономічних дисциплін / Г.С. Лаготюк, О.Д. Лаготюк // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 100-105


  Особливості використання кейс-методу на заняттях з агрономічних дисциплін.
461162
  Кимберський З. Доцільність використання латинських виразів в юридичній англійській мові // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 402-403
461163
  Кравченко Т.А. Доцільність використання методології форсайту при розробці Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 рр. // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 121-128. – ISSN 2311-6420
461164
  Рогульська О. Доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 82-87. – ISSN 2308-4634
461165
  Козуб І.Г. Доцільність використання терміна "інвалід" та аналогічних термінів, що використовуються в національному законодавстві, для означення осіб зі зниженою працездатністю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 435)
461166
  Тищенко О.В. Доцільність відміни трудової книжки в сучасних умовах: дискусійні аспекти питання // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 201-204. – ISBN 978-617-7069-52-1
461167
  Медвідь А. Доцільність внесення змін до статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-90. – ISSN 2310-6158
461168
  Плачинда Т.С. Доцільність впровадження STEM-освіти в начальний процес ЗВО / Т.С. Плачинда, О.В. Урсол // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 407-414. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
461169
   Доцільність впровадження крафтової кав"ярні у закладі сфери гостинності / К.О. Бударіна, Л.О. Шаран, Н.П. Бондар, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 10-15. – ISSN 2308-135X
461170
  Юрчинська Г.К. Доцільність впровадження психодрами Я.Л. Морено в освітні програми психологів // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 61-62
461171
  Федорова Я.Б. Доцільність впровадження стратегічного аудиту діяльності суб"єктів страхового бізнесу : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 138-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
461172
  Шуневич К. Доцільність встановлення кримінальної відповідальності судового експерта за надання завідомо неправдивого висновку та ознаки такого кримінального правопорушення / К. Шуневич, Н. Федорович // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 176-187. – (Серія юридична ; вип. 74). – ISSN 0136-8168
461173
  Волкова І. Доцільність запровадження в Україні системи виборності суддів. Досвід США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 142-144
461174
  Бонк В. Доцільність запровадження інституту права довірчої власності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 291-293
461175
  Кривенко Л.В. Доцільність запровадження моделі мегарегулятора фінансового ринку в Україні / Л.В. Кривенко, О.В. Ісаєва // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 33-36. – ISSN 1728-6220
461176
  Корчова І. Доцільність запровадження особливого порядку провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 157-162. – ISSN 2663-5313
461177
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 87-93. – ISBN 978-966-306-020-4
461178
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 31-33
461179
  Карпенко О.А. Доцільність застосування аутсорсингу в логістиці українських підприємств / О.А. Карпенко, Д.Ю. Висоцька // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 307-311
461180
  Іншин М.І. Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 184-187. – ISSN 2219-5521
461181
  Школа І. Доцільність застосування методики бенчмаркінгу для визначення напрямів розвитку інфраструктури регіону / І. Школа, І. Бутирська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
461182
  Савка І.Г. Доцільність застосування методики фіксації головного мозку у випадках вогнепальної травми у судово-медичній експертній практиці / І.Г. Савка, О.Я. Ванчуляк // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 448-449
461183
  Гудзь Н.В. Доцільність застосування професійного судження бухгалтера в реаліях економіки України // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7511-00-0
461184
  Пашинська Я.О. Доцільність збереження ГК: аргументи "за" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 185-189
461185
  Костяк В.Д. Доцільність збереження Господарського кодексу України: перспективи та наслідки для бізнесу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 160-166
461186
  Яхно Т.П. Доцільність зміцнення економічних інтергаційних зв"язків України і Республіки Польща / Т.П. Яхно, О.В. Килин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
461187
  Ландик В. Доцільність і можливості охорони комп"ютерних програм нормами патентного права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.12-16. – ISSN 1608-6422
461188
  Сидоров Є. Доцільність і перспективи створення в Україні військового суду / Є. Сидоров, О. Полегенька // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 17-22. – ISSN 2311-6676
461189
  Гідулян А. Доцільність і перспективи створення та розвитку спеціалізованого агропромислового банку в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 47-51
461190
  Скоропад М. Доцільність існування Господарського кодексу України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 367-371. – ISBN 978-966-301-169-1
461191
  Березнікова Д. Доцільність існування комісій по трудових спорах // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 147-149. – ISBN 978-966-919-107-6
461192
  Семеній О.М. Доцільність й необхідність існування "розсуду" : загальний екскурс крізь століття й до сьогодення // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 252-256. – ISBN 978-617-7293-17-9
461193
  Клименко Р Доцільність кредитування в сучасних умовах розвитку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 53-58
461194
  Буряк К.М. Доцільність криміналізації суспільно небезпечних діянь проти журналістів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 134-138. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
461195
  Сільвестров А. Доцільність модернізації лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін / А. Сільвестров, В. Піксотов, О. Скринник // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
461196
  Солодова К. Доцільність надання Національному Банку України права законодавчої ініціативи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 92-93
461197
  Мороз Є. Доцільність постановки питання щодо виокремлення предметної області соціології як науки в умовах суспільства, що змінюється // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 45-48. – ISBN 978-966-171-811-0
461198
  Гонак І.М. Доцільність початку продажу землі в Україні в умовах економічного спаду // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 46-53. – ISSN 2309-1533
461199
  Куруц В.М. Доцільність проведення досудового слідства прокуратурою // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 424-429. – ISSN 1563-3349
461200
   Доцільність процедури винесення меж ПЗФ в натуру // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 44-48. – Бібліогр.: 32 назв.
461201
  Філонич О.М. Доцільність реформування податку на додану вартість як фактор підвищення фіскальної ефективності // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 62-67. – ISSN 2218-1199
461202
  Кошевцова М.А. Доцільність розвитку національного ринку кредитних деривативів / М.А. Кошевцова, О.Г. Родіна // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 74-83. – ISSN 2313-8246
461203
  Литвиненко Н.І. Доцільність створення геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 172-177
461204
  Селезньов Ю. Доцільність створення нових філій банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 38-40. – Бібліогр.: 4 назви
461205
  Чічкань Г. Доцільність створення Розрахункового центру як інституту з обслуговування договорів на фінансових ринках // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 296-297. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
461206
  Бутузов В.М. та інш. Доцільність створення та перспективи розвитку підрозділів фінансової розвідки в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.10-13
461207
  Дубовик О.Ю. Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу / О.Ю. Дубовик, Н.В. Гавриленко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
461208
  Іванова І. Доцільність та можливості інтродукції ефедр в Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано доцільність інтродукції представників роду Ephedra L. на Поліссі та в Лісостепу України для потреб навчального процесу, освітньої роботи, фітотерапії та декоративного садівництва. The expediency of introduction of the genus Ephedra L. ...
461209
  Вдовін О. Доцільність та особливості впровадження автоматизованого контролю рівня індивідуальної підготовки офіцерів у вищому військовому навчальному закладі / О. Вдовін, М. Паламар // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 39-48. – ISSN 2617-1775
461210
  Дегтяренко О.Г. Доцільність та перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні / О.Г. Дегтяренко, С.В. Шашков // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 89-96. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
461211
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 180-184.
461212
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 114-117.
461213
  Мінченко Р.М. Доцільність та правове регулювання реформування органів примусового виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 35-38. – ISBN 978-966-8830-75-4
461214
  Фріс П. Доцільність у кримінально-правовій політиці в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 93-99. – ISSN 1026-9932
461215
  Покатаєва О.В. Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 235-242. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто наукові погляди щодо діяльності застосування прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб.
461216
  Словська І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-192. – ISSN 0132-1331
461217
  Михальчишин Н. Доцільність функціонування монополій в національній економіці / Н. Михальчишин, О. Міняйло, Залєвська-Шишак // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 47-53


  Залєвська-Шишак А. - канд. екон. наук КНУ імені Тараса Шевченка.
461218
  Гринюк В.О. Доцільність як засада реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 60-70
461219
  Колюх В.В. Доцільніть зміни порядку обрання суддів в контексті судової реформи в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 228-230
461220
  Перлулайнен Л. Доця : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 10. – С. 26-38. – ISSN 0868-4790
461221
  Сильвестров В.В. Дочекатися музики : лекції - бесіди : за матеріалами зустрічей, організ. Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 375, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 333-362. – ISBN 978-966-378-199-0
461222
  Зубрицька Д. Дочергові парламентські вибори 2007 року і проблема формування політичної опозиції в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-100. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
461223
  Дедюхин В. Дочери / В. Дедюхин. – Ульяновск : Ульяновское книжное издательство, 1959. – 71 с.
461224
  Беретарь Хамид Дочери аула : очерки в стихах / Х.Я. Беретарь, П.Е. Резников. – Майкоп : Адыг. книжное изд-во, 1961. – 20 с.
461225
   Дочери великого народа. – Киров, 1960. – 136с.
461226
  Левченко И.Н. Дочери Вьетнама / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
461227
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 2-е изд. испр. доп. – Москва, 1962. – 152с.
461228
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 4-е изд. испр. доп. – Москва, 1967. – 192с.
461229
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 6-е изд. испр . доп. – Москва, 1985. – 207с.
461230
  Нерваль Ж. де Дочери огня: Новеллы. Стихотворения. / Ж. де Нерваль. – Ленинград, 1985. – 447с.
461231
   Дочери Октября : Работницы и селянки Украины в дни Великой пролетарской революции 1917-1922. – Харьков : Изд. отд. Ц.К.К.П.(б).У, 1922. – 152 с.
461232
  Татаренко Л.С. Дочери речки Боромли / Л.С. Татаренко. – Киев, 1990. – 265с.
461233
  Левин Г.С. Дочери родины. Стихи, рассказы, пьесы для эстр. исполнения / Г.С. Левин. – Л.-М., 1939. – 227с.
461234
   Дочери России. – Москва : Советская Россия, 1975. – 269 с.
461235
  Пальванова Б.П. Дочери Советского Востока / Б.П. Пальванова. – М, 1961. – 174с.
461236
  Литвинова Г.А. Дочери Советской Украины / Г.А. Литвинова. – Киев, 1984. – 19с.
461237
  Мищенко Л.М. Дочери человеческие / Л.М. Мищенко. – К, 1970. – 138с.
461238
   Дочери Южного Урала. – Челябинск, 1968. – 212с.
461239
  Попов В.Ф. Дочери. / В.Ф. Попов. – М, 1963. – 92с.
461240
  Шайдуров В.Н. Дочерние колонии меннонотов в Сибири и их социально-экономическое развитие (на примере Алтая) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.106-117. – ISBN 966-551-070-3
461241
  Баева А.А. Дочерний свет : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 143с.
461242
  Полканов А.А. Дочетвертичная геология Кольского полуострова и Карелии или наиболее восточной части фенноскандинавского кристаллического щита / А.А. Полканов. – Вырезка. – 27-58с.
461243
  Дробышев Ю.И. Дочингисовы монголы и окружающая среда // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-21. – ISSN 0869-1908
461244
  Окунєв О. Дочірні підприємства в Україні: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-25


  Юридичні питання діяльності дочірніх підприємств
461245
  Синельников Л.И. Дочка / Л.И. Синельников. – К., 1946. – 28с.
461246
  Донченко О. Дочка : оповідання / О. Донченко. – Київ, 1950. – 240 с.
461247
  Шмерлинг В.Г. Дочка / В.Г. Шмерлинг. – М., 1965. – 256с.
461248
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – Київ, 1966. – 399с.
461249
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – К., 1970. – 444с.
461250
  Котиш М.Т. Дочка голубої планети / М.Т. Котиш. – К, 1965. – 135с.
461251
  Бетко І. Дочка Ієфая Лесі Українки і її літературні посестри. Глибиннопсихологічне підгрунтя створеного письменницею образу // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 148-156. – ISSN 0280-6336
461252
  Каїпбергенов Т. Дочка Каракалпакії. / Т. Каїпбергенов. – К., 1977. – 432с.
461253
  Франс Анатоль Дочка Ліліт : Оповідання / Анатоль Франс ; З фр. м. перекл. Н. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. П. Барського], 1908. – 21, [2] с. – (([Драми й комедії / Пер. під ред. Б. Грінченка ; Ч. 20])


  Франс А. - З французької Академії; Лауреат Нобелівської премії по літ. за 1921 рік.
461254
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : повісті / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1966. – 391 с.
461255
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1971. – 375 с.
461256
  Шервашідзе-Маріані Дочка Прометея / Шервашідзе-Маріані. – К, 1972. – 76с.
461257
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1977. – 288 с.
461258
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
461259
   Дочка Прометея : До 14о-річчя з дня народження Лесі Українки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 2-4
461260
  Бондаренко Н. Дочка Прометея. До 150-річчя Лесі Українки // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (158). – С. 54-55
461261
  Лондон Д. Дочка снігів / Д. Лондон. – К, 1957. – 248с.
461262
  Александрова Т.А. Дочки-матери / Т.А. Александрова. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 2)
461263
  Лежнева С.Б. Дочки-матери / С.Б. Лежнева. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 110с.
461264
   Дочки-матери. – Свердловск, 1986. – 316с.
461265
  Леонов Ю.Н. Дочки-матери : Повести и рассказы / Ю.Н. Леонов. – Москва : Современник, 1987. – 252с. – (Новинки "Современника")
461266
  Кабыш И. Дочки-матери : поэма // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 2-21. – ISSN 0132-2036
461267
  Карпов М.О. Дочки великої бурі. (Про учасниць боротьби за перемогу Радянської влади на Україні -- Софію Соколовську, Марію Михайловську, Дусю Кирєєву, Женю Жигаліну). / М.О. Карпов. – Київ, 1967. – 32с.
461268
  Рекемчук А.Е. Дочкина свадьба / А.Е. Рекемчук. – М., 1971. – 191с.
461269
  Белахова М.А. Дочь : повесть : для старш. возраста / М.А. Белахова ; ил.: И. Гринштейн. – Москва : Детгиз, 1961. – 96 с. : ил.
461270
  Белахова М.А. Дочь / М.А. Белахова. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 95 с. : ил. – (Рассказы советских писателей)
461271
  Казанцев В.И. Дочь / В.И. Казанцев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 104 с.
461272
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев, 1981. – 374с.
461273
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев : Дніпро, 1989. – 395 с.
461274
  Толстая А.Л. Дочь / А.Л. Толстая. – Москва : АО "Книга и бизнес", 1992. – 462 с.
461275
  Гадагатль А. Дочь адыга : повесть в стихах / А. Гадагатль; пер. с адыг. А.И.Казакова. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1957. – 107 с.
461276
  Помыткин Б.А. Дочь Байкала - Ангара / Б.А. Помыткин. – Ленинград, 1961. – 115 с.
461277
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1959. – 195 с.
461278
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1968. – 206 с.
461279
  Померанцев В.М. Дочь букиниста / В.М. Померанцев. – М., 1951. – 351с.
461280
  Боуден Н. Дочь ведьмы: Рассказ // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 2. – С.110-121. – ISSN 0028-1263
461281
  Гейнце Н.Э. Дочь Великого Петра : роман / Н.Э. Гейнце // Людовик и Елизавета / Е.И. Маурин. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 351-703. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-059-4
461282
  Ротман Н.Е. Дочь Верховины / Ротман Н. Е. – Ужгород, 1981. – 103 с.
461283
  Ахунов Г.А. Дочь Волги : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Современник, 1990. – 428 с.
461284
  Бхутто Б. Дочь Востока / Б. Бхутто. – М, 1991. – 427с.
461285
  Утепов Ш.Г. Дочь Востока. / Ш.Г. Утепов. – Алма-Ата, 1979. – 136с.
461286
  Тей Джозефина Дочь времени // Убийство под Рождество / А. Кристи. – Москва : Юридическая литература, 1990. – С. 161-280. – ISBN 5-7260-0483-3
461287
  Черчилл Р. Дочь Генриха VIII / Розмари Черчилл. – Москва, 1995. – 256 с.
461288
  Гафез Дочь гор / Гафез. – Тбилиси, 1958. – 100с.
461289
  Ильина О.Н. Дочь дивизии / О.Н. Ильина. – Краснодар, 1958. – 202с.
461290
  Войнов К. Дочь Евы / К. Войнов. – София, 1973. – 183с.
461291
  Милова Г.П. Дочь зимы. / Г.П. Милова. – Ярославль, 1968. – 183с.
461292
  Оуэн Р. Дочь игрока : Роман / Р. Оуэн; Пер. с англ. Н.Х.Ибрагимовой. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Шарм: коллекция). – ISBN 5-17-000497-4
461293
  Бре Альфред де Дочь императора : романы : пер. с нем. / Альфред де Бре. – Москва : Octo print, 1994. – 624 с. – В изд. также: Дочь оружейника / Генрих Майер. – (Орден : собрание исторических романов ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
461294
  Балкарова Ф. Дочь Кавказа : стихи / Ф.Г. Балкарова ; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1965. – 144 с.
461295
  Каипбергенов Т. Дочь каракалпака. / Т. Каипбергенов. – М., 1977. – 444с.
461296
  Каипбергенов Т. Дочь Каракалпакии : роман / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Нукус : Каракалпакстан, 1982. – 472 с.
461297
  Левченко И.Н. Дочь командира / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
461298
  Кирюшкин В.В. Дочь корабля / В.В. Кирюшкин. – Куйбышев, 1960. – 131с.
461299
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова / И.Т. Калашников. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1985. – 637с.
461300
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова; Камчадалка; Изгнанники / И.Т. Калашников. – Краснодар : Краснодарское книжное, 1989. – 496 с.
461301
  Саджад Захир Разия Дочь куртизанки / Саджад Захир Разия. – М., 1965. – 180с.
461302
  Захир Дочь куртизанки / Захир, , Разия Саджад. – М., 1965. – 180с.
461303
  Глинка Г.А. Дочь любви : семейственная картина в 4 действиях / [сочинение] г-на цен[зора]. Григория Глинки // Пожертвование собою : драма в 3 действиях / Коцебу Август фон. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – [4], 158, [2] с.
461304
  Лунгу Р.И. Дочь Марку : рассказ / Р.И. Лунгу; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 68 с.
461305
  Иванов В.Н. Дочь маршала / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1973. – 95с.
461306
  Сейталиев М. Дочь мельника : повести / Медетбек Сейталиев ; пер. с кирг. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 286 с.
461307
  Муратов В.В. Дочь милосердия / В.В. Муратов. – М., 1985. – 333с.
461308
  Алланазаров Р. Дочь моего села : повести и рассказы : [переводы] / Р. Алланазаров. – Ашхабад : Туркменистан, 1968. – 158 с. : ил.
461309
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы : роман / Г.Р. Хаггард. – Ростов, 1981. – 303 с.
461310
  Хагард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хагард. – Москва, 1989. – 398с.
461311
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1990. – 381с.
461312
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1991. – 416с. – (Мир приключений). – ISBN 5-253-00596-X
461313
  Икрами Д. Дочь огня : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с таджик. – Москва : Советский писатель, 1964. – 488 с.
461314
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : роман / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. А.Николаев. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 159 с.
461315
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : повесть, рассказы / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1976. – 171 с.
461316
  Уэлти Д. Дочь оптимиста / Д. Уэлти. – М, 1975. – 287с.
461317
  Майер Г. Дочь оружейника / Майер Генрих // Дочь императора : романы : пер. с нем. / Бре Альфред де. – Москва : Octo print, 1994. – С. 275-620. – (Орден ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
461318
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – М, 1987. – 495с.
461319
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – Москва, 1989. – 522 с.
461320
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 216 с.
461321
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Изд. 2-е. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 235 с.
461322
  Валишевский К. Дочь Петра Великого / К. Валишевский. – Минск, 1990. – 562с.
461323
   Дочь Петра Великого. – Москва : Контракт, 1997. – 608с. – ISBN 5-900785-22-Х
461324
  Валишевский К. Дочь Петра Великого. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 562,9с.
461325
   Дочь Повелителя драконов. – М, 1960. – 76с.
461326
  Бикчентаев А.Г. Дочь посла : повести и рассказы для сред. и старш. школьного возраста / А. Бикчентаев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 294 с.
461327
  Олейник М. Дочь Прометея : Повести / М. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1971. – 448с.
461328
  Рид П.П. Дочь профессора / П.П. Рид. – М, 1974. – 285с.
461329
  Ефремова Н.П. Дочь революционной России / Н.П. Ефремова. – М., 1987. – 254с.
461330
  Дюма Александр Дочь регента / Дюма Александр; Рис.П.Парамонова. – Київ : Оберіг, 1993. – 378с. – (Библиотека авантюрного романа). – ISBN 5-85490-038-6
461331
  Карпенко П.Г. Дочь республики / П.Г. Карпенко, Ю.Д. Носков. – Таллин, 1968. – 276с.
461332
  Чередниченко П. Дочь России / П. Чередниченко. – Москва : Советская Россия
2. – 1965. – 336 с.
461333
  Чередниченко П.Е. Дочь России. / П.Е. Чередниченко. – Москва, 1958. – 159с.
461334
  Бегимов А.И. Дочь рыбака : роман / Бегимов А.И. ; авториз. пер. с каракалпак. М.И. Шевердина. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1958. – 191 с.
461335
  Полуянов И.Д. Дочь солдата. / И.Д. Полуянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Архангельск : Кн. изд-во, 1962. – 206 с.
461336
  Соловьева Л. Дочь солнца / Л. Соловьева. – Владивосток, 1957. – 92 с.
461337
  Кердода А.И. Дочь степей / А.И. Кердода. – Новосибирск, 1955. – 286с.
461338
  Кадрия Дочь степей : стихи и поэма / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1984. – 127 с.
461339
  Шарипов А. Дочь степей : роман / А. Шарипов. – Алма-Ата : Жазущы, 1986. – 349 с.
461340
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. и коммент. Г.Шариповой. – Москва : Советский писатель, 1957. – 323 с.
461341
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 368 с.
461342
  Балабин С.П. Дочь тайги : повести / С.П. Балабин. – Москва : Современник, 1973. – 191 с. – (Новинки "Современника")
461343
   Дочь тамбур-мажора. – Ленинград, 1937. – 48с.
461344
  Борисов Н.В. Дочь трудового народа / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1950. – 24с.
461345
  Попов Н.И. Дочь учителя. / Н.И. Попов. – 2-е изд., доп. – М., 1953. – 308с.
461346
  Попов Н.И. Дочь учителя. Из опыта работы молодой учительницы. / Н.И. Попов. – М., 1950. – 128с.
461347
  Сасыкбаев С. Дочь фабрики : повести и рассказы / Саткын Сасыкбаев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Киргизгостиздат, 1958. – 190 с.
461348
  Мора Ф. Дочь четырех отцов : Роман / Ф. Мора. – Москва : Художественная литература, 1989. – 268с. – (Зарубежный роман XX века)
461349
  Копосов В.В. Дочь шамана. / В.В. Копосов. – Хабаровск, 1962. – 120с.
461350
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыгнациздат, 1951. – 103 с.
461351
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1954. – 104 с.
461352
  Моисеева К.М. Дочь Эхнатона / К.М. Моисеева. – М, 1967. – 192с.
461353
  Авдеева Татьяна Доширак: двухминутная готовность // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 23 : фото
461354
   Дошкілля: доступність і якість // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
461355
   Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991-2006) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / АПНУ ; ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; Ін-т проблем виховання ; Наук. б-ка НПУ ім. М.П. Драгоманова ; [ упоряд.: Пономаренко Л.О. та ін. ; наук. ред. Рогова П.І. ]. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-660-523-1
461356
   Дошкільна педагогіка. – Київ, 1981. – 368 с.
461357
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 966-8226-19-4


  Розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти
461358
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Поніманська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2013. – 462, [2] с. – Термінол. словник: с. 447-455. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 456-462. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-063-9
461359
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : підручник / Тамара Поніманська. – 4-те вид., перероб. – Київ : Академія, 2018. – 406, [2] с. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 394-401. – Бібліогр.: с. 402-407. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-547-2
461360
  Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-364-516-2
461361
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1995
461362
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1995
461363
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3/4. – 1995
461364
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5/6. – 1995
461365
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 7. – 1995
461366
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 8. – 1995
461367
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 9. – 1995
461368
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 10. – 1995
461369
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 11. – 1995
461370
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 12. – 1995
461371
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1996
461372
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1996
461373
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3. – 1996
461374
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 4. – 1996
461375
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5. – 1996
461376
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 6. – 1996
461377
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 7. – 1996
461378
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 8. – 1996
461379
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 9. – 1996
461380
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 10. – 1996
461381
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 11. – 1996
461382
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 12. – 1996
461383
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1997
461384
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1997
461385
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3. – 1997
461386
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 4. – 1997
461387
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5. – 1997
461388
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 6. – 1997
461389
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 7 (780). – 2006
461390
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 8 (781). – 2006
461391
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 9 (782). – 2006
461392
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 10 (783). – 2006
461393
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 11 (784). – 2006
461394
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 12 (785). – 2006
461395
  Русова С.Ф. Дошкільне виховання // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 94-101. – ISBN 978-966-222-967-7
461396
  Головко О.В. Дошкільні заклади у системі соціального виховання в УСРР (1919-1933) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 32-41. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
461397
  Назукова Н. Дошкільнята та їхня... зарплата. Рівень залучення дітей до програм раннього розвитку залежить від обсягів підтримки сімей з дітьми // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 1, 11


  "Звісно ж, зарплату нинішні малюки отримуватимуть лише в майбутньому, коли виростуть. Але не в останню чергу вона залежатиме від того, чи вкладатиме держава в ранній розвиток дітей сьогодні і скільки на це виділить. Адже, за різними оцінками, 1 дол. ...
461398
  Павлова А. Дошкольная колхознаяк площадка / А. Павлова. – Л., 1937. – 131с.
461399
  Леушина А.М. Дошкольная педагогика / А.М. Леушина. – М-Л, 1946. – 364с.
461400
  Сорокина А.И. Дошкольная педагогика / А.И. Сорокина. – Москва, 1951. – 351с.
461401
  Сорокина А.И. Дошкольная педагогика / А.И. Сорокина. – 2-е изд., переработ. – М., 1958. – 336с.
461402
  Чмелева Е.В. Дошкольная педагогика России конца ХІХ - начала ХХ в. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 10. – С. 74-83. – ISSN 0869-561Х
461403
  Федоров Я.И. Дошкольное воспитание в БССР / Я.И. Федоров, М.К. Сай. – Минск, 1978. – 104с.
461404
  Петрова Е. Дошкольное воспитание в Народной Республике Болгарии / Е. Петрова, Ц. Шейтанова, Р. Славова. – София, 1979. – 67 с.
461405
  Рау Н.А. Дошкольное воспитание глухонемых / Н.А. Рау. – Москва, 1947. – 203 с.
461406
   Дошкольное воспитание по 1977 г. : Информ. бюл. – Прага
Ч. 1. – 1981. – 308с.
461407
   Дошкольное воспитание по 1977 г. : Информ. бюл. – Прага
Ч. 2. – 1981. – 672с.
461408
  Корнилов К.Н. Дошкольное воспитание пролетарских детей / К.Н. Корнилов. – 3-е. – М., 1919. – 16с.
461409
  Левин-Ширина Дошкольное воспитание. Уч. пособие / Левин-Ширина, Д.В. Менджерицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1939. – 304с.
461410
  Левин-Ширина Дошкольное воспитание. Уч. пособие / Левин-Ширина, Д.В. Менджерицкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1947. – 264с.
461411
  Кралюк П. Дошкульна відповідь Котляревського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 20


  "Наталка Полтавка" як заперечення імперського "Козака-віршотворця".
461412
  Кралюк П. Дошкульна відповідь Котляревському // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 20


  "Наталка Полтавка" як заперечення імперського "Козака-віршотворця".
461413
   Дошли до точки? Работа над законопроектом об образовании близка к завершению / По материалам пресс-служби Минобрнауки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Текст проекта нового Закона об образовании в третьей редакции к концу 2011 года был согласован в 46 субъектах Российской Федерации. Еще 34 субъекта поддержали его в целом, представив свои предложения по доработке. Эти данные были озвучены на последнем ...
461414
  Шкляев А. Дошли от точки. Вузы СНГ наладили сетевое обучение инженеров. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 7


  Применение дистанционных технологий актуально для формирования общего образовательного пространства государств-участников Содружества Независимых Государств. К такому выводу пришли эксперты, анализируя результаты совместного проекта Московского ...
461415
  Суслопарова С.К. Дошлюбне спілкування української молоді в межах звичаєвого права (на прикладі повісті "Бурлачка" І.С. Нечуя-Левицького) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 83-92. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
461416
  Маєрчик М. Дошлюбні інтимні стосунки молоді в селах і містах Східної і Центральної України на початку XX століття // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 101-112. – ISSN 2078-659X
461417
  Моем Сомерсет Дощ : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 78-112. – ISSN 0320 - 8370
461418
  Лесів В.П. Дощ із сонячної хмари : оповідання, нариси / В.П. Лесів. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 255 с. – (Перша книга прозаїка)
461419
  Іршад Улла Хан Дощ пролився на мертвих вмираючих бджіл: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 29. – ISSN 0320-8370
461420
  Воронов Ю.П. Дощ у великому місті. Які проблеми? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 19-23. – ISSN 2518-7104
461421
  Віллемс П. Дощ у моєму домі (1958) : п"єса на три дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 234-285. – ISSN 0320-8370
461422
  Клоків В. Дощ, вітри й погода / В. Клоків. – Х., 1926. – 55с.
461423
  Зубко Т.К. Дощі : етюди, оповідання / Т.К. Зубко. – Харків : Прапор, 1974. – 44 с.
461424
  Клічак В.Й. Дощовий годинник / В.Й. Клічак. – Київ, 1989. – 45 с.
461425
  Царинний І.М. Дощовий килим : поезії / І.М. Царинний. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 110 с.
461426
   Дощовий стік річок північного заходу УРСР в умовах осушення їх водозборів / Л.Г. Будкіна, Н.Є. Деревець, В.Г. Келембет, Л.М. Козінцева, М.М. Паламарчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 47-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 22)
461427
  Шаталін Д.Б. Дощові черв"яки (Lumbricidae) лісових та урбоекосистем степового Придніпров"я: структурно-функціональна організація угруповань та екологічні аспекти вермикультури : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Шаталін Дмитро Борисович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 41 назва
461428
  Бусленко Л.В. Дощові черви (Lumbricidae) агробіоценозів Волинського Полісся / Л.В. Бусленко, Л.В. Щепна // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 134-137. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
461429
  Сомин М.Л. Доюрское основание главного хребта и южного склона Большого Кавказа / М.Л. Сомин. – Москва : Наука, 1971. – 246с.
461430
  Бродский В Дояр Ю.Г.Ярв - последователь В.Гагановой / В Бродский, . – Новосибирск, 1961. – 8с.
461431
  Ветлугин И.М. Доярки / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1960. – 44с.
461432
  Ничвид М.Р. ДП "Закарпатський геодезичний центр" - вчора, сьогодні і завтра... / М.Р. Ничвид, М.В. Жиган // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 338-346 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
461433
  Нікітін А. ДПП в енергетиці: чого чекаємо в законодавчій сфері / А. Нікітін, І. Милостива // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 14-15
461434
  Буквич А. ДПП в Україні: пореформуємо? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 20-21
461435
  Давиденко І. ДПП в Україні: юридичні аспекти та потенціал застосування в оборонній галузі / І. Давиденко, Р. Мегединюк // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 20-21
461436
  Овдієнко А. ДПП як засіб модернізації економіки та підвищення якості держпослуг // Юридична газета. – Київ, 2015. – 1 грудня (№ 48). – С. 26-29


  Державно-приватне партнерство в Україні - система відносин між державним та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів об"єднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними.
461437
  Сохацька Є. Др справжнього Шевченка // Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка / І. Огієнко. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 3-6. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-48-1


  Шевченкіана Івана Огієнка.
461438
  Мідянка П. Драбина в небо : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 170-173
461439
  Ільїн В.В. Драв"я // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 49. – ISBN 966-316-069-1
461440
  Андронов М.С. Дравидийские языки / М.С. Андронов ; Акад. наук СССР ; Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 124 с. – (Языки народов Азии и Африки)
461441
  Пунев К. Драган Манчов - книгоиздатель и радетел за бащин език / К. Пунев. – София, 1989. – 223 с.
461442
  Ковачева М. Драган Цанков общественник, политик, дипломат до 1878 / М. Ковачева. – София, 1982. – 279 с.
461443
  Крютченко М.Л. Драган Цанков: первый опыт государственного управления (март-декабрь 1880 г.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 169-175. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
461444
  Даноjличь М. Драги моj Петровичьу / Милован Даноjличь. – Београд : Службени гласник, 2013. – 277, [2] c. – (Библиотека "Посебна изданьа" / уред. Петар В. Арбутина). – ISBN 978-86-519-1481-5


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в укрвїнському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
461445
  Воронько П.М. Драгі другарі / П.М. Воронько. – Київ : Молодь, 1959. – 164 с.
461446
  Іващенко Микола Драгобрат. У квітні на лижах // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 16-19 : фото
461447
  Матюшенко Анастасія Драгобрат. У травні на лижах // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-99 : фото
461448
  Левинський В. Драгоманів і драгоманівці у світлі австрійських тайних документів / В. Левинський. – Варшава, 1938. – 58 с.
461449
   Драгоманівський збірник: "Вільна спілка" та сучасний український конституціонилізм. – Львів, 1996. – 252с.
461450
  Шкіль М. Драгоманівський університет буде чесно готувати ті кадри, які потрібні для України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 1 листопада (№ 44-45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  До 80-літнього ювілею Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова
461451
  Слотюк П.В. Драгоманівські "Чудацькі думки про українську національну справу" - візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 97-110
461452
  Терегуз І.О. Драгоманівські ідеї в діяльності Центральної Ради // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 107-112. – ISBN 978-966-660-735-8
461453
  Власенко В.М. Драгоманівські студії // Дриновський збірник / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова, 2012. – Т. 5. – С. 450-452. – ISBN 978-954-322-493-7
461454
   Драгоманівському університету - 180 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 1
461455
  Урись Т. Драгоманівці єднають материки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )


  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова допомагає українській діаспорі в Бразилії освоїти українську мову. З 2012 -2017 рр. університет активно створює у штаті Парана локальні центри дистанційного навчання української мови з метою ...
461456
  Заїка О.М. Драгоманов - педагог-теоретик і практик // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 226-229. – ISBN 978-617-640-146-9
461457
  Стрельський Г. Драгоманов (Драгоманів) Михайло Петрович / Г. Стрельський, А. Трубайчук // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 84-85. – ISBN 9665290258
461458
  Дорошкевич О.К. Драгоманов в українській критиці // Реалізм і народність української літератури XIX ст. / К О. Дорошкевич, . – Київ : Наукова думка, 1986. – С. 169-184
461459
  Макарчук О.Г. Драгоманов і часопис радикальної партії "Народ" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 147-157. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333
461460
  Москаленко В. Драгоманов і Шишманов // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-35
461461
  Іскорко-Гнатенко Драгоманов М.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7442-69-0
461462
  Дьяков В.А. Драгоманов Михаил Петрович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 144-146
461463
  Кондратик Л.Й. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 39-42. – ISBN 5776391970
461464
  Огородник І.В. Драгоманов Михайло Петрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 77-82. – ISBN 5-325-00792-0
461465
  Шаров І. Драгоманов Михайло Петрович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 137-142. – ISBN 966-7217-54-Х
461466
  Скакун О.Ф. Драгоманов Михайло Петрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 203-207. – ISBN 966-8088-02-6
461467
  Курас І. Драгоманов Михайло Петрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 40-41. – ISBN 966-642-207-7


  Михайло Петрович Драгоманов (використовував псевдоніми Толмачев, Українець, М. Кузьмичевський, П. Кузьмичевський, Кирило Василенко, Волинець, М. Галицький, М. Гордієнко, П. Петрик, Чудак, М. Т-ов та ін.; 1841-1895) - український публіцист, історик, ...
461468
   Драгоманов Михайло Петрович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 68-69
461469
  Губіцький Є.В. Драгоманов Михайло Петрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 199. – ISBN 96966-8060-04-0
461470
   Драгоманов Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 178-179. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
461471
  Карпенко Н.С. Драгоманов Михайло Петрович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 78-82
461472
  Жадько В. Драгоманов Михайло Петрович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 288. – ISBN 978-966-8567-14-8
461473
  Щербак Н. Драгоманов Михайло Петрович / Н. Щербак, Л. Сорочук // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 394-395. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
461474
  Степаненко М. Драгоманов Михайло Петрович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 83-85. – ISBN 978-617-7016-11-2
461475
  Грицак Я. Драгоманов Михайло Петрович // Франківська енциклопедія : у 7 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т Івана Франка] ; редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.]. – Львів : Світ, 2016. – Т. 1 : А-Ж / наук. ред. і упоряд. Євген Нахлік ; [передм. М. Жулинського, Є. Нахліка]. – С. 605-609. – (Серія "Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники"). – ISBN 978-966-914-034-0


  Рекомендована література: Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / упоряд.М.О. Мороз, В.А. Короткий (керівник авт. колективу), І.І. Тіщенко, І.С. Гріценко, С.І. Білокінь. - Дрогобич, 2011. - С. 609.
461476
  Преварська М.І. Драгоманов Михайло Петрович // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М.І. Преварська. – Київ : Велес, 2016. – С. 98-102. – (Серія "Гордість і слава України"). – ISBN 978-966-8263-46-4
461477
  Лопан Т. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 517-519. – ISBN 978-966-418-286-4
461478
  Лапан Т. Драгоманов Михайло Петрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 117-119. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
461479
  Лапан Т. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціологічної думки : навч. енцикл. словник-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 517-519. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
461480
  Короткий В. Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 410-411. – ISBN 5-7707-1062-4
461481
  Дічек Н.П. Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 376-384. – ISBN 966-06-0367-3
461482
   Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
461483
  Коновальчук В. Драгоманов та ідеї лібералізму // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.83-48
461484
  Карамаш С.М. Драгоманов та Київський університет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  До 155 років від дня народження М.П. Драгоманова. Біографічні матеріали. Тісний зв"язок з Київським університетом.
461485
  Кістяківський М. Драгоманов у Флоренції // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 176-188
461486
  Толстоухов А. Драгоманов: terra incognita // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – C. 3-4. – ISBN 978-966-579-271-0
461487
  Андрущенко В. Драгомановські наукові школи: факти і проблеми / В. Андрущенко, Г. Волинка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 38-70. – ISSN 0869-3595
461488
  Торбін Г.М. Драгомановці за Андрущенка / розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 2
461489
  Короткий В.А. Драгомиров Михайло Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 246-247. – ISBN 966-06-0393-2
461490
  Дерман В. Драгомиров о воспитании и обучении войск / В. Дерман, 1946. – 38с.
461491
  Шут Ненси Драгоценная капля. Драгоценная влага // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 66 : фото
461492
  Вочман Н. Драгоценная кровь Христа / Н. Вочман, Л. Уитнесс. – 27с.
461493
  Ржевская Е. Драгоценная музыка Константина Сомова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-6. – ISSN 0869-8171
461494
  Бильжо Андрей Драгоценная Якутия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 34-35 : фото
461495
  Мусатов А.И. Драгоценное зерно / А.И. Мусатов. – Москва-Ленинград, 1953. – 48с.
461496
  Мусатов А.И. Драгоценное зерно (Стожары) / А.И. Мусатов. – Москва : Искусство, 1950. – 99 с.
461497
  Пермяк Е.А. Драгоценное наследство / Е.А. Пермяк. – Москва, 1951. – 576с.
461498
  Пермяк Е.А. Драгоценное наследство / Е.А. Пермяк. – 2-е перераб. изд. – Москва, 1953. – 463с.
461499
  Стил Д. Драгоценности : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1998. – 480с. – ISBN 5-15-001013-8
461500
  Таратута Е.А. Драгоценные автографы. / Е.А. Таратута. – М., 1986. – 317с.
461501
  Кашкай М.С. оглы Драгоценные и полудрагоценные цветные камни / М.С. оглы Кашкай, А.И. оглы Махмудов. – Баку, 1973. – 344 с.
461502
  Петров В.С. Драгоценные и цветные камни / В.С. Петров. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 135с.
461503
   Драгоценные и цветные камни / Отв. ред. В.П. Петров. – Москва : Наука, 1980. – 290с.
461504
   Драгоценные и цветные камни как полезное ископаемое.. – Москва : Наука, 1973. – 221с.
461505
  Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни России / А.Е. Ферсман. – Пг.
1. – 1920. – 420с.
461506
  Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни СССР / А.Е. Ферсман. – Л.
2. – 1925. – 386с.
461507
  Святский И. Драгоценные камни : с 38-ю рис. / сост. И. Святский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1902. – 184, [12] с. – С. [1-12] рекламные. – (Полезная библиотека)


  На тит. л. автограф.: Шировский 1929 г.
461508
  Смит Г. Драгоценные камни / Г. Смит. – Москва : Мир, 1980. – 586с.
461509
  Смит Г. Драгоценные камни / Г. Смит. – 2-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1984. – 558с.
461510
  Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление / [соч.] М.И. Пыляева. – 3-е изд. значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. Суворина, 1896. – [8], 403 с., 2 л. цв. ил. : ил.
461511
  Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление / М.И. Пыляев. – 3-е изд., доп. – Москва, 1990. – 310 с.
461512
  Тигранов Г.Ф. Драгоценные металлы / Г.Ф. Тигранов, П.В.Оль // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 71, [2] с., 6 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
461513
  Уорн Кеннеди Драгоценные моря. Судьба морей Аравии / Уорн Кеннеди, Песчак Томас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 114-133 : фото
461514
  Торчинский О. Драгоценные ризы икон // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2006. – № 2. – С.46-49
461515
  Денисюк И.Ф. Драгоценные россыпи / Денисюк И.Ф. – Москва, 1987. – 157 с.
461516
   Драгоценные свитки: Антич. латин. поэты о кн.. – Москва : Книга, 1989. – 158с.
461517
  Дедюхин А В. Драгоценный дар / А В. Дедюхин, . – Ульяновск, 1957. – 127с.
461518
  Бейшир Н. Драгоценный камень : роман / Норма Бейшир ; пер. с англ. Л.Г. Мордуховича. – Москва : АСТ, 2000. – 384 с. – (Интрига). – ISBN 5-17-002551-3
461519
  Мартынова М.В. Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве 12-18 веков / М.В. Мартынова. – Москва, 1973. – 45с.
461520
  Гуляшки А. Драгоценный камень. / А. Гуляшки. – Москва, 1958. – 150с.
461521
  Вилк А. Драгоценный клад / А. Вилк. – Рига, 1962. – 95 с.
461522
   Драгоценный свет // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
461523
  Жижек С. Дражливий суб"єкт: відсутній центр політичної онтології = The ticklish subject. The abs6ent centre of political ontology : посібник з філос. дисциплін / Славой Жижек ; пер. з англ. Р.Й. Димерець ; [відп. ред. О.Є. Гомілко]. – Київ : ППС-2002, 2008. – 508, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966-96471-9-1
461524
   Дражнюку Александру Александровичу -75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 46 : фото. – ISSN 0016-7126
461525
  Щигленко Евгений Дразнить быка : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
461526
  Анциферов В. Дразнящее эхо / Анциферов В. – Мурманск : Кн. изд-во, 1969. – 160 с.
461527
  Іскорко-Гнатенко Драй-Хмара М.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 103. – ISBN 978-617-7442-69-0
461528
  Степаненко М.І. Драй-Хмара Микола Опанасович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7016-11-2
461529
  Залозна С.П. Драй-Хмара Михайло Опанасович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 71-73
461530
   Драй-Хмара Михайло Опанасович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 101-112
461531
  Невська Ю.В. Драй-Хмара Михайло Опанасович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 106-107. – ISBN 978-966-372-083-8
461532
  Короткий В.А. Драй-Хмара Михайло Опанасович (1889-1939) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 205-206. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
461533
   Драй-Хмара Михайло Панасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 346-347. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
461534
  Єсюк Л.В. Драй-Хмара та Филипович. Спільне та відмінне у творчості // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 26-28
461535
  Красовська Г. Драйв жіночого футболу / Г. Красовська, Л. Мороз // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  Студентки КНУ імені Тараса Шевченка в складі 6 команд (збірні географічного, геологічного, історичного факультетів, ННЦ "Інститут біології", Інституту філології та об"єднана команда факультетів економічного, філософського, юридичного та психології) ...
461536
  Кухарчук Володимир Драйв по Марокко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 50-59 : фото
461537
  Цубов Л.В. Драйвери глобальних промислових змін у контексті поведінкової економіки / Л.В. Цубов, Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 15-17. – ISSN 2071-4653
461538
   Драйвери майбутніх змін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" та категорії "В".
461539
  Козюк В. Драйвери поведінки частки золота в глобальних валютних резервах // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 2 (81), квітень - червень. – С. 156-173. – ISSN 2519-4070
461540
  Півненко Б. Драйвова Богдана / розмову вів Олександр Рудяченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 22-23


  Заслужена артистка України Богдана Півненко про просування у генерацію музикантів і національної музики.
461541
  Батурин С.С. Драйзер / С. Батурин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 333 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 332. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12(549))
461542
  Шварц Е.Л. Дракон / Е.Л. Шварц. – Пермь, 1988. – 491с.
461543
  Міськов І.О. Дракон (змій, змія) як символ: Схід-Захід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 155-161. – (Історія ; Вип. 28)


  Розглядається використання зображень дракона та змії (змія) у символіці та геральдиці.
461544
  Бергер Яков Дракон взмывает в небесах : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 90-102 : Іл.
461545
  Хробак Д. Дракон возвращается / Д. Хробак. – Москва, 1967. – 126 с.
461546
  Вишенський В.А. Дракон з"їдає власного хвоста // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 90-94. – ISSN 1029-4171
461547
  Казбеков К.Т. Дракон и злая женщина / К.Т. Казбеков. – Орджоникидзе, 1962. – 110с.
461548
  Попов В. Дракон и юань. Китай: экономический рост вопреки или благодаря религии // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 86-89.
461549
  Гончарова М. Дракон из Перкалаба : проза: повесть о Владке // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 52-134. – ISSN 0131-8136
461550
  Мотыляев А. Дракон из семейства лонгисквамид // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 1727-5903
461551
  Москаленко Леся Дракон із Клагенфурта : три напрямки. Австрія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 72-73 : Фото
461552
  Ценкер Х. Дракон Мартин / Х. Ценкер. – Москва, 1980. – 95с.
461553
  Розенталь Д.М. Дракон над Каракасом. Китайско-венесуэльские отношения в начале XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 39-50. – ISSN 0044-748Х
461554
  Рубель В.А. Дракон Ямата-но орочі: відтворення "первісної" зовнішності // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 141-145. – ISSN 1608-0599
461555
  Гарднер Д. Драконе! Драконе! : переклад казки // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 309-315
461556
  Орлова Т.В. Драконівськи закони (заходи) / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 118. – ISBN 966-642-073-2
461557
  Пахомов Ю.Н. Драконова кровь / Ю.Н. Пахомов. – М., 1986. – 287с.
461558
  Саган Карл Драконы Эдема : Рассуждения об эволюции человеского разума / Саган Карл; Пер. с англ. Левитиной Н.С. – Москва : Знание, 1986. – 255с.
461559
  Овчинникова Наталия Драконы, изменившие ход истории в реальности! Приручить дракона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 102-107 : фото
461560
   Дракоша и занимательная история России [Електронний ресурс]. – Москва : Media, 2000. – 1 CD + буклет (2 с.), лицензионное соглашение. – Системн. требования: PC, Microsoft, Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 200 МГц, видео SVGA, 64 Ms RAM, клавиатура, мышью.- Загл. с этикетки диска. – (Новая игра)


  Путешествие в мир истории, охватывающей период от Киевской Руси до наших дней. В этом путешествии вы узнаете о походах Святослава Мудрого, восстании древлян, правлении Ярослава Мудрого, Полтавской битве, революции 1917 года и многом другом.
461561
  Стокер Б. Дракула = Dracula : роман / Брем Стокер ; [пер. с англ. Н. Сандровой]. – Киев : Комсомольская правда в Украине, 2007. – 317, [3] с. – Сер. основана в 2007 г. – (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине" : XIX век ; т. 3). – ISBN 978-966-21-4902-9
461562
  Монд О.-Л. Дракула в мюзиклах: эволюция образа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 63-67. – ISSN 2073-9702


  Анализируется эволюция образа Дракулы в музыкальном театре, в частности постановках мюзиклов и рок-опер. Все трансформации подвергнуты периодизации и связаны с социализацией и психологизацией героя-вампира. Делается вывод, что все видоизменения Дракулы ...
461563
  Хаткевич Василий Дракула живет в Амазонке : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 3
461564
  Азьомова Т.М. Драма-пересторога Бертольда Брехта : урок за п"єсою "Матінка Кураж та її діти". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47-49.
461565
  Сахновский-Панкеев Драма : конфликт, композиция, сценичксуая жизнь / Сахновский-Панкеев. – Ленинград : Искусство, 1969. – 232 с.
461566
   Драма. – М., 1970. – 16с.
461567
  Кіракосян Г.А. Драма "Бертрам" Чарльза Роберта Метьюріна: готичний компонент поетики // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 174-180. – ISSN 2313-500Х
461568
  Кравченко О. Драма "Воскресіння мертвих" Георгія Кониського та філософсько-естетичні погляди Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 206-211
461569
  Поберезкіна Поліна Юхимівна Драма "Енума Еліш" в історико-культурному контексті творчості Анни Ахматової : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.02 / Поберезкіна П.Ю.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 15 с.
461570
  Швець А. Драма "Здобуття Києва" Тимона Заборовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 373-376. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто українські мотиви в драмі Тимона Заборовського "Zdobycie Kijowa". W artykule rozpatrzono ukrainskie motywy w dramacie Tymona Zaborowskiego "Zdobycie Kijowa". In article describes the Ukrainian motives the drama by Timon Zaborovsky ...
461571
  Працьовитий В. Драма "Назар Стодоля" Тараса Шевченка - феноменальне явище української культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 77-97. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
461572
  Ромащенко Л. Драма "Павло Полуботок" К. Буревія в контексті історичних та художніх творів про українського гетьмана // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 83-88
461573
  Трихліб Г. Драма "Сава Чалий" у контексті романтичного світогляду Костомарова-історика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 180-184
461574
  Поберезкина Полина Ефимовна Драма "Энума Элиш" в историко-культурном контексте творчества Анны Ахматовой : Дис...канд.филолог.наук:10.01.02 / Поберезкина Полина Ефимовна; КНУТШ. – Киев, 2000. – 178л. – Библиогр.:л.150-178
461575
  Мау В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 4-24. – ISSN 0042-8736
461576
   Драма А.Н. Островского "Гроза" в русской критике. – Ленинград, 1990. – 335 с.
461577
  Жирмунский В.М. Драма Александра Блока "Роза и крест" / В.М. Жирмунский. – Ленинград, 1964. – 106с.
461578
  Мирский Г. Драма Арабского Востока // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 77-87. – ISSN 0131-2227


  Раптове вторгнення в Ірак сунітських бойовиків з угрупування "Ісламська Держава" (ІГІЛ), яка прославилася перед цим своїми безчинствами в Сирії, стало світовою сенсацією. Здавалося б, обмежена, локальна за своїм масштабом военнаяоперація однієї з ...
461579
  Ільницький М. Драма без катарсису : Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття / М. Ільницький. – Львів : Місіонер, 1999. – 212с. – ISBN 966-7086-51-8
461580
  Ільницький М.М. Драма без катарсису : сторінки літературного життя Львова другої половини 20 століття / Микола Ільницький; НАНУ, Ін-т українознавстіва ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 966-02-3005-2
Кн. 2. – 2003. – 256с., 16с. іл.
461581
  Степовик Д. Драма будівництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 вересня (№ 164). – С. 11


  120 років тому було освячено Володимирський собор.
461582
  Бідненко Н.П. Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п"єси Б. Шоу "Учень диявола") : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Бідненко Наталія Петрівна ; КНУТШ. – Київ, 2001. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
461583
  Бідненко Н.П. Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п"єси Бернарда Шоу "Учень диявола") : Дис. ...канд. філол. наук:10.01.05 / Бідненко Наталія Петрівна ; Дніпроп. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 234 л. – Бібліогр.: л. 208-234
461584
  Зеркаль М. Драма в Богданівці: незагоєна рана народної пам"яті (1941-1942 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 128-132. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
461585
  Чернов Ю.М. Драма в декабрьский полдень / Ю.М. Чернов. – Москва, 1990. – 108с.
461586
  Панченко В. Драма в Сентовому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 61. – ISSN 1996-1561
461587
  Сорока М.В. Драма В. Винниченка "Брехня" в сценічній інтерпретації М. Волошина // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 177-184. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
461588
  Починок Л.І. Драма В. Винниченка "Чорна пантера і білий Медвідь" у світлі християнських істин // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 124-127. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
461589
  Казанжи О. Драма В. Капніста "Клорида и Милон" в українському літературному процесі доби просвітництва // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 55-59
461590
  Заборов П.А. Драма В.Гюго "Кромвель" : Автореф... канд. филол.наук: / Заборов П.А.;. – Ленинград, 1960. – 38л.
461591
  Несук М. Драма вибору. Відносини України з Центральними державами у 1917-1918 рр. / М. Несук. – Київ : Політична думка, 1999. – 276с. – ISBN 966-95174-5-1
461592
  Троицкий Е. Драма власти в Бешкеке // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 123-128. – ISSN 1728-2756
461593
  Явчуновский Я.И. Драма вчера и сегодня. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1980. – 254с.
461594
  Сюндюков І. Драма Горбачова // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 742-749. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Чверть століття тому зміна влади в Кремлі змінила хід історії.
461595
  Гаджиева М.Г. Драма Дж.Джабарлы "Севиль" : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиева М.Г.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 18л.
461596
  Мамедов Алтай Драма Джафара Джабарлы "В 1905 году" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов Алтай Ю.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
461597
  Бондаренко К. Драма епископа Костельника // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 31/32 (149/150). – С. 54-56
461598
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. С.А. Полякова. – Москва : Книгоизд. "Скорпион" ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1902. – 128 с.
461599
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. С.А. Полякова. – Изд. 3-е. – Москва : Книгоизд. "Скорпион" ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1907. – 138 с.
461600
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. Ю. Балтрушайтиса // У врат царства : пролог / Гамсун Кнут. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит. Русского Т-ва, 1908. – 80 с. – (Универсальная библиотека ; № 101)
461601
   Драма и драматургический принцип в прозе. – Л., 1991. – 125с.
461602
  Кендлер К. Драма и классовая борьба / К. Кендлер. – М, 1974. – 351с.
461603
  Минко Василь Драма и комедии. / Минко Василь. – М., 1963. – 304с.
461604
   Драма и подвиг Ташкента. – Ташкент, 1966. – 218с.
461605
  Гавелла Б. Драма и театр / Б. Гавелла. – Москва : Прогресс, 1976. – 200 с.
461606
  Азерникова Е.В. Драма и театр Румынии : Караджале. Петреску. Себастиан / Азерникова Е.В. ; ВНИИ искусствознания. – Москва : Искусство, 1983. – 176 с., [23] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 170-174
461607
  Семиволос М.В. Драма Ивана Франко "Украденное счастье", ее место и роль в развитии украинской драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: / Семиволос М.В.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т литературы. – К, 1955. – 14л.
461608
  Зельдович Я.Б. Драма идей в познании природы (частицы, поля, заряды) / Я.Б. Зельдович, М.Ю. Хлопов. – Москва : Наука, 1988. – 238,1с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 67). – ISBN 5-02-013878-9
461609
  Лис В. Драма і поезія туровецького розливу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 6,7


  Про творчість Володимира Даниленка та його останню книжку "Грози над Туровцем".
461610
  Липківська А. Драма і сцена: шляхи режисерського театру кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 27-44. – ISSN 1997-4264
461611
  Сахновський-Панкєєв Драма і театр / Сахновський-Панкєєв; За ред. Дзеверіна І.О. – Київ : Мистецтво, 1982. – 130 с.
461612
  Барабан Л.І. Драма і театр в Україні першої половини 20 ст. Невідомі матеріали / Л.І. Барабан ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Біла Церква : Дельфін, 2009. – 143 с. – ISBN 978-966-02-5325-4
461613
  Барабан Л. Драма і театр України 1940-1950 років // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.53-68. – ISSN 1728-6875
461614
  Барабан Леонід Драма і театр України в 90-х роках ХХ століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 35-46. – ISSN 1728-6875
461615
  Маковська Ю. Драма І. Франка "Учитель" на тлі суспільного життя Галичини кінця XIX століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті відображено стан освіти Галичини кінця XIX століття як фону для створення І. Франком драми "Вчитель". Автором доведена злободенність порушеної драматургом проблеми.
461616
  Беспутна С. Драма Ігоря Костецького "Дійство про велику людину": спроба інтерпретації // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 112-115. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
461617
  Кудрявцев М. Драма ідей Антона Чехова : (До 150-річчя від дня народження Антона Чехова) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-27
461618
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі : Дис... д-ра філол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 386л. – Бібліогр.:л.367-386
461619
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі 20 ст. / М.Г. Кудрявцев; КНУТШ, Ін-тут українознавства. – Кам`янець-Подільський : Oium, 1997. – 272с. – ISBN 966-95121-0-7
461620
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі. : Автореф... докт.філол.наук: 10.01.01 / Кудрявцев М.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 35с.
461621
  Круглашов А.М. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова / А.М. Круглашов; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю. Федьковича. – 2-ге вид. – Чернівці : Прут, 2001. – 488с. – ISBN 966-560-188-1
461622
  Устюжанин Д.Л. Драма К.А.Тренева "Любовь Яровая". / Д.Л. Устюжанин. – М., 1972. – 128с.
461623
  Хализев В.Е. Драма как род литературы : Поэтика, генезис, функционирование / В.Е. Хализев. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1986. – 260с.
461624
  Карягин А.А. Драма как эстетическая проблема / А.А. Карягин. – Москва, 1971. – 224с.
461625
  Хализев В.Е. Драма как явление искусства / В.Е. Хализев. – Москва : Искусство, 1978. – 240с.
461626
  Хализев В.Е. Драма как явление искусства. / В.Е. Хализев. – Москва : Искусство, 1978. – 240 с.
461627
  Наєнко М.К. Драма Коломійця як поезія // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 61-63. – ISBN 978-966-171-250-7
461628
  Наєнко М. Драма Коломійця як поезія // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 330-333. – ISBN 978-966-439-809-8
461629
  Основин В.В. Драма Л.Н.Толстого "Живой труп". : Автореф... канд.филол.наук: / Основин В.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 16л.
461630
  Полушкина Л.С. Драма Леси Украинки "Каменный властелин" : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Полушкина Л.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 22л.
461631
  Козирєва Л.М. Драма Лесі Українки "Бояриня" : руїна починається в душах. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 19/21 (347/349). – С. 14-18
461632
  Піскун О. Драма Лесі Українки "Бояриня" в літературознавчих студіях Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 54-59. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
461633
  Одарченко П. Драма Лесі Українки "Камінний господар" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 197, червень : червень. – С. 13-15


  З нагоди вистави в "Новому Театрі".
461634
  Веремійчик О. Драма Лесі Українки "Оргія" - етичний заповіт нащадкам // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 5
461635
  Ковалевская С.Г. Драма Лопе де Веги "Великий князь Московский" / С.Г. Ковалевская. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – [2], 51 с. – Отд. оттиск из сб: Minerva : Изд. Ист.-филол. семинарием Высш. жен. курсов в Киеве. 1913, вып. 1
461636
  Пролеєв С. Драма лояльного розуму: радянська філософія як ситуація мислення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 39-48. – ISSN 0235-7941
461637
  Чернова І. Драма Людмили Старицької-Черняхівської "Іван Мазепа" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С. 134-142.
461638
  Шморгун О. Драма людського буття: від відчаю до свободи. Леся Українка і Жан-Поль Сартр // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 86-102. – ISSN 0235-7941
461639
  Иванов И. Драма на зеленом холме // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2010. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 1726-6084
461640
  Явчуновский Я.И. Драма на новом рубеже. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1989. – 220с.
461641
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – Ставрополь, 1984. – 512с.
461642
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – М, 1986. – 461с.
461643
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – М, 1990. – 461с.
461644
  Григорова Л. Драма на парадокса: Оскар Уайлд в български културен контекст / Л. Григорова. – София, 1993. – 287с.
461645
  Кононенко Є. Драма нації, драма мистецтва чи драма кохання? (Чи добрим є "добрий приклад"?) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477
461646
  Михида С. Драма несвободи в мегатексті Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 319-331. – ISBN 978-966-920-140-9
461647
  Посудиевская О.Р. Драма О. Уайльда "Вера, или Нигилисты": история переводческой интерпретации // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 3-8
461648
   Драма обновления. – Москва, 1990. – 675 с.
461649
  Мухтаров Е.Г. Драма образа Низами Гянджеви в азербайджанской литературе // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 320-323. – ISSN 2076-1554
461650
  Манн-Боргезе Драма океана / Манн-Боргезе. – Ленинград : Судостроение, 1982. – 176 с.
461651
  Орленко П. Драма Олександра Олеся // Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 428-430. – ISBN 966-7522-09-1
461652
  Щеглова С.А. Драма петровской эпохи об Индрике и Меленде / Щеглова С.А. – Саратов, 1946. – 39-61 с. – Отд. оттиск из Уч. записок Сарат. гос. пед. ин-та. Вып 8
461653
  Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Мєчислав Прушинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 335, [10] с. : іл., карт. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-611-01-1357-1
461654
  Прушиньський М. Драма Пілсудського. Війна 1920. / М. Прушиньський; Пер.з польськ.Булгакова В.В.,Вєдіної В.П. – Київ : Лібра, 1997. – 372с. – ISBN 966-7035-30-1
461655
  Цвілюк С.А. Драма Полтави: "самі себе звоювали" // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 115-139. – ISBN 978-966-927-159-4
461656
  Хрисанова С. Драма прекрасной дамы: парадоксы современного равенства мужчин и женщин. Гендерный подход к известной проблеме = Drama of pretty lady:Paradoxes of the modern equality the men and women / С. Хрисанова. – Харков. – ISBN 966-76-61-70-90
Кн.1 : ООН и истоки рождения гендерных принципов. – 2001. – 112с.
461657
  Хрисанова С.Ф. Драма прекрасной дамы: парадоксы современного равенства мужчин и женщин. Гендерный подход к известной проблеме / С.Ф. Хрисанова. – Харков : [б. и.]. – ISBN 966-76-61-70-90
Кн.2 : IV Пекинская конференция (1995 г.) и гендерная идеология. – 2001. – 207 с. – На тит. л. авт. не указ.
461658
  Сулима М. Драма про Івана Мазепу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 73-74. – ISSN 2075-1222


  Стаття пропонує комплексний аналіз трагедокомедії Лаврентія Горки "Йосиф-патріарха", написаної на початку XVIII століття й присвяченої українському гетьманові І. Мазепі.
461659
  Шаповал М. Драма про Шевченка: інтермедійний ключ розуміння // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – 65-71. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто актуальні моделі художньо-біографічної драми, що апелюють до інтертексту життя, творчості та рецепції Тараса Шевченка. Висвітлено конфлікт невідповідності жанрових традицій художньо-біографічної драми й охоронних тенденцій культури ...
461660
  Лиховид І. Драма садиби Мурашка // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 16-17


  Останнього мешканця і захисника пам"ятки, Олександра Глухова, місто виселяє через суд - але плану реставрації комплексу громадськості не презентує.
461661
  Демська-Будзуляк Драма свободи в модернізмі : пророчі голоси Лесі Українки : монографія / Леся Демська-Будзуляк. – Київ : Академвидав, 2009. – 181, [2] с. – Бібліогр.: с. 174-181. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-86-1
461662
  Мариненко Ю. Драма таланту (роман Юрія Яновського "Жива вода") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 137-145
461663
  Наєнко М. Драма театру // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 108-112. – ISBN 978-966-2133-74-5
461664
  Наєнко М. Драма театру // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 70-78. – ISBN 978-966-439-809-8


  Про проблему театрального втілення сучасної (в вузькому розумінні) драми.
461665
  Наєнко М. Драма театру? // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 282-287. – ISBN 978-617-7480-77-7
461666
  Закалюжний Л. Драма Тетяни Іващенко "Таїна буття" як спроба художньої реконструкції творчої біографії Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 265-272. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
461667
  Пришутов Е. Драма Тимоша й Розанди // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Червень (№ 11). – С. 18-20


  Життя старшого сина Богдана Хмельницького Тимофія (Тимоша) й доньки молдавського господаря Василя Лупула Розанди склалося романтично й водночас фатально.
461668
  Марочко В. Драма Товія Молчадського / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 210-213. – ISBN 966-675-240-9
461669
  Рєзанов В.І. Драма українська / В.І. Рєзанов. – Київ
Ч. 1, вип. 3. – 1925. – 403 с.
461670
  Кононенко Є. Драма усвідомлення тіні у творчості Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 43-48. – ISSN 0130-5263
461671
  Тибор Б. Драма Чехова "Чайка" и ее культурно-философский контекст // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 8-17. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
461672
  Заїка Т.П. Драма як репрезентатор трагічного модусу естетичного мислення в літературному дискурсі України кінця ХIХ - початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 11-13
461673
  Бондар Л.О. Драма Ярослава Верещака "Восени, коли зацвіла яблуня...": міжкультурний діалог в умовах спільних історичних реалій // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
461674
  Владимиров С.В. Драма. Режиссер. Спектакль. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1976. – 219с.
461675
  Малютіна Н. Драматизація риторичних стратегій тексту у драматичних поемах Лесі Українки (до проблеми художнього мімезису) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 71-78. – ISSN 0236-1477
461676
  Парфенюк О. Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини в "Легенді про вічне життя" І.Франка. Взаємне кохання як критерій щастя // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 36-38
461677
  Бондарєва О.Є. Драматизм міфу і міфологізм драми / Олена Бондарєва ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Херсон : Персей, 2000. – 183, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7578-18-6
461678
  Вірченко Т. Драматизм релігійних протистоянь у п"єсі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 112-120. – ISBN 978-966-600-358-7
461679
  Левчук Ю.О. Драматизм художнього мислення Лесі Українки (на матеріалі поезії "Грішниця) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 55-60. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено поняття драматизму як домінувальної риси творчості Лесі Українки, зокрема лірики. З"ясовано причини та джерела виникнення драматичного мислення письменниці.
461680
  Раковская Н.М. Драматизм экзистенциальной ситуации Л. Шестова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 122-132. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
461681
  Кодак М. Драматика "патентичної сонати" Миколи Куліша в сучасному інтелектуальному світі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 33-41. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються риси поетики відомої драми М. Куліша: пафос, символізація, елементи комізму й мелодраматизму, персонажні ролі, театральність, перегуки із класичною реалістичною традицією. В інтерпретації задіяно інструментарій аналітичної ...
461682
  Глязер Г. Драматическая медицина. Опыты врачей на себе / Г. Глязер. – Москва, 1962. – 208 с.
461683
  Фельдеш П. Драматическая миссия / П. Фельдеш. – М., 1970. – 448с.
461684
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика : очерки конфл. ситуаций / А.А. Лиханов. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 367с.
461685
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика. / А.А. Лиханов. – М., 1983. – 320с.
461686
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика: Очерки конфликт. ситуаций. / А.А. Лиханов. – 3-е изд., доп. – М., 1990. – 477с.
461687
  Котельникова Л.М. Драматическая повесть А.Н.Толстого "Иван Грозный" : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.М.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 25л.
461688
  Каррьер М Драматическая поэзия / М. Каррьер; Пер. В.А. Яковлева. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня М.М. Гутзац, 1973. – 190 с.


  Из предисл.: "Предлагаемая книга составляет пер. (местами сокр.) одного из отд. соч. Морица Каррьера "Die Poesie, ihr Wesen und Formen". В.Я."
461689
  Ваняшова М.Г. Драматическая поэзия И.Сельвинского 20-30-х гг. : Автореф... канд.филол.наук: 641 / Ваняшова М.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 21л.
461690
  Ставицкий А.Ф. Драматическая поэма Леси Украинки "В пуще". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ставицкий А.Ф.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1959. – 15л.
461691
  Кочубей Л.А. Драматическая поэма Леси Украинки "Кассандра" и ее место в идейно-эстетической борьбе в украинской литературе нач. ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Кочубей Л.А.; АН УССР. Ин-т лит-ры. – К., 1968. – 24л.
461692
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Л., 1939. – 583с.
461693
  Толстой А.К. Драматическая трилогия : Стихотворения / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1982. – 464с. – (Классики и современники. Русская классическая литература)
461694
  Бомарше Драматическая трилогия / П.О. Карон Бомарше ; пер. с фр. Н.М. Любимова ; [предисл., с. 3-20, и примеч. Л.А. Зониной]. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 317 с.
461695
  Бомарше Драматическая трилогия : [комедии] / П.О. Карон Бомарше ; пер. с фр. Н. Любимова ; [вст. ст., с. 3-22, и прим. Л. Зониной ; послесл. А. Пузикова ; Ил. Ю. Игнатьева]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351 с. : ил., 1 л. ил.
461696
  Бомарше Драматическая трилогия / П.О. Карон Бомарше ; пер. с франц. Н. Любимова ; [вступ. ст. и примеч. Л. Зониной ; ил. О. Гроссе]. – Москва : Правда, 1984. – 352 с. : ил.
461697
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Москва, 1986. – 411с.
461698
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Москва, 1987. – 239с.
461699
  Богданов А.Н. Драматическая хрони ка в советской литературе : учеб. пособие / А.Н. Богданов ; Перм. гос. пед. ин-т, Башк. гос. пед. ин-т. – Пермь : [б. и.], 1975. – 40 с.
461700
  Дризен Н.В. Драматическая цензура двух эпох / Н.В. Дризен. – 346 с.
461701
  Бабенко В.Г. Драматические жанры и их взаимодействие : англ. и ирл. драматургия / В.Г. Бабенко. – Иркутск : Иркутский университет, 1988. – 151, [2] с. – Библиогр.: с. 148-152
461702
  Карабан В.С. Драматические конфликты в пьесах Кондрата Крапивы : Автореф... канд. филол.наук: / Карабан В.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1956. – 14л.
461703
  Ланг М. Драматические кружки художественной самодеятельности в Чехословакии / М. Ланг. – Прага, 1956. – 23с.
461704
  Лейтес Р.Э. Драматические особенности оперы Верди "Отелло" / Р.Э. Лейтес. – М., 1968. – 100с.
461705
  Майков А.Н. Драматические поэмы / А.Н. Майков. – М, 1961. – 520с.
461706
  Яшен К. Драматические поэмы / Камиль Яшен ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1967. – 532 с.
461707
  Тикамацу М. Драматические поэмы / М. Тикамацу. – М. : Худож. лит., 1968. – 407 с.
461708
  Кубанеишвили С.И. Драматические поэмы Акакия Церетели. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Кубанеишвили С.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1969. – 15л.
461709
  Скворцов К.В. Драматические поэмы. / К.В. Скворцов. – М., 1979. – 188с.
461710
  Луначарский А.В. Драматические произведения / А.В. Луначарский. – Москва
Т. 2. – 527 с.
461711
  Зоммер К.А. Драматические произведения / К.А. Зоммер, чл. рус. об-ва драм. писателей и оперных композиторов. – Екатеринослав : Типо-лит. Э.З. Строда
Ч. 1 : 1. Подколесин № 2 или неуловимый жених : из Замоскворецкой жизни : комедия 3 д. (сюж. заим.); 2 Така її доля : малорусська драма у 4 діях с танцями и спивами; Козырь-дівка : малоруська пьеса у 5 діях из оповід. Квитки. – 1915. – 89, [3] с.
461712
  Джонсон Б. Драматические произведения / Б. Джонсон. – Москва-Ленинград, 1931. – 755с.
461713
  Джонсон Б. Драматические произведения / Б. Джонсон. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1933. – 692 с.
461714
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1935. – 216с.
461715
  Кюхельбекер В.К. Драматические произведения / В.К. Кюхельбекер. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта : основана М. Горьким)
Т. 2. – 1939. – 492 с. : портр.
461716
  Некрасов Н.А. Драматические произведения / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1947. – 184с.
461717
  Горький М. Драматические произведения / М. Горький. – Киев : Радянська школа, 1950. – 284с.
461718
  Вирта Николай Драматические произведения : Земля ; Хлеб наш насущный ; Заговор обреченных; Сталиградская битва / Николай Вирта [псевд.]. – Москва : Советский писатель, 1950. – 476 с.
461719
  Чехов А.П. Драматические произведения / А.П. Чехов. – К, 1950. – 276с.
461720
  Купала Я. Драматические произведения / Янка Купала;. – Москва : Искусство, 1955. – 295 с.
461721
  Шеридан Р.Б. Драматические произведения : [пер. с англ.] / Ричард Бринсли Шеридан ; [вст.ст. и ком. Ю. Кагарлицкого]. – Москва : Искусство, 1956. – 483 с.
461722
  Крон А.А. Драматические произведения / А.А. Крон. – Москва : Советский писатель, 1958. – 499 с.
461723
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1967. – 255с.
461724
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 254с.
461725
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 192с.
461726
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239с. – (Народная библиотека)
461727
  Прутков К. Драматические произведения / К. Прутков. – Москва : Искусство, 1974. – 159с.
461728
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 356с.
461729
  Пушкин А.С. Драматические произведения : Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366с. – (Классики и современники)
461730
  Толстой Л.Н. Драматические произведения / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда, 1983. – 368 с.
461731
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1984. – 351с.
461732
  Гоголь Н.В. Драматические произведения / Н.В. Гоголь. – Киев : Мистецтво, 1984. – 191 с. : 1 л. портр.
461733
  Чехов А.П. Драматические произведения / А.П. Чехов. – М
1. – 1985. – 423с.
461734
  Чехов А.П. Драматические произведения : в 2-х томах / А.П. Чехов. – Ленинград
Т. 2. – 1985. – 384с.
461735
  Андреев Л.Н. Драматические произведения : в 2 т. / Л.Н. Андреев ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Ю.Н. Чирва]. – Ленинград : Искусство. – (Библиотека русской драматургии)
Т. 1. – 1989. – 525, [1] с.
461736
  Андреев Л.Н. Драматические произведения : в 2 т. / Л.Н. Андреев ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Ю.Н. Чирва]. – Ленинград : Искусство. – (Библиотека русской драматургии)
Т. 2. – 1989. – 549, [1] с.
461737
  Гумилев Н.С. Драматические произведения / Н.С. Гумилев. – Ленинград : Искусство, 1990. – 404с. – ISBN 5-210-00284-5
461738
  Бомарше Драматические произведения. - Мемуары / П.О. Карон Бомарше ; пер. с франц. [вступ. ст., с. 5-30, и примеч. Л. Зониной ; ил. Ю. Игнатьев]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 543 с., [13] л. ил. – (Библиотека всемирной литературы : Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, 17 и 18 вв. ; Т. 48)
461739
  Украинка Леся Драматические произведения. / Украинка Леся. – М., 1954. – 404с.
461740
  Киршон В.М. Драматические произведения. / В.М. Киршон. – Москва, 1957. – 441с.
461741
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1981. – 366с.
461742
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1981. – 351 с.
461743
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза : проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351с.
461744
  Квитка-Основъяненко Драматические сочинения / Квитка-Основъяненко. – Киев ; Петербург ; Москва; Одесса; Чернигов : Изд-во А.С. Великанова
Шельменко, волостной писарь. Шельменко-денщик. – 1910. – 207 с.
461745
  Евреинов Н.Н. Драматические сочинения : в 3 т. / Н.Н. Евреинов. – Петроград : Academia
Т. 3 : Пьесы из репертуара "Кривого зеркала". – 1923. – 129, [2] с., 1 л. фронт. (портр.)
461746
  Ермолинский С.А. Драматические сочинения / С.А. Ермолинский. – М, 1982. – 703с.
461747
  Сумароков А.П. Драматические сочинения / А.П. Сумароков. – Ленинград : Искусство, 1990. – 477 с. : 1 л. портр. – (Библиотека русской драматургии). – ISBN 5-210-00282-9
461748
  Крылов В. Драматические сочинения Виктора Крылова (Александрова). – Санкт-Петербург
Т. 9. – 1903. – 367 с.
461749
  Александров В.А. Драматические сочинения Владимира Александрова : в 2 т. / В. Александров. – Москва : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1 : Повесть горя. На жизненном пиру. В селе Знаменском. Спорный вопрос. – 1894. – 235, [9] с., 1 л. портр. (фронт.)
461750
  Квитка-Основъяненко Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненка) // Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) : Биографический очерк / Составил А-р. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1885. – 247 с.
461751
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненка). – 4-е изд. – Киев ; Петербург ; Москва ; Одесса ; Чернигов : .]: Южно-pус. книгоизд-во Ф.А. Іогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1910. – 207 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Шельменко, волостной пысаpь; Шельменко-денщик; Сватання на Гончаpивци; Щыpа любов
461752
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненко) : в 2 т. – Петербург : Изд. Одесскаго книгопpодавца А.С. Великанова ; [Тип. П.А. Кулиша]
Т. 2 : Дворянские выборы. Дворянские выборы, часть вторая, или Выбор исправника. Мертвец-шалун. Приезжий из столицы. – 1862. – 384 с. – Речь отд. персонажей на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
461753
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основьяненка). – Одесса : Изд-во Э. Островского, 1902. – 247 с. – Вид. укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  Примірник за №106023 переплетено з: Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) 1778-1843 : Биографический очерк / Сост. А-р. - Киев : 1885.- 32 с. та з: Не ходы Грыцю на вечерныци : драматична оперетка у 5 актах. - Полтава, 1884. - 72 с., 26 с. нот
461754
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Драматические сочинения Грицька Основъяненка. – Харьков : Изд. Хаpьк. Уезд. Земства ; Тип. Зильбеpбеpга
Т. 6. – 1894. – XLV, 408 с., 4 л. портр. (фронт.) : портр. – Решта твоpів та pозвідка С.Р. [С.Ф. Русова] "Біогpафія Г.Ф. Квітки (Основъяненка)" рос. - Інші твори укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зі змісту: Сватання на Гончаpивци; Щиpа любов; Бой-жинка
461755
  Лессинг Г.Э. Драматические сочинения Лессинга "Минна фон Барнгельм", "Эмилия Галотти", "Натан Мудрый" / Сост. [О.И. Бакста]: Лессинг, как драматург. – Санкт-Петербург : Изд. и кн. маг. О.И. Бакста ; [Тип. М. Стасюлевича], 1886. – XXII, 432 с.
461756
  Полевой Н.А. Драматические сочинения Н.А.Полевого из русской истории. – Санкт-Петербург : Типо-литография М.П.Фроловой, 1902. – 240 с.
461757
  Пушкин А.С. Драматические сцены / А.С. Пушкин. – М-Птгр, 1923. – 92с.
461758
  Мишуков О. Драматический актер-чтец : (практикум по речевой технике: учебно-метод. пособие) / О. Мишуков. – Херсон, 2000. – 76с. – ISBN 966-630-032-Х
461759
  Чуреева О.А. Драматический диалог в контексте диалога культур (на материале сценических интерпретаций пьесы "Чайка" А.П. Чехова) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 78-83
461760
  Гожик П.Ф. Драматический и плодотворный жизненный путь геолога : [Г.И.Горецкий] // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 100-102 : фото. – ISSN 0367-4290
461761
  Рубина Ю.И. Драматический кружок в школе (V-VII классы) / Ю.И. Рубина. – Москва, 1956. – 151 с.
461762
   Драматический кружок школьников. – Москва, 1955. – 80 с.
461763
  Образцова А. Драматический метод Бернарда Шоу. / А. Образцова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 316 с. : 1 л. портр.
461764
  Нагорничных Р.И. Драматический театр / Р.И. Нагорничных. – Пермь, 1964. – 84с.
461765
   Драматический театр Мадлен Рено и Жана-Луи Барро. – Москва, 1962. – 30 с.
461766
  Зубкова С.В. Драматический характер в одноактной комедии А.П. Чехова / С.В. Зубкова. – К, 1990. – 105с.
461767
  Апушкин Я.В. Драматическое волшебство / Я.В. Апушкин. – Москва : Молода гвардия, 1966. – 175 с. : ил.
461768
   Драматическое легкомыслие : Горячее серце. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, янв. 1869, Бешеные деньги. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, февр. 1870 г., Лесь. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, янв. 1871 г. [и т. д.] / A.К. // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окрейц. – [Санкт-Петербург : б. и. – 24 с.
461769
  Ярв А. Драматическое творчество А.Китцберга на сцене и в критике : Автореф... канд. филол.наук: / Ярв А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 20л.
461770
  Баранник Д.Х. Драматичий діалог. Питання мовної композиції / Д.Х. Баранник, Г.М. Гай. – Київ : Вид-во Київського університету, 1961. – 164 с. – Бібліогр.: с. 156-161
461771
  Сулима М. Драматична доля академічного літературознавства [Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України - 90] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 3-5. – ISSN 0236-1477


  Згадуються А. Кримський, С. Єфремов, М. Петров, М. Сумцов, В. Перетц та ін.
461772
  Германова О. Драматична доля української мови в її історичному бутті (проектування на сьогодення) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 97-105
461773
   Драматична і легендарна постать // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 8


  Як сприймають в Україні та Грузії особу Шеварднадзе.
461774
  Колісник Р. Драматична історія українського правопису і російсько-українського словника // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 26
461775
  Лиханов А.А. Драматична педагогіка: Нариси конфл. ситуац. / А.А. Лиханов. – К., 1986. – 304с.
461776
  Мельник М. Драматична поема "Великий день" як перетин особистого та національного досвіду // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 108-126. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто драматичну поему "Великий день" в контексті національно-визвольної боротьби українського народу. Проаналізовано основні ідейні складові твору, його зв"язки із історією. Продемонстровано успішність використання можливості жанру драматичної ...
461777
  Козачук Н.В. Драматична поема "Розп"ятий Мазепа": від символізму до антиколоніалізму // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 236-243. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
461778
  Гуменюк В. Драматична поема Адама Міцкевича "Дзяди" в потрактуваннях Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 218-223
461779
  Войтенко Г. Драматична поема Івана Драча "Дума про вчителя": художня парадигма світу й образів // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 221-225. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
461780
  Романов С. Драматична поема Лесі Українки "На полі крові" як християнська екзегеза і авторський апокриф // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 7-20. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто драматичну поему Лесі Українки "На полі крові" через співвіднесеність двох її основних проблемно-тематичних рівнів - зовнішнього (сюжетно-подієвого) та внутрішнього (ідейно-символічного). Твір письменниці досліджується крізь призму ...
461781
  Бетко І. Драматична поема Одержима: проблема морально-духовного максималізму // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 168-173. – ISSN 0280-6336
461782
  Мельничук Б.І. Драматична поема як жанр / Б.І. Мельничук. – К., 1981. – 144с.
461783
  Перепадя П. Драматична рапсодія : Історичний нарис про Нікополь, Нью-Йорк і не тільки... з елементами детектива / Петро Перепадя. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2003. – 150с. – ISBN 966-7388-64-6
461784
  Зеров М. Драматична творчість 30-40-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 49-51. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
461785
  Надточій О. Драматична цензура і творчість Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 69-75. – (Філологічні науки)
461786
  Кузьменко О.М. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) : монографія / Оксана Кузьменко ; [наук. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2018. – 727, [1] с., XVI арк. іл. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 713-720. - Предм. покажч.: с. 721-723. - Дод. тит. арк., зміст, рез. парал. укр., англ. - Монографія є дисертацією. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8914-7
461787
  Кузьменко О.М. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.07 / Кузьменко Оксана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 53 назви
461788
  Копець З.А. Драматичне мистецтво в школі. / З.А. Копець. – К, 1965. – 151с.
461789
  Срібняк М. Драматичне товариство в таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина): інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 85-91. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано зміст статуту Драматичного товариства імені Івана Котляревського табору полонених українців у Фрайштадті (Австро-Угорщина) протягом Першої світової війни. Статут складається з ХІІ розділів, які у свою чергу поділяються на ...
461790
  Шевель Н. Драматичний вимір поетичного світу Г. Чупринки // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 119-123
461791
  Шевцов А.І. Драматичний геополітичний фініш 2010 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 5-9
461792
  Данько О. Драматичний етюд Івана Франка "Чи вдуріла?": особливості психологічного портрету // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 83-90. – ISSN 0130-528Х
461793
  Гажа Т.П. Драматичний і космічний дискурси в повісті-шоу Володимира Дрозда "Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 283-286. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
461794
  Кульчицький С. Драматичний листопад 17-го. Петроград і Київ: порівняльний аналіз // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С. 138-142. – ISSN 0585-8365
461795
  Кавун Л. Драматичний модус художності в новелах Григорія Косинки // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 23-27. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
461796
  Кавун Л.І. Драматичний модус художності у новелах Григорія Косинки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 114-115. – ISBN 978-966-171-217-0
461797
  Кривопишина К. Драматичний модус художності у новелістиці Василя Захарченка (на матеріалі збірки "На відстані зойку") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 173-177. – ISSN 2307-2261
461798
  Даудерштадт М. Драматичний перехід: соціал-демократія у Східній та Центральній Європі : Як соціал-демократи після краху комунізму зустрічають завдання побудови капіталізму / М. Даудерштадт, А. Геррітс, Д.Д. Маркус. – Київ : Основні цінності, 2000. – 232c. – (Сучасна думка ; Кн.7). – ISBN 966-7856-01-1
461799
  Павлов М.О. Драматичний твір очима перекладача // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
461800
  Павлов М.О. Драматичний твір очима перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 274-282. – ISBN 966-581-231-9
461801
  Нечай Н.В. Драматичний текст як об"єкт перекладу: лінгвокультурологічний аспект : дис. ... д-ра філософії у галузі філол. наук : 035 / Нечай Наталія Вадимівна ; Херсон. держ. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 228 арк. – Додатки: арк. 225-228. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-224
461802
  Гетьман З.О. Драматичний текст як різновид діалогічного тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 130-136


  У статті здійснено аналіз драматичного тексту як різновиду художнього діалогічного тексту, який функціонує у драматичному, драматургічному і театральному просторах, поєднуючи у собі риси кодифікованого і некодифікованого мовлення з огляду на ...
461803
  Домчук М. Драматичні аспекти генеалогії Марка Кропивницького в мемуарній спадщині митця // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 8-10


  У статті йдеться про недосліджені драматичні аспекти сімейної хроніки в мемуарах М. Кропивницького, зокрема в таких жанрових модифікаціях мемуарів, як "Картины прошлого и настоящего (отрывки воспоминаний)", "Итоги за тридцать пять лет", "За тридцять ...
461804
  Китевський М. Драматичні елементи у фольклорі - традиція та актуальність // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 88-92. – ISSN 0130-6936
461805
  Мамонтів Я.А. Драматичні етюди / Я Мамонтів. – Харків : Держвидав України ; [З першої Деpж. дpук.], 1922. – 44 с.


  Зміст: Dies irae; Тpетя ніч; Захід. На тит. стор. надпис: Доброму и милому Поа. Тиховському. автор. 1922.10.02. Харьків
461806
  Рудич Ф.М. Драматичні і трагічні події в Югославії. Місце і роль політичних лідерів у цьому процесі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 166-181. – ISBN 978-966-02-4329-3
461807
  Олесь О. Драматичні казки / О. Олесь. – Київ : Мистецтво, 1990. – 230с.
461808
  Романенко О.В. Драматичні колізії високого та масового мистецтва у п"єсі О. Коломійця "Фараони" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 95-101. – ISBN 978-966-171-250-7
461809
  Козачук Н.В. Драматичні мініатюри у творчості Авеніра Коломийця // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 52-57. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
461810
  Драч І.Ф. Драматичні поеми / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1982. – 284 с.
461811
  Українка Леся Драматичні поеми / Українка Леся. – Київ, 1983. – 495с.
461812
  Страшенко О.І. Драматичні поеми про Київську Русь / Ольга Страшенко. – Київ : Науковий світ, 2007. – 236, [1] с. – ISBN 978-966-675-523-3


  У пр. №1689639 напис: Колективу й читачам Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, які примножують Славу нашої культури. Автор. Підпис. 9. IX. 2014 р.
461813
  Литвин Ю. Драматичні портрети Т.Г. Шевченка: літературна інтерпретація та сценічна доля - розвінчання "безликого" образу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 252-259
461814
  Старицький М.П. Драматичні твори / М.П. Старицький. – У Киіві (Київ) : Изд. Розсохина ; З друк. Т-ва Просвещения
Т. 1. – 1907. – 248 с.


  Зміст: Сорочинський ярмарок ; За двома зайцями ; Як ковбаса та чарка - то минеться й сварка ; Ой не ходи Грицю, та на вечерниці ; По модньому Псевдоніми, криптоніми: М. Старченко.
461815
  Барвінський П.Я. Драматичні твори / Павло Барвінський (Ізраільтенко). – Полтава : Елект. друк. Ф. Шіндлера
Т. 2. – 1908. – 258, [2] с. : порт.


  Зміст: Катоpжна; Антось Дукат; Сучасний дон-Кіхот; Енеіда (по І.П. Котляpевському).
461816
  Пушкін О. С. Драматичні твори / Александеp С. Пушкін ; В пеpекладї, з пеpедмовою ["Александеp Сеpгієвич Пушкін"] та поясненями Івана Фpанка. – Львів : Hакладом "Всесьвітньої б-ки" із загальна Дpук, 1914. – XXXVII, 247, [1] c. с. : порт. – (Всесьвітня бібліотека ; Число 4/6)


  Зміст: Боpис Годунов; Сцена з "Фавста"; Скупий pицаp; Мозаpт і Салїєpі; Камяний гість; Бенкет у часї чуми; Русалка. - В кн. також ст. І.Я. Фpанка "Істоpичне та лїтеpатуpне значінє Пушкінової дpами "Боpис Годунов"" та пеp. деяких віpшів О.С. Пушкіна.
461817
  Васильченко С.В. Драматичні твори / С. Васильченко. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця", 1917. – 171 с.


  Зміст: Hа пеpші гулі; Hе співайте, півні, не вменшайте ночі!; В холодку; Зіля Коpолевич; Hедоpосток.
461818
  Українка Леся Драматичні твори / Українка Леся. – Одеса, 1937. – 138с.
461819
  Кочерга І. Драматичні твори / І. Кочерга. – К, 1938. – 456с.
461820
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1939. – 163 с. – (Шкільна б-ка)
461821
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 261 с.
461822
  Старицький М.П. Драматичні твори / М.П. Старицький. – Київ, 1941. – 367с.
461823
  Франко І.Я. Драматичні твори / І.Я. Франко. – Харків : Мистецтво, 1941. – 405с.
461824
  Кочерга І. Драматичні твори / І. Кочерга. – КиївХарків, 1944. – 428с.
461825
  Яновський Ю. Драматичні твори : п"єси / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1946. – 230 с.
461826
  Українка Леся Драматичні твори / Українка Леся. – Київ, 1949. – 479с.
461827
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Драматичні твори / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Радянська школа, 1949. – 240с. – (Шкільна бібліотека класиків)
461828
  Горький М. Драматичні твори / М. Горький. – Київ, 1950. – 724с.
461829
  Гоголь М.В. Драматичні твори / М.В. Гоголь. – К, 1952. – 216с.
461830
  Галан Я.О. Драматичні твори / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1955. – 404 с.
461831
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори : В двох томах / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво
Т. 1-й : Загибель ескадри; Платон Кречет; Правда; Богдан Хмельницький; В степах України. – 1955. – 339 с.
461832
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори : В двох томах / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво
Т. 2-й : Фронт; Приїздіть у Дзвонкове; Макар Діброва; Калиновий гай; Крила. – 1955. – 350 с.
461833
  Франко І.Я. Драматичні твори / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 452с.
461834
  Дмитерко Л. Драматичні твори / Л. Дмитерко. – Київ, 1958. – 663 с.
461835
  Забашта Л.В. Драматичні твори : п"єси / Л.В. Забашта. – Київ, 1963. – 315 с.
461836
  Чапленко В. Драматичні твори / Василь Чапленко. – Нью-Йорк : [б. в.], 1964. – 307 с.
461837
  Коломієць О.Ф. Драматичні твори / О.Ф. Коломієць. – Київ
1. – 1979. – 350 с.
461838
  Коломієць О.Ф. Драматичні твори / О.Ф. Коломієць. – Київ
2. – 1979. – 315 с.
461839
  Галан Я.О. Драматичні твори / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1981. – 414 с.
461840
  Галан Я.О. Драматичні твори : Художня проза. Публіцистика / Я.О. Галан. – Київ : Наукова думка, 1983. – 591 с. – (Б-ка української літератури)
461841
  Кочерга І. Драматичні твори : драматичні твори / І. Кочерга. – Київ : Наукова думка, 1989. – 734 с. : іл. – (Б-ка укр. літ-ри). – ISBN 5-12-009284-5
461842
  Українка Леся Драматичні твори / Українка Леся. – Київ, 1989. – 760с.
461843
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Драматичні твори / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Наукова думка, 1989. – 608 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література). – ISBN 5-12-0092-81-0
461844
  Кропивницький М. Драматичні твори / Марко Кропивницький. – Київ : Наукова думка, 1990. – 601 с. – (Дожовтнева українська література)
461845
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : Наукова думка, 1990. – 608 с. – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література)
461846
  Байрон Д.Г. Драматичні твори / Д.Г. Байрон, О.С. Пушкін ; пер. та впоряд. О.А. Грязнов. – Київ : Задруга, 2007. – 294, [4] с. – ISBN 978-966-432-027-3


  Зміст: Каїн / Д.Г. Байрон. Манфред / Д.Г. Байрон. Борис Годунов / О.С. Пушкін. Маленькі трагедії / О.С. Пушкін. Русалка / О.С. Пушкін.
461847
   Драматичні твори / [ укладання тексту Савченко О.М. ]. – Літературно-художнє видання. – Київ : Елібре, 2008. – 608 с. – ISBN 978-966-96925-3-5
461848
  Грінченко Б.Д. Драматичні твори / Борис Грінченко ; [уклад.: О.В. Єременко]. – Київ : Антологія, 2013. – 222, [2] с. – Зміст: Степовий гість ; Серед бурі ; Ясні зорі. – ISBN 978-966-97305-6-5
461849
  Андрійцьо В. Драматичні твори Володимира Винниченка на сцені українських театрів Закарпаття в 20-30-х роках XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.50-54. – (Філологія ; Вип. 21)
461850
  Борщаговский О. Драматичні твори Івана Франка / О. Борщаговский. – Київ, 1946. – 127с.
461851
  Зеров М. Драматичні твори Котляревського // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 17-22. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
461852
  Бабійчук Т.В. Драматичні твори Лесі Українки на сцені студентського театру // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – C. 4-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
461853
  Андрійцьо В. Драматичні твори Олександра Олеся (Кандиби) на сцені театрів Срібної Землі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 8 березня (№ 7). – С. 10
461854
  Українка Л. Драматичні твори. Поеми [Електронний ресурс] / Леся Українка; упор. Л.Г. Глоба; студія "Книга вголос"; читає Народна артистка України Ада Роговцева. – [Б. м.] : Українська аудіокнига. – 1audioCD. – Для відтворення МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Драматичні твори: Бояриня Лісова пісня Камінний господар Касандра Оргія Одержима Поеми: Віла - посестра Роберт Брюс, король Шотландский Давня казка Ізольда Білорука Самсон У папці DEMO розміщено ...
461855
  Рагимова Г.Д. Драматугрия Джалила Мамедкулизаде. : Автореф... Канд.филол.наук: / Рагимова Г.Д.; АН АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1966. – 24л.
461856
  Костюк Ю.Г. Драматург-новатор. До 60-річчя з дня народження О.Є. Корнійчука / Ю.Г. Костюк. – Київ, 1965. – 47с.
461857
  Конашевич С. Драматург з вірменського базару // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 5 січня (№ 1). – С. 6-7


  Митрофан Спиридонович Король - український письменник, поет, драматург.
461858
   Драматург Зиновий Сагалов : Библиограф. указатель лит-ры. – Харків, 1998. – 20с.
461859
  Кобылецкий Ю. Драматург и время / Ю. Кобылецкий. – Москва : Советский писатель, 1973. – 264 с.
461860
  Смоленчук Н.К. Драматург и жизнь. (Южный - бобринецкий и елисаветградский - период жизни и творческой деятельности М.Л.Кропивницкого в свете новых материалов) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Смоленчук Н.К.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
461861
  Владимиров С.В. Драматург и современность / С.В. Владимиров. – Москва-Ленинград, 1962. – 191с.
461862
  Ромашов Б.С. Драматург и театр / Б.С. Ромашов. – М, 1953. – 508с.
461863
  Богуславська З.Б. Драматург і театр. П"єси О. Корнійчука на сценах московських театрів / З.Б. Богуславська. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 207 с., [15] л. іл. : іл.
461864
  Кобилецький Ю.С. Драматург і час / Ю.С. Кобилецький. – Київ, 1965. – 255 с.
461865
  Кобилецький Ю.С. Драматург і час / Ю.С. Кобилецький. – Київ, 1967. – 255 с.
461866
  Кузякіна Н.Б. Драматург Іван Кочерга / Н.Б. Кузякіна. – Київ, 1968. – 259с.
461867
  Осипенко О. Драматург із Городища // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 14


  Тогобочний Іван — український актор, драматург, антрепренер.
461868
  Кроп Т. Драматург майбутнього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 13
461869
  Кузякіна Н.Б. Драматург Микола Куліш : літ.-крит. нарис / Н.Б. Кузякіна; Наталя Кузфкіна. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 204 с.
461870
  Жатько О. Драматург Микола Троянов: миколаївський класик і легендарна людина // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 26 липня (№ 29/30). – С. 9. – ISSN 2519-4429
461871
  Холодов Г Е. Драматург на все времена : Островский и его время, Островский и наше время / Холодов Е.Г. – Москва : Всерос. театр. о-во, 1975. – 424 с.
461872
  Лебедев А.А. Драматург перед лицом критики / А.А. Лебедев. – М. : Искусство, 1974. – 190 с.
461873
  Рассадин С.Б. Драматург Пушкин. / С.Б. Рассадин. – М., 1977. – 359с.
461874
  Миронова Н. Драматург Стефан Цанев // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.В. Максимова. – Москва, 1989. – № 2 (82). – С. 160-167
461875
  Зубков Ю.А. Драматурги России / Ю.А. Зубков. – Москва, 1979. – 319с.
461876
  Кисельов Драматурги України / Кисельов, М. – К., 1967. – 379с.
461877
  Волкова Людмила Петровна Драматургическая система Н.В.Гоголя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Волкова Людмила Петровна; АН УССР, Ин-т литературы. – К., 1985. – 17л.
461878
  Быкова Ф.М. Драматургическая трилогия Н. Погодина о Ленине / Ф.М. Быкова. – М.-Л, 1960. – 180 с.
461879
  Лебедева О.Б. Драматургические опыты В.А.Жуковского / О.Б. Лебедева. – Томск, 1992. – 196 с.
461880
  Арутюнова Э.С. Драматургические принципы и особенности творческого метода Бертольда Брехта : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Арутюнова Э.С. ; Ерев. гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21 c.
461881
  Основин В.В. Драматургическое искусство Льва Толстого. / В.В. Основин. – Ярославль, 1972. – 208с.
461882
  Малинская Любовь Иосифовна Драматургическое мастерство И. Микитенко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Малинская Любовь Иосифовна; КГУ. – Киев, 1975. – 26 с.
461883
  Чугуй А.П. Драматургическое мастерство И.К.Карпенко-Карого (Тобилевича) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Чугуй А.П.; ХГУ. – Х., 1969. – 26л.
461884
  Волькенштейн В.М. Драматургия / В.М. Волькенштейн. – Москва : Новая Москва, 1923. – 183 с.
461885
  Волькенштейн В.. Драматургия / В. Волькенштейн. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1929. – 272с.
461886
   Драматургия. – Минск, 1934. – 185с.
461887
  Гоголь Н.В. Драматургия / Н.В. Гоголь. – М, 1951. – 208с.
461888
  Вишневский В.В. Драматургия / В.В. Вишневский. – Москва, 1953. – 403с.
461889
  Волькенштейн В. Драматургия / В. Волькенштейн. – Изд. испр. и доп. – Москва, 1960. – 339с.
461890
  Волькенштейн В.М. Драматургия / В.М. Волькенштейн. – Изд. 5-е, доп. – Москва, 1969. – 336с.
461891
   Драматургия "Знания". – М., 1964. – 575с.
461892
  Горбунова Е.Н. Драматургия А. Корнейчука / Е.Н. Горбунова. – М, 1952. – 371с.
461893
  Александрова И.В. Драматургия А.А. Шаховского / И.В. Александрова ; Симфероп. гос. ун-т им. М.В. Фрунзе, Каф. рус. и зарубеж. лит. – Симферополь : Таврия, 1993. – 108 с.
461894
  Айзенштадт В.К. Драматургия А.В. Луначарского : Автореф. дис. ... канд. искусст. наук / Айзенштадт В.К. ; Харьк. гос. библиотечн. ин-т. – Москва, 1962. – 23 с.
461895
  Мамонтов В.А. Драматургия А.Н. Арбузова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мамонтов В.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
461896
  Ревякин А.И. Драматургия А.Н. Островского / А.И. Ревякин. – М. : Знание, 1973. – 64 с.
461897
  Ревякин А.И. Драматургия А.П.Чехова / А.И. Ревякин. – Москва, 1959. – 48с.
461898
  Рубцов А.Б. Драматургия Александра Блока / А.Б. Рубцов. – Минск, 1968. – 136с.
461899
  Зборовец Ипполит Васильевич Драматургия Александра Вампилова (проблема характера, художественное своеобразие) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Зборовец Ипполит Васильевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.172-184
461900
  Сторчак К. Драматургия Александра Корнейчука : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сторчак К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1950. – 15 с.
461901
  Билинкис Я.С. Драматургия Александра Корнейчука / Я.С. Билинкис ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд.-ние. – Москва : Знание, 1957. – 31 с.
461902
  Фельдман Я.С. Драматургия Афанасия Салынского / Я.С. Фельдман. – Москва : Искусство, 1976. – 278 с.
461903
  Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра / Ю.И. Слонимский. – М : Искусство, 1977. – 343 с.
461904
  Рустембекова Р. Драматургия Беимбета Майлина : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Рустембекова Р. ; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 20 с.
461905
  Гражданская З.Т. Драматургия Бернарда Шоу : Автореф... докт. филол.наук: / Гражданская З. Т.; МГУ, Филол. фак. – М., 1962. – 39л.
461906
  Глумова-Глухарева Драматургия Бертольда Брехта / Э.И. Глумова-Глухарева. – Москва : Высшая школа, 1962. – 83 с. – (В помощь студенту-филологу)
461907
  Кроль Т.Г. Драматургия Бориса Лавренева. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кроль Т.Г.; Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1954. – 16л.
461908
  Галушко Р.И. Драматургия буржуазного телевидения : многосерийная телепродукция и проблемы "массовой культуры" / Р.И. Галушко. – Москва : Искусство, 1977. – 159 с.
461909
  Али-Заде Драматургия В. Гюго (1827-1833 гг) : Автореф... канд. филол.наук: / Али-Заде М. И.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 21с.
461910
  Корзов Ю.И. Драматургия В.И.Немировича-Данченко : Дис... канд.филол.наук: / Корзов Ю.И.; КГУ. Кафедра истории русской литературы. – Киев, 1966. – 271л. – Бібліогр.:л.261-270
461911
  Андреасян Нелли Григорьевна Драматургия В.Я.Брюсова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Андреасян Нелли Григорьевна;. – Тбилиси, 1978. – 24л.
461912
  Вишневская И.Л. Драматургия верна времени / И.Л. Вишневская. – Москва, 1983. – 160с.
461913
  Корзов Ю.И. Драматургия Вл. И. Немировича-Данченко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Корзов Ю.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 17 с.
461914
  Корзов Ю.И. Драматургия Вл.И.Немировича-Данченко / Ю.И. Корзов. – Киев : Киевский университет, 1971. – 171с.
461915
  Бородина О.К. Драматургия Всеволода Вишневского (пьеса о гражданской войне). : Дис... канд. филол.наук: / Бородина О.К.; Киевск. гос. унив. им.Т.Шевченко. Кафедра русской литер. – К., 1952. – 239л.
461916
  Зайцев Н.В. Драматургия Всеволода Иванова / Н.В. Зайцев. – Москва, 1962. – 230 с.
461917
   Драматургия ГДР. – М., 1975. – 589с.
461918
  Цыбина Е.А. Драматургия Го Мо-жо в период антияпонской войны : (1937-1945) / Цыбина Е.А. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 144 с. – Библиогр.: с. 141-143
461919
  Лукирская К.П. Драматургия Горького советского периода (пьесы "Егор Булычов и другие", "Достигаев и другие") : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукирская К.П.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Ленинград, 1953. – 18л.
461920
  Очман А.В. Драматургия Д.Б.Пристли 1930-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.644 / Очман А.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 25 с.
461921
  Бабичева Ю.В. Драматургия Д.Н. Андреева эпохи первой русской революции / Ю.В. Бабичева ; Вологод. гос. пед. ин-т. – Вологда : [б. и.], 1971. – 184 с.
461922
  Нуцубидзе Тамара Шалвовна Драматургия Джона Синга : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Нуцубидзе Тамара Шалвовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
461923
  Абрамишвили Э.М. Драматургия Зураба Антонова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абрамишвили Э.М. ; Академия наук Грузинской ССР. – Тбилиси, 1950. – 10 с.
461924
   Драматургия и время. – Москва, 1974. – 280с.
461925
  Ахумян Тигран Драматургия и драматические воззрения Д.Демирчяна : Автореф... канд. филол.наук: / Ахумян Тигран; Ереванский гос. уусский педагог. ин-т им. А.А.Жданова. – Ереван, 1951. – 16 с.
461926
  Латышева В.А. Драматургия и жизнь / В.А. Латышева. – Сыктывкар, 1985. – 80с.
461927
  Гладковская Л. Драматургия и современность // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 697-718
461928
   Драматургия и театр. – М., 1961. – 236с.
461929
  Арденс Н.Н. Драматургия и театр А.С. Пушкина / Н.Н. Арденс. – Москва : Советский писатель, 1939. – 283 с.
461930
  Якимович Т.К. Драматургия и театр современной Франции / Т.К. Якимович ; [отв. ред. Н.М. Матузова]. – Киев : Издательство Киевского университета, 1968. – 304 с. : ил.
461931
  Шайкевич Б.А. Драматургия Ибсена в России / Б.А. Шайкевич. – Киев : Киевский университет, 1968. – 179 с.
461932
  Нечиталюк М.Ф. Драматургия Ивана Франка и народное творчество : Автореф... канд филол.наук: / Нечиталюк М. Ф.; Льв. фил. АН УССР, Ин-т обществ. наук. – Львов, 1951. – 18 с.
461933
  Пархоменко М.Н. Драматургия Ивана Франко / М. Пархоменко. – Москва : Искусство, 1957. – 107 с.
461934
  Мамедов Балададаш Абдул оглы Драматургия Ильяса Эфендиева (1943-1973) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедов Балададаш Абдул оглы; Азерб. ССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1974. – 38л.
461935
  Розин А.Г. Драматургия К.А.Тренева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розин А. Г. ; МГУ. – Москва, 1951. – 13 с.
461936
  Мигунов А.А. Драматургия К.Симонова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мигунов А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
461937
  Лазарев Л.И. Драматургия К.Симонова. / Л.И. Лазарев. – М., 1952. – 134с.
461938
  Гольденберг М.Е. Драматургия кино / М.Е. Гольденберг. – М., 1978. – 96с.
461939
  Акимов Владимир Михайлович Драматургия Л.М.Леонова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акимов Владимир Михайлович ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. Кафедра советской литературы. – Ленинград, 1958. – 19 с.
461940
  Смирнова Е. Драматургия Л.Н.Толстого / Е. Смирнова. – Тула, 1954. – 36с.
461941
  Ломунов К.Н. Драматургия Л.Н.Толстого / К.Н. Ломунов. – М, 1956. – 467с.
461942
  Основин В.В. Драматургия Л.Н.Толстого: Уч. пособ.для пед. инст. по спец. 2101 "Русс. яз. и лит.". / В.В. Основин. – М., 1982. – 176с.
461943
  Финк Л.А. Драматургия Леонида Леонова / Л.А. Финк. – М : Советский писатель, 1962. – 352 с.
461944
  Жовинская Ш.К. Драматургия Леси Українки в борьбе с реакцией : Автореф... канд. филол.наук: / Жовинская Ш. К.; ОГУ. – Одесса, 1956. – 16л.
461945
  Гиголов Г.М. Драматургия М. Горького 1902-1906 гг. в современной критике и публицистике / Г.М. Гиголов. – Тбилиси, 1975. – 320 с.
461946
  Бялик Б.А. Драматургия М. Горького советской эпохи / Б.А. Бялик. – М, 1952. – 320с.
461947
  Михайловский Б.В. Драматургия М. Горького эпохи первой русской революции / Б.В. Михайловский. – Москва, 1951. – 200 с.
461948
  Михайловский Б.В. Драматургия М. Горького эпохи первой русской руволюции / Б.В. Михайловский. – М : Искусство, 1955. – 356 с.
461949
  Касторский С.В. Драматургия М. Горького. Наблюдения над идейно-художественной спецификой / С.В. Касторский. – Ленинград, 1963. – 172 с.
461950
  Ризаев С.А. Драматургия М.Горького на армянской сцене / С.А. Ризаев. – Ереван, 1956. – 195с.
461951
  Джафаров Г Д. Драматургия М.Ф.Ахундова. / Г Д. Джафаров. – Баку, 1950. – 186с.
461952
  Ковальчук Е.П. Драматургия Мари-Жозефа Шенье : Автореф. дис. ... канд.филол. наук: / Ковальчук Е.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Одесса, 1951. – 21с.
461953
  Ковальчук П Е. Драматургия Мари-Жозефа Шенье 1789-1794 гг. К истории театра первой французской буржуазной революции : Дис... канд.филолог.наук: / Ковальчук Е.П,; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1951. – 289л. – Бібліогр.:л.285-289
461954
  Богинская А.Д. Драматургия Мериме : Автореф... канд. филол.наук: / Богинская А. Д.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16с.
461955
  Гайнуллин М. Драматургия Мифтахова / М. Гайнуллин. – Уфа, 1959. – 132 с.
461956
  Кильмухаметов Т.А. Драматургия Мустая Карима / Т.А. Кильмухаметов. – Уфа, 1979. – 221с.
461957
  Терновский А.В. Драматургия Н. Ф. Погодина периода первой пятилетки ("Темп", "Поэма о топоре", "Мой друг") : Автореф... канд. филол.наук: / Терновский А. В.; МП СРСФСР, Моск.гос. пед. инзт. – М., 1956. – 12л.
461958
  Докусов А.М. Драматургия Н.В. Гоголя / А.М. Докусов. – Л., 1962. – 48 с.
461959
  Коцарь Э.Б. Драматургия Н.Погодина 30-х годов : Автореф... канд. филол.наук: / Коцарь Э.Б.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
461960
  Зайцев Н.В. Драматургия Н.Ф. Погодина 1930-х годов : Автореф... канд. филос.наук: / Зайцев Н.В.;. – Л, 1955. – 20л.
461961
  Бабаев А.А. Драматургия Назыма Хамета : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаев А.А.; Азерб.гос. ун-т им с.М.,Кирова. – Баку, 1967. – 18л.
461962
  Каграманов Н.В. Драматургия народов СССР на армянской сцене / Н.В. Каграманов. – Ереван, 1980. – 80 с.
461963
  Ждан В.Н. Драматургия научно-популярного фильма / В.Н. Ждан. – Москва, 1950. – 160с.
461964
  Каграманов Н.В. Драматургия Островского на армянской сцене / Н.В. Каграманов. – Ереван, 1973. – 180с.
461965
  Сердюков А.И. Драматургия П.Б.Шелли. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сердюков А.И.; МВО СССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1955. – 16л.
461966
  Голотина Г.А. Драматургия периода первой русской революции (1905-1907) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Голотина Г.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 15л.
461967
  Шитик Альбина Сергеевна Драматургия Пристли : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Шитик Альбина Сергеевна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 25л.
461968
  Городецкий Б.П. Драматургия Пушкина / Б.П. Городецкий. – Л., 1949. – 36с.
461969
  Городецкий Б.П. Драматургия Пушкина / Б.П. Городецкий. – Москва-Ленинград, 1953. – 360с.
461970
  Введенская Г. Драматургия Румынии концов 70-х - начала 80-х гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.М. Бурмистрова. – Москва, 1984. – № 2 (52). – С. 33-51
461971
  Ярустовский Б.М. Драматургия русской оперной классики / Б.М. Ярустовский. – М., 1953. – 404с.
461972
  Курбатова Е.Н. Драматургия С. Михалкова для детей. : Автореф... канд. филол.наук: / Курбатова Е. Н.; Лит. ин-т им. А. М. Горького, 1955. – 20л.
461973
  Гусейн Мехти Драматургия Самеда Вургуна / Мехти Гусейн;. – Москва, 1950. – 11 с.
461974
  Бурова К.С. Драматургия Самеда Вургуна : Автореф... канд. филол.наук: / Бурова К. С.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
461975
  Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии : [учеб. пособие для филол. фак. ун-тов] / В.Г. Бабенко. – Москва : Высшая школа, 1981. – 144 с.
461976
  Закшевер И.Б. Драматургия современной Сибири : Автореф... канд. филол.наук: / Закшевер И.Б.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 16л.
461977
  Расул Расуллы Драматургия Сулеймана Сани Ахундова : Автореф... кандидата филол.наук: / Расул Расуллы. – Баку, 1949. – 24 с.
461978
  Клейнер И.М. Драматургия Сухово-Кобылина / И.М. Клейнер. – Москва, 1961. – 414 с.
461979
  Шубравский В.Е. Драматургия Т.Г. Шевченко : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Шубравский В.Е. ; АН УССР, Ин-т лит. им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
461980
  Юнусов К.О. Драматургия Тауфика аль-Хакима / К.О. Юнусов ; ЛГУ, Восточній ф-т. – Москва : Наука, 1976. – 155 с.
461981
  Ахмадуллин А.Г. Драматургия Фатхи Бурнаша : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмадуллин А.Г. ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 23л.
461982
  Тамарли Г.И. Драматургия Федерико Гарсиа Лорки : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.644 / Тамарли Г.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 20 с.
461983
  Бабаханов А.А. Драматургия Хамза Хаким Заде в аспекте пъесы "Бай и батрак" : Автореф... канд.филол.наук: / Бабаханов А.А.;. – Ташкент, 1949. – 18л.
461984
  Потабенко С.М. Драматургия хинди в борьбе за свободу и независимость Индии / С.М. Потабенко. – М., 1962. – 91с.
461985
  Ермилов В.В. Драматургия Чехова / В.В. Ермилов. – Москва, 1948. – 271с.
461986
  Ермилов В.В. Драматургия Чехова / В.В. Ермилов. – Москва, 1954. – 340с.
461987
  Балухатый С.Д. Драматургия Чехова. К постановке пьесы "Вишневый сад" в Харьковском театре русской драмы / С.Д. Балухатый, Н.В. Петров. – Харьков, 1935. – 208с.
461988
   Драматургия Чехославакии. – М., 1976. – 759с.
461989
  Тамразян Г.С. Драматургия Ширванзаде : Автореф... канд. филологич.наук: / Тамразян Г.С.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 24л.
461990
  Тамразян Г.С. Драматургия Ширванзаде. / Г.С. Тамразян. – Ереван, 1956. – 139 с.
461991
  Мгеладзе Натела Акакиевна Драматургия Эдмона Ростана : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Мгеладзе Натела Акакиевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 30л.
461992
  Фрейлих С.И. Драматургия экрана / С.И. Фрейлих. – Москва, 1961. – 159 с.
461993
  Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии / В.Н. Ярхо. – М., 1978. – 301с.
461994
   Драматургия Югославии. – М., 1982. – 646с.
461995
  Левинская С Драматургия Юлиуша Словацкого (От "Балладины" к "Фантазию") : Дис... канд. филол.наук: / Левинская С И.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. славянск. филол. – Киев, 1952. – 236л. – Бібліогр.:л.215-136
461996
  Фонвизин Д.Н. Драматургия, поэзия, проза / Д.Н. Фонвизин. – М, 1989. – 430с.
461997
  Чехов А.П. Драматургия. Письма / А.П. Чехов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1983. – 512 с. : 1 л. портр.
461998
  Пушкин А.С. Драматургия. Проза / А.С. Пушкин ; [вступ. ст. и прим. Д. Благого]. – Москва : Правда, 1981. – 624 с. : іл.
461999
  Пушкин А.С. Драматургия. Проза / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 623с.
462000
  Бугров Б.С. Драматургия: портреты современников. / Б.С. Бугров. – Москва, 1982. – 64с.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,