Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
461001
  Пагутяк Г. "Еліта - це ті, кого неможливо купити" / розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 22


  Письменниця Галина Пагутяк - про "українізацію на карантині" та інші проблеми "постсовка".
461002
  Степанков В. "Еліта тільки в процесі становлення..." / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 169). – С. 10-11


  Історик Валерій Степанков - про тривожні подібності між сучасним періодом і часами революцій XVII та початку XX століття.
461003
  Тучіна О.М. "Елітарний" (номенклатурний) правовий нігілізм // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 42-45. – ISSN 2312-1831
461004
  Ушкалов Л. "Еліти - неодмінна ознака життєздатного суспільства" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 27). – С. 6-7


  Про походження, спадок і актульність української аристократії.
461005
  Ємсенко Р. "Елла" : фентезі-оповідання // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 73-77
461006
   "Елочка" в совхозе "Привольный".. – Саратов, 1961. – 8с.
461007
  Хороб М.Б. "Емальована миска" В. Домонтовича як художнє вираження закритого простору української інтелігенції кінця 20-х років XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 242-247. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
461008
  Моця О.П. "Ембріонний" етап формування давньоруських міст // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 7-11. – ISSN 2227-4952
461009
  Мамин-Сибиряк "Емеля-охотник" и другие рассказы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1954. – 128с.
461010
  Буденек Е.Ф. "Емельян Пугачев" В. Я. Шишкова : Автореф... канд. филол.наук: / Буденек Е. Ф.; Моск. гос. пед. инзт. – Кишинев, 1950. – 12 с.
461011
  Жовтис А.Л. "Емельян Пугачев" В. Я. Шишкова (Отбор и творческое испльзование ист. матер.) : Автореф... канд .филол.наук: / Жовтис А. Л.; МВО СССР, Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 21л.
461012
  Ткачук О. "Емі Фостер" Джозефа Конрада: проблема адаптації в іншомовному суспільстві // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 147-150. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
461013
  Компанович М.С. "Емоційні переживання підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями та їх корекція" : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Компанович Маріанна Станіславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
461014
  Нарівська В. "Енеїда" Анатолія Базилевича: живописна міфологізація поеми Івана Котляревського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 92-104. – ISSN 0236-1477
461015
  Нарівська В. "Енеїда" Анатолія Базилевича: малюнгкова міфологізація поеми Івана Котляревского // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 351-363. – ISBN 978-966-921-243-6
461016
  Маслов С.И. "Енеїда" И.П. Котляревского и украинская литература XVIII ст. // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 4-5
461017
  Градовський А. "Енеїда" І. Котляревського в оцінці Сергія Єфремова / А. Градовський, М. Градовський // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 52-53. – ISBN 966-693-015-3
461018
  Кароль М. "Енеїда" І. Котляревського та опера М. Лисенка: особливості втілення бурлескної культури // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 1 (23). – С. 28-40. – ISSN 2224-0926
461019
  Журба С. "Енеїда" І. Котляревського: фантекст і джерело / С. Журба, А. Ковжижина // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 110-113. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
461020
  Горбонос О. "Енеїда" І.Котляревського та збірка "Гостинець землякам:казки сліпого бандуриста, чи співи об різних речах" П. Білецького-Носенка: до проблеми системогенези жанру української літературної казки перших десятиріч ХІХ століття // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 41-44
461021
  Вільна Я.В. "Енеїда" Івана Котляревського в інтерпретаціях літературознавців діаспори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С.133-135. – Бібліогр.: С. 135
461022
  Гаврилюк Х. "Енеїда" Івана Котляревського у польськомовному прочитанні Єжи Єнджеєвича та Петра Куприся // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 288-295. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Стаття присвячена зіставному аналізу перекладів І-ої частини поеми "Енеїди" І. Котляревського у виконанні Єжт Єджеєвича та П. Куприся
461023
  Сарапин В. "Енеїда" Івана Котляревського: компаративний дискурс // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 238-245.
461024
  Житецький П.Г. "Енеїда" Котляревського в звязку з оглядом української літератури XVIII століття / П. Житецький. – Київ : [Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз] ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський", 1919. – 120 с. – (Всеукpаїнське Коопеpативне Видавнння Союз ; [№] 15)


  Hа звоpоті тит. аpк.: Пpисвячується м. Полтаві, батьківщині Івана Петpовича Котляpевського. - В кн. також уpив. з твоpів Феофана Пpокоповича, Геоpгія Кониського, Г.С. Сковоpоди, Ваpлаама Лащевського, М.Д. Ханенка, І.Г. Hекpашевича, І.П. Котляpевського, ...
461025
  Плющ П.П. "Енеїда" Котляревського і її спільні та відмінні риси в зіставленні з російським її прототипом - "Вергилиевой "Энеидой", вывороченной наизнанку" Осопова-Котельницкого // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 14-15
461026
  Зеров М. "Енеїда", ії літературний жанр // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 12-13. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
461027
  Новосад Н. "Енеїда": діалог через тисячоліття : Компаративний аналіз творів Гомера, Вергілія та І. Котляревського // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (350). – С. 28-30
461028
   [Еммануїл Ройдес. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – 398 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 20])
461029
   Елеонора Захарівна Коваль (до 90-річчя від дня народження) / Н.А. Бісько, Л.І. Бурдюкова, В.П. Гайова, В.П. Гелюта, Т.Л. Горова, Л.Ф. Горовий, І.М. Курченко, О.С. Харкевич // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного ; редкол.: С.Л. Мосякін, Г.В. Бойко, В.П. Гайова [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 77, № 4. – С. 344-346. – ISSN 0372-4123
461030
  Кафанова В.В. Елец бассейна реки Оби : Автореф... канд. биол.наук: / Кафанова В.В.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1955. – 18л.
461031
  Горбунов Г.И. Елецкие мореходы / Г.И. Горбунов. – М, 1958. – 54с.
461032
  Коломиец А.И. Елецкое кружево / А.И. Коломиец. – М., 1962. – 11с.
461033
  По Едгар Алан Елєонора : [новели] / Переклав Петро Карманський ; [Передм. Б. Данчицького]. – Львів : Накл. В.Боберського ; З друк. Ставропіг. Ін-та під зарядом М. Рефця, 1912. – 104 с. – (Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський ; Вип. 6)


  Зміст: Елєонора; Тінь; Морелля; Тиша / Пер. П. Карманський. Заглада дому Юшер / Пер. М. Коберський. Маска червоної смерти / Пер. Д.Г., М. Коберський. Чорний кіт / Пер. Ф. Белей
461034
  Корти Елизавета I Австрийская : По материалам письменного наследия императрицы,дневников ее дочери и прочих неопубликованных дневник / Эгон Цезарь Конте Корти. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 608с. – (Сер."След в истории"). – ISBN 5222001962
461035
  Дубинская Я. Елизавета II: корона Британской империи // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12 (139). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268


  "Если бы парламент однажды проголосовал за казнь королевы, то этот закон должен был бы быть ею подписан и никакой возможности отказаться от подписания у нее бы не было», – иронизировал один известный британский историк. И так решительно во всем. ...
461036
  Брукнер Ф. Елизавета Английская и другие пьесы / Ф. Брукнер. – М, 1973. – 584с.
461037
   Елизавета Андреевна Костикова : заслуженный работник культуры РСФСР, художник-реставратор : юбилейный сборник. – Москва : Сов. художник, 1988. – 36 с.
461038
  Воронова М. Елизавета Валуа: зерна истины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268


  "Ее жизнь, если описывать только факты, была бы ординарной историей о замужестве, детях, болезнях и ревности. Правда, родственники были из тех, что вершат судьбы мира, и брак был государственным актом, и фон - не семейно-бытовой, а исторический. Но не ...
461039
   Елизавета Васильевнаа Парина - профессор Харьковского университета : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1987. – 20с.
461040
  Кауфман Л.С. Елизавета Ивановна Чавдар - Народная артистка СССР. / Л.С. Кауфман. – К., 1960. – 24с.
461041
  Хейг Кристофер Елизавета І Английская / Хейг Кристофер; Пер. с англ. Н.Г. Милых. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – (След в истории). – ISBN 5-222-00098-2
461042
   Елизавета Ключевская. Новая и старая Москва : выставка акварели. – Москва : Советский художник, 1978. – [24] с.
461043
  Баруздин С.А. Елизавета Павловна : повесть / С.А. Баруздин. – Москва : Правда, 1982. – 47 с. – (Библиотека "Огонек" ; 34). – ISSN 0132-2095; № 34
461044
  Ермоленко О. Елизавета Прекрасная // Счастливая / Издательский дом "Фактор". – Харьков, 2010. – № 7 июль. – С. 40-45
461045
   Елизавета Сергеевна Кругликова : каталог выставки к 100-летию со дня рождения. – Ленинград : Ленгорисполком, 1966. – 62 с.
461046
   Елизавета Сергеевна Кругликова : жизнь и творчество. Сборник. – Ленинград : Художник РСФСР, 1969. – 131 с.
461047
  Мостков Ю.М. Елизавета Стюарт / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1982. – 79с.
461048
  Аксенов И.А. Елизаветинцы / И.А. Аксенов. – Москва : Книгоизд. Центрфигура
Вып. 1 : Джон Форд "Как жаль ее развратницей еазвать" .- Джон Вебстер "Белый Дьявол" .- Карель Тернер "Трагедия атеиста" .- Envoi "Новелла РоссЭ". – 1916. – 298 с.
461049
  Аксенов И.А. Елизаветинцы / И.А. Аксенов. – Москва : Гослитиздат, 1938. – 720 с.
461050
   Елизавита Дмитриевна Ключевская. Выставка акварели "Москва Достоевского". Москва. 1981. – М., 1981. – 12с.
461051
  Шухов И.П. Елизар Дыбин / И.П. Шухов. – М, 1935
461052
  Тихолов Петко Елин Пелин / Тихолов Петко. – София : Наука и изкуство, 1959. – 119с.
461053
   Елин Пелин. – Москва, 1977. – 126с.
461054
   Елин Пелин.. – София, 1972. – 206с.
461055
   Елин Пелин.. – София, 1978. – 286с.
461056
  Ганзбург Г.И. Елисавета Кульман : Материалы к библиографии / Г.И. Ганзбург. – Харьков, 1997. – 8с.
461057
  Гинзбкрг Г Елисавета Кульман (1808-1825) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 7 (80)
461058
  Джакометти Паоло Елисавета, английская королева = Elisabetta, regina d"Inghilterra : историческая драма в 5 д. / Соч. Паоло Джиакометти // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 56 с. стп.
461059
  Майков В.И. Елисей, или Раздраженный Вакх : Поема // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 69 с.
461060
  Майков В.И. Елисей, или Раздраженный Вакх : Поема. – Изд. 2-е. – Москва : Тип. Комп. типографич, 1788. – 70 с. – Авт. на тит. л. не указ.


  Код-Гр, фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, шкіра, корінець з тисненням, вид. марка.
461061
  Сесброн Ж. Елисейские поля. / Ж. Сесброн. – М, 1987. – 220с.
461062
  Набруско І. Еліас Норберт // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 136-137. – ISBN 978-966-418-286-4
461063
  Гришко Ю.В. Еліза Ожешко - польська письменниця в Інтернет-просторі / Ю.В. Гришко, Г.В. Батенко // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 20-22. – ISBN 978-617-7090-41-9
461064
  Верба А. Еліза Ожешко і Україна // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 226-228
461065
  Сорока В. Елізіум : новели, вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
461066
  Панченко В. Елізіум чи казарма? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 35 (200). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Іван Франко та його візії 20 століття.
461067
  Асіїв Л. Елізія фонем у прикметниках української мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 10-14. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
461068
  Куделя С. Еліксир ефективної демократії // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 15-16


  Праці Френсіса Фукуями - американського філософа, політичного економіста і публіциста японського походження, професора Стенфордського університету.
461069
   Еліксир життя : фантастичні оповідання. – Киев : Веселка, 1972. – 285с.
461070
  Літневський Г.Є. Еліксир істини / Г.Є. Літневський. – Київ : Молодь, 1991. – 136 с.
461071
  Ніколаєва Т.Д. Елімінація лакун у міжмовній комунікації // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 193-195
461072
  Михед Т. Еліот і його Гамлет // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 65-77. – ISBN 978-966-359-360-9
461073
  Стефанів Ю. Еліотівська теорія музики поезії як засада вдосконалення поетики форми // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 280-284
461074
  Різник С. Еліпсація комунікативних одиниць як вияв закону мовної економії в синтаксисі / Сергій Різник // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 247-252. – ISSN 0320-3077
461075
  Орличенко О.В. Еліпсис в мовних афоризмах (на матеріалі української/російської та іспанської/португальської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 330 ; 10 поз.
461076
  Орличенко О.В. Еліпсис в мовних афоризмах (на матеріалі української/російської та іспанської/португальської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 326-330. – ISBN 966-7890-03-1
461077
  Гончарук В.С. Еліпсоїд мінімального об"єму на площині та в тривимірному просторі / В.С. Гончарук, О.Е. Орєшко, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 183-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто проблему побудови еліпсоїда мінімального об"єму для заданої сукупності точок в довільному скінчено вимірному евклідовому просторі. Для площини та звичайного тривимірного простору показано зведення цієї проблеми до розв"язку нелінійної ...
461078
  Безуглий М.О. Еліпсоїдальні рефлектори для фотометрії біологічних середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Безуглий Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 48 с. – Бібліогр.: 69 назв
461079
  Негруб М.М. Еліпсометрична діагностика пласких поверхонь після дії на них фемтосекундного лазерного опромінення / М.М. Негруб, Л.В. Поперенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 73
461080
  Гануля Т.О. Еліпсометрична діагностика поверхні оксиду індію на кремнієвій підкладці / Т.О. Гануля, Л.В. Поперенко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 65-66
461081
   Еліпсометричний контроль плівки оксиду хрому на поверхні дзеркала із нержавіючої сталі / Л.В. Поперенко, М.Ф. Майтц, М.В. Вінніченко, Д.В. Носач, М.В. Озеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-33. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив тромбоцитів плазми людської крові на поверхню дзеркала нержавіючої сталі з плівкою СrО[нижній індекс х], нанесеною методом магнетронного розпилення у вакуумі. На характерних областях поверхні виміряні еліпсометричні параметри: зсув ...
461082
   Еліпсометричні властивості тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих поляритонів / В.В. Лендел, О.В. Ломакіна, Л.Ю. Мельниченко, І.А. Шайкевич // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 2. – С. 205-215. – ISSN 1024-1809


  Експериментально поміряно за допомогою метода Бітті і теоретично обчислено згідно з тришаровою моделлю тонкої плівки залежності еліпсометричних параметрів від кута падіння світла на плівку для трьох тонких плівок молібдену при збудженні поверхневих ...
461083
   Еліпсометричні дослідження діелектричних шарів, напилених на кварцове скло / М.А. Бятец, В.І. Кущ, В.А. Одарич, В.Й. Панасюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Виміряні еліпсометричні кути [Дельта] та [псі] світла, відбитого під фіксованим кутом падіння від шарів Al[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3], SiO[нижній індекс 2], HfO[нижній індекс 2], нанесених на кварцове скло. Розроблена методика визначення ...
461084
  Ломакіна О.В. Еліпсометричні дослідження із збудженням поверхневих поляритонів перехідного шару на межі поділу тонка плівка Мо - діелектрична підкладка / О.В. Ломакіна, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 385-389. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З допомогою формул Ейрі розраховані залежності еліпсометричних параметрів від кута падіння світла для системи тонка плівка Мо - діелектрична підкладка з кварцу і сапфіру з перехідним шаром окису молібдену МоО3 на межі поділу металічна плівка - ...
461085
  Вовчак В.В. Еліпсометричні дослідження поверхонь багатокомпонентних аморфних сплавів на основі заліза та нікеля / В.В. Вовчак, Л.В. Поперенко, О.В. Пригун // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 202-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Методами спектроеліпсометрії та Фур"є-спектроскопії вивчені структурні та електронні особливості аморфних сплавів Fe[нижній індекс 60]Ni[нижній індекс 20]B[нижній індекс 20] та Ni[нижній індекс 78]Si[нижній індекс 8]B[нижній індекс 14], виготовлених у ...
461086
  Мятка І.Л. Еліпсометричні параметри тонких плівок молібдену із збудженням поверхневих поляритонів / І.Л. Мятка, І.А. Шайкевич // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 72
461087
  Макаренко О.В. Еліпсометрія та моделювання тонких окислених плівок Mo й Ti / О.В. Макаренко, А.Л. Ямпольський, О.І. Завалістий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 123-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
461088
  Шкуліпа О. Еліптична модель кластерізації медичних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-52. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Представлено алгоритм та реалізацію кластеризації медичних даних за допомогою побудови еліпсів мінімальної площі. Наведено результати кластеризації для визначення етіологічного чинника токсемії у хворого. Medical data clustering algorithm and ...
461089
  Литовченко В.М. Еліптичні конструкції мовного етикету // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С. 126-131
461090
  Іваненко Н.Л. Еліптичні криві / Н.Л. Іваненко, В.С. Мазорчук // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 2-13. – ISSN 1029-4171
461091
  Мурач Олександр Олександрович Еліптичні оператори в повних шкалах функціональних простроїв : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Мурач Олександр Олександрович; НАН України. Ін-т математики. – Київ, 1995. – 9л.
461092
  Романова Н.В. Еліптичні речення як засіб вираження емоцій (на матеріалі оповідання Б. Рейман "Die Geschwister") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 105-116. – ISSN 2312-0665
461093
  Тищенко О. Еліптичні субстантиви в новогрецькій мові // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 33-36. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
461094
  Мілн-Томсон Еліптичні функції Якобі / Мілн-Томсон. – Х, 1933. – 86 с.
461095
  Гетьман О.Г. Еліс Манро - майстер сучасного оповідання. Премія 2013 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 39-40
461096
  Ручка А.О. Еліта / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 124-127. – ISBN 966-642-073-2
461097
   Еліта держави - видатні випускники Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" / МОНУ ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т" ; [упоряд. : Л.Л. Товажнянський, Ю.Д. Сакара, Г.В. Бистріченко та ін. ; ред. С.П. Землянська]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 188 с. : фотоіл. – Присвячується 125-річчю з дня заснування Нац. техн. університету "Харківський політехнічний ін-т"
461098
  Сюндюков І. Еліта і війна - 4: Франклін Рузвельт і його наступник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 21


  За що західний світ і Україна мають бути вдячними Гаррі Трумену.
461099
  Сюндюков І. Еліта і війна - 4: Франклін Рузвельт і його наступник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 квітня (№ 61). – С. 9


  За що західний світ і Україна мають бути вдячними Гаррі Трумену.
461100
  Івшина Л. Еліта і війна / Л. Івшина, І. Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 грудня (№ 223/224). – С. 4-5


  1938 - 1940: від Мюнхенської угоди до "Битви за Британію".
461101
  Мостяєв О. Еліта і маса в філософсько-історичній концепції М.Грушевського та нелінійне мислення // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 261-271. – ISBN 966-7060-35-7
461102
  Єнін М.Н. Еліта і маси в суспільстві другого модерну // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 50-55. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
461103
  Івшина Л. Еліта та війна - 2: Маршал Петен і генерал де Голль / Л. Івшина, І. Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 14-15 грудня (№ 228/229). – С. 5
461104
  Мазепа В. Еліта та народні маси у соціальній філософії Івана Франка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С.97-122
461105
  Шедяков В.Є. Еліта та проведення нової модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 78-89
461106
  Богачев Р.М. Еліта та процеси самоорганізації суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 17-23. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
461107
  Колісник О. Еліта та псевдоеліта: пасіонарії в українській історії та сьогоденні // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 5/6 (223/224). – С. 9-16
461108
   Еліта туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 87 : фото
461109
  Сохацька Є. Еліта українського духу // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 969-987. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
461110
  Горєлов Д.М. Еліта української діаспори США в діалозі з Україною // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 377-384. – ISBN 966-7769-54-2
461111
  Гарбар Р. Еліта чи контреліта? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 124). – С. 8-9


  Михайло Грушевський: "Біда України в тому, що нею правлять люди, яким вона не потрібна".
461112
  Грибовська М.В. Еліта як суб’єкт державотворення в доктрині В’ячеслава Липинського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 131-134. – ISSN 2076-1554
461113
  Григорчак І. Еліта як суспільний феномен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-48
461114
  Курасова С.А. Еліта як феномен формування сучасного українського націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 160-163. – ISBN 978-966-668-405-2
461115
  Бабаєв В. Еліта, лідерство та меритократія: запрошення до дискурсу / В. Бабаєв, В. Корженко // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 31-45. – ISSN 2616-3241
461116
  Масенко Л. Еліта, псевдоеліта і народ в сучасній Україні. Коли діждемося Вашингтона? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
461117
   Еліта: витоки, сутність, перспектива / [В.Г. Кремень та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини ; Т-во "Знання" України ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2011. – 528 с. – ISBN 978-966-618-264-0


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
461118
  Пінчук Є.А. Елітаризація як тенденція розвитку сучасного університету: особливості та суперечності // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 191-197
461119
  Блавацький С. Елітаризм і егалітаризм як дискурсивні парадигми загальнонаціональної якісної та популярної преси Великобританії (кінець ХIХ - початок ХХ століття) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 2 (7). – С. 83-95. – ISBN 978-966-585-068-7


  У статті розглянуто основні дискурсивні пародигми британської преси наприкінці XIX - на початку XX століття. Проаналізовані основні погляди зарубіжних дослідників на розвій преси у ту єпоху. Стаття вводить у науковий обіг нові терміни - елітарний та ...
461120
  Рихлік В.А. Елітаризм: риси й цінності політичної еліти за М. Вебером // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-63. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
461121
  Гондюл В. Елітарна кафедра - не для "еліти" : кафедра міжнародної інформації в Інституті міжнародних відносин при Київському університеті // Голос України, 1993. – 30 червня
461122
  Павка Л.В. Елітарна концепція В. Липинського // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 221-229. – ISBN 966-7196-06-2
461123
  Медвідь Ф.М. Елітарна концепція Юрія Липи в умовах формування міжкультурної взаємодії / Ф.М. Медвідь, В.В. Баран // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 46-53
461124
  Жукова Н.А. Елітарна література в іменах : монографія / Наталія Жукова ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – 303, [1] с. : іл. – Імен. довідн.: с. 244-283. – Бібліогр.: с. 284-303. – ISBN 978-966-2241-42-6


  У монографії відтворюється логіка формування елітарної літератури. Спираючись на принцип міжнаукового підходу, а також біографічний метод, матеріал монографії персоніфікується та подається на тлі практики низки європейських письменників (Т. Ґотьє, Ж. ...
461125
  Романченко А.П. Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Романченко Алла Петрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
461126
  Романченко А.П. Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти : монографія / А.П. Романченко ; [наук. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2019. – 541, [1] с. – Бібліогр.: с. 469-541. – ISBN 978-617-689-334-9
461127
  Чирка Л.Г. Елітарна особистість у філософії Григорія Cковороди і Дмитра Донцова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 32-35. – ISSN 2077-1800
461128
  Констанкевич І.М. Елітарне письмо Оксани Забужко / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 277-303. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
461129
  Подхолюзіна В. Елітарний правовий нігілізм в державах перехідного типу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-39. – ISBN 978-617-7069-15-6
461130
  Ганьба Б. Елітарний правовий нігілізм: окреслення визначення, суспільна небезпечність і класифікація // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 106-109
461131
  Черняков Б.І. Елітарний російськомовний альманах кінця 1830-х - початку 1840-х років. : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 28с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 3 : Розвиток форм ілюстрування книжкової періодики першої половини 19 ст. Тексти лекцій)
461132
  Мачинська Н. Елітарний університет - інноваційна модель приватного вищого навчального закладу // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 268-280. – ISBN 978-617-10-0283-8


  Визначено ознаки елітарного університету як інноваційної моделі приватного вищого закладу - зарубіжний досвід. "...На думку Ладижець Н.С., елітарні вищі навчальні заклади характеризуються такими ознаками: висока якість освіти, академізм, наукові ...
461133
  Рибачук С. Елітарні гості Косачів у Колодяжному кін. XIX ст. // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 268-271
461134
  Яцишина О.Я. Елітарність дипломатичної освіти в час світових глобальних трансформацій. Реальність і міфи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 105-112


  Розглядається проблема реформування освіти (зокрема дипломатичної) з позиції відтворення і збереження її елітарності в час глобальних змін і перестановки пріоритетів у сучасному суспільстві.
461135
  Жукова Н.А. Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики : автореф. дис. ... д-ра культурологіі : 26.00.01 / Жукова Н.А. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 33 назви
461136
   Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей]. – Київ : ЕксОб. – ISBN 966-7769-54-2
Т. 1. – 2006. – 492, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
461137
   Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. – Київ : ЕксОб. – ISBN 966-7769-54-2
Т. 2. – 2006. – 584с.
461138
  Курбатов С. Елітна освіта в Україні в дзеркалі університетських рейтингів: guo vadis ? // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 55-63. – ISSN 2078-1016
461139
  Баловсяк Н. Елітний офлайн. Як звичайні людські взаємодії стають розкішшю в епоху діджиталізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 28 (660), 10-16.07.2020. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Складнощі дистанційної освіти.
461140
  Галенко О.І. Елітні вершники Ассирії та початки работоргівлі у Східній Європі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 34-52. – ISSN 1608-0599
461141
  Коротков Д. Елітогенез В. Липинський // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 49-52
461142
  Тацій В.Я. Еліту правників готують у Харкові // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 457-462. – ISBN 978-966-458-725-6
461143
  Гаврилів Т. Еліяс Канеті: портрет митця у сто років // Критика. – Київ, 2005. – Грудень, (число 12). – С. 25-27


  Е?іас Канетті — німецькомовний письменник і філософ єврейського походження.
461144
  Тан В.Г. Елка в Америке. – Ростов : Тип. Т-ва "Донская Речь", 1904. – 24 с.
461145
  Иртеньев И.М. Елка в Кремле / И.М. Иртеньев. – Москва : "Огонек", 1991. – 31с.
461146
  Кривицкий А.Ю. Елка для взрослого / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1983. – 623с.
461147
  Кривицкий А.Ю. Елка для взрослого / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1986. – 314с.
461148
  Екимов Б.П. Елка для матери : рассказы / Борис Екимов. – Москва : Сов. Россия, 1984. – 302 с.
461149
  Левин Б.М. Елки-палки. (О хулиганстве) / Б.М. Левин. – М-Л., 1927. – 32с.
461150
  Багно Е. Елки вылетают в полдень : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 44-57. – ISSN 0131-8136


  "Специальный приз - публикация в журнале “Радуга” в рубрике “Испанский адрес” вручается автору рассказа “Елки вылетают в полдень” Екатерине Багно, Испания! Ekaterina Bagno".
461151
  Казакова Р.Ф. Елки зеленые / Р.Ф. Казакова. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 174 с.
461152
  Резаков Вячеслав Елки зеленые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 12-15 : фото
461153
  Червоножка В. Елки и оливье // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 1 (489). – С. 46-48


  Самый советский из нынешних праздников - Новый год - во времена существования СССР был менее всего подвержен влиянию коммунистической идеологии и даже имел религиозный оттенок.
461154
  Василюк О.Д. Елла Григорівна Циганкова – історик науки (до ювілею) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 152-154. – ISSN 1608-0599
461155
  Чубарь Таллина Еллаба. Добро пожаловать в легенду / Чубарь Таллина, Видлога Наталья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 46-49 : фото
461156
   Еллий Анатольевич Богданов.. – Москва, 1956. – 43с.
461157
  Гаєвська Л. Еллін у міфі та поза ним / Л. Гаєвська, О. Михайлова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-53. – ISSN 0205-471Х
461158
  Ковальов С.І. Еллінізм / С.І. Ковальов. – Київ; Харків, 1938. – 287с.
461159
  Павленко С.Ф. Еллінізм / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 128-129. – ISBN 966-642-073-2
461160
  Лучканин С. Елліністична поезія як віддзеркалення сучасного історико-літературного процесу: historia est optima magistra vitae "Історія - найкраща вчителька життя" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 385-393. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті простежено типологічні подібності між елліністичною та сучасною культурою, способом світосприйняття: розширення ойкумени, складніше ставлення до дійсності, посилення контрасту між надмірним багатствомі злиденністю, втрата колективізму і ...
461161
  Мегела І.П. Елліністична поезія. Антологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Іван Мегела; МОНУ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 380с. – ISBN 966-8387-76-0
461162
  Тищенко К. Елліністичний Єгипет у Галичині // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 188-209. – (Серія філологічна ; вип. 65). – ISSN 2078-5534
461163
  Шевченко Т.М. Елліністичні глиняні півфігури з Ольвії // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 43-50. – ISSN 2227-4952
461164
  Алєксандрова О.В. Елліністично-римська філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 109-111. – ISBN 966-316-069-1
461165
   Елліністка за покликанням // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 7


  Виповнилося б 85 років видатному філологу, доц. університету Тетяні Миколаївні Чернишовій. Майже 30 років працювала на кафедрі загального мовознавства й класичної філології. Разом із А.О. Білецьким започаткували вивчення новогрецької мови в ...
461166
  Русяєва М.В. Елліно-скіфське мистецтво IV ст. н.е. (арехологічні пам"ятки торевтики з зображенням скіфів) : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.05 / Русяєва М.В.; Мін. культури і мистецтв України. Укр. Акад. мистецтв. – К., 1998. – 18л.
461167
  Базіс В.Д. Еллінофільство та римська молодь наприкінці Республіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-24. – (Історія ; вип. 39)


  На основі аналізу античних джерел робиться спроба реконструкції взаємин еллінської та римської цивілізації.
461168
  Усенко П. Еллінські обриси декабристів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 6-19 травня (№ 17/18). – С. 11
461169
  Усенко П. Еллінські обриси декабристів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 20-31 травня (№ 19/20). – С. 11
461170
  Крупеньова Т. Еллінсько-римська поетонімічна опозиція у поемі "Оргія" Лесі Українки // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 109-117. – ISSN 2312-6809
461171
  Онегов А.С. Еловые дрова и мороженые маслята / А.С. Онегов. – М, 1985. – 206с.
461172
  Виликайнен М.И. Еловые леса Карело-Финской ССР и характеристика их флористического состава. : Автореф... канд. биол.наук: / Виликайнен М.И.; Викайнен М.И.; Карел.-Фин. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 23 с.
461173
  Ролдугин И.и. Еловые леса Северного Тянь-Шаня / И.и. Ролдугин. – Алма Ата, 1989. – 302с.
461174
  Быков Б.А. Еловые леса Тянь-Шаня / Б.А. Быков. – Алма-Ата, 1985. – 132-141с.
461175
  Быков Б.А. Еловые леса Тянь-Шаня, их история, особенности и типология / Б.А. Быков. – Алма-Ата : Изд-во АН КАЗССР, 1950. – 128с.
461176
   Еловые леса Тянь-Шаня. Некоторые биогеографические и лесоводственные особенности.. – Фрунзе, 1976. – 181с.
461177
   Еловые леса Шантарских островов.. – Владивосток, 1984. – 136с.
461178
  Федчишина С.Г. Елокторальна культура як складова демократизації політичного процесу // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 52-54
461179
   Елпидифор Анемподистович Кириллов. – Одесса, 1975. – 25с.
461180
  Сенчин Роман Елтышевы : роман / Окончание. Нач. "ДН", 2009, № 3 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 132-175. – ISSN 0012-6756
461181
  Фаликов И.З. Ель / И.З. Фаликов. – М, 1982. – 112с.
461182
  Миронова Наталія Ель Гуна. Суцільний парадіз // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 46-49 : фото
461183
  Иванов Сергей Ель моя, ель : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 256-258 : Фото. – Бібліогр.2 назви. – ISSN 1029-5828
461184
  Туранли Ф.Г. Ельдаров Сулейман Алексер Оглу // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 172. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
461185
  Орлова Т.В. Ельдорадо / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 129. – ISBN 966-642-073-2
461186
  Пуніна О. Ельза як текст: реалізація формули "Бог - моя клятва" в літературно-художньому та біографічно-побутовому реєстрах


  Стаття роггортає формулу "Бог як клятва" (таке значення має ім"я Ельза) горизонтальному й вертикальному вимірах. Лінії тексту "Ельза" в культурному просторі перетворюються на систему в постійному становленні - ризому, точки якої пов"язані з іншими, але ...
461187
  Капіруліна С.Л. Ельзас: між Німеччиною та Францією // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 33-38 : фото
461188
  Сарнацкий В.В. Ельники : формирование, повышение продуктивности и устойчивости в условиях Беларуси / В.В. Сарнацкий. – Минск : Тэхналогія, 2009. – 334 с. – ISBN 978-985-458-187-3
461189
  Щербатенко В.И. Ельники Алтая : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.562 / Щербатенко В.И.; Уральск.лесотехн.ин-т. – Свердловск, 1971. – 27л.
461190
  Цурик Е.И. Ельники Карпат / Е.И. Цурик. – Львов, 1981. – 183с.
461191
  Яруткин Иван Андреевич Ельники Правобережья Средней Волги. (Их генезис, типы еловых и смешанных с елью лесов и возобновление ели) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Яруткин Иван Андреевич; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1977. – 28л.
461192
  Воропанов П.В. Ельники Севера / П.В. Воропанов. – Москва-Ленинград, 1950. – 180с.
461193
  Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / М.А. Голубец; Мякушко В.К. – Киев : Наукова думка, 1978. – 264 с.
461194
  Боков В.Ф. Ельничек-березничек / В.Ф. Боков. – Москва, 1981. – 319с.
461195
  Орлов В.С. Ельня / В.С. Орлов, А.В. Чернобаев. – Смоленск, 1955. – 136 с.
461196
  Ярочкин Б.П. Ельня / Б.П. Ярочкин. – Волгоград, 1990. – 318с.
461197
  Мельничук Я. Ельпідефор Панчук - поціновувач Ольги Кобилянської
461198
   Ельтеков Олександр Павлович (1846-1894) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 145. – ISBN 978-966-439-754-1
461199
   Ельтеков Олександр Павлович (1846-1894) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 160. – ISBN 978-966-933-054-3
461200
   Ельчанинову Анатолию Ивановичу - 70 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 54-57 : фото. – ISSN 0016-7126
461201
  Жильцова О.П. Емалеві портретні мініатюри XVIII сторіччя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 149-151
461202
   Емалиол, 1966. – 360 с.
461203
  Довгань Ю.О. Емаль в сучасному інтер"єрі метрополітену ( з творчого досвіду Олександра Бородая) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 62-63
461204
  Ціватий В. Еманнуель Макрон - "нове" обличчя Європи // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 1. – C. 12-16. – (Історичні науки). – ISSN 2663-2675
461205
  Врублевська В.В. Емансипантка : повість / В.В. Врублевська. – Київ : Молодь, 1989. – 224 с.
461206
  Савельєв Ю.Б. Емансипаційні цінності і толерантність у контексті модернізації українського суспільства // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 68-81. – ISSN 1681-116Х


  Новизеою дослідження, яке проведене на основі даних четвертої (2008 - 2010 рр.) хвилі Європейського дослідження цінностей (EVS), є встановлення зв"язку соціокультурних вимірів модернізації з економічним розвитком сучасного суспільства.
461207
  Орлова Т.В. Емансипація / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 129-130. – ISBN 966-642-073-2
461208
  Каменська І. Емансипація "за теорією" і "за інстинктом" у творах Ольги Кобилянської "Valse melancolique" тa "Некультурна" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-18. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Ольга Кобилянська стояла біля джерел українських феміністичних традицій. Вона була першою, хто вніс в українську літературу елемент психологізму та почав відверту розмову про потреби на лише душі, а й тіла.
461209
  Корольов В.В. Емансипація в цивілістиці: проблеми теорії та практики / В.В. Корольов, В.Д. Щерба // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 145-148
461210
  Кириченко М.С. Емансипація за Ж. Рансьєром і Ж.-Ж. Жакото, культурні гуртки П. Фрейре, вільне навчання І. Ілліча та неформальна освіта в фейсбук-групах і на фейсбук-сторінках // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 153-154
461211
  Брижнік В.М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юргена Габермаса : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Брижнік Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Біблогр.: л. 181-196
461212
  Брижнік В.М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юргена Габермаса : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Брижнік Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
461213
  Кобченко К. Емансипація по-радянськи: жінки в фізічній культурі та спорті в СССР у 1920-1930 рр // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 104-113. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті на матеріалах спортивної преси розглядається питання участі радянських жінок у фізкультурному та спортивному русі 1920-1930-х рр. як складової процесу жіночої емансипації, як це було проголошувалося радянською пропагандою. Показано ...
461214
  Фещук В. Емансипація як патологія (за романом Панаса Мирного "Повія") // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 61-63. – (Бібліотека Інституту філології)
461215
  Чорна Ю. Емансипе Ольги Кобилянської // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 11 (137). – С. 44-45


  150 річниця від дня народження славетної письменниці.
461216
  Валявська К. Емануель Розенцвайг (1843-1906) - людина модерного часу в підавстрійських Чернівцях // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 76-83. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
461217
  Гунев И. Емануил Васкидович и неговото славянобългарско светско училище / Иван Гунев. – София : Изд-во на Отеч. фронт, 1988. – 235 с.
461218
  Барабан В. Емануїл Козачинський у Сербії // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 147-149
461219
  Микал О.К. Ембарго ЄС на продаж зброї в Китай та безпековий баланс у Східній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 135-140
461220
  Глушкова Т.В. Ембіент-реклама як засіб ефектного маркетингу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 173-177. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто відносно нову для українського рекламного простору й не вивчену в науці маркетингову комунікацію - ембіент-рекламу. На основі досвіду практиків у цій царині виокремлено найважливіші ознаки ембіент-реклами; визначено її функції; ...
461221
  Капелюшний В.П. Емблема (- вставка, рельєфна прикраса ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 176-177. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
461222
  Капелюшний В.П. Емблематика (- спеціальна історична дисципліна, об"єктом вивчення якої є емблематика) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 177. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
461223
  Зайцев Б.П. Емблематика Радянської України / Б.П. Зайцев ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Історичний ф-т ; Східно-регіональний відділ Центру пам"яткознавства НАНУ та Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 62 с. – (Джерелознавчі зошити ; Зошит 4)
461224
  Солецький О.М. Емблематична редукція у "Слов"янській міфології" М. Костомарова // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – С. 198-206. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "У статті осмислюється роль емблематичної редукції у "Слов"янській міфології" М. Костомарова, розглядається ії методологія та та структурологія".
461225
  Солецький О.М. Емблематичні "механізми" і теорія Зигмунда Фрейда // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 159-170. – (Слово). – ISSN 2304-7402
461226
  Шевчук Т. Емблематичні збірки XVII - XVIII ст. у рецепції Г. Сковороди


  У статті досліджуються характер художньої рецепції Г. Сковородою поширених в Україні XVII - XVIII ст. європейських збірок емблем і символів.
461227
  Голобородько Я. Емблематичність як вираження енігматичності.


  Рецензія на монографію Л.Скупейка "Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки"
461228
  Люта І.М. Ембріологічна характеристика результатів трансплантації ембріонів великої рогатої худоби // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 16-22 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-092X
461229
  Оксіюк П. Ембріологія цукрового буряка / П. Оксіюк. – Київ, 1927. – 19с.
461230
  Ноздренко Д.М. ЕМГ-активність м"язів ліктьового суглоба кішки при виконанні цілеспрямованого руху в умовах постійного зовнішнього навантаження / Д.М. Ноздренко, В.М. Сорока, М.С. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Отримано результати, які підтверджують положення, що рівень моторної команди, яка надходить до м"яза при виконанні цілеспрямованого руху, залежить від зміни навантаження, проти якого м"яз виконує роботу і сили, що розвивається цим м"язом.
461231
  Мамин-Сибиряк Емеля-охотник / Мамин-Сибиряк. – Киев, 1981. – 95с.
461232
  Муратов Х.И. Емельян Иванович Пугачев / Х.И. Муратов. – Ростов-на-Дону, 1979. – 239с.
461233
  Фатеев П.С. Емельян Михайлович Ярославский / П.С. Фатеев. – Москва, 1980. – 112с.
461234
  Каменский В.В. Емельян Пугачев / В.В. Каменский. – Москва : Художественная литература, 1937. – 125 с.
461235
  Луковский И.В. Емельян Пугачев / И.В. Луковский. – Л.-Москва, 1938. – 95с.
461236
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – М
Кн. 1. – 1944. – 776с.
461237
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – М
Кн. 2. – 1946. – 776с.
461238
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев / В.Я. Шишков. – М
Кн. 3. – 1946. – 776с.
461239
  Шишков В. Емельян Пугачев : историческое повествование / В. Шишков. – Москва : ОГИЗ
Кн.3. – 1947. – 508 с.
461240
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : ист. повествование / Вячеслав Шишков. – Москва : Советский писатель. – (Библиотека избранных произведений Советской литературы (1917-1947))
Кн. 1. – 1949. – 776 с.
461241
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : ист. повествование / Вячеслав Шишков. – Москва : Советский писатель. – (Библиотека избранных произведений Советской литературы (1917-1947))
Кн. 2. – 1949. – 855 с.
461242
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : ист. повествование / Вячеслав Шишков. – Москва : Советский писатель. – (Библиотека избранных произведений Советской литературы (1917-1947))
Кн. 3. – 1949. – 648 с.
461243
  Жижка М.В. Емельян Пугачев / М.В. Жижка. – изд.2-е. – Москва, 1950. – 216с.
461244
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование / В.Я. Шишков. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1950. – 568 с.
461245
  Вяткин М.П. Емельян Пугачев / М.П. Вяткин. – Ленинград, 1951. – 40с.
461246
  Муратов М.В. Емельян Пугачев / М.В. Муратов. – М.-Л., 1953. – 264с.
461247
  Пистоленко В.И. Емельян Пугачев / В.И. Пистоленко. – Москва : Искусство, 1954. – 108 с.
461248
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование / В.Я. Шишков. – Москва : Гослитиздат. – (Библиотека советского романа)
Кн. 2. – 1955. – 759 с.
461249
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование / В.Я. Шишков. – Москва : ГИХЛ
Кн. 1. – 1957. – 704 с.
461250
  Багров В.А. Емельян Пугачев : поэма / Виктор Багров ; [ил. И. Дубровина]. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1978. – 166 с. : ил.
461251
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование : в 3-х кн. / В.Я. Шишков. – Москва : Правда
Кн. 1. – 1985. – 640 с.
461252
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Минск : Мастацкая література
Кн. 1. – 1985. – 640 с.
461253
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Исторические повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Минск : Вышэйшая школа
Кн. 2. – 1985. – 720 с.
461254
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Исторические повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Минск : Мастацкая література
Кн. 3. – 1985. – 512 с.
461255
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : [ в 3-х книгах ] / В.Я. Шишков. – Москва : Советская Россия. – ISBN 5-268-00788-2
Кн. 1. – 1989. – 718с.
461256
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : [ в 3-х книгах ] / В.Я. Шишков. – Москва : Советская Россия. – (Биография Отечества). – ISBN 5-268-00789-9
Кн. 2. – 1989. – 736с.
461257
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : историческое повествование : [ в 3-х книгах ] / В.Я. Шишков. – Москва : Советская Россия. – ISBN 5-268-00790-4
Кн. 3. – 1989. – 524с.
461258
  Буганов В.И. Емельян Пугачев / В.И. Буганов. – М. : Просвещение, 1990. – 192с.
461259
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Саранск : Мордовское книжное издательство. – ISBN 5-7595-0391-X
Кн. 1, ч. 1,2. – 1990. – 431 с.
461260
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Саранск : Мордовское книжное издательство. – ISBN 5-7595-0392-8
Кн. 1, ч. 3. Кн. 2, ч. 1. – 1990. – 493 с.
461261
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование / В.Я. Шишков. – Саранск : Мордовское книжное издательство
Кн. 2, ч. 2, 3. – 1990. – 429 с.
461262
  Шишков В.Я. Емельян Пугачев : Историческое повествование : в 3-х книгах / В.Я. Шишков. – Душанбе : Маори. – ISBN 5-670-00273-3
Кн. 3. – 1990. – 544 с.
461263
  Мауль В.Я. Емельян Пугачев и его жены (к вопросу о гендерной проблематики русского бунта) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 11(71). – С. 99-102. – ISSN 2070-9773
461264
  Лимонов Ю.А. Емельян Пугачёв и его соратники / Ю.А. Лимонов. – Л., 1975. – 32с.
461265
  Соколов В.К. Емельян Чернодыр: ист. роман. / В.К. Соколов. – Тула, 1981. – 225с.
461266
  Савельев С.Н. Емельян Ярославович - пропагандист марксистского атеизма / С.Н. Савельев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1976. – 103 с.
461267
  Рубан В.А. Емельян Ярославский в "Правде" 1918-1919 гг. / В.А. Рубан. – Киев, 1959. – 248с.
461268
  Кукушкин В.Н. Емельяновы. / В.Н. Кукушкин. – Л, 1974. – 319с.
461269
  Москвичова О. Емергентні когнітивні структури в поетичному тексті у світлі теорії концептуальної інтеграції ментальних просторів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 107-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
461270
  Гурочкіна В.В. Емерджентна динаміка розвитку економіки України через призму міжнародних рейтингів / В.В. Гурочкіна, О.М. Менчинська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 14-25. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
461271
  Івашук Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 69-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1811-3141
461272
  Майстренко М.І. Емерджентні вірусні інфекції коропа (Cyprinus carpio) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Майстренко Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 116 арк. – Бібліогр.: арк. 98-116
461273
  Цимбал Т.В. Емерджентні властивості глобальної соціальної системи // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 153-161
461274
  Биишева Зайнаб Абдулловна Емеш : роман / Зайнаб Биишева ; пер. с башк. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1987. – 596 с.
461275
  Първанова А. Емил Коралов. / А. Първанова. – София, 1982. – 108с.
461276
  Чиботару С.С. Емилиан Буков / С.С. Чиботару. – Кишинев, 1959. – 224с.
461277
  Сарандев И. Емилиян Станев / И. Сарандев. – София, 1977. – 180с.
461278
  Смаричевська А.А. Емі Біч та Елен Таафе Звіліч: жіночі сторінки американської камерної музики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 182-191. – ISSN 2225-7586
461279
  Хоткевич Г.М. Емігранти : Драматичний малюнок в одній дії / Гнат Хоткевич. – Мамаївці ; Чернівці : З друк. Т-ва "Руска Рада" в Чернівцях, під зарядом І. Захарка, 1910. – 18 с. – (Біьліотека "Вільної організації укр. учит. на Буковині" / Під ред. Ілярія Карбулицького ; № 10 ; №10)
461280
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1958. – 200 с.
461281
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1970. – 207 с.
461282
  Тарновський М.М. Емігранти : віршований роман / М.М. Тарновський. – Київ, 1976. – 192 с.
461283
  Юрік Л. Емігранти / Л. Юрік. – Львів, 1984. – 267с.
461284
  Мрожек С. Емігранти. Пішки. Портрет = Emigranci. Pieszo. Portret : [п"єси] / Славомир Мрожек ; з пол. пер.: О. Катаєва, С. Борщевський. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 221, [3] с. – Дані тит. арк. парал. укр., пол. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-29-8


  Ця книжка входить до серії "Колекція театральна" – видання світових театральних бестселерів. До упорядників серії увійшли знані особистості і критики в царині сучасного театрального мистецтва. До книжки увійшли знані драми відомого автора: Emigranci ...
461285
  Радиш Я. Емігрантки, які прославили Україну : (до проблеми "Жінка в суспільстві: історія і сучасність") // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 119-120. – ISSN 2306-6814
461286
  Савченко А В. Емігрантска російськомовна та україномовна анархіська преса 20-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 186-199. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
461287
  Вовк О.Л. Емігрантський вертеп / О.Л. Вовк. – Одеса : Маяк, 1985. – 239с.
461288
  Сухомлинов О.М. Емігрантські "твори пам"яті" Ромуальда Верника // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 349-357. – ISSN 2520-2103
461289
  Храпач Л. Емігрантські ідеології "Третього шляху" для Росії після Жовтневого перевороту (20 - 30-ті роки XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 390-393. – ISBN 978-966-171-783-0
461290
  Лисенко Н. Емігрантські ювілеї О.Олеся
461291
  Гончаренко О. Еміграці-я : вірші // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)
461292
  Ольга В. Еміграційна візія іншого: теоретичний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 178-184. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)


  Вперше в українському літературознавстві авторка звертається до проблеми візії Іншого письменником, що перебуває на еміграції. Вказано на необхідність врахування координат перебування письменника під ча снаписання літературного твору, власного етнокоду ...
461293
  Вознюк О. Еміграційна візія українця в польському контексті: перспектива паризької "Культури" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті досліджено візію українця як Іншого в польському еміграційному дискурсі на прикладі польського еміграційного часопису паризької "Культури", де активну участь брали як польські, так і українські автори. In this article the autor analyzez the ...
461294
  Магурчак А. Еміграційна діяльність Андрія Жука у 1921-1927 рр. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 39-45
461295
  Грицюк Л. Еміграційна модель українсько-грузинських зв"язків початку XX століття // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 68-75. – ISBN 978-966-171-780-9
461296
  Шваб А.Г. Еміграційна політика Польщі (1918-1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Шваб Анатолій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
461297
  Качараба С. Еміграційна політика Польщі та її реалізація у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 128-138. – ISBN 978-966-600-651-9
461298
  Байдацька С.С. Еміграційна проблематика у наративному дискурсі Юзефа Ігнація Крашевського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 56-61. – ISSN 2520-2103
461299
  Богусловський О. Еміграційна публіцистика Михайла Грушевського: між пошуком національної ідеї і партійною ідеологією // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 108-115


  Здійснюється аналіз політичної і публіцистичної діяльності М, Грушевського в еміграції (1919-1924), зокрема розглядаються дискусійні публікації у часописах "Борітеся - поборете!" і "Наш стяг". Олег Богуславский. Эмиграционная публицистика Михаила ...
461300
  Яровенко Т.С. Еміграційна творчість В. Винниченка: критична рецепція в Україні та в екзилі (1920–1940-і рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті простежується канонізація творчості В. Винниченка в УРСР аж до вилучення його імені з культурного обігу в 30-х рр.;також робиться стислий огляд особливостей критичної рецепції творів письм. еміграційного періоду (1930-1950) в умовах творчої ...
461301
  Сухарєва С.В. Еміграційна творчість Юзефа-Ігнація Крашевського: до питання історизму в літературі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 341-348. – ISSN 2520-2103
461302
  Монастирецький Л. Еміграційна тема у творчості І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 209-214. – ISBN 966-594-298-0
461303
  Верлата А.С. Еміграційне видання творчої спадщини Василя Пачовського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 79-83. – ISSN 2520-2103
461304
  Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій


  Автор статті трактує проці про Т. Шевченка, написані позе межами України, як окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалось то як протистояння до материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги автора стають два принципи видання творів ...
461305
  Ільницький М. Еміграційне шевченкознавство: спектр інтерпретацій


  Автор статті трактує праці про Т. Шевченка, написані поза межами України, як окреме відгалуження шевченкознавства, що розвивалось то як протистояння до материкового, то як зближення з ним. Предметом уваги аівтора стають два принципи видання творів ...
461306
  Полич М. Еміграційний період громадсько-політичної та журналістської діяльності Лонгина Цегельського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 10-14
461307
  Опацький І. Еміграційний період діяльності Петра Куринного // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 65-71. – ISSN 1998-4634
461308
  Рудик С. Еміграційний період О.І. Кандиби // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 189-221. – ISBN 978-617-646-420-4
461309
   Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України - жителів Республіки Казахстан : Аналітичний звіт про проведене соціологічне дослідження. – Київ : Фенікс, 1998. – 122с. – ISBN 5875342129
461310
  Грушевська К. Еміґраційні будні очима Катерини Грушевської: політика та повсякденність (1919-1921 pp.) / вступна стаття й публікація І.Б.Матяш // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 11-25. – ISSN 0130-5247
461311
  Захарченко М.В. Еміграційні орієнтації студентів / М.В. Захарченко, С.О. Бояр // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 56-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
461312
  Поліщук Ю.М. Еміграційні процеси в середовищі волинського селянства (друга пол. XIX - поч. XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 56)


  Аналізуються основні причини, хід, наслідки еміграції волинських селян із території краю та політика російського царизму щодо цього.
461313
  Дмитрук Б.П. Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни / Б.П. Дмитрук, І.Б. Чудаєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 4-10. – ISSN 2306-6806


  Проаналізовано мотиви, тенденції та причини еміграційних процесів, що відбуваються в Україні, фактори впливу міграції на економіку країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили. Обгрунтовано негативні наслідки для української економіки швидких ...
461314
  Бабак В. Еміграція - це зрада Батьківщини, чи прагнення людини до самореалізації? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 70-87


  За твором Ірен Роздобутько "Я знаюЮ що ти знаєш, що я знаю...". 9 -й клас.
461315
  Савченко Г.П. Еміграція / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 130. – ISBN 966-642-073-2
461316
  Кравченко І.О. Еміграція в житті та творчості Густава Герлінга-Грудзинського (на матеріалі "Щоденника, написаного вночі") // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 475-480. – ISSN 2520-2103
461317
  Левкун Я. Еміграція до Чехословаччини та останні роки життя // Іван Борковський - славетне ім"я в історії Чехії та України / Я.І. Левкун. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2016. – С. 47-69. – ISBN 978-966-398-091-2
461318
  Яворська І.Т. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Яворська Ірина Тодорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
461319
  Качараба С. Еміграція євреїв із Західної України в Палестину у 1919 - 1939 роках // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 119-140. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
461320
  Данилів Н. Еміграція євреїв із Радянського Союзу в політиці президентів США (1961-1989) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 10-15. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано характерні риси й особливості політики адміністрацій президентів США у питанні еміграції євреїв із Радянського Союзу. Охарактеризовано передвиборчі обіцянки щодо лібералізації еміграційного законодавства та рівень їхньої фактичної ...
461321
  Шульга М. та інш. Еміграція євреїв у контексті загальної міграційної ситуації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.64-89
461322
  Качараба С.П. Еміграція з Західної України (1919 - 1939) = Emigration from Western Ukraine, 1919-1939 / Степан Качараба. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 416с. – ISBN 966-613-252-4
461323
  Сабадош Р.Й. Еміграція з України до Чеської Республіки та соціальна інтеграція мігрантів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 23-27. – ISBN 966-614-021-7
461324
  Реєнт О.П. Еміграція з українських земель і її причини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 183-201. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
461325
  Яворська І. Еміграція за релігійними мотивами як чинник, що сприяв розхитуванню "залізної завіси" та поширенню міграційних настроїв в СРСР // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 78-84
461326
  Оглоблин О. Еміграція і смерть гетьмана Мазепи. Бендерська конституція 1710 року // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 375-397. – (Праці історично-філософічної секції)
461327
  Шваб А.Г. Еміграція із західноукраїнських земель у контексті національної політики ІІ Речі Посполитої // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 90-94. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано особливості еміграційної політики влади ІІ Речі Посполитої на західноукраїнських землях.
461328
  Юркевич В. Еміграція на схід і залюднення Слобожанщини за Б. Хмельницького / В. Юркевич. – К, 1932. – 191с.
461329
  Трохимець О.І. Еміграція наукових кадрів України та шляхи її мінімізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 184-189. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
461330
  Швайка І.О. Еміграція німецьких колоністів з України до країн Північної Америки, як наслідок складних взаємовідносин з владою // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 88-94. – ISSN 2077-7280


  В.І. Сергійчук, Б.В. Чирко у своїх роботах розглядали питання історії колонізації України німецькими переселенцями.
461331
  Сазонов В. Еміграція російської армії Врангеля до Туреччини наприкінці 1920 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 357-359. – ISBN 978-966-171-783-0
461332
  Гончар Б.М. Еміграція та ООН // У майбутнє - в ім"я України! : Матеріали ІІІ Всесвітнього форуму українців 18-20 серпня 2001 р. / редкол.: М. Дробноход, І. Бейко, М. Винницький, та ін. – Київ, 2001. – С. 313-315. – ISBN 966-7586-08-1
461333
  Кожолянко Г. Еміграція українців в Америку / Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 34-41. – ISSN 0130-6936
461334
  Коцарев О. Еміграція як "перезавантаження" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 31


  Книга "Мудра кішка Варшава": мандрівна і заробітчанська Польща - без стереотипів.
461335
  Грицик Л.В. Еміграція як чинник українсько-східних літературних взаємин посатку XX століття // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 94-105. – ISSN 1608-0599
461336
  Шкурдода Л. Еміграція як шлях героя до себе у драматургії Лесі Українки
461337
  Супрун В.М. Емілі Бронте: штрихи до літературного портрета = A short literary portrait of Emily Bronte : [навч. посіб.] / В.М. Супрун, І.М. Ящук. – Вінниця : Вінницька газета, 2012. – 83, [1] с. – Текст кн. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 80-82. – ISBN 978-966-2257-52-6
461338
  Білоцерківець А.Ю. Емілія Ланьє в дослідженнях сучасних науковців // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 102-103
461339
  Кравець Я. Еміль Вергарн та Райнер-Марія Рільке (з історії творчих взаємин) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 166-173. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
461340
  Гумницька Н. Еміль Вергарн у контексті української культури // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 232-234. – ISSN 0868-4790


  "Культура як універсальна людська цінність є невичерпним джерелом взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємозближення, духовного збагачення різних народів, його рятівним колом. Центральною складовою цього рятівного “Ковчегу духовних скарбів людства”, ...
461341
  Гумницька Н. Еміль Вергарн у контексті української культури // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 34). – С. 13
461342
  Гаврильчик Л.М. Еміль Гілельс: музикант, людина, епоха. Біографічний нарис присвячується 100-річчю від дня народження Е.Гілельса // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 185-190. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
461343
  Шандор Л.З. Еміль Грабовський / Л.З. Шандор. – К., 1962. – 30с.
461344
  Мотрук В. Еміль Дюран - автор першого фундаментального дослідження про Тараса Шевченка у Франції / В. Мотрук, Є. Кустяєв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 163-168. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
461345
  Матвіїшин В.Г. Еміль Золя в перекладах і критиці на Україні. 1875-1965 рр. : Дис... канд.філолог.наук: / Матвіїшин В.Г.; Івано-Франківський держ.мед.ін-т. – Івано-Франківськ, 1969. – 280л. – Бібліогр.:л.268-280
461346
  Гресько М. Еміль Золя на Україні // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 243-245
461347
  Ничко О. Еміль Золя та Джон Стейнбек: теорія і практика експериментального роману // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 65-70


  У статті простежується Стейнбеківська своєрідна натурфілософія у типологічній паралелі з натуралістичним екстремізмом Е.Золя. Науково обгрунтовані потулати критичного есе "Експериментальний роман" метра французького екперимен- тального роману ...
461348
  Матюшкіна Т.П. Еміль Золя та його "новий роман" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст.
461349
  Кестнер Е. Еміль і берлінські хлопчаки / Е. Кестнер. – Київ, 1965. – 146с.
461350
  Франко І.Я. Еміль Коритко, забутий словянський етнограф /Відбитка з Записок наукового товариства ім. Т. Шевченка, т.LXXXVI/ / І.Я. Франко. – Київ
461351
  Божко О.І. Емін Геворг (- справжне прізвище - Мурадян, вірменський поет, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 183. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
461352
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-
№ 1 (1), липень - вересень. – 2007. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами
461353
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (2), жовтень - грудень. – 2007. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
461354
   Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (3), січень - грудень. – 2008. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461355
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (4), січень - грудень. – 2009. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461356
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (5), січень - грудень. – 2010. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461357
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (6), січень - грудень. – 2012. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461358
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/4 (7), січень - грудень. – 2013. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461359
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/2 (8), січень - червень. – 2014. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461360
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3/4 (9), липень - грудень. – 2014. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461361
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1/2 (10), січень - червень. – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461362
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (11), (липень - вересень). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461363
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (12), (жовтень - грудень). – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461364
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 1, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461365
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 2, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461366
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (13), т. 3, січень - березень. – 2016. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461367
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 3, квітень - червень. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461368
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 1, квітень - червень. – 2016. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461369
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (14), т. 2, квітень - червень. – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461370
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 1, липень - вересень. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461371
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 2, липень - вересень. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461372
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 3, липень - вересень. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461373
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (15), т. 4, липень - вересень. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461374
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – 2016. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461375
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 4. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461376
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 1. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461377
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 2. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461378
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (17), січень - березень, т. 3. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461379
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 1. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461380
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 3. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461381
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (18), квітень - червень, т. 2. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461382
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 1. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461383
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 2. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461384
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (19), липень - вересень, т. 3. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461385
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461386
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – 2017. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461387
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), січень - березень, т. 1. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461388
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), січень - березень, т. 2. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461389
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (21), січень - березень, т. 3. – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461390
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (22), квітень - червень, т. 1. – 2018. – 165, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461391
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Науково-дослідний ценрт "Лукомор"є", 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (22), квітень - червень, т. 2. – 2018. – 158, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461392
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (23), липень - вересень, т. 1. – 2018. – 157, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461393
   Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (23), липень - вересень, т. 2. – 2018. – 147, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461394
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (23), липень - вересень, т. 3. – 2018. – 139, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461395
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
461396
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – 2018. – 190, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
461397
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (25), січень - березень. – 2019. – 167, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
461398
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (26), квітень - червень. – 2019. – 210, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
461399
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (27), липень - вересень. – 2019. – 258, [1] с. – DOI: 10.33782/ - Резюме укр., англ. мовами
461400
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (28), жовтень - грудень. – 2019. – 225, [1] с. – DOI: 10.33782/ - Резюме укр., англ. мовами
461401
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (29), січень - березень : Матеріали II Міжнародної наукової конференції "Археологія Східної Європи у первісну добу". – 2020. – 406, [2] с. – DOI: 10.33782/eminak - Резюме укр., англ. мовами
461402
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (30), квітень - червень. – 2020. – 262, [2] c. – DOI: 10.33782/eminak2020.2(30) - Резюме укр., англ. мовами
461403
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 3 (31), липень - вересень. – 2020. – 277, [1] с. – DOI: 10.33782/eminak2020.3(31) - Резюме укр., англ. мовами
461404
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 4 (32), жовтень - грудень. – 2020. – 270, [2] c. – DOI: 10.33782/eminak2020.4(32) - Резюме укр., англ. мовами
461405
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 1 (33), січень - березень. – 2021. – 349, [1] c. – DOI: 10.33782/eminak2021.1(33) - Резюме укр., англ. мовами
461406
   Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв : Лукомор"є, 2007-. – ISSN 1998-4634
№ 2 (34), квітень - червень. – 2021. – 316, [2] с. – DOI: 10.33782/eminak2021.2(34) - Резюме укр., англ. мовами
461407
  Шляхова Валерія Емірати з рюкзаком і дітьми : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-26 : Фото
461408
   Емісійна діяльність на ринку цінних паперів // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 12-18
461409
  Мельник О.В. Емісійна діяльність підприємств гірничодобувної промисловості з випуску корпоративних облігацій / О.В. Мельник, Т.П. Якимчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-126. – Бібліогр.: с. 118, 120, 123, 124, 126


  Проведено аналіз емісійних процедур щодо випуску корпоративних облігацій підприємствами гірничодобувної промисловості. Досліджено фінансові показники діяльності з метою визначення перспектив галузі щодо розвитку ринку корпоративних облігацій.
461410
  Шевцова О.Й. Емісійна діяльність підприємств як основа формування зовнішнього інвестиційного потенціалу : фінанси підприємств / О.Й. Шевцова, Н.М. Чуприна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 116-122 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
461411
  Квасова О.П. Емісійні операції акціонерних товариств на ринку цінних паперів України / О.П. Квасова, П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 25-30
461412
  Кологойда О.В. Емісійні фондові господарські правовідносини // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 4 (8). – С. 80-87. – ISSN 2311-4894
461413
  Гарагонич О.В. Емісія акцій у разі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 102-116. – ISSN 2310-6166
461414
  Крижанівський А. Емісія мідних монет Галицької Русі на Львівському монетному дворі у другій половині XІV століття // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 571-584
461415
  Мица Ю. Емісія похідних цінних паперів: правова природа та етапи // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 46-51.
461416
   Емісія формальдегіду з деревинних композиційних матеріалів: норми та методи визначення / П.В. Лютий, Г.Є. Ортинська, П.А. Бехта, В.А. Туркіна // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 259-265 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1991-606X
461417
  Кологойда О.В. Емісія цінних паперів як спосіб реструктуризації заборгованості акціонерного товариства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 332-339. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено підстави та порядок емісії акцій та облігацій для пере-ведення зобов"язань у цінні папери (сек"юритизації). Серед підстав переведення зобов"язань в акції виділено: 1) задоволення вимог кредиторів за рахунок викупу акцій діючих ...
461418
  Деллашери К. Емкости и случайные процессы / К. Деллашери. – Москва : Мир, 1975. – 192с.
461419
  Тамразов П.М. Емкости конденсаторов и экспериментальная здача А.А.Гончара / П.М. Тамразов. – Киев, 1979. – 10 с.
461420
   Емкостная спектроскопия глубоких уровней облученных твердых растворов германий-кремний / О.В. Третяк, И.Н. Белокурова, С.И. Шаховцева, М.М. Шварц, А.А. Шматов // ФТП, 1989. – №10
461421
  Берман Л.С. Емкостная спектроскопия глубоких центров в полупроводниках / Л.С. Берман, А.А. Лебедев. – Ленинград : Наука, 1981. – 176с.
461422
  Иванюта М.М. Емкостная характеристика и неоднородность коллекторов палеогена нефтяных месторождений Предкарпатья : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Иванюта М.М.; Ивано-Франков. филиал Львовского политехн. ин-та. – Львов, 1966. – 15л.
461423
  Кудрявцев А.В. Емкостніе измерители влажности жидких сред. / А.В. Кудрявцев, В.Н. Шевченко. – Фрунзе, 1989. – 51с.
461424
  Форейт И. Емкостные датчики неэлектрических величин / И. Форейт. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 159 с.
461425
  Ацюковский В.А. Емкостные дифференциальные датчики перемещения / В.А. Ацюковский. – Москва ; Ленинград : Госєнергоиздат, 1960. – 103 с. – (Библиотека по автоматике ; віп. 12)
461426
  Миклюков Владимир Михайлович Емкостные методы в задачах нелинейного анализа : Автореф... д-ра физико-математ.наук: 01.01.01 / Миклюков Владимир Михайлович; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1980. – 31л.
461427
  Берман Л.С. Емкостные методы исследования полупроводников / Л.С. Берман. – Ленинград : Наука, 1972. – 104 с.
461428
  Ершов В.Н. Емкостные параметры / В.Н. Ершов. – М, 1966. – 260с.
461429
  Бухгольц В.П. Емкостные преобразователи в системах автоматического контроля и управления / В.П. Бухгольц, Э.Г. Тисевич. – М, 1972. – 79с.
461430
  Казарновский Д.М. Емкостные преобразователи частоты / Д.М. Казарновский. – Ленинград, 1968. – 108 с.
461431
  Карандеев К.Б. Емкостные самокомпенсированные уровнемеры / К.Б. Карандеев. – Л., 1966. – 135с.
461432
  Баскаков Г.Н. Емкостный отбор мощности от высоковольтных линий электропередачи для питания мелких потребителей / Г.Н. Баскаков. – М.-Л., 1950. – 40с.
461433
  Булашевич Д.Н. Емкостный отбор мощности от линий электропередачи / Д.Н. Булашевич, В.Д. Юренков. – М.-Л., 1959. – 136с.
461434
  Иноземцев Л.Н. Емкость группы существительного в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иноземцев Л.Н.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1965. – 22л.
461435
  Зелинский А.Г. Емкость двойного слоя и адсорбция сульфидов на золотом и серебряном электродах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зелинский А.Г.; АН СССР. Ин-т элетрохимии. – М., 1975. – 19л.
461436
  Кривецкий С. Емкость крестьянского рынка Украины в 1924-1925 хоз. году. / С. Кривецкий. – Х., 1925. – 64с.
461437
  Курганов С. Емкость мига : стихи / Сергей Курганов;. – Баку : Язычы, 1981. – 87 с.
461438
  Эпитащвили И.Г. Емкость предложения в средненемецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эпитащвили И.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 24л.
461439
  Остен Д. Емма : Роман / Джейн Остен. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Рандеву). – ISBN 966-03-2764-1
461440
  Остен Д. Емма : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. В.К. Горбатька. – Харків : Фоліо, 2008. – 448 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4698-7
461441
  Остен Д. Емма : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. [В.К. Горбатька]. – Харків : Фоліо, 2013. – 446, [2] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6547-6
461442
  Жодані І. Емма Андієвська і Віра Вовк: тексти в контексті інтерсеміотики / Ірина Жодані. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 116 с. – ISBN 978-966-388-168-3
461443
  Андієвська Е. Емма Андієвська.Твори зі збірки історико-етнографічного музею "Бойківщина" у м. Самборі : [альбом] / упоряд. [та вступ. ст.] Роксаляна Данчин ; [передм. Р. Яціва ; ред. А.-М. Волосацька]. – Київ : Логос, 2017. – 116, [3] с. : іл., портр., репрод. – ISBN 978-617-7442-54-6
461444
  Шаф О. Емма Андієвська: траєкторії розуміння... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 березня (№ 11). – С. 9
461445
  Бачинський П.П. Еммануїл Іонович Квірінг / П.П. Бачинський, В.Е. Квірінг. – Київ, 1964. – 122с.
461446
  Хайдер Є. Емотиви як риса ідіостилю Г. Гессе та способи їх передачі у перекладах (на матеріалі українських і російських перекладів) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 429-433. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
461447
  Бігарі А.А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 30-39. – ISBN 966-581-231-9
461448
  Бігарі А.А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
461449
  Бігарі А А. Емотивна аргументація у дискурсі сімейного спілкування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
461450
  Кузменко І. Емотивна валентність одиниць мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 70-72
461451
  Романова Н.В. Емотивна лексика в контексті сучасного німецького поетичного мовлення // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 333-339. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
461452
  Фельцман І.М. Емотивна лексика як спосіб відображення національної свідомості (на основі порівняння лексем англійської та української мов) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 535-542. – ISBN 978-966-8904-46-2
461453
  Сердюк А.М. Емотивна прагматика газетного дискурсу у французьких засобах масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 127-133


  У статті автор розглядає засоби емотивної прагматики у французькій мові на матеріалі публіцистичного (газетного) дискурсу. Газетні тексти формують масову свідомість інтенсивністю та умисністю свого впливу, тому їм притаманна особливо виражена емотивна ...
461454
  Шумейко О.В. Емотивна семантика англійських лексичних одиниць // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 94-97. – Бібліогр.: Літ. с. 97; 10 п. – ISSN 1729-360Х


  У статті аналізуються лексичні одиниці на позначення емоційно-афектних станів у англійській мові. Здійснюється аналітичний опис відповідних лексичних підсистем на синхронному зрізі. Виокремлюються денотати емотивної лексики. Визначаються особливості ...
461455
  Андрійченко Ю.В. Емотивна тональність і емотивний фон тексту художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 384-388. – ISBN 966-581-727-2
461456
  Беркещук Х.М. Емотивна функція антропонімів (на матеріалі австралійських поетичних творів) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 18-22. – ISBN 978-966-581-958-5
461457
  Прокойченко А. Емотивна функція метафори у романі Д.Г. Лоуренса "Закохані жінки" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 129-131. – ISSN 2307-633Х
461458
  Галицька О.Б. Емотивна функція субстантивної оцінної номінації у романах У.Стайрона // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 132-139
461459
  Ганчин Л.В. Емотивна функція фразеологічних одиниць у тексті (на матеріалі роману У.С. Моема "The Painted Veil") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 103-106. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
461460
  Шахновська І.І. Емотивний аспект висловлень авторитарних комунікативних особистостей // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 234-237
461461
  Боднар Р.В. Емотивний компонент висловлювання як засіб психологічної характеристики мовця // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 210-214. – ISBN 966-594-420-7
461462
  Галаган В. Емотивний компонент лексичної семантики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 19-22. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
461463
  Андрійченко Ю.В. Емотивний фон художнього твору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 9-14.
461464
  Юшко В.В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач "Голос країни", "Х-фактор", та "Фольк-music") : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Юшко Вікторія Володимирівна ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 188 арк. – Додатки: арк.183-188. – Бібліогр.: арк. 166-182
461465
  Юшко В.В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач "Голос країни", "Х-фактор", та "Фольк-music") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Юшко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
461466
  Андрійченко Ю.В. Емотивні змісти у семній структурі слова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 18-21
461467
  Кисленко А.Ю. Емотивність електронних текстів-відгуків в перекладах з англійської на українську / А.Ю. Кисленко, К.М. Вашист // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 39-46. – ISSN 2077-804X
461468
  Белецька А.В. Емотивність полеміки партійної преси України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 22-26


  У статті представлено результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасної партійної преси. На матеріалах газет, засновниками яких с політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки стилістичним засобом ...
461469
  Белецька А.В. Емотивність публіцистики сучасної регіональної преси у ментальній дилемі "Схід-Захід". // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 34-39.
461470
  Белецька А.В. Емотивність публіцистики сучасної регіональної преси у ментальній дилемі "Схід – Захід" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 47-53


  У статті представлено результати дослідження оцінної номінативної лексики публіцистичних текстів дискурсу політичного протистояння сучасних суспільно-політичних газет України у 2004–2006 роках. На матеріалах часописів, засновниками яких є владні й ...
461471
  Онищук М.І. Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної лакунарності в англійській та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 436-442


  У статті розглянуто лакуни з аугментативним та демінутивним модифікаційними значеннями в англійській та українській мовах, простежено способи передачі одиниць з суфіксами суб"єктивної оцінки у зіставному аспекті, виявлено специфіку аналізованих ...
461472
  Павлова Е.В. Емотивність у епістолярній прозі Г. Лоуренса // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 54-55
461473
  Махоніна Н.Г. Емотивність фразеологічних одиниць німецької мови та потреби евфемії // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 11. – С. 95-101. – (Серія: Мовознавство ; вип. 23 (2)). – ISSN 2312-2919
461474
  Кащишин Н. Емотивність як невід"ємна дискурсивна категорія сучасного англомовного дипломатичного дискурсу // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філол. ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 7. – С. 66-73. – ISSN 2410-0927
461475
  Алєксєєва І.О. Емотивність як одна з частиномовних властивостей часток


  Розглядається поняття "емотивність", "експресивність", "емоційність", "оцінка" та "модальність", які іноді вживаються лінгвістами як синонімічні. Аналіз цих термінів довів існування відмінностей між ними. Автор виділяє дві основні частиномовні ...
461476
  Андрійченко Ю.В. Емотивність як ціннісний континуум мови художнього твору // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 10-17. – ISBN 966-581-623-3
461477
  Федоренко О. Емотивно-оцінна функція демінутивів у газетній комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 104-110


  У статті подано аналіз емотивно-оцінної функції демінутивів у газетній комунікації. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation function of diminutives in the newspaper communication.
461478
  Король О.А. Емотивно-оцінне навантаження сенсорної лексики в текстах сучасних англомовних пісень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 281-291


  У статті розглядаються особливості вживання сенсорної лексики як засобу формування емотивно-оцінних конотацій у текстах сучасних англомовних пісень. Проаналізовані сенсорні лексеми, які корелюють з позитивно та негативно маркованими емотивними станами ...
461479
  Сем"янків Н.В. Емотивно-оцінний потенціал лексичних форм демінутивів у сучасній італійській пресі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 385-392


  У статті подано аналіз емотивно-оцінної функції демінутивів у газетній комунікації. В статье представлен анализ эмотивно-оценочной функции деминутивов в газетной коммуникации. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation ...
461480
  Федоренко О. Емотивно-оцінні демінутиви як засіб вираження іронії в газетних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 110-117


  У статті з"ясовується роль емотивно-оцінних демінутивів як одного із засобів вираження іронії в газетних текстах. The article deals with the analysis of the emotional and evaluation function of diminutives as one of methods of irony expression in ...
461481
  Марутовська О.О. Емотивно-резонансні властивості постмодерністського сенсорного образу в текстах англомовного епічного фентезі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 57-65. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
461482
  Білоус А.О. Емотикон як аргументативний конструкт: логіко–риторичний аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 170-174. – ISSN 2076-1554
461483
  Поп-Jорданова Емоции неопходни за да бидеме луге = Emotions needed to make us human / Нада Поп-Joрданова ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит .лист англ. та макед. мовами. – Бібліогр.: с. 297-321. – ISBN 978-608-203-118-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
461484
  Смолит-Крковит Емоціе код діеце / Смолит-Крковит. – Београд, 1964. – 32с.
461485
   Емоції для всіх // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 54-55 : фото
461486
  Телешевська М.Е. Емоції і здоровья / М.Е. Телешевська. – К., 1978. – 56с.
461487
  Шляхова Н.М. Емоції і художня творчість / Н.М. Шляхова. – К., 1981. – 104с.
461488
  Романова Н. Емоції та їх позначення у новонімецький період (на матеріалі паремістики) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 39-45. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
461489
  Лозинська О. Емоції у невербальному та вербальному вираженні (на матеріалі польської мімічної фразеології) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 209-221. – ISSN 0203-9494
461490
  Гранько Н.К. Емоції у психології та у лінгвістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 243-250. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
461491
  Мацьків О.К. Емоції, що формують епічно-драматичну тональність тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 161-165. – ISBN 966-581-623-3
461492
  Душейко І. Емоційна Misa // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 6


  Народна хорова капела "Дніпро" взяла участь у міжнародному проєкті - виконанні музичного шедевру аргентинського композитора Мартіна Палмері "Misа Tango a Buenos Aires" - у Литві. Католицька меса у стилі танго від хористів України та Литви - "Дніпра" і ...
461493
  Маляр О.І. Емоційна взаємодія в сім"ї та її врахування у роботі соціального працівника // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 111-115. – Бібліогр.: с. 113-114. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
461494
  Федоренко О. Емоційна ефективність рекламного повідомлення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-355
461495
  Івановська О.П. Емоційна індикація та образна трансформація у фольклорному тексті: природа індивідульної суб"єктивності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 210-218. – (Б-ка Ін-ту філології)
461496
  Близнюк О.П. Емоційна категорія співчуття в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 40-43. – ISBN 966-7890-03-1
461497
  Близнюк О.П. Емоційна категорія співчуття в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 43 ; 8 назв.
461498
  Моргунова Н.С. Емоційна компетентність викладача як чинник підвищення ефективності навчання іноземних студентів // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 130-138. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
461499
  Войціх І.В. Емоційна компетентність майбутніх психологів як педагогічне явище // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 54-59
461500
  Гичко Ю. Емоційна компетентність особистості у психологічному дискурсі // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2019. – № 2 (52). – С. 33-39. – ISSN 2617-6858
461501
  Любашенко О. Емоційна компетентність та емоційний інтелект у стратегіях навчання української мови // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 грудня (№ 51). – С. 11


  В Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка пройшов IV Науково-мнтодичний семінар "Лінгводидактика в загальноосвітній школі України: інтеграція науки і практики", який започатковано кафедрою методики викладання української та іноземних мов і літератур ...
461502
  Забаровська С.М. Емоційна компетентність як умова підтримання психологічного благополуччя практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 8-13
461503
  Ковальова О.Л. Емоційна компонента ставлення людини до іншої людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано емоційні стосунки в діаді, їхня структура та особливості. Розглянуто закономірності, етапи розвитку емоційних стосунків. Дано уявлення про місце яке посідає емоційна компонента ставлення людини до людини в емоційних стосунках.
461504
  Чумакова А.А. Емоційна культура як педагогічний феномен: підходи, поняття, структура // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 57-62. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
461505
  Гнезділова Я.В. Емоційна маніпуляція: техніки і технології впливу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 171-176
461506
  Бережнюк М.М. Емоційна мова: помилка в аргументації чи дієва техніка переконання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 61-63
461507
  Сорока В. Емоційна освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793
461508
  Скорик М. Емоційна полова в лахмітті слова [або Як зводять особисті рахунки кололітературні інтригани ] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 4-5


  До 90-річчя М. Шестопала Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка видавав збірник на пошану М. М. Шестопалу. Упорядником значиться І. Забіяка. Автор статті вважає, що "упоряднику вартувало б добре розуміти й бути надто вибагливим, щоб не ...
461509
  Чебикін О. Емоційна регуляція пізнавальної діяльності: концепція, механізми, умови // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 3 (69). – C. 86-103. – ISSN 1810-2131
461510
  Кічук А. Емоційна складова психологічного здоров"я сучасного студентства: до постановки проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 48-50. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Представлено деякі результати проведеної аналітичної роботи, спрямованої на уточнення наукового статусу поняття "психологічне здоров"я особистості"; важливості емоційної складової здоров"я студентства у психологічній сфері The investigation of the ...
461511
  Черненко О. Емоційна складова судового рішення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 120-130. – ISSN 1026-9932
461512
  Пухно С.В. Емоційна спрямованість майбутніх педагогів як психологічна проблема // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2019. – С. 423-437. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 19). – ISSN 2072-4772
461513
  Костиря Б. Емоційна сфера в символістській прозі Клима Поліщука // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 71-75. – ISSN 2307-2261
461514
  Кириленко Т. Емоційна сфера особистості: вектори вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
461515
  Гнатюк Н.Г. Емоційна функція авторського "я" у передмовах до наукових-трактатів ХVI-XIX століть (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 162-167
461516
  Гнатюк Н.Г. Емоційна функція авторського "я" у передмовах до наукових трактатів XVI-XIX століть // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 91-96. – ISBN 966-581-481-8
461517
  Кузнєцов М.А. Емоційне вигорання вчителів: основні закономірності динаміки / М.А. Кузнєцов, О.В. Грицук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 207 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172-195. – ISBN 978-966-2411-01-0
461518
  Пухно С.В. Емоційне вигорання соціальних працівників як психологічна проблема / С.В. Пухно, І.В. Скринник // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 154-156. – ISBN 978-966-698-283-7
461519
  Лукомська С.О. Емоційне вигорання фахівців соціономічних професій: сучасні погляди на проблему // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 246-254. – ISSN 2309-8287


  "Представлено сучасні підходи до проблеми вигорання у представників соціономічних професій у контексті емоційної праці, емоційного і когнітивного дисонансу. Проаналізовано й узагальнено наукову літературу з питань вигорання, визначено три основні його ...
461520
  Поплужний В.Л. Емоційне виховання студентів / В.Л. Поплужний. – Київ, 1978. – 79с.
461521
  Зима І.Г. Емоційне збудження в структурі умовного рефлексу пасивного уникнення у білих щурів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 72-80. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Проведено електрофізіологічне дослідження зміни емоційного стану при виробленні та реалізації умовного рефлексу пасивного уникнення за одноразового навчання. Показано, що емоційне збудження корелює з мірою реалізації рефлексу і має нерівномірний, ...
461522
  Лук"янець Т.Г. Емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 410-421


  Статтю присвячено дослідженню прийому крупного плану з позицій лінгвопоетики. Визначено емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах. На основі когнітивного тлумачення природи емоцій побудовано типологію ...
461523
  Юшко В.В. Емоційне реагування аудиторії на телевізійний контент // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 131-138. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333
461524
  Кузнєцов М.А. Емоційне ставлення студентів до навчання : монографія / М.А. Кузнєцов, Я.В. Козуб. – Харків : Діса плюс, 2017. – 282, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-259. – ISBN 978-617-7384-57-0
461525
  Пилипчук О.Д. Емоційний вплив колористичного простору при включенні в інтер"єр художньо-декоративних засобів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 182-188. – ISSN 2077-3455
461526
  Небеленчук І. Емоційний діалог як засіб розкриття внутрішнього світу героя у новелі М. Коцюбинського "INTERMEZZO"


  У статті розкрито внутрішній світ героя, його стан, настрої, переживання за допомогою емоційного діалогу. Показано значення художніх образів, деталей та розуміння емоційно-психологічного стану героя, особливості часопростору. на конкретних прикладах ...
461527
  Любашенко О. Емоційний інтелект в освітніх стратегіях української лінгводидактики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (148). – С. 48-50
461528
  Чернобай Л.І. Емоційний інтелект в системі менеджменту / Л.І. Чернобай, Ю.О. Широн // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 227-232. – ISSN 2222-4459
461529
  Данильчук О.Л. Емоційний інтелект дітей із сімей трудових мігрантів: середовищний підхід // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 106-115. – ISSN 2414-5076
461530
  Богосвятська А.І. Емоційний інтелект і уроки світової літератури // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 22-27


  Педагогіка сьогодні вкотре акцентує увагу на тому, що розвиток мислення дитини відбувається на основі поєднання логічно-наукового та емоційно-художнього начал. Адже розвиток логічного мислення тільки за рахунок емоційного негативно відображається на ...
461531
  Бушуєв Сергій Дмитрович Емоційний інтелект керівника проекту / Бушуєв Сергій Дмитрович, Русан Надія Ігорівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 47-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2219-5300
461532
  Крупич С.О. Емоційний інтелект практичних психологів як важливий компонент професійної спрямованості / С.О. Крупич, І.Ю. Філіппова // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 150-159


  У статті охарактеризовано результати дослідження взаємозв’язку емоційного інтелекту та професійної спрямованості особистості. Узагальнено кон-цептуальні підходи до розуміння емоційного інтелекту, окреслено особливості професіоналізму та задоволеність ...
461533
  Льошенко О. Емоційний інтелект та емоційна компетентність: проблеми співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається визначення та структура емоційного інтелекту і емоційної компетентності різними науковими підходами. Визначаються проблемні аспекти співвідношення емоційного інтелету і емоційної компетентності. Обгрунтовується актуальність ...
461534
  Язвинська О.С. Емоційний інтелект та лідерські якості // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Чепелєва Н.В., Кружева Т.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 335-341. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експеримантальна психологія ; т. 5, вип. 7). – ISBN 978-966-2142-03-7
461535
  Бабенко О.О. Емоційний інтелект у складі ресурсності представників професій юридичних видів // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 121-125. – ISSN 1727-1584
461536
  Вірна Ж.П. Емоційний інтелект у смисловому локусі професіоналізації особистості / Ж.П. Вірна, К.І. Брагіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 38-43. – ISSN 2310-4368
461537
  Санжаревська І.А. Емоційний інтелект як індикатор поведінки безробітного на ринку праці // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 330-336
461538
  Бурдюг Є.О. Емоційний інтелект як індикатор проблем в спілкуванні підлітків // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 312-313
461539
  Кулішов С.К. Емоційний інтелект як передумова до первинної та вторинної профілактики ішемічної хвороби серця у жінок / С.К. Кулішов, О.О. Бублик // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 181-184. – ISSN 2077-4214
461540
  Лабач М.М. Емоційний інтелект як передумова успішного розвитку особистості // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 214-220. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
461541
  Гацько А.Ф. Емоційний інтелект як стратегічний важіль лідерства / А.Ф. Гацько, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 61-67. – (Економічні науки)
461542
  Романова В.С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Романова Віра Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 223 л. – Додатки: л. 192-223. – Бібліогр.: л. 165-190
461543
  Романова В.С. Емоційний інтелект як чинник групової динаміки : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Романова Віра Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
461544
  Богучарова О.І. Емоційний інтелект як чинник ефективності прийняття управлінських рішень у системі державного управління // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 12-23. – (Серія: Психологія ; вип. 21)
461545
  Четверик-Бурчак Емоційний інтелект як чинник успішності вирішення головних життєвих завдань // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 163-198. – ISSN 2309-1797
461546
  Чебикін О. Емоційний інтелект, його пізнавально-мисленнєві ознаки та функції // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 1 (182). – С. 19-28. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
461547
  Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функціїї : монографія / Е.Л. Носенко, Н.В.Коврига ;МОН України ; Дніпропетровський національний ун-т. – Київ : Вища школа, 2003. – 126с. – ISBN 966-642-198-4
461548
  Цвєткова Г.Г. Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 8 (161). – P. 49-59. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
461549
  Зімовін О. Емоційний інтелект: навіщо та як розвивати / О. Зімовін, Т. Зімовіна // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 4 (62), квітень. – С. 59-61


  Учені постійно ставлять запитання: що дозволяє людині бути успішною? Довгий час вважалося, що ключовий фактор — це високий інтелект, усім відомий IQ. Думається, що доводити безпідставність цієї моделі науковими даними навіть і не варто. Просто ...
461550
  Баранецька А. Емоційний компонент у структурі інтерв"ю // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 73-82
461551
  Белецька А. Емоційний контент в новинному продукті інтернет-медіа України у часи пост-правди / А. Белецька, В. Рождественська // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 11-26. – ISSN 2522-1272
461552
  Козлова А.О. Емоційний концепт "страх" у китайській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 204-209


  У статті здійснено аналіз деяких особливостей вербалізації емоційного концепту "страх" за допомогою фразеологічних одиниць та нейтральної лексики китайської мови; виявлено основні чинники, які впливають на формування певного образу емоції страху у ...
461553
  Петрушко Л.А. Емоційний світ у Києво-Печерському патерику: печаль і сльози : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Петрушко Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 237 арк. – Додатки: арк. 210-237. – Бібліогр.: арк. 193-209
461554
  Петрушко Л.А. Емоційний світ у Києво-Печерському патерику: печаль і сльози : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Петрушко Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
461555
  Лапко О. Емоційний спектр ліричного героя в інтимній ліриці Тодося Осьмачки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 225-236. – ISSN 1728-9572
461556
  Короленко О.М. Емоційний стан як ознака суб"єктивної сторони складу злочину // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 573-577. – ISSN 1563-3349
461557
  Землякова Т.В. Емоційний фактор в структурі процесу адаптації : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Землякова Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
461558
  Томенко М. Емоційні заяви і стосунки не мають жодного відношення до міжнаціональної ситуації : Бесіда з віце-прем"єр-міністром України з гуманіт. питань // Дзеркало тижня., 2005. – 26 лют.-4 берез.
461559
  Вірна Ж.П. Емоційні інваріанти професійної невротизації лікарів / Ж.П. Вірна, К.І. Брагіна // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 82-90 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1249
461560
  Кириленко Т.С. Емоційні переживання та цінності особистості: проблема співвідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості співвідношення емоційних переживань і цінностей особистості в аспекті координат її життєвого світу. Розглянуто зв"язок домінуючих емоційних переживань із ціннісними орієнтаціями особистості, а також особливості її ...
461561
  ЧернявськаТ Емоційні стани бізнесменів та шляхи їх корекції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 186-191. – ISSN 1810-2131
461562
  Бондаревська І.О. Емоційні чинники задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок / І.О. Бондаревська, А.О. Монська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 111-115. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
461563
  Калита О. Емоційність і емоції в художній прозі. На прикладі роману Михайла Стельмаха "Хліб і сіль" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (746), травень. – С. 35-38. – ISSN 0130-5263
461564
  Жешув Емоційність мовця в "Листах до редакції" на прикладі жіночої преси / Жешув, , Г. Філіп // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 215-224


  Об"єктом лінгвістичного дослідження стали тексти листів, опублікованих у 2002-2004 pp. на сторінках тижневика "Wysokie Obcasy". Аналіз листів дає змогу зробити висновок про їх насичення емоціями, головним чином негативни­ми. Вони передані як ...
461565
  Денисевич О. Емоційність рекламної лексики (на матеріалі вільного асоціативного експерименту) / О. Денисевич, Т. Недашківська // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 270-276


  У статті розглянуто шляхи виокремлення конотативного значення у асоціативному полі. Проаналізовано емоційні реакції позитивного та негативного змісту в асоціативних полях рекламної лексики. В статье рассмотрено возможности выделения конотативного ...
461566
  Могилевський В. Емоційність та асоціативність - мистецькі крила Олександра Ковальчука // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-106. – ISSN 0130-1799
461567
  Саннікова Ольга Павлівна Емоційність у структурі професійних властивостей особистості (на прикладі представників соціономічних професій) : Автореф... доктора психолог.наук: 19.00.01 / Саннікова Ольга Павлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 51л.
461568
  Шмига Ю.І. Емоційність як фактор ефективності телереклами (деякі аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-49. – (Журналістика ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються емоційні стратегії реклами, які сьогодні набувають особливого значення. Емоційний компонент установки на рекламу найбільше впливає на її ефективність. Вивчається емоційний вплив телереклами на споживача, адже це набуває важливого значення ...
461569
  Костів С. Емоційно-вольова стійкість майбутніх військових фахівців // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 107-116
461570
  Яременко Н.В. Емоційно-вольові екзистенціали в романі І. Багряного "Сад Гетсиманський" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 60-70. – ISSN 2522-1337
461571
  Партико Т.Б. Емоційно-вольові ресурси стресостійкості у військовослужбовців / Т.Б. Партико, О.І. Скальська // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 4 (36). – С. 53-63. – ISSN 2414-0023
461572
  Мацкевич А. Емоційно-експресивна модальність у сучасному українському й арабському публіцистичному текстах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 168-175. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
461573
  Фіголь Н.М. Емоційно-експресивна функція заголовків в інтернет-журналі "Новий ПіК" / Н.М. Фіголь, А.В. Дєдушкіна // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 44-52. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізуються мовностилістичні засоби в заголовках інтернет-ЗМІ на прикладі інтернет-журналу "Новий ПіК", особливості реалізації та співвідношення інформативної та емоційно-експресивної функцій заголовків у інтернет-ЗМІ. The article deals with ...
461574
  Галацька В.Л. Емоційно-експресивні засоби вираження естетичної категорії драматичного в повісті О. Гончара "Бригантина" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 206-214


  У статті розкривається природа естетичної категорії "драматичне" в повісті О. Гончара "Бригантина", виражена в оригінальних індивідуально-авторських засобах мовної експресії
461575
  Атрошенко Г.І. Емоційно-експресивні частки та їх функції (на матеріалі творів Т.Г.Шевченка для дітей) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 113-116.
461576
  Кучма О.І. Емоційно-експресивні частки як засіб мовної економії (на прикладі німецьких часток та їхніх українських відповідників) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 555-560


  В статті представлено емоційно-експресивні частки німецької мови як засіб мовної економії на рівні висловлювання. Вони дозволяють мовцю згорнути певну картину світу і найекономнішим способом передати інформацію адресату. Переклади з художньої ...
461577
  Воробель М.М. Емоційно-естетичний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Воробель Марія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
461578
  Яновський А.О. Емоційно-мотиваційний зміст процесу формування культури безпечного використання інформаційного середовища в майбутніх учителів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 7-12. – ISSN 2414-5076
461579
  Калантаєвська Г.П. Емоційно-настроєві акценти медитативної лірики Анатолія Гризуна (збірка "Перстень-Зодіак") / Г.П. Калантаєвська, Т.К. Сипченко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 122-134. – ISSN 2077-804X


  "З’ясовуються емоційно-настроєві та проблемно-тематичні особливості медитативної лірики А. Гризуна, яка вирізняється високою внутрішньою напругою, філософською наповненістю, органічним поєднанням духовного й раціонального, налаштованістю на природні ...
461580
  Стєкольщикова В.А. Емоційно-оцінне сприйняття дійсності аудиторією через порівняльні засоби образності сучасного друкованого медіатексту (на прикладі регіональних видань) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 155-158


  Статтю присвячено проблемам ефективності друкованого медіатексту крізь призму взаємодії порівняльних засобів образності та емоційно-оцінної складової частини сприйняття його аудиторією. The article is devoted to the problems of media text efficiency ...
461581
  Макаревич П.Ю. Емоційно-оцінний компонент конотативного значення різнорівневих елементів політичного медіа-дискурсу (на матеріалі новогрецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 404-409
461582
  Єлейко М. Емоційно-оцінний підхід до дослідження соціального самопочуття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 138-162. – ISSN 1563-3713
461583
  Федоренко О.Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995-2004 років) : Автореф. ... дис. канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Федоренко Ольга Дмитрівна ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
461584
  Федоренко О.Д. Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики 1995 - 2004 років) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08. - журналістика / Федоренко О.Д.; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2006. – 201л. + Додатки л. 189 - 201. – Бібліогр.: л. 165 - 189
461585
  Мізін К. Емоційно-оцінні еталони як носії лінгвокультурологічної інформації в німецьких усталених порівняннях // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 100-103. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
461586
  Бучма О. Емоційно-почуттєва складова релігійного феномену // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 23-31. – ISSN 2306-3548
461587
  Резніченко Н.А. Емоційно-психологічний підтекст творів для дітей Віктора Близнеця // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 250-255


  Стаття присвячена дослідженню психологічного підтексту творів для дітей В. Близнеця. Досліджено психологічні особливості емоційної сфери дитини. Статья посвящена исследованию психологического подтекста произведений для детей В. Близнеца. Исследованы ...
461588
  Скорик О. Емоційно-смислові концепти в поезії О.Забужко // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 88-92.
461589
  Ведяєв Ф.П. Емоційно-стресові стани / Ф.П. Ведяєв. – Київ, 1979. – 54с.
461590
  Сергієнко А. Емоційно-ціннісна змістова лінія у мистецькому контексті на уроках української літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 7-10. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано шляхи реалізації змістовної емоційно-ціннісної лінії відповідно до літературного компонента освітньої галузі "Мови і літератури".
461591
  Уліщенко В. Емоційно-ціннісний діалог під час вивчення ліричних творів


  У статті йдеться про особливості інтерсуб"єктивного вивчення ліричних творів. Автор зосереджується на проблемах духовного збагачення особистості, розкриття її внутрішнього потенціалу, життєвого досвіду під час сприйняття літературного твору, діалогу з ...
461592
  Керик О. Емоційно-ціннісний компонент самосвідомості особистості у психотравмуючих ситуаціях: аспекти вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-89. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрями й підходи до проблеми самосвідомості особистості. Проаналізовано вияви емоційно-ціннісного компонента самосвідомості у психотравмуючих ситуаціях, зокрема, в умовах деривації, психотравмуючої ситуації в родині та в умовах ...
461593
  Бойко Г. Емоційно забарвлена лексика в малій прозі Івана Франка на заняттях з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 125-131. – ISSN 2078-5119
461594
  Боєва Е.В. Емоційно забарвлена лексика як прояв суспільного конфлікту в романі А. Платонова "Чевенгур" // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 64-66. – ISSN 2219-4290
461595
  Нагорняк М. Емоційно знижена лексика у прямоефірних радіопередачах (за матеріалами програми "Ваша свобода" української служби радіо "Свобода") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 144-152


  Стаття присвячена одній із загрозливих тенденцій розвитку національного аналітичного радіомовлення України, яка зумовлена надмірним вживанням емоційно зниженої лексики. This article is devoted to one of the dangerous tendencies of national analytical ...
461596
  Лавер О. Емоційно марковані літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 106-109. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
461597
  Гуменюк С.М. Емоціоналізм та кордоцентризм у історико-філософській рефлексії Дмитра Чижевського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 114-120. – ISSN 2520-2103
461598
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 6-7
461599
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 6-7
461600
  Клочек Г. Емоціональний інтелект Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 10-11
461601
  Савінова Н.А. Емоція права: на шляху наслідків правової комунікації в контексті кримінально-правової комунікаці // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 5-12
461602
  Сушик Н.С. Емпатійність як професійно значуща якість соціальних педагогів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 135-139. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено сутність, структуру, компоненти, зміст, рівні емпатійності соціальних педагогів; обгрунтовано мету, завдання, зміст формування цієї професійно значущої якості фахівців.
461603
  Булатецька Л.І. Емпатія в контексті суміжних концептів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 243-247. – Бібліогр.: Літ.: с. 246-247; 11 назв. – ISSN 1729-360Х
461604
  Туркова Д.М. Емпатія як "спосіб буття" професійного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С.69-76
461605
  Таценко Н.В. Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 282-288. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
461606
  Невська Ю.В. Емпатія як ознака ділового листування М. Куліша // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 179-186


  У статті йдеться про способи вираження вербальної емпатії з точки зору комунікативної та емотивної лінгвістики. Аналізуються особливості вираження семантичної емпатії як відображення прагматичної налаштованості автора в текстах ділових листів М. Куліша.
461607
  Матюх Т.М. Емпатія як проблема естетики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 91-93
461608
  Кононенко Т.П. Емпедокл з Акраганта // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 86-87. – ISBN 966-316-069-1
461609
  Гусєв В.І. Емпіризм ( - напрям філософії, протилежний раціоналізмові) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 186-187. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
461610
  Загірняк Д.М. Емпірика ринкових перетворень як базис реформування вищої освіти // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 6-14. – ISSN 2221-8440


  Ринкові перетворення вищої освіти передбачали вагомі успіхи в недалекому майбутньому. Однак її реформування довело неможливість дієвого регулювання ринкової стихії. Використання логічних припущень як емпіричних доказів дозволило виконати абстрактну ...
461611
  Васьків М. Емпірика, статистика й аналітика в "Кубані" Петра Лісового


  У статті йдеться про відтворення у книжці мандрівних нарисів Петра Лісового "Кубань" буття українців у цілому краї, історії й сучасного на 20-30-ті роки стану національної самосвідомості, культурного й мовного розвитку, їх зв"язків з Україною, ...
461612
  Білоус Є.В. Емпірична ідентифікація ідеологічних уявлень повсякденної свідомості : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Білоус Євгеній В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 223 арк. – Додатки: арк. 215-223. – Бібліогр.: арк. 199-214
461613
  Білоус Є.В. Емпірична ідентифікація ідеологічних уявлень повсякденної свідомості : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Білоус Євгеній В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
461614
  Білоус Є.В. Емпірична ідентифікація креативного класу в українському суспільстві // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 93-109. – ISSN 1681-116Х


  Інституціональні зрушення ринку праці в процесі переходу до постіндустріальної економіки зумовили розмиття меж традиційних класів, зокрема середнього класу. Поява нових класів вимагає їх відповідного теоретичного та емпіричного вивчення. Ця стаття ...
461615
  Лешенок У.С. Емпірична ідентифікація політичних орієнтацій на основі життєвих цінностей в українському суспільстві : дис. … канд. соціол. наук : 22.00.02 / Лешенок Уляна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 192 арк. – Додатки: арк. 190-192. – Бібліогр.: арк. 171-189
461616
  Лешенок У.С. Емпірична ідентифікація політичних орієнтацій на основі життєвих цінностей в українському суспільстві : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.02 / Лешенок Уляна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 16, [1] с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
461617
  Фетісова К. Емпірична модель дослідження історичного покоління через призму продуктів його фото- та кіномистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 133-136. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена побудові емпіричної моделі дослідження поняття історичної особистості через призму продуктів фото- та кіномистецтва. В даному аспекті ми визначаємо контекст розуміння поняття історичне покоління та історична особистість, розгляд ...
461618
  Грабинська І.В. Емпірична оцінка внутрішнього та міжнародного ефектів Фішера для економіки України / І.В. Грабинська, О.Ю. Пилипенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 279-285. – ISSN 2222-4459
461619
  Воронов Г.С. Емпірична оцінка забруднення снігу і повітря в крупному промисловому регіоні / Г.С. Воронов, М.І. Ромась // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 126-136. – (Географія ; Вип. 41)


  Гідрохімічний аналіз складу снігового покриву в районі Криворізького басейну і порівняння з іншими місцями України свідчать про суттєвий вплив промислово-міського комплексу на забрудненість навколишнього середовища, що в три-п"ять разів перевищує вміст ...
461620
  Гололобов Д.О. Емпірична оцінка невідомого параметра випадкового поля із сильним перемішуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 151-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній статті розглядається оцінка невідомого параметра двовимірного однорідного у вузькому сенсі випадкового поля з неперервним часом, для якого виконується умова сильного перемішування. Наводяться умови, за яких має місце збіжність за розподілом ...
461621
  Шірінян Л. Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України / Л. Шірінян, А. Шірінян // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
461622
  Беген Є.І. Емпірична оцінка якості нейромережевих класифікаційних схем корупційних діянь : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 138-146 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
461623
  Сапелкіна О.В. Емпірична соціологія : курс лекцій / Сапелкіна О.В., Чепурко Г.І. ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз ім. Юрія Саєнка ІС НАН України, Вища школа соціології ІС НАН України. – Київ : Простір-М, 2018. – 265, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7501-73-1
461624
  Панич О.О. Емпірична теологія Джона Стюарта Мілла в історико-філософському контексті // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 51-56. – ISSN 1728-3671
461625
   Емпірична характеристика креативності у шкільному віці / Є. Заїка, І. Зуєв, Т. Зімовіна, М. Саврасов // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 136-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-2131
461626
  Подольська Т.А. Емпіричне вивчення психологічної структури довірливих стосунків у майбутніх практичних психологів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 95-100. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
461627
  Дронова О.С. Емпіричне дослідження агресивної поведінки неповнолітніх у контексті схильності до ризику // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 67-74
461628
  Угрин О.Г. Емпіричне дослідження взаємозв"язку лідерських якостей та емоційного інтелекту особистості студента / О.Г. Угрин, А.О. Мушинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 115-124. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
461629
  Горбачук О.І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 139-148. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
461630
  Гупаловська В. Емпіричне дослідження гендерних особливостей задоволення жінок життям // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 185-200. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто особливості гендерної ідентичності жінки, рольові ґендерні моделі української жінки зокрема. Досліджено задоволеність професійною діяльністю, шлюбом, процесом життя та життям загалом, особливості самореалізації та переживання життєвої ...
461631
  Іванова Н.С. Емпіричне дослідження економічної безпеки регіонів в аспекті забезпечення безпеки національної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 58-65. – ISSN 2222-0712
461632
  Жданюк Л.О. Емпіричне дослідження емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 62-74. – ISSN 2226-4078


  У статті розглядаються результати емпіричного дослідження показників емоційного становлення до навчання (ЕСН) у студентів залежно від рівня їх навчальної мотивації. Представлено гендерні відмінності ЕСН у студентів з різними рівнями навчальної мотивації.
461633
  Корольов Д.К. Емпіричне дослідження емоційної спрямованості особистості / Д.К. Корольов, В.І. Лисий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Наведено результати дослідження деяких емоційних властивостей особистості. Зокрема, емпірично перевірено запропоновану Б.І. Додоновим класифікацію властивостей емоційної сфери особистості. У результаті виділено основні складові емоційної спрямованості ...
461634
  Харчук Т.В. Емпіричне дослідження людського капіталу вищих навчальних закладів // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-33.
461635
  Чернявська Тетяна Емпіричне дослідження особистісних особливостей власників та невласників бізнесу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.164-168. – ISSN 1810-2131
461636
  Жадан І.В. Емпіричне дослідження особливостей громадянської та національної самоідентифікції молоді: базові поняття і показники // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 60-68. – ISSN 2309-8287
461637
  Кацович Я.Ю. Емпіричне дослідження особливостей міжгрупової диференціації гендерних груп // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 58-63. – ISSN 2310-4368
461638
  Ягупова О.В. Емпіричне дослідження особливостей прояву мотивації аффіліації у курсантів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема мотивації та мотивів поведінки й діяльності у молодих людей, а саме емпірична перевірка характерних тенденцій прояву мотивації аффіліації у курсантів. Vie article considers the problem of motivation and behavioral ...
461639
  Гільман А.Ю. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 92-97. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
461640
  Озімковська В. Емпіричне дослідження паритету купівельної спроможності гривні відносно євро, долара і російського рубля // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
461641
  Віблий П.І. Емпіричне дослідження потенціалу інвестування у креативні індустрії в Україні / П.І. Віблий, Ю.О. Гандзюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 195-201. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
461642
  Пластун В. Емпіричне дослідження причинних зв"язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
461643
  Літвінова О.В. Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційної сфери дитини з аутизмом / О.В. Літвінова, А.О. Коробова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 238-248. – ISSN 2219-2654
461644
  Базиленко А.К. Емпіричне дослідження психологічних чинників формування соціальної активності студентської молоді // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 22-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-4368
461645
  Дубровинський Г.Р. Емпіричне дослідження психологічної адаптації курсантів до умов навчально-службової діяльності у цивільному вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-103. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу результатів експериментального дослідження та практичної перевірки ефективності застосування системи психологічних засад оптимізації психологічної адаптації курсантів до умов навчально-службової діяльності у цивільному ...
461646
  Блешмудт П.П. Емпіричне дослідження рівня та чинників розвитку особистісного компонента психологічної готовності персоналу банківських структур до роботи в команді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 253-258. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
461647
  Поліщук Т.П. Емпіричне дослідження розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладу професійної освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 214-231. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
461648
  Дін Ю. Емпіричне дослідження стану готовності майбутнього менеджера освітнього закладу до самопроектування // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 64-68. – ISSN 2414-5076
461649
  Табачніков С.І. Емпіричне дослідження структури професійної рефлексії педагогів / С.І. Табачніков, Н.О. Михальчук, Є.М. Харченко // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 111-115 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2410-7484
461650
  Долгова Н. Емпіричне дослідження сучасного стану фізичного виховання та спорту в університетах Польщі // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 130-131. – ISBN 978-966-644-324-6
461651
  Місенг Д.В. Емпіричне дослідження Я-концепції та ролі значущої особи як опосередковуючих чинників впливу ціннісних орієнтацій на стиль життя особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 65-91. – ISSN 2226-4078
461652
  Бобир С.Д. Емпіричне дослідження як складова бакалаврських робіт з методики навчання іноземних мов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 47-50. – (Педагогічні науки)


  Розглядається проблема структури та змісту кваліфікаційної роботи бакалавра з методики навчання іноземних мов.
461653
  Коцьо О.Я. Емпіричний аналіз впливу асиметрії статистичної інформації щодо регіонального споживання домогосподарств України на точність прогнозів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 200-209 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
461654
  Журавльова І.В. Емпіричний аналіз впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 119-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
461655
  Твердохліб І.П. Емпіричний аналіз ефективності банківської системи на засадах інституціоналізму : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.П. Твердохліб, П.В. Приймак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 266-271 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
461656
  Циганов С.А. Емпіричний аналіз структури капіталу сучасних транснаціональних корпорацій / С.А. Циганов, О.І. Заліско // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С.105-123 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
461657
  Кононенко Т.П. Емпіричний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 340-341. – ISBN 966-316-069-1
461658
  Горбачик А. Емпіричний соціологічний аналіз міжнаціональної толерантності в сучасній Україні // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 452-456. – ISBN 978-966-579-439-4
461659
  Пунько Б.М. Емпіричні дослідження причинно-наслідкових зв”язків на глобальному рівні економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 5-8. – ISSN 1728-6220


  Встановлено перелік об" єктів формування причинно-наслідкових зв"язків на глобальному рівні економіка, схематично представлено існуючі причинно-наслідкові зв"язки. Визначено місце СОТ в регулюванні цих зв"язків на глобальному рівні економіки.
461660
  Липовська Н. Емпіричні індикатори оцінювання соціального статусу професійної групи посадових осіб місцевого самоврядування / Н. Липовська, В. Незять // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 149-156. – ISSN 2414-4436
461661
  Хуткий Д.О. Емпіричні індикатори стратифікації сучасних суспільств у процесі міжсуспільного вібору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 44-53. – ISSN 1996-5931
461662
  Щербина Л.Ф. Емпіричні кореляти ефективності технології розвитку метатеоретичного мислення психотерапевта // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 329-334. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
461663
  Різун В. Емпіричні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-29. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування методів спостереження, експерименту та інших емпіричних методів дослідження в журналістикознавстві. Рассмотрено применение методов наблюдения и эксперимента, а также других эмпирических методов исследования в ...
461664
  Бондаренко Є.І. Емпіричні методи навчання як невід"ємна складова підготовки фахівців-юристів // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 179-183
461665
  Тувакова Н.В. Емпіричні оцінки взаємного впливу українських закордонних приватних трансфертів i ВВП // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – C. 226-230. – ISSN 2221-755X
461666
  Ягупова О.В. Емпіричні та експериментальні дослідження практичного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 125-128. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу емпіричних і експериментальних досліджень практичного мислення в психологічній науці, представлені основні етапи його дослідження та проаналізовані результати досліджень провідних представників психологічних шкіл. The article ...
461667
  Кучер Т.М. Емпіричні та логічні аспекти формування показань свідків як засобу доказування у цивільному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 113-118. – (0). – ISSN 2078-9165
461668
  Сугакова О. Емпірично-байєсова класифікація для спостережень з домішкою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 155-162. – ISSN 0868-6904


  We consider the problem of the object"s classification in the case, when the object belongs to one of two classes. Characteristic"s distribution for the objects from the first class is unknown, but symmetric. The distribution for the second class is ...
461669
  Решетник М.Д. Емпіріокритицизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 594. – ISBN 966-316-069-1
461670
  Суханов А.А. Емпірічне дослідження впливу екологічно неблагополучного міського середовища на психологічну адаптацію людини // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 479-486. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 33). – ISSN 2072-4772
461671
  Василенко В. Емпірічні і класичні підходи у підрахунку демографічних втрат України внаслідок Голодомору 1932 - 1933 років // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 47-49. – ISBN 978-617-7122-39-4
461672
  Кірпота Н. Емпірічні й теоретичні методи навчання яік засіб розвитку критичного мислення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.71-72. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
461673
  Гон О.М. Емпліцитна й експліцитна поетика імажизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 245-255


  Метою статті є аналіз способів поєднання художньої творчості та літературно-критичної рефлексії у становленні поетичного модерну. Попри протилежні вектори теоретизування фундаторів імажизму, спільним знаменником для них виступає французька ...
461674
  Гончар Б.М. Емська депеша // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 441-442. – ISBN 966-316-039-X
461675
  Яворський М. Емський акт 1876 року // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 42-43. – ISBN 966-7272-00-1
461676
  Рудяченко О. Емський указ. Загратована мова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 15


  "Днями минає сумна дата - 143-річчя від дня ухвалення російським царем горезвісного Емського указу. Поки Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№5670-д від 09.06.2017 р.), схвалений Верховною Радою України (25 квітня ...
461677
  Паниев Н.А. Ему 148 лет. / Н.А. Паниев, М. Мусаев. – Баку, 1956. – 76с.
461678
  Северный П. Ему было тридцать / П. Северный. – М., 1970. – 269-420с.
461679
  Братченко И.Г. Ему выпало жить. / И.Г. Братченко. – Днепропетровск, 1990. – 262с.
461680
  Грудинкин А. Ему нет сорока, и он - великий русский математик // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 50-57. – ISSN 0130-1640


  В 2006 году высшей международной награды в области математики - премии Филдса (она присуждается четырем ведущим математикам мира раз в четыре года) - был удостоен молодой московский ученый Андрей Окуньков (год рождения - 1969), выпускник ...
461681
  Бочков Н.П. Ему открывались тайны микробиологии : [К 100-летию со дня рождения В.Д. Тимакова] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 69-72. – ISSN 0869-706Х
461682
  Біскуб І.П. Емулятивне моделювання в англомовному дискурсі програмного забезпечення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 71-77. – Бібліогр.: Літ.: с. 77; 9 п. – ISSN 1729-360Х
461683
  Сіверс В.А. Емуляція і жертва (до аналізу ціннісного аспекту створення штучного інтелекту в моделі Ніка Бострома) // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 48-52. – Бібліогр.: 6 назв.
461684
  Афанасьєв Д.М. Емуляція та симуляція як складові механізму віртуалізації інтернет-комунікацій // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 282-289. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статі розглянуто оригінальне дослідження віртуалізації Інтернет-комунікації через її складові механізми емуляції та симуляції. Автор зосереджує увагу на особливостях емуляції та симуляції в процесі спілкування в мережі Інтернет. У статі доведено, що ...
461685
   Емульсії Пікерінга, стабілізовані наночастинками магнетиту / В.В. Гавриш, І.С. Колесник, В.В. Коновалова, А.Ф. Бурбан // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 143
461686
  Денисенко Н.В. Емфаза як загальнолінгвістичне і перекладознавче поняття / Н.В. Денисенко, Н.Є. Мілько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 61-64. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
461687
  Кулинич П. Емфітевзис як пастка для сільського землевласника, або Чому селянам не варто укладати договори про його встановлення? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 14. – ISSN 1992-9277
461688
  Юрченко Т.В. Емфітевзис: особливості відображення в бухгалтерському обліку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 169-172. – ISSN 2309-1533
461689
  Юрченко Т.В. Емфітевзис: особливості відображення в бухгалтерському обліку // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 164-171. – ISSN 2313-8246
461690
  Сидоров В.М. Емшан / В.М. Сидоров. – Москва, 1969. – 119с.
461691
  Хримян Ашот Павликович Еналлены, иналлены и другие непредельные соединения винил- и этинилпропаргильных хлоридов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Хримян Ашот Павликович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
461692
   Енамины в органическом синтезе. – Свердловск, 1989. – 108с.
461693
  Набитович І. Енантіодромія sacrum i profanum у художньому тексті : на прикладі новели Юрія Клена "Пригоди Архангела Рафаїла" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 268-277. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
461694
  Богданова О. Енантіосемія в лінгвістиці та перекладознавстві


  Розглянуто явище енантіосемії в італійській та українській мовах, та визначено основні перекладознавчі пробле-ми, що можуть виникати при відтворенні одиниць енантіосемії. The article is dedicated to the analysis of the fenomenon of enantiosemy as a ...
461695
  Іващенко В.Л. Енантіосемія в парадигмі мовних та мовленнєвих явищ: основні напрями концептуалізації / В.Л. Іващенко, Т.О. Федоренко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 48-60. – ISSN 0027-2833
461696
  Смущинская І.В. Енантіосемія у сучасній французькій мові: основні проблеми / І.В. Смущинская, О.О. Бойко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 441-453


  У статті аналізуються проблеми енантіосемії, її представлення у сучасній французькій мові, робиться спроба розробки класифікації. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
461697
  Бойко О.О. Енантіосемія: невизначеність статусів та підходів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 114-124


  У статті аналізуються проблеми енантіосемії, її представлення в сучасній французькій мові, робиться спроба розробки класифікації. Особлива увага приділяється різним підходам до аналізу та інтерпретації зазначеного мовного феномену. В статье ...
461698
  Горький М. Енблема / М. Горький. – Москва, 1956. – 56с.
461699
  Іщенко О.М. Енвайронманталізм та ідеологічні основи суспільства ризику // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 98-107
461700
  Колісніченко Р.М. Енвайронменталізм і типологічні характеристики глобалістичної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 33-38. – ISSN 2077-1800
461701
  Білавич Г. Енвайронментальна освіта для сталого розвитку у вимірі ЮНЕСКО крізь призму підручникотворення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 3/4 (182/183), серпень - вересень. – C. 30-34. – ISSN 2308-4634
461702
  Авраменко О. Енвайронментальний простір художніх пленерів: Досвід проектів XXI століття, проведених під егідою ІПСМ НАМ України з акцентом на пленері "Вітер" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 7-28
461703
  Нетреба Н.В. Енгелеві ряди алгебр Лі асоційованих з силівськими р-підгрупами скінченних симетричних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються енгелеві ряди алгебр Лі Lm асоційованих з силівськми р-підгрупами симетричних, груп порядку рn (р - просте число). Показано, що k-ий член енгелевого ряду збігається з k-им членом нижнього центрального ряду цієї алгебри. Ключові слова: ...
461704
  Короткий В.А. Енгельман Іван Єгорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 279. – ISBN 966-06-0393-2
461705
   Енгельс (Engels) Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 755. – ISBN 966-316-069-1
461706
  Шевченко Л. Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-16 : табл. – Бібліогр.: 41 назв.
461707
  Красуля А. Ендавмент-фонди в освітньому фандрейзингу: американський досвід // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 146-148. – ISBN 978-966-644-324-6
461708
  Дмитришин М.В. Ендавмент вищого навчального закладу // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 64-73. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрито зміст категорії ендавменту у вищих навчальних закладах, визначено необхідність, причини та передумови створення ендавмент-фондів у сфері вищої освіти України. Узагальнено основні положення нормативно-правового регулювання ...
461709
  Бєлов О. Ендавмент як нова форма забезпечення стабільності фінансування наукових досліджень в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 50-62. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240


  "Зазначено, що фінансування науково-технічного розвитку країни - це важливе стратегічне завдання країни, що бажає інтегруватися до європейської спільноти. Проведено дослідження можливостей забезпечення фінансування наукової діяльності за допомогою ...
461710
  Дмитришин М.В. Ендавменти у вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 233-241. – ISSN 2306-546X
461711
  Білінець М.Ю. Ендаумент-фонд як альтернативне джерело фінансування вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
461712
  Ловінська Л.Г. Ендаумент в діяльності вітчизняних закладів вищої освіти: практика застосування та обліку / Л.Г. Ловінська, С.О. Левицька, О.О. Осадча // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 3 (89). – С. 119-128. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 3 (89)). – ISSN 2664-2468


  Перший ендаумент в Україні було створено Інститутом міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка у 2013 році на базі Благодійної організації "Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин".
461713
  Карпенко Н.І. Ендемічні созофіти роду ASTRAGALUS I. флори України / Н.І. Карпенко, А.М. Макітенко, О.В. Тищенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 54
461714
  Лютий Т. Енді Воргол: назад до нудних речей // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 51. – ISSN 1996-1561
461715
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (8). – 2014. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461716
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (17). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461717
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 4 (18). – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461718
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 1 (19). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461719
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (20). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461720
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (21). – 2017. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461721
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 4 (22). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461722
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 1 (23). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461723
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (24). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461724
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (25). – 2018. – 93 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461725
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Громад. орг. "Всеукр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 4 (26). – 2018. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461726
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія = Endovascular neuroradiology : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Громад. орг. "Всеукр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 1 (27). – 2019. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461727
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія = Endovascular neuroradiology : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Громад. орг. "Всеукр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (28). – 2019. – 92 с. – DOI 10.26683/2304-9359-2019-2(28) - Резюме укр., рос., англ. мовами
461728
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія = Endovascular neuroradiology : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Громад. орг. "Всеукр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (29). – 2019. – 87 с. – DOI 10.26683/2304-9359-2019-3(29) - Резюме укр., рос., англ. мовами
461729
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія = Endovascular neuroradiology : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Громад. орг. "Всеукр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (30). – 2019. – 87 с. – DOI 10.26683/2304-9359-2019-4(30) - Резюме укр., рос., англ. мовами
461730
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія = Endovascular neuroradiology : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Громад. орг. "Всеукр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 1 (31). – 2020. – 82 с. – DOI 10.26683/2304-9359-2020-1(31) - Резюме укр., рос., англ. мовами
461731
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія = Endovascular neuroradiology : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Громад. орг. "Всеукр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 2 (32). – 2020. – 78 с. – DOI 10.26683/2304-9359-2020-2(32) - Резюме укр., рос., англ. мовами
461732
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія = Endovascular neuroradiology : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Громад. орг. "Всеукр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 3 (33). – 2020. – 93 с. – DOI 10.26683/2304-9359-2020-3(33) - Резюме укр., рос., англ. мовами
461733
   Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія = Endovascular neuroradiology : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Громад. орг. "Всеукр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2304-9359
№ 4 (34). – 2020. – 104 c. – DOI 10.26683/2304-9359-2020-4(34) - Резюме укр., рос., англ. мовами
461734
  Єнін Р.В. Ендовідеохірургічні технології в діагностиці та хірургічному лікуванні бойової травми живота : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Єнін Роман Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 19 назв
461735
  Гладких М.І. Ендогамія / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 130. – ISBN 966-642-073-2
461736
  Саліхова О.Б. Ендогенізація економічного розвитку через розбудову високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України / О.Б. Саліхова, Д.О. Гончаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 49-56. – ISSN 2222-4459
461737
  Геєць В.М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб"єктів голосування // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 3-19. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2522-9303
461738
  Саліхова О.Б. Ендогенізація розвитку промисловості через технологоорієнтовані стартапи: досвід США, уроки для України / О.Б. Саліхова, О.О. Курченко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (708). – С. 60-86. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2522-9303
461739
  Луняков О. Ендогенна природа циклічності кредитного ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 43-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
461740
  Бондаренко С.М. Ендогенне золото в докембрійських комплексах Волинського мегаблока (Український щит) / С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, О.В. Грінченко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 117-129. – ISSN 2218-7472
461741
  Черенько М.С. Ендогенний субклінічний гіпертиреоз: сучасні погляди на діагностику і лікування (з огляду на останні настанови Європейської тиреоїдної асоціації) // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 95-99. – ISSN 1818-1384


  "У серпні 2015 р. у журналі European Thyroid Journal були опубліковані настанови Європейської тиреоїдної асоціації (ЕТА) щодо ведення пацієнтів з ендогенним субклінічним гіпертиреозом (СГ). Для вітчизняних спеціалістів винесення такої вузької проблеми ...
461742
  Майданюк А.В. Ендогенні модифікатори аденілатциклази // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 17-21. – (Біологія ; Вип. 25)


  Виділені супернатантні фактори із сірої речовини головного мозку щурів за власною схемою і на основі модифікацій, описаних в літературі методів. Досліджена їх здатність відновлювати активацію гормонами, ГТФ, NaF мембранних препаратів аденілатциклази ...
461743
  Грома В.Д. Ендогенні процеси у Європі (на прикладі території Італії) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 25-29. – Бібліогр.: 12 назв.
461744
  Ільїч Л.М. Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій ринку праці на сучасному етапі його розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 61-70. – ISSN 1562-0905
461745
  Гриньків А.П. Ендогенні чинники дискурсу релігій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті автор вказує на внутрішні передумови виникнення такого складного та багатовимірного феномену, як дискурс релігії. Автор демонструє виключні можливості соціальної філософії у дослідженні зазначеного феномену. Стаття може бути корисною для ...
461746
  Зорін Д.О. Ендогеодинамічна модель новітньої тектоніки території Івано-Франківської області // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 119-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-1388
461747
  Скляров О.Я. Ендоекологія шлунково-кишкового тракту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 46-48. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Вміст порожнин щлунково-кишкового тракту розглядається як ендогенна екологічна система, яку складають, з одного боку, біологічно активні речовини (медіатори, гормони, ферменти, вітаміни, активні метаболіти), а з іншого - різні види мікроорганізмів. ...
461748
  Семенини Г.Б. Ендокринні та обмінно-метаболічні порушення в жінок із синдромом полікістозних яєчників і нові можливості їхньої корекції // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (32). – С. 69-75. – ISSN 2309-4117
461749
  Пічкар Й.І. Ендокринологічна служба в Закарпатській області: історія розвитку, сучасний стан та перспективи / Й.І. Пічкар, О.Т. Олексик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 169-172. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (54)). – ISSN 2415-8127
461750
   Ендокринологія : Підручник / А.С. Єфімов, П.М. Боднар, Большова-Зубковська, Д.А. Єфімов; За ред. А.С. Єфімова. – Київ : Вища школа, 2004. – 494с. – ISBN 966-642-177-1


  Наведено основні відомості з морфології та фізіологій ендокринних залоз. З урахуванням найновіших досягнень ендокринології поглиблено викладено матеріал щодо етіології, патогенезу, клініки, діагностики і лікування ендокринних захворювань
461751
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 19, № 3. – 2014. – С. 173-264. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461752
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 19, № 4 : Тези VIII з"їзду Асоціації ендокринологів України, 20-22 жовтня, 2014, м. Київ. – 2014. – С. 265-368. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461753
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 20, № 1. – 2015. – С. 369-472. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461754
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 2. – 2016. – С. 95-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461755
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 1. – 2016. – С. 1-94. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461756
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 3. – 2016. – С. 189-282. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461757
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 21, № 4. – 2016. – С. 283-392. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461758
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 1. – 2017. – С. 1-92. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461759
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 3. – 2017. – С. 189-300. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461760
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 4. – 2017. – С. 301-398. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461761
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 22, № 2. – 2017. – С. 95-188. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461762
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 23, № 1. – 2018. – С. 1-100. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461763
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 23, № 2. – 2018. – С. 101-196. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461764
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 23, № 3. – 2018. – С. 198-296. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461765
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 23, № 4. – 2018. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461766
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Микоша О.С. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 24, № 3. – 2019. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461767
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 24, № 2. – 2019. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461768
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 24, № 1. – 2019. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461769
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 24, № 4. – 2019. – С. 291-392, [1] арк. кольор. фот. – DOI: 10.31793/1680-1466.2019.24-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
461770
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 25, № 1. – 2020. – 96 с., включ. обкл. – DOI: 10.31793/1680-1466.2020.25-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
461771
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 25, № 2. – 2020. – С. 97-196. – DOI: 10.31793/1680-1466.2020.25-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
461772
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 25, № 3. – 2020. – С. 198-286. – DOI: 10.31793/1680-1466.2020.25-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
461773
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 25, № 4. – 2020. – 378 с. – DOI: 10.31793/1680-1466.2020.25-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
461774
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 26, № 2. – 2021. – 222 с. – DOI: 10.31793/1680-1466.2021.26-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
461775
   Ендокринологія = Endokrynologia : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Медкнига, 1996-. – ISSN 1680-1466
Т. 26, № 1. – 2021. – 98 с. – DOI: 10.31793/1680-1466.2020.26-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
461776
  Скрипник О. Ендокринологія: сучасні виклики і відкриття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 11


  "Харківський інститут ендокринології ось уже сто років займається дослідженням ендокринних органів, розробляє унікальні методи лікування та лікарські препарати. Багато хто вважає, що всі хвороби - від нервів. Ендокринологи ж упевнені: здоров"ям людини ...
461777
  Маймескул О.А. Ендомовні словотвірні процеси при регіональній варіантності мови: la suisse romande // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 210-216. – ISBN 966-638-08406
461778
  Жучок Ю.В. Ендоморфізми відношень еквівалентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описується напівгрупа всіх ендоморфізмів довільного відношення еквівалентності. Крім цього, наводяться критеріальні умови, за яких напівгрупа всіх ендоморфізмів відношення еквівалентності є регулярною напівгрупою. Ключові слова: ендоморфізм, ...
461779
  Жучок Ю.В. Ендоморфізми вільного добутку скінченних напівгруп / Ю.В. Жучок, Л.В. Кіртадзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Описано ендоморфізми вільного добутку скінченних напівгруп та побудовано напівгрупу, яка є ізоморфною напівгрупі всіх ендоморфізмів вільного добутку скінченних напівгруп. Endomorphisms of free product of finite semigroups are described and a semigroup ...
461780
  Закусило А.І. Ендоморфізми напівгруп Pica матричного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано будову напівгрупи рестриктивних ендоморфізмів напівгруп Ріса матричного типу.
461781
  Безущак О.О. Ендоморфізми та спряженість за Сушкевичем у напівгрупі перетворень зліченної множини / О.О. Безущак, О.М. Рябухо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі характеризуються ендоморфізми напівгрупи перетворень зліченної множини, які визначаються за конструкціями Сушкевича, і описується нове відношення еквівалентності на цій напівгрупі, що узагальнює відношення спряженості. Endomorphisms of the ...
461782
  Власенко О.А. Ендопротезування аневризм інфраренального відділу аорти: критерії відбору пацієнтів, оцінка результатів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Власенко Олена Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 27 назв
461783
   Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, С.О. Хмизов, А.І. Жигун, А.М. Панченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 78-83. – ISSN 0030-5987
461784
   Ендосимбіотичні бактерії роду Wolbachia та мутаційні процеси у Drosophila melanogaster / С. Серга, С. Демидов, С. Крамаренко, І. Козерецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Wolbachia надзвичайно поширена бактерія в природних популяціях популярного модельного об"єкту Drosophila melanogaster. Проте причини такого поширення залишаються не розкритими. У наведеній роботі продемонстровано, що мутантні особини за геном ...
461785
  Аксьонов Р.В. Ендоскопічна ендоназальна хірургія при аденомах гіпофіза з інвазивним інфа- та параселярним поширенням : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.05 / Аксьонов Руслан Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
461786
  Собко В.С. Ендоскопічний гемостаз при виразкових кровотечах у хворих з геморагічним шоком : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Собко Вадим Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 17 назв
461787
  Чурсіна Т.Я. Ендотеліальна дисфункція - патогенетичний чинник виникнення і прогресування серцевої недостатності / Т.Я. Чурсіна, К.О. Міхалєв // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 213-224. – ISSN 2310-4910
461788
  Чернацька О.М. Ендотеліальні, структурно-функціональні та імунозапальні аспекти метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та їх корекція : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Чернацька Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
461789
  Пасічніченко О.М. Ендотелійзалежне скорочення ворітної вени печінки щура під дією ацетилхоліну та норадреналіну / О.М. Пасічніченко, О.О. Виноградова, П.І. Янчук // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 127-129. – ISSN 1023-2427


  Досліджено роль простаноїдів у механізмі ендотелійзалежного скорочення ізольованих препаратів ворітної вени щурів під дією ацетилхоліну і норадреналіну
461790
  Козировська Н. Ендофіти. ua / Наталія Козировська. – Київ : LAT&K, 2011. – 248, [2] с., [6] арк. кольор. іл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-2944-65-5
461791
  Скляренко О. Ендоцентричні композити в топонімії США та України // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 345-354
461792
  Рубашов Ю. Ендрю Вайєт - народний художник США // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 114-115. – ISSN 0130-1799
461793
  Константинов В. Ендшпіль. Лондон більше не може дозволити собі зволікати з виходом з ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 4


  "Дата виходу Великої Британії з Європейського Союзу - 31 жовтня - невблаганно наближається, але впевненості в тому, що саме цього дня країна залишить об"єднання, немає ні в самій Британії, ні в Брюсселі. Глибокий розкол у британському суспільстві, ...
461794
  Котляревский И. П. Енеида на малороссийский язык перелициованная И. Котляревским. – Изд. 2-е. – В Санктпетербурге : печатано в типографии Ивана Глазунова
[Ч. 1-3]. – 1808. – 148, 24 с. – Кн. дефектна, без тит. арк., описана за тит. арк. ч. 2-ї. - Видання укр. мовою у транслітерації старої російської орфографії


  Код - Укр, фсд -незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, папір, корінець зі шкіри Після третьої частини: Собрание малороссийских слов, содержащихся в Енеиде, и сверх того еще многих иных, ...
461795
  Котляревський И.П. Енеида на малороссийский язык перелицованная И. Котляревским : [У 6 ч.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Сувоpина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1890. – V, 290, [12] с. – В кн. також біогр. нарис "Иван Петpович Котляpевский" (на рус. яз.). - Собpание малоpос. слов... / [Уклад. Й.К. Каменецький, І.П. Котляpевський]: с. 275-290. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – Бібліогp.: Изд. А.С. Сувоpина: с. [1-12], 4 обкл. – (Дешевая библиотека ; № 84)
461796
  Котляревский И.П. Енеида на малороссийський язык перелицеванная И.Котляревским : [В 6 ч.]. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Изд-во А. Суворина ; [Тип. А.С. Сувоpина], 1904. – 296 с. – В кн. також вступ. ст. (без підпису) "Иван Петpович Котляpевскій". - Собpаніе малоpоссійских слов, содеpжащихся в "Енеиде"... [слов. укp.-pос.]: с. 279-296.; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Дешевая библиотека ; № 84б)
461797
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – 106с. – Книга без тит. л.
461798
  Садовський М. Енеїда : музична комедія (оперета) на 3 дії (по Котляревському) / уложив Микола Садовський ; музика Миколи Лисенка. – Київ : Друк. "Прогрес", 1911. – 16 с.: портр. – В кн. портр. М.К. Садовського, І.П. Котляревського, М.В. Лисенка.
461799
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Київ : Час, 1926. – 239с. – (Популярна б-ка)
461800
  Котляревський І.П. Енеїда / І. Котляревський. – [Київ] : Книгоспілка, 1928. – 252 c. : 1 портр. – У вид. відсутня вступ. стаття "Котляревський як поет" І. Айзенштока (с. I-XVIII)
461801
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 299с.
461802
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Харків; Київ : Лім, 1931. – 273с.
461803
  Вергілій Енеїда : в 2000-ліття народин поета за латинскої мови переклав Михайло Білик ; кн. 1-6 / Публій Вергілій Маро. – Стрий : [Торгівельно-промислова спілка "Український базар"]
Кн. 6. – 1931. – С. 164-196. – Открема книжка: кн. 6
461804
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – 2-е вид. – Харків : Лім, 1933. – 407с.
461805
  Котляревський І. Енеїда / І. Котляревський. – Одеса : Дитвидав, 1939. – 291с. – (Шкільна б-ка)
461806
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 261с.
461807
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1948. – 152с.
461808
  Котляревський І.П. Енеїда : Наталка Полтавка; Москаль-чарівник / І.П. Котляревський. – Київ : Держлітвидав, 1950. – 223с.
461809
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1953. – 128с.
461810
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1955. – 200с.
461811
  Котляревський І.П. Енеїда : Поезії / І.П. Котляревський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 327с.
461812
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1968. – 305с.
461813
  Котляревський І.П. Енеїда / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1969. – 263с.
461814
  Вергілій Енеїда / Вергілій. – Київ : Дніпро, 1972. – 355с.
461815
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1983. – 224с. – (Шкільна б-ка)
461816
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса; Москаль-чарівник: П"єса / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1987. – 364с. – (Б-ка української класики "Дніпро")
461817
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1988. – 277с.
461818
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Радянська школа, 1989. – 283 с. – ISBN 5-330-00763-1
461819
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1994. – 300с.
461820
  Котляревський І.П.етрович Енеїда / Іван Котляревський. – Київ : Україна, 1994. – 427, [2] с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-319-01133-4
461821
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема; Наталка Полтавка: П"єса: Для середнього та старшого шкільного віку / І.П. Котляревський; Передм.та примітки О.Гончара, Післямова В.Шевчука. – Київ : Веселка, 2000. – 327с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0000-0; 966-01-0052-3
461822
  Вергілій Енеїда / Вергілій; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Пер. з латинської М.Білика; Передмова й примітки Й.У.Кобова. – Харків : Фоліо, 2003. – 350с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1973-8
461823
  Котляревський І.П. Енеїда : Поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2924-5


  До книжки також увійшли п"єси "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник"
461824
  Котляревський І. Енеїда / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2006. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3595-4
461825
  Котляревський І.П. Енеїда : поема / І.П. Котляревський ; ілюстрації Івана Будза. – Київ : Книга, 2008. – 384с. : іл. – ISBN 978-966-8314-50-6
461826
  Котляревський І. Енеїда : поема, п"єси / Іван Котляревський. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4327-6
461827
  Котляревський І.П. Енеїда / Іван Котляревський ; з укр. переклав Аміран Асанідзе ; ред.: А. Гургенідзе, Ш. Ходашнелі ; передм.: Р. Хведелидзе ; худож.: А. Базилевич ; Тбіліський держ. ун-т. – Тбілісі : [б. в.], 2011. – 324 с. : іл. – Текст видання та обкл. груз. мовою. – ISBN 978-9941-0-3528-9
461828
  Котляревський І.П. Енеїда : [поема ; П"єси ; Листи] / Іван Котляревський ; [перед. і прим. В.О. Шевчука ; іл. А.Д. Базилевича ; худож.-оформ. Б.П. Бублик]. – Харків : Фоліо, 2011. – 473, [4] с. : іл. – (Серія "Шкiльна бібліотека української та світової літератури" / громадська рада : В.С. Бакіров та ін.). – ISBN 978-966-03-5449-4
461829
  Бевз Г.П. Енеїда : [поезія] / Григорій Бевз. – Перелицьована втретє. – Київ : [б. в.], 2012. – 78, [2] с.
461830
  Вергілій Енеїда / Вергілій ; пер. з лат. Михайла Білика ; [передм. й прим. Й.У. Кобова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 348, [4] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6422-6
461831
  Котляревський І. Енеїда [Електронний ресурс] / Іван Котляревський; студія "Книга вголос"; оформлен. І. Баранов; текст читає заслужений артист України Б. Лоюода. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос)


  МРЗ, 5 год. 30 хв. Частина 1 - 30:07. Частина 2 - 33:17. Частина 3 - 1:01:30. Частина 4 - 59:07. Частина 5 - 1:04:35. Частина 6 - 01:21:11
461832
  Стешенко І.М. Енеїда Котляревського і Котельницького в порівняннї з іншими текстами / Ів. Стешенко. – Київ : З друк. І. Чоколова, 1911. – 33 с.


  Записки українського наукового товариства імені Тараса Шевченка у Києві (далі – ЗНТШ у Києві). – 1911. – Кн. 9. – С. 55-85
461833
  Полтава Л.Е. Енеїда модерна альбо дивні пригоди ченця Григорія Чудотворця, який що триста літ на Україні воскресає : поема-епопея / Леонід Полтава ; Центр Національного Відродження ім. Степана Бандери ; Молодіжний Націоналістичний Конгрес ; Журнал "Визвольний Шлях". – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7060-20-9
461834
  Котляревьский І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "Петро Баpський"], 1918. – 252 с. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252.
461835
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : З життєписом і словником / Іван Котляревський. – Київ : Вид-во Книгаpні Є. Чеpеповського ; [Дpук. Акц[іонер.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 252 с : портр. – Словник [тлумач.] і пpимітки до "Енеїди": с. 237-252
461836
  Котляревський І.П. Енеїда, на українську мову перелицьована : поема в 6-ти ч ;: З примітками та критичними статтями / Іван Котляревський. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; [Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – ХХIII, 224, LIV, [1] с. – Пpимітки та кpитичні статті [О.К. Доpошкевича] с. ХХIII, додатки с. LIV, [1] - ліквідавані. – (Шкільна бібліотека / під pед. О. Доpошкевича; № 1) ; № 1)
461837
  Котляревський І. Енеїда, на українську мову перелицьована / І. Котляревський. – Львів : Батьківщина, 1936. – 136с. – (Українська культурна скарбниця ; Ч. 1)
461838
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка / Іван Котляревський. – Харків : Vivat, 2019. – 174, [2] с. : портр., іл. – Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-807-3
461839
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-чарівник / Іван Котляревський ; [ред.-уклад. С.М. Заготова ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 382, [2] с., [16] c. іл. – ISBN 978-966-481-123-8
461840
  Котляревський І.П. Енеїда. Наталка Полтавка. Москаль-Чарівник / Іван Котляревський ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Перевид. перероб., допов. – Київ : Дніпро, 2015. – 244, [4] с. : портр. – ISBN 978-966-578-249-0
461841
  Виргилий Еней. – 308с.
461842
  Сингаївський С. Еней незолотої доби // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 30-31


  "Сліди на дорозі" Валерія Ананьєва - роман і про сьогоднішню, і про майбутню Україну.
461843
  Агеєва В. Еней у пошуках втраченої Батьківщини. Як розумів ідентичність Юрій Косач і чому він писав про "непропащий час" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 48 (628), 29.11 - 5.12.2019. – С. 56-59. – ISSN 1966-1561
461844
  Позіховський Олександр Леонтійович Енеолітичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині / Позіховський Олександр Леонтійович, Самолюк Валерій Олександрович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Публікація матеріалів унікального могильника енеолітичного часу.
461845
  Сергеєв Р.С. Енергетик - відмінник, почесний, заслужений // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 74-78
461846
  Маскалевич І. Енергетика - цирк без клоунів... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 8


  "На тлі шоу "а ти здай аналізи" процес над Крючковим мало кого хвилює. Там говорять складні речі, а суть справи гранично проста - це історія про те, як "поцупили" гроші. Кількасот мільйонів гривень, зібраних з допомогою державних обленерго, ...
461847
  Жупанський Я.І. Енергетика : характеристика сучасного господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 72-73
461848
   Енергетика : історія, сучасність і майбутнє. – Київ : ред. вид. "Енергетика: історія, сучасність і майбутнє". – ISBN 966-8163-10-9
Т. 1 : Від вогню та води до електрики / [Бондаренко В.І. та ін.]. – 2006. – 299, [1] с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.-Зміст, анот. парал. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 291-296
461849
  Махінчук Н. Енергетика герба - енергетика народу // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 11-12. – ISSN 0130-7037


  Геральдичні традиції України
461850
   Енергетика Землі, її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2006. – 242с. – На тит. арк.: 100-річчю з дня народження академіка В.Г. Бондарчука. – ISBN 966-594-713-3
461851
  Костюк В.І. Енергетика і навколишнє середовище / В.І. Костюк. – Київ, 1978. – 48с.
461852
  Коробко В.Г. Енергетика і паливні ресурси СРСР / В.Г. Коробко. – К, 1974. – 48с.
461853
  Левитський С.М. Енергетика і плазма / С.М. Левитський, Д.Ю. Сигаловський. – Київ, 1980. – 48с.
461854
  Сумарук Т.П. Енергетика магнітосфери та іоносфери під час дуже великих магнітних бур 2003 р. / Т.П. Сумарук, П.В. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 111-115 : Рис. – Бібліогр.: с. 115. – ISSN 0203-3100
461855
   Енергетика структур заміщення на графеновій основі з домішками атомів Нітрогену чи Бору / І.Ю. Сагалянов, Ю.І. Прилуцький, Т.М. Радченко, В.А. Татаренко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 12. – С. 1569-1586. – ISSN 1024-1809
461856
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 1 (341), січень. – 2012. – 68 с.
461857
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 2 (342), лютий. – 2012. – 64 с.
461858
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 4 (344), квітень. – 2012. – 64 с.
461859
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 5 (345), травень. – 2012. – 72 с.
461860
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 6 (346), червень. – 2012. – 70 с.
461861
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 7 (347), липень. – 2012. – 68 с.
461862
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 8 (348), серпень. – 2012. – 76 с.
461863
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 9 (349), вересень. – 2012. – 78 с.
461864
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 10 (350), жовтень. – 2012. – 68 с.
461865
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 1 (353), січень. – 2013. – 86 с.
461866
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 2 (354), лютий. – 2013. – 78 с.
461867
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 4 (356), квітень. – 2013. – 72 с.
461868
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 6 (358), червень. – 2013. – 68 с.
461869
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 7 (357), липень. – 2013. – 60 с.
461870
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 8 (360), серпень. – 2013. – 70 с.
461871
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 9 (361), вересень. – 2013. – 64 с.
461872
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 10 (362), жовтень. – 2013. – 60 с.
461873
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 11 (363), листопад. – 2013. – 68 с.
461874
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во енергетики та вугільної пром-сті України, Науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Бойко Ю.А. ; редкол.: Буцьо З.Ю., Власенко М.І., Гримуд Г.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 12 (364), грудень. – 2013. – 86 с.
461875
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. ; редкол.: Борисенко А.В., Бондаренко Ю.М., Барбашев С.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 4 (368), квітень. – 2014. – 62 с.
461876
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. ; редкол.: Борисенко А.В., Бондаренко Ю.М., Барбашев С.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 5 (369), травень. – 2014. – 68 с.
461877
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. ; редкол.: Борисенко А.В., Бондаренко Ю.М., Барбашев С.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 6 (370), червень. – 2014. – 68 с.
461878
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. ; редкол.: Борисенко А.В., Бондаренко Ю.М., Барбашев С.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 7 (371), липень. – 2014. – 62 с.
461879
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. ; редкол.: Борисенко А.В., Бондаренко Ю.М., Барбашев С.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 8 (372), серпень. – 2014. – 64 с.
461880
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. ; редкол.: Борисенко А.В., Бондаренко Ю.М., Барбашев С.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 9 (373), вересень. – 2014. – 64 с.
461881
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. ; редкол.: Борисенко А.В., Бондаренко Ю.М., Барбашев С.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 10 (374), жовтень. – 2014. – 56 с.
461882
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. ; редкол.: Борисенко А.В., Бондаренко Ю.М., Барбашев С.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 11 (375), листопад. – 2014. – 56 с.
461883
   Енергетика та електрифікація : науково-виробничий журнал / М-во палива та енергетики України ; Науково-техн. спілка енергетиків та електротехніків України ; голов. ред. ради Продан Ю.В. ; редкол.: Борисенко А.В., Бондаренко Ю.М., Барбашев С.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1960-. – ISSN 0424-9879
№ 12 (376), грудень. – 2014. – 56 с.
461884
  Роговик Василь Енергетика Тунгуського метеорита, грозових розрядів та явища життя - що спільного? // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 19-21 : Фото
461885
   Енергетика України на шляху до європейської інтеграції : Монографія. – Дніпропетровськ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-554-069-6
461886
  Салашенко Т.І. Енергетика України та світу в умовах пандемії: наслідки та заходи боротьби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 137-142. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6806
461887
  Мафтин Н. Енергетика чину як домінанта стильової палітри Євгена Маланюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 2 (686), лютий. – С. 31-35. – ISSN 0236-1477
461888
  Голобородько Я. Енергетика шаоліня // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 117-122.
461889
  Маслюк Володимир Трохимович Енергетика, систематика структурних станів та радіаційна міцність напівпровідникових матеріалів : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.04.10 / Маслюк Володимир Трохимович; Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1994. – 27л.
461890
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 1 (32). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
461891
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ. – ISSN 1813-5420
№ 2 (33). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
461892
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (34). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
461893
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (35). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461894
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (37). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461895
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (38). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461896
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (39). – 2015. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461897
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (40). – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461898
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (41). – 2015. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461899
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (42). – 2015. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461900
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (43). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461901
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (44). – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461902
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (45). – 2016. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461903
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (46). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461904
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (47). – 2017. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461905
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (48). – 2017. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461906
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (49). – 2017. – 151 с. – Резюме укр., англ. мовами
461907
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (50). – 2017. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461908
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (51). – 2018. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461909
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (52). – 2018. – 144, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461910
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко Ю.І. ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 3 (53). – 2018. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461911
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко Ю.І. ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (54). – 2018. – 142, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
461912
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (55). – 2019. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461913
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (56). – 2019. – 116, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461914
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 4 (58). – 2019. – 149, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461915
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 1 (59). – 2020. – 105, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461916
   Енергетика: економіка, технології, екологія = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; голов. ред. Ю.І. Якименко ; редкол.: А.О. Авраменко, Б.І. Басок, О.Ф. Буткевич [та ін.]. – Київ : Політехніка, 2000-. – ISSN 1813-5420
№ 2 (60). – 2020. – 138, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
461917
  Бас Г.Г. Енергетики життя / Г.Г. Бас. – К., 1976. – 75с.
461918
   Енергетична академія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та мерією Івано-Франківська підписано Меморандум про створення Центру спільного користування навчальних закладів "Енергетична академія".
461919
  Войцишен В. Енергетична безпека - пріоритет прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-45.
461920
  Чукаєва І. Енергетична безпека - складова економічної та політичної незалежності України // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.3-8
461921
  Лозова А.М. Енергетична безпека в контексті розвитку української та світової економіки // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 197-200
461922
  Бараннік В.О. Енергетична безпека держави: обгрунтування основних складників, залежностей та взаємозалежностей // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 40-46
461923
  Загній О.Г. Енергетична безпека України - це інноваційний розвиток паливно-енергетичного комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 69-73
461924
   Енергетична безпека України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 38-41. – ISSN 1819-7329
461925
  Телятнікова Ю.В. Енергетична безпека України : проблеми та перспективи // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 155-160
461926
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та її складові // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 5-13. – ISSN 2309-1533
461927
  Дзядикевич Ю.В. Енергетична безпека України та шляхи її реалізації // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 2 (24). – С. 5-13. – ISSN 2308-1988
461928
  Салашенко Т.І. Енергетична безпека України у сфері нафтопереробки / Т.І. Салашенко, Г.М. Феденко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 141-152. – ISSN 2222-0712
461929
   Енергетична безпека України. Розвиток вітчизняних елементів ядерно-паливного циклу // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 140-148.
461930
  Дарнопих Г.Ю. Енергетична безпека України: стан, проблеми, перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 103-115.
461931
  Вилінський С.І. Енергетична безпека ФРН: стан та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 89-91
461932
  Сердюк Т.В. Енергетична безпека як фактор економічної незалежності України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 39-45. – Бібліогр.: на 14 пунктів
461933
  Мінгазутдінов І.О. Енергетична безпека, політична модернізація та інтеграція. Головні виклики "Східному партнерству" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 78-83


  The article is devoted to energy security, political modernization and integration as the main challenges of "Eastern partnership". Статтю присвячено аналізу енергетичної безпеки, політичної модернізації та інтеграції як головним викликам "Східного ...
461934
  Вареник Н. Енергетична бідність, завуальована європейськими стандартами... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 10


  "Початок 2017 року обіцяє споживачам тепла, тобто нам із вами, чергові новації: Кабмін розглядає можливість зменшити соціальну норму споживання газу в 2019 році до 4 куб. м на 1 кв. м. Ідеться про уточнення параметрів, на яких базується система ...
461935
   Енергетична галузь України: підсумки 2016 року : газ. сектор, нафта і нафтопродукти, вугілля, ринок електроенергії, енергоефективність, тарифоутворення в секторі комунальних послуг / [авт.-укладач Катерина Маркевич]. – Київ : Ценитр Разумкова ; Заповіт, 2017. – 163, [1] с. : іл., табл. – Веб-сторінка: www.razumkow.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-03-5
461936
  Ко Джа-нам Енергетична дипломатія Росії та її роль в енергетичній співпраці у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 364-399. – ISBN 966-7196-04-6
461937
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу AnXO4(A=Pb, K; n=1,2; X=S, Cr, W) : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
461938
  Хижний Юрій Анатолійович Енергетична електронна структура та оптичні властивості дефектних кристалів типу АnХО4 (А=Рb, K; n=1,2; Х=S, Cr, W) : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05. / Хижний Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181л. – Бібліогр.: л. 167-181
461939
  Легошин Д.В. Енергетична ефективність автономної вітроелектроустановки зі стабілізацією частоти обертання ротора за умов косого обдування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Легошин Денис Валерійович ; НАН України ; Ін-т відновлювальної енергетики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
461940
  Іщенко К.О. Енергетична ефективність анаеробних біореакторів із зміненим за часом технологічним процесом / К.О. Іщенко, Д.І. Денесяк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
461941
  Крамар О. Енергетична недоімперія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Пострадянські республіки, які віддали перевагу диверсифікації енергетичних потоків, успішно виходять із пастки енергозалежності
461942
  Гончарук І.В. Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 29-36. – ISSN 2306-6814
461943
  Гончарук І.В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 71-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
461944
  Мельник В.І. Енергетична оцінка роботи комплексів машин при внесені добрив / В.І. Мельник, О.А. Романашенко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 118-121 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
461945
  Єрмілов С.Ф. Енергетична політика в контексті сталого розвитку держави // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-24. – ISSN 1605-7988
461946
  Чернецька О.В. Енергетична політика Європейського Союзу через призму прозорості - досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 14-16
461947
  Колешня Я.О. Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Колешня Яна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 29 с. – Бібліогр.: 24 назви
461948
  Гордіюк Н.П. Енергетична складова у стосунках між Україною, Європейським Союзом та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 156-158
461949
  Корж Ю.В. Енергетична стратегія КНР та її вплив на глобальну та регіональну політику держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 512-520
461950
  Савінок В. Енергетична стратегія України в сучасних умовах центральноєвропейського геополітичного простору // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 123-127
461951
   Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 23 груд. 2014 р.) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [упоряд.: Суходоля О.М. та ін. ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2014. – 167, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: в підрядк. прим. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 9). – ISBN 978-966-554-248-3
461952
  Пустовіт А. Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 145-146


  Енергетичні відносини між Україною та Росією мають непросту історію: від стратегічного партнерства та реалізації великих спільних енергетичних проектів до періодів шантажу, недовіри й взаємних звинувачень і прямих енергетичних "воєн."
461953
  Козак К.В. Енергетична та економічна значимість зеленого бізнесу для України та світу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 67-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
461954
  Григоров О. Енергетична хартія як сучасний механізм міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 43-47


  В доній статті автор наводить правовий аналіз положень Європейської Енергетичної Хартії від 17 грудня 1991 року та Договору і Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності та суміжних екологічних аспектів від 17 грудня 1994 року. ...
461955
   Енергетична цінність багаторічних трав"яних фітоценозів / В.Г. Кургак, Г.В. Єфремова, Ю.В. Лещенко, А.М. Ткаченко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 164-173 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
461956
  Герман М.Я. Енергетичне використання природного газу / М.Я. Герман. – К., 1959. – 147с.
461957
  Букшпун І.Д. Енергетичне використання торфів УРСР. / І.Д. Букшпун. – К, 1948. – 136с.
461958
  Рибчук А.В. Енергетичне господарство світу - підсистема глобальної виробничої інфраструктури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 76-81. – Бібліогр.: на 15 пунктів
461959
  Зварич І. Енергетичне майбутнє Інді // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 239-251. – ISSN 1684-906Х
461960
  Подолець Р.З. Енергетичне моделювання: іноземний досвід і напрями перспективних досліджень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 126-140 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
461961
  Твердохліб Н.М. Енергетичний аналіз комплексоутворення ароматичних інтеркаляторів з ДНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Твердохліб Ніна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастополь. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20, [2] с. – Бібліогр.: 16 назв
461962
  Дудко В.Б. Енергетичний аспект логістичної системи як критерій управління мікрологістичним матеріальним потоком : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 66-72 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
461963
  Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Ленинград : Наука, 1967. – 236с.
461964
  Мазурець Ю.О. Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мазурець Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
461965
  Сахно С.М. Енергетичний діалог Росії та Європейського Союзу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 483-493
461966
  Слободян Н.В. Енергетичний експансіонізм Російської Федерації щодо держав Європейського Союзу: протистояння викликам та загрозам // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 151-163. – ISSN 2308-6912


  У сучасному світі енергозалежних економік визначальним чинником при- йняття стратегічних рішень в геополітичному вимірі виступає енергетична складова. У статті сфокусовано увагу на економічних витоках та енергетичній складовій агресивного ...
461967
  Мосєєнков В.Ю. Енергетичний метод побудови асимптотичного розв"язку при дослідженні одночастотних коливань у системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-62. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається вплив дисипативних сил тертя на згині коливання стрижня з шарнірно закріпленими кінцями в умовах головного резонансу. Для дослідження використовується енергетичний метод побудови асимптотичних розв"язків для систем з розподіленими ...
461968
  Семчишина Г.А. Енергетичний напій - панацея від здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31 : фото, табл.
461969
  Лазарєва З.О. Енергетичний обмін в головному мозкові при нітратній інтоксикації за умов гіпербаричної оксигенації : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Лазарєва З.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
461970
  Шпичак О.М. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 10 (252). – С. 5-16. – ISSN 2221-1055
461971
  Тойменцова І.Ч. Енергетичний потенціал регіону: визначення та оцінка складових // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
461972
  Прийменко С.А. Енергетичний продукт як результат електроенергетичної галузі та його життєвий цикл // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 121-125. – ISSN 2077-6330
461973
  Ващенко Ю. Енергетичний регулятор в системі суб"єктів публічної адміністрації в державах-членах ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Формування правового забезпечення економічного регулювання є одним із сучасних трендів розвитку адміністративного права. Енергетика є регульованою сферою згідно із законодавством ЄС. Україна зобов"язана привести своє законодавство у відповідність до ...
461974
   Енергетичний спектер електронів і фотонів та електропровідність вуглецевих нанорурок з домішкою азоту / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, В.В. Шастун, А.Ф. Мельник // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 425-443. – ISSN 1024-1809
461975
   Енергетичний спектр графену з домішкою азоту / С.П. Репецький, В.А. Скотников, В.В. Шастун, Д.К. Чешківський, А.А. Яценюк // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 547-550. – ISSN 1024-1809


  На основі моделі сильного зв"язку досліджено електронну структуру графену з домішкою атомів азоту.
461976
  Пекар С.І. Енергетичний спектр електронів провідності в кристалі / С.І. Пекар, 1955. – 29-38с.
461977
  Павлова Н.Ю. Енергетичний спектр пасток в монокристалах ZnSe / Н.Ю. Павлова, В.Я. Дегода, А.Ф. Гуменюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 75-87. – (Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі ; вип. 15). – ISSN 2410-7816
461978
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 146 л. – Бібліогр.: л. 122-146
461979
  Клепко Алла Володимирівна Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію : Автореф. дис. ... кнд. біолог. наук: 03.00.01 / Клепко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
461980
  Тітов Г Енергетичний стан макромолекул в граничних шарах високонаповненого полістиролу : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Тітов Г, В; Ін-т хім. високомолекул. сполук. – К., 1993. – 15л.
461981
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах Росії та ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення та вплив енергетичного фактору на становлення й еволюцію відносин Росії та Європейського Союзу.
461982
  Копійка В.В. Енергетичний фактор у відносинах України та Росії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 1. – С. 65-83.
461983
  Слободян Н.В. Енергетичний фактор як силовий інструмент у європейській політиці Росії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 37-45. – ISSN 2306-5664
461984
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Сайчук М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 218 л. – Бібліогр.: л. 198-218
461985
  Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сайчук Микола Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
461986
  Слободян Н. Енергетичний чинник як елемент зовнішньої політики США в Перській затоці // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 163-170
461987
  Вірьовка В.М. Енергетичні - однорічні та багаторічні трав"янисті культури на вилучених з інтенсивного обробітку осушуваних торфових грунтах / В.М. Вірьовка, О.Г. Опанасенко, С.В. Перець // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
461988
  Бородай І.І. Енергетичні аспекти зменшення антропогенного навантаження в електроенергетичній галузі України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 95-96. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
461989
  Дем"яненко С.І. Енергетичні аспекти оцінювання вартості відновлення родючості ріллі = економіка та управління національним господарством / С.І. Дем"яненко, А.М. Дворецький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
461990
  Гарбар Р. Енергетичні війни XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 10


  70% світових покладів танталу прирекли жителів Конго... на смерть і голод.
461991
  Городній О.М. Енергетичні показники квазірезонансних імпульсних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Городній Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
461992
  Дідух Я. Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 0372-6436
461993
  Білецький О.О. Енергетичні процеси в колах заряду суперконденсаторів зі змінними початковими напругами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Білецький Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
461994
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-598-4
Т. 1. – 2014. – 525, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-525
461995
   Енергетичні ресурси геологічного середовища України (стан та перспективи) : у 2 т. / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-605-9
Т. 2. – 2014. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 489-502
461996
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – 234 л. – Додатки: с. 203-209. – Бібліогр.: л. 210-234
461997
  Гладченко А.Ю. Енергетичні стратегії регіональних угруповань в умовах глобалізації світової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гладченко Анатолій Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
461998
  Андрійчук В.Г. Енергетично-диверсифікаційні проблеми України та варіативні орієнтири їх вирішення в умовах євроінтеграційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 7-15
461999
  Сабадаш В.В. Енергетично-ресурсна безпека України: загрози виникнення еколого-економічних конфліктів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 70-77. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
462000
   Енергетично ефективні методи передачі та обробки сигналів НВЧ та оптичного діапазонів : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 3. – 2005. – 247с. : 96 рис., 2 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 166 дж.


  Об"єкт дослідження - електромагнітні хвилі оптичного та НВЧ діапазонів в лінійних та нелінійних середовищах, випадкові сигнали та поля. Мета роботи - дослідження нових фізичних явищ в оптичному та НВЧ діапазонах для створення джерело- та ...
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,