Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
460001
  Мануйкін О. "Дорога болю" Василя Стуса / О. Мануйкін, В. Притиковська // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 141-154. – (Філологічні науки)
460002
  Потапов Владимир "Дорога в облака" : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 252-254 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
460003
   "Дорога до раю" : фанфік / А.-М. Ковита, Б. Чебикін, Я. Мисюра, А. Загорулько // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 78-79
460004
  Бурдиляк С. "Дорога життя" для нашої держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 10-11


  "Чи скористається Україна історичною можливістю стати повноправним учасником нової цивілізаційної реальності в Євразії."
460005
  Бегун Б. "Дорога и в ночи - дорога"?.. : (повесть Макса Фриша "Человек появился в эпоху голоцена" и постмодернистские концепции истории) // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.79-88
460006
  Стріха М. "Дорога надії" Ярослава Яцкова (неювілейні нататки) // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)
460007
  Поклад Н. "Дорога нашого приходу..." : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80-86. – ISSN 0208-0710
460008
  Трегуб М. "Дорога" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 80-83. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
460009
  Лазорак Б. "Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV": невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 186-229. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
460010
  Силіна Л. "Дорогами..." // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 103. – С. 111-112


  Поезії.
460011
  Скорик Б. "Дороге і важливе" від Івана Дзюби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 1, 2


  Презентація книжки спогадів Івана Дзюби "Не окремо взяте життя"
460012
  Гажа Т. "Дороги вольні і невольні" Романа Іваничука: єдність травелогу, мемуарів і політичного щоденника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 144-150. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
460013
  Бродский В.З. Д-оптимальные планы для частного случая линейной регрессии / В.З. Бродский, Т.И. Голикова. – Москва : Московский университет, 1971. – 19 с. – Библиогр.: с. 18. – (Межфакультетская лаборатория статистических методов)
460014
  Тарана Лиева Допрос-коррелятивный фактор положений азербайджанского уголовного процесса и криминалистики при получении показаний свидетелей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 2 (76). – С. 45-51
460015
  Аллег А. Допрос под пыткой / Анри Аллег ; пер. с фр. В. Марино ; ред. Е.А. Бродский. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1958. – 60 с. – Доп. тит. л.: Henri Alleg. La question. Paris, Les ed. de minuit, 1958
460016
  Аллег А. Допрос под пыткой / Анри Аллег ; пер. с фр. В. Марино ; ред. А. Брагинског и А. Литвинова. – Москва : Правдв, 1958. – 39 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 30)
460017
  Соя-Серко Допрос подсудимого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Соя-Серко О.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 16л.
460018
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расселедовании : Автореф... Канд.юрид.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15л.
460019
  Шафранский Н.А. Допрос свидетеля в советском предварительном расследовании : Дис... канд. юридич.наук: / Шафранский Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. уголовного права. – Киев, 1954. – 317, ХХІІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
460020
  Соловьев А.Б. Допрос свидетеля и потерпевшего / А.Б. Соловьев ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1974. – 126, [2] с. – Библиогр.: с. 128 и в подстроч. примеч. – (Библиотека следователя)
460021
  Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология : Учебное пособие / В.Е. Коновалова. – Харків : Консум, 1999. – 157с. – ISBN 966-7124-50-9
460022
  Гомонюк О.М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 64-69
460023
  Загоруйко Л. Допрофесійна підготовка молоді в Данії // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 104-106. – ISBN 978-966-2249-24-8
460024
  Цехмістер Я.В. Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю: теорія і практика / Я.В. Цехмістер; Акад. педагогічних наук України; Нац. медичн. ун-тет ім.О.О.Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2002. – 620с. – ISBN 5-8238-0783-Х
460025
  Круглик Лідія Допрофільна і профільна освіта в контексті вивчення соціальної географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-10. – Бібліогр.: 10 назв
460026
  Юрчак В. Допрофільна підготовка та профільна освіта: регіональний вимір / В. Юрчак, М. Лавренчук, І. Ціко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (359). – С. 11-17
460027
  Погорецький М. Допуск адвоката як захисника до участі у кримінальних справах, матеріали яких становить державну таємницю // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 209-220. – ISSN 1993-0909
460028
  Семенюк О.Г. Допуск до державної таємниці як різновид діяльності держави з надання адміністративних послуг // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 94-100
460029
  Васильев И.А. Допуск на инициативу / И.А. Васильев. – Москва, 1983. – 349с.
460030
  Бадьева Э.А. Допуск на магистраль : повести, рассказы / Э. А. Бадьева. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1984. – 336 с.
460031
  Затулко К.А. Допуск суден під іноземним прапором до внутрішніх водних шляхів України // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 70-73. – ISBN 978-617-7605-90-3
460032
  Одинг И.А. Допускаемые напряжения в машиностроении и циклическая прочность металлов / И.А. Одинг. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М., 1962. – 260с.
460033
  Фомин А.В. Допуски в радиоэлектронной аппаратуре / А.В. Фомин, В.Ф. Борисов, В.В. Чермошенский. – Москва : Советское радио, 1973. – 128 с.
460034
  Сокольский М.Н. Допуски и качество оптического изображения. / М.Н. Сокольский. – Л., 1989. – 220с.
460035
  Абрамов О.В. Допуски и номиналы систем управления / О.В. Абрамов, В.В. Здор, А.А. Супоня ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т автоматики и процессов управления с Вычислит. центром. – Москва : Наука, 1976. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-159
460036
   Допуски и посадки. – Москва, 1963. – 88с.
460037
   Допуски и посадки. – Москва, 1965. – 87с.
460038
  Апарин Г.А. Допуски и технически е измерения / Г.А. Апарин, И.Е. Городецкий. – 3-е доп. и испр. – Москва, 1953. – 640с.
460039
  Журавлев А.Н. Допуски и технические измерения / А.Н. Журавлев. – Изд. 7-е, испр. – Москва, 1981. – 256с.
460040
  Рябчій В.А. Допустима зміна конфігурації земельної ділянки / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 88-92 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
460041
  Федосєєв І. Допустима межа "похабщини" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12 грудня (№ 229). – С. 5


  "Будь-яка поступка з боку України, аж ніяк спричинить падіння режиму Путіна, а, навпаки, зміцнить його."
460042
  Меженный Сергей Яковлевич Допустимая несимметрия напряжений по условиям вибрации и шума асинхронных электродвигателей в сельскохозяйственном приводе : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.02 / Меженный Сергей Яковлевич;. – К., 1976. – 26л.
460043
  Высоцкий С. Допустимая оборона // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 13 (126). – С. 22-23. – ISSN 2075-7093


  Глава военного ведомства Юрий Ехануров рассказал, за кого готова воевать и голосовать армия, а также о том, разгонит ли она второй Майдан
460044
  Задорожна С.Ф. Допустимість альтернативного вирішення спорів як обов"язкова умова звернення до позасудового вирішення спорів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 85-89. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
460045
  Смирнов М Допустимість використання в кримінальному пооцесі показань анонімних свідків // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.34-37. – ISBN 966-667-078-Х
460046
  Полюхович Н.А. Допустимість використання інтернет-контенту як доказу в цивільному процесі // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 114-116. – ISBN 978-966-419-279-5
460047
  Когутич І. Допустимість використання криміналістичної гіпнології під час підготовки до допиту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.596-601. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
460048
  Барабаш Т. Допустимість використання негативних обставин при доказуванні в кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.107-112
460049
  Варфоломєєва Т.В. Допустимість використання похідних речових доказів у процесі доказування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 43-48. – (Серія права ; № 12)


  В практике расследования уголовных дел довольно часто вместо первоначальных вещественных доказательств используются их копии. Такие копии вещественных доказательств как фотоснимки, слепки, оттиски, полученные с использованием современных ...
460050
  Навроцька В.В. Допустимість відмови від виконання процесуальних обов"язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку учасника кримінального судочинства та його близьких // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 116-118. – ISSN 2308-9636
460051
  Вапнярчук В.В. Допустимість доказів (доказування) в практиці Європейського Суду // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 177-183. – ISSN 2306-9082
460052
  Кучер Т.М. Допустимість доказів в аспекті виконання завдань цивільного судочинства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 140-144. – (0). – ISSN 2078-9165
460053
  Степанов О. Допустимість доказів за кримінально - процесуальним правом України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.61-65. – ISSN 0132-1331
460054
  Сергєєва Д.Б. Допустимість доказів у криміналному процесі: проблемні питання // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 500-502. – ISBN 978-617-7220-83-0
460055
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 195-218
460056
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
460057
  Шевчишен А.В. Допустимість доказів у кримінальному процесі України та США (порівняльно-правовий аналіз) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 166-173
460058
  Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.125-129. – ISSN 0132-1331
460059
  Штефан А. Допустимість доказів у цивільному судочинстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С.69-77. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2308-0361
460060
  Малько І.В. Допустимість доказів як складова права на справедливий суд // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-7096-97-8
460061
  Федорчук І. Допустимість доказів, отриманих із джерел іноземної держави // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 160-163.
460062
  Прилуцький С. Допустимість доказів: сучасність та перспективи кримінального процесу України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
460063
  Колотова О.В. Допустимість застосування аналогії у галузях права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 60-66. – ISSN 1563-3349
460064
  Плотиця О. Допустимість застосування поліграфів в трудових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 113-114
460065
  Жовтяк Л. Допустимість зміни цільового призначення сільськогосподарських земель за законодавством деяких зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7069-28-6
460066
  Марусенко Р.І. Допустимість і доцільність установлення земельних сервітутів як передумови ефективного використання та охорони земельних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання допустимості встановлення земельних сервітутів в аспекті їхнього можливого негативного впливу на стан земельних ресурсів. Крім цього, зачіпаються питання доцільності встановлення сервітутів, котрі можуть ускладнити користування ...
460067
  Ткачук Н.В. Допустимість касаційної скарги в адміністративному судочинстві України : дис. ... д-ра філософії : 081 / Ткачук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 217-230
460068
  Проценко Д. Допустимість медіації в цивільних, господарських, адміністративних і трудових спорах // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 179-184
460069
  Костін М. Допустимість способів захисту обвинуваченого для забезпечення його публічних та особистих інтересів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
460070
  Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сибилева Н.В.; МВ и ССО, Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 23л.
460071
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в атмосферу. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 216с.
460072
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в приземный слой атмосферы. – М., 1980. – 237с.
460073
  Кольцова Светлана Васильевна Допустимые комплексы плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кольцова Светлана Васильевна; Моск. ин. электромашиностр. – М., 1978. – 11л.
460074
  Баштан Ф.А. Допустимые концентрации ядовитых веществ в водоемах / Ф.А. Баштан, С.А. Несмеянов, Г.К. Чистяков; ред. проф. А.Н. Сысин. – Москва-Ленинград : Стройиздат, 1941. – 56 с.
460075
  Карасик А.Ю. Допустить к исполнению / А.Ю. Карасик. – М, 1987. – 320с.
460076
  Смирнова Марина Допущены к показу : столпы культуры / Смирнова Марина, Шахвердиев Тофик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 94-106 : Фото
460077
  Цимбалюк Н. Дор Рональд // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 124-126. – ISBN 978-966-418-286-4
460078
  Удовиченко Д. Дора : (перша збірка моїх віршів) / Удовиченко Дарина [з побажанням Особливого Божого Благословіння]. – Лебедин : ОП Лебединська районна друкарня, 2018. – 164, [1] с. – Вірші укр. та рос. – ISBN 978-966-96258-4-7
460079
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. / Ш. Радо. – Ужгород : Карпати, 1979. – 319 с.
460080
  Кальна-Дубінюк Дорадча діяльність у галузі аквакультури України / Кальна-Дубінюк, М.М. Гнідан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сучасний стан галузі аквакультури, проблемні питання організації та розвитку аквапідприємств в Україні. Визначено вплив дорадчої діяльності у подальшому розвитку вітчизняної галузі аквакультури. Рассмотрено современное состояние отрасли ...
460081
  Шаравара Т.О. Дорадянська історіографія соціально-економічних наслідків аграрних реформ другої половини ХІХ ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 44-47. – ISBN 966-7686-12-8
460082
  Шаравара Т. Дорадянська історіографія університетських реформ другої половини XIX - початку XX століття у Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 99-103


  У статті доліджуються погляди представників російської та української інтелігенції на реформи й модернізацію вищої школи 2-ї половини 19 - початку 20 ст. у Російській імперії. Висвітлено історіографію розробки й запровадження університетських ...
460083
  Бондаренко О. Дорадянська історіографія фінансової діяльності міського самоврядування Новоросії (1785–1917 рр.) / Олександр Бондаренко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 74-84


  Стаття присвячена дослідженню дорадянської історіографії фінансової діяльності органів громадського самоврядування міст Новоросійських губерній. Статья посвящена исследованию досоветской историографии финансовой деятельности органов общественного ...
460084
  Яшний Д.В. Дорадянські документальні листівки як джерело з вивчення втраченої містобудівної спадщини Криму (1895-1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 215-227. – ISSN 2078-0133
460085
  Цибуленко Л.О. Дорадянські дослідження проблем соціально-економічного розвитку міського самоврядування // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 190-197
460086
  Ефремов И.А. Дорга ветров / И.А. Ефремов. – М, 1956. – 360с.
460087
  Михайлова Наталія Дордонь. Французи і кроманьйонці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 134-139 : фото
460088
  Ишмурзин У.Ю. Дореволюционная история города Джамбула (1864-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмурзин У.Ю.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
460089
  Семенович А.А. Дореволюционная проза Якуба Коласа. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенович А.А.; Акад.наук Белорус.ССР.Ин-т языка, литер.и искусства. – Минск, 1950. – 18 с.
460090
  Кофман А.Ф. Дореволюционная Россия в испаноамериканской литературе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 63-73. – ISSN 044-748Х
460091
  Худяков М.Г. Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов / М.Г. Худяков. – Л., 1933. – 162с.
460092
  Кереева-Канафиева Дореволюционная русская печать о Казахстане / Кереева-Канафиева. – Алма-Ата, 1963. – 304 с.
460093
  Аннакурдов М.Д. Дореволюционное состояние народного образования в Туркменистане и первые шаги в его развитии после великой Октябрьской социалистической революции : учеб. пособие / М.Д. Аннакурдов, О.Д. Кузьмин, А.А. Курбанов ; под общ. ред. М.Д. Аннакурдова ; Туркм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Ашхабад : ТГУ, 1981. – 89 с.
460094
  Коваленко В.А. Дореволюционное творчество Змитрока Бядули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Коваленко В.А.; АН БССР. Ин-тут лит. им. Я. Купалы. – Минск, 1959. – 20л.
460095
  Тиханчева Е.П. Дореволюционное творчество С. П. Подъячева : Автореф... канд. филол.наук: / Тиханчева Е. П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 29л.
460096
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
1. – 1964. – 418с.
460097
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
2. – 1966. – 180с.
460098
  Синявская О.Е. Дореволюционные коммерческие наименования в коммуникативно-функциональном аспекте // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 212-217
460099
  Акопджанова М.О. Дореволюционные памятники уголовно-правовой науки о налоговых преступлениях // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
460100
  Гриднева Л.Н. Дореволюционные сказы рабочих Урала : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Гриднева Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
460101
  Колымагин Б.Ф. Дореволюционный опыт сохранения церковных памятников культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-47. – ISSN 2073-9702
460102
  Волынкин Н.М. Дореволюционный Петербург / Н.М. Волынкин, М.О. Малышев. – Ленинград, 1957. – 54с.
460103
  Волкова О. Дореволюційна дворянська історіографія діяльності декабристів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 114-116. – ISBN 978-966-171-793-9
460104
  Вахонєєв В. Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 8-11. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті детально проаналізована історіографія колонізаційного процесу берегів Боспору Кіммерійського (Керченської протоки) від появи перших наукових праць до повної ліквідації "старої" школи археології в 1929 р. Простежена еволюція наукових гіпотез та ...
460105
  Седляр Анатолій Дореволюційна історіографія діяльності органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній (1892-1917 рр.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 1999-4966
460106
  Мартинюк О.В. Дореволюційна історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 118-123. – ISSN 1563-3349
460107
  Ласінська М. Дореволюційна преса, як джерело з історії єврейських міжконтинентальних міграцій кінця ХІХ - початку ХХ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 237-252. – ISSN 1998-4634
460108
  Сарнацький О.П. Дореволюційна російська історіографія питання про політику самодержавного апарату влади щодо українства (1907-1917 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 67-69. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
460109
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правоберережної України кінця XVIII– першої чверті XIX в. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
460110
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правобережної України кінця XVIII - першої чверті XIX ст. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
460111
  Казьмирчук Г.Д. Дореволюційне декабристознавство в Україні // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 24-36. – ISBN 978-617-7107-36-0
460112
  Третьяков А. Дореволюційний Хрещатик і його домовласники // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 5 (203). – С. 2-35. – ISSN 0131-2685
460113
  Бойко-Гагарін Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 134-145. – ISSN 2222-5250
460114
  Преловська І. Дореволюційні публікації митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864 - 1937) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 229-246. – ISSN 2523-4234
460115
  Казьмирчук М. Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються праці вітчизняних та зарубіжних дослідників різних періодів, у яких розкриваються особливості соціального розвитку Київської губернії пореформеної доби. Деякі проблеми будуть досліджені у наступних статтях. The article analyzes ...
460116
  Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха / В.Ф. Зыбковец. – Москва, 1959. – 248с.
460117
  Катаев И.М. Дореформенная бюрократия : по запискам, мемуарам и литературе / И.М. Катаев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат типо-лит. "Энергия", 1914. – 180 с. – (Культурно-историческая библиотека / Под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний ; № 10)
460118
  Фадеев А.В. Дореформенная Россия / А.В. Фадеев. – М, 1960. – 184с.
460119
  Зельцер В. Дореформенная экономика. / В. Зельцер, А. Гайсинович. – Х., 1930. – 160с.
460120
  Петров Л.А. Доржи Банзаров / Л.А. Петров. – Иркутск, 1975. – 88с.
460121
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Иркутск, 1952. – 342 с.
460122
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Улан-Удэ, 1954. – 442 с.
460123
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара / Чимит-Доржи Цыдендамбаев ;. – 6-е. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1969. – 420 с.
460124
  Левин Дорис Дорохтер / Левин, 1934. – 375 с.
460125
  Гальперин Ю.М. Дорисовывая портреты / Ю.М. Гальперин. – М, 1991. – 315с.
460126
   Дорифейские метапелиты Енисейского кряжа: химический состав, источники сноса, палеогеодинамика / А.Д. Ножкин, А.В. Маслов, Н.В. Дмитриева, Ю.Л. Ронкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 644-682 : табл., рис. – Библиогр.: с. 680-682. – ISSN 0016-7525
460127
  Сюндюков І. Дорівнятись до Стуса // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Видавництво "Кліо" випустило велику збірку спогадів про геніального українського поета та борця за првду.
460128
  Яців Р. Доріженька додому...чиста ностальгія Тетяни Кобзар // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 вересня (№ 35). – С. 11


  Українська художниця.
460129
   Доріжка з кам"яного листя // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78 : фото
460130
  Шпиталь А. Доріс Лессінг // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 22-25. – ISSN 0236-1477
460131
   Дорно дахиныг чолоолох их уурэг. – М., 1982. – 224с.
460132
  Бажан М.П. Доробок : вибрані поезії / М. П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1979. – 376 с.
460133
  Литвинко А.С. Доробок вчених Інституту проблем матеріалознавства НАН України в галузі ракетно-космічної техніки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 12-17. – ISSN 2415-7422
460134
  Козій О. Доробок Івана Чендея в контексті часу. Аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6 (92). – С. 51-55


  Творчий доробок І. Чендея художньо розмаїтий. У художньому світі письменника реалістичні деталі, ліризм органічно поєднуються із сатиричним зображенням, елементами театру абсурду, що є ознаками постмодерну. У творчості він не зважає на канони, постійно ...
460135
  Янко Н. Доробок майстра перекладу // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.168-169


  Про бібліографічний покажчик "Г.П.Кочур",що видано 1999 року у Львові
460136
  Вовченко В. Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
460137
  Сорокіна О. Доробок П. Іванова як джерело з історії розвитку вітчизняної етнографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається доробок П. Іванова, присвячений проблемам вітчизняної етнографії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Спадщина етнографа попри значну кількість публікацій залишається маловивченим. Елементи культурологічного аналізу, що властиві ...
460138
  Гнатюк І. Доробок С.Я. Єрмоленко у царині лексикографії // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
460139
  Цебро О. Доробок Тараса Шевченка як засіб радянської пропаганди з мобілізації духовних сил українського народу під час війни 1941-1945 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 133-141


  У статті розглянуто використання творчого спадку Тараса Шевченка радянською пропагандою в період війни 1941-1945 рр. У той час твори поета видавались великими накладами. Шевченківська тематика використовувалась у ЗМІ, пропагандистській літ., наочних ...
460140
  Білоус В. Доробок Якова Стефановича // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 214-232. – ISBN 978-966-02-8837-9
460141
  Панова И.Ю. Дорог у песни много: Стихи. / И.Ю. Панова. – М., 1979. – 32с.
460142
  Потапов Владимир Дорога - это жизнь. Всегда : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8 : Фото. – ISSN 1029-5828
460143
  Бажан М.П. Дорога : Вибрані поезії / М.П. Бажан. – Київ : Пролетарська правда. – 45с. – (Б-ка газ. "Пролетарська правда")
460144
  Стефаник В.С. Дорога : Новели // Моє слово : Оповідання / В.С. Стефаник. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 90, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Доpога; Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодїй; Такий панок
460145
  Стефаник В.С. Дорога : Новелі / Василь Стефаник ; З малюнками О. Кульчицької. – 2-ге вид. – Львів : Накл. укр. вид. спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 100 с. : портр., мал.


  Зміст: Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодій; Такий панок.
460146
  Терещенко М.І. Дорога : вибрані поезії / М. Терещенко. – Харків : Гарт, 1931. – 137 с.
460147
  Евдокимов И.В. Дорога / И.В. Евдокимов. – Москва, 1933. – 318с.
460148
  Герасименко К. Дорога / К. Герасименко. – К, 1939. – 69с.
460149
  Львов М.Д. Дорога / М.Д. Львов. – Челябинск, 1944. – 63с.
460150
  Голованівський С.О. Дорога : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 192 с.
460151
  Амосов А. Дорога / А. Амосов. – Смоленск : Облгиз, 1952. – 96 с.
460152
  Бикбай Б.Г. Дорога : лирика, драма / Б. Бикбай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 228 с. : портр.
460153
  Ашкинази Г.А. Дорога : рассказы, повести / Г. А. Ашкинази. – Днепропетровск : Обл. издание, 1957. – 214 с.
460154
  Сангаджиева Б. Дорога / Бося Сангаджиева ;. – Элиста, 1960. – 48 с.
460155
  Сериков С.В. Дорога / С.В. Сериков. – Липецк, 1961. – 36с.
460156
  Бажан М.П. Дорога : избр. стихи / М. П. Бажан ; предисл. А. Суркова. – Київ : Держлітвидав, 1964. – 267 с.
460157
  Бажан М.П. Дорога : избр. стихи / М. П. Бажан ; пер. с укр. А. Суркова. – Москва : Художественная литература, 1964. – 26 с.
460158
   Дорога. – Москва, 1964. – 199 с.
460159
  Рахимова Г. Дорога / Г. Рахимова. – Ташкент, 1967. – 120с.
460160
  Абдуллаханов Д. Дорога : роман / Джонрид Абдуллаханов ; [пер. с узб. М. Мирзамухамедова] ; [ил.: П. Воронкин]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1967. – 151 с. : ил.
460161
  Хавпачев Х.Х. Дорога : повесть / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. М.Эльберд. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 166 с.
460162
  Дубровкина Ю.В. Дорога / Ю.В. Дубровкина. – М, 1970. – 111 с.
460163
  Иоффе С.А. Дорога / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1976. – 95с.
460164
  Митрохин В.В. Дорога / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1976. – 64с.
460165
  Гнатюк І.Ф. Дорога : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 176 с.
460166
  Эмин С. Дорога / С. Эмин. – Краснодар, 1980. – 63с.
460167
  Гижа О.Р. Дорога : повість, оповідання / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 271 с.
460168
   Дорога. – Москва, 1983. – 189 с.
460169
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – М., 1985. – 350с.
460170
  Омон М.Л. Дорога / М.Л. Омон. – Москва, 1985. – 382с.
460171
  Крандиевская-Толстая Дорога / Крандиевская-Толстая. – М, 1985. – 287с.
460172
  Круглянская И.Е. Дорога / И.Е. Круглянская. – М, 1987. – 224с.
460173
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – Уфа, 1987. – 344с.
460174
  Мустафин Я.М. Дорога : роман / Рафаэль Мустафин ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 442 с.
460175
  Балаян З.Г. Дорога : публицистика / З.Г. Балаян. – Москва : Сов. писатель, 1988. – 374 с. : портр.
460176
  Шесталов Ю. Дорога / Ю. Шесталов. – Ленинград, 1988. – 174 с.
460177
  Чивилихин В.А. Дорога / В.А. Чивилихин. – М., 1989. – 541с.
460178
  Никонов В.Г. Дорога / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1991. – 314с.
460179
  Кравців М. Дорога : роман / М. Кравців. – Львів, 1994. – 253 с.
460180
  Кравців М. Дорога : роман / Меланія Кравців. – Львів : За вільну Україну, 1994. – 257, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш
460181
  Ильин В. Дорога : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 33-36. – ISSN 0131-8136
460182
  Качкан В.А. Дорога "Зачинателя народності нашої" (Олександр Духнович - культурно-освітній діяч) // Українське народознавство в іменах : У 2 ч. : Навчальний посібник / В.А. Качкан. – Київ : Либідь, 1995. – Ч. 2. – С. 11-20. – ISBN 5-325-00565-0
460183
  Медвідь Л. Дорога Андрія Ментуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 8-9
460184
  Вайсберг Л.М. Дорога без брода : повести / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1985. – 376 с.
460185
  Довнар Г.С. Дорога без кінця : роман / Г.С. Довнар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 272 с.
460186
  Баранов А.П. Дорога без перекрестков : [докум. повесть о слесаре-сборщике Колом. з-да тяжолого станкостроения А.И. Федосеева] / А.П. Баранов. – Москва : Политиздат, 1979. – 111 с., [4] л. ил. : ил. – (Герои Сов. Родины)
460187
  Ярмолюк М.Я. Дорога без початку і кінця : роман / Микола Ярмолюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 637 с.
460188
  Сгибнев А. Дорога без привала. / А. Сгибнев. – М., 1969. – 32с.
460189
  Коряков О.Ф. Дорога без привалов / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1977. – 278с.
460190
  Бабошин Н.П. Дорога без привалов : роман / Николай Бабошин. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 166 с.
460191
  Ардаматский В.И. Дорога бесчестья / В.И. Ардаматский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 254 с.
460192
   Дорога богатырей. – Москва, 1949. – 304 с.
460193
  Стус В.С. Дорога болю : поезії / В.С. Стус. – Київ, 1990. – 222 с.
460194
  Тищенко К.М. Дорога Бузька до Кубраківки // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 36-47. – ISSN 2218-4805
460195
  Денисов В.Г. Дорога в авиацию / В.Г. Денисов, А.В. Скрипец. – М., 1987. – 190с.
460196
  Малицкий Б.А. Дорога в академики / Б.А. Малицкий. – К., 1985. – 48с.
460197
  Барбас Л.Г. Дорога в аэропорт : стихи / Людмила Барбас. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 71 с.
460198
  Масловський В.І. Дорога в безодню / В.І. Масловський. – Львів, 1978. – 208с.
460199
  Антонов С.Ф. Дорога в Березовку : рассказы и повесть / С.Ф. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 191 с.
460200
  Длуговской М.Ф. Дорога в бессмертие / М.Ф. Длуговской. – Барнаул, 1967. – 48с.
460201
  Тюфяков И.Н. Дорога в бессмертие / И.Н. Тюфяков. – М., 1985. – 159с.
460202
  Хейфец В.Л. Дорога в Буэнос-Айрес. История подготовки Первой конференции компартий Латинской Америки / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 52-73. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется подготовка первого общеконтинентального мероприятия Коминтерна в Латинской Америке, показаны сложности его организации. Проанализированы далеко не однозначные промежуточные итоги деятельности III Интернационала в регионе.
460203
  Ладлэм Р. Дорога в Гандольфо. / Р. Ладлэм. – М., 1995. – 363с.
460204
  Ханзадян Серо Дорога в горах : рассказы / Серо Ханзадян; пер. с арм. Е.Алексанян. – Москва : Художественная литература, 1967. – 223 с.
460205
  Барышев М.И. Дорога в гору / Михаил Барышев ; [худож. О. Тарасенко]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 456 с. : ил. – (Современный горный роман)
460206
  Новохатко В.Г. Дорога в гору / В.Г. Новохатко. – М., 1985. – 127с.
460207
  Маринов В.К. Дорога в гору. / В.К. Маринов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 86с.
460208
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – Минск, 1961. – 158с.
460209
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – М., 1966. – 147с.
460210
  Семенець О.Є. Дорога в Дамаск // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 36-44. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
460211
  Лецка Е. Дорога в два конца : Повести / Е. Лецка. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
460212
  Масловский В.Д. Дорога в два конца: Роман. : роман / В.Д. Масловский. – Москва : Военное издательство, 1989. – 463с. – ISBN 5-203-00293-2
460213
  Маркин П.Г. Дорога в детство : повести / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1986. – 350с.
460214
  Буачидзе Т.П. Дорога в детство : повесть / Т.П. Буачидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 317 с.
460215
  Краснов Н.С. Дорога в Дивное / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1981. – 239с.
460216
  Шацкий И.П. Дорога в жизнь / И.П. Шацкий. – Краснодар, 1953. – 83 с.
460217
   Дорога в жизнь. – Тула, 1959. – 120 с.
460218
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь / Ф.А. Вигдорова. – Київ, 1982. – 607с.
460219
  Шпарман Анке Дорога в жизнь : природа / Шпарман Анке, Арндт Инго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 112-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
460220
  Коленский В.П. Дорога в жизнь. / В.П. Коленский. – Луганск, 1960. – 146с.
460221
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1957. – 675с.
460222
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1961
460223
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1967. – 736с.
460224
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1972. – 695с.
460225
  Шеремет М.С. Дорога в життя : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1957. – 159 с.
460226
  Дементьев А. Дорога в завтра : поэма / А. Дементьев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
460227
  Стрельник Л.П. Дорога в квітень / Л.П. Стрельник. – Донбас, 1980. – 48с.
460228
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1963. – 305с.
460229
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1969. – 352с.
460230
  Сергеева Н.А. Дорога в космос / Н.А. Сергеева. – М., 1971. – 32с.
460231
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1978. – 336с.
460232
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1981. – 336 с.
460233
  Гагарін Ю.О. Дорога в космос: Нотатки льотчика-космонавта СРСР : пер. з рос. / Ю.О. Гагарін. – Київ : Політвидав України, 1983. – 325 с.
460234
   Дорога в країну здоров"я. – Київ, 1984. – 154 с.
460235
  Зябрев А.Е. Дорога в легенду / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1966. – 192с.
460236
  Рытхэу Ю. Дорога в Ленинград / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 458 с.
460237
  Коломієць Т.О. Дорога в листопад / Т.О. Коломієць. – К., 1990. – 141с.
460238
   Дорога в Литву. – Москва, 1944. – 124 с.
460239
  Стальной П.Д. Дорога в люди. / П.Д. Стальной. – Рига, 1952. – 304с.
460240
   Дорога в майбутнє - дорога в Європу. – Київ, 2000. – 108с.
460241
  Никольская Ксения Дорога в Мандалай : Золотой Мандалай // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 118-129 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
460242
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
460243
  Шидов Ю.Х. Дорога в мой аул / Ю.Х. Шидов. – Черкесск, 1986. – 245 с.
460244
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : Роман / Н.П. Круговых. – Москва : Воениздат, 1975. – 285с.
460245
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : роман / Н.П. Круговых. – Москва : Военное издательство, 1975. – 285 с.
460246
  Круговых Н.П. Дорога в мужество. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1986. – 559 с.
460247
  Карпович Н.М. Дорога в Мустанг / Н.М. Карпович. – Москва, 1978. – 192с.
460248
  Троцан Д. Дорога в народній лікувальній магії українців (XIX - поч. XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 88-89
460249
  Кирчів Р. Дорога в науку / Роман Кирчів // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 509-510. – ISSN 1028-5091
460250
  Борискин Н.М. Дорога в небо : стихи и поэма / Н.М. Борискин. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1960. – 78 с.
460251
  Павлов И.Т. Дорога в небо : докум. повесть / И.Т. Павлов. – Москва, 1979. – 96 с.
460252
  Немтушкин А. Дорога в Нижний мир : повести и рассказы / Алитет Немтушкин ;. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1990. – 317 с.
460253
   Дорога в никуда. – Москва, 1986. – 253 с.
460254
  Мориак Ф. Дорога в никуда : романы, повесть, статьи / Ф. Мориак. – Москва : Правда, 1989. – 557 с.
460255
  Ханиг Флориан Дорога в никуда. Погоня за миражом / Ханиг Флориан, Мэтр Паскаль // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 106-121 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
460256
  Димитрова Б. Дорога в об"їзд / Б. Димитрова. – К., 1970. – 160с.
460257
  Зарудный А.С. Дорога в оба конца / Александр Зарудный. – Харьков : Савчук О.О., 2012. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-2562-24-8
460258
  Злобин А.П. Дорога в один конец / А.П. Злобин. – М., 1965. – 223с.
460259
  Злобин А.П. Дорога в один конец : документальные повести / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 416 c.
460260
  Шопотов К.А. Дорога в океан : Справочник для поступ. в высшие военно-морские училища. / К.А. Шопотов, А.Б. Стрелов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 95 с.
460261
  Воробьев К.Д. Дорога в отчий дом / К.Д. Воробьев. – Москва, 1966. – 160с.
460262
   Дорога в отчий дом. – Пермь, 1970. – 307 с.
460263
  Кубанский Г.В. Дорога в Пешт / Г.В. Кубанский. – Москва, 1948. – 207с.
460264
  Шаповалов В. Дорога в полмира : поэзия : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-52. – ISSN 0012-6756
460265
  Светличный В.Е. Дорога в пустыню / В.Е. Светличный. – Фрунзе, 1960. – 215с.
460266
  Кузьмин С.И. Дорога в революцию / С.И. Кузьмин, Н.Н. Митрованов. – М, 1979. – 191с.
460267
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (первый уровень - 2) : [ в 2 т. ] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-389-1
Т. 2. – 2006. – 184 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
460268
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (базовый уровень) / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ, 2007. – 256 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 2. – ISBN 978-5-86547-449-4
460269
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (первый уровень - 1) : [в 2 т.] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-301-8
Т. 1. – 2007. – 200 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
460270
  Каткова Н.М. Дорога в Сан-Донато. / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1971. – 125с.
460271
  Нехода І.І. Дорога в свято : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 95с.
460272
  Есин С.Н. Дорога в Смольный / С.Н. Есин. – М : Политиздат, 1985. – 240с.
460273
  Алиев С.М. Дорога в современность / Салав Алиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1977. – 143 с.
460274
  Авдеев В.Ф. Дорога в Сокольники : повесть / В.Ф. Авдеев. – Москва : Сов. писатель, 1965. – 315 с. : портр.
460275
  Коренев В.В. Дорога в сосновый бор / В.В. Коренев. – М., 1981. – 367с.
460276
  Кузнецов В.Д. Дорога в спорт / В.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
460277
   Дорога в сто парсеков. – Москва, 1959. – 285 с.
460278
  Салимов Байрам Дорога в Судур. : стихи / Байрам Салимов; пер. с лезг. – Москва : Советский писатель, 1986. – 77 с.
460279
  Полторацкий В.В. Дорога в Суздаль. Кн. о любимой земле. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1971. – 205с.
460280
  Вишневский Е.М. Дорога в счастье / Е.М. Вишневский. – Брянск, 1959. – 63с.
460281
  Шевчук В.О. Дорога в тисячу років : Роздуми, статті, есе / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 411с. – ISBN 5-333-00427-7
460282
  Храпач М. Дорога в тисячу років // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 98-101. – ISBN 966-7576-01-9


  Християнство – це найчисленніша світова релігія. Воно з’явилося у східних провінціях Римської імперії у І столітті. Засновником Християнської релігії є Ісус Христос – Син Божий. Він з волі Бога-Отця зійшов з небес на Землю, олюднився через народження ...
460283
  Левина А.Л. Дорога в три шага / А.Л. Левина. – М, 1974. – 112с.
460284
  Велиев А. Дорога в Тураджлы : роман / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 391 с.
460285
  Федоровский П Е. Дорога в тысячу верст / П Е. Федоровский, . – Москва, 1971. – 207с.
460286
  Горловий М. Дорога в Україну : [спогади, поезії] / Михайло Горловий. – Київ : Задруга, 2002. – 195, [1] с. : іл., фотоіл. – ISBN 966-7944-40-9
460287
  Любченко Л.Н. Дорога в хороший день. / Л.Н. Любченко. – Сухуми, 1965. – 58с.
460288
  Шатько Е.И. Дорога в цветущие долины / Е.И. Шатько. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224с.
460289
  Стрелкова И.И. Дорога в Читай -город / И.И. Стрелкова. – М., 1971. – 151с.
460290
  Передреев А.К. Дорога в Шемаху / А.К. Передреев. – Баку, 1981. – 101с.
460291
  Маркуш О.І. Дорога в Широке : повісті та оповідання / О.І. Маркуш. – Ужгород : Карпати, 1978. – 364 с.
460292
  Михайлов В.М. Дорога вдаль зовет / В.М. Михайлов. – М, 1960. – 92с.
460293
  Кравченко И.Г. Дорога вдоль неба / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1982. – 110с.
460294
  Дуэль И.И. Дорога вдоль фасада / И.И. Дуэль. – М, 1982. – 303с.
460295
  Кучер В.С. Дорога веде на заставу / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 99 с.
460296
  Брусиловский Р.М. Дорога ведет к мысу Желаний / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1966. – 374с.
460297
  Ардаматский В.И. Дорога ведет к человеку... : рассказы / В.И. Ардаматский. – Москва : Московский писатель, 1964. – 496 с.
460298
  Варшавский А.С. Дорога ведет на Юг / А.С. Варшавский. – Москва, 1960. – 96с.
460299
  Чандар К. Дорога ведет назад / К. Чандар. – М, 1964. – 143с.
460300
   Дорога века. – Москва, 1986. – 175 с.
460301
  Акопян К.Н. Дорога верности : стихотворения / Акопян К.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 110 с.
460302
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Трудрезервиздат, 1958. – 360 с.
460303
  Куликов Н.А. Дорога ветров / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1971. – 72с.
460304
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 416 с.
460305
  Теліга Тетяна Дорога вимагає відповідальності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
460306
  Костишин С. Дорога від Топорівців до Києва: до 80-річчя вченого з Буковини Івана Григорюка / С. Костишин, С. Руденко // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 4 (122). – С. 10-33. – ISBN 966-7109-34-8
460307
  Іванина В. Дорога від Щастя : роман / Василь Іванина. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 237, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-046-9
460308
  Журахович С.М. Дорога вірних : повість / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 220 с.
460309
  Сквайрс Р. Дорога войны. / Р. Сквайрс. – М,, 1952. – 168с.
460310
   Дорога воспоминаний. – Москва, 1981. – 439 с.
460311
  Попков Ф.Е. Дорога времени / Ф.Е. Попков. – Кишинев, 1979. – 79 с.
460312
  Каспаров Б.М. Дорога голубых сталактитов / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1960. – 160с.
460313
  Лобанов Валерий Дорога далека : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 105-107. – ISSN 0130-7673
460314
  Межиров А.П. Дорога далека. / А.П. Межиров. – Л, 1947. – 102с.
460315
  Байтанаев А. Дорога дальняя зовет : роман / А. Байтанаев ; пер. с каз. М.Тиморшина. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 179 с.
460316
   Дорога дальняя, казенный дом.... – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 380 с.
460317
  Олійник С.І. Дорога дама / С.І. Олійник. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; № 16)
460318
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – М., 1969. – 180с.
460319
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – 2-е изд. – М., 1985. – 167с.
460320
  Тер-Григорян Дорога длинною в жизнь / Тер-Григорян. – Москва : Известия, 1986. – 239 с.
460321
  Орестов О.Л. Дорога длинною в полвека / О.Л. Орестов. – М., 1987. – 197с.
460322
   Дорога длиною 1418 дней. – Алма-Ата, 1980. – 496 с.
460323
  Сонин А.С. Дорога длиною в век: Из истории открытия и исследования жидких кристаллов / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
460324
  Триус И.Б. Дорога длиною в жизнь / И.Б. Триус. – М., 1989. – 270с.
460325
  Гюльназарян Х.М. Дорога дней : роман / Х.М. Гюльназарян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 256 с.
460326
  Горак Я. Дорога до "Мойсея" : до 110-ліття з часу написання поеми // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 8 (849), серпень. – С. 145-153. – ISSN 0868-4790
460327
  Борняк Г. Дорога до архіву і науки починалася з лекцій В"ячеслава Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 107-108. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
460328
  Осьмак Н. Дорога до батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 34-37. – ISSN 1819-7329


  Наталія Осьмак про свого батька Кирила Осьмака - одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради.
460329
  Вардзарук Л. Дорога до безсмертя / Лук"ян Вардзарук; Науково-редакційний відділ "Реабалітовані історією" при Івано-Франківській облдержадміністраціїї. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. – 204с. – ISBN 966-8090-27-6
460330
  Василевська В.Л. Дорога до весни : статті, нариси, памфлети / В.Л. Василевська; пер. з польськ. П.Козланюк та ін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 279 с. – (Бібіліотека публіциста)
460331
  Салига Т. Дорога до генія // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 42-50. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
460332
  Шкарівська Є.П. Дорога до дому : поезії / Є.П. Шкарівська. – Київ, 1990. – 45 с.
460333
  Макарський О. Дорога до ефірної "цифри" як типова українська дорога // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 29-31
460334
  Максимчук С. Дорога до Кобзаря // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 15


  До 200-річчя Тараса Шевченко народний артист України Святослав Максимчук випустив компакт-диск поетичних творів Кобзаря "Мій Шевченко". Диск містить 110 творів Т. Шевченка.
460335
  Гриценко М. Дорога до Куліша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 17


  "Маємо констатувати відсутність стратегії гуманітарної політики України на третьому десятку незалежності".
460336
  Курелла Альфред Дорога до Леніна. / Курелла Альфред. – Київ, 1970. – 140с.
460337
  Бабляк В.С. Дорога до любові : оповідання / В.С. Бабляк. – Київ : Молодь, 1964. – 203 с. : іл.
460338
  Кучер В.С. Дорога до людей : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1958. – 226 с.
460339
  Чорногуз О.Ф. Дорога до Майдану / Олег Чорногуз ; [передм. Л. Томи]. – Харків : Майдан, 2014. – 179, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-493-5
460340
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1978. – 183 с.
460341
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / Володимир Дрозд. – Київ : Молодь, 1979. – 216 с.
460342
  Холодний М.К. Дорога до матері : поезії / Микола Холодний. – Київ : Український письменник, 1993. – 206 с.
460343
  Кондратюк А. Дорога до матері : роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-416-171-5
460344
  Ваш І.М. Дорога до мети / І.М. Ваш. – Ужгород, 1963. – 311с.
460345
   Дорога до Місяця. До 125-річчя від дня народження Ю.В. Кондратюка // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2022. – № 2, 2022, 2 квартал. – С. 77-86. – ISSN 0130-2043
460346
  Вольвач П. Дорога до моря // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9)


  Зв"язок центрального Криму з Південнобережжям.
460347
  Сюндюков І. Дорога до народної правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 8


  Професор Павло Зайцев - один із найкращих біографів Тараса Шевченка
460348
  Шпак В. Дорога до паперу встелена листям // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 15 січня (№ 7). – С. 4


  Щодо створення паперу з опалого листя, який винайшов студент КНУ імені Тараса Шевченка Валентин Фречка.
460349
   Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м.
460350
  Власенко І.М. Дорога до себе : повість / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1972. – 167 с.
460351
  Маландій О. Дорога до себе : Проза / О. Маландій. – Київ : Дніпро, 1998. – 106с. – ISBN 5-308-01702-6
460352
  Ковальчук Т.О. Дорога до себе = Дорога к себе : [збірка поезій] / Тетяна Ковальчук. – Киев : Логос, 2008. – 208 с. – Вид. укр., рос. мовами. – ISBN 978-966-171-059-6
460353
  Дуда І. Дорога до себе Богдана Ткачика // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 137-139. – ISSN 0130-1799


  Богдан Іванович Ткачик (1951) - український художник, громадський діяч. Чоловік Ганни Ткачик, батько Соломії Ткачик. Народний художник України (2016). Депутат Тернопільської обласної ради (1990-1994). Член НСХУ (1982).
460354
  Швидюк А. Дорога до себе самого // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 72-75. – ISSN 0130-1799


  Ппро художника Володимира Пасівенка.
460355
  Боришевський М.Й. Дорога до себе: від основ суб"єктності до вершин духовності : монографія / Мирослав Боришевський. – Київ : Академвидав, 2010. – 410 с., [5] с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-92-2 (978-617-572-001-1)


  Адресована психологам, педагогам, соціологам, усім, кого цікавить людина як феномен світу і процес становлення її як унікальної, самодостатньої особистості
460356
  Муратов І.Л. Дорога до сина : документальна повість у прозі / І.Л. Муратов. – Київ, 1967. – 52 с.
460357
  Кулик В.П. Дорога до тебе: Вірші. / В.П. Кулик. – Сімферополь, 1989. – 60с.
460358
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію і церкву в нашій національній історії.
460359
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію та церкву в нашій національній історії.
460360
  Шпрангер Г. Дорога до фортеці / Г. Шпрангер. – К., 1975. – 176с.
460361
  Панченко В. Дорога до Хвильового // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 649-675. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
460362
  Томенко М.Д. Дорога до хліба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ, 1985. – 149 с.
460363
  Кухаренко Р. Дорога до храму // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.4-5
460364
  Слабошпицький М. Дорога до храму // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 19 вересня (№ 35/36). – С. 5


  Микола Горбаль і його книги.
460365
  Рись М.А. Дорога до Храму : повість, оповідання, нариси / Марія Рись. – Київ : Криниця, 2016. – 222, [2] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-2434-36-1
460366
  Кара-Васильєва Дорога до Храму // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 190-195. – ISSN 2413-4767
460367
  Ламонова О. Дорога до Храму: про офорти Юлії Майстренко-Вакуленко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 20. – ISSN 2519-4429
460368
  Зейда Олександр Дорога до школи (Пам"ятка для школяра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 22
460369
  Керашев Т. Дорога до щастя : роман / Тембот Керашев;. – Київ, 1956. – 276 с.
460370
  Журба К.Т. Дорога до щастя : поезії / К.Т. Журба. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 85 с.
460371
  Кольцов М. Дорога до якісного правосуддя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277


  Як європейський досвід може допомогти реформі судової системи України.
460372
  Серпілін Л.С. Дорога довжиною в три десятиліття. : нарис / Л.С. Серпілін. – Київ : Веселка, 1970. – 100 с.
460373
  Соловйова Т. Дорога додому - до храму (до 75-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Г.Д. Казьмирчука) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 218-221. – ISSN 2415-3567


  "Відомий вчений і освітянин, організатор науки, талановитий керівник і чуйна людина. Наявність численної плеяди учнів засвідчує Ваш непересічний хист педагога та широку людську натуру. Ваша невтомна науково-дослідницька та викладацька праця, віддане ...
460374
  Чабанівський М.І. Дорога додому : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1966. – 252 с.
460375
  Бойко Б.М. Дорога додому : роман / Богдан Бойко. – Ужгород : Карпати, 1985. – 199 с. – (Звитяга)
460376
   Дорога додому : православ. читанка. – Київ : Фенікс, 2003. – 197, [3] с. : іл. – ISBN 966-651-108-8
460377
  Лубська О. Дорога додому : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 70-80. – ISSN 0208-0710
460378
  Карп"юк М. Дорога додому : [повість, оповідання] / Марія Карп"юк. – Київ : Фенікс, 2016. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-385-3
460379
  Содомора А. Дорога додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 30-31


  Про смак і не тільки: повернення Леонтини Лучаківської. Книга "Домашна кухня. Як варити і печи".
460380
  Пахаренко В. Дорога додому. Риси метамодернізму в романі Сергія Жадана "Інтернат" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик
460381
  Хорозова О. Дорога додому... Михайла Чабанівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 15
460382
  Чабанивский М.И. Дорога домой : повести и рассказы / Михайло Чабанивский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 383 с.
460383
   Дорога домой. – Москва, 1975. – 383 с.
460384
  Крупин В.Н. Дорога домой / В.Н. Крупин. – Москва, 1985. – 272с.
460385
   Дорога домой. – Москва, 1986. – 334 с.
460386
  Волокитин Н.И. Дорога домой / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1986. – 355с.
460387
  Туркин В.П. Дорога дружбы / В.П. Туркин. – Хабаровск, 1955. – 72с.
460388
  Титов Александр Федорович Дорога дружбы. Записки партизана / Титов Александр Федорович. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1958. – 271с.
460389
  Титов Александр Дорога дружбы. Записки партизана. / Титов Александр. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1955. – 236с.
460390
  Цыбульский П.Д. Дорога друзей / П.Д. Цыбульский. – К, 1960. – 160с.
460391
  Туренская В.И. Дорога Елены Никитиной / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1956. – 528с.
460392
  Бровка П. Дорога жизни : стихи / П. Бровка ; авториз. пер. с белорус. Дмитрия Осина. – Минск : ГИЗ БССР, 1950. – 157 с.
460393
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Москва, 1952. – 30 с.
460394
  Грива Ж. Дорога жизни : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. В.Беркович. – Рига : Латгосиздат, 1955. – 568 с.
460395
  Сапаров А.В. Дорога жизни / А.В. Сапаров. – Л, 1959. – 268с.
460396
  Дудин М.А. Дорога жизни / М.А. Дудин. – Л., 1968. – 38с.
460397
  Петров Ю.В. Дорога жизни / Ю.В. Петров. – К., 1971. – 171с.
460398
  Исаков И. Дорога жизни : стихи / Исабек Исаков ; пер. с кирг. А.Зайца. – Москва : Советский писатель, 1984. – 70 с.
460399
  Гражданская З.Т. Дорога жизни / З.Т. Гражданская. – М., 1986. – 94с.
460400
  Джонсон Иэн Дорога жизни Древнего Китая. Китайская дорога жизни / Джонсон Иэн, Ямашита Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 104-117 : фото
460401
  Захарченко В. Дорога жизни: Избранное / В. Захарченко. – Москва, 1987. – 366с.
460402
  Цакунов О.А. Дорога жизни: стихи разных лет / О.А. Цакунов. – Ленинград, 1986. – 141с.
460403
  Бухбіндер Й.Ш. Дорога життя / Й.Ш. Бухбіндер. – Київ, 1966. – 119 с.
460404
  Іван Лужецький о. Дорога життя / Лужецький о. Іван. – Рим : Вид-во оо.Василіян, 1990. – 247 с. – (Українська духовна бібліотека ; Ч. 79)
460405
  Мінчак Г. Дорога життя // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 115-120. – ISSN 1682-3540
460406
  Лидин В.Л. Дорога журавлей / В.Л. Лидин. – Москва, 1962. – 448с.
460407
  Белугин В.А. Дорога за горизонт / В.А. Белугин. – Пермь : Книжное изд-во, 1966. – 41с. – (Рассказы о советских людях)
460408
  Васильев В.И. Дорога за горизонт, ведущая в реальность / В.И. Васильев, З.Д. Усманов. – Душанбе, 1988. – 56с.
460409
  Морозов С.Т. Дорога за горизонт. Очерки / С.Т. Морозов. – Москва, 1972. – 256с.
460410
  Никулин Ю.В. Дорога за перевал. / Ю.В. Никулин. – М, 1955. – 32с.
460411
  Гончар О.Т. Дорога за хмари : Оповідання / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 72с. – (Б-ка українського оповідання)
460412
  Кичинський А.І. Дорога завдовжки в любов : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1988. – 112 с.
460413
   Дорога зажигает огни. – Абакан, 1963. – 146с.
460414
  Регистан Г. Дорога земная : книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 175с.
460415
  Наконечна О.В. Дорога зі школи додому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 27-33 : рис.
460416
  Євдокимова Н.О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя : путівник з психології для "чайників" / Н.О. Євдокимова, В.Л. Зливков, С.О. Лукомська. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 180, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-534-359-3
460417
  Ликашин В.В. Дорога зовёт / В.В. Ликашин. – Саратов, 1957. – 48с.
460418
  Акаткин В.М. Дорога и память : о Твардовском / В.М. Акаткин. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. – 190, [2] с.
460419
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – Москва, 1967. – 127 с.
460420
  Михеев М.П. Дорога идет на перевал / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 103с.
460421
  Даганов А.Г. Дорога из аула : стихотворения и поэма / А.Г. Даганов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1986. – 62 с.
460422
  Ионов А.В. Дорога из мрака. / А.В. Ионов. – К., 1962. – 238с.
460423
  Хыдыров М.Н. Дорога издалека / М.Н. Хыдыров. – Ашхабад
2. – 1977. – 183с.
460424
  Вахрушева Е.А. Дорога исканий / Е.А. Вахрушева. – Рига, 1958. – 239с.
460425
  Брегова Д.Д. Дорога исканий : роман / Д.Д. Брегова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 515 с.
460426
  Брегова Д.Д. Дорога исканий : роман / Д.Д. Брегова. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1971. – 512 с.
460427
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний / Б.С. Ямпольский. – Москва : Гослитиздат
(Роман-газета № 7 (115)). – 1955. – 86с.
460428
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний : повесть / Б.С. Ямпольский. – Москва : Воениздат, 1960. – 243с.
460429
  Ольшвангер А.Я. Дорога испытаний / А.Я. Ольшвангер. – Рига, 1973. – 302с.
460430
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 703 с.
460431
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 719 с.
460432
  Смирнов В.В. Дорога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 156 с.
460433
  Смирнов В.В. ДОрога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва, 1967. – 156с.
460434
  Болдырев С.Н. Дорога к большой реке : роман / С.Н. Болдырев. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 536 с.
460435
  Бараташвили М. Дорога к вам : стихи : пер. с грузин. / Марика Бараташвили ; худож. Е. Балашева. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 119 с. : ил.
460436
  Васильев З.Д. Дорога к вершинам / З.Д. Васильев. – Ленинград, 1980. – 175с.
460437
  Шошин М.Д. Дорога к всенародной славе / М.Д. Шошин. – Иваново, 1948. – 57с.
460438
  Отрошко В.Д. Дорога к высокому небу / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1983. – 190с.
460439
  Миндлин Э.Л. Дорога к дому / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1957. – 462с.
460440
  Асанов Н.А. Дорога к дому : повести и рассказы / Н.А. Асанов ; худож. А.Я. Салтанов. – Москва : Воениздат, 1976. – 367 с.
460441
  Симонова О.И. Дорога к дому / О.И. Симонова. – Минск, 1977. – 279с.
460442
  Шухов И.И. Дорога к дому / И.И. Шухов. – Алма-Ата, 1988. – 218с.
460443
  Еськов М.Н. Дорога к дому,дорога светлая / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1985. – 304с.
460444
  Томин В.Р. Дорога к дому. / В.Р. Томин. – М., 1980. – 112с.
460445
  Неподоба В.П. Дорога к дому. Очерки / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1989. – 318с.
460446
  Езова Светлана Андреевна Дорога к другому, путь к себе : важное условие гуманизации межличностных отношений в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как выстраиваются отношения читателя и библиотекаря, что мешает их общению? Возвращаюсь к излюбленному мною методу осознания типов поведения библиотекаря с читателем: декартовой прямоугольной системе координат.
460447
  Мирзоев Г. Дорога к другу : стихи / Г. Мирзоев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 96 с.
460448
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Москва, 1957. – 440с.
460449
  Саркисянц Р. Дорога к другу / Р. Саркисянц. – Ереван, 1968. – 43с.
460450
  Грудзинский В.А. Дорога к другу / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1975. – 142с.
460451
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 192с.
460452
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1982. – 176с.
460453
  Исаев Е.А. Дорога к другу / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 144с.
460454
  Шмидт Б. Дорога к друзьям / Б. Шмидт. – Л., 1941. – 68с.
460455
  Комиссарова М.И. Дорога к друзьям / М.И. Комиссарова. – Л., 1968. – 88с.
460456
   Дорога к замку. – Москва, 1987. – 250 с.
460457
  Дьяков Б.А. Дорога к звездам / Б.А. Дьяков, М Пенкин. – М-Л, 1949. – 128с.
460458
  Фрадкин Б.З. Дорога к звездам / Б.З. Фрадкин. – Молотов, 1954. – 376с.
460459
  Борисов М.Ф. Дорога к звездам : стихотворения и поэма / М.Ф. Борисов ; ил. Н.А. Абакумов. – Москва : Воениздат, 1974. – 92 с. : ил., 1 л. портр.
460460
   Дорога к звёздам. – Москва, 1986. – 394 с.
460461
  Криванчиков Н.Г. Дорога к звездам. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – К., 1962. – 123с.
460462
  Чибилев А.А. Дорога к Каспию / А.А. Чибилев. – Алма-Ата, 1988. – 238с.
460463
  Веленгурин Н. Дорога к Лукоморью / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1976. – 272с.
460464
  Веленгурин Н.Ф. Дорога к Лукоморью / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1984. – 334с.
460465
  Агеев Н.Е. Дорога к любви : стихотворения и поэма / Н.Е. Агеев. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 80 с.
460466
  Калимуллин И. Дорога к людям / И. Калимуллин. – М. : Современник, 1978. – 78 с.
460467
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – М., 1978. – 352с.
460468
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – Москва, 1981. – 344с.
460469
  Олейник Е.Ф. Дорога к людям / Е.Ф. Олейник. – М., 1983. – 112с.
460470
  Касьянова Л.И. Дорога к мастерству. Портреты кинорежиссеров ГДР / Л.И. Касьянова, А.В. Каравашкин. – М., 1973. – 208с.
460471
  Инанишвили Р. Дорога к материнскому дому : рассказы / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 230 с.
460472
  Луконин М.К. Дорога к миру / М.К. Луконин. – Москва, 1951. – 120с.
460473
  Баныкин В.И. Дорога к морю : повести и рассказы / В.И. Баныкин. – Пенза : Книжное издательство, 1957. – 336 с.
460474
  Баева А.А. Дорога к морю / А.А. Баева. – Краснодар : Книжное издательство, 1969. – 95с.
460475
  Волынский Л.Н. Дорога к новой земле / Л.Н. Волынский. – Москва, 1966. – 372с.
460476
  Корабельников Г.М. Дорога к образу / Г.М. Корабельников. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 286с.
460477
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – М., 1975. – 248с.
460478
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – Москва, 1979. – 399с.
460479
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – 2-е изд., доп. – Киров, 1984. – 316с.
460480
  Сурков А.А. Дорога к победе / А.А. Сурков. – Рига, 1946. – 280с.
460481
   Дорога к Победе. – Новосибирск, 1981. – 399 с.
460482
  Мельник Е.П. Дорога к подполью / Е.П. Мельник. – Симферополь, 1961. – 315с.
460483
  Ермаков Дмитрий Дорога к премии: отели - лидеры : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-16 : Фото
460484
  Трофимова С.А. Дорога к пропасти. / С.А. Трофимова. – Москва, 1963. – 76с.
460485
  Гоцуленко В.Н. Дорога к Пушкину / В.Н. Гоцуленко. – К, 1987. – 236с.
460486
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1964. – 68с.
460487
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Москва, 1964. – 121с.
460488
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – М, 1964. – 121с.
460489
  Мансо А. Дорога к рассвету. / А. Мансо. – М., 1961. – 92с.
460490
  Полторацкий В.В. Дорога к родникам : Стихи / В.В. Полторацкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 196с.
460491
  Павленко В.Г. Дорога к родному дому : повесть / В.Г. Павленко. – Х., 1984. – 112с.
460492
  Пархомов М.Н. Дорога к самому себе: повесть и рассказы / М.Н. Пархомов. – К., 1980. – 256с.
460493
  Портнов В.В. Дорога к себе : Повести / В.В. Портнов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 220с. – (Молодые писатели)
460494
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
1. – 1989. – 336с.
460495
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Нью-Йорк
4. – 1991. – 500с.
460496
  Юр Лоз (Лидын) Дорога к себе : энергетическая диагностика материалистических знаний / Юр Лоз (Лидын). – Кн. 4. – Нью-Йорк : Я
ч. 2. – 1992. – 288 с.
460497
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
5. – 1993. – 348с.
460498
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
6. – 1994. – 144с.
460499
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
Кн. 6, ч. 2. – 1995. – 168 с.
460500
  Каменная Г.А. Дорога к сердцу / Г.А. Каменная. – М., 1960. – 49 с.
460501
  Наседкин Ф.И. Дорога к сердцу. Повести и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1965. – 656с.
460502
  Шангин Н.А. Дорога к солдатской доблести / Н.А. Шангин. – Киев, 1975. – 111с.
460503
  Жданов И. Дорога к солнцу / И. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 76 с.
460504
  Нури З. Дорога к солнцу : стихи / Заки Нури ; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1983. – 188 с.
460505
  Костюковский Б.А. Дорога к солнцу. / Б.А. Костюковский. – 2-е изд. – М., 1967. – 456с.
460506
  Штуден Л.Л. Дорога к старому дому / Л.Л. Штуден. – Новосибирск : Новосибирское кн.изд., 1990. – 288 с.
460507
  Керашев Т.М. Дорога к счастью : роман / Тембот Керашев; пер. с адыг. – Москва : Советский писатель, 1948. – 312 с.
460508
  Шамилов А. Дорога к счастью / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 463 с.
460509
  Шамилов А. Дорога к счастью : роман / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 455 с.
460510
   Дорога к счастью. – Москва, 1978. – 574 с.
460511
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – [Москва] : Фонд Дорога к счастью, 2007. – 248 с. : ил. – Автор указан на обороте титульного листа. – ISBN 1-59970-011-5
460512
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge, 2007. – [ 6 ], 232 с. : ил. – Фамилия автора указана на обороте титульного листа. – ISBN 978-1-4031-4650-2
460513
  Матвеев А.Ф. Дорога к счастью. / А.Ф. Матвеев. – Алма-Ата, 1966. – 136с.
460514
  Керашев Т.М. Дорога к счатью : роман / Тембот Керашев;. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1969. – 294 с.
460515
   Дорога к сыну. – Москва, 1983. – 110 с.
460516
   Дорога к танцу. – Москва, 1989. – 72 с.
460517
  Айрапетов О. Дорога к Туркманчаю // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0235-7089


  Російсько-персидська війна 1826-1828 рр. та її завершення
460518
  Жога Елена Дорога к храму / Жога Елена, Бухановский Юрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 88-90 : Фото
460519
  Копировский А. Дорога к храму = Храмовое искусство Руси и России // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. декабрь. – С. 30-35


  Церковь Покрова на Нерли - белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы (1165 /1158), является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но ...
460520
  Будур Н.В. Дорога к Храму : основы православной культуры / Наталия Будур. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 224с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1154-2
460521
  Дацышен В.Г. Дорога к храму "Чистого облака" или каким богам молятся китайцы / В.Г. Дацышен, А.Б. Чегодаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
460522
  Старшинов Н.К. Дорога к читателю / Н.К. Старшинов. – М, 1985. – 224с.
460523
  Голышев Г.Ф. Дорога к Эмгуэме. / Г.Ф. Голышев. – Хабаровск, 1965. – 87с.
460524
  Колоане Ф. Дорога китов : роман / Франсиско Колоане ; Пер. с исп. З. Брагинской и И. Винниченко. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239 с.
460525
  Юхма М. Дорога кончается в полдень : повести и рассказы / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1983. – 208 с.
460526
  Шевченко Ю.А. Дорога которую выбрал Чунг / Ю.А. Шевченко. – Москва, 1973. – 79 с.
460527
   Дорога крізь джунглі. – Київ, 1978. – 159 с.
460528
  Стадниченко Ю.І. Дорога крізь довге літо : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1983. – 47 с.
460529
  Новак Ф О. Дорога Леніна - терор і злидні / Олекса Новак. – Рівне : [Б.в.], 1991. – 56 с.
460530
  Ларин О.И. Дорога Ломоносова сегодня : (Холмогоры-Москва: через 250 лет по пути великого помора ) / О.И. Ларин. – Москва : Мысль, 1983. – 175с. : Ил.
460531
  Бабляк В.С. Дорога любви : рассказы / В.С. Бабляк ; пер. с укр. Б. Яковлева ; [ил. : Д.С. Мухин]. – Москва : Советский писатель, 1967. – 283 с. : ил.
460532
  Алимжанов А.Т. Дорога людей : роман / Ануар Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 255 с. : ил.
460533
   Дорога Мгера. – Москва, 1990. – 166 с.
460534
  Медвідь Л. Дорога Ментуха // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-31. – ISSN 0130-1799
460535
  Марвич С.М. Дорога мертвых : роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва : Советский писатель, 1968. – 872 с.
460536
  Марвич С.М. Дорога мертвых. Роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва, 1958. – 839с.
460537
  Дар Д.Я. Дорога мечтаний / Д.Я. Дар, Г.Б. Ягдфельд. – Москва, 1956. – 75с.
460538
  Дмитерко Л.Д. Дорога мира : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1956. – 207 с.
460539
   Дорога миров. – Москва, 1990. – 304 с.
460540
   Дорога миров. – Москва
2. – 1990. – 303 с.
460541
  Горак Р. Дорога Михайла Дмитріва // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 4 (122). – С. 183-200. – ISBN 966-7109-34-8
460542
  Горак Р. Дорога Михайла Дмитріва // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 10 (924), жовтень. – С. 144-157. – ISSN 08-68-4790-1
460543
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – Москва, 1958. – 49с.
460544
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – Москва, 1975. – 240с.
460545
  Панченко П.Е. Дорога молодости : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1946. – 104 с.
460546
  Исламов Денис Фатхиевич Дорога Москвы : роман / Денис Исламов ; пер. с башк. Рамиля Хакимова. – Уфа : Башкирирское кн. изд-во, 1974. – 471 с.
460547
  Колесова Оксана Дорога моя Вітчизна, "золота" моя земля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 8


  Ми врешті-решт дочекалися: проведення земельних аукціонів набирає обертів. І сьогодні можна сказати, що відносини між продавцем і покупцем найдорожчого товару на ринку нерухомості стають дедалі стабільнішими, удосконалюються в професійному сенсі. Раз ...
460548
  Савостин Н.С. Дорога моя жизнь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1971. – 107с.
460549
  Герман Ю.П. Дорога моя людина : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро, 1969. – 558с.
460550
  Свердлов Ф.Д. Дорога мужества / Ф. Свердлов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 110 с.
460551
  Борисов Н.В. Дорога мщения / Н.В. Борисов. – Куйбышев : Куйбышевоблгиз, 1943. – 108 с.
460552
  Найманбаев К. Дорога на Аккент / К. Найманбаев. – М., 1982. – 383с.
460553
  Москвина М. Дорога на Аннапурну : повесть-странствие : путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и художника Леонида Ташкова / Марина Москвина. – Москва : Гаятри, 2007. – 224с. : ил. – ISBN 978-5-9689-0103-3
460554
  Березин В. Дорога на Астапово : проза: путевой роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 8-62. – ISSN 0130-7673
460555
  Дроздов С.С. Дорога на Бальгу. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1985. – 316с.
460556
  Осипов К. Дорога на Берлин / К. Осипов. – М, 1946. – 256с.
460557
  Стецюк Я.Н. Дорога на верховину / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1956. – 152 с.
460558
  Авдеенко А.О. Дорога на Верховину : очерк / А.О. Авдеенко ; ил. А. Пауков. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 120 с., [4] л. ил. : ил.
460559
  Вергасов И.З. Дорога на Верхоречье / И.З. Вергасов. – Симферополь, 1957. – 123с.
460560
  Силлитоу А. Дорога на Волгоград / А. Силлитоу. – Москва, 1964. – 48с.
460561
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1967. – 127с.
460562
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – К., 1971. – 123с.
460563
  Колобов В.М. Дорога на высоту / В.М. Колобов. – Москва, 1985. – 224с.
460564
  Трипільський А. Дорога на Дніпро : фронтові нариси і оповідання / А. Трипільський. – Київ ; Харків : Держвидав УРСР, 1944. – 83 с.
460565
  Райт Г. Дорога на запад. / Г. Райт. – М, 1994. – 622с.
460566
  Тихонов Игорь Дорога на зарю / Тихонов Игорь. – Ярославль : Верхне-Волжское изд-во, 1964. – 56с.
460567
  Пагіря О. Дорога на Збруч // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  1946 року Західна Україна дала голодуючим селянам із Наддніпрянщини допомогу, яка пом"якшила "останній сталінський удар" і відвернула повторення Голодомору.
460568
  Городской Я.З. Дорога на Ирпень / Я.З. Городской. – Х., 1936. – 164с.
460569
  Лапченко Б.С. Дорога на Катин мох: Экол. очерки / Б.С. Лапченко. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 255 с. – ISBN 5-239-00663-6
460570
  Сапожников В.К. Дорога на Коён / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1974. – 318с.
460571
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром / М.С. Арлазоров. – Москва : Порлитиздат, 1980. – 152 с. – (Герои Советской Родины)
460572
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром : о конструкторе косм. техники А.М. Исаеве / М.С. Арлазоров. – Москва : Политиздат, 1984. – 141 с. – (Герои Советской Родины)
460573
  Кундзіч О.Л. Дорога на Крем"янець / О.Л. Кундзіч. – К., 1946. – 51с.
460574
  Шкраб"юк П. Дорога на Крути // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 9


  "Спогад про першу поїздку галичан на місце незабутнього бою."
460575
  Жуков С.Г. Дорога на Марьино / С.Г. Жуков. – М., 1982. – 176с.
460576
  Маковецкий В.Я. Дорога на Митридат / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1984. – 176с.
460577
  Ильин-Юхма Дорога на Москву / Ильин-Юхма. – Москва, 1968. – 320 с.
460578
  Юхма М. Дорога на Москву : роман-легенда / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 176 с.
460579
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 618с.
460580
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 624с.
460581
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 95с.
460582
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 63с.
460583
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 552с.
460584
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1966. – 500с.
460585
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – Москва, 1977. – 528с.
460586
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1980. – 424с.
460587
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 510с.
460588
  Леонов Л.М. Дорога на Океан / Л.М. Леонов. – Москва, 1987. – 575с.
460589
  Галктионов В.Д. Дорога на океан. / В.Д. Галктионов. – Симферополь, 1952. – 76с.
460590
  Лашков И.В. Дорога на перевал / И.В. Лашков. – М, 1956. – 159с.
460591
  Гнеушев В.Г. Дорога на перевал / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1977. – 222с.
460592
  Нагнибіда М.Л. Дорога на південь / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1940. – 48с.
460593
  Ляшенко М. Дорога на Північ / КНУТШ; Інститут філології; Ляшенко Микола, Михайлишин В"ячеслав. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 320с. – ISBN 966-7419-84-3
460594
  Самихов Х.И. Дорога на Порт-Артур / Х.И. Самихов. – Уфа, 1990. – 112с.
460595
  Сметанин А.И. Дорога на Порт-Артур. / А.И. Сметанин. – М., 1981. – 206с.
460596
   Дорога на Прагу. – Москва, 1964. – 183 с.
460597
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1959. – 374с.
460598
  Сафонов В. Дорога на простор / В. Сафонов. – Москва : Советская Россия, 1960. – 372 с.
460599
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1974. – 576с.
460600
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1980. – 367 c.
460601
  Валиков Г.Г. Дорога на Радонеж / Г.Г. Валиков. – Москва, 1982. – 80с.
460602
  Васильев А.С. Дорога на Родину / А.С. Васильев. – Тюмень, 1961. – 128с.
460603
  Костров В. Дорога на Родину. Стихи. Поэма / В. Костров. – М., 1983. – 150с.
460604
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1966. – 303с.
460605
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – Москва, 1970. – 318с.
460606
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль : роман / И.Р. Гуро. – Київ : Молодь, 1975. – 232с.
460607
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1977. – 256с.
460608
   Дорога на Сантьяго. – Ленинград, 1986. – 343 с.
460609
   Дорога на Севеструм, 1977. – 48 с.
460610
   Дорога на Смоленск. – Москва, 1985. – 470 с.
460611
  Еремин В.Г. Дорога на Спасское / В.Г. Еремин. – Москва, 1983. – 48с.
460612
  Соболев А.Н. Дорога на стадион / А.Н. Соболев. – М, 1963. – 32с.
460613
  Аль Д. Дорога на Стрельну / Д. Аль. – Ленинград, 1991. – 238с.
460614
  Поліщук Я. Дорога на схід: парадокси східноєвропейської ідентичності // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 70-71


  Уявлення про європейський континент упродовж тривалого часу історії радикально змінювались. Східна Європа - відносно молодий конструкт, що виражає зміст геополітичних процесів XIX-XX століть, зокрема формування національних держав на місці колишніх ...
460615
  Продан Ю.Ю. Дорога на Тмутаракань / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1977. – 192с.
460616
  Плеханов Р.Ф. Дорога на Урман // Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1986
460617
  Москаленко Леся Дорога на Халкідіки : Греція / спецрепортаж / Москаленко Леся, Некрасов Андрій, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 64-69 : Фото
460618
  Олійник Б. Дорога на Чорнобиль // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1987. – Вип. 21. – С. 44-45. – ISSN 0206-8001
460619
  Амитов Э.О. Дорога над кручей : рассказы / Эмиль Амитов. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 87 с.
460620
  Моруга В.В. Дорога над лугом : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1985. – 183 с.
460621
  Куранов Ю.Н. Дорога над озером. / Ю.Н. Куранов. – М., 1977. – 335с.
460622
  Стріха М. Дорога надії й особливості обертання Землі. Неювілейні нотатки до дати астронома Ярослава Яцків // Україна молода. – Київ, 2020. – 9 грудня (№ 122). – С. 12-13


  "Якби для українського вченого існувала відзнака "За активність на громадській ниві", всі підстави на її здобуття мав би академік НАН України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, президент Української астрономічної асоціації, почесний ...
460623
  Соколов В. Дорога начинается в Москве / В. Соколов. – Минск, 1952. – 160с.
460624
  Магнушевский К.П. Дорога начинается с шага / К.П. Магнушевский. – М., 1965. – 103с.
460625
   Дорога наша-верная. – Москва, 1973. – 325с.
460626
  Горев В.А. Дорога наша верная / В.А. Горев, Т.Ф. Войтеховкая. – Минск, 1986. – 190с.
460627
  Курас С.Б. Дорога наша людина // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 621-625. – ISBN 978-966-611-701-7


  Пам"яті І.Ф. Кураса.
460628
  Чубакова В.С. Дорога не кончается за горизонтом / В.С. Чубакова. – Л, 1960. – 391с.
460629
  Грин А.С. Дорога никуда : [роман] / А. Грин ; [гравюры на дереве В. Козлинского. – Москва : Советский писатель ; [Типо-лит. им. Воровского], 1935. – 499, [2] с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Размер: 17х11 см
460630
  Грин А. Дорога никуда [Електронний ресурс] / Александр Грин, чит. А. Резалин, звукореж. М. Мануилова ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 9 ч. 58 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Романтика приключений и путешествий ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884152892


  Наименее фантастический и, пожалуй, самый грустный роман Грина. Дорога главного героя Тиррея - это путь разочарований, на котором его ждут предательство, обман, тюрьма, одиночество.
460631
  Евтушенко Е.А. Дорога номер один / Е.А. Евтушенко. – М, 1972. – 189с.
460632
  Александров В.А. Дорога обратно / В.А. Александров. – Ташкент : Ешгвардия, 1981. – 240 с.
460633
  Бикмухаметов Р.Г. Дорога остается / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 168 с. : портр.
460634
  Грачев Л.П. Дорога от Волхова / Л.П. Грачев. – Л., 1983. – 296с.
460635
  Синегуб Г.Г. Дорога от порога далека / Г.Г. Синегуб. – Сыктывкар, 1976. – 151с.
460636
  Губерський Л. Дорога пам"яті... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 8


  Вступне слово Ректора КНУТШ Л.В. Губерського до наукового збірника Інституту філології, присвяченого пам"яті проф. Дунаєвської Лідії Францівни (1948-2006)
460637
   Дорога пані Тетяно! / кафедра ВСР // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С.9-10


  Кафедра видавничої справи та редагування вітає Т. О. Приступенко з ювілеєм !
460638
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – Свердловск, 1950. – 88с.
460639
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – М, 1951. – 124с.
460640
   Дорога під громами. – Київ, 1985. – 504 с.
460641
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 119 с.
460642
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1970. – 80 с.
460643
   Дорога побед. – Киров, 1948. – 216с.
460644
  Рубинштейн Л.В. Дорога победы / Л.В. Рубинштейн. – М-Л, 1954. – 640с.
460645
   Дорога Победы. – Москва, 1980. – 477 с.
460646
  Ковальчук В.М. Дорога победы осажденного Ленинграда / В.М. Ковальчук. – Л, 1984. – 213 с.
460647
  Труханов В.И. Дорога под ветром. / В.И. Труханов. – К., 1960. – 116с.
460648
  Карпеко В.К. Дорога под небом / В.К. Карпеко. – Москва, 1967. – 47с.
460649
  Решетников Л.В. Дорога под огнем. / Л.В. Решетников. – Москва, 1968. – 270с.
460650
  Меркулов А.Г. Дорога под парусами / А.Г. Меркулов. – Москва, 1963. – 72с.
460651
  Браткова Т.В. Дорога под радугой / Т.В. Браткова; Т.В. Братков. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 135 с. : ил. – (Наедине с самим собой)
460652
  Малышко А.С. Дорога под яворами : Стихи / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 279с.
460653
  Саулит Б.Р. Дорога под ясенями : роман / Бруно Саулит ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302 с.
460654
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей / С.А. Лобков. – Ленинград, 1976. – 120 с.
460655
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей. / С.А. Лобков. – 2-е изд. – Л, 1981. – 120с.
460656
  Рибак Н.С. Дорога правди і миру : Нариси. Статті. Спогади. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 343с.
460657
  Баграновский В.М. Дорога призвания : роман / В.М. Баграновский. – Киев : Радянський письменник, 1954. – 528 с.
460658
   Дорога с продолжением. – Москва, 1968. – 32 с.
460659
  Скороходов М.А. Дорога с продолжением / М.А. Скороходов. – М., 1970. – 48с.
460660
  Гитович А. Дорога света / А. Гитович. – Ленинград, 1968. – 208с.
460661
  Дзюбенко-Мейс Дорога свічки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 21


  Джеймс Мейс - дослідник Голодомору в Україні.
460662
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1949. – 412с.
460663
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1950. – 288с.
460664
  Слуцкис М.Г. Дорога сворачивает к нам : рассказы и повесть / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1964. – 93 с.
460665
  Матіяш Д. Дорога святого Якова / Дзвінка Матіяш ; [фото: Євген Іларіонов]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 220, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-679-393-9
460666
  Раннет Э. Дорога сильных : докум. повесть / Э. Раннет; пер. с эст. С.Мелло. – Таллин : Эстгосидат, 1956. – 398 с.
460667
  Медников А.М. Дорога сильных / А.М. Медников. – М, 1964. – 336с.
460668
  Лукашевич В.П. Дорога сквозь заросли : Повести и рассказы / В.П. Лукашевич. – Москва : Художественная литература, 1972. – 302с.
460669
  Цыбко В.А. Дорога сквозь сердце : стихи и афоризмы / Владимир Цыбко. – Киев : Интеллект, 2000. – 127, [1] с. – ISBN 966-646-006-8
460670
   Дорога сквозь Чёрный лес. – Москва, 1977. – 133 с.
460671
  Лубківський Р. Дорога Словацького і Шевченка - наша дорога! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 12
460672
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – М., 1950. – 192с.
460673
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – Изд., доп. и переработ. – М., 1953. – 223с.
460674
  Ермолович Н. Дорога солдата / Н. Ермолович. – Москва : Малыш, 1983. – 31 с.
460675
  Корецький Ф. Дорога спадщина / Ф. Корецький. – Київ, 1960. – 102 с.
460676
  Луценко Д.С. Дорога спадщина : лірика / Д.С. Луценко. – Київ, 1984. – 150 с.
460677
  Різник Л. Дорога стелилась тонко-тонко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 134-139. – ISSN 0868-4790
460678
  Попков А. Дорога счастья. / А. Попков, 1950. – 300с.
460679
   Дорога творений. – Казань, 1988. – 111с.
460680
   Дорога Тетяно Олегівно! / кафедра історії літератури та журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 11


  Кафедра історії літератури та журналістики вітає Т.О. Приступенко з днем народження.
460681
  Санбаев С. Дорога только одна : повести и роман / Сатимжан Санбаев; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 429 с.
460682
  Липкан А.М. Дорога тополей : роман / А.М. Липкан. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 227 с.
460683
  Літвінов С.В. Дорога у Вічність / С.В. Літвінов, О.О. Боровський // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 191-193. – ISSN 1681-116Х


  Не стало Яковенко Юрія Івановича (1950) - український учений в галузі соціології. Доктор соціологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р. Член Президії Українського біографічного товариства з 1998 р. Академік Української академії ...
460684
  Кимягаров Б. Дорога уходит в горы / Б. Кимягаров. – Москва, 1970. – 51 с.
460685
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Москва, 1973. – 156 с.
460686
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Ташкент, 1979. – 211 с.
460687
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Детская литература, 1964. – 735 с.
460688
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – М, 1969. – 736с.
460689
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Советский писатель, 1985. – 496 с.
460690
  Бруштейн А. Дорога уходит вдаль / А. Бруштейн. – М : Москва, 1959. – 512 с.
460691
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М
1-2. – 1965. – 496с.
460692
  Мамбетов И. Дорога уходит вдаль / И. Мамбетов. – Алма Ата, 1968. – 95с.
460693
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М, 1980. – 735с.
460694
  Кочетков А. Дорога уходит дальше / А. Кочетков. – Москва : Советская Россия, 1970. – 111 с.
460695
  Рыленков Н.И. Дорога уходит за околицу / Н.И. Рыленков. – Москва, 1968. – 144с.
460696
  Сімон Клод Дорога Фландрії; Зоосад = La route des flandres. Le jardin des plantes : Романи / Сімон Клод; З французької перекл. Р.Осадчук. – Київ : Юніверс, 2002. – 496с. – (Лауреати Нобелівської премії 1985). – ISBN 966-7305-73-2
460697
  Мурхед А. Дорога через безмолвие / А. Мурхед. – Москва : Наука, 1988. – 207с.
460698
  Скачков В.Н. Дорога через Бруны: повести. / В.Н. Скачков. – Волгоград, 1982. – 303с.
460699
  Минутко И.А. Дорога через весну. / И.А. Минутко. – Тула, 1964. – 231с.
460700
  Покальчук Ю.В. Дорога через горы. / Ю.В. Покальчук. – М, 1988. – 540с.
460701
  Кемоклидзе Г.В. Дорога через красивый лес / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1981. – 255с.
460702
  Тооминг О.А. Дорога через лес : повесть / Освальд Тооминг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1961. – 176 с.
460703
  М"ястківський А.П. Дорога через молодість : вибрані поезії / А.П. М"ястківський. – Київ : Дніпро, 1973. – 210 с.
460704
  Сіренко М. Дорога через молодість : поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 90-92. – ISSN 0130-321Х
460705
  Краминов Д.Ф. Дорога через ночь / Д.Ф. Краминов. – Москва, 1961. – 415с.
460706
  Комар Б.П. Дорога через пекло : повість / Б.П. Комар. – Київ : Молодь, 1982. – 256 с.
460707
  Радлов Василий Дорога через перевал : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 86 : Фото
460708
  Щербановский О.С. Дорога через перевал. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1957. – 264с.
460709
  Шевченко М.П. Дорога через руины / М.П. Шевченко. – М, 1984. – 48с.
460710
  Калягин Н.И. Дорога через свет / Н.И. Калягин. – М., 1989. – 233 с.
460711
  Кочетков Г. Дорога через сердце / Г. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1966. – 286 с.
460712
  Раздольский В.А. Дорога через Сокольники / В.А. Раздольский. – Москва, 1981. – 184 с.
460713
  Волошенюк І.С. Дорога через тишу : повісті та оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 350 с.
460714
  Виноградов И.В. Дорога через фронт / И.В. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1976. – 336с.
460715
  Анчаров М.Л. Дорога через хаос : Михаил Анчаров / М.Л. Анчаров. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 256 с.
460716
  Бонт Ф. Дорога чести / Ф. Бонт ; пер. с франц. М. Абкиной, Л. Видясовой, А. Тертерова [и др.] ; вступ. ст. А. Жегаловой. – Москва : Иноиздат, 1949. – 364 с.
460717
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1957. – 234 с. : ил., портр.
460718
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1959. – 296 с.
460719
  Ардаматский В.И. Дорога чести : рассказы / В.И. Ардаматский ; худож. Л. Саксонов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 649, [2] с. : ил.
460720
  Третьяков А. Дорога чести. / А. Третьяков. – Кострома, 1952. – 55с.
460721
  Лука Ш. Дорога шла лесом. / Ш. Лука. – Бухарест, 1960. – 52с.
460722
  Сьомочкіна О. Дорога як "велика подорож життя". На матеріалі рубаїв Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 589-594. – ISBN 978-617-7201-57-0
460723
  Янковська Ж. Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 647-655
460724
  Фераун М. Дорога, ведущая в гору / М. Фераун. – М, 1965. – 175с.
460725
  Синельников Сергей Дорога, ведущая к храму : Семь чудес России // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 90-93 : Фото
460726
  Румянцева М.А. Дорога, встреча, любовь... / М.А. Румянцева. – М., 1978. – 159с.
460727
  Туренко А. Дорога, довжиною у 90 літ [Харківський національний автомобільно-дорожній університет] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23-30 вересня (№ 35/36). – С. 4
460728
  Різник Л. Дорога, і правда, і життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 190-199. – ISSN 0868-4790


  Український літературознавець Тарас Салига.
460729
  Посниченко С.В. Дорога, которой идем / С.В. Посниченко. – Донецк, 1970. – 70с.
460730
  Тарба И.К. Дорога, которой нет конца... : стихотворения и поэмы / Иван Тарба ;. – Москва : Художественная литература, 1976. – 365 с.
460731
  Гайдабура В. Дорога, незабутня наша... (листи Йосипа Гірняка й Олімпії Добровольської до Тамари Позняківни) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 205-207. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
460732
  Михайленко А.Г. Дорога, пройдена двічі : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1985. – 263 с.
460733
  Ген Т.Г. Дорога, уходящая вдаль. : повести, рассказы, очерки / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 392 с.
460734
  Новальська Т.В. Дорога, що долею стала (до ювілею з дня народження В.М. Медведєвої) / Т.В. Новальська, Ю.В. Новальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 2409-9805
460735
  Смеляков Я.В. Дорога. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1934. – 47с.
460736
  Скобелев Э.М. Дорога. / Э.М. Скобелев. – Минск, 1969. – 80с.
460737
  Ульянинский А.В. Дорога. / А.В. Ульянинский. – М., 1974. – 176с.
460738
  Делибес М. Дорога. Крысы. Пять часов с Марио / М. Делибес. – М, 1975. – 431с.
460739
  Немчинов Г.А. Дорога. Повести и рассказы. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1975. – 315с.
460740
  Полякова Н.М. Дорога: рассказы, воспоминания / Н.М. Полякова. – Л., 1990. – 366с.
460741
  Багно В.Е. Дорогами "Дон Кихота" : [судьба романа Сервантеса] / В.Е. Багно. – Москва : Книга, 1988. – 448 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 437-446. – (Судьбы книг)
460742
  Лобовская Р.А. Дорогами "Золотого кольца" / Р.А. Лобовская, С.П. Лялин. – Москва, 1981. – 96с.
460743
  Осьмак Н. Дорогами батька / розмову вела Наталка Капустянська // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  До 100-річчя з дня народження Кирила Осьмака.
460744
   Дорогами батьків. – Київ, 1970. – 140 с.
460745
  Гончаров И.М. Дорогами бессмертия / И.М. Гончаров. – М, 1989. – 159 с.
460746
  Москвин Н.И. Дорогами боевого братства / Н.И. Москвин. – Минск, 1986. – 318с.
460747
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 303с.
460748
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1974. – 303с.
460749
  Лобанов Л.Г. Дорогами бурь. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1958. – 63с.
460750
   Дорогами варягов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 111-115 : фото
460751
  Аркашев В.И. Дорогами Василия Теркина : альбом : страницы из фронтовой жизни А.Т. Твардовского / В.И. Аркашев. – Минск : Беларусь, 1985. – 72 с.
460752
  Эрлих К. Дорогами великих цадиким : [книга-альбом] / [авт. кн. К. Эрлих ; пер.: Г. Ныркова, Я. Слуцкий, П. Мулин]. – Симферополь : Открытый мир. – ISBN 978-966-16-2825-9
Т. 1. – 2011. – 188 с. : ил., фот. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Текст рус., перев. иврит, англ. - Имен. указ.: с. 183. – Библиогр.: с. 186


  У пр. № 1739514 напис: 19 декабря 2014. Уважаемому Владимиру Анатольевичу с наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество ! Михаэль Каспи
460753
  Бродский А.И. Дорогами весны : стихи / А.И. Бродский. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 115 с.
460754
  Аламиа Г.Ш. Дорогами ветвей : стихи / Г.Ш. Аламиа ; пер. с абхаз. – Сухуми, 1980. – 64 с.
460755
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1971. – 448с.
460756
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1979. – 764 с.
460757
   Дорогами війни. – Київ : Д.О.Н.-97, 2005. – 240с. – 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – ISBN 966-8429-02-10
460758
  Дмитріюк В.Р. Дорогами війни і миру : спомини з дод. матеріялів до історії сім"ї / д-р Василь Дмитріюк ; [опряцювали. : Мирослава та Володимир Дмитріюки]. – [Б. м. : б. в.], 2012. – 160 с. : іл., портр.
460759
  Лукашенко А.И. Дорогами воздушного десанта: докум. повествование о 4-м воздушнодесант. корпусе / А.И. Лукашенко. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1978. – 200с.
460760
  Кожевников В.М. Дорогами войны / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 380с.
460761
   Дорогами войны. – Кишинёв, 1964. – 261с.
460762
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Орджоникидзе, 1973. – 552с.
460763
  Стрехнин Ю.Ф. Дорогами войны / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1982. – 286с.
460764
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – 2-е изд. доп. – Орджоникидзе, 1985. – 640с.
460765
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Москва, 1985. – 368с.
460766
   Дорогами войны. – Киев, 1986. – 143 с.
460767
  Джасмэ Д. Дорогами времен : стихи и поэмы / Д. Джасмэ; авториз. пер. с курд. Н.Алибеговой. – Москва : Художественная литература, 1968. – 127 с.
460768
  Былова Г.И. Дорогами героев / Г.И. Былова. – Минск, 1985. – 167с.
460769
  Тендюк Л.М. Дорогами двух океанов / Л.М. Тендюк. – Владивосток, 1974. – 199 с.
460770
  Эсенов Р.М. Дорогами доброты / Рахим Эсенов ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 263 с.
460771
  Сорока П. Дорогами долі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 12-13


  Життя і творчість Степана Пушика.
460772
  Верига В. Дорогами Другої світової війни = Along the roads of the World war 2 : легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" / Верига В. – 3-є вид. доп. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998. – 346 с. – Авт. на тит. арк. не зазначений .- На звороті парал. тит. арк. : З Матеріялів до історії Дивізії "Галичина" - 1-ої Української Дивізії УНА .- На тит. арк.: Канадське наукове товариство імені Шевченка . Publication. 1979. Ч.21. – (Publication / Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; ч. 21)
460773
   Дорогами дружби. – Москва, 1981. – 30с.
460774
   Дорогами дружби. – Киев, 1989. – 314 с.
460775
   Дорогами дружбы. – Тбилиси, 1972. – 536с.
460776
   Дорогами дружбы. – Пермь, 1978. – 134с.
460777
   Дорогами дружбы. – Ставрополь, 1979. – 240с.
460778
  Кухарчук Н.В. Дорогами дружбы : (очерки) / Н.В. Кухарчук, В.П. Ткачук. – Киев, 1979. – 143 с.
460779
   Дорогами дружбы : выставка произведений художников СССР и ГДР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1981. – 46 с.
460780
  Пирожник И.И. Дорогами дружбы : Белорусское и Украинское Полесье / И.И. Пирожник. – Минск, 1985. – 206с.
460781
   Дорогами дружбы : выставка произведений художников СССР и МНР Ростов-Баянхонгор. Каталог. – Москва : Советский художник, 1987. – 42 с.
460782
  Баканидзе О.А. Дорогами дружбы : груз.-укр. лит. и театр. взаимосвязи : [пер. с груз.] / О.А. Баканидзе. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 461 с., [8] л. ил.
460783
  Тажев П.М. Дорогами дружбы и братства / П.М. Тажев. – Нальчик, 1976. – 192с.
460784
  Василенко В.Г. Дорогами дружбы и солидарности / В.Г. Василенко. – Москва, 1973. – 64с.
460785
   Дорогами дружбы. Москва, Элиста, Улан-Батор : выставка произведений художников СССР и МНР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1986. – 40 с.
460786
  Эренбург И.Г. Дорогами Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 80с.
460787
   Дорогами Европы. – Изд. 2-е, доп. – Донецк, 1974. – 287с.
460788
  Нагнибеда М.Л. Дорогами жизни : Стихотворения и поэмы / М.Л. Нагнибеда; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1960. – 288с.
460789
  Барский Л.М. Дорогами жизни : [рассказы] / Л.М. Барский ; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 152 с.
460790
  Барский Л.М. Дорогами жизни : роман и рассказы : [авториз. перевод с молдавского] / Л.М. Барский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 472 с. : 1 л. портр.
460791
  Гаркуша А.Т. Дорогами жизни / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1981. – 268с.
460792
  Шевчук Л. Дорогами життя: сакральне і земне : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-397-130-4
460793
  Гончаренко М.В. Дорогами західного світу / М.В. Гончаренко. – Київ, 1967. – 196с.
460794
  Крившенко С.Ф. Дорогами землепроходцев / С.Ф. Крившенко. – Хабаровск, 1984. – 191с.
460795
  Романов А.А. Дорогами земли / А.А. Романов. – М., 1965. – 109с.
460796
  Гнедовский Б.В. Дорогами земли Вятской / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1971. – 135 с.
460797
  Рибак Н.С. Дорогами змагань : Новели / Н.С. Рибак : Рух, 1931. – 71с.
460798
   Дорогами знаний .. – М., 1976. – 93 с.
460799
  Колосова К.А. Дорогами знань / К.А. Колосова. – К., 1973. – 16с.
460800
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1974. – 183с.
460801
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1978. – 187с.
460802
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1976. – 176 с. – (Библиотечная серия)
460803
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1983. – 176 с. – (Библиотечная серия)
460804
   Дорогами испытаний и побед. – Москва, 1986. – 270 с.
460805
  Недвигин Н.А. Дорогами испытаний. / Н.А. Недвигин. – Ростов -на-Дону, 1968. – 136с.
460806
  Ярмиш Ю.Ф. Дорогами Індії / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1978. – 136 с.
460807
  Стріха М. Дорогами й путівцями Єгупця // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-29


  Українсько-єврейські відносини. "Єгупець" - художньо-публіцистичний альманах Інституту юдаїки.
460808
  Швец В.Н. Дорогами Крыма / В.Н. Швец. – Симферополь, 1967. – 144с.
460809
  Кузнецов А.Ф. Дорогами Крыма / А.Ф. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 188с.
460810
  Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан / Е.Н. Шамко. – Симферополь, 1976. – 143с.
460811
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – Москва, 1967. – 184с.
460812
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 368с.
460813
  Іванченко О.С. Дорогами Маклая : Роман. Пригоди. Подорожі. Фантастика / О.С. Іванченко. – Київ : Молодь, 1987. – 363с.
460814
  Рудик С.К. Дорогами мандрівок О.С. Пушкіна по Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 132-138


  Мало хто знає, що О.С. Пушкін впродовж 1820-1824 років, подорожуючи по Україною, подолав 5760 км та проїхав через 132 населені пункти, з якими детально ознайомився. О.С. Пушкін особливо полюбляв мандрівки і ретельно до них готувався. Заздалегідь від ...
460815
  Николаев В.Н. Дорогами мечты и поиска / В.Н. Николаев. – М, 1965. – 200 с.
460816
  Мащак І. Дорогами минулого / Іванна Мащак. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Кліо, 2019. – 254, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-79-0
460817
  Костенко Т. Дорогами Михайла Грушевського // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 242-246. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
460818
   Дорогами молодости. – Воронеж, 1971. – 440с.
460819
  Скундрик В.П. Дорогами мужания / В.П. Скундрик. – Грозный, 1990. – 117с.
460820
  Федоров А.Г. Дорогами мужества / А.Г. Федоров. – Москва, 1968. – 56с.
460821
  Ганичев Д.В. Дорогами мужества / Д.В. Ганичев, Д.З. Муриев. – М., 1988. – 182с.
460822
  Харазия Х.Л. Дорогами мужества. / Х.Л. Харазия. – Москва, 1984. – 176с.
460823
  Фарфоровський В.П. Дорогами мужності / В.П. Фарфоровський. – К, 1983. – 48с.
460824
  Козловский Ф.М. Дорогами неизвестности / Ф.М. Козловский. – Минск, 1981. – 271 с.
460825
  Куварзин А.И. Дорогами нескончаемых битв / А.И. Куварзин. – Киев, 1982. – 159с.
460826
  Буянов В.С. Дорогами отцов / В.С. Буянов, В.А. Левин. – Минск, 1967. – 52с.
460827
   Дорогами отцов. – Москва, 1969. – 288 с.
460828
   Дорогами отцов. – Москва, 1975. – 239с.
460829
  Тутковский П.А. Дорогами П.А. Тутковского : путешествия по Славечанско-Овручскому кряжу : cб. трудов акад. П.А. Тутковского, посвященных описанию Славечанско-Овручского кряжа / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природовед. музей ; [авт. проекта: С.Р. Коженевский, Е.И. Деревская]. – Киев : Водоспад, 2013. – 216 с., [24] л. фото. : фото., табл. – К 155-летию со дня рождения акад. П.А. Тутковского. - В рамках проекта "Сохранение национального научного наследия". - Загл. обл.: Дорогами Павла Аполлоновича Тутковского. – Библиогр.: с. 135-141, 208-212. – ISBN 978-966-02-6698-8
460830
  Дорофей В.Т. Дорогами пам"яті / В.Т. Дорофей. – К., 1984. – 47с.
460831
   Дорогами памяти. – Ленинград, 1984. – 144 с.
460832
  Кац С.А. Дорогами памяти. / С.А. Кац. – М., 1978. – 223с.
460833
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – Москва, 1944. – 64 с.
460834
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 30с.
460835
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 95с.
460836
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1945. – 110с.
460837
  Рахмат А. Дорогами побед : очерки / А. Рахмат. – Ташкент, 1965. – 56 с.
460838
  Сафиуллин Г.Б. Дорогами побед / Г.Б. Сафиуллин. – Казань, 1966. – 224с.
460839
   Дорогами побед. – Москва, 1969. – 352 с.
460840
   Дорогами побед. – Саратов, 1980. – 207с.
460841
   Дорогами побед. – Киев, 1988. – 135 с.
460842
  Макаренко Д.Г. Дорогами подвигов / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олейник. – Х, 1973. – 175с.
460843
  Ажажа В.Г. Дорогами подводных открытий / В.Г. Ажажа. – Москва : Знание, 1977. – 160 с. : ил.
460844
  Тимощук Б.О. Дорогами предків : путівник укр. і рос. мовами / [фото Л.Г. Гулянського, Ю.Л. Друкмана, В.О. Смолянінова, Б.О. Тимощука]. – Ужгород : Карпати, 1968. – 126 с.
460845
   Дорогами приключений. – Новосибирск
3. – 1991. – 460с.
460846
   Дорогами революции. 50 лет спустя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 36-54
460847
  Папченко Анна Дорогами революции. 50 лет спустя : большое путешествие / Папченко Анна, Тягни-Рядно Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 34-54 : Фото
460848
  Кривда Г.Ф. Дорогами рідного краю : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 91 с.
460849
   Дорогами России. – Москва, 1981. – 503 с.
460850
   Дорогами России. – М., 1983. – 488с.
460851
   Дорогами России. – Москва, 1984. – 471с.
460852
   Дорогами России. – М., 1985. – 510 с.
460853
   Дорогами России. – М., 1986. – 478 с.
460854
   Дорогами России : очерки. – Москва : Советский писатель, 1987. – 459 с.
460855
  Муравьев В.Б. Дорогами российских провинций : Путешествия петра - Симона Палласа / В.Б. Муравьев. – Москва : Мысль, 1977. – 94с.
460856
  Григулевич И.Р. Дорогами Сандино. / И.Р. Григулевич. – Москва, 1984. – 192с.
460857
  Наулко В. Дорогами світу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Стаття чл.-кор. НАН України, доктора іст. наук про свою наукову діяльність, науковий туризм, зарубіжні поїздки та перешкоди на цьому шляху зі сторони адміністрації КДУ ім. Т.Г. Шевченка, керівництва історичного факультету, Міжнародного відділу ...
460858
  Асоян Б.Р. Дорогами свободы / Б.Р. Асоян. – Москва : Политиздат, 1982. – 208 с.
460859
  Эбаноидзе Игорь Дорогами святых апостолов : большое путешествие / Эбаноидзе Игорь, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-84
460860
  Родионов В.Н. Дорогами Скандинавии : Путевые очерки журналиста / Виктор Родионов. – Москва : Мысль, 1985. – 143с.
460861
  Бакін О.І. Дорогами слави батьків : путівник по місцях рев., бойової і труд. слави / О.І. Бакін, Г.В. Бурнашов. Р.К. Свистович. – Ужгород : Карпати, 1975. – 127 с.
460862
  Москвин Б.В. Дорогами славы / Б.В. Москвин. – М, 1983. – 271с.
460863
  Жуков И.М. Дорогами славы отцов / И.М. Жуков, Л. Николаев. – Москва, 1973. – 142 с.
460864
  Будяк Лілія Дорогами Словаччини (Мандрівки географічного клубу "Горизонт") // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-45 : Іл.
460865
  Побожий А.А. Дорогами тайги / А.А. Побожий. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 174с.
460866
  Лисневский И.Е. Дорогами театров / И.Е. Лисневский. – Минск, 1987. – 54 с.
460867
  Драчук В.С. Дорогами тисячоліть : Про що розповіли письмена: Нариси / В.С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 245с.
460868
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 254с. : ил. – (Эврика)
460869
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254с. : ил. – (Эврика)
460870
   Дорогами тысячелетий. – Москва, 1987. – 302 с.
460871
   Дорогами тысячелетий. – Москва
2. – 1988. – 238 с.
460872
   Дорогами тысячелетий. – Москва
3. – 1989. – 269с.
460873
  Дергачев А.И. Дорогами Тянь-Шаня / А.И. Дергачев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159 с.
460874
  Дашкевич Я. Дорогами української Кліо (про становище історичної науки в Україні) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 54-63. – ISBN 5-7702-0877-5
460875
  Будько Євген Дорогами українців : Цвіт по світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 54-57 : Іл.
460876
  Конфорович А.Г. Дорогами унікурсалії / А.Г. Конфорович, М.О. Сорока. – Вид. 3-є, доп. – Київ, 1988. – 312 с.
460877
  Когут М. Дорогами чужини / Микола Когут. – Тернопіль : Лілея, 2007. – 724 с. : фото. – ISBN 978-966-656-129-2
460878
  Кобленц А.Н. Дорогами шахматных сражений / А.Н. Кобленц. – Рига, 1963. – 200с.
460879
  Цюпа И.А. Дорогами юности : Рассказы / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 286с.
460880
  Усенко П.М. Дорогами юності / П.М. Усенко. – Київ, 1951. – 312 с.
460881
  Цюпа І.А. Дорогами юності / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1957. – 280 с.
460882
  Манойло Виктория Дорогами Японии парки Канадзави // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 78-87 : фото
460883
  Савченко Б.А. Дорогая Алла Борисовна... / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 53с.
460884
  Поляков С.П. Дорогая душа / С.П. Поляков. – Одесса, 1958. – 96с.
460885
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 56-59
460886
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-59
460887
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи / Мирзо Турсун-заде; пер. с тадж. С.Липкина. – Москва : Правда, 1963. – 32 с.
460888
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи и поэма / Мирзо Турсун-заде ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 48 с.
460889
  Бакбергенов С. Дорогая моя мама : роман : [о каз. домбристке Д. Нурпеисовой] / Саурбек Бакбергенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 300 с.
460890
  Смирнов С.В. Дорогая моя провинция / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1979. – 223с.
460891
  Молчанов-Сбириский Дорогая моя Сибирь / Молчанов-Сбириский. – Иркутск, 1959. – 155с.
460892
  Лисянский М.С. Дорогая моя столица / М.С. Лисянский. – М, 1977. – 160с.
460893
  Панченко А. Дорогая наша гривня. 20 лет нацвалюте // Сегодня. – Киев, 2016. – 2-4 сентября (№ 164). – С. 28-29
460894
   Дорогая наша земля. – Москва, 1967. – 83 с.
460895
  Крупеников И.А. Дорогая природа Молдавии / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1982. – 167с.
460896
  Вигдорова Ф.А. Дорогая редакция / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1963. – 136с.
460897
  Коротовский М.П. Дорогая улыбка / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1977. – 30с.
460898
  Воскресенська З. Дороге ім’я / З. Воскресенська. – Київ, 1983. – 48с.
460899
  Маркуша А. Дороге нет конца : рассказы / А. Маркуша. – Москва, 1963. – 239 с.
460900
  Белкина М.О. Дороге нет конца : [очерки] / М.О. Белкина. – Москва : Политиздат, 1965. – 142 с. – (Время и люди)
460901
  Кожевников Н.Н. Дороге нет конца / Н.Н. Кожевников. – Свердловск, 1968. – 388с.
460902
  Сенченко І.Ю. Дороги - близькі й далекі : повість та оповідання / Сенченко І.Ю. ; [ іл. Михайлюк А. ]. – Київ : Веселка, 1965. – 159 с. : іл.
460903
  Бытовой С.М. Дороги / С.М. Бытовой. – Москва-Л., 1931. – 103с.
460904
  Почивалин Н.М. Дороги / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1954. – 104с.
460905
  Пилипенко М.М. Дороги / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1955. – 104с.
460906
  Петров Ю.Д. Дороги / Ю.Д. Петров. – Йошкар-Ола, 1959. – 86с.
460907
  Отаров К.С. Дороги : стихи / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1959. – 111 с.
460908
  Стрілець О.О. Дороги : поезії / О.О. Стрілець. – Київ, 1960. – 52с.
460909
  Глотов В.И. Дороги / В.И. Глотов. – Львов, 1962. – 62с.
460910
  Вилкомир Л.В. Дороги / Л.В. Вилкомир. – Москва, 1964. – 80с.
460911
  Романенко А.С. Дороги / А.С. Романенко. – Донецк, 1966. – 55с.
460912
  Титов Василий Сергеевич Дороги : очерки / Титов Василий Сергеевич. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1966. – 336 с.
460913
  Хухашвили Г.М. Дороги : народная драма / Георгий Хухашвили; авториз. пер. с груз. Ю.Чепурина. – Москва : Искусство, 1968. – 80 с.
460914
  Софронов А.В. Дороги / А.В. Софронов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 365с.
460915
  Ананко А.С. Дороги : стихи / А. Ананко ; [худож. Р.В. Паранюшкин]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1975. – 79 с. : ил.
460916
  Барвиш Б.Я. Дороги : повести и рассказы / Б. Барвиш, В. Кудрявцева, В. Пономарев. – Свердловск : Свер.-Уральск. кн. изд-во, 1975. – 296 с. : ил.
460917
  Васильев Ф.И. Дороги : кн. стихов / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 287 с.
460918
  Шогенцуков А.О. Дороги : стихи / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1981. – 248 с.
460919
   Дороги. – Москва, 1982. – 150с.
460920
  Звірик А.П. Дороги : повість, оповідання / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1983. – 152 с.
460921
  Ильина Н.И. Дороги : автобиографическкая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 335с.
460922
  Селютина Л.Я. Дороги / Л.Я. Селютина. – Одесса, 1984. – 271с.
460923
  Утков В.Г. Дороги "Конька-Горбунка". / В.Г. Утков. – Москва, 1970. – 112 с.
460924
   Дороги / Roads: Stories by Soviet Writers : Книга для чтения с упражнениями и комментарием на английском языке. – 2-е. – Москва : Русский язык, 1983. – 158с.
460925
  Алешко А.А. Дороги без следов / А.А. Алешко. – Минск, 1972. – 280с.
460926
  Дубровик-Рохова Дороги без ям і майже без... аварій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 9


  Шведський підхід до сталого розвитку. Частина 3.
460927
  Колесниченко В.Т. Дороги белых журавлей / В.Т. Колесниченко. – Саратов, 1989. – 248с.
460928
  Шумаров Г.М. Дороги бортхирурга Басова / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1988. – 510с.
460929
  Плахтін І.О. Дороги в безсмертя / І.О. Плахтін. – Сімферополь, 1977. – 142с.
460930
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах / Н.Г. Дворцов. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1968. – 630 с.
460931
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул
1. – 1959. – 268с.
460932
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Новосибирск
1. – 1959. – 284с.
460933
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1964. – 328с.
460934
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1981. – 321с.
460935
  Голобородько Ю.К. Дороги в грозах : документальна повість / Ю.К. Голобородько. – Київ : Молодь, 1976. – 151 с.
460936
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1958. – 64с.
460937
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1959. – 127с.
460938
  Мусатов А.И. Дороги в жизнь / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 64с.
460939
  Крашенинников А.Н. Дороги в лучшие пространства / А.Н. Крашенинников. – М., 1990. – 382с.
460940
  Райнов Б. Дороги в никуда / Б. Райнов. – София, 1967. – 223с.
460941
  Кристианс Ф.В. Дороги в Россию / Ф.В. Кристианс. – М, 1990. – 276с.
460942
  Охотников Дороги вглубь / Охотников, Д. – Москва, 1950. – 216с.
460943
  Дручин С И. Дороги ведут в Сантарес. / С И. Дручин, . – Чебоксары, 1978. – 128с.
460944
  Юрьев Е.П. Дороги ведут к людям / Е.П. Юрьев. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 118 с.
460945
  Никитин А.Л. Дороги веков / А.Л. Никитин. – Москва, 1980. – 527 с.
460946
  Моложавенко С В. Дороги вели в Прагу / С В. Моложавенко, . – Х., 1985. – 181с.
460947
   Дороги верности. – Прага, 1981. – 71с.
460948
  Іваничук Р.І. Дороги вольні і невольні : щоденники 1991-1994 / Роман Іваничук ; [упоряд. В.В. Габор]. – Харків : Орбіта, 2016. – 553, [4] с. – ISBN 978-617-7466-08-5
460949
  Минковский А. Дороги воспоминаний. / А. Минковский. – М., 1967. – 208с.
460950
  Шерешевский Л.В. Дороги дальние / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1958. – 72 с.
460951
  Жуковский В.С. Дороги дальние / В.С. Жуковский. – Воронеж, 1967. – 168с.
460952
  Северов П.Ф. Дороги дальние / П.Ф. Северов. – К., 1975. – 239с.
460953
  Уяр Хведер Дороги дальние и близкие : повести, путевые очерки : пер. с чуваш. / Федор Уяр ;. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1987. – 254 с. – В вып. дан. авт.: Уяр Федеор Ермилович
460954
  Шеремет М.С. Дороги дальні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1960. – 180 с.
460955
  Шапошникова Л.В. Дороги джунглей / Л.В. Шапошникова. – Москва, 1968. – 294с.
460956
   Дороги до братів : Нариси, публіцистика. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 234с.
460957
   Дороги до братів. – Київ, 1973. – 235 с.
460958
  Забашта Л.В. Дороги дружби : поезії / Любов Забашта. – Київ : Молодь, 1953. – 144 с.
460959
  Егорова Л.П. Дороги дружбы / Л.П. Егорова. – Черкесск, 1969. – 160с.
460960
  Лихарев Б.М. Дороги дружбы. / Б.М. Лихарев. – Л., 1954. – 220с.
460961
  Эренбург И.Г. Дороги Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 148с.
460962
  Вильде И. Дороги жизни / И. Вильде. – Київ, 1951. – 379с.
460963
  Журавлева В.Н. Дороги жизни / В.Н. Журавлева. – Ростов -на-Дону, 1958. – 447с.
460964
  Домовитов Н.Ф. Дороги жизни / Н.Ф. Домовитов. – К, 1959. – 112с.
460965
  Жахаев И. Дороги жизни / И. Жахаев. – Алма-Ата, 1986. – 286с.
460966
  Ковалев Д.М. Дороги жизни и любви / Д.М. Ковалев. – М, 1987. – 397с.
460967
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання, біогафічні розповіді, спогади / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 231 с.
460968
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ, 1980. – 479 с.
460969
  Василів-Базюк Дороги життя : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 799, [1] с., [16] арк. фот. : фот. – ISBN 978-966-399-644-8
460970
  Ходов В.В. Дороги за горизонт / В.В. Ходов, Н.А. Григорьева. – Москва : Мысль, 1981. – 191с. : іл.
460971
  Косолапов В.В. Дороги за обрій / В.В. Косолапов. – Київ, 1968. – 240с.
460972
  Колунцев Ф. Дороги зовут / Ф. Колунцев. – Москва, 1955. – 208с.
460973
  Гарнакерьян А.Г. Дороги зовут / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1955. – 128с.
460974
  Волошин А.Н. Дороги зовут / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1963. – 247с.
460975
  Ахунова Э. Дороги зовут : стихи / Э. Ахунова ; пер. с узб. Н. Кондаковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
460976
  Мацкевич О.В. Дороги и встречи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1959. – 156с.
460977
  Наседкин Ф.И. Дороги и встречи. / Ф.И. Наседкин. – М., 1947. – 176с.
460978
  Кахаров А.К. Дороги и встречи. / А.К. Кахаров. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 308с.
460979
  Апресян В.З. Дороги и годы : роман / В.З. Апресян ; [ил.: В.В. Харчев]. – Москва : Советская Россия, 1965. – 448 с. : ил.
460980
  Калашников И.Ф. Дороги и годы: избранное / И.Ф. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 190 с.
460981
  Решетов А.Е. Дороги и думы. / А.Е. Решетов. – Л., 1963. – 222с.
460982
  Глазков Н.И. Дороги и звезды / Н.И. Глазков. – М, 1966. – 118с.
460983
  Каноатов Мумин Дороги и крылья : стихи и поэма / Каноатов Мумин. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 84 с.
460984
  Серебряков К.Б. Дороги и люди. / К.Б. Серебряков. – М, 1982. – 295с.
460985
  Мазурин Г.А. Дороги и мечты / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1957. – 80с.
460986
  Кулеев М.Т. Дороги и окружающая среда. / М.Т. Кулеев, Э.Н. Хабибуллина. – Казань, 1990. – 109с.
460987
  Артыкбаев К. Дороги и судьбы : стихи и поэмы / Артыкбаев К. ; пер. с кирг. Ю. Смышляева. – Фрунзе : Мектен, 1972. – 79 с.
460988
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы : Автобиографическая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 559с.
460989
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1988. – 590с.
460990
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1991. – 654с.
460991
  Песков В.М. Дороги и тропы / В.М. Песков. – Москва, 1976. – 112с.
460992
   Дороги из Африки : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 154 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
460993
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – М.-Л. : Всерос. театральное о-во, 1962. – 306 с.
460994
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. – 240 с.
460995
  Богданов-Березовский Дороги искусства / В.М. Богданов-Березовский. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отделение
Кн. 1 : 1903-1945. – 1971. – 280 с. : портр.
460996
   Дороги испытаний. – Калинин, 1963. – 191с.
460997
  Зорин М. Дороги истории / М. Зорин. – Рига, 1960. – 164 с.
460998
  Зиль А. Дороги і храми Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 8


  Князь-будівничий - душа всієї Руської землі.
460999
  Ивановский М.П. Дороги к звездам / М.П. Ивановский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 264 с.
461000
  Ткаченко В.М. Дороги к людям. / В.М. Ткаченко. – М., 1977. – 383с.
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,