Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>
460001
  Ілляшенко С.М. ""Зелений"" туризм як один з напрямків сталого розвитку регіону / С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, В.О. Щербаченко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
460002
  Егоров Б.А. "Здравствуй Ромашкин!" / Б.А. Егоров. – Москва, 1966. – 240с.
460003
  Каверин В.А. "Здравствуй, брат. Писать очень трудно..." / В.А. Каверин. – М. : Советский писатель, 1965. – 256 с.
460004
  Гавриленко В. "Здравствуй, разлукой встревоженный вторник" : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 107-111. – ISSN 0131-8136
460005
  Шагал Марк "Здравствуй, Родина!" // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2005. – № 10. – С. 46-47.
460006
  Леонов Н.И. "Здравствуйте! Пограничный контроль!" / Н.И. Леонов. – М, 1989. – 61с.
460007
  Орлов В.Н. "Здравствуйте, Александр Блок" / В.Н. Орлов. – Л., 1984. – 422с.
460008
  Шаф О. "Здрастуй же, здрастуй же, смерте моя!": гендерно-психологічний модус інтерпретації концепту смерті в ліриці Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 20-33. – ISSN 0236-1477
460009
  Рогожин О.Г. "Зелена економіка" природокористування та напрями її інформаційно-аналітичного забезпечення в Україні / О.Г. Рогожин, Є.В. Хлобистов, В.О. Трофимчук // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 73-86. – ISSN 2409-8876
460010
  Медведєва І.В. "Зелена економіка": глобальна економічна реформа // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 69-71
460011
  Бабенко Я. "Зелена енергія" - шлях майбутнього (світовий досвід) // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С. 12-13
460012
  Москвітіна Т.Д. "Зелена логістика" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 40-42 : табл.
460013
  Любарець Н.О. "Зелена сукня місіс Делловей": розмаскування вікторианського концепту жіночності Вірджинією Вулф // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 361-365. – (Б-ка Ін-ту філології)
460014
  Огнєва О.Д. "Зелена тара" в якості свідка з історії Тибету у XVIII ст.(на прикладі танки) // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 174-180. – ISSN 2409-904X
460015
  Потапенко В.Г. "Зелена" економіка в системі стратегічних пріоритетів безпечного розвитку України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 9-11. – ISSN 1728-6220
460016
  Біла С.О. "Зелена" економіка: стратегічний пріоритет реформ на регіональному рівні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 127-133. – ISSN 2306-546X


  Предмет роботи. У статті висвітлено теоретичні та методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо задіяння потенціалу "зеленої" економіки у формуванні "точок зростання" та "ареалів економічного розвитку" на місцевому, регіональному рівнях; ...
460017
  Матвієнко Т.О. "Зелена" економіки - стратегічна модель розвитку України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 32-35
460018
  Вострякова В.І. "Зелена" логістика аграрного сектору як складова екологічної, енергетичної та продовольчої безпеки держави // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 145-152. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
460019
  Лавренов В.В. "Зеленая Европа": декларации и результаты / В.В. Лавренов. – М., 1977. – 63с.
460020
  Леонтьев А. "Зеленая папка Геринга" / А. Леонтьев. – М, 1942. – 40с.
460021
  Кулаков М.В. "Зеленая революция" и голод в Латинской Америке. / М.В. Кулаков. – М., 1984. – 173с.
460022
  Скорняков С.М. "Зеленая" родословная. / С.М. Скорняков. – 2-е изд. – М, 1989. – 169с.
460023
  Шлихтер А. "Зеленая" стратегия американских корпораций // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 7. – С. 12-21. – ISSN 0131-2227
460024
  Галушкина Т.П. и др. "Зеленая" экономика и энергоэффективность // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 70-78
460025
  Порфирьев Б.Н. "Зеленая" экономика: общемировые тенденции развития и перспективы // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 323-333. – ISSN 0869-5873


  О становлении нового сектора мировой экономики, основанного на применении в производственной и энергетической сферах более безопасных и экологически чистых технологий.
460026
  Надєждін А. "Зелене пальто". Роздуми біля картини. // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644


  До 115-ї річниці від дня народження художника
460027
   "Зелений Інститут" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  Студенти-першокурсники Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка продовжують волонтерську еколого-благодійну програму "Зелений Інститут".
460028
   "Зелений офіс" у стінах Інституту журналістики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  В Україні понад 140 компаній є учасниками програми "Зелений офіс". В Україні така ініціатива стартувала 2004 року. А на весні нинішнього до неї приєдналися студенти Інституту журналістики університету, запровадивши власну програму "Зелений інститут".
460029
  Стоян О.Ю. "Зелений тариф" - основний державний механізм стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 152-155. – ISSN 2306-6814
460030
  Яншина А.М. "Зелений урбанізм": практика імплементації концепції сталого розвитку на місцевому рівні у країнах світу // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 218-222
460031
  Сокол Л.М. "Зелений" ВВП як індикатор сталого розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 305-309. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Узагальнено теоретичні засади індикативної системи сталого розвитку. Здійснено аналіз динаміки "зеленого" ВВП, ємності збитків ВВП від забруднення навколишнього середовища, частки витрат на природоохоронні заходи відносно ВВП. Обобщены теоретические ...
460032
  Галушкіна Т. "Зелений" вектор розвитку економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 4-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
460033
  Буркинський Б.В. "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 6-7. – Бібліогр.: 3 назв.
460034
  Харічков С. "Зелені інвестиції" як каталізатор переходу до нового курсу розвитку економіки: міжнародні орієнтири і перспективи впровадження : виклики часу / С. Харічков, Н. Андрєєва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
460035
  Мельник Л. "Зелені" економіка й енергетика невтомно битимуть свої рекорди" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 18). – С. 6


  "...У чому особливості зеленої енергетики як складової новітніх економічних змін? Яке місце в цих процесах посідає Україна? На ці та інші запитання кореспондента "УК" відповів завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного ...
460036
  Лавренчук В.А. "Зелені" інвестиції: українські реалії ринку альтернативної енергетики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С . 35-38
460037
  Базилевич В.Д. "Зелені" освіта та культура - основа стратегії сталого розвитку / В.Д. Базилевич, Г.І. Купалова // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 24-32
460038
  Процик І. "Зелено-білі наші кольори": кольороназви в соціолекті українських футбольних фанатів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 14-19. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
460039
   "Зеленому" транспорту - зелене світло // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 7


  Минулого року у КНУ імені Тараса Шевченка сформувався студентський рух ВелоКНУ, учасники якого заручилися підтримкою ректорату університету та активістів з Асоціації велосипедистів Києва. Активісти провели для всіх охочих навчання з безпеки руху в ...
460040
   "Зеленые" в конце 80-х годов.. – М., 1990. – 218с.
460041
  Мельник Л.Г. "Зеленые" задачи Третьей промышленной революции // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 2 (72). – С. 9-24. – ISSN 1726-8699
460042
  Ханиг Флориан "Зеленые" ковбои. Заклинатели лошадей / Ханиг Флориан, Витале Эми // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 96-104 : фото. – ISSN 1029-5828
460043
  Порфирьев Б. "Зеленые" тенденции в мировой финансовой системе // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 9. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227
460044
   "Зеленые": идеология и политика.. – М., 1985. – 190с.
460045
   "Зеленый Ключ" для киевского Radisson // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 13 : Фото. – ISSN 1998-8044
460046
   "Зеленый ключ" к успеху : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 49 : фото
460047
  Шток И.В. "Зеленый попугай" / И.В. Шток. – М, 1977. – 47с.
460048
  Зверевич В.В. "Зеленый" дизайн современной библиотеки / В.В. Зверевич, Н.Е. Прянишников // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 38-43. – ISSN 0130-9765


  Предложено определение "зеленой" библиотеки. Приведены примеры "зеленых" библиотек. Проанализированы направления деятельности библиотек в области экологии, эко-дизайна и создания "зеленых" элементов их интерьеров. Отмечено, чего могут добиться ...
460049
  Зыкова Н.Е. Здоровье-забота общая / Н.Е. Зыкова, В.А. Наседкина. – М., 1982. – 70с.
460050
  Макеева Н.Н. Здоровье и бег / Н.Н. Макеева. – М, 1976. – 104с.
460051
  Чазов Е.И. Здоровье и власть / Е.И. Чазов. – М., 1992. – 224с.
460052
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 1. – 2001
460053
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 7/8. – 2001
460054
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 10. – 2001
460055
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 11. – 2001
460056
   Здоровье и питание : научно-популярный журнал. – Киев
№ 12. – 2001
460057
  Навакатикян А.О. Здоровье и работоспособность при умственном труде. / А.О. Навакатикян, А.И. Ковалева. – Киев, 1989. – 82с.
460058
  Седов А.В. Здоровье и сила - в твоих руках / А.В. Седов, А.В. Седов. – М, 1968. – 189с.
460059
  Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / А.Г. Сухарев. – Москва : Медицина, 1991. – 272 с.
460060
   Здоровье каждого - богатство всех.. – М., 1985. – 80с.
460061
   Здоровье каждого - в его руках.. – К., 1976. – 184с.
460062
  Шевченко С.В. Здоровье лесных экосистем / С.В. Шевченко. – Львов : Вища школа, 1981. – 127с. – (Охрана окружающей среды)
460063
  Пысла М.С. Здоровье людей - приоритет политики Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 2 (18). – С. 24-33. – ISSN 2312-7104
460064
  Кожевников В.Н. Здоровье матери и ребёнка / В.Н. Кожевников, Т.Н. Шардыко. – Красноярск, 1987. – 104с.
460065
   Здоровье матери и ребенка.. – К., 1992. – 702с.
460066
   Здоровье молодежи - забота общества. – Москва, 1987. – 127с.
460067
  Лопаткин Н.А. Здоровье мужчины / Н.А. Лопаткин. – М, 1976. – 96с.
460068
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (40). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
460069
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 2 (41). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
460070
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 3 (42). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
460071
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины:Спецвыпуск / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 4/2. – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
460072
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 4 (43). – 2012. – мова резюме англ., рос., укр.
460073
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (44). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460074
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (45). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460075
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины; " Медицинский издательский дом "Профессионал"; "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (46). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460076
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / Нац. акад. мед. наук, ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (47). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460077
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-
№ 1 (48). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460078
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (49). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460079
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (50). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460080
   Здоровье мужчины = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины / ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины ; ООО " Медицинский издательский дом "Профессионал"; ООО "Украинский ин-т сексологии и андрологии". – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (51). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460081
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (53). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460082
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (54). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460083
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (55). – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460084
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (56). – 2016. – 164 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460085
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (57). – 2016. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460086
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (58). – 2016. – 158 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460087
   Здоровье мужчины : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 4 (59). – 2016. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460088
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 1 (60). – 2017. – 146 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460089
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 2 (61). – 2017. – 148 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460090
   Здоровье мужчины = Health of man = Здоров"я чоловіка : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины ; глав. ред. И.И. Горпинченко. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
№ 3 (62). – 2017. – 130 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
460091
   Здоровье народа - богатство страны. – М., 1989. – 159с.
460092
   Здоровье народа - богатство страны.. – М., 1981. – 160с.
460093
   Здоровье народностей Дальнего Востока.. – Владивосток, 1987. – 128с.
460094
  Крыштопа Б.П. Здоровье населения и здравоохранение в развивающихся странах / Б.П. Крыштопа. – К, 1990. – 199с.
460095
  Добровольский Ю.А. Здоровье населения мира в ХХ веке. Капиталистические и развивающиеся страны / Ю.А. Добровольский. – М., 1968. – 416с.
460096
  Малхазова С.М. Здоровье населения Московского региона в конце ХIX - начале XXI в. / С.М. Малхазова, Н.В. Шартова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 14-25 : табл., рис. – Библиогр.: с. 24-25. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
460097
   Здоровье пожилых людей.. – М., 1978. – 111с.
460098
  Мартынов С.М. Здоровье ребенка в ваших руках / С.М. Мартынов. – М, 1991. – 222с.
460099
  Сермеев Б.В. Здоровье смолоду / Б.В. Сермеев, В.Р. Николаев. – Горький, 1979. – 168с.
460100
  Тарасов К.Е. Здоровье трудящихся в условиях социализма и капитализма. / К.Е. Тарасов, В.Г. Чумаченко. – М., 1981. – 176с.
460101
  Шальков Ю.Л. Здоровье туриста. / Ю.Л. Шальков. – М., 1987. – 143с.
460102
   Здоровье Украины. – Київ, 2000
460103
   Здоровье человеа в условиях НТР. – Новосибирск, 1989. – 223с.
460104
  Лисицын Ю.П. Здоровье человека - социальная ценность / Ю.П. Лисицын, А.В. Сахно. – М., 1988. – 270с.
460105
  Андреева И.Г. Здоровье человека в содержании образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 26-33. – ISSN 0869-561Х


  В рамках фундаментальных исследований Российской академии образования определены пути формирования ценностного отношения учащихся к здоровью посредством создания системы знаний о здоровье в содержании образования, а также посредством повышения научной ...
460106
   Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал : специализированное издание по проблемам физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях / ФГ БОУ ВО "Сибир. гос. аэрокосмич. ун-т им. акад. М.Ф. Решетнева ; Белгород. гос. технолог. ун-т им. В.Г. Шухова ; Харьков. гос. акад. дизайна и искусств ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редколл.: Ермаков С.С., Крамской С.И., Кузьмин В.А. [и др.]. – Харьков, 2008-
№ 1. – 2016. – 56 с.
460107
  Симонова Екатерина Здоровье, шопинг и Temple Stay по-корейски : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 66-67
460108
  Оринчук В.А. Здоровьеориентированный компонент формирования физической культуры в вузе / В.А. Оринчук, А.С. Большев, Д.Г. Сидоров // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 116-119.
460109
  Ялышева Л.В. Здоровьесберегающие технологии в образовании : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 53-54. – ISSN 0016-7207
460110
  Футорный С.М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи : монография / С.М. Футорный ; М-во образования и науки Украины, Нац. ун-т физ. воспитания и спорта. – Киев : Саммит-книга, 2014. – 295, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 257-295. – ISBN 978-617-7182-60-2
460111
  Проскурякова Л.А. Здоровьесбережение в системе высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х
460112
  Маджуга А.Г. Здоровьесозидающий потенциал человека: сущность и структура / А.Г. Маджуга, И.А. Синицина // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 5-10. – ISSN 2226-7549
460113
  Науменко Ю.В. Здоровьеформирующее образование: идеи и основные понятия // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 52-66. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
460114
  Кривцов Е.А. Здоровьеформирующее поведение и дистанционное обучение / Е.А. Кривцов, Н.А. Ушакова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 104-111. – ISSN 1561-2465
460115
  Ахутина Т.В. Здоровьсберегающие технологии: нейропсихологический подход // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.101-111. – ISSN 0042-8841
460116
  Свиридонов Г.М. Здоровья кладезь - природа. / Г.М. Свиридонов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 270с.
460117
  Шогенцуков А.О. Здравица дружбы : стихи и поэма / А.О. Шогенцуков; пер. с акбард. – Нальчик : Кабард..-Балкар. кн. изд-во, 1957. – 96 с.
460118
   Здравица.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 203 с.
460119
  Бораненков Н.Е. Здравия желаем! / Н.Е. Бораненков. – М., 1972. – 190с.
460120
  Криванчиков Н.Г. Здравия желаю! Стихи / Н.Г. Криванчиков, 1956. – 48с.
460121
   Здравниці Закарпаття.. – Ужгород, 1958. – 40с.
460122
   Здравниці Криму.. – Сімферополь, 1967. – 42с.
460123
  Торохтин М.Д. Здравницы Карпат / М.Д. Торохтин, В.Г. Денисюк. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Ужгород, 1975. – 96с.
460124
   Здравницы профсоюзов СССР : Куроты, санатории, пансионаты и дома отдыха. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Профиздат, 1973. – 575с.
460125
   Здравницы профсоюзов СССР.. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 688с.
460126
  Полторанов В.В. Здравницы профсоюзов СССР: Курорты, санатории, пансионаты, дома отдыха: Справочник. / В.В. Полторанов, С.Я. Слуцкий. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 700с.
460127
   Здравницы профсоюзов Украины : Справочник. – Київ : Тамед, 1997. – 317c. – ISBN 966-7051-10-2
460128
  Зеленский Н.М. Здравницы Харьковщины. / Н.М. Зеленский, Е.С. Гаврилова. – Х., 1968. – 32с.
460129
  Лапшин Ф.В. Здравниця у Брусниці: путівник українською і румунською мовами. / Ф.В. Лапшин. – Ужгород, 1981. – 32с.
460130
   Здравомислов Борис Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 98-99. – ISBN 978-617-573-038-6
460131
  Бузукашвили И. . Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 6. – С. 34-38. – ISSN 1818-2968


  Про дружні відносини російського поета О.С. Пушкіна та П.В. Нащокина
460132
  Бузукашвили Илья Здравомыслящий насмешник Шарль Нодье : книги, бабочки и философия // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 1727-4893


  Он был страстным библиофилом, любил бабочек и старину. Спасал от погибели древние книги и возрождал из забвения великие имена. А через его сказки - весёлые, ироничные, волшебные - всегда проглядывали истина и мудрость. Шарль Нодье...
460133
  Гилянова А.Г. Здравоохранение / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Учпедгиз, 1960. – 96 с. – Загл. обл.: Public health. – (Разговорный английский язык)
460134
   Здравоохранение Белорусской ССР за сорок лет.. – Минск, 1961. – 503с.
460135
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокадного Ленинграда / П.Ф. Гладких. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1985. – 272с.
460136
  Гладких П.Ф. Здравоохранение блокированного Ленинграда (1941-1943) / П.Ф. Гладких. – Ленинград : Медицина, 1980. – 248с.
460137
   Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны.. – М., 1977. – 576с.
460138
   Здравоохранение в годы восстановления и социалистической реконструкции народного хозяйства СССР.. – М., 1973. – 328с.
460139
  Козлов И.М. Здравоохранение в Индии / И.М. Козлов. – Л., 1980. – 216с.
460140
  Козлов И.М. Здравоохранение в Ираке. По личным впечатлениям. / И.М. Козлов. – Л., 1972. – 128с.
460141
  Немова Л.А. Здравоохранение в Канаде на пороге реформ // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 12 (504). – С. 45-60. – ISSN 0321-2068
460142
  Козлов И.М. Здравоохранение в Непале. / И.М. Козлов. – Л., 1976. – 152с.
460143
  Буренков С.П. Здравоохранение в период развитого социализма: планирование и управление / С.П. Буренков. – М., 1982. – 287с.
460144
  Клисиньский Я.С. Здравоохранение в системе социалистического вопроизводства. : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Клисиньский Я.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 44л.
460145
  Клинсинськи Януш Здравоохранение в системе социалистического воспроизводства (на материалах Польской Народной Республики) : Дис... докт. экономич.наук: 08.00.01 / Клинсинськи Януш; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 272л. – Бібліогр.:л.258-272
460146
  Мусатова Л.Г. Здравоохранение в СССР и ГДР / Л.Г. Мусатова, Р.С. Виноградова. – Ленинград, 1961. – 62с.
460147
  Яровинский М.Я. Здравоохранение Москвы 1581-2000 гг. / М.Я. Яровинский. – М., 1988. – 272с.
460148
  Чикин С.Я. Здравоохранение на службе народа / С.Я. Чикин. – М., 1978. – с.
460149
  Трофимов В.В. Здравоохранение Российской Федерации за 50 лет / В.В. Трофимов. – М, 1967. – 332с.
460150
   Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент : Учебное пособие. – Симферополь : Таврида, 2001. – 340с. – ISBN 966-584-179-3
460151
  Соколов П.К. Здравствй, четвертый / П.К. Соколов. – Л., 1962. – 24с.
460152
  Лисянский М.С. Здравствуй / М.С. Лисянский. – М, 1962. – 160с.
460153
  Лисянский М.С. Здравствуй / М.С. Лисянский. – М, 1962. – 160с.
460154
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
460155
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
460156
  Каракмазли Д.И. Здравствуй / Д.И. Каракмазли. – Баку, 1978. – 32с.
460157
  Нефедов П.П. Здравствуй в сердце моем / П.П. Нефедов. – М., 1974. – 120с.
460158
  Гиляжев Х. Здравствуй весна! : стихи и поэма / Х. Гиляжев. – Уфа : Башкир. кн. изд., 1954. – 80 с.
460159
  Гира Л. Здравствуй вихрь! / Л. Гира. – Л., 1960. – 128с.
460160
  Вильмонт Е. Здравствуй груздь! / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ. Астрель. КРПА Олимп, 2005. – 267с. – (Городской роман). – ISBN 5-17-029981-8
460161
  Красильников А.И. Здравствуй друг! / А.И. Красильников. – Сталинград, 1956. – 67с.
460162
  Бабиченко В.И. Здравствуй земля! / В.И. Бабиченко. – Ставрополь, 1960. – 42с.
460163
  Козько В.А. Здравствуй и прощай / В.А. Козько. – М., 1976. – 477с.
460164
  Козько В.А. Здравствуй и прощай : повесть / В.А. Козько. – Минск : Юнацтва, 1986. – 255 с.
460165
  Мережко В.И. Здравствуй и прощай; Вас ожидает гражданка Никонорова: Киносцинарии. / В.И. Мережко. – М., 1979. – 120с.
460166
  Амелин Я.Г. Здравствуй Молдова! / Я.Г. Амелин. – Кишинёв, 1987. – 143с.
460167
  Галиуллин Т.Н. Здравствуй поєзия! / Т.Н. Галиуллин. – М., 1987. – 207с.
460168
  Урастыров К. Здравствуй утро! : стихи и поэмы / К. Урастыров; пер. с якут. – Москва : Современник, 1972. – 87 с.
460169
  Рогов В.И. Здравствуй! : Рассказы / В.И. Рогов. – Красноярск, 1965. – 39с.
460170
  Адамов А.М. Здравствуй! / А.М. Адамов. – Махачкала, 1972. – 62с.
460171
  Неволин А.С. Здравствуй, "Аврора"! : [о боевых делах крейсера. 1914-1918 гг] / А.С. Неволин. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 135 с.
460172
  Машбаш И. Здравствуй, аул : стихи / И. Машбаш; переводы. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1964. – 115 с.
460173
  Гольц А. Здравствуй, Афганистан! // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 40 (451), 09.10.2015. – С. 12. – ISSN 2075-7093


  Зачем Россия по доброй воле решила залезть в сирийское болото.
460174
  Брянский В.П. Здравствуй, Байкал! : акватория и побережье. Памятники природы / В.П. Брянский. – Иркутск, 1989. – 285с. : карта
460175
  Смирнова Н.Ф. Здравствуй, белый журавль / Н.Ф. Смирнова. – Новосибирск, 1978. – 43с.
460176
  Молдокматов А. Здравствуй, большая земля! : стихи и поэмы / А. Молдокматов; переводы. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 80 с.
460177
  Зегерс А. Здравствуй, будущее! / А. Зегерс. – М.-Л., 1953. – 124с.
460178
   Здравствуй, будущее!. – М., 1962. – 158с.
460179
  Тетерюк В.С. Здравствуй, будущее! / В.С. Тетерюк. – М, 1976. – 183с.
460180
   Здравствуй, Варшава!. – М., 1975. – 165с.
460181
  Новоселов Н.Д. Здравствуй, весна! / Н.Д. Новоселов. – Л., 1952. – 88с.
460182
  Марков В.М. Здравствуй, Владивосток! / В.М. Марков. – Владивосток, 1988. – 236с.
460183
  Пульвер А Е. Здравствуй, Воронеж! / А Е. Пульвер, . – Воронеж, 1970. – 232с.
460184
  Юрок А.Ю. Здравствуй, Вселенная! / А.Ю. Юрок. – М., 1961. – 64с.
460185
  Быковский В.Ф. Здравствуй, Вселенная! / В.Ф. Быковский, Николаева-Терешкова. – М, 1964. – 215с.
460186
  Рыбин В.А. Здравствуй, Галактика! / В.А. Рыбин. – М., 1981. – 256с.
460187
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Кемерово, 1964. – 323с.
460188
  Немченко Г.Л. Здравствуй, Галочкин! : Роман / Г.Л. Немченко. – Москва, 1966. – 290с.
460189
  Исхаков В.М. Здравствуй, генерал! : докум. повести / В.М. Исхаков. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 255 с.
460190
  Громов В.А. Здравствуй, город Тургенева! / В.А. Громов. – Тула, 1967. – 148с.
460191
  Петров В.С. Здравствуй, Граня! / В.С. Петров. – М., 1983. – 205с.
460192
   Здравствуй, грусть : современная французская психологическая повесть. – Москва : Правда, 1990. – 589с.
460193
  Саган Ф. Здравствуй, грусть. Смутная улыбка : пер. с фр. : романы / Франсуаза Саган. – Москва : Костик, 1993. – 366 с. – В изд. также: Встань и иди / Эрве Базен. – (Подросток. Путь в XXI век). – ISBN 5-7234-0004-5
460194
  Дариенко П.С. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / Петря Дариенко ; [перевод с молдав. С. Смирнова ; худож. И. Богдеско]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1962. – 48 с.
460195
  Дариенко П. Здравствуй, грядущее! : стихи и поэмы / П. Дариенко; пер. с молд. – Москва : Воениздат, 1972. – 190 с.
460196
  Лашков И.В. Здравствуй, даль! / И.В. Лашков. – М, 1970. – 95с.
460197
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! / Г.С. Фиш. – М, 1977. – 736с.
460198
  Фиш Г.С. Здравствуй, Дания! ; Отшельник Атлантики / Г.С. Фиш. – М, 1963. – 512с.
460199
  Герман Ю.П. Здравствуй, доктор! / Ю.П. Герман. – Л., 1961. – 102с.
460200
  Суичмезов А.М. Здравствуй, Дон! / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 95с.
460201
  Горяинов В.Г. Здравствуй, донник! / В.Г. Горяинов. – Киев, 1984. – 78с.
460202
  Маркуша А.М. Здравствуй, дорога... / А.М. Маркуша. – М, 1959. – 63с.
460203
  Овечкин К. Здравствуй, друг / К. Овечкин. – Благовещенск, 1958. – 112с.
460204
  Молчанов Б.Л. Здравствуй, друг бронебойщик! / Б.Л. Молчанов. – М., 1970. – 92с.
460205
  Холошенко О.Ф. Здравствуй, друг! / О.Ф. Холошенко. – Сталино, 1957. – 55 с.
460206
  Абзянов М.Д. Здравствуй, Елабуга / [Абзянов М. Д., Лапшин Н. П., Мотрохин Ю. В. и др.; сост. Абзянов М. Д.]. – Казань : Татарское книжное издательство, 1980. – 264 с. : ил.
460207
   Здравствуй, жизнь. – Курган, 1963. – 72с.
460208
   Здравствуй, жизнь. – Саранск, 1966. – 367с.
460209
  Розова Р.Л. Здравствуй, жизнь! / Р.Л. Розова. – Рига, 1956. – 298 с.
460210
  Солодарь Ц.С. Здравствуй, жизнь! / Ц.С. Солодарь. – М., 1959. – 29с.
460211
  Шевель М.И. Здравствуй, жизнь! / М.И. Шевель. – Хабаровск, 1962. – 184с.
460212
  Орлов Ф.П. Здравствуй, земля московская / Ф.П. Орлов, А.Г. Шеляпин. – Москва, 1967. – 87с.
460213
   Здравствуй, Иркутск : стихи и песни : [К 300-летию присвоения Иркутску статуса города / худож. В. Адов]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. – 189 с. : ил., нот. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
460214
  Здорик Т.Б. Здравствуй, камень! / Т.Б. Здорик. – Москва : Недра, 1975. – 128с.
460215
  Утевская П.В. Здравствуй, Киев! / П.В. Утевская. – Москва, 1982. – 48с.
460216
   Здравствуй, книга. – М.
1. – 1981. – 477с.
460217
   Здравствуй, книга. – М.
2. – 1983. – 512с.
460218
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – М., 1969. – 541с.
460219
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – Москва, 1975. – 428 с.
460220
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! / Н.М. Грибачев. – М., 1978. – 416с.
460221
  Грибачев Н.М. Здравствуй, комбат! : Повесть, рассказы / Н.М. Грибачев. – Москва : Воениздат, 1982. – 388с.
460222
  Леонов И.Д. Здравствуй, Куба! / И.Д. Леонов. – Л, 1963. – 88с.
460223
  Басина М.Я. Здравствуй, Лениград! / М.Я. Басина. – Л., 1969. – 239с.
460224
  Орлов Б. Здравствуй, любимая / Б. Орлов. – Барнаул, 1955. – 86с.
460225
  Тумановская И.П. Здравствуй, мама! / И.П. Тумановская. – Куйбышев, 1967. – 67с.
460226
   Здравствуй, Марс!. – Москва : Известия, 1972. – 175 с.
460227
  Николаенко Виталий Здравствуй, медведь! Как поживаешь? // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 20-35 : Іл.
460228
   Здравствуй, мир!. – Москва, 1957. – 174с.
460229
  Глущенко С. Здравствуй, море ! : фотоальбом / С. Глущенко. – Киев : Мыстэцтво, 1990. – 180 с. : ил.
460230
   Здравствуй, Москва!. – Ташкент, 1951. – 316с.
460231
   Здравствуй, Москва!. – М., 1954. – 276с.
460232
   Здравствуй, Москва!. – М., 1966. – 288с.
460233
  Тока Салчак Здравствуй, Москва! / Тока Салчак. – Кызыл : Тивинское книжное издательство, 1970. – 230, [2]
460234
   Здравствуй, Москва!. – М., 1978. – 117с.
460235
  Колосова Н.В. Здравствуй, музыка! / Н.В. Колосова. – М., 1964. – 176с.
460236
  Ющенко Л Здравствуй, мышонок! / Л Ющенко. – М., 1971. – 160с.
460237
   Здравствуй, небо!. – М., 1966. – 212с.
460238
   Здравствуй, Нева. – Л., 1980. – 13с.
460239
  Добровольский О.М. Здравствуй, Никос! / О.М. Добровольский. – Москва, 1985. – 176с.
460240
  Елисеева И.И. Здравствуй, новый человек / И.И. Елисеева, Т.С. Кадибур. – М., 1987. – 140с.
460241
  Колточник Н.И. Здравствуй, однополчанин / Н.И. Колточник. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 207с.
460242
   Здравствуй, океан.. – М., 1987. – 47с.
460243
  Заседа И.И. Здравствуй, Олимпиада! / И.И. Заседа. – К, 1980. – 140с.
460244
  Корчагина В.И. Здравствуй, отец / В.И. Корчагина. – Фрунзе, 1972. – 92с.
460245
  Жуков А.Н. Здравствуй, отец! : Рассказы и повести / А.Н. Жуков. – Москва : Советский писатель, 1981. – 463с.
460246
  Солонин П.Н. Здравствуй, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1979. – 256с.
460247
  Баева И. Здравствуй, первокурсник! // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 28-31. – ISSN 0869-4915


  Як вузівські бібліотеки Росії обслуговують першокурсників.
460248
   Здравствуй, племя младое, незнакомое!. – М., 1984. – 111с.
460249
   Здравствуй, племя младое.... – М., 1988. – 351с.
460250
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – М, 1961. – 91с.
460251
  Шишелов Ю.В. Здравствуй, полдень / Ю.В. Шишелов. – М, 1961. – 91с.
460252
  Терехов В.П. Здравствуй, поле / В.П. Терехов. – Симферополь, 1965. – 62с.
460253
  Емельянов А.В. Здравствуй, поле мое / А.В. Емельянов. – Чебоксары, 1973. – 312 с.
460254
   Здравствуй, поле русское!. – М., 1978. – 399с.
460255
  Новоселов Н.Н. Здравствуй, поле! / Н.Н. Новоселов. – Челябинск, 1971. – 203с.
460256
   Здравствуй, поэзия.. – Хабаровск, 1976. – 416с.
460257
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1975. – 150с.
460258
  Павлов М.К. Здравствуй, Пятигорск! / М.К. Павлов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ставрополь, 1982. – 191с.
460259
   Здравствуй, родник!. – Ростов-на-Дону, 1977. – 207с.
460260
  Кутов Н.Н. Здравствуй, Север / Н.Н. Кутов. – Сыктывкар, 1968. – 96с.
460261
  Смоляницкий С.В. Здравствуй, Сибирь / С.В. Смоляницкий. – М., 1960. – 78с.
460262
   Здравствуй, Сибирь!. – Москва, 1972. – 179с.
460263
  Исаковский М.В. Здравствуй, Смоленск / М.В. Исаковский. – Смоленск, 1944. – 63с.
460264
  Палецкис Ю.И. Здравствуй, Советская Литва! : стихи / Ю.И. Палецкис. – Вильнюс : Гослитиздат, 1960. – 47 с.
460265
   Здравствуй, солнце. – М., 1963. – 112с.
460266
  Хузангай П. Здравствуй, солнце : избр. стихи / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Художественная литература, 1976. – 320 с.
460267
  Хасанов М.М. Здравствуй, солнце! / М.М. Хасанов. – М, 1980. – 291с.
460268
   Здравствуй, страна героев!. – Л., 1985. – 207с.
460269
  Дворчик В. Здравствуй, Таити! / В. Дворчик. – М., 1988. – 206,2с.
460270
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ / Ю.Ф. Стрехнин. – Кишинев, 1963. – 180с.
460271
  Усанов П.И. Здравствуй, товарищ райком! / П.И. Усанов. – Л., 1984. – 312с.
460272
  Стрехнин Ю.Ф. Здравствуй, товарищ! / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1956. – 157с.
460273
   Здравствуй, товарищ!. – Минск, 1988. – 173с.
460274
   Здравствуй, Украина!. – Саранск, 1954. – 56с.
460275
  Плюхин Н.Д. Здравствуй, утро / Н.Д. Плюхин. – Саранск, 1963. – 72с.
460276
  Муравьев Е.В. Здравствуй, утро раннее / Е.В. Муравьев. – Смоленск, 1963. – 112с.
460277
  Хрулев Е.В. Здравствуй, Фобос! / Е.В. Хрулев. – М, 1988. – 214с.
460278
   Здравствуй, футбол!. – Киев, 1965. – 150с.
460279
   Здравствуй, Харьков!. – Х., 1975. – 95с.
460280
  Соловьев Л.В. Здравствуй, Ходжа Насреддин! / Л.В. Соловьев, В.С. Виткович. – М., 1982. – 135с.
460281
  Бероев Б.М. Здравствуй, Цей! : физико-географический очерк / Б.М. Бероев. – 2-е изд., доп. – Орджоникидзе : Ир, 1979. – 103с.
460282
  Черненко И.М. Здравствуй, цирк! / И.М. Черненко. – М., 1968. – 159с.
460283
  Фейгин Э.А. Здравствуй, Чапичев! / Э.А. Фейгин. – М, 1964. – 328с.
460284
  Кравченко А.И. Здравствуй, шахтерская отчина! / А.И. Кравченко. – К., 1978. – 207с.
460285
  Лану А. Здравствуй, Эмиль Золя! / А. Лану. – М., 1966. – 510с.
460286
   Здравствуй, это - я. – К., 1974. – 157с.
460287
   Здравствуй, это - я : Фото, карикатуры, юморески. – Киев : Мистецтво, 1974. – с.
460288
  Агабабов А. Здравствуй, это я! : киносценарий / А. Агабабов. – Москва : Искусство, 1965. – 96 с.
460289
   Здравствуйте. – Ижевск, 1969. – 59с.
460290
  Каратеев Л.Ф. Здравствуйте / Л.Ф. Каратеев. – М., 1971. – 126с.
460291
  Зверева Н.К. Здравствуйте! / Н.К. Зверева. – Минск, 1967. – 71с.
460292
  Елагин В.Н. Здравствуйте! / В.Н. Елагин. – Краснодар : Краснодарское кн.изд-во, 1968. – 64 с.
460293
  Усимова Р. Здравствуйте! Ваша заявка выполнена // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 8. – С. 28-29. – ISSN 0869-4915
460294
  Гончаренко В.В. Здравствуйте, аисты / В.В. Гончаренко. – М., 1980. – 144с.
460295
   Здравствуйте, братушки! : К 100-летию освобождения Болгарии от османского ига, 1878-1978: [Альбом]. – Москва ; София : Изобраз. искусство, Септември, 1977. – 108 с. : цв.ил. – Альбом в картон. коробке. – На рус., болг. яз.
460296
   Здравствуйте, братушки!. – Москва-София, 1978. – 108с.
460297
  Борец Т. Здравствуйте, господин Ампер : пер. со словац. / Т. Борец. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 304 с.
460298
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – М, 1972. – 259с.
460299
  Шури М. Здравствуйте, господин Курбе! / М. Шури. – Москва, 1977. – 260с.
460300
  Родари Д. Здравствуйте, дети! / Д. Родари. – М., 1955. – 64с.
460301
  Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили. – Москва, 1988. – 207с.
460302
  Лутков Г.Я. Здравствуйте, звезды / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1961. – 49с.
460303
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди ! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1971. – 76 с.
460304
  Гультяй П.М. Здравствуйте, люди! / П.М. Гультяй. – Петрозаводск, 1964. – 81с.
460305
  Чивилихин В.А. Здравствуйте, мама! / В.А. Чивилихин. – М., 1963. – 96с.
460306
  Куликов Б.Н. Здравствуйте, мои стихи!: Стихи. / Б.Н. Куликов. – М., 1986. – 30с.
460307
  Ирошников И.И. Здравствуйте, пани Катерина! / И.И. Ирошников. – Москва, 1968. – 208с.
460308
  Якир С.Я. Здравствуйте, сверстники / С.Я. Якир. – Кишинев, 1965. – 148с.
460309
  Пудваль А.Р. Здравствуйте, Эрьзя! / А.Р. Пудваль. – Саранск, 1989. – 174с.
460310
  Ирошников И.И. Здравствуйте. пани Катерина! / И.И. Ирошников. – М, 1979. – 285с.
460311
  Солонин П.Н. Здравствух, Палех! / П.Н. Солонин. – Ярославль, 1974. – 168с.
460312
  Костоправ Г.А. Здравстуй, жизнь! / Г.А. Костоправ. – Донецк, 1963. – 194с.
460313
  Кушнирук Ю.И. Здравстуйте, молодожены! / Ю.И. Кушнирук. – К., 1987. – 128с.
460314
  Велес А.У. Здравый смысл // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 044-748Х


  Розвиток Латинської Америки
460315
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах / Э. Ласкер. – Л, 1925. – 175с.
460316
  Ласкер Э. Здравый смысл в шахматах игре / Э. Ласкер. – М, 1924. – 134с.
460317
  Ольхов П.А. Здравый смысл и история (заметки к полемической эпитафии Н.Н. Страхова "Вздох на гробе Карамзина") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.125-132. – ISSN 0042-8744
460318
  Клиффорд В. Здравый смысл точных наук. Начала учения о числе и пространстве / В. Клиффорд. – 2-е изд. – Птгр., 1922. – 224с.
460319
  Слабошпицький М. Здраствуй и не прощай, ALMA MATER // Ранок : громадсько-политичний і літературно-художній ілюстрований журнал Центрального комітету ЛКСМУ. – Київ, 1984. – № 7 (374). – С. 10-11. – ISSN 0130-545X


  "...Київському орденів Леніна та Дружби народів державному університету імені Т.Г. Шевченка - 150 років".
460320
  Неволін А.С. Здраствуй, "Аврора"! / А.С. Неволін. – Киев, 1952. – 168с.
460321
  Саакян А.А. Здраствуй, друг! : стихи / А.А. Саакян. – Москва : Советский писатель, 1971. – 95 с.
460322
  Корбач І.М. Здраствуй, Острів Надії. / І.М. Корбач. – К., 1964. – 123с.
460323
  Хршановский А. Здраствуй, Прага! / А. Хршановский. – М, 1959. – 40с.
460324
  Арзуманян А.М. Здраствуй, Россия! / А.М. Арзуманян. – Москва : Правда, 1978. – 64 с.
460325
  Дубковецький Ф. Здрастуй завтра! / Ф. Дубковецький. – Киев, 1957. – 115с.
460326
  Забіяка І. Здрастуй, глибинко! : історико-краєзнавча, топонімічна анкета населеного пункту, його околиць / Іван Забіяка. – Київ : Інститут журналістики, 2007. – 12с.
460327
  Борзунов С.М. Здрастуй, Дніпре! / С.М. Борзунов. – Київ, 1974. – 260с.
460328
  Гавриленко О.І. Здрастуй, життя трудове! / О.І. Гавриленко. – К., 1960. – 72с.
460329
  Костоправ Г.А. Здрастуй, життя! Вірші та теми. / Г.А. Костоправ. – К., 1969. – 143с.
460330
  Тарасенко Б. Здрастуй, завтра! / Б. Тарасенко. – Дніпропетровськ, 1959. – 24с.
460331
   Здрастуй, Києве!. – К., 1982. – 120с.
460332
  Шаповаленко Т. Здрастуй, ластівко! / Т. Шаповаленко. – К., 1981. – 63с.
460333
  Ямпольский Б.Б. Здрастуй, майбутнє. / Б.Б. Ямпольский. – К., 1959. – 68с.
460334
  Короненко С. Здрастуй, П"ятнадцятий! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 4-5


  Традиційне урочисте завершення XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика .
460335
  Левада О.С. Здрастуй, Прип"ять! / О.С. Левада. – Київ, 1974. – 91с.
460336
   Здрастуй, світе! : Посібник для читання з французької мови для учнів загальноосвітніх навч. закл. – 2-ге вид. доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 320с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 966-8062-53-1
460337
   Здрастуй, сестро!. – К., 1982. – 238с.
460338
  Кулик В.Г. Здрастуй, степ мій. / В.Г. Кулик. – Х., 1976. – 59с.
460339
   Здрастуй, студентське життя! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про нове поповнення в університеті, посвячення у студенти. На фото: "декан філософського фак-ту А.Є. Конверський вручає студентський квиток першокурсниці".
460340
   Здрастуй, Україно!. – К., 1963. – 133с.
460341
  Треніна А.С. Здрастуй, школо! Здрастуй, застудо? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 6-7 : фото
460342
  Дорошенко І.І. Здрастуйй, судруг! / І.І. Дорошенко, В.Н. Мандрик. – К, 1959. – 260с.
460343
  Мушник С.М. Здрастуйте, люди! : поезії / С.М. Мушник. – Київ, 1962. – 144 с.
460344
  Вільний В.М. Здрастуйте, мамо! : повість про життя Надії Григорівни Заглади / В.М. Вільний. – Київ, 1964. – 226 с.
460345
  Павелко В.У. Здружені у віках / В.У. Павелко. – Київ, 1969. – 44с.
460346
  Constantinescu Ieyaфт Здфтефкуф мшеуш ву мшу іш сщьздусефкуф пщдгкшдщк шт 7ю / Constantinescu Ieyaфт, 1950. – 52с.
460347
  Капустіна Н. Зебезпечення публічного доступу користувачів до електронних ресурсів у бібліотеках Харкова // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 8-15. – ISSN 1811-377X
460348
  Шиляев А.С. Зебелный берег. / А.С. Шиляев. – Тула, 1975. – 95с.
460349
  Мещерякова Б.Г. Зевс Харьковской психологии // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 124-135. – ISSN 0042-8841
460350
  Мазур Владимир Зевсайкая история или почему Крит : citi-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 20-26 : Фото
460351
  Круглов Ю.М. Зевсове кресало / Ю.М. Круглов. – К, 1983. – 118с.
460352
   Зегерс Анна : Биобиблиогр. указ. – Москва, 1989. – 120с. – (Писатели зарубеж. стран)
460353
  Сизоненко А.А. Зееловские высоты / А.А. Сизоненко. – М., 1965. – 47с.
460354
  Медников А.М. Зееловские высоты / А.М. Медников. – М, 1985. – 48с.
460355
  Дашкевич Н.П. Зезенгеймская идиллия : эпизод из истории юношеских стремлений, увлечений и творчества Гете : Критико-библиографический очерк Н. Дашкевича. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1897. – 93 с.
460356
  Хайкал М.Х. Зейнаб : Роман. Картины сельской жизни и нравов Египта / М.Х. Хайкал. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 238с.
460357
  Коркодим О. Зейнаб Бадаві: "... та чи позбулися ваші медіа прихованого тиску ?" // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 7/8 (74). – С. 22-27
460358
  Богатко С.А. Зейская быль / С.А. Богатко. – М, 1991. – 80с.
460359
  Никольская В.В. Зейско-Буреинская равнина. / В.В. Никольская. – М, 1958. – 135с.
460360
  Коробченков А.А. и Матвеев В.С. Зейское водохранилище и бороба с наводнениями в Приамурье / А.А. и Матвеев В.С. Коробченков. – Хабаровск, 1973. – 72с.
460361
  Кресс В. Зекамерон 20 века : документальний роман : З-1-504 / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2009. – 624 с. – ISBN 978-5-900034-73-7
460362
  Андрич І. Зеко.. / І. Андрич. – Київ, 1958. – 370с.
460363
  Зорин Виталий Зеландское зорбирвание : Приключения / Зорин Виталий, Цыганков Александр // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 64-75 : Іл.
460364
  Куртяк Є.Г. Зелемінь : роман / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1979. – 175 с.
460365
  Изюмский Б.В. Зелен-камень / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1985. – 480с.
460366
  Голобородько В.І. Зелен день / В.І. Голобородько. – К., 1988. – 168с.
460367
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – М.-Л., 1949. – 360с.
460368
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1961. – 371с.
460369
  Ликстанов И.И. Зелен камень / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1963. – 368с.
460370
   Зелен май.. – К, 1985. – 431с.
460371
  Шиманський О. Зелена брама. / О. Шиманський. – К., 1924. – 64с.
460372
  Гужва В. Зелена вільха поезії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 грудня (№ 51/52). – С. 13


  До 80-річчя української поетеси Валентини Малишко.
460373
  Головко Д.А. Зелена вісь / Д.А. Головко. – К., 1971. – 47с.
460374
  Конвісар В.Т. Зелена віхола / В.Т. Конвісар. – Київ, 1980. – 312 с.
460375
  Конвісар В.Т. Зелена віхола / В.Т. Конвісар. – Київ, 1980. – 312 с.
460376
  Суров А. Зелена вулиця. / А. Суров. – К, 1952. – 96с.
460377
  Підпалий В.О. Зелена гілка : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 67 с.
460378
  Чернявський М.А. Зелена гілка добра : лірика, балади, поеми / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1980. – 168 с.
460379
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 2. – 2001
460380
   Зелена енергетика : все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-
№ 4. – 2001
460381
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 1. – 2005
460382
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 2. – 2005
460383
   Зелена енергетика : Все про поновлювані джерела енергії та енергозбереження. – Київ, 2001-. – ISSN 1684-2294
№ 4. – 2005
460384
  Антонич Б.- Зелена Євангелія : поезія, драматургія, проза, статті / Богдан-Ігор Антонич. – Київ : Веселка, 2009. – 463 с. – ISBN 978-966-01-0512-6
460385
  Давиденко В.І. Зелена зірка березня / В.І. Давиденко. – К., 1988. – 40с.
460386
  Антоненко І. Зелена зона в рекреаційно-туристичному потенціалі міста Києва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 3-11. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
460387
  Каддафі М. Зелена книга / М. Каддафі. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-0276-8
Ч.1 : Вирішення проблеми Демократії (Влада народу). – 1989. – 141с.
460388
  Каддафі М.А. Зелена книга / М.А. Каддафі. – К., 1992. – 55 с.
460389
   Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні = Green paper on critical infrastructure protection in Ukraine : зб. матеріалів міжнар. експерт. нарад / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: Д.С. Бірюков, С.І. Кондратов ; за заг. ред. О.М. Суходолі]. – Київ : НІСД, 2016. – 174, [2] с. : іл., табл. – Текст укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-258-2
460390
   Зелена книга малого бізнесу України - 2012 / [Д.В. Ляпін та ін.] ; Ін-т власності і свободи ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ : Ін-т власності і свободи, 2011. – 123, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-349-521-9
460391
  Короденко М. Зелена книга профтехосвіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 12. – ISSN 2219-5793
460392
  Грищенко М. Зелена краса // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 67-71. – ISSN 0208-0710
460393
  Соболь В. Зелена магія мандрівки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 58-63. – ISSN 0236-1477


  Про нову повість "Де мій брат?" відомої письменниці, редакторки журналу "РІЧ" Надії Мориквас
460394
  Пиркало С. Зелена Маргарита : повість, оповідання / Світлана Пиркало. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-194-0
460395
  Гюнтекін Р.Н. Зелена ніч / Р.Н. Гюнтекін. – Київ, 1971. – 215с.
460396
  Медуниця М.М. Зелена Оржиця. / М.М. Медуниця. – К, 1986. – 159с.
460397
  Шніцлер А. Зелена Папуга (Зелений какаду) : Малюнок на 1 дію / Артур Шніцлер ; пеpеклад Миколи Воpоного. – [Київ] : Шлях ; [Дpук. "Дніпpо"], 1917. – 53, [1] с. – (Видавництво "Шлях" ; № 9)
460398
  Рубцов А.Ф. Зелена перлина Таврії : Путівник по Державному дендрологічному парку "Асканія-Нова" / А.Ф. Рубцов, Н.О. Гавриленко; Українська академія аграрних наук. – Асканія-Нова, 2001. – 90с. – ISBN 966-95218-0-7
460399
  Стусенко О. Зелена провокація : проза: оповідання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 11 (793). – С. 89-93. – ISSN 0868-4790
460400
  Швець В.С. Зелена рута : вірші та поема / В.С. Швець. – Київ : Молодь, 1960. – 228 с.
460401
  Литвин С.Г. Зелена служба хлібороба / С.Г. Литвин. – К., 1987. – 47с.
460402
  Ткаченко В.Д. Зелена сторона. / В.Д. Ткаченко. – К., 1940. – 64с.
460403
  Школьна Л. Зелена трояндова попелиця (Macrosiphum rosae L.) - шкідник троянд у захищеному грунті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень чисельності Macrosiphum rosae L., її шкідливість в умовах закритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та біологічні заходи боротьби з нею. Використано біопрепарат актофіт та водні витяжки інсектицидних рослин ...
460404
  Світ Іван Зелена Україна : Короткий історичний нарис українського політичного і громадського життя / Світ Іван; Науково-дослідчий інститут зеленої України. – Hю-Йорк; Шангай, 1949. – 32с. – (Видання Науково-дослідчого інституту зеленої України / Під кер. Івана Світа ; 1)
460405
  Коваль Ю.А. Зелена Україна / Ю.А. Коваль. – Львів, 1966. – 95 с.
460406
  Світ І. Зелена Україна // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 414-436. – ISBN 978-966-579-271-0
460407
  Суров А. Зелена улица. / А. Суров. – М-Л. – 111с.
460408
  Вільховий П.Я. Зелена фабрика / П.Я. Вільховий. – Харків, 1936. – 216 с.
460409
  Сліпко Ю.В. Зелена фантазія / Ю.В. Сліпко. – Донецьк, 1968. – 50с.
460410
  Чабанівський М.І. Зелена чаша : оповідання / М. І. Чабанівський ; [іл. А. Девянін]. – Київ : Дитвидав УРСР, 1960. – 80 с.
460411
  Лебков Е.Д. Зеленая-зеленая земля: кн. стихов / Е.Д. Лебков. – М., 1985. – 77с.
460412
  Афанасьева Л.Ф. Зеленая аптека / Л.Ф. Афанасьева. – Свердловск, 1990. – 156с.
460413
  Крылов Г.В. Зеленая аптека Кузбасса. / Г.В. Крылов. – 3-е изд., испр. и доп. – Кемерово, 1989. – 333с.
460414
  Соболева Л.С. Зеленая аптека Татарии / Л.С. Соболева, И.Л. Крылова. – Казань, 1990. – 154с.
460415
  Рубцова В.Г. Зеленая аптека. / В.Г. Рубцова. – Л., 1980. – 240с.
460416
   Зеленая аптека. [Изоматериал] : Комплект из 22 цв. откр. – Москва : Планета
Вып. 2. – 1983. – 22 л. : 22 открыток + 1 обл.
460417
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 303 с.
460418
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 2-е изд., доп., 1985. – 319 с.
460419
  Долматовский Е.А. Зеленая брама : Документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны / Е.А. Долматовский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 315с.
460420
  Ежов Георгий Зеленая буря над Ираном : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 60-68
460421
  Трусов Ю . Зеленая ветвь / Ю . Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 239 с.
460422
  Федь Н.М. Зеленая ветвь литературы / Н.М. Федь. – М, 1981. – 304с.
460423
  Эйнбаум Ф.К. Зеленая ветвь. / Ф.К. Эйнбаум. – М., 1959. – 384с.
460424
  Андреев И.В. Зеленая ветка / И.В. Андреев. – Москва, 1969. – 208с.
460425
  Ситохов С. Зеленая ветка / С. Ситохов. – М, 1986. – 79с.
460426
  Фоняков И.О. Зеленая ветка Вьетнама / И.О. Фоняков. – М, 1989. – 185с.
460427
  Краснов Н.С. Зелёная ветка жизни / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1972. – 63с.
460428
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1976. – 255 с.
460429
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – Москва, 1978. – 400 с.
460430
  Прилежаева М.П. Зеленая ветка мая / М.П. Прилежаева. – М, 1979. – 484с.
460431
  Полторацкий В.В. Зеленая ветка. -- (Гнездо Хрустального Гуся). Мещерские истории. / В.В. Полторацкий. – М., 1961. – 220с.
460432
  Суворов М.И. Зеленая ветка. / М.И. Суворов. – Сталино, 1962. – 83с.
460433
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1968. – 119с.
460434
  Котов В.П. Зеленая ветка. / В.П. Котов. – М, 1978. – 93с.
460435
  Волков Б.В. Зеленая власть весны. Повесть о Райнисе / Б.В. Волков. – Москва, 1968. – 191с.
460436
  Широченко В. Зеленая волна // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.28-30


  Легалізація злочинних доходів
460437
  Бубнова О.В. Зеленая долина / О.В. Бубнова. – Воронеж, 1977. – 118с.
460438
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – Саранск, 1959. – 220с.
460439
  Якушкин Т.Ф. Зеленая долина. / Т.Ф. Якушкин. – 2-е изд. испр. и доп. – Саранск, 1967. – 384с.
460440
  Головин Д.И. Зеленая дуга / Д.И. Головин. – Орел, 1956. – 80с.
460441
  Вальдорф Г. Зеленая записка. / Г. Вальдорф. – Москва
2. – 1968. – 140с.
460442
  Умарбеков У. Зеленая звезда : повести / У. Умарбеков. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 184 с.
460443
  Чебышева М.П. Зеленая звезда / М.П. Чебышева. – Москва, 1974. – 63с.
460444
  Даби Э. Зеленая зона / Э. Даби. – Ленинград, 1937. – 262 с.
460445
  Кучерявый В.А. Зеленая зона города / В.А. Кучерявый. – К., 1981. – 244с.
460446
  Поперечный А.Г. Зеленая калитка / А.Г. Поперечный. – М., 1981. – 118с.
460447
  Романов Е.И. Зеленая каша / Е.И. Романов. – Йошкар-Ола, 1979. – 110с.
460448
  Рева М.Л. Зеленая кладовая: Справ. / М.Л. Рева. – Донецк : Донбас, 1991. – 151с.
460449
  Яунсудрабинь Я. Зеленая книга : избр. рассказы / Я. Яунсудрабинь. – Рига, 1978. – 238с.
460450
  Яунсудрабинь Я. Зеленая книга / Я. Яунсудрабинь. – Москва, 1978. – 235 с.
460451
  Яунсудрабинь Я. Зеленая книга / Я. Яунсудрабинь. – Москва, 1978. – 235с.
460452
  Каддафи М. Зеленая книга / М. Каддафи. – М., 1989. – 159с.
460453
  Агишев Р. Зелёная книга / Р. Агишев. – Хабаровск, 1954. – 504с.
460454
  Агишев Р.К. Зелёная книга / Р.К. Агишев. – Хабаровск, 1959. – 368с.
460455
  Чибилев А.А. Зеленая книга степного края / А.А. Чибилев. – Челябинск, 1983. – 153с.
460456
   Зеленая книга Украинской ССР : Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества. – Киев : Наукова думка, 1987. – 216с.
460457
   Зеленая книга фантастики. – М, 1989. – 267с.
460458
  Бажов П.П. Зеленая кобылка / П.П. Бажов. – Свердловск, 1957. – 64с.
460459
  Сафиева Г. Зеленая колыбель : стихотворения и по"эма / Г. Сафиева; пер. с тадж. Т.Кузовлевой. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 111 с.
460460
  Ватаману Ион Зеленая колыбель песни : стихи / Ватаману Ион; пер. с молд. Л.Васильевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 143 с.
460461
  Устюгов А.М. Зеленая коробочка. / А.М. Устюгов. – Киров, 1957. – 40с.
460462
  Чехов А.П. Зеленая коса / А.П. Чехов. – М, 1945. – 64с.
460463
  Емцев Т М. Парнов Зеленая креветка / Т М. Парнов Емцев. – М., 1966. – 302с.
460464
  Парнов Зеленая креветка / Еремей Парнов, Михаил Емцев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. 101-151. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
460465
  Мирнев В.Н. Зеленая крыша / В.Н. Мирнев. – М., 1980. – 592с.
460466
  Аль-Баяти Зеленая луна / Аль-Баяти. – Москва, 1963. – 92с.
460467
  Беленьо Х. Зеленая луна. / Х. Беленьо. – Москва, 1965. – 222с.
460468
  Балакаев А.Г. Зеленая любовь : повести, рассказы / А.Г. Балакаев; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1972. – 343 с.
460469
  Зайцева Елена Зеленая миля /Найроби : Города // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 6-17 : Фото
460470
  Сипаков Я. Зеленая молния. Книга дорог / Я. Сипаков. – М., 1973. – 280с.
460471
  Гюнтекин Р.Н. Зеленая ночь / Р.Н. Гюнтекин. – М., 1963. – 254с.
460472
  Мощенко В.Н. Зеленая ночь / В.Н. Мощенко. – М, 1981. – 109с.
460473
  Меликадзе И.А. Зеленая ночь / И.А. Меликадзе. – М, 1984. – 311с.
460474
  Мишин А.В. Зеленая околица / А.В. Мишин. – М., 1975. – 127с.
460475
  Смирнов О.П. Зеленая осень : повести / О.П. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 367с.
460476
  Горбунов А. Зеленая отчизна : поэзия: стихи // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 8. – С. 3-5. – ISSN 0027-8238
460477
  Лебанидзе М.С. Зеленая песня : стихи / М.С. Лебанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 72 с.
460478
  Устинов В.А. Зеленая песня / В.А. Устинов. – Архангельск, 1968. – 36с.
460479
  Куклин Л.В. Зеленая планета. / Л.В. Куклин. – Л, 1969. – 119с.
460480
  Метелкин А.И. Зеленая плесень и пенициллин. (История открытия, изучения и применения лечебных свойств плесени) / А.И. Метелкин. – М., 1949. – 108с.
460481
  Михальский В.В. Зеленая поляна / В.В. Михальский. – Махачкала, 1969. – 144с.
460482
  Волкодаев П.И. Зеленая пристань / П.И. Волкодаев. – Минск, 1960. – 72с.
460483
  Нагибин Ю.М. Зеленая птица с красной головой. / Ю.М. Нагибин. – М., 1966. – 254с.
460484
  Роганов Л.Г. Зеленая птица. Рассказы. / Л.Г. Роганов. – Душанбе., 1965. – 96с.
460485
  Жемайтис С.Г. Зеленая ракета / С.Г. Жемайтис. – М, 1965. – 199с.
460486
  Кузнецов С.А. Зелёная ракета / С.А. Кузнецов. – М., 1963. – 83с.
460487
  Васин К.К. Зеленая роща : повести и расскаы / К.К. Васин; пер. с мар. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1972. – 168 с.
460488
   Зеленая роща.. – М, 1976. – 223с.
460489
  Лось Е.Я. Зеленая светлица : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1968. – 111 с.
460490
  Каландадзе А.П. Зеленая свирель : стихи / А.П. Каландадзе; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 56 с.
460491
  Беляева Т.В. Зеленая стена России (из истории засечных черт) : География. Из истории освоения территории России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 24-30 : Рис., карти. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
460492
  Всеволожский И.Е. Зеленая стрела / И.Е. Всеволожский. – 2-е изд. – Симферополь, 1946. – 80с.
460493
  Файнберг В.Л. Зеленая стрела / В.Л. Файнберг. – М, 1968. – 75с.
460494
  Савельев Л.И. Зеленая тетрадь / Л.И. Савельев. – М, 1958. – 46с.
460495
  Веселовская Н.В. Зелёная трава / Н.В. Веселовская. – Москва, 1983. – 48с.
460496
  Фучеджиев Д. Зеленая трава пустыни / Д. Фучеджиев. – София, 1980. – 336с.
460497
  Аминова О. Зелёная тропинка / О. Аминова. – Москва, 1986. – 96с.
460498
  Тихонов Николай Семенович Зеленая тьма / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1967. – 64с.
460499
  Воронин Ю.И. Зеленая улица / Ю.И. Воронин. – Кострома, 1962. – 40с.
460500
  Виролайнен В.М. Зеленая улица / В.М. Виролайнен. – Москва, 1977. – 192с.
460501
  Козырин А В. Зеленая улица / А В. Козырин, . – М, 1985. – 319с.
460502
  Суров А. Зеленая улица. / А. Суров. – М, 1950. – 92с.
460503
  Нефедов А.И. Зеленая улица. / А.И. Нефедов. – Пенза, 1954. – 150с.
460504
   Зеленая фуражка.. – Алма-Ата, 1960. – 127с.
460505
   Зеленая фуражка.. – М, 1960. – 430с.
460506
   Зеленая химия в России : Сборник статей. – Москва : Московский университет, 2004. – 225 с. – ISBN 5-211-05001-0
460507
  Мартынов А. Зеленая экономика: мировой опыт и российская практика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 120-141. – ISSN 0207-3676
460508
  Турелик Г.З. Зелене багаття / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1976. – 127с.
460509
  Лупій О. Зелене весілля : Вірші та поеми / Олесь Лупій. – Київ : Смолоскип, 1998. – 112 с. – ISBN 966-7332-11-X
460510
   Зелене виховання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про День довкілля в Ботанічному саду імені академіка Фоміна. Віце-прем"єр-міністр К. Грищенко, академік Л. Губерський і проректори університету посадили магнолії.
460511
  Доленго М.В. Зелене й червоне / М.В. Доленго. – К, 1971. – 135с.
460512
  Бережний В. Зелене море / В. Бережний. – Київ, 1955. – 200с.
460513
  Ільницький Д. Зелене на сіромі тлі. Пам"яті Романа Іваничука // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 130-132. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
460514
  Ткаченко В.Д. Зелене передзим"я. / В.Д. Ткаченко. – К., 1970. – 359с.
460515
  Байдебура П.А. Зелене полум"я / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1970. – 280с.
460516
  Клименко М.Д. Зелене прозріння : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 110 с.
460517
  Богачук О.Ф. Зелене руно / О.Ф. Богачук. – Львів, 1976. – 71с.
460518
  Юлія Мала Зелене серце Німеччини // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 40-45 : фото
460519
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Молодь, 1962. – 266 с.
460520
  Савчук О.І. Зелене сонце : повість / О.І. Савчук. – Київ : Дніпро, 1982. – 229 с.
460521
  Коркія Р.К. Зелене шатро. / Р.К. Коркія. – К., 1963. – 181с.
460522
  Мушкетик Ю.М. Зеленеє жито : Новели / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Молодь, 1965. – 487с.
460523
  Ющенко О.Я. Зеленеют дали : стихи / О.Я. Ющенко. – Москва : Советский писатель, 1960. – 100 с.
460524
  Кашаускас Р. Зеленеющие холмы : роман и повесть / Р. Кашаускас; пер. с литов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 365 с.
460525
   Зелений бізнес - життя заради майбутнього // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  Під такою назвою на економічному факультеті пройшла Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, яку організувала українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва разом з іншими кафедрами факультету. Ідеї екологізації ...
460526
  Житник А.А. Зелений вітер / А.А. Житник. – Київ, 1967. – 55 с.
460527
  Барабаш І.І. Зелений вітер / І.І. Барабаш, В.І. Дарда. – К, 1981. – 280с.
460528
   Зелений Гарц. – К., 1985. – 149,11с.
460529
  Келлер Г. Зелений Генріх : роман / Г. Келлер ; [пер. В.С. Бойка]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 798, [2] с. – ISBN 978-966-97234-9-9
460530
  Палажченко О.О. Зелений гомін / О.О. Палажченко. – К, 1958. – 103с.
460531
  Стадниченко В.Я. Зелений дзвін / Володимир Стадниченко. – Київ : Україна, 2008. – 576с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-01-0320-7
460532
  Шевчук В.Й. Зелений дивосвіт / В.Й. Шевчук. – Одеса, 1989. – 222с.
460533
  Смик Г.К. Зелений дивосвіт. / Г.К. Смик, В.А. Нечитайло. – К., 1973. – 247с.
460534
  Варгас Льоса Зелений дім : роман / Маріо Варгас Льоса ; з ісп. пер. Ю. Покальчук. – Київ : Дніпро, 1988. – 429 с. – (Зарубіжна проза XX століття)
460535
  Труайя А. Зелений записник: новели. / А. Труайя. – К., 1982. – 240с.
460536
  Ногін П. Зелений змій : повість / П. Ногін. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 112 с.
460537
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
460538
  Мінчев В. Зелений інститут: роби добро зараз і тут! // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8


  "...В Інституті журналістики пройшла п"ята ювілейна екоблагодійна акція "Зелений інститут". Студенти першого та другого курсів спеціальності "реклама та зв"язки з громадськістю" спільно з кафедрами інституту зібрали 170 кг макулатури. Вилучені гроші ...
460539
  Новицкий М. Зелений клин / М. Новицкий. – Х, 1928. – 47с.
460540
  Вішка О. Зелений Клин // Наше слово. – Варшава : Nasze slowo, 2008. – 9 листопада (№ 45)
460541
   Зелений Клин (Український Далекий Схід) : енцикл. довідник / уклав В. Чорномаз ; Наук. т-во україністів ім. Т.Г. Шевченка ; Центр укр. культури Анатолія Криля "Горлиця". – Владивосток : Вид-во Далекосхідного федерального університету, 2011. – 286, [2] с., [11] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-5-7444-2636-1
460542
  Метаксас Андреас Зелений Критський "олл-інклюзив" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 36-39 : фото
460543
  Стецюк Я.Н. Зелений кут : роман / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 231 с.
460544
  Вишневецький Л.М. Зелений кут : повісті, оповідання / Л.М. Вишневецький. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 160 с.
460545
  Микульонок І.О. Зелений куточок посеред Києва


  Труханів острів.
460546
  Тютюнник Ф.Г. Зелений легіт : оповідання, повість / Ф.Г. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1970. – 176 с.
460547
  Шульга О.В. Зелений листопад / О.В. Шульга. – Київ : Молодь, 1991. – 40 с.
460548
  Маняк В.А. Зелений меридіан : повісті: Еврика. Місяць спокійного сонця / В.А. Маняк. – Київ : Молодь, 1967. – 260 с.
460549
  Будницька Є.М. Зелений острів : поезії / Є.М. Будницька. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 127 с.
460550
  Куркотов О.В. Зелений острів. / О.В. Куркотов. – К., 1972. – 151с.
460551
  Боровий В.І. Зелений парус літа / В.І. Боровий. – Х, 1968. – 68с.
460552
   Зелений рай Грузії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 98-99 : фото
460553
  Заверуха Б.В. Зелений розмай. / Б.В. Заверуха, М.Я. Ратушний. – К., 1978. – 80с.
460554
  Сосюра В. Зелений світ / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 175с.
460555
  Івченко С.І. Зелений світ / С.І. Івченко. – К., 1986. – 99с.
460556
  Рутинський М.Й. Зелений туризм / М.Й. Рутинський, О.В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 271с. – ISBN 978-966-346-542-5
460557
  Ганін В.В. Зелений туризм у Криму як елемент громадської дипломатії // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 38-43. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
460558
  Бондар А.І. Зелений туризм як важлива складова національного туристичного продукту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 79-82
460559
  Клочковська В.О. Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення / В.О. Клочковська, О.В. Клочковський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 248-250. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
460560
  Гальцова І. Зелений туризм: недоліки існуючого законодавства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 107-111.
460561
   Зелений туризм: разом ефективніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8 : фото. – ISSN 1998-8044
460562
  Романюк Л.Г. Зелений узгірок над трасою : Повісті, оповідання / Л.Г. Романюк. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 311 с. – ISBN 5-333-00079-4
460563
  Годієнко Д. Зелений флігель / Д. Годієнко. – Х, 1928. – 104с.
460564
  Козачинский О.В. Зелений фургон. / О.В. Козачинский. – К., 1959. – 91с.
460565
  Дереч Д.Г. Зелений хміль : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1973. – 135 с.
460566
  Ярошенко Т. Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1029-7200
460567
  Шевчук В.А. Зелений шум : повість / В.А. Шевчук. – Київ : Молодь, 1963. – 175 с.
460568
  Власенко Андрій Зелений шум, або Привіт із Червоної книги : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 132-135 : Фото
460569
   Зелений щит полів. – К, 1985. – 86с.
460570
   Зелені бархани.. – К, 1977. – 215с.
460571
  Греба В.М. Зелені висоти / В.М. Греба. – Ужгород, 1983. – 208с.
460572
  Талалаєвський М.А. Зелені вруна : лірика, баллади / М.А. Талалаєвський. – Київ : Дніпро, 1968. – 191 с.
460573
  Гринь В.П. Зелені і багаторічні овочеві культури / В.П. Гринь; Бойченко В.А. – Київ : Знання, 1991. – 48 с. – (серія 9 = земля і люди ; 6)
460574
  Корж В.Ф. Зелені камертони. / В.Ф. Корж. – К., 1969. – 63с.
460575
  Палієнко М.О. Зелені космодроми / М.О. Палієнко. – Одеса, 1979. – 56с.
460576
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 9)
Ч. 1-2. – 1976. – 167с.
460577
  Земляк В.С. Зелені млини : Роман / В.С. Земляк. – Київ : Дніпро. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. 10)
Ч. 3. – 1976. – 151с.
460578
  Лізен О.М. Зелені надгробники : повість / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1969. – 171 с.
460579
  Толочко Л. Зелені насадження на території Києво-Печерського монастиря і проблема вирішення озеленення у монастирських комплексах // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-41. – ISSN 0869-3595
460580
  Потоцька С.О. Зелені насадження Чернігова: природно-історичні особливості формування, шляхи збереження та відновлення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 29-32 : фото. табл.
460581
  Збіглей Й. Зелені неони / Й. Збіглей. – Пряшів, 1964. – 84с.
460582
  Прохазка Я. Зелені обрії / Я. Прохазка. – К., 1962. – 180с.
460583
   Зелені обрії : вірші, новели, мініатюри... – Київ : Молодь, 1965. – 216 с.
460584
  Гвардіонов Б.О. Зелені обрії / Б.О. Гвардіонов. – Ужгород, 1967. – 139с.
460585
  Тарасов В. Зелені пагорби Байбуги // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
460586
  Василюк О. Зелені перлини / О. Василюк, Д. Ширяєва // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 43-47
460587
  Комендар В.І. Зелені перлини Карпат / В.І. Комендар. – Ужгород, 1985. – 85с.
460588
  Хоросницька М.В. Зелені піраміди : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1973. – 63 с.
460589
  Куліківський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куліківський. – Київ, 1965. – 79с.
460590
  Куликівський В.П. Зелені ритми. Поезії / В.П. Куликівський. – Київ, 1965. – 79с.
460591
  Тесленко І. Зелені світи. Як Інститут Молдови в Німеччині налагоджує екодіалоги між країнами пострадянського простору // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 63). – С. 10
460592
  Галабурда-Чигирин Зелені свята в Сіднеї і Мельбурні // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2015. – Червень (№ 6). – С. 8-9
460593
  Христич Я. Зелені свята у Севастополі 100 років тому: спогад учасника // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 7
460594
  Головко А. Зелені серцем : Повість / А. Головко. – Харків : Плужанин, 1928. – 78с.
460595
   Зелені скарби України. – Київ, 1991. – 192с.
460596
  Пальман В.І. Зелені сторінки з Червоної книги / В.І. Пальман. – К, 1988. – 413с.
460597
  Шморгун Є.І. Зелені сусіди / Є.І. Шморгун. – К., 1978. – 29с.
460598
  Малєй Антоніна Зелені траси гірськолижного Буковелю : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 30-37 : Фото
460599
  Величко І.М. Зелені трудівниці водойм / І.М. Величко. – Київ : Наукова думка, 1984. – 119с.
460600
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – М, 1973. – 91с.
460601
  Шкавро Л.Г. Зеленоглавая держава / Л.Г. Шкавро. – М, 1973. – 91с.
460602
  Пышновская О.М. Зеленогорск / О.М. Пышновская, Г.С. Усыскин. – Л., 1978. – 192с.
460603
  Осин Д.Д. Зеленое войско мая / Д.Д. Осин. – М, 1961. – 288с.
460604
  Дриз О.О. Зеленое дерево / О.О. Дриз. – М., 1983. – 208с.
460605
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1964. – 159с.
460606
  Волынский Л.Н. Зеленое дерево жизни. / Л.Н. Волынский. – Москва, 1978. – 159с.
460607
  Харабаров И.М. Зеленое дерево. / И.М. Харабаров. – М., 1966. – 104с.
460608
  Очеретин В.К. Зеленое железо / В.К. Очеретин. – Свердловск, 1980. – 189с.
460609
  Тооминг О.А. Зеленое золото : роман / О.А. Тооминг. – Таллинн : Зстонское гос. издательство, 1950. – 366 с.
460610
  Быковский Егор Зеленое золото Баии : заповедник // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 142-148 : Фото, карта
460611
  Семенов К.С. Зеленое золото. / К.С. Семенов. – Свердловск, 1958. – 226с.
460612
  Васильев Г.В. Зеленое и оранжевое / Г.В. Васильев. – Москва, 1981. – 110с.
460613
  Гиппиус З.Н. Зеленое кольцо : пьеса в 4 д., с послесл. "Зеленое - белое алое" / З. Гиппиус. – Петроград : Изд. Огни, 1916. – 146, [1] с.
460614
  Сорока Б.М. Зеленое море : повесть / Б.М. Сорока. – Москва, 1961. – 78 с.
460615
  Коэн Амрай Зеленое небо : Латинская Америка. Парк Ману / Коэн Амрай, Бэрчи Андре // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 78-87 : Фото. – ISSN 1029-5828
460616
  Лопушанский П.И. Зеленое ожерелье / П.И. Лопушанский. – Москва, 1968. – 112 с.
460617
  Мацкевич Э.О. Зеленое ожерелье / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1976. – 108с.
460618
  Тихомиров Олег Николаевич Зеленое окно / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Дет.лит., 1971. – 207с.
460619
  Бекасов А.Г. Зеленое перо / А.Г. Бекасов. – Куйбышев, 1958. – 40с.
460620
  Богатырев В.С. Зеленое пламя / В.С. Богатырев. – Саратов, 1965. – 204с.
460621
  Древницкий В.Ю. Зеленое пламя / В.Ю. Древницкий. – Ужгород : Карпаты, 1965. – 128 с.
460622
  Чобан Кара Д. Зеленое пламя. / Кара Д. Чобан. – Кишинев, 1972. – 76с.
460623
  Горяинов В.Г. Зеленое половодье / В.Г. Горяинов. – Донецк, 1964. – 52с.
460624
  Коваль Г.П. Зеленое полум"я : лірика / Г.П. Коваль. – Київ, 1970. – 151 с.
460625
  Матюхин В.В. Зеленое солнце / В.В. Матюхин. – Тула, 1968. – 32с.
460626
  Гребенкин А.А. Зеленое солнце / А.А. Гребенкин. – М., 1981. – 95с.
460627
  Галактионова В.Г. Зеленое солнце / В.Г. Галактионова. – Алма-Ата, 1989. – 303,1с.
460628
  Лебедев Г.И. Зеленое строительство в городах РСФСР / Г.И. Лебедев. – М.-Л., 1948. – 48с.
460629
   Зеленое строительство.. – Л., 1963. – 72с.
460630
   Зеленое строительство.. – К., 1978. – 160с.
460631
   Зеленое строительствов в степной зоне УССР.. – К., 1970. – 287с.
460632
   Зеленое строительствов Молдавии. – Кишинев, 1968. – 172с.
460633
  Капор Момо Зеленое сукно Монтенегро : повесть о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 3-81. – ISSN 1130-6545
460634
  Довбан К.И. Зеленое удобрение / К.И. Довбан. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1990. – 208 с.
460635
  Усманов Ю. Зеленое удобрение в Башкирии / Ю. Усманов. – Уфа, 1954. – 28с.
460636
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение в СССР : Руководство для агрономов, работников сельскохозяйственных опытных учреждений и студентов сельскохозяйственных вузов / Е.К. Алексеев. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 470с.
460637
  Алексеев Е.К. Зеленое удобрение на орошаемых землях / Е.К. Алексеев. – Москва, 1957. – 284с.
460638
  Верещагина И.В. Зеленое чудо Алтая: Книга о редких и исчезающих растениях Алтайского края / И.В. Верещагина. – Барнаул, 1983. – 152с.
460639
  Фирсов В.И. Зеленое эхо / В.И. Фирсов. – М, 1963. – 143с.
460640
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – М., 1972. – 160с.
460641
  Огнев В.Ф. Зеленое, красное, зеленое... / В.Ф. Огнев. – М., 1981. – 158с.
460642
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 1. Новогорівська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 68-77 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
460643
  Бобров О.Б. Зеленокам"яні структури Оріхово-Павлоградської зони: перший досвід геологічного опису. Стаття 2. Чистопільська структура // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 32-41 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
460644
  Коцарь Г.Ф. Зеленокаменные породы западного Приазовья : Дис... наук: / Коцарь Г.Ф.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – 176л. – Бібліогр.:л.1-6
460645
   Зеленокаменные пояса древних щитов. – М., 1982. – 167с.
460646
   Зеленокаменные пояса фундамента Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1988. – 211,1с.
460647
  Жернаков И.Д. Зеленополье / И.Д. Жернаков. – Калининград, 1971. – 47с.
460648
  Дук Г.Г. Зеленосланцевые пояса повышенных давлений (Горный Алтай) / Г.Г. Дук. – Ленинград : Наука, 1982. – 184с.
460649
  Ивашкявичюс М. Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 10. – С. 80-135. – ISSN 0012-6756
460650
  Ивашкявичюс Марюс Зеленые : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 9. – С. 7-57. – ISSN 0012-6756
460651
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки / А.Е. Шилин. – Воронеж, 1972. – 192с.
460652
  Шилин А.Е. Зеленые бегунки : повесть, рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / А. Шилин ; худож. Н.Д. Семенихин. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. – 192 с.
460653
  Алексеев Г.И. Зеленые берега / Г.И. Алексеев. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 336с.
460654
  Красильников Г.Д. Зелёные бусы : рассказы / Г.Д. Красильников; пер. с удм. – Москва : Современник, 1975. – 208 с.
460655
  Омаров С. Зеленые ветви : рассказы / С. Омаров; пер. с казах. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1962. – 32 с.
460656
  Макитов С.И. Зеленые ветры : стихи / С.И. Макитов; пер. с балкар. С.Сорина. – Москва : Советский писатель, 1969. – 119 с.
460657
  Мамур С. Зеленые ветры : стихи. поэмы / С. Мамур; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 71 с.
460658
  Горовец В.К. Зеленые водоросли / В.К. Горовец. – Минск : Изд-во БГУ им. В,И, Ленина, 1976. – 79с.
460659
   Зеленые водоросли помогут вернуть зрение // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
460660
  Петренко С.А. Зеленые воробушки / С.А. Петренко. – М, 1977. – 190с.
460661
  Петренко С.А. Зеленые воробушки / С.А. Петренко. – М, 1986. – 189с.
460662
  Вильде И. Зеленые ворота / И. Вильде. – Москва, 1970. – 255с.
460663
  Драч И.Ф. Зеленые врата : Стихи / И.Ф. Драч. – Москва : Советский писатель, 1980. – 144с.
460664
  Драч И.Ф. Зеленые врата / И.Ф. Драч. – М., 1986. – 142с.
460665
  Талалаевский М.А. Зеленые всходы. / М.А. Талалаевский. – М., 1972. – 104с.
460666
  Адышева Тенти Зелёные глаза весны : стихи / Адышева Тенти; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1987. – 144 с.
460667
  Мэккин У. Зеленые горы / У. Мэккин. – М., 1958. – 110с.
460668
  Мамин-Сибиряк Зеленые горы / Мамин-Сибиряк. – М., 1982. – 366с.
460669
  Москвина М. Зеленые горы и белые облака : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 49-67. – ISSN 0012-6756
460670
  Назаров В.А. Зеленые двери Земли / В.А. Назаров. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 189с. – (Библиотека советской фантастики)
460671
  Назаров В.А. Зеленые двери земли. Силайское яблуко / Вячеслав Назаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 304 с. – (Библиотека советской фантастики)
460672
  Наровчатов С.С. Зеленые дворы. Стихи. / С.С. Наровчатов. – М., 1968. – 31с.
460673
  Сало В.М. Зелёные друзья человека / В.М. Сало. – Москва : Наука, 1975. – 271с.
460674
  Терюков А.Г. Зеленые зоны в Заволжье и их мелиоративное значение : Автореф. дис. ... канд с. х. наук : 06.03.04 / Терюков А. Г. ; Укр. с. х. акад. – Киев, 1976. – л.
460675
   Зеленые зоны городов и рабочих поселков Украинской ССР.. – М., 1956. – 24с.
460676
  Гулиа Г.Д. Зеленые когти / Г.Д. Гулиа. – М., 1982. – 526с.
460677
  Гольдберг Зеленые колокола / Гольдберг, а.Я. – Челябинск, 1969. – 303с.
460678
  Андреев М В. Зеленые кони / М В. Андреев, . – Москва, 1985. – 335с.
460679
  Калинкин И.А. Зеленые костры : стихи, поэмы / И.А. Калинкин. – Москва, 1986. – 76 с.
460680
  Вдовина Р.Д. Зеленые купола / Р.Д. Вдовина. – Ленинград, 1968. – 79с.
460681
  Комолов И.И. Зеленые ливни: Стихи. / И.И. Комолов. – М., 1989. – 205с.
460682
  Халемский Н.А. Зеленые листья: Повести, рассказы / Н.А. Халемский. – Киев, 1976. – 303с.
460683
  Гала А. Зеленые луга Эдема. Где вы, золотые дни? Петра-утешительница. Старая сеньорита из "Рая" / А. Гала. – М., 1984. – 291с.
460684
  Ботвинник С.В. Зеленые миры / С.В. Ботвинник. – Л., 1977. – 110с.
460685
  Белавин М.Ю. Зеленые мосты / М.Ю. Белавин. – Чебоксары, 1986. – 222с.
460686
  Слука З.А. Зеленые мхи / З.А. Слука. – М, 1980. – 135с.
460687
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – Минск, 1984. – 112с.
460688
   Зеленые оазисы дома и на работе.. – 2-е изд. перераб. доп. – Минск, 1989. – 127с.
460689
  Просвирнов М.И. Зеленые огни. / М.И. Просвирнов. – Калуга, 1949. – 36с.
460690
  Артамонов В.И. Зеленые оракулы / В.И. Артамонов. – Москва : Мысль, 1989. – 190с.
460691
  Карев Г.А. Зеленые орехи / Г.А. Карев. – Одесса, 1985. – 206с.
460692
  Буханов В.С. Зеленые паруса / В.С. Буханов. – Воронеж, 1966. – 98с.
460693
  Юречко В.И. Зеленые поезда / В.И. Юречко. – Донецк, 1975. – 62с.
460694
  Швец И.А. Зеленые пожары / И.А. Швец. – Москва, 1970. – 96с.
460695
  Воробьев Е.З. Зеленые ракеты / Е.З. Воробьев. – Москва, 1959. – 29с.
460696
   Зеленые рецепты.. – Свердловск, 1991. – 48с.
460697
  Скороходов М.А. Зеленые сны / М.А. Скороходов. – М., 1978. – 95с.
460698
  Небайкин В.Д. Зеленые спутники дачника / В.Д. Небайкин. – Хабаровск : Книжное издательство, 1991. – 223, [1] с. – (Природа Дальнего Востока)
460699
  Нечаев А.П. Зеленые стрелы / А.П. Нечаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Хабаровск, 1980. – 320с.
460700
  Найманбаев К. Зелёные холмы / К. Найманбаев. – М., 1987. – 342с.
460701
  Хемингуэй Э. Зеленые холмы Африки / Э. Хемингуэй. – Москва : Географгиз, 1959. – 160с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
460702
  Вильмонт Е.Н. Зеленые холмы Калифорнии : грустная история / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп, 2007. – 176c. – (My Best). – ISBN 5-7390-2031-X
460703
  Рубцов Н.М. Зеленые цветы. / Н.М. Рубцов. – М., 1971. – 143с.
460704
  Пономарев В.П. Зеленые чародеи / В.П. Пономарев. – Кишинев, 1975. – 115с.
460705
  Бурова Н.П. Зелёные шары / Н.П. Бурова. – Ташкент, 1974. – 202с.
460706
  Беридзе А.Г. Зеленый-красный! / А.Г. Беридзе. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 132 с.
460707
  Зубарев И.И. Зеленый аист / И.И. Зубарев. – Рига, 1973. – 219с.
460708
  Кругляков Г.В. Зеленый архив / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1970. – 64с.
460709
  Беляев А.В. Зеленый берег / А.В. Беляев. – Ярославль, 1975. – 47с.
460710
  Абсалямов А.С. Зеленый берег : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 479 с. : портр.
460711
  Данильченко А.Б. Зеленый берег / А.Б. Данильченко. – Минск, 1976. – 176с.
460712
  Босиков Н.А. Зеленый берег : стихотворения и поэмы / Н.А. Босиков; пер. с якут. Б.Романова. – Москва : Советская Россия, 1989. – 143 с.
460713
  Дитрих В. Зеленый бизнес - миллиардная сделка! = Green Business - das Milliardengeschaft : на смену доткомам приходят дотгрины / Дитрих Вальтер ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования ; пер. с нем. В. Хартмана. – Киев, 2009. – 293, [1] с. – Парал. тит. л. на нем. языке. – ISBN 978-966-02-5103-8
460714
  Прокоп М.К. Зеленый бизнес. / М.К. Прокоп. – М, 1995. – 96с.
460715
  Никитин С.И. Зеленый блокнот / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1962. – 134с.
460716
  Ларионов А.М. Зеленый бункер мастера Михайлы / А.М. Ларионов. – М, 1990. – 360с.
460717
  Соболев Л.С. Зеленый буч / Л.С. Соболев. – М, 1977. – 223с.
460718
  Пришелец А.И. Зеленый ветер / А.И. Пришелец. – М., 1961. – 182с.
460719
  Тамарина Р.М. Зеленый ветер / Р.М. Тамарина. – Алма-Ата, 1971. – 64с.
460720
  Старшинов Н.К. Зеленый вечер / Н.К. Старшинов. – М, 1972. – 135с.
460721
   Зеленый взрыв.. – Новосибирск, 1983. – 190с.
460722
  Коротич В.А. Зеленый виноградник : стихи ; пер. с укр. / Виталий Коротич. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 62 с.
460723
  Максимович Д. Зеленый витязь / Д. Максимович. – М., 1977. – 191с.
460724
  Колосов М.М. Зеленый Гай : рассказы / М.М. Колосов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 205с.
460725
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – М, 1958. – 626с.
460726
  Келлер Г. Зеленый Генрих / Г. Келлер. – Москва : Художественная литература, 1972. – 735с.
460727
  Моррисон А. Зеленый глаз Гуоны / А. Моррисон. – Птгр. – 236 с.
460728
  Пестушко Валерий Зеленый гость из Новой Зеландии : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 53
460729
  Ягупова С.В. Зеленый дельфин / С.В. Ягупова. – Симферополь, 1977. – 144с.
460730
  Савеличев А.А. Зеленый день / А.А. Савеличев. – Минск, 1973. – 160с.
460731
  Рыклин Г.Е. Зеленый джемпер / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1941. – 48с.
460732
  Искандер Фазиль Зеленый дождь / Искандер Фазиль. – Москва, 1960. – 99 с.
460733
  Журавлев-Печорский Зеленый дождь / Журавлев-Печорский. – Москва, 1965. – 127 с.
460734
  Тарханов А.С. Зеленый дождь / А.С. Тарханов. – Свердловск, 1975. – 91с.
460735
  Кешеля Д. Зелёный дождь : рассказы и повесть в новеллах / Д. Кешеля. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 176 с.
460736
  Варгас Л.М. Зеленый дом. / Л.М. Варгас. – Москва, 1971. – 384с.
460737
  Ковалев Д.М. Зеленый дым / Д.М. Ковалев. – М, 1968. – 32с.
460738
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 80с.
460739
  Замятин В. Зеленый заслон / В. Замятин. – М, 1952. – 48с.
460740
  Раимкулов Р. Зеленый заслон : повесть / Р. Раимкулов; пер. с каз. Н.Ровенского. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 215 с.
460741
  Горанович М.М. Зеленый Интернационал и провал его буржуазной политики в 1928-1932 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горанович М. М. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. ист. междунар. коммунист. и раб. движения. – Москва, 1960. – 16 с.
460742
  Кравцов Г.И. Зеленый квардрат / Г.И. Кравцов. – Кемерово, 1970. – 35с.
460743
  Гребнев А.Г. Зеленый колокол / А.Г. Гребнев. – М., 1978. – 95с.
460744
  Алексеев М.А. Зеленый конвейер / М.А. Алексеев. – Москва, 1950. – 144с.
460745
  Письменная Р. Зеленый конвейер в колхозе / Р. Письменная. – Псков, 1951. – 26с.
460746
  Сулицер П. Зеленый король : роман / П. Сулицер; Пер. с фр. – Москва, 1992. – 480с. – ISBN 5-01-003710-6
460747
  Соколов-Микитов Зеленый край / Соколов-Микитов. – М., 1956. – 158с.
460748
  Менюк Г. Зеленый край : стихи и сказки / Г. Менюк; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1960. – 136 с.
460749
  Михалков С.В. Зеленый кузнечик / С.В. Михалков. – М., 1965. – 135с.
460750
  Дронников В.П. Зеленый купол. / В.П. Дронников. – Тула, 1969. – 48с.
460751
  Куницын А.В. Зеленый ливень / А.В. Куницын. – Челябинск, 1968. – 64с.
460752
  Рахим-Заде Зеленый лист : стихи / Рахим-Заде; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1963. – 127 с.
460753
  Городской Я.З. Зелёный лист / Я.З. Городской. – К., 1938. – 120с.
460754
  Габбасов Э.Г. Зелёный лист на белом снегу / Э.Г. Габбасов. – Алма-Ата, 1982. – 136с.
460755
  Одолеев В.С. Зеленый луб / В.С. Одолеев. – Ташкент, 1953. – 60с.
460756
  Чуманов А.Н. Зеленый луг на рассвете / А.Н. Чуманов. – М., 1986. – 221с.
460757
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1955. – 200с.
460758
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Москва : Художественная литература, 1955. – 64с. – (Роман-газета ; №4(112))
460759
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – М, 1967. – 182с.
460760
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Симферополь, 1978. – 415с.
460761
  Куропатов В.Ф. Зеленый луч / В.Ф. Куропатов. – Кемерово, 1979. – 160с.
460762
  Соболев Л.С. Зеленый луч / Л.С. Соболев. – Одесса, 1987. – 166с.
460763
  Абдашев Ю.Н. Зеленый меридиан : путевые заметки [для сред. и ст. шк. возраста] / Юрий Абдашев ; [худож. О. Гаврилов]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1981. – 158 с.
460764
  Абдыкадырова С. Зеленый мир : стихи : [для сред. и ст. школ. возраста : пер. с кирг.] / C. Абдыкадырова. – Фрунзе : Мектеп, 1982. – 83 с.
460765
  Рубаник В.Г. Зеленый наряд Алма-Аты / В.Г. Рубаник, А.В. Широкова. – Алма-Ата, 1983. – 183с.
460766
  Сафаров И.С. Зеленый облик города Баку / И.С. Сафаров. – Баку, 1975. – 138с.
460767
  Смирнов Д. Зеленый огонь / Д. Смирнов. – М., 1969. – 112с.
460768
  Солнцева Н. Зеленый омут: Роман / Наталья Солнцева. – Харків : Фолио, 2002. – 396с. – (Интрига). – ISBN 966-03-1709-3


  Молодой удачливый бизнесмен, искусствовед Сергей Горский приезжает на выставку картин друга, известного художника Артура Корнилина. Посетителей поражают красотой мистические, загадочные сюжеты и необычный талант художника.
460769
  Довнар Юрий Зеленый орден на груди Земли : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 86-90 : Фото
460770
  Валевский А.А. Зеленый остров / А.А. Валевский. – Ленинград, 1955. – 168с.
460771
  Бучарский В.В. Зеленый остров / В.В. Бучарский. – М., 1988. – 219с.
460772
  Хижняк Л.Г. Зеленый остров, Серый Ключ, Красная Речка. / Л.Г. Хижняк, З.Л. Новоженова. – Саратов, 1991. – 102с.
460773
  Астуриас А М. Зеленый Папа / А М. Астуриас, . – Москва, 1964. – 342с.
460774
  Жоголев Н.Ф. Зеленый парус / Н.Ф. Жоголев. – Куйбышев, 1957. – 123с.
460775
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1957. – 55с.
460776
  Дмитриев Ю.Д. Зеленый патруль / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1959. – 96с.
460777
  Бобров Р.В. Зеленый патруль / Р.В. Бобров. – Москва : Просвещение, 1977. – 144с.
460778
  Голубев Ф.М. Зеленый патруль / Ф.М. Голубев. – Воронеж, 1981. – 143с.
460779
  Бобров Р.В. Зеленый патруль / Р.В. Бобров. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1984. – 128с.
460780
  Есипов Владимир Зеленый переворот : энергетика / Есипов Владимир, Эрнстинг Томас, Кюнстинг Мартин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 36-43 : Фото. – ISSN 1029-5828
460781
  Ваганова Л.С. Зеленый поезд / Л.С. Ваганова. – Москва, 1969. – 95с.
460782
   Зеленый поезд.. – М., 1976. – 335с.
460783
  Кешоков А.П. Зелёный полумесяц : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Известия, 1969. – 606 с.
460784
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1908. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 10)


  Прижизненное издание
460785
  Шницлер А. Зеленый попугай : Парацельзус – Подруга : трилогия / Артур Шницлер ; пер. с нем. В.И. Дунаева // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 116 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
460786
  Комаров П.С. Зеленый пояс / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1949. – 104с.
460787
  Холодковский В.В. Зеленый пояс / В.В. Холодковский. – М., 1954. – 92с.
460788
   Зеленый пояс крупных городов. – Москва, 1968. – 26 с.
460789
   Зеленый пояс славы.. – Ленинград, 1978. – 128с.
460790
  Титов Алексей Иванович Зеленый пояс. Стихи / Титов Алексей Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1973. – 135с. : ил.
460791
  Еженова А. Зеленый причал / А. Еженова. – Алма-Ата, 1976. – 48с.
460792
  Глазков Н.И. Зеленый простор / Н.И. Глазков. – М, 1960. – 84с.
460793
  Кнорре Ф.ф. Зеленый рубеж / Ф.ф. Кнорре. – М., 1952. – 48с.
460794
  Дроздов А. Зеленый сад / А. Дроздов. – Москва, 1944. – 158с.
460795
  Пирс Томас Зеленый свет - ходу нет! Дороги нет! // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 40 : фото
460796
  Бернович М.П. Зеленый свет / М.П. Бернович. – Ленинград, 1960. – 88с.
460797
   Зеленый свет.. – М., 1987. – 638,2с.
460798
  Мингалимов Р. Зеленый сон : стихии поэмы / Р. Мингалимов; аториз. пер. с татар. В.Бояринова. – Москва : Современник, 1978. – 63 с.
460799
  Ахмедов С.М. Зеленый театр : роман, повести / С.М. Ахмедов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1983. – 352 с.
460800
  Сагиян А. Зеленый тополь Наири : стихи / А. Сагиян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1959. – 123 с.
460801
  Волхонский Андрей Зеленый туризм в Карпатах: мифы и реальность // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 50-53 : фото
460802
  Золотарев В.Д. Зеленый факел / В.Д. Золотарев. – Краснодар, 1976. – 32с.
460803
  Садовяну М. Зеленый фартук / М. Садовяну. – Москва, 1959. – 223с.
460804
  Смит Нил Зеленый флуоресцирующий белок // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 208-221. – ISSN 1130-6545
460805
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. -- (Фоня. -- Из рассказов бывшего летчика). Рассказы. / А.В. Козачинский. – М., 1957. – 136с.
460806
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – М., 1940. – 199с.
460807
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – М., 1941. – 96с.
460808
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – М., 1956. – 71с.
460809
  Козачинский А.В. Зеленый фургон. / А.В. Козачинский. – М., 1972. – 80с.
460810
  Козачинский А.В. Зеленый фургон: Повесть. / А.В. Козачинский. – М., 1989. – 45с.
460811
  Рыленков Н.И. Зеленый цех / Н.И. Рыленков. – М., 1949. – 135с.
460812
  Ефимцов Т.И. Зеленый цех / Т.И. Ефимцов. – Орджоникидзе, 1979. – 304с.
460813
  Эмис К. Зеленый человек / Кингсли Эмис. – Санкт-Петербург : Акад. проект, 1995. – 464 с. – В из. также: Человек внутри / Грэм Грин
460814
  Хандамур У.М. Зеленый чемодан. / У.М. Хандамур. – Ереван, 1982. – 196с.
460815
  Полонский Т.П. Зеленый штурман. / Т.П. Полонский. – Махачкала, 1965. – 119с.
460816
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – М., 1949. – 492с.
460817
  Палечек Е.А. Зеленый шум / Е.А. Палечек. – М.-Л, 1950. – 115с.
460818
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – Вологда, 1951. – 328с.
460819
  Ольшанский А.Н. Зеленый шум / А.Н. Ольшанский. – Москва, 1954. – 19с.
460820
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1956. – 304с.
460821
  Дворецкий Д.П. Зеленый шум / Д.П. Дворецкий. – 2-е изд.. переработ. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 264 с.
460822
  Огневский Л.Л. Зеленый шум / Л.Л. Огневский. – Иркутск, 1965. – 174с.
460823
  Лаптев Ю.Г. Зеленый шум / Ю.Г. Лаптев. – М, 1974. – 408с.
460824
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1982. – 200 с. : ил.
460825
   Зеленый шум. – Куйбышев, 1984. – 176 с. : ил.
460826
  Пришвин М.М. Зеленый шум / М.М. Пришвин. – М., 1984. – 479с.
460827
   Зеленый шум. – Самара, 1991. – 176 с.
460828
   Зеленый шум.. – М., 1963. – 32с.
460829
   Зеленый шум.. – Куйбышев, 1983. – 152с.
460830
  Овчинников Н.Н. и Шиханова Н.М. Зеленый щит нашей планеты / Н.Н. и Шиханова Н.М. Овчинников. – М., 1979. – 127с.
460831
  Матвеев В.А. Зелень разных оттенков / В.А. Матвеев, Л.М. Седин. – М., 1963. – 158с.
460832
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 97-279. – ISSN 1130-6545
460833
  Макбрайд Ш. Зелень. Трава. Благодать : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 117-282. – ISSN 1130-6545
460834
  Гриценко І.С. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 187. – ISBN 978-966-06-0557-2
460835
  Короткий В.А. Зелер Карл-Вільгельм Фрідріхович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2010. – Т. 10 : З - Зор. – С. 514-515. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5721-4 (Т.10)
460836
   Зелили-200.. – Ашхабад, 1990. – 205с.
460837
  Мамакаев М.А. Зелимхан : роман / М.А. Мамакаев. – Грозный : Книга, 1990. – 221 с.
460838
  Гатует Д. Зелимхан. -- Гага-аул. / Д. Гатует. – Орджоникидзе, 1965. – 279с.
460839
  Гатуев Д. Зелимхан. / Д. Гатуев. – Орджоникидзе, 1971. – 216с.
460840
  Нилов Е. Зелинский. / Е. Нилов. – М., 1964. – 256с.
460841
   Зелінський Анатолій Феофанович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 277. – ISBN 978-617-573-038-6
460842
  Кульбак М.С. Зелменяне / М.С. Кульбак. – М., 1960. – 272с.
460843
  Мовчан П.М. Зело : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1973. – 66 с.
460844
  Чичкина Светлана Зельден покоряет Марс : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 62-63 : Фото
460845
   Зельден. По следам Джеймса Бонда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 30-33 : фото
460846
   Земгале.. – Рига, 1958. – 184с.
460847
  Червонная С.М. Земдега. / С.М. Червонная. – Л.-М., 1964. – 78с.
460848
  Лук"янченко О. Земелоьні ресурси як джерело поповнення міського бюджету // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 54-61. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
460849
  Люта Т.Ю. Земельна власність і статус Братського Богоявленського монастиря/колегії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 6 (525), листопад - гру день. – С. 106-130. – ISSN 0130-5247


  До 400-ліття заснування Київського братства та школи.
460850
  Дробот І.О. Земельна власність як мотиваційний чинник ініціатив щодо розвитку територіальної громади // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 58-62. – ISBN 978-966-619-370-7
460851
  Бурдін М. Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 40-47. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
460852
   Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, як предмет іпотеки. Історія та сьогодення // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-51.
460853
  Кулинич П.Ф. Земельна ділянка як об"єкт правових відносин: поняття, ознаки, види // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 215-219
460854
  Вівчаренко О.А. Земельна ділянка як предмет правового захисту // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 80-87
460855
  Трускавецький С.Р. Земельна інформаційна система як геоінформаційно-технологічний інструмент моніторингу грунтів / С.Р. Трускавецький, К.В. Вяткін // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
460856
  Шульга М. Земельна нерухомість: становлення та особливості // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 43-47.
460857
  Афян А. Земельна пастка // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 66-68.
460858
  Головач Ф.В. Земельна політика Радянської влади і практика радгоспного будівництва на Україні в 1917-1921 рр. : Дис... канд. істор.наук: / Головач Ф.В.; МВССО УРСР. КДУ. Кафедра історії КПСС. – К., 1966. – 324л. – Бібліогр.:л.299-324
460859
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 48-50.
460860
  Яніцький В. Земельна правоздатність громадян // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-100. – ISSN 0132-1331
460861
  Ярмоленко В.П. Земельна рента в системі економічних відносин // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 111. – С. 109-115
460862
  Солов"яненко Н. Земельна рента в сільському господарстві: методичні підходи до її визначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 40-43
460863
  Гладкий О. Земельна рента міських поселень та її суспільно-географічне значення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 57-65. – (Серія: Географічні науки ; № 6 (255)). – ISSN 1729-360Х
460864
  Лихогруд О.М. Земельна рента та особливості її формування в умовах урбанізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 123-126
460865
  Остапчук Т.П. Земельна рента у дисертаційних дослідженнях українських та російських вчених або відсутність необхідного / Т.П. Остапчук, С.І. Мельник // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 216-222. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
460866
  Тулуш Л.Д. Земельна рента як джерело плати за землю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 68-76
460867
  Корчинська О.А. Земельна рента як соціально-економічна категорія // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-40.
460868
  Петров В.С. Земельна рента. Розвиток капіталізму в сільському господарстві / В.С. Петров. – Львів, 1959. – 92с.
460869
  Побережнюк Л. Земельна реформа - ключові акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 18-19
460870
  Савчук Д. Земельна реформа - основні акценти // Юридична газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 34-35
460871
  Гуменюк В.І. Земельна реформа : правові аспекти / В.І. Гуменюк, В.П. Паліюк. – Київ : Ін Юре, 2005. – 368c. – ISBN 966-313-271-X
460872
  Петлюк Ю.С. Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 63-68
460873
   Земельна реформа в Україні продовжується (до 10-ї річниці) / Л. Новаковський, І. Будзілович, В. Леонець, Ф. Юрченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-42. – ISSN 0132-1331
460874
  Сіра Е.О. Земельна реформа в Україні та її наслідки для розвитку агросфери // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 152-157. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
460875
  Каракаш І. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект / І. Каракаш, А. Арнаут // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 141-145. – ISSN 0132-1331
460876
  Васильєв С.В. Земельна реформа в Україні: аналіз результатів і перспективи // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 152-155
460877
  Баранцов Б.В. Земельна реформа в Україні: історіографічний аналіз // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 136-145. – ISSN 2306-1677
460878
  Мельник О.О. Земельна реформа в Україні: історія проведення та сьогодення // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 208-217. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
460879
  Пиріг Р.Я. Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2006. – № 3. – С. 68-83. – ISSN 0130-5247
460880
  Майовець Є. Земельна реформа і розвиток підприємництва в аграрній сфері / Є. Майовець, Б. Фурдас // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 562-566. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
460881
  Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 55-60. – ISSN 2221-1055
460882
   Земельна реформа на Україні. – Київ, 1991. – 94, 2 с.
460883
  Захарченко П.П. Земельна реформа середини XIX ст. та проблема "відрізків" в українських губерніях Російської імперії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 167-173
460884
  Мордвінцев В.М. Земельна реформа Столипіна та її вплив на землеустрій в Україні : (сучасний погляд на події) / В.М. Мордвінцев, В.Ф. Мордвінцева // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 11. – С. 32-34
460885
  Колач С.М. Земельна реформа та її проблеми в Україні // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 202-205. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
460886
  Будзяк В.М. Земельна реформа та її соціально-економічні наслідки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 139-142
460887
  Заєць О.І. Земельна реформа як предмет правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Обґрунтовується перманентність земельної реформи як соціально-правового явища, визначаються її передумови, мета та зміст. Як висновок пропонується визначення земельної реформи як правової категорії. This article substantiates the constancy of land ...
460888
   Земельна реформа: законодавчі та нормативні акти : (збірник документів). – Київ, 1996. – 296с. – ISBN 5-87274-180-4
460889
  Заєць О. Земельна реформа: історія, філософія, право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 18-20.
460890
  Мартинюк М. Земельна реформа: компромісний сценарій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 2-3
460891
  Рєпін К. Земельна реформа: крізь призму минулого і сучасного // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 30-34
460892
  Анфимов А.М. Земельная аренда в России в начале ХХ века / А.М. Анфимов. – Москва, 1961. – 208с.
460893
  Янбухтин Н.Р. Земельная доля крестьян: право, економика, политика / Н.Р. Янбухтин, И.Д. Стафийчук // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 5 (47). – С. 65-71. – ISSN 1812-8696
460894
  Брегель Л.Д. Земельная и налоговая политика португальцев в Индии (XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Брегель Л.Д.; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1967. – 23л.
460895
   Земельная площадь Волынской губернии по окладным книгам 1918 года.. – Житомир, 1922. – 106с.
460896
  Семчик В.І. Земельная политика и создание новой законодательной системы в Украине // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 238-251. – ISBN 978-617-7021-00-0
460897
  Головач Ф.В. Земельная политика Советской власти и практика совхозного строительства на Украине в 1917-1921 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Головач Ф.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с.
460898
  Кагарлицкая О.Т. Земельная рента / О.Т. Кагарлицкая. – Л, 1961. – 104с.
460899
  Борцов Г.Т. Земельная рента / Г.Т. Борцов. – М., 1961. – 68с.
460900
  Черныш Н.В. Земельная рента / Н.В. Черныш. – Киев, 1967. – 34с.
460901
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму / Петров В.С.; КГУ. – К., 1965. – 47с.
460902
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Петров В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 47 с.
460903
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 1 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 277л.
460904
  Петров В.С. Земельная рента в Болгарии в переходный период от капитализма к социализму. Ч. 2 : Дис... докт. экон.наук: / Петров В. С.; Львов. гос. ун-т, каф. полит. экон. – Львов, 1965. – 278-775л. – Бібліогр.:л.764-774
460905
   Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве.. – М., 1959. – 263с.
460906
  Козодоев И.И. Земельная рента в эпоху диктатуры пролетариата / И.И. Козодоев. – Москва, 1957. – 48с.
460907
  Сулковский М. Земельная рента и национализация земли / М. Сулковский. – Л., 1931. – 128с.
460908
  Островитянов К.В. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / К.В. Островитянов. – М., 1955. – 47с.
460909
  Соколовский Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Соколовский, Т..Я. – М., 1961. – 44с.
460910
  Лукьянец Д.К. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / Д.К. Лукьянец. – М., 1964. – 88с.
460911
  Токарев А.П. Земельная рента и развитие капитализма в сельском хозяйстве / А.П. Токарев. – Москва : Мысль, 1967. – 56 с.
460912
  Токарев А.П. Земельная рента и распределение доходов в колхозах / А.П. Токарев. – Москва, 1964. – с.
460913
  Козодоев И.И. Земельная рента при капитализме / И.И. Козодоев. – М, 1958. – 158с.
460914
  Бондарь В. Земельная реформа ... по законам Хаммурапи // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
460915
  Шуверов Д.Д. Земельная реформа в Германской демократической республике : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шуверов Д.Д. ; МП РСФСР, Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
460916
  Коленов В.И. Земельная реформа в народно-демократической Польше : Автореф... канд. ист.наук: / Коленов В.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 26 л.
460917
  Попов В.А. Земельная реформа и аграрные отношения в Японии после второй мировой войны / В.А. Попов. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 211 с.
460918
  Берозов Б.П. Земельная реформа и отмена крепостного права в Северной Осетии. / Б.П. Берозов. – Орджоникидзе, 1979. – 77с.
460919
   Земельная реформа на Украине. – К., 1991. – 92,3 с.
460920
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – ISSN 0042-8736
460921
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 126-138. – Бібліогр.: с. 130, 133-135. – ISSN 0042-8736
460922
  Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-17. – ISSN 0235-2443
460923
  Аношина Ю.Ф. Земельная собственность в сельском хозяйстве зарубежных стран // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 21-26. – ISSN 1728-8878
460924
  Виноградов Е.А. Земельная собственность и проблемы ренты при социолизме / Е.А. Виноградов. – Ленинград, 1978. – 134с.
460925
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
460926
  Сагайдак А.Э. Земельная собственность и рента / А.Э. Сагайдак. – М., 1991. – 78с.
460927
  Левченко Я.П. Земельне господарство міста Києва / Я.П. Левченко. – К, 1929. – 22с.
460928
  Калетнік Г. Земельне законодавство залишається неповним і суперечливим, а сам процес його формування свідчить про непослідовність державної земельної політики // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 3-5
460929
  Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917) / П.Д. Індиченко. – Київ, 1959. – 100 с.
460930
   Земельне законодавство України : Станом на 1 вересня 2004 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2004. – 320 с. – ISBN 966-7613-48-8
460931
   Земельне законодавство України : Станом на 1 грудня 2003 року. Збірник нормативних правих актів. – Київ : Істина, 2004. – 288с. – ISBN 966-7613-48-8
460932
   Земельне законодавство України : Станом на 15 січня 2008 року: Збірник нормативно-правових актів. – Київ : Істина, 2008. – 328 с. – Шифр. дубл. 34 Земе. (доп. карт. юр.). – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-48-8
460933
   Земельне законодавство України : збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 382, [2] с. – ISBN 978-617-673-024-8
460934
  Краснолуцький О. Земельне законодавство України гарантує підтримку іноземним інвесторам / О. Краснолуцький, І. Славін // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 58.
460935
  Сидор В.Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / В.Д. Сидор. – Київ : Юридична думка, 2011. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-311. – ISBN 978-617-665-000-3
460936
  Очиченко О. Земельне законодавство: нюанси 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 7-10.
460937
  Тулуш Леонід Дмитрович Земельне оподаткування у сільському господарстві : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Тулуш Л.Д.; Ін-тут аграрної економіки укр. академії аграрних наук. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
460938
  Ухач В.З. Земельне питання в політиці Української Центральної Ради: пошук оптимального шляху вирішення (вибрані аспекти) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 290-293. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
460939
   Земельне питання та аграрні реформи в Україні: доба 1917-1940 років / [Панченко П.П. та ін. ; М-во аграрної політики та продовольства України ; Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосподарська б-ка]. – Київ : [ФОП Корзун Д.Ю.], 2011. – 484 с. : іл., фото
460940
  Колосова Ю.В. Земельне питання у працях М.І. Тугана-Барановського: досвід минулого, погляд сучасності // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 15-24. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
460941
  Сорока М. Земельне питання у сфері здійснення державно-приватного партнерства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 18-19
460942
  Ковтун М.Г. Земельне право : Курс лекцій / М.Г. Ковтун. – Київ : Юмана, 2001. – 208с. – ISBN 966-7005-40-2
460943
   Земельне право : Академічний курс. Підручник. – Київ : ІнЮре, 2001. – 424с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-7752-49-6
460944
  Мацькевич М. Земельне право ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 79-83
460945
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ. – Київ : Знання, 2005. – 445с. – ISBN 966-346-077-6
460946
  Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев; КНУТШ, Юридичний ф-т; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників; Центр правничої допомоги та досліджень. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2007. – 450с. – ISBN 966-346-257-4
460947
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2003. – 448с. – ISBN 966-7613-36-4
460948
   Земельне право України : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 368с. – ISBN 966-667-115-8
460949
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 3. – 2006
460950
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 8. – 2006
460951
   Земельне право України. – Київ, 2006-
№ 9. – 2006
460952
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : Навчальний посібник / А.М. Мірошниченко; Ін-т законодавства Верховної Ради України; Редкол.: Зайчук В.О., Копиленко О.Л. та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432с. – (Бібліотека Української школи законотворчості). – ISBN 978-966-96786-0-7
460953
  Семчик В.І. Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга ; МОН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Ін Юре, 2008. – 600 с. – ISBN 978-966-313-400-0
460954
  Шеремет А.П. Земельне право України : підручник / А.П. Шеремет ; МОНУ, Закарпатський держ. ун-т. – Чернівці : Наші книги, 2008. – 632с. – ISBN 978-966-482-004-9
460955
  Шеремет А.П. Земельне право України : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / А.П. Шеремет. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 614-621. – ISBN 978-966-364-816-3
460956
   Земельне право України : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Беженар Г.М. [та ін.] ; за ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша ; Одес. нац. юрид. акад. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 600 с. – ISBN 978-966-8909-28-3
460957
  Мірошниченко А.М. Земельне право України : підручник / А.М. Мірошниченко ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 712с. – ISBN 978-966-2183-68-9; 978-966-364-985-6
460958
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 2. – 2007
460959
   Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2007
460960
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 4/5. – 2007
460961
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 10. – 2007
460962
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання. – Київ, 2006-
№ 11/12. – 2007
460963
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2009
460964
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2009
460965
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2009
460966
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2009
460967
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2009
460968
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2009
460969
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2009
460970
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2009
460971
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 3. – 2014
460972
   Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 4. – 2014
460973
  Ріпенко А.І. Земельне право України: загальна частина : навч. посібник / Ріпенко А.І., Пащенко О.М. – Одеса : Удача, 2013. – 80 с. – Бібліогр.: с. 63-79
460974
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2010
460975
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2010
460976
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2010
460977
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2010
460978
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2010
460979
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2010
460980
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2011
460981
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2011
460982
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2011
460983
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2011
460984
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 10. – 2011
460985
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 11. – 2011
460986
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Вид-во "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2011
460987
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2012
460988
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 3. – 2012
460989
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2012
460990
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 5. – 2012
460991
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 12. – 2012
460992
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 1. – 2013
460993
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 2. – 2013
460994
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 4. – 2013
460995
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. еколог. академія післядипломної освіти та управл. ; Київський н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2006-
№ 6. – 2013
460996
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 7. – 2013
460997
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 8. – 2013
460998
   Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2006-
№ 9. – 2013
460999
  Оверковська Т. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано земельне правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності в галузі охорони земель від забруднення та псування за законодавством України. The land offender was analysed as basis for prosecution of personality to ...
461000
  Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Саркісова Тамара Борисівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 193-216
<< На початок(–10)461462463464465466467468469470(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,