Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
456001
  Кім "Економічна демократія" як рецепт успіху / Кім, Ин-Цжун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 8-9


  Посол Республіки Корея в Україні Кім Ин-Цжун :"Сподіваємося, що співпраця з Південною Кореєю може допомогти Україні стати другим у світі експортером зерна"
456002
  Кушнір Н.О. "Економічне НАТО": потенційні вигоди та можливі ризики для економіки США та ЄС / Н.О. Кушнір, Д.М. Стеблак // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 50-53. – ISSN 2308-1988


  В системі міжнародних економічних відносин відбувається процес поглиблення міжнар. співробітництва між країнами та посилення їх взаємозалежності. В умовах зростання глобалізації світ. економіки, потужні країни об’єднують свої зусилля для забезпечення ...
456003
  Власова І.В. Економічна автономія університетів: досвід Великої Британії // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 22-36. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
456004
  Губатюк І.В. Економічна аксіомологія / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 13
456005
  Корочка В.В. Економічна активність держави в соціальному ринковому господарстві : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01 / Корочка В. В.;. – К., 1995. – 50л.
456006
   Економічна активність населення України 2004 : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 215с.
456007
   Економічна активність населення України 2005 : Статистичний збірник. – Київ, 2006. – 239с.
456008
   Економічна активність населення України 2006 : статистичний збірник. – Київ, 2007. – 228 с.
456009
   Економічна активність населення України 2007 : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. Н.В. Григорович ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 224 с.
456010
   Економічна активність населення України 2008 : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. Н.В. Григорович ]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2009. – 235с.
456011
   Економічна активність населення України у 1998 році : Статистичний збірник. – Київ, 1999. – 184с.
456012
   Економічна активність населення України у 1999 році : Статистичний збірник. – Київ, 2000. – 271с.
456013
   Економічна активність населення України у 2000 році : Статистичний збірник. – Київ, 2001. – 217с.
456014
   Економічна активність населення України у 2003 році : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 215с.
456015
  Двоєносенко С. Економічна активність регіонів з погляду зміцнення їх фінансового забезпечення // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 156-164.
456016
  Шнирков О. Економічна асоціація України з ЄС та угоди з іншими країнами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-58. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються теоретичні та практичні аспекти торговельної реакції третіх країн на Угоду про асоціацію України з ЄС. Анализируются теоретические и практические аспекты торговой реакции третьих стран на Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. The ...
456017
  Бодюк А.В. Економічна база бюджетного фінансування пошуково-розвідувальних досліджень і робіт // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 13-21. – ISBN 978-966-2660-18-0
456018
  Варга С.І. Економічна база місцевих фінансів та її розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-13. – (Економіка ; вип. 45)


  Подаються результати дослідження становлення місцевих фінансів в економічній системі держави. Аналізуються їх економічна база, тенденції розвитку. Розкриваються основні завдання і функції, місце місцевих фінансів в економіці територіальних громад. ...
456019
  Литвиненко Т.М. Економічна безпека - важлива функція підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 93-101


  Розглянуто основні підходи до розкриття сутності економічної безпеки підприємства. В процесі життєдіяльності підприємство виконує різні функції, число яких зростає в сучасних умовах. Серед нових функцій підприємства запропоновано виділити функцію ...
456020
  Голомша М. Економічна безпека - основа національних пріоритетів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 8-12
456021
   Економічна безпека : навчальний посібник / Варналій З.С. [ та ін.] ; за ред. З.С.Варналія. – Київ : Знання, 2009. – 647 с. – ISBN 978-966-346-761-0


  Розглядаються теоретичні засади економічної безпеки, її сутність та складові
456022
   Економічна безпека : навчальний посібник / Користін О.Є. [та ін.] ; за ред. О.М. Джужі ; МОНУ. – Київ : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність" ; Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 338-367. – ISBN 978-966-2183-38-2


  Розкрито основні поняття економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення
456023
  Салаєв Кянан Гаджи огли Економічна безпека Азербайджану в умовах інформаційного суспільства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Салаєв Кянан Гаджи огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 249 арк. – Додатки: арк. 228-249. – Бібліогр.: арк. 8-10, 207-227 та в додатках: арк. 247-249
456024
  Салаєв Кянан Гаджи огли Економічна безпека Азербайджану в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Салаєв Кянан Гаджи огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
456025
  Батрименко В.В. Економічна безпека банківської системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 286-290
456026
  Кириченко О.А. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О.А. Кириченко, С.В. Мелесик // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 223-237. – ISSN 1993-6788
456027
  Кельдер Т.Л. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / Т.Л. Кельдер, Л.В. Худолєй // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 181-185. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
456028
  Васильченко З. Економічна безпека банку: теоретична концепція моделювання / З. Васильченко, І. Васильченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 144-155. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
456029
  Гавловська Н.І. Економічна безпека банку: теоретичний базис та системний підхід / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 230-236. – ISSN 2222-4459
456030
   Економічна безпека бізнесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 6-10 : рис.
456031
  Петрова Г.Є. Економічна безпека в зовнішній торгівлі України на сучасному етапі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-27.
456032
  Бохан А.В. Економічна безпека в інноваційних імперативах інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 73-77


  Розглянуто стратегічні напрями формування економічної безпеки в контексті інноваційних пріоритетів розвитку суспільства та посилення інтеграційних процесів у глобальному економічному просторі.
456033
  Желюк Т. Економічна безпека в системі інституційного вектора збалансованого розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 19-32. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
456034
  Ксьонзенко В.П. Економічна безпека в системі національної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 104-112


  В статті розкриваються методологічні підходи щодо визначення сутності понять "національна безпека" та "економічна безпека". Обґрунтовується необхідність вироблення стратегії економічної безпеки на основі чітко визначених критеріїв. In article the ...
456035
  Швець В. Економічна безпека відтворення національного багатства: національний і глобальний аспекти / В. Швець, Д. Маляр, Н. Єфремова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 341-347. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
456036
  Степів І.С. Економічна безпека ВНЗ: сутність та особливості планування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 218-221. – ISSN 0321-0499
456037
  Шніпко О.С. Економічна безпека внутрішнього ринку України:сутність, загрози, заходи щодо покращення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 9-11. – Бібліогр.: на 7 пунктів
456038
  Пастернак-Таранушенко Економічна безпека держави : Підручник для держ. службовців, науковців, студ. і аспірантів вищ. навч. закладів економ. профілю / Пастернак-Таранушенко; Київськ. економічний ін-тут менеджменту; За ред. проф. Б.Кравченка. – Київ : Кондор, 2002. – 302с. – ISBN 966-7982-01-7
456039
  Предборський В.А. Економічна безпека держави : Монографія / В.А. Предборський; МВСУ; Київський юрид. ін-т МВСУ. – Київ : Кондор, 2005. – 398с. – (Юридична книга). – ISBN 966-351-035-8
456040
  Вишнівецький М. Економічна безпека держави в умовах глобалізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 174-182. – Бібліогр.: 15 назв
456041
  Дацків Р.М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції / Дацків Ростислав Михайлович. – Наукове вид. – Львів : Центр Європи, 2006. – 160с. – ISBN 966-7022-47-1
456042
  Шнипко О.С. Економічна безпека держави і регіону в соціально-криміналістичному контексті // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-128
456043
  Осіпчук С. Економічна безпека держави та критерії її оцінювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-65.
456044
  Кальман О.Г. та інш. Економічна безпека держави та шляхи її забезпечення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 48. – С.123-131. – ISSN 0201-7245
456045
  Новак А.Я. Економічна безпека держави як результуюча економічної захищеності особистості, підприємства, регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 438-441
456046
  Макогон Ю. Економічна безпека держави як складова сучасної моделі нового економічного порядку / Ю. Макогон, Є. Медведкіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 303-311. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
456047
  Жаліло Я.А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 24-27
456048
  Бережнюк І.Г. Економічна безпека держави: аналіз динаміки зовнішньоторговельних індикаторів / І.Г. Бережнюк, Н.С. Сологуб // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 13-14


  Проаналізовано результати зовнішньої торгівлі України у першому кварталі 2002 р.
456049
  Пастернак-Таранушенко Економічна безпека держави: підручник / Пастернак-Таранушенко. – К., 1994. – 140с.
456050
   Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення : науково-практична конференція, Харків, 27 жовтня 2006 р. – Харків : Харківський нац. ун-т внутрішніх справ, 2007. – 278с.
456051
  Франів І.А. Економічна безпека держави: суть та проблеми забезпечення // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – Актуальні проблеми ринкової економіки. – С. 174-181. – (Економічні науки ; Вип. 2)
456052
  Дяченко К.С. Економічна безпека діяльності будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дяченко Катерина Сергіївна ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
456053
  Паламарчук Г.М. Економічна безпека і конкурентна стратегія в умовах ринкової трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 231-234
456054
  Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика / Т.Т. Ковальчук. – Київ : Знання, 2004. – 640с. – ISBN 966-620-221-2
456055
  Точилін В. Економічна безпека і ринкова влада / В. Точилін, В. Венгер // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 60-68. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
456056
  Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект / О.С. Шнипко. – Київ : Генеза, 2006. – 288 с. – ISBN 966-504-580-6
456057
  Баластрик Л.О. Економічна безпека інвестиційної діяльності в умовах глобалізації / Л.О. Баластрик, О.Г. Чумаченко // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 92-95. – ISBN 978-617-696-384-4
456058
  Злотенко О.Б. Економічна безпека інвестиційної діяльності промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Злотенко Олександр Борисович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
456059
  Літош Г.М. Економічна безпека ключових об"єктів національної інфраструктури за умов інформатизації суспільства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 72-75. – ISBN 966-614-021-7
456060
  Димченко О.В. Економічна безпека комунальних підприємств у контексті антикризової стратегії розвитку // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 1 (38), лютий. – С. 12-18
456061
  Марценюк З.Р. Економічна безпека країни в глобальному світогосподарському просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 28-32
456062
  Літош Г.М. Економічна безпека країни: зміст та структурні елементи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 183-188.
456063
  Буквич А.В. Економічна безпека країни: теоретичні підходи до аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-50. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розкрито різноманітні підходи щодо сучасного визначення стану економічної безпеки країни, її складових частин. Використаний системний підхід щодо аналізу разом з переліком головних складових та підсистем економічної безпеки. Дано перелік зовнішніх та ...
456064
   Економічна безпека населення, або нова хвиля кризи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 5
456065
  Салаєв К. Економічна безпека національного господарства: досвід діджиталізації України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 40, ч. 2. – С. 184-188. – ISSN 2078-5860
456066
   Економічна безпека національного енергетичного сектору в умовах глобалізації : колект. монографія / [K.N. Abdullayev та ін. ; за заг. ред. О.Л. Гальцової ; редкол.: О.Л. Гальцова та ін.] ; Класич. приват ун-т, Каф. нац. економіки, маркетингу та міжнар. екон. відносин. – Запоріжжя ; : Гельветика, 2020. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-992-063-8
456067
  Дергалюк І.В. Економічна безпека національного зернового сектору України в умовах світової продовольчої кризи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 76-83
456068
  Батрименко В.В. Економічна безпека національної банківської системи при приєднанні України до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 106-110
456069
  Франчук В.І. Економічна безпека організації як об"єкт теоретичного аналізу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 230-238. – (Економічна ; Вип. 1)
456070
  Яременко В.Г. Економічна безпека особи в контексті еволюції гочсподарських систм // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-31. – ISSN 1811-3141
456071
  Гладченко Т.М. Економічна безпека підприємницької діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 295-299
456072
  Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект : Навчальний посібник / М.І. Камлик. – Київ : Атіка, 2005. – 432с. – ISBN 966-326-106-4
456073
  Малюта Л.Я. Економічна безпека підприємств в умовах становлення ринкових відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-17. – Бібліогр. в кінці ст.
456074
  Штангрет А.М. Економічна безпека підприємств видавничо-поліграфічної галузі: передумови та засади створення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 219-224. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
456075
  Пекін А. Економічна безпека підприємств як економіко-правова категорія // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 23-25. – ISSN 1810-3944
456076
   Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навчальний. посібник / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко, М.І. Керницька, М.О. Живко] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 541, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 535-539. – ISBN 978-966-2183-12-2
456077
  Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський ; МОН України ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-364-830-9
456078
  Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 254, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 248-254. – ISBN 978-611-01-0978-9
456079
  Пилипенко О.І. Економічна безпека підприємства в умовах комп’ютеризації процесу бюджетування // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (74). – C. 18-24. – ISSN 2519-1853
456080
  Попович П. Економічна безпека підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України, методика аналізу // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С.93-97. – ISBN 966-654-089-4
456081
  Васильчак С.В. Економічна безпека підприємства та її складова в сучасних умовах / С.В. Васильчак, А.І. Веселовський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.15. – С. 98-105. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
456082
  Малащенко В. Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 283-291


  У статті визначаються перспективи формування інноваційної політики в Україні із застосуванням інструментів податкової системи.
456083
  Чупрін Є.С. Економічна безпека підприємства: дестабілізуючі фактори / Є.С. Чупрін, Д.В. Кондратенко // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 150-153. – ISBN 978-9934-571-43-5
456084
  Кавун С.В. Економічна безпека підприємства: інформаційний аспект : монографія / Кавун С.В. – Харків : Щедра садиба плюс, 2014. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-285. – ISBN 978-617-7188-28-4
456085
  Савенко І.І. Економічна безпека підприємства: підходи до визначення / І.І. Савенко, І.О. Седікова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 4. – С. 35-41 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2312-847X
456086
  Оренчин О. Економічна безпека підприємства: реалізація та узгодження // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 272-275. – ISSN 1993-0259
456087
  Манцуров І.Г. Економічна безпека підприємства: сутність та види / І.Г. Манцуров, О.В. Нусінова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 75-78
456088
  Андрощук Г. Економічна безпека підприємства: форми та методи економічного шпигунства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 142-150
456089
  Богданович І.І. Економічна безпека пострадянських республік // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 211-222. – ISBN 978-966-136-196-5
456090
  Семкова Л.В. Економічна безпека регіонів // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 63-69. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
456091
  Ткач В.О. Економічна безпека регіонів (Запорізька область) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 153-160. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
456092
  Бріль М.С. Економічна безпека регіонів та її роль у забезпеченні національної безпеки / М.С. Бріль, М.А. Мащенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 318-324. – ISSN 2309-1533
456093
  Пак Н.Т. Економічна безпека регіону - складова економічної безпеки країни // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 135-145. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
456094
  Гончаров Є.В. Економічна безпека регіону в системі забезпечення його стійкого соціально-економічного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 135-136
456095
  Лутчин Н. Економічна безпека регіону в статистичному вимірі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 368-374. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
456096
  Журавльова Т.О. Економічна безпека регіону в умовах глобалізації ринку / Т.О. Журавльова, Л.І. Кочева, М.М. Кочевой // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 277-283. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
456097
  Пойда-Носик Економічна безпека регіону у контексті транскордонного співробітництва / Пойда-Носик, О.Д. Буковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 61-66. – (Економіка ; Вип. 32)
456098
  Костюк Т.О. Економічна безпека сільського господарства України: прогноз та стратегічні тенденції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 55-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
456099
  Костюк Т.О. Економічна безпека сільського господарства України: сучасний стан та прогноз // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – C. 53-62. – ISSN 2306-6792
456100
   Економічна безпека спільними зусиллями // Київський університет. – Київ, 2019. – Квітень (№ 4). – С. 4


  "Співробітники кафедри підприємництва економічного факультету КНУ презентували нову міжфакультетську магістерську освітню програму «Економічна безпека підприємництва». Її розробниками стали співробітники кафедри підприємництва за сприяння Європейської ...
456101
  Кириченко О.А. Економічна безпека суб"єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування / О.А. Кириченко, М.В. Коніжай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 83-99. – ISSN 1993-6788
456102
  Кириченко О.А. Економічна безпека суб"єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування : фінанси інституційних секторів економіки / О.А. Кириченко, М.В. Коніжай // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 103-117 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
456103
  Карпунь І.П. Економічна безпека та антикризова діяльність промисловості // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 206-211. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
456104
  Ячменьова В.М. Економічна безпека території рекреаційного призначення / В.М. Ячменьова, Н.А. Фокіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 428-432. – ISSN 0321-0499
456105
  Папп В.В. Економічна безпека транспортного комплексу регіону / В.В. Папп, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 69-75. – ISSN 2222-4459
456106
  Пастернак-Таранушенко Економічна безпека у чотиримірній економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 234-238
456107
   Економічна безпека України / В.В. Роговий, А.Ю. Сменковський, І.Ф. Гнибіденко, С.М. Демченко, І.В. Медведенко, І.В. Ненахов, О.О. Резнікова, А.А. Сидоренко, В.І. Юрченко; Апарат Ради націон. безпеки і оборони України; Авт.: Роговий В.В., Сменковський А.Ю., Гнибіденко І.Ф., Демченко С.М., Медведенко І.В., Ненахов І.В., Резнікова О.О., Сидоренко А.А., Юрченко В.І. – Київ, 2006. – 272с.
456108
  Єрмоленко О.А. Економічна безпека України / О.А. Єрмоленко, Н.М. Лисьонкова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 82-83. – ISSN 2075-4892
456109
  Граділь А. Економічна безпека України в аспекті зовнішньополітичної доктрини / А. Граділь, Д. Федорченко // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 128-131. – ISSN 1818-2682
456110
  Біленчук П.Д. Економічна безпека України в контексті небезпек, ризиків і загроз національним інтересам України: політико-правові та соціально-психологічні засади / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 29-32
456111
  Печенюк Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 132-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
456112
  Кардаш О.Л. Економічна безпека України в системі національної безпеки // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 263-270. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
456113
  Яковлева Н.Г. Економічна безпека України в умовах глобального фінансового ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 68-70


  Звернено увагу на деякі загрози економічної безпеки України, які криються в глобалізації фінансового ринку і потребують особливого захисту.
456114
  Власюк О.С. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання / О.С. Власюк ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2011. – 474 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2380-19-4
456115
  Баб"як В.М. Економічна безпека України за умов кризи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 63-67. – ISBN 966-614-021-7
456116
  Горбатюк А. Економічна безпека України і сучасний механізм податкового регулювання підприємницької діяльності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 18-21. – ISSN 1728-9343
456117
  Мокій А.І. Економічна безпека України та процес інтеграції національної економіки до світового господарства / А.І. Мокій, М.І. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 77-79. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Проаналізовано аспекти національної безпеки з огляду на її економічну складову.
456118
  Блохін А.В. Економічна безпека України у двосторонніх економічних відносинах з Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 7-9
456119
  Бесчастний А.В. Економічна безпека України у контексті світової економічної кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 67-69
456120
  Кабанов В.Г. Економічна безпека України як необхідна основа трансформаційних процесів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 124-127
456121
  Стаканов Р.Д. Економічна безпека України: виклики процесів міжнародної трудової міграції // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 51-55
456122
   Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники : Навч. посібник для вищ. навчальн. закладів. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 256 с. – ISBN 966-613-144-7
456123
  Колмакова О.М. Економічна безпека України: енергетичний аспект // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 45-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
456124
  Ваврін М.Р. Економічна безпека України: кластеризація регіонів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 41-46 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
456125
  Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення : Монографія / Б.В. Губський. – Київ, 2001. – 122с. – ISBN 966-7521-15-Х
456126
  Варналій З.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Саєнко. – Київ : Знання України, 2011. – 299, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-316-292-8
456127
  Баженова О. Економічна безпека України: сучасний етап // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-61. – ISSN 1605-2005
456128
  Засадко В.В. Економічна безпека урбанізованих територій України / Засадко Валентина Вікторівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Львів : АТБ, 2016. – 360, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 333-360. – ISBN 978-966-2042-25-2
456129
  Квасній Л.Г. Економічна безпека як визначальна умова досягнення сталого розвитку територій / Л.Г. Квасній, З.В. Квасній // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 109-112. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
456130
  Кендюхов О.В. Економічна безпека як економічна категорія // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.123-129. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
456131
  Коковський Л. Економічна безпека як об"єкт економіко-географічного дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-15. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано теоретичні основи географічного виміру економічної безпеки. Систематизовано основні поняття безпеки, розкрито відмінності між термінами "регіональна економічна безпека" та "економічна безпека регіонів". Виділено рівні ...
456132
  Гбур З.В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
456133
  Мунтіян В.І. Економічна безпека як пріоритет національної безпеки // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 7-16. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
456134
  Федотова Т.А. Економічна безпека як прояв національних економічних інтересів України / Т.А. Федотова, Е.Е. Дмитренко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
456135
  Єрмошенко М.М. Економічна безпека як система реалізації національних економічних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 212-216
456136
  Герасименко Л.В. Економічна безпека як складова національної безпеки держави / Л.В. Герасименко, С.В. Марчевський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 83-89
456137
  Бугайцов С.Г. Економічна безпека як складова системи національної безпеки: державно-управлінський аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 108-113. – ISSN 2306-6814
456138
  Белоусова І.А. Економічна безпека як стратегічна складова національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
456139
  Солонар А.В. Економічна безпека як стратегічна складова Національної безпеки України / А.В. Солонар, О.В. Холод // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 123-127. – ISBN 978-617-7364-24-4
456140
  Галиця І.О. Економічна безпека: вплив державного регулювання економіки та державного підприємництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 91-94
456141
  Дубровський В. Економічна безпека: макроекономічні загрози та фіскальний вимір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 1, 7


  "У перспективі кількох наступних років треба бути готовими до нової світової кризи чи принаймні до погіршення світової кон"юнктури, передусім для металургії".
456142
  Дубровський В. Економічна безпека: макрофінансовий вимір і рекомендації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 1, 9


  "Структура експорту є додатковим джерелом фіскальної та валютної нестабільності. У попередній статті йшлося про описані у проекті Доктрини економічної безпеки та супровідній до неї аналітичній праці з ідентифікації загроз макроекономічні ризики, що їх ...
456143
  Ісмаілова Л.Л. Економічна безпека: сутність та основні її види // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 126-129
456144
  Клімова Г.П. Економічна безпека: сутність та основні напрями забезпечення // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 23-29. – ISSN 2311-4894
456145
  Третяк В.В. Економічна безпека: сутність та умови формування / В.В. Третяк, Т.М. Гордієнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 6-8
456146
  Вахлакова В.В. Економічна безпекологія: становлення науки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 290-296. – ISSN 2222-0712
456147
  Черковець О. Економічна бульбашка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 квітня (№ 69)


  Петро Столипін увійшов у історію не лише "столипінським галстуком", а й невдалою аграрною "реформою".
456148
  Яремко І.Й. Економічна вартість підприємства: оцінка і управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
456149
  Будкін В.С. Економічна взаємозалежність у світовому господарстві і Україна / В.С. Будкін, О.В. Дудчак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-25. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
456150
  Лантух І.В. Економічна вітчизняна освіта наприкінці ХІХ ст. та її аксіологічний потенціал // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 19-23. – ISSN 2226-8820
456151
  Мірясов Ю.О. Економічна влада бізнесу та механізми її реалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
456152
  Круш П.В. Економічна влада та її характерні ознаки // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 5-21
456153
  Йохна М.А. Економічна влада та нееквівалентний обмін у системі контрактних відносин // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 94-100. – Бібліогр.:10 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
456154
  Шнипко О.С. Економічна влада: у пошуках дефініцій-абсолютів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 4-6
456155
  Пістун М.Д. Економічна географія - територіальному плануванню // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 3-13. – Бібліогр.: 6 назв
456156
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 1. – 1966. – 172с.
456157
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 2. – 1967. – 197с.
456158
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 3. – 1968. – 144с.
456159
   Економічна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет
Вип. 4. – 1968. – 242 с.
456160
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет
Вип. 5. – 1968. – 127с.
456161
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 6. – 1969. – 176с.
456162
   Економічна географія = Київська область : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 7. – 1969. – 176с.
456163
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 8. – 1970. – 168с.
456164
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 9. – 1970. – 140с.
456165
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 10. – 1971. – 162с.
456166
   Економічна географія = Черкаська область : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 11. – 1971. – 174с.
456167
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966-
Вип. 12. – 1972. – 196с.
456168
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 13. – 1972. – 163с.
456169
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 14. – 1973. – 180с.
456170
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966-
Вип. 15. – 1973. – 142с.
456171
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1966-
Вип. 16. – 1974. – 136 с.
456172
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 17. – 1974. – 135с.
456173
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 18. – 1975. – 128с.
456174
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 19. – 1975. – 126с.
456175
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 20. – 1976. – 128с.
456176
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Вип. 21. – 1976
456177
   Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Либідь, 1966-
Вип. 43. – 1991. – 136с.
456178
  Поданчук В.Д. Економічна географія в Київському університеті за 50 років // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 138-143
456179
  Вітвер І.О. Економічна географія зарубіжних країн / І.О. Вітвер. – Переклад з 9-го вид. Вид 7-е, виправл. – Київ : Радянська школа, 1948. – 312 с.
456180
  Вітвер І.О. Економічна географія зарубіжних країн / І.О. Вітвер. – Перекл. з 13 вид. – Київ, 1952. – 368с.
456181
  Вітвер І.О. Економічна географія зарубіжних країн / І.О. Вітвер. – Пер. з 13-го вид. – Київ, 1953. – 368с.
456182
  Вітвер І.О. Економічна географія зарубіжних країн / І.О. Вітвер. – Вид. 14. – Київ, 1955. – 368с.
456183
   Економічна географія зарубіжних країн.. – Київ, 1965. – 419с.
456184
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 2-е вид. – К., 1966. – 419с.
456185
  Попов О.С. Економічна географія зарубіжних країн. / О.С. Попов. – Львів
ч. 1. – 1966. – 228с.
456186
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 5-е вид. – К., 1970. – 400с.
456187
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 6-е вид. – К., 1971. – 400с.
456188
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 2-е вид. – К., 1975. – 317с.
456189
   Економічна географія зарубіжних країн.. – К., 1979. – 320с.
456190
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 7-е вид. – К., 1980. – 318с.
456191
   Економічна географія зарубіжних країн.. – 10-е вид. – К., 1983. – 304с.
456192
   Економічна географія зарубіжних країн. : підручник для 9 кл. – 12-е вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1988. – 334 с.
456193
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для 10-го класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Вид. 2-е. – Київ, 1963. – 351с.
456194
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для 10 класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Київ, 1962. – 392с.
456195
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для VIII класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Київ, 1956. – 320с.
456196
  Мамаєв І.І. Економічна географія зарубіжних країн. Підручник для VIII класу середн. школи / І.І. Мамаєв. – Вид. 3-є. – Київ, 1958. – 288с.
456197
   Економічна географія зарубіжних країн. Соціалістичні країни = (Міжнародний соціалістичний поділ праці і співробітництво) : Посібник для вчителів. – Київ : Радянська школа, 1981. – 260с.
456198
  Добров О.С. Економічна географія капіталістичних країн / О.С. Добров. – Х, 1934. – 367с.
456199
  Вітвер І.А. Економічна географія капіталістичних країн / І.А. Вітвер. – Вид.3-е виправл. – Київ-Харків, 1938. – 332с.
456200
   Економічна географія Радянської України. – Київ : Видавництво АН УРСР
1 : Фізико-географічний огляд. – 1945. – 118с.
456201
   Економічна географія Радянської України : 8 клас. – Київ, 1974. – 272с.
456202
  Баранский Н.Н. Економічна географія СРСР / Н.Н. Баранский. – Х, 1936. – 404с.
456203
  Баранский М.М. Економічна географія СРСР / М.М. Баранский. – Вид. 10-е. – К, 1953. – 420с.
456204
  Штепа М.М. Економічна географія СРСР : Навчальний посібник для середніх навч. закл. / М.М. Штепа. – Київ : Вища школа, 1972. – 215с.
456205
  Топчієв О.Г. Економічна географія СРСР : посібник для вчителів / О.Г. Топчієв. – Київ : Радянська школа, 1986. – 256 с.
456206
  Строєв К.Ф. Економічна географія СРСР : підручник для 8 класу середньої школи / К.Ф. Строєв, М.К. Ковалевська, В.Я. Ром ; за ред. В.Я. Рома. – 9-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 254 с. : іл., карти. – ISBN 5-330-00026-2
456207
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 2 : Методичні вказівки і завдання до вивчення курсу "Економічна географія СРСР". – 1962. – 32 с.
456208
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип.1 : Программа і робочий план вивчення курсу "Економічна географія СРСР". – 1964. – 48 с.
456209
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 3 : Теми курсових робіт з економічної географії СРСР і методичні вказівки до їх виконання. – 1965. – 56 с.
456210
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 4 : Программа і робочий план вивчення курсу "Економічна географія зарубіжних країн". – 1965. – 40 с.
456211
   Економічна географія СРСР і зарубіжних країн. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Видавництво Київського університету
вип. 5 : Методичні вказівки до вивчення курсу "Економічна географія зарубіжних країн". – 1965. – 36 с.
456212
   Економічна географія СРСР.. – К., 1961. – 368с.
456213
   Економічна географія СРСР.. – 5-е вид., випр. – К., 1976. – 278с.
456214
  Шувалов Ю.Л. Економічна географія СРСР. Загальний огляд. / Ю.Л. Шувалов. – 3-є вид., випр. – К., 1967. – 95с.
456215
  Ляліков М.І. Економічна географія СРСР. Підручник для 11 класу серед. шкіл УРСР. / М.І. Ляліков. – 2-е вид. – К., 1964. – 379с.
456216
  Строєв К.Ф. Економічна географія СРСР. Підручник для 8-го кл. сер. шк. / К.Ф. Строєв. – 5-е, випр. – К,, 1981. – 256с.
456217
  Ляліков М.І. Економічна географія СРСР. Підручник для 9-го класу серед. школи. / М.І. Ляліков. – 3-е вид. – К., 1959. – 344с.
456218
  Ляліков М.І. Економічна географія СРСР. Підручник для 9-го класу середн. школи. / М.І. Ляліков. – 2-е вид. – К., 1958. – 403с.
456219
  Воблий К.Г. Економічна географія України / К Воблий, проф. – Київ : Держвидав України, 1925. – 259, III, [2] с., 1 л. мапа : мапа


  На тит. арк дарчий надпис: иМиколі Прокоповичу акад. Василенко. автор. 8/X. 25 р.
456220
  Воблий К. Економічна географія України : Підручник / К. Воблий. – Київ : Державне видавництво України, 1925. – 262 с. : Карта
456221
   Економічна географія Української РСР : Учбовий посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Київський університет, 1968. – 244 с.
456222
   Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів = Economic geology of ferruginous quartzite deposits : монографія / Рудько Г.І. [та ін.] ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин ; Криворізький економічний ін-т Київського нац. економічного ун-ту ; КНУТШ. – Київ : Академпрес, 2010. – 272 с. : іл. – Бібліогр.: с. 260-267. – ISBN 976-966-7541-10-1
456223
  Олійник Я.Б. Економічна геополітика як наука / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 17-32. – Бібліогр.: 22 назви. – ISBN 966-7293-90-4
456224
   Економічна глобалізація : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Філіпенко А.С. [та ін.] ; за ред. А.С. Філіпенка ; ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 543с. – ISBN 978-966-439-162-4
456225
  Ющенко Н.К. Економічна глобалізація і її вплив на сучасний світ // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 6-12. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
456226
  Кібук Т. Економічна глобалізація світу у працях Сато-Інституту // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 14-16. – ISSN 1728-9343
456227
  Удод Н.М. Економічна глобалізація та її вплив на діяльність транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 60-62
456228
  Фомін С.С. Економічна глобалізація та її вплив на модернізацію пострадянських країн // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 62-70. – ISBN 978-966-02-7953-7
456229
  Матвєєнко В.К. Економічна глобалізація та регіональна інтеграція - дві форми інтернаціоналізації світового господарства // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 282-287
456230
  Бутнік-Сіверський Економічна глобалізація як наука, складовою якої є сфера інтелектуальної власності // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 73-80. – ISBN 978-617-696-644-9. – ISSN 2308-0353
456231
  Ступницький О.І. Економічна глобалізація як основа транснаціоналізації передачі технологій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглянуто деякі теоретичні питання взаємозв"язку економічної глобалізації та транснаціоналізації передачі технологій (як вбудованих, так і придбаних), методологію оцінки технологічних потоків у сучасному світовому господарстві та особливості ...
456232
  Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та протиріччя // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 87-89. – ISSN 0131-775Х


  Фундаментальна монографія президента Укр. асоціації економістів-міжнародників, проф. А.С. Філіпенка має посісти провідне місце у вітчизняній економічній науці, передусім, серед досліджень у галузі світового господарства та міжнародних економічних ...
456233
  Рудьковський М.М. Економічна глобалізація: сутність, рушійні сили, проблеми // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 82-89. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
456234
  Янова В.М. Економічна гра "Непростий вибір" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 32-33 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
456235
  Ануфрієва О.Л. Економічна грамотність педагогів як складова їх професійної компетентності // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 145-152. – ISBN 966-8847-12-1
456236
  Шнирков О.І. Економічна дезінтеграція та механізми реінтеграції в ЄС // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 8-11
456237
   Економічна демократія та розвиток місцевого самоврядування в Україні : Зб. наукових статей. – Київ : НІСД, 2003. – 100с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.23). – ISBN 966-554-057-2
456238
  Лучишин З.О. Економічна детермінанта структурних змін світового паливно-енергетичного комплексу / З.О. Лучишин, О.І. Дікарєв // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 3-9. – ISSN 1728-6220
456239
  Шерстенников Юрій Всеволодович Економічна динаміка малого підприємства в моделі скінченних різниць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 240-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано скінченно-різницеву модель економічної динаміки малого підприємства, яка може бути застосована для дослідження тенденцій розвитку порівняно невеликих (до 10) однорідних вибірок малих підприємств. Запропонована модель дозволяє ...
456240
  Шерстенников Юрій Всеволодович Економічна динаміка малого підприємства в моделі скінченних різниць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 240-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано скінченно-різницеву модель економічної динаміки малого підприємства, яка може бути застосована для дослідження тенденцій розвитку порівняно невеликих (до 10) однорідних вибірок малих підприємств. Запропонована модель дозволяє ...
456241
  Шерстенников Ю.В. Економічна динаміка малого підприємства в моделі скінченних різниць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 240-245. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано скінченно-різницеву модель економічної динаміки малого підприємства, яка може бути застосована для дослідження тенденцій розвитку порівняно невеликих (до 10) однорідних вибірок малих підприємств. Запропонована модель дозволяє ...
456242
  Вергун В.А. Економічна дипломатія : навч. посібник / В.А. Вергун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 303 с. – ISBN 978-966-439-288-1
456243
  Шаров О.М. Економічна дипломатія : основи, проблеми та перспективи : монографія / Олександр Шаров ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 549-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-317-6
456244
  Городня Н.Д. Економічна дипломатія адміністрації Барака Обами: Східно Азійський напрям // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 188-197


  На основі аналізу матеріалів Держдепартаменту США досліджується економічна дипломатія як ключова зовнішньополітична концепція першої адміністрації Б. Обами (2009-2013), її вплив на політику США в Східній і Південно-Східній Азії.
456245
  Фліссак А. Економічна дипломатія в системі сприяння підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 17-25. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
456246
  Вергун В.А. Економічна дипломатія в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 40-48.
456247
  Вергун В.А. Економічна дипломатія в системі чинників міжнародної конкурентноспроможності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 150-154.
456248
  Вдовиченко В.А. Економічна дипломатія Італії в період економічної кризи (2008-2012) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 235-241


  В даній статті висвітлено динаміку формування позиції Італії щодо свого посткризового майбутнього, показано особливості формування та реалізації італійських національних інтересів на міжнародній арені в умовах європейської інтеграції та глобалізації.
456249
  Баранецький І.О. Економічна дипломатія Сполучених Штатів Америки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 154-160. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
456250
  Вергун В.А. Економічна дипломатія США: суть та особливості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 173-179
456251
  Фліссак К.А. Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України / Фліссак К.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Тернопіль : Новий колір, 2016. – 811, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 769-810 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-457-289-4
456252
  Петюр Р. Економічна дипломатія України: білоруський напрям // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 48-49. – ISSN 2663-2675
456253
   Економічна дипломатія як складова гарантування безпеки країни / Ляшенко, М, , Бойко, 3. // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 151-157
456254
  Фліссак К.А. Економічна дипломатія як складова ефективності міжнародних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 55-57
456255
  Татаренко Н.О. Економічна дипломатія: світовий досвід та українські здобутки (політико-економічний аспект) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 4-9. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
456256
  Бурлуцький С. Економічна диференціація домогосподарств у контексті соціального регулювання доходів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 33-38.
456257
  Фомішин С.В. Економічна диференціація країн, що розвиваються, у світовому господарстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 205-208. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
456258
  Євдокимова Н.М. Економічна діагностика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчання дисциплін / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 110 с. – ISBN 966-574-531-Х
456259
   Економічна діагностика : навч. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: С.В. Ксьондз, О.І. Мельник]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 72-74
456260
  Кузьмін О.Є. Економічна діагностика : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Київ : Знання, 2012. – 298, [22] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-282. – ISBN 978-966-346-992-8
456261
  Кривов"язюк І.В. Економічна діагностика : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Кривов"язюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луцьк. нац. техн. ун-т, Волин. ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 455, [1] с. – Предм. покажч.: с. 449-455. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-673-159-7
456262
   Економічна діагностика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.Ф. Косянчук, В.В. Лук"янова, Н.І. Майорова, В.В. Швид. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 449, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 446-449. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-054-9
456263
  Овчарук О.М. Економічна діагностика в системі антикризового управління підприємств агропродовольчої сфери // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 49-52. – ISSN 1997-4167
456264
  Кундеус О. Економічна діагностика ефективності використання основних засобів в умовах інноваційної економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 430-432. – ISSN 1993-0259
456265
  Орлова В.В. Економічна діагностика процесів розвитку регіонального туристичного ринку / В.В. Орлова, Н.І. Остап"юк // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 45-47. – ISSN 1728-6220
456266
  Доценко В.Ф. Економічна діагностика фінансово-майнового стану закладів готельно-ресторанного господарства / В.Ф. Доценко, Т.Д. Косова, О.В. Ярошевська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 42-49 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
456267
  Оболенцева Л.В. Економічна діяльність регіональних промислових комплексів України: наукові підходи щодо оцінювання // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 130-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
456268
  Кутузов М.Р. Економічна діяльність спільних підприємсвт при переході до ринку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Кутузов М.Р.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 23 с.
456269
  Кутузов М.Р. Економічна діяльність спільних підприємств при переході до ринку (на прикладі регіону Західної України) : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01. / Кутузов М. Р.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.167-176
456270
  Лощихін О. Економічна діяльність сучасної держави у контексті проблем реалізації права приватної власності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 29-33. – ISSN 0132-1331
456271
  Онуфрик М.С. Економічна діяльність як специфічний об"єкт податкового навантаження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-61.
456272
  Кузьмін О.Є. Економічна довіра як чинник формування акціонерних відносин / О.Є. Кузьмін, О.О. Бонецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-7
456273
  Свідерська І.М. Економічна додана вартість: теоретичні аспекти обрахунку та використання показника // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 52-54. – Бібліогр.: 7 назв
456274
  Шевчук Н.А. Економічна доцільність впровадження екологічної стандартизації на підприємствах України / Н.А. Шевчук, В.С. Ільяш // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 185-189. – ISSN 2310-5534
456275
  Романовський О.О. Економічна доцільність існування інноваційних підприємницьких університетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 4-8
456276
  Кузнєцова Т.В. Економічна доцільність мотивування екологізації інноваційної діяльності промислових підприємств / Т.В. Кузнєцова, Л.Г. Сіпайло // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 75-83. – (Економічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
456277
  Сухіна О.М. Економічна доцільність формування інституту українських транснаціональних корпорацій у сфері надрокористування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 111-117
456278
  Черваньов Д.М. Економічна думка в Київському університеті: ретроспектива та перспектива розвитку // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю Київського університету : Пленарне засідання / КУ імені Тараса Шевченка ; Гол. оргкомітету Скопенко В.В. – Київ : Київський університет, 1999. – С.149-159
456279
  Чумаченко М. Економічна думка в розвитку : досягнення і проблеми : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 89-91. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0131-775Х
456280
  Злупко С.М. Економічна думка на Україні : Нариси історіїї екон. думки на західноукраїнських землях у друг. пол. 19 ст. / С.М. Злупко. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1969. – 222с.
456281
  Автономов В.С. Економічна думка та економічний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-27. – (Економіка ; Вип. 62)


  Обгрунтовується висновок про те, що в Росії національна економічна школа не сформувалась. Економічний аналіз відстає у своєму розвиткові. Ліберальна й консервативна думка панують над економічним аналізом і в період ринкових реформ.
456282
  Смолка Анатолій Олексійович Економічна думка та соціально-економічна політика в Україні XVII - початку XVIII століття : Дис... канд. екон.наук: 08.01.04 / Смолка Анатолій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.161
456283
  Смолка Анатолій Олексійович Економічна думка та соціально-економічна політика в Україні XVII - початку XVIII століття : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.04 / Смолка Анатолій Олексійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 22л.
456284
   Економічна еміграція з України: причини і наслідки. – Київ : Геопринт, 2003. – 60с. – ISBN 966-7863-28-Х
456285
   Економічна енциклопедія : У 3-х т. – Київ, Тернопіль : Академія; Академія Народного Господарства. – ISBN 966-580-077-9 (Т.1); 966-580-074-4
Том 1 : А (абандон) - К (концентрація виробництва). – 2000. – 864с.
456286
   Економічна енциклопедія. : У 3-х т. – Київ; Тернопіль : Академія; Академія Народного Господарства. – ISBN 966-580-074-4
Том 2 : К (концентрація капіталу) - П (портфельний аналіз). – 2001. – 864с.
456287
   Економічна енциклопедія: : У 3-х т. – Київ; Тернопіль : Академія; Академія Народного Господарства. – ISBN 966-580-074-4; 966-580-145-7(Т.3)
Том 3 : П (поручництво) - Я (японський центр продуктивності). – 2002. – 952с.


  Орігинальна тритомна енциклопедична праця вітчизняних учених-економистів, яка охоплює відомості з майже 50 економічних дисциплін, а також репрезентує науковий доробок окремих зарубіжних учених. Том 2 містить 1968 статей
456288
  Маслікова Ірина Ігорівна Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.07 / Маслікова І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 189 л. – Бібліогр.: л.166-189
456289
  Маслікова Ірина Ігорівна Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Маслікова І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
456290
  Кістерський Л.Л. Економічна етика для подолання кризи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 98-100. – ISSN 0131-775Х
456291
  Гутиря І.І. Економічна ефективність видавничої комерційної діяльності колективів періодичної преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-49. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Аналізуються всі можливі види діяльності колективів періодичних видань України, їх витрати і грошові надходження. Показано, що нині в умовах економічної кризи більшість газет і журналів не можуть себе окупити, тому їм доводиться шукати додаткові ...
456292
  Андріїшин М.В. Економічна ефективність використання землі / Андріїшин М.В., Шулейкін О.Д. – Київ : Урожай, 1969. – 167 с.
456293
  Івашкевич Ю.І. Економічна ефективність використання зрошуваних земель / Ю.І. Івашкевич. – К, 1970. – 115с.
456294
  Черненко О.М. Економічна ефективність використання корів голштинської породи різних типів конституції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 149-155 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
456295
  Бутенко Н. Економічна ефективність використання маркетингу на ринку страхування / Н. Бутенко, О. Терещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-50. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються умови досягнення економічної ефективності використання страхового маркетингу для страховика і страхувальника із застосуванням критерію Парето. Conditions of achievement of economic efficiency of use of insurance marketing with ...
456296
  Марченко В.А. Економічна ефективність використання ресурсного потенціалу при різних технологіях утримання м"ясної худоби. : Автореф... канд. економіч.наук: 08.07.02 / Марченко В.А.; Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 18л.
456297
  Гоц Н.Є. Економічна ефективність вимірювань температури за випроміненням : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Н.Є. Гоц, Т. Пянтковськи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 153-159 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
456298
  Гуцуляк О.М. Економічна ефективність виробництва винограду в Закарпатті та її територіальні відмінності : сільське господарство // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 75-83
456299
  Бабенко А.Г. Економічна ефективність виробництва продукції скотарства / А.Г. Бабенко. – Київ : Знання, 1976. – 48 с. – (Т-во "Знання" УРСР. Сер. 8 Спеціалісту сільського господарства ; № 10)
456300
  Цимбал Я.С. Економічна ефективність вирощування кормових агрофітоценозів // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 135-144 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
456301
  Назаров І.І. Економічна ефективність впровадження нової техніки і передової технології в машинобудівній промисловості СРСР (на матеріалах київських машинобудівних заводів) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 15-23. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освящаются вопросы экономической эффективности внедрения новой техники и передовой технологии на киевских машиностроительных заводах как с методической, так м с результативной стороны. В статье освещается передовой опыт Киевского ...
456302
  Горелік Л.Е. Економічна ефективність впровадження нової техніки у легкій промисловості / Л.Е. Горелік. – Київ : Академія Наук УРСР, 1958. – 76с. + табл.
456303
  Мазурик О.В. Економічна ефективність впровадження соціального аудиту // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.159-162. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
456304
  Шостак Л. Економічна ефективність дипломатичного механізму зовнішньоекономічних трансакцій / Л. Шостак, О. Дікарєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 0131-775Х
456305
  Шостак Л. Економічна ефективність дипломатичного механізму зовнішньоекономічних трансакцій / Л. Шостак, О. Дікарєв // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 74-83. – Бібліогр.: с. 74-75, 78-79. – ISSN 0131-775Х


  Обгрунтовано необхідність фокусування дипломатичних стратегій на цілях забезпечення соціальної ефективності проектів зовнішньоекономічних трансакцій та національної економічної безпеки. Запропоновано підхід до визначення ефективності дипломатичного ...
456306
  Салига С.Я. Економічна ефективність доданої вартості, створеної національною економікою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 203-205. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
456307
  Котикова О.І. Економічна ефективність землекористування в сільськогосподарських підприємствах у сучасних умовах / О.І. Котикова, А.В. Богославська, Ю.А. Степанченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 16-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
456308
  Грицак О.А. Економічна ефективність землекористування у Вінницькій області // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814


  "У статті проаналізовано економічну ефективність використання земель Вінницької області. Розглянуто структуру земельного фонду області. Відмічено про високий рівень розораності та сільськогосподарської освоєності Вінницької області. Виявлено площі ...
456309
  Ломаченко Т.І. Економічна ефективність зовнішньої діяльності та розрахунки експортного потенціалу виноградарсько-виноробних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 72-74. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто економічну ефективність зовнішньоекономічної діяльності виноградарсько-виноробних підприємств.
456310
  Біпоног Т.В. Економічна ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 15-22
456311
  Бізянов Є.Є. Економічна ефективність інформаційних систем і технологій: визначення й особливості оцінювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 110-115. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
456312
  Гондар С.В. Економічна ефективність маркетингових комунікацій на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 30--37
456313
  Бєляков М.І. Економічна ефективність меліорації земель на Україні / М.І. Бєляков. – К., 1967. – 48с.
456314
  Бережнюк І.Г. Економічна ефективність митної справи: аналіз критеріїв оцінки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
456315
  Безгін О.Г. Економічна ефективність наукових досліджень і розробок / О.Г. Безгін. – Х, 1978. – 48с.
456316
  Волкова Ю.О. Економічна ефективність обігових коштів на підприємствах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 43-47. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
456317
  Комарова О. Економічна ефективність освіти та підходи до її визначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 52-57. – ISSN 1728-9343


  У статті обгрунтовано продуктивний характер праці в освітній галузі. Визначено сутність зовнішньої економічної ефективності освіти, виходячи з впливу професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили на продуктивність праці й, відповідно, на динаміку ...
456318
  Вишневська О.М. Економічна ефективність племінного свинарства півдня України / О.М. Вишневська, В.О. Мельник, О.О. Кравченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 124-135 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
456319
  Лещух І.В. Економічна ефективність податкового контролю в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 40-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
456320
  Герасимчук Н.А. Економічна ефективність природоохоронних заходів сільськогосподарських підприємств: сучасний стан і перспективи розвитку : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 213-219. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
456321
  Приятельчук О.А. Економічна ефективність реалізації стратегії стійкого екологічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 147-153. – ISSN 2308-6912


  Екологізація економіки та перехід до стійкого розвитку стали пріоритетними напрямками для більшості розвинутих країн світу. Оцінка економічної ефективності реалізації стратегії стійкого розвитку на прикладі провідних країн світу, які вже давно активно ...
456322
  Гнатюк Т.О. Економічна ефективність різних систем удобрення короткоротаційної сівозміни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
456323
  Крупич Р. Економічна ефективність ручного віброударного струшувача волоських горіхів / Р. Крупич, Р. Шевчук, І. Черевко // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 100-108 : табл. – Бібліогр.: с. 107-108. – ISSN 2313-3627
456324
  Лисецький А.С. Економічна ефективність сільськогосподарських суб"єктів підприємництва / А.С. Лисецький, О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 98-112. – ISSN 2306-546X
456325
  Рибалка І.О. Економічна ефективність технології захисту зелених насаджень від впливу омели білої (VISCUM ALBUM L.) // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 42-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
456326
  Григор"єв С.М. Економічна ефективність утилізації тугоплавких металів із техногенних прецизійних сплавів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 66-71. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
456327
  Єрмакова О.А. Економічна ефективність функціонування кластерів: оцінювання та аналіз впливу на конкурентоспроможність регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 174-180. – ISSN 1993-6788


  На основі циклічної теорії кумулятивної конкурентоспроможності регіону досліджено вплив кластерів на чинники підвищення конкурентоспроможності регіону.
456328
  Величко І.М. Економічна ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів Дніпропетровської області // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.60-64. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
456329
   Економічна журналістика: новації західної преси. – 2-ге вид., оновлене. – Київ, 2005. – 112с. – ISBN 966-8684-12-5
456330
   Економічна журналістика: новації західної преси. – Вид. 3-тє., оновлене та доп. – Київ : [друк. ТОВ "Софія-А" ЛТД], 2006. – 120 с. – ISBN 966-8684-12-5
456331
  Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні : курс лекцій : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. – Київ : Кондор, 2009. – 282с. – ISBN 978-966-351-236-5
456332
  Невмержицький Є. Економічна злочинність і корупція // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 85-93.
456333
  Зозуля Є. Економічна злочинність на сучасному етапі розвитку державотворення в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 107-111. – ISSN 1728-9343
456334
  Гавдьо Ю.Р. Економічна злочинність як загроза національної безпеці України // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 102-104. – ISBN 978-617-7500-68-0
456335
  Проценко І. Економічна злочинність як одна з загроз економічній безпеці України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
456336
  Андрощук Г. Економічна значимість авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-31.
456337
  Гвоздик-Пріцак Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке / Гвоздик-Пріцак; НАН України.Ін-тут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського. – Київ : Обереги, 1999. – 216с. – ISBN 966-513-155-9
456338
  Кузик Степан Економічна і соціальна географія Америки : Навчальний посібник / Кузик Степан, Книш Мирослава. – Львів, 1999. – 300 с. – ISBN 966-613-026-2
456339
  Безуглий В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : Навчальний посібник / В.В. Безуглий. – Київ : Академія, 2005. – 704с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-197-Х
456340
  Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Безуглий. – Київ : Академія, 2007. – 704с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-242-6
456341
  Книш М.М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються = Economical and social geogrqphy? of developing countries : навчальний посібник / М.М. Книш; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка; наук. ред. О.І. Шаблій. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 264с.
456342
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 кл. середньої школи / Б.П. Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева, О.К. Кузьминська, О.О. Бейдик; За ред. Яценка Б.П. – Київ : АртЕК, 1997. – 246с. : карти. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні/ МФ "Відродження"). – ISBN 966-505-065-6
456343
   Економічна і соціальна географія світу : Пробний підручник для 10 кл. середньої школи / Б.П. Яценко, Б.М. Юрківський, О.О. Любіцева, О.К. Кузьминська, О.О. Бейдик; За ред. Б.П.Яценка. – Київ : АртЕк, 1997. – 288с. : карти. – ISBN 966-505-110-5
456344
   Економічна і соціальна географія світу : Навч. посібник для учнів 10 кл. загальноосвітніх шкіл. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : Астон, 1999. – 368с. – ISBN 5-7763-2453-Х
456345
   Економічна і соціальна географія світу : Навчальний посібник для студ. географ. спец. вищ. навч. закладів. – Львів : Світ, 2003. – 672 с. – ISBN 966-603-302-Х


  . Посібник відображає усі зміни, що відбулися наприкінці ХХ ст. на політичних та економічних картах світу. Всебічно розкривається структура світового природно-ресурсного потенціалу, вивчається демографічна ситуація, соціальний та етнічний склад, ...
456346
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів / За ред.: П.О. Масляка. – Київ : Вежа, 2003. – 280с. – ISBN 966-7091-53-8
456347
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія світу : підруч. для 10 кл, загальноосвіт. навч. закладів / П.О. Масляк, І.І. Дахно ; за ред. П.О. Масляка. – Київ : Вежа, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7091-53-8
456348
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Прок-Бізнес, 2004. – 351с. – ISBN 966-8381-04-1
456349
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Форум, 2004. – 351с. – ISBN 966-7786-76-5
456350
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Форум, 2004. – 351с. – ISBN 966-7786-68-4
456351
   Економічна і соціальна географія світу : Атлас для 10-11 класів. – Київ : Інститут передових технологій, 2005. – 48с. – ISBN 966-7650-19-7
456352
   Економічна і соціальна географія світу : Навчальний посібник для студентів вузів. – 2-ге вид. зі змінами. – Львів : Світ, 2005. – 672с. – ISBN 966-603-311-9
456353
   Економічна і соціальна географія світу : Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ : Форум, 2006. – 351с. – ISBN 966-7786-88-9
456354
   Економічна і соціальна географія світу : підруч. для 10 кл. (рівня стандарту та академічного рівня) загальноосвіт. навч. закл. / [Б.П. Яценко та ін.] ; за ред. Б.П. Яценко. – Вид. 5-е, перероб. – Київ : Наш час, 2013. – 471, [1] с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Загол. обкл.: Соціально-економічна географія світу. – ISBN 978-966-1530-82-8
456355
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / П.О. Масляк. – Київ : Педагогічна преса, 2005. – 288с. : іл. – ISBN 966-7320-62-6


  Підручник складається з двох частин: у першій розкриваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються предмет, об"єкт країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. ...
456356
  Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України : підручник для 9 класу загальноосвітніх навч. закладів / П.О. Масляк. – Київ : Зодіак-Еко, 2006. – 288 с. : іл. – ISBN 966-7090-42-6


  Підручник складається з двох частин: у першій розкриваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються предмет, об"єкт країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. ...
456357
  Мезенцева Н.І. Економічна і соціальна географія України : навчально-методичний посібник / КНУТШ ; Н.І. Мезенцева, К.В. Мезенцев. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-439-271-3
456358
   Економічна і соціальна географія України. Програма для учнів 9 класу 12-річної школи (52 год, 1,5 год на тиждень) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 26-31
456359
  Сюткін С.І. Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Книга-зошит. Навч. посібник / С.І. Сюткін, Г.Г. Леонтьєва. – Суми : Університетська книга, 2003. – 246с. – ISBN 966-680-091-8
456360
  Гайдай Т.В. Економічна ідеологія як чинник інституційних змін: методологічний аспект // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 92-93
456361
  Жуков С.А. Економічна інерційність промисловості України та формування інноваційного потенціалу галузі та регіону / С.А. Жуков, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 16-22. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено поняття економічної інерції, визначено особливості та значення її для промислової галузі. Встановлено, що для промислової галузі характерна висока інерційність та визначено її причини. Зазначено, що економічна інерція позитивно ...
456362
  Левитська-Доба Економічна інтеграція в АТР: взаємодія і конфлікт у трикутнику "США - Японія - Китай" // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 84-90. – ISSN 2409-904X
456363
  Гаврилюк О.В. Економічна інтеграція в сучасному світі / О.В. Гаврилюк, А.П. Румянцев; АНУ, Ін-т соціальних та економічних проблем зарубіжних країн. – Київ : Наукова думка, 1991. – 128 с. – ISBN 5-12-001744-4


  З позицій концепції нового політичного мислення висвітлюються стан співробітництва країн Східної Європи і гострі проблеми, що стоять перед ними, перспективи економічного співробітництва Схід-Захід, нові підходи щодо роз"язання глобальних проблем ...
456364
  Рум"янцев А.П. Економічна інтеграція і .... / А.П. Рум"янцев. – Київ, 1979. – с.


  З позицій концепції нового політичного мислення висвітлюються стан співробітництва країн Східної Європи і гострі проблеми, що стоять перед ними, перспективи економічного співробітництва Схід-Захід, нові підходи щодо роз"язання глобальних проблем ...
456365
  Задорожня Г.П. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності / Г.П. Задорожня; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу)
Вип.4. – 2002. – 38с.
456366
  Баллак Е. Економічна інтеграція країн-членів Ліги арабських держав в умовах трансформації регіонального простору : дис. ... д-ра філософії : 292 / Баллак Емад ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 291 арк. – Додатки: арк. 252291. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 225-251
456367
  Трофимчук А. Економічна інтеграція країн Східної та Південно-Східної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 285-289


  У статті розглянуто основні інтеграційні тенденції в регіоні Східної та Південно-Східної Азії. Проаналізовано вплив цих тенденцій на світову економіку. Зроблено висновок про те, що в результаті пришвидшення темпів економічної інтеграції регіону суттєво ...
456368
  Жукова А.В. Економічна інтеграція Кримського регіону у світове господарство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 42)


  Проаналізовано перспективи економічної інтеграції Криму у світове господарство.
456369
  Переходова О.І. Економічна інтеграція України : Інтегрований урок з історії та економіки. 11кл. // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 15. – С.9-11.
456370
  Піддубна Г.Д. Економічна інтеграція України з ЄС // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 172-174
456371
  Адамовський О.М. Економічна інформатика : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / О.М. Адамовський ; МОНУ ; Нац. лісотехніч. ун-т України ; Ін-т екологіч. економіки. – Львів : НЛТУ України, 2008. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 153. – Бібліогр.: с. 151-152
456372
  Мамченко С.Д. Економічна інформатика : навчальний посібник / С.Д. Мамченко, В.А. Одинець. – Київ : Знання, 2008. – 710с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-437-4
456373
  Мельникова О.П. Економічна інформатика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.П. Мельникова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 414-416. – ISBN 978-611-01-0066-3
456374
  Яцюк С.М. Економічна інформатика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.М. Яцюк, А.А. Федонюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 315-318. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-577-2
456375
   Економічна інформатика : навч. посібник для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації за спец. "Економіка", "Міжнар. екон. відносини", "Облік і оподаткування", "Фінанси, банк. справа та оподаткування", "Менеджмент", "Маркетинг", "Підприємництво, торгівля та біржова справа" / П.М. Грицюк, В.І. Бредюк, В.Б. Василів [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-327-336-5
456376
  Бондар М.В. Економічна інформація та її використання в моделях // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 168-172. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
456377
   Економічна історія. – Київ
1. – 1962. – 68с.
456378
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Вікар, 2001. – 334с. – (Вища освіта ХХI століття). – ISBN 966-7131-33-5
456379
   Економічна історія : Навчально-методичний посібник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 216с. – ISBN 966-574-273-6
456380
  Юхименко П.І. Економічна історія : Навч. пос. для підгот. фахівців економ. спец. в аграрних навч. закладах 3 - 4 рівнів акредитації / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко, А.А. Ільєнко. – Біла Церква : Білоцерківський держ. аграрний ун-тет, 2002. – 320с. – ISBN 966-7417-33-6
456381
  Черкашина Н.К. Економічна історія : Навч.посібник / Н.К. Черкашина. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 193с. – ISBN 966-8253-04-3
456382
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій. / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Вікар, 2003. – 405с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-59-9
456383
  Леоненко П.М. Економічна історія : Навчальний посібник / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко. – Київ : Знання, 2004. – 499с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-93-0


  У посібнику висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців.
456384
  Юхименко П.І. Економічна історія : Навчальний посібник / П.І. Юхименко. – Київ : Вікар, 2004. – 341с. – ISBN 966-7131-58-0


  У посібнику за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності
456385
  Боєв Ю.О. Економічна історія : Західна Європа. Японія. США: Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / Ю.О. Боєв, С.Ю.Боєва. – Київ : Вища школа, 2004. – 174с. – ISBN 966-642-143-7
456386
   Економічна історія : навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 2004. – 38 с.
456387
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 5-те вид., виправл. – Київ : Вікар, 2005. – 405с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-73-4
456388
  Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. – 6-те вид. стереот. – Київ : Вікар, 2006. – 405с. – ISBN 966-7131-79-3
456389
  Юхименко П.І. Економічна історія : Навчальний посібник / П.І. Юхименко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2006. – 341с. – ISBN 966-7131-77-7
456390
  Юхименко П.І. Економічна історія : підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 567 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 978-966-311-072-1
456391
  Лазарович М.В. Економічна історія : навчальний посібник / М.В. Лазарович. – Київ : Знання, 2008. – 431с. – ISBN 978-966-346-506-7 (м"ягка обкл)
456392
  Базилевич В.Д. Економічна історія // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 81-82. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
456393
  Назаров І.В. Економічна історія : навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей / І.В. Назаров ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с.179-182. – ISBN 978-966-439-327-7
456394
   Економічна історія : навч. посібник [для студ. напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія" денної форми навчання] / [Уc Т.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 243, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 236-240. – ISBN 978-966-676-530-0
456395
  Юхименко П.І. Економічна історія : навчальний посібник / П.І. Юхименко. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Вікар, 2012. – 344 с. – Бібліогр.: с. 339-341. – ISBN 978-966-7131-96-8
456396
   Економічна історія : навч.-метод. комплекс для студентів спец. "051 Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекономіки ; [упоряд. І.В. Назаров]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 50, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 46-50
456397
  Іваніченко Л.М. Економічна історія Одеси у монографічних дослідженнях // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 212-226. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Невдовзі після свого заснування Одеса почала привертати увагу іноземних торговців і капіталістів і стала справжнім європейським містом з економікою, що динамічно розвивалася. За перші 100 років існування місто не тільки стало найпотужнішим економічним ...
456398
   Економічна історія та історія економічної думки України : навч.-метод. комплекс для студентів екон. спец. освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекономіки ; [упоряд.: А.О. Маслов, І.В. Назаров, Г.М. Лозова]. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 52, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 51-52
456399
  Злупко С.М. Економічна історія України / С.М. Злупко. – Львів, 1996. – 40с.
456400
   Економічна історія України : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.Д. Лановик, Лазарович, , Р.М. Матейко, З.М. Матисякевич, ; За ред Б.Д.Лановика. – Київ : Юридична книга, 2004. – 456 с. – ISBN 966-7791-29-1


  На основі нових досягнень історичної науки висветлено історію господарства України та провідних держав світу. Для студентів вузів
456401
  Злупко С.М. Економічна історія України : Навч. посіб. / С.М. Злупко; ЛНУ ім.І. Франка. – Київ : Знання, 2006. – 367с. – ISBN 966-346-118-7
456402
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Б.Д. Лановика. – 5-те видання ,стереотипне. – Київ : Вікар, 2002. – 477 с. – (Вища освіта ХХ1століття). – ISBN 966-7131-45-9


  На основі новітніх досягнень історичної науки висвітлено історію господарства України у зіставленні з історією розвитку господарства провідних країн світу. Підручник для студентів вищих навчальних за-кладів.
456403
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. Б.Д.Лановика. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ : Вікар, 2004. – 486с. : Вища освіта 21 століття. – ISBN 966-7131-65-3


  На основі нових досягнень історичної науки висветлено історію господарства України та провідних держав світу. Для студентів вузів
456404
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник / За ред. Б.Д. Лановика. – 7-ме вид., стереотипн. – Київ : Вікар, 2005. – 486с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-75-0
456405
  Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу : Підручник / Б.Д. Лановик, З.М. Матисявич, Р.М. Матейко; За ред. Б.Д. Лановика. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Вікар, 2006. – 495с. – Шифр дубл.33с Лано.Доп.карт.ек. – ISBN 966-7131-84-X
456406
  Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. Дожовтневий період / В.О. Голобуцький. – Київ, 1970. – 298с.
456407
   Економічна історія.. – К.
2. – 1962. – 128с.
456408
   Економічна історія.. – К.
3. – 1962. – 8с.
456409
  Семак Б.Б. Економічна й екологічна доцільність використання рослинних барвників у вітчизняному текстильному виробництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 173-179 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
456410
  Преображенський А.І. Економічна картографія : навч. посібник для географічних ф-тів пед. інститутів / А.І. Преображенський. – Київ : Радянська школа, 1955. – 188 с.
456411
  Сірош Т.О. Економічна категорія вартості в системі оцінки нерухомого майна // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 80-83.
456412
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк
№ 3/4. – 2003
456413
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк
№ 5/6. – 2003
456414
  Шарапов О.Д. Економічна кібернетика : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, Д.Є. Семьонов. – Київ : КНЕУ, 2004. – 231с. – ISBN 966-574-693-6
456415
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Цифрова топографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 1/2. – 2004. – 104 с.
456416
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Цифрова топографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 3/4. – 2004. – 126 с.
456417
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Цифрова типографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 5/6. – 2004. – 106 с.
456418
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Цифрова типографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 1/2. – 2005. – 99 с.
456419
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Цифрова топографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 3/4. – 2005. – 125 с.
456420
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Цифрова топографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 1/2. – 2006. – 106 с.
456421
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал. – Донецьк : Цифрова топографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 3/4. – 2006. – 108 с.
456422
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 1/2. – 2007
456423
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2007
456424
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал. – Донецьк, 2001-
№ 5/6. – 2007
456425
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : Міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 1/2. – 2008
456426
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2008
456427
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 5/6. – 2008
456428
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 1/2. – 2009
456429
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2001-
№ 3/4. – 2009
456430
   Економічна кібернетика = Экономическая кибернетика= Economic Cybernetics : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Цифрова топографія, 2001-. – ISSN 2077-8031
№ 4/6. – 2013. – 90 с.
456431
  Перевертана М.Г. Економічна конвергентність України до сучасних вимог ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 86-89.
456432
  Поліщук Л.С. Економічна конвергенція ЄС в умовах глобальної нерівномірності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 9-13


  У статті проаналізовано нові механізми та інструменти еко- номічної конвергенції в Європейському Союзі, виявлено проблеми економічного управління на наднаціональному рівні угруповання, а також розкрито напрями його посилення та поглиблення. В ...
456433
  Вертелєва О.В. Економічна конвергенція країн ЄС та перспективи євроінтеграції України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 97-100


  Вертелєва О.О. - студентка 6 курсу КНУТШ. Наведено основні підходи до визначення поняття конвергенції, зокрема концепції b-конвергенції та s-конвергенції, а також вимірювання її швидкості. Побудована модель s-конвергенції для країн - членів ЄС на ...
456434
  СавельЄв Економічна конвергенція на євроінтеграційному просторі в контексті відносин Українита Вишеградської четвірки / СавельЄв, Г. Смалюк // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 4 (71), жовтень - грудень. – С. 372-386. – ISSN 1684-906Х
456435
  Уманців Ю.М. Економічна конкуренція в умовах фінансоової глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 95-106
456436
  Швидка Т.І. Економічна конкуренція: сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи його модернізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Швидка Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 60 назв
456437
  Андрушків Б. Економічна Конституція України як засіб регламентації фінансово-економічної діяльності держави / Б. Андрушків, Н. Кирич, І. Стойко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
456438
  Ніжник І. Економічна концентрація: основні напрямки імплементації Угоди про асоціацію // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 86-88
456439
  Кулик В.А. Економічна концепція концесії аеропорту : економіка та управління підприємствами / В.А. Кулик, О.Й. Косарєв, Н.О. Полянська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 96-104 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
456440
  Михалюк М.В. Економічна криза 1929-1933-х рр. у фейлетонах романа Купчинського (за матеріалами газети "Діло") // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 152-161. – ISSN 1998-6912


  Розглядається одна з тем літературних фейлетонів Романа Купчинського опублікованих у газеті "Діло", що акцентують увагу на проблемі впливу світової економічної кризи 1929-1933-х рр. на внутрішньоекономічні процеси українців Східної Галичини, які ...
456441
  Ярошенко І.В. Економічна криза 2014 р. в Україні та антикризова податкова політика / І.В. Ярошенко, О.В. Костяна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 318-323. – ISSN 2222-4459
456442
  Задоя А.О. Економічна криза в країнах Східної та Центральної Європи: спільні риси та національні особливості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 48-54


  Досліджуються зовнішні та внутрішні чинники, які викликають наявність спільних рис та національних особливостей фінансово-економічної кризи в країнах Східної та Центральної Європи. Обгрунтовано висновок, що найтісніший зв"язок існує між темпами ...
456443
   Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2009. – 142 с. – ISBN 966-554-150-1
456444
  Верховодова Л. Економічна криза в Україні: наслідки та ефективність антикризової політики : (за результатами 9 місяців 2009 р.) : інформаційний бюлетень / Верховодова Л., Агеєва К., Згортюк Д. ; Центр економічного розвитку ; [ керівник проекту: О. Пасхавер ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 44 с.
456445
  Тельнов А.С. Економічна криза та розвиток промислового сектору економіки / А.С. Тельнов, В.В. Гончарук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 9-13
456446
  Біла Н.Г. Економічна криза та структурні зрушення в економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 21-26. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
456447
   Економічна криза та шляхи ринкової трансформації України / Т.Т. Ковальчук, В.Н. Рудик, В.О. Цибульський, В. Цибульський // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 79-87. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядаються причини економічної кризи в Україні та шляхи ринкової трансформації України.
456448
  Макаренко П.О. Економічна криза як передумова регіональних зрушень в економіці Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 128-133. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано прояви та наслідки економічної кризи в Японії, розкривається система антикризових урядових заходів із стимулювання економічного росту, фондового ринку та ринку нерухомості, суспільно-політичних і соціальних програм. Розглядаються вдалі ...
456449
  Пороховський А. Економічна криза як рубіж сучасного світового і національного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 5-13 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
456450
  Ковбан С.П. Економічна криза як циклічна складова та її прояви на регіональному рівні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 173-176
456451
  Юськів Б.М. Економічна криза, міжнародна міграція та національна безпека // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 4-9. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Доведено, що в умовах економічної кризи уряди розглядають міжнародну міграцію як виклик системі національної безпеки.
456452
  Маневич В. Економічна криза: світло в кінці тунелю? // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 47-55 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
456453
  Сур"як Алла Володимирівна Економічна культура в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Сур"як А.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
456454
  Сур"як Алла Володимирівна Економічна культура в умовах ринкової трансформації : Дис...канд.економ.наук:08.01.01 / Сур"як Алла Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.179-193
456455
  Разумовський С.О. Економічна культура і соціальне буття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 226-230. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
456456
   Економічна культура трудящих / Тітова, , Нонна Аркадіївна, Пузирков Едуард Володимирович. – К. : Політвидав України, 1989. – 81с.
456457
  Романенко О. Економічна культура у системі чинників розвитку національних господарств // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 36-42. – ISSN 1605-2005
456458
  Литвиненко Т.М. Економічна культура фондового ринку - запорука успішного реформування економіки : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 50-53. – Бібліогр.: 3 назви
456459
  Кондрашова-Діденко Економічна культура як капітал // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 81-83
456460
  Піратовський Георгій Леонідович Економічна культура як об"єкт наукових досліджень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 27-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено підходи зарубіжних науковців до вирішення проблем взаємодії культурних та економічних цінностей, наведено тлумачення поняття, найвагоміші ознаки та рівні економічної культури. Визначено перспективність дослідження ...
456461
  Рижиков В.С. Економічна культура: історичний аспект, аналіз та перспективи розвитку в умовах становлення економічних відносин ринкового типу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 52-58. – ISSN 1993-6788
456462
  Комих Н.Г. Економічна культура: методологічні проблеми дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 111-113. – ISSN 2077-1800
456463
  Шевченко О.Г. Економічна метеорологія : підручник / Шевченко О.Г., Сніжко С.І., Вітренко А.О. – Київ : Майстер книг, 2019. – 350, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 324-330. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7652-18-1
456464
  Гальчинський А. Економічна методологія. Логіка оновлення : курс лекцій / Анатолій Гальчинський. – Київ : АДЕФ-Україна, 2010. – 566, [6] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-187-034-4
456465
  Куцик П.О. Економічна модель "народного капіталізму" як ідеаційний соціокультурний проект / П.О. Куцик, Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2016. – № 162 (11/12). – С. 4-8. – ISSN 1728-6220
456466
  Афонченкова Т.М. Економічна модель вибору варіантів енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Т.М. Афонченкова, Є.О. Баганов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 139-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
456467
  Забєля М.С. Економічна модель демократії та можливості політичного поля // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 98-99
456468
  Чумаченко М.Г. Економічна модель оцінки імовірності банкрутства українських підприємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 34-41. – Бібліогр.: на 9 пунктів
456469
  Педько С.Б. Економічна модель рентного оподаткування нафтогазовидобувних підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 111-116
456470
  Штейнле О.Ф. Економічна модель сталінізму та "тінізація" радянського суспільства // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 148-151. – ISSN 2076-8982
456471
  Бохан А.В. Економічна модернізація в експоненті екологічної безпеки та превентивної дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 168-175. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
456472
  Лаврук В.В. Економічна модернізація тваринництва як складова ефективного розвитку сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 12-17 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
456473
   Економічна наука в Харківському університеті : Колективна монографія. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 332с. – ISBN 966-623-014-3
456474
  Дяків Р. Економічна наука Івана Франка: минувшина і сьогодення // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 146-148
456475
  Каутский К. Економічна наука Карла Маркса / Карл Каутський ; з 9-го нім. видання пеpеклав С. Вікул ; [під pедакцією М. Поpша]. – Київ : Знаття - то сила ;Друк. акц. т-ва "Петро Барський в Київі", 1918. – 164 с. – (Соціялдемократична бібліотека ; Ч. 3)
456476
  Базилевич В.Д. Економічна наука у Київському університеті: минуле, сьогодення та майбутнє // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 18-19
456477
  Базилевич В. Економічна наука чекає на переможців студентських олімпіад / В. Базилевич, І. Федоренко, В. Тропіна // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 2/3. – С. 79-83. – ISSN 1682-2366


  Проведення всеукраїнських студентських олімпіад на економічном фак-те Київського нац.ун-ту ім.Т.Шевченка
456478
  Порев С.М. Економічна наука, практична мудрість і феномен паранауки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 36-45. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 46). – ISSN 2306-4420
456479
  Єременко В. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації = На допомогу викладачам вищої школи // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 52-64. – ISSN 0131-775Х
456480
  Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
456481
  Малий І. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології / І. Малий, М. Галабурда // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.45-54. – ISSN 0131-775Х
456482
  Патрікац Л. Економічна наука: слово - молоді : економічна освіта / Л. Патрікац, М. Бойчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 52-53
456483
  Серажим Ю.В. Економічна необхідність та переваги міжнародного інвестування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 239-243
456484
  Маркіна І.А. Економічна нерівність: світовий досвід та особливості в Україні / І.А. Маркіна, О.В. Калініченко, В.С. Лесюк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 13-18. – ISSN 1997-4167
456485
   Економічна освіта в класичному університеті / За ред. В.Д. Базилевича // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 6 : Економічна освіта в класичному університеті. – 152 с. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються найважливіші результати дворічного експерименту з управадження принципів Концепції Болонської декларації, яки були проведені на базі економічного фак-ту Київського нац. унту ім. Т. Шевченка
456486
   Економічна освіта в Україні 21століття: Стан та перспективи розвитку : Збірник досліджень Консорціуму із розвитку менеджмент-освіти в Україні. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. – 114с. – ISBN 966-8487-30-3
456487
  Падалка О.С. Економічна освіта в Україні: сучасний стан та завдання у контексті пошуків нової моделі в умовах ринкових перетворень / О.С. Падалка, В.В. Радченко, Ю.В. Бицюра // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 2-11. – Бібліогр.: 30 назв.
456488
  Гіптерс З.В. Економічна освіта дітей і дорослих у виставковій діяльності на західноукраїнських землях (ХІХ - перша половина ХХ століть) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 39. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
456489
  Гіптерс З.В. Економічна освіта дітей та молоді як чинник соціального захисту: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 59-62. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
456490
  Каданер Л.І. Економічна освіта і виховання учнів при вивченні хімії / Л.І. Каданер, Г.М. Ярмоленко. – К, 1990. – 166с.
456491
  Тодріна І.А. Економічна освіта й економічна культура суспільства: сутність та особливості / І.А. Тодріна, С.В. Євсєєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 20-25. – ISSN 1562-529Х
456492
  Зайчук В.О. Економічна освіта молоді: дослідження впливу соціуму на особистість / В.О. Зайчук. – Луцьк : Вежа, 1999. – 292с. – ISBN 966-7294-50-1
456493
   Економічна освіта трудящих.. – Київ, 1973. – 203с.
456494
   Економічна освіта школяра : Сільська школа України. Бібліотека. Математика. Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2006. – 127с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-088-3; 966-356-122-X
456495
   Економічна освіта школярів у процесі навчання географії : збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1986. – 65 с. – (Бібліотека передового досвіду. Народна освіта)
456496
  Єфремов В.В. Економічна освіта як необхідна умова для впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 28-30. – ISSN 1728-6220
456497
  Шпак О. Економічна освіта як чинник соціалізації школярів / О. Шпак, С. Булавенко, Н. Примаченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 12-17. – ISSN 2308-4634
456498
  Степаненко С. Економічна освіта, орієнтована на практику // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 39-52. – ISSN 1682-2366
456499
  Новікова І. Економічна освіта, як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках формування ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Досліджується процес становлення економічної освіти у контексті формування вітчизняного банківського сектору в умовах ринкових трансформацій наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Исследуется процесс становления экономического образования в контексте ...
456500
  Медвіна О.Г. Економічна оцінка агрокліматичного потенціалу території // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 128-133 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
456501
  Авраменко Н.Л. Економічна оцінка асимілюючої здатності водних об"єктів : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 189-195. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
456502
  Царенко О.М. Економічна оцінка біологічних ресурсів / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 8-10. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
456503
  Кустріч Л.О. Економічна оцінка впровадження інноваційних стратегій у діяльність підприємств сільського господарства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 36-40. – ISSN 2306-6814
456504
  Михайличенко К.М. Економічна оцінка втрат та механізми відбудови транспортної інфраструктури Донбасу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 88-95. – ISSN 2220-1394
456505
  Коржнєв М. Економічна оцінка геологічного середовища / М. Коржнєв, М. Курило // Геолог України / "Спілка геологів України". – Київ, 2005. – № 2. – С. 77-82. – ISSN 1727-835Х
456506
  Волк О.М. Економічна оцінка екологічних наслідків упровадження інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 14-20. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
456507
  Васильєв А. Економічна оцінка ефективності використання водних ресурсів України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.180-187. – ISSN 1562-0905
456508
  Гавриш Ю.О. Економічна оцінка ефективності підвищення конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 165-172. – ISSN 2310-5534
456509
  Кравець О.В. Економічна оцінка ефективності проектного менеджменту / О.В. Кравець, М.І. Лобанов // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 49-52. – (Економічні науки ; № 1 (30))
456510
  Телекало Н.В. Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 63-71 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
456511
   Економічна оцінка застосування роздільного збирання зернових культур.. – Київ
1. – 1956. – 44с.
456512
  Овчарова Л.П. Економічна оцінка інвестиційних процесів у країнах СНД у посткризовий період // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 71-80


  У статті проаналізовано тенденції в інвестиційній сфері в Україні та країнах СНД у посткризовий період, визначено особливості залучення інвестицій в основний капітал, виявлено диспропорції в розподілі інвестицій за видами економічної діяльності і в ...
456513
  Дідик Ярослава Михайлівна Економічна оцінка корисності рекреаційних ресурсів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 247-251. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено суть, концепції та методи економічної оцінки рекреаційних ресурсів, також розглянуто можливість використання моделі граничної корисності для визначення економічної оцінки рекреаційної корисності природних об"єктів.
456514
  Бобух І.М. Економічна оцінка людського потенціалу України як елементу національного багатства // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 102-113. – ISSN 2072-9480
456515
  Гуцал І. Економічна оцінка оптимальної величини капіталу банків / І. Гуцал, А. Давлетова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 60-63. – ISSN 1818-5754
456516
  Пінчук Н.М. Економічна оцінка природних ресурсів : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.20-28. – Бібліогр.: 5 назв
456517
  Іванух Р.А. Економічна оцінка природних сільськогосподарських ресурсів і її значення для забезпечення їх раціонального використання : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 49-58
456518
  Андрєєва О. Економічна оцінка рудопроявів та родовищ бентоніту України із використанням методики коефіцієнтів приведення / О. Андрєєва, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Присвячено економічній оцінці родовищ бентоніту України. Оцінку проведено з використанням методики коефіцієнтів приведення із врахуванням величини запасів, складності геологічної будови та ступеня вивченості родовищ бентоніту. The article dedicated to ...
456519
  Овчарова Л.П. Економічна оцінка стану та тенденцій формування кадрового потенціалу академічного сектору науки / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 67-75. – ISSN 2310-5534
456520
  Галяс В.І. Економічна оцінка українсько-польського співробітництва (на прикладі українсько-польського прикордоння) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 131-134. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано зовнішньоторговельну й інвестиційну діяльність трьох прикордонних областей України із Республікою Польща.
456521
  Макаренко А.С. Економічна оцінка як один з методичних інструментів для цілей управління наявністю, використанням та відтворенням лісових ресурсів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 48-56. – ISSN 2306-6792
456522
  Романенко І.Н. Економічна перемога радянського народу над гітлерівською Німеччиною / І.Н. Романенко. – Київ; Харкыв, 1946. – 36 с.
456523
  Ващенко А.Т. Економічна перемога СРСР / А.Т. Ващенко. – Львів, 1947. – 55 с.
456524
   Економічна підготовка у непрофільних вищих навчальних закладах України : Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 80с. – На тит. листі: До 60-річчя Львівського держ. інституту фізичної культури. – ISBN 966-322-027-9
456525
  Верховод Л.І. Економічна поведінка в прифронтових зонах Донбасу за умов гібридної війни: методологія та методика дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 162-166. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
456526
  Кононович Т. Економічна поведінка і процес прийняття рішення: single case study / Т. Кононович, П. М"ясоїд // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 115-138 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134-136. – ISSN 1810-2131
456527
  Возьний К.З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 3-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 42 назви. – ISSN 1993-6788
456528
  Сизоненко В.О. Економічна поведінка підприємств в умовах реструктуризації інституту власності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 50-56


  Досліджуються інституціональні основи формування економічної поведінки підприємств в умовах реструктуризації інституту власності. Визначено причинно-наслідкові зв"язки між адаптаційною поведінкою підприємств до ринкових умов господарювання та ...
456529
  Карачина Н.П. Економічна поведінка підприємства в тривимірному просторі потенціалу системи влади : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 127-136 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
456530
  Близнюк С А. Економічна поведінка споживачів на ринку туристичних послуг: наукові підходи до її визначення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 35-39. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
456531
  Філоненко Світлана Економічна політика - мистецтво можливого // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 12


  На думку вчених, завдяки вступу України до СОТ прогнозується додаткове зростання ВВП країни на 2,6% у середньостроковій перспективі й на 5,2% у довгостроковій.
456532
   Економічна політика : Посыбник для слух. паршкіл, гуртків поточноъ політики марксо-лен. гуртків. – Харків : ДВОУ "Пролетар"
Вип. 2. – 1931. – 246, [6] с.
456533
   Економічна політика : Посыбник для слух. паршкіл, гуртків поточноъ політики марксо-лен. гуртків. – Харків : Партивида "Пролетар". – (На допомогу партнавчанню ВЗІМПО при ЦК КП.Б")
Вип. 3. – 1931. – 204, [4] с.
456534
   Економічна політика : Навчальний посібник / О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, М.І. Диба, А.З. Зазимко, В.І. Кириленко, ін. та; О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, М.І. Диба, А.З. Зазимко, В.І. Кириленко, О.М. Комяков та ін.; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 287с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-579-4
456535
   Економічна політика : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2005. – 287с. – ISBN 966-574-579-4
456536
  Мельниченко В. Економічна політика Богдана Хмельницького та уряду Української козацької держави // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 16-19. – ISBN 978-966-493-651-1
456537
   Економічна політика в Україні: вихід з кризи та перехід на шлях інноваційного розвитку : матеріали II Пленуму Спілки економістів України та Всеукр. науково-практичної конф. / Спілка економістів України ; [за заг. ред. В.В.Оскольського ; упоряд. М.Ф. Ярош] ; Спілка економістів України. – Київ : [Друк СПД Жителєв С.І.], 2010. – 364, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.
456538
  Москалюк М.М. Економічна політика держави в контексті промислового розвитку України у друній половині ХІХ - на початку ХХ століття // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 44-49.
456539
  Гаман М.В. Економічна політика держави в умовах розвитку ринкових відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 336-341. – (Право. Економіка. Управління)
456540
  Ущаповський Ю.В. Економічна політика держави у економічній системі Миколи Бунге // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано еволюцію поглядів українського вченого Миколи Бунге щодо місця держави у проведенні економічної політики, а також практична її реалізація протягом його праці на посаді міністра фінансів у 1881-1887 рр. The evolution of the views of the ...
456541
  Аношкіна К. та інш. Економічна політика держави у сфері освіти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.91-93. – ISBN 966-73-53-51-Х
456542
  Москаленко О. Економічна політика держави як інструмент реалізації стратегічних цілей економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 46-56. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  Надано пропозиції щодо оцінки ефективності економічної політики держави з позицій неоінституціоналізму.
456543
  Петруня Ю.Є. Економічна політика держави: реалії та ілюзії відображення суспільного вибору // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 5-9
456544
  Петруня Ю. Економічна політика держави: реальність та ілюзії відображення суспільного вибору // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
456545
  Лагутін В.Д. Економічна політика держави: сутність, етапи, механізми // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-26. – ISSN 1811-3141
456546
  Поліщук Л.С. Економічна політика європейських країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 205-211
456547
  Знаменський Г. Економічна політика і законодавство // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
456548
  Знаменський Г. Економічна політика і законодавство // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
456549
  Мусіна Л. Економічна політика і розвиток реформ у Південній Кореї // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.77-85. – ISSN 0131-775Х
456550
  Вельфе В. Економічна політика і сучасні кризи в Польщі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 30-36. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
456551
  Чухно А.А. Економічна політика КПРС на сучасному етапі / А.А. Чухно. – К, 1972. – 63с.
456552
  Биков Г.М. Економічна політика країн Арабського Сходу на сучасному етапі. / Г.М. Биков. – Киев : Знання, 1976. – 48 с. – (Т-во"Знання" УРСР ; № 3 : № 1. Міжнародна)
456553
  Шкабко С. Економічна політика Леоніда Кучми (1994-1999 рр.): спроби реформ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 61-64. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні заходи Президента України Леоніда Кучми щодо проведення реформ в економічній сфері в 1994-1999 рр. В статье рассматриваются основные мероприятия Президента Украины Леонида Кучмы по проведению реформ в экономической сфере ...
456554
  Лоссовський І.Є. Економічна політика Малайзії в умовах світової фінансово-економічної кризи // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 15-24
456555
  Глібов Р.В. Економічна політика на ринку продовольчої продукції: проблеми та принципи формування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 233-238. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
456556
  Зайдель М.І. Економічна політика незалежної України: деякі підсумки та перспективи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 1454-149. – ISSN 2077-1800
456557
  Рязанов В.Т. Економічна політика після кризи: чи стане вона знову кейнсіанською? // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 5 (630). – С. 4-27. – ISSN 0131-775Х
456558
  Шевчук-Бєла Економічна політика Російської імперії щодо євреїв та її особливості в Одесі в першій половині XIX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 128-133. – ISSN 1563-3349
456559
  Седлик О.В. Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 73-77. – ISSN 1683-1942
456560
  Мухіна І.Г. Економічна політика сучасної україни як елемент фінансово-економічної безпеки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 89-93
456561
  Зеленько О.О. Економічна політика та її вплив на ділову активність в економіці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 77-84. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
456562
  Кукурудза І.І. Економічна політика України в контексті китайського досвіду // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 64-68. – ISSN 1729-7206
456563
  Сіленко А. Економічна політика України: політичні підсумки реформування // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – C. 174-178. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (359)). – ISSN 1729-360Х
456564
  Чорний В. Економічна політика УРСР під час перебування П.Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ (1960-х - поч. 1970-х років) // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 119-124. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8


  У статті висвітлено деякі аспекти економічного розвитку УРСР часів перебування П.Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ.
456565
  Мякота Є С. Економічна політика уряду українскої держави : Автореф. дис. ... канд.іст. наук : 07.00.01 / Мякота С.Є. ; КГУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1997. – 23 с.
456566
  Мякота С.Є. Економічна політика урядц української держави (квітень - грудень 1918 р) : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мякота С.Є. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 190 л.
456567
  Проданюк Ф.М. Економічна політика центральних держав щодо України в 1918 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 58-59. – (Історія ; вип. 63/64)


  Показано економічні зв"язки Німеччини та Австро-Угорщини з Україною в 1918 р.
456568
  Кузнецова К.І. Економічна політика Чеської Республіки в ЄС в умовах фінансово-економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 242-248
456569
  Соскін О. Економічна політика щодо малого і середнього бізнесу в рамках моделі народного капіталізму: австрійський досвід // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 161-176. – ISSN 1684-906Х
456570
  Козловський С.В. Економічна політика як базовий елемент механізму управління чинниками розвитку сучасних економічних систем : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 13-20 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
456571
   Економічна політика. : Посыбник для слух. паршкіл, гуртків поточноъ політики марксо-лен. гуртків. – Харків : ДВОУ "Пролетар". – (На допомогу партнавчанню ВЗІМПО при ЦК КП.Б")
Вип. 1. – 1931. – 176 с.
456572
   Економічна політика. : Посыбник для слух. паршкіл, гуртків поточноъ політики марксо-лен. гуртків. – Харків : Партивида "Пролетар"
Вип. 3. – 1931. – 204, [4] с.
456573
  Овчаренко Т. Економічна привабливість України для прямих іноземних інвестицій: проблеми формування та заходи забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-50. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан інвестиційного клімату України, визначено його економічну привабливість для прямих іноземних інвестицій та запропоновано фактори та чинники, що їх визначають. The article deals with the problems of modern state of ...
456574
  Куклін О.В. Економічна примітивізація як інституціональний виклик євроінтеграційних процесів / О.В. Куклін, Р.Ф. Пустовійт, М.Ю. Криворучко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 5-11. – ISSN 2222-0712
456575
  Пруський О. Економічна природа валютних операцій сучасних комерційних банків // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 106-110. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
456576
  Лондаренко О.О. Економічна природа видатків та її вплив на обліково-аналітичні аспекти бюджетних установ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст.
456577
  Лондаренко О.О. Економічна природа видатків та її вплив на обліково-аналітичні аспекти бюджетних установ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-18.
456578
  Баранюк Ю.Р. Економічна природа державного фінансового контролю // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 127-137. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
456579
  Волохов В.І. Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 109-117
456580
  Гребенюк О.О. Економічна природа і критерії ідентифікації проблемних регіонів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 88-90. – Бібліогр.: 4 назви
456581
  Овчаренко Леся Валеріанівна Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Овчаренко Леся Валеріанівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 218 л. – Додатки: л. 204 - 218. – Бібліогр.: л. 190 - 204
456582
  Овчаренко Леся Валеріанівна Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємства в перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук:08.01.01 / Овчаренко Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
456583
  Волосович С.В. Економічна природа іпотечного страхування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 188-194 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
456584
  Птащенко Л.О. Економічна природа й особливості виникнення корпоративних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 15-18.
456585
  Косаріна В.П. Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування : теорія та історія фінансів / В.П. Косаріна, О.В. Тимошенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 118-125 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва
456586
  Яненкова Ірина Економічна природа категорії "організаційний ресурс" та її роль в системі інноватики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
456587
  Давиденко Н.М. Економічна природа корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 20-22
456588
  Гуменюк В.В. Економічна природа курортної ренти та її фінансовий потенціал // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 11 (636). – С. 31-38. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено питання економічної сутності курортної ренти, з"ясовано необхідні умови та чинники її утворення, оцінено її фінансовий потенціал. Розкрито особливості рентного регулювання ринку курортних послуг. Окреслено структуру інституційного механізму ...
456589
  Гайдуцький А.П. Економічна природа міграційного капіталу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 192-205. – Бібліогр.: на 17 пунктів
456590
   Економічна природа міжнародних злочинів : Навчальний посібник / О.М. Бандурка, К.Я. Петрова, О.В. Носова, В.І. Удодова, Н.В. Дзюба; Бандурка О.М., Петрова К.Я., Носова О.В., Удодова В.І., Дзюба Н.В.; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2005. – 296с.


  Відбиті досягнення вітчизняної та зарубіжної юридичної науки; розглянуті особливості порівняльного правознавства як юридичної науки, поняття правової системи та правової системи та правової сім"ї; викладені класифікації правових систем
456591
  Гурома В.К. Економічна природа міжнародного кредитування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-31. – (Економіка ; вип. 47)


  Економічна природа відносин міжнародного кредитування розвивається у складних, досить суперечливих умовах функціонування світової валютно-фінансової системи. Пізнання об"єктивних засад цих відносин, творче осмислення змін і управління ними - важлива ...
456592
  Гербст О. Економічна природа процентної ставки: генезис наукової думки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 6 (95). – С. 101-107. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
456593
  Нежурбіда А.І. Економічна природа світового валютного простору та особливості її сучасного вияву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні засади дослідження проблеми формування світового валютного простору (СВП). Визначено суть СВП як економічної категорії та економічного явища, акцентовано увагу на вимірах СВП, зроблено висновок про провідну роль у формуванні ...
456594
  Рожко О. Економічна природа та значення державного кредиту в економіці України : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-89 : Табл. – ISSN 1605-2005
456595
  Варналій Захарій Степанович Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Варналій Захарій Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 34с.
456596
  Варналій З.С. Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні : Дис... докт. економ.наук: 08.01.01 / Варналій З. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 416л. – Бібліогр.:л.361-391
456597
  Грудзевич Я.В. Економічна природа та правові аспекти іпотеки / Я.В. Грудзевич, Л.М. Лабецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 148-152. – ISSN 1729-360Х
456598
  Залєвська-Шишак Економічна природа та роль природоресурсних платежів в умовах сталого економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-33. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення природоресурсних платежів в умовах сталого економічного розвитку. Розглянуто механізми використання природно-ресурсного потенціалу України. Встановлено, що платежі за користування природними ресурсами - це один з ...
456599
  Рудницька О.В. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 173-178. – ISSN 2306-546X
456600
  Герасименко В.В. Економічна природа та сутність кредитної діяльності банків / В.В. Герасименко, Р.А. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 64-69
456601
  Черваньов Д.М. Економічна природа та формування механізму корпоративного управління в Україні / Д.М. Черваньов, Бондарчук, l.В. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-6. – (Економіка ; Вип. 39)


  Розглядаються концептуальні положення корпоративного управління, його структура, взаємовідносини колективної та державної власності, пропонуються шляхи створення ефективного механізму корпоративного управління.
456602
  Федулова Л.І. Економічна природа технологій та технологічного розвитку // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 1811-3141
456603
  Махініч Г.О. Економічна природа якості продукції // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 151-155.
456604
  Крупка І. Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній систем // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 40-48. – ISSN 1818-5754


  Досліджено сутність, функції та роль фінансового ринку в сучасній економічній системі. Проаналізовано особливості впливу фінансового ринку на розвиток національної економіки в умовах глобалізації. Обґрунтовано необхідність першочергового відновлення ...
456605
  Кравець А.Ю. Економічна природа, сутність та зміст поняття кредитного потенціалу банку в умовах тринзитивної економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 76-80
456606
  Мальцева Віта Володимирівна Економічна проблематика на сторінках преси ФРН (1996 - 2001 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мальцева В.В.; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2004. – 162 с. – Бібліогр.: л. 151 - 162
456607
  Мальцева Віта Володимирівна Економічна проблематика на сторінках преси ФРН (1996 - 2001 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мальцева В.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Запоріжжя, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
456608
  Ложкін Г.В. Економічна психологія : Навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков; МОНУ. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Професіонал, 2006. – 400с. – ISBN 966-8556-42-9
456609
  Ложкін Г.В. Економічна психологія : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Г.В. Ложкін, В.В. Спасєнніков; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Професіонал, 2007. – 400с. – ISBN 966-8556-42-9
456610
  Наумік К.Г. Економічна психологія : навчальний посібник / Наумік К.Г. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 276 с. – ISBN 978-966-676-231-6
456611
  Карамушка Л.М. Економічна психологія / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 89. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
456612
  Клішова О. Економічна раціональність: сутність і види // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-52. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
456613
  Ільїн В.В. Економічна реальність: метафізичний аспект дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
456614
  Величко В. Економічна реформа в Китаї: регіональний вимір // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 235-243. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
456615
  Ворошилов Олек Володимирович Економічна Реформа в Україні (1957-1965) Історико-політичний аналіз : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Ворошилов Олек Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 22л.
456616
  Тоїчкін В.Г. Економічна реформа і виховна робота / В.Г. Тоїчкін. – Київ, 1970. – 84 с.
456617
  Москаленко В.П. Економічна реформа і внутрізаводський госпрозрахунок / В.П. Москаленко. – Х., 1970. – 50с.
456618
  Андріанов М.І. Економічна реформа і правові відносини промислових підприємств / М.І. Андріанов. – Київ, 1971. – 123с.
456619
  Толстов Ростислав Дмитрович Економічна реформа середини 60-х років XX ст. та подальші спроби удосконалення радянського господарського механізму (1965-1985 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито передумови, загальну концепцію та результати економічної реформи 1965 р., необхідність подальших господарських перетворень. Продемонстровано нездійсненність ідеї оптимального поєднання централізованого державного планування з ...
456620
  Толстов Ростислав Дмитрович Економічна реформа середини 60-х років XX ст. та подальші спроби удосконалення радянського господарського механізму (1965-1985 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито передумови, загальну концепцію та результати економічної реформи 1965 р., необхідність подальших господарських перетворень. Продемонстровано нездійсненність ідеї оптимального поєднання централізованого державного планування з ...
456621
  Толстов Р.Д. Економічна реформа середини 60-х років XX ст. та подальші спроби удосконалення радянського господарського механізму (1965-1985 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито передумови, загальну концепцію та результати економічної реформи 1965 р., необхідність подальших господарських перетворень. Продемонстровано нездійсненність ідеї оптимального поєднання централізованого державного планування з ...
456622
   Економічна реформа: Антологія. т.1. – Київ : Перу; Випол, 1995. – 294с.
456623
   Економічна реформа: Антологія. т.2. – Київ : Перу; Випол, 1995. – 309с.
456624
   Економічна реформа: Антологія. т.3. – Київ : Перу; Випол, 1995. – 349с.
456625
   Економічна реформа: Антологія. т.4. – Київ : Перу; Випол, 1995. – 343с.
456626
  Філіпова Н.О. Економічна рецесія: теоретичні підходи до визначення та змістова інтерпретація // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 165-169. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
456627
  Павлюк І.М. Економічна робота в торгівлі / І.М. Павлюк, С.І. Шкарабан. – ЛЬвів, 1971. – 64с.
456628
  Чумаченко М. Економічна робота на підприємстві та П(С)БО 16 "Витрати" / М. Чумаченко, І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-16.
456629
  Дзюбек І.Т. Економічна розвідка - новий необхідний інструмент управління підприємством // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 110-118. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-2005
456630
  Геринович В. Економічна роля Чорного моря і її значення для політичної конюктури сходу Європи в другій половині ХVІІІ сторіччя // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.277-288. – ISBN 966-7089-17-7
456631
  Морозов Р.В. Економічна роль біржової торгівлі та сучасні тенденції її розвитку / Р.В. Морозов, Л.О. Бойко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
456632
  Вернигора Л.В. Економічна роль держави у висвітленні вчених Київського університету (остання третина ХІХ-ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 46-51. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проаналізовано погляди на економічну роль держави вчених Київського університету в останню третину XIX - на початку XX ст. Аналіз здійснено на широкому історичному тлі розвитку світової економічної науки.
456633
  Сніжко О.В. Економічна роль катастрофічних облігацій як інноваційного сегменту міжнародного ринку капіталів / О.В. Сніжко, А.Е. Сніжко // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
456634
  Селіванов А.О. Економічна самостійність місцевих Рад народних депутатів за законодавством Української РСР / А.О. Селіванов, В.Є. Мармазов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 54-59. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Проаналізовані економічні основи місцевого самоврядування у світлі законодавства Української РСР.
456635
  Ткачук І.Г. Економічна самостійність регіону / І.Г. Ткачук. – Київ : Наукова думка, 1994. – 227с.
456636
  Сизоненко В.О. Економічна самостійність соціалістичного підприємства / В.О. Сизоненко. – К., 1985. – 48с.
456637
  Маркович І. Економічна свобода та економічний розвиток: теоретико-емпіричне дослідження зв"язку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 125-140. – ISSN 1684-906Х
456638
  Чугаєв О.А. Економічна сила країн як невід’ємний атрибут міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 203-210. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджується місце економічної сили в економічній теорії, об- ґрунтовується необхідність її розгляду при аналізі глобальних економічних процесів. Визначається сутність національної сили країни, та роль економічної сили у її формуванні. The ...
456639
  Чугаєв О.А. Економічна сила країни у глобальному господарстві : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Чугаєв Олексій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 638 арк. – Додатки: арк 502-638. – Бібліогр.: арк. 14-23, 426-501 та в додатках: арк. 502-513
456640
  Чугаєв О.А. Економічна сила країни у міжнародному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 151-152
456641
  Чугаєв О. Економічна сила як міра впливовості країни у світовій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-38. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено економічну силу країни як здатність до впливу на інші економічні суб"єкти та до спротиву зовнішнім впливам. Проаналізовано її зв"язок з іншими поняттями: величина економіки, економічні ресурси, економічний потенціал, економічна безпека, ...
456642
  Несененко П. Економічна система А.Р.Ж. Тюрго як початок становлення наукового етапу економічної думки / П. Несененко, О. Артеменко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 85-92. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
456643
  Білорус О.Г. Економічна система глобалізму = Economic system of globalism : Монографія / О.Г. Білорус; НАНУ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 360с. – ISBN 966-574-471-2


  Для научных работников, специалистов в области глобализации. Мировой экономики, политологии и международных отношений
456644
  Обершт О. Економічна ситуація на Буковині в 1917 році // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 86-89
456645
  Поліванов В.Є. Економічна ситуація та генезис світового електронного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 134. – С. 111-129. – ISSN 2308-6912


  Світовий електронний бізнес є сьогодні актуальною проблематикою, яка вимагає ретельного вивчення, розвитку, аналізу і подальшого застосування на практиці з метою оптимізації торговельного сектора глобальної цифрової економіки. У даній статті авторами ...
456646
  Панченко В.Г. Економічна складова в ідеології ОУН за кордоном (двійкарів") повоєнної доби // Проблеми політичної історії України : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, каф. укр. істор. та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 8. – С. 194-207. – ISBN 978-966-551-341-4
456647
  Плевако І.Г. Економічна складова геополітичного позиціонування Бразилії у країнах Південної та Східної Азії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 391-396. – ISSN 2076-1554
456648
  Коляда С.П. Економічна складова діяльності митних органів у системі забезпечення державних пріоритетів України : монографія / С.П. Коляда; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2007. – 238с. – ISBN 978-966-328-028-8
456649
  Кулініч Т.О. Економічна складова ібероамериканського напрямку зовнішньої політики Іспанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 30-39


  Стаття присвячена аналізові економічного виміру співробітництва між Іспанією та країнами ібероамериканського регіону.
456650
  Пасічник Н.О. Економічна складова концепції "домоводства" В.Н. Каразіна / Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 403-406
456651
  Федоренко А.В. Економічна складова накопичувальної пенсійної системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 89-98 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
456652
  Басс Д. Економічна складова національної безпеки // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394
456653
  Панченко В. Економічна складова образу України в уявленні ідеологів ОУН // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 146-149. – ISBN 978-966-439-147-1
456654
  Лимар М.Ю. Економічна складова сучасного трансатлантичного співробітництва // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 32-37. – ISSN 2077-1800
456655
   Економічна служба в колгоспі.. – Одеса, 1967. – 152с.
456656
  Бугуцький О.А. Економічна служба господарства і ефективність виробництва. / О.А. Бугуцький. – Київ, 1983. – 56с.
456657
  Зубіашвілі І. Економічна соціалізація старшокласників: гендерний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-17. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються результати емпіричного дослідження гендерного аспекту ставлення до грошей старшокласників, розглядаються чинники різних ставлень до грошей. In the article results of empirical research of the gender aspect of the senior pupil"s ...
456658
  Тарасевич В.М. Економічна соціодинаміка у філософському просторі економіко-теоретичного знання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (638). – С. 42-59. – ISSN 0131-775Х
456659
  Матвєєв С.О. Економічна соціологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / С.О. Матвєєв, Л.І. Лясота. – Суми : Університетська книга, 2006. – 184с. – ISBN 966-680-246-5
456660
  Шульський М.Г. Економічна спадщина економіста Вололимира Навроцького у творчості Івана Франка // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 125-129. – ISSN 2221-1055
456661
  Шпак Н.О. Економічна стабільність підприємства: сутність та її складові / Н.О. Шпак, М.І. Романишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 248-252. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
456662
  Никончук В.М. Економічна сталість сільськогосподарських підприємств (на прикладі рівненської області) : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 118-122 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
456663
   Економічна статистика. – Київ, 1974. – 391с.
456664
  Кулинич О.І. Економічна статистика : Навчальний посіник.для студ.економічних спец. / О.І. Кулинич; МОУ. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 286с. – ISBN 5-7763-1842-4
456665
  Гетало В.П. Економічна статистика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гетало, В.О. Борух, Р.В. Алямкін. – Полтава : Світоч, 2002. – 212с. – ISBN 966-96206-0-0
456666
  Беркита К.Ф. Економічна статистика : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / К.Ф. Беркита; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2004. – 208с. – ISBN 966-8556-65-8
456667
   Економічна статистика : Навч. посібник / Р.М. Моторин, А.В. Головач, А.В. Сідорова, Н.М. Атаманчук, З.П. Баранік; МОНУ; КНЕУ; За ред. Р.М. Моторина. – Київ : КНЕУ, 2005. – 362с. – ISBN 966-574-694-4
456668
   Економічна статистика : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Р.М. Моторин, А.В. Головач, А.В. Сідорова, Н.М. Атаманчук, З.П. Баранік; Р.М. Моторин, А.В. Головач, А.В. Сидорова, Н.М. Атаманчук, З.П. Бараник; За ред. Р.М. Моторина; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 326с. – ISBN 966-574-768-1
456669
  Уманець Т.В. Економічна статистика : Навч. посібник / Т.В. Уманець. – Київ : Знання, 2006. – 429с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-078-4
456670
  Борух В.О. Економічна статистика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Борух В.О., Алямкін Р.В. – Київ : Ліра-К, 2006. – 318 с. – ISBN 966-351-063-3
456671
  Гальків Л.І. Економічна статистика : навч. посібник / Л.І. Гальків, Н.П. Лутчин, Б.С. Москаль. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 398, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 393-396. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-7827-55-0
456672
   Економічна статистика.. – К., 1969. – 79с.
456673
  Єріна А.М. Економічна статистика: Практикум = Методологічні засади, категорії та класифікація економічної статистики з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики : Навч. посібник / А.М. Єріна, О.К. Мазуренко, З.О. Пальян. – Київ : ЕксОб, 2002. – 232с. – ISBN 966-7769-12-7
456674
  Сафонова В.Є. Економічна стійкість вищого навчального закладу як чинник підвищення його конкурентоспроможності. // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 133-137. – ISSN 1729-7206


  Для забезпечення стійкості вузу в економічних умовах, що постійно змінюються, освітні установи повинні безперервно відстежувати стан ринку освітніх послуг, оц інювати своє положення на цьому ринку. Поява недержавних вищих навчальних закладів зробила ...
456675
  Євдокімов Ф.І. та інш. Економічна стійкість підприємства як фактор його безпеки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.616-25. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
456676
  Ліпич Л.Г. Економічна стійкість підприємства: класифікація, структура, характеристика / Л.Г. Ліпич, О.А. Отченашенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 57-63. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
456677
  Ареф"єва О.В. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення / О.В. Ареф"єва, Д.М. Городинська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 83-90. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито сутність економічної стійкості підприємства (ЕСП). Визначено основні функціональні складові, що обумовлюють економічну стійкість підприємства, та систему заходів, яка забезпечує своєчасне реагування на відхилення від запланованих ...
456678
  Даниленко В.А. Економічна стійкість промислових підприємств в умовах ринкової невизначеності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Даниленко В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Економічний факультет. – Київ, 2012. – 213 л. – Додатки: л. 184-197. – Бібліогр.: л. 198-213
456679
  Даниленко В.А. Економічна стійкість промислових підприємств в умовах ринкової невизначеності : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / /Даниленко В"ячеслав Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
456680
  Зоринець П.І. Економічна стійкість та фінансова безпека підприємства в умовах нестабільності ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 148-152
456681
  Герасименко О.В. Економічна стійкість як чинник впливу на ефективність функціонування механізму збалансованості фінансової системи держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 235-242 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
456682
  Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах : монографія / Я.А. Жаліло ; РНБО України ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 1998. – 144с. – (Економічні стратегії ; Вип.6). – ISBN 966-554-021-1


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
456683
  Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : Монографія / Я.А. Жаліло; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2003. – 368с. – (Економічні стратегії ; Вип.8). – ISBN 966-554-061-0


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків.
456684
  Краснов Ю.М. Економічна стратегія ефективної зайнятості : Монографія / Ю.М. Краснов; Науково-дослідний економ. ін-тут. Мін-во екон. та з питань Європ. інтеграції України. – Київ : Знання України, 2001. – 253с. – ISBN 966-7999-05-Х
456685
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 1 (21). – 2015. – 428 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456686
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 2 (22). – 2015. – 397 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456687
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 1 (23). – 2016. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456688
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг = Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh = Economic strategy and prospects of trade and srvices sector develjpment : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Михайлова О.В. [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 1 (27). – 2018. – 279, [1] с. – Резюме укр., пол., англ. мовами
456689
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг = Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh = Economic strategy and prospects of trade and srvices sector develjpment : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Миїайлова О.В. [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 2 (28). – 2018. – 274, [1] c. – Резюме укр., пол., англ. мовами
456690
   Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг = Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh = Economic strategy and prospects of trade and srvices sector develjpment : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В, Гросул В.А., Миїайлова О.В. [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2005-. – ISSN 2312-394X
Вип. 1 (29). – 2019. – 230, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456691
  Дорогунцов С.І. Економічна стратегія КПРС на сучасному етапі / Дорогунцов С.І. – Київ, 1977. – 104 с.
456692
  Ємельянов О.С. Економічна стратегія партії. / О.С. Ємельянов. – Київ, 1986. – 76 с.
456693
  Жаліло Я. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 19-28. – Бібліог. 32 назви. – ISSN 0131-775Х
456694
  Гош О.П. Економічна структура валового продукту колгоспу / О.П. Гош. – Київ : Вища школа при КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1974. – 191с.
456695
  Рубан О.І. Економічна сутність акціонерного капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 36-40
456696
  Пижик І. Економічна сутність акціонерної власності // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.164-167. – ISBN 966-654-085-1
456697
  Гайдай В. Економічна сутність банківського капіталу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 137-140. – ISSN 1993-0259
456698
  Марущак Л.І. Економічна сутність виробничих запасів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 225-230. – ISSN 0321-0499
456699
  Каленич І.С. Економічна сутність витрат і собівартості продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 241-246. – ISSN 2222-4459
456700
  Колісник Г.М. Економічна сутність витрат і управління ними // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.8. – С. 252-257. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
456701
  Кетова Т.Б. Економічна сутність власних торгових марок у торгівлі та їх функції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 396-401. – ISSN 2222-4459
456702
  Трохимченко М.В. Економічна сутність депресивності територіальних громад // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 326-334.


  Присвячена проблемам диференціації соціально - економічного розвитку регіонів. Розкриттю поняття "депресивна територія" та аналізу методології формування нової регіональної політики щодо подолання депресивності та зміцненню потенціалу територій. ...
456703
  Рисін М.В. Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 190-197. – ISSN 1562-0905
456704
  Рисін Марія Віталіївна Економічна сутність довгострокового кредиту та його функції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 190-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто еволюцію теорій кредиту з метою визначення його економічної сутності. Узагальнено теоретичні підходи до поняття "довгостроковий кредит" у сучасній вітчизняній економічній науці та визначено його функції.
456705
  Щирська О.В. Економічна сутність і бухгалтерське визначення амортизації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 68-74 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
456706
  Варналій З.С. Економічна сутність і значення бюджету у забезпеченні макроекономічної стабільності // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 1 (7). – С. 17-20. – ISSN 2076-4561
456707
  Колісник Г.М. Економічна сутність і класифікація витрат у зв"язку з узагальненням на рахунках бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 132-141. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
456708
  Герасименко В.В. Економічна сутність і особливості банківської конкуренції та конкурентоспроможності банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 6-14
456709
  Колумбет О.П. Економічна сутність і роль доходів основної діяльності підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-7
456710
  Коваленко Ю М Економічна сутність інвестицій / Ю М Коваленко, О О Мискіна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 74-78
456711
  Лисенкова Н.В. Економічна сутність інвестицій // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 189-196


  Розглянуті основні поняття економічної сутності інвестицій та напрями підвищення ефективності інвестиційної складової сталого розвитку підприємств.
456712
  Вініченко І.І. Економічна сутність інвестицій та джерела їх формування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
456713
  Лисак В.Ю. Економічна сутність інвестицій: становлення і розвиток // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 7-8. – ISSN 2306-6814


  У статті розглядаються методичні підходи щодо формування поняття "інвестиції" та їх трансформація в процесі розвитку економічних систем, які функціонували на теренах нашої держави.
456714
  Морозова Л.В. Економічна сутність інвестиційних активів, їх класифікація і значення // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 238-241. – ISSN 2075-4892
456715
  Зеліско І.М. Економічна сутність інтеграції в аграрній сфері // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 105-109. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
456716
  Бутинець Ф.Ф. Економічна сутність капіталу: історичний вимір // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 38-41. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
456717
  Малік Л.М. Економічна сутність категорії "власність" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-27.
456718
  Носова Т.І. Економічна сутність категорії "інтелектуальний потенціал" // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 159-166. – ISSN 1726-8699


  Сьогодні на перший план виходить інтелектуальний потенціал підприємства, формування якого відноситься до доволі складних завдань управління, що обумовлює пошук нових методів та підходів його оцінки з метою забезпечення конкурентного положення ...
456719
  Скригун Н.П. Економічна сутність категорії витрат виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 11-15.
456720
  Замроз М. Економічна сутність конкурентоспроможності і основні аспекти її забезпечення / М. Замроз, В. Яцура // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 150-154. – ISSN 1993-0259
456721
  Волосович С.В. Економічна сутність кредитного страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 250-255. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
456722
  Биковченко Л.М. Економічна сутність лізингу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.75-77
456723
  Колесник І. Економічна сутність лізингу і перспективні напрямки його розвитку в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 38-41. – ISSN 1728-9343
456724
  Рєхачева А. Економічна сутність ліквідного та неліквідного майна торговельного підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 9. – С. 24-25. – Бібліогр.: на 11 пунктів
456725
  Борщ Л.В. Економічна сутність людського потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 138-144
456726
  Шкуратова І.І. Економічна сутність механізму державного регулювання АПК України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 215-217
456727
  Литвиненко Т.М. Економічна сутність механізму конкурентоспроможності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 160-166. – ISBN 966-7958-13-2
456728
  Наумов Д.О. Економічна сутність механізму структурованого фінансування : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 237-251 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
456729
  Самойловська В.П. Економічна сутність митного посередництва / В.П. Самойловська, О.М. Коробкова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 259-264. – ISSN 2309-1533
456730
  Вініченко І.І. Економічна сутність НТП, інновацій та їх роль у розвитку агропромислового виробництва // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 9-11.
456731
  Римарчук А.М. Економічна сутність оборотних активів та їх класифікація // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 64-70
456732
  Майстер Л.А. Економічна сутність персоналу та його сучасне значення в системі управління підприємством // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 212-218
456733
  Чемодуров О.М. Економічна сутність показника дюрації облігації : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 57-68 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
456734
  Запасна Л. Економічна сутність поняття "вартість підприємства" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 44-47. – ISSN 1728-9343
456735
  Кривов"язюк І.В. Економічна сутність поняття "вартість підприємства" та детермінанти її зростання / І.В. Кривов"язюк, О.В. Бурбан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 99-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
456736
  Трещов М.М. Економічна сутність поняття "конкурентоспроможність підприємства" та специфіка її формування в аграрних підприємствах // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 175-178
456737
  Корягіна А.Д. Економічна сутність поняття "кооперація" / А.Д. Корягіна, В.В. Зіновчук // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 46-50. – (Економічні науки)
456738
  Денисюк О.Г. Економічна сутність поняття "майновий потенціал підприємства" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 7-13
456739
  Литвинчук І.В. Економічна сутність поняття "міжбюджетні відносини" / І.В. Литвинчук, Р.С. Михалюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 267-271. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-4236
456740
  Безверхий К.В. Економічна сутність поняття "нефінансова звітність" // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 23-34. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
456741
  Гнедіна К.В. Економічна сутність поняття "стратегія" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С.233-237


  Узагальнено теоретичні підходи до визначення поняття "стратегія".
456742
  Мороз Ю.М. Економічна сутність поняття "фінансові інструменти" з погляду вітчизняної та західної науки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 180-189. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
456743
  Гарбар В.В. Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2014. – № 1 (231), січень. – С. 136-141. – ISSN 2221-1055
456744
  Рибченко М.Ф. Економічна сутність понять "витрати" та "дохід" / М.Ф. Рибченко, Р.В. Кіслань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 217-220. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
456745
  Арестенко В.В. Економічна сутність понять "конкурентоспроможність підприємства" з позиції маркетингу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 31-34. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
456746
  Білик М.Д. Економічна сутність прибутку в умовах трансформації економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 130-132.
456747
  Мягкова О.В. Економічна сутність процесів злиття та поглинання підприємств у сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.241-244. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
456748
  Дідківська Л.В. Економічна сутність сільськогосподарської кооперації у працях українських вчених // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 133-140
456749
  Дикий С.С. Економічна сутність собівартості, їх роль у господарському механізмі // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.267-269. – ISBN 5-7763-2435-1
456750
  Ткаченко К. Економічна сутність страхування політичних ризиків // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 46-48. – ISSN 1810-7923
456751
  Дубина М. Економічна сутність та види фінансових послуг // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 124-135 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
456752
  Тараненко Ю.В. Економічна сутність та значення логістики для діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 131-135. – ISSN 2306-6806
456753
  Півнюк О.П. Економічна сутність та класифікація витрат в системі управління підприємством // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 138-143. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
456754
  Бондаренко О.М. Економічна сутність та класифікація запасів: обліковий та управлінський аспекти / О.М. Бондаренко, А.Д. Тітаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 63-67. – ISSN 2306-6814
456755
  Деркач І.В. Економічна сутність та напрями розвитку інтенсифікації аграрного виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 61-63
456756
  Гавриш А.О. Економічна сутність та роль прибутку в ринкових умовах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник науковпраць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 2. – С. 233-237. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
456757
  Гуляк Р Е Економічна сутність та структурні особливості економічного потенціалу соціально-економічних систем // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 164-171. – ISSN 1562-0905
456758
  Бажан І. Економічна сутність та функції інтелектуального капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
456759
  Стефанишин В. Економічна сутність та функції ринку капіталів економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 209-215. – ISSN 2078-5860
456760
  Кудря Я.В. Економічна сутність управління корпораціями в машинобудівній галузі економіки України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
456761
  Бармецький П.П. Економічна сутність управління проектами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 140-147
456762
  Нєчева Н.В. Економічна сутність управління трудовими ресурсами підприємств санаторно-курортного комплексу // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 136-140 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
456763
  Бурий К.П. Економічна сутність фінансових ризиків // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 160-165. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
456764
  Дьорова Л.М. Економічна сутність фінансового механізму діяльності малих підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 60-62
456765
  Артус М.М. Економічна сутність фінансового механізму як засобу реалізації фінансової політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 3-7
456766
  Шірінян Л. Економічна сутність фінансового регулювання страхового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-64. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  Виконано критичний огляд досліджень і виявлено наявність проблеми визначення і диференціації у науковій літературі понять "фінансове регулювання страхового ринку", "державне фінансове регулювання страхового ринку" і "державне регулювання страхового ...
456767
  Лисенко Р.С. Економічна сутність фінансової стабільності банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 87-91.
456768
  Козик І.М. Економічна сутність фінансової стратегії підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 162-167
456769
  Чехова І.В. Економічна сутність формування ринку кредитних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 205-209. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
456770
  Золотарьова В.І. Економічна сутність, класифікація та основні види продуктів сфери послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6806
456771
  Чечетова Н.Ф. Економічна сутність, структура та значення фінансового балансу регіону // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 171-174.
456772
  Семенов Г.А. Економічна сутність, структура та методологічний підхід до аналізу ліквідності банківської системи / Г.А. Семенов, О.Ф. Шаталова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 177-182. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
456773
  Чирик Н.В. Економічна суть інвестицій: сучасні погляди та концепції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-22.
456774
  Чирик Н.В. Економічна суть інвестицій: сучасні погляди та концепції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-22. – Бібліогр. в кінці ст.
456775
  Франчук Т.О. Економічна суть інновацій у ринковій економіці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 139-143. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
456776
  Гоблик В.В. Економічна суть кластеров та особливості їх утворення і функціонування у туристично-рекреаційній сфері // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 151-159. – (Економіа ; Вип. 24)
456777
  Прокопенко О.В. Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством / О.В. Прокопенко, Л.Б. Криворучко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 27-34. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Виконано аналіз існуючих визначень категорії контролінгу, за результатами якого уточнено дане поняття.
456778
  Демченко Т.А. Економічна суть оборотних активів і проблеми їх визнання й класифікації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 175-180 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
456779
  Стецюк П.А. Економічна суть фінансовиї ресурсів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 129-143.
456780
  Павлишенко М. Економічна суть ціни рівноваги // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 16-20. – ISBN 966-7574-11-3
456781
  Гуда Н.Е. Економічна суть ціни та ціноутворення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 106-110. – ISSN 2306-6806
456782
  Богданова О.В. Економічна суть, класифікація та джерела формування оборотних активів // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 212-216. – (Економічні науки ; вип. 24)
456783
  Гнатовський М.М. Економічна сфера буття людства: конфедерація об"єднаних націй та економічний устрій світу / М.М. Гнатовський, В. Лютий // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 34-41


  Стаття присвячена аналізу економічної сфери буття в контексті фор- мування якісно нового економічного устрою світу в рамках Конфедерації Об’єднаних Націй. Досліджуються концептуально-теоретичні погляди, ідеї та підходи в межах даної проблематики. ...
456784
  Романенко О.В. Економічна сфера соціально-технологічних типів суспільства як предмет системного розгляду Д.Беллом // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 3-8. – Бібліогр.: на 8 пунктів
456785
  Петінова О.Б. Економічна сфера суспільства: філософське осмислення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 57-60. – ISSN 2077-1800
456786
  Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації : навч. посібник [для студентів спец. 8.03050901 "Облік і аудит"] / Кавун С.В., Пилипенко А.А., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 362, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-360. – ISBN 978-966-676-577-5
456787
  Гур"єва І.М. Економічна та облікова сутність необоротних матеріальних активів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 10 : Пріоритети фінансово-економічного розвитку України на сучасному етапі. – С. 312-317. – ISSN 2222-4459
456788
  Лукашев О.А. Економічна та правова форма реалізації функцій грошей і їх вплив на співвідношення інститутів фінансово-правової галузі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 126-131. – ISSN 0201-7245
456789
  Новікова О.Ф. Економічна та соціальна безпека у контексті регіональної політики: проблеми та шляхи розв"язання / О.Ф. Новікова, Р.В. Покотиленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 50-54
456790
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Либідь, 1966-. – ISBN 0868-6965
Вип. 44. – 1992. – 128с.
456791
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1966-. – ISBN 5-8238-D147-5
Вип. 45. – 1993. – 162с.
456792
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Либідь, 1966-. – ISBN 0201-8683
Вип. 46. – 1995. – 142с.
456793
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Заповіт, 1966-. – ISBN 0201-8683
Вип. 47. – 1995. – 136с.
456794
   Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966-. – ISBN 966-7293-81-3
Вип. 48. – 1999
456795
   Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966-. – ISBN 966-7293-90-4
Вип. 49. – 2000. – 225c.
456796
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Обрії, 1966-. – ISBN 966-95774-3-8
Вип. 52. – 2002. – 140с.
456797
   Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966-. – ISBN 966-95774-3-8
Вип. 53. – 2002. – 304с.
456798
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник. – Київ, 1966-
Вип. 55. – 2004. – 336c. – резюме укр., англ. мовами
456799
   Економічна та соціальна географія : Науковий збірник. – Київ, 1966-
Вип. 56. – 2005. – 224c. – резюме - укр., англ. мовами
456800
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник. – Київ, 1966-
Вип. 57. – 2007. – 332c. – резюме укр., англ. мовами
456801
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 58. – 2008. – 356c. – резюме укр., англ. мовами
456802
  Олійник Я.Б. Економічна та соціальна географія : сучасний стан і перспективи розвитку / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2009. – 66 с. – Бібліогр.: c. 63-65. – ISBN 978-966-95774-6-7
456803
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 59. – 2009. – 239 c. – резюме укр., англ. мовами
456804
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 60. – 2010. – 294 c. – резюме укр., англ. мовами
456805
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (62). – 2011. – 252 c. – резюме укр., англ. мовами
456806
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 2 (63). – 2011. – 293 c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
456807
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (64). – 2012. – 299 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456808
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 2 (65). – 2012. – 264 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456809
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 1 (66) : 80-річчю кафедри економічної та соціальної географії присвячується. – 2013. – 128 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456810
   Економічна та соціальна географія : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1966-
Вип. 2 (67). – 2013. – 352 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456811
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 75. – 2016. – 91 c. – Резюме укр., англ. мовами
456812
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ : ФОП Кравченко Я.О., 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 79. – 2018. – 53 [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
456813
   Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 82. – 2019. – 56, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
456814
   Економічна та соціальна географія = Ekonomichna ta sotsialna geografiya : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Олійник Я.Б., Антіпова К.А., Арслан М. [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 83. – 2020. – 62, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
456815
   Економічна та соціальна географія = Ekonomichna ta sotsialna geografiya : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 84. – 2020. – 66, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
456816
   Економічна та соціальна географія = Ekonomichna ta sotsialna geografiya : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1966-. – ISSN 2413-7154
Вип. 85. – 2021. – 96, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
456817
  Луцишин П.В. Економічна та соціальна географія у Волинському державному університеті імені Лесі Українки : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / П.В. Луцишин, В.С. Корчун, В.Й. Лажнік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-44. – (Географія ; Вип. 43)


  Розглянуто історію розвитку і становлення економічної та соціальної географії у Волинському університеті.
456818
  Пенькова О.Г. Економічна та соціальна ефективність реформування галузі охорони здоров”я України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 85-92
456819
  Шпак Михайло Михайлович Економічна та стратегічна стійкість аграрних підприємств: теоретичний аспект // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто складові економічної безпеки підприємства і місце в ній стратегічної стійкості. Визначено зміст поняття стратегічної стійкості, чинники та особливості її забезпечення в аграрній сфері. Проаналізовано основні причини та процес втрати ...
456820
  Сидорович О. Економічна теорія - основа економічної стратегії держави // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 5-17. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
456821
  Мельник Л.Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.Ю. Мельник, П.М. Макаренко. – Київ : Кондор, 2008. – 524 с. – ISBN 978-966-351-147-4
456822
   Економічна теорія. – К., 1995. – 85с.
456823
   Економічна теорія : Північноамеріканська економічна інтеграція: досвід для України. Посібник для студентив вищих закладів освіти. – Київ, 1999. – 184 с.
456824
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник для студентив вищих закладів освіти / С.В. Мочерний. – Киев : Академія, 1999. – 592с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-045-0
456825
  Солонінко К.С. Економічна теорія : Навч. посібник для підготовки студ. до бакалаврського іспиту з економічних теоретичних дисциплін / К.С. Солонінко, Т.Т. Горобчук, К.О. Костюк; МОіНУ; ЖІТІ. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 348с.
456826
   Економічна теорія : Посібник для вищої школи. – Київ; Харків, 2001. – 704с. – ISBN 966-7930-00-9
456827
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2002. – 656с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-106-6
456828
   Економічна теорія : Навчально-методичний комплекс. – Київ : Київський університет, 2002. – 168с.
456829
  Предборський В.А. Економічна теорія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко; Під. ред.: В.А. Предборського. – Київ : Кондор, 2003. – 492с. – ISBN 966-7982-14-9
456830
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Посібник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2003. – 656с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-151-1
456831
   Економічна теорія : Посібник для вищої школи / Є.М. Воробйов, А.А. Гриценко, В.М. Лісовицький, В.М. Соболєв; За заг. ред. Є.М.Воробйова. – Київ; Харків : Одісей, 2003. – 704с. – ISBN 966-7930-00-9


  Викладено основні концепції політичної економії і економікс, альтернативні погляди різних економічних шкіл. Для студентів і викладачів вузів, учнів старших класів
456832
  Мочерний С.В. Економічна теорія : підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. – Київ : Академія, 2004. – 856 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-178-3
456833
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2004
456834
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2004
456835
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2004
456836
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2004
456837
  Мочерний С.В. Економічна теорія : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.В. Мочерний. – 3-є вид., доп. і перероб. – Київ : Академія, 2005. – 640с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-195-3
456838
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2005
456839
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2005
456840
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2005
456841
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2005
456842
   Економічна теорія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Тарасевич, В.В. Білоцерківець, С.П. Горобець, О.В. Давидов, О.О. та ін. Завгородня; МОНУ; Нац. металургійна акад. України; За ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. – ISBN 966-364-185-1
456843
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2006
456844
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2006
456845
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2006
456846
   Економічна теорія : Науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2006
456847
   Економічна теорія : політекономія : підручник. – 6-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 719 с. – ISBN 966-311-049-X


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
456848
  Гальчинський А.С. Економічна теорія : підручник для студ. вищих навч. закладів / Анатолій Гальчинський, Петро Єщенко. – Київ : Вища школа, 2007. – 504 с. – ISBN 978-966-642-374-3
456849
  Предборський В.А. Економічна теорія : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко. – Київ : Кондор, 2007. – 496с. – ISBN 966-7982-14-9
456850
  Бутук О.І. Економічна теорія : тренінг-курс ; навчальний посібник / О.І. Бутук О.І., Н.І. Волкова. – Київ : Знання, 2007. – 291с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-267-1
456851
   Економічна теорія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Х. Корецький, О.І. Дацій, Г.М. Кульнєва, І.І. Вініченко, О.В. та ін. Алейнікова; Корецький М.Х. [ та ін. ] ; МОНУ ; Запорізький ін-т державного та муніципального управління ЗІДМУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-364-425-7
456852
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2007
456853
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2007
456854
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2007
456855
   Економічна теорія : науковий журнал. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2007
456856
  Мочерний С.В. Економічна теорія : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів ] / С.В. Мочерний. – Вид. 3-тє, доп. і перероб. – Київ : Академія, 2008. – 640 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-247-1
456857
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2008
456858
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2008
456859
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2008
456860
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2008
456861
  Мочерний С.В. Економічна теорія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.В. Мочерний. – 4-те вид. стер. – Київ : Академія, 2009. – 640 с. : табл. – Бібліогр.: с. 623-624. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-305-8
456862
  Кондрашова-Діденко Економічна теорія : навч.- метод. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Кондрашова-Діденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 6-те вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 305, [7] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. та в кінці тем. – ISBN 978-966-439-086-3
456863
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2009
456864
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2009
456865
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2009
456866
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2009
456867
   Економічна теорія : практикум (тести і задачі) : навч. посібник / [Стирський М. та ін. ; за ред. О. Ватаманюка ; відп. ред. А.Ф. Барвінський] ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Інтелект-Захід, 2010. – 373 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 372. – ISBN 978-966-7597-77-1
456868
  Чухно А.А. Економічна теорія : [у 2-х т.] / А.А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фінансів управління. – Київ : ДННУ АФУ. – ISBN 978-966-2380-06-4(Т.1)
Т. 1. – 2010. – 509, [3] с.
456869
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2010
456870
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2010
456871
  Чухно А.А. Економічна теорія : [у 2 т.] / А.А. Чухно ; М-во фінансів України, Акад. фін. управління. – Київ : Акад. фін. управління. – ISBN 978-966-2380-07-1(Т.2)
Т. 2. – 2010. – 627, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим.
456872
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2010
456873
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2010
456874
  Чепінога В.Г. Економічна теорія : підручник / В.Г. Чепінога ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 653, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 645-647. – ISBN 978-966-667-475-6
456875
   Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, М-во освіти і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ [та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2011. – Резюме на мові статті
456876
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2011
456877
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2011
456878
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2011
456879
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
456880
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
456881
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
456882
  Кондрашова-Діденко Економічна теорія : навч.- метод. посібник для студентів вишів / В.І. Кондрашова-Діденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 7-ме вид., допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-192-1
456883
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
456884
  Стрішенець О.М. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Стрішенець, В.І. Ліщук, Л.В. Єлісєєва ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 236, [4] с. : іл., табл. – Термінол. покажч. : с. 232-236. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-650-6
456885
  Холявко Н.І. Економічна теорія : навч. посібник / Холявко Н.І., Гонта О.І. ; М-во освіти і науки України, Навч.-наук. ін-т економіки Чернігів. нац. технол. ун-ту. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 978-966-7496-57-9
456886
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
456887
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
456888
   Економічна теорія : навч. посібник / [О.В. Стефанишин та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 334-335. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-617-10-0221-0
456889
   Економічна теорія : [навч. посібник] / [В.Б. Захожай та ін.] ; під. кер. та наук. ред. В.Б. Захожая ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2015. – 518, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 513-529. – ISBN 978-617-02-0188-1


  У пр. № 1719159 напис: Метру економічної теорії, талановитому вченому, вірному другу вельмишановному Віктору Дмитровичу. З повагою. Підпис. 1.06.2016 р.
456890
   Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
456891
   Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
456892
   Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
456893
  Базилевич В.Д. Економічна теорія : практикум для студентів неекон. спец. : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, В.І. Трохименко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 139-142
456894
   Економічна теорія : навч. посібник / [Л.С. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 267, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-937-043-3
456895
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
456896
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
456897
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
456898
   Економічна теорія : навчально-методичний комплекс для студ. економічних спеціальностей / упорядн. В.Д. Базилевич, Н.і Гражевська, О.В. Кирильчук, Н.В. Савчук. – Київ, 2017. – 49 с. – Шифр. дубл. 34 Екон.
456899
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАН України", 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
456900
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАН України", 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2017. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
456901
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАН України", 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
456902
   Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
456903
   Економічна теорія = Economic theory : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2018. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
456904
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 2. – 2019. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
456905
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 3. – 2020. – 119, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
456906
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 4. – 2020. – 119, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
456907
   Економічна теорія = Economic Theory : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ : Інститут еконономіки та прогнозування НАН України, 2003-. – ISSN 1811-3141
№ 1. – 2021. – 119, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
456908
  Вибрик В.І. Економічна теорія в курсі суспільнознавства : метод. посібник для вчителів / В.І. Вибрик, Л.М. Бренер. – Київ : Радянська школа, 1982. – 136 с.
456909
  Гриценко А. Економічна теорія в сучасному світі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40-54. – Бібліогр.: с. 41-48, 52. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито співвідношення сучасного розвитку економічної теорії та її кризового стану, показано шляхи подолання кризи на базі поєднання процесів спеціалізації та конкретизації знань з поглибленням розуміння їх загальних основ.
456910
  Гражевська Н. Економічна теорія в Україні: перспективи і проблеми // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 7 - 14 червня (№ 26). – С. 2
456911
  Третяк А. Економічна теорія власності на землю: основи формування прав власності // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 8-17
456912
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: основні підходи формування економічної політики України щодо форм власності на землю // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 8-16
456913
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: поняття та сутність // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 5. – С. 10-18
456914
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: права як економічні складові власності / Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 9-21
456915
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: система економічних та правових відносин приналежності у відносинах прав власності на землю // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 2. – С. 6-13
456916
  Третяк А.М. Економічна теорія власності на землю: чинники та критерії класифікації форм власності // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 11. – С. 8-15
456917
  Сухарєв О. Економічна теорія і управління економікою: точки сполучення // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 5-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
456918
  Єщенко П.С. Економічна теорія й економічна політика в трансформаційному суспільстві // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 9-22. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
456919
  Ущаповський Ю.В. Економічна теорія марксизму // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 82-88. – ISBN 978-966-683-540-9
456920
  Довбенко М. Економічна теорія початку ХХІ століття: криза чи розвиток? // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 3-18. – ISSN 1684-906Х
456921
  Шарманська С.О. Економічна теорія прибутку: теоретико-методологічні підходи і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена сформованій на Заході самостійній і розгорнутій немарксистській теорії прибутку в економічній теорії ХХ століття в умовах ринкової економіки. Clause is devoted generated on west independent and developed (unwrapped) of the theory of ...
456922
  Віскузі В.К. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика = Economics of regulation and antitrust / В.Кіп Віскузі, Джон М.Вернон, Джозеф Е.Гарингтон (мол.) ; пер. з англ. наук. ред. перекладу О. Кілієвич. – Київ : Основи, 2004. – 1047 с. – ISBN 966-500-154-Х
456923
   Економічна теорія та право = Экономическая теория и право = Economic theory and law : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010-. – ISSN 2411-5584
№ 1 (24). – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456924
   Економічна теорія та право = Экономическая теория=Economic theory and law : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків : Право, 2010-. – ISSN 2411-5584
№ 3 (26). – 2016. – 270 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
456925
  Гудзинський О.Д. Економічна теорія та реалізація її положень в механізмах розвитку АПК / О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, В.К. Савчук // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 80-95. – Бібліогр.: на 29 пунктів. – ISSN 1811-3141
456926
  Ряба О.І. Економічна теорія та суспільство знань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 158-160. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  У статті розглядається роль економічної теорії в процесі формування суспільства знань. Піднімається питання доцільності застосування назви "теоретична економіка"
456927
  Лебедева Л. Економічна теорія у дослідженнях ХХІ ст. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 73-85. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
456928
  Яременко О. Економічна теорія у сучасному дискурсі : (огляд виступів учасників круглих столів, що відбулися в освітніх та наукових закладах Києва, Харкова, дніпра та Одеси) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 4. – С. 93-111. – ISSN 1811-3141
456929
  Іванова Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів / Н.Ю. Іванова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 263, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 262. – ISBN 978-611-01-000-3-8
456930
  Ніколенко Ю.В. Економічна теорія як система наук / Ю.В. Ніколенко, І.Ю. Ніколенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються концептуальні питання економічної теорії як системи наук. Розкривається специфіка дослідження економічних відносин політекономією, мікроекономікою, макроекономікою, економіксом.
456931
  Звєряков М.І. Економічна теорія, державна політика і публічне управління / М.І. Звєряков, А.В. Грималюк // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12 (696/697), листопад - грудень. – С. 3-33 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2522-9303
456932
   Економічна теорія. Макроекономіка : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0017-9
456933
   Економічна теорія. Міжнародна економіка : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 143 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-945-4
456934
   Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 134 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-921-8
456935
   Економічна теорія. Національна економіка : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 270, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-944-7
456936
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська ; за ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стереот. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 719 с. – ISBN 966-311-058-9


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
456937
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / В.М. Тарасевич [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – Київ : Знання, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-926-3
456938
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 702, [2] с. : табл., фотоіл. – (Серія "Класичний університетський підручник", ISSN 978-966-346-878-5). – ISBN 978-966-346-936-2
456939
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; КНУТШ. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-966-346-914-0


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
456940
   Економічна теорія. Політекономія : практикум : навч. посібник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 494, [2] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 493-494 та в кінці розді. – ISBN 978-617-07-0057-5
456941
   Економічна теорія. Політекономія : практикум : навч. посібник / В.Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 494, [2] c. : табл. – Бібліогр.: с. 493-494 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-07-0056-8
456942
   Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В.Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 9-те вид., доповн. – Київ : Знання, 2014. – 710, [1] с. : іл., табл., портр. – Сер. засн. 2004 р. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 665-704. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Класичний університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0157-2
456943
  Довбенко М. Економічна теорія: 35-річний експеримент // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 53-64. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
456944
   Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка : Навч. посібник для студ.економічн.спеціальностей вищ.закл.освіти. – 2-ге вид., доп. – Львів : Інтереко, 1998. – 708с. – ISBN 966-7272-13-3
456945
   Економічна теорія: політекономія : практикум : навчальний посібник / В.Д. Базилевич [ та ін. ] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2010. – 496c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-799-3
456946
   Економічна теорія: Політекономія : підручник. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 581 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-82-5


  Системний і енциклопедичний характер висвітлення законів і категорій економічної теорії, глибокий аналіз, виважаність оцінок і висновків, оригінальність і лаконічність подання матеріалу. Для студентів і викладачів вузів
456947
   Економічна теорія: Політекономія : Підручник. – 3-те вид., виправл. – Київ : Знання-Пресс, 2004. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-025-2


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
456948
   Економічна теорія: Політекономія : підручник. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання-Пресс, 2005. – 615 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-311-034-1


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
456949
   Економічна теорія: Політекономія : підручник. – 5-е вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 615 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-026-0


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
456950
   Економічна теорія: Політекономія : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич, Н.І. Гражевська; Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С., Гражевська Н.І. ; за ред.: В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2006. – 631 с. – ISBN 966-346-198-5


  Розкрито теоретичні основи ринкової та транзитивної економік, закономірності розвитку сучасного світового господарства, специфіка перехідної економіки України
456951
  Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія, мікроекономіка, макроекономіка : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 652с. – ISBN 966-364-149-5
456952
  Чухно А. Економічна теорія:предмет,метод,функції (сучасні підходи) // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.11-31. – ISSN 1682-2366
456953
  Дем"янчук І.А. Економічна турбулентність в Україні та перспективи її розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 98-100 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
456954
  Гринюк Н.А. Економічна участь пайовиків у господарській діяльності підприємств споживчої кооперації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 115-124 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
456955
  Кичко І.І. Економічна функція власності у забезпеченні особистих потреб населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 26-32
456956
  Романова Т.В. Економічна функція держави в умовах глобалізації світових інтеграційних процесів / Т.В. Романова, С.В. Романов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-41. – Бібліогр.: 6 назв
456957
  Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-33. – ISSN 0131-775Х
456958
  Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-33. – Бібліогр.: с. 20-22, 24-26. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито зміст економічної функції держави, проведено порівняльний аналіз пріоритетів державних видатків країн ЄС і України, визначено місце видатків на економічну діяльність у системі бюджетних пріоритетів. Досліджено зміни обсягу і структури видатків ...
456959
  Лощихін О.М. Економічна функція сучасної держави: її наукові основи та кадрове забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 27-29.
456960
  Опришко В. Економічна функція сучасної держави: теоретико-правові аспекти : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 155-157. – ISSN 0132-1331
456961
  Лощихін О. Економічна функція у системі функцій сучасної держави: деякі питання теорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 29-35. – ISSN 0132-1331
456962
  Леончикова В.А. Економічна характеристика власного капіталу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.447-449. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
456963
  Осмаловська А.О. Економічна, політична та соціальна кризи Європи в XXI столітті // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 2. – С. 80-85. – ISSN 2519-2949
456964
  Жигало Л.Ф. Економічная ефективність виробництва продуктів тваринництва на промисловій основі. / Л.Ф. Жигало, Л.І. Касьянов. – К., 1972. – 35с.
456965
  Кожукало І.П. Економічная політика КПРС на сучасному етапі / І.П. Кожукало. – Київ, 1971. – 80с.
456966
  Ігнатьєв П. Економічне диво Домініканської республіки: проблеми і перспективи / П. Ігнатьєв, Б. Черкас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 49-55. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновано країнознавчу характеристику Домініканської Республіки, а також розглянуто особливості здійснення ринкових реформ у період із 1930 р. по нинішній час. Країна досягнула високих темпів зростання ВВП, а це дозволяє стверджувати, що ...
456967
  Ігнатьєв П. Економічне диво Панами // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 42-45. – (Історичні науки)
456968
  Сахно Т.А. Економічне забезпечення діяльності об"єднаних територіальних громад // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 135-142. – ISSN 2222-4459
456969
  Скупейко В. Економічне забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 106-111. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISSN 2313-3627
456970
  Пахомов С.Ю. Економічне зростання в контексті інституціоналізму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 11-16
456971
   Економічне зростання на засадах справедливості. Вибір стратегії для України. – б.м. – 69с.
456972
   Економічне зростання на засадах справедливості. Український погляд. – Б.м. – 191с.
456973
  Мельник О.М. Економічне зростання та пенсійна реформа в Україні: деякі взаємозв"язки // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 99-109
456974
  Яловець О.С. Економічне зростання у процесі формування соціального капіталу // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 293-297. – ISSN 1729-7036
456975
  Глуха Г.Я. Економічне зростання: еволюційно-змістовий аналіз // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 32-38. – ISSN 2074-5354
456976
  Оголь Д.О. Економічне зростання: сутність, якість і стійкість // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 67-72. – ISSN 1993-6788
456977
  Жаліло Я. Економічне зростання: чому ми його втрачаємо? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 1, 7


  "Другий поспіль рік економіка України демонструє зростання. Після вельми поміркованих 2,3% приросту ВВП у 2016-му минулий рік приніс 2,5%, що навіть перевищило очікування багатьох експертів. Принаймні можна говорити про формування позитивної тенденції ...
456978
  Ростов Є.Ф. Економічне і науково-технічне співробітництво СРСР з розвиненими капіталістичними країнами / Є.Ф. Ростов. – Київ : Знання, 1976. – 47 с.
456979
  Найдьонов В.С. Економічне керівництво промисловими підприємствами / В.С. Найдьонов. – Київ, 1966. – 95с.
456980
  Дубровик-Рохова Економічне лідерство по-фінському
456981
  Дубровик-Рохова Економічне лідерство по-фінському // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 листопада (№ 210). – С. 8
456982
  Герасимова О.Л. Економічне моделювання взаємодії підприємств у межах корпорації / О.Л. Герасимова, М.О. Бородін, І.В. Булавка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 67-71. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
456983
  Гуцалюк О.М. Економічне обгрунтування процесу утворення корпоративних інтеграційних об"єднань // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 330-333. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
456984
  Крушинська А.В. Економічне обгрунтування сценаріїв підвищення прибутковості та інвестиційної привабливості підприємства на основі використання операційного важеля // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 68-76. – ISSN 2078-9165
456985
  Марцінко Н.М. Економічне підгрунття євразійських утворень: історичний аспект // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 264-275. – ISSN 2313-5603
456986
  Ліпатнікова К.С. Економічне підгрунтя розвитку чоловічої преси в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 77-81


  У статті проаналізовано контент, структуру та аудиторію чоловічого журналу "Men"s Health". Виявлено залежність змісту видання від потреб аудиторії. Доведено економічну невигідність створення українського національного чоловічого журналу. The analysis ...
456987
  Романенко О.А. Економічне співробітництво Грузії і України: перспективи інтеграції / О.А. Романенко, Д.Б. Шкуропадська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 73-76. – ISSN 2308-6912


  Проаналізовано основні досягнення Грузії як економічного партнера України. Запропоновано основні напрями співробітництва України і Грузії та передумови для економічної інтеграції. The basic achievements of Georgia as an economic partner of Ukraine ...
456988
  Дудинський І.В. Економічне співробітництво і взаємодопомога країн соціалістичного табору / І.В. Дудинський. – Київ, 1955. – 44с.
456989
  Бобров В.Я. Економічне співробітництво країн соціалізму / В.Я. Бобров. – Київ, 1966. – 44с.
456990
  Зацепілін В.Г. Економічне співробітництво СРСР з розвинутими капіталістичними країнами / В.Г. Зацепілін. – К., 1973. – 48с.
456991
  Ахундов Р.Г. Економічне співробітництво України та Азербайджану в післявоєнний період (1945-1950 рр.) // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Досліджується економічний аспект співробітництва України та Азербайджану в післявоєнний період. На конкретних прикладах розкриваються основні його напрями, показана роль цього співробітництва у відбудові народного господарства республік. Исследуется ...
456992
  Узун В.В. Економічне співробітництво України та УСЕАН: стан, перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 252-256. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
456993
  Калита М.С. Економічне стимулювання виробництва - важлива умова підвищення його ефективності / М.С. Калита, З.Я. Сотченко. – Київ, 1966. – 67с.
456994
  Котелевська Н.П. Економічне стимулювання оновлення техніки / Н.П. Котелевська, Л.М. Титаренко. – К, 1985. – 47с.
456995
  Ломакіна О.С. Економічне стимулювання природоохоронної діяльності // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 136-140. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
456996
  Бабич В.П. Економічне стимулювання технічного прогресу промислового виробництва / В.П. Бабич. – Харків, 1970. – 155с.
456997
  Дурман М.О. Економічне стимулювання як інструмент державної регуляторної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 105-110. – ISSN 2306-6814
456998
  Котіна Г.М. Економічне та соціальне значення сучасних SMART-технологій на місцевому рівні / Г.М. Котіна, М.М. Степура, Є.Г. Тіліченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – C. 111-116. – ISSN 2222-0712
456999
  Андрощук Г. Економічне шпигунство комерційної таємниці за участю державної компанії КНР // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 55-56
457000
  Ткаченко Т.П. Економічне шпигунство як дестабілізуючий фактор розвитку підприємницької діяльності в Україні / Т.П. Ткаченко, Р.В. Панасюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 202-207. – ISSN 2310-5534
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,