Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
456001
  Гончаров О. "Другі києвознавчі читання" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (265). – С. 233-237. – ISSN 2305-7645


  Конференція відбулася 29 березня 2017 р. на іст. ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка. Вона присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр.
456002
  Галена Е. "Другой" в респонзивной феноменологии: Вальденфельс и "христианские конфетки" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 163-167. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
456003
  Понцо А. "Другость" у Бахтина, Бланшо и Левинаса // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 61-78. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
456004
  Кот Н. "Дружба" зустрічає рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 34 : фото
456005
  Кокошинський Д. "Друже мій..."; Щодо вічного : вірші // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 216-218
456006
  Селиванова Н.В. "Дружелюбный интерфейс" в закономерности естественного диалога / Н.В. Селиванова. – Москва, 1989. – 32 с.
456007
  Кодак Микола "Дружнє посланіє" Івана Денисюка у трьох томах // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 10 (574). – С. 100-102. – ISSN 0236-1477
456008
  Лукінов Г. "Друзі козака Остапа" : легенда // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 91
456009
  Полякова Ю.Ю. "Друзья, мы - римляне. И скорби нет предела": Книги издательств "Ипокрена" и "Камена"в фондах библиотек Харькова (1917-1919) // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – С. 261-279. – ISBN 978-617-689-046-1
456010
  Водолазька С. "Друк на вимогу": інноваційний мотиватор трансформації видавничої галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326
456011
  Тимошик М.С. "Друкарство" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 444. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
456012
  Сорокина Н. "Друкарь книг, пред тым невиданных" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 4-16. – ISSN 1812-867Х
456013
   [Дрьомін Віктор Михайлович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 318-320. – ISSN 1026-9932


  Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Віктора Дрьоміна (до 65-річчя від дня народження).
456014
  Гончаров О. «Другі києвознавчі читання» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 232-237. – ISSN 2222-5250


  29 березня 2017 р. на історичному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура", присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр.
456015
  Шеметков Л.А. Д-строение конечных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шеметков Л. А.; Ин-т матем. и вычисл. техн. АН БССР, МВССО РСФСР Урал.ГУ. – Свердловск, 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
456016
  Базилевич В.Д. Другі "Бунгівські читання" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817
456017
   Другі збори Всеукраїнської громадської організації "Конгрес українців Холмщини і Підляшшя". – Рівне, 2001. – 152с. – ISBN 966-7358-19-4
456018
   Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; Софійський ун-т "Св. Климент Охридський", Іст. ф-т, Каф. етнології ; [редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2017. – 501, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7399-06-2
456019
   Другі Конституційні читання : збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам"яті академіка права Ю.М. Тодики / МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Лабораторія законодавчих іниціатив ; [ за заг. ред. А.П. Гетьман ]. – Харків : Права людини, 2009. – 376 с. – ISBN 978-966-8919-68-8
456020
  Смілянець С. Другі краєзнавчі читання пам"яті Петра Тронька / С. Смілянець, О. Гончаров // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 264-267. – ISSN 2222-5250


  20 листопада 2013 р. в рамках других краєзнавчих читань, присвячених пам"яті Петра Тронька в Національній історичній бібліотеці України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України". ...
456021
  Перевезій В. Другі курасовські читання // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-123.
456022
  Горяной Павло Другі міжнародні драгоманівські читання // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 25 : фото
456023
   Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
[Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – 2006. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
456024
  Нікітіна Тетяна Другі міжнародні соціологічні читання пам"яті Н. В. Паніної "Соціологія і суспільство сьогодні" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.207-210. – ISSN 1563-3713
456025
   Другі Покровські міжнародні просвітницькі читання "Церква в світі: служіння любові" : зб. матеріалів, Київ, 22-24 жовт. 2009 р. м. Київ / Місіонер. від. при Свящ. Синоді Укр. Правосл. Церкви ; Всеукр. Правосл. пед. т-во ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; Ін-т проблем виховання Акад. пед. наук України ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2009. – 615, [1] с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-182-035-6


  Дорогому Леоніду Васильовичу з найкращіми побажаннями! Архієпископ Филип 26.10.2010р.
456026
   Другі Усеславянскі мітынг у Маскве.. – М., 1942. – 103с.
456027
   Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Нац. худож. музей України ; [відп. за вип. Толстова Л.В.]. – Київ : Артліт, 2009. – 320 с., [28] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-96726-3-6
456028
   Другі читання пам`яті Констянтина Івановича Рубинського. – Харків, 1999. – 45с.
456029
  Любовець Н. Другі Чишківські читання з історичної біографістики / Н. Любовець, В. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 531-536. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
456030
   Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання; МОН України ; НАН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова та ін.; Ред. кол.: В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко. Б.Л. Андрусишин та ін. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – 712 с. – ISBN 966-660-151-6
456031
   Другі Яковлівські читання : матеріали Республіканської наукової конференції, присвяченої пам"яті українського історика, правознавця, громадського і політичного діяча Андрія Яковліва (1872-1955) / Яковлівські Читання; Черкаський ін-т управління, Молодіжне іст. тов-во ім. А. Яковліва; Українське Історичне Тов-во ; [за заг. ред. В.В. Ластовського]. – Черкаси : Черкаський ін-т управління, 2002. – 74 с. – ISBN 966-7812-02-2
456032
  Селишкар Т. Другови / Т. Селишкар. – Београд, 1971. – 204 с.
456033
  Еременко В.В. Другого варианта не будет / В.В. Еременко. – Москва, 1985. – 287с.
456034
  Смілянська А. Другого липня стартує вступна кампанія // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 117). – С. 10
456035
  Тимофеева А. Другого нет пути. Результаты фундаментальных исследований должны работать. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Наша страна может и должна перейти от сырьевой экономики к инновационной. Помогут в этом передовые научные исследования, а точнее - их результаты, которые в последние годы все активнее начинают материализовываться, в том числе в рамках ...
456036
  Гилязов А.М. Другого пути нет : роман-хроника в 3-х кн. / А.М. Гилязов, А.Л. Литвин. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1990. – 539 с.
456037
   Другого пути нет!. – Москва, 1956. – 232 с.
456038
  Новиков Н.М. Другое время / Н.М. Новиков. – М., 1988. – 421с.
456039
  Мартынов Семен Другое измерение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 28-29 : фото
456040
  Вурмбранд Ричард Другое лицо Маркса / Вурмбранд Ричард. – Москва, 1991. – 63с.
456041
  Кортасар Х. Другое небо / Х. Кортасар. – Москва, 1971. – 270с.
456042
   Другое небо : Сборник зарубеж. науч. фантастики. – Москва : Политиздат, 1990. – 574 с.
456043
  Пэйер С. Другое тело / С. Пэйер. – Харьков, 1994. – 464 с.
456044
  Галина Мария Другое что-то : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
456045
  Гетманцев Д. Другої спроби не буде! Провал податкової амністії, проведеної напередодні виборів, передбачуваний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 1-2


  "Насправді необхідність податкової амністії (або, коли хочете, нульового декларування) в нашій країні мало в кого викликає сумніви. Всі спеціалісти погоджуються, що її проводити треба. Питання тільки - коли та як. І тут уже списи ламаються не на жарт. ...
456046
  У Цзяньпин Другой "магический реализм": немного о мифотворчестве в ранних произведениях Ч. Айтматова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 48-49. – ISSN 1684-2618
456047
  Есеновский Е. Другой берег / Е. Есеновский. – М, 1986. – 407с.
456048
  Северная С. Другой берег времени : роман / Светлана Северная. – Київ : Факт, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-359-265-7
456049
  Романова Т. Другой взгляд на кризис в зоне евро // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 101-113. – ISSN 0130-9625
456050
  Краснова Т.И. Другой голос : анализ газетного дискурса русского зарубежья 1917-1920(22) гг. / Т.И. Краснова ; [под ред. Л.Р. Дускаевой]. – Санкт-Петербург : Северная звезда, 2011. – 588, [1] с. – Библиогр.: с. 524-559 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-905042-28-7


  Библиотеке Киевского национального ун-та от автора Т. Краснова
456051
  Баянов А. Другой земли нет : стихи / А. Баянов. – Москва, 1983. – 87 с.
456052
   Другой Иерусалим // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 32-41 : фото
456053
  Алексеева Д.А. Другой как ближний: парадоксы тематизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 74-89. – ISSN 0235-1188
456054
   Другой Китай. Мифы и реальность Поднебесной // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 70-73 : фото
456055
  Бершадский Р.Ю. Другой край света / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1967. – 272с.
456056
  Крупин В. Другой мир : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 11. – С. 9-27. – ISSN 0131-2332
456057
  Белоногов А. Другой ООН у нас нет // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.69-88. – ISSN 0130-9625
456058
  Грин Э. Другой путь / Э. Грин. – Москва, 1956. – 128с.
456059
  Грин Э. Другой путь / Э. Грин. – Москва
1. – 1963. – 415с.
456060
  Грин Э. Другой путь / Э. Грин. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 2 : В стране Ивана. – 1963. – 349с.
456061
  Грин Э. Другой путь : роман в 2-х частях / Э. Грин. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1. – 1971. – 479с.
456062
  Грин Э. Другой путь : роман в 2-х частях / Э. Грин. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 2. – 1971. – 479с.
456063
  Акунин Б. Другой Путь / Акунин-Чхартишвили. – Москва : Захаров, 2015. – 455, [2] с. : ил. – (Семейный альбом). – ISBN 978-5-8159-1342-4
456064
  Менжулин В.И. Другой Сикорский : Неудобные страницы истории психиатрии / В.И. Менжулин. – Киев : Сфера, 2004. – 490 с. – ISBN 966-7841-72-3
456065
   Другой Таиланд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 52-56 : фото
456066
  Кулиш П.А. Другой человек : Из воспоминаний былого ; (посвящается. Миколаю Ивановичу Костомарову) / [соч.] П.А. Кулиша. – Санкт-Петербург : В тип. П.А. Кулиша, 1861. – 49 с. – Отд. оттиск: Основа. 1861, № 2, с. 56-104
456067
   Другой человек : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 42-45 : Фото
456068
  Каштанов А.Л. Другой человек. / А.Л. Каштанов. – Москва, 1989. – 280с.
456069
  Брудный А А. Другому как понять тебя? / А А. Брудный, . – М, 1990. – 64с.
456070
  Батов В.И. Другому как понять тебя? / В.И. Батов. – Москва : Знание, 1991. – 48 с. – (Сер. "Знак вопроса" ; № 11)
456071
  Савчук М. Другорядна історія Коломиї : краєзнавчо-іронічне дослідження / Микола Савчук ; [фот., карикатури й граф. роботи Миколи Ганущака ; фот. з архіву Миколи Савчука]. – Коломия : Вік, 2013. – 68, [2] с. : іл. – В кн. також: Англік з Коломиї та інше : Коломия в прислів"ях, приказках, сталих словосполученнях ; Що є коломийського у світі. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Коломийська бібліотека ; вип. 17). – ISBN 966-550-092-9


  У пр. № 1696091 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
456072
  Іваненко В.А. Другорядне "Я": феномен іншості та двійництва в сучасній шотландській прозі // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 116-135. – ISSN 2306-2908
456073
  Вовк А.В. Другорядні функції синтактико-стилістичних маркерів у "щоденниках" О. Гончара // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 72-79. – ISSN 2313-4593
456074
  Ваншенкин К. Другу / К. Ваншенкин. – Москва, 1965. – 112с.
456075
   Другу, брату, освободителю!. – М., 1975. – 302с.
456076
  Куценко О.П. Дружать міста - дружать народи / О.П. Куценко, Л.Л. Прокопенко. – К., 1989. – 47с.
456077
  Габис В.А. Дружба-амитье / В.А. Габис. – М., 1979. – 126с.
456078
   Дружба -- Баратшаг.. – Сімферополь, 1972. – 69с.
456079
   Дружба - всего дороже.. – Москва, 1967. – 250 с.
456080
  Савельева В.В. Дружба - фройндшафт: кн. для чтения на нем. яз. в 10-м кл. сред. шк. / В.В. Савельева. – Москва, 1976. – 96с.
456081
   Дружба - это прекрасно!. – Душанбе, 1982. – 143с.
456082
  Лясковский В.Г. Дружба / В.Г. Лясковский. – 2-е изд. доп. – Одесса, 1949. – 131 с.
456083
  Лясковский В.Г. Дружба / В.Г. Лясковский. – 2-е изд. доп. – Одесса, 1949. – 92 с.
456084
  Пришвин М.М. Дружба / М.М. Пришвин. – Москва, 1950. – 48с.
456085
  Хузангай П.П. Дружба : стихи и поэмы / П.П. Хузангай; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1950. – 176 с.
456086
  Мурзиди К.Г. Дружба / К.Г. Мурзиди. – Свердловск, 1952. – 72с.
456087
  Благов А.Н. Дружба : стихи / А.Н. Благов. – Иваново : Ивановское областное государственное издательство, 1952. – 80 с.
456088
  Плахтін І.О. Дружба / І.О. Плахтін. – Харків : Кн.-газ. вид-во, 1953. – 104 с.
456089
  Кучер В.С. Дружба : рассказы / В.С. Кучер. – Москва : Воениздат, 1954. – 48 с.
456090
  Забашта Л.В. Дружба : стихи / Л.В. Забашта. – Ленинград : Советский писатель, 1954. – 234 с.
456091
  Астафьев Г. Дружба : очерки / Астафьев Г. – Калинин : Книжное издательство, 1955. – 80 с.
456092
  Павлова Дружба / Павлова, Е. – Кострома, 1955. – 14с.
456093
   Дружба : статьи, очерки, исследования, воспоминания. – Москва, 1957. – 718 с.
456094
   Дружба. – Ереван
Кн. 2. – 1960. – 593 с.
456095
  Бедзик Д. Дружба : одноактні п"єси для шк. самодіяльності / Дмитро Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1961. – 62 с.
456096
  Венцлова А.Т. Дружба : роман / А.Т. Венцлова; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 343 с.
456097
  Терещенко М.І. Дружба / М.І. Терещенко. – К., 1962. – 63с.
456098
  Орагвелидзе М.Ф. Дружба : докум. повесть / М.Ф. Орагвелидзе; авториз. пер. с груз. В.Михайлова. – Москва : Политиздат, 1968. – 152 с.
456099
  Алферов В.Г. Дружба / В.Г. Алферов. – Москва : "Сов. Россия", 1970. – 144с.
456100
  Харлампиев М.М. Дружба / М.М. Харлампиев. – М, 1973. – 140с.
456101
   Дружба : литературно-художественный сборник. – Ленинград : Детская литература, 1977. – 126 с.
456102
   Дружба. – Л., 1979. – 126с.
456103
   Дружба. – Москва, 1979. – 408с.
456104
   Дружба. – Москва, 1979. – 238с.
456105
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
Вып. 35 (3). – 1979
456106
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 3. – 1981
456107
   Дружба. – Йошкар-Ола
Вып. 6. – 1981
456108
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 1. – 1982
456109
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 2. – 1982
456110
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Йошкар-Ола
№ 7. – 1982
456111
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 1. – 1983
456112
   Дружба : литературно-художественный альманах. – Чебоксары
№ 2. – 1983
456113
  Туренская В.И. Дружба / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1986. – 222с.
456114
  Кон И.С. Дружба / И.С. Кон. – Москва, 1987. – 348 с.
456115
  Кон И.С. Дружба : Этико-психологический очерк / И.С. Кон. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 350 с. – (Личность. Мораль. Воспитание)
456116
  Вейль С. Дружба : проза : глава из трактата "Формы неявной любви к Богу" (Из переписки) / вступительная статья П. Епифанова о Симоне Вейль // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 116-161. – ISSN 1130-6545


  Симона Вейль, Вайль (1909- 1943) - франц. философ и религиозный мыслитель. Сестра математика А. Вейля
456117
  Чачани К. Дружба армянского и курдского народов в XIX - XX вв. : Автореф... канд. истор.наук: / Чачани К.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 22л.
456118
  Гаврилів О.С. Дружба без порога / Орест Гаврилів. – Львів : Видавництво Тараса Сокори, 2009. – 48 с.
456119
   Дружба боевая : литературно-художественный сборник. – Москва : Военное издательство, 1965. – 503, [1] с.
456120
  Шевченко Л.А. Дружба братніх культур / Л.А. Шевченко. – К, 1971. – 163с.
456121
  Асатиани Л.Н. Дружба братских литератур : лит. связи груз. народа с братскими народами СССР / Л.Н. Асатиани ; пер. с груз. Г. Чикваидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 151 с.
456122
   Дружба братских университетов. – Киев, 1966. – 244с.
456123
  Ильген К. Дружба в действии / К. Ильген. – М., 1962. – 268с.
456124
  Капранов И.А. Дружба в действии / И.А. Капранов. – Москва, 1965. – 40с.
456125
  Готовкіна К. Дружба в соцмережі як привід для відводу судді // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 1, 4-5
456126
  Видгоп Л.Н. Дружба великая и трогательная / Л.Н. Видгоп, Я.Л. Сухотин. – Москва, 1967. – 191с.
456127
  Пашкина Т.Н. Дружба границ не знает / Т.Н. Пашкина. – Мурманск, 1965. – 62с.
456128
  Осипенко О. Дружба двох геніїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 114). – С. 10


  Про знахідки з архівів, що стосуються долі видатних земляків - Тараса Шевченка і Семена Гулака-Артемовського.
456129
  Окунь В.В. Дружба дружбою... / В.В. Окунь. – Днепропетровск, 1960. – 88 с.
456130
  Чоломбитько М.І. Дружба єднає. / М.І. Чоломбитько. – Київ, 1973. – 184с.
456131
   Дружба живет в сердцах. – Ашхабад, 1969. – 32 с.
456132
  Габер Є. Дружба з далеким прицілом. У Москві Ердоган підтвердив наміри закупити російські РЗК С-400 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 1, 5


  "8 квітня відбулася чергова - третя від початку року - зустріч президентів Ердогана і Путіна. Цього разу приводом для візиту турецького лідера до Росії стала участь у восьмому засіданні Ради співробітництва високого рівня, яка щорічно проходить між ...
456133
  Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії : (теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ) / Володимир Шевченко; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ-Чернігів : Фоліант, 2007. – 244с.
456134
   Дружба закалялась в боях : Романы, повести. – Кишинев : Литература артистикэ, 1985. – 590с. – (Слава)
456135
  Матиашвили Акадий Георгиевич Дружба и братское сотрудничество украинского и грузинского народов в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Матиашвили Акадий Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 59л.
456136
  Матиашвили А.Г. Дружба и братское сотрудничество украинского и грузинского народов в период Великой Отечетвенной войны / А.Г. Матиашвили. – Тбилиси, 1986. – 264с.
456137
  Шалимов М.Н. Дружба и братство наодов / М.Н. Шалимов. – Хабаровск, 1962. – 48с.
456138
  Шалимов М.Н. Дружба и братство народов - закон нашей жизни / М.Н. Шалимов. – Хабаровск, 1962. – 48с.
456139
   Дружба и братство русского и украинского народов. – Киев
2. – 1982. – 471с.
456140
   Дружба и братство русского и украинского народов.. – К
Т.1. – 1982. – 480с.
456141
  Кекконен У.К. Дружба и добрососедство / У.К. Кекконен. – Москва, 1968. – 135 с.
456142
  Альберони Ф. Дружба и любовь / Ф. Альберони. – Москва, 1991. – 314с.
456143
  Абишев А. Дружба и любовь. (Серна с золотыми рогами) : пьеса в 4-х д., 8-ми карт. / Альжапар Абишев ; пер. с каз. В. Шкловского ; [послесл.: Л. Соболев. "Пьеса о новых людях"]. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 96 с.
456144
  Полотай Н.И. Дружба и служба. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1958. – 135с.
456145
   Дружба и сотрудничество во имя справедливости и мира.. – М, 1980. – 32с.
456146
  Шабалова Л.С. Дружба и сотрудничество коми народа с другими народами страны в строительстве социализма : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шабалова Л.С. ; Горьк. гос. ун-т. – Сыктывкар, 1966. – 20 с.
456147
  Комаренко Н.В. Дружба и сотрудничество народов СССР. / Н.В. Комаренко. – К., 1984. – 215с.
456148
   Дружба и сотрудничество СССР и ГДР -- яркое воплощение ленинских идей.. – Волгоград, 1974. – 135с.
456149
  Богуманова З.З. Дружба и сотрудничество Таджикистана с братскими республиками СССР в условиях развитого социализма / З.З. Богуманова. – Душанбе, 1981. – 164с.
456150
  Філіпчук А.І. Дружба і братерство радянських народів / Філіпчук А.І. – Київ, 1962. – 28с.
456151
  Федоренко Є.Г. Дружба і любов як соціальні явища / Є.Г. Федоренко. – Київ, 1974. – 48 с.
456152
  Панібудьласка В.Ф. Дружба і співробітництво українського народу з братніми народами СРСР 1959-1965 р. / В.Ф. Панібудьласка. – Київ, 1967. – 220с.
456153
  Саркеев Д. Дружба киргизского и русского народов в период строительства социализма (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркеев Д.; Кирг.ГУ. – Фрунзе, 1969. – 21л.
456154
  Мохов Н.А. Дружба ковалась веками / Н.А. Мохов. – Кишинев, 1980. – 280с.
456155
  Степанов В.А. Дружба крепкая у нас / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 16 с.
456156
  Ярнатовская В.Е. Дружба крепнет / В.Е. Ярнатовская. – М., 1986. – 126с.
456157
  Шманько Г.И. Дружба между людьми - дружба между народами / Г.И. Шманько, П.Ю. Студеняк. – Ужгород, 1984. – 128с.
456158
  Круглова З.М. Дружба между народами - путь к миру / З.М. Круглова. – М, 1982. – 85с.
456159
  Знаменская М.В. Дружба миллионов / М.В. Знаменская. – К, 1974. – 174с.
456160
   Дружба морская. – Москва, 1958. – 48 с.
456161
   Дружба на вечные времена. – София, 1970. – 310с.
456162
  Петухов Б.Ф. Дружба навеки : Заметки о пребывании в Чехословакии / Б.Ф. Петухов. – Москва : Советская Россия, 1959. – 63с.
456163
  Раджабов С.А. Дружба навеки / С.А. Раджабов. – М., 1960. – 32с.
456164
   Дружба навеки.. – Улан-Удэ, 1985. – 229с.
456165
  Яковлев Н.Н. Дружба навечно / Н.Н. Яковлев. – Куйбышев, 1960. – 108с.
456166
  Яковлев Н.Н. Дружба навечно / Н.Н. Яковлев. – 2-е перераб. – Куйбышев, 1969. – 144с.
456167
  Будкін В.С. Дружба навіки / В.С. Будкін. – Київ, 1967. – 77с.
456168
  Грохульський Я.К. Дружба нам дороги вторувала / Я.К. Грохульський. – Київ, 1973. – 199 с.
456169
  Грохульский Я. Дружба нам дороги проложила / Я. Грохульский. – К, 1980. – 176с.
456170
  Пода Н.В. Дружба народів - джерело могутності РадянськоЇ держави / Н.В. Пода. – К., 1982. – 63с.
456171
  Павелко В.У. Дружба народів - дружба культур / В.У. Павелко. – Київ, 1973. – 187 с.
456172
  Рильський М.Т. Дружба народів : статті / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1951. – 212 с.
456173
  Ясницький Г. Дружба народів СРСР -- джерело процвітання Радянської України / Г. Ясницький. – К., 1954. – 216с.
456174
   Дружба народів СРСР -- могутня сила в боротьбі за торжество комунізму.. – К, 1961. – 37с.
456175
   Дружба народів СРСР - велике завоювання ленінської національної політики КПРС.. – К, 1969. – 270 с.
456176
  Шерстюк Ф.Ю. Дружба народів СРСР - джерело сили і могутності Радянської держави / Ф.Ю. Шерстюк; Т-во для поширення політичних ті наукових знань УРСР. – Київ : Радянська Україна, 1943. – 32с.
456177
  Шестопал М.М. Дружба народів ССР в український народнопоетичній творчості / М.М. Шестопал. – К., 1955. – 40с.
456178
   Дружба народов -- характерная черта социалистического образа жизни.. – Ташкент, 1980. – 203с.
456179
   Дружба народов - дружба литератур. – Кишинев, 1974. – 320с.
456180
  Самойленко В.Ф. Дружба народов - источник могущества Советских вооруженніх сил / В.Ф. Самойленко. – М, 1972. – 176с.
456181
  Усубалиев Т.У. Дружба народов - наше бесценное завоевание. / Т.У. Усубалиев. – М., 1977. – 368с.
456182
  Рыльский М.Т. Дружба народов / М.Т. Рыльский. – Киев : художньої літератури, 1951. – 212 с.
456183
  Рыльский М.Т. Дружба народов / М.Т. Рыльский. – Киев, 1951. – 219 с.
456184
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1992. – 212 с.
456185
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 1992. – 270 с.
456186
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1992. – 272 с.
456187
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1992. – 272 с.
456188
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5/6. – 1992. – 272 с.
456189
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1992. – 272 с.
456190
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1992. – 272 с.
456191
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 1992. – 272 с.
456192
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1992. – 272 с.
456193
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11/12. – 1992. – 272 с.
456194
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1993. – 240 с.
456195
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 1993. – 240 с.
456196
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1993. – 240 с.
456197
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1993. – 240 с.
456198
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1993. – 240 с.
456199
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1993. – 240 с.
456200
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1993. – 240 с.
456201
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1993. – 240 с.
456202
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 1993. – 240 с.
456203
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1993. – 240 с.
456204
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1995
456205
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1995
456206
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1995
456207
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1995
456208
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1995
456209
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1995
456210
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1995
456211
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1995
456212
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 1995
456213
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 1995
456214
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 1996
456215
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 1996
456216
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 1996
456217
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 1996
456218
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 1996
456219
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 1996
456220
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 1996
456221
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 1996
456222
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 1996
456223
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 1996
456224
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 1996
456225
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 1996
456226
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 1. – 1997
456227
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 2. – 1997
456228
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 3. – 1997
456229
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 4. – 1997
456230
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 5. – 1997
456231
   Дружба народов. – Москва, 1939-. – ISSN 0012--6756
№ 6. – 1997
456232
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-
№ 1. – 2003
456233
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2003
456234
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2003
456235
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2003
456236
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2003
456237
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2003
456238
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2003
456239
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2003
456240
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2003
456241
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2003
456242
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2003
456243
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2003
456244
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2004
456245
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2004
456246
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2004
456247
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2004
456248
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2004
456249
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2004
456250
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2004
456251
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2004
456252
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2004
456253
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2004
456254
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2004
456255
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2004
456256
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2005
456257
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2005
456258
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2005
456259
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2005
456260
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2005
456261
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2005
456262
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2005
456263
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2005
456264
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2005
456265
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2005
456266
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2005
456267
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2005
456268
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2006
456269
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2006
456270
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2006
456271
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2006
456272
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2006
456273
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2006
456274
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2006
456275
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2006
456276
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2006
456277
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2006
456278
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2006
456279
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2006
456280
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2007
456281
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2007
456282
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2007
456283
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2007
456284
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2007
456285
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2007
456286
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2007
456287
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2007
456288
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2007
456289
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2007
456290
   Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2007
456291
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2007
456292
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2008
456293
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2008
456294
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2008
456295
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2008
456296
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2008
456297
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2008
456298
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2008
456299
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2008
456300
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2008
456301
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2008
456302
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2008
456303
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2008
456304
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2009
456305
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2009
456306
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2009
456307
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2009
456308
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2009
456309
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2009
456310
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2009
456311
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2009
456312
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2009
456313
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2009
456314
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2009
456315
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2009
456316
  Терещенко Алексей Дружба народов : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 26 : Фото
456317
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2010
456318
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2010
456319
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2010
456320
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2010
456321
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2010
456322
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2010
456323
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2010
456324
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2010
456325
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2010
456326
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2010
456327
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2010
456328
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2010
456329
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2011
456330
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2011
456331
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2011
456332
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2011
456333
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2011
456334
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2011
456335
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2011
456336
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2011
456337
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2011
456338
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2011
456339
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2011
456340
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2012
456341
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2012
456342
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2012
456343
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 4. – 2012
456344
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2012
456345
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2012
456346
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2012
456347
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2012
456348
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2012
456349
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2012
456350
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2012
456351
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2012
456352
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 1. – 2013
456353
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 2. – 2013
456354
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 3. – 2013
456355
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-7656
№ 4. – 2013
456356
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 5. – 2013
456357
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 6. – 2013
456358
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "Дружбы народов". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 7. – 2013
456359
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 8. – 2013
456360
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 9. – 2013
456361
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 10. – 2013
456362
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 11. – 2013
456363
   Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
№ 12. – 2013
456364
  Касум-Заде Дружба народов в азербайджанской советской литературе / Касум-Заде, Касум. – Баку, 1963. – 164с.
456365
   Дружба народов и социалистический инетрнационализм -- великая сила в борьбе за построение коммунизма.. – Ташкент, 1961. – 431с.
456366
   Дружба народов отраженная в фольклоре.. – Кишинев, 1961. – 132с.
456367
  Самсон В.П. Дружба народов победила / В.П. Самсон. – Рига, 1980. – 274с.
456368
  Самсон В.П. Дружба народов победила. / В.П. Самсон. – Рига, 1980. – 274с.
456369
  Козловский И. Дружба народов СССР -- движущая сила советского социалистического общества. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловский И.; М-во культуры СССР. – Минск, 1954. – 18л.
456370
  Ясницкий Г. Дружба народов СССР -- источник процветания Советской Украины / Г. Ясницкий. – Киев, 1954. – 119с.
456371
  Мельникова Г.А. Дружба народов СССР -- основа межнационального единства советского общества : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Мельникова Г.А.; ЛГУ. – Л, 1977. – 12л.
456372
  Гусев Д.И. Дружба народов СССР - воплощение принципов социалистического интернационализма / Д.И. Гусев. – М, 1959. – 48с.
456373
  Исмагулов З. Дружба народов СССР - движущая сила советского общества. : Автореф... канд. филос.наук: / Исмагулов З.; М-во высш. образов. СССР. Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1955. – 15л.
456374
  Новиков И.А. Дружба народов СССР - источник могущества Советского государства и его Вооруженных Сил. / И.А. Новиков. – Москва, 1959. – 232с.
456375
  Куманев Г.А. Дружба народов СССР - источник силы и могущества нашей Родины / Г.А. Куманев. – Москва, 1982. – 64с.
456376
  Матюшкин Н. Дружба народов СССР - источник силы советского государства / Н. Матюшкин. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1947. – 176с.
456377
  Захаров И.З. Дружба народов СССР в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Захаров И.З.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 23 с.
456378
  Малыбаев О. Дружба народов СССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза (на примере Казахстана) : Автореф. дисю.. канд. ист. наук: / Малыбаев О.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
456379
  Зиманас Г.О. Дружба народов СССР и преодоление пережитков буржуазного национализма : Автореф... канд. философ.наук: / Зиманас Г.О.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1955. – 16л.
456380
  Борзых Н.П. Дружба народов СССР как фактор сближения социалистических наций : Автореф... канд. философ.наук: / Борзых Н.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра теории науч. коммунизма. – М., 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
456381
  Кунаева Р.Ш. Дружба народов СССР как фактор становления новой исторической общности людей - советского народа : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кунаева Р.Ш.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 18л.
456382
   Дружба народов СССР.. – Ашхабад, 1981. – 355с.
456383
  Бажан М.П. Дружба народов, дружба литератур / М. П. Бажан. – Киев, 1954. – 64 с.
456384
  Шпилев Е.П. Дружба не знает границ / Е.П. Шпилев. – М., 1983. – 104с.
456385
  Діденко Б.Л. Дружба не знає кордонів / Б.Л. Діденко. – Львів, 1968. – 47с.
456386
  Коваленко В. Дружба не знає кордонів / В. Коваленко. – Дніпропетровськ, 1968. – 120с.
456387
   Дружба окрилює.. – Львів, 1960. – 44с.
456388
  Живков Т. Дружба от векове за векове : Речи, статии, изказвания за българо-съветската дружба, Великата октомврийска социалистическа революция, Съветския съюз / Тодор Живков. – София : Партиздат
Т. 2. – 1977. – 554 с.
456389
   Дружба починається з усмішки.. – К, 1982. – 48с.
456390
   Дружба през вековете : историко-литературна летопис. – София : Издателство на Националния съвет на отечествения фронт, 1967. – 504, [2] с.
456391
  Зак Л.М. Дружба рождалась в борьбе / Л.М. Зак. – М, 1989. – 228с.
456392
  Ласуриа А.Е. Дружба сверстников : стихи и поэма / Алексей Ласуриа; авториз. пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1955. – 88 с.
456393
  Хоменко Н. Дружба сердець : поезії / Н. Хоменко. – Київ, 1955. – 76 с.
456394
   Дружба серця поріднила. – Львів, 1980. – 72 с.
456395
  Омаров С. Дружба смелых : рассказы и сказки для детей / С. Омаров; пер. с казах. М.Зверева. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 122 с.
456396
   Дружба со спортом. – Москва, 1967. – 256с.
456397
  Чертков В.П. Дружба советских народов -- движущая слиа социалистического общества / В.П. Чертков. – Ашхабад, 1949. – 20с.
456398
  Мармуров В.В. Дружба та любов як компоненти духовності в етико-аксіологічних концепціях Г.С. Сковороди та П.Д. Юркевича / В.В. Мармуров, П.Г. Давидов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 168-173. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається концепт духовності та його складові (дружба та любов) як підгрунтя для формування особистості, як основа для відтворення системи цінностей в українському суспільстві. Робиться акцент на досягненнях вітчизняних філософів та ...
456399
   Дружба та співробітництво народів України і Польщі.. – К, 1967. – 159с.
456400
  Толочко Л. Дружба Тараса Григоровича Шевченка з Петром Карловичем Клодтом // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С.13- 20. – ISSN 0869-3595
456401
  Кириллов К.Н. Дружба, братство, сотрудничество. / К.Н. Кириллов. – М., 1965. – 80с.
456402
   Дружба, единство, мир. – Л, 1957. – 52с.
456403
  Борщевський В.М. Дружба, єдність / В.М. Борщевський. – Київ, 1963. – 43 с.
456404
  Капица М.С. Дружба, завоёвання в обрьбе / М.С. Капица, В.И. Иваненко. – М., 1965. – 220с.
456405
  Рожко В.М. Дружба, закаленная в боях / В.М. Рожко. – Кишинев, 1965. – 168с.
456406
  Вагабов М.В. Дружба, закаленная в боях / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1966. – 151с.
456407
  Захаров И.З. Дружба, закаленная в боях / И.З. Захаров. – Москва, 1970. – 280с.
456408
  Мироненко Д.Ф. Дружба, испытания временем / Д.Ф. Мироненко. – К., 1988. – 84с.
456409
  Константинов Ф.Т. Дружба, испытанная временем / Ф.Т. Константинов, А.М. Кореньков. – Москва, 1978. – 205с.
456410
  Коваль П.Д. Дружба, рожденная в борьбе / П.Д. Коваль. – Л, 1958. – 83с.
456411
  Шуктомов П.И. Дружба, скрепленная в боях / П.И. Шуктомов. – М, 1972. – 111с.
456412
   Дружба, скрепленная кровью. – Москва, 1959. – 223 с.
456413
   Дружба, скрепленная кровью.. – Воронеж, 1963. – 157с.
456414
  Котляров В.И. Дружба, скрепленная кровью. / В.И. Котляров, А.Д. Марченко. – Харьков, 1963. – 216с.
456415
  Бардин С.М. Дружба, труд, коллектив / С.М. Бардин. – М, 1965. – 192с.
456416
  Згуровський М. Дружба, що перетнула століття // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Вітання Ректора НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського Михайла Згуровського з нагоди 185-ліття заснування КНУ імені Тараса Шевченка.
456417
   Дружба.. – Чебоксары
3. – 1952. – 152с.
456418
   Дружба.. – Ереван, 1956. – 430с.
456419
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1956. – 564с.
456420
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1957. – 559с.
456421
   Дружба.. – Карачаево-Черкесск, 1957. – 148с.
456422
   Дружба.. – Ставрополь, 1958. – 80с.
456423
   Дружба.. – Грозный, 1959. – 203с.
456424
  Орагвелидзе М.Ф. Дружба. / М.Ф. Орагвелидзе. – Тбилиси, 1963. – 190с.
456425
   Дружба.. – Свердловск, 1964. – 79с.
456426
   Дружба.. – Л., 1964. – 134с.
456427
   Дружба.. – Л., 1968. – 142с.
456428
   Дружба.. – Л., 1969. – 143с.
456429
   Дружба.. – Л., 1971. – 150с.
456430
   Дружба.. – Л., 1974. – 159с.
456431
   Дружба.. – Йошкар-Ола, 1975. – 223с.
456432
  Коптяева А.Д. Дружба. / А.Д. Коптяева. – Москва, 1984. – 431с.
456433
   Дружба.. – Л., 1989. – 190с.
456434
   Дружба.. – Л., 1991. – 175с.
456435
   Дружба. Братство.. – Варшава, 1976. – 168с.
456436
  Поповский А.Д. Дружба. Повесть. / А.Д. Поповский. – Москва, 1935. – 131с.
456437
  Лейкин Э.А. Дружба. Сотрудничество. Братство. / Э.А. Лейкин. – Минск, 1983. – 176с.
456438
   Дружба. Сотрудничество. Взимопомощь., 1975. – с.
456439
  Михайлов Б.Н. Дружба. Стихи / Б.Н. Михайлов. – Молотов, 1957. – 96с.
456440
   Дружба: ее формы, испытания и дары : Успенские чтения : [материалы ежегодной междунар. конференции] / [сост. К. Сигов ; отв. за выпуск Ю. Вестель]. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 454 с. – ISBN 978-966-378-088-7
456441
  Гермаківський І.М. Дружби глибоке коріння / І.М. Гермаківський. – Львів, 1982. – 47с.
456442
   Дружби слово заповітне : поезії / [упорядник П.П. Ребро ; худож. А.П. Дерев"янко]. – Дніпропетровськ : Промінь, 1977. – 192 с. : іл. ; 10х7 см. – Мініатюрне видання
456443
   Дружби слово заповітне : поезії / [упоряд. П.П. Ребро ; худож. А.П. Дерев"янко]. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 190, [1] с. : іл. ; 8х6 см. – Мініатюрне видання
456444
  Лісевич І.Т. Дружбі нашій жити у віках / І.Т. Лісевич. – Київ, 1970. – 47с.
456445
  Ребро П.П. Дружбоград : поезії / П.П. Ребро. – Київ, 1984. – 87 с.
456446
  Бурмистрова Т.Ю. Дружбой сплоченные / Т.Ю. Бурмистрова, О.А. Дмитриев. – М., 1986. – 252с.
456447
  Горовський Ю.Я. Дружбою здружені / Ю.Я. Горовський, Ю.І. Римаренко. – К, 1987. – 459с.
456448
  Лихолат А.В. Дружбою ленінською сильні / А.В. Лихолат. – К, 1984. – 48с.
456449
  Тичина П.Г. Дружбою ми здружені / Павло Тичина. – Київ : ДЛВ, 1958. – 48 с.
456450
   Дружбою ми здружені : вірші. – Київ : Дніпро, 1976. – 207 с.
456451
  Височанська О.Г. Дружбою ми здружені / О.Г. Височанська, А.В. Недзвідський. – Київ, 1979. – 224с.
456452
  Симоненко Л.О. Дружбою ми здружені / Л.О. Симоненко. – К., 1989. – 32с.
456453
  Їжакевич Г.П. Дружбою ми здружені. Ленінська ідея інтернаціоналізму і проблеми літератруномовних взаємин у сучасну епоху / Г.П. Їжакевич, Б.М. Мінчин. – Київ, 1972. – 48с.
456454
  Шеремет М.С. Дружбою сильні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1954. – 104 с.
456455
  Хасанов К. Дружбу пою / К. Хасанов. – Алма-Ата, 1958. – 134с.
456456
  Шестаковский А.Ф. Дружбы созидательная сила / А.Ф. Шестаковский. – М., 1978. – 72с.
456457
  Кузьменко А.Ю. Друже незабутий... / А.Ю. Кузьменко. – К, 1989. – 197с.
456458
  Карбовская В. Дружелюбие, здоровье, красота / В. Карбовская. – Москва, 1967. – 112 с.
456459
  Крбовская В.А. Дружелюбие, здоровье, красота. / В.А. Крбовская. – М., 1967. – 112с.
456460
  Кахаров А.К. Дружеская помощь и взаимовыгодное сотрудничество. / А.К. Кахаров, Г.М. Прохоров. – М., 1959. – 83с.
456461
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1975. – 223с.
456462
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1978. – 286с.
456463
  Колпакчи Е.М. Дружеские встречи с английским языком / Е.М. Колпакчи. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1978. – 286с.
456464
  Колпакчи М.А. Дружеские встречи с английским языком / М.А. Колпакчи. – Изд. 4-е. – Житомир, 1995. – 320с.
456465
  Сперанский М.М. Дружеские письма графа М.М. Сперанского к П.Г. Масальскому, писанные с 1798 по 1819 год, с историческими пояснениями, составленными К. Масальским, и некоторые сочинения первой молодости графа М.М. Сперанского. – Санкт-Петербург : Тип. 2 Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1862. – 142, 16 с.
456466
   Дружеские строки : Писатели Советской Латвии будущим рабочим. – Рига, 1963. – 226, [5] с.
456467
   Дружеские шаржи.. – Москва, 1987. – 80с.
456468
  Сковорода Г. Дружеский разговор о душевном мире // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 208-209. – ISBN 978-966-668-480-9
456469
  Меламед Ц.А. Дружеский фарш / Ц.А. Меламед. – Рига, 1969. – 192с.
456470
  Борецкая Светлана Дружеское плечо для партнера : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 46-47 : Фото
456471
   Дружественное программное обеспечение.. – Москва : Знание, 1989. – 46 с.
456472
   Дружественный визит.. – М, 1960. – 211с.
456473
  Фокс Л. Дружественный Вьетнам / Л. Фокс. – Москва, 1959. – 164с.
456474
  Смирнов И.А. Дружество / И.А. Смирнов. – Москва, 1975. – 168с.
456475
  Софронов А.В. Дружина / А.В. Софронов. – Москва, 1981. – 288с.
456476
  Мордвінцев В.М. Дружина / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 118-119. – ISBN 966-642-073-2
456477
  Жадько В. Дружина "апостола правди і науки" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Про Людмилу Михайлівну - дружину Михайла Петровича, "апостола правди і науки", як назвав його Сергій Єфремов.
456478
  Жадько В. Дружина "апостола правди і науки" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Болгарська дослідниця Ліляна Петкова вважає, що "... особиста бібліотека М. Драгоманова є унікальною колекцією іноземної наукової літератури гуманітарного профілю. Вона є однією з небагатьох особистих бібліотек XIX століття і єдиною у своєму роді ...
456479
  Деркачова О. Дружина загиблого героя : новела // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 4-10. – ISSN 0130-1608
456480
  Жежера В. Дружина засновника Харківського університету померла в тюрмі разом із дитиною // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 5 (158). – С. 54-55


  Василь Каразін створив Міністерство освіти Російської імперії.
456481
  Гандзій О. Дружина і донька Євгена Гребінки доживали у злиднях. Автор пісні "Очі чорнії" віддав свій маєток під школу для бідних // Газета по-українськи. – Київ, 2022. – 3 лютого (№ 5). – С. 16


  "Будинок Гребінки почав втрачати простодушну провінційну простоту, якою раніше відрізнявся. Гребінка залишався щирим і привітним, але господиня, наслухавшись від чоловіка про літературні салони, захотіла влаштувати в себе щось подібне. Раз якось зайшов ...
456482
  Слабошпицький М. Дружина Сосюри / Павленко Н. // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 36 (239). – С. 46-50


  Спогади про українських письменників Григора Тютюнника, Василя Земляка, Павла Загребельного та дружину Володимира Сосюри.
456483
   Дружини державників: Ольга Пелюра і Домініка Огієнко // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 25 травня (ч. 09/10). – С. 6-7
456484
  Кух О.М. Дружини дипломатів і функціонування українського посольства у Гельсінкі (1918 - 1922 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 25-26
456485
  Кальба М. Дружини Українських Націоналістів / Миролав Кальба. – Детройт : [б. в.], 1992. – 143 с. : фот. – Загол. обкл. та корінця: ДУН. - Парал. тит. арк. англ.
456486
   Дружини українських націоналістів в 1941-42 роках. – [б. в.] : Наша книгозбірня
Ч. 13. – 1953. – 126, [2] с., [7] арк. фотоіл. : іл. – В змісті: Дружини Українських Націоналістів на Білорусі / Є. Побігущий ; Витяги з щоденника 1941-1943 / Т. Крочак ; Організування і дії Північної Групи ДУН-у / К. Малий ; Спогади про ген. Романа Шухевича / Є. Рен
456487
  Єфимов С.О. Дружинін Сергій Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 439. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
456488
  Владыкина Е.Д. Дружинницы, подруги мои / Е.Д. Владыкина. – Мурманск, 1963. – 136с.
456489
  Самсонова М.Б. Дружинниця : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1966. – 240 с.
456490
  Беспощадный П. Дружины : поэма / П. Беспощадный. – Сталино : Сталинское областное издательство, 1955. – 38 с.
456491
  Амельченко В.В. Дружины Древней Руси / В.В, Амельченко. – Москва : Воениздат, 1992. – 142, [2] с., [8] л. ил. : ил. – (Героическое прошлое нашей Родины)
456492
   Дружити вишами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 19 квітня (№ 15). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Ректор Київського національного університету будівництва і архітектури Петро Куліков і ректор Національного університету "Чернігівська політехніка" Олег Новомлинець уклали угоду про співпрацю
456493
   Дружити університетами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 3 вересня (№ 33/34). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Підписано Меморандум про співпрацю між ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" та Львівським національним університетом імені Івана Франка.
456494
  Фрост Дж. Дружить, а не враждовать (история открытия памятника В.П. Чкалову в Ванкувере, штат Вашингтон) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 109-116. – ISSN 0321-2068
456495
  Машин В.И. Дружище клен. Рассказы / В.И. Машин. – М., 1968. – 48с.
456496
   Дружище Тобик. – Москва, 1971. – 208 с.
456497
   Дружище Тобик. – Москва, 1987. – 208 с.
456498
  Гусева Н.А. Дружковка : путеводитель / Н.А. Гусева. – Донецк : Донбас, 1980. – 64 с.
456499
  Васильківський О. Дружна сім"я / О. Васильківський. – Київ, 1952. – 244 с.
456500
  Борисов К.Ф. Дружная осень / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1955. – 144с.
456501
  Кочевський В.В. Дружне колосіння : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 64 с.
456502
  Кулініч А.В. Дружнє єднання літератур братніх народів / А.В. Кулініч. – [Київ], 1954. – С. 5-25. – Окр. відбитка з : Наук. записок КДУ. - 1954. - Т. 13, вип. 2 : Зб. філол. ф-ту, № 6
456503
  Позняк П.І. Дружнє обличчя Києва / П.І. Позняк. – К, 1982. – 96 с.
456504
  Майстренко Г. Дружнє співробітництво // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 58-63
456505
  Мотліч А. Дружні відносини М. Ханенка та родини Розумовських // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 204-206. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
456506
  Статівка А. Дружні вітання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 575-577. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
456507
  Шабатин П.Ю. Дружні натяки : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 93 с.
456508
  Ковалевська Т.Н. Дружній Афганістан / Т.Н. Ковалевська. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1961. – 64 с.
456509
  Бойко А. Дружній колектив однодумців // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 46-48
456510
  Ющенко О.Я. Дружнім пером : мініатюри, пародії, жарти / О.Я. Ющенко. – Київ : Молодь, 1973. – 78 с.
456511
   Дружные незнакомки : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 36 : Фото. – ISSN 1029-5828
456512
  Каспрук В. Дружня ворожнеча чи ворожа дружба? США потребують нової стратегії щодо Пакистану // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 5


  "Пакистан перестав ділитися ключовою інформацією з розвідками США. Так відреагував Ісламабад на рішення Вашингтона призупинити військову допомогу цій країні. Перший твіт Дональда Трампа у новому 2018 р. несподівано стосувався відносин Америки з ...
456513
  Черніков І.Ф. Дружня підтримка і співробітництво УРСР у відносинах Рад. Союзу з країнами Близького і Серед. Сходу (1922-1939) / І.Ф. Черніков. – Київ, 1973. – 120 с.
456514
  Олейник С.И. Дружу с сатирой : стихи / С.И. Олейник. – Москва, 1974. – 255 с.
456515
  Астахов Е.Е. Друзей найдешь в пути : роман / Астахов Е.Е. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1961. – 203 с.
456516
  Павленок Б.В. Друзей не выбирают: роман / Б.В. Павленок. – М., 1982. – 352с.
456517
  Юнгер Е.В. Друзей прекрасные черты : Достоверные рассказы / Е.В. Юнгер. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 208с.
456518
  Гірник М.А. Друзі-солдати : поезії / М.А. Гірник. – Київ, 1953. – 115 с.
456519
  Копиленко О. Друзі / О. Копиленко. – Харків, 1928. – 87 с.
456520
  Копиленко О. Друзі / О. Копиленко. – Харків, 1930. – 74 с.
456521
  Берлін Л. Друзі : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 245-248. – ISSN 0320-8370
456522
  Большак В. Друзі Андрія Степановича / В. Большак. – Київ, 1956. – 116 с.
456523
  Мартич Ю.М. Друзі завжди з тобою / Ю.М. Мартич. – К, 1962. – 326с.
456524
  Свириденко Н.Т. Друзі і вороги / Н.Т. Свириденко, П.О. Свириденко. – Київ, 1976. – 72 с.
456525
   Друзі і помічники бібліотекарів.. – К, 1962. – 44с.
456526
  Капітанський С. Друзі ізока (казки) = Isok friends / Станіслав Капітанський. – Голованівськ : Аграр Медіа Груп, 2013. – 78, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-646-157-9
456527
  Філіпенко Д.М. Друзі й вороги революційної Туреччини (1918-1922) / Д.М. Філіпенко. – К, 1968. – 210с.
456528
  Собко В.М. Друзі й недруги : повісті / В.М. Собко. – Київ : Молодь, 1952. – 256 с.
456529
   Друзі книги.. – К, 1961. – 80с.
456530
  Протоцький Й.І. Друзі мої партизани : докум. повість / Й.І. Протоцький. – Київ, 1973. – 141с.
456531
  Боднарчук І. Друзі моїх днів / І. Боднарчук. – Торонто, 1967. – 97 с.
456532
  Гуреїв О.І. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1959. – 262 с.
456533
  Гуреїв О.І. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1963. – 240 с.
456534
  Гуреїв О.Ї. Друзі не зраджують / Олексій Іванович Гуреїв. – Київ, 1983. – 420 с.
456535
  Довнар Г.С. Друзі поруч : повість / Г.С. Довнар. – Луганськ : Луганське обласне видавництво, 1960. – 174 с.
456536
  Верхова Л.К. Друзі природи / Л.К. Верхова, В.Н. Мельник. – Київ : Радянська школа, 1983. – 88 с.
456537
  Токмань Г. Друзі сільської бібіотеки. / Г. Токмань. – Харків, 1965. – 26 с.
456538
   Друзі сміються.. – Київ, 1965. – 146с.
456539
   Друзі СРСР борітесь за мир і соціалізм.. – 28с.
456540
  Питльована Л.Ю. Друзі та вороги Великої Британії на сторінках часопису "Панч" 1890 р.: сатиричні образи у контексті загальнополітичного дискурсу // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 177-189
456541
  Соколов Б. Друзі та вороги України // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 3


  Більшість країн Заходу достатньо адекватно реагують на погрози Путіна.
456542
  Масенко Т.Г. Друзі хороші мої : поезії / Терентій Германович Масенко. – Київ : Дніпро, 1966. – 179 с.
456543
  Войтович Л. Друзі, вороги чи сусіди? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 21


  Українсько-угорські відносини (історичний аспект)
456544
  Дмитерко Л. Друзям / Л. Дмитерко. – Київ, 1938. – 80 с.
456545
   Друзьми природы.. – М, 1965. – 93с.
456546
   Друзьми природы.. – М, 1965. – 93с.
456547
  Вильоро Хуан Друзья-мексиканцы : повесть / окончание. Нач. Латинская Америка, 2009, № 3 // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 80-93. – ISSN 044-748Х
456548
  Селянкин О.К. Друзья-однополчане / О.К. Селянкин. – Молотов, 1951. – 132с.
456549
  Кожедуб И.Н. Друзья-однополчане / И.Н. Кожедуб. – М., 1975. – 61с.
456550
   Друзья-однополчане.. – Воронеж, 1958. – 188с.
456551
   Друзья-однополчане.. – М, 1975. – 266 с.
456552
  Аземша А.А. Друзья-охотники : рассказы / А.А. Аземша. – Свердловск : Книжное издательство, 1958. – 200 с.
456553
  Стальский Н.П. Друзья-писатели. / Н.П. Стальский. – М., 1970. – 207с.
456554
  Рябинин Б.С. Друзья-товарищи / Б.С. Рябинин. – М., 1943. – 84с.
456555
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1954. – 232с.
456556
  Голубев Н.Т. Друзья-товарищи / Н.Т. Голубев. – Москва, 1956. – 24с.
456557
  Синельников Г.В. Друзья-товарищи : повесть / Г.В. Синельников. – Ужгород, 1956. – 140 с.
456558
  Науменко Я И. Друзья-товарищи : рассказы / Я И. Науменко; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 203 с.
456559
  Волков Д.И. Друзья-товарищи / Д.И. Волков. – Воронеж, 1959. – 134с.
456560
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1962. – 208с.
456561
  Александров Н.И. Друзья-товарищи / Н.И. Александров. – Москва : Воениздат, 1963. – 176 с. – (Воен. мемуары)
456562
  Горулев Н.А. Друзья-товарищи / Н.А. Горулев. – Минск, 1969. – 176с.
456563
  Мординов Н.Е. Друзья-товарищи : повесть / Николай Мординов ; авториз. пер. с якут. – Якутск : Якутск. кн. изд-во, 1976. – 488 с.
456564
  Маршак С.Я. Друзья-товарищи / С.Я. Маршак. – Москва, 1985. – 24с.
456565
  Скачков И.С. Друзья-товарищи. / И.С. Скачков. – М., 1961. – 54с.
456566
  Ильичев М.И. Друзья - рядом / М.И. Ильичев. – М., 1983. – 224с.
456567
  Тихонов Николай Семенович Друзья / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1937. – 108с.
456568
  Пермитин Е.Н. Друзья / Е.Н. Пермитин. – Л., 1947. – 258с.
456569
  Галкин Л.А. Друзья / Л.А. Галкин. – Харьков, 1950. – 60с.
456570
  Улицкий М. Друзья : комедия в одном действии / М. Улицкий. – Москва : Искусство, 1950. – 24 с.
456571
  Мухтаров Г.М. Друзья : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва, 1951. – 48 с.
456572
  Слонимский М.Л. Друзья / М.Л. Слонимский. – Л, 1954. – 275с.
456573
  Харитановский А.А. Друзья / А.А. Харитановский. – Грозный, 1955. – 52с.
456574
  Бабаевский С.П. Друзья : повесть / Бабаевский С.П. – Краснодар : Кн. изд-во, 1955. – 60 с.
456575
  Аракс Друзья : рассказы : [пер. с арм.] / Аракс. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 154 с.
456576
  Богушевич Ю.К. Друзья / Ю.К. Богушевич, А.В. Зуб. – Минск, 1960. – 79с.
456577
  Хомоки-Надь Друзья / Хомоки-Надь. – Будапешт, 1960. – 223с.
456578
  Андреев В.А. Друзья : (из записок) / Андреев В.А. ; [ил. Н. Борисов]. – Брянск : Брянский рабочий, 1964. – 144 с. : ил.
456579
  Бакланов Г.Я. Друзья : роман / Григорий Бакланов. – Москва : Сов. писатель, 1976. – 271 с. : портр.
456580
  Бакланов Г.Я. Друзья : роман / Григорий Бакланов ; [худож. А.И. Добрицын]. – Москва : Сов. писатель, 1977. – 271 с. : ил.
456581
  Беркеши А. Друзья : роман / Андраш Беркеши ; [пер. с венг. С.В. Вольского ; худож. Д.М. Плаксин]. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 399, [1] с. : ил. – (Библиотека литератур стран социального содружества : Современная венгерская проза). – ISBN 5-289-00444-0
456582
   Друзья в братской стране : каталог выставки. Москва - Донецк. 1974. – Москва : Советский художник, 1974. – [20] с.
456583
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – Москва, 1967. – 300с.
456584
  Водопьянов М.В. Друзья в небе / М.В. Водопьянов. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 300с.
456585
  Мальцева В.А. Друзья всегда рядом. / В.А. Мальцева, Н.Н. Тарасенко. – Челябинск, 1963. – 38с.
456586
  Мартыч Ю. Друзья всегда с тобою / Ю. Мартыч. – Москва, 1964. – 454 с.
456587
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Л., 1948. – 331с.
456588
  Бражнин И.Я. Друзья встречаются / И.Я. Бражнин. – Архангельск, 1950. – 316с.
456589
   Друзья встречаються на ринге.. – М, 1972. – 230с.
456590
  Торин В.Е. Друзья детства / В.Е. Торин. – К, 1939. – 184с.
456591
  Муза Е.В. Друзья души моей / Е.В. Муза. – Москва : Советская Россия, 1969. – 12 с.
456592
  Дворцов Н.Г. Друзья жданные и нежданные. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1975. – 143с.
456593
  Полякова Н.М. Друзья зовут меня в дорогу / Н.М. Полякова. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 111 с.
456594
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1948. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 45)
456595
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1948. – 76 с.
456596
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 52 с.
456597
  Симонов К.М. Друзья и враги : книга стихов / К.М. Симонов. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1949. – 72 с.
456598
  Симонов К.М. Друзья и враги / К.М. Симонов. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 48 с.
456599
  Пеунов В.К. Друзья и враги / В.К. Пеунов. – Сталино, 1958. – 304с.
456600
  Вагнер Н. Друзья и враги / Н. Вагнер. – Москва ; Ленинград, 1958. – 91 с.
456601
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1963. – 525с.
456602
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1965. – 528с.
456603
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – Махачкала, 1965. – 540с.
456604
  Тушкан Г.П. Друзья и враги Анатолия Русакова / Г.П. Тушкан. – М., 1973. – 526с.
456605
  Сперанский М.Н. Друзья и враги Пушкина в литературе : Речь, произнесенная на торжественном собрании в Институте Князя Безбородько 26 мая 1899 года / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. М.В. Глезера, 1899. – 26 с.
456606
   Друзья и враги человека: зоопсихология. – Харків : Прапор, 1999. – 688с. – (Библиотека занимательной психологии). – ISBN 5-7766-0730-2
456607
  Гиляровский В. Друзья и встречи / В. Гиляровский. – М., 1934. – 232с.
456608
  Гиляровский В.А. Друзья и встречи, Москва и москвичи / В.А. Гиляровский. – Владивосток, 1988. – 493с.
456609
  Зорин Л.Г. Друзья и годы / Л.Г. Зорин. – М., 1963. – 92с.
456610
  Релес Г. Друзья и знакомые : рассказы / Григорий Релес ;. – Минск : Госиздат БССР, 1963. – 128 с.
456611
  Минчковский А.М. Друзья и знакомые. / А.М. Минчковский. – Л., 1959. – 274с.
456612
  Гайдаенко И.П. Друзья и недруги / И.П. Гайдаенко. – К., 1978. – 254с.
456613
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги : [воспоминания участника партиз. борьбы против нем.-фашист. оккупантов на Украине, в Польше и Чехословакии] : [лит. запись Е.М. Пятигорской] / Л.Е. Беренштейн. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 381 с.
456614
  Беренштейн Л.Е. Друзья и недруги : [лит. запись Е.М. Пятигорской] / Л.Е. Беренштейн. – 2-е изд., доп. – Киев : Политиздат Украины, 1991. – 399 с. – ISBN 5-319-00690-X
456615
  Аким Я.Л. Друзья и облака : стихи / Я.Л. Аким. – [Москва] : Молодая гвардия, 1966. – 87 с., [1] л. ил. : ил.
456616
  Корнилова Г.П. Друзья и подруги детства / Г.П. Корнилова. – М, 1987. – 269с.
456617
  Авдеев Б.С. Друзья и помощники нефтяников / Б.С. Авдеев. – Волгоград : Книжное издательство, 1963. – 32 с. – (Рассказы о новой технике)
456618
  Скрипко Е.С. Друзья и родители / Е.С. Скрипко. – Одесса, 1958. – 187с.
456619
  Юдович М. Друзья и соперники. / М. Юдович, Б. Кажич, 1967. – 400с.
456620
  Колесникова М.В. Друзья и соратники Зорге. / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – Москва, 1966. – 158с.
456621
  Ласкин Б.С. Друзья и соседи : юмористическме рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 447 с.
456622
  Квин Л.И. Друзья идут в ногу / Л.И. Квин. – Барнаул, 1960. – 115с.
456623
  Майсурадзе Э. Друзья из Гардатени / Э. Майсурадзе. – М, 1965. – 190с.
456624
  Меньшиков И.Н. Друзья из далекого стойбища. / И.Н. Меньшиков. – Архангельск, 1955. – 49с.
456625
  Кабо Л. Друзья из Левкауц / Л. Кабо. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1955. – 528 с.
456626
   Друзья из России. – Москва : Советская Россия, 1972. – 205 с.
456627
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1954. – 384с.
456628
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1960. – 360с.
456629
  Гулиа Г.Д. Друзья из Сакена / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1969. – 366с.
456630
  Севак П. Друзья из Советашена : повесть в стихах / П. Севак. – Москва : Советский писатель, 1953. – 120 с.
456631
  Минн Е. Друзья искусства. / Е. Минн, А. Минчковский. – М.-Л., 1951. – 32с.
456632
  Сорокин В.Н. Друзья Карацупы / В.Н. Сорокин. – М., 1974. – 223с.
456633
   Друзья книги. / Сорокин ЮК. – М, 1985. – 48с.
456634
  Антюхин Г.В. Друзья Л.Н. Толстого Г.А. Русанов и В.Г. Чертков / Антюхин Г.В. – Воронеж : Воронеж. ун-т, 1983. – 224 с. : ил. – Библиогр.: с. 143-144 (29 назв.)
456635
  Скребицкий Г.А. Друзья моего детства / Скребицкий Г.А. – Москва, 1988. – 126 с.
456636
  Скребицкий Г.А. Друзья моего детства : рассказы т сказки / Г.А. Скребицкий. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 288 с. – ISBN 5-301-00004-7
456637
  Тэсс Т.Н. Друзья моей души. / Т.Н. Тэсс. – М, 1982. – 272с.
456638
  Коленский П В. Друзья моей юности. / П В. Коленский, . – Сталино, 1956. – 228с.
456639
  Коленский В.П. Друзья моей юности. / В.П. Коленский. – 2-е изд., перераб. – Сталино, 1959. – 199с.
456640
  Лидин В.Г. Друзья мои-книги / В.Г. Лидин. – Москва, 1962. – 195с.
456641
  Лидин В.Г. Друзья мои-книги / В.Г. Лидин. – Москва : Современник, 1976. – 383 с.
456642
  Кашницкий И. Друзья мои -- книги / И. Кашницкий. – Вильнюс, 1984. – 286 с.
456643
   Друзья мои -- целинники.. – Ташкент, 1980. – 231с.
456644
  Лидин В.Г. Друзья мои - книги : Заметки книголюба / В.Г. Лидин. – Москва : Книга, 1966. – 352с.
456645
  Котляров И.Г. Друзья мои - свидетели мои / И.Г. Котляров. – Минск, 1981. – 55с.
456646
  Рахтанов И. Друзья мои - спортсмены. / И. Рахтанов. – М., 1949. – 88с.
456647
  Шаров А.И. Друзья мои коммунары / А.И. Шаров. – М., 1957. – 510с.
456648
  Мелибеев П.П. Друзья мои мальчишки / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1968. – 312 с.
456649
  Хазанович А.С. Друзья мои нганасаны : из таймырских дневников / А.С. Хазанович. – Красноярск : Красноярское кн.изд., 1973. – 295 с.
456650
  Денисов Н.В. Друзья мои, диверсанты... / Н.В. Денисов. – Ярославль, 1966. – 144с.
456651
  Денисов Н.В. Друзья мои, диверсанты... / Н.В. Денисов. – Изд. 2-е доп. – Ярославль, 1969. – 191с.
456652
  Нагибин Ю.М. Друзья мои, люди / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1961. – 176 с.
456653
  Сельгиков М.А. Друзья мои, партизаны / М.А. Сельгиков. – Элиста, 1968. – 36 с.
456654
  Гостев В.С. Друзья мои, пехотинцы! / В.С. Гостев. – Орел, 1954. – 128 с.
456655
  Гостев В.С. Друзья мои, пехотинцы! / В.С. Гостев. – М, 1956. – 48с.
456656
  Зенькович Н.А. Друзья мои, ракетчики / Н.А. Зенькович. – Минск, 1983. – 223с.
456657
  Спехов Е.В. Друзья мои, современники / Е.В. Спехов. – М., 1963. – 62с.
456658
  Тарасов М.В. Друзья мои. / М.В. Тарасов. – Петрозаводск, 1961. – 79с.
456659
  Корн Р.Э. Друзья мои: Воспоминания, очерки, зарисовки. / Р.Э. Корн. – Москва : Советский писатель, 1986. – 188 с.
456660
  Зюков Б.Б. Друзья моих военных лет / Б.Б. Зюков. – М., 1979. – 112с.
456661
  Юхнов И.И. Друзья моих военных лет. / И.И. Юхнов. – 2-е изд., перераб и доп. – Пермь, 1988. – 201с.
456662
  Гатауллин Р.К. Друзья моих друзей : стихи / Р.К. Гатауллин; пер. с татар. В.Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1973. – 88 с.
456663
  Максименко В.П. Друзья моряков / В.П. Максименко. – Тула, 1967. – 78с.
456664
  Катанов В.М. Друзья на всю жизнь / В.М. Катанов. – Тула, 1975. – 152с.
456665
  Гудов И.И. Друзья на всю жизнь / И.И. Гудов. – М, 1980. – 191с.
456666
  Жинкин А.В. Друзья на всю жизнь / А.В. Жинкин, Т.М. Лебедева. – Краснодар, 1987. – 157с.
456667
  Шестинский О.Н. Друзья навеки / О.Н. Шестинский. – Л., 1955. – 91с.
456668
  Трушкин Друзья народной печати. / Трушкин, Н.Д. Шкиль. – Ростов нД, 1966. – 57с.
456669
  Лапин К.К. Друзья недавних лет / К.К. Лапин. – М, 1968. – 408с.
456670
  Гинцберг Л.И. Друзья новой России / Л.И. Гинцберг. – Москва : Наука, 1983. – 231 с.
456671
   Друзья Октября и мира : [ Статьи , рассказы и стихи зарубежных друзей. – Москва : Художественная литература, 1967. – 326 с.
456672
   Друзья Октября и мира. – Москва : Художественная литература, 1977. – 356 с.
456673
   Друзья печати.. – Воронеж, 1974. – 262с.
456674
  Кушекбаев Н.К. Друзья по оружию / Н.К. Кушекбаев. – Алма-Ата, 1973. – 99с.
456675
  Нонешвили И.Э. Друзья повсюду : стихи / И.Э. Нонешвили; авториз. пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1954. – 207 с.
456676
  Оратовский И.Б. Друзья повсюду. / И.Б. Оратовский. – Баку, 1950. – 127с.
456677
  Рубинов А.З. Друзья повсюду. / А.З. Рубинов. – М, 1959. – 104с.
456678
  Белицкая Ада Друзья под кроватью / Белицкая Ада, Галимберти Габриеле // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 94-100 : фото
456679
  Жидков В.П. Друзья познаются / В.П. Жидков. – Москва, 1969. – 139с.
456680
  Золотарь И.Ф. Друзья познаются в беде / И.Ф. Золотарь. – М., 1973. – 413с.
456681
  Стрехнин Ю.Ф. Друзья познаются в бою / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1966. – 174с.
456682
   Друзья прессы.. – Донецк, 1968. – 27с.
456683
  Ваграмян В.А. Друзья приносят победу / В.А. Ваграмян. – Москва, 1955. – 151с.
456684
  Дехтерева Л.В. Друзья птиц. / Л.В. Дехтерева. – М., 1959. – 16с.
456685
   Друзья Пушкина. – Москва
1. – 1985. – 639с.
456686
   Друзья Пушкина. – Москва
2. – 1985. – 639с.
456687
   Друзья Пушкина. – М
Т. 1. – 1986. – 636с.
456688
   Друзья Пушкина. – М
Т. 2. – 1986. – 637с.
456689
   Друзья Пушкина.. – М
1. – 1984. – 639с.
456690
   Друзья Пушкина.. – М
2. – 1984. – 639с.
456691
  Амурский И.Е. Друзья с "Лембиту" / Амурский И.Е. – Таллин : Эстонское Госиздательство, 1950. – 120 с.
456692
  Амурский И.Е. Друзья с "Лембиту" / Амурский И.Е. – 2-е доп. изд. – Таллин : Эстонское Госиздательство, 1952. – 148 с. : ил.
456693
  Вахман В.Л. Друзья с Петроградской / В.Л. Вахман. – Ленинград, 1965. – 320с.
456694
  Кудряшова С.В. Друзья с тобой. Повести / С.В. Кудряшова. – М., 1975. – 207с.
456695
   Друзья свбоды и добра.. – Ниж.Новгород, 1988. – 181с.
456696
  Козлов Н.И. Друзья сельской школы / Н.И. Козлов. – Сыктывкар, 1965. – 20с.
456697
  Тарле Г.Я. Друзья страны Советов / Г.Я. Тарле. – Москва, 1968. – 372с.
456698
  Гарин С. Друзья уральцы / С. Гарин. – Свердловск, 1955. – 228с.
456699
   Друзья человека. – М, 1987. – 496с.
456700
  Кузьмин Н.П. Друзья шагают в ногу / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1963. – 192с.
456701
  Разумневич В.Л. Друзья Ярослава Гашека / В.Л. Разумневич. – Куйбышев, 1961. – 44с.
456702
  Абашидзе И.В. Друзья, дороги, раздумья : пер. с груз. / И.В.Абашидзе. – Тбилиси : Мерани, 1979. – 224 с. : ил.
456703
  Рябинин Б.С. Друзья, которые всегда со мною / Б.С. Рябинин. – М., 1973. – 144с.
456704
   Друзья, прекрасен наш союз!. – Л, 1989. – 52с.
456705
  Грин Э. Друзья. / Э. Грин. – Москва, 1947. – 64с.
456706
  Кудрявцев Н. Друзья. / Н. Кудрявцев. – Новосибирск, 1949. – 200с.
456707
  Кахас Л. Друзья. / Л. Кахас. – М.-Л., 1953. – 168с.
456708
  Федотов Г.Н. Друзья. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1956. – 266с.
456709
  Эгарт М. Друзья. Роман. / М. Эгарт. – М., 1950. – 592с.
456710
  Эгарт М.М. Друзья. Роман. / М.М. Эгарт. – Москва, 1958. – 585с.
456711
  Бакланов Г.Я. Друзья; Карпухин : роман и повесть / Григорий Бакланов ; [худож. К. Сошинская]. – Москва : Моск. рабочий, 1980. – 262 с. : ил.
456712
  Хоринская Е.Е. Друзьям / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1945. – 15с.
456713
  Колобов В. и др. Друзьям / В. и др. Колобов. – Киров, 1946. – 94с.
456714
  Старшинов Н.К. Друзьям / Н.К. Старшинов. – М, 1951. – 96с.
456715
  Шушкевич С.П. Друзьям : Стихи / С.П. Шушкевич. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95с.
456716
  Рождественский Р.И. Друзьям / Р.И. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1986. – 95 с.
456717
  Глазенап С.П. Друзьям и любителям астрономии / С.П. Глазенап. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва, Ленинград : ОНТИ, 1936. – 254 с.
456718
  Лисянский М.С. Друзьям и товарищам / М.С. Лисянский. – М, 1958. – 150с.
456719
   Друзьям книги : Обзор лит. в помощь председателю первич. орг. О-ва любителей кн. – Москва, 1978. – 31с.
456720
  Симонов К.М. Друзьям на память : Стихи / К.М. Симонов. – Баку : Азернешр, 1975. – 158с.
456721
  Шаховский Б.М. Друзьям по счастью / Б.М. Шаховский. – Астрахань, 1962. – 88с.
456722
  Булыгин П.В. Друзьям русского языка / П.В. Булыгин. – М., 1974. – 167с.
456723
  Люстрова З.Н. Друзьям русского языка / З.Н. Люстрова. – М., 1982. – 159с.
456724
  Мухин В.Е. Друзьям шахтерам / В.Е. Мухин. – К., 1960. – 136с.
456725
   Друзьям, отечеству, народу.. – Минск, 1986. – 270с.
456726
  Лідин Ю. Друїди // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 20. – ISSN 1814-5078
456727
  Лисенко М. Друїди як соціальний інститут в кельтському суспільстві // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 71-72
456728
  Губарець В. Друк і книга в лещатах диктатури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 8 липня (№ 13)


  Що здобула і чим поплатилася видавнича справа в часи більшовицької політики українізації.
456729
  Губарець В. Друк і книга в лещатах диктатури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 22 липня (№ 14)


  Що здобула і чим поплатилася видавнича справа в часи більшовицької політики українізації.
456730
   Друк України (1991-1996) : Статистичний збірник. – Київ, 1998. – 45с. – ISBN 9667308227
456731
   Друк України (1997) : Статистичний збірник. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 44с. – ISBN 966-7308-36-7
456732
   Друк України (2006) : стат. збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2007. – 112 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
456733
   Друк України (2007) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. І.С. Сіренко]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 116 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
456734
   Друк України (2008) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. Н.В. Регідайло]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2009. – 116 с. : табл. – ISBN 978-966-7865-14-6
456735
   Друк України (2010) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. О.П. Дубовик]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2011. – 138, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-647-177-5
456736
   Друк України (2011) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України ; Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С.В. Буряк ; ред. О.П. Дубовик]. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2012. – 143, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-647-177-5
456737
   Друк України 1999 рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2000. – 44с. – ISBN 966-7710-10-6
456738
   Друк України 2001рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2002. – 52с. – ISBN 966-7865-29-0
456739
   Друк України 2003 рік: Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2004. – 60с. – ISBN 966-7865-14-2
456740
   Друк України 2004 рік : Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2005. – 144с. – ISBN 966-7865-14-2
456741
   Друк України 2005 рік : Статистичний збірник. – Київ : Книжкова палата Укpаїниім. Івана Федорова, 2006. – 132с. – ISBN 966-7865-14-2
456742
  Романовський В. Друкар Іван Федорович, його життя та діяльність // Українська книга XVI-XVII-XVIII ст. / [за ред. М.О. Макаренка, С.І. Маслова]. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – С. 1-55
456743
  Васьківська О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у XVI-XIX століттях / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 38-41
456744
  Іваненко О.Д. Друкар книжок небачених : повість / Оксана Іваненко. – Київ : Молодь, 1947. – 30 с.
456745
  Іваненко О.Д. Друкар книжок небачених : повість / Оксана Іваненко. – 2-ге вид. – Київ : Дитвидав, 1964. – 67 с.
456746
  Фролова Т. Друкар Стефан Кульженко // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 5 (907), травень. – С. 121-127. – ISSN 08-68-4790-1
456747
  Осадчий А. Друкар, лексикограф, письменник // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 85-86


  "Одним із найвидатніших діячів української культури першої половини XVII століття є друкар, учений-філолог, письменник, художник і педагог Павло Беринда, більш відомий під чернечим іменем Памво. Проте якщо запитати пересічних українців, що вони знають ...
456748
  Тимошик М. Друкарі й кобзарі Майдану // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 373-375


  Друкованої продукції, розмножуваної кількома тисячами разового накладу засобами малої поліграфії, на Майнаді справді багато. Творять її переважно ентузіасти на власні кошти чи пожертви однодумців. Саме такі видають, для прикладу, «Громадянський ...
456749
  Тимошик М. Друкарі й кобзарі Майдану, або Як багатотисячний мітинг став неповториним культурним феноменом новочасної української історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 20
456750
  Мацюк Орест Друкарні в Україні XV століття // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 31-35. – ISSN 0130-7037
456751
  Мацюк О. Друкарні на Україні в XV ст. // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 340-345
456752
  Ціборовська-Римарович Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів : історія та видавнича діяльність 1758-1844 / Ірина Ціборовська-Римарович ; [НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – Київ : Академперіодика, 2019. – 648, [4] с. : іл., фотоіл. – Покажчики: с. 597-646. – Бібліогр.: с. 583-596. – ISBN 978-966-360-394-0
456753
  Саламаха М.П. Друкарня Почаївського монастиря василіанського чину у XVIII - на початку XIX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 19-24. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
456754
   Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : збірник наукових праць / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ред. кол.: О.С. Онищенко, В.П. Леонов, П.Т. Тронько [та ін.]]. – Київ, 2011. – 260, [3] с. – Бібліогр.: с. 247-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5961-4
456755
  Грабовецький В. Друкарня Федорова у Львові 1573 року // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 102-104
456756
  Русинська Друкарня, книгарня і бібліотека у структурі Львівського університету / Русинська, Гєртих Г. - // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 65-75. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
456757
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1995
456758
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1995
456759
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/8. – 1995
456760
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/4 (січень - квітень). – 1996
456761
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (травень - червень). – 1996
456762
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/10 (липень - жовтень). – 1996
456763
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 (листопад - грудень). – 1996
456764
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1997
456765
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1997
456766
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/8 (травень - серпень). – 1997
456767
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
456768
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
456769
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
456770
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
456771
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 (трав.-черв.). – 1998
456772
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8 (лип.-серп.). – 1998
456773
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/12 (верес.-груд.). – 1998
456774
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2. – 1999
456775
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 1999
456776
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6. – 1999
456777
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 1999
456778
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/10. – 1999
456779
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 1999
456780
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1/2 : січ-лют. – 2000
456781
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3/4 : бер-квіт. – 2000
456782
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5/6 : трав-черв. – 2000
456783
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 7/8 : лип-серп. – 2000
456784
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 9/10 : вер-жовт. – 2000
456785
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 11/12 : лтст-груд. – 2000
456786
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
456787
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
456788
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
456789
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
456790
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
456791
   Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
456792
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
456793
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
456794
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
456795
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
456796
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
456797
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
456798
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2003
456799
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2003
456800
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2003
456801
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2003
456802
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2003
456803
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 6. – 2003
456804
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2004
456805
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2004
456806
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2004
456807
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2004
456808
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2004
456809
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2004
456810
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2005
456811
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2005
456812
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2005
456813
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2005
456814
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2005
456815
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2005
456816
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 1. – 2006
456817
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 2. – 2006
456818
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 3. – 2006
456819
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 4. – 2006
456820
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 5. – 2006
456821
   Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 1994-. – ISSN 1729-9217
№ 6. – 2006
456822
  Маслов С.І. Друкарство на Україні в в XVI-XVIII ст. / С. Маслов ; Український науковий ін-т книгознавства. – Київ : Київ, 1924. – 39 с.


  На обкл. дарчий надпис: Глубокоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко. Сергей Маслов 1925 г.
456823
  Заболотна Н.В. Друкарство у дзеркалі української барокової поезії (до 385-річчя виходу в світ "Лексикону слов"яноруського" П. Беринди) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 164-171. – ISSN 2222-4203
456824
  Попов П.М. Друкарство, його початок і поширення в Європі (XV-XVI ст.) / П.М. Попов. – Київ, 1925. – 74 с.
456825
  Рихлік Є. Друкарська техніка / Є. Рихлік. – [Київ] : Державне видавництво України, 1925. – 91 с. : мал. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / за ред. Ю.О. Меженка ; Вип. 5)
456826
   Друкарь / Лит. сб. под ред. Н.Д. Телешова. – Москва : Вспомог. касса типографов, 1910. – [1], 270 с. : 19 л. ил.
456827
  Макарова М.В. Друкована книга 16-18 ст. як фактор спадкоємності духовної культури України : автореф. дис. ... канд.культурології : спец. 26.00.01 - теорія й іст. культури / Макарова М.В. ; Київський нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
456828
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз / Тетяна Крайнікова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
456829
  Крайнікова Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 30-35. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті йдеться про особисте сприйняття друкованої книги і читання сучасним українським медіаспоживачем. Рецептивний аналіз виконаний на матеріалах інтернет-дискурсу.
456830
  Васьківська О. Друкована книжкова продукція видана на терені України у 1917 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
456831
  Харенко О.В. Друкована масова інформація як вид інформації: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 162-170. – ISSN 1999-5717
456832
  Кисіль В.В. Друкована науково-популярна література як спосіб популяризації технічних наук // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2020. – Т. 2 (77)


  The article is devoted to the analysis of tools for popularization of technical sciences. The levels of public funding in the leading countries, as well as the number of popular science editions in the different countries of the world are considered. ...
456833
  Штангрет А.М. Друкована продукція: стан та проблеми на шляху України до економіки знань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 15-19. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
456834
  Біленький М.С. Друкована пропаганда на службі збереження здоров"я та життя людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 18 : фото
456835
  Коровянська Н. Друкована реклама - основні помилки у виготовленні електронного оригінал-макету // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.36-37
456836
  Голубник Т.С. Друкована реклама як вид поліграфічної продукції // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 105-111. – ISSN 1998-6912
456837
  Водолазька С.А. Друкована та електронна книга Білорусі: динаміка розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 149-153


  У статті розкриваються особливості книговидання Білорусі. Проводиться аналіз ключових тенденцій на ринку, з"ясовується взаємодія державного та приватного книговидання, характеризується динаміка випуску друкованої продукції та її тематичний репертуар. ...
456838
  Добрянська Т.А. Друковане "Житіє св. князя Володимира" у складі рукописного збірника 1671 р. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 161-163. – ISBN 978-966-02-7706-9
456839
  Ярошенко Р. Друковане слово в історії України XX століття / Р. Ярошенко, Д. Приліпко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (153), травень. – С. 28-34
456840
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-104-4
В.1 : 1808-1900. – 1999. – 296с.
456841
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Вип.2 : 1901-1910. – 2003. – 528с.
456842
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України , 1798-1923. – Київ : Видавництво Харитоненка. – (Національна бібліографія України). – ISBN 5-86248-191-5
Вип.3 : 1911-1916. – 2003. – 263с.
456843
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923. – Київ : Либідь. – ISBN 966-06-0302-9
Том 2 : 1901-1910. – 2003. – 331 с.
456844
   Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України, 1798-1923 / М-во культури і туризму України ; Нац. парламентська б-ка України ; [уклад. І.О.Негрейчук ; наук. ред. Р.С. Жданова]. – Харків : Фоліо. – (Національна бібліографія України). – ISBN 978-966-03-4747-2
Вип. 4 : 1917 - 1919. – 2008. – 288 с.
456845
  Кужель Л. Друковані видання 1914–1939 рр. про державні символи України // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 61-83. – ISSN 2524-0315


  Згадується М. Грушевський.- С. 64, 66, 67
456846
  Ісіченко Ю.А. Друковані видання Києво-Печерського патерика як явище української барокової агіографії // Українське літературне бароко / Мишанич О.В. – К., 1987. – С. 220-243
456847
   Друковані видання УРСР
за 1982. – 1983
456848
   Друковані видання УРСР
за 1983. – 1984
456849
   Друковані видання УРСР
за 1984. – 1985
456850
   Друковані видання УРСР
за 1985. – 1986
456851
   Друковані видання УРСР
за 1986. – 1987
456852
   Друковані видання УРСР
за 1988. – 1989
456853
   Друковані видання УРСР у 1979 році.. – Харків, 1980. – 375с.
456854
   Друковані видання УРСР у 1980 році. – Харків, 1981. – 359 с.
456855
   Друковані видання УССР у 1981 році. – Харків, 1982. – 356с.
456856
  Клименко Ю.С. Друковані видання Харківського історико-філологічного товариства як джерело вивчення історико-краєзнавчого руху у II половині XIX - на початку XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 171-175. – (Історія та географія ; вип. 48)
456857
  Балух В.О. Друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства в пізньосередньовічній Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-51. – (Історія ; вип. 50)


  Аналізуються друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства пізньосередньовічної Польщі.
456858
  Співак А.І. Друковані засоби масової інформації в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 109-112
456859
   Друковані засоби масової інформації міцно утримують позиції / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 51-52
456860
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-041-1(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2003. – 372с.
456861
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-040-3; 966-647-042-Х(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2003. – 328с.
456862
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 січня 2005 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-048-9(ч.1)
Ч.1 : Газети. – 2005. – 452с.
456863
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник у двох частинах. Станом на 1 вересня 2003 року. – Київ. – ISBN 966-647-047-0; 966-647-047-7(ч.2)
Ч.2 : Журнали. – 2005. – 400с.
456864
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ. – ISBN 966-647-081-0
Ч.1 : Газети: Станом на 1 жовтня 2006 року (3719 назв). – 2006. – 500 с.
456865
   Друковані засоби масової інформації України : Довідник: У двох частинах. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-647-082-9
Ч.2 : Журнали: Станом на 1 жовтня 2006 року (3012 назв). – 2006. – 400с.
456866
  Мелещенко О. Друковані засоби масової інформації України в мережі Інтернет: порівняння з газетами Заходу / О. Мелещенко, Г. Почтарь // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 83-91. – ISBN 966-7181-44-8
456867
  Харенко О.В. Друковані засоби масової інформації як суб"єкт інформаційної діяльності // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 75-78. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
456868
  Семьоркіна О.М. Друковані засоби масової інформації: проблеми реєстрації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 144-148
456869
  Бідзіля Ю. Друковані ЗМІ - засіб формування національної ідентичності поліетнічного регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 25-31. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Акцентується увага на тому, що зростання ваги мас-медіа в умовах побудови громадянського суспільства в Україні та євроінтеграційних прагнень принципово ставить питання про необхідність дослідження сегменту друкованих ЗМІ як засобу формування ...
456870
  Заяць Л.С. Друковані каталоги бібліотек Центральної і Східної України (ІІ половина ХІХ - поч. ХХ ст.): історико-типологічний аналіз // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8. – С. 23-42. – ISBN 966-02-0834-0
456871
   Друковані маски // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" почали виготовляти захисні багаторазові екрани-маски на 3D-принтері.
456872
  Кавун Л. Друковані органи ВАПЛІТЕ: формування модерного естетичного простору // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 63-67. – (Філологічні науки)
456873
  Горєвалов С. Друковані органи Збройних сил Незалежної України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 449-454. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
456874
  Кобченко К. Друковані органи Київських вищих жіночих курсів // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 91-100


  У статті розглядаються історія видання та змістове наповнення друкованих органів Київських вищих жіночих курсів, аналізуються наукові статті курсисток. Екатерина Кобченко. Печатные издания Киевских высших женских курсов. В статье рассматриваются ...
456875
  Барон Н. Друковані підручники ефективніші при навчання // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 3
456876
   Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії кільтури, (1947-1998) : бібліографічний покажчик. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-28-5
Ч. 1. – 2000. – 400с.
456877
   Друковані праці Державного університету "Львівська Політехніка" за 1999 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 328с. – ISBN 966-553-099-2
456878
   Друковані праці Інституту історії АН УРСР.. – К, 1971. – 130с.
456879
   Друковані праці Ісаака Михайловича Трахтенберга 1943-2018 : [перелік друк. праць акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України І.М. Трахтенберга / уклад. бібліогр. покажчиків І. Губар ; ред. Н. Данкевич]. – Київ : Авіцена, 2018. – 191, [1] с. : портр. – ISBN 978-617-7597-07-9
456880
   Друковані праці наукових [співробітників] за 1979. – Львів, 1980
456881
   Друковані праці наукових співробітників уставнов Західного наукового центру АН УРСР : бібліографічний покажчик
за 1980. – 1981
456882
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2000 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2002. – 496с. – ISBN 966-553-267-7
456883
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2001 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2003. – 436с. – ISBN 966-553-332-0
456884
   Друковані праці Національного університету "Львівська Політехніка" за 2002 рік : Бібліографічний покажчик. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 444с. – ISBN 966-553-416-5
456885
   Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік : бібліографічний покажчик / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Науково-технічна б-ка ; за ред. : О.В. Шишки, І.О. Бєлоус, Н.Е. Кунанець ; [уклад. : І.О. Войтович, І.В. Гамола, Т.І. Кріп та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 788 с. – ISBN 978-617-607-036-8
456886
   Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету за1966-1970 роки.. – Львів, 1980. – 587с.
456887
   Друковані праці професорсько-викладацького складу : (2000-2008 рр.) : бібліографічний покажчик / МОН України; Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов, Біблотека ; [ укладачі: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 404с.
456888
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліографічний покажчик за 2009 рік) / МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов, Б-ка ; [уклад.: Борисова Н.О., Гриньова Н.О., Шум Ж.М.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 160 с.
456889
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліогр. покажчик за 2010 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов, Бібліотекака ; [уклад.: Н.О. Борисова та ін. ; відп. за вип. Рачинська Л.М.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 163, [1] с. – Покажч.: с. 153-163
456890
   Друковані праці професорсько-викладацького складу Східноукраїнського державного університету за 1961-1997 роки : Бібліографічний покажчик. – Луганськ : Східноукраїнського державного ун-ту, 1999. – 31с.
456891
   Друковані праці прфесорів, викладачів і співробітників Львівського університету за 1944-1960 роки.. – Львів, 1962. – 768с.
456892
  Каганова І. Друковані та архівні джерела про Чернігівщину часів 1941 - 1943 років // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.172-175
456893
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. – Київ : Кн. палата України
Ч. 1, кн. 2 : Газети. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
456894
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. – Київ : Кн. палата України
Ч. 1, кн. 1 : Газети. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
456895
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. – Київ : Кн. палата України
Ч. 2 : Журнали. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
456896
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Довідник: У 3-х ч. : Станом на 1 жовтня 1998 р. – Київ. – ISBN 966730826Х
Ч.2 : Журнали. – 1998. – 184c.
456897
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Кн.1. – 2000. – 274с.
456898
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.1)
Ч.1 : Газети. Книга 2. – 2000. – 282с.
456899
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Станом на 1 жовтня 1999 року : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7710-03-3; 966-7710-05-Х (Ч.2)
Ч.2. : Журнали. – 2000. – 216с.
456900
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1, ч. 1. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
456901
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2, ч. 2. – 2000. – до 1999р. - назва "Літопис періодичних видань"
456902
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. Ч. 1 Газети, 1999
456903
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч. 2 Журнали : довідник: у 3 ч. – Київ : Кн. палата України
Ч. 2. – 1998. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
456904
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 1. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
456905
   Друковані та електронні засоби масової інформації України. ч.1 Газети. – Київ : Кн. палата України
Кн. 2. – 1999. – до 1999 р. - назва "Літопис періодичних видань"
456906
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга І. (Автономна Республіка Крим - Запорізька область). – 1999. – 224с.
456907
   Друковані та електронні засоби массової інформації України : Довідник: У 3 ч. – Київ : Книжкова палата Укpаїни. – ISBN 966-7308-38-3
Ч. 1 : Газети. Книга 2. (Івано-Франківська область - Чернігівська область). – 1999. – 256с.
456908
  Хоментовська Е. Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 76–84. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
456909
  Марущак А. Друкованы ЗМІ напередодні реформування: реальність і перспективи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 88-91.
456910
  Грищенко О.Ю. ДС-аглоритм розпаралелювання різницевих схем для задач перенесення із коефіцієнтами залежними від часу / О.Ю. Грищенко, А.С. Марцафей // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 17-25. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Вiдмiчено особливостi та побудовано алгоритми розв"язування початково-крайових задач iз залежними вiд часу коефiцiєнтами на багатопроцесорних обчислювальних системах. Запропоновано схему розпаралелювання, основану на ДС–алгоритмi, наведено оцiнку ...
456911
  Грищенко О.Ю. ДС-алгоритм з різницями проти потоку для консервативних рівнянь першого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 192-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано узагальнення двокрокового (ДС) різницевого алгоритму на випадок початково-крайових задач для рівнянь першого порядку, записаних в дивергентному вигляді. Розв"язок задачі за допомогою ДС-алгоритму знаходиться явно. Доведено теорету, яка ...
456912
  Грищенко О.Ю. ДС-різницеві алгоритми розв"язування крайових задач для параболічних рівнянь другого порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 227-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму [2-4] (ДС-алгоритму) в застосуванні до крайових задач для рівнянь параболічного типу в достатньо загальному випадку. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
456913
  Тарасенко Т. ДСА vs ECITC, або Чи з"явиться в Україні "Електронний суд"? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
456914
  Деревянкин Т.И. Дсформации отечественного рыночного хозяйства в период войн и революций (1914-1921 гг.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.34-50. – ISSN 1993-6788
456915
  Толстой Л. Дтинство. Отроцтво. Юність / Л. Толстой. – Київ : Молодь, 1950. – 266 с.
456916
  Суковата Валентина ДТП - травматична епідемія сьогодення / Суковата Валентина, Вихрестюк Олександр, Хмельницький Леонід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 40 : фото
456917
  Павлов М. ДТП союзного значения. Правда о трагической гибели Петра Машерова не известна до сих пор // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 4


  "В этом деле немало странностей. За две недели до трагедии было заменено руководство КГБ Белоруссии. На место прежнего председателя Никулина, отправленного на пенсию, пришле новый - генерал Балуев. Незадолго до аварии на другую должность назначили и ...
456918
  Бежин Л.Е. Ду Фу : [Кит. поэт VIII в.] / Леонид Бежин. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 271 с. – Библиогр.: с. 269. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 5 (674))
456919
  Серебряков Е.А. Ду Фу. / Е.А. Серебряков. – М, 1958. – 163с.
456920
  Матвієнко В.М. Дуаєн дипломатичного корпусу (- старшина - особа, яка очолює дипломатичний корпус у країні перебування) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 454. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
456921
  Иванов Р.Ф. Дуайт Эйзенхауэр / Р.Ф. Иванов. – Москва : Мысль, 1983. – 295 с.
456922
  Дубинянский М. Дуайт Эйзенхауэр: герой в Белом доме // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 4 (92). – С. 48-71. – ISSN 1819-6268
456923
  Бойко О.С. Дуализация эго-субстанции: отстранение vs восстановление // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 71-73
456924
  Саква Р. Дуализм внешней политики России: неоревизионизм и биконтинентализм // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (63), июль - сентябрь. – С. 22-31. – ISSN 0201-7083
456925
  Мартынов Д. Дуализм и актуальные тенденции рынка прессы // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33
456926
  Шмыгановский А.В. Дуализм исполнительной власти Французской Республики как признак наличия политической конкуренции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 2 (83). – С. 46-48. – ISSN 1812-3910


  Политическая конкуренция - это прежде всего соперничество между различными политическими институтами. Зачастую борьба за власть происходит между партиями и между различными ветвями власти. Однако Французская Республика является замечательным примером ...
456927
  Ящук Т.Ф. Дуализм местного управления в советской деревне 1920-х годов // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805
456928
  Денильханов А.Х. Дуализм права как основа общественного идеала в мировоззрении русских мыслителей (конец XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 103-114. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
456929
  Бурлай Є.В. Дуалізм "природного" та "позитивного" в праві як філософсько - правова проблема // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.83-86. – ISBN 966-568-656-9
456930
  Журба Я.М. Дуалізм в організації виконавчої влади: спроба порівняльно-правового аналізу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 131-134
456931
  Авер"янов В. Дуалізм виконавчої влади у світлі конституційного вдосконалення форми державного правління в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 106-115
456932
  Черіпко С. Дуалізм естетики поезії Михайла Драй-Хмари // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 8-11.
456933
  Овчаренко О. Дуалізм зовнішньої політики радянської Росії та розбіжності в більшовицькому керівництві з визначення позиції на Генуезькій конференції 1922 року // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 241-259. – ISBN 978-617-7475-32-2
456934
  Васильєва В.А. Дуалізм інституту юридичної відповідальності // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 12-16
456935
  Тимченко О.М. Дуалізм інтересів платників податків як суб"єктів податкового боргу : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 53-62 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв
456936
  Копанєва В. Дуалізм наукометрії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто розбіжність концептуальних поглядів учених щодо наукометричної діяльності, зумовлених дуалізмом наукометрії. Визначено його сутність - подвійність (двоїстість) співвідношень формалізованих (кількісних) та експертних критеріїв оцінювання ...
456937
  Лук"янова В.В. Дуалізм невизначеності та ризику в економічних явищах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 216-220. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
456938
  Савчук В.А. Дуалізм понять "місцеві бюджети" та "місцеві фінанси" // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 18 (4). – С. 56-60. – ISSN 2306-0050
456939
  Міма Д.О. Дуалізм права в УНР та ЗУНР: теоретичні та практичні проблеми // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 192-194. – ISBN 978-966-97457-5-0
456940
  Корж І.Ф. Дуалізм правового механізму використання інформації про особу в умовах євроінтеграції // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 20-27


  Здійснено аналіз стану українського законодавства в частині обмеження доступу до інформації про особу, його відповідність принципам міжнародного права в умовах євроінтеграції України; виокремлюються окремі його положення що, на думку дослідника, не ...
456941
  Гулєвська Г. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад управління нотаріатом в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.20-25
456942
  Сірбіладзе С. Дуалізм приватного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 268-269. – ISBN 978-617-7069-14-9
456943
  Мельник К.П. Дуалізм приватного права в Україні як реальність // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 165-170
456944
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 208 л. – Бібліогр.: л.192-208
456945
  Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
456946
  Пентелейчук А.В. Дуалізм суб"єктивної сторони складу злочину як кримінально-правової категорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 185-187. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Досліджується діалектика суб"єктивної сторони складу злочину. Аналізуються проблемні аспекти даного феномену в розрізі з"ясування його сутності. The dialectics of the subjective side of the corpus delicti of a crime is dealt with. Problem aspects of ...
456947
  Сайкевич М.І. Дуалізм сучасної економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 9-15. – ISSN 1993-6788


  Представлено короткий огляд історії дуалістичної моделі економіки як наріжного каменя теорій розвитку для країн, що розвиваються.
456948
  Тримбач С. Дуалізм: українське // українське універсальне // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 25, 30-31
456949
  Тримбач С. Дуалізм: українське національне // українське універсальне // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 28


  Кіно під куполом імперії.
456950
  Тримбач С. Дуалізм: українське національне // українське універсальне // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  Кіно під куполом імперії.
456951
  Тримбач С. Дуалізм: українське національне//українське універсальне // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 25, 28-29


  Кіно під куполом імперії.
456952
  Волошин Ю.О. Дуалістична доктрина співвідношення національного й міжнародного права: історія формування та сучасний зміст в умовах міждержавної інтеграції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 153-158. – ISSN 1563-3349
456953
  Вишницька Ю.В. Дуалістична міфомодель творів Тараса Шевченка та Марії Матіос: "Перехресні координати" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 175-186


  У статті досліджено індивідуально-авторську реалізацію бінарної опозиції "свій - чужий" як відображення дуалістичних міфів у творчості Тараса Шевченка та Марії Матіос. Описано дуалістичну міфомодель як поліваріантну, представлену в художніх текстах ...
456954
  Черничинець С. Дуалістична природа системи корпоративного управління // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 151-155
456955
  Антоневська А.К. Дуалістичний аспект скандинавських магічних практик. Їх зв"язок з культами Одіна і Фрейї // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Серед численних визначень магії, цікавою є народна мудрість: "Магія - це мистецтво опинитися в потрібному місці, в потрібний час і в потрібному стані свідомості". У світлі сучасного пожвавленого інтересу до магічних практик і таємних вчень Північної ...
456956
  Сахань О.М. Дуалістичний вплив глобальних трансформацій на розвиток сучасної української держави // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 199-208. – ISSN 0201-7245
456957
  Предборський В.А. Дуалістичні моделі реформування, детінізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 3 (142). – С. 3-7
456958
  Лукашенко А.І. Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV - сер. XVII ст.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Лукашенко Аліса Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 425 арк. – Додатки: арк. 420-425. – Бібліогр.: арк. 12-17, 380-419 та в додатках: арк. 420425
456959
  Лукашенко А.І. Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (IV - сер. XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Лукашенко Аліса Іванівна ; М-во освіти і науки україни ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 37 назв
456960
  Ковальова Г.М. Дуалістичність мовних партій автора та персонажів при творенні мовної картини світу : (на матеріалі роману-дилогії В. Земляка "Лебедина зграя", "Зелені млини") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 133-139. – (Мовознавство ; Вип. 14). – ISSN 1992-9196


  Через призму дуалістичних стосунків автора та персонажів аналізуються сутність і способи творення мовної картини світу.
456961
  Осипчук Н. Дуальна освіта - від теорії до практичних кроків // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21-28 листопада (№ 47/48). – С. 5
456962
  Заюков І. Дуальна освіта в системі підготовки кадрів для потреб економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 11-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912 01
456963
  Соловйова А.О. Дуальна освіта в Україні: основні характеристики та переваги // Соціологічні дискурси : матеріали ІІ Міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 12 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Соціол. асоц. України, Дніпропетров. обл. від-ня. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 72-74. – ISBN 978-966-97734-6-3
456964
  Кулалаєва Н. Дуальна освіта в Україні: проблеми та перспективи // Педагогічна газета. – Київ, 2019. – Січень - лютий (№ 1)
456965
   Дуальна освіта в університетах і коледжах // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 2 листопада (№ 43)


  Міністерством освіти розроблений проект Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти. Проект документа оприлюднений для громадського обговорення.
456966
  Олеськова Г. Дуальна освіта ж особливість фахової підготовки сестринського персоналу Німеччини // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 2. – С. 102-109. – ISSN 2308-4081
456967
   Дуальна освіта на прикладі співпраці КПІ та Укроборонпрому // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
456968
  Осипчук Н. Дуальна освіта на українському грунті // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 4-5


  Федерація роботодавців України разом з Вищою дуальною школою Гера-Айзенах, Німецьким товариством дружби в Тюрінгії з країнами Східної Європи, факультетом комп"ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, Інститутом математики НАН України та ...
456969
  Марценюк Л.В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики / Л.В. Марценюк, О.В. Груздєв // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 58-65. – ISSN 2306-6806
456970
  Курок В. Дуальна освіта як інноваційна форма підготовки фахівців у закладах вищої освіти / В. Курок, А. Гребеник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 239-248. – ISSN 2312-5993
456971
  Романишина О.Я. Дуальна освіта як одна з умов формування професійної компетентності техніків-технологів / О.Я. Романишина, А.Ю. Дундюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 361-364. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
456972
  Шевченко І.Ю. Дуальна освіта як основа кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування України. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 171-185. – ISSN 2222-4459
456973
  Матат Д. Дуальна освіта: досвід і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В "Укрінформі" презентували Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні.
456974
  Шулікін Д. Дуальна освіта: про експерименти, концепцію і "підводні камені" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
456975
  Осипчук Н. Дуальна освіта: чи приживеться німецький досвід? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 лютого (№7//8)


  Про семінар-дискусії "Система вищої дуальної освіти в Німеччині та її досвід для України". Та про перспективи провадження сиситеми дуальної освіти в окремих ВНЗ України.
456976
  Анісімов М.В. Дуальна система професійної освіти: за та проти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 12-15. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
456977
   Дуальна форма - очима роботодавців // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 5. – ISSN 2219-5793
456978
  Худолей В. Дуальна форма вищої освіти як інноваційна інтерактивна технологія навчання та парадигма підвищення якості підготовки фахівців / В. Худолей, Г. Калінічева // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 94-110. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
456979
  Журавльов Ю. Дуальна форма здобуття освіти — втілена реальність // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 71-75. – ISSN 1562-529Х
456980
  Давліканова О. Дуальна форма здобуття освіти: передумови та практика впровадження в українському законодавчому полі / О. Давліканова, І. Перевозова // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 110-136. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
456981
  Бучинська О. Дуальна форма здобуття освіти: перші кейси впровадження очима підприємств-партнерів освітніх закладів / О. Бучинська, О. Давліканова, І. Лилик // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (120), травень - червень. – С. 60-71. – ISSN 1606-3732
456982
  Шебанін В.С. Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; голов. ред. Лупенко Ю.О. ; редкол.: Булавка О.Г., Дем"яненко М.Я., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (285). – C. 5-15. – ISSN 2221-1055


  Розкрито сутність і значення дуальної форми здобуття освіти у професійній підготовці висококваліфікованих фахівців. Висвітлено особливості запровадження дуального навчання у Миколаївському національному аграрному університеті. Показано, що впровадження ...
456983
  Браславська О. Дуальна форма педагогічної освіти – умова її модернізації // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 26-31. – ISSN 2307-4906
456984
  Вем"ян В.Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти / В.Г. Вем"ян, Тер-Ованес"ян // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – С. 29-33. – ISBN 978-617-601-117-0


  Проаналізовано суть і значення дуальної системи професійної освіти та впроваджено освітні заходи для використання зарубіжного досвіду організації навчального процесу. Розглянуто модульна система професійного навчання як інноваційна концепція, яка ...
456985
  Алекси Р. Дуальная природа права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 138-152. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
456986
  Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (99), листопад - грудень. – С. 53-56. – ISSN 1606-3732
456987
  Гулянич Ю. Дуальність композиторської взаємодії з пластом музики нефіксованої радиції // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С.18-22. – ISSN 1728-6875
456988
  Астрахан Н. Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 185-194. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
456989
  Маслак В.І. Дуальність підготовки фахівців сфери культури: pro at contra / В.І. Маслак, Л.В. Бутко, Д.П. Василенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 3. – C. 54-60. – ISSN 2226-3209
456990
  Максимов С. Дуальність права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
456991
  Кобан О.Г. Дуальність процесу соціалізації особистості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7638-01-7
456992
  Бакун О.В. Дуальність, дихотомія, бінарність як методологічний принцип європейського гуманітарного пізнання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 120-123


  У статті розглядається важлива для процесу спілкування здатність бачити світ у бінарних протиставленнях, порівнюється інтенсивність такого типу мислення у представників різних народів. The article considers the tendency to construct reality in terms ...
456993
  Яаксоо Ю.И. Дуальное управление безынерционными объектами : Автореф... канд. техн.наук: 009 / Яаксоо Ю.И.; АН ЭССР. Совет физ.-техн. и матем. наук. – Таллин, 1969. – 19л.
456994
  Полищук Алексей Викторович Дуальность между квантовыми калибровочными теориями и теорией суперструн : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук.: 01.04.02 / Полищук Алексей Викторович; РАН, Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 2002. – 9 с.
456995
  Богородицкий А.А. Дуальность методов аналогово-цифрового преобразователя / А.А. Богородицкий. – К, 1972. – 15с.
456996
  Пашнев А.И. Дуальность, суперсимметрия и принцип Адлера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Пашнев А.И.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
456997
  Енковски Ласло Ласлович Дуальные аналитические модели рассеяния адронов : Автореф... д-ра. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Енковски Ласло Ласлович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1983. – 20л.
456998
  Репич Е.А. Дуальные и полудуальные отношения // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 18-22. – ISSN 2226-7549
456999
  Егорова Л.Д. Дуальные квадратичные пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.008 / Егорова Л.Д.; Казан.гос.ун-т. – М, 1972. – 14л.
457000
  Белецкая И.Е. Дуальные отношения / И.Е. Белецкая, С.А. Белецкий // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 11 (131). – С. 48-60. – ISSN 2226-7514
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,