Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
455001
  Мануйкін О. "Дорога болю" Василя Стуса / О. Мануйкін, В. Притиковська // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 141-154. – (Філологічні науки)
455002
  Потапов Владимир "Дорога в облака" : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 252-254 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
455003
   "Дорога до раю" : фанфік / А.-М. Ковита, Б. Чебикін, Я. Мисюра, А. Загорулько // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (467), листопад - грудень 2020. – С. 78-79
455004
  Бурдиляк С. "Дорога життя" для нашої держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 10-11


  "Чи скористається Україна історичною можливістю стати повноправним учасником нової цивілізаційної реальності в Євразії."
455005
  Бегун Б. "Дорога и в ночи - дорога"?.. : (повесть Макса Фриша "Человек появился в эпоху голоцена" и постмодернистские концепции истории) // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.79-88
455006
  Стріха М. "Дорога надії" Ярослава Яцкова (неювілейні нататки) // Світ. – Київ, 2020. – Грудень (№ 47/48)
455007
  Поклад Н. "Дорога нашого приходу..." : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 80-86. – ISSN 0208-0710
455008
  Трегуб М. "Дорога" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 80-83. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
455009
  Лазорак Б. "Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV": невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського ранньомодерною Європою (18 серпня – 24 листопада 1778 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 186-229. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
455010
  Силіна Л. "Дорогами..." // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 103. – С. 111-112


  Поезії.
455011
  Скорик Б. "Дороге і важливе" від Івана Дзюби // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 28 березня (№ 13). – С. 1, 2


  Презентація книжки спогадів Івана Дзюби "Не окремо взяте життя"
455012
  Гажа Т. "Дороги вольні і невольні" Романа Іваничука: єдність травелогу, мемуарів і політичного щоденника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 144-150. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
455013
  Магурчак А. "Дороги наші лежать на Схід!" (нариси діяльності Андрія Жука у Всеукраїнській Національній Раді) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В публікації висвітлюється участь українського державного діяча А. Жука в роботі віденської Всеукраїнської Національної Ради. Показані перепитії обговорення найважливіших питань на засіданнях ВНР за участю А. Жука. В публикации освещает участие ...
455014
  Варфоломєєва Т.В. Допустимість використання похідних речових доказів у процесі доказування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 43-48. – (Серія права ; № 12)


  В практике расследования уголовных дел довольно часто вместо первоначальных вещественных доказательств используются их копии. Такие копии вещественных доказательств как фотоснимки, слепки, оттиски, полученные с использованием современных ...
455015
  Вапнярчук В.В. Допустимість доказів (доказування) в практиці Європейського Суду // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 177-183. – ISSN 2306-9082
455016
  Сергєєва Д.Б. Допустимість доказів у криміналному процесі: проблемні питання // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 500-502. – ISBN 978-617-7220-83-0
455017
  Кайло І.Ю. Допустимість доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кайло Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
455018
  Малько І.В. Допустимість доказів як складова права на справедливий суд // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 306-309. – ISBN 978-617-7096-97-8
455019
  Плотиця О. Допустимість застосування поліграфів в трудових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 113-114
455020
  Ткачук Н.В. Допустимість касаційної скарги в адміністративному судочинстві України : дис. ... д-ра філософії : 081 / Ткачук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – 230 арк. – Бібліогр.: арк. 217-230
455021
  Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сибилева Н.В.; МВ и ССО, Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 23л.
455022
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в атмосферу. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 216с.
455023
   Допустимые выбросы радиоактивных и вредных химических веществ в приземный слой атмосферы. – М., 1980. – 237с.
455024
  Кольцова Светлана Васильевна Допустимые комплексы плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кольцова Светлана Васильевна; Моск. ин. электромашиностр. – М., 1978. – 11л.
455025
  Баштан Ф.А. Допустимые концентрации ядовитых веществ в водоемах / Ф.А. Баштан, С.А. Несмеянов, Г.К. Чистяков; ред. проф. А.Н. Сысин. – Москва-Ленинград : Стройиздат, 1941. – 56 с.
455026
  Карасик А.Ю. Допустить к исполнению / А.Ю. Карасик. – М, 1987. – 320с.
455027
  Смирнова Марина Допущены к показу : столпы культуры / Смирнова Марина, Шахвердиев Тофик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 94-106 : Фото
455028
  Цимбалюк Н. Дор Рональд // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 124-126. – ISBN 978-966-418-286-4
455029
  Удовиченко Д. Дора : (перша збірка моїх віршів) / Удовиченко Дарина [з побажанням Особливого Божого Благословіння]. – Лебедин : ОП Лебединська районна друкарня, 2018. – 164, [1] с. – Вірші укр. та рос. – ISBN 978-966-96258-4-7
455030
  Радо Ш. Дора пвідомляє.. / Ш. Радо. – Ужгород : Карпати, 1979. – 319 с.
455031
  Кальна-Дубінюк Дорадча діяльність у галузі аквакультури України / Кальна-Дубінюк, М.М. Гнідан // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сучасний стан галузі аквакультури, проблемні питання організації та розвитку аквапідприємств в Україні. Визначено вплив дорадчої діяльності у подальшому розвитку вітчизняної галузі аквакультури. Рассмотрено современное состояние отрасли ...
455032
  Шаравара Т.О. Дорадянська історіографія соціально-економічних наслідків аграрних реформ другої половини ХІХ ст. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 44-47. – ISBN 966-7686-12-8
455033
  Шаравара Т. Дорадянська історіографія університетських реформ другої половини XIX - початку XX століття у Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 99-103


  У статті доліджуються погляди представників російської та української інтелігенції на реформи й модернізацію вищої школи 2-ї половини 19 - початку 20 ст. у Російській імперії. Висвітлено історіографію розробки й запровадження університетських ...
455034
  Бондаренко О. Дорадянська історіографія фінансової діяльності міського самоврядування Новоросії (1785–1917 рр.) / Олександр Бондаренко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 74-84


  Стаття присвячена дослідженню дорадянської історіографії фінансової діяльності органів громадського самоврядування міст Новоросійських губерній. Статья посвящена исследованию досоветской историографии финансовой деятельности органов общественного ...
455035
  Яшний Д.В. Дорадянські документальні листівки як джерело з вивчення втраченої містобудівної спадщини Криму (1895-1917) // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 215-227. – ISSN 2078-0133
455036
  Цибуленко Л.О. Дорадянські дослідження проблем соціально-економічного розвитку міського самоврядування // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 190-197
455037
  Ефремов И.А. Дорга ветров / И.А. Ефремов. – М, 1956. – 360с.
455038
  Михайлова Наталія Дордонь. Французи і кроманьйонці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 134-139 : фото
455039
  Ишмурзин У.Ю. Дореволюционная история города Джамбула (1864-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ишмурзин У.Ю.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
455040
  Семенович А.А. Дореволюционная проза Якуба Коласа. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенович А.А.; Акад.наук Белорус.ССР.Ин-т языка, литер.и искусства. – Минск, 1950. – 18 с.
455041
  Кофман А.Ф. Дореволюционная Россия в испаноамериканской литературе // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 63-73. – ISSN 044-748Х
455042
  Худяков М.Г. Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов / М.Г. Худяков. – Л., 1933. – 162с.
455043
  Кереева-Канафиева Дореволюционная русская печать о Казахстане / Кереева-Канафиева. – Алма-Ата, 1963. – 304 с.
455044
  Аннакурдов М.Д. Дореволюционное состояние народного образования в Туркменистане и первые шаги в его развитии после великой Октябрьской социалистической революции : учеб. пособие / М.Д. Аннакурдов, О.Д. Кузьмин, А.А. Курбанов ; под общ. ред. М.Д. Аннакурдова ; Туркм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Ашхабад : ТГУ, 1981. – 89 с.
455045
  Коваленко В.А. Дореволюционное творчество Змитрока Бядули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Коваленко В.А.; АН БССР. Ин-тут лит. им. Я. Купалы. – Минск, 1959. – 20л.
455046
  Тиханчева Е.П. Дореволюционное творчество С. П. Подъячева : Автореф... канд. филол.наук: / Тиханчева Е. П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1954. – 29л.
455047
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
1. – 1964. – 418с.
455048
   Дореволюционные издания по истории СССР в иностранном фонде Гос. публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ленинград
2. – 1966. – 180с.
455049
  Синявская О.Е. Дореволюционные коммерческие наименования в коммуникативно-функциональном аспекте // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – С. 212-217
455050
  Акопджанова М.О. Дореволюционные памятники уголовно-правовой науки о налоговых преступлениях // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
455051
  Гриднева Л.Н. Дореволюционные сказы рабочих Урала : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Гриднева Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 19л.
455052
  Колымагин Б.Ф. Дореволюционный опыт сохранения церковных памятников культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-47. – ISSN 2073-9702
455053
  Волынкин Н.М. Дореволюционный Петербург / Н.М. Волынкин, М.О. Малышев. – Ленинград, 1957. – 54с.
455054
  Волкова О. Дореволюційна дворянська історіографія діяльності декабристів // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 114-116. – ISBN 978-966-171-793-9
455055
  Вахонєєв В. Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 8-11. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  В статті детально проаналізована історіографія колонізаційного процесу берегів Боспору Кіммерійського (Керченської протоки) від появи перших наукових праць до повної ліквідації "старої" школи археології в 1929 р. Простежена еволюція наукових гіпотез та ...
455056
  Седляр Анатолій Дореволюційна історіографія діяльності органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній (1892-1917 рр.) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 1999-4966
455057
  Мартинюк О.В. Дореволюційна історіографія проблеми еволюції правового становища жінки в Україні (X - перша половина XVII ст.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 118-123. – ISSN 1563-3349
455058
  Ласінська М. Дореволюційна преса, як джерело з історії єврейських міжконтинентальних міграцій кінця ХІХ - початку ХХ століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 237-252. – ISSN 1998-4634
455059
  Сарнацький О.П. Дореволюційна російська історіографія питання про політику самодержавного апарату влади щодо українства (1907-1917 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 67-69. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
455060
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правоберережної України кінця XVIII– першої чверті XIX в. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
455061
  Волкова О. Дореволюційна українська історіографія польського суспільного руху кінця XVIII – першої чверті XIX ст. Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються дослідження польського суспільного руху на території Правобережної України кінця XVIII - першої чверті XIX ст. в українській дореволюційній історіографії. У висновках підкреслено що українські дореволюційні історики спробували ...
455062
  Казьмирчук Г.Д. Дореволюційне декабристознавство в Україні // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 24-36. – ISBN 978-617-7107-36-0
455063
  Третьяков А. Дореволюційний Хрещатик і його домовласники // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 5 (203). – С. 2-35. – ISSN 0131-2685
455064
  Бойко-Гагарін Дореволюційні газети як джерело вивчення історії музейної справи в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 134-145. – ISSN 2222-5250
455065
  Преловська І. Дореволюційні публікації митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864 - 1937) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 229-246. – ISSN 2523-4234
455066
  Казьмирчук М. Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються праці вітчизняних та зарубіжних дослідників різних періодів, у яких розкриваються особливості соціального розвитку Київської губернії пореформеної доби. Деякі проблеми будуть досліджені у наступних статтях. The article analyzes ...
455067
  Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха / В.Ф. Зыбковец. – Москва, 1959. – 248с.
455068
  Катаев И.М. Дореформенная бюрократия : по запискам, мемуарам и литературе / И.М. Катаев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат типо-лит. "Энергия", 1914. – 180 с. – (Культурно-историческая библиотека / Под ред. Ист. комис. Учеб. отд. О-ва распространения техн. знаний ; № 10)
455069
  Фадеев А.В. Дореформенная Россия / А.В. Фадеев. – М, 1960. – 184с.
455070
  Зельцер В. Дореформенная экономика. / В. Зельцер, А. Гайсинович. – Х., 1930. – 160с.
455071
  Петров Л.А. Доржи Банзаров / Л.А. Петров. – Иркутск, 1975. – 88с.
455072
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Иркутск, 1952. – 342 с.
455073
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Улан-Удэ, 1954. – 442 с.
455074
  Цыдендамбаев Ч. Доржи, сын Банзара / Чимит-Доржи Цыдендамбаев ;. – 6-е. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1969. – 420 с.
455075
  Левин Дорис Дорохтер / Левин, 1934. – 375 с.
455076
  Гальперин Ю.М. Дорисовывая портреты / Ю.М. Гальперин. – М, 1991. – 315с.
455077
   Дорифейские метапелиты Енисейского кряжа: химический состав, источники сноса, палеогеодинамика / А.Д. Ножкин, А.В. Маслов, Н.В. Дмитриева, Ю.Л. Ронкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 644-682 : табл., рис. – Библиогр.: с. 680-682. – ISSN 0016-7525
455078
  Сюндюков І. Дорівнятись до Стуса // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Видавництво "Кліо" випустило велику збірку спогадів про геніального українського поета та борця за првду.
455079
  Яців Р. Доріженька додому...чиста ностальгія Тетяни Кобзар // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 вересня (№ 35). – С. 11


  Українська художниця.
455080
   Доріжка з кам"яного листя // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78 : фото
455081
  Шпиталь А. Доріс Лессінг // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 22-25. – ISSN 0236-1477
455082
   Дорно дахиныг чолоолох их уурэг. – М., 1982. – 224с.
455083
  Бажан М.П. Доробок : вибрані поезії / М. П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1979. – 376 с.
455084
  Литвинко А.С. Доробок вчених Інституту проблем матеріалознавства НАН України в галузі ракетно-космічної техніки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 12-17. – ISSN 2415-7422
455085
  Козій О. Доробок Івана Чендея в контексті часу. Аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6 (92). – С. 51-55


  Творчий доробок І. Чендея художньо розмаїтий. У художньому світі письменника реалістичні деталі, ліризм органічно поєднуються із сатиричним зображенням, елементами театру абсурду, що є ознаками постмодерну. У творчості він не зважає на канони, постійно ...
455086
  Янко Н. Доробок майстра перекладу // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.168-169


  Про бібліографічний покажчик "Г.П.Кочур",що видано 1999 року у Львові
455087
  Вовченко В. Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
455088
  Сорокіна О. Доробок П. Іванова як джерело з історії розвитку вітчизняної етнографії кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 282-286


  У статті розглядається доробок П. Іванова, присвячений проблемам вітчизняної етнографії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Спадщина етнографа попри значну кількість публікацій залишається маловивченим. Елементи культурологічного аналізу, що властиві ...
455089
  Гнатюк І. Доробок С.Я. Єрмоленко у царині лексикографії // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 66-73. – ISSN 0201-419
455090
  Цебро О. Доробок Тараса Шевченка як засіб радянської пропаганди з мобілізації духовних сил українського народу під час війни 1941-1945 рр. // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 133-141


  У статті розглянуто використання творчого спадку Тараса Шевченка радянською пропагандою в період війни 1941-1945 рр. У той час твори поета видавались великими накладами. Шевченківська тематика використовувалась у ЗМІ, пропагандистській літ., наочних ...
455091
  Білоус В. Доробок Якова Стефановича // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 214-232. – ISBN 978-966-02-8837-9
455092
  Панова И.Ю. Дорог у песни много: Стихи. / И.Ю. Панова. – М., 1979. – 32с.
455093
  Потапов Владимир Дорога - это жизнь. Всегда : От редакции // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8 : Фото. – ISSN 1029-5828
455094
  Бажан М.П. Дорога : Вибрані поезії / М.П. Бажан. – Київ : Пролетарська правда. – 45с. – (Б-ка газ. "Пролетарська правда")
455095
  Стефаник В.С. Дорога : Новели // Моє слово : Оповідання / В.С. Стефаник. – Львів : Накл. укр.-рос. вид. спілки, 1905. – 90, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 86)


  Зміст: Доpога; Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодїй; Такий панок
455096
  Стефаник В.С. Дорога : Новелі / Василь Стефаник ; З малюнками О. Кульчицької. – 2-ге вид. – Львів : Накл. укр. вид. спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 100 с. : портр., мал.


  Зміст: Скін; Давнина; Вістуни; Май; Палїй; Кленові листки; Похоpон; Сон; Басаpаби; Озимина; Злодій; Такий панок.
455097
  Терещенко М.І. Дорога : вибрані поезії / М. Терещенко. – Харків : Гарт, 1931. – 137 с.
455098
  Евдокимов И.В. Дорога / И.В. Евдокимов. – Москва, 1933. – 318с.
455099
  Герасименко К. Дорога / К. Герасименко. – К, 1939. – 69с.
455100
  Львов М.Д. Дорога / М.Д. Львов. – Челябинск, 1944. – 63с.
455101
  Голованівський С.О. Дорога : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 192 с.
455102
  Амосов А. Дорога / А. Амосов. – Смоленск : Облгиз, 1952. – 96 с.
455103
  Бикбай Б.Г. Дорога : лирика, драма / Б. Бикбай. – Уфа : Башкнигоиздат, 1955. – 228 с. : портр.
455104
  Ашкинази Г.А. Дорога : рассказы, повести / Г. А. Ашкинази. – Днепропетровск : Обл. издание, 1957. – 214 с.
455105
  Сангаджиева Б. Дорога / Бося Сангаджиева ;. – Элиста, 1960. – 48 с.
455106
  Сериков С.В. Дорога / С.В. Сериков. – Липецк, 1961. – 36с.
455107
  Бажан М.П. Дорога : избр. стихи / М. П. Бажан ; предисл. А. Суркова. – Київ : Держлітвидав, 1964. – 267 с.
455108
  Бажан М.П. Дорога : избр. стихи / М. П. Бажан ; пер. с укр. А. Суркова. – Москва : Художественная литература, 1964. – 26 с.
455109
   Дорога. – Москва, 1964. – 199 с.
455110
  Рахимова Г. Дорога / Г. Рахимова. – Ташкент, 1967. – 120с.
455111
  Абдуллаханов Д. Дорога : роман / Джонрид Абдуллаханов ; [пер. с узб. М. Мирзамухамедова] ; [ил.: П. Воронкин]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1967. – 151 с. : ил.
455112
  Хавпачев Х.Х. Дорога : повесть / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. М.Эльберд. – Нальчик : Эльбрус, 1968. – 166 с.
455113
  Дубровкина Ю.В. Дорога / Ю.В. Дубровкина. – М, 1970. – 111 с.
455114
  Иоффе С.А. Дорога / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1976. – 95с.
455115
  Митрохин В.В. Дорога / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1976. – 64с.
455116
  Гнатюк І.Ф. Дорога : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Дніпро, 1979. – 176 с.
455117
  Эмин С. Дорога / С. Эмин. – Краснодар, 1980. – 63с.
455118
  Гижа О.Р. Дорога : повість, оповідання / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 271 с.
455119
   Дорога. – Москва, 1983. – 189 с.
455120
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – М., 1985. – 350с.
455121
  Омон М.Л. Дорога / М.Л. Омон. – Москва, 1985. – 382с.
455122
  Крандиевская-Толстая Дорога / Крандиевская-Толстая. – М, 1985. – 287с.
455123
  Круглянская И.Е. Дорога / И.Е. Круглянская. – М, 1987. – 224с.
455124
  Мустафин Я.М. Дорога / Я.М. Мустафин. – Уфа, 1987. – 344с.
455125
  Мустафин Я.М. Дорога : роман / Рафаэль Мустафин ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 442 с.
455126
  Балаян З.Г. Дорога : публицистика / З.Г. Балаян. – Москва : Сов. писатель, 1988. – 374 с. : портр.
455127
  Шесталов Ю. Дорога / Ю. Шесталов. – Ленинград, 1988. – 174 с.
455128
  Чивилихин В.А. Дорога / В.А. Чивилихин. – М., 1989. – 541с.
455129
  Никонов В.Г. Дорога / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1991. – 314с.
455130
  Кравців М. Дорога : роман / М. Кравців. – Львів, 1994. – 253 с.
455131
  Кравців М. Дорога : роман / Меланія Кравців. – Львів : За вільну Україну, 1994. – 257, [1] с. – Бібліотека Мирона і Марти Барабаш
455132
  Ильин В. Дорога : поэзия: стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2011. – № 5/6. – С. 33-36. – ISSN 0131-8136
455133
  Медвідь Л. Дорога Андрія Ментуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 8-9
455134
  Вайсберг Л.М. Дорога без брода : повести / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1985. – 376 с.
455135
  Довнар Г.С. Дорога без кінця : роман / Г.С. Довнар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 272 с.
455136
  Баранов А.П. Дорога без перекрестков : [докум. повесть о слесаре-сборщике Колом. з-да тяжолого станкостроения А.И. Федосеева] / А.П. Баранов. – Москва : Политиздат, 1979. – 111 с., [4] л. ил. : ил. – (Герои Сов. Родины)
455137
  Ярмолюк М.Я. Дорога без початку і кінця : роман / Микола Ярмолюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 637 с.
455138
  Сгибнев А. Дорога без привала. / А. Сгибнев. – М., 1969. – 32с.
455139
  Коряков О.Ф. Дорога без привалов / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1977. – 278с.
455140
  Бабошин Н.П. Дорога без привалов : роман / Николай Бабошин. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 166 с.
455141
  Ардаматский В.И. Дорога бесчестья / В.И. Ардаматский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 254 с.
455142
   Дорога богатырей. – Москва, 1949. – 304 с.
455143
  Стус В.С. Дорога болю : поезії / В.С. Стус. – Київ, 1990. – 222 с.
455144
  Тищенко К.М. Дорога Бузька до Кубраківки // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 36-47. – ISSN 2218-4805
455145
  Денисов В.Г. Дорога в авиацию / В.Г. Денисов, А.В. Скрипец. – М., 1987. – 190с.
455146
  Малицкий Б.А. Дорога в академики / Б.А. Малицкий. – К., 1985. – 48с.
455147
  Барбас Л.Г. Дорога в аэропорт : стихи / Людмила Барбас. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 71 с.
455148
  Масловський В.І. Дорога в безодню / В.І. Масловський. – Львів, 1978. – 208с.
455149
  Антонов С.Ф. Дорога в Березовку : рассказы и повесть / С.Ф. Антонов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 191 с.
455150
  Длуговской М.Ф. Дорога в бессмертие / М.Ф. Длуговской. – Барнаул, 1967. – 48с.
455151
  Тюфяков И.Н. Дорога в бессмертие / И.Н. Тюфяков. – М., 1985. – 159с.
455152
  Хейфец В.Л. Дорога в Буэнос-Айрес. История подготовки Первой конференции компартий Латинской Америки / В.Л. Хейфец, Л.С. Хейфец // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 52-73. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется подготовка первого общеконтинентального мероприятия Коминтерна в Латинской Америке, показаны сложности его организации. Проанализированы далеко не однозначные промежуточные итоги деятельности III Интернационала в регионе.
455153
  Ладлэм Р. Дорога в Гандольфо. / Р. Ладлэм. – М., 1995. – 363с.
455154
  Ханзадян Серо Дорога в горах : рассказы / Серо Ханзадян; пер. с арм. Е.Алексанян. – Москва : Художественная литература, 1967. – 223 с.
455155
  Барышев М.И. Дорога в гору / Михаил Барышев ; [худож. О. Тарасенко]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 456 с. : ил. – (Современный горный роман)
455156
  Новохатко В.Г. Дорога в гору / В.Г. Новохатко. – М., 1985. – 127с.
455157
  Маринов В.К. Дорога в гору. / В.К. Маринов. – Ю.-Сахалинск, 1963. – 86с.
455158
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – Минск, 1961. – 158с.
455159
  Лозневой А.Н. Дорога в горы / А.Н. Лозневой. – М., 1966. – 147с.
455160
  Семенець О.Є. Дорога в Дамаск // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 36-44. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
455161
  Лецка Е. Дорога в два конца : Повести / Е. Лецка. – Москва : Советский писатель, 1984. – 288с.
455162
  Масловский В.Д. Дорога в два конца: Роман. : роман / В.Д. Масловский. – Москва : Военное издательство, 1989. – 463с. – ISBN 5-203-00293-2
455163
  Маркин П.Г. Дорога в детство : повести / П.Г. Маркин. – Чебоксары, 1986. – 350с.
455164
  Буачидзе Т.П. Дорога в детство : повесть / Т.П. Буачидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 317 с.
455165
  Краснов Н.С. Дорога в Дивное / Н.С. Краснов. – Краснодар, 1981. – 239с.
455166
  Шацкий И.П. Дорога в жизнь / И.П. Шацкий. – Краснодар, 1953. – 83 с.
455167
   Дорога в жизнь. – Тула, 1959. – 120 с.
455168
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь / Ф.А. Вигдорова. – Київ, 1982. – 607с.
455169
  Шпарман Анке Дорога в жизнь : природа / Шпарман Анке, Арндт Инго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 112-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
455170
  Коленский В.П. Дорога в жизнь. / В.П. Коленский. – Луганск, 1960. – 146с.
455171
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1957. – 675с.
455172
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь. Это мой дом. Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1961
455173
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1967. – 736с.
455174
  Вигдорова Ф.А. Дорога в жизнь.Это мой дом.Черниговка / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1972. – 695с.
455175
  Шеремет М.С. Дорога в життя : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1957. – 159 с.
455176
  Дементьев А. Дорога в завтра : поэма / А. Дементьев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64 с.
455177
  Стрельник Л.П. Дорога в квітень / Л.П. Стрельник. – Донбас, 1980. – 48с.
455178
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1963. – 305с.
455179
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1969. – 352с.
455180
  Сергеева Н.А. Дорога в космос / Н.А. Сергеева. – М., 1971. – 32с.
455181
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1978. – 336с.
455182
  Гагарин Ю.А. Дорога в космос / Ю.А. Гагарин. – Москва, 1981. – 336 с.
455183
  Гагарін Ю.О. Дорога в космос: Нотатки льотчика-космонавта СРСР : пер. з рос. / Ю.О. Гагарін. – Київ : Політвидав України, 1983. – 325 с.
455184
   Дорога в країну здоров"я. – Київ, 1984. – 154 с.
455185
  Зябрев А.Е. Дорога в легенду / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1966. – 192с.
455186
  Рытхэу Ю. Дорога в Ленинград / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 458 с.
455187
  Коломієць Т.О. Дорога в листопад / Т.О. Коломієць. – К., 1990. – 141с.
455188
   Дорога в Литву. – Москва, 1944. – 124 с.
455189
  Стальной П.Д. Дорога в люди. / П.Д. Стальной. – Рига, 1952. – 304с.
455190
   Дорога в майбутнє - дорога в Європу. – Київ, 2000. – 108с.
455191
  Никольская Ксения Дорога в Мандалай : Золотой Мандалай // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 118-129 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
455192
  Шаламова Н.Д. Дорога в мечту / Н.Д. Шаламова. – Ташкент, 1963. – 48с.
455193
  Шидов Ю.Х. Дорога в мой аул / Ю.Х. Шидов. – Черкесск, 1986. – 245 с.
455194
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : Роман / Н.П. Круговых. – Москва : Воениздат, 1975. – 285с.
455195
  Круговых Н.П. Дорога в мужество : роман / Н.П. Круговых. – Москва : Военное издательство, 1975. – 285 с.
455196
  Круговых Н.П. Дорога в мужество. Звезды во мгле / Н.П. Круговых. – Минск, 1986. – 559 с.
455197
  Карпович Н.М. Дорога в Мустанг / Н.М. Карпович. – Москва, 1978. – 192с.
455198
  Троцан Д. Дорога в народній лікувальній магії українців (XIX - поч. XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 88-89
455199
  Кирчів Р. Дорога в науку / Роман Кирчів // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 509-510. – ISSN 1028-5091
455200
  Борискин Н.М. Дорога в небо / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1960. – 78с.
455201
  Павлов И.Т. Дорога в небо : докум. повесть / И.Т. Павлов. – Москва, 1979. – 96 с.
455202
  Немтушкин А. Дорога в Нижний мир : повести и рассказы / Алитет Немтушкин ;. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1990. – 317 с.
455203
   Дорога в никуда. – Москва, 1986. – 253 с.
455204
  Мориак Ф. Дорога в никуда : романы, повесть, статьи / Ф. Мориак. – Москва : Правда, 1989. – 557 с.
455205
  Ханиг Флориан Дорога в никуда. Погоня за миражом / Ханиг Флориан, Мэтр Паскаль // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 106-121 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
455206
  Димитрова Б. Дорога в об"їзд / Б. Димитрова. – К., 1970. – 160с.
455207
  Зарудный А.С. Дорога в оба конца / Александр Зарудный. – Харьков : Савчук О.О., 2012. – 118, [2] с. – ISBN 978-966-2562-24-8
455208
  Злобин А.П. Дорога в один конец / А.П. Злобин. – М., 1965. – 223с.
455209
  Злобин А.П. Дорога в один конец : документальные повести / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 416 c.
455210
  Шопотов К.А. Дорога в океан : Справочник для поступ. в высшие военно-морские училища. / К.А. Шопотов, А.Б. Стрелов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 95 с.
455211
  Воробьев К.Д. Дорога в отчий дом / К.Д. Воробьев. – Москва, 1966. – 160с.
455212
   Дорога в отчий дом. – Пермь, 1970. – 307 с.
455213
  Кубанский Г.В. Дорога в Пешт / Г.В. Кубанский. – Москва, 1948. – 207с.
455214
  Шаповалов В. Дорога в полмира : поэзия : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 49-52. – ISSN 0012-6756
455215
  Светличный В.Е. Дорога в пустыню / В.Е. Светличный. – Фрунзе, 1960. – 215с.
455216
  Кузьмин С.И. Дорога в революцию / С.И. Кузьмин, Н.Н. Митрованов. – М, 1979. – 191с.
455217
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (первый уровень - 2) : [ в 2 т. ] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-389-1
Т. 2. – 2006. – 184 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
455218
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (базовый уровень) / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А.Толстых. – 3-е изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ, 2007. – 256 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 2. – ISBN 978-5-86547-449-4
455219
  Антонова В.Е. Дорога в Россию : учебник рус. языка (первый уровень - 1) : [в 2 т.] / В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. – Санкт-Петербург ; Москва : Златоуст ; ЦМО МГУ. – ISBN 5-86547-301-8
Т. 1. – 2007. – 200 с. : ил. – Проект "Стандарт - Учебник - Тест". Ч. 3
455220
  Каткова Н.М. Дорога в Сан-Донато. / Н.М. Каткова. – Свердловск, 1971. – 125с.
455221
  Нехода І.І. Дорога в свято : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 95с.
455222
  Есин С.Н. Дорога в Смольный / С.Н. Есин. – М : Политиздат, 1985. – 240с.
455223
  Алиев С.М. Дорога в современность / Салав Алиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1977. – 143 с.
455224
  Авдеев В.Ф. Дорога в Сокольники : повесть / В.Ф. Авдеев. – Москва : Сов. писатель, 1965. – 315 с. : портр.
455225
  Коренев В.В. Дорога в сосновый бор / В.В. Коренев. – М., 1981. – 367с.
455226
  Кузнецов В.Д. Дорога в спорт / В.Д. Кузнецов. – М., 1960. – 176с.
455227
   Дорога в сто парсеков. – Москва, 1959. – 285 с.
455228
  Салимов Байрам Дорога в Судур. : стихи / Байрам Салимов; пер. с лезг. – Москва : Советский писатель, 1986. – 77 с.
455229
  Полторацкий В.В. Дорога в Суздаль. Кн. о любимой земле. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1971. – 205с.
455230
  Вишневский Е.М. Дорога в счастье / Е.М. Вишневский. – Брянск, 1959. – 63с.
455231
  Шевчук В.О. Дорога в тисячу років : Роздуми, статті, есе / В.О. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 411с. – ISBN 5-333-00427-7
455232
  Левина А.Л. Дорога в три шага / А.Л. Левина. – М, 1974. – 112с.
455233
  Велиев А. Дорога в Тураджлы : роман / А. Велиев; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Москва : Советский писатель, 1964. – 391 с.
455234
  Федоровский П Е. Дорога в тысячу верст / П Е. Федоровский, . – Москва, 1971. – 207с.
455235
  Горловий М. Дорога в Україну : [спогади, поезії] / Михайло Горловий. – Київ : Задруга, 2002. – 195, [1] с. : іл., фотоіл. – ISBN 966-7944-40-9
455236
  Любченко Л.Н. Дорога в хороший день. / Л.Н. Любченко. – Сухуми, 1965. – 58с.
455237
  Шатько Е.И. Дорога в цветущие долины / Е.И. Шатько. – Москва : Советская Россия, 1985. – 224с.
455238
  Стрелкова И.И. Дорога в Читай -город / И.И. Стрелкова. – М., 1971. – 151с.
455239
  Передреев А.К. Дорога в Шемаху / А.К. Передреев. – Баку, 1981. – 101с.
455240
  Маркуш О.І. Дорога в Широке : повісті та оповідання / О.І. Маркуш. – Ужгород : Карпати, 1978. – 364 с.
455241
  Михайлов В.М. Дорога вдаль зовет / В.М. Михайлов. – М, 1960. – 92с.
455242
  Кравченко И.Г. Дорога вдоль неба / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1982. – 110с.
455243
  Дуэль И.И. Дорога вдоль фасада / И.И. Дуэль. – М, 1982. – 303с.
455244
  Кучер В.С. Дорога веде на заставу / В.С. Кучер. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 99 с.
455245
  Брусиловский Р.М. Дорога ведет к мысу Желаний / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1966. – 374с.
455246
  Ардаматский В.И. Дорога ведет к человеку... : рассказы / В.И. Ардаматский. – Москва : Московский писатель, 1964. – 496 с.
455247
  Варшавский А.С. Дорога ведет на Юг / А.С. Варшавский. – Москва, 1960. – 96с.
455248
  Чандар К. Дорога ведет назад / К. Чандар. – М, 1964. – 143с.
455249
   Дорога века. – Москва, 1986. – 175 с.
455250
  Акопян К.Н. Дорога верности : стихотворения / Акопян К.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 110 с.
455251
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Трудрезервиздат, 1958. – 360 с.
455252
  Куликов Н.А. Дорога ветров / Н.А. Куликов. – Ташкент, 1971. – 72с.
455253
  Ефремов И.А. Дорога ветров : (Гобийские заметки) / И.А. Ефремов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 416 с.
455254
  Теліга Тетяна Дорога вимагає відповідальності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
455255
  Костишин С. Дорога від Топорівців до Києва: до 80-річчя вченого з Буковини Івана Григорюка / С. Костишин, С. Руденко // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 4 (122). – С. 10-33. – ISBN 966-7109-34-8
455256
  Іванина В. Дорога від Щастя : роман / Василь Іванина. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 237, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-046-9
455257
  Журахович С.М. Дорога вірних : повість / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 220 с.
455258
  Сквайрс Р. Дорога войны. / Р. Сквайрс. – М,, 1952. – 168с.
455259
   Дорога воспоминаний. – Москва, 1981. – 439 с.
455260
  Попков Ф.Е. Дорога времени / Ф.Е. Попков. – Кишинев, 1979. – 79 с.
455261
  Каспаров Б.М. Дорога голубых сталактитов / Б.М. Каспаров. – Краснодар, 1960. – 160с.
455262
  Лобанов Валерий Дорога далека : Поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 105-107. – ISSN 0130-7673
455263
  Межиров А.П. Дорога далека. / А.П. Межиров. – Л, 1947. – 102с.
455264
  Байтанаев А. Дорога дальняя зовет : роман / А. Байтанаев ; пер. с каз. М.Тиморшина. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 179 с.
455265
   Дорога дальняя, казенный дом.... – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 380 с.
455266
  Олійник С.І. Дорога дама / С.І. Олійник. – Київ : Радянська Україна, 1954. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; № 16)
455267
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – М., 1969. – 180с.
455268
  Людников И.И. Дорога длинною в жизнь / И.И. Людников. – 2-е изд. – М., 1985. – 167с.
455269
  Тер-Григорян Дорога длинною в жизнь / Тер-Григорян. – Москва : Известия, 1986. – 239 с.
455270
  Орестов О.Л. Дорога длинною в полвека / О.Л. Орестов. – М., 1987. – 197с.
455271
   Дорога длиною 1418 дней. – Алма-Ата, 1980. – 496 с.
455272
  Сонин А.С. Дорога длиною в век: Из истории открытия и исследования жидких кристаллов / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1988. – 224 с.
455273
  Триус И.Б. Дорога длиною в жизнь / И.Б. Триус. – М., 1989. – 270с.
455274
  Гюльназарян Х.М. Дорога дней : роман / Х.М. Гюльназарян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1975. – 256 с.
455275
  Горак Я. Дорога до "Мойсея" : до 110-ліття з часу написання поеми // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 8 (849), серпень. – С. 145-153. – ISSN 0868-4790
455276
  Борняк Г. Дорога до архіву і науки починалася з лекцій В"ячеслава Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 107-108. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
455277
  Осьмак Н. Дорога до батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 34-37. – ISSN 1819-7329


  Наталія Осьмак про свого батька Кирила Осьмака - одного з перших членів ВУАН, діяча Української Центральної Ради, діяча ОУН, Президента Української Головної Визвольної Ради.
455278
  Вардзарук Л. Дорога до безсмертя / Лук"ян Вардзарук; Науково-редакційний відділ "Реабалітовані історією" при Івано-Франківській облдержадміністраціїї. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. – 204с. – ISBN 966-8090-27-6
455279
  Василевська В.Л. Дорога до весни : статті, нариси, памфлети / В.Л. Василевська; пер. з польськ. П.Козланюк та ін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 279 с. – (Бібіліотека публіциста)
455280
  Салига Т. Дорога до генія // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 42-50. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
455281
  Шкарівська Є.П. Дорога до дому : поезії / Є.П. Шкарівська. – Київ, 1990. – 45 с.
455282
  Макарський О. Дорога до ефірної "цифри" як типова українська дорога // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 29-31
455283
  Максимчук С. Дорога до Кобзаря // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 15


  До 200-річчя Тараса Шевченко народний артист України Святослав Максимчук випустив компакт-диск поетичних творів Кобзаря "Мій Шевченко". Диск містить 110 творів Т. Шевченка.
455284
  Гриценко М. Дорога до Куліша // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 17


  "Маємо констатувати відсутність стратегії гуманітарної політики України на третьому десятку незалежності".
455285
  Курелла Альфред Дорога до Леніна. / Курелла Альфред. – Київ, 1970. – 140с.
455286
  Бабляк В.С. Дорога до любові : оповідання / В.С. Бабляк. – Київ : Молодь, 1964. – 203 с. : іл.
455287
  Кучер В.С. Дорога до людей : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1958. – 226 с.
455288
  Чорногуз О.Ф. Дорога до Майдану / Олег Чорногуз ; [передм. Л. Томи]. – Харків : Майдан, 2014. – 179, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-372-493-5
455289
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / В.Г. Дрозд. – Київ, 1978. – 183 с.
455290
  Дрозд В.Г. Дорога до матері : роман-біографія / Володимир Дрозд. – Київ : Молодь, 1979. – 216 с.
455291
  Холодний М.К. Дорога до матері : поезії / Микола Холодний. – Київ : Український письменник, 1993. – 206 с.
455292
  Кондратюк А. Дорога до матері : роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-416-171-5
455293
  Ваш І.М. Дорога до мети / І.М. Ваш. – Ужгород, 1963. – 311с.
455294
  Вольвач П. Дорога до моря // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9)


  Зв"язок центрального Криму з Південнобережжям.
455295
  Сюндюков І. Дорога до народної правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 лютого - 1 березня (№ 37/38). – С. 8


  Професор Павло Зайцев - один із найкращих біографів Тараса Шевченка
455296
  Шпак В. Дорога до паперу встелена листям // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 15 січня (№ 7). – С. 4


  Щодо створення паперу з опалого листя, який винайшов студент КНУ імені Тараса Шевченка Валентин Фречка.
455297
   Дорога до правди : [Катехізис]. – Б.м.
455298
  Власенко І.М. Дорога до себе : повість / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1972. – 167 с.
455299
  Маландій О. Дорога до себе : Проза / О. Маландій. – Київ : Дніпро, 1998. – 106с. – ISBN 5-308-01702-6
455300
  Ковальчук Т.О. Дорога до себе = Дорога к себе : [збірка поезій] / Тетяна Ковальчук. – Киев : Логос, 2008. – 208 с. – Вид. укр., рос. мовами. – ISBN 978-966-171-059-6
455301
  Дуда І. Дорога до себе Богдана Ткачика // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 137-139. – ISSN 0130-1799


  Богдан Іванович Ткачик (1951) - український художник, громадський діяч. Чоловік Ганни Ткачик, батько Соломії Ткачик. Народний художник України (2016). Депутат Тернопільської обласної ради (1990-1994). Член НСХУ (1982).
455302
  Швидюк А. Дорога до себе самого // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. О. Федорук ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, А. Бокотей [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 72-75. – ISSN 0130-1799


  Ппро художника Володимира Пасівенка.
455303
  Боришевський М.Й. Дорога до себе: від основ суб"єктності до вершин духовності : монографія / Мирослав Боришевський. – Київ : Академвидав, 2010. – 410 с., [5] с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-92-2 (978-617-572-001-1)


  Адресована психологам, педагогам, соціологам, усім, кого цікавить людина як феномен світу і процес становлення її як унікальної, самодостатньої особистості
455304
  Муратов І.Л. Дорога до сина : документальна повість у прозі / І.Л. Муратов. – Київ, 1967. – 52 с.
455305
  Кулик В.П. Дорога до тебе: Вірші. / В.П. Кулик. – Сімферополь, 1989. – 60с.
455306
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію і церкву в нашій національній історії.
455307
  Сюндюков І. Дорога до українського храму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 21


  В"ячеслав Липинський - про релігію та церкву в нашій національній історії.
455308
  Шпрангер Г. Дорога до фортеці / Г. Шпрангер. – К., 1975. – 176с.
455309
  Панченко В. Дорога до Хвильового // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 649-675. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
455310
  Томенко М.Д. Дорога до хліба : поезії / М.Д. Томенко. – Київ, 1985. – 149 с.
455311
  Кухаренко Р. Дорога до храму // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний часопис / Мін. культури і мистецтв України. – Київ, 1999. – № 1. – С.4-5
455312
  Слабошпицький М. Дорога до храму // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 19 вересня (№ 35/36). – С. 5


  Микола Горбаль і його книги.
455313
  Рись М.А. Дорога до Храму : повість, оповідання, нариси / Марія Рись. – Київ : Криниця, 2016. – 222, [2] с. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-2434-36-1
455314
  Кара-Васильєва Дорога до Храму // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 190-195. – ISSN 2413-4767
455315
  Ламонова О. Дорога до Храму: про офорти Юлії Майстренко-Вакуленко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 20. – ISSN 2519-4429
455316
  Зейда Олександр Дорога до школи (Пам"ятка для школяра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 22
455317
  Керашев Т. Дорога до щастя : роман / Тембот Керашев;. – Київ, 1956. – 276 с.
455318
  Журба К.Т. Дорога до щастя : поезії / К.Т. Журба. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 85 с.
455319
  Серпілін Л.С. Дорога довжиною в три десятиліття. : нарис / Л.С. Серпілін. – Київ : Веселка, 1970. – 100 с.
455320
  Соловйова Т. Дорога додому - до храму (до 75-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Г.Д. Казьмирчука) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 218-221. – ISSN 2415-3567


  "Відомий вчений і освітянин, організатор науки, талановитий керівник і чуйна людина. Наявність численної плеяди учнів засвідчує Ваш непересічний хист педагога та широку людську натуру. Ваша невтомна науково-дослідницька та викладацька праця, віддане ...
455321
  Чабанівський М.І. Дорога додому : повість / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1966. – 252 с.
455322
  Бойко Б.М. Дорога додому : роман / Богдан Бойко. – Ужгород : Карпати, 1985. – 199 с. – (Звитяга)
455323
   Дорога додому : православ. читанка. – Київ : Фенікс, 2003. – 197, [3] с. : іл. – ISBN 966-651-108-8
455324
  Лубська О. Дорога додому : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 70-80. – ISSN 0208-0710
455325
  Карп"юк М. Дорога додому : [повість, оповідання] / Марія Карп"юк. – Київ : Фенікс, 2016. – 175, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-385-3
455326
  Содомора А. Дорога додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 30-31


  Про смак і не тільки: повернення Леонтини Лучаківської. Книга "Домашна кухня. Як варити і печи".
455327
  Пахаренко В. Дорога додому. Риси метамодернізму в романі Сергія Жадана "Інтернат" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик
455328
  Хорозова О. Дорога додому... Михайла Чабанівського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 39). – С. 15
455329
  Чабанивский М.И. Дорога домой : повести и рассказы / Михайло Чабанивский. – Москва : Советский писатель, 1970. – 383 с.
455330
   Дорога домой. – Москва, 1975. – 383 с.
455331
  Крупин В.Н. Дорога домой / В.Н. Крупин. – Москва, 1985. – 272с.
455332
   Дорога домой. – Москва, 1986. – 334 с.
455333
  Волокитин Н.И. Дорога домой / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1986. – 355с.
455334
  Туркин В.П. Дорога дружбы / В.П. Туркин. – Хабаровск, 1955. – 72с.
455335
  Титов Александр Федорович Дорога дружбы. Записки партизана / Титов Александр Федорович. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1958. – 271с.
455336
  Титов Александр Дорога дружбы. Записки партизана. / Титов Александр. – Минск : Госиздат БССР, Ред.худож.лит., 1955. – 236с.
455337
  Цыбульский П.Д. Дорога друзей / П.Д. Цыбульский. – К, 1960. – 160с.
455338
  Туренская В.И. Дорога Елены Никитиной / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1956. – 528с.
455339
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Минск, 1950. – 157 с.
455340
  Бровка Петрусь Дорога жизни / Бровка Петрусь. – Москва, 1952. – 30 с.
455341
  Грива Ж. Дорога жизни : роман / Ж. Грива; пер. с латыш. В.Беркович. – Рига : Латгосиздат, 1955. – 568 с.
455342
  Сапаров А.В. Дорога жизни / А.В. Сапаров. – Л, 1959. – 268с.
455343
  Дудин М.А. Дорога жизни / М.А. Дудин. – Л., 1968. – 38с.
455344
  Петров Ю.В. Дорога жизни / Ю.В. Петров. – К., 1971. – 171с.
455345
  Исаков И. Дорога жизни : стихи / Исабек Исаков ; пер. с кирг. А.Зайца. – Москва : Советский писатель, 1984. – 70 с.
455346
  Гражданская З.Т. Дорога жизни / З.Т. Гражданская. – М., 1986. – 94с.
455347
  Джонсон Иэн Дорога жизни Древнего Китая. Китайская дорога жизни / Джонсон Иэн, Ямашита Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 104-117 : фото
455348
  Захарченко В. Дорога жизни: Избранное / В. Захарченко. – Москва, 1987. – 366с.
455349
  Цакунов О.А. Дорога жизни: стихи разных лет / О.А. Цакунов. – Ленинград, 1986. – 141с.
455350
  Бухбіндер Й.Ш. Дорога життя / Й.Ш. Бухбіндер. – Київ, 1966. – 119 с.
455351
  Іван Лужецький о. Дорога життя / Лужецький о. Іван. – Рим : Вид-во оо.Василіян, 1990. – 247 с. – (Українська духовна бібліотека ; Ч. 79)
455352
  Мінчак Г. Дорога життя // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 115-120. – ISSN 1682-3540
455353
  Лидин В.Л. Дорога журавлей / В.Л. Лидин. – Москва, 1962. – 448с.
455354
  Белугин В.А. Дорога за горизонт / В.А. Белугин. – Пермь : Книжное изд-во, 1966. – 41с. – (Рассказы о советских людях)
455355
  Васильев В.И. Дорога за горизонт, ведущая в реальность / В.И. Васильев, З.Д. Усманов. – Душанбе, 1988. – 56с.
455356
  Морозов С.Т. Дорога за горизонт. Очерки / С.Т. Морозов. – Москва, 1972. – 256с.
455357
  Никулин Ю.В. Дорога за перевал. / Ю.В. Никулин. – М, 1955. – 32с.
455358
  Гончар О.Т. Дорога за хмари : Оповідання / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 72с. – (Б-ка українського оповідання)
455359
  Кичинський А.І. Дорога завдовжки в любов : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1988. – 112 с.
455360
   Дорога зажигает огни. – Абакан, 1963. – 146с.
455361
  Регистан Г. Дорога земная : книга лирики / Г. Регистан. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 175с.
455362
  Наконечна О.В. Дорога зі школи додому // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 27-33 : рис.
455363
  Євдокимова Н.О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя : путівник з психології для "чайників" / Н.О. Євдокимова, В.Л. Зливков, С.О. Лукомська. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 180, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-534-359-3
455364
  Ликашин В.В. Дорога зовёт / В.В. Ликашин. – Саратов, 1957. – 48с.
455365
  Акаткин В.М. Дорога и память : о Твардовском / В.М. Акаткин. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1989. – 190, [2] с.
455366
  Шаламов В.Т. Дорога и судьба / В.Т. Шаламов. – Москва, 1967. – 127 с.
455367
  Михеев М.П. Дорога идет на перевал / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1962. – 103с.
455368
  Даганов А.Г. Дорога из аула : стихотворения и поэма / А.Г. Даганов; пер. с авар. – Москва : Современник, 1986. – 62 с.
455369
  Ионов А.В. Дорога из мрака. / А.В. Ионов. – К., 1962. – 238с.
455370
  Хыдыров М.Н. Дорога издалека / М.Н. Хыдыров. – Ашхабад
2. – 1977. – 183с.
455371
  Вахрушева Е.А. Дорога исканий / Е.А. Вахрушева. – Рига, 1958. – 239с.
455372
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – Москва, 1962. – 515с.
455373
  Брегова Д.Д. Дорога исканий / Д.Д. Брегова. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 512с.
455374
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний / Б.С. Ямпольский. – Москва : Гослитиздат
(Роман-газета № 7 (115)). – 1955. – 86с.
455375
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний : повесть / Б.С. Ямпольский. – Москва : Воениздат, 1960. – 243с.
455376
  Ольшвангер А.Я. Дорога испытаний / А.Я. Ольшвангер. – Рига, 1973. – 302с.
455377
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 703 с.
455378
  Ямпольский Б.С. Дорога испытаний. Мальчик с голубинной улицы. Молодой человек : повести / Б.С. Ямпольский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 719 с.
455379
  Смирнов В.В. Дорога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 156 с.
455380
  Смирнов В.В. ДОрога к "Черным идолам". / В.В. Смирнов. – Москва, 1967. – 156с.
455381
  Болдырев С.Н. Дорога к большой реке : роман / С.Н. Болдырев. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 536 с.
455382
  Бараташвили М. Дорога к вам : стихи : пер. с грузин. / Марика Бараташвили ; худож. Е. Балашева. – Москва : Совецкий писатель, 1984. – 119 с. : ил.
455383
  Васильев З.Д. Дорога к вершинам / З.Д. Васильев. – Ленинград, 1980. – 175с.
455384
  Шошин М.Д. Дорога к всенародной славе / М.Д. Шошин. – Иваново, 1948. – 57с.
455385
  Отрошко В.Д. Дорога к высокому небу / В.Д. Отрошко. – Симферополь, 1983. – 190с.
455386
  Миндлин Э.Л. Дорога к дому / Э.Л. Миндлин. – Москва, 1957. – 462с.
455387
  Асанов Н.А. Дорога к дому : повести и рассказы / Н.А. Асанов ; худож. А.Я. Салтанов. – Москва : Воениздат, 1976. – 367 с.
455388
  Симонова О.И. Дорога к дому / О.И. Симонова. – Минск, 1977. – 279с.
455389
  Шухов И.И. Дорога к дому / И.И. Шухов. – Алма-Ата, 1988. – 218с.
455390
  Еськов М.Н. Дорога к дому,дорога светлая / М.Н. Еськов. – Воронеж, 1985. – 304с.
455391
  Томин В.Р. Дорога к дому. / В.Р. Томин. – М., 1980. – 112с.
455392
  Неподоба В.П. Дорога к дому. Очерки / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1989. – 318с.
455393
  Езова Светлана Андреевна Дорога к другому, путь к себе : важное условие гуманизации межличностных отношений в библиотеке // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 38-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как выстраиваются отношения читателя и библиотекаря, что мешает их общению? Возвращаюсь к излюбленному мною методу осознания типов поведения библиотекаря с читателем: декартовой прямоугольной системе координат.
455394
  Мирзоев Г. Дорога к другу : стихи / Г. Мирзоев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 96 с.
455395
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Москва, 1957. – 440с.
455396
  Саркисянц Р. Дорога к другу / Р. Саркисянц. – Ереван, 1968. – 43с.
455397
  Грудзинский В.А. Дорога к другу / В.А. Грудзинский. – Нальчик, 1975. – 142с.
455398
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1978. – 192с.
455399
  Пришвин М.М. Дорога к другу / М.М. Пришвин. – Л., 1982. – 176с.
455400
  Исаев Е.А. Дорога к другу / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 144с.
455401
  Шмидт Б. Дорога к друзьям / Б. Шмидт. – Л., 1941. – 68с.
455402
  Комиссарова М.И. Дорога к друзьям / М.И. Комиссарова. – Л., 1968. – 88с.
455403
   Дорога к замку. – Москва, 1987. – 250 с.
455404
  Дьяков Б.А. Дорога к звездам / Б.А. Дьяков, М Пенкин. – М-Л, 1949. – 128с.
455405
  Борисов М.Ф. Дорога к звездам / М.Ф. Борисов. – М., 1974. – 92с.
455406
   Дорога к звёздам. – Москва, 1986. – 394 с.
455407
  Криванчиков Н.Г. Дорога к звездам. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – К., 1962. – 123с.
455408
  Чибилев А.А. Дорога к Каспию / А.А. Чибилев. – Алма-Ата, 1988. – 238с.
455409
  Веленгурин Н. Дорога к Лукоморью / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1976. – 272с.
455410
  Веленгурин Н.Ф. Дорога к Лукоморью / Н.Ф. Веленгурин. – Краснодар, 1984. – 334с.
455411
  Агеев Н.Е. Дорога к любви : стихотворения и поэма / Н.Е. Агеев. – Москва : Совецкая Россия, 1983. – 80 с.
455412
  Калимуллин И. Дорога к людям / И. Калимуллин. – М. : Современник, 1978. – 78 с.
455413
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – М., 1978. – 352с.
455414
  Кригер Е.Г. Дорога к людям / Е.Г. Кригер. – Москва, 1981. – 344с.
455415
  Олейник Е.Ф. Дорога к людям / Е.Ф. Олейник. – М., 1983. – 112с.
455416
  Касьянова Л.И. Дорога к мастерству. Портреты кинорежиссеров ГДР / Л.И. Касьянова, А.В. Каравашкин. – М., 1973. – 208с.
455417
  Инанишвили Р. Дорога к материнскому дому : рассказы / Реваз Инанишвили ; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Тбилиси : Мерани, 1988. – 230 с.
455418
  Луконин М.К. Дорога к миру / М.К. Луконин. – Москва, 1951. – 120с.
455419
  Баныкин В.И. Дорога к морю : повести и рассказы / В.И. Баныкин. – Пенза : Книжное издательство, 1957. – 336 с.
455420
  Баева А.А. Дорога к морю / А.А. Баева. – Краснодар : Книжное издательство, 1969. – 95с.
455421
  Волынский Л.Н. Дорога к новой земле / Л.Н. Волынский. – Москва, 1966. – 372с.
455422
  Корабельников Г.М. Дорога к образу / Г.М. Корабельников. – 2-е изд., доп. – Москва, 1979. – 286с.
455423
  Корабельников Г.М. Дорога к образу. / Г.М. Корабельников. – М., 1975. – 248с.
455424
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – Москва, 1979. – 399с.
455425
  Порфирьев Б.А. Дорога к охотничьему домику / Б.А. Порфирьев. – 2-е изд., доп. – Киров, 1984. – 316с.
455426
  Сурков А.А. Дорога к победе / А.А. Сурков. – Рига, 1946. – 280с.
455427
   Дорога к Победе. – Новосибирск, 1981. – 399 с.
455428
  Мельник Е.П. Дорога к подполью / Е.П. Мельник. – Симферополь, 1961. – 315с.
455429
  Ермаков Дмитрий Дорога к премии: отели - лидеры : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 14-16 : Фото
455430
  Трофимова С.А. Дорога к пропасти. / С.А. Трофимова. – Москва, 1963. – 76с.
455431
  Гоцуленко В.Н. Дорога к Пушкину / В.Н. Гоцуленко. – К, 1987. – 236с.
455432
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1964. – 68с.
455433
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – Москва, 1964. – 121с.
455434
  Яхнин З.Я. Дорога к радуге / З.Я. Яхнин. – М, 1964. – 121с.
455435
  Мансо А. Дорога к рассвету. / А. Мансо. – М., 1961. – 92с.
455436
  Полторацкий В.В. Дорога к родникам : Стихи / В.В. Полторацкий. – Москва : Воениздат, 1972. – 196с.
455437
  Павленко В.Г. Дорога к родному дому : повесть / В.Г. Павленко. – Х., 1984. – 112с.
455438
  Пархомов М.Н. Дорога к самому себе: повесть и рассказы / М.Н. Пархомов. – К., 1980. – 256с.
455439
  Портнов В.В. Дорога к себе : Повести / В.В. Портнов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 220с. – (Молодые писатели)
455440
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
1. – 1989. – 336с.
455441
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Нью-Йорк
4. – 1991. – 500с.
455442
  Юр Лоз (Лидын) Дорога к себе : энергетическая диагностика материалистических знаний / Юр Лоз (Лидын). – Кн. 4. – Нью-Йорк : Я
ч. 2. – 1992. – 288 с.
455443
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
5. – 1993. – 348с.
455444
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
6. – 1994. – 144с.
455445
  Юр Лоз Дорога к себе / Юр Лоз. – Нью-Йорк
Кн. 6, ч. 2. – 1995. – 168 с.
455446
  Каменная Г.А. Дорога к сердцу / Г.А. Каменная. – М., 1960. – 49 с.
455447
  Наседкин Ф.И. Дорога к сердцу. Повести и рассказы. / Ф.И. Наседкин. – М., 1965. – 656с.
455448
  Шангин Н.А. Дорога к солдатской доблести / Н.А. Шангин. – Киев, 1975. – 111с.
455449
  Жданов И. Дорога к солнцу / И. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 76 с.
455450
  Нури З. Дорога к солнцу : стихи / Заки Нури ; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1983. – 188 с.
455451
  Костюковский Б.А. Дорога к солнцу. / Б.А. Костюковский. – 2-е изд. – М., 1967. – 456с.
455452
  Штуден Л.Л. Дорога к старому дому / Л.Л. Штуден. – Новосибирск : Новосибирское кн.изд., 1990. – 288 с.
455453
  Керашев Т.М. Дорога к счастью : роман / Тембот Керашев; пер. с адыг. – Москва : Советский писатель, 1948. – 312 с.
455454
  Шамилов А. Дорога к счастью / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1965. – 463 с.
455455
  Шамилов А. Дорога к счастью : роман / А. Шамилов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 455 с.
455456
   Дорога к счастью. – Москва, 1978. – 574 с.
455457
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge, 2007. – [ 6 ], 232 с. : ил. – Фамилия автора указана на обороте титульного листа. – ISBN 978-1-4031-4650-2
455458
  Хаббард Л.Р. Дорога к счастью : руководство по улучшению жизни, основанное на здравом смысле / Л. Рон Хаббард. – [Москва] : Фонд Дорога к счастью, 2007. – 248 с. : ил. – Автор указан на обороте титульного листа. – ISBN 1-59970-011-5
455459
  Матвеев А.Ф. Дорога к счастью. / А.Ф. Матвеев. – Алма-Ата, 1966. – 136с.
455460
  Керашев Т.М. Дорога к счатью : роман / Тембот Керашев;. – Краснодар : Краснодар. кн. изд-во, 1969. – 294 с.
455461
   Дорога к сыну. – Москва, 1983. – 110 с.
455462
   Дорога к танцу. – Москва, 1989. – 72 с.
455463
  Айрапетов О. Дорога к Туркманчаю // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0235-7089


  Російсько-персидська війна 1826-1828 рр. та її завершення
455464
  Жога Елена Дорога к храму / Жога Елена, Бухановский Юрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 88-90 : Фото
455465
  Копировский А. Дорога к храму = Храмовое искусство Руси и России // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. декабрь. – С. 30-35


  Церковь Покрова на Нерли - белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы (1165 /1158), является не только самым совершенным храмом, созданным на Руси, но ...
455466
  Будур Н.В. Дорога к Храму : основы православной культуры / Наталия Будур. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 224с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1154-2
455467
  Дацышен В.Г. Дорога к храму "Чистого облака" или каким богам молятся китайцы / В.Г. Дацышен, А.Б. Чегодаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 63-66. – ISSN 0321-5075
455468
  Старшинов Н.К. Дорога к читателю / Н.К. Старшинов. – М, 1985. – 224с.
455469
  Голышев Г.Ф. Дорога к Эмгуэме. / Г.Ф. Голышев. – Хабаровск, 1965. – 87с.
455470
  Колоане Ф. Дорога китов : роман / Франсиско Колоане ; Пер. с исп. З. Брагинской и И. Винниченко. – Москва : Художественная литература, 1971. – 239 с.
455471
  Юхма М. Дорога кончается в полдень : повести и рассказы / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1983. – 208 с.
455472
  Шевченко Ю.А. Дорога которую выбрал Чунг / Ю.А. Шевченко. – Москва, 1973. – 79 с.
455473
   Дорога крізь джунглі. – Київ, 1978. – 159 с.
455474
  Стадниченко Ю.І. Дорога крізь довге літо : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1983. – 47 с.
455475
  Новак Ф О. Дорога Леніна - терор і злидні / Олекса Новак. – Рівне : [Б.в.], 1991. – 56 с.
455476
  Ларин О.И. Дорога Ломоносова сегодня : (Холмогоры-Москва: через 250 лет по пути великого помора ) / О.И. Ларин. – Москва : Мысль, 1983. – 175с. : Ил.
455477
  Бабляк В.С. Дорога любви : рассказы / В.С. Бабляк ; пер. с укр. Б. Яковлева ; [ил. : Д.С. Мухин]. – Москва : Советский писатель, 1967. – 283 с. : ил.
455478
  Алимжанов А.Т. Дорога людей : роман / Ануар Алимжанов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 255 с. : ил.
455479
   Дорога Мгера. – Москва, 1990. – 166 с.
455480
  Медвідь Л. Дорога Ментуха // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-31. – ISSN 0130-1799
455481
  Марвич С.М. Дорога мертвых : роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва : Советский писатель, 1968. – 872 с.
455482
  Марвич С.М. Дорога мертвых. Роман в 2-х частях / С.М. Марвич. – Москва, 1958. – 839с.
455483
  Дар Д.Я. Дорога мечтаний / Д.Я. Дар, Г.Б. Ягдфельд. – Москва, 1956. – 75с.
455484
  Дмитерко Л.Д. Дорога мира : стихи / Л.Д. Дмитерко. – Москва : Советский писатель, 1956. – 207 с.
455485
   Дорога миров. – Москва, 1990. – 304 с.
455486
   Дорога миров. – Москва
2. – 1990. – 303 с.
455487
  Горак Р. Дорога Михайла Дмитріва // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 4 (122). – С. 183-200. – ISBN 966-7109-34-8
455488
  Горак Р. Дорога Михайла Дмитріва // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 10 (924), жовтень. – С. 144-157. – ISSN 08-68-4790-1
455489
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – Москва, 1958. – 49с.
455490
  Недогонов А.И. Дорога моей земли / А.И. Недогонов. – Москва, 1975. – 240с.
455491
  Панченко П.Е. Дорога молодости : стихи / П.Е. Панченко; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1946. – 104 с.
455492
  Исламов Денис Фатхиевич Дорога Москвы : роман / Денис Исламов ; пер. с башк. Рамиля Хакимова. – Уфа : Башкирирское кн. изд-во, 1974. – 471 с.
455493
  Колесова Оксана Дорога моя Вітчизна, "золота" моя земля! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 8


  Ми врешті-решт дочекалися: проведення земельних аукціонів набирає обертів. І сьогодні можна сказати, що відносини між продавцем і покупцем найдорожчого товару на ринку нерухомості стають дедалі стабільнішими, удосконалюються в професійному сенсі. Раз ...
455494
  Савостин Н.С. Дорога моя жизнь. / Н.С. Савостин. – Кишинев, 1971. – 107с.
455495
  Герман Ю.П. Дорога моя людина : Роман / Ю.П. Герман. – Київ : Дніпро, 1969. – 558с.
455496
  Свердлов Ф.Д. Дорога мужества / Ф. Свердлов. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 110 с.
455497
   Дорога мужества и героизма. – Москва
1. – 1975. – с.
455498
  Борисов Н. Дорога мщения / Н. Борисов. – Куйбышев, 1943. – 108 с.
455499
  Найманбаев К. Дорога на Аккент / К. Найманбаев. – М., 1982. – 383с.
455500
  Москвина М. Дорога на Аннапурну : повесть-странствие : путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и художника Леонида Ташкова / Марина Москвина. – Москва : Гаятри, 2007. – 224с. : ил. – ISBN 978-5-9689-0103-3
455501
  Березин В. Дорога на Астапово : проза: путевой роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 8-62. – ISSN 0130-7673
455502
  Дроздов С.С. Дорога на Бальгу. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1985. – 316с.
455503
  Осипов К. Дорога на Берлин / К. Осипов. – М, 1946. – 256с.
455504
  Стецюк Я.Н. Дорога на верховину / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1956. – 152 с.
455505
  Авдеенко А.О. Дорога на Верховину : очерк / А.О. Авдеенко ; ил. А. Пауков. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 120 с., [4] л. ил. : ил.
455506
  Вергасов И.З. Дорога на Верхоречье / И.З. Вергасов. – Симферополь, 1957. – 123с.
455507
  Силлитоу А. Дорога на Волгоград / А. Силлитоу. – Москва, 1964. – 48с.
455508
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1967. – 127с.
455509
  Рыбалко Н.А. Дорога на высоту / Н.А. Рыбалко. – К., 1971. – 123с.
455510
  Колобов В.М. Дорога на высоту / В.М. Колобов. – Москва, 1985. – 224с.
455511
  Трипільський А. Дорога на Дніпро : фронтові нариси і оповідання / А. Трипільський. – Київ ; Харків : Держвидав УРСР, 1944. – 83 с.
455512
  Райт Г. Дорога на запад. / Г. Райт. – М, 1994. – 622с.
455513
  Тихонов Игорь Дорога на зарю / Тихонов Игорь. – Ярославль : Верхне-Волжское изд-во, 1964. – 56с.
455514
  Пагіря О. Дорога на Збруч // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  1946 року Західна Україна дала голодуючим селянам із Наддніпрянщини допомогу, яка пом"якшила "останній сталінський удар" і відвернула повторення Голодомору.
455515
  Городской Я.З. Дорога на Ирпень / Я.З. Городской. – Х., 1936. – 164с.
455516
  Лапченко Б.С. Дорога на Катин мох: Экол. очерки / Б.С. Лапченко. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 255 с. – ISBN 5-239-00663-6
455517
  Сапожников В.К. Дорога на Коён / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1974. – 318с.
455518
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром / М.С. Арлазоров. – Москва : Порлитиздат, 1980. – 152 с. – (Герои Советской Родины)
455519
  Арлазоров М.С. Дорога на космодром : о конструкторе косм. техники А.М. Исаеве / М.С. Арлазоров. – Москва : Политиздат, 1984. – 141 с. – (Герои Советской Родины)
455520
  Кундзіч О.Л. Дорога на Крем"янець / О.Л. Кундзіч. – К., 1946. – 51с.
455521
  Шкраб"юк П. Дорога на Крути // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 9


  "Спогад про першу поїздку галичан на місце незабутнього бою."
455522
  Жуков С.Г. Дорога на Марьино / С.Г. Жуков. – М., 1982. – 176с.
455523
  Маковецкий В.Я. Дорога на Митридат / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1984. – 176с.
455524
  Ильин-Юхма Дорога на Москву / Ильин-Юхма. – Москва, 1968. – 320 с.
455525
  Юхма М. Дорога на Москву : роман-легенда / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 176 с.
455526
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 618с.
455527
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 624с.
455528
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 95с.
455529
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1936. – 63с.
455530
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1954. – 552с.
455531
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1966. – 500с.
455532
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – Москва, 1977. – 528с.
455533
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1980. – 424с.
455534
  Леонов Л.М. Дорога на океан / Л.М. Леонов. – М, 1986. – 510с.
455535
  Леонов Л.М. Дорога на Океан / Л.М. Леонов. – Москва, 1987. – 575с.
455536
  Галктионов В.Д. Дорога на океан. / В.Д. Галктионов. – Симферополь, 1952. – 76с.
455537
  Лашков И.В. Дорога на перевал / И.В. Лашков. – М, 1956. – 159с.
455538
  Гнеушев В.Г. Дорога на перевал / В.Г. Гнеушев. – Ставрополь, 1977. – 222с.
455539
  Нагнибіда М.Л. Дорога на південь / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1940. – 48с.
455540
  Ляшенко М. Дорога на Північ / КНУТШ; Інститут філології; Ляшенко Микола, Михайлишин В"ячеслав. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 320с. – ISBN 966-7419-84-3
455541
  Самихов Х.И. Дорога на Порт-Артур / Х.И. Самихов. – Уфа, 1990. – 112с.
455542
  Сметанин А.И. Дорога на Порт-Артур. / А.И. Сметанин. – М., 1981. – 206с.
455543
   Дорога на Прагу. – Москва, 1964. – 183 с.
455544
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1959. – 374с.
455545
  Сафонов В. Дорога на простор / В. Сафонов. – Москва : Советская Россия, 1960. – 372 с.
455546
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1974. – 576с.
455547
  Сафонов В.А. Дорога на простор / В.А. Сафонов. – Москва, 1980. – 367 c.
455548
  Валиков Г.Г. Дорога на Радонеж / Г.Г. Валиков. – Москва, 1982. – 80с.
455549
  Васильев А.С. Дорога на Родину / А.С. Васильев. – Тюмень, 1961. – 128с.
455550
  Костров В. Дорога на Родину. Стихи. Поэма / В. Костров. – М., 1983. – 150с.
455551
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1966. – 303с.
455552
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – Москва, 1970. – 318с.
455553
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль : роман / И.Р. Гуро. – Київ : Молодь, 1975. – 232с.
455554
  Гуро И.Р. Дорога на Рюбецаль / И.Р. Гуро. – М., 1977. – 256с.
455555
   Дорога на Сантьяго. – Ленинград, 1986. – 343 с.
455556
   Дорога на Севеструм, 1977. – 48 с.
455557
   Дорога на Смоленск. – Москва, 1985. – 470 с.
455558
  Еремин В.Г. Дорога на Спасское / В.Г. Еремин. – Москва, 1983. – 48с.
455559
  Соболев А.Н. Дорога на стадион / А.Н. Соболев. – М, 1963. – 32с.
455560
  Аль Д. Дорога на Стрельну / Д. Аль. – Ленинград, 1991. – 238с.
455561
  Поліщук Я. Дорога на схід: парадокси східноєвропейської ідентичності // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 70-71


  Уявлення про європейський континент упродовж тривалого часу історії радикально змінювались. Східна Європа - відносно молодий конструкт, що виражає зміст геополітичних процесів XIX-XX століть, зокрема формування національних держав на місці колишніх ...
455562
  Продан Ю.Ю. Дорога на Тмутаракань / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1977. – 192с.
455563
  Плеханов Р.Ф. Дорога на Урман // Следствием установлено... / Тихонов Юрий Сергеевич. – Москва : Художественная литература, 1986
455564
  Москаленко Леся Дорога на Халкідіки : Греція / спецрепортаж / Москаленко Леся, Некрасов Андрій, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 64-69 : Фото
455565
  Олійник Б. Дорога на Чорнобиль // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1987. – Вип. 21. – С. 44-45. – ISSN 0206-8001
455566
  Амитов Э.О. Дорога над кручей : рассказы / Эмиль Амитов. – Ташкент : Еш гвардия, 1971. – 87 с.
455567
  Моруга В.В. Дорога над лугом : поезії / В.В. Моруга. – Київ, 1985. – 183 с.
455568
  Куранов Ю.Н. Дорога над озером. / Ю.Н. Куранов. – М., 1977. – 335с.
455569
  Стріха М. Дорога надії й особливості обертання Землі. Неювілейні нотатки до дати астронома Ярослава Яцків // Україна молода. – Київ, 2020. – 9 грудня (№ 122). – С. 12-13


  "Якби для українського вченого існувала відзнака "За активність на громадській ниві", всі підстави на її здобуття мав би академік НАН України, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, президент Української астрономічної асоціації, почесний ...
455570
  Соколов В. Дорога начинается в Москве / В. Соколов. – Минск, 1952. – 160с.
455571
  Магнушевский К.П. Дорога начинается с шага / К.П. Магнушевский. – М., 1965. – 103с.
455572
   Дорога наша-верная. – Москва, 1973. – 325с.
455573
  Горев В.А. Дорога наша верная / В.А. Горев, Т.Ф. Войтеховкая. – Минск, 1986. – 190с.
455574
  Курас С.Б. Дорога наша людина // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 621-625. – ISBN 978-966-611-701-7


  Пам"яті І.Ф. Кураса.
455575
  Чубакова В.С. Дорога не кончается за горизонтом / В.С. Чубакова. – Л, 1960. – 391с.
455576
  Грин А.С. Дорога никуда : [роман] / А. Грин ; [гравюры на дереве В. Козлинского. – Москва : Советский писатель ; [Типо-лит. им. Воровского], 1935. – 499, [2] с. – Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., описан по ген каталогу


  Размер: 17х11 см
455577
  Грин А. Дорога никуда [Електронний ресурс] / Александр Грин, чит. А. Резалин, звукореж. М. Мануилова ; РАО "Говорящая книга". – Москва : Говорящая книга, 2006. – 2 CD. – Систем. требования : CD-плеер с поддержкой МРЗ или Pentium-233 с Windows XP, CD-ROM, звуковая карта.-Время звуч. 9 ч. 58 мин.-Рекомендуется для людей, не имеющ. возм. читать.-Заглавие с этикетки диска. – (Говорящая книга : Романтика приключений и путешествий ; Звук, текст, визуал - слушай, смотри, читай!). – ISBN 9785884152892


  Наименее фантастический и, пожалуй, самый грустный роман Грина. Дорога главного героя Тиррея - это путь разочарований, на котором его ждут предательство, обман, тюрьма, одиночество.
455578
  Евтушенко Е.А. Дорога номер один / Е.А. Евтушенко. – М, 1972. – 189с.
455579
  Александров В.А. Дорога обратно / В.А. Александров. – Ташкент : Ешгвардия, 1981. – 240 с.
455580
  Бикмухаметов Р.Г. Дорога остается / Р.Г. Бикмухаметов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 168 с. : портр.
455581
  Грачев Л.П. Дорога от Волхова / Л.П. Грачев. – Л., 1983. – 296с.
455582
  Синегуб Г.Г. Дорога от порога далека / Г.Г. Синегуб. – Сыктывкар, 1976. – 151с.
455583
  Губерський Л. Дорога пам"яті... // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 8


  Вступне слово Ректора КНУТШ Л.В. Губерського до наукового збірника Інституту філології, присвяченого пам"яті проф. Дунаєвської Лідії Францівни (1948-2006)
455584
   Дорога пані Тетяно! / кафедра ВСР // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С.9-10


  Кафедра видавничої справи та редагування вітає Т. О. Приступенко з ювілеєм !
455585
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – Свердловск, 1950. – 88с.
455586
  Салынский А. Дорога первых / А. Салынский. – М, 1951. – 124с.
455587
   Дорога під громами. – Київ, 1985. – 504 с.
455588
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 119 с.
455589
  Малишко А.С. Дорога під яворами : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1970. – 80 с.
455590
   Дорога побед. – Киров, 1948. – 216с.
455591
  Рубинштейн Л.В. Дорога победы / Л.В. Рубинштейн. – М-Л, 1954. – 640с.
455592
   Дорога Победы. – Москва, 1980. – 477 с.
455593
  Ковальчук В.М. Дорога победы осажденного Ленинграда / В.М. Ковальчук. – Л, 1984. – 213 с.
455594
  Труханов В.И. Дорога под ветром. / В.И. Труханов. – К., 1960. – 116с.
455595
  Карпеко В.К. Дорога под небом / В.К. Карпеко. – Москва, 1967. – 47с.
455596
  Решетников Л.В. Дорога под огнем. / Л.В. Решетников. – М., 1968. – 270с.
455597
  Меркулов А.Г. Дорога под парусами / А.Г. Меркулов. – Москва, 1963. – 72с.
455598
  Браткова Т.В. Дорога под радугой. / Т.В. Браткова. – М., 1980. – 135с.
455599
  Малышко А.С. Дорога под яворами : Стихи / А.С. Малышко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 279с.
455600
  Саулит Б.Р. Дорога под ясенями : роман / Бруно Саулит ;. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302 с.
455601
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей / С.А. Лобков. – Ленинград, 1976. – 120 с.
455602
  Лобков С.А. Дорога полна неожиданностей. / С.А. Лобков. – 2-е изд. – Л, 1981. – 120с.
455603
  Рибак Н.С. Дорога правди і миру : Нариси. Статті. Спогади. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 343с.
455604
  Баграновский В.М. Дорога призвания : роман / В.М. Баграновский. – Киев : Радянський письменник, 1954. – 528 с.
455605
   Дорога с продолжением. – Москва, 1968. – 32 с.
455606
  Скороходов М.А. Дорога с продолжением / М.А. Скороходов. – М., 1970. – 48с.
455607
  Гитович А. Дорога света / А. Гитович. – Ленинград, 1968. – 208с.
455608
  Дзюбенко-Мейс Дорога свічки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 21


  Джеймс Мейс - дослідник Голодомору в Україні.
455609
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1949. – 412с.
455610
  Фаст Г. Дорога свободы. / Г. Фаст. – М, 1950. – 288с.
455611
  Слуцкис М.Г. Дорога сворачивает к нам : рассказы и повесть / Миколас Слуцкис ; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1964. – 93 с.
455612
  Матіяш Д. Дорога святого Якова / Дзвінка Матіяш ; [фото: Євген Іларіонов]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 220, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-679-393-9
455613
  Раннет Э. Дорога сильных : докум. повесть / Э. Раннет; пер. с эст. С.Мелло. – Таллин : Эстгосидат, 1956. – 398 с.
455614
  Медников А.М. Дорога сильных / А.М. Медников. – М, 1964. – 336с.
455615
  Лукашевич В.П. Дорога сквозь заросли : Повести и рассказы / В.П. Лукашевич. – Москва : Художественная литература, 1972. – 302с.
455616
  Цыбко В.А. Дорога сквозь сердце : стихи и афоризмы / Владимир Цыбко. – Киев : Интеллект, 2000. – 127, [1] с. – ISBN 966-646-006-8
455617
   Дорога сквозь Чёрный лес. – Москва, 1977. – 133 с.
455618
  Лубківський Р. Дорога Словацького і Шевченка - наша дорога! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 12
455619
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – М., 1950. – 192с.
455620
  Спиридонов В.Н. Дорога смелых / В.Н. Спиридонов. – Изд., доп. и переработ. – М., 1953. – 223с.
455621
  Ермолович Н. Дорога солдата / Н. Ермолович. – Москва : Малыш, 1983. – 31 с.
455622
  Корецький Ф. Дорога спадщина / Ф. Корецький. – Київ, 1960. – 102 с.
455623
  Луценко Д.С. Дорога спадщина : лірика / Д.С. Луценко. – Київ, 1984. – 150 с.
455624
  Різник Л. Дорога стелилась тонко-тонко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 134-139. – ISSN 0868-4790
455625
  Попков А. Дорога счастья. / А. Попков, 1950. – 300с.
455626
   Дорога творений. – Казань, 1988. – 111с.
455627
   Дорога Тетяно Олегівно! / кафедра історії літератури та журналістики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 11


  Кафедра історії літератури та журналістики вітає Т.О. Приступенко з днем народження.
455628
  Санбаев С. Дорога только одна : повести и роман / Сатимжан Санбаев; пер. с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 429 с.
455629
  Липкан А.М. Дорога тополей : роман / А.М. Липкан. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 227 с.
455630
  Літвінов С.В. Дорога у Вічність / С.В. Літвінов, О.О. Боровський // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 191-193. – ISSN 1681-116Х


  Не стало Яковенко Юрія Івановича (1950) - український учений в галузі соціології. Доктор соціологічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2007 р. Член Президії Українського біографічного товариства з 1998 р. Академік Української академії ...
455631
  Кимягаров Б. Дорога уходит в горы / Б. Кимягаров. – Москва, 1970. – 51 с.
455632
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Москва, 1973. – 156 с.
455633
  Караматов С. Дорога уходит в горы : повесть / С. Караматов. – Ташкент, 1979. – 211 с.
455634
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Детская литература, 1964. – 735 с.
455635
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – М, 1969. – 736с.
455636
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит в даль / А.Я. Бруштейн. – Москва : Советский писатель, 1985. – 496 с.
455637
  Бруштейн А. Дорога уходит вдаль / А. Бруштейн. – М : Москва, 1959. – 512 с.
455638
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М
1-2. – 1965. – 496с.
455639
  Мамбетов И. Дорога уходит вдаль / И. Мамбетов. – Алма Ата, 1968. – 95с.
455640
  Бруштейн А.Я. Дорога уходит вдаль / А.Я. Бруштейн. – М, 1980. – 735с.
455641
  Кочетков А. Дорога уходит дальше / А. Кочетков. – Москва : Советская Россия, 1970. – 111 с.
455642
  Рыленков Н.И. Дорога уходит за околицу / Н.И. Рыленков. – Москва, 1968. – 144с.
455643
  Сімон Клод Дорога Фландрії; Зоосад = La route des flandres. Le jardin des plantes : Романи / Сімон Клод; З французької перекл. Р.Осадчук. – Київ : Юніверс, 2002. – 496с. – (Лауреати Нобелівської премії 1985). – ISBN 966-7305-73-2
455644
  Мурхед А. Дорога через безмолвие / А. Мурхед. – Москва : Наука, 1988. – 207с.
455645
  Скачков В.Н. Дорога через Бруны: повести. / В.Н. Скачков. – Волгоград, 1982. – 303с.
455646
  Минутко И.А. Дорога через весну. / И.А. Минутко. – Тула, 1964. – 231с.
455647
  Покальчук Ю.В. Дорога через горы. / Ю.В. Покальчук. – М, 1988. – 540с.
455648
  Кемоклидзе Г.В. Дорога через красивый лес / Г.В. Кемоклидзе. – Ярославль, 1981. – 255с.
455649
  Тооминг О.А. Дорога через лес : повесть / Освальд Тооминг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1961. – 176 с.
455650
  М"ястківський А.П. Дорога через молодість : вибрані поезії / А.П. М"ястківський. – Київ : Дніпро, 1973. – 210 с.
455651
  Сіренко М. Дорога через молодість : поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 90-92. – ISSN 0130-321Х
455652
  Краминов Д.Ф. Дорога через ночь / Д.Ф. Краминов. – М., 1961. – 415с.
455653
  Комар Б.П. Дорога через пекло : повість / Б.П. Комар. – Київ : Молодь, 1982. – 256 с.
455654
  Радлов Василий Дорога через перевал : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 86 : Фото
455655
  Щербановский О.С. Дорога через перевал. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1957. – 264с.
455656
  Шевченко М.П. Дорога через руины / М.П. Шевченко. – М, 1984. – 48с.
455657
  Калягин Н.И. Дорога через свет / Н.И. Калягин. – М., 1989. – 233 с.
455658
  Кочетков Г. Дорога через сердце / Г. Кочетков. – Москва : Советский писатель, 1966. – 286 с.
455659
  Раздольский В.А. Дорога через Сокольники / В.А. Раздольский. – Москва, 1981. – 184 с.
455660
  Волошенюк І.С. Дорога через тишу : повісті та оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 350 с.
455661
  Виноградов И.В. Дорога через фронт / И.В. Виноградов. – 3-е изд. – Москва, 1976. – 336с.
455662
  Анчаров М.Л. Дорога через хаос : Михаил Анчаров / М.Л. Анчаров. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 256 с.
455663
  Бонт Ф. Дорога чести / Ф. Бонт. – Москва, 1949. – 364с.
455664
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1957. – 234 с. : ил., портр.
455665
  Азарх Р.М. Дорога чести : роман-хроника / Р.М. Азарх. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1959. – 296 с.
455666
  Ардаматский В.И. Дорога чести : рассказы / В.И. Ардаматский ; худож. Л. Саксонов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 649, [2] с. : ил.
455667
  Третьяков А. Дорога чести. / А. Третьяков. – Кострома, 1952. – 55с.
455668
  Лука Ш. Дорога шла лесом. / Ш. Лука. – Бухарест, 1960. – 52с.
455669
  Сьомочкіна О. Дорога як "велика подорож життя". На матеріалі рубаїв Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 589-594. – ISBN 978-617-7201-57-0
455670
  Янковська Ж. Дорога як символ міжсвіття в українській культурній традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 647-655
455671
  Фераун М. Дорога, ведущая в гору / М. Фераун. – М, 1965. – 175с.
455672
  Синельников Сергей Дорога, ведущая к храму : Семь чудес России // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 90-93 : Фото
455673
  Румянцева М.А. Дорога, встреча, любовь... / М.А. Румянцева. – М., 1978. – 159с.
455674
  Туренко А. Дорога, довжиною у 90 літ [Харківський національний автомобільно-дорожній університет] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 23-30 вересня (№ 35/36). – С. 4
455675
  Різник Л. Дорога, і правда, і життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 11 (877). – С. 190-199. – ISSN 0868-4790


  Український літературознавець Тарас Салига.
455676
  Посниченко С.В. Дорога, которой идем / С.В. Посниченко. – Донецк, 1970. – 70с.
455677
  Тарба И.К. Дорога, которой нет конца... : стихотворения и поэмы / Иван Тарба ;. – Москва : Художественная литература, 1976. – 365 с.
455678
  Гайдабура В. Дорога, незабутня наша... (листи Йосипа Гірняка й Олімпії Добровольської до Тамари Позняківни) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 205-207. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
455679
  Михайленко А.Г. Дорога, пройдена двічі : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1985. – 263 с.
455680
  Ген Т.Г. Дорога, уходящая вдаль. : повести, рассказы, очерки / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1980. – 392 с.
455681
  Новальська Т.В. Дорога, що долею стала (до ювілею з дня народження В.М. Медведєвої) / Т.В. Новальська, Ю.В. Новальська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 2409-9805
455682
  Смеляков Я.В. Дорога. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1934. – 47с.
455683
  Скобелев Э.М. Дорога. / Э.М. Скобелев. – Минск, 1969. – 80с.
455684
  Ульянинский А.В. Дорога. / А.В. Ульянинский. – М., 1974. – 176с.
455685
  Делибес М. Дорога. Крысы. Пять часов с Марио / М. Делибес. – М, 1975. – 431с.
455686
  Немчинов Г.А. Дорога. Повести и рассказы. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1975. – 315с.
455687
  Полякова Н.М. Дорога: рассказы, воспоминания / Н.М. Полякова. – Л., 1990. – 366с.
455688
  Багно В.Е. Дорогами "Дон Кихота" : [судьба романа Сервантеса] / В.Е. Багно. – Москва : Книга, 1988. – 448 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 437-446. – (Судьбы книг)
455689
  Лобовская Р.А. Дорогами "Золотого кольца" / Р.А. Лобовская, С.П. Лялин. – Москва, 1981. – 96с.
455690
  Осьмак Н. Дорогами батька / розмову вела Наталка Капустянська // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 15 травня (№ 9). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  До 100-річчя з дня народження Кирила Осьмака.
455691
   Дорогами батьків. – Київ, 1970. – 140 с.
455692
  Гончаров И.М. Дорогами бессмертия / И.М. Гончаров. – М, 1989. – 159 с.
455693
  Москвин Н.И. Дорогами боевого братства / Н.И. Москвин. – Минск, 1986. – 318с.
455694
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1971. – 303с.
455695
  Закруткин В.А. Дорогами большой войны / В.А. Закруткин. – М, 1974. – 303с.
455696
  Лобанов Л.Г. Дорогами бурь. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1958. – 63с.
455697
   Дорогами варягов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 111-115 : фото
455698
  Аркашев В.И. Дорогами Василия Теркина : альбом : страницы из фронтовой жизни А.Т. Твардовского / В.И. Аркашев. – Минск : Беларусь, 1985. – 72 с.
455699
  Эрлих К. Дорогами великих цадиким : [книга-альбом] / [авт. кн. К. Эрлих ; пер.: Г. Ныркова, Я. Слуцкий, П. Мулин]. – Симферополь : Открытый мир. – ISBN 978-966-16-2825-9
Т. 1. – 2011. – 188 с. : ил., фот. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Текст рус., перев. иврит, англ. - Имен. указ.: с. 183. – Библиогр.: с. 186


  У пр. № 1739514 напис: 19 декабря 2014. Уважаемому Владимиру Анатольевичу с наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество ! Михаэль Каспи
455700
  Бродский А.И. Дорогами весны / А.И. Бродский. – К, 1953. – 115с.
455701
  Аламиа Г.Ш. Дорогами ветвей : стихи / Г.Ш. Аламиа ; пер. с абхаз. – Сухуми, 1980. – 64 с.
455702
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1971. – 448с.
455703
  Светина Т. Дорогами ветров / Т. Светина. – Москва, 1979. – 764 с.
455704
   Дорогами війни. – Київ : Д.О.Н.-97, 2005. – 240с. – 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – ISBN 966-8429-02-10
455705
  Дмитріюк В.Р. Дорогами війни і миру : спомини з дод. матеріялів до історії сім"ї / д-р Василь Дмитріюк ; [опряцювали. : Мирослава та Володимир Дмитріюки]. – [Б. м. : б. в.], 2012. – 160 с. : іл., портр.
455706
  Лукашенко А.И. Дорогами воздушного десанта: докум. повествование о 4-м воздушнодесант. корпусе / А.И. Лукашенко. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1978. – 200с.
455707
  Кожевников В.М. Дорогами войны / В.М. Кожевников. – Москва, 1955. – 380с.
455708
   Дорогами войны. – Кишинёв, 1964. – 261с.
455709
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Орджоникидзе, 1973. – 552с.
455710
  Стрехнин Ю.Ф. Дорогами войны / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1982. – 286с.
455711
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – 2-е изд. доп. – Орджоникидзе, 1985. – 640с.
455712
  Плиев И.А. Дорогами войны / И.А. Плиев. – Москва, 1985. – 368с.
455713
   Дорогами войны. – Киев, 1986. – 143 с.
455714
  Джасмэ Д. Дорогами времен : стихи и поэмы / Д. Джасмэ; авториз. пер. с курд. Н.Алибеговой. – Москва : Художественная литература, 1968. – 127 с.
455715
  Былова Г.И. Дорогами героев / Г.И. Былова. – Минск, 1985. – 167с.
455716
  Тендюк Л.М. Дорогами двух океанов / Л.М. Тендюк. – Владивосток, 1974. – 199 с.
455717
  Эсенов Р.М. Дорогами доброты / Рахим Эсенов ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 263 с.
455718
  Сорока П. Дорогами долі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 12-13


  Життя і творчість Степана Пушика.
455719
  Верига В. Дорогами Другої світової війни = Along the roads of the World war 2 : легенди про участь українців у здушуванні варшавського повстання в 1944 р. та про Українську Дивізію "Галичина" / Верига В. – 3-є вид. доп. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998. – 346 с. – Авт. на тит. арк. не зазначений .- На звороті парал. тит. арк. : З Матеріялів до історії Дивізії "Галичина" - 1-ої Української Дивізії УНА .- На тит. арк.: Канадське наукове товариство імені Шевченка . Publication. 1979. Ч.21. – (Publication / Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; ч. 21)
455720
   Дорогами дружби. – Москва, 1981. – 30с.
455721
   Дорогами дружби. – Киев, 1989. – 314 с.
455722
   Дорогами дружбы. – Тбилиси, 1972. – 536с.
455723
   Дорогами дружбы. – Пермь, 1978. – 134с.
455724
   Дорогами дружбы. – Ставрополь, 1979. – 240с.
455725
  Кухарчук Н.В. Дорогами дружбы : (очерки) / Н.В. Кухарчук, В.П. Ткачук. – Киев, 1979. – 143 с.
455726
   Дорогами дружбы : выставка произведений художников СССР и ГДР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1981. – 46 с.
455727
  Пирожник И.И. Дорогами дружбы : Белорусское и Украинское Полесье / И.И. Пирожник. – Минск, 1985. – 206с.
455728
   Дорогами дружбы : выставка произведений художников СССР и МНР Ростов-Баянхонгор. Каталог. – Москва : Советский художник, 1987. – 42 с.
455729
  Баканидзе О.А. Дорогами дружбы : груз.-укр. лит. и театр. взаимосвязи : [пер. с груз.] / О.А. Баканидзе. – Тбилиси : Мерани, 1989. – 461 с., [8] л. ил.
455730
  Тажев П.М. Дорогами дружбы и братства / П.М. Тажев. – Нальчик, 1976. – 192с.
455731
  Василенко В.Г. Дорогами дружбы и солидарности / В.Г. Василенко. – Москва, 1973. – 64с.
455732
   Дорогами дружбы. Москва, Элиста, Улан-Батор : выставка произведений художников СССР и МНР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1986. – 40 с.
455733
  Эренбург И.Г. Дорогами Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 80с.
455734
   Дорогами Европы. – Изд. 2-е, доп. – Донецк, 1974. – 287с.
455735
  Нагнибеда М.Л. Дорогами жизни : Стихотворения и поэмы / М.Л. Нагнибеда; Пер. с укр. – Москва : ГИХЛ, 1960. – 288с.
455736
  Барский Л.М. Дорогами жизни : [рассказы] / Л.М. Барский ; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 152 с.
455737
  Барский Л.М. Дорогами жизни : роман и рассказы : [авториз. перевод с молдавского] / Л.М. Барский. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 472 с. : 1 л. портр.
455738
  Гаркуша А.Т. Дорогами жизни / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1981. – 268с.
455739
  Шевчук Л. Дорогами життя: сакральне і земне : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-397-130-4
455740
  Гончаренко М.В. Дорогами західного світу / М.В. Гончаренко. – Київ, 1967. – 196с.
455741
  Крившенко С.Ф. Дорогами землепроходцев / С.Ф. Крившенко. – Хабаровск, 1984. – 191с.
455742
  Романов А.А. Дорогами земли / А.А. Романов. – М., 1965. – 109с.
455743
  Гнедовский Б.В. Дорогами земли Вятской / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1971. – 135 с.
455744
  Рибак Н.С. Дорогами змагань : Новели / Н.С. Рибак : Рух, 1931. – 71с.
455745
   Дорогами знаний .. – М., 1976. – 93 с.
455746
  Колосова К.А. Дорогами знань / К.А. Колосова. – К., 1973. – 16с.
455747
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1974. – 183с.
455748
  Марковин В.И. Дорогами и тропами Дагестана / В.И. Марковин. – М, 1978. – 187с.
455749
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1976. – 176 с. – (Библиотечная серия)
455750
  Киценко О. Дорогами Индии / О. Киценко. – Москва : Мысль, 1983. – 176 с. – (Библиотечная серия)
455751
   Дорогами испытаний и побед. – Москва, 1986. – 270 с.
455752
  Недвигин Н.А. Дорогами испытаний. / Н.А. Недвигин. – Ростов -на-Дону, 1968. – 136с.
455753
  Ярмиш Ю.Ф. Дорогами Індії / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1978. – 136 с.
455754
  Стріха М. Дорогами й путівцями Єгупця // Критика. – Київ, 1999. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-29


  Українсько-єврейські відносини. "Єгупець" - художньо-публіцистичний альманах Інституту юдаїки.
455755
  Швец В.Н. Дорогами Крыма / В.Н. Швец. – Симферополь, 1967. – 144с.
455756
  Кузнецов А.Ф. Дорогами Крыма / А.Ф. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 188с.
455757
  Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан / Е.Н. Шамко. – Симферополь, 1976. – 143с.
455758
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – Москва, 1967. – 184с.
455759
  Халаминский Дорогами легенд / Халаминский, ю.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 368с.
455760
  Іванченко О.С. Дорогами Маклая : Роман. Пригоди. Подорожі. Фантастика / О.С. Іванченко. – Київ : Молодь, 1987. – 363с.
455761
  Рудик С.К. Дорогами мандрівок О.С. Пушкіна по Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 132-138


  Мало хто знає, що О.С. Пушкін впродовж 1820-1824 років, подорожуючи по Україною, подолав 5760 км та проїхав через 132 населені пункти, з якими детально ознайомився. О.С. Пушкін особливо полюбляв мандрівки і ретельно до них готувався. Заздалегідь від ...
455762
  Николаев В.Н. Дорогами мечты и поиска / В.Н. Николаев. – М, 1965. – 200 с.
455763
  Мащак І. Дорогами минулого / Іванна Мащак. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Кліо, 2019. – 254, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-79-0
455764
  Костенко Т. Дорогами Михайла Грушевського // Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ..." : [збірник] / [упоряд. В. Горобець та ін.] ; за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : АТЗТ "Українська прес-група", 2004. – С. 242-246. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita). – ISBN 966-8152-04-2
455765
   Дорогами молодости. – Воронеж, 1971. – 440с.
455766
  Скундрик В.П. Дорогами мужания / В.П. Скундрик. – Грозный, 1990. – 117с.
455767
  Федоров А.Г. Дорогами мужества / А.Г. Федоров. – Москва, 1968. – 56с.
455768
  Ганичев Д.В. Дорогами мужества / Д.В. Ганичев, Д.З. Муриев. – М., 1988. – 182с.
455769
  Харазия Х.Л. Дорогами мужества. / Х.Л. Харазия. – Москва, 1984. – 176с.
455770
  Фарфоровський В.П. Дорогами мужності / В.П. Фарфоровський. – К, 1983. – 48с.
455771
  Козловский Ф.М. Дорогами неизвестности / Ф.М. Козловский. – Минск, 1981. – 271 с.
455772
  Куварзин А.И. Дорогами нескончаемых битв / А.И. Куварзин. – Киев, 1982. – 159с.
455773
  Буянов В.С. Дорогами отцов / В.С. Буянов, В.А. Левин. – Минск, 1967. – 52с.
455774
   Дорогами отцов. – Москва, 1969. – 288 с.
455775
   Дорогами отцов. – Москва, 1975. – 239с.
455776
  Тутковский П.А. Дорогами П.А. Тутковского : путешествия по Славечанско-Овручскому кряжу : cб. трудов акад. П.А. Тутковского, посвященных описанию Славечанско-Овручского кряжа / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч.-природовед. музей ; [авт. проекта: С.Р. Коженевский, Е.И. Деревская]. – Киев : Водоспад, 2013. – 216 с., [24] л. фото. : фото., табл. – К 155-летию со дня рождения акад. П.А. Тутковского. - В рамках проекта "Сохранение национального научного наследия". - Загл. обл.: Дорогами Павла Аполлоновича Тутковского. – Библиогр.: с. 135-141, 208-212. – ISBN 978-966-02-6698-8
455777
  Дорофей В.Т. Дорогами пам"яті / В.Т. Дорофей. – К., 1984. – 47с.
455778
   Дорогами памяти. – Ленинград, 1984. – 144 с.
455779
  Кац С.А. Дорогами памяти. / С.А. Кац. – М., 1978. – 223с.
455780
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – Москва, 1944. – 64 с.
455781
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 30с.
455782
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1944. – 95с.
455783
  Соболев Л.С. Дорогами побед / Л.С. Соболев. – М, 1945. – 110с.
455784
  Рахмат А. Дорогами побед : очерки / А. Рахмат. – Ташкент, 1965. – 56 с.
455785
  Сафиуллин Г.Б. Дорогами побед / Г.Б. Сафиуллин. – Казань, 1966. – 224с.
455786
   Дорогами побед. – Москва, 1969. – 352 с.
455787
   Дорогами побед. – Саратов, 1980. – 207с.
455788
   Дорогами побед. – Киев, 1988. – 135 с.
455789
  Макаренко Д.Г. Дорогами подвигов / Д.Г. Макаренко, Л.П. Олейник. – Х, 1973. – 175с.
455790
  Ажажа В.Г. Дорогами подводных открытий / В.Г. Ажажа. – Москва : Знание, 1977. – 160 с. : ил.
455791
  Тимощук Б.О. Дорогами предків : путівник укр. і рос. мовами / [фото Л.Г. Гулянського, Ю.Л. Друкмана, В.О. Смолянінова, Б.О. Тимощука]. – Ужгород : Карпати, 1968. – 126 с.
455792
   Дорогами приключений. – Новосибирск
3. – 1991. – 460с.
455793
   Дорогами революции. 50 лет спустя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 36-54
455794
  Папченко Анна Дорогами революции. 50 лет спустя : большое путешествие / Папченко Анна, Тягни-Рядно Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 34-54 : Фото
455795
  Кривда Г.Ф. Дорогами рідного краю : лірика / Г.Ф. Кривда. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 91 с.
455796
   Дорогами России. – Москва, 1981. – 503 с.
455797
   Дорогами России. – М., 1983. – 488с.
455798
   Дорогами России. – Москва, 1984. – 471с.
455799
   Дорогами России. – М., 1985. – 510 с.
455800
   Дорогами России. – М., 1986. – 478 с.
455801
   Дорогами России : очерки. – Москва : Советский писатель, 1987. – 459 с.
455802
  Муравьев В.Б. Дорогами российских провинций : Путешествия петра - Симона Палласа / В.Б. Муравьев. – Москва : Мысль, 1977. – 94с.
455803
  Григулевич И.Р. Дорогами Сандино. / И.Р. Григулевич. – Москва, 1984. – 192с.
455804
  Наулко В. Дорогами світу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 156-166. – ISSN 0869-3595


  Стаття чл.-кор. НАН України, доктора іст. наук про свою наукову діяльність, науковий туризм, зарубіжні поїздки та перешкоди на цьому шляху зі сторони адміністрації КДУ ім. Т.Г. Шевченка, керівництва історичного факультету, Міжнародного відділу ...
455805
  Асоян Б.Р. Дорогами свободы / Б.Р. Асоян. – Москва : Политиздат, 1982. – 208 с.
455806
  Эбаноидзе Игорь Дорогами святых апостолов : большое путешествие / Эбаноидзе Игорь, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-84
455807
  Родионов В.Н. Дорогами Скандинавии : Путевые очерки журналиста / Виктор Родионов. – Москва : Мысль, 1985. – 143с.
455808
  Бакін О.І. Дорогами слави батьків : путівник по місцях рев., бойової і труд. слави / О.І. Бакін, Г.В. Бурнашов. Р.К. Свистович. – Ужгород : Карпати, 1975. – 127 с.
455809
  Москвин Б.В. Дорогами славы / Б.В. Москвин. – М, 1983. – 271с.
455810
  Жуков И.М. Дорогами славы отцов / И.М. Жуков, Л. Николаев. – Москва, 1973. – 142 с.
455811
  Будяк Лілія Дорогами Словаччини (Мандрівки географічного клубу "Горизонт") // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-45 : Іл.
455812
  Побожий А.А. Дорогами тайги / А.А. Побожий. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 174с.
455813
  Лисневский И.Е. Дорогами театров / И.Е. Лисневский. – Минск, 1987. – 54 с.
455814
  Драчук В.С. Дорогами тисячоліть : Про що розповіли письмена: Нариси / В.С. Драчук. – Київ : Веселка, 1978. – 245с.
455815
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 254с. : ил. – (Эврика)
455816
  Драчук Виктор Дорогами тысячелетий : О чем поведали письмена / Драчук Виктор. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 254с. : ил. – (Эврика)
455817
   Дорогами тысячелетий. – Москва, 1987. – 302 с.
455818
   Дорогами тысячелетий. – Москва
2. – 1988. – 238 с.
455819
   Дорогами тысячелетий. – Москва
3. – 1989. – 269с.
455820
  Дергачев А.И. Дорогами Тянь-Шаня / А.И. Дергачев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 159 с.
455821
  Дашкевич Я. Дорогами української Кліо (про становище історичної науки в Україні) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 8. – С. 54-63. – ISBN 5-7702-0877-5
455822
  Будько Євген Дорогами українців : Цвіт по світу // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 54-57 : Іл.
455823
  Конфорович А.Г. Дорогами унікурсалії / А.Г. Конфорович, М.О. Сорока. – Вид. 3-є, доп. – Київ, 1988. – 312 с.
455824
  Когут М. Дорогами чужини / Микола Когут. – Тернопіль : Лілея, 2007. – 724 с. : фото. – ISBN 978-966-656-129-2
455825
  Кобленц А.Н. Дорогами шахматных сражений / А.Н. Кобленц. – Рига, 1963. – 200с.
455826
  Цюпа И.А. Дорогами юности : Рассказы / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 286с.
455827
  Усенко П.М. Дорогами юності / П.М. Усенко. – Київ, 1951. – 312 с.
455828
  Цюпа І.А. Дорогами юності / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1957. – 280 с.
455829
  Манойло Виктория Дорогами Японии парки Канадзави // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 78-87 : фото
455830
  Савченко Б.А. Дорогая Алла Борисовна... / Б.А. Савченко. – М., 1992. – 53с.
455831
  Поляков С.П. Дорогая душа / С.П. Поляков. – Одесса, 1958. – 96с.
455832
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 1 (43). – С. 56-59
455833
   Дорогая Людмила Алексеевна! (К юбилею проф. Л.А. Кудрявцевой) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-59
455834
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи / Мирзо Турсун-заде; пер. с тадж. С.Липкина. – Москва : Правда, 1963. – 32 с.
455835
  Турсун-заде М. Дорогая моя : стихи и поэма / Мирзо Турсун-заде ; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 48 с.
455836
  Бакбергенов С. Дорогая моя мама : роман : [о каз. домбристке Д. Нурпеисовой] / Саурбек Бакбергенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 300 с.
455837
  Смирнов С.В. Дорогая моя провинция / С.В. Смирнов. – Ярославль, 1979. – 223с.
455838
  Молчанов-Сбириский Дорогая моя Сибирь / Молчанов-Сбириский. – Иркутск, 1959. – 155с.
455839
  Лисянский М.С. Дорогая моя столица / М.С. Лисянский. – М, 1977. – 160с.
455840
  Панченко А. Дорогая наша гривня. 20 лет нацвалюте // Сегодня. – Киев, 2016. – 2-4 сентября (№ 164). – С. 28-29
455841
   Дорогая наша земля. – Москва, 1967. – 83 с.
455842
  Крупеников И.А. Дорогая природа Молдавии / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1982. – 167с.
455843
  Вигдорова Ф.А. Дорогая редакция / Ф.А. Вигдорова. – Москва, 1963. – 136с.
455844
  Коротовский М.П. Дорогая улыбка / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1977. – 30с.
455845
  Воскресенська З. Дороге ім’я / З. Воскресенська. – Київ, 1983. – 48с.
455846
  Маркуша А. Дороге нет конца : рассказы / А. Маркуша. – Москва, 1963. – 239 с.
455847
  Белкина М.О. Дороге нет конца : [очерки] / М.О. Белкина. – Москва : Политиздат, 1965. – 142 с. – (Время и люди)
455848
  Кожевников Н.Н. Дороге нет конца / Н.Н. Кожевников. – Свердловск, 1968. – 388с.
455849
  Сенченко І.Ю. Дороги - близькі й далекі : повість та оповідання / Сенченко І.Ю. ; [ іл. Михайлюк А. ]. – Київ : Веселка, 1965. – 159 с. : іл.
455850
  Бытовой С.М. Дороги / С.М. Бытовой. – Москва-Л., 1931. – 103с.
455851
  Почивалин Н.М. Дороги / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1954. – 104с.
455852
  Пилипенко М.М. Дороги / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1955. – 104с.
455853
  Отаров К.С. Дороги : стихи / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1959. – 111 с.
455854
  Петров Ю.Д. Дороги / Ю.Д. Петров. – Йошкар-Ола, 1959. – 86с.
455855
  Стрілець О.О. Дороги : поезії / О.О. Стрілець. – Київ, 1960. – 52с.
455856
  Глотов В.И. Дороги / В.И. Глотов. – Львов, 1962. – 62с.
455857
  Вилкомир Л.В. Дороги / Л.В. Вилкомир. – Москва, 1964. – 80с.
455858
  Романенко А.С. Дороги / А.С. Романенко. – Донецк, 1966. – 55с.
455859
  Титов Василий Сергеевич Дороги : очерки / Титов Василий Сергеевич. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1966. – 336 с.
455860
  Хухашвили Г.М. Дороги : народная драма / Георгий Хухашвили; авториз. пер. с груз. Ю.Чепурина. – Москва : Искусство, 1968. – 80 с.
455861
  Софронов А.В. Дороги / А.В. Софронов. – Москва : Советская Россия, 1972. – 365с.
455862
  Ананко А.С. Дороги : стихи / А. Ананко ; [худож. Р.В. Паранюшкин]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1975. – 79 с. : ил.
455863
  Барвиш Б.Я. Дороги : повести и рассказы / Б. Барвиш, В. Кудрявцева, В. Пономарев. – Свердловск : Свер.-Уральск. кн. изд-во, 1975. – 296 с. : ил.
455864
  Васильев Ф.И. Дороги : кн. стихов / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 287 с.
455865
  Шогенцуков А.О. Дороги : стихи / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Современник, 1981. – 248 с.
455866
   Дороги. – Москва, 1982. – 150с.
455867
  Звірик А.П. Дороги : повість, оповідання / А.П. Звірик. – Одеса : Маяк, 1983. – 152 с.
455868
  Ильина Н.И. Дороги : автобиографическкая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 335с.
455869
  Селютина Л.Я. Дороги / Л.Я. Селютина. – Одесса, 1984. – 271с.
455870
  Утков В.Г. Дороги "Конька-Горбунка". / В.Г. Утков. – Москва, 1970. – 112 с.
455871
   Дороги / Roads: Stories by Soviet Writers : Книга для чтения с упражнениями и комментарием на английском языке. – 2-е. – Москва : Русский язык, 1983. – 158с.
455872
  Алешко А.А. Дороги без следов / А.А. Алешко. – Минск, 1972. – 280с.
455873
  Дубровик-Рохова Дороги без ям і майже без... аварій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 114). – С. 9


  Шведський підхід до сталого розвитку. Частина 3.
455874
  Колесниченко В.Т. Дороги белых журавлей / В.Т. Колесниченко. – Саратов, 1989. – 248с.
455875
  Шумаров Г.М. Дороги бортхирурга Басова / Г.М. Шумаров. – Ставрополь, 1988. – 510с.
455876
  Плахтін І.О. Дороги в безсмертя / І.О. Плахтін. – Сімферополь, 1977. – 142с.
455877
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах / Н.Г. Дворцов. – Барнаул : Алтайское кн.изд-во, 1968. – 630 с.
455878
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул
1. – 1959. – 268с.
455879
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Новосибирск
1. – 1959. – 284с.
455880
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – 3-е изд. перераб. доп. – М., 1964. – 328с.
455881
  Дворцов Н.Г. Дороги в горах. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1981. – 321с.
455882
  Голобородько Ю.К. Дороги в грозах : документальна повість / Ю.К. Голобородько. – Київ : Молодь, 1976. – 151 с.
455883
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1958. – 64с.
455884
   Дороги в жизнь. – Рязань, 1959. – 127с.
455885
  Мусатов А.И. Дороги в жизнь / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 64с.
455886
  Крашенинников А.Н. Дороги в лучшие пространства / А.Н. Крашенинников. – М., 1990. – 382с.
455887
  Райнов Б. Дороги в никуда / Б. Райнов. – София, 1967. – 223с.
455888
  Кристианс Ф.В. Дороги в Россию / Ф.В. Кристианс. – М, 1990. – 276с.
455889
  Охотников Дороги вглубь / Охотников, Д. – Москва, 1950. – 216с.
455890
  Дручин С И. Дороги ведут в Сантарес. / С И. Дручин, . – Чебоксары, 1978. – 128с.
455891
  Юрьев Е.П. Дороги ведут к людям / Е.П. Юрьев. – Ю.-Сахалинск, 1960. – 118 с.
455892
  Никитин А.Л. Дороги веков / А.Л. Никитин. – Москва, 1980. – 527 с.
455893
  Моложавенко С В. Дороги вели в Прагу / С В. Моложавенко, . – Х., 1985. – 181с.
455894
   Дороги верности. – Прага, 1981. – 71с.
455895
  Іваничук Р.І. Дороги вольні і невольні : щоденники 1991-1994 / Роман Іваничук ; [упоряд. В.В. Габор]. – Харків : Орбіта, 2016. – 553, [4] с. – ISBN 978-617-7466-08-5
455896
  Минковский А. Дороги воспоминаний. / А. Минковский. – М., 1967. – 208с.
455897
  Шерешевский Л.В. Дороги дальние / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1958. – 72 с.
455898
  Жуковский В.С. Дороги дальние / В.С. Жуковский. – Воронеж, 1967. – 168с.
455899
  Северов П.Ф. Дороги дальние / П.Ф. Северов. – К., 1975. – 239с.
455900
  Уяр Хведер Дороги дальние и близкие : повести, путевые очерки : пер. с чуваш. / Федор Уяр ;. – Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 1987. – 254 с. – В вып. дан. авт.: Уяр Федеор Ермилович
455901
  Шеремет М.С. Дороги дальні : лірика / М.С. Шеремет. – Київ, 1960. – 180 с.
455902
  Шапошникова Л.В. Дороги джунглей / Л.В. Шапошникова. – Москва, 1968. – 294с.
455903
   Дороги до братів : Нариси, публіцистика. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 234с.
455904
   Дороги до братів. – Київ, 1973. – 235 с.
455905
  Забашта Л.В. Дороги дружби : поезії / Любов Забашта. – Київ : Молодь, 1953. – 144 с.
455906
  Егорова Л.П. Дороги дружбы / Л.П. Егорова. – Черкесск, 1969. – 160с.
455907
  Лихарев Б.М. Дороги дружбы. / Б.М. Лихарев. – Л., 1954. – 220с.
455908
  Эренбург И.Г. Дороги Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1946. – 148с.
455909
  Вильде И. Дороги жизни / И. Вильде. – Київ, 1951. – 379с.
455910
  Журавлева В.Н. Дороги жизни / В.Н. Журавлева. – Ростов -на-Дону, 1958. – 447с.
455911
  Домовитов Н.Ф. Дороги жизни / Н.Ф. Домовитов. – К, 1959. – 112с.
455912
  Жахаев И. Дороги жизни / И. Жахаев. – Алма-Ата, 1986. – 286с.
455913
  Ковалев Д.М. Дороги жизни и любви / Д.М. Ковалев. – М, 1987. – 397с.
455914
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання, біогафічні розповіді, спогади / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 231 с.
455915
  Малицький Ф.М. Дороги життя : оповідання / Ф.М. Малицький. – Київ, 1980. – 479 с.
455916
  Василів-Базюк Дороги життя : іст. роман / Любов Василів-Базюк. – Чернівці : Букрек, 2015. – 799, [1] с., [16] арк. фот. : фот. – ISBN 978-966-399-644-8
455917
  Ходов В.В. Дороги за горизонт / В.В. Ходов, Н.А. Григорьева. – Москва : Мысль, 1981. – 191с. : іл.
455918
  Косолапов В.В. Дороги за обрій / В.В. Косолапов. – Київ, 1968. – 240с.
455919
  Колунцев Ф. Дороги зовут / Ф. Колунцев. – М., 1955. – 208с.
455920
  Гарнакерьян А.Г. Дороги зовут / А.Г. Гарнакерьян. – Ростов-на-Дону, 1955. – 128с.
455921
  Волошин А.Н. Дороги зовут / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1963. – 247с.
455922
  Ахунова Э. Дороги зовут : стихи / Э. Ахунова ; пер. с узб. Н. Кондаковой. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79 с.
455923
  Мацкевич О.В. Дороги и встречи / О.В. Мацкевич. – Алма-Ата, 1959. – 156с.
455924
  Наседкин Ф.И. Дороги и встречи. / Ф.И. Наседкин. – М., 1947. – 176с.
455925
  Кахаров А.К. Дороги и встречи. / А.К. Кахаров. – Душанбе : Ирфон, 1968. – 308с.
455926
  Апресян В.З. Дороги и годы : роман / В.З. Апресян ; [ил.: В.В. Харчев]. – Москва : Советская Россия, 1965. – 448 с. : ил.
455927
  Калашников И.Ф. Дороги и годы: избранное / И.Ф. Калашников. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 190 с.
455928
  Решетов А.Е. Дороги и думы. / А.Е. Решетов. – Л., 1963. – 222с.
455929
  Глазков Н.И. Дороги и звезды / Н.И. Глазков. – М, 1966. – 118с.
455930
  Каноатов Мумин Дороги и крылья : стихи и поэма / Каноатов Мумин. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 84 с.
455931
  Серебряков К.Б. Дороги и люди. / К.Б. Серебряков. – М, 1982. – 295с.
455932
  Мазурин Г.А. Дороги и мечты / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1957. – 80с.
455933
  Кулеев М.Т. Дороги и окружающая среда. / М.Т. Кулеев, Э.Н. Хабибуллина. – Казань, 1990. – 109с.
455934
  Артыкбаев К. Дороги и судьбы : стихи и поэмы / Артыкбаев К. ; пер. с кирг. Ю. Смышляева. – Фрунзе : Мектен, 1972. – 79 с.
455935
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы : Автобиографическая проза / Н.И. Ильина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 559с.
455936
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1988. – 590с.
455937
  Ильина Н.И. Дороги и судьбы / Н.И. Ильина. – Москва, 1991. – 654с.
455938
  Песков В.М. Дороги и тропы / В.М. Песков. – Москва, 1976. – 112с.
455939
   Дороги из Африки : Geoскоп // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 154 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
455940
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – М.-Л. : Всерос. театральное о-во, 1962. – 306 с.
455941
  Тиме Е.И. Дороги искусства / Е.И. Тиме. – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. – 240 с.
455942
  Богданов-Березовский Дороги искусства / В.М. Богданов-Березовский. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отделение
Кн. 1 : 1903-1945. – 1971. – 280 с. : портр.
455943
   Дороги испытаний. – Калинин, 1963. – 191с.
455944
  Зорин М. Дороги истории / М. Зорин. – Рига, 1960. – 164 с.
455945
  Зиль А. Дороги і храми Мономаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 8


  Князь-будівничий - душа всієї Руської землі.
455946
  Ивановский М.П. Дороги к звездам / М.П. Ивановский. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 264 с.
455947
  Фрадкин Б.З. Дороги к звездам / Б.З. Фрадкин. – Молотов, 1954. – 376с.
455948
  Харитонова А.Л. Дороги к людям / А.Л. Харитонова. – Москва, 1981. – 223 с.
455949
  Ткаченко В.М. Дороги к людям. / В.М. Ткаченко. – М., 1977. – 383с.
455950
  Акулинин В.И. Дороги к сердцу / В. Акулинин. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1963. – 48 с.
455951
  Земной В.П. Дороги к солнцу / В.П. Земной. – Казань, 1947. – 153с.
455952
   Дороги к храму // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 50-51 : фото
455953
  Тюгель Ханна Дороги к центру сознания : тема номера / Тюгель Ханна, Килмейер Франц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 72-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
455954
  Аникин Андрей Дороги как частный случай бездорожья : chart // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 38-47 : Фото
455955
  Гиффорд Р. Дороги Китая : Путешествие в одиночку вглубь страны : проза : фрагменты книги / вступление Силаковой Светланы о Робе Гиффорде // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9. – С. 58-142. – ISSN 1130-6545


  Гиффорд - радиожурналист, тяготеет к четким формулам и незамысловатым схемам - он привык писать так, чтобы легко воспринималось на слух. Но, как он сам подчеркивает, ни один журналист не в силах рассказать о Китае занудно, даже если очень захочет, и ...
455956
  Поліщук А.С. Дороги кличуть / А.С. Поліщук. – Львів, 1960. – 32 с.
455957
   Дороги кличуть в похід : туристські маршрути по Київщині. – Київ, 1962. – 64 с.
455958
  Варваринец М.В. Дороги красных следопытов. / М.В. Варваринец. – Ужгород, 1984. – 142с.
455959
   Дороги Крыма // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 49-51 : фото
455960
  Хавпачев Х.Х. Дороги лежат на земле : повести и рассказы / Хажбекир Хавпачев ; пер. с кабард. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 320 с.
455961
  Доценко Р. Дороги Леоніда Лимана // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 80-85. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
455962
  Пидсуха А.Н. Дороги лет моих / А.Н. Пидсуха. – М, 1968. – 87с.
455963
  Базоркин И.М. Дороги любви : киноповесть / Идрис Базоркин. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 99 с.
455964
  Карташева К.С. Дороги Льва Мечникова / К.С. Карташева. – Москва : Мысль, 1981. – 56с.
455965
  Львов Анатолий Дороги Марии Дагмар : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 170-177 : Іл.
455966
  Хромушин Г.Б. Дороги мечты / Г.Б. Хромушин. – М, 1982. – 320с.
455967
  Рядченко И.И. Дороги мира / И.И. Рядченко. – К., 1950. – 80с.
455968
  Сирота Н.А. Дороги мира и войны / Н.А. Сирота. – Симферополь, 1987. – 206с.
455969
  Аврамчик М. Дороги моего края : стихи / Микола Аврамчик; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 127 с.
455970
  Будаев Д.И. Дороги моей памяти. / Д.И. Будаев. – Москва, 1989. – 237с.
455971
  Кузнецов Г.М. Дороги мои люди / Г.М. Кузнецов. – Якутск, 1965. – 36с.
455972
  Иванченко А.С. Дороги мужества / А.С. Иванченко. – М, 1964. – 32с.
455973
  Задорожній Олег Дороги на Вифлеем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 92-101 : фото
455974
  Борисов А.Ю. Дороги на Эльбу / А.Ю. Борисов. – Москва, 1981. – 64с.
455975
   Дороги над водой. – Москва, 1987. – 47с.
455976
  Назаров В.А. Дороги надежд / В.А. Назаров. – Москва, 1982. – 304с.
455977
  Кондратенко В.А. Дороги наступления / В.А. Кондратенко. – Киев, 1953. – 95с.
455978
  Елаховский С.Б. Дороги начинаются в юности / С.Б. Елаховский, А.В. Седов. – Москва, 1961. – 176с.
455979
  Сигунов П.Н. Дороги начинаются с тропинки / П.Н. Сигунов. – Ленинград, 1964. – 233с.
455980
  Эльяшев Э.С. Дороги нашего века / Э.С. Эльяшев. – М, 1976. – 87с.
455981
  Овечкин В. Дороги наши разведенные / Валентин Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1967. – 632 с.
455982
  Чешкова Л.А. Дороги не кончаются : пособ. для учащихся / Л.А. Чешкова. – Москва : Просвещение, 1982. – 112 с.
455983
  Рубанович А.Л. Дороги не кончаються. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1966. – 176с.
455984
  Белаш А.В. Дороги Нестора Махно : историческое повествование / А.В. Белаш , В.Ф. Белаш. – Киев : РВЦ "Проза", 1993. – 591 с.
455985
  Озеров Л.А. Дороги новый поворот / Л.А. Озеров. – М.-Л., 1965. – 173с.
455986
  Прилуцкий Л.Д. Дороги открыты всем / Л.Д. Прилуцкий. – М, 1976. – 224с.
455987
  Воронько П.М. Дороги памяти : Стихи, поэмы / П.М. Воронько; Пер. с укр. В. Корнагин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 126 с.
455988
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1979. – 223 с.
455989
  Агаджанян В. Дороги партизанские. / В. Агаджанян. – Минск, 1989. – 223 с.
455990
  Онищенко О. Дороги песни / О. Онищенко. – Магадан, 1959. – 75с.
455991
  Бабаджанян А.Х. Дороги Победы / Бабаджанян А.Х. ; лит. запись Я. Садовского. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1981. – 302 с., [8] л. ил. – (Военные мемуары)
455992
  Мушник С.М. Дороги поколения : поэмы / С.М. Мушник. – Москва : Советский писатель, 1960. – 72 с.
455993
  Месхи С И. Дороги родные. / С И. Месхи. – Тбилиси, 1957. – 176с.
455994
  Павловская А.В. Дороги России - судьба России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 34-50. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается место и роль дороги в культуре и общественной жизни России, своеобразие отношения к дорожной теме в стране, некоторые вечные проблемы русской истории, а также стереотипы восприятия русской жизни иностранными наблюдателями. ...
455995
  Ганина М.А. Дороги России / М.А. Ганина. – М., 1981. – 300с.
455996
  Снегова И.А. Дороги сердца / И.А. Снегова. – Ереван, 1963. – 142с.
455997
  Молчанов И. Дороги сердца / И. Молчанов. – Москва, 1984. – 128 с.
455998
  Новиков И.Г. Дороги скрестились в Минске : докум. повесть / Иван Новиков; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1965. – 434 с.
455999
  Львов Б.Л. Дороги сокровищ / Б.Л. Львов. – М., 1967. – 70с.
456000
  Секретарюк В.Н. Дороги солдатские. / В.Н. Секретарюк. – Львов, 1986. – 71с.
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,