Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
453001
  Проценко О. "...Земля з незгойною тугою безвір"я і звірства..." : (модельсвіту в романі Є. Пашковського "Щоденний жезл") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 163-170. – (Філологічні науки)
453002
   "Земля и люди". – М., 1974. – 21с.
453003
  Задорожний М.П. "Земля Лінкольна" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 36-44 : фото
453004
  Задорожний М.П. "Земля Лінкольна" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 36-46 : фото
453005
  Бурков Б.С. "Земля людей" / Б.С. Бурков. – М., 1970. – 46с.
453006
  Сухобоков О.В. "Земля незнаема": население бассейна Среднего Псла в X-XIII вв. : по материалам роменско-древнерус. комплекса в с. Каменное / О.В. Сухобоков ; [отв. ред. А.П. Моця] ; НАН Украины, Ин-т археологии. – Киев : Аграр Медіа Груп, 2012. – 375, [1] с. : ил. – Прилож.: с. 311-357. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 978-617-646-094-7


  Дарчий надпис: Науковій б-ці ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка від родини автора. 19.12.2012 р. Підпис
453007
   "Земля обітована" без прикрас. – Київ, 1969. – 103с.
453008
  Кльосова О. "Земля процвітала і множилася в людях..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21_22 липня (№125_126). – С. 21


  Галич: повернення з небуття.
453009
   "Земля тюменская". – Тюмень, 1978. – 15с.
453010
  Орлов И Б. "Земля", говорит "Сириус"! / И Б. Орлов, П.И. Шадский. – М., 1962. – 100с.
453011
   Земли родной минувшая судьба. – Липецк, 1962. – 263с.
453012
   Земли родной многоязычье. – Москва, 1973. – 33с.
453013
  Йовине Ф. Земли Сакраменто / Ф. Йовине. – Москва, 1955. – 287 с.
453014
  Омельченко В.М. Земли своей солдат / В.М. Омельченко. – Харьков, 1984. – 143 с.
453015
  Тимошенко В.И. Земли своей хозяева / В.И. Тимошенко. – Самара : Кн. изд-во, 1991. – 115с.
453016
  Ибрагимов К.Х. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.82-86. – ISSN 1811-9018
453017
  Шемета Ю.М. Земли Украины под властью иностранных государств в XIV - начале XVII вв. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 123-146. – ISBN 978-966-2726-16-9
453018
  Никитин А.В. Земли хозяйка / А.В. Никитин. – М, 1954. – 109с.
453019
  Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского / Ф.М. Шабульдо. – К., 1987. – 181с.
453020
   Земли Южной Руси в IX-XIV вв.. – Киев, 1985. – 135с.
453021
  Короленко В.Г. Земли! Земли! Мысли. Воспоминания. Картины / В.Г. Короленко. – Москва : Советский писатель, 1991. – 224 с.
453022
  Івченко М. Землі дзвонять / М. Івченко, 1928. – 346с.
453023
  Барабаш Н. Землі для видобування корисних копалин та землі гірничодобувної промисловості: співвідношення понять // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 362-364. – ISBN 978-617-7069-15-6
453024
  Кичинський А.І. Землі зелена кров : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Молодь, 1982. – 80 с.
453025
   Землі і людства полум"яний син: Вінок Олександрові Довженку.. – К., 1993. – 113с.
453026
   Землі квітучої краса (фоторозповідь про Радянську Україну) = Земли цветущей красота = The beauty of a flourishing land = La beaute de la terre florissante = Die schonheit des bluhenden landes = La belleza de la tierra floreciente : на укр., рос., англ., франц., нім. та ісп. мовах. – Київ : Мистецтво, 1976. – 177, [3] с. : фото
453027
  Шостак О.О. Землі на добро / О.О. Шостак. – Дніпропетровськ, 1976. – 62с.
453028
  Шмигельський А.І. Землі окраса : Поезії / Шмигельський А.І. – Львів : Каменяр, 1964. – 44 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
453029
  Ситнік Т.М. Землі під зеленими насадженнями у населених пунктах як об"єкт правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 219-223. – ISSN 2219-5521
453030
  Кошель А.О. Землі природно-заповідного фонду Київської області: сучасний стан, проблеми, перспективи // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 115-122. – ISSN 2306-1677
453031
   Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : Науково-навчальний посібник. – Львів : Паіс, 2005. – 368 с.
453032
  Кіптач Ф.Я. Землі України : категорії, право власності, стан використання, охорона : навчальний посібник / Федір Кіптач ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-777-0
453033
  Фурдичко О. Землі України і проблеми обліку використання лісових земель і лісових екосистем / О. Фурдичко, А. Бобко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 7. – С. 23-28
453034
  Оверковська Т. Землі України як об"єкт правової охорони // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 58-61
453035
  Кулинич П.Ф. Землі українського народу у конституційно-правовому вимірі: власність чи національне надбання // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 7. – С. 13-21
453036
  Барабаш Н. Землі, надані для потреб, пов"язаних з користуванням надрами, як об"єкт правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 71-76
453037
  Литвинець В. Землю в оренду лише місцевим? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Щодо проблеми реєстрації підприємств за місцем розташування земель с/г призначення".
453038
   Землю всю охватывая разом.... – М., 1969. – 255с.
453039
   Землю красит солнце, а человека труд. – К., 1985. – 14с.
453040
  Любомська О.І. Землю люди прикрашають / О.І. Любомська. – Київ, 1975. – 141с.
453041
  Рождественский Р.И. Землю спасти / Р.И. Рождественский. – Москва : Известия, 1984. – 48с.
453042
  Чистяков А.М. Землю украсят люди. / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1962. – 96с.
453043
   Землю украшают люди. – Краснодар, 1965. – 159с.
453044
   Земля-именинница. – М., 1988. – 363,4с.
453045
  Цвирка П. Земля-кормилица : роман / П. Цвирка. – Москва, 1937. – 264 с.
453046
  Цвирка П. Земля-кормилица : роман / П. Цвирка. – Каунас : Гослитиздат ЛитССР, 1949. – 287 с.
453047
   Земля-кормилица. – М., 1989. – 48с.
453048
   Земля-кормилица.. – М., 1984. – 47с.
453049
  Минчин С.Н. Земля-космос-Луна. / С.Н. Минчин, А.Т. Улубеков. – М., 1972. – 244с.
453050
  Цвірка П.К. Земля-матінка / П.К. Цвірка. – К., 1969. – 183с.
453051
  Виноградов И.И. Земля-Небо-Земля / И.И. Виноградов. – Москва, 1962. – 216с.
453052
  Присяжнюк В. Земля-основне національне багатство // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 16-20
453053
  Израилев В.М. Земля-планета парадоксов / В.М. Израилев. – Москва : Наука, 1991. – 189 с. : ил. – (Планета Земля и Вселенная)
453054
  Горский Г.Н. Земля-Татьянина планета / Г.Н. Горский. – Рига, 1975. – 119с.
453055
   Земля -- космос -- Земля.. – М., 1962. – 96с.
453056
   Земля -- наш дом.. – М., 1983. – 319с.
453057
  Баев К.Л. Земля -- небесное тело. / К.Л. Баев. – М., 1952. – 64с.
453058
  Лисок И.И. Земля -- небо -- земля / И.И. Лисок. – М., 1973. – 208с.
453059
  Скоропанов С.Г. Земля -- основное богатство колхоза. / С.Г. Скоропанов. – М, 1969. – 16с.
453060
  Почтарев В.И. Земля - большой магнит / В.И. Почтарев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 159с.
453061
  Толстихин О.Н. Земля - в руках людей / О.Н. Толстихин. – Москва : Недра, 1981. – 160с.
453062
  Вирта Н.Е. Земля - дали неоглядные / Н.Е. Вирта. – Москва, 1958. – 132с.
453063
  Литвиненко Н. Земля - з молотка // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-18.
453064
  Лощиц Ю.М. Земля - именинница / Ю.М. Лощиц. – М., 1979. – 207с.
453065
  Кубрак Б.К. Земля - її використання і охорона. / Б.К. Кубрак. – К., 1975. – 22с.
453066
  Дронников В.П. Земля - кормилица / В.П. Дронников. – Москва : Современник, 1972. – 95с.
453067
  Игебаев А. Земля - моя колыбель / А. Игебаев. – Уфа, 1970. – 111с.
453068
   Земля - наш дом во Вселенной. – Ленинград, 1983. – 207 с.
453069
  Сарычева З.А. Земля - наша зеленая сокровищница / З.А. Сарычева. – Киев : ВИНБААД, 2010. – 322 с. – ISBN 966-7738-56-8
453070
  Гончар М.Т. Земля - наша кормилица / М.Т. Гончар. – Львов, 1981. – 135с.
453071
  Сарычева З.А. Земля - наша щедрая кормилица : [с конспектом книги о Вселенной "Древняя тайна Цветка Жизни" Друнвало Мельхиседека. Т. 2] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2010. – 307, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 86-87
453072
  М"ястківський А.П. Земля - не мачуха : роман, новели / А.П. М"ястківський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 207 с.
453073
  Гусев Ю.Н. Земля - небо - земля / Ю.Н. Гусев. – Новосибирск, 1975. – 67с.
453074
  Пшонка В. Земля - основне національне багатство держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 3-5
453075
  Олійник О. Земля - основне національне багатство України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 31-35
453076
  Стоянов М. Земля - основне національне багатство українського народу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-35.
453077
  Кінько Т. Земля - планета спраги : Україна в контексті глобальної водної кризи / Тарас Кінько, Мирослава Кінько. – Львів : Літопис -ХХ. – ISBN 966-96490-1-3
Кн.1. – 2004. – 288с.
453078
   Земля - Село - Люди - Реформа : збірник аналітичних матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи м. Київ, 14 лютого 2012 року / Ін-т громадського суспільства ; [ред. Валентина Пакулько]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 93, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8312-59-5
453079
  Туровська Л. Земля - скільки, як, навіщо... // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 17-19
453080
  Береговой Г.Т. Земля - стратосфера - космос / Г.Т. Береговой. – М, 1969. – 47с.
453081
  Давиденко И.В. Земля - твой дом / И.В. Давиденко. – Москва : Недра, 1982. – 150с.
453082
  Льовін Сергій Земля - як об"єкт власності Українського народу, що охороняється державою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 26-30
453083
  Панч П. Земля : оповідання / П. Панч. – Київ. – 47 с. – (Б-ка газети "Пролетарська правда")
453084
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Коломия. – 252с.
453085
  Черкасенко С.Ф. Земля : Драма в 4-х діях / Спиридон Черкасенко. – Київ : Друк.2-ї Артілі, 1913. – 80 с. – (Наш тетр)
453086
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / Ольга Кобилянська. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня
Ч. 2. – 1913. – 267 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Ольга Кобилянська: Бібліогр. покажч. / Уклад. О.П. Кущ. - К., 1960.
453087
   Земля : Альманах. – Видання відділу преси Ц,К,У,П.С.ц.т. – Київ
кн.1. – 1919. – 128 с.
453088
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1926. – 411с.
453089
  Панч П. Земля / П. Панч; Пер. с укр. А.Г. Островского. – Ленинград : Прибой, 1926. – 64 с. – (Б-ка для всех)
453090
  Михайлов А.А. Земля / А.А. Михайлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1930. – 24 с.
453091
  Бак П. Земля / П. Бак. – М, 1935. – 309с.
453092
  Бак П. Земля / П. Бак. – М, 1935. – 326с.
453093
  Бак П. Земля / П. Бак. – М, 1936. – 276с.
453094
  Крокос В.І. Земля : (її походження і найдавніша історія) / В.І. Крокос. – Київ : АН УРСР, 1936. – 87с.
453095
  Вирта Н.Е. Земля / Н.Е. Вирта. – Москва, 1937. – 36с.
453096
  Крокос В.І. Земля / В.І. Крокос. – К, 1937. – 87с.
453097
  Вірта М.Є. Земля / М.Є. Вірта. – Харків, 1938. – 124с.
453098
  Первомайський Л.С. Земля : поезії / Л.С. Первомайський. – Москва : Укрдержвидав, 1943. – 139 с.
453099
  Крбылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Крбылянская. – М., 1948. – 311с.
453100
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1948. – 311с.
453101
  Аччыгыйа Амма Земля / Аччыгыйа Амма. – Якутск, 1948. – 80с.
453102
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1949. – 226с.
453103
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1950. – 304с.
453104
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1951. – 104с.
453105
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 48 с.
453106
  Елин Пелин Земля / Елин-Пелин ; коммент. и словарь А.И. Эмильева. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1953. – 88 с. – (Учебная серия для начального чтения)


  Елин Пелин (настоящее имя Димитр Иванов Стоянов) (1877-1949)
453107
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1954. – 323с.
453108
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – Симферополь, 1955. – 288с.
453109
  Бублейников Ф.Д. Земля / Ф.Д. Бублейников. – 2-е изд. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 48 с.
453110
  Ванаг Ю.П. Земля : баллады / Ю.П. Ванаг. – Москва : Советский писатель, 1955. – 55 с.
453111
  Ханзадян С.Н. Земля / С.Н. Ханзадян. – Ереван
1. – 1956. – 283с.
453112
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – К., 1960. – 336с.
453113
  Агеев Л.М. Земля / Л.М. Агеев. – Москва, 1962. – 118с.
453114
  Кобилянська О.Ю. Земля : Повість / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 294с.
453115
  Кобылянская О.Ю. Земля / О.Ю. Кобылянская. – М., 1963. – 495с.
453116
  Меламуд Х.Г. Земля : роман / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1963. – 335 с.
453117
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1965. – 481с.
453118
  Лютиков Б.В. Земля / Б.В. Лютиков. – Барнаул, 1966. – 54с.
453119
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1971. – 295с.
453120
  Раджаби Т. Земля : стихи / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1972. – 75 с.
453121
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1975. – 311с.
453122
  Чиковани Г.С. Земля / Г.С. Чиковани. – М., 1979. – 312с.
453123
  Ухсай Я.Г. Земля : поэма / Я.Г. Ухсай. – Москва : Современник, 1980. – 176 с. – (Российская поэма)
453124
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Ужгород, 1981. – 408с.
453125
  Кобилянська О.Ю. Земля / О.Ю. Кобилянська. – Київ, 1987. – 625с.
453126
  Мороз Г.А. Земля / Г.А. Мороз. – К., 1989. – 107с.
453127
  Будаглы С. Земля : рассказы, повести / С. Будаглы; пер. с азерб. А.Карлина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 314 с.
453128
  Кобилянська О. Земля : Повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3566-0
453129
  Кобилянська О.Ю. Земля : повість, оповідання / Ольга Кобилянська. – Харків : Фоліо, 2008. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4081-7
453130
  Ананьева Е.Г. Земля : полная энциклопедия / Е.Г. Ананьева, С.С. Мирнова ; художники: Н. Краснова, И. Парамыгин, О. Левченко. – Москва : ЭКСМО, 2008. – 256 с. – (Всемирная детская классика). – ISBN 978-5-699-18925-0
453131
  Кобилянська О. Земля [Електронний ресурс] / Ольга Кобилянська; студія "Книга вголос", звукорежисер І. Гнуча, оформлення І. Баранов; читає заслужена артистка України Валерія Чайковська. – Київ : Українська аудіокнига, 2006. – 1 CD. – Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ, 13 год. 43 хв. Розділ 1 - Розділ 32
453132
  Каспаровская Марина Земля 500 племен // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 32-57. – ISSN 1812-867Х
453133
  Каспаровская Марина Земля 500 племен. Часть II. Индейцы восточного побережья Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 52-75. – ISSN 1812-867Х
453134
  Забашта Л.В. Земля Антеев : стихи , поэма / Л.В. Забашта. – Москва : Советский писатель, 1976. – 103 с.
453135
  Забашта Л.В. Земля Антеїв : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1971. – 111 с.
453136
  Бовкун Д В. Земля батьків-земля синів / Д В. Бовкун. – К, 1976. – 120с.
453137
  Яновський Ю. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1944. – 255 с.
453138
  Масло М.К. Земля батьків : поезії / М.К. Масло. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 72 с.
453139
  Яновський Ю.І. Земля батьків : збірка новел / Ю.І. Яновський. – Київ, 1966. – 200 с.
453140
  Канзиг Роберт Земля без льда. Земля в огне / Канзиг Роберт, Блок Айра // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 150-167 : фото
453141
  Шевков С.Д. Земля без окраин. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1979. – 95с.
453142
  Смеюха В.С. Земля белых лебедей. / В.С. Смеюха. – Краснодар, 1986. – 76с.
453143
  Суходольский В.Ф. Земля бессмертия / В.Ф. Суходольский. – Москва, 1977. – 143с.
453144
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – М., 1959. – 103с.
453145
  Горбань Е.И. Земля бесстрашных / Е.И. Горбань. – Ростов -на-Дону, 1966. – 79с.
453146
  Драганов Х Б. Земля богата солнцем / Х Б. Драганов, . – К, 1988. – 48с.
453147
  Яшин А.Я. Земля богатырей / А.Я. Яшин. – Л., 1945. – 190с.
453148
  Гурешидзе Н.В. Земля большая : стихи / Н.В. Гурешидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 71 с.
453149
  Копыленко А.И. Земля большая. / А.И. Копыленко. – Москва, 1962. – 328 с.
453150
  Донець Г.П. Земля Боянова : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 95 с.
453151
  Цапенко М.П. Земля Брянская / М.П. Цапенко. – Москва, 1972. – 135 с.
453152
  Чивилихин В.А. Земля в беде / В.А. Чивилихин. – М., 1970. – 64с.
453153
  Клепиков М.И. Земля в долгу не останеться. / М.И. Клепиков. – М, 1976. – 256с.
453154
  Кордонська А.В. Земля в долі людини (з асоціально-психологічною повістю Ольги Кобилянської) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 16/18 (236/238). – С. 11-26
453155
  Воробьева Мария Земля в илюминаторе : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 109 : Іл.
453156
  Аргутинская Л.А. Земля в крови : повесть / Л.А. Аргутинская. – Москва : Советский писатель, 1943. – 128 с.
453157
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 3-е изд. – Молотов : ОГИЗ, 1947. – 47 с.
453158
  Лункевич В.В. Земля в мировом пространстве / В.В. Лункевич. – 2-е изд. – Саратов : ОГИЗ, 1947. – 48с.
453159
  Гурев Г.А. Земля в мировом пространстве / Г.А. Гурев. – М., 1950. – 144с.
453160
  Якубовский И.И. Земля в огне / И.И. Якубовский. – М, 1975. – 567с.
453161
  Стадник М. Земля в огне. / М. Стадник. – Минск, 1952. – 471с.
453162
  Якубовский И.И. Земля в огън / И.И. Якубовский. – София, 1976. – 535с.
453163
  Золотарев В.А. Земля в опасности / В.А. Золотарев, Г.В. Сдасюк. – М., 1989. – 46с.
453164
  Брыкин Н.а. Земля в плену / Н.а. Брыкин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.-М., 1931. – 351с.
453165
  Брыкин Н.А. Земля в плену. Стальной Мамай / Н.А. Брыкин. – Л., 1969. – 696с.
453166
  Гурницький К.І. Земля в польоті / К.І. Гурницький. – Ужгород, 1981. – 88с.
453167
  Чивилихин А.Т. Земля в пути : Избранное / А.Т. Чивилихин. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 158с.
453168
  Филиппов Е.М. Земля в развитии / Е.М. Филиппов. – Киев : Радянська школа, 1989. – 191,[1] с., [8] л. цв. ил. – ISBN 5-330-00748-8
453169
  Галкин И.Н. Земля в сейсмических лучах. / И.Н. Галкин. – Новосибирск, 1979. – 151с.
453170
  Малюга Н. Земля в системі бухгалтеорського обілку: визнання, оцінка, методика відображення / Н. Малюга, І. Замула // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-21.
453171
  Авсеенок А. Земля в снегу / А. Авсеенок. – Москва : Мысль, 1971. – 191с
453172
  Браун Н.Л. Земля в цвету / Н.Л. Браун. – Л., 1955. – 319с.
453173
  Бусыгин Н.И. Земля в цвету / Н.И. Бусыгин. – Чебоксары, 1960. – 60с.
453174
   Земля в цвету. – Кустанай, 1960. – 187 с.
453175
  Шатунов А.И. Земля в цвету / А.И. Шатунов. – Кишинев, 1966. – 68 с.
453176
  Ким Ден Ше Земля в цвету / Ким Ден Ше. – Ташкент, 1974. – 58с.
453177
  Гончаров Н.И. Земля в цвету / Н.И. Гончаров. – Минск, 1983. – 63с.
453178
   Земля в цвету. – Москва, 1985. – 48 с.
453179
  Журлива О. Земля в цвіту / О. Журлива. – К., 1964. – 75с.
453180
   Земля в цвіту.. – Одеса, 1967. – 180с.
453181
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. ЕГонзаго. – Изд. 4-е. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 303 с.
453182
  Василевская В. Земля в ярме : роман / В. Василевская; пер. с польск. ЕГонзаго. – Москва : гослитиздат, 1940. – 88 с.
453183
  Василевська В. Земля в ярмі / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 351 с.
453184
   Земля Ван Димена. Погоня за Wildlife : The Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 86-93 : Фото
453185
  Шимкус В.А. Земля вас любит. / В.А. Шимкус. – М., 1963. – 108с.
453186
  Кочевский В.В. Земля вдохновения / В.В. Кочевский. – М, 1966. – 115с.
453187
  Копиленко О. Земля велика / О. Копиленко. – Київ, 1957. – 284 с.
453188
  Рудерман М.И. Земля весенняя. / М.И. Рудерман. – М., 1958. – 107с.
453189
  Дяченко М. Земля веснаров : Фантастическая повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 11. – С. 25-87. – ISSN 0131-8136
453190
  Діброва М.Я. Земля віддячує дбайливим / М.Я. Діброва, К.С. Михайлов. – Одеса, 1981. – 64с.
453191
   Земля во Вселенной. – Москва : Мысль, 1964. – 491 с.
453192
  Ефремов Ю.Н. Земля во Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
453193
  Имерманис А.А. Земля во вселенной одна : стихи и поэмы / А.А. Имерманис; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
453194
   Земля восхода.. – Хабаровск, 1979. – 847с.
453195
  Шостка А.Н. Земля вращается / А.Н. Шостка. – Куйбышев, 1965. – 146с.
453196
  Никольская Т.Н. Земля вятичей. / Т.Н. Никольская. – М, 1981. – 296с.
453197
  Мамаева Ирина Земля Гай : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.55-98. – ISSN 0012-6756
453198
  Ткачев Н.И. Земля героев / Н.И. Ткачев. – Волгоград, 1966. – 32с.
453199
   Земля героев.. – М., 1972. – 80с.
453200
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1965. – 172с.
453201
  Фененко М.В. Земля говорить / М.В. Фененко. – К, 1969. – 127с.
453202
  Міщенко Д.О. Земля гонить соки : Повісті та оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Веселка, 1976. – 144с.
453203
  Харпер Ф. Земля Гончаров / Ф. Харпер. – М, 1961. – 287с.
453204
  Собесяк Юзеф Єгоров Рышард Земля горит. / Собесяк Юзеф Єгоров Рышард. – М., 1965. – 403с.
453205
  Собесяк Юзеф Єгоров Ришард Земля горить. / Собесяк Юзеф Єгоров Ришард. – К., 1965. – 365с.
453206
  Валеев Р. Земля городов / Р. Валеев. – Москва, 1979. – 351с.
453207
  Валеев Р.Ш. Земля городов / Р.Ш. Валеев. – Свердловск, 1990. – 448с.
453208
  Золотов В.А. Земля горячая / В.А. Золотов. – М., 1972. – 463с.
453209
  Золотов В.А. Земля горячая : роман / В.А. Золотов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 440с.
453210
   Земля гранатового дерева.. – М., 1980. – 574с.
453211
  Сидоров В. Земля Григория Сороки // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 0869-8171
453212
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1947. – 176с.
453213
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1950. – 192с.
453214
  Гончар О. Земля гуде : Повість / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1958. – 191с.
453215
  Гончар О.Т. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1966. – 271с.
453216
  Гончар О. Земля гуде : Вибрані твори: Для середн. шк. віку / О. Гончар. – Київ : Веселка, 1975. – 253с.
453217
  Гончар О.Т. Земля гуде : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1979. – 149с.
453218
  Гончар О. Земля гудит : Повесть / О. Гончар; Пер. с укр. В. Рассельса. – Київ : Молодая гвардия, 1948. – 216с. – (Б-ка украинской советской прозы)
453219
  Гончар О. Земля гудит / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 240с. – (Б-ка украинской советской прозы)
453220
  Турков Г. Земля далекосхідна : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 10-12. – ISSN 0868-4790
453221
  Базилевський В.О. Земля двох морів : поезії / В.О. Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 158 с.
453222
  Гаврилкин Л.И. Земля детей наших : роман / Л.И. Гаврилкин. – Москва : Советский писатель, 1983. – 311 с.
453223
  Дудкін Іван Земля дітей : озброєним оком // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 142-147 : Фото
453224
  Ромашов А.П. Земля для всех / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1986. – 140с.
453225
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37.
453226
  Кулинич П. Земля для заміських котеджних містечок: правові питання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 31-35.
453227
  Дрофань А.П. Земля для квітів / А.П. Дрофань. – Київ, 1968. – 171с.
453228
  Падерин Г.Н. Земля для настоящих мужчин / Г.Н. Падерин. – М, 1981. – 71с.
453229
  Джалагония Н. Земля для цветов. / Н. Джалагония. – М, 1972. – 95с.
453230
  Перрье Э. Земля до исторического времени / Э. Перрье. – Москва;Ленинград : Госиздат, 1927. – 320с.
453231
  Кешоков А.П. Земля добра и винограда : стихи и поэмы / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1973. – 255 с.
453232
   Земля добра и света.. – Душанбе, 1980. – 195с.
453233
   Земля добрых людей.. – Ташкент, 1970. – 288с.
453234
  Быкадоров М.Д. Земля долгожителей / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1974. – 96с.
453235
  Фадеев А.В. Земля Домская / А.В. Фадеев. – Ростов-на-Дону, 1952. – 171с.
453236
  Байдебура П.А. Земля донецька : новели / П.А. Байдебура. – Київ ; Харків : Українське державне видавництво, 1944. – 43 с.
453237
  Пронштейн А.П. Земля Донская в XVIII веке / А.П. Пронштейн. – Ростов-на-Дону, 1961. – 376с.
453238
   Земля донская.. – 2-е изд. испр. – Ростов н/Д., 1978. – 207с.
453239
  Швер Бернд Земля драконов и вулканов / Швер Бернд, Кэннон Браун // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 78-86 : фото. – ISSN 1029-5828
453240
  Матвеев К.П. Земля Древнего Двуречья : (мифы, легенды, находки и открытия) / К.П. Матвеев, А.А. Сазонов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 158с. – (Эврика)
453241
  Львов М.Д. Земля друзей / М.Д. Львов. – Алма-Ата, 1970. – 224с.
453242
  Степаненко В.И. Земля Ево-яхи / В.И. Степаненко. – М., 1987. – 352с.
453243
  Ганн Ю. Земля ее атмосфера и гидросфера / Ю. Ганн. – Санкт-Петербург, 1902. – 301с.
453244
  Гратт Г. Земля жаворонков : проза: роман / окончание. Начало в № 4, 2012 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 57-127. – ISSN 0012-6756
453245
  Гильзенбах Р. Земля жаждет / Р. Гильзенбах. – М., 1964. – 358с.
453246
  Боровиков Г.Ф. Земля жаждет / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1986. – 286с.
453247
  Савиных В.П. Земля ждет и надеется / В.П. Савиных. – 2-е изд. – Пермь, 1990. – 253с.
453248
  Волгина Т. Земля желанная / Т. Волгина. – Київ, 1947. – 80с.
453249
   Земля женщин // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 44-45 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
453250
  Поліщук В.П. Земля живе людиною / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1975. – 35с.
453251
  Фольварочний В.І. Земля жижиянових правнуків / В.І. Фольварочний. – К, 1980. – 112с.
453252
  Чабанівський М.І. Земля журавлиних ключів : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 272 с.
453253
  Жуков Борис Земля журавля : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 156-163 : Фото, карта
453254
   Земля з іменем.. – Ужгород, 1985. – 358с.
453255
  Белінська А. Земля з розстроченням платежу. Земля в розстрочку: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
453256
  Дворниченко Н.Е. Земля за Байкалом. / Н.Е. Дворниченко. – Иркутск, 1970. – 160с.
453257
  Песков В.И. Земля за океаном / В.И. Песков, Б. Стрельников. – 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 287с.
453258
  Кравченко Л.К. Земля за холмом / Л.К. Кравченко. – Новосибирск, 1988. – 528с.
453259
   Земля заботы нашей. – М., 1984. – 64с.
453260
  Бородкин С Ю. Земля заветная / С Ю. Бородкин, . – М., 1987. – 527с.
453261
  Шток И.В. Земля Замоскворецкая / И.В. Шток. – М, 1973. – 40с.
453262
  Упіт А.М. Земля зелена / А.М. Упіт. – К., 1954. – 655с.
453263
  Упіт А.М. Земля зелена : роман / А.М. Упіт; пер. з латиш. – Київ, 1970. – 781 с.
453264
  Упіт А. Земля зелена : роман / А. Упіт; пер. з латиш. – Київ : Дніпро, 1971. – 781 с.
453265
  Упит А.М. Земля зеленая / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Рига : Латгостиздат, 1948. – 834 с.
453266
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. К.Козловской и Е.Кондратьевой. – Москва : Советский писатель, 1949. – 931 с.
453267
  Упит А.М. Земля зеленая : роман / А.М. Упит; Пер. с латыш. К. Козловской и Е. Кондратьевой. – Москва : Латгосиздат, 1977. – 685 с.
453268
  Гришкевич А. Земля зовет / А. Гришкевич, Н. Щербаков. – Псков, 1947. – 64с.
453269
  Колос Л. Земля зовет / Л. Колос. – Чита, 1949. – 139с.
453270
  Новиков С.Н. Земля зовет / С.Н. Новиков. – М., 1963. – 118с.
453271
  Исаков А.М. Земля зовет / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1970. – 120с.
453272
  Торопов И.Г. Земля зовется Пармой : повести / Торопов И.Г. ; [перевод с коми С. Панкратова ; худож. А.В. Мошев]. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1978. – 320 с. : ил.
453273
  Амаду Ж. Земля золотых плодов / Ж. Амаду. – Москва, 1948. – 435с.
453274
  Амаду Ж. Земля золотых плодов / Ж. Амаду. – Москва, 1955. – 360с.
453275
  Амаду Ж. Земля золотых плодов / Ж. Амаду. – Киев, 1982. – 361с.
453276
  Канивец В.В. Земля и воля / В.В. Канивец. – М, 1985. – 672с.
453277
  Черниченко Ю.Д. Земля и воля / Ю.Д. Черниченко. – М., 1991. – 252с.
453278
   Земля и Вселенная. – Москва : Знание, 1966. – 287 с.
453279
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1995
453280
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1995
453281
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1995
453282
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1995
453283
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1995
453284
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1995
453285
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1996
453286
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1996
453287
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1996
453288
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1996
453289
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1996
453290
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1996
453291
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1997
453292
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1997
453293
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1997
453294
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 1997
453295
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1997
453296
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1997
453297
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1998
453298
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1998
453299
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1998
453300
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 1999
453301
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 1999
453302
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 1999
453303
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 1999
453304
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 1999
453305
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2000
453306
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2000
453307
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2000
453308
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2000
453309
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2000
453310
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2000
453311
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2001
453312
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2001
453313
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2001
453314
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2001
453315
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2001
453316
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2001
453317
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2002
453318
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2002
453319
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2002
453320
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2002
453321
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2002
453322
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2002
453323
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2003
453324
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2003
453325
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2003
453326
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2003
453327
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2003
453328
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2003
453329
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2004
453330
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2004
453331
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2004
453332
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2004
453333
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2004
453334
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2004
453335
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2005
453336
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2005
453337
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2005
453338
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2005
453339
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2005
453340
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2005
453341
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2006
453342
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2006
453343
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2006
453344
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2006
453345
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2006
453346
   Земля и Вселенная : Научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2006
453347
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2007
453348
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2007
453349
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2007
453350
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2007
453351
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2007
453352
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2007
453353
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2008
453354
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2008
453355
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2008
453356
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2008
453357
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2008
453358
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2008
453359
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2009
453360
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2009
453361
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2009
453362
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2009
453363
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2009
453364
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2009
453365
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2010
453366
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2010
453367
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2010
453368
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2010
453369
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2010
453370
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2010
453371
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2011
453372
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2011
453373
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2011
453374
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2011
453375
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2011
453376
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2011
453377
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2012
453378
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2012
453379
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2012
453380
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2012
453381
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2012
453382
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2012
453383
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2013
453384
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2013
453385
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2013
453386
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2013
453387
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2013
453388
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2013
453389
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2014
453390
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2014
453391
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2014
453392
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2014
453393
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2014
453394
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2014
453395
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2015
453396
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2015
453397
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2015
453398
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 4. – 2015
453399
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 5. – 2015
453400
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 6. – 2015
453401
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 1. – 2016
453402
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 2. – 2016
453403
   Земля и Вселенная : научно-популярный журнал. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-3948
№ 3. – 2016
453404
  Астапов Ю.М. Земля и гравитация : Познание фигуры планеты с древних времен и до наших дней / Ю.М. Астапов. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. – 188с. – ISBN 5-7038-0889-8
453405
  Калинин А.В. Земля и гроздья / А.В. Калинин. – М. : Современник, 1972. – 782 с.
453406
  Елкин А.С. Земля и грозы: Очерк творчества М. Алексеева / А.С. Елкин. – Москва, 1976. – 311с.
453407
  Миллер Л.Е. Земля и дом / Л.Е. Миллер. – М, 1986. – 174с.
453408
  Радов Г.Г. Земля и души / Г.Г. Радов. – М., 1966. – 126с.
453409
  Михайлов А.А. Земля и ее вращение / А.А. Михайлов. – Москва : Наука, 1984. – 79с.
453410
  Михайлов А.А. Земля и ее вращение. / А.А. Михайлов. – М., 1984. – 79с.
453411
  Новорусский М.В. Земля и ее жизнь. / М.В. Новорусский. – Пб., 1920. – 163с.
453412
  Гельвальд Ф. Земля и ее народы / Ф. Гельвальд; Пер. с нем. Под ред. Ф. Груздева. – Санкт-Петербург
Т. 2 : Живописная Азия. – 1898. – 390 с. : Карта, ил.
453413
  Гельвальд Ф. Земля и ея народы / Ф. Гельвальд; Пер. с нем. Под ред. Ф. Груздева. – Санкт-Петербург
Т. 3 : Живописная Европа. – 1898. – 729 с. : Карта, ил.
453414
  Ратцель Ф. Земля и жизнь / Ф. Ратцель. – С-Пб
1. – 264 с.
453415
  Ратцель Ф. Земля и жизнь / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1905. – 734с.
453416
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : Сравнительное землеведение / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1906. – 730с.
453417
  Ратцель Ф. Земля и жизнь : Сравнительное землеведение / Ф. Ратцель. – Санкт-Петербург
Т. 2. – 1909. – 736с.
453418
  Соболев Д.Н. Земля и жизнь / Д.Н. Соболев. – К, 1926. – 60с.
453419
  Соболев Д.Н. Земля и жизнь / Д.Н. Соболев. – Киев, 1927. – 39с.
453420
  Соболев Д Земля и жизнь / Д Соболев. – К, 1928. – 75с.
453421
  Вологдин А.Г. Земля и жизнь / А.Г. Вологдин. – Москва : АН СССР, 1963. – 174с.
453422
  Вологдин А.Г. Земля и жизнь / А.Г. Вологдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1976. – 239с.
453423
  Спринчан В.Б. Земля и звезды / В.Б. Спринчан. – Минск, 1981. – 46с.
453424
  Чернов Ю.М. Земля и звезды / Ю.М. Чернов. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 383с.
453425
  Щасная Л.И. Земля и звезды / Л.И. Щасная. – Минск, 1987. – 126 с.
453426
  Шевков С.Д. Земля и звезды. / С.Д. Шевков. – Якутск, 1962. – 48с.
453427
  Али-Заде Земля и землетясения / Али-Заде. – Ташкент, 1950. – 88с.
453428
  Али-Заде Земля и землетясения / Али-Заде. – Ташкент, 1950. – 88с.
453429
   Земля и земляки.. – Симферополь, 1981. – 173с.
453430
  Прасолов А.Т. Земля и зенит. / А.Т. Прасолов. – Воронеж, 1968. – 71с.
453431
  Вагнер Н.П. Земля и золото / Н.К. Вагнер (Кот-Мурлыка) [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : Изд. скл. кн. маг. "Наша жизнь", 1906. – 67 с. – Без. тит. л., описан по обл.
453432
  Грэд А. Земля и крестьянин в Японии / А. Грэд. – М., 1954. – 360с.
453433
  Фераун М. Земля и кровь / М. Фераун. – Москва, 1965. – 256 с.
453434
   Земля и кровь.. – М., 1983. – 524с.
453435
  Федоренко Н.Т. Земля и легенды Китая / Н.Т. Федоренко. – М., 1961. – 251с.
453436
  Рябов И.А. Земля и люди / И.А. Рябов. – М., 1959. – 250с.
453437
  Варно В.А. Земля и люди / В.А. Варно. – Минск, 1963. – 155с.
453438
   Земля и люди. – Москва : Колос
Вып. 2. – 1964. – 164 с. : ил.
453439
  Коненков С.Т. Земля и люди / С.Т. Коненков. – М., 1968. – 159с.
453440
  Коненков С.Т. Земля и люди / С.Т. Коненков. – 2-е изд. – М., 1974. – 207с.
453441
   Земля и люди. – Москва, 1982. – 5 с.
453442
   Земля и люди. – Москва, 1983. – 16 с.
453443
   Земля и люди. – М., 1984. – 23с.
453444
  Выходцев П.С. Земля и люди / П.С. Выходцев. – Москва, 1984. – 366с.
453445
  Яновский А.Н. Земля и люди / А.Н. Яновский. – Тула, 1984. – 190с.
453446
  Яновский А.Н. Земля и люди / А.Н. Яновский. – М, 1987. – 368с.
453447
  Реклю Элизе Земля и люди. / Реклю Элизе. – СПб.
3,4. – 555,948с.
453448
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія / Реклю Элизе. – Санкт-Петербург
Т. 7 : Восточная Азія. Китайская имперія, Корея и Японія. – 1885. – 696с. : Іл., карта
453449
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія / Реклю Элизе. – Санкт-Петербург
Т. 16 : Соединенные Штаты. – 1896. – 663с. : Іл.
453450
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Реклю Элизе; Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 3 и 4. Кн. 2. – 1898. – 948с.
453451
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія. 12 томовъ въ 10 книгахъ / Реклю Элизе. – Санкт-Петербург
Т. 5. Кн. 3 : Северо-Атлантический океанъ-Бельгія-Великое герцогство Люксембург-Нидерланды-Данія-Скандинавскій полуостров: Норвегія и Швеція.- Острова европейского Ледовитого океана.- Европейская Россія. – 1898. – 1206с. : Іл.
453452
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Реклю Элизе; Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т. 6 и 7. Кн.4 : Азіатская Россія. – 1898. – 847.892с. : Іл.
453453
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія: 12 томовъ въ 10 книгахъ / Реклю Элизе; Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург
Т.8 и 9. Кн. 5 : Индія и Индо-Китай. Передняя Азія, Афганистанъ, Белуджистанъ, Персія, Азіатская Турція и Аравія. – 1899. – 919.878с.
453454
  Реклю Элизе Земля и люди. : 19 томов в 10 книгах / Реклю Элизе. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.10,11; Кн.6. – 1899. – 823с.
453455
  Реклю Элизе Земля и люди. : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Реклю Элизе; Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.18-19, Кн.10. – 1901. – 710с.
453456
   Земля и люди.. – М., 1963. – 303с.
453457
  Коняшкин Р.А. Земля и люди. / Р.А. Коняшкин, Ш.А. Булатов. – Абакан, 1964. – 116с.
453458
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1972
453459
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1974
453460
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1977
453461
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1980
453462
   Земля и люди. : популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль, 1981
453463
  Вашанов В.А. Земля и люди. (использование земельных ресурсов в условиях научно-технической ревалюции) / В.А. Вашанов, П.Ф. Лойко. – Москва : Международные отношения, 1975. – 200 с.
453464
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Реклю Элизе; Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.1-2, Кн.1. – 1898. – 912с.
453465
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география / Реклю Элизе. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.12-13, Кн.7. – 1899. – 682,759с.
453466
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география / Реклю Элизе. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 14. – 1900. – 618с.
453467
  Реклю Элизе Земля и люди. Всеобщая география : Всеобщая географія: 19 томов в 10 кн. / Реклю Элизе; Под ред.Зыкова С.П. – Санкт-Петербург : Общественная польза
ТТ.16-17, Кн.9. – 1900. – 819с.
453468
   Земля и люди: Всесоюзная худ. выставка. Каталог.. – Москва : Советский художник, 1984. – 72 с.
453469
  Бублейников Ф.Д. Земля и маятник / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Детгиз, 1957. – 123,5с.
453470
  Аристов Г.А. Земля и море : научно-поп. очерк / Г.А. Аристов. – Москва : Воениздат, 1947. – 120 с.
453471
  Лацис В.Т. Земля и море : роман / В.Т. Лацис. – Москва, 1961. – 224 с.
453472
  Гнеушев В.Г. Земля и море / В.Г. Гнеушев. – М., 1966. – 95с.
453473
   Земля и мужество.. – М., 1981. – 279с.
453474
  Бублейников Ф.Д. Земля и мятник. / Ф.Д. Бублейников. – М., 1954. – 119с.
453475
   Земля и на ней человек. – Саратов, 1985. – 111с.
453476
  Сирге Р.Ю. Земля и народ : роман / Р.Ю. Сирге; пер. с эст. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 700 с.
453477
  Сирге Р. Земля и народ : роман / Р. Сирге. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 639 с.
453478
  Сирге Р. Земля и народ : роман / Р. Сирге. – 3-е изд. – Таллинн, 1984. – 656 с.
453479
  Панов А.Н. Земля и небо / А.Н. Панов. – Симферополь : Пролетарий, 1925. – 69 с.
453480
  Купер С.А. Земля и небо / С.А. Купер. – Тблиси, 1944. – 105с.
453481
   Земля и небо. – Хабаровск, 1945. – 30с.
453482
  Гурев Г.А. Земля и небо / Г.А. Гурев. – 3-е изд. – Москва, 1946. – 152 с.
453483
  Фиш Г.С. Земля и небо / Г.С. Фиш. – М, 1956. – 398с.
453484
  Зигель Ф.Ю. Земля и небо / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Госкультпросветиздат, 1957. – 11с.
453485
  Гетманчук О.И. Земля и небо / О.И. Гетманчук. – Воронеж, 1974. – 78с.
453486
  Ошанин Л.И. Земля и небо / Л.И. Ошанин. – Ярославль, 1975. – 191с.
453487
  Гарма Д. Земля и небо // Мы втроем : роман / Б. Няма. – М., 1983. – С. 255-362
453488
  Артамонов В.И. Земля и небо Водопьянова / В.И. Артамонов. – Москва : Политиздат, 1991. – 124с.
453489
   Земля и песня.. – М., 1983. – 175с.
453490
  Баев К.Л. Земля и планеты. / К.Л. Баев. – М.-Л., 1950. – 56с.
453491
  Брагин А.И. Земля и сердце / А.И. Брагин. – М., 1963. – 108с.
453492
  Попов В.Н. Земля и совесть. / В.Н. Попов. – Барнаул., 1968. – 109с.
453493
  Аристов Г.А. Земля и солнце / Г.А. Аристов. – Москва : Госкультпросветиздат, 1949. – 47с.
453494
  Штурман М. Земля и солнце / М. Штурман. – М, 1972. – 88с.
453495
  Войнилович П.В. Земля и Солнце / П.В. Войнилович, И.Ф. Шевляков. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 80 с.
453496
  Силкин Б.И. Земля и Солнце / Б.И. Силкин. – Москва : Просвещение, 1967. – 101 с.
453497
  Гербертсон А.Ф. Земля и труд человека / А.Ф. Гербертсон. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1921. – 126с.
453498
  Тихонов Федор Матвеевич Земля и хлеб / Тихонов Федор Матвеевич. – Москва : Советский писатель, 1965. – 790с.
453499
  Бронштейн М.Л. Земля и хозрасчетные отношения / М.Л. Бронштейн. – М, 1978. – 168с.
453500
  Аржанов С.П. Земля и человек : очерки физической географии / С.П. Аржанов. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 183с.
453501
  Фосс И.Э. Земля и человек / И.Э. Фосс. – М., 1988. – 110с.
453502
  Каменецкий И.С. Земля и человек. Географическая хрестоматия. / И.С. Каменецкий. – М., 1937. – 443с.
453503
  Броунов П.И. Земля и явления, на ней происходящие : Из "Настольной книги для народа", изданной на средства Изд. о-ва при учрежденной по высочайшему повелению министром народного просвещения Постоянной комиссии по устройству народных чтений / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : Тип. А. Катанского и К*, 1891. – 63 с. : ил., карт.
453504
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 192 с.
453505
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча : [повесть] / Георгий Марков ; худож. В. Аверкиев. – Пермь : Кн. изд-во, 1979. – 91 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
453506
  Марков Г.М. Земля Ивана Егорыча. Завещание : рассказ, повесть / Г.М. Марков. – Москва : Современник, 1986. – 96 с.
453507
  Шульц С.С. мл. Земля из космоса / С.С. мл. Шульц. – Ленинград : Недра, 1984. – 115с.
453508
  Погодин Р.П. Земля имеет форму репы / Р.П. Погодин. – Л., 1989. – 204с.
453509
  Вехов Н.В. Земля императора Николая II, или тайна выдающегося географического открытия : История географических открытия // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 43-53 : Фото, карти
453510
   Земля Иркутская.. – Иркутск, 1967. – 447с.
453511
  Осипов И.З. Земля искателей / И.З. Осипов. – М, 1974. – 430с.
453512
  Шульга М. Земля і виробничі сільськогосподарські кооперативи: проблеми правового регулювання / М. Шульга, В. Уркевич // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.593-600
453513
  Канівець В.В. Земля і воля : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1982. – 624 с.
453514
  Канівець В.В. Земля і воля : роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1984. – 623 с.
453515
  Цебрій І.В. Земля і Всесвіт у теологічній концепції Ісидора Севільського // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 59-69. – ISSN 2075-1443
453516
  Брюгген В.О. Земля і люди / В.О. Брюгген. – К., 1973. – 187с.
453517
  Ткач М.М. Земля і люди : поезії / Микола Ткач ; [відп. ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2013. – 187, [9] с. : портр. – ISBN 978-966-579-392-2
453518
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1995
453519
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1995
453520
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1995
453521
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4. – 1995
453522
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 5. – 1995
453523
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 6. – 1995
453524
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1996
453525
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1996
453526
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1996
453527
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4/5. – 1996
453528
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1997
453529
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1997
453530
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1997
453531
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 4. – 1997
453532
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 5. – 1997
453533
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 6. – 1997
453534
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 1. – 1999
453535
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 2. – 1999
453536
   Земля і люди України. – Київ. – ISSN 0869-1487
№ 3. – 1999
453537
  Стоян М. Земля і люди. / М. Стоян. – К., 1958. – 104с.
453538
  Терниченко А. Земля і людина : (Популяpно-науковий пpиpодописний наpис) / А. Терниченко. – Київ : Гpунт, 1918. – 31с. : з мал. – (Науково- популярна бібліотека ; Ч.1)
453539
  Сірге Р.Й. Земля і народ / Р.Й. Сірге. – 3-е изд. – К, 1973. – 568с.
453540
  Волков О.М. Земля і небо / О.М. Волков. – Київ : Дитвидав УРСР, 1961. – 186 с.
453541
  Тимченко В.П. Земля і небо наяву : поезії / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2015. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-652-053-5
453542
  Ганулич В.К. Земля і Слово : повість-версія / Володимир Ганулич. – Львів : Сполом, 2014. – 86, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-665-919-024-6


  У пр. № 1697956 напис: Науковій бібліотеці Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. Підпис. 22.05. 2015 р.
453543
   Земля і фабрика.. – М. – 351с.
453544
   Земля і фабрика.. – М., 1928. – 427с.
453545
   Земля і фабрика.. – М., 1929. – 340с.
453546
  Мягмар Д. Земля і я / Д. Мягмар. – К., 1970. – 88с.
453547
  Білокінь О. Земля із Шевченкової могили: символьна семантика та конотативні нашарування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
453548
  Ярмолюк М.Я. Земля його батька / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1981. – 288 с.
453549
  Сюндюков І. Земля його любові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 8


  Максиміліан Волошин - про історичну долю Криму.
453550
  Баев К.Л. Земля как небесное тело / К.Л. Баев. – Москва, Ленинград : Молодая гвардия, 1927. – 71 с.
453551
  Пальм А. Земля как средство производства и вопросы ее оптимизации (на прим. Эстонской ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Пальм А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 32л.
453552
  Алтайский К.Н. Земля калмыцкая / К.Н. Алтайский. – Элиста, 1959. – 104с.
453553
  Кокіна В. Земля Колумба // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-7


  Мандри по Америці, яку відкрив Колумб
453554
  Яковченко В.И. Земля колыбельная / В.И. Яковченко. – М., 1986. – 158с.
453555
  Касаткин Е П. Земля Кольцова / Е П. Касаткин. – М., 1966. – 87с.
453556
  Білик І.І. Земля Королеви мод : роман / І.І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 416 с.
453557
  Бардин В.И. Земля Королевы Мод / В.И. Бардин. – Москва : Мололдая гвардия, 1974. – 253с
453558
  Волошин А.Н. Земля кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1949. – 323с.
453559
  Волошин А.Н. Земля кузнецкая / А.Н. Волошин. – Ленинград, 1950. – 52с.
453560
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Ленинград, 1950. – 56с.
453561
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1950. – 308с.
453562
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Москва, 1951. – 332с.
453563
  Волошин А. Земля Кузнецкая / А. Волошин. – Кемерово, 1969. – 564с.
453564
  Волошин А.Н. Земля Кузнецкая / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1980. – 287с.
453565
   Земля Кузнецкая. – Кемерово, 1988. – 150,2с.
453566
  Яворский В.И. Земля Кузнецкая от древних эпох до наших дней. / В.И. Яворский. – М., 1973. – 78с.
453567
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1975. – 144с.
453568
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1978. – 143с.
453569
   Земля Кузнецкая.. – Кемерово, 1986. – 142,2с.
453570
  Ширяева Г.Д. Земля лунной травы. / Г.Д. Ширяева. – М., 1979. – 286с.
453571
  Шкавро Л.Г. Земля любви моей / Л.Г. Шкавро. – М, 1975. – 91с.
453572
  Чернеева А. Земля любимая / А. Чернеева. – Владивосток, 1954. – 136с.
453573
  Кондратов А.М. Земля людей - земля языков / А.М. Кондратов. – Москва, 1974. – 191с.
453574
  Сент-Экзюпери Земля людей / Сент-Экзюпери. – М., 1957. – 200с.
453575
  Филиповский Н. Земля людей / Н. Филиповский. – Москва : Знание, 1976. – 224с.
453576
   Земля людей : книга для чтения. – Москва : Знание
Вып. 5. – 1976. – 222 с.
453577
   Земля людей. – М.
Вып. 6. – 1984. – 176с.
453578
  Маняк В.А. Земля людей : подільска повість / В.А. Маняк. – Київ, 1988. – 249 с.
453579
   Земля людей.. – М.
2. – 1978. – 356с.
453580
   Земля людей. : Круглый стол по проблеме "Человек и природа". – Москва : Знание
4. – 1981. – 224с.
453581
   Земля людей.. – М.
4. – 1981. – 224с.
453582
   Земля людей. : Круглый стол по проблеме "Человек и природа".Сборник статей. – Москва : Знание
Вып. 5. – 1983. – 224с.
453583
   Земля людей.Круглый стол по проблеме "Человек и природа". – Москва : Знание
3. – 1979. – 271с.
453584
  Мироненко В. Земля має стати реальним ринковим активом / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 15-19
453585
  Рижков В. Земля Мамаїв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 20


  Стародавня Україна і татаро-монгольський Великий Степ.
453586
  Мамакаев М. Земля Мартана / М. Мамакаев. – Москва : Советский писатель, 1971. – 173 с.
453587
  Майстровский М.Я. Земля мастеров / М.Я. Майстровский. – М, 1986. – 125с.
453588
  Сычев С.В. Земля меж двух океанов / С.В. Сычев. – Москва : Мысль, 1983. – 140с.
453589
  Дружков Михаил Земля мертвецов : Большое путешествие / Дружков Михаил, Тягны-Рядно Александр // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 60-77 : Фото, карта
453590
  Глущенко В.Ф. Земля Мишки Демина / В.Ф. Глущенко. – М., 1962. – 160с.
453591
  Чумарна М.І. Земля між вогнями. / М.І. Чумарна. – К., 1986. – 94с.
453592
  Лапцуй Л.В. Земля моей любви : стихи / Л.В. Лапцуй. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1965. – 36 с.
453593
  Лапцуй Л.В. Земля моей любви : стихи / Л.В. Лапцуй. – Москва, 1965. – 38 с.
453594
  Доризо Н.К. Земля моей первой любви / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1973. – 135с.
453595
  Авдеев В.Ф. Земля моих отцов / В.Ф. Авдеев. – Москва, 1949. – 223с.
453596
  Паранук М. Земля моих отцов / М. Паранук. – Майкоп, 1956. – 127с.
453597
  Никаноркин А.И. Земля моих отцов / А.И. Никаноркин. – Киев, 1958. – 87с.
453598
  Руссков В.А. ЗЕмля моих отцов. / В.А. Руссков. – М., 1982. – 416с.
453599
  Мусатов А.И. Земля молодая / А.И. Мусатов. – М., 1960. – 270с.
453600
  Лукницкий П.Н. Земля молодости / П.Н. Лукницкий. – Изд. 2-е. – Л., 1938. – 382с.
453601
  Лукницкий П.Н. Земля молодости / П.Н. Лукницкий. – М., 1984. – 528с.
453602
   Земля молодости.. – М., 1948. – 375с.
453603
  Лобан Н.П. Земля моя -- судьба моя. / Н.П. Лобан. – Минск, 1973. – 653с.
453604
  Журавлев-Печорский Земля моя - Коми / Журавлев-Печорский. – Москва : Советская Россия, 1974. – 200с.
453605
  Ігнатенко М.І. Земля моя - мій дім : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ, 1974. – 94 с.
453606
  Жестев М. Земля моя / М. Жестев. – Л, 1949. – 200с.
453607
  Михалев В.В. Земля моя / В.В. Михалев. – Белгород, 1961. – 55с.
453608
  Дудник И.А. Земля моя / И.А. Дудник. – Х., 1966. – 30с.
453609
  Сартаков С.В. Земля моя / С.В. Сартаков. – М., 1976. – 96с.
453610
  Зинченко Н.Ф. Земля моя / Н.Ф. Зинченко. – Ставрополь, 1978. – 124с.
453611
  Девин И.М. Земля моя : стихи / И.М. Девин; пер. с морд.-мокша И. Пиняева. – Саранск : Морд. кн. изд., 1978. – 127 с.
453612
  Девитте Ю.Ф. Земля моя Даурия / Ю.Ф. Девитте. – Иркутск, 1970. – 92с.
453613
  Небогатов М.А. Земля моя добрая: Лирика. / М.А. Небогатов. – Кемеровов, 1984. – 158с.
453614
  Гущин И.Н. Земля моя звездная : стихи / И.Н. Гущин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 95с.
453615
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – М, 1972. – 132с.
453616
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – М, 1972. – 132с.
453617
  Шишлянников М.Я. Земля моя певучая / М.Я. Шишлянников. – М, 1972. – 132с.
453618
  Аверкин А.П. Земля моя родная : сборник песен / А.П. Аверкин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1979. – 287 с.
453619
  Турчинська А.Ф. Земля моя, зоре моя : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 86 с.
453620
  Соловьев А.Н. Земля моя, Латгалия... / А.Н. Соловьев. – Рига, 1958. – 155с.
453621
  Шостка А.Н. Земля моя, Родина / А.Н. Шостка. – Куйбышев, 1970. – 224с.
453622
  Шостка В.В. Земля моя, Родина / В.В. Шостка. – Куйбышев, 1970. – 224с.
453623
   Земля моя.. – Саранск, 1985. – 350с.
453624
  Орач О. Земля на видноколі. / О. Орач. – К, 1968. – 64с.
453625
  Арутюнов Сергей Земля на вкус : Мировая еда. Марш-бросок.Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 54-57 : Іл., карта
453626
  Колоколов Б.Б. Земля на горизонте / Б.Б. Колоколов. – М., 1961. – 123с.
453627
  Мейс Джеймс Земля на крови // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 318-327. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
453628
  Мейс Д. Земля на крові // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 315-325. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  В Українi чимало говорять про важку спадщину тоталітаризму й геноциду, але реальних кроків до її щасливого майбутнього робиться дуже мало.
453629
  Ковалев В. Земля на ладони / В. Ковалев. – М, 1985. – 86с.
453630
   Земля на рассвете.. – М., 1981. – 495с.
453631
  Пестушко Валерій Земля набирає обертів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 33
453632
  Глазков Ю.Н. Земля над нами / Ю.Н. Глазков. – М, 1986. – 120с.
453633
  Сладков Н.И. Земля над облаками. / Н.И. Сладков. – Л., 1972. – 288с.
453634
  Кордун В.М. Земля натхненна: Поезії / В.М. Кордун. – Київ, 1984. – 112 с.
453635
  Крошкин М.Г. Земля начинается в космосе / М.Г. Крошкин. – Москва : Советская Россия, 1964. – 213 с.
453636
  Никитин Ю.А. Земля наша велика и обильна... : Роман / Ю.А. Никитин. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 512с. – ISBN 5-699-05475-8
453637
  Березин А.Д. Земля наша Липецкая / А.Д. Березин; Под общ. ред.П.Черненького. – Воронеж, 1974. – 447с. : фото
453638
  Кутепов Н.И. Земля не прощает / Н.И. Кутепов. – Тула, 1965. – 251с.
453639
  Кудис Д.К. Земля не прощает. / Д.К. Кудис. – Горький, 1979. – 159с.
453640
  Савицкий А. Земля не расскажет : роман / А. Савицкий. – Москва : Советский писатель, 1983. – 384 с.
453641
  Падерин И.Г. Земля не терпит робких / И.Г. Падерин. – М, 1970. – 136с.
453642
  Чуев Ф.И. Земля небесная / Ф.И. Чуев. – М, 1979. – 150с.
453643
  Тумасов Б. Земля незнаемая. Зори лютые / Б. Тумасов. – М, 1986. – 620с.
453644
  Заяц В.А. Земля необетованна : фантастические повести / Владимир Заяц // Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – С. 215-342
453645
  Высоцкий С.А. Земля непокоренных : Вьетнамские репортажи / С.А. Высоцкий, И.С. Глазунов. – Москва : Воениздат, 1970. – 112с. : ил.
453646
  Мезенцев В.А. Земля неразгаданная / В.А. Мезенцев. – М, 1983. – 255с.
453647
  Сосенко М.Е. Земля нечерная моя / М.Е. Сосенко. – М., 1981. – 78с.
453648
  Ефетов М.С. Земля Новгородская / М.С. Ефетов. – М, 1983. – 127с.
453649
  Падерин Г.Н. Земля новых адресов / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1961. – 183с.
453650
  Моэм В.С. Земля обетованная / В.С. Моэм. – М, 1958. – 99с.
453651
  Брэгг М. Земля обетованная / М. Брэгг. – М., 1985. – 363с.
453652
  Шефер Юрген Земля обетованная : экономика / Шефер Юрген, Ферри Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 92-107 : Фото. – ISSN 1029-5828
453653
  Хохлачова Лилия Земля обетованная: дорога в Рай // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
453654
   Земля Обітована - безвізова // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 73 : Фото
453655
  Первомайський Л.С. Земля обітована / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1927. – 107 с.
453656
  Первомайський Л.С. Земля обітована / Л.С. Первомайський. – Харків : ДВУ, 1930. – 88 с.
453657
  Мариненко Ю. Земля обітована (повість Олександра Довженка "Зачарована Десна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 182-192.
453658
  Колесников Ю.А. Земля обітованна...Роман. / Ю.А. Колесников. – Київ, 1979. – 286с.
453659
   Земля Олонхо.. – М., 1964. – 96с.
453660
  Стриженюк С. Земля орлів / С. Стриженюк. – Одеса, 1960. – 104с.
453661
  Ефетов М.С. Земля отцов - земля детей / М.С. Ефетов. – М, 1978. – 96с.
453662
  Бытовой С.М. Земля отцов / С.М. Бытовой. – Л, 1944. – 72с.
453663
  Яновский Ю. Земля отцов / Ю. Яновский. – Москва, 1944. – 152 с.
453664
  Апресян В.З. Земля отцов / В.З. Апресян. – Москва, 1958. – 227с.
453665
  Никитин В.М. Земля отцов / В.М. Никитин. – Пермь, 1958. – 112с.
453666
  Герасименко Ю.Г. Земля отцов : стихи / Ю.Г. Герасименко. – Москва, 1960. – 96 с.
453667
  Коляструк Н.Д. Земля отцов / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1964. – 324с.
453668
  Петров И.Ф. Земля отцов / И.Ф. Петров. – Омск, 1974. – 192с.
453669
  Семенов В.В. Земля отцов / В.В. Семенов. – Куйбышев, 1975. – 23с.
453670
  Блинов В.И. Земля отцов / В.И. Блинов. – Ярославль, 1977. – 23с.
453671
  Акобиров Ю Земля отцов / Ю Акобиров. – Москва, 1980. – 381 с.
453672
  Акобиров Ю Земля отцов / Ю Акобиров. – Москва, 1984. – 416 с.
453673
  Тетцоев Т.Г. Земля отцов и сыновей : стихи и поэмы / Т.Г. Тетцоев. – Москва : Современник, 1974. – 63 с.
453674
  Фролов Л.А. Земля отцов. / Л.А. Фролов. – М, 1971. – 151с.
453675
  Мережников Н.Я. Земля отцов. / Н.Я. Мережников. – М., 1975. – 110с.
453676
  Джумагельдієв Т. Земля пам"ятає все : роман и повести / Т. Джумагельдієв. – Київ, 1982. – 280 с.
453677
  Джумагельдієв Т. Земля пам"ятає все : роман и повести / Т. Джумагельдієв. – Київ, 1982. – 280 с.
453678
  Данилов А.Е. Земля первого салюта / А.Е. Данилов. – М, 1979. – 97с.
453679
  Мурзиди К.П. Земля первой любви / К.П. Мурзиди. – М., 1964. – 272с.
453680
  Дрозд В.Г. Земля під копитами / В.Г. Дрозд. – Київ, 1981. – 254 с.
453681
  Дрозд В.Г. Земля під копитами / В.Г. Дрозд. – Київ, 1988. – 404 с.
453682
  Семчик В. Земля під охороною закону // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
453683
  Юсифли А. Земля Победы / А. Юсифли. – М., 1985. – 80с.
453684
  Калєтнік І. Земля повинна належити народу України // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 32-38.
453685
  Гинев Р. Земля под буркой. Наброски. / Р. Гинев. – Махачкала, 1973. – 114с.
453686
   Земля под колесами : ( Транспорт и охрана природы). – Москва : Знание, 1975. – 96с. – (Человек и природа)
453687
  Дрозд В.Г. Земля под копытами / В.Г. Дрозд. – Москва, 1983. – 398 с.
453688
  Шепард Ф. Земля под морем / Ф. Шепард. – М, 1964. – 252с.
453689
  Митрошенков В.А. Земля под небом / В.А. Митрошенков. – М., 1981. – 271с.
453690
  Митрошенков В.А. Земля под небом: Хроника жизни Ю. Гагарина / В.А. Митрошенков. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 458с.
453691
  Титов Ростислав Юрьевич Земля под ногами : Роман / Титов Ростислав Юрьевич. – М. : Советский писатель, 1984. – 248с.
453692
  Нийт Э. Земля полна открытий : стихи и поэма / Э. Нийт; авториз. пер. с эст. Ю.Мориц. – Москва : Советский писатель, 1964. – 92 с.
453693
  Джумагельдиев Т. Земля помнив все. : роман и повести / Т. Джумагельдиев. – Москва, 1978. – 462 с.
453694
  Джумагельдиев Т. Земля помнит все : роман и повести / Т. Джумагельдиев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 332 с.
453695
  Джумагельдиев Т. Земля помнит все : роман и повести / Т. Джумагельдиев. – Москва, 1980. – 414 с.
453696
   Земля потомков Ермака.. – Иркутск, 1982. – 255с.
453697
  Ватаману Ион Земля поэта : соврем. молд. поэзия / Ватаману Ион; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 131 с.
453698
  Лесневский С.С. Земля поэта / С.С. Лесневский. – М., 1987. – 46с.
453699
  Лекайн Н. Земля предков : роман / Н. Лекайн; пер. с марий В.Муравйова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 511 с.
453700
  Чуяко Д.Б. Земля предков : стихи / Д.Б. Чуяко; пер. с адыг. – Москва : Современник, 1982. – 48 с.
453701
  Лекайн Н. Земля предков : роман / Н. Лекайн; пер. с марий В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1985. – 464 с.
453702
  Славински П. Земля преображенная. / П. Славински. – София, 1960. – 327с.
453703
  Шебалин Ю.А. Земля просторов и подвигов / Ю.А. Шебалин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 304 с.
453704
   Земля Псковская. – Ленинград, 1972. – 190 с.
453705
  Арзуманян С.Х. Земля пылала / С.Х. Арзуманян. – Минск, 1974. – 283с.
453706
  Иванченко А.С. Земля пяти солнц / А.С. Иванченко. – М, 1985. – 253с.
453707
  Ткаченко В.Д. Земля радіє сонцю : поезії / Валентина Ткаченко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 95 с.
453708
  Шолпо В.Н. Земля раскрывает свои тайны / В.Н. Шолпо. – Москва : Недра, 1979. – 160с.
453709
  Шолпо В.Н. Земля раскрывает свои тайны / В.Н. Шолпо. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1988. – 142с.
453710
  Кошечкин Сергей Земля родимая / Кошечкин Сергей. – Куйбышев, 1948. – 42с.
453711
  Азер-оглу Б. Земля родины / Б. Азер-оглу. – Москва, 1958. – 106 с.
453712
  Рамазанов Г.З. Земля родная : стихи / Г.З. Рамазанов. – Уфа, 1954. – 72 с.
453713
  Кузнецов Е. Земля родная / Е. Кузнецов. – Сталино, 1954. – 56с.
453714
  Помозов Ю.ф. Земля родная / Ю.ф. Помозов. – Л., 1955. – 360с.
453715
  Лузгин В.Ф. Земля родная / В.Ф. Лузгин. – М., 1960. – 108с.
453716
  Ромадин Н.М. Земля родная / Н.М. Ромадин. – Москва, 1971. – 86с.
453717
  Лихачев Д.С. Земля родная : (Кн. для учащихся) / Д.С. Лихачев / Д.С. Лихачев. – М., 1983. – 256с.
453718
  Алешкин А.В. Земля родная песни мне дала : (очерк творчества И.М. Девина) / А.В. Алешкин. – Саранск : Морд. книж. изд., 1973. – 118 с.


  Девин Илья Максимович (20.07.1922—13.11.1998) — мокшанский писатель (поэт и прозаик). Родился в селе Старая Теризморга, ныне входящем в состав Старошайговского района Мордовии. Участник Великой Отечественной войны. Автор поэм «Инженеронь сёрмат» ...
453719
   Земля родная.. – М.-Л., 1939. – 284с.
453720
   Земля родная.. – М., 1952. – 80с.
453721
   Земля родная.. – Челябинск, 1958. – 324с.
453722
   Земля родная.. – Чита, 1967. – 10с.
453723
  Зурба А.П. Земля родниковая : повести и рассказы / А.П. Зурба. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 224 с.
453724
  Михайлов Н.Н. Земля русская / Н.Н. Михайлов, 1947. – 295с.
453725
   Земля Русская.. – М.-Л.
11. – 1944. – 72с.
453726
  Васильев И.А. Земля русская: (В памяти живут люди). / И.А. Васильев. – Ленинград, 1983. – 464с.
453727
  Кожевникова Екатерина Земля рыбаков и фьордов : география. Лофотенские острова / Кожевникова Екатерина, Миловский Алекс // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 40-44 : Фото
453728
  Горышин Г.А. Земля с большой буквы / Г.А. Горышин. – М.-Л., 1963. – 304с.
453729
  Заплавный С.А. Земля с надеждой / С.А. Заплавный. – Новосибирск, 1975. – 351с.
453730
  Тимуров Р.М. Земля самаркандская / Р.М. Тимуров. – Москва : Советский художник, 1986. – 33с.
453731
  Обручев В.А. Земля Санникова : роман / В.А. Обручев. – Одесса : Маяк, 1986. – 247с. – (Морская библиотека)
453732
  Обручев В.А. Земля Санникова / В.А. Обручев. – Архангельск, 1990. – 373-624с.
453733
  Обручев В.А. Земля Санникова : роман / Владимир Обручев. – Москва : АСТ, 2007. – 320с. – ISBN 978-5-17-011986-8
453734
  Обручев В.А. Земля Санникова. Науч.-фантаст. роман / В.А. Обручев. – Ленинград-Москва, 1935. – 316с.
453735
  Обручев В.А. Земля Санникова. Науч.-фантаст. роман. / В.А. Обручев. – М., 1953. – 295с.
453736
  Обручев В.А. Земля Санникова: Науч.-фантаст. роман. / В.А. Обручев. – М., 1957. – 287с.
453737
  Обручев В.А. Земля Санникова: Науч.-фантаст. роман. / В.А. Обручев. – М., 1982. – 304с.
453738
  Обручев В.А. Земля Санникова: Науч.-фантаст. роман: Для сред. и ст. шк. возраста / В.А. Обручев. – Ростов -на-Дону, 1987. – 284с.
453739
  Обручев В.А. Земля Санникова: Роман, рассказы и повести. / В.А. Обручев. – Томск, 1991. – 398с.
453740
  Обручев В.А. Земля Санникова: Роман. / В.А. Обручев. – М., 1978. – 236с.
453741
  Обручев В.А. Земля Санникова; Плутония / В.А. Обручев. – Ашхабад, 1988. – 572с.
453742
  Обручев В.А. Земля Санникова; Плутония : научно-фантастические романы. / В.А. Обручев. – Москва : Наука, 1990. – 558с.
453743
  Коссио В.М. Земля Сахария : [роман] ; пер. с испанского / В.М. Коссио. – Москва : Прогресс, 1974. – 166 с.
453744
  Коссио В.М. Земля Сахария / В.М. Коссио. – М., 1974. – 166с.
453745
  Чистяков А.Ф. Земля свиданий. / А.Ф. Чистяков. – Л., 1971. – 79с.
453746
  Кожевников С.Е. Земля Сибирская / С.Е. Кожевников. – М., 1958. – 48с.
453747
  Укачин Б.У. Земля синего неба : стихи / Б.У. Укачин; пер. с алт. Б.Слуцкого. – Москва : Советский писатель, 1970. – 95 с.
453748
  Василенко А. Земля скарбів / А. Василенко. – Київ, 1992. – 48с. – (Бібліотека українця ; N 2 ; 1 серія)


  Книга у малюнках - комікси.
453749
  Шаров Е.Л. Земля служит человеку / Е.Л. Шаров, Н.А. Титаренко. – М., 1986. – 98с.
453750
   Земля советская, родная.. – М., 1960. – 32с.
453751
   Земля Советская.. – М.-Л., 1950. – 514с.
453752
  Сат-Ок Земля Соленых Скал / Сат-Ок. – М., 1964. – 222с.
453753
  Сат-Ок Земля Соленых Скал. Таинственные следы / Сат-Ок. – Калининград, 1989. – 283 с.
453754
  Сат-Окх Земля Соленых Скал; Таинственные следы / Сат-Окх. – Л., 1980. – 303с.
453755
  Сат-Ок Земля солоних скель / Сат-Ок. – К., 1960. – 235с.
453756
  Вайсман Е. Земля соя / Е. Вайсман. – Калининград, 1964. – 40с.
453757
  Ткаченко А.С. Земля среди шторма / А.С. Ткаченко. – М., 1966. – 272с.
453758
  Руя В. Земля стрелков / В. Руя. – Рига, 1984. – 117 с.
453759
  Сидоренко Н.Н. Земля судьбы моей... / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1963. – 142с.
453760
   Земля та її життя : В п`яти випусках. – Харків : Державне видавництво України
Вип.1 : Земля в світових просторах. Вулканічні явища. Землетруси. Суходил. – 1928. – 97с.
453761
   Земля та її життя. – Х.
2. – 1928. – 51с.
453762
   Земля та її життя : В п`яти випусках. – Харків : Державне видавництво України
Вип.3 : Океани та моря. – 1928. – 50с.
453763
   Земля та її життя : В п`яти випусках. – Харків : Державне видавництво України
Вип.4 : Атмосфера. Клімат. – 1928. – 43 с.
453764
   Земля та її походження.. – Х.
1. – 1928. – 43с.
453765
  Маракулін П.П. Земля та раціональне її використання / П.П. Маракулін. – К., 1983. – 64с.
453766
  Терехов В.П. Земля Тавриды / В.П. Терехов. – К., 1982. – 94с.
453767
  Терехов В.П. Земля Тавриды / В.П. Терехов. – К., 1982. – 90с.
453768
  Адамович Б.С. Земля твоїх звершень / Б.С. Адамович. – Київ, 1984. – 94с.
453769
  Софронов А.В. Земля твоя / А.В. Софронов. – М., 1980. – 415с.
453770
  Пахневич Алексей Земля тетануров : Спираль времени // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 110-117 : Фото, карта
453771
  Уорд Б. Земля только одна / Б. Уорд. – Москва : Прогресс, 1975. – 319с.
453772
  Делюсин Л.П. Земля тому, кто ее обрабатывает / Л.П. Делюсин. – М., 1961. – 120с.
453773
  Комаров В.И. Земля у двух океанов / В.И. Комаров. – Владивосток, 1975. – 159с.
453774
  Вергасов И.З. Земля у нас одна / И.З. Вергасов. – Київ, 1965. – 525с.
453775
  Моргун А.Д. Земля у нас одна... / А.Д. Моргун, В.Н. Жуляев. – К., 1986. – 140с.
453776
  Мисько П.А. Земля у нас такая : повести / П.А. Мисько; пер. с белорус.,авт. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 224 с.
453777
  Дмитриев Ю.Д. Земля у нас только одна. / Ю.Д. Дмитриев. – М., 1979. – 118,9с.
453778
  ЄремезінаТ Земля у пошуках призначення // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.20-22. – ISSN 1726-3077


  Право власності на землю
453779
  Гор Альберт Земля у рівновазі. Екологія і людський дух = Earth in the balance. Ecology and the Huiman Spirit. : Пер. з англ. / Гор Альберт; Наук.-ред.рада укр. вид.: В.Вовк, С.Семенець.;ВГО "Україна.Порядок ден. на ХХІ ст. Ін-т стал. розвитку, Ін-т Інф. сусп. – Киев : Інтелсфера, 2001. – 404с. – ISBN 966-95735-5-6
453780
  Нелеп В.М. Земля України і здоров"я нації / В.М. Нелеп, Л.В. Бойко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.20-26. – ISSN 2221-1055
453781
   Земля Улыпа.. – М., 1971. – 208с.
453782
   Земля Улыпа.. – М., 1980. – 447с.
453783
  Ткаченко Г. Земля уникне бюрократії та корупції // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2/3). – С. 10


  З 1 січня державні акти скасовуються, а перехід прав на ділянки реєструватимуть нотаріуси.
453784
   Земля Федора Абрамова. – М., 1986. – 398,1с.
453785
  Есипов В.К. Земля Франца-Иосифа / В.К. Есипов. – Архангельск, 1935. – 74 с. – (Острова Советской Арктики)
453786
  Бондаренко К. Земля цадиков // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 49 (167). – С. 56-60
453787
  Виноградов С. Земля цветет : стихи / С. Виноградов. – Воронеж : Воронежское обласное книгоиздательство, 1951. – 66, [2] с.
453788
   Земля целинного подвига.. – Алма-Ата, 1979. – 116с.
453789
  Большаков Л.Н. Земля Чердинцева / Л.Н. Большаков. – Челябинск, 1987. – 158с.
453790
  Чумаченко А. Земля через призму закону // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 40-46.
453791
  Джейкобс Шэрон Земля через фотообъектив // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 32 : фото
453792
  Клименко Я.Д. Земля чудес / Я.Д. Клименко. – К., 1960. – 123с.
453793
  Даррелл Д. Земля шорохов / Д. Даррелл. – Ленинград, 1969. – 208с.
453794
  Даррелл Д. Земля шорохов. / Д. Даррелл. – М, 1964. – 192с.
453795
  Даррелл Д. Земля шорохов. / Д. Даррелл. – Л, 1979. – 207с.
453796
   Земля щедрая и скупая. – Москва : Знание, 1979. – 48 с.
453797
  Шесталов Ю. Земля Югория / Ю. Шесталов. – М., 1985. – 127с.
453798
  Дієсперов В.С. Земля як головний природний ресурс сільських територій і країни // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 102-109
453799
  Макаренко О.Ю. Земля як об"єкт використання для надрокористування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 467-471. – ISSN 1563-3349
453800
  Дрозд О.Ю. Земля як об"єкт земельних відносин // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 24-27.
453801
  Ковальчук М.О. Земля як об"єкт інвестиційного розвитку за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ковальчук Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 169-196
453802
  Ковальчук М.О. Земля як об"єкт інвестиційного розвитку за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Ковальчук Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
453803
  Носік В.В. Земля як об"єкт права власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-40. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Присвячено актуальним питанням законодавчого визначення і закріплення поняття землі як юридичної категорії. Розглядаються проблеми правового режиму землі як об"єкта права власності Українського народу, правового режиму земельних ділянок як об"єктів ...
453804
  Настіна О.І. Земля як об"єкт права державної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 191-195.
453805
  Сидор В.Д. Земля як об"єкт правового регулювання // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 167-171
453806
  Ігнатова Л.Р. Земля як об"єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П. Столипіна / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамазанов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 70-76
453807
  Настечко К.О. Земля як природний ресурс у правовому регулюванні земельних відносин в Україні // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 122-129
453808
  Бондар О.Г. Земля як суб"єкт права власності за земельним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бондар Олександр Григорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
453809
  Блум Р.Д. Земля янтарная.Книга о Латвии / Р.Д. Блум. – М, 1965. – 160с.
453810
  Татаренко Л.С. Земля Ярославны / Л.С. Татаренко. – Киев, 1980. – 413с.
453811
  Лера А.М. де Земля, где умереть / А.М. де Лера. – М., 1972. – 287с.
453812
  Шиманский М.Н. Земля, где я живу. / М.Н. Шиманский. – Минск, 1980. – 95с.
453813
  Тендюк Леонід Михайлович Земля, де починаються дороги : Повість та оповідання: Для сер. і ст. шк. віку / Тендюк Леонід Михайлович; Іл. Євген Котляр. – Київ : Веселка, 1975. – 189с. : іл.
453814
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1972. – 750с.
453815
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1973. – 720с.
453816
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1974. – 703с.
453817
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1976. – 704с.
453818
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1984. – 688с.
453819
  Воробьев Е.З. Земля, до востребования / Е.З. Воробьев. – Москва, 1989. – 699с.
453820
  Воробйов Є.З. Земля, до запитання / Є.З. Воробйов. – Київ, 1986. – 653с.
453821
  Джеффрис Г. Земля, ее происхождение, история и строение / Г. Джеффрис. – Москва : Иностранная л-ра, 1960. – 485с.
453822
  Белоусов В.В. Земля, её строение и развитие / В.В. Белоусов. – Маріуполь : АН СССР, 1963. – 152с. – (Научно-популярная серия)
453823
  Бончковский В.Ф. Земля, ее фигура и физические свойства : Современные взгляды в историческом развитии / В.Ф. Бончковский, Ф.Д. Бублейников; Ред. Зисман Г.А. – Москва : Госиздат технико-теоретической лит-ры, 1956. – 252с.
453824
  Пойнтинг Дж. Земля, ее форма, размеры, вес и вращение / Дж. Пойнтинг; под ред. А.Р. Орбинского. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 84 с.
453825
  Малохаткин И.И. Земля, зажженная росой. Стихи. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1966. – 60с.
453826
  Осадчук П.І. Земля, зігріта любовью : лірика / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1978. – 126 с.
453827
  Ризов Д.Г. Земля, которую я любил / Д.Г. Ризов. – Пермь, 1968. – 36с.
453828
  Уиппл Ф. Земля, Луна и планеты : пер. с англ. / Ф. Уиппл. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 270 с.
453829
  Уиппл Ф. Земля, Луна и планеты : пер. с англ. / Ф. Уиппл. – Москва : Наука, 1967. – 252 с.
453830
  Дворжак Й. Земля, люди, катастрофы / Й. Дворжак. – Пер.с чешского. – Киев : Вища школа, 1989. – 236с.
453831
  Фотьев Н.И. Земля, на которой стою / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1973. – 240с.
453832
  Ман Денис Земля, наближена до неба // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
453833
  Лихинов А.А. Земля, омытая дождем: Повести и рассказы. / А.А. Лихинов. – Хабаровск, 1982. – 544с.
453834
  Сычев П.А. Земля, омытая кровью / П.А. Сычев. – Владивосток, 1973. – 582с.
453835
  Монастырский Ф.В. Земля, омытая кровью. / Ф.В. Монастырский. – М., 1962. – 228с.
453836
  Грушкін В. Земля, оспівана Тарасом / В. Грушкін. – Київ, 1961. – 128с.
453837
  Адаров А. Земля, поднятая к солнцу : стихи / А. Адаров; авториз. пер. с алт. – Москва : Советский писатель, 1964. – 99 с.
453838
  Сулейменов О. Земля, поклонись человеку! / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1967. – 47с.
453839
  Моренець В. Земля, полита кров"ю / Віктор Моренець ; [за заг. ред. Р. Коваля ; передм. В. Жежера ]. – Київ : Історичний клуб "Холодний Яр" ; Український пріоритет, 2013. – 366, [2] с. : портр., фот. – Покажч.: с. 355-358. – Бібліогр.: с. 359-365. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр"). – ISBN 978-966-2669-28-8
453840
  Ткачук А. Земля, село, люди : що думає селянин Панько Цікавий про земельну реформу в Україні / [Ткачук Анатолій]. – Київ : Легальний статус, 2012. – 61, [3] с. : іл, табл. – ISBN 978-966-8312-60-1
453841
  Синягин И.И. Земля, устремленная в будущее / И.И. Синягин. – М, 1978. – 111с.
453842
  Синягин И.И. Земля, устремленная в будущее / И.И. Синягин. – М., 1978. – 111с.
453843
  Адамов А. Земля, уходящая в небо / А. Адамов. – Москва, 1982. – 71с.
453844
   Земля, экология, перестройка. – Москва : Книга, 1989. – 79 с. – ISBN 5-212-00354-7
453845
  Дарда В. Земля, яку сходив Тарас / В. Дарда. – Київ, 1961. – 76с.
453846
   Земля.. – М.
1. – 1908. – 127с.
453847
  Ли Ги Ен Земля. / Ли Ги Ен. – М., 1953. – 488с.
453848
  Ли Ги Ен Земля. / Ли Ги Ен. – М.
1. – 1953. – 84с.
453849
  Ли Ги Ен Земля. / Ли Ги Ен. – М.
2. – 1953. – 80с.
453850
  Лі Гі Єн Земля. / Лі Гі Єн. – К., 1954. – 460с.
453851
   Земля. = Введение в общую геологию / Дж. Ферхуген, Ф. Тернер, Л. Вейс, К. Вархафтинг, У. Файф. – Москва : Мир
Т.1. – 1974. – 392с.
453852
   Земля. = Введение в общую геологию / Дж. Ферхуген, Ф. Тернер, Л. Вейс, К. Вархафтинг, У. Файф. – Москва : Мир
Т.2. – 1974. – 845с.
453853
   Земля. Введение в общую геологию. – Москва : Мир
Т.1. – 1974. – 392 с.
453854
   Земля. Введение в общую геологию. – Москва : Мир
Т.2. – 1974. – 845 с.
453855
  Кобилянська О.Ю. Земля. Людина : для ст. шк. віку / Ольга Кобилянська ; [передм.: О.М. Колінченко]. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 365, [3] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики ; Обов"язкова програма. 10 клас). – ISBN 978-617-592-066-4
453856
  Язвицкий В. Земля. что мы о ней знаем. / В. Язвицкий. – М., 1925. – 56с.
453857
  Костин И. Земля: вариантов нет, но есть нюансы // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 марта (№ 11)


  "Купля-продажа земли в Украине прописана обязательным условием Соглашения об ассоциации с ЕС, есть этот пункт и в меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Причем практическая реализация данного положения должна начаться совсем скоро — в мае этого года. ...
453858
  Покровский А.В. Земля: взгляд с неба / А. Покровский. – Москва : Мысль, 1988. – 170 с.
453859
   Земля: Договори, суд, законодавство : науково- практичний посібник / Фурса С.Я [ та ін. ] ; Центр правових досліджень Фурси ; за заг. ред. С.Я.Фурси. – вид. 3-тє, перер. та доп. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 832с. – (Правова допомога). – ISBN 978-966-8721-82-5
453860
  Ананьев А.А. Земля: Очерки / А.А. Ананьев. – Москва, 1987. – 46с.
453861
  Романенко А. Земля: ціна реформ // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 34-35
453862
  Амир М. Земляк : рассказ / М. Амир; пер. с татар. М.Никитина. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 30 с.
453863
  Санд Ж. Земляк Вильпре : 9товарищ круговых поездок по Франции) / Ж. Санд; ЖоржЗанд; Пер. с франц. Л.А. Сац. – Москва; Ленинград : ГИХЛ, 1931. – 455 с. – (Дешевая библиотека классиков)
453864
  Опанасюк А. Земляк из когорты великих // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 256-264. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Джозеф Конрад и Украина.
453865
  Опанасюк О. Земляк із когорти великих. Джозеф Конрад і Україна // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 252-260. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  "Син польського повстанця, уродженець України, він служив матросом у Франції, став капітаном британського флоту і, нарешті, класиком англомовної літератури – все це він: Джозеф Конрад, знаний під таким ім’ям у всьому світі наш земляк Юзеф ...
453866
  Коничев К.И. Земляк Ломоносова. Повесть о Федоте Шубине / К.И. Коничев. – Архангельск, 1950. – 136с.
453867
  Суров А. Земляк президента. / А. Суров. – М, 1950. – 128с.
453868
  Долд С. Землякам Ильича / С. Долд. – Саратов, 1964. – 24с.
453869
  Яшин А.Я. Земляки / А.Я. Яшин. – М., 1946. – 96с.
453870
  Бездомный Б. Земляки / Б. Бездомный. – Харьков, 1947. – 78 с.
453871
  Шерышев П. Земляки / П. Шерышев. – Владимир, 1952. – 48с.
453872
  Субботин Ф.Е. Земляки / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1953. – 101с.
453873
  Ольхин Б.Е. Земляки / Б.Е. Ольхин. – Иваново, 1957. – 182с.
453874
  Кочевський В.В. Земляки : поезії / В.В. Кочевський. – Харків : Прапор, 1957. – 104 с.
453875
   Земляки. – Тюмень, 1957. – 47с.
453876
  Челидзе О.С. Земляки : поэмы / О.С. Челидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 46 с.
453877
  Фарфель Ф. Земляки / Ф. Фарфель, Ф. Самойлов. – Ленинград, 1958. – 192с.
453878
  Фейгин Э.А. Земляки / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1961. – 59с.
453879
  Вересов А.И. Земляки / А.И. Вересов. – Ленинград, 1962. – 160с.
453880
  Игнатьев И.И. Земляки / И.И. Игнатьев. – Барнаул, 1962. – 20с.
453881
  Буханов В.С. Земляки / В.С. Буханов. – М, 1964. – 61с.
453882
  Алешин Н.П. Земляки / Н.П. Алешин. – Ярославль, 1965. – 182с.
453883
  Агиш Сагит Земляки / Агиш Сагит. – Уфа, 1966. – 334 с.
453884
  Абдуллин Х. Земляки : роман / Хизмет Абдуллин ; пер. с уйгур. С. Никитина. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 163 с. : ил.
453885
  Шукшин В.М. Земляки / В.М. Шукшин. – М, 1970. – 208с.
453886
  Смирнов И.А. Земляки / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1970. – 144с.
453887
  Мавроди И.В. Земляки / И.В. Мавроди. – Одесса, 1972. – 157с.
453888
  Полянский Е.И. Земляки : Новая книга стихов / Е.И. Полянский. – Москва : Советский писатель, 1973. – 95с.
453889
  Гельбак П.А. Земляки / П.А. Гельбак. – Вильнюс, 1976. – 383 с.
453890
  Грязев В.Н. Земляки / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1976. – 271с.
453891
  Рабинков Г.Б. Земляки / Г.Б. Рабинков. – Москва, 1977. – 240 с.
453892
  Семар Г.М. Земляки / Г.М. Семар. – М., 1982. – 48с.
453893
  Кукушкин В.Н. Земляки / В.Н. Кукушкин. – Л, 1983. – 431с.
453894
  Васильев И.А. Земляки / И.А. Васильев. – Москва, 1985. – 478с.
453895
  Золотухин В.С. Земляки / В.С. Золотухин. – М., 1987. – 45с.
453896
  Астраханцев А.И. Земляки / А.И. Астраханцев. – Красноярск, 1988. – 336с.
453897
  Галуев А.Д. Земляки : повести, рассказы / А.Д. Галуев; пер. с осет. Г.Ковалевича. – Москва : Советский писатель, 1988. – 191 с.
453898
  Кандауров М И. Земляки / М И. Кандауров. – Волгоград : Нижне-Волжское кн.изд-во, 1989. – 254 с.
453899
  Яшин А.Я. Земляки / А.Я. Яшин. – М., 1989. – 558с.
453900
   Земляки : альманах Сумського земляцтва в Києві. – Київ ; Суми : Собор, 2005-. – ISBN 966-7164-57-8
№ 3 : за 2005/2006р.р. – 2006
453901
  Овечкин Л.Н. Земляки земляне / Л.Н. Овечкин. – Алма Ата, 1989. – 54с.
453902
  Моренець В. Земляки Миколи Міхновського в боротьбі за Українську державність / Віктор Моренець ; [за заг. ред. Р. Коваля]. – Київ ; Вінниця : Іст. клуб "Холодний Яр" ; Держ. картогр. ф-ка, 2012. – 252, [4] с. : іл. – Фотодок.: с. 227-252. – (Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр"). – ISBN 978-617-533-070-8
453903
  Иванов Г. Земляки мои / Г. Иванов. – Тула, 1967. – 36с.
453904
  Сысойков М.П. Земляки мои, северяне / М.П. Сысойков. – Петрозаводск, 1986. – 238с.
453905
   Земляки про А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 138-143


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
453906
  Ушаков Н.Н. Земляки. / Н.Н. Ушаков. – К., 1937. – 59с.
453907
  Чмыхало А. Земляки. / А. Чмыхало. – Абакан, 1951. – 56с.
453908
   Земляки.. – Калуга, 1963. – 215с.
453909
   Земляки.. – Свердловск, 1969. – 192с.
453910
  Щукин В.В. Земляки. Очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII - начало XX вв.) / В.В. Щукин, А.Н. Павлюк ; [науч. ред. Н.Н. Шитюк] ; Гос. архив Николаев. обл. – Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2009. – 350, [3] с., включ. обл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-350. – ISBN 978-966-8592-52-2
453911
  Коноплин Н.Т. Земляки: повести / Н.Т. Коноплин. – переизд. – Воронеж, 1981. – 280с.
453912
  Грюнберг Николай Земляная армия / Грюнберг Николай, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 78-79 : рис.
453913
  Давыдович С.С. Земляная груша / С.С. Давыдович. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 93 с.
453914
  Бейсенбиев Е.Б. Земляная груша (топинамбур) : Агробиологические особенности и промышленно-техническое значение земляной груши / Е.Б. Бейсенбиев; Зыков Д.А. – Алма-Ата : Изд-во АН Казахской ССР, 1947. – 78с.
453915
  Козырь Л.И. Земляне / Л.И. Козырь. – М, 1980. – 72с.
453916
  Павлова М.А. Земляника / М.А. Павлова. – М., 1943. – 60с.
453917
   Земляника. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1957. – 84с.
453918
  Шашкин И.Н. Земляника / И.Н. Шашкин. – М., 1957. – 119с.
453919
  Михайлов И.Г. Земляника / И.Г. Михайлов. – Л, 1961. – 96с.
453920
  Александров И.В. Земляника / И.В. Александров. – Тула, 1966. – 88с.
453921
  Саулов А.П. Земляника / А.П. Саулов. – Кемерово, 1967. – 80с.
453922
  Якубовский А.П. Земляника в снегу / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1981. – 415с.
453923
  Ярков А. Земляника из черепа трудармейца (о немцах Киргизской ССР в контексте 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 66-88. – ISSN 1810-228Х
453924
  Мальтинский Х.И. Земляника на ладони : стихи / Х.И. Мальтинский; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1965. – 160 с.
453925
  Сухов Ф.Г. Земляника на снегу. / Ф.Г. Сухов. – М, 1979. – 304с.
453926
  Бухар А. Земляника поспела / А. Бухар. – М, 1974. – 16с.
453927
  Катинская Ю.К. Земляника. / Ю.К. Катинская. – Л-М, 1961. – 166с.
453928
  Близнець В.С. Землянка : повість / В.С. Близнець. – Київ, 1966. – 227 с.
453929
  Близнец В.С. Землянка / В.С. Близнец. – М., 1969. – 174с.
453930
  Митяев А.В. Землянка / А.В. Митяев. – М., 1980. – 16с.
453931
   Землянка.. – М., 1973. – 80с.
453932
  Асаев А. Земляное притяжение : роман / А. Асаев; пер. с марий. В.Чубаковой. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1968. – 272 с.
453933
  Шутак В.И. Земляные блошки (Coleoptera, chrysomelidae, halticinae) Башкирии и Южного Урала. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Шутак В.И.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 15л.
453934
  Рахимбердиева Н.А. Земляные блошки (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae) Самаркандской области. (Видовой состав, экология и хоз. значение) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Рахимбердиева Н.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1971. – 27л.
453935
  Аванесова Г.А. Земляные блошки Узбекистана : автореф. дис ... канд. биол. наук / Аванесова Г.А. ; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 20 с.
453936
  Жуков В.Ф. Земляные работы при устройстве фундаментов и оснований в области вечной мерзлоты / В.Ф. Жуков. – Москва-Ленинград, 1946. – 142с.
453937
  Сат-Ок Землята на солених скали / Сат-Ок. – София, 1972. – 243с.
453938
  Болт Б.А. Землятресения / Б.А. Болт. – Москва : Мир, 1981. – 256с.
453939
   Землятрясения в Среденй Азии.. – Ташкент, 1967. – 164с.
453940
  Лукашевич М. Земляцтва як елемент структури громадянського суспільства в Україні: політичний дискурс / М. Лукашевич, М. Бурмака // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 370-379. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
453941
  Мокляк В. Земляцтва як одна із форм студетського самоврядування університетів України (друга половина XIX ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 54. – С. 118-121. – ISSN 2075-1478


  У правилах для студентів Університету Св. Володимира (1870) заборонялися гуртки, земляцтва, студентські депутати, допоміжні каси тощо.
453942
  Ковпаненко Н. Земмер Всеволод Михайлович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 226-231. – ISBN 966-02-3529-1
453943
  Половко І.К. Земна атмосфера і погода / І.К. Половко. – К., 1955. – 36с.
453944
  Дениско Л.І. Земна висота / Л.І. Дениско. – Київ, 1984. – 151 с.
453945
  Дмитерко Л.Д. Земна вісь / Л.Д. Дмитерко. – Київ, 1977. – 71 с.
453946
  Бондарчук В.Г. Земна коpа, її стpуктуpа i pозвиток / В.Г. Бондарчук. – Київ : Радянська Укpаїна, 1959. – 24с.
453947
  Тутковський П. Земна кора / П. Тутковський. – К., 1919. – 16с.
453948
  Чернявський М.А. Земна могуть : поезії / М.А. Чернявський. – Київ : Дніпро, 1969. – 158 с.
453949
   Земна нев"януча краса.. – К., 1986. – 454с.
453950
  Кащук Н.О. Земна орбіта : нариси / Н.О. Кащук. – Київ, 1972. – 119 с.
453951
  Пестушко Валерій Земна поверхня осідає // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 30
453952
  Яринич В.М. Земна сповідь / В.М. Яринич. – К., 1971. – 47с.
453953
  Синякевич І.М. Земна цивілізація у XXI столітті: проблеми світового і національного розвитку // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 19-23. – ISSN 1991-606X
453954
  Жарков Н С. Земная атмосфера / Н С. Жарков, . – М.-Л., 1931. – 136с.
453955
  Поленок Е.Т. Земная быль / Е.Т. Поленок. – Донецк, 1963. – 76с.
453956
  Найдич М.Я. Земная волна / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1960. – 114с.
453957
  Малохаткин И.И. Земная высота. Стихи и поэма. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1981. – 143с.
453958
  Ситникова В.А. Земная душа / В.А. Ситникова. – Киров, 1980. – 47с.
453959
   Земная жизнь Іисуса Христа. Рассказы для детей.. – М., 1990. – 72с.
453960
  Грязев В.Н. Земная звезда / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1970. – 142с.
453961
  Великанов В.Д. Земная звездочка / В.Д. Великанов. – Москва, 1967. – 272с.
453962
  Фомин С.Д. Земная зыбь / С.Д. Фомин. – М.-Птгр, 1924. – 123с.
453963
  Байзаков Т. Земная карусель : стихи / Т. Байзаков; пер. с кирг. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 87 с.
453964
  Смирнов В.П. Земная колокольня / В.П. Смирнов. – М., 1986. – 108с.
453965
  Поддубный С.А. Земная колыбель / С.А. Поддубный. – Москва, 1984. – 192 с.
453966
  Семынин П.А. Земная колыбель. / П.А. Семынин. – М., 1959. – 72с.
453967
  Гапеев А.А. Земная кора / А.А. Гапеев. – М.-Л., 1931. – 40с.
453968
   Земная кора. – М., 1957. – 787с.
453969
  Резанов И.А. Земная кора / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1974. – 159с.
453970
   Земная кора Болгарии. – М., 1987. – 110с.
453971
  Беляевский Н.А. Земная кора в пределах территории СССР / Н.А. Беляевский. – Москва : Недра, 1974. – 280с.
453972
   Земная кора восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1978. – 231с.
453973
  Бабаян Г.Д. Земная кора восточной части Сибирской платформы / Г.Д. Бабаян, К.Б. Мокшанцев, В.Ф. Уаров; Отв.ред.Н.Я.Беляевской. – Новосибирск : Наука, 1978. – 55с.
453974
  Дедеев А В. Земная кора Европейского Северо-Востока СССР / А В. Дедеев, И.В. Запорожцева. – Ленинград : Наука, 1985. – 97с.
453975
  Перельман А.И. Земная кора и биосфера / А.И. Перельман. – М., 1985. – 47с.
453976
   Земная кора и верхи мантии Урала. – Свердловск, 1976. – 99с.
453977
   Земная кора и верхняя мантия. – Москва : Мир, 1972. – 640с.
453978
  Белоусов В.В. Земная кора и верхняя мантия материков / В.В. Белоусов. – Москва : Наука, 1966. – 119с.
453979
  Белоусов В.В. Земная кора и верхняя мантия океанов : Результаты исследований по международным геофизическим проектам / В.В. Белоусов. – Москва : Наука, 1968. – 256с.
453980
   Земная кора и верхняя мантия Памира, Гималаев и Южного Тянь-Шаня. – Москва : Наука, 1984. – 160с.
453981
   Земная кора и верхняя мантия Средней Азии. – Москва : Наука, 1977. – 211с.
453982
   Земная кора и верхняя мантия Таджикистана. – Душанбе, 1981. – 283с.
453983
  Щербаков Д.И. Земная кора и геологические процессы / Д.И. Щербаков, Ф.Д. Бублейников. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 312с.
453984
  Горшков Г.П. Земная кора и её движения / Г.П. Горшков. – Москва : Знание, 1970. – 32с.
453985
   Земная кора и история развития Средиземного моря. – М., 1982. – 204с.
453986
   Земная кора и история развития Черноморской впадины. – Москва : Наука, 1975. – 358с.
453987
  Балеста С.Т. Земная кора и магматические очаги областей современного вулканизма / С.Т. Балеста. – Москва : Наука, 1981. – 134с.
453988
   Земная кора и металлогения юго-восточной части Балтийского щита. – Л., 1983. – 304с.
453989
  Никифоров П.М. Земная кора и революциия в ней / П.М. Никифоров. – М.-Л., 1931. – 12с.
453990
   Земная кора и структуры рудных полей Урала по геофизическим данным. – Свердловск, 1981. – 107с.
453991
  Строев П.А. Земная кора краевой зоны Антарктиды / П.А. Строев. – М., 1967. – 68с.
453992
   Земная кора окраин материков и внутренних морей. – Москва : Наука, 1975. – 214с.
453993
  Жулонова И.Л. Земная кора Северо-Востока Азии в докембрии и фанерозое / И.Л. Жулонова. – М., 1990. – 301с.
453994
   Земная кора сейсмоактивных районов Казахстана. – Алма-Ата, 1982. – 230с.
453995
   Земная кора складчастых областей юга Сибири. – вып.2. – Новосибирск
1. – 1971. – 240с.
453996
   Земная кора складчатых областей юга Сибири. – Новосибирск, 1969. – 308с.
453997
   Земная кора складчатых областей юга Сибири. – Новосибирск
2. – 1971. – 117с.
453998
   Земная кора Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 287с.
453999
   Земная кора Центральной Атлантики. – М., 1987. – 131с.
454000
  Наливкин Д.В. Земная кора, её созидание и разрушение / Д.В. Наливкин. – Л., 1926. – 130с.
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,