Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
453001
  Надточій О. "... Доцільніше нових видань з тенденційними творами цього письменника не допускати..." : (До історії цензури творів Тараса Шевченка) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 50-59. – (Філологічні науки)
453002
  Павелко О.В. "Дохід" у бухгалтерському обліку: історичний аспект дослідження сутності поняття // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 161-168. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
453003
  Атаев М. "Дохунда" С.Айни -- первый исторический роман в таджикской советской литературе : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаев М.; Самаркандский гос.ун-т. – Самарканд, 1966. – 19л.
453004
  Опанасюк О.П. "Дочекатися музики" В. Сильвестрова: інтенціональний зріз // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 38-47. – ISSN 2226-2180
453005
   "Драгоманівські студії" - майданчик для україністів у Болгарії / В. Жуківський, А. Тертична, Р. Камберова, О. Сорока // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 197). – С. 6


  У Софії відбулася XI Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії". Організаторами виступили Софійський університет "Св. Климент Охридський", фундація "Мати Україна", Українська недільна школа та Посольство України. Під час конференції ...
453006
  Житарюк М. "Драгоманівські студії" (2006-2015), Софія) як історіографічне, бібліографічне й інформаційне джерело // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 539-549. – ISSN 2524-0315
453007
  Комариця М. "Дражлива тема": дискусії у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 92-100. – ISBN 978-966-02-4721-5
453008
  Чичкина Светлана "Дракино" - любителям активного отдыха : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 62 : Фото
453009
  Тищенко Александр Трофимович "Дракон" идет на цель : О дважды Герое Советского Союза маршале авиации Е.Я. Савицком / Тищенко Александр Трофимович. – Краснодар : Кн. изд., 1969. – 240 с.
453010
  Долгіх М. "Дракон" прокидається опівночі... // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-39.
453011
  Prawylowa Oksana "Драма життя" Ц.К. Норвіда у полемічних лекціях "Про Юліуша Словацького" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 83-96. – ISSN 1640-7806
453012
  Шаповал А. "Драма українська" В.І. Рєзанова та його співпраця з Всеукраїнською академією наук через призму листів вченого до С.О. Єфремова // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнавчий муз. ім. Івана Спаського ; редкол.: С.Ю. Зозуля, О.Б. Коваленко, О.М. Титова [та ін.]. – Ніжин ; Київ, 2018. – С. 153-165. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 11, вип. 26 (29)). – ISSN 2078-063X
453013
  Цеков Юрій "Драматизм руху тексту у вирі часу" (кілька зауваг до сучасних тлумачень одного з шедеврів Василя Симоненка) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 12-13 : фото
453014
  Нушич Б. Д-р (Доктор філософії). Комедія на чотири дії / Б. Нушич. – Київ, 1958. – 155с.
453015
  Ляпунов Б.М. Д-р Ватрослав Облак / Критико-биографический очерк Б.М. Ляпунова // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 19 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Петру Владимировичу Владимирову от автора
453016
  Трнка-Чипева Д-р Константин Стоилов / Трнка-Чипева. – София, 1992. – 70 с.
453017
   Д-р Марія Фішер-Слиж спонсорує новий том Грушевського // Гомін України. – Торонто, 2009. – Рік 61, 24 листопада (№ 44). – С. 9
453018
   Д-р Микола Шлемкевич // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 194, березень : березень. – С. 29


  Некролог: Микола Іванович Шлемкевич — український філософ, публіцист, громадсько-політичний діяч, дійсний член НТШ і УВАН. Дослідник історії української культури, зокрема, літератури та філософії.
453019
  Іванис В. Д-р Олексій Балабас помер // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1960. – Рік 11, ч. 129, жовтень : жовтень. – С. 19-20


  Олексій Ісакович Балабас - український вчений, військовий.
453020
  Качор А. Д-р Осип Олеськів // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 10-12


  "Батько української іміграції до Канади".
453021
  Тишев Д. Д-р Райко Даскалов. Жизнен път и обществена дейност / Д. Тишев. – София : Наука и изкуство, 1988. – 307 с.
453022
  Трильовський К. Д-р Тома Г. Масарик президент-"визвольник" Чехословаччини // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 189-206. – ISBN 978-617-7593-44-6
453023
   Д-р Христо Татарчев Спомени документи материали. – Първо изд. – София : Наука и изкуство, 1989. – 373, [2] с.
453024
  Бакши К. Д-р Юліян Целевич і його наукова діяльність на полі української історіографії і етнографії в світлі давніщих та новіщих дослідів / К. Бакши; Написав д-р Богдан Барвінський. – Львів, 1927. – VI, 334 с. – (Збірник історично-фільософічної секції наукового тов. ім. Шевченка ; Т. 15)
453025
  Джуринський В. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції при утворенні господарських об"єднань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 79-82.
453026
  Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-23.
453027
  Моргун Н.С. Дотримання засади недоторканності права власності при вирішенні питання про використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 165-171. – ISSN 2222-5374
453028
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
453029
  Баганець О. Дотримання конституційних прав і свобод громадян на стадії досудового розслідування.Загальна картина дотримання основоположних прав та свобод громадян-учасників кримінального процесу (частина 1) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 9-15 грудня (№ 49). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
453030
  Сергєєва Д.Б. Дотримання конституційних прав людини при знятті інформації з каналів зв"язку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-62.
453031
  Саленко О.В. Дотримання міжнародних стандартів і вимог конституції України щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 34-40. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються питання відповідності положень національного законодавства щодо дисциплінарної відповідальності суддів у межах застосування механізму відновлення довіри до судової влади загальновизнаним міжнародним стандартам і вимогам ...
453032
  Криницький І. Дотримання податкової таємниці як спеціальний принцип податково-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 19-23.
453033
   Дотримання прав дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України : доповідь за результатами моніторингу / Коаліція громад. орг. "Права дитини в Україні", Упр. кримінальної міліції у справах дітей М-ва внутр. справ за фінанс. підтримки Міжнар. фонду "Відродження" [та ін. ; ред.-уклад. Буров С.Ю. ; упоряд. Ясеновська М.Е. ; редкол.: Алєксєєнко М.К. та ін.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 176 с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Права дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України. – Бібліогр.: с. 176 та в підрядк. прим.
453034
  Кузьменко О. Дотримання принципів бюджетної системи України у сфері міжбюджетних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
453035
  Несімко О. Дотримання принципів економічної культури - запорука професійної діяльності юриста // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 99-101.
453036
  Цимбрівський Т.С. Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 -міжнародне право / Цимбрівський Т.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
453037
  Фрідман К.В. Дотримання професійних стандартів журналістики в молодіжній пресі (на матеріалах газети "Молодь України") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 192-195


  У статті досліджуються наявні в сучасному медіапросторі європейські професійні стандарти журналістської діяльності, їх основні риси та зміст, вимоги до журналістських текстів відповідно до стандартів, зокрема їх дотримання в молодіжній пресі. The ...
453038
  Остафійчук Г.В. Дотримання процесуальних гарантій забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні при використання технічних засобів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 85-89
453039
  Зайцева З. Дотягнутися до кембриджа, або британський знак якості / Записав Дмитро Шулікін
453040
  Зайцева З. Дотягнутися до Кембриджа, або британський знак якості / Записав Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 7 жовтня (№ 40). – С. 1. 7. – ISSN 2219-5793


  Цьогоріч до рейтингу ВНЗ британської компанії потрапили одразу чотири українських університети, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка. За якими критеріями оцінюються вищі навчальні заклади? В чому українці попереду всієї планети, а де треба ...
453041
  Константинов В. Дотягтися до Піднебесної. Про відносини з Китаєм // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С.8


  "КНР для України нині не є пріоритетним напрямком зовнішньої політики. Таке твердження може здатися дивним, коли йдеться про стратегічного партнера й одного з найбільших торговельних партнерів. Однак це саме так: у зовнішньополітичній стратегії про ...
453042
  Бахарева Е.А. Дотянись до звезды камчой : рассказы, очерки / Бахарева Е.В. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 150 с.
453043
  Гребенникова Надежда Дотянуть до рассвета. Полярная ночь. Не светит / Гребенникова Надежда, Мордасов Михаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 84-95 : фото. – ISSN 1029-5828
453044
  Перепелица В. Дотянуться до гениев. О современном литературном процессе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 40-41. – ISSN 1727-4893


  О книгах, которые достойны претендовать на звание новой литературной классики.
453045
  Шаповалов Евгений Дотянуться до небес : Бог из машины. Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 22-35 : Фото
453046
  Гуревич Михаил Доу плывут на Украину : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 42 : Фото
453047
  Власенко С. Доументальні свідчення українського державотворення // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 1 листопада (№ 206). – С. 14


  До 100-річчя проголошення ЗУНР.
453048
  Сторожук В.М. Дофаминергическая модуляция нейронной активности в коре головного мозга бодрствующего животного : монография / В.М.Сторожук; НАНУ, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Наукова думка, 2008. – 112с. – (проект "Наукова книга" - 2007). – ISBN 978-966-00-0718-5
453049
  Гордієнко В.В. Дофамін та емоції / В.В. Гордієнко, І.К. Гордієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 6-7
453050
   Дофамінергічна регуляція шлункової секреції / С.Д. Гройсман, В.А. Губкін, Т.В. Берегова, Т.А. Хоменко, Л.Я. Штанова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 8-15. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У хронічних спробах на собаках з фістулами шлунка та в гострих дослідах на білих щурах за методом Хоша та Шильда (3) вивчали вплив дофаміну (Д) та агоніста дофамінових рецепторів апоморфіну (А) на шлункову секрецію (ШС), викликану гістаміном ...
453051
  Ткаченко Олеся Яківна Дофілософський світогляд: Проблема витоків Української філософської думки : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Ткаченко Олеся Яківна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 158л. – Бібліогр.:л.I-XV
453052
  Кондратьєва І.В. Дохалкідонські Церкви та проблема витоків монофізитства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми історії раннього християнства. This article is about some problems of history of Earle Christian Charch.
453053
   Дохід ВНЗ від комерціалізації результатів наукових досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 1


  16 квітня під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося засідання робочої групи з врегулювання питань щодо практичного застосування результатів наукових досліджень та отримання доходу від їх комерціалізації. У ...
453054
  Глухова В.І. Дохідна база місцевих бюджетів: сучасний стан і резерви збільшення / В.І. Глухова, О.В. Валентієва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.85-89. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
453055
  Камінський А. Дохідність і ризик на нових Європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 65-80 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
453056
  Родіонова Т.А. Дохідність іноземних інвестицій в країнах з ринком, що формується : вплив на зовнішні дисбаланси : монографія / Т.А. Родіонова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 172, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-279. – ISBN 978-617-689-137-6
453057
  Дзюба П.В. Дохідність та ризик ринкових портфелів: відмінності внаслідок застосування різної методології вимірювання (на прикладі кризового періоду) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 44-50. – Бібліогр.: 17 назв.


  This article examines the differences between risks and returns of different stock merkets when calculated in euros and local currencies. Beisdes the static differences their dynamics is also explored. The dynamiucs is analized over two periods - ...
453058
  Денисов Я.А. Дохмий : глава из греческой метрики : исследование Я. Денисова. – Москва : Унив. тип., 1892. – [4], II, 179, [2] с.
453059
  Денисов Я.А. Дохмий у Эсхила : исследование Я. Денисова. – Харьков : Тип. и лит. Зильберберг, 1898. – [4], IV, 395, [3], LXXIV, [2] с.
453060
  Бобонич Є.Ф. Доход від порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 Кримінального кодексу України): об"єкт оподаткування чи предмет легалізації? // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 183-184
453061
  Студенский П. Доход наций / П. Студенский. – М, 1968. – 712с.
453062
  Козубенко В.А. Доход предприятия / В.А. Козубенко. – К, 1993. – 130с.
453063
  Маслов П.П. Доход советской семьи. / П.П. Маслов. – М., 1965. – 64с.
453064
  Чеберяко О. Доходи бюджету УСРР 1925-1929 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 32-38


  Розкриваються основні джерела та особливості формування бюджету УРСР у 1925-1929 рр.
453065
  Огонь Ц.Г. Доходи бюджету як домінанта фінансової стабільності держави : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 19-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
453066
  Зінькевич Т. Доходи від операційної діяльності страхових компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-85. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором вивчається процес формування та напрями використання доходів від операційної діяльності страхових компаній. Formation process and directions of use of gains from insurer operating activities are investigated.
453067
  Кузьмович О.В. Доходи від приватизації як джерело інвестиційних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Оцінюється ефективність використання коштів, отриманих від приватизації державного та комунального майна, в сучасних умовах в Україні. Визначається потенційна можливість використання отриманих від приватизації ресурсів для інвестування економіки.
453068
  Каленський М.М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-17
453069
  Лега О.В. Доходи діяльності: облік та відображення у звітності в контексті нормативно-правових змін // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 297-303. – ISSN 2309-1533
453070
  Кравченко О.В. Доходи і видатки бюджетних установ у вітчизняній та міжнародній обліковій практиці // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 67-70. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
453071
  Таукешева Т.Д. Доходи і видатки місцевих бюджетів як засіб розвитку територіальних громад / Т.Д. Таукешева, Г.В. Даудова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 12-17. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
453072
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17.
453073
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 19-21
453074
  Кодацький В.П. Доходи і витрати державного бюджету України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-17
453075
  Кізима Т.О. Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 4 (21). – С. 343-350. – ISSN 2308-1988
453076
  Серватинська І. Доходи і витрати домогосподарств: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 141-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
453077
  Махсма М. Доходи і витрати сільського населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
453078
  Гладких Д. Доходи й витрати як складові ціни банківських послуг // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29
453079
  Швець Ю.О. Доходи комерційного банку та джерела їх формування за умов впливу факторів ринкового середовища // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 7-11. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
453080
  Сагайдак І.В. Доходи місцевих бюджетів в Україні: структура та напрями оптимізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 53-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
453081
  Янковський В.А. Доходи місцевих бюджетів в Україні: сутнісна складова та сучасний стан у рамках реформи бюджетної децентралізації / В.А. Янковський, М.Т. Шендригоренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 331-337. – ISSN 2222-4459
453082
  Дмитровська В.С. Доходи місцевих бюджетів в умовах пандемії COVID-19 / В.С. Дмитровська, І.В. Кохан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 180-190. – ISSN 2313-8246
453083
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-12
453084
  Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-11
453085
  Карпишин Н. Доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та шляхи наповнення / Н. Карпишин, І. Українець // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 136-140. – ISSN 1818-2682
453086
  Письменний В.В. Доходи місцевих бюджетів: теоретична концептуалізація і практика формування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Письменний Віталій Валерійович ; Письменний Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 82 назви
453087
  Заєць О. Доходи населення - важливий чинник збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С. 43-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 01
453088
  Баланда А. Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-8
453089
  Омельчук В.О. Доходи населення в концепції сталого розвитку: національний та регіональний виміри // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 4-10. – ISSN 2306-6806
453090
  Лютий І. Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави / І. Лютий, Т. Моташко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 59-65. – ISSN 1818-5754


  Досліджено економічну природу доходів населення. Окреслено основні види доходів населення України та визначено їх структуру. З"ясовано місце доходів населення у формуванні фінансових ресурсів держави.
453091
  Коваль С.Л. Доходи населення України та шляхи їх зростання // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 90-92. – ISBN 978-966-654-490-5
453092
  Котикова О.І. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграції / О.І. Котикова, А.О. Краснюк, В.С. Кавецька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6806
453093
  Кондирін О.В. Доходи населення як основний показник рівня життя в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 229-232
453094
  Карпенко Н.В. Доходи населення як провідний чинник формування та розвитку людського потенціалу // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Velichko Adamov [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 3 (67). – С. 140-150. – ISSN 2313-4569
453095
  Адамик О. Доходи суб"єктів державного сектору: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна інтерпретація // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
453096
  Барановський М. Доходи та витрати домогосподарств сільської місцевості як індикатори депресивності аграрних територій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв


  Нові видання
453097
  Поплавська О. Доходи та витрати домогосподарств: маркери соціальної безпеки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультац. фірма Праця" ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ, 2015. – № 4. – С. 8-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
453098
  Гаркавенко Н. Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом / Н. Гаркавенко, Т. Новосільська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 23-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
453099
   Доходи та заощадження в перехідній економіці України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 406с. – ISBN 966-613-259-1
453100
  Баліцька В Доходи та рентабельність діяльності підприємств України: макроекономічна оцінка // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 59-64.
453101
  Фомішина В.М. Доходи та споживання у сфері вільного часу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.375-383. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
453102
  Лаговська О.А. Доходи та фінансові результати як об"єкти облікової політики // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 53-59. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
453103
  Булавинець В.М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 54-56. – ISSN 2306-6814
453104
  Ільчук П.Г. Доходи як індикатор добробуту населення: регіональний аспект / П.Г. Ільчук, О.О. Коць, Д.Г. Цюрось // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 284-292. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
453105
  Петрова І.Л. Доходи як регулятор взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 130-139.
453106
  Беляков А.А. Доходить до каждого человека / А.А. Беляков. – Москва, 1962. – 56с.
453107
  Семчик О. Доходна частина бюджету як складова Державного бюджету України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.68-74. – ISSN 0132-1331
453108
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1938. – 159с.
453109
  Островський О.М. Доходне місце. Комедія / О.М. Островський. – Київ, 1955. – 108с.
453110
  Камінський А. Доходність і ризик на нових європейських ринках акцій : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С. 61-62. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
453111
  Репкина Олеся Доходное место // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 24-25 : фото
453112
  Островский А.Н. Доходное место. Гроза. Бесприданница. / А.Н. Островский. – Ленинград, 1978. – 207с.
453113
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. : Ком. в 5-ти действиях А.Н. Островского. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-во "Просвещения", 1908. – [2], 122 с. – (Библиотека "Просвещения" ; 68)
453114
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Петербург, 1920. – 97с.
453115
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Петроград, 1923. – 118с.
453116
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 94с.
453117
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1931. – 104с.
453118
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1940. – 139с.
453119
  Островский А.Н. Доходное место. Комедия. / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 108с.
453120
  Холмогорский Ф. Доходное птицеводство / Ф. Холмогорский. – Изд. 2-е. – М., 1918. – 44с.
453121
   Доходность меняет направление : инновации // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
453122
  Мельников Андрей Геннадьевич Доходность финансового посредничества в банковской сфере / Мельников Андрей Геннадьевич, Голанд Михаил Юрьевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 115-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Проанализированы показатели, влияющие на эффективность банковской деятельности. Предлагаются два подхода для оценки минимально характерного размера банка, при котором возможно получение прибыли от его фиксированного посредничества.
453123
  Сабахаттин А. Доходный дом / А. Сабахаттин. – Москва, 1951. – 160с.
453124
  Балабанов М.С. Доходный плодовый сад : практическое пособие по устройству и содержанию промышленного сада и по организации сбыта продуктов плодоводства / М.С. Балабанов. – [Харьков] : Союз, 1919. – 236 с. – (Сельскохозяйственная библиотека / под ред. проф. А.Н. Челинцева)
453125
   Доходы авиакомпаний рост дополнительных услуг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 8 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
453126
  Каверина Э.Ю. Доходы американских вузов : современные тенденции и особенности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 1 (469). – С. 109-123. – ISSN 0321-2068
453127
  Гамукин В.В. Доходы вуза: диверсификация бюджетных рисков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4. – С. 80-86. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена некоторым проблемам, связанным с состоянием доходной базы современного российского вуза. Предложены шаги по диверсификации доходных источников с акцентом на расширение инновационного производства. Указаны основные внутренние проблемы ...
453128
  Ларионов К.А. Доходы государственного бюджета / К.А. Ларионов. – М, 1954. – 216с.
453129
   Доходы государственного бюджета СССР : Допущ. УУЗ Наркомфина СССР в качестве учеб. пособия для фин.-экон. ин-тов. – Львов : Госфиниздат, 1945. – 208с.
453130
  Цыпкин Д С. Доходы государственного бюджета СССР. / Д С. Цыпкин. – М., 1973. – 223с.
453131
  Притворова Т. Доходы домохозяйств с детьми: позитивные тенденции и парадоксы социальных трансфертов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено нерівність у розподілі доходів домогосподарств з дітьми у Казахстані за період з 2005 до 2010 р. Виявлена позитивна тенденція щодо зниження нерівності всередині групи і негативні тенденції до збереження значної частки сімей з 3 дітьми і ...
453132
   Доходы и покупательский спрос населения. – М, 1968. – 175с.
453133
  Малгараева Жанат Кабдрахманова Доходы и потребеление населения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Малгараева Жанат Кабдрахманова; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1979. – 21л.
453134
  Шрам В.П. Доходы и потребление населения в СФРЮ / В.П. Шрам. – М., 1985. – 95с.
453135
  Карапетян А.Х. Доходы и потребление населения СССР / А.Х. Карапетян. – М
271. – 1980. – 271с.
453136
  Назарян Л.С. Доходы и расходы производства в структурах цен. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Назарян Л.С.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 30л.
453137
  Несмий М.И. Доходы и финансы колхозов / М.И. Несмий. – М., 1940. – 103с.
453138
  Акопян Акоп Мелконович Доходы колхозного населения. (На материалах Арм.ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акопян Акоп Мелконович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 45 с.
453139
  Пискуненко И.Ф. Доходы колхозов западных областей Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Пискуненко И.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей маркс.-ленин. при КГУ. – К., 1954. – 20л.
453140
  Зубец В.М. Доходы колхозов и источники их роста. : Автореф... канд. эконом.наук: / Зубец В.М.; М-во высш. образов. СССР. Ленингр. фин-эконом. ин-тут. – Томск, 1958. – 17л.
453141
  Габидуллин В.М. Доходы колхозов и их использование / В.М. Габидуллин, А.А. Пронин. – Москва, 1963. – 108с.
453142
  Борхунов Н.А. Доходы колхозов и их распределение. (На примере Воронежской обл.) : Автореф... кандидата экон.наук: / Борхунов Н.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 14л.
453143
  Трубицына Н.В. Доходы колхозов Казахской ССР и их распределение : Автореф... канд. эконом.наук: / Трубицына Н.В. – Алма-Ата, 1951. – 13 с.
453144
  Воронов В.В. Доходы населения Латвии: уровень, дифференциация, динамика / В.В. Воронов, О.Я. Лавриненко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 47-53. – ISSN 0132-1625
453145
  Тохтарова В.С. Доходы населения: уровень, структура и дифференциация // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 166-175. – ISSN 2072-9480
453146
  Орлов С.И. Доходы от земельных имуществ общегосударственного и местного значения / С.И. Орлов. – М., 1926. – 103с.
453147
  Орлов С.И. Доходы от рыболовных угодий / С.И. Орлов. – М., 1926. – 70с.
453148
  Зинченко А. Доходы сельського хозяйства и воспроизводство в хозяйствах населения // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 8. – С. 64-71. – ISSN 0235-2443
453149
  Воробьев Н.И. Доходы СССР. / Н.И. Воробьев. – Москва
2. – 1931. – 84с.
453150
  Павчак В.А. Доходы, накопление и потребление в колхозах Украинской ССР. : Автореф... доктор экон.наук: 594 / Павчак В.А.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1969. – 58л.
453151
  Ржаницына Л.С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантии. / Л.С. Ржаницына. – М., 1991. – 158с.
453152
  Сванидзе А.А. Дохристианские верования в средневековой Скандинавии // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С.9-26. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
453153
  Артюх В.С. Дохристианские культовые памятники на Днестре // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.150-156
453154
  Мирончиков Л.Т. Дохристианское жречество Древней Руси (старцы, старосты, волхвы) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мирончиков Л.Т.; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1969. – 26л.
453155
  Жовта Н.М. Дохристиянська міфологія і українська мова = Mythologie pre-chretienne et la langue ukrainienne = Pre-Christian mythology and the Ukrainian language / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий ; dossier dirige par Iouriї Mosenkis ; red. en chef de la publ. Athanase Vantchev de Thracy ; Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 165 с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-34-9
453156
  Кожолянко Г. Дохристиянська основа соціалізуючих родинних звичаїв та обрядів українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 13-20
453157
  Кожолянко О. Дохристиянський зміст та символіка зимових календарних святкових обрядів буковинців // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 414-424. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
453158
  Кожолянко О. Дохристиянський і християнський характер свят початку зими на Буковині // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 652-663
453159
  Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України / Ю. Павленко. – Київ : Либідь, 2000. – 328с. – ISBN 966-06-0170-0
453160
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон. – Київ, 1991. – 424 с.
453161
  Іларіон Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон. – Київ : Обереги, 1992. – 424с. – ISBN 5-8104-0005-1
453162
  Іларіон Митрополит Дохристиянські вірування українського народу : Історично-релігійна монографія / Іларіон Митрополит. – 2-е вид. – Київ : Обереги, 1994. – 425с. – Репринтне видання з: Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія. - Вінніпег: Волинь,1965.- Інст.дослідів Волині. – ISBN 5-8104-0005-1
453163
  Панько О. Дохристиянські вірування українського народу в дослідженні І. Огієнка (митрополита Іларіона) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.279-289. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
453164
  Китова С. Дохристиянські міфологічні мотиви в українському рушниковому орнаменті // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 107-115. – (Філологічні науки)
453165
  Непокупний А.П. Дохристиянські початки прусської та німецької назв королька в Ельбінзькому словнику // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 69-79. – Бібліогр. у прим. (40 назв). – ISSN 0027-2833
453166
  Айни С. Дохунда / С. Айни; перевод с таджикского. – Москва : Художественная литература, 1956. – 404 с.
453167
  Фучеджиева Красимира Доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова на 70 години // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2016. – Год. 63, кн. 1. – С. 122-127. – ISSN 0005-4283
453168
  Янковська О. Доценко (Овсієнко) Олена Григорівна // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 63-64. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
453169
   Доценко Анатолій Іванович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 15. – ISBN 978-617-7069-48-4
453170
   Доценко Іван Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 140. – ISBN 978-966-439-754-1
453171
   Доценко Іван Сергійович (1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
453172
  Чмир О.Р. Доценко Тетяна Степанівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 194-195. – ISSN 2075-437X
453173
   Доцент Іван Ульянович Свистонюк (до 85-річчя від дня народження) / М.Д. Лютик, О.М. Слободян, О.В. Цигикало, І.Г. Бірюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 16, № 3 (61). – С. 85-86. – ISSN 1727-0847
453174
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  Головою Комітету Ради Європи проти тортур обраний доцент кафедри міжнародного права ІМВ Микола Миколайович Гнатовський.
453175
   Доцент ІМВ очолив Комітет Ради Європи / Прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Микола Миколайович Гнатовський, доцент кафедри міжнародного права ІМВ, обраний Головою Комітету Ради Європи проти тортур.
453176
   Доцент Микола Олашин : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2001. – 96с. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 966-7838-22-6
453177
   Доцент Юрій Сак : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2007. – 112с. – На тит. арк.: Видається до 90-річчя від дня народження науковця. – (Вчені Ужгородського національного університету). – ISBN 978-966-387-006-9
453178
  Матвієнко П.Є. Доцільність боротьби заслбами адміністративного примусу з посяганнями на встановлений порядок обігу інформації, що становить комерційну таємницю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 273-277. – ISSN 1563-3349
453179
   Доцільність введення дисципліни "Освітні технології та навчання в цифрову епоху" у процес навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Т. Вакалюк, А. Морозов, А. Єфіменко, Д. Антонюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 160-169. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
453180
  Федоренко І.С. Доцільність введення податку на розкіш в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 131-132
453181
  Пузиревська А.О. Доцільність вживання терміна "національна економіка" за умов глобалізування світу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 98-100. – ISBN 978-966-188-219-4
453182
  Чикалова М. Доцільність використання автентичних фахових текстів під час аудиторних та самостійних занять зі студентами фізико-математичних спеціальностей // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 19-23. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
453183
  Стрільчук Р.М. Доцільність використання антикризових засад в управлінні стратегічними можливостями підприємства в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 70-75. – ISSN 2306-6806
453184
  Литвиненко Н. Доцільність використання геоінформаційних систем під час проведення миротворчих операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Ефективне вирішення складних завдань під час проведення миротворчих операцій буде залежати від оперативності, вірогідності та повноти забезпечення місій геопросторовою інформацією. Швидкість отримання інформації та її актуальність може гарантувати ...
453185
  Пискач О. Доцільність використання діалектної лексики в публіцистичному тексті (на матеріалі закарпатської районної преси) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 174-184
453186
  Крупський О.П. Доцільність використання елементів зарубіжних моделей менеджменту у вітчизняній практиці / О.П. Крупський, К.О. Оксень // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-230-0
453187
  Сірик І.В. Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі / І.В. Сірик, Н.А. Деделюк // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 23-27. – (Серія : Фізичне виховання і спорт ; вип. 6). – ISSN 2310-130Х


  "Визначено основні закономірності функціонування фізичного виховання в Київській Русі: зв’язок фізичного виховання зі світоглядом, способом життя та місцем проживання населення; взаємопроникнення міжнаціональних елементів фізичного виховання; ...
453188
  Гружевський В.О. Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації судентів до фізичного виховання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 03. – С. 19-24. – ISSN 1818-9172
453189
   Доцільність використання й інформативність багатопрофільного тесту для виявлення наркотиків у сечі SNIPER® 10 на госпітальному етапі в дітей із го / В.А. Міщенко, М.А. Георгіянц, В.А. Корсунов, М.Б. Пушкар, Н.С. Пороша, Г.А. Степнова, Д.Ю. Мацак // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 69-73. – ISSN 2224-0586
453190
  Лаготюк Г.С. Доцільність використання кейс-методу на практичних занятях з агрономічних дисциплін / Г.С. Лаготюк, О.Д. Лаготюк // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 100-105


  Особливості використання кейс-методу на заняттях з агрономічних дисциплін.
453191
  Кимберський З. Доцільність використання латинських виразів в юридичній англійській мові // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 402-403
453192
  Кравченко Т.А. Доцільність використання методології форсайту при розробці Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 рр. // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 121-128. – ISSN 2311-6420
453193
  Рогульська О. Доцільність використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 82-87. – ISSN 2308-4634
453194
  Козуб І.Г. Доцільність використання терміна "інвалід" та аналогічних термінів, що використовуються в національному законодавстві, для означення осіб зі зниженою працездатністю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 435)
453195
  Тищенко О.В. Доцільність відміни трудової книжки в сучасних умовах: дискусійні аспекти питання // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 201-204. – ISBN 978-617-7069-52-1
453196
  Медвідь А. Доцільність внесення змін до статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-90. – ISSN 2310-6158
453197
  Плачинда Т.С. Доцільність впровадження STEM-освіти в начальний процес ЗВО / Т.С. Плачинда, О.В. Урсол // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 407-414. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
453198
   Доцільність впровадження крафтової кав"ярні у закладі сфери гостинності / К.О. Бударіна, Л.О. Шаран, Н.П. Бондар, В.О. Губеня // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 10-15. – ISSN 2308-135X
453199
  Юрчинська Г.К. Доцільність впровадження психодрами Я.Л. Морено в освітні програми психологів // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 61-62
453200
  Федорова Я.Б. Доцільність впровадження стратегічного аудиту діяльності суб"єктів страхового бізнесу : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 138-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
453201
  Волкова І. Доцільність запровадження в Україні системи виборності суддів. Досвід США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 142-144
453202
  Бонк В. Доцільність запровадження інституту права довірчої власності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 291-293
453203
  Кривенко Л.В. Доцільність запровадження моделі мегарегулятора фінансового ринку в Україні / Л.В. Кривенко, О.В. Ісаєва // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 33-36. – ISSN 1728-6220
453204
  Корчова І. Доцільність запровадження особливого порядку провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 157-162. – ISSN 2663-5313
453205
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 87-93. – ISBN 978-966-306-020-4
453206
  Дзейко Ж. Доцільність запровадження юридичної відповідальності за вчинення помилок у застосуванні законодавчої техніки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 31-33
453207
  Карпенко О.А. Доцільність застосування аутсорсингу в логістиці українських підприємств / О.А. Карпенко, Д.Ю. Висоцька // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2011. – Вип. 8 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 307-311
453208
  Іншин М.І. Доцільність застосування контрактної форми трудового договору при регулюванні службово-трудових відносин з поліцейськими // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 184-187. – ISSN 2219-5521
453209
  Школа І. Доцільність застосування методики бенчмаркінгу для визначення напрямів розвитку інфраструктури регіону / І. Школа, І. Бутирська // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 84-91. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
453210
  Савка І.Г. Доцільність застосування методики фіксації головного мозку у випадках вогнепальної травми у судово-медичній експертній практиці / І.Г. Савка, О.Я. Ванчуляк // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 448-449
453211
  Гудзь Н.В. Доцільність застосування професійного судження бухгалтера в реаліях економіки України // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7511-00-0
453212
  Пашинська Я.О. Доцільність збереження ГК: аргументи "за" // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 185-189
453213
  Костяк В.Д. Доцільність збереження Господарського кодексу України: перспективи та наслідки для бізнесу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 160-166
453214
  Яхно Т.П. Доцільність зміцнення економічних інтергаційних зв"язків України і Республіки Польща / Т.П. Яхно, О.В. Килин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
453215
  Ландик В. Доцільність і можливості охорони комп"ютерних програм нормами патентного права // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.12-16. – ISSN 1608-6422
453216
  Сидоров Є. Доцільність і перспективи створення в Україні військового суду / Є. Сидоров, О. Полегенька // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 17-22. – ISSN 2311-6676
453217
  Гідулян А. Доцільність і перспективи створення та розвитку спеціалізованого агропромислового банку в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 8 (162). – С. 47-51
453218
  Скоропад М. Доцільність існування Господарського кодексу України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 367-371. – ISBN 978-966-301-169-1
453219
  Березнікова Д. Доцільність існування комісій по трудових спорах // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 147-149. – ISBN 978-966-919-107-6
453220
  Семеній О.М. Доцільність й необхідність існування "розсуду" : загальний екскурс крізь століття й до сьогодення // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 252-256. – ISBN 978-617-7293-17-9
453221
  Клименко Р Доцільність кредитування в сучасних умовах розвитку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 53-58
453222
  Буряк К.М. Доцільність криміналізації суспільно небезпечних діянь проти журналістів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 134-138. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
453223
  Сільвестров А. Доцільність модернізації лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін / А. Сільвестров, В. Піксотов, О. Скринник // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
453224
  Солодова К. Доцільність надання Національному Банку України права законодавчої ініціативи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 92-93
453225
  Мороз Є. Доцільність постановки питання щодо виокремлення предметної області соціології як науки в умовах суспільства, що змінюється // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 45-48. – ISBN 978-966-171-811-0
453226
  Гонак І.М. Доцільність початку продажу землі в Україні в умовах економічного спаду // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 46-53. – ISSN 2309-1533
453227
  Куруц В.М. Доцільність проведення досудового слідства прокуратурою // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 424-429. – ISSN 1563-3349
453228
   Доцільність процедури винесення меж ПЗФ в натуру // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 44-48. – Бібліогр.: 32 назв.
453229
  Філонич О.М. Доцільність реформування податку на додану вартість як фактор підвищення фіскальної ефективності // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 4 (47), серпень. – С. 62-67. – ISSN 2218-1199
453230
  Кошевцова М.А. Доцільність розвитку національного ринку кредитних деривативів / М.А. Кошевцова, О.Г. Родіна // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 74-83. – ISSN 2313-8246
453231
  Литвиненко Н.І. Доцільність створення геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 172-177
453232
  Селезньов Ю. Доцільність створення нових філій банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 38-40. – Бібліогр.: 4 назви
453233
  Чічкань Г. Доцільність створення Розрахункового центру як інституту з обслуговування договорів на фінансових ринках // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 296-297. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
453234
  Бутузов В.М. та інш. Доцільність створення та перспективи розвитку підрозділів фінансової розвідки в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.10-13
453235
  Дубовик О.Ю. Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу / О.Ю. Дубовик, Н.В. Гавриленко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
453236
  Іванова І. Доцільність та можливості інтродукції ефедр в Україну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано доцільність інтродукції представників роду Ephedra L. на Поліссі та в Лісостепу України для потреб навчального процесу, освітньої роботи, фітотерапії та декоративного садівництва. The expediency of introduction of the genus Ephedra L. ...
453237
  Вдовін О. Доцільність та особливості впровадження автоматизованого контролю рівня індивідуальної підготовки офіцерів у вищому військовому навчальному закладі / О. Вдовін, М. Паламар // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 39-48. – ISSN 2617-1775
453238
  Дегтяренко О.Г. Доцільність та перспективи розвитку малої гідроенергетики в Україні / О.Г. Дегтяренко, С.В. Шашков // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 89-96. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
453239
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 114-117.
453240
  Москаленко С. Доцільність та перспективи створення в Україні суду присяжних // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 180-184.
453241
  Мінченко Р.М. Доцільність та правове регулювання реформування органів примусового виконання // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 35-38. – ISBN 978-966-8830-75-4
453242
  Фріс П. Доцільність у кримінально-правовій політиці в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 93-99. – ISSN 1026-9932
453243
  Покатаєва О.В. Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 235-242. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто наукові погляди щодо діяльності застосування прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб.
453244
  Словська І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-192. – ISSN 0132-1331
453245
  Михальчишин Н. Доцільність функціонування монополій в національній економіці / Н. Михальчишин, О. Міняйло, Залєвська-Шишак // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 47-53


  Залєвська-Шишак А. - канд. екон. наук КНУ імені Тараса Шевченка.
453246
  Гринюк В.О. Доцільність як засада реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 60-70
453247
  Колюх В.В. Доцільніть зміни порядку обрання суддів в контексті судової реформи в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 228-230
453248
  Перлулайнен Л. Доця : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 10. – С. 26-38. – ISSN 0868-4790
453249
  Сильвестров В.В. Дочекатися музики : лекції - бесіди : за матеріалами зустрічей, організ. Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 375, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 333-362. – ISBN 978-966-378-199-0
453250
  Зубрицька Д. Дочергові парламентські вибори 2007 року і проблема формування політичної опозиції в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-100. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
453251
  Дедюхин В. Дочери / В. Дедюхин. – Ульяновск : Ульяновское книжное издательство, 1959. – 71 с.
453252
  Беретарь Хамид Дочери аула : очерки в стихах / Х.Я. Беретарь, П.Е. Резников. – Майкоп : Адыг. книжное изд-во, 1961. – 20 с.
453253
   Дочери великого народа. – Киров, 1960. – 136с.
453254
  Левченко И.Н. Дочери Вьетнама / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
453255
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 2-е изд. испр. доп. – Москва, 1962. – 152с.
453256
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 4-е изд. испр. доп. – Москва, 1967. – 192с.
453257
  Воробьева О.Б. Дочери Маркса / О.Б. Воробьева, И.М. Синельникова. – 6-е изд. испр . доп. – Москва, 1985. – 207с.
453258
  Нерваль Ж. де Дочери огня: Новеллы. Стихотворения. / Ж. де Нерваль. – Ленинград, 1985. – 447с.
453259
   Дочери Октября : Работницы и селянки Украины в дни Великой пролетарской революции 1917-1922. – Харьков : Изд. отд. Ц.К.К.П.(б).У, 1922. – 152 с.
453260
  Татаренко Л.С. Дочери речки Боромли / Л.С. Татаренко. – Киев, 1990. – 265с.
453261
  Левин Г.С. Дочери родины. Стихи, рассказы, пьесы для эстр. исполнения / Г.С. Левин. – Л.-М., 1939. – 227с.
453262
   Дочери России. – М, 1975. – 269с.
453263
  Пальванова Б.П. Дочери Советского Востока / Б.П. Пальванова. – М, 1961. – 174с.
453264
  Литвинова Г.А. Дочери Советской Украины / Г.А. Литвинова. – Киев, 1984. – 19с.
453265
  Мищенко Л.М. Дочери человеческие / Л.М. Мищенко. – К, 1970. – 138с.
453266
   Дочери Южного Урала. – Челябинск, 1968. – 212с.
453267
  Попов В.Ф. Дочери. / В.Ф. Попов. – М, 1963. – 92с.
453268
  Шайдуров В.Н. Дочерние колонии меннонотов в Сибири и их социально-экономическое развитие (на примере Алтая) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.106-117. – ISBN 966-551-070-3
453269
  Баева А.А. Дочерний свет : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 143с.
453270
  Полканов А.А. Дочетвертичная геология Кольского полуострова и Карелии или наиболее восточной части фенноскандинавского кристаллического щита / А.А. Полканов. – Вырезка. – 27-58с.
453271
  Дробышев Ю.И. Дочингисовы монголы и окружающая среда // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 5-21. – ISSN 0869-1908
453272
  Окунєв О. Дочірні підприємства в Україні: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.22-25


  Юридичні питання діяльності дочірніх підприємств
453273
  Синельников Л.И. Дочка / Л.И. Синельников. – К., 1946. – 28с.
453274
  Донченко О. Дочка : оповідання / О. Донченко. – Київ, 1950. – 240 с.
453275
  Шмерлинг В.Г. Дочка / В.Г. Шмерлинг. – М., 1965. – 256с.
453276
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – Київ, 1966. – 399с.
453277
  Ікрамі Д. Дочка вогню / Д. Ікрамі. – К., 1970. – 444с.
453278
  Котиш М.Т. Дочка голубої планети / М.Т. Котиш. – К, 1965. – 135с.
453279
  Бетко І. Дочка Ієфая Лесі Українки і її літературні посестри. Глибиннопсихологічне підгрунтя створеного письменницею образу // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 148-156. – ISSN 0280-6336
453280
  Каїпбергенов Т. Дочка Каракалпакії. / Т. Каїпбергенов. – К., 1977. – 432с.
453281
  Франс Анатоль Дочка Ліліт : Оповідання / Анатоль Франс ; З фр. м. перекл. Н. Грінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. П. Барського], 1908. – 21, [2] с. – (([Драми й комедії / Пер. під ред. Б. Грінченка ; Ч. 20])


  Франс А. - З французької Академії; Лауреат Нобелівської премії по літ. за 1921 рік.
453282
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : повісті / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1966. – 391 с.
453283
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Дніпро, 1971. – 375 с.
453284
  Шервашідзе-Маріані Дочка Прометея / Шервашідзе-Маріані. – К, 1972. – 76с.
453285
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1977. – 288 с.
453286
  Олійник М.Я. Дочка Прометея : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
453287
   Дочка Прометея : До 14о-річчя з дня народження Лесі Українки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 5 (261). – С. 2-4
453288
  Бондаренко Н. Дочка Прометея. До 150-річчя Лесі Українки // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (158). – С. 54-55
453289
  Лондон Д. Дочка снігів / Д. Лондон. – К, 1957. – 248с.
453290
  Александрова Т.А. Дочки-матери / Т.А. Александрова. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 2)
453291
  Лежнева С.Б. Дочки-матери / С.Б. Лежнева. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 110с.
453292
   Дочки-матери. – Свердловск, 1986. – 316с.
453293
  Леонов Ю.Н. Дочки-матери : Повести и рассказы / Ю.Н. Леонов. – Москва : Современник, 1987. – 252с. – (Новинки "Современника")
453294
  Кабыш И. Дочки-матери : поэма // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 7. – С. 2-21. – ISSN 0132-2036
453295
  Карпов М.О. Дочки великої бурі. (Про учасниць боротьби за перемогу Радянської влади на Україні -- Софію Соколовську, Марію Михайловську, Дусю Кирєєву, Женю Жигаліну). / М.О. Карпов. – Київ, 1967. – 32с.
453296
  Рекемчук А.Е. Дочкина свадьба / А.Е. Рекемчук. – М., 1971. – 191с.
453297
  Белахова М.А. Дочь : повесть : для старш. возраста / М.А. Белахова ; ил.: И. Гринштейн. – Москва : Детгиз, 1961. – 96 с. : ил.
453298
  Белахова М.А. Дочь / М.А. Белахова. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 95 с. : ил. – (Рассказы советских писателей)
453299
  Казанцев В.И. Дочь / В.И. Казанцев. – Москва : Советский писатель, 1969. – 104 с.
453300
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев, 1981
453301
  Югов В.Т. Дочь / В.Т. Югов. – Киев : Дніпро, 1989. – 395 с.
453302
  Толстая А.Л. Дочь / А.Л. Толстая. – Москва : АО "Книга и бизнес", 1992. – 462 с.
453303
  Гадагатль А. Дочь адыга : повесть в стихах / А. Гадагатль; пер. с адыг. А.И.Казакова. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1957. – 107 с.
453304
  Помыткин Б.А. Дочь Байкала - Ангара / Б.А. Помыткин. – Ленинград, 1961. – 115 с.
453305
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1959. – 195 с.
453306
  Губай Гариф Дочь бакенщика : повесть / Губай Гариф. – Москва, 1968. – 206 с.
453307
  Померанцев В.М. Дочь букиниста / В.М. Померанцев. – М., 1951. – 351с.
453308
  Боуден Н. Дочь ведьмы: Рассказ // Наука и жизнь : Научно- популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 2. – С.110-121. – ISSN 0028-1263
453309
  Гейнце Н.Э. Дочь Великого Петра : роман / Н.Э. Гейнце // Людовик и Елизавета / Е.И. Маурин. – Москва : АРМАДА, 1994. – С. 351-703. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-059-4
453310
  Ротман Н.Е. Дочь Верховины / Ротман Н. Е. – Ужгород, 1981. – 103 с.
453311
  Ахунов Г.А. Дочь Волги : роман / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Современник, 1990. – 428 с.
453312
  Бхутто Б. Дочь Востока / Б. Бхутто. – М, 1991. – 427с.
453313
  Утепов Ш.Г. Дочь Востока. / Ш.Г. Утепов. – Алма-Ата, 1979. – 136с.
453314
  Тей Джозефина Дочь времени // Убийство под Рождество / А. Кристи. – Москва : Юридическая литература, 1990. – С. 161-280. – ISBN 5-7260-0483-3
453315
  Черчилл Р. Дочь Генриха VIII / Розмари Черчилл. – Москва, 1995. – 256 с.
453316
  Гафез Дочь гор / Гафез. – Тбилиси, 1958. – 100с.
453317
  Ильина О.Н. Дочь дивизии / О.Н. Ильина. – Краснодар, 1958. – 202с.
453318
  Войнов К. Дочь Евы / К. Войнов. – София, 1973. – 183с.
453319
  Милова Г.П. Дочь зимы. / Г.П. Милова. – Ярославль, 1968. – 183с.
453320
  Оуэн Р. Дочь игрока : Роман / Р. Оуэн; Пер. с англ. Н.Х.Ибрагимовой. – Москва : АСТ, 2000. – 352с. – (Шарм: коллекция). – ISBN 5-17-000497-4
453321
  Бре Альфред де Дочь императора : романы : пер. с нем. / Альфред де Бре. – Москва : Octo print, 1994. – 624 с. – В изд. также: Дочь оружейника / Генрих Майер. – (Орден : собрание исторических романов ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
453322
  Балкарова Ф. Дочь Кавказа : стихи / Ф. Балкарова; пер. с кабард. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1965. – 144 с.
453323
  Каипбергенов Т. Дочь каракалпака. / Т. Каипбергенов. – М., 1977. – 444с.
453324
  Каипбергенов Т. Дочь Каракалпакии : роман / Т. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Нукус : Каракалпакстан, 1982. – 472 с.
453325
  Левченко И.Н. Дочь командира / И.Н. Левченко. – М, 1967. – 48с.
453326
  Кирюшкин В.В. Дочь корабля / В.В. Кирюшкин. – Куйбышев, 1960. – 131с.
453327
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова / И.Т. Калашников. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1985. – 637с.
453328
  Калашников И.Т. Дочь купца Жолобова; Камчадалка; Изгнанники / И.Т. Калашников. – Краснодар : Краснодарское книжное, 1989. – 496 с.
453329
  Саджад Захир Разия Дочь куртизанки / Саджад Захир Разия. – М., 1965. – 180с.
453330
  Захир Дочь куртизанки / Захир, , Разия Саджад. – М., 1965. – 180с.
453331
  Глинка Г.А. Дочь любви : семейственная картина в 4 действиях / [сочинение] г-на цен[зора]. Григория Глинки // Пожертвование собою : драма в 3 действиях / Коцебу Август фон. – [Москва] : [В тип. С. Селивановского], 1803. – [4], 158, [2] с.
453332
  Лунгу Р.И. Дочь Марку : рассказ / Р.И. Лунгу; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1966. – 68 с.
453333
  Иванов В.Н. Дочь маршала / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1973. – 95с.
453334
  Сейталиев М. Дочь мельника : повести / Медетбек Сейталиев ; пер. с кирг. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 286 с.
453335
  Муратов В.В. Дочь милосердия / В.В. Муратов. – М., 1985. – 333с.
453336
  Алланазаров Р. Дочь моего села : повести и рассказы : [переводы] / Р. Алланазаров. – Ашхабад : Туркменистан, 1968. – 158 с. : ил.
453337
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы : роман / Г.Р. Хаггард. – Ростов, 1981. – 303 с.
453338
  Хагард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хагард. – Москва, 1989. – 398с.
453339
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1990. – 381с.
453340
  Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы / Г.Р. Хаггард. – Москва : Правда, 1991. – 416с. – (Мир приключений). – ISBN 5-253-00596-X
453341
  Икрами Д. Дочь огня : роман / Джалол Икрами; авториз. пер. с таджик. – Москва : Советский писатель, 1964. – 488 с.
453342
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : роман / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. А.Николаев. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 159 с.
453343
  Инджиев Л.О. Дочь Ольды : повесть, рассказы / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1976. – 171 с.
453344
  Уэлти Д. Дочь оптимиста / Д. Уэлти. – М, 1975. – 287с.
453345
  Майер Г. Дочь оружейника / Майер Генрих // Дочь императора : романы : пер. с нем. / Бре Альфред де. – Москва : Octo print, 1994. – С. 275-620. – (Орден ; 6). – ISBN 5-85686-002-0
453346
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – М, 1987. – 495с.
453347
  Сахиб Д. Дочь палестинца / Д. Сахиб. – Москва, 1989. – 522 с.
453348
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1963. – 216 с.
453349
  Шарипов А.Ш. Дочь партизана : повесть / А.Ш. Шарипов. – Изд. 2-е. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 235 с.
453350
  Валишевский К. Дочь Петра Великого / К. Валишевский. – Минск, 1990. – 562с.
453351
   Дочь Петра Великого. – Москва : Контракт, 1997. – 608с. – ISBN 5-900785-22-Х
453352
  Валишевский К. Дочь Петра Великого. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 562,9с.
453353
   Дочь Повелителя драконов. – М, 1960. – 76с.
453354
  Бикчентаев А. Дочь посла : повести и рассказы / А. Бикчентаев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 294 с.
453355
  Олейник М. Дочь Прометея : Повести / М. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1971. – 448с.
453356
  Рид П.П. Дочь профессора / П.П. Рид. – М, 1974. – 285с.
453357
  Ефремова Н.П. Дочь революционной России / Н.П. Ефремова. – М., 1987. – 254с.
453358
  Дюма Александр Дочь регента / Дюма Александр; Рис.П.Парамонова. – Київ : Оберіг, 1993. – 378с. – (Библиотека авантюрного романа). – ISBN 5-85490-038-6
453359
  Карпенко П.Г. Дочь республики / П.Г. Карпенко, Ю.Д. Носков. – Таллин, 1968. – 276с.
453360
  Чередниченко П. Дочь России / П. Чередниченко. – Москва : Советская Россия
2. – 1965. – 336 с.
453361
  Чередниченко П.Е. Дочь России. / П.Е. Чередниченко. – Москва, 1958. – 159с.
453362
  Бегимов А.И. Дочь рыбака : роман / Бегимов А.И. ; авториз. пер. с каракалпак. М.И. Шевердина. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1958. – 191 с.
453363
  Полуянов И.Д. Дочь солдата. / И.Д. Полуянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Архангельск : Кн. изд-во, 1962. – 206 с.
453364
  Соловьева Л. Дочь солнца / Л. Соловьева. – Владивосток, 1957. – 92 с.
453365
  Кердода А.И. Дочь степей / А.И. Кердода. – Новосибирск, 1955. – 286с.
453366
  Кадрия Дочь степей : стихи и поэма / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1984. – 127 с.
453367
  Шарипов А. Дочь степей : роман / А. Шарипов. – Алма-Ата : Жазущы, 1986. – 349 с.
453368
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. и коммент. Г.Шариповой. – Москва : Советский писатель, 1957. – 323 с.
453369
  Ибрагимов Г.Г. Дочь степи : романы / Галимджан Ибрагимов ; пер. с татар. Р.Фаизовой. – Казань : Таткнигоиздат, 1966. – 368 с.
453370
  Балабин С.П. Дочь тайги : повести / С.П. Балабин. – Москва : Современник, 1973. – 191 с. – (Новинки "Современника")
453371
   Дочь тамбур-мажора. – Ленинград, 1937. – 48с.
453372
  Борисов Н.В. Дочь трудового народа / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1950. – 24с.
453373
  Попов Н.И. Дочь учителя. / Н.И. Попов. – 2-е изд., доп. – М., 1953. – 308с.
453374
  Попов Н.И. Дочь учителя. Из опыта работы молодой учительницы. / Н.И. Попов. – М., 1950. – 128с.
453375
  Сасыкбаев С. Дочь фабрики : повести и рассказы / Саткын Сасыкбаев ; пер. с кирг. – Фрунзе : Киргизгостиздат, 1958. – 190 с.
453376
  Мора Ф. Дочь четырех отцов : Роман / Ф. Мора. – Москва : Художественная литература, 1989. – 268с. – (Зарубежный роман XX века)
453377
  Копосов В.В. Дочь шамана. / В.В. Копосов. – Хабаровск, 1962. – 120с.
453378
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыгнациздат, 1951. – 103 с.
453379
  Керашев Т.М. Дочь шапсугов : повесть / Тембот Керашев;. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1954. – 104 с.
453380
  Моисеева К.М. Дочь Эхнатона / К.М. Моисеева. – М, 1967. – 192с.
453381
  Авдеева Татьяна Доширак: двухминутная готовность // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 23 : фото
453382
   Дошкілля: доступність і якість // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 17 лютого (№ 7). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
453383
   Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991-2006) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / АПНУ ; ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; Ін-т проблем виховання ; Наук. б-ка НПУ ім. М.П. Драгоманова ; [ упоряд.: Пономаренко Л.О. та ін. ; наук. ред. Рогова П.І. ]. – Київ, 2009. – 150 с. – ISBN 978-966-660-523-1
453384
   Дошкільна педагогіка. – Київ, 1981. – 368 с.
453385
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с. – Бібліогр. в кінці розділу. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 966-8226-19-4


  Розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти
453386
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Поніманська. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2013. – 462, [2] с. – Термінол. словник: с. 447-455. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 456-462. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-063-9
453387
  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : підручник / Тамара Поніманська. – 4-те вид., перероб. – Київ : Академія, 2018. – 406, [2] с. – Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 394-401. – Бібліогр.: с. 402-407. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-547-2
453388
  Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 392с. – ISBN 978-966-364-516-2
453389
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1995
453390
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1995
453391
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3/4. – 1995
453392
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5/6. – 1995
453393
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 7. – 1995
453394
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 8. – 1995
453395
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 9. – 1995
453396
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 10. – 1995
453397
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 11. – 1995
453398
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 12. – 1995
453399
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1996
453400
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1996
453401
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3. – 1996
453402
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 4. – 1996
453403
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5. – 1996
453404
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 6. – 1996
453405
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 7. – 1996
453406
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 8. – 1996
453407
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 9. – 1996
453408
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 10. – 1996
453409
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 11. – 1996
453410
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 12. – 1996
453411
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 1. – 1997
453412
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 2. – 1997
453413
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 3. – 1997
453414
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 4. – 1997
453415
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 5. – 1997
453416
   Дошкільне виховання. – Київ
№ 6. – 1997
453417
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 7 (780). – 2006
453418
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 8 (781). – 2006
453419
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 9 (782). – 2006
453420
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 10 (783). – 2006
453421
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 11 (784). – 2006
453422
   Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України для педагогів і батьків. – Київ : Світич. – ISSN 0321-1401
№ 12 (785). – 2006
453423
  Русова С.Ф. Дошкільне виховання // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 94-101. – ISBN 978-966-222-967-7
453424
  Головко О.В. Дошкільні заклади у системі соціального виховання в УСРР (1919-1933) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 32-41. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
453425
  Назукова Н. Дошкільнята та їхня... зарплата. Рівень залучення дітей до програм раннього розвитку залежить від обсягів підтримки сімей з дітьми // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 1, 11


  "Звісно ж, зарплату нинішні малюки отримуватимуть лише в майбутньому, коли виростуть. Але не в останню чергу вона залежатиме від того, чи вкладатиме держава в ранній розвиток дітей сьогодні і скільки на це виділить. Адже, за різними оцінками, 1 дол. ...
453426
  Павлова А. Дошкольная колхознаяк площадка / А. Павлова. – Л., 1937. – 131с.
453427
  Леушина А.М. Дошкольная педагогика / А.М. Леушина. – М-Л, 1946. – 364с.
453428
  Сорокина А.И. Дошкольная педагогика / А.И. Сорокина. – Москва, 1951. – 351с.
453429
  Сорокина А.И. Дошкольная педагогика / А.И. Сорокина. – 2-е изд., переработ. – М., 1958. – 336с.
453430
  Чмелева Е.В. Дошкольная педагогика России конца ХІХ - начала ХХ в. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 10. – С. 74-83. – ISSN 0869-561Х
453431
  Федоров Я.И. Дошкольное воспитание в БССР / Я.И. Федоров, М.К. Сай. – Минск, 1978. – 104с.
453432
  Петрова Е. Дошкольное воспитание в Народной Республике Болгарии / Е. Петрова, Ц. Шейтанова, Р. Славова. – София, 1979. – 67 с.
453433
  Рау Н.А. Дошкольное воспитание глухонемых / Н.А. Рау. – Москва, 1947. – 203 с.
453434
   Дошкольное воспитание по 1977 г. : Информ. бюл. – Прага
Ч. 1. – 1981. – 308с.
453435
   Дошкольное воспитание по 1977 г. : Информ. бюл. – Прага
Ч. 2. – 1981. – 672с.
453436
  Корнилов К.Н. Дошкольное воспитание пролетарских детей / К.Н. Корнилов. – 3-е. – М., 1919. – 16с.
453437
  Левин-Ширина Дошкольное воспитание. Уч. пособие / Левин-Ширина, Д.В. Менджерицкая. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1939. – 304с.
453438
  Левин-Ширина Дошкольное воспитание. Уч. пособие / Левин-Ширина, Д.В. Менджерицкая. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1947. – 264с.
453439
  Кралюк П. Дошкульна відповідь Котляревського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 20


  "Наталка Полтавка" як заперечення імперського "Козака-віршотворця".
453440
  Кралюк П. Дошкульна відповідь Котляревському // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 20


  "Наталка Полтавка" як заперечення імперського "Козака-віршотворця".
453441
   Дошли до точки? Работа над законопроектом об образовании близка к завершению / По материалам пресс-служби Минобрнауки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Текст проекта нового Закона об образовании в третьей редакции к концу 2011 года был согласован в 46 субъектах Российской Федерации. Еще 34 субъекта поддержали его в целом, представив свои предложения по доработке. Эти данные были озвучены на последнем ...
453442
  Шкляев А. Дошли от точки. Вузы СНГ наладили сетевое обучение инженеров. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 7


  Применение дистанционных технологий актуально для формирования общего образовательного пространства государств-участников Содружества Независимых Государств. К такому выводу пришли эксперты, анализируя результаты совместного проекта Московского ...
453443
  Суслопарова С.К. Дошлюбне спілкування української молоді в межах звичаєвого права (на прикладі повісті "Бурлачка" І.С. Нечуя-Левицького) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 83-92. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
453444
  Маєрчик М. Дошлюбні інтимні стосунки молоді в селах і містах Східної і Центральної України на початку XX століття // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 101-112. – ISSN 2078-659X
453445
  Моем Сомерсет Дощ : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 78-112. – ISSN 0320 - 8370
453446
  Лесів В.П. Дощ із сонячної хмари : оповідання, нариси / В.П. Лесів. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 255 с. – (Перша книга прозаїка)
453447
  Іршад Улла Хан Дощ пролився на мертвих вмираючих бджіл: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 29. – ISSN 0320-8370
453448
  Воронов Ю.П. Дощ у великому місті. Які проблеми? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 19-23. – ISSN 2518-7104
453449
  Віллемс П. Дощ у моєму домі (1958) : п"єса на три дії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 234-285. – ISSN 0320-8370
453450
  Клоків В. Дощ, вітри й погода / В. Клоків. – Х., 1926. – 55с.
453451
  Зубко Т.К. Дощі : етюди, оповідання / Т.К. Зубко. – Харків : Прапор, 1974. – 44 с.
453452
  Клічак В.Й. Дощовий годинник / В.Й. Клічак. – Київ, 1989. – 45 с.
453453
  Царинний І.М. Дощовий килим : поезії / І.М. Царинний. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 110 с.
453454
   Дощовий стік річок північного заходу УРСР в умовах осушення їх водозборів / Л.Г. Будкіна, Н.Є. Деревець, В.Г. Келембет, Л.М. Козінцева, М.М. Паламарчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 47-53 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 22)
453455
  Шаталін Д.Б. Дощові черв"яки (Lumbricidae) лісових та урбоекосистем степового Придніпров"я: структурно-функціональна організація угруповань та екологічні аспекти вермикультури : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Шаталін Дмитро Борисович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 41 назва
453456
  Бусленко Л.В. Дощові черви (Lumbricidae) агробіоценозів Волинського Полісся / Л.В. Бусленко, Л.В. Щепна // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 134-137. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
453457
  Сомин М.Л. Доюрское основание главного хребта и южного склона Большого Кавказа / М.Л. Сомин. – Москва : Наука, 1971. – 246с.
453458
  Бродский В Дояр Ю.Г.Ярв - последователь В.Гагановой / В Бродский, . – Новосибирск, 1961. – 8с.
453459
  Ветлугин И.М. Доярки / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1960. – 44с.
453460
  Ничвид М.Р. ДП "Закарпатський геодезичний центр" - вчора, сьогодні і завтра... / М.Р. Ничвид, М.В. Жиган // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 338-346 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
453461
  Нікітін А. ДПП в енергетиці: чого чекаємо в законодавчій сфері / А. Нікітін, І. Милостива // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 14-15
453462
  Буквич А. ДПП в Україні: пореформуємо? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 20-21
453463
  Давиденко І. ДПП в Україні: юридичні аспекти та потенціал застосування в оборонній галузі / І. Давиденко, Р. Мегединюк // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 20-21
453464
  Овдієнко А. ДПП як засіб модернізації економіки та підвищення якості держпослуг // Юридична газета. – Київ, 2015. – 1 грудня (№ 48). – С. 26-29


  Державно-приватне партнерство в Україні - система відносин між державним та приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів об"єднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород (відшкодувань) між ними.
453465
  Сохацька Є. Др справжнього Шевченка // Перше видання революційних віршів Тараса Шевченка / І. Огієнко. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 3-6. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-48-1


  Шевченкіана Івана Огієнка.
453466
  Мідянка П. Драбина в небо : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 170-173
453467
  Ільїн В.В. Драв"я // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 49. – ISBN 966-316-069-1
453468
  Андронов М.С. Дравидийские языки / М.С. Андронов ; Акад. наук СССР ; Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 124 с. – (Языки народов Азии и Африки)
453469
  Пунев К. Драган Манчов - книгоиздатель и радетел за бащин език / К. Пунев. – София, 1989. – 223 с.
453470
  Ковачева М. Драган Цанков общественник, политик, дипломат до 1878 / М. Ковачева. – София, 1982. – 279 с.
453471
  Крютченко М.Л. Драган Цанков: первый опыт государственного управления (март-декабрь 1880 г.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 169-175. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
453472
  Даноjличь М. Драги моj Петровичьу / Милован Даноjличь. – Београд : Службени гласник, 2013. – 277, [2] c. – (Библиотека "Посебна изданьа" / уред. Петар В. Арбутина). – ISBN 978-86-519-1481-5


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в укрвїнському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
453473
  Воронько П.М. Драгі другарі / П.М. Воронько. – Київ : Молодь, 1959. – 164 с.
453474
  Іващенко Микола Драгобрат. У квітні на лижах // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 16-19 : фото
453475
  Матюшенко Анастасія Драгобрат. У травні на лижах // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-99 : фото
453476
  Левинський В. Драгоманів і драгоманівці у світлі австрійських тайних документів / В. Левинський. – Варшава, 1938. – 58 с.
453477
   Драгоманівський збірник: "Вільна спілка" та сучасний український конституціонилізм. – Львів, 1996. – 252с.
453478
  Шкіль М. Драгоманівський університет буде чесно готувати ті кадри, які потрібні для України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 1 листопада (№ 44-45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  До 80-літнього ювілею Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова
453479
  Слотюк П.В. Драгоманівські "Чудацькі думки про українську національну справу" - візія майбутнього в контексті проблеми "національного централізму" // Подільський книжник : альманах / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін ; Вінниц. обл. універсальна наукова б-ка ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т.Р. Кароєва ; ред. С.В. Лавренюк ; відп. за вип. Л.Б. Сеник. – Вінниця, 2019. – Вип. 8 (2015 р.)-9 (2016 р.). – С. 97-110
453480
  Терегуз І.О. Драгоманівські ідеї в діяльності Центральної Ради // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 107-112. – ISBN 978-966-660-735-8
453481
  Власенко В.М. Драгоманівські студії // Дриновський збірник / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Акад. вид-во ім. проф. М. Дринова, 2012. – Т. 5. – С. 450-452. – ISBN 978-954-322-493-7
453482
   Драгоманівському університету - 180 // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 1
453483
  Урись Т. Драгоманівці єднають материки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )


  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова допомагає українській діаспорі в Бразилії освоїти українську мову. З 2012 -2017 рр. університет активно створює у штаті Парана локальні центри дистанційного навчання української мови з метою ...
453484
  Заїка О.М. Драгоманов - педагог-теоретик і практик // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 226-229. – ISBN 978-617-640-146-9
453485
  Стрельський Г. Драгоманов (Драгоманів) Михайло Петрович / Г. Стрельський, А. Трубайчук // Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти / Г.В. Стрельский, А. Трубайчук. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 84-85. – ISBN 9665290258
453486
  Дорошкевич О.К. Драгоманов в українській критиці // Реалізм і народність української літератури XIX ст. / К О. Дорошкевич, . – Київ : Наукова думка, 1986. – С. 169-184
453487
  Макарчук О.Г. Драгоманов і часопис радикальної партії "Народ" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 147-157. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333
453488
  Москаленко В. Драгоманов і Шишманов // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-35
453489
  Іскорко-Гнатенко Драгоманов М.П. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7442-69-0
453490
  Дьяков В.А. Драгоманов Михаил Петрович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 144-146
453491
  Кондратик Л.Й. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 39-42. – ISBN 5776391970
453492
  Огородник І.В. Драгоманов Михайло Петрович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 77-82. – ISBN 5-325-00792-0
453493
  Шаров І. Драгоманов Михайло Петрович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 137-142. – ISBN 966-7217-54-Х
453494
  Скакун О.Ф. Драгоманов Михайло Петрович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 203-207. – ISBN 966-8088-02-6
453495
  Курас І. Драгоманов Михайло Петрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 40-41. – ISBN 966-642-207-7


  Михайло Петрович Драгоманов (використовував псевдоніми Толмачев, Українець, М. Кузьмичевський, П. Кузьмичевський, Кирило Василенко, Волинець, М. Галицький, М. Гордієнко, П. Петрик, Чудак, М. Т-ов та ін.; 1841-1895) - український публіцист, історик, ...
453496
   Драгоманов Михайло Петрович // Альманах пошани й визнання Полтавщини : 100 видатних особистостей Полтавщини минулих століть : презентац.-іміджне вид. / [кер. проєкту О. Омельченко ; голов. ред. Л. Омельченко ; відп. за вип. С. Томечек ; фото.: Є. Чорноморченко]. – презентац.-іміджне вид. – Полтава : Артполіграфсервіс, 2003. – С. 68-69
453497
  Губіцький Є.В. Драгоманов Михайло Петрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 199. – ISBN 96966-8060-04-0
453498
   Драгоманов Михайло Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 178-179. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
453499
  Карпенко Н.С. Драгоманов Михайло Петрович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 78-82
453500
  Жадько В. Драгоманов Михайло Петрович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 288. – ISBN 978-966-8567-14-8
453501
  Щербак Н. Драгоманов Михайло Петрович / Н. Щербак, Л. Сорочук // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 394-395. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
453502
  Степаненко М. Драгоманов Михайло Петрович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 83-85. – ISBN 978-617-7016-11-2
453503
  Грицак Я. Драгоманов Михайло Петрович // Франківська енциклопедія : у 7 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т Івана Франка] ; редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.]. – Львів : Світ, 2016. – Т. 1 : А-Ж / наук. ред. і упоряд. Євген Нахлік ; [передм. М. Жулинського, Є. Нахліка]. – С. 605-609. – (Серія "Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники"). – ISBN 978-966-914-034-0


  Рекомендована література: Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / упоряд.М.О. Мороз, В.А. Короткий (керівник авт. колективу), І.І. Тіщенко, І.С. Гріценко, С.І. Білокінь. - Дрогобич, 2011. - С. 609.
453504
  Преварська М.І. Драгоманов Михайло Петрович // Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / М.І. Преварська. – Київ : Велес, 2016. – С. 98-102. – (Серія "Гордість і слава України"). – ISBN 978-966-8263-46-4
453505
  Лопан Т. Драгоманов Михайло Петрович // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 517-519. – ISBN 978-966-418-286-4
453506
  Короткий В. Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 410-411. – ISBN 5-7707-1062-4
453507
  Дічек Н.П. Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 376-384. – ISBN 966-06-0367-3
453508
   Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 154. – ISBN 978-966-933-054-3
453509
  Коновальчук В. Драгоманов та ідеї лібералізму // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.83-48
453510
  Карамаш С.М. Драгоманов та Київський університет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  До 155 років від дня народження М.П. Драгоманова. Біографічні матеріали. Тісний зв"язок з Київським університетом.
453511
  Кістяківський М. Драгоманов у Флоренції // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 176-188
453512
  Толстоухов А. Драгоманов: terra incognita // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – C. 3-4. – ISBN 978-966-579-271-0
453513
  Андрущенко В. Драгомановські наукові школи: факти і проблеми / В. Андрущенко, Г. Волинка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 38-70. – ISSN 0869-3595
453514
  Торбін Г.М. Драгомановці за Андрущенка / розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 2
453515
  Короткий В.А. Драгомиров Михайло Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 246-247. – ISBN 966-06-0393-2
453516
  Дерман В. Драгомиров о воспитании и обучении войск / В. Дерман, 1946. – 38с.
453517
  Шут Ненси Драгоценная капля. Драгоценная влага // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 66 : фото
453518
  Вочман Н. Драгоценная кровь Христа / Н. Вочман, Л. Уитнесс. – 27с.
453519
  Ржевская Е. Драгоценная музыка Константина Сомова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 2-6. – ISSN 0869-8171
453520
  Бильжо Андрей Драгоценная Якутия // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 34-35 : фото
453521
  Мусатов А.И. Драгоценное зерно / А.И. Мусатов. – Москва-Ленинград, 1953. – 48с.
453522
  Мусатов А.И. Драгоценное зерно (Стожары) / А.И. Мусатов. – Москва : Искусство, 1950. – 99 с.
453523
  Пермяк Е.А. Драгоценное наследство / Е.А. Пермяк. – Москва, 1951. – 576с.
453524
  Пермяк Е.А. Драгоценное наследство / Е.А. Пермяк. – 2-е перераб. изд. – Москва, 1953. – 463с.
453525
  Стил Д. Драгоценности : Роман / Д. Стил. – Москва : АСТ, 1998. – 480с. – ISBN 5-15-001013-8
453526
  Таратута Е.А. Драгоценные автографы. / Е.А. Таратута. – М., 1986. – 317с.
453527
  Кашкай М.С. оглы Драгоценные и полудрагоценные цветные камни / М.С. оглы Кашкай, А.И. оглы Махмудов. – Баку, 1973. – 344 с.
453528
  Петров В.С. Драгоценные и цветные камни / В.С. Петров. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 135с.
453529
   Драгоценные и цветные камни / Отв. ред. В.П. Петров. – Москва : Наука, 1980. – 290с.
453530
   Драгоценные и цветные камни как полезное ископаемое.. – Москва : Наука, 1973. – 221с.
453531
  Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни России / А.Е. Ферсман. – Пг.
1. – 1920. – 420с.
453532
  Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни СССР / А.Е. Ферсман. – Л.
2. – 1925. – 386с.
453533
  Святский И. Драгоценные камни : с 38-ю рис. / сост. И. Святский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1902. – 184, [12] с. – С. [1-12] рекламные. – (Полезная библиотека)


  На тит. л. автограф.: Шировский 1929 г.
453534
  Смит Г. Драгоценные камни / Г. Смит. – Москва : Мир, 1980. – 586с.
453535
  Смит Г. Драгоценные камни / Г. Смит. – 2-е изд., перераб. – Москва : Мир, 1984. – 558с.
453536
  Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление / [соч.] М.И. Пыляева. – 3-е изд. значит. доп. – Санкт-Петербург : Изд. Суворина, 1896. – [8], 403 с., 2 л. цв. ил. : ил.
453537
  Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление / М.И. Пыляев. – 3-е изд., доп. – Москва, 1990. – 310 с.
453538
  Тигранов Г.Ф. Драгоценные металлы / Г.Ф. Тигранов, П.В.Оль // Нефтяная промышленность / М.А. Кох, П.В. Оль. – Москва, 1925. – 71, [2] с., 6 табл. диаграмм : табл. – (Богатства С.С.С.Р. ; Вып. 1)
453539
  Уорн Кеннеди Драгоценные моря. Судьба морей Аравии / Уорн Кеннеди, Песчак Томас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июль № 106. – С. 114-133 : фото
453540
  Торчинский О. Драгоценные ризы икон // Diplomat : Журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2006. – № 2. – С.46-49
453541
  Денисюк И.Ф. Драгоценные россыпи / Денисюк И.Ф. – Москва, 1987. – 157 с.
453542
   Драгоценные свитки: Антич. латин. поэты о кн.. – М., 1989. – 158с.
453543
  Дедюхин А В. Драгоценный дар / А В. Дедюхин, . – Ульяновск, 1957. – 127с.
453544
  Бейшир Н. Драгоценный камень : роман / Норма Бейшир ; пер. с англ. Л.Г. Мордуховича. – Москва : АСТ, 2000. – 384 с. – (Интрига). – ISBN 5-17-002551-3
453545
  Мартынова М.В. Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве 12-18 веков / М.В. Мартынова. – Москва, 1973. – 45с.
453546
  Гуляшки А. Драгоценный камень. / А. Гуляшки. – Москва, 1958. – 150с.
453547
  Вилк А. Драгоценный клад / А. Вилк. – Рига, 1962. – 95 с.
453548
   Драгоценный свет // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 36 : фото. – ISSN 1029-5828
453549
  Жижек С. Дражливий суб"єкт: відсутній центр політичної онтології = The ticklish subject. The abs6ent centre of political ontology : посібник з філос. дисциплін / Славой Жижек ; пер. з англ. Р.Й. Димерець ; [відп. ред. О.Є. Гомілко]. – Київ : ППС-2002, 2008. – 508, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Сучасна гуманітарна бібліотека / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966-96471-9-1
453550
   Дражнюку Александру Александровичу -75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 46 : фото. – ISSN 0016-7126
453551
  Щигленко Евгений Дразнить быка : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
453552
  Анциферов В. Дразнящее эхо / Анциферов В. – Мурманск : Кн. изд-во, 1969. – 160 с.
453553
  Іскорко-Гнатенко Драй-Хмара М.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 103. – ISBN 978-617-7442-69-0
453554
  Степаненко М.І. Драй-Хмара Микола Опанасович // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7016-11-2
453555
  Залозна С.П. Драй-Хмара Михайло Опанасович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 71-73
453556
   Драй-Хмара Михайло Опанасович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 101-112
453557
  Невська Ю.В. Драй-Хмара Михайло Опанасович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 106-107. – ISBN 978-966-372-083-8
453558
  Короткий В.А. Драй-Хмара Михайло Опанасович (1889-1939) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 205-206. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
453559
   Драй-Хмара Михайло Панасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 346-347. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
453560
  Єсюк Л.В. Драй-Хмара та Филипович. Спільне та відмінне у творчості // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 26-28
453561
  Красовська Г. Драйв жіночого футболу / Г. Красовська, Л. Мороз // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 8


  Студентки КНУ імені Тараса Шевченка в складі 6 команд (збірні географічного, геологічного, історичного факультетів, ННЦ "Інститут біології", Інституту філології та об"єднана команда факультетів економічного, філософського, юридичного та психології) ...
453562
  Кухарчук Володимир Драйв по Марокко // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 50-59 : фото
453563
  Цубов Л.В. Драйвери глобальних промислових змін у контексті поведінкової економіки / Л.В. Цубов, Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 15-17. – ISSN 2071-4653
453564
   Драйвери майбутніх змін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії "Б" та категорії "В".
453565
  Півненко Б. Драйвова Богдана / розмову вів Олександр Рудяченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 19-20 липня (№ 127/128). – С. 22-23


  Заслужена артистка України Богдана Півненко про просування у генерацію музикантів і національної музики.
453566
  Батурин С.С. Драйзер / С. Батурин. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 333 с., [17] л. ил. – Библиогр.: с. 332. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 12(549))
453567
  Шварц Е.Л. Дракон / Е.Л. Шварц. – Пермь, 1988. – 491с.
453568
  Міськов І.О. Дракон (змій, змія) як символ: Схід-Захід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 155-161. – (Історія ; Вип. 28)


  Розглядається використання зображень дракона та змії (змія) у символіці та геральдиці.
453569
  Бергер Яков Дракон взмывает в небесах : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 90-102 : Іл.
453570
  Хробак Д. Дракон возвращается / Д. Хробак. – Москва, 1967. – 126 с.
453571
  Вишенський В.А. Дракон з"їдає власного хвоста // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 90-94. – ISSN 1029-4171
453572
  Казбеков К.Т. Дракон и злая женщина / К.Т. Казбеков. – Орджоникидзе, 1962. – 110с.
453573
  Попов В. Дракон и юань. Китай: экономический рост вопреки или благодаря религии // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 86-89.
453574
  Гончарова М. Дракон из Перкалаба : проза: повесть о Владке // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 2. – С. 52-134. – ISSN 0131-8136
453575
  Мотыляев А. Дракон из семейства лонгисквамид // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 38-41. – ISSN 1727-5903
453576
  Москаленко Леся Дракон із Клагенфурта : три напрямки. Австрія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 72-73 : Фото
453577
  Ценкер Х. Дракон Мартин / Х. Ценкер. – Москва, 1980. – 95с.
453578
  Розенталь Д.М. Дракон над Каракасом. Китайско-венесуэльские отношения в начале XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 39-50. – ISSN 0044-748Х
453579
  Рубель В.А. Дракон Ямата-но орочі: відтворення "первісної" зовнішності // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 141-145. – ISSN 1608-0599
453580
  Гарднер Д. Драконе! Драконе! : переклад казки // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 309-315
453581
  Орлова Т.В. Драконівськи закони (заходи) / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 118. – ISBN 966-642-073-2
453582
  Пахомов Ю.Н. Драконова кровь / Ю.Н. Пахомов. – М., 1986. – 287с.
453583
  Саган Карл Драконы Эдема : Рассуждения об эволюции человеского разума / Саган Карл; Пер. с англ. Левитиной Н.С. – Москва : Знание, 1986. – 255с.
453584
  Овчинникова Наталия Драконы, изменившие ход истории в реальности! Приручить дракона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 102-107 : фото
453585
   Дракоша и занимательная история России [Електронний ресурс]. – Москва : Media, 2000. – 1 CD + буклет (2 с.), лицензионное соглашение. – Системн. требования: PC, Microsoft, Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 200 МГц, видео SVGA, 64 Ms RAM, клавиатура, мышью.- Загл. с этикетки диска. – (Новая игра)


  Путешествие в мир истории, охватывающей период от Киевской Руси до наших дней. В этом путешествии вы узнаете о походах Святослава Мудрого, восстании древлян, правлении Ярослава Мудрого, Полтавской битве, революции 1917 года и многом другом.
453586
  Стокер Б. Дракула = Dracula : роман / Брем Стокер ; [пер. с англ. Н. Сандровой]. – Киев : Комсомольская правда в Украине, 2007. – 317, [3] с. – Сер. основана в 2007 г. – (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине" : XIX век ; т. 3). – ISBN 978-966-21-4902-9
453587
  Монд О.-Л. Дракула в мюзиклах: эволюция образа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 63-67. – ISSN 2073-9702


  Анализируется эволюция образа Дракулы в музыкальном театре, в частности постановках мюзиклов и рок-опер. Все трансформации подвергнуты периодизации и связаны с социализацией и психологизацией героя-вампира. Делается вывод, что все видоизменения Дракулы ...
453588
  Хаткевич Василий Дракула живет в Амазонке : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 3
453589
  Азьомова Т.М. Драма-пересторога Бертольда Брехта : урок за п"єсою "Матінка Кураж та її діти". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47-49.
453590
  Сахновский-Панкеев Драма : конфликт, композиция, сценичксуая жизнь / Сахновский-Панкеев. – Ленинград : Искусство, 1969. – 232 с.
453591
   Драма. – М., 1970. – 16с.
453592
  Кіракосян Г.А. Драма "Бертрам" Чарльза Роберта Метьюріна: готичний компонент поетики // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 174-180. – ISSN 2313-500Х
453593
  Кравченко О. Драма "Воскресіння мертвих" Георгія Кониського та філософсько-естетичні погляди Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 206-211
453594
  Поберезкіна Поліна Юхимівна Драма "Енума Еліш" в історико-культурному контексті творчості Анни Ахматової : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.02 / Поберезкіна П.Ю.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 15 с.
453595
  Швець А. Драма "Здобуття Києва" Тимона Заборовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 373-376. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто українські мотиви в драмі Тимона Заборовського "Zdobycie Kijowa". W artykule rozpatrzono ukrainskie motywy w dramacie Tymona Zaborowskiego "Zdobycie Kijowa". In article describes the Ukrainian motives the drama by Timon Zaborovsky ...
453596
  Працьовитий В. Драма "Назар Стодоля" Тараса Шевченка - феноменальне явище української культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 77-97. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
453597
  Ромащенко Л. Драма "Павло Полуботок" К. Буревія в контексті історичних та художніх творів про українського гетьмана // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 83-88
453598
  Трихліб Г. Драма "Сава Чалий" у контексті романтичного світогляду Костомарова-історика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 180-184
453599
  Поберезкина Полина Ефимовна Драма "Энума Элиш" в историко-культурном контексте творчества Анны Ахматовой : Дис...канд.филолог.наук:10.01.02 / Поберезкина Полина Ефимовна; КНУТШ. – Киев, 2000. – 178л. – Библиогр.:л.150-178
453600
  Мау В. Драма 2008 года: от экономического чуда к экономическому кризису // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 4-24. – ISSN 0042-8736
453601
   Драма А.Н. Островского "Гроза" в русской критике. – Ленинград, 1990. – 335 с.
453602
  Жирмунский В.М. Драма Александра Блока "Роза и крест" / В.М. Жирмунский. – Ленинград, 1964. – 106с.
453603
  Мирский Г. Драма Арабского Востока // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 77-87. – ISSN 0131-2227


  Раптове вторгнення в Ірак сунітських бойовиків з угрупування "Ісламська Держава" (ІГІЛ), яка прославилася перед цим своїми безчинствами в Сирії, стало світовою сенсацією. Здавалося б, обмежена, локальна за своїм масштабом военнаяоперація однієї з ...
453604
  Ільницький М. Драма без катарсису : Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття / М. Ільницький. – Львів : Місіонер, 1999. – 212с. – ISBN 966-7086-51-8
453605
  Ільницький М.М. Драма без катарсису : сторінки літературного життя Львова другої половини 20 століття / Микола Ільницький; НАНУ, Ін-т українознавстіва ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 966-02-3005-2
Кн. 2. – 2003. – 256с., 16с. іл.
453606
  Степовик Д. Драма будівництва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 вересня (№ 164). – С. 11


  120 років тому було освячено Володимирський собор.
453607
  Бідненко Наталія Петрівна Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п"єси Б.Шоу "Учень диявола") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Бідненко Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
453608
  Бідненко Наталія Петрівна Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п"єси Бернарда Шоу "Учень диявола") : Дис...канд.філолог.наук:10.01.05 / Бідненко Наталія Петрівна; Дніпропетровський нац.ун-тет. – Дніпропетровськ, 2000. – 234л. – Бібліогр.:л.208-234
453609
  Зеркаль М. Драма в Богданівці: незагоєна рана народної пам"яті (1941-1942 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 128-132. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
453610
  Чернов Ю.М. Драма в декабрьский полдень / Ю.М. Чернов. – Москва, 1990. – 108с.
453611
  Панченко В. Драма в Сентовому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 61. – ISSN 1996-1561
453612
  Сорока М.В. Драма В. Винниченка "Брехня" в сценічній інтерпретації М. Волошина // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 177-184. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
453613
  Починок Л.І. Драма В. Винниченка "Чорна пантера і білий Медвідь" у світлі християнських істин // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – C. 124-127. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
453614
  Казанжи О. Драма В. Капніста "Клорида и Милон" в українському літературному процесі доби просвітництва // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 55-59
453615
  Заборов П.А. Драма В.Гюго "Кромвель" : Автореф... канд. филол.наук: / Заборов П.А.;. – Ленинград, 1960. – 38л.
453616
  Несук М. Драма вибору. Відносини України з Центральними державами у 1917-1918 рр. / М. Несук. – Київ : Політична думка, 1999. – 276с. – ISBN 966-95174-5-1
453617
  Троицкий Е. Драма власти в Бешкеке // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 123-128. – ISSN 1728-2756
453618
  Явчуновский Я.И. Драма вчера и сегодня. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1980. – 254с.
453619
  Сюндюков І. Драма Горбачова // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 742-749. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Чверть століття тому зміна влади в Кремлі змінила хід історії.
453620
  Гаджиева М.Г. Драма Дж.Джабарлы "Севиль" : Автореф... канд. филол.наук: / Гаджиева М.Г.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1970. – 18л.
453621
  Мамедов Алтай Драма Джафара Джабарлы "В 1905 году" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедов Алтай Ю.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
453622
  Бондаренко К. Драма епископа Костельника // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 31/32 (149/150). – С. 54-56
453623
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. С.А. Полякова. – Москва : Книгоизд. "Скорпион" ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1902. – 128 с.
453624
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. С.А. Полякова. – Изд. 3-е. – Москва : Книгоизд. "Скорпион" ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1907. – 138 с.
453625
  Гамсун Кнут Драма жизни : [пьеса] / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. Ю. Балтрушайтиса // У врат царства : пролог / Гамсун Кнут. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит. Русского Т-ва, 1908. – 80 с. – (Универсальная библиотека ; № 101)
453626
   Драма и драматургический принцип в прозе. – Л., 1991. – 125с.
453627
  Кендлер К. Драма и классовая борьба / К. Кендлер. – М, 1974. – 351с.
453628
  Минко Василь Драма и комедии. / Минко Василь. – М., 1963. – 304с.
453629
   Драма и подвиг Ташкента. – Ташкент, 1966. – 218с.
453630
  Гавелла Б. Драма и театр / Б. Гавелла. – Москва : Прогресс, 1976. – 200 с.
453631
  Азерникова Е.В. Драма и театр Румынии : Караджале. Петреску. Себастиан / Азерникова Е.В. ; ВНИИ искусствознания. – Москва : Искусство, 1983. – 176 с., [23] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 170-174
453632
  Семиволос М.В. Драма Ивана Франко "Украденное счастье", ее место и роль в развитии украинской драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: / Семиволос М.В.; Акад.наук Укр.ССР.Ин-т литературы. – К, 1955. – 14л.
453633
  Зельдович Я.Б. Драма идей в познании природы (частицы, поля, заряды) / Я.Б. Зельдович, М.Ю. Хлопов. – Москва : Наука, 1988. – 238,1с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 67). – ISBN 5-02-013878-9
453634
  Лис В. Драма і поезія туровецького розливу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 6,7


  Про творчість Володимира Даниленка та його останню книжку "Грози над Туровцем".
453635
  Липківська А. Драма і сцена: шляхи режисерського театру кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 27-44. – ISSN 1997-4264
453636
  Сахновський-Панкєєв Драма і театр / Сахновський-Панкєєв; За ред. Дзеверіна І.О. – Київ : Мистецтво, 1982. – 130 с.
453637
  Барабан Л.І. Драма і театр в Україні першої половини 20 ст. Невідомі матеріали / Л.І. Барабан ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Біла Церква : Дельфін, 2009. – 143 с. – ISBN 978-966-02-5325-4
453638
  Барабан Л. Драма і театр України 1940-1950 років // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 4 : Театр. Музика. Кіно. – С.53-68. – ISSN 1728-6875
453639
  Барабан Леонід Драма і театр України в 90-х роках ХХ століття // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 35-46. – ISSN 1728-6875
453640
  Маковська Ю. Драма І. Франка "Учитель" на тлі суспільного життя Галичини кінця XIX століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті відображено стан освіти Галичини кінця XIX століття як фону для створення І. Франком драми "Вчитель". Автором доведена злободенність порушеної драматургом проблеми.
453641
  Беспутна С. Драма Ігоря Костецького "Дійство про велику людину": спроба інтерпретації // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 112-115. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
453642
  Кудрявцев М. Драма ідей Антона Чехова : (До 150-річчя від дня народження Антона Чехова) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-27
453643
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі : Дис... д-ра філол.наук: 10.01.02 / Кудрявцев М. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 386л. – Бібліогр.:л.367-386
453644
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі 20 ст. / М.Г. Кудрявцев; КНУТШ, Ін-тут українознавства. – Кам`янець-Подільський : Oium, 1997. – 272с. – ISBN 966-95121-0-7
453645
  Кудрявцев М.Г. Драма ідей в українській новітній літературі. : Автореф... докт.філол.наук: 10.01.01 / Кудрявцев М.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 35с.
453646
  Круглашов А.М. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла Драгоманова / А.М. Круглашов; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю. Федьковича. – 2-ге вид. – Чернівці : Прут, 2001. – 488с. – ISBN 966-560-188-1
453647
  Устюжанин Д.Л. Драма К.А.Тренева "Любовь Яровая". / Д.Л. Устюжанин. – М., 1972. – 128с.
453648
  Хализев В.Е. Драма как род литературы : Поэтика, генезис, функционирование / В.Е. Хализев. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1986. – 260с.
453649
  Карягин А.А. Драма как эстетическая проблема / А.А. Карягин. – Москва, 1971. – 224с.
453650
  Хализев В.Е. Драма как явление искусства / В.Е. Хализев. – Москва : Искусство, 1978. – 240с.
453651
  Хализев В.Е. Драма как явление искусства. / В.Е. Хализев. – Москва : Искусство, 1978. – 240 с.
453652
  Наєнко М.К. Драма Коломійця як поезія // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 61-63. – ISBN 978-966-171-250-7
453653
  Наєнко М. Драма Коломійця як поезія // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 330-333. – ISBN 978-966-439-809-8
453654
  Основин В.В. Драма Л.Н.Толстого "Живой труп". : Автореф... канд.филол.наук: / Основин В.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1956. – 16л.
453655
  Полушкина Л.С. Драма Леси Украинки "Каменный властелин" : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Полушкина Л.С.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1969. – 22л.
453656
  Козирєва Л.М. Драма Лесі Українки "Бояриня" : руїна починається в душах. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 19/21 (347/349). – С. 14-18
453657
  Піскун О. Драма Лесі Українки "Бояриня" в літературознавчих студіях Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 54-59. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
453658
  Одарченко П. Драма Лесі Українки "Камінний господар" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 197, червень : червень. – С. 13-15


  З нагоди вистави в "Новому Театрі".
453659
  Веремійчик О. Драма Лесі Українки "Оргія" - етичний заповіт нащадкам // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24 лютого - 9 березня (№ 9/10). – С. 5
453660
  Ковалевская С.Г. Драма Лопе де Веги "Великий князь Московский" / С.Г. Ковалевская. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – [2], 51 с. – Отд. оттиск из сб: Minerva : Изд. Ист.-филол. семинарием Высш. жен. курсов в Киеве. 1913, вып. 1
453661
  Пролеєв С. Драма лояльного розуму: радянська філософія як ситуація мислення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 39-48. – ISSN 0235-7941
453662
  Чернова І. Драма Людмили Старицької-Черняхівської "Іван Мазепа" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С. 134-142.
453663
  Шморгун О. Драма людського буття: від відчаю до свободи. Леся Українка і Жан-Поль Сартр // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 86-102. – ISSN 0235-7941
453664
  Иванов И. Драма на зеленом холме // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2010. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 1726-6084
453665
  Явчуновский Я.И. Драма на новом рубеже. / Я.И. Явчуновский. – Саратов, 1989. – 220с.
453666
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – Ставрополь, 1984. – 512с.
453667
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – М, 1986. – 461с.
453668
  Чехов А.П. Драма на охоте / А.П. Чехов. – М, 1990. – 461с.
453669
  Григорова Л. Драма на парадокса: Оскар Уайлд в български културен контекст / Л. Григорова. – София, 1993. – 287с.
453670
  Кононенко Є. Драма нації, драма мистецтва чи драма кохання? (Чи добрим є "добрий приклад"?) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 3-9. – ISSN 0236-1477
453671
  Михида С. Драма несвободи в мегатексті Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 319-331. – ISBN 978-966-920-140-9
453672
  Посудиевская О.Р. Драма О. Уайльда "Вера, или Нигилисты": история переводческой интерпретации // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 3-8
453673
   Драма обновления. – Москва, 1990. – 675 с.
453674
  Мухтаров Е.Г. Драма образа Низами Гянджеви в азербайджанской литературе // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 320-323. – ISSN 2076-1554
453675
  Манн-Боргезе Драма океана / Манн-Боргезе. – Ленинград : Судостроение, 1982. – 176 с.
453676
  Щеглова С.А. Драма петровской эпохи об Индрике и Меленде / Щеглова С.А. – Саратов, 1946. – 39-61 с. – Отд. оттиск из Уч. записок Сарат. гос. пед. ин-та. Вып 8
453677
  Прушинський М. Драма Пілсудського. Війна 1920 / Мєчислав Прушинський. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 335, [10] с. : іл., карт. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-611-01-1357-1
453678
  Прушиньський М. Драма Пілсудського. Війна 1920. / М. Прушиньський; Пер.з польськ.Булгакова В.В.,Вєдіної В.П. – Київ : Лібра, 1997. – 372с. – ISBN 966-7035-30-1
453679
  Цвілюк С.А. Драма Полтави: "самі себе звоювали" // Україна і "Русский мир" : важкий досвід співіснування: від "братского союза" до ненависті і масової українофобії : іст. нариси та наук. публіцистика / С.А. Цвілюк. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 115-139. – ISBN 978-966-927-159-4
453680
  Хрисанова С. Драма прекрасной дамы: парадоксы современного равенства мужчин и женщин. Гендерный подход к известной проблеме = Drama of pretty lady:Paradoxes of the modern equality the men and women / С. Хрисанова. – Харков. – ISBN 966-76-61-70-90
Кн.1 : ООН и истоки рождения гендерных принципов. – 2001. – 112с.
453681
  Хрисанова С.Ф. Драма прекрасной дамы: парадоксы современного равенства мужчин и женщин. Гендерный подход к известной проблеме / С.Ф. Хрисанова. – Харков : [б. и.]. – ISBN 966-76-61-70-90
Кн.2 : IV Пекинская конференция (1995 г.) и гендерная идеология. – 2001. – 207 с. – На тит. л. авт. не указ.
453682
  Сулима М. Драма про Івана Мазепу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 73-74. – ISSN 2075-1222


  Стаття пропонує комплексний аналіз трагедокомедії Лаврентія Горки "Йосиф-патріарха", написаної на початку XVIII століття й присвяченої українському гетьманові І. Мазепі.
453683
  Шаповал М. Драма про Шевченка: інтермедійний ключ розуміння // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – 65-71. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто актуальні моделі художньо-біографічної драми, що апелюють до інтертексту життя, творчості та рецепції Тараса Шевченка. Висвітлено конфлікт невідповідності жанрових традицій художньо-біографічної драми й охоронних тенденцій культури ...
453684
  Лиховид І. Драма садиби Мурашка // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 16-17


  Останнього мешканця і захисника пам"ятки, Олександра Глухова, місто виселяє через суд - але плану реставрації комплексу громадськості не презентує.
453685
  Демська-Будзуляк Драма свободи в модернізмі : пророчі голоси Лесі Українки : монографія / Леся Демська-Будзуляк. – Київ : Академвидав, 2009. – 181, [2] с. – Бібліогр.: с. 174-181. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-8226-86-1
453686
  Мариненко Ю. Драма таланту (роман Юрія Яновського "Жива вода") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 137-145
453687
  Наєнко М. Драма театру // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 108-112. – ISBN 978-966-2133-74-5
453688
  Наєнко М. Драма театру // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 70-78. – ISBN 978-966-439-809-8


  Про проблему театрального втілення сучасної (в вузькому розумінні) драми.
453689
  Наєнко М. Драма театру? // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 282-287. – ISBN 978-617-7480-77-7
453690
  Закалюжний Л. Драма Тетяни Іващенко "Таїна буття" як спроба художньої реконструкції творчої біографії Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 265-272. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
453691
  Пришутов Е. Драма Тимоша й Розанди // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Червень (№ 11). – С. 18-20


  Життя старшого сина Богдана Хмельницького Тимофія (Тимоша) й доньки молдавського господаря Василя Лупула Розанди склалося романтично й водночас фатально.
453692
  Марочко В. Драма Товія Молчадського / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 210-213. – ISBN 966-675-240-9
453693
  Рєзанов В.І. Драма українська / В.І. Рєзанов. – Київ
Ч. 1, вип. 3. – 1925. – 403 с.
453694
  Кононенко Є. Драма усвідомлення тіні у творчості Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 43-48. – ISSN 0130-5263
453695
  Тибор Б. Драма Чехова "Чайка" и ее культурно-философский контекст // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 8-17. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
453696
  Заїка Т.П. Драма як репрезентатор трагічного модусу естетичного мислення в літературному дискурсі України кінця ХIХ - початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 11-13
453697
  Бондар Л.О. Драма Ярослава Верещака "Восени, коли зацвіла яблуня...": міжкультурний діалог в умовах спільних історичних реалій // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
453698
  Владимиров С.В. Драма. Режиссер. Спектакль. / С.В. Владимиров. – Ленинград, 1976. – 219с.
453699
  Малютіна Н. Драматизація риторичних стратегій тексту у драматичних поемах Лесі Українки (до проблеми художнього мімезису) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 71-78. – ISSN 0236-1477
453700
  Парфенюк О. Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини в "Легенді про вічне життя" І.Франка. Взаємне кохання як критерій щастя // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 36-38
453701
  Бондарєва О.Є. Драматизм міфу і міфологізм драми / Олена Бондарєва ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Херсон : Персей, 2000. – 183, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7578-18-6
453702
  Вірченко Т. Драматизм релігійних протистоянь у п"єсі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 112-120. – ISBN 978-966-600-358-7
453703
  Левчук Ю.О. Драматизм художнього мислення Лесі Українки (на матеріалі поезії "Грішниця) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 55-60. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено поняття драматизму як домінувальної риси творчості Лесі Українки, зокрема лірики. З"ясовано причини та джерела виникнення драматичного мислення письменниці.
453704
  Раковская Н.М. Драматизм экзистенциальной ситуации Л. Шестова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 122-132. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
453705
  Кодак М. Драматика "патентичної сонати" Миколи Куліша в сучасному інтелектуальному світі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 33-41. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються риси поетики відомої драми М. Куліша: пафос, символізація, елементи комізму й мелодраматизму, персонажні ролі, театральність, перегуки із класичною реалістичною традицією. В інтерпретації задіяно інструментарій аналітичної ...
453706
  Глязер Г. Драматическая медицина. Опыты врачей на себе / Г. Глязер. – Москва, 1962. – 208 с.
453707
  Фельдеш П. Драматическая миссия / П. Фельдеш. – М., 1970. – 448с.
453708
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика : очерки конфл. ситуаций / А.А. Лиханов. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 367с.
453709
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика. / А.А. Лиханов. – М., 1983. – 320с.
453710
  Лиханов А.А. Драматическая педагогика: Очерки конфликт. ситуаций. / А.А. Лиханов. – 3-е изд., доп. – М., 1990. – 477с.
453711
  Котельникова Л.М. Драматическая повесть А.Н.Толстого "Иван Грозный" : Автореф... канд. филол.наук: / Котельникова Л.М.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 25л.
453712
  Каррьер М Драматическая поэзия / М. Каррьер; Пер. В.А. Яковлева. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня М.М. Гутзац, 1973. – 190 с.


  Из предисл.: "Предлагаемая книга составляет пер. (местами сокр.) одного из отд. соч. Морица Каррьера "Die Poesie, ihr Wesen und Formen". В.Я."
453713
  Ваняшова М.Г. Драматическая поэзия И.Сельвинского 20-30-х гг. : Автореф... канд.филол.наук: 641 / Ваняшова М.Г.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 21л.
453714
  Ставицкий А.Ф. Драматическая поэма Леси Украинки "В пуще". : Автореф... канд. филолог.наук: / Ставицкий А.Ф.; АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Г.Шевченко. – К., 1959. – 15л.
453715
  Кочубей Л.А. Драматическая поэма Леси Украинки "Кассандра" и ее место в идейно-эстетической борьбе в украинской литературе нач. ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Кочубей Л.А.; АН УССР. Ин-т лит-ры. – К., 1968. – 24л.
453716
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Л., 1939. – 583с.
453717
  Толстой А.К. Драматическая трилогия : Стихотворения / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1982. – 464с. – (Классики и современники. Русская классическая литература)
453718
  Бомарше Драматическая трилогия / Бомарше, Карон. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 317с.
453719
  Бомарше П. Драматическая трилогия : [комедии] / Бомарше ; пер. с фр. Н. Любимова ; [вст. ст. и прим. Л. Зониной]. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351 с.
453720
  Бомарше Драматическая трилогия / Бомарше, Карон. – Москва, 1984. – 352 с.
453721
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Москва, 1986. – 411с.
453722
  Толстой А.К. Драматическая трилогия / А.К. Толстой. – Москва, 1987. – 239с.
453723
  Богданов А.Н. Драматическая хрони ка в советской литературе / А.Н. Богданов. – Пермь, 1975. – 40с.
453724
  Дризен Н.В. Драматическая цензура двух эпох / Н.В. Дризен. – 346 с.
453725
  Бабенко В.Г. Драматические жанры и их взаимодействие : англ. и ирл. драматургия / В.Г. Бабенко. – Иркутск : Иркутский университет, 1988. – 151, [2] с. – Библиогр.: с. 148-152
453726
  Карабан В.С. Драматические конфликты в пьесах Кондрата Крапивы : Автореф... канд. филол.наук: / Карабан В.С.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1956. – 14л.
453727
  Ланг М. Драматические кружки художественной самодеятельности в Чехословакии / М. Ланг. – Прага, 1956. – 23с.
453728
  Лейтес Р.Э. Драматические особенности оперы Верди "Отелло" / Р.Э. Лейтес. – М., 1968. – 100с.
453729
  Майков А.Н. Драматические поэмы / А.Н. Майков. – М, 1961. – 520с.
453730
  Яшен К. Драматические поэмы / Камиль Яшен ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1967. – 532 с.
453731
  Тикамацу М. Драматические поэмы / М. Тикамацу. – М. : Худож. лит., 1968. – 407 с.
453732
  Кубанеишвили С.И. Драматические поэмы Акакия Церетели. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Кубанеишвили С.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1969. – 15л.
453733
  Скворцов К.В. Драматические поэмы. / К.В. Скворцов. – М., 1979. – 188с.
453734
  Луначарский А.В. Драматические произведения / А.В. Луначарский. – М
2. – 527с.
453735
  Зоммер К.А. Драматические произведения / К.А. Зоммер, чл. рус. об-ва драм. писателей и оперных композиторов. – Екатеринослав : Типо-лит. Э.З. Строда
Ч. 1 : 1. Подколесин № 2 или неуловимый жених : из Замоскворецкой жизни : комедия 3 д. (сюж. заим.); 2 Така її доля : малорусська драма у 4 діях с танцями и спивами; Козырь-дівка : малоруська пьеса у 5 діях из оповід. Квитки. – 1915. – 89, [3] с.
453736
  Джонсон Б. Драматические произведения / Б. Джонсон. – Москва-Ленинград, 1931. – 755с.
453737
  Джонсон Б. Драматические произведения / Б. Джонсон. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1933. – 692 с.
453738
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1935. – 216с.
453739
  Кюхельбекер В.К. Драматические произведения / В.К. Кюхельбекер. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта : основана М. Горьким)
Т. 2. – 1939. – 492 с. : портр.
453740
  Некрасов Н.А. Драматические произведения / Н.А. Некрасов. – Москва-Л., 1947. – 184с.
453741
  Вирта Николай Драматические произведения : Земля ; Хлеб наш насущный ; Заговор обреченных; Сталиградская битва / Николай Вирта [псевд.]. – Москва : Советский писатель, 1950. – 476 с.
453742
  Горький М. Драматические произведения / М. Горький. – Киев : Радянська школа, 1950. – 284с.
453743
  Чехов А.П. Драматические произведения / А.П. Чехов. – К, 1950. – 276с.
453744
  Купала Я. Драматические произведения / Янка Купала;. – Москва : Искусство, 1955. – 295 с.
453745
  Шеридан Р.Б. Драматические произведения : [пер. с англ.] / Ричард Бринсли Шеридан ; [вст.ст. и ком. Ю. Кагарлицкого]. – Москва : Искусство, 1956. – 483 с.
453746
  Крон А.А. Драматические произведения / А.А. Крон. – Москва : Советский писатель, 1958. – 499 с.
453747
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1967. – 255с.
453748
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 254с.
453749
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 192с.
453750
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1974. – 239с. – (Народная библиотека)
453751
  Прутков К. Драматические произведения / К. Прутков. – Москва : Искусство, 1974. – 159с.
453752
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 356с.
453753
  Пушкин А.С. Драматические произведения : Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1980. – 366с. – (Классики и современники)
453754
  Толстой Л.Н. Драматические произведения / Л.Н. Толстой. – Москва, 1983. – 368с.
453755
  Пушкин А.С. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – М, 1984. – 351с.
453756
  Гоголь Н.В. Драматические произведения / Н.В. Гоголь. – Киев : Мистецтво, 1984. – 191 с. : 1 л. портр.
453757
  Чехов А.П. Драматические произведения / А.П. Чехов. – М
1. – 1985. – 423с.
453758
  Чехов А.П. Драматические произведения : в 2-х томах / А.П. Чехов. – Ленинград
Т. 2. – 1985. – 384с.
453759
  Андреев Л.Н. Драматические произведения : в 2 т. / Л.Н. Андреев ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Ю.Н. Чирва]. – Ленинград : Искусство. – (Библиотека русской драматургии)
Т. 1. – 1989. – 525, [1] с.
453760
  Андреев Л.Н. Драматические произведения : в 2 т. / Л.Н. Андреев ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Ю.Н. Чирва]. – Ленинград : Искусство. – (Библиотека русской драматургии)
Т. 2. – 1989. – 549, [1] с.
453761
  Гумилев Н.С. Драматические произведения / Н.С. Гумилев. – Ленинград : Искусство, 1990. – 404с. – ISBN 5-210-00284-5
453762
  Бомарше Драматические произведения. - Мемуары / Бомарше, Карон. – Москва, 1971. – 543с.
453763
  Украинка Леся Драматические произведения. / Украинка Леся. – М., 1954. – 404с.
453764
  Киршон В.М. Драматические произведения. / В.М. Киршон. – Москва, 1957. – 441с.
453765
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза / А.С. Пушкин. – Москва, 1981. – 366с.
453766
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1981. – 351 с.
453767
  Пушкин А.С. Драматические произведения. Проза : проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 351с.
453768
  Квитка-Основъяненко Драматические сочинения / Квитка-Основъяненко. – Киев ; Петербург ; Москва; Одесса; Чернигов : Изд-во А.С. Великанова
Шельменко, волостной писарь. Шельменко-денщик. – 1910. – 207 с.
453769
  Евреинов Н.Н. Драматические сочинения : в 3 т. / Н.Н. Евреинов. – Петроград : Academia
Т. 3 : Пьесы из репертуара "Кривого зеркала". – 1923. – 129, [2] с., 1 л. фронт. (портр.)
453770
  Ермолинский С.А. Драматические сочинения / С.А. Ермолинский. – М, 1982. – 703с.
453771
  Сумароков А.П. Драматические сочинения / А.П. Сумароков. – Ленинград : Искусство, 1990. – 477 с. : 1 л. портр. – (Библиотека русской драматургии). – ISBN 5-210-00282-9
453772
  Крылов В. Драматические сочинения Виктора Крылова (Александрова). – Санкт-Петербург
Т. 9. – 1903. – 367 с.
453773
  Александров В.А. Драматические сочинения Владимира Александрова : в 2 т. / В. Александров. – Москва : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Т. 1 : Повесть горя. На жизненном пиру. В селе Знаменском. Спорный вопрос. – 1894. – 235, [9] с., 1 л. портр. (фронт.)
453774
  Квитка-Основъяненко Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненка) // Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) : Биографический очерк / Составил А-р. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1885. – 247 с.
453775
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненка). – 4-е изд. – Киев ; Петербург ; Москва ; Одесса ; Чернигов : .]: Южно-pус. книгоизд-во Ф.А. Іогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1910. – 207 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Шельменко, волостной пысаpь; Шельменко-денщик; Сватання на Гончаpивци; Щыpа любов
453776
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основъяненко) : в 2 т. – Петербург : Изд. Одесскаго книгопpодавца А.С. Великанова ; [Тип. П.А. Кулиша]
Т. 2 : Дворянские выборы. Дворянские выборы, часть вторая, или Выбор исправника. Мертвец-шалун. Приезжий из столицы. – 1862. – 384 с. – Речь отд. персонажей на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
453777
  Квитка-Основъяненко Г.Ф. Драматические сочинения Григория Квитки (Основьяненка). – Одесса : Изд-во Э. Островского, 1902. – 247 с. – Вид. укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  Примірник за №106023 переплетено з: Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) 1778-1843 : Биографический очерк / Сост. А-р. - Киев : 1885.- 32 с. та з: Не ходы Грыцю на вечерныци : драматична оперетка у 5 актах. - Полтава, 1884. - 72 с., 26 с. нот
453778
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Драматические сочинения Грицька Основъяненка. – Харьков : Изд. Хаpьк. Уезд. Земства ; Тип. Зильбеpбеpга
Т. 6. – 1894. – XLV, 408 с., 4 л. портр. (фронт.) : портр. – Решта твоpів та pозвідка С.Р. [С.Ф. Русова] "Біогpафія Г.Ф. Квітки (Основъяненка)" рос. - Інші твори укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зі змісту: Сватання на Гончаpивци; Щиpа любов; Бой-жинка
453779
  Лессинг Г.Э. Драматические сочинения Лессинга "Минна фон Барнгельм", "Эмилия Галотти", "Натан Мудрый" / Сост. [О.И. Бакста]: Лессинг, как драматург. – Санкт-Петербург : Изд. и кн. маг. О.И. Бакста ; [Тип. М. Стасюлевича], 1886. – XXII, 432 с.
453780
  Полевой Н.А. Драматические сочинения Н.А.Полевого из русской истории. – Санкт-Петербург : Типо-литография М.П.Фроловой, 1902. – 240 с.
453781
  Пушкин А.С. Драматические сцены / А.С. Пушкин. – М-Птгр, 1923. – 92с.
453782
  Мишуков О. Драматический актер-чтец : (практикум по речевой технике: учебно-метод. пособие) / О. Мишуков. – Херсон, 2000. – 76с. – ISBN 966-630-032-Х
453783
  Чуреева О.А. Драматический диалог в контексте диалога культур (на материале сценических интерпретаций пьесы "Чайка" А.П. Чехова) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 78-83
453784
  Гожик П.Ф. Драматический и плодотворный жизненный путь геолога : [Г.И.Горецкий] // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 100-102 : фото. – ISSN 0367-4290
453785
  Рубина Ю.И. Драматический кружок в школе (V-VII классы) / Ю.И. Рубина. – Москва, 1956. – 151 с.
453786
   Драматический кружок школьников. – Москва, 1955. – 80 с.
453787
  Образцова А. Драматический метод Бернарда Шоу. / А. Образцова ; АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 316 с. : 1 л. портр.
453788
  Нагорничных Р.И. Драматический театр / Р.И. Нагорничных. – Пермь, 1964. – 84с.
453789
   Драматический театр Мадлен Рено и Жана-Луи Барро. – Москва, 1962. – 30 с.
453790
  Зубкова С.В. Драматический характер в одноактной комедии А.П. Чехова / С.В. Зубкова. – К, 1990. – 105с.
453791
  Апушкин Я.В. Драматическое волшебство / Я.В. Апушкин. – Москва : Молода гвардия, 1966. – 175 с. : ил.
453792
   Драматическое легкомыслие : Горячее серце. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, янв. 1869, Бешеные деньги. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, февр. 1870 г., Лесь. Комедия в 5 д. А.Н. Островского. Отеч. записки, янв. 1871 г. [и т. д.] / A.К. // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окрейц. – [Санкт-Петербург : б. и. – 24 с.
453793
  Ярв А. Драматическое творчество А.Китцберга на сцене и в критике : Автореф... канд. филол.наук: / Ярв А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 20л.
453794
  Баранник Д.Х. Драматичий діалог. Питання мовної композиції / Д.Х. Баранник, Г.М. Гай. – Київ : Вид-во Київського університету, 1961. – 164 с. – Бібліогр.: с. 156-161
453795
  Сулима М. Драматична доля академічного літературознавства [Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України - 90] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 3-5. – ISSN 0236-1477


  Згадуються А. Кримський, С. Єфремов, М. Петров, М. Сумцов, В. Перетц та ін.
453796
  Германова О. Драматична доля української мови в її історичному бутті (проектування на сьогодення) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 97-105
453797
   Драматична і легендарна постать // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 липня (№ 122). – С. 8


  Як сприймають в Україні та Грузії особу Шеварднадзе.
453798
  Колісник Р. Драматична історія українського правопису і російсько-українського словника // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 484, червень : червень. – С. 26
453799
  Лиханов А.А. Драматична педагогіка: Нариси конфл. ситуац. / А.А. Лиханов. – К., 1986. – 304с.
453800
  Мельник М. Драматична поема "Великий день" як перетин особистого та національного досвіду // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 108-126. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто драматичну поему "Великий день" в контексті національно-визвольної боротьби українського народу. Проаналізовано основні ідейні складові твору, його зв"язки із історією. Продемонстровано успішність використання можливості жанру драматичної ...
453801
  Козачук Н.В. Драматична поема "Розп"ятий Мазепа": від символізму до антиколоніалізму // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 236-243. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
453802
  Гуменюк В. Драматична поема Адама Міцкевича "Дзяди" в потрактуваннях Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 218-223
453803
  Войтенко Г. Драматична поема Івана Драча "Дума про вчителя": художня парадигма світу й образів // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 221-225. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
453804
  Романов С. Драматична поема Лесі Українки "На полі крові" як християнська екзегеза і авторський апокриф // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 7-20. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто драматичну поему Лесі Українки "На полі крові" через співвіднесеність двох її основних проблемно-тематичних рівнів - зовнішнього (сюжетно-подієвого) та внутрішнього (ідейно-символічного). Твір письменниці досліджується крізь призму ...
453805
  Бетко І. Драматична поема Одержима: проблема морально-духовного максималізму // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 168-173. – ISSN 0280-6336
453806
  Мельничук Б.І. Драматична поема як жанр / Б.І. Мельничук. – К., 1981. – 144с.
453807
  Перепадя П. Драматична рапсодія : Історичний нарис про Нікополь, Нью-Йорк і не тільки... з елементами детектива / Петро Перепадя. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2003. – 150с. – ISBN 966-7388-64-6
453808
  Зеров М. Драматична творчість 30-40-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 49-51. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
453809
  Надточій О. Драматична цензура і творчість Тараса Шевченка // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 69-75. – (Філологічні науки)
453810
  Кузьменко О.М. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) : монографія / Оксана Кузьменко ; [наук. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2018. – 727, [1] с., XVI арк. іл. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 713-720. - Предм. покажч.: с. 721-723. - Дод. тит. арк., зміст, рез. парал. укр., англ. - Монографія є дисертацією. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8914-7
453811
  Кузьменко О.М. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.07 / Кузьменко Оксана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 53 назви
453812
  Копець З.А. Драматичне мистецтво в школі. / З.А. Копець. – К, 1965. – 151с.
453813
  Срібняк М. Драматичне товариство в таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина): інституційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 85-91. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано зміст статуту Драматичного товариства імені Івана Котляревського табору полонених українців у Фрайштадті (Австро-Угорщина) протягом Першої світової війни. Статут складається з ХІІ розділів, які у свою чергу поділяються на ...
453814
  Шевель Н. Драматичний вимір поетичного світу Г. Чупринки // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 119-123
453815
  Шевцов А.І. Драматичний геополітичний фініш 2010 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 5-9
453816
  Данько О. Драматичний етюд Івана Франка "Чи вдуріла?": особливості психологічного портрету // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 83-90. – ISSN 0130-528Х
453817
  Гажа Т.П. Драматичний і космічний дискурси в повісті-шоу Володимира Дрозда "Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 283-286. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
453818
  Кульчицький С. Драматичний листопад 17-го. Петроград і Київ: порівняльний аналіз // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С. 138-142. – ISSN 0585-8365
453819
  Кавун Л. Драматичний модус художності в новелах Григорія Косинки // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 23-27. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
453820
  Кавун Л.І. Драматичний модус художності у новелах Григорія Косинки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 114-115. – ISBN 978-966-171-217-0
453821
  Кривопишина К. Драматичний модус художності у новелістиці Василя Захарченка (на матеріалі збірки "На відстані зойку") // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 173-177. – ISSN 2307-2261
453822
  Даудерштадт М. Драматичний перехід: соціал-демократія у Східній та Центральній Європі : Як соціал-демократи після краху комунізму зустрічають завдання побудови капіталізму / М. Даудерштадт, А. Геррітс, Д.Д. Маркус. – Київ : Основні цінності, 2000. – 232c. – (Сучасна думка ; Кн.7). – ISBN 966-7856-01-1
453823
  Павлов М.О. Драматичний твір очима перекладача // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
453824
  Павлов М.О. Драматичний твір очима перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 274-282. – ISBN 966-581-231-9
453825
  Нечай Н.В. Драматичний текст як об"єкт перекладу: лінгвокультурологічний аспект : дис. ... д-ра філософії у галузі філол. наук : 035 / Нечай Наталія Вадимівна ; Херсон. держ. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 228 арк. – Додатки: арк. 225-228. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-224
453826
  Гетьман З.О. Драматичний текст як різновид діалогічного тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 130-136


  У статті здійснено аналіз драматичного тексту як різновиду художнього діалогічного тексту, який функціонує у драматичному, драматургічному і театральному просторах, поєднуючи у собі риси кодифікованого і некодифікованого мовлення з огляду на ...
453827
  Домчук М. Драматичні аспекти генеалогії Марка Кропивницького в мемуарній спадщині митця // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7 (85), спецвипуск : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої класику української драматургії Марку Кропивницькому. – С. 8-10


  У статті йдеться про недосліджені драматичні аспекти сімейної хроніки в мемуарах М. Кропивницького, зокрема в таких жанрових модифікаціях мемуарів, як "Картины прошлого и настоящего (отрывки воспоминаний)", "Итоги за тридцать пять лет", "За тридцять ...
453828
  Китевський М. Драматичні елементи у фольклорі - традиція та актуальність // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 3 : Македонська фольклористика. – С. 88-92. – ISSN 0130-6936
453829
  Мамонтів Я.А. Драматичні етюди / Я Мамонтів. – Харків : Держвидав України ; [З першої Деpж. дpук.], 1922. – 44 с.


  Зміст: Dies irae; Тpетя ніч; Захід. На тит. стор. надпис: Доброму и милому Поа. Тиховському. автор. 1922.10.02. Харьків
453830
  Рудич Ф.М. Драматичні і трагічні події в Югославії. Місце і роль політичних лідерів у цьому процесі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 166-181. – ISBN 978-966-02-4329-3
453831
  Олесь О. Драматичні казки / О. Олесь. – Київ : Мистецтво, 1990. – 230с.
453832
  Романенко О.В. Драматичні колізії високого та масового мистецтва у п"єсі О. Коломійця "Фараони" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 95-101. – ISBN 978-966-171-250-7
453833
  Козачук Н.В. Драматичні мініатюри у творчості Авеніра Коломийця // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 52-57. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
453834
  Драч І.Ф. Драматичні поеми / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1982. – 284 с.
453835
  Українка Леся Драматичні поеми / Українка Леся. – Київ, 1983. – 495с.
453836
  Страшенко О.І. Драматичні поеми про Київську Русь / Ольга Страшенко. – Київ : Науковий світ, 2007. – 236, [1] с. – ISBN 978-966-675-523-3


  У пр. №1689639 напис: Колективу й читачам Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка, які примножують Славу нашої культури. Автор. Підпис. 9. IX. 2014 р.
453837
  Литвин Ю. Драматичні портрети Т.Г. Шевченка: літературна інтерпретація та сценічна доля - розвінчання "безликого" образу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 252-259
453838
  Старицький М.П. Драматичні твори / М.П. Старицький. – У Киіві (Київ) : Изд. Розсохина ; З друк. Т-ва Просвещения
Т. 1. – 1907. – 248 с.


  Зміст: Сорочинський ярмарок ; За двома зайцями ; Як ковбаса та чарка - то минеться й сварка ; Ой не ходи Грицю, та на вечерниці ; По модньому Псевдоніми, криптоніми: М. Старченко.
453839
  Барвінський П.Я. Драматичні твори / Павло Барвінський (Ізраільтенко). – Полтава : Елект. друк. Ф. Шіндлера
Т. 2. – 1908. – 258, [2] с. : порт.


  Зміст: Катоpжна; Антось Дукат; Сучасний дон-Кіхот; Енеіда (по І.П. Котляpевському).
453840
  Пушкін О. С. Драматичні твори / Александеp С. Пушкін ; В пеpекладї, з пеpедмовою ["Александеp Сеpгієвич Пушкін"] та поясненями Івана Фpанка. – Львів : Hакладом "Всесьвітньої б-ки" із загальна Дpук, 1914. – XXXVII, 247, [1] c. с. : порт. – (Всесьвітня бібліотека ; Число 4/6)


  Зміст: Боpис Годунов; Сцена з "Фавста"; Скупий pицаp; Мозаpт і Салїєpі; Камяний гість; Бенкет у часї чуми; Русалка. - В кн. також ст. І.Я. Фpанка "Істоpичне та лїтеpатуpне значінє Пушкінової дpами "Боpис Годунов"" та пеp. деяких віpшів О.С. Пушкіна.
453841
  Васильченко С.В. Драматичні твори / С. Васильченко. – Київ : Видавн. Т-во "Кpиниця", 1917. – 171 с.


  Зміст: Hа пеpші гулі; Hе співайте, півні, не вменшайте ночі!; В холодку; Зіля Коpолевич; Hедоpосток.
453842
  Українка Леся Драматичні твори / Українка Леся. – Одеса, 1937. – 138с.
453843
  Кочерга І. Драматичні твори / І. Кочерга. – К, 1938. – 456с.
453844
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1939. – 163 с. – (Шкільна б-ка)
453845
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 261 с.
453846
  Франко І.Я. Драматичні твори / І.Я. Франко. – Харків : Мистецтво, 1941. – 405с.
453847
  Старицький М.П. Драматичні твори / М.П. Старицький. – Київ, 1941. – 367с.
453848
  Кочерга І. Драматичні твори / І. Кочерга. – КиївХарків, 1944. – 428с.
453849
  Яновський Ю. Драматичні твори : п"єси / Ю.І. Яновський. – Київ ; Харків, 1946. – 230 с.
453850
  Українка Леся Драматичні твори / Українка Леся. – Київ, 1949. – 479с.
453851
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Драматичні твори / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Радянська школа, 1949. – 240с. – (Шкільна бібліотека класиків)
453852
  Горький М. Драматичні твори / М. Горький. – Київ, 1950. – 724с.
453853
  Гоголь М.В. Драматичні твори / М.В. Гоголь. – К, 1952. – 216с.
453854
  Галан Я.О. Драматичні твори / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1955. – 404 с.
453855
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори : В двох томах / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво
Т. 1-й : Загибель ескадри; Платон Кречет; Правда; Богдан Хмельницький; В степах України. – 1955. – 339 с.
453856
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори : В двох томах / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво
Т. 2-й : Фронт; Приїздіть у Дзвонкове; Макар Діброва; Калиновий гай; Крила. – 1955. – 350 с.
453857
  Франко І.Я. Драматичні твори / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 452с.
453858
  Дмитерко Л. Драматичні твори / Л. Дмитерко. – Київ, 1958. – 663 с.
453859
  Забашта Л.В. Драматичні твори : п"єси / Л.В. Забашта. – Київ, 1963. – 315 с.
453860
  Чапленко В. Драматичні твори / Василь Чапленко. – Нью-Йорк : [б. в.], 1964. – 307 с.
453861
  Коломієць О.Ф. Драматичні твори / О.Ф. Коломієць. – Київ
1. – 1979. – 350 с.
453862
  Коломієць О.Ф. Драматичні твори / О.Ф. Коломієць. – Київ
2. – 1979. – 315 с.
453863
  Галан Я.О. Драматичні твори / Я.О. Галан. – Львів : Каменяр, 1981. – 414 с.
453864
  Галан Я.О. Драматичні твори : Художня проза. Публіцистика / Я.О. Галан. – Київ : Наукова думка, 1983. – 591 с. – (Б-ка української літератури)
453865
  Кочерга І. Драматичні твори : драматичні твори / І. Кочерга. – Київ : Наукова думка, 1989. – 734 с. : іл. – (Б-ка укр. літ-ри). – ISBN 5-12-009284-5
453866
  Українка Леся Драматичні твори / Українка Леся. – Київ, 1989. – 760с.
453867
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Драматичні твори / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Наукова думка, 1989. – 608 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література). – ISBN 5-12-0092-81-0
453868
  Кропивницький М. Драматичні твори / Марко Кропивницький. – Київ : Наукова думка, 1990. – 601 с. – (Дожовтнева українська література)
453869
  Корнійчук О.Є. Драматичні твори / О.Є. Корнійчук. – Київ : Наукова думка, 1990. – 608 с. – (Бібліотека української літератури. Радянська українська література)
453870
  Байрон Д.Г. Драматичні твори / Д.Г. Байрон, О.С. Пушкін ; пер. та впоряд. О.А. Грязнов. – Київ : Задруга, 2007. – 294, [4] с. – ISBN 978-966-432-027-3


  Зміст: Каїн / Д.Г. Байрон. Манфред / Д.Г. Байрон. Борис Годунов / О.С. Пушкін. Маленькі трагедії / О.С. Пушкін. Русалка / О.С. Пушкін.
453871
   Драматичні твори / [ укладання тексту Савченко О.М. ]. – Літературно-художнє видання. – Київ : Елібре, 2008. – 608 с. – ISBN 978-966-96925-3-5
453872
  Грінченко Б.Д. Драматичні твори / Борис Грінченко ; [уклад.: О.В. Єременко]. – Київ : Антологія, 2013. – 222, [2] с. – Зміст: Степовий гість ; Серед бурі ; Ясні зорі. – ISBN 978-966-97305-6-5
453873
  Андрійцьо В. Драматичні твори Володимира Винниченка на сцені українських театрів Закарпаття в 20-30-х роках XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С.50-54. – (Філологія ; Вип. 21)
453874
  Борщаговский О. Драматичні твори Івана Франка / О. Борщаговский. – Київ, 1946. – 127с.
453875
  Зеров М. Драматичні твори Котляревського // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 17-22. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
453876
  Бабійчук Т.В. Драматичні твори Лесі Українки на сцені студентського театру // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – C. 4-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
453877
  Андрійцьо В. Драматичні твори Олександра Олеся (Кандиби) на сцені театрів Срібної Землі // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 8 березня (№ 7). – С. 10
453878
  Українка Л. Драматичні твори. Поеми [Електронний ресурс] / Леся Українка; упор. Л.Г. Глоба; студія "Книга вголос"; читає Народна артистка України Ада Роговцева. – [Б. м.] : Українська аудіокнига. – 1audioCD. – Для відтворення МРЗ - книги можуть використовуватись аудіосистеми, що підтримують формат Мр3 або ПК; не може програватися на станд. Audio CD плеєрі.- Назва з етикетки диску. – (Книга вголос ; Класика української літератури)


  МРЗ Audio CD, 10 год. 51 хв. Драматичні твори: Бояриня Лісова пісня Камінний господар Касандра Оргія Одержима Поеми: Віла - посестра Роберт Брюс, король Шотландский Давня казка Ізольда Білорука Самсон У папці DEMO розміщено ...
453879
  Рагимова Г.Д. Драматугрия Джалила Мамедкулизаде. : Автореф... Канд.филол.наук: / Рагимова Г.Д.; АН АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1966. – 24л.
453880
  Костюк Ю.Г. Драматург-новатор. До 60-річчя з дня народження О.Є. Корнійчука / Ю.Г. Костюк. – Київ, 1965. – 47с.
453881
  Конашевич С. Драматург з вірменського базару // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 5 січня (№ 1). – С. 6-7


  Митрофан Спиридонович Король - український письменник, поет, драматург.
453882
   Драматург Зиновий Сагалов : Библиограф. указатель лит-ры. – Харків, 1998. – 20с.
453883
  Кобылецкий Ю. Драматург и время / Ю. Кобылецкий. – Москва : Советский писатель, 1973. – 264 с.
453884
  Смоленчук Н.К. Драматург и жизнь. (Южный - бобринецкий и елисаветградский - период жизни и творческой деятельности М.Л.Кропивницкого в свете новых материалов) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Смоленчук Н.К.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
453885
  Владимиров С.В. Драматург и современность / С.В. Владимиров. – Москва-Ленинград, 1962. – 191с.
453886
  Ромашов Б.С. Драматург и театр / Б.С. Ромашов. – М, 1953. – 508с.
453887
  Богуславська З.Б. Драматург і театр. П"єси О.Корнійчука на сценах моск. театрів / З.Б. Богуславська. – К., 1961. – 207с.
453888
  Кобилецький Ю.С. Драматург і час / Ю.С. Кобилецький. – Київ, 1965. – 255 с.
453889
  Кобилецький Ю.С. Драматург і час / Ю.С. Кобилецький. – Київ, 1967. – 255 с.
453890
  Кузякіна Н.Б. Драматург Іван Кочерга / Н.Б. Кузякіна. – Київ, 1968. – 259с.
453891
  Осипенко О. Драматург із Городища // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 14


  Тогобочний Іван — український актор, драматург, антрепренер.
453892
  Кроп Т. Драматург майбутнього // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 13
453893
  Кузякіна Н.Б. Драматург Микола Куліш : літ.-крит. нарис / Н.Б. Кузякіна; Наталя Кузфкіна. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 204 с.
453894
  Жатько О. Драматург Микола Троянов: миколаївський класик і легендарна людина // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 26 липня (№ 29/30). – С. 9. – ISSN 2519-4429
453895
  Холодов Г Е. Драматург на все времена : Островский и его время, Островский и наше время / Холодов Е.Г. – Москва : Всерос. театр. о-во, 1975. – 424 с.
453896
  Лебедев А.А. Драматург перед лицом критики / А.А. Лебедев. – М. : Искусство, 1974. – 190 с.
453897
  Рассадин С.Б. Драматург Пушкин. / С.Б. Рассадин. – М., 1977. – 359с.
453898
  Миронова Н. Драматург Стефан Цанев // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.В. Максимова. – Москва, 1989. – № 2 (82). – С. 160-167
453899
  Кисельов Драматурги України / Кисельов, М. – К., 1967. – 379с.
453900
  Волкова Людмила Петровна Драматургическая система Н.В.Гоголя : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Волкова Людмила Петровна; АН УССР, Ин-т литературы. – К., 1985. – 17л.
453901
  Быкова Ф.М. Драматургическая трилогия Н. Погодина о Ленине / Ф.М. Быкова. – М.-Л, 1960. – 180 с.
453902
  Лебедева О.Б. Драматургические опыты В.А.Жуковского / О.Б. Лебедева. – Томск, 1992. – 196 с.
453903
  Волькенштейн В.М. Драматургия / В.М. Волькенштейн. – Москва : Новая Москва, 1923. – 183 с.
453904
  Волькенштейн В.. Драматургия / В. Волькенштейн. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1929. – 272с.
453905
   Драматургия. – Минск, 1934. – 185с.
453906
  Гоголь Н.В. Драматургия / Н.В. Гоголь. – М, 1951. – 208с.
453907
  Вишневский В.В. Драматургия / В.В. Вишневский. – Москва, 1953. – 403с.
453908
  Волькенштейн В. Драматургия / В. Волькенштейн. – Изд. испр. и доп. – Москва, 1960. – 339с.
453909
  Волькенштейн В.М. Драматургия / В.М. Волькенштейн. – Изд. 5-е, доп. – Москва, 1969. – 336с.
453910
   Драматургия "Знания". – М., 1964. – 575с.
453911
  Горбунова Е.Н. Драматургия А. Корнейчука / Е.Н. Горбунова. – М, 1952. – 371с.
453912
  Александрова И.В. Драматургия А.А. Шаховского / И.В. Александрова ; Симфероп. гос. ун-т им. М.В. Фрунзе, Каф. рус. и зарубеж. лит. – Симферополь : Таврия, 1993. – 108 с.
453913
  Мамонтов В.А. Драматургия А.Н. Арбузова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мамонтов В.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1965. – 20 с.
453914
  Дарбинян Л.С. Драматургия Акопа Пароняна : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дарбинян Л.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 26л.
453915
  Зборовец Ипполит Васильевич Драматургия Александра Вампилова (проблема характера, художественное своеобразие) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Зборовец Ипполит Васильевич; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.172-184
453916
  Сторчак К. Драматургия Александра Корнейчука : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сторчак К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1950. – 15 с.
453917
  Билинкис Я.С. Драматургия Александра Корнейчука. / Я.С. Билинкис. – М., 1957. – 31с.
453918
  Хвастов А.И. Драматургия Б.Нишича и русская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хвастов А.И. ; Ин-т русской литературы. – Ленинград, 1965. – 15 с.
453919
  Гражданская З.Т. Драматургия Бернарда Шоу : Автореф... докт. филол.наук: / Гражданская З. Т.; МГУ, Филол. фак. – М., 1962. – 39л.
453920
  Кроль Т.Г. Драматургия Бориса Лавренева. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кроль Т.Г.; Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1954. – 16л.
453921
  Али-Заде Драматургия В. Гюго (1827-1833 гг) : Автореф... канд. филол.наук: / Али-Заде М. И.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 21с.
453922
  Корзов Ю.И. Драматургия В.И.Немировича-Данченко : Дис... канд.филол.наук: / Корзов Ю.И.; КГУ. Кафедра истории русской литературы. – Киев, 1966. – 271л. – Бібліогр.:л.261-270
453923
  Щеглова Г.Н. Драматургия В.М. Гусева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Щеглова Г.Н. ; М-во просвещения РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1956. – 14 с.
453924
  Володина М.Г. Драматургия В.С.Розова 1949-1964 годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.641 / Володина М.Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 24л.
453925
  Андреасян Нелли Григорьевна Драматургия В.Я.Брюсова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Андреасян Нелли Григорьевна;. – Тбилиси, 1978. – 24л.
453926
  Корзов Ю.И. Драматургия Вл. И. Немировича-Данченко : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Корзов Ю.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 17 с.
453927
  Бородина О.К. Драматургия Всеволода Вишневского (пьеса о гражданской войне). : Дис... канд. филол.наук: / Бородина О.К.; Киевск. гос. унив. им.Т.Шевченко. Кафедра русской литер. – К., 1952. – 239л.
453928
  Чернышева Н.Г. Драматургия Г.Гауптмана 30-40-х годов ХХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Чернышева Н.Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 18л.
453929
  Габдуллин Нигмет Драматургия Габита Мусрепова : Автореф... канд. филол.наук: / Габдуллин Нигмет; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1963. – 19л.
453930
   Драматургия ГДР. – М., 1975. – 589с.
453931
  Лукирская К.П. Драматургия Горького советского периода (пьесы "Егор Булычов и другие", "Достигаев и другие") : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукирская К.П.; АН СССР. Ин-т русской лит. (Пушкинский дом). – Ленинград, 1953. – 18л.
453932
  Эфендиев Т.И. Драматургия Гусейн Джавида (1910-1920 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Эфендиев Т.И.; АН АзССР. Ин-т лит. им. Низами. – Баку, 1973. – 31л.
453933
  Очман А.В. Драматургия Д.Б.Пристли 1930-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.644 / Очман А.В. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 25 с.
453934
  Фуксон Анна Исааковна Драматургия Д.М.Синга и "новая" драма (К проблеме творческого метода) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Фуксон Анна Исааковна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 20л.
453935
  Бабичева Ю.В. Драматургия Д.Н. Андреева эпохи первой русской революции / Ю.В. Бабичева ; Вологод. гос. пед. ин-т. – Вологда : [б. и.], 1971. – 184 с.
453936
  Зеленский П.Г. Драматургия Джона Голсуорси : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Зеленский П.Г. ; МВО СССР, Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1951. – 16 с.
453937
  Зеленский П.Г. Драматургия Джона Голсуорси : Автореф. дис. ... канд. филологич. наук / Зеленский П.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Львов, 1953. – 15 с.
453938
   Драматургия и время. – М., 1974. – 280с.
453939
  Ахумян Тигран Драматургия и драматические воззрения Д.Демирчяна : Автореф... канд. филол.наук: / Ахумян Тигран; Ереванский гос. уусский педагог. ин-т им. А.А.Жданова. – Ереван, 1951. – 16 с.
453940
  Латышева В.А. Драматургия и жизнь / В.А. Латышева. – Сыктывкар, 1985. – 80с.
453941
  Гладковская Л. Драматургия и современность // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 697-718
453942
   Драматургия и театр. – М., 1961. – 236с.
453943
  Арденс Н.Н. Драматургия и театр А.С. Пушкина / Н.Н. Арденс. – Москва : Советский писатель, 1939. – 283 с.
453944
  Якимович Т.К. Драматургия и театр современной Франции / Т.К. Якимович ; [отв. ред. Н.М. Матузова]. – Киев : Издательство Киевского университета, 1968. – 304 с. : ил.
453945
  Деркач Б.А. Драматургия И. А. Крылова : Автореф... канд. филос.наук: / Деркач Б. А.; АН УССР, Отд. общ. наук. – К., 1955. – 16л.
453946
  Журавлева Л.С. Драматургия И.С.Тургенева : Автореф... канд .филол.наук: / Журавлева Л. С.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1952. – 18 с.
453947
  Шайкевич Б.А. Драматургия Ибсена в России / Б.А. Шайкевич. – Киев : Киевский университет, 1968. – 179 с.
453948
  Нечиталюк М.Ф. Драматургия Ивана Франка и народное творчество : Автореф... канд филол.наук: / Нечиталюк М. Ф.; Льв. фил. АН УССР, Ин-т обществ. наук. – Львов, 1951. – 18 с.
453949
  Пархоменко М.Н. Драматургия Ивана Франко / М. Пархоменко. – Москва : Искусство, 1957. – 107 с.
453950
  Мамедов Балададаш Абдул оглы Драматургия Ильяса Эфендиева (1943-1973) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Мамедов Балададаш Абдул оглы; Азерб. ССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1974. – 38л.
453951
  Гольденберг М.Е. Драматургия кино / М.Е. Гольденберг. – М., 1978. – 96с.
453952
  Аржаная Г.И. Драматургия константина Симонова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Аржаная Г.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16л.
453953
  Чернявская Я.А. Драматургия Кузьмы Чорного. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернявская Я.А.; АН БССР. Ин-т лит. – Минск, 1960. – 20л.
453954
  Финк Л.А. Драматургия Леонида Леонова : Автореф... канд. филол.наук: / Финк Л.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Куйбышев, 1962. – 22л.
453955
  Гиголов Г.М. Драматургия М. Горького 1902-1906 гг. в современной критике и публицистике / Г.М. Гиголов. – Тбилиси, 1975. – 320 с.
453956
  Бялик Б.А. Драматургия М. Горького советской эпохи / Б.А. Бялик. – М, 1952. – 320с.
453957
  Михайловский Б.В. Драматургия М. Горького эпохи первой русской революции / Б.В. Михайловский. – Москва, 1951. – 200 с.
453958
  Михайловский Б.В. Драматургия М. Горького эпохи первой русской руволюции / Б.В. Михайловский. – М : Искусство, 1955. – 356 с.
453959
  Касторский С.В. Драматургия М. Горького. Наблюдения над идейно-художественной спецификой / С.В. Касторский. – Ленинград, 1963. – 172 с.
453960
  Ризаев С.А. Драматургия М.Горького на армянской сцене / С.А. Ризаев. – Ереван, 1956. – 195с.
453961
  Джафаров Г Д. Драматургия М.Ф.Ахундова. / Г Д. Джафаров. – Баку, 1950. – 186с.
453962
  Ковальчук Е.П. Драматургия Мари-Жозефа Шенье : Автореф. дис. ... канд.филол. наук: / Ковальчук Е.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Одесса, 1951. – 21с.
453963
  Богинская А.Д. Драматургия Мериме : Автореф... канд. филол.наук: / Богинская А. Д.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16с.
453964
  Кильмухаметов Т.А. Драматургия Мустая Карима / Т.А. Кильмухаметов. – Уфа, 1979. – 221с.
453965
  Терновский А.В. Драматургия Н. Ф. Погодина периода первой пятилетки ("Темп", "Поэма о топоре", "Мой друг") : Автореф... канд. филол.наук: / Терновский А. В.; МП СРСФСР, Моск.гос. пед. инзт. – М., 1956. – 12л.
453966
  Докусов А.М. Драматургия Н.В. Гоголя / А.М. Докусов. – Л., 1962. – 48 с.
453967
  Зайцев Н.В. Драматургия Н.Ф. Погодина 1930-х годов : Автореф... канд. филос.наук: / Зайцев Н.В.;. – Л, 1955. – 20л.
453968
  Ханян С. Драматургия Наири Заряна. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханян С.; АН Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1965. – 20л.
453969
  Каграманов Н.В. Драматургия народов СССР на армянской сцене / Н.В. Каграманов. – Ереван, 1980. – 80 с.
453970
  Каграманов Н.В. Драматургия Островского на армянской сцене / Н.В. Каграманов. – Ереван, 1973. – 180с.
453971
  Голотина Г.А. Драматургия периода первой русской революции (1905-1907) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Голотина Г.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 15л.
453972
  Шитик Альбина Сергеевна Драматургия Пристли : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Шитик Альбина Сергеевна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 25л.
453973
  Городецкий Б.П. Драматургия Пушкина / Б.П. Городецкий. – Л., 1949. – 36с.
453974
  Городецкий Б.П. Драматургия Пушкина / Б.П. Городецкий. – Москва-Ленинград, 1953. – 360с.
453975
  Бросалина Елена Кирилловна Драматургия Рабиндраната Тагора (80-е - 90-е годы XIX века) : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.06 / Бросалина Елена Кирилловна; ЛГУ. Восточный фак-т. – Л., 1973. – 34л.
453976
  Введенская Г. Драматургия Румынии концов 70-х - начала 80-х гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.М. Бурмистрова. – Москва, 1984. – № 2 (52). – С. 33-51
453977
  Ярустовский Б.М. Драматургия русской оперной классики / Б.М. Ярустовский. – М., 1953. – 404с.
453978
  Чернышев А.А. Драматургия С.А.Найденова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернышев А.А.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1964. – 17л.
453979
  Гусейн Мехти Драматургия Самеда Вургуна / Мехти Гусейн;. – Москва, 1950. – 11 с.
453980
  Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии : [учеб. пособие для филол. фак. ун-тов] / В.Г. Бабенко. – Москва : Высшая школа, 1981. – 144 с.
453981
  Закшевер И.Б. Драматургия современной Сибири : Автореф... канд. филол.наук: / Закшевер И.Б.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 16л.
453982
  Клейнер И.М. Драматургия Сухово-Кобылина / И.М. Клейнер. – Москва, 1961. – 414 с.
453983
  Юнусов К.О. Драматургия Тауфика аль-Хакима / К.О. Юнусов ; ЛГУ, Восточній ф-т. – Москва : Наука, 1976. – 155 с.
453984
  Тамарли Г.И. Драматургия Федерико Гарсиа Лорки : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.644 / Тамарли Г.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 20 с.
453985
  Бабаханов А.А. Драматургия Хамза Хаким Заде в аспекте пъесы "Бай и батрак" : Автореф... канд.филол.наук: / Бабаханов А.А.;. – Ташкент, 1949. – 18л.
453986
  Мальцева Е.В. Драматургия Хун Шеня (1894-1955 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Мальцева Е.В.; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М.., 1966. – 19л.
453987
  Егоров С Н. Драматургия Чехова во Франции. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.05 / Егоров Н.С,; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1976. – 25л.
453988
  Балухатый С.Д. Драматургия Чехова. К постановке пьесы "Вишневый сад" в Харьковском театре русской драмы / С.Д. Балухатый, Н.В. Петров. – Харьков, 1935. – 208с.
453989
   Драматургия Чехославакии. – М., 1976. – 759с.
453990
  Тамразян Г.С. Драматургия Ширванзаде : Автореф... канд. филологич.наук: / Тамразян Г.С.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 24л.
453991
  Тамразян Г.С. Драматургия Ширванзаде. / Г.С. Тамразян. – Ереван, 1956. – 139 с.
453992
  Садовничий Э.В. Драматургия Шона О"Кейси (художественная специфика) : Автореф... канд филол.наук: / Садовничий Э. В.; АН УССР, Ин-т лит. – К., 1969. – 19л.
453993
  Мгеладзе Натела Акакиевна Драматургия Эдмона Ростана : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Мгеладзе Натела Акакиевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 30л.
453994
  Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии / В.Н. Ярхо. – М., 1978. – 301с.
453995
   Драматургия Югославии. – М., 1982. – 646с.
453996
  Левинская С Драматургия Юлиуша Словацкого (От "Балладины" к "Фантазию") : Дис... канд. филол.наук: / Левинская С И.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. славянск. филол. – Киев, 1952. – 236л. – Бібліогр.:л.215-136
453997
  Швыдкой М.Е. Драматургия, театр, жизнь / М.Е. Швыдкой. – Москва, 1987. – 54с.
453998
  Пушкин А.С. Драматургия. Проза / А.С. Пушкин ; [вступ. ст. и прим. Д. Благого]. – Москва : Правда, 1981. – 624 с. : іл.
453999
  Пушкин А.С. Драматургия. Проза / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 623с.
454000
  Бугров Б.С. Драматургия: портреты современников. / Б.С. Бугров. – Москва, 1982. – 64с.
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,