Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>
451001
  Семерак О. "Екологізація має відбуватися за принципом декомунізації - рішуче й швидко" / бесіду вели О. Кравченко, Т. Тевкун // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 4


  "Остап Семерак стверджує, що в назві міністерства, яке він очолює, для нього ключовим є слово «екологія», а не «природні ресурси». Такий підхід досить нетрадиційний як для одного з найбільш ресурсних відомств. І хоча «прориву» в екологічній безпеці ...
451002
  Гончаренко М.М. "Екологізація" як принцип конструювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
451003
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (602). – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
451004
  Веклич О. "Екологічна ціна" економічного зростання України / О. Веклич, М. Шлапак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
451005
   Екология и общество. – София : Партиздат, 1980. – 227 с.
451006
  Іваницький О. Екологізація аграрного бізнесу - найважливіша передумова виробництва екологічно чистої продукції // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 236-245. – ISBN 978-966-2075-05-2
451007
  Дрозда В.Ф. Екологізація аграрної галузі - стратегічний напрям стабільного розвитку України / В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга, А.І. Потопальський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 10-11
451008
  Гобела В.В. Екологізація в системі економічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Гобела Володимир Володимирович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
451009
  Діденко О.А. Екологізація в умовах глобалізації економічних відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 100-106. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
451010
   Екологізація виробництва в АПК.. – К., 1994. – 103с.
451011
  Зінченко Ю.В. Екологізація виробництва нетрадиційного газу в контексті забезпечення сталого розвитку України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 106-117
451012
   Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : 08.01.01: Дис. ... канд. екон. наук / Герасимова С.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 198л.
451013
  Герасимова Світлана Василівна Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Герасимова Світлана Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 198л.
451014
  Герасимова С.В. Екологізація відтворювальних процесів в перехідній економіці України. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01. / Герасимова С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 16л.
451015
  Улицький О.А. Екологізація вуглевидобувного виробництва: розробка управлінських рішень на основі методу "seven new tools" / О.А. Улицький, О.М. Сухіна, М.В. Кротинова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
451016
  Сухіна О.М. Екологізація гірничодобувального виробництва для сталого надрокористування // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 2 (89), березень - квітень. – С. 11-14
451017
  Безручко Л.С. Екологізація готельного господарства Карпатського регіону як складова досягнення сталого розвитку / Л.С. Безручко, М.В. Клапчук, Ю.І. Жук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Вивчити сучасні підходи до екологізації готелів. Дослідити сучасний стан впровадження екологічних технологій у готельному господарстві Карпатського регіону. Методика. При написанні статті використано такі методи дослідження: літературний, ...
451018
  Ганич Н.М. Екологізація готельного та ресторанного бізнесу / Н.М. Ганич, О.М. Гаталяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета. Метою даної статті є узагальнення та систематизація існуючої інформації щодо екологічних проблем готельно-ресторанної сфери, в тому числі на прикладі України, а також визначення основних напрямків екологізації цього компоненту туризму на базі ...
451019
   Екологізація гуманітарної освіти : Збірник наукових статей, матеріалів, документів. – Львів : Апріорі, 2004. – 296с. – ISBN 966-8256-21-2
451020
  Дубовіч І.А. Екологізація економіки - основа формування та реалізації концепції сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних держав // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 231-235. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1991-606X
451021
  Сагайдак Ю. Екологізація економіки України / Ю. Сагайдак, Н. Скопенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 250-260. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсо- збереження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий ...
451022
  Сагайдак Ю.А. Екологізація економіки України в контексті глобалізацій них процесів / Ю.А. Сагайдак, О.М. Ковальчук // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 39-43
451023
  Петровська А. Екологізація економіки України в контексті моделі сталого розвитку // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 95-104. – ISSN 2411-5215
451024
  Мацієвський Я.М. Екологізація економіки як важлива складова сталого розвитку // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 66-68
451025
  Туниця Ю. Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 2. – С. 5-15. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1811-3141
451026
  Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – ISSN 1562-0905
451027
  Кульчицький Ярослав Володимирович Екологізація економічних систем у контексті постіндустріального парадигмального дискурсу та економічної компаративістики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 77-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено методологічні проблеми екологізації сучасних економічних систем з позицій постіндустріальної парадигми та економічної компаративістики в умовах посилення глобалізації. Розкрито зміст екологічної парадигми економічної теорії та обгрунтовано ...
451028
  Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем як визначальна домінанта парадигмальних змін в економічній теорії ХХІ століття / Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, С.М. Панчишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2018. – Вип. 28, № 9. – C. 16-20. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
451029
  Панова І.О. Екологізація економічного розвитку в умовах екологічної кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 251-255. – ISSN 2222-4459
451030
  Микитюк М.В. Екологізація економічного розвитку країн Європи: основні показники // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 1 (34). – С. 32-40. – ISSN 2308-1988
451031
  Омельченко А. Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва / А. Омельченко, Г. Обиход, Т. Нечитайло // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 6 (356), червень. – С. 24-27. – ISSN 1810-3944
451032
  Біляк Т.О. Екологізація економічної діяльності як передумова забезпечення екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 41-44


  Висвітлено сутність екологізації окремих сфер діяльності. Зроблено висновки та надані пропозиції щодо переходу до екологічно безпечного господарювання.
451033
  Будзяк О.С. Екологізація землекористування в контексті євроінтеграційних процесів / О.С. Будзяк, В.М. Будзяк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 5-11. – ISSN 2306-6814
451034
  Степанюк А. Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 159-164. – ISSN 2309-9127
451035
  Вергун Л.І. Екологізація індустріального виробництва в контексті сталого розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 195-201


  У статті проаналізовано теоретико-методологічні підходи до проблеми еко- логізації індустріального виробництва в контексті сталого розвитку, розкрито систему інструментів його екологічної реструктуризації, показано практичні шляхи переходу до ...
451036
  Кравець П.В. Екологізація лісового господарства в Україні під впливом лісової сертифікації / П.В. Кравець, О.П. Павліщук, С.В. Розвод // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 136-143. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
451037
   Екологізація навчальних дисциплін як складова сучасної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  Національний лісотехнічний університет України, розробив і реалізуєпрограмау екологізації природничих, гуманітарних та фахових дисциплін. Її метою є започаткування в системі вищої освіти України процесу екологізації навчальних дисциплін як складової ...
451038
  Динька П.К. Екологізація навчального процесу в контексті вимог "зеленої" та "синьої" економіки (на прикладі енергетичного використання лісових ресурсів) / П.К. Динька, О.П. Динька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 385-392. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено проблеми освіти для сталого розвитку і обґрунтовано напрями екологізації навчального процесу в контексті національної парадигми сталого розвитку, яка обумовлюється поєднанням у його рамках двох рівноцінних складових – "зеленої" та "синьої" ...
451039
  Рудоміно-Дусятська Екологізація наук про людину як відображення кризи антропоцентричної свідомості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-22. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються тенденції розвитку сучасного людинознавства. Ознакою наук, що вивчають людину, є пошук точок стику з науками, що вивчають середовище - географією, екологією, архітектурою. Про це свідчить виникнення таких нових наукових напрямків, як ...
451040
  Хилько М.І. Екологізація науки, техніки, виробництва : Навчальний посібник / М.І. Хилько. – Київ : Знання, 1999. – 46с. – ISBN 966-618-072-3
451041
  Ніколаєв Ю.О. Екологізація національного виробництва на рівні підприємств як важлива складова стратегії співробітництва країн - основних реципієнтів допомоги міжнародних фінансових інститутів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 47-51
451042
  Гулик Г.С. Екологізація оподаткування і вдосконалення економічного механізму природокористування в Україні (на прикладі лісового господарства) / Г.С. Гулик, С.О. Мельник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 140-148. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
451043
  Білявський Г.О. Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки / Г.О. Білявський, Т.В. Саєнко, О.В. Пащенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 16-17
451044
  Буяльська Н.П. Екологізація освіти - основа сталого розвитку / Н.П. Буяльська, С.Д. Цибуля, І.А. Костенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 12-13 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
451045
  Слепченко А. Екологізація освіти в Україні: поняття та правові засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 98-101. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено сутнісному аналізу поняття та правовим аспектам екологізації освіти в Україні, здійснення якої передбачається чинним екологічним та освітянським законодавством. The article focuses on the analysis of the essence and the legal aspects ...
451046
  Дубовіч І.А. Екологізація освіти та економіки - шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 155-159. – ISSN 1991-606X
451047
  Михайлович В.А. Екологізація освіти як вектор культурної політики України в умовах глобалізації // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 37-44. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)


  Стаття присвячена аналізу проблем освіти у сучасному світі, вектори розвитку якої визначаються такими тенденціями, як єдиний глобалізований простір, постіндустріальне інформаційне суспільство тощо.
451048
  Стецула Н. Екологізація освіти як ключова тенденція сталого розвитку суспільства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 115-121. – ISSN 2308-4634
451049
   Екологізація освіти як ключовий фактор підготовки фахівців для сталого розвитку / Ю.Ю. Туниця, М.Г. Адамовський, М.М. Борис, С.Н. Краєвський, І.П. Магазинщикова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.10. – С. 348-356. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
451050
  Гулик Г.С. Екологізація освіти: теорія і практика / Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 366-371. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Звернено увагу на прогресуючу деградацію природного довкілля, виснаження природних ресурсів та екологічну небезпеку. Обгрунтовано, що досягти позитивних результатів в еколого-економічній, еколого-політичній та еколого-правовій системах можливо тільки ...
451051
  Орфанова М.М. Екологізація освітнього процесу / М.М. Орфанова, Т.М. Яцишин // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад - грудень. – С. 23-24
451052
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в сфері житлово-комунального господарства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 73-76
451053
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01. - економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 28 назв
451054
  Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 233л. + Додатки л. 205-233. – Бібліогр.: л. 184-204
451055
  Хилько М.І. Екологізація політики / Микола Хилько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2014. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 330-343. – ISBN 978-966-9725-18-9


  У пр. № 1704453 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку і найкращими побажаннями. Підпис. 03.09.2015.
451056
  Тимощук К.А. Екологізація політики в Україні: проблеми та перспектива розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 97-102. – ISSN 2306-6814
451057
  Іванова Т.В. Екологізація природокористування та політика ресурсозбереження в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 123-125
451058
  Брижань І.А. Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 5-6 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
451059
  Ревякіна О. Екологізація процесу використання технологічних газів у суднобудуванні / О. Ревякіна, В. Смирнов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 50-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
451060
  Бикова Ю. Екологізація публічного адміністрування в Україні як умова формування екологічної свідомості // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 82-88. – ISSN 2414-4436
451061
  Жавнерчик О.В. Екологізація рентних механізмів землекористування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 17-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
451062
  Синякевич І. Екологізація розвитку: об"єктивна необхідність, методи, пріоритети // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-63 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
451063
  Синякевич І.М. Екологізація розвитку: суть, об"єктивна необхідність, принципи, інструменти, перспективи для України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 98-103. – ISBN 5-7763-2435-1
451064
  Цибуляк А.Г. Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.02 / Цибуляк Анастасія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 477 арк. – Додатки: арк. 463-477. – Бібліогр.: арк. 426-462
451065
  Цибуляк А.Г. Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації глобального розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Цибуляк Анастасія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – [36] с. – Бібліогр.: 69 назв
451066
  Цибуляк А.Г. Екологізація сільського господарства в умовах глобалізації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 34-38. – ISSN 2306-6792
451067
  Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
451068
  Романенко Т.Б. Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 45-49 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
451069
  Діденко О.А. Екологізація споживчого вибору в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 159-166
451070
  Холявка В. Екологізація суспільно-економічного розвитку / В. Холявка, М. Огородник // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 91-95. – (Економічні науки ; Вип. 4)
451071
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 232л. – Додатки: л. 206-232. – Бібліогр.: л.190-205
451072
  Діденко Олена Анатоліївна Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Діденко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв.
451073
  Синякевич І.М. Екологізація суспільного розвитку як інструмент подолання екологічних загроз // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 14-20. – ISSN 1562-0905


  Розглядається стан світу у ХХІ ст., а також екологічні, економічні, соціальні та духовні проблеми його розвитку. Теоретично обгрунтовано об"єктивну необхідність, принципи та основні напрямки екологізації суспільного розвитку.
451074
  Синякевич І.М. Екологізація суспільної свідомості в контексті духовного розвитку // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 119-123 : рис. – Бібліогр.: с. 122. – ISSN 1991-606X
451075
  Михальчук Н.О. Екологізація суспільної свідомості та становлення творчого потенціалу особистості студентів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 164-169. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  В статті окреслено особливості екологізації науки та культури, а також охарактеризувати сутність екологізації суспільної свідомості. Описано особливості становлення екологічного мислення особистості та його впливу на формування творчого потенціалу ...
451076
  Філіпчук Г.Г. Екологізація суспільства в контексті сталого розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 57-76. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
451077
  Сохнич А.Я. Екологізація сучасного землекористування // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 334-337. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
451078
   Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, А.А. Головко, В.Р. Ковалишин, А.М. Польовський // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 180-186. – ISSN 1991-606X
451079
  Тимощук К. Екологізація та напрями розвитку державної регіональної політики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 105-106
451080
  Супрун Н.А. Екологізація та постнекласична трансформація української економічної науки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Благих І.О., Грушевський Д.В., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 51. – C. 120-139. – ISSN 0320-4421
451081
  Ніколаєв К.Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого туризму в Україні : монографія / Ніколаєв Кирило Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-149. – ISBN 978-966-931-054-5
451082
  Синякевич І. Екологізація торгівлі: погляд крізь призму екологічної політики / І. Синякевич, В. Ковалишин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 172-177. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1562-0905
451083
  Дубович І.А. Екологізація транскордонних відносин: теорія і практика // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 169-173. – ISBN 5-7763-2435-1
451084
  Федунь О. Екологізація українсько-польських відносин: здобутки та перспективи // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 185-199. – ISBN 978-83-7784-784-8
451085
  Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв : підруч. для студентів ВНЗ / А.К. Запольський, А.І. Українець. – Київ : Вища школа, 2005. – 423 с. : іл., табл. – Присвячується 75-річчю Національного університету харчових технологій : 1930-2005. - Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-294-8
451086
  Купалова Г.І. Екологізація шкільної та вищої економічної освіти / Г.І. Купалова, Л.П. Гацька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 130-135. – ISSN 2308-1988


  Загрозливе зростання екологічних та економічних проблем, що мають глобальний характер, актуалізує питання формування сучасного біосферного мислення і нового системного світосприйняття у молодого покоління. Ці питання особливо важливі для України, яка ...
451087
  Синякевич І.М. Екологізація як інструмент подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І.М. Синякевич, В.З. Холявка // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 129-135. – ISBN 5-7763-2435-1
451088
  Кальченко Г.А. Екологізація як нова парадигма сучасної політики: ідеологічне забарвлення екологічного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 115-120. – ISBN 966-581-727-2
451089
  Андрос О. Екологізм у політичному процесі України: огляд тенденцій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 367-368
451090
  Поппер Л.В. Екологізм як ідеологічний конструкт і соціально-політичний рух // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 208-217


  Екологізм розглядається як домінуюча парадигма суспільнополітичного життя доби глобалізації Ключові слова: екологізм, ідеологія, екологічний рух, екологічна криза, екологічна перспектива людства. Экологизм рассматривается как господствующая парадигма ...
451091
  Поппер Л.В. Екологізм як ідеологічний конструкт і суспільно-політичний рух : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Поппер Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
451092
  Голубчук В.С. Екологізм як ідеологія перебудови політичних відносин // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12
451093
  Кирик В.Л. Екологізм як ідеологія постмодерну / В.Л. Кирик, Ф.М. Кирилюк, М.І. Хилько // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 28-30
451094
  Поппер Л.В. Екологізм як суспільно-політичний рух // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 49-51
451095
  Поппер Л.В. Екологізм як сучасна ідеологічна система // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 455-460. – ISSN 2076-1554
451096
  Саханенко С.Є. Екологізм як сучасне суспільно-політичне явище : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.02 / Саханенко С.Є.; МОУ, ОДУ. – Одеса, 1994. – 18л.
451097
   Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту : навч. посібник / С.В. Бойченко [та ін.] ; за заг. ред. проф. С. Бойченка ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 265, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-254. – ISBN 978-617-673-834-3
451098
  Смирнов І.Г. Екологістична проблема використання відходів та її вирішення в Польщі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 5-12
451099
  Андрос О.Є. Екологістський рух: зміна ціннісного підгрунтя ставлення до природи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 143-154. – ISSN 2075-1443
451100
  Андрос О.Є. Екологістський рух: характеристика та ідеологічні особливості // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 44-45. – ISSN 0868-8117
451101
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
451102
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Андрос О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 220 л. – Бібліогр. : л. 194-220
451103
  Андрос О.Є. Екологістські рухи в сучасному політичному процесі : монографія / Андрос Олег Євгенійович. – Київ : Стилос, 2012. – 206 с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-2399-14-1
451104
  Ярчак В. Екологічна амністія як економічний засіб запобігання негативному впливу на довкілля // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 107-112
451105
  Мусієнко М. Екологічна безпека - запорука сталого розвитку України // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 294-313. – ISBN 966-95452-3-8
451106
  Ісаєнко В.М. Екологічна безпека - основний чинник еколого-збалансованого розвитку України у ХХІ столітті / В.М. Ісаєнко, Г.О. Білявський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-17.
451107
  Хилько М.І. Екологічна безпека : термінологічний словник-довідник / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-102-7
451108
   Екологічна безпека // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С.17-86
451109
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (14). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451110
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451111
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (16). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451112
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (17). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451113
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (18). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451114
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (19). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451115
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (20). – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451116
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (21). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451117
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (22). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451118
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (23). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451119
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (24). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451120
   Екологічна безпека : навч. посібник / В.П. Пєтков [та ін.] ; під заг. ред. В.П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2018. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-701-0
451121
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (25). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
451122
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 2 (26). – 2018. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
451123
   Екологічна безпека : навч. посібник / В.П. Пєтков [та ін.] ; під заг. ред. В.П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2019. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-701-0
451124
   Екологічна безпека = Ecological safety : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2008-. – ISSN 2073-5057
Вип. 1 (27). – 2019. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
451125
  Скороход І.С. Екологічна безпека в глобальному економічному просторі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 154-156. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання впливу екологічної ситуації на розвиток світового господарства. Досліджено екологічну безпеку як предмет політики міжнародного співробітництва.
451126
   Екологічна безпека в європейських країнах: методи економічного регулювання й досвід для України : наук. видання / [В.С. Кравців, П.В. Жук, Ю.І. Стадницький та ін. ; наук. ред. В.С. Кравців] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2020. – 97 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку" / гол. ред. В.С. Кравців). – ISBN 978-966-02-4252-4
451127
  Ладюк О. Екологічна безпека в контексті забезпечення національної безпеки України / О. Ладюк, Ю. Вашай // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 137-143. – ISSN 1818-2682
451128
  Заржицький О. Екологічна безпека в регіоні як об"єкт правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.55-63. – ISSN 0132-1331
451129
  Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні / А.В. Яцик. – Київ : Генеза, 2001. – 216с. – ISBN 966-504-169-Х
451130
   Екологічна безпека вугільних родовищ України = Экологическая безопасность угольных месторождений Украины = Environmental safety of coal deposits in Ukraine / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.І. Бондаря ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : Букрек, 2016. – 607, [1] с. : іл.,табл. – Дод. тит. арк., передм., зміст рос., англ. – Бібліогр.: с. 585-600. – ISBN 978-966-399-810-7
451131
  Бутко О.В. Екологічна безпека геологічного середовища у зв"язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області) : Автореф. ... дис. канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Бутко О.В. ; Державне екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 13 назв
451132
  Камаєва І.О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Камаєва І.О.; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 27 назв
451133
  Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів західного регіону України : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Шкіца Л. Є.; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 27 назв
451134
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – 270, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
451135
   Екологічна безпека держави : тези доп. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, присвяч. пам"яті проф. Я.І.Мовчана (з міжнар. участю), 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець (голов. ред.), С.В. Бойченко, М.М. Радомська та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – 250, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
451136
  Шевчук О.І. Екологічна безпека житлового будівництва регіону : монографія / Шевчук Оксана Ігорівна ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород : Ліга-Прес, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-397-102-9
451137
  Стойко С. Екологічна безпека життєвого середовища в Україні та програма сталого розвитку / С. Стойко, І. Койнова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 303-318. – (Серія географічна ; вип. 41). – ISSN 2078-6441
451138
  Джума Г.О. Екологічна безпека життєдіяльності населення Дніпропетровської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 116-118
451139
  Козак В.А. Екологічна безпека і методи визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів. IІ. Оцінка ризиків для здоров"я людей та методи фізико-хімічного аналізування поліциклічних ароматичних вуглеводнів / В.А. Козак, М.М. Герцюк, Т.І. Герцюк // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 34-70. – ISSN 1729-7192
451140
  Герцюк М.М. Екологічна безпека і методи визначення фталатів / М.М. Герцюк, Т.І. Мельниченко // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 36-48. – ISSN 1729-7192
451141
  Шелудченко Л.С. Екологічна безпека ландшафтів природно-територіальних комплексів, які трансформовано автотранспортними мережами // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
451142
  Біланюк В.І. Екологічна безпека лісокористування в Українських Карпатах / В.І. Біланюк, Є.А. Іванов, Є.Є. Тиханович // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 308-318. – ISBN 978-617-7770-24-3
451143
   Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект = Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект = Human environmental safety in the universe: resource-energy information aspect : у 2 т. / О.П. Бугайов, Г.І. Рудько, Г.О. Білявський, А.В. Яцишин ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-972-2
Т. 1. – 2018. – 543, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. та англ. - Обкл. та текст кн. рос. - Рез. укр., рос., англ.
451144
   Екологічна безпека людини у Всесвіті: ресурсно-енергоінформаційний аспект = Экологическая безопасность человека во Вселенной: ресурсно-энергоинформационный аспект = Human environmental safety in the universe: resource-energy information aspect : у 2 т. / О.П. Бугайов, Г.І. Рудько, Г.О. Білявський, А.В. Яцишин ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-990-6
Т. 2. – 2018. – 447, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос. та англ. - Обкл. та текст кн. рос. - Рез. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 373-439
451145
   Екологічна безпека на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 16-18 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
451146
  Рудько Г.І. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г.І. Рудько, Б.Ю. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 22-29. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
451147
  Дмитрієва О.О. Екологічна безпека населених пунктів України розташованих на евтрофованих водних об"єктах / О.О. Дмитрієва, Н.О. Телюра, І.В. Хоренжая // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 120-125. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
451148
  Кобріна Н.В. Екологічна безпека при навантаженні й розвантаженні сипких матеріалів у портах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Кобріна Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
451149
  Рудько Г.І. Екологічна безпека прибережної зони Керченського півострова = Экологическая безопасность прибрежной зоны Керченского полуострова = Environmental safety in the coastal zone of the Kerch peninsula / Г.І. Рудько, О.І. Бондар, С.Г. Білявський ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин [та ін.]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2018. – 331, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 240-252, 324-325. – ISBN 978-966-399-936-4
451150
  Бейдик О.О. Екологічна безпека приморського рекреаційно-туристського комплексу України / О.О. Бейдик, Л.К. Рак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
451151
  Ярчак В. Екологічна безпека продуктів харчування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 100-103
451152
  Кучарська Л.В. Екологічна безпека процесу життєдіяльності в умовах дошкільного закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 7-9 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
451153
  Бахарєв В.С. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.23 / Володимир Сергійович Бахарєв; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
451154
  Лагутін Володимир Михайлович Екологічна безпека регіону: методи та засоби її забезпечення в умовах виникнення екстремальних ситуацій у навколишньому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Лагутін В.М.; Український науково-досл. ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
451155
  Рудько Г.І. Екологічна безпека родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні = Экологическая безопасность месторождений углеводородов нетрадиционного типа в Украине = Environmental safety of unconventional hydrocarbon deposits in Ukraine / Г.І. Рудько, В.Г. Григіль, Г.В. Сімаченко ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ : Букрек, 2017. – 367, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 344-363. – ISBN 978-966-399-916-6
451156
  Василенко С.Л. Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Василенко С.Л.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
451157
  Німець Н.М. Екологічна безпека супутньо-пластових вод і одержання йоду / Н.М. Німець, А.П. Мельник, М.О. Подустов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 159-165 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
451158
  Окрушко С.Є. Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 126-134. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
451159
   Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2010-
№ 2 (10). – 2014. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451160
  Мороз О.Т. Екологічна безпека та її правове забезпечення у природоохоронному законодавстві / О.Т. Мороз, В.О. Клименко, О.В. Варжель // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 88-104. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
451161
   Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища : Підручник для студ. екологічних спец. внз. – Київ, 2004. – 423с. – ISBN 996-8555-07-4
451162
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
451163
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
451164
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 3. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
451165
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури; НАНУ, Ін.т телекомунікацій і глобального інформац. простору. – Київ, 2008-
Вип. 4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
451166
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-44-4
Вип. 12. – 2013. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451167
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2735-46-8
Вип. 13. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451168
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-24-5
Вип. 14. – 2014. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451169
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2008-. – ISBN 978-966-2633-26-9
Вип. 16. – 2014. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451170
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1(17), січень-березень 2015 р. – 2015. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
451171
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 2 (18), квітень-червень 2015 р. – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 18
451172
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 17
451173
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
451174
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 1 (25). – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
451175
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 2 (26). – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. : Вип. 24
451176
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
№ 3 (27), липень - вересень 2018 р. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами
451177
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – 2018. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
451178
   Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – 2019. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
451179
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental Safety and Natural Resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 3 (31), липень - вересень 2019 р. – 2019. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
451180
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 4 (32), жовтень - грудень 2019 р. – 2019. – 106 c. – Резюме укр., англ. мовами
451181
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – 2020. – 132 c. – Резюме укр., англ. мовами
451182
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – 2020. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
451183
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – 2020. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
451184
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 4 (36), жовтень - грудень 2020 р. – 2020. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
451185
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 1 (37), січень - березень 2021 р. – 2021. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
451186
   Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред. О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ : Юстон, 2008-. – ISSN 2411-4049
Вип. 2 (38), квітень - червень 2021 р. – 2021. – 139, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
451187
  Татаринов А.В. Екологічна безпека та сталий розвиток у сучасному світі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 83-88
451188
  Турченко О. Екологічна безпека та сталий розвиток: кореляційна залежність // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 116-135. – ISSN 1026-9932
451189
  Триснюк В.М. Екологічна безпека територій при впровадженні сучасних технологій переробки рослинних відходів // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 49-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
451190
  Руденко С.В. Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Руденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 35с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 34 назви
451191
  Рудько Георгій Ілліч Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 21.06.01 / Рудько Г. І.; МОНУ; Нац. академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2005. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
451192
  Рудько Г.І. Екологічна безпека техноприродних геосистем адміністративних областей (на прикладі Львівської області) / Г.І. Рудько, В.С. Гошовський. – Київ : Академпрес, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-7541-01-9
451193
  Триснюк В.М. Екологічна безпека техноприродних геосистем регіону / В.М. Триснюк, О.М. Трофимчук, Т.В. Триснюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 30-34. – ISSN 1997-9266
451194
  Гошовський С. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв"язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С. Гошовський, Г. Рудько, Б. Преснер; Мін-во екології та природних ресурсів України. НАНУ. Ін-тут геологічних наук. – Львів-Київ : Нічлава, 2002. – 624с. – ISBN 966-7317-65-Х
451195
   Екологічна безпека транскордонних регіонів України в контексті євроінтеграції = Environmental safety of cross-border regions of Ukraine in the context of european integration / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика, чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. В.К. Симоненка ; НАН України [та ін.]. – Київ : Задруга, 2015. – 511, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, анот. парал. англ. - Авт. зазнач. на с. 11. – Бібліогр.: с. 460-473. – ISBN 978-966-432-166-9
451196
  Мандрик О.М. Екологічна безпека транспортування природного газу : монографія / О.М. Мандрик ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-225. – ISBN 978-966-694-218-3
451197
  Хлобистов Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / Є.В. Хлобистов; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 2004. – 336 с. – ISBN 966-7600-14-9


  Розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів
451198
  Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення : Нац. ін-ту стратегічних досліджень 10 років / А.Б. Качинський. – Київ : НІСД, 2001. – 312 с. – (Екологічна безпека ; Вип.5). – ISBN 966-554-022-Х
451199
  Хилько М.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / М.І. Хилько, В.І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-знання). – ISBN 966-316-101-9
451200
  Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях / В.І. Кушерець, М.І. Хилько ; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 144 с. – (Еко-Знання). – ISBN 966-316-101-9
451201
  Мокрий Володимир Екологічна безпека українсько-польського біосферного резервату "Розточчя" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
451202
  Сидоренко В.Л. Екологічна безпека Чорнобильської зони відчуження: техноприродні загрози від радіаційно небезпечних об"єктів і явищ : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 21.06.01 / Сидоренко Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 45 с. – Бібліогр.: 75 назв
451203
  Загороднюк П.О. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 5-12 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
451204
  Медвідь Ф.М. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України / Ф.М. Медвідь, В.С. Доносо, А.І. Твердохліб // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 109-110. – ISSN 2413-7189
451205
  Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.44-49. – ISSN 0132-1331
451206
  Кирик В.Л. Екологічна безпека як компонента сталого розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 41-43
451207
  Проніна О.В. Екологічна безпека як об"єкт державної екологічної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 151-152
451208
  Чепеленко А.М. Екологічна безпека як основний пріоритет сталого розвитку економіки і міжнародної безпеки // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 1813-1271
451209
  Краснова Ю.А. Екологічна безпека як принцип природоресурсного права: історія становлення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 107-108
451210
  Слупський Б.В. Екологічна безпека як складова енергетичної безпеки: дії міжнародної спільноти й України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 33-39
451211
  Лизун С. Екологічна безпека як складова національної безпеки України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-75.
451212
  Копанчук В.О. Екологічна безпека як складова національної безпеки України: сучасні концепції та підходи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 45-49. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
451213
  Якібчук О.В. Екологічна безпека як фактор стійкого розвитку держави та суспільства в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Державне управління ; вип. 3 (7)). – ISSN 1728-3817


  Визначено деякi особливостi державної полiтики в сфері екологiчної безпеки в умовах глобалізації. З"ясовано, що важливим фактором стійкого розвитку держави в умовах глобалізації є iнновацiйна дiяльнiсть, перш за все у виробництвi, що пом"якшує шкiдливi ...
451214
  Сиволап О.В. Екологічна безпека: міжнародний досвід та його значення для розвитку туризму / О.В. Сиволап, І.І. Цветкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглнуто екологічні аспекти розвитку туризму в Україні.
451215
  Добробог Л.М. Екологічна безпека: поняття і зміст // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 92-100. – ISSN 2078-3566
451216
   Екологічна біотеехнологія переробки відходів харчового виробництва / Пасенко Алена, Мазницька Оксана, Наухатько Дмитро, Флісс Вікторія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
451217
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед, О.Б. Миколів, О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 1. – 2010. – 421, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 416-421
451218
   Екологічна біотехнологія : навч. посібник для студентів базового напряму "Біотехнологія" ВНЗ : у 2 кн. / О.В. Швед [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – ISBN 978-966-553-900-1
Кн. 2. – 2010. – 365, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-363
451219
   Екологічна біохімія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Ісаєнко, В.М. Войціцький, Ю.Д. Бабенюк, С.В. та ін. Хижняк; МОіНУ; НАУ; Ісаєнко В.М., Войціцький В.М., Бабенюк Ю.Д., Хижняк С.В. та ін. – Київ : НАУ, Книжкове видавництво, 2005. – 440с. – ISBN 966-598-235-4
451220
  Краснова М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-151. – ISSN 0132-1331
451221
  Добровольська Л.П. Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості соціального педагога: філософський та психолого-педагогічний аспекти / Л.П. Добровольська, І.С. Третякова, Ю.С. Іваненко // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 212-222. – ISSN 2309-8287


  "У статті розглядаються науково-теоретичні та методологічні засади проблеми формування екологічної відповідальності майбутніх педагогів у контексті нової освітньої та виховної парадигми. Авторами аналізується категорія екологічної відповідальності як ...
451222
  Юхновська Вікторія Екологічна гармонія особистого світу // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 101 : фото
451223
  Барановський В.А. Екологічна географія - новий напрям конструктивної географії // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 14-21. – ISBN 966-7650-87-1
451224
  Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.А. Барановський; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 252с. – ISBN 966-7938-12-3
451225
  Олійник Я.Б. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Географія. Київський університет, 2001. – Вип. 47
451226
  Шищенко П.Г. Екологічна географія: становлення, сутність і завдання / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито історію становлення екологічної географії, її сутність та основні завдання.
451227
  Яковлєв Є.О. Екологічна геологія - основний шлях розвитку геологічних наук XXI століття // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 5-10 : Схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
451228
   Екологічна геологія : підручник для студентів геолог. спец. вищих навч. закладів / М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. та ін. Корнєєнко; М.М. Коржнев, С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, А.П. Гожик, С.В. Корнєєнко та ін.; КНУТШ; [наук. ред. М.М. Коржнев]. – Київ : Київський університет, 2006. – 235с. – ISBN 966-594-856-3
451229
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія та охорона надр : Навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 191с. – ISBN 966-594-498-3
451230
  Ткаченко Т.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр : лабораторний практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.І. Ткаченко, В.В. Стецюк, Ю.А. Сілецький ; КНУТШ ; Акад. наук вищої освіти України. – Київ : Сталь, 2010. – 90 с., [2] с. іл. + Додатки: с. 83-88. – ISBN 978-966-1555-44-9
451231
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : (Теорія і практика регіональної екологічної геоморфології) / КНУШ. Каф. геоморф. та палеограф.; Наук. ред.: В.Стецюк. – Київ, 2004. – 224с. – ISBN 966-95729-8-3
451232
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько, Т.І. Ткаченко. – Київ : Вища школа, 2009. – 367 с. – ISBN 978-966-642-348-4


  Розглянуто харизматичність екологічної геоморфології України. Окреслено головні й окремі проблеми змін довкілля держави під впливом різних видів господарської діяльності людини. Навчальний посібник для студентів природничих та екологічних ...
451233
  Стецюк В.В. Екологічна геоморфологія України : навч. посібник / В.В. Стецюк, Г.І. Рудько., Т.І. Ткаченко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 366, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 363-367. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-194-042-9
451234
  Адаменко О.М. Екологічна геофізика : підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. / Олег Адаменко, Геннадій Квятковський ; Ін-т менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ : Полум"я, 2003. – 351 с. – ISBN 966-7327-50-7
451235
  Єгорова Т.М. Екологічна геохімія агроландшафтів України = Ecological geochemistry of agricultural landscapes of Ukraine : монографія / Т.М. Єгорова ; за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ : ДІА, 2018. – 262, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 248-262. – ISBN 978-617-7015-73-3


  У пр. № 1728663 напис: Бібліотеці Інституту геології КДУ ім. Т. Шевченка від автора та випускниці із побажаннями всебічних досліджень біосфери України. 14.11.2018 р. Підпис.
451236
  Матвійчук А. Екологічна деонтологія в інтер"єрі постмодерну // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 151-155. – ISSN 1728-9343
451237
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія в контексті сучасної філософської думки // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 4. – С. 165-179
451238
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і практичні аспекти екологізації вищої школи України / А.В. Матвійчук, Кхатер Фаді // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 80-85. – ISBN 978-966-7359-77-5
451239
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія і проблема освіти для сталого розвитку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 108-113. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
451240
  Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія: філософсько-методологічне осмислення наукових перспектив / А.В. Матвійчук ; М-во освіти і науки України, Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне : О. Зень, 2014. – 399, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-399. – ISBN 978-617-601-108-8
451241
  Заставний Федір Екологічна депресивність регіонів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-48. – Бібліогр. 6 назв
451242
  Кропивко М. Екологічна диверсифікація використання сільськогосподарських земель в Україні / М. Кропивко, О. Ковальова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 78-85. – ISSN 0131-775Х
451243
   Екологічна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  "Конкурсом розпочався суцільний тиждень екологічної проблематики IIR Green Days – студентської ініціативи, підтриманої адміністрацією ІМВ. Тривали дискусії з прав тварин, переговори зі змін клімату, оцінювали міжнародні наслідки екологічних забруднень ...
451244
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в інтерактивній модальності глобалізації : монографія / А.В. Бохан ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2018. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-887-7
451245
  Ціватий В.С. Екологічна дипломатія в питанні Чорнобильської катастрофи: інституціональний і міжнародно-політичний контекст // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 128-134. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
451246
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бохан Аліна Василівна ; Київ. нац. торгов.-екон. ун-т, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 547 арк. – Додатки: арк. 479-547. – Бібліогр.: арк. 14-24, 409-478 та в додатках: арк. 537-547
451247
  Бохан А.В. Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бохан Аліна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-тім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 84 назви
451248
  Андрущенко С. Екологічна дипломатія, або тези для міністра // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Свій робочий Green Week Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак розпочав зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ. Міністр не вперше зустрічався зі студентами, але вперше не він розповідав їм, а вони – йому. Майбутні ...
451249
  Бохан А. Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 33-43. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
451250
  Добридень О.В. Екологічна діяльність і соціально-екологічні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується екологічна діяльність, її характер, види і наслідки на сучасному етапі взаємодії суспільства і природи. Розкривається механізм формування і розвитку соціально-екологічних відносин, шляхи і можливості їх вдосконалення в умовах ...
451251
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 182л. – Бібліогр.: л.163-182
451252
  Ліпич І.І. Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу : Автореф. дис. ... канд.філософських наук: спец. 09.00.03.- Соціальна філософія та філософія історії / Ліпич І.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібл.: 9 назв.
451253
  Хилько М.І. Екологічна доктрина як програма запровадження природосумісних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 474-485
451254
   Екологічна доцільність застосування біодеструктора "Екостерн" в інтенсивному землеробстві / С.Г. Корсун, І.І. Клименко, Г.В. Давидюк, Н.І. Довбаш, Л.І. Шкарівська // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0372-8498
451255
  Швед М. Екологічна едукація за кордоном і в Україні = Ecological education abroad and in Ukraine / Марія Швед. – Львів : Світ, 1997. – 108, [3] с. – Резюме парал. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 5-7773-0992-5
451256
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 346с. – (Бібліотека "Економічна освіта". Сер."Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-35-7
451257
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2003. – 348с. – (Биб-ка "Економічна освіта". "Сталий розвиток"). – ISBN 966-680-087-Х


  Книга призначена як базовий підручник для забезпечення еколого-економічних дисциплін у вузах України
451258
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка : Підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і доп. – Суми : Університетська книга, 2006. – 367с. – ISBN 966-680-087-Х
451259
  Мельник Л.Г. Екологічна економіка = Экологическая экономика : підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. рос. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 283-289 та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Стійкий розвиток"). – ISBN 978-966-680-087-Х
451260
   Екологічна економіка : практикум / [Г.І. Купалова, В. Нойманн, Л.П. Гацька та ін.] ; за ред. Г.І. Купалової. – Київ : Освіта України, 2017. – 272, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 252-253. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-32-6
451261
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства : Наукове життя / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
451262
  Загвойська Л. Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства / Л. Загвойська, І. Соловій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
451263
  Дейнека А. Екологічна економіка та її значення в контексті актуальних проблем суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-39 : рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1811-3141
451264
  Вовк В. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука: витоки та засадничі принципи // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 33-47. – ISSN 2076-2410
451265
   Екологічна експертиза : навч. посібник для студентів аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації / [М.І. Федючка та ін.] ; за заг. ред. М.І. Федючки ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – 2-ге вид., перероб. і. допов. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 143, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 130. – ISBN 978-966-289-241-3
451266
  Лазор О. Екологічна експертиза як один з адміністративно - контрольних методів державного управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.125-129. – ISBN 966-73-53-51-Х
451267
   Екологічна експертиза: право і практика. – К., 1992. – 205с.
451268
  Калетнік Г.М. Екологічна енергетика - основа розвитку економіки держави / Г.М. Калетнік, О.В. Климчук // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 14-17. – ISSN 2310-4678


  Сучасний стан екологічної ситуації внаслідок неконтрольованого використання традиційних джерел енергії.
451269
   Екологічна енциклопедія : [у 3-х томах]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2006. – 432 с.
451270
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 966-8670-27-2
Т. 1 : А - Е. – 2007. – 432с. : іл.
451271
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-42-8
Т. 2 : Є - Н. – 2007. – 416с. : іл.
451272
   Екологічна енциклопедія : у 3-х томах / [ гол. ред. : А.В. Толстоухов ]. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації. – ISBN 978-966-8670-54-1
Т. 3 : О-Я. – 2008. – 472с.
451273
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика анімаційних фільмів Гаяо Міядзакі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-41. – ISSN 2226-3209


  У статті здійснено аналіз творчої спадщини всесвітньо відомого японського аніматора Гаяо Міядзакі в контексті екологічної проблематики як приклад естетичного й етичного виховання дітей та молоді. На прикладі сюжетів фільмів досліджено основні варіанти ...
451274
  Ляшко Л.П. Екологічна естетика в контексті трансформації філософсько-естетичного дискурсу // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 51-59


  У статті розглядається сфера екологічної естетики як конструкт постнекласичної естетики, що виникає внаслідок переосмислення класичних засад естетичної науки. В межах екологічної естетики розглядаються трансформаційні процеси розширення або перегляду ...
451275
  Ляшко Л. Екологічна естетика: до постановки проблеми // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 210-220. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті розглядаються історико-філософські передумови формування екологічної естетики. Екологічна естетика аналізується як сфера естетичної оцінки об’єктів навколишнього середовища. У рамках напрямів екологічної естетики описано її предметне поле як ...
451276
  Лисяк О.І. Екологічна етика - завдання вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 79-81
451277
  Борейко В.Е. Екологічна етика / В.Е. Борейко, А.В. Подобайло. – Киев : Фітосоціоцентр, 2004. – 116 с.
451278
  Бондаренко Т.О. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з соціальних комунікацій: спец. 27.00.01 - Теорія та історія соціальних комунікацій / Бондаренко Т.О. ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 20 с. – Bibliogr.: 7 назв
451279
  Кравченко С.М. Екологічна етика і психологія людини / С.М. Кравченко, М.В. Костицький. – Львів, 1991. – 104с.
451280
  Борейко В.Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : методичний посібник для вчителів / В.Є. Борейко, Н.А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр ; Асоціація зоозахисних організацій України. – Київ : Логос, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 75-79. – ISBN 978-966-171-461-7
451281
  Цой Т.В. Екологічна етика та формування еко-майбутнього України // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 854-93
451282
  Михайленко О. Екологічна етика як нова концепція буття // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С16-19.
451283
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 4. – С. 129-132
451284
  Чорноштан Т. Екологічна етика як предмет викладання у ВНЗ України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 38-54
451285
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184 л. – Бібліогр.: л. 169-185
451286
  Рихліцька Оксана Дмитрівна Екологічна етика: традиції і сучасні тенденції : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Рихліцька О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
451287
  Пінчук І. Екологічна ефективність зовнішньоторговельної політики України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 326-333. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
451288
  Худицька О. Екологічна журналістика у радіоформаті. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 88-96.
451289
  Карамушка В.І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів = Environmental sustainability of strategic initiatives and projects : (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посібник / Віктор Карамушка ; за ред. Віталія Кучинського. – Київ : К.І.С., 2012. – 137, [1] с. : табл., іл. + 1 СD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Авт. на обкл. не зазнач. - Парал. тит. арк. англ. – (Канада - Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-012-1
451290
  Купалова Г. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля / Г. Купалова, Т. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Досліджено актуальні проблеми екологічної звітності підприємств в умовах реалізації державної екологічної політики в Україні. Визначено стратегічні напрями їх вирішення у частині розширення екологічних показників статистичної, фінансової, податкової ...
451291
  Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу / І.М. Синякевич, Н.М. Синякевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 125-132. – ISSN 1562-0905
451292
   Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі = Environmental and natural and technogenic security of Ukraine in regional aspect / [М.А. Хвесик та ін.] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки прородокористування та сталого розвитку". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, 2014. – 339, [1] с. : іл., карти, табл. – Дод. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 6. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 289-303. – ISBN 978-966-02-7409-9
451293
  Сухенко І.М. Екологічна ідентичність у контексті екологічної комунікації: українська візія // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 116-122. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено специфіку феномена «екологічна ідентичність», який формується на основі знань та досвіду взаємодії з довкіллям у контексті взаємовпливу екосистеми і людського соціокультурного простору. За таких умов процес інтерпретації життєвого досвіду ...
451294
  Поппер Л.В. Екологічна ідеологія як транснаціональна екополітична метадоктрина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 24-36. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
451295
  Цапліна К.М. Екологічна індикація стану водойми за рослинними угрупованнями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 173-178. – Бібліогр.: 5 назв
451296
  Шомпол О.А. Екологічна інформація як об"єкт правовідносин за екологічним законодавством України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-269-6
451297
  Проскура Г.М. Екологічна інформація: поняття та особливості // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 31-37. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
451298
  Краснова М.В. Екологічна інформація: поняття, види та ознаки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  На підставі аналізу положень екологічно-інформаційного законодавства дається визначення поняття екологічної інформації, її видів, ознак мети та місця в системі механізму забезпечення екологічної безпеки.
451299
  Харічков С. Екологічна інфраструктура в системі забезпечення природозберігаючого імперативу економіки України // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 231-244. – ISBN 978-966-02-7146-3
451300
  Олійник Я.Б. Екологічна інфраструктура продовольчого комплексу як об"єкт картографічного дослідження // Картографія та вища школа
451301
  Джам О.А. Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 102-105. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250


  Обгрунтовано важливість пошуку та вивчення методів перебудови свідомості стосовно природи, розробки нових приоритетів взаємодії суспільства і навколишнього середовища як принципово іншого шляху розвитку цивілізації. Приведено основні характеристики ...
451302
  Ліпич І.І. Екологічна компетентність як продукт екологічної освіти та екологічного виховання // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 107-112. – ISSN 2312-4342
451303
  Дерій Ж.В. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії / Ж.В. Дерій, Т.І. Зосименко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 278-290. – ISSN 1993-6788
451304
  Перга Т. Екологічна конвергенція: регіональна специфіка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-41. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються головні засади теорії екологічної конвергенції. Аналізується екологічна політика на рівні регіонів світу та головні напрямки її зближення. В статье раскрываются основные принципы теории экологической конвергенции. Анализируется ...
451305
  Павко Я. Екологічна Конституція Землі - український вимір // Світ. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 39/40)
451306
  Туниця Юрій Екологічна конституція землі = World ecological constitution. Idea. Concept. Problems : Ідея. Концепція. Проблеми / Туниця Юрій; МОНУ; Львівськ. нац. ун-тет ім.І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-139-0
Ч. 1. – 2002. – 298с.
451307
  Туниця Ю.Ж. Екологічна Конституція Землі: перша українська версія побудови каркасу / Ю.Ж. Туниця, Т.Ю. Туниця, С.Н. Краєвський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 1562-0905
451308
  Пагутяк Г. Екологічна конституція землі: поміж минулим і майбутнім // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 83-88. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
451309
  Хвесик М.А. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи її подолання / М.А. Хвесик, А.В. Степаненко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 74-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
451310
  Хилько М.І. Екологічна криза як криза існуючої системи цінностей // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 59-67. – ISSN 2519-2949
451311
  Крюкова І.О. Екологічна криза як прояв морально-етичних проблем економіки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 40-43. – ISSN 1728-6220
451312
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
451313
  Гончаренко Марина Михайлівна Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Гончаренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 181л. – Бібліогр.: л.166-181
451314
  Семенюк Н. Екологічна культура - необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 14-21. – ISSN 2078-1016
451315
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма культури // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 169-182. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
451316
  Хилько М.І. Екологічна культура - нова парадигма філософії культури, духу й поступу // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 223-245. – ISBN 978-966-439-447-2
451317
  Крисаченко В.С. Екологічна культура : теорія і практика : навч. посібник / В.С. Крисаченко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996
451318
  Стецюк К.В. Екологічна культура аграрія в контексті збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 26-27 : фото. – Бібліогр.: 4 назв
451319
  Потапчук Л.В. Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 212-220


  У статті представлено теоретичні підходи до проблеми екологічної куль-тури в теорії й практиці пізнання довкілля.
451320
  Ясиннська Н. Екологічна культура і освіта // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.24-25. – ISSN 0131-6788
451321
  Стецюк К. Екологічна культура як джерело ціннісних орієнтацій освіти для збалансованого розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 96-103. – ISSN 1682-2366
451322
  Чумак О.В. Екологічна культура як складова інноваційної культури суспільства третього тисячоліття // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 185-194. – ISSN 2072-1692
451323
  Ворончихіна А. Екологічна культура Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 250-255
451324
  Хилько М. Екологічна культура: стан та проблеми формування : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУТШ. – Київ : Знання, 1999. – 36с. – ISBN 966-618-070-7
451325
  Мінаков В.В. Екологічна лексика як об"єкт перекладу / В.В. Мінаков, Ю.В. Загора // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 257. – С. 214-220. – (Серія: Філологічні науки). – ISSN 2413-5305
451326
  Скрипчук П.М. Екологічна логістика: методологічні принципи та концептуальні основи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 37-43. – ISSN 2221-1055
451327
  Коржик В.П. Екологічна мережа Буковини // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 1-9. – ISSN 1729-7184
451328
  Коломійчук В.П. Екологічна мережа Запорізької області / В.П. Коломійчук, В.П. Воровка, В.О. Демченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2010. – Т. 16, вип. 1. – С. 10-17. – ISSN 1729-7184
451329
  Мудрак Г.В. Екологічна мережа Немирівського району: стан і перспективи формування / Г.В. Мудрак, В.В. Заєць // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 235-244 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2476626
451330
  Сакаль О. Екологічна мережа України як екологічний каркас сталого землекористування / О. Сакаль, Н. Третяк, А. Петренко // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 33-37
451331
  Кравець О.В. Екологічна мережа як умова регіональної екологічної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 17-20. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто особливості екологічної мережі, яка відіграє важливу роль в регіональній екологічній політиці України і завдяки своїм новим якостям повинна посідати чільне місце в ній.
451332
  Довгий Станіслав Екологічна мінералогія України = Ecological mineralogy of Ukraine / Довгий Станіслав, Павлишин Володимир; Рада національної безпеки і оборони України; Українськ. ін-тут досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Наукова думка, 2003. – 152с. – ISBN 966-00-0613-6
451333
  Шкарупа О.В. Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 235-249. – ISSN 2218-4511
451334
  Панченко Н.Г. Екологічна мотивація персоналу в системі соціальної відповідальності залізничного транспорту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 25-30 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
451335
  Андреєв В.О. Екологічна небезпека / В.О. Андреєв, В.В. Швартау, Л.М. Михальська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України ; голов. ред. О.І. Борзих. – Київ, 2017. – № 10/12 (245), жовтень - грудень. – С. 13-15. – ISSN 2312-0614
451336
   Екологічна небезпека впливу смерчів та землетрусів на водойми Київської області / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко, О.О. Банніков, Ю.М. Кризська, В.М. Шпиг // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 7-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2073-5057
451337
  Царик Л. Екологічна небезпека зарегульованих водоцм (на матеріалах Тернопільського ставу) / Л. Царик, І. Позняк, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 140-144 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
451338
  Зубов А.О. Екологічна небезпека породних вугільних відвалів у агроландшафтах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
451339
  Єгорова Т.М. Екологічна небезпека та геохімічна спеціалізація компонентів техногенних ландшафтів України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-65 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
451340
  Погребенник В.Д. Екологічна небезпека території гірничо-хімічних підприємств / В.Д. Погребенник, Е.А. Джумеля // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 40-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-4049
451341
  Попович В.В. Екологічна небезпека фільтраційних водойм сміттєзвалищ / В.В. Попович, В.П. Кучерявий // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
451342
  Тіханков І.О. Екологічна обумовленість анатомічної структури листків Lolium perenne L. за різних рівнів освітлення / І.О. Тіханков, В.М. Зверковський // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 45-52 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2073-8331
451343
  Савосько В.М. Екологічна обумовленість сучасного стану лісових культурфітоценозів Криворіжжя / В.М. Савосько, М.О. Квітко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 22-28 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
451344
  Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті / О.О. Лаптєв. – Київ, 1998. – 205с.
451345
  Охотник К.К. Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод дорічкової мережі (на прикладі басейну р. Самари) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Охотник К.К. ; Держ. екол. ін-т Мін-ва охорони навкол. природ. середовища України. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
451346
  Смирнов І.Г. Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 140-153


  Розкрито вплив логістики на навколишнє природне середовище, екологічні проблеми безпеки, стратегію циркулярності як засіб ефективної переробки відходів, реверсну логістику та її завдання, логістичну систему управління відходами. Раскрыто влияние ...
451347
  Саєнко Т. Екологічна освіта - основа екобезпеки та сталого розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 30-36. – ISSN 2078-1016
451348
  Білявський Г.О. Екологічна освіта (- разновид професійної освіти) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 44. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
451349
  Ткаченко Л. Екологічна освіта : настав час робити більше // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Інститут екології економіки і права (ІЕЕП) - вищий навчальний заклад, створений за сприяння і під егідою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. В ін-ті відкрито три сучасних факультети: ф-т екології, ф-т економіки та ...
451350
  Прибора Н.А. Екологічна освіта в системі хімічної: проблеми та перспективи / Н.А. Прибора, О.А. Дударко // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 332-337. – ISBN 978-617-7404-28-5


  "...Екологічна освіта вистуває пріоритетним напрямком більшості сучасних педагогічних досліджень."
451351
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 12 грудня (№ 95/96)
451352
  Кух Л. Екологічна освіта в Україні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Науково-практичний форум "Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні" в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.
451353
  Турок О.С. Екологічна освіта в умовах дистанційного навчання під час карантину в середніх школах Словацької Республіки // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 159-165. – ISSN 2414-5076
451354
  Пятишева І.П. Екологічна освіта в умовах екологічної кризи // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 53. – C. 101-112. – ISSN 2072-1692


  Дана стаття присвячена питанням екологічної освіти. Розглядається причина та сутність екологічної кризи в сучасній системі освіти. Обгрунтована сутність поняття екологічної освіти. З"ясовано зміст та завдання екологічної освіти. Визначені періоди ...
451355
  Лазаренко Л.М. Екологічна освіта в школі / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
451356
  Онопрієнко В. Екологічна освіта для працівників сільського господарства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 56-62
451357
   Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2000. – 248с. – ISBN 966-96017-0-3
451358
  Шульга О.О. Екологічна освіта і її пріоритети у національних природних парках (на прикладі Ічнянського національного природного парку) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 25-27. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
451359
  Роговик Л.Й. Екологічна освіта при викладанні хімічних дисциплін // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 103-106. – ISSN 2521-6449
451360
  Пригара О.В. Екологічна освіта студентів непрофільних спеціальностей у світлі вимог Болонської декларації // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 177-180. – ISSN 2218-5348
451361
  Чайковська Г.Б. Екологічна освіта судентів педагогічних вишів у країнах Західної Європи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 195-198. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
451362
  Демешкант Н.А. Екологічна освіта та виховання як важливі складові формування майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 137-141. – ISBN 966-8847-12-1
451363
  Малишевська І.А. Екологічна освіта та екологічне виховання як системоформуючий компонент освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 282-286
451364
  Гадючко Т.М. Екологічна освіта та наука. Неформальна екологічна освіта через проектну діяльність / Т.М. Гадючко, І.В. Ярченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв.
451365
  Семитківська Т. Екологічна освіта у професійний підготовки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 361-366. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  Розглядається роль екологічної освіти у формуванні практичних аспектів сталого розвитку суспільства. Екологічна проблема є не стільки природоохоронною, скільки соціально – економічною. Обґрунтовується необхідність підвищення відповідальності в сфері ...
451366
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; Тернопільськ. держ. пед. ун-тет ім.В.Гнатюка. – Київ, 2004. – 216л. + Додатки: л.192-216. – Бібліогр.: л.169-191
451367
  Ломакович Валентина Ярославівна Екологічна освіта учнів навчальних закладів середнього ступеня в Німеччині : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Ломакович В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 24с. – Бібліогр.: 4 назв.
451368
  Котелянець Н. Екологічна освіта школярів на уроках трудового навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.42-44. – ISSN 0131-6788
451369
  Онопрієнко В.П. Екологічна освіта як складова системи підготовки сільсько-господарських кадрів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 306-313. – ISSN 2076-1554
451370
  Науменко Г.Г. Екологічна освіта як чинник формування екологічної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 26-33. – ISBN 966-628-134-1
451371
  Михайлов С.І. Екологічна освіта: де ми знаходимось? / С.І. Михайлов, Н.В. Ільченко, Б.О. Курчій // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 2. – C. 147-149
451372
  Четверик В.М. Екологічна освіченість кадрів - запорука конкурентоспроможності продукції // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 115-118
451373
  Боронос В.Г. Екологічна освіченість суспільства як необхідна складова забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку / В.Г. Боронос, Н.В. Тарабан // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 5/6 (75). – С. 62-66. – ISSN 2309-1533
451374
  Лисенко С. Екологічна основа тшинецького культурного кола // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 81. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
451375
  Ібрагімова Е.Е. Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень на цитогенетичні показники вищих рослин в умовах Криму : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.16 - Екологія / Ібрагімова Е.Е. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
451376
  Шейкіна О.Ю. Екологічна оцінка забруднення міських грунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси / О.Ю. Шейкіна, О.О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
451377
  Строкаль В.П. Екологічна оцінка земельних угідь господарства "Агроплюс-2006" // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 303-315 : табл. – Бібліогр.: с. 314-315. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
451378
  Гололобова О.О. Екологічна оцінка компонентів екосистеми ставку с. Бобрівка Харківського району Харківської області / О.О. Гололобова, В.В. Толстякова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1992-4224
451379
  Коткова Т.М. Екологічна оцінка питної води Лугинського району Житомирської області на жорсткість (твердість) та вміст заліза // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – C. 61-70. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
451380
  Мельник В.Й. Екологічна оцінка поверхневих вод Полісся (на прикладі річки Горинь) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 79-83 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
451381
  Лахай Ю.О. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Турія // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 216-222 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
451382
  Палапа Н.В. Екологічна оцінка сільських селітебних територій / Н.В. Палапа, О.В. Устименко, І.О. Сігалова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 89-95. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
451383
  Рибалко Ю.В. Екологічна оцінка стабільності та антропогенного навантаження агроландшафтів Чернігівської області / Ю.В. Рибалко, Р.В. Бабка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
451384
  Гулай Л.Д. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря у м. Нововолинськ / Л.Д. Гулай, О.А. Караїм, А.Ю. Синюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 58-65. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
451385
  Кононов Ю. Екологічна оцінка стану грунтів на прикладі Брянківської територіально-промислової агломерації (Луганська область) / Ю. Кононов, І. Удалов, Д. Чомко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Представлено комплекс проблем, які виникли при реструктуризації вугільних шахт Брянківського регіону Луганської області. Описано розповсюдження деяких мікроелементів в промислових відходах Донбасу. Вказано на можливі джерела їхнього надходження. The ...
451386
  Сегеда С.О. Екологічна оцінка стану навколишнього природного середовища в районі розташування ВП "Южно-Українська АЕС" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сегеда Світлана Олександрівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
451387
  Яцик А.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / А.В. Яцик, І.В. Гопчак // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 5 назв
451388
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Гопчак І.В.; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – 378л. – Бібліогр.: л. 205-222
451389
  Гопчак І.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Гопчак І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
451390
  Удод В.М. Екологічна оцінка стану природно-антропогенних ландшафтів в межах дії інженерних лісозахисних конструкцій / В.М. Удод, Абу Діб // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
451391
   Екологічна оцінка стану транскордонного водозбірного басейну річки Дніпро / В.І. Пічура, Ю.В. Пилипенко, Є.О. Домарацький, А.Я. Гадзало // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 102-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2077-4893
451392
  Мазур І.О. Екологічна оцінка стану фітоценозів плавневих біотопів в межиріччі Тилігулу - Південного Бугу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Мазур Ірина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
451393
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка сучасного стану якості води річок Львівської області : Геоекологія / А.П. Чернявська, Т.В. Боднарчук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-53 : Табл., карта. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 1561-4980
451394
  Чернявська А.П. Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 702-712 : Табл. – ISBN 966-521-129-3
451395
  Мельник Віра Йосипівна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Мельник Віра Йосипівна; Рівненський держ. техн. ун-тет. – Рівне, 2001. – 249 л. – Додатки: л.185-249. – Бібліогр.: л.171-185
451396
  Мельник Віра Йосиповна Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області : Автореф. дис. канд. ... геогр. наук: 11.00.07 / Мельник В. Й.; КУ ім. Т. Шевченка. – Рівне, 2002. – 18 с.
451397
  Василенко Л.О. Екологічна оцінка техногенного впливу на водні екосистеми малих річок Житомирської області (на прикладі р. Гнилоп"ять) / Л.О. Василенко, О.Г. Жукова, А.В. Гончаренко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
451398
  Міронова Наталія Екологічна оцінка урбоземів м. Хмельницького за вмістом важких металів / Міронова Наталія, Шаргун Аліна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 26 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
451399
   Екологічна оцінка якості вод Дунаю / П.С. Лозовіцький, А.М. Молочко, Бібік, А.П. Лозовицький, М.А. Молочко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 135-148


  Приведено результати екологічної оцінки якості води річки Дунай за багаторічний період. Приведены результаты экологической оценки качества вод за многолетний период. The variance the results of the ecological evaluation of the water quality for many ...
451400
  Романчук Л.Д. Екологічна оцінка якості води в р. Устя за інтенсивного антропогенного навантаження / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, Т.П. Петрук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
451401
  Лозовіцький П.С. Екологічна оцінка якості води верхнього удаю як основа для організації моніторингу екосистем національних природних парків басейну // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 21-35. – ISSN 1729-7184


  Приведено результати 78-річних досліджень динаміки хімічного складу води річки Удай - м. Прилуки за період 1939-2016 рр. Охарактеризовано результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, ...
451402
  Корчемлюк М.В. Екологічна оцінка якості води верхньої течії Пруту за блоком сольового складу та індексом забрудненості води // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 142-148. – Бібліогр.: 4 назви
451403
  Башинська І.Л. Екологічна оцінка якості води поверхневого джерела водопостачання м. Житомира за органолептичними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 22-24. – ISSN 2306-5680
451404
  Федоненко О.В. Екологічна оцінка якості води ріки Мокра Сура за гідрохімічними показниками / О.В. Федоненко, Т.В. Ананьєва, Ю.В. Ніколенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 74-81. – ISSN 2306-5680
451405
  Лозовіцький П. Екологічна оцінка якості води річок басейну Прип"яті / П. Лозовіцький, А. Молочко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-30. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати аналізу хімічного складу води річок басейну Прип"яті за період 1939-2005 р. і результати екологічної оцінки якості вод за багаторічний період. The variance analyses of the chemical composition of water River dr?inage-basin Prypjat ...
451406
  Данильченко О.С. Екологічна оцінка якості води річок Сумської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 82-88. – ISSN 2306-5680
451407
  Удод В.М. Екологічна оцінка якості водних об"єктів Карпатського біосферного заповідника / В.М. Удод, Ю.В. Царькова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
451408
  Герасимчук Л.О. Екологічна оцінка якості овочевої продукції агроселітебних територій приміської зони м. Житомира / Л.О. Герасимчук, Р.А. Валерко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 76-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
451409
  Винарчук О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейнів річок Лівобережного Лісостепу за сезонами та її зв"язок з водністю // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 49-54. – ISSN 2306-5680


  В статті наведено характеристику екологічної оцінки якості поверхневих вод басейнів річок Лівобережного Лісостепу за сезонами та її зв"язок з водністю шляхом порівняння маловодного 1992 р., середній за водністю 2000 р. та багатоводний 2006 р. Аналіз ...
451410
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Гуйва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 56. – С. 53-58. – ISSN 2308-135X
451411
  Смілий П.М. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Роставиця / П.М. Смілий, М.М. Мельнійчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 86-92. – ISSN 2308-135X
451412
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Турія // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 69-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
451413
  Цьось О.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
451414
  Чунарьов О.В. Екологічна оцінка якості річкових вод басейну Південного Буга за відповідними категоріями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 158-164.
451415
  Деркач В. Екологічна парадигма в сучасній науці // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 72-107. – ISBN 978-966-483-893-8
451416
  Кульчицький Я.В. Екологічна парадигма економічної компаративістики ХХІ століття / Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький, Л.В. Рібун // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 4. – C. 7-10. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
451417
  Гончаренко М.М. Екологічна парадигма освіти та культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто сучасні підходи до основних складових екологічної парадигми освіти та культури, які є своєрідним механізмом самозбереження суспільства, засобом його адаптації до довкілля.
451418
  Кульчицький Я.В. Екологічна парадигма розвитку економічної теорії у контексті посилення екологізації економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.6 : Екологізація економіки та освіти як чинник сталого розвитку суспільства. – С. 220-224. – ISBN 5-7763-2435-1
451419
  Канцурак В.В. Екологічна парадигма українського державотворення: політична стратегія суспільних змін : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Канцурак Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
451420
  Канцурак В.В. Екологічна парадигма українського державотворення: політична стратегія суспільних змін : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Канцурак Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
451421
  Андрущенко В. Екологічна парадигма української освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
451422
  Гардашук Т. Екологічна парадигма цивілізаційних трансформацій // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 101-117. – ISSN 2522-9338
451423
  Акопян Валерій Екологічна парадигма як унормоване знання про ставлення людини до довкілля // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 70-75. – ISSN 2078-1016
451424
  Левченко Т.М. Екологічна пластичність та стабільність колекційних зразків люпину білого / Т.М. Левченко, Т.О. Байдюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 187-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
451425
  Лисюк Х.С. Екологічна платформа розвитку світосистеми // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 151-155. – Бібліогр.: 3 назв.
451426
  Хилько М. Екологічна політика / М. Хилько. – Київ : Абрис, 1999. – 363с. – 1Хиль Шифр дубл. – ISBN 966-531-074-7
451427
  Карамушка В.І. Екологічна політика ( - політична діяльність, спрямовна на охорону та відновлення довкілля) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 44-45. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
451428
  Ковпак Л. Екологічна політика в Україні: проблемні питання та підходи до їхнього розв"язання. 1990-2000 роки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 110-119
451429
  Машненков К. Екологічна політика держави в контексті переходу від інформаційного до постінформаційного суспільства // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 82-89. – ISSN 2414-4436
451430
  Шевчук Л. Екологічна політика держави у сфері публічних закупівель: підходи ЄС та законодавство України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 64-68. – ISSN 2409-4544
451431
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика перехідних суспільств (на прикладі України та Росії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 112-116.
451432
  Хлобистов Є.В. Екологічна політика територіальних громад (на прикладі оцінки заподіяних збитків внаслідок забруднення довкілля) / Є.В. Хлобистов, А.О. Чечель // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 8-10 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
451433
  Фастовець О.О. Екологічна політика туристичного підприємства для реалізації стратегії збалансованого розвитку // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 13-14 : фото
451434
  Корнілова Н.В. Екологічна політика України та Європейського Союзу: основні шляхи реалізації та гармонізації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 172-178
451435
  Лук"янихіна О.А. Екологічна політика України та місце в ній недержавних організацій / О.А. Лук"янихіна, М.В. Гуменний // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 24-29. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
451436
  Малиш Н.А. Екологічна політика України у макроекономічних показниках // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 16-17
451437
  Ясинська А. Екологічна політика України як основа реалізації екологічної освіти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 198-206.
451438
  Хилько М.І. Екологічна політика як засіб оптимізації природоперетворюючої діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 176-183. – ISBN 966-628-108-8
451439
  Стасюк Л.Л. Екологічна політика як засіб розв"язання глобалбьної екологічної кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 248-257
451440
  Перга Т. Екологічна політика як інструмент зближення України з ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 44-47. – (Історичні науки)
451441
  Хилько М.І. Екологічна політика як проблема виживання людства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 246-253. – ISBN 966-628-197-5
451442
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика: зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Автореф. дис. ... доктора філософськ. наук: 09.00.03 / Хилько М. І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
451443
  Хилько М.І. Екологічна політика: нариси до концептуальних засад визначення змісту, структура та основних напрямків реалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 307-314. – ISBN 966-628-197-5
451444
  Хилько Микола Іванович Екологічна політика:зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект) : Дис....доктора філософ.наук:09.00.03 / Хилько Микола Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 448л. – Бібл.: с.410-448
451445
  Анісімова Г.В. Екологічна правоздатність громадян: природно-правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 82-92. – ISSN 0201-7245
451446
  Криворотова Ольга Екологічна прес-конференція "Біль Землі" (Захист дослідницьких проектів) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр. 3 назви
451447
  Мороз О. Екологічна проблема Шацького національного природного парку та шляхи її вирішення геодезичними методами / О. Мороз, З. Тартачинська, Т. Качмар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
451448
  Ковальчук О. Екологічна проблематика в загальноукраїнських газетах: спільне та відмінне // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 72-82. – ISSN 2616-7948
451449
  Бєляков Олександр Екологічна проблематика в засобах масової інформації / Бєляков Олександр; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 128с. – ISBN 966-534-230-1
451450
  Бєляков О.О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації : навч. посібник для студентів ін-ту, факультетів і відділень журналістики / Олександр Бєляков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 186 с. – Видання здійснено за фінансової підтримки проекту "Громадянська освіта". – ISBN 966-594-526-2
451451
  Ліпич І.І. Екологічна проблематика в контексті діяльнісного підходу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 120-127
451452
  Чурсінова О. Екологічна проблематика в контексті сучасної української філософії техніки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
451453
  Желіховська Н. Екологічна проблематика в українській публіцистиці періоду суспільно-політичних змін (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 95-101


  У статті розглянуто характерні особливості висвітлення екологічної проблематики на сторінках журналів «Київ» і «Вітчизна» у період суспільно-політичних змін. В статье исследуются характерные особенности освещения экологической проблематики на ...
451454
  Ляшко Л.П. Екологічна проблематика у сучасному гуманітарному дискурсі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 97-99
451455
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія : Навчальний посібник / Рудоміно-Дусятська; Ін-тут післядипломної освіти. КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2001. – 71с. – ISBN 966-7863-06-9
451456
  Приходько В.М. Екологічна психологія та психопедагогіка у системі післядиплмної педагогічної освіти // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 15-21
451457
  Тач Е. Екологічна психологія як напрям сучасних психологічних досліджень // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 53-58
451458
  Рудоміно-Дусятська Екологічна психологія: пошуки та перспективи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-98. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
451459
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Гопко Г.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 218л. – Бібліогр. : л.194-218
451460
  Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гопко Г. М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 6 назв.
451461
  Тютюнник Ю.Г. Екологічна радіогеохімія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю.Г. Тютюнник, Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 188с. – ISBN 966-594-443-6
451462
   Екологічна реабілітація грунтів техногенно забруднених переважно кадмієм, цинком та міддю / В.Л. Самохвалова, Я.А. Погромська, А.І. Фатєєв, С.Г. Зуза, В.О. Зуза // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 42-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с.51-52. – ISSN 1684-9094
451463
  Криворучко Н.І. Екологічна регенерація урбанізованого середовища прибережних територій / Н.І. Криворучко, А.С. Крівіцька // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 87-91. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
451464
   Екологічна реформа: як усунути корупційні ризики при зміні системи? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 17. – ISSN 1992-9277
451465
  Гриник І.В. Екологічна роль триби Triticeae у динаміці біологічної активності едафотопів / І.В. Гриник, Т.З. Москалець, В.В. Москалець // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
451466
  Добридень О.В. Екологічна самоідентифікація особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 29. – С. 55-63.
451467
  Юрескул В Екологічна санітарія як засіб ефективного поводження з рідкими побутовими відходами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 92-94.
451468
  Радей А.С. Екологічна свідомість і культура : теоретико-методологічний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 74-82. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
451469
  Трофімова Л.С. Екологічна свідомість та культура студентської молоді // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 115-116
451470
  Бобровська Н.В. Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів / Н.В. Бобровська, А.Г. Костирко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 37-44. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
451471
  Пасинок В.Г. Екологічна свідомість у педагогіці // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 88-92. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
451472
  Заставнюк О.О. Екологічна свідомість як базова складова екологічної культури особистості // III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", міжнар. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 111-116. – ISBN 978-617-7571-44-4
451473
  Виговський Л.А. Екологічна свідомість як основа екологічної культури особистості / Л.А. Виговський, Т.В. Виговська // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 35-38. – ISSN 2521-6570
451474
  Кисельов М.М. Екологічна свідомість як продукт освітянського процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 158-165. – ISBN 966-628-108-8
451475
  Дербак Ю. Екологічна свідомість як чинник формування екобезпечної парадигми суспільного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 173-178
451476
  Наджафова З.Г. Екологічна свідомість: зміст і особливості генезису // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
451477
  Скрипчук П.М. Екологічна сертифікація сфери природокористування в Україні: концептуальні положення, економічна доцільність, модель і механізм реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 81-85
451478
  Скрипчук П. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції : Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 55-63. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
451479
   Екологічна система міст КНР. – Тяньдзінь, 1988. – 809 с. – Видання китайською мовою
451480
  Швачко Т.О. Екологічна ситуація в Запорізькій області як лімітуючий фактор розвитку туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 215-219. – Бібліогр.: 3 назви
451481
  Барановська О.В. Екологічна ситуація в Рівненській області / О.В. Барановська, А.О. Соболь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С.262-269 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
451482
   Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат. – Львів : Поллі, 2001. – 164с. – ISBN 966-7307-13-1
451483
  Матвійчук В.В. Екологічна ситуація, як фактор розвитку господарського комплексу Житомирської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 209-215. – Бібліогр.: 4 назви
451484
  Вергун Л.І. Екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 80-87


  Аналізується екологічна складова в реалізації євроінтеграційної стратегії України; визначено напрямки формування екологічного бізнесу в Україні та її входження в міжнародну систему еколого-економічного співробітництва.
451485
  Тимощук К.А. Екологічна складова державної політики в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 121-123
451486
  Бухаріна Л.М. Екологічна складова державної регіональної політики розвитку індустрії туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 135-139. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
451487
  Ситник Ю. Екологічна складова діяльності збройних сил // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 112-118.
451488
  Ковальчук С.Я. Екологічна складова економічного зростання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 17-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
451489
  Антонов А.В. Екологічна складова забезпечення сталого розвитку сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 124-127 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
451490
  Тверезовська Н.Т. Екологічна складова змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів / Н.Т. Тверезовська, І.В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 182-188. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті здійснено аналіз змісту професійної підготовки соціальних педагогів, обгрунтовано актуальність проблеми формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів, запропоновано шляхи реалізації екологічної складової у процесі підготовки ...
451491
  Сівограков О.В. Екологічна складова концепції сталого розвитку освітніх програм Республіки Білорусь / О.В. Сівограков, І.І. Богданович // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 291-297


  Статья посвящена анализу экологической составляющей в рамках концепции устойчивого развития образовательных программ Республики Беларусь, даются характеристики важнейшим тенденциям и перспективам их развития.
451492
  Хилько М.І. Екологічна складова політичної культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 143-145
451493
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Топоровський Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 166-202
451494
  Топоровський Д.В. Екологічна складова політичної культури українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Топоровський Д.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
451495
  Рогач С.М. Екологічна складова продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 161-163.
451496
  Демешкант Н.А. Екологічна складова професійної підготовки фахівців-аграріїв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 53-58. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах переходу аграрної сфери України на засади сталого розвитку постає необхідність внесення суттєвих змін до екологічної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. У статті здійснено аналіз програм підготовки фахівців аграрної сфери щодо вмісту ...
451497
  Дромашко Л. Екологічна складова соціально-економічного розвитку міста / Л. Дромашко, С. Доценко, Л. Гришина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 37-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
451498
  Тринько Р.І. Екологічна складова сталого розвитку / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 112-120. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
451499
  Буринська О.І. Екологічна складова сталого розвитку аграрного сектора України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 49-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
451500
  Статівка А.М. Екологічна складова сталого розвитку сільських територій: правовий аспект // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 222-226. – ISBN 978-966-7957-20-9
451501
  Безсонов Є.М. Екологічна складова сталого розвитку: обгрунтування пріоритетності та шляхи забезпечення / Є.М. Безсонов, В.І. Андрєєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 23-29. – ISSN 1997-9266
451502
  Самофатова В.А. Екологічна складова сталості розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 71-75 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
451503
  Ковтун О.М. Екологічна складова у змісті підготовки вчителя хімії // Proceesings the 6th international conference on Carpatian euroregion ecology "Cereco-2017" : 30 March-1 April, 2017 / CERECO-2017, intern. conf. – Berehove : Transcarpathia, 2017. – С. 306-311. – ISBN 978-617-7404-28-5


  "...Аналіз літератури показав, що на сьогодні визначені теоретичні засади, мета, завдання та підходи до реалізації екологічної освіти в школах та вищих навчальних закладах."
451504
  Онопрієнко В. Екологічна складова у професійній практиці студентів аграрного університету // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 59-64. – ISSN 0131-6788
451505
  Вергун В.А. Екологічна складова у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України / В.А. Вергун, Л.І. Вергун // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядається стан екології в Україні та деякі напрями її покращення, виходячи з досвіду зарубіжних країн. Наголошується, що зовнішньоекономічна діяльність країни в сучасних умовах вимагає врахування екологічного фактора.
451506
   Екологічна складова української євроінтеграції // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 32 : фото.
451507
  Покляцький Сергій Екологічна складова умов життя населення великих міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 188-196 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
451508
  Александров І.О. Екологічна сталість та конкурентоспроможність економіки / І.О. Александров, О.О. О.О. Кравець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 147-155
451509
  Хільчевський В.К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля : навч. посібник / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька, Р.Л. Кравчинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-191
451510
  Бєляков М.С. Екологічна стандартизація та нормування в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 512-519. – ISSN 0869-2491
451511
  Міронова Н.Г. Екологічна стандартизація та сертифікація : навч. посібник / Н.Г. Міронова, Г.А. Білецька. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 140, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр.: с. 139-140. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-011-4
451512
  Княженко І.І. Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 1 (41). – C. 34–38. – ISSN 1997-4167
451513
  Данилко В.К. Екологічна статистика України: здобутки і проблеми // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.54-57
451514
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Барвистими стежками осені" / О.Ю. Дмитрук, Ю.С. Булгакова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 91-96. – Бібліогр.: 8 назв.
451515
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Загадковість" / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 183-186. – Бібліогр.: 4 назв.
451516
  Макара Лідія Екологічна стежка "У дивосвіт природи" : географічне краєзнавство і туризм // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 31-36 : Картосхема, фото
451517
  Дмитрук О.Ю. Екологічна стежка "Шляхами Феофанії" / О.Ю. Дмитрук, Д.Л. Максименко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 110-114. – Бібліогр.: 4 назв.
451518
  Гетьман В.І. Екологічна стежка у національному природному парку як інструмент освітньо-виховної роботи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 9-13
451519
  Шевченко А. Екологічна стежка: освіта, виховання // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 1999. – Т. 28, № 1. – С.46-48. – ISSN 0131-6001


  Виживання людства ХХ! століття
451520
  Нічітайлова Н.С. Екологічна стратегія кайдзен як ефективний інструмент зниження впливу підприємства на навколишнє природне середовище // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 262-268. – ISSN 2524-003X
451521
  Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-305 та в кінці розд. – ISBN 978-966-554-182-0
451522
   Екологічна та радіаційна безпека : Довідник: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : Вид-во НУА, 2003. – 320с. – ISBN 966-7557-57-Х
451523
  Бодачівська Л.Ю. Екологічна та техніко-економічна ефективність глушіння свердловин інвертними системами на рослинній основі / Л.Ю. Бодачівська, І.В. Бейко, Г.С. Поп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 151-156. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені систематичні дослідження з розробки, вивчення властивостей і впровадження екологічно сприятливих інвертних емульсійно-суспензійних систем на основі рослинної сировини Встановлені причинно-наслідкові залежності між керуваннями, властивостями ...
451524
  Іваненко С.М. Екологічна тематика екзамену ТестДаф - вступного тесту німецьких університетів для іноземців // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 50-52
451525
  Олтаржевський Д.О. Екологічна тематика на сторінках сучасної української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-39. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Робиться спроба знайти відповіді на непрості запитання: як сьогодні висвітлюються проблеми довкілля в українській пресі? Чи насправді екологічна ситуація така гостра, як її змальовують ЗМІ? Що треба знати журналістові, аби підготувати справді цікаву та ...
451526
   Екологічна токсикологія : підручник [для слухачів та студ. системи перепідгот. та підвищ. кваліфікації] / В.М. Шумейко, І.В. Глуховський, В.М. Овруцький, В.Я. Шевчук, О.В. [та ін.] Шумейко; Шумейко В.М. [та ін.]. – Київ : Столиця, 1998. – 204 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-203. – ISBN 966-95142-8-2
451527
  Черниш Я.Ю. Екологічна формалізація напрямів впливу на довкілля відходів переробки фосфоритової сировини / Я.Ю. Черниш, Л.Д. Пляцук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 105-109 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
451528
  Волинець В. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 4-11
451529
  Чопхо Х.І. Екологічна функція держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 212-215. – (Право. Економіка. Управління)
451530
  Логвиненко О.І. Екологічна функція держави в контексті прав людини і громадянина // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7364-24-4
451531
  Гетьман А.П. Екологічна функція держави в сучасних глобалізаційних процесах // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 145-153. – ISSN 2224-9281
451532
  Костицький В. Екологічна функція держави та економіко- правовий механізм охорони довкілля // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-149. – ISSN 0132-1331
451533
  Лісовий М.М. Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття. Фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України : монографія / М.М. Лісовий, В.М. Чайка ; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекології. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 383, [1] c. : іл., табл. – Покажчики: с. 365-378. – Бібліогр.: с. 349-364. – ISBN 978-966-496-040-0
451534
  Радченко О.В. Екологічна функція сучасної держави та екологічна безпека як складова національної та глобальної безпеки людства / О.В. Радченко, В.І. Довгань // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 100-116. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
451535
  Белінський А.В. Екологічна характеристика орнітокомплексу урочища Лескі / А.В. Белінський, В.В. Серебряков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються результати досліджень з екології птахів штучного лісового масиву, а також зміни в ареалах окремих видів, що відбувалися останніми роками.
451536
  Морозова А.О. Екологічна характеристика р. Південний Буг та Олександрівського водосховища за гідрохімічними показниками // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 55-63. – ISSN 2306-5680
451537
  Боярин М.В. Екологічна характеристика рідкісних видів рослин Черемського природного заповідника, занесених до міжнародних червоних списків / М.В. Боярин, Л.А. Савчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 77-85 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
451538
  Слободяник М.С. Екологічна хімія / М.С. Слободяник, Е.С. Яновська // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 26-27
451539
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
451540
   Екологічна хімія : [підручник] / Федишин Б.М. [та ін.] ; за ред. Федишина Б.М. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 497-503. – ISBN 978-966-289-015-0
451541
  Некос А.Н. Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення лісових ресурсів / А.Н. Некос, М.З. Рего // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 55-60. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 1992-4224
451542
  Ковтун О.М. Екологічна шкода як обставина, що підлягає доказуванню під час розслідування злочинів проти довкілля // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 57-64. – ISSN 2310-9769
451543
  Гамкало З. Екологічна якість грунту = Ekological soil quality : навчальний посібник / З.Г. Гамкало ; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-613-629-2
451544
  Хлобистов Є.В. Екологічнва безпекуа у складі національної безпеки держави // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.79-84
451545
  Гурська Г.А. Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 452-456. – ISSN 1563-3349
451546
  Вінницький І.М. Екологічне вивчення міграції личинок аскарид і проблема імунітету до аскаридозу / І.М. Вінницький. – Київ, 1936. – 191-292 с.
451547
  Турок О.С. Екологічне виховання в концепції сталого розвитку: освітні завдання і технології європейського виміру // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 189-191. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
451548
  Богданова Л.Є. Екологічне виховання на уроках хімії / Л.Є. Богданова. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.9 (21)). – ISBN 966-333-086-4
451549
  Лабінська О.М. Екологічне виховання та освіта в Словацькій Республіці в контексті нормативно-правового забезпечення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 205-208. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
451550
  Копилець Евгеній Екологічне виховання у роботі учнівських туристсько-краєзнавчих об"єднань географічного спрямування : Географічне краєзнавство // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-35. – Бібліогр.: 12 назв
451551
  Писарчук Є.А. Екологічне виховання учнів : Посібник для вчителя / Є.А. Писарчук, А.М. Кухта. – Київ : Радянська школа, 1990. – 87с. – (Б-ка передового досвіду)
451552
  Шарко В.Д. Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики : посібник для вчителя / В.Д. Шарко. – Київ : Радянська школа, 1990. – 207с.
451553
  Воробйова Раїса Екологічне виховання учнів у процесі спільної ігрової діяльності // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 21-25
451554
  Копилець Євгеній Екологічне виховання шестикласників у процесі вивчення тем "Біосфера" та "Географічна оболонка" : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 34-37. – Бібліогр.: 18 назв
451555
  Волкова А.С. Екологічне виховання школярів / А.С. Волкова. – Київ, 1985. – 46с.
451556
   Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській концепції національного здоров"я : українознавча монографія / В.В. Сніжко, М.П. Кононенко, Т.М. Присяжна, С.В. Кухарчук, Є.В. та ін. Снєжко; Сніжко В.В., Кононенко М.П., Присяжна Т.М., Кухарчук С.В., Снєжко Є.В. та ін. ; Науково-дослідний ін-т українознавства МОНУ. – Київ : НДІУ, 2007. – 440 с.
451557
  Ярчук Г. Екологічне виховання: сутність та основні напрями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 91-97.
451558
  Ярчук Геннадій Екологічне виховання: сутність та основні напрями // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 91-97. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується потреба в екологічному вихованні особистості, його сутність та основні напрями; обгрунтовується необхідність доведення переконань до рівня світоглядних установок, які спонукають до діяльності.
451559
  Хилько М.І. Екологічне відчуження як вияв соціального відчуження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми еволюції в ставленні людини до природи, зокрема невідповідність цільової й ціннісної форм її раціональності, що стало, врешті-решт, головною причиною екологічної кризи.
451560
  Артов А. Екологічне врядування та управління у Швеції: погляд ззовні // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 70-78
451561
  Шеремета В. Екологічне вчення Бенедикта XVI в контексті сучасних викликів епохи // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – C. 429-434. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
451562
  Задихайло Д.Д. Екологічне господарювання у системі екологічних відносин: проблема правової інституціалізації // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 95-103. – ISSN 2224-9281
451563
   Екологічне дизайн-проектування та якість життя / О.В. Кардаш, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко, О.Г. Церковна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 63-73 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
451564
   Екологічне законодавство України : Законодавчі акти. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 966-95241-0-5
Частина 1. – 1997. – 648с.
451565
   Екологічне законодавство України : Збірник нормативних актів та судової практики. – Харків : Одіссей, 2002. – 928 с. – ISBN 966-633-146-2
451566
   Екологічне законодавство України : Станом на 20 січня 2007 року: Зб. нормат.-прав. актів. – Київ : Істина, 2007. – 384с. – (Офіційні документи). – ISBN 966-7613-55-0
451567
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 1. – 2007. – 872с.
451568
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 2. – 2007. – 656с.
451569
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 3. – 2007. – 684с.
451570
   Екологічне законодавство України : в 4-х книгах. – Київ : Слово. – ISBN 966-8407-66-0
Кн. 4. – 2007. – 956с.
451571
   Екологічне законодавство України : станом на 1 верес. 2010 р.:. – Київ : Істина, 2010. – 419 с. – (Серія "Офіційні документи"). – ISBN 966-7613-55-0
451572
   Екологічне законодавство України : зб. офіц. текстів законів станом на 24 жовт. 2012 р. / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 685, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-673-156-6
451573
   Екологічне законодавство України. : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – ISBN 966-7784-77-0
451574
  Кучинська О.П. Екологічне законодавство України: окремі аспекти розвитку в контексті глобалізації екологічних проблем // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 173-176. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
451575
  Анісімова Г.В. Екологічне законодавство України: проблеми кодифікації // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 108-118. – ISSN 0201-7245
451576
  Матвійчук Андрій Васильович Екологічне знання та стиль мислення сучасної науки : Монографія / Матвійчук Андрій Васильович. – Рівне : Ліста-М, 2002. – 148с. – ISBN 966-96257-5-0
451577
  Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України : Практикум: Для студ.юрид. вузів і фак-тів / В.І. Андрейцев. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 272с. – ISBN 966-7302-18-0
451578
  Гончаренко Н. Екологічне інвестування в гірничодобувній промисловості: сутність, особливості і види / Н. Гончаренко, В. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-22. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені теоретичні засади екологічного інвестування підприємств гірничодобувної галузі. Уточнено сутність категорії "екологічні інвестиції". Розкрито особливості залучення екологічних інвестицій гірничорудних підприємств, удосконалено їх ...
451579
   Екологічне інспектування : підручник для студентів ВНЗ / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Л.М. Стецюк, О.А. Брежицька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 399, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 397-398. – ISBN 978-966-289-046-4
451580
  Адаменко О.М. Екологічне картування : підручник / Олег Адаменко, Георгій Рудько, Людмила Консевич ; Ін-т менеджменту та економіки. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2003. – 580 с. – ISBN 966-7768-29-5
451581
  Самовидець Я. Екологічне лихо в Криму: версія науковця // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 вересня (№ 37). – С. 1
451582
   Екологічне лихо у с. Глибоке Київської області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 29 : фото
451583
   Екологічне лісознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ / Плугатар Ю.В., Бойко П.М., Шевчук В.В., Бойко Т.О. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-246. – ISBN 978-617-7243-58-7
451584
   Екологічне навантаження на мисливські ресурси агроландшафтів за використання пестицидів / В.П. Новицький, І.В. Шумигай, С.М. Грищенко, К.В. Маєвський // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 139-144 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
451585
  Слепченко А.А. Екологічне навернення як елемент екологічної теології та передумова формування еколого-правової культури та свідомості громадян // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 230-233. – ISBN 978-966-419-304-4
451586
  Масляк П.О. Екологічне навчання і виховання при вивченні економічної та соціальної географії України в школі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 198-201. – (Географія ; Вип. 41)


  У статті розглядаються основні напрямки вдосконалення всієї системи шкільного екологічного навчання і виховання. Запропоновано нові теоретичні поняття і терміни екологічної географії.
451587
  Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) : дис. ... д-ра біологічних наук : 03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 395 с. + Додаток: л. 331-356. – Бібліогр.: л. 357-395
451588
  Лукашов Д.В. Екологічне нормування забруднення важкими металами прісноводних екосистем України з використанням організмів-акумуляторів (на прикладі молюсків) : автореф. дис. .... доктора біологічних наук:03.00.16 / Лукашов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
451589
  Хасан Мохамад Махмуд Екологічне обгрунтування закономірностей динаміки популяцій і багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливої черепашки : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Хасан М.М.; Харків. держ. аграрн. ун-тет ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 4 назв.
451590
  Клименко Микола Екологічне обгрунтування необхідності рециклінгу відпрацьованих батарейок / Клименко Микола, Прищепа Алла, Бєдункова Ольга // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 8-9 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
451591
  Мазур Т.П. Екологічне обгрунтування створення моделей штучних екотопів у захищеному грунті для тропічних і субтропічних рослин перезволожених територій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Уперше наведено дані про моделі штучних екотопів, створених за принципом вологості грунтів для рослин перезволожених територій у захищеному грунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
451592
  Ванцовский А.А. Екологічне обгрунтування та технологічне удосконаллення вирощування рису на насіння в умовах південня України. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.09 / Ванцовский А.А.; Херсон.держ.сіськогосп.ін-т. – Херсон, 1998. – 15л.
451593
   Екологічне оздоровлення Дніпра : (досвід міжнародної співпраці) / В. Шевчук, О. Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; В. Шевчук, О.Мазуркевич, В. Навроцький, Ю. Саталкін, М. Стеценко, А. Сташук, А. Сакевич; Укр.-канадський ком. упр. програмою РЕМУ; Центр дослідж. міжнар. розвитку (Канада); Міжнар. фонд Дніпра. – Київ : Геопринт, 2001. – 267с. – На обклад.: (досвід українсько-канадської співпраці). – ISBN 966-95792-9-5
451594
  Кравців В.С. Екологічне оподаткування в Україні у європейському вимірі / В.С. Кравців, П.В. Жук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (295). – С. 8-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
451595
  Розмарина А.Л. Екологічне оподаткування в Україні: проблеми і перспективи // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 114-116. – ISBN 978-617-7565-33-7
451596
  Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду : Наукова доповідь / О.О. Веклич; НАНУ; Інститут економіки. – Київ, 2001. – 47с. – ISBN 966-02-1938-5
451597
  Багрій К.Л. Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспективи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 245-254. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
451598
  Поліщук Л.М. Екологічне оподаткування в умовах децентралізації: пріоритети та інституціональне забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
451599
  Антоненко С.В. Екологічне оподаткування як засіб стимулювання ефективного використання енергоресурсів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 202-209. – ISSN 2222-4459
451600
  Синчанський С.О. Екологічне оподаткування як інструмент в міжнародно-правовому регулюванні торгівлі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 584-589. – ISSN 1563-3349
451601
  Сучек С. Екологічне оподаткування: європейський досвід та перспективи його застосування в українських реаліях // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 3 (15). – С. 85-93. – ISSN 2411-4014
451602
   Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права ; [редкол.: Л.Л. Тарангул та ін.]. – Київ : Алерта, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-265-6
451603
  Гаркушенко О.М. Екологічне оподаткування: необхідність або податковий і політичний тиск // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (660). – С. 83-90. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
451604
  Яцишін Є. Екологічне оподаткування: українські реалії та європейська практика // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 19
451605
   Екологічне оцінювання пестицидів та агрохімікатів за впливом на мезофауну / Я.В. Чабанюк, А.А. Бунас, І.С. Бровко, С.О. Мазур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 113-119 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
451606
  Літвак О.А. Екологічне оцінювання структури земельних ресурсів регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 287-294 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
451607
  Лозовіцький П.С. Екологічне оцінювання якості води Шостки // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 206-230
451608
   Екологічне підприємництво : Навчальний посібник для студ.еколог. і економ спец.вищих навч.закладів. – Київ : Мета, 2001. – 191с. – ISBN 966-7947-00-9
451609
  Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління : монографія / Л.В. Жарова, Є.Ю. Какутич, Є.В. Хлобистов ; за ред. Б.М. Данилишина ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України ; Н.-д. ін-т сталого розвитку та природокористування. – Суми : Університетська книга, 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 224-239. – ISBN 978-966-680-493-1
451610
  Лук"янчикова О.В. Екологічне підприємництво України в економічному середовищі міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 181-183
451611
  Купалова Г.І. Екологічне підприємництво як невідємна складова сталого розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  В контексті вимог сталого розвитку, принципів Глобального договору ООН розглянуті. актуальні теоретико-методичні та практичні питання дослідження екологічного підприємництва. Висвітлені його сутність і класифікації видів. Сформульовані пропозиції щодо ...
451612
  Горошко М.П. Екологічне подвижництво митрополита Андрея Шептицького у справах захисту та збереження лісів : (до 150-річчя від дня народження митрополита Української греко-католицької церкви) // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 289-293. – ISSN 1991-606X
451613
  Андрейцев В.І. Екологічне право : Курс лекцій в схемах. Загальна частина: Навч. посібник для юрид. вузів / В.І. Андрейцев. – Київ : Вентурі, 1996. – 208с. – ISBN 5-7707-9603-0


  У курсі лекцій розкриваються методологічні та наукові засади екологічного права, висвітлюються питання предмета, джерел та системи цієї галузі права, розкриваються екологічні права та обов"язки громадян, системи органів і функцій управління в галузі ...
451614
  Тищенко Г.В. Екологічне право : Навчальний посібник / Г.В. Тищенко. – Київ : Юмана, 2001. – 256с. – ISBN 966-7005-35-6
451615
  Тищенко Г.В. Екологічне право : Навчальний посібник / Г.В. Тищенко. – Київ : ТП Пресс, 2003. – 256с. – ISBN 966-95901-1-6


  Висвітлюються такі питання, як предмет, метод, джерела та система екологічного права. Зроблено аналіз законодавства України, яке регулює екологічні правовідносини, розкриваються особливості права власності на природні ресурси, правового механізму ...
451616
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навчальний посібник / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МВСУ; Луганська академія внутр. справ ім. 10-річчя незал. України; Кримський юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ України. – 2-е вид. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – 224с. – (Екологічне право). – ISBN 966-8129-67-9
451617
  Комарницький В.М. Екологічне право : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін; МОНУ; Мін-во внутрішніх справ України. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с. – ISBN 966-364-178-9
451618
  Шемшученко Ю.С. Екологічне право // На перехресті століть : вибрані праці : до 75-річчя від дня народження / Ю.С. Шемшученко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 361-402. – ISBN 978-966-8602-87-0
451619
  Камінська Н.В. Екологічне право : навч. посібник / Н.В. Камінська, А.І. Камінський, І.С. Куненко ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Дакор, 2013. – 247, [1] с. : мапи. – Бібліогр.: с. 244-247. – ISBN 978-966-8379-86-4
451620
   Екологічне право : підручник / [Гетьман А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 425. - Покажч.: с. 418-424. – Бібліогр.: с. 412-417. – ISBN 978-966-458-486-6
451621
   Екологічне право : підручник для студентів вищ. юрид. навч. закл. / [Г.В. Анісімова та ін.] ; за ред. проф. А.П. Гетьмана ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 425. - Алф.-предм. покажч.: с. 418-424. – Бібліогр.: с. 412-417 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-486-6
451622
   Екологічне право : навч. посібник / [С.С. Бичкова, І.А. Боровська, О.С. Бурлака та ін.] ; за ред. к. ю. н., доц. Устименко Т.П. – Київ : Правова єдність, 2016. – 289, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 271-289 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-368-4
451623
   Екологічне право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [Г.В. Анісімова та ін.] ; за ред. А.П. Гетьмана ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 551, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 541-551. – Бібліогр.: с. 525-540 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-744-9
451624
   Екологічне право в запитаннях та відповідях : навч. посібник / [Г.В. Анісімова, А.К. Соколова, Т.В. Єрмолаєва та ін.] ; за ред. проф. А.П. Гетьмана ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 206, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-937-200-0
451625
  Бонайн Джон Екологічне право громадського інтересу: історія, важка праця та сподівання // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2010. – № 6/7 (46/47). – С. 84-90
451626
  Джон Екологічне право приватного громадського інтересу: історія, важка праця та сподівання / Джон, Бонайн // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 91-98
451627
  Баб"як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О.С. Баб"як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва ; Європ.ун-т управління, безпеки та інф.-правових технологій, Ф-тет. охорони навкол. середовища. – Київ : Атіка, 2000. – 216 с. – ISBN 966-7714-04-7
451628
  Попов В.К. Екологічне право України / МОіНУ;За ред. Попова В.К.,А.П.Гетьман. – Харків : Право, 2001. – 480с. – ISBN 966-7146-49-9
451629
  Баб"як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / О.С. Баб"як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва ; Європ.ун-т управління, безпеки та інформ.- правових технологій, Ф-тет. охорони навкол. середовища. – Київ : Атіка, 2001. – 216 с. – ISBN 966-7714-04-7
451630
  Малишко М.І. Екологічне право України : Навч. посібник / М.І. Малишко; За ред.В.З.Янчука. – Київ : Юридична книга, 2001. – 392с. – ISBN 966-7791-12-2
451631
  Дмитренко І.А. Екологічне право України : Підручник для вищ. навч. закладів / І.А. Дмитренко; МВС України, Нац. акад. внутрішних справ України. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – ISBN 966-7784-84-3
451632
   Екологічне право України : Підручник. – Харків : Право, 2005. – 384с. – ISBN 966-8467-22-1
451633
   Екологічне право України : Підр. для студ. юрид. вищих навч. закладів. – Харків : Право, 2006. – 384с. – ISBN 966-8467-22-1
451634
  Балюк Г.І. Екологічне право України : Конспект лекцій у схемах. (Загальна і Особлива частини). Навчальний посібник / Г.І. Балюк; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 192с. – ISBN 966-667-204-9
451635
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : Навчальний посібник / Н.Р. Кобецька; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-667-251-6
451636
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : навчальний посібник / Н.Р. Кобецька ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-667-328-5
451637
  Ільків Н.В. Екологічне право України : навч. посібник / Н.В. Ільків, Я.З. Гаєцька-Колотило. – Київ : Істина, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-8909-20-7
451638
   Екологічне право України : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Анісімова Г.В. [ та ін. ] ; за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги ; МОН України ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-458-108-7
451639
  Рябець К.А. Екологічне право України : навчальний посібник / К.А. Рябець ; МОН України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 438 с. – ISBN 978-966-364-909-2
451640
  Кобецька Н.Р. Екологічне право України : навч. посібник / Н.Р. Кобецька ; МОНУ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 352с. – Бібліогр.: с. 330-344. – ISBN 978-966-667-328-5
451641
  Бригадир І.В. Екологічне право України : заг. частина : навч. посібник / [І.В. Бригадир, В.А. Зуєв, О.М. Шуміло] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ]. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – 291, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. покажчик: с. 287-291. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-034-7
451642
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 1/2. – 2016. – 139 с.
451643
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 3/4. – 2016. – 86 с.
451644
   Екологічне право України : особлива частина : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.М. Шуміло та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 431, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажч.: с. 427-431. – Бібліогр.: с. 394-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0964-2
451645
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 1/2. – 2017. – 83 с.
451646
   Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ. – ISSN 2413-7189
№ 3/4. – 2017. – 93 с.
451647
   Екологічне право України : навч. посібник / [Н.С. Гавриш, М.М. Заверюха, Л.А. Канівець та ін.] ; за ред. проф. І.І. Каракаша, д-ра юрид. наук Т.Є. Харитонової, канд. юрид. наук А.І. Черемнової ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. 1-ше. – Одеса : Гельветика, 2018. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-565-7
451648
   Екологічне право України в запитаннях та відповідях : навчальний посібник / Гетьман А.П., Шульга М.В., Анісімова Г.В., Соколова А.К. – Харків : Одіссей, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-633-690-6
451649
  Лазаренко Я. Екологічне право України на шляху до Європейського Союзу: питання адаптації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 138-143. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються питання вдосконалення екологічного права України на шляху до Європейського союзу. Автор пропонує вивчати передовий досвід країн, які уже здійснили або реалізують цей процес. Разом з тим автор застерігає від копіювання дій інших ...
451650
   Екологічне право України. Академічний курс : Підручник для вищих навчальних закладів. – Київ : Юридична думка, 2005. – 848 с. – Ширф дубл.34Екол.Доп.карт. юр. – ISBN 966-8602-13-7
451651
   Екологічне право України. Академічний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / Шемшученко Ю.С., Краснова М.В., Кулинич П.Ф., Малишева Н.Р. та ін.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Київський університет права; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-ге вид. – Київ : Юридична думка, 2008. – 720с. – ISBN 978-966-8602-56-6
451652
   Екологічне право України. Загальна частина : навч. посібник / [В.В. Курзова, А.І. Берлач, В.І. Курило та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2015. – 618, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Шифр. дубл. 34 Екол. – Бібліогр. в додатках: с. 519-609. – ISBN 978-617-566-348-6
451653
   Екологічне право України. Особлива частина : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Шуміло О.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 394-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0404-3
451654
  Балюк Г.І. Екологічне право України: передумови і особливості його подальшого розвитку / Г.І. Балюк, О.В. Кохановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-187. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
451655
  Андрейцев В.І. Екологічне право України: розвиток наукових доктрин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 9-27. – ISBN 978-966-7957-18-6
451656
   Екологічне право. Особлива частина : Підручник: Повний академічний курс. Для студ. юрид. вузів і фак-тів / За ред. В.І.Андрейцева. – Київ : Істина, 2001. – 544с. – ISBN 966-7613-13-5
451657
  Малишева Н. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 114-123. – ISSN 0132-1331
451658
  Розовський Б. Екологічне право: необхідність повернення до витоків // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 34-43. – ISSN 0132-1331
451659
  Гетьман А.П. Екологічне право: роздуми про його витоки та перспективи розвитку / А.П. Гетьман, В.А. Зуєв // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 75-91. – ISSN 2224-9281
451660
  Андрейцев В.І. Екологічне право: сучасні проблеми та перспективи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 5-9. – ISBN 978-966-419-269-6
451661
  Орленко М. Екологічне правопорушення у сфері дозвільної системи щодо використання та охорони надр в Україні: правов аспектиі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 190-192
451662
  Комих Н.Г. Екологічне прогнозування в дослідницькому полі соціоекології // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 69-71. – ISBN 978-966-97734-7-0
451663
  Писанко Я.Б. Екологічне прогнозування стану розвитку техногенно-зміненої гирлової ділянки річки Ірпінь // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 109-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
451664
  Климентенко А. Екологічне просвітництво: нові підходи, нові можливості // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 20-25. – ISSN 2518-7341


  Відображено різнопланову діяльність центру екологічної інформації та ініціативи бібліотеки у природоохоронній сфері.
451665
  Заніздра М.Ю. Екологічне регулювання неоіндустріального розвитку національних економік // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 80-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
451666
  Харіна О.О. Екологічне регулювання як складова екологічного підприємництва // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 85-87
451667
  Ситнік О.І. Екологічне розмежування угруповань прудкої (Lacerta agilis) та зеленої (L.viridis) ящірок у районі Канівського природного заповідника / О.І. Ситнік, В.Р. Алексієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-51. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено біотопічний розподіл та щільність угрупувань прудкої та зеленої ящірок у районі Канівського природного заповідника. Встановлено, що їх популяції мають чіткі розмежування на основі міжвидової конкуренції.
451668
  Акопян В. Екологічне самовиховання особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 67-73. – ISSN 2078-1016
451669
   Екологічне сортовипробування ячменю ярого на завершальному етапі селекції / О.А. Демидов, В.М. Гудзенко, М.О. Сардак, В.А. Іщенко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 58-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-4893
451670
  Бут Ю.С. Екологічне співробітництво в контексті розширення ЄС на схід та висновки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 217-224


  The article is considered on the environmental policy aspect in scope of the EU enlargement to the East. By example of countries of Eastern Europe which became members of the European Union, certain conclusions for Ukraine are stated. Special attention ...
451671
  Семенова Ю.М. Екологічне страхування у контексті державного регулювання водокористування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 77-80. – ISSN 2306-6814
451672
  Шоха Т. Екологічне страхування як комплексний (міжгалузевий) інститут екологічного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню питання про можливість виділення в складі екологічного права комплексного (міжгалузевого) інституту екологічного страхування. Статья посвящена исследованию вопроса о возможности выделения в составе экологического права ...
451673
  Решетник Л. Екологічне страхування як одна з форм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права громадян на безпечне для їх життя і здоров"я довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.78-82. – ISSN 0132-1331
451674
  Данилко В.К. Екологічне страхування: реалії та перспективи // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 89-91. – Бібліогр.: 4 назв.
451675
   Екологічне управління : Підручник для студ. еколог. спец. вищ. навч. закл. – Київ : Либідь, 2004. – 432с. – ISBN 966-06-0315-0
451676
  Краснова М. Екологічне управління: науково-методологічні та правові питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено поняття, юридичні ознаки, форми, види, системи екологічного управління як основоположного чинника, здатного на практиці реалізувати цілі і завдання сучасної державної, регіональної, місцевої, об"єктної екологічної політики та ...
451677
  Пилипяк О.В. Екологічний аналіз інвестиційних проектів: понятійні та методичні аспекти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 126-134. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
451678
  Адамчук О.С. Екологічний аналіз стану атмосферного повітря в межах Костопільського району Рівненської області / О.С. Адамчук, Л.Д. Гулай // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 114-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
451679
  Радченко О.М. Екологічний аспект в роботі з іноземними туристами в Українській РСР у 1960 -80 рр // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 45-49. – Бібліогр.: 20 назв.
451680
  Рудько Г.І. Екологічний аспект взаємодії людини, інженерних споруд і геологічного середовища // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 163-209. – ISBN 978-617-7770-24-3
451681
  Гелевера Ольга Екологічний аспект діяльності уранодобувних шахт Кіровоградської області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 26-28 : фото
451682
  Лащик І.П. та інш. Екологічний аспект національної безпеки України // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.150-154. – ISBN 5-7763-2435-1
451683
   Екологічний атлас Дніпропетровської області. – Київ-Дніпропетровськ, 1995. – 24с.
451684
   Екологічний атлас Києва. – Київ, 2003. – 60 с.
451685
   Екологічний атлас Києва. – 2-е вид., доп. – Київ : ТОВ "Агентство Інтермедіа", 2006. – 60с.
451686
   Екологічний атлас маленького киянина. – Київ : Агенство Інтермедіа, 2005. – 48с.
451687
   Екологічний аудит : Посібник для спец.з екологічного менеджменту і екологічного аудиту. – Київ : Символ-Т, 1997. – 221с. – ISBN 966-95095-0-5
451688
  Шевчук В.Я. Екологічний аудит : Підручник для студ.вищих закл.освіти / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький. – Київ : Вища школа, 2000. – 344с. – ISBN 5-11-004641-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
451689
  Кривень О. Екологічний аудит в системі державного регулювання еколого-економічних відносин // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 282-287. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
451690
  Жолобчук І. Екологічний аудит в Україні проблеми та актуальність впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-63. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено аспекти розвитку та становлення екологічного аудиту в Україні. Одними з першочергових питань є недосконалість та розвиток діючого законодавства, визначено необхідні кроки для поліпшення та окреслено передумови для впровадження та ...
451691
  Бігун Т. Екологічний аудит в Україні: шляхи вирішення деяких проблем / Т. Бігун, Ф. Полтавець, Е. Туліна // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 92-97. – ISSN 2663-5313
451692
  Печенюк А.П. Екологічний аудит об"єктів сільського зеленого туризму // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 84-87. – ISSN 2309-1533
451693
  Рибак В.В. Екологічний аудит осушуваних сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 03.00.16 / Рибак В.В. ; М-во аграрної політ. та продовольства України, Житомир. нац. агроекологіч. ун-т. – Житомир, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
451694
  Мітрясова О.П. Екологічний аудит роботи очисних споруд пивовареного підприємства / О.П. Мітрясова, О.І. Степанова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 147-158 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
451695
  Фостолович В.А. Екологічний аудит та підвищення інвестиційної привабливості підприємств // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 8. – С. 94-97.
451696
  Лавринюк З.В. Екологічний аудит та шляхи покращення якості води гідрологічної пам"ятки природи "Оконські джерела" / З.В. Лавринюк, О.А. Караїм // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 49-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1992-4224
451697
  Скрипчук П. Екологічний аудит територіально-господарських систем // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 11 (576). – С. 76-91. – ISSN 0131-775Х
451698
  Завальнюк Ірина Вікторівна Екологічний аудит територій (на прикладі рівнинного Криму) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Завальнюк І. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
451699
  Гаман П. Екологічний аудит у системі природоохоронного законодавства // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 149-157. – Бібліогр.: на 6 пунктів
451700
  Маліновська Д.К. Екологічний аудит як елемент системи контролю природоохоронної діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 224-232


  Визначено вплив природоохоронної діяльності, її місце в загальних господарських операціях. Розглянуто основні показники природоохоронної діяльності в Україні, а саме проаналізовано динаміку нарахування та сплати екологічного податку, його склад. ...
451701
  Костишин Н. Екологічний аудит як інструмент системи інтегрованого інформаційного забезпечення // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 11-18. – (Економіка АПК ; № 21(1))
451702
  Краснова М.В. Екологічний аудит як стимулююча форма екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 291-305. – ISBN 978-617-566-151-2
451703
  Маліков В В. Екологічний аудит: аналіз проблематики в наукових дослідженнях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 161-164. – ISSN 2222-4459
451704
  Мех Я. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення / Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 2. – С. 45-48
451705
  Артюх-Пасюта Екологічний аудит: теоретичні аспекти і наукові підходи / Артюх-Пасюта, І.Ю. Кравченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 323-329. – (Економічні науки ; вип. 23)
451706
  Бохан А.В. Екологічний вектор комерційної дипломатії: Україна та Німеччина // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 57-67. – ISSN 0131-775Х
451707
  Мельник Леонід Екологічний вектор транскордонного соціально-економічного співробітництва // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 34. – ISSN 1728-6220
451708
  Вергун Л.І. Екологічний вимір міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 37-42.
451709
  Яценко Л.Д. Екологічний вимір стану національної безпеки // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
451710
  Барабаш І. ЕкоЛогічний висновок? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 18


  Аналіз з окремих положень Закону України "Про оцінку впливку на довкілля".
451711
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2002
451712
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2002
451713
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5/6. – 2002
451714
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2002
451715
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 9/10. – 2002
451716
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2002
451717
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1/2. – 2003
451718
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3/4. – 2003
451719
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5/6. – 2003
451720
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 7/8. – 2003
451721
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 9/10. – 2003
451722
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 11/12. – 2003
451723
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2004
451724
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2004
451725
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2004
451726
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2004
451727
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
451728
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2004
451729
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2005
451730
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2005
451731
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2005
451732
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2005
451733
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2005
451734
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2005
451735
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2006
451736
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2006
451737
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2006
451738
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2006
451739
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2006
451740
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2006
451741
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2007
451742
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 2. – 2007
451743
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 3. – 2007
451744
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 4. – 2007
451745
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 5. – 2007
451746
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2002-
№ 6. – 2007
451747
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (47). – 2008
451748
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (48). – 2008
451749
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (49). – 2008
451750
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (50). – 2008
451751
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (51). – 2008
451752
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (52). – 2008
451753
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (53). – 2009
451754
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (54). – 2009
451755
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (55), травень - червень. – 2009
451756
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (56), липень - серпень. – 2009
451757
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (57), вересень - жовтень. – 2009
451758
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (58), листопад - грудень. – 2009
451759
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (59). – 2010
451760
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (60). – 2010
451761
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 3 (61). – 2010
451762
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 4 (62). – 2010
451763
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 5 (63). – 2010
451764
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 6 (64). – 2010
451765
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 1 (65). – 2011
451766
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
№ 2 (66). – 2011
451767
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (67). – 2011
451768
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (68). – 2011
451769
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (69). – 2011
451770
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (70). – 2011
451771
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (71), січень - лютий. – 2012
451772
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (71), березень - квітень. – 2012
451773
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (72), травень - червень. – 2012
451774
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (73), липень - серпень. – 2012
451775
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (74), вересень - жовтень. – 2012
451776
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (75), листопад - грудень. – 2012
451777
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (76), січень - лютий. – 2013
451778
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (77), березень - квітень. – 2013
451779
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (78), травень - червень. – 2013
451780
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (79), липень - серпень. – 2013
451781
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (80), вересень - жовтень. – 2013
451782
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (81), листопад - грудень. – 2013
451783
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (82), січень - лютий. – 2014
451784
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (83), березень-квітень. – 2014
451785
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (84), травень - червень. – 2014
451786
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (85), липень - серпень. – 2014
451787
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Андрієнко Т.Л., Балюк Г.І. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 5 (86), вересень - жовтень. – 2014. – 32 c., включ. обкл.
451788
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (87), листопад - грудень. – 2014
451789
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (88). – 2015
451790
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (89), березень - квітень. – 2015
451791
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (90), травень - червень. – 2015
451792
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (91), липень - серпень. – 2015
451793
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (92), вересень - жовтень. – 2015
451794
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (93), листопад - грудень. – 2015. – 32 с.
451795
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (95), січень - лютий. – 2016
451796
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (96), березень - квітень. – 2016
451797
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (97), травень - червень. – 2016
451798
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (98), липень - серпень. – 2016
451799
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (99), вересень-жовтень. – 2016
451800
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (100), листопад - грудень. – 2016
451801
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 1 (101), січень - лютий. – 2017
451802
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 2 (102), березень - квітень. – 2017. – 32 с.
451803
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 3 (103), травень - червень. – 2017. – 32 с.
451804
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 4 (104), липень - серпень. – 2017. – 32 с.
451805
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 5 (105), вересень - жовтень. – 2017. – 32 с.
451806
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
№ 6 (106), листопад-грудень. – 2017. – 32 с.
451807
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 1 (107), січень - лютий. – 2018. – 32 с.
451808
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 2 (108), березень - квітень. – 2018. – 32 с.
451809
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 3 (109), травень - червень. – 2018. – 32 с.
451810
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 4 (110), липень - серпень. – 2018. – 32 с.
451811
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 5 (111), вересень - жовтень. – 2018. – 32 с.
451812
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 6 (112), листопад - грудень. – 2018. – 32 с., включ. обкл.
451813
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 1 (113), січень - лютий. – 2019. – 32 с.
451814
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 2 (114), березень - квітень. – 2019. – 32 с.
451815
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 3 (115), травень - червень. – 2019. – 32 с.
451816
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 4 (116), липень - серпень. – 2019. – 32, [1] c.
451817
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 5 (117), вересень - жовтень. – 2019. – 32, [1] c.
451818
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 6 (118), листопад - грудень. – 2019. – 32 с.
451819
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 1 (119), січень - лютий. – 2020. – 32 с.
451820
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 2 (120), березень - квітень. – 2020. – 32 с.
451821
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 3 (121), травень - червень. – 2020. – 32 с.
451822
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 4 (122), липень - серпень. – 2020. – 32 с.
451823
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 5 (123), вересень - жовтень. – 2020. – 32 с.
451824
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 6 (124), листопад - грудень. – 2020. – 33 с.
451825
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 1 (125), січень - лютий. – 2021. – 33 с.
451826
   Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2002-
№ 2 (126), березень - квітень. – 2021. – 32 с.
451827
  Гацька Л.П. Екологічний демпінг і конкурентноздатність економіки // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 26-29
451828
  Голобородько В.М. Екологічний дизайн: передумови становлення і розвитку в Україні / В.М. Голобородько, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 29-46. – ISSN 2415-8151
451829
  Бабире О.В. Екологічний дискурс у сучасному комунікативному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 50-62


  Статтю присвячено дослідженню особливостей екологічного дискурсу, що зумовлені його гетерогенним характером. Модель екологічного дискурсу враховує тенденції його взаємодії з іншими типами дискурсів. Розглянуто мовні особливості зон перетину ...
451830
  Шеремета В. Екологічний дороговказ / Володимир Шеремета ; Бюро Києво-Галицького Архиєписковпства УГКЦ із питань екології. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-398-043-0
451831
  Деркач В.О. Екологічний ефект вирощування шандри звичайної (Marrubium vulgare L.) / В.О. Деркач, Н.І. Куценко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
451832
  Базилевич Д. Екологічний імператив економічної освіти в контексті глобалізаційних викликів // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 15-19. – ISSN 0372-6436
451833
  Руденко Л.Г. Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 9-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
451834
  Шибко О. Екологічний імператив у системі соціальної відповідальності суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (122). – С. 129-133. – ISSN 1728-9343
451835
  Дробноход М.І. Екологічний імператив як основний принцип прогнозування використання геологічного середовища : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія / М.І. Дробноход, А.М. Мандрик, В.І. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-56. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Викладено концепцію екологічного імперативу як підходу до осмислення стану геологічного середовища. Розглянуто екологічні проблеми та процеси, ініційовані діяльністю людини, що негативно впливають на стан геологічного середовища.
451836
  Панова І.О. Екологічний імператів розвитку глобальної економічної системи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Панова Ірина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
451837
  Смоленський І. Екологічний інжиніринг як системоутворююча функція менеджменту техногенно небезпечного виробництва в контексті "зелених" технологій / І. Смоленський, Г. Степанюк // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 226-233. – ISSN 1562-0905
451838
  Розова К.В. Екологічний канцерогенез - об"єктивна реальність / К.В. Розова, Т.І. Таволжанова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 35-36
451839
  Бобух І. Екологічний капітал як складова національного багатства: проблеми дефініції та оцінювання : економіка природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 16-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
451840
   Екологічний кодекс України: міфи та реальність : Матеріали Міжнародного круглого столу (Київ 12-13 травня 2005 року). – Київ : Киевский университет, 2006. – 115с.
451841
  Шевченко О. Екологічний компас Придніпров"я // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 37-40. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо формування екологічної культури серед відвідувачів книгозбірні.
451842
  Шумак І. Екологічний конституціоналізм як тенденція розвитку класичного конституціоналізму // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 10 (76). – С. 49-50.
451843
  Вітер С.А. Екологічний контролінг як концепція управління природоохоронною діяльністю лісогосподарських підприємств // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 84-87. – ISBN 978-9934-571-51-0
451844
  Костицький В.В. Екологічний контроль в реалізації екологічної функції держави // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 15-22. – ISSN 2413-7189
451845
   Екологічний контроль вмісту двоокису азоту і кисню в земній атмосфері на основі спектральних спостережень Сонця / В.Г. Лозицький, С.І. Мусатенко, Л.М. Костенко, Н.Й. Лозицька, С.В. Пасічник, П.Ф. Кравчук, В.П. Бабій, В.М. Амірханов, С.С. Тряшин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 133-141. – (Астрономія ; вип. 33)


  Аналізуються спостереження спектру Сонця у 1977-1992 рр., виконані на ешельному спектрографі горизонтального сонячного телескопа Астрономічної обсерваторії Київського університету. Фотометрія спектрограм і абсолютна калібровка спектрів показала, що ...
451846
  Яців М.Ю. Екологічний контроль стану гідроекосистем басейнів річок ( на прикладі басейну р.Прут ) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яців Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. Нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. :14 назв.
451847
  Краснова М.В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-55.
451848
  Краснова М.В. Екологічний контроль як попереджувально-охоронна функція управління в системі запобігання та ліквідації екологічної шкоди // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-55.
451849
  Джуган В.О. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 420-425. – ISSN 1563-3349
451850
  Родіонов О.В. Екологічний лізинг у діяльності підприємства // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2008. – С. 39-42. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
451851
  Лісовська Н.В. Екологічний лізинг як перспективний напрям розвитку інноваційної економіки в інформаційну добу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 179-183


  У статті розглянуто особливості застосування механізму лізингу у сфері екологічно сприятливого інноваційного розвитку економіки країни в контексті діяльності виробничих і переробних підприємств різних галузей господарювання. Визначено сутність поняття ...
451852
  Боронос В.М. Екологічний лізинг: сутність, структура, напрямки розвитку / В.М. Боронос, Ю.М. Шкодкіна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 115-119. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
451853
  Перга Т.Ю. Екологічний лоббізм як інструмент розширення участі суспільства в процесі прийняття рішень у ЄС // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 65-73. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  З’ясовано сутність екологічного лобізму як напряму політичної діяльності; доведено необхідність збалансування різноспрямованих інтересів, коротко- і середньострокових соціальних та економічних вигод різних груп представників суспільства з потребами ...
451854
  Обшарська Раїса Екологічний марафон "Сортуємо сміття разом" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 16 : фото
451855
  Ілляшенко С. Екологічний маркетинг / С. Ілляшенко, О. Прокопенко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 56-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
451856
  Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг : навчальний посібник / О.В. Прокопенко. – Київ : Знання, 2012. – 319 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 311-319. – ISBN 978-966-346-633-0
451857
  Плахотнікова Л.О. Екологічний маркетинг у системі формування соціальної відповідальності бізнесу / Л.О. Плахотнікова, Т.М. Булах // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 101-108. – ISSN 2520-6834
451858
  Замула І.В. Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення стійкого розвитку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 1 (34). – C. 82-93. – ISSN 1994-1749
451859
  Ларіна Я.С. Екологічний маркетинг як концепція розвитку підприємства АПК України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 2. – С. 94-100. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано і узагальнено сучасні концепції розвитку маркетингу в агропромисловому комплексі України в контексті загальносвітових тенденцій.
451860
   Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Т.П. Галушкіна, Г.В. Крусір, В.М. [ та ін. ] Мознальова; Семенов В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк ; МОНУ ; Одеський держ. економічний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 516 с. – ISBN 966-8365-15-1


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
451861
   Екологічний менеджмент : навчальний посібник / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Г.В. Крусір, С.В. Стеценко, І.В. Давиденко, Л.В. Сухіна, Н.І. Хумарова; Семенов В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк ; МОНУ ; Одеський держ. економічний ун-т. – Київ : Знання, 2006. – 366 с. – (Вища освіта 21століття). – ISBN 966-346-188-8


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
451862
  Кожушко Л.Ф. Екологічний менеджмент : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-235-8


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
451863
  Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент : підручник для студ. ВНЗ / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2014. – 585, [1] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 538-582. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-423-8
451864
  Нагаєв В.М. Екологічний менеджмент аграрної сфери як основа еколого-безпечного розвитку України / В.М. Нагаєв, О.А. Абдулмалікова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 72-75
451865
  Петруня В.Ю. Екологічний менеджмент в системі стратегічного управління підприємством // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 372-378
451866
  Чайка-Петегирич Екологічний менеджмент в системі фахової підготовки майбутніх менеджерів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 99-103. – ISSN 2308-4634
451867
  Вергун Л.І. Екологічний менеджмент і маркетинг як складові конкурентної стратегії компаній // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 47-52. – (Економічні науки ; № 1)
451868
  Білявська Ю.В. Екологічний менеджмент підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 4 (653). – С. 104-111. – ISSN 0131-775Х
451869
  Галушкіна Т.П. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. [для підгот. фахівців напряму 6.040106 у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації] / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська, Р.А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2393-94-1
451870
  Галушкіна Т.П. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. [для підгот. фахівців напряму 6.040106 у ВНЗ II-IV рівнів акредитації] / Т.П. Галушкіна, Л.М. Грановська, Р.А. Кисельова. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2393-94-1
451871
  Сбітнєв А.І. Екологічний менеджмент у військових формуваннях з позиуії системного підходу / А.І. Сбітнєв, В.М. Шмиголь // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 397
451872
  Демяненко К.А. Екологічний менеджмент у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Демяненко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 224, [67] арк. – Додатки: [67] арк. – Бібліогр.: арк. 204-224
451873
  Демяненко К.А. Екологічний менеджмент у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Демяненко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
451874
  Лук"янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком : монографія / В.О. Лук"янихін. – Суми : Університетська книга, 2002. – 314 с. – ISBN 966-680-063-2


  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників, фахівців у галузі економіки природокористівання та охорони навколишнього середовища
451875
  Романюк В.М. Екологічний менеджмент у системі управління на рівні підприємства // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 110-112
451876
  Вергун Л.І. Екологічний менеджмент як чинник міжнародної конкурентоспроможності компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 1). – С. 160-166. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджується механізм взаємодії екологічного менеджменту та міжнародної конкурентоспроможності компанії, розкрито напрями і форми впливу екологічного менеджменту на конкурентні позиції підприємств і компаній. Екологічний менеджмент ...
451877
  Веклич О.О. Екологічний механізм екологічного регулювання в Україні / О.О. Веклич; Рада нац. безпеки і оборони України; Український ін-т досліджень навкол. середовища і ресурсів. – Київ, 2003. – 88с. – ISBN 966-581-438-9
451878
  Радчук І.В. Екологічний моніторинг лімнологічних систем методами дистанційного зондування Землі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Радчук Ігор Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
451879
  Дмитриков В.П. Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутністю еталонів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 21.06.01 / Дмитриков В.П.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 34с. – Бібліогр.: 44 назви
451880
   Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування = Environmental monitoring of the region: expert evaluation of the state and functioning / [Ковальчук І.П. та ін. ; наук. ред. І. Ковальчук] ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України ; М-во освіти і науки України, Громадська орг. "Опілля". – Львів : Опілля, 2009. – 607, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 591-602. – (Серія "Скарбниця Опілля: освіта і наука"). – ISBN 978-966-553-730-0
451881
  Степанчук О.В. Екологічний моніторинг стану вулиць та доріг населених пунктів / О.В. Степанчук, С.В. Бойченко, О.І. Запорожець // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 149-155. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
451882
  Шарапова С.В. Екологічний моніторинг у правовідносинах використання природних ресурсів // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 185-188. – ISSN 0201-7245
451883
  Кочедикова Г.В. Екологічний моніторинг як напрям підвищення екологічної безпеки та енергоекологічної ефективності теплоенергетичних об’єктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С.123-127. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
451884
  Чорненька Екологічний напрям посилення конкурентоспроможності регіонального туризму / Чорненька, А.А. Теребух, І.В. Костюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 173-182
451885
  Мартиненко А.С. Екологічний напрямок та концепція стійкого розвитку в сучасній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 69-74. – ISSN 2077-3455
451886
  Лозанський В. Екологічний паспорт промислового підприємства: потрібен новий національний стандарт // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 18-22.
451887
  Мних О.Б. Екологічний підхід в розвитку логістико-маркетингової діяльності підприємства та в забезпеченні зростання його капіталізації / О.Б. Мних, Б.Д. Гречин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 57-65. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
451888
  Морозова О. Екологічний підхід до аналізу неправдивих висловлень // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 258-266


  У статті наведено огляд сучасного стану еколінгвістики та надано характеристику одному із її новітніх напрямів - когнітивній еколінгвістиці - шляхом висвітлення особливостей творення смислу висловлень, за допомогою яких мовець намагається ввести ...
451889
  Лисенко Ю. Екологічний підхід до управління підприємством: проблеми і перспективи / Ю. Лисенко, Садеков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
451890
  Дашкевич А. Екологічний податок в системі екологічного стимулювання: теоретико-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 98-100
451891
  Покатаєва О.В. Екологічний податок в Україні правова природа та особливості законодавчого регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 39-44. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
451892
  Мандрик В.О. Екологічний податок в Україні: зарубіжний досвід, сучасні реалії, напрями удосконалення / В.О. Мандрик, У.П. Новак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 20-26. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
451893
  Довга І. Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об"єкти: теоретичний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 30-32. – ISSN 1810-3944
451894
  Чечель А.О. Екологічний податок як регулятор стійкого розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 84-88. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
451895
  Лега О.В. Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін / О.В. Лега, Л.В. Яловега, Т.Б. Прийдак // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 231-242. – (Економічні науки)
451896
  Плахтій Т.Ф. Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку / Т.Ф. Плахтій, В.Ю. Драчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 143-158. – ISSN 2411-4413
451897
  Палій О.П. Екологічний постмодернізм у чеській прозі (роман Мілоша Урбана "Водяник") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 356-362. – ISSN 2075-437X


  На прикладі роману сучасного чеського письменника Мілоша Урбана у статті розглянуто трансформацію екологічної проблематики в постмодерністському тексті. Проблему проаналізовано з перспективи екокритичного прочитання - нового для вітчизняного ...
451898
   Екологічний потенціал наземних екосистем = Ecological potential of terrestrial ecosystems. – Львів : Поллі, 2003. – 180с. – ISBN 966-7307-13-2


  Розглядаються основні поняття системи міжнародного права, джерел, суб"єктів правотворчого і правозастосовчого прцесів, забезпечення міжнародного права
451899
  Donica Ala Екологічний проект в рідному населеному пункті як метод у екологічній освіту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 155-159 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
451900
  Андрусевич К.В. Екологічний простір тваринного населення дерново-літогенних грунтів на червоно-бурих глинах // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 120-134 : рис., табл. – Бібліогр.: с.133-134. – ISSN 1684-9094
451901
   Екологічний ризик : методологія, оцінювання та управління : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.В. Лисиченко [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища", Укр. ядерне т-во. – Київ : Наукова думка, 2014. – 326, [2] с., [6] арк. карт. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-327. – ISBN 978-966-00-1417-6
451902
  Новак У.П. Екологічний ризик у процесі інвестиційної діяльності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 89-94. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
451903
  Загороднюк П.О. Екологічний рух в Україні: аналіз діяльності та перспективи розвитку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 5-13. – Бібліогр.: 21назва. – ISSN 1726-5428
451904
  Поппер Л.В. Екологічний рух: від акцій заперечення і протесту до пошуку розумних альтернатив // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 147-154


  Автор доводить, що екологічний рух пройшов шлях від громадської екологічної стурбованості, емоційних всплесків і заперечень шкідливих викидів виробництв до пошуку стратегічних екологічних ініціатив, спрямованих на узгодження еколого- економічної ...
451905
   Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. / Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.О. Трофименко, І.М. Джадан // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 61-71. – ISSN 1562-0905
451906
  Яценко Л.Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення : аналіт. доповідь / [Л.Д. Яценко] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 50, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: с.32-33. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 7). – ISBN 978-966-554-234-6
451907
  Панасюк М.В. Екологічний стан атмосферного повітря Ковельського району Волинської області на основі статистичних даних / М.В. Панасюк, Л.Д. Гулай // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 152-156 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
451908
  Дегодюк Е.Г. Екологічний стан басейнів малих річок і здоров"я населення України / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2005. – № 81. – С. 168-173
451909
  Терлецька О.В. Екологічний стан вод урбосистем Дрогобича // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
451910
   Екологічний стан водних об"єктів урбанізованих територій. Китаївські ставки / Линник П.М. [та ін.] ; за ред. д-ра хім. наук, проф. П.М. Линника ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Логос, 2015. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: 69-74. – ISBN 978-966-171-958-2
451911
   Екологічний стан водойм м. Києва. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 219с. – ISBN 966-306-067-7
451912
   Екологічний стан грунтів України / С.А. Балюк, В.В. Медведєв, М.М. Мірошниченко, Є.В. Скрильник, Д.О. Тимченко, А.І. Фатєєв, А.О. Христенко, Ю.Л. Цапко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 38-42 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1561-4980
451913
  Варзар М. Екологічний стан Дарницького району міста Києва // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 139-142
451914
  Ілляшенко І.О. Екологічний стан довкілля міста Києва: ризики, загрози, небезпеки // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 40-44. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано сучасний стан екологічної та природно-техногенної безпеки міста Києва. Розглянуто складові природної небезпеки для території міста, таких як зсувні процеси, процеси підтоплення та комплексні гідрометеорологічні явища. Також ...
451915
  Машина В.П. Екологічний стан Канівського водосховища в районі м.Києва за розвитком мікро- і мезобентосу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 145-149. – Бібліогр.: 4 назви
451916
  Вишня М.М. Екологічний стан Львівської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 113-119


  Досліджено екологічний стан Львівської області, що ґрунтується на сучасних методиках еколого-географічного дослідження. Виявлено основні екологічні проблеми та їх причини. Розглянуто територіальну організацію екологічної ситуації. Исследовано ...
451917
  Морозова А.О. Екологічний стан малої урбанізованої водойми оз. Небриж за деякими гідрохімічними та гідробіологічними показниками / А.О. Морозова, Т.М. Дьяченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (50). – С. 38-44. – ISSN 2306-5680


  В роботі наведено результати досліджень екологічного стану малої урбанізованої водойми оз. М. Небриж. Аналіз отриманих даних показав, що на сучасному етапі досліджень оз. М.Небріж не може бути використано як середовище існування гідробіонтів, в першу ...
451918
  Пожарська А. Екологічний стан міста Одеси та заходи щодо його оптимізації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 290-294


  Викладено характеристику екологічного стану Одеси. Визначені основні забрудники урбогеосистеми міста. Показані заходи, які робляться міською владою для покращення стану міста. Наведені приклади проектів, які плануються ввести в експлуатацію для ...
451919
  Короткова А.Я. Екологічний стан на деревообробних підприємствах України : географія / А.Я. Короткова, І.М. Яценко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 64-66 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
451920
  Фесюк В.О. Екологічний стан осушувальних систем долини р. Прип"яті / В.О. Фесюк, С.В. Полянський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 199-209 : Табл., карта. – Бібліогр.: 14 назв
451921
  Барановська О.В. Екологічний стан підземних вод Чернігівської області / О.В. Барановська, М.О. Барановський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 421-424. – ISBN 966-521-129-3
451922
  Кравчинський Р.Л. Екологічний стан поверхневих вод басейну р. Інгулець як головний чинник визначення рекреаційного потенціалу території // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
451923
  Боярин М.В. Екологічний стан поверхневих вод басейну річки Стохід / М.В. Боярин, І.М. Нетробчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 120-129 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
451924
  Цвид Н.В. Екологічний стан природних вод озера Світязь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – C. 137-141. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 5)
451925
   Екологічний стан та буферні властивості грунтів залежно від актуальної кислотності / С.Б. Большаніна, Л.І. Марченко, О.Г. Аблєєв, М.С. Мальований // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
451926
  Музиченко О.С. Екологічний стан та використання рекреаційних ресурсів озер Велимче та Сомине Волинської області / О.С. Музиченко, З.В. Лавринюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 67-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
451927
  Лозовіцький П.С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Дніпра в межах Канівського природного заповідника // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 125-154
451928
  Лозовіцький П.С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Остра за трофо-сапробіологічними показниками та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 246-278


  Приведено результати 75-річних досліджень змін хімічного складу води річки Остер - м. Остер за період 1938-2013 рр. Приведено результати екологічної оцінки якості води річки за трофо-сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями, специфічними ...
451929
  Крохін С.В. Екологічний стан чорноземів лівобережного Лісостепу і Степу України та його оцінка за показниками гумусового режиму : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 03.00.16 / Крохін Станіслав Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
451930
  Панченко О.Б. Екологічний стан чорнозему типового за різних систем основного механічного обробітку в органічному землеробстві / О.Б. Панченко, І.Д. Примак, І.А. Панченко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
451931
  Козловський О.Ю. Екологічний та зелений туризм: визначення, особливості, стан розвитку на Житомирщині / О.Ю. Козловський, О.Ф. Дунаєвська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 151-160 : рис. – Бібліогр.: 17 назв.
451932
  Мостенська Т.Л. Екологічний та природно-кліматичний ризики у системі забезпечення продовольчої безпеки країни / Т.Л. Мостенська, Н.С. Скопенко, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 258-267. – ISSN 1993-6788
451933
  Овсейчик С. Екологічний термін як одиниця галузевої терміносистеми
451934
  Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм : Сучасні концепції менеджменту і маркетингу: Навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 192с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-219-7


  Розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму, як цілосної системи урбокомпесаційного природокористування
451935
  Конох А.П. Екологічний туризм : Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання / А.П. Конох, Ф.Ф. Товстопятко, С.А. Некрасов; Мін-во освіти і науки України; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 68с.
451936
  Вишневський В.І. Екологічний туризм : навч. посібник / В.І. Вишневський. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2015. – 137, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-501-099-9
451937
  Корчук О.С. Екологічний туризм на природо-заповідних територіях України / О.С. Корчук, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 119-123
451938
  Олійник Я.Б. Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір / Я.Б. Олійник, В.І. Гетьман // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-11. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  У роботі розкрито сутність екологічного туризму та його особливості у національних природних парках і біосферних заповідників.
451939
  Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у ситемі суспільно-економічних відносин // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 89-94. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
451940
  Ржепецька Н.М. Екологічний туризм як засіб збереження навколишнього середовища // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 103-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
451941
  Тимчук С. Екологічний туризм як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 35-41. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
451942
  Новицька С. Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туристичної сфери // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 164-169. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
451943
  Зелінський О.С. Екологічний туризм як соціокультурне явище в Україні / О.С. Зелінський, О.С. Бабенко // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 183-184
451944
  Куліш І.М. Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 80-85. – ISSN 2221-1055
451945
  Харченко Т.Б. Екологічний фактор в оцінці вартості нерухомості в Україні // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 107-110
451946
  Туниця Т. Екологічний фактор зовнішньоекономічної безпеки і сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 160-164
451947
  Купінець Л. Екологічний фактор у нормативно-правовому регулюванні міжнародної торгівлі = Економічні проблеми природокористування / Л. Купінець, С. Харічков // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 71-78. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0131-775Х
451948
  Орлова Ольга Олександрівна Екологічний фактор формоутворення в дизайні : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства:05.01.03 / Орлова О.О.; МОіНУ. ХДА дизайну і мистецтва. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
451949
  Горін Н.В. Екологічний франчайзинг як інструмент інноваційного розвитку глобальної економіки / Н.В. Горін, С.В. Огінок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 130-136. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
451950
  Діденко О.А. Екологічний чинник розвитку промислового виробництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 284-291


  Статтю присвячено сучасним проблемам взаємодії суспільства і природи, зокрема екологічній трансформації економіки. Вона розглядає перспективи розвитку промислового виробництва в умовах зростання екологічних вимог, а також можливості формування ринку ...
451951
  Веклич О. Екологічний чинник формування конкурентоспроможності національної економіки = Економічні проблеми природокористування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 65-72. – ISSN 0131-775Х
451952
  Гетьман В.І. Екологічними стежками Мезинського національного природного парку // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 33-38 : фото
451953
   Екологічними стежками рідної України - 2019 // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 28-33 : фото
451954
   Екологічними стежками рідної України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (110), липень - серпень. – С. 4-7 : фото
451955
  Німенко А Екологічними стежками рідної України: зимовий маршрут // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 30-31 : фото
451956
   Екологічними стежками рідної України: осінні маршрути // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 5 (111), вересень - жовтень. – С. 10-14 : фото
451957
   Екологічні аспекти одержання надпровідних полікупратів ітрію / В.В. Боклащук, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 12
451958
  Ткаленко Г.М. Екологічні аспекти регуляції чисельності павутинних кліщів на овочевих культурах в закритому грунті / Г.М. Ткаленко, Ю.О. Ткаленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 177-182. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-9270
451959
  Кірейцева О.В. Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва / О.В. Кірейцева, Л.М. Сокол // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 29-36. – ISSN 2221-1055
451960
  Чіпко Т. Екологічні аспекти співпраці України з Європейським Союзом // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 187-188
451961
  Аблєєв О.Г. Екологічні аспекти утилізації некондиційних продуктів військово-промислового комплексу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Аблєєв Олексій Германович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
451962
  Сиротюк Г. Екологічні витрати сільськогосподарських підприємств: облік і внутрішній аудит // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 64-68. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
451963
  Малюга Н. Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення / Н. Малюга, І. Замула // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 35-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
451964
  Гродзинський Д.М. Екологічні глобальні проблеми // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України], 2009. – Т. 9 : Е - Ж. – С. 49-50. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-5720-7 (Т.9)
451965
   Екологічні засади збалансованого розвитку: регіональні аспекти // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 6-7 : фото
451966
  Тертична О.В. Екологічні засади розвитку промислового птахівництва / О.В. Тертична, В.П. Бородай // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 6-12 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
451967
  Гулай О.В. Екологічні зв"язки бактерій ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE у прісноводних біоценозах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Гулай Олександр Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 41 с. – Бібліогр.: 45 назв
451968
  Іванюта С.П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 53-60
451969
  Сохнич А.Я. Екологічні інновації як основа економічної безпеки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 169. – ISSN 1562-0905
451970
  Самчук Р.В. Екологічні інтенції нової аксіологічної парадигми // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 39-41
451971
  Сабадаш В. Екологічні конфлікти: чи будуть переможці у протистоянні за природні ресурси // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 6-8. – ISSN 1810-3944
451972
  Парнікоза І.Ю. Екологічні механізми адаптації щучника антарктичного (Deschampsia antarctica E. Desv.) за зміни климатичних умов Антарктики : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Парнікоза Іван Юрійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України. – Київ, 2019. – 393 арк. – Додатки: арк. 378-393. – Бібліогр.: арк. 14-22, 345-377 та в додатках: арк. 387-391
451973
  Парнікоза І.Ю. Екологічні механізми адаптації щучника антарктичного (Deschampsia antarctica E. Desv.) за зміни климатичних умов Антарктики : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Парнікоза Іван Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 51 назва
451974
  Крайнюкова А.М. Екологічні наслідки антропогенного забруднення аквальних ландшафтів / А.М. Крайнюкова, В.Д. Тімченко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 106-112 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-4224
451975
  Тимочко С. Екологічні наслідки воєнних дій на Сході України - загроза нинішньому та майбутнім поколінням // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 2-5 : фото
451976
  Бурлака Н.І. Екологічні наслідки деградації грунту та інноваційні шляхи її подолання / Н.І. Бурлака, В.В. Панько // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
451977
   Екологічні науки : науково-практичний журнал / М-во екології та природних ресурсів України ; Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ. – ISSN 2306-9716
№ 2 (4). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
451978
  Лисиця А.В. Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Лисиця Андрій Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 50 назв
451979
  Попович В.В. Екологічні особливості накопичення нітратів рослинами у зоні впливу Львівського міського сміттєзвалища // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 188-193 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
451980
  Глущенко Л.А. Екологічні особливості потенційно сировинних лікарських рослин мезогенеробних екотопів річок басейну Сули / Л.А. Глущенко, М.Ю. Старовойтова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 107-112. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
451981
  Хомич В.В. Екологічні особливості формування гідробіоценозів водосховищ на річках Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Хомич Віталій Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
451982
  Фенко І.М. Екологічні питання в контексті православного богослов"я та соціального вчення (на прикладі Руської православної церкви) // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 249-252. – ISSN 2076-1554
451983
  Пилявський Ю.М. Екологічні погляди лібертаріанців як об"єкт дослідження: теоретичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (224). – С. 89-95. – ISSN 2522-1620
451984
  Цибуляк А.Г. Екологічні потреби в системі рушійних сил світової торгівлі // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 130-133. – ISSN 1729-7036
451985
  Гетьман А.П. Екологічні права людини в національній і міжнародній правовій доктрині / А.П. Гетьман, В.В. Костицький // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 68-80. – ISSN 2224-9281
451986
  Сабіров Р.Ф. Екологічні права людини та громадянина: історія розвитку й законодавче закріплення // Досудове розслідування в Україні: сучасний стан та шляхи підвищення ефективності : матеріали наук.-прак. конф. (29 трав. 2015 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, Р.В. Корякін, М.О. Яковенко]. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2015. – С. 147-153
451987
  Соловйов О. Екологічні права людини та угоди про розподіл продукції: український вимір // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 13, 16-17
451988
  Вишневська О.М. Екологічні пріоритети у розвитку економіки країни // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 95-99. – ISSN 2309-1533
451989
  Ковпак Л.В. Екологічні проблеми в діяльності українських громадських організацій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 63-77. – ISSN 0130-5247
451990
   Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / О.В. Романенко [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О.В. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2015. – 189, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-190. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1506-7
451991
  Стельмах О. Екологічні проблеми міста Києва у XXI ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 292-296. – ISBN 978-617-7399-06-2
451992
  Шевчук І.О. Екологічні проблеми річки Рось / І.О. Шевчук, О.Д. Зацарина, Л.В. Сукач // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 4 (31). – С. 89-94. – ISSN 2306-5680


  У статті показана динаміка якісних та кількісних змін іонного стоку р. Рось в пункті м. Корсунь-Шевченківський (замикаючий створ) та визначена його антропогенна складова (АС) у сучасному гідрохімічному режимі річки.
451993
  Сидоренко С.А. Екологічні ризики в контексті нелінійного мислення // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 44-47. – ISBN 966-7943-03-8
451994
  Бохан А. Екологічні та безпекові атрибути геостратегічної гегемонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-49. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті сучасні аспекти прояву геостратегічної гегемонії в контексті екологічних і безпекових атрибутів її представлення, що зумовлюють виникнення нових детермінантів економічного розвитку та прогресу країн світу. В статье рассмотрены ...
451995
  Смолярчук М.В. Екологічні та економічні аспекти сталого розвитку змлекористування // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.4. – С. 87-91. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
451996
  Фурдичко О.І. Екологічні чинники формування насіннєвої продуктивності клонових плантацій дуба звичайного (Quercus robur L.) в умовах Правобережного Лісостепу України / О.І. Фурдичко, І.С. Нейко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 6-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
451997
  Недава О.А. Екологічні, економічні та соціальні наслідки повеней в Карпатському регіоні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 12-13 : фото
451998
  Сисоєва І.М. Екологічні, соціальні та управлінські питання (ESG) як імператив для бізнесу в умовах пандемії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 31-37. – ISSN 2306-6792
451999
  Гомольська Л.П. Екологічність бренду як чинник ефективної бренд-комунікації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 75-81. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
452000
  Черевко І. Екологічність і зрівноваженість сільського господарства // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 89-96. – Бібліогр.: 28 назв.
<< На початок(–10)451452453454455456457458459460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,